Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
932001
  Наставний Б.Е. "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 221-225. – ISSN 2524-017X
932002
  Серяков Д.Г. "Нон-финито" в русской живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2073-9702


  Незавершеність окремих творів в російському образотворчому мистецтві кінця 19 - початку 20 ст.
932003
  Лавров В.И. "Норд" меняет курс / В.И. Лавров. – Донецк, 1969. – 68с.
932004
   "Норма" опера. – Киев, 1880. – 59с.
932005
  Кравченко С.А. "Нормальная аномия": контуры концепции // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8 (364). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
932006
  Лара Філіпп "Нормальне життя" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 50. – ISSN 1996-1561


  Щоб зрозуміти політику декомунізації в Центральній і Східній Європі, необхідно ретельніше дослідити "рутинний тоталітаризм".
932007
  Капсамун І. "Нормандська зустріч" - "гамбурзький рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 228). – С. 4


  "Потрібно починати широку і чесну дискусію щодо альтернативних сценаріїв розв"язання проблеми окупованих територій", - експерт.
932008
  Гринчак В. "Нормандський" формат переговорів: статус, зміст і перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
932009
  Собаршов И.Т. Номинативная организация научно-технической лексики. / И.Т. Собаршов. – М., 1979. – 119с.
932010
  Фернандес Х Г.Н. Номинативная организация сахарной агропромышленной терминологии и способы ее формирования (в кубинском варианте испанского яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Фернандес Г.Н.Х.; МВ и ССО БССР, Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1987. – 18л.
932011
  Примович Р.Р. Номинативно-функциональные свойства фразеологических сочетаний "существительное+прилагательное" в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Примович Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 22л.
932012
  Голубкова Елена Владимировна Номинативное варьирование как средство речевого этикета. (На материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Голубкова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 28л.
932013
  Машадиев Кара Ибрагим оглы Номинативное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Машадиев Кара Ибрагим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 28л.
932014
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 131с.
932015
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 132с.
932016
  Исаева З.К. Номинативные и синтаксические функции неличных форм английского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева З.К.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 29л.
932017
  Ульихина З.В. Номинативные предложения в описательных стилях XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Ульихина З.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1968. – 13л.
932018
  Авалишвили И.К. Номинативные предложения в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Авалишвили И.К.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 15л.
932019
  Каган Г.Е. Номинативные предложения в современном немецком языке. Грамматич. и стилистич. аспекты : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каган Г.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
932020
  Шутова В.П. Номинативные предложения в современном русском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Шутова В.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1954. – 17с.
932021
  Федотова Н.А. Номинативные предложения в современном русском языке. / Н.А. Федотова. – Х, 1962. – 52с.
932022
  Голикова О.Н. Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 295-300
932023
   Номинативные свойства языковых единиц. – Саратов, 1990. – 152с.
932024
   Номинативный аспект лингвистических единиц в языках различных типов. – Саратов, 1986. – 148с.
932025
  Кривченко Е.Л. Номинативный аспект предложения / Е.Л. Кривченко. – Саратов, 1982. – 146с.
932026
   Номинаци и контекст. – Кемерово, 1985. – 127с.
932027
  Шлапаков Руслан Исаакович Номинации кинесических средств речевого общения как лексикографическая проблема (На материале словарей современного немецкого языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Шлапаков Руслан Исаакович; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 25л.
932028
  Приходько И.Г. Номинации лиц мужского пола в молодежном сленге (на материале толкового словаря Т.Г. Никитиной) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 452-461


  У статті описуються ідентифікаційні ознаки, покладені в основу найменувань осіб чоловічої статі в російському молодіжному сленгу. В статье описываются идентификационные признаки, лежащие в основе наименований лиц мужского пола в русском молодежном ...
932029
  Кольцова Е. Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 227-240. – ISSN 2309-1797
932030
  Дашивец Л.Д. Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 105-106. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
932031
  Ангелова Г. Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарских языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 1. – С. 24-33. – ISSN 0204-8701
932032
   Номинация и словообразование. – Калинин, 1989. – 136с.
932033
  Закупра Ж.А. Номинация лиц по профессии в памятниках русской народности XIV и XVI веков (Строит. дело и ремесло ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Закупра Ж.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1973. – 28л.
932034
   Номинация паралингвистических явлений в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железанова Т. Т,; Железанова Т. Т,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
932035
  Снитко Е.С. Номиниция в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 2 (20). – С. 4-7.
932036
  Кузьміна К.А. Номіналізаційні трансформації при перекладі синтаксичних структур з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-420-7
932037
  Кузьміна К. Номіналізація в українському перекладі англійських іменних одиниць з дієслівною семою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 144-147
932038
  Карабан В.І. Номіналізація структури речення при перекладі з української мови англійською / В.І. Карабан, К.А. Кузьміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-129. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто перекладацьку трансформацію номіналізації структури речення при перекладі з української мови англійською. Зроблено висновок, що, незважаючи на загалом більшу вербальність структури англійського речення, трансформація номіналізації займає ...
932039
  Снєгірьова Є.О. Номіналізація: як покращити письмове мовлення // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 157-161. – ISBN 978-966-171-881-3


  У статті розглядаються деякі питання номіналізації, зокрема, використання у різних стилях мовлення іменників, що утворені з інших частин мови. Обговорюються як позитивні, так і негативні наслідки надлишкової номіналізації у тексті. Наводяться ...
932040
  Бокал Г.В. Номіналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 268-269. – ISBN 966-316-069-1
932041
  Остапчук Я.В. Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 157-165. – (Слово). – ISSN 2304-7402
932042
  Корнєєв В.В. Номінальна та ринкова капіталізація: інструментарій оцінки вартості фінансових активів // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
932043
  Майданик Р. Номінальне право власності (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.16-19
932044
  Горенко О. Номінантивна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 119-125. – ISBN 978-966-581-885-4
932045
  Гурська Д.В. Номінатема "Гріх" - елемент релігійного дискурсу: функції у мові творів сучасної української преси // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-15
932046
  Павленко Л. Номінативна деривація назв осіб у Пересопницькому Євангелії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 130-133. – ISSN 2305-9389
932047
  Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 386-395


  У статті йдеться про експресивність номінативних лексем, вжитих у прямому значенні, для творення фольклорних образів у коломийках. Семантика їх може трансформуватися з додаванням морфем, при інверсії, наявності підтексту тощо. The article deals with ...
932048
  Яценко П.І. Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера / П.І. Яценко, Г.Л. Кириченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 247-251
932049
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.02.01 / Дуденко О.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
932050
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Дис.... канд.філолог.наук:10.02.01 / Дуденко Олена Володимирівна; УДПУ ім.П.Тичини. – Умань, 2002. – Бібліогр.: л.192-216
932051
  Панченко О.О. Номінативне поле концепту love в сучасній англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 69-72
932052
  Сурмач О.Я. Номінативне поле концепту reichtum у німецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 175-183


  Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова ...
932053
  Миголинець О.І. Номінативний аспект аналізу мовних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2303-00-1
932054
  Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанскої водогосподарської термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Попович Р.Г.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
932055
  Крисанова Т.А. Номінативний простір емоції страх в англомовному кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 203-210


  У статті описуються лексичні одиниці, які утворюють номінативний простір емоції СТРАХ в англомовному кінодискурсі. Визначається сукупність мовних засобів, які номінують емоцію і її окремі ознаки. Виявляється лексема - ім"я емоції, встановлюються ядро ...
932056
  Брославська Л.Я. Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 27-32. – ISSN 2313-500Х
932057
  Бритвін Д.В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 93-100


  У статті розглядаються особливості об’єктивації концепту МАРГІНАЛЬНІСТЬ у творчості відомого франко-швейцарського письменника першої половини XX століття Блеза Сандрара, способи його мовної репрезентації у романі «Moravagine». Робиться висновок про ...
932058
  Karlova T. Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 213-217. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
932059
  Бацевич Ф. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 123-134. – ISSN 0203-9494
932060
  Тищенко Л.М. Номінативні одиниці діалектних текстів Донеччини на тлі української лексикографії // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 414-420. – ISBN 978-966-1673-36-5
932061
  Бондаренко О.Є. Номінативні односкладні речення в мові друкованих мас-медіа: функційний, комунікативний, семантичний аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 23-29. – ISSN 2077-804X
932062
  Іванченко Ю. Номінативні односкладні речення та особливості їх функціонування в поетичних текстах Василя Стуса // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 32-33. – (Бібліотека Інституту філології)
932063
  Ткачик О.В. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 224-230
932064
  Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.01 / Віктор Олександрович Дворянкін; КНУТШ. – Луганськ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв.
932065
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 312 арк. – Додатки: арк. 231-312. – Бібліогр.: арк. 6-7, 201-230 та в додатках: арк. 311-312
932066
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв.
932067
  Андреєва Т.М. Номінативні речення в текстах Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-249-1
932068
  Островська Л. Номінативні речення у функційному аспекті // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 43-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
932069
  Коржак З.З. Номінативні речення як засіб вираження експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
932070
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 281 л. – Додатки: л. 210-281. – Бібліогр.: л. 182-209
932071
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
932072
  Пархоменко А.Ф. Номінативно-референтне варіювання в художньому тексті / А.Ф. Пархоменко, Л.М. Рубашова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Намічаються три напрями розробки теорії стилістичної референції. Перший стосується загальних принципів організації художньої реальності в тексті, другий - дослідження стилістично-орієнтованих прямих референтних зв"язків, а останній передбачає вивчення ...
932073
  Колесник Н.С. Номінації Богородиці в народнопісенній традиції українців у лінгвокультурологічному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 93-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
932074
  Охріменко Т.В. Номінації грошзнаків радянської доби у світлі культурного феномену грошових відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 73-79. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
932075
  Михайленко О. Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні сфери існування сленгу, увагу приділено молодіжному сленгу, його витокам і різновидам. The main spheres of slang are analyzed, the special attention is focused on the slang of youth, it"s sources and variations.
932076
  Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові: (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу та класифікації нових назв осіб, переважно загальномовних і почасти оказіональних, у мові укр. ЗМІ кін. 20 - поч. 21 ст. Виявлено основні тематичні й семантичні групи цих номенів, простудійовано головні джерела їх надходження ...
932077
  Каратаєва М.В. Номінації пошукових інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 147-152


  Стаття присвячена дослідженню основних словотвірних моделей, що використовують для створення назв пошукових систем мережі Інтернет, та аналізу їх семантики. Статья посвящена изучению основных словообразовательных моделей, используемых для образования ...
932078
  Прокопович Л.С. Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 197-201
932079
  Ткаченко О.А. Номінації снодійного зілля у різних лінгвокультурах (на матеріалах англійської, української та латинської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 288-295


  Стаття присвячена аналізу номінацій снодійного зілля. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються семантичні особливості номінації магічного снодійного зілля на ...
932080
  Колесник О.С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 84-91


  Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій стихій мовами європейських етносів аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. Лингвосемиотические и лингвокультурные особенности номинаций стихий в языках европейских этносов ...
932081
  Іовхімчук Н. Номінації топонімів в українській народній пісні / Н. Іовхімчук, О. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 83-89. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
932082
  Пономаренко Я.В. Номінації учасників весільного обряду в говірках Кам"янщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 85-87. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
932083
  Козирєв Є.В. Номінації, пов"язані зі заченням "простір", на матеріалі української та японської мов // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 63-66
932084
  Павликівська Н. Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 174-184. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують на незначній території і серед ...
932085
  Губич В.В. Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 27. – C. 124-129. – ISSN 2307-4558
932086
  Тарасюк І.В. Номінація жестів-посмішок у сучасній французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 226-228. – ISSN 2219-4290
932087
  Оскирко О.. Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
932088
  Сколоздра О. Номінація осіб - представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-2946-40-1
932089
  Наумова Т. Номінація особи у комунікативно-прагматичному аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 118-131. – ISSN 1728-9572
932090
  Майборода Н.Г. Номінація особи у художніх творах Д. Яворницького як фрагмент мовної картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 45-52
932091
  Галицька Є.А. Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 63-78


  У статті запропоновано підхід до номінації парфумерно-косметичних товарів, яка розглядається як поліаспектний процес. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки семантичних моделей, які залучено до процесу номінації. Виокремлені типи та підтипи ...
932092
  Гриценко С.П. Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 297-332


