Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
912001
  Церковняк-Городецька "Первісне громадянство..." - український науковий часопис европейського рівня // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 249-251. – ISBN 978-966-439-357-4
912002
  Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
912003
  Зелінська О. "Первое учение отрокамъ" Ф. Прокоповича - пам"ятка педагогічної літератури XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 187-188. – ISBN 966-95758-1-8
912004
  Евграфов Г. "Первый русский романист" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. январь. – С. 46-49


  У стататті йдеться про Івана Івановича Лажечнікова.
912005
  Сапожников Ю.С. Первичный осмотр трупа на месте его обнаружения / Ю.С. Сапожников. – Киев, 1940. – 200с.
912006
  Игнатенко М.С. Первичный учет и чековая форма контроля при внутрихозяйственном расчете / М.С. Игнатенко. – Киев, 1987. – 52с.
912007
  Манойлов С.Е. Первичые механизмы биологического действия проникающей радиации / С.Е. Манойлов. – Л., 1968. – 184с.
912008
  Вінграновський М.С. Первінка : повість / М.С. Вінграновський. – Київ, 1977. – 104 с.
912009
   Первісна археологія Нижнього Подесення = Prehistoric archaeology of the Lower Desna region / П.С. Шидловський, С.Д. Лисенко, О.С. Кириленко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Другий тит. арк. англ. - Текст укр., англ. - Покажчики: с. 312-321. – Бібліогр.: с. 289-310. – (Бібліотека VITA ANTIQUA). – ISBN 978-617-696-423-0
912010
  Залізняк Л.Л. Первісна історія України : Навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / Л.Л. Залізняк; Ін-т українознавства КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 263с. – ISBN 5-11-004740-5
912011
  Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / В. Давидюк. – Луцьк : Вежа, 1997. – 296c. – ISBN 5-7763-8779-5
912012
  Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – 3-тє вид., доп. й переробл. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 324 с., 4л. іл. : іл. – ISBN 978-966-361-217-1
912013
  Сегеда Сергій Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
912014
  Пасічник І. Первісне значення естетики. Естетика Баумгартена // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 80-93. – ISSN 0235-7941
912015
  Леві-Строс Клод Первісне мислення / Леві-Строс Клод. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 324с. – ISBN 966-7276-76-7
912016
  Куліш А О. Первісне мистецтво України у загальносвітовому контексті (ідейно-світоглядний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Куліш Оксана Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
912017
  Ходзінський К. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні / К. Ходзінський, П. Мазурок // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
912018
  Радченко В.В. Первісне нагромадження та власність в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 140-144


  Досліджується проблема впливу первісного нагромадження капіталу на формування відносин власності в трансформаційній економіці України; в цьому зв"язку з"ясовуються особливості економічної політики і влади в Україні.
912019
  Лубський В.І. Первісне християнство: походження та сутність : Навчальний посібник / В.І. Лубський, В.М. Козленко, М.В. Лубська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 60с. – ISBN 966-594-343-X
912020
  Шариков Д.І. Первісний і давньосхідний танець: розвиток і виражальні форми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 163-167. – ISSN 2226-3209


  У статті охарактеризовано особливість розвитку первісного танцю. Аналізуються форми та види танців.
912021
  Бойчук В.В. Первісний синкретизм в генезі стародавніх культур Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бойчук В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кримський ун-т культури, мистецтв і туризму. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
912022
  Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії = Les formes elementaires de la vie religievse / Е. Дюркгайм; З франц. пер. Г.Філіпчук, З.Борисюк. – Київ : Юніверс, 2002. – 424с. – ISBN 966-7305-58-9
912023
  Ковалюк О. Первісні форми шлюбу в українській чарівній казці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 209-214


  Досліджено процес становлення та розвитку первісних форм шлюбу, їх класифікацію, специфіку побутування. Проаналізовано найважливіші наукові дослідження з історії первісного суспільства, які допомогли простежити еволюцію сімейних відносин у чарівній ...
912024
  Островітянов К.В. Первісно-общинний і рабовласницький лад / К.В. Островітянов. – Київ, 1941. – 32с.
912025
  Шовкопляс І.Г. Первісно-общинний лад на території Києва // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 9-30
912026
  Набок М.М. Первісно-поетичний тип епічного героя українських народних дум // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 34-41. – Бібліогр.: ЛІт.: С. 40-41; 23 поз.
912027
  Гладких М.І. Первіснообщинний лад / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287-288. – ISBN 966-642-073-2
912028
  Шапа Л.О. Первісток індустріального Львова / Л.О. Шапа. – Львів, 1968. – 283с.
912029
  Трикоз Е.Н. Первне уголовние расcледования в практике Международного уголовного суда // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 200-224. – ISSN 1560-2893
912030
   Первобытаня археология - поиски и находки. – К, 1980. – 261с.
912031
  Городцов В.А. Первобытная археология : курс лекций / В.А. Городцов. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1908. – [4], 416, [9] с.
912032
   Первобытная археология Сибири. – Ленинград, 1975. – 221 с.
912033
  Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община / В.Р. Кабо. – Москва, 1986. – 302с.
912034
  Гернес М. Первобытная история человечества / Проф. М. Гернес ; Пер. со 2-го нем. изд. под ред. Я.Г. Гуревича // История Древнего Востока : с 1 картою и 18 рисунками / Гоммель Ф. – Санкт-Петербург : Акц. общ. Брокгауз-Ефрон, 1905
912035
  Тейлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тейлор, 1873
912036
  Тэйлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тэйлор. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд-во, 1939. – 567 с.
912037
   Первобытная культура. – М, 1955. – 62с.
912038
   Первобытная культура. – М, 1956. – 45с.
912039
   Первобытная культура. – Ленинград, 1975. – 27с.
912040
  Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – Москва : Политиздат, 1989. – 572 с. – ISBN 5-250-00379-6
912041
  Никольский В.К. Первобытная культура. / В.К. Никольский. – М-Л, 1924. – 61с.
912042
  Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия / М.И. Шахнович. – Л, 1971. – 239с.
912043
  Брюсов А.Я. Первобытная община / А.Я. Брюсов. – М., 1940. – 32с.
912044
   Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих географических открытий. – М, 1978. – 301с.
912045
  Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Л, 1936. – 573с.
912046
  Семенов С.А. Первобытная техника : Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы / Семенов С.А.
912047
  Семенов С.А. Первобытная техника : Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы / Семенов С.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – № 54 : Первобытная техника / Семенов С.А. – С. 1-240, рис.
912048
  Левин-Дорш Первобытная техника. / Левин-Дорш, Г. Кунов. – М.-Птгр. – 464с.
912049
  Махнова В.И. Первобытно-общиный способ производства. Учеб. пособие для студ. / В.И. Махнова. – М., 1961. – 39с.
912050
  Кушнер Первобытное и родовое общество / Кушнер, (Кнышев). – М., 1925. – 401с.
912051
  Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство / В.Б. Мириманов. – Москва, 1973. – 319 с.
912052
   Первобытное искусство. – Новосибирск, 1976. – 180с.
912053
  Плетнева Г.С. Первобытное искусство в собрании Эрмитажа / Г.С. Плетнева. – Л., 1963. – 67с.
912054
   Первобытное искутсство. – Новосибирск, 1971. – 204с.
912055
  Леви-Брюль Первобытное мышление / Леви-Брюль; Перевод с франц. под. ред. В.К. Никольского и А.В. Киссина. С предисл. Марра Н.Я. – [Ленинград] : Атеист, 1930. – 339с.
912056
   Первобытное общество. – Москва, 1932. – 256 с.
912057
   Первобытное общество. – М, 1932. – 256с.
912058
   Первобытное общество. – Москва, 1932. – 256 с.
912059
  Ефименко П.П. Первобытное общество / П.П. Ефименко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Соцэкгиз, 1938. – 636с.
912060
  Ефименко П.П. Первобытное общество / П.П. Ефименко. – 3-е изд. перераб и доп. – Киев, 1953. – 664с.
912061
  Тер-Акопян Первобытное общество / Тер-Акопян. – М., 1991. – 247с.
912062
  Палиенко С.В. Первобытное общество и возникновение цивилизации на территории Украины // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 38-60. – ISBN 978-966-2726-16-9
912063
  Соловьев Л.Н. Первобытное общество на территории Абхазии / Л.Н. Соловьев. – Сухуми, 1971. – 82с.
912064
  Дацюк Б.Д. Первобытное общество на территории нашей страны. / Б.Д. Дацюк. – М., 1954. – 31с.
912065
  Ковалевский М.М. Первобытное право / Максим Ковалевский. – Москва : Тип. А.И, Мамонтова и К*
Вып. 1 : Род. – 1886. – [4], 167 с.


  Оглавление: Оглавление первого тома I. Вступительная глава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-67 II. Религиозные верования и общественное устройство Осетин . . . . . . . .68-104 III. Имущественные отношения Осетин . . . . ...
912066
  Борисковский П.И. Первобытное прошлое Вьетнама / П.И. Борисковский. – М.-Л., 1966. – 184с.
912067
  Лаптев В.В. Первобытнообщинный и рабовладельческий строй на территории нашей страны. / В.В. Лаптев. – Л., 1962. – 96с.
912068
  Попков К.Д. Первобытнообщинный способ производства. / К.Д. Попков. – М, 1959. – 34с.
912069
  Артемов Н.Е. Первобытнообщинный строй на территории СССР / Н.Е. Артемов. – Москва, 1957. – 30с.
912070
  Бойко С.П. Первобытные архимеды / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1977. – 144с.
912071
  Веселовский Н.И. Первобытные древности (История Южной России) : пособие к лекциям, читанным в С.Петербургском Археологическом Институте / Н.И. Веселовский. – Туапсе : Типография А.К. Короткевича, 1904. – 85 с.
912072
   Первобытные древности Молдавии. – Кишинев, 1983. – 225с.
912073
  Веселовский Н.И. Первобытные древности. Лекции, читанные в С.-П.-Б. Археологическом Институте проф. Н.И.Веселовским в 1897-98 акад. году. – С.Петербург, 1904. – 109 с., 8 л. ил.
912074
  Бельше Вильгельм Первобытные люди / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 79с.
912075
  Бельше Вильгельм Первобытные люди / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 79с.
912076
  Витков З.А. Первобытные люди на Кольском полуострове / З.А. Витков. – Мурманск, 1960. – 80с.
912077
  Иваньев Л.Н. Первобытные охотники Прибайкалья / Л.Н. Иваньев, П.П. Хороших. – Иркутск, 1956. – 48 с.
912078
  Кухаренко Ю.В. Первобытные памятники Полесья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1962. – Б1-18 : Первобытные памятники Полесья / Кухаренко Ю.В. – С.1-24, 12 табл.
912079
  Губаев А. Первобытные памятники Южного Туркменистана / А. Губаев. – Ашхабад, 1983. – 171с.
912080
  Никульшин Н.П. Первобытные призводственные обьединения и социалистическое строиительство у эвенков. / Н.П. Никульшин. – Л, 1939. – 144с.
912081
  Щетенко ЯФ А. Первобытный Индостан / ЯФ А. Щетенко. – Ленинград, 1979. – 275с.
912082
  Эйльдерман Г. Первобытный коммунизм и первобытная религия (в историко-материалистич. поинимании). / Г. Эйльдерман. – М., 1923. – 393с.
912083
  Виноградов А.В. Первобытный Лявлякан : этапы древнейшего заселения и освоения Внутренних Кызылкумов / А.В. Виноградов, Э.Д. Мамедов. – Москва : Наука главная редакция восточной литературы, 1975. – 287 с.


  Аннотация В книге изложены результаты комплексных археолого-географических исследований в районе соленых Лявляканских озер (внутренние Кызылкумы) в 1965-1966 и в последующие годы. Публикуются и исследуются материалы памятников первобытной эпохи от ...
912084
  Румянцев А.М. Первобытный способ производства / А.М. Румянцев. – М., 1987. – 327с.
912085
   Первобытный Туркменистан. – Ашхабад, 1976. – 155с.
912086
  Каценбоген С.З. Первобытный человек : опыт социол.анализа этногр.романа Рена Марана "Батуала" / С.З. Каценбоген. – Минск : Белтрестпечать, 1923. – 52 с.
912087
  Анисюткин Н.К. Первобытный человек в гротах Тринка 1-3 / Н.К. Анисюткин. – Кишинёв, 1986. – 122с.
912088
   Первобытный человек, его материальная культура и природаная среда в плейстоцене и голоцене. – М, 1974. – 314 с.
912089
  Громов А.Я. Первогодки / А.Я. Громов. – Кишинев, 1979. – 315с.
912090
   Первое автоматическое оружие. История пулемета Максима. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.44-47


