Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
934001
  Птахів Семен "...Плюс електрифікайція всієї держави!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
934002
  Рашкевич М. "Площинний" та "Глибинний" типи свідомості у російській декадентській публіцистиці початку ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-176. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
934003
  Олійник-Локай "По весняному лугу" : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 8-10. – ISSN 2075-1222
934004
  Сахно А. "По життю кількома шляхами..." / розмову вела С. Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 6, 7


  Роман А. Сахна "Соло бунтівного полковника. Вершина" завдяки карколомності сюжету, впізнаваності реалій та персонажів і дивовижно точному передбаченню подій (Майдан-2014), поставив автора в ряд популярних творів.
934005
  Панченко В. "По згарищу підемо удвох..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 липня (№ 29). – С. 8-9


  Поема Миколи Бажана "Дебора": "складна дактилоскопія життя"
934006
  Федотов С.П. ...Плюс-минус единица / С.П. Федотов. – Омск, 1969. – 112 с.
934007
   ...плюс спорт.. – М., 1964. – 294с.
934008
  Цимбал Я. ...плюс суцільна "вергарнізація" всієї літератури (Еміль Вергарн і українська поезія першої третини ХХ ст.) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 188-205. – ISBN 978-966-193-016-1
934009
  Штейнман З.Я. ...Плюс улыбка / З.Я. Штейнман. – М - Л, 1963. – 200с.
934010
  Сергеев В.М. ...Плюс человеческий фактор / В.М. Сергеев. – М., 1977. – 144с.
934011
  Елітіс О. [По білому / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1995. – 428 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-26-3
934012
  Кірмікчій П. Плодоношення Corylus в умовах Північного Лісостепу України та розмноження її цінних форм і сортів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень продуктивності Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження високопродуктивних форм та сортів С. avellana L і C. maxima Mill. The results of studies of Corylus productivity under the ...
934013
  Шмаглій О.Б. Плодоовочевий сектор України: чинники розвитку та пріоритети зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 52-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
934014
  Пухальский И.М. Плодоовощная консервация промышленность Северо-Кавказского экономического района и ее сырьевая база. : Автореф... канд.экон.наук: / Пухальский И.М.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
934015
  Язынина Р.А. Плодоовощная консервная промышленность Подольского экономического района и ее территориальная организация : Автореф... кандидата экон.наук: / Язынина Р.А.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 18л.
934016
  Койсман Е.А. Плодоовощная тара и резервы повышения экономичности ее использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Койсман Е.А. ; Ленингр. ин-т. советской торговли. – Ленинград, 1968. – 18 с.
934017
   Плодоовощное хозяйство и плодоовощная промышленность. – М.-Л., 1931. – 136с.
934018
   Плодоовощное хозяйство СССР. – М.-Л., 1933. – 164с.
934019
  Милявский И.О. Плодоовощное хозяйство СССР. / И.О. Милявский. – М-Л, 1931. – 216с.
934020
   Плодородие дерново-подзолистых почв. – М., 1958. – 315с.
934021
   Плодородие и мелиорация почв СССР. – М., 1964. – 235с.
934022
  Ли В.Н. Плодородие орошаемых земель Узбекистана / В.Н. Ли. – Ташкент, 1989. – 142с.
934023
   Плодородие почв березовых лесов на северном пределе их распространения / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Л.Г. Исаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 327-339 : рис., табл. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
934024
   Плодородие почв еловых лесов Хибинских гор / М.А. Орлова, Н.В. Лукина, В.Э. Смирнов, Д.А. Краснов, И.О. Камаев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 682-694 : табл., рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
934025
  Скроманис А.А. Плодородие почв и использование навоза / А.А. Скроманис. – Рига, 1989. – 242с.
934026
   Плодородие почв и питание растеинй. – Л., 1973. – 197с.
934027
   Плодородие почв и пути его воспроизводства. – Фрунзе, 1987. – 95с.
934028
   Плодородие почв при интенсивном земледелии. – Харьков, 1989. – 152с.
934029
   Плодородие почв Среднерусской лесостепи и пути его регулирования. – Воронеж, 1988. – 150с.
934030
   Плодородие почв Ставрополья и приемы его повышения. – Ставрополь, 1988. – 200с.
934031
  Кравков С.П. Плодородие почвы / С.П. Кравков. – Птгр.
1. – 1923. – 32с.
934032
  Тихоновский Николай Станиславович Плодородие почвы и рациональное хозяйствование / Тихоновский Николай Станиславович. – Минск : Урожай, 1991. – 203с.
934033
  Кораблева Л.И. Плодородие, агрохимические свойства и удобрение пойменных почв нечерноземной зоны : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Кораблева Л.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
934034
  Бурлакова Л.М. Плодородние почв Алтайского Края / Л.М. Бурлакова, В.А. Рассыпнов. – Барнаул, 1990. – 81с.
934035
  Вермишян А.М. Плодородство Алавердского и Ноемберянского районов Армянской ССР / А.М. Вермишян; Араратян А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1947. – 104с.
934036
  Ойзерман Т.И. Плодотворная противоречивость философско-исторических и общественно-политических воззрений (Социальная философия Жан-Жака Руссо) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.133-149. – ISSN 0042-8744
934037
  Селівачов М.Р. Плодотворність взаємозбагачення / М.Р. Селівачов. – К, 1984. – 33с.
934038
  Мамедов Р. Плодотворное сотрудничество : О связях Азербайджанского института нефти и химии им.М. Азизбекова с техническими вузами ГДР / Р. Мамедов; Азербайджанский институт нефти и химии. – Баку, 1969. – 39с.
934039
  Дегтярь Д.Д. Плодотворное сотрудничество / Д.Д. Дегтярь. – М, 1969. – 94с.
934040
  Оноприенко В.И. Плодотворность диалога учителя и ученика: В.И. Вернадский и Я.В. Самойлов (к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 87-105. – ISSN 0374-3896


  Из российских университетов наиболее предпочительными ему казались Университет Св. Владимира в Киеве и Харьковский ун-т, прежде всего потому, что осталась там память о профессорстве его отца И.В. Вернадского, который в Московском ун-те работал недолго.
934041
  Левина Р.Е. Плоды / Р.Е. Левина. – Саратов, 1967. – 216с.
934042
   Плоды аквакультуры = Рыбний промысел. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 160-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
934043
  Эпштейн Михаил Плоды альтернативного просвещения : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 66-75 : Фото
934044
  Иванов А.А. Плоды вдохновения : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1983. – 222 с.
934045
  Челак Г.И. Плоды древа сего / Г.И. Челак. – Кишинев, 1971. – 155 с.
934046
  Сафар А. Плоды жизни : стихи / А. Сафар; пер. с тадж. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
934047
  Гадасина А.Д. Плоды запретов: подростки и сэкс / А.Д. Гадасина. – Москва : Просвещение, 1991. – 80с.
934048
   Плоды Земли. – М., 1979. – 269с.
934049
  Кривогуз И.М. Плоды и перспективы либерально-консервативной политики / И.М. Кривогуз. – Москва : [ Б.и. ], 2008. – 94 с. – ISBN 5-7268-0211-2
934050
  Перская А.Д. Плоды и семена древесно-кустарниковых пород -пескоукрепителей пустынь Средней Азии и Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Перская А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. Кафедра ботаники. – Л., 1952. – 13л.
934051
  Нестерович Н.Д. Плоды и семена лиственных древесных растений. / Н.Д. Нестерович. – Минск, 1967. – 287с.
934052
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1988. – 301с.
934053
  Радюк А.Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А.Ф. Радюк. – Минск, 1989. – 301с.
934054
  Гусятинский Евгений Плоды кинопросвещения : Столпы культуры / Гусятинский Евгений, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 116-128 : Фото
934055
  Мекснер Франс Плоды обучения - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-229 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
934056
  Мекснер Франц Плоды обучения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 176-194 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
934057
  Султаньяев О.А. Плоды Октября / О.А. Султаньяев. – Алма-Ата, 1979. – 25с.
934058
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Л.-М., 1949. – 164с.
934059
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения / Л.Н. Толстой. – Минск, 1989. – 254с.
934060
  Толстой Л.Н. Плоды просвещения; Живой труп / Л.Н. Толстой. – Киев, 1982. – 190с.
934061
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Петрович Прутков ; худож. В. Вагин. – Пермь : Кн. изд-во, 1973. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание с лупой
934062
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / [Козьма Прутков ; худож. В. Вагин]. – Москва : Современник, 1978. – 161 с. : ил. ; 10х7,5 см. – Авт. указан в вып. дан. - Миниатюрное издание в суперобл.


  Литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50—60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактически — ...
934063
  Прутков Козьма Плоды раздумья : мысли и аформизмы / Козьма Прутков ; [худож. В.Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 160 с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
934064
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и афоризмы / К. Прутков. – М., 1990. – 318с.
934065
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Л., 1962. – 78с.
934066
  Прутков К. Плоды раздумья: Мысли и аформизмы / К. Прутков. – Пермь, 1975. – 386с.
934067
  Чезза Л. Плоды с дерева дружбы. / Л. Чезза. – Кишинев, 1964. – 136с.
934068
  Волгин С. Плоды труда / С. Волгин. – Ташкент, 1953. – 16с.
934069
   Плоды щедросердия. – М., 1979. – 463с.
934070
  Лиф Ш.Б. Пложение пролетариата в США / Ш.Б. Лиф. – Москва, 1949. – 39с.
934071
  Динершетйн Е.А. Пложившие первый камень / Е.А. Динершетйн. – М., 1972. – 173с.
934072
  Орленко С.Г. Пломенить Оріон : збірка поезій 93-98 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : ВАТ "Мотор Січ", 1999. – 169 с. – ISBN 966-7108-19-8
934073
  Данилюк І.В. Пломінь-камінь / І.В. Данилюк. – Дніпропетровськ, 1982. – 32с.
934074
  Бирман А.М. Плонирование оборотых средств / А.М. Бирман. – М., 1950. – 184с.
934075
  Сідляр М.М. Плоска динамічна задача про розподіл напруг в круглому пружному циліндрі / М.М. Сідляр, 1953. – 67-74с.
934076
  Гавриленко В.В. Плоска задача занурення в рідину оболонки, що обертається навколо своєї осі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається з даною кутовою швидкістю навколо своєї геометричної осі.
934077
  Богданов В. Плоска задача про удар жорсткого циліндра по пружному шару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується плоска задача пружного співудару абсолютно жорсткого циліндру з пружним шаром. Розглядається контактна задача з динамічно змінною областю контакту, при цьому враховується підйом середовища. Задача зводиться перетворенням Лапласа і методом ...
934078
  Островський В.В. Плоска та осесиметрична задачі для пружного шару на жорсткій основі при герцівському навантаженні / В.В. Островський, А.Ф. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про розподіл нормальних та дотичних напружень на межі з"єднання пружного шару з жорстким півпростором. Розв"язок побудовано для плоского та осесиметричного випадків при герцівському навантаженні. Ключові слова: теорія пружності, ...
934079
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачевского / Д.А. Граве. – Киев, 1926. – 12с. – Extrail du livre "In memoriam N.I.Lobacevski"" (vol.2,1926) edite par la Societe Physic-Mathematiqu
934080
  Граве Д.А. Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачнвского / Д.А. Граве. – Казань, 1926. – 12с.
934081
  Хромов Александр Игоревич Плоская деформация идеальных жестко-пластических тел с учетом изменения границы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромов Александр Игоревич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
934082
  Яцко Р.Б. Плоская динамическая контактная задача теории упругости для полупространства с полостями / Р.Б. Яцко. – М., 1991. – 64с.
934083
  Немиш Ю.Н. Плоская задача моментной теории упругости для областей с отверстием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Немиш Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
934084
  Грунтфест Р.А. Плоская задача о волнах Коши - Пуассона на поверхности вязкой несжимаемой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Грунтфест Р.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 7л.
934085
  Хорошун Л.П. Плоская задача об образовании шейки в пластине с трещиной // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
934086
  Мостовая М.Х. Плоская задача статики и динамики толстостенной цилиндрической трубы при различных видах закона упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мостовая М.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л.
934087
  Амензаде Ю.А. Плоская задача теории упругости / Ю.А. Амензаде. – Рига, 1974. – 111 с.
934088
  Киселев В.А. Плоская задача теории упругости / В.А. Киселев. – М., 1976. – 151с.
934089
  Космодамианский А.С. Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами / А.С. Космодамианский. – К., 1975. – 227с.
934090
  Боган Ю.А. Плоская задача теории упругости для сильноанизотропных сред : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Боган Ю.А.; АН СССР, Сиб. отд-е, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
934091
   Плоская Земля : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
934092
  Кузнецов В.Н. Плоская контактная задача для упруго-пластических тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 6л.
934093
  Шевелёва А.М. Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 103-109 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
934094
  Коган Г.М. Плоская нелинейная задача о неустановившемся движении смазки между шипом и подшипником : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коган Г.М. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 4 с.
934095
  Хатукаева Ж.М. Плоская нелинейная стационарная задача о перетекании холодной воздушной массы через горный хребет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хатукаева Ж.М.; Кабард.-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1964. – 7л.
934096
  Йон Ф. Плоские волны и сферические средние в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными / Ф. Йон. – М., 1958. – 158с.
934097
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упрогости для многосвязных областей : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Головчан В.Т.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 172л.
934098
  Головчан В.Т. Плоские динамические задачи теории упругости и вязко-упругости для многосвязных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Головчан В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 7 с.
934099
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – Москва-Ленинград, 1950. – 444 с.
934100
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1966. – 448 с.
934101
  Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – М, 1980. – 448с.
934102
  Саатов Я.У. Плоские задачи механики упруго-пористых сред / Я.У. Саатов. – Ташкент, 1975. – 251с.
934103
  Буйлов В.Н. Плоские задачи теории упругости для многосвязных областей с циклической симметрией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйлов В. Н.; ДГУ. – Днепропетровск, 1961. – 5л.
934104
  Колчин Г.Б. Плоские задачи теории упругости неоднородных тел. / Г.Б. Колчин. – Кишинев, 1977. – 119с.
934105
  Богов И.А. Плоские задачи термоупругости в газотурбостроении / И.А. Богов. – Л., 1984. – 192с.
934106
  Кит Г.С. Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г.С. Кит, М.Г. Кривцун. – К, 1983. – 277с.
934107
  Каврайский В.В. Плоские зеркала, отражательные призмы и отражательные угломерные инструменты : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрографич. ф-тет. Каф. гидрографии. – Ленинград, 1935. – 79 с.
934108
  Будаев В.С. Плоские и пространственные движения упрегих анизатропных сред : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.02.04 / Будаев В. С.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1977. – 34л. – Бібліогр.:с.31-32
934109
   Плоские и пространственные задачи механики сплошной среды. – Фрунзе, 1983. – 148с.
934110
  Митюк И.П. Плоские квазиконформные отображения / И.П. Митюк. – Краснодар, 1979. – 83с.
934111
  Скибин А.А. Плоские контактные задачи теории упругости для кусочно-однородных тел конечных размеров : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Скибин А.А.; Харьк.авиац.ин-т. – Харьков, 1981. – 24с.
934112
  Никишин В.С. Плоские контактные задачи теории упругости для многослойных сред / В.С. Никишин, Т.В. Китороагэ. – М., 1990. – 66с.
934113
  Савелов А.А. Плоские кривые / А.А. Савелов. – Москва : Физматлит, 1960. – 293 с.
934114
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : романы / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 448 с.
934115
  Аладжаджян С.Е. Плоские кровли : роман-дилогия / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Художественная литература, 1976. – 416 с.
934116
  Навоян А.В. Плоские линеарированные задачи устойчивости горизонтальных горных выработок кругового поперечного сечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Навоян А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
934117
  Лиховецкий Б.П. Плоские микромодули : схематика, конструирование, изготовление, применение / Б.П. Лиховецкий. – Москва, 1972. – 200 с.
934118
  Чормонов М.Б. Плоские осессиметричные задачи равновесия и разрушения полухрупких тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Чормонов М.Б.; АН КиргССР. Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
934119
  Сунгурцев Ю.В. Плоские струйные течения газа / Ю.В. Сунгурцев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1989. – 256с.
934120
  Карпенков С.Х. Плоские термомагнитные эффекты в некоторых ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Карпенков С.Х. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
934121
  Шубин А.П. Плоские течения плазмы в каналах при учете эффекта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шубин А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
934122
  Ахмед Фуад Хафез Мохамед Плоские течения разбавленных суспензий асимметричных частиц при наличии внешних силовых полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ахмед Фуад Хафез Мохамед; КГУ. – К., 1990. – 21л.
934123
  Габуния Г.П. Плоский асимптотический интеграл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габуния Г.П.; АН Груз.ССР. Тбилисск. матем. ин-т им. А.М.Размадзе и Кутаисск. гос. пед. ин-т им. А.Цулукидзе. – Тбилиси, 1952. – 6 с.
934124
  Ву Динь Кы Плоский гальваномагнитный эффект в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1967. – 25л.
934125
  Терещенко Л.М. Плоский деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з круговим включенням при дії однорідного магнітного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 174-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізотропного магніто-м"якого феромагнетика, що містить кругове включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
934126
  Бабаш А.А. Плоский дизайн vs. скевоморфизм: разрешение конликта с помощью энтимемы // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 110-112
934127
  Азов М.Я. Плоский купол / Азов Л.М., Шацилло С.А. – Москва : Искусство, 1967. – 120 с.
934128
  Дяченко С. Плоскі блохівські доменні межі в магнітоупорядкованому кубічному (001)-кристалі / С. Дяченко, Б. Танигін, О. Тичко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто енергію та структуру плоских блохівських доменних меж з різними напрямками та шляхами розвороту вектора намагніченості в просторово обмеженому об"ємному кубічному (001)-кристалі з від"ємною магнітною анізотропією. Встановлено рівноважні ...
934129
   Плоскі та первиннопорожні черви. – К., 1994. – 85с.
934130
   Плоскогорья и низменности Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 320с.
934131
  Ясинский И. Плоское / И. Ясинский. – СПб. – 64с.
934132
  Романенко Ф.А. Плоское напряженное состояние и устойчивость неодносвыязных пластин, ограниченных прямоугольными контурами : Автореф... канд. техн.наук: / Романенко Ф. А.; КИСИ. – К., 1965. – 16л.
934133
  Остросаблин Н.И. Плоское упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий / Н.И. Остросаблин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 113 с.
934134
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1968. – 29л.
934135
  Загайнов Л.С. Плоское установившееся движение сыпучей среды : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загайнов Л.С.;. – М, 1971. – 29л.
934136
  Чадаева К.Ч. Плоскопараллельные течения в каналах с препятствиями на дне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чадаева К.Ч.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1955. – 9л.
934137
  Чумак П.Я. Плоскотілка Кактусова (Hystripalpus russulus Boisd.) та біологічні заходи боротьби з нею / П.Я. Чумак, К.М. Баглай, Л.С. Школьна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані біологічних особливостей розвитку та трофічних зв"язків плоскотілки Hystripalpus russutus Boisd, а також біологічні заходи захисту кактусів від шкідника в умовах оранжерей. The data of biological peculiarities of development and trophic ...
934138
  Сартаков С.В. Плот идет на север / С.В. Сартаков. – М.-Л., 1952. – 176с.
934139
  Грэм Патрик Плот коллективного разума. На маленьком плоту // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 76 : фото
934140
  Веркор Плот Медузы / Веркор. – Москва, 1988. – 213с.
934141
  Стрелкова И.И. Плот, пять бревнышек... / И.И. Стрелкова. – М., 1972. – 255с.
934142
  Буга Н.Л. Плотва (Rutilus rutilud L.) Куршского залива Балтийского моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Буга Н.Л.; Калин. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 17л.
934143
  Зырянова Н.И. Плотва (Rutilus rutilus) реки Вятки. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зырянова Н.И.; Карело-финский гос. ун-тет. – Петрозаводск, 1951. – 14 с.
934144
  Рутківський В.Г. Плоти / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1968. – 54с.
934145
  Скорина О.А. Плоти допливуть / О.А. Скорина. – Київ : Молодь, 1970. – 151 с.
934146
  Виноградов И.И. Плотина / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 350с.
934147
  Панферов Ф.И. Плотина. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1929. – 44с.
934148
  Семин В.Н. Плотина. / В.Н. Семин. – М., 1982. – 526с.
934149
  Гупта Х. Плотины и землетрясения / Х. Гупта, Б. Растоги. – Москва : Мир, 1979. – 251с.
934150
  Кандалов И.И. Плотины мощных / И.И. Кандалов. – Москва, 1952. – 24с.
934151
  Веденеев Б.Е. Плотины на Волге / Б.Е. Веденеев. – Ленинград, 1934. – 12 с.
934152
  Алєксандрова О.В. Плотін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 156-160. – ISBN 966-316-069-1
934153
  Белов В.И. Плотницкие рассказы / В.И. Белов. – Архангельск, 1968. – 159с.
934154
  Рабен А.И. Плотно вложенные идеалы категорий : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 004 / Рабен А.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
934155
  Кивилис С.С. Плотномеры / С.С. Кивилис. – Москва : Энергия, 1980. – 279 с.
934156
  Ковальчук В.Ф. Плотности и поверхностные свойства жидких сплавов индий -- олово, индий -- висмут, таллий -- свинец, таллий -- олово. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Ковальчук В.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердоловск, 1969. – 21л.
934157
   Плотностная модель земной коры вдоль профиля DOBRE / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 28-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: c. 39-41. – ISSN 0203-3100
934158
   Плотностная неоднородность земной коры вдоль широтных зон разломов Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 113-132 : рис., табл. – Библиогр.: с. 130-132. – ISSN 0203-3100
934159
  Варварин Г.Б. Плотностной гамма-гамма-метод в геофизике. / Г.Б. Варварин, Е.М. Филиппов. – Новосибирск, 1972. – 230с.
934160
  Арцебашев В.А. Плотностной гамма - гамма-каротаж на рудных месторождениях / В.А. Арцебашев, Г.А. Иванюкович. – Москва, 1975. – 72с.
934161
  Гордиенко В.В. Плотностные модели тектоносферы территории Украины / В.В. Гордиенко; НАНУ. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. – Київ : Інтелект, 1999. – 100с. – ISBN 966-7708-07-1
934162
  Фурнье Плотность артиллерийских масс в наступительных операциях французов 1918 г / Фурнье. – М, 1935. – 67с.
934163
   Плотность ВГ на критической изотерме смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Вестник КГУ, Физика, 1986. – №27


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
934164
  Булавин Л.А. Плотность ВГ на пограничной кривой смеси СО-ВГ / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Физика жидкого состояния, 1985. – №13


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
934165
  Соколов Юрий Валентинович Плотность возбужденных частично-дырочных состояний в атомных ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Соколов Юрий Валентинович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.14-15
934166
  Тихомиров В.М. Плотность горных пород и геологическое картирование в условиях Сахалина / В.М. Тихомиров. – Москва : Наука, 1970. – 112 с.
934167
  Буллен К.Е. Плотность Земли / К.Е. Буллен. – Москва : Мир, 1978. – 442с.
934168
  Карнус А.И. Плотность и вязкость изотопов гелия при низких температурах и повышенных давлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карнус А. И.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низ. темп. – Х., 1982. – 21л.
934169
  Благой Ю.П. Плотность и поверхность натяжение бинарных растворов ожиженных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благой Ю.П.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1960. – 18л.
934170
  Зубков В.Л. Плотность и упругие свойства пород палеозоя Татарии и прилегающих районов в связи с решением ряда нефтепоисковых и разведочных задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Зубков В.Л.; Казань. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 14л.
934171
  Коваль С.В. Плотность и электропроводность металлических проводников при подводном электроимпульсном взрыве : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Коваль С.В. ; Одес. ун-т. – Одесса, 1986. – 16 с.
934172
  Холодный П.И. Плотность коллоидального серебра, 1903. – С. 585-601
934173
  Булавин Л.А. Плотность неоднонородной житкости во внешнем поле / Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев // ДАН Украины, 1997. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
934174
   Плотность распределения вероятностей энергетического функционала от траекторий стохастического процесса Орнштейна-Уленбека : обзор. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1987. – 26с.
934175
  Гусев А.И. Плотность состояний эллиптических операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусев А.И.; МГУ. – М, 1978. – 15л.
934176
  Стариков К.З. Плотность упаковки ионов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стариков К.З.; МВО СССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 13л.
934177
  Соколов Ю.В. Плотность уровней атомных ядер / Ю.В. Соколов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 162с.
934178
  Малышев А.В. Плотность уровней и структура атомных ядер : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 055 / Малышев А.В.; Объедин. ин-т ядреных исследований. – Дубна, 1968. – 23л.
934179
  Малышев А.В. Плотность уровней и структура атомных ядер / А.В. Малышев. – Москва, 1969. – 144с.
934180
  Владимир Михаил Иванович Плотность электронных состояний и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимир Михаил Иванович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
934181
  Булавин Л.А. Плотность этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.М. Останевич, А.П. Симкина // Укр. физ. журн., 1971. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
934182
  Ивлева Тамара Ивановна Плотность, вязкость и электропроводность водных растворов нитритов в функции концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ивлева Тамара Ивановна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
934183
  Циклис Д.С. Плотные газы. / Д.С. Циклис. – Москва : Химия, 1977. – 165с.
934184
  Пархомов М.Н. Плотоводы. / М.Н. Пархомов. – М., 1950. – 132с.
934185
  Худоногов В.Н. Плотовой сплав в ангаро-енисейском бассейне / В.Н. Худоногов. – М,, 1964. – 25с.
934186
  Радкевич Е. Плотогоны : повести, рассказы / Е. Радкевич. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464 с.
934187
  Баранецкий В О. Плотоядныя растения / В О. Баранецкий. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – Киев : В университетской типографии Св.Владимира. – 16с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1877 г. Кн.нап.: рос. мов. стар. орф.
934188
   Плоты плывут.. – М., 1972. – 159с.
934189
  Нарбут В. Плоть / В. Нарбут. – Одесса, 1920. – 32с.
934190
  Мартынов Семен Плоть "Медузы" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 26-27 : фото
934191
  Логвиненко В.А. Плоть від плоті / В.А. Логвиненко. – Київ, 1964. – 351 с.
934192
  Маняк В.А. Плоть твоя і кров : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1981. – 320 с.
934193
  Сардак С. Плохая мотивация персонала - мина замедленного действия // Отдел маркетинга / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2004. – № 6. – С. 7-10
934194
  Брыль Р. Плохая хорошая Германия. Почему соседи недовольны, что немцы копят и мало тратят / Р. Брыль, Н. Чипенко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 8-9


  Немецкий экспорт значительно превышает импорт, и начиная с 2002 г. страна, удерживает положительное сальдо по текущим счетам. Это означает, что внутренние сбережения превышают объемы внутренних инвестиций, а излишки ссужаются за границу. Для ...
934195
  Чейз Д.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 3-126. – (Детективы ; 1)
934196
  Чейз Дж.Х. Плохие вести от куклы : роман / Джеймс Х. Чейз ; пер. с англ. Е. Синельщикова. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – 493, [2] c. : ил. – Загл. обл.: Детективы. - В кн. также: Плохие вести от куклы / Д. Х. Чейз ; Такой ненадежный мир; Сохрани свое лицо / Ш. Армстронг; Телефон молчит/ Э. Фишер; Тень Шекспира / Р. Барнаби. – (Детективы ; 1)
934197
  Чейз Плохие вести от куклы : Роман / Чейз, Джеймс-Хедли // Детектив 20 века / Плохие вести от куклы/Д.-Х.Чейз; Тайна маленького парашютиста.Тайна "Кукабурры"/Д.Кризи. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – С. 9-107. – ISBN 5-8466-0002-6
934198
  Мазуров В.Д. Плохо формелизуемые задачи планирования технико-экономических систем / В.Д. Мазуров. – Свердловск, 1988. – 64с.
934199
  Рубльов Б.В. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / Б.В. Рубльов, Т.К. Чурюмова, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 143-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В статті подається геометрична інтерпретація розподілу трьох випадкових величин як розташування трьох фігур на площині. Задача їх можливого взаємного розміщення розв"язана повністю. In this paper geometrical interpretation the distribution of three ...
934200
  Рубльов В Б. Площа взаємного розташування трьох фігур на площині / В Б. Рубльов, Ж.С. Василевська // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 189-191
934201
  Яшик Р. Площа святої Альжбети / Р. Яшик. – К., 1961. – 319с.
934202
  Каус Яан Площади и закоулки эстонского города Поэзии : критика; вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0012-6756


  Сучасна естонська поезія
934203
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – М.-Л, 1952. – 52с.
934204
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1978. – 64с.
934205
  Маркушевич А.И. Площади и логарифмы / А.И. Маркушевич. – Москва : Наука, 1979. – 64с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 9)
934206
  Бончаковский Р.Н. Площади и объемы / Р.Н. Бончаковский. – М.-Л., 1937. – 136с.
934207
  Мячин И.К. Площади и улицы Москвы: (Путеводитель). / И.К. Мячин. – М., 1982. – 463с.
934208
   Площади Ленинграда. – Л., 1986. – 63с.
934209
  Канн П.Я. Площади революционных восстаний / П.Я. Канн. – Ленинград, 1955. – 168с.
934210
  Голубинский А.П. Площадка для бадминтона. / А.П. Голубинский. – М., 1968. – 12с.
934211
  Царева Елена Площадка для турбизнеса // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-33 : фото
934212
  Галли А.П. Площадка для хоккея с шайбой и их использование летом. / А.П. Галли. – М., 1968. – 38с.
934213
  Утюпин Ю.В. Площадная локализация источников геопотенциальных полей на основе метода особых точек / Ю.В. Утюпин, С.Г. Мишенин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1445-1452 : рис. – Библиогр.: с. 1451-1452. – ISSN 0016-7886
934214
  Яковлев Ю.Я. Площадь Восстания / Ю.Я. Яковлев. – М., 1989. – 270с.
934215
  Гордин А.М. Площадь декабристов / А.М. Гордин, Я. Гордин. – Ленинград, 1966. – 72 с.
934216
  Гречухо В.Ф. Площадь Декабристов / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 20 с.
934217
  Родореда М. Площадь Диамант / М. Родореда. – М., 1982. – 141с.
934218
  Семернин В.Н. Площадь жизни. / В.Н. Семернин. – М., 1991. – 140с.
934219
   Площадь Искусств. – Ленинград ; Москва, 1953. – 4 с.
934220
  Вьюник В.А. Площадь Искусств / В.А. Вьюник. – Ленинград, 1966. – 135 с.
934221
  Губарева Марита Площадь Испании. Жизнь нараспашку : такое место // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 50-54 : Фото
934222
  Шаврова Н.Л. Площадь Ленина / Н.Л. Шаврова. – Ленинград, 1964. – 83 с.
934223
  Григорян М.В. Площадь Ленина в Ереване / М.В. Григорян. – Ереван, 1969. – 96 с.
934224
   Площадь Мира : Лит.-худ. сб. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 455с.
934225
  Надь Л.П. Площадь моего героя : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 37-47. – ISSN 0321-1878
934226
   Площадь наших коллег : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 40 : фото
934227
  Слинько Д. Площадь Несогласия // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 46 (687), 20 ноября 2015. – С. 46-49