  Військова лексика як невід"ємний компонент словникового складу мови активно розвивалася в XVI-XVII ст., що було зумовлено суспільно-політичною ситуацією в Україні. Майстерність військової тактики, стратегії та маневрування українського козацтва ...
932093
  Волошинова М. Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
932094
  Потапенко С.І. Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті досліджено еволюцію поглядів на здійснення процедури семантичної реконструкції: від індоєвропеїстики до сучасних когнітивно-орієнтованих студій. Висвітлено різні підходи до аналізу значеннєвих трансформацій праіндоєвропейських дієслівних ...
932095
  Омельковець Р. Номінація флори в творах Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 225-235. – ISSN 2304-9383
932096
  Давидько К. Номінація флоролексем в українській та польській мовах // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 32-37. – ISBN 978-617-689-397-4
932097
  Павленко Л. Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні XVIII ст." // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 154-164. – ISSN 2413-0923
932098
  Гриценко С.П. Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 11-30. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються питомі й запозичені лексеми на позначення кольорів та їх відтінків, які фіксуються у староукраїнських писемних пам"ятках XVІ–XVII ст. Особливу увагу звернуто на якісну і кількісну еволюцію мікросистем назв відповідних кольорів, ...
932099
  Гриценко С.П. Номінування різних форм психічної діяльності людини в староукраїнських пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 392-408
932100
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339. – ISBN 978-966-439-754-1
932101
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-757-2
932102
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 1. – 1998
932103
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 2. – 1998
932104
  Алектов В.О. Номограми для електротехнічних розрахунків / В.О. Алектов. – Київ, 1967. – 47с.
932105
  Алекторов.В.О Номограми для електротехнічних розрахунків / Алекторов.В.О. – Київ : Техніка, 1967. – 54с.
932106
  Каврайский В.В. Номограмма для вычисления равноугольных проекций, приспособляемых к очертанию изображаемой области / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1938. – 26 с. + 1 карта
932107
  Бурченков И.Е. Номограмма для определения высот при топографической съёмке / И.Е. Бурченков. – Москва : Из-во Госкартогеодезии, 1930. – с.
932108
  Герцрикен С.Д. Номограмма для подбора излучений при прецизионных измерениях параметра кубической решетки / С.Д. Герцрикен. – Киев : КДУ, 1955. – [4] с. – Окр.відбиток: КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Наукові записки т.14, вип.8
932109
  Томашек К. Номограммы в транзисторной технике / К. Томашек. – Москва : Энергия, 1975. – 192 с.
932110
  Зенченко М.П. Номограммы для интерпретации данных сейсморазведки / М.П. Зенченко. – Москва : Недра, 1968. – 48с. + таблицы (6 листов)
932111
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва, 1976. – 13с.
932112
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1976. – 13с.
932113
  Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела (морской мезобентос и планктон) / Л.Л. Численко. – Ленинград, 1968. – 107с.
932114
  Гусев С.И. Номограммы для расчета горизонтального дренажа / С.И. Гусев, Г.С. Хованский; Диткин В.А. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1972. – 40 с.
932115
  Лаптева Д.Г. Номограммы для расчета плоского потока при установившемся неравномерном движении грунтовых вод / Д.Г. Лаптева. – Москва, 1967. – 15с.
932116
  Гусев С.И. Номограммы для расчета потерь напора в поливных и участковых трубопроводах оросительных систем капельного орошения / С.И. Гусев; Хованський Г.С. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 38 с. – 13 номограмм в приложении
932117
  Высоцкий В.Н. Номограммы к тахиметрическим формулам / В.Н. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1937. – 60с.
932118
  Виноградов Г.В. Номограммы перечета концентраций / Г.В. Виноградов. – Москва, 1948. – 40с.
932119
  Романов С.А. Номограммы с транспортом, обладающим одной степенью свободы движения : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Романов С. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
932120
  Кузнецов А.В. Номографирование построений наглядных изображений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.В.; Объед.учен.совет.по прикладной геометрии и инж.графике при Моск.технол.ин-те пищевой пром-сти. – М, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
932121
  Дураков Б.П. Номографирование уравнений с четырьмя переменными : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дураков Б.П. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
932122
  Борисов С.Н. Номографические и численные методы расчета сетей лучевого типа в односвязных и многосвязных областях / С.Н. Борисов, З.Т. Султанова. – Баку, 1985. – 112 с.
932123
  Гольдшмидт В.И. Номографические способы экспресс-интерпретации аномалий гравитационного поля / [В.И. Гольдшмидт и др.]. – Алма-Ата : [Б.и.], 1972. – 90 с., [123] л.. табл. : ил., табл. – Прилагается альбом номограмм и палеток (123 л.). – Библиогр.: с. 89
932124
  Покорный Е.Г. Номографический метод расчета полупроводникоых термоохлаждающих устройств / Е.Г. Покорный. – Ленинград : Наука, 1968. – 60 с.
932125
   Номографический сборник. – Москва, 1962. – 248 с.
932126
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 13. – 1982
932127
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 14. – 1982
932128
   Номографический сборник работ научно-исследовательского семинара по номографии. – Москва ; Ленинград, 1935. – 260 с.
932129
  Франк М.Л. Номографический справочник по математике, механике, физике и сопротивлению материалов / М.Л. Франк. – Ленинград ; Москва, 1933. – 151 с.
932130
  Соколов П.П. Номография : Теория и практика построения график для быстрых технических расчетов / П.П. Соколов. – Москва : Гос. техническое изд-во, 1925. – 87 с.
932131
  Мелентьев П.В. Номография / П.В. Мелентьев. – Ленинград-Москва, 1933. – 248 с.
932132
  Швердт Г. Номография на основе геометрии отображения / Г. Швердт. – Киев, 1935. – 267 с.
932133
  Лепський М.М. Номографія в школі / М.М. Лепський. – Київ, 1956. – 87с.
932134
  Гиунашвили Э.С. Номоканон Евфимия Афонского и его источники. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гиунашвили Э.С.; Ин-т.истории груз лит-ры. – Тбилиси, 1974. – 24л.
932135
   Номоканон Иоанна Комнина, архиепископа Ахридского : (С прил. фотографического снимка) : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 41-61 с. – Отд. оттиск из "Визант. врем.", 1915 г., т. 22. ; Без обл. и тит. л.
932136
  Бургин М.С. Номологические структуры научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – К., 1993. – 217с.
932137
  Павлова Е.Б. Номос Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 044-748Х
932138
  Бойченко І.В. Номотетичний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268. – ISBN 966-642-073-2
932139
  Добрянська В.І. Номофобія - хвороба ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 33-34 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
932140
  Фукс К.. Номофобія та смомбі. Чому залежність від гаджетів перетворюється на небезпечний психічний розлад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
932141
  Вісич О. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 9-15. – ISSN 0236-1477


  У статті сформульовано поняття нон-фініто як естетичної категорії, систематизовано його художні прийоми у драматичному доробку Лесі Українки. Ключовою для еволюції мистецької манери письменниці визнано фантастичну драму "Осіння казка", де виробились ...
932142
  Скопенко В.В. Нонаметилимидодифосфорамидные тиоцианаты лантаноидов / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1980. – №9
932143
  Скрейнемакерс Ф.А. Нонвариантные, моновариантные и дивариантные равновесия / Ф.А. Скрейнемакерс. – М., 1948. – 211с.
932144
  Абалкин Л.И. Нонвый тип экономического мышления / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1987. – 189 с.
932145
  Богородицкий А.А. Нониусные аналого-цифровые преоразователи / А.А. Богородицкий, А.Г. Рыжевский. – М, 1975. – 121с.
932146
  Шахнин Г.Б. Нонка и другие... / Г.Б. Шахнин. – Л, 1991. – 69с.
932147
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – М., 1958. – 182с.
932148
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – Тамбов, 1961. – 206с.
932149
  Чуйко В.Л. Нонкогнітивізм когітологічного розуміння наукового пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 57-61. – ISBN 966-7943-03-8


  Когітологічно обґрунтовується, що, принаймні, в технічних науках існують такі вимоги до дослідження, які завжди передбачають конвенціонально прийняті критерії. В таких науках придатність кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично та ...
932150
  Марусіна О.С. Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
932151
  Котова О.О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Котова О.О. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
932152
  Проців І. Нонконформізм на зламі 1950-1960-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 919-922. – ISSN 1028-5091
932153
  Смирна Л.В. Нонконформізм у контексті масової культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 245-253
932154
  Кіндрачук Н.М. Нонконформізм як соціокультурне явище в Україні: 60-70-ті рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 149-155. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
932155
  Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 12. – С.132-140. – ISSN 0585-8365
932156
  Тримбач С. Нонконформізм, що надихає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 6-7


  Присвячено Ліні Костенко та її творчості.
932157
  Савчкенко О. Нонконформісти. І - попри все - оптимісти / О. Савчкенко, В. Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 8-10


  "Дню" виповнюється 24 роки.
932158
   Нонна Копистянська = Nonna Kopystyanska biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 234с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.15). – ISBN 966-613-341-5
932159
  Левшина И.С. Нонна Мордюкова / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1967. – 128 с.
932160
  Наєнко М. Нонна Шляхова: нас єднали дві стихії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 260-278
932161
  Довгерт А. Ноннй Цивільний кодекс України як кодифікація приватного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 59-60


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
932162
  Расул-заде Н. Нонсенс : роман, повесть, рассказы / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
932163
  Голмз Дж. Нонсенс: осягнути і перемогти = Nonsense: the power of not knowing : осягнути і перемогти / Джеймі Голмз ; пер. з англ. Марії Шимчишин. – Київ : Наш Формат, 2016. – 315, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Nonsense / Jamie Holmes, 2015. - Покажчик: с. 307-315. – Бібліогр. в прим.: с. 269-306. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-51-7
932164
  Кириченко М.С. Нонсенсний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 66-67
932165
  Столяров Ю.Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765
932166
  Камшилов М.М. Ноогенез - эволюция, управляемая человеком / М.М. Камшилов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 4)
932167
  Корсак К. Нооглосарій-2 - ноонауки для майбутнього без колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 31-53. – ISSN 1682-2366
932168
  Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
932169
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
932170
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическая философия // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 36-40. – ISSN 2077-1800
932171
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 299-303. – ISSN 2076-1554
932172
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 40-44. – ISSN 2077-1800


  В статье автор изучает проблему формирования ноогуманистического мировоззрения на основе ноогуманизма и исследование педагогического потенциала последнего. Приходит к выводу, что ноогуманистически-ориентированная философия образования обладает большим ...
932173
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 140-149. – ISSN 2075-1443
932174
  Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 20-23. – ISSN 1810-3944
932175
  Запорожан В. Нооетика як етичний кодекс сучасності // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 5 (25). – С. 35-37. – ISSN 1819-7329
932176
  Поляков О.А. Нооетика. екоетика, геронтоетика як світоглядні основи виховання і сталого розвитку суспільства в Україні / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв.
932177
  Корсак К. Нооісторія про давні витоки українців і слов"янського світу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 63-78. – ISSN 1682-2366
932178
  Корсак. Нооісторія, Велике Трипілля та інші основи української ідеї XXI // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С.54-63. – ISSN 1682-2366
932179
  Бездрабко В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 46-81. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено основні здобутки відомої бібліографознавиці, книгознавиці, документознавиці Г. М. Швецової-Водки в царині ноокомунікології
932180
   Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-інтелектуального колапсу / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (180). – С. 32-45. – ISSN 1682-2366


  До повного списку авторів також входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Лариса Ляшенко, Ольга Поляк, Ніна Соловей.
932181
  Кірик Т.В. Ноопарадигма освіти і екорейтинги / Т.В. Кірик, К.В. Корсак // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 284-290. – ISSN 2522-493Х
932182
  Корсак К. Ноостратегія планування розвитку вищої освіти та економіки України у XXI столітті / К. Корсак, А Похресник, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 47-56. – ISSN 2078-1016
932183
  Голубець М.А. Ноосфера - нова фаза, стадія організованості, останній із станів біосфери // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
932184
  Палієнко Е.Т. Ноосфера - нове явище на нашій планеті / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1979. – 32с. – (Знання ; №12)
932185
   Ноосфера. – Л, 1986. – 206с.
932186
   Ноосфера. – Л, 1987. – 223с.
932187
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
932188
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2020. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
932189
  Дячишин Б. Ноосфера Андрія Содомори // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 31


  1 грудня - 80-річний ювілей видатного українського письменника і перекладача.
932190
  Чумаков А.Н. Ноосфера В.И. Вернадского: философское и естественнонаучное содержание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27-37. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме единства философского и естесвеннонаучного содержания в творчестве В.И. Вернадского.
932191
  Шпак В. Ноосфера вченого-енциклопедиста. 155 років від дня народження Володимира Вернадського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 47). – С. 3


