Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
912001
  Гопченко Є.Д. Особливости застосування редукційних формул максимального стоку річок / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кічук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 37-42. – ISSN 2306-5680
912002
  Воробей О. Особливості "поетизованих" п"єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30-50-х років XX ст.


  У 30-х роках ХХ ст. в китайській драматургії з"являється нове ім"я - Цао Юй, який під впливом західноєвропейських літературних течій (в першу чергу, реалізму) та на основі китайського літературного спадку створює нову драматичну форму - "поетизовані" ...
912003
  Волинець Ю. Особливості (творення) образу Богдана Хмельницького в історичній прозі Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 260-266. – ISBN 978-966-793-136-3
912004
  Пічахчи О.В. Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-357


  У статті розглянуто особливості абревіатур та акронімів новогрецької мови на матеріалі публіцистичних текстів. Аналізуються синтаксичні та семантичні типи абревіатур, а також етапи їх формування. В статье рассмотрены особенности аббревиатур и ...
912005
  Мироненко П. Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 234-245
912006
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості автоматизованого формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-експерт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 192-197


  У статті розглянуто лексичні засоби опису компонентів знань про навколишній світ. Наведено класифікаційну схему знань про навколишній світ (предметну галузь), які залучаються при машинному перекладі. Запропоновано засоби автоматизованого формування ...
912007
  Лебідь-Гребенюк Особливості авторської манери в "Журналі" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 113-118
912008
  Коваленко Ю. Особливості агараних реформ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 72-79 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
912009
  Литвин О. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 78-81. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
912010
  Мосаєв Ю.В. Особливості адаптації друкованих засобів масової інформації до електронного медіапростору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
912011
  Ярошенко О.Д. Особливості адаптації кримінального законодавства України до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи щодо криміналізації "активного підкупу" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 300-303


  Статтю присвячено проблемам кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності. Проаналізовано окремі положення нового антикорупційного законодавства. Висловлено авторську позицію щодо їх юридичної досконалості й відповідності ...
912012
  Фролов Ю.М. Особливості адміністративних правовідносин у сфері вищої освіти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 87-95. – ISSN 2306-9082


  Визначено зміст і специфіку адміністративно-правових відносин. З"ясовано особливості адміністративних відносин у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів, встановлено місце адміністративно-правових норм у загальній системі правового ...
912013
  Заблодська І.В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Гуджан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
912014
  Літошенко О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 63-67. – ISSN 2307-8049
912015
  Махиня Н.В. Особливості академічної мобільності студентів німецьких ВНЗ в умовах євроінтеграції // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 222-228
912016
  Підкуркова І.В. Особливості академічної мобільності українських вищих навчальних закладів (на прикладі Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого) // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 261-266
912017
  Зайцева О.А. Особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 75-84. – ISSN 2226-4078


  "...У статті ставиться задача розглянути особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність, зокрема представлено співвідношення між академічною мотивацією і метакогнітивною активністю."
912018
  Кравченко А.О. Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови із використанням чатів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 325-330


  Стаття присвячена питанню активізації пізнавальної діяльності студентів на занятті іноземної мови засобами інформаційних технологій. Проаналізовано поняття чату, його типи, представлено алгоритм побудови заняття із використанням можливостей чату
912019
  Кочетков В.М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи / В.М. Кочетков, А.О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 29-32
912020
  Голубенко П.В. Особливості американсько-азіатського літературознавства / П.В. Голубенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 39-43. – ISBN 978-966-921-000-5
912021
  Ярошевська О.В. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства / О.В. Ярошевська, А.О. Світла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 232-242. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
912022
  Дудікова Л. Особливості англійського медичного сленгу та ознайомлення з ним студентів вищих медичних навчальних закладів як засіб мотивування до вивчення іноземної мови. / Л. Дудікова, А. Марлова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 22-27. – ISSN 2308-4634
912023
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
912024
  Гринько Т.В. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 117-122. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
912025
  Матусова О.М. Особливості антикризової політики Китаю в умоваї світової фінансової кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 222-234. – ISSN 2221-5719
912026
  Потапенко Я. Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької війни 1941-1945 років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 289-293. – ISBN 978-966-308-311-5
912027
  Гоцалюк А.А. Особливості античної неотрадиції в моді // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 146-151. – ISSN 2225-7586
912028
  Бабак Б.Г. Особливості арабської етноментальності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 69-72


  Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження арабської етноментальності в її зв"язку з релігією, етнічною психологією та історичним розвитком арабомовного соціуму. Статья посвящена актуальным проблемам исследования арабской этноментальности в ...
912029
  Мільченко О. Особливості арбітражного розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 12. – С. 55-57. – ISSN 1608-6422
912030
  Ісаєва Н Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повісті Фан Фан "Краєвид") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-175. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено аналізу особливостей архітектоніки повісті сучасної китайської письменниці Фан Фан "Краєвид. Приділено увагу концептуальним засадам неореалізму, зокрема положенню про "повернення до первинних основ буття" та "нульовий ступінь письма". ...
912031
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 281-294 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
912032
  Тромса Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації середньоповерхової житлової забудови підвищеної щільності / Є.В. Тромса, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 541-545 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
912033
  Мех Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації університетських медіатек / Є.В. Мех, Н.Ю. Авдєєва, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 93-94


  Думки та шляхи щодо організації медіатеки в бібліотеках.
912034
  Павлова А.В. Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 162-171 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
912035
  Жигірь В. Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 11-14. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито зміст та специфіку асистентської практики магістрантів педагогічних спеціальностей. Розглянуто особливості організації та проведення асистентської практики як складової професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних ...
912036
  Власюк Г.В. Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
912037
  Рудик О.О. Особливості аудиту амортизації необоротних активів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 445-447. – ISBN 978-617-7069-02-6
912038
  Свідерський Д. Особливості аудиту малих підприємств за міжнародними стандартами аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
912039
  Ревенко М.І. Особливості афіксації іменників китайської мови / М.І. Ревенко, Т.С. Заболотних // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 525-529. – ISBN 966-581-481-8
912040
  Шевченко Т.В. Особливості афористики Павла Загребельного // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 211-216
912041
  Мартиненко В.П. Особливості банківської кризи в Україн / В.П. Мартиненко, Т.І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 10-13


  Розглядаються причини виникнення банківських криз, висвітлюється специфіка вітчизняної банківської кризи, визначається вплив на кредитування економіки, пропонуються шляхи виходу з кризи.
912042
  Мегела І.П. Особливості бібліографічного наративу в романі Данієля Кельмана "Обмірювання світу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 132-141
912043
  Шевцова В. Особливості бібліонімів поезій Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 375-384. – ISBN 978-966-2248-90-6
912044
  Будкін В. Особливості бізнес-середовища країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 17-22
912045
   Особливості біохімічного складу плодів кизильнику і горобинокизильнику / Г.Т. Гревцова, В.М. Меженський, Л.О. Меженська, І.С. Михайлова, М.С. Кубінський // Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 174-178. – ISBN 978-966-306-165-3


  Визначено та проаналізовано біохімічний склад плодів 29 таксонів родів Cotjneaster Medik, Sorbocotoneaster Pojark
912046
  Долженко М.О. Особливості больового синдрому при політравмі у геронтологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Долженко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
912047
  Борисюк О.В. Особливості боргової безпеки України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 41-44. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
912048
  Щербаков Я. Особливості буддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 203-209. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто вплив буддизму на генезу Цзацзюй як жанру, на фабулу Юаньської драми, розглянуто символіку північного буддизму і її відображення в драмі Цзацзюй. Акцентовано увагу на проблемі конфлікту абсолютного та буденного, проілюстворано на прикладах ...
912049
  Бортников Є.Г. Особливості будови верхньопліоцен-нижньо-плейстоценових алювіальних відкладів Північного Приазов"я / Є.Г. Бортников, Л.М. Якушин // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 109-111. – Бібліогр.: 3 назв.
912050
  Кобренюк Т.М. Особливості будови і функціонування центральної нервової системи та основні причини його розладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 9-16. – Бібліогр.: 10 назв.
912051
  Дмитренко А.В. Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 104-108


  Проаналізовано нормативні акти та праці вітчизняних науковців з обліку власного капіталу спільних підприємств, запропоновано порядок перерахунку внесків до статутного капіталу.
912052
  Демченко Т. Особливості бухгалтерського обліку і оцінки оборотних активів на фармацевтичних промислових підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
912053
  Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26
912054
  Бульдович П.В. Особливості бюджетів соціального і політичного часу // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 63-66. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
912055
  Медвідь Л.Г. Особливості бюджетування у цукровому виробництві / Л.Г. Медвідь, Л.П. Рибакова // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
912056
  Медвідь Л. Особливості велотуризму та його інфраструктури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 162-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
912057
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації концепту "мораль" у французьких фразеологізмах з топокомпонентом // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 134-139


  Статтю присвячено проблемі вербалізації універсального концепту "мораль" у французьких фразеологізмах з топонімами, позначенню ролі топоніма для виявлення етнокультурних та універсальних особливостей національної концептосфери народу – носія даної ...
912058
  Бєссонова О.Л. Особливості вербалізації концепту зовнішність в англійській мові / О.Л. Бєссонова, А.Н. Кобзорева // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С.5-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 15-17; 24 поз. – ISSN 2075-4205
912059
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
912060
  Червоткіна І. Особливості верлібру Тараса Мельничука (на матеріалі збірки Тараса Мельничука "Князь Роси", 1990) // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 247-254
912061
  Гуцуляк М. Особливості версифікації Кирила Транквіліона-Ставровецького // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 168-184
912062
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 469-472. – ISBN 966-7890-03-1
912063
  Атаманенко Н.П. Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 106-112


  У статті розглядається динаміка розвитку розмовної французької мови Алжиру. Увагу зосереджено на особливостях системи дієслівних часів, яка характеризується відхиленням від норм французької граматики, але не виходить за ії межі. Розмовна французька ...
912064
  Терещенко Т.М. Особливості вживання жестових компонентів у мовних жанрах сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 311-317


  Стаття присвячена детальному аналізу репрезентації мімічних та жестових компонентів комунікації в мовних жанрах сучасної турецької мови, який дав можливість зробити висновки про зміни характеру жестикуляції в залежності від мовних жанрів, що пов"язано ...
912065
  Кушнір Н. Особливості вживання непрямих мовних актів у комунікативній ситуації "освідчення в коханні" (на матеріалі сучасної російської прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 151-154
912066
  Коломийська І.А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у фемінному мовленні (на матеріалі німецькомовних газетних статей щотижневого видання "Die Zeit") // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 159-161. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
912067
  Сливка Т.О. Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
912068
  Венгер В. Особливості взаємодії економічної політики держави та ринкової економіки: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 71-83. – ISSN 1993-0259
912069
  Ібрагімов Е.Е. Особливості взаємодії науки і бізнесу на сучасному етапі // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 55-58. – ISBN 978-966-599-550-0
912070
  Волосатих О. Особливості взаємодії суб"єктів політики зайнятості в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 8-13. – ISSN 1728-9343
912071
  Гречаник М.І. Особливості взаємоз"вязку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 224-232. – ISSN 2072-1692
912072
  Степаненко Л.В. Особливості взаємозв"язку особистісних емоційних рис студентів із вибором стратегій поведінки в невизначених ситуаціях // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 303-312. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  "...У статті розглянуто проблему копінг-стратегії поведінки особистості. Проаналізовано погляди вчених на зміст та відмінності копінг-стратегій поведінки особистості. Представлено результати експериментального дослідження пріоритетів студентів у ...
912073
  Калашнікова Л.В. Особливості вивчення безпеки життєдіяльності як соціального явища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-79. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
912074
  Стриж О.М. Особливості вивчення соціального часу в соціології: структура, властивості та класифікація // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 144-146. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
912075
  Долинська М. Особливості видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину за заповітом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
912076
  Кір"ян Б. Особливості визнання права власності за набувальною давністю на нерухоме майно // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 308-310
912077
  Хосровлу Ф.І. Особливості визнання судом умов мирової угоди в процесі виконання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 373-375. – ISBN 978-617-673-442-0
912078
  Роллер В. Особливості визначення кібероборони у Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 312-313
912079
  Цирфа Ю. Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 26-27
912080
  Бабак А.В. Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 51-64. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
912081
  Вовк О.П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 162-165. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
912082
  Немлій Л.С. Особливості викладання дисципліни "іноземна мова за професійним спрамуванням" у вищому навчальному закладі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 86
912083
  Пермінова А.В. Особливості викладання дисципліни "конфліктологія" для майбутніх менеджерів освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 257-265. – ISSN 2074-8922


  "Розкрито питання викладання дисципліни конфліктології для майбутніх менеджерів освіти. Охарактеризовано особливості викладання дисципліни, а саме: необхідність ознайомлення майбутніх менеджерів освіти з еволюцією наукових поглядів на конфліктологію та ...
912084
  Бондаренко О.В. Особливості викладання ділової іноземної (англійської) мови фахівцям-економістам // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 215-217. – ISBN 966-594-420-7
912085
  Харченко Ю.В. Особливості викладання курсу біохімії студентам-біологам СумДПУ імені А.С.Макаренка // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 313-317. – ISSN 2413-1571
912086
  Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 61-65. – ISSN 2413-3094


  "У статті йдеться про особливості викладання літератури студентам спеціальності «Видавнича справа та редагування», зокрема про вивчення психології творчості в рамках курсів української та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є ...
912087
  Меджитова Л. Особливості викладання основ програмування в контексті формування базових знань напряму підготовки " інформатика" / Л. Меджитова, Ф. Шкарбан // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 27-35. – ISSN 1682-2366
912088
  Васильєва І.Г. Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 123-131. – ISSN 2074-8922


  "Розглядаються особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі, коли найважливішим напрямом реформ, що відбуваються в країні, є формування в громадянах переконання в абсолютній цінності права, у його універсальному характері. ...
912089
   Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, Х.В. Погорецька, К.М. Дуда, Л.О. Пацкань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 98-100. – ISSN 1681-2751