  История Майдана за последние два столетия. Упоминается, что развитию площади как центра города способствовала продажа огромной усадьбы Фридриха Меринга, одного из наиболее выдающихся киевских врачей, заслуженного профессора Киевского университета. ...
934228
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 590с.
934229
  Пикуль В.С. Площадь павших борцов / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 95с.
934230
  Тимофеев В.Л. Площадь Пяти Углов / В.Л. Тимофеев. – Мурманск : Кн. изд., 1967. – 62 с.
934231
  Евсеев Б.Т. Площадь Революции : книга зимы. Рассказы / Борис Евсеев. – Москва : Время, 2007. – 400 с. – (Самое время !). – ISBN 978-5-9691-0191-3
934232
  Майерова М. Площадь Республики / М. Майерова. – Москва, 1970. – 542 с.
934233
  Холлош Э. Площадь Республики, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – М., 1978. – 271с.
934234
  Иванов А.А. Площадь Свободы / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1958. – 56с.
934235
  Канн П.Я. Площадь Труда. / П.Я. Канн. – Л., 1981. – 117с.
934236
  Лозицька Н. Площі груп сонячних плям за каталогами служби сонця 1942-1951 рр. / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-62. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження Р. Гневишевої і Т. Барані з співавторами виявили перевищення середніх значень площ груп сонячних плям Пулковського каталогу (СД) над площами Грінвицького (RGO). В нашій роботі проведено порівняння середніх і максимальних площ груп у 1942 ...
934237
  Дронова О.Л. Площі Києва: реалії сучасних просторових трансформацій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 8-11 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
934238
  Тичина П. Плуг / П. Тичина, 1920
934239
  Тичина П.Г. Плуг / П.Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 48 с. – Hа окp. аpк. пpисвята: Доpогому бpатові Євгену Тичині
934240
  Тичина Павло Плуг / Тичина Павло. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 48с.
934241
  Тичина Павло Плуг / Тичина Павло. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1927. – 48 с.
934242
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1972. – 127с.
934243
  Викулов С.В. Плуг и борозда / С.В. Викулов. – Москва, 1976. – 126с.
934244
  Баранов В. Плуг і харизма Івана Драча : Спроба ювілейного портрета (до 75-річчя з дня народження) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 174-182. – ISSN 0208-0710
934245
  Федорів Р.М. Плуг у борозні : повісті про людей / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1979. – 302 с.
934246
  Скорняков С.М. Плуг: кушание традиций? / С.М. Скорняков. – М, 1989. – 174с.
934247
  Вароді І В. Плуги і зорі. / І В. Вароді. – Ужгород, 1980. – 64с.
934248
  Салига Т. Плужник поміж двох таборів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 8-9,13


  До 80-ї річниці з дня смерті поета на Соловках.
934249
  Савостин Н.С. Плутавец. Стихи. Поэма. / Н.С. Савостин. – М,, 1973. – 118с.
934250
  Чуковський К. Плутанина / К. Чуковський. – К, 1961. – 14с.
934251
  Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография : к вопросу о месте классика жанра в истории жанра / С.С. Аверинцев ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1973. – 278 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-275
934252
  Пьерфе Ж. де Плутарх солгал / Ж. де Пьерфе. – М., 1926. – 271с.
934253
  Самсонов Ю. Плутни робота Егора / Ю. Самсонов. – Иркутск, 1967. – 237 с.
934254
  Мольер Ж. Плутни Скапена / Ж. Мольер. – Москва-Ленинград, 1938. – 72с.
934255
   Плутовка из Багдада. – Москва, 1963. – 575 с.
934256
  Сервантес Мигель де Плутовская новелла / Сервантес Мигель де. – М., 1927. – 51с.
934257
   Плутовский роман. – М., 1975. – 559с.
934258
   Плутовский роман.. – М., 1989. – 668с.
934259
  Крухмалев А.Е. Плутократия как феномен трансформирующейся России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.20-29. – ISSN 0132-1625
934260
  Мархинин Е.К. Плутон -- созидатель / Е.К. Мархинин. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
934261
  Казанцев А.М. Плутон - новые данные и новые ожидания // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 12-13 : фото
934262
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – Москва : Недра, 1980. – 111с.
934263
  Рудич К.Н. Плутон бежит из ночи / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 96с.
934264
  Полканов А.А. Плутон габбро-лабрадоритов Волыни УССР / А.А. Полканов. – Ленинград, 1948. – 80с.
934265
   Плутон не хочет замерзать : планетология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 16 : Фото
934266
  Дрейк Надя Плутон: долгожданная встреча / Дрейк Надя, Берри Дейна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 56-67 : фото
934267
  Казанцева Л.В. Плутон: останні наукові дані найвіддаленішої космічної місії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 31-33
934268
  Смирнов В.И. Плутонизм и нептунизм в развитии учения о рудных месторождениях. / В.И. Смирнов. – М., 1987. – 92с.
934269
   Плутоний. – Москва, 1964. – 556 с.
934270
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1971. – 424 с.
934271
   Плутоний : справочник. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1973. – 455 с.
934272
  Незнанский Ф.Е. Плутоний для "Иисуса" / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 416с.
934273
   Плутонические и плутонометаморфические формации и магматические комплексы Среднего Приднепровья : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / К.И. Свешников, А.М. Лысак, А.А. Сиворонов, Заика-Новацкий // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 85-94 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
934274
  Раген Э. Плутонические породы : Петрография и геологическое положение / Э. Раген. – Москва : Мир, 1972. – 255с.
934275
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1936. – 344 с.
934276
  Обручев В.А. Плутония : необычайное путешествие в недра земли. / В.А. Обручев. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград, 1937. – 319с.
934277
  Обручев В.А. Плутония / В.А. Обручев. – Москва, 1951. – 312 с.
934278
  Обручев В.А. Плутония : научно-фантастический роман. / В.А. Обручев. – Москва : Географгиз, 1953. – 256 с.
934279
  Обручев В.А. Плутония : науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Москва, 1981. – 302 с.
934280
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Фрунзе, 1986. – 288 с.
934281
  Обручев В.А. Плутония : роман / В.А. Обручев. – Киев, 1990. – 285 с.
934282
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы. / В.А. Обручев. – Москва, 1958. – 639 с.
934283
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Москва : Машиностроение, 1982. – 607 с. – (Библиотека приключений)
934284
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : науч.-фантаст. романы / В.А. Обручев. – Челябинск, 1986. – 558 с.
934285
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва, 1986. – 590 с.
934286
  Обручев В.А. Плутония. Земля Санникова : романы / В.А. Обручев. – Москва : Правда, 1988. – 604 с. – (Библиотека фантастики ; Т.3)
934287
   Плучек, Товстоногов, Акимов - театральной самодеятельности.. – М., 1962. – 108с.
934288
  Кустов А.Н. Плывем по Сайменскому каналу : Географы путешествуют // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-40 : Фото. – ISSN 0016-7207
934289
  Чичибабин Б.А. Плывет "Аврора". / Б.А. Чичибабин. – Х., 1968. – 71с.
934290
  Смирнов Е. Плывут облака / Е. Смирнов. – М., 1970. – 96с.
934291
  Даутартас В. Плывут облака : повести и рассказы / В. Даутартас; авториз. пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288 с.
934292
  Смирнов Е.Е. Плывут облака. / Е.Е. Смирнов. – М., 1970. – 96с.
934293
  Шиканов Ю.А. Плывут по небу журавли / Ю.А. Шиканов. – Ярославль, 1989. – 158с.
934294
  Солоухин В.А. Плывут туманы / В.А. Солоухин. – М., 1980. – 352с.
934295
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1954. – 216с.
934296
  Вершинин А. Плывущие против течения / А. Вершинин. – Москва, 1956. – 175с.
934297
  Жуков Борис Плывущие стоя / Жуков Борис, Мастер Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 158-165 : фото
934298
  Сорокин В.В. Плывущий Марс / В.В. Сорокин. – М., 1977. – 224с.
934299
  Маркуша А.М. Плюе мечта, или повесть о том, как мы не стали путешественниками / А.М. Маркуша. – М, 1963. – 200с.
934300
  Коболев В.П. Плюм-тектонический сценарий рифтонга и эволюции мегавпадины Черного моря // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 52-60. – ISSN 1025-6415
934301
  Кирилюк З.В. Плюрализм в методологии, или отсутствие системы в преподавании литературы в школе? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 5 (23). – С. 52-56.
934302
  Перегудов С.П. Плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и особенное) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 111-128. – ISSN 0321-2017
934303
  Полищук Н.П. Плюрализм и современная буржуазная философия / Н.П. Полищук. – Киев, 1985. – 176 с.
934304
  Брукан С. Плюрализм и социальные конфликты : социал.-ист. анализ соц. общества : [пер. с англ.] / Силвиу Брукан ; [предисл. М.З. Шкундина, И. Уоллерстейна]. – Москва : Прогресс, 1990. – 252 с. – ISBN 5-01-003296-1
934305
  Шаховская Л. Плюрализм как диагноз. Системе аттестации научных кадров мешает несогласованность действий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 9


  Возможные пути модернизации системы аттестации научных кадров: что из предложенного следует поддержать, а от чего стоит отказаться? Свою точку зрения высказывает председатель Диссертационного совета по экономическим наукам при Волгоградском ...
934306
  Момджян А.В. Плюрализм: истоки и сущность / А.В. Момджян. – М., 1983. – 231с.
934307
  Киреев С.И. Плюралистическая экономика. / С.И. Киреев. – К., 1992. – 128с.
934308
  Столович Л.Н. Плюралистичность в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-68. – ISSN 0235-1188
934309
  Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 4-7.
934310
  Калінцев Ю.О. Плюралізм / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291. – ISBN 966-642-073-2
934311
   Плюралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 856. – ISBN 966-316-069-1
934312
  Мучник О.А. Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 714-721. – ISSN 1563-3349
934313
  Машков А. Плюралізм вітчизняного праворозуміння // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 60-73.


  Автор розглядає генезу сучасного праворозуміння відповідно до історії розвитку українського суспільства. Серед усіх наявних підходів до праворозуміння, автор актуалізує проблему універсального підходу. The author considers the genesis of modern law ...
934314
  Максименко Ю.Є. Плюралізм загроз інформаційної безпеки України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-83. – ISBN 978-966-2439-41-0
934315
  Перетятко Г. Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 18–28. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
934316
  Омельченко В. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О. Кістяківського // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 422-423
934317
  Омельченко В.Ю. Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О.Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 60-67


  У статті розглянуто плюралізм методологічних підходів як новий тип філософського мислення у контексті філософсько-правових поглядів Б.Кістяківського.
934318
  Білозуб А. Плюралізм мов у романі Ю. Іздрика "Подвійний Леон" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 150-156. – ISSN 1728-9572
934319
  Політило В. Плюралізм наукових підходів до визначення поняття "податкова інформація" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 46-49
934320
  Сеньків О.І. Плюралізм наукових попядів на проблематику юридичної природи судового розсуду в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 320-331. – ISSN 1563-3349
934321
  Доброносова Ю.Д. Плюралізм перехідності як ключ до розуміння розвитку сучасного українського соціуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.99-109
934322
  Семенченко Ф.Г. Плюралізм політичних ідеалів як засіб і форма розвитку політичної діяльності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 153-160


  Політичний плюралізм розглядається як ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що виходить з існування декількох (або багатьох) незалежних основ політичних знань і розумінь буття; система влади, заснована на взаємодії і ...
934323
  Дубов Г.О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-51


  У статті розглянуто питання особливостей плюралізму правової методології на сучасному етапі розвитку юридичної науки. In the article was researched the problem of pluralism on the present stage of development of legal science.
934324
  Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
934325
  Оніщенко Н.М. Плюралізм сучасного правоорозуміння та визначень національних правових систем // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
934326
  Старецька Л.І. Плюралізм у політичній системі перехідного періоду. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Старецька Л.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 18л.
934327
  Заборовський В.В. Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура" та його співвідношення із поняттям "адвокат" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 234-244. – ISSN 2224-9281
934328
  Кононенко Т.П. Плюралісти // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 160-161. – ISBN 966-316-069-1
934329
  Баумейстер А.О. Плюралістична онтологія Ляйбніца: на перехресті схоластики і модерну // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 123-133. – ISSN 2077-8309
934330
  Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б.О. Кістяківського // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
934331
  Малий І.Й. Плюралістичне розуміння конкуренції / І.Й. Малий, Г.А. Грецька, Р.І. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 25-31
934332
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 198-224
934333
  Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
934334
  Іващенко І.Г. Плюральність і сингулярність: парадокс Кантової трансцендентальної дедукції // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 19-20


  "... Отже, у рамцях трансцендентальної дедукції Кантові вдається уви- разнити те, що споглядання та мислення однопочаткові, що удокладне- но в понятті трансцендентальної єдності самосвідомості, але спроба прояснити те, чому ця єдність імплікує ...
934335
  Кирилюк М. Плюріцентризм на прикладі німецької мови: лінгвальні та соціальні аспекти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 540-543. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
934336
  Блажнов Е.А. Плюс-минус бюрократизм / Е.А. Блажнов. – М., 1989. – 220с.
934337
   Плюс-минус жизнь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 123с.
934338
  Волчкова Н. Плюс - один. Новая госпрограмма прояснила планы финансирования науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Государственная программа Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы.Как сложится судьба госпрограммы? Пополнит ли она ряды многочисленных планов, стратегий и концепций, о которых стараются забыть сразу по принятии и многие из ...
934339
  Швець І.Т. Плюс електрифікація... / І.Т. Швець, М.В. Гнедой. – К, 1969. – 48с.
934340
  Яньцинь Л. Плюс и минус товариществ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 116-117. – ISSN 1684-2618
934341
  Журавлев Андрей Плюс лошади / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 38-44 : фото
934342
   Плюс один процент. – К., 1985. – 134с.
934343
  Башканов Л.М. Плюс один рейс / Л.М. Башканов. – Л, 1965. – 111с.
934344
  Жигунов В.В. Плюс семнадцать / В.В. Жигунов. – Москва, 1975. – 31с.
934345
   Плюс химизация.... – М.
1. – 1964. – 56с.
934346
   Плюс химизация.... – М.
2. – 1964. – 56с.
934347
  Зыков А.Н. Плюс электрификация / А.Н. Зыков. – Иркутск, 1976. – 340с.
934348
  Жимерин Д.Г. Плюс электрификация всей страны / Д.Г. Жимерин. – Москва, 1969. – 128с.
934349
  Плонский А.Ф. Плюс=минус бесконечность / А.Ф. Плонский. – Краснодар, 1986. – 331с.
934350
  Заєць О. Плюси і мінуси карткового бізнесу в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 27-28


