Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
931001
   "Освітні студії" у Київській політехніці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  В Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулося урочисте відкриття "Освітніх студій Гретера і Криванека" - проекту-переможця ...
931002
  Шумарова Н. "Освіту не "отримують", а здобувають". А вислів "здобути світ" означає, що людина добилася всесвітнього визнання" / розмову вела Д. Горская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 8 июня (№ 99). – С. 14


  Зав. каф. мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка проф. Наталія Шумарова, про те як перекладається на українську мову словосполучення " отримувати освіту ".
931003
  Ачкіназі Б. "Освічений авсолютизм" у Португалії XVIII ст. і діяльність Себастьяна Жозе Помбала // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 43-47
931004
  Коваленко О.Б. "Освічений гетьманат" Кирила Розумовського (до постановки проблеми) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 186-192. – ISBN 5-7702-0775-2
931005
  Макарова Е.Г. "Освободите слона" (Воспитание средствами искусства) / Е.Г. Макарова. – М., 1985. – 80с.
931006
  Данилов Д.А. "Осевое время" телесности как способа достижения мистических переживаний в восточных и западных эзотерических традициях в 12-14 веках н.э. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 211-213
931007
  Степаненко М. "Оселя, де здавна живуть любов і пам"ять" (Із життя Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка) / М. Степаненко, Л. Ольховська // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 132-148. – ISBN 966-7653-03-5
931008
  Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу якості загальної освіти (досвід США) : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-68. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
931009
  Харазішвілі Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування яксті освіти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-6912 02
931010
  Караманов О. Освітні ініціативи музеїв для розвитку міжкультурної комунікації // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 343-357. – ISBN 978-617-10-0283-8


  До "...прогресивних методів викладання, організації суб"єкт-суб"єктивної взаємодії між [...] викладачем і студентом значна увага приділяється новим способам передачі й популяризації знань про людину, природу і техніку. Особлива роль тут належить ...
931011
   Освітні інновації / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2748-97-0
931012
  Янкович О. Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 94-98
931013
  Артикуца Н.В. Освітні інновації у контесті євроінтеграційних процесів // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 15-24.
931014
  Поморова Н.А. Освітні інновації у сучасній вищій школі // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-330-237-9
931015
  Галів М. Освітні інституції Дрогобича наприкінці XVIII - 70-х рр. XIX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 45-62. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Шкільництво Дрогобича окресленого періоду й досі видається недостатньо вивченим. Дослідникам відомо про існування у місті василіанської гімназії у 1775–1784 рр., нормальної школи, низки парафіяльних шкіл, військової школи та міської (згодом державної) ...
931016
   Освітні інтернет-ресурси : Інформаційний довідник. – Київ : Освіта України, 2005. – 202с. – ISBN 996-7965-15-5
931017
   Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – 313, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-397-5
931018
  Ворона М.І. Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 34-41. – ISSN 2311-6420


  "У статті наведено визначення терміну «освітній кластер», проаналізовано характерні особливості деяких всесвітньовідомих освітніх кластерів, запропоновано класифікацію освітніх кластерів світу. Виявлено основні світові тенденції кластеризації освітньої ...
931019
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 4. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931020
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 5/6. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931021
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 7/8/9. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931022
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Світоч, 2011-
№ 10/11/12. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931023
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 1/2/3. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931024
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 4/5/6. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931025
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 7/8/9. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
931026
  Малишева А.А. Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 191-197. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
931027
  Білінець М.Ю. Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
931028
  Драган О. Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зарубіжний досвід фінансування вищої освіти у формі надання переваги і обмеження розвитку інститутів освітнього кредитування. Foreign experience of financing of higher education in form grant of educational credits limitations of ...
931029
  Мозохіна Є. Освітні курси полонених українців у таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) 1914-1918 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-31. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості діяльності освітніх курсів у таборі полонених українців Фрайштадт під час Першої світової війни. Аналізуються форми і методи просвітницької роботи Просвітнього відділу СВУ в згадуваному таборі. В данной статье ...
931030
  Кудрявцев П. Освітні мандрівки вихованців Київської академіїї за кордон у 18 ст. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 467-479.
931031
  Зензіна Г.О. Освітні мережеві ресурси в галузі журналістики та видавничої справи:особливості змістового наповнення та дизайну // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 229-235


  У статті розглянуто поняття мережевого освітнього ресурсу, його важливість для орієнтації студен тів в інформаційному просторі, основні вимоги до дизайну та контенту, критерії відповідності освітніх ресурсів стандартам. Подано переваги наявності ...
931032
  Заєць В.Г. Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 163-167


  У статті розглядаються форми оволодіння мовно-мовленнєвими знаннями засобами тексту міжпредметного змісту. Різні моделі навчання української мови забезпечують інтеграцію знань. Вивчення та закріплення знань мовних одиниць через текст інтенсифікує ...
931033
  Бондарець О.В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі // Магістеріум : [збірник наукових праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 71 : Культурологія. – С. 36-42. – ISSN 1996-9872
931034
  Багратіон-Мухранська Освітні можливості світової мережі інтернет та їх використання в Україні та світі: короткий аналіз // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-11. – (Бібліотека Інституту філології)
931035
  Гилюн О.В. Освітні мотивації студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 102-104. – ISSN 2077-1800
931036
   Освітні обміни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Стартував конкурс освітніх обмінів між закладами Львівської та Луганської областей.
931037
  Філіна І.О. Освітні орієнтири філософії та науки // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
931038
  Лодатко Є.О. Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму / Є.О. Лодатко, М.І. Лук"янова // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 1 (18). – С. 6-10
931039
  Просянчук В. Освітні парадигми сучасної вищої освіти та професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук, Л. Герганов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються сучасні освітні парадигми підготовки в навчальних закладах фахівців вищого та професійно-технічного кваліфікаційного рівнів для морегосподарського комплексу в руслі реформування національної системи освіти.
931040
   Освітні парадигми та освітня практика / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 57-66. – ISBN 978-966-2748-97-0
931041
  Зязюн І.А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 22-27. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
931042
  Стародуб Н. Освітні переваги КНУ в Туреччині // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Підготовче відділення КНУ представляло Університет на міжнародній освітній виставці у Туреччині "Освіта і переваги університетів". Українська компанія "Стаді Велл" стала для нашого Університету партнером, що забезпечив організаційно-технічний супровід ...
931043
  Ільїна Г. Освітні перспективи інноваційного суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 211-213. – ISSN 2078-5860
931044
  Ющенко В. Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1682-2366
931045
  Ющенко Віктор Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – ISSN 1682-2366


  Президент України Віктор Ющенко визначає основні перспективи розвитку освіти в Україні на початку нового навчального року.
931046
  Шик В. Освітні послуги - це потужний інвестиційний проект: інтерв"ю з тимчасово виконуючим обов"язки директора Українського державного центру міжнародної освіти / бесіду вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Навчання в країні іноземних студентів - один з найприбутковіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що приносить гроші не лише ВНЗ, а й державі.
931047
  Коцур С.Г. Освітні послуги в Австрії: досвід для України // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 91-104. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
931048
  Терепищий С. Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджуються головні тенденції сучасної зарубіжної та вітчизняної освіти. Базуючись на дослідженнях в сфері філософії, педагогіки, економіки та політології, автор аналізує нову роль вчителя та учня в системі освітніх послуг. У ході ...
931049
  Голоденко І.О. Освітні послуги в системі об"єктів цивільних прав за законодавством України та Німеччини // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 47-53. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
931050
  Чумакова І. Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об"єкт внутрішнього контролю / І. Чумакова, Ю. Кравченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14). – С. 32-40. – ISSN 2411-5215
931051
  Карпенко О.В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України / О.В. Карпенко, В.В. Вербова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 87-94


  На основі наявної джерельної базі проаналізовано сучасну систему освіти Швейцарії. Розглянуто процеси реформування державного управління сферою освітніх послуг. Узагальнено позитивний досвід реформування академічних ступенів.
931052
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
931053
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 213-225. – Бібліогр.: л. 189-212
931054
   Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / [Кізілов О.І., Лісніча Т.В., Розгон О.В.] ; Східноукр. Фонд соц. досліджень ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т соц.-гуманітар. досліджень ; Міжнар. Фонд "Відродження". – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
931055
  Яковенко Г.Г. Освітні практики дворянства у творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 29-35. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505
931056
  Листопад О. Освітні пріоритети інноваційного розвитку США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 132-134
931057
  Клочак О.З. Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Республіки Польща (2002-2012 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 285-289. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
931058
  Васильченко Р.В. Освітні пріоритети формування світоглядної культури у суспільстві ризику // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 2012-219. – (Філософія ; вип. 39)
931059
  Нижник В. Освітні проблеми київських дівчат у пореформений період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування жіночої освіти у пореформений період у м. Києві. Розглянуто навчальну діяльність вищих жіночих закладів, зокрема Київських вищих жіночих курсів, вищих жіночих курсів Жекуліної та Фребелівського жіночого педагогічного ...
931060
  Цибульов П. Освітні програми для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1608-6422
931061
  Вербицька С. Освітні програми міжнародних організацій як предмет порівняльно-педагогічного дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2249-24-8
931062
  Кожолянко А. Освітні програми українсько-буковинської спільноти у Канаді // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 27-29
931063
  Глузман О.В. Освітні ресурси вищої освіти в Україні : методологічні основи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 78-86. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття присвячена модернізації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній Республіці Крим.
931064
  Вишневський О. Освітні реформи і проблема подолання "Лівізни" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 7
931065
   Освітні реформи: закон про вищу освіту / С. Квіт, І. Совсун, В. Тацій, В. Головко, І. Цепенда; записав Д. Грузинський // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...8 квітня ВРУ зробила перший крок до розширення автономії ВНЗ. У першому читанні парламент ухвалив законопроект № 1187-2 "Про вищу освіту". До остаточного затвердження документа в професійному освітянському середовищі почалося маштабне обговорення ...
931066
   Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / [Беднарська Н. та ін.] ; за ред. В. Кременя [та ін.] ; М-во освіти та науки України, Нац. акад. пед. наук України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 457. – Бібліогр.: с. 450-454, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-31-4
931067
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 36-45. – ISSN 2226-3012


  У статті здійснено освітологічний аналіз реформування й модернізації вищої освіти в Україні; розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти"; обгрунтовано загальні причини реформування й модернізації сфери освіти; ...
931068
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти".
931069
  Іванова Ю.М. Освітні ризики при підготовці екстремальних психологів: особистісний аспект / Ю.М. Іванова, А.О. Макаров // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 133-136. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
931070
  Хмелевська О.М. Освітні ризики у контексті людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
931071
  Глоба О. Освітні сільськогосподарські заклади Харківської губернії (друга пол. XIX - поч. XX ст.): науково-практична діяльність з агрономії та підготовки спеціалістів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 51-58. – ISSN 1998-4634


  Встановлено передумови заснування навчальних сільськогосподарських закладів і висвітлено їхню організацію та навчальну діяльність.
931072
  Ковалюк Т. Освітні стандарти для ІТ-галузі та їхній зв"язок із професійними стандартами / Т. Ковалюк, О. Чайковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
931073
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки ІТ-фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.45-51. – ISSN 1562-529Х
931074
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 23-30. – ISSN 1562-529Х
931075
  Голубенко О. Освітні стандарти чи навчальні плани? / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 1682-2366
931076
  Голубенко Олександр Освітні стандарти чи навчальні плани? / Голубенко Олександр, Морозова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 56-58, 60-63. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізуються чинна методика розробки освітніх стандартів для вищої школи. Особливу увагу зосереджено на моделі професійної підготовки - найбільш дискусійному складнику освітньо-професійної програми.
931077
  Овчарук О. Освітні стратегії доступу до ІКТ // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 125-126. – ISBN 978-966-2249-24-8
931078
  Литвинова Т.Ф. Освітні стратегії та соціальна відповідальність дворянства Лівобережної України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 26-36. – ISBN 978-966-551-327-8


  Представлено зміни в освітніх стандартах і стратегіях соціальної еліти Лівобережної України дореформеного часу, форми їх реалізації, практики корпоративної участі у наданні можливостей отримання знань вихідцями з малозабезпечених дворянських сімей, а ...
931079
  Мусієнко І.І. Освітні стратегії формування національних інтересів у добу глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 117-120. – ISSN 2077-1800


  Особлива увага приділена проблемам освітньої безпеки.
931080
  Лисенко Т. Освітні студії українців в німецьких університетах: проблеми пошуку та ідентифікації // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 23-24
931081
  Фурман В. Освітні сценарії : сутність, композиція, принципи створення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 174-192. – ISSN 1810-2131
931082
  Шнирков О. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-206. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто основні напрями розвитку навчальних та наукових досліджень на кафедрі світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
931083
  Шнирков О.І. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 121, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912
931084
  Богашов О. Освітні та професійні вимоги до членів дільничих виборчих комісій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 11-15.
931085
   Освітні технології : Навчально-методичний посібник. – Київ : А.С.К., 2001. – 256с. – ISBN 966-539-304-9
931086
  Осадчий І.Г. Освітні технології для сільської школи : матеріали Всеукраїнського проекту АПН України "Педагоги-новатори в Україні" ; Сторінка 5 ; 3 грудня 2009 р., м. Київ / Осадчий І.Г. ; АПН України ; Журнал Директор школи, ліцею, гімназії" ; Відділ освіти Ставищенської РДА Київської обл. – Київ : Журнал Директор школи, ліцею, гімназії, 2009. – 42с.
931087
  Дерев"янко О. Освітні технології і викладання філологічних дисциплін // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 26-30
931088
  Гурый Б.Б. Освітні технології як фактор формування соціального капіталу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С.71-78. – ISSN 1993-5560
931089
  Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання : навч. посібник / Н.О. Терентьєва // Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
931090
  Бєлова І. Освітні традиції Волині : проблеми і перспективи в контексті національної системи освіти // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 33-40. – ISSN 0042-9422


  Історія Кременецького ліцею, бібліотеки.
931091
  Литвинова Т. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 52-63. – ISBN 966-7679-64-0
931092
  Огай М. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність / М. Огай, Н. Романчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
931093
  Рахманов О.А. Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 45-54. – ISSN 1681-116Х
931094
   Освітні центри "Крим-Україна" та "Домбас-Україна" допомагають абітурієнтам з тимчасово окупованих територій здобути фахову українську освіту // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 4
931095
   Освітні чинники переважують політичні. Наші аргументи щодо Закону "Про освіту" профільний міністр виклала у штаб-квартирі НАТО // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 2


  "Закон імплементує європейські цінності в національну систему освіти, зокрема положення, які дають змогу національним меншинам вивчати свою мову та навчатися нею. Водночас закон закріплює роль державної мови "як інструмента соціальної єдності й ...
931096
  Шевченко С.О. Освітній аудит вищої школи - сучасний інструмент державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 168-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, специфіка та особливості процедури освітнього аудиту та його значення у державно-громадському механізмі управління якістю вищої освіти. Обгрунтовується необхідність створення аудиторських агентств та запровадження аудиторських ...
931097
  Мазурик О.В. Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 159-162. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
931098
  Богосвятська А.І. Освітній веб-квест з літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35


  Веб-квест (webquest) - нова технологія навчання. Проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи ін. навчальну ...
931099
  Лантінова Г.С. Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 223-235. – (Філософія ; вип. 44)