  Згадується М. Максимович.
932192
  Дячишин Б. Ноосфера думок слова - життя Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 14-15
932193
   Ноосфера и художественное творчество. – М, 1991. – 279с.
932194
   Ноосфера и человек. – М, 1991. – 364с.
932195
  Дичко І.О. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
932196
   Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2002-. – ISSN 2074-4447
Вип. 1 (14). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
932197
  Бейлин М.В. Ноосфера как единое мыслящее человечество // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 44-48
932198
  Швецова-Водка Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 187-197. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
932199
  Поляков М. Ноосфера не знає національних кордонів / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 10


  Підприємець Максим Поляков - про те, чому взявся за активне освоєння космічних технологій та освітні програми у сфері точних наук.
932200
  Білоніжка П.М. Ноосфера та проблеми її розвитку : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 171, [1] с. : іл., табл. – Макет каталож. картки, зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 160-167. – ISBN 978-617-10-0569-3
932201
  Костенко А. Ноосфера як визначальне джерело права майбутнього // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7069-14-9
932202
  Корсак Костянтин Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХ! столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 18-25. – ISSN 2078-1016
932203
   Ноосфера: Духовный мир человека. – Ленинград : Лениздат
Вып.3. – 1989. – 239с.
932204
  Савцова Т.М. Ноосфера: закономерности развития : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-14 : Фото. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
932205
   Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Д.Й. Войтишина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-20. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
932206
  Радченко Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
932207
  Чуркіна В.Г. Ноосферна модель розвитку цивілізації, цінності освіти та культури // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 156-163. – ISBN 978-966-452-250-9
932208
  Стахневич В.І. Ноосферна освіта - механізм гармонізації суспільства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 188-194. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються наукові дослідження з проблеми ноосферної освіти, їх значення в розвитку особистості й суспільства.
932209
  Куценко В.Й. Ноосферна парадигма розвитку економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
932210
  Палагін О.В. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв, А.І. Шевченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 12-21. – ISSN 0023-1274
932211
  Гриценко С.І. Ноосферна парадигма розвитку транспортно-логістичних кластерів в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
932212
  Воропаєва Т. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 257-266
932213
  Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 71-82. – ISSN 1027-3239
932214
  Лебедев С.А. Ноосферная картина мира / С.А. Лебедев, А.И. Панченко // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
932215
  Руденко Л.Г. Ноосферная философия В.И.Вернадского - фундамент устойчивого (сбалансированного) планетарного развития // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 7-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
932216
  Мясникович М.В. и др. Ноосферная экономика как инновационный императив устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.86-99. – ISBN 966-7695-75-1
932217
  Запорожан В. Ноосферне мислення Вернадського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 11


  Виповнюється 150 років від дня народження великого вченого, натураліста, мислителя і громадського діяча Володимира Вернадського, чиї ідеї зіграли видатну роль у становленні сучасної наукової картини світу. У центрі його природничо-наукових та ...
932218
  Циганівська О.І. Ноосферне усвідомлення потреби у реактивній фізичній активності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 116-118
932219
  Перга Т.Ю. Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 120-123. – ISSN 2076-1554
932220
  Нікитенко П. Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0131-775Х
932221
  Мендель Ю.В. Ноосферно-фольклорний синкретизм металогії збірки "Теорія крила" В. Затуливітра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 388-392. – (Б-ка Ін-ту філології)
932222
  Гончаренко М.С. Ноосферное образование - ключ к здоровью : монография / М.С. Гончаренко, Н.В. Маслова, Н.Г. Куликова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-285-451-0
932223
  Жульков М.В. Ноосферное развитие: становление коллективного разума и социальной автотрофности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 267-270. – ISSN 1606-951Х
932224
  Ильин И.В. Ноосферогенез как глобальный процесс (концепция нооглбалистики) / И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-50. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  В статье отмечается, что учение о ноосфере в трудах В.И. Вернадского развивалось на концептуальной основе, в которой глобализм и идеи становления ноосферы оказались соединенными в целостную форму мировоззрения. На базе мировоззрения нооглобализма ныне ...
932225
  Корсак К. Ноотехнології - засіб здійснення сталого розвитку і побудови ноосуспільства / К. Корсак, Ю. Корсак // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 4. – С. 70-76
932226
  Корсак Костянтин Ноотехнології на захисті здоров"я людства // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 6-7 : Фото
932227
  Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
932228
  Корсак Ю. Нооуніверситет - XXI як потенційний лідер у майбутньому суспільстві / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 27-33. – ISSN 2078-1016
932229
  Скогорєв О В. Супрун Гуков П.І. В.П. НОП - проблема економіко-соціальна / О В. Супрун Гуков П.І. В.П. Скогорєв. – Київ, 1970. – 83 с.
932230
   НОП в управінні лікарнею. – К, 1973. – 72с.
932231
  Годік Г.В. НОП і економічна реформа. / Г.В. Годік. – К, 1970. – 142с.
932232
  Шабатин П.Ю. НОП і клопіт : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 79 с.
932233
  Ібсен Г. Нора : дpама на 3 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] ; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. П. Баpського], 1908. – 98 с. – Hа с. 3 - Маpії Заньковецькій, Великій Аpтистці, Hезpівняній Кpасі Рідного Театpу пpисвячую цей пеpеклад. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 7])
932234
  Палмер Д. Нора = Nora : роман / Диана Палмер ; [пер. с англ. Л.А. Василевич]. – Смоленск : Русич, 1995. – 324, [2] c. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-278-X
932235
  Ібсен Г. Нора або хатка ляльки : дpама в 3-х актах / Генрих Ібсен ; Переклала Маpія Гpушевська. – Київ : Дpук. І. Врублевського і Т. Озерова, 1908. – 149, [4] с. – На окр. аpк.: Дорогій і Високоповажаній Марії Константиновнї Заньковецькій сей переклад зроблений на її бажаннє присвячує перекладчиця
932236
  Бабадажнян Р.А. Норайр Маркарович Кочарян / Р.А. Бабадажнян; Бабаджанян Р.А. ; вступ. ст. Г.М. Гарибяна, З.А. Киракосян ; библиогр. сост. Р.А. Бабаджанян ; АН Армянской ССР. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1970. – 46 с. – (Выдающиеся ученые Советской Армении ; № 12)
932237
  Абдугалиев У.А. Норамальная форма в К-значной логике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.009 / Абдугалиев У.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.11-13
932238
  Никандров А.В. Норберто Боббио о политике и культуре: независимость интеллектуалов и автономия культуры // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 45-50. – ISSN 1812-8696
932239
  Никандров А.В. Норберто Боббио о типологии интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 864-875. – ISSN 1812-8696
932240
  Огнєва О.Д. Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця" : контекст створення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-85. – ISSN 1608-0599
932241
  Добров А. Норвегия / А. Добров; Ред.. Жирмунский М. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд., 1941. – 136 с.
932242
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1957. – 80с.
932243
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1958. – 22с. : карта
932244
  Пуденко Дарья Норвегия вне трасс. Свободный спуск : тема номера. Душа Норвегии / Пуденко Дарья, Галат Константин, Британишский Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
932245
  Воронов К.В. Норвегия вчера и сегодня / К.В. Воронов. – Москва, 1987. – 62 с.
932246
  Папченко Анна Норвегия глазами музыканта, или "Осторожно! Тролли!" : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 152-154 : Фото
932247
  Фиш Г.С. Норвегия рядом / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 476с.
932248
  Машкова Екатерина Норвегия. В небесной синеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 17 : фото
932249
  Мартынов Семен Норвегия. Воздушная тревога // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 26-27 : фото
932250
  Новикова Маргарита Норвегия. Край света // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 22-31 : фото
932251
  Доброницкая Т. Норвегия. Новые пьесы второй половины 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.А. Загускина. – Москва, 1989. – № 3 (83). – С. 9-21
932252
  Клинкенборг Верлин Норвегия. Поединок воды и суши / Клинкенборг Верлин, Харбер Орсолия, Харберг Орсолия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 100-113 : фото
932253
  Зеленский Святослав Норвегия. Полевые условия: 7 невероятных футбольных стадионов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 48-53 : фото
932254
  Моротская Стелла Норвегия. Прибытие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 28-35 : фото
932255
  Серышева Юлия Норвегия. Рыбацкие сети // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 62-69 : фото
932256
  Карелина Дарья Норвегия. Самая благополучная страна. Запас прочности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 38-51 : фото
932257
  Епуряну Вячеслав Норвегия. Свет севера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 22 : фото
932258
  Ерамов Р.А. Норвегия. Физико-географ. характеристика / Р.А. Ерамов. – Москва : Географгиз, 1949. – 311с.
932259
  Кошентаевский Виталий Сергеевич Норвегия. Экономика и внешняя торговля / Кошентаевский Виталий Сергеевич. – М., 1957. – 120с.
932260
  Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 155-165. – ISSN 0321-2017


  В статье представлены результаты анализа норвежской государственной научной политики с точки зрения ее организационной структуры и финансирования. Особое внимание уделено акторам, функционирующим в научном пространстве, рассмотрены их роли и вклад, ...
932261
  Санти Анастасия Норвегия: от Киркенеса до Бергена // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 40-42 : фото
932262
  Гончар Б.М. Норвегія : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 425
932263
  Гончар Б.М. Норвегія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 424-425
932264
  Супричов Олексій Норвегія (Королівсьво Норвегія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-47
932265
  Сидоренко Віктор Норвегія до кишені // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 40-45 : фото
932266
   Норвегія та Україна: досвід і перспективи співпраці // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  З нагоди десятиріччя співпраці між двома країнами наш університет відвідала делегація норвезьких гостей. Конференцію відкрив ректор університету Л. Губерський.
932267
  Ракочі Вадим Норвегія. "Так, ми любимо цей край!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 26-28 : фото
932268
  Юрасова Юлія Норвегія. 500 доларів за три тижні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 76-83 : фото
932269
  Ракочі Вадим Норвегія. Головний секрет Боргена / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 86-93 : фото
932270
  Малей Віктор Норвегія. Недорого : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 28-32
932271
  Ракочі Вадим Норвегія. Нордичний круїз / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 110-117 : фото
932272
  Власенко Анастасія Норвегія. Соло в Осло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 20-24 : фото
932273
   Норвегія. Фіорди та Музеї сексу : новинка сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 74 : Фото
932274
  Энгстранд С. Норвежская весна / С. Энгстранд. – Л, 1944. – 232с.
932275
  Ланге К. Норвежская музыка / К. Ланге, А. Эствед. – М., 1967. – 104с.
932276
   Норвежская новелла 19-20 веков. – Л, 1974. – 447с.
932277
   Норвежская селитра. – Б.м. – 32с.
932278
   Норвежские были. – М, 1964. – 303с.
932279
  Конрадова Наталья Норвежские каркасные церкви / Конрадова Наталья, Иржи Гавран // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 41-46 : рис., фото
932280
   Норвежские народные сказки // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 0132-2036
932281
   Норвежские сказки. – М, 1962. – 294с.
932282
  Симонов К.М. Норвежский дневник / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 13с.
932283
  Юданов Ю. Норвежский капитал в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 93-99. – ISSN 0131-2227
932284
  Мураками Х. Норвежский лес : [ роман ] / Харуки Мураками; [ пер. с японского А. Замилова ]. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 368с. – ISBN 5-699-03832-9
932285
  Сергеев С.С. Норвежско-русский военный словарь / С.С. Сергеев. – М., 1963. – 380с.
932286
  Максимов В.Ф. Норвежско-русский политехнический словарь. Около 50000 терминов. / В.Ф. Максимов, Л.В. Максимов. – М., 1970. – 768с.
932287
  Лукашова Е.А. Норвежско-русский словарь по промысловой ихтиологии. Около 7000 слов. / Е.А. Лукашова. – М., 1969. – 176с.
932288
  Клех Игорь Норвежское заполярье : Путешествие / Клех Игорь, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-86 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
932289
  Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье / А.Я. Гуревич. – М., 1977. – 337с.
932290
  Бернхардсен Й. Норвежці у Києві // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0869-3595


