Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
934001
  Горелик Г. "... никогда не поссорятся" Лев Ландау и Матвей Бронштейн // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 93-103. – ISSN 0130-1640
934002
  Хоцянівська І. "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 183-190. – ISSN 2411-4146
934003
  Фоменко Е.Г. "Нечто подобное" как эпифаническое откровение в идиостиле Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 69-72. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
934004
  Крайник Г.С. "Нещасні випадки з людьми" як категорія кримінального права України // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-617-616-069-4
934005
  Лейберов О.О. "Нещасні фантасти!" - дискусія у подільській пресі про місце російської інтелігенції у революційних подіях 1917-1919 років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 171-185. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
934006
  Прокопчук В.С. "Нещастя цих українців у тому, що їм довелося жити в таку історичну епоху..." / В.С. Прокопчук, Н.В. Тітова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 136-146. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізована групова кримінальна справа, якою 1929 - 1930 рр. Кам"янець-Подільський окружний відділ ДПУ намагався сфабрикувати в Дунаївцях осередок "спілки визволення України".
934007
  Мервин У.С. "Ни единого лика в небе" : поэзия : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 119-128. – ISSN 1130-6545
934008
  Хургин А. "Ни за грош" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 32-44. – ISSN 0131-8136


  Цикл рассказов.
934009
   "Нианги" смеется. – М., 1959. – 62с.
934010
  Черемушникова И.К. "Нигилистская мода" против "блеска комильфотности" (Облик петербургской молодежи шестидесятых годов XIX столетия по воспоминаниям Е.Н. Водовозовой) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 157-166. – ISSN 0236-2007
934011
  Блынская Е. "Ниже мертвых" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 37-52. – ISSN 0131-8136


  Цикл рассказов.
934012
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
934013
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
934014
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
934015
  Сидоренко О. "Низова" література як джерело реконструкції світогляду пізнього Середньовіччя та Відродження // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 75-84. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті здійснено спробу визначити культурну, ідеологічну, світоглядну наповненість західнєвропейської "низової" літератури пізнього Середньовіччя та Відродження на прикладі німецьких шванків та англійських джестів. В статье предпринято попытку ...
934016
  Кудряшов Сергей "Никаких произвольных толкований". Как создавались первые советские учебники по истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-21. – ISSN 0235-7089
934017
  Кучеренко М. "Никаких сведений о нем не имеется". (Лев Григорович Грушевський) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 254-265. – ISBN 978-966-02-9727-2
934018
  Кузина Е. "Нико, Нико, Нико Пиросмани..." // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 68-113


  Ніко Піросмані (1862-1918) - всесвітньо відомий грузинський художник XX ст., самоучка, яскравий представник примітивного стилю в живописі. Є багато ілюстрацій.
934019
  Ковалевский М.М. "Никогда еще он не говорил так откровенно со мной" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 123-153. – ISSN 0869-6322


  Воспоминания М.М. Ковалевского о встречах с С.Ю. Витте накануне роспуска II Государственной думы. 1907 г.
934020
  Яремчук В. "Никогда мы не будем братьями": феномен політичних віршів у контексті українсько-російської інформаційної війни / В. Яремчук, А. Зуйковська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 163-178
934021
  Кутенков Б. "Никого, ничего - лишь понты да нелепые факты..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 26-30. – ISSN 0132-2036
934022
   [НИИ стандартизации и унификации]. – Москва
Вып. 46. – 1982
934023
   [НИИ стандартизации и унификации]. – Москва
Вып. 47. – 1982
934024
  Грызлов Анатолий Александрович Н-замкнутые пространства и свойства типа компактности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Грызлов Анатолий Александрович; Уркльск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 12л.
934025
  Величко Н.В. Н-замкнутые топологические пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Величко Н.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 9л.
934026
  Зотов А.К. Н-изотопии тернарных колец и афинные плоскости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зотов А.К. ; АН Молд. ССР , Ин-т матем. с вычислительным центром. – Москва, 1978. – 16 с.
934027
  Мартович Л. Не-читальник, 1900
934028
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Красноярск, 1989. – 765с.
934029
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
1. – 1989. – 399с.
934030
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
2. – 1989. – 380с.
934031
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1990. – 766с.
934032
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 95с.
934033
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва
Окончание. – 1991. – 80 с.
934034
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 656с. – ISBN 5-7838-0199-2
934035
  Стефановский Г.А. Нечистая сила. / Г.А. Стефановский. – Минск, 1960. – 100с.
934036
  Карьон Мигель де. Нечистые. Роман. / Мигель де. Карьон. – Л., 1968. – 270с.
934037
  Лурье Екатерина Нечисть Ирландии : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 72-77 : Фото
934038
  Сербіна А. Нечитабельні протоколи у кримінальному провадженні сторона обвинувачення v. сторони захисту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 30-32
934039
   Нечитайло, Василий Кириллович. Выставка произведений. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 40с.
934040
  Кузніченко С.Д. Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій / С.Д. Кузніченко, Ю.О. Гунченко, І.В. Бучинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 90-102. – ISSN 2524-0056
934041
  Балан В.Г. Нечітка модель п"яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі / В.Г. Балан, В.В. Снитюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 130-136. – ISSN 2306-6806
934042
  Максимова В.В. Нечітка модель параметричної оптимізації інженерної мережі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 292-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті пропонується задача параметричної оптимізації та її розв"язок в умовах нечіткої інформації.
934043
  Андросюк Ю.Є. Нечітка модель управління взаємодією зі стейкхолдерами в проєкті впровадження сіркополімерів у ключові галузі економіки / Ю.Є. Андросюк, В.Г. Балан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 30-40. – ISSN 2306-6814
934044
  Лендюк Т.В. Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі / Т.В. Лендюк, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський. – Одеса, 2017. – Т. 7, № 1/2. – С. 103-112. – ISSN 2223-5744


  У статті запропоновано реалізацію моделі формування навчального матеріалу на основі рівня знань студентів і складності завдань (побудови індивідуальної траєкторії навчання) та застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.
934045
  Приймак В.І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 225-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
934046
  Твердохліб І.П. Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля / І.П. Твердохліб, М.І. Вовк, Я.А. Прикарпатський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 329-337. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
934047
  Міхно П.Б. Нечітке оцінювання відпрацьованих земель // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 94-99 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
934048
  Вербенко І.О. Нечітке управління крановими установками на основі нейроподібних структур геометричних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вербенко Ірина Олегівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
934049
  Провотар О.О. Нечітки системи логічного виведення в задачах діагностики // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 181-182
934050
  Лавер В.О. Нечітки узагальнення класичних методів розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
934051
  Черняк О.І. Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 199-232. – ISSN 2306-3289
934052
  Лященко А.А. Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок / А.А. Лященко, Є.П. Волчко, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
934053
  Кічмаренко О. Нечіткі диференціальні рівняння з запізненням / О. Кічмаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для нечітких диференціальних рівнянь з запізненням доведено теореми існування та єдиності розв"язку, неперервної залежності від початкових функцій. Розглянуто питання обґрунтування схеми часткового усереднення на скінченому проміжку для систем з ...
934054
  Скрипник Н.В. Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптоматичні методи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
934055
  Притоманова О.М. Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв"язання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Притоманова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
934056
  Кучеренко Євген Іванович Нечіткі мережеві моделі динамічних взаємодіючих процесів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.23 / Кучеренко Є.І.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
934057
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки стану національної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 43-45.
934058
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки та ідентифікації моделей у міжнародних відносинах / Н.Б. Бєлоусова, Л. Копитова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 305-307.
934059
  Волошин О. Нечіткі методи розподілу витрат / О. Волошин, В. Лавер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-17. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено деякі алгоритми для розподілу витрат при нечітких умовах. Запропоновано нечіткі узагальнення подушного та рівневого податків на випадок нечіткого виконання обмежень на частки витрат агентів та на випадок нечіткого задання величини ...
934060
  Мулеса О.Ю. Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характеристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мулеса Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
934061
  Рясна І.І. Нечіткі моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Рясна Ірина Іванівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
934062
  Барабаш О.В. Нечіткі моделі опису ситуацій в системах автоматичного управління літальним апаратом / О.В. Барабаш, Р.В. Хращевський, Д.М. Обідін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 6-13


  Для досягнення концептуальної єдності формального опису розподіленої бази знань була розвинута теорія нечітких моделей в частині класів нечітких відповідностей і нечітких графів. Запропоновані класифікації нечітких відповідностей і графів, в основу ...
934063
  Волошин О.Ф. Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві колективного продукту / О.Ф. Волошин, О.В. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нечіткі постановки задач регульованої монополії, зокрема запропоновано нечітку модель визначення рівня виробництва колективного продукту. The regulated monopoly fuzzy settlement are considered, particular, a fuzzy model of production ...
934064
  Сіденко Є.В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сіденко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 37 назв
934065
  Резніченко Ю.С. Нечіткі моделі та методи прийняття рішень в автоматизованій системі підготовки оператора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Резніченко Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв
934066
  Влах М. Нечіткі поняття географічної науки: сутність та особливості використання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 4-8. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
934067
  Балан В.Г. Нечітко-множинна модель оцінювання та посилення конкурентоспроможності бренду роботодавця / В.Г. Балан, К.І. Петрова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 67-76. – ISSN 2306-6814
934068
  Бабенко Д.О. Нечітко-множинна модель портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності і транзакційних витрат // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 511-513. – ISBN 978-966-188-219-4
934069
  Навчук Г. Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові / Г. Навчук, Л. Шутак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 16-19. – ISSN 2311-9896
934070
  Красносельская Е. Нечто более важное... // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 896 (5). – С. 60-61. – ISSN 0320-331Х
934071
  Ларионова Е.О. Нечто о "презумпции невиновности" Онегинского текста / Е.О. Ларионова, С.А. Фомичев // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С.145-158. – ISSN 0130-7673


  Текстология "Евгения Онегина". Полемика вокруг статьи М.Шапиро "Евгений Онегин. Проблемы аутентичности текста" (Нов. мир.- 2002.-№6.-С.147-165)
934072
  Берг Ф.Н. Нечто о древности типа деревянных построек и резьбы в Важском крае : читано в торжественном заседании Общества 24 апреля, 1881 года / Ф.Н. Берг. – Санкт-Петербург : Типография и хромолитография Академии наук, 1882. – [2], 7 с., [8] л. цв. ил. – С 8-ю литографир. табл. = Памятники древней письменности и искусства ; 27
934073
   Нечто о поверьях белорусцев Полоцкого уезда. – 3с.
934074
  Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии : [сборник] / Батюшков К.Н. ; сост., вступ. ст. В. Кошелева. – Москва : Современник, 1985. – 408 с. – (Любителям российской словестности)
934075
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто / Р.Г. Подольный. – Москва : Знание, 1983. – 255с.
934076
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто : научно-худож. лит-ра / Р.Г. Подольный. – изд. доп. и перераб. – Москва : Детская литература, 1987. – 255с.
934077
  Макнот Д. Нечто чудесное : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ, 2001. – 413, [3] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Something wonderful. Eagle Syndication, 1988. – ISBN 5-17-009681-Х
934078
  Кобозева А.А. Нечувствительность стеганосообщения к сжатию и формальные достаточные условия ее обеспечения / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 193-204


  Получены достаточные условия для формального представления стеганопреобразования как совокупности возмущений сингулярных векторов матриц, отвечающих контейнеру, обеспечивающие нечувствительность (малую чувствительность) формируемого стеганосообщения к ...
934079
  Скорик Б. Нечуєве Надросся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1
934080
  Чепурко Б. Нечуй-вітер : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 5-15. – ISSN 0868-4790
934081
  Манян Л.В. Нечуй-Левицький "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 18-23
934082
   Нечуй-Левицький І."Кайдашева сімя" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48с. – Бібліогр.: 2грн.40к. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-93-1
934083
  Жадько В. Нечуй-Левицький Іван Семенович (- укр.прозаїк, драматург, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 638-639. – ISBN 978-966-8567-14-8
934084
  Побірченко Н.С. Нечуй-Левицький Іван Семенович (1834-1918) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 501-510. – ISBN 966-06-0367-3
934085
  Гаєвська Н. Нечуй-Левицький та українська жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Гаєвська, О.І. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 41-57. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про вплив І. С. Нечуя-Левицького на розвиток української жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. For Ukrainian literature, her writers were characterized by an appeal to the female image, and this is natural, because her fate at all times ...
934086
  Страшнова П.А. Нечуйвітри зводяться : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 357 с.
934087
  Білостоцький І. Нечутна розмова дерев та грибів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 26-28. – ISSN 2518-7104
934088
  Яворська Ольга Нечутний схлип : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 68-75. – ISSN 0868-4790
934089
  Савин В.В. Нештатная ситуация. / В.В. Савин. – Алма-Ата, 1990. – 174с.
934090
  Эпштейн А.Л. Нештатные работники / А.Л. Эпштейн. – М, 1964. – 76с.
934091
   Нещадименко Марко Петрович (1869-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 335. – ISBN 978-966-439-754-1
934092
  Занднер К. Нещадна ніч / К. Занднер. – К, 1959. – 120с.
934093
   Нещадна пам"ять Перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 6-7


  "Друга світова війна: український внесок, український подвиг, українське бачення". Круглий стіл в редакції "Дня".
934094
  Манько Л.Я Нещасне кохання : Народна драма на 5 дій зі співами і танцями / Л. Манько. – Львів : [Вид. Книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка] ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 42 с. – (Бібліотека "Український театр" ; Ч. 9)
934095
  Вишня Остап Нещасне кохання : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1956. – 108с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
934096
  Кравцов Д. Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.108-112. – ISSN 0132-1331
934097
  Наєнко М. Нещасний і великий Гоголь // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 524-526. – ISBN 978-617-7480-77-7
934098
  Шуневич Володимир Нещасний Леонід Ілліч // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 112-118. – ISSN 0130-5212
934099
  Ткаченко Д. Нещасні брати. / Д. Ткаченко. – Харків, 1927. – 16с.
934100
  Машкевич С. Нещасні випадки й катастрофи на київському трамваї (1891-1940) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 75-84. – ISSN 2309-9356


  Наводиться історіографія та класифікація нещасних випадків і катастроф на київському рейковому транспорті з 1891 по 1940 роки. Показано, що характер і причини пригод змінювалися з часом. Спочатку основним фактором була новизна цього виду транспорту й ...
934101
  Друмев В. Нещастна фамилия. / В. Друмев. – София, 1956. – 132с.
934102
  Друмев В. Нещастное семейство : Повесть из эпохи кирджалиев / Соч. В. Друмева (нын. епископа Климента) ; Пер. с болг. Китанчева. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой, 1880. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Славянский ежегодник, на 1879 г., изд. в Киеве под ред. Н.П. Задерацкого
934103
  Вайян-Кутюр"е Нещастя бути молодим / Вайян-Кутюр"е; П. Вайян-Кутюр"є. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 216 с.
934104
  Нечаев Л.Е. Нещечко / Л.Е. Нечаев. – М., 1990. – 77с.
934105
  Зубовський Д.С. Нещирість як соціальний феномен психологічного дослідження / Д.С. Зубовський, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 207-208
934106
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник / Роман Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 212, [3] с. – ISBN 966-7007-33-2
934107
  Іваничук Роман Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 1. – С.31-63. – ISSN 0868-4790
934108
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 26-52. – ISSN 0868-4790
934109
  Адамар Ж. Неэвклидова геометрия в теории автоморфных функций : [пер. с фр.] / Ж. Адамар. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133. – (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей / под общ. ред. В.Ф. Кагана ; № 6)
934110
  Пинус Александр Георгиевич Неэелементарные свойства линейно-упорядоченных множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пинус Александр Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ученый Совет Ин-та математики по присуждению ученых степеней. – Новосибирск, 1972. – 14л.
934111
  Ореховский П. Неэквивалентный обмен и свойства пространства в экономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 90-111. – ISSN 0042-8736
934112
  Немухин Александр Владимирович Неэмпирические потенциальные кривые двухатомных молекул в задачах молекулярной спектроскопии и атомного рассеяния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Немухин Александр Владимирович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.12
934113
  Зимонт С.Л. Неэмпирические расчеты некоторых малых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010417 / Зимонт С.Л.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1973. – 16л.
934114
  Павловский И.В. Неэмпирические расчеты простых соединений Бора. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Павловский И.В.; МГУ. – 20л.
934115
  Гуджавина Тамара Ивановна Неэмпирический расчет энергий рентгеновских переходов в некоторых атомах и простейших молекулярных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гуджавина Тамара Ивановна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.11-12
934116
  Камалов М.М. Неэффективность Конвенции Содружества Независимых Государств "О транснациональных корпорациях" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 10-13. – ISSN 1812-3910
934117
  Осипенко О. Неювілейне: класик дошевченківського періоду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 23


  229 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського.
934118
   Неювілейні роздуми у рік ювілею // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 10-18


