Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
939001
  Абдуллаев Е. "Образуй наш метафизический язык..." = История одного пушкинского термина в контексте литературно-философских дискуссий 1820-х годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 144-164. – ISSN 0042-8795
939002
   "Образцовые" проекты в жилой застройке русских городов XVIII-XIX вв.. – Москва, 1961. – 207с.
939003
  Пухнатая С.А. "Обретенный рай" в романе В.В. Набокова "Ада, или страсть" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 227-230. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
939004
  Жумбаєв А. "ОБСЄ повинна стати більш євразійською" : інтерв"ю / Амангельди Жумбаєв ; [інтерв"ю взяв] Павло Сивокінь // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 47 (200). – С. 8-13


  Про партнерські відносини з Україною, модернізацію економіки та нові підходи Казахстану в ОБСЄ розповів Посол Казахстану в Україні та Молдові.
939005
  Волкова С.В. Образ-символ "Танец Солнца" в американских фольклорных текстах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 116-120
939006
  Цибуковська М. Образ-символ зброї в новелах "Три кріси" і "Шомполи" Уласа Самчука // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 445-450. – ISBN 978-966-2248-94-4
939007
  Зелененька І. Образ-символ землі як психоісторичний код : на матеріалі творів Івана Карпенка_Карого й Тараса Мельничука
939008
  Мазурина В.А. Образ-символ Софии в творчестве А. Блока // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 174-178. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
939009
  Орличенко О.В. Образ-символ у сучасному іспаномовному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 105-113


  У статті розглядаються символи, що мають опору в культурній традиції, джерелом яких служила антична міфологія, біблійні образи й сюжети, історичні реалії, події тощо, завдяки чому вони повинні стати зрозумілими освіченому читачеві.
939010
  Кришталюк Г. Образ-схема моделювання конструкта "зміна" в сучасному англомовному газетному дискурсі // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 144-151. – ISBN 978-617-639-227-9
939011
  Парамонова К.К. Образ-характер -- роль в фильме для детей / К.К. Парамонова. – М., 1966. – 44с.
939012
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 5 (61). – 2012
939013
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 6 (62). – 2012
939014
  Мухамедзянова Г.В. Образовательное знание как стратегия субьекта образовательной деятельности: размышления о новом понятии / Г.В. Мухамедзянова, Ф.Г. Мухамедзягова // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 95-109. – ISSN 2073-8528
939015
  Пунченко О.П. Образовательные модели Востока и Запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 127-132. – ISSN 2072-1692


  В статті розкривається сутність, роль та місце освіти, що запропонована Китаєм в мегастратегії "Шовкового шляху - 2". На рівні з трансграничним характером економічних, фінансових, інфраструктурних інвестицій у країни євроазіатського регіону, Китай ...
939016
  Тимошенкова Т.М. Образовательные риски высшей школы Украины // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 276-278. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
939017
  Астахов В.В. Образовательные риски: правовой аспект // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 35-38. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
939018
  Комир Л.И. Образовательные риски: сущность и проблема статистического оценивания // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 155-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
939019
  Вишневский М.И. Образовательные риски: философско-мировоззренческий аспект // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 83-85. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
939020
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2013
939021
  Вишневский М.И. Образовательный потенциал социальной философии А.А. Зиновьева // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 429-440. – ISSN 1993-5560


  "Анализируются основные положения социальнофилософской концепции А. А. Зиновьева. Сжато характеризуется своеобразный понятийный аппарат, используемый данным автором («человейник», средства его социальной организации, или его социальные измерения, ...
939022
   Образовательный потенциал Харьковщины : монография / [Астахова В.И. и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой, Е.А. Подольской ; Нар. укр. акад. – Харьков : издательство НУА, 2013. – 502, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 474-500. – ISBN 978-966-8558-84-9
939023
  Концевая Г.М. Образовательный хакатон в профессиональной подготовке специалистов / Г.М. Концевая, М.П. Концевой // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 258-263. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
939024
  Назаров Б.П. Образоватльный потенциал в развитии производительных сил Узбекистана / Б.П. Назаров. – Ташкент, 1991. – 125с.
939025
  Качурин О.И. Образовние, гидролиз и изомеризация хлорбензолсульфокислот : Автореф... канд. хим.наук: / Качурин О.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1959. – 11л.
939026
  Козирєва Т. Образок до життя Атени Пашко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Роздуми про видатну особистість на тлі історичної доби, в якій вона жила і працювала.
939027
  Гірич І. Образок до сходозначих наукових перекладів А. Кримського // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 151. – ISBN 5-7702-0877-5
939028
  Артюх А. Образотворення і мова. Від ранніх форм мистецтва до середньовічного іконопису // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.91-111. – ISSN 0235-7941
939029
  Оліфіренко Л. Образотворення ліричного слова Василя Стуса в його художніх творах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 116-122. – ISSN 1728-9572
939030
  Амеліна Л. Образотворча україніка в колекції Павла Потоцького // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0130-1799
939031
  Пелькіна Л.А. Образотворче мистецтво / Л.А. Пелькіна, В.П. Павлов. – Київ, 1960. – 44с.
939032
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 1995
939033
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 1995
939034
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 1996
939035
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 1996
939036
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 1997
939037
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 1997
939038
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 1997
939039
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 1997
939040
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 1998
939041
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 1998
939042
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 1999
939043
   Образотворче мистецтво. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 1999
939044
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мист. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1/2. – 2000
939045
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мист. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3/4. – 2000
939046
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мистецтва. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2001
939047
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мистецтва. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2001
939048
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мистецтва. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2001
939049
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ. націології, естетики, укр. образотв. мистецтва. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2001
939050
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії,ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2002
939051
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії,ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2002
939052
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії,ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2002
939053
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії,ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2002
939054
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2003
939055
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2003
939056
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2003
939057
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2003
939058
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2004
939059
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2004
939060
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2004
939061
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2004
939062
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2005
939063
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2005
939064
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2005
939065
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2005
939066
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2006
939067
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2006
939068
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2006
939069
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2006
939070
   Образотворче мистецтво : енциклопедичний ілюстрований словник-довідник. – Київ : Факт, 2007. – 680 с. : іл. – ISBN 978-966-359-220-6
939071
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2007
939072
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2007
939073
   Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2007
939074
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2007
939075
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2008
939076
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2008
939077
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2008
939078
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4 (68). – 2008
939079
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1 (69). – 2009
939080
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2 (70). – 2009
939081
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3 ( 71). – 2009
939082
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4(72) 2009 - № 1 (73) 2010. – 2009
939083
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1 (72). – 2010. – № 4(72) 2009 - № 1 (73) 2010
939084
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2/3 (73). – 2010
939085
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – 2010
939086
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1 (72). – 2011. – № 4(72) 2009 - № 1 (73) 2010
939087
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2 (73). – 2011. – № 4(72) 2009 - № 1 (73) 2010
939088
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3/4 (79). – 2011
939089
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1/2 (80). – 2012
939090
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3/4 (81). – 2012
939091
   Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис-ва / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1 (85). – 2013
939092
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2 (86). – 2013. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939093
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3 (87). – 2013. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939094
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-0199
№ 4 (88). – 2013. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939095
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2015. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939096
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2015. – 116 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939097
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2018. – 88 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939098
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2018. – 104 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939099
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2018. – 120 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939100
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2018. – 132 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939101
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2019. – 120 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939102
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2019. – 120 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939103
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3. – 2019. – 144 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939104
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 4. – 2019. – 120 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939105
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2020. – 128 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939106
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2020. – 144 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939107
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 3/4. – 2020. – 164 с. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939108
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 1. – 2021. – 152 с., включ. обкл. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939109
   Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ : Софія-А, 1934-. – ISSN 0130-1799
№ 2. – 2021. – 155, [2] c. – На обкл. інша назва "Обраz-М"
939110
  Авер"янова Н. Образотворче мистецтво в українських просвітницьких практиках кінця XIX - початку XX ст. (до проблем формування національної свідомості особистості) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу окреслити зв"язок образотворчого мистецтва з формуванням націосвідомісних орієнтирів на прикладі явищ українського культурно-історичного процесу кінця XIX - початку XX ст.
939111
  Данник К.О. Образотворче мистецтво вірмен в українському культурному просторі: персоналії та взаємозв"язки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 137-146. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
939112
  Островский Г.С. Образотворче мистецтво Закарпаття. / Г.С. Островский. – К., 1974. – 200с.
939113
  Шахова К.О. Образотворче мистецтво і література : літературно-критичний нарис / К.О. Шахова. – Київ : Дніпро, 1987. – 195 с. – (Бесіди про художню літературу)
939114
  Ваврух М.І. Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х - початку 1970-х років: проблема національної самоідентифікації : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Ваврух М.І.; Варвух М.І. ; Львів.нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
939115
  Федорук О.К. Образотворче мистецтво Німецької Демократичної Республіки (НДР) / О.К. Федорук. – К., 1986. – 144с.
939116
  Лукова В.В. Образотворче мистецтво Радянської України : Рекоменд. бібліогр. покажч. / В.В. Лукова, Т.Є. Беляєва. – Київ, 1982. – 47с.
939117
   Образотворче мистецтво Радянської України. 1917-1966. Біблиографія друк. творів.. – Х., 1968. – 641с.
939118
  Фіголь М.П. Образотворче мистецтво Румунії / М.П. Фіголь. – К., 1982. – 120с.
939119
  Левицька Мар"яна Образотворче мистецтво слов"янських народів доби романтизму : до питання жанрових і тематичних аналогій // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 95-108. – ISSN 0203-9494
939120
   Образотворче мистецтво та архітектура.. – К., 1967. – 47с.
939121
  Роготченко О.О. Образотворче мистецтво України 1940-1960-х років: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Роготченко Олексій Олексійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
939122
  Овсійчук В.А. Образотворче мистецтво Югославії / В.А. Овсійчук. – Київ, 1983. – 127 с.
939123
  Стоян Т.А. Образотворче мистецтво як об"єкт політичної цензури в радянській Україні 20-30 років XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 135-140
939124
  Стоян С.П. Образотворче мистецтво як символічна форма культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 180-182
939125
  Стоян С.П. Образотворче мистецтво як символічна форма культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 84-91


  У статті розкривається специфіка образотворчого мистецтва як символічної форми культури, внутрішня структура якої складається із трьох типів візуального образу та їх підвидів. Зазначається, що поняття символічної форми виступає не просто механічним ...
939126
  Авер"янова Н.М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 - українознавство / Авер"янова Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220 л. – Бібліогр.: л. 181-220
939127
  Авер"янова Н.М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (український аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Авер"янова Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
939128
  Овсійчук В. Образотворче прочитання "Кобзаря" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 12


  Серед численних видань "Кобзаря", ілюстрованих графіками й художниками в різні часи, роботи Миколи Стороженка є одним із найкращих.
939129
  Аблаєва У. Образотворчі джерела XVI — поч. XX ст. в дослідженні чоловічих головних уборів кримських татар // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1251-1257. – ISSN 1028-5091
939130
  Івасейко С. Образотворчі концепції Дам"яна Горняткевича в розписах Угнівської церкви // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 226-234. – ISSN 2225-3246
939131
  Козлітіна О. Образотворчі піраміди єгипетського тексту Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 367-375. – ISBN 978-966-600-487-4
939132
  Стрельський В.І. Образотворчій матеріал як історичне джерело // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-100. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
939133
  Пажо Д. Образотворчість (від культурних кліше до імажинарного) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 178-197. – ISSN 0320-8370
939134
  Авер"янова Н. Образотворчість Євромайдану як вияв людської гідності українців // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 174-189. – ISBN 978-966-524-388-5
939135
  Авер"янова Н. Образотворчість Тараса Шевченка як вияв національного відродження українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 68-71
939136
  Петров П. Образуване на Българската държава / П. Петров. – София, 1981. – 399 с.
939137
  Ангелов Димитр Образувание на Българската нородност / Ангелов Димитр. – 2-е перераб. и доп. изд. – София, 1981. – 432с.
939138
  Баранга А. Образумься Христофор!.. : пьесы / Аурел Баранга ; пер. с румын. Е. Азерниковой ; предисл. Г.А. Товстоногова. – Москва : Прогресс, 1976. – 199 с.
939139
  Фісак І. Образх автора й образ головного героя у "вибраних місцях із листування з друзями" М.В. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 48-53. – ISSN 2075-1486
939140
  Осипов В.Ф. Образца сорок первого / В.Ф. Осипов. – Горький, 1978. – 301с.
939141
  Короткий В. Образцов Василь Парменович (1849-1920) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 428-429. – ISBN 5-7707-1062-4
939142
   Образцов Василь Парменович (1849-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 341. – ISBN 978-966-439-754-1
939143
  Дземан М.І. Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 1) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 48-63. – ISSN 2413-5461


  У статті наведено матеріали історичної розвідки щодо доленосного опікування київського, волинського та подільського генерал-губернатора М.І. Драгомирова створенням в Університеті Св. Володимира належних умов для розквіту наукового та клінічного таланту ...
939144
  Дземан М.І. Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 2) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 1 (25). – С. 68-84. – ISSN 2413-5461
939145
  Васильев В.Н. Образцовая зона / В.Н. Васильев. – Омск, 1991. – 142с.
939146
   Образцовая кухня и практическая школа домашнего хозяйства: 3000 рецептов, провер. практикой.. – М., 1991. – 687с.
939147
  Дорофеев Г.А. Образцовые источники ионизирующих излучений / Г.А. Дорофеев, Г.Н. Инихов. – Москва, 1967. – 124 с.
939148
   Образцовые сказки русских писателей. – Киев : Спалах ЛТД ; Интербук, 1992. – 208 с. : илл. – Изд. подготовлено с кн. "Образцовые сказки русских писателей", вышедшей в 1897 г. у книгопродавца А.Д. Ступина. – ISBN 5-7707-2503-6
939149
   Образцовые учебные кабинеты 157-й сред. шк. Ленинграда.. – Москва, 1954. – 180с.
939150
   Образцовые школы Москвы.. – М., 1985. – 119с.
939151
  Месковский А.А. Образцовый самоучитель немецкого языка : С указ. способов усвоения чистого немецкого произношения и соблюдением новго немецкого правописания / сост. для русских по новейшей амер. сист. д-ра Ричарда С. Розенталя, Ал. Месковский, авт. "Немецкого самоучителя русского языка". – 3-е изд. с прил. "ключа". – Санкт-Петербург : [Паровая скоропеч. Г.П. Пожарова], 1898. – разд. паг.
939152
  Георге Уве Образцовый семянин // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 186-196 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
939153
   Образцы актов прокурорского надзора: Сб.. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 151с.
939154
   Образцы белорусского наречия.. – 19с.
939155
  Карев Д.С. Образцы важнейших уголовно-процессуальных актов / Д.С. Карев, Б.М. Шабер. – М, 1940. – 40с.
939156
  Зайцева М.И. Образцы вепсской речи / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1969. – 296 с.
939157
  Сычева Л.В. Образцы вязания / Л.В. Сычева. – Свердловск, 1987
939158
  Шмерлинг Р. Образцы декоративного убранства грузинских рукописей / Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1940. – 80с.
939159
  Котий Г.А. Образцы деловой переписки на английском языке и русском языках. / Г.А. Котий, В.Р. Гюльмисров. – М, 1995. – 160с.
939160
  Пиляева В.В. Образцы договоров и структурные слова для их составления / В.В. Пиляева. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 171с. – ISBN 5-16-000837-3
939161
   Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж (конвенции, регламенты). – Москва, Минск : Финансы и статистика, Амалфея, 1997. – 608с. – ISBN 5-279-01860-0; 985-6015-47-2
939162
  Чижиков А.А. Образцы документов юридической службы предприятий / А.А. Чижиков, Л.А. Шолохов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 143, [1] с. : табл. – На обл. кн. : А.М. Чижиков (ошибочно)
939163
   Образцы древней письменности.. – с.
939164
  Селищев А.М. Образцы древнерусского письма 11-17 вв / А.М. Селищев. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 24с.
939165
  Шолкович С. Образцы западно-русского письма и печати XVI-го столетия. / С. Шолкович. – 488-494с.
939166
  Алфеевский С. Образцы и формы деловых бумаг : практическое руководство для сост договоров, обязательств, исковых и др.заявлений по гражданским делам, жалоб и заявлений по уголовным делам, кассационных жалоб, деловых бумаг по семейным, брачным, опекунским, жилищным, торговым, налоговым и др. дел. / С. Алфеевский; под ред. проф. А. М. Винавера. – Москва : Право и жизнь, 1928. – 759с.
939167
   Образцы иероглифов для надписей на ритуальных предметах и музейных экспонатах.. – Ханьчжоу, 1992. – 96с.
939168
  Макаров Г.Н. Образцы Карельской речи. Говоры ливвиковского диалекта Карельского языка / Г.Н. Макаров, В.Д. Рягоев. – Л., 1969. – 284с.
939169
  Макаров Г.Н. Образцы карельской речи. Калининские говоры / Г.Н. Макаров. – М.-Л., 1963. – 195с.
939170
   Образцы карельской речи: Тихвин. говор собственного карел. диалекта.. – Л., 1980. – 382с.
939171
   Образцы книготоргового оборудования. Каталог. – Москва, 1967. – 87с.
939172
  Жилина Т.И. Образцы коми-зырянской речи / Т.И. Жилина, В.А. Сорвачева. – Сыктывкар, 1971. – 312с.
939173
   Образцы маркшейдерских планов и геологических разрезов в масштабах 1:200-1:150. – Москва, 1959. – 19с.
939174
   Образцы наглядной агитации. – Красноярск, 1967. – 28с.
939175
   Образцы народного многоголосия.. – Л.-М., 1972. – 136с.
939176
  Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен : в 10 ч. / собраны В.В.Радловым. – 1866-1907. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук. – (Наречия северных тюркских племен ; 1 отделение ; Образцы народной литературы. Ч. 5)
Ч. 5 : Наречие дикокаменных киргизов. – 1885. – [6], XXVI, 599 с. – Тит. листы на рус. и нем. яз.