  Україно-норвежські відносини
932291
  Якобсон Елена Норвежцы не будут дарить гору // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
932292
  Гончар Б.М. Норвезька робітнича партія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 428
932293
  Бйорнсон Б. Норвезька сторона : повісті / Бйорнстьєрне Бйорнсон ; [з норвез. пер. Наталя Іванчук]. – Львів : Піраміда, 2010. – 157, [3] с. – (Приватна колекція ; Майстри українського перекладу). – ISBN 978-966-441-199-5
932294
  Сом-Сердюкова Норвезьке Товариство пам"яті про минуле // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
932295
  Чйон Г. Норвезький король Улав Святий на Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 110-120. – ISBN 978-966-432-087-7
932296
   Норвезькі прислів"я приказки. – К, 1991. – 203с.
932297
  Горпенюк Максим Норвезькі фіорди: мандрівки льодовиками й китове сафарі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-103 : фото
932298
  Чйон Г. Норвезько-руські взаємини до 1250 року // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 147-152. – ISBN 978-966-432-087-7
932299
  Буркут К.С. Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk ordbok / К.С. Буркут ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Академперіодика, 2014. – 257, [2] с. : табл. – (Словники України). – ISBN 978-966-360-257-8
932300
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1977. – 127с.
932301
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 144с.
932302
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 159с.
932303
   Норд-Ост. – ПетропавловскКамчатский, 1986. – 149с.
932304
  Монастырев В.А. Норд-ост. / В.А. Монастырев. – М., 1963. – 208с.
932305
  Хазин А.А. Норд-Ост. Стихи. / А.А. Хазин. – [Харьков] : ЛИМ, 1933. – 99 с.
932306
  Авдюкова Н.в. Нордитерпениоды и возможные пути их образования. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Авдюкова Н.в.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 24л.
932307
  Козлов Григорий Нордические сказки "Аненербе" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 56-68 : Іл., карта
932308
  Урванцев Н Н. Норильск : История открытия и освоения медно-никелевых руд Сибирского севера / Н Н. Урванцев. – Москва : Недра, 1969. – 88с.
932309
  Снегов С.А. Норильские рассказы / С.А. Снегов. – М., 1991. – 296с.
932310
  Чернышова Елена Норильськ. Замороженный город // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 130-153 : фото
932311
  Ткачук М. Норильське повстання - це класичний вибух історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 17-18


  Автор циклу фільмів, присвячених опору в"язнів ГУЛАГу, розповідає про своїх героїв, та про те, чому для них досі не знайшлося місця у шкільних підручниках.
932312
  Грицяк Є.С. Норильське повстання : (Спогади і документи) / Є.С. Грицяк; Фундація ім.О.Ольжича. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 79с. – ISBN 966-7601-07-2
932313
  Грицяк Є. Норильське повстання / Євген Грицяк ; Харківська правозахисна група. – Київ : Права людини, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-8919-41-1
932314
  Юргенсон П.Б. Норка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
932315
  Кривицький Ю.В. Норма-дефініція як різновид спеціалізованих норм права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 42-44. – ISBN 978-966-600-475-1
932316
  Саенко С.И. Норма административного права как культурный феномен // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 14-21. – ISSN 0132-0769
932317
  Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 43-51. – ISSN 0201-419
932318
  Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія та практика // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 7-39. – ISSN 1605-7988
932319
  Нєнов Д. Норма доступу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Проблему захисту прав потерпілого в питанні збирання доказів, тимчасового доступу до речей та документів потрібно вирішити шляхом внесення змін до законодавства України".
932320
  Десятова А.В. Норма и аномалия в поэтическом идиолекте Александра Введенского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 121-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
932321
  Куратченко М.А. Норма и антинорма: проблемы и перспективы инклюзивного образования в КНР // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 215-227. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию категорий нормы и антинормы в китайской традиции и, как следствие, их влиянию на восприятие обществом лиц с ограниченными возможностями. Отношение к людям, которые отличаются от других, в традиционной культуре тесно ...
932322
   Норма и вариативность в германских языках. – Ярославль, 1989. – 100с.
932323
  Воскресенский К.П. Норма и изменчивость голового стока рек Советского Союза / К.П. Воскресенский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 547с.
932324
   Норма и сталистическое варьирование. – Горький, 1987. – 163с.
932325
   Норма и функционирование языковых единиц. – Горький, 1989. – 120с.
932326
  Бардукова Г.О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : монографія / Г.О. Бардукова. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 251, [1] с. : іл., табл. – Покажч. фразеол. інновацій: с. 242-246. - Слов. термінів: с. 247-250. – Бібліогр.: с. 201-239. – ISBN 978-617-646-340-5
932327
  Гетьман З.О. Норма мовлення як засіб регламентації мовленнєвої діяльності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 65-68.
932328
  Петренко О. Норма нiмецької літературної вимови та основні етапи її кодифiкацiї / О. Петренко, Д. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання норми німецької літературної вимови. Увагу приділено основним етапам її кодифікації у про-цесі створення єдиної вимовної норми. The article deals with problems of the norm of German literary enunciation. the special attention is ...
932329
  Соболь Н.А. Норма нашей жизни / Н.А. Соболь. – Львов, 1981. – 40с.
932330
  Юнга Е.С. Норма поведения / Е.С. Юнга. – Москва, 1952. – 152с.
932331
   Норма поведения каждого. – Минск, 1965. – 159с.
932332
  Реддінг Дж.А. Норма права 8 та майбутнє американської політичної активності у сфері одностатевих шлюбів // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 130-142
932333
  Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальніх конфліктів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.13-15. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
932334
  Чечина Н.А. Норма права и судебное решение / Н.А. Чечина. – Л, 1961. – 78с.
932335
  Чернуха Т.Л. Норма права і фактична компетенція державної влади у політичному вченні Б. Кістяківського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 86-88
932336
  Богдан О.В. Норма права і юридична аргументація // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 408-410. – ISSN 2413-6433
932337
  Гонтарь В.І. Норма права с точки зрения аналитико-доказательной деятельности юристов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 460-467. – ISSN 1563-3349
932338
  Стецик Н.В. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 212-219. – ISSN 2306-9082
932339
  Кривицький Ю. Норма права у механізмі правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-13.
932340
  Костенко О.Б. Норма права як евристичний вимір філософсько-правового дискурсу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 439-440. – ISSN 2413-6433
932341
  Полонка І. Норма права як основа його нормативності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 128-131
932342
  Якушев І.М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7272-11-2
932343
  Заморська Норма права як основний елемент системи права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45.
932344
  Кривицький Ю.В. Норма права як предмет дискусій в юридичній науці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 34-38
932345
  Костицький В.В. Норма права як соціальний феномен: теолого-соціологічне праворозуміння // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 5-8. – ISSN 2413-6433
932346
  Кобан О.Г. Норма права, як елемент обмеження влади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 435-437. – ISSN 2413-6433
932347
  Прийма С.В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 51-68. – ISSN 2224-9281
932348
  Николина К.В. Норма права: сучасні філософсько-правові інтерпретації // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 460-462. – ISSN 2413-6433
932349
  Бурменко Т.Д. Норма прибавочного продукта в социалистическом хозяйстве. / Т.Д. Бурменко. – Иркутск, 1990. – 203с.
932350
  Третьякова Л.И. Норма прибавочной стоимости как показатель степени эксплуатации наемного труда капиталом. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Третьякова Л.И.; ВШПД ВЦСПС. – М., 1977. – 33л.
932351
   Норма прибыли и перелив капитала. – М, 1987. – 254с.
932352
  Лизогуб Я. Норма про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: можливий спосіб її удосконалення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-72


  У статті викладено пропозицію щодо окремих конкретних питань удосконалення норми про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (ст. 149 Кримінального кодексу України). Автором обгрунтовується підвищена суспільна ...
932353
  Михайленко Д. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 386-387. – ISBN 978-617-7069-28-6
932354
  Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
932355
  Зиновьева Л.Е. Норма стока рек бассейна Лены : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 696 / Зиновьева Л.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
932356
  Кохановська О.В. Норма цивільного права як загальнообов"язкове формально визначене правило поведінки, як інформація і результат творчості // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-378-9
932357
  Штефан А.С. Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 2220-1394
932358
  Пашковська Г. Норма як об"єкт дослідження зарубіжного мовознавства // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 17-25
932359
  Левченков О.І. Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 5-14
932360
  Білас А.А. Норма, арготизми і переклад // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 120-130
932361
  Атаян Э.А. Норма, изменчивость и внутригодовое распределение стока на реках Армянской ССР. : Автореф... наук: / Атаян Э.А.; Ерев. полит. инст.и м.К.Маркса. – Ереван, 1964. – 16л.
932362
  Скуратовський Р.В. Нормалiзацiя скрученої кривої Едвардса і властивості над [математична формула] / Р.В. Скуратовський, Є.О. Осадчий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 62-80. – ISSN 0868-6912
932363
  Ахмет В.Х. Нормализация атмосферы геологоразведочных выработок с помощью вентиляционных скважин и воздухоочистительных установок / В.Х. Ахмет, А.В. Быховский, А.И. Кабанцев. – Москва : Недра, 1977. – 108 с. : ил. – Список лит.: с. 103-106 (48 назв.)
932364
  Алехин И.А. Нормализация государственно-церковных отношений и патриотическая роль Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны / И.А. Алехин, В.П. Иванов, Д.В. Шутько // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 18-25. – ISSN 2073-8536
932365
  Карпенко Э.С. Нормализация градационной характеристики фотографического изображения в процессе его проявления : Автореф... канд. техн.наук: / Карпенко Э. С.; Моск. полигр. ин-т. – М., 1966. – 18л.
932366
  Германович И.К. Нормализация лексики белорусского литературного языка в 20-30-х годах 20 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Германович И.К.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 16л.
932367
  Палионис И.И. Нормализация литовского литературного языка в конце XIX века (1880-1901) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Палионис И.И. ; Вильнюс. гос. ун-т , Истор.-филолог. фак. – Вильнюс, 1953. – 19 с.
932368
  Швембергер И.Н. Нормализация опухолевых клеток. / И.Н. Швембергер. – Л, 1987. – 144с.
932369
  Гасымлы М. Нормализация отношений СССР и Турции в 1960-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-44. – ISSN 0042-8779
932370
   Нормализация учебной нагрузки школьников. – М, 1988. – 158с.
932371
  Баринова И.И. Нормализация учебной нагрузки школьников по географии : кн. для учителя из опыта работы : сборник / ред. И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
932372
   Нормализация характеристик намагничивания. – Рига : Зинатне, 1974. – 195 с.
932373
   Нормализованные станочные приспособления. – М, 1963. – 504с.
932374
  Гребенюк М.Ф. Нормалі другого роду, які оснащують розподіли трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця робота стосується диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли багатовимірного простору. Побудовано нормалі першого роду для оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного ...
932375
  Гребенюк М.Ф. Нормалі оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується проблем диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли, що дозволяє узагальнити теорію регулярних і вироджених гіперполос, полос, гіперполосних розподілів, а також теорію ...
932376
  Сидоров О.В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сидоров Олександр Володимирович ; Держ. служба гірнич. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
932377
  Височанський В. Нормалізація банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 80-95 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
932378
  Юрченко О.Ф. Нормалізація і зміцнення радянсько-югославських відносин - основа розвитку зв"язків молодіжних організацій СРСР і ФНРЮ (друга половина 50-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются вопросы установления и развития связей молодежных организаций СССР и СФРЮ, как составной части нового этапа советско-югославского сотрудничества, развивающегося с середины 50-х годов.
932379
  Стебловцев В.О. Нормалізація мікроклімату виробничого середовища нахиленою подачею припливного повітря зі змінною витратою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.26.01 / В.О.Стебловцев; Придніпрвоська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
932380
  Кияк Т.Р. Нормалізація термінології: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 181-185. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
932381
  Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
932382
  Москаленко А.А. Нормалізація української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1974. – 86с.
932383
  Паньків Х.В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища енергетичних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Паньків Х.В.; Панькін Христина Володимирівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
932384
   Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка" на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому / Г.В. Островська, Л.М. Пазюк, Т.В. Крупська, Н.М. Рослова, О.В. Ткаченко, В.В. Туров, М.Е. Дзержинський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 11. – С. 81-92. – ISSN 1025-6415
932385
   Нормалізуючий вплив стохастичного ультрозвуку на хемілюмінесценцію плазми крові та АТФ-азну активність еритроцитів крові хворих на хронічний тонзиліт / А.Ф. Карась, С.В. Андрійченко, Н.Є. Нурищенко, В.В. Стрижак, І.В. Островський // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 81-85. – ISSN 1023-2427
932386
  Іваненко Назар Леонідович Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Назар Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
932387
  Іваненко Н.Л. Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Н.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 9л.
932388
  Ни В. Нормальная жизнь христианина / В. Ни. – К., 1990. – 181с.
932389
  Вочман Н. Нормальная жизнь христианина / Н. Вочман. – Київ, 1992. – 281с.
932390
  Чил-Акопян Нормальная и паогенная микрофлора тутового шелкопряда. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Чил-Акопян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1970. – 29л.
932391
  Жаботинский М Ю. Нормальная и патологическая морфология нейрона / М Ю. Жаботинский, . – Ленинград : Медицина, 1965. – 324с.
932392
  Медведева Н.Б. Нормальная и патологическая физиология жирового и липоидного обмена / Н.Б. Медведева. – К, 1955. – 365с.
932393
  Болтянский А.В. Нормальная локальная управлеяемость аналитических объектов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтянский А. В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 12л.
932394
  Чепурная В.Г. Нормальная направленная кристаллизация солевых растворов криотектического состава как метод аналитического концентрирования микропримесей. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.02 / Чепурная В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
932395
  Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы детей. / В.И. Садофьева. – Л., 1990. – 219с.
932396
  Маркосян А.А. Нормальная физиология / А.А. Маркосян. – М, 1954. – 384с.
932397
   Нормальная физиология. – Москва : Высшая школа, 1980. – 560с.
932398
   Нормальная физиология. – М, 1989. – 239с.
932399
  Брюно А.Д. Нормальная форма дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюно А. Д.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1965. – 8л.
932400
  Богданов Р.И. Нормальная форма особой точки векторного поля на плоскости в случае нулевых собственных чисел : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Богданов Р. И.; МГУ, Мех-мат. фак. – М., 1976. – 9л.
932401
  Масол В.І. Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв"язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(2) / В.І. Масол, С.Я. Слободян // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 123-134. – ISSN 0868-6904


