Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
914001
  Рудницька Н. "Не-особи" радянського перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 97-103. – ISSN 2078-340X
914002
  Петров В. "Неокласики" // Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / В. Петров. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 51-57. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-44-3
914003
  Білик Г. "Неокласики" в українській та російській літературі початку XX століття: компаративний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 97-107. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті в порівняльно-історичному аспекті висвітлена літературно-художня діяльність українських та російських письменників-"неокласиків" початку ХХ ст., вирізнені естетичні засади й особливості поетики їхньої творчості. Також зауважені основні ...
914004
  Соболь О.Н. "Неоконсервативная революция": лозунги и реальность / О.Н. Соболь, А.Н. Ермоленко. – Киев, 1990. – 189 с.
914005
  Єрмоленко С. "Неокраяне крило" мовотворчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
914006
  Залізняк Л.Л. "Неолітична революція" в археології України початку ХХІ ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 5-25. – ISSN 0235-3490
914007
  Сегеда Сергій "Неолітична революція" в Європі. Проблема походження індоєвропейців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
914008
  Бессонов Б.Н. "Неомарксизм" - идеология современного оппортунизма / Б.Н. Бессонов. – Москва : Мысль, 1983. – 285 с.
914009
  Капустин Б.Г. "Неомарксистская социология", исторический материализм и развивающиеся страны / Б.Г. Капустин. – М., 1988. – 149с.
914010
  Гайда А.В. "Неомарксистская" философия истории / А.В. Гайда. – Красноярск, 1986. – 197с.
914011
  Пасс А.А. "Неонэп" Г.М. Маленкова и кооперативная промышленность в 1953-1956 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 27-38. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, кооперативная промышленность в 1956-1960 гг. была частично, а затем и полностью национализирована. Коллективное предпринимательство оказалось под запретом.
914012
  Потапов Н.А. "Неопарламентаризм" в современной Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 044-748Х
914013
  Сліденко І.Д. "Неоране поле" українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 215-220. – ISSN 1563-3349
914014
  Головій О. "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 91-100. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
914015
  Руднєв М.А. "Неослов"янофільство" в концепції "консервативної утопії" Анджея Валіцького // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 138-145. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
914016
  Мартыненко А.В. "Неотложка" для здоровых / А.В. Мартыненко, П.Г. Положевец. – Москва, 1990. – 63с.
914017
  Сагиндыков Н. "Неотложная программа" германского империализма для Африки. / Н. Сагиндыков. – Алма-Ата, 1964. – 216 с.
914018
  Валюх З.О. Неозапозичення як база сучасного словотворення / З.О. Валюх, І.О. Коробова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 9-16. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 2). – ISSN 2311-0821
914019
  Экшут С. Неозбузданный порыв, или Ломоносов есть Ломоносов / С. Экшут, Е. Зайцева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 103-107. – ISSN 0235-7089
914020
  Тесленко Н.О. Неозначена рефренція вказівних займенників: диференційне маркування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 177-183
914021
  Корпало О. Неозначеність особи в польській мові / Оксана Корпало // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 77-83. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
914022
  Воробьев Е.М. Неоиндустриализация как форма экономической модернизации / Е.М. Воробьев, Т.И. Демченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 76-81. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  В статье рассматриваются необходимость и возможность осуществления процесса экономической модернизации национальной экономики на базе неоиндустриализации, а также перспективы тесного экономического сотрудничества России и Украины.
914023
  Апатова Н.В. Неоинституционализм и экономика индивидуального знания / Н.В. Апатова, М.В. Быстрова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 65-70. – Бібліогр.:17 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
914024
  Лопатина Н.В. Неоинституциональный подход как теоретико-методологическая основа изучения библиотечной профессии // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена поиску новых теоретико-методологических инструментов изучения позиции библиотечной профессии в современном обществе. В качестве альтернативы структурно-функциональному и традиционному социально-институциональному подходам в ...
914025
  Татришвили Н.Ф. Неоинтрузии Верхней Рачи / Н.Ф. Татришвили, 1941. – 633-640с.
914026
  Скляренко Д.В. Неоізоляціонізм як альтернативна стратегія американської зовнішньої політики після "холодної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-88. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні засади американської зовнішньополітичної концепції неоізоляціонізму після "холодної" війни, що є альтернативою сучасного зовнішньополітичного курсу США. Зроблено спробу додатково проаналізувати європейський напрям даної концепції - ...
914027
  Ожеван М.А. Неоімперська "доктрина Путіна" та "українська криза" в оцінках західних експертів // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 489-506. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
914028
  Гордієнко М.Г. Неоімперський синдром путінізму як виклик суб"єктності української нації // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 80-91. – ISBN 978-966-428-404-9
914029
  Грабовська І. Неоімперськість сучасної Росії як історичний виклик для українських постколоніальних еліт // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 100-105. – ISSN 2520-2626


  "У статті проводиться аналіз політики та практики неоімперіалізму РФ, досліджується специфіка путунізму як історичного виклику, що постав перед постсовєтськими постколоніальними елітами колишнього СССР, в даному випадку – перед українськими. Існуюча ...
914030
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 65-76


  Стаття присвячена аналізу ідіостилю сучасної української письменниці Любові Пономаренко, справжнього майстра неоімпресіоністичної новели з небуденною внутрішньою напругою та енергетикою. Самобутність ідіостилю письменниці виявляється в оригінальному ...
914031
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 3-7
914032
  Шовкун І.А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-69. – ISSN 1605-7988
914033
  Шепетько Р.І. Неоіндустріалізація як фаза технологічного розвитку реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 29-33
914034
  Бодрова Д.В. Неоіндустріальна модернізація української економіки: інституціональний конструкт // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 22-31


  У статті розглядаються суперечливі процеси посткризового розвитку економіки України, обгрунтовується необхідність переходу до неоіндустріальної моделі модернізації національного господарства і здійснення відповідних інституціональних перетворень.
914035
  Дейнеко Л.В. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : колективна монографія / [Дейнеко Л.В., ШовкунІ.А., шелудько Е.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л,В. Дейнеко ; НАН України. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2016. – 278 с. : табл., рис. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8124-0
914036
  Гайдай Т. Неоінституціалізм та його аналітично-дослідницький потенціал // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 60-66. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
914037
  Гайдай Т.В. Неоінституційна парадигма та аналіз ринкових трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-42. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Статтю присвячено дослідженню за допомогою методологічного інструментарію неоінституціоналізму таких аспектів ринкової трансформації, як формування ринкової інституційної структури та реалізація механізму інституційних змін перехідної економіки.
914038
  Рібун Л.В. Неоінституційна парадигма у сучасній економічній думці / Л.В. Рібун, М.В. Маліновська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 296-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
914039
  Вірченко В.В. Неоінституціональна теорія як основа нової ліберальної економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 89-90
914040
  Бульдович П.В. Неоінституціональний підхід до вирішення дилем колективної дії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 29-34. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
914041
  Астапова Г.В. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств / Г.В. Астапова, С.Т. Пілецька // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 113-119. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
914042
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 176-195
914043
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
914044
  Зыкин А.С. Неоказание помощи в открытом море как преступление международного характера // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С.165-168. – ISBN 978-966-927-199-0
914045
  Гусельцева Марина Сергеевна Неокантианская методология: пройденный этап или перспектива развития психологии? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Данная статья представляет собой обзор истории взаимоотношений психологии и неокантианства. Неокантианство рассматривается как один из методологических источников культурно-аналитического подхода в психологии. Обсуждаются также взаимоотношения ...
914046
  Воронцов А.В. Неокантианская социология Б.А. Кистяковского / А.В. Воронцов, И.А. Громов // История социологии. XIX - начало XX века : в 2 ч. : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.] / А.В. Воронцов, И.А. Громов. – Москва : Владос, 2005. – Ч. 2 : Русская социология. – С. 326-336. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01407-2
914047
  Крижевский М.В. Неокантианские дискуссии в литературоведении: Б.М. Энгельгардт и М.М. Бахтин о романе Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 153-157. – Библиогр.: Лит.: с. 157; 13 п. – ISSN 0042-8744
914048
  Зеньковский В. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун // История русской философии / В.В. Зеньковский. – Москва : Академический Проект, Раритет, 2001. – С. 642-667. – (Summa). – ISBN 5-85735-139-1; 5-8291-0127-0
914049
  Мелещенко З.Н. Неокантианство как философская основа ревизионизма / З.Н. Мелещенко. – Л., 1960. – 68с.
914050
  Григорьян Б.Т. Неокантианство. / Б.Т. Григорьян. – М, 1962. – 90с.
914051
  Трубенко А.І. Неокантіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 625-626. – ISBN 966-316-069-1
914052
  Прокопенко О. Неокантіантські установки та їх переосмислення в дослідженнях М. Гартмана // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 95-104. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
914053
  Мюллер В К.О. Неокейнсианство / В К.О. Мюллер. – М., 1977. – 216с.
914054
  Петров В. Неокласики / Віктор Петров // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 65-82. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
914055
  Єсюк Л.В. Неокласики в українській літературі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 21-24


  "Наприкінці першого десятиліття ХХ століття в поезію та прозу приходить нова генерація митців, які поєднують у собі поета й ученого, а сама поезія стає об"єктом серйозного наукового дослідження. Найбільш яскраво ця тенденція поєднання науки й ...
914056
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 107-110. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості «останніх» послідовників цього типу ...
914057
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-790-8


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості "останніх" послідовників цього типу ...
914058
  Сірик Л. Неокласики про європейськість Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 23-47. – ISBN 978-966-600-359-4


  Проаналізовано концепції сприйняття європейськості та універсальності художньої спадщини Лесі Українки київськими неокласиками. Мистецьку позицію письменниці зіставлено із філософськими, етико-естетичними, громадянськими переконаннями членів ...
914059
  Сусак В.В. Неокласицизм в українському живописі 1920-1930-х рр.: Іван Бабій та Микола Глущенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 181-188
914060
  Черкасова К. Неокласицизм у творчості О. Бекетова. Будівля Харківського медичного товариства // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
914061
  Погребняк М. Неокласицизм у хореографічних театрах Л. М"ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова як сходинка до неокласичного стилю у театрі Дж. Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-155. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  З’ясовано естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Джорджа Баланчіна. Проаналізовано авторські хореографічні твори Л. М’ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова. Виявлено і систематизовано естетико-стильові особливості неокласицизму у ...
914062
  Нестеренко П. Неокласицизм четвірки дрогобичців // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 серпня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Дослідження сакрального мистецтва - ікономалярства.
914063
  Турган О. Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 294-299. – ISBN 966-8110-14-5
914064
  Котенко Н. Неокласична антологія Юрія Клена // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 35-41
914065
  Коломієць Л. Неокласична генеза Григорія Кочура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-184. – Бібліогр.: Літ.: с. 183-184; 4 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
914066
  Бодров В.Г. Неокласична модель інвестиційного процесу і можливість її застосування в трансформаційній економіці / В.Г. Бодров, Ю.В. Денисенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджуються питання інвестиційного процесу з погляду теоретиків "економіки пропозиції" та "раціональних сподівань". Виділяються чинники, що стримують впровадження даної моделі в трансформаційній економіці.
914067
  Калєтнік А.А. Неокласична неологія: лінгвістичний статус : монографія / А.А. Калєтнік. – Київ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-061-0
914068
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 127-134. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті звернено увагу на особливості творчості неокласиків у період модерністичних новацій вітчизняної словесності та впровадження панівної ідеології соцреалізму. Основна проблема дослідження порушена у контексті урбаністичних студій поезії Максима ...
914069
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (10), червень. – C. 37-40
914070
  Демська-Будзуляк Неокласичний дискурс початку XX ст.: еволюція класичної традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
914071
  Денисенко Ю. Неокласичний підхід у сучасній теорії корпоративних фінансів : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 53-55. – Бібліогр.: 6 назв
914072
  Погребняк М. Неокласичний танець: генеза та формування його естетико-стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-259. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено генезу неокласичного танцю. Розкрито сутність ідеї танцсимфонії Ф. Лопухова. Виявлені і систематизовані естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Дж. Баланчіна.
914073
  Калєтнік А.А. Неокласичний текст як естетико-художня целісність у філологічних парадигмах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 60-71. – Бібліогр.: с. 70-71; 25 поз.


