Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
919001
   " Перспективи ринку підйомних споруд у контексті інтеграційних процесів" (за результатами Одеського міжнародного форуму) // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-9
919002
  Клименко Н.Ф. [Перспективи неоелліністичних лінгвістичних та перекладознавчих студій в Україні] / Н.Ф. Клименко, А.О. Савенко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 20-52


  У статті йдеться про стан неоелліністичних лінгвостилістичних та перекладацьких студій в Україні. Окреслено етапи нагромадження перекладів художньої літератури сучасної Греції в Україні, ознайомлення українського читача з процесом ії встановлення, ...
919003
  Петерсон В.Е. Перспектива / В.Е. Петерсон. – М, 1970. – 183с.
919004
  Макарова М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова. – М., 1989. – 190с.
919005
  Харламова Г. Перспектива 2030 для України: безпека майбутнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Назріло питання для України заглянути в майбутнє з позиції урахування поглядів на майбутнє, які поділяє світ та авторитетні міжнародні держави. В статті розглядається можливість навігації до 2030 року в аспекті економічної, екологічної, демографічної ...
919006
   Перспектива використання фототрофічних пурпурових сіркобактерій у біологічній очистці води від сірководню / Л.Я. Кіт, І.М. Баран, О.Р. Кулачковський, С.П. Гудзь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
919007
  Клець М.В. Перспектива економічного співробітництва України з країнами Східної Європи. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
919008
  Цирюк О.І. Перспектива застосування агоністів PPARv меланіну та піоглітазону при тривалій гіпоацидності шлунка / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 185-188. – ISSN 1727-7485
919009
  Затулко К. Перспектива імплементації інституту незалежних директорів в українське законодавство // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7069-28-6
919010
  Гурбанов Р.А. Перспектива присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и влияние этого присоединения на отношения органов правосудия Европейского Союза и Совета Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 109-118. – ISSN 1812-8696
919011
  Алексеев О.Н. Перспектива развития авиационно-технической судебной экспертизы // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 7-12. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
919012
  Коваленко А.В. Перспектива развития народного хозяйства Оренбургской области / А.В. Коваленко. – Оренбург, 1973. – 32с.
919013
  Казбарас Р. Перспектива развития розничной торговой сети в городе Вильнюсе : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Казбарас Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 21л.
919014
  Клименко Д.Т. Перспектива развития Украины в контексте теории Х. Маккиндера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 19-21
919015
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
919016
  Солодова К. Перспектива регулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7069-17-0
919017
  Скоп Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-20. – Бібліогр.: 24 назв.
919018
  Михалюк Н. Перспектива співпраці України та НАТО у контексті транскордонного співробітництва із Молдовою // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 395-400. – ISBN 978-83-64286-14-8
919019
  Каратнюк Д. Перспектива створення міжнародного трибуналу для суду над піратами // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
919020
  Симоненко І.М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам"яті // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 41-47
919021
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
919022
  Тонков Е.В. Перспектива, как средство воспитания у школьников коммунистического отношения к труду. (На прим. и опыте работы сел. школ). : Автореф... канд. пед.наук: / Тонков Е.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 21л.
919023
   Перспективи // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 128-130. – ISBN 978-966-01-0468-6
919024
   Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, -1996. – ISSN 2310-2896
№ 1 (63). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: філософія, політологія, соціологія)
919025
   Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2310-2896
№ 2 (64). – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: філософія)
919026
   Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2310-2896
№ 3 (65). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: філософія)
919027
   Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2310-2896
№ 4 (66). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політологія)
919028
   Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2310-2896
№ 1 (67). – 2016. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: соціологія)
919029
  Ляшенко Т.М. Перспективи "русского мира" в країнах Центральної Азії на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 84-100
919030
  Вишньов В. Перспективи "ядерного майбутнього" Японії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 59-61.
919031
  Кашкарьов О А. Перспективи автоматизованого аналізу наукових досліджень // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 74-76. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
919032
  Геєць В.М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
919033
  Кравченко О. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 175-181. – ISSN 1026-9932
919034
  Стефанчук М. Перспективи адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері правового регулювання ідентифікації фізичної особи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 173-181. – ISSN 1026-9932
919035
  Немержицький Є. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади / Є. Немержицький, Ф. Шульженко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 35-39
919036
  Присяжнюк І.І. Перспективи антикорупційної освіти прокурорів у Національній академії прокуратури України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7220-89-2
919037
  Монастирський Г. Перспективи багатофункціональності економічного розвитку сільських поселень // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
919038
  Ігнатюк М. Перспективи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 164-170. – ISSN 2224-9516
919039
  Гришина К.А. Перспективи британсько-російських відносин у висвітленні часопису "Вісник Європи" 1885 року // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 180-185. – ISBN 978-966-02-7653-6
919040
  Шаров О. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 12-19
919041
  Нечитайло В.А. Перспективи введення в культуру Iris hungarica Waldst. et Kit як нової декоративної рослини : біологія / В.А. Нечитайло, В.П. Погребенник, О.Г. Молдованова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-27 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
919042
  Майнарович В. Перспективи вдосконалення правового регулювання діяльності Аграрного фонду // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 229-232. – ISBN 978-966-7957-18-6
919043
  Шевченко Т. Перспективи вдосконалення правового регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-60.
919044
  Боршуляк І. Перспективи вдосконалення правового регулювання служби в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 37-43
919045
  Катеринчук І.П. Перспективи вдосконалення системи органів управління адаптацією права України до законодавства ЄС // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 38-42


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
919046
  Магновський І.Й. Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 113-118. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
919047
  Мярковський А.І. Перспективи вдосконалення фінансового регулювання в Україні: глобальні виклики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 7-19. – ISSN 2305-7645
919048
  Костюк Ю. Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-53
919049
  Комарова Л.О. Перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 22-28


  У статті розглянуті перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, лексичні одиниці семантичного поля - "нанотехнології", обстежений ...
919050
   Перспективи видобутку вуглеводнів у південно-західній частині Одеського регіону Північного Причорномор"я України / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, А.І. Самсонов, Л.М. Шатохіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 213-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
919051
  Заєць О.І. Перспективи викладання спецкурсів з проблем правового забезпечення земельної реформи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-419-269-6
919052
  Овод А.П. Перспективи викладення господарського кодексу України в новій редакції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 179-184
919053
  Чебан М.Г. Перспективи використанна біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 13 : фото
919054
  Клименко М. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму / М. Клименко, С. Мороз, О. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати випробування кипарисовика Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в умовах степового Криму. Показано, що він цілком стійкий в даних грунтово-кліматичних умовах і відповідно до його біоекологічних особливостей є ...
919055
  Адамчук В.В. Перспективи використання автомобільного шасі в агропромисловому виробництві / В.В. Адамчук, С.П. Погорілий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
919056
  Цвелих Є.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на Закарпатті // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 321-323. – ISBN 978-966-285-361-2


  Сучасні політико-економічні реалії поставили перед господарством України велику кількість завдань, вирішення яких потребує нових підходів та нестандартних вирішень. Фактична війна з Росією – колишнім монополістом на українському ринку ...
919057
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень
919058
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 27
919059
  Власенко О.Г. Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод / О.Г. Власенко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 94-108. – ISSN 2306-5680
919060
  Палапа Н.В. Перспективи використання вітчизняного та зарубіжного досвіду для реалізації програми збалансованого розвитку сільських територій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 53-57. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
919061
   Перспективи використання вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії / С.В. Прилуцька, О.В. Ременяк, А.П. Бурлака, Ю.І. Прилуцький // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 5-9. – ISSN 1562-1774
919062
  Поліщук В.В. Перспективи використання ГІС-технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву і формування якості вод річкового басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 34-42


  Запропонована в роботі методика дослідженнь дозволяє комплексно оцінити перебіг руслових процесів річок вказаного басейну.
919063
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
919064
  Лавренчук В.А. Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С.32-36. – ISSN 2306-6792
919065
  Кичко І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки / І. Кичко, А. Холодницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей економічної діяльності, тенденції розвитку інвестиційних процесів, ...
919066
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
919067
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
919068
  Кучко О.Є. Перспективи використання методу формування вибірки webRDS для дослідження інтернет-спільнот // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
919069
  Король А.В. Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання / А.В. Король, Т.А. Кравцова, О.М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Подано визначення терміна "мобільне навчання". Проаналізовано переваги та недоліки цього виду навчання, можливості та особливості впровадження мобільного навчання у вищих навчальних закладах. Визначено ключові моменти використання мобільних пристроїв у ...
919070
  Кухта П.В. Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано та проаналізовано сучасні підходи до оцінювання вартості власного капіталу підприємства за до-помогою моделі ціноутворення на ринку капіталів. Досліджено можливості та обґрунтовано доцільність застосування цієї аналітичної моделі в ...
919071
  Рудніченко Є.М. Перспективи використання нетрадиційних методів управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах / Є.М. Рудніченко, С.Й. Ядуха, І.В. Лісовський // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 40-46. – ISSN 2218-1199
919072
  Безносюк А. Перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 33-40. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
919073
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
919074
  Тяжкороб І.В. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39-40
919075
  Лютак О.М. Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.В. Баула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 221-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
919076
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
919077
  Щербак А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 83-91. – ISSN 1993-6788
919078
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
919079
  Лижаченко Н. Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту / Н. Лижаченко, В. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Завалівське родовище експлуатується на даному етапі як комплексний об"єкт. Традиційно на родовищі розробляються графітові руди. Як супутні корисні копалини використовуються лише кварцити та чарнокіти, складуються гранатові руди. Решта супутніх ...
919080
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
919081
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
919082
  Задорожний Ю. Перспективи використання Римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
919083
  Єгоров І. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні / І. Єгоров, С. Лихолет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних ...
919084
  Лобода Дмитро Леонідович Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Лобода Дмитро Леонідович, Черкашина Катерина Федорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
919085
  Лобода Д.Л. Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Д.Л. Лобода, К.Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
919086
  Назаровець С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
919087
  Федічев В.М. Перспективи використання сил і засобів військової культури в інтересах підвищення бойової готовності Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-45
919088
  Адаменко М.Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – (Економічні науки)
919089
  Спіцин Є. Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему застосування технології навчання з використанням словників для забезпечення ефективності навчання іноземних мов. Розкрито суть розробленої словникової технології навчання, у якій взаємопов"язані мета, функції, зміст, ...
919090
  Ілющенко І.О. Перспективи використання сучасних картографічних комплексів для оперативного картографування / І.О. Ілющенко, О.В. Щеглов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 379-380
919091
  Волошин О.І. Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід / О.І. Волошин, І.Ю. Потапчук, О.В. Жевжик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 33-43. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
919092
  Мельник А.В. Перспективи використання технологій GOOGLE EARTH для розвитку геоінформатики : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 1561-4980
919093
  Деделюк К. Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контескті споживання енергетичних ресурсів ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 135-141. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
919094
  Закутинська І.І. Перспективи використання туристичного потенціалу м. Івано-Франківська під час проведення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 170-174. – Бібліогр.: 6 назв.
919095
  Корнієнко Я.М. Перспективи виробництва та ефективність використання гуміновмісних органо-мінеральних добрив в Україні / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 45-52 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
919096
  Кормош С.М. Перспективи вирощування перцю солодкого типу паприки в умовах низинної агрокліматичної зони Закарпаття // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 154-155. – ISBN 978-966-924-274-7
919097
  Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-02-6
919098
  Маркевич К. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / [Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. імені Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
919099
  Боцуляк І.В. Перспективи виявлення родовищ фосфоритів жовнового типу у вендських відкладах на території Середньої Лівобережної Наддністрянщини : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25 : Табл. – (Геологія ; Вип. 20)


  На основі результатів геологічної зйомки території Середньої Лівобережної Наддністрянщини зроблено висновок про перспективність геологічного вивчення джуржівських шарів нагорянської світи венду як сировини для виготовлення калійно-фосфатного меліоранта ...
919100
  Михайлов В.А. Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.Г. Біляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб"ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують ...
919101
  Непорожня Н. Перспективи відкриття кафедри україністики в Литві // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 199-205. – ISBN 966-7586-04-09
919102
  Шнюков Є.Ф. Перспективи відкриття родовищ лікувальних грязей (пелоїдів) в українському секторі глибоководної області Чорного моря / Є.Ф. Шнюков, В.О. Ємельянов, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 43-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
919103
  Кончин В.І. Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологвчних і ціннісних зрушень в світовому господарстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 30-43
919104
  Бурковський О.П. Перспективи відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 22-26 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
919105
  Бодак Н. Перспективи відновлення смертної кари в Україні // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 99-102. – ISBN 978-966-2075-20-5
919106
  Кириленко І.Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
919107
  Кричун П.М. Перспективи вітчизняного аудиту та виклики на шляху до входження в ЄС // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-611-01-0721-1
919108
  Сичов Б. Перспективи впливу введення біометричних ID-посвідчень особи на правову культуру українців // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 60-62


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
919109
  Батковський В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 3-9.
919110
  Савенкова В. Перспективи впровадження Базель ІІІ та комплаєнс контролю у банківську систему України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-163. – ISBN 978-617-7069-14-9
919111
  Кайданник О. Перспективи впровадження державно-приватного партнерства на комунальних підприємствах // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 126-137. – ISSN 1818-5754
919112
  Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов"язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О. Рогова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-67.
919113
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
919114
  Олійник Я.В. Перспективи впровадження і розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 104-107
919115
  Остапчук Ю.М. Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 24-27
919116
  Третяк Д. Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З метою пошуку шляхів інноваційного розвитку особистого страхування було узагальнено проблеми та стримуючи чинники, які не дозволяють розвиватися особистому страхуванню як окремій галузі страхування. До цих проблем віднесено: відсутність розвиненої ...
919117
  Стаховський Л.М. Перспективи впровадження інноваційних процесів у сферу послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 63-65. – ISBN 978-617-645-234-8
919118
  Кізлевич А. Перспективи впровадження інституту префектів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 225-227
919119
  Лайко О. Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
919120
   Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні / К.О. Горова, Д.А. Горовий, І.Ю. Марченко, К.Г. Романченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (17). – C. 74-78. – ISSN 2226-8820
919121
   Перспективи впровадження сучасних інновацій в освітню діяльність університету / В.М. Запорожан, В.Й. Кресюн, О.П. Рогачевський, О.В. Чернецька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
919122
  Жалдак Г.П. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
919123
  Вонсович О.С. Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 66-71. – ISSN 2077-1800
919124
  Вишньов В.М. Перспективи встановлення ірано-ізраїльського ядерного стримування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 485-495
919125
  Ігнатовський Є. Перспективи вступу Туреччини до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 6-8
919126
  Тарасюк Б. Перспективи вступу України в ЄС і НАТО: організаційно - правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-9.
919127
  Рижков М.М. Перспективи вступу України до Європейського Союзу на сучасному етапі / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 29-31.
919128
  Липова Т.В. Перспективи вступу України до Світової Організації Торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 374-377
919129
  Кузьменко О.М. Перспективи втілення трансчасового інваріанту ідеї університету в умовах розгортання сучасних мегатенденцій цивілізаційного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 165-167


  Втілення ідеї Університету у ії трансчасовому інваріанті вбачається можливим завдяки інституалізації структур громадянського суспільства як зовнішнього регулятиву, який актуалізує суспільну відповідальність університетів через політику звітності та ...
919130
  Ліхоліт О.В. Перспективи входження України до європейського науково-технологічного простору / О.В. Ліхоліт, А.О. Ліхоліт // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 224-236