  Роздуми очільника Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петра Таланчука, журналіста і письменника Віталія Карпенка у двадцятий для Незалежної України рік про часи боротьби і сподівань
934119
  Пацурія Н.Б. Неюридичні джерела страхового права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 247-252. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання визначення змісту і видів неюридичних джерел страхового права. Підкреслюється, що питання формування і розвитку страхового законодавства неодноразово були предметом наукових досліджень. Проте проблеми неюридичних джерел ...
934120
  Мармазов В.Є. Неюридичні елементи при тлумаченні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено наслідки врахування неюридичних елементів при тлумаченні. Issues related to interpretation of the Convention for the Protection of Human ...
934121
  Мовчан О.В. Неюрисдикційна форма захисту житлових прав дитини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 58-64. – ISSN 2413-1342
934122
  Макарчук С В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимостей заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 81-95. – (Юридична ; Вип. 3)
934123
  Жовтий О.О. Неявна міфологічна лексика в контексті магічної практики: найменування лікаря та лікування // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 111-118. – ISBN 978-2-919320-34-9
934124
  Зінько П.М. Неявна різницева схема для розв"язування неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі одновимірної крайової задачі параболічного типу зі змінними коефіцієнтами пропонується новий числовий алгоритм знаходження наближеного розв"язку за неявною схемою, який базується на теорії розв"язуючих операторів. Ключові слова: крайова ...
934125
  Нечипоренко Н.М. Неявна форма принципу розвитку в діалектиці Сартра // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 51-57. – ISBN 966-638-110-9
934126
  Клепикова В.Н. Неявная математическая одаренность школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 10. – С. 59-69. – ISSN 0869-561Х
934127
  Абрамов С.С. Неявная субъективность : (Опыт филос. исслед.) / С.С. Абрамов ; Под ред. А.К. Сухотина; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1991. – 206 с. – Библиогр.: с. 200-206
934128
  Жовтий О.О. Неявні елементи міфологічної лексики в сучасній українській мові: мир // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 119-124. – ISBN 978-2-919320-34-9
934129
  Полнарьов С. Неявні загрози енергетичній безпеці України / С. Полнарьов, В. Степанов, Д. Холодов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 180-183
934130
  Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008. – 221 с. – ISBN 966-327-068-3
934131
  Жукевич І.В. Неявні принципи права: концептуальні підходи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 2-7.
934132
  Умрихин В.В. Неявные контексты явных драм истории советской психологии (к 80-летию "реактологической дискуссии") // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 2. – С. 56-65. – ISSN 0042-8841
934133
  Еругин Н.П. Неявные функции / Н.П. Еругин. – Ленинград, 1956. – 59 с.
934134
  Калита П. Неякісний бізнес // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 8


  "Або доступно про одну системну проблему та її наслідки для української економіки. Уявіть, що з якоїсь причини до вас звернулися з пропозицією замінити чинного чемпіона світу з боксу в майбутньому двобої за цей титул. При цьому вам пообіцяли передати ...
934135
   Нєклюдов Микола Андріанович (Андрійович) // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 172-173. – ISBN 978-617-573-038-6
934136
   Нємець Костянтин Аркадійович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 35-36. – ISBN 978-617-7069-48-4
934137
   Нємець Людмила Миколаївна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7069-48-4
934138
  Мильдон В.И. Ни Афины, ни Иерусалим. Еще раз об экзистенциальной философии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-41. – ISSN 0042-8744
934139
  Мирзоев Евгений Ни взять - ни сдать // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 116-125 : фото
934140
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / И.А. Козлов. – М.
Кн.2. – 1966. – 318с.
934141
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / Иван Козлов. – Москва : Московский рабочий
Кн.2. – 1968. – 304 с.
934142
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 400 с.
934143
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 400 с.
934144
  Карелина О.В. Ни дня без гимнастики / О.В. Карелина. – Фрунзе, 1981. – 40с.
934145
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Москва, 1965. – 304с.
934146
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Минск, 1982. – 286с.
934147
  Гаташ В. Ни дня без строчки. От соискателей научных степеней требуется больше публикаций // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Одним из последних приказов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины в прежнем составе (недавно его разделили) был документ о новых, ужесточенных, требованиях к опубликованию результатов диссертаций на соискание ученых степеней ...
934148
  Растатуров П.Ф. Ни дня без творчества. / П.Ф. Растатуров. – М., 1974. – 207с.
934149
  Дариенко П. Ни дня на месте : путевые заметки / П. Дариенко. – Кишинев, 1970. – 179с.
934150
  Мухин В.Е. Ни жизни самой / В.Е. Мухин. – Донецк, 1986. – 245с.
934151
  Зорин Виталий Ни КУКа там нет : The Adventures // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 64-73 : Фото
934152
  Авраменко Р.А. Ни минуты покоя : об уголов. розыске / Р. Авраменко. – Минск : Беларусь, 1987. – 111, 1 с. : ил.
934153
  Савицкий В.И. Ни минуты покоя. / В.И. Савицкий. – Минск, 1973. – 192с.
934154
  Тарас В.Е. Ни минуты раскаяния. / В.Е. Тарас. – Минск, 1974. – 223с.
934155
   Ни мороз не страшен, ни жара. – М., 1959. – 48с.
934156
  Русаков Е.М. Ни права (международного), ни здравого смысла // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 42-47. – ISSN 0321-5075


  Територіальні претензії Японії до Росії.
934157
  Вишня Остап Ни пуха вам, ни пера : Охотничьи рассказы / Вишня Остап. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 222с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
934158
  Николаев А.М. Ни пуха, ни пера / А.М. Николаев. – М, 1964. – 75с.
934159
  Головнин В. Ни пяди земли. Япония не желает делить Южные Курилы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 4 (1123). – С. 4-5. – ISSN 0234-1670
934160
  Кузнецов Ю. Ни рано, ни поздно / Ю. Кузнецов. – Москва, 1985. – 96 с.
934161
  Чепуров А.Н. Ни расстоянья, ни разлуки / А.Н. Чепуров. – Москва, 1970. – 112 с.
934162
  Шаталова Н. Ни с места! Дмитрий Ливанов стоит на своем. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 5


  Совет предостерегает, что “задуманная кардинальная реформа государственных академий может привести к организационной неразберихе и временной приостановке некоторых функциональностей во время переходного периода”. А это, в свою очередь, крайне негативно ...
934163
  Никулин Л.В. Ни с того -- ни с чего. / Л.В. Никулин. – М, 1927. – 48с.
934164
   Ни слова против совести. – М,, 1984. – 192с.
934165
  Пантиелев А.Н. Ни солнце, ни луна: Роман. / А.Н. Пантиелев. – М., 1981. – 319с.
934166
  Хорват Й Ни сон, ни явь / Й Хорват. – Москва : Прогресс, 1971. – 240с.
934167
  Хорват Й. Ни сон, ни явь. / Й. Хорват. – М., 1970. – 238с.
934168
  Брандт Н.Г. Ни там, ни тут : третья книга стихов : 1910-1912 / Н.Г. Брандт. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1912. – 64 с.
934169
  Косолапов Р.И. Ни тени утопии / Р.И. Косолапов. – Москва, 1971. – 143с.
934170
  Синявский Б.В. Ни уйти, ни остаться / Б.В. Синявский. – Кемерово, 1988. – 269 с.
934171
  Дюрягин Г.М. Ни шагу назад / Г.М. Дюрягин, М.В. Говоров. – Казань, 1978. – 151с.
934172
  Николаев А.Н. Ни шагу назад ! / А.Н. Николаев, Е.Т. Овсянкин. – Чебоксары, 1966. – 40с.
934173
   Ни шагу назад!. – М., 1972. – 143с.
934174
  Шумаров Г.М. Ни эллину, ни варвару / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1980. – 304с.
934175
   Нива, 1885
934176
  Майков А.Н. Нива : сттихотворение А.Н. Майкова / латинское переложение Г.Э. Зенгера. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1896. – 5 с. – Текст пар. на рус. и латинском яз.


  Пер.: Зенгер, Григорий Эдуардович (1853-1919)
934177
  Нижник І.Й. Нива : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 79 с.
934178
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Челябинск, 1980. – 118с.
934179
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – М, 1984. – 126с.
934180
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Москва : Советская Россия, 1986. – 160 с. – (люди трудовой доблести)
934181
  Чхеидзе Б.И. Нива зеленеющая : роман / Б.И. Чхеидзе; пер. с груз. Т.Гамкрелидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 190 с.
934182
   Нива Кубани. – М., 1982. – 207с.
934183
   Нива творчества. – М., 1977. – 303с.
934184
  Осокин Н.И. Нивально-гляциальные системы и их картографирование / Н.И. Осокин. – Москва, 1988. – 107с.
934185
  Артанов М.А. Нивелир-автомат : Теория и практическое применение / М.А. Артанов; Всес.НИИ железнодор. транспорта; Ред. Гольдентул Б.А. – Москва : Трансжелдориздат, 1949. – 45с.
934186
  Александров Т.Ф. Нивелирные работы / Александров Т.Ф. ; ред. Видуев Н.Г. – Киев : Госиздат технической литературы УССР ДТВУ, 1952. – 112 с. – (В помощь строителям Каховской ГЭС, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов)
934187
   Нивелирование 1 и 2 классов : практическое руководство. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
934188
  Лесных И.В. Нивелирование III и IV классов : конспект лекций по геодезии /для студ. 2-го курса спец-тей 1301, 1302, 1303, 1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / И.В. Лесных, В.В. Дорофеева, К.И. Ефремов; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФСР Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК, 1979. – 46 с.
934189
  Леонтович В.Г. Нивелирование при инженерных работах / В.Г. Леонтович. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 384с.
934190
  Видуев Н.Г. Нивелирование рек, каналов и водохранилищ / Н.Г. Видуев, И Д. Ракитов. – Київ, 1952. – 208с.
934191
  Черемисин М.С. Нивелиры с компенсаторами : (устройство, исследование, применение) / М.С. Черемисин, В.Д. Ардасенов, В.П. Кольцов. – Москва : Недра, 1978. – 142 с.
934192
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с компенсаторами / Ф.Г. Кочетов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 148с. с ил.
934193
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования / Ф.Г. Кочетов. – Москва : Недра, 1969. – 128с. с ил.
934194
  Нечипоренко П.К. Нивеллир-автомат и работа с ним / П.К. Нечипоренко. – [Б. м.]. – 24 с.
934195
  Отоцкий П.В. Нивеллировка и съемка простыми приборами : с 15 рис. в тексте / П.В. Отоцкий. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Спб. Общества естествоиспытателей ; Тип. Шредера, 1902. – 16 с. – Без тит. л.
934196
  Якубовский А.П. Нивлянский бык / А.П. Якубовский. – М, 1979. – 303с.
934197
  Крейнович Е.А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. / Е.А. Крейнович. – М., 1973. – 495с.
934198
  Таксами Ч.М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). / Ч.М. Таксами. – Л., 1967. – 272с.
934199
   Нивхи Сахалина.. – Новосибирск, 1988. – 221с.
934200
  Санги В.М. Нивхские легенды / В.М. Санги. – Ю-Сахалинск, 1961. – 52 с.
934201
  Савельева В.Н. Нивхско-русский словарь. Свыше 13000 слов. / В.Н. Савельева, Ч.М. Таксами. – Москва, 1970. – 536с.
934202
   Нивы Алтая. – М., 1983. – 63с.
934203
   Нивы Алтая. – Ленинград, 1987. – 216с.
934204
   Нивы России. – М., 1981. – 269с.
934205
  Симанчук И.С. НИГ разгадывает тайны / И.С. Симанчук. – Москва : Военное издательство, 1986. – 173с.
934206
  Низская Л.О. Нигер / Л.О. Низская. – Москва : Мысль, 1982. – 124 с. – (У карты мира)
934207
  Макаров В.В. Нигерия / В.В. Макаров. – М, 1962. – 144с.
934208
  Асоян Н.С. Нигерия / Н.С. Асоян. – Москва : Географгиз, 1962. – 87 с. – (У карты мира)
934209
  Асоян Н.С. Нигерия : экон.-геогр. характеристика / Н.С. Асоян ; Ин-т географии СССР. – Москва : Географгиз, 1963. – 271 с. – Библиогр.: с. 266-269
934210
  Петров Е.А. Нигерия / Е. Петров. – Москва : Мысль, 1971. – 135 с.
934211
   Нигерия : Современный этап развития. – Москва : Наука, 1978. – 322с.
934212
  Романов А.И. Нигерия в борьбе за единство / А.И. Романов. – Москва, 1987. – 149 с.
934213
  Прибытковский Л.Н. Нигерия в борьбе за независимость / Л.Н. Прибытковский. – Москва, 1961. – 192 с.
934214
  Луке Аноквири Чукума Эгемба Нигерия в борьбе ООН против апартеида в Южной Африке (1960-1991) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Луке Аноквири Чукума Эгемба; КУ им. Т.Шевченко. Укр. ин-т междунар. отношений. – К., 1993. – 28л.
934215
  Луке А. Нигерия в борьбе ООН против апатеида в южной Африке : Дис... Канд. ист. наук: / Луке А., Чукума Э.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.227-239
934216
  Обасанджо О. Нигерия в огне : гражд. война в Нигерии 1967-1970 гг. / О. Обасанджо. – М., 1984. – 149с.
934217
  Кулькова О.С. Нигерия во внешней политике Лондона // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 47-51. – ISSN 0321-5075
934218
  Аньяоха С. Нигерия накануне и после президентских выборов // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
934219
   Нигерия.. – М., 1962. – с.
934220
  Власов А.В. Нигерия. Экономика и внешняя торговля / А.В. Власов. – Москва : Международные отношения, 1965. – 108с.
934221
   Нигерия: власть и политика. – Москва, 1988. – 247 с.
934222
  Нванкво Артур Нигерия: на пути к самостоятельной экономике. / Нванкво Артур. – Москва, 1983. – 65с.
934223
  Денисова Т.С. Нигерия: от Майтацине до Боко Харам // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 70-82. – ISSN 0869-1908
934224
   Нигерия: прошло и настоящее. – Москва, 1981. – 260 с.
934225
  Тимофеев А.И. Нигерия: этапы развития / А.И. Тимофеев. – Москва, 1978. – 64 с.
934226
  Кроссер К П. Нигилизм Джона Дьюи / К П. Кроссер. – М, 1958. – 286с.
934227
  Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критич. характеристики. / А.И. Новиков. – Л., 1972. – 296с.
934228
  Марченко В. Нигилизм как социальный феномен // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 88-90
934229
  Певницкий В. Нигилисты. : Характеристика одного из современных напрвлений / В. Певницкий. – 433-502с.
934230
  Кузнецов Ф.Ф. Нигилисты? / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва, 1983. – 598 с.
934231
  Саенко Н.Р. Нигитогенный характер арт-практик XX века и постсовременности / Н.Р. Саенко, А.В. Вальковский // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 95-99. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность двух процессов постмодернистского искусства: увлеченности темами и образами небытия, ничто, с одной стороны, и создания форм пустоты самими художниками - с другой. Доказаны эстетическая маргинальность и ...
934232
  Розанов С.К. Нигмет и Сатпай / С.К. Розанов. – Саратов, 1969. – 71с.
934233
  Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. / А.Н. Чистозвонов. – М., 1958. – 192с.
934234
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков в Эрмитаже. / Н.Н. Никулин. – Л, 1972. – 336с.
934235
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков в Эрмитаже. / Н.Н. Никулин. – Л, 1980. – 108с.
934236
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков. / Н.Н. Никулин. – Л, 1973. – 136с.
934237
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков. / Н.Н. Никулин. – М, 1988. – 249с.
934238
   Нидерландская живопись XV-XVI веков в музеях Советского Союза / Никулин Н.Н. – Ленинград, 1987. – 357с.
934239
  Фехнер Е.Ю. Нидерландская живопись ХУ1 в. / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1949. – 164с.
934240
  Пиренн А. Нидерландская революция / А. Пиренн. – Москва : Соцэнгиз, 1937. – 570 с.
934241
  Пакуль Н.М. Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – 207 с. – В одной кн.: Великая английская революция / В.Ф. Семенов. Конволют. -. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история / О-во ист.-марк.при Коммунист. акад. ЦИК СССР, под общ. ред. М.Н. Покровского; Ред. кол.: П.О. Горин [и др.])
934242
  Пакуль Н.М. Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – 207 с. – В одной кн.: Великая английская революция / В.Ф. Семенов. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история / О-во ист.-марк.при Коммунист. акад. ЦИК СССР, под общ. ред. М.Н. Покровского; Ред. кол.: П.О. Горин [и др.])
934243
  Ошис В.В. Нидерландская эстетика 18-19 вв. : Автореф... канд.филос.наук: 623 / Ошис В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 15л.
934244
  Миронов С.А. Нидерландский (голландский) язык / С.А. Миронов. – М., 1965. – 183с.
934245
  Петров Е.А. Нидерландско-русский политехнический словарь / Е.А. Петров, Г.Б. Вильковыская. – М., 1976. – 704с.
934246
   Нидерландско-русский словарь. – Москва, 1987. – 918 с.
934247
  Степанова Е.В. Нидерланды - Россия: переплетение судеб в истории книги / Елена Владимировна Степанова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 8-23
934248
  Брандт Д.М. Нидерланды / Д.М. Брандт. – Москва : Географгиз, 1953. – 116с. – (У карты мира)
934249
   Нидерланды. – М., 1960. – 28с.
934250
  Серебрянный Л.Р. Нидерланды : Очерки страноведения / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Мысль, 1974. – 230с.
934251
  Бусыгин А.В. Нидерланды / А.В. Бусыгин. – Москва : Мысль, 1986. – 123с. – (У карты мира)
934252
  Серебрянный Л.Р. Нидерланды / Л.Р. Серебрянный. – Москва, 1990. – 160 с.
934253
  Манойло Виктория Нидерланды ландшафтно-архитектурные // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 78-81 : фото
934254
   Нидерланды, международная сравнительная оценка : Голландия 1997/1998. – The Hague : EVD, 1997. – 33с.
934255
  Лавров С.Б. Нидерланды. / С.Б. Лавров. – Москва : Мысль, 1964. – 72с. – (У карты мира)
934256
   Нидерланды. Бельгия. Люксембург : Рек.библиогр.справ. / ГПБ; Геогр.об-во СССР; Под ред.: С.Б.Лаврова. – Москва : Книга, 1986. – 104с.
934257
  Майборода Наталья Нидерланды. Звенья одной цепи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 44-51 : фото
934258
  Мартынов Семен Нидерланды. Как будто что-то плохое // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 26-27 : фото
934259
  Андреева Евгения Нидерланды. Капитан обреченность. 8 мифов о "Летучем голландце" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 74-78 : фото
934260
  Хекеман Каспер Нидерланды. Любимый город Каспера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 26-27 : фото
934261
  Шурипа Н. Нидерланды. Новые пьесы сезонов 1981/82 и 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Н.В. Мамонтова. – Москва, 1984. – № 3 (53). – С. 11-25
934262
  Асфари Зарина Нидерланды. Причины и последствия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 20-23 : фото
934263
   Нидерланды. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 108-109 : Фото
934264
  Мартынов Семен Нидерланды. Цвет любви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 18-19 : фото
934265
  Островская Е.П. Нидерланды: большие проблемы малой страны / Е.П. Островская. – Москва, 1986. – 62 с.
934266
  Макогон Ю.В. Нидерланды: возможности сотрудничества и обучения / Ю.В. Макогон, Г.Г. Савина; МОиНУ. Донецкий государственный ун-т. – Донецьк-Херсон-Гаага, 2000. – 195с.
934267
  Патрунов Ф.Г. Ниже 120" по Кельвину / Ф.Г. Патрунов. – Москва : Знание, 1989. – 176 с. – ISBN 5-07-00070-5
934268
  Екайкин Алексей Ниже ватерлинии : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 36-37 : Фото
934269
  Чураева С. Ниже неба // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 11-57. – ISSN 0012-6756
934270
  Трунов Д.И. Ниже океана, выше облаков / Д.И. Трунов. – Махачкала, 1965. – 308 с.
934271
  Курилко А. Ниже падать некуда : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 3-58. – ISSN 0131-8136
934272
  Шустерман Ричард Ниже уровня интерпретации / пер. с англ. Н.Л. Соколовой под ред. Д.Г. Лахути // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 141-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
934273
  Мухин В.Е. Ниже уровня моря : Повести / В.Е. Мухин. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 240с.
934274
  Маслов К.П. Нижегородская губерния в трудах В.И.Ленина. / К.П. Маслов. – Горький, 1971. – 176с.
934275
   Нижегородская область. Широчайший спектр экскурсионных маршрутов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 60-63 : Фото
934276
   Нижегородская организация РКП(б) в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). – Горький, 1957. – 331 с.
934277
   Нижегородская организация РКСМ в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). – Горький, 1958. – 539с.
934278
  Адрианов Ю.А. Нижегородская отчина : страницы путевого дневника / Ю.А. Адрианов ; предисл. В. Автономова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. – 126 с. : ил.
934279
  Мосаева М.А. Нижегородская партийная организация большевиков в годы первой мировой империалистической войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мосаева М.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1971. – 24л.
934280
  Кабин М.Е. Нижегородская партийная организация в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Кабин М.Е.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1952. – 19 с.
934281
  Павлычева К.Н. Нижегородская партийная организация в борьбе за привлечение рабочих к управлению производством (ноябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлычева К.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории КПСС гуман. ф-тет. – М., 1960. – 16л.
934282
  Лонгинов А.С. Нижегородская радиолаборатория / А.С. Лонгинов, В.И. Стариков. – Москва, 1979. – 64 с.
934283
  Званцев М.П. Нижегородская резьба / М.П. Званцев. – Москва, 1969. – 164с.
934284
  Пальгуева Галина Михайловна Нижегородские дни : малые города - большая история // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 25-28. – ISSN 1727-4893