  Статтю присвячено аналізу методологічних засад у формуванні філологічних критеріїв оцінки творчості київських неокласиків, а також сформульовано ідеї про поступовість мовознавчої аргументації. The article deals with analysis of methodology whie ...
914074
  Башманівський В.І. Неокласичні домінанти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  З"ясовано особливості раннього періоду творчості М.Т. Рильського, зосереджує увагу на неокласичних рисах поетичних текстів, наголошує, що в основі неокласичних уподобань поета були його висока освіченість, знання мов, розуміння специфіки культурної ...
914075
  Шкільняк С.С. Неокласичні кванторні логіки з рівністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 222-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються неокласичні кванторні логіки з предикатом рівності. Розглядаються їх семантичні та синтаксичні властивості, будуються аксіоматичні системи гільбертівського типу - неокласичні кванторні числення з рівністю.
914076
  Шкільняк С.С. Неокласичні секвенційні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 261-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються семантичні та синтаксичні властивості неокласичних логік. Для таких логік пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу - неокласичні секвенційні числення. На їх основі доводиться теорема повноти та вивчаються її наслідки.
914077
  Компанієць А.С. Неокласичні теорії економічного зростання та їх практичне застосування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 65-67. – ISBN 978-966-188-219-4
914078
  Кузьома О.Ю. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 86-95. – ISBN 978-617-696-407-0
914079
   Неоклассицизм на руинах древнего Рима : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 38 : фото
914080
  Лубский А.В. Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-єпистемологическом контексте начала ХХІ века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С.158-168. – ISSN 0869-0499
914081
  Чихарев И.А. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения переменных глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического курса / И.А. Чихарев, А.А. Косоруков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 50-66. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
914082
  Кириченко В.П. Неоколоиалистическая политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Кириченко В.П.; Киевс. с/х академия. – К, 1981. – 389л. – Бібліогр.:л.358-389
914083
  Степанов Л.В. Неоколониализм -- стратегия и тактика империализма. / Л.В. Степанов. – М, 1966. – 32с.
914084
  Кива А.В. Неоколониализм / А.В. Кива. – Москва, 1976. – 64с.
914085
  Булатов А.А. Неоколониализм в военном мундире / А.А. Булатов. – Москва : Военное издательство, 1982. – 142 с., 4 л. ил.
914086
   Неоколониализм в Океании. – М., 1987. – 213с.
914087
  Киселев А.П. Неоколониализм в печать / А.П. Киселев. – Москва, 1971. – 192с.
914088
   Неоколониализм в сельском хозяйстве.. – Москва, 1966. – 102с.
914089
  Фридлендер П. Неоколониализм Западной Германии / П. Фридлендер, Х. Шиллинг. – М., 1963. – 232с.
914090
   Неоколониализм и Африка в 70-х годах: закономерности и специфика антиимпериалист. борьбы. – М., 1975. – 437с.
914091
  Вахрушев В.В. Неоколониализм и международные организации / В.В. Вахрушев. – Москва, 1968. – 223с.
914092
  Байчоров А.М. Неоколониализм и международный тероризм : А.М. Байчоров / А.М. Байчоров. – Минск : Университетское, 1985. – 158 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 149-157
914093
  Княжинская Л.А. Неоколониализм и продовольственная проблема в развивающихся странах / Л.А. Княжинская. – М., 1977. – 63с.
914094
  Ахундов И.А. Неоколониализм и Турция / И.А. Ахундов. – Баку : Азернешр, 1990. – 408 с. – Библиогр.: с. 371-401
914095
   Неоколониализм против прав человека. – Москва : Международные отношения, 1982. – 192 с.
914096
   Неоколониализм США в Латинской Америке.. – М., 1970. – 168с.
914097
  Ульяновский Р.А. Неоколониализм США и слаборазвитые страны Азии. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1963. – 344с.
914098
  Прошин А.А. Неоколониализм США и Южная корея / А.А. Прошин, А.А. Тимонин. – М., 1985. – 190с.
914099
  Пефтиев В.И. Неоколониализм Франции в странах Тропической Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пефтиев В.И. ; Киев. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 17 с.
914100
   Неоколониализм: сущность, формы, методы. – Москва, 1987. – 271с.
914101
  Жолобов В.Н. Неоколониализм: финансовый аспект / В.Н. Жолобов. – М, 1982. – 165с.
914102
   Неоколониализм: формы и методы эксплуатации развивающихся стран : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 175 с.
914103
  Хворостяный И.М. Неоколониалистическая политика Англии в зоне Персидского залива. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Хворостяный И.М.; АН УССР.Ин-т истории. – К, 1975. – 24л.
914104
  Журкин В.В. Неоколониалистические доктрины и политика США в Юго-Восточной Азии (вторая половина 1950-х гг. 1965 г) : Автореф... канд. ист.наук: / Журкин В. В.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отнолш. АН СССР. – Москва, 1968. – 18л.
914105
  Дорохин Владимир Матвеевич Неоколониалистическое разделение труда в капиталистической системе мирового хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дорохин Владимир Матвеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 18л.
914106
  Кириченко В.П. Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70-е годы : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Кириченко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 47л.
914107
  Елютин Юрий Петрович Неоколониалистская политика США в Латинской Америке и программа "Союза ради прогресса" : Автореф... канд. ист.наук: / Елютин Юрий Петрович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1964. – 18л.
914108
  Парфенов И.Д. Неоколониальная политика лейбористского правительства Англии в 1945-1951 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парфенов И.Д.; Перм.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 19л.
914109
  Рогач А.И. Неоколониальная экспансия международных корпораций в странах Южной и Юго-Восточной Азии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 22-26. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
914110
  Лукашенко В.И. Неоколониальная эксплуатация как фактор ухудшения состояния платежных балансов стран Африки в 70-80-е годы / В.И. Лукашенко, Мугиса Эварист // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 82-87. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
914111
  Савчук В.С. Неоколоніалізм - історична приреченість. / В.С. Савчук. – Київ, 1975. – 63с.
914112
  Михньов Р.М. Неоколоніалізм буде знищено! / Р.М. Михньов. – Київ : Знання, 1965. – 46 с.
914113
  Озадовський А.А. Неоколоніалізм США в Африці / А.А. Озадовський. – Київ, 1971. – 91с.
914114
  Ковальчук Т. Неоколоніальна абсолютизація (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 122-126. – ISSN 1605-2005
914115
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 9-15 липня (№ 24/25). – С. 1, 4-5
914116
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель команди ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 3
914117
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель команди ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 25 червня - 1 липня (№ 20/21). – С. 8-9
914118
   Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 266-270. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  Розглядається останній роман Володимира Винниченка "Нова заповідь"
914119
  Державин В. Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 290-296. – ISSN 0130-528Х
914120
  Билорус О.Г. Неоконвергенция социально-экономических систем в условиях глобальных вызовов // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 54-61. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
914121
  Плугаторенко О. Неоконсервативна критика зовнішньої політики США (кін. 1960 - кін. 1970-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 86-88
914122
  Воронянський О.В. Неоконсервативна модель державного регулювання економічних процесів: сутність та досвід // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 51-60. – (Економічні науки)
914123
  Павроз А.В. Неоконсервативная концепция сильного государства как новая модель социально-политического взаимодействия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 21-27. – ISSN 1812-8696
914124
  Мейцонашвили Т.Н. Неоконсерватизм в различных политических культурах // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 15. – С. 130-139
914125
  Кепеци Б. Неоконсерватизм и "новые правые" / Б. Кепеци. – М, 1986. – 142с.
914126
  Панченко Ю. Неоконсерватизм та зовнішня політка президента Р. Рейгана // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 22-31
914127
  Лакішик Д.М. Неоконсерватизм у зовнішній політиці Дж. Буша - молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 91-96
914128
  Удовенко О.Ю. Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 62-64. – ISSN 1728-3671
914129
  Євсєєв С.Є. Неоконсерватизм як теорія соціального реваншу / С.Є. Євсєєв, І.В. Тодріна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 89-97. – ISSN 2411-7587
914130
  Панченко Ю.В. Неоконсерватизм: традиції та сучасні тенденції розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 117-126. – (Історія ; вип. 36)


  Зроблено спробу проаналізувати поняття неоконсерватизму, його історичні корені, визначитися із соціальною базою цієї течії й основними принциповими положеннями.
914131
  Рассолова П.Э. Неоконсерваторы и война в Ираке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 77-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
914132
  Киселев И.Я. Неоконсерваторы против рабочего класса / И.Я. Киселев. – М, 1988. – 157с.
914133
  Безродный Г. Неоконфуциантство в период "культурной революции" в Китае / Г. Безродный, Хо Янь // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 3-10. – ISSN 2617-1929
914134
  Рижко В.А. Неоконцептологія : монографія / В.А. Рижко. – Київ : Логос, 2016. – 603, [1] с. – Бібліогр.: с. 581-604. – ISBN 978-966-171-523-2


  У пр. №1739230 напис: Володимиру Анатолійовичу з великою шаною і найліпшими побажаннями. З вдячністю. Підпис
914135
  Напетваридзе Г. Неоконченная баллада / Г. Напетваридзе. – Тбилиси, 1966. – 166с.
914136
   Неоконченная история: Писатели ГДР о молодежи. – М., 1989. – 317с.
914137
  Гаджиев М.Г. Неоконченная картина : повесть / М.Г. Гаджиев. – Москва : Современник, 1983. – 240 с.
914138
  Исаев К.Ф. Неоконченная повесть / К.Ф. Исаев. – ИМ, 1956. – 102с.
914139
  Малышко А.С. Неоконченная повесть / А.С. Малышко. – Сталинабад : Таджикгоиздат, 1961. – 36с.
914140
  Лацис М.И. Неоконченная повесть / пер. с латыш. М. Лацис. – Москва : Советский писатель, 1965. – 235 с.
914141
  Демин Д.А. Неоконченная повесть / Д.А. Демин. – М, 1981. – 31с.
914142
  Титова Л. Неоконченная повесть о детстве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 135-157. – ISSN 0131-8136
914143
  Головченко И.Х. Неоконченное дело / И.Х. Головченко. – К., 1984. – 223с.
914144
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт; Пер. с англ. Серпинского С.С. – Москва : Мысль, 1975. – 379с.
914145
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1978. – 398с.
914146
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – Москва : Армада, 1998. – 411с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0719-Х
914147
  Арагон Л. Неоконченные роман. Эльза : поэмы / Луи Арагон ; пер. с фр. М. Алигер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 352 с.
914148
  Слуцкий Б.А. Неоконченные споры / Б.А. Слуцкий. – М., 1978. – 232с.
914149
  Турков А.М. Неоконченные споры / А.М. Турков. – Москва, 1989. – 45с.
914150
   Неоконченные споры: лит. полемика: сб. : лит. полемика. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 413 с. – Библиогр. : с. 407-412. – ISBN 5-235-01457-X
914151
  Чичков В.М. Неоконченный диалог. / В.М. Чичков. – М., 1977. – 216с.
914152
  Малева В.Л. Неоконченный дневник : повести для ст. и ср. возр. / Вера Малева ;. – Кишинев : Лумина, 1968. – 304 с.
914153
  Маяков Ю.В. Неоконченный дневник: повесть / Ю.В. Маяков. – Иркутск, 1975. – 176с.
914154
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет / А.М. Хорунжий. – Москва, 1961. – 144 с.
914155
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет : повести и рассказы / А.М. Хорунжий. – Москва : Воениздат, 1982. – 303 с.
914156
  Сиденко Светлана Неоконченный полет : фрагмент сценария // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61
914157
  Чаковский А.Б. Неоконченный портрет : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
914158
  Гарифуллина Н.Х. Неоконченный разговор / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1981. – 187с.
914159
  Курганский В.Н. Неоконченный роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : УкрДГРІ, 2015. – 204, [1] с. : іл.


  В пр. №1704800 напис: Дорогому Леониду Васильевичу с пожеланием всего самого доброго в жизни. У нас прекрасная страна. Где взять такое ж государство?.. С уважением. Підпис. 6/VIII - 15
914160
  Оноприенко В. Неоконченое интервью с П.Г. Костюком // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 26-39. – ISBN 978-617-571-042-5
914161
  Ковтун О. Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
914162
  Іванова І.І. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Іванова Ілона Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 183-205
914163
  Іванова І.І. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Іванова Ілона Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с.
914164
  Пасько Я.І. Неокорпоративна версія держави загального блага: держава проти громадянського суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-133.
914165
  Ботвинников А.Д. Неокоторые вопросы политехнического обучения и преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – 2-е изд,, испр. – М., 1959. – 250с.
914166
  Шакрыл К.С. Неокторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках / К.С. Шакрыл. – Сухуми, 1968. – 107с.
914167
  Данчук Н.Ф. Неолексеми у поетичній творчості Ліни Костенко // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 104-105
914168
  Сніжко Н. Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 98-109. – ISSN 1682-3540
914169
  Болдуин Д.А. Неолиберализм, неореализм и мировая политика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 33-52. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
914170
  Патрушев А.И. Неолиберальная историогарфия ФРГ / А.И. Патрушев. – М., 1981. – 149с.
914171
  Джурич Ж. Неолиберальная теория и практика в современном обществе / Ж. Джурич, М. Стоядинович // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (371). – С. 107-113. – ISSN 0132-1625
914172
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в современной американской буржуазной историографии (основные концепции и методологические принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 28л.
914173
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в сповременной американской буржуазной историографии. (Основные концепции и методол. принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера и Лью : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист фак. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
914174
  Ермишина Н.Д. Неолит - системно-преобразовательский тип культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-44. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
914175
  Зимина М.П. Неолит бассейна р.Мсты / М.П. Зимина. – М, 1981. – 205с.
914176
  Левенок В.П. Неолит Верхнего ДОна и его место среди неолитических культур лесостепной зоны Европейской части СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Левенок В. П.; АН СССР, Ин-т археол. Лен. от-ние. – Л., 1969. – 19л.
914177
  Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1978. – 230 с.
914178
  Титов В.С. Неолит Греции : периодизация и хронология / В.С. Титов. – Москва : Наука, 1969. – 256 с.
914179
  Небиеридзе Л.Д. Неолит Западного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: / Небиеридзе Л.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
914180
   Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. 1 и 2 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – № 18 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Историко-археологическое исследование. Ч. 1 и 2. / Окладников А.П. – С. 1-412, илл.
914181
  Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Т. 3 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград, 1955. – № 43 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья Ч. 3. Глазковское время / Окладников А.П. – С.1-375, рис., вкл. л.
914182
  Ивашина Л.Г. Неолит и энеолит лесостепной зоны Бурятии / Л.Г. Ивашина. – Новосибирск, 1979. – 158с.
914183
   Неолит и энеолит Северного Прикаспия: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1989. – 192с.
914184
   Неолит и энеолит юга Европейской части СССР // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 102 : Неолит и энеолит юга Европейской части СССР. – С. 1-152
914185
  Метелкин Николай Неолит на Земле продолжается : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2-3
914186
  Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья / В.Ф. Исаенко. – Минск, 1976. – 128с.
914187
  Чалая Л.А. Неолит Северо-Восточного и Центрального Казахстана : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Чалая Л.А. ; Истор. ф-тет. каф. археологии. – Москва, 1971. – 24 с.
914188
  Даниленко В.Н. Неолит Украины / В.Н. Даниленко. – Киев, 1969. – 259с.
914189
   Неолит юга Дальнего Востока: древ. поселение в пещере Чертовы Ворота. – М., 1991. – 223с.
914190
  Крижевская Л.Я. Неолит Южного Урала // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1968. – № 141 : Неолит Южного Урала / Крижевская Л.Я.; Отв. ред. Гурина Н.Н. – С.1-184
914191
  Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине / В.И. Неприна. – Киев, 1976. – 151с.
914192
  Гогитидзе Сергей Исмаилович Неолитическая культура Юго-Восточного Причерноморья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Гогитидзе Сергей Исмаилович; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этногр. им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 31л.
914193
  Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове / Л.А. Динцес. – Ленинград : Советская Типография, 1929. – 8 с.
914194
  Котова Н.С. Неолитические материалы нижнего слоя поселения Бузьки в Черкасской области // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 7-24. – ISSN 2227-4952
914195
  Телегин Д.Я. Неолитические могильники мариупольского типа : Свод археологических источников / Д.Я. Телегин. – Киев : Наукова думка, 1991. – 91с.
914196
  Полосьмак Н.В. Неолитические могильники Северной Барабы. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1989. – 101с.
914197
  Окладников А.П. Неолитические памятники Ангары : (от Щукино до Бурети) / А.П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1974. – 320 с.
914198
  Телегин Д.Я. Неолитические памятники на Среднем Донце : Автореф. ...канд.истор.наук / Телегин Д.Я. – Киев, 1953. – 11 с.
914199
  Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1976. – 328с.
914200
  Окладников А.П. Неолитические памятники Средней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1975. – 319с.
914201
  Третьяков В.П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы / Третьяков В.П.; АН СССР, Ин-т археологии, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 194, [3] с. – Библиогр.: с. 183-195 (403 назв.)
914202
   Неолитические поселения и средневовые города. – Ашхабад, 1971. – 180с.
914203
  Земляков Б.Ф. Неолитические стоянки восточного берега Онежского озера. / Б.Ф. Земляков. – М.-Л.
1. – 1936. – 141с.
914204
  Мухин А. Неолитические храмы Мальты // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 52-55. – ISSN 0869-8171
914205
  Куц Г.М. Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 249-258. – ISSN 2224-9281
914206
  Нестеренко О. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-81. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями критики теорії та політики кейнсіанства з позицій неоавстрійського неолібералізму. Розкрито процес становлення Ф. фон Хайєка як вченого та переконаного захисника неоліберальної традиції. Main directions critique of ...
914207
  Романюк К.П. Неолібералізм трансгуманізму: перспективи та наслідки становлення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 298-300
914208
  Корабльова В. Неолібералізм як маркетизм: ідеологія ринкового суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 192-194
914209
  Сенченко М. Неолібералізм, лібертаризм, чи Вашингтонський консенсус // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
914210
  Безрук О.О. Неолібералізм: соціально-філософський аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – C. 20-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
914211
  Нестеренко О. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано провідні неоліберальні підходи Ф. фон Хайєка до дослідження соціально-економічних явищ. Визначено сутність концепцій спонтанного порядку, недосконалого знання та конкуренції як основ неоліберальної теорії. Analysing of F. fon Hayek"s ...
914212
  Вілков В.Ю. Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-11. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз основних неоліберальних ідейно-теоретичних і методологічних настанов інтерпретації процесів націогенезу, рекомендацій щодо сучасного демократичного національно-державного будівництва В. Кимлічки. Представлен анализ основных ...
914213
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціально відповідальної держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 78-80. – ISBN 966-614-021-7
914214
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціальної справедливості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 77-81