  Аналізуються тенденції і процеси формування загальноєвропейського наукового та інформаційного простору в умовах посилення глобалізації. Дана оцінка участі України у міжнародній науково-технологічній кооперації на сучасному етапі.
919131
  Куровець І. Перспективи газоносності та прогнозні видобувні ресурси "сланцевого" газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна) / І. Куровець, Ю. Крупський, В. Чепіль // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 7-15 : карта. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 0869-0774
919132
  Дьомін Ю. Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 54-59. – ISSN 2311-6676
919133
   Перспективи геонауки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українські й білоруські вчені обговорили перспективні наукові розробки у сфері геонауки.
919134
  Миколенко А. Перспективи глобального економічного лідерства Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 213-215
919135
  Резнікова О.О. Перспективи глобального розвитку у 2014 році: висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 169-174. – ISSN 2306-5664
919136
  Слісаренко І.Ю. Перспективи громадського мовлення в Україні у контексті суспільно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються відношення між владою і пресою в Україні з огляду на міжнародний досвід.
919137
  Шоріна Т.Г. Перспективи дегуманізації в контексті відповідальності історії та філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 56-58
919138
  Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальниз закладів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
919139
  Бегма В.М. Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки / В.М. Бегма, Д.О. Філіп // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 15-19. – ISSN 2306-5664
919140
  Кресіна І.О. Перспективи децентралізації влади у контексті регіональної політики України. Чи йдемо в Європу? / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 12-17. – ISSN 2306-9082
919141
  Корсак Р.В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015-2020 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 86-88. – ISSN 2076-1554
919142
  Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
919143
  Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на досвіді ФРН) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 145-149. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 0132-1331
919144
  Коць О.О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О.О. Коць, І.І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 173-177. – ISSN 2221-755X
919145
  Гернего Ю. Перспективи для банківського кредитування інноваційного розвитку в Україні // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-347-084-9
919146
  Пунда О. Перспективи договірного регулювання донорства крові та її крмпонентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.84-86
919147
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
919148
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
919149
  Сбродов О.О. Перспективи дослідження архіву В.М. Бейліса // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 19-22. – ISSN 1608-0599
919150
  Якименко М. Перспективи дослідження картини світу японської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 334-338. – ISBN 966-638-142-7
919151
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
919152
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 33-36


  У статті розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
919153
  Шевчук В.О. Перспективи дослідження специфіки державно-правового устрою Київської Русі в порівнянні з державно-правовим устроєм інших країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
919154
  Забіяка І.М. Перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка : постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С.182-183.
919155
  Хитра О.В. Перспективи досягнення валютної самоокупності спільних підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні умови досягнення валютної самоокупності спільних підприємств. Проаналізовано найбільш типові канали надходження і витрат валютних коштів спільними підприємствами України. Запропоновано підхід до формування стратегії розвитку валютних ...
919156
  Скрипник А.В. Перспективи досягнення світових стандартів споживання м"яса в Україні / А.В. Скрипник, М.А. Родина, Л.В. Воловоденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 95-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
919157
  Литвин М.В. Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 24-33. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
919158
  Тертична О.В. Перспективи екологічних досліджень Dermanyssus Gallinae (De Geer, 1778) у птахівництві / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 142-147 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
919159
  Шкабара Т.Л. Перспективи екологічно орієнтованого товарного виробництва в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 233-244. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
919160
  Химинець В.В. Перспективи еколого-економічного розвитку Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
919161
   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
919162
  Харазішвілі Ю. Перспективи економічного зростання в 2003 і 2004 роках: реальність і можливість : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
919163
  Резнікова Н.В. Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 231. – С. 81-85. – ISSN 1562-0808
919164
  Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 237-243. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
919165
  Клець М.В. Перспективи економічного співробітництва України з країнами Сходної Європи : Дис... канд економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.125-135
919166
  Скріпцов А.В. Перспективи економічної взаємодії України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються найважливіші напрями економічної взаємодії України та Німеччини.
919167
   Перспективи економічної співпраці Центральної і Східної Європи після кризи: новий вимір : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 39-49. – ISSN 1810-3944
919168
  Хоменко І.В. Перспективи електрифікації сільского господарства та її економічний ефект / І.В. Хоменко, І.Й. Дорош. – Київ, 1966. – 62с.
919169
   Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія / Земляний Н.Г. [ та ін.] ; за заг. ред. А.Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, регіональний філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : РФ НІСД, 2008. – 208 с. – ISBN 966-554-145-5
919170
  Стойко О.М. Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 400-407. – ISSN 0869-2491
919171
  Мошненко О.О. Перспективи Європейської інтеграції музичної культури та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження (на прикладі музичної культури сучасної Німеччини) : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мошненко Олександр Олександрович ; М-во культури і мистецтв України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв
919172
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
919173
  Ющенко Н.Л. Перспективи забезпечення енергопостачання внаслідок переробки сміття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 107-110. – ISBN 978-966-7496-99-9
919174
  Овчаренко Р.В. Перспективи законодавчого вирішення проблем реформування національної системи технічного регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92.
919175
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
919176
  Теремецький В.І. Перспективи законодавчого розширення меж судового контролю за діяльністю Національної гвардії України / В.І. Теремецький, Т.О. Байрачна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 130-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
919177
  Костіна І.С. Перспективи залучення інвестицій з країн Близького Сходу в економіку України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 42-44
919178
  Клименко А.С. Перспективи залучення іноземних інвестицій на страховому ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 366-367. – ISBN 978-966-188-219-4
919179
  Фалович В.А. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 170-177. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
919180
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
919181
  Кириленко О. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 86-100. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
919182
  Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні різновиду нормування, спеціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель (землевпорядного нормування). Формулюються пропозиції щодо суб"єктів, об"єктів, ...
919183
  Омельчук В. Перспективи запровадження в Україні іпотечного кредитування та його роль у реалізації державної молодіжної житлової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.40-48. – ISBN 966-7800-03-2
919184
  Білас І.Г. Перспективи запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України: організаційно-правовий аналіз виконання плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького саміту ЄС у травні 2015 року // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 163-172
919185
  Коваль О.П. Перспективи запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664
919186
  Зубачова І.С. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 224-229. – ISSN 1563-3349
919187
  Артем"єва Н.П. Перспективи запровадження медіації в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 263-272. – ISSN 2413-6433
919188
  Тильчик В.В. Перспективи запровадження обов"язкового порядку досудового вирішення публічно-правових спорів: зарубіжний досвід та перспективи для України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 96-102. – ISSN 2072-8670
919189
  Корюкалов М.В. Перспективи запровадження стандартів Європейського інструменту сусідства та партнерства у наданні технічної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 14-17
919190
  Сорочишин М.В. Перспективи запровадження шведської моделі вирішення трудових спорів в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 101-106
919191
  Гаркушенко О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов"язань з податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 81-91. – ISSN 2305-7645
919192
  Кошляков О.Є. Перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу недрокористування : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розгялнуто стан проблеми та перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу надрокористування. Показано, що сучасне гідрогеологічне моделювання неможливе без спільного використання картографічних, імовірних та ...
919193
  Ярова Б.М. Перспективи застосування грошової оцінки сільськогосподарських угідь при оцінці ефективності використання земель державної власності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 157-160. – ISSN 2309-1533
919194
   Перспективи застосування екзометаболітів мікроміцетів та анальциму для захисту рослин капусти від фузаріозу / Н.В. Заіменко, Н.П. Дідик, Н.Е. Елланська, Н.А. Павлюченко, О.П. Юношева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
919195
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів.
919196
  Слончак В.О. Перспективи застосування інституту медіації в трудових відносинах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7069-34-7
919197
  Куваєва В.О. Перспективи застосування іт для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження / В.О. Куваєва, В.В. Клепатська // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 15-17. – ISBN 978-617-645-237-9
919198
  Нестерова М. Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 16-20. – ISSN 2078-1016


  Сьогодення вимагає більш ефективної, динамічної системи підготовки спеціалістів для потреб нашого ризикогенного суспільства. Складність прийняття рішень, необхідність діяти швидко та ефективно в умовах тотальної невизначеності - все це потребує певної ...
919199
  Устименко В.А. Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об"єктами публічної власності в Україні / В.А. Устименко, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 80-88
919200
  Бандус В.О. Перспективи застосування парових машин у дослідженнях професора В.О. Добровольського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 47-53. – ISSN 2077-9496
919201
  Марковський В.Я. Перспективи застосування правових позицій Конституційного суду України у розробці мовного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 482-489. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
919202
   Перспективи застосування сейсмічних методів під час пошуків та розвідки нетрадиційних покладів вуглеводнів / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 104-105
919203
  Іванова О.А. Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 212-216


  У статті розглянуто особливості застосування системного моніторингу, згідно з потенціалом наукових методів, актуальних для дослідження сфери соціальних комунікацій, у питанні вивчення літературно мистецької журнальної періодики сучасної України. The ...
919204
  Коваленко Б.В. Перспективи застосування стандартів ISO 14000 в екологічному праві України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-966-7957-18-6
919205
  Платонова О.М. Перспективи застосування технологій дистанційного навчання при викладанні педіатричних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 104-106. – ISSN 1681-2751
919206
  Кропочева Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Наведено приклади використання технологій краудсорсингу в біліотечній діяльності закордонних інформаційних закладів. Визначено етапи проведення краудсрсингового проекту, наголошено на потребі його реалізації на основі взаємодії з соціальними мереживими ...
919207
  Хамрай О.О. Перспективи застосування феноменологічного підходу в описі арабської граматики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 111-117. – ISSN 1608-0599
919208
  Савчук К.О. Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв"язку з агресією з боку Російської Федерації / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 281-285. – ISSN 2219-5521
919209
  Байрак О.М. Перспективи збереження біоти, ландшафтів і грунтів у регіональному ландшафтному парку "Лісостеповий чорнозем" / О.М. Байрак, В.В. Лукіша, В.М. Самородов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 3 назв.
919210
  Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-92 : табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
919211
  Кочержук Д.В. Перспективи змін у методиці виховання естрадного вокаліста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 106-107
919212
  Глівенко С.В. Перспективи змін у структурі української бізнес-еліти в результаті заміщення поколінь // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 55-61. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
919213
  Шумська С.С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
919214
  Запатрина И.В. Перспективи использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 94-102. – ISSN 2072-9480


  Виконано оцінку потенціалу та проведено аналіз можливостей для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
919215
  Хвесик Ю. Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
919216
  Сніжко М. Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 163-169
919217
  Лаба О. Перспективи і проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 26-32. – ISSN 2409-4544
919218
  Клименко Л. Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні / Л. Клименко, Ю. Кондратенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 45-55. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні. У ній аналізуються ...
919219
  Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-80
919220
  Швед В.О. Перспективи ізраїльсько-арабських відносин у контексті сучасних трансформаційних процесів на Близькому Сході [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 43-47. – ISBN 978-966-171-651-2
919221
  Кирилюк Ю.В. Перспективи імплементації торговельної частини угоди про асоціацію України з ЄС // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 117-120. – ISBN 978-966-2188-73-8
919222
  Михайлов В. Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України / В. Михайлов, В. Курило Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-51. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази (МСБ), як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, відтворення їх запасів, так і для об"єктів на стадії геологорозвідувальних ...
919223
  Плішка Т.П. Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 277-283. – ISSN 2078-9165
919224
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26, 30. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку ...
919225
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
919226
  Головко С.Г. Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 42-49. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
919227
  Циновнік А.Є. Перспективи інноваційного розвитку підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 83-85. – ISBN 978-617-645-234-8
919228
  Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-76. – ISSN 1605-7988
919229
   Перспективи інноваційного розвитку України : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 160с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.21). – ISBN 966-542-094-1
919230
  Собкевич О.В. Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС в умовах дотримання національних економічних інтересів / О.В. Собкевич, А.В. Шевченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-108. – ISSN 2220-1394
919231
  Сибіга І. Перспективи інституалізації лобізму в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 223-232
919232
  Іщенко О. Перспективи інтеграції аудіовізуального методу у сучасний формат навчання іноземної мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 218-221. – ISSN 2307-633Х
919233
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
919234
  Пономарьова Л.В. Перспективи інтеграції вищої школи України в міжнародний освітянський простір (Болонський процес) / Л.В. Пономарьова, О.О. Тихонович // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 442-447. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті відображено сучасний стан і перспективи інтеграції України у міжнародний освітянський простір та приєднання до Болонського процесу; окреслені проблеми, що перешкоджають ефективному реформуванню вітчизняної вищої школи та переходу на ...
919235
  Стаканов Р. Перспективи інтеграції регіонального ринку праці АСЕАН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Країни АСЕАН, поряд з країнами Перської затоки, є ключовим регіоном призначення міграції в рамках Азії. За останні роки в регіоні АСЕАН було запроваджено декілька угод та робочих програм щодо початку інтеграції ринку праці в рамках існуючих ...
919236
  Захарін С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-112. – Бібліогр.: 10 назв
919237
  Шматок О.В. Перспективи інтеграції української аграрної логістики у міжнародну торгову логістику // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 237-242 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
919238
  Тимошенко О.В. Перспективи інтеграції української економіки в європейську унію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 25-29.
919239
  Кладкова О. Перспективи інтернаціоналізації юаня в процесі трансформацій світової валютної системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 68-71
919240
  Матвійчук У. Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
919241
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
919242
  Грабар О.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій в юриспруденції // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 27-28. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
919243
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
919244
  Кост І.А. Перспективи інформаційної політики України в європейському політичному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 63-64
919245
  Гриценко О.М. Перспективи й шляхи формування інформаційного суспільства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми формування в Україні інформаційного суспільства, можливі напрямки його розвитку та концептуальні положення щодо стратегії формування інформаційного суспільства в умовах перехідного періоду.
919246
   Перспективи китайських банків з точки зору сумарних активів і власного капіталу : новини зарубіжної науки / Б. Актан, О. Масуд, КУрт-Гумус, Б. Бодур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 347-354 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
919247
  Гура К.О. Перспективи кількісного аналізу параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа] / К.О. Гура, І П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто питання необхідності та можливості розробки чисельно-аналітичного апарату кількісного аналізу аномалій параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа]. Реалізація такої розробки дозволить витягнути з необробленого в більшості ...
919248
  Гладун З. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
919249
  Гоян О.Я. Перспективи комерційного радіомовлення на Україні: ефірна специфіка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 170-179. – (Журналістика ; [Вип. 1])
919250
  Лук"янова Л. Перспективи компаративних досліджень // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Доктор педагогічних наук, директор ІПООД НАПН України Лариса Лук"янова про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
919251
  Лисенко М.Я. Перспективи консолідації банківської системи України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 430-435
919252
  Степаненко М.Ю. Перспективи конституційної реформи в Україні / М.Ю. Степаненко, Ю.А. Ніколаєнко // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 366-369. – ISSN 2413-6433
919253
   Перспективи координаційної хімії гетерополіядерних комплексів / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, В.М. Кокозей, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2004. – Т. 70, № 11/12. – С. 3-23. – ISSN 0041-6045
919254
  Гончар В.М. Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасного соціального розвитку в постіндустріальній цивілізації. This article is about some problems of contemporary social development in postindustrial civilization.
919255
  Керея О.С. Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 230-235. – ISSN 2222-4459
919256
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
919257
  Решмеділова О.М. Перспективи лівих політичних партій та рухів в Україні та світі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 145-147
919258
  Гармаш О.Л. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу явища морфологізації лексем в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 134-138
919259
  Білецький Л. Перспективи літературно-наукової критики // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 392-419. – ISBN 978-966-02-4721-5
919260
  Власюк О. Перспективи людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
919261
  Габор Н.Г. Перспективи медійних досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 20-22