  У статті подано особливості методики викладання розділу "Періодонтит" у курсі "Терапевтична стоматологія" студентам, які навчаються на стоматологічному факультеті, з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи навчання. Стаття розкриває проблему ...
912090
  Ботузова Ю.В. Особливості використання STEM-технологій в навчанні математики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 3-8. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  Стаття присвячена сучасному напряму в освіті, який має назву STE M. Здійснено короткий огляд нормативно-правових документів, які спрямовані на активне впровадження STEM-освіти в Україні. Зокрема, це план заходів щодо впровадження STEM-освіти ...
912091
  Гонсалєс-Муніс Особливості використання власних назв в поезії Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 133-138. – ISSN 2313-500Х
912092
  Муріна С.В. Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 269-276
912093
  Товбич В.В. Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю / В.В. Товбич, Чжан Синь Му // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 230-236. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
912094
  Жорова Є.Р. Особливості використання зарубіжних моделей діагностики ймовірності банкрутства в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 45-55


  Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства підприємницької та іншої діяльності, В Україні, де протягом багатьох дисятиріч панувала позаринкова система господарювання, що виключала ...
912095
  Барабаш Н. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 112-116
912096
  Кожухівська Р.Б. Особливості використання Інтернет- послуг споживачами туристичних продуктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
912097
  Коваль І.Ф. Особливості використання колективної торговельної марки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 116-120
912098
  Зєлєнкова М.В. Особливості використання комп"ютерних версій опитувальників особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто результати порівняльних обстежень за допомогою комп"ютерного та бланкового опитувальників. Встановлено зміни у показниках надійності, валідності та результатах обох версій опитувальника. Надано практичні рекомендації до використання ...
912099
  Усенко К. Особливості використання маніпуляційних засобів під час передвиборної кампанії В. Путіна у 2012 році // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 117-118
912100
  Шестаковський О.П. Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлення до іноетнічних груп // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.17-28. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито особливості, принципи та обмеження використання масових опитувань при дослідженні ставлення до іноетнічних груп. Особливості структуровані на кількох рівнях. Теоретичний рівень побудовано навколо поняття етнічної установки і його ...
912101
  Хлюпин О.А. Особливості використання медіа об"єктів у історичному середовищі міста / О.А. Хлюпин, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
912102
  Лазаренко С.В. Особливості використання мобільних додатків GOOGLE та "MOBILE LEARNING CLASS" для самостійного оволодіння курсантами англомовною лексико-граматичною компетентністю в читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 27-33. – ISSN 1817-8510


  "Розглянуто питання впровадження в освітній процес безкоштовних мобільних додатків, які сприятимуть самостійному оволодінню курсантами англомовною лексикограматичною компетентністю в читанні. Досліджено проблему поетапного налаштування мобільних ...
912103
  Євтушенко Ю.О. Особливості використання модульної технології навчання студентів вищих медичних закладів освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 35-42. – ISSN 2227-2747
912104
  Левицька Г.Н. Особливості використання мультимедійних технологій навчання в сучасній освіті // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 177-182. – ISSN 2309-7647
912105
  Татомир І. Особливості використання освітніх онлайн-платформ для корпоративного рекрутування талантів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С.10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 01
912106
  Вавіліна С.Г. Особливості використання піар-текстів для формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510


  "Розглянуто питання навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піартекстів. Зокрема, обгрунтовано актуальність такого навчання в контексті сучасних тенденцій на журналістському ринку праці та розкрито ...
912107
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 178-201
912108
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
912109
  Медведєва О. Особливості використання політичної карикатури на прикладі Сильвіо Берлусконі та Барака Обами // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 109-111
912110
  Волянська Я.Б. Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних заходів / Я.Б. Волянська, С.М. Волянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
912111
  Шехавцов Р.М. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 85-90. – ISBN 978-617-616-074-8
912112
  Тирон І.В. Особливості використання синтаксичних засобів експресії у веб-коментарях (на матеріалі британських он-лайн газет) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 168-172
912113
  Виноградова А. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 8-11
912114
  Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо порушень законодавства про захист рослин // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
912115
  Кузьмін П.В. Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 209-213
912116
  Матвійчук М.В. Особливості використання фразеологізмів зі словами "вогонь" та "вода" у турецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 105-112. – ISSN 2521-1218
912117
  Матусевич К.М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
912118
  Єлісєєва О.К. Особливості виплат працівникам в Україні та Європі: порівняльний аспект / О.К. Єлісєєва, Н.В. Різченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-966-981-013-7
912119
  Маєвська Л. Особливості вираження взаєморозуміння в німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 172-175
912120
  Бутирський А Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
912121
  Можарівська І.А. Особливості вирощування Silphium perfoliatum L.в умовах радіоактивного забруднення Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 153-158 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
912122
  Вдовенко С.А. Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
912123
  Гаврилова Я. Особливості висвітлення діяльності "нової" поліції на сторінках інтернет-версії видання "Вгору" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Здійснено жанрово-тематичний аналіз публікацій, присвячених діяльності реформованої поліції. Акцентовано увагу на розгляді факторів формування громадської довіри/недовіри до «нової» поліції у журналістських текстах. У науковій розвідці встановлено, що ...
912124
  Філоненко Г. Особливості виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 93-96
912125
  Карамушка Л.М. Особливості вияву організаційних конфліктів упрофесійно-технічних навчальних закладах / Л.М. Карамушка, О.Б. Радченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
912126
  Цюра В. Особливості відносин представництва у виконавчому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 50-56
912127
  Шума Л.В. Особливості відображення автостереотипу українця в українському фольклорі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 132-138


  У статті розглянуто автостереотип українця в українському фольклорі на матеріалі народних легенд та паремій зі збірників XIX – XX ст. Проаналізовано тексти, в яких відображені уявлення українців про свою етнічну спільноту. Досліджено сюжетну парадигму ...
912128
  Жураковська І. Особливості відображення в обліку прав користування об"єктами інтелектуальної власності // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 51-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
912129
  Юрченко О.А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 62-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
912130
  Вєрємєєва М. Особливості відображення омонімії в сучасному англомовному дискурсі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 10-15. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
912131
  Мосаєв Ю.В. Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 108-115. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі відображення соціально-економічних проблем сучасності в українських ділових засобах масової інформації. У статті розглянуто процес функціонування в Україні ділових засобів масової інформації та процес їх соціальної ...
912132
  Гончарук О. Особливості відповідальності держави за дії посадових осіб: історико-концептуальний опис // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-79


  Стаття присвячена проблемі відповідальності держави за дії її посадових осіб та належності такої відповідальності до однієї з двох основних підсистем права: публічного права чи приватного права.
912133
  Плющ Б.О. Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 65-70
912134
  Борисова О.В. Особливості відтворення метафори в українському перекладі роману Ф.С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 17-22


  У статті розглядаються особливості перекладу метафори в художньому тексті, визначаються найбільш частотні способи перекладу кожного виду метафори. В данной статье рассматриваются особенности перевода метафор в художественном тексте, определяются ...
912135
  Гаврилюк Х. Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 117-123. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена проблемі перекладу реалій різної семантичної приналежності німецькою мовою. На основі німецькомовних перекладів "Енеїди" І. Котляревського, "Лісової пісні" Лесі Українки та частини збірки "Три строфи" Д. Павличка, здійснених І. ...
912136
  Полохова Н.В. Особливості відтворення психології характерів у прозі О. Гончара та Є. Гуцала 60-70-х років ХХ ст. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 179-184
912137
  Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 341-347


  У статті розглядаються особливості перекладу ремарок у драмі Ф.Г.Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі та взаємовплив "письмової драми" та театру. В статье рассматриваются особенности перевода ремарок в драме Ф.Г.Лорки "Кровавая свадьба" на ...
912138
  Ангерчік Є. Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 14-20


  У статті розглядаються лексичні елементи розмовно-побутового стилю, а саме діалектизми, у творах Василя Стефаника та труднощі їх відтворення в англійському перекладі. В статье рассматриваются лексические элементы разговорно-бытового стиля, а ...
912139
  Боровинський І.М. Особливості відтворення романтичної образної складової у перекладі А. Онишком "Країни сновидінь" Е. По // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 87-91
912140
  Матюша П. Особливості відтворення стилю поезії П. Верлена українською мовою (на прикладі сонета "Три роки потому" в авторському перекладі) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 104-109


  У статті розглядаються стилістичні аспекти сонета Поля Верлена в оригіналі та в авторському перекладі українською мовою, обгрунтовується необхідність виокремлення опорних точок для поетичного перекладу. В статье рассматриваются стилистические аспекты ...
912141
  Лопушанська О.М. Особливості відтворення структурно-конотативних реалій у німецьких перекладах Вільгельма Горошовського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214.


  Об"єктом дослідження є українські літературні джерела в перекладах В. Горошковського, предметом - структурно-конотативні реалії оригінальних та перекладних творів. Матеріалом розвідки служать тексти українських першоджерел та їх німецькомовні переклади ...
912142
  Бабенко А. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному секторі України / А. Бабенко, О. Васильева // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
912143
  Шум О. Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 221-231. – ISBN 966-7773-70-1
912144
  Олексин О. Особливості відтворення Шекспірової гри у перекладах Ірини Стешенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 165-170. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
912145
  Ярема А.Г. Особливості відшкодування збитків, завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями Європейського суду з прав людини / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 2 (162). – С. 39-46
912146
  Гриняк А. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в підрядних зобов"язаннях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 51-56
912147
  Остапчук А. Особливості візії Італії в поезії Оскара Вайлда // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 229-236
912148
  Сумарук Ю.П. Особливості вікових варіацій геомагнітного поля у північній полярній частині Землі / Ю.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 137-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
912149
  Решетченко С.І. Особливості вітрового режиму на території Донецької області / С.І. Решетченко, А.С. Удовиченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2075-1893
912150
  Герда В.І. Особливості впливу води на оптичні властивості дикарботіоціанінового барвника в розчинах етилового спирту та етиленгліколя // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 93
912151
  Schulga A. Особливості впливу засобів масової інформації на формування політичної свідомості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 410-411
912152
  Вінічук І.М. Особливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 208-212. – ISSN 2226-3209


  У сучасних непростих умовах взаємовідносин між країнами з різними ціннісними системами та рівнями соціального розвитку в умовах глобалізації необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких всі учасники комунікації не прагнуть до домінування. ...
912153
  Бурдун Н.М. Особливості впливу соціальних і психологічних чинників на формування розладів адаптації у студентів медичного коледжу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 1 (49). – С. 28-31. – ISSN 2308-6300


  Праналізовно співвідношення чинників формування розладів адаптації у студентв медичного коледжу. Досліджено соціальні та психологічні фактори формування у цього контингенту дезадаптивних проявів. Вивчено фізіологічні реакції на стресс з урахуванням ...
912154
  Оліх О.Я. Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар"єром Шотки залежно від дози опромінення // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 47-55. – ISSN 1815-7459
912155
  Герасимчук В. Особливості впровадження CRM-системи в банківських установах / В. Герасимчук, С. Роговський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
912156
  Ігнатьєва Т.Г. Особливості впровадження інновацій у аграрних підприємствах України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 41-47. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
912157
  Пилявець В.М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 91-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
912158
  Король К. Особливості впровадження систем електронного урядування у світі та перспективи "прозорого" урядування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 265-266
912159
  Заболотна Ю.А. Особливості впровадження судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7096-97-8
912160
  Сурілова А.О. Особливості впровадження та розвитку інституту трансшипменту в Україні // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 92-99. – ISSN 2524-101X
912161
  Миколайчук Р. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 142-149
912162
  Лоджук М.Т. Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 112-120. – ISSN 2309-818X


  Останніми роками помітно зростає роль юридичних клінік при вищих навчальних закладах України, які стали унікальними базами для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів, де вони під контролем професійних кураторів ...
912163
  Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 127-129
912164
   Особливості вступної кампанії - 2013 // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 1 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії - 2013. У нараді взяли участь міністр освіти і науки Д. Табачник, ...
912165
  Гусарова А. Особливості вступу прокурора у справу, відкриту за заявою іншої особи в порядку адміністративного судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 98-103
912166
  Нероба В.В. Особливості вчення та діяльності "Чеських братів" в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 86-88
912167
  Новіцький В.В. Особливості гарантій адвокатської діяльності в межах кримінального провадження // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 240-243. – ISBN 978-617-673-442-0
912168
   Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / Бенько В.М. [та ін.] ; за ред. Маєвського Б.Й. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 207, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 192-206. – ISBN 978-966-694-177-3
912169
   Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, І.В. Захарченко, О.С. Свечнікова // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2011. – Т. 15, № 3. – С. 3301-1-3301-9. – ISSN 1027-4642
912170
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценових грунтів в межах захисного валу Журжинецького городища на Черкащині / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 24-28. – ISSN 0868-6939
912171
  Гляненко К.А. Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 29-32. – ISSN 2413-1571
912172
  Угрин О.Г. Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 145-151. – ISBN 978-966-8063-99-50
912173
  Поліщук Х. Особливості груп тиску в політичному процесі Арабської республіки Єгипет та Королівства Саудовська Аравія // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 125-130. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
912174
  Лазер-Паньків Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 391-398


  Стаття присвячена аналізу структурних та семантичних особливостей давньогрецьких зооморфних метафор на позначення рис характеру людини, до складу яких входять назви диких тварин. Аналізуються особливості метафоричного значення як окремих назв ...
912175
  Клаусен Е. Особливості датської системи безпечності харчової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 144-154 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
912176
  Триколенко С. Особливості декораційного оформлення камерного простору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1233-1237. – ISSN 1028-5091
912177
  Козак О. Особливості демографічної структури населення середньовічного Києва за даними антропології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 116-122. – ISBN 966-8029-58-5
912178
  Краснова М.В. Особливості державного контролю за використанням природних багатств виключної (морської) зони та континентального шельфу / М.В. Краснова, А.А. Слепченко // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 541-553. – ISBN 978-617-566-151-2
912179
  Демченко Д.О. Особливості державного регулювання авіаційної галузі США: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр.: 16 назв
912180
  Левадна Я. Особливості державного устрою КНДР // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 161-162
912181
  Кучин С.П. Особливості державної політики в сфері культури та освіти (соціально-економічний аспект) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 40-48
912182
  Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 443-448. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України. Розглянуто особливості ддерел тіньових доходів в Україні.
912183
  Гудзь Ю.Ф. Особливості диверсифікації і виробництва харчових підприємств в умовах торговельних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 40-48. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто сукупність наукових поглядів і теоретичних концепцій щодо особливостей диверсифікації виробництва харчових продуктів. Проаналізовано підходи щодо удосконалення та поглиблення змісту диверсифікації, виходячи з особливостей сучасних ...
912184
  Завгородня В.О. Особливості дизайну інтер"єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно" / В.О. Завгородня, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 104-112. – ISSN 2077-3455
912185
  Дворецька І.В. Особливості динаміки загального вмісту озону в сучасний період // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 128-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
912186
  Вовк І.В. Особливості динаміки звукового поля при взаємодії точкових вихорів / І.В. Вовк, Т.П. Коновалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках моделі точкових вихорів та акустичної аналогії Лайтхіла виконано чисельні розрахунки та аналіз звукових полів, що генеруються трьома точковими вихорями в необмеженій ідеальній рідині при прямій та обмінній взаємодіях. Встановлено ...
912187
  Школьний В. Особливості динаміки попереднього договору у сфері господарських правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 437-438
912188
  Бровко О. Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 139-141
912189
  Дацків І.Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 41-47. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
912190
  Опанасюк-Радлінська Особливості дипломатії ЕС в умовах регіоналізації (як складової сучасної моделі дипломатії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 122-127
912191
  Кушнір Б.С. Особливості дистанційної юридичної освіти в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 294-298. – ISSN 2218-5348
912192
  Кизименко К.О. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорських працівників за трудовим законодавством України // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 74-80
912193
  Баранник А.В. Особливості диференціації і властивостей грунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А.В. Баранник, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 101-108. – ISSN 0868-6939
912194
  Островська К. Особливості диференційної діагностики дітей з аутизмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості проведення диференціальної діагностики дітей з аутизмом та наводяться результати проведеного емпіричного дослідження. The article analyzes the characteristics of the differential diagnosis of children with autism and ...
912195
  Білинська У.В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
912196
  Зіненко О.А. Особливості діалектизмів німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 208-210
912197
  Семенко С. Особливості діалекту нара другої половини ХІХ ст. (на матеріалі канонічного тексту "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 88-96
912198
  Матковська М.В. Особливості дієслів із категоріальним значенням полілокутивності: когнітивний і функціональний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 14-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 18; 12 поз.