  (Хирам Максим-создатель первого пулемета.)
912091
  Баруздин С.А. Первое апреля - один день весны / С.А. Баруздин. – М., 1964. – 109с.
912092
  Герт Ю.М. Первое апреля / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1968. – 105с.
912093
  Крамаров Г.М. Первое в мире общество космонавтики / Г.М. Крамаров. – Москва, 1962. – 32с.
912094
  Рабинович М.Г. Первое в Москве / М.Г. Рабинович. – М., 1965. – 192с.
912095
  Фихте И.Г. Первое введение в наукословие. Наукословие в его общих чертах // Сборник / Якоби Ф. Г., Фихте И. Г., Шеллинг Ф. В. – б. м. – с.15-53; с.128-145
912096
  Кушнер А.С. Первое впечатление / А.С. Кушнер. – М-Л, 1962. – 96с.
912097
   Первое всесоюзное совещание Генетика развития растений. – Ташкент, 1980. – 180с.
912098
   Первое Всесоюзное совещание по автоматизации научных исследований в ядерной физике : тезисы докладов. – Киев : ИЯИ, 1976. – 288 с.
912099
   Первое всесоюзное совещание по комплексному проектированию. – Москва, 1977. – 172 с.
912100
   Первое всесоюзное совещание по млекопитающим : 25-31 января 1962 г.: Тезисы докладов. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1961. – 163с.
912101
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 25-31 января 1962 г.. – М, 1961. – 120с.
912102
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 25-31 января 1962 г.. – М, 1961. – 142с.
912103
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 27 января - 1 февраля 1962 г.. – М, 1961. – 27с.
912104
   Первое Всесоюзное совещание по радиацонной физике твердого тела. – Киев, 1965. – 14 с.
912105
   Первое Всесоюзное совещание рабочих и работиц - стахановцев. – М, 1935. – 376с.
912106
   Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев, 1935. – 376с.
912107
   Первое гулянье. – Рига, 1981. – 143с.
912108
  Крет А. Первое двадцатилетие в истории взаимоотношений чехословацких театров с советскими (1918-1938) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крет А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. литературовед., искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 19 с.
912109
  Супоницкая В.М. Первое дежурство / В.М. Супоницкая. – К., 1961. – 67с.
912110
  Мекшен С.В. Первое декабря / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 80с.
912111
  Искандер Фазиль Первое дело : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва, 1978. – 207 с.
912112
  Бедный Б.В. Первое дело / Б.В. Бедный. – Сыктывкар, 1979. – 463с.
912113
  Сименон Ж. Первое дело Мегрэ : (Адаптировано) / Ж. Сименон. – Москва : Высшая школа, 1981. – 109с.
912114
  Очеретин В.К. Первое дерзание / В.К. Очеретин. – М, 1953. – 471с.
912115
  Рихтер З.В. Первое десятилетие / З.В. Рихтер. – М, 1957. – 503с.
912116
   Первое десятилетие. – М, 1982. – 318с.
912117
  Мильчаков А.И. Первое десятилетие. / А.И. Мильчаков. – М, 1959. – 254с.
912118
  Семенов-Тян-Шанский Первое добавление к монографиям семейства Eranidae J.J. Kieffer^a. / Семенов-Тян-Шанский, Ю. Костылев. – 85-96с.
912119
  Павловский И.Ф. Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века". – Полтава : Изд. Полтавской ученой архивной комиссии ; Т-во печатного дела, 1913. – 87 с. : с портретами
912120
  Кукаркин Б.В. Первое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 265 переменных звездах, обозначенных в 1948 г. / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 48 с.
912121
  Виноградов Л.А. Первое дополнение к сборнику. Наем квартир и иных помещений. Закон 15 марта 1911 г. : (Об увеличении предельного срока найма и ограничениях словесного найма и опекунских прав по отдаче в наем) и разъяснения за 1910 и 1911 годы / Л.А. Виноградов, присяж. пов. // Наем квартир и иных помещений : Сб. законов с разъяснениями Правительствующего сената по 1 апр. 1910 г., науч. истолкованиями и практикой правительств. и обществ. установлений / Л.А. Виноградов. – Изд. неофиц. – Москва : [Nип. П.С. Семенова], 1910. – Законы, действующие в губ. Царства Пол., Прибалт. и Бессараб. Положение о гос. квартир. налоге. Указ. размеров герб. сбора. Образцы договоров и судеб. бумаг, относящ. до квартиранта и домохозяина. – 16 с.
912122
  Сатунин К.А. Первое дополнение к списку млекопитающих Кавказского края. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе, 1908. – 30 с. – Отд. оттиск
912123
  Изгаршев В.Ф. Первое задание / В.Ф. Изгаршев. – Хабаровск, 1954. – 72с.
912124
  Сысоев В.С. Первое задание / В.С. Сысоев. – Пермь, 1975. – 256с.
912125
  Мартьянов С.Н. Первое задание. / С.Н. Мартьянов. – М, 1961. – 239с.
912126
  Разумневич В.Л. Первое знакомство / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1954. – 76с.
912127
   Первое знакомство. – М, 1962. – 32с.
912128
   Первое знакомство. – Ульяновск, 1962. – 96с.
912129
  Канделаки Н. Первое знакомство : рассказы / Н. Канделаки. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 112 с.
912130
  Гильбух Ю.З. Первое знакомство с инженерной психологией / Ю.З. Гильбух. – К., 1982. – 159с.
912131
   Первое знакомство с подсистемой диалоговой обработки : Метод. указания по работе с ПДО СВМ. – Рига, 1988. – 60с.
912132
   Первое знакомство с произвелениями К. Маркса, 1982
912133
  Герштейн Г.М. Первое знакомство с радиофизикой / Г.М. Герштейн. – Саратов, 1977. – 117 с.
912134
  Янаби Тухфат Первое знакомство. / Янаби Тухфат. – Уфа, 1965. – 51с.
912135
  Мякишев А. Первое золото. Ист. хроника. / А. Мякишев. – Свердловск, 1955. – 120с.
912136
  Яковенко П.И. Первое из чудес природы: вода / П.И. Яковенко. – К., 1989. – 155с.
912137
   Первое издание материалов редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходивших из крепостной зависимости : Ч. 1—18 / Редакционные комиссии для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – 1859—I860. – Санкт-Петербург : Изд. Ком. для сост. полож. о крест., выход. из крепостной зависимости
Третий период : Ч. 18 : Проекты положений о крестьянах. – 1860. – [1062] с. разд. паг. : ил., табл.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
912138
   Первое издание редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходивших из крепостной зависимости : в 18 т. – Санкт-Петербург
Второй период, Ч. 4. – 1859. – разд. паг.


  Сборник материалов редакционных комиссий, образованных в марте 1859 для составления проекта крестьянской реформы в России.
912139
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – М.-Л., 1953. – 352с.
912140
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – Москва, 1958. – 334с.
912141
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1958. – 320с.
912142
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – М., 1964. – 317-398с.
912143
  Толис П. Первое испытание / П. Толис. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 100 с.
912144
  Матонин Ф С. Первое испытание / Ф С. Матонин. – Воронеж, 1964. – 112с.
912145
   Первое испытание. – М, 1974. – 239с.
912146
  Кук Д. Первое кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – М, 1960. – 504с.
912147
  Петролли Н. Первое лето / Н. Петролли. – Л., 1975. – 351с.
912148
  Васильчиков С.А. Первое лето / С.А. Васильчиков. – Тула, 1977. – 232с.
912149
  Попов Г.Л. Первое лето / Г.Л. Попов. – Минск, 1985. – 141 с.
912150
  Демин В.П. Первое лицо / В.П. Демин. – М, 1977. – 287с.
912151
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Х, 1925. – 59с.
912152
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 64с.
912153
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – М, 1940. – 64с.
912154
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 56с.
912155
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – М, 1955. – 32с.
912156
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – М, 1972. – 14с.
912157
  Фонер Ф.Ш. Первое мая / Ф.Ш. Фонер. – М, 1988. – 316с.
912158
   Первое Мая : Кратк. указ. лит. – Москва, 1940. – 24с.
912159
   Первое мая в документах и свидетельствах современников. – М, 1989. – 222с.
912160
   Первое Мая в Киеве. – К, 1923. – 16с.
912161
  Данишевский Т. Первое мая в Польше / Т. Данишевский. – М, 1952. – 248с.
912162
  Ельницкий А. Первое мая в России / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 28с.
912163
   Первое Мая в царской России. – М, 1939. – 334с.
912164
  Джиованоли Ф. Первое Мая за границей. / Ф. Джиованоли. – Л., 1926. – 140с.
912165
  Герр Е. Первое Мая и работинца. / Е. Герр. – М.-Л., 1926. – 56с.
912166
  Крыщук Н.П. Первое мое "первое сентября" / Н.П. Крыщук. – М, 1974. – 213с.
912167
  Крыщук Н.П. Первое мое "первое сентября" : Повесть / Н.П. Крыщук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 213с.
912168
  Кожухарь М.А. Первое Молдавское... / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1963. – 160с.
912169
   Первое научно-координационное совещание по паразитологическим проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР 16-18 мая 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 159с.
912170
  Шагалов Е.С. Первое научное общество Таджикистана / Е.С. Шагалов. – Душанбе, 1966. – 32 с.
912171
  Лилова-Тихомирова Первое небо / Лилова-Тихомирова. – М., 1968. – 64с.
912172
  Беляев В.П. Первое оружие / В.П. Беляев. – Киев, 1955. – 75с.
912173
  Задорнов Н.П. Первое открытие : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Воениздат, 1974. – 429с.
912174
  Задорнов Н.П. Первое открытие / Н.П. Задорнов. – М., 1982. – 704с.
912175
  Задорнов Н.П. Первое открытие / Н.П. Задорнов. – Рига, 1989. – 430с.
912176
  Карпенко М.А. Первое письмо П.Й. Шафарика М.А. Максимовичу (1835 г.) : восточнославянские измерения (к 50-летию публикации) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 5-10. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-966-439-400-7


  Безцінну знахідку - оригінал цього листа (на німецькій мові) у 1959 р. пощастило виявити в Рукописному відділі Державної публічної бібліотеки УРСР А.І. Багмут. Воно і сьогодні не відмічене ні в одному переліку епістолярної спадщини П.Й. Шафаріка, не ...
912177
  Солнцев Б.Я. Первое плавание / Б.Я. Солнцев. – Курск, 1964. – 48с.
912178
  Колосов Л.Н. Первое поколение пролетариата Чечено-Ингушетии (1893-1917 годы) / Л.Н. Колосов. – Грозный, 1965. – 107с.
912179
  Балашов С.И. Первое поколение: воспоминания / С.И. Балашов. – Алма-Ата, 1987. – 101с.
912180
  Чернышев В.Б. Первое поле / В.Б. Чернышев. – М., 1985. – 270с.
912181
  Галузо В.Н. Первое Полное Собрание Законов Российской Империи: соаременный проблемный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-119. – ISSN 0132-0769
912182
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 1 : 1855-1858. – 1911. – [4], VIII с., IX-CLX, 996 стб., 1 л. (портр.). – Стб. IX-CLX"Н.А. Добролюбов: Биогр. очерк / Мих. Лемке". - На обл. тит. л. т. 2


  Авт. ст.: Лемке, Михаил Константинович (1872-1923)
912183
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 3 : 1859-1860. – 1911. – [4] с., 1055 стб., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. № 444294 деф., без обл.


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
912184
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 3 : 1860-1861. – 1911. – [4] с., 990 стб., 1 л. фронт. (портр.)


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
912185
  Виард В.И. Первое поручение : рассказы / В.И. Виард; пер. с морд. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. – 152 с.
912186
  Григорович- Барський В. Первое посещение Святой Афонской горы Василья Григоровича-Барского им самим описанное. – Санкт-Петербург : Изд. Афонск. рус. Пантелеимонова монастыря, 1884. – [2], 42 с.
912187
  Просецкий Э.П. Первое преодоление. / Э.П. Просецкий. – М., 1975. – 189с.
912188
  Строев, Павел Первое прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – С-Пб., 1825. – 17с.
912189
  Горбунов П.М. Первое признание / П.М. Горбунов. – Тюмень, 1960. – 135с.
912190
  Иванова Л. Первое путешествие / Л. Иванова. – Л., 1932. – 128 с.
912191
  Невский В.В. Первое путешествие россиян вокруг света. / В.В. Невский. – Москва : Географгиз, 1951. – 272с.
912192
   Первое республиканское совещание-семинар работкиков культурно-просветительных учереждений профсоюза рабочих угольной промышленности Украины. – Сталино-Донбасс, 1957. – 163с.
912193
  Орлов Б.П. Первое русское кругосветное плавание (1803-1806гг) / Б.П. Орлов. – Москва : Знание, 1954. – 32с.
912194
   Первое сведание. – Ставрополь, 1968. – 224 с.
912195
  Белый А. Первое свидание / А. Белый. – Пб., 1921. – 70с.
912196
  Жаворонков Б.И. Первое свидание / Б.И. Жаворонков. – Рязань, 1962. – 96 с.
912197
  Шуртаков С.И. Первое свидание / С.И. Шуртаков. – Москва, 1963. – 176с.
912198
   Первое свидание. – Минск, 1986. – 110с.
912199
  Белый А. Первое свидание / А. Белый. – М., 1991. – 45с.
912200
  Скворцов А.В. Первое свидание. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1959. – 88с.
912201
  Полозов Ю.Н. Первое свидание. / Ю.Н. Полозов. – Кострома, 1962. – 56с.
912202
  Руссков В.А. Первое свидание. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1965. – 120с.
912203
  Русанов Д.В. Первое свидание. Стихи. / Д.В. Русанов. – Барнаул, 1957. – 71с.
912204
  Игнатенко В.В. Первое свиданье / Валентин Игнатенко. – Магадан : Кн. изд-во, 1963. – 48 с. – Миниатюрное издание
912205
  Акимова А.А. Первое сентября / А.А. Акимова. – Москва, 1956. – 283с.
912206
   Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия. – М, 1980. – 480с.
912207
   Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия. – М, 1983. – 396с.
912208
  Сысолятин Г. Первое слово / Г. Сысолятин. – Абакан, 1954. – 60с.
912209
  Степанов В.Т. Первое слово / В.Т. Степанов. – Тула, 1956. – 79 с.
912210
   Первое слово. – М, 1956. – 143с.
912211
  Агеев А.Л. Первое слово (Александр Агеев. Начало дороги) Евгений Смолин : стихи / А.Л. Агеев. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное издательство, 1979. – 31с.
912212
  Назаров В.В. Первое слово о началах эконатурологии / В.В. Назаров. – Первое отдельное изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – 140, [2] с. – ISBN 978-966-330-154-9
912213
  Тургенев И.С. Первое собрание писем И.С. Тургенева. 1840-1883 гг. / И.С. Тургенев. – С-Пб., 1884. – 564с.
912214
   Первое советское правительство. – М, 1991. – 461с.
912215
  Кореневская Е.И. Первое советское правительство. (Правовые основы организации и деятельности Совета Нар. Комиссаров, Совета Труда и Обороны и Малого Совета Нар. Комиссаров в 1917-1922 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Кореневская Е.И.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 27л.
912216
  Шаров А.И. Первое сражение / А.И. Шаров. – 3-е изд. – М., 1963. – 253с.
912217
  Миллер В.О. Первое суверенное государство латышкского народа. / В.О. Миллер. – Рига, 1988. – 253с.
912218
  Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1837
912219
  Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1837
912220
  Сухарев А.П. Первое убийство на земле – первое наказание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 13. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется известный библейский сюжет об убийстве сыном Адама и Евы Каином своего брата Авеля. Это убийство автор называет первым на земле. История из Святого Писания рассматривается в связи с существующей в науке и обществе дискуссией о ...
912221
   Первое Уральское археологическое совещание при Молотовском университете 20-25 апреля 1947 г. : авторефераты: тезисы докладов и общие постановления по вопросам археологических исследований на Урале. – Молотов, 1948. – 86 с. – (Доклады научных конференций Молотовского государственного университета ; Вып. 1-4)
912222
  Тютчев И.А. Первое чтение И.А. Тютчева / И.А. Тютчев. – 26с.
912223
  Вакели И. Первое чувство : стихи / И. Вакели; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1989. – 188 с.
912224
  Джилавян А.С. Первое" и "второе издание" неоосманизма: сравнение концептуальных подходов Т. Озала и А. Давутоглу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 167-173
912225
  Наровчатская Л.Б. Первозванность. / Л.Б. Наровчатская. – М., 1991. – 384с.
912226
  Глазков Н.И. Первозданность / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 142с.
912227
  Жирицкая Екатерина Первозданные ароматы : дело вкуса / Жирицкая Екатерина, Ткач Валентина, Гурилович Лидия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 134-142 : Фото
912228
  Касаткин М.И. Первозимок / М.И. Касаткин. – М., 1985. – 240с.
912229
  Пинаев А.Е. Первоистоки / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1968. – 87с.
912230
  Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства / А.Б. Ранович. – Москва, 1990. – 477с.
912231
  Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. / А.Б. Ранович. – М, 1933. – 192с.
912232
  Терещенко Г.М. Первой ракетой / Г.М. Терещенко. – Х., 1965. – 95с.
912233
  Протопопова Е. Первоклассный персонал можно самим воспитать / Елена Протопопова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
912234
  Ефременков Н.В. Первокурснику-историку о самостоятельной работе / Н.В. Ефременков. – Тверь, 1992. – 60с.
912235
  Куликов А.П. Перволедье. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1973. – 68с.
912236
   Первомай. – М, 1974. – 174с.
912237
  Рахманова И.П. Первомай / Рахманова И.П. – Москва, 1988. – 222 с.
912238
   Первомай. – М, 1988. – 127с.
912239
   Первомайская. – М, 1935. – 32с.
912240
  Валк С.Н. Первомайская хрестоматия / С.Н. Валк, А.А. Шилов. – Ленинград, 1924. – 157с.
912241
  Власова О.И. Первомайские прокламации / О.И. Власова. – Ленинград, 1924. – 96с.
912242
  Виборний П.М. Первомайськ / П.М. Виборний. – Одеса, 1968. – 43с.
912243
   Первомайська граніто-гнейсова монокліналь у розрізі вздовж р. Південний Буг / В. Шевчук, Д. Кравченко, А. Мазко, І. Хабанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  На основі структурно-петрологічних досліджень виділено Первомайську граніто-гнейсову монокліналь як палеопротерозойський вираз Первомайської зони розломів. Показано розповсюдженість різних типів тектонітів і зональну будову гранітогнейсової ...
912244
  Чан Джэен Первомартовское движение 1919 г. и корейская протестантская церковь / Чан Джэён ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1997. – 192 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017910-8
912245
  Варварцев Н.Н. Первомая живые истоки / Н.Н. Варварцев. – Киев, 1989. – 109 с.
912246
  Загребельний П.А. Первоміст : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 296с.
912247
  Загребельний П.А. Первоміст : Для серед. та ст. шк. віку / П.А. Загребельний. – Київ : Веселка, 1982. – 295с.
912248
  Загребельний П. Первоміст : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 365с. – (Література). – ISBN 966-03-2090-6


  Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
912249
  Загребельний П.А. Первоміст : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 349, [3] с. – Серія засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 966-03-2156-2


  Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
912250
  Загребельний П.А. Первоміст. Смерть у Києві : Іст. романи / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1978. – 810с. – (Лауреат)
912251
  Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии / Е.Г. Калечиц. – Минск, 1984. – 159с.
912252
  Набоков М.Е. Первоначальное знакомство с созвездиями / М.Е. Набоков. – Москва; Ленинград : ГУПИ, 1931. – 40 с.
912253
  Дольская А.А. Первоначальное накопление капитала / А.А. Дольская. – М, 1962. – 24с.
912254
  Полянский Ф.Я. Первоначальное накопление капитала в России / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1958. – 416с.
912255
  Козловский Е.С. Первоначальное накопление капитала и кго особенности в России / Е.С. Козловский. – Л., 1956. – 56с.
912256
   Первоначальное обучение и воспитание детей. – М, 1958. – 672с.
912257
  Гнездилов М.Ф. Первоначальное обучение чтению / М.Ф. Гнездилов. – М, 1944. – 101с.
912258
  Квятковский Е.В. Первоначальное ознакомление учащихся вечерних школ с техстами художественных произведений / Е.В. Квятковский. – М, 1964. – 104с.
912259
  Ордынский Б.И. Первоначальное руководство к этимологии греческого языка, составленное Б. Ордынским. – Москва : В унив. тип., 1853. – 32 с., черт. – Без. обл.
912260
  Бондаренко Е.Л. Первоначальноеа накопление капитала / Е.Л. Бондаренко. – М, 1959. – 39с.
912261
  Ягельницкий А.А. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности в проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
912262
  Буйнов А.Н. Первоначальные сведения о перспективе. / А.Н. Буйнов, Г.Б. Смирнов. – Москва, 1955. – 83с.
912263
  Буйнов А.Н. Первоначальные сведения о перспективе. / А.Н. Буйнов, Г.Б. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1960. – 80с.
912264
  Селиванов Н.А. Первоначальные следственные действия / Н.А. Селиванов, В.И. Теребилов. – М, 1956. – 283с.
912265
  Селиванов Н.А. Первоначальные следственные действия / Н.А. Селиванов, В.И. Теребилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1969. – 296с.
912266
  Мальцев Е.Г. Первоначальные следственные действия в методике расследования отдельных видов преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Мальцев Е.Г.; МГУ. Юрид. фак. Кафедра криминалистики. – М., 1969. – 18л.
912267
  Стринжа В.К. Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 717 / Стринжа В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
912268
   Первоначальный вариант "Капитала". – М, 1987. – 462с.
912269
  Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред = A first course in rational continuum mechanics / К. Трусделл; К. Трусдел; перев. с англ. З. Гольдштейна и В. Ентова; под ред. П. Жилина и А. Лурье. – Москва : Мир, 1975. – 592 с.
912270
  Бокариус Н.С. Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании. / Н.С. Бокариус. – Х., 1925. – 541с.
912271
  Горовой С Первоначальный учебник новой русской грамматики / С Горовой. – Орел, 1922. – 47с.
912272
  Кудинов В.Г. Первоосень. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1987. – 365с.
912273
  Прокл. Первоосновы геологии. / Прокл. – Тбилиси, 1972. – 177с.
912274
  Бейсенова А.С. Первооткрыватели : об ученых и путешественниках, положивших начало изучению природных богатств Казахстана / А.С. Бейсенова. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 150с. – (Мой Казахстан)
912275
  Федоров Константин Первооткрыватели terrae australias : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 58-63 : Фото
912276
  Зворыкин А.А. Первооткрыватели каменноуголных бассейнов СССР. / А.А. Зворыкин. – М, 1950. – 32с.
912277
  Пасецкий В.М. Первооткрыватели Новой Земли / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1980. – 193с.
912278
  Губин А.И. Первооткрыватель / А.И. Губин. – Сталино, 1957. – 218с.
912279
  Логинов Д. Первооткрыватель Антарктиды // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 84-91


  О Михаиле Петровиче Лазареве.
912280
  Каплан И. Первооткрыватель Донбасса Григорий Капустин / И. Каплан. – Москва, 1949. – 36с.
912281
  Попов В. Первооткрыватель парамагнитного резонанса // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 62-70. – ISSN 0869-7078
912282
  Шарц А.К. Первооткрыватель угля М.И.Югов / А.К. Шарц. – Пермь, 1958. – 24с.
912283
  Миндрин А. Первоочередные задачи сельскохозяйственного замлепользования // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-20. – ISSN 0235-2443
912284
  Егорычев О.О. Первоочередные проблемы инженерного образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-20. – ISSN 1726-667Х


  " Первоочередные проблемы инженерного образования в главном схожи для самых различных отраслей промышленности. Для энергетики и транспорта, для машиностроения и строительства. Поэтому назову задачи,которые, на мой взгляд, необходимо решить в каждом ...
912285
  Березов П.И. Первопечаткик Иван Федоров / П.И. Березов. – М, 1952. – 232с.
912286
  Галактионов И. Первопечатник Иван Федоров : биография, открытие памятника / И. Галактионов. – Санкт-Петербург : Тип. ред. период. изд. м-ва ф-м, 1922. – 86с.
912287
   Первопечатник Иван Федоров. – К, 1974. – с.
912288
  Немировский Евгений Львович и др. Первопечатник Иван Федоров : Описание изд. и указ. лит. о жизни и деятельности / Евгений Львович и др. Немировский; АН СССР; Львов. науч. б-ка им. В. Стефаника. – Львов : ЛНБ, 1983. – 71с.
912289
  Тимохина И. Первопечатник Иван Федоров // Высшая школа 21 века : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2010. – № 14. – С. 97
912290
  Галактионов И. Первопечатник Иван Федоров. / И. Галактионов. – М.-Пг., 1922. – 86с.
912291
  Кацпржак Е.И. Первопечатник Иван Федоров. / Е.И. Кацпржак. – М, 1964. – 96с.
912292
  Акимушкин И.И. Первопоселенцы суши / И.И. Акимушкин. – Москва, 1972. – 206с.
912293
   Первопринципные расчеты уравнений состояния и относительной стабильности карбидов железа при давлениях ядра Земли / К.Д. Литасов, З.И. Попов, П.Н. Гаврюшкин, С.Г. Овчинников, А.С. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 214-223 : рис., табл. – Библиогр.: с. 221-223. – ISSN 0016-7886
912294
  Юсим В. Первопричина мировых кризисов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 28-39. – ISSN 0042-8736
912295
  Терещенко Алексей Первопролетцы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 29 : Фото
912296
  Стотски Джанет Первопроходец // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2014. – Вып. 51, № 3 : Вперед в прошлое. Будущее глобальной экономики. – С. 2-5. – ISSN 1020-8151


  Джанет Стотски представляет Кеннета Дж. Эрроу, теоретика, лауреата Нобелевской премии, занимавшегося новаторскими исследованиями во многих областях экономики.
912297
  Сидоров В.И. Первопроходец Космоса // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 12-17
912298
  Чикин Л.А. Первопроходцы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
912299
  Чикин Л.А. Первопроходцы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1977. – 255с.
912300
  Кинякик С.В. Первопроходцы : книга стихов и поэм / С.В. Кинякик. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1977. – 119 с.
912301
   Первопроходцы. – М, 1980. – 256с.
912302
  Данилов М.А. Первопроходцы / М.А. Данилов. – Архангельск, 1981. – 128с.
912303
   Первопроходцы. – М, 1983. – 352с.
912304
  Серебряков Г.В. Первопроходцы. / Г.В. Серебряков. – М, 1973. – 127с.
912305
  Комиссарова М.И. Первопуток / М.И. Комиссарова. – Л., 1928. – 56с.
912306
  Карпенко Б.М. Первопуток / Б.М. Карпенко. – Чкалов, 1949. – 44с.
912307
  Омельченко Н.М. Первопуток / Н.М. Омельченко. – К, 1953. – 156с.
912308
   Первопуток. – Свердловск, 1963. – 76с.
912309
  Рыбаков М.А. Первопуток / М.А. Рыбаков. – М, 1966. – 182с.
912310
  Молдобаев Т. Первопуток : стихи / Т. Молдобаев; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 73 с.
912311
  Саньзяпов Н. Первопуток / Н. Саньзяпов. – Саранск, 1982. – 112с.
912312
  Колыхалов В. Первопуток : Стихотворения / В. Колыхалов. – Томск, 1990. – 94 с.
912313
  Новокшенов Н.С. Первопуток. Стихи / Н.С. Новокшенов. – Днепропетровск, 1963. – 55с.
912314
  Габриэль М. Первородный грех / М. Габриэль. – М., 1995. – 448с.
912315
  Габриэль М. Первородный грех / М. Габриэль. – М.
Ч. 1. – 1995. – 464с.
912316
  Мартынов Л.Н. Первородство : книга стихов / Л.Н. Мартынов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 351с.
912317
  Мартынов Л.Н. Первородство / Л.Н. Мартынов. – М, 1968. – 350с.
912318
  Берггольц О. Первороссийск / О. Берггольц. – М, 1951. – 48с.
912319
  Берггольц О. Первороссийск / О. Берггольц. – М, 1952. – 56с.
912320
  Куленко Н.А. Первосвет. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1981. – 39с.
912321
   Первоснежье. – Ростов -на-Дону, 1973. – 78с.
912322
  Логинов Д. Первостепенный талант // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 90-101


  Один из самых значительных русских поэтов 19 в. Евгений Баратынский оказался, по непонятным причинам, отодвинут на задний план русской литературы и поэзии. Своеобразные стихи были забыты в течение целого столетия, и только в конце его символисты ...
912323
  Жуков Ю.А. Первостроители / Ю.А. Жуков, Р.Н. Измайлов. – М., 1982. – 303с.
912324
  Трофимов М.Е. Первотроп / М.Е. Трофимов. – Иркутск, 1964. – 20с.
912325
  Малафеев Л.Ф. Первоуральск. / Л.Ф. Малафеев. – Свердловск, 1959. – 96с.
912326
   Первоучытели славян [Кирила і Мефодій] / [написал А. Ст-кый ; Благотвор. о-во изд. общеполез. и дешевых кн.]. – [Санкт-Петербург] : [Изд. благотвор. о-ва изд. общеполез. и дешевых кн. Тип. уч-ща глухонемых], 1906. – 32 с. – Укр. мова в рос. транскрипції. - Биб. описание осущ. с помощью Интернета. – Бібліогр.: ил. – ([Изд.] Благотвор. о-ва изд. общеполез. и дешевых кн. ; № 41)
912327
  Маркова О.И. Первоцвет : Роман / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304с.
912328
  Маркова О.И. Первоцвет / О.И. Маркова. – Свердловск, 1965. – 276с.
912329
  Каплиенко С.Е. Первоцвет / С.Е. Каплиенко. – К., 1967. – 199с.
912330
  Маркова О.И. Первоцвет : роман / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1967. – 276 с.
912331
  Сорока О.М. Первоцвет : стихи / О.М. Сорока. – Москва : Советский писатель, 1972. – 134 с.
912332
   Первоцвет. – Донецк, 1973. – 174с.
912333
  Загорулько Б.Т. Первоцвет : роман / Б.Т. Загорулько. – Москва, 1977. – 287 с.
912334
  Байкабулов Б. Первоцвет : стихи / Б. Байкабулов. – Москва, 1978. – 174 с.
912335
   Первоцвет. – Симферополь, 1978. – 239с.
912336
  Малайкин А.С. Первоцвет / А.С. Малайкин. – Саранск, 1980. – 54с.
912337
   Первоцвет. – К, 1982. – 304с.
912338
  Краснов Н.С. Первоцветы / Н.С. Краснов. – М., 1955. – 82с.
912339
  Загорулько Б.Т. Первоцвіт : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1970. – 352 с.
912340
  Дмитерко Л.Д. Первоцвіт : драматична поема / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 138 с.
912341
  Лановенко П.К. Первоцвіт / П.К. Лановенко. – К., 1974. – 230с.
912342
   Первоцвіт. Альманах. – Київ : Джерело-М, 2003. – 80с. – ISBN 966-96292-4-1
912343
  Чекалін О. Первоцвіти - провісники весни / О. Чекалін, М. Перигрим // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  Про колекції перших весняних квітів у Ботанічному саду нашого університету.
912344
   Первоямайка : The Adventures // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 50-53 : Фото
912345
   Первухін Герман Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108
912346
   Первухін Герман Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 202 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
912347
   Первухін Герман Олексійович (1925-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 117-118. – ISBN 966-95774-3-5
912348
  Маркова М.В. Первые : повесть / М.В. Маркова. – Симферополь, 1963. – 215 с.
912349
  Яновская Ж.И. Первые / Ж.И. Яновская. – Л., 1972. – 222с.
912350
  Яновская Ж.И. Первые / Ж.И. Яновская. – Л., 1982. – 224с.
912351
  Малютина Т.П. Первые "котлы" Сталинграда // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11 (643). – С. 10-17. – ISSN 0321-0626
912352
  Марковская Е. Первые 7 1/2 минут российского кино // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 1818-2968


  Історія російського кіно
912353
  Клех Игорь Первые авиаторы = История русского неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-154 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1029-5828
912354
  Чинчиков А.М. Первые аграрные преобразования и начальный этап колхозного строительства / А.М. Чинчиков. – Саратов, 1988. – 143с.
912355
  Рассказов О.Л. Первые акционерные компании в России. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.2-3