  У статті здійснюється аналіз освітнього виміру та культурних смислів грошей. У перехідний період розвитку суспільства економічна освіта та виховання актуалізується в якості економіко-психологічної адаптації, що детермінується особливостями ставлення та ...
931100
  Триняк В М. Освітній вимір інтеркультурної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
931101
   Освітній дискурс. Гуманітарні науки = Educational Discourse : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ : Гілея
  вип. 5. – 2018. – 125, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
931102
   Освітній дискурс. Гуманітарні науки = Educational Discourse : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ : Гілея
  вип. 4 (3-4). – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
931103
  Радчук Г. Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 15-21. – ISSN 2078-1687
931104
  Гунаба С.О. Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 243-252. – ISSN 2072-1692
931105
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі модерну // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 179-185
931106
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 10-17. – ISSN 2078-3566
931107
   Освітній імператив суспільного розвитку : наукова монографія / [Каленюк І.С. та ін. ; за заг. ред. І.С. Каленюк] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-49-3
931108
   Освітній імпульс із Китаю // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Наприкінці жовтня делегація Інституту Конфуція КНУ відвідала м. Чанчунь у КНР, де взяла участь у роботі щорічної звітної конференції Інститутів Конфуція Цзіліньського університету. Захід відбувся за активної підтримки Міністерства освіти Китаю, ...
931109
  Маркозова О.О. Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного суспільства // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 54-58. – ISSN 2073-803X
931110
  Усик В.І. Освітній кластер як основа формування інформаційної економіки й економіки знань // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 149-154. – ISSN 2222-0712
931111
  Симоненко А.М. Освітній комплекс адміністративної області як об"єкт дослідження суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 150-159. – Бібліогр.: 7 назв
931112
  Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження / В.В. Стецький; Львівський державний университет.Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. – Львів : ЛОHМІО, 1998. – 112с. – ISBN 966-7119-15-7
931113
  Дудун Т.В. Освітній комплекс України та напрями його картографування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 30-37. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2311-9780
931114
  Олійник Я. Освітній комплекс Херсонської області: сучасний стан і перспективи розвитку / Я. Олійник, Т. Нич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розкрита сутність освітнього комплексу Херсонської області як цілісного суспільно-географічного утворення. Висвітлено значення, роль і місце освітнього комплексу в економічному і соціальному розвитку території. Виявлено найважливіші чинники формування ...
931115
  Нич Т.В. Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 160-168. – Бібліогр.: 2 назв.
931116
  Телешман В.І. Освітній комплекс Чернівецької області та перспективи його розвитку / В.І. Телешман, Я.Б. Олійник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 156-162. – ISSN 2308-135X
931117
  Ватковська М.Г. Освітній контекст самореалізації особистості // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.69-72
931118
  Горбань Т.Ю. Освітній контекст українського національно-культурного відродження 1917-1920-х рр.: історіографія проблеми / Т.Ю. Горбань, М.В. Марчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 30-43
931119
  Кузан Г. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі / Г. Кузан, Н. Гордієнко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 81-85. – ISSN 2308-4634
931120
  Пчелінцева І. Освітній кредит // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
931121
  Яровенко Т.С. Освітній кредит як форма інвестицій у сфері освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 19-23. – ISSN 2308-1988
931122
  Андрущенко В. Освітній ландшафт європейського простору та Україна // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 43-64. – ISBN 978-966-931-159-7
931123
  Полторак В. Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 24-29. – ISSN 2077-5105


  Обговорюються питання підготовки фахівців державними та недержавними ВНЗ, протиріччя між потребами народного господарства у фахівцях певних спеціальностей та орієнтаціями молоді на вибір найбільш прийнятних для неї напрямів вищої освіти. Аналізуються ...
931124
  Колесник А.О. Освітній маркетинг у соціальному контексті постіндустріалізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
931125
  Колесник А.О. Освітній маркетинг як посткласичний феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 95-99
931126
  Гриценко Є.О. Освітній медіапростір // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 32-42. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
931127
  Барабаш Ю.Г. Освітній менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Г. Барабаш, Р.М. Пріма, Ц.Й. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 446, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-642-7
931128
  Зелінська Г.О. Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 93-96


  У статті висвітлюється питання розвитку та використання інноваційного регіонального освітнього менеджменту, зокрема в освітніх сферах.
931129
  Бойко А. Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога / А. Бойко, Л. Кравченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 43-50. – ISSN 2075-1478
931130
  Товканець О.С. Освітній менеджмент як філософія соціального управління // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 98-101. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
931131
   Освітній міст українсько-канадського партнерства // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1, 3


  В нашому університеті відбувся організований Спілкою ректорів України спільно з Канадським бюро міжнародної освіти семінар "Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти". У роботі семінару взяли участь Є. Сулима, В. Кремень, ...
931132
   Освітній модуль "Основи стратегії сталого розвитку в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 14 : фото
931133
  Маковська О.А. Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 80-89. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
931134
   Освітній омбудсмен // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 1
931135
   Освітній омбудсмен: "Як захистити права учасників освітнього процесу під час карантину"? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 2
931136
  Семеновська Л. Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 17-25. – ISSN 2075-1478
931137
  Волкова Н.В. Освітній потенціал в контексті інноваційного розвитку регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 45-49. – (Економічні науки)
931138
  Страшко І.В. Освітній потенціал подкастингу: філософсько-педагогічний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 268-273. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються філософсько-педагогічні аспекти використання подкастингу в сучасній мовній освіті. Мета даної публікації - визначити освітній потенціал подкастингу стосовно процесів модернізації системи мовної освіти; проаналізувати його з позицій ...
931139
  Бичкова С. Освітній потенціал розвитку країн: міжнародні порівняння на основі статистичних індикаторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  На основе использования информации ВЭФ, ПРООН, ОЭСР исследованы межстрановые различия по характеристикам образования, обеспечивающим конкурентоспособность и уровень развития стран, сформированы группы стран ОЭСР и их партнеров, значимо различающихся ...
931140
  Мокляк В.М. Освітній потенціал філософських засад академічної свободи // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 7-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
931141
  Рибак Г.І. Освітній потенціал як основа інноваційного розвитку України: міжнародне порівняння // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
931142
  Рибак Г.І. Освітній потенціал як основа інноваційного розвитку України: міжнародне порівняння // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 71-75. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
931143
  Філь Ю.С. Освітній проект християнських місій Північної Індії у ХІХ ст. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 161-174. – ISSN 1682-671Х
931144
  Нечитайло І.С. Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 73-81. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі організації освітнього простору сучасного вищого навчального закладу. Зроблено спробу сформувати цілісне бачення цього простору через призму соціологічних уявлень щодо того, яким він має бути, щоб результати освітнього ...
931145
  Марченко О.В. Освітній простір епохи Середньовіччя: проекція символічної реальності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.100-106
931146
  Саяпіна С. Освітній простір ЗВО як чинник особистісно-професійного саморозвитку майбутнього фахівця / С. Саяпіна, М. Тимошенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 125-139. – ISSN 2077-1827
931147
  Петренко Н.В. Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
931148
  Кузь О. Освітній простір мультикультуралізму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – 104-108. – ISSN 1682-2366
931149
  Бойко О.П. Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 41-46. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
931150
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
931151
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
931152
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., анг. мовами
931153
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 6. – 2015. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
931154
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 9. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
931155
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 10. – 2017. – 203 с. – Резюме укр., англ. мовами
931156
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 11. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., англ. мовами
931157
  Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя : монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-617-204-7
931158
  Цимбалару А.Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 41-50. – ISSN 2411-1317
931159
  Фазан В. Освітній процес в духовних навчальних закладах православних лавр України (ХVІІІ - поч. ХІХ ст.). // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 148-156. – ISSN 2075-1478
931160
   Освітній процес в системі післядипломної освіти / О.В. Боброва, М.М. Долженко, І.В. Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, С.В. Поташев, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 546-555. – ISSN 2227-7404
931161
   Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних фахівців / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, В.В. Капечук, М.О. Іванців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
931162
  Міщенко М.М. Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 60-66. – ISSN 2072-1692
931163
  Соколовська Л.А. Освітній процес у колегіумах України XVIII - початку XIX століття: організація та структура // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 139-143. – ISSN 2076-1554
931164
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Утворення світової освітньої мережі, Болонський процес як система ( європейського, національного та інституціонального рівнів ) реформа вищої школи вмотивовують спільні для світового співтовариства проблеми підготовки педагогічних кадрів.
931165
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  Становлення педагогічної компетентності. ( Продовження. Початок див. у № 41-42 від 26 вересня - 3 жовтня).
931166
  Сафонова В.Є. Освітній ресурс як форма створення і накопичення людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-152. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
931167
  Куклін О. Освітній ризик-менеджмент - вимога часу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 181). – С. 7


  Сучасна вища школа потребує системи управління, орієнтованої на врахування всіх можливих викликів.
931168
  Крейдун Н.П. Освітній ризик: індивідуально-психологічні прояви / Н.П. Крейдун, О.А. Невоєнна, Л.М. Яворовська // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 24-27. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
931169
  Рябцева Н. Освітній рівень дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як фактор впливу на формування трудових ресурсів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
931170
  Деркач С. Освітній рівень населення Київщини на рубежі XX–XXI століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 124-129. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються зміни в освітньому рівні населення Київщини за даними переписів населення 1989 та 2001 року, наданими Головним управлінням статистики у Київській області. Крім того, дослідження грунтується на результатах опитування жителів ...
931171
  Яременко М. Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х рр. (на прикладі Глухівської протопопії) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 269-298. – ISBN 978-966-8846-19-9
931172
  Кагамлик С. Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 124-128


  У статті аналізуються окремі аспекти процесу духовно-інтелектуального становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст.: специфіка і обставини навчання в Києво-Могилянській академії та європейських вищих навчальних закладах, ...
931173
  Малиш Л.О. Освітній рівень української молоді крізь призму вимог ринку праці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
931174
  Дегтярьов С. Освітній рівень цивільних службовців у першій половині XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 33-39. – ISSN 0869-3595


  Дросліджується комплекс заходів уряду Російської імперії у першій половині XVIII ст., що мали на меті дати певну професійну підготовку чиновникам для їхньої служби у цивільних державних установах через створення відповідних навчальних закладів та ...
931175
  Томчук Н.В. Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 168-174
931176
  Ковалюк Т.В. Освітній стандарт з напряму "Комп"ютерні науки" як інструмент підготовки кваліфікованих фахівців для ІТ-галузі економіки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
931177
  Шилкіна А.О. Освітній туризм в Австралії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 76-82
931178
  Лучко К.Є. Освітній туризм в контексті взаємодії: Україна - Польща // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 265-268


  Тези присвячені вивченню феномену освітнього туризму з України до Польщі.
931179
  Лєсіна І. Освітній форпост українського півдня відзначив своє перше сторіччя [Херсонський державний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 228). – С. 5
931180
  Хоменко О. Освітній чин національного письменства, або дещо про тяглість загроженої традиції / О. Хоменко, С. Тараторіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-118
931181
  Щербатюк О. Освітній чинник у міжкультурних комунікаціях і проблеми етнозбереження // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 142-149. – ISBN 966-7586-04-09
931182
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Вип. № 1 (1). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
931183
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Вип. № 1 (2). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
931184
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
931185
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-. – ISSN 2617-8532
Вип. № 3 (4). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
931186
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-. – ISSN 2617-8532
Вип. № 1 (5). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
931187
  Дем"яненко Н. Освітня геронтологія // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-30 січня (№ 3/4). – С. 3


  Кафедра педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова розпочала спільний із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, державною установою "Інститут геронтології імені Д. Ф. ...
931188
  Багрій М. Освітня громадська діяльність західноукраїнських письменників-педагогів (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 90-97. – ISSN 2308-4634
931189
  Парадуха В.А. Освітня діяльність василіанських монастирів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - 30 рр. ХІХ століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.16-19
931190
  Буцька О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788
931191
  Міхно О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси)


  Устатті висвітлено педагогічні погляди Лесі Українки, що сформувалися у процесі освітньої діяльності поетеси в репетиторському, просвітницькому та методичному напрямах
931192
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ. – Київ, 1998. – 191 л. – Бібліогр.:л.180-191
931193
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 23л.
931194
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету в дискурсі законодавчо-правових регулятивів: аналітико-історіографічний огляд проблеми // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 2. – С. 57-63. – (Педагогічні науки)
931195
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету крізь призму викладання наук (1834-1837) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 253-258. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)


  Проаналізовано освітню діяльність Київського Імператорського університету Св. Володимира крізь призму викладання наук. Визначено головні напрями функціонування освітньої установи (філологічний, природничий, юридичний, фізико-математичний)
931196
  Гурський В.А. Освітня діяльність М.І. Пирогова у Київському навчальному окрузі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 110-112


  У статті зроблено спробу проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність М.І. Пирогова в Україні.
931197
  Іваненко О. Освітня діяльність поляків на теренах Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX ст.) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 355-361. – ISBN 978-617-7046-59-1


  Згадується, як у грудні 1898 року в одній із університетських аудиторій Університету св. Володимира відбулося зібрання близько 800 студентів різних національностей на підтримку відкриття у Варшаві пам"ятника А. Міцкевичу всупереч забороні ...
931198
  Брояковський О. Освітня діяльність польських "хлопоманів" на Правобережній Україні 50 - 60-х років XIX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 69-72. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
931199
  Синяк С. Освітня діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 125-134
931200
  Ткачук А. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні напередодні освітніх реформ в Російській імперії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 257-268. – ISBN 978-966-7379-86-5
931201
  Грицюк О. Освітня діяльність та внесок у педагогіку І. Огієнка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 142-146. – ISBN 978-617-640-146-9
931202
  Пилипенко В.В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Олександра Івановича Строніна (1826-1889 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пилипенко Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
931203
  Марушкевич А.А. Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М.Ф. Володимирського-Буданова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 5-10. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
931204
  Машкова І. Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто процеси становлення і розвитку україномовної освіти в Канаді з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Проаналізовано проблеми організації україномовної професійної педагогічної освіти в періоди росту, диференціації та консолідації ...
931205
  Саламаха М.П. Освітня діяльність чину св. Василія Великого на Правобережній Україні кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 170-180. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6


  У статті розглянуто особливості освітньої діяльності ченців Василіянського Чину на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., охарактеризовано основні засоби, які використовувалися ними для розвитку та поширення освіти на цих теренах, ...
931206
  Колесник І. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 295-302
931207
  Култаєва М.Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 23-29. – ISSN 2304-06294
931208
  Перехрест О.Г. Освітня і культурна діяльність Генеральної військової канцелярії у другій половині XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 168-170. – ISBN 5-7702-0775-2
931209
  Сміянова О.А. Освітня і наукова діяльність Д.І. Яворницького в ракурсі повсякденності наприкінці ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 192-200. – ISSN 2312-2587
931210
  Фіданян О. Освітня карта Києва: зона спільної відповідальності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 13


  "... Є. Стаття 30 нового закону "Про освіту" наголошує: всі освітні установи повинні оприлюднити інформацію про надходження і використання коштів. Міністр освіти Лілія Гриневич оголосила дедлайн: 1 грудня 2017 р. Але важливо не просто відкрити дані, ...
931211
  Литвтненко Т.М. Освітня компонента ефективності участі України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 43-45
931212
  Теліженко О.М. Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходу / О.М. Теліженко, В.О. Лук’янихін, Н.О. Байстрюченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – C. 67-76. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
931213
  Довбня В.М. Освітня концепція Г. Ващенка у філософському вимірі модерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 194-204
931214
  Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 225-232. – ISSN 2072-1692
931215
  Колосюк І.А. Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 194-205


  Аналізується антропологічна проблематика філософської культурології як важливого компоненту єдиного педагогічного процесу.
931216
  Куценко В.І. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти / В.І. Куценко, Н.П. Руденко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 123-130. – ISSN 1562-0905
931217
   Освітня мобільність та партнерство // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 33/34). – С. 3


  "...30 українських університетів одержали змогу поліпшити свої освітні прогами у шести сферах завдяки Еразмус+. Робота здійснюватиметься у межах восьми проектів, які перемогли на конкурсі програми "Розвиток потенціалу вищої освіти з 2017 р.", ...
931218
  Оксамитна С.М. Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів / С.М. Оксамитна, Л.В. Хоменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1996-5931
931219
  Оксамітна С. Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 14-21. – ISSN 1562-529Х
931220
  Левін Р.Я. Освітня нерівність як бар"єр висхідної мобільності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 80-90. – ISSN 1681-116Х
931221
  Бородіна Н.В. Освітня парадигма Аристотеля: чи повинно навчання бути засмученням? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
931222
  Зущик Ю. Освітня політика - 2013: несподіванок не буде // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 1). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Нещодавні кадрові рішення гарантують освіті імунітет від серйозних потрясінь. Подія номер один, яка відбулася наприкінці року – перепризначення Дмитра Табачника міністром освіти, науки, молоді та спорту. Ще одне кадрове рішення, яке вплине на освіту – ...
931223
  Гальпєріна В.О. Освітня політика / В.О. Гальпєріна, В.Л. Савельєв // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 413-414. – ISBN 978-966-2748-30-7
931224
  Прокопенко Л. Освітня політика в Україні в другій половині XIII -XV ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 3-11.
931225
  Марчук М. Освітня політика в Україні в умовах національно-культурного відродження: етнонаціональні аспекти (1917 - кінець 1920 років) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
931226
  Антонюк Т.Д. Освітня політика в Україні періоду 20-х – початку 30-х рр. XX століття : монографія / Т.Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 220-226. – Бібліогр.: с. 198-217 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
931227
  Антонюк Т. Освітня політика в Україні періоду становлення радянської освітньої парадигми (20-ті - поч.30-х рр. ХХ ст.) : Т.Антонюк // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-97
931228
  Кабаченко Н. Освітня політика в Україні: випадок соціальної роботи // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 179-186. – ISBN 978-966-518-677-9