  В июне 2008 года в Нижегородской областной детской библиотеке состоялась научно-практическая конференция: "Малый город - большая история. Работа с литературой по краеведению и российской истории".
934285
  Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века (1588-1600 гг.) / Г.Н. Анпилогов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 462 с.
934286
  Званцев М.П. Нижегородские мастера / М.П. Званцев. – Горький, 1978. – 159с.
934287
  Филатов Н.Ф. Нижегородские мастера / Н.Ф. Филатов. – Горький, 1988. – 190с.
934288
   Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. / Приготовил к печати и ред. член.-соревн. С. Веселовский. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и Древностей Российских при Моск. ун-та ; Синодальная тип., 1910. – V, 284 с. : ил., портр.


  Ред.: Веселовский, Степан Борисович (1876-1952) На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от редактора
934289
   Нижегородские предания и легенды. – Горький, 1971. – 240 с.
934290
   Нижегородский край: Балахна : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 78-81 : Фото
934291
  Агафонов С.Л. Нижегородский кремль / С.Л. Агафонов. – Горький : Волго-Вят, 1976. – 136 с.
934292
  Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. / И.А. Кирьянов. – 2-е изд., перераб. – Горький, 1968. – 122с.
934293
  Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. Очерк истории Кремля в г.Горьком. / И.А. Кирьянов. – 2-е изд., перераб. – Горький, 1965. – 116с.
934294
  Булюбаш Б.В. Нижегородский кружок любителей физики и астрономии в историко-научном измерении (к 120-летию первого астрономического общества в России) / Б.В. Булюбаш, С.М. Пономарев // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-35. – ISSN 0205-9606
934295
  Кочин Н.И. Нижегородский откос / Н.И. Кочин. – Москва : Советская Россия, 1982. – 302 с.
934296
  Ферхмин А.Р. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 8с.
934297
  Нечаев Е.И. Нижегородский пролетариат и буржуазия в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Нечаев Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1956. – 14л.
934298
   Нижегородский сборник. – СПб : Знание, 1905. – б. с.
934299
   Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко. – Нижний-Новгород, 1923. – 241 с.
934300
   Нижегородский сборник памяти Вл.Гал.Короленко. – Нижний-Новгород, 1923. – 241с.
934301
  Филатов Н.Ф. Нижегородское зодчество XVII - начала ХХ века. / Н.Ф. Филатов. – Горький, 1980. – 222 с.
934302
  Шульпин П.И. Нижегородское крестьянство в борьбе с царизмом и помещиками / П.И. Шульпин. – Гороки, 1968. – 228с.
934303
  Макарихин В.П. Нижегородское летописание XIII-XV вв. как историко-культурное явление : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макарихин В. П.; Гор. ГУ. – Горький, 1981. – 20л.
934304
   Нижегородское окружение А.М.Горького 1889-1904 : Библиогр. справочник. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1968. – 176 с. : 4 л. ил.
934305
  Ибрагимов А.К. Нижегородское Поволжье - уникальный природный регион : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 4-7. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0016-7207
934306
  Лугинин А.А. Нижегородское подполье. Новые поиски и находки / А.А. Лугинин. – Горький
2. – 1984. – 144с.
934307
  Лугинин А.А. Нижегородское подполье: Поиск продолжается / А.А. Лугинин. – Горький, 1980. – 128с.
934308
  Данилова А.И. Нижегородцы-революционеры : Беседа о книгах для учащихся 7-8 кл. / Данилова А.И. ; Горьк. обл. упр. культуры ; Горьк. обл. детская б-ка им. Ленина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1965. – 8 с. – На обор. тит. листа авт.-сост. А.И.Данилова
934309
  Красовская В.М. Нижинский / В.М. Красовская. – Л. : Искусство, 1974. – 207 с.
934310
  Терентьева Л.А. Нижне-Волжская краевая партийная организация в борьбе за осуществление ленинского плана культурного строительсва (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Терентьева Л. А.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1967. – 22л.
934311
  Абрамова М.П. Нижне-Джулатский могильник / М.П. Абрамова ; Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 76 с. : ил.
934312
  Баталин М.А. Нижне-каменноугольные Ostracoda из Боровичского уезда Новгородской губернии / [соч.] М.А. Баталина, 1924. – С. 151-338, 1 л. таб. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геолог. ком. . 1924, т. XLIII, № 10
934313
  Баталин М.А. Нижне-каменноугольные Ostracoda с р. Кальмиус (Донецкий бассейн) / М.А. Баталин ; ред. Шитиков М.Ф. – Ленинград - Москва - Новосибирск : Георазведгиз, 1933. – 32 с. – (Труды Всесоюз. геолого-развед. об"ед. НКТП СССР ; вып. 332)
934314
  Акульшина Е.П. Нижне-каменноугольные глины северозападного крыла Подмосковного каменно-угольного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геолог.-минералог. наук / Акульшина Е.П. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
934315
  Либрович Л.С. Нижне-каменноугольные головоногия из района озера Сон-Куль (Тянь-Шань) / Л.С. Либрович; Геологический комитет, Отв. ред. Тетяев М.М. – Ленинград : Геологический комитет, 1927. – 55 с. – (Материалы по общей и прикладной геологии ; Вып. 74)
934316
  Нехорошев В.П. Нижне-каменноугольные мшанки Кузнецкого бассейна / В.П. Нехорошев. – Вырезка из Изв. геол. ком. 1924 г., т. XLIII, № 10. – 1237-1290с.
934317
  Нехорошев В.П. Нижне-каменноугольные мшанки Кузнецкого бассейна / В.П. Нехорошев, 1924. – 1237-1290с. – Изв. Геол. Ком., 1924 г., т. XLIII , № 10
934318
  Янишевский М.Э. Нижне-каменноугольный известняк около поселка Хабарного Орского уезда Оренбургской губ. : с 21 табл. рис. и 1 картою / М. Янишевский ; Из палеонтологического кабинета Томского технологического ин-та. – Томск : Тип. Сибирского Т-ва печ. д., 1910. – [2], 306, III с., 21 л. ил., карт : ил. – Обл. и тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
934319
   Нижне-Тагильский музей изобразительных искусств. – М., 1972. – 145с.
934320
   Нижневолгопроект. – М.-Л.
5. – 1935. – 168с.
934321
  Сорвачева В.А. Нижневычегодский диалект коми языка / В.А. Сорвачева. – М., 1978. – 228с.
934322
  Анисенкова А.К. Нижнегородские годы семьи Ульяновых (1863-1869) / А.К. Анисенкова, Д.А. Балика. – 2-е изд. с изм. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1981. – 158 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 155-157
934323
  Мизенс Л.И. Нижнедевонские и эйфельские атрипиды восточного склона Урала / Л.И. Мизенс; Отв. ред. Сапельников В.П. – Москва : Наука, 1984. – 112с.
934324
   Нижнее Поволжье. – М.-Л., 1948. – 136с.
934325
  Скрипка А.С. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры / А.С. Скрипка. – Саратов, 1984. – 150с.
934326
  Скрипкин А.С. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры / А.С. Скрипкин. – Саратов, 1984. – 150с.
934327
  Писаревский Г.Г. Нижнее Поволжье в третьей четверти XVIII века. / Г.Г. Писаревский. – Баку, 1929. – 221-229с.
934328
  Былкова В.П. Нижнее Поднепровье в античную эпоху : (по материалам раскопок поселений) / Былкова В.П.; МОНУ; Херсонский гос. ун-т. – Херсон : ХГУ, 2007. – 244с. : илл. – ISBN 978-966-8249-84-6
934329
  Шилов Юрий Алексеевич Нижнее Поднепровье в середине III - середине II тыс. до н.э. (исследование культурно-исторического процесса) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шилов Юрий Алексеевич ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1982. – 23 с.
934330
  Охотников С.Б. Нижнее Поднестровье в VI-V вв. до н.э. / С.Б. Охотников. – К., 1990. – 85с.
934331
  Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. / С.Н. Братченко. – Киев, 1976. – 251с.
934332
   Нижнее Приангарье: географические условия развития. – Иркутск, 1991. – 208с.
934333
  Хижняк А.А. Нижнее Приднепровье : Экономико-географический очерк / А.А. Хижняк. – Москва : Госиздат, 1956. – 79с.
934334
  Радченко М.И. Нижнекаменноугольная флора Карагандинской свиты Карагандинского бассейна / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1954. – 63с.
934335
  Ануфриев А.Н. Нижнекаменноугольнве отложения юго-западной части Подмосковного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Ануфриев А.Н. ;. – Ленинград, 1970. – 22 с.
934336
  Лихарев Б.К. Нижнекаменноугольные гастроподы Южной Ферганы / Б.К. Лихарев; Министерство геологии СССР, ВСЕГЕИ. – Москва : Недра, 1977. – 36с.
934337
  Быкова М.С. Нижнекаменноугольные кораллы Восточного Казахстана / М.С. Быкова; Отв. ред. Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1966. – 214с.
934338
  Нехорошев В.П. Нижнекаменноугольные мшанки Казахстана / В.П. Нехорошев. – Москва : АН СССР, 1953. – 236с.
934339
  Никифорова А.И. Нижнекаменноугольные мшанки Каратау / А.И. Никифорова; Отв. ред. Галицкий В.В. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 54с.
934340
  Венюков П.Н. Нижнекаменноугольные отложения реки Бардун в Южной Монголии / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. П. Яковлева, 1888. – [2], 18 с, 1 л. ил. : табл. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Резюме на фр яз. - Отд.оттиск: Записоки Импер.Минералогического общества, Ч. 15. – Библиогр. в подстроч. примеч.
934341
  Грайзер М.И. Нижнекаменноугольные отложения Саяно-Алтайской складчатой области / М.И. Грайзер. – М, 1967. – 148с.
934342
  Бирина Л.М. Нижнекаменноугольные отложения центральной части московской синеклизы : (строение, залегание и условия образования) / Л.М. Бирина ; ред. В.Н. Крестовников ; М-во нефтяной пром-ти, Моск. филиал Всесоюз. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1953. – 92 с. : ил. – Библиогр.: с. 88-90
934343
  Шульга В.Ф. Нижнекарбоновая угленосная формация Донецкого бассейна / В.Ф. Шульга. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
934344
  Лермонтова Е.В. Нижнекембрийские трилобиты и брахиоподы Восточной Сибири / Е.В. Лермонтова; Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) Министерства геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 223с.
934345
  Ергалиев Г.Х. Нижнекембрийские трилобиты Малого Каратау (Южный Казахстан) / Г.Х. Ергалиев, Н.В. Покровская; Отв. ред. Келлер Б.М. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1977. – 100с.
934346
  Ермакова М.И. Нижнелужицкое именное словоизменение: имя сущ. / М.И. Ермакова. – М., 1979. – 284с.
934347
  Чекин С.С. Нижнемезозойская кора выветривания Иркутского амфитеатра / С.С. Чекин. – М, 1973. – 155с.
934348
  Владимирович В.П. Нижнемезозойская флора и ее значение для стратиграфии угленосных отложений восточного склона Среднего Урала : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Владимирович В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 16л.
934349
  Коробов А.Д. Нижнемезозойские гидротермалиты Кушмурунского грабена / А.Д. Коробов. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1988. – 167с.
934350
  Наборщиков В.П. Нижнемезозойские отложения Верхнекаской впадины Русской платформы и связанные с ними железные руды. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Наборщиков В.П.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 24л.
934351
  Жаймин М.И. Нижнемезозойские отложения юго-восточного Казахстана и перспективы их промышленной угленосности. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 135 / Жаймин М.И.; Казах. политех. ин-т. – Алма-Ата, 1972. – 19л.
934352
  Эристави М.С. Нижнемеловая фауна Грузии / М.С. Эристави; Ред. Кахадзе И.Р. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1955. – 227с. – (Монографии ; № 6)
934353
  Эристави М.С. Нижнемеловая фауна Кафанского района Армянской ССР / М.С. Эристави, В.Л. Егоян; Отв. ред. Аракелян Р.А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1959. – 50с.
934354
  Друщиц В.В. Нижнемеловые аммониты Крыма и Северного Кавказа : (литоцератиды, тетрагонитиды и филлоцератиды) / В.В. Друщиц; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : Московский университет, 1956. – 150с.
934355
  Назаришвили Т.Ю. Нижнемеловые белемнитиды Грузии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Назаришвили Т.Ю.; АН Гр.ССР.геол.ин-т. – Тбилиси, 1969. – 29л.
934356
  Халилов А.Г. Нижнемеловые отложения азербайджанской части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Халилов А.Г.; Акад.наук Азерб.ССР.Ин-т геологии. – Баку, 1955. – 24л.
934357
  Халилов А.Г. НИжнемеловые отложения азербайджанской части Малого Кавказа. / А.Г. Халилов. – БАку, 1959. – 296с.
934358
  Литвин И.И. Нижнемеловые отложения Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : Вища школа, 1974. – 166с.
934359
  Мордвилко Т.А. Нижнемеловые отложения Северного Кавказа и Предкавказья / Т.А. Мордвилко. – М.-Л., 1960. – 240с.
934360
  Кривошеев В.Р. Нижнемеловые отложения центральных и северных Каракумов (литология, коллекторские свойства, палеогеографи и история геологического развития) в связи с нефтегазоностностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.136 / Кривошеев В.Р.; Туркменский гос. ун-тет. – Ашхабад, 1970. – 24л.
934361
  Мордвилко Т.А. Нижнемеловые отложения юго-восточных райнов Северного Кавказа и Предкавказья / Т.А. Мордвилко. – М.-Л.
2. – 1962. – 294с.
934362
  Али-Заде Нижнеметовые беемниты юго-восточного Кавказа и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. минерал.наук: / Али-Заде Ак. А.; Объед. совет АЗ Ин-т нефти и хим. им. Азизбекова и ин-тов и учрежд. АН АзССР по присужд. уч. степ. о ге. – Баку, 1961. – 25л.
934363
  Корнилова В.С. Нижнемиоценовая флора Кушука : Тургайский прогиб / В.С. Корнилова; Отв. ред. Бажанов В.С. – Алма Ата : АН Казахской ССР, 1960. – 112с.
934364
  Лийн Х. Нижненемецкие лексические заимствования в эстонском литературном языке 16 и 17 столетий : Автореф... канд. филол.наук: 663, 666 / Лийн Х.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 48л.
934365
  Ульст Р.Ж. Нижнепалеозойские и силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества / Р.Ж. Ульст. – Рига : Изд-во АН Латвийской ССР, 1959. – 200с.
934366
  Бутов Ю.П. Нижнепалеозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формции северо-западной части Витимского плоскогорья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Бутов Ю.П.; Иркут.гос.ун-т. – Бабушкин, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
934367
   Нижнепалеозойские отложения центральных областей Русской платформы. – Л., 1957. – 88с.
934368
   Нижнепермская галогенная формация Северного Прикаспия. – Ростов н/Д, 1981. – 397с.
934369
  Нестеренко Л.П. Нижнепермские отложения Кальмиус-Торецкой котловины Донецкого бассейна / Л.П. Нестеренко. – К.-Донецк, 1978. – 147с.
934370
  Лацкова В.Е. Нижнепермские отложения Сатаровского Поволжья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лацкова В. Е.; Сара.ГУ. – Саратов, 1966. – 32л.
934371
  Венюков П.Н. Нижнеплиоценовая фауна млекопитающих Бессарабских песков / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Типо-Литогр.К.Биркевича, 1901. – 33 с., 1 л. ил. : табл. + Табл.1. – Отд.оттиск из "Записок Импер.Минералогического Об-ва", Ч.39, В.1. – Библиогр. в подстроч. примеч.
934372
  Кобзарь В.Н. Нижнепротерозойское осадконакопление и вопросы металлогении центральной части Украинского щита / В.Н. Кобзарь. – Киев : Наукова думка, 1981. – 104с.
934373
   Нижнетагильский гор. краеведческий музей. – Ниж.Тагил, 1972. – 24с.
934374
   Нижнетагильский краеведческий. – Свердловск, 1980. – 83с.
934375
   Нижнетагильский музей-заповедник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1988. – 239с.
934376
  Клюшников М.Н. Нижнетретические отложения платформенной части УССР, ч.1 : Дис... докт. геолого-минералогич.наук: / Клюшников М.Н.; Ан-УССР. Ин-т геологических наук. – К, 1951. – 542л.
934377
  Клюшников М.Н. Нижнетретические отложения платформенной части УССР, ч.2 : Дис... докт. геолого-минералогич.наук: / Клюшников М.Н.; Ан-УССР. Ин-т геологических наук. – К, 1951. – 397л. – Бібліогр.:л.382-386
934378
  Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР : Автореф. дис. ... доктор геол.-минералог. наук / Клюшников М.Н. ; АН УССР, Ин-тут геологич. наук. – Киев, 1951. – 26 с.
934379
  Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР / М.Н. Клюшников. – Киев, 1953. – 431с.
934380
  Бурий Г.И. Нижнетриасовые конодонты Южного Приморья / Г.И. Бурий; Отв. ред. Сакс В.Н., Москаленко Т.А. – Москва : Наука, 1979. – 143с.
934381
  Саркисян Д.Б. Нижнечетвертичные озерные глины Ленинаканской котловины, их состав и инженерно-геоолгические свойства : Автореф... канд .геол .минер.наук: / Саркисян Д. Б.; МГУ, Геол .фак. – М., 1963. – 20л.
934382
  Красильникова Н.А. Нижнеюрские фосфоритоносные отложения Северного Кавказа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Красильникова Н.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т горно-хим. сырья Главгорхимпрома МХП СССР. – Москва, 1949. – 9 с.
934383
  Ласінська М.Ю. Нижнє Побужжя як етнокультурна контактова зона між слов"янами та кочовиками (VI-VII ст.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 14-19. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
934384
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Нижние крылья жесткокрылых как систематический признак. / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург - Ярославль] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1903. – 4 с.
934385
  Мацкявичюс В.К. Нижние оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мацкявичюс В.К.; АН СССР, Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1986. – 13 с.
934386
  Нигматуллин Р.Г. Нижние оценки сложности и сложность универсальных схем / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1990. – 110с.
934387
  Кричевский Р.Е. Нижние оценки сложности реализации функций суперпозициями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кричевский Р.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции физ.-мат. наук. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
934388
  Пулатов А.К. Нижние оценки сложности схемной реализации характеристических функций групповых кодов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пулатов А.К.; АН СССР. Сиб. отд. Спец совет в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
934389
  Дахнович А. Нижний-Новгород в первой половине XVII в. по писцовой книге : (Население и подати с населения) / А. Дахнович; под ред. А.С. Лаппо-Данилевского. – Санкт-Петербург, 1898. – 38 с.
934390
  Малышев С. Нижний - Лион. / С. Малышев. – 2-е изд. – М., 1924. – 58с.
934391
  Зиновьев В. Нижний горизонт / В. Зиновьев. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд-во, 1988. – 281 с.
934392
   Нижний докембрий западной части Украинского щита. – Львов : Высшая школа, 1975. – 239с.
934393
   Нижний докембрий центральной части Украинского щита : (строение и металлогенические особенности формаций). – Львов : Высшая школа, 1980. – 139с.
934394
  Горцев В.И. Нижний Дон и Северный Кавказ / В.И. Горцев. – М., 1959. – 60с.
934395
  Гозулов А.И. Нижний Дон. / А.И. Гозулов. – Харьков, 1956. – 208с.
934396
  Гурский Б.Н. Нижний и средний антропоген Белоруссии / Б.Н. Гурский. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 143с.
934397
  Пасечный Г.В. Нижний и средний миоцен Восточного Причерноморья. : Автореф... Канд.минерал.наук: 128 / Пасечный Г.В.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
934398
  Носовский М.Ф. Нижний и средний миоцен Никопольского района : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Носовский М.Ф.; МВО-СССР. Днепропетровский гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т геологии. – Днепропетровск, 1952. – 14 с.
934399
  Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины = Lower and middle palaeolithic of Ukraine / В.Н. Степанчук ; НАНУ, Ин-т археологии. – Черновцы : Зелена Буковина, 2006. – 463 с. – ISBN 966-8410-55-9
934400
  Хоментовский В.В. Нижний кембрий стратотипического разреза Сибири. / В.В. Хоментовский, Л.Н. Репина. – М., 1965. – 200с.
934401
  Нуриев А.Х. Нижний Кура-Араксинский промышленный комплекс и пути его дальнейшего развития : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Нуриев А.Х.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1969. – 22л.
934402
  Малышев С. Нижний Лион. / С. Малышев. – М., 1923. – 60с.
934403
  Балашов Б.Г. Нижний Ломов / Б.Г. Балашов, А.Ф. Брызгалин. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1979. – 55 с. : ил. – (Города Пенз. обл.)
934404
  Зинченко В.Н. Нижний мел севера Якутии (стратиграфия и палеогеография) : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зинченко В.Н.; Ленинградский горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1981. – 24л.
934405
   Нижний мел юга СССР. – Москва : Наука, 1985. – 224с.
934406
  Халилов А.Г. Нижний мел юго-восточного окончания Малого Кавказа. / А.Г. Халилов. – Баку, 1974. – 184с.
934407
   Нижний Новгород в XVII веке. – Горький, 1961. – 464с.
934408
  Филатов Н.Ф. Нижний Новгород пушкинской поры. 1833 г. / Н.Ф. Филатов. – Горький : Волговятское книжное издательство, 1983. – 159 с.
934409
  Мамаев Н.Ф. Нижний палеозой и докембрий восточного склона Урала / Н.Ф. Мамаев, И.В. Черменинова. – Москва : Наука, 1973. – 100с.
934410
  Ахмеджанов М.А. Нижний палеозой Среднего и Южного Тянь-Шаня / М.А. Ахмеджанов, Р.Н. Абдуллаев, О.М. Борисов ; Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. – Ташкент : Фан, 1979. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-150
934411
  Абдуллаев Р.Н. Нижний палеозой Чаткальского хребта : трилобиты и граптолиты ордовика Пскемского хребта / Р.Н. Абдуллаев, О.Н. Халецкая. – Ташкент : Фан, 1970. – 104 с. : ил. – (Стратиграфия и фауна палеозоя Узбекистана / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева)
934412
   Нижний палеозой юго-западного склона Анабарской антеклизы. – Новосибирск, 1987. – 205с.
934413
  Мансур Мамед оглы Мансуров Нижний палеолит Западного Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мансур Мамед оглы Мансуров; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
934414
   Нижний плейстоцен ледниковых районов Русской равнины. – М., 1967. – 183с.
934415
   Нижний рифей Южного Урала. – М., 1989. – 205с.
934416
  Клинов Ф.Я. Нижний слой атмосферы в условиях опасных явлений погоды / Ф.Я. Клинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 255с.
934417
  Клинов Ф.Я. Нижний слой атмосферы при низких облаках и туманих / Ф.Я. Клинов. – М., 1974. – 127с.
934418
   Нижний Тагил. – Свердловск, 1945. – 248с.
934419
   Нижний Тагил. – Изд. 2-е, испр., перераб. и доп. – Свердловск, 1964. – 299с.
934420
  Блом Г.И. Нижний триас востока Русской платформы : (Московская синеклиза, волжско-камская антеклиза и севро-западная часть Прикаспийской синеклизы) / Г.И. Блом ; Средне-Волжское геол. управление. – Казань : Издательство Казанского университета, 1969. – 244 с.
934421
   Нижник Валерій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 65. – ISBN 966-8352-11-4
934422
   Нижник Валерій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 335. – ISBN 978-966-439-754-1
934423
   Нижник Н.Р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 309-310. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Ніну Романівну Нижник з ювілеєм.
934424
   Нижнинский Ров. – Минск, 1987. – 270с.
934425
  Солонуха О.В. Нижній слабкий розв"язок однієї оптимізаційної задачі для еволюційної системи в частинних похідних з однобічними обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведені властивості функціоналу суперпозиції для розв"язуючого оператора параболічної варіаційної нерівності та якісного критерію. Метод застосовано для дослідження можливостей оптимізації параболічної задачі з однобічними обмеженнями в ...
934426
  Воробєй О. Нижня білизна в сільському середовищі: від традиційного до сучасного (на матеріалах Поділля) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 50-51. – ISBN 978-966-171-893-6
934427
  Лещух Р.Й. Нижня крейда заходу і півдня України / Р.Й. Лещух. – К., 1992. – 206с.
934428
  Доронін О.В. Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 64-76. – ISSN 0868-6904