  У статті доведено, що концепція соціальної справедливості австрійського неолібералізму тяжіє до класичних ліберальних поглядів, виявляє жорстке критичне ставлення до інтервенціоністських теорій. Підкреслена надзвичайна важливість неоліберального ...
914215
  Єщенко П.С. Неоліберальна модель ринку та її вплив на розвиток України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 25-40. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
914216
  Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 72-84. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
914217
  Вілков В.Ю. Неоліберальна політико-філософська концепція нації та національно-державного будівництва Вилла Кимлічки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 69-82


  У статі запропоновано аналіз основних неоліберальних ідейно-теоретичних та методологічних установок інтерпретації процесів націогенезу, рекомендацій щодо сучасного демократичного національно-державного будівництва В. Кимлічки. В статье представлен ...
914218
  Кораблін С.О. Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 90-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
914219
  Стишов О.А. Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко / О.А. Стишов, Д.Ю. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 8-23. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовані інноваційні погляди на сучасну лінгвістику в системному аналізі численних праць проф. Л.І. Шевченко – відомого українського мовознавця, завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації, заступника голови Українського комітету ...
914220
  Смоляр В.І. Неолітична революція в харчуванні людини // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2014. – № 2 (41). – С. 75-77. – ISSN 1993-1751
914221
  Сорокун А. Неолітичні матеріали поселення Плюти 1 (за матеріалами досліджень 2007 року) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 25-27
914222
  Козловська В. Неолітичні та Трипільські знахідки на Чернігівщині / В. Козловська. – С. 42-57, [4] с.
914223
  Попко Л.П. Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности : монография / Попко Л.П. ; М-во образования Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2007. – 363, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 309-336. – ISBN 966-8683-92-7


  У прим. № 1693683 напис: Уважаемой Елене Степановне с почтением и благодарностью. 7.03.2008 г. Л.П.
914224
  Пацера Л.В. Неологизация имен существительных русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Пацера Л.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 24л.
914225
  Виросткова А. Неологизмы английского происхождения в функциональном аспекте // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8904-46-2
914226
  Байтикова Ш.К. Неологизмы в Казахской советской литературе : Автореф... канд. филол. наук: / Байтикова Ш.К.; Каз. гос. пед. ин-т им Абая. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
914227
   Неологизмы в лексике, грамматике и фонетике: сб. науч. тр.. – Рига, 1985. – 186с.
914228
  Брагина А.А. Неологизмы в русском языке / А.А. Брагина. – Москва, 1973. – 224с.
914229
  Миклашевская Г.А. Неологизмы в современном английском языке периода с 1946 по 1957 год : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Миклашевская Г.А.; Тбилисский гос. ун-т. – К., 1971. – 29л.
914230
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке (на материале прессы) : Дис... канд. филол.наук: / Федорищев В.Е.; Черновицкий гос. ун-т. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. – Черновцы, 1963. – 382л. – Бібліогр.:л.347-379
914231
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорищев В.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 20л.
914232
  Некрот А.Д. Неологизмы русского происхождения в лексике чешского литературного языка (1917-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Некрот А.Д. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 16 с.
914233
  Григораш А.М. Неология как актуальное направление современной лингвистической науки // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 37-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 40; 24 назв. – ISBN 978-966-439-400-7


  Сучасні учені відзначають, що неологізм - це явище мови, що охоплює всі його рівні: фонетичний, граматичний, синтаксичний. В кінці XX - початку XXI століть спостерігається бурхлива активізація процесів неологизациі російської і української мов, ...
914234
  Василенко Д.В. Неологізація англомовної військової термінологічної лексики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 475-478. – Бібліогр.: Літ.: с. 478; 9 п. – ISSN 1729-360Х
914235
  Грицина С.В. Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 76-81
914236
  Яцимірська М.Г. Неологізація сучасного медіатексту:бар"єри та активізатори перцептивності / М.Г. Яцимірська, Л.А. Гурч // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Проаналізовано перцепцію неологізмів у медіадискурсі, зокрема на основі соціологічного анкетування з"ясо вано ставлення респондентів до неологізації журналістського тексту, виокремлено бар"єри й ктивізатори сприйняття нових слів. The article analyzes ...
914237
  Колеснікова І. Неологізація: теденції та вектори // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 33-36. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
914238
  Прадід Ю.Ф. Неологізм "зорецвіт": історія і сучасність // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 0027-2803


  Пропонована стаття присвячена дослідженню неологізму зорецвіт, який, на нашу думку, з’явився у другій половині 30-х років ХХ ст. Очевидно, вперше його використав Освальд-Екхарт Фрідріхович Бургардт (літературний псевдонім Юрій Клен), український поет і ...
914239
  Фоменко О.С. Неологізми-мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 512-517. – ISBN 966-581-388-9
914240
  Семенюк Л.Й. Неологізми : бути чи не бути ? / Л.Й. Семенюк, В Т. Книш // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 201-204. – ISSN 1729-360Х
914241
  Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття / Ю.А. Зацний; МО України, Запорізький держ. унів. – Запоріжжя : Тандем-У, 1997. – 396с. – ISBN 966-7089-16-9
914242
  Сухініна О. Неологізми в авангардистської поезії М. Семенка // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 355-360. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто формування авторських неологізмів та їх роль у поетичній творчості М. Семенка. Зосереджено увагу на інтралінгвальних чинниках утворення нових слів.
914243
  Герман Л.В. Неологізми в англійській мові Нової Зеландії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 163-168
914244
  Захаренко О.М. Неологізми в іспанській мові / О.М. Захаренко, Т.Д. Лазаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 42-42
914245
  Бородянський І.А. Неологізми в мові американської та англійської технічної літератури / І.А. Бородянський, Л.О. Пономаренко, В.П. Секірін; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1974. – 18с.


  В роботі аналізуються шляхи та засоби утворення термінологічної лексики в сучасній англійській та американській науково - технічній літературі. Визначаються найбільш продуктивні моделі термінів-неологізмів, встановлюються поширені типи структурних ...
914246
  Б"ялик В. Неологізми в ситуативній моделі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: Літ.: С. 70-71; 12 назв. – ISBN 966-7825-79-5
914247
  Моклиця А. Неологізми в структурі ідіостилю В. Гомбровича // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 172-180
914248
  Білецька О.О. Неологізми в сучасних друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2226-3209
914249
  Кавун Н.Л. Неологізми в сучасній англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 135-138. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
914250
  Чаглей А.І. Неологізми в сучасній німецькій фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 44-48. – Бібліогр.: Літ.: с. 47-48
914251
  Пономаренко О.В. Неологізми в сучасному політичному дискурсі в Італії (1992-2007 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 119-123. – Бібліогр.: Літ.: с. 122-123;
914252
  Барчук М. Неологізми в текстах перемиських друків середини XIX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 25-33. – ISSN 2411-4758


  У статті проаналізовано низку неологізмів та оказіоналізмів у контексті лексичних змін в українській літературній мові Галичини окресленого періоду. Матеріалом для розвідки стали перемиські друки, вміщені головно в альманасі “Лірвак з-над Сяну” 1850 р. ...
914253
  Пічахчи О.В. Неологізми з афіксоїдними компонентами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 187-191


  У статті розглянуто морфемний статус афіксоїдів, описано визначальні особливості морфем перехідного типу на матеріалі неологізмів новогрецької мови. В статье рассмотрен морфемный статус афиксоидов, описаны определяющие особенности морфем переходного ...
914254
  Головко О.М. Неологізми і процеси розвитку мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 203-207
914255
  Балог В.О. Неологізми Ліни Костенко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 345-350


  На матеріалі роману "Зписки українського самашедшого".
914256
  Любчук Н.В. Неологізми німецької мови як проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 90-94


  У статті розглянуто типи та джерела походження неологізмів німецької мови, проблему запозичень та деякі лінгвістичні аспекти перекладу неологізмів українською мовою. В статье рассматриваются типы и источники происхождения неологизмов немецкого языка, ...
914257
  Пічахчи О.В. Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 231- 236


  У статті розглянуто тематичні групи неологізмів у новогрецьких інтернет-виданнях, їхні словотвірні особливості, показано зростання питомої ваги композитівм та абревіатур, авторських неосемантизмів та оказіоналізмів. В статье рассмотрены ...
914258
  Пономаренко О.В. Неологізми політичного дискурсу Італії (1995-2005) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено неологізми, що виникли в італійському політичному дискурсі упродовж останнього десятиріччя. Проаналізовано їхнє походження, розвиток значення, актуальні конотації. Запропоновано класифікацію неологізмів. The article deals with neologisms ...
914259
  Бортничук О.М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О.М. Бортничук, Л.П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64-70
914260
  Лисецька Н.Г. Неологізми сучасної німецької мови у концептосферах нового стилю життя та ситуації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1729-360Х
914261
  Білоус О.М. Неологізми та їхня семантична адаптація у німецькій мові / О.М. Білоус, А.Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 63-73. – Бібліогр.: Літ.: С. 72-73; 14 поз.
914262
  Клімова Ю.І. Неологізми та оказіональні слова в художньому тексті (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 268-271


  У даній статті досліджується наявність оказіональних слів, потенційних слів та неологізмів на матеріалі художніх творів Софі Кінселли з метою досягнення чіткості у розмежуванні цих понять
914263
  Клименко Н.Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 388-394. – ISBN 966-638-08406
914264
  Кузнєцова А. Неологізми у сучасному публіцистичному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 222-224
914265
  Білоус Н. Неологізми як засіб відображення учасного способу життя носіїв англійської мови / Н. Білоус, Н. Новохатська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 2410-0927
914266
  Пічахчи О.В. Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 69-76


  У статті розглянуто шляхи оновлення лексичного складу новогрецької мови, зокрема неологізми як засіб мовної інтелектуалізації, які полягають у використанні нової абстрактної лексики, калькуванні та перекладі або перифразі термінізованої лексики. В ...
914267
  Кузьмич О. Неологізми як засіб комічного / Олена Кузьмич // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 98-105. – ISSN 2311-5165
914268
  Андрусяк І.В. Неологічна картина світу англомовного суспільства кінця XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 7-11. – ISBN 966-581-295-5
914269
  Медведь М.М. Неологічний вплив комп"ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 46-50
914270
  Левун Н.В. Неологічні абстрактні іменники, мотивовані власними назвами // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 56-63. – ISSN 2313-4593
914271
  Жулавська О.О. Неологічні засоби вербалізації концепту "тероризм" у британському газетному дискурсі 2014 року / О.О. Жулавська, А.С. П"янтковська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 60-64
914272
  Левун Н.В. Неологічні назви осіб, мотивовані онімами // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 82-92. – ISSN 2313-4593
914273
  Яковенко О.І. Неологічні процеси в економічній терміносистемі сучасної італійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 119-125
914274
  Угринюк О.В. Неологічні утворення у сучасній німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 151-156
914275
  Семенюк О. Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 167-172. – ISSN 2413-0923
914276
  Карпіловська Є. Неологія та неографія: комп"ютерне моделювання мовної динаміки // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 30-32. – ISBN 978-966-553-924-7
914277
  Баграмов Л.А. Неомальтузианство - идеология империалистической реакции / Л.А. Баграмов. – Москва : Знание, 1953. – 31 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний : Серия 2 ; № 60)
914278
  Антипов-Каратаев Неомальтузианство и "теория" убывающего плодородия почвы на службе империализма / Антипов-Каратаев; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 24 с. ; Серия № 3№ 18
914279
  Парнюк М.А. Неомальтузианство на службе империалистической реакции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Парнюк М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
914280
   Неомарксизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 833-835. – ISBN 966-316-069-1
914281
   Неомарксизм и проблемы социологии культуры : Макс Вебер и кризис зап.-европ. разума. – Москва, 1980. – 352 с.
914282
  Бовсунівська Т.В. Неомарксистська критика жанру Террі Іглтона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 31-35
914283
  Оліфіренко В.В. Неомарксистська критика позитивізму як методологічної засади соціального пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 73-74
914284
  Навашин С.Г. Неоменделизм / С.Г. Навашин. – Вологда, 1926. – 42с.
914285
  Панченко В.Г. Неомеркантилістська політика в умовах лібералізації світогосподарських відносин: роль неопротекціонізму в її реалізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 35-41. – ISSN 2306-6806
914286
  Кропивко І.В. Неомімесис у постмодерністських художніх текстах: теоретичний аспект // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 19-27. – ISSN 2313-1802
914287
  Варчук В. Неоміфічний образ землі у романі-трилогії Уласа Самчука "Ост" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 100-102. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
914288
  Кравець О.М. Неоміфологізм в американській літературі XX - поч. XXI ст. (На матеріалі творчості В. Фолкнера) / О.М. Кравець, Ю.ю. Шамаєва // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 188-194. – ISBN 978-966-285-302-5
914289
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів (польська література) / Фрис І.Б. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 194л. – Бібліогр. : л.175-194
914290
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 8 назв
914291
  Верховська В. Неоміфологізм у творах сербського письменника-постмодерніста Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 57-59
914292
  Смольницька О. Неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у поезії Тараса Шевченкка і Віри Вовк: українські реалії народного православ"я і народного католицизму // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 259-270. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті вперше порівнюється неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у Тараса Шевченка і Віри Вовк. Наведено історико-культурний контекст народного католицизму в Бразилії, окреслені особливості цього явища. Використані матеріали польових ...
914293
  Смольницька О. Неоміфологічне підгрунтя релігійного дуалізму (на матеріалі поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 120-129
914294
  Коваль-Гнатів Неоміфологічний образ митця в "Орфеєвому чуді" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 80-88. – ISBN 978-966-600-487-4
914295
  Карач А.В. Неоміфологічні мотиви в українській поезії 1990-х років: трансформація і художні функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Карач Анна Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
914296
  Смольницька О. Неоміфологічні паттерни в українській літературі: компаративний аналіз поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 141-148