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
934351
  Кіт Л. Плюси і мінуси тестування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Зарахування студентів за результатами ЗНО у вищі навчальні заклади.
934352
  Зварич І. Плюси і мінуси чотирибальної // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 23 - 30 серпня (№ 37). – С. 9
934353
  Гликман И.З. Плюсы и минусы обязательного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
934354
  Вайпер Г. Плютримбулевая каша // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 131-136. – ISSN 1728-8568
934355
  Деледда Г. Плющ : роман / Грація Делєда ; Переклав Л. Пахаревський. – Київ : [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1929. – 150 с.
934356
  Губерський Л.В. Плющ Іван Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 310-311. – ISBN 966-316-045-4
934357
   Плющ Надія Прокопівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 7-9. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Надію Прокопівну Плющ
934358
   Плющ Надія Прокопівна. Вона долала труднощі з усмішкою на вустах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Замість некролога. Колектив Інституту філології сповіщає, що 19 грудня 2011 р. пішла з життя доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології, мовознавець з великим науково-педагогічним стажем Плющ Н.П. (1941-2011). Про її життєвий та ...
934359
  Боуэн Э. Плющ оплел ступени. / Э. Боуэн. – М., 1984. – 237с.
934360
  Кекильбаев А. Пляды - созвездия надежды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. В.Панкиной. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 478 с.
934361
  Гарланд А. Пляж : роман / Алекс Гарланд. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 485, [2] с. – ISBN 978-966-2961-50-8
934362
  Ржешевский А.А. Пляж на Эльтигене: Роман, повесть, рассказы. / А.А. Ржешевский. – М., 1981. – 312с.
934363
  Кинг К.А. Пляжи и берега / К.А. Кинг. – Москва, 1963. – 435 с.
934364
  Кузьмин А.С. Пляжи Одессы / А.С. Кузьмин. – Одесса, 1983. – 68с.
934365
   Пляжі Києва.. – К., 1969. – 31с.
934366
  Самойлов Юрій Пляжна Індія чи Шрі Ланка: хто має переваги? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
934367
   Пляжна топ - 10. Найкращі пляжні напрямки світу за версією "World Travel Awards" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 102-109 : фото
934368
   Пляжная Одисея : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 32-39 : Фото
934369
  Терен Т. Плями : проза: автобіографічна повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 48-121. – ISSN 0130-1608
934370
  Воскрекасенко С.І. Плями на совісті : сатира та гумор / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1966. – 93 с.
934371
  Первомайський Л.С. Плями на сонці / Л.С. Первомайський, 1928. – 355с.
934372
  Первомайський Л.С. Плями на сонці : повісті і оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 355 с.
934373
  Морочковський С.Ф. Плямистітсть листя шовковиці / С.Ф. Морочковський, 1949. – 63-66с.
934374
  Самчук Улас Плянета Ді-Пі = Planet of DP"s : Нотатки й листи / Самчук Улас; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1979. – 355 с. : іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
934375
   Пляни роботи Пленуму президії та сенкції...... – К, 1930. – с.
934376
  Дзуццати Х.-М. Пляска дождя / Х.-М. Дзуццати. – М., 1964. – 82с.
934377
  Семендяева М. Пляска жизни = Эстетика современного индийского кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 63-70. – ISSN 0130-6405
934378
  Ведекинд Франк Пляска мертвых : Три сцены / Франк Ведекинд ; Пер. Потемкина. – Санкт-Петербург : EOS, 1907. – 57 с.
934379
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – М, 1957. – 464с.
934380
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – Х, 1985. – 360с.
934381
  Келлерман Б. Пляска смерти / Б. Келлерман. – М, 1986. – 474с.
934382
  Белицкая Ада Пляски забытых предков / Белицкая Ада, Сохин Влад // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 78-83 : фото
934383
   Пляски народов СССР.. – М., 1939. – 30с.
934384
  Платон Плятона Горгиас [Горгій] / Плятон ; З гpеческого пеpеложил Омелян Гоpоцикій. – [Hакладом Сочинителя]. – Львов : Печатня Ставpопиг. Ин-та. Упpавитель печатни С. Гучковский, 1866. – 141, [3] с.
934385
  Дойль А.К. Пляшущие человечки / А.К. Дойль, 1946. – 65с.
934386
  Сигэхару Н Пляшущий мужчина / Н Сигэхару. – М, 1970. – 132с.
934387
   Пнатолій Пламеницький. – К, 1979. – 24с.
934388
  Гогричиани Г.В. Пневматика в машиностроении. / Г.В. Гогричиани. – М, 1986. – 64с.
934389
  Фудим Е.В. Пневматическая вычислительная техника / Е.В. Фудим. – М, 1973. – 528с.
934390
  Толстов М.А. Пневматическая и пневмогидравлиеческие приспособления / М.А. Толстов. – Москва-Свердловск, 1961. – 272с.
934391
  Елимелех И.М. Пневматические и гидравлические механизмы в новом буквоотливном автомате. : Автореф... Канд.техн.наук: / Елимелех И.М.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1965. – 21л.
934392
  Денисов А.А. Пневматические и гидравлические устройства автоматики / А.А. Денисов, В.С. Нагорный. – М., 1978. – 214с.
934393
   Пневматические и электронные приборы агрегатной унифицированной системы автоматического контроля и регулирования.. – М., 1961. – 56с.
934394
   Пневматические измерения линейных размеров.. – М., 1963. – 268с.
934395
  Ефремова Т.К. Пневматические комплексы технических средств автоматизации / Т.К. Ефремова. – М., 1987. – 280с.
934396
  Прусенко В.С. Пневматические системы автоматического регулирования техноогических процессов / В.С. Прусенко. – М., 1987. – 360с.
934397
  Даунс Х.Ф. Пневматическое вращательно-ударное бурение в Пермском бассейне. / Х.Ф. Даунс. – М., 1961. – 20с.
934398
  Шлыгин А.Е. Пневмато-гидротермальная деятельность в палеоое в Юго-Восточном Казахстане / А.Е. Шлыгин. – Алма-Ата, 1980. – 151с.
934399
  Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика / Б.Б. Булгаков. – Киев, 1977. – 190с.
934400
   Пневмоавтоматика и пневматические вычислительные машины.. – М., 1965. – 76с.
934401
   Пневмоавтоматика: Тез. докл. XIV всес. совещ.. – Новочеркасск : Наука, 1982. – 223 с.
934402
  Корчевський О.М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.08 / Корчевський О.М. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
934403
   Пневмогидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двидгателями.. – М., 1978. – 238с.
934404
  Залманзон Л.А. Пневмоника. Струйная впевмоавтоматика / Л.А. Залманзон. – Москва : Наука, 1965. – 64 с.
934405
  Алимов О.Д. Пневмопривод и пневмоавтоматика с нестандартными схемами / О.Д. Алимов, М.М. Гохберг. – Фрунзе, 1970. – 264с.
934406
  Артыков Н.А. Пневмотранспорт легкоповреждаемых материалов / Н.А. Артыков. – Ташкент, 1984. – 150с.
934407
  Тимошенко В.И. Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа / В.И. Тимошенко, Ю.В. Кнышенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 5-17. – ISSN 1815-2066


  Наведено дані параметрів пневмотранспортної системи для переміщення зерна пшениці на комбінаті хлібопродуктів від елеватора до млина традиційним шляхом та з використанням пневмотраси з підвищеним тиском несучого газу.
934408
  Гаврилюк Валентина Пнівський замок : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37 : Фото
934409
  Плаза Б. ПНР-СССР / Б. Плаза. – Варшава, 1978. – 109с.
934410
  Любовцев В.И. ПНР: активная политика мира / В.И. Любовцев. – М., 1974. – 88с.
934411
  Дарбинян Самвел Хоренович Пнциклические и пансвязные ориентирвоанные графы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дарбинян Самвел Хоренович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1981. – 11л.
934412
  Мухин Сергей По - кошачьему // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
934413
   По "золотому кольцу" России: Фотопутев.. – М., 1981. – 256с.
934414
  Ерофеев В. По "Крыше мира" с кино-аппаратом : (путешествие на Памир) / В. Ерофеев. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 187 с.
934415
  Благова М.И. По "Смоленскому Поозерью" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 31-33. – ISSN 0016-7207
934416
  Левенець І.П. По 101 кілограму меду на бджоляну сім"ю / І.П. Левенець. – К., 1957. – 80с.
934417
  Иванов Б.В. По 4 маршрутам / Б.В. Иванов. – М., 1959. – 64с.
934418
  Белов А.М. По Австралии и островам Великого Океана / А.М. Белов. – Пг., 1923. – 87с.
934419
   По Австралии и островам Великого океана.. – Птгр., 1923. – 87с.
934420
  Гаврилюк В.С. По Австралії та Новій Зеландії / В.С. Гаврилюк. – Київ : Киевский университет, 1969. – 103с.
934421
  Константинов О.А. По Австрии : (путевые впечатления географа) / О.А. Константинов. – Москва : Географгиз, 1959. – 72с.
934422
  Продан М.М. По автодорогам Донбасса и Приднепровья / М.М. Продан. – Донецк, 1970. – 136с.
934423
  Босенко Я.Ф. По автодорогам Украины : путеводитель-справочник / Я.Ф. Босенко. – Киев : Реклама, 1971. – 367с.
934424
   По автомобильным дорогам Украины.. – К., 1965. – 119с.
934425
  Теплицкий По азимуту технического творчества / Теплицкий, А.А. Кобельнюк. – К, 1988. – 64 с.
934426
  Махлин М.Д. По аллеям гидросада / М.Д. Махлин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 152с.
934427
  Куминова А.В. По Алтаю / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1952. – 200с.
934428
   По Алтаю. – Москва : Профиздат, 1955. – 11с.
934429
  Соболева Елена По Алтаю первым классом : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 148-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
934430
   По Алтаю.. – Барнаул, 1971. – 28с.
934431
  Окладников А.П. По Аляске и Алеутским островам / А.П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 168с.
934432
  Стрельников Б.Г. По Америке в автомобиле / Б.Г. Стрельников, И.М. Шатунский. – М., 1970. – 64с.
934433
  Маркова Н.Н. По Англии - в Шотландию / Н.Н. Маркова. – Москва, 1971. – 237 с.
934434
  Колосов Е.Н. По Англии, Шотландии, Уэлсу : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-13. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 0016-7207
934435
  Сдобников В.М. По арктической тундре / В.М. Сдобников. – Москва : Госиздат. географической л-ры, 1953. – 128с.
934436
   По Армении.. – Москва, 1954. – 13с.
934437
  Месропян Б.А. По Армении. / Б.А. Месропян. – М., 1971. – 55с.
934438
  Промптов Ю.Г. По Армянскому нагорью. / Ю.Г. Промптов. – М-Л, 1950. – 192с.
934439
   По Астрахани и области.. – Астрахань, 1958. – 182с.
934440
  Дунин М.С. По Афганистану, Пакистану, Индии / М.С. Дунин. – Изд. 2-е доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 383 с. : ил.
934441
  Дунин М.С. По Афганистану. Пакистану. Индии / М.С. Дунин. – Москва, 1952. – 384с.
934442
  Бабков И.И. По Африке : Путешествие Е.П. Ковалевского, В.В. Юнкера, А.В. Елисеева / И.И. Бабков. – Москва : Госиздат, 1949. – 88с. – (Русские путешественники)
934443
  Хохлов Н. По Африке без спешки / Н. Хохлов. – Москва, 1969. – 224с.
934444
   По бабушкиным рецептам. – Л., 1989. – 22с.
934445
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – М, 1965. – 194с.
934446
  Кондратов Э.М. По багровой тропе в Эльдорадо / Э.М. Кондратов. – Москва, 1982. – 192 с.
934447
  Дойль А.К. По багряному сліду / А.К. Дойль. – К., 1957. – 112с.
934448
  Грушко Я.М. По Байкалу : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1967. – 252с.
934449
  Білокінь О. По безсмертному шляху // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 102-109