  Стаття присвячена категоризації поліілокутивних дієслов в інституційній сфері. Знання їх семантики, а також правильне вживання як індикаторів лінгвістичної дії суб"єктів, сприяє адекватній поведінці комунікантів. Статья посвящена категоризации и ...
912199
  Мичак М.С. Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 41-44
912200
  Федоряченко Л.В. Особливості ділового письма англійською мовою = Business writing specifics : Практичний посібник / Л.В. Федоряченко, О.В. Куровська. – Київ : Знання, 1998. – 114с. – ISBN 966-7293-31-9
912201
  Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 121-128. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
912202
  Жук О.І. Особливості діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю з реалізації ідей теорії дидактичного утилітаризму в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 91-95. – (Серія "Педагогіка" ; № 5)


  Охарактеризовано систему вищої освіти США. Висвітлено провідні методи навчання. Визначено суть концепції дидактичного утилітаризму. Виокремлено найбільш характерні ознаки діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю щодо реалізації ідей ...
912203
  Яншина А.М. Особливості діяльності інтеграційних об"єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініціатив // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 67-70. – Бібліогр.: 26 назв
912204
  Кремєнь В.М. Особливості діяльності ісламських банків та їх входження на фінансові ринки європейських країн / В.М. Кремєнь, І.М. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 178-195
912205
  Буквич А. Особливості добросовісного набуття цінних паперів за конвенцією УНІДРУА з матеріально-правового регулювання обігу цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 167-169
912206
   Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / [Л.Д.Тимченко, П.О. Селезень, М.В. Кармаліта, Д.М. Стародуб] ; за заг. ред. Л.Д. Тимченка ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 65-70. – ISBN 978-617-566-472-8
912207
  Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 38-42
912208
  Біленко М. Особливості договору підряду на капітальне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 43-47
912209
  Долгополов А.М. Особливості доказування в кримінальному процесі Франції і США // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 165-168. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
912210
  Вандін Є. Особливості доказування вини хабароотримувача // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 67-73
912211
  Білоус І.М. Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 82-87. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
912212
  Кравченко В. Особливості дослідження довіри у соціально-психологічному дискурсі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 52-57. – ISSN 1810-2131
912213
  Кахно І. Особливості дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається проблема дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення. Акцентується увага на тому, що мовленнєва культура є однією із складових загальної професійної підготовки майбутнього лікаря. ...
912214
  Климончук В.Й. Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 300-302. – (Думка). – ISSN 2304-7410
912215
  Антонюк О.О. Особливості дослідження професійної Я-концепції представників професійної групи типу "людина-знакова система" // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-8
912216
  Поштар Є. Особливості еволюції інституцій регіональної фінансової інтеграції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 320-326


  Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку інституційної структури Європейського Союзу та механізмів використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції.
912217
  Царук А.Ю. Особливості екологічного аудиту підприємств гірничо-видобувної промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 110. – ISBN 978-966-683-359-7
912218
  Прусак В.Ф. Особливості екологічного світогляду майбутнього дизайнера в системі неперервної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 83-87. – (Педагогіка ; № 2)
912219
  Огняник М.С. Особливості еколого-геологічного обстеження територій, забруднених легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 146-149. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
912220
  Караульна Н.В. Особливості економічної ідеології українських підприємців / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 101-102
912221
  Бережна Г.В. Особливості експорту та імпорту послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 35-40. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
912222
  Фролова П.О. Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об"єкту моделювання / П.О. Фролова, В.О. Біленко, С.С. Чеверда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
912223
  Апопій В.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В.В. Апопій, О.І. Шалева, О.В. Креденець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
912224
  Войцехівська І.Н. Особливості емблематичного матеріалу міських гербів Східного Поділля (XVI - кінець XVIII століття) / І.Н. Войцехівська, Ю.К. Савчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 22)


  На основі аналізу емблематичного матеріалу міської геральдики висвітлено історичні традиції, особливості та основи герботворення Східного Поділля.
912225
  Кравчук І.С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 263-271 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
912226
  Рябчина О. Особливості енергетичної політики Європейського Союзу в умовах кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 133-136. – ISSN 1818-2682


  Зазначено, що проблема енергетичної безпеки в умовах економічної кризи стає одним із найважливіших викликів людству, і несе в собі загрози не тільки енергетичного характеру.
912227
  Воробей О. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта


  П"єси Лао Ше виявляють спільні риси з творами епічного театру Брехта, а саме: поєднання епічних засобів викладу з драмою. Проте говорити про прямий вплив німецького драматурга на Лао Ше не доводиться. Деякі структурні елементи епізованої драми Лао Ше ...
912228
  Шутак Л. Особливості епістолярної спадщини Т.Г. Шевченкa / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 84-88. – ISSN 2311-9896
912229
  Машталер Г.А. Особливості етапів розвитку організмів : (про деякі актуальні філософські проблеми генетики) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
912230
  Мацап"як О. Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 64-68. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
912231
  Ніколаєць Ю. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х - 1991 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 29-50. – ISSN 2524-0137
912232
  Полівода К.І. Особливості європейської інтеграції Чеської республіки в галузі оборони і безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 66-72


  В статті аналізується досвід Чеської республіки в сфері реформування оборони і безпеки, досліджується можливість використання цього досвіду Україною в контексті вступу до європейських та євроатлантичних структур.
912233
  Андрієць М.А. Особливості жанрової варіативності китаємовного ділового дискурсу // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 123-124
912234
  Кушнірова Т. Особливості жанру роману Д.С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 7-13. – ISSN 2075-1486
912235
  Чебан В.О. Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 300-309. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглядаються особливості жіночого образу на прикладах українських, польських, західних майстрів епохи модерну. Особливу увагу приділено застосуванню композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних ...
912236
  Хмельковська С. Особливості жіночої прози сучасної Німеччини на прикладі творів Юдіт Германн // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 82-88. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто творчість берлінської письменниці Юдіт Германн у контексті особливостей жіночої прози сучасної Німеччини. Автором зроблено cпробу проаналізувати жанрові та стилістичні особливості її творів, серед яких збірники коротких оповідань ...
912237
  Ільченко Б.О. Особливості забезпечення виконання зобов"язань в цивільному праві // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 88-89. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
912238
  Гончар С.Ф. Особливості забезпечення кібербезпеки об"єктів критичної інфраструктури // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 27-32. – ISSN 2309-7647
912239
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
912240
  Бортун К.М. Особливості забезпечення прав і свобод громадян у кримінальному провадженні відповідно до європейських стандартів // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 94-98. – ISBN 978-966-520-183-0
912241
  Гребенюк М. Особливості забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах мусульманського світу: організаційно-правовий аспект / М. Гребенюк, А. Тимофеєв // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 56-61
912242
  Ткачук О.П. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 179-186 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
912243
  Штепа О.С. Особливості загальної компетентності та її діагностики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 39-49
912244
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
912245
  Мельниченко Ю. Особливості законодавчого забезпечення захисту виключних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 9-13
912246
  Ткаченко І.С. Особливості законодавчої регламентації порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 343-346. – ISBN 978-617-616-075-5
912247
  Прима А.В. Особливості закордонного досвіду підготовки фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах / А.В. Прима, С.Ю. Путров // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 302-307. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
912248
  Дірявка Ю.П. Особливості закріплення теми "Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України / Ю.П. Дірявка, А.Г. Перетокін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 160-164. – ISSN 2077-1800
912249
  Голинська Є.Л. Особливості заленіння цибулини цибулі городньої. / Є.Л. Голинська, А Л. Карнаухова, 1959. – С. 14-25
912250
  Мостепанюк Л.О. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі іх відбування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 467-472. – ISSN 1563-3349
912251
  Предборський В.А. Особливості засобів тінізаційного домінування у пострадянському соціально-економічному просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 7-11
912252
  Мяловицька Н.А. Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 66-69. – ISSN 2524-017X
912253
  Кобзиста І.Л. Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
912254
  Літинський В.О. Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання / В.О. Літинський, С.С. Перій, В Сухоруков // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
912255
  Фаринник В. Особливості застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
912256
  Тютюгін В.І. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 7 (143). – С. 41-47
912257
  Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 130-132
912258
  Кочубей А.В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 129-135. – (Педагогіка ; № 3)
912259
  Гаврюшенко Г. Особливості застосування Закону "Про доступ до публічної інформації" в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 58-64
912260
  Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
912261
  Головенко О. Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за фінансові правопорушення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 87-92
912262
  Лашко А. Особливості застосування ірраціональної реклами в ході президентських 387 кампаній 2004 та 2010 років в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 387-388
912263
  Трепачко Д. Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях повинних повідомлень ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 351-352
912264
  Бездухов О.А. Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 45-50. – ISSN 0868-6939
912265
  Міфтахов Б. Особливості застосування м"якої сили в зовнішньополітичній стратегії США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 128-130
912266
  Сірий С.В. Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України / С.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 131-135


  В статті визначається структура технології правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України та окреслюється зміст її основних компонентів.
912267
  Москалюк О.В. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 37-42


  У статті розглянуті окремі аспекти подолання змістовних колізій. Автор вважає, що колізійний принцип Lex specialis (правило пріоритету спеціальної норми) не має універсального характеру. Подолання змістовних колізій, які є наслідком помилки ...
912268
  Андріяш В.І. Особливості застосування принципу субсидіарності в етнополітиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 119-121. – Бібліогр.: 14 назв
912269
  Бишевець О.В. Особливості застосування тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, в окремих видах судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 218-224


  У статті проаналізовано сучасний стан застосування тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, в окремих видах судочинства, зокрема кримінальному, цивільному та адміністративному.
912270
  Кулян В.Р. Особливості застосування частотного методу при розв"язанні задачі параметричної ідентифікації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 118-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі досліджуються особливості використання частотного методу при розв"язанні задачі параметричної ідентифікації складних динамічних об"єктів. Запропоновано підхід, що використовує мінімаксний алгоритм пошуку гарантованих розв"язків.
912271
  Васильєв О. Особливості застосування штучних нейронних мереж в економіко-математичному моделюванні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
912272
  Кодола Б.С. Особливості затримання адвокатів за новим кримінально-процесуальним кодексом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 225-228. – ISBN 978-617-673-442-0
912273
  Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет / Зеров К.О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-788-0
912274
  Мосієвич С. Особливості захисту персональних даних в мережі Інтернет та адміністративної відповідальності за порушення в цій сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 274-275
912275
  Еннан Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 1608-6422
912276
  Йосипенко С. Особливості захисту прав споживачів в Україні та Німеччині // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 31-35


  На підставі аналізу законодавства України та Німеччини проведене комплексне дослідження по визначенню поняття і змісту цивільно-правового статусу - прав споживачів. Визначено загальні і спеціальні права споживачів.
912277
  Смірнов Г. Особливості захисту телеформату. Вітчизняний та міжнародний досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 334-335
912278
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
912279
  Яцкін Р.О. Особливості здійснення бюджетного контролю в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 88-93
912280
  Гусонька Д.М. Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
912281
   Особливості здійснення екологічного контролю за додержанням природоохоронного законодавства // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 497. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 8-й розділ книги.
912282
  Семенюк І.Я. Особливості здійснення захисту українськими адвокатами у політичних процесах над членами УВО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 2219-5521
912283
  Нікітін В.Г. Особливості земської медичної реформи в Конотопському повіті Чернігівської губернії у 1864–1890 роках / В.Г. Нікітін, М.І. Терех // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 213-218. – ISSN 2218-4805
912284
  Мусій Я.М. Особливості злиття на поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 223-229. – ISSN 1993-0259
912285
  Багорка А.М. Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "Коледж-університет" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 85-90. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
912286
  Кононенко Ю.Г. Особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-27
912287
  Гура А.О. Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 243-249. – (Економіка ; вип. 13)
912288
   Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник) / О.В. Шевчик, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко, В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 522–532. – ISSN 1990-553Х


  Досліджене місцезростання в режимі абсолютної заповідності дозволить спостерігати за збереженням популяції та організувати довгострокові моніторингові спостереження за її розвитком.
912289
  Рогач О.І. Особливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій / О.І. Рогач, Т.В. Кутовий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
912290
  Налбандян М.А. Особливості і перспективи розвитку екотуризму в національному парку "Аревік" / М.А. Налбандян, А.А. Кочарян // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
912291
  Шлапак О.В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м"ясного скотарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
912292
  Хоменко О.В. Особливості і функції виконавчої влади як гілки влади державної // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 3-11. – ISSN 2224-9281
912293
  Ферков О.В. Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контесті реформ короля Бейли IV // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 238-243. – (Історія ; Вип. 27)
912294
  Залюбовська С.С. Особливості івпровадження венчурного капіталу в ринкове середовище України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 37-41. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
912295
  Старицька О.О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 277-280. – ISSN 2524-017X
912296
  Попова Н.М. Особливості ідіостилюголови уряду Іспанії Родрігеса Сапатеро // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 107-111. – ISBN 966-8188-08-X
912297
  Задоя К.П. Особливості імплементації у кримінальне законодавство України положень Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 7-11
912298
  Селютіна А. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
912299
  Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 140-149. – ISSN 1562-0905