  Обговорюється модель сумiшей зi змiнними концентрацiями. Розглядається параметризацiя перших K iз M компонентiв сумiшi. Розвивається технiка семiпараметричного оцiнювання за допомогою узагальнених оцiночних рiвнянь. Доводиться консистентнiсть та ...
934429
  Шалайко Т.О. Нижня межа точності наближення випадкової величини функціоналами від приростів дробового броунівського руху // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 76-78
934430
  Халілєєв А.О. Нижня оцінка точності наближеного розв"язку диференціальних рівнянь різницевими схемами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 303-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі даних обчислювальних експериментів досліджується емпіричне припущення щодо поліпшення точності наближеного розв"язку параболічних рівнянь. У рамках припущення аналізується залежність похибки від густоти сітки.
934431
  Бондаренко Олена Нижня Сілезія - гори скарбів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 38-41 : фото
934432
  Андреева-Григорович Нижняя граница среднего миоцена паратетиса: современное положение по планктонным микроорганизмам и корреляция // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 23-34 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
934433
  Леонович В.Н. Нижняя Дебря / В.Н. Леонович. – М, 1983. – 87с.
934434
  Мизун Ю.Г. Нижняя ионосфера высоких широт. / Ю.Г. Мизун. – Л., 1983. – 248с.
934435
  Лорткипанизде Я. Нижняя Картлия в первой четверти XVIII столетия / Я. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1938. – 524с.
934436
  Бондарюк Инна Васильевна Нижняя критическая температура и клатратообразование в системах вода - неэлектролит : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бондарюк Инна Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
934437
  Шляху С.Г. Нижняя окраина : роман / С.Г. Шляху. – Москва : Советский писатель, 1964. – 258 с.
934438
  Шляху С. Нижняя окраина : роман / С. Шляху. – Москва, 1969. – С. 469-718
934439
  Мурзалиев К. Нижняя струна домбры : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 95 с.
934440
  Гасанов Т.А. Нижняя юрта Азербайджана / Т.А. Гасанов. – Баку, 1967. – 200с.
934441
   Нижньовендські трапи Придністров"я: геологія, речовинний склад, кореляція / М.М. Костенко, Л.С. Арбузова, К.М. Комбарова, В.М. Аврамець, А.І. Іванов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
934442
  Лящова М. Нижньовізейські карбонатні породи південної частини Донецького басейну (мікрофації та умови утворення) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 70-83. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
934443
  Гетьман В.І. Нижньодністровський НПП // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
934444
  Лещух Р.Й. Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат / Р.Й. Лещух; Відп. ред. Кульчицький Я.О. – Київ : Наукова думка, 1982. – 164с.
934445
  Рокачук Т.А. Нижньомезозойські комагматити Курбино-Єравнінського рудного району Західного Забайкалля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 50-55 : Схема, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 11)
934446
  Мороз С.А. Нижньопалеогенові відклади басейну р. Чепіль // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
934447
  Мурашко І. Нижньопалеолітичне місцезнаходження Меджибіж // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 58-61. – ISBN 978-966-171-90295
934448
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 38-42 : фото
934449
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк як еталон унікальної української природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 4 (85), липень - серпень. – С. 15-19
934450
  Гетьман В. Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  На території України, як і де-будь, є не тільки унікальні, живописні, ба більше - енергетично потужні місця, феномен яких закорінюється у глибину віків. Тобто їх природне різноманіття інтерферує з багатством культурно-історичним. До тих місць належить ...
934451
  Слензак І.Є. Нижньотретинне вугленакупчення на правобережжі середнього Дніпра / І.Є. Слензак. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1946. – 84с.
934452
  Вяхірєв М.В. Нижча геодезія / М.В. Вяхірєв; Відп. ред. Орлов М.Х. – Харків; Київ : ОНТВУ
Ч. 3 : Технічне нівелювання. – 1933. – 183с.
934453
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
934454
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світоогляду українців (кінець XIX - початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251л. – Додатки: л. 237-251. – Бібліогр.: л.200-236
934455
  Буйських Ю. Нижча міфологія українців у світлі проблем "двовір"я" та "народного християнства" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 70-80


  У статті розглядаються деякі важливі культурно-історичні аспекти формування українських міфологічних вірувань та уявлень, проблема співвідношення термінів "двовір"я" та "народного християнства", їх відповідність системі традиційного світогляду ...
934456
  Бородюк Н. Нижче від рівня хвороби працюють лікарі Центру квантової медицини // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  У Центрі всі хвороби лікують на принципово нових методах, початок яким поклали харківські вчені, які винайшли в 60-х роках генератор міліметрових хвиль, які впливають на живі системи. А у 1982 р. цією проблемою зайнялися фізики Київського ...
934457
  Гончарова Є. Нижче за пороговий рівень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Чи винне у провалених іспитах дистанційне навчання та впровадження обов’язкового ЗНО.
934458
  Боговик І.В. Нижчі рослини / І.В. Боговик; Відп.ред.С.В.Шевченко. – Львів, 1963. – 166с.
934459
  Лавітська З.Г. Нижчі рослини. Досліди і спостереження / З.Г. Лавітська, В.А. Ковтун. – Київ : Радянська школа, 1978. – 144с.
934460
  Велев И. Низ преминот на традициjата : (книжевно - историски погледи) / Илиjа Велев. – Скопjе : Диjалог, 2006. – 268, [ 4 ] с. – (Едициjа Книжневни истражуваньа / Реценценти: Вера Стоjчевска-Антик, Г. Поп-Атанасов). – ISBN 9989-155-16-X
934461
  Рафили М. Низами / М. Рафили. – Баку, 1939. – 131с.
934462
   Низами. – Баку, 1940. – 204с.
934463
   Низами. – Баку
3. – 1941. – 231с.
934464
  Бертельс Е.Э. Низами / Е.Э. Бертельс. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 299-304. – (Жизнь замечательных людей)
934465
   Низами. – Баку
4. – 1947. – 276с.
934466
  Бертельс Е.Э. Низами : творческий путь поэта / Е.Э. Бертельс. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 262 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 257-261. – (Научно-популярная серия / Акад.наук СССР)
934467
  Гусейнова Г.А. Низами в иранском литературоведении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03.,10.01.06 / Гусейнова Г.А.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1990. – 28л.
934468
  Рафили М. Низами Ганджеви и его творчество / М. Рафили. – Баку, 1946. – 71 с.
934469
   Низами Гянджеви. – Баку, 1947. – 193с.
934470
  Гулизаде М.Ю. Низами Гянджеви / М.Ю. Гулизаде. – Баку, 1953. – 84с.
934471
   Низами Гянджеви. – Баку, 1979. – 92с.
934472
  Азаде Р. Низами Гянджеви / Р. Азаде ; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку : Элм, 1981. – 75 с.
934473
  Короглы Х.Г. Низами Гянджеви / Х.Г. Короглы. – Москва, 1991. – 62 с.
934474
  Теер Елена Михайловна Низами Гянджеви в польских исследованиях и переводах : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.01.03, 10.01.04 / Теер Елена Михайловна; АН Аз.ССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1990. – 22л.
934475
   Низами Гянджеви и литература народов СССР. – Баку, 1986. – 76с.
934476
   Низами Гянджеви. Материалы научной конференции, посвященной жизни и творчеству поэта (3-6 июня 1947 г.). – 132с.
934477
  Алеиева Д.А. Низами и грузинская литература : Автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.03 / Алеиева Д. А. ; АН АзССР Ин-т лит. – Баку, 1984. – 50 с.
934478
  Алиева Д.А. Низами и грузинская литература / Д.А. Алиева ; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку : Элм, 1989. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-211
934479
  Гурбаналиева Ф С. Низами и музыкальная культура Азербайджана. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 17.00.02 / Гурбаналиева С.Ф,; М-во культуры Укр. – К, 1995. – 64л.
934480
  Агаев А.И. Низами и немецкая литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.33
934481
  Литвинец Є.Н. Низание и ручное вышивание / Є.Н. Литвинец. – Минск, 1991. – 107с.
934482
  Логутенко Н.В. Низанные луга северо-западных районов Горно-Алтайской автономной области и пути их улучшения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Логутенко Н.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1959. – 14л.
934483
   Низар Сабур. – М., 1991. – 31с.
934484
  Бутин В.В. Низвергатели истин / В.В. Бутин, В.В. Червяков. – Москва, 1971. – 48с.
934485
  Дорогих Н.М. Низвержение пагубных традиций / Н.М. Дорогих. – Киев : Політвидав України, 1989. – 125с.
934486
  Караславов С.Х. Низверженное величие / С.Х. Караславов. – М., 1991. – 335с.
934487
  Иноградский В.А. Низверженный Зелул, образец злобы, или Жизнь и редкие приключения восточного принца Клеоранда и принцессы Зефизы. / Соч. У... Вас... Иног... – Москва : Печатано с указного дозволения в типографии А. Решетникова
Ч. 2. – 1795. – [2], 274 с. – Авт в изд. не указ., установлен по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра; заставка
934488
  Михайлов И. Низверженный Мамай, или подробное описание достопамятной битвы, и последовавшей за нею знаменитейшей победы, бывшей в царствование Великого князя Дмитрия Иоанновича : между российскими и татарскими ополчениями, на Куликовом поле, между рек Мечи и Дона, при устье речки Непрядви, взятое из разных достовернейших авторов Иваном Михайловым. – Москва : В Университетской типографии у Хр. Ридегера и Хр. Клаудия, 1798. – 119 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір
934489
  Іванович В.І. Низенько кланяємось! / В.І. Іванович. – Одеса : Маяк, 1953. – 72 с.
934490
  Попов В. Низина. / В. Попов. – М, 1980. – 508с.
934491
  Ожешко Э. Низины. / Э. Ожешко. – Москва, 1953. – 144с.
934492
  Котовщикова А.А. Низка коралів / А.А. Котовщикова. – К., 1983. – 183с.
934493
   Низка оповідань з поля географії : : (Для читання в школі й дома: Рік 4-й і 5-й навчання) / Пеpеклади С. Іваницького. – Вінниця : Вид. Виділу Освіт и Поділ. Губеpн. Hаp. Упpави. Дpук. Міськ. Самовpядування, 1918. – 32 с.