  Стаття присвячена потребі зміни сучасних медійних досліджень в Україні. Автор зосереджує увагу на необхідності зміни стандартів медійного дослідження. The author concentrates the attention on the necessity to change the media research ...
919262
  Шаповал С. Перспективи мережевого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 219-220
919263
  Сохацька О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / О. Сохацька, І. Морква // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 90-97. – ISSN 1818-2682
919264
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
919265
  Петик М.І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті європейської інтеграції / М.І. Петик, Л.А. Саварін // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 271-278. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
919266
  Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-117
919267
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
919268
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
919269
  Смолин Я.В. Перспективи надання фактором посередницьких послуг за договором факторингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 108-120. – ISSN 2308-6912


  У цій статті йдеться про функції фактора за договором факторингу. Аналізується можливість виконання фактором посередницьких послуг за договором факторингу (фінансування під уступку права грошової вимоги). Досліджуються форми оптимального ...
919270
  Лисенко О.А. Перспективи нарощування сировинної бази Кременчуцького залізорудного району / О.А. Лисенко, С.В. Ширшов, В.М. Івкін // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-26 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
919271
  Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-17
919272
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
919273
  Бабанли Р.Ш. Перспективи наукового вирішення проблем призначення покарання в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 102-109. – ISSN 2078-9165
919274
  Дідич Т. Перспективи наукового дослідження правоутворення як основи сучасного державотворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 33-34
919275
  Мінгазутдінова Г. Перспективи незалежності Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 100-102.
919276
  Галака С.П. Перспективи нового договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 40-47
919277
  Корсак Ю.К. Перспективи ноофілософії і виховання молоді // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
919278
  Вишньов В. Перспективи оновлення російсько-американської договірно-правової бази у сфері скорочення стратегічних озброєнь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 27-30
919279
  Медведєва В. Перспективи організації обслуговування користувачів у бібліотеках - інформаційних центрах // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 2. – С. 83-93
919280
  Єрьоменко Н. Перспективи освіти і науки в контексті інтеграції України в європейські структури // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 62-65
919281
  Курило М. Перспективи освоєння геологічних пам"яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності / М. Курило, Ю. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено об"єкти з найсприятливішими характеристиками для подальшого збереження й освоєння. До таких належать: гранітоїди с. Лозуватки, кварцити с. Латівки, амфіболіти с. Рахманово, відслонення скелюватської світи криворізької серії, скелі МОДРу, ...
919282
  Шеляженко Ю.В. Перспективи особистої автономії в усіх галузях права // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 34-36. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
919283
  Маріуц І.О. Перспективи педагогічної освіти в Румунії // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 49-50
919284
  Носальчук В. Перспективи перетлумачення свободи пересування з ринкової орієнтованості до "гуманітарної" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-130
919285
  Гавриш Б. Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць / Богдана Гавриш, Степан Гунько, Олег Ющик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається можливість переходу видавничо-поліграфічної галузі на єдину метричну систему вимірювання. Використовувані на сьогодні одночасно французька система вимірювання "Didot", англо-американська "Pica" і метрична система вимірювань ...
919286
  Карлова Т.В. Перспективи переходу національної системи обліку на міжнародні стандарти // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-7496-87-6
919287
  Циган Р.м. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / Р.м. Циган, І.в. Кашуба // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 145-148. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
919288
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
919289
  Заіка А. Перспективи підвищення привабливості фондового ринку України для іноземних портфельних інвесторів // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41
919290
  Свірко С.В. Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 266-286. – ISSN 2310-9734
919291
  В"яткін Ю.О. Перспективи підготовки офіцерських кадрів і контексті стандартів НАТО / Ю.О. В"яткін, А.Т. Ніколаєв, М.В. Мацик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 79
919292
  Сльозко О.О. Перспективи подальшої інтеграції банківського сектору України у глобальну банківську систему / О.О. Сльозко, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 47-51.
919293
  Вітер В. Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення : доходи та рівень життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-26 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
919294
  Федуняк С.Г. Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 32-36


  Проаналізовано особливості проведення Україною політики позаблоковості у контексті сучасних процесів у сфері міжнародної безпеки. Констатується, що вказана політика являється швидше тактичним інструментом, ніж стратегічною ціллю. Визначено умови, за ...
919295
  Бутовченко К. Перспективи політичної еміграції в країни ЄС // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Практичні аспекти отримання дозволу на проживання й купівлю нерухомості в країнах ЄС".
919296
  Кобильник В.В. Перспективи політичної компаративістики в контексті глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 369-379
919297
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в XXI cтолітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Про історію формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також про можливі шляхи його розвитку в XXI столітті.
919298
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ ст. The article is devoted to the history of comparative linguistics` formation and possible ways of its ...
919299
  Ковіня М. Перспективи посилення бортьби з піратством у мережі Інтернет шляхом вдосконалення законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
919300
  Олійник О.О. Перспективи поширення корпоративної соціальної відповідальності в систему державних закупівель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 231-243
919301
  Буяджи С. Перспективи правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 1026-9932
919302
  Пунда О. Перспективи правового регулювання пересадки органів і тканин від мертвого донора // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.47-51
919303
  Гудіма Т.С. Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні / Т.С. Гудіма, Н.О. Герасименко // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 140-146. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
919304
  Блозва Л.М. Перспективи преображення людини в епоху прогресу індустрії високих технологій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 80-82
919305
  Яновська О.Г. Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально процесуальному законодавстві України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 149-151. – ISBN 978-966-2571-07-3
919306
  Школик А. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 104-105
919307
   Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну Стаття 3. Петрографічний склад, якість, запаси вугілля / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 40-63 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISSN 0869-0774
919308
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
919309
  Верменко А.Ю. Перспективи реалізації екоцентристської стратегії розвитку України / А.Ю. Верменко. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 25с. – ISBN 966-7436-94-2
919310
  Шубравська О.В. Перспективи реалізації експортного агропродовольчого потенціалу України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
919311
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
919312
  Вороніна Г.Р. Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 389-396. – ISSN 2312-5993
919313
  Воронкова О.М. Перспективи реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 6-10


  Представлено авторське бачення перспектив реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України та сформульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до податкового законодавства.
919314
  Таран С.В. Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 386-396
919315
  Харламова Г. Перспективи регіональної економічної інтеграції України / Г. Харламова, О. Галіта // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 92-102 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
919316
  Дегтеренко А. Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 356-362. – ISSN 2076-1554
919317
  Буткевич О.В. Перспективи реформ у сфері реституції культурних цінностей: практика Великобританії / О.В. Буткевич, К.І. Бусол // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 23-28


  У статті розглядаються основні підходи до міжнародно-правового за- хисту культурних цінностей, які склались у рамках двох шкіл: школи власності та культурної школи. На прикладі національної практики Великобританії, зокрема діяльності Консультативного ...
919318
  Шимон А.В. Перспективи реформування вищої освіти в Україні: основні напрями // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 340-346. – ISSN 2218-5348
919319
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
919320
  Гречко А.В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 2222-0712
919321
  Гарлицька Д.А. Перспективи реформування податкової системи України відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища / Д.А. Гарлицька, О.М. Сущенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 254-258. – ISSN 2222-4459
919322
  Калюжняк О.А. Перспективи реформування страхування в контексті модернізації господарського законодавства / О.А. Калюжняк, Г.І. Рудь // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 145-151
919323
  Єфименко Т.І. Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 20-32
919324
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
919325
  Бошицький Ю.Л. Перспективи розбудови Київського університету права НАН України в сучасних умовах розвитку України / Ю.Л. Бошицький, Н.О. Армаш // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521


  В умовах розбудови новітньої системи освіти, після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», вищі навчальні заклади отримали принципово інші ідеологічні основи діяльності, ніж це було колись. За визначенням цього Закону вища освіта – це ...
919326
  Голинський Ю.О. Перспективи розвитку " електронного" державного казначейства в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 15-17. – Бібліогр.: 5 назв
919327
  Іщенко Т.І. Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України / Т.І. Іщенко, О.Б. Шидловська, І.М. Стоян // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-93. – Бібліогр.: 5 назв.
919328
  Ковальчук С. Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 20-22


  Авіаційна та космічна галузі мають можливість забезпечити зростання потенціалу виробництва складної наукомісткої високотехнологічої продукції в рамках міжнародного співробітництва, спираючись на власний науково-технічний, виробничий і кадровий ...
919329
  Гурова Д.Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в україні / Д.Д. Гурова, О.В. Шевченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 114-124
919330
  Постол О.Є. Перспективи розвитку альтернативних посткласичних ідеологій в сучасній Україні: теорія і практика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
919331
  Скляров О. Перспективи розвитку альтернативної енергетики у Херсонській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 69-74. – ISSN 2413-7154


  Однією з найбільш актуальних проблем незалежної України є енергетична безпека держави та раціональне й ефективне використання отриманої енергії. На сьогодні, Україна є енергозалежною державою, яка має проблеми із газопостачанням і екологічним станом, ...
919332
  Петренко І.І. Перспективи розвитку аналітичних центрів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 250-252
919333
  Чіпко Т.М. Перспективи розвитку АПК України на фоні світової продовольчої кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 214-221 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
919334
  Срібна К.А. Перспективи розвитку банків в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 67-69
919335
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
919336
  Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 91-95. – Бібліогр.: 2 назви
919337
  Вайзер Д.І. Перспективи розвитку банківського сектору України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 180-181. – ISBN 978-617-7069-02-6
919338
  Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
919339
  Гелетуха Г.Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 97-105. – ISSN 2306-5664
919340
  Садура О. Перспективи розвитку біржового ф"ючерсного ринку в аграрній сфері економіки / О. Садура, М. Богач // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 58-62. – ISSN 2313-3627
919341
  Задорожна А.В. Перспективи розвитку біткоїнів у світі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 2409-1944
919342
  Кальниш Ю. Перспективи розвитку богословської освіти і науки в системі вищої школи України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 424-432. – ISBN 966-7379-70-1
919343
  Яструбський М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 40-43. – ISSN 1993-0259
919344
  Левицька О. Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 82-85. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан та перспективи розвитку велосипедного транспорту на прикладі міста Івано-Франківська. Визначено місце велосипедного транспорту у транспортних концепціях міста та його роль у міському плануванні в цілому. Здійснено SWOT-аналіз мобільної ...
919345
  Любіцева О.О. Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
919346
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
919347
  Бусарєв Д. Перспективи розвитку відновлювальних енергоресурсів країн ЄС // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 51-54. – ISSN 1993-0259
919348
  Капінус О.А. Перспективи розвитку відносин України з Європейським Союзом у контексті швейцарського досвіду // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
919349
  Вонсович О.С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 456-459. – ISSN 2076-1554
919350
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
919351
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
919352
  Павленко А.М. Перспективи розвитку ВМС України з урахуванням економічних можливостей держави і воєнно - політичної обстановки у Чорноморському регіоні // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-155
919353
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
919354
  Аніщєнко С.В. Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 120-123
919355
  Паєнтко Т.В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т.В. Паєнтко, М.М. Гайдич // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 31-39. – ISSN 2312-4903
919356
  Самофалова О. Перспективи розвитку державної політики у сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 190-199
919357
  Дмитрук О.Ю. Перспективи розвитку ділового туризму / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 117-122
919358
  Анісімова Г.В. Перспективи розвитку еколого-правової доктрини за конституційною реформою в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 276-280. – ISBN 978-966-7957-18-6
919359
  Демиденко В. Перспективи розвитку економіки знань в Україні / В. Демиденко, Т. Здоренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 65-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Постійно зростаюче зацікавлення теоретичними та практичними аспектами економіки знань спричинене тим, що в кінцевому результаті до найвищого економічного ефекту, підвищення валового внутрішнього продукту, покращення рівня якості життя та зростання ...
919360
  Лозова Г.М. Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 284-291


  У статті розкрито становлення та розвиток економіки спільного споживання як нової бізнес-моделі на основі аналізу міжнародного досвіду та практики державного регулювання у провідних західних країнах світу. Визначено теоретичні аспекти даного поняття та ...
919361
  Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0374-3896
919362
  Сібекіна А.Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 97-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
919363
  Бучко І.Є. Перспективи розвитку електронних банківських послуг з використанням платіжних карток в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 168-173. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
919364
  Горяна І. Перспективи розвитку електронних грошей і платіжних систем // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 76-80. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
919365
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
919366
  Скорук О.П. Перспективи розвитку енергетичної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 29-32. – ISSN 2221-1055
919367
  Шинкаренко Т.І. Перспективи розвитку єврорегіонів за участью України в контексті розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 18-22.
919368
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24.
919369
  Корольова Н.В. Перспективи розвитку законодавства про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу законопроектів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законопроектів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить для ...
919370
  Соколова А.К. Перспективи розвитку законодавства у сфері формування, невиснажливого використання екологічної мережі // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 237-240. – ISBN 978-966-7957-20-9
919371
  Шикеринець В.В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
919372
  Колодійчук В.А. Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів / В.А. Колодійчук, І.Б. Яців // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 74-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
919373
  Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
919374
  Неботов П.Г. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі потенційних змін складу ЄС / П.Г. Неботов, В.І. Новодережкін // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 92-99
919375
  Татаріна Т. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються перспективи розвитку інвестиційних процесів в страховому бізнесі України. Здійснено аналіз динаміки та структури інвестиційних вкладень в страхову галузь. Визначено переваги у залученні інвестицій в страхування. Приведено ...
919376
  Свердел М.О. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 116-120. – Бібліогр.: 3 назви
919377
  Воляник Г. Перспективи розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Г. Воляник, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 82-90. – (Економічні науки ; Вип. 4)
919378
  Очередько О.О. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 24-31. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
919379
   Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, Карасьова, 3.М., Д.І. Борисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-83
919380
  Солов"янчик А.В. Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 515-525