  Актуалізація символьної семантики лексеми шлях (дорога) у духовному просторі Тарасової гори
934450
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – М, 1978. – 160с.
934451
  Куняев С. По белому свету / С. Куняев. – Москва, 1983. – 32 с.
934452
  Лупинович И.С. По Белорусскому Полесью. / И.С. Лупинович, А.Х. Шкляр. – Минск, 1958. – 104с.
934453
  Смирнов В.И. По Белу морю. / В.И. Смирнов. – Петрозаводск, 1978. – 198с.
934454
  Елисеев А.В. По белу свету : .В 4-х томах / А.В. Елисеев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П.Сойкина
Т. 3-4 : По трем частям старого света. – 1902. – 400с.,320с.
934455
  Вольногорский П. По белу свету : Иллюстрированная географическая библиотека / П. Вольногорский. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова
Вып. 3 : Амазонка - царица рек Южной Америки. – 1903. – 245с.
934456
  Еремин А.А. По белу свету / А.А. Еремин. – Горький, 1977. – 207с.
934457
  ВолодинВ.С По Бельгии и Люксембургу / ВолодинВ.С. – Москва : Географгиз, 1957. – 39с.
934458
  Мельхеев М.Н. По берегам Байкала / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1977. – 160с.
934459
  Шорин Н.С. По берегам Ветлуги / Н.С. Шорин. – Кострома, 1953. – 116с.
934460
  Алексеев В.И. По берегам Ганга / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1968. – 166с.
934461
  Ламакин В.В. По берегам и островам Байкала / В.В. Ламакин. – Москва : Наука, 1965. – 191с. – (Научно-популярная серия)
934462
  Либсон В.Я. По берегам Истры и ее притоков / В.Я. Либсон. – Москва, 1974. – 143 с.
934463
  Смирнова Э.С. По берегам Онежского озера / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1969. – 135 с.
934464
  Мильчик М.И. По берегам Пинеги и Мезени / М.И. Мильчик. – Ленинград, 1971. – 159 с.
934465
  Доманский Я.В. По бесовым следам / Я.В. Доманский, А.Д. Столяр. – Л., 1962. – 247с.
934466
  Райцин Е. По Біробіджану / Е. Райцин. – Х, 1933. – 88с.
934467
  Пенов Ц. По бойния път на освободителите. / Ц. Пенов. – София, 1976. – 227с.
934468
  Таран А. По Болгарии. / А. Таран. – М., 1970. – 18с.
934469
  Агатов О.К. По большакам и просёлкам / О.К. Агатов. – Москва, 1985. – 126с.
934470
  Калесник С.В. По Бразилии. Путевые очерки / С.В. Калесник. – Москва, 1958. – 176с.
934471
  Малаков Д.В. По Брацлавщине (от Винницы до Тульчина) / Д.В. Малаков. – Москва : Искусство, 1982. – 174 с., ил.
934472
  Коллонтай А. По буржуазной Европе. Из записной книжки агитатора / А. Коллонтай. – Казань, 1921. – 183с.
934473
  Николаев Г.Ф. По важному делу / Г.Ф. Николаев. – М, 1984. – 349с.
934474
  Попадейкин В.И. По Валдаю / В.И. Попадейкин, В.В. Струков. – М., 1966. – 96с.
934475
  Холопов Б.Б. По Вахшу - вверх! / Б.Б. Холопов. – Москва, 1984. – 312с.
934476
  Пышкин А.Я. По велению долга / А.Я. Пышкин. – М., 1967. – 171с.
934477
  Драгойчева Цола По велению долга / Драгойчева Цола. – М, 1974. – 543с.
934478
  Кветной М.С. По велению долга и совести. / М.С. Кветной. – Куйбышев, 1962. – 44с.
934479
  Шолохов М.А. По велению души / М.А. Шолохов. – М, 1970. – 399с.
934480
  Замлинский В.А. По велению интернационального долга / В.А. Замлинский. – К., 1980. – 303с.
934481
  Кузьмичевский А.С. По велению любви / А.С. Кузьмичевский. – М, 1984. – 63с.
934482
   По велению Октября.. – Грозный, 1987. – 240с.
934483
  Анов Н.И. По велению сердца / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1955. – 118с.
934484
  Бейлин П.Е. По велению сердца / П.Е. Бейлин. – Киев, 1961. – 236 с.
934485
  Казанский А.Б. По велению сердца / А.Б. Казанский. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 174 с.
934486
  Майоров Н.К. По велению сердца / Н.К. Майоров. – М, 1979. – 294с.
934487
  Хадыка П.М. По велению сердца / П.М. Хадыка. – Минск, 1980. – 128с.
934488
  Илешин Б.И. По велению сердца / Б.И. Илешин. – Москва, 1984. – 127с.
934489
  Майоров Н.К. По велению сердца / Н.К. Майоров. – Одеса, 1989. – 246с.
934490
   По велению сердца.. – Х., 1959. – 64с.
934491
   По веленью сердца молодого.. – Ярославль, 1958. – 111с.
934492
   По Великій Британії = Across Great Britain : Начальчальний посібник з курсу "Країнознавство". – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2004. – 222с. – ISBN 966-620-215-8
934493
   По Великобританії = Across Great Britain. – Київ : Знання, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-10-6
934494
   По Венгрии : Фотооткрытки. – Москва : Планета, 1975. – с.
934495
  Гранін О Д. По весіллі / О Д. Гранін, . – К, 1962. – 123с.
934496
  Кирюшкин В.И. По весне... / В.И. Кирюшкин. – Саратов, 1980. – 59с.
934497
  Саед-Шах По ветру языком // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-96. – ISSN 0130-7673
934498
  Дурова-Садовская По вечерам на Старой Божедомке / Дурова-Садовская. – Москва : Искусство, 1977. – 175 с.
934499
  Воронецкий М.Г. По вечной тропе / М.Г. Воронецкий. – Москва, 1984. – 112с.
934500
  Валеев Д.Н. По вечному кругу / Д.Н. Валеев. – Казань, 1981. – 168с.
934501
  Валеев Д.Н. По вечному кругу / Д.Н. Валеев. – Москва, 1988. – 288с.
934502
  Гірник П. По війні : Поезії / Павло Гірник. – Київ : Інститут громадського суспільства, 2000. – [36] арк. : іл. – ISBN 966-7672-06-9
934503
  Бессонов Ю.Н. По внутренней Азии : (Ч.Ч.Валиханов и Г.Н.Потанин) / Ю.Н. Бессонов, В.Я. Якубович. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 80с. – (Русские путешественники)
934504
  Обручев В.В. По внутренней Азии. / Певцов М.В., Обручев В.А. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 88с.
934505
  Роні Ж. По вогонь. Печерний лев / Ж. Роні. – Київ, 1979. – 280 с.
934506
  Герке Р.П. По воде и земле на парусах / Р.П. Герке. – Рига, 1987. – 412с.
934507
  Ескін Е.О. По воді - на лижах / Е.О. Ескін, Ю.О. Петренко. – К, 1968. – 130с.
934508
   По водным путям Азиатской части СССР.. – М., 1958. – 557с.
934509
  Бурых Е.Б. По водным путям Подмосковья / Е.Б. Бурых. – М., 1958. – 195с.
934510
  Цабаев В.Г. По Военно-Грузинской дороге / В.Г. Цабаев. – 2-е дораб. изд. – Орджоникидзе, 1967. – 87с.
934511
  Цабаев В.Г. По Военно-Грузинской дороге / В.Г. Цабаев. – 3-е перераб. изд. – Орджоникидзе, 1971. – 120с.
934512
  Григорович С.Ф. По Военно-Осетинской дороге к Черному морю. : путеводитель / С.Ф. Григорович. – 2-е изд. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 120 с.
934513
  Покрасс Дм. и Дан По военной дороге / Дм. и Дан Покрасс. – Москва, 1961. – 118 с.
934514
   По военной дороге: Сб. песен о Сов.Армии и ВМФ.. – М., 1988. – 422с.
934515
  Блюхер В.В. По военным дорогам отца / В.В. Блюхер. – М, 1984. – 176с.
934516
   По военным дорогам.. – Иваново, 1958. – 324с.
934517
  Амундсен Р. По воздуху до 88(град) северной широты / Р. Амундсен. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 274с.
934518
  Макаров М.Т. По Волге-реке / М.Т. Макаров. – М., 1971. – 248 с.
934519
  Суздальцев М.А. По Волге. Путевой альбом. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 63с.
934520
  Малков В.М. По Волго-Балту / В.М. Малков. – Вологда, 1966. – 319с.
934521
   По Волго-Балту.. – Л., 1967. – 86с.
934522
  Ступицын Антон По воле волн : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 28-30 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
934523
  Тимофеев Л.И. По воле истории / Л.И. Тимофеев. – М., 1979. – 334с.
934524
   По воле народа: Из истории образов. БССР и созд. КП Белоруссии.. – Минск, 1988. – 254с.
934525
  Растригин Л.А. По воле случая / Л.А. Растригин. – М, 1986. – 205с.
934526
  Логвин Г. По Волині // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 95-142.


  Дослідження архітектурних пам"яток Волині
934527
  Бобров-Новгородский По волна воздушного океана / Бобров-Новгородский. – М, 1957. – 223с.
934528
  Кокона В. По волнам жизни : роман ; пер. с алб. / Ведат Кокона ; [Пред. Г. Эйнтрей]. – Москва : Радуга, 1986. – 542с.
934529
  Прудковский П.Н. По волчьему следу / П.Н. Прудковский. – Воронеж, 1955. – 95с.
934530
  Андронов И.И. По волчьему следу / Андронов И.И. – Москва : Правда, 1984. – 302 с. – В изд. также: Под афганским небом / Тимур Гайдар
934531
  Шевердин М.И. По волчьему следу. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1951. – 830с.
934532
  Шевердин М.И. По волчьему следу. / М.И. Шевердин. – М, 1955. – 758с.
934533
  Чумак И.В. По волчьим следам. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1966. – 96с.
934534
  Герасимов М. По волчьим тропам / М. Герасимов. – Владимир, 1955. – 112с.
934535
  Последович М.Т. По волчьим тропам : документальная повесть / М.Т. Последович; пер. с белорус. Н.Горулева. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 136 с.
934536
  Рыбникова М.А. По вопросам композиции. / М.А. Рыбникова. – М, 1924. – 112с.
934537
  Ольминский М. По вопросам литературы / М. Ольминский. – Л., 1926. – 132 с.
934538
  Рудзинский Д.Л. По вопросам теории и практики семеноводства. / Д.Л. Рудзинский. – 126с.
934539
  Кудрявцев П.П. По вопросам церковно-общественной жизни / П. Кудрявцев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Вып. 1. – 1906. – [8], 101 с. – Отд. оттиск из журн.: руды Киевской духовной академии
934540
  Палалко Л. По вопросу о существовании Запорожской Сечи / Л. Палалко, 1894
934541
  Лавровский П.А. По вопросу о южно-русском языке : (Письмо к редактору). – Б. м. : б. и., 1861. – [12] с. – Отд. оттиск: Основа, 1861, дек., с. 72–83 [разд. паг.].- Авт. указан в конце статьи


  С. 73-74. Мнение о происхождении слов росс, великоросс, россиянин, Россия, русс, русский, Русь.
934542
  Антонович В.Б. По вопросу об уничтожении Ярославова Вала / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Корчака-Новицкого, 1895. – 21с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
934543
  Коротнев А.А. По вопросу развития пресноводных мшанок / [соч.] А. Коротнева. – Киев : Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1889. – 18, [2], 2 л. табл., рис.
934544
  Одинцов М.М. По Восточной Сибири в геологических партиях / М.М. Одинцов. – Иркутск, 1981. – 189с.
934545
  Дулькейт Т.Г. По Восточному Алтаю / Т.Г. Дулькейт. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 78с.
934546
  Саркизов-Серазини По восточному Крыму / Саркизов-Серазини. – М., 1958. – 144с.
934547
  Малаков Д.В. По Восточному Подолью / Д.В. Малаков. – Москва, 1988. – 166 с.
934548
   По Восточному Присаянью.. – Иркутск, 1962. – 16с.
934549
  Тасин Н. По воюющей Франции / Н. Тасин [псевд.]; обл. работы худож. С.Н. Грузенберга. – Петроград : Книгоиздат бывш. М.В. Попова М.А. Ясного, 1915. – [4], 175 с.


  Иллюстратор: Грузенберг, Сергей Николаевич (1888-1934)
934550
  Кукрыниксы. По врагам мира. / Кукрыниксы. – Москва, 1982. – 152с.
934551
  Гаврилин В.П. По времени жизни / В.П. Гаврилин. – М., 1991. – 174с.
934552
  Сандрар Блэз По всему миру и в глубь мира : чудесная повесть о генерале Иоганне Августе Сутере / Блез Сандрар ; пер. с фр. М.М. Симонович. – Москва : Прометей, 1926. – 132 с.
934553
  Сандрар Б. По всему миру и в глубь мира / Б. Сандрар. – Москва, 1974. – 230 с.
934554
  Даррел Дж. По всему свету : По всему свету; Моя семья и другие звери; Птицы, звери и родственники / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 575с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0114-0
934555
  Арбат Ю.А. По всему свету. / Ю.А. Арбат. – Москва, 1964. – 111с.
934556
  Даррелл Д. По всему свету. Поймайте мне колобуса. / Д. Даррелл. – 2-е изд. – М, 1980. – 255с.
934557
  Кондрашов С.Н. По второму кругу / С.Н. Кондрашов. – Москва : Известия, 1978. – 239с.
934558
  Ряполова М. По второму кругу // Сегодня. – Киев, 2014. – 24 июня (№ 136). – С. 12-13


  Друга вища освіта: умови, терміни і ціни навчання в 10 найбільших вузах країни.
934559
   По второму кругу.. – М., 1965. – 616с.
934560
  Лазаренко Э.А. По вулканическим Карпатам. : Путеводитель / Э.А. Лазаренко. – Ужгород : Карпати, 1979. – 95с.
934561
  Лебединский В. По вулканическим местам Крыма / В. Лебединский. – Симферополь, 1961. – 60 с.
934562
  Лебединский В. По вулканическим местам Крыма. / В. Лебединский. – Симферополь : Крымиздат, 1964. – 112с.
934563
  Николов М. По върховете на руската литература / М. Николов. – София, 1961. – 208 с.
934564
   По гайдаровским местам.. – Горький, 1966. – 48с.
934565
  Щербина В. По гарний настрій - до Буковелю // Київський університет. – Київ, 2017. – Лютий (№ 2). – С. 6


  Вже традиційно щороку профспілка КНУ імені Тараса Шевченка організовує для студентів незабутній відпочинок у самому серці Карпат – Буковелі, на курорті європейського рівня. Щороку тут приймають тисячі охочих активно відпочити й зарядитися гарним ...
934566
  Єфімов Л.Ю. По гарячих слідах / Л.Ю. Єфімов. – К, 1984. – 183с.
934567
  Ященко В.Р. По геодезическим маршрутам / В.Р. Ященко. – Москва : Недра, 1990. – 95 с. – ISBN 5-247-02337-4
934568
  Федоров В.Д. По главной сути / В.Д. Федоров. – М., 1978. – 573с.
934569
  Твердохлебова Наталья По главной улице с оркестром : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 10-11 : Фото
934570
  Мазин А.А. По главным целям / А.А. Мазин. – Воронеж, 1968. – 32с.
934571
  Михайлов Константин По гнездовьям динозавров : Спираль времени / Михайлов Константин, Орехова-Соколова Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-171 : Фото
934572
  Гринько Д. По гоголіських місцях / Д. Гринько. – Київ, 1952. – 38 с.
934573
  Торопов С.А. По голубым дорогам Прикамья: Туристические маршруты / С.А. Торопов. – Пермь, 1976. – 286с.
934574
  Ветрогонский В.А. По голубым дорогам Северо Запада / В.А. Ветрогонский. – Ленинград, 1983. – 5с.
934575
   По голубым просторам.. – М., 1965. – 224с.
934576
  Яцковский А.И. По горам и долинам Камчатки / А.И. Яцковский. – М., 1959. – 94с.
934577
  Цагараев П.Т. По горам и долинам Киргизии / П.Т. Цагараев. – Фрунзе, 1961. – 122с.
934578
  Резанов И.А. По горам и пустыням Азии : Путешествия К.И. Богдановича / И.А. Резанов. – Москва : Мысль, 1976. – 78с.
934579
  Федоровский Н.М. По горам и пустыням Средней Азии / Н.М. Федоровский. – Москва; Ленинград, 1937. – 183с. + карта
934580
  Обручев В.А. По горам и пустыням Средней Азии. / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 244с.
934581
  Кузнецов С По горам и равнинам / С Кузнецов. – Л., 1947. – 276с.
934582
  Кузнецов С По горам и равнинам = Очерки по геологии нашей страны / С Кузнецов. – Москва, 1957. – 280с.
934583
  Обручев С.В. По горам и тундрам Чукотки : Экспедиция 1934-1935 гг. / С.В. Обручев. – Москва, 1957. – 198с.
934584
  Обручев С.В. По горам и тундрам Чукотки / С.В. Обручев. – Магадан, 1974. – 239с.
934585
  Плудек А. По горам идет март. / А. Плудек. – М., 1966. – 111с.
934586
  Щербаков Д.И. По горам Крыма, Кавказа и Средней Азии : Путевые очерки / Д.И. Щербаков. – Москва : Географгиз, 1954. – 200с.
934587
   По горам через океаны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 38 : рис. – ISSN 1029-5828
934588
   По горам, по долам.. – М., 1988. – 48с.
934589
  Куминова А.В. По Горному Алтаю / А.В. Куминова. – Барнаул, 1953. – 184с.
934590
  Фадеева Т.М. По горному Крыму / Т.М. Фадеева. – Москва : Искусство, 1987. – 176 с.
934591
  Коновалов В.м. По горным и степным тропам / В.м. Коновалов. – Краснодар, 1951. – 76с.
934592
  Лезина И.Н. По горным лесам Восточного Крыма / И.Н. Лезина. – Симферополь, 1977. – 80с.
934593
  Ананян В.С. По горным тропам / В.С. Ананян. – Москва, 1956. – 378 с.
934594
  Станюкович К.В. По горным тропам / К.В. Станюкович. – М., 1957. – 208с.
934595
  Чивилихин В.А. По городам и весям / В.А. Чивилихин. – М., 1979. – 319с.
934596
  Чивилихин В.А. По городам и весям / В.А. Чивилихин. – М., 1983. – 496с.
934597
  Горбаневский М.В. По городам и весям "Золотого кольца" / М.В. Горбаневский, В.Ю. Дукельский. – М., 1983. – 190с.
934598
   По городам и селам своего края.. – М., 1926. – 116с.
934599
  Попов Ю.П. По городам и странам: очерки / Ю.П. Попов. – М., 1982. – 64с.
934600
  Богемский Г.Д. По городам Италии / Г.Д. Богемский. – Москва : Географгиз, 1955. – 232с.
934601
  Персианова О.М. По городам Италии : заметки о худож. памятниках / О.М. Персианова. – Ленинград ; Москва, 1965. – 176 с.
934602
  Персианова О.М. По городам Италии / О.М. Персианова. – 2-е изд. – Ленинград, 1968. – 176 с.
934603
  Косарев В.Д. По городам Молдавии / В.Д. Косарев. – Кишинев, 1978. – 35 с.
934604
  Ткачев В.А. По городам Приморья / В.А. Ткачев, С.Н. Николаев. – М., 1966. – 68с.
934605
  Карягин Д.А. По городам Советской Татарии. Елабуга / Д.А. Карягин. – Казань, 1962. – 52с.
934606
  Михайлов Е.Д. По городам США : Путевые заметки / Е.Д. Михайлов. – Москва : Мысль, 1964. – 239 с. : карта
934607
  Сабиров Р.М. По городам Татарии / Р.М. Сабиров. – Казань, 1976. – 192с.
934608
  Степанов А.А. По городам Хабаровского края. / А.А. Степанов. – М., 1966. – 36с.
934609
   По горячей земле: Повести и рассказы.. – М., 1986. – 300с.
934610
  Узюмов Ю.А. По горячему следу / Ю.А. Узюмов. – Горький, 1962. – 35с.
934611
  Коган А.И. По горячему следу... / А.И. Коган. – Красноярск, 1973. – 96с.
934612
   По горячим следам. – М., 1962. – 191с.
934613
  Сигорский А.В. По горьковским местам / А.В. Сигорский. – Горький : Облгиз, 1948. – 160с.
934614
  Сигорский А.В. По горьковским местам / А.В. Сигорский. – 2-е изд. доп. и испр. – Горький, 1953. – 312 с.
934615
  Елисеев А.И. По горьковским местам. / А.И. Елисеев. – Горький, 1967. – 79 с.
934616
  Якушин Н.И. По градам и весям. / Н.И. Якушин. – Архангельск, 1965. – 302с.
934617
  Колпинский Ю.Д. По Греции и Италии / Ю.Д. Колпинский. – М., 1960. – 188с.
934618
  Ашукин Н.С. По грибоедовской Москве / Н.С. Ашукин. – Москва, 1924. – 63 с.
934619
  Солоухин В.А. По грибы / В.А. Солоухин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
934620
  Чумаков А.С. По грорным тропам Хевсуриии. / А.С. Чумаков. – М., 1937. – 182с.
934621
  Гоберман Д.Н. По Гуцульщине / Д.Н. Гоберман. – Ленинград, 1979. – 166 с.
934622
  Басевич В.В. По дальневосточным морям / В.В. Басевич. – 3-е Изд. – Москва : Транспорт, 1966. – 170с
934623
  Басевич В.В. По дальневочтоынм морям / В.В. Басевич. – М., 1959. – 100с.
934624
  Петкер Б.Я. По дальним странам / Б.Я. Петкер. – Москва, 1976. – 241 с.
934625
   По данным разведки.... – М., 1991. – 475с.
934626
  Заксор В. По двум следам / В. Заксор. – Хабаровск, 1969. – 48с.
934627
  Кочетов В. По двум тысячелетиям : Поездка в Италию / Веволод Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 126с.
934628
  Головкин Б.Н. По дедовским рецептам / Б.Н. Головкин. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 208 с.
934629
  Крашенинников В.Л. По Декану. Индийские впечатления / В.Л. Крашенинников. – М., 1963. – 264с.
934630
   По декрету Ильича. Курортное строительствово в Крыму 1920-1989 : Сборник документов и материалов. – Симферополь : Таврія, 1989. – 238с.
934631
  Сарымсаков Ташмухаммед Алиевич По декрету Ленина / Сарымсаков Ташмухаммед Алиевич; Ташкентский государственный университет. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1980. – 92с.
934632
  Вальдман В.М. По делу обвиняется... / В.М. Вальдман, Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1987. – 112с.
934633
  Елисеев В.И. По джунглям Конго. / В.И. Елисеев. – Москва : Мысль, 1978. – 143 с.
934634
  Кришньовська А. По диплом - до Литви // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 103). – С. 9