  Зміст: Віpний кінь; Малий стpілець в Альпах; Шість pоків на остpові Шпіцбеpгені; Північне сяєво; Hад хмаpами / С. Меч. Вовк-мандpівник / А. Чеглок [О.О. Усов]. - Hа с. 2 обкл.: Весняні співи / Пеpеспіви С. Ів-ого [С. Іваницький]
934494
  Сарвазян А.П. Низкая скорость звука в гелях и биологических тканях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сарвазян А.П. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
934495
  Кончаловский А.С. Низкие истины / Андрей Кончаловский ; [лит. зап. А. Липкова]. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1998. – 381, [3] с., [32] фотоил. : ил. – ISBN 5-89048-057-X
934496
  Лычак Н. Низкий поклон гению // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С. 20-24. – ISSN 0132-2036
934497
  Попов Г.Л. Низкий поклон. / Г.Л. Попов. – Минск, 1981. – 319с.
934498
  Цой Н.А. Низкий самоконтроль как один из детерминирующих социальных факторов феномена интернет-зависимости // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 4 (57). – С. 72-85. – ISSN 1029-8053
934499
  Зырянов Г.К. Низковольтная электронография : учеб. пособие / Г.К. Зырянов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 186 с.
934500
  Лисицын Б.Л. Низковольтные индикаторы / Б.Л. Лисицын. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1088)
934501
   Низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. – Москва, 1983. – 111 с.
934502
  Орехов В.И. Низковольтные сильноточные источники вторичного электропитания РЭА / В.И. Орехов. – Москва, 1986. – 103 с.
934503
  Волмянский Эмануил Ильич Низколежащие возбужденные состояния атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волмянский Эмануил Ильич; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 19л.
934504
  Беленький Владимир Маркович Низколежащие коллективные и одночастичные возбуждения атомных ядер : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Беленький Владимир Маркович; МВ и ССО УССР, Харьковский Гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 33л.
934505
  Лебедев А.В. Низкомолекулярные азотистые вещества мышечной ткани беспозвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедев А. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 28л.
934506
  Хохлов А.С. Низкомолекулярные микробные ауторегуляторы / А.С. Хохлов. – Москва, 1988. – 269с.
934507
  Бузников Г.А. Низкомолекулярные регуляторы зародышевого развития. / Г.А. Бузников. – Москва, 1967. – 266с.
934508
  Гарбуз Александр Аксеньевич Низконапорные газовые эжекторы для электрохимических генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гарбуз Александр Аксеньевич; Одесский технологический ин-т холодильной промышленности. – Одесса, 1984. – 18л.
934509
  Доценко П Т. Низконапорные гидроузлы с горизонтальными агрегатами / П Т. Доценко, др. и. – М, 1978. – 136с.
934510
   Низконапорные плотины из местных материалов. – К., 1951. – 224с.
934511
  Гуцалюк Н.И. Низкопроцентные катализаторы на основе придия на окиси алюминия в реакции жидкофазной гидрогенизации. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Гуцалюк Н.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
934512
  Рахманкулов Азат Исмагилович Низкопроцентные палладиевые катализаторы на химически модифицированных окиси и гидроокиси алюминия в жидкофазном гидрировании : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Рахманкулов Азат Исмагилович; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.34
934513
  Духовная Т.М. Низкопроцентные рутений-палладиевые катализаторы на носителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Духовная Т.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
934514
  Серегин Н.Ф. Низкорослые клоновые подвои яблони для северо-западной зоны плодоводства. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серегин Н.Ф.; Лен. с.-х. ин-т. – Л., 1964. – 20л.
934515
  Березинский В.Л. Низкотемператрные свойства двухмерных систем с непрерывной группой симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березинский В.Л.; АН СССР. – М, 1971. – 15л.
934516
   Низкотемпературная калориметрия. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
934517
  Мревлишвили Г.М. Низкотемпературная калориметрия биологических макромолекул / Г.М. Мревлишвили. – Тбилиси, 1984. – 188с.
934518
  Прищепа Н.Д. Низкотемпературная катионная полимеризация некоторых производных стирола. : Автореф... канд. хим.наук: / Прищепа Н.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 12л.
934519
   Низкотемпературная кристаллизация в биологических системах. – Киев, 1977. – 242с.
934520
  Лийдья Георг Георгиевич Низкотемпературная люминесценция и процессы релаксации в кристаллах с автолокализующимися экситонами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Лийдья Георг Георгиевич ; Ин-т физики АН Эст.ССР. – Тарту, 1980. – 31 с.
934521
   Низкотемпературная плазма : Труды Международного симпозиума. – Москва : Мир, 1967. – 631с.
934522
  Энгельшт В.С. Низкотемпературная плазма / Энгельшт В.С., Урюков Б.А. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма ; Т. 1)
Т.1 : Теория столба электрической дуги. – 1990. – 376с.
934523
  Новиков О.Я. Низкотемпературная плазма / О.Я. Новиков, В.Ф. Путько, В.В. и др. Танаев; Девятов Б.Н. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 2)
Т.2 : Математические методы исследования динамики и проблемы управления низкотемпературной плазмой. – 1991. – 257 с.
934524
   Низкотемпературная плазма / В.Д. Пархоменко, П.И. Сорока, Ю.И. Краснокутский, П.Н. Цыбулев, В.Г. и др. Верещак; отв. ред. В.Д. Пархоменко, Ю.Д. Третьяков. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 4)
Т.4 : Плазмохимическая технология. – 1991. – 392 с.


  Монография представляет собой четвертый том серийного издания, посвященного результатам исследований электрофизических, химических, газодинамических и других процессов в низкотемпературной плазме, их диагностике, моделированию я использованию в ...
934525
   Низкотемпературная плазма. – Новосибирск : Наука
Т. 6. – 1992. – 317 с.
934526
   Низкотемпературная плазма в космосе и на Земле : сб. статей. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1977. – 318 с.
934527
  Краснов А.Н. Низкотемпературная плазма в металлургии / А.Н. Краснов. – М., 1970. – 216с.
934528
  Цветков Ю.В. Низкотемпературная плазма в процессах восстановления / Ю.В. Цветков, С.А. Панфилов. – Москва, 1980. – 359с.
934529
  Туманов Ю.Н. Низкотемпературная плазма и высокочастотные электромагнитные поля в процессах получения материалов для ядерной энергетики. / Ю.Н. Туманов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278с.
934530
   Низкотемпературная плазма при горении : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : Издательство Чебоксарского университета, 1989. – 132 с.
934531
  Алехин В.П. Низкотемпературная пластическая деформация поверхности моноскриптического кремния при сосредоточенном нагружении : Автореф... канд. физ.-мат. наук: / Алехин В. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – М., 1967. – 29с.
934532
  Шевченко Н.В. Низкотемпературная проводимость и механизмы рассеяния в полумагнитных узкозонных полупрводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Шевченко Н. В.; АН Укарины, Ин-т полупров. – К., 1992. – 16л.
934533
  Доценко Владимир Иванович Низкотемпературная релаксация напряжений в нормальных и сверхпроводящих ГЦК-металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Доценко Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
934534
  Финкель В.А. Низкотемпературная рентгенография металлов / В.А. Финкель. – Москва : Металлургия, 1971. – 256 с.
934535
  Жилова А.Н. Низкотемпературная теплоемкость и динамика колебаний некоторых кристаллических модификаций кремнезена и кварцевых стекол, легированных вольфрамом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Жилова А. Н.; Моск. хим.-технолог. ин-т. – М., 1973. – 23л.
934536
  Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия : учеб. пособие / М.П. Орлова. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 278 с.
934537
  Лисица М.П. Низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллов ASiC/6H/ / М.П. Лисица, Ю.С. Краснов, В.Ф. Романенко. – Отд. отт. из журнала "Оптика и спектроскопия", том 28. – Ленинград, 1970. – 492-497с.
934538
  Лотник С.В. Низкотемпературная хемилюминесценция / С.В. Лотник, В.П. Казаков. – Москва : Наука, 1987. – 174 с.
934539
  Матющин Владимир Михайлович Низкотемпературная хемостимулированая гетеродиффузия в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Матющин Владимир Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 23л.
934540
  Фомин Георгий Викторович Низкотемпературная экситонная люминесценция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фомин Георгий Викторович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
934541
  Хаджи-Оглы Низкотемпературное взаимодействие жидкого озона с активным азотом и водородом и идентификация образующихся продуктов методом ик-спектроскопии. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Хаджи-Оглы М.Р.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
934542
  Подьячева Е.А. Низкотемпературное гидрирование масел в присутствии палладиевых катализаторов на носителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Подьячева Е.А. ; Алма-Атинский гос. мед. ин-т, кафедра биохимии. – Алма-Ата, 1966. – 16 с.
934543
  Емельянова Г.И. Низкотемпературное каталитическое разложение концентрированного озона : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Емельянова Г.И. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. , Каф. физ. химии. – Минск, 1962. – 11 с.
934544
  Кулишов Виктор Иванович Низкотемпературное рентгеновское исследование строения циклопентадиенильных производных элекментов 4 группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Кулишов Виктор Иванович; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1977. – 24л.
934545
  Колк Юхан Вамболаевич Низкотемпературное создание и преобразование радиационых парамагнитных дефектов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колк Юхан Вамболаевич; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1984. – 15л.
934546
  Веркин Б.И. Низкотемпературные исследования пластичности и прочности / Б.И. Веркин, В.В. Путовалов. – Москва, 1982. – 192с.
934547
  Годяев Эдуард Дмитриевич Низкотемпературные исследования ширины, формы и интенсивности линий в спектрах люминесценции органических молекул в Н-парафиновых матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Годяев Эдуард Дмитриевич; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
934548
  Тягульский Игорь Петрович Низкотемпературные исследования эффекта фотоэлектрической памяти в приповерхностных слоях п-арсенида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тягульский Игорь Петрович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 17л.
934549
   Низкотемпературные каталитические превращения углеводородов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 168 с.
934550
  Кив А.Е. Низкотемпературные механизмы дифектообразования и диффузии в твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кив А.Е.; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1978. – 47л.
934551
  Семушин В.Н. Низкотемпературные околорудные метасоматиты в вулканитах. / В.Н. Семушин. – М., 1985. – 127с.
934552
  Темянко М.Б. Низкотемпературные превращения дицилогексила и дициклогексилалкатов на алюмосиликатном катализаторе : Автореф... канд хим.наук: / Темянко М. Б.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
934553
  Шаахгириев И.Б. Низкотемпературные превращения керогена прибалтийских горючих сланцев над алюмосиликатным катализатором. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Шаахгириев И.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 21л.
934554
  Мамедов Б.И. Низкотемпературные превращения углеводородов нефтяных фракций с переменным количесвтом алюмосиликатного катализатора : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедов Б.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 23л.
934555
   Низкотемпературные процессы и системы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
934556
  Епифанова В.И. Низкотемпературные радиальные турбодетондеры. / В.И. Епифанова. – М., 1961. – 399с.
934557
  Москаленко В.А. Низкотемпературные свойства металлов с особенностями зонного спектра / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1989. – 284с.
934558
   Низкотемпературные свойства неупорядоченных систем / Москаленко С.А. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 64 с.
934559
   Низкотемпературные свойства нормальных и сверхпроводящих систем. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 110 с.
934560
   Низкотемпературные тепловые трубы. – Минск, 1976. – 136с.
934561
   Низкотемпературные тепловые трубы и пористые теплообменники. – Минск, 1977. – 177с.
934562
  Топников В.Н. Низкотемпературные фазовые переходы в квазиодномерных электронных системах хорошопроводящих комплексов тона. : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Топников В.Н.; МФТИ. – Черноголовка, 1975. – 17л.
934563
  Никитин В.А. Низкотемпературный метод получения сернистого натрия : Автореф... канд. техн.наук: / Никитин В. А.; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. инзт. – М., 1961. – 15л.
934564
  Мудрый Александр Викторович Низкотемпераутрная фотолюминесценция кремния с радиационными дефектами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Мудрый Александр Викторович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 15л.
934565
  Котов Б.В. Низкотепературный радиолиз поливинилхлорида в присутствии добавок акцепторов и доноров электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Котов Б.В.; Науч. исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 24л.
934566
   Низкочастотная индуктивная электроразведка при поисках и разведке магнитных руд. – Москва : Недра, 1986. – 192с.
934567
   Низкочастотная шкала абсолютных потоков дискретных радиоисточников. – Харьков : ИРЭ АН СССР, 1976. – 31 с.
934568
  Нахабцев А.С. Низкочастотная электроразведка с линейными источниками гармонического поля / А.С. Нахабцев. – СПб., 1992. – 358с.
934569
  Лунежев С.П. Низкочастотно-фазовый метод и его применение к исследованию быстрых релаксационных процессов в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Лунежев С.П.; АН УзССР. Объед. Учен. совет по физике отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 18л.
934570
  Маринин Г.А. Низкочастотное внутреннее трение в кристаллических аргоне и водороде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маринин Г.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 16л.
934571
  Роганов Ю.В. Низкочастотное рассеяние на полупространстве, заполненном периодической жидкотвердой средой с наклонными слоями / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 55-76 : рис. – Библиогр.: с. 73-76. – ISSN 0203-3100
934572
  Папанова И.И. Низкочастотное Фарадеевское выпрямление и его приложения к кинетике электродных процессов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Папанова И.И.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1985. – 14л.
934573
  Молчанов О.А. Низкочастотные волны и индуцированные излучения в околоземной плазме / О.А. Молчанов. – М., 1985. – 224с.
934574
   Низкочастотные волны и сигналы в магнитосфере Земли. – М., 1980. – 155с.
934575
  Ельцов Т.И. Низкочастотные диэлектрические спектры пород, насыщенных водонефтяной смесью / Т.И. Ельцов, В.Н. Доровский, Д.Н. Гапеев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1270-1281 : рис. – Библиогр.: с. 1281. – ISSN 0016-7886
934576
   Низкочастотные излучения в ионосфере и магнитосфере Земли. – Апатиты, 1981. – 167с.
934577
   Низкочастотные излучения в магнитосфере Земли. – М., 1986. – 216с.
934578
  Вавилов А.А. Низкочастотные измерительные генераторы / А.А. Вавилов, А.И. Солодовников, В.В. Шнайдер. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 104 с.
934579
  Чебан Ю.В. Низкочастотные колебания и теплоемкость неупорядоченных полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.19 / Чебан Ю.В.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 14л.
934580
  Шаховцова С.И. Низкочастотные колебания тока в сульфиде и селениде кадмия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шаховцова С.И.; Ан УССР.Ин-т физики. – К, 1969. – 24л.
934581
  Ершов Виктор Иванович Низкочастотные колебания тонких оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ершов Виктор Иванович; ЛГУ. – Л., 1981. – 16л.
934582
  Яковлев А.В. Низкочастотные методы электроразведки при картировочно-поисковых работах на рудных месторождениях : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Яковлев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
934583
  Мари Ж. Низкочастотные параметрические усилители с ортогональным магнитным управлением / Ж. Мари. – Москва, 1967. – 232 с.
934584
  Смирнов А.Н. Низкочастотные прецизионные кварцевые резонаторы для эталонов времени и частоты. (Разработка, исследование и внедрение) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Смирнов А.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Москва, 1968. – 22л.
934585
  Криксунов В.Г. Низкочастотные усилители / В.Г. Криксунов. – Киев, 1961. – 398 с.
934586
  Лебедев В.В. Низкочастотные электромагнитные волны в околоземном космическом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Лебедев В. В.; Гор. ГУ. – Горький, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
934587
  Мякшин Ю.В. Низкочастотный продольно-изгибный электроакустический преобразователь с плоской излучающей поврехностью. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.06 / Мякшин Ю.В.; АН Укр.Ин-т гидромеханики. – К, 1993. – 19л.
934588
  Монахов Ф.И. Низкочастотный сейсмический шум Земли / Ф.И. Монахов. – Москва : Наука, 1977. – 95с.
934589
  Иванов С.Д. Низкочастотныые волны дрейфового типа в токамаке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Иванов С.Д.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 12л.
934590
  Писаренко В.Г. Низкоэнергетические соотношения в мезон-мезонном планировании. / В.Г. Писаренко. – К., 1968. – 28с.
934591
  Белоголовский М. Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N интерфейсе параметром порядка / М. Белоголовский, Е. Житлухина, О. О. Егоров // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – С. 1354-1359. – ISSN 0132-6414
934592
  Серёгин Ю.И. Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 439-447. – ISSN 2077-3455
934593
  Дудник І.М. Низова демографічна система / І.М. Дудник, Т.В. Панасенко. – Полтава, 1996. – 200с.
934594
  Пшеничний П.Д. Низова преса на службі оборони. / П.Д. Пшеничний. – Харків-Київ, 1931. – 86с.
934595
  Барбу Е. Низовая работа / Е. Барбу. – Бухарест : Румыния, 1976. – 46 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 4, 1976)
934596
  Плещенко К.В. Низові інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
934597
  Плещенко К.В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 197-214; 1 CD. – Бібліогр.: л. 183-196
934598
  Докашенко В.М. Низові ланки профспілок у стратегії політичних завдань "відлиги" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 122-133. – ISBN 978-966-920-241-3
934599
   Низовое районирование на 1 января 1924 г. : (Текст). – Харьков, 1924. – 249 с.
934600
   Низовое районирование на 1 января 1924 г.. – Харьков, 1924. – 230 с.
934601
  Мяло И.И. Низовские партизаны : роман / И.И. Мяло ; [ил.: Л. М. Мильчин]. – Благовещенск : Амурское кн. изд-во
Кн. 1. – 1962. – 304 с.
934602
  Морозов Н.М. Низовые звенья партии. / Н.М. Морозов. – Ставрополь, 1974. – 95с.
934603
  Герасименко Г.А. Низовые крестьянские организации в 1917 - первойполовине 1918 годов / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1974. – 341с.
934604
   Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, Узбой. История формирования и заселения. – М.
3. – 1960. – 348с.
934605
  Пославский М. Низшая геодезия : популярное руководство по с"емке и нивелировке (с кратким очерком способов орошения и осушения земель) / М. Пославский; под ред. и с доп. П.М. Орлова. – 6-е изд. – Москва : Гос. с.-х. из-во "Новая деревня", 1929. – 324 с. : с 375 чертежами
934606
  Высоцкий В.Н. Низшая геодезия : курс для нефтепромысловых работников и студентов нефтяных вузов / В.Н. Высоцкий, П.В. Воронин, А.А. Горохов; Ред. Муравьев И.М. – Москва : ОНТИ НКТП СССР Государственное научно-техническое нефтяное из-во, 1932. – 148с.
934607
   Низшее и высшее, системы и элементы в процессе развития. – Челябинск, 1988. – 146с.
934608
  Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1971. – 279 с.
934609
  Строганова Н.С. Низшие валентные состояния самария, европия, иттербия и их использование в аналитической химии. : Автореф... канд.хим.наук: 071 / Строганова Н.С.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
934610
  Ксынкин Ю.Ф. Низшие гармонические колебания в колебательных контурах с ферромагнитным элементом с прямоугольной характеристикой. : Автореф... канд. техн.наук: / Ксынкин Ю.Ф.; Ташкент. политехн. ин-тут. – Ташкент, 1968. – 19л.
934611
   Низшие городские слои и социальная эволюция стран Востока. – М., 1986. – 291с.
934612
  Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосылки анализа) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 26-36. – ISSN 0869-0499
934613
  Журавлева И.Т. Низшие многоклеточные фанерозоя : труды / И.Т. Журавлева, Е.И. Мягкова; Отв. ред. Захаров В.А. – Вып. 695. – Москва : Наука, 1987. – 222с.
934614
  Щербаков А.М. Низшие насекомые (Kollembola) Шпицбергена / Печатано по определению Совета Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1899. – 6 с. : рис. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1899 г.
934615
  Филипченко Ю.А. Низшие насекомые окресностей Бологова // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 11 с.