  В серии "Образцы народной литературы тюркских племен"с 1866 по1907 г. вышло 10 частей. Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к ...
939177
  Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен : в 10 ч. / собраны В.В.Радловым. – 1866-1907. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук. – (Наречия северных тюркских племен ; 1 отделение ; Образцы народной литературы. Ч. 6)
Ч. 6 : Наречие таранчей. – 1886. – [4], VI, [2], 211 с. – Тит. листы на рус. и нем. яз.


  В серии "Образцы народной литературы тюркских племен"с 1866 по1907 г. вышло 10 частей. Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к ...
939178
  Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи : в 10 ч. / собраны В.В.Радловым. – 1866-1907. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук. – (Наречия тюркских племен живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи ; 1 отделение ; Образцы народной литературы. Ч. 2)
Ч. 2 : Поднаречия абаканские (сагайское, койбальское, качинское), кызылское и чулымское (кюэрик). – 1868. – XXII, 710, 419-420 с. – Тит. листы на рус. и нем. яз.


  В серии "Образцы народной литературы тюркских племен"с 1866 по1907 г. вышло 10 частей. Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к ...
939179
  Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи : в 10 ч. / собраны В.В.Радловым. – 1866-1907. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук. – (Наречия тюркских племен живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи ; 1 отделение ; Образцы народной литературы. Ч. 3)
Ч. 3 : Киргизское наречие. – 1870. – XXVI, 776, 711-712 с. – Тит. листы на рус. и нем. яз.


  В серии "Образцы народной литературы тюркских племен"с 1866 по1907 г. вышло 10 частей. Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к ...
939180
  Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи : в 10 ч. / собраны В.В.Радловым. – 1866-1907. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук. – (Наречия тюркских племен живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи ; 1 отделение ; Образцы народной литературы. Ч. 4)
Ч. 4 : Наречия барабинцев, тарских, тобольских и тюменских татар. – 1872. – XV, [3], 411 с. – Тит. листы на рус. и нем. яз.


  В серии "Образцы народной литературы тюркских племен"с 1866 по1907 г. вышло 10 частей. Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к ...
939181
   Образцы народных говоров малорусского наречия.. – 80с.
939182
  Оде-Васильева Образцы ново-арабской литературы (1880-1925) / К.В. Оде-Васильева ; под ред. и с предисловием И.Ю. Крачковского ; Ленинград. восточній ин-т им. А.С. Енукидзе. – Ленинград : Изд. Ленинградского восточного института имени А.С. Енукидзе, 1928. – XXV, 262 p.
939183
  Виноградова Р.И. Образцы нотариальных документов / Р.И. Виноградова. – Москва, 1992. – 159с.
939184
   Образцы обучающих текстов по химии для учащихся 9-го кл.. – Куйбышев, 1967. – 23с.
939185
  Лебединский В.Г. Образцы основных прокурорско-следственных актов / В.Г. Лебединский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1954. – 264с.
939186
  Лебединский В.Г. Образцы основных прокурорско-следственных актов. / В.Г. Лебединский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1950. – 228с.
939187
  Головач А.С. Образцы оформления документов: для предприятий и граждан / А.С. Головач. – Донецк, 1996. – 320с.
939188
   Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. – Ленинград, 1925. – 13 с.
939189
   Образцы решения задач по математике на вступительных экзаменах.. – Омск, 1971. – 24с.
939190
  Керт Г.М. Образцы саамской речи : материалы по языку и фольклору саамов Кольского полуострова (кильдинский и иоканьгский диалекты) / Г.М. Керт ; АН СССР, Карельский филиал. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 216 с.
939191
  Козьмин К. Образцы систематического диктанта для младших классов средних учебных заведений и городских училищ / составил К. Козьмин. – Изд. 10-е. – Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Совко
Ч. 1 : Этимология. Ореография согласно с руководством "Русское правописание" Якова грота. – 1907. – 160, [2] с. – Издание книжного магазина М.Д. Наумова, изд. 7-е
939192
   Образцы славяно-русского древлеписания, издаваемые профессором Погодиным. – Москва : Тип. Николая Степанова
1. – 1840. – [2] с., 24 л.
939193
   Образцы славяно-русского древлеписания, издаваемые профессором Погодиным. – Москва : Тип. Николая Степанова
2. – 1841. – [2] с., [19] л.
939194
  Карский Е.Ф. Образцы славянского кирилловского письма с X по XVIII век / Е.Ф. Карский. – 3-е изд. – Варшава : Тип. Окр. штаба, 1912. – VIII, 89 с.
939195
   Образцы сравнения для визуального бинарного тестирования примеси п-хлоранилина в субстанции хлоргексидина / Е.А. Решетняк, А.Ю. Солоха, А.А. Хаджикова, А.В. Пантелеймонов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 123-129. – ISSN 1991-0290
939196
  Куницын А.Р. Образцы судебных документов / А.Р. Куницын. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 335 с.
939197
  Альшевский Т.В. Образцы судебных документов по уголовным и гражданским делам / Т.В. Альшевский, Ф.С. Федоров. – Москва, 1968. – 319с.
939198
  Альшевский Т.В. Образцы судебных документов по уголовным и гражданским делам / Т.В. Альшевский, И.К. Пискарев. – Москва, 1983. – 334с.
939199
   Образцы таджикской поэзии.. – Сталинобад, 1955. – 270с.
939200
  Давыдов П.М. Образцы уголовно-процессуальныхх документов / П.М. Давыдов. – Свердловск, 1961. – 122с.
939201
   Образцы устной народной словесности. – 208 с.
939202
   Образцы фольклора цыган -- кэлдэрарей.. – М., 1981. – 264с.
939203
   Образцы форм первичного учета в сельских Советах Союза ССР на 1936 год.. – М., 1935. – 76с.
939204
   Образцы шрифтов русской электро-типографии Е.А. Сенькевича. – Житомир : Тип. Е.А. Синькевича, 1907. – 44 с.
939205
   Образцы шрифтов.. – М., 1963. – 64с.
939206
  Стенюков М.В. Образцы, шаблоны документов по делопроизвоству : Руководство к составлению / М.В. Стенюков. – Изд. доп. и перераб. – Москва : ПРИОР, 2007. – 224с. – ISBN 5-9030-4662-2
939207
  Рейфман Б.В. Образы "массового человека" в зеркале "реальности" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
939208
  Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры / Д.Е. Аркин. – Москва : Искусство, 1990. – 399 с.
939209
  Литинский А.Л. Образы африканского прошлого и самосознание афроамериканцев в ХХ в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 74-84. – ISSN 0869-1908


  Афроамериканці
939210
   Образы балета: живопись и графика Валерия Косорукова. – Москва, 1988. – 154 с.
939211
  Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. / Р.С. Липец. – М., 1984. – 263с.
939212
  Шестопал Е.Б. Образы будущего в сознании российского общества как фактор политического развития // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 7-20. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
939213
  Гумарова М. Образы В.И.Ленина и И.В.Сталина в творчестве казахских народных акынов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гумарова М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
939214
  Сарабьянов Д.В. Образы века / Д.В. Сарабьянов. – М.
1. – 1967. – 176с.
939215
  Судаков А.К. Образы верующего разума в философии И.В.Киреевского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.29-50. – ISSN 0235-1188
939216
  Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки / Н.В. Новиков. – Л., 1974. – 256с.
939217
  Мацкин А.П. Образы времени. Статьи о лит-ре и театре. / А.П. Мацкин. – М. : Советский писатель, 1959. – 408 с.
939218
  Баринова Е. Образы Германии и немцев в поэзии Сильвии Плат // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 172-177. – ISSN 2307-2261
939219
  Ишанов Х. Образы геров Октября в казахской поэзии / Х. Ишанов. – Алма-Ата, 1967. – 50с.
939220
  Ершов Л.Ф. Образы героической советской молодежи в литературе / Л.Ф. Ершов. – Л, 1951. – 40 с.
939221
  Светлов И.Е. Образы героической эпохи / И.Е. Светлов. – М., 1966. – 66с.
939222
   Образы Горького в иллюстрациях советских художников. – Москва, 1954. – 144с.
939223
  Елизарова О. Образы государства и нации в политической культуре современной России // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.92-110. – ISSN 1560-8913
939224
  Елисова М.О. Образы деревьев у Б. Пастернака: объективации и интенсионал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 290-294
939225
  Вольф К. Образы детсва / К. Вольф. – Москва, 1989. – 439с.
939226
  Суковатая В.А. Образы другого в языке и мифологии как источник рефлексий постмодерной философии // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 10-19
939227
  Белова Т. Образы европейцев в книге М. Горького "Жизнь Клима Самгина" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 28-40
939228
   Образы железнодорожников в художественной литературе. – Москва, 1960. – 16 с.
939229
  Тойшибаева С. Образы женщин в дореволюционной казахской литературе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Тойшибаева С. ; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1963. – 19 с.
939230
  Ивлева Н. Образы живописцев в "Портрете" Н.В. Гоголя // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 206-211. – ISBN 978-617-689-129-1
939231
  Зонин А.И. Образы и действительность. Сб. статей / А.И. Зонин. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 223 с.
939232
  Семененко Ирина Станиславовна Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 7-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
939233
  Запесоцкий Ю.А. Образы и потенциал текстов гуманитарной культуры // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 2. – С. 22-31. – ISSN 1561-2465
939234
  Апушкин Я.В. Образы и судьбы : драмат. этюды / Я.В. Апушкин ; [ил.: Б. Стахов]. – Москва : Советский писатель, 1966. – 192 с. : ил.
939235
  Скоробогачева Е. Образы Ильи Глазунова к произведениям Достоевского // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 10-15. – ISSN 0869-8171
939236
  Чуйков С.А. Образы Индии / С.А. Чуйков. – М, 1956. – 175с.
939237
  Чуйков С.А. Образы Индии / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1976. – 230с.
939238
  Гачев Г.Д. Образы Индии : Опыт экзистенциальной культурологии / Г.Д. Гачев. – Москва : Наука, 1993. – 390с. – ISBN 5-02-017086-0
939239
  Эльснер В.Ю. Образы искусства / В.Ю. Эльснер. – Тбилиси, 1962. – 191с.
939240
  Столярчук Е.В. Образы истории в прозе европейских и американских романтиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 185-192. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
939241
  Чжэн Я. Образы Китая и китайцев в творчестве В.П. Астафьева // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 83-86. – ISSN 0131-615X
939242
  Харитоненко Е.И. Образы книги и библиотеки в русской фантастической повести начала ХІХ столетия (Антоний Погорельский, О. Сенковский, В. Одоевский) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 318-325
939243
  Сиренко П.М. Образы коммунистов -- партийных руководителей в украинских советских послевоенных романах и повестях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сиренко П.М. ; МВО СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
939244
   Образы коммунистов в произведениях зарубежной художественной литературы. – Москва, 1973. – 197 с.
939245
  Pietkiewicz Henryk Образы Латыша и Поляка в Белорусском фoльклoре (нa материaле Поставского района Витебской области) // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 4 (45). – C. 153-165. – ISSN 1640-7806
939246
  Баласанян Г.Г. Образы Ленина и Сталина в армянском народном творчестве и литературе. : Автореф... кандид. филолог.наук: / Баласанян Г.Г.; Ереванский армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1952. – 26 с.
939247
  Шаповалова А.В. Образы Ленина и Сталина в советской драматургии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Шаповалова А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
939248
  Вартанов А.С. Образы литературы в графике и кино / А.Г. Вартанов; отв. ред.: Г.А. Недошивин. – Москва : Академия Наук СССР, 1961. – 312 с.
939249
  Тон За Нган Образы людей из народа в комедиях Мольера : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тон За Нган ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 19 с.
939250
   Образы мастеров изобразительного искусства в художественной и мемуарной литературе.. – Саратов, 1967. – 41 с.
939251
  Ступель А.М. Образы мировой поэзии в музыке / А.М. Ступель. – М - Л, 1965. – 151с.
939252
  Джафар-Заде Образы молодых просветителей в азербайджанской литературе XIX века. : Автореф... канд. филол.наук: / Джафар-Заде А.; МВО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1950. – 20 с.
939253
  Лебедев В.А. Образы мусульманского Востока в западной массовой культуре // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 119-127. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
939254
  Латынин Л.А. Образы народного искусства / Л.А. Латынин. – М, 1983. – 48с.
939255
  Порожнякова Н. Образы низшей славянской мифологии в изобразительном искусстве конца XIX - начала XX вв. (На примере произведений В. Васнецова, М. Врубеля, Н. Рериха, Е. Кульчицкой) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 309-323. – ISBN 978-966-8911-9
939256
  Кара С.С. Образы победителей / С.С. Кара. – Л., 1947. – 108с.
939257
  Тихомиров С.А. Образы Правды и Кривды в славянской мифологии и текста // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 437-442. – ISSN 2311-0821
939258
  Павлов В.В. Образы прекрасного / В.В. Павлов. – Москва, 1979. – 88с.
939259
  Кринко Е.Ф. Образы противника в массовом сознании советского общества в 1941-1945 годах // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 74-89. – ISSN 0869-5687
939260
  Посохов С. Образы профессоров-иностранцев Харьковского университета начала XIX в. в воспоминаниях современников / С. Посохов, В. Иващенко // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 631-642
939261
  Гершензон М.О. Образы прошлого : А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, П.В. Киреевский, А.И. герцен, Н.П. Огарев / М. Гершензон. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1912. – [2], 545, VIII с.
939262
  Юдин С.С. Образы прошлого и силуэты некоторых военно-полевых хирургов. / С.С. Юдин. – М, 1944. – 48с.
939263
  Каданер О.В. Образы псевдореволюционеров в романе Н.С. Лескова "Некуда" (1864 г.) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 107-116. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
939264
  Тихонова Е.Ю. Образы птиц-девушек в культуре шотландских гэлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
939265
  Замятин Д.Н. Образы путешествий: социальное освоение пространства // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.12-22. – ISSN 0132-1625
939266
  Лекторский А.И. Образы рабочих-революционеров в творчестве М.Горького / А.И. Лекторский. – М. : Знание, 1952. – 48 с.
939267
  Лиепа Анита Эдгаровна Образы рабочих в драматической трилогии и драме "1905" Андрея Упита : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Лиепа Анита Эдгаровна; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1976. – 33л.
939268
  Штильмарк Р.А. Образы России / Р.А. Штильмарк. – Москва, 1967. – 439 с.
939269
  Апрелева В.А. Образы России XX века в звуковых полотнах русских композиторов // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 41-46. – ISSN 1684-2618
939270
  Кириченко В. Образы России в публичном дискурсе президента Украины В. Ющенко и президента Беларуси А. Лукашенко (сравнительный аспект) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2009. – № 1/2. – С. 244-264. – ISSN 1822-5136
939271
  Гусев Ю.П. Образы России в творчестве классика венгерской литературы Мора Йокаи. Размышления над книгой // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 60-67. – ISSN 0132-1366
939272
  Баталов Э.Я. Образы России и США в учебниках другой стороны // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 61-74. – ISSN 0321-2068