  Наведенi умови, за яких розподiл вiдповiдним чином нормованого числа стороннiх розв"язкiв сумiсної системи випадкових рiвнянь над полем GF(2) прямує до стандартного нормального розподiлу. Conditions are presented under which the distribution of the ...
932402
   Нормальний статут земельної громади з дільничним порядком землекористування. – Житомир, 1928. – 24с.
932403
  Куценко О.Г. Нормальні зміщення точок поверхні пружного півпростору, викликані осесиметричним навантаженням спеціального вигляду / О.Г. Куценко, О.В. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про миттєве навантаження (розвантаження) поверхні пружного півпростору тиском, який виникає при статичному контакті між тілами узгодженої форми. За допомогою перетворення Лапласа по часовій і перетворення Ханкеля по просторовій ...
932404
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. тверд. тіла / Бондаренко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: Біліогр.: 16 назв
932405
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Бондаренко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. + Додатки: л.142-150. – Бібліогр.: л.123-141
932406
  Латышева К.Я. Нормально-регулярные решения и их приложения / К.Я. Латышева. – Киев : Вища школа, 1974. – 135 с.
932407
  Бойчук А.А. Нормально разрешимые краевые задачи = Нормально розв"язні крайові задачі / А.А. Бойчук, В.Ф. Журавлев, А.М. Самойленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2019. – 628 с. – Парал. тит. л. укр. - Предм. указатель: с. 624-627. – Библиогр.: с. 601-624. – ISBN 978-966-00-1677-4
932408
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ, 2012. – 141 л. – Бібліогр.: л. 126-141
932409
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
932410
  Красинь О Нормальное взвешивание как способ устойчивого оценивания в регрессионном анализе / О Красинь. – Рига, 1987. – 23с.
932411
  Почтарев В.И. Нормальное магнитное поле Земли / В.И. Почтарев. – Москва : Наука, 1984. – 232с.
932412
  Митропольский А.К. Нормальное распределение / А.К. Митропольский. – Л., 1956. – 122с.
932413
  Лавренюк Я.В. Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева / Я.В. Лавренюк, В.И. Сущанский // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
932414
  Панасюк Сергей Петрович Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.120-128
932415
  Панасюк С.П. Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк С.П.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
932416
  Детловс В.К. Нормальные алгоритмы и рекурсивные финукции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Детловс В. К.; Детлос В. К.; ЛГУ. – Москва, 1953. – 11 с.
932417
  Клемпарская Н.Н. Нормальные аутоантитела как радиозащитные факторы. / Н.Н. Клемпарская, Г.А. Шальнова. – М, 1978. – 136с.
932418
  Костржицкая Елена Владимировна Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Костржицкая Елена Владимировна; Одесский электротехнический ин-т связи Киевскйи филиал. – Киев, 1989. – 136л. – Бібліогр.:л.122-136
932419
  Костржицкая Е.В. Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Костржицкая Е. В.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
932420
  Бузаши К. Нормальные делители силовской р S p-подгруппы симметрической группы p n : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бузаши К. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 14 с.
932421
   Нормальные и сверхпроводящие свойства неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 73 с.
932422
  Малый Б.Д. Нормальные классы Эйлера гладких погружений и вложений : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.006 / Малый Б.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
932423
  Чарторижский Д.Н. Нормальные колебания и нормальные волны в тонких ферромагнитных пленках на СВЧ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чарторижский Д.Н.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Л., 1973. – 19л.
932424
  Треер Л.Я. Нормальные мужчины / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1974. – 119с.
932425
  Николов Н.С. Нормальные показатели цвета цефид : Автореф... канд. физ мат.наук: / Николов Н. С.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1965. – 5л.
932426
  Кравцов В.Г. Нормальные произведения групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов В.Г.; М-во высш. образования СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 7л.
932427
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Латышева К. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев. – 241л. – Бібліогр.:л.233-241
932428
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : автореф. докт.дисс. / К.Я. Латышева, 1953. – [8] с.
932429
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Латышева К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
932430
  Сикорский Ю.И. Нормальные решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Сикорский Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
932431
  Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович Нормальные решения некоторых систем дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 117л. – Бібліогр.:л.109-117
932432
  Латышева К.Я. Нормальные ряды как решения линейных дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения / К.Я. Латышева. – 136с.
932433
  Монтель П. Нормальные семейства аналитических функций / П. Монтель. – Москва, 1936. – 240с.
932434
  Гаврилов Валериан Иванович Нормальные семества и граничные свойства мероморфных функций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гаврилов Валериан Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
932435
  Левич Е.М. Нормальные системы в группах и кольцах и триангулируемость групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левич Е. М.; БГУ. – Минск, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
932436
  Чернышев В.Г. Нормальные формы некоторых классов неавтономных обыкновенных дифференциальных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чернышев В.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 16л.
932437
  Лисяной Виктор Федорович Нормальные формы периодических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Лисяной Виктор Федорович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 12 с.
932438
  Белицкий Г.Р. Нормальные формы, инварианты и локальные отображения / Г.Р. Белицкий ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1979. – 173 с. – Библиогр.: с. 168-171 (96 назв.)
932439
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1973. – 207с.
932440
  Миркин В.И. Нормальный вес -- залог здоровья или Клуб бывших толстяков / В.И. Миркин. – Донецк, 1996. – 352с.
932441
  Тавадзе Ф.Н. Нормальный и дислоокационный рост кристаллов некоторых цветных металлов. / Ф.Н. Тавадзе, И Т. Кинитаури, . – Москва, 1965. – 168с.
932442
  Марковников Вл. Нормальный курс аналитической химии : Для высш. и сред. учеб. заведений и фармацевтов / [Соч.] Вл. Марковникова, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : А. Ланг
Ч. 1 : Качественный анализ с приложением правил для производства судебно-химических исследований. – 1887. – VIII, 119 с.
932443
  Шустров Н.М. Нормальный организм и выбор профессии : биологический этюд / Н.М. Шустров. – Москва-Ленинград : Госиздат. 1-я Образцовая типография, 1924. – 79 с.
932444
  Ружевич Тадеуш Нормальный поэт : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 88-90. – ISSN 0321-1878
932445
  Ковалев В.А. Нормальный русский национализм (К вопросу об идеологии демократического государства в России) // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 27-45. – ISSN 1726-5223
932446
   Нормальный список приборов и книг для физического кабинета средних учебных заведений / Т-во проф. и преп. физики и химии "Физикохимик". – Киев, 1909. – [2], 93 с., 3 л. вклад.
932447
  Слесаревский С. Нормальный список физических приборов для двухгодичных педагогических курсов для приготовления учителей и учительниц начальных училищ / Киевский учебный округ. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 17 с. – Авт. указ. в конце кн.
932448
  Вигдорчик Н.А. Нормальный труд : основы профессиональной гигиены в общедоступном изложении / Н.А. Вигдорчик. – 5-е изд. – Ленинград-Москва : Книга, 1925. – 82 с.
932449
   Нормальный устав трудовой артели. – М, 1929. – 32с.
932450
  Мопассан Ги де Нормандец / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
932451
  Жоффр Франуа де Нормандия-Неман / Жоффр Франуа де. – М, 1982. – 176с.
932452
  Моно Мартина Нормандия - Неман. / Моно Мартина. – Москва, 1962. – 181с.
932453
  Фребур Оливье Нормандия: прогулки с бризом : Открытия / Фребур Оливье, Мюльез Франк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-46 : Фото, карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
932454
  Бурлаченко С. Нормандский ультиматум: что содержит план "Б" президента для Донбасса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 2


  "Перспектива саммита «нормандского формата» стала абсолютно призрачной, после того как сорвалось намеченное на 9—11 октября разведение войск в Петровском и Золотом, а дата нового разведения так и осталось несогласованной. А ведь казалось, что пути к ...
932455
   Нормандська перегазовка по-кремлівськи / М. Гончар, О. Іщук, В. Мартинюк, І. Стукаленко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 4


  "Москва налаштована вирішити «газове питання», а Франція і Німеччина в ім"я своїх бізнес-цілей допоможуть їй у цьому. Рішення Бундестагу щодо імплементації оновленої Газової директиви ЄС з німецькою специфікою викликало резонанс у Європі. Відчайдушні ...
932456
  Силіна Т. Нормандський айсберг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  Напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі градус побоювань "зради" й "капітуляції" був в Україні настільки високим, що їх відсутність за підсумками зустрічі багато хто сприйняв як "перемогу".
932457
  Грубов В.М. Нормандський формат у лещатах великої політики: хто і чого прагне? // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 156-169. – ISSN 2618-1274
932458
  Андрощук Ф.О. Нормани й слов"яни у Подесенні : (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя) / Ф.О. Андрощук; КУ ім. Т. Шевченка; Товариство археології та антропології. – Київ, 1999. – 140с.
932459
  Чйон Г. Нормани чи слов"яни? Дискусія про роль скандинавів у заснування Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 203-208. – ISBN 978-966-432-087-7
932460
  Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке / И.П. Шаскольский. – М.-Л. : Наука, 1965. – 222с.
932461
  Шостак М.В. Норманська теорія походження Київської Русі та антинорманізм в українській історіографії доби незалежності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 289--295
932462
  Терюханова І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
932463
  Слиш О.А. Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів / О.А. Слиш, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 0459-1216
932464
   Нормативи затрат праці й коштів на виробництво сільськогосподарської продукції. – Київ : Урожай, 1966. – 716 с.
932465
  Проценко О. Нормативи і тривалість робочого часу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 97-102. – ISSN 2663-5313
932466
  Нечипоренко А. Нормативи працевлаштування інвалідів: в новий рік з новими клопотами // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-21
932467
   Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 №1/9-128 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 0130-8890
932468
  Бойцова О.Ю. Нормативизм в западной политической мысли ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.20-38. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
932469
  Полсон С. Нормативизм Ганса Кельзена // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-175. – (Правоведение ; № 6 (305)). – ISSN 0131-8039
932470
  Кульгавий Д.В. Нормативізм Г. Кельзена: теоретико-правовий аналіз // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 55-60. – ISBN 978-966-438-135-9
932471
  Костицький М.В. Нормативізм як методологія юриспруденції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 17-29
932472
  Медвідь Ф. Нормативістська теорія Ганса Кельзена / Ф. Медвідь, А.В. Писана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 198-201
932473
  Полонка І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 83-86
932474
  Білас І. Нормативістсько-етична концепція Павла Новгородцева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 405-407. – ISBN 966-7251-18-7
932475
  Пилипенко Ю. Нормативна база внутрішнього трудового розпорядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 255-262. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на загальні засади правового регулювання у статті з"ясовуються питання щодо нормативної бази внутрішнього трудового розпорядку. Зазначено, що у відповідній сфері є досить широкий спектр правових актів, які забезпечують регулювання визначеного ...
932476
  Романчук О.В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / О.В. Романчук, М.В. Данилевич, В.Р. Гуцуляк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 77-81. – ISSN 2304-5809
932477
  Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 458-465 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
932478
  Мартин А. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-24
932479
  Солов"яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 43-46
932480
  Дребот О.І. Нормативна грошова оцінка земель як базова складова фіскального регулювання сільськогосподарського землекористування / О.І. Дребот, В.А. Тарнавський // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2310-4678
932481
  Коробська А.О. Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 115-124
932482
  Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 3-10
932483
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 402л. + 1 додаток: л. 403 - 619. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 378 - 403
932484
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр: 54 назв.
932485
  Бабенко Ю. Нормативна неврегульованість мирних зібрань // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 20-21
932486
  Пилипенко А.Я. Нормативна основа господарського механізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассмотрены отдельные правовые проблемы хозяйственного механизма развитого социалистического общества, возникающие в связи с его совершенствованием на основании решений XXV съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по хозяйственным вопросам, нормативных ...
932487
   Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності / Сіднєва, , , Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 136-140
932488
  Скрипнюк О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 159-175. – ISSN 1026-9932
932489
  Михайлов М.Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
932490
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. – Бібліогр.: л.219-233
932491
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
932492
  Гуржій Т. Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-113.
932493
  Лиско Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
932494
  Бойко К.В. Нормативна регламентація хеджування та його обліку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 23-27
932495
  Шаповалова О.І. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 84-97. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
932496
  Капітоненко М.Г. Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 195-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  У статті подано критичний аналіз концепції нормативної сили - одного із новітніх політологічних знарядь для дослідження тих змін, що супроводжують кризу Вестфальського світоустрою. Продемонстровано філософські витоки нормативного впливу, зокрема його ...
932497
  Шаповалова О.І. Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2
932498
  Москаленко О.М. Нормативна сила ЄС та реалії українських подій / О.М. Москаленко, В.П. Солових // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 266-276. – ISSN 2224-9281


