Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
940001
  Эренбург И.Г. "Новый порядок" в Курске / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 24с.
940002
  Эренбург И.Г. "Новый порядок" в Курске / И.Г. Эренбург. – М, 1944. – 20с.
940003
  Султанлы Н.А. "Новый реализм" в послевоенной иракской новеллистике. : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Султанлы Н.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 30л.
940004
  Севастьянов С.В. "Новый регионализм" Восточной Азии: теоретические и практические аспекты // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 111-122. – ISSN 0321-2017
940005
  Никитина М.Г. "Новый регионализм" и преодоление периферийности : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 48-52. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
940006
  Князева Ю. "Новый русский" Григорий Распутин // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 24-40. – ISSN 1819-6268
940007
  Шамрай Ю.Ф. "Новый рынок" и "новая конкуренция" как составляющие стратегии преодоления глобального кризиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-14
940008
  Эльм Л. "Новый" консерватизм: Идеология и политика одного реакц. течения в ФРГ / Л. Эльм. – М., 1980. – 151с.
940009
  Омельницький А. "Ноїв ковчег" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 93-99. – ISSN 08-68-4790-1
940010
  Кучук М. "Ноїв ковчег" у пробірці / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 6


  Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України сьогодні виглядає так, як і вся наша країна: найцінніше наукове обладнання заховано під мішками з піском, але науковці вперто продовжують роботу. Зокрема, підтримують та досліджують ...
940011
  Филиппова Н. "Ноктюрн" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 45-55. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
940012
  Спичка А.М. "Номер первый" : документальная повесть об А.Е. Бадаеве / А.М. Спичка. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 300, [1] с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-299. – (Жизнь славных революционеров-большевиков)
940013
  Наставний Б.Е. "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 221-225. – ISSN 2524-017X
940014
  Серяков Д.Г. "Нон-финито" в русской живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2073-9702


  Незавершеність окремих творів в російському образотворчому мистецтві кінця 19 - початку 20 ст.
940015
  Лавров В.И. "Норд" меняет курс / В.И. Лавров. – Донецк, 1969. – 68с.
940016
   "Норма" опера. – Киев, 1880. – 59с.
940017
  Кравченко С.А. "Нормальная аномия": контуры концепции // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8 (364). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
940018
  Лара Філіпп "Нормальне життя" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 50. – ISSN 1996-1561


  Щоб зрозуміти політику декомунізації в Центральній і Східній Європі, необхідно ретельніше дослідити "рутинний тоталітаризм".
940019
  Капсамун І. "Нормандська зустріч" - "гамбурзький рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 228). – С. 4


  "Потрібно починати широку і чесну дискусію щодо альтернативних сценаріїв розв"язання проблеми окупованих територій", - експерт.
940020
  Гринчак В. "Нормандський" формат переговорів: статус, зміст і перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
940021
  Венезіс І. [Номер 31328 : книга рабства / Іліяс Венезіс. – 38-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 244, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 93]). – ISBN 960-05-0070-3
940022
  Кузьменко В.М. Новый-Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма / В.М. Кузьменко. – Москва : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1913. – VIII, 77, [49] с.
940023
   Новый персонал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2003
940024
   Новый персонал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2003
940025
   Новый пик во внешней торговле. Китайские производители прошли проверку на прочность / за матеріалами китайської преси // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 12-21 марта (№ 11). – С. 6
940026
   Новый план счетов бухгалтерского учета. – М, 1992. – 160с.
940027
  Акрамовский Н.Н. Новый подвиг голого слизня из южных частей Советской Армении (Gastropoda, Limacidae) / Н.Н. Акрамовский; Акромовский Н.Н. – Ереван : АН АрмССР, 1948. – С. 37-41
940028
  Плескачевский Ю.М. Новый подоход к ресурсосбережению / Ю.М. Плескачевский. – Минск, 1989. – 77с.
940029
  Эпов М.И. Новый подход в морской геоэлектрике / М.И. Эпов, Э.П. Шурина, А.В. Мариненко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
940030
  Кащеева А.В. Новый подход в преподавании семантических изменений в истории английского языка // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2007. – № 3. – С.218-232.
940031
   Новый подход к автоматизации технологии обработки изображений документов: совместный проект компании ABBYY и ГПНТБ России // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0130-9765


  Технологии распознавания текстов, созданные компанией АВВYY (www.ABBYY.ru), интегрированы в систему управления имидж-каталогами ГПНТБ России. Это обеспечило читателям возможность легкого и быстрого поиска необходимых изданий.
940032
  Курейчик В.В. Новый подход к виртуальному обучению / В.В. Курейчик, А.А. Лежебоков, С.В. Пащенко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 4-9. – ISSN 1818-4243


  В статье рассмотрено несколько подходов к обучению, а именно виртуальному. Приведены конкретные примеры систем виртуального обучения, раскрыты их особенности, преимущества и недостатки. Предложен новый подход, который интегрирует в себя особенности уже ...
940033
  Корепанов В.Е. Новый подход к выделению предвестников землетрясений / В.Е. Корепанов, Ф.Л. Дудкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 150-156 : рис. – Библиогр.: с. 155-156. – ISSN 0203-3100
940034
  Холтон Г. Новый подход к историческому анализу современной физики / Г. Холтон. – Москва, 1971. – 40с.
940035
  Глинских В.М. Новый подход к моделированию и инверсии данных электромагнитного каротажа в тонкослоистых коллекторах / В.М. Глинских, М.И. Эпов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: с. 126-127. – ISSN 0203-3100
940036
   Новый подход к отдыху на Кипре : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 77 : Фото
940037
  Храмов Ю.А. Новый подход к построению истории фундаментальной науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 112-125. – ISSN 0374-3896
940038
  Вайсфельд Н.Д. Новый подход к решению динамической задачи для упругого слоя / Н.Д. Вайсфельд, Д.С. Плюснов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто просторову динамічну задачу теорії пружності для шару. До верхньої грані шару додане нормальне навантаження. Нижня грань шару може бути як зчепленою з жорсткою основою, так і бути в умовах ідеального контакту. Метод розв"язання базується на ...
940039
  Елешев М.Р. Новый подход к решению задач о газовой смазки опор скольжения / М.Р. Елешев. – Москва, 1988. – 21 с.
940040
   Новый подход к снтезу хелатирующих лигандов типа [R(R"2N)P(NR")2] / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.И. Брусиловец, Л.Н. Марковский // Журн.общ.химии, 1983. – Т. 53, № 6
940041
  Лоусон К. Новый подход к сравнительному исследованию политических партий // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 29-48
940042
  Куляев В.П. Новый подход к старой проблеме дипломатической недвижимости // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2009. – № 7 (183). – С. 3-7
940043
  Бабашов Р.А. Новый подход к стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 122-127. – ISSN 2308-1988
940044
  Щербаков В.И. Новый подход к управлению: крупные объединения / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 350 с.
940045
  Гуревич С. Новый подъём народного хозяйства СССР в послевоенной пятилетке / С. Гуревич, С. Партигул. – М., 1949. – 156с.
940046
  Ленин В.И. Новый подъем рабочего движения (1912-1914 гг) / В.И. Ленин. – М
Вып. №12. – 1924. – 68с.
940047
  Гуменюк Б.И. Новый подъем революционного антиимпериалистического движения в странах Латинской Америки / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 38-46. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
940048
  Григорьянц А.К. Новый подъем революционного движения в Армении и роль болшевиков по руководству борьбой трудящихся масс (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьянц А.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 27л.
940049
   Новый поисковик и его плюсы : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 57
940050
   Новый полет в космос. – М, 1961. – 216с.
940051
  Харди Фрэнк Новый полицейский / Харди Фрэнк. – Москва, 1965. – 64с.
940052
  Щавинский З. Новый полный русско-польский словарь / З. Щавинский. – Варшава, 1913. – 343, 373 с.
940053
  Языков Н. Новый полный французско-русский словарь / сост. Н. Языков ; под ред. проф. Э. Дюшень. – Москва : т-во А.А. Левенсон, 1912. – [10], 788 с. – Парал. тит. л. на фр. яз
940054
  Бондарь С.А. Новый полусухой термический способ обеззараживания семян пшеницы и ячменя от пыльной головни : автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук / Бондарь С.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 19 с.
940055
  Проценко К.В. Новый порядок оформления пенсий рабочим и служащим / К.В. Проценко. – М., 1971. – 104с.
940056
  Мищенко А.П. Новый порядок планирования колхозного производства / А.П. Мищенко. – Москва, 1957. – 108 с.
940057
  Дворников И.С. Новый порядок рассмотрения трудовых споров / И.С. Дворников, В.И. Никитинский. – М., 1958. – 78с.
940058
  Дангулов С.А. Новый посол / С.А. Дангулов. – М, 1985. – 415с.
940059
  Теунов Х. Новый поток : повесть / Хачим Теунов ;. – Нальчик, 1949. – 244 с.
940060
  Филенко О.Н. Новый предмет или новый подход? : (формирование культурно-языковой личности как цель гуманитарного образования в школах Украины с русским языком обучения) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 4-13
940061
  Филенко О.Н. Новый предмет или новый подход? : (формирование культурно-языковой личности как цель гуманитарного образования в школах Украины с русским языком обучения) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 4-13
940062
  Лихарев Б.К. Новый представитель брахиопод из верхнепалеозойский отложений Сев.Кавказа. / Б. Лихарев. – [Ленинград], 1924. – С. 713-721, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
940063
  Залесский Ю.М. Новый представитель пермскиз сетчатокрылых : (Представлено акад. Е.Н. Павловским 20 IX 1945) / Ю.М. Залесский // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 541-542, 1 л. ил.
940064
  Семенов-Тян-Шанский Новый представитель пещерной фауны на Кавказе Lae-mostenus (Pristonychus) tschitscherini, sp. n. (Coleop-tera, Carabidae) / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – 2 с.
940065
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Новый представитель пещерной фауны на Кавказе: Lae-mostenus (Pristonychus) tschitscherini, sp. n. (Coleop-tera, Carabidae) / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 312-313. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
940066
  Семенов-Тян-Шанский Новый представитель пещерной фауны на Кавказе: Lae-mostenus (Pristonychus) tschitscherini, sp. n. (Coleop-tera, Carabidae) / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Семенов-Тян-Шанский. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 312-313
940067
  Кузнецов В.Н. Новый представитель цикад // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 270-272
940068
  Кузнецов В. Новый представитель цикад (Homoptera) из нор Marmota bobac Mull : (с 3 рис.) / Виктор Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 270-272 : ил.
940069
  Вишневский М.Л. Новый президент США и Африка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
940070
  Фатеева И.Н. Новый препарат для местной остановки кровотечений - губка гемостатическая (с аминокапроновой кислотой). : Автореф... канд. мед.наук: / Фатеева И.Н.; Харьков. мед. ин-т. – Харьков, 1967. – 12л.
940071
  Боровский В.М. Новый прием в агротехнике риса / В.М. Боровский. – Алма-Ата, 1950. – 30 с.
940072
  Холодный Н.Г. Новый пример симбиоза между насекомыми и бактериями / Н.Г. Холодный. – 47-52с.
940073
  Козырь М.И. Новый примерный Устав колхоза / М.И. Козырь. – М, 1971. – 48с.
940074
  Козо-Полянский Новый принцип антидарвинизма : изложение и критичесий разбор теории номогенеза, нового учения об эволюции органического мира / Козо-Полянский. – Краснодар : Буревестник, 1923. – 130 с.
940075
  Козо-Полянский Новый принцип биологии : очерк теории сибиогенеза / Козо-Полянский. – Ленинград ; Москва : Пучина, 1924. – 147 с.
940076
  Гарибян Т.А. Новый принцип изучения кинетики и механизма газофазных реакций : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Гарибян Т.А.; АН СССР. Ин-т физической химии. – М., 1971. – 22л.
940077
  Виноградов И.С. Новый принцип систематики и схема основанной на нем системы покрытосеменных. : Автореф... д-ра биол.наук: / Виноградов И.С.; Ботанический ин-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
940078
  Галкин Д. Новый приступ трансатлантического единства // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "20 февраля вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил о стремлении новой американской администрации сохранить тесное сотрудничество и партнерство с Евросоюзом."
940079
   Новый провайдер в Content Inn // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 9 [прилож.] : фото. – ISSN 1998-8044
940080
  Глушкова Ирина Новый продукт Карачаево-Черкесии : Чашечка кофе с видом... на Эльбрус. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 56-57 : Фото
940081
  Борейко Татьяна Новый продукт от "Авроры-Интур" : В офисе "Авроры-Интур" открылась железнодорожная касса. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 52 : Фото
940082
   Новый проект - Реестр риска ИФЛА для документального наследия // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 96. – ISSN 0869-608Х


  Для того, чтобы повысить мировой уровень информированности в сфере сохранности, охраны и защиты документального наследия (в любом виде), ИФЛА создала Реестр риска для документального наследия (Risk Register for Documentary Heritage). Его цель - собрать ...
940083
  Дементьев Сергей Новый проект "Мостурфлота" / Дементьев Сергей, Гуревич Михаил // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 31
940084
  Сергеева Елена Новый проект в сфере профобразования : "Я русский бы выучил только за то..." что на нем говорят российские туристы. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-25 : Фото
940085
  Левин Г.Л. Новый проект развития национальной библиографии РФ до 2020 г. // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 1 (390). – С. 35-53. – ISSN 0869-6020
940086
  Михайлов-Михеев Новый промышленный металл - титан / Михайлов-Михеев. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 35 с.
940087
  Аитов Н.А. Новый промышленный центр и село / Н.А. Аитов, Р.Б. Камаев. – Москва : Экономика, 1983. – 104 с.
940088
  Ферсман А.Е. Новый промышленный центр СССР / А.Е. Ферсман. – Л., 1931. – 56с.
940089
   Новый путь. – Тбилиси, 1958. – 239 с.
940090
  Кузнецов Н.Я. Новый путь в деле борьбы с вредными насекомыми / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – [3] с.
940091
  Пелуа Анн Новый путь в Тихий океан : Год полюсов. Арктика. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 108-111 : Фото, карты. – ISSN 1029-5828
940092
  Тэдд Л. Новый путь для художественного воспитания юношества и детей : Руководство к одноврем. воспитанию руки, глаза и ума / Сост. Либерти Тэдд, дир. Нар. худож.-пром. шк. в Филадельфии ; Пер. И.Г. Самсоновой и Л.А. Азаревич с изд. Герм. союза учителей для худож. воспитания. – 2-е изд. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – 175 с. : ил. – (Свободное воспитание и образование / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 7)
940093
  Стронг А.Л. Новый путь Литвы / А.Л. Стронг. – М., 1990. – 110с.
940094
  Дмитриев Б.А. Новый путь синтеза высших сахаров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриев Б.А.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 24л.
940095
  Ульченко Н. Новый путь Турции? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 90-101. – ISSN 0131-2227
940096
  Коваленко П.Н. Новый путь электрохимического анализа металлов / П.Н. Коваленко
4. – 1949. – С. 21-25
940097
  Борисов Ф.П., Лавров Н.И. Новый путь. Обучение устному и письменному выражению мыслей : [рисунки, планы и темы для изложений и сочинений] : пособие для народ. школ, семьи, детских садов и мл. классов сред. учеб. заведений / Ф.П. Борисов, Н.И. Лавров. – Москва : Книгоиздательство К.И. Тихомирова
Ч. 2. – 1913. – 64 с. – Рисунки, планы и темы для изложений и сочинений
940098
   Новый рабочий формируется сегодня. – Челябинск, 1966. – 246с.
940099
  Мальцев А.А. Новый размерностный гомологический инвариант для нзамкнутых множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мальцев А.А.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1959. – 4л.
940100
  Королев К.С. Новый район обитания вычегодских пермян / К.С. Королев. – Сыктывкар, 1979. – 36с.
940101
   Новый растворимый сплав на основе магния для применения в травматологии / В.Н. Черный, Е.В. Яцун, М.Л. Головаха, В.А. Шаломеев // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 26-33. – ISSN 0030-5987
940102
  Шейко Н.А. Новый расчетно-графический метод потенциалометрического определения малых концентраций веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шейко Н. А.; Лен. технологич. ин-т. – Л., 1981. – 23л.
940103
  Холланд Дженнифер Новый рацион : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 34 : Фото
940104
  Башляр Гастон Новый рационализм / Башляр Гастон. – М, 1987. – 374с.
940105
  Горлов А. Новый революционный подъем и Коминтерн / А. Горлов. – [Б. м.] : [Б. и.], 1930. – 165 с. – Без обл. и тит. л.
940106
  Чудиновских К.А. Новый регламент Совета Европейского Сообщества о юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам с кратким комментарием // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.58-74. – ISSN 1812-3910
940107
  Тлеуов Р.Т. Новый режим Арала и его влияние на ихтиофауну / Р.Т. Тлеуов; АН УзбССР; Комплексный институт естественных наук Каракалпакского филиала. – Ташкент : Фан, 1981. – 190с.
940108
  Бибихин В.В. Новый ренессанс / В.В. Бибихин. – Москва : Наука, Прогресс-Традиция, 1998. – 496 с. – ISBN 5-7846-0008-7
940109
  Семенов-Тян-Шанский Новый род рибы Cleonini (Coleoptera, Curceulionidae) / А. Семенов-Тян-Шанский, Ф. Лукьянович // Компакт - 252356
940110
  Лопес Анри Новый романс / Лопес Анри. – М, 1985. – 261с.
940111
  Добрынин М Н. Новый российский федерализм и конституционная ответственность: новый системный анализ и технократический подход // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1811-9018
940112
  Добрынин Н.М. Новый российский федерализм и региональное право: состояние, практика, необходимость // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.37-45. – ISSN 1608-8794
940113
  Биске Ф.Ю. Новый ртутный уровень / Ф.Ю. Биске. – [Б. м.] : Тип.В.Ф. Киршбаума, 1911. – 7 с. – Отд. оттиск из : Журн. русск. физ.-хим. о. физический отдел, вып 5, 1911 г.
940114
  Малышевский И.И. Новый рукописный сборник западно-русских полемических сочинений / [Ив. Малышевский]. – Санкт-Петербург : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 30 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.. - Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии. 1875, апрель