  Размышления о сборнике статей "Россия и США на страницах учебников: опыт взаимных репрезентаций", подготовленном группой российских и американских ученых и посвященном анализу взаимных образов Россиии и США в учебниках для высшей и средней школы ...
939273
  Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. / К.Я. Голейзовский. – М., 1964. – 368с.
939274
  Мокиенко В.М. Образы русской речи : Историко-этимологические очерки фразеологии / В.М. Мокиенко. – Изд. 2-е, исправ. – Москва : Флинта; Наука, 2007. – 464с. – ISBN 978-5-9765-0015-0
939275
  Мокиенко В.М. Образы русской речи. / В.М. Мокиенко. – Л, 1986. – 277с.
939276
  Иванова А. Образы святых в наградах Русской Православной Церкви // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 17-18
939277
  Аркин Д.Е. Образы скульптуры / Д.Е. Аркин. – Москва : Искусство, 1961. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 173-183
939278
  Смирнов В.М. Образы советской молодежи в современной драматургии. / В.М. Смирнов. – Л., 1961. – 53с.
939279
  Акимова Л.И. Образы строителей коммунизма в произведениях художников РСФСР / Л.И. Акимова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 39 с.
939280
  Есемуратов Генжемурат Образы труженников села в послевоенной каракалпакской советской литературе (1945-1960) : Автореф... канд. филол.наук: / Есемуратов Генжемурат; Каракалп. филиал Акад. наук УзССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Нукус, 1962. – 23л.
939281
  Хейлик Т.А. Образы Украины и России в сознании запорожской молодежи (по данным свободного ассоциативного эксперимента) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 300-306. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  Статья посвящена исследованию субъективных образов Украины и России в сознании запорожских студентов. Результаты основываются на данных свободного ассоциативного эксперимента, широко и успешно применяемого в психолингвистике. Выявлены наиболее ...
939282
   Образы Ф.М. Достоевского в иллюстрациях Ильи Глазунова. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 208с.
939283
   Образы Флоренции : из коллекций Историко-топографического музея "Флоренция в прошлом". – Киев, 1971. – 45, [25] с.
939284
  Карнаухов Д.В. Образы этничности Евразии в трудах польских историков эпохи Возрождения // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (40 ). – С. 92-99. – ISSN 1563-0102
939285
  Невельштейн С.Г. Образы юности. / С.Г. Невельштейн. – Л., 1962. – 8с.
939286
   Обраканье по повод "Платформата за решаванье на албанското национално прашанье" на Академиjата на науките на Албаниja. Апел за мир = Address on the occasion of the publication of the "Platform on the Resolution of the Albanian national question" by the Albanian academy of sciences. Appeal for peace. – Скопjе : Македонска акад. на наук. и умет., 1999. – 42с. – Текст парал. макед. та англ. мовами. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1999
939287
  Разуменко О. Обракзні паралелі віршів "Баллада про соняшник" І.Драча й "Каліка" К.Сендберга в ракурсі когнітивної поетики // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 44-50.
939288
  Матат Д. Обрали найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У МОН відзначили лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2017 року. Від імені лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2017 року виступив директор Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Семенюк. Про унікальний ...
939289
   Обрали нову раду студмістечка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентського містечка університету. Головою студентської ради студмістечка знову обрано студентку 4 курсу економічного факультету Анну Підуст.
939290
  Коцур В.А. Обранець Божий для народу (до 150-річчя з дня народження Миколи Ананійовича Комарецького) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 10-17. – ISSN 2518-7732
939291
  Жулинський М. Обранець Духу у світі самоти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)


  Кіносценарій "Варсава" Івана Драча і Віри Мельник про Григорія Сковороду.
939292
   Обранець Кліо, долі - фаворит : Образ часу в людській історії. – Чернівці : Букрек, 2005. – 200с. – ISBN 966-8500-48-2
939293
  Наєнко М. Обраний дорогами: не без сорому і каяття. За заповітом Юрія Мушкетика його мемуари надрукували після відходу письменнрика у засвіти // Україна молода. – Київ, 2021. – 14 квітня (№ 36). – С. 12-13


  Письменник Юрій Мушкетик вважав, що не ми обираємо собі життєві дороги, а дороги вибирають нас. Концепція, звичайно, дискусійна; але це його погляд, і він обгрунтовує його досить переконливо в мемуарних "Дорогах, які нас вибирають" (Харків: "Фоліо", ...
939294
  Гальчинський А. Обраним шляхом / А. Гальчинський. – Київ : Либідь, 1999. – 64с. – ISBN 966-06-0129-8
939295
  Козюбікова Л. Обрані аспекти фінансових ризиків малого та середнього бізнесу в Чехії та Словаччині / Л. Козюбікова, О. Ключніков, Л. Смричка
939296
  Жадько В.О. Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Віктор Жадько ; [редкол.: Шпак В. (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 606, [2] с. : портр. – На звороті тит арк. зазнач.: Кн. 1: Просвітники-педагоги ; Кн. 2: Подвижники педагоги. – Бібліогр.: с. 599-604. – ISBN 978-966-2530-76-6
939297
  Герасименко І.Г. Обрані твори Денізи Левертов та їх переклади у мультилінгвальному аспекті / І.Г. Герасименко, В.В. Яшкіна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 28-32. – ISBN 978-966-921-000-5
939298
  Слєпченко В.П. Обрані часом = Избранные временем = Chosen by time : галерея портретів славетних українців / Володимир Слєпченко ; [упоряд.: З. Заремська]. – Київ : [б. в.], 2014. – [86] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На тит. арк. дані парал. укр., рос., англ. - Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-617-7031-29-0


  У пр. №1 1739530 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу Бугрову з великою повагою від автора. В. Слєпченко. 03.03.2015
939299
  Капелюшний А. Обрання варіантів паралельних і синонімічних синтаксичних конструкцій під час телевізійного мовлення наживо // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 77-85


  У статті проаналізовано особливості обрання варіантів паралельних і синонімічних синтаксичних конструкцій під час телевізійного мовлення наживо, помилки у їх використанні, способи уникнення цих помилок, шляхи вироблення відповідних рекомендацій ...
939300
  Яновська О.Г. Обрання Директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 133-135. – ISSN 2310-9769
939301
  Голуб І. Обрання запобіжного заходу: що необхідно врахувати // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 122-124
939302
   Обрання керівника ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
939303
  Шулікін Д. Обрання керівників вишів і мова освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного парламентського комітету розглянули законопроекти щодо збільшення перехідного періоду імплементації мовної статті Закону "Про освіту", вдосконалення порядку обрання керівників вишів та їхніх заступників, а також ...
939304
   Обрання керівників вишів і управління майном / за матеріалами Комітету ВР з питань освти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада України Ухвалила за основу законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" (№ 4489-1). Нардепи дослухалися до думки профільного комітету. ...
939305
  Заєць О.І. Обрання належного способу захисту земельних прав: окремі проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 151-154. – ISSN 2219-5521
939306
   Обрання нового складу місцевкому КДУ // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 29 листопада (№ 36). – С. 1


  27 листопада 1946 р. відбулися звітно-виборні збори професійної організації професорсько-викладацького складу і адміністративно-технічних працівників університету.
939307
  Іщенко Д. Обрання стягувачем місця виконання судових рішень приватними виконавцями // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 16-21. – ISSN 2663-5313
939308
  Нестерович В.Ф. Обрання суддів на загальних виборах: аргументи "за" та "проти" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 171-186. – ISSN 2524-0323
939309
  Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.44-50
939310
  Касяненко І.О. Обрання та документування меж культурної спадщини (з досвіду США) // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 60-72. – ISBN 978-966-139-028-6
939311
  Кузнецова С. Обрання форми організації ведення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-34.
939312
   Обрано дійчних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Загальні збори НАНУ 4 лютого 2009 року обрали нових дійсних членів (академіків) , членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України.
939313
   Обрано новий склад Президії НАПН України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 березня - 5 квітня (13/14 )


  У склад Президії увійшов Я.Б. Олійник, декан КНУ імені Тараса Шевченка, д-р екон. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.
939314
   Обрано Президента НАПН // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  5 квітня відбулися Загальні звітно-виборчі збори Національної академії педагогічних наук України. На зібранні йшлося про діяльність НАПН за 2007-2012 роки і перспективи розвитку закладу.
939315
   Обрано членів НАПН України / прес-служба НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 2


  "...На Загальних зборах НАПН України 21-22 жовтня 2016 р. відбулися вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАПН України".
939316
  Озарків Мар"яна Обранці "Золотої фортуни" // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 67 : Фото
939317
  Рудякова Н.А. Обрастание в северо-западной части Тихого океана / Н.А. Рудякова. – Москва : Наука, 1981. – 67с.
939318
  Брайко В.Д. Обрастание в Черном море / В.Д. Брайко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 123 с.
939319
   Обрастание и биокоррозия в водной среде. – Москва : Наука, 1981. – 277с.
939320
  Зевина Г.Б. Обрастания в морях СССР / Г.Б. Зевина; Под ред. Г.М. Беляева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 214 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 192-212
939321
   Обратен речник на съвремения български език.. – София, 1975. – 656с.
939322
  Натев А.В. Обрати на художествеността / А.В. Натев. – София, 1982. – 247с.
939323
  Головков В.П. Обратимая магнитострикция магнетита и магнитоупругие процессы в геофизике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головков В.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 19л.
939324
  Утевский Л.М. Обратимая отпускная хрупкость стали и сплавов железа. / Л.М. Утевский. – М., 1987. – 222с.
939325
  Скопенко В.В. Обратимая пассивация металлического никеля кислородом в неводных растворах солей аммония / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №10
939326
  Бойко В.С. Обратимая пластичность кристаллов / В.С. Бойко, Р.И. Гарбер, А.М. Косевич. – Москва : Наука, 1991. – 279 с. – ISBN 5-02-014170-4
939327
  Курсанов А.Л. Обратимое действие ферментов в живой растительной Клетке / А.Л. Курсанов. – Москва-Л, 1940. – 234с.
939328
  Субоч В.П. Обратимое и необратимое фотовосстановление хлорофилла и его производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Субоч В.П.; АН БССР. Отд. хим. и геол. наук. Объед. совет Ин-тов физ.-орган. химии и общей и неорган. химии. – Минск, 1973. – 20л.
939329
  Аршеневский Н.Н. Обратимые гидромашины гидроаккумулирующих электростанций / Н.Н. Аршеневский. – Москва : Энергия, 1977. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-237
939330
   Обратимые гидромашины.. – Л., 1981. – 263с.
939331
  Пухов Г.Е. Обратимые модели. / Г.Е. Пухов, А.Ф. Катков. – М., 1981. – 121с.
939332
  Шифрина Розалья Рувимовна Обратимые фотопревращения родопсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шифрина Розалья Рувимовна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
939333
  Столбова О.В. Обратимый ориентационный фотодихроизм вязких растворов органических соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Столбова О.В.; Гос.оптич.ин-т. – Л, 1964. – 10л.
939334
  Моул Дж. Обратите внимание на ваши манеры: Европейская культура бизнеса / Джон Моул. – Харьков : Скорпион, 1999. – 208с. – ISBN 966-7504-19-0
939335
  Хохлов В.К. Обратите внимание. / В.К. Хохлов. – Кострома, 1958. – 49с.
939336
  Давыдов Обратная задач рассеяния для ономерного оператора Шредингера с медленно убывающим потенциалом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Давыдов радион Николаевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1984. – 18л.
939337
  Гугушвили Елена Ивановна Обратная задач теории рассеяния заряженных частиц и метод Римана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гугушвили Елена Ивановна; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
939338
  Астафьев В.А. Обратная задача в каскадной теории ливней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Астафьев В.А. ; Науч-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
939339
  Поплавский И.В. Обратная задача в комплексной -плоскости при наличии кулоновского взаимодействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Поплавский И.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 12л.
939340
  Булах Е.Г. Обратная задача гравиметрии в классе горизонтально-слоистой модели - избыточная плотность есть функция трех координат / Е.Г. Булах, М.Н. Маркова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 101-114 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
939341
  Тараканов Ю.А. Обратная задача гравитационного поля планет как физическая проблема / Ю.А. Тараканов, О.В. Карагиоз // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 32-49 : рис., табл. – Библиогр.: с. 49. – ISSN 0203-3100
939342
  Юрко В.А. Обратная задача для дифференциальных операторов. / В.А. Юрко. – Саратов, 1989. – 176с.
939343
  Юрко Вячеслав Анатольевич Обратная задача для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Юрко Вячеслав Анатольевич; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 16л.
939344
  Гервер М.Л. Обратная задача для одномерного волнового уравнения с неизвестным источником колебания / М.Л. Гервер. – М, 1974. – 123с.
939345
  Адамян Марина Николаевна Обратная задача для уравнения Шредингера с растущим потенциалом и нерелятивистская модель взаимодействия очарованных кварков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Адамян Марина Николаевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 19л.
939346
  Пивоварчик Вячеслав Николаевич Обратная задача квантовой теории рассеяния при наличии спин-орбитального взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пивоварчик Вячеслав Николаевич; Донецк. гос. ун-т. – Донецка, 1981. – 14л.
939347
  Абрамович В.С. Обратная задача параметризации классов мероморфных в круге функций : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.002 / Абрамович В.С. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 13 с.
939348
  Фам Лой Обратная задача рассеяния для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фам Лой Ву.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1973. – 11л.
939349
  Ермакова Валентина Дмитриевна Обратная задача рассеяния для уравнения Шредингера с неубывающим потенциалом и ее применение к интегрированию уравнения Кортевега -де Фриза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермакова Валентина Дмитриевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 19 л.
939350
  Чертопруд В.Е. Обратная задача теории колебаний в применении к анализу циклической активности Солнца и переменности квазара 3С 273 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чертопруд В.Е. ; МГУ ,Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с.
939351
  Агранович З.С. Обратная задача теории рассеяния / З.С. Агранович, В.А. Марченко. – Харьков : Издательство Харьковского университета им.А.М.Горького, 1960. – 268 с.
939352
  Аубакиров Ж.У. Обратная задача теории рассеяния для матричного уравнения Штурма-Лиувилля при общем самосопряженном граничном условии в нуле. : Автореф... наук: 01.01.01 / Аубакиров Ж.У.; Мех-мат. фак. МГУ. – М., 1979. – 12л.
939353
  Гугушвили Е.И. Обратная задача теории рассеяния заряженных частиц / Е.И. Гугушвили, Ю.Л Ментковский. – К., 1968. – 23 с.
939354
  Ломоносова О.М. Обратная задача теория рассеяния для одномерного уравнения шредингера и новый класс решений уравнения Корвеге-де Фриса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Ломоносова О.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 22л.
939355
  Хачай О.А. Обратная задача электролмагнитного зонцирования одномерной среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хачай О.А.; АН СССР.Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распределения радиоволн. – М, 1979. – 23л.
939356
  Марецкий В.Я. Обратная краевая задача упруго-пластического кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Марецкий В.Я.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. Мех.-мат. фак. – Днепропетровск, 1971. – 11л.
939357
  Нижник Л.П. Обратная нестационарная задача рассеяния / Л.П. Нижник. – Киев : Наукова думка, 1973. – 182 с.
939358
  Дерусов В.П. Обратная промывка при бурении геолого-разведочных скважин / В.П. Дерусов. – М, 1984. – 185с.
939359
  Кричевский Л.А. Обратная реакция Фаворского в синтезе этинилзамещенных сульфидов и их кислородных аналогов. : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Кричевский Л.А.; Казах. гос. ун-тет. Химич. ф-тет. – Алма-Ата, 1973. – 17л.
939360
  Грешнов М.Н. Обратная связь / М.Н. Грешнов. – Новосибирск, 1967. – 100с.
939361
  Гелман А.И. Обратная связь / А.И. Гелман. – М, 1978. – 70с.
939362
   Обратная связь : Сб. научно-фантастических произведений/ пер. с англ. и нем. – Москва : Мир, 1990. – 542 с.
939363
  Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении / О.В. Соловьева. – Москва, 1992. – 112 с.
939364
  Пахарь Л.И. Обратная связь в процессах отражения / Л.И. Пахарь, Г.В. Пугач. – Рига, 1978. – 179с.
939365
  Баркан В.Ф. Обратная связь в радиоприемниках / В.Ф. Баркан. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 88 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце книги. – (Массовая радио библиотека ; Вып. 342)
939366
  Попов П.А. Обратная связь в транзисторных усилителях / П.А. Попов. – Москва : Энергия, 1969. – 64 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 714)
939367
  Серегин Б.А. Обратная связь в усилителях / Б.А. Серегин. – Москва : Радио и связь, 1983. – 97 с.
939368
  Касаткин С.Ф. Обратная связь в устном выступлении / С.Ф. Касаткин. – Москва, 1984. – 116с.
939369
   Обратная связь в учебном процессе вуза : Учеб.-метод. пособие. – Волгоград, 1979. – 88с.
939370
   Обратная связь: Очерки.. – М., 1976. – 79с.
939371
  Блум М.И. Обратная сила закона.Действие советского уголовного кодекса во времени / М.И. Блум, А.А. Тилле. – Москва, 1969. – 135с.
939372
  Монахов В.Н. Обратная смешанная краевая задача : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Монахов В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Казань, 1961. – 6л.
939373
  Значков Борис Обратная сторона Бегемота : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 32-33 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
939374
  Задорожный О. Обратная сторона Луксора // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 46-51 : фото
939375
  Уварова С. Обратная сторона Луны - по ту сторону женского // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 60-72. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2307-3195
939376
  Малькевич Александр Обратная сторона луны : Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 22-31 : Фото
939377
  Ягодкин А.А. Обратная сторона Луны. / А.А. Ягодкин. – Воронеж, 1990. – 299с.
939378
  Стрельцов Иван Обратная сторона сытости : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 146-152 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
939379
  Корельская Т.Д. Обратная теорема. / Т.Д. Корельская, Е.В. Падучева. – Москва, 1978. – 63с.
939380
  Сильва М.Т. Обратная фильтрация геофизических временных рядов при разведке на нефть и газ / М.Т. Сильва, Э.А. Робинсон. – М., 1983. – 247с.
939381
  Трубецкой О.А. Обратно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография стабильных электрофоретических фракций почвенных гуминовых кислот / О.А. Трубецкой, О.Е. Трубецкая // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 166-174 : рис., табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0032-180Х
939382
  Степанов П. Обратно : что твоя реальность? : [роман] / Степанов Павел. – Київ : Лира-К, 2018. – 334, [2] с. – ISBN 978-617-7605-99-6
939383
  Бабенко-Вудбери Обратно к врагам / Виктория Бабенко-Вудбери. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. – 338с. – ISBN 966-518-188-2
939384
  Булатов Б.П. Обратно рассеянное гамма-излучение в радиационной технике. / Б.П. Булатов, Н.Ф. Андрюшин. – Москва, 1971. – 240 с.
939385
  Булатов Б.П. Обратно рассеянное гамма-излучение в радиационной технике. / Б.П. Булатов, Н.Ф. Андрюшин. – Москва, 1971. – 240 с.
939386
   Обратного хода нет. Перестройка в народном хозяйстве : общие проблемы, практика, истоки : сб. статей. – М., 1989. – 542с.
939387
  Большакова И.Г. Обратное влияние тестирования на обучение (washback) как проблема современной тестологии (по материалам англоязычной методической литературы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 118-123. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В работе рассматривается обратное влияние тестирования на обучение, основные принципы воздействия тестирования на учебные планы и методику преподавания. Анализируется проблема "натаскивания на тест" и ее негативное влияние на процесс обучения, а также ...
939388
  Чубинский М.П. Обратное действие уголовного закона : Исследование проф. стип. при униветситете Св. Владимира М.П. Чубинского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1896. – 42 с.