  На основі використання кластерного аналізу виділено п"ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків.
912300
  Блинова І.А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 75-83
912301
  Чулак О. Особливості інноваційного процесу на підприємстваїх фармацевтичного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості основних етапів інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. Визначені ключові підходи до організації інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. В статье рассмотрены ...
912302
  Деделюк К.Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
912303
  Лопацька Ю. Особливості інституту опіки за Статутом Великого князівства Литовського 1529 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 78-80
912304
  Сидорова К.Г. Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-122. – Бібліогр.: 7 назв
912305
  Предборський В.А. Особливості інституційної структури України: суспільство малих тіньових груп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 8-13
912306
  Горбач С.О. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
912307
  Конопацька Я. Особливості інтеграції нових лексичних обиниць у систему мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 174-179. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
912308
  Яців С. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 2313-3627
912309
  Тормахова В. Особливості інтерпретації в поп-музиці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-36. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
912310
  Вільна Я.В. Особливості інтерпретації поетичної творчості Івана Франка у курсі історії української літератури для бакалаврів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 32-47. – ISSN 2520-6346
912311
  Груздєв Г.В. Особливості інтерпретації технічного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
912312
  Назарук І.В. Особливості інтимної лірики Костя Шишка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 128-135. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
912313
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
912314
  Мазуренко В. Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті теоретично узагальнено та систематизовано методологічні засади визначення сутністних характеристик інформаційної взаємодії у сіжнародних економічних відносинах, виокремлено їх особливості за умов формування економіки знань, проаналізовано та ...
912315
   Особливості інформаційної підтримки процесу професійного психофізіологічного відбору персоналу / Л.Г. Коваль, М.В. Бачинський, І.О. Криворучко, С.М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 297-301. – (Технічні науки ; № 2 (259)). – ISSN 2307-5732
912316
  Стецків М. Особливості інфотейнменту на закарпацькому телебаченні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 241-244. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядаються основні принципи подачі матеріалів на закарпатському регіональному телебаченні. Аналізується використання принципів інфотейнменту, роз"яснюється специфіка творення сюжетів на телеканалах регіонального рівня.
912317
  Дуднік О.Я. Особливості й визначальні чинники зовнішньої політики Республіки Узбекистан у взаємовідносинах із Заходом // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 235-245. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
912318
  Болдуєв М.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління вищою освітою в економічно розвинутих країнах світу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
912319
  Іващенко В.А. Особливості кадрового складу податкового апарату Української держави гетьмана Павла Скоропдського та його соціально-економічне забезпечення // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 300-302. – ISBN 978-966-493-676-4
912320
  Якушик С.І. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів / С.І. Якушик, А.Ф. Клян // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 247-251


  Клян А.Ф. - студентка ІМВ КНУТШ.
912321
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 32-36
912322
  Васильченко З.М. Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах / З.М. Васильченко, Е.В. Демчишина // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 8-11. – ISSN 2076-4561
912323
  Книш А.Є. Особливості кар"єрних орієнтацій студентів-випускників, що обирають спеціалізацію психолога-тренера // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 125-133. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
912324
  Шпурік К.В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
912325
  Орленко Я.Ю. Особливості категорії "продовольча безпека": теоретичні засади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 123-125. – ISSN 2306-6814
912326
  Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп"ютерної техніки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 139-142
912327
  Степанчук О.В. Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912328
  Доценко Н.А. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 202-210 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
912329
  Мастикаш О.В. Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 165-168. – (Технічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 2307-5732
912330
   Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н.О. Пічкур, Н.В. Ольхович, Т.П. Іванова, Н.В. Самоненко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 7. – C. 68-76. – ISSN 2224-0551
912331
   Особливості комети 8Р/ TUTTLE за спектральними спостереженнями її коми / В. Пономаренко, К. Чурюмов, А. Жданов, О. Сергєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів із середньою роздільною здатністю ([lambda]/[delta][lambda] ? 1500). Спектри були отримані у січні 2008 р. на високогірній обсерваторії ...
912332
  Пушак Ю. Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991-2008) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: С. 239-240; 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X


  Авторка вивчає компетентне сприйняття творчості Достоєвського в сучасній Україні, про яке рефлексує на основі аналізу окремих публікацій і авторефератів дисертацій. Щоб дослідити суб"єктивне та індивідуальне у компетентному читанні Достоєвського, ...
912333
  Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібіліотеки України імені В.І. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова, І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200
912334
  Корольова О.В. Особливості композиційного та графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів "Футбол" і "Ринг") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 65-68. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано особливості композиційного і графічного моделювання сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт, визначено кількісне та якісне співвідношення текстового і графічного контенту у виданнях. Виявлено належність ...
912335
  Клименко О. Особливості композиційної побудови сучасної французької новели // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 23-26
912336
  Давиденко Г.В. Особливості компонентів наративної схеми дискурсу німецької народної казки (Volrsmarchen) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – C. 228-234
912337
  Бєлавін С.П. Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 205-213
912338
  Козак Т.Б. Особливості комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів України // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 137-143
912339
  Башманівський В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі / В. Башманівський, Л. Башманівська // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
912340
  Митко А. Особливості конкурентної розвідки та шпіонажу на підприємствах / А. Митко, Т. Міщук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 81-93. – ISSN 2522-1663
912341
  Хитрова О.А. Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 78-83. – ISSN 2306-6814
912342
  Нота М. Особливості конкуренційного законодавства в трансакціях у сфері корпоративних фінансів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Аналіз практики та законодавства".
912343
  Носенко О.В. Особливості конституійно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 28
912344
  Лозовицький О. Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, сутність і види // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
912345
  Пушкіна О. Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 20-25
912346
  Гришко Л.М. Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 21-26. – ISSN 1727-1584
912347
  Кіт Н.О. Особливості конструктивно-композиційного вирішення журналу для дошкільників: єдність у різноманітності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 84-88


  Розглянуто особливості психологічно обгрунтованого використання основних засобів конструктивно-композиційної організації візуального ряду в періодичному виданні для дітей дошкіїьного віку. It is considered features of the psychologically proved use ...
912348
  Шелюх Ю.Є. Особливості конструювання та розробка ефективного обладнання для зниження антропогенного навантаження на довкілля від промислових видів пилу // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 131-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
912349
  Мартинюк В. Особливості контролю за реалізацією окремих напрямів фінансової політики у вищій освіті // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-28. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано систему фінансового контролю та аудиту за діяльністю навчальних закладів у сфері вищої освіти. Висвітлено роль основних контролюючих органів, запропоновано шляхи модернізації їхньої діяльності та взаємодії із закладами вищої освіти.
912350
  Малишкін О. Особливості контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
912351
  Шаповалова Л. Особливості концепту "Розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 98-105. – ISSN 2075-1486
912352
  Скукіс А.О. Особливості кредитних відносин України з Європейським банком реконструкції та розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-02-6
912353
  Циганов С.С. Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 213-220


  Розглянуто проблеми формування ефективної кредитно-інвестиційної політики в країнах із трансформаційною економікою в умовах нестабільності фінансових ринків. Аналізується сучасний стан кредитно-інвестиційної діяльності банків в Україні.
912354
  Маланчук П.М. Особливості криміналістичних версій / П.М. Маланчук, М.В. Сторчака // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 84-88. – ISSN 2519-2353
912355
  Яновська О.Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 242-245


  Статтю присвячено дослідженню процесуального порядку здійснення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення у відповідності до нового КПК України. Приділено увагу процесуальному статусу потерпілого у кримінальному провадженні у формі ...
912356
  Мендик Л.В. Особливості кримінально-правової відповідальності за порушення лісового законодавства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 177-182
912357
  Андрушко П.П. Особливості кримінально-правової політики України після набрання чинності КК України 2001 року // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 97-105. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах розглядаються питання про поняття кримінально-правової політики, її форми, зміст, співвідношення їз кримінально-процесуальною та кримінально-виконавчою політикою.
912358
  Болібрух Н. Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 417-421. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
912359
  Крисенко Д.С. Особливості культурного діалогу США та СРСР на заключному етапі "холодної війни" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 83-87
912360
  Рябоконь Є.О. Особливості купівлі-продажу об"єктів незавершеного будівництва // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 106-110. – ISBN 978-966-667-341-4
912361
  Пузирний В.І. Особливості ландшафтного урбанізму при проектуванні міських територій // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 57-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912362
  Підмурняк О.О. Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 15-18. – ISSN 1727-0847
912363
  Борисенко П.А. Особливості лексичного складу франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів ПАРЄ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 46-50
912364
  Запорожець Л.М. Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні у близькоспоріднених мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 66-70
912365
  Зубцова Ю.Є. Особливості лекції у вищому навчальному закладі в контексті реалізації діяльнісного підходу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
912366
  Кондратюк С.Я. Особливості лишайникового покриву Канівського заповідника та прилеглих територій / С.Я. Кондратюк, В.М. Соломахіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 101-105. – (Біологія ; Вип. 25)


  Показано, що покрив епіфітних лишайників грабових, дубових, соснових та березових лісів відрізняється поширеністю окремих сланей чи суцільних лишайникових покривів, а також їх наявністю чи при основі чи на стовбурі форофіта. Відзначена відсутність ...
912367
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
912368
  Великодна Г. Особливості ліричного хронотопу в поетичній творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 191-195. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
912369
  Рідуш Б.Т. Особливості літологічної будови сульфатної товщі Припруття та їх вплив на розвиток карсту / Б.Т. Рідуш, У.І. Костюк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7069-75-8
912370
  Фока М.В. Особливості магічного у творчості Г. Гарсіа Маркеса // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-966-916-268-7
912371
  Сардак О. Особливості макроклімату ринку праці в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 280-286. – ISSN 1993-0259
912372
  Пясецька С.І. Особливості масового розповсюдження відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату (2011-2016 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 96-108. – ISSN 0868-6939
912373
  Бондаренко Е. Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі, в результаті чого удосконалено їх класифікацію за масштабами та змістовим навантаженням. При вивченні складової ...
912374
  Маркович Г. Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на стадіях бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 36-46 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
912375
  Блошко В.Ю. Особливості метафори у творі Крейга Рейна "Flying To Belfast" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 120-125. – ISSN 2313-500Х


  "Здійснено спробу виявити особливості метафори та її роль у творі Крейга Рейна Flying To Belfast. Метою статті є встановлення характерних рис творчості К. Рейна та зокрема його метафори на прикладі вірша Flying To Belfast. У результаті вивчення ...
912376
  Воскобойник-Шпинта Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 234-239


  У статті в аспекті когнітивної ономасіології схарактеризовано механізми асоціативної мотивації, використані у процесі творення міжнародних назв комах (ентомонімів), визначено також типи метафоризації в ентомологічній номенклатурі. В статье в ...
912377
  Андрєєва О. Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Проведено геолого-економічну оцінку мінерально-сировинної бази бентонітових глин України за допомогою бальної шкали, методики коефіцієнтів приведення, регресійно-кореляційного аналізу. Встановлена доцільність їх використання на початкових етапах ...
912378
  Гуцал Л.А. Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 37-43. – (Педагогіка ; № 2)
912379
  Колесник К.Е. Особливості методики викладання дисципліни "Історія науки і техніки" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 19-20


  В 2017/2018 навчальному році в навчальну програму для студентів спеціальності "Філологія", спеціалізації "Технічний переклад" вводиться новий спецкурс "Історія науки і техніки".
912380
  Прозорова Н.С. Особливості методики викладання історії політичних вчень у вищих юридичних учбових закладах // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 108-114
912381
  Ілляшенко Ю.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія" / Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 199-205. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
912382
  Петрук Т.І. Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 447-452. – ISSN 1993-0259
912383
  Шапуров О.О. Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 24-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
912384
  Остапенко Н. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі
912385
  Бояров В.І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : 12.00.09:Дис....канд. юрид. наук. / Бояров В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.: С.191-209
912386
  Хоменко Р. Особливості методики ультрадетальних магнітометричних досліджень археологічних пам"яток на прикладі зольних насипів Західного Більського городища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати використання основних методичних прийомів проведення ультрадетальних магнітометричних досліджень для об"єктів археологічного генезису на прикладі слабомагнітних утворень - зольних насипів Західного Більського ...
912387
  Третяк А.М. Особливості методологічного процесу формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок / А.М. Третяк, Й.М. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 2306-1677
912388
  Лазебник Л.Л. Особливості механізму регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-116. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Виявлено особливості регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні. Показано потенційні можливості, які несе оптимізація інституціональної структури регулювання для розвитку світового фінансового ринку
912389
  Шегда Л.В. Особливості мислення композитора Лесі Дичко та її творчий експеримент у музиці для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 235-239. – ISBN 978-966-452-035-2
912390
  Мироненко В.О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби незалежності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
912391
  Ковальчук М.С. Особливості міграції золота в еволюційно-генетичному ряду залишкових кір вивітрювання і золотоносних розсипів // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр.: 16 назв
912392
  Жежеря В.А. Особливості міграції й трансформації біогенних речовин і сполук металів у воді р. Либідь (м. Київ) / В.А. Жежеря, П.М. Линник, Т.П. Жежеря // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 45-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
912393
  Задорожня А.Г. Особливості міжкультурного діалогу «Україна — східноєвропейські держави»: нові виклики та реалії // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
912394
  Дурсунов Р.М. Особливості міжнародно-правового визнання незалежної України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 308-313. – ISSN 2224-9281
912395
  Авсєєвич В.П. Особливості міжнародно-правового режиму Антарктики / В.П. Авсєєвич, О.А. Кирпичов // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 43-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
912396
  Мельничук О.І. Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 131-145. – ISSN 2222-5374
912397
  Бех М.С. Особливості міжнародного кредитування: Міжнародний валютний фонд і Україна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 197-203. – ISSN 2305-7491
912398
  Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
912399
  Яковенко Р.В. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
912400
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 178-217. – Бібліогр.: л. 161-177
912401
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
912402
  Філоненко Ю.М. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 50-54. – ISSN 0868-6939
912403
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
912404
  Дев"ятко Н.В. Особливості міфічних структур // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
912405
  Акімова Н.В. Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-07-7
912406
  Синельников Р.Ю. Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв"язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 279-280
912407
  Сметана І.І. Особливості мовного вираження мотиву самотності як концептуального складника художнього світу В. Свідзінського // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 58-67. – ISSN 2313-4437
912408
  Царик О. Особливості мовної освіти в східній Україні на початку XX ст. // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 44-49. – ISSN 2409-9244
912409
  Дашкуєв М.А. Особливості моделей транспортно- логістичних систем країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 307-314