  Труды пресноводной биологической станции Имп. Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей На с.1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
934616
  Кожевников Г.Н. Низшие окислы кремния и алюминия в электрометаллургии / Г.Н. Кожевников. – М., 1977. – 144с.
934617
  Тимм Р. Низшие растения : с 179 рисунками в тексте / Р. Тимм, д-р ; Пер. с доп. и вступ. ст. А.Г. Генкеля, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. О-ва "Брокгауз-Ефрон", 1912. – 203 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 193). – (Дешевая библиотека естествознания ; № 10)


  Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
934618
   Низшие растения. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 152с.
934619
   Низшие растения. – Петрозаводск, 1978. – 112с.
934620
  Стрельская О.Я. Низшие растения : учебное пособие / О.Я. Стрельская. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 240 с.
934621
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Ленинград
1. – 1990. – 405с.
934622
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Ленинград
2. – 1990. – 392с.
934623
  Шайхов А.Э. Низшие формы капиталистического предпринимательства в египетском городе / А.Э. Шайхов. – Москва, 1987. – 136 с.
934624
  Колонтаев А.П. Низшие формы производства в странах Южной и Юго-Восточной Азии / А.П. Колонтаев. – М., 1975. – 221с.
934625
  Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 24-34. – ISSN 0132-1625
934626
  Кінах А. Низька ефективність державного управління не менш загрозлива, ніж зовнішня агресія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 4


  "Багато чинників визначають глибину нинішньої соціально-економічної кризи - зовнішня агресія, "згортання" промисловості, трудова міграція, нескінченні та невдалі реформи. Однак на перше місце я би поставив безпрецедентне падіння рівня державного ...
934627
  Авраменко О. Низьке і високе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 16-17


  Виставка "Хай ТекСтиль" Анастасії Подерв"янської.
934628
  Самойлов Юрій Низький старт туроператорських програм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 42-49 : фото. – ISSN 1998-8044
934629
  Фурса С.Я. Низький уклін моїм вчителям М.И. Штефану та М.М. Міхеєнку // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 18-20. – ISBN 978966-97130-0-1


  Фото Штефана М.Й., Грабовського О.О., Міхеєнко М.М. , Фурси С.Я., Малюги В.І., Юркова Б.Н., Пушкаря Є.Г.
934630
  Василик Т. Низький уклін Тобі, Кобзарю! // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 3


  "22 травня 1861 року відбулося перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. На вшанування 160-тих роковин від дня повернення Кобзаря в Україну у КНУ відбулася пам"ятна хода та покладання квітів до пам"ятника Великого Поета ...
934631
  Оніщук Олексій Низькі Татри. До рецепції на лижах // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
934632
  Проценко Г.Д. Низькі температури повітря влітку на Україні / Г.Д. Проценко, Л.М. Оксамит // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
934633
  Процюк Х. Низько хилимо голови // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 37-42


  Виступ Ярослава Дашкевича на Академії, присвяченій 125-річчю з дня народження Мирона Тарнавського.
934634
  Загородній А. Низьковуглецевий тренд // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 17/18)
934635
  Силіна Т. Низькозбагачений візит // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
934636
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; НАНУ; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2004. – 148с. – Бібліогр.: л. 125 - 148
934637
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин : Аатореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 15 назв
934638
  Ммассі Р.Ч. Низькообертовий індукторний генератор з елементами автоматичного регулювання збудження для вітроелектричної станції. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Ммассі Р.Ч.; Мін. освіти України. Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1998. – 16л.
934639
  Мацаєнко А.М. Низькопрофільна УКХ антена з неспрямованим випромінюванням в горизонтальній площині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 79-85
934640
  Гламазда О.Ю. Низькорозмірні мультифункціональні кристалічні матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та магнітною підсистемами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гламазда Олександр Юрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
934641
  Бойко Т.Г. Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.03 / Бойко Т. Г.; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1996. – 21л.
934642
  Костюк Т. Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул / Т. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природи та концентрації неіонних ПАР, кислотності, різних добавок на параметри фазоутворення в розчинах при температурі помутніння. Досліджена можливість вилучення альбуміну в міцелярні фази неіонних ПАР Triton Х-100 та Аkypo LF1. ...
934643
  Чиркіна М.А. Низькотемпературний фарфор господарчого призначення на основі кварц-польовошпатової сировини України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чиркіна Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
934644
   Низькотемпературні дослідження плівок поліпіролу / М.Т. Дехтярук, Л.М. Ганюк, В.В. Вайнберг, А.М. Іноземцев, В.М. Огенко, Ф.М. Воробкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Наведено результати експериментального дослідження плівок поліпіролу в діапазоні низьких температур Т = 300…25К, які одержано методом електрохімічної анодної полімеризації. Показано, що температурні залежності опору R(Т) поліпіролу мають активаційний ...
934645
  Кудін Д.В. Низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні процеси у безбар"єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з домішкою вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Кудін Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
934646
  Єрін С.М. Низькочастотне космічне радіовипромінювання як об"єкт спостереження широкосмуговим радіотелескопом нового покоління : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Єрін Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 28 назв
934647
  Рапопорт Ю.Г. Низькочастотні нелінійні періодичні структури у замагніченій плазмі / Ю.Г. Рапопорт, Ю.В. Хотяїнцев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 301-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджені косі атомодельні нелінійні періодичні структури кінцевої амплітуди в замагніченій плазмі та визначені області їх існування та особливості спектрів.
934648
  Коцаренко М.Я. Низькочастотні солітони у замагніченій плазмі / М.Я. Коцаренко, Ю.Г. Рапопорт, О.О. Швидкий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 299-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуті косі низькочастотні немалої амплітуди солітони у замагніченій плазмі і проведено порівняння точного розв"язку з методом малого параметра.
934649
   Ник Картер - американский Шерлок Холмс. Ужасная находка. – Репр. воспр. изд. 1906 г. – Москва : ВКП, 1990. – 48 с.
934650
  Боровиков Г.Ф. Ника / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1974. – 366с.
934651
  Боровиков Г.Ф. Ника / Г.Ф. Боровиков. – М, 1981. – 544с.
934652
  Рогачев А.А. Никаких золотых середин. / А.А. Рогачев. – М., 1970. – 110с.
934653
  Д"Актиль Никаких настроений / Д"Актиль. – Ленинград, 1927. – 40с.
934654
   Никаких ЧП!. – М., 1970. – 112с.
934655
  Серба А.И. Никакому ворогу: повести. / А.И. Серба, В.А. Дуров. – М., 1992. – 301с.
934656
  Прокопчук В.С. Никандр Васильович Молчановський - історик, краєзнавець // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 168-179
934657
  Перов А.А. и др. Никандр Семенович Григорьев / А.А. и др. Перов. – Л., 1966. – 112с.
934658
  Юрченко Н. Никанор Онацький: ідентифікація // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 20-21. – ISSN 0130-1799


  Культурний феномен національного мистецтва, нащадок козацького роду, художник, фундатор і перший директор сумського музею Никанор Харитонович Онацький (1875-1937) - тричі засуджений, засуджений у листопаді 1937 р. постановою особливої трійки за ...
934659
  Лещинер Р.Е. Никарагуа / Р.Е. Лещинер. – Москва, 1965. – 62с.
934660
   Никарагуа. – М, 1984. – 287с.
934661
   Никарагуа. – М, 1989. – 147с.
934662
  Булычев И.М. Никарагуа на пути национального возрождения / И.М. Булычев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
934663
  Игнатьев П.Н. Никарагуа после холодной войны: модернизация и политическая конкуренция // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 48-60. – ISSN 044-748Х
934664
  Булычев И.М. Никарагуа сегодня / И.М. Булычев. – Москва, 1983. – 95 с.
934665
   Никарагуа. Дивный остров Ометепе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 78-81 : фото
934666
  Горнов М.Ф. Никарагуа: возрожденная земля / М.Ф. Горнов, Н.Ю. Смирнова. – М, 1986. – 156с.
934667
  Булычев И.М. Никарагуа: годы борьбы и созидания. / И.М. Булычев. – М., 1989. – 63,1с.
934668
  Белят М. Никарагуа: портрет в черно-красных тонах / М. Белят ; [предисл. Г. Боровика ; послесл. В. Травкина]. – Москва : Изд-во Агентства печати "Новости", 1987. – 386, [2] с. : ил.; 16 л. ил. – (Библиотечка АПН)
934669
  Сериков А.М. Никарагуа: солнце из огня / А.М. Сериков. – М., 1986. – 110с.
934670
  Булычев И.М. Никарагуа: успехи и трудности революции / И.М. Булычев. – М., 1984. – 64с.
934671
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 264л. – Бібліогр.:л.219-264
934672
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1985. – 26 с.
934673
  Строев А.П. Никарагуанские очерки: По пути соц.-экон. возрождения. / А.П. Строев. – М., 1989. – 108с.
934674
   Никас Сафронов: "Хочу при жизни поговорить с богом" // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 190/191. – С. 103-109. – ISSN 0868-9504
934675
  Гарднер Дж. Никелевая гора / Дж. Гарднер. – М, 1979. – 503с.
934676
   Никелевая и кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1968. – 48с.
934677
  Иевлев Павел Никелевые войны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
934678
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Карело-Кольского региона. – Апатиты, 1988. – 120с.
934679
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Норильского региона. – Апатиты, 1988. – 114с.
934680
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Украины. – Апатиты, 1988. – 128с.
934681
  Витовская И.В. Никеленосные коры выветривания / И.В. Витовская, Ю.Ю. Бугельский. – Москва, 1982. – 191с.
934682
  Никитин К.К. Никеленосные коры выветривания ультрабазитов и методы их изучения / К.К. Никитин, А.А. Глазковский. – Москва : Недра, 1970. – 216 с. – Библиогр.: с. 208-212
934683
   Никеленосные коры выветривания Урала. – Москва : Наука, 1970. – 288с.
934684
  Корнилов И.И. Никелид титана и другие сплавы с эффектом "памяти" / И.И. Корнилов, О.К. Белоусов, Е.В. Качур; ред. акад. Н.Н. Рыкалин. – Москва : Наука, 1977. – 180 с.
934685
   Никель-кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1961. – 279с.
934686
  Глазковский А.А. Никель // Оценка месторождений при поисках и разведках / ВНИИ минерального сырья министерства геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1949. – Вып. 4 : Никель/ А.А. Глазковский. – С.1-227
934687
  Махрова И.А. Никита Александрович Торопов (1908-1968). / И.А. Махрова, И.Г. Лабецкая. – М., 1968. – 97с.
934688
  Игнатиус Н.В. Никита Антонович Лавинский / Н.В. Игнатиус. – Л., 1987. – 60с.
934689
  Красовская В.М. Никита Долгушин / В.М. Красовская. – Л., 1985. – 184с.
934690
  Невская Н.И. Никита Иванович Попов, 1720-1782 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1977. – 110 с.
934691
  Сенин Г. Никита Изотов / Г. Сенин. – М.-Х., 1951. – 180с.
934692
  Яковлев Г.Н. Никита Изотов / Г.Н. Яковлев. – М, 1989. – 236с.
934693
  Денисов И.М. Никита Ильич / И.М. Денисов. – Горький, 1956. – 78с.
934694
  Ургалкина Н.А. Никита Кузьмич Сверчков / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1983. – 70с.
934695
   Никита Михалков : сборник. – Москва : Искусство, 1989. – 249с.
934696
   Никита Михалков .Заслуженный артист РСФСР. – Москва, 1981. – 62 с.
934697
   Никита Петрович Гиляров-Платонов : Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии / [Ин-т русской лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук, Центр по изучению традиционалистских направлений в рус. лит. Нового Времени, Моск. гос. обл. социально-гуманит. ин-т] ; под общ. ред. А.П. Дмитриева. – Санкт-Петербург : Росток, 2013. – 941, [2] с. : ил., портр. – На тит. листе: К 125-летию со дня кончины Н.П. Гилярова-Платонова 1887 г.-13(26) октября -2012г. – Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. и в тексте. – (Славянофильский архив / редкол.: Е.И. Анненкова [и др.] ; кн. 3). – ISBN 978-5-94668-133-9
934698
  Дейнега А В. Никита Санджиев / А В. Дейнега, . – Элиста, 1984. – 64с.
934699
   Никита Сергеевич Хрущев : Материалы к биогр. – Москва : Политиздат, 1989. – 366, [1] с. : ил.
934700
   Никита Сергеевич Хрущев на Ярославском моторном заводе : [Фотоальбом]. – Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1964. – [48] с. : ил.
934701
   Никита Фаворский 1915-1941 : каталог выставки. – Москва : Союзрекламкультура, 1991. – 47 с.
934702
  Парфенов Л. Никита Хрущев и его время // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 17-18. – ISSN 0235-7089
934703
  Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, белые / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с. : илл. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009686-0
934704
  Дубинянский М. Никита Хрущёв: черным по белому // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 9 (37). – С. 38-59. – ISSN 1819-6268


  Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда.
934705
  Денисов П.В. Никита Яковлевич Бичурин / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1977. – 143 с.
934706
   Никитин Сергей Михайлович (1928-2008) : [некролог] / коллектив ИМЭМО РАН, коллеги и друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 106. – ISSN 0131-2227
934707
  Тонков В. Никитин. / В. Тонков. – Воронеж, 1945. – 90 с.
934708
  Андропов С.С. Никитины встречи : повесть : [для детей] / С.С. Андропов; Андронов С.С. ; [ил.: А. Смирнов]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1968. – 232 с. : ил.
934709
  Парфентьев В.И. Никитские ворота. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1962. – 70с.
934710
  Боголюбова В.Д. Никитский ботанический : путеводитель / В.Д. Боголюбова. – Симферополь : Крым, 1967. – 64 с.
934711
   Никитский ботанический сад. – К, 1964. – 1с.
934712
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1967. – 96с.
934713
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – Симферополь : Таврия, 1974. – 72с.
934714
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 2-е доп. изд. – Симферополь : Таврія, 1978. – 94с.
934715
   Никитский ботанический сад. – Киев, 1978. – 142с.
934716
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Таврія, 1981. – 97с.
934717
  Голубева В И. Никитский ботанический сад / В И. Голубева, С.И. Кузнецов. – 4-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1985. – 144с.
934718
  Молчанов Е.Ф. Никитский ботанический сад / Е.Ф. Молчанов, Н.И. Рубцов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
934719
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1987. – 130с.
934720
  Коверга А.С. Никитский Ботанический сад имени В.М. Молотова / А.С. Коверга, Н.М. Чернова. – Симферополь, 1956. – 144с.
934721
  Никита Хониат Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина / Никита Хониат. – Спб. : В Типографии Департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 2 : (1186-1206) / [пер. под ред. проф. Н.В.Чельцов]. – 1862. – XV, 540, [4] с., [3] л. табл.
934722
  Гладик С. Никифор-Епіфаній Дровняк в 2015 р. // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 14-15. – ISSN 1232-2776
934723
  Грабан В. Никифор - тот, што несе перемогу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 24 травня (№ 21). – С. 8. – ISSN 0027-8254
934724
  Грабан В. Никифор - тот, што несе перемогу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 31 травня (№ 22). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 125 річниці від дня народження.
934725
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев / Н.Я. Болотников. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 232 с.
934726
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев : исследователь русского Севера. 1874-1927 / Н.Я. Болотников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 264 с. : ил., карт., 5 л. ил. и карт.
934727
  Барвинок В.И. Никифор Влеммид и его сочинения / В.И. Барвинок. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – [2], 128 с.
934728
  Барвинок В.И. Никифор Влеммид и его сочинения / В.И. Барвинок. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – [2], XXXIV, 366, [2], II, [6] с.
934729
  Уніят В. Никифор Гірняк та його роль у військово-патріатичному вихованні Українських Січових Стрільців // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 21-27
934730
  Сухобокова О. Никифор Григоріїв: постать на тлі епохи // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 120-126. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
934731
  Барановська В. Никифор Дровняк. Побачення з українським генієм // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 11


  Видатний український художник-примітивіст.
934732
  Денисов П.В. Никифор Охотников / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1986. – 126с.
934733
   Никифорівський літопис. [Електронний ресурс]
934734
  Виллари Пасквале Никколо Макиавелли и его время / Пасквале Виллари ; со вступительной статьей проф. М.М. Ковалевского; Перв. с итал. И.М. Кригеля. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Грядущий день"
Т. 1. – 1914. – XXII, 429 с. : 1 л. портр.
934735
  Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 445, [3] с. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009287-3
934736
  Мясоедов А. Никколо Паганини / А. Мясоедов. – Москва, 1958. – 14 с.
934737
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 96 с.
934738
  Ямпольский И.М. Никколо Паганини / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1961. – 379 с.
934739
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музыка, 1968. – 88 с.
934740
   Нико Мусхелишвили (1891-1976). – Тбилиси, 1980. – 192с.
934741
  Джавахишвили Г.Д. Нико Николадзе -- сотрудник русской и зарубежной печати 1860-1875 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Джавахишвили Г. Д.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1968. – 14л.
934742
  Джавахишвили Д Г. Нико Николадзе и русская журналистика. / Д Г. Джавахишвили. – Тбилиси, 1978. – 333 с.
934743
  Зданевич М К. Нико Пиросманашвили. / М К. Зданевич. – М, 1964. – 127с.
934744
  Зданевич К.М. Нико Пиросмани. / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1963. – 139с.
934745
  Хребтова А. Нико Пиросмани: высоко над землей // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 110-112.
934746
  Зданевич К.М. Нико Пироспанишвили / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1965. – 115с.
934747
  Андреевски Ш.М. Никоjа доба / Андреевски Ш.М. ; Избор и поговор Е. Клетников ; уредник В. Шодгорец. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 136 с. – (Портрети)
934748
  Садовяну М. Никоарэ Подкова / М. Садовяну. – Москва, 1955. – 343с.
934749
  Блинов А.Д. Никогда без любви : [Двойняшки. - Один палец моей руки] : рассказы / А.Д. Блинов ; [ил. Ю.К. Бурджелян]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
934750
  Блинов А.Д. Никогда без любви : повести / А.Д. Блинов. – [переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 448 с.
934751
  Грохоля К. Никогда в жизни : Роман / Катажина Грохоля. – Москва : АСТ, Ермак, 2003. – 301с. – ISBN 5-17-021221-6
934752
  Колчак Е. Никогда в жизни : проза: детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-187
934753
  Глебова Ирина Никогда в этом мире : остросюжетные роман и повести / Глебова Ирина. – Харьков : Кентавр, 1996. – 392с. – ISBN 5-7055-0970-7
934754
   Никогда не было тебя , Цыгания. – М, 1961. – 112с.
934755
  Малышева А. Никогда не заговаривайте с неизвестными; Когда отступать некуда, дерутся насмерть : Романы / Анна Малышева. – Москва : АСТ. Астрель. Люкс, 2005. – 656с. – ISBN 5-17-025878-Х
934756
  Орлов В.Н. Никогда не погаснет / В.Н. Орлов. – Киев, 1988. – 174 с.
934757
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня / Г. Роббинс. – Москва, 1992. – 150 с.
934758
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня. Парк-Авеню, 79 : романы / Гарольд Роббинс ; [пер. с англ. А.Е. Герасимова, А.А. Литана]. – Киев : Зодиак-Эко, 1992. – 360 с. – ISBN 5-8292-0017-1
934759
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1968. – 69с.
934760
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1978. – 191с.
934761
  Шелыганова В.Г. Никогда не сдавайся! : [поэзия и проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2013. – 479, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-190-703-3
934762
  Коллинс Б. Никогда не уходите в отпуск / Б. Коллинс. – Баку, 1971. – 132с.
934763
  Рассадин С.Б. Никогда никого не забуду. / С.Б. Рассадин. – М., 1987. – 350с.
934764
  Багров С.П. Никогда ничего не бойся : повести и рассказы / Багров Сергей ; [худож. А.В. Денисов]. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Вологодское отд-ние, 1990. – 266, [2] с. : ил. – ISBN 5-85560-108-0


  Содерж.: Повести: Пикет на Великуше; Выход из круга; Свитер для сына; Рассказы: Никогда ничего не бойся; Глубокая вода; Вековая печать; Бабочка на стекле; Мизантроп; Игра на нервах; Вечер перед свадьбой; Выстрел на дороге; Кочерыга; И смех и грех.
934765
  Королев Д. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. F 1-3


  Его главное качество - предельно жесткое отстаивание интересов своего общественного класса и своего государства. Отстаивание до конца и наперекор всему, воистину с железной хваткой матерого английского бульдога, готового вцепиться в глотку своему ...
934766
  Титаренко Е.М. Никодимово озеро : Роман / Е.М. Титаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
934767
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. / Титаренко Евгений Максимович. – М : Мол.гвардия, 1973. – 352с.
934768
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. Роман. / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1974. – 280с.
934769
   Никола Вапцаров.. – София, 1953. – 72с.
934770
   Никола Вапцаров.. – София, 1980. – 671с.
934771
  Ляшко Н.Н. Никола из Лебедина / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1951. – 412с.
934772
  Стоичовски Б. Никола Киров Маjски / Б. Стоичовски. – Куманово : Мисла, 1990. – 499 с.
934773
  Юруков М. Никола Парапунов / Мирчо Юруков. – София : Издателство на Българската КП, 1954. – 66 с.
934774
  Гликман А.С. Никола Пуссен / А.С. Гликман. – Л.-М., 1964. – 101с.
934775
  Герц В.К. Никола Пуссен. / В.К. Герц. – Л., 1960. – 10,5с.
934776
  Рерих Н.К. Никола Рерих / Н.К. Рерих. – Ленинград, 1976. – 16с.
934777
  Ржонсницкий Б.Н. Никола Тесла / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 222 с.
934778
  Ньегован Владимир Никола Тесла : Хероj технике / Ньегован Владимир. – Загреб : Просвjета, 1976. – 111 с.
934779
  Цверава Г.К. Никола Тесла 1856-1943 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1974. – 212 с.
934780
  Федоров Николай Никола Тесла. Повелитель молний. 12 мифов о Николае Тесле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 110-115 : фото
934781
  Винниченко Т. Никола Тесла: сеанс физики с разоблачением // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 64-84. – ISSN 1819-6268
934782
  Ольбрахт И Никола Шугай, разбойник / И Ольбрахт, . – Москва, 1952. – 168 с.
934783
  Ольбрахт И Никола Шугай, райзбойник / И Ольбрахт, . – М., 1983. – 190с.
934784
  Руднева Л.С. Никола. / Л.С. Руднева. – М., 1955. – 424с.
934785
  Черняк А.Я. Николаай Кибильчич - революционер и ученый / А.Я. Черняк. – М, 1960. – 95с.
934786
  Карпов А.С. Николае Асеев. Очерк творчества. / А.С. Карпов. – М. : Просвещение, 1969. – 160 с.
934787
  Сильвестру В. Николае Бэлческу / В. Сильвестру. – Бухарест. – 14с.
934788
   Николае Григореску. – М., 1970. – 36с.
934789
  Элиасберг Н.Е. Николае Григореску / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1974. – 33с.
934790
   Николае Григореску. Альбом репродукций. – Бахарест. – 10с.
934791
  Тоница Н. Николае Тоница. / Н. Тоница. – М., 1984. – 20с.
934792
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1969. – 136с.
934793
  Выборный П. Николаев / П. Выборный. – Одесса, 1969. – 136с.
934794
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 110с.
934795
  Алешин В.Э. Николаев : арх.-ист. очерк / В.Э. Алешин, Н.А. Кухар-Онышко, В.А. Яровой ; НИИ теории, истории и перспектив. пробл. сов. архитектуры в г. Киеве. – Киев : Будивэльнык, 1988. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-183
934796
  Лезинский М.Л. Николаевка. Севастополь / М.Л. Лезинский. – Симферополь, 1970. – 64с.
934797
  Поляков М.Т. Николаевск: ист.-экон. очерк. / М.Т. Поляков. – Волгоград, 1978. – 111с.
934798
   Николаевская вулкано-тектоническая депрессия (Приморье). – Владивосток, 1987. – 184с.
934799
  Топчиев А.Г. Николаевская область (экономико-географическая характеристика) / А.Г. Топчиев, А.И. Полоса, С.И. Редковец // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 111-123. – ISBN 0201-8683
934800
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – М., 1930. – 320с.
934801
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – Москва : Политиздат, 1990. – 352с. – ISBN 5-250-01407-0
934802
  Кремко А.А. Николаевский зоопарк / А.А. Кремко. – Одеса : Маяк, 1981. – 48с.
934803
   Николаевский краеведческий музей. – Одесса, 1980. – 80 с.
934804
   Николаевский художественный музей им. В.В.Верещагина. – Одесса, 1986. – 46с.
934805
   Николаеву - 200 лет, 1789-1989. – К, 1989. – 397с.
934806
   Николаевцы [1789-1999] : энцикл. словарь: (2000 персоналий, 1500 портретов и иллюстраций). – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. – 375 с. : іл. – (Николаевская библиотека ; 7). – ISBN 966-7676-00-5
934807
  Тарасов Е.И. Николаевщина : (Время Николая I) / Е. Тарасов ; Временный ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. "Освобожд. Россия", 1917. – 16 с. – Без тит. л.


  Критика "Очерков по истории русской культуры". О дискредитации Милюковым значения христианства и православной церкви в истории русской культуры (допетровская Русь)
934808
   Николаевщина. – Николаев, 1926. – 210 с.
934809
   Николаевщина в годы Великой Отечественной войны. – Одесса, 1964. – 359с.
934810
   Николаевщина социалистическая. – Одесса, 1990. – 246с.
934811
  Соснора В.А. Николай : повесть / В.А. Соснора // Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 647-697. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
934812
  Щеголев П.Е. Николай 1-й и декабристы.. – Птгр., 1919. – 62с.
934813
  Боханов А.Н. Николай 2 / А.Н. Боханов. – Москва : Вече, 2008. – 528с., [ 16c. илл. ] : илл. – (Императорская Россия в лицах). – ISBN 978-5-9533-2541-7
934814
  Алексеев В.П. Николай I и декабристы / В.П. Алексеев. – Москва : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1925. – 15 с. – (Дешевая б-ка журн. "Каторга и ссылка" ; № 26)
934815
   Николай II-ой Романов.. – Пг., 1917. – 74с.
934816
   Николай II : Материалы и характеристики личности и царствования. – Москва : Изд. журн."Голос минувшего" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 256 с.


  На тит. л. автограф 1917г. ?
934817
  Ферро Марк Николай II / Ферро Марк. – Москва, 1991. – 349 с.
934818
  Кириченко Е.Б. Николай II и российско-японские отношения в 1894 - 1904 гг. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 54-64. – ISSN 2227-183Х
934819
  Каревин А. Николай II, Григорий Распутин, Алексей Толстой и другие. К завершению дискуссии : полемика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 февраля - 6 марта (№ 9). – С. F 3


  Автор не собирался продолжать полемику о Николае II, но в последнем номере "2000" за минувший год вновь появилось письмо д-ра тех. наук Виталия Бердника. Публично поставленные вопросы требуют публичных же ответов. "Почему произошли одна за другой ...
934820
  Горемыка Антон Николай II, его личность, интимная жизнь и правление / сост. Антон Горемыка [псевд.]. – Лондон, 1905. – 64, IV с . – Экз. деф. отсутств. с. 1-14. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; Т. 13)
934821
  Пророкова С.А. Николай Аввакумов / С.А. Пророкова; ред.: Ю. Малькова. – Москва : Советский художник, 1969. – 168 с.
934822
  Аввакумов Н.М. Николай Аввакумов 1908-1945 : рисунок, плакат. Каталог выставки / Н.М. Аввакумов; Союз художников РСФСР, Моск. орг. ; [сост.: Н.К. Комова]. – Москва : Сов. художник, 1979. – 47 с. : ил.
934823
  Эткинд М.Г. Николай Акимов / М.Г. Эткинд. – Москва, 1980. – 135с.
934824
  Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев (1880-1940) / В.А. Бажанов. – Казань : Казанский университет, 2002. – 20 с. – (Выдающиеся ученые Казанского университета). – ISBN 5-7464-0688-0
934825
  Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев 1880-1940 / В.А. Бажанов ; отв. ред. Б.Л. Лаптев, И.И. Мочалов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 144 с. – (Научно-библиографическая серия)
934826
  Жданов В Николай Александрович Добролюбов / В Жданов. – М, 1955. – 559с.
934827
  Соколов Н.И. Николай Александрович Добролюбов / Н.И. Соколов. – М-Л, 1965. – 131с.
934828
  Никоненко В.С. Николай Александрович Добролюбов / В.С. Никоненко. – М, 1985. – 191с.
934829
  Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов / Б.Ф. Егоров. – М, 1986. – 157с.
934830
   Николай Александрович Добролюбов в портретах, иллюстрациях, документах. – Л, 1969. – 300с.
934831
  Щипунов П.Т. Николай Александрович Добролюбов. / П.Т. Щипунов. – Л., 1953. – 12с.
934832
   Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 / Щипунов П.Т. – Л, 1954. – 112с.
934833
   Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 / Щипунов П.Т. – Москва, 1961. – 130 с.
934834
  Серова Г.Г. Николай Александрович Касаткин. / Г.Г. Серова. – Л, 1970. – 67с.
934835
  Гутина В.Н. Николай Александрович Красильников (1896-1937) / В.Н. Гутина. – Москва : Наука, 1982. – 216 с. – (Научные биографии)
934836
   Николай Александрович Майсурян. – М, 1956. – 24с.
934837
  Исакова О.В. Николай Александрович Максимов / О.В. Исакова. – М.-Л, 1949. – 48с.
934838
  Старосельский П.И. Николай Александрович Меншуткин 1842-1907 / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1969. – 296 с.
934839
   Николай Александрович Морозов (1854-1946).. – Москва, 1981. – 95с.
934840
   Николай Александрович Морозов ученый-энциклопедист : сборник статей. – Москва, 1982. – 264 с.
934841
  Громковская Л.Л. Николай Александрович Невский / Л.Л. Громковская, Е.И. Кычанов. – М, 1978. – 216с.
934842
   Николай Александрович Павлов 1899-1968. – Л, 1990. – с.
934843
  Кохнович В.А. Николай Александрович Прилежаев // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 190-196. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основатель национальной школы химиков-органиков, профессор БГУ, академик АН БССР.
934844
  Гуло Д.Д. Николай Александрович Умов. 1846-1914 / Д.Д. Гуло. – Москва : Наука, 1971. – 320 с.
934845
  Смирнов О.В. Николай Александрович Холодковский, 1858-1921 / О.В. Смирнов. – Москва, 1981. – 127с.
934846
  Герасимов Е.Н. Николай Александрович Щорс / Е.Н. Герасимов, М. Эрлих. – М., 1937. – 160с.
934847
  Залевский К. Николай Александрович Щорс // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 84-96
934848
  Ильбитенко К.И. Николай Александрович Щорс / К.И. Ильбитенко. – М., 1953. – 32с.
934849
   Николай Александрович Щорс.. – М., 1937. – 64с.
934850
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1950. – 80с.
934851
   Николай Александрович Ярошенко. – Москва, 1956. – 39с.
934852
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1960. – 322с.
934853
  Секлюцкий В.В. Николай Александрович Ярошенко / В.В. Секлюцкий. – Ставрополь, 1963. – 120с.
934854
  Верещагина А.Г. Николай Александрович Ярошенко / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1967. – 55с.
934855
  Поленова И.В. Николай Александрович Ярошенко / И.В. Поленова. – Ставрополь, 1969. – 6с.
934856
  Потемкина А.И. Николай Александрович Ярошенко. / А.И. Потемкина. – Ставрополь, 1970. – 4с.
934857
  Рогинская Ф.С. Николай Александрович Ярошенко. 1846-1898 / Ф.С. Рогинская. – Москва; Ленинград, 1944. – 20с.
934858
  Колотов В.В. Николай Алексеевич Вознесенский / В.В. Колотов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 355с.
934859
  Романовский С.И. Николай Алексеевич Головкинский, 1834-1897 / С.И. Романовский. – Ленинград, 1979. – 192с.
934860
   Николай Алексеевич Касаткин. – Москва, 1957. – 47с.
934861
   Николай Алексеевич Касаткин. – Москва, 1959. – 4с.
934862
  Журавлевы В.В. и Николай Алексеевич Касаткин. Народный художник. 1859-1930 / В.В. и Журавлевы. – Москва-Л., 1945. – 40с.
934863
  Добиаш А. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор ин-та князя Безбородко / Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип.-лит. М.В. Глезера, 1900. – 50с.
934864
  Добиаш А.В. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор Института князя Безбородько / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 48 с.
934865
  Щебальский П.К. Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Польском / П.К. Щебальский. – Москва : В Университетской Типографии (М. Катков), 1882. – 123 с.
934866
  Евгеньев-Максимов В.Е. Николай Алексеевич Некрасов : Сборник статей и материалов / В. Евгеньев. – Москва : Книгоиздат К.Ф. Некрасова, 1914. – [4], II, 313, [2] с., 1 л. факс.
934867
  Еголин А. Николай Алексеевич Некрасов / А. Еголин. – М, 1940. – 95с.
934868
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Ярославль, 1946. – 260 с.
934869
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Свердовск, 1947. – 200 с.
934870
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов 1821-1877 / Евгеньев-Максимов, М.М. Гин. – Ленинград-Москва : Искусство, 1949. – 84 с.
934871
  Крендель Р.Н. Николай Алексеевич Некрасов. 1821-1878. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – Москва, 1951. – 44с.
934872
  Трегуб С.А. Николай Алексеевич Островский / С.А. Трегуб. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 464 с.
934873
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой / Евгеньев-Максимов, В.Г. Березина. – Курск, 1946. – 78 с.
934874
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой.1846-1946 / Евгеньев-Максимов, В. Березина. – Курск : ОГИЗ, 1947. – 119 с.
934875
  Тарасов Б.Ф. Николай Алексеевич Рынин, 1877-1942 . / Б.Ф. Тарасов. – Ленинград, 1990. – 165 с.
934876
   Николай Алексеевич Умов. 1846-1915. Биограф. очерк.. – М., 1950. – 52с.
934877
   Николай Алексеевич Шило. – Москва : Наука, 1983. – 107с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 31 ; Сер. геол. наук)
934878
   Николай Альфредович Платэ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71. – ISSN 0372-6436