  У статті досліджується сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму, розглянуто основні туристичні потоки, як у світі, так і в Україні за останні роки, проаналізовано вплив туризму на ВВП, виділено основні проблеми розвитку туризму та ...
919381
  Стрижакова А.Ю. Перспективи розвитку інноваційних моделей транскордонного співробітництва в Україні в сучасних умовах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 170-182. – (Серія "Державне управління")
919382
  Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів загальноосвітніх закладах України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64-68. – ISSN 2075-1478
919383
  Загарій В.К. Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області / В.К. Загарій, Т.Г. Ковальчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 36-39
919384
  Хотинська-Нор Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 32-36
919385
  Гуржій Т.О. Перспективи розвитку інституту публічних консультацій в Україні // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 5-9. – ISBN 978-617-7096-88-6
919386
  Люта Л.П. Перспективи розвитку інституту спорту в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль соціології в розвитку нової теорії спорту. Основною ціллю нової теорії є наукове обґрунтування шляхів, засобів і методів реалізації у спорті і за допомогою спорту гуманістичних принципів та ідеалів.
919387
  Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 33-42. – ISSN 1682-2366
919388
  Сащук Г.М. Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 251-262
919389
  Мазурок О. Перспективи розвитку історичної думки в Україні в новому столітті / О. Мазурок, Г. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 10-11. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізуючи стан розвитку української історичної науки, автори визначають проблеми, що потребують подальшого дослідження.
919390
  Чжан Чженькунь Перспективи розвитку китайсько-української торговельно-економічної співпраці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.59-63
919391
  Яловий Г.К. Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні / Г.К. Яловий, А.С. Цеслів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 188-193
919392
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем = Prospects of development of converging technologies in countries of the world and Ukraine for solving global problems : монографія / І.Ю. Матюшенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 445, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8177-79-8
919393
  Старченко А.В. Перспективи розвитку креативної економіки: світовий досвід // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 125-128
919394
  Наум А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 138-142. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті розглядається досвід функціонування кредитних спілок у Польщі. Зосереджено увагу на правових, історичних, корпоративних, економічних і соціальних аспектах розвитку кредитних спілок в Україні. Запропоновано напрями адаптації зарубіжної практики ...
919395
  Дадашев Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 30-40
919396
  Семенюк О.О. Перспективи розвитку кримінального законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 44-56. – ISSN 2308-9636
919397
  Бондарук І.Т. Перспективи розвитку курортного господарства південно-східної частини Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 127-134. – Бібліогр.: 2 назви
919398
  Максименко Н.В. Перспективи розвитку ландшафтного планування як засобу для оптимізації функціонування агроекосистеми / Н.В. Максименко, О.В. Порохняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
919399
  Борисова О.В. Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 191-200
919400
  Кушнір О.К. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 6-8
919401
  Коломицева О. Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій / О. Коломицева, Л. Васильченко, І. Горяна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-102. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 1). – ISSN 2306-4420
919402
  Свєженцев О.О. Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 12-19. – ISSN 2413-9610
919403
  Дербеньова Я.В. Перспективи розвитку металургійної галузі України в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-02-6
919404
  Устименко М.В. Перспективи розвитку міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації ДП "Антонов" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 106-107
919405
  Михайлов В.А. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази бентонів України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, О.А. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні геолого-економічні відомості щодо бентонітової сировини та її ролі у світовому виробництві. Дається стисла характеристика сировинної бази бентонітів України, звертається увага на нещодавно відкрите Кіштинське родовище у Закарпатті.
919406
  Парій Л.В. Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 224-231
919407
  Гурська І.С. Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області / І.С. Гурська, І.О. Федуняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
919408
  Дехтяренко С.Г. Перспективи розвитку моніторингу якості освіти з природничо-наукових дисциплін / С.Г. Дехтяренко, І.О. Савіч // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-16. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
919409
  Ємець А.В. Перспективи розвитку морського пляжного туризму у Миколаївській області / А.В. Ємець, Н.В. Добровольська // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-285-361-2
919410
  Кепін Д. Перспективи розвитку музеєзнавства як наукової дисципліни на сучасному етапі // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 82-88. – ISBN 966-8914-06-6
919411
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
919412
  Краснопера Т.В. Перспективи розвитку навичок іншомовного аудіювання у студентів вищих навчальних закладів // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 10-14. – ISBN 978-966-330-237-9
919413
  Самойленко О.В. Перспективи розвитку наземних комплексів приймання та цифрової обробки матеріалів повітряної розвідки Збройних сил України / О.В. Самойленко, С.О. Пономаренко, М.О. Ладик // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2016. – Вип. № 12 (19). – С. 115-120
919414
  Шоломій Ю.М. Перспективи розвитку народного господарства в зоні Каховського гідробудівництва. / Ю.М. Шоломій. – К., 1952. – 35с.
919415
  Куценко Н.І. Перспективи розвитку насіннєзнавства культивованих лікарських рослин / Н.І. Куценко, О.М. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність розвитку насіннєзнавства лікарських культур. Висвітлено основні напрями робіт у даній підгалузі. Expediency of development of researches in the medicinal herds seed-knowing is proved. Main lines of investigations in this ...
919416
  Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 26-30. – ISSN 1682-2366


  Факультет обчислювальної техніки Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького.
919417
  Козак Л.С. Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 174-189. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
919418
  Ходакевич Б.О. Перспективи розвитку національного ІТ-сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2306-6806
919419
  Гордієнко Л.А. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 110-115. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено роль недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто процес становлення недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Обгрунтовано тенденції та перспективи розвитку у контексті реформування вітчизняної пенсійної системи.
919420
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
919421
   Перспективи розвитку нових видів туризму в межах Волинського прикордоння (на прикладі с. Хворостів) / Г.В. Копачинська, Р.Р. Мазурець, М.Г. Руднєва, І.В. Агапова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 148-157. – ISSN 2308-135X
919422
  Береза А.В. Перспективи розвитку нових методів урядування в ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 374-382
919423
  Грига В.Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 51-62. – ISSN 0374-3896


  Досліджено патентну активність вітчизняних винахідників в контексті розвитку новітніх технологій за результатами аналізу патентів, наявних у базі даних "Винаходи (корисні моделі) України". Виявлено, що траєкторія технологічного розвитку України не ...
919424
  Бєлінська К. Перспективи розвитку нотаріату в Україні шляхом надання нотаріусам функції медіатора // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 93-95
919425
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
919426
  Буга Н.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Ю. Буга, І.Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 117-125. – ISSN 1993-6788
919427
  Лук"янова Л. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
919428
  Даниленко С.І. Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 80-89. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664


  У статті проаналізовано стан підготовки національною вищою школою фахівців для реалізації завдань державної інформаційної політики, зокрема у напрямі впровадження стратегічних комунікацій в Україні, а також досвід роботи у цій галузі ВНЗ інших країн ...
919429
  Коваль Н.В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
919430
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
919431
  Корзенюк Ю.О. Перспективи розвитку парламентської етики в Україні. Трансформація міжнародного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 176-178
919432
  Растригіна А. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / А. Растригіна, В. Примакова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 159-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
919433
  Грін О. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. Грін, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 122-127. – ISSN 2078-5860
919434
  Безкревна А.В. Перспективи розвитку податкової системи: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 21-27.
919435
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
919436
  Тюріна О.В. Перспективи розвитку порівняльного правознавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 19-27. – ISSN 2410-3594
919437
  Стефанчук Р.О. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.12-16
919438
  Васін М.С. Перспективи розвитку правових засад державно-конфесійних відносин в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 285-291. – ISSN 2413-6433
919439
  Шкребець Д.В. Перспективи розвитку правової держави в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7363-7-0


  Проблемами поняття, ознак, принципів правової держави займалися українські вчені. Так, проф. Університету св. Володимира К. О. Неволін у своїй праці "Энциклопедия законоведения" вперше в Україні прийшов до вивчення філософсько-методологічних проблем ...
919440
  Дідич Т.О. Перспективи розвитку правоутворення в Україні: комунікативно-інституційний підхід до аналізу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 20-29. – ISSN 2524-0323
919441
  Мороз В. Перспективи розвитку практики земельного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Практичний правовий погляд".
919442
  Петлюк І.В. Перспективи розвитку приладів нічного бачення / І.В. Петлюк, С.Г. Власенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 55-56
919443
  Андрейцев В.І. Перспективи розвитку природоресурсового права в системі екологічного права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 8-12
919444
  Вороніна Ю.Є. Перспективи розвитку продовольчого ринку: методичні підходи та прогноз // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 45-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
919445
  Борщевський В.В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В.В. Борщевський, І.М. Куліш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
919446
  Уруський О. Перспективи розвитку промислового потенціалу держави в контексті євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-28.
919447
  Камбур Н.О. Перспективи розвитку професійного потенціалу викладача в умовах реформування вищої школи в Україні // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 130-133
919448
  Лимарь Т.В. Перспективи розвитку регіонального авіатранспортного комплексу (на прикладі ПОКП "Аеропорт-Полтава") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 180-183
919449
  Спаський Г.В. Перспективи розвитку регіональної співпраці між Угорщиною та Україною // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 19-21.
919450
  Бузинар Б.А. Перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії в контексті постіндустріальних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба оцінки перспектив розвитку країн Південно-Східної Азії з позицій постіндустріальних критеріїв і цінностей.
919451
  Бондарець Д.С. Перспективи розвитку рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 287-295. – Бібліогр.: 4 назв.
919452
  Дунаєвська О.Ф. Перспективи розвитку релігійного туризму на Житомирщині / О.Ф. Дунаєвська, Ю О. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв.
919453
  Кушнір Н.Б. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / Н.Б. Кушнір, О.М. Гарнага, І.З. Ігнатюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
919454
  Яковенко С.М. Перспективи розвитку ринку іпотечних цінних паперів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз проблем, що пов"язані з розвитком іпотеки та іпотечних цінних паперів в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід та особливості запровадження вітчизняних іпотечних цінних паперів в Україні. Made the analysis of problems, which are ...
919455
  Могилко Л.В. Перспективи розвитку ринку місцевих запозичень в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 265-267. – ISBN 978-966-188-219-4
919456
  Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
919457
  Оверченко Б.П. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б.П. Оверченко, Н.М. Міщенко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
919458
  Долежан В. Перспективи розвитку самоврядування в адвокатурі України / В. Долежан, Ю. Полянський // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-51.
919459
  Короленко Н. Перспективи розвитку світового ринку послуг / Н. Короленко, О. Крекова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 7 (239). – C. 44-55. – ISSN 2409-9260
919460
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
919461
  Кудрявська Н.В. Перспективи розвитку сертифікації страхових посередників // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (16). – С. 28-33. – ISSN 2226-8820
919462
  Чімишенко С.М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
919463
  Димніч О.В. Перспективи розвитку системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку системи пенсійного страхування в Україні. Автор розкриває недоліки сучасної пенсійної системи та доводить необхідність її реформування шляхом введення трирівневої системи пенсійного ...
919464
  Третько В.В. Перспективи розвитку системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 200-203. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)
919465
  Береговий В.К. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 107-110
919466
  Кудінова І.П. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 51-57. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
919467
   Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н.Є. Гоц, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
919468
  Капуш Є.П. Перспективи розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-66
919469
  Макушинський В. Перспективи розвитку соціального захисту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-28-6
919470
  Макушинський В. Перспективи розвитку соціального захисту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-28-6
919471
  Мартинова Н.С. Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 53-57
919472
  Кошонько О.В. Перспективи розвитку соціальної політики держави щодо підвищення рівня та якості життя населення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
919473
  Сарахман Л.І. Перспективи розвитку співпраці міжнародних туристичних організацій з туристичним ринком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 356-363. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
919474
  Єршова Н.Ю. Перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 84-86. – ISBN 978-611-01-0721-1
919475
  Косова Т. Перспективи розвитку страхового ринку в умовах асоціації України з Європейським Союзом / Т. Косова, О. Слободянюк // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 64-74. – ISSN 2079-4762
919476
  Рудь І.Ю. Перспективи розвитку страхового ринку України / І.Ю. Рудь, І.В. Копитіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена систематизації проблемних питань, що гальмують розвиток вітчизняного страхового ринку. Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку, зовнішні і внутрішні ризики, під якими перебуває страховий ринок. ...
919477
  Козьменко О.В. Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи / О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 136-144
919478
  Козлик О.М. Перспективи розвитку та сучасний стан туризму в Норвегии // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 278-280
919479
  Духневич А.В. Перспективи розвитку та удосконалення аграрного законодавства відповідно до вимог СОТ // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 188-190. – ISBN 978-966-7957-18-6
919480
  Свінціцька Р.Г. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення телебачення України як складника ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 174-177


  У статті розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the ...
919481
  Бурдельна Г. Перспективи розвитку теплової енергетики на півдні Україні із застосуванням альтернативних видів палива / Г. Бурдельна, Е. Толишев // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
919482
  Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядуванняв період реформування тереторіального устрою в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-77
919483
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
919484
  Ткаченко В.В. Перспективи розвитку технічних засобів постановки індивідуальних аерозольних завіс бойовими броньованими машинами / В.В. Ткаченко, О.М. Журавський // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 32-38. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
919485
  Грабинський І. Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС / Ігор Грабинський, Романа Міхель // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-22. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
919486
  Косар Н.С. Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 97-109. – ISSN 1993-6788
919487
   Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України : Prospects for the development of thorium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: В.Г. Верховцев, М.О. Ярощук ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України"]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 268, [3] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазн. на зороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-265. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1597-5
919488
  Корнілова В.В. Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотопа Сумської обл.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 103-112. – Бібліогр.: 12 назв.
919489
  Фесюк В.О. Перспективи розвитку туристичних послуг в "депресивних" районах Волинської області / В.О. Фесюк, О.В. Кондратчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 107-114. – ISSN 2308-135X
919490
  Куцаб-Бонк Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 143-150. – ISSN 1562-0905
919491
  Беренштейн Б.Л. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 50-56
919492
  Гончарова О.В. Перспективи розвитку українського законодавства про охорону суміжних прав виконавців у контексті міжнародних договорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 425-430. – ISSN 1563-3349
919493
  Кириленко С.Е. Перспективи розвитку українського реферативного журналу "Джерело" / С.Е. Кириленко, Н.Я. Зайченко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 8-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
919494
  Меркотан К. Перспективи розвитку української багатопартійності // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 105-115. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
919495
  Кириченко Ю. Перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-893-6
919496
  Пономаренко А.Ю. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 224-228
919497
  Самсонова В.В. Перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 290-294. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
919498
  Петленко Ю.В. Перспективи розвитку фінансового менеджменту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Економіка ; Вип. 45)


  Статтю присвячено питанням розробки теоретичних і методичних основ формування ефективної структури фінансового менеджменту в Україні. Розкрито сутність і призначення фінансового менеджменту, без якого не можна досягти позитивних зрушень на ...
919499
  Танклевська Н.С. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств / Н.С. Танклевська, О.О. Супрун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
919500
  Бомба О.П. Перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 25-30
919501
  Кравченко В.М. Перспективи розвитку християнства у добу постмодерну: на матеріалах католицької філософії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2226-3209
919502
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
919503
  Олійник О. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 20-23
919504
  Зьома І.А. Перспективи розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій в хімічному та коксохімічному секторі / І.А. Зьома, В.В. Щербак, О.І. Тарасенко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-1738
919505
  Шелест Г.В. Перспективи розширення миротворчої діяльності України на Широкому Близьському Сході та Африці // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
919506
  Дьяков В.А. Перспективи розширення Національного природного парку "Святі Гори" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
919507
  Олефір В. Перспективи світової економіки (огляд прогнозів) : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 33-35. – ISSN 1810-3944
919508
  Куценко Н.І. Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
919509
  Кучма О.Л. Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 218-224. – ISSN 2078-9165
919510
  Позняк Е.В. Перспективи систематизації законодавства про екологічне страхування в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 65-69
919511
  Дейнега М.А. Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення / М.А. Дейнега, С.О. Обозна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 170-174. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
919512
  Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 1682-2366


  У статті проведено аналіз вітчизняних методик ранжування університетів, показана необхідність врахування світових та європейських стандартів розробки університетських рейтингів
919513
  Кучай О.В. Перспективи сільського зеленого туризму в Україні та його роль у розвитку сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 236-244. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
919514
  Сардак С.Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 217-225 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
919515
  Дюрічку К. Перспективи соціально-економічного розвитку Угорщини / К. Дюрічку, Л. Алмаші // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 250-261. – ISSN 1562-0905
919516
  Козьяков І. Перспективи спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
919517
  Чулаєвська М.Є. Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 144-147. – ISSN 2306-6814
919518
  Поченчук Г.М. Перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 24-38. – ISSN 2414-3499
919519
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
919520
  Красноступ Г.М. Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 69-73
919521
  Ткач О.І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализированы проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
919522
  Антоненко О.М. Перспективи співробітництва України з Радою Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 56-57.
919523
  Кондратенко П.А. Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
919524
  Барамія В.Н. Перспективи становлення валютного ринку в умовах монетарної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.251-253
919525
  Борщевський В.В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В.В. Борщевський, Х.М. Притули, В.Є. Крупін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні.
919526
  Ткач О.І. Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу механізмів формування Європейської моделі соціальної політики за принципом сполучення економічної ефективності і соціальної солідарності, а також врахування викликів часу, шляхи реформування системи державного ...
919527
  Чаленко А. Перспективи становлення інституту суду присяжних в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 391-392. – ISBN 978-617-7069-17-0
919528
  Мельник О.М. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються перспективи створення та функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні, світовий досвід реалізації подібних проектів.
919529
  Другов О.О. Перспективи створення ендаументів при вищих навчальних закладах в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 253-260. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915