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Н.В. Симофалову от автора
939389
  Канза Х. Обратное моделирование для оценки гидравлических параметров ненасыщенной почвы / Х. Канза, А. Маслоухи, С. Аббоуди // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0130-2906
939390
  Мячина А.В. Обратное образование слов (реверсия) в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мячина А.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 32л.
939391
  Кузнецов Б.И. Обратное рассеяние L-частиц на легких ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кузнецов Б.И.; МВ ССО РСФСР. – Томск, 1973. – 20л.
939392
  Шипатов Э.Т. Обратное рассеяние быстрых ионов: теория, эксперимент, практика / Э.Т. Шипатов. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1988. – 153с.
939393
  Болгарин И. Обратной дороги нет : повесть / И. Болгарин. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
939394
  Кордонский Максимилиан Обратной дороги нет : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 88-95 : Фото
939395
  Бытовой С.М. Обратные адреса / С.М. Бытовой. – Л, 1976. – 304с.
939396
  Цугулев А.И. Обратные задачи - единство теории и эксперимента. / А.И. Цугулев. – Л., 1979. – 31с.
939397
  Гончарский А.В. Обратные задачи астрофизики / А.В. Гончарский. – Москва : Знание, 1987. – 32 с.
939398
  Антюфеев В.С. Обратные задачи атмосферной оптики : (постановки, алгоритмы, результаты решения) / Антюфеев В.С., Назаралиев М.А. ; под ред. Г.А. Михайлова ; АН СССР, Сибир. отд-ние, ВЦ. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1988. – 156 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-154 (82 назв.)
939399
  Шадан К. Обратные задачи в квантовой теории рассеяния : Пер. с англ. / К. Шадан, П. Сабатье. – Москва : Мир, 1980. – 408с.
939400
   Обратные задачи в оптике : пер. с англ. – Москва : Машиностроение, 1984. – 199 с.
939401
  Яновская Т.Б. Обратные задачи геофизики / Т.Б. Яновская, Л.Н. Прохорова. – Ленинград : Ленинградского университета, 1983. – 210с.
939402
  Романов Р.В. Обратные задачи геоэлектрики / Романов Р.В., Кабанихин С.И. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Москва : Наука, 1991. – 302, [1] с. – Библиогр.: с. 283-297
939403
  Галиуллин А.С. Обратные задачи динамики / А.С. Галиуллин. – Москва, 1981. – 143с.
939404
   Обратные задачи динамики и их приложения: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1986. – 81с.
939405
  Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем / П.Д. Крутько. – Москва : Наука, 1987. – 304 с.
939406
  Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем / П.Д. Крутько. – М., 1988. – 326с.
939407
  Яхно В.Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений упругости / В.Г. Яхно. – Новосибирск, 1990. – 300 с.
939408
  Запреев Анатолий Степанович Обратные задачи для уравнения Гельмгольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Запреев Анатолий Степанович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1977. – 13л.
939409
  Темирбулатов С.И. Обратные задачи для эллиптическиъ уравнений с цилиндрической симметрией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темирбулатов С. И.; АН СССР, Сиб. отд. Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 8л.
939410
   Обратные задачи и интерпретация геофизических наблюдений: Мат. пробл. геофизики. Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1983. – 97с.
939411
  Тумашев Г.Г. Обратные задачи и их приложения / Г.Г. Тумашев, М.Т. Нужин. – Казань : Из-во университета, 1965. – 335 с.
939412
  Чередниченко В.Г. Обратные задачи логарифмического потенциала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чередниченко В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Уч. совет Ин-та матем. по присужд. уч. степеней. – Новосибирск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
939413
  Булах Е.Г. Обратные задачи магнитометрии для совокупности тел класса Л.Н. Сретенского / Е.Г. Булах, Н.А. Слободник // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 49-55 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
939414
   Обратные задачи математического программирования: Сб. ст.. – М., 1992. – 155с.
939415
  Клибанов М.В. Обратные задачи математической физики / М.В. Клибанов. – Куйбышев, 1980. – 42 с.
939416
  Гласко В.Д. Обратные задачи математической физики / В.Д. Гласко. – Москва, 1984. – 110 с.
939417
  Романов В.Г. Обратные задачи математической физики / В.Г. Романов. – Москва : Наука, 1984. – 263с.
939418
   Обратные задачи математической физики: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1985. – 153с.
939419
  Лаврентьев К.К. Обратные задачи распространения волн с неизвестным граничным условием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лаврентьев К.К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 10 с.
939420
  Горюнов А.А. Обратные задачи рассеяния в акустике / А.А. Горюнов, А.В. Сасковец. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 149 с.
939421
  Нижник Л.П. Обратные задачи рассеяния для гиперболических уравнений / Л.П. Нижник. – Киев : Наукова думка, 1991. – 230 с.
939422
  Гончарский А.В. Обратные задачи рентгеновской дифрактометрии / А.В. Гончарский. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1992. – 200 с.
939423
  Марченко В.А. Обратные задачи теории малых колебаний / В.А. Марченко, В.В. Славин ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2015. – 219 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 217-218. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1484-8
939424
  Гусейнов Г.Ш. Обратные задачи теории рессяния для самосопряженных разностных спектров второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.07.01 / Гусейнов Г.Ш.; МГУ. – М, 1976. – л.
939425
  Мацевитый Ю.М. Обратные задачи теплопроводности : В 2-х томах / Ю.М. Мацевитый; НАНУ. Ин-тут проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0042-1
Том 2 : Приложения. – 2003. – 408
939426
  Кирейтов В.Р. Обратные задачи фотометрии / В.Р. Кирейтов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1983. – 291 с.
939427
  Левитан Б.М. Обратные задачи Штурма-Лиувилля / Б.М. Левитан. – Москва : Наука, 1984. – 240 с.
939428
  Романов В.Г. и др. Обратные задачи электродинамики / В.Г. и др. Романов. – Новосибирск : АН СССР, 1984. – 201 с.
939429
  Лебедев Л.Л. Обратные задачи, связанные с неустановившимися движениями контура в жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев Л. Л.; Казан.ГУ. – Казань, 1953. – 6л.
939430
   Обратные кинематические задачи взрывной сейсмологии.. – М., 1979. – 232с.
939431
  Лебедев В.М. Обратные максимумы сечения в реакциях (L.d) и (l.t) на легких ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Лебедев В. М.; МГУ. – М., 1977. – 16л.
939432
  Темкин А.Г. Обратные методы теплопроводности / А.Г. Темкин. – Москва : Энергия, 1973. – 464с.
939433
  Иерусалимов Александр Маркович Обратные параметры и явления вторичного пробоя мощных переключающих транзисторов в преобразователях постоянного напряжения : Автореф... канд. технич.наук: 05.09.12 / Иерусалимов Александр Маркович; АН Украины. Институт электродинамики. – К., 1992. – 18л.
939434
  Матюшкин Д.П. Обратные связи в синапсе / Д.П. Матюшкин. – Л., 1989. – 76с.
939435
  Мещенко В.И. Обратные связи в управлении производством / В.И. Мещенко. – Москва, 1987. – 140 с.
939436
  Новоселов С.И. Обратные тригонометрические функции. пособие для учителя / С.И. Новоселов. – Москва, 1939. – 96 с.
939437
  Новоселов С.И. Обратные тригонометрические функции. пособие для учителя / С.И. Новоселов. – 3-е изд. – Москва, 1950. – 128 с.
939438
  Новоселов С.И. Обратные тригонометрические функции. пособие для учителя. / С.И. Новоселов. – 4-е изд. – Москва, 1956. – 127 с.
939439
  Ильин Петр Петрович Обратные упругие волны и их взаимодействие с носителями заряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ильин Петр Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
939440
  Ильин Петр Петрович Обратные упругие волны и их взаимодействие с носителями заряда : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ильин Петр Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.168-186
939441
  Степанов В.А. Обратный адрес - океан / В.А. Степанов. – Москва : Воениздат, 1977. – 280 с.
939442
  Знаменский А.Д. Обратный адрес / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1972. – 336с.
939443
  Гранин Д.А. Обратный билет / Д.А. Гранин. – М, 1978. – 287с.
939444
  Тарасов А.А. Обратный билет / А.А. Тарасов. – М., 1984. – 284с.
939445
  Гранин Д.А. Обратный билет.Однофамилец.Дождь в чужом городе.Кто-то должен / Д.А. Гранин. – Ленинград, 1982. – 416 с.
939446
  Кудрявцева Л.А. Обратный деривационный словарь русских новообразований. / Л.А. Кудрявцева ; МО Украины, Ин-т системных исследов. обр. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 156 с.
939447
  Кухарь В.Ю. Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильтров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 108-120 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
939448
  Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация / Ю.И. Дытнерский. – М, 1978. – 351с.
939449
  Ковальджи К. Обратный отсчет // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 8. – С.14-17. – ISSN 0132-2036
939450
  Назарчук М.М. Обратный переход турбулентного течения в ламинарное / М.М. Назарчук. – К., 1974. – 94с.
939451
  Беляев А.П. Обратный путь / А.П. Беляев. – Москва, 1982. – 352с.
939452
  Цыба М.Е. Обратный путь дороже : Повесть / М.Е. Цыба. – Одесса : Маяк, 1967. – 270с.
939453
  Словин Л.С. Обратный след / Л.С. Словин. – М, 1984. – 335с.
939454
   Обратный словарь китайского языка.. – Пекин, 1985. – 1586с.
939455
   Обратный словарь португальского языка. (Около 40000 слов). – Москва, 1972. – 281с.
939456
   Обратный словарь русского языка. (Около 125000 слов).. – М., 1974. – 944с.
939457
  Кунгуров Р. Обратный словарь Узбекского языка / Р. Кунгуров, А. Тихонов. – Самарканд, 1969. – 240с.
939458
  Арсентьев И.А. Обратный штопор : летняя повесть / Арсентьев И.А. – Москва : Современник, 1975. – 252 с. – ("Наш день")
939459
  Арсентьев И.А. Обратный штопор : летная повесть / И. Арсентьев. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1988. – 185, [1] с. – (Шк. мужества)
939460
  Барабаш О.В. Обрахунок перерізу народження BSM бозона в реакції фотонного злиття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
939461
  Оэ Кэндзабуро Обращаюсь к современникам / Оэ Кэндзабуро. – Москва, 1987. – 285 с.
939462
  Знаменская И.В. Обращаюсь на "ты" / И.В. Знаменская. – Л, 1989. – 158с.
939463
  Шамансур Ю. Обращение / Ю. Шамансур. – М., 1977. – 96с.
939464
  Кривулин В.Б. Обращение / В.Б. Кривулин. – Л., 1990. – 62с.
939465
   Обращение 7 съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 6 c.
939466
  Герасимова Е. Обращение в конституционный суд как обязательное для исчерпания внутригосударственное средство правовой защиты при направлении индивидуальной жалобы в Европейский Суд по правам человека: сравнительно-правовой аспект // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 104-110. – ISSN 1812-7126