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
940115
  Берг Л.С. Новый русский труд по землеведению // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – 12 с.
940116
   Новый русско-английский словарь = New Russian-English dictionary : около 20 000 слов / Л.П. Попова, Л.С. Робатень, И.А. Крупская, В.В. Тюленев, В.В. Варченко; Попова Л.П. [и др.] ; под общ. ред. А.Л. Бурака // Новый англо-русский словарь : около 22 000 слов / С.В. Тюленев, А.И. Скорикова, С.Ю. Шкуратова, В.Е. Нехезин, А.С. Маганов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 672 с. – ISBN 5-17-027150-6
940117
  Борисенко И.И. Новый русско-английский юридический словарь = New Russian-English law dictionary : словарь; Около 23 000 терминов / И.И. Борисенко, В.В. Саенко. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 640 с. – Парал. тит. лист англ. яз. – ISBN 5-88721-282-9


  Содержит термины и устойчивые словосочетания представляющие различные отрасли права, а также судоустройство, гражданский и уголовные процессы
940118
   Новый русско-армянский словарь
А -Н. – 1933. – 1166 с.
940119
   Новый русско-армянский словарь
О - Я. – 1935. – 1723 с.
940120
  Благой Д.Д. Новый русско-китайский разговорник для туристов и деловых людей / Д.Д. Благой. – 6-е изд. – Ростов -на-Дону ; Москва : Феникс : Цитадель, 2009. – 526 с. – (Окно в Азию). – ISBN 978-5-222-15422-9
940121
   Новый русско-китайский словарь. – Пекин : Эпоха. – ISBN 978-5-91503-039-7
Т. 1 : А-О. – 1956. – 1060 с.
940122
   Новый русско-китайский словарь. – Пекин : Эпоха, 1959. – 2492 с.
940123
   Новый русско-китайский словарь. – Пекин : Эпоха. – ISBN 978-5-91503-039-7
Т. 2 : П-Я. – 1959. – С. 1040-2470
940124
  Шмидт И.А.Э. Новый русско-французский и французско-русский словарь : новый оттиск / сочиненный И.А.Э. Шмидтом. – Изд. стереот. – Лейпциг : Издание Отона Гольце
Ч. 1 : Русско-французская. – 1886. – 736 с.
940125
  Соколов Н.В. Новый русско-французский и французско-русский словарь : часть:. русско-французская / сост. Н. Соколов. – Paris : Garnier freres, 1895. – XXII, 472 с. – (Vocabulaires Garnier)
940126
  Мдивани Г.Д. Новый сад / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1947. – 128с.
940127
  Джангазиев М. Новый сад : стихи / М. Джангазиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 93 с.
940128
  Коломойцев Л.С. Новый садовник / Л.С. Коломойцев. – Донецк, 1964. – 28с.
940129
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л, 1930. – 96с.
940130
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 1. – 1930. – 152с.
940131
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 2. – 1930. – 127с.
940132
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 3. – 1930. – 143с.
940133
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 5. – 1930. – 88с.
940134
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 6. – 1930. – 136с.
940135
   Новый сборник палеографическим снимков / Издан Императорским Археологическим Институтом ; под ред. А.И.Соболевского. – С.-Петербург : Типо-Литография А.Павловой, 1906. – VI с., 69 л.
940136
  Снегирев И. Новый сборник русских пословиц и притчей. – Москва : Тип. университетская, 1857. – 91 с.
940137
   Новый сборник статей по славяноведению : Составленный и изданный учениками В.И. Ламанского при участии их учеников по случаю 50-летия Его Учено-Литературной Деятельности. – С.-Петербург, 1905. – LXI, 506 с., LXI
940138
  Азаров Ю.П. Новый свет / Ю.П. Азаров. – Москва : Советский писатель, 1987. – 620, [2] с. : ил.
940139
  Чернявский М. Новый Свет : Фотоальбом / М. Чернявский. – Київ : Мистецтво, 1987. – 135с.
940140
   Новый север.. – Сыктывкар, 1947. – 139с.
940141
  Дорош Е. Новый секретарь / Е. Дорош. – Москва : Правда, 1948. – 63 с.
940142
  Ливенский М. Новый сельхозналог ан 1930-1931 год / М. Ливенский. – М.-Л., 1930. – 96с.
940143
  Сорина Г.В. Новый синкретизм в системе подготовки специалистов высшей квалификации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – с.89-101. – ISSN 0235-1188
940144
   Новый синопсис или краткое описание о происхождении славенороссийского народа, владычество Всероссийских государей в нове городе Киеве, Владимире и Москве. – Николаев, 1798. – 336 с.
940145
  Кравченко С.А. Новый синтез научного знания: становление междисциплинарной науки / С.А. Кравченко, В.И. Салыгин // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10 (378). – С. 22-30. – ISSN 0132-1625


  Нарождающаяся междисциплинарная наука основана на новом синтезе наук под влиянием эффекта "стрелы времени" (И. Пригожин). Этот эффект постепенно распространяется на нелинейную динамику научного, в том числе и социологического знания. Современное знание ...
940146
  Элиазян М.А. Новый синтез функциональнозамещенных пиразолинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Элиазян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
940147
  Хокинс Дж.М. Новый словарь английского языка. Oxford = The new Oxford dictionary of the english language : Справочное издание содержит 28 000 слов / Дж.М. Хокинс, Э. Делаханти, Ф. Макдональд. – Москва : АСТ; Астрель, 2002. – 468с. – ISBN 5-17-014275-7
940148
  Казарян Р.С. Новый словарь армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Казарян Р.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 19л.
940149
  Крысин Л.П. Новый словарь иностранных слов : Наиболее употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в 18-20 и начале 21 в. / Л.П. Крысин. – Москва : Эксмо, 2007. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-10276-0
940150
  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка : Толково-словообразовательный. Свыше 136 000 словарных статей. Около 250 000 семантических единиц / Т.Ф. Ефремова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – (Б-ка словарей русского языка). – ISBN 5-200-02857-4
Т.1 : А-О. – 2001. – 1232с.
940151
  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка : Толково-словообразовательный. Свыше 136 000 словарных статей. Около 250 000 семантических единиц / Т.Ф. Ефремова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – (Б-ка словарей рус. яз.). – ISBN 5-200-02858-2
Т.2 : П-Я. – 2001. – 1088с.
940152
   Новый словотолкователь : 53 000 иностранных слов, вошедших в русский язык : необходимая настольная книга для всех / под ред. Лучинского. – Изд. 2-е, весьма дополненное и исправленное. – Москва : Тип. Ф. Иогансон, 1879. – 217 с. – На тит. л. : Издание А.М. Земского
940153
  Карташев И.Г. Новый словотолкователь : 125 000 иностранных слов, вошедших в русский язык : необходимая настольная книга для всех сословий / Карташев И.Г. ; под ред. Лучинского. – Москва : Тип. Т. Рис
Т. 1, ч. 1. – 1885. – 86 с., [XLIV] с.
940154
  Коровушкин А.К. Новый советский рубль / А.К. Коровушкин. – М, 1960. – 31с.
940155
  Ильин А.Я. Новый сокрушительный удар по современному оппортунизму. О знанчении документов Моск. совещания представителей коммунистич. и рабочих партий 1960 г. для критики соврем. ревизионизма и реформизма / А.Я. Ильин, С.И. Попов. – Москва, 1961. – 48с.
940156
  Адамян Н.Г. Новый сосед : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1964. – 336 с.
940157
   Новый социальный облик Восточной Европы : Сборник обзоров и рефератов. – Москва, 2002. – 197с. – (Проблемы обществ. трансформации в странах Восточной Европы и Росси). – ISBN 5-248-00152-8
940158
   Новый союзный договор. – М, 1990. – 128с.
940159
  Маслов С.И. Новый список "Слов постнических" Исаака Сирина древнейшей славянской редакции / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – XLI, [5], 28 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1910 и 1912 гг.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Космичу Грунскому С. Маслов
940160
  Щеглова С.А. Новый список драмы "Юдифь" / С.А. Щеглова. – Б.м. – 243-253с.
940161
  Беляев Д. Новый список древнего устава константинопольских церквей / [Д. Беляев]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – 34 с. – Отд. оттиск: Визант. временника. 1896, № 3. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
940162
   Новый способ закрепления подвижных песков. – Москва ; Ленинград, 1954. – 144 с.
940163
  Платен М. Новый способ лечения / М. Платен. – К., 1993. – 24с.
940164
  Пясковский Д.В. Новый способ определения гнутия астрономических инструментов. / Д.В. Пясковский. – [6] с.
940165
  Красовский Ф.Н. Новый способ определения истинного азимута земного предмета из измерения только горизонтального угла между Полярной и вспомогательной звездой : Труды Всесоюзной Землеустроительной Секции Всеработземлес / Ф.Н. Красовский. – Москва : Из-во "Работник земли и леса", 1923. – 30 с. – (Библиотека землеустроителя ; № 1)
940166
  Мышляев В.А. Новый способ определения углов наклона космических снимков по известным размерам изображенных на них объектов местности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 42-47 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
940167
  Мейер А. Новый способ определения удельного веса / сост. чл. Вольн. экон. о-ва А. Мейер. – Санкт-Петербург, 1855. – 15 с.
940168
  Булатов В.М. Новый способ отыскания корней уравнения третьей степени. / В.М. Булатов. – Новосибирск, 1965. – 19 с.
940169
  Баканов А.А. Новый способ перекрепления зажимного патрона у буровых станков колонкового бурения : экспресс-информация / А.А. Баканов ; М-во геологии и охраны недр СССР, Отд. НТИ ВИМС. – Москва : [б. и.], 1958. – 5 с., 2 л.
940170
  Рубашко З.Я. Новый способ получения оксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Рубашко З.Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 7л.
940171
  Коралов В.Н. Новый способ посева и новые посевные машины. / В.Н. Коралов. – Х., 1940. – 114с.
940172
  Зайцев А. Новый способ превращения жирных кислот в соответствующие им алкоголи : нормальный бутильный алкоголь (пропилкарбинол) и и его превращение во вторичный бутильный алкоголь (мэтил-эфил-карбинол) / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – IV, 48 с.
940173
  Шавловский И.Э. Новый способ преператов мозга в сухом виде / [соч.] И. Шавловского, прозектора и прив.-доц. Воен.-мед. акад. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – 11 с. – Библиограф. в примеч.
940174
  Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки / К.Ю. Ратников. – Москва : Статут, 2001. – 334с. – ISBN 5-8354-0072-1
940175
  Белонович М.И. Новый способ синтеза оксипроизводных триарил-, тетраарилметанов и аналогичных соединений гетероциклического ряда : Автореф... кандидата хим.наук: / Белонович М.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 12л.
940176
  Витол В.Н. Новый способ синтеза производных изолхинолина. : Автореф... канд, хим.наук: / Витол В.Н.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1952. – 16 с.
940177
  Янушаускайте Ванда Броняус Новый способ сорбционной иммобилизации щелочноустойчивых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Янушаускайте Ванда Броняус; АН СССР. Ин-т биоорган. химии. – М., 1974. – 22л.
940178
  Калинин С.Ю. Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической записи // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 20-42. – ISSN 0869-6020
940179
   Новый стандарт сервиса : перспективы электронного билета в Украине // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 5-7 [прилож.]
940180
  Чантурия А.А. Новый станок для перфорации труб / А.А. Чантурия. – Тбилиси, 1963. – 27с.
940181
  Смирнов П.Е. Новый старт в российско-американских отношениях и сотрудничество между Россией и НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 19-37. – ISSN 0321-2068
940182
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]
Ч. 1 : Манифест 17 октября 1905 г. - 8 июля 1906 г. – 1909. – 191 с., [7] л. ил., портр. – Экз. 47547 дефектный, отсутств. фото.
940183
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]. – (Рууская быль ; Т. 6)
Ч. 1-[2] : Манифест 17 октября 1905 г. - 8 июля 1906 г.; [Рекация]. – 1909. – 361, [2] с., [14] л. ил., портр. – 2 ч. имеет самостоят. тит. л. - Серия описана по коленкору кн.


  Цельноколенкоровый издательский переплет с золотым тиснением по крышке и корешку
940184
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]
Ч. 2 : Реакция. – 1909. – С. 197-361, [2] с., [7] л. ил., портр.
940185
  Кирикилица С.И. Новый структурный тип ртутных месторождений в УССР. / С.И. Кирикилица, В.А. Ласьков. – К., 1970. – 36с.
940186
  Бялокоз Е.Л. Новый счет времени в течение суток введенный Декретом Совета Народных Комиссаров для всей России с 1-го июля 1919 года / Е.Л. Бялокоз. – 2-е изд. – Петроград, 1919. – 31с.
940187
  Комлев Л.И. Новый счет империализму / Л.И. Комлев. – Москва, 1980. – 80с.
940188
  Гуртуев Б.И. Новый талисман : роман / Б.И. Гуртуев; пер. с балкар. А.Мусатова. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 335 с.
940189
  Гринченко В. Новый Таможенный кодекс: старые игры по обновленным правилам. Взгяд на практическую сторону // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
940190
  Семенников В.П. Новый текст "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева. – Москва, 1922. – 48 с.
940191
  Баттачари Юдхиджит Новый телескоп. Космический рассвет / Баттачари Юдхиджит, Йодер Дэйв // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 90-99 : фото
940192
  Калинин С.Ю. Новый терминологический стандарт СИБИД / С.Ю. Калинин, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 3-5. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена государственному стандурту "Обязательный экземпляр документов. Термины и определения", который специалисты Российской книжной палаты планируют разработать в 2012 г.
940193
  Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-27. – ISSN 2074-6040
940194
  Айрапетян М.Э. Новый тип международных отношений / М.Э. Айрапетян, В.В. Суходеев. – Москва : Мысль, 1964. – 280 с.
940195
  Поповкин В.А. Новый тип общеэкономических карт : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Поповкин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
940196
  Киященко Л.П. Новый тип производства знаний и проблема ответственности в биологии и медицине XXI века / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-41. – ISSN 0235-1188
940197
  Фадеева Т.М. Новый тип стереоспецифичности в реакции диеновой конденсации. (К вопросу о механизме диенового синтеза). : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Фадеева Т.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии. – М., 1972. – 20л.
940198
  Попов В.Д. Новый тип экономического мышления / В.Д. Попов. – М, 1985. – 40с.
940199
  Некрутенко Ю.П. Новый третичный представитель семейства Nymphalidae (Lepidoptera, Phopalocera) / Ю.П. Некрутенко, 1965. – C. 97-99. – Отд. оттиск
940200
  Кульбакин С. Новый труд академика Ягича / С. Кульбакин. – 468-478с.
940201
  Перетц В.Н. Новый труд о сербо-русских литературных отношениях. (П.А. Заболотский. Очерки русского влияния в славян. лит. нового времени. I, 1. Русская струя в лит. серб. возрождения. Варшава. 1908. 430 с. 8°) : [рецензия] / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1910. – [2], 23 с. – Отд. отт.: Известия Отделения русского языка и словесности. 1909, т. 14, кн. 4. - Экз. деф., без обл.


  Начало напеч. в "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук". 1905, т. 10, кн. 1; 1909, т. 4, кн. 1
940202
  Васильев А.А. Новый труд по истории Византии / А.А. Васильев. – С.-Петербург : Сенатская типография
I. – 1911. – 17 с.
940203
  Иконников В.С. Новый труд по истории Смутного времени Московскаго государства (XVI-XVII вв.) / [соч.] В.С. Иконникова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1900. – [2], 56 с. – Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного просвещения, 1900
940204
  Кизеветтер А. Новый труд по теории и истории театра / А. Кизеветтер // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
940205
  Челышев И. Новый труд французского историка о "Странной войне" // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 74-83
940206
  Бервалд Джули Новый тур : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32 : Фото
940207
  Богданова Светлана Новый туристский сезон в Москве ознаменовался разводом караулов : Гвардейцы выходят за пределы Кремля. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8 : Фото
940208
  Панкина Г.В. Новый углеродный материал на основе древесины облепихи (Hippophae rhamnoides) - структурный промотор кобальтового катализатора синтеза Фишера-Тропша / Г.В. Панкина, П.А. Чернавский, В.В. Лунин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1325-1330. – ISSN 0044-4537


  Изучены особенности физико-химических свойств углеродного материала на основе облепиховых опилок (Hippophae rhamnoides). Отмечено, что применение углеродного материала на основе обле- пиховых опилок в качестве структурного промотора кобальтового ...
940209
  Умаров В. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР - новый этап в осуществлении ленинских принципов социалистического правосудия. / В. Умаров. – Ташкент, 1960. – 102с.
940210
   Новый указатель дорог в Российской империи. Дороги от каждого губернского города к своему уездному и между уездыми одной губернии
ч. 3. – 455, XXIIс.
940211
   Новый улигер. – М, 1961. – 70с.
940212
  Паламарчук Андрей Новый урбанистический парк в средневековом Зарядье // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 38-40 : фото
940213
  Иванов А.С. Новый Устав - закон колхозной жизни / А.С. Иванов. – Москва, 1970. – 31с.
940214
  Войнилович-Няньковский Новый учебник английского языка с указанием произношения. Ч. 2 : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский; Е.Г. и В.Б. Войнилович-Няньковские // Новый учебник английского языка с указанием произношения : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский. – Москва ; Ленинград : Госиздат РСФСР, 1926. – Ч. 1 : 26 - 45 тысяча. – 276, 31 с., 1 вкл. табл.


  Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа
940215
  Войнилович-Няньковский Новый учебник английского языка с указанием произношения : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский; Е.Г. и В.Б. Войнилович-Няньковские. – Москва ; Ленинград : Госиздат РСФСР
Ч. 1 : 26 - 45 тысяча. – 1926. – 259 с. – Тит. л. написан на рус. и англ. яз.. - Конволют. - Пер.: Новый учебник английского языка с указанием произношения, 1925, ч. 2


  Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа
940216
  Войнилович-Няньковские Новый учебник английского языка с указанием произношения / Войнилович-Няньковские. – Ч. 1. – Москва-Ленинград, 1930. – 178 с.
940217
   Новый учебник технической школе. – М.-Л, 1936. – 216с.
940218
  Эрдель Н., Быховская Л. Новый учебник французского языка = Nouveau cours de francais par N. Oerdel et L. Bikowsky : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. – Петроград : Изд. Т-во "Петроградский учеб. округ" ; [Тип. бывш. И.Г. Ватсара]
Ч. 1 : с иллюстрациями Е. Будаговой, А. Садовского, Н. Стретенского и др. – 1914. – VIII, 120 с. – Тит. л. на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Новый учебник французского языка, ч. 2. - Ч. 2 не имеет отдельного тит. л.
940219
  Эрдель Н. Новый учебник французского языка. Ч. 2 : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. / Н. Эрдель, Л. Быховская // Новый учебник французского языка : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. / Н. Эрдель, Л. Быховская. – Петроград : Изд. Т-во "Петроградский учеб. округ" ; [Тип. бывш. И.Г. Ватсара], 1914. – Ч. 1 : с иллюстрациями Е. Будаговой, А. Садовского, Н. Стретенского и др. – 78 с.
940220
  Ильин А. Новый учебный географический атлас для полного гимназического курса состаящий из 38 карт / А. Ильин. – Санкт-Петербург. – 38с.
940221
   Новый учебный год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 1, 6-9. – ISSN 1563-6755


  Новый год "ЮП" начинает с запуска маштабной инновационной образовательной платформы для практикующих юристов - Legal High School. Открытие LHS - знаковое событие для рынка юридических услуг: Школа призвана поднять планку юридического образования в ...
940222
   Новый фактор, определяющий конфигурацию оксимов по данным кристаллической структуры аддукта 2:1 (4-метилтиазол-2-ил)цианоформальдоксима с имидазолом / В К. Домасевич, В.В. Скопенко, Т. Гелбрих, И. Силер, Э. Хойер // Журнал общей химии, 1996. – Вып.6.
940223
   Новый федеральный интернет-экзамен - новая технология независимой оценки качества подготовки бакалавров / В.А. Болотов, В.В. Пылин, В.Г. Наводнов, О.В. Порядина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы создания системы оценки качества подготовки бакалавров в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года. Предлагается инновационная технология добровольной сертификации выпускников ...
940224
  Стеценко Ю.Т. Новый физический эксперимент как средство повышения эффективности обучения физике в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Стеценко Ю.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 13 с.
940225
  Чалова Л.И. Новый фитоалексин картофеля - любимин. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чалова Л.И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
940226
  Мысяков Д. Новый фонд лучше старых двух? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Параллельно с одобрением убийственной академической реформы наша Государственная Дума дала зеленый свет еще одной весьма сомнительной затее, приняв в первом чтении внесенный Владимиром Путиным проект закона “О Российском научном фонде”.
940227
  Брагина Г.М. Новый формат итоговой государственной аттестации бакалавров по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность": технология разработки / Г.М. Брагина, А.Ш. Меркулова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 13-20. – ISSN 1815-3186


  Представлен опыт разработки формата государственной итоговой аттестации (ГИА) бакалавров по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность" в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ, Россия). Отмечено, что ...
940228
  Приходько В.М. Новый формат реализации задач международной интеграции инженерного образования / В.М. Приходько, Л.Г. Петрова, А.Н. Соловьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 18-24. – ISSN 0869-3617


  Обобщается опыт работы научно-образовательного центра, созданного для совершенствования учебно-воспитательного процесса в техническом вузе на основе лучших мировых и отечественных инженерно-педагогических разработок. The article presents the ...
940229
  Сегаль А. Новый форпост / А. Сегаль. – Ленинград, 1933. – 52с.
940230
  Молчанов В.В. Новый Франкенштейн / В.В. Молчанов. – Л., 1986. – 126с.
940231
  Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь : 100 000 слов и словосочетаний / О.В. Раевская. – 3-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1999. – 600с. – ISBN 5-200-02670-9
940232
  Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь = Nouveau dictionnaire francais-russe et russe-francais : 100 000 слов и словосочетаний / О.В. Раевская ; [ред. : М.Е. Белякова, В.Ю. Никитина]. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 2001. – 600 с. – ISBN 5-200-02987-2
940233
  Раевская О.В. Новый французско-русский и французско-русский словарь = Nouveau dictionnaire francais-russe et russe-francais / О.В. Раевская. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : Русский язык, 2000. – 600с. – ISBN 5-200-02799-3
940234
  Гак В.Г. Новый французско-русский словарь / В.Г. Гак. – Москва, 1994. – 1194с.
940235
  Гак В.Г. Новый французско-русский словарь : 70000 слов,200000 единиц перевода / В.Г. Гак, К.А. Ганшина. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1998. – 1195с. – ISBN 5-200-02587-7
940236
   Новый фундаментальный труд о Великой Отечественной войне // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864


  Круглый стол в редакции журнала "Новая и новейшая история", на котором обсуждался ход работы по подготовке нового фундаментального 12-томника "Великая Отечественная война 1941-1945 годов".
940237
  Нарский И.В. Новый фундаментальный труд о российской повседневности // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 158-164. – ISSN 0869-5687
940238
  Ярмухамедов М.Ш. Новый хлопковый район Южного Казахстана (экономико-географическая характеристика Пахта-Аральской группы районов) : Автореф... кандид. географич.наук: / Ярмухамедов М.Ш.; Алма-Атинский гос. педагогический и учительский институт им. Бая. Кафедра экономич. географии. – Алма-Ата, 1951. – 12 с.
940239
  Синицын И.С. Новый хозяин / И.С. Синицын. – М., 1989. – 170с.
940240
  Ещенко П.С. Новый хозяйственный механизм / П.С. Ещенко. – К., 1989. – 252с.
940241
   Новый хозяйственный механизм и промышленное предприятие. – Новосибирск, 1989. – 166с.
940242
   Новый центр - новые возможности обучения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 7 [прилож.] : фото
940243
  Олейников А.А. Новый центр украинской русистики : (об открытии Института русского языка и литературы в Киеве) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 2-4
940244
  Олейников А.А. Новый центр украинской русистики : (об открытии Института русского языка и литературы в Киеве) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 2-4
940245
  Сербин А. Новый цикл латиноамериканського регионализма в XXI в.? // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 25-38. – ISSN 0044-748Х


  Вызовы и препятствия после нормализации отношений между Кубой и США.
940246
  Сербин А. Новый цикл латиноамериканського регионализма в XXI в.? // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 0044-748Х


  Вызовы и препятствия после нормализации отношений между Кубой и США .
940247
  Шмидт Э. Новый цифровой мир = The new digital age : как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств / Эрик Шмидт и Джаред Коэн ; пер. с англ. Сергея Филина. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 363, [5] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 344-357. – Библиогр. в примеч.: с. 292-343. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-5-91657-824-9
940248
   Новый человек. – Алма-Ата, 1966. – 260с.
940249
  Устинов А.А. Новый человек : идеал и реальность / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1978. – 304с.
940250
   Новый человек. – Киев, 1981. – 264 с.
940251
  Омаров З.О. Новый человек в дагестанской поэзии / З.О. Омаров. – Махачкала, 1973. – 67с.
940252
  Кузьменко С.И. Новый человек в романах Леонида Леонова 20-х -- 30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Кузьменко С.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 20 с.
940253
  Шамсутдинова Р.А. Новый человек в татарской советской прозе 20-30-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Шамсутдинова Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 15л.
940254
  Суворин Новый человек с 71 рисунками и чертежами. / Суворин, А. Порошин. – Изд. 2-е доп. – СПб., 1914. – 147с.
940255
  Носов Ф.В. Новый человек формируется сегодня / Ф.В. Носов. – Л, 1962. – 84с.
940256
  Федотов Г.Н. Новый человек. / Г.Н. Федотов. – Москва, 1960. – 304с.
940257
  Соболев Ю.В. Новый Чехов / Ю.В. Соболев. – М, 1925. – 64с.
940258
  Каратыгин С.В. Новый чтец-декламатор : Литературно-художественный сборник : Стихотворения, рассказы, сцены и монологи для чтения с эстрады, на лит. вечерах, драм. курсах и пр. : в 3 ч. : с портр. писателей и артистов. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Ч. 1, 2, 3 : I. Проза; II. Стихи; III. Юмор и сатира. – 1911. – [4], 656, XV с. : потр. – Авт. на тит. и обл. не указан
940259
  Починок В.Я. Новый чувствительный реактив / В.Я. Починок. – Киев, 1949. – .
940260
  Знаменский В.А. Новый шаг в космос / В.А. Знаменский. – Воронеж, 1959. – 19 с.
940261
  Ржешевский В.А. Новый шаг в совершенствовании хозяйственного механизма: Об экон. эксперименте по расширению прав предприятий (об-ний) и усилению ответственности за результаты работы / В.А. Ржешевский. – М., 1984. – 79с.
940262
   Новый шаг на пути к коммунизму. – М, 1967. – 32с.
940263
   Новый шаг по пути к коммунизму, 1953. – 80с.
940264
  Мамырова К.Н. Новый школьный учебник Казахстана: обновление структуры и содержания : Методика и опыт. Представляем опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 81-83
940265
  Бинатов Ю.Г. Новый экономический механизм АПК / Ю.Г. Бинатов, М.А. Коробейников. – М., 1989. – 140с.
940266
  Бруснецов А.Н. Новый экспресс-метод определения влажности фармацевтических препаратов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бруснецов А.Н. ; Моск. фармацевтич. Ин-т М-ва здравоохранения СССР, Кафедра аналит. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
940267
  Бабуров А. и др. Новый элемент расселения : на пути к новому городу / А. Бабуров и др. – Москва, 1966. – 128 с.
940268
  Ручкин В.А. Новый элемент электрических машин / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2013. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 23. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-327-7
940269
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 12 : Выгорецкая пустынь — Генеральный атторней. – 1913. – 8 с, 960 стб., 2 с, 23 л.
940270
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 18 : Жукова - Ивница. – 1914. – 8 c., 960 стлб., 102 таб.л.
940271
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1456с. – ISBN 5-85270-194-7
940272
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Рипол Классик; Большая Российская Энциклопедия, 2007. – 1456с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-85270-194-7


  Включает более 60 000 статей и около 2000 иллюстраций и карт
940273
  Серов В.В. Новый этап библиотечного строительства в СССР. / В.В. Серов. – М, 1975. – 48с.
940274
  Попов Е.С. Новый этап борьбы за национальное осовбождение. / Е.С. Попов. – М, 1978. – 128с.
940275
  Светлов А.А. Новый этап борьбы за разоружение / А.А. Светлов. – М., 1982. – 111с.
940276
  Филимонов Н.П. Новый этап в осуществлении ленинских идей построения коммунизма / Н.П. Филимонов. – М, 1959. – 56с.
940277
   Новый этап в осуществлении современной аграрной политики / А.А. Чухно, А.Д. Стеблянко, А.И. Типко, А.М. Онищенко // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
940278
  Алещенко Н.М. Новый этап в планах реконструкции и развития Москвы (1921-1935 гг.) // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 130-145. – ISBN 978-5-8055-0220-1
940279
  Сукиасян Э. Новый этап в развитии ББК // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С.59-60. – ISSN 0869-4915
940280
  Островский В.Б. Новый этап в развитии колхозного строя. / В.Б. Островский. – М., 1977. – 271с.
940281
   Новый этап в развитии культуры таджикского народа. – Душанбе, 1983. – 75с.
940282
  Шляпин И.М. Новый этап в развитии ленинской теории социалистической революции / И.М. Шляпин. – Л, 1968. – 36с.
940283
  Кошелев Филипп Петрович Новый этап в развитии народного хозяйства СССР / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1954. – 352с.
940284
  Танчер В.К. Новый этап в развитии научно-атеистической работы партии / В.К. Танчер; МВ и ССО СССР. – [ Москва ], 1964. – С. 20-28. – Отд. оттиск : Научные доклады высшей школы. Философские науки, 1964, №1
940285
  Цамерян И.П. Новый этап в развитии национальных отношений в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1962. – 68с.
940286
   Новый этап в развитии Российской академии наук. Дневник Общего собрания РАН // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 963-967. – ISSN 0869-5873
940287
   Новый этап в развитии сельского хозяйства СССР. – М, 1975. – 503с.
940288
  Соловьев Н.П. Новый этап в развитии системы профессионально-технического образования / Н.П. Соловьев. – М., 1980. – 239с.
940289
  Полухин П.И. Новый этап в развитии советской высшей школы : Лекция, прочит. в Центр. лектории Всесоюзного общества / П.И. Полухин. – Москва, 1960. – 40с.
940290
  Захидов-Захиди Новый этап в распространении идей марксизма-ленинизма в Иране (1941-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Захидов-Захиди Лж.Г.; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 17л.
940291
   Новый этап в репарационном вопросе : Коллективная работа Е. Варга , В. Горфинкель и др. ; Коммунист. Академия , Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики. – Москва : Изд-во Коммунист. Академии, 1929. – 184 с.
940292
  Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
940293
  Комкова Е.Г. Новый этап канадо-американской интеграции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 15-30. – ISSN 0321-2068
940294
   Новый этап кооперации в сельском хозяйстве социалистических стран. – М, 1985. – 328с.
940295
  Нутенко Л.Я. Новый этап латиноамериканской интеграции: достижения и проблемы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 044-748Х
940296
  Лебедев Н.И. Новый этап международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1976. – 296с.
940297
  Дынкин А.А. Новый этап НТР / А.А. Дынкин. – М, 1991. – 266с.
940298
  Арзуманян А.А. Новый этап общего кризиса капитализма / А.А. Арзуманян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. науч. знаний. – Москва : Знание, 1961. – 32 с. – Библиогр. в конце кн. – (Серия 3. Экономика 7)
940299
  Ильина И.И. Новый этап проекта "Издания регионов - информация для страны" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи подводит промежуточные итоги работы проекта Российской книжной палаты (РКП) "Издания регионов - информация для страны", который был начат в 2005 г. Проект позволяет сопоставить сведения об изданиях, поступающих в РКП в соответствии с ...
940300
   Новый этап работы Советов народных депутатов. – М, 1986. – 220с.
940301
  Сытник В.П. Новый этап развития кооперации в АПК. / В.П. Сытник. – К., 1988. – 47с.
940302
  Коротаев А.С. Новый этап развития космической энергетики // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 317-322. – ISSN 0869-5873
940303
  Константинов Ф.Т. Новый этап развития мировой системы социализма / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1961. – 34с.
940304
  Грачев Ф.В. Новый этап развития мировой социалистической системы / Ф.В. Грачев. – Л., 1961. – 22с.
940305
   Новый этап развития мировой социалистической системы. – Днепропетровск, 1961. – 134с.
940306
  Субоцкий В Ю. Новый этап развития объединений в промышленности. / В Ю. Субоцкий, . – М., 1973. – 64с.
940307
  Акиндинова Н. Новый этап развития экономики в постсоветской России / Н. Акиндинова, Е. Ясин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С.5-27. – ISSN 0042-8736
940308
  Корнеев А.В. Новый этап российско-американского энергетического диалога / А.В. Корнеев, С.В. Гардаш // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 8. – С. 17-34. – ISSN 0321-2068
940309
   Новый этап социалистического соревнования и использование внутрипроизводственных резервов : ( Из опыта работы промышленных предприятий и строек Ленинского района г. Кишинева). – Кишинев : Штиинца, 1961. – 128 с.
940310
  Хожабеков П.К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 401-405. – ISSN 2524-017X
940311
  Тюркан Алиева Новый этап традиционистов в тюркской модернистской прозе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 357-365
940312
  Чадаев Я.Е. Новый этап экономического развития РСФСР / Я.Е. Чадаев. – М., 1959. – 175с.
940313
   Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капиталистическими странами. – М, 1978. – 303с.
940314
  Соколов А.И. Новый этап экономического сотрудничества стран СЭВ. / А.И. Соколов, Л.Г. Ходов. – М., 1973. – 40с.
940315
  Новоселова Л. Новый этап экономической реформы в КНР: финансовые аспекты // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-69. – ISSN 0130-9757