  Ендаументи - спеціалізовані фонди цільових коштів, створених із внесків приватних інвесторів. Наведено найбільші у світі ендаументи-фонди університетів світу.
919530
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 496-507.
919531
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 383-390. – (Право. Економіка. Управління)
919532
  Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 31-37. – ISSN 1562-0905
919533
  Шаров О. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 34-43. – ISSN 2310-2624
919534
  Фундова В. Перспективи створення мережі геопарків в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 139-143. – Бібліогр.: с.142-143. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
919535
  Ерфан Є.А. Перспективи створення міжнародного транспортно-логістичного центру на Закарпатті / Є.А. Ерфан, О.М. Кіс // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
919536
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
919537
  Філонова І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 2. – С. 83-93. – ISSN 1815-2066


  Обґрунтована необхідність створення в Україні спеціалізованого інноваційного банку. Розглядаються основні напрямки державної підтримки розвитку цієї банківської установи.
919538
   Перспективи створення суспільного мовлення в Україні. – Київ : Геопринт, 2005. – 85с. – ISBN 966-7863-46-8
919539
  Бережницька У.Б. Перспективи створення та розвитку інноваційних інституцій підтримки підприємництва на базі вищих навчальних закладів як форма комерціалізації їх роботи // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-600-659-5


  Дослідження присвячене питанням розвитку процесів бізнес-інкубування в Україні, зокрема їх впровадженню на базі вищих навчальних закладів як можливостей поєднання бізнесу, освіти і науки.
919540
  Лук"яненко С.С. Перспективи створення та функціонування перекладного комп"ютерного словника наукової термінології в ХНУ ім. В.Н. Каразіна / С.С. Лук"яненко, К.В. Носов, С.П. Тимофєєв // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 87-91. – (Серія "Філологічні науки")
919541
  Матвієнко В.М. Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні / В.М. Матвієнко, Р.Ю. Поліщук, І.М. Стригун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 282-289


  Розглянуті теоретичні основи поняття «кластер». Проаналізовані передумови створення та ефективного функціонування транскордонного лісопромислового кластера у Карпатському регіоні. Обґрунтовано його роль та значення у господарському комплексі ...
919542
  Антонов С. Перспективи страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
919543
  Шутович В.В. Перспективи судової реформи в Україні як складової розбудови правової держави / В.В. Шутович, Н.І. Беседіна, І.В. Ус // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 136-147.
919544
  Головня О.М. Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 69-78. – ISSN 2411-4413
919545
  Чаплдигін О.К. Перспективи та глухі кути науково-техніко-технологічного прогресу (НТТП) / О.К. Чаплдигін, О.Є. Сук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 14-22. – ISSN 2312-4342
919546
  Музика Г.О. Перспективи та деякі актуальні проблеми розвитку співробітництва України з Європейським Союзом у галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 57-60.
919547
  Євтушевська О.В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
919548
  Пархоменко О.С. Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / О.С. Пархоменко, О.В. Ярмош // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
919549
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
919550
  Панова І.О. Перспективи та наслідки зближення України з Митним Союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 84-88. – ISSN 2222-4459
919551
  Люба О.О. Перспективи та наслідки міграції на західних Балканах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
919552
  Цицюра Н. Перспективи та основні напрямки збагачення декоративних насаджень з участю представників родини Cupressaceae f. neger. на Волино-Поділлі / Н. Цицюра, В. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку перспективності інтродукції шпилькових родини Cupressaceae F. Neger. Визначено основні напрямки збагачення декоративних насаджень за їх участі. Запропоновано перспективний асортимент (основний та додатковий) для десяти категорій ...
919553
  Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку Інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 72-81. – ISSN 1726-8699
919554
  Мусієнко К. Перспективи та основні сценарії розвитку інформаційного протистояння між Україною та Росією в контексті газового питання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 273-275
919555
  Симчич Х.С. Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 246-248. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлено актуальні питання безперервної освіти, як стратегічного перспективного напрямку розвитку післядипломного навчання, основні тенденції навчання в Європі та Україні."
919556
  Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2013. – № 2 (50). – С. 34-37 : Рис. – ISSN 1810-7923
919557
  Коноваленко Я.С. Перспективи та проблеми інноваційної діяльності в Україні / Я.С. Коноваленко, Кармінська-Бєлоброва // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 247-250. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
919558
  ГордіюкН Перспективи та проблеми стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 110-112.
919559
  Міць А.В. Перспективи та проблеми формування партійної політики за участі громадськості в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 188-199
919560
  Глівенко С.В. Перспективи та реалії зміни поколінь української бізнес-еліти / С.В. Глівенко, // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 48-51. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
919561
  Демида Н.М. Перспективи та слабкі місця науково-виробничо-інвестиційної групи "INTERPIPE" на спільному ринку Європейського Союзу // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [51-52]
919562
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
919563
  Глухова Д.А. Перспективи та тенденції розвитку нанотехнологій в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 81-82
919564
  Кондратенко Н.О. Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України / Н.О. Кондратенко, Г.С. Макарова // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 140-147. – ISSN 2415-2456
919565
  Сторубльов О.І. Перспективи та шляхи можливого використання конверсійної техніки для очистки водоймищ / О.І. Сторубльов, М.А. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Наведено обсяги ремонтно-відновлювальних робіт з очистки водойм (ставків) малих річок в Україні. Розглянуто питання використання базового шасі відпрацьованих морально застарілих, але надійних зразків плаваючого танку ПТ-76 або бронетранспортерів БТР-50 ...
919566
  Кравчук А.А. Перспективи теоретизації сучасного геологічного знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 19-22
919567
  Бояр А. Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-27. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
919568
  Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 17-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
919569
  Данилова Ю.Ю. Перспективи трансформації ринку банківських послуг в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 69--70
919570
  Резнікова Н.В. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 2306-6806
919571
  Фесюк В.О. Перспективи туристичного освоєння "Шляху Радзивілів" / В.О. Фесюк, О.І. Бондарець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 166-171. – ISSN 2308-135X
919572
   Перспективи угоди про асоціацію з ЄС: плани і реальність : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
919573
  Нестерчук Л.П. Перспективи удосконалення вітчизняної судової системи під впливом практики Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 103-106. – ISBN 978-966-937-189-8
919574
  Мамалига О.О. Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 80-84. – ISSN 2226-8820
919575
  Копиленко О.Л. Перспективи удосконалення морського законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 15-18
919576
  Момотюк Л.Є. Перспективи удосконалення фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 29-31. – ISSN 2306-6806
919577
  Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 36-45
919578
  Майорова Т.В. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в північно-східній азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджується процес укладання Угоди про вільну торгівлю між КНР, Японією і Південною Кореєю, що стало реакцією на дію тих самих рушійних сил, що провокували створення решти преференційних торговельних угод, які спричинили переворот у системі ...
919579
  Криворотько І.О. Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 120-125
919580
  Гаряча Ю.П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 207-211
919581
  Гулич О.І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
919582
  Михайлов В.А. Перспективи України щодо рідкісноземельних елементів у світовому аспекті / В.А. Михайлов, С.Г. Кривдік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Використання рідкісних земель (TR) стало невід"ємною складовою частиною економічного потенціалу промислово розвинених країн. Світова продукція TR зросла з 56800 т у 1992 р. до 81000 т у 2000 р. Україна має хороші перспективи щодо рідкісноземельної ...
919583
  Сідоров М.В. Перспективи українсько-канадських відносин у контексті підписання угоди про вільну торгівлю CUFTA // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
919584
  Подганюк Ю.Б. Перспективи українсько-китайських відносин в контексті залучення інвестицій // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 491-496. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
919585
  Гальцова О.Л. Перспективи українського малого та середнього бізнесу в контексті європейського вибору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
919586
  Блик О. Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 28-40. – ISSN 2413-3094
919587
  Бандера Степан Перспективи української революції = Prospects of the Ukrainian revolution = Perspektiven der ukrainischen Revolution = Perspectives de la revolution ukrainienne = Perspectivas de la revolucion Ucrania / Бандера Степан; З передмовою Я.Стецька; За ред. Д. Чайковського. – Мюнхен : Організація українських націоналістів Українського інституту політичної освіти, 1978. – 15,640с.
919588
  Бандера С. Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624с. – ISBN 966-95571-0-0
919589
  Герасимчук Н. Перспективи універсального нормативно-правового регулювання Інтернету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 177-180
919590
  Турченко Д.К. Перспективи управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки України // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 164-167. – ISSN 1729-7206
919591
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
919592
   Перспективи участі у Туринському процесі для професійної освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  20 вересня за участю заступника міністра освіти і науки П. Хобзея в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Мета ...
919593
  Резнікова Н.В. Перспективи участі України в глобальних ланцюгаг створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
919594
  Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
919595
  Бокал Г.В. Перспективи філософської компаративістики та парадигмального підходу у вітчизняній історико-філософській науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито перспективи застосування парадигмального підходу та реалізації методів філософської компаративістики в вітчизняній історико-філософській науці. В статье раскрыто перспективы использования парадигмального подхода и реализации методов ...
919596
  Осипчук Д.Г. Перспективи фінансового та економічного розвитку України у післякризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 30-34
919597
  Затонацька Т.Г. Перспективи формування бюджету розвитку в Україні / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В роботі визначаються цілі та принципи формування бюджету розвитку, досліджуються питання та проблеми реалізації місцевих бюджетів розвитку в Україні та поза її межами. This work deals with aims and principles of modeling developing budgets. The ...
919598
  Кіоломієць Т.О. Перспективи формування вітчизнянного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення / Т.О. Кіоломієць, І.О. Сквірський // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 29-35.
919599
  Павленко А.М. Перспективи формування воєнної політики ЄС // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-60.
919600
  Стахурський І.В. Перспективи формування європейської армії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 408-412. – ISSN 2076-1554
919601
  Пугачова К.М. Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною / К.М. Пугачова, О.О. Шеремет // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 74-77. – ISSN 2221-1055
919602
  Матюшенко І.Ю. Перспективи формування національного дослідницького простору України з урахуванням дорожньої карти єдиного дослідницького простору ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 65-73. – ISBN 978-966-8177-75-0
919603
  Резнікова Н.В. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
919604
  Литовченко А.В. Перспективи формування ринку рибо- та морепродуктів України в умовах глобалізації світового господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 239-246
919605
  Єрмолаєва Я. Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 226-233


  В статті розглядаються перспективи формування в Україні суспільного мовлення. Автор виконує системне висвітлення передумов виникнення та проблем побудови суспільного телерадіомовлення в країнах Європи і в Україні у зіставленні для з"ясування як ...
919606
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
919607
  Погорська І. Перспективи франко-українського співробітництва в галузі безпеки // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.49-54
919608
  Борщевський В.В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько-польського співробітництва / В.В. Борщевський, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 201-211
919609
  Шапочка М.К. Перспективи функціонування гідроенергетики України як альтернативного джерела енергії / М.К. Шапочка, С.А. Прийменко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 40-44. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
919610
  Васютинський В.О. Перспективи ціннісного порозуміння українців сходу і заходу в оцінках подій на Донбасі // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-18
919611
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
919612
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173.
919613
  Ситдикова І.В. Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 261-266


  У статті окреслено завдання і методи графостилістичних досліджень. В статье очерчены задания и методы графостилистических исследований. The article deals with aspects and methods of graphical, stylistic.
919614
  Кутілін Х.Є. Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янга) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 30-33. – ISSN 1996-5931
919615
  Юліна О. Перспективна деофшоризація, або Чому в Україні реєстрація компанії у державах зі сприятливим податковим кліматом стає все більш репутаційно та економічно невигідно // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 16-17
919616
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
919617
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
919618
  Корень Н.В. Перспективне бюджетне планування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність та механізм середньострокової перспективи в бюджетному плануванні, проаналізовано зарубіжний досвід та визначено основні завдання. The author investigates the essence and mechanism of budget planing, is analyzed foreign experience ...
919619
  Харченко І. Перспективне членство України в НАТО - це робота загальнонаціонального масштабу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.28-30


  Україна - НАТО
919620
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
919621
  Вихрущ В.П. Перспективний комплексний план економічного і соціального розвитку колгоспу. / В.П. Вихрущ. – Київ, 1977. – 72с.
919622
  Красін М.А. Перспективний підхід до організації навчального процесу. Досвід розвитку вищої освіти у Польщі / М.А. Красін, В.І. Карпов, Н.М. Товмаченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 109-118
919623
  Капосльоз Г.В. Перспективний підхід щодо оцінювання науково-технічної та матеріальної бази, що використовується для проведення наукових досліджень // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 91-99. – ISSN 2304-2699


  У статті представлено перспективний підхід щодо оцінювання науково-технічної та матеріальної бази наукових досліджень, які проводяться в науково-дослідних установах (НДУ) та вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) Збройних Сил України.
919624
   Перспективний план комуністичного виховання студентів. – Київ, 1972. – с.
919625
  Капосльоз Г.В. Перспективний порядок державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 76-85. – ISSN 2415-7732
919626
  Саваріна І.П. Перспективний розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
919627
  Короденко М. Перспективний трикутник. Німецький досвід дуального навчання може знадобитися й українським закладам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Учасники німецько-українського семінару "Дуальна освіта в діалозі" розповідають про його результати. Серед учасників доцент кафедри обчислювальної математики факультету комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Анатолій Кузьмін. ...
919628
  Кулініч М. Перспективні аспекти оптимізації рекреаційного природокористування в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу / М. Кулініч, Н. Тронь // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 62-66. – ISSN 2413-7154