  В данной статье рассматривается дискуссионный вопрос о признании обращения в конституционный суд с жалобой средством, необходимым для исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты при направлении индивидуальной жалобы в Европейский Суд по ...
939467
  Гасанов М.Р. Обращение в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Гасанов М.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 26л.
939468
  Велстова А.В. Обращение в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Велстова А.В. ; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1964. – 28 с.
939469
  Оликова М.А. Обращение в современном английском языке / М.А. Оликова. – Львов, 1979. – 84 с.
939470
  Аль-Кадими Обращение в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Аль-Кадими Т.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 19л.
939471
   Обращение в суд для взыскания алиментов.. – М., 1961. – 40с.
939472
  Авдюков М.Г. Обращение в суд по гражданским делам / М.Г. Авдюков. – Москва : Госюриздат, 1962. – 55 с. – (Юрид. консультация для населения в вопросах и ответах)
939473
  Удрис Зиедонис Обращение в третейский суд и конституционное право на судебную защиту в контексте постановления Конституционного суда Латвийской Республики от 17 января 2005 года // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 63-79
939474
  Шульжук К.Ф. Обращение в украинских народных песнях : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Шульжук К.Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
939475
  Зельдович Б.Я. Обращение волнового фронта / Б.Я. Зельдович, Н.Ф. Пилипецкий, В.В. Шкунов. – Москва : Наука, 1985. – 247с.
939476
   Обращение волнового фронта излучения в нелинейных средах : сб. науч. трудов. – Горький : АН СССР, 1982. – 248 с.
939477
   Обращение волнового фронта линейных сигналов и солитонов магнитостатических волн / Г.А. Мелков, А.Л. Гордон, А.А. Серга, А.Н. Славин, В.С. Тиберкевич, А.В. Багада // Новые магнитные материалы,Тезисы докл.ХVI международной школы-семинара, 1998
939478
   Обращение волнового фронта линейных сигналов и солитонов магнитостатических волн / Г.А. Мелков, А.Л. Гордон, А.А. Серга, А.Н. Славин, В.С. Тиберкевич // Письма в ЖЭТФ, 1998. – №11
939479
   Обращение волнового фронта оптического излучения в нелинейных средах : сб. науч. трудов. – Горький : АН СССР, 1979. – 205 с.
939480
  Рагульский В.В. Обращение волнового фронта при вынужденном рассеянии света / В.В. Рагульский. – Москва : Наука, 1990. – 178с.
939481
  Аржаных И.С. Обращение волновых операторов / И.С. Аржаных ; АН УзССР, Ин-т математики В.И. Романовского. – Ташкент, 1962. – 164 с. – Библиогр.: с. 161-162
939482
  Кебуладзе Р.В. Обращение европейских монет в Грузии в XV-XVIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Кебуладзе Р.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 17л.
939483
  Данилов Е.И. Обращение и закон экономии времени / Е.И. Данилов. – Москва, 1976. – 223с.
939484
   Обращение к болгарскому народу в Связи с 1300-летием основания Болгарского государства.. – София, 1980. – 29с.
939485
  Котляров Б. Обращение к другу. / Б. Котляров. – Х, 1952. – 72с.
939486
  Толстой Л.Н. Обращение к Духовенству / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 32 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 3)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
939487
  Толстой Л.Н. Обращение к Духовенству; О религиозном воспитании : Письмо к А.И. Дворянскому от 13 декабря 1899 г.] / Л.Н. Толстой. – [Петроград] : Изд. "Посредника" и "Свободной жизни", 1917. – 32 с.
939488
  Васильев В.Л. Обращение к земле : стихи / В.Л. Васильев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 39, [1] с.
939489
  Рыщанова Уркия Обращение к истокам : конкурс "Энциклопедия села" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 1727-4893
939490
  Рыщанова Уркия Обращение к истокам : конкурс "Энциклопедия села" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 1727-4893
939491
  Кузнецов В.И. Обращение к любимой : Стихи / В.И. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 96с.
939492
  Дрофенко С.П. Обращение к маю. / С.П. Дрофенко. – М., 1966. – 104с.
939493
  Алексеев О.А. Обращение к памяти / О.А. Алексеев. – Москва, 1987. – 189 с.
939494
  Авраменко И.К. Обращение к реке / И.К. Авраменко. – Москва : Советский писатель, 1961. – 143 с. – (Книга новых стихов)
939495
  Гали М. Обращение к роднику : стихи / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Художественная литература, 1981. – 254 с.
939496
  Уколова Е.М. Обращение к совести как момент отношения личности к себе / Е.М. Уколова, В.Б. Шумский // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 100-111. – ISSN 2073-8528
939497
  Бусуйок А. Обращение к сонету / Аурклиу Бусуйок; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 132 с.
939498
  Поделков С.А. Обращение к судьбе / С.А. Поделков. – Москва, 1988. – 112 с.
939499
  Имшенецкий Н.И. Обращение к сыновьям / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1978. – 160с.
939500
  Сеид Азим Ширвани Обращение к сыну / Сеид Азим Ширвани. – Баку, 1961. – 204с.
939501
  Рыжова Л.П. Обращение как компонент коммуникативного акта. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Рыжова Л.П.; Москов. пед.ин-т ин. яз. – М., 1982. – 15л.
939502
  Ким И.С. Обращение ко всему корейскому народу / И.С. Ким. – Пхеньян, 1953. – 23с.
939503
  Жданов Ю.А. Обращение метода в органической химии / Ю.А. Жданов. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1963. – 64 с.
939504
  Евтух А.Т. Обращение обязательств в экономике : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 5-19. – Бібліогр.: 23 назви
939505
  Старостин Е. Обращение П. А. Кропоткина к украинскому народу // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 180-184. – ISBN 966-625-040-3
939506
   Обращение Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников ко всем крестьянам-колхозникам Союза ССР.. – М., 1933. – 20с.
939507
   Обращение Первого Всетатарского съезда колхозников-ударников социалистических полей.. – Казань, 1933. – 16с.
939508
   Обращение с радиоактивными отходами при использовании радиоизотопов.. – Вена, 1966. – 70с.
939509
   Обращение средств производства в условиях социалистического хозяйствования : Вопр. теории и практики. – Москва, 1980. – 216с.
939510
  Антадзе Мария Георгиевна Обращение турецких монет в Грузии в XV-XVIII вв. (Историко-нумизмат. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Антадзе Мария Георгиевна; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1977. – 21л.
939511
   Обращение участников Всесоюзного совещания работников совхозов, созванного ЦК КПСС и Советом Министров СССР. Ко всем рабочим, работницам, специалистам и служащим совхозов.. – Москва, 1954. – 16с.
939512
   Обращение участников Всесоюзного совещания строителей, архитекторов, работников промышленности и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских организаций, созванного ЦК КПСС и Сове. – М., 1954. – 20с.
939513
   Обращение участников Всесоюзных совещаний: работников МТС, совхозов и передовиков сельского хозяйства РСФСР.. – Москва, 1954. – 32с.
939514
   Обращение участников совещания передовиков сельского хозяйства Сибири ко всем колхозникам и колхозницам, работникам МТС, совхозов, заготовительных органов и специалистам сельского хозяйства Сибири.. – Новосибирск, 1954. – 30с.
939515
   Обращение участников совещания работников сельского хозяйства Молдавской ССР ко всем колхозникам и рабочим совхозов, механизаторам, работникам "Молдсельхозтехники", межколхозных строительных организ. – Кишинев, 1962. – 20с.
939516
   Обращение ученого совета факультета математики, механики и компьютерных наук к ученому совету ЮФУ : принято на внеочередном заседании Ученого Совета факультета математики, механики и компьютерных наук ЮФУ 29 мая 2008 г. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-17. – ISSN 0321-0383
939517
  Игнатенко Е.И. Обращение фаз в системе триэтиламин - вода / Е.И. Игнатенко, А.А. Равдель. – Ленинград, 1973. – 10с.
939518
  Мозговая О. Обращение ценных бумаг в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-46
939519
   Обращение Центрального Всесоюзной Комитета Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, рабочим и работникам, крестьянам и крестьянкам, к Красной Армии, к советской интеллигенции.. – Киев, 1938. – 16 с.
939520
   Обращение Центрального Всесоюзной Комитета Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, рабочим и работникам, крестьянам и крестьянкам, к Красной Армии, к советской интеллигенции.. – Киев, 1938
939521
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – Курск, 1946. – 21с.
939522
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – М., 1946. – 16с.
939523
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – Рига, 1946. – 16с.
939524
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – Саратов, 1946. – 19с.
939525
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – Свердловск, 1946. – 42с.
939526
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота. – Симферополь, 1946. – 18с.
939527
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота. – Ленинград, 1950. – 16 с.
939528
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота. – М., 1950. – 16с.
939529
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флот. – Калуга, 1946. – 16с.
939530
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Фл. – Иркутск, 1946. – 14с.
939531
   Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флот. – Грозный, 1946. – 16с.
939532
   Обращение Центрального Комитета Коммунистической Партии (большевиков) ко всем избирателям, к рабочим и работникам, крестьянам и крестьянкам, воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, к советско. – Таллин : Политическая литература, 1946. – 16 с.
939533
   Обращение Центрального Комитета Коммунистической Партии (большевиков) Эстонии ко всем избирателям -- к рабочим, крестьянам, к советской интеллигенции, к воинам частей Советской Армии и Военно-Морск. – Таллин, 1947. – 16с.
939534
   Обращение Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и Совета Министров СССР к колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, руководителя колхозов и совхозов, ученым... – М., 1962. – 16с.
939535
   Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза ко всем избирателям, гражданам Союза Советски-х Социалистических Республик. – Москва, 1974. – 15 с.
939536
   Обращение Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу / КПСС. ЦК. – Москва : Политиздат, 1974. – 32 с.
939537
  КПСС.ЦК Обращение Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу / КПСС.ЦК. – Киев : Политиздат, 1974. – 15 с.
939538
   Обращение Я. Ерусалимского к участникам форумов и блогов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0321-0383
939539
  Гольдин В.Е. Обращение: теоретические проблемы / В.Е. Гольдин. – Саратов, 1987. – 127с.
939540
  Нестеров А.Е. Обращенная газовая хроматография в термодинамике полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 128 с.
939541
  Нестеров А.Е. Обращенная газовая хроматография полимеров / А.Е. Нестеров. – К., 1988. – 182с.
939542
  Резанов И.А. Обращование Земли : География. История Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0016-7207
939543
  Золотарюк А.В. Обрезанное взаимодействие / А.В. Золотарюк, Я.М. Якымив. – К., 1972. – 48с.
939544
  Анзин Б.Н. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников : для средней полосы СССР / Б.Н. Анзин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 200 с.
939545
  Брикелл К. Обрезка растений : Розы и другие декоративные кустарники, плодовые культуры / К. Брикелл; Под ред. Волкова Ф.А. – Москва : Мир, 1987. – 198с. – (В помощь огородникам и садоводам)
939546
  Брикелл К. Обрезка растений / К. Брикелл. – М., 1992. – 198 с.
939547
  Венков Б.С. Обрел бессмертие в Карпатах / Б.С. Венков. – Ужгород, 1980. – 175с.
939548
  Лупан А.П. Обрести себя : романы / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 372 с.
939549
  Лупан А.П. Обрести себя : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1987. – 588 с.
939550
  Киселев Александр Федотович Обрести себя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 14-16. – ISSN 1726-667Х
939551
   Обрести человека: Повести и рассказы писателей ГДР.. – М., 1975. – 479с.
939552
  Скворцов Л.В. Обретает ли метафизика "второе дыхание"? / Л.В. Скворцов. – М., 1966. – 198с.
939553
  Давитая С. Обретение / С. Давитая. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 188 с.
939554
  Кардин В. Обретение / В. Кардин. – М : Художественная литература, 1989. – 397 с.
939555
  Абдуллаев Ч. Обретение ада : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 408 с. – (Схватка без правил). – ISBN 5-88475-100-1
939556
  Цуркану А.А. Обретение имени. / А.А. Цуркану. – Кишинев, 1990. – 278с.
939557
  Кочетов А.Д. Обретение истины / А.Д. Кочетов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1972. – 62 с.
939558
  Карпович И.Т. Обретение истины / И.Т. Карпович. – Минск, 1989. – 140с.
939559
  Щербаков К.А. Обретение мужества. / К.А. Щербаков. – М., 1973. – 216с.
939560
  Герчик М.Н. Обретение надежды / М.Н. Герчик. – Минск, 1976. – 462с.
939561
  Герчик М.Н. Обретение надежды / М.Н. Герчик. – Минск, 1979. – 542с.
939562
  Хованец В. Обретение надежды / В. Хованец. – М, 1988. – 173с.
939563
  Лапина М.С. Обретение новой родины (из истории рода Караджи-Каразиных) / М.С. Лапина. – Харьков, 2008. – 160 с., [ 8 ] с. илл.
939564
  Джигитов С. Обретение новых традиций / С. Джигитов. – Фрунзе, 1984. – 191с.
939565
  Иллеш Б. Обретение родины / Б. Иллеш. – Москва, 1959. – 736с.
939566
  Иллеш Б. Обретение родины / Б. Иллеш. – Москва, 1976. – 623с.
939567
  Вадецкий Б.А. Обретение счастья / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1956. – 184с.
939568
  Владимиров Е.В. Обретение традиций. / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1982. – 472с.
939569
  Караева А.И. Обретение художественности / А.И. Караева. – М, 1979. – 176с.
939570
  Ли Э. Обретенная любовь : Роман / Э. Ли. – Москва : АСТ, 1997. – 496c. – (Очарование). – ISBN 5-15-000542-8
939571
  Соснов А.Я. Обретенная природа / А.Я. Соснов. – Л., 1982. – 126с.
939572
  Титов Алексей Обретенное счастье.Поэма / Титов Алексей. – Петрозаводск : Карфингиз, 1949. – 63с.
939573
  Каждан А. Обретенный и утерянный Эсхил // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 325-354
939574
  Ларцев В.Г. Обретенье весны / В.Г. Ларцев. – Ташкент, 1982. – 31с.
939575
  Анашенков А Б. Обретешь в борьбе : (мир труда и борьбы в соврем. лит. Запада) / А Б. Анашенков; Анашенко Б.А. ; Нар. ун-т лит. и искусства. – Москва : Знание, 1982. – 127 с. – Библиогр.: с. 126
939576
  Попов В.Ф. Обретешь в бою. / В.Ф. Попов. – М, 1970. – 333с.
939577
  Попов В.Ф. Обретешь в бою. / В.Ф. Попов. – М, 1982. – 752с.
939578
  Кочетков Г. Обрети себя / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 271 с.
939579
  Тумасов Б. Обретя крылья / Б. Тумасов. – Москва, 1984. – 335 с.
939580
  Бакурова К.С. Обречен ли философ на одиночество? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 93-95
939581
   Обречен на победу: Спортивный детектив.. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 351с. – ISBN 5-278-00299-9
939582
  Лебедев В.А. Обреченная воля / В.А. Лебедев. – Москва, 1976. – 431с.
939583
  Лебедев В.А. Обреченная воля / В.А. Лебедев. – Москва, 1979. – 432с.
939584
  Беренштейн Л.Е. Обреченность политики и практики сионизма / Л.Е. Беренштейн. – Киев, 1980. – 191 с.
939585
  Андай М.Д. Обреченные : роман / Андай М.Д. ; пер. с турецкого А. Ибрагимов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 240 с. – (Зарубежный роман ХХ века)
939586
  Гордиенко Н.С. Обреченные / Н.С. Гордиенко, П.М. Комаров. – Л, 1988. – 207с.
939587
  Фаликман И.Ш. Обреченные берут оружие : рассказы / Ихил Фаликман; пер. с евр. Я.Слонима. – Москва : Советский писатель, 1959. – 536 с.
939588
  Эттигнен Г. Обреченные на смерть / Г. Эттигнен. – М., 1985. – 255с.
939589
  Соловьев О.Ф. Обреченный альянс / О.Ф. Соловьев. – Москва, 1986. – 254с.
939590
  Черных Е. Обреченный на нищету Гоголь просил денег у царя, а сюжеты клянчил у коллег // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 28 марта - 4 апреля (№ 47). – С. 22-23. – ISSN 1997-1249


  1 апреля - 210 лет со дня рождения самого загадочного писателя, жизнь и смерть которого до сих пор окутаны тайной.
939591
  Эйдельман Н.Я. Обреченный отряд / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1987. – 510с.
939592
  Москалева Л.П. Обрзаование тяжелых фрагментов под действием протонов высоких энергий : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук / Москалева Л.П. ; МГУ ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1964. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
939593
   Обри Бердслей. Рисунки, повесть, стихи, афоризмы, письма : монографии и статьи о Бердслее. – Москва : Типография т-ва А.И. Мамонтова, 1912. – 202, XXX с.
939594
  Гончаров І.О. Обрив / І.О. Гончаров. – К, 1955. – 744с.
939595
  Ткаченко В.Д. Обриси : лірика / Валентина Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 95 с.
939596
  Асєєв Ю.С. Обриси дренього Києва: фотопутівник по історичноу центру Києва X - XIII століть : фотопутівник по іст. центру м. Києва X-XIII ст. / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1981. – 32 с.
939597
  Піскова Ж.В. Обриси зміни парадигми податкової політики України / Ж.В. Піскова, І.М. Цуркан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 205-211. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
939598
  Могильний А.В. Обриси міста / А.В. Могильний. – К, 1991. – 107с.
939599
  Іщук Н.В. Обриси християнської антропології спілкування // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 101-103
939600
  М"ястківський А.П. Обрії : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1959. – 108 с.
939601
  Черевичний Д.С. Обрії / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 110 с.
939602
  Ковальова О.П. Обрії / О.П. Ковальова. – Х, 1988. – 69с.
939603
   Обрії. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 2001
939604
   Обрії аграрної вищої освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 2