  "...Соціальна робота як напрям освіти була започаткована в нашій країні в 1994 р. у межах проекту "Впровадження вищої освіти у сфері соціальної роботи в Україні", але досі ця освітня галузь має долати проблеми, зумовлені невизначеністю її статусу".
931229
  Шестопал Ю.М. Освітня політика в Україні: фактори впливу на якість механізмів її управління // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 191-201. – (Серія "Управління" ; вип. 3/4)
931230
  Прокопенко Л. Освітня політика Давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.3-13.
931231
  Руда О. Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918-1924 роках // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 232-246. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
931232
  Шліхта І.В. Освітня політика Другої Речі Посполитої як джерело західноукраїнського націоналізм // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554


  Західноукраїнський націоналізм міжвоєнного періоду є унікальним явищем. Варто лише звернути увагу на факт успішності націоналістичної ідеології в українському середовищі Другої Речі Посполитої, який не має аналогів в історії українського націоналізму. ...
931233
  Соколова І. Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 143-149. – ISSN 2226-3012
931234
  Полухін А.В. Освітня політика і національна безпека України // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 320-329. – ISSN 2075-0781


  Розглянуто світові тенденції розвитку освіти та освітньої політики держав в умовах глобалізації, особливості та місце освіти України на міжнародному ринку освітніх послуг. Беручи до уваги, що проблеми національної безпеки стоять сьогодні в центрі уваги ...
931235
  Бєляков С.А. Освітня політика і управління освітою // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-2748-30-7
931236
  Нагірняк А.Я. Освітня політика німецької окупаційної військової влади на території Західної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 211-215. – ISSN 0321-0499
931237
  Трубчик О. Освітня політика польської влади на бєларуській території громадянського управління східних земель (лютий 1919 року - вересень 1920 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 58-62. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню освітньої політики польської влади на окупованій бєларуській території. Проблема східного кордону стала ареною політичних дискусій серед польської делегації на Паризькій мирній конференції. Суперництво між федератами та ...
931238
  Кожина А. Освітня політика радянської влади (1920-ті рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 47-50. – ISSN 1998-4634
931239
  Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на Правобережжі України у XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена показові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у ХІХ ст. На основі аналізу архівних матеріалів та законодавчих актів простежено та виявлено основні фактори, які впливали на формування та трансформацію ...
931240
  Маріуц І. Освітня політика США у ХХІ столітті // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 138-139
931241
  Шульга Н.Д. Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозв"язок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 140-143. – ISSN 2306-6814
931242
  Мельник Я.В. Освітня політика України на сучасному етапі інтеграції освіти України до європейської освітньої системи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 36-37
931243
  Матвієнко Н. Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917 - 1920 рр. ): новітня історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 145-148


  У статті розглядається історіографічний аспект політики національних урядів у галузі освіти в період Української революції 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты политики национальных правительств в области образования в ...
931244
  Шеверун Н. Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середньої освіти // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 79-84
931245
  Огнев"юк В. Освітня політика як державний пріоритет // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 59-65. – ISSN 2226-3012


  Запропоновано реформи освіти, які будуть спрямовані на створення умов для повноцінного розвитку особистості через механізм рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості життя людини та створення конкурентоспроможного суспільства; визначено, що ...
931246
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
931247
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
931248
  Александров В. Освітня послуга // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.53-60. – ISSN 0131-775Х
931249
  Подольська Є.А. Освітня послуга: проблеми якості вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 130-134. – ISSN 1993-5560
931250
  Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 156-164
931251
  Калюга К.В. Освітня правова політика в умовах створення нового покоління правозахисників: філософський аспект / К.В. Калюга, О.В. Юнацький // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
931252
  Ткаченко О.А. Освітня практика в теоретико-методологічному форматі "справа життя" (на прикладі професійної підготовки психологів) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 88-99. – Бібліогр. в кінці ст.
931253
  Артемова Л.В. Освітня програма "Методологія та організація роботи над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора філософії" з галузі знань 01 - Освіта, спеціальності 015 - Професійна освіта, спеціалізації "Педагогіка вищої школи" // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 7-32. – ISSN 2219-438X
931254
  Клос Л.Є. Освітня програма магістра із спеціальності "Соціальна робота" у контекст здоров"язбережувальної діяльності фахівця // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 249-260. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
931255
  Цимбалару А.Д. Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 84-91. – ISSN 2411-1317
931256
  Карпець Л. Освітня реальність інформаційного суспільства : монографія / Любов Карпець ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : Оберіг, 2015. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 303-325. – ISBN 978-966-8689-36-9
931257
  Карпець Л.А. Освітня реальність: знання - інформація - знання // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 78-85
931258
  Касаткіна О. Освітня революція як одна з передумов розвитку суспільства знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
931259
  Мащенко Н.В. Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
931260
  Міщанин В.В. Освітня реформа Закарпатської України (1944-1946 рр.): перехід на радянські стандарти // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))


  Йдеться про реформування освіти в період Народної Ради Закарпатської України. Головний акцент зроблено на дослідженні питання поступового переходу на радянську систему навчання та виховання: запровадження перехідних, а з 1944/1945 навчального року і ...
931261
  Гудима Л.М. Освітня реформа ЗУНР // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – C. 187-190. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
931262
  Тімар Т.Б. Освітня реформа та інституційна компетентність / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 54-83. – ISBN 966-7007-96-3
931263
  Луканська Г. Освітня реформа: за держзамовлення доведеться змагатися // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 171). – С. 6
931264
  Пастушенко Р. Освітня реформа: обіцяного два роки чекають // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2016. – № 1. – С. 3-12


  Більшість політичної еліти вважає, що реформувати освіту "не на часі".
931265
  Бичков"як О.В. Освітня система Польщі крізь призму шкільних реформ в Україні // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 34-39. – ISSN 2410-3071
931266
  Волков С. Освітня система України в кроскультурному полі сучасності та інтеграція до європейського культурного простору // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 165-176. – ISBN 978-966-2241-15-0
931267
  Дзира О. Освітня система української діаспори Канади у міжвоєнний період // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 198-211
931268
  Зязюн Л. Освітня система Франції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.70-74. – ISSN 0131-6788
931269
  Лебедь Г.М. Освітня складова змісту фахової підготовки майбутніх програмістів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С.149-152. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
931270
  Скиба Г.В. Освітня складова людського потенціалу України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та шляхи покращення / Г.В. Скиба, К.М. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 67-70. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Визначено, що інтеграція української освіти повинна відбуватися в контексті відповіді на вимоги зовнішніх змін, до яких відноситься глобалізація, інформаційна революція.
931271
  Регейло І.Ю. Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії / І.Ю. Регейло, Н.В. Базелюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 214-227. – ISSN 2411-1317
931272
  Токарський Т.Б. Освітня складова у соціально-економічній моделі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 28-30. – ISSN 2306-6806


  Акцентовано на потребі інтенсифікації інтегрування України як європейської держави у єдиний європейський освітянський простір.
931273
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 189-219. – Бібліогр.: арк. 168-188
931274
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
931275
  Лапок В.Г. Освітня стратегія щодо викоренення незаконного використання дитячої праці в Україні / В.Г. Лапок, І.І. Цушко // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.64-66
931276
  Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 21-26
931277
  Лось В.Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 75-90. – ISBN 966-02-3854-1
931278
  Стратійчук Я. Освітня тематика на сторінках газети "Вінниччина" (2011 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 305-309


  У статті окреслено специфіку подачі матеріалів на освітню тематику та їх жанрові особливості у газеті «Вінниччина» за 2011 рік. In the articleoutlined the specifics of presenting materials concerning education and genre features in the newspaper ...
931279
  Нежива О. Освітня традиція у сучасній проблематиці німецької філософії освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С . 480-484. – ISBN 978-617-7009-09-1
931280
  Сєряков С.О. Освітня трансформація Львівської єзуїтської школи в 1660-х рр.: міфи і реальність // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 30-39. – ISSN 2218-0567
931281
  Шлапак Ю. Освітня функція бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 231-238
931282
  Лещенко О.А. Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-27. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
931283
  Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств : (друга половина 19 - поч. 20 ст.) / Л.Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 192 с. – ISBN 966-7615-02-2
931284
  Пащук І.П. Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 186-188. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
931285
  Матвійчук А. Освітньо-виховна матриця екологічної деонтології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
931286
  Левчук М.А. Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу "Волынские епархиальные ведомости" (1867–1917) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 244-248


  Досліджується морально-етична проблематика православного часопису "Волынские епархиальные ведомости". Увагу зосереджено на висвітленні освітньо-виховного аспекту видання. Moral-ethical problems of Orthodox edition "Volyn Diocesan News" are ...
931287
  Дмитрук Я. Освітньо-виховна робота серед представників національних меншин у Збройних силах Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-21. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено політику військового керівництва Польщі в освітньо-виховній сфері, яка проводилася серед представників національних меншин у збройних силах у 1918-1939 рр. Автор розкриває основні причини здійснення освітньо-виховної роботи серед ...
931288
  Мічуда В. Освітньо-виховне значення географічного краєзнавства // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 93-100. – ISSN 2308-5126
931289
  Габовда А.М. Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця.. / А.М. Габовда, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 75-78. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
931290
  Главацька О.Л. Освітньо-виховне спрямування творів Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 134-136. – ISSN 1810-2131
931291
  Бойко С.М. Освітньо-виховний ідеал Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 136-138
931292
  Лучанінова О.П. Освітньо-виховний простір закладу вищої освіти як фактор духовної безпеки студентської молоді. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 86-97. – ISSN 2220-6310
931293
  Вайда Л. Освітньо-виховні інновації як соціально-педагогічне явище: до проблеми термінологі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
931294
  Осова О. Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 94-99. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов, які полягають у зміні ролі викладача, що передбачає організацію педагогічної суб’єк-суб’єктної взаємодії з високим ступенем інтенсивності ...
931295
  Скільський Д.М. Освітньо-виховні проблеми у творах Т.Г. Шевченка // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 5-11. – ISSN 2304-06294
931296
  Заюков І. Освітньо-економічний аспект демографічного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 52-55. – ISSN 1728-9343
931297
  Богданець-Білоскаленко Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я.Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
931298
  Білик О.М. Освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 268-275


  Проаналізовано освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу та його компоненти стосовно процесу соціалізації іноземних студентів.
931299
  Піскун В. Освітньо-культурні чинники діяльності Центральної Ради як підгрунтя поступу українства у XX столітті // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 300-306. – ISBN 966-7060-54-1
931300
  Редько В.Г. Освітньо-методичні ресурси для профільного навчання іноземних мов у новій українській школі. / В.Г. Редько, А.І. Козлова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 104-107. – ISSN 2411-1317
931301
  Біловус Л. Освітньо-мовний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (1947-1990 pp.) / Л. Біловус, С. Іванова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
931302
  Смачило В.В. Освітньо-наукова діяльність в Україні: диференціація, нюанси та точки перетину критеріальних вимог / В.В. Смачило, В.П. Халіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 26-31. – ISSN 1562-529Х
931303
  Довбня В. Освітньо-наукова діяльність Г.Ващенка на тоі суспільних процесів // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 202-211. – ISSN 2075-1443
931304
  Надольний І.Ф. Освітньо-наукова діяльність філософського факультету Київського університету // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 1-9. – ISSN 0130-5719
931305
  Гаращук О. Освітньо-наукова парадигма сталого розвитку продуктивних сил України / О. Гаращук, В. Куценко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2016. – № 3 (7). – С. 135-141. – ISSN 2411-5215
931306
  Андрейцев В. Освітньо-наукові правничі школи: феноменологічні та гносеологічні аспекти / В. Андрейцев // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
931307
  Дякова О.В. Освітньо-наукові та культурно-мистецькі здобутки української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 470-486
931308
  Качмар В. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 216-231. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
931309
  Кушнір В.А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 128-134. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
931310
   Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Кафедрі країнознавства і туризму ННІМВ НАУ - 10 років!. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-598-999-8
931311
  Майєр Н.В. Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 36-40. – ISSN 1817-8510


  У публікації представлено освітньо-професійну програму для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього рівня "магістр" за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література (французька) галузі ...
931312
   Освітньо-професійна програма та технологія підготовки парамедиків у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.А. Гудима, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 3 (83), додаток. – С. 6-14. – ISSN 1681-2751
931313
  Курило І. Освітньо-професійна стратифікація як домінанта соціальних відмінностей та її роль у людському розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв
931314
  Семів Л.К. Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
931315
  Курило І. Освітньо-професійні ресурси як чинник соціальної диференціації населення // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 53-56. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1728-6220
931316
  Кічера В.В. Освітньо-релігійна діяльність реформованих василіанських монахів на Закарпатті у 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 130-134. – (Історія ; Вип. 22)
931317
  Плахотнік О.В. Освітньо-розвиваючі функції сучасної природознавчої освіти / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 260-265


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
931318
  Скриньковський Р. Освітньо-фаховий потенціал Львівської області в контексті інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-44. – Бібліогр.: 14 назв
931319
  Скриньковський Р.М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиок у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
931320
  Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 69-74. – ISSN 2078-1016


  Наголошується на підвищенні суспільного значення ролі філософії освіти у виборі стратегії модернізації національної освітньої системи у XXI ст. Доведено необхідність ураховувати глобальні технологічні зміни, такі, як масова поява досконалих роботів і ...
931321
  Огнев"юк В. Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 44-51. – ISSN 0131-6788
931322
  Огнев"юк В. Освітологія / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  У світовому науковому обігу все частіше вживається термін "едукологія" (у Росії - "образованиеведение") для окреслення комплексної науки про освіту.
931323
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ., польською мовами
931324
   Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 742, [1] с. – Бібліогр.: с. 727-742 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-30-7
931325
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., польською мовами
931326
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ., польською мовами
931327
   Освітологія : підготовка експертів у галузі освіти : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва, О.Б. Жильцов та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф., дійс. чл. НАПН України В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-72-7
931328
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 4. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
931329
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 5. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
931330
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 6. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
931331
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 7. – 2018. – 164 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
931332
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2226-3012
№ 8. – 2019. – 116 с. – DOI 10.28925/2226-3012 - Резюме укр., англ., польською мовами
931333
   Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. Освіченість кожного як критерій освіченості суспільства. Характеристика поняття "Homo edycatus" (В. Огнев"юк) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-966-2748-97-0
931334
   Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. Сутність поняття "міждисциплінарне наукове знання". Освітологічна підготовка. Складові освітологічної підготовки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-2748-97-0
931335
  Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна: проблема завдань, об"єкта, предмета, методу // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 110-116. – ISBN 978-966-654-520-9
931336
   Освітологія як системна теорія і практика освіти. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх суперечностей, механізмів прогресу, методів управління / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 90-96. – ISBN 978-966-2748-97-0
931337
   Освітологія: витоки наукового напряму : [монографія] / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2012. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 978-966-2748-15-4
931338
   Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем, розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-57-4
931339
  Абдуліна І. Освіту та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності - на міжнародний рівень // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.59-61. – ISSN 1608-6422
931340
  Гревцева Тамара Освітяни в резиденції посла Японії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13
931341
  Макушинська Н. Освітяни домовилися про обмін студентами й науковцями // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 3


  Співпраця з китайськими університетами.
931342
   Освітяни про мову й культуру: Микола Тимошик
931343
   Освітяни Таджикистану в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію освітян із Таджикистану у складі: ректор Таджиц. ун-ту проф. Мухаммадюсуф Імомов, ректор Російсько-Таджиц. (Слов"янського) ун-ту проф. Нуралі Саліхов та ректор Хорокського держ. ун-ту проф. Імоморбек ...
931344
  Кулик В. Освітяни українського зарубіжжя у Києві // Український форум. – Київ, 2000. – 15 - 25 квітня (№ 15/16). – С. 7


  21 квітня у Києві розпочав роботу щорічний семінар з українознавчих дисциплін для вчителів освітніх закладів українського зарубіжжя.
931345
  Лукашевич М.П. Освітянин у сучасному комунікаційному просторі: аналіз соціологічних моделей комунікаційної поведінки / М.П. Лукашевич, В.І. Рябченко // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 128-138
931346
  Орел А.Л. Освітянка вікторіанскої доби: лінгвокукльтурологічний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 40-45. – ISSN 2308-6912


  Вікторіанська епоха стала періодом формування гендерних стереотипівта водночас боротьби з ними. Динамізм цього періоду виявляється не тільки у соціальних змінах, політичних реформах та наукових відкриттях, але й у неоднозначному ставленні до жінки. ...
931347
  Прокопенко Л.Л. Освітянська діяльність Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 60-69
931348
  Кушніренко І.К. Освітянська зоря Михайла Фоменка : життя і творчість / Іван Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. – 132, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-573-084-3
931349
  Скакальська І. Освітянська інтелігенція Західної Волині та її роль у формуванні державницької еліти українського народу у міжвоєнний період XX ст. / І. Скакальська, І. Швалюк // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 28-31