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
912356
   Первые аудиозаписи выдающихся политических деятелей России как исторический источник : Начало XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-162. – ISSN 0869-6322
912357
  Канивец В.В. Первые баррикады / В.В. Канивец. – М, 1988. – 472с.
912358
  Савичев Н.П. Первые благовестители свободы: о деят. декабристов на Украине. / Н.П. Савичев. – К., 1990. – 245с.
912359
  Черепанов А.И. Первые бои Красной Армии. / А.И. Черепанов. – М., 1961. – 88с.
912360
  Севастьянова Т.М. Первые большевстские газеты в Воронеже. / Т.М. Севастьянова. – Воронеж, 1959. – 92с.
912361
   Первые в мире. – М, 1987. – 288с.
912362
  Николаев А.Л. Первые в рядах элементов / А.Л. Николаев. – М, 1983. – 128с.
912363
  Рыбаков Б.А. Первые века русской истории / Б.А. Рыбаков. – М, 1964. – 240с.
912364
  Викулов С.В. Первые версты / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 96с.
912365
  Матуте А.М. Первые воспоминания / А.М. Матуте. – М., 1977. – 318с.
912366
  Шашкова Е. Первые впечатления Некрасова от столицы. По страницам петербургской периодики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 380-391. – ISSN 0042-8795
912367
  Денисова В И. Первые встречи / В И. Денисова, . – М. : Знание, 1962. – 46 с.
912368
  Мосунов А. Первые всходы / А. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1951. – 64с.
912369
  Павловский Г.И. Первые всходы / Г.И. Павловский. – Сталинград, 1954. – 60с.
912370
  Мавроди И.В. Первые всходы / И.В. Мавроди. – К., 1956. – 314с.
912371
  Слепнев М.Т. Первые Герои Советского Союза. / М.Т. Слепнев. – М., 1955. – 64с.
912372
  Слонимский М.Л. Первые годы / М.Л. Слонимский. – Л, 1949. – 240с.
912373
  Виноградская С.С. Первые годы / С.С. Виноградская. – Москва, 1958. – 70с.
912374
   Первые годы деятельсности Астраханской комсомольской организации. – Астрахнань, 1958. – 305с.
912375
  Мишин Д.Е. Первые годы правления Ардаша Папакана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 33-46. – ISSN 0869-1908
912376
  Хорош И.Д. Первые годы развития советского здравоохранения на Украине / И.Д. Хорош. – К, 1963. – 208с.
912377
  Ханжонков А.А. Первые годы русской кинематографии. / А.А. Ханжонков. – М.Л., 1937. – 176с.
912378
  Шамшур В.И. Первые годы советской радиотехники / В.И. Шамшур. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
912379
  Сарычева З.А. Первые годы строительства национального ботанического сада НАН Украины им. Н.Н. Гришко / З.А.Сарычева, В.И. Муратова. – Киев, 2008. – 120 с.
912380
  Омаров С.М. Первые годы строительства Советской школы в Дагестане / С.М. Омаров. – Махачкала, 1968. – 43 с.
912381
  Чуркина И. Первые государственные объединения словенцев // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 126-141. – ISSN 0042-8779
912382
  Московкин Л.В. Первые грамматические описания русского языка: черты сходства и различия // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 38-43. – ISSN 0131-615X
912383
  Рахилло И.С. Первые грозы / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 648с.
912384
  Шафиро Ш. Первые группы РСДРП и начало профсоюзного движения в Казахстане (1905-1907 гг.) / Ш. Шафиро. – Алма-Ата, 1964. – 216с.
912385
  Золотухин В.Н. Первые действия президента США Б. Обамы в сфере образования // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 140-153. – ISSN 0130-3864
912386
  Дьяченко М.С. Первые декреты о суде / М.С. Дьяченко. – М, 1957. – 48с.
912387
   Первые декреты Советской власти / [сост. Ю.А. Ахапкин]. – Москва : Советская Россия, 1979. – 223 с. – Миниатюрное издание
912388
   Первые декреты Советской власти. – Москва, 1987. – 334с.
912389
  Пономарев А.Л. Первые деньги Золотой Орды // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 59-83. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
912390
  Охотников Первые дерзания / Охотников, Д. – М., 1953. – 328с.
912391
  Охотников Первые дерзания / Охотников, Д. – М., 1959. – 414с.
912392
  Новинская И.П. Первые десять / И.П. Новинская. – Баку, 1964. – 108с.
912393
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1794 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
912394
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1794 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
912395
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1796 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
912396
  Балтер Р.И. Первые дни / Р.И. Балтер. – М, 1953. – 99с.
912397
  Головко А. Первые дни : Из записок бывшего командующего Северным флотом / А. Головко. – Москва : Воениздат, 1958. – 48с.
912398
  Еловских В.И. Первые дни / В.И. Еловских. – Москва, 1963. – 253с.
912399
  Сандалов Л.М. Первые дни войны / Л.М. Сандалов. – М., 1989. – 221с.
912400
  Иохельсон В.И. Первые дни народной воли / В.И. Иохельсон. – Пб., 1922. – 58с.
912401
  Шибков А.А. Первые женщины-медики России / А.А. Шибков. – Л., 1961. – 120с.
912402
  Селезнева Е.С. Первые женщины геофизики и метеорологи / Е.С. Селезнева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 182с.
912403
  Аввакумов Н.В. Первые залпы войны / Н.В. Аввакумов ; [лит. обраб. А.Г. Мальцева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 159 с.
912404
  Мартьянов С.Н. Первые залпы. / С.Н. Мартьянов. – М, 1965. – 128с.
912405
  Мартьянов С.Н. Первые залпы. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1966. – 180с.
912406
  Солодкин Р. Первые записки английских дипломатов о Московском государстве в оценках Ю.В. Толстого // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (77). – С. 14-17. – ISSN 2070-9773
912407
  Ибрагимова Н.Р. Первые зачатки чувства долга у детей дошкольного возраста : Автореф дис.... канд. пед. наук / Ибрагимова Н.Р. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
912408
  Португальский Р.М. Первые и впервые / Р.М. Португальский. – М., 1988. – 196с.
912409
  Голсуорси Д. Первые и последние : пьеса в 3 сценах / Д. Голсуорси; пер. с англ. В.В. Рогова. – Москва : Искусство, 1958. – 31 с. – Назв. серии указ. на обл. – (Репертуар художественной самодеятельности ; Одноактные пьесы ; 5)
912410
  Исаев В.Н. Первые и последние / В.Н. Исаев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240с.
912411
  Троицкий Н.А. Первые из блестящей плеяды: Большое о-во пропаганды - /чайковцы/ - 1871-1874 гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1991. – 307с.
912412
  Протасьева Т.Н. Первые издания московской печати в собрании Государственного исторического музея / Т.Н. Протасьева; Под ред. М.Н. Тихомирова. – Москва : Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1955. – 25с. : Приложения: 6 табл., 11 рис. – (Труды Государственного исторического музея)
912413
  Аникст А.А. Первые издания Шекспира / А.А. Аникст. – Москва, 1974. – 159с.
912414
  Поповкина Т.К. Первые иллюстраторы произведений Л.Н. Толстого / Т.К. Поповкина, О.Е. Ершова. – Москва, 1978. – 96с.
912415
  Юровская Е.Е. Первые империалистические войны. / Е.Е. Юровская. – М., 1963. – 99с.
912416
  Пидкуйко Сергей Иванович Первые интегралы многочастичных систем с взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пидкуйко Сергей Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1979. – 14л.
912417
  Клиорина И.М. Первые искры / И.М. Клиорина. – Якутск, 1969. – 120с.
912418
  Сутоцкий С. Первые искры пламени века / С. Сутоцкий. – М., 1967. – 64с.
912419
  Ганина М.А. Первые испытания / М.А. Ганина. – М., 1955. – 216с.
912420
  Двоерядкин П.Ф. Первые испытания / П.Ф. Двоерядкин. – Благовещенск, 1959. – 135с.
912421
  Каманин Л.Г. Первые исследования Дальнего Востока. / Л.Г. Каманин. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 79с.
912422
  Каманин Л.Г. Первые исследования Дальнего Востока. / Л.Г. Каманин. – Москва, 1951. – 152с.
912423
  Штейнберг Е.Л. Первые исследователи Каспия (XVIII-XIXвв.) / Е.Л. Штейнберг. – Москва, 1949. – 76с. – (Русские путешественники)
912424
  Скалон В.Н. Первые исследователи Сибири. / В.Н. Скалон. – Иркутск, 1949. – 35с.
912425
  Баян О.А. Первые исследователи Ценральной Азии / О.А. Баян. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 78с. – (Русские путешественники)
912426
  Баян О.А. Первые исследователи Центральной Азии / О.А. Баян. – Москва, 1946. – 78с.
912427
   Первые историки Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири : Биобиблиогр. указ. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 101с. – ISBN 5-02-028963-9
912428
  Лысенко Т.Д. Первые итоги / Т.Д. Лысенко. – Москва ; Одесса : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 12 с. – Отд. оттиск из жур. "Яровизация" № 5 (8), 1936 г.
912429
   Первые итоги. – М, 1957. – 96с.
912430
  Чернышова О.С. Первые итоги Протокола N 14 : что изменилось в Европейском Суде по правам человека после 1 июня 2010 г.? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 107-117. – ISSN 1812-7126


  Итак, после долгих лет обсуждений и сомнений, 1 июня 2010 года вступил в силу Протокол N 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как неоднократно отмечалось, в том числе и на страницах журнала, данная реформа не носит радикального ...
912431
   Первые итоги работы технических училищ. – М, 1955. – 124с.
912432
  Ярославский Е. Первые итоги чистки партии / Е. Ярославский. – М, 1934. – 16с.
912433
  Собко В.Н. Первые капли дождя : Роман и повести / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1972. – 542с.
912434
  Басария Э.Ф. Первые километры : рассказы и повести / Э.Ф. Басария. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304 с.
912435
  Кулешов Л.В. Первые киносъемки / Л.В. Кулешов. – М., 1962. – 112с.
912436
  Никифоров В.Н. Первые китайские революционеры / В.Н. Никифоров. – М., 1980. – 255с.
912437
  Кабанов А.К. Первые князья - просветители Русской земли - Владимир Святой и Ярослав Мудрый : очерк А. Кабанова. – Москва : Изд. Д.И. Тимковского ; Тип. О.Л. Сомовой, 1903. – 43 с. – Библиогр.: с. 43. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтера и М.В. Довнар-Запольского)


  обл. частичная надпись от автора Полонской
912438
  Кабанов А.К. Первые князья на Руси : очерк А. Кабанова. – Москва : Изд. Д.И. Тимковского ; Тип. О.Л. Сомовой, 1902. – 32 с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр.: с. 32. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтера и М.В. Довнар-Запольского)


  обл. частичная надпись от автора Полонской
912439
  Чеснокова Т.И. Первые коммунистические субботники на Урале / Т.И. Чеснокова. – Челябинск, 1957. – 79с.
912440
  Стор Н.П. Первые коммунистические субботники. / Н.П. Стор. – М., 1949. – 36с.
912441
  Васильева Р.Р. Первые комсомолки / Р.Р. Васильева. – Ленинград, 1971. – 238с.
912442
  Васильева Р.Р. Первые комсомолки / Р.Р. Васильева. – 3-е изд. – Ленинград, 1978. – 239с.
912443
  Островский Н. Первые комсомольцы / Н. Островский. – М.-Л., 1948. – 31с.
912444
   Первые космические полеты человека. – М, 1962. – 204с.
912445
   Первые космические полеты человека. – Москва, 1963. – 204с.
912446
  Герд М.А. Первые космонавты и первые разведчики космоса / М.А. Герд, Н.Н. Гуровский. – М, 1962. – 198с.
912447
  Герд М.А. Первые космонавты и первые разведчики космоса / М.А. Герд, Н.Н. Гуровский. – Изд. 2-е доп. – М, 1965. – 239с.
912448
  Куликов К.А. Первые космонавты на Луне : описание Луны и астроном. явлений, наблюдаемых с ее поверхности / К.А. Куликов. – Москва : Наука, 1965. – 189 с.
912449
   Первые курсы естествоведения и физики для учащих в начальных училищах. – Чернигов, 1918. – 26с.
912450
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям; пер. с узб. Д.Холендро. – Москва : Советский писатель
1. – 1958. – 354 с.
912451
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1963. – 638 с.
912452
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с.
912453
  Войнов В.И. Первые ласточки. Дневник деревенского учителя / В.И. Войнов. – Горький, 1968. – 240с.
912454
  Ватейшвили Дж.Л. Первые легальные большевистские издания в Закавказье : Автореф... канд. ист.наук: / Ватейшвили Дж. Л.; МГУ. – М, 1961. – 24л.
912455
   Первые листья. – Ярославль, 1962. – 47с.
912456
  Дженкинс Марк Первые лыжники. По следам первых лыжников / Дженкинс Марк, Бендиксен Джонас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 163-177 : фото
912457
  Уайт Э. Первые люди / Э. Уайт, Д. Браун. – М, 1978. – 156с.
912458
   Первые люди. – М, 1987. – 222с.
912459
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – М, 1968. – 448с.
912460
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – Москва, 1986. – 445 с.
912461
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – М, 1987. – 445с.
912462
  Мещерский А.П. Первые марксисты в сибирской ссылке / А.П. Мещерский. – Иркутск, 1966. – 221с.
912463
   Первые марксисты России. – М, 1973. – 95с.
912464
  Орехов А.М. Первые марксисты России / А.М. Орехов. – М., 1979. – 180с.
912465
  Деборин Г.А. Первые международные акты Советского государства и его внешняя политика в годы иностранной интервенции и гражданской войны (1917-1922 гг.) / Г.А. Деборин. – М., 1947. – 24с.
912466
  Хомякова И.Г. Первые международные библиографические организации и учреждения // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 135 - 142. – ISSN 0869-6020
912467
  Петровская П. Первые мероприятия партии большевиков и Советского государства в области народного просвещения (ноябрь 1917 - март 1919 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Петровская П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – М., 1952. – 16л.
912468
  Астапович З.А. Первые мероприятия Советской власти в области труда / З.А. Астапович. – Москва, 1958. – 144с.
912469
  Зибарев В.А. Первые мероприятия Советской власти по оказанию помощи малым народам Дальнего Востока в восстановительный период (1922-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зибарев В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 14л.
912470
  Иманжанов М. Первые месяцы : повесть / М. Иманжанов. – Москва, 1956. – 242 с.
912471
  Иманжанов М. Первые месяцы / М. Иманжанов. – Алма-Ата, 1968. – 262с.
912472
  Коваленко Г.М. Первые металлургические заводы в Карелии. (1670-1703 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коваленко Г.М.; Лен. отд. Ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1977. – 24л.
912473
  Стоскова Н.Н. Первые металлургические заводы России. / Н.Н. Стоскова. – М., 1962. – 106с.
912474
  Островский А.В. Первые наградные медали Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.35. – ISSN 0321-0626
912475
  Шульга В.Ф. Первые находки коралловых построек в раннем карбоне Львовского палеозойского прогиба / В.Ф. Шульга, В.В. Огарь // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
912476
  Берце В.А. Первые одиннадцать : повесть / В.А. Берце. – Москва : Советский писатель, 1950. – 264 с.
912477
  Мозохин Олег Первые операции. Особый отдел ВЧК в годы Гражданской войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-42. – ISSN 0235-7089
912478
  Снегирев Р. Первые опыты создания русского перевода Священного Писания : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 31-39


  В IX ст. братьями Кириллом и Мефодием Библия была переведена на язык, понятный жителям древней Руси. Их родным языком был старославянский язык, а перевод на славянский они сделали с помощью изобретённой ими славянской азбуки. К настоящему времени не ...
912479
  Слезкин П.А. Первые основы шашечной игры. / П.А. Слезкин. – Новосибирск, 1956. – 118с.
912480
  Бережинский В.Г. Первые отечественные военно-морские уставные документы 17-19 вв. / В.Г. Бережинский, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 22с.
912481
  Данилевский В.Я. и др. Первые отечественные исследования по электроэнцефалографии / В.Я. и др. Данилевский. – М, 1949. – 192с.
912482
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва, 1966. – 103с.
912483
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва
1. – 1967. – 99с.
912484
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва
2. – 1969. – 69с.
912485
   Первые панорамы поверхности Венеры. – Москва : Наука, 1979. – 132 с.
912486
  Богуславский А.Р. Первые переговоры ГДР - ФРГ в 1970 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
912487
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – М., 1977. – 176с.
912488
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – М., 1983. – 175с.
912489
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – М., 1987. – 173с.
912490
  Попов Г.И. Первые песни о Ленине. / Г.И. Попов. – М, 1975. – 167с.
912491
  Сапожников В.К. Первые петухи / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1964. – 319с.
912492
  Панченко А.М. Первые печатные каталоги военных библиотек // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 107-114. – ISSN 0869-6020