  У статті порівнюються неоміфологічні паттерни на матеріалі поезій Тараса Шевченка і Віри Вовк. Простежено спільну основу витоків жіночих образів. Розглянуто архетипну складову, систематизовано неоміфогічних жіночих персонажів в обох авторів. У ...
914297
  Гречуха Н.Г. Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Гречуха Н.Г.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
914298
  Усанов І.В. Неоміфологія постсучасної особистості / І.В. Усанов, Л.А. Усанова // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 155-166. – ISSN 2075-1443
914299
  Борис А.М. Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв"язок із творчою спадщиною Радослава Жука / А.М. Борис, Р.Б. Франків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
914300
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 3, № 2 (8). – 2013. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914301
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 4 (18). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914302
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 2 (16). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914303
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 2 (20). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914304
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 3 (21). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914305
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 4 (22). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914306
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 1 (23). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914307
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 2 (24). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914308
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 3 (25). – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914309
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 4 (26). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914310
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 1 (27). – 2018. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914311
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 3 (29). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914312
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 2 (28). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914313
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 4 (30). – 2018. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
914314
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 1 (31). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914315
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 3 (33). – 2019. – 151 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.IX.3.33.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914316
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 2 (32). – 2019. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
914317
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 4 (34). – 2019. – 122 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.IX.4.34.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914318
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 2 (36). – 2020. – 102 c. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.2.36.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914319
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; шеф-ред. Знаменська Т.К. ; редкол.: Амбалаванан Н., Батман Ю.А., Воробйова О.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 1 (35). – 2020. – 100 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.1.35.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914320
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 3 (37). – 2020. – 146 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.3.37.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914321
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 4 (38). – 2020. – 113 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.4.38.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914322
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 1 (39). – 2021. – 123 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.1.39.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914323
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 2 (40). – 2021. – 81 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.2.40.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914324
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 4 (42). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914325
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 3 (41). – 2021. – 76 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.3.41.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
914326
  Бланк А.С. Неонацизм - орудие реакции / А.С. Бланк. – М., 1979. – 63с.
914327
  Бланк А.С. Неонацизм - реваншизм / А.С. Бланк. – М., 1985. – 239с.
914328
  Швагуляк М.Н. Неонацизм без маски. / М.Н. Швагуляк. – К., 1987. – 148с.
914329
  Ломейко В.Б. Неонацизм в ФРГ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ломейко В.Б. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1969. – 15 с.
914330
  Новик Ф.И. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949-1974 гг. / Ф.И. Новик. – Москва, 1976. – 224с.
914331
  Николаев Ю.Н. Неонацизм опутывает ФРГ / Ю.Н. Николаев. – М., 1968. – 30с.
914332
  Поморин Ю. Неонацисты / Ю. Поморин, Р. Юнге. – М., 1980. – 294с.
914333
  Коржаєва Ю. Неонімія у сучасній французькій мові: способи та шляхи термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 68-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 15 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
914334
  Угляренко П.В. Неонові вогні : оповідання та маленькі повісті / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 240 с.
914335
  Колодійчук Є.С. Неонові штани / Є.С. Колодійчук. – К., 1984. – 205с.
914336
  Коралов Эмиль Неоновые солнца. / Коралов Эмиль. – София, 1970. – 164с.
914337
  Кашанский Н.А. Неоновый дождь / Н.А. Кашанский. – Донецк, 1972. – 191с.
914338
  Корпачев Э.М. Неоновый самолет / Э.М. Корпачев. – М., 1968. – 48с.
914339
  Стрєлкова Ю.О. Неоортодоксія в постсекулярному світі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 67
914340
   Неопаленная душа. Рассказы. – М., 1965. – 31с.
914341
  Чередниченко Д.С. Неопалима колиска / Д.С. Чередниченко. – К., 1987. – 110с.
914342
  Рильський М.Т. Неопалима купина / М.Т. Рильський. – Москва, 1944. – 63с.
914343
  Колісниченко Ю.Я. Неопалима купина : Роксолана Гулевичівна Прокопович Березовський Ведель / Ю.Я. Колісниченко, С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1968. – 250 с., 4 л. іл. : іл. – (Життя славетних : Серія біографічних творів ; Вип. 5)


  Плачинда Сергій Петрович
914344
  Плачинда С.П. Неопалима купина : історичні повісті / С.П. Плачинда, Ю.Я. Колісниченко. – Київ : Грайлик, 1993. – 278 с.
914345
   Неопалима купина : Народознавство. Історія. Архіви. – Київ : Генеза, 2005-
№ 2, липень. – 1993. – 192 с.
914346
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 1995
914347
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4. – 1995
914348
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 1995
914349
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 2/3. – 2006
914350
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2007
914351
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
914352
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2009
914353
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2010. – редакційна передплата
914354
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2010. – редакційна передплата
914355
  Шот Микола Неопалима купина Гутиська // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 25-26


  "О, Гутисько наше, як цвіт навесні", - лине пісня. Вслухаюся в дзвінкість голосів тутешніх виконавців, у зміст сільського гімну. Автор слів Михайло Михайлишин, як на мене, добрав досить вдале порівняння. Бо впродовж історії поселення, особливо ...
914356
  Вільний В.М. Неопалима совість : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 126 с.
914357
  Моложавенко В.С. Неопалимая купина / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1974. – 157с.
914358
  Давтян В.А. Неопалимая купина : стихи / В.А. Давтян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
914359
  Федорович В.Ф. Неопалимая. / В.Ф. Федорович. – Москва, 1948. – 48с.
914360
  Лук"янчук Г. Неопалимий літопис Софії Київської // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – С. 13, 17
914361
  Проханов А.А. Неопалимый цвет / А.А. Проханов. – М., 1972. – 61с.
914362
  Ліпкан В. Неопарадигма національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.19-23. – ISSN 0132-1331
914363
  Фісун Олександр Неопатримоніалізм проти демократії в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 4-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У чому сутність українського політичного процесу? Які його рушійні сили й основні характеристики? Як можна визначити специфіку політичного режиму України? Чи позбулися ми спадщини посткомунізму і чи стала демократія "the only game in town"? Такі ...
914364
  Кирилюк Ф.М. Неопатримоніалізм: історія, теорія, практика : монографія / Кирилюк Федір Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. політології. – Київ : Вадекс, 2014. – 553 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-9725-15-8


  У прим. № 1693147 напис: Шановному Валерію Володимировичу! З великою повагою і вдячністю за підтримку та побажання добра, злагоди і здоров"я. Від автора. Підпис
914365
  Хамедова О. Неопатріархатний проєкт націоналістичної преси 1920-1930-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – C. 122-134. – ISSN 2522-1272
914366
  Власюк О. Неописані бони України періоду Громадянської війни // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 29-30. – ISSN 1811-542X
914367
  Корнієнко О.М. Неопізнаний не літаючий, а пірнаючий об"єкт // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 38-41. – ISSN 2518-7104
914368
   Неоплазми риб Азовського моря і річки Дніпро / Л.П. Бучацький, В.М. Мальцев, К.О. Галахін, О.В. Ногарев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 53-54. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
914369
  Різник Л.Й. Неоплатні борги : повість, оповідання / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1985. – 120 с.
914370
  Черепанова Н.М. Неоплатный счет. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1965. – 68с.
914371
  Алєксандрова О.В. Неоплатонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137-139. – ISBN 966-316-069-1
914372
  Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації : монографія / Іван Мозговий. – Суми : УАБС НБ України, 2009. – 471 с. – ISBN 978-966-8958-41-0
914373
  Одарченко О. Неоплатонізм: основа та обгрунтоване. (Спроба реконструкції) // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; Під ред.: О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2016. – № 17. – С. 12-13. – ISBN 966-8460-14-6
914374
  Бакаєв М.Ю. Неоплатонічна інтерпретація гоетії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 67-69
914375
  Ніколаєнко С.В. Неоплатонічна концепція любові як одне з ідейно-філософьких джерел культури європейського відродження // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-122


  У статті розглядаються витоки неоплатонічної концепції Любові, панівної в епоху Відродження, що слугувала філософським підгрунтям творчості видатних митців Ренесансу та мала надзвичайний вплив на культуру європейського Відродження. В статье ...
914376
  Ковач С.В. Неоплатонічне підгрунтя вчення святителя Фотія, патріарха Константинопольського, про Промисел Божий (на матеріалі 172 амфілохії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 67-86
914377
  Носов О.А. Неоплаченный долг : Повести / О.А. Носов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
914378
  Агабекова Н.В. Неоплачиваемая деятельность домашних хозяйств по оказанию услуг в Республике Беларусь: анализ структуры и методы макроэкономической оценки / Н.В. Агабекова, А.В. Королёнок // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 73-82 : табл., рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
914379
  Гусейнов Г.К. Неоплачиваемые счета / Г.К. Гусейнов. – М, 1987. – 63с.
914380
  Санько А.Ф. Неоплейстоцен Северо-Восточной Белоруссии и смежных районов РСФСР. / А.Ф. Санько. – Минск, 1987. – 176с.
914381
  Соляник Е.А. Неоплейстоценовые и голоценовые янтаресодержащие отложения Украинского Полесья // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 88-92 : рис. – Библиогр.: 6 назв.
914382
   Неоплейстоценовые отложения разреза Великая Андрусовка (Среднее Приднепровье) / М.С. Комар, А.И. Крохмаль, Е.В. Мельник, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 106-113 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
914383
  Бойко С.В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 122-126 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
914384
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
914385
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
914386
  Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обеснования науки / В.С. Швырев. – Москва, 1966. – 216с.
914387
  Журавлев Л.А. Неопозитивизм на службе религии / Л.А. Журавлев. – Москва, 1962. – 56с.
914388
   Неопозитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 835-837. – ISBN 966-316-069-1
914389
  Соболь В. Неопознанные аллюзии. Критика 1970-х о романе Георгия Владимова "Три минуты молчания" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 301-319. – ISSN 0042-8795
914390
  Кузовкин А.С. Неопознанные объекты / А.С. Кузовкин, А.Е. Семенов. – М, 1990. – 48с.
914391
  Волкова Наталия Неопознанные субъекты чтения : профессиональные заметки по результатам исследований в Псковской области // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Наряду с вопросом о том, читают ли дети, следует задаться и другими вопросами: есть ли в пространстве рядом с ними книги? Доступны ли они? Готовы ли мы, взрослые, создать для подростка комфортную среду чтения? Готовы ли мы, профессионалы, к диалогу с ...
914392
  Горовенко С.А. Неополіцеїстика та ії місце в сучасній теорії адміністративного права історико-правовий аналіз // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 66-70. – ISBN 978-617-7293-17-9
914393
  Окороков В.Б. Неопостмоденрный топос мысли А. Бадью // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 41-44
914394
  Павчук М.-К. Неопрагматизм Річарда Рорті в контексті проблематики сучасної філософії науки // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 17-25. – ISSN 2617-1929
914395
  Пригодій С.М. Неопрагматичне тлумачення художнього тексту // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 194-206


  Cтаття являє собою неопрагматичне тлумачення оповідання А. Бірса "Вершник у небі". Статья представляет собой неопрагматичный анализ рассказа А. Бирса "Всадник в небе". The article presents a Neopragmatic interpretation of A. Bierc"s story ...
914396
  Падучева Е.В. Неопределенно-личное предложение и его субъект // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 27-41. – ISSN 0373-658Х
914397
  Ефанова Л.П. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в памятниках 16-18 вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Ефанова Л.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 24л.
914398
  Юдин А.А. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин А.А.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
914399
  Ерыгина Лидия Ивановна Неопределенно-личные конструкции во французском и испанском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ерыгина Лидия Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
914400
  Низяева Г.Ф. Неопределенно-личные предложения в современном урсском языке (семантико-грамматическая организация) : Автореф... канд. филол.наук: / Низяева Г. Ф.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
914401
  Гаврилюк В.А. Неопределенное бытие - первая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Европейский университет, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. ; Вып. 5 ; Серия "Теория развития")
914402
  Гаврилюк В.А. Неопределенное и определенное бытие как ступени развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; Вып. 6)
914403
  Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
914404
  Розмаинский И. Неопределенность и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский подход // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 48-59. – ISSN 0042-8736
914405
  Гречанова В.А. Неопределенность и противоречивость в концепции детерминизма / В.А. Гречанова. – Л., 1990. – 132с.
914406
  Лушин П.В. Неопределенность и типы отношения к ней: ситуация психологической помощи // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 33-40. – ISSN 2410-1249
914407
  Абдурасулов У. Неопределенность как политика: Размышляя о природе российского протектората в Средней Азии / У. Абдурасулов, П. Сартори // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 118-164. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
914408
  Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2227
914409
  Бондарев Т. Неопределенность смысла или смысл в неопределенности? / Т. Бондарев, А. Дякулич // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Антимонопольное регулирование соглашений в дистрибуции".
914410
  Янчилин В.Л. Неопределенность, гравитация, космос / В.Л. Янчилин. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 120с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00371-7
914411
  Глушковска Ядвига Неопределенные местоимения в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глушковска Ядвига; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 14л.
914412
   Неопределенный интеграл : Сб. заданий для текущего контроля. – Новочеркаск, 1970. – 30 с.
914413
  Бушминская Ж.Г. Неопределенный интеграл / Ж.Г. Бушминская, Н.А. Пругалова. – Москва, 1971. – 69 с.
914414
   Неопределенный интеграл : методич. разработка. – Рига, 1989. – 56 с.
914415
  Пашинина Д.П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.88-108. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
914416
  Кузнецов Д.В. Неопровержимое / Д.В. Кузнецов. – М., 1962. – 109с.
914417
  Панченко В.Г. Неопротекціонізм у міжнародній економічній політиці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Панченко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
914418
  Резнікова Н.В. Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 4-9. – ISSN 2306-6806
914419
   Неопротерозойские коллизионные S-гранитоиды Енисейского кряжа: петрогеохимические особенности, U-pb, Ar-Ar и Sm-Nd изотопные данные / А.Д. Ножкин, Н.В. Попов, Н.В. Дмитриева, А.А. Стороженко, Н.Ф. Васильев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 881-889 : рис., табл. – Библиогр.: с. 887-889. – ISSN 0016-7886
914420
  Лиханов И.И. Неопротерозойские комплексы-индикаторы континентального рифтогенеза как свидетельство процессов распада Родинии на западной окраине Сибирского кратона / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 675-694 : рис., табл. – Библиогр.: с. 691-694. – ISSN 0016-7525
914421
  Кузьмичов А.Б. Неопротерозойские островные дугивосточного Саяна: длительность магматической активности по результатам датирования вулканокластики по цирконам / А.Б. Кузьмичов, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 45-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – ISSN 0016-7886
914422
   Неопротерозойские терригенные отложения Тувино-Монгольского массива: геохимическая корреляция, источники сноса, геодинамическая реконструкция / Е.Ф. Летникова, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, А.Б. Кузнецов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2110-2121 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2120-2121. – ISSN 0016-7886
914423
   Неопротерозойский щелочной и ассоциирующий с ним магматизм в западном обрамлении Сибирского кратона: петрография, геохимия и геохронология / И.В. Романова, А.Е. Верниковская, В.А. Верниковский, Н.Ю. Матушкин, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1530-1555 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1552-1555. – ISSN 0016-7886
914424
  Первенцев А.А. Неопрошенные свидетели / А.А. Первенцев. – Пенза, 1945. – 38с.
914425
  Сапрыкин С.Ю. Неопубликованная эпитафия из Горгиппии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.190-194. – ISSN 0321-0391