  На основі вивчення архівних матеріалів і спеціальної літератури простежено роль викладацького складу українських освітніх закладів Західної Волині у підготовці кадрів та формуванні державницької еліти народу першої половини ХХ ст.
931350
  Білоус В. Освітянська книгозбірня - територія інклюзивного простору // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 17-20. – ISSN 2518-7341


  Досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо обслуговування користувачів з проблематики інклюзивної освіти та представлено результати створення своєрідної інклюзивної бібілотеки.
931351
  Назарко С.О. Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 128-130. – ISSN 2306-6806
931352
  Лопушинский І. Освітянська мовна політика розвинених країн світу : стан і статус (порівняльний аспект) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.152-160
931353
  Коваленко О.М. Освітянська політика України та Польщі щодо національних меншин (2000-2005 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 34-39. – ISSN 2077-1800


  Польська мова вивчається в Київському національеному університеті ім. Т. Шевченка та інш.
931354
  Проценко В. Освітянська профспілка в УСРР у першій половині 1920-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 335-339. – ISBN 978-966-171-893-6
931355
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр. : становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"їзду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 31-36. – ISSN 2076-1554
931356
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"ізду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 43-48. – ISSN 2076-1554
931357
  Проценко В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920-х рр.: підпорядкування більшовицькій владі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 54-58. – ISSN 2076-1554
931358
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 57-62. – ISSN 2076-1554
931359
   Освітянська спільнота і громадськисть обговорюють реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами конференції "Реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України") // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 2-4.
931360
  Реєнт О. Освітянське краєзнавство як загальнодержавна справа // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7399-17-8
931361
  Реєнт О. Освітянське краєзнавство як один із пріоритетних напрямів діяльності Національної спілки краєзнавців України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 40-43
931362
   Освітянський безвіз // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 7-14 листопада (№ 44/46). – С. 2


  У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочався "День кар"єри ЄС". Захід має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар"єрні можливості для молоді у європейському вимірі. Під час заходу ...
931363
  Опришко В. Освітянський детектив, обо Чим завершилось звільнення декана юридичного факультету столичного економічного університету / розмову вів С. Демський // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 11


  Понад два з половиною року тривала боротьба за торжество і силу права проти дій адміністрації КНЕУ, пов"язаних із незаконним звільненням з посади декана юридичного факультету Віталія Опришка.
931364
  Шумілова А.В. Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
931365
  Кундеус О.М. Освітянський простір України та євроінтеграція // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 56-58


  Інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення і впровадження нових підходів. Це з одного боку , дасть змогу Україні розвивати власні сильні сторони й усунути слабкі місця, не відмовляючись від національних рис та особливостей ...
931366
  Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Людмила Біла, Анна Копилова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті аналізується діяльність провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України.
931367
  Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються можливості використання інтернет-медіапорталів, відомих як соціальні мережі.
931368
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
931369
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
931370
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
931371
  Горнецкі В.В. Освітянські реформи на Закарпатті під владою Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 8 (297), грудень : Історичні науки. – С. 108-116. – ISSN 2227-2844
931372
  Білоус В. Освітянській книгозбірні на Поділлі - 105 років // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 51-52. – ISSN 2518-7341


  Представлені важливі моменти діяльності Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у контексті історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи. Відображені проблеми, тенденції та перспективи ...
931373
  Грищенко П. Освіченість як загальнолюдська цінність // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 159-160
931374
  Андрусишин Б. Освіченість, виплекана духовністю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 209-214. – ISSN 0869-3595
931375
  Курчавов И.Ф. Освободжение Советской Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1945. – 114с.
931376
  Жбанова Ю.П. Освободившиеся страны / Ю.П. Жбанова. – К., 1979. – 151с.
931377
  Цаголов К.М. Освободившиеся страны / К.М. Цаголов. – М, 1981. – 270с.
931378
  Мнацаканян М.О. Освободившиеся страны / М.О. Мнацаканян. – М., 1983. – 64с.
931379
  Ирхин Ю.В. Освободившиеся страны / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 64с.
931380
  Илларионов С.И. Освободившиеся страны / С.И. Илларионов. – Москва, 1987. – 260с.
931381
   Освободившиеся страны. – Киев, 1988. – 221с.
931382
   Освободившиеся страны Азии. – М, 1987. – 260с.
931383
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1979. – 159с.
931384
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1982. – 310с.
931385
   Освободившиеся страны в периходный период. – М, 1987. – 278с.
931386
   Освободившиеся страны и международное право. – Москва : Международные отношения, 1987. – 261с.
931387
  Искандеров Ахмед Ахмедович Освободившиеся страны к 2000 году. / Искандеров Ахмед Ахмедович. – М., 1986. – 69с.
931388
  Лукичев Г.А. Освободившиеся страны: использование ресурсов в целях развития / Г.А. Лукичев. – Москва, 1990. – 153с.
931389
  Лучинова С.М. Освободившиеся страны: классовая сущность и движущие силы революционно-демократических преобразований / С.М. Лучинова. – М., 1987. – 121с.
931390
  Старостин Б.С. Освободившиеся страны: общество и личность. / Б.С. Старостин. – Москва, 1984. – 286с.
931391
  Лощенкова Наталия Васильевна Освободившиеся страны: проблемы тенденции развития : Рек. библиогр. указ. / Лощенкова Наталия Васильевна, Янович Марина Львовна. – Москва : Книга, 1983. – 143с.
931392
  Косухин Н.Д. Освободившиеся страны: трудности роста / Н.Д. Косухин. – М., 1989. – 63с.
931393
  Фаризов И.О. Освободившиеся страны: экономические проблемы / И.О. Фаризов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
931394
  Щавлев Н.Ф. Освободители / Н.Ф. Щавлев. – Москва, 1978. – 120с.
931395
   Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902/1904 : Дипломатически документи. – София : Наука и изкуство, 1978. – 591 с.
931396
  Георгиев Г. Освободителната война 1877-1878 : енциклопедичен справочник / Г. Георгиев. – София : Държавно издателство "Д-р Петър Берон", 1986. – 190, [2] с.
931397
  Тодоров П. Освободителните борби на добруджа добруджанската революционна организация 1925-1940 / П. Тодоров. – София : Св. Климент Охридски, 1992. – 380 с.
931398
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
1. – 1983. – 490с.
931399
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
2. – 1983. – 609с.
931400
  Михарес А. Освободитель / Аугусто Михарес ; [пер. с исп. А. Борисова]. – Москва : Глобус, 2011. – 552 с. – Библиогр.: с. 543-551. – ISBN 978-5-8155-0221-5
931401
  Мутагиров Д.З. Освободитель человечества / Д.З. Мутагиров. – Л., 1981. – 224с.
931402
  Василенко И.А. Освободительная борьба болгарского народа против фашизма в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Дис... наук: / Василенко И. А.;. – К., 1949. – 247л.
931403
  Марянович Иоцо Освободительная борьба и народная революция в Югославии / Марянович Иоцо. – Москва, 1956. – 126с.
931404
  Осипова Т.С. Освободительная борьба Ирландского народа против английской колонизации / Т.С. Осипова. – Москва, 1962. – 206 с.
931405
  Хан М. Освободительная борьба корейского народа в годы японского протектората. / М. Хан. – М., 1961. – 72с.
931406
  Котенко Н.А. Освободительная борьба молдавского народа против турецких поработителей и укрепление русской молдавской дружбы (1768-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Котенко Н.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 23л.
931407
  Кулаковский В.М. Освободительная борьба народных масс Правобережной Украины против социального и национального гнета в первой половине XVIII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулаковский В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
931408
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. – М, 1985. – 495с.
931409
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия 1865-1875. – М, 1988. – 440с.
931410
  Хазанов А.М. Освободительная борьба народов Восточной Африки после второй мировой войны. / А.М. Хазанов. – М, 1962. – 327с.
931411
  Ичалов Г.Х. Освободительная борьба народов Дагестана с иноземными завоевателями в XIII-XIV вв.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ичалов Г.Х.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1975. – 14л.
931412
   Освободительная борьба против фашизма. – М, 1983. – 300с.
931413
  Бродский Ефим Аронович Освободительная борьба советских патриотов в фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... доктора ист.наук: / Бродский Ефим Аронович; Ин-т истории АН СССР. – М., 1965. – 36л.
931414
   Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К, 1954. – 350с.
931415
   Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. – Москва, 1965. – 462 с.
931416
  Славин Г.М. Освободительная война в Югославии / Г.М. Славин. – М., 1965. – 152с.
931417
  Прицкер Д.П. Освободительная война испанского народа (1936-1939 гг.) и агрессивная политика империалистических государств. : Автореф... канд. истор.наук: / Прицкер Д.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
931418
  Шустов К.С. Освободительная война на Кубе / К.С. Шустов. – Москва, 1970. – 92с.
931419
  Петровский Н.Н. Освободительная война Украинского и Белорусского народа / Н.Н. Петровский, 1946. – с.
931420
  Подорожный Н.Е. Освободительная война украинского народа (1648-1654) / Н.Е. Подорожный. – Москва : Воениздат, 1939. – 85, [2] с.
931421
   Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – Днепропетровск, 1983. – 52 с.
931422
  Бухало Г.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов в современной польской историографии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Бухало Г.В. ; АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с.
931423
  Ростунов И.И. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов и воссоединение Украины с Россией / И.И. Ростунов, А.В. Карасев. – Серия 1 №3. – Москва : Знание, 1954. – 40с.
931424
  Голобуцкий В.А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648-1654 гг.) / В.А. Голобуцкий. – М., 1954. – 160с.
931425
  Эльфонд Я.А. Освободительная война украинского народа против гнета шляхетской Польши и присоединение Украины к Русскому государству : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Эльфонд Я.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 22 с.
931426
   Освободительная война украиского народа против немецких оккупантов, 1937. – 659с.
931427
  Шепелев И.С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве / И.С. Шепелев. – Пятигорск, 1957. – 559с.
931428
   Освободительная миссия на Востоке. – М, 1976. – 246с.
931429
  Рубцов Ю.В. Освободительная миссия Советских вооруженных сил в Европе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 43-50. – ISSN 0130-3864
931430
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во второй мировой войне. – Москва, 1985. – 640 с.
931431
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. – М, 1974. – 502с.
931432
  Антосяк А.В. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне / А.В. Антосяк. – Москва, 1984. – 64с.
931433
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. / М.И. Семиряга. – М., 1970. – 48с.
931434
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил на Балканах. – М, 1989. – 262с.
931435
  Дубинский А.М. Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке / А.М. Дубинский. – М, 1966. – 594с.
931436
  Штеменко С.М. Освободительная миссия Советской Армии / С.М. Штеменко. – М, 1975. – 64 с.
931437
  Туривненко Н.И. Освободительная миссия Советской Армии в Болгарии (сентябрь 1944 г.) / Н.И. Туривненко. – Донецк, 1974. – 48с.
931438
  Туривненко Н.И. Освободительная миссия Советской Армии в Болгарии (сентябрь 1944 года) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Туривненко Н.И.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28л.
931439
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. / М.И. Семиряга. – М., 1984. – 64с.
931440
   Освободительная миссия советской Армии и спасение узников нацизма. – М, 1985. – 32с.
931441
  Ковалевский А.Л. Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.) : С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в 1858-1861 гг. / Александр Ковалевский. – Юбилейное издание к 19 февраля 1911 года. – Киев : Изд. автора ; Типо-литограф. Губернского правл., 1911. – XIV, [2], 84 с., 6 л. портр. : портр.


  [Л.] Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.): С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в ...
931442
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в I четверти XVIII века : автореф. дис. ... докт.истор. наук / Арутюнян П.Т. – Ереван, 1951. – 39 с.
931443
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в первой четверти 18 века / П.Т. Арутюнян. – Москва, 1954. – 304с.
931444
  Тишков Валерий Александрович Освободительное движение в колониальной Канаде / Тишков Валерий Александрович. – Москва : Наука, 1978. – 384 с.
931445
  Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Тишков В.А. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1979. – 49л.
931446
   Освободительное движение в Латинской Америке. – М, 1964. – 428с.
931447
  Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг / В.А. Дьяков. – М, 1979. – 288с.
931448
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
931449
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
931450
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование" [Тип. Рус. Т-ва], 1911. – 154, [1] с., 6 л. ил., портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
931451
  Кривошапова С.А. Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1982. – 256 с.
931452
  Муджири А.Н. Освободительное движение народов колониальных и зависимых стран как прямой резерв пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Муджири А.Н.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1953. – 16л.
931453
  Атаев Х. Освободительное движение туркмен в Иране (1917-1925) / Х. Атаев. – Ашхабад, 1970. – 128с.
931454
  Цыганкова Э.Н. Освободительное движение угнетенных и освободившихся народов как фактор развития общемировой революционной борьбы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Цыганкова Э.Н. ; МГУ , Филос. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 15 с.
931455
  Писарев Ю.А. Освободительное движение югославянских народов Австро-Венгрии. 1905-1914. / Ю.А. Писарев. – Москва, 1962. – 420с.
931456
  Сенкевич И.Г. Освободительное движение... / И.Г. Сенкевич. – М, 1959
931457
  Зубков А.Ю. Освободительное и демократическое движение в североамериканских колониях Великобритании накануне войны за независимость (1763-1775 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Зубков А.Ю.; Ин-тут всеобщей истории АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
931458
  Мирошевский В.М. Освободительные движения в американских колониях Испании / В.М. Мирошевский. – Москва-Ленинград, 1946. – 155с.
931459
   Освободительные движения народов Австрийской империи : возникновение и развитие. Конец XVIII в. - 1849 г. – Москва : Наука, 1980. – 609, [3] с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
931460
   Освободительные движения народов Австрийской империи : период утверждения капитализма. – Москва : Наука, 1981. – 464 с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
931461
  Еголин А. Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX века / А. Еголин. – Л : Советский писатель, 1946. – 413 с.
931462
   Освободтельная миссия. – М, 1971. – 518с.
931463
   Освобожденето на България и литературата. – София, 1978. – 388с.
931464
  Зырянов В.Е. Освобождение / В.Е. Зырянов. – Барнаул, 1958. – 143с.
931465
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 260с.
931466
  Караславов Г. Освобождение / Г. Караславов. – София, 1978. – 78с.
931467
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1985. – 224с.
931468
  Читадзе З.А. Освобождение Аджарии от турецко-османского господства и введение русского управления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Читадзе З.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26 с.
931469
  Иман-заде Саида Освобождение азербайджанки - одно из важнейших завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иман-заде Саида; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 20л.
931470
  Брагинский М.И. Освобождение Африки. / М.И. Брагинский. – М., 1962. – 196с.
931471
  Акалович Н.М. Освобождение Белорусии: люди и подвиги / Н.М. Акалович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 239 с. : ил.
931472
   Освобождение Белоруссии. – М, 1970. – 744с.
931473
   Освобождение Белоруссии. – М, 1974. – 799с.
931474
  Плотников Ю.В. Освобождение Белоруссии / Ю.В. Плотников. – М., 1984. – 125с.
931475
  Лочмель И.Ф. Освобождение Белоруссии от белопольских оккупантов / И.Ф. Лочмель. – Минск, 1939. – 52с.
931476
  Тодоров Н. Освобождение Болгарии от османского ига / Н. Тодоров. – София : Пресс, 1987. – 40 с.
931477
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1953. – 323с.
931478
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М
1. – 1961. – 716с.
931479
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1964. – 647с.
931480
   Освобождение Болгарии от турецкого ига : 1878-1879. – Москва : Наука
Т. 3 : Борьба России и болгарского народа за создание болгарского государства. – 1967. – 479 с.
931481
   Освобождение Венгрии. – Будапешт, 1975. – 192с.
931482
  Малахов М.М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии / М.М. Малахов. – М., 1965. – 295с.
931483
   Освобождение Венгрии от фашизма. – Москва, 1965. – 264 с.
931484
  Немеш Д. Освобождение Венгрии. / Д. Немеш; Гейгер Б.Я. – М., 1957. – 278с.
931485
  Зайдель А.Н. Освобождение внутриатомной энергии / А.Н. Зайдель. – 2-е доп. изд. – Л., 1946. – 76с.
931486
  Френкель Я.И. Освобождение внутриатомной энергии / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 123 с.
931487
   Освобождение городов. – М, 1985. – 598с.
931488
  Шпаро О.Б. Освобождение Греции и России / О.Б. Шпаро. – М., 1965. – 280с.
931489
  Ершов А.Г. Освобождение Донбасса / А.Г. Ершов. – М, 1973. – 240с.
931490
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Карпов А.А.; КГУ. – К., 1965. – 272л. – Бібліогр.:л.252-271
931491
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпов А. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с.
931492
   Освобождение духа. – М, 1991. – 351с.
931493
  Сингер П. Освобождение животных / П. Сингер; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2002. – 136с. – (Охрана дикой природы ; Вып.29)
931494
  Жученко И.Я. Освобождение Закарпатской Украины от немецко-фашистских захватчиков (авг.-ноябрь 1944 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Жученко И.Я. ; АН УССР, Ин-т ист. – Киев, 1970. – 28 с.
931495
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : Дис. ... канд. ист. наук / Ананийчук В.Б. ; КГУ. Кафедра истории СССР. – Киев, 1967. – 328 л. – Бібліогр. : л. 303-321
931496
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ананийчук В.Б. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
931497
   Освобождение Земли. – М, 1990. – 250с.
931498
  Гефтер М. Освобождение Киева / М. Гефтер, М. Грановский, В. Яворский. – Киев, 1948. – 92 с.
931499
  Возненко В.В. Освобождение Киева (осень 1943 г.) / В.В. Возненко, Г.М. Уткин. – Москва, 1953. – 176 с.
931500
  Гречко А.А. Освобождение Киева. / А.А. Гречко. – К., 1973. – 95с.
931501
   Освобождение Кореи. – Москва : Наука, 1976. – 336 с. : ил.
931502
  Варгин Николай Федорович Освобождение Красной Армией Сибири от власти Колчак и иностранных интервентов (август 1919 - март 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгин Николай Федорович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 19л.
931503
   Освобождение крестьян : деятели реформы ; [сборник статей]. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1911. – XXXII, 342 с., [10] л. портр.