  На прикладі Республіки Казахстан. Стаття присвячена аналізу особливостей процесу становлення і розвитку моделі транспортно-логістичної системи Республіки Казахстан, дається характеристика сучасним тенденціям та перспективам генези логістичного ринку ...
912410
  Дудюк В.О. Особливості моделі надійності гідроабразивного різання для сучасних композиційних матеріалів / В.О. Дудюк, П.П. Мельничук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
912411
  Скрипченко О.В. Особливості моделювання кам"яного матеріалу на поверхні покриття автомобільної дороги / О.В. Скрипченко, К.В. Краюшкіна // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 79-87 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
912412
  Іванов Г.А. Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 32-39. – ISSN 1813-5420
912413
  Рибальченко С. Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 311-314. – ISSN 1993-0259
912414
  Хомерікі О.А. Особливості модернізації системи вищої освіти в окремих європейських країнах // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2462-25-8
912415
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
912416
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
912417
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 343 л. – Додатки: л. 342-343. – Бібліогр.: л. 302-341
912418
  Ульянов К.Є. Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 243-251
912419
  Кузняк Н.Б. Особливості морфогенезу структурних компонентів носової ділянки щура білого // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 4 (58). – С. 17-21. – ISSN 1727-0847
912420
  Ревенко М.І. Особливості морфології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 520-525. – ISBN 966-581-481-8
912421
  Магась Г.А. Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв
912422
  Упиряка М. Особливості мотивації політичного вибору громадян України: зміни за роки незалежності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 352-355
912423
  Гранкіна Н.Г. Особливості мотивації управлінської діяльності керівників у системі вищої освіти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 8-11
912424
  Купрій Т.Г. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства / Т.Г. Купрій, Д.В. Недашківська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 117-120. – ISSN 2077-1800
912425
  Качмар М. Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI-XVIII ст. (до питання запису мутації) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 5-10. – ISSN 2224-0926
912426
  Мягкий М. Особливості мультициклічного розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються і узагальнюються взаємозв"язки та взаємовплив коротких, середніх та довгих циклів економічної кон"юнктури. В статье исследуются и обобщаются взаимосвязи и взаимовлияния коротких, средних и длинных циклов экономической ...
912427
  Сивохоп Е.М. Особливості навчального процесу майбутніх фахівців галузі фізична культура і спорт / Е.М. Сивохоп, І.І. Маріонда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 231-233. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
912428
  Пивоварчук Т. Особливості навчальної діяльності студента-філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-243
912429
  Дроздова І.П. Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ / І.П. Дроздова, Н.А. Золотухіна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 83-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
912430
  Смеречак Л. Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 103-107. – ISSN 2308-4634


  Автором здійснено спробу розкрити особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству в умовах закладу вищої освіти; доведено що супервізорство сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями соціальної сфери своїх можливостей та є складником ...
912431
  Басай Н. Особливості навчання німецької мови учнів старшої школи за новим навчально-методичним комплектом "GUTEN TAG! 11" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (51). – С. 75-87
912432
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
912433
  Рижкова Особливості надання кредитних ресурсів на фінансування проектів з енергоефєктивності / Рижкова, Ґ.В. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 57-61


  Розглянуто основні фінансові, юридичні, інституційні перешкоди у процесі отримання кредитних ресурсів для фінансування проектів з енергоефективності в Україні.
912434
   Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції : наук.-практ. посібник / [В.П. Остапович, С.В. Кобець, Л.А. Кирієнко, В.В. Барко ; за ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : Мачулін Л.А., 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 90–96 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-28-2
912435
  Григоренко О.Я. Особливості напружено-деформованого стану пластин складної форми з ортотропних матеріалів / О.Я. Григоренко, С.А. Панкратьєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянуто задачу про статичний аналіз пластин складної форми з ортотропних матеріалів в уточненій постановці. Двовимірна крайова задача розв"язується методами сплайн-колокації та дискретної ортогоналізації у поєднанні з підходом, що дозволяє зручно ...
912436
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 40-44. – ISSN 2075-1486
912437
  Михно Л. Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 491-493. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
912438
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
912439
  Клименко Н.П. Особливості національно-просвітницького руху в Галичині кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 285-295
912440
  Бездітний В. Особливості національного рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Обговорення наболілих проблем ".
912441
  Попова О.В. Особливості національного світобачення у фразеології іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 145-152. – ISSN 2521-1218
912442
  Мединська С.Л. Особливості національної реформи у формі українізації у 20-30 рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 350-352
912443
  Тишкевич О.П. Особливості наявної мережі підприємств та закладів культурно-побутового обслуговування сільського населення України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 198-205 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
912444
  Романюк А.П. Особливості нейрофізіологічних та вегетативних процесів у осіб, які займаються фізичними вправами різного характеру : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Романюк Альона Павлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
912445
   Особливості низькочастотних коливальних спектрів рідин з водневими зв"язками / Л. Булавін, М. Білий, А. Якунов, А. Максимов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методом комбінаційного розсіяння cвітлa поміряно ефективну густину коливальних станів в низькочастотній області спектру у рідин з водневими эв"язками. Відмічено, що спектральний розподіл підкоряється степеневому закону з нецілим показником степеню, що ...
912446
  Скляренко Л. Особливості німецькомовного дискурсу оповідань (на матеріалі оповідань І. Бахманн) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 113-121. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
912447
  Іванченко В.О. Особливості номінації вина у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 262-267


  У статті зроблено спробу висвітлити когнітивно-ономасіологічні особливості номінації вина. Розглянуто мотиваційну базу, що служила основою для вторинної номінації вина у французькій лінгвокультурі. В статье предпринята попытка высветить ...
912448
  Абдула Ю.А. Особливості номінації ойконімів Харківської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 6-9. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
912449
  Бучко Д. Особливості номінації поселень давньої Дрогобиччини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.) / Д. Бучко, Г. Бучко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 28-36. – ISBN 978-966-2248-36-4
912450
  Прокопенко Ж. Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
912451
  Момонт Т.В. Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
912452
  Білоус Г.В. Особливості обліку податку на прибуток підприємств в бухгалтерському та відповідно до податкового законодавства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-02-6
912453
  Круподер О. Особливості обліку та аудиту факторингових операцій фінансових компаній // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 350-356. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто правові засади здійснення факторингових операцій фінансовими компаніями.
912454
  Мікуліна М.М. Особливості обмеження особистих немайнових прав фізичної особи зняттям інформації з каналів зв"язку та застосуванням інших технічних засобів отримання інформації, контролем за телефонними розмовами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 284-287. – ISSN 1563-3349
912455
  Гончаренко О. Особливості обмеження права власності за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 46-50
912456
  Гармата Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60-х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 123-128


  У статті досліджується образна система та своєрідність окремих творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки. Встановлено особливості інтерпретації історії, роль вимислу та домислу у творах, збагачення зображально-виражальних засобів та самобутності ...
912457
  Мельник О.Я. Особливості оподаткування майна у країнах Європейського Cоюзу: досвід для України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 99-102
912458
  Олейнікова Л.Г. Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 90-92


  Визначена сутність поняття доходу з джерелом походження в Україні. Проаналізовано зміни в податковому законодавстві в питанні оподаткування нерезидентів.
912459
  Рекуненко І.І. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами / І.І. Рекуненко, Я.С. Лук"яненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 261-267
912460
  Шкута І.В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-74. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто порядок формування витрат і доходів страховика.
912461
  Прокопенко М.І. Особливості організаторської функції журналістики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-15. – (Серія журналістики ; № 15)


  Ленинское учение о триединой функции газеты (коллективный пропагандист, коллективный агитатор, а также и коллективный организатор) остается концептуальной основой теории и практики средств массовой информации и пропаганды в социалистическом обществе. В ...
912462
  Матвієнко Т.О. Особливості організації аудиту зобов"язань за податками і зборами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 109-113
912463
  Савченко С.О. Особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів у ВНЗ / С.О. Савченко, А.В. Лисенко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
912464
  Третько В. Особливості організації дистанційного навчання магістрів публічного адміністрування в університетах США / В. Третько, А. Шевченко // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 37-44. – ISSN 2409-9244
912465
  Ворона Д. Особливості організації діяльності міграційних служб зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 76-79
912466
   Особливості організації компонентів сенсорних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.В. Лєнков, Т.В. Бондаренко, К.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 46-56. – ISSN 2524-0056
912467
  Хільчевська І.Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – ISSN 2308-135X
912468
  Щербак М.Г. Особливості організації лікування посттравматичних стресових розладів в США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 270-277. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
912469
  Трегубов К.Ю. Особливості організації музейної мережі України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 452-457 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
912470
  Мартіросян Л.А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 78-83. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфскій школі в контексті філософської концепції антропософії, розробленої Р.Штайнером. Увагу акцентовано на понятті ритму в процесі організації навчання в трьох семирічних ...
912471
  Володько А.М. Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 41-46. – ISSN 1817-8510


  У статті досліджено особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі. Проаналізовано та доведено ефективність формування перекладацької компетентності за ...
912472
  Ляхоцький В. Особливості організації навчального процесу у вищій школі на сучасному етапі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (20). – С. 57-61


  Згадуються розробки та публікації з модульно-рейтингової концепції навчання кафедри педагогіки КДУ коли ії очолював професор А. Алексюк ще у 70-80 роки XX ст.
912473
  Гловин Н.М. Особливості організації навчального процесу у вищій школі при підготовці фахівців-екологів з дисциплін природничо- математичного циклу // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 21-28. – ISSN 2521-6449
912474
  Лавриш Ю.Е. Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 72-76. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
912475
  Козак Л. Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 27-33. – ISSN 2078-1687
912476
  Дружченко Т.П. Особливості організації процесу навчання монологічного мовлення студентів спеціальності "право" на засадах диференційованого підходу // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 76-82. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті розглядаються особливості навчання усного монологічного мовлення студентів спеціальності "Право". Обґрунтовано, що навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх правовиків відбувається у три етапи – дотекстовий, ...
912477
  Авдєєва Н.Ю. Особливості організації рекреаційного простору прибережних територій малих річок в межах населених пунктів / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Ковлева // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
912478
   Особливості організації роботи гарячої лінії "Слухаю вас..." / М.В. Євсюкова, Т.В. Митюра, І.І. Огороднійчук, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-33
912479
  Швай О.Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
912480
  Гузиніна Т.В. Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 59-66. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
912481
  Мачинська Н. Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634


  У статті подається характеристика окремих видів нетрадиційних форм проведення лекційних занять, розкриваються особливості їх підготовки та проведення, визначаються перевагита недоліки.
912482
  Колосок В. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу / В. Колосок, Я. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
912483
  Фадєєв В.І. Особливості організаційно-педагогічної системи управління розвитком вищого навчального закладу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 33-36


  Исследуется управленческая деятельность университета.
912484
  Бауліна Т.В. Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 120-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
912485
  Резнікова О.О. Особливості організаційного та інституційного забезпечення інтеграційних процесів у ЄС на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 32-36
912486
  Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 19-23. – ISSN 2221-1055
912487
  Гнатюк Л.Р. Особливості освітлення загальноосвітніх шкіл / Л.Р. Гнатюк, Ю.Е. Кучеренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 103-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912488
  Решетченко С.І. Особливості освітнього процесу в електронному навчальному середовище / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 41
912489
  Криворучко А.В. Особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 28-30. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтовані особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів, які грунтуються на інтеграції діяльності викладачів дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; взаємозв"язку ...
912490
  Скляренко І. Особливості оскарження рішень про добровільне об"єднання територіальних громад // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 294-295
912491
  Масич С.Ю. Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 181-190. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
912492
  Бондарук О.І. Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
912493
  Трегуб Ю.В. Особливості особистості з суіцидальними тенденціями // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 80-81
912494
  Прилипко С.Ю. Особливості отримання нанокристалічних манганітів та їх електричні і магнітні властивості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Прилипко Сергій Юрійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. матеріалознавсва ім. І.Н. Францевіча. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
912495
  Колеснікова Я. Особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
912496
  Шелест В.С. Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 378-387. – (Економічні науки ; вип. 23)
912497
  Слонєвська Н.І. Особливості оцінки працівників на підприємствах будіндустрії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16


  Розглядаються сучасні фактори, які впливають на оцінювання працівників підприємств будіндустрії. Проведене дослідження виявило багато гострих та невирішених питань щодо оцінки працівників. Пропонується система заходів, яка передбачає комплексний підхід ...
912498
  Нечухрана Ю.Г. Особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби в деяких країнах Європейської співдружності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 110-112. – Бібліогр.: 11 назв
912499
  Лешенок У.С. Особливості панельних досліджень та їх потенційні можливості при вивченні соціальних процесів і явищ // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 35-38
912500
  Бодянська А.В. Особливості пасивних конструкцій в іспаномовному офіційному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-16. – (Бібліотека Інституту філології)


  Мета роботи полягає у вивченні структурно-семантичних, комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей конструкцій з пасивним значенням, які являють собою одну із складових загальної категорії стану сучасної іспанської мови, в офіційному ...
912501
  Пушенко О.Г. Особливості пенсійної реформи в Україні та її вплив на зайнятість населення / О.Г. Пушенко, М.А. Підченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 83-90


  У статті розглянуто основні програми пенсійної реформи, обгрунтовано їх переваги та недоліки для суспільства.
912502
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
912503
  Чемич М.Д. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування / М.Д. Чемич, А.І. Піддубна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 23-27. – ISSN 1681-2727
912504
  Бобко В. Особливості перегляду деяких категорій цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 43-46
912505
  Бездітий В. Особливості передачі житлового комплексу в управління невідомій компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Нормативно-правове регулювання та практика".
912506
  Мішкова О.В. Особливості перекладу американського політичного дискурсу (на матеріалі промов Барака Обами та Гілларі Клінтон) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 134-141