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
914426
  Павлов И.П. Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1975. – 136с.
914427
  Саянов В.М. Неопубликованные и малоизвестные произведения / В.М. Саянов. – Л., 1962. – 252с.
914428
  Шмидт О.Ю. Неопубликованные письма О.Ю.Шмидта / О.Ю. Шмидт. – Минск, 1976. – 30с.
914429
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Л, 1965. – 475с.
914430
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Л, 1965. – 475с.
914431
  Ключевский В.О. Неопубликованные произведения / В.О. Ключевский. – Москва, 1983. – 416с.
914432
  Чернышевский Н.Г. Неопубликованные произведения. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1939. – 527с.
914433
  Сеченов И.М. Неопубликованные работы, переписка и документы // Научное наследство / Отв. ред. Коштоянц Х.С.; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – С. 15-280
914434
  Черский И.Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники / И.Д. Черский. – Иркутск, 1956. – 370с.
914435
   Неопубликованный перевод: координация, общие требования и правила оформления.. – М., 1982. – 10с.
914436
  Анастасьева И.Л. Неопубликованный синопсис Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 132-138. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуется отношение Николая Евреинова к кинематографу, в котором драматург видел способность катартически, целительно воздействовать на аудиторию.
914437
  Попружна А.В. Неопублікована духівниця писаря Генерального військового суду Івана Пиковця з колекції О. Лазаревського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 178-180. – ISSN 2218-4805
914438
  Вальо М. Неопублікована праця академіка М. Возняка про рукописну спадщину Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 260-282. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
914439
  Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари "Особое или топографическое описание города губернского Новгород-Северского" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.160-165
914440
  Терен Т. Неопублікована розмова з Анатолієм Дімаровим: "Шкодую, що в такий страшний час жив, коли не можна було писати правду" : інтерв"ю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
914441
  Веркалець М. Неопублікована стаття // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 304-305. – ISSN 0206-8001


  Про статтю А. Кримського "Т.Г. Шевченко".
914442
  Ричка В.М. Неопублікована стаття Івана Крип"якевича "Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького" / В.М. Ричка, П.А. Горішній // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 280-307. – (Нова серія ; вип. 2)
914443
  Білокінь С. Неопублікована Шевченкознавча студія Дмитра Антоновича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 105-114. – ISSN 1728-6875


  Публікація джерелознавчої статті Д. Антоновича про автопортрет Т. Шевченка 1845 року.
914444
  Мовчун Л. Неопублікований "Словник рим І.П. Котляревського" І.І. Гурина в контексті української римографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 101-124. – ISSN 1682-3540
914445
  Корнієнко В. Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 376-379. – ISSN 2310-3310
914446
   Неопублікований лист Олега Кандиби до О. Олеся // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. – Нью Йорк, 1990. – Ч. 12 (356). – С. 110-111. – ISSN 0585-8364
914447
  Мирончук А. Неопублікований нарис А.В. Флоровського "Про Катерину ІІ": реконструкція наукового доробку // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 177-186. – ISSN 1998-4634
914448
  Котенко Т.І. Неопублікований нарис В.П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П.С. Морачевскього - редакції) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 345-358. – ISSN 2222-4203
914449
  Фелонюк А. Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV-XVII століттях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 119-122. – (Нова серія ; вип. 18)
914450
  Виноградська Г. Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 353-360. – ISSN 1028-5091
914451
  Мачинська С Т. Неопублікований рукопис Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії" про об"єкт історичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У цій статті розглядається зміст рукопису Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії", який був підготовчим матеріалом до праці "Ідея історії".
914452
  Стамбол І.І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 406-421


  В статті досліджено розміщення і вміст неопублікованих джерел пов"язаних із постаттю одного із провідників українського національного руху кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Липи. Проаналізовано факти, які містяться в цих джерелах. Визначено роль ...
914453
  Пономарьов О.М. Неопубліковані документи про Коліївщину // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 184-200. – ISSN 0320-9466
914454
  Січкаренко Г.Г. Неопубліковані документи як ключове історичне джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 59-69. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600