  Про умови навчання та проживання.
934635
  Мирошниченко Б.А. По Днепру / Б.А. Мирошниченко. – М., 1967. – 267 с.
934636
  Лапоногов А.Н. По Днепру. Путеводитель. / А.Н. Лапоногов. – Москва : Мысль, 1970. – 223с.
934637
   По Днестру : Туристская маршрутная схема. – Москва, 1967. – 13с.
934638
  Козловський М. По Дніпру: / М. Козловський. – К., 1986. – 208с.
934639
  Головань Г.А. По дну тропического моря / Г.А. Головань. – Москва : Мысль, 1978. – 158 с. : ил.
934640
  Попов А.А. По доброй воле: стихи / А.А. Попов. – М., 1990. – 124с.
934641
  Левенко В.Я. По доброй земле / В.Я. Левенко. – Симферополь, 1982. – 47с.
934642
   По доверенности сердец.. – Л., 1965. – 64с.
934643
  Головань И.П. По долгу гражданина / И.П. Головань. – М., 1962. – 63с.
934644
  Пистер Я.Я. По долгу гражданина / Я.Я. Пистер. – Тула, 1976. – 80с.
934645
  Бабакин Ф В. По долгу и призванию: Из опыта парт. работы по воспитанию молодежи / Ф В. Бабакин. – М, 1988. – 142с.
934646
  Долгов А.М. По долгу интернационализма / А.М. Долгов. – М, 1989. – 54с.
934647
  Изгаршев В.Ф. По долгу интернационалистов / В.Ф. Изгаршев. – М., 1981. – 55с.
934648
  Смирнов В.С. По долгу интернациональной солидарности. / В.С. Смирнов. – Минск, 1982. – 158с.
934649
  Гарин С.С. По долгу сердца / С.С. Гарин. – М, 1967. – 223с.
934650
  Кожин А.И. По долгу человека нового мира / А.И. Кожин. – М., 1962. – 63с.
934651
  Урляпов В.Ф. По долинам и взгорьям Комодо и Флореса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 73-75. – ISSN 0321-5075