  Статтю присвячено концепції нормативної сили та критичному аналізу цієї концепції на фоні переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Проаналізовано зміни внутрішньополітичної ситуації в Україні на фоні продовження цих ...
932499
  Дір І.Ю. Нормативна система захисту громадянських прав людини в Україні у рамках Ради Європи / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, О.О. Новак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7404-86-5
932500
  Осипов А.Г. Нормативная база и институциональные основы этнокультурной политики: пример Республики Беларусь // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 11 (101). – С. 41-53. – ISSN 1812-8696
932501
  Губадоглу Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе / Губадоглу, (Бабаев) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 26-31. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
932502
  Маолова Ирина Львовна Нормативная реализация некоторых консонантно-вокалических сочетаний в немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.04 / Маолова Ирина Львовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1978. – 23л.
932503
  Венгеров А.Б. Нормативная система и эффективность общественного производства / А.Б. Венгеров, Н.С. Барабашева. – Москва, 1985. – 288с.
932504
  Рудник В.А. Нормативная система пересчета применительно к эндогенному литогенезу. / В.А. Рудник. – М., 1977. – 190с.
932505
  Хэнде У. Нормативная теория рационального выбора: прошлое, настоящее и будущее // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-75. – ISSN 0042-8736
932506
  Богомолов Андрей Георгиевич Нормативная функция философии в античных музыкальных представлениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISSN 0042-8744
932507
  Наумов В.В. Нормативная чистая продукция / В.В. Наумов. – М, 1981. – 63с.
932508
  Кротов Ф.Е. Нормативная чистая продукция / Ф.Е. Кротов. – М, 1983. – 152с.
932509
  Сидоров А.С. Нормативная чистая продукция и материалоемкость / А.С. Сидоров. – Москва, 1982. – 64с.
932510
  Рудник А.С. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.С. Рудник, А.Н. Гаврилова. – Воронеж, 1982. – 144с.
932511
  Семенов А.К. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.К. Семенов. – Москва, 1984. – 136с.
932512
  Закалюк А.П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.20-28. – ISSN 1609-0462
932513
  Вереша Р. Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.98-104
932514
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 113-121. – ISSN 0132-1331
932515
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення суб"єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компететності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 156-162. – ISSN 1563-3349
932516
  Вітвицька О.В. Нормативне використання капіталу - основа підвищення продуктивності на прикладі АПК України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
932517
  Палійчук О.В. Нормативне врегулювання звільнення від покарання на підставі акта про амністію та помилування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-162.
932518
  Івахненков С.В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 95-105. – Бібліогр.: с. 96, 101


  Розглянуто нормативні акти в галузі корпоративного фінансового контролю. Проаналізовано світовий досвід регулювання процесів внутрішнього фінансового контролю в корпораціях, у т. ч. в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано шляхи ...
932519
  Марченко О.В. Нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 42-48. – ISSN 2312-1831
932520
  Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – C. 43-49. – ISSN 2307-9878
932521
  Кузьміна О.В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 63-67
932522
  Сальнікова Н. Нормативне забезпечення діловодства в державних установах України 1920-1930 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
932523
  Ковальчук С. Нормативне забезпечення діяльності публічних бібліотек зарубіжних країн // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 16-21. – Бібліогр.: 27 назв.


  Серед актуальних завдань бібліотечної галузі особливо важливим є питання нормативно-правового регулювання діяльності бібліотек. Побачити загальний вектор їхнього розвитку дозволяє аналіз міжнародних документів, оскільки вони узагальнюють досвід різних ...
932524
  Венгерук Н.П. Нормативне забезпечення електронного документообігу / Н.П. Венгерук, В.О. Чубай // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 61-64. – ISSN 2306-6792
932525
  Мозоль С.А. Нормативне забезпечення запобігання правопорушенням, що пов"язані з використанням відкріпних посвідчень на виборах в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-119
932526
   Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем / М.Ф. Сопель, А.В. Панов, В.І. Паньків, Є.М. Танкевич // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 17-26. – ISSN 1727-9895


  "Виконано аналіз основних вимог нормативних документів ОЕС України, стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), Американського національного інституту стандартів (ANSI) та Інституту інженерів-електриків (ІЕЕЕ) щодо високовольтних вимикачів у ...
932527
  Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
932528
  Пікапюк С.С. Нормативне забезпечення правового статусу держави у міжнародних актах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
932529
  Денисенко О.В. Нормативне забезпечення роботи з електронними документами // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 43-49. – ISSN 0320-9466
932530
  Спіцина Л. Нормативне забезпечення та особливості здійснення правочинів щодо земельної частки (паю), право на яку посвідчено сертифікатом // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56.
932531
  Розсоха К.О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 215-224. – ISSN 2224-9281
932532
  Гурська Л.В. Нормативне закріплення державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 83-89
932533
  Венедіктова І. Нормативне закріплення положень щодо охоронюваного законом інтересу в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1026-9932
932534
  Булгак Д.В. Нормативне закріплення права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному правопорушенні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7364-24-4
932535
  Кравченко М. Нормативне закріплення системи джерел адміністративного права України: проблеми і перспективи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 281-283
932536
  Тулба К.Г. Нормативне закріпленя прав на вільне пересування та вільний вибір місця проживання у міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 298-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
932537
  Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0132-1331
932538
  Полякова Н. Нормативне й методичне забезпечення впровадження системи управління якістю продукції відповідно до вимог стандарту ДСТУ 150 9001:2001 / Н. Полякова, І. Лазько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 20-25. – ISSN 1728-9343
932539
  Бочарнікова А.М. Нормативне й узуальне в перському перекладному словнику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам практичної перської лексикографії. This article concerns vital problems of Persian lexicography, translation and reflection of both literary norms and usage standards in dictionaries.
932540
  Васютіна В.В. Нормативне підгрунтя та пріоритети інформаційної політиуи ЄС // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 127-137
932541
  Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.17-22. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
932542
  Іващенко В.А. Нормативне регулювання авторського права в українських землях на початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 181-183. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
932543
  Шишута О.Ю. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку і контролю в кредитних кооперативах кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 258-262. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
932544
  Руда Т.В. Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 62-72. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
932545
  Касьян М.В. Нормативне регулювання діяльності банків в області кредитування та управління кредитним ризиком шляхом формування резерву на покриття можливих збитків / М.В. Касьян, С.І. Чимшит, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 89-97. – ISSN 1729-7206
932546
  Коломоєць Т. Нормативне регулювання засад участі експерта в адміністративно-деліктному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 106-116.
932547
  Дзейко Ж.О. Нормативне регулювання застосування правил і засобів законодавчої техніки в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 28-33. – ISSN 1563-3349
932548
  Гуменюк О. Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості нормативно-правового регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.). В статье рассматриваются некоторые особенности ...
932549
  Боярська С. Нормативне регулювання захисту прав інтелектуальної власності на цифровому ринку ЄС / С. Боярська, І. Яворська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
932550
  Горбачов В. Нормативне регулювання і практика реалізації принципу незалежності прокурора в кримінальному процесі Російської імперії після судової реформи 1864 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 7-13. – ISSN 2220-1394
932551
  Швець І.В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 139-146
932552
  Лень В.С. Нормативне регулювання лізингу в Україні для цілей бухгалтерського обліку / В.С. Лень, Ю.М. Лазебна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 22-26
932553
  Лісниченко С Нормативне регулювання непрямих податків у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.147-150. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
932554
  Шевчук І.І. Нормативне регулювання організації та діяльності органів прокуратури Республіки Польщі на Галичині у 1918-1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-65
932555
  Попель С.А. Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 54-64. – ISSN 2308-1988
932556
  Ягнюк В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 49-54. – ISSN 0131-775Х
932557
  Сташевський О.М. Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів / О.М. Сташевський, О.О. Юлдашев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 2222-5374
932558
  Мамалуй О.О. Нормативне регулювання податку на доходи фізичних осіб: перспективи оптимізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 113-117
932559
  Коротун В.М. Нормативне регулювання поняття "апеляція" у процесуаольних кодексах України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636
932560
  Маріц Д.О. Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 29-34


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання використання інформаційних ресурсів та захисту авторських прав при створенні електронних баз даних наукових праць.
932561
  Целуйко О.В. Нормативне регулювання судової товарознавчої експертизи та експертних, товарознавчих досліджень взуття в контексті вимог Закону України "Про захист прав споживачів" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 148-152
932562
  Кіцул С.Б. Нормативне регулювання та механізм контролю за цільовим і ефективним використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст здійснення контролю за використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду України. The contents of control of use of Ukrainian government-guaranteed foreign loans are analysed.
932563
  Бояринцева М.А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-60. – ISBN 966-7784-65-7
932564
  Шепєта О.В. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
932565
  Сальникова Н. Нормативне регулювання Укрцентрархівом ведення діловодства в державних установах у 1920-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 115-119. – ISSN 1728-9343
932566
  Левицька Н. Нормативне регулювання цифрової економіки Європейського Союзу (теоретико-правові аспекти) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 234-236
932567
  Пащенко М. Нормативне та індивідуальне правове регулювання природних прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 175-180. – ISSN 2
932568
  Тополь О.І. Нормативне та навчально-методичне забезпечення підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 218-221. – (Педагогічні науки)


  Розглянуто процеси становлення соціальної роботи як академічної дисципліни в Україні.
932569
  Вітвіцький В.В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
932570
  Бугай І.В. Нормативне фінансування освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
932571
  Бічек О. Нормативний акт як основний елемент механізму правового регулювання здійснення активного виборчого права громадянами України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 9-12.
932572
  Горкіна Л.П. Нормативний аспект економічної теорії у працях українських економістів ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 189-201. – ISSN 0320-4421


  Висвітлюється вклад перших професійних українських економістів у формуванні наукових засад теорії економічної політики держави, наводиться порівняльний аналіз їх поглядів з розробкою цієї проблеми в межах класичної та Німецької історичної шкіл.
932573
  Партико З.В. Нормативний аспект і автоматизація редагування : Монографія / З.В. Партико; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУТШ, 2004. – 266с. – ISBN 966-594-182-8
932574
  Місник Н. Нормативний аспект терміносфери медичного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 158-164
932575
  Ріпей М.В. Нормативний аспект уживання лексики в сучасних українських газетних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ріпей Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
932576
   Нормативний бюлетень : довідник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; [уклад.]: І.В. Луценко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 47, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-399-931-9
932577
  Воротнюк М.О. Нормативний вимір безпеки на прикладі безпекової політики Турецької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 71-72
932578
  Шаповалова О. Нормативний вимір структури постбіполярної системи міжнародних відносин та його вплив на поведінку акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-66. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У постбіполярній системі структурне значення нормативного виміру суттєво посилилось, але він зазнає впливу ряду викликів, що походять від дистрибутивної динаміки системи. Це призводить до підвищення ролі нормативних факторів у поведінці держав при ...
932579
  Тіхонова М.А. Нормативний договір у сфері фізичної культури та спорту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 136-143
932580
  Рабінович С.П. Нормативний зміст засади розумності: природно-та позитивно-правовий виміри // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 47-58.
932581
  Джунь В.В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-146. – ISBN 966-7784-65-7
932582
  Зінченко О.А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
932583
  Савчук І.Г. Нормативний підхід до вивчення процесу метрополізації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7069-75-8
932584
  Селігей П. Нормативний підхід у мовознавстві й мовна критика // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 66-72