  У статті докладно розглядаються два напрямки реформи фінансової системи КНР, обгрунтовані китайськими фахівцями і прийняті на офіційному рівні (включаючи рішення Третього Пленуму ЦК КПК 18 скликання): а) «маркетизація банківської системи»; б) ...
940316
   Новый юридический словарь : 6500 терминов. – Москва : Институт новой экономики, 2006. – 1088с. – ISBN 5-89378-016-7
940317
   Новый японо-американский "договор безопасности" : На обл. загл. : Японо-американский "договор безопасности". – Москва : Иностранная литература, 1962. – 192 с.
940318
  Одзаки Кодзи Новый японский театр / Одзаки Кодзи. – Москва, 1960. – 199 с.
940319
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 100 000 слов и словосочетаний / [cост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 829, [2] с. – Библиогр.: c. 7. – ISBN 978-5-91503-327-5
940320
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 20 000 слов и словосочетаний / [сост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 574, [2] c. – ISBN 978-5-91503-263-6
940321
   Новый ярусный стандарт ордовика и его применение к стратонам западной части Алтае-Саянской складчатой области / Н.В. Сенников, Е.В. Лыкова, О.Т. Обут, Т.Ю. Толмачева, Н.Г. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1226-1246 : рис. – Библиогр.: с. 1244-1246. – ISSN 0016-7886
940322
  Гликман К. Новый, талантливый, но...Захар Прилепин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 184-194. – ISSN 0042-8795
940323
  Пронин Е.И. Новый, третий этап общего кризиса капитализма. / Е.И. Пронин. – Л., 1953. – 23с.
940324
   Новым директором Киевского Института журналистики стал профессор Владимир Ризун // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 13 января (№ 5). – С. 2
940325
  Лукьянов Ф. Новым президентом Венгрии стал бывший спортсмен Пал Шмитт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 11. – ISSN 0234-1670
940326
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – М., 1949. – 296с.
940327
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – Рига, 1952. – 224с.
940328
  Василевский И.И. Новь / И.И. Василевский. – Смоленск, 1959. – 70с.
940329
  Чистяков В.С. Новь : Из опыта работы парт. организаций Донбасса по обобщению и распространению начинаний новаторов угольной и металлургич. пром-сти / В.С. Чистяков. – Сталино : Кн. изд-во, 1961. – 94 с.
940330
  Будаков В.В. Новь / В.В. Будаков. – Воронеж, 1970. – 88с.
940331
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1985. – 272с.
940332
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1987. – 477с.
940333
  Малаховский К.В. Новь Великого океана / К.В. Малаховский. – М, 1991. – 196с.
940334
  Федоров А.Г. Новь деревенского быта / А.Г. Федоров. – Москва, 1966. – 112с.
940335
  Варламов В.С. Новь древнего Урала / В.С. Варламов, О.А. Кибальчич. – Москва : "Советская Россия", 1975. – 208 с.
940336
  Гольдман В.Б. Новь земли нечерноземной / В.Б. Гольдман. – М., 1979. – 80с.
940337
  Паклин Н.А. Новь румынской земли / Н.А. Паклин. – М, 1975. – 255с.
940338
   Ногайские народные сказки. – М, 1979. – 184с.
940339
  Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты : граматика, тексты и словарь / Н.А. Баскаков ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т языка и письменности. – Москва ; Ленинград : Идз-во АН СССР, 1940. – 271 с.
940340
  Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII вв / Б.Б. Кочекаев. – Алма Ата, 1988. – 272с.
940341
  Грибоковський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.151-171. – ISBN 966-7089-17-7
940342
  Пономарьов О.М. Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 157-168. – ISSN 0320-9466
940343
   Ногайсько-русский словарь : около 15 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 562 с.
940344
  Гоман Ю.О. Ногайці у південноукраїнських степах (друга половина XIII - перша половина XVII століть) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 38)


  На підставі повідомлень західноєвропейських та східних мандрівників, руських літописів, дипломатичних документів Польсько-Литовської держави та Московського князівства, а також аналізу наукових праць у статті розглядається походження і розвиток ...
940345
  Сергеев А.А. Ногайцы на молочных водах (1790-1832 г.) / Александр Сергеев. – Симферополь : Тип. Таврич. губ. земства, 1912. – 144 с. – Без тит. л. - Отт. из № 48 "Изв. Тавр. учен. арх. комис."
940346
  Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии : историко-этнографический очерк / С.В. Фарфоровский. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1909. – 34 с. – Отд. отт. из кн. XXVI, вып. 7-го Записок Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.
940347
  Чопич Б. Ноги в поле, голова на воле / Б. Чопич. – Москва, 1981. – 143с.
940348
  Терещенко Алексей Ноги кормят : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 25 : Фото
940349
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 431 с., [13] л. ил. – Библиогр.: с. 429-430. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 9(384))
940350
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с., [11] л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 16 (384))
940351
  Капитонов Е.И. Ногинский район Московской области (как пример экономического развития восточной части Московской области) : Автореф... канд. геогр.наук: / Капитонов Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 11 с.
940352
   Ноготок судьбы. – СПб, 1992. – 494с.
940353
  Амонов Бахтиер Умрзокович Нодир ер ва утувчи элементлар боратларининг юкори хароратлардаги магнит хоссалари : физ.-мат. фанлари буйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. : 01.04.09 / Амонов Бахтиер Умрзокович ; Самарканд давлат ун-ти хузуридпги фалсафа д-ри илмий Даражасини Берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 ракамли илмий Кенгаш ; Самарканд давлата ун-ти. – Самарканд, 2018. – 44 с. – Текст: на узб., рус., англ. яз. – Библиогр.: 13 назв.
940354
  Тула Тураб Нодра Бегим : драматическая поэма / Тураб Тула ; пер. с узб. – Ташкент : Изд. "Еш. Гвардия, 1982. – 336 с.
940355
  Мурацан Ноев ворон : повести и рассказы / Мурацан; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 367 с.
940356
  Борщаговский А.М. Ноев ковчег / А.М. Борщаговский. – Москва, 1968. – 268с.
940357
   Ноезіс і ноема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
940358
   Нож. – М, 1963. – 142с.
940359
  Солнцев Р.Х. Нож / Р.Х. Солнцев. – М., 1992. – 397с.
940360
  Джамирзаев С.М. Ножай-юртовская речь в ее отношении к чеченскому литературному языку (историко-сравнительный аспект) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.09 / Джамирзаев С. М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 29с.
940361
  Шолом-Алейхем Ножик / Шолом-Алейхем. – Москва, 1939. – 31 с.
940362
  Шолом-Алейхем Ножик : для дітей / Шолом-Алейхем. – Одеса, 1941. – 183 с.
940363
  Веллер М. Ножик Сережи Довлатова / М. Веллер. – Киев : Астарта, 1997. – 510 с. – (Библиотека современной прозы). – ISBN 966-523-100-6
940364
  Романюк В.В. Ножі з клеймами литовської доби з Київщини // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0235-3490
940365
  Попов А. Ножка стола // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0132-2036
940366
   Ножницы художницы. – М, 1960. – 96с.
940367
  Зухуриддинов А. Нозим и его творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зухуриддинов А. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 22 с.
940368
   Нозогеография стран зарубежной Азии. – Л, 1981. – 138с.
940369
  Кушнірук Ю.С. Нозогеографічні аспекти забруднення повітряного басейну в Рівненській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 311-318 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
940370
  Стадниченко В. Ноїв ковчег культури // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 23-25


  Підготовка та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.
940371
  Щириця П. Ноїв ковчег пам"яті, або ностальгія за радістю несамоти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 8 вересня (№ 18). – С. 5


  "Ярославів вал" представив книжку М. Слабошпицького "Протирання дзеркала".
940372
  Дубинский-Мухадзе Ной Буачидзе / Дубинский-Мухадзе. – М, 1960. – 187с.
940373
   Ной Іосиф Соломонович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 176. – ISBN 978-617-573-038-6
940374
  Чадвик Дуглас Ной нашего времи : о чем молчат рыбы / Чадвик Дуглас, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 188-195 : Фото
940375
  Лебедева О. Ной русской культуры (100 лет со дня рождения Д.С. Лихачева) // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 36-43. – ISSN 1818-2968
940376
  Евгеньева Т.П. Ной, Тэ-тэ и другие / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1990. – 62с.
940377
  Кляйн Георг Нойма : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1130-6545
940378
  Кусельтан И.В. Нокардиоз ягнят в условиях Кызыл-Кумов : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Кусельтан И.В.; АН Тадж. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 19л.
940379
  Нестеренко О.А. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии / О.А. Нестеренко. – Киев : Наука и Техника, 1985. – 334с.
940380
  Аристархова В.И. Нокардиоподобные микроорганизмы / В.И. Аристархова ; отв. ред. Е.Н.Мишустин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 248 с. – Библиогр.: с. 177-246
940381
  Сидельников О.В. Нокаут / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1959. – 391с.
940382
  Вусик О.С. Нокаут / О.С. Вусик. – Київ, 1977. – 95с.
940383
  Эсенов Д. Нокаут : сатир. рассказы, фельетоны, юморески / Довлат Эсенов ; авториз. пер. с туркм. И.Александрова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 128 с.
940384
  Верин С.В. Нокаут / С.В. Верин. – Иркутск, 1990. – 206с.
940385
  Чуднов В.И. Нокаут за рингом / В.И. Чуднов. – М, 1974. – 118с.
940386
   Нокаут на шестой минуте : спорт. детектив. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 416 с.
940387
   Нокаут на шестой минуте. – М, 1991. – 415с.
940388
  Папамаркос Д. Нокер : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 66-77. – ISSN 0320-8370
940389
  Пендяга А. Ноксальні правовідносини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Спеціальні правила щодо відповідальності одних осіб за дії інших".".
940390
  Пендяга А.Л. Ноксальні правовідносини в деліктних зобов"язаннях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33.
940391
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – Київ, 1965. – 87 с.
940392
  Мартинович А.Н. Ноктюрн : рассказы и повести / А.Н. Мартинович. – Минск : Беларусь, 1969. – 288с.
940393
  Грива Ж. Ноктюрн : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. М.Михалевой и С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 254 с.
940394
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – К., 1979. – 112с.
940395
  Дронников Н. Ноктюрн в прозе // Морія : Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2004. – № 2. – С. 166-180. – ISBN 966-8164-50-4
940396
  Велтистов Е.С. Ноктюрн пустоты / Е.С. Велтистов. – Москва, 1982. – 400с.
940397
  Жлуктенко Н. Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 367-372


  У статті представлено способи і форми музикалізації новел англійського сучасного прозаїка. На основі принципа «вербальної музики» С.П. Шера розкрито перекодування музичного жанру ноктюрна в практиці постмодерністського письма. В статье представлены ...
940398
  Мартынов В.Б. Ноль-четыры / В.Б. Мартынов. – М, 1985. – 255с.
940399
  Борисенко Н.П. Ноль в квадрате, или уроки самофинансирования / Н.П. Борисенко, А.Н. Борисенко. – Ростов, 1989. – 144с.
940400
  Василев О. Ноль с большой буквы / О. Василев. – София, 1965. – 363с.
940401
  Притула Д.Н. Ноль три / Д.Н. Притула. – Л., 1989. – 349с.
940402
  Чухин С.В. Ноль часов / С.В. Чухин. – М, 1980. – 95с.
940403
  Визбор Ю.И. Ноль эмоций / Ю.И. Визбор. – Мурманск, 1966. – 192с.
940404
  Седакова О.А. Ноль, единица, миллион: Моцарт, Сальери и случай Оболенского // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2005. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 0236-2007
940405
  Соловьев С.В. Нольдистанция / С.В. Соловьев. – М., 1990. – 48с.
940406
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
940407
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 14 назв
940408
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 1. Онтологічні засади номадичного мислення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-60
940409
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 2. Концепти та метафори // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 103-114
940410
  Позняк С.П. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних грунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат / С.П. Позняк, А.В. Баранник // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
940411
  Аулін В.В. Номативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні / В.В. Аулін, Д.В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 28-35. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-4260
940412
  Кулаев С. Номел-Ус. / С. Кулаев. – Тифлис, 1934. – 75с.
940413
  Скрипник Ю.С. Номен aeger та його особливості в латинському семантичному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 111-130


  Статтю присвячено розгляду специфіки конотацій номена aeger на прикладі творів латинських авторів різних жанрів та історичних періодів. Досліджено також дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
940414
  Жолобницька К.О. Номен хостес в українській мові: структура, семантика, етимологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 269-272
940415
  Нікуліна Н.В. Номен як культурно-національна складова художнього тексту // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 187-191


  У наук. статті йдеться про номени на позначення транспортних засобів (порейоніми), що активно використовуються носіями мови у повсякденному житті, тому й максимально репрезентовані в художніх текстах. Досліджено функції й основне призначення ...
940416
  Нікуліна Н.В. Номен як об"єкт східнослов"янських термінологічних студій // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 67-71. – ISSN 2221-8807
940417
  Шікіда І.Г. Номени "Wessi" і "Ossi" у сучасній німецькій пресі (квантиттативно-квалітативна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 362-368
940418
  Нахапетова О.В. Номени на позначення родинних стосунків у мовленнєвій інтеракції українців // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 48-51. – ISSN 2307-4558
940419
   Номенклатура-ценник на материальные ценности для организаций Министерства геологии и охраны недр СССР. – М, 1956. – 424с.
940420
  Восленский М.С. Номенклатура / М.С. Восленский. – 1-е сов. изд. – Москва, 1991. – 622 с.
940421
  Гончаренко А.В. Номенклатура блюд монастырской кухни в древнерусском житийном дискурсе // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 131-136. – ISSN 2307-4558
940422
  Штейнле О. Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940-х - початку 1950-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 262-273. – ISBN 978-966-02-5322-3
940423
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Венеры / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1988. – 62 с.
940424
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа галилеевых спутников Юпитера / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1984. – 88 с.
940425
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Марса / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1981. – 85с.
940426
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Меркурия / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1982. – 54 с.
940427
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа спутников Сатурна / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1986. – 74 с.
940428
  Литвинюк О.І. Номенклатура застав при кредитуванні в перехідній економіці як наукова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль застави при кредитуванні.
940429
  Кошиц Ю.И. Номенклатура и объемно-планировочные решения производственных зданий молочных ферм в Украинской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Кошиц Ю.И.; Всесоюз. проектный и н.-исслед. ин-т типового и эксперим. проектирования с.-х. комплексов и предприятий по х. – М., 1968. – 22л.
940430
  Солдатьонок О.Б. Номенклатура мови виноробства (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 106-114. – ISBN 966-581-102-9
940431
   Номенклатура морских льдов. – Л, 1974. – 75с.
940432
   Номенклатура на органичните съединения. – София : БАН, 1992. – 499 с.
940433
   Номенклатура на органската хемиjа. – Скопjе, 1986. – 472 с.
940434
   Номенклатура органических соединений / А.П. Терентьев, А.Н. Кост, А.М. Цукерман, В.М. Потапов. – Москва : АН СССР, 1955. – 303 с.
940435
   Номенклатура органических соединений. – Саратов, 1979. – 99с.
940436
  Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти у УСРР 1920-1930-х років : соціальне походження, персональний склад та функції / М.Ю. Виговський. – Київ : Генеза, 2005. – 312 с. – ISBN 966-504-474-5
940437
   Номенклатура справ на 2019 рік / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 211 с. – Кн. описана за обкл.
940438
  Андросович Т.Ю. Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 21-26. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
940439
   Номенклатура ферментов : Рекомендации международного биоимического союза. – Москва, 1966. – 253с.
940440
   Номенклатура электрических машин. – Х, 1952. – 24с.
940441
   Номенклатура электрических машин в тропическом исполнении. – Москва, 1965. – 56с.
940442
   Номенклатура электротехнических изделий. – Москва
Вып. 5. – 1958. – 32 с.
940443
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 1. – 1958. – 44 с.
940444
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 2. – 1959. – 25 с.
940445
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 3. – 1959. – 162 с.
940446
  Купенко Т. Номенклатура як привілейований прошарок суспільства у 1920 - пер. пол. 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 19-20
940447
   Номенклатура, описание и корреспонденция счетов баланса текущего учета в текстильной промышленности. – Москва : Техника управления, 1930. – [X], 342 с.
940448
  Телешун К.О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 66-74


  Стаття присвячена аналізу та характеристиці некодифікованої спеціальної торгівельної лексики турецької мови. На матеріалі словників та текстів сучасної турецької мови досліджуються та розмежовуються поняття професійної лексики та термінології, які є ...
940449
  Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.) : монографія / Микола Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-521-484-7
940450
  Киридон П.В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 171-182. – ISSN 0130-5247


  У статті пропонується аналіз термінологічного визначення поняття "номенклатура" у сучасній вітчизняній і зарубіжній історіогафії.
940451
  Дащаківська О.Ю. Номенклатурна олігархія - форма політичної еліти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 217-218. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
940452
  Зарудный М.Я. Номенклатурная единица / М.Я. Зарудный. – М, 1956. – 36с.
940453
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 1. Оливины мафитовых и ультрамафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Украина и Россия) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 45-53 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
940454
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 2. Оливины ультрамафитовых массивов, вмещающих хромитовые руды (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 80-91 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
940455
   Номенклатурний перелік, використання меблів та оснащення в процесі реабілітації осіб з вадами і захворюваннями опорно-рухової системи / А.Д. Салєєва, Т.Є. Кудрявцева, О.Д. Чернишов, О.Є. Чернова, Т.М. Палуб, Т.О. Трофименко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 94-100. – ISSN 0030-5987
940456
  Редько А. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 21-25
940457
  Нисневич Ю. Номенклатурное проклятие России // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 117-122. – ISSN 1606-0219