  У статті розглядаються особливості американського політичного, зокрема, президентського дискурсу, найуживаніші риторичні прийоми у промовах сучасних американських політиків та особливості їх перекладу. В статье рассматриваются особенности ...
912507
  Кучман І. Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 43-46. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
912508
  Гордійчук О.Ф. Особливості перекладу англійської розмовної лексики українською мовою (на матеріалі роману Еріка Сігала "Історія кохання") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 171-176
912509
  Жукова Т.С. Особливості перекладу англійської термінології у галузі права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
912510
  Цьолик Н. Особливості перекладу біблійних фразеологізмів у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
912511
  Єлісова М.О. Особливості перекладу британського і американського студентського сленгу українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 27-33


  У статті розглядаються лексико-семантичні труднощі, що виникають під час перекладу британського й американського студентського сленгу українською мовою, аналізуються основні засоби перекладу англійських сленгізмів. В статье рассматриваются ...
912512
  Литвиненко В.В. Особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів з корейської на українську мову (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 89-93


  У статті розглядаються деякі нюанси перекладу текстів періодичних видань з корейської мови на українську, подаються практичні поради щодо подолання труднощів у досягненні адекватності пере¬кладів. Особлива увага приділяється проблемі, пов"язаній з ...
912513
  Берещук О.П. Особливості перекладу драматургічного тексту (на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 81-88


  Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу італійської драми українською мовою на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора". Статья посвящена анализу особенностей перевода итальянской драмы на украинский язык на ...
912514
  Єфіменко В.А. Особливості перекладу етноспецифічних концептів в оповіданнях Джеймса Джойса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 261-264
912515
  Копильна О.М. Особливості перекладу інтермедійних алюзій у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 103-108. – Бібліогр.: Літ.: с. 108; 20 поз.
912516
  Шепель Ю.О. Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 131-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
912517
  Павлюк О.О. Особливості перекладу матеріалів інформаційно-новинного характеру з англійської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 56-58
912518
  Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 303-311


  Розвідка присвячена проблемі декодування та адекватного відтворення етно-міфологічних символів, які репрезентують міфологічний колорит балади "Причинна"
912519
  Воротченко В.О. Особливості перекладу назв органів влади та посад з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 200-201
912520
  Біда Ю.О. Особливості перекладу науково-технічної термінології (на прикладі мистецтва фотографії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 94-99


  У статті розглянуто деякі теоретичні особливості науково-технічного підстилю та перекладу науково-технічних текстів. Значна увага приділяється термінології, а саме особливостям перекладу термінів в цілому та термінів мистецтва фотографії зокрема. В ...
912521
  Головіна Н.Е. Особливості перекладу німецьких фразеологізмів у фейлетонах (на матеріалі газети " Frankfurter allgemeine zeitung") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 204-208


  У статті висвітлені особливості використання, функції, можливості та проблеми перекладу фразеологізмів у німецькомовних газетних текстах. В статье освещены особенности использования, функции, возможности и проблемы перевода фразеологизмов в ...
912522
  Габідуліна О.В. Особливості перекладу романів Франца Кафки українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 181-186


  У статті розглянуто стилістичні риси романів Франца Кафки "Процес" та "Зниклий безвісти" і досліджено особливості їх перекладу українською мовою, беручи до уваги різні мовні рівні. В статье рассматриваются стилистические черты романов Франца Кафки ...
912523
  Сурсаєва А.О. Особливості перекладу синонімів у англійських текстах економічного спрямування // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 69-71
912524
  Дурманенко А.М. Особливості перекладу українського молодіжного сленгу французькою мовою (на прикладі роману Любка Дереша "Культ") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 398-409


  Стаття присвячена особливостям відтворення українського молодіжного сленгу засобами французької мови. Статья посвящена особенностям передачи украинского молодежного сленга средствами французского языка. The article is dedicated to the peculiarities ...
912525
  Тріфонова М.С. Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 218-219
912526
  Купцова І.О. Особливості перекладу французьких фразеологічних одиниць на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 210-211
912527
  Петровець О.Д. Особливості перекладу юридичної термінології // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 216-217
912528
  Конотопенко Я.В. Особливості перекладу юридичної термінології (на матеріалі Кримінального кодексу України та Кримінального кодексу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 490-493


  У статті висвітлені загальні питання перекладу юридичної термінології українською мовою, складнощі та особливості при перекладі на прикладі Кримінального кодексу ФРН. В статье представлены общие вопросы, возникающие при переводе юридической ...
912529
  Момотюк В.О. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 212-214
912530
  Медведів А.Р. Особливості перекладу японських науково-технічних текстів українською мовою : навч. посібник / Андрій Медведів ; КНУТШ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 220, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 214-217. – ISBN 978-966-489-150-6
912531
  Кардаш Л. Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 208-214. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
912532
  Король О.В. Особливості перетворення природознавства в безпосередню продуктивну силу суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
912533
  Левченко Т. Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності / Т. Левченко, Т. Чубань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 83-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
912534
  Матвеєва Н. Особливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISSN 2409-9244
912535
  Єрмакова Т.О. Особливості підготовки дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільна оборона" для студенітв факультету технології переробки продукції тваринництва / Т.О. Єрмакова, А.М. Кудрявицька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-55 : фото
912536
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
912537
  П"ятакова Г. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-161. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто специфіку підготовки магістрів філології в умовах реформування вищої школи.
912538
  Козак Л. Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 113-119. – ISSN 2078-1687
912539
  Зелінська Н.С. Особливості підготовки майбутніх інженерів у галузі авіації в університетах Польщі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 83
912540
  Кришталь М.В. Особливості підготовки майбутніх пілотів та авіадиспетчерів міжнародних авіаліній / М.В. Кришталь, С.В. Бакута, Л.І. Чижова // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 85
912541
  Нінова Т. Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук / Т. Нінова, В. Осипенко, О. Верещагина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 34-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено операційно-процесуальні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі біології, хімії, екології, якості, стандартізації та сертифікації у ННІ прородничих наук. Окремими аспектами представлені історія інституту, науково-дослідна, ...
912542
  Чупрій І.К. Особливості підготовки молодших спеціалістів на базі медичного університету // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 81-84. – ISSN 2521-1455


  "В статті розглянуті питання навчання молодших спеціалістів на базі медичного університету."
912543
   Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв.. / О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 199-209
912544
  Батечко Н.Г. Особливості підготовки фахівців у дослідницьких університетах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 29-36. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
912545
  Орел А.С. Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови" / А.С. Орел, Б.І. Маторін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 150-157. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
912546
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 34с.
912547
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки. / Й.М. Браславський. – К., 1960. – 35с.
912548
  Січкоріз О.Є. Особливості післядипломної освіти країн пострадянського простору // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 84-90. – ISSN 1681-2786


  У роботі проведено ретроспективний аналіз розвитку післядипломної освіти в пострадянському просторі. Для розбору використано аналітико-описовий метод вивчення й узагальнення теорії та досвіду навчання у вищих навчальних закладах, критичний аналіз ...
912549
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 118 л. – Бібліогр.: л. 106-118
912550
  Якубовський І.В. Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини ХІХ- початку 30-тих років ХХ ст. / І.В. Якубовський, В.Б. Якубовський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 420-427 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
912551
  Подхватілін О.Г. Особливості планувальної організації прирічкових територій міст на прикладі міст України / О.Г. Подхватілін, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 154-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
912552
  Бондар В.В. Особливості плацебо-реакцій пацієнтів з внутрішніми хворобами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі визначення та реєстрації плацебо-реакцій у хворих на внутрішні хвороби. Наведено методи фіксації плацебо-реакцій на основі кількох показників (динаміка артеріального тиску та динаміки переживання болю). Зареєстровані ...
912553
  Кубишкіна А.О. Особливості побудови апеляційних судів в Україні як важливий аспект сфери адміністративно-правового регулювання судової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 109-115. – ISSN 2519-2353
912554
  Іванюта О.М. Особливості побудови біозв’язків SWCNT - ДНК для біосенсорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Унікальна структура і електронні властивості вуглецевих нанотрубок (CNTs), що пов"язані з специфічними властивостями ДНК, можуть зробити супрамолекули CNTs-ДНК біоспряженими, що дозволить їх використовувати в біодатчиках. CNTs інкапсульовані в ДНК ...
912555
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 176-180


  Розглянуто концептуальні положення побудови знання-орієнтованих систем машинного перекладу. Проаналізовано підходи до організації лінгвістичних процесорів автоматичної обробки різномовних природно-мовних текстів. Визначено умови розподіленої ...
912556
  Каніболоцька Л.С. Особливості повістування у творі Олеся Гончара "Пізнє прозріння" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 214-222


  Оповідання "Пізнє прозріння" вміщено у збірнику "Далекі вогнища" (1987), де однією із наскрізних проблем є екзистенційна тема життя і смерті людини в хронотопічних вимірах війни і миру, в оповіді про героїв різних соц. верств і професій. Драматичне, а ...
912557
  Нажмудінова О.М. Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 0868-6939
912558
  Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
912559
  Лука Т. Особливості поезії дубровницьких петраркістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 193-199. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
912560
  Денисенко О.В. Особливості поетики давніх українських новелістичних жанрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Основною рисою, яка споріднює між собою давні новели, є їхня, так би мовити, малогабаритність, стислість викладу. За всіма іншими ознаками вони бувають дуже відмінні і розподіляються на значну кількість жанрових різновидів
912561
  Бойко Л.П. Особливості поетики драматичної поеми І. Кочерги "Ярослав Мудрий" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядається важлива проблема взаємовідносин політика і народу в героїчній драмі І. Кочерги "Ярослав Мудрий", ролі Києва як центру об"єднання слов"янських народів, державотворення та єдності Давньоруської держави як символу добра і справедливості.
912562
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 74-76. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
912563
  Василина К.М. Особливості поетики поезії "Шлях до ночліжки" (1535-36) Р. Копленда // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 18-22. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
912564
  Бескурнікова Ю.Г. Особливості поєднання процесів формування студентів як спеціалістів та особистостей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
912565
  Бутова Т.С. Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму генів ESR1 і AR : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Бутова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
912566
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 180-210. – Бібліогр.: л. 164-179
912567
  Бородчак М.В. Особливості політичних маніпуляцій у сучасному інформаційному просторі та способи протистояння їм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 283-293
912568
  Шевчук Н.В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 2226-3209
912569
  Редькіна Г. Особливості політичного режиму в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 224-233
912570
  Кривий О.Ф. Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Задача про тунельну тріщину, яка виходить під довільним кутом в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів, зведена до системи трьох сингулярних інтегральних рівнянь (СІР) з нерухомою особливістю, для якої доведено існування і встановлені ...
912571
  Рябоконь Є.О. Особливості попередніх договорів купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 119-122. – ISBN 978-966-667-341-4
912572
  Манюх Н. Особливості портретотворення у прозі Володимира Дрозда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 212-218. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
912573
  Кравченко А. Особливості портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 147-151. – ISSN 2410-0919
912574
   Особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запароваджений з нинішнього - 2013 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-25
912575
  Цукур О.Г. Особливості постановки життєвих завдань особистістю в площині сімейних взаємин // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 251-261
912576
  Павельчук І.А. Особливості постімпресіоністичного досвіду в практиці К. Малевича:1903-1910 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-148


  У статті розглядається період творчості К. Малевича 1903-1910-х років – часу експериментів у галузі імпресіонізму та постімпресіонізму.
912577
  Кіндрась І.В. Особливості початкового етапу навчання усного турецького монологічного мовлення у вищій школі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 125-131. – ISSN 2227-2844
912578
  Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 68-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
912579
  Воркуєва К. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 116-118
912580
  Процевський О.І. Особливості правових норм що регулюють трудові відносини робітників та службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 17
912581
  Скуріхін С.М. Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-39
912582
  Дзюбенко О.Л. Особливості правового регулювання договорів перевезення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 31-34
912583
  Чередник Н. Особливості правового регулювання договору факторингу як цивільно-правового інституту // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 237-249. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
912584
  Краснова Ю.А. Особливості правового регулювання екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 582-618. – ISBN 978-617-566-151-2
912585
  Коцюбинська Н. Особливості правового регулювання етичної поведінки державних службовців // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 207-209
912586
  Краснова М.В. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій / М.В. Краснова, Т.А. Шараєвська // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 636-651. – ISBN 978-617-566-151-2
912587
  Шевчук О. Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 158-160
912588
  Марченко С.І. Особливості правового регулювання контролю в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 454-473. – ISBN 978-617-566-151-2
912589
  Оніщик Ю.В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
912590
  Калакура В. Особливості правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 65-74


  Стаття присвячена аналізу українського, зарубіжного та міжнародного законодавства щодо правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві.
912591
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
912592
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
912593
  Мельник О.М. Особливості правового регулювання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 177-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
912594
  Кукшинова О.О. Особливості правового режиму доступу до відкритої інформації // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 72-77
912595
  Пузанова Г.Й. Особливості правового режиму іноземного інвестування в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 101-107
912596
  Бартошко О. Особливості правового режиму майна подружжя: порівняльно-правовий аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-82
912597
  Еннан Р. Особливості правового режиму ноу-хау // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
912598
  Піскун І. Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 170-177
912599
  Мельник В. Особливості правового статусу Національного депозитарія України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 399-400
912600
  Мяловицька Н. Особливості правового статусу суб"єктів Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується конституційно-правовий статус суб"єктів Російської Федерації: республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних утворень. Також розглядаються питання розмежування компетенції між основними рівнями державної влади ...
912601
  Мельничук О. Особливості правової охорони спадщини ЮНЕСКО в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 184-193. – ISSN 1026-9932
912602
  Журенюк Т.В. Особливості правової процедури припинення громадських організацій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 107
912603
  Анцут Е. Особливості правової характеристики суб"єктів антиконкурентних правопорушень за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Теорія та практичне застосування".
912604
  Піскун Г. Особливості правого регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 42-45
912605
  Ільченко І. Особливості правотворчих процесів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 189-190
912606
  Діордіца І.В. Особливості практики розгляду адміністративних спорів, пов"язаних із порушенням виборчими комісіями з місцевих виборів процедури прийняття, реєстрації та розгляду заяв і скарг // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 86-92
912607
  Віндюк А.В. Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
912608
  Мамічева О.В. Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю / О.В. Мамічева, М.А. Крюкова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 24-31. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
912609
  Сухорода І.О. Особливості предмету доказування шахрайства з фінансовими ресурсами за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-966-2571-07-3
912610
  Медчук І.В. Особливості представлення знань в українському та англомовному енциклопедичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 109-113