  Стаття містить міркування про актуальність нормативно-оцінного підходу до мовних явищ. Йому має передувати мовна критика, яка оперативно реагує на зміни,що відбуваються в мові. The article presents the views of relevance of normative and evaluation ...
932585
  Степанюк А.А. Нормативний склад міжнародного приватного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 93-100. – ISSN 0201-7245
932586
  Стрілько В.Ю. Нормативний склад нотаріального процесу з іноземним елементом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 165-167. – ISBN 978-617-673-442-0
932587
  Дубняк М.В. Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 106-110
932588
  Вашкович В.В. Нормативний та доктринальний зміст категорії "соціальна послуга" // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7404-86-5
932589
   Нормативні акти. – Київ : Українська видавничий Центр, 2002. – 672с. – (Державне управління). – ISBN 966-96058-1-4
932590
   Нормативні акти для місцевих Рад депутатів трудящих. – К, 1973. – 527с.
932591
   Нормативні акти з питань боротьби проти пияцтва і алкоголізму. – К, 1976. – 199с.
932592
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932593
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932594
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932595
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932596
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932597
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932598
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932599
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932600
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932601
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932602
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932603
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932604
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932605
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932606
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932607
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932608
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932609
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932610
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932611
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932612
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932613
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932614
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932615
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932616
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932617
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932618
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932619
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932620
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932621
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932622
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932623
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932624
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 13. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932625
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 15. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932626
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 16. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932627
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 17. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932628
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 18. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932629
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 19. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932630
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 20. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932631
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 21. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932632
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 22. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932633
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 23. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932634
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 24. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
932635
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932636
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932637
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932638
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932639
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932640
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932641
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932642
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932643
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932644
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932645
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932646
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932647
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 13. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932648
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 14. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932649
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 15. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932650
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 16. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932651
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 17. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932652
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 18. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932653
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 19. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932654
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 20. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932655
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 21. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932656
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 22. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932657
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 23. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932658
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 24. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
932659
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932660
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932661
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932662
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932663
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932664
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932665
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932666
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932667
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932668
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932669
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932670
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932671
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 13. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932672
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 14. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932673
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 15. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932674
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 16. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932675
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 17. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932676
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 18. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932677
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 19. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932678
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 20. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932679
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 21. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932680
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 22. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932681
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 23. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932682
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 24. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
932683
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 1. – 2002
932684
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 2. – 2002
932685
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 3. – 2002
932686
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 4. – 2002
932687
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 5. – 2002
932688
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 6. – 2002
932689
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 7. – 2002
932690
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 8. – 2002
932691
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 9. – 2002
932692
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 10. – 2002
932693
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 11. – 2002
932694
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 12. – 2002
932695
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 13. – 2002
932696
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 14. – 2002
932697
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 15. – 2002
932698
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 16. – 2002
932699
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 17. – 2002
932700
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 18. – 2002
932701
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 19. – 2002
932702
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 20. – 2002
932703
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 21. – 2002
932704
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 22. – 2002
932705
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 23. – 2002
932706
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 24. – 2002
932707
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932708
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932709
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932710
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932711
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932712
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932713
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932714
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932715
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932716
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932717
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932718
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932719
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932720
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932721
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932722
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932723
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932724
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932725
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932726
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932727
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 21. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932728
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932729
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 23. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932730
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
932731
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932732
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932733
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932734
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932735
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932736
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932737
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932738
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932739
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932740
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932741
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932742
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932743
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932744
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932745
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932746
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932747
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932748
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932749
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932750
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932751
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 21. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932752
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932753
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 23. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932754
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
932755
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932756
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932757
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932758
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932759
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932760
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932761
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932762
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932763
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932764
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932765
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932766
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932767
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932768
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932769
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932770
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932771
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932772
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932773
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932774
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932775
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 21. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932776
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932777
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 23. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932778
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
932779
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932780
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932781
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932782
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932783
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932784
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932785
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932786
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932787
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932788
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932789
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932790
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932791
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932792
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932793
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932794
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932795
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932796
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932797
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932798
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932799
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 21. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932800
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932801
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 23. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932802
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
932803
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932804
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932805
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932806
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932807
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932808
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932809
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932810
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932811
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932812
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932813
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932814
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932815
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932816
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932817
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932818
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932819
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932820
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932821
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932822
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932823
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 21. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932824
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932825
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 23. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932826
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
932827
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932828
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932829
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932830
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932831
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932832
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932833
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932834
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932835
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932836
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932837
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932838
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 12. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932839
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 13. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932840
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 14. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932841
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 15. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932842
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 16. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932843
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 17. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932844
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 18. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932845
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 19. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932846
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 20. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932847
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 21. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932848
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 22. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932849
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 23. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932850
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 24 (265). – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
932851
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 1 (266). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932852
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 2 (267). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932853
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 3 (268). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932854
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 4 (269). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932855
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 5 (270). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932856
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 6 (271). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932857
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 7 (272). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932858
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 8 (273). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932859
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 9 (274). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932860
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 10 (275). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932861
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 11 (276). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932862
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 12 (277). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932863
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 13 (278). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932864
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 14 (279). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932865
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 15 (280). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932866
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 16 (281). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932867
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 17 (282). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932868
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 18 (283). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932869
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 19/20 (284). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932870
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 21/22 (285). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932871
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 23/24 (286). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
932872
  Грін О.О. Нормативні акти про судову систему Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 159-164. – ISSN 1563-3349
932873
   Нормативні акти України про працю. – К, 1994. – 121с.
932874
   Нормативні акти України про працю. – К, 1994. – 90с.
932875
   Нормативні акти України про працю. – К, 1996. – 97с.
932876
   Нормативні акти України про працю : (збірник підзаконних актів). – Київ, 1996. – 140 с.
932877
   Нормативні акти України про працю. – К, 1996. – 122с.
932878
   Нормативні акти України щодо охорони правопорядку. – Київ : Логос, 1998. – 580с. – ISBN 966-581-092-8
932879
  Музика І.В. Нормативні акти ЦК КПРС та ЦК КПУ в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 71-79. – ISSN 0869-2491
932880
  Гончаренко В. Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 37-48. – ISSN 1993-0909
932881
  Ніжегородцев В.О. Нормативні аспекти в контексті компетентністної підготовки вчителя фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 73-75. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  У статті представлено аналіз нормативної документації, яка регулює та визначає сучасні тенденції розвитку компетентністної підготовки майбутніх учителів фізики. Сформульовані компетенції та перелік компетентностей дозволить випускнику-фізику краще ...
932882
  Яцкевич І.І. Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 128-134. – ISSN 1996-5931
932883
  Селезньова О.М. Нормативні дефініції в інформаційному праві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 23-29
932884
  Бас К. Нормативні джерела формування цивільно-правового статусу суб"єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 11-15
932885
  Король С.Я. Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 85-96 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
932886
  Мірошниченко А.М. Нормативні документи як джерела земельного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються масиви земельного законодавства, що складаються з особливого різновиду підзаконних нормативно-правових актів - так званих "нормативних документів". Дається загальна характеристика цих документів, розглядаються проблеми застосування ...
932887
  Зеленецький В.С. Нормативні засади забезпечення якості кримінально-процесуальної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 3-20. – ISSN 2079-6242
932888
  Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 294-302. – ISSN 0132-1331
932889
  Чистякова І.А. Нормативні засади педагогічної освіти в Чеській республіці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 182-184. – ISBN 978-966-698-290-5
932890
  Васильчук Є.О. Нормативні й організаційно–правові засади запобігання та протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 393-399. – ISSN 2076-1554
932891
   Нормативні курси хімічних дисциплін. – Київ : ВПЦ Київський університет, 1995. – 154 с.
932892
  Голов С. Нормативні обмеження застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 2-11 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
932893
  Рабінович С. Нормативні образи "природного" римське право і сучасність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 47-56. – ISSN 1993-0909
932894
  Симоненко Н.О. Нормативні основи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 36-44. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
932895
  Тарабан Ю.В. Нормативні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 69-82. – ISBN 978-966-698-317-9
932896
  Воронич Г.В. Нормативні приписи крізь призму історії української мови // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 407-421. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
932897
  Поповський А.М. Нормативні тенденції в мові фольклору Південної України ХІХ - початку ХХ століття: навч. посіб. / А.М. Поповський. – Дніпропетровськ, 1988. – 92с.
932898
  Шаблій О.А. Нормативні юридичні тексти у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 58-61. – ISBN 978-617-640-052-3
932899
  Самойлова Ю. Нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 152-166. – ISSN 2312-5993
932900
  Шевчук С.В. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 23-27.
932901
  Лактіонова Анна Валеріївна Нормативність в конституюванні лінгвістичних одиниць: філософський аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Лактіонова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 170 л. – Бібліогр.: л.158-170
932902
  Лактіонова Анна Валеріївна Нормативність в конституюванні лінгвістичних одиниць: філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Лактіонова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
932903
  Кушинська Л.А. Нормативність звичаєвого права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 54-63
932904
  Сухенко В.Г. Нормативність і надмірність у сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-163. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
932905
  Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права в контексті соціо-культурної динаміки // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-189. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
932906
  Супрун Л.В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті розглянуто нормативність мовлення як складник мовної компетенції журналіста. Наведено приклади порушень у пресі лексичних, морфемно-словотвірних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних норм. The article deals which the normative speech as ...
932907
  Заморська Л. Нормативність права в радянському праворозумінні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 156-164. – ISSN 0132-1331
932908
   Нормативність філософського дискурсу: pro et contra / А. Баумейстер, О. Білий, М. Бойченко, А. Васильченко, А. Дахній, С. Йосипенко, Р. Кобець, В. Навроцький, О. Панич, Д. Сепетий, А. Синиця, Я. Шрамко // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 : Нормативність філософського дискурсу. – С. 6-20. – ISSN 2522-9338
932909
  Панасюк О.Т. Нормативність як обов"язкова умова соцальної безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 149-152. – ISBN 978-617-7625-74-1
932910
  Старчук О. Нормативність як ознака принципів права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-30.
932911
  Данильченко Т.В. Нормативно-методичне регулювання використання електронних ресурсів у бібліотеках України // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 37-39. – ISBN 978-966-02-7337-5
932912
  Петрович В. Нормативно-методичне регулювання інформаційної діяльності державних архівів України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 138-143. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
932913
  Клименко О. Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 12-18. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюється історія нормативно-правового забезпечення взаємодії бібліотек НАН України від становлення бібліотечної мережі до її функціонування як потужного наукового інформаційного ресурсу. Розкрито роль Інформаційнобібліотечної ради та ...
932914
  Хаустова В.Є. Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 149-167. – ISSN 2222-0712


  У статті визначається, що промисловість є фундаментом економіки кожної країни, тому урядами майже всіх країн світу, й в Україні в тому числі, підтримці розвитку промисловості приділяється особлива увага. Метою статті є аналіз існуючої ...
932915
  Ткачова Н.О. Нормативно-правова база для формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР / Н.О. Ткачова, Чжан Ювень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 196-199. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
932916
  Сінькевич С. Нормативно-правова база обліку грошових коштів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 105-106
932917
  Покотило А Нормативно-правова база політичного протесту України та Республіки Польща // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 53-58. – ISSN 2519-2949
932918
  Гаврилишена О. Нормативно-правова база системи забезпечення підручниками шкільної освіти у Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7263-79-0
932919
  Зінько І.Ю. Нормативно-правова база системи професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 23-28. – ISBN 978-617-7814-17-6
932920
  Горалько О.В. Нормативно-правова діяльність національного банку України як один із найважливіших важелів забезпечення економічної безпеки держави / О.В. Горалько, О.С. Силкін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 21-29. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Здійснено аналіз роботи Національного банку України у сфері грошово-кредитної та валютної політики в сучасних умовах нестабільності економіки країни. Досліджено нормативно-правову діяльність Національного банку України. Проаналізовано діяльність ...
932921
  Слома В. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання зобов"язальних відносин з множинністю суб"єктів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 195-199. – ISSN 2524-0129
932922
  Шведова В. Нормативно-правовая база патентных исследований // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 0201-7067
932923
  Вахитов Д.Р. Нормативно-правовая основа современных исследований в области этнокультурного образования / Д.Р. Вахитов, А.З. Зиннатуллин, Т.Н. Кондратьева // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 53-63. – ISSN 1811-0916