  Цінним джерелом для висвітлення теми виступають документи архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ф. Р-1246, опис 28). Особливе значення вони мають під час розгляду процесів переходу вищої школи до ступеневої підготовки ...
914455
  Крип"якевич І.П. Неопубліковані листи Богдана Хмельницького 1650-1657 рр. / І.П. Крип"якевич. – 24 с.
914456
  Сінкевич Н.О. Неопубліковані листи Іпатія Потія - ще одне джерело до історії Київської митрополії початку XVII століття // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 190-193
914457
   Неопубліковані листи Михайла Петровича Драгоманова до Ольги Косач-Кривинюк // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 596-605. – ISBN 978-966-579-271-0
914458
  Руда Т. Неопубліковані листи Олександра Білецького до Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 208-219. – ISSN 2522-9834
914459
  Гирич І.Б. Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М. Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 7-11
914460
  Патик Р. Неопубліковані мистецтвознавчі праці Січинського. Питання ситематизації і перспективи дослідження // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 40. – С. 19-24. – ISSN 0236-4832
914461
  Романова О.О. Неопубліковані пам"ятники з фондів Одеського архелолгічного музею НАНУ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1608-0599
914462
  Капарулін Ю. Неопубліковані праці О.О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 23-41
914463
  Погорілий Семен Неопубліковані романи Володимира Винниченка = The unpublished novels of Volodymyr Vynnychenko / Погорілий Семен; Укр.вільна акад.у США, Комісія для вивчення й публікації спадщини В.Винниченка. – Hью-Йорк, 1981. – 212с. – (З нашого минулого ; ч.4)
914464
   Неопубліковані рукописи Марселя Пруста // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури
914465
  Папакін Г.В. Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 45-57. – ISSN 0130-5247
914466
  Українка Леся Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
914467
  Українка Леся Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
914468
  Огуй О. Неопубліковані щоденники Івана Бажанського як нове джерело до історії та мови Буковини // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 353-357. – ISBN 966-02-4003-1
914469
   Неораціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 838-839. – ISBN 966-316-069-1
914470
  Сухаревський К.В. Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 325-328 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
914471
  Петрин А.Н. Неорганизованая публика / А.Н. Петрин. – Москва, 1969. – 79 с.
914472
   Неорганическая биохимия. – Москва : Мир
1. – 1978. – 711с.
914473
   Неорганическая биохимия. – Москва
1. – 1978. – 736с.
914474
   Неорганическая биохимия. – Москва
2. – 1978. – 736с.
914475
  Хендерсон П. Неорганическая геохимия / П. Хендерсон; Под ред. В.А. Жарикова. – Москва : Мир, 1985. – 339с.
914476
  Нараи-Сабо Неорганическая кристаллохимия / Нараи-Сабо. – Будапешт, 1969. – 504с.
914477
  Киперт Д. Неорганическая стереохимия / Д. Киперт. – Москва : Мир, 1985. – 276 с.
914478
  Продан Е.А. Неорганическая топохимия / Е.А. Продан. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 239 с.
914479
  Лавров Н.И. Неорганическая химия. – Санкт-Петербург : тип. Штокмара, 1865. – 223 с.
914480
  Шиховский И. Неорганическая химия : Руководство для сред. и тех высш. учеб. заведений, в которых химия не составляет гл. спец. предмета, а также для самообразования / Сост. И. Шиховский, преп. химии и хим. технологии. – Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1908. – VI, 266 с. : ил.
914481
  Реформатский А. Неорганическая химия : Начальный курс / А. Реформатский. – 11-е изд. – Москва : Госиздат, 1921. – 582 с. : ил.
914482
  Сапожников А.В. Неорганическая химия : С 42 рис. в тексте / А. В. Сапожников. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 350, [2] с.
914483
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – М.-Л.
1. – 1930. – 537с.
914484
  Эфраим Ф. Неорганическая химия : Руководство для углубленного изуч. и для справок : C 81 рис. и 4 табл. / Ф. Эфраим ; Пер. с 4 доп. и испр. изд. под ред. проф. Б.М. Беркенгейма. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1. – 1932. – 445 с. : ил.
914485
  Реформатский А.А. Неорганическая химия / А.А. Реформатский. – М.-Л., 1933. – 400с.
914486
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – Харьков-Киев : Кокс і хемія, 1933. – 544 с.
914487
  Эфраим Ф. Неорганическая химия : Руководство для углубленного изуч. и для справок / Ф. Эфраим ; Пер. с 4 доп. и испр. изд. под ред. проф. Б.М. Беркенгейма. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 2. – 1933. – 376 с. : черт., табл.
914488
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат, 1934. – 564 с.
914489
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – Изд. 5-е стереотип. – М.-Л., 1934. – 528с.
914490
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – Москва : ОНТИ
Т. 1. – 1935. – 558 с.
914491
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – Москва : ОНТИ
Т. 2. – 1935. – 567-1036 с.
914492
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 10-е, испр. – Москва-Ленинград, 1945. – 240с.
914493
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1946. – 96с.
914494
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1947. – 260с.
914495
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 14-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 96с.
914496
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 13-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 260с.
914497
  Вальков Ф.А. Неорганическая химия / Ф.А. Вальков. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 484 с.
914498
   Неорганическая химия. – Москва : Высшая школа, 1963. – 525 с.
914499
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1965. – 303с.
914500
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 6-е. – Москва, 1968. – 303с.
914501
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для студ. хим.-технол. вузов и ф-тов / Ахметов Н.С. – Москва : Высшая школа, 1969. – 640 с.
914502
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва
Т. 1. – 1970. – 352с.
914503
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну. – Москва : Мир
Т. 1. – 1971. – 560с.
914504
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 319 с.
914505
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия / Ю.В. Ходаков. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1972. – 431с.
914506
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну ; перевод с румынского Д.Г. Батыра, Х.Ш. Харитона ; под ред. В.И. Спицына, И.Д. Колли. – Москва : Мир
Т. 2 : Химия металлов. – 1972. – 871 с.
914507
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – Л., 1974. – 423с.
914508
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва
Т. 2. – 1974. – 382с.
914509
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак. / Ахметов Н.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 670 с. : ил. – Список лит.: с. 658 (12 назв.)
914510
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 319 с. : ил.
914511
  Молодкин А.К. Неорганическая химия / А.К. Молодкин. – М., 1976. – 212с.
914512
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – 2-е, перераб.и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 480с.
914513
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 8-е изд., испр. – Москва : Прсвещение, 1978. – 319 с. : ил.
914514
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : проб. учеб. для 8-го кл. / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1979. – 127 с., [2] л. табл. : ил.
914515
  Оленин С С. Фадеев Неорганическая химия / С С. Фадеев Оленин. – Москва, 1979. – 383с.
914516
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : пробній учеб. для 9 класса / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1980. – 160 с. : рис. – Список лит.: с. 155-156
914517
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – 3-е изд., перераб. – Л., 1981. – 544с.
914518
  Николаев Л.А. Неорганическая химия / Л.А. Николаев. – М., 1982. – 640с.
914519
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : проб. учеб. для 9-го кл. сред. шк. / Ахметов Н.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с., [2] л. ил. : ил.
914520
  Павлов Н.Н. Неорганическая химия : учебник / Н.Н. Павлов. – Москва : Мир, 1986. – 335 с.
914521
  Хомченко Г.П. Неорганическая химия / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 463с.
914522
  Хьюи Дж. Неорганическая химия : строение вещества и реакционная способность / Дж. Хьюи. – Москва : Химия, 1987. – 696с.
914523
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия = Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1988. – 399, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 390-392
914524
  Угай Я.А. Неорганическая химия : Учебник для студентов высших учебных заведений,обучающихся по специальности "Химия" / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1989. – 463с. – ISBN 5-06-000070-2
914525
  Оганесян Э.Т. Неорганическая химия / Э.Т. Оганесян, А.З. Книжник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1989. – 384 с.
914526
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – Ленинград, 1989. – 543с.
914527
  Зубович И.А. Неорганическая химия / И.А. Зубович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 432 с.
914528
  Шакирова Д.М. Неорганическая химия / Д.М. Шакирова, Л.А. Струкова. – М, 1991. – 93с.
914529
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-00906-1
Ч.1. – 1991. – 480с.
914530
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии : в 2-х ч. / Ахметов Н.С. – 3-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1992. – 207, [1] с. : ил.
914531
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии : в 2-х ч. / Ахметов Н.С. – 3-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 191 с., [4] л. ил. : ил.
914532
  Степин Б.Д. Неорганическая химия : Учебник для студ.химич.и химико-технологич.спец. вузов / Под ред. Б.Д. Степина. – Москва : Высшая школа, 1994. – 608с. – ISBN 5-06-001740-0
914533
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02494-Х
Ч.2. – 1994. – 624с.
914534
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. В.П. Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003628-8
Т.1. – 2004. – 679 с.
914535
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. проф. В.П.Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003629-6
Т.2. – 2004. – 486 с.
914536
  Дроздов А.А. Неорганическая химия : конспект лекций / А.А. Дроздов, М.В. Дроздова. – Москва : Эксмо, 2007. – 160с. – (Экзамен в кармане). – ISBN 978-5-699-21027-5
914537
   Неорганическая химия : в 3 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / А.А.Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. Третьякова. – Москва : Академия. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-2533-9; 5-7695-1437-Х
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 2. – 2007. – 400с.
914538
  Делимарский Ю.К. Неорганическая химия (Избранные главы) / Ю.К. Делимарский. – Киев : Вища школа, 1973. – 195с.
914539
  Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов / М. Хьюз. – Москва, 1983. – 414с.
914540
  Лидин Р.А. Неорганическая химия в вопросах / Р.А. Лидин, Л.Ю. Аликберова, Г.П. Логинова. – Москва : Химия, 1991. – 251 с.
914541
  Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях / А.П. Гаршин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 288с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0237-6
914542
  Клинский Г.Д. Неорганическая химия для биологов : учебное пособие / Клинский Г.Д., Скопинцев В.Д. – Москва : МСХА, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94327-031-0
914543
  Клейн И. Неорганическая химия. / И. Клейн. – Берлин; Рига. – 174с.
914544
  Князев Д.А. Неорганическая химия. / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – Москва, 1990. – 429с.
914545
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 2-е. – М., 1970. – 240с.
914546
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – М., 1971. – 239с.
914547
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 5-е. – М., 1973. – 239с.
914548
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд., 8-е, испр. – М., 1976. – 239с.
914549
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 10-е изд. – М., 1978. – 239с.
914550
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. Ходаков, Д.А. Эпштейн, П.А. Глориозов. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 239 с.
914551
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 14-е, перераб. – М., 1982. – 239с.
914552
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 15-е изд., перераб. – М., 1984. – 238с.
914553
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16-е изд., перераб. – М., 1985. – 240с.
914554
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 17-е изд. – М., 1986. – 240с.
914555
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 18-е изд. – М., 1987. – 238с.
914556
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 208с.
914557
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 6-е, испр. – М., 1975. – 192с.
914558
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. Ходаков. – Изд. 8-е, испр. – М., 1977. – 192с.
914559
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 11-е изд., испр. – М., 1980. – 192с.
914560
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 13-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
914561
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16 изд. – М., 1987. – 176с.
914562
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 17-е изд. – М., 1988. – 175с.
914563
   Неорганическая химия. Лабораторный практикум для студ. 1 курса.. – Куйбышев, 1976. – 176с.
914564
   Неорганическая химия. Метод. указ. и задания по курсу. – вып. 2. – К., 1962. – 96с.
914565
   Неорганическая химия. Метод. указ. и контр. задания для студ.-заоч.. – М., 1990. – 94с.
914566
   Неорганическая химия. Метод. указ. к лаборат. работм.. – вып. 3. – К., 1962. – 76с.
914567
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 8-е изд., испр. и допол. – Москва : Тип. И.Д.Сытина, 1915. – 582 с.
914568
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 10-е изд. – Москва : Тип. И.Д.Сытина, 1917. – 582 с.
914569
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 15-е изд. – М.-Л., 1929. – 630с.
914570
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 17-е изд., стереотипное. – М.-Л., 1930. – 624с.
914571
   Неорганическая химия. Программа и методич. указ. для уч-ся технологич. спец., 1963. – 180с.
914572
   Неорганическая химия. Рабочий план-программа, метод. указ., лаборат. работы и контр. задания.. – К., 1969. – 228с.
914573
   Неорганическая химия. Руководство к лабораторным занятиям: общая часть. – 2-е изд. – Чебоксары, 1982. – 98с.
914574
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет; Академкнига. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05332-2; 978-5-94628-298-7
Т. 1. – 2007. – 537с.
914575
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05334-2; 978-5-94628-299-4
Т. 2. – 2007. – 670с.
914576
   Неорганическая химия. Энциклопедия школьника.. – М., 1975. – 384с.
914577
  Ениколопян Н.С. Неорганические газообразные окислы как сомономеры. / Н.С. Ениколопян, П.Е. Матковский. – М., 1985. – 88с.
914578
   Неорганические диэлектрики в электронной технике : Сборник научных трудов. – Москва, 1984. – 111с.
914579
   Неорганические и органосиликатные покрытия.. – Л., 1975. – 484с.
914580
  Козловский А.Л. Неорганические и элементоорганические полимеры / А.Л. Козловский. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
914581
  Амфлетт Ч. Неорганические иониты = Inorganic ion exchangers / Амфлетт Ч. ; под ред. И.В. Тананаева ; пер. С.С. Родина. – Москва : Мир, 1966. – 188 с. – Библиогр. в конце глав
914582
   Неорганические ионообменные материалы.. – Л., 1970. – 60с.
914583
  Кучерова Ф.Н. Неорганические ионы жидкой части белковой оболочки яйца и их значение для развития тканей у зародыша в разных условиях инкубации / Ф.Н. Кучерова. – Ростов-на-Дону, 1965. – 72с.
914584
  Сычев М.М. Неорганические клеи / М.М. Сычев. – Л., 1974. – 157с.
914585
   Неорганические люминофоры.. – Л., 1975. – 191с.
914586
  Будников П.П. Неорганические материалы / П.П. Будников. – Москва, 1968. – 420с.
914587
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 1. – 1995
914588
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 2. – 1995
914589
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 3. – 1995
914590
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 4. – 1995
914591
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 5. – 1995
914592
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 6. – 1995
914593
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 7. – 1995
914594
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 8. – 1995
914595
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 9. – 1995
914596
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 10. – 1995
914597
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 11. – 1995
914598
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 12. – 1995
914599
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 2. – 1996
914600
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 3. – 1996
914601
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 4. – 1996
914602
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 5. – 1996
914603
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 6. – 1996
914604
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 7. – 1996
914605
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 8. – 1996
914606
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 9. – 1996
914607
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 10. – 1996
914608
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 11. – 1996
914609
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 12. – 1996
914610
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 1. – 1996
914611
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 1. – 1997
914612
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 2. – 1997
914613
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 3. – 1997
914614
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 4. – 1997
914615
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 5. – 1997
914616
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 6. – 1997
914617
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 7. – 2003
914618
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 8. – 2003
914619
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 9. – 2003
914620
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 10. – 2003
914621
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 11. – 2003
914622
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 6. – 2003
914623
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 12. – 2003
914624
   Неорганические материалы. – Москва, 1965-. – ISSN ISSN-0002--337Х
Том 39, № 1. – 2003
914625
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 2. – 2003
914626
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 3. – 2003
914627
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 4. – 2003
914628
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 5. – 2003
914629
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 1. – 2004
914630
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 2. – 2004
914631
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 3. – 2004
914632
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 4. – 2004
914633
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 5. – 2004
914634
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 6. – 2004
914635
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 7. – 2004
914636
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 8. – 2004
914637
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 9. – 2004
914638
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 11. – 2004
914639
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 10. – 2004
914640
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 12. – 2004
914641
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 1. – 2005
914642
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 2. – 2005
914643
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 3. – 2005
914644
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 6. – 2005
914645
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 7. – 2005
914646
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 8. – 2005
914647
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 9. – 2005
914648
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 10. – 2005
914649
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 11. – 2005
914650
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 12. – 2005
914651
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 5. – 2005
914652
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 4. – 2005
914653
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 2. – 2006
914654
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 1. – 2006
914655
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 3. – 2006
914656
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 4. – 2006
914657
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 5. – 2006
914658
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 6. – 2006
914659
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 7. – 2006
914660
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 8. – 2006
914661
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 9. – 2006
914662
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 10. – 2006
914663
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 11. – 2006
914664
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 12. – 2006
914665
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 1. – 2007
914666
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 2. – 2007
914667
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 3. – 2007
914668
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 4. – 2007
914669
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 5. – 2007
914670
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 6. – 2007
914671
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 7. – 2007
914672
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 8. – 2007
914673
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 9. – 2007
914674
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 10. – 2007
914675
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 11. – 2007
914676
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 12. – 2007
914677
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 1. – 2008
914678
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 2. – 2008
914679
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 3. – 2008
914680
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 10. – 2008
914681
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 11. – 2008
914682
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 12. – 2008
914683
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 4. – 2008
914684
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 5. – 2008
914685
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 6. – 2008
914686
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 7. – 2008
914687
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 8. – 2008
914688
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 9. – 2008
914689
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 1. – 2009
914690
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 2. – 2009
914691
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 3. – 2009
914692
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 4. – 2009
914693
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 5. – 2009
914694
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 6. – 2009
914695
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 7. – 2009
914696
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 8. – 2009
914697
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 9. – 2009
914698
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 10. – 2009
914699
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 11. – 2009
914700
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 12. – 2009
914701
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 1. – 2010
914702
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 2. – 2010
914703
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 3. – 2010
914704
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 4. – 2010
914705
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 5. – 2010
914706
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 6. – 2010
914707
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 12. – 2010. – мова резюме рос., англ.
914708
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 11. – 2010. – мова резюме рос., англ.
914709
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 7. – 2010
914710
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 8. – 2010
914711
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 10. – 2010
914712
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 9. – 2010
914713
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 4. – 2011
914714
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 1. – 2011
914715
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 2. – 2011
914716
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 3. – 2011
914717
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 5. – 2011
914718
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 6. – 2011
914719
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 7. – 2011
914720
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 8. – 2011
914721
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 9. – 2011
914722
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 11. – 2011
914723
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 12. – 2011
914724
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 10. – 2011
914725
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 1. – 2012
914726
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 5. – 2012
914727
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 6. – 2012
914728
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 4. – 2012
914729
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 3. – 2012
914730
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 2. – 2012
914731
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 12. – 2012
914732
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 11. – 2012
914733
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 10. – 2012
914734
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 9. – 2012
914735
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 7. – 2012
914736
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 8. – 2012
914737
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 4, апрель. – 2013
914738
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 5, май. – 2013
914739
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 3, март. – 2013
914740
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 2, февраль. – 2013
914741
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 1, январь. – 2013
914742
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 6, июнь. – 2013
914743
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 8, август. – 2013
914744
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 7, июль. – 2013
914745
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 9, сентябрь. – 2013
914746
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 10, октябрь. – 2013
914747
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 11, ноябрь. – 2013
914748
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 12, декабрь. – 2013. – С. 1257-1364
914749
  Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химическая технология материалов современной энергетики" / Э.Г. Раков. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 477 с. – Предм. указ.: с. 462-474. – Библиогр.: с. 450-461 и в подстроч. примеч. – (Нанотехнологии). – ISBN 978-5-9963-0625-1
914750
  Крогиус Е.А. Неорганические оксониевые соединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Крогиус Е.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 17л.
914751
   Неорганические перекисные соединения. – Москва : Наука, 1975. – 211 с.
914752
   Неорганические полимеры. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 470 с.
914753
   Неорганические полимеры. – Москва : Мир, 1965. – 435 с.
914754
  Толстогузов В.Б. Неорганические полимеры / В.Б. Толстогузов. – М., 1967. – 191с.
914755
  Рожанец Неорганические полифосфаны некоторых животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Рожанец в.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
914756
  Борнеман Г. Неорганические препараты / Г. Борнеман. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 262с.
914757
   Неорганические расплавы - катализаторы превращения органических веществ. – Москва : Наука, 1989. – 132 с.
914758
   Неорганические ресурсы моря : сб. ст. – Владивосток, 1978. – 156 с.
914759
   Неорганические синтезы : Сборник 1. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 188 с.
914760
   Неорганические синтезы : Сборник 2. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 252 с.
914761
   Неорганические синтезы : Сборник 3. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 204 с.
914762
  Миллер Т.Н. Неорганические соединения фосфора с азотом / Т.Н. Миллер, А.А. Витола. – Рига, 1986. – 208с.
914763
   Неорганические соединения хрома : Справочник. – Ленинград : Химия, 1981. – 207 с.
914764
  Олейник И.Ф. Неорганические составные части и ферментативная активность сока поджелудочной железы при нервном и гуморальном ее раздражении : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник И. Ф.; КГУ, Каф. физиол. жив. и челов. – К., 1958. – 20л.
914765
   Неорганические стекла, покрытия и материалы: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 200с.
914766
   Неорганические стекловидные покрытия и материалы.. – М., 1969. – 503с.
914767
  Роусон Г. Неорганические стеклообразующие системы. / Г. Роусон. – М, 1970. – 312с.
914768
  Глобус М.Е. Неорганические сцинтилляторы : новые и традиционные материалы : физ. свойства, электрон. процесы, спектрометр. характеристики / М.Е. Глобус, Б.В. Гринев. – Харьков : Акта, 2000. – 402, [6] с. : ил., табл. – Указатели: с. 398-402. - Резюме англ. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 966-7021-24-6
914769
  Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы / Т. Каназава; Под ред. А.П. Шпака, В.Л. Карбовского. – Киев : Наукова думка, 1998. – 298 c. – ISBN 966-00-0461-3
914770
  Лепинь Л.К. Неорганический синтез / Л.К. Лепинь. – Москва-Ленинград, 1932. – 200 с.
914771
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез : Учебное пособие / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1971. – 320 с.
914772
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1983. – 304 с.
914773
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
914774
  Свиридов В.В. Неорганический синтез : Учебное пособие для студ.хим.спец. высш.учеб.заведений / В.В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. – 2-е изд., исправ. – Минск : Университетское, 2000. – 224с. – ISBN 985-09-0341-4
914775
  Алимарин И.П. Неорганический ультрамикроанализ / И.П. Алимарин, М.Н. Петрикова ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1960. – 152 с. – Библиогр.: с. 145-148
914776
   Неорганическое материаловедение : в 2-х томах / НАН Украины, Ин-т материаловедения им. И.Н. Францевича; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода; редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0664-5
Т.1 : Основы науки о материалах / В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – 2008. – 1152 с. : илл.
914777
   Неорганическое материаловедение : в двух томах / НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; редкол. : В.В. Скороход (гл. ред.), В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др. ]. – энциклопедическое издание. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 1 : Материалы и технологии. А - О/ В.В. Скороход, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др.]. – 2008. – 856с.
914778
   Неорганическое материаловедение : материалы и технологии : в двух томах : энциклопедическое издание / НАНУ ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; отв. ред. В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 2 : Материалы и технологии: П - Э. – 2008. – 896с.
914779
   Неорганическое материаловедение в СССР: история, современнон состояние, перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1983. – 719 с.
914780
  Калинко М.К. Неорганическое происхождение нефти в свете современных данных : (критический анализ) / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1968. – 336с.
914781
   Неорганическое происхождение нефти: от геологической к физической теории / В.А. Краюшкин, В.Г. Кучеров, В.П. Клочко, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 35-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
914782
  Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 54-59. – ISSN 0131-775Х
914783
  Власенко П.В. Неорганічна природа / П.В. Власенко, Я. Скляров. – Харків; Київ, 1932. – 96с.
914784
  Шток А. Неорганічна хімія / А. Шток, А. Штеллер. – Харків, 1931. – 167с.
914785
  Глінка М.Л. Неорганічна хімія / М.Л. Глінка. – Харків; Київ, 1933. – 432с.
914786
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія / О.М. Реформатський. – 2-е допов. та виправ. укр. видання. – Харків : ДНТВУ, 1938. – 415 с.
914787
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 6-е вид. – Київ-Харків, 1939. – 375с.
914788
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 8-е вид. – Київ, 1940. – 375с.
914789
  Шамшин Д.Л. Неорганічна хімія / Д.Л. Шамшин. – К., 1964. – 267с.
914790
  Ходаков Ю.В. Неорганічна хімія / Ю.В. Ходаков, С.Г. Шаповаленко, Д.А. Епштейн. – Київ : Радянська школа, 1967. – 303 с.
914791
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія / Ю.В. та ін. Ходаков. – Київ : Радянська школа, 1970. – 128 с.
914792
  Деркач Ф.А. Неорганічна хімія : лабораторний практикум / Ф.А. Деркач. – Вид. 3-е. – Київ : Вища школа, 1978. – 231 с.
914793
  Староста К.Є. Неорганічна хімія : тестові завдання. 8-9 класи / К.Є. Староста. – Київ : Либідь, 1996. – 143 с. – ISBN 5-325-00765-3
914794
  Малиновський В.В. Неорганічна хімія : Навч. посібник / В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний; Київський нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 184с. – ISBN 966-629-058-8
914795
   Неорганічна хімія : підручник для студентів ВНЗ фармацевт. профілю / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2016. – 461, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 453-456. – Бібліогр.: с. 457-461. – ISBN 978-966-417-152-2