  Вице-президент РАН (04.11.1934 -16.03.2007)
934879
  Згурская М. Николай Амосов / М. Згурская. – Харьков : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4996-4
934880
  Трахтенберг И.М. Николай Амосов: главенствовать должна профилактика (публицистическое наследие ученого) // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 204-211
934881
  Петухова О. Николай Амосов: счастье и страдание хирургии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
934882
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – М, 1970. – 43с.
934883
   Николай Андреевич Андреев : выставка произведений / каталог сост. старш. науч. сотрудн. Гос. Третяковской галлереи Н.Н. Дубовицкая и В.П. Шалимова ; М-во культуры СССР ; Союз художников СССР ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : [б. и.], 1958. – 89, [5] с., 33 л. ил.
934884
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреевич Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – Л, 1966. – 45с.
934885
  Зименко В.М. Николай Андреевич Андреев 1873-1932 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 36с.
934886
  Трифонова Л.П. Николай Андреевич Андреев: 1873-1932 / Л.П. Трифонова. – Л, 1987. – 96с.
934887
  Асафьев Б.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков : 1844-1944 гг. / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 91 с. : ил.
934888
  Попова Т.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / Т.В. Попова. – Москва, 1955. – 71с.
934889
  Ястребцев В.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / В.В. Ястребцев. – Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 528 с.
934890
  Образцова Н.М. Николай Андреевич Римский-Корсаков : краткий очерк жизни и творчества / Н.М. Образцова. – Ленинград : Музыка, 1964. – 111 с.
934891
  Мейлих Е.И. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) / Е.И. Мейлих. – Л., 1978. – 120с.
934892
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) : попул. моногр. / Л.Г. Барсова. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отд-ние, 1986. – 93, [3] с., [8] л. ил.
934893
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) : популярная монография / Л.Г. Барсова. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1989. – 88 с. : ил.
934894
   Николай Андреевич Тырса. – Л., 1966. – 42с.
934895
   Николай Андронов : монументальное искусство, живопись : каталог выставки / Андронов Н.И. Виставка произвидений; Союз худож. СССР, Моск. орг. Союза худож. РСФСР ; [предисл. В. Манина]. – Москва : Советский художник, 1977. – [20] с., 8 л. ил. : ил.
934896
  Сарабьянов Д.В. Николай Андронов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1982. – 136с.
934897
  Сергеева О.П. Николай Аполлонович Белелюбский (1845-1922) / О.П. Сергеева. – Москва, 1951. – 32с.
934898
  Беркович Э.С. Николай Аркадьевич Измайлов : библиография / .С. Беркович, Х.С. Надель ; вступ. ст. А.М. Шкодина ; библиогр.сост. Э.С. Беркович, Х.С. Неделем ; Харьковский гос. ун-т, Центр. науч. биб-ка. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1964. – 95 с.
934899
   Николай Аркадьевич Измайлов / В.И. Лебедь, Мчедлов-Петросян, В.Г. Березкин, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 74-83.


  Один из выдающихся советских химиков-физиков, его перу принадлежит около 270 публикаций. В Харьковскомс ун-те заведовал каф. физической химии, с 1948-1952 год был проретором ун-та.
934900
  Молдавский Д.М. Николай Асеев / Д.М. Молдавский. – М.-Л. : Художественная литература, 1965. – 151 с.
934901
  Мильков В.И. Николай Асеев / В.И. Мильков. – М. : Советская Россия, 1973. – 198 с.
934902
  Мешков Ю.А. Николай Асеев / Ю.А. Мешков. – Свердловск, 1987. – 270 с.
934903
  Никитин Д.И. Николай Ассеев и поэтическое движение 1912-1930 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитин Д. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
934904
  Гальперина Э.Ю. Николай Афанасьевич Пономарев / Гальперина Э. – Москва : Советский художник, 1969. – 103 с.
934905
   Николай Афанасьевич Светловидов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.. – М., 1949. – 12с.
934906
  Тиханова Валентина Александровна Николай Багратович Никогосян / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1962. – 57с.
934907
  Власова Т. Николай Барабанов / Т. Власова. – Рига : Лиесма, 1982. – 201 с.
934908
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1945. – 63с.
934909
  Кикодзе Г. Николай Бараташвили / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1945. – 13с.
934910
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1968. – 61с.
934911
  Бертенева М.И. Николай Бенуа / Бертенева М.И. – Ленинград : Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1985. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-179 (111 назв.). – (Мастера архитектуры)
934912
   Николай Бердзенишвили (1894-1965) : библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с. – (Библиографическая серия "Грузинские ученые")
934913
  Визгин В.П. Николай Бердяев и Габриэль Марсель : к феномену встречи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.110-118. – ISSN 0042-8744
934914
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та. – ISBN 5-7525-0163-6
Ч. 1. – 1991. – 288с. – На корешке номер части: 2(1)
934915
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та
Ч. 2. – 1991. – 239с. – На корешке номер части: 2(2)
934916
  Черняев А.В. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 79-87. – ISSN 0042-8744
934917
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева. – Симферополь, 1972. – 127с.
934918
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева, В.В. Шахов. – Киев, 1991. – 238с.
934919
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков и его творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Соловьева Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
934920
  Филиппов Г.В. Николай Браун : жизнь и поэзия / Герман Филиппов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 75 с. : 5 л. ил
934921
   Николай Брониславович Вассоевич. – М, 1990. – 126с.
934922
  Леонова М.Ф. Николай Будашкин / М.Ф. Леонова. – Москва : Советский композитор, 1987. – 136 с.
934923
  Лайне С.В. Николай Бухарин-литературный критик / С.В. Лайне. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
934924
  Горелов И.Е. Николай Бухарин / И.Е. Горелов. – М, 1988. – 282с.
934925
  Резник С.Е. Николай Вавилов / С.Е. Резник. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 334с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып.№11(452))
934926
  Шайкин В.Г. Николай Вавилов / Владимир Шайкин. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 256 с., [ 32 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1215 (1015)). – ISBN 5-235-02806-6
934927
  Бальдыш Г.М. Николай Вавилов в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / Г.М. Бальдыш, Г.И. Панизовская. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 287с.
934928
  Ливанова М. Николай Вавилов: пшеница врага народа // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 88-107. – ISSN 1819-6268
934929
   Николай Валерианович Комиссаров Народный артист УССР. – Москва, 1949. – 12с.
934930
   Николай Варламов. – Беломорск, 1944. – 39с.
934931
   Николай Васильевич Белов (1891-1982). – Москва : Наука, 1987. – 190, [1] с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых СССР. Серия геологических наук ; вып. 35)
934932
  Брайловский С.Н. Николай Васильевич Гоголь : Разбор его произведений, сост. согласно новым учеб. пл. М-ва нар. прос. 20 июля 1890 г / Сост. Сергей Браиловский // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – 71 с.
934933
  Острогорский В.П. Николай Васильевич Гоголь : Литературно-биографический очерк В.П. Острогорского. – Вятка : Изд. Вятского губ. земства ; Тип. и хромолитография Маишеевой бывш. Куклина и Красовского, 1902. – [2], XXXVIII с. – Прил. к "Сборнику избранных сочинений Н.В. Гоголя в изд. Вятск. губ. земства"
934934
  Майков Б.А. Николай Васильевич Гоголь : Подробный разбор его главнейших произвеждений для учащихся и биографический очерк / Б.А. Майков. – Санкт-Петербург : [Тип. Яна Улясевича нап. в Варшаве], 1909. – XXIV, 152 с.
934935
  Ветринский Ч. Николай Васильевич Гоголь / Ч. Ветринский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1911. – 54 с. – (Жизнь и деятельность русских писателей : Общедоступные очерки Ч. Ветринского ; [№ 4])
934936
  Водовозов Н. Николай Васильевич Гоголь / Н. Водовозов. – Москва, 1945. – 120с.
934937
  Смирнова-Чикина Николай Васильевич Гоголь : Рекомендательный указатель литературы / Смирнова-Чикина. – Москва, 1947. – 164 с.
934938
  Щипунов П.Т. Николай Васильевич Гоголь / П.Т. Щипунов. – Ленинград : Искусство, 1949. – 188 с.
934939
   Николай Васильевич Гоголь. – Москва, 1954. – 228с.
934940
  Степанов А.Н. Николай Васильевич Гоголь / А.Н. Степанов. – Москва-Ленинград, 1966. – 136с.
934941
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – XVI, 580 с.


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
934942
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XVI, 580 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
934943
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – XVI, 572 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
934944
   Николай Васильевич Гоголь в изобразительном искусстве и театре. – Москва, 1953. – 363 с.
934945
  Матвеев П.А. Николай Васильевич Гоголь и его переписка с друзьями : историко-литературный очерк П.А. Майкова. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1894. – XXIV, 152 с.
934946
   Николай Васильевич Гоголь на Полтавщине: В лета моей юности. – Москва, 1991. – 285с.
934947
  Покровский В.И. Николай Васильевич Гоголь, его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 4-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и П.Собко, 1915. – [2], 447 с.
934948
   Николай Васильевич Гоголь. Основные даты жизни // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 31
934949
  Горелова В. Николай Васильевич Гоголь: струна, звенящая в тумане // Личности. – Киев, 2008. – № 4 (14). – С. 98-119. – ISSN 1819-6268
934950
  Кравченко К.С. Николай Васильевич Ильин / К.С. Кравченко. – Москва, 1958. – с.
934951
   Николай Васильевич Ильин / Авт. текста: К.С. Кравченко; ред.: И.А. Свиридова. – Москва : Советский художник, 1958. – 101с.
934952
  Пелевин Ю.А. Николай Васильевич Клеточников // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 53-77. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности революционера-народника Н. В. Клеточникова.
934953
   Николай Васильевич Кузьмин : выставка работ к восьмидесятилетию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 80 с.
934954
   Николай Васильевич Мельников. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 116с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук ; Вып.13)
934955
   Николай Васильевич Мещерин. – Москва, 1987. – 95с.
934956
  Перцев Н.В. Николай Васильевич Перцев / Н.В. Перцев. – Вологда, 1972. – 19с.
934957
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва-Ленинград, 1950. – 28с.
934958
   Николай Васильевич Томский. – Москва, 1950. – 28с.
934959
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва, 1963. – 100с.
934960
  Балтун П.К. Николай Васильевич Томский / П. К. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 50 с. – (Народная б-ка по искусству)
934961
  Минина В. Николай Васильевич Томский / В. Минина. – Москва, 1972. – 50с.
934962
  Томский Н.В. Николай Васильевич Томский / Н.В. Томский. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 21с.
934963
   Николай Васильевич Цицин. – Москва, 1988. – 128с.
934964
   Николай Векуа. – Тбилиси, 1988. – 68с.
934965
   Николай Владимирович Агеев. – Москва : Наука, 1976. – 73 с. : 1 л. портр. – На обл. загл. серии : "Библиографии ученых СССР". – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 57 ; Серрия. хим. наук)
934966
   Николай Владимирович Калакуцкий (1831-1889). – Москва, 1953. – 40с.
934967
  Мандрыка А.П. Николай Владимирович Маиевский / А.П. Мандрыка. – Москва, 1954. – 244с.
934968
   Николай Владимирович Павлюк : Метод. материалы к спецкурсу "Русисты Одесского университета". – Одесса, 1980. – 23 с.
934969
  Волков Н.Н. Николай Волков 1897-1974 : акварель, рисунок. Каталог выставки произведений / Н.Н. Волков; Сост.: Г.В. Маревичева; авт. вступ. ст.: М.Т. Кузьмина, В.Н. Горяев; ред.: С.В. Аксельрод. – Москва : Советский художник, 1979. – 11 с.
934970
   Николай Володось - история эндопротезирования аорты / Н.С. Ящук, Б.В. Черпак, И.А. Дитковский, В.И. Кравченко // Вісник серцево-судинної хірургії : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України", Держ. установа "Нац. ін-т Серцево-Судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ, 2016. – № 1 (вип. 24). – C. 95-97. – ISSN 2313-0830
934971
  Огиевецкий А.С. Николай Гаврилович Славянов / А.С. Огиевецкий, Л.Д. Радунский. – М.-Л., 1952. – 180с.
934972
   Николай Гаврилович Чернишевски.. – София, 1953. – 70с.
934973
  Духовников Ф.В. Николай Гаврилович Чернышевский. – Отд. отт. – 19-47с.
934974
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 9 с.
934975
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 11-19с.
934976
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 30-43с.
934977
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам)
УШ. – 45-55с.
934978
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 57-70с.
934979
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 72-77с.
934980
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 21-24 с. – Отд.оттиск
934981
  Бельчиков Н.Ф. Николай Гаврилович Чернышевский : критико-биографический очерк / Н.Ф. Бельчиков. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 176 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
934982
   Николай Гаврилович Чернышевский : Краткий рекомендательный указатель литературы. – Москва, 1953. – 100 с.
934983
   Николай Гаврилович Чернышевский. – Москва, 1955. – 48с.
934984
  Шаталов С.Е. Николай Гаврилович Чернышевский / С.Е. Шаталов, А.С. Курилов. – Москва, 1978. – 64с.
934985
  Фролов И. Николай Гаврилович Чернышевский. / И. Фролов. – М-Л, 1928. – 262с.
934986
  Покусаев Е.И. Николай Гаврилович Чернышевский. / Е.И. Покусаев. – М, 1960. – 214с.
934987
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 576 с., [13] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 568-573. – (Жизнь замечательных людей)
934988
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – 12-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 407 с., [11] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 401-405. – (Жизнь замечательных людей)
934989
  Ланщиков А.П. Николай Гаврилович Чернышевский: (Для ст. возраста). / А.П. Ланщиков. – М., 1989. – 269с.
934990
  Марченко Л.Ф. Николай Гаев : графика / Л.Ф. Марченко. – Москва : Советский художник, 1985. – 104 с.
934991
  Шпанов Н.Н. Николай Гастелло / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1948. – 128с.
934992
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1968. – 77 с.
934993
  Порудоминский В.И. Николай Ге / В.И. Порудоминский. – М., 1970. – 270с.
934994
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1974. – 167с.
934995
  Толстая Н. Николай Ге: жизнь в поисках истины // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Николай Николаевич Ге (1831-1894) - русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.
934996
   Николай Геннадиевич Басов. – Москва : Наука, 1982. – 166 с., [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия "Физики" ; вып. 26 ; Физики)
934997
   Николай Герасимович Протасов : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1989. – 18 с.
934998
  Вишневская С. Николай Гоголь являлся потомком гетмана Правобережной Украины Остапа Гоголя, который и стал прообразом главного героя "Тараса Бульбы" // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 28 марта (№ 12). – С. 31
934999
  Манн Ю.В. Николай Гоголь: жизнь и творчество : кн. для чтения с комментарием на англ. яз. / Ю.В. Манн. – Москва, 1988. – 288с.
935000
  Исупов К.Г. Николай Гоголь: лицо и маска; апофатика; избранничество; мессианизм; апокалиптика // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 54-73. – ISBN 966-72-77-79-8
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,