  Проблеми представлення знань розглядаються в теорії дискурсології. У статті визначено особливості енциклопедичних знань в українському та англомовному енциклопедичному дискурсі. Проблемы знаний рассматриваются в теории дискурсологии. В статье ...
912611
  Горбань Г.О. Особливості пректування управлінських рішень як професійної дії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
912612
  Фастовець А. Особливості преюдиціальної процедури Суду ЄС // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 51-54
912613
  Мягких І.М. Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 19-22. – Бібліогр.: 6 назв
912614
  Добкіна К. Особливості припинення діяльності торгово–промислових палат як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 22-26
912615
  Муравська Н. Особливості припинення права власності на безхазяйну річ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 328-329
912616
  Журавка Ф.О. Особливості проведення аудиту основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 14-22
912617
  Мадрига Т. Особливості проведення виборів народних депутатів України в 2006-2007 роках: інституційно-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 115-120. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
912618
  Матусяк М.В. Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
912619
  Овсійчук О. Особливості проведення Міської реформи 1870 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 221-223
912620
  Топорецька З.М. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні зайняття гральним бізнесом // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – С. 82-84. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
912621
  Якубів І.Р. Особливості проведення оцінки бізнесу в умовах національної економіки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 523-525. – ISBN 978-617-7069-02-6
912622
  Качмала В.І. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 103-110


  Висвітлюється початок становлення статистики як науки в Україні, проаналізовано проведення Загального перепису в Російській імперії, що відбувся у 1897 р., що й стало фундаментом для подальших досліджень соціально-економічних процесів.
912623
  Фаренюк Н.В. Особливості проводення транзакцій у грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 122-130


  Стаття присвячена розкриттю особливостей здійснення транзакцій на грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків з акцентуванням на ролі основних уповноважених учасників та специфічним характеристикам. Автором обгрунтовано вплив парабанківської ...
912624
  Маліков А.В. Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
912625
  Васильєва Н.В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 65-67. – ISSN 2306-6814
912626
  Бондарчук А.Є. Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 35-44. – ISSN 2077-3455
912627
  Авдєєва М.С. Особливості проектування житлових будинків в умовах щільної забудови / М.С. Авдєєва, Л.В. Тустановська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
912628
  Авдєєва М.С. Особливості проектування меморіального комплексу / М.С. Авдєєва, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
912629
  Ряба К.Ю. Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями / К.Ю. Ряба, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 523-526 : рис., фото. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
912630
  Пащенко Г.В. Особливості проектування та благоустрою сучасних еко-кемпінгів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 387-391 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
912631
  Ковальська Г.Л. Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 378-383 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
912632
  Степаненко Ю.М. Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 134-141


  У статті здійснено правовий аналіз норм чинного законодавства у сфері продовження дії договору оренди нерухомого майна, наведено приклади судових справ у цій категорії спорів з метою встановлення єдиного способу пролонгації орендних правовідносин. ...
912633
  Кушнір Н.О. Особливості просторової організації комунікативних актів у міжособистісному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 560-564


  У статті розглядаються особливості просторової організації комунікативних актів, а також засоби зміни дистанції спілкування між співрозмовниками в сфері інтимно-особистісної комунікації. В статье рассматриваются особенности пространственной ...
912634
  Магдіч А.С. Особливості протікання сучасних криз середньострокового циклу у країнах ЦСЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 131-140


  Досліджуються особливості протікання середньострокового економічного циклу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи. З метою дослідження диференційованого характеру впливу економічних криз 2001 р. і 2008 р. на економіки регіону та ...
912635
  Лисенко О. Особливості професійного розвитку ірландських педагогів шкільних закладів освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 111-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
912636
  Кочкурова О.В. Особливості професійної ідентичності та професійного маргіналізму майбутніх учителів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 106-115. – ISSN 2227-1376
912637
  Кушнірова Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
912638
  Рудніцька К.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 222-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
912639
  Коричковський В.Д. Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Російської Федерації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 73-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
912640
  Чичук А.П. Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 302-308. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
912641
  Мась Н.М. Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів / Н.М. Мась, О.Ф. Сальнікова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 149-152
912642
  Радул В.В. Особливості професійної соціалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
912643
  Мороз В.В. Особливості процедури виконання рішень судів зі стягнення аліментів з батьків щодо неповнолітніх дітей і забаргованості по них у примусовому порядку // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 367-370. – ISBN 978-617-673-442-0
912644
  Воробйова М. Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено процедуру прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства,що склалася в Україні. Комплексно розглянуто три послідовні етапи підготовки до реалізації проектів партнерської взаємодії держави та бізнесу. Визначено головні ...
912645
  Белінська С.М. Особливості процесу експлуатації необоротних активів / С.М. Белінська, Т.А. Белінська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
912646
  Бесчастний В.М. Особливості процесу навчання та підготовки державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 312-313. – (Право. Економіка. Управління)
912647
  Величко О. Особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці інженерів-будівельників // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 57-60


  У статті аналізуються особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використання інноваційних технологій у освітньому процесі ...
912648
  Савченко С. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 86-91. – ISSN 2226-3012
912649
  Гедікова Н.П. Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – C. 122-126. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
912650
  Бондар І.О. Особливості прояву духовної традиції лютеранства в музичному мистецтві Західної Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586


  Сучасна українська естетика переосмислює досвід посткласичних теоретико- естетичних шкіл Франції, потребує діалогу між українськими та французькими нау- ковцями. Стаття присвячена аналізу французької естетики XX ст., зокрема її феноменологічному та ...
912651
  Андреєва О. Особливості прояву ризику у договірному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції ризику у договірному праві, визначенням основних особливостей його прояву та порівнянню із подібними концепціями в приватному праві зарубіжних країн. Статья посвящена анализу концепции риска в договорном праве, ...
912652
  Черпак Т. Особливості прямої політичної комунікації в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 91-92
912653
  Айдинян А. Особливості психічного ставлення до віку неповнолітньої (малолітньої) особи у складі умисного злочину: деякі теоретичні і правозастосовні підходи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 196-197
912654
  Шиліна А.А. Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості / А.А. Шиліна, Г.В. Борисенко // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 355-359. – ISSN 1727-1584
912655
  Бацилєва О. Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту / О. Бацилєва, В. Астахов, І. Пузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817
912656
  Старинська Н.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 237-248. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
912657
  Скляренко О.М. Особливості психотренінгової роботи з формування життєтворчих здібностей у персоналу організацій екстремального профілю // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 284-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
912658
  Бєлкін Л. Особливості публікації матеріалів дисертаційних досліджень // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 46-47


  Позиція Міносвіти з приводу вибору іноземних видань.
912659
  Решетченко С. Особливості радіаційного режиму міста Полтава / С. Решетченко, В.А. Кітченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 107-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
912660
  Івченко О.С. Особливості реалізації авторського права в трудових правовідносинах науково-педагогічних працівників // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 193-196
912661
  Довганюк І. Особливості реалізації виправдання в сучасному німецькому політичному дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 71-77. – ISSN 2078-340X
912662
  Михайленко В. Особливості реалізації земельних прав // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Щодо деяких аспектів застосування принципу мовчазної згоди при відведенні земельної ділянки".
912663
  Салута Халед. Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сірійської Арабської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 351-356
912664
  Панченко В.Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 36-42. – ISSN 2306-6814
912665
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
912666
  Дмитренко Е. Особливості реалізації регулятивної функції фінансового права на сучасному етапі реформування фінансової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 267-268
912667
  Пац Л.І. Особливості реалізації членованих конструкцій у межах текстових величин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 96-99. – ISBN 966-8188-08-X
912668
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 35-38
912669
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 190-195
912670
  Підгородинська А.В. Особливості регламентації інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в праві Європейського Союзу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 86-87. – ISBN 978-966-2571-07-3
912671
  Баштанник А. Особливості регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 1 (36). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
912672
  Марковська Г. Особливості регулювання міграційних процесів у рамках ЄС-15 та спільної міграційної політики ЄС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 394-404. – ISSN 1684-906Х
912673
  Тибінка Г.І. Особливості регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн та в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; № 2 (14))
912674
  Штогрин О. Особливості регулювання прав пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 22-26
912675
  Луценко А. Особливості регулювання трудових відносин у ВНЗ України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-81. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
912676
  Каптур Г. Особливості редагування наукового тексту / Г. Каптур, О. Денисюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
912677
  Тимошик М.С. Особливості редагування текстів для газет, журналів, рекламних та інформаційних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 29-35


  У лекції йдеться про набуття журналістом та редактором умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, призначеними для публікації в газетах, журналах, рекламних та інформаційних виданнях. The lecture deal with the by a journalist and editor ...
912678
  Питуляк М. Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
912679
  Трофімчук Т. Особливості рекрутських наборів євреїв до російської армії у XIX ст. (на матеріалах Волинської губернії) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 43-49. – ISSN 2305-9389
912680
  Кондрат"єва І.В. Особливості релігійно-філософської думки Київської Русі / І.В. Кондрат"єва, Г.Г. Олефіренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 10-17. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
912681
  Мащенко С.Т. Особливості релігійності Пантелеймона Куліша // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 65-68. – (Філософські науки)


  У статті досліджується еволюція релігійної свідомості П. Куліша, особливості світоглядно-православних переконань у різні періоди його життя і творчості
912682
  Бончковський О.С. Особливості реліктової посткріогенної морфоскульптури східної частини Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 48-59. – ISSN 0868-6939
912683
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
912684
  Бікетов С.О. Особливості рельєфу пейзажних парків // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 17-27 : табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912685
  Каліон В.А. Особливості реологічної поведінки і течії крові в капілярах та мікроциркуляторних одиницях / В.А. Каліон, Ю.І. Шмаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Нинішня робота є оглядом досліджень, які проведені у Київському університеті, щодо вивчення особливостей математичного моделювання реологічної поведінки і течії крові в судинах мікроциркуляторного цикла. У роботі в числі актуальних завдань реології ...
912686
  Коротич К. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні особливості реалізації комунікативного наміру вибачення в епістолярії Лесі Українки, виявлено залежність етикетних і нестандартизованих мовних засобів, які виражають вибачення, ...
912687
  Новгородський Р. Особливості ресоціалізації неповнолітніх в умовах виховних колоній (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує особливості ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, що відбувають покарання у Прилуцькій виховній колонії. Звернено увагу на основні напрями ресоціалізації неповнолітніх злочинців у цій установі. In the article the author ...
912688
  Косарєва Г. Особливості рецепції давньої української літератури у творчості Валерія Шевчука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 179-186. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
912689
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
912690
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
912691
  Привалова О. Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
912692
  Вітренко А. Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті особливості ринку рекламних послуг, його структура та основні характеристики, визначені основні принципи та стратегії ціноутворення, які застосовуються на ньому. Рассмотрены особенности рынка рекламных услуг, его структура и основные ...
912693
  Бутенко Н. Особливості роботи соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню роботи державних соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю. Зокрема розглянуто як різні типи захворювання впливають на життєдіяльність сім"ї. Також проведено аналіз різних видів послуг (переважно групових), ...
912694
  Терещенко В.М. Особливості розв’язання задач регіонального пошуку для d-вимірного випадку / В.М. Терещенко, А.Л. Фісуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі регіонального пошуку в Евклідовому d-вимірному просторі. Зокрема, розглядається можливість застосування підходу розв’язання цієї задачі, який був запропонований для двовимірного випадку в роботі. В результаті ...
912695
  Маркова Є. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Є. Маркова, Т. Шестаковська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 414-425. – ISSN 1684-906Х
912696
  Головаха-Хікс Особливості розвитку американської та української фольклористичних теорій на початку XXI століття (порівняльний аспект) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 34-39. – ISSN 0130-6936
912697
  Ткаченко Н.В. Особливості розвитку вітчизняного житлового іпотечного кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 291-301
912698
  Шинкар Т.С. Особливості розвитку дитячих освітніх видань в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 126-138. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
912699
  Демчишин М.Г. Особливості розвитку ерозійно-гравітаційних деформацій на ділянці схилу. прилеглій до Парку Вічної Слави в м. Київ / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
912700
  Рева М.М. Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 106-117. – ISSN 2226-4078


  "...У статті розкрито поняття життєвої перспективи особистості як психологічного феномену та виделені основні особливості ії розвитку у майбутніх психологів."
912701
  Стельмащук Л.С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 125-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
912702
  Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угрупувань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
912703
  Чепульська Є.С. Особливості розвитку інтелектуальної сфери у дітей, хворих на ДЦП // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 169-170
912704
  Матвій І.Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 185-190. – ISSN 0321-0499
912705
  Карамушка Т. Особливості розвитку кар"єрних орієнтацій у аспірантів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 175-176
912706
  Пилипенко Є.О. Особливості розвитку кримінально-правового забезпечення протидії залишенню у небезпеці за часи незалежної України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 114
912707
  Кудрявська Н.В. Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 85-90


  У статті досліджується проблема сучасного стану та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні за умов фінансово-економічної кризи, розглядаються заходи по вирішенню проблем функціонування малого та середнього підприємництва і пропонуються напрями ...
912708
  Круглова Л.Б. Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 176-193. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
912709
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
912710
  Терещенко Т.С. Особливості розвитку організаційної компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи.. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 201-204. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
912711
  Ключкович А. Особливості розвитку партійної системи Словаччини в контексті суспільно-політичних трансформацій кінця XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 100-107. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)


  Відлік демократичного розвитку партійно-політичної системи Словацької Республіки можна розпочати відразу після усунення комуністичного режиму в Чехословаччині в 1989 році. Після прийняття т. зв.«малого» Закону про політичні партії в 1990 р.(zakon c. ...
912712
  Нестеренко Н.В. Особливості розвитку податкової системи в Україні і країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Нестеренко, Л.В. Боркун // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 67-71
912713
  Армейський О.С. Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 174-180. – ISSN 2074-8922


  "...Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку правової компетентності вчителів технології в післядипломній педагогічній освіті."
912714
   Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах / Б.Я. Остапюк, І.С. Груник, М.І. Легенький, Ю.І. Легенький // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 45-52. – ISSN 2075-4892
912715
  Бондар В.В. Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста / В.В. Бондар // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
912716
   Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну латориці / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Розлач, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 43-55


  Багатопланове використання ресурсів річки Дніпро вимагає сучасного наукового обгрунтування при складанні прогнозів водності та встановленні режимів роботи дніпровських водосховищ, а також при оцінюванні впливу вибранних режимів на заплавні території ...
912717
  Фурсова О.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 68-71. – Бібліогр.: 11 назв
912718
  Брежнєва-Єрмоленко Особливості розвитку системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
912719
  Присяжнюк Ю.І. Особливості розвитку та перспективи торгівельних оборотів України й Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 208-212