  В пр. №1717629 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - Київського Національного Університету із найщирішими побажаннями плідних звершень у науковій царині та на добрий спомин ... (Підпис) 9 травня року Божого 2018. У ...
914796
   Неорганічна хімія (Хімія біогенних елементів) : посібник / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2017. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 313-324. – Бібліогр.: с. 306-312. – ISBN 978-966-417-171-9


  В пр. №1717628 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - КНУ на добрий спомин і з побажаннями успіхів у здоланні наукових вершин від авторів щиро (Підпис) ( травня року Божого 2018. У Великому Лузі і Запорозьких Степах...
914797
  Ходаков Ю.В. Неорганічна хімія 7-8 клас / Ю.В. Ходаков, Д.А. Епштейн, П.О. Глоріозов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 238 с.
914798
  Сиса Л.В. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп"ютерного контролю знань : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Сиса, В.М. Сомов. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 288с. – ISBN 5-8326-0107-6


  У посібнику викладені основні визначення і закони загальної і неорганічної хімії, наведені приклади розв"язання ти-пових задач. Пропонуються також комп"ютерні програми, які призначені, як для роботи з тестовим масивом збірника, так і для самостійного ...
914799
  Коваль Л. Неорганічна хімія в Україні - сьогодення і перспективи // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 62-67. – ISSN 0041-6045


  8 - 10 вересня 2014 року в Одесі відбулася ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії, основним організатором якої був Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. У цей складний для нашої країни час конференція ...
914800
  Пехньо В.І. Неорганічна хімія в Україні: з минулого в майбутнє / В.І. Пехньо, Л.Б. Коваль // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 11/12, листопад - грудень. – С. 3-12. – ISSN 0041-6045


  Згадуються видатні українські вчені-хіміки: Ю.К. Делімарський, В.О. Плотніков, Я.А. Фіалков, А.К. Бабко, В.В. Скопенко та ін.
914801
  Демощук М. Неорганічна хімія від А до Я // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 10-27


  Матеріали до уроків хімії.
914802
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія. / О.М. Реформатський. – Х.-К., 1935. – 412с.
914803
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – К., 1970. – 256с.
914804
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 3-є. – К., 1972. – 256с.
914805
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 6-е, випр. – К., 1975. – 223с.
914806
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 15-е вид. – К., 1984. – 238с.
914807
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 18-е. – К., 1987. – 223с.
914808
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8-9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 19-те вид. – К., 1989. – 222с.
914809
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 2-е. – К., 1972. – 168с.
914810
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 9-е вид. – К., 1979. – 190с.
914811
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 11-е. – К., 1981. – 190с.
914812
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 13-е вид. – К., 1983. – 176с.
914813
  Ходаков Епштейн Ю.В. Неорганічна хімія. 9 кл. / Епштейн Ю.В. Ходаков, П.О. Глоріозов. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 176 с.
914814
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 17-те вид. – Київ, 1988. – 176 с.
914815
   Неорганічна хімія. Для студ. агробіол. відділення загальнонаук. фак.. – К., 1962. – 19с.
914816
   Неорганічна хімія. Програма і робоч. план. – вип. 1. – К., 1962. – 20с.
914817
  Сегеда А.С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс : навчальний посібник для студентів біол. спец. вищих навч. закладів / А.С. Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. – Київ : Кондор, 2008. – 307 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-351-159-7
914818
  Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі : (заг. теорія, приклади розв"язування типових вправ та задач для самоконтролю, цікаві питання і досліди та роз"яснення до них) : навч. посібник / Л.Б. Цвєткова. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8340-50-7
914819
  Цейслер Ю. Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих організмів / Ю. Цейслер, В. Мартинюк, І. Лук"яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про роль високомолекулярних неорганічних поліфосфатів в життєдіяльності організмів в залежності від рівня організації. Показано, що у більшості сучасних прокаріот та нижчих еукаріот поліфосфати виконують роль резерву фосфату та ...
914820
  Клоченко П.Д. Неорганічні сполуки азоту і фосфору у водоймах Голосіївського лісу / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Г.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 276-281. – Бібліогр.: 6 назв
914821
   Неорганічні сполуки азоту та фосфору у воді р. Південний буг / П.Д. Колоченко, З.Н. Горбунова, Т.В. Вітовецька, О.П. Царенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 102-106. – Бібліогр.: 7 назв
914822
   Неорганічні сполуки азоту у водотоках м.Києва / П.Д. Клоченко, О.М. Арсан, Ю.М. Ситник, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 141-148. – Бібліогр.: 16 назв
914823
   Неорганічні та органічні речовини у водоймах дендрологічного парку "Олександрія" (м. Біла Церква) / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Т.Ф. Шевченко, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 48-55. – ISSN 2306-5680
914824
  Савлук Г.І. Неординарна особистість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 64 : фото
914825
  Баулін Ю. Неординарна праця, що слугуватиме багатьом поколінням юристів : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 139-141. – ISSN 0132-1331
914826
  Джулай Ю. Неординарний живопис Юрія Шевченка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-107. – ISSN 0130-1799
914827
  Бородіна О.М. Неординарний погляд на сучасні трансформації земельних відносин у світлі аграрної історії України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 96-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
914828
  Трахтенберг І. Неординарні спостереження про отруєння у художніх творах // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 64-75. – ISSN 1819-7329
914829
  Гладуелл М. Неординарні. Історії успіху / Малколм Гладуелл ; [пер. з англ. І. Савюк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 253, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Outliers. The story of success / Malcolm Gladwell. - New York ; Boston ; London: Little, Brown and Company, 2008. - На обкл.: Автор бестселерів The New York Times. – Бібліогр. в прим.: с. 239-252. – ISBN 978-617-12-1483-5
914830
  Готун Ігор Анатолійович Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розгляд особливостей матеріальної культури поселення Ходосівка-Рославське, дослідження якого нещодавно розпочала Північна експедиція Інституту археології НАН України. Ці особливості дають підстави стверджувати про його неординарність
914831
  Смоляр О. Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер"єрних об"єктів України XXI століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1146-1151. – ISSN 1028-5091
914832
  Петрушенко О. Неординарність творчості Галини Пагутяк. Новела "Душа метелика" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5 (115). – С. 70-75
914833
  Смирнова Е.С. Неординарное в языке научно-технической литературы (на материале английского языка) / Е.С. Смирнова, Н.Г. Нестеренко // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 75-79. – (Філологія)
914834
  Потапова З.М. Неореализм в итальянской литературе / З.М. Потапова. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 228 с. – Бібліогр. : с.216-227
914835
   Неореалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 839. – ISBN 966-316-069-1
914836
  Жигун С. Неореалізм у колі прозаїків "Ланки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
914837
  Рева Л.В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей : (на матеріалі української та російської літератури і критики ) : [монографія] / Рева Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-084-4
914838
  Головій О. Неореалізм: до проблеми термінологічного окреслення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
914839
  Габер Є.В. Неореалісти про дослідження сучасних турецько-америанськийх відносин // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 323-345. – ISBN 978-617-689-160-4
914840
  Алексеєнко Н.М. Неореалістична концепція людини у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 9-13
914841
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 409 л. – Бібліогр.: л. 356-409
914842
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 9 назв
914843
  Жигун С.В. Неореалістичний портрет: специфіка творення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 359-366


  У статті розглядається своєрідність неореалістичного портрету як поєднання реалістичного змісту та модерністської форми. З’ясовано, що неореалістичний портрет є переважно портретом-характеристикою, головним принципом якого є психологізм, що демонструє ...
914844
  Стецюк М. Неореалістичний тип героя-персонажа в прозі Є. Кононенко та Л. Петрушевської // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 115-116. – ISBN 978-966-600-646-5
914845
  Талько Т. Неорелігії в контексті консолідаційних процесів українства постколоніальної доби / Т. Талько, І. Бунакова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 87-90


  "У статті представлено спробу виявити консолідаційні можливості нетрадиційних для української культури релігійних практик. У неоорієнталістських, харизматичних і ньюейджівських культах визначальними є механізми консолідації мас навкруг особистості ...
914846
  Каранда Марина Василівна Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 - 20 століть : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Каранда М. В.; Чернігівськ. держ. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.185-199
914847
  Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв
914848
  Ясь О.В. Неоромантизм в історичній візії С. Томашівського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 195-214. – ISSN 0130-5247
914849
  Левченко О. Неоромантизм в українській літературі: проблема визначення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 203-208. – ISBN 966-7773-70-1
914850
  Засидкевич Є.Є. Неоромантизм в українській хоровій музиці. Порівняльний аналіз творів О. Литвинова й Л. Ревуцького "Ой, чого ти почорніло" на слова Т. Шевченка // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 112-113. – ISBN 978-966-8308-26-0
914851
  Дербенева Л. Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 21-26
914852
  Блохин Д. Неоромантизм Лесі Українки в західноєвропейському контексті: спільні та відмінні риси // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 37-46
914853
  Тетерина-Блохин Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 185-189. – ISBN 978-966-439-357-4


  В статті йдеться про виникнення і розвиток неоромантизму в українській літературі, засновником якого по праву слід вважати Лесю Українку
914854
  Яценко Т. Неоромантизм у світовій художній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 30-33


  У статті презентовано методику контекстного вивчення роману Джека Лондона "Мартін Іден" неоромантичного художнього твору, в якому розкривається проблема трагедії митця-індивідуаліста у суспільстві.
914855
  Гаєвська О. Неоромантизм як естетико-літературне явище (до питання термінології) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 121-123
914856
  Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 71-83. – ISSN 0236-1477
914857
  Яценко Т. Неоромантизм як стильова течія модернізму : Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової літератури" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-42


  У статті окреслено специфіку проведення заняття, що передбачає розкриття стильових особливостей неоромантизму в контексті різних видів мистецтва
914858
  Майборода Н. Неоромантизм як течія модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 182-185
914859
  Долга Н. Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 14-18
914860
  Коломієць Н. Неоромантична концепція людини і дійсності в малій прозі Ольги Кобилянської / Н. Коломієць, Н. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 100-107
914861
  Камінчук О.А. Неоромантична модель поетичного тексту (творчість Уляни Кравченко) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-48. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
914862
  Колінько О. Неоромантична новела порубіжжя : (на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 65-68
914863
  Волощук Г. Неоромантична поетика драматичної поеми Уляни Кравченко "На визвольному шляху" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 29-33. – ISSN 2307-2261
914864
  Голота О.Ю. Неоромантична рецепція творчості Г.Х. Андерсена в поезіях у прозі О. Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
914865
  Шапошникова О.О. Неоромантична формула кохання у романах І. Багряного // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 428-436. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
914866
  Городнюк Н. Неоромантичний дискурс речовізму, компаративні аспекти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 238-249. – ISBN 978-966-171-673-4


  Розглянуто філософію та естетику речі у неоромантизмі; виявлено, проаналізовано і порівняно витоки мотиву істинної та оманливої речі у романах Ю. Яновського "Майстер корабля" та О. Гріна "Та, що біжить по хвилях". Рассматриваются философия и эстетика ...
914867
  Сипливець С. Неоромантичні риси в драматичній поемі "Чураївна" Володимира Самійленка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-8
914868
  Ігнатович О. Неоромантичні тенденції в повісті "Юлина" Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються неоромантичні тенденції в повісті О. Маркуша "Юлина"; простежується становлення суверенної особистості, вплив її на формування громади як спілки вільних людей для встановлення досконалого світопорядку
914869
  Василишина Н.Д. Неоромантичні тенденції у світовій літературі кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 54-55
914870
  Пашкова Т.В. Неортоганальные системы в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пашкова Т.В.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1979. – 18л.
914871
  Посєва В.С. Неортодоксальний погляд на усталену традицію // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 37-39
914872
  Костенко О.Б. Неос (грецьке слово) права у світлі евристики божественного // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 173-177. – ISSN 2524-017X
914873
  Костенко О.Б. Неос права як евристична константа // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 62-67. – ISSN 2413-743X
914874
  Костенко О.Б. Неос смерті як евристична засада біоетики // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 52-54
914875
  Костенко О. Неос як методологічний імператив творчої держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 42-43
914876
  Абрамов Ф.В. Неосвіченість суспільства як фактор поширення маніпулювання суспільними настроями // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
914877
  Сербин Я.П. Неосвячене кохання : драма на 3 д. : за мотивами повісті М. М. Коцюбинського "На віру" / Я. П. Сербин ; [режисерські зауваження Л. Олійника]. – Київ : Мистецтво, 1965. – 79 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності ; № 18)
914878
  Аввакумова М.Н. Неоседланные кони : стихотворения / Мария Аввакумова. – Москва : Современник, 1986. – 92 с., [1] с. – (Новинки "Современника")
914879
  Арамян Р. Неоседланные лошади : рассказы : пер. с арм. / Рафаэл Арамян. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
914880
  Андрианов Б.В. Неоседлое население мира / Б.В. Андрианов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1985. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-271
914881
  Сагата Ю. Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 150-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
914882
  Лоос И И. Неосесиметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек перменной толщины. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лоос И.И,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 16л.
914883
  Гнітько Василь Іванович Неосесиметричне термопружнопластичне деформування та оптимізація розгалужених оболонок обертання : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гнітько Василь Іванович; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. – Харків, 1999. – 19л.
914884
  Ніколаєнко А.В. Неосесиметричні коливання круглої п"єзопластинки з розрізними електродами / А.В. Ніколаєнко, І.А. Улітко, О.В. Борисейко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 63-64
914885
  Лоос И.И. Неосесимметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек переменной толщины. : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: 01.02.04 / Лоос И.И.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1989. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
914886
   Неосесимметричные задачи гидроаэромеханики и теории упругости : Межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1987. – 164 с.
914887
  Троценко В.А. Неосесимметричные колебания гиперупругой круговой мембраны при конечных перемещениях / В.А. Троценко. – Киев, 1978. – 48 с.
914888
  Ненашева Зоя Сергеевна Неославизм в идеологии и политике чешской буржуазии (1907-1912) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ненашева Зоя Сергеевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 23л.
914889
  Філіпенко Н.Г. Неослов’янофільські тенденції в філософії культури В.З.Завітневича і В.В.Зеньковського (початок XX ст.) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 268-284. – ISSN 2077-8309
914890
  Шамшов А.А. Неосновательное приобретение (сбережение) имущества и нетрудовой доход / А.А. Шамшов. – Саратов, 1981. – 87с.
914891
  Рябцева Я.Г. Неосновні учасники у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 36-40.
914892
  Поляков Б. Неосновные участники в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.24-29
914893
  Смоляк Б. Неосоромний океан : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 8. – С. 72-85. – ISSN 0868-4790
914894
   Неоспоримые свидетельства: ист. свидетельства, факты, докум. христианса. – М., 1990. – 316с.
914895
  Торба В. Неосталінізм в дії / В. Торба, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 70). – С. 4-5