  Автор анализирует печатные каталоги библиотек военно-учебных заведений - Артиллерийского училища (1845 г.) и Главного инженерного училища (1849 г.), а также войсковой офицерской библиотеки 60-го пехотного Замосцского полка (1862 г.) и прослеживает ...
912493
  Пчелов Е. Первые письменные известия о начале христианства на Руси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 25-36. – ISBN 966-7379-70-1
912494
  Иодкунас И Р. Первые планы экономического и социального развития стран Западной Африки (Гвинея, Мали, Сенегал и Берег Слоновой Кости).. : Автореф... канд. эконом.наук: 606 / Иодкунас Р.И,; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
912495
   Первые повести. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 224с.
912496
  Гольдовский Д.Ю. Первые полеты в космос / Д.Ю. Гольдовский, Г.А. Назаров. – М., 1986. – 64с.
912497
  Греков И.А. Первые политические образования на территории Украины ССР / И.А. Греков. – Одесса, 1964. – 31с.
912498
  Стинрод Н. и Чинн У. Первые понятия топологии / Н. и Чинн У. Стинрод. – Москва : Мир, 1967. – 224 с.
912499
  Канищев М.В. Первые попытки становления и развития института государственной службы Российской Федерации (1991-1994 гг.) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-106. – ISSN 0132-0769
912500
  Федина Т. Первые попытки увековечения памяти Т.Г. Шевченко на Кубани ( дореволюционный период ) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 246-250. – ISSN 1728-9572
912501
  Климов Л.А. Первые постановки пьесы Леонида Андреева "GAUDEAMUS" в Киеве // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 163-168. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена історії постановки п"єси Леоніда Андреєва "Gaudeamus" в 1910 р. у Києві, грунтується на матеріалі київської та петербурзької періодики.
912502
  Сухова Н.Ю. Первые православные доктора богословия в России (1814-1869) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-62. – ISSN 0321-0383
912503
  Топтыгина Н.И. Первые предвоенные пятилетки - решающий этап в ликвидации фактического неравенства Киргизстана (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Топтыгина Н.И.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 17л.
912504
  Алигер М.И. Первые приметы / М.И. Алигер. – Ленинград, 1948. – 163с.
912505
  Лекаренко О.Г. Первые проекты военно-политической интеграции стран Западной Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 37-46


  В статье анализируются первые проекты европейской военно-политической интеграции: "план Плевена" и "план Фуше". Хотя данные проекты оказались неудачными, они оказали заметное влияние на дальнейшее развитие теории и истории европейской интеграции. ...
912506
  Лекаренко О.Г. Первые проекты военно-политической интеграции стран Западной Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 105-114
912507
  Горбовский Г.Я. Первые проталины : Повести / Г.Я. Горбовский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 463с.
912508
  Козлов В.А. Первые пятилетки: люди, темпы, свершения. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1987. – 63с.
912509
   Первые пятнадцать и далее : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18-19 : Фото
912510
   Первые пять лет деятельности Императорского русского военно-исторического общества 1907-1912 : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Николаевской воен. акад.], 1913. – [6], 66 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. факс.


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич
912511
   Первые пятьдесят. – М, 1975. – 591с.
912512
   Первые пьесы русского театра. – М, 1972. – 511с.
912513
  Лебедев В.Б. Первые работы по географии / В.Б. Лебедев. – М., 1926. – 90 с.
912514
  Орлов С.В. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой школы / С.В. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Госиздат. – 87 с. – 51-60 тысяча. – (Учебные пособия для школ 1 и 2 ступени)
912515
  Орлов С. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой школы / С. Орлов ; Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – Москва : Госиздат, 1921. – 71 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
912516
  Орлов С.В. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой деятельности / С.В. Орлов. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 88 с. – 106-140 тысяча. – (учебние пособия для школ 1 и 2 ступени)
912517
  Ноткина О.Ю. Первые рабочие организации в России / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1975. – 95 с.
912518
  Никитин И. Первые рабочие союзы и социал-демократические организации в России (70 - 80-е годы XIX века) / И. Никитин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 120 с.
912519
  Булацкий Г.В. Первые рабселькоры Белорусии / Г.В. Булацкий. – Минск, 1969. – 192 с.
912520
  Масаулов И. Первые радости / И. Масаулов. – Барнаул, 1957. – 194с.
912521
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 64с.
912522
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 340с.
912523
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 402с.
912524
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – Саратов, 1947. – 352с.
912525
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1949. – 280с.
912526
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1949. – 360с.
912527
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – Л, 1950. – 824с.
912528
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1954. – 360с.
912529
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1969. – 436с.
912530
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1971. – 366с.
912531
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1979. – 895с.
912532
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1982. – 778с.
912533
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – Саратов, 1984. – 270с.
912534
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – Кишинев, 1985. – 764с.
912535
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – К, 1985. – 360с.
912536
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1986. – 444с.
912537
  Муратов М.В. Первые разведчики великого пути / М.В. Муратов. – М.-Л., 1943. – 103с.
912538
  Муравьев А.М. Первые раскаты великой бури / А.М. Муравьев. – Л., 1975. – 39с.
912539
   Первые рассказы. – Л, 1954. – 187с.
912540
  Орлов А. Первые революции XXI века... // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0130-9625
912541
  Борисенко И.Г. Первые рекорды в космосе / И.Г. Борисенко. – М., 1965. – 121с.
912542
  Борисенко И.Г. Первые рекорды в космосе / И.Г. Борисенко. – Изд. 2-е доп. – М., 1969. – 176с.
912543
  Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. – 2-е изд., доп. – Москва : Русское слово, 2007. – 456 с., [ 16 ] с. илл. – (История в лицах). – ISBN 978-5-94853-859-4
912544
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 476,3с.
912545
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 476,3с.
912546
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 476с.
912547
  Богданов А.П. Первые российские дипломаты / А.П. Богданов. – М, 1991. – 63с.
912548
  Фатеев П.С. Первые российские марксисты / П.С. Фатеев. – Москва, 1983. – 176с.
912549
  Скурту Н.П. Первые румынские социалисты в борьбе за социальный прогресс и материалистическое мировозрение. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Скурту Н.П.; АН СССР.Ин-т философ. – М, 1970. – 28л.
912550
  Евтеев О.А. Первые русские геоддезисты на Тихом океане / О.А. Евтеев. – Москва : Географгиз, 1950. – 107 с.
912551
  Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири / В.И. Кочедамов. – Москва, 1978. – 190 с.
912552
  Демидова Н.Ф. Первые русские дипломаты в Китае / Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. – М, 1966. – 160с.
912553
  Адамов А.Г. Первые русские исследователи Аляски : Пособие для учителей средней школы / А.Г. Адамов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 124с
912554
  Башмаков П.И. Первые русские исследователи Новой Земли / П.И. Башмаков. – Петроград, 1922. – 111с.
912555
   Первые русские научные исследования Устюрта. – М, 1963. – 327с.
912556
  Владимиров П.В. Первые русские писательницы XVIII века и участие русской женщины в развитии народной словесности и древне-русской письменности : (Критико-исторический очерк) / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1892. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1892. - Экз. без ориг. обл.
912557
  Фетисов М.И. Первые русские повести на казахские темы / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1950. – 154с.
912558
  Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василь Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
912559
  Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1954. – 56с
912560
  Левидова С.М. Первые русские рабочие-революционеры / С.М. Левидова. – Л., 1959. – 34с.
912561
   Первые русские социалисты. – Л, 1984. – 392с.
912562
  Каменецкий М.О. Первые русские электростанции / М.О. Каменецкий. – Ленинград-Москва : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 131 с.
912563
  Михайлов М.И. Первые самостоятельные выступления промышленного пролетариата в Англии, Франции и Германии / М.И. Михайлов, Ф.В. Потемкин. – Москва, 1958. – 68с.
912564
  Колесникова Марина Первые Сахаровские чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 7. – ISSN 1727-4893
912565
  Ушаков В.А. Первые сведения о Джордже Вашингтоне в России / В.А. Ушаков, К.М. Бродская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 230-237. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
912566
   Первые сведения о раннепротерозойском сиалическом фундаменте на востоке Западно-Сибирской платформы / К.С. Иванов, Ю.В. Ерохин, Ю.Л. Ронкин, В.В. Хиллер, Л.В. Родионов, О.П. Лепихина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1304-1321 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1319-1321. – ISSN 0016-7886
912567
  Залесский К.М. Первые сведения о флоре Сумского уезда Харьковской губ. / К.М. Залесский. – 147с.
912568
  Ходжер Г.Г. Первые сдвиги / Г.Г. Ходжер. – М., 1958. – 176с.
912569
  Немченко В.Н. Первые славянские азбуки. / В.Н. Немченко. – Горький, 1968. – 36с.
912570
  Шастина Н.П. Первые сношения Московского государства с Алтын-ханами западной Монголии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шастина Н.П.; Акад.наук СССР.Ин-т востоковедения. – Л, 1950. – 20л.
912571
  Кузьмичев А.П. Первые советские гвардейцы / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1971. – 224с.
912572
   Первые советские дипломаты - на страже завоеваний Октября : Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1977. – 57с.
912573
   Первые советские Нобелевские лауреаты - физики. – М, 1984. – 64с.
912574
  Долинский А.В. Первые советские публикации дипломатических документов / А.В. Долинский. – К., 1975. – 30с.
912575
  Долинский Александр Васильевич Первые советские публикации дипломатических документов (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Долинский Александр Васильевич; КГУ. – Киев, 1974. – 28л.
912576
   Первые советские пьесы. – М, 1958. – 499с.
912577
  Глазунов М.М. Первые Советы перед судом самодержавия (1905-1907 гг.) / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1985. – 175с.
912578
   Первые социалистические преобразоания в Киргизии. – Фрунзе, 1990. – 340с.
912579
   Первые социалистические преобразования в Киргизии. – Фрунзе, 1990. – 338с.
912580
  Михневич Л.М. Первые социалистические преобразования внутренней торговли Белоруссии в 1917-1920 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Михневич Л.М. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 16 с.
912581
   Первые стихи. – Смоленск, 1957. – 84с.
912582
  Шебалин А. Первые стихи. / А. Шебалин. – Владимир, 1952. – 56с.
912583
  Хабургаев Первые столетия славянской письменной культуры / Хабургаев, г.А. – М., 1994. – 180с.
912584
  Горелик И.Г. Первые страницы / И.Г. Горелик. – М, 1953. – 232с.
912585
  Горелик И.Г. Первые страницы / И.Г. Горелик. – М, 1961. – 255с.
912586
   Первые строки. – Новосибирск, 1981. – 128с.
912587
   Первые строки, первые этюды. – Л, 1982. – 190с.
912588
  Чернов В.Б. Первые строчки судьбы / В.Б. Чернов. – М., 1989. – 222с.
912589
  Козлов Г.А. Первые ступени в развитии товарного производства. (Введение в теорию товарного производства). / Г.А. Козлов. – М., 1957. – 136с.
912590
  Иванов А. Первые ступени. : (Записки инженера) / А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 175с. – (Эврика)
912591
  Иванов А. Первые ступени. (Записки инженера) / А. Иванов. – 2-е изд. – М., 1975. – 157с.
912592
  Инголич А. Первые ступеньки / А. Инголич. – Москва, 1967. – 240с.
912593
  Пэре Б. Первые три года жизни ребенка : этюды опытной психологии / Бернар Пэре ; пер. с фр. М. Цебриковой. – С.-Петербург : Типограф. Ф.С. Сущинского, 1879. – 318, [2] с. – Содерж. также: Воспитание как наука / Бэн. – Библиогр. в подстроч. прим.
912594
  Уайт Б. Первые три годы жизни / Б. Уайт. – М, 1982. – 177с.
912595
  Вайнберг С. Первые три минуты: Современный взгляд на происхождение Вселенной : пер. с англ. / С. Вайнберг. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 209 с.
912596
   Первые три указа Президента Д.А. Медведева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2. – ISSN 1726-667Х
912597
  Удвал С. Первые тринадцать / С. Удвал. – М., 1970. – 159с.
912598
  Новосельнова Н.И. Первые тропки. Лирика / Н.И. Новосельнова. – М., 1961. – 56с.
912599
  Есипова Л.И. Первые тропы / Л.И. Есипова. – Киров, 1962. – 142с.
912600
  Бриткин А.С. Первые тульские строители сложных вододействующих машин / А.С. Бриткин. – М., 1950. – 56с.
912601
  Кулышев Ю.А. Первые ударные / Ю.А. Кулышев, Л.С. Рогачевская. – М., 1961. – 136с.
912602
  Коняев Н.М. Первые уроки / Н.М. Коняев. – Минск, 1982. – 160 с.
912603
  Барсуков А.Н. Первые уроки алгебры в VI классе / А.Н. Барсуков. – 2-е изд. – М., 1953. – 32с.
912604
  Меч С. Первые уроки географии / С. Меч. – 21-е изд. – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1923. – 183с. : Ил. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; Учебники и пособия для школ 1-й и 2-й ступени)
912605
  Шоластер Н.Н. Первые уроки геометрии в 6 классе / Н.Н. Шоластер. – Москва, 1952. – 40 с.
912606
  Петроченко Г.Г. Первые уроки гражданственности / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1982. – 71с.
912607
  Никитин Б.П. Первые уроки естественного воспитания, или Детство без болезней / Б.П. Никитин. – Л, 1990. – 190с.
912608
  Усков М.В. Первые уроки естествоведения. / М.В. Усков. – М-Л, 1923. – 120с.
912609
  Усков М.В. Первые уроки естествоведения. / М.В. Усков. – Л, 1924. – 118с.
912610
  Мельгунов П.П. Первые уроки истории : (из бесед с учениками) ; Древний Восток ; с 85 рисунками и картою / П. Мельгунов ; Под ред. [и с предисл.] Н.М. Никольского. – 9-е изд. перер. и доп. – Москва : Задруга ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – XII, 316 с., 79 ил., 7 л. ил., карт. ил.
912611
  Златогорская Р.Л. Первые уроки немецкого языка в средней школе / Р.Л. Златогорская. – Москва, 1956. – 52 с.
912612
  Семенова В.Н. Первые уроки по истории средних веков в VII классе. / В.Н. Семенова. – М., 1958. – 97с.
912613
  Корсунская В.М. Первые уроки по основам дарвинизма / В.М. Корсунская. – Москва, 1952. – 56 с.
912614
  Богушевский К.С. Первые уроки по стереометрии в IX классе / К.С. Богушевский. – М., 1955. – 48с.
912615
  Лебедев В.И. Первые уроки синтаксиса русского языка в 6-7 классах / В.И. Лебедев. – М., 1964. – 188с.
912616
  Коропчевский Д.А. Первые уроки этнографии / Д.А. Коропчевский. – Москва : Типо-литография Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1903
912617
   Первые успехи. – Минск, 1960. – 140с.
912618
  Клушин В.И. Первые ученые-марксисты Петрограда / В.И. Клушин. – Л., 1971. – 340с.
912619
   Первые фотографии обратной стороны Луны. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 35 с.
912620
  Талья А.Ю. Первые характеристики Томаса Джефферсона в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 118-123. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
912621
  Гуран В. Первые хозрасчетные. Опыт орехово-зуевской крутидьнониточной фабрики. / В. Гуран. – М.-Л., 1931. – 23с.
912622
  Елагин Н.С. Первые христианские мученики в Литве. / Н.С. Елагин. – 17с.
912623
  Новакова О.В. Первые христианские общины во Вьетнаме (XVII в.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 12-22. – ISSN 0869-1908
912624
  Снитко Л.И. Первые художники Алтая / Л.И. Снитко. – Л., 1983. – 156с.
912625
  Федюшина И.Д. Первые художники и скульпторы / И.Д. Федюшина. – Л, 1971. – 39с.
912626
   Первые художники Петербурга. – Л, 1984. – 271с.
912627
  Массон В.М. Первые цивилизации. / В.М. Массон. – Л., 1989. – 274с.
912628
  Арефин С.Я. Первые шаги : повесть / С. Арефин ; обл. работы худож. А. Слепянова. – Санкт-Петербург : Книгоиздат М.А. Ясного (бывш. М.В. Попова), 1914. – 200 с. – Экз. деф., обл. отсутствует
912629
  Валеев А. Первые шаги : роман / А. Валеев; авториз. пер. с башк. Л.Пасынкова. – Москва : Советский писатель, 1952. – 240 с.
912630
  Назарова Т.К. Первые шаги / Т.К. Назарова. – Алма-Ата, 1956. – 489с.
912631
  Назарова Т.К. Первые шаги / Т.К. Назарова. – М., 1957. – 595с.
912632
   Первые шаги. – Ижевск, 1958. – 148 с.
912633
  Сейтхазин С. Первые шаги : стихи / С. Сейтхазин; пер. с каз. А.Ливанова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 100 с.
912634
  Усова Г.С. Первые шаги / Г.С. Усова. – Петрозаводск, 1961. – 159с.
912635
   Первые шаги. – Луганск, 1962. – 48с.
912636
   Первые шаги. – М, 1963. – 88с.
912637
   Первые шаги. – М, 1967. – 304с.
912638
  Габучан К.В. Первые шаги / К.В. Габучан, Г.Н. Ладугина. – М., 1967. – 134с.
912639
  Гарма Д. Первые шаги / Д. Гарма. – М., 1985. – 126с.
912640
   Первые шаги // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 78-83 : фото
912641
  Митяева Е.В. Первые шаги администрации Буша в отношении Никарагуа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 5 (73) : Возможности советско-американского экологического взаимодействия. Федеральные и местные структуры власти в США. Ближневосточное урегулирование на современном этапе. Национальная награда за качество... – С. 130-148
912642
  Жиляєв И.Б. Первые шаги в бизнесе / И.Б. Жиляєв, А.В. Шур. – К., 1994. – 73с.
912643
  Чернин Л.С. Первые шаги в будущее: генная инженерия растений / Л.С. Чернин. – М., 1990. – 256с.
912644
  Паскалев Ж.Б. Первые шаги в вычислительной технике / Ж.Б. Паскалев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 146с.
912645
  Бальзак Оноре де Первые шаги в жизни / Бальзак Оноре де. – Москва, 1958. – 166с.
912646
  Касьян И.И. Первые шаги в космос / И.И. Касьян. – М., 1985. – 64с.
912647
  Козьмин Р.К. Первые шаги в легкой атлетике / Р.К. Козьмин. – М., 1965. – 223с.
912648
  Малахова И.П. Первые шаги в мире звуков / И.П. Малахова. – М., 1977. – 95с.
912649
  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 1991. – 159с.
912650
  Вальтер Иоганн Первые шаги в науке о Земле : Общедоступное введение в геологию и наставление к производству наблюдений/Азерб. ф-л АН СССР / Вальтер Иоганн. – Русское изд.7. – Баку : Изд-во Азерб. ф-ла АН СССР, 1938. – 270с.
912651
  Вальтер И. Первые шаги в науке о Земле / И. Вальтер. – Баку, 1940. – 254с.
912652
   Первые шаги в науку. – Минск, 1969. – 287с.
912653
   Первые шаги в православном храме. – М, 1991. – 28с.
912654
  Кудрявцева О.Е. Первые шаги в преподавании немецкого языка в 3-х классах. / О.Е. Кудрявцева. – Л, 1946. – 27с.
912655
  Ставровский А.Б. Первые шаги в программировании : Самоучитель / А.Б. Ставровский. – Москва : Диалектика, 2004. – 368с. – ISBN 5-8459-0537-0
912656
  Ставровский А.Б. Первые шаги в программировании / А.В. Ставровский А.Б., Карнаух. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2006. – 400с. – (Самоучитель ; №1). – ISBN 5-8459-0868-Х
912657
   Первые шаги в профессию учителя иностранного языка. – Горький, 1974. – 136с.
912658
   Первые шаги в профессию учителя иностранного языка. – Л, 1979. – 175с.
912659
  Подрез С.В. Первые шаги в развитии сотрудничества субьектов Российской Федерации и стран Латинской Америки (на примере Волгограда и Санкт-Петербурга) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 0016-7207
912660
  Ткаченко Т.С. Первые шаги в танцевальном коллективе / Т.С. Ткаченко. – М, 1966. – 39с.
912661
  Арчаков В.М. Первые шаги в шахматной композиции / В.М. Арчаков. – Київ, 1987. – 143с.
912662
  Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки / П. Таннери. – Санкт-Петербург, 1902. – 119с.
912663
  Петрунек В.П. Первые шаги и их воспитание. / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – М., 1971. – 80с.
912664
   Первые шаги и планы нового комитета : Лучший инвестиционный проект // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47
912665
  Шутова Наталья Первые шаги и планы нового комитета Рязанской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 77 : Фото
912666
   Первые шаги индустриализации СССР 1926-1927 гг.. – М, 1959. – 532с.
912667
  Исаев А.М. Первые шаги к космическим двигателям / А.М. Исаев. – М, 1979. – 64с.
912668
  ПопельницкийА.З Первые шаги крестьянской реформы / ПопельницкийА.З. – 179-211с.
912669
  Сорин В.Г. Первые шаги Ленина по созданию партии / В.Г. Сорин. – М., 1934. – 135с.
912670
  Атаманенко С.В. Первые шаги на пути иммигрции меннонитов в Канаду // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.174-182. – ISBN 966-551-070-3
912671
  Николаев А.Ю. Первые шаги нового правительства обнадеживают // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 25-35. – ISSN 044-748Х