  Содержание: Император Александр II и реформа 19 февраля 1861 года / А. Кизеветтер. Основные течения правительственной и общественной мысли во время разработки крестьянской реформы / А. Корнилов. Граф Павел Дмитриевич Киселев / Ю. Готье. Великий ...
931504
   Освобождение крестьян : [сборник статей]. – [Санкт-Петербург] : Жизнь для всех, 1911. – [2], 330 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.


  Содерж.: Манифест 19 февраля 1861 года. Борьба крестьян за свое освобождение / И. Игнатович. Борьба с крепостничеством в русской художеств. литературе / В. Евгениев. Выработка крестьянской реформы 19 февраля и главные ее участники / А.А. Корнилов. ...
931505
  Чешихин В.Е. [Ветринский Ч.] Освобождение крестьян и русские писатели : Общедоступный исторический очерк / Ч. Ветринский [псевд.] (Вас. Е. Чешихин) ; Моск. о-во грамотности. – Москва : Задруга, 1913. – 126 с. ил., портр.
931506
   Освобождение крестьян на Западе и история поземельных отношений в Германии : статьи из Handworterbuch der Staatswissenschafte / пер. проверен Н. Водовозовым и С. Булгаковым. – Москва : Изд. М.и. Водовозовой ; Тип. А.Г. Кольчугина, 1897. – VIII, 323 с.
931507
  Никифоров Н., Шиманский М. Освобождение крестьян от крепостной зависимости : 1861-1911. / Н. Никифоров и М. Шиманский. – Изд. Киевского Учебного Округа. – Киев : Изд. Киевского Учебного Округа ; Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1911. – 32 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
931508
  Добржинский Г. Освобождение Крыма / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 88с.
931509
  Козлов Н. Освобождение Крыма / Н. Козлов. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 80 с.
931510
  Коротков И.С. Освобождение Крыма / И.С. Коротков, Г.А. Колтунов. – М., 1959. – 102с.
931511
  Карвялис В.А. Освобождение Литовской ССР от гитлеровской оккупации / В.А. Карвялис. – Вильнюс, 1975. – 240с.
931512
  Пушкарев В.М. Освобождение МРНК из изолированных ядер зародышей пшеницы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Пушкарев В.М.; АН УССР.Ин-т биохим.. – К, 1982. – 20л.
931513
  Минасян М.М. Освобождение народо Юго-Восточной Европы / М.М. Минасян. – 967. – М., 1986. – 504с. + + приложение
931514
  Толстой Л.Н. Освобождение народов / Л.Н. Толстой. – Москва. – 16с.
931515
  Хейвуд Г. Освобождение негров. / Г. Хейвуд. – М., 1950. – 284с.
931516
   Освобождение новгорода 25 лет. – Москва, 1969. – 136с.
931517
  Бакатин В.В. Освобождение от иллюзий / В.В. Бакатин. – Кемерово, 1992. – 181с.
931518
  Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. / С.И. Зельдов. – Москва, 1982. – 137с.
931519
  Дурманов Н.Д. Освобождение от наказания по советскому праву / Н.Д. Дурманов. – Москва, 1957. – 80с.
931520
  Хан-Магомедов Освобождение от наказания по советскому праву. / Хан-Магомедов. – М., 1964. – 47с.
931521
  Сухоруков Г.К. Освобождение от ответственности по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Сухоруков Г.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 17л.
931522
  Иванова Н.Б. Освобождение от страха / Н.Б. Иванова. – М : Правда, 1989. – 46 с.
931523
  Грошевой Ю.М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства / Ю.М. Грошевой. – Х, 1979. – 82с.
931524
  Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву / Г.Д. Коробков. – М, 1981. – 72с.
931525
  Виттенберг Г.Б. Освобождение от уголовной ответственности и наказания с применением мер общественного воздействия. : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.715 / Виттенберг Г.Б.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 38л.
931526
  Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания / В.В. Скибицкий. – К, 1987. – 181с.
931527
  Скибицкий Василий Васильевич Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Скибицкий Василий Васильевич; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 341л. – Бібліогр.:л.321-341
931528
  Скрибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Скрибицкий В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 35л.
931529
  Чугаев Александр Петрович Освобождение от уголовной ответственности с передачей дел в товарищеский суд : Автореф... канд. юрид.наук: / Чугаев Александр Петрович; МГУ. Юрид. фак. – М., 1964. – 17л.
931530
  Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищейский суд / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1964. – 95с.
931531
  Новомбергский Н.Я Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России : Лекции, читанные в Русской Высшей школе общественных наук в Париже / Н. Новомбергский. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – VIII, 303 с. – Библиогр.: "Важнейшая литература" (с. 299-302)


  На тит. л. экз.№ 9820 личная подпись: Из кн. В.Ф. Яновск. Севастополь; На тит. л. экз. № 43744 дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Никифоровичу Александренко от автора
931532
  Ананьев И.М. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков : (К 40-летию) / Ананьев И.М. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63 (9 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; 2)
931533
  Казаков П.Д. Освобождение Правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1974. – 41с.
931534
  Воробьев Ф.Д. Освобождение Правобережной Украины. / Ф.Д. Воробьев. – Москва, 1945. – 48с.
931535
  Грушевский М.С. Освобождение России и украинский вопрос : статьи и заметки / Мих. Грушевский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – VIII, 294 с.
931536
  Тарле Е. Освобождение России от нашествия Наполеона / Е. Тарле. – М., 1938. – 16с.
931537
  Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига / Ю.Г. Алексеев. – Л. : Наука, 1989. – 220с.
931538
  Цыба А.И. Освобождение Северного Казахстана от интервентов и белогвардейцев : Автореф... канд. ист.наук: / Цыба А. И.; АН Казах.ССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
931539
  Лопачев А.М. Освобождение Северного Сахалина / А.М. Лопачев. – Дальневост, 1989. – 111с.
931540
  Слепакова Н.М. Освобождение снегиря. / Н.М. Слепакова. – Л., 1978. – 80с.
931541
  Свердлов Ф.Д. Освобождение Советских Прибалтийских республик / Ф.Д. Свердлов ; к 40-летию. – Москва : Знание, 1984. – 62 с. – (Защита Отечества ; №8)
931542
   Освобождение Советской Прибалтики. – Москва, 1984. – 33с.
931543
  Молоков И.Е. Освобождение Среднего Прииртышья / И.Е. Молоков. – Омск, 1974. – 31с.
931544
  Гуревич Б.П. Освобождение Тибета / Б.П. Гуревич. – М., 1958. – 212с.
931545
  Хрущев Н.С. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины : доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР на VI сессии Верховного Совета УССР, 1 марта 1944 года в г. Киеве / Н.С. Хрущев. – Москва : Огиз ; Госполитиздат, 1944. – 56 с.
931546
  Хрущев Н. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 33-48. – ISSN 0869-44435


  Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР тов. Н. С. Хрущева на VI сессии Верховного Совета УССР 1 марта 1944 года в городе Киеве.
931547
  Пастухов А.А. Освобождение Украины ( к 40-летию) / А.А. Пастухов. – М., 1984. – 64с.
931548
  Горбунов-Посадов И.И. Освобождение человека : поэма о двадцатом веке / И. Горбунов-Посадов. – [Москва] : [17-я Гос. типография]
Кн. 1 : Золото, железо, кровь или любовь?. – 1918. – 112 с. – В экз. 112 с., по Большой советской энциклопее, 208 с.?
931549
   Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украиских фронтов. – М, 1970. – 676с.
931550
  Дернберг С. Освобождение. Год 1945. Свидетельство очевидца / С. Дернберг. – М, 1978. – 206с.
931551
   Освобождението 1878 : Спомени. – София : Български писател, 1978. – 1000 с.
931552
  Георгиев Г. Освобождението и атнокултурното развитие на българския народ 1877-1900 / Г. Георгиев. – София, 1979. – 266с.
931553
   Освобождението на България. – София, 1982. – 302с.
931554
  Христов Х. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878 / Х. Христов. – София, 1968. – 256 с.
931555
   Освобождението на България и развитието на българската народна култура. – София, 1978. – 311с.
931556
   Освобождението на България от турско иго 1878-1958 : Сборник статии. – София : Българската комунистическа партия, 1958. – 687 с.
931557
   Освобождението на България. Кореспонденции и материали на руския печат. – София : Наука и изкуство
Т. 1 : Отзвукът от Априлското Въстание в Русия 1876. – 1988. – 452 с.
931558
  Горбунов Т. Освобожденная Западная Белоруссия / Т. Горбунов. – Москва, 1940. – 39с.
931559
  Бриль М Освобожденная Западная Укрина / М Бриль. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 31 с.
931560
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля : повесть / Степан Чернобривец ; авт.пер. с укр. А. Константинова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 239 с.
931561
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с.
931562
  Рымкевич В. Освобожденная земля / В. Рымкевич. – Москва, 1952. – 79 с.
931563
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Иваново, 1954. – 224 с.
931564
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1965. – 518 с.
931565
  Тартаковер С.Г. Освобожденные шахматы / С.Г. Тартаковер. – Л., 1926. – 220с.
931566
  Толлер Э. Освобожденный Вотан / Э. Толлер; М-Л. – М-Л, 1925. – 66с.
931567
  Луначарский А.В. Освобожденный Дон Кихот / А.В. Луначарский. – М, 1922. – 149с.
931568
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 1. – 1828. – [2], XLIV, 290 с., 1 л. портр. (фронт.), 9 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931569
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 2. – 1828. – 340 с., 11 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931570
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим / [соч.] Т. Тасса ; перевод С. А. Раича. – Москва : В тип. Августа Семена
Ч. 3. – 1828. – 268 с.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931571
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)
Ч. 1. – 1900. – XIII, 256 с. – Конволют. - Пер.: Освобожденный Иерусалим, т. 2 и т. 3


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931572
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 2 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 226 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931573
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 3 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 231 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931574
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо / В новом полн. стихотвор. пер. В.С. Лихачева; С портр. Т. Тассо и 60 ил. Э. Матанья. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.А. Каспари
Ч. 1. – 1910. – 322 с. стп., ил., портр. – Беспл. прил. журн. "Родина"


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
931575
  Тассо Освобожденный Иерусалим, ироическая поэма итальянскаго стихотворца Тасса. Переведена с французскаго Михайлом Поповым. – Издание второе. – Москва : В типографии Компании типографической
Часть первая. – 1787. – 270с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
931576
  Чечеткина О.И. Освобожденный Китай / О.И. Чечеткина. – Москва, 1950. – 136с.
931577
  Уэллс Г.Д. Освобожденный мир / Г.Д. Уэллс. – Москва. – 312 с.
931578
  Ильинский Л.Я. Освобожденный сокол / Л.Я. Ильинский. – Воронеж, 1929. – 136 с.
931579
   Освобожденный труд. – Х, 1923. – 407с.
931580
   Освобождието на България. – София, 1970. – 178 с.
931581
  Казаков П.Д. Освобожение правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1983. – 40с.
931582
  Сван Том Освоение Borland C++ 4,5. Практический курс / Сван Том; Пер. с англ. Н.М.Ручко, А.А.Мокринцева. – Киев : Диалектика, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-8930-1
931583
  Гусев В.С. Освоение Internet : Краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва : Диалектика, 2004. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
931584
  Гусев В.С. Освоение Internet : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
931585
  Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель / В.С. Гусев. – Москва-Санкт-Перербург-Киев : Диалектика, 2003. – 304с. – ISBN 5-8459-0467-6