  В статті представлено основні аспекти впливу рекреаційної діяльності на природне середовище, досліджено стан наявних елементів організованої рекреації в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу та виявлено об"єктивно існуючі ...
919629
  Молодецький А.Е. Перспективні аспекти розвитку спортивного туризму в регіонах України / А.Е. Молодецький, О.В. Євтушенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
919630
  Стукаліна Н.Т. Перспективні безпілотні роботизовані системи для військових цілей / Н.Т. Стукаліна, Г.О. Піскорська // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 68-69
919631
  Кравчук І.А. Перспективні вектори теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 281-284. – ISSN 2222-4459
919632
   Перспективні види магнолій для інтродукції та озеленення міст у кліматичних умовах України / Р.М. Палагеча, Т.П. Коршук, О.В. Брайон, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-116. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Наведено відомості про історію інтродукції лсмтопадних магнолій та їх колекцію в Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараспа Шевченка, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів. За ...
919633
  Луцик О.Ю. Перспективні відповідності двох плоских полів. Учбовий посібник для студ. архітектурної спец. / О.Ю. Луцик. – Львів, 1962. – 82с.
919634
  Коломійчук В.П. Перспективні до заповідання оселища категорії Е 1.2 (степи і багаторічні кальцефільні угруповання) у межах Запорізької області // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 52-58. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
919635
  Коваленко Д.І. Перспективні інструменти фінансування розвитку системи вищої освіти // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 90-98. – ISBN 978-617-571-134-7
919636
  Желай О. Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 517-535. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено теоретико-прикладні дослідження трансформаційних процесів в інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшення ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх ...
919637
  Татомир І.Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
919638
  Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
919639
  Єфремова К.В. Перспективні напрями державної політики щодо віртуалізації інфраструктури економіки України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 9-13. – ISSN 2311-4894
919640
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
919641
  Бородай В.П. Перспективні напрями екологічних досліджень у галузі тваринництва / В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.В. Тертична // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-48. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
919642
  Краєвський В.М. Перспективні напрями залучення капіталу - обліковий аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 141-146. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито значення обліково-аналітичного забезпечення управління як одного з базових критеріїв, на основі якого формуються прийняття рішення, щодо майбутніх інвестицій з боку інвестора. У цьому контексті досліджено проблемні питання, які виникають в ...
919643
  Костова В.О. Перспективні напрями і методи дорадчої діяльності з інвестиційного забезпечення розвитку господарств населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 61-66
919644
  Сівіцька С.П. Перспективні напрями інвестування альтернативної енергетики в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 179-185. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
919645
  Крисак А.І. Перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин на засадах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6792
919646
  Ятчук О.М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів ( враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Автор описує можливості для подальшого розвитку прямого ефіру на місцевих телеканалах з метою взаємодії з глядачем, а також чинники, що впливають на цей розвиток.
919647
  Ляшенко Д.О. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
919648
  Мягких І.М. Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 208-216 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
919649
  Владикін В. Перспективні напрями наукового діалогу між Україною та Республікою Казахстан // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 259-262. – ISBN 978-966-493-651-1
919650
   Перспективні напрями підвищення бойової ефективності артилерійської розвідки / А.М. Зубков, О.В. Корольова, А.А. Щерба, В.В. Яковенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 36
919651
   Перспективні напрями по реформуванню Кримінальної юстиції в Україні (по матеріалам наробок Національної комісії із зміцненням демократії та утвердження верховенства права) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-43
919652
  Зарицька Н.С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 40-42
919653
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
919654
  Клюско Л. Перспективні напрями посткризового розвитку світової фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 70-76. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
919655
  Рущак О.А. Перспективні напрями проектування апаратних технічного забезпечення зв"язку / О.А. Рущак, Є.В. Рижов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 61-62
919656
  Сьомченков О.А. Перспективні напрями репозиторної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 116-127. – ISSN 2305-7645
919657
  Кобець А.С. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору / А.С. Кобець, А.М. Пугач // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 55-60
919658
  Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються результати аналізу використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначаються перспективи їх розвитку у рїзних напрямах.
919659
  Ілляшенко К.В. Перспективні напрями розвитку інвестиційної політики в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 121-124.
919660
  Сидоренко Т.В. Перспективні напрями розвитку культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С.88-95. – ISSN 2409-9805
919661
   Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 15-19
919662
  Лопвтін С.І. Перспективні напрями розвитку систем відеоаналітики / С.І. Лопвтін, В.В. Буран // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 9-14. – ISSN 2411-3816
919663
  Федорчук Л.П. Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 193-195.
919664
  Ареф"єва О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О.В. Ареф"єва, І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 147-153 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
919665
  Мар"янович М.Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 125-131. – ISSN 1996-5931
919666
  Пілько А.Д. Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 317-321. – ISSN 2222-0712
919667
  Терещенко В.К. Перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій / В.К. Терещенко, Н.В. Морозюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 10-13. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
919668
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
919669
  Кіптенко В.К. Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області / В.К. Кіптенко, О.В. Маденко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 167-174 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
919670
  Бобух І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 243-250. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
919671
  Слабкий Г.О. Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров"я до законодавства Європейського Союзу / Г.О. Слабкий, С.В. Істомін, П.М. Лисенко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ.установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 60-66. – ISSN 2415-8763
919672
  Костенок Я.О. Перспективні напрями управління енергомісткістю ВВП // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 154-158
919673
  Качура В.В. Перспективні напрямки архітектурно-планувальної організації технополісів у контексті відновлення господарського використання зони відчуження Чорнобильської АЕС / В.В. Качура, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 197-203. – ISSN 2077-3455
919674
  Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-190. – ISBN 978-966-694-230-5
919675
  Муштай В.А. Перспективні напрямки із вдосконалення роботи підприємств невиробничої сфери із споживачами банківських послуг / В.А. Муштай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 104-114
919676
  Ткачук С.М. Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 65-67. – ISSN 2075-1893


  В статті проаналізовано перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій, зокрема, ГІС приміщень, використання ГІС для картографування змін об"єктів та явищ в реальному часі, впровадження хмарних сервісів.
919677
  Арбузова Ю.В. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 120-128. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено досліджування попиту на послуги зеленого туризму в Україні, визначено основні вимоги до створення конкурентоспроможного туристичного продукту, напрямки підвищення якості туристичних послуг.
919678
  Петрик О.І. Перспективні напрямки розвитку інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 15-25
919679
  Чмир О.С. Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 15-24. – ISSN 2078-9165


  Коротко охарактеризована поточна ситуація в науковій , освітній та інноваційній сфері України.
919680
  Кириленко О.М. Перспективні напрямки розвитку транспортної системи з урахуванням стратегічних пріоритетів національної економіки / О.М. Кириленко, М.І. Міщенко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ), 2016. – Вип. 11. – С. 74-80. – ISSN 2309-821X
919681
   Перспективні полімерні матеріали та технології = Advanced polymer materials and technologies : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [уклад.: В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула ; за заг. ред. В.П. Плаван]. – Київ : КНУТД, 2015. – 451, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7972-51-6
919682
  Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
919683
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
919684
  Омельяненко К.Д. Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 161-166


  Темою даної публікації є огляд та характеристика ресурсної бази для розвитку спелеотуризму в Україні, а також опис пристосованих для масового туризму печер на території Криму та Поділля. Темой данной публикации является осмотр и характеристика ...
919685
  Піць Н.А. Перспективні рекреаційні території Шацького національного природного парку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 82-86. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
919686
  Юсеф Н. Перспективні сфери енергетичної і науково-технічної взаємодії України з країнами Близького Сходу // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-179. – ISSN 1729-7036
919687
  Федорук О.В. Перспективні тенденції розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпрорацій / О.В. Федорук, А.П. Тужик // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 78-84. – ISSN 2413-0966
919688
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техніч. ун-т. – Луцьк. – ISSN 2313-5352
Вип. 6 (травень). – 2015. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
919689
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; Редкол.: П.П. Савчук, В.І. Марчук, В.Ю. Заблоцький [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 9 (грудень, 2016). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
919690
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 10 (червень, 2017). – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919691
  Колісник Л. Перспективні форми видів бузини в Лісостепу України: морфологічні, біологічні особливості, біохімічні властивості / Л. Колісник, І. Осипова, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено літературні дані про лікарські властивості та вміст біологічно активних речовин в різних органах трьох аборигенних видів бузини - Sambucus nigra L., Sambucus racemose L., Sambucus ebulus L. Описано морфологічні та біологічні особливості видів ...
919692
  Харсун Л.Г. Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 135-141
919693
  Башинська Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю.І. Башинська, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 63-68. – ISSN 1562-0905
919694
  Загорняк Н.Б. Перспективність використання в Україні рахунків ескроу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 51-65. – ISSN 2310-9769
919695
  Радченко О. Перспективність застосування бензалконіум хлориду для видалення біоплівки та інактивації планктонних клітин Pseudomonas aeruginosa / О. Радченко, Л. Степура, В. Собко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. Але сучасні дезинфікуючі засоби повинні не лише інактивувати планктонні клітини, а й видаляти з поверхні біоплівку. Показано, що бензалконіум хлорид при концентрації 75 ...
919696
  Волощук Н.І. Перспективність застосування новітніх та "забутих" методів викладання фармакології у вищій школі / Н.І. Волощук, О.С. Пашинська, О.В. Грималовська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 8-11. – ISSN 1681-2751
919697
  Козак С. Перспективність літератури - переклади // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 164-170. – ISBN 978-83-935845-4-3
919698
  Зеленко С.М. Перспективність підводних археологічних досліджень у східному Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-80. – (Історія ; Вип. 43)


  Подаються результати, отримані в 1997 - 1998 рр. при підводно-археологічних дослідженнях узбережжя Східного криму в районі заповідника Карадаг. До наукового обігу вводиться археологічний матеріал з портової частини великого середньовічного поселення на ...
919699
  Денискіна Г.О. Перспективність студентських наукових досліджень (результати аналізу діяльності наукових шкіл та кадрового наповнення кафедр Інституту української філології станом на 2007/2008 н.р.) // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 37-39
919700
  Фарат О. Перспективність технологій пошукового просування / О. Фарат, Д. Лалак // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1606-3732
919701
  Іщенко Ю.Д. Перспективність формування територіально-інноваційних систем на прикладі Infopark та Graphisoft // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 129-132
919702
  Матеев Е. Перспективно планироане / Е. Матеев. – София, 1963. – 418с.
919703
  Лучинский П.К. Перспективное планирование идологической работы / П.К. Лучинский. – Москва, 1975. – 144с.
919704
  Сагамонов В.А. Перспективное планирование лекционной пропаганды в трудовом коллективе / В.А. Сагамонов. – Москва, 1982. – 47 с.
919705
  Шевнин Г.Н. Перспективное планирование подготовки квалифицированных рабочих кадров и пути его совершенстования (на прим. геологоразвед. работ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Шевнин Г. Н.; Высш. шк. проф. движ. ВЦСПС, Каф. эконом. труда. – М., 1972. – 24л.
919706
  Путов Д.А. Перспективное планирование посевных площадей в Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Путов Д.А.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ экономики и организации с.-х. – К., 1971. – 35л.
919707
  Нелидов И.Е. Перспективное планирование производства с применением ЭВМ / И.Е. Нелидов. – М, 1975. – 175с.
919708
  аль-Хури Фадель Перспективное планирование сельскохозяйственного производства Сирийской Арабской республики (на примере района реки Ефрат) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / аль-Хури Фадель ; МСХ СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1973. – 28 с.
919709
   Перспективное планирование социально-экономического развития и воспитания коллектива промышленного предприятия. – Москва, 1988. – 87 с.
919710
  Самченко В.Н. Перспективное призвание высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916


  В статье проводится мысль, что перспективным признанием высшего образования является формирование понятийного (логического) мышления у будущей интеллектуальной элиты общества. Но уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его ...
919711
  Павлов В.С. Перспективное финансовое планирование / В.С. Павлов. – М., 1980. – 56с.
919712
  Евстигнеева Л.П. Перспективное финансовое планирование / Л.П. Евстигнеева. – М, 1982. – 184с.
919713
  Деревянко Н.В. Перспективные вечнозеленые растения для озеленения населенных пунктов в Южной степи Украины // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 190-192. – ISBN 978-966-924-274-7
919714
  Родионова Л.В. Перспективные военные технологии в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 6 (80) : Американцы об обстановке в СССР. Коренные народы Канадского Севера. Новые возможности в ООН. Меры доверия и кризисная стабильность. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 126-139
919715
  Бабаев Ш.Г. Перспективные газонные растения для условий Апшерона : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Ш.Г.; АН Аз ССР . ИН-т ботаники им В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 28л.
919716
   Перспективные задачи инженерной науки : сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-62-7
№ 2. – 2001
919717
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 3. – 2002
919718
  Скибинская О.В. Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 385-391. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
919719
  Жизневский В.М. Перспективные каталитические процессы получения акрилатных монометров / В.М. Жизневский, Е.В. Федевич. – Львов, 1991. – 173с.
919720
   Перспективные конструкции глушителей звука выстрела стрелкового оружия / О.В. Пилипенко, Н.А. Коновалов, А.Д. Скорик, Г.А. Поляков, В.И. Коваленко, Д.В. Семенчук // Техническая механика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 2015. – № 4. – С. 44-65. – ISSN 1561-9184
919721
  Скурко М.Р. и др. Перспективные материалы для бытовой химии / М.Р. и др. Скурко. – М., 1990. – 51с.
919722
  Гуляев В.П. Перспективные методы исследования хрупкого разрушения металлов / В.П. Гуляев. – Новосибирск, 1977. – 126с.
919723
  Челышева И.В. Перспективные направления развития медиаобразования в россии: деятельность научнообразовательных центров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 77-86. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются проблемы организации медиаобразовательного процесса в отечественных научно-образовательных центрах. Автором определены наиболее перспективные направления дальнейшего развития отечественного медиаобразования, проанализированы ...
919724
  Шишко Г.Г. Перспективные направления снижения металлоемкости систем газоснабжения Украинской ССР : учеб. пособ. / Г.Г. Шишко. – Киев, 1990. – 84 с.
919725
  Личко К.П. Перспективные планы совхозов и колхозов / К.П. Личко. – М., 1978. – 96с.
919726
  Водяницкий Ю.Н. Перспективные подходы к очистке почв и почвенно-грунтовых вод от углеводородов (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, С.Я. Трофимов, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 755-764. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
919727
  Дерябин Н.И. Перспективные рудоносные площади Украинского щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 105-111 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
919728
  Гурин Н.Т. Перспективные средства отображения информации / Н.Т. Гурин, Б.А. Соломин. – Саратов, 1986. – 115с.
919729
  Костин Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз / Костин, А. Пустовой // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 65-68. – ISSN 1729-7206
919730
   Перспективные технологии строительства и эксилуатации мелиоративных систем. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 229 с.
919731
  Савеличев М. Перспективный ориентир. Федеральные университеты нужно нацелить на междисциплинарные исследования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 15


  Подразделения университетов различаются не только своей дисциплинарной специализацией, что очевидно, но и тем, какой вид деятельности в них преобладает - научный или образовательный. Можно выделить подразделения - институты или факультеты, где ...
919732
  Сулейманова Зумруд Перспективный район для развития туризма : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30 : Фото
919733
  Козлов Н.В. Перспективный экономический анализ / Н.В. Козлов, Е.П. Бочаров. – Москва, 1987. – 256с.
919734
  Штейнбук И.М. Перспективое финансовое планирование / И.М. Штейнбук. – Рига : Знание, 1989. – 189с.
919735
  Богданова Светлана Перспективы агротуризма в России : Прокати нас, Петруша, на тракторе. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 62-64 : Фото
919736
  Трубицын О.К. Перспективы академической науки и университетского образования в нетократическом обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 37-45. – ISSN 1811-0916


  Популярные в наши дни концепции постиндустриального общества в большинстве своем предлагают весьма оптимистические и многообещающие для ученых и университетских преподавателей прогнозы социального развития. Предполагается повышение их социального ...
919737
  Барышникова О. Перспективы антикапиталистической борьбы сельских трудящих на Филиппинах // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 54-67
919738
   Перспективы биоорганической химии и молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
919739
  Батаев А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 404-413. – ISSN 1993-6788
919740
  Алехин И.А. Перспективы военного образования в России / И.А. Алехин, Т.С. Сливин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 32-36. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются перспективы подбора, подготовки и расстановки офицерских кадров, даны рекомендации по выработке и обоснованию направлений дальнейшего развития Вооруженных Сил РФ в целом и военного образования в частности. Обосновывается ...
919741
  Упманис В.М. Перспективы возделывания озимой сурепицы и озимого рапса в Латвийской ССР и других республиках и областях нечерноземной зоны. : Автореф... доктора с.-х.наук: 06.538 / Упманис В.М.; АН Эстонской ССР. – Таллин, 1972. – 63л.
919742
  Глущенко Г.И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического развития России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-33. – ISSN 0320-8168
919743
  Глазунов В В. Перспективы выхода Украины из кризиса 2014 года: возможности и вероятность реализации идеальных моделей // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 114-120
919744
  Субботин А. Перспективы глобального рынка // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 0131-2227
919745
   Перспективы гостиничного бизнеса на примере сети московских отелей Maxima : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29
919746
  Гриценко А. Перспективы двустороннего партнерства в новых реалиях // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.2-4