  Нікарагуа: новий президент з 5 листопада 2006 р.Даніель Ортега Сааведра
912672
  Коновалов Б.П. Первые шаги перестройки / Б.П. Коновалов. – М., 1987. – 143с.
912673
  Комаров Г.В. Первые шаги по созданию партии / Г.В. Комаров. – Кишинев, 1963. – 60с.
912674
  Завадский Н. Первые шаги политотделов МТС. / Н. Завадский. – М., 1933. – 40с.
912675
  Бариль Д. Первые шаги политотделов транспорта / Д. Бариль, Н. Виноградов. – М., 1934. – 92с.
912676
  Мухин А.А. Первые шаги рабочего движения в Вятской губернии 1861-1882 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухин А.А,;. – Киров, 1952. – 22 с.
912677
  Ельницкий А. Первые шаги рабочего движения в России / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 64с.
912678
  Тищенко Дмитрий Иосифович Первые шаги рабочего движения и распространение марксизма в России : Стенограмма популярн. лекци / Тищенко Дмитрий Иосифович. – Москва : Правда, 1951. – 40с.
912679
   Первые шаги рабочего движеня и возникновение соц-дем. кружков в Донбассе. – Сталино, 1954. – 24с.
912680
  Пыжов Н. Первые шаги Рабочего жилищно-строительного кооператива. / Н. Пыжов. – М., 1925. – 135с.
912681
  Мальшкин В.В. Первые шаги сельского парткома / В.В. Мальшкин. – Свердловск, 1963. – 28с.
912682
  Селезнев В.А. Первые шаги социалистических преобразований в сельском хозяйстве. / В.А. Селезнев, В.А. Смышляев. – Л, 1983. – 200с.
912683
  Скрыпнев Н. Первые шаги социалистического переустройства сельского хозяйства в 1918-1920 гг. / Н. Скрыпнев. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 96 с.
912684
   Первые шаги тридцатитысячников. – М, 1956. – 205с.
912685
  Гольцекер И.И. Первые шаги укрупненного колхоза. / И.И. Гольцекер. – Владивосток, 1953. – 36с.
912686
  Мисс Р. Первые шаги учителя в школе / Р. Мисс. – М., 1984. – 160с.
912687
  Ришпен Ж. Первые шаги Цезаря Борджіа / Ж. Ришпен. – СПб. – 60 с.
912688
  Лазаревич Я. Первые шаги юного физика / Я. Лазаревич. – Москва ; Ленинград. – 94 с.
912689
  Новгородов С.А. Первые шаги якутской письменности: Ст. и письма. / С.А. Новгородов. – М., 1978. – 272с.
912690
  Шурыгина Л.В. Первые шаги. / Л.В. Шурыгина. – Смоленск, 1963. – 68 с.
912691
  Шабанов А. Первые шаги. / А. Шабанов. – Махачкала, 1968. – 76с.
912692
  Вали А. Первые шаги. : роман / А. Вали; авториз. пер. с башк. А.Пасынкова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 310 с.
912693
  Трехбратов Б.А. Первые шаги... / Б.А. Трехбратов. – Краснодар, 1989. – 126с.
912694
  Мучник Х.Л. Первые шахматные уроки / Х.Л. Мучник. – М., 1964. – 148с.
912695
  Жуков Б.С. Первые шахтеры и метллисты / Б.С. Жуков. – Москва, 1924. – 40с.
912696
  Кокшаров А. Первые шестьдесят лет / А. Кокшаров, М. Чернов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 21. – С. 42-47


  Майже європейська країна Ізраїль на Ближньому Сході : державна криза
912697
  Львова В. Первые этюды / В. Львова, Л. Шахматов. – М., 1959. – 100с.
912698
  Коркина А.А. Первые, первые. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1968. – 96с.
912699
  Пономарев В.В. Первые. / В.В. Пономарев. – М., 1977. – 223с.
912700
  Большаков Л.Н. Первые. / Л.Н. Большаков. – М, 1985. – 158с.
912701
  Брагин А.И. Первый академик : Документальная повесть / А.И. Брагин. – Алма-Ата : Казахстан, 1989. – 222с.
912702
  Керам К.В. Первый американец / К.В. Керам. – М, 1979. – 336с.
912703
  Метелкин Николай Первый англичанин в Новом Свете? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
912704
  Роджерс Ф.Д. Первый англичанин в Японии: история У.Адамса / Ф.Д. Роджерс. – М., 1987. – 94с.
912705
  Мотылева Т.Л. Первый антифашистский роман / Т.Л. Мотылева. – М, 1974. – 124с.
912706
  Симонова М.В. Первый аргентинский перевод "Тихого Дона" М.А. Шолохова: пять концепций оригинала, пять идиолектов переводчиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 128-136. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
912707
  Константиновский И.Д. Первый арест / И.Д. Константиновский. – М., 1965. – 191с.
912708
  Лисаевич И.И. Первый архитектор Петербурга / И.И. Лисаевич. – Ленинград, 1971. – 118 с.
912709
  Фнкельштейн А.М. Первый астрофизик России / А.М. Фнкельштейн, Ю.Д. Медведев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2006. – Т. 76, № 11. – С. 1014-1019. – ISSN 0869-5873
912710
  Горбовская Е.А. Первый бал / Е.А. Горбовская. – М, 1982. – 63-92с.
912711
  Чачко М.И. Первый бастион / М.И. Чачко. – М., 1957. – 110с.
912712
  Ярышева И.С. Первый библиограф Достоевского // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 56-62. – ISSN 0869-6020
912713
  Полоусова Н.В. Первый биограф Ф.И. Тютчева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-9
912714
  Завалишин А.И. Первый блин / А.И. Завалишин. – Москва, 1927. – 111с.
912715
  Березко Г.С. Первый бой / Г.С. Березко. – М, 1954. – 48с.
912716
  Сергиевич Д.Г. Первый бой / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1957. – 100с.
912717
  Рябченко Г.С. Первый бой / Г.С. Рябченко. – М., 1967. – 39с.
912718
   Первый бой. – М, 1975. – 204с.
912719
   Первый бой : повести, рассказы, стихи. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 384с.
912720
  Левин К. Первый борец за свободу русского народа. Жизнь и деятельность А.Н.Радищева. / К. Левин. – М., 1918. – 36с.
912721
   Первый бумеранг. – М, 1980. – 152с.
912722
  Ляшенко В.Е. Первый в династии : [очерки] / В.Е. Ляшенко. – Москва : Мол. гвардия, 1963. – 94 с.
912723
  Борисов Ю.С. Первый в истории опыт. Компартия в борьбе за построение социализма в СССР (1921-1937) / Ю.С. Борисов. – М, 1966. – 128с.
912724
  Потапурченко З.Н. Первый в космосе : комплексное учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный / З.Н. Потапурченко, С.А. Каменская, А.В. Трепалина ; [ред. Т.И. Лошкарева]. – Москва : Русский язык. Курсы ; Фонд "Русский мир", 2011. – 32 с. + CD. – ISBN 978-5-88337-250-5
912725
   Первый в космосе [Електронный ресурс. Звукозапись] = The first in space : сборник документальных фильмов к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос : "Человек вернулся из космоса". "Наш Гагарин". "Страницы космических стартов". "Земному притяжению вопреки" / реж. фильма Е. Вермишева ; Фонд "Русский мир" ; Киновидеообъединение "Крупный план". – Москва : РЦСДФ ; Продюсерский центр "АМА", 2010. – 1 DVD. – Продолжительность 158 мин.-Заглавие с этикетки диска
912726
   Первый в России. – М, 1975. – 261с.
912727
  Храпков С.А. Первый в России / С.А. Храпков. – Москва, 1981. – 86 с.
912728
   Первый в России исследовадтельский центр в области биологии и медицины. – Л, 1990. – 373с.
912729
   Первый в Украине семинар для политиков по GPS/GNSS состоялся : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
912730
  Вилкс Э. Первый вальс : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
912731
   Первый век кино : Сто шедевров. Сто мастеров. Сто звезд: Фильмы. Режиссеры. Актеры. Даты. – Москва : Локид, 1996. – 720с.
912732
  Якупов Н.М. Первый Верховный главнокомандующий. / Н.М. Якупов. – Киев, 1989. – 31с.
912733
  Канделаки Р.Е. Первый взгляд в мир. / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси, 1972. – 286 с.
912734
  Толстой Л.Н. Первый винокур или Как чертенок краюшку заслужил / Л.Н. Толстой. – Пб., 1920. – 31с.
912735
  Гордиенко Е. Первый во льдах // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 16-23


  Руаль Амундсен - норвежский полярный путешественник и исследователь, первым достиг Южный полюс 14 декабря 1911 г.
912736
  Соколов Н.Е. Первый вратарь сборной... / Н.Е. Соколов. – М., 1968. – 143с.
912737
   Первый Всемирный конгресс сторонников мира. – М. – 536с.
912738
   Первый Всемирный конгресс сторонников мира. – М, 1950. – 536с.
912739
   Первый Всероссийский геологический съезд : Петроград, 1-12 июня 1922 года. – Птгр, 1922. – 137с.
912740
  Шаталов Н.Н. Первый Всероссийский симпозиум по палеовулканологии // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 145-147
912741
  Левинская М.С. Первый Всероссийский съезд профсоюзов / М.С. Левинская, И.П. Марков. – М, 1957. – 74с.
912742
  Левинская М.С. Первый Всероссийский съезд профсоюзов / М.С. Левинская, И.П. Марков. – М, 1958. – 69с.
912743
  Бурджалов Э. Первый Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов / Э. Бурджалов. – Москва, 1938. – 56 с.
912744
   Первый Всесоюзный биохимический съезд. – М.-Л
Вып. 2. – 1963. – 316с.
912745
   Первый Всесоюзный биохимический съезд. – М.-Л
Вып. 3. – 1963. – 260с.
912746
   Первый Всесоюзный биохимический съезд Январь. – М.-Л
Вып. 1. – 1963. – 316с.
912747
   Первый всесоюзный съезд журналистов. – М, 1960. – 336с.
912748
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1978. – 194с.
912749
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1978. – 166с.
912750
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 3. – 1978. – 192с.
912751
   Первый Всесоюзный съезд советских композиторов. – М, 1948. – 456с.
912752
   Первый Всесоюзный съезд советских писателей : Стенографический отчет. – Москва, 1934. – 719 с.
912753
   Первый Всесоюзный съезд ударных бригад. – М, 1959. – 192с.
912754
  Каширина Т.В. Первый Всетаджикский съезд Советов / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1984. – 46с.
912755
   Первый Всечувашский краеведческий съезд. – Чебоксары, 1929. – 130с.
912756
  Дробиз Г.Ф. Первый встречный / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1967. – 43с.
912757
  Принцев Ю.Я. Первый встречный. / Ю.Я. Принцев. – Л.-М., 1962. – 92с.
912758
  Гордиенко И. Первый выборский / И. Гордиенко. – М, 1934. – 173с.
912759
   Первый выстрел. – М, 1953. – 48с.
912760
  Санги В.М. Первый выстрел : рассказы и повесть / В.М. Санги. – Москва : Советская Россия, 1965. – 125 с.
912761
  Тушкан Г.П. Первый выстрел / Г.П. Тушкан. – М., 1967. – 687с.
912762
  Комаров Н.Я. Первый выстрел по рейхстагу / Н.Я. Комаров. – Л., 1965. – 14с.
912763
  Бейлинов А. Первый выход / А. Бейлинов. – Днепропетровск, 1939. – 64с.
912764
  Ганабин И. Первый выход / И. Ганабин. – Иваново, 1950. – 64с.
912765
  Шамякин И.П. Первый генерал : повести, рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 416 с.
912766
  Саратов И.Е. Первый герб г. Харькова (полковый период - до 1765 г.) // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 1. – С. 68-73
912767
  Гальперин Ю.М. Первый главком / Гальперин Ю.М. – Москва, 1988. – 48 с.
912768
  Ещенко П.С. Первый глобальный финансово-зкономический кризис: причины, последствия и уроки для Украины / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 9-20