  Глобализационные и интеграционные тенденции, наблюдаемые в ми-ровой экономической системе, затрагивают все стороны жизнедеятель-ности человека и общества, в том числе и систему образования. В статье рассматривается проблема развития современного ...
932924
  Князевич Д. Нормативно-правове врегулювання питання молодіжної політики в Україні на поч. 90-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 69-71
932925
  Калюга Є.В. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 98-100. – ISBN 978-611-01-0721-1
932926
  Яшутін І.М. Нормативно-правове забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6814
932927
  Крутова А.С. Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту: вітчизняний досвід та світова практика / А.С. Крутова, А.О. Семенець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 309-316. – ISSN 2222-4459
932928
  Артеменко М.О. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання космічної галузі / М.О. Артеменко, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 132-138. – ISSN 2306-6814
932929
  Молдован Е.С. Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
932930
  Косьмій О. Нормативно-правове забезпечення діяльності етнонаціональних меншин в Україні та Польщі // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 94-99
932931
  Бойко Н.В. Нормативно-правове забезпечення документування управлінської інформації в органах місцевого самоврядування України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 78-86. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Здійснити аналіз нормативно-правових документів у сфері документування управлінської інформації органів місцевого самоврядування; окреслити основні тенденції в роботі з інформаційно-аналітичними документами. Методологія дослідження ...
932932
  Альбещенко О.С. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 70-76. – ISSN 2313-092X
932933
  Мастило А.Я. Нормативно-правове забезпечення економічного розвитку інтелектуальної власності // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 63-73. – ISSN 2073-9982
932934
  Мозолевський П.В. Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
932935
   Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку = Legal framework of biodiversity protection in forest sector of Ukraine: analysis and prospects / Г.В. Бондарук [та ін.] ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат НАН України, Держ. природознавчий музей НАН України. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2013. – 264, [2] с. : табл. – Тит. арк., анот., рез., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 223-226, 237-242. – ISBN 978-966-02-6896-8


  Підготовка цієї книги підтримана Товариством інвестицій та розвитку DEG у рамках проекту "Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах" (2012-2015) та компанією IKEA "Підтримка ...
932936
  Глущенко К.С. Нормативно-правове забезпечення іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 79-83. – ISSN 2306-6814
932937
  Татакі О.О. Нормативно-правове забезпечення комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О.О. Татакі, Д.Д. Татакі // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 92-95. – ISBN 978-966-927-534-9
932938
  Зверев А. Нормативно-правове забезпечення олімпійського спорту // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 69-75. – ISSN 2072-8670
932939
  Орда М. Нормативно-правове забезпечення оцінювання результатів освіти за підсумками службової діяльності випускників ВВНЗ / М. Орда, М. Черенок // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 222-231. – ISSN 2617-1775
932940
  Баскакова Ю.В. Нормативно-правове забезпечення парламентської діяльності Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 216-225


  У статті розглядаються аспекти нормативно-правового забезпечення парламентської діяльності Верховної Ради України. Ключові слова: законодавчий орган влади, парламентська діяльність, конституційна основа, парламентський контроль, нормативноправове ...
932941
  Гуцул В. Нормативно-правове забезпечення правової освіти населення: міжнародно-правовий аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 43-48. – ISSN 2524-0129
932942
  Ярошенко І.В. Нормативно-правове забезпечення публічного управління територіальним розвитком питань формування, функціонування та розвитку об"єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади / І.В. Ярошенко, П.К. Семигулін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
932943
   Нормативно-правове забезпечення роботи сільськогосподарських дорадчих служб / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 41-76. – ISBN 978-966-2609-78-3
932944
  Коркуна О.І. Нормативно-правове забезпечення розвитку об"єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / О.І. Коркуна, І.І. Коркуна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 16-19. – ISSN 2071-4653
932945
  Мельник К.В. Нормативно-правове забезпечення розвитку старостинських округів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 105-111. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
932946
  Островик Д. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики радянської влади щодо воїнів-"афганців" і членів їхніх сімей у 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 167-179. – ISSN 1998-4634
932947
   Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію : навч. посібник - хрестоматія : у 2 ч. – Ужгород : Ліра. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" / редкол.: Ф.Г. Ващук [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-8266-78-2
Ч. 1. – 2007. – 448, [4] с. – Бібліогр.: с. 53-55
932948
   Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону / К.А. Мамонов, К.О. Метешкін, С.Г. Нестеренко, М.Л. Мироненко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 181-188. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
932949
  Пучко А.О. Нормативно-правове забезпечення фінансування інновацій // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 71-75. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
932950
  Зливко С.В. Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України / С.В. Зливко, М.М. Сикал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 108-113. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
932951
  Бень В. Нормативно-правове забезпечення формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 14-19. – ISSN 2307-4906
932952
  Гринчук Ю.С. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики / Ю.С. Гринчук, Н.В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6814
932953
  Сердюк В.А. Нормативно-правове забезпечення функціонування правоохоронних органів і проблеми їх реформування у контексті прийняття нового кримінально-процесуального кодексу України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 482-484. – ISBN 978-966-171-322-1
932954
  Каглянчук І.В. Нормативно-правове забезпечення функціонування судової системи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 149-156. – ISSN 2078-3566
932955
  Мойсієнко В. Нормативно-правове закріплення підстав і порядку визнання виборів недійсними у законодавстві України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 34-39
932956
  Чумак О. Нормативно-правове інтерпретування та економічна ідентифікація об"єктів державної власності // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 52-59. – ISSN 2411-5215


  "У статті проаналізовано вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові документи, за якими визначаються основні класифікаційні ознаки об’єктів та видів державної власності. Систематизовано та охарактеризовано види підприємств державної форми власності та ...
932957
  Хабарєва К.К. Нормативно-правове обгрунтування політичного консенсусу як шлях до розв"язання політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 375-383


  Стаття розкриває нормативно-правовий зміст конституційних та законодавчих засад політичного консенсусу як обґрунтування можливостей уникнення конфліктних протистоянь в умовах плюралістичної політики. Ключові слова: нормативно-правове обґрунтування, ...
932958
  Гребінь Н.І. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 106-109. – ISBN 978-966-7178-01-8
932959
  Стинська В.В. Нормативно-правове регулювання благодійної діяльності в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 396-399. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
932960
  Тильчик В. Нормативно-правове регулювання вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин: досвід Македонії для України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 142-146. – ISSN 2
932961
  Мищак І.М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
932962
  Ситнік О. Нормативно-правове регулювання відносин за договором побутового підряду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 74-79. – ISSN 2308-9636


  Статтю присвячено визначенню законодавчих підходів до нормативно-правового регулювання побутових відносин.
932963
  Варич О.П. Нормативно-правове регулювання внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти / О.П. Варич, М.В. Савохіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 39-47. – ISSN 2074-8922
932964
  Крикавська І. Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 162-165. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
932965
  Губар С.В. Нормативно-правове регулювання діяльності військових трибуналів як спеціальних судів, що діяли на території УСРР у 1920-х рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
932966
  Корнієнко В.М. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / В.М. Корнієнко, А.В. Лазебна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 65-69. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
932967
  Зозуля І.В. Нормативно-правове регулювання Кабінетом Міністрів України питань діяльності та реформування МВС України: останні тенденції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 232-240. – ISSN 2078-3566
932968
  Бутко Б.О. Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 46-50
932969
  Гром А.І. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків оплати праці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 76-77
932970
  Ушаков І.В. Нормативно-правове регулювання реалізації цивільно-військового співробітництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814
932971
  Іванський А.Й. Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності : коментований довідник / Іванський А.Й. – Одеса : Гельветика, 2019. – 627, [1] с. – Бібліогр.: с. 618-626 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-726-2
932972
  Кукса А.В. Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів у світі // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
932973
  Шимків С.А. Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 121-125. – ISSN 2306-6814
932974
  Хомишин І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 180-188. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
932975
  Орловська Н.А. Нормативно-правовий договір у кримінальному праві України // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 256-260. – ISBN 978-617-7627-06-6
932976
  Торош С.О. Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 258-264. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
932977
  Толстоног В.В. Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 2310-2837
932978
   Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг : [аналіт. звіт] / [Стешенко В.М. та ін. ; Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ; Укр. ін-т соц. дослідж. ім. Олександра Яременка]. – Киев : Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка, 2013. – 230 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті т ит. арк. – Бібліогр.: с. 182-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-042-8
932979
   Нормативно-правові акти щодо форменого одягу працівників міліції та поліції за часів незалежності України : довідник : [у 2 т.] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [уклад.: Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, В.П. Бакал та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України. – ISBN 978-617-7828-35-7
Т. 1 : 1991-2002. – 2019. – 491, [1] с. : іл., табл.
932980
   Нормативно-правові акти щодо форменого одягу працівників міліції та поліції за часів незалежності України : довідник : [у 2 т.] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [уклад.: Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, В.П. Бакал та ін.]. – Київ : ДНДІ МВС України. – ISBN 978-617-7828-36-4
Т. 2 : 2002-2018. – 2019. – 537, [1] с. : іл., табл.
932981
  Цвєткова Ю.В. Нормативно-правові акти, що регулювали релігійні правовідносини у Римі I-IV ст. та їх застосування на практиці для римських федератів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 2219-5521
932982
  Гук О.В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 82-88. – ISSN 1993-6788
932983
  Осадчук Д. Нормативно-правові аспекти підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 167-181. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
932984
  Грубінко А. Нормативно-правові аспекти планування зовнішньої політики України в умовах становлення незалежної держави: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 13-19. – ISSN 2524-0129
932985
  Цибульов П.М. Нормативно-правові бар"єри на шляху комерціалізації об"єктів права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 10-14
932986
  Свердлик З.М. Нормативно-правові засади ведення діловодства в Київській міській Думі та Управі в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2409-9805
932987
  Галушка В.Ю. Нормативно-правові засади випереджаючого державного управління // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 98-105
932988
  Тахтаджиєва Н.І. Нормативно-правові засади державно-громадського управління сферою вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 66-75. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
932989
  Василенко О.М. Нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О.М. Василенко, Р.В. Троян // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 5-7
932990
  Мазур О.Г. Нормативно-правові засади електронного урядування для модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 45-56. – ISSN 2414-4436
932991
  Некрасова В.В. Нормативно-правові засади здійснення контролю у вищих навчальних закладах // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 35-38
932992
  Трестер Ю.О. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 129-132. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
932993
  Миськів Л.І. Нормативно-правові засади регулювання виховного процесу ВНЗ України - хронологія становлення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 63-68
932994
  Коваленко Ю.О. Нормативно-правові заходи інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 122-127. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена концептуалізації нормативно-правових заходів інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України. Вперше автором виокремлюються рівні цих заходів, а також обґрунтовуються їх антикорупційні можливості. У ...
932995
  Репік Д. Нормативно-правові основи монастирської пенітенціарної практики в Руській Православній церкві XVIII-XIX століть // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 163-164. – ISBN 978-617-7069-28-6
932996
  Макарчук В. Нормативно-правові форми стимуляції … бойової відваги: солдати та офіцери Червоної армії у Другій світовій війні (продовження). Частина 2. Штрафні підрозділи. "Наркомівські 100 грамів". Завершення війни та згортання матеріальної стимуляці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – C. 9-18. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
932997
  Новаковський Л. Нормативно-технічне забезпечення землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 12-15
932998
  Біляєв Я.М. Нормативно правова база механізмів державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 120-125. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено етимологію поняття соціальної мобільності та сформовано новий підхід до трактування поняття соціальної мобільності молоді, як перехід індивіда з однієї соціальної позиції в іншу зі зміною соціального статусу із певним соціальним ...
932999
  Бестужев-Лада Нормативное социальное прогнозирование : возможные пути реализации целей общества : опыт систематизации / И.В. Бестужев-Лада ; отв. ред. Г.В. Осипов ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1987. – 212, [1] с.
933000
  Асеев В.Г. Нормативное управление социальным развитием / В.Г. Асеев. – Москва : Профиздат, 1988. – 127 с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,