  Российско - украинские отношения
919747
  Агаев Р.А. Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская - Восточная" ОАО "Краснодонуголь" / Р.А. Агаев, Д.А. Притула // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 18-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
919748
  Воронов К. Перспективы ЕС-интеграции и специфика северных стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 54-69. – ISSN 0131-2227
919749
  Розенгурт М.Ш. Перспективы и методы исследования водо- и солеобмена Днепровского лимана с Черным морем : /Науч. информ./ / М.Ш. Розенгурт, Д.М. Толмазин; АН УССР, Одесское отд-ние Ин-та биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1971. – 45с. – Библиогр.: с.44-45
919750
  Абрамов В.А. Перспективы и направление структурно-поисковых работ на нефть и газ в северной части Саратовского Поволжья : Автореф. дис. ... канд. гелого-минерал. наук / Абрамов В.А. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 22 с.
919751
  Третьяк В.В. Перспективы и последствия вступления Украины в состав ВТО // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.313-319. – ISBN 966-7695-75-1
919752
  Гоголев И.Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
919753
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
919754
  Гонсалес Перео Исабель Мария Перспективы и проблемы расширения участия Кубы в интеграционных процессах стран-членов СЭВ (В рамках международных экономических организаций) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 07.00.15 / Гонсалес Перео Исабель Мария; АН СССР. Ин-т экономики мировой социалистической системы. – Москва, 1990. – 21 с.
919755
   Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сборник статей. – Вильнюс : Центр Геополитических Исследований, 2012. – 71, [1] p. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Фонд Карнеги за международный мир / Моск. Центр Карнеги). – ISBN 978-609-95423-1-7
919756
  Заводов К. Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 108-125. – Бібліогр.: с. 109-113, 115-121. – ISSN 0042-8736
919757
  Мельник Л.Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
919758
  Юсеф Н. Перспективы и тенденции развития экономического сотрудничества между Украиной и арабскими странами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 99-107. – ISSN 2308-6912


  Развитие взаимовыгодных торгово-экономических и внешнеэкономических отношений Украины со странами Ближнего Востока соответствует стратегическим интересам страны, ее стремлению стать полноправным участником экономических процессов на Ближнем Востоке. ...
919759
  Потапенко С. Перспективы инвестиционной деятельности немецких компаний на российском рынке // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 9-21.
919760
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
919761
  Романов Е.В. Перспективы инновационного развития высшего образования в контексте реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 5-16. – ISSN 1026-955X


  В статье проведен анализ мероприятий программы по решению задачи создания и распространения структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании.
919762
  Длугопольский А. Перспективы использования зарубежных моделей фискального федерализма в условиях трансформационной экономики Украины // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.210-248. – ISSN 1684-906Х
919763
  Шальнов Б.В. и Потапов О.А. Перспективы использования лазерных установок для обработки сейсмических данных / Б.В. и Потапов О.А. Шальнов. – Москва, 1972. – 32 с.
919764
  Иваненко Н.С. Перспективы использования методов искусственного интеллекта в учебном процессе в вузе // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 81-82. – ISBN 978-966-285-400-8
919765
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
919766
  Судницын И.И. Перспективы использования термического анализа для оценки величины полного потенциала почвенной влаги // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1186-1190 : табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
919767
  Шайдуров А.А. Перспективы использования технологии "ICQ" в качестве канала доведения библиографической информации до удаленных пользователей // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2015. – № 1 (396)


  В статье представлены результаты исследования по внедрению технологий ICQ в библиографическую деятельность юношеских библиотек. На основе анализа сильных и слабых сторон использования указанной технологии, определения возможностей и угроз ее внедрения ...
919768
  Гугля А.Г. Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия для создания твердотельных накопителей водорода / А.Г. Гугля, Е.С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 38, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. - Резюме укр. – Библиогр.: с. 34-38
919769
  Аронов Д.В. Перспективы исследования либерального конституционного законотворчества в России / Д.В. Аронов, Д.А. Бухвостова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
919770
  Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи / В.В. Елизаров. – Москва, 1987. – 173 с.
919771
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
919772
  Касьянова Н.В. Перспективы картографування флори і фауни крейдяних відслонень // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 52-54
919773
  Нестерова М.А. Перспективы когнитивных практик в обучении // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 283-285. – ISSN 2076-1554
919774
  Давыдов М.М. Перспективы комплексного использования стока сибирских рек / М.М. Давыдов. – Москва, 1957. – 32с.
919775
  Трунцевский Ю.В. Перспективы международного сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в сфере противодействия коррупции / Ю.В. Трунцевский, В.В. Севальнев // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 30-34. – ISSN 1812-3910
919776
  Игнатьева Н.Н. Перспективы международных образовательных проектов в рамках глобализации образования / Н.Н. Игнатьева, Е.В. Лисенкова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 85-92. – ISSN 2073-9613


  Приоритетными направлениями развития образования в Российской Федерации являются академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, информатизация образовательного процесса, создание системы, эффективного мониторинга и ...
919777
  Тарарико Ю.А. Перспективы межотраслевой оптимизации современных агроэкосистем. / Ю.А. Тарарико, В.П. Ковальчук, А.П. Войтович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14–20. – ISSN 2077-4893
919778
  Костяков А.Н. Перспективы мелиораций в СССР. Европейская часть / А.Н. Костяков. – М., 1925. – 375с.
919779
  Макаров А. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
919780
  Солодуб Ю.П. Перспективы многоязычной сопоставительной фразеографии // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.48-56. – ISSN 0130-9730
919781
   Перспективы научного познания. – Казань, 1988. – 203с.
919782
   Перспективы нефтегазоносности больших глубин. – М, 1985. – 96с.
919783
   Перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных осадочных комплексов Днепровско-Донецкой впадины, Пипятского и Предкарпатского прогибов. – К, 1982. – 99с.
919784
   Перспективы нефтегазоносности доюрских отложений молодых платформ. – М, 1981. – 168с.
919785
   Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западный районах Средней Азии. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 294с.
919786
   Перспективы нефтегазоносности и направление региональных и поисковых работ на нефть и газ в Украинских Карпатах. – Львов, 1973. – 89с.
919787
   Перспективы нефтегазоносности отложений Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 159с.
919788
   Перспективы нефтегазоносности переходного комплекса молодых платформ. – Москва, 1985. – 164 с.
919789
   Перспективы нефтегазоносности Прикаспийского региона и геолого-технологические особенности строительства скважин. – М, 1984. – 191с.
919790
   Перспективы нефтегазоносности Тимаро-Печорской провинции. – Л, 1979. – 185с.
919791
  Клиточенко И.Ф. Перспективы нефтегазоносности Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Клиточенко И.Ф.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
919792
   Перспективы нефтегазоносности фороминиферовых отложений Терско-Сунженской нефтяной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романов П. Г,; Романов П. Г,; Совет Аз. ин-та нефти и хим., по присужд. уч. степ. по геол .минер. наукам. – Баку, 1966. – 22л.
919793
  Острый Г.Б. Перспективы нефтегазоностности восточной части Западно-Сибирской низменности. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Острый Г.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1961. – 19л.
919794
  Гхош М.Н. Перспективы нефтеносности в Индии / М.Н. Гхош. – М., 1960. – 14с.
919795
  Линк У.К. Перспективы обнаружения нефти в осадочных бассейнах Бразилии / У.К. Линк. – М., 1960. – 16с.
919796
   Перспективы обнаружения погребенных рудных месторождений в центральных районах Русской платформы. – М, 1977. – 79с.
919797
   Перспективы обнаружения промышленных скоплений газа в Херсонской области по данным иследований мобильными прямопоисовыми методами / С.П. Левашов, А.И. Самсонов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 5-22 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1684-2189
919798
  Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-41. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт применения компетентностного подхода в образовании. Проводится его сопоставление с другими точками зрения. Обосновывается ориентация отечественного образования на формирование креативных интеллектуальных сред.
919799
   Перспективы освоения минерально-сырьевой базы магнезита Украины / Л.С. Галецкий, Е.А. Ремезова, С.М. Лупинос, Д.В. Прутцков, В.В. Сивак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
919800
  Удинцев Г.Б. Перспективы освоения минеральных ресурсов дна морей и океанов / Г.Б. Удинцев. – М., 1990. – 36с.
919801
  Антропов П.Я. Перспективы освоения природных богатств СССР (1959-1965) / П.Я. Антропов. – Москва, 1959. – 159с.
919802
   Перспективы освоения ресурсов минерального сырья Западной Сибири (марганец, формовочные и стекольных пески, огнеупорные глины, строительные камни). – Новосибирск, 1960. – 61с.
919803
   Перспективы основных направлений развития электроизмерительной техники. – Ленинград, 1980. – 166 с.
919804
   Перспективы открытия залежей нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. – ЛЬвов, 1981. – 84с.
919805
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
919806
  Чернова Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда ООН: предоставление права доступа в Суд международным правительственным и некоторым неправительственным организациям // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1812-3910
919807
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
919808
  Северин В.А. Перспективы подготовки юридических кадров в условиях развития инновационной экономики // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 66-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  На юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные программы "Информационное право" и "Инновационное право" для студентов бакалавриата и магистерская программа "Информационные правоотношения в инновационной экономике". По проблематике инноваций, ...
919809
   Перспективы подземной добычи руд на больших глубинах. – М, 1985. – 214с.
919810
  Абдуллин Н.Г. Перспективы поиска нефти в карбонатных отложениях Татарского свода / Абдуллин Н.Г., Бадамшин Э.З., Муслимов Р.Х. – Казань, 1982. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-134
919811
   Перспективы поисков залжей нефти и газа неструктурного типа. – М, 1979. – 80с.
919812
   Перспективы поисков и повышения эффективности добычи нефти и газа в Казахстане. – Алма Ата, 1985. – 75с.
919813
   Перспективы поисков и разведки нефтяных месторождений. – Казань, 1980. – 152с.
919814
  Селимханов А.И. Перспективы поисков нефтегазоносных залежей в глубокопогруженных структурах СВ Азербайдажана и прилегающей акваории Каспийского моря. : Автореф... Канд.геол-мин.наук: 04.00.17 / Селимханов А.И.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1979. – 24л.
919815
   Перспективы поисков нефти и газа в Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 150с.
919816
  Лебедев И Л. Перспективы поисков нефти и газа на акваториях северных морей зарубежных стран / И Л. Лебедев, О.Д. Корсаков. – М., 1976. – 72с.
919817
   Перспективы поисков подземных вод в центральной части Московского артезианского бассейна. – М, 1981. – 89с.
919818
   Перспективы поисков полезных ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине. – К, 1974. – 268с.
919819
  Эздрин М.Б. Перспективы поисков скоплений нефти и газа в приразломных системах Прикаспийской впадины и ее обрамления. / М.Б. Эздрин. – Саратов, 1980. – 134с.
919820
  Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 6-22. – ISSN 0321-2017
919821
  Ракша Н.Г. Перспективы получения коллагенолитических ферментов с гидробионтов Антарктического региона // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – C. 175-179. – ISSN 1727-7485
919822
   Перспективы построения сети вычислительных центров в Донецкой области. – Донецк, 1979. – 32 с.
919823
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
919824
  Лощилов И.Н. Перспективы применения вычислительной техники в военном деле / И.Н. Лощилов. – М., 1976. – 221с.
919825
  Гинзбург Б.И. Перспективы применения синтетических алмазов в промышленности : Автореф. дис. .. канд. экон. наук / Гинзбург Б.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 20 с.
919826
   Перспективы программированного обучения. – М, 1966. – 247с.
919827
   Перспективы производства и потребления сельскохозяйственных товаров на 1975 год и 1985 годы. – М, 1969. – 480с.
919828
  Фогарти М.П. Перспективы промышленных районов Великобритании / М.П. Фогарти. – М, 1949. – 512с.
919829
  Скопенко В.В. Перспективы прямого синтеза координационных соединений / В.В. Скопенко, кокозей, О.Ю. Васильева // Координационная химия, 1998. – 68 №8,1256
919830
  Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-561Х