  Российской номенклатуре власть нужна, прежде всего, для личного обогащения
940458
  Сунь Шуфан Номенклатурные наименования как элемент китайской научной лексики (на материале языкознания и литературоведения) / Сунь Шуфан, С.Д. Шелов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-16. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
940459
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 2 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 403 с.
940460
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 1 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 343 с.
940461
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – М
6. – 1988. – 559с.
940462
  Гайдай И.И. Номенклатурный вареник : сатирические рассказы и юморески / И.И. Гайдай. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
940463
  Зверев Н.В. Номенклатурный гвоздь / Н.В. Зверев. – Алма-Ата, 1966. – 48с.
940464
   Номенклатурный справочник. – М, 1961. – 44с.
940465
  Челецька М.М. Номеносфера поезії Івана Франка : (поетика загаловків, присвят, епіграфів) / Мар"яна Челецька ; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 302 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-4414-6
940466
  Симонова Екатерина Номер в отеле за 60 секунд : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 42-43
940467
  Гуревич С.М. Номер газеты / С.М. Гуревич. – М., 1977. – 48с.
940468
   Номерные издания имп.. – 12с.
940469
   Номинализация в современном английском языке. – К, 1982. – 176с.
940470
  Палятинская С.В. Номинальные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Палятинская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 15л.
940471
  Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания / Теркулов Вячеслав Исаевич ; М-во образования и науки Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – 228 с. – Библиогр.: 195-227. – (Знак - Сознание - Знание). – ISBN 978-966-8469-82-4
940472
  Степанова А.А. Номинатив как категория имени и концепт "архетип" в философско-лингвистическом учении стоиков // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 0130-9730
940473
  Собаршов И.Т. Номинативная организация научно-технической лексики. / И.Т. Собаршов. – М., 1979. – 119с.
940474
  Фернандес Х Г.Н. Номинативная организация сахарной агропромышленной терминологии и способы ее формирования (в кубинском варианте испанского яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Фернандес Г.Н.Х.; МВ и ССО БССР, Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1987. – 18л.
940475
  Калимуллина Винера Мухаметовна Номинативная соответственность фразеоматических глагольно-именных словосочетаний и глаголов-идентификаторов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калимуллина Винера Мухаметовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
940476
  Примович Р.Р. Номинативно-функциональные свойства фразеологических сочетаний "существительное+прилагательное" в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Примович Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 22л.
940477
  Голубкова Елена Владимировна Номинативное варьирование как средство речевого этикета. (На материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Голубкова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 28л.
940478
  Мещанинов И.И. Номинативное и эргативное предложения / И.И. Мещанинов. – М : Наука, 1984. – 294с.
940479
  Машадиев Кара Ибрагим оглы Номинативное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Машадиев Кара Ибрагим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 28л.
940480
  Майданова Л.М. Номинативные варианты обозначения реалий в конкретной лексике среднеуральских говоров : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Майданова Л. М.; МВССР, Новсиб.ГУ. – Новосибирск, 1974. – 20л.
940481
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 131с.
940482
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 132с.
940483
  Грудинко Б.И. Номинативные единста типа woman doctor в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грудинко Б.И. ; Ленингр. гос. ун-т , Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 18 с.
940484
  Исаева З.К. Номинативные и синтаксические функции неличных форм английского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева З.К.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 29л.
940485
  Ецко И.И. Номинативные предложения в молдавском языке. Граммат. признаки : Автореф... канд. филол.наук: / Ецко И.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л.
940486
  Ульихина З.В. Номинативные предложения в описательных стилях XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Ульихина З.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1968. – 13л.
940487
  Гаврош Н.В. Номинативные предложения в современном белорусском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Гаврош Н.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 17 с.
940488
  Авалишвили И.К. Номинативные предложения в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Авалишвили И.К.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 15л.
940489
  Каган Г.Е. Номинативные предложения в современном немецком языке. Грамматич. и стилистич. аспекты : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каган Г.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
940490
  Шутова В.П. Номинативные предложения в современном русском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Шутова В.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1954. – 17с.
940491
  Федотова Н.А. Номинативные предложения в современном русском языке. / Н.А. Федотова. – Х, 1962. – 52с.
940492
  Биятенко Л.А. Номинативные предложения в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Биятенко Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1958. – 19л.
940493
  Попов А.С. Номинативные предложения и сходные с ними по форме синтаксические конструкции в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов А.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филог. ф-тет. – Москва, 1960. – 20 с.
940494
  Голикова О.Н. Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 295-300
940495
   Номинативные свойства языковых единиц. – Саратов, 1990. – 152с.
940496
  Попович Раиса Игнатьевна Номинативный аспект испанской водохозяйственной терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05. / Попович Раиса Игнатьевна; КУ. – Киев, 1993. – 209л. – Бібліогр.:л.176-200
940497
   Номинативный аспект лингвистических единиц в языках различных типов. – Саратов, 1986. – 148с.
940498
  Кривченко Е.Л. Номинативный аспект предложения / Е.Л. Кривченко. – Саратов, 1982. – 146с.
940499
  Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е.С. Кубрякова; отв. ред. акад. Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1986. – 156 с.
940500
  Полищук Нина Васильевна Номинативный статус междометных фразеологических единиц современного английского языка и особенности их контекстного употребления : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Полищук Нина Васильевна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 23 с.
940501
   Номинаци и контекст. – Кемерово, 1985. – 127с.
940502
  Шлапаков Руслан Исаакович Номинации кинесических средств речевого общения как лексикографическая проблема (На материале словарей современного немецкого языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Шлапаков Руслан Исаакович; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 25л.
940503
  Приходько И.Г. Номинации лиц мужского пола в молодежном сленге (на материале толкового словаря Т.Г. Никитиной) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 452-461


  У статті описуються ідентифікаційні ознаки, покладені в основу найменувань осіб чоловічої статі в російському молодіжному сленгу. В статье описываются идентификационные признаки, лежащие в основе наименований лиц мужского пола в русском молодежном ...
940504
  Кольцова Е. Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 227-240. – ISSN 2309-1797
940505
  Дашивец Л.Д. Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 105-106. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
940506
  Ангелова Г. Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарских языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 1. – С. 24-33. – ISSN 0204-8701
940507
   Номинация и словообразование. – Калинин, 1989. – 136с.
940508
  Закупра Ж.А. Номинация лиц по профессии в памятниках русской народности XIV и XVI веков (Строит. дело и ремесло ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Закупра Ж.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1973. – 28л.
940509
   Номинация паралингвистических явлений в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железанова Т. Т,; Железанова Т. Т,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
940510
  Снитко Е.С. Номиниция в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 2 (20). – С. 4-7.
940511
  Кузьміна К.А. Номіналізаційні трансформації при перекладі синтаксичних структур з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-420-7
940512
  Кузьміна К. Номіналізація в українському перекладі англійських іменних одиниць з дієслівною семою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 144-147
940513
  Карабан В.І. Номіналізація структури речення при перекладі з української мови англійською / В.І. Карабан, К.А. Кузьміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-129. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто перекладацьку трансформацію номіналізації структури речення при перекладі з української мови англійською. Зроблено висновок, що, незважаючи на загалом більшу вербальність структури англійського речення, трансформація номіналізації займає ...
940514
  Снєгірьова Є.О. Номіналізація: як покращити письмове мовлення // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 157-161. – ISBN 978-966-171-881-3


  У статті розглядаються деякі питання номіналізації, зокрема, використання у різних стилях мовлення іменників, що утворені з інших частин мови. Обговорюються як позитивні, так і негативні наслідки надлишкової номіналізації у тексті. Наводяться ...
940515
  Бокал Г.В. Номіналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 268-269. – ISBN 966-316-069-1
940516
  Остапчук Я.В. Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 157-165. – (Слово). – ISSN 2304-7402
940517
  Корнєєв В.В. Номінальна та ринкова капіталізація: інструментарій оцінки вартості фінансових активів // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
940518
  Майданик Р. Номінальне право власності (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.16-19
940519
  Горенко О. Номінантивна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 119-125. – ISBN 978-966-581-885-4
940520
  Гурська Д.В. Номінатема "Гріх" - елемент релігійного дискурсу: функції у мові творів сучасної української преси // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-15
940521
  Павленко Л. Номінативна деривація назв осіб у Пересопницькому Євангелії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 130-133. – ISSN 2305-9389
940522
  Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 386-395


  У статті йдеться про експресивність номінативних лексем, вжитих у прямому значенні, для творення фольклорних образів у коломийках. Семантика їх може трансформуватися з додаванням морфем, при інверсії, наявності підтексту тощо. The article deals with ...
940523
  Яценко П.І. Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера / П.І. Яценко, Г.Л. Кириченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 247-251
940524
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.02.01 / Дуденко О.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
940525
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Дис.... канд.філолог.наук:10.02.01 / Дуденко Олена Володимирівна; УДПУ ім.П.Тичини. – Умань, 2002. – Бібліогр.: л.192-216
940526
  Хоронжук Т. Номінативна трансформація антропонім-займенник 3-ї особи однини в текстах інтерв"ю представників політичної еліти. Спроба теореичного обгрунтування // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2021. – T. 69. – С. 23-45. – ISSN 0076-0390
940527
  Панченко О.О. Номінативне поле концепту love в сучасній англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 69-72
940528
  Сурмач О.Я. Номінативне поле концепту reichtum у німецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 175-183


  Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова ...
940529
  Миголинець О.І. Номінативний аспект аналізу мовних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2303-00-1
940530
  Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанскої водогосподарської термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Попович Р.Г.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
940531
  Крисанова Т.А. Номінативний простір емоції страх в англомовному кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 203-210


  У статті описуються лексичні одиниці, які утворюють номінативний простір емоції СТРАХ в англомовному кінодискурсі. Визначається сукупність мовних засобів, які номінують емоцію і її окремі ознаки. Виявляється лексема - ім"я емоції, встановлюються ядро ...
940532
  Брославська Л.Я. Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 27-32. – ISSN 2313-500Х
940533
  Бритвін Д.В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 93-100


  У статті розглядаються особливості об’єктивації концепту МАРГІНАЛЬНІСТЬ у творчості відомого франко-швейцарського письменника першої половини XX століття Блеза Сандрара, способи його мовної репрезентації у романі «Moravagine». Робиться висновок про ...
940534
  Karlova T. Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 213-217. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
940535
  Бацевич Ф. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 123-134. – ISSN 0203-9494
940536
  Тищенко Л.М. Номінативні одиниці діалектних текстів Донеччини на тлі української лексикографії // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 414-420. – ISBN 978-966-1673-36-5
940537
  Бондаренко О.Є. Номінативні односкладні речення в мові друкованих мас-медіа: функційний, комунікативний, семантичний аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 23-29. – ISSN 2077-804X
940538
  Іванченко Ю. Номінативні односкладні речення та особливості їх функціонування в поетичних текстах Василя Стуса // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 32-33. – (Бібліотека Інституту філології)
940539
  Ткачик О.В. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 224-230
940540
  Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.01 / Віктор Олександрович Дворянкін; КНУТШ. – Луганськ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв.
940541
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 312 арк. – Додатки: арк. 231-312. – Бібліогр.: арк. 6-7, 201-230 та в додатках: арк. 311-312
940542
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв.
940543
  Андреєва Т.М. Номінативні речення в текстах Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-249-1
940544
  Островська Л. Номінативні речення у функційному аспекті // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 43-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
940545
  Коржак З.З. Номінативні речення як засіб вираження експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
940546
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 281 л. – Додатки: л. 210-281. – Бібліогр.: л. 182-209
940547
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
940548
  Пархоменко А.Ф. Номінативно-референтне варіювання в художньому тексті / А.Ф. Пархоменко, Л.М. Рубашова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Намічаються три напрями розробки теорії стилістичної референції. Перший стосується загальних принципів організації художньої реальності в тексті, другий - дослідження стилістично-орієнтованих прямих референтних зв"язків, а останній передбачає вивчення ...
940549
  Колесник Н.С. Номінації Богородиці в народнопісенній традиції українців у лінгвокультурологічному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 93-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
940550
  Охріменко Т.В. Номінації грошзнаків радянської доби у світлі культурного феномену грошових відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 73-79. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
940551
  Філатова О.О. Номінації житлових будинків в англійській мові: відображення архітектурних стилів, дизайну і технологій // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 325-331
940552
  Михайленко О. Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні сфери існування сленгу, увагу приділено молодіжному сленгу, його витокам і різновидам. The main spheres of slang are analyzed, the special attention is focused on the slang of youth, it"s sources and variations.
940553
  Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові: (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу та класифікації нових назв осіб, переважно загальномовних і почасти оказіональних, у мові укр. ЗМІ кін. 20 - поч. 21 ст. Виявлено основні тематичні й семантичні групи цих номенів, простудійовано головні джерела їх надходження ...
940554
  Каратаєва М.В. Номінації пошукових інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 147-152


  Стаття присвячена дослідженню основних словотвірних моделей, що використовують для створення назв пошукових систем мережі Інтернет, та аналізу їх семантики. Статья посвящена изучению основных словообразовательных моделей, используемых для образования ...
940555
  Прокопович Л.С. Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 197-201
940556
  Ткаченко О.А. Номінації снодійного зілля у різних лінгвокультурах (на матеріалах англійської, української та латинської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 288-295


  Стаття присвячена аналізу номінацій снодійного зілля. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються семантичні особливості номінації магічного снодійного зілля на ...
940557
  Колесник О.С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 84-91


  Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій стихій мовами європейських етносів аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. Лингвосемиотические и лингвокультурные особенности номинаций стихий в языках европейских этносов ...
940558
  Іовхімчук Н. Номінації топонімів в українській народній пісні / Н. Іовхімчук, О. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 83-89. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
940559
  Пономаренко Я.В. Номінації учасників весільного обряду в говірках Кам"янщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 85-87. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
940560
  Козирєв Є.В. Номінації, пов"язані зі заченням "простір", на матеріалі української та японської мов // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 63-66
940561
  Павликівська Н. Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 174-184. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують на незначній території і серед ...
940562
  Губич В.В. Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 27. – C. 124-129. – ISSN 2307-4558
940563
  Тарасюк І.В. Номінація жестів-посмішок у сучасній французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 226-228. – ISSN 2219-4290
940564
  Оскирко О.. Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
940565
  Сколоздра О. Номінація осіб - представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-2946-40-1
940566
  Наумова Т. Номінація особи у комунікативно-прагматичному аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 118-131. – ISSN 1728-9572
940567
  Майборода Н.Г. Номінація особи у художніх творах Д. Яворницького як фрагмент мовної картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 45-52
940568
  Галицька Є.А. Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 63-78


  У статті запропоновано підхід до номінації парфумерно-косметичних товарів, яка розглядається як поліаспектний процес. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки семантичних моделей, які залучено до процесу номінації. Виокремлені типи та підтипи ...
940569
  Гриценко С.П. Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 297-332