  Безпрецедентна атака окупаційної влади на журналістів у Криму повинна викликати жорстку реакцію світової спільноти.
914896
  Мухина Л.М. Неостановленные мгновенья / Л.М. Мухина. – Москва, 1978. – 63с.
914897
  Курносенко В. Неостающееся время : цикл рассказов // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 9. – С. 7-47. – ISSN 0012-6756
914898
  Нерсесян В.А. Неосторожная вина: (В условиях науч.-техн. революции): Учеб. пособие. / В.А. Нерсесян. – М., 1988. – 95с.
914899
  Хампсон Энн Неосторожное сердце. / Хампсон Энн. – Нижний Новгород, 1996. – 608с.
914900
  Дагель П.С. Неосторожность / П.С. Дагель. – М., 1977. – 143с.
914901
  Полонка І.А. Неосудність та обмежена осудність: практика англо-американської правової системи // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 48-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
914902
  Мосьондз С.О. Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 65-70.
914903
  Лень В.В. Неосудність: питання удосконалення критеріїв та їх ознак // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-90.
914904
  Оксман Ю. Неосуществленный замысел истории Украины // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 211-242


  "«Пушкин собирается писать историю Малороссии», - сообщал историк М.П. Погодин 28 апреля 1829 г. С.П. Шевыреву. При всей широте творческих интересов, художественных планов и научных начинаний Пушкина замысел, о котором сообщал Погодин, представлялся и ...
914905
  Токарев А.А. Неосуществленный замысел Португалии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 52-55. – ISSN 0321-5075
914906
  Назарова Л.Н. Неосуществленный замысел Рылеева "Исторический словарь русских писателей" / Л.Н. Назарова, 1954. – 314с.
914907
  Нечай П.Є. Неосяжне поле дружби / П.Є. Нечай. – К., 1974. – 105с.
914908
   Неотвратимое возмездие : по материалам судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 294с.
914909
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1973. – 352с.
914910
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1984. – 286с.
914911
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1987. – 360с.
914912
  Силаев Б.Д. Неотвратимость / Б.Д. Силаев. – Х., 1979. – 247с.
914913
  Силаев Б.Д. Неотвратимость / Б.Д. Силаев. – Киев : Дніпро, 1981. – 443 с.
914914
  Сахнин А.Я. Неотвратимость / А.Я. Сахнин. – Москва, 1984. – 430с.
914915
  Айдинов Г.И. Неотвратимость : двенадцать рассказов об одном герое : [повесть] / Георгий Айдинов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319, [1] с. : ил.
914916
  Балашов А.Н. Неотвратимость наказания за совершенное преступление. / А.Н. Балашов. – Москва : Знание, 1972. – 44 с. – (В помощь лектору)
914917
  Печенкин В.К. Неотвратимость: сборник / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1985. – 381с.
914918
  Сытина В.И. Неотделимые глагольные приставки в словообразовании современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сытина В.И.; Военная Академия бронетанковая и механиз. войск Сов. Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 26 л.
914919
  Тустановська Л. Неотектогенез Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  На основі структурно-морфометричних карт проаналізовано геологічну будову району Канівських дислокацій та простежено їх неотектонічний розвиток. Встановлено головні чинники та стадійність морфогенезу, прямі та непрямі зв"язки між давніми і новітніми ...
914920
   Неотектогенез, морфолітогенез, рудогенез титанових родовищ України / О. Комлєв, О. Ремезова, С. Жилкін, О. Довніч // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-38-5
914921
  Садыбакасов И. Неотектоника Высокой Азии / И. Садыбакасов. – Москва, 1990. – 179 с.
914922
  Рыжов И.Н. Неотектоника Европейского Севера СССР / И.Н. Рыжов. – Л., 1988. – 95с.
914923
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Западной Волыни-Подолии / И.Д. Гофштейн. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155с.
914924
  Селиванов Е.И. Неотектоника и геоморфология Монгольской Народной Республики / Е.И. Селиванов. – М, 1972. – 293с.
914925
   Неотектоника и динамика литосферы подвижных областей территории СССР. – Ташкент, 1983. – 183с.
914926
  Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР : (Вопросы региональной и теоретической неотектоники) / Н.И. Николаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 392с.
914927
  Олюнин В.Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саяна / В.Н. Олюнин. – Москва : Наука, 1965. – 127с.
914928
   Неотектоника и палеосейсмичность долины Нижней Катуни : (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, А.П. Бородовский, С.В. Гольцова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1154-1168 : рис. – Библиогр.: с. 1167-1168. – ISSN 0016-7886
914929
   Неотектоника и полезные ископаемые Белорусского Полесья. – Минск, 1984. – 134с.
914930
  Шмидт Г.А. Неотектоника и развитие рельефа Центрального Алтая. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шмидт Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1967. – 21л.
914931
   Неотектоника и сейсмичность западной части Алтае-Саянской горной области, Джунгарской впадины и Китайского Тянь-Шаня / И.С. Новиков, П.Г. Дядьков, М.П. Козлова, Г.М. Мамедов, А.В. Михеева, О.В. Черкас // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1802-1814 : рис. – Библиогр.: с. 1813-1814. – ISSN 0016-7886
914932
  Ходжаев А.К. Неотектоника и тектодинамика Западного Тянь-Шаня / А.К. Ходжаев, А.А. Наймарк. – Ташкент, 1988. – 149с.
914933
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского закамья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурба В. И.; Каз.ГУ. – Казань, 1969. – 25л.
914934
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского Закамья / В.И. Бурба. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. – 76с.
914935
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Гофштейн И. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
914936
  Гаджиев Н.Д. Неотектоника Ленгебиз-Алятской зоны поднятий и ее роль в формировании структурного плана и рельефа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Гаджиев Н.Д.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1970. – 49л.
914937
  Билинкис Г.М. Неотектоника Молдавии и смежных районов Украины. : (Основные черты) / Г.М. Билинкис. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 151с.
914938
  Насад Анатолий Гаврилович Неотектоника Северного Причерноморья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Насад Анатолий Гаврилович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
914939
  Ахмедбейли Фархад Султан оглы Неотектоника северных и южных предгорий восточной части Большого Кавказа. (Аджиноур и Прикасп. обл. в пределах Азербайджана) : Автореф... д-ра. геол.-минералогичнаук: / Ахмедбейли Фархад Султан оглы; Акад. наук АзССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
914940
   Неотектоника СССР.. – Рига, 1961. – 336с.
914941
   Неотектоника территории Припятского прогиба. – Минск, 1980. – 106с.
914942
  Садыбакасов И. Неотектоника центральной части Тянь-Шаня / И. Садыбакасов. – Фрунзе, 1972. – 117с.
914943
  Семенюк Н.П. Неотектоника юго-западной части Украинской железорудной провинции и ее выраженность в рельефе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.01 / Семенюк Н.П.; АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1974. – 24л.
914944
  Апродов А В. Неотектоника, вулканические провинции и великие сейсмические пояса мира / В.А. Апродов. – Москва : ИздательствоМосковского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 1965. – 221 с., [5] л. ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 210-219
914945
  Ломакин Э И. Покалюк Неотектоническая активность и оползневые процессы в береговой зоне северо-западного Причерноморья / Э И. Покалюк Ломакин, В.В. Кочелаб // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 95-99 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1999-7566
914946
  Дотдуев Сапар Исхакович Неотектоническая стадия развития Северного склона Центрального Кавказа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.04 / Дотдуев Сапар Исхакович; АН ГССР. Геологический ин-т. – Тбилиси, 1975. – 48л.
914947
  Леви К.Г. Неотектонические движения земной коры в сейсмоактивных зонах литосферы: Тектонофиз. анализ / К.Г. Леви. – Новосибирск, 1991. – 163с.
914948
  Пиотровская Т.Ю. Неотектонический анализ в инженерной геологии и при поисках полезных ископаемых. / Т.Ю. Пиотровская. – М., 1987. – 132с.
914949
  Гофштейн І.Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров""я / І.Д. Гофштейн. – Київ : АН УРСР, 1962. – 132с.
914950
  Палієнко В.П. Неотектонічна геодинаміка як чинник просторово-часових змін геоморфогенезу / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 21-25. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
914951
  Тимофєєв В.М. Неотектонічна структура рівнинного Криму / В.М. Тимофєєв, Е.Т. Палієнко, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
914952
  Рослий І.М. Неотектонічний етап розвитку Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 59-66 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
914953
  Спиця Роман Неотектонічно активні розломні порушення зони зчленування Українських Карпат і платформних рівнин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 206-214 : рис. – Бібліогр.: 15 назв.
914954
  Макаров А.Р. Неотекторника района Неурекской ГЭС и некоторые особеннсоит соляного тектогенеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макаров А. Р.; МГУ, Геол. фак. Каф. динам. геол. – М., 1972. – 20л.
914955
  Васильченко И.Т. Неотенические изменения у растений / И.Т. Васильченко. – Москва-Ленинград, 1965. – 85с.
914956
  Федорчук О. Неотипи концепт-скульптури Лідаговського // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 267-271. – ISBN 978-966-96714-9-3
914957
  Ляпунов Б.В. Неоткрытая планета / Б.В. Ляпунов. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1968. – 239с.
914958
  Топорков Л.В. Неоткрытые острова / Л.В. Топорков. – М, 1975. – 255с.
914959
  Азаров В.Б. Неоткрытые острова : стихотворения / В.Б. Азаров ; ил.: Р.М. Яхнин. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 128 с. : ил.
914960
  Калиниченко Александр Неоткрытый закарпатский Рай : Украина Incognita // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-88 : Фото
914961
  Серебряков Г.В. Неотлетные птицы / Г.В. Серебряков. – М, 1986. – 158с.
914962
  Каманин И.М. Неотложная нужда : [о составлении латино-рус. ист. словаря] / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – 7 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Serta Borysthica : (сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Ю.А. Кулаковского), 1911, с.. 322-328. - Без тит. л. и обл.
914963
   Неотложная помощь при острых поражениях радиоактивными веществами.. – Москва, 1968. – 208с.
914964
   Неотложная помощь при острых радиационных воздействиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 206с.
914965
  Недзвецкая О.В. Неотложная помощь при ранениях и контузиях органа зрения и его придаточного аппарата (лекция-конспект для врачей неотложной помощи, семейных врачей, интернов, врачей-офтальмологов) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – C. 9-21. – ISSN 2224-0586
914966
  Лебедев В.В. Неотложная помощь при сочетанных травматических повреждениях / В.В. Лебедев. – Москва, 1980. – 185с.
914967
  Карлов В.А. Неотложная помощь при судорожных состояниях / В.А. Карлов, А А. Лапин, . – М, 1982. – 144с.
914968
  Голиков А.П. Неотложная терапия. / А.П. Голиков, А.М. Закин. – Москва, 1986. – 160с.
914969
  Коробков Л.Д. Неотложное слово / Л.Д. Коробков. – Воронеж, 1988. – 207с.
914970
  Поздышев В.А. Неотложность / В.А. Поздышев. – М, 1986. – 486с.
914971
  Кузнецов И.С. Неотложные задачи Костромской областной партийной организации / И.С. Кузнецов. – Кострома : ОГИЗ Костромское обл. изд., 1949. – 91 с.
914972
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
914973
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
914974
  Куклин В.И. Неотложные следственные действия. / В.И. Куклин. – Казань, 1967. – 142с.
914975
  Люренц Р.П. Неотложные состояния в акушерстве / Р.П. Люренц, Р.С. Хокбергер // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 27-46. – ISSN 2312-7104
914976
  Мьюзич Дж.Р. Неотложные состояния в гинекологии // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 47-60. – ISSN 2312-7104
914977
   Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: справочник. – Москва, 1988. – 603с.
914978
  Киношенко Е.И. Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 9-24. – ISSN 2224-0586
914979
  Хоружий С.С. Неотменимый антропоконтур. 4. Философия Кьеркегора как антропология размыкания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 152-166. – ISSN 0042-8744
914980
  Коротков Н.Д. Неотомизм - философия псевдорационализма / Н.Д. Коротков. – К., 1986. – 79с.
914981
  Ойзерман Т.И. Неотомизм - философия современной реакционной буржуазии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1959. – 83с.
914982
  Гараджа В.И. Неотомизм и наука / В.И. Гараджа. – Москва, 1968. – 47с.
914983
   Неотомізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 840-841. – ISBN 966-316-069-1
914984
  Зайцев Ю.М. Неоторые вопросы устойчивости систем с распределеными параметрами. : Автореф... канд.техн.наук: 254 / Зайцев Ю.М.; Казан. авиационный ин-т. – Казань, 1972. – 12л.
914985
  Чефранов Г.В. и др. Неоторые вопросы философии / Г.В. и др. Чефранов. – Таганрог, 1967. – 248с.
914986
  Базаров Д. Неоторые краевые задачи для уравнения смешанно-составного типа : Автореф... канд. фи.з-мат. наук: 010102 / Базаров Довран ; АН УзбССР, Ин-т математики им В.И. Романовского. – Ташкент, 1978. – 15 с.
914987
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй. – Казань : Татгосиздат, 1943. – 66 с.
914988
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – 3-е изд. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 64 с.
914989
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть,рассказы / А. Кутуй; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 112 с.
914990
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1978. – 80 с.
914991
  Кутуй Адель Неотосланные письма = Тапшырылмаган хатлар : повесть / Адель Кутуй ; перевод с татар. В. Важдаева. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
914992
  Кутуй А. Неотосланные письма. / А. Кутуй. – 7-е изд., массовое. – Казань, 1958. – 68с.
914993
  Березовська-Чміль Неототалітарні тенденції в сучасному світі: виклики для України // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 496-499. – ISBN 978-617-7196-23-4
914994
  Акишин А.А. Неотправленная посылка / Акишин А.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 24 с. – (Б-ка солдата и матроса)
914995
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с.
914996
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо / В.Д. Осипов. – М, 1979. – 302с.
914997
  Чепуров А.Н. Неотправленные письма / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 240 с.
914998
  Карасева О.Э. Неотправленные письма : стихи / Оксана Карасева. – Одесса : Астропринт, 2017. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-927-240-9
914999
  Гоцалюк А.А. Неотрадиціоналізм як явище духовної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 26-32
915000
  Кауи В. Неотразимая : Роман / В. Кауи. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – (Моя любовь). – ISBN 5-04-003229-3
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,