  Ііндонезія: туристичні маршрути.
934652
  Соловьев С.П. По долинам и перевалам центральной части Северного Кавказа / С.П. Соловьев. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 64с.
934653
  Коваль Г.П. По долинам и по взгорьям / Г.П. Коваль. – М, 1958. – 251с.
934654
  Медведев А.И. По долинам и по взгорьям / А.И. Медведев. – Изд. 4-е. – Свердловск, 1964. – 219с.
934655
  Гензель В.А. По долинам рек Свердловской области. : историко-географические экскурсии / В.А. Гензель. – Свердловск, 1947. – 62с.
934656
  Грудзинский М.Э. По долине Малой Алматинки / М.Э. Грудзинский. – Алма-Ата, 1955. – 112с.
934657
  Маринов К. По долини и балкани : Партизански спомени / К. Маринов. – второ допълнено издание. – София : Народна младеж, 1955. – 329, [3] с.
934658
  Горчаков В. По Дону и Кубани / В. Горчаков. – Л., 1965. – 40с.
934659
  Дружинин В.Н. По дорогам Венгрии. / В.Н. Дружинин. – Л, 1983. – 94с.
934660
  Федоров Г.И. По дорогам войны / Г.И. Федоров. – Горький, 1946. – 76с.
934661
  Ломидзе Г. По дорогам войны : из фронтовых записей / Г. Ломидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 182 с.
934662
  Дорохин Н. По дорогам войны / Н. Дорохин. – М., 1950. – 116с.
934663
  Кричевский И. По дорогам войны / И. Кричевский, К. Лапин. – М, 1968. – 68с.
934664
  Борзенко С.А. По дорогам войны / С.А. Борзенко. – Москва : Советская Россия, 1978. – 384 с.
934665
  Лобанова Р.Ф. По дорогам войны. / Р.Ф. Лобанова. – Кемерово, 1965. – 88с.
934666
  Бескоровайный А.И. По дорогам войны. / А.И. Бескоровайный. – Москва, 1981. – 224с.
934667
  Новиков А.Г. По дорогам войны. Песни для голоса /хора/ в сопровождении фортепиано /баяна/ / А.Г. Новиков. – Москва, 1976. – 72с.
934668
  Попов А.Ф. По дорогам войны: воспом. командира сапер. батальона / А.Ф. Попов. – Сыктывкар, 1990. – 284с.
934669
  Рессел А. По дорогам войны: Воспоминания / А. Рессел. – М., 1978. – 352с.
934670
   По дорогам дружбы : Дни советской литературы в Польше. – Москва : Советский писатель, 1981. – 192с.
934671
   По дорогам дружбы: Дни сов. лит. в Польше.. – М., 1981. – 191с.
934672
  Равич Н.А. По дорогам Европы / Н.А. Равич. – М, 1964. – 271с.
934673
  Шагинян М.С. По дорогам Европы / М.С. Шагинян. – Москва, 1966. – 172с.
934674
  Леманис И.К. По дорогам жизни / И.К. Леманис. – Рига, 1953. – 352с.
934675
  Караваева А.А. По дорогам жизни / А.А. Караваева. – М., 1957. – 792с.
934676
  Стаднюк И.Ф. По дорогам жизни. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1964. – 48с.
934677
  Гончаренко Н.В. По дорогам западного мира / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1969. – 200с.
934678
  Турков А.М. По дорогам и по страницам / А.М. Турков. – М., 1968. – 208с.
934679
  Давиташвили М. По дорогам и селам Грузии / М. Давиташвили. – Тбилиси, 1951. – 142с.
934680
  Петровский А.Д. По дорогам и тропам гвинейской саванны : Записки геологов / А.Д. Петровский, Ю.П. Селиверстов. – Москва : Мысль, 1986. – 144с.
934681
  Добкович В.В. По дорогам и тропам Ленинградской области. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 210с.
934682
  Успенский Л.В. По дорогам и тропам языка. / Л.В. Успенский. – М., 1980. – 271с.
934683
  Антонов С.П. По дорогам идут машины : рассказы и очерки / С.П. Антонов. – Ленинград : Советский писатель, 1950. – 224с.
934684
  Антонов С.П. По дорогам идут машины : рассказы и очерки / С.П. Антонов. – Москва : Художественная литература, 1951. – 272с.
934685
  Тер-Аванесян По дорогам Индии и Непала / Тер-Аванесян. – М., 1962. – 358с.
934686
   По дорогам Испании.. – М., 1978. – 42с.
934687
   По дорогам Китая.. – М., 1989. – 368с.
934688
  Винников А.З. По дорогам минувших столетий / А.З. Винников, А.Т. Синюк. – Воронеж, 1990. – 318с.
934689
  Фридланд Л.С. По дорогам науки / Л.С. Фридланд. – Л., 1954. – 344с.
934690
  Фридланд Л.С. По дорогам науки / Л.С. Фридланд. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1956. – 452с.
934691
  Фридланд Л.С. По дорогам науки / Л.С. Фридланд. – Изд. 4-е. – М., 1959. – 459с.
934692
  Золотницкая Р.Л. По дорогам неведомого Туркестана : к 150-летию со дня рождения Н.А.Северцова / Золотницкая Р.Л. – Москва : Мысль, 1978. – 95 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 89-92
934693
  Листов В В. По дорогам новой Кубы / В В. Листов, . – М, 1960. – 155с.
934694
  Гужель А.М. По дорогам памяти : стихи / А.М. Гужель; пер. с молдав. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 48 с.
934695
  Булкин С.П. По дорогам Первой Конной. / С.П. Булкин. – Донецк, 1971. – 47с.
934696
  Колесникова Н.Н. По дорогам подполья / Н.Н. Колесникова. – Баку, 1966. – 312 с.
934697
  Колесникова Н.Н. По дорогам подполья. / Н.Н. Колесникова. – 2-е изд. – Баку, 1973. – 386с.
934698
  Грусланов В.Н. По дорогам прошлого / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Л., 1959. – 192с.
934699
  Грусланов В.Н. По дорогам прошлого / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Л., 1967. – 191с.
934700
  Шагинян М.С. По дорогам пятилетки / М.С. Шагинян. – М, 1947. – 447с.
934701
  Шагинян М.С. По дорогам пятилетки / М.С. Шагинян. – 2-е доп. изд. – М, 1948. – 504с.
934702
  Рашид М. По дорогам Родины. / М. Рашид. – М., 1960. – 72с.
934703
  Зверев В.П. По дорогам Родины. Велотуризм / В.П. Зверев. – М, 1954. – 64с.
934704
  Листов В В. По дорогам свободы / В В. Листов, . – М, 1973. – 168с.
934705
   По дорогам священным.. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 252с.
934706
  Батов П.И. По дорогам славы отцов / П.И. Батов. – Москва, 1972. – 97с.
934707
  Дайреджиев В.Л. По дорогам трех республик / В.Л. Дайреджиев. – М., 1954. – 104с.
934708
   По дорогам Украины. – Киев, 1977. – 129 с.
934709
  Антонов В.С. По дорогам фронтовым / В.С. Антонов. – Куйбышев, 1989. – 214с.
934710
   По дорогам четырех континентов.. – М., 1976. – 80с.
934711
  Коничев К.И. По дорогам Эллады / К.И. Коничев. – Л., 1959. – 144с.
934712
  Подорожный Н.А. По дорогам юности моей / Н.А. Подорожный. – Москва : Венное, 1987. – 156 с.
934713
  Антонов С.П. По дорогах ідуть машини / С.П. Антонов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 208 с.
934714
  Казаков Ю.П. По дороге / Ю.П. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1961. – 260 с.
934715
  Торкунов А.В. По дороге в будущее / Анатолий Торкунов ; [ред.-сост. : А.В. Мальгин, А.Л. Чечевишников]. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 477 с. – (Признанные). – ISBN 978-5-7567-0600-0
934716
  Малыгин В.М. По дороге в завтра (Очерки и повесть). / В.М. Малыгин. – Оренбург, 1962. – 276с.
934717
  Фиш Г.С. По дороге в Сегежу / Г.С. Фиш. – М, 1963. – 47с.
934718
  Кудравец А.П. По дороге домой : рассказы, заруб. этюды / А.П. Кудравец. – Минск : Юнацтва, 1985. – 240 с.
934719
  Доржелес Р. По дороге мандаринов / Р. Доржелес. – М,-Л., 1926. – 175с.
934720
  Мазурин Н.И. По дороге на Москву / Н.И. Мазурин. – М, 1968. – 223с.
934721
  Флоров Г.Ф. По дороге на Тайшет / Г.Ф. Флоров. – М, 1978. – 70с.
934722
  Балбек Елена По дороге на юг : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 86-93 : Фото
934723
  Ананьин С.А. По дороге не туда / С.А. Ананьин. – Москва, 1969. – 152с.
934724
   По дороге русских сестер.. – Махачкала, 1960. – 215с.
934725
  Иоселиани О.Ш. По дороге с мельницы / О.Ш. Иоселиани. – Тбилиси, 1966. – 247с.
934726
  Курилло Кость По дорозі ... : поезії... / Кость Курилло // В ярмі / Є.П. Мандичевський. – 2-ге доп. вид. – Тернополь : "Друк. Подільська" Й. Степка, 1907. – 32 с. : 1 портр.
934727
  Садовяну М. По дорозі в Хирлеу / М. Садовяну. – Київ, 1953. – 140с.
934728
  Арендаренко Ірина По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика) / НАНУ. Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ірина Арендаренко. – Київ : Фоліант, 2004. – 216с. – ISBN 966-8474-16-3
934729
  Рыбин В.А. По древнему пути "из варяг в греки" / В.А. Рыбин. – Москва : Мысль, 1971. – 174с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
934730
  Бабаджанова Г.И. и др. По древним городам Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Шахрисабз, Бухара, Хива. / Г.И. и др. Бабаджанова. – Москва : Профиздат, 1988. – 338с.
934731
  Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта / С.П. Толстов. – М., 1962. – 324с.
934732
   По древним русским городам. – Москва, 1958. – 264 с.
934733
  Абдуллин Х. По древним тропам : роман, рассказы : пер. с уйгур. / Хизмет Абдуллин ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 399 с. – Библиогр.: ил.
934734
  Воронов Ю.Н. По древним тропам горной Абхазии / Ю.Н. Воронов. – Сухуми, 1982. – 57с.
934735
  Гагарин С.С. По дуге большого круга / С.С. Гагарин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 351с.
934736
  Грунин А.Г. По Дунаю / А.Г. Грунин. – М., 1962. – 88с.
934737
  Ткаченко А.С. По душам / А.С. Ткаченко. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 19с.
934738
  Лукницкий П.Н. По дымному следу / П.Н. Лукницкий. – М., 1973. – 269с.
934739
  Лукницкий П.Н. По дымному следу / П.Н. Лукницкий. – М., 1979. – 320с.
934740
  Никитин В.П. По Европе / В.П. Никитин. – Москва, 1953. – 112 с.
934741
  Цонев Васил По Европе / Цонев Васил. – София, 1974. – 125с.
934742
  Бородай В. По Египту / В. Бородай. – К.-М., 1965. – 16с.
934743
   По единому плану.. – М., 1971. – 222с.
934744
  Передольский В.В. По Енисею / В.В. Передольский. – С.-Пб. – 183 с.
934745
  Колесов А.Н. По Енисею : Путевод. для туристов / А.Н. Колесов. – М., 1979. – 159с
934746
  Веревкин И.Ф. По Енисею : Путевод. туристов от Красноярска до Диксона / И.Ф. Веревкин, К.Н. Глушко. – Москва, 1979. – 96с
934747
  Колесов А.Н. По Енисею. / А.Н. Колесов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск, 1990. – 177с.
934748
  Лямшин Ігор По етикетці зустрічати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – ISSN 0130-5212
934749
  Сенченко І.А. По єврейських колоніях Криворіжжя та Херсонщини / Сенченко І.А. – Харків : ДВУ, 1929. – 32 с.
934750
  Таран Ю.А. По живому клиенту / Ю.А. Таран. – Новосибирск, 1972. – 80с.
934751
  Виноградов И.И. По живому следу : Духовные искания русской классики. Литературно-критические статьи / И.И. Виноградов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 384 с.
934752
  Далекий М.О. По живу і мертву воду / М.О. Далекий. – Львів, 1968. – 432с.
934753
  Далекий М.О. По живу і мертву воду / М.О. Далекий. – Львів, 1972. – 432с.
934754
  Кудрин Л.Я. По живым мишеням. / Л.Я. Кудрин. – Иваново, 1960. – 62с.
934755
  Гилев В.И. По жизненным показаниям / В.И. Гилев. – Л., 1990. – 157с.
934756
  Горбунов Дм. По жизни с песней / Дм. Горбунов. – Ярославль, 1969. – 136с.
934757
  Стеллецкий Игн. По забытому Кавказу. / Игн. Стеллецкий. – М.Л., 1931. – 102с.
934758
  Суслов М.А. По заветам великого Ленина / М.А. Суслов. – М., 1975. – 32с.
934759
   По заветам Ильича.. – Ворошиловград, 1970. – 38с.
934760
  Восс А. По заветам Ленина / А. Восс. – Рига, 1968. – 135с.
934761
   По заветам Ленина.. – Калинин, 1960. – 196с.
934762
  Черапкин Н.И. По заветам М. Горького / Н.И. Черапкин. – Саранск, 1961. – 120 с.
934763
  Кубраков Г.М. По заветам Макаренко / Г.М. Кубраков. – М., 1987. – 118с.
934764
  Арногольд Э. По заветному пути. Воспоминания о полярных плаваниях и открытиях на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" в экспедициях 1910-1915 гг. / Э. Арногольд; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 196с.
934765
   По заданию В.И.Ленина.. – М., 1971. – 255с.
934766
  Лисочкин И.Б. По заданию Иллича -- за океан / И.Б. Лисочкин. – Л., 1963. – 84с.
934767
  Хромов С.С. По заданию Ленина / С.С. Хромов. – М, 1964. – 158с.
934768
  Хромов С.С. По заданию Ленина / С.С. Хромов. – М, 1964. – 158с.
934769
  Крюков М.С. По заданию редакции / М.С. Крюков. – М., 1986. – 221с.
934770
  Ветров И По заданию Ставки / И Ветров. – Київ : Политиздат Украинны, 1990. – 255с.
934771
  Колос И.А. По заданию Центра: Записки разведчика / И.А. Колос. – М., 1989. – 318с.
934772
  Колос И.А. По заданию Центра: Записки разведчика / И.А. Колос. – М., 1991. – 286с.
934773
  Милютин Н.А. По заданиям Ленина / Н.А. Милютин. – 2-е изд. – М, 1986. – 28с.
934774
  Степанова В.И. По Заилийскому Алатау / В.И. Степанова. – Алма-Ата, 1977. – 190с.
934775
   По Закавказью. : Путеводитель. – Москва : Мысль, 1972. – 327с.
934776
   По Закарпатью.. – К., 1959. – 48с.
934777
  Баранов М.М. По законам братства / М.М. Баранов. – Барнаул, 1975. – 184с.
934778
  Саликов Р.А. По законам братства. / Р.А. Саликов, Л.И. Калядин. – М., 1981. – 176с.
934779
  Арсеньев Н.Г. По законам военного времени / Н.Г. Арсеньев, Е.М. Винокур. – Москва, 1982. – 263с.
934780
  Сиделковский А.Л. По законам военного времени / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 18-21
934781
  Сиделковский А.Л. По законам военного времени. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 23-24
934782
  Граков А. По законам волчьей стаи : Роман. Рассказы / А. Граков. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 480с. – ISBN 5-88475-056-0
934783
  Тесля М. По законам восприятия / М. Тесля. – М, 1969. – 110с.
934784
  Саватеев В.Я. По законам времени / В.Я. Саватеев. – М., 1988. – 143с.
934785
  Сабирзянов Г.С. По законам дружбы и братства / Г.С. Сабирзянов. – Казань : Татарское книжное, 1974. – 239 с.
934786
   По законам интеграции.. – М., 1988. – 62с.
934787
  Саядов С.А. По законам интернационализма / С.А. Саядов. – Москва : Мысль, 1983. – 267 с.
934788
  Горохов В.С. По законам колхозной жизни / В.С. Горохов. – Саратов, 1979. – 148с.
934789
  Эренгросс Б.А. По законам красоты / Б.А. Эренгросс. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1961. – 108, [3] c.
934790
  Кожевников С.Е. По законам красоты / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1963. – 372с.
934791
  Ибрагимов М.А. оглы По законам красоты / М.А. оглы Ибрагимов. – Баку, 1964. – 320с.
934792
  Брайнина Б.Я. По законам красоты / Б.Я. Брайнина. – М., 1968. – 340с.
934793
  Белинская Н.А. По законам красоты / Н.А. Белинская. – Душанбе, 1981. – 137с.
934794
  Зборовский Е.М. По законам красоты / Е.М. Зборовский. – 2-е изд., доп., перераб. – М., 1988. – 175с.
934795
  Лукьянов Б.Г. По законам красоты / Б.Г. Лукьянов. – М, 1988. – 475с.
934796
  Демина Л.М. По законам красоты / Л.М. Демина. – М, 1990. – 204с.
934797
  Абрамович Г.Л. По законам красоты. / Г.Л. Абрамович. – Москва, 1961. – 32с.
934798
  Павлинская А.П. По законам красоты. / А.П. Павлинская. – Л., 1965. – 62с.
934799
  Искржицкий Г.И. По законам красоты: Беседы об архитектуре / Г.И. Искржицкий, М.А. Сычева. – Москва, 1981. – 144 с.
934800
  Ивин А.А. По законам логики / А.А. Ивин. – М., 1983. – 208с.
934801
  Давыдов Э.М. По законам марша : стихи / Э.М. Давыдов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1974. – 63 с.
934802
   По законам морального кодекса.. – М., 1965. – 159с.
934803
  Романов А.Н. По законам мужества / А.Н. Романов. – Кишинев, 1975. – 144с.
934804
   По законам мужества: Очерки , публ.. – М., 1977. – 80с.
934805
   По законам мужества: Сб.. – Одесса, 1978. – 105с.
934806
  Декельбаум А.З. По законам сохранения / А.З. Декельбаум. – Омск, 1981. – 80с.
934807
  Савина Нина По законам стаи : В курсе / Записал Эдуард Михайлов // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 106-109 : Фото
934808
  Султанов К.К. По законам художественности / К.К. Султанов. – Махачкала, 1979. – 128с.
934809
  Дмитрук А.Г. По законом красоты. / А.Г. Дмитрук. – К., 1985. – 80с.
934810
  Чернова О.М. По закону / О.М. Чернова. – Тюмень, 1961. – 125с.
934811
  Успенский Л.В. По закону буквы. / Л.В. Успенский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 240с. – (Эврика)
934812
  Успенский Л.В. По закону буквы. / Л.В. Успенский. – 2-е изд. – М., 1979. – 240с.
934813
  Павлов В.В. По закону верности / В.В. Павлов. – Москва, 1971. – 111с.
934814
  Батчаев М. По закону жизни. Серебряный дед. Белая скала / М. Батчаев, Хаджи-Кишиевич. – Черкесск, 1971. – 146 с.
934815
  Чистяков Н.Ф. По закону и совести / Н.Ф. Чистяков. – Москва : Военное издательство, 1979. – 256 с.
934816
  Чистяков Н.Ф. По закону и совести. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1979. – 256с.
934817
  Блех А.С. По закону и справедливости / А.С. Блех. – Краснодар, 1988. – 223с.
934818
  Эскин Б.М. По закону моря / Б.М. Эскин. – Симферополь, 1974. – 166с.
934819
  Алякринский Б.С. По закону ритма / Б.С. Алякринский, С.И. Степанова. – Москва, 1985. – 176с.
934820
  Лосев Е.Ф. По закону сердца / Е.Ф. Лосев. – М, 1985. – 207с.
934821
  Теньков С.А. По закону, по совести... / С.А. Теньков. – К., 1989. – 119с.
934822
   По залам Государственного музея искусств Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1976. – 104с.
934823
   По залам Радищенского музея: Рассказ о кол.Сарат. гос. худ. музея им.А.Н.Радищева.. – Саратов, 1985. – 192с.
934824
  Битехтин Б.И. По залам Третьяковской галереи / Б.И. Битехтин. – М., 1965. – 32с.
934825
  Володарский В.М. По залам Третьяковской галереи / В.М. Володарский. – Москва, 1975. – 176с.
934826
  Шарун Н.И. По залам художественного музея / Н.И. Шарун. – Горький, 1985. – 208с.
934827
   По залам Центрального музея В.И.Ленина.. – М., 1960. – 144с.
934828
  Михайлов В.С. По замкнутому кругу / В.С. Михайлов. – М, 1972. – 304с.
934829
  Алексеев Л.В. По Западной Двине и Днепру в Белоруссии / Л.В. Алексеев. – Москва : Искусство, 1974. – 143 с.
934830
  Лещенко Б.В. По Западному Кавказу / Б.В. Лещенко. – Краснодар, 1955. – 104с.
934831
  Цапенко М.П. По западным землям Курским и Белгородским / М.П. Цапенко. – Москва, 1976. – 144 с.
934832
  Селиванов Е.И. По западным районам КНР / Е.И. Селиванов. – М, 1986. – 146с.
934833
  Банников А.Г. По заповедникам Советского Союза / А.Г. Банников. – М, 1966. – 224с.
934834
  Горчаковский П.Л. По заповедникам Среднего Урала / П.Л. Горчаковский. – Свердловск, 1949. – 56с.
934835
   По заповедникам страны.. – М., 1986. – 92с.
934836
  Богданов О.П. По заповедникам Узбекистана / О.П. Богданов. – Ташкент, 1989. – 140с.
934837
  Курсков А.Н. По заповедным местам / А.Н. Курсков. – Минск, 1963. – 89с.
934838
   По заповідних місцях України.. – Київ : Молодь, 1960. – 211с.
934839
  Максименко П.П. По заповітах Леніна / П.П. Максименко. – К., 1970. – 140с.
934840
   По запутанному следу : повести и рассказы о сотрудниках уголовного розыска. – Москва : Воениздат, 1983. – 320с.
934841
  Скороходов Н.Н. По запутанным следам / Н.Н. Скороходов. – Саранск, 1979. – 135с.
934842
  Гвоздецкий Н.А. По зарубежной Европе. / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1970. – 210с.
934843
   По зарубіжних країнах : Географічний збірник: Посібник для вчителів географії. – Київ : Радянська школа, 1967. – 353с.
934844
   По заслугам: Сб. сариты и юмора.. – Саратов, 1981. – 47с.
934845
  Левин Б.Н. По затерянным следам. Повесть и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1958. – 108с.
934846
  Погрібний А. По зачарованому колу століть // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.3-17
934847
  Погрібний А.Г. По зачарованому колу століть, або Нові розмови про наболіле / Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2001. – 324с. – ISBN 966-7551-53-9
934848
  Озеров А.Н. По звездам выверяя путь / А.Н. Озеров. – Симферополь, 1966. – 71с.
934849
  Ханик Флориан По звездам. Путеводные звезды / Ханик Флориан, Билман Брайен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
934850
  Бычков С.В. По зеленым холмам Малайзии : путевые заметки / С.В. Бычков. – Москва : Наука, 1979. – 158с
934851
  Сиротин А.М. По земле братской Чехословакии / А.М. Сиротин, В.С. Михеев. – М, 1958. – 40с.
934852
   По земле Владимирской.. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль, 1970. – 208с.
934853
  Малков В.М. По земле Вологодской / В.М. Малков. – Вологда, 1972. – 383с.
934854
  Леонтьев В.В. По земле древних кереков / В.В. Леонтьев. – Магадан, 1976. – 231с.
934855
  Бирюков В.П. По земле казахстанской / В.П. Бирюков. – Алма-Ата, 1959. – 187с.
934856
  Фрадкин Н. По земле Камчатской / Н. Фрадкин. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1953. – 61с.
934857
  Лебедев В.В. По земле ходить не просто / В.В. Лебедев. – Пермь, 1964. – 476с.
934858
   По землі київській. : Путівник-довідник. – Київ, 1963. – 379с.
934859
  Дубаев Л. По земной шкале / Л. Дубаев. – Москва, 1968. – 72с.
934860
  Островский Б.С. По земному шару.. Книга для чтения на англ. яз. / Б.С. Островский. – М., 1970. – 142с.
934861
  Салай М.Г. По знакомым дорогам. / М.Г. Салай. – М., 1981. – 208с.
934862
  Салай М.Г. По знакомым дорогам. / М.Г. Салай. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 207с.
934863
  Шутов Г.К. По знанию Ильича. / Г.К. Шутов. – Иваново, 1990. – 276с.
934864
  Хаким С. По зову Ленина : стихи и поєма / С. Хаким; пер. с татар. Р.Морана. – Казань : Таткнигоиздат, 1960. – 96 с.
934865
   По зову Отчизны.. – Уфа, 1989. – 180с.
934866
  Дмитришин И.П. По зову памяти. / И.П. Дмитришин. – М., 1973. – 158с.
934867
  Прутский А.А. По зову партии / А.А. Прутский. – М., 1968. – 43с.
934868
  Громов А.Г. По зову партии / А.Г. Громов. – М, 1985. – 198с.
934869
  Гринюк В.Д. По зову партии, по велению сердца / В.Д. Гринюк. – Москва, 1958. – 24с.
934870
   По зову партии.. – Л., 1961. – 312с.
934871
  Илишкин Н.У. По зову Родины / Н.У. Илишкин. – Элиста, 1970. – 66с.
934872
  Виногоров Н.А. По зову Родины / Н.А. Виногоров. – Москва, 1987. – 126с.
934873
  Шапошников М.К. По зову Родины / М.К. Шапошников. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 204 с.
934874
  Сычева Т.А. По зову сердца : записки артиллериста / Т.А. Сычева. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 212с.
934875
  Торин В.Е. По зову сердца / В.Е. Торин. – Киев : Молодь, 1956. – 328с.
934876
  Шабшай Л.Л. По зову сердца / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1967. – 72с.
934877
  Алексеев Н.И. По зову сердца / Н.И. Алексеев. – Минск, 1974. – 413с.
934878
  Береговой Г.Т. По зову сердца / Г.Т. Береговой. – М, 1981. – 80с.
934879
  Храпко Н.Б. По зову сердца / Н.Б. Храпко. – Минск, 1982. – 144с.
934880
  Стельмах В.М. По зову сердца, по долгу коммуниста. / В.М. Стельмах. – Тула, 1970. – 179с.
934881
  Сычева Т. По зову сердца. / Т. Сычева. – М., 1952. – 204с.
934882
  Сычева Т. По зову сердца. / Т. Сычева. – М., 1952. – 232с.
934883
   По зову сердца.. – Омск, 1954. – 256с.
934884
  Черепанов Д. По зову сердца. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1958. – 40с.
934885
  Куракин П.Г. По зову сердца. / П.Г. Куракин. – Архангельск, 1967. – 224с.
934886
  Сычева Т.А. По зову сердца. / Т.А. Сычева. – К., 1973. – 439с.
934887
  Сычева Т.А. По зову сердца. / Т.А. Сычева. – 2-е изд., перераб. – К., 1989. – 301с.
934888
  Куракин П.Г. По зову сердца.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1964. – 254с.
934889
  Иванова О.Ю. По Золотому кольцу : путеводитель по культурно-историческим памятникам / О.Ю. Иванова. – Смоленск : Русич, 2007. – 368с. : илл. – (Памятные места России). – ISBN 978-5-8138-0761-9
934890
   По золотому кольцу России: Фотопутев.. – М., 1984. – 256с.
934891
  Гжицький В.З. По зорі / В.З. Гжицький. – Х., 1925. – 80с.
934892
  Энгельс Ф. По и Рейн. / Ф. Энгельс. – М., 1934. – 119с.
934893
   По Ивановской области.. – Иваново, 1958. – 204с.
934894
  Михайлов Л.М. По издательствам С.А.С.Ш / Л.М. Михайлов. – М, 1930. – 180с.
934895
  Гроденский Г. По Ильменскому заповеднику / Г. Гроденский. – М.-Л., 1951. – 128с.
934896
  Шаронова Наталья По имени и слову Петра митрополита // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (270). – С. 20-24. – ISSN 0869-8171