  Сергій Шкарлет взяв участь у засіданні президії Асоціації працівників вищих аграрних закладів освіти "Агроосвіта".
939605
  Неділько В.Я. Обрії літератури для дітей та юнацтва / В.Я. Неділько. – Київ, 1979. – 48 с.
939606
  Подолян М.П. Обрії любові : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 128 с.
939607
  Дроздовський Д. Обрії Михайлини Коцюбинської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
939608
  Дроздовський Д. Обрії Михайлини Коцюбинської
939609
  Станішевський Ю.О. Обрії музичного театру / Ю.О. Станішевський. – К., 1968. – 204с.
939610
  Клименко Н.Ф. Обрії наукових пошуків професора А.О. Білецького // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 208-211
939611
   Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / [Астаф"єв О. та ін.] ; за ред. М. Зимомрі ; КНУТШ ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – 428 с. – ISBN 978-966-1516-14-3
939612
   Обрії нових висот.. – Львів, 1976. – 192с.
939613
  Гаврилів О.С. Обрії нового Калуша / О.С. Гаврилів. – Ужгород : Карпати, 1976. – 72 с.
939614
  Крисаченко В.С. Обрії ноосфери : Соціально-світоглядні аспекти гармонізації взаємин людини і природи / В.С. Крисаченко. – Київ : Знання, 1991. – 46с.
939615
   Обрії особистості : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. : О. Гнатюк, Л. Фінберг ; відп. ред. О. Купріян]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 473, [7] с., [16] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 457-470. – ISBN 978-966-378-209-6
939616
  Голобородько К.Й. Обрії пахнуть вітрами / К.Й. Голобородько, Ю.К. Голобородько. – Одеса, 1966. – 120с.
939617
  Інгульський П.М. Обрії пахнуть вітрами... : нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1972. – 295 с.
939618
   Обрії порозуміння / [Центр дослідж. єврейської історії та культури НАУКМА, Ін-т юдаїки ; упоряд. А. Ленчовська]. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту юдаїки). – ISBN 978-966-378-103-7
939619
  Резніченко Н.А. Обрії пригодницької прози для дітей : (на матеріалі повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 463-466


  Розглянуто повість про дітей і для дітей Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" у контексті пригодницької жанрової традиції. З"ясовано роль пригоди у прозі для дітей
939620
  Іванишин П. Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 323-332. – ISSN 0130-528Х
939621
  Баркаускас А.С. Обрії соціалістичної культури : нарис про розвиток соціалістичної культури Литовської РСР / А.С. Баркаускас. – Київ : Дніпро, 1979. – 240 с. : іл.
939622
  Шлапак Д.Я. Обрії сучасної драми / Д.Я. Шлапак. – К. : Радянський письменник, 1986. – 267с.
939623
  Лавриненко С. Обрії сучасної української лінгвокульторології / Світлана Лавриненко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 70-80. – ISSN 0320-3077


  У статті доведено, що українська лінгвокультурологія керується гумбольдтіанським розумінням мови як духовної творчості народу, лізингом досягнень інших наук, антропоцентризмом, функціоналізмом, експланаторністю. Лінгвокультурологічні пошуки українських ...
939624
   Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – 169, [3] с. – На обкл. також: Т. Шевченко - 200. - Ст. укр., рос.
939625
  Вишневський Д.К. Обрії. / Д.К. Вишневський. – Харків; Київ, 1933. – 171с.
939626
   Обрії: Зб. худож. творів для позаклас. читання у 8-му кл.. – К., 1991. – 318с.
939627
   Обрії: Нариси. Поезії. Новели. Гуморески. Зб.. – К., 1982. – 278с.
939628
  Бакуменко Д.О. Обріїї : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Дніпро, 1968. – 95 с., 1 л. портр.
939629
  Лучук В.І. Обрій на крилах. / В.І. Лучук. – К., 1965. – 111с.
939630
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
святковий (серпень). – 1999
939631
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 1999
939632
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 1999
939633
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 1999
939634
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 1999
939635
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 1999
939636
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 1999
939637
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2000
939638
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2000
939639
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2000
939640
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2000
939641
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2000
939642
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2000
939643
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2000
939644
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2000
939645
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2000
939646
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2000
939647
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2000
939648
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2001
939649
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2001
939650
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2001
939651
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2001
939652
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2001
939653
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2001
939654
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2001
939655
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2001
939656
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2001
939657
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2001
939658
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2002
939659
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2002
939660
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2002
939661
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2002
939662
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2002
939663
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2002
939664
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2002
939665
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2002
939666
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2002
939667
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2002
939668
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2002
939669
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2003
939670
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2003
939671
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2003
939672
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2003
939673
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2003
939674
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2003
939675
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2003
939676
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2003
939677
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2003
939678
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2003
939679
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2003
939680
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2003
939681
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2004
939682
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2004
939683
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2004
939684
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2004
939685
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2004
939686
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2004
939687
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2004
939688
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2004
939689
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2004
939690
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2004
939691
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2004
939692
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2004
939693
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2005
939694
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2005
939695
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2005
939696
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2005
939697
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2005
939698
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2005
939699
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2005
939700
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2006
939701
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2006
939702
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2006
939703
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2006
939704
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2006
939705
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2006
939706
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2006
939707
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 11. – 2006
939708
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2006
939709
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2007
939710
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2007
939711
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2007
939712
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2007
939713
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2007
939714
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2007
939715
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2007
939716
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2007
939717
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2007
939718
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку). – Київ : Преса України, 1998-
№ 12. – 2007
939719
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 1. – 2008
939720
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 2. – 2008
939721
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 3. – 2008
939722
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 4. – 2008
939723
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 5. – 2008
939724
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 6. – 2008
939725
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 7. – 2008
939726
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 8. – 2008
939727
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 9. – 2008
939728
   Обрій ПІБ (Промінвестбанку) / Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. – Київ : Преса України, 1998-
№ 10. – 2008
939729
  Ткаченко О.П. Оброази Каїна і Авеля в інтерпретації біблійних герменевтів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 148-156. – ISBN 978-966-171-217-0
939730
  Євсютін В. Обробіток лучних грунтів для збільшення врожайності / В. Євсютін. – Х, 1930. – 64с.
939731
  Норик Н.О. Обробіток регуляторами росту насіння гороху овочевого (Pisum sativum L., subspecium commune Gov) в умовах Західного Лісостепу України / Н.О. Норик, О.І. Молярчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2410-1125
939732
   Обробка астрономічних фотонегативів склотеки АО КНУ в рамках проекту УкрВО / В. Андрук, Л. Казанцева, А. Казанцев, Л. Пакуляк, А. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасний стан робіт з систематизації, електронної каталогізації, оцифровуванні та переопрацюванні колекції астрономічних фотознімків АО КНУ в рамках всеукраїнського та міжнародного проекту Віртуальної обсерваторії. Характеризуються ...
939733
  Зінько П.М. Обробка аудіосигналів та виділення формант // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 118
939734
  Нікіфоров М.М. Обробка відбитого сигналу в РЛС з використанням вейлет аналізу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 73-76. – ISSN 2524-0056
939735
   Обробка графічної інформації в системі відкладених інтерактивних телемедичних консультацій / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець, О.О. Судаков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто основні проблеми проведення телемедичних консультацій через Інтернет при використанні графічної діагностичної інформації. Проведено аналіз використання стаандартиих Інтернет служб для проведення відкладених та інтерактивних телемедичних ...
939736
   Обробка даних у хімічному аналізі : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.В. Іщенко]. – Київ : НУДПС України, 2017. – 69, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67 та в підрядк. прим.
939737
  Данилевський В.О. Обробка даних фотоелектричних спостережень та аналіз кривих блиску повного сонячного затемнення 11 липня 1991 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-59. – (Астрономія ; вип. 35)


  В роботі викладений спосіб та описані засоби перетворення з аналогової форми в цифрову даних спостережень повного сонячного затемнення 11 липня 1991 року, одержаних за допомогою спеціальних фотометрів. Наводяться криві блиску затемнення, одержані в ...
939738
  Рудчик А.Т. Обробка експериментальної інформації на ЕЦОМ / А.Т. Рудчик. – Київ, 1976. – 322с.
939739
   Обробка зварних з"єднань імпульсним електромагнітним полем при сильному скін-ефекті / Ю.М. Васецький, І.П. Кондратенко, О.М. Пащин, К.К. Дзюба // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 68-76. – ISSN 1727-9895


  "Розглянуто можливість застосування безконтактного індукційного способу введення імпульсного струму в алюмінієвий лист для обробки зварного шва, при якому завдяки дії магнітного тиску в матеріалі виникають механічні напруження і протікають індуковані ...
939740
  П"ятикоп О.Є. Обробка зображення тексту з перешкодами на основі нечітких когнітивних моделей зорового сприйняття : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / П"ятикоп О.Є. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
939741
  Сниткін М.С. Обробка зображень на основі мереж ART : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Сниткін Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
939742
  Стадник О.І. Обробка інформації за допомогою MS Excel : (спеціальність "Економіка та фінансове забезпечення військ"): Навч. посібник / КНУТШ; О.І. Стадник, О.М. Петрович. – Київ : Киевский университет, 2005. – 129с. – ISBN 966-594-686-2
939743
  Мелков Г.А. Обробка надвисокочастотних сигналів за допомогою параметричної накачки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 164-172
939744
  Карпук Л.М. Обробка насіння - екологічно безпечний та ефективний спосіб захисту сходів цукрових буряків / Л.М. Карпук, В.В. Поліщук // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
939745
  Нагорняк М. Обробка новин як одна з проблем підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 40-49


  У статті звертнено увагу на проблему обробки новин, що має місце під час підготовки студентами радіогрупи навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля"; визначено шляхи подолання цієї проблеми. The article focuses on the problem of news ...
939746
  Бузинний М.Г. Обробка питної води для видалення родону. Огляд методів за європейським проектом / М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С.10-15 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
939747
  Рего К.Г. Обробка результатів вимірювань / К.Г. Рего. – Київ, 1968. – 109с.
939748
  Старусєв О.Г. Обробка результатів контролю при стрворенні багатокомпонентних сумішей. : Автореф... канд.техн.наук: 05.11.13 / Старусєв О.Г.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
939749
  Кучерук І.М. Обробка результатів фізичних вимірювань / І.М. Кучерук, В.П. Дущенко, В.М. Андріанов. – Київ : Вища школа, 1981. – 216 с.
939750
  Шрюфер Е. Обробка сигналів / Е. Шрюфер. – К., 1992. – 294с.
939751
  Бабак В.П. Обробка сигналів : Підручник для студ. технічн. спец. ВЗО / В.П. Бабак, В.С. Хандецький, Е. Шрюфер; Рец.: Малайчук В.П., Шевельов А.Г. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 496с. – ISBN 966-06-0078-Х
939752
  Бабак В.П. Обробка сигналів при формуванні зображень об"єктів / Бабак В.П. – Київ : Лтбідь, 1994. – 192 с.
939753
  Школьний Є.П. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації : Підручник для студ.гідрометеоролог.напрямку навчання / Є.П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова; МОУ; Одеський гідрометеорологічний інститут. – Одеса, 1999. – 600с. – Бібліогр.: с.590-593. – ISBN 966-7654-04-4
939754
  Сіцінський Н.А. Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації щодо питань, які є найбільш актуальними для забезпечення національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 118-123. – ISSN 2306-6814
939755
  Мкртчян Олександр Обробка та геостатистична інтерполяція даних щодо кількості опадів метеостанцій заходу України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
939756
  Сліпченко С.В. Обробка числової і символьної інформації на основі розподілених представлень в задачах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 08.13.23 / Сергій Віталійович Сліпченко; НАН Україниб Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 20с.
939757
  Фільц Б. Обробки народних пісень для голосу і фортепіано Бориса Лятошинського та їх роль у збагаченні гармонічної мови // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
939758
  Ступак Д.В. Оброблений бивень зі стоянки Оболоння / Д.В. Ступак, Г.А. Хлопачев // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 127-136. – ISSN 2227-4952
939759
  Наконечна С.В. Оброблення зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Наконечна Світлана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
939760
  Скорнякова І. Обробна промисловість - основа експортного потенціалу України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1810-3944
939761
  Пестушко Валерій Обробна промисловість і постіндустріалізація : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 17
939762
   Обросов Игорь Павлович. Выставка. Москва, 1980. – Москва, 1980. – 58с.
939763
  Введенский Р.М. Оброчные крестьяне в первой половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Введенский Р.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 19 c.
939764
  Цветаев Д.В. Обрусение западноевропейцев в Московском государстве / [Соч.] Проф. Дм. Цветаева. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1903. – 23 с. – Отд. оттиск: Холм.-Варш. епарх. вестн. 1903 г.
939765
  Ланская Н. Обрусители : Роман из общественной жизни западного края в 2-х частях. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А.Хана, 1883. – 292 с.
939766
  Смирнов Ю.В. Обруч / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1969. – 68с.
939767
  Одинцова Л. Обруч / Л. Одинцова. – Москва, 1973. – 31с.
939768
  Белецкий Р. Обручальные кольца : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 64-82. – ISSN 0130-7673
939769
  Поступальская М.И. Обручев / М.И. Поступальская, С.Д. Ардашникова. – М., 1963. – 431с.
939770
  Винниченко В.К. Обручение : Повести и рассказы / В.К. Винниченко. – Москва : Украинский рабочий, 1927. – 324с. – (Украинские писатели в русских перводах)
939771
   Обручение в монастыре (Дуэнья) Прокофьева С.С.. – М., 1966. – 125с.
939772
  Юзефович Л.К. Обручение с вольностью / Л.К. Юзефович. – Пермь, 1980. – 277с.
939773
  Маслов И.С. Обручение: Повести. / И.С. Маслов. – Киев : Радянський письменник, 1989. – 320с.
939774
  Манцзони А. Обрученные : роман / А. Манцони; Пер. с итал. Е. Некрасовой. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1899. – [2] с., 546 стб.
939775
  Мандзони А. Обрученные / А. Мандзони. – Москва, 1955. – 552с.
939776
  Мандзони А. Обрученные : Миланская хроника 17 века, найденная и обработанная ее издателем / А. Мандзони. – Москва : Художественная литература, 1984. – 62с.
939777
  Айзекс М. Обрученные навеки : роман / М. Айзекс ; пер. с англ. Н.Ф.Орловой; Мэхелия Айзекс. – Москва, 2000. – 192 с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1059-9
939778
  Аннинский Л.А. Обрученный с идеей // Вехи памяти : о книге Н.А. Островского "Как закалялась сталь" и Вс. Иванова "Бронепоезд 14-69" / Л.А. Аннинский, Е.Л. Цейтлин. – Москва : Книга, 1987. – с. 5-95. – (Судьбы книг)
939779
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М, 1948. – 648с.
939780
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 830 с. – (Библиотека школьника)
939781
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М, 1950. – 780с.
939782
  Гончаров И.А. Обрыв : Роман в пяти частях / И.А. Гончаров. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 799с.
939783
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – Архангельск, 1950. – 674с.
939784
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М, 1958. – 667с.
939785
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М : Художественная литература, 1966. – 720 с.
939786
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – Кишинев, 1970. – 672с.
939787
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – Минск, 1971. – 672с.
939788
  Гончаров И.А. Обрыв : Роман в 5-ти ч. / Гончаров И.А. ; [ Илл. Игнатьева Ю. ]. – Москва : Правда, 1977. – 848 с. : портр.
939789
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М, 1980. – 718с.
939790
  Гончаров И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – М, 1983. – 448с.
939791
  Гончаров И.А. Обрыв : роман в 5 ч. / И.А. Гончаров ; [вст. ст. М.В. Отрадина]. – Киев : Дніпро, 1986. – 766 с.
939792
  Гончаров И.А. Обрыв : Роман в 5-ти ч. / Гончаров И.А. ; [ Илл. Игнатьева Ю. ]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 447 [1] с. : цв. илл.
939793
  Гончаров И. Обрыв : [ роман ] / Иван Гончаров. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 704 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-021253-4
939794
  Лазутин И.Г. Обрывистые берега / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 409с.
939795
  Сидоренко Вікторія Обряд : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 156-162 : Фото
939796
  Олійник Н.П. Обряд "водіння козла": минуле і сьогодення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 69-71
939797
  Давидюк В. Обряд викликання дощу в країнах Європи (генетичний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 72-85