  Військова лексика як невід"ємний компонент словникового складу мови активно розвивалася в XVI-XVII ст., що було зумовлено суспільно-політичною ситуацією в Україні. Майстерність військової тактики, стратегії та маневрування українського козацтва ...
940570
  Волошинова М. Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
940571
  Потапенко С.І. Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті досліджено еволюцію поглядів на здійснення процедури семантичної реконструкції: від індоєвропеїстики до сучасних когнітивно-орієнтованих студій. Висвітлено різні підходи до аналізу значеннєвих трансформацій праіндоєвропейських дієслівних ...
940572
  Омельковець Р. Номінація флори в творах Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 225-235. – ISSN 2304-9383
940573
  Давидько К. Номінація флоролексем в українській та польській мовах // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 32-37. – ISBN 978-617-689-397-4
940574
  Павленко Л. Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні XVIII ст." // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 154-164. – ISSN 2413-0923
940575
  Гриценко С.П. Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 11-30. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються питомі й запозичені лексеми на позначення кольорів та їх відтінків, які фіксуються у староукраїнських писемних пам"ятках XVІ–XVII ст. Особливу увагу звернуто на якісну і кількісну еволюцію мікросистем назв відповідних кольорів, ...
940576
  Гриценко С.П. Номінування різних форм психічної діяльності людини в староукраїнських пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 392-408
940577
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-757-2
940578
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339. – ISBN 978-966-439-754-1
940579
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 1. – 1998
940580
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 2. – 1998
940581
  Алекторов.В.О Номограми для електротехнічних розрахунків / Алекторов.В.О. – Київ : Техніка, 1967. – 54с.
940582
  Алектов В.О. Номограми для електротехнічних розрахунків / В.О. Алектов. – Київ, 1967. – 47с.
940583
  Каврайский В.В. Номограмма для вычисления равноугольных проекций, приспособляемых к очертанию изображаемой области / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1938. – 26 с. + 1 карта
940584
  Бурченков И.Е. Номограмма для определения высот при топографической съёмке / И.Е. Бурченков. – Москва : Из-во Госкартогеодезии, 1930. – с.
940585
  Герцрикен С.Д. Номограмма для подбора излучений при прецизионных измерениях параметра кубической решетки / С.Д. Герцрикен. – Киев : КДУ, 1955. – [4] с. – Окр.відбиток: КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Наукові записки т.14, вип.8
940586
  Томашек К. Номограммы в транзисторной технике / К. Томашек. – Москва : Энергия, 1975. – 192 с.
940587
  Зенченко М.П. Номограммы для интерпретации данных сейсморазведки / М.П. Зенченко. – Москва : Недра, 1968. – 48с. + таблицы (6 листов)
940588
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва, 1976. – 13с.
940589
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1976. – 13с.
940590
  Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела (морской мезобентос и планктон) / Л.Л. Численко. – Ленинград, 1968. – 107с.
940591
  Гусев С.И. Номограммы для расчета горизонтального дренажа / С.И. Гусев, Г.С. Хованский; Диткин В.А. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1972. – 40 с.
940592
  Лаптева Д.Г. Номограммы для расчета плоского потока при установившемся неравномерном движении грунтовых вод / Д.Г. Лаптева. – Москва, 1967. – 15с.
940593
  Гусев С.И. Номограммы для расчета потерь напора в поливных и участковых трубопроводах оросительных систем капельного орошения / С.И. Гусев; Хованський Г.С. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 38 с. – 13 номограмм в приложении
940594
  Высоцкий В.Н. Номограммы к тахиметрическим формулам / В.Н. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1937. – 60с.
940595
  Виноградов Г.В. Номограммы перечета концентраций / Г.В. Виноградов. – Москва, 1948. – 40с.
940596
  Романов С.А. Номограммы с транспортом, обладающим одной степенью свободы движения : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Романов С. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
940597
  Кузнецов А.В. Номографирование построений наглядных изображений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.В.; Объед.учен.совет.по прикладной геометрии и инж.графике при Моск.технол.ин-те пищевой пром-сти. – М, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
940598
  Дураков Б.П. Номографирование уравнений с четырьмя переменными : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дураков Б.П. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
940599
  Борисов С.Н. Номографические и численные методы расчета сетей лучевого типа в односвязных и многосвязных областях / С.Н. Борисов, З.Т. Султанова. – Баку, 1985. – 112 с.
940600
  Гольдшмидт В.И. Номографические способы экспресс-интерпретации аномалий гравитационного поля / [В.И. Гольдшмидт и др.]. – Алма-Ата : [Б.и.], 1972. – 90 с., [123] л.. табл. : ил., табл. – Прилагается альбом номограмм и палеток (123 л.). – Библиогр.: с. 89
940601
  Покорный Е.Г. Номографический метод расчета полупроводникоых термоохлаждающих устройств / Е.Г. Покорный. – Ленинград : Наука, 1968. – 60 с.
940602
   Номографический сборник. – Москва, 1962. – 248 с.
940603
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 12. – 1978
940604
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 13. – 1982
940605
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 14. – 1982
940606
   Номографический сборник работ научно-исследовательского семинара по номографии. – Москва ; Ленинград, 1935. – 260 с.
940607
  Франк М.Л. Номографический справочник по математике, механике, физике и сопротивлению материалов / М.Л. Франк. – Ленинград ; Москва, 1933. – 151 с.
940608
  Соколов П.П. Номография : Теория и практика построения график для быстрых технических расчетов / П.П. Соколов. – Москва : Гос. техническое изд-во, 1925. – 87 с.
940609
  Мелентьев П.В. Номография / П.В. Мелентьев. – Ленинград-Москва, 1933. – 248 с.
940610
  Швердт Г. Номография на основе геометрии отображения / Г. Швердт. – Киев, 1935. – 267 с.
940611
  Лепський М.М. Номографія в школі / М.М. Лепський. – Київ, 1956. – 87с.
940612
  Гиунашвили Э.С. Номоканон Евфимия Афонского и его источники. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гиунашвили Э.С.; Ин-т.истории груз лит-ры. – Тбилиси, 1974. – 24л.
940613
   Номоканон Иоанна Комнина, архиепископа Ахридского : (С прил. фотографического снимка) : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 41-61 с. – Отд. оттиск из "Визант. врем.", 1915 г., т. 22. ; Без обл. и тит. л.
940614
  Бургин М.С. Номологические структуры научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – К., 1993. – 217с.
940615
  Павлова Е.Б. Номос Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 044-748Х
940616
  Бойченко І.В. Номотетичний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268. – ISBN 966-642-073-2
940617
  Добрянська В.І. Номофобія - хвороба ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 33-34 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
940618
  Фукс К.. Номофобія та смомбі. Чому залежність від гаджетів перетворюється на небезпечний психічний розлад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
940619
  Вісич О. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 9-15. – ISSN 0236-1477


  У статті сформульовано поняття нон-фініто як естетичної категорії, систематизовано його художні прийоми у драматичному доробку Лесі Українки. Ключовою для еволюції мистецької манери письменниці визнано фантастичну драму "Осіння казка", де виробились ...
940620
  Скопенко В.В. Нонаметилимидодифосфорамидные тиоцианаты лантаноидов / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1980. – №9
940621
  Скрейнемакерс Ф.А. Нонвариантные, моновариантные и дивариантные равновесия / Ф.А. Скрейнемакерс. – М., 1948. – 211с.
940622
  Абалкин Л.И. Нонвый тип экономического мышления / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1987. – 189 с.
940623
  Богородицкий А.А. Нониусные аналого-цифровые преоразователи / А.А. Богородицкий, А.Г. Рыжевский. – Москва : Энергия, 1975. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-120. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 533)
940624
  Шахнин Г.Б. Нонка и другие... / Г.Б. Шахнин. – Л, 1991. – 69с.
940625
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – М., 1958. – 182с.
940626
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – Тамбов, 1961. – 206с.
940627
  Чуйко В.Л. Нонкогнітивізм когітологічного розуміння наукового пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 57-61. – ISBN 966-7943-03-8


  Когітологічно обґрунтовується, що, принаймні, в технічних науках існують такі вимоги до дослідження, які завжди передбачають конвенціонально прийняті критерії. В таких науках придатність кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично та ...
940628
  Марусіна О.С. Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
940629
  Котова О.О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Котова О.О. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
940630
  Проців І. Нонконформізм на зламі 1950-1960-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 919-922. – ISSN 1028-5091
940631
  Смирна Л.В. Нонконформізм у контексті масової культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 245-253
940632
  Кіндрачук Н.М. Нонконформізм як соціокультурне явище в Україні: 60-70-ті рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 149-155. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
940633
  Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 12. – С.132-140. – ISSN 0585-8365
940634
  Тримбач С. Нонконформізм, що надихає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 6-7


  Присвячено Ліні Костенко та її творчості.
940635
  Савчкенко О. Нонконформісти. І - попри все - оптимісти / О. Савчкенко, В. Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 8-10


  "Дню" виповнюється 24 роки.
940636
   Нонна Копистянська = Nonna Kopystyanska biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 234с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.15). – ISBN 966-613-341-5
940637
  Левшина И.С. Нонна Мордюкова / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1967. – 128 с.
940638
  Наєнко М. Нонна Шляхова: нас єднали дві стихії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 260-278
940639
  Довгерт А. Ноннй Цивільний кодекс України як кодифікація приватного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 59-60


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
940640
  Расул-заде Н. Нонсенс : роман, повесть, рассказы / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
940641
  Голмз Дж. Нонсенс: осягнути і перемогти = Nonsense: the power of not knowing : осягнути і перемогти / Джеймі Голмз ; пер. з англ. Марії Шимчишин. – Київ : Наш Формат, 2016. – 315, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Nonsense / Jamie Holmes, 2015. - Покажчик: с. 307-315. – Бібліогр. в прим.: с. 269-306. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-51-7
940642
  Кириченко М.С. Нонсенсний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 66-67
940643
  Столяров Ю.Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765
940644
  Камшилов М.М. Ноогенез - эволюция, управляемая человеком / М.М. Камшилов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 4)
940645
  Корсак К. Нооглосарій-2 - ноонауки для майбутнього без колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 31-53. – ISSN 1682-2366
940646
  Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
940647
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
940648
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическая философия // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 36-40. – ISSN 2077-1800
940649
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 299-303. – ISSN 2076-1554
940650
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 40-44. – ISSN 2077-1800


  В статье автор изучает проблему формирования ноогуманистического мировоззрения на основе ноогуманизма и исследование педагогического потенциала последнего. Приходит к выводу, что ноогуманистически-ориентированная философия образования обладает большим ...
940651
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 140-149. – ISSN 2075-1443
940652
  Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 20-23. – ISSN 1810-3944
940653
  Запорожан В. Нооетика як етичний кодекс сучасності // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 5 (25). – С. 35-37. – ISSN 1819-7329
940654
  Поляков О.А. Нооетика. екоетика, геронтоетика як світоглядні основи виховання і сталого розвитку суспільства в Україні / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв.
940655
  Корсак К. Нооісторія про давні витоки українців і слов"янського світу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 63-78. – ISSN 1682-2366
940656
  Корсак. Нооісторія, Велике Трипілля та інші основи української ідеї XXI // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С.54-63. – ISSN 1682-2366
940657
  Бездрабко В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 46-81. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено основні здобутки відомої бібліографознавиці, книгознавиці, документознавиці Г. М. Швецової-Водки в царині ноокомунікології
940658
   Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-інтелектуального колапсу / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (180). – С. 32-45. – ISSN 1682-2366


  До повного списку авторів також входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Лариса Ляшенко, Ольга Поляк, Ніна Соловей.
940659
  Кірик Т.В. Ноопарадигма освіти і екорейтинги / Т.В. Кірик, К.В. Корсак // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 284-290. – ISSN 2522-493Х
940660
  Корсак К. Ноостратегія планування розвитку вищої освіти та економіки України у XXI столітті / К. Корсак, А Похресник, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 47-56. – ISSN 2078-1016
940661
  Голубець М.А. Ноосфера - нова фаза, стадія організованості, останній із станів біосфери // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
940662
  Палієнко Е.Т. Ноосфера - нове явище на нашій планеті / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1979. – 32с. – (Знання ; №12)
940663
   Ноосфера. – Л, 1986. – 206с.
940664
   Ноосфера. – Л, 1987. – 223с.
940665
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
940666
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2020. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
940667
  Дячишин Б. Ноосфера Андрія Содомори // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 31


  1 грудня - 80-річний ювілей видатного українського письменника і перекладача.
940668
  Чумаков А.Н. Ноосфера В.И. Вернадского: философское и естественнонаучное содержание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27-37. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме единства философского и естесвеннонаучного содержания в творчестве В.И. Вернадского.
940669
  Шпак В. Ноосфера вченого-енциклопедиста. 155 років від дня народження Володимира Вернадського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 47). – С. 3


  Згадується М. Максимович.
940670
  Дячишин Б. Ноосфера думок слова - життя Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 14-15
940671
   Ноосфера и художественное творчество. – М, 1991. – 279с.
940672
   Ноосфера и человек. – М, 1991. – 364с.
940673
  Дичко І.О. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
940674
   Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2002-. – ISSN 2074-4447
Вип. 1 (14). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
940675
  Бейлин М.В. Ноосфера как единое мыслящее человечество // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 44-48
940676
  Швецова-Водка Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 187-197. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
940677
  Поляков М. Ноосфера не знає національних кордонів / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 10


  Підприємець Максим Поляков - про те, чому взявся за активне освоєння космічних технологій та освітні програми у сфері точних наук.
940678
  Рибалка В.В. Ноосфера парадигма розвитку науки і освіти // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 27-36. – ISBN 978-617-639-356-6
940679
  Білоніжка П.М. Ноосфера та проблеми її розвитку : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 171, [1] с. : іл., табл. – Макет каталож. картки, зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 160-167. – ISBN 978-617-10-0569-3
940680
  Костенко А. Ноосфера як визначальне джерело права майбутнього // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7069-14-9
940681
  Корсак Костянтин Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХ! столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 18-25. – ISSN 2078-1016
940682
   Ноосфера: Духовный мир человека. – Ленинград : Лениздат
Вып.3. – 1989. – 239с.
940683
  Савцова Т.М. Ноосфера: закономерности развития : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-14 : Фото. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
940684
   Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Д.Й. Войтишина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-20. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
940685
  Радченко Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
940686
  Чуркіна В.Г. Ноосферна модель розвитку цивілізації, цінності освіти та культури // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 156-163. – ISBN 978-966-452-250-9
940687
  Стахневич В.І. Ноосферна освіта - механізм гармонізації суспільства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 188-194. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються наукові дослідження з проблеми ноосферної освіти, їх значення в розвитку особистості й суспільства.
940688
  Куценко В.Й. Ноосферна парадигма розвитку економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
940689
  Палагін О.В. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв, А.І. Шевченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 12-21. – ISSN 0023-1274
940690
  Гриценко С.І. Ноосферна парадигма розвитку транспортно-логістичних кластерів в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
940691
  Воропаєва Т. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 257-266
940692
  Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 71-82. – ISSN 1027-3239
940693
  Лебедев С.А. Ноосферная картина мира / С.А. Лебедев, А.И. Панченко // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
940694
  Руденко Л.Г. Ноосферная философия В.И.Вернадского - фундамент устойчивого (сбалансированного) планетарного развития // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 7-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
940695
  Мясникович М.В. и др. Ноосферная экономика как инновационный императив устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.86-99. – ISBN 966-7695-75-1
940696
  Запорожан В. Ноосферне мислення Вернадського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 11


  Виповнюється 150 років від дня народження великого вченого, натураліста, мислителя і громадського діяча Володимира Вернадського, чиї ідеї зіграли видатну роль у становленні сучасної наукової картини світу. У центрі його природничо-наукових та ...
940697
  Циганівська О.І. Ноосферне усвідомлення потреби у реактивній фізичній активності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 116-118
940698
  Перга Т.Ю. Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 120-123. – ISSN 2076-1554
940699
  Нікитенко П. Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0131-775Х
940700
  Мендель Ю.В. Ноосферно-фольклорний синкретизм металогії збірки "Теорія крила" В. Затуливітра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 388-392. – (Б-ка Ін-ту філології)
940701
  Гончаренко М.С. Ноосферное образование - ключ к здоровью : монография / М.С. Гончаренко, Н.В. Маслова, Н.Г. Куликова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-285-451-0
940702
  Жульков М.В. Ноосферное развитие: становление коллективного разума и социальной автотрофности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 267-270. – ISSN 1606-951Х
940703
  Ильин И.В. Ноосферогенез как глобальный процесс (концепция нооглбалистики) / И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-50. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  В статье отмечается, что учение о ноосфере в трудах В.И. Вернадского развивалось на концептуальной основе, в которой глобализм и идеи становления ноосферы оказались соединенными в целостную форму мировоззрения. На базе мировоззрения нооглобализма ныне ...
940704
  Корсак К. Ноотехнології - засіб здійснення сталого розвитку і побудови ноосуспільства / К. Корсак, Ю. Корсак // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 4. – С. 70-76
940705
  Корсак Костянтин Ноотехнології на захисті здоров"я людства // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 6-7 : Фото
940706
  Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
940707
  Корсак Ю. Нооуніверситет - XXI як потенційний лідер у майбутньому суспільстві / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 27-33. – ISSN 2078-1016
940708
  Скогорєв О В. Супрун Гуков П.І. В.П. НОП - проблема економіко-соціальна / О В. Супрун Гуков П.І. В.П. Скогорєв. – Київ, 1970. – 83 с.
940709
   НОП в управінні лікарнею. – К, 1973. – 72с.
940710
  Годік Г.В. НОП і економічна реформа. / Г.В. Годік. – К, 1970. – 142с.
940711
  Шабатин П.Ю. НОП і клопіт : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 79 с.
940712
  Ібсен Г. Нора : дpама на 3 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] ; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. П. Баpського], 1908. – 98 с. – Hа с. 3 - Маpії Заньковецькій, Великій Аpтистці, Hезpівняній Кpасі Рідного Театpу пpисвячую цей пеpеклад. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 7])
940713
  Палмер Д. Нора = Nora : роман / Диана Палмер ; [пер. с англ. Л.А. Василевич]. – Смоленск : Русич, 1995. – 324, [2] c. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-278-X
940714
  Ібсен Г. Нора або хатка ляльки : дpама в 3-х актах / Генрих Ібсен ; Переклала Маpія Гpушевська. – Київ : Дpук. І. Врублевського і Т. Озерова, 1908. – 149, [4] с. – На окр. аpк.: Дорогій і Високоповажаній Марії Константиновнї Заньковецькій сей переклад зроблений на її бажаннє присвячує перекладчиця
940715
  Бабадажнян Р.А. Норайр Маркарович Кочарян / Р.А. Бабадажнян; Бабаджанян Р.А. ; вступ. ст. Г.М. Гарибяна, З.А. Киракосян ; библиогр. сост. Р.А. Бабаджанян ; АН Армянской ССР. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1970. – 46 с. – (Выдающиеся ученые Советской Армении ; № 12)
940716
  Абдугалиев У.А. Норамальная форма в К-значной логике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.009 / Абдугалиев У.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.11-13
940717
  Никандров А.В. Норберто Боббио о политике и культуре: независимость интеллектуалов и автономия культуры // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 45-50. – ISSN 1812-8696
940718
  Никандров А.В. Норберто Боббио о типологии интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 864-875. – ISSN 1812-8696
940719
  Огнєва О.Д. Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця" : контекст створення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-85. – ISSN 1608-0599
940720
  Добров А. Норвегия / А. Добров; Ред.. Жирмунский М. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд., 1941. – 136 с.
940721
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1957. – 80с.
940722
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1958. – 22с. : карта
940723
  Пуденко Дарья Норвегия вне трасс. Свободный спуск : тема номера. Душа Норвегии / Пуденко Дарья, Галат Константин, Британишский Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
940724
  Воронов К.В. Норвегия вчера и сегодня / К.В. Воронов. – Москва, 1987. – 62 с.
940725
  Папченко Анна Норвегия глазами музыканта, или "Осторожно! Тролли!" : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 152-154 : Фото
940726
  Фиш Г.С. Норвегия рядом / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 476с.
940727
  Машкова Екатерина Норвегия. В небесной синеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 17 : фото
940728
  Мартынов Семен Норвегия. Воздушная тревога // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 26-27 : фото
940729
  Новикова Маргарита Норвегия. Край света // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 22-31 : фото
940730
  Доброницкая Т. Норвегия. Новые пьесы второй половины 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.А. Загускина. – Москва, 1989. – № 3 (83). – С. 9-21
940731
  Клинкенборг Верлин Норвегия. Поединок воды и суши / Клинкенборг Верлин, Харбер Орсолия, Харберг Орсолия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 100-113 : фото
940732
  Зеленский Святослав Норвегия. Полевые условия: 7 невероятных футбольных стадионов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 48-53 : фото
940733
  Моротская Стелла Норвегия. Прибытие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 28-35 : фото
940734
  Серышева Юлия Норвегия. Рыбацкие сети // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 62-69 : фото
940735
  Карелина Дарья Норвегия. Самая благополучная страна. Запас прочности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 38-51 : фото
940736
  Епуряну Вячеслав Норвегия. Свет севера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 22 : фото
940737
  Ерамов Р.А. Норвегия. Физико-географ. характеристика / Р.А. Ерамов. – Москва : Географгиз, 1949. – 311с.
940738
  Кошентаевский Виталий Сергеевич Норвегия. Экономика и внешняя торговля / Кошентаевский Виталий Сергеевич. – М., 1957. – 120с.
940739
  Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 155-165. – ISSN 0321-2017