  В статье обозначены болевые точки и недоработки в деле аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям и намечены пути их устранения.
919831
  Саблина Т.Б. Перспективы разведения копытных в широколиственных и смешанных лесах Европейской части СССР / Т.Б. Саблина. – Отд. отт. из Трудов Ин-та морфологии животных им. А.Н.Северцова, 1953. – С. 217-230
919832
  Айзенберг М.Я. Перспективы развиия и экономическая эффективность топливного баланса Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Айзенберг М.Я. ; Научно-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
919833
   Перспективы развития автоматизированных систем управления, проектирования и информации. – Новосибирск : Наука, 1986. – 151с.
919834
   Перспективы развития АСПР. – М, 1990. – 278с.
919835
  Чугунов А.В. Перспективы развития в России "информационного общества" (Социальный портрет российской интернет-аудитории по данным социологических опросов) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0321-2017
919836
   Перспективы развития в системном и теоретическом программировании. – Новосибирск, 1978. – 234с.
919837
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
919838
  Кива Л.А. Перспективы развития высшей школы Украины // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 373-378. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  Зміст освіти, де головною була ідея про простоту світу і його підкорення причинним зв"язкам, що відкриваються людини в знаннях, придатних для вирішення задач в стандартних ситуаціях, все більше суперечать умовам динамічності, нестабільності і ...
919839
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
1 : Информационные семантические системы. – 1989. – 126с.
919840
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
2 : Интеллектуализация ЭВМ. – 1989. – 158с.
919841
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
3 : ЭВМ общего назначения. – 1989. – 143с.
919842
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
5 : Малые ЭВМ. – 1989. – 153с.
919843
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
6 : Специализованные ЭВМ. – 1989. – 143с.
919844
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
7 : Полупроводниковые запоминающие устройства. – 1989. – 159с.
919845
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
9 : Внешние запоминающие устройства на магнитном носителе. – 1989. – 173с.
919846
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
10 : Системы телеобработки и вычислительные сети. – 1989. – 141с.
919847
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
4 : Многопроцессорные ЭВМ и методы их проектирования. – 1990. – 142с.
919848
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
8 : Периферийное и терминальное оборудование ЭВМ. – 1990. – 142с.
919849
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
11 : Программное обеспечение ЭВМ. – 1990. – 126с.
919850
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 198с.
919851
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 200с.
919852
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1989. – 178с.
919853
  Сахаров А.А. Перспективы развития газовой промышленности на основе долгосрочных инвестиций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
919854
  Сваткова Т.Г. Перспективы развития географической картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 14-20. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
919855
   Перспективы развития геологоразведочного бурения и экономическая эффективность новотехники. – Л., 1985. – 88с.
919856
   Перспективы развития геологоразведочных работ и повышение их эффективности во Львовском экономическом районе. – Львов, 1963. – 48с.
919857
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа. – Львов, 1989. – 88с.
919858
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа в УССР. – Львов, 1989. – 90с.
919859
  Гельфгат С.Н. Перспективы развития дрожжевой промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гельфгат С.Н.; М-во культуры СССР. – Харьков, 1954. – 16л.
919860
   Перспективы развития жилища в СССР. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 180 с.
919861
  Колодийчук В.А. Перспективы развития зернопродуктового подкомплекса АПК Украины в условиях унификации международных логистических стандартов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 74-82. – ISSN 0131-7741
919862
   Перспективы развития и освоения сырьевой базы апатитовой промышленности на Кольском полуострове. – М., 1965. – 215с.
919863
   Перспективы развития и размещения пишевой промышленности. – Баку, 1964. – с.
919864
  Алиев Д.М. Перспективы развития и размещения производства комбикормов в Азербайджане : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Д. М.; АН АзССР, Отд. обществ. наук свет секц. эконом. наук. – Баку, 1971. – 20л.
919865
  Алиев Г.И. оглы Перспективы развития и размещения промышленности строительных материалов в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Алиев Г. И. оглы; АН АзССР, Объед. совет Отд-ния обществ. наук Совет секции экон. наук. – Баку, 1974. – 35л.
919866
  Филатова И.В. Перспективы развития и совершенствования инновационной деятельности малого бизнеса в России - главный акцент обеспечения ее экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 112-116. – ISSN 1728-8878
919867
  Мурадов Р.Г. Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 8 (250). – C. 83-89. – ISSN 2221-1055
919868
   Перспективы развития интегрированных АСУ предприятий и объединений. – М., 1988. – 155с.
919869
  Винаров Р.С. Перспективы развития информационно-вычислительной системы в высшей школе на принципах коллективного пользования. / Р.С. Винаров. – Москва, 1980. – 53с.
919870
  Яковлев А.А. Перспективы развития истории повседневности как направления исторического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 68-70
919871
   Перспективы развития каменноугольной промышленности Донбасса. – Х., 1932. – 30с.
919872
  Калкенов Ш.К. Перспективы развития картофельно-овощного и молочного хозяйства в Карагандинском промышленном районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Калкенов Ш.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 32л.
919873
   Перспективы развития колхозного производства юга УССР. – Киев : Издательство академии наук УССР, 1952. – 319с.
919874
  Поволоцкий Д.Я. Перспективы развития конвертерного производства стали на Южном Урале / Д.Я. Поволоцкий. – Челябинск, 1962. – 64с.
919875
   Перспективы развития кредитного механизма в СССР. – М., 1991. – 254с.
919876
  Янбых В.П. Перспективы развития лакокрасочной промышленности Прибалтики : Автореф... канд. экон.наук: / Янбых В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 22л.
919877
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
919878
   Перспективы развития методов и средств проектирования ИАСУ. – Минск, 1988. – 178с.
919879
  Самаруха А.В. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 59-63. – ISSN 1993-3541
919880
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы БССР. – Минск, 1990. – 277с.
919881
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 424с.
919882
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности УССР : монография. – Киев : Наукова думка, 1966. – 251 с.
919883
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-699-1
Октябрь 2007 : Глобализация и неравенство. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919884
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-653-3
Aпрель 2007 : Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919885
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-743-1
Апрель 2008 : Жилье и экономический цикл. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919886
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919887
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
Октябрь 2010 : Подъем, риск и перебалансирование. – 2010. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919888
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
Сентябрь 2011 : Замедление роста, увеличение рисков. – 2011. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919889
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2012 : Преодоление высоких уровней долга и вялого роста. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919890
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-48435-773-6
Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – 2015. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919891
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-47554-561-6
Апрель 2016 : Слишком долгий период слишком медленного роста. – 2016. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919892
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-47555-083-2
Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – 2016. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
919893
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
919894
  Карпик А.П. Перспективы развития науки, техники и технологий в сфере геодезии и картографии в Российской Федерации // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 55-59. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
919895
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
919896
  Бямбын Д. Перспективы развития общеобразовательной школы МНР. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Бямбын Д.; Научно-исслед.ин-т. – М, 1979. – 48л.
919897
  Лутков Б.А. Перспективы развития организационных форм производительного труда подростков. / Б.А. Лутков. – Кишинев, 1990. – 141с.
919898
   Перспективы развития органической химии. – М., 1959. – 366с.
919899
  Литинас Янис Перспективы развития отношений между Украиной и ЕС в области осуществления инвестирования // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 67-70
919900
  Аксютин С.А. Перспективы развития паровых и газовых турбин электрических станций / С.А. Аксютин. – Москва, 1957. – 219с.
919901
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ан УССР. – Х, 1953. – 16 с.
919902
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.днаук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики Акад.наук УССР. – Харьков-Киев, 1950. – 15 с
919903
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики АнУССР. – Харьков, 1952. – 16 с.
919904
   Перспективы развития познавательного туризма в переселенческом ареале / В.А. Рассыпнов, Е.М. Соврикова, Н.Б. Максимова, А.Г. Морковкина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 37-44. – Библиогр.: 8 назв.
919905
   Перспективы развития поисково-разведочных работ в нефтегазоносных регионах Украины. – Львов, 1982. – 94с.
919906
  Николаев С.Н. Перспективы развития Приморского края / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1957. – 68с.
919907
  Абылгаизиев А. Перспективы развития производительных сил Нижне-Нарынского территориально-производственного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Абылгаизиев А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
919908
  Гуль В.Е. Перспективы развития производства и переработки пластмасс / В.Е. Гуль, Л.Т. Белова. – М., 1978. – 64с.
919909
  Карганян З.С. Перспективы развития производства стеновых материалов в Армянской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Карганян З. С.; АН АССР, Ин-т экон. – Ереван, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.28
919910
   Перспективы развития промышленности на 1925/26-1929/30 г. по пятилетним гипотезам. – М.-Л., 1927. – 127с.
919911
  Барков Е.В. Перспективы развития промышленности пористых заполнителей и основные пути совершенствования ее внутриотраслевых пропорций. : Дис... канд. эконом.наук: 594 / Барков Е.В.; АН УССР. Инст. экономики. – К., 1969. – 224л. – Бібліогр.:л.208-217
919912
   Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине / С.Н. Ларьков, В.И. Присяжный, В.В. Ожинский, В.Н. Мамарев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков, 2016. – 6 (133), ноябрь - декабрь. – С. 32-35. – ISSN 1727-7337
919913
   Перспективы развития РАСУ УССР. – К., 1984. – 116с.
919914
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-697-7
Ноябрь 2007 : Европа: укрепление финансовых систем. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919915
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-714-1
Апрель 2008 : Европа: переоценка рисков. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
919916
  Золотарева И.Г. Перспективы развития рекреационной зоны Коминтерновского района (Одесская область) : Науково-технічний журнал / И.Г. Золотарева, Н.Е. Павленко; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
919917
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / Р. Эйрис. – Москва : Мир, 1986. – 328 с.
919918
  Мейер М.С. Перспективы развития российско-турецких университетских связей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-126. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье прослежена история университетского образования в Турции и эволюция принципов, на которых базируется деятельность государственных и частных университетов, показаны расширяющиеся возможности сотрудничества российских и турецких высших учебных ...
919919
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости Киева после ЕВРО-2012 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 48-51 : фото, табл.
919920
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
919921
   Перспективы развития с/х кооперативов СССР. – М., 1929. – 128с.
919922
  Выдыборец А.В. Перспективы развития сельских населенных пунктов / А.В. Выдыборец, Г.Н. Рогожин. – Москва, 1973. – 152с.
919923
   Перспективы развития сельских общеобразовательных школ. – М., 1982. – 143с.
919924
  Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства СССР / Н.Д. Кондратьев, Н.П. Огановский. – Москва, 1924
919925
   Перспективы развития системы непрерывного образования. – М., 1990. – 221с.
919926
  Кириленко В.П. Перспективы развития системы юридического образования в свете присоединении Российской Федерации к Болонскому процессу / В.П. Кириленко, А.Ю. Пиджаков // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2005. – № 3. – С. 2-8
919927
   Перспективы развития славянской ономастике. – М., 1980. – 369с.
919928
   Перспективы развития советского градостроительства. – Москва, 1973. – 459 с.
919929
   Перспективы развития современной геологии. – М., 1983. – 48с.
919930
  Маринко И. Перспективы развития совхозов Западного Прикаспия : Автореф... канд. экон.наук: / Маринко И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
919931
  Левин М.Е. Перспективы развития специализации заводов компрессорного машиностроения : Автореф... канд. экон,наук: / Левин М. Е.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
919932
  Селянинов Г.Т. Перспективы развития субтропического хозяйства СССР в связи с природными условиями / Г.Т. Селянинов. – Л., 1961. – 196с.
919933
   Перспективы развития сырьевой базы углей и горючих сланцев. – Л., 1986. – 106с.
919934
  Кузнецов Г.Ф. Перспективы развития техники жилищно-гражданского строительства в пятой пятилетке / Г.Ф. Кузнецов. – Москва, 1953. – 32с.
919935
   Перспективы развития техники изготовления магнитотвердых материалов. – Ленинград, 1976. – 102с.
919936
   Перспективы развития техники магнитной записи и технологии производства магнитных носителей. – Шостка, 1974. – 69 с.
919937
  Попов В.Н. Перспективы развития технических средств обучения и аудиторной технике / В.Н. Попов. – Киев, 1979. – 99с.
919938
  Попов В.Н. Перспективы развития технических средств обучения и аудиторной техники / В.Н. Попов. – Киев, 1980. – 100с.
919939
   Перспективы развития технологии и организации научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. – Л., 1990. – 115с.
919940
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
919941
   Перспективы развития упругих чувствительных элеменов. – М., 1961. – 372с.
919942
  Арзуманян А.В. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной регестрации прав на землю // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0132-0831
919943
  Лучинкина В. Перспективы развития фондов научных библиотек. / В. Лучинкина. – М., 1971. – 82 с.
919944
   Перспективы развития Харьковской промышленности во второй пятилетке. – Х., 1932. – 181с.
919945
   Перспективы развития химии топлив и газификации СССР. – М., 1934. – 112с.
919946
  Абезгауз З. Перспективы развития химико-фармацевтической промышленности во втором пятилетии / З. Абезгауз, Гарбавицкий. – Ленинград, 1932. – 21с.
919947
  Белан Р.В. Перспективы развития черной металлургии СССР / Р.В. Белан, И.М. Денисенко. – М., 1962. – 192с.
919948
  Лелюхина Н.Д. Перспективы развития черной металлургии центральных районов СССР / Н.Д. Лелюхина. – Москва, 1966. – 196с.
919949
  Николаев Н.И. Перспективы развития экономики Дальнего Востока / Н.И. Николаев, Н.М. Сингур. – Хабаровск, 1968. – 120с.
919950
   Перспективы развития экономики и культуры Нечерноземной зоны РСФСР. – М., 1976. – 240с.
919951
  Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 144-149. – ISSN 2075-4892
919952
  Першин Н.А. Перспективы развития этнологической концепции Л.Н. Гумилева в XXI веке // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 205-209
919953
   Перспективы разития вычеслительных комплексов М-600/М-700 и приеменине их в автоматизированных системах управления. – М., 1976. – 282с.
919954
   Перспективы разработки автоматизированных обучающих систем. – Москва, 1975. – 57с.
919955
  Сахно И.Г. Перспективы разрушения горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями при подземной угледобыче // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 123-131 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2415-7902
919956
   Перспективы расширения минерально-сырьевой базы центральных районов РСФСР. – М., 1989. – 107с.
919957
  Борисенко Л.Ф. Перспективы расширения производства ванадия за счет повышения комплексности использования минерального сырья : Обзор / Л.Ф. Борисенко; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦИТИ. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 31с. – ( ; 1Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ)
919958
   Перспективы расширения ресурсов нефти и газа в УССР. – К., 1982. – 180с.
919959
   Перспективы рационального испльзования природных ресурсов : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1980. – 113 с.
919960
  Андрюшин С. Перспективы режима таргетирования инфляции в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 107-121. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
919961
  Байков Н. Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Н. Байков, Р. Гринкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
919962
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
919963
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
919964
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
919965
  Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-25. – ISSN 0042-8736
919966
  Балыхин М.Г. Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1726-667Х
919967
   Перспективы сбалансированного пропорционального развития экономики. – К., 1986. – 24с.
919968
  Чернявский И. Перспективы свеклосеяния и развития сахарной промышленности в БССР / АН БССР ; Ин-т экономики ; И. Чернявский. – Минск : АН БССР, 1948. – 55 с.
919969
  Гончаров Валентин Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / Гончаров Валентин, Бондарчук Алина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные проблемы для отраслей сельского хозяйства, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ВТО. Особое внимание авторы уделяют качеству продукции как главного рычага в конкурентной борьбе с иностранными производителями.
919970
  Иванов П.Я. Перспективы сельскохозяйственных мелиораций в бассейне реки Днепра на территории БССР. / П.Я. Иванов. – Минск, 1932. – 20с.
919971
  Россинская А.Н. Перспективы сетевой формы организации элективных иноязычных курсов в системе профильного обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 58-65. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
919972
   Перспективы синтеза трансурановых элементов. – Москва : Знание, 1965. – 40 с.
919973
  Лукин А.Е. Перспективы сланцевой газоносности Днепровско-Донецкого авлакогена // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С.21-41 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
919974
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
919975
  Цветкова А.М. Перспективы создания в Северо-Кавказском экономическом районе крупной базы по производству мяма и его промышленной переработке : Автореф... канд. экон.наук: / Цветкова А. М.; Ровт.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л.
919976
  Зима А.Г. Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания / А.Г. Зима, В.А. Подгайная // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 255-260 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
919977
  Ширяев С Ю. Перспективы социалистической экономической интеграции. / С Ю. Ширяев, А.И. Соколов. – М., 1978. – 64с.
919978
   Перспективы стран и регионов // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 47-71. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Темпы роста мировой экономики по прогнозам составят 3,5 процентов в 2015 г. и 3,8 процентов в 2016 г. с неодинаковыми перспективами для основных стран и регионов. Геополитическая напряженность сегодня приводит к нестабилизирующим сдвигам в ценах на ...
919979
  Блохин И.Н. Перспективы существования периодической печати в условиях системного социального кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 222-230. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
919980
  Толстопятов И.А. Перспективы труда в свете развития хозяйства СССР. / И.А. Толстопятов. – М., 1929. – 67с.
919981
  Братерский М.В. Перспективы укрепления Шанхайской Организации Сотрудничества // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 447-450. – ISSN 1607-7334
919982
  Журавский Ю.А. Перспективы участия транснациональных корпораций в модернизации российской экономики / Ю.А. Журавский, Ю.С. Якунина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 1 (75). – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
919983
  Корпачев П.А. Перспективы феноменологической герменевтики П. Рикера в исследовании религиозного опыта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 168-170
919984
  Пелипенко А.А. Перспективы философии и проблемы власти в XXI в. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 1 (77). – С. 193-199. – ISSN 1606-951Х
919985
  Никифорук Е.И. Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи / Е.И. Никифорук, Л.Ю. Чмырева, Н.А. Федяй // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 45-57. – ISSN 0131-7741


  Осуществлен анализ капитальных вложений в субсекторы транспорта Украины, показано его недофинансирование, оценены ежегодные потребности в финансировании транспортной инфраструктуры Украины на перспективу до 2020 г. Значительное внимание уделено опыту ...
919986
  Титаренко М.Л. Перспективы формата БРИК : взгляд из четырех столиц / М.Л. Титаренко, С.В. Уянаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
919987
  Баграмов Л.А. Перспективы формирования "общего рынка" в Северной Америке / Л.А. Баграмов, В.В. Попов. – М., 1986. – 62с.
919988
  Гудев П. Перспективы формирования международного режима в Арктике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
919989
  Щепочкина Н.А. Перспективы формирования наднациональной системы финансового регулирования в условиях развития региональных объединений // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 49-52. – ISSN 2074-6040
919990
   Перспективы формирования природно-земельного фонда Казахстана. – Алма-Ата, 1989. – 84с.
919991
  Квелидзе-Кузнецова Перспективы ЭБС в условиях реального рынка / Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, Светлана Александровна Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 54-57. – ISSN 1726-6726


  Тема дальнейшего совершенствования и более эффективного использования сервисов электронных ресурсов продолжает волновать и разработчиков этих продуктов – агрегаторов контента, и их пользователей – представителей библиотек и вузов. Не стала исключением ...
919992
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
919993
  Власенков А.Т. Перспективы экономического развития СССР / А.Т. Власенков, В.А. Силин. – Москва, 1981. – 63с.
919994
  Ширяев Ю.С. Перспективы экономического развития стран - членов СЭВ. / Ю.С. Ширяев, С.М. Иовчук. – М., 1981. – 62с.
919995
  Ульченко Н.Ю. Перспективы экономического развития Турции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
919996
  Узяков М. Перспективы экономического роста в России / М. Узяков, А. Широв, М. Гусев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 135-149. – ISSN 0207-3676
919997
   Перспективы экспорта хлеба из южного района,. – Х, 1926. – 93с.
919998
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
919999
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
920000
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 2074-6040
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,