  Мета розвідки – з’ясування походження усіх обрядодійств як чимось схожих між собою, так і радикально відмінних. Цим студії радикально відрізнятимуться від тих, які свого часу пропонували Микита та Світлана Толстиє, Юрій Климець, Людмила Іваннікова, ...
939798
  Петрова А. Обряд викликання дощу у Балтському повіті у ХІХ ст. (за матеріалами однієї архівної справи) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 45-48. – ISBN 978-617-7261-66-6
939799
  Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме : Опыт сопоставления структур. / Е.С. Новик. – М., 1984. – 304с.
939800
  Васильченко В. Обряд і мова як чинники неперервності традиції та формування Homo Traditionalis // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 46-88. – ISBN 966-7332-13-6
939801
  Громова Н. Обряд колядування на Бойківщині на початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 108-115


  В статті розглядається обряд бойківського різдвяного колядування на польових матеріалах автора. Автор виділяє в даному регіоні на сучасному етапі три основні статево-вікові групи колядників: діти, неодружені хлопці, одружені чоловіки. Окрема увага ...
939802
  Мойсей А. Обряд Маланки: походження, взаємовпливи та сучасність // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 78-83. – ISSN 2311-9896
939803
  Руднев В.А. Обряд народный и обряд религиозный. / В.А. Руднев. – Л., 1968. – 20с.
939804
  Клеут М. Обряд обдаровування, або Огляд пісень сліпців-жебраків // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
939805
  Хвойка В.В. Обряд погребения с сожжением и его древность / В.В. Хвойка. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1906. – 11 с.
939806
  Хвойка В. Обряд погребения с сожжением и его древность / Хвойка В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 85-94. – ISBN 5-7702-0426-5
939807
  Пилипак М. Обряд сватання у весільній обрядовості Східного Поділля (середина XX-початок XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 22-27. – ISBN 966-02-3167-9


  На основі експедиційних записів, архівних джерел і наукової літератури автор статті розглядає обряд сватання на території Східного Поділля із середини XX-до початку XXI ст. Особливу увагу приділено аналізу традиційних атрибутів, способів виявлення ...
939808
  Стасик М.В. Обряд сватання: специфіка відображення в художній літературі / М.В. Стасик, В.М. Ткачук // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 71-77. – (Філологічні науки ; № 1)
939809
  Дарманський П.Ф. Обряд у житті людини / П.Ф. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. – 200 с.
939810
  Пархоменко М.Т. Обряди в нашому житті / М.Т. Пархоменко. – К., 1988. – 46с.
939811
  Токарська І. Обряди днювання : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 12-20. – ISSN 0868-4790
939812
  Мотреску О. Обряди з плугом у новорічній обрядовості молдаван та румун Буковини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 49-51
939813
  Ганус Д. Обряди забезпечення майбутнього багатства дитини під час хрестин у населення західноукраїнського пограниччя // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 48-53. – ISSN 0130-6936
939814
  Танцюра Т. Обряди ініціації в австралійських аборигенів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-893-6
939815
  Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов"ян / В. Балушок. – Львів : М.П. Коць, 1998. – 216с. – ISBN 5-308-01-706-9
939816
  Івасишин Ю. Обряди та звичаї в західному регіоні та їх використання в хореографії // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 146-147
939817
  Колодюк А. Обряди та пісні купальсько-петрівського періоду (за матеріалами середнього межиріччя Горині та Случі) // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 104-123


  "...У статті представлені нові експедиційні матеріали купальської обрядовості (ритуальні практики, наспіви, поетичні тексти) середньої Волині. Стаття насичена розповідями-інтерв’ю народних співаків, які особисто брали участь у традиційному святкуванні ...
939818
  Кушпет В. Обряди та ритуальні дійства у старцівському середовищі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 40-47. – ISSN 0130-6936
939819
  Щегельський В. Обрядно-ритуальне відлуння у подільських дитячих іграх // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 36-39
939820
  Горовой В.Н. Обрядность в зеркале времени / В.Н. Горовой. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
939821
  Острожинский В.Е. Обрядность в нашей жизни / В.Е. Острожинский. – Москва, 1980. – 55 с.
939822
  Магас Г. Обрядова весільна пісенність Стрийщини як поетичне відображення локального шлюбного ритуалу // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 162-167. – ISBN 966-02-3167-9


  Значна частина весільного пісенного фольклору слугує супроводом ритуального дійства. Ці твори в поетичній формі пояснюють хід весільної драми, описують, коментують дії, що їх виконуюють ії учасники. Мотиви, які є змістовою основою таких творів, ...
939823
  Тищенко Олег Володимирович Обрядова семантика слов"янських мов у зіставно-типологічному аспекті : Дис....д-ра филолог.наук:10.02.15 / Тищенко Олег Володимирович; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2001. – 441л. + Додатки: л.426-435. – Бібл.:л.383-426
939824
  Тищенко О.В. Обрядова семантика слов"янських мов у зіставно-типологічному аспекті. : 10.02.15. Автореф. дис. ... доктора філолог. наук / Тищенко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 33 с.
939825
  Тищенко О.В. Обрядова семантика у слов"янському мовному просторі / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ : КДЛУ, 2000. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-234. – ISBN 966-638-035-8
939826
  Серебрякова О. Обрядова символіка та функції купальських вінків на Черкащині: мантично-магічний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 450-456. – ISSN 1028-5091


  Деякі відомості про предмет нашого зацікавлення містяться в етнографічних працях дослідників, що у XIX - першій половині XX ст. вивчали обряди та звичаї Шевченкового краю (М. Максимович, А. Кримський).
939827
  Агеева Л. Обрядовая кукла Филипповка и ее символика в народном орнаменте // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 88-94
939828
   Обрядовая поэзия. – Москва, 1989. – 734с.
939829
   Обрядовая поэзия Пинежья. – М., 1980. – 279с.
939830
  Кенин-Лопсан Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства, конец XIX - нач. XX в. / Кенин-Лопсан. – Новосибирск, 1987. – 162с.
939831
  Сілецький Р. Обрядове будівельне деревце ("вільце") на Поліссі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 382-420. – (Серія історична ; Вип. 43)
939832
  Борисенко В. Обрядове печиво в українській традиційній культурі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 13-21. – ISSN 0130-6936
939833
  Яковлєва О.В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності : монографія / О.В. Яковлєва ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-394. – ISBN 978-617-689-102-4
939834
  Іваницький А. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
939835
  Телеуця В. Обрядовий фольклор в поліетнічному середовищі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 404-419


  У статті аналізуються особливості побутування фольклору в поліетнічному середовищі Подунав"я. Вивчаються взаємозв"язки обрядів і обрядового фольклору. Виділяються інонаціональні вкраплення в українському обрядовому фольклорі регіоні.
939836
  Пискач О. Обрядові назви у творах Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 355-360. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
939837
  Марченко Ганна Валеріївна Обрядові побажання: структура і семантика тексту : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
939838
  Марченко Ганна Валеріївна Обрядові побажання: структура і семантика тексту "Українські родинно-обрядові побажання" : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Марченко Ганна Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 214 л. + Додаток: л. 54. – Бібліогр.: л.192 - 214
939839
  Соболєва О.В. Обрядові страви на кримськотатарському традиційному весіллі (кінець ХІХ - друга половина ХХ ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 102-123. – ISSN 1682-671Х
939840
  Курочкін О. Обрядові танці-ігри - малодосліджені компоненти традиційного весілля українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – C. 78-91. – ISSN 2664-4282
939841
  Комінярська І. Обрядовість - генотип національного героя (за романами Уласа Самчука "Марія" та "OST") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 256-261. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
939842
  Кравчук О.М. Обрядовість етнічного вбрання Волині // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 202-208. – ISSN 2226-2180


  "У статті вперше було всебічно проаналізовано розвідки стосовно обрядового етнічного одягу Волинського регіону. Основні методи дослідження: метод історичної ретроспективи, структурно-функціональний, описовий, також враховані системні методи третього ...
939843
  Сітарчук Р.А. Обрядовість і місіонерство адвентистів у перші роки їх діяльності в українських землях // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 1728-3671
939844
  Карасевич А.О. Обрядовість і формування нового мислення / А.О. Карасевич. – К, 1990. – 45с.
939845
  Умебаяші М. Обрядовість Нового року в японській етнокультурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 5-8
939846
  Чебанюк О. Обрядовість старообрядців Чернігівщини: діалог культур // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 251-261. – ISBN 978-966-02-6227-0
939847
  Садовенко С.М. Обрядовість у хронотопі радянської культури: від традиційних до новітніх утворень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-83. – ISSN 2226-3209
939848
  Серова О.Ю. Обрядовість як феномен видовищної традиції козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 274-282. – ISSN 2078-0850
939849
  Колодный А.Н. Обрядово-бытовая религиозность и пути ее преодоления : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Колодный А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 с.
939850
  Луньо Є.А. Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини : Дис... канд. філол.наук: 10.01.09 / Луньо Є. А.; АН Укр., Ін-т народознавства. – Львів, 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.183-204
939851
  Луньо Є.А. Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини. : Автореф... канд. філолог.наук: / Луньо Є.А.; АН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1993. – 19л.
939852
  Сорочук Л. Обрядово-календарне коло - українознавчі виміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-22. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються проблеми національного відродження і збереження культурних надбань українського народу. Розкривається значення календарно-обрядового кола як цілісної картини світосприйняття в духовній культурі наших пращурів. Подаються основні свята ...
939853
  Колодний А.М. Обрядово-побутова релігійність і шляхи її подолання : Дис... канд. філософ.наук: / Колодний А.М.; КДУ. – Київ, 1966. – 277л. – Бібліогр.:л.І-Х
939854
  Шаповал Л. Обрядово-рятувальні дії свята Купала на теренах полтавського краю // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 379-387
939855
  Васильченко В. Обрядовомотиваційні зв"язки українських етнофразем
939856
  Полуян Е.Н. Обрядовые действия праздника Троицы на Гомельщине // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 239-242


  В статье рассматриваются особенности празднования Троицы (Сёмухи) на территории Гомельщины. Анализируются характерные для Троицы обрядовые действия, их значение и функция.
939857
   Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. – Новосибирск, 1981. – 319с.
939858
  Матушенко В.Б. Обрядодії передвесільного і власневесільного циклів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 166-173
939859
  Клітченко В. Обрядодії студентів під час складання іспитів та заліків на початку ХХІ ст. / В. Клітченко, К. Комарова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 136-138. – ISSN 2309-9356


  Розглянуто семантику обрядовості київських студентів під час складання сесії, роль ритуалів та віри в забобони для налаштування на позитивний результат. Стаття базується на польових етнографічних матеріалах, записаних авторами від студентів та ...
939860
  Горошко Л. Обрядочини з водою у контексті йорданського святкування на теренах Черкащини / Леся Горошко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 337-352. – ISSN 1028-5091
939861
  Брудный В.И. Обряды вчера и сегодня / В.И. Брудный. – М, 1968. – 200с.
939862
   Обряды и верования древнего населения Украины. – К., 1990. – 134с.
939863
   Обряды и верования народов Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 157с.
939864
  Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока / Е.В. Антонова ; АН СССР, Тн-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 285, [1] с. – Библиогр.: с. 256-271
939865
  Мафедзев С.Х. Обряды и обрядовые игры адыгов в 19 - начале 20 века / С.Х. Мафедзев. – Нальчик, 1979. – 203с.
939866
   Обряды и обрядовый фольклор. – М., 1982. – 279с.
939867
  Полканов Ю.А. Обряды и обычаи крымских караимов - тюрков / Ю.А. Полканов. – Бахчисарай, 1994. – 53с.
939868
  Руднев В.А. Обряды народные и обряды церковные / В.А. Руднев. – Л., 1982. – 159с.
939869
   Обряды народов Западной Сибири. – Томск : Томский университет, 1990. – 226, [4] с.
939870
  Шагапова Г.Р. Обряды перехода (гадания) в играх башкирских мальчиков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 115-119. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
939871
  Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее / Ю.В. Ионова. – М., 1982. – 232с.
939872
  Угринович Д.М. Обряды. За и против / Д.М. Угринович. – Москва : Политиздат, 1975. – 175с.
939873
  Азимов А. ОБСЕ : пришла пора Европе меняться? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0130-9625
939874
  Джоанэ М.Д. ОБСЕ в период председательствования Румынии: ретроспектива // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 19-31. – ISBN 5-7712-0333-5
939875
  Зарифи Хамрохон ОБСЕ и проблемы ее реформирования: новые горизонты и новые ориентиры // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 12-31. – ISSN 0130-9625
939876
  Хаймер-Грюдер ОБСЕ и реформы в секторе безопасности // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 219-231. – ISBN 5-7712-0327-0
939877
  Степанова Е. ОБСЕ и российско-американское сотрудничество в борьбе против терроризма // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 63-77. – ISBN 5-7712-0333-5
939878
  Виноградова А. ОБСЕ: динамика развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 83-96. – ISSN 0869-44435
939879
   Обсерватория в космосе: "Союз-13", "Орион-2". – Москва : Машиностроение, 1984. – 248 с.
939880
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2004
939881
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2005
939882
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2005
939883
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2005
939884
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2006
939885
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2006
939886
   Обсерватория культуры : Журнал-обозрение. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2006
939887
  Щеглов В.П. Обсерватория Улугбека / В.П. Щеглов. – Ташкент : Фан, 1979. – 16 с.
939888
  Щеглов В.П. Обсерватория Улугбека в Самарканде / В.П. Щеглов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 15 с.
939889
  Колчинський І.Г. Обсерваторії в космосі / І.Г. Колчинський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 48 с.
939890
  Лиховид І. Обсерваторія - у небезпеці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 жовтня (№ 192/193). – С. 2


  За рішенням Київради на Обсерваторній гірці дозволено будівництво та приватизацію.
939891
  Іванченко Н. Обсерваторія: від рейдерів в список ЮНЕСКО // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29.
939892
  Томілович Л.В. Обсерваторна гірка в м. Києві: досвід взяття на державний облік визначного місця як комплексного об"єкту історико-культурної спадщини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 205-218. – ISBN 978-611-533-002-7


  У перщій половині XIX ст. в районі вул Гоголівської, Некрасівської, Павлівської селилися відставні солдати, тому ця місцевість отримала назву Солдатська слобідка. Чергова хвиля заселення цієї території припадпє на 40-50-ті рр. XIX ст., коли В. Беретті ...
939893
  Винничук Ю. Обсервація містифікатора // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Юрій Винничук про пошук нових символів, літературний голод та політизацію письменників
939894
  Сліпушко О. Обсервація українського буття у творчості Осипа Маковея / О. Сліпушко, О. Щелкунова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 182-187


  Досліджено творчий феномен Осипа Маковея. Аналізуються поема "Молох", фейлетон "Як Шевченко шукав роботи", історична повість"Ярошенко". Наголошено на синтезі у творчості автора традицій реалізму і сецесійних виявів, елементів модернізму. Визначено ...
939895
  Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
939896
  Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 191 л. – Додатки: л. 177-191. - В назві дис. помилково: ...контесті... – Бібліогр.: л. 157-176
939897
  Лямець А.М. Обсесивно-компульсивний розлад психіки: еволюційні зміни сприйняття цього феномена // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 4-8. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
939898
  Хилько О.Л. ОБСЄ в євроатлантичній моделі безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 109-116