  В статье представлены результаты анализа норвежской государственной научной политики с точки зрения ее организационной структуры и финансирования. Особое внимание уделено акторам, функционирующим в научном пространстве, рассмотрены их роли и вклад, ...
940740
  Санти Анастасия Норвегия: от Киркенеса до Бергена // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 40-42 : фото
940741
  Гончар Б.М. Норвегія : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 425
940742
  Гончар Б.М. Норвегія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 424-425
940743
  Супричов Олексій Норвегія (Королівсьво Норвегія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-47
940744
  Сидоренко Віктор Норвегія до кишені // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 40-45 : фото
940745
   Норвегія та Україна: досвід і перспективи співпраці // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  З нагоди десятиріччя співпраці між двома країнами наш університет відвідала делегація норвезьких гостей. Конференцію відкрив ректор університету Л. Губерський.
940746
  Ракочі Вадим Норвегія. "Так, ми любимо цей край!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 26-28 : фото
940747
  Юрасова Юлія Норвегія. 500 доларів за три тижні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 76-83 : фото
940748
  Ракочі Вадим Норвегія. Головний секрет Боргена / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 86-93 : фото
940749
  Малей Віктор Норвегія. Недорого : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 28-32
940750
  Ракочі Вадим Норвегія. Нордичний круїз / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 110-117 : фото
940751
  Власенко Анастасія Норвегія. Соло в Осло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 20-24 : фото
940752
   Норвегія. Фіорди та Музеї сексу : новинка сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 74 : Фото
940753
  Энгстранд С. Норвежская весна / С. Энгстранд. – Л, 1944. – 232с.
940754
  Ланге К. Норвежская музыка / К. Ланге, А. Эствед. – М., 1967. – 104с.
940755
   Норвежская новелла 19-20 веков. – Л, 1974. – 447с.
940756
   Норвежская селитра. – Б.м. – 32с.
940757
   Норвежские были. – М, 1964. – 303с.
940758
  Конрадова Наталья Норвежские каркасные церкви / Конрадова Наталья, Иржи Гавран // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 41-46 : рис., фото
940759
   Норвежские народные сказки // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 0132-2036
940760
   Норвежские сказки. – М, 1962. – 294с.
940761
  Симонов К.М. Норвежский дневник / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 13с.
940762
  Юданов Ю. Норвежский капитал в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 93-99. – ISSN 0131-2227
940763
  Мураками Х. Норвежский лес : [ роман ] / Харуки Мураками; [ пер. с японского А. Замилова ]. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 368с. – ISBN 5-699-03832-9
940764
  Сергеев С.С. Норвежско-русский военный словарь / С.С. Сергеев. – М., 1963. – 380с.
940765
  Максимов В.Ф. Норвежско-русский политехнический словарь. Около 50000 терминов. / В.Ф. Максимов, Л.В. Максимов. – М., 1970. – 768с.
940766
  Лукашова Е.А. Норвежско-русский словарь по промысловой ихтиологии / Е.А. Лукашова. – Москва, 1969. – 176с.
940767
  Клех Игорь Норвежское заполярье : Путешествие / Клех Игорь, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-86 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
940768
  Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье / А.Я. Гуревич. – М., 1977. – 337с.
940769
  Бернхардсен Й. Норвежці у Києві // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0869-3595


  Україно-норвежські відносини
940770
  Якобсон Елена Норвежцы не будут дарить гору // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
940771
  Гончар Б.М. Норвезька робітнича партія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 428
940772
  Бйорнсон Б. Норвезька сторона : повісті / Бйорнстьєрне Бйорнсон ; [з норвез. пер. Наталя Іванчук]. – Львів : Піраміда, 2010. – 157, [3] с. – (Приватна колекція ; Майстри українського перекладу). – ISBN 978-966-441-199-5
940773
  Сом-Сердюкова Норвезьке Товариство пам"яті про минуле // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
940774
  Чйон Г. Норвезький король Улав Святий на Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 110-120. – ISBN 978-966-432-087-7
940775
   Норвезькі прислів"я приказки. – К, 1991. – 203с.
940776
  Горпенюк Максим Норвезькі фіорди: мандрівки льодовиками й китове сафарі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-103 : фото
940777
  Чйон Г. Норвезько-руські взаємини до 1250 року // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 147-152. – ISBN 978-966-432-087-7
940778
  Буркут К.С. Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk ordbok / К.С. Буркут ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Академперіодика, 2014. – 257, [2] с. : табл. – (Словники України). – ISBN 978-966-360-257-8
940779
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1977. – 127с.
940780
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 144с.
940781
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 159с.
940782
   Норд-Ост. – ПетропавловскКамчатский, 1986. – 149с.
940783
  Монастырев В.А. Норд-ост. / В.А. Монастырев. – М., 1963. – 208с.
940784
  Хазин А.А. Норд-Ост. Стихи. / А.А. Хазин. – [Харьков] : ЛИМ, 1933. – 99 с.
940785
  Авдюкова Н.в. Нордитерпениоды и возможные пути их образования. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Авдюкова Н.в.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 24л.
940786
  Козлов Григорий Нордические сказки "Аненербе" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 56-68 : Іл., карта
940787
  Урванцев Н Н. Норильск : История открытия и освоения медно-никелевых руд Сибирского севера / Н Н. Урванцев. – Москва : Недра, 1969. – 88с.
940788
  Снегов С.А. Норильские рассказы / С.А. Снегов. – М., 1991. – 296с.
940789
  Чернышова Елена Норильськ. Замороженный город // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 130-153 : фото
940790
  Ткачук М. Норильське повстання - це класичний вибух історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 17-18


  Автор циклу фільмів, присвячених опору в"язнів ГУЛАГу, розповідає про своїх героїв, та про те, чому для них досі не знайшлося місця у шкільних підручниках.
940791
  Грицяк Є.С. Норильське повстання : (Спогади і документи) / Є.С. Грицяк; Фундація ім.О.Ольжича. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 79с. – ISBN 966-7601-07-2
940792
  Грицяк Є. Норильське повстання / Євген Грицяк ; Харківська правозахисна група. – Київ : Права людини, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-8919-41-1
940793
  Юргенсон П.Б. Норка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
940794
  Кривицький Ю.В. Норма-дефініція як різновид спеціалізованих норм права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 42-44. – ISBN 978-966-600-475-1
940795
  Саенко С.И. Норма административного права как культурный феномен // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 14-21. – ISSN 0132-0769
940796
  Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 43-51. – ISSN 0201-419
940797
  Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія та практика // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 7-39. – ISSN 1605-7988
940798
  Нєнов Д. Норма доступу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Проблему захисту прав потерпілого в питанні збирання доказів, тимчасового доступу до речей та документів потрібно вирішити шляхом внесення змін до законодавства України".
940799
  Десятова А.В. Норма и аномалия в поэтическом идиолекте Александра Введенского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 121-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
940800
  Куратченко М.А. Норма и антинорма: проблемы и перспективы инклюзивного образования в КНР // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 215-227. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию категорий нормы и антинормы в китайской традиции и, как следствие, их влиянию на восприятие обществом лиц с ограниченными возможностями. Отношение к людям, которые отличаются от других, в традиционной культуре тесно ...
940801
   Норма и вариативность в германских языках. – Ярославль, 1989. – 100с.
940802
  Воскресенский К.П. Норма и изменчивость голового стока рек Советского Союза / К.П. Воскресенский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 547с.
940803
   Норма и сталистическое варьирование. – Горький, 1987. – 163с.
940804
   Норма и функционирование языковых единиц. – Горький, 1989. – 120с.
940805
  Бардукова Г.О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : монографія / Г.О. Бардукова. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 251, [1] с. : іл., табл. – Покажч. фразеол. інновацій: с. 242-246. - Слов. термінів: с. 247-250. – Бібліогр.: с. 201-239. – ISBN 978-617-646-340-5
940806
  Гетьман З.О. Норма мовлення як засіб регламентації мовленнєвої діяльності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 65-68.
940807
  Петренко О. Норма нiмецької літературної вимови та основні етапи її кодифiкацiї / О. Петренко, Д. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання норми німецької літературної вимови. Увагу приділено основним етапам її кодифікації у про-цесі створення єдиної вимовної норми. The article deals with problems of the norm of German literary enunciation. the special attention is ...
940808
  Соболь Н.А. Норма нашей жизни / Н.А. Соболь. – Львов, 1981. – 40с.
940809
  Юнга Е.С. Норма поведения / Е.С. Юнга. – Москва, 1952. – 152с.
940810
   Норма поведения каждого. – Минск, 1965. – 159с.
940811
  Реддінг Дж.А. Норма права 8 та майбутнє американської політичної активності у сфері одностатевих шлюбів // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 130-142
940812
  Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальніх конфліктів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.13-15. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
940813
  Чечина Н.А. Норма права и судебное решение / Н.А. Чечина. – Л, 1961. – 78с.
940814
  Чернуха Т.Л. Норма права і фактична компетенція державної влади у політичному вченні Б. Кістяківського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 86-88
940815
  Богдан О.В. Норма права і юридична аргументація // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 408-410. – ISSN 2413-6433
940816
  Гонтарь В.І. Норма права с точки зрения аналитико-доказательной деятельности юристов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 460-467. – ISSN 1563-3349
940817
  Стецик Н.В. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 212-219. – ISSN 2306-9082
940818
  Кривицький Ю. Норма права у механізмі правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-13.
940819
  Костенко О.Б. Норма права як евристичний вимір філософсько-правового дискурсу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 439-440. – ISSN 2413-6433
940820
  Полонка І. Норма права як основа його нормативності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 128-131
940821
  Якушев І.М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7272-11-2
940822
  Заморська Норма права як основний елемент системи права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45.
940823
  Кривицький Ю.В. Норма права як предмет дискусій в юридичній науці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 34-38
940824
  Костицький В.В. Норма права як соціальний феномен: теолого-соціологічне праворозуміння // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 5-8. – ISSN 2413-6433
940825
  Кобан О.Г. Норма права, як елемент обмеження влади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 435-437. – ISSN 2413-6433
940826
  Прийма С.В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 51-68. – ISSN 2224-9281
940827
  Николина К.В. Норма права: сучасні філософсько-правові інтерпретації // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 460-462. – ISSN 2413-6433
940828
  Бурменко Т.Д. Норма прибавочного продукта в социалистическом хозяйстве. / Т.Д. Бурменко. – Иркутск, 1990. – 203с.
940829
  Третьякова Л.И. Норма прибавочной стоимости как показатель степени эксплуатации наемного труда капиталом. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Третьякова Л.И.; ВШПД ВЦСПС. – М., 1977. – 33л.
940830
   Норма прибыли и перелив капитала. – М, 1987. – 254с.
940831
  Лизогуб Я. Норма про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: можливий спосіб її удосконалення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-72


  У статті викладено пропозицію щодо окремих конкретних питань удосконалення норми про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (ст. 149 Кримінального кодексу України). Автором обгрунтовується підвищена суспільна ...
940832
  Михайленко Д. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 386-387. – ISBN 978-617-7069-28-6
940833
  Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
940834
  Зиновьева Л.Е. Норма стока рек бассейна Лены : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 696 / Зиновьева Л.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
940835
  Кохановська О.В. Норма цивільного права як загальнообов"язкове формально визначене правило поведінки, як інформація і результат творчості // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-378-9
940836
  Штефан А.С. Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 2220-1394
940837
  Пашковська Г. Норма як об"єкт дослідження зарубіжного мовознавства // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 17-25
940838
  Левченков О.І. Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 5-14
940839
  Білас А.А. Норма, арготизми і переклад // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 120-130
940840
  Атаян Э.А. Норма, изменчивость и внутригодовое распределение стока на реках Армянской ССР. : Автореф... наук: / Атаян Э.А.; Ерев. полит. инст.и м.К.Маркса. – Ереван, 1964. – 16л.
940841
  Скуратовський Р.В. Нормалiзацiя скрученої кривої Едвардса і властивості над [математична формула] / Р.В. Скуратовський, Є.О. Осадчий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 62-80. – ISSN 0868-6912
940842
  Ахмет В.Х. Нормализация атмосферы геологоразведочных выработок с помощью вентиляционных скважин и воздухоочистительных установок / В.Х. Ахмет, А.В. Быховский, А.И. Кабанцев. – Москва : Недра, 1977. – 108 с. : ил. – Список лит.: с. 103-106 (48 назв.)
940843
  Алехин И.А. Нормализация государственно-церковных отношений и патриотическая роль Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны / И.А. Алехин, В.П. Иванов, Д.В. Шутько // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 18-25. – ISSN 2073-8536
940844
  Карпенко Э.С. Нормализация градационной характеристики фотографического изображения в процессе его проявления : Автореф... канд. техн.наук: / Карпенко Э. С.; Моск. полигр. ин-т. – М., 1966. – 18л.
940845
  Германович И.К. Нормализация лексики белорусского литературного языка в 20-30-х годах 20 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Германович И.К.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 16л.
940846
  Палионис И.И. Нормализация литовского литературного языка в конце XIX века (1880-1901) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Палионис И.И. ; Вильнюс. гос. ун-т , Истор.-филолог. фак. – Вильнюс, 1953. – 19 с.
940847
  Швембергер И.Н. Нормализация опухолевых клеток. / И.Н. Швембергер. – Л, 1987. – 144с.
940848
  Гасымлы М. Нормализация отношений СССР и Турции в 1960-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-44. – ISSN 0042-8779
940849
   Нормализация учебной нагрузки школьников. – М, 1988. – 158с.
940850
  Баринова И.И. Нормализация учебной нагрузки школьников по географии : кн. для учителя из опыта работы : сборник / ред. И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
940851
   Нормализация характеристик намагничивания. – Рига : Зинатне, 1974. – 195 с.
940852
   Нормализованные станочные приспособления. – М, 1963. – 504с.
940853
  Гребенюк М.Ф. Нормалі другого роду, які оснащують розподіли трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця робота стосується диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли багатовимірного простору. Побудовано нормалі першого роду для оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного ...
940854
  Гребенюк М.Ф. Нормалі оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується проблем диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли, що дозволяє узагальнити теорію регулярних і вироджених гіперполос, полос, гіперполосних розподілів, а також теорію ...
940855
  Сидоров О.В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сидоров Олександр Володимирович ; Держ. служба гірнич. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
940856
  Височанський В. Нормалізація банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 80-95 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
940857
  Карпенко С.В. Нормалізація впливу на довкілля шуму та викидів забруднюючих речовин компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Карпенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
940858
  Юрченко О.Ф. Нормалізація і зміцнення радянсько-югославських відносин - основа розвитку зв"язків молодіжних організацій СРСР і ФНРЮ (друга половина 50-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются вопросы установления и развития связей молодежных организаций СССР и СФРЮ, как составной части нового этапа советско-югославского сотрудничества, развивающегося с середины 50-х годов.
940859
  Стебловцев В.О. Нормалізація мікроклімату виробничого середовища нахиленою подачею припливного повітря зі змінною витратою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.26.01 / В.О.Стебловцев; Придніпрвоська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
940860
  Гніда Т. Нормалізація психоемоційного стану завдяки потенційним ресурсам, доступним особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 216-218. – ISBN 978-617-8016-45-6
940861
  Кияк Т.Р. Нормалізація термінології: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 181-185. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
940862
  Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
940863
  Москаленко А.А. Нормалізація української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1974. – 86с.
940864
  Паньків Х.В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища енергетичних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Паньків Х.В.; Панькін Христина Володимирівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
940865
   Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка" на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому / Г.В. Островська, Л.М. Пазюк, Т.В. Крупська, Н.М. Рослова, О.В. Ткаченко, В.В. Туров, М.Е. Дзержинський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 11. – С. 81-92. – ISSN 1025-6415
940866
   Нормалізуючий вплив стохастичного ультрозвуку на хемілюмінесценцію плазми крові та АТФ-азну активність еритроцитів крові хворих на хронічний тонзиліт / А.Ф. Карась, С.В. Андрійченко, Н.Є. Нурищенко, В.В. Стрижак, І.В. Островський // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 81-85. – ISSN 1023-2427
940867
  Іваненко Назар Леонідович Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Назар Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
940868
  Іваненко Н.Л. Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Н.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 9л.
940869
  Ни В. Нормальная жизнь христианина / В. Ни. – К., 1990. – 181с.
940870
  Вочман Н. Нормальная жизнь христианина / Н. Вочман. – Київ, 1992. – 281с.
940871
  Чил-Акопян Нормальная и паогенная микрофлора тутового шелкопряда. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Чил-Акопян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1970. – 29л.
940872
  Жаботинский М Ю. Нормальная и патологическая морфология нейрона / М Ю. Жаботинский, . – Ленинград : Медицина, 1965. – 324с.
940873
  Медведева Н.Б. Нормальная и патологическая физиология жирового и липоидного обмена / Н.Б. Медведева. – К, 1955. – 365с.
940874
  Болтянский А.В. Нормальная локальная управлеяемость аналитических объектов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтянский А. В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 12л.
940875
  Чепурная В.Г. Нормальная направленная кристаллизация солевых растворов криотектического состава как метод аналитического концентрирования микропримесей. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.02 / Чепурная В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
940876
  Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы детей. / В.И. Садофьева. – Л., 1990. – 219с.
940877
  Маркосян А.А. Нормальная физиология / А.А. Маркосян. – М, 1954. – 384с.
940878
   Нормальная физиология. – Москва : Высшая школа, 1980. – 560с.
940879
   Нормальная физиология. – М, 1989. – 239с.
940880
  Брюно А.Д. Нормальная форма дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюно А. Д.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1965. – 8л.
940881
  Богданов Р.И. Нормальная форма особой точки векторного поля на плоскости в случае нулевых собственных чисел : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Богданов Р. И.; МГУ, Мех-мат. фак. – М., 1976. – 9л.
940882
  Масол В.І. Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв"язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(2) / В.І. Масол, С.Я. Слободян // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 123-134. – ISSN 0868-6904