  Для тех кто делает первые шаги в Internet
931586
  Сван Т. Освоение Java с помощью Visual J++ / Том Сван. – Киев : Диалектика, 1997. – 512с. – ISBN 966-506-104-6
931587
  Краснов М.П. Освоение арктических месторождений нефти и газа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 116-130
931588
  Кисилев А.А. Освоение богатств Кольского полуострова в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
931589
  Дворов И.М. Освоение внутриземного тепла / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – М., 1984. – 161с.
931590
  Подольный Р.Г. Освоение времени / Р.Г. Подольный. – Москва, 1989. – 141 с.
931591
  Леснов П.А. Освоение выработанных торфянников Горьковской области в лесохозяйственном производстве : Автореф... канд. с/хнаук: / Леснов П.А.; Горьковский с/х ин-т, 1964. – 16л.
931592
   Освоение глубин океана. – М, 1971. – 320с.
931593
  Бутяева Т.Д. Освоение горных склонов под сады / Бутяева Т.Д. – Москва, 1962. – 12 с.
931594
  Манеев А.П. Освоение заторфованных территорий для градостроительства / А.П. Манеев. – М., 1981. – 194с.
931595
  Цыба М.М. Освоение и сельскохозяйственное использование осушненных болот низинного и переходного типа южной Карелии : Автореф... канд. с. х.наук: / Цыба М. М.; Лен. с. х. ин-т. – Петрозаводск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
931596
  Козлов В.С. Освоение и эксплуатация глубоких скважин насосным способом / В.С. Козлов, Г.И. Кузнецов. – М., 1954. – 32с.
931597
   Освоение и эксплуатация нефтяных месторождений Татарии. – Казаньб, 1973. – 206с.
931598
  Мозговой В.И. Освоение иноязычной топонимии в русском языке XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мозговой В.И.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 20л.
931599
  Кравченко П.А. Освоение как форма отношения к философскому наследию : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кравченко П.А.; Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
931600
  Шубин В.Ф. Освоение каштановых почв Поволжья. / В.Ф. Шубин. – М., 1959. – 136с.
931601
  Базыкин В.В. Освоение космического пространства / В.В. Базыкин. – М., 1961. – 64с.
931602
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1971. – 556с.
931603
   Освоение космического пространства в СССР. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
931604
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1973. – 302с.
931605
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1974. – 224с.
931606
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 302с.
931607
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 414с.
931608
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1977. – 204с.
931609
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1978. – 263с.
931610
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1988. – 204с.
931611
   Освоение космического пространства в СССР. 1980: космос - науке и народному хозяйству : по материалам печати. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
931612
   Освоение космического пространства в СССР.1975. Космос - науке и народному хозяйству : По материалам печати. – Москва : Наука, 1977. – 239с.
931613
  Урсул А.Д. Освоение космоса / А.Д. Урсул. – М., 1967. – 238с.
931614
   Освоение космоса и проблемы экологии / Урсул А.Д. – Кишинев, 1990. – 269с.
931615
  Постышев В.М. Освоение космоса и развивающиеся страны / В.М. Постышев. – Москва, 1990. – 187с.
931616
  Порцевский К.А. Освоение космоса и религия / К.А. Порцевский, В.А. Шишаков. – М., 1966. – 48с.
931617
   Освоение культуры и духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л, 1981. – 160с.
931618
  Тимофеев Н.В. Освоение лесных богатств / Н.В. Тимофеев. – М. : Лесн. пром-сть, 1979. – 145с.
931619
  Пенясов Г.П. Освоение луговых среднестолбчатых солончаковых солонцов в зоне сухих степей Северного Казахстана : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Пенясов Г.П.; АН Молдав. ССР. – Симферополь, 1968. – 18л.
931620
  Поляков Б.В. Освоение малых рек и изучение гидрологического режима. / Б.В. Поляков. – М., 1946. – 68с.
931621
  Добрецов В.Б. Освоение минеральных ресурсов шельфа / В.Б. Добрецов. – Ленинград : Недра, 1980. – 272с.
931622
  Брагина З.В. Освоение модульной организации учебного процесса / З.В. Брагина, В.Н. Ерщов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт модульной организации учебного процесса по направлению «Бизнесинформатика».
931623
  Акименко А.Д. Освоение непрерывной разливки стали / А.Д. Акименко. – Ленинград, 1960. – с.
931624
  Анисимов Ю.П. Освоение новой продукции : орг.-экон. пробл. / Анисимов Ю.П., Лисовцева Л.Н. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-188
931625
  Берзон И.С. Освоение новой техники / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – М, 1984. – 64с.
931626
  Грекулов Л.Ф. Освоение новых земель - мощный резерв подъема сельского хозяйства / Л.Ф. Грекулов. – Москва, 1954. – 32с.
931627
  Меркин Р.М. Освоение новых предприятий / Р.М. Меркин, Г.В. Николаева. – М., 1975. – 199с.
931628
  Цагурия М. Освоение новых предприятий и новой техники в тяжелой промышленности / М. Цагурия. – М - Л, 1934. – 123с.
931629
   Освоение новых территорий. – Березники, 1985. – 148с.
931630
   Освоение новых хозяйственных территорий в восточных районах РСФСР : сборник. – Новосибирск : Наука, 1987. – 104 с.
931631
  Пупков К.А. Освоение операционной системы uwix / К.А. Пупков. – М, 1994. – 112с.
931632
  Акиньшин Н.С. Освоение персонального компьютера / Акиньшин Н.С., Россинский К.Ю., Андросов М.С. – Москва : Радио и связь, 1995. – 152 с.
931633
  Петренко Е.В. Освоение подземного пространства / Е.В. Петренко. – М, 1988. – 148с.
931634
  Степанян И.Т. Освоение понятия " политический дискурс" в профессиональной подготовке студентов факультета журналистики // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х
931635
   Освоение природных ресурсов Забайкалья : сборник. – Новосибирск : Наука, 1985. – 120 с.
931636
   Освоение пустынных и горных территорий Казахстана. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1987. – 184 с.
931637
  Кузнецов Н.Т. Освоение рек нашей Родины / Н.Т. Кузнецов. – Москва, 1954. – 96с.
931638
  Землянский Ф.Т. Освоение ресурсов морских вод. / Ф.Т. Землянский. – К., 1981. – 124с.
931639
  Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки, до конца XIX в. / А.И. Алексеев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 269-279
931640
  Алексеев А.И. Освоение русского Дальнего Востока, конец ХIХв.-1917 г. / А.И. Алексеев, Б.Н. Морозов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1989. – 221, [3] с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 205-211
931641
  Костанов А.И. Освоение Сахалина русскими людьми / А.И. Костанов. – Южно-Сахалинск, 1991. – 152с.
931642
  Славин С.В. Освоение севера Советского Союза / С.В. Славин. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 206с.
931643
  Никитин Н.И. Освоение Сибири в 17 веке / Н.И. Никитин. – М, 1990. – 143с.
931644
   Освоение Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1968. – 248с.
931645
  Бадулин И.В. Освоение склонов балок под кормовые культуры : Автореф... канд.с/хнаук: / Бадулин И.В.; Мин-во с/х РСФСР Ленингр. с/х ин-т. – Л, 1960. – 20л.
931646
  Борисов А.В. Освоение травопольной системы земледелия в колхозе имени В.М. Молотова Красноуфимского района / А.В. Борисов. – Свердловск, 1952. – 22 с.
931647
  Анисимов Н.И. Освоение целинных и залежных земель - крупный резерв увеличения производства зерна / Анисимов Н.И. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 80 с.
931648
   Освоение целинных и залежных земель. – М, 1954. – с.
931649
  Винокурлва Р.Ф. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане /1954-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винокурлва Р.Ф.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 20л.
931650
  Сошнева Е.Б. Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 119-126. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
931651
  Куликов В.И. Освоение целины -- дело огромного исторического значения: Материал в помощь лектору. / В.И. Куликов. – М., 1979. – 31с.
931652
  Фазылов М.С. Освоение целины в Казахстане и его роль в укреплении дружбы народов (1954-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фазылов М.С.; Казах. гос. ун-т. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
931653
  Белоновская И.Д. Освоение эвристических приемов и методов решения задач студентами экономических специальностей / И.Д. Белоновская, Л.Г. Шабалина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются эвристические методы и приемы решения задач студентами экономических специальностей. Дается классификация эвристических приемов и рекомендуемые действия по их применению. Анализируется взаимосвязь эвристических приемов и формируемых ...
931654
  Сольский С.В. Освоение экологически опасных территорий строительством / С.В. Сольский, Е.В. Николайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 26-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
931655
   Освоение, разработка морских месторождений и транспортировка нефти и газа. – Рига, 1988. – 155с.
931656
  Курпе О.Г. Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки Х52М для подальшого виробництва труб згідно з вимогами APІ-5L, на стані 1700 ПрАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" / О.Г. Курпе, В.В. Кухар, О.М. Шебаніц // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 65-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1995-0519
931657
  Карпунь І. Освоєння інвестицій у сфері науки і технологій / І. Карпунь, А. Яблонська // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.186-197. – (Економічні науки ; Вип. 5)
931658
  Петров В.П. Освоєння космосу / В.П. Петров, П.П. Юревич. – Київ, 1963. – 169с.
931659
  Демченко О.І. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну / О.І. Демченко. – Київ, 1959. – 112с.
931660
  Кислюк Л. Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 112-122. – ISBN 978-966-493-304-6
931661
  Чуйко О. Освоєння практик у системі освітньої підготовки соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розробки сучасних освітніх моделей підготовки фахівців у галузі "соціальна робота". Викладається основний зміст, принципи і способи упровадження професійно-орієнтованих практик як середовища розвитку особистісної зрілості ...
931662
  Рой М.М. Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів / М.М. Рой, В.Г. Ластовка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
931663
  Калверт Ч. Освой самостоятельлной программирование в Windows за 21 день / Ч. Калверт. – М., 1995. – 496с.
931664
  Роуз Карла Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 часа / К. Роуз. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 416 с. – ISBN 5-8459-0064-6
931665
  Пейн К. Освой самостоятельно ASP.NET за 21 день / Крис Пейн; Пер. с англ.: В.Г. Барышникова, А.В. Ковалевского, И.В. Константинова, С.А. Храмова, М.В. Шпырко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 832с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно). – ISBN 5-8459-0280-0


  Новый програмный продукт, предназначенный для создания динвмических Web-страниц и Web-приложений. Для пользователей средней и высокой квалификации
931666
  Джонс Б. Освой самостоятельно C за 21 день / Брэдли Л. Джонс, Питер Эйткен; Пер. с англ. В.Л. Бродового. – 6-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2003. – 800с. : илл. – ISBN 5-8459-0492-7


  Подробно описан синтаксис и стандартные средства языка. Даны рекомендации по применению профессиональных приемов и подходов программирования
931667
  Либерти Д. Освой самостоятельно C++ : 10 минут на урок / Джесс Либерти; Пер. с англ. Я.К. Шмидского. – 2-е издание. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 352 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0621-0
931668
  Колберн Р. Освой самостоятельно CGI- программирование за 24 часа : Учебное пособие / Р. Колберн; Пер. с англ. А.В.Ковалевского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 368с. – (Руководство для начинающих). – ISBN 5-8459-0119-7
931669
  Виссер С. Освой самостоятельно DB2 Universal Database за 21 день / Сьюзен Виссер, Билл Вонг. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 528с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0624-5


  Для студентов, преподавателей и специалистов.
931670
  Оузьер Д. Освой самостоятельно Delphi 2 : Полное руководство для самостоятельного обучения: Пер. с анг. / Д. Оузьер, С. Гробман, С. Батсон; Под ред. В.Тимофеева. – Москва : Бином, 1997. – 624с. – На обл.: Эффективный поэтапный процесс обучения. Примеры создания законченных приложений. – (Club Computer). – ISBN 5-89350-050-4
931671
  Снелл Нэд Освой самостоятельно Internet за 24 часа = Teach yourself Internet in 24 hours / Снелл Нэд; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 400с. – ISBN 5-8459-0232-0
931672
  Монкур Майкл Освой самостоятельно JavaScript 1.3 за 24 часа : Учеб. пособие / Монкур Майкл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 304с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0102-2
931673
  Визерспун Крэг и Колетта Освой самостоятельно Linux за 24 часа / Крэг и Колетта Визерспун. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0169-3


  Описан процесс установки операционной системы Linux и подготовки ее к работе. Книга позволит преодолеть сложности изучения Linux и получить надежные знания и навыки работы с этой операционной системой
931674
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Office 2000 за 24 часа : Учебн.пособие / Г. Перри; Пер.с англ. – М.,СП-б.,К. : Вильямс, 2000. – 368с. – ISBN 5-8459-0059-X
931675
  Дэвис П.Т. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Server за 21 день / Питер Т. Дэвис, Барри Д. Льюис. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 832с. – ISBN 5-8459-0083-2
931676
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Windows ME за 24 часа / Грег Перри. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 320с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0190-1


  Для начинающих пользователей, все секреты Windows ME
931677
  Стил Хайди Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа / Стил Хайди; Пер. с англ., научн. редактирование и илл. Варакин А.С. – Москва,Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8459-0058-1; 0-672-31442-8
931678
  Фултон Дж. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000. 10 минут на урок : Учеб. пособие / Дж. Фултон; Пер.с англ. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 224c. – ISBN 5-8459-0045-Х
931679
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа : Учебное пособие / Б. Сосински, Дж. Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2000. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
931680
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа / Барри Сосински, Джереми Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2001. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
931681
  Пирс Клинтон Освой самостоятельно Perl за 24 часа = Teach yourself perl in 24 hours / Пирс Клинтон; Пер.с англ. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 384с. – ISBN 5-8459-0097-2
931682
  Лейнингем И. ван Освой самостоятельно Python за 24 часа / Иван ван Лейнингем; Пер. с англ. В.Д. Лузина, О.Н. Ревы. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0198-7


  Цель книги - обучение основам объектно-ориентированного программирования на языке Python
931683
  Плю Рональд Р Освой самостоятельно SQL за 24 часа / Рональд Р Плю, Стефенс Райан. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0112-Х
931684
  Шмуллер Джозеф Освой самостоятельно UML за 24 часа / Шмуллер Джозеф. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0265-7


  Вы познакомитесь с основами унифицированного языка моделирования и научитесь с его помощью создавать диаграммы
931685
  Чепмен Д. Освой самостоятельно Visual C++.NET за 21 день / Д. Чепмен. – Дэвис Чепмен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 720 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-8459-0337-8


  Пошаговое руководство по освоению инструментальных средств Visual C++.NET и всевозможных мастеров этой среды
931686
  Фокселл Д.Д. Освой самостоятельно Visusl Basic .NET за 24 часа / Джеймс Фокселл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 416с. – ISBN 5-8459-0304-1


  24 практических занятия для начинающих пользователей
931687
  Шеперд Деван Освой самостоятельно XML за 21 день = Teach yourself XML in 21 day / Шеперд Деван; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0272-X
931688
  Граймз Г.А. Освой самостоятельно модернизацию и ремонт ПК за 24 часа = Teach yourself upgrading and fixing PCs in 24 hours / Гелен А. Граймз; [пер. с англ. и науч. ред. О.А. Меженного]. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 288с. – ISBN 5-8459-0086-7
931689
  Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Teach yourself object oriented programming in 21 days / Синтес, , Антони; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0281-9
931690
  Харрис Л. Освой самостоятельно программирование OLE за 21 день / Л. Харрис. – Москва, 1995. – 464с.
931691
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 816с. – ISBN 5-8459-0056-5; 0-672-31515-7
931692
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. В.А.Коваленко. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 832с. – ISBN 5-8459-0221-5
931693
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach Yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти ; [пер. с англ. и редакция В.А. Коваленко]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 832 с. – ISBN 5-8459-0221-5
931694
  Либерти Дж. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C## in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. В.А. Коваленко]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 784 с. – ISBN 5-8459-0926-0
931695
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. и ред. В.А. Коваленко ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 767, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Teach yourself C++ in 21 days / J. Liberty, B. Jones. Indianapolis: Sams publ., 2005. - Предм. указ.: с. 757-767. – ISBN 978-5-8459-0926-8
931696
  Рэй Д. Освой самостоятельно системное администрирование Unix за 21 день : Учеб. пособ. / Д. Рэй, В. Рэй. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Вильямс, 2000. – 608 с. – ISBN 5-8459-0057-3
931697
  Коновець О. Освячений добрим серцем // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 113-114. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
931698
  Марусик В. Освячений маминою молитвою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 11