  В статті аналізується роль і місце ОБСЄ в динамічній Євроатлантичній моделі безпеки, питання її ефективності, фактор Росії в зоні діяльності ОБСЄ, ключові вектори реформування.
939899
  Полтораков О. ОБСЄ і трансєвропейська безпека: уроки саміту в Астані // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-54
939900
  Сивокінь П. ОБСЄ на порозі реформ // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 20-22
939901
  Томашевич О.П. ОБСЄ та захист національних меншин як фактор безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 158-160. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
939902
  Мінгазутдінов І.О. ОБСЄ: від часів перетворення наради на організацію до сьогодення / І.О. Мінгазутдінов, Н.А. Поршакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто найважливіші аспекти діяльності Організації з безпеки та співробітництва в Європі у другій половині 90-х рр., після фактичного завершення процесу інституалізації НБСЄ. Спеціальну увагу приділено роботі Стамбульського самміту ОБСЄ 1999 р., ...
939903
   Обследование бюджетов времени жителей города и села. – Новосибирск, 1981. – 158с.
939904
  Васильев М.И. Обследование и реорганизация предприятий и учреждений. / М.И. Васильев. – Москва, 1923. – 92с.
939905
  Олейников Е.С. Обследование передвижений населения при проектировании городского транспорта (на опыте гор. УССР, и МССР) : Автореф. дис. ... канд .техн. наук / Олейников Е.С. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 20 с.
939906
  Ананьева С.П. Обследование семейных бюджетов в социалистических странах. (По материалам стран - членов Совета Экон. Взаимопомощи) : Автореф... кандидата экон.наук: / Ананьева С.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 16л.
939907
  Жутовский М.Л. Обследование семейных бюджетов в США (критика порочной методологии обследований доходов и разходов населения в США) : Автореф... канд. экон.наук: / Жутовский М. Л.; МВО, Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 22 с.
939908
   Обследование состояния сохранности мечети Анау. – Ашхабад, 1926. – 12 с.
939909
  Вахненко Т. Обслуговування внутрішнього державного боргу та інструменти грошово-кредитного регулювання у 2001 році : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 60-61 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
939910
  Мордвінцев В.М. Обслуговування дипломатичних кортежів селянами київських монастирів у XVIII ст. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 6 : за 2005 рік. – С. 346-351. – ISBN 966-7522-07-5
939911
  Огневий О.В. Обслуговування ЕОМ за допомогою використання комп"ютерних мереж передачі даних / О.В. Огневий, А.М. Огнева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглядаються питання підвищення ефективності обслуговування ЕОМ за рахунок автоматизації пошуку несправностей та автоматичного контролю функціонування ЕОМ. Запропоновано два алгоритми дистанційного обслуговування ЕОМ користувача. Рассматриваются ...
939912
  Сідорова С.О. Обслуговування комерційними банками міжнародних зв"язків суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 214-216. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних операцій, що здійснюють комерційні банки України.
939913
  Романуха З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 12-14


  Публічна бібліотека – одне з тих місць, де допомагають людям з інвалідністю в соціальному становленні й адаптації, надають різнобічну інформацію про їх права і свободи, забезпечують їх інформаційне обслуговування та доступ до світу знань. У цьому ...
939914
  Закусило О.К. Обслуговування найменшої та найбільшої вимоги в одноканальній системі з вибиванням / О.К. Закусило, С.І. Доценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута одноканальна система масового обслуговування без місць в черзі з вибиванням найменшої та найбільшої вимоги.
939915
  Бочуля Т. Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big data) / Т. Бочуля, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
939916
  Вертій Ж.С. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Ж.С.; Вергій Жанна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
939917
  Кулікова С.А. Обслуговування читачів в університетській бібліотеці на сучасному рівні: досвід рботи НТБ НТУ "ХПІ" // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 23-27. – ISBN 978-966-350-187-1
939918
   Обслуживание архивов данных в MS-DOS. – Минск, 1990. – 51с.
939919
  Соколовская Т.Б. Обслуживание виртуальных пользователей библиотеки университета // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 163-168


  Розглядається завдання бібліотеки університету у зв"язку з проблемами розвитку інформаційного суспільства. Наводяться приклади роботи сайта Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства.
939920
  Фергусон Дж др. Обслуживание микропроцессорных систем / Дж др. Фергусон. – Москва : Мир, 1989. – 335с.
939921
  Бергер А.Я. Обслуживание моторов / А.Я. Бергер. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1932. – 79 с.
939922
  Чаднова И.В. Обслуживание мультикультурных сообществ - важная составляющая менеджмента библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0869-608Х
939923
  Рыбак Х.А. Обслуживание релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанций / Х.А. Рыбак. – Москва : Энергия, 1976. – 104с. – (Б-ка электромонтера ; Вып.435)
939924
  Рыбак Х.А. Обслуживание релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей электростанций и подстанций / Х.А. Рыбак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 104с. – (Б-ка электромонтера ; Вып.566)
939925
  Устинов П.И. Обслуживание стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 120 с.
939926
   Обслуживание читателей в отделах технической и патентой литературы универсальных научных библиотек. – М., 1974. – 29с.
939927
  Кужелькова Е.И. Обслуживание читателей вне библиотеки. / Е.И. Кужелькова. – М., 1954. – 52с.
939928
   Обслуживание читателей иностранной литературой в Ставропольской краевой библиотеке. – М., 1973. – 41с.
939929
  Сукиасян Э.Р. Обслуживание читателей по каталогам: вчера и сегодня // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – C. 113-117. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены традиции обслуживания читателей с использованием каталогов одной библиотеки. Отмечено: если читателю нужен конкретный (известный ему) источник "здесь и сейчас", лучше сразу же обращаться к фонду. Акцентировано внимание на том, что для ...
939930
  Иванова А.И. Обслуживают себя сами / А.И. Иванова, В.Я. Корчагина. – Москва, 1962. – 75 с.
939931
   Обслуживающие программы. – Москва, 1965. – 60 с.
939932
  Гу Цзы-фа Обслуживающие системы с диспетчером : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гу Цзы-фа; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова Акад. наук СССР. – М., 1963. – 5л.
939933
  Розенберг А.Г. Обслуживающий труд / А.Г. Розенберг, Н.Н. Якименко, К.А. Аблякимов. – Ташкент : Укитувчи, 1976. – 127 с.
939934
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – Москва, 1977. – 144 с.
939935
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – Москва, 1978. – 160 с.
939936
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 143 с.
939937
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 159с.
939938
  Лабзина А.Я. Обслуживающий труд / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – Москва, 1981. – 159 с.
939939
  Столярова С.И. Обслуживающий труд / С.И. Столярова, Л.В. Домненкова. – Москва : Просвещение, 1985. – 224 с.
939940
  Луткова Л.В. Обслуживающий труд. / Л.В. Луткова. – Киев, 1975. – 176с.
939941
  Чернова А.Д. и др. Обслуживающий труд. 7-8 кл. / А.Д. и др. Чернова. – Минск, 1977. – 240с.
939942
  Образцова Д.Н. Обслуживающий труд. Учеб. пособие для 5-6 кл. / Д.Н. Образцова, М.И. Рыжечкина. – Минск, 1972. – 246с.
939943
  Гурбанська С.О. Обставина як поширювач компонентного складу стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 64-69
939944
  Аніщук В.В. Обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та юридична природа // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 493-498. – ISSN 1563-3349
939945
  Загнітко К. Обставини арешту та заслання Бориса Кудрика (на матеріалах архіву СБУ) / К. Загнітко, Т. Тесля // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 102-113. – ISSN 2310-0583
939946
  Ільницький В. Обставини втечі підпільників ОУН з-під варти у Карпатському краї (1945-1954) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 67-71
939947
  Чамахуд П. Обставини закриття Волинської духовної семінарії у 1964 р. / Священник Павло Чамахуд // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 264-276
939948
  Сіромський Р.Б. Обставини імміґрації колишніх вояків дивізії Ваффен СС "Галичина" до Канади після Другої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 200-213. – ISSN 2313-5603
939949
  Юодіс Д. Обставини об"єднання литовських антирадянських партизанів у 1946-1949 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  У 2019 рр. настає сімдесята річниця створення Союзу боротьби за свободу Литви (LLKS) (лит. Lietuvos Laisves Kovos Sajudi). У лютому 1949 р. було створено цю підпільну організацію, що об"єднувала тих людей, які вели антирадянську боротьбу в Литві. На ...
939950
  Виноградов Г.М. Обставини оприлюднення в 60-х рр. XX ст. концепції походження та авторства "Слова о полку Ігоревім" О.О. Зиміна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 112-118. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
939951
  Петрушко Л.А. Обставини печалі та плачу в тексті Києво-Печерського Патерика // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 194-197. – ISSN 2076-1554
939952
  Городня Н.Д. Обставини розв"язання Першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі мемуарів та газетних публікацій сучасників подій розглянуті питання, пов"язані з розв"язанням Першої світової війни. The article deals with analysis of issues, connected with the beginning of the First World War on basis of memoirs and ...
939953
  Світличний О.О. Обставини, що визначають суспільну небезпеку розбещення неповнолітніх (ст. 149 КК України) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 138-146. – ISSN 2306-9082
939954
  Денісова Г.В. Обставини, що викликають сумнів в об"єктивності судді, як підстава для його відводу в кримінальному процесі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 531-537. – ISSN 1563-3349
939955
  Ященко А.М. Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 178-187. – ISSN 2304-4556
939956
  Діденко В.П. Обставини, що виключають злочинність діяння / В.П. Діденко. – Київ, 1993. – 40с.
939957
  Стрельцов Є.Л. Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання : монографія / Є.Л. Стрельцов, Б.М. Орловський. – Одеса : Фенікс, 2014. – 385, [3] с. – Бібліогр.: с. 364-385. – ISBN 978-966-438-797-9


  В пр. №1696398 надпис: Шановні колеги! Направляємо свою монографію для використання у бібліотечному фонді.
939958
  Єгорова В. Обставини, що виключають злочинність діяння при проведенні дослідів над людиною // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 231-240. – ISSN 1993-0909
939959
  Кваша О.О. Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 284-287. – ISSN 2219-5521
939960
  Ященко А. Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 227-232. – ISSN 2307-8049
939961
  Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; Донецьк. юрид. ін-т Луганського держ. у-ту внутр. справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – 204л. + Додаток : л.204. – Бібліогр. : л. 180-203
939962
  Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
939963
  Стельмащук О.В. Обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, як підстава початку досудового розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 35-41. – ISSN 2312-1831
939964
  Пономаренко Є. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за згвалтування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
939965
  Савкіна Т.В. Обставини, що підлягають встановленню з метою призначення судово-психологічної експертизи емоційних станів / Т.В. Савкіна, Т.Г. Харіна // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 437-439
939966
  Борусовський М. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 249-253. – ISSN 2663-5313
939967
   Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні розкрадань державного майна / В.Г. Гончаренко, В.П. Колонюк, Ж.Х. Козиходжаєв, А.А. Салах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається система обставин, які підлягають встановленню по справам про розкрадання державного майна, яка оцінюється як неодмінний елемент криміналістичної характеристики злочину в його взаємозв"язку з кримінально-правовою кваліфікацією ...
939968
  Попов Б. Обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі ситуації у справах про фальшивомонетництво // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 38-44.
939969
  Гошовська Ю.В. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 141-150. – ISSN 2310-6166
939970
  Антонюк О.І. Обставини, що підлягають встановленню у справах щодо захисту права власності Європейським судом з прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 23-31. – ISSN 2078-9165
939971
  Коваленко А.В. Обставини, що підлягають з"ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров"я журналістів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 103-108. – ISSN 1727-1584
939972
  Давиденко Валерій Обставини, що підлягають з"ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 68-74.
939973
  Давиденко В. Обставини, що підлягають з"ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ про хабарництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 53-59
939974
  Шур Б.В. Обставини, що підлягають з"ясуванню, як складова частина методики розслідування контрабанди // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 43-47
939975
  Попелюшко В.О. Обставини, що пом"якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
939976
  Ольховенко С.І. Обставини, які встановлюються при розслідуванні залишення в небезпеці потерпілого внаслідок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 176-180. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
939977
  Скригонюк М.І. Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання головних і додаткових обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі про масові заворушення. The article is devoted to the questions of the main and editional circumstances which must be a proved in criminal case about ...
939978
  Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец.12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Іванюк Т.І.; Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ. – Львів, 2006. – 205л. – Бібліогр.: л. 173-205
939979
  Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Іванюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 15с. – Бібліогр.: 10 назв
939980
  Кастарнов Д.Б. Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 300-313. – ISSN 2410-3594
939981
  Руденко Людмила Миколаївна Обставинна детермінація в структурі тексту : Дис... докт. філол.наук: 10.02.01 / Руденко Людмила Миколаївна; КГУ. – К, 1996. – 435л. – Бібліогр.:л.377-403
939982
  Руденко Л.М. Обставинна детермінація в структурі тексту (семантико-синтаксичний і стилістичний аспекти) : Автореф... доктор філолог.наук: 10.02.01 / Руденко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 52л.
939983
  Матвійчук В. Обстановка вчинення злочинів проти довкілля за Кримінальними кодеусами 1960-та 2001 років: деякі дискусійні питання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-84.
939984
  Комісарчук Р. Обстановка вчинення злочину як окремий елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 63-71.
939985
  Готвянська М.А. Обстановка вчинення злочину, пов"язаного з утягненням неповнолітніх у злочинну діяльність (окремий аспект) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 177-183. – ISSN 2524-0323
939986
  Шевчук В.М. Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.20-27
939987
  Неділько Я. Обстановка та "слідова картина" як елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 359-364. – ISSN 2663-5313
939988
  Курята Л. Обстановка шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів, та її значення для розслідування / Л. Курята, А. Мировська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 258-262. – ISSN 2663-5313
939989
  Старосельцев В.С. Обстановки накопления углеродистых пород кембрия Сибирской платформы / В.С. Старосельцев, Б.Б. Шишкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 787-796 : рис. – Библиогр.: с. 796. – ISSN 0016-7886
939990
   Обстановки осадконакопления и их эволюция. – Москва : Наука, 1984. – 253с.
939991
   Обстановки осадконакопления и фации : В 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1990. – 351с.
939992
   Обстановки осадконакопления и фации : В 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 2. – 1990. – 381с.
939993
  Рейнек Г.-Э. Обстановки терригенного осадконакопления : (с рассмотрениемтерригенных кластических осадков) / Г.-Э. Рейнек, И.Б. Сингх. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1981. – 439с.
939994
  Компанець Т.А. Обстеження гербери на вірусоносійство за допомогою імуноферментного аналізу / Т.А. Компанець, Н.А. Сенчугова, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено обстеження виробничих дільниць гербери КСП "Троянда" (м. Київ) на вірусоносійство. Описано різноманітні симптоми ураження рослин. За допомогою імуноферментного аналізу підтверджено вірусну природу різних симптомів на уражених рослинах гербери.
939995
  Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-57. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито підходи центральних банків до обстеження умов банківського кредитування для оцінки впливу нецінових факторів на збалансованість кредитного ринку. Обґрунтовано висновок про необхідність моніторингу кредитного ринку України та ...
939996
   Обстеження інноваційно активних малих і середніх підприємств м. Києва / О.І. Жилінська, О.В. Комашко, В.А. Кравченко, М.Ю. Поворозник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 106-116


  Представлено результати обстеження якісних характеристик інноваційної діяльності малих і середніх підприємств Києва та обробки первинної інформації використанням методів непараметричної статистики.
939997
  Воскобійник Є.П. Обстеження існуючих промислових об"єктів з метою їх реконструкції під торговельно-офісні будівлі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 178-182 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
939998
  Удалова Л.Д. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-419-300-6
939999
  Шебанін В.С. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу / В.С. Шебанін, В.Г. Богза // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 163-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
940000
  Пугачова М.В. Обстеження фінансової сфери - джерело статистичної інформації : фінансовий механізм / М.В. Пугачова, М.І. Фрасинюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 22-26
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,