  Митрополит Петр (? — 1326) - митрополит Киевский и всея Руси, первый из митрополитов Киевских, имевших (с 1325) постоянное местопребывание в Москве. Канонизирован Русской церковью как святитель
934897
  Краминов Д.Ф. По Индии : Путевые очерки и зарисовки / Д.Ф. Краминов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 232с.
934898
  Кармен Р.Л. По Индии / Р.Л. Кармен. – Москва, 1960. – 127с.
934899
  Талызин Ф.Ф. По Индии и Цейлону / Ф.Ф. Талызин. – М, 1964. – 132с.
934900
  Лурье А.Я. По Индии. / А.Я. Лурье. – М., 1936. – 288с.
934901
   По Индии: Альбом.. – М., 1983. – 48с.
934902
  Манизер Г. По Индонезии / Г. Манизер. – М., 1965. – 52с.
934903
  Камбалов Н.А. По интересным местам Алтайского края. / Н.А. Камбалов. – 3-е изд., испр. и доп.). – Барнаул, 1956. – 132с.
934904
   По Ирану. – Москва : Наука, 1973. – 272 с.
934905
  Талызин Ф.Ф. По Ирану и Ираку : Записки врача эпидемиолога / Ф.Ф. Талызин. – 2-е изд. – Москва : Гос. издат.культ.-просвет. лит., 1954. – 192с.
934906
  Талызин Ф.Ф. По Ирану и Ираку. Записки врача эпидемиолога / Ф.Ф. Талызин. – М, 1952. – 160с.
934907
  Папков Ф.В. По Ирендыку / Ф.В. Папков. – Уфа, 1958. – 43с.
934908
  Стариковский Г. По Ирландии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 271-276. – ISSN 1130-6545
934909
  Иванов В.В. По Иртышу : Рассказы. Повести. Воспоминани / В.В. Иванов. – Омск, 1982. – 382с.
934910
  Жданов Ю.Т. По Испании / Ю.Т. Жданов. – М, 1970. – 78с.
934911
  Садовский Е.И. По историко-революционным местам Минска / Е.И. Садовский. – Минск, 1981. – 16 с.
934912
  Рабцевич В.В. По историко-революционным местам Челябинска / В.В. Рабцевич. – Челябинск, 1961. – 24с.
934913
  Рабцевич В.В. По историко-революционным местам Челябинска / В.В. Рабцевич. – Челябинск, 1961. – 24с.
934914
  Ларионов И.Н. По историческим и живописным местам Пскова и области / И.Н. Ларионов. – Псков, 1948. – 96с.
934915
  Руднев В.А. По историческим и культовым местам Индии. / В.А. Руднев. – Л., 1980. – 160с.
934916
   По историческим и памятным местам Орла.. – Орел, 1966. – 83с.
934917
   По историческим местам Астрахани.. – Астрахань, 1958. – 24с.
934918
  Полухин Т.А. По историческим местам Барнаула. / Т.А. Полухин. – Барнаул, 1969. – 56с.
934919
  Авербух П.К. По историческим местам Белгород-Днестровского / П.К. Авербух, Г.И. Криволап. – Одесса : Книжное издательство, 1963. – 38 с. : ил.
934920
  Авербух П.К. По историческим местам Белгород-Днестровского / П.К. Авербух, К.И. Криволап. – Одесса : Маяк, 1965. – 48 с. : ил.
934921
  Прокофьев В.Н. По Италии / В.Н. Прокофьев. – М., 1971. – 383с.
934922
   По итогам 2009 года транспортный комплекс Украины утратил 195 млн. тонн грузов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 41
934923
  Некрасов Н.К. По их следам, по их дорогам / Н.К. Некрасов. – Ярославль, 1975. – 304 с.
934924
  Некрасов Н.К. По их следам, по их дорогам / Н.К. Некрасов. – 2-е изд. – М : Советская Россия, 1979. – 330 с.
934925
  Петропавловский Н. По Ишиму и Тоболу / Н. Петропавловский. – 90с.
934926
  Петров А.Г. По Індії / А.Г. Петров. – Харків-Одеса, 1935. – 232с.
934927
   По історичних містах Київської Русі : фотопутівник. – Київ : Мистецтво, 1990. – 311 с. : іл.
934928
   По Кавказскому заповеднику. – Москва : Советская Россия, 1984. – 199 с.
934929
  Беме Л.Б. По Кавказу. Природа и охота / Л.Б. Беме. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 208с.
934930
  Данилова Л.А. По Калининградскому зоопарку / Л.А. Данилова. – Калининград, 1974. – 120с.
934931
  Николаев Е.В. По Калужской земле / Е.В. Николаев. – Москва, 1968. – 135 с.
934932
  Николаев Е.В. По Калужской земле / Е.В. Николаев. – 2-е. – Москва, 1970. – 144 с.
934933
  Козоріс М. По кам"яній стежці / М. Козоріс. – К. – 128с.
934934
  Селиванов П. По Каме / П. Селиванов. – М, 1947. – 42с.
934935
  Брейгер По Камчатке / Брейгер, , В. Якубович. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 119с. – (Библиотека по географии для средней школы)
934936
  Хаткевич Василий По канатной дороге - через Гималаи : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 3
934937
  Ющенко О.Я. По канві життя / О.Я. Ющенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 116 с.
934938
  Стронк Г.А. По Карелии: воспом., зарисовки. / Г.А. Стронк. – Петрозаводск, 1972. – 95с.
934939
  Стронк Г.А. По Карелии: воспом., зарисовки. / Г.А. Стронк. – 2-е изд., испр. и доп. – Петрозаводск, 1979. – 95с.
934940
  Шарлемань М.В. По Києву і його околицях / М.В. Шарлемань. – К., 1921. – 48с.
934941
  Мирзаян Г. По китайскому следу // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 9. – С. 78-81. – ISSN 1812-1896


  Куба після Фіделя Кастро: нові економічні реформи будуть проводити по китайському зразку
934942
  Бидструп Херлуф По Китаю : Впечатления от поездки по Китаю в февр.-апр. 1955 г. / Бидструп Херлуф. – М. : Искусство, 1958. – 176с.
934943
  Супруненко Володимир По козацькому сліду : Машина часу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 86-91 : Іл.,карта
934944
   По Кольской земле.. – Мурманск, 1969. – 215с.
934945
  Пономарева Е. По ком звонит гаагский колокол // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 27-42. – ISSN 0869-44435
934946
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Минск, 1984. – 367 с.
934947
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Москва, 1984. – 310 с.
934948
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Элиста, 1985. – 384с.
934949
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1986. – 559с.
934950
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Ставрополь, 1986. – 460с.
934951
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Кишинев, 1986. – 701с.
934952
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Воронеж, 1987. – 479с.
934953
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – М, 1988. – 588с.
934954
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. – Горький, 1989. – 430с.
934955
  Хемингуэй Э. По ком звонит колокол : [роман] / Эрнест Хемингуэй ; [пер. с англ. Н. Волжиной, Е. Калашниковой ; предисл., коммент. Б.А. Гиленсона]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 666, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-352-01372-3
934956
  Надеждинский Н.А. По комням! / Н.А. Надеждинский. – Ижевск, 1979. – 143с.
934957
   По кому "плаче" Гаага / І. Капсамун, В. Торба, А. Сенченко, А. Пасічник, В. Василенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 4-5


  Наскільки вдалим є наступ України на юридичному фронті? Юрист -міжнародник, суддя Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії (2002 - 2005 рр.), проф. В. Василенко: "Звернення до МС ООН - це тактика. А стратегією має бути підготовка ...
934958
  Хемінгуей Е. По кому б"є дзвін : Роман / Е. Хемінгуей. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 507с.
934959
  Кіт Л. По кому подзвін? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4


  Студентський парламент КНУ імені Тараса Шевченка скликав чергову конференцію студентів.
934960
  Юрцевич Н.С. По континентам и странам. / Н.С. Юрцевич. – Минск, 1983. – 112с.
934961
  Воскрекасенко С.І. По коню і по голоблях / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1969. – 224 с.
934962
  Мусин Ф.М. По координатам жизни / Ф.М. Мусин. – М., 1976. – 205с.
934963
  Ганзелка И. По Кордильерам / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага, 1958. – 336с.
934964
  Гарин-Михайловский Н.Г. По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову : карандашем с натуры / Н. Гарин. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1904. – [4], 384 с.


  На тит. л. фам.: Данилевич
934965
   По Корее.. – М., 1959. – 282с.
934966
  Адамчевский Я.Н. По Кракову / Я.Н. Адамчевский. – Варшава : Интерпресс, 1973. – 302с.
934967
  Гертик И. По Красному морю. / И. Гертик. – Москва : Молодая гвардия, 1933. – 144с. – (Библиотека экспедици и путешествий)
934968
  Иванов Александр По краю кипящего котла // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 102-112 : фото
934969
  Кобенков А.И. По краям печали и земли / А.И. Кобенков. – М., 1989. – 124с.
934970
   По Кремлю. – 5-е изд., доп. – Москва, 1975. – 255с.
934971
   По Кремлю.. – 3-е изд., доп. – М., 1964. – 304с.
934972
   По Кремлю.. – 4-е изд., доп. – М., 1970. – 255с.
934973
  Инов И.В. По кромке августа / И.В. Инов. – Л., 1980. – 95с.
934974
  Метельский Г.В. По кромке двух океанов. / Г.В. Метельский. – Москва : Мысль, 1978. – 189с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
934975
  Калинин А.В. По кругу совести и долга / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное изд-во, 1983. – 110 с.
934976
  Петонов В.К. По кругу солнца : стихи и поэма / В.К. Петонов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 64 с.
934977
  Федосеев Семен По крутым траекториям : арсенал // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 90-97 : Фото
934978
  Русев Х. По кручах. Роман. / Х. Русев. – К., 1955. – 371с.
934979
  Лялицкая С.Д. По Крымскому заповеднику. / С.Д. Лялицкая. – Москва, 1958. – 88 с.
934980
  Новиков Н.Г. По Крымскому южному кольцу / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1976. – 136с.
934981
  Щербаков Д.И. По Крыму Кавказу и Средней Азии : (Путевые очерки) / Д.И. Щербаков. – Москва : Географгиз, 1952. – 296с.
934982
  Костылев Г.Д. По Крыму. Краткие сведения для приезжающих / Г.Д. Костылев. – Симферополь, 1938. – 84с.
934983
   По Кубі.. – К., 1966. – 55с.
934984
  Кусов Г.И. По Куртатинскому ущелью / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1972. – 132с.
934985
  Тошев С. По кървав път : Документална повест за Пере Тошев / С. Тошев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1969. – 272 с.
934986
  Кондрашенко В.Т. По лабиринтам души подростка / В.Т. Кондрашенко. – Минск, 1991. – 70с.
934987
   По лабиринтам права.. – М., 1990. – 334с.
934988
  Тайван Л.Л. По Латгалии / Л.Л. Тайван. – Москва, 1988. – 165 с.
934989
  Слобожанский И. По лезвию ножа : боевая фантастика / Илья Слобожанский. – Киев : Книга, 2010. – 429, [2] с. – В содерж. также роман: Ветер, огонь и вода. – ISBN 978-966-8314-68-1
934990
   По Лене.. – Якутск, 1970. – 88с.
934991
  Андреева Л.В. По Ленинградской области / Л.В. Андреева. – Ленинград, 1978. – 167 с.
934992
  Смышляев В.А. По ленинским заветам / В.А. Смышляев. – Л., 1969. – 168с.
934993
  Закшевский В. По ленинским местам / В. Закшевский. – Краков, 1963. – 78с.
934994
  Бондаревская Т.П. По ленинским местам / Т.П. Бондаревская. – Ленинград, 1983. – 238 с.
934995
   По ленинским местам в Ленинграде.. – Л.М., 1964. – 60с.
934996
  Лугинин А.А. По ленинским местам города Горького : 1893-1894-1900 / Александр Лугинин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. – 100 с. : 25 портр. – Миниатюрное издание
934997
  Галиченко И.М. По ленинским местам Москвы / И.М. Галиченко. – М., 1960. – 167с.
934998
  Ясинский О.А. По ленинскому пути / О.А. Ясинский. – Минск, 1969. – 17с.
934999
  Христин Б.М. По ленинскому пути / Б.М. Христин. – Саратов, 1969. – 24с.
935000
   По ленинскому пути.. – М., 1970. – 544с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,