  Пам"яті Яреми Гояна.
931699
  Гоян Я. Освячені іменем Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 263-265
931700
  Сологуб В.П. Освячення любов"ю / В.П. Сологуб. – К., 1978. – 519с.
931701
  Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 33-37. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
931702
   Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1909год. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1905. – 30 с. – Один экз. без обл.
931703
  Де-Пелляпорк де-ла-Фит Освящение русской церкви в Париже : Письмо в редакцию "Православного обозрения", 1861. – [6] с. – Отд.отт. : "Православное обозрение", №9, 1961, с. 689-694
931704
  Введенский Д. Освящение Троицкого соборного храма в Ипатиевской обители, в связи с произведенными в нем ремонтом и реставрацией. – [10] с. – Отд.отт.
931705
  Каминский М.С. Осевая линия / М.С. Каминский. – М. : Московский рабочий, 1979. – 304 с.
931706
   Осевые насосы. – Москва, 1961. – 36с.
931707
  Романенко Ю.В. Осевые символы идентичности в государственной атрибутике : монография / Романенко Ю.В. ; Классический приват. ун-т, Ин-т европ. студий и сравнит. политологии фонда Эберта (Республика Молдова). – Киев : Меркьюри-Подолье, 2017. – 295, [1] с. : табл. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-617-530-157-8
931708
  Погорельский П.В. Оседание кочевников и развитие животноводства / П.В. Погорельский. – Алма-Ата, 1949. – 147с.
931709
  Бхаттачария Б. Оседлавший тигра / Б. Бхаттачария. – М, 1956. – 256с.
931710
  Калашников М. Оседлай молнию! / Максим Калашников, Юрий Крупнов. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2003. – 380, [2] с. – (Великие противостояния ; Америка против России). – ISBN 5-17-019696-2
931711
  Басараб В. Оседланные горы / В. Басараб. – М., 1985. – 431с.
931712
  Абрамишвили Т.А. Оседланный Гермес : сказка / Т.А. Абрамишвили ; [ил.: Л. Гудиашвили]. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 64 с., [3] л. ил. : ил.
931713
  Зорин Виталий Оседлать Эверест // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 92-99 : Фото
931714
  Козловский А.А. Оседлое население Южного Поднедпровья в 9-14 в. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Козловский А.А.; АН УССР. – К, 1982. – 18л.
931715
  Крылов И.А. Осел и мужик / И.А. Крылов. – Хабаровск, 1947. – 8с.
931716
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1967. – 16с.
931717
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 16с.
931718
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1983. – 16с.
931719
   Осел на именинах. – Минск, 1989. – 237с.
931720
  Грабоус В.О. Осел на посаді : Байки, гуморески / В.О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1991. – 77с.
931721
  Ткач М.М. Осел у шкірі лева / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 11, [1] с.
931722
  Шабатин П.Ю. Осел, Кріт, Лисиця та інші... / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1956. – 125-163с.
931723
  Бойко К. Оселедцева жадоба : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 200-205
931724
  Павлов П.Й. Оселедцьові роду Alosa Північно-Західної частини Чорного моря / П.Й. Павлов. – К, 1959. – 254с.
931725
   Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу = Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union / Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди) [та ін.] ; наук. ред.: О.О. Кагало та Б.Г. Проць. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 277, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-655-027-3
931726
  Білоус Л.Ф. Оселищна концепція у вирішенні проблеми збереження Bison bonasus в Європі та Україні / Л.Ф. Білоус, М.В. Рябовіл // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
931727
  Лунгу Р. Оселя казок / Р. Лунгу. – Київ, 1982. – 88 с.
931728
  Орлова Н. Оселя на Козиному болоті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка у Києві на провулку Шевченка, 8-а (колишнє урочище "Козине болото").
931729
  Клименко Н. Оселя Шевченкового духу : Національному музеєві Тараса Шевченка - 60 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 154-157. – ISSN 0131-2561
931730
   Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. – София : Издателство на Българската Академия на науките, 1988. – 574 с.
931731
   Осемдесет години от плевенската епопея. – София, 1960. – 159с.
931732
   Осемдесет години Софийски университет "Климент Охридски". – София, 1969. – 36с.
931733
  Галішин О.З. Осеметричний геометрично нелінійний термов"язкопружнопластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.01.04 / Олександр Закір"янович Галішин; НАН України; Ін-т механіки ім.С.П.Тимошенка. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв
931734
  Година Н.И. Осенины / Н.И. Година. – Челябинск, 1981. – 120с.
931735
  Хохлов Н С. Осенины: стихи. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1977. – 223с.
931736
  Воронько П.М. Осениця : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 142с.
931737
  Сидоренко В.П. Осені без весіль / В.П. Сидоренко. – Київ, 1985. – 335 с.
931738
   Осеннее дежавью : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 132-134 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
931739
  Руманчук Л.И. Осеннее купанье / Л.И. Руманчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103 с.
931740
  Васильев Е.М. Осеннее повреждения сахарной свеклы гусеницами совок из рода Mamestra / Е.М. Васильев. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1904. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1904 г.
931741
  Алешин Н.П. Осеннее равноденствие : повести и рассказы / Н.П. Алешин. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 240 с. : ил.
931742
  Храмов Е.Л. Осеннее равноденствие : Стихи / Е.Л. Храмов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 88с.
931743
  Бубнис В. Осеннее равноденствие. Час судьбы : романы / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 655 с.
931744
  Зверев О.Е. Осеннее сияние / О.Е. Зверев. – М., 1984. – 112с.
931745
  Ребряну В. Осеннее утро. / В. Ребряну. – Бухарест, 1964. – 40с.
931746
  Козин В.Е. Осенней ночью / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1949. – 88с.
931747
  Полонский Р.Ф. Осенние акварели: Романы. / Р.Ф. Полонский. – М., 1991. – 397с.
931748
  Жуков В.С. Осенние версты / В.С. Жуков. – Ярославль, 1970. – 271с.
931749
  Авдеев В.Ф. Осенние дали : повести, рассказы / В.Ф. Авдеев ; [худож. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 479 с. : ил.
931750
  Жарких К. Осенние дары природы на зиму / К. Жарких. – Л, 1990. – 32с.
931751
  Халилецкий Г.Г. Осенние дожди / Г.Г. Халилецкий. – М., 1974. – 231с.
931752
  Байджиев М.Т. Осенние дожди : рассказы и повести / М.Т. Байджиев. – Москва : Художественная литература, 1985. – 319 с.
931753
   Осенние дожди. – М, 1986. – 220с.
931754
  Попов Н.В. Осенние дымы: повести / Н.В. Попов. – Москва, 1990. – 294с.
931755
  Сергеев Д.Г. Осенние забереги / Д.Г. Сергеев. – М., 1967. – 134с.
931756
  Логинов В.Н. Осенние звезды / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1957. – 106с.
931757
   Осенние и зимние экскурсии в природу. – М, 1947. – 103с.
931758
  Варламов Е.П. Осенние игры / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1978. – 39с.
931759
  Перовский Н.М. Осенние костры / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1969. – 48с.
931760
  Певнев Ф.П. Осенние костры : Роман / Ф.П. Певнев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312с.
931761
  Ботвинник С.В. Осенние костры / С.В. Ботвинник. – Л., 1974. – 95с.
931762
  Мирошниченко Н.Д. Осенние костры / Н.Д. Мирошниченко. – Донецк, 1981. – 31с.
931763
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – М, 1967. – 320с.
931764
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1970. – 315с.
931765
  Ланкаускас Р. Осенние краски земли : повести и новеллы / Ромуальдас Ланкаускас; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1963. – 202 с.
931766
  Крутов Ю.П. Осенние лады / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1972. – 72с.
931767
  Никитин С.К. Осенние листья / С.К. Никитин. – М, 1964. – 126с.
931768
  Одоховская И.А. Осенние листья = Осіннє листя : стихи / И.А. Одоховская. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 68 с. : ил. – Текст книги на укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-389-331-0
931769
  Никонов В.Г. Осенние листья. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1970. – 123с.
931770
  Латышев М.Т. Осенние люди / М.Т. Латышев. – М, 1989. – 146с.
931771
  Бернадский В.А. Осенние мажоры. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1975. – 80с.
931772
  Кузмин М. Осенние озера : Вторая книга стихов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1912. – 233, [18] с.
931773
  Погодин Р.П. Осенние перелеты / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 383с.
931774
  Махфуз Н. Осенние перепела / Н. Махфуз. – М., 1965. – 112с.
931775
  Азимов С. Осенние письма : рассказы : пер. с узб. / С. Азимов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
931776
  Гонтарь А.Ю. Осенние покосы : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр.. – Москва : Советский писатель, 1982. – 199 с.
931777
  Муратов И.Л. Осенние признания : стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 135 с.
931778
  Метс А.А. Осенние прогулки / А.А. Метс. – Таллин, 1970. – 64с.
931779
  Софронов А.В. Осенние просеки / А.В. Софронов. – М., 1984. – 376с.
931780
  Шевченко М.П. Осенние радости / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1981. – 279с.
931781
  Ноздрев В.Ф. Осенние раздумья / В.Ф. Ноздрев. – М, 1979. – 159с.
931782
  Биишева Зайнаб Осенние раздумья : стихи и поэмы / Зайнаб Биишева ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1988. – 142 с.
931783
  Ольгин А. Осенние светофоры / А. Ольгин. – Таллин, 1979. – 103с.
931784
   Осенние сельскохозяйственные работы в единой трудовой школе. – М, 1919. – 104с.
931785
  Карпичков В. Осенние сны / Виталий Карпачов. – Киев : [б. и.], 2010. – 66 с. : ил.
931786
  Ковусов А. Осенние соловьи : стихотворения и поэмы / А. Ковусов. – Москва, 1985. – 255 с.
931787
  Головенчиц М.Е. Осенние травы / М.Е. Головенчиц. – Л., 1979. – 111с.
931788
  Наджми Н. Осенние тропы : стихи, баллады, поэма / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
931789
  Траат М. Осенние фуги : стихотворения / Матс Траат ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 111 с.
931790
  Гуреев А.И. Осенние цветы : Повести / А.И. Гуреев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 421с.
931791
   Осенние цветы. – Фрунзе, 1978. – 536 с.
931792
  Сооронбаева З. Осенние цветы / З. Сооронбаева. – Фрунзе, 1979. – 190 с.
931793
  Камышко И.А. Осенние цветы. / И.А. Камышко. – Л., 1990. – 214 с.
931794
   Осенние цикады. – М, 1981. – 286с.
931795
  Латынин Л.А. Осенние часы / Л.А. Латынин. – М, 1983. – 96с.
931796
  Атаджанов А. Осенние этюды : стихи / А. Атаджанов; пер. с туркм. О.Омитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с.
931797
  Унт М. Осенний бал : роман / Мати Унт ;. – Москва, 1982. – 320 с.
931798
   Осенний безвременник : (сборник). – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478с. – (Зарубежный детектив)
931799
  Григорьев И.Г. Осенний букет. / И.Г. Григорьев. – Чебоксары, 1984. – 127с.
931800
  Геловани М. Осенний вечер / М. Геловани. – М, 1967. – 32с.
931801
  Новотрясов В.В. Осенний внутренний прилив в прибрежной зоне Японского моря / В.В. Новотрясов, С.П. Захарков, Д.В. Степанов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 64-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
931802
  Мельниченко И.М. Осенний гром / И.М. Мельниченко. – Сталино, 1958. – 48с.
931803
  Марков А.Я. Осенний гром / А.Я. Марков. – М, 1961. – 160с.
931804
  Хаит Д. Осенний гром / Д. Хаит. – Москва : Политиздат, 1968. – 271 с.
931805
  Каирбеков Б.Г. Осенний диалог / Б.Г. Каирбеков. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 56 с.
931806
  Ягуб Муса Осенний диалог : стихи / Ягуб Муса; Муса Якуб ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 56 с.
931807
  Латынин Л.А. Осенний дневник / Л.А. Латынин. – М, 1986. – 92с.
931808
  Григулис А.П. Осенний дождь : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. А.Передреева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
931809
  Зеегер Б. Осенний дым. / Б. Зеегер. – М, 1985. – 384с.
931810
   Осенний жаворонок. – М, 1978. – 96с.
931811
  Возовиков В.С. Осенний жаворонок / В.С. Возовиков. – Москва, 1980. – 303с.
931812
  Решетников Л.В. Осенний звездопад: Изб. стихотворения. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 255с.
931813
  Пим Б. Осенний квартет / Б. Пим. – М, 1981. – 287с.
931814
  Малькин А. Осенний костер : стихи и поэма / Александр Малькин ; пер. с морд.-мокша И.Рижикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 78 с.
931815
  Жуков А.Н. Осенний крик журавлей / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 271с.
931816
  Красноперов П.П. Осенний кросс / П.П. Красноперов. – М., 1983. – 46с.
931817
  Марков А.Я. Осенний луч / А.Я. Марков. – М, 1986. – 253с.
931818
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Москва, 1980. – 66,5с.
931819
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Ленинград, 1985. – 359с.
931820
  Луговая С.А. Осенний мой апрель / С.А. Луговая. – Фрунзе, 1982. – 46с.
931821
  Железняк В.С. Осенний мотив / В.С. Железняк. – Архангельск, 1982. – 222с.
931822
  Соколов А.И. Осенний настой. / А.И. Соколов. – М., 1968. – 95с.
931823
  Гарновский В.В. Осенний озера / В.В. Гарновский. – Архангельск, 1969. – 95с.
931824
  Кизилов М.Г. Осенний паром : Повести / М.Г. Кизилов. – Москва, 1991. – 320 с.
931825
  Латкин А.Г. Осенний перевал / А.Г. Латкин. – М, 1984. – 176с.
931826
  Шевелев А.А. Осенний перекресток. / А.А. Шевелев. – Л, 1984. – 126с.
931827
  Чухин С.В. Осенний полет / С.В. Чухин. – Архангельск, 1979. – 80с.
931828
  Бораненков Н.Е. Осенний призыв / Н.Е. Бораненков. – М., 1979. – 224с.
931829
  Котенко Н.Н. Осенний разговор. / Н.Н. Котенко. – М, 1982. – 62с.
931830
  Гуков О.Я. Осенний рев олений / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1981. – 261с.
931831
  Гарднер Дж. Осенний свет / Дж. Гарднер. – М, 1981. – 429с.
931832
  Перепелка В.И. Осенний свет / В.И. Перепелка. – Л., 1981. – 224с.
931833
  Мамаев В.М. Осенний свет / В.М. Мамаев. – Кемерово, 1985. – 63с.
931834
  Качинская Л.Я. Осенний свет / Л.Я. Качинская. – Волгоград, 1990. – 301с.
931835
  Зайцев Б.К. Осенний свет / Б.К. Зайцев. – Москва, 1990. – 541с.
931836
  Прасолов А.Т. Осенний свет. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1976. – 131с.
931837
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1978. – 144с.
931838
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Москва, 1987. – 254с.
931839
  Сазонов А.А. Осенний сев / А.А. Сазонов. – Саратов, 1980. – 79 с.
931840
  Кашпуров И.В. Осенний снег / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1969. – 136с.
931841
  Иванов А.П. Осенний сон : Рассказы / А.П. Иванов. – Москва, 1986. – 235с.
931842
  Зорин Л.Г. Осенний юмор / Л.Г. Зорин. – М., 1986. – 221с.
931843
  Роя И. Осенний яблоневый цвет : стихотворения и поэма / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 95 с.
931844
  Юфит М.И. Осенним днем в парке / М.И. Юфит. – Москва, 1980. – 576 с.
931845
  Орлов Б.Н. Осенним утром / Б.Н. Орлов. – М., 1981. – 112с.
931846
  Дубнова С.С. Осення свирель : стихи / София Дубнова. – Санкт-Петербург : Тип. жур. "Сатирикон", 1911. – 138, [5] с.
931847
   Осенняя ... Пора! А на морском побережье легкий бриз. Бархатная Европа. Охота на охоту : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 102-105 : Іл.
931848
  Ширшов Б.В. Осенняя баллада / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1973. – 205с.
931849
  Ячменева Е.С. Осенняя береза / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1974. – 236с.
931850
  Адрианов А.П. Осенняя борьба с вредителями полей / А.П. Адрианов. – Москва ;Ленинград : Трест "Киевпечать", 1930. – 32 с. – (Библиотечка по борьбе с вредителями)
931851
  Гроссман В.С. Осенняя буря / В.С. Гроссман. – Москва, 1965. – 78с.
931852
   Осенняя выставка московских художников. – М, 1966. – 156с.
931853
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1962. – 92с.
931854
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1971. – 64с.
931855
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1972. – 48с.
931856
   Осенняя выставка произведений московских художников. – М, 1977. – 84с.
931857
   Осенняя выставка работ художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1965. – 32с.
931858
  Клюкина Полина Осенняя жигалка : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 73-84. – ISSN 0130-7673
931859
   Осенняя жизнь птиц. / А Промптов, Н, , . – М-Л, 1926. – 71с.
931860
  Галамбош Л. Осенняя звезда. / Л. Галамбош. – М., 1963. – 215с.
931861
  Бородин Л. Осенняя мелодия : поэзия: стихотворения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2332
931862
  Петров В.П. Осенняя метель : првести / Михаил Петров;. – Москва : Современник, 1986. – 187 с.
931863
   Осенняя пастораль : И другие романы финских писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 734с. – (Б-ка финской лит-ры)
931864
  Далидович Г.В. Осенняя перекличка : повести / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. И.Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 344 с.
931865
  Гончарова Т.А. Осенняя песня / Т.А. Гончарова. – Омск, 1963. – 38с.
931866
  Вольнов А. Осенняя полоса / А. Вольнов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 271 с.
931867
  Шостко В.В. Осенняя работа / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1977. – 103с.
931868
  Цаголова Н.А. Осенняя радуга / Н.А. Цаголова. – Л, 1978. – 80с.
931869
  Каралийчев А. Осенняя сказка / А. Каралийчев. – Москва, 1980. – 48с.
931870
  Павлова Е.Е. Осенняя скрипка : рассказы, воспоминания / Е.Е. Павлова. – Ярославль : Верхне-Волжское издательство, 1980. – 222 с.
931871
  Бергман И. Осенняя соната / И. Бергман. – М, 1988. – 253с.
931872
  Кава В.И. Осенняя стежка : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1981. – 286 с.
931873
  Козловский Я.А. Осенняя страда / Я.А. Козловский. – М, 1979. – 255с.
931874
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1970. – 246с.
931875
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – М., 1976. – 207с.
931876
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1985. – 399с.
931877
  Васильев С.А. Осенняя тетрадь / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 78с.
931878
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР : Таблицы для определения растений, цветущих осенью / П.Ф. Маевский; Под ред. В.В. Алехина. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 124с.
931879
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва, 1961. – 151с.
931880
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский. – 6-е изд. – Москва : Изд. Учебного маг. "Начальная школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, (бывш. М.Н. Лаврова ), 1887. – [2], 130 с. : ил.
931881
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский // Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / П.Ф. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – [2], 130 с. : ил.
931882
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих осенью / Сост. П. Маевский ; [Предисл. Б. Федченко]. – 6-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. – 138 с.
931883
  Лиханов А.А. Осенняя ярмарка. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1972. – 368с.
931884
  Горбунов А.К. Осенцы / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1980. – 95с.
931885
  Суслопарова Ф.А. Осень - свадебная пора / Ф.А. Суслопарова. – М., 1972. – 159с.
931886
  Ба Цзинь Осень / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 528 с.
931887
  Прилежаева М.П. Осень / М.П. Прилежаева. – Москва, 1977. – 224с.
931888
  Грехова Н.М. Осень / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1978. – 79с.
931889
  Щербина И.Г. Осень 1993 года: правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.17-23
931890
  Рожков Е.Ф. Осень без любви / Е.Ф. Рожков. – М, 1980. – 304с.
931891
  Матковски Д. Осень белых голубей / Д. Матковски. – Москва : Советский писатель, 1980. – 526 с.
931892
  Матковски Д. Осень белых голубей : романы / Думитру Матковски ; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 415 с.
931893
  Щеглов Л.С. Осень в Алма-Ате / Л.С. Щеглов. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
931894
  Цветнов А.И. Осень в Белецком / А.И. Цветнов. – Горький, 1960. – 188с.
931895
   Осень в Болдине [Ізовидання] : [комплект открыток]. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 8 л. : 8 откр.
931896
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
931897
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Москва : Современник, 1983. – 575 с.
931898
  Иноземцева Т.Н. Осень в ладонях / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 48с.
931899
  Шугаев В.М. Осень в Майске. / В.М. Шугаев. – М., 1967. – 96с.
931900
  Волокитин Н.И. Осень в Мысах / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1983. – 312 с.
931901
  Виан Борис Осень в Пекине : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.;Сост. и предисл. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1997. – 544c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-035-3 (т.1)
931902
  Сальковский В.А. Осень в Плетневе / В.А. Сальковский. – Смоленск, 1961. – 127с.
931903
  Мазинани Осень в поезде : роман / Мазинани, Мухаммад-Казем // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 195-222. – ISSN 1130-6545
931904
  Хруцкий Э.А. Осень в Сокольниках / Э.А. Хруцкий. – М, 1984. – 304с.
931905
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – М, 1972. – 287с.
931906
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1986. – 78с.
931907
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Москва, 1954. – 280с.
931908
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Воронеж, 1955. – 248с.
931909
  Костыря И.С. Осень голубого залива. Новеллы. / И.С. Костыря. – Донецк, 1968. – 139с.
931910
  Карпов Михаил Осень древней столицы // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 2 (37) : лето. – С. 66-77. – ISSN 1681-7559
931911
  Прево Э.М. Осень женщины / Э. Прево. – Киев : Украина, 1993. – 384 с. – В изд. также: Доминик / Э. Фромантен. – (Библиотека любовного романа)
931912
  Прево М. Осень женщины : Исповедь молодого человека; Осень женщины; Пьер и Тереза / Марсель Прево. – Київ : Борисфен, 1995. – 495с. – ISBN 5-7707-7624-2
931913
  Курляндский А.Е. Осень золотая и другие истории для взрослых и не очень... / А.Е. Курляндский. – М., 1989. – 45с.
931914
  Сергуненков Б.Н. Осень и весна : записки лесника / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград : Лабиринт, 1979. – 272с.
931915
  Халил Зейнал Осень и я : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1967. – 79 с.
931916
  Карманов Д. Осень Мушаррафа // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 53-56