  Обосновывается необходимость перевода экономики Украины на опережающую модель развития.
912769
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
1. – 1981. – 166с.
912770
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
1. – 1981. – 151с.
912771
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
7. – 1983. – 264с.
912772
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 8 : Общая циркуляция атмосферы и численные эксперементы по данным ПГЭП. – 1985. – 184с
912773
  Корсакене Г.П. Первый год : повесть / Г.П. Корсакене; авториз. пер. с лит. Л.Славина. – Москва : Советский писатель, 1957. – 210 с.
912774
  Зайцев Б.И. Первый год / Б.И. Зайцев. – М., 1959. – 223с.
912775
  Омельченко Н.М. Первый год / Н.М. Омельченко. – Киев, 1975. – 335 с.
912776
  Рябышев Д.И. Первый год войны / Д.И. Рябышев ; Военные мемуары. – Москва : Военное издательство, 1990. – 253 с.
912777
   Первый год жизни вашего ребенка. – М, 1977. – 176с.
912778
   Первый год жизни вашего ребенка. – М, 1983. – 175с.
912779
  Чимаров В.М. Первый год жизни ребенка / В.М. Чимаров. – М., 1988. – 143с.
912780
  Лай В.А. Первый год обучения арифметике / В.А. Лай. – Москва, 1923. – 39с.
912781
  Володарский Л.М. Первый год семилетки / Л.М. Володарский. – Москва, 1960. – 30с.
912782
  Евсиков И.Ф. Первый горизонт / И.Ф. Евсиков. – Киев, 1959. – 191с.
912783
  Кузьмин Н.П. Первый горизонт / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1960. – 350с.
912784
  Тлепина Ш.В. Первый государственный юридический институт НКЮ СССР (1941-1943) // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.34-39
912785
  Каманин Н.П. Первый гражданин Вселенной. (Летчик-космонавт Ю.А.Гагарин). / Н.П. Каманин. – М., 1962. – 160с.
912786
  Бирюков Н.З. Первый гром / Н.З. Бирюков. – Москва, 1957. – 288 с.
912787
  Шошин В.А. Первый гром / В.А. Шошин. – М., 1962. – 126с.
912788
  Занин Н.И. Первый гром / Н.И. Занин. – Хабаровск, 1969. – 413с.
912789
  Ефимов Г.А. Первый гром : лирика / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
912790
  Суслопарова Ф.А. Первый гром и первая любовь / Ф.А. Суслопарова. – М., 1978. – 208с.
912791
  Хихадзе Л. Первый грузинский перевод "Героя нашего времени" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 298-317
912792
   Первый групповой космический полет. – М, 1964. – 156с.
912793
   Первый деждь. – М, 1987. – 158с.
912794
  Щеголев П.Е. Первый декабрист Владимир Раевский : Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века / П.Е. Щеголев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – 80 с. – (Библиотека Общественной пользы ; № 4)


  ББК 63.3(2)521-425.8Раевский, В. Ф
912795
  Щеголев П.Е. Первый декабрист Владимир Раевский : Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века / П.Е. Щеголев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – 80 с. – (Библиотека Общественной пользы ; № 4)


  ББК 63.3(2)521-425.8Раевский, В. Ф
912796
  Эйдельман Н.Я. Первый декабрист: повесть о необыкновен. жизни и посмерт. судьбе В.Раевского. / Н.Я. Эйдельман. – Москва : Политиздат, 1990. – 398с.
912797
  Нацик Л.Д. Первый декан мехмата : (к 100-летию со дня рождения Дмитрия Захаровича Гордевского - первого декана механико-математического факультета) / Л.Д. Нацик, З.Д. Гордевский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 2. – С. 30-40.
912798
  Иванов И.А. Первый делегат / И.А. Иванов. – Свердловск, 1977. – 87с.
912799
  Спасский С.Д. Первый день / С.Д. Спасский. – Л, 1933. – 258с.
912800
  Чиладзе Т.И. Первый день / Т.И. Чиладзе. – Тбилиси, 1965. – 207с.
912801
   Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 159, [1] с. : фотоил. – На укр. и на рус. яз. - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – ISBN 978-966-2298-13-3
912802
  Цыбульский И.И. Первый день весны. / И.И. Цыбульский. – М., 1983. – 223с.
912803
  Слесарев П. Первый день войны / П. Слесарев. – Ульяновск, 1953. – 149с.
912804
  Гладилин А.Т. Первый день нового года. / А.Т. Гладилин. – М., 1965. – 182с.
912805
  Витарский Н.В. Первый день отпуска / Н.В. Витарский. – Москва, 1981. – 192с.
912806
  Никитин С.И. Первый день счастья / С.И. Никитин. – Ижевск, 1975. – 140с.
912807
  Никитин Б.П. Первый день, первый год / Б.П. Никитин. – Л, 1978. – 96с.
912808
  Слепакова Н.М. Первый день. / Н.М. Слепакова. – М.-Л., 1967. – 68с.
912809
  Назимова Е.М. Первый день...В.И.Ленин в Петрограде 4 апреля 1917 года / Е.М. Назимова. – Л., 1965. – 80с.
912810
  Березюк Н.М. Первый директор "Ленинки". Владимир Иванович Невский // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-81.
912811
  Гильмиянова Р.А. Первый директор Книжной палаты Башкирии М.В. Амиров // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 59-66. – ISSN 0869-6020
912812
  Барбашов Б.М. Первый директор Международного центра в Дубне. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Д И. Блохинцева / Б.М. Барбашов, А.Н. Сисакян // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 1. – С. 60-64. – ISSN 0869-5873
912813
  Баровский В.В. Первый для русской фауны представитель рода Ichthyurus Westw. (Coleoptera, Cantharididae) / В.В. Баровский
XXIII. – 1922. – 276-279с.
912814
  Дербеденев И.М. Первый днь / И.М. Дербеденев. – Саранск, 1960. – 36с.
912815
  Заляндин С.К. Первый дождь / С.К. Заляндин. – Черкесск, 1957. – 19с.
912816
  Левина Х.М. Первый дождь : стихи / Х.М. Левина; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1963. – 72 с.
912817
  Штрайх С.Я. Первый друг Пушкина / С.Я. Штрайх. – М : федерация, 1930. – 222 с.
912818
  Штрайх С.Я. Первый друг Пушкина / С.Я. Штрайх. – М, 1936. – 48 с.
912819
  Сукиасян Э. Первый журнал в моей жизни // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-3. – ISSN 0869-4915
912820
   Первый запев. – Хабаровск, 1955. – 56с.
912821
  Ген Т. Первый заработок : рассказы / Т. Ген. – Москва : Детская литература, 1984. – 64 с.
912822
   Первый звонок. – М, 1960. – 16с.
912823
  Сорбон Первый звонок. / Сорбон. – М., 1978. – 400с.
912824
  Шуграева В.К. Первый звонок. / В.К. Шуграева. – Элиста, 1982. – 124с.
912825
  Шумилов Ф Е. Первый зодчий Удмуртии / Ф Е. Шумилов. – Ижевск, 1979. – 58 с.
912826
  Большанина М.А. Первый и второй законы термодинамики / М.А. Большанина. – Томск : Издательство Томского университета, 1970. – 142 с.
912827
  Товажнянский Л. Первый и лучший // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 122-125


  Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" ХПИ.
912828
  Мирмухсин М. Первый из двадцати : стихи / М. Мирмухсин. – Ташкент, 1962. – 80 с.
912829
  Маевский В.В. Первый или пятый / В.В. Маевский. – М, 1960. – 176с.
912830
  Ульянов М.Ю. Первый император и его армия // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-38. – ISSN 1681-7559
912831
  Стрелков В.А. Первый иней / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 111с.
912832
   Первый Интеранционал в исторической науке. – Москва, 1968. – 280 с.
912833
  Венедиктов А. Первый Интернационал / А. Венедиктов. – Москва. – 76с.
912834
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
912835
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
912836
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
912837
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
912838
  Молок А.И. Первый Интернационал / А.И. Молок. – М., 1949. – 20с.
912839
   Первый Интернационал. – Москва, 1964. – 582 с.
912840
  Бергер С.Н. Первый Интернационал / С.Н. Бергер. – Ташкент, 1964. – 108с.
912841
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М, 1964. – 176с.
912842
   Первый Интернационал. – Москва, 1965. – 632 с.
912843
  Руденко Б.Т. Первый Интернационал (1864-1872 гг.) / Б.Т. Руденко. – Москва, 1953. – 28с.
912844
   Первый Интернационал в документах. – М, 1933. – 64с.
912845
  Кислица Н.А. Первый Интернационал и борьба К. Маркса и ф. Энгельса за единство и сплоченность международного рабочего движения / Н.А. Кислица. – М., 1965. – 231с.
912846
   Первый Интернационал и Парижская Коммуна. 1871 - 1971 : Документы и материалы. – М : Изд-во полит. лит-ры, 1972. – 694 с.
912847
  Итенберг Б.С. Первый Интернационал и революционная Россия / Б.С. Итенберг. – М., 1964. – 222с.
912848
   Первый историко-революционный. – Л, 1989. – 184с.
912849
  Трегубов С.Н. Первый кабинет научно-судебной экспертизы в России : (История его учреждения и открытие) / С.Н. Трегубов. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Журнал министерства юстиции, 1913, январь
912850
   Первый кластер // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 16-19 : Фото
912851
   Первый Коллоквиум историков СССР и Мексики (Выступления и докл., 18-25 сент. 1988г.) / Коллоквиум, СССР и Мексики(1-й историков, , Москва, , 1988). – М., 1990. – 203с.
912852
  Чалова Е.Р. Первый комплексный научно-справочный атлас Львова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 60-63 : фото. – ISSN 0016-7126
912853
  Перов Е.В. Первый комсомолец / Е.В. Перов. – Ростов -на-Дону, 1957. – 133с.
912854
  Дивногорцев А.Л. Первый конгресс ИФЛА // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 1560-7968
912855
   Первый конгресс Коминтерна. – М, 1986. – 549с.
912856
  Вашенцев С.И. Первый концерт / С.И. Вашенцев. – Москва, 1957. – 48с.
912857
  Борзенко С.А. Первый космонавт / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1969. – 142с.
912858
  Фомкин Б. Первый космонавт // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 55-60. – ISSN 0869-7078
912859
  Титов Г.С. Первый космонавт планеты / Г.С. Титов. – М. : Знание, 1971. – 31с.
912860
   Первый космонавт планеты Земля. – М, 1981. – 301с.
912861
  Иванидзе К. Первый краевой съезд большевистских организаций Кавказа / Иванидзе К. – Тбилиси, 1969. – 84 с.
912862
  Платов В.С. Первый крестьянский Совет / В.С. Платов. – М., 1986. – 93с.
912863
  Кузьмин Н.П. Первый курс / Н.П. Кузьмин. – Л, 1976. – 295с.
912864
   Первый курс основ режиссуры. – М, 1967. – 46с.
912865
  Трофименко В.П. Первый лист / В.П. Трофименко. – М, 1977. – 78с.
912866
  Гудайтис Первый литовский литературный журнал "Вайворикште" (1913-1914) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гудайтис Ляонас-Флерентас Йоно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 23л.
912867
  Пакалка К. Первый литовский словарь ("Dictionarium trium linguarum" К.Ширвидаса (1629) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пакалка К. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
912868
   Первый Литовский Статут 1529 года. – Вильнюс, 1982. – 154с.
912869
  Юртаев Н.В. Первый мандат. / Н.В. Юртаев. – Куйбышев, 1965. – 48с.
912870
  Быкова Е.Л. Первый маршрут / Е.Л. Быкова. – Москва, 1971. – 168с.
912871
  Спешилов А.Н. Первый маршрут Иры Сулимовой / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1964. – 76с.
912872
   Первый международный конкурс артистов балета в Москве. – М, 1969. – 118с.
912873
   Первый международный конкурс пианистов и скрипачей имени П.И. Чайковского. – Москва : Музгиз, 1962. – 32с.
912874
  Быкова С.А. Первый Международный симпозиум по проблемам преподавания японского языка и японоведения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 114-118. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
912875
   Первый международный теориологический конгресс / Международный териологический конгресс. – М., 1974. – 156с.
912876
   Первый международный теориологический конгресс / Международный териологический конгресс. – Москва
Том 2 : М-Я: Рефераты докладов. – 1974. – 382с.
912877
   Первый миг свободы. – М, 1975. – 207с.
912878
  Мухаметшина А. Первый музей ислама в России // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 32-34. – ISSN 0869-8171


  На території Казанського Кремля діє два храми, які доповнили музеями у 2006 р.
912879
  Кертман Л.Е. Первый на Урале / Л.Е. Кертман. – Пермь, 1987. – 234с.
912880
  Ветров И Первый на Хан Тенгри : Путешествия М.Т.Погребецкого / И Ветров. – Москва : Мысль, 1971. – 79с. – (Замечательные географы и путешественники)
912881
  Мирский М.Б. Первый нарком здоровья / М.Б. Мирский. – М., 1974. – 95с.
912882
  Идельчик Х.И. Первый нарком здравоохранения СССР - Г.Н. Каминский, (1895-1938) / Х.И. Идельчик. – М., 1991. – 144с.
912883
  Лебедев А.С. Первый научный труд профессора Н.Ф. Сумцова / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1908. – 11 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества, изд. в честь профессора Н.Ф. Суцова. Т. 18


  На обкл. надпись: Николаю Ивановичу Перову от А.Лебедева (подпись)
912884
  Воронин М.я. Первый номер / М.я. Воронин. – Москва, 1976. – 206с.
912885
  Воронин М.Я. Первый номер / М.Я. Воронин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 75с.
912886
   Первый областной съезд по проблемам семейного и общественного воспитания детей. – Оренбург, 1964. – 75с.
912887
  Чухно А.А. Первый опыт / А.А. Чухно, В.Г. Чепинога // Экон. Сов. Украины., 1967