  Наведенi умови, за яких розподiл вiдповiдним чином нормованого числа стороннiх розв"язкiв сумiсної системи випадкових рiвнянь над полем GF(2) прямує до стандартного нормального розподiлу. Conditions are presented under which the distribution of the ...
940883
   Нормальний статут земельної громади з дільничним порядком землекористування. – Житомир, 1928. – 24с.
940884
  Куценко О.Г. Нормальні зміщення точок поверхні пружного півпростору, викликані осесиметричним навантаженням спеціального вигляду / О.Г. Куценко, О.В. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про миттєве навантаження (розвантаження) поверхні пружного півпростору тиском, який виникає при статичному контакті між тілами узгодженої форми. За допомогою перетворення Лапласа по часовій і перетворення Ханкеля по просторовій ...
940885
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. тверд. тіла / Бондаренко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: Біліогр.: 16 назв
940886
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Бондаренко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. + Додатки: л.142-150. – Бібліогр.: л.123-141
940887
  Латышева К.Я. Нормально-регулярные решения и их приложения / К.Я. Латышева. – Киев : Вища школа, 1974. – 135 с.
940888
  Бойчук А.А. Нормально разрешимые краевые задачи = Нормально розв"язні крайові задачі / А.А. Бойчук, В.Ф. Журавлев, А.М. Самойленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2019. – 628 с. – Парал. тит. л. укр. - Предм. указатель: с. 624-627. – Библиогр.: с. 601-624. – ISBN 978-966-00-1677-4
940889
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ, 2012. – 141 л. – Бібліогр.: л. 126-141
940890
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
940891
  Красинь О Нормальное взвешивание как способ устойчивого оценивания в регрессионном анализе / О Красинь. – Рига, 1987. – 23с.
940892
  Почтарев В.И. Нормальное магнитное поле Земли / В.И. Почтарев. – Москва : Наука, 1984. – 232с.
940893
  Митропольский А.К. Нормальное распределение / А.К. Митропольский. – Л., 1956. – 122с.
940894
  Лавренюк Я.В. Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева / Я.В. Лавренюк, В.И. Сущанский // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
940895
  Панасюк Сергей Петрович Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.120-128
940896
  Панасюк С.П. Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк С.П.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
940897
  Детловс В.К. Нормальные алгоритмы и рекурсивные финукции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Детловс В. К.; Детлос В. К.; ЛГУ. – Москва, 1953. – 11 с.
940898
  Клемпарская Н.Н. Нормальные аутоантитела как радиозащитные факторы. / Н.Н. Клемпарская, Г.А. Шальнова. – М, 1978. – 136с.
940899
  Костржицкая Елена Владимировна Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Костржицкая Елена Владимировна; Одесский электротехнический ин-т связи Киевскйи филиал. – Киев, 1989. – 136л. – Бібліогр.:л.122-136
940900
  Костржицкая Е.В. Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Костржицкая Е. В.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
940901
  Бузаши К. Нормальные делители силовской р S p-подгруппы симметрической группы p n : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бузаши К. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 14 с.
940902
   Нормальные и сверхпроводящие свойства неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 73 с.
940903
  Малый Б.Д. Нормальные классы Эйлера гладких погружений и вложений : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.006 / Малый Б.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
940904
  Чарторижский Д.Н. Нормальные колебания и нормальные волны в тонких ферромагнитных пленках на СВЧ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чарторижский Д.Н.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Л., 1973. – 19л.
940905
  Треер Л.Я. Нормальные мужчины / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1974. – 119с.
940906
  Николов Н.С. Нормальные показатели цвета цефид : Автореф... канд. физ мат.наук: / Николов Н. С.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1965. – 5л.
940907
  Кравцов В.Г. Нормальные произведения групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов В.Г.; М-во высш. образования СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 7л.
940908
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Латышева К. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев. – 241л. – Бібліогр.:л.233-241
940909
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : автореф. докт.дисс. / К.Я. Латышева, 1953. – [8] с.
940910
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Латышева К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
940911
  Сикорский Ю.И. Нормальные решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Сикорский Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
940912
  Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович Нормальные решения некоторых систем дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 117л. – Бібліогр.:л.109-117
940913
  Латышева К.Я. Нормальные ряды как решения линейных дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения / К.Я. Латышева. – 136с.
940914
  Монтель П. Нормальные семейства аналитических функций / П. Монтель. – Москва, 1936. – 240с.
940915
  Гаврилов Валериан Иванович Нормальные семества и граничные свойства мероморфных функций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гаврилов Валериан Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
940916
  Левич Е.М. Нормальные системы в группах и кольцах и триангулируемость групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левич Е. М.; БГУ. – Минск, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
940917
  Чернышев В.Г. Нормальные формы некоторых классов неавтономных обыкновенных дифференциальных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чернышев В.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 16л.
940918
  Лисяной Виктор Федорович Нормальные формы периодических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Лисяной Виктор Федорович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 12 с.
940919
  Белицкий Г.Р. Нормальные формы, инварианты и локальные отображения / Г.Р. Белицкий ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1979. – 173 с. – Библиогр.: с. 168-171 (96 назв.)
940920
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1973. – 207с.
940921
  Миркин В.И. Нормальный вес -- залог здоровья или Клуб бывших толстяков / В.И. Миркин. – Донецк, 1996. – 352с.
940922
  Тавадзе Ф.Н. Нормальный и дислоокационный рост кристаллов некоторых цветных металлов. / Ф.Н. Тавадзе, И Т. Кинитаури, . – Москва, 1965. – 168с.
940923
  Марковников Вл. Нормальный курс аналитической химии : Для высш. и сред. учеб. заведений и фармацевтов / [Соч.] Вл. Марковникова, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : А. Ланг
Ч. 1 : Качественный анализ с приложением правил для производства судебно-химических исследований. – 1887. – VIII, 119 с.
940924
  Шустров Н.М. Нормальный организм и выбор профессии : биологический этюд / Н.М. Шустров. – Москва-Ленинград : Госиздат. 1-я Образцовая типография, 1924. – 79 с.
940925
  Ружевич Тадеуш Нормальный поэт : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 88-90. – ISSN 0321-1878
940926
  Ковалев В.А. Нормальный русский национализм (К вопросу об идеологии демократического государства в России) // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 27-45. – ISSN 1726-5223
940927
   Нормальный список приборов и книг для физического кабинета средних учебных заведений / Т-во проф. и преп. физики и химии "Физикохимик". – Киев, 1909. – [2], 93 с., 3 л. вклад.
940928
  Слесаревский С. Нормальный список физических приборов для двухгодичных педагогических курсов для приготовления учителей и учительниц начальных училищ / Киевский учебный округ. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 17 с. – Авт. указ. в конце кн.
940929
  Вигдорчик Н.А. Нормальный труд : основы профессиональной гигиены в общедоступном изложении / Н.А. Вигдорчик. – 5-е изд. – Ленинград-Москва : Книга, 1925. – 82 с.
940930
   Нормальный устав трудовой артели. – М, 1929. – 32с.
940931
  Мопассан Ги де Нормандец / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
940932
  Жоффр Франуа де Нормандия-Неман / Жоффр Франуа де. – М, 1982. – 176с.
940933
  Моно Мартина Нормандия - Неман. / Моно Мартина. – Москва, 1962. – 181с.
940934
  Фребур Оливье Нормандия: прогулки с бризом : Открытия / Фребур Оливье, Мюльез Франк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-46 : Фото, карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
940935
  Бурлаченко С. Нормандский ультиматум: что содержит план "Б" президента для Донбасса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 2


  "Перспектива саммита «нормандского формата» стала абсолютно призрачной, после того как сорвалось намеченное на 9—11 октября разведение войск в Петровском и Золотом, а дата нового разведения так и осталось несогласованной. А ведь казалось, что пути к ...
940936
   Нормандська перегазовка по-кремлівськи / М. Гончар, О. Іщук, В. Мартинюк, І. Стукаленко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 4


  "Москва налаштована вирішити «газове питання», а Франція і Німеччина в ім"я своїх бізнес-цілей допоможуть їй у цьому. Рішення Бундестагу щодо імплементації оновленої Газової директиви ЄС з німецькою специфікою викликало резонанс у Європі. Відчайдушні ...
940937
  Силіна Т. Нормандський айсберг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  Напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі градус побоювань "зради" й "капітуляції" був в Україні настільки високим, що їх відсутність за підсумками зустрічі багато хто сприйняв як "перемогу".
940938
  Грубов В.М. Нормандський формат у лещатах великої політики: хто і чого прагне? // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 156-169. – ISSN 2618-1274
940939
  Андрощук Ф.О. Нормани й слов"яни у Подесенні : (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя) / Ф.О. Андрощук; КУ ім. Т. Шевченка; Товариство археології та антропології. – Київ, 1999. – 140с.
940940
  Чйон Г. Нормани чи слов"яни? Дискусія про роль скандинавів у заснування Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 203-208. – ISBN 978-966-432-087-7
940941
  Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке / И.П. Шаскольский. – М.-Л. : Наука, 1965. – 222с.
940942
  Шостак М.В. Норманська теорія походження Київської Русі та антинорманізм в українській історіографії доби незалежності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 289--295
940943
  Терюханова І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
940944
  Слиш О.А. Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів / О.А. Слиш, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 0459-1216
940945
   Нормативи затрат праці й коштів на виробництво сільськогосподарської продукції. – Київ : Урожай, 1966. – 716 с.
940946
  Проценко О. Нормативи і тривалість робочого часу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 97-102. – ISSN 2663-5313
940947
  Нечипоренко А. Нормативи працевлаштування інвалідів: в новий рік з новими клопотами // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-21
940948
   Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 №1/9-128 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 0130-8890
940949
  Бойцова О.Ю. Нормативизм в западной политической мысли ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.20-38. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
940950
  Полсон С. Нормативизм Ганса Кельзена // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-175. – (Правоведение ; № 6 (305)). – ISSN 0131-8039
940951
  Кульгавий Д.В. Нормативізм Г. Кельзена: теоретико-правовий аналіз // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 55-60. – ISBN 978-966-438-135-9
940952
  Костицький М.В. Нормативізм як методологія юриспруденції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 17-29
940953
  Медвідь Ф. Нормативістська теорія Ганса Кельзена / Ф. Медвідь, А.В. Писана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 198-201
940954
  Полонка І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 83-86
940955
  Білас І. Нормативістсько-етична концепція Павла Новгородцева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 405-407. – ISBN 966-7251-18-7
940956
  Пилипенко Ю. Нормативна база внутрішнього трудового розпорядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 255-262. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на загальні засади правового регулювання у статті з"ясовуються питання щодо нормативної бази внутрішнього трудового розпорядку. Зазначено, що у відповідній сфері є досить широкий спектр правових актів, які забезпечують регулювання визначеного ...
940957
  Романчук О.В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / О.В. Романчук, М.В. Данилевич, В.Р. Гуцуляк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 77-81. – ISSN 2304-5809
940958
  Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 458-465 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
940959
  Мартин А. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-24
940960
  Солов"яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 43-46
940961
  Дребот О.І. Нормативна грошова оцінка земель як базова складова фіскального регулювання сільськогосподарського землекористування / О.І. Дребот, В.А. Тарнавський // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2310-4678
940962
  Коробська А.О. Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 115-124
940963
  Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 3-10
940964
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 402л. + 1 додаток: л. 403 - 619. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 378 - 403
940965
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр: 54 назв.
940966
  Бабенко Ю. Нормативна неврегульованість мирних зібрань // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 20-21
940967
  Пилипенко А.Я. Нормативна основа господарського механізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассмотрены отдельные правовые проблемы хозяйственного механизма развитого социалистического общества, возникающие в связи с его совершенствованием на основании решений XXV съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по хозяйственным вопросам, нормативных ...
940968
   Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності / Сіднєва, , , Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 136-140
940969
  Скрипнюк О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 159-175. – ISSN 1026-9932
940970
  Михайлов М.Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
940971
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
940972
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. – Бібліогр.: л.219-233
940973
  Гуржій Т. Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-113.
940974
  Лиско Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
940975
  Бойко К.В. Нормативна регламентація хеджування та його обліку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 23-27
940976
  Шаповалова О.І. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 84-97. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
940977
  Капітоненко М.Г. Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 195-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  У статті подано критичний аналіз концепції нормативної сили - одного із новітніх політологічних знарядь для дослідження тих змін, що супроводжують кризу Вестфальського світоустрою. Продемонстровано філософські витоки нормативного впливу, зокрема його ...
940978
  Шаповалова О.І. Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2
940979
  Москаленко О.М. Нормативна сила ЄС та реалії українських подій / О.М. Москаленко, В.П. Солових // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 266-276. – ISSN 2224-9281


  Статтю присвячено концепції нормативної сили та критичному аналізу цієї концепції на фоні переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Проаналізовано зміни внутрішньополітичної ситуації в Україні на фоні продовження цих ...
940980
  Дір І.Ю. Нормативна система захисту громадянських прав людини в Україні у рамках Ради Європи / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, О.О. Новак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7404-86-5
940981
  Осипов А.Г. Нормативная база и институциональные основы этнокультурной политики: пример Республики Беларусь // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 11 (101). – С. 41-53. – ISSN 1812-8696
940982
  Губадоглу Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе / Губадоглу, (Бабаев) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 26-31. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
940983
  Маолова Ирина Львовна Нормативная реализация некоторых консонантно-вокалических сочетаний в немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.04 / Маолова Ирина Львовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1978. – 23л.
940984
  Венгеров А.Б. Нормативная система и эффективность общественного производства / А.Б. Венгеров, Н.С. Барабашева. – Москва, 1985. – 288с.
940985
  Рудник В.А. Нормативная система пересчета применительно к эндогенному литогенезу. / В.А. Рудник. – М., 1977. – 190с.
940986
  Хэнде У. Нормативная теория рационального выбора: прошлое, настоящее и будущее // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-75. – ISSN 0042-8736
940987
  Богомолов Андрей Георгиевич Нормативная функция философии в античных музыкальных представлениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISSN 0042-8744
940988
  Наумов В.В. Нормативная чистая продукция / В.В. Наумов. – М, 1981. – 63с.
940989
  Кротов Ф.Е. Нормативная чистая продукция / Ф.Е. Кротов. – М, 1983. – 152с.
940990
  Сидоров А.С. Нормативная чистая продукция и материалоемкость / А.С. Сидоров. – Москва, 1982. – 64с.
940991
  Рудник А.С. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.С. Рудник, А.Н. Гаврилова. – Воронеж, 1982. – 144с.
940992
  Семенов А.К. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.К. Семенов. – Москва, 1984. – 136с.
940993
  Вереша Р. Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.98-104
940994
  Сальнікова Н. Нормативне забезпечення діловодства в державних установах України 1920-1930 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
940995
  Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
940996
  Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0132-1331
940997
  Полякова Н. Нормативне й методичне забезпечення впровадження системи управління якістю продукції відповідно до вимог стандарту ДСТУ 150 9001:2001 / Н. Полякова, І. Лазько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 20-25. – ISSN 1728-9343
940998
  Коломоєць Т. Нормативне регулювання засад участі експерта в адміністративно-деліктному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 106-116.
940999
  Шепєта О.В. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
941000
  Вітвіцький В.В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,