  Внутрішні проблеми в Пакистані
931917
  Жемчужников В.Б. Осень на двоих / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1967. – 130с.
931918
  Казанов Б.М. Осень на Шантарских островах / Б.М. Казанов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 255 с.
931919
  Моисеева К.М. Осень Овидия Назона / К.М. Моисеева. – М, 1983. – 191с.
931920
  Усенко Таисия Осень открывает горнолыжный сезон // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 78-83 : фото. – ISSN 1998-8044
931921
  Илюшина И. Осень патриарха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 5 (442 ). – С. 40


  В связи с возрастом глава украинских греко-католиков кардинал Любомир Гузар ушел со своего поста. Десять лет, в течение которых он возглавлял церковь, уже называют ее золотым веком
931922
  Тютюнник Ф.Г. Осень пахнет криницею : повести рассказы / Ф. Г. Тютюнник ; пер. с укр. И. Сергеевой. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 254 с.
931923
  Бирштейн А.И. Осень спелая : стихи / Александр Бирштейн. – Одесса : Астропринт, 2018. – 99, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-438-0
931924
  Хейзинга Й. Осень средневековья : Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга; Отв. ред. С.С.Аверинцев. – Москва : Наука, 1988. – 540с.
931925
  Хейзинга Й. Осень Средневековья = Herfsttij der Middeleeuwen : исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; сост. и пер. [с нидерл.] Д.В. Сильвестров ; [науч. коммент., сост. указ. Д.Э. Харитоновича]. – 3-е изд., испр. – Москва : Айрис-пресс, 2002. – 537, [3] с., [4] л. ил. : табл. – Данные тит. л. частично парал. нидерл. - Указ.: с. 509-538. – Библиогр. в примеч.: с. 396-436. – (Библиотека истории и культуры). – ISBN 5-8112-0006-4
931926
  Соколовский А.П. Осень, лет и так далее... / А.П. Соколовский. – Калининград, 1967. – 302с.
931927
  Шукшин В.М. Осенью / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1976. – 327с.
931928
  Богуславский И.Б. Осенью в нашем квартале / И.Б. Богуславский. – Челябинск, 1968. – 111с.
931929
  Баженов Г.В. Осенью в школу / Г.В. Баженов. – М., 1986. – 349с.
931930
  Лановой Б. Осенью вузы недосчитаются преподавателей // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 4 июля (№ 143). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Высшее образование ждёт "антиреформа" в виде повышения нагрузки на доцентов и профессоров с одновременным увольнением молодежи с кафедр.
931931
  Мовчан П.М. Осереддя : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 125 с.
931932
  Поліщук П. Осередки виникнення "Польської підпільної держави" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-123. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена трьом основним осередкам польського цивільного підпілля в 1939-1941 рр. Перший осередок - це землі включені до складу СРСР та Литви з центром у Львові. Другий - це Генерал Губернаторство з центром в Варшаві. Третій - це територія ...
931933
  Гордієнко В.В. Осередки відродження українського православ"я в період нацистської окупації (1941-1944 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізуються погляди угруповань церковних діячів на перспективи становлення і діяльності відродженої в умовах окупації Української православної церкви. Розглядається мотивація дій православних архієреїв.
931934
  Іванчишен В. Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 65-69. – ISSN 2309-9356


  В статті розглянуто й проаналізовано каменотесний промисел в с. Буша на Східному Поділлі . Зібрано відомості про народних майстрів, досліджено асортимент кам"яних виробів господарського-вжиткового та сакрального призначення. В статье рассмотрен и ...
931935
  Половна-Васильєва Осередки нонконформізму Дніпропетровщини другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-254. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розкрито поняття нонконформізму в українському мистецтві. Розглянуто осередки нонконформізму Дніпропетровщини у період другої половини ХХ століття у контексті цього мистецького руху в країні. Визначено характерні особливості творчості місцевих ...
931936
  Анащенко А.В. Осередки поширення стародавніх сортів соняшника на території СНД // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено кілька осередків поширення стародавніх форм соняшника, які можуть служити донорами стійкості та інших господарсько-цінних ознак.
931937
  Бабич О.І. Осередки рукописного книготворення в Києво-Печерському монастирі домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 42-46


  Досліджується виникнення та час існування осередків рукописного книготворення в Києво-Печерському Appearing and existence of manuscript book making centres of the Kyiv Caves Monastery in the pre-Mongolianeriod are researched. В статье исследуется ...
931938
  Горенко Л.І. Осередки українського шляхетства Харкова 30–50-х років XIX століття в контексті національного культурного відродження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 95-105
931939
  Сімонов С.С. Осередок "Союзу польського народу" в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 89-102. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
931940
  Павліченко Н. Осередок авангарду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  140-річчя з Дня народження Казимира Малевича.
931941
  Любіцева О.О. Осередок духовності / О.О. Любіцева, Н.В. Пелешенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Географія ; Вип. 48)


  Розкрито історико-культурну роль Київського будинку вчителя.
931942
  Селівачова Наталя Осередок духовності й культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 57-58. – ISSN 0130-5263
931943
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність до 2006 р.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 181-191


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період до 2006 ...
931944
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність з 2006 року) / В.О. Шевченко, Н.А. Овсяннікова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 50-57


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період після 2006 ...
931945
  Калакура Я. Осередок українознавства в Мюнхені / Я. Калакура, І. Краснодемська // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 424-431
931946
  Лисицкий С.Ф. Осередь / С.Ф. Лисицкий. – Воронеж, 1973. – 79с.
931947
  Лоос І.І. Осесиметрична деформація гнучких ортотропних конічних оболонок змінної товщини в нестаціонарному магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається напружено-деформівний стан гнучкої ортотропної конічної оболонки в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз отриманих результатів оболонки змінної товщини. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The ...
931948
  Мартиненко М.А. Осесиметрична задача для пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про напружений стан пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних інтегральних рівнянь відносно ...
931949
  Алексанодрович І.М. Осесиметрична задача Коші для рівняння Геймгольца / І.М. Алексанодрович, О.В. Войтович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 162-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано розв"язок осесиметричного рівняння Гельмгольца через довільну аналітичну функцію. Розглянуто питання єдиності розв"язку задачі Коші для цього рівняння та сформульована оцінка стійкості розв"язку в класі обмежених розв"язків.
931950
  Гавриленко О.В. Осесиметрична задача співудару твердого сферичного тіла з поверхнею каверни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 47-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується процес ударної взаємодії твердого сферичного тіла з поверхнею сферичної порожнини. Сформульовано нестаціонарну змішану крайову задачу з відомою границею, розв"язок якої зводиться до спільного розв"язування нескінченної системи ...
931951
  Крохмаль П.А. Осесиметрична задача теорії пружності в переміщеннях для тора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Отримано точний розв"язок граничної задачі теорії пружності в переміщеннях для тора в осесиметричному випадку. Поставлену задачу зведено до розв"язання скалярної та векторної граничних задач. Скалярна задача є задачею Дірихле для осесиметричної ...
931952
   Осесиметричне кручення тонких кілець довільного профілю / О.Г. Куценко, Г.В. Куценко, О.М. Харитонов, І.Ю. Васильєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянута задача про осесиметричне кручення тонкого кільця. Наведені вирази для компонент вектора зміщень та тензора напружень. Знайдено жорсткість на кручення кільця довільного профілю. Результати апробовані за допомогою моделювання методом ...
931953
   Осесиметричне кручення тонких кілець під дією різних силових факторів / О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, А.Г. Куценко, П.В. Дикий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянута задача про осесиметричне кручення тонкого кільця під дією різних силових чинників, а саме: поздовжніх сил, радіальної сили та тиску, прикладеного до його внутрішньої бічної поверхні. Для вказаних навантажень шляхом узагальнення раніше ...
931954
  Гайдай О.В. Осесиметричний рух жорсткого кругового кільця у в"язкій рідині Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається осесиметрична задача про обтікання жорсткої кільцевої пластини стоксовим потоком в"язкої рідини. Розв"язок задачі шукається в троїдальних координатах за допомогою інтегрального перетворення Мелера-Фока та апарату парних інтегральних ...
931955
  Григоренко О. Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови / О. Григоренко, Т. Єфімова, Ю. Коротких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  На базі уточненої теорії Тимошенка – Міндліна досліджуються вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідних матеріалів із несиметричною будовою відносно серединної поверхні. Вивчається вплив різних законів зміни механічних ...
931956
  Вахоніна Л.В. Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тонким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 145-158 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
931957
  Лібов Д. Осесиметричні коливання циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі описаний метод точного розв"язку задачі про вимушені коливання циліндра скінченої довжини. На основі метода суперпозиції з часткових розв"язків рівнянь руху в циліндричних координатах будуються такі вирази для переміщень і напружень, які ...
931958
  Гриліцький Д.В. Осесиметричні контактні задачі термопружності / Д.В. Гриліцький, Б.Г. Шелестовський. – Львів, 1974. – 113 с.
931959
  Киричок І.Ф. Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами при врахуванні температурної залежності властивостей матеріалів / І.Ф. Киричок, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено результати чисельного дослідження вимушених резонансних осесиметричних коливань і вібророзігріву циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами. Досліджено вплив температурної залежності комплексних характеристик пасивного і ...
931960
  Токовий Ю.В. Осесиметричні температурні напруження у пружному скінченному циліндрі за нагріву частини бічної поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 236-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до побудови аналітичного розв"язку осесиметричної задачі термопружності для суцільного циліндра скінченної довжини у випадку нагріву частини бічної поверхні. З використанням методу перехресної суперпозиції розв"язок задачі для ...
931961
  Журавель А.Е. Осесимметричная деформация конических конструктивно-ортотропных оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Журавель А. Е.; АН УССР, ин-т механ. – К., 1966. – 7л.
931962
  Куценко Г.В. Осесимметричная деформация толстостенной тероидальной оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Куценко Г.В.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1968. – 16л.
931963
  ПарийскийВ.С Осесимметричная задача о консолидации многослойных сред / ПарийскийВ.С, В.С. Никишин. – М., 1976. – 56с.
931964
  Шевченко Ю.Н. Осесимметричная задача о телопвых напряжениях при переменном модуле упругости : Автореф... канд. техн.наук: / Шевченко Ю. Н.; АН УССР, Ин--т строит. механ. – К., 1958. – 12л.
931965
  Березанцев В.Г. Осесимметричная задача теории предельного рвновесия сыпучей среды / В.Г. Березанцев. – Москва, 1952. – 120с.
931966
  Бойченко Г.А. Осесимметричная задача теории упругости / Г.А. Бойченко. – Москва, 1965. – 44 с.
931967
  Акопян Рафаель Рубенович Осесимметричная задача теории упругости для многослойного трансверсально-изотропного полупространства : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Акопян Рафаель Рубенович; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 1977. – 19л.
931968
  Вайсфельд Н.Д. Осесимметричная смешанная задача теории упругости для полого дважды усеченного конуса / Н.Д. Вайсфельд, А.В. Реут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено точное решение осесимметричной смешанной задачи теории упругости для дважды усеченного кругового полого конуса с учетом его собственного веса. Предполагается, что по коническим поверхностям заданы условия гладкого контакта. По сферическим ...
931969
  Мольченко Л.В. Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью / Л.В. Мольченко, И.И. Лоос
931970
  Васильев В.В. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев В.В.; АН УССР. Ин-т металлокерамики и спец. сплавов. – Киев, 1962. – 11л.
931971
  Чернышенко И.С. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения при конечных прогибах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернышенко И.С. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с.
931972
  Брусиловская Галина Алексеевна Осесимметричные задачи динамики упругого цилиндра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Брусиловская Галина Алексеевна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1974. – 10л.
931973
  Быков Д.Л. Осесимметричные задачи статики пологих сферических оболочек при упругих и упруго-пластических деформациях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быков Д.Л.; АН СССР. – М, 1960. – 7л.
931974
  Потудин О.В. Осесимметричные задачи теории упругости разномодульных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.022 / Потудин О.В.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1969. – 18л.
931975
  Шклярчук Ф.Н. Осесимметричные колебания оболочек вращения, частично заполненных жидкостью : Автореф... канд. техн.наук: / Шклярчук Ф.Н.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1967. – 12л.
931976
  Грилицкий Д.В. Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости / Д.В. Грилицкий, Я.М. Кизыма. – Львов : Вища школа, 1981. – 136 с.
931977
  Лялин В.М. Осесимметричные пластические течения анизотропных и неоднородных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Лялин В.М.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1972. – 16л.
931978
  Ахмедьянов И.С. Осесимметричные упругие и упруго-пластические деформации сферических оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Ахмедьянов И.С.; Моск. авиац. ин-т им.Серго Орджоникидзе. – М., 1964. – 15л.
931979
  Шулемович В.М. Осесимметричный турбулентный пограничный слой на шероховатом цилиндре. : Автореф... канд. техн.наук: 01.24 / Шулемович В.М.; АН СССР. Сиб. отд. Сов. Ин-та теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
931980
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 606 с.
931981
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – 2-е изд., испр. и доп. – Орджоникидзе : Ир, 1974. – 486 с.
931982
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести и рассказы / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1965. – 399 с.
931983
  Цагараев М.Н. Осетинская быль / М.Н. Цагараев. – М, 1974. – 224с.
931984
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести, рассказы, этюды / М.Н. Цагараев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1975. – 575 с.
931985
  Цабаев Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Осетинская книга : Библиография / Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Цабаев. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 140с.
931986
  Коста Хетагуров Осетинская лира / Коста Хетагуров. – Москва, 1977. – 335 с.
931987
  Хетагуров Коста Осетинская лира / Коста Хетагуров ; [вступ. ст. Н. Тихонова, с. 7-24]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 336 с.
931988
   Осетинская литература. – Москва, 1952. – 363 с.
931989
  Качмазов Е.Я. Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Качмазов Е.Я.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
931990
  Ахвледиани Г.С. Осетинская рукопись / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1926. – 97с.
931991
  Мамиев Григорий Алексеевич Осетинская советская литература (Путь развития и основные проблемы) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Мамиев Григорий Алексеевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 40л.
931992
  Тедеты Р.К. Осетинская советская поэзия 20-х годов / Р.К. Тедеты. – Цхинвали, 1975. – 246с.
931993
  Озеров Л.А. Осетинская тетрадь / Л.А. Озеров. – Орджоникидзе, 1972. – 174с.
931994
   Осетинская филология. – Орджоникидзе, 1984. – 143с.
931995
  Хамицаева Т.А. Осетинские народные исторические песни. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамицаева Т.А.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1968. – 24л.
931996
   Осетинские народные сказки. – Москва : Художественная литература, 1951. – 216 с.
931997
   Осетинские народные сказки. – Москва : Художественная литература, 1959. – 423 с.
931998
   Осетинские народные сказки. – М, 1973. – 598 с.
931999
  Бязыров А.Х. Осетинские народные сказки. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Бязыров А.Х.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
932000
   Осетинские сказки. – Москва, 1958. – 303 с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,