  Рец. на кн.: Хозяйственная реформа в действии.
912888
  Красильников Н.Д. Первый опыт аналитического предсказания погоды для Ленинграда и его окрестностей до 50 клм. вокруг за 1/2 года вперёд / Н.Д. Красильников. – Л., 1926. – 15с.
912889
  Красильников Н.Д. Первый опыт аналитического предсказания погоды для Ленинграда и его окрестностей до 50 клм. вокруг за 1/2 года вперёд / Н.Д. Красильников. – Л., 1926. – 16с.
912890
  Кан А.С. Первый опыт глобальной истории исторической науки // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 115-121. – ISSN 0130-3864
912891
   Первый опыт датирования сильных голоценовых землетрясений Горного Алтая с использованием длительных древесно-кольцевых хронологий / А.Р. Агатова, Р.К. Непоп, В.В. Баринов, А.Н. Назаров, В.С. Мыглан // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1344-1355 : рис. – Библиогр.: с. 1354-1355. – ISSN 0016-7886
912892
   Первый опыт организации и работы школ с производственным обучением. – М, 1960. – 128с.
912893
  Адибеков Г.М. Первый опыт совместной российско-японской публикации исторических документов. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.133-137. – ISSN 0042-8779
912894
  Игитханян Е.Д. Первый опыт становления интернационализма в международных отношениях / Е.Д. Игитханян. – М., 1969. – 28с.
912895
   Первый опыт эндоваскулярного лечения посттравматических ложных аневризм ветвей дуги аорты / С.В. Верещагин, Д М.М. Ахмад, В.М. Кучер, В.И. Чубко, Д.А. Дзюба // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 64-70. – ISSN 2304-9359
912896
  Вятский А. Первый орден / А. Вятский. – Куйбышев, 1967. – 96с.
912897
  Герасимов В.Л. Первый орден Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.46-47. – ISSN 0321-0626
912898
  Маликов Э. Первый оркестр : стихи / Э. Маликов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 64 с.
912899
  СоколовскийА.А Первый особого назначения / СоколовскийА.А. – М., 1962. – 333с.
912900
  Соколовский А. Первый особого назначения / А. Соколовский. – Москва, 1969. – 208с.
912901
  Чичкина Светлана Первый отель сети WEL Hotels&Resorts откроется в июне : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 66
912902
  Сенин В.Т. Первый отчетчик / В.Т. Сенин. – Л., 1978. – 68с.
912903
  Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – Л, 1950. – 92с.
912904
  Вейнберг П. Первый памятник русскому актеру : Открытие памятника М.С. Щепкину, в городе Судже, 9 мая 1895 г. Новые материалы для биографии М.С. Щепкина, 1895. – [68] с. – Отд. оттиск
912905
  Сметанина Анна Первый патрон : Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 24-39 : Фото
912906
  Курбанов Афат Мамед оглы Первый педагогический институт Азербайджана / Курбанов Афат Мамед оглы; Азербайджанский педагогический институт. – Баку, 1981. – 235с.
912907
  Парпара А.А. Первый перевал / А.А. Парпара. – М., 1973. – 63с.
912908
  Федоров В.А. Первый период революционного движения в России. (1825-1861 г.) / В.А. Федоров. – М., 1957. – 40с.
912909
  Свичанская М.Д. Первый период Советской власти в Одессе (октябрь 1917 г. -- март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Свичанская М. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 16л.
912910
  Москвин Г.В. Первый период творчества М.Ю. Лермонтова (рання лирика) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 107-115. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
912911
  Розанов С.К. Первый планшет / С.К. Розанов. – Саратов, 1958. – 211с.
912912
   Первый пленум Комитета по химизации нар. хоз. при Совете Народных Комисаров СССР. – М, 1928. – 23с.
912913
   Первый пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР. – Ленинград, 1930. – 352 с.
912914
  Пантелеев Л. Первый подвиг. / Л. Пантелеев. – Петрозаводск, 1946. – 115с.
912915
  Пантелеев Л. Первый подвиг. / Л. Пантелеев. – М., 1962. – 176с.
912916
  Пантелеев Л. Первый подвиг: Рассказы. / Л. Пантелеев. – К., 1985. – 128с.
912917
  Мухамадиев Р.С. Первый подснежник : повести и рассказы / Р.С. Мухамадиев. – Москва : Советская Россия, 1990. – 315 с.
912918
  Ермаков Дмитрий Первый полет гиганта : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 24 : Фото
912919
   Первый полет человека в космос. – М, 1961. – 344с.
912920
  Колесников Л.П. Первый полет. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1963. – 35с.
912921
  Сахнин А Я Первый помощник / А Я Сахнин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 63 с.
912922
  Горошко Г. Первый посол Индии в СССР // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.60-64. – ISSN 0321-5075


  [Госпожа Виджаи Лакшми Пандит - первый посол Индии в Советском Союзе (1947-1949 гг.]
912923
  Войскунский Е.Л. Первый поход : повести / Е.Л. Войскунский. – Москва : Военное издательство, 1956. – 106, [4] с.
912924
  Успенский В.Д. Первый поход. / В.Д. Успенский. – М, 1956. – 48с.
912925
  Петкевич И. Первый поцелуй // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 6-18. – ISSN 0321-1878
912926
  Якубчак А.В. Первый поэтический сборник Д.И. Кленовского // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 42-44
912927
  Егорова О.В. Первый православный храм в Гаване / О.В. Егорова, А.Н. Моисеев // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 219-222. – ISSN 0130-3864
912928
  Кислинская Е. Первый правый после Пиночета // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 5 (123). – С. 42-43
912929
  Зубов Н.И. Первый председатель Малого Совнаркома / Н.И. Зубов. – М., 1975. – 239с.
912930
  Волков П.П. Первый председатель Петроградской ЧК. : Жизнь и деятельность М.С. Урицкого / П.П. Волков, Л.Н. Гаврилов. – Ленинград, 1968. – 16 с.
912931
  Тарасов О.Ю. Первый президент / О.Ю. Тарасов. – Кишинев, 1982. – 247с.
912932
  Мгалоблишвили Л.И. Первый президент академии наук Грузии, всемирно известный математик и механик – академик Н.И. Мусхелишвили // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 2. – С. 56-70. – ISSN 1813-100X


  Дана краткая характеристика жизни и деятельности академика Н.И. Мусхелишвили, его роли в развитии науки в Грузии, формировании широко известной грузинской математической школы и др.
912933
  Выскварко С.А. Первый президент Чехословацкой Республики Т. Г. Масарик о революционных событиях 1917 года в России // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 300-309. – (Історія ; Вип. 25)
912934
  Хохлов А.Н. Первый преподаватель русского языка в Пекине А.Ф. Попов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 76-87. – ISSN 0042-8779
912935
  Мирнев В.Н. Первый приезд / В.Н. Мирнев. – Москва, 1977. – 408с.
912936
  Михайлов М.И. Первый программный документ научного коммунизма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 63с.
912937
  Зайцев Б.П. Первый профессор Богопознания и христианского учения Харьковского университета, протоирей Афанасий Могилевский / Б.П. Зайцев, Б.К. Мигаль // Віра і розум : Богословсько-філософський журнал. – Харків, 2002. – № 3. – С.272-277
912938
  Зиновьев И.А. Первый профессор госпитальной терапевтической клиники Московского университета И.В.Варвинский и руководимая им клиника в 40-е - 70-е годы XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Зиновьев И.А. ; 2-й Моск. гос. мед. ин-т. – Москва, 1954. – 16 с.
912939
  Соломко И. Первый прошел // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 7 (444 ). – С. 18-21


  За прошедший год Виктор Янукович выстроил под себя вертикаль власти, но это не помогло ему начать масштабное реформирование страны
912940
  Никольский М.С. Первый прямой метод Л.С. Понтрягина в дифферециальных играх / М.С. Никольский. – М, 1984. – 64с.
912941
   Первый пятилетний план развития народного хозяйства Китайской Народной Республики. – Пекин, 1955. – 238с.
912942
   Первый пятилетний план развития народного хозяйства Чехословакии. – М, 1950. – 204с.
912943
   Первый рабочий Симпозиум по вопросам применения количественных методов и использования вычислительной техники в исследованиях по истории научно-технического прогресса. – К, 1966. – 46с.
912944
  Троицкий Л.В. Первый радиоприемник / Л.В. Троицкий. – Москва : ДОСААФ, 1956. – 16 с.
912945
  Лебедева В.А. Первый раз в первый класс / В.А. Лебедева, Л.П. Митюшкина. – М., 1960. – 36с.
912946
   Первый раз по-русски. – Львов, 1966. – 234с.
912947
   Первый раз по-русски. – К, 1970. – 133с.
912948
   Первый раз по-русски : анатомия, ботаника, зоология : учеб. пос. по рус. яз. для студ.-иностр. обуч. на подгот. ф-тах / Г.И. Макарова, М.В. Максимова, И.Н. Мельниченко, М.В. Покащевская, Т.Д. Ковалева; Г.И. Макарова и др. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов : Львовский университет, 1966. – 117 с.
912949
   Первый раз по-русски : арифметика, алгебра, черчение : учеб. пос. по рус. яз. для студ.-иностр. обуч. на подгот. ф-тах / Г.И. Макарова, Л.Н. Бойко, М.В. Максимова, О.А. Отрощенко, М.В. Покащевская, Т.Д. Ковалева; Г.И. Макарова и др. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов : Львовский университет, 1966. – 123 с.
912950
   Первый раз по-русски : химия; физика : учеб. пос. по рус. яз. для студ.-иностр. обуч. на подгот. ф-тах / Г.И. Макарова, М.В. Максимова, И.Н. Мельниченко, М.В. Покащевская, Т.Д. Ковалева; Г.И. Макарова и др. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов : Львовский университет, 1966. – 99 с.
912951
  Макарова И Г. и др. Первый раз по-русски: учусь конспектировать / И Г. и др. Макарова. – К.
Том 1. – 1972. – 101с.
912952
  Макарова И Г. и др. Первый раз по-русски: учусь конспектировать / И Г. и др. Макарова. – К.
Том 2. – 1973. – 84с.
912953
  Галахова Г.А. Первый раз прощается / Г.А. Галахова. – Ленинград, 1977. – 295с.
912954
  Кейзаров А.С. Первый разведвзвод / А.С. Кейзаров. – Минск, 1969. – 93с.
912955
   Первый рассказ. – Челябинск, 1968. – 154с.
912956
   Первый рассказ. – Челябинск, 1970. – 161с.
912957
  Енгибарян Л.Г. Первый раунд / Л.Г. Енгибарян. – Ереван, 1971. – 38с.
912958
  Смолина В.В. Первый ребенок в семье / В.В. Смолина. – М., 1966. – 107с.
912959
  Лемешев Константин Первый ревком Чукотки. Как мы считали и лечили оленей : дикое оленеводство // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 78-91 : Фото
912960
   Первый рейс. – М, 1931. – 76с.
912961
  Лопухов П.М. Первый рейс / П.М. Лопухов. – Саратов, 1952. – 56с.
912962
  Утков В.Г. Первый рекорд. / В.Г. Утков. – М.-Л., 1949. – 52с.
912963
  Утков В.Г. Первый рекорд. / В.Г. Утков. – 2-е изд. – М., 1950. – 64с.
912964
   Первый ректор БГУ Владимир Иванович Пичета : из научного наследия / Белорус. гос. ун-т, Фундамент. б-ка ; [cост.: Е.В. Кинчикова, М.Я. Курейчик ; под общ. ред. П.М. Лапо]. – Минск : БГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Cистем. требования: Windows 2000/XP, AcrobatReader.- Загл. с обл. диска
912965
  Мгалоблишвили Л.И. Первый ректор Тбилисского университета, выдающийся ученый, известный химик- член-корреспондент АН СССР П.Г. Меликишвили // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 10. – С. 53-61. – ISSN 1813-100X
912966
  Абрамов М.А. Первый рубеж : стихи / М.А. Абрамов. – Кострома : Книжное издательство, 1959. – 52 с. : ил., портр.
912967
  Шурмак Г.М. Первый рубеж. / Г.М. Шурмак. – К, 1975. – 59с.
912968
  Карцев Дмитрий Первый русский олигарх // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 26 (5104). – С. 36-38. – ISSN 0131-0097


  Олександр Меншиков - фаворит Петра І.
912969
  Сайкин О.А. Первый русский переводчик "Капитала". / О.А. Сайкин. – М., 1983. – 173с.
912970
  Полонский Д.Г. Первый русский печатный письмовник и его роль в формировании эпистолярной культуры Нового времени // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 244-260. – ISBN 978-617-689-046-1
912971
  Степанищев С.С. Первый русский революционер-демократ. / С.С. Степанищев. – Л., 1962. – 66с.
912972
  Шадури В.С. Первый русский роман о Кавказе / В.С. Шадури. – Тбилиси, 1947. – 102 с.
912973
  Вигасин А.А. Первый русский санскритолог Павел Петров (1814-1875) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 64-74. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
912974
  Лурье А. Первый русско-итальянский словарь / сост. А. Лурье. – Paris : Garnier Freres Libraires editeurs, 1910. – 378 с.
912975
  Яковлева П.Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. / П.Т. Яковлева. – М., 1958. – 236с.
912976
  Середа Г.А. Первый салют Родины / Г.А. Середа. – Саранск, 1989. – 159с.
912977
  Доронин И.И. Первый сбор / И.И. Доронин. – М.-Л., 1927. – 256 с.
912978
   Первый сбор. – Ашхабад, 1952. – 127 с.
912979
   Первый семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы. – М, 1968. – 29с.
912980
  Царева Н. Первый сибирский импрессионист // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Художник Андрій Осипович Нікулин
912981
  Бердышев Г.Д. Первый сибирский профессор ботаники Коржинский / Г.Д. Бердышев, В.Н. Сипливинский; Академия наук СССР Томский университет им.В.В.Куйбышева. – Новосибрск, 1961. – 88с.
912982
  Бердышев Г.Д. Первый сибирский профессор ботаники Коржинский / Г.Д. Бердышев, В.Н. Сипливинский. – Новосибирск, 1961. – 88с.
912983
   Первый симпозиум по экологической биохимии рыб. – Ярославль, 1987. – 240с.
912984
  Дубровин Г. Первый след / Г. Дубровин. – Фрунзе, 1963. – 42с.
912985
  Посканный И.М. Первый след / И.М. Посканный. – Брянск, 1964. – 48с.
912986
  Котенко И.М. Первый след. / И.М. Котенко. – М, 1956. – 190с.
912987
  Финн К.Я. Первый снег / К.Я. Финн. – М, 1939. – 47с.
912988
  Табачников Х.Х. Первый снег / Х.Х. Табачников. – Киев, 1939. – 54 с.
912989
  Ли Первый снег / Ли, Чон-Мин. – Пхеньян, 1953. – 149с.
912990
  Удалов А.А. Первый снег / А.А. Удалов. – Ташкент, 1956. – 100с.
912991
  Бурьян Б.И. Первый снег / Б.И. Бурьян. – Минск, 1957. – 286с.
912992
  Железнов Б.Л. Первый снег / Б.Л. Железнов. – Казань, 1958. – 116с.
912993
  Сидоренко Н Первый снег / Н Сидоренко. – Москва, 1958. – 32с.
912994
  Бурьян Б.И. Первый снег / Б.И. Бурьян. – 2-е изд. – Минск, 1962. – 302с.
912995
  Галанов Ц. Первый снег : повести / Ц. Галанов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 144 с.
912996
  Ромашов А.П. Первый снег / А.П. Ромашов. – Пермь, 1965. – 123с.
912997
  Старцев П.Н. Первый снег / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1973. – 272с.
912998
  Галанов Ц. Первый снег : повести / Ц. Галанов; пер. с бурят. – Улан-Уде : Бурятское кн. изд-вю, 1977. – 375 с.
912999
  Костров В.А. Первый снег. / В.А. Костров. – М., 1963. – 75с.
913000
   Первый совет рабочих депутатов. – Иваново-Вознесенск, 1965. – 94с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,