  Розглянуто проблеми прикордонних регіонів, транскордонної комунікації, міжнародної транскордонної співпраці. The article deals with the probleems of close-boarder regions, transboarder communication, international transboarder cooperaration.
912720
  Стряпко І.О. Особливості розвитку товариства "Просвіти" у Словаччині (1924-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 85-90. – (Історія ; Вип. 28)
912721
  Снитіна В.О. Особливості розвитку українського церковного співу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-185
912722
  Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2012. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-062-4
912723
  Скіченко А. Особливості розгляду судом справ про захист особистих немайнових прав подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 43-46


  У статті досліджуються проблемні питання, пов"язані з судовим розглядом про захист особистих немайнових прав подружжя в Україні, особливості судового розгляду справ, пов"язаних із немайновими правами подружжя.
912724
  Талько Т.М. Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 63-66. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
912725
  Дубініна В.О. Особливості розкриття любовних конфліктів у епіці Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 319-326. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
912726
  Михальський С.А. Особливості розмірного розподілення клітин тимусу залежно від методу цитометричного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-35. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведене порівняльне дослідження характеристик розмірних розподілень популяції клітин тимусу щура, одержаних за допомогою різних методів цитометрії на препаратах типу суспензія, мазок, зріз. Статистичний аналіз даних показав, що як метод проведення ...
912727
  Кощій Ю.П. Особливості розмовного мовлення у драматичних творах Антоніо Буеро Вальєхо "В палаючій пітьмі" й "Нічні судді"та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 508-513


  У роботі досліджуються теоретико-методологічні засади перекладу драматичних творів та особливості розмовного мовлення, а також здійснюється літературознавчий і порівняльний аналіз перекладів, який враховує передусім жанрові й родові особливості драми. ...
912728
  Первак Ю.О. Особливості розподілу електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими резонаторами різної природи / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 287-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах трьох дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими дефектами різної природи. Фотонний кристал ...
912729
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 2 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 161-169 : рис. – Бібліогр.: с.169. – ISSN 0203-3100
912730
  Трипільський О.А. Особливості розподілу швидкостей поширення сейсмічних хвиль у земній корі Кіровогрвдського рудинного району / О.А. Трипільський, В.О. Трипільська, О.В. Тополюк // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 168-175 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 174. – ISSN 0203-3100
912731
  Топорецька З.М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Топорецька Зоряна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
912732
  Топорецька З.М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Топорецька Зоряна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 225, [7] л. – Додатки: л. 208-225. – Бібліогр.: л. 185-207
912733
  Калужинський А. Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, що поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 92-98
912734
  Маланчук П.М. Особливості розслідування крадіжок / П.М. Маланчук, А.П. Молчанова // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 69-73. – ISSN 2519-2353
912735
  Александренко О.В. Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-102. – ISSN 2222-5374
912736
  Овчаренко Т. Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність та природу поняття "інвестиції". Визначено основні концептуальні елементи наукової теорії А. Сміта. Розкрито особливості інвестиційного процесу за А. Смітом як рушійного механізму соціально-економічного розвитку ...
912737
  Ларіна О. Особливості романтизму у китайській літературі поч. XX ст. (на прикладі п"єси Го Можо "Богині") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 456-462


  У статті розглядається романтизм у китайській літературі не лише як запозичений із Європи літературний напрям, але й такий, що включає в себе характеристики, пов"язані з особливостями китайських традицій та світогляду. В статье рассматривается ...
912738
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
912739
  Петриченко В.Ф. Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного / В.Ф. Петриченко, В.М. Чорна // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 42-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2476626
912740
  Похваленко О.С. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів / О.С. Похваленко, Н.С. Савосік // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
912741
  Князюк О.В. Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби / О.В. Князюк, Р.А. Князюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 104-108 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
912742
  Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 128-146. – ISSN 0130-5247
912743
  Федорець А.В. Особливості самооцінки особистості спортсмена // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
912744
  Продан О.О. Особливості самоусвідомлення особістості у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 210-217. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей самоусвідомлення особистості. Виявлено особливості вольової саморегуляції особистості студентів , їх ставлення до самих себе та інших людей , особливості комунікативно-соціальної ...
912745
  Кулішов В.В. Особливості світової глобалізації в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 21-24. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
912746
  Ветвінська Н. Особливості світоглядних орієнтацій в літературі Київської Русі ХІ-ХІІ ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 242-250. – ISBN 978-966-02-6227-0
912747
  Отрошко Л. Особливості себевиявлення українського народу і природне символотворення // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 36-43. – ISSN 0130-7037
912748
  Побоча К.П. Особливості сек"ютиризації у банках України в умовах фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 140-143
912749
  Масицька Т. Особливості семантико-синтаксичних реченнєвих відношень у польських перекладах сучасної української поезії // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 25-28. – ISSN 2306-028X
912750
  Котвицька В.А. Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцізмів у сучасній німецькій публіцістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-251


  У статті розглядаються особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій мові. У центрі уваги знаходиться аналіз семантичних змін англомовних запозичень у системі німецької мови. В статье рассматриваются ...
912751
  Овсяннікова В.В. Особливості синдрому професійного вигорання у викладачів вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 113-118
912752
  Матвіяс І. Особливості синтаксису в західноукраїнському варіанті літературної мови
912753
  Драпатий М.В. Особливості синхронізації каналу реєстрації зображення в лазерній абсорбційній спектроскопії плазми // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 192-195
912754
  Жорова Є.Р. Особливості системи антикризового корпоративного управління // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-2188-36-3
912755
  Гапотченко Н.Є. Особливості системи вищої освіти Франції у 70-х - 90-х роках двадцятьго сторіччя // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 263-272. – ISSN 2077-1827


  У статті йдеться про основні чинники, які сприяли ефектному функціонуванню системи вищої освіти Франції в останні десятиліття двадцятого століччя в умовах інтернаціоналізації та глобалізації,що стали підгрунтям для розвитку вищої освіти Франції у наш ...
912756
  Корнєєва Ю.В. Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 79-87. – ISSN 1993-0259
912757
  Шаманська О.І. Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
912758
  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 175-181. – ISSN 1727-1584


  "Презентовано результати емпірічного дослідження системи ставлень курсантів жіночої статі, що навчаються у ВНЗ МВС."
912759
  Харахаліль Л. Особливості сімейно–шлюбного права у період Великого князівства Литовського XIV-XVI ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 254-255
912760
  Калашник В.С. Особливості слововживання в поетичній мові: навч. посіб. / В.С. Калашник. – Х., 1985. – 68с.
912761
  Демченко Н.С. Особливості словотворення нової лексики та її функціонування в англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X


  У статті йдеться про неологізми англійської мови, звернено увагу на термін «нео- логізм» та причини виникнення нової лексики, проаналізовано класифікації неологізмів за способом творення, виявлено найбільш продуктивні способи творення нової лексики.
912762
  Гаврецька Х.М. Особливості словотвору юридичноїтемінології у сучасній літературній мові гінді // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 239-245


  У статті розглядається словотвірна структура юридичних термінів мови гінді та способи їх словотвору (серед яких: морфологічні та неморфологічні). Також було зосереджено увагу на шляхах поповнення юридичної терміносистеми сучасної літературної мови ...
912763
  Лук"яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціалізації дитини у прийомній сім"ї. Автором розглянуті основні етапи підготовки, функціонування та соціального супроводу прийомних сімей. Визначається зв"язок недоліків цих етапів та подальших проблем виховання ...
912764
  Триндюк В.А. Особливості соціалізації студентської молоді у технічному університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 57-60. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
912765
  Подлєсна В.Г. Особливості соціально-економічних циклів в Україні в контексті модернізаційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
912766
  Перга Т. Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр. ХХ століття // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 223-232
912767
  Афанасьева Л.В. Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді / Л.В. Афанасьева, І.В. Букреєва // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 93-97. – ISSN 2306-3974
912768
  Демида К.Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 59-64
912769
  Кашка Е. Особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків. Автор розглядає особливості адаптації людини до віртуального світу за допомогою рольової гри в інтернет-мережі. The paper analyzes the especially the ...
912770
  Вязова Р.В. Особливості соціально-філософського аналізу етнічності в міжкультурній комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 103-106. – ISSN 2077-1800
912771
  Дідилівський А. Особливості соціального захисту дітей учасників бойових дій за національним законодавством в умовах проведення антитерористичної операції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 175-177
912772
  Завадська Н.О. Особливості соціального розвитку держави у посткризовий період // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 8-12. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
912773
  Кірносова Н. Особливості соціальної реклами в Пекінському метро // Китаєзнавчі дослідження : збірка наукових праць / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2011. – Т. 1. – С. 116-121
912774
  Вєтринський І.М. Особливості соціокультурного розвитку Сирії від найдавніших часів до початку XX ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 37-51
912775
  Андронік Н.П. Особливості спілкування в міжкультурній дискусії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 20-24. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема навчання майбутніх учителів англомовної дискусії, а саме необхідність урахування мовленнєвої поведінки та етикету у дискусії з представниками англомовних країн.
912776
  Кічурчак М. Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 40-42 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
912777
  Попадинець Н.М. Особливості споживчої поведінки населення України та країн-членів Європейського Союзу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 9-14. – ISSN 2071-4653
912778
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 248 л. – Бібліогр.: л. 177-248
912779
  Яблонський В. Особливості сприйняття та спадкоємності УНР в сучасній Україні // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 372-383. – ISBN 978-617-7062-20-1
912780
  Братасюк В.М. Особливості становлення людини-особистості як суб"єкта права у Стародавньому Римі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 259-268
912781
  Рибак О. Особливості становлення нової парадигми контролінгу в контексті сучасного менеджменту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 313-316. – ISSN 1993-0259
912782
  Бартків О.С. Особливості становлення педагогіки як навчального предмету / О.С. Бартків, Є.А. Дурманенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 17-21. – (Педагогічні науки)


  У статті аналізуються теоретичні аспекти становлення педагогіки як навчального предмету.
912783
  Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
912784
   Особливості становлення та функціонування інституту мирових посередників на Правобережній Україні в перші роки впровадження селянської реформи (1861-1863) // Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / С.В. Набока. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 38-82. – ISBN 978-617-7107-05-6
912785
  Мишляєв Т.Ю. Особливості становлення федеративного устрою Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 108-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
912786
  Новаковський Л.Я. Особливості створення (організації) сільськогосподарських землекористувань у сучасних умовах / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
912787
  Шостак М.В. Особливості створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [33--34]
912788
  Гринчук М. Особливості створення іміджу політичного лідера на прикладі Барака Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 258-259
912789
   Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Ахвердова, , , Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
912790
  Шевченко В.О. Особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація" / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 136-143


  Висвітлено основні особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація" з огляду на комплексність вихідної інформації та можливості картографічних засобів адекватно відбивати ситуацію Приведено деякі прийоми, що підвищують ...
912791
  Медведєва М. Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються характерні риси створення та застосування норм міжнародного права навколишнього середовища, порівнюються переваги та недоліки звичаєвої та договірної форм правотворчості, а також надаються рекомендації з приводу удосконалення ...
912792
  Патрикєєва О. Особливості створення та функціонування STEM-центру / О. Патрикєєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
912793
  Гайдученко Г. Особливості стилістичного синтаксису п"єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 41-45. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто особливості стилістичного синтаксису у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло». Виявлено та досліджено великий спектр синтаксичних засобів. Серед домінувальних – це повтори, обірвані, парцельовані, питальні та окличні речення. З’ясовано, що ...
912794
  Жигжитова Л. Особливості стилю наукового тексту // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 78-79
912795
  Хомерікі О.А. Особливості стратегії державного управління вищою освітою в Україні: історія і сучасність // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 267-286. – ISBN 978-966-2462-25-8
912796
  Галаган О.В. Особливості стратегічного управління експортною діяльністю підприємств АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
912797
  Сєміколенова С.В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
912798
  Лисенко О. Особливості структури дихальної реакції кваліфікованих спортсменів за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей змін основних характеристик дихальної реакції у кваліфікованих спортсменів в залежності від інтенсивності фізичних навантажень та співвідношенням аеробних та анаеробних процесів в їх ...
912799
  Ірчишина М.В. Особливості структури лінгвокультурного концепту "Італія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISSN 2313-500Х


  "Надано визначення поняття «концепт» та представлено його основні характе- ристики. Розглянуто особливість концепту як поняття лінгвокультурології. У представленій роботі описано основні теорії структури концепту в сучасній когнітивній науці. На ...
912800
  Сидоренко О.О. Особливості структури процесуально-правової норми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 314-319. – ISSN 2224-9281
912801
  Тарасюк Н.А. Особливості структури селитебних ландшафтів Волинської області / Н.А. Тарасюк, О.О. Ничая // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 111-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
912802
  Поперенко Л.В. Особливості структурних перетворень в приповерхневих шарах стрічок металевих аморфних сплавів при в"язко-крихкому переході / Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Оптичним методом досліджено в"язко-крихкий перехід в аморфних сплавах Fe-Co-Ni-B, Fe-Ni-Si-B, Co-Ni-Fe-Si-B. Отримана залежність головного кута падіння світла [фі з нижнім індексом 0] від температури відпалів Т[нижній індекс альфа] та від глибини ...
912803
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
912804
  Кухарєв О. Особливості судового розгляду справ про встановлення факту перебування на утриманні спадкодавця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 59-65
912805
  Гетманцев О.В. Особливості судоустрою і цивільного судочинства в період Гетьманщини (середина XVII ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 12-16. – (Правознавство ; Вип. 525)
912806
  Боковня В.М. Особливості суспільно-політичного життя України в 1953-1957 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 331-333. – ISBN 978-966-493-676-4
912807
  Веклич В.О. Особливості сучасних визначень змісту категорії "забезпечення й захист прав і свобод людини і громадянина" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-40
912808
  Кочубей Л. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 44-70. – ISSN 2524-0137
912809
  Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
912810
  Ребрик Ю.С. Особливості сучасних підходів до діагностики кризових явищ у банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 117-122
912811
  Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підчоса Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 215-237
912812
  Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підчоса Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
912813
  Лисенко Г.І. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
912814
  Манн Р.В. Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства і інформаційної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 89-96. – ISSN 2221-8440


  Витоки теорії інформаційного суспільства в концептуальних положеннях постіндустріальної доктрини, які підкреслюють центральну роль знання і заявити прискорюють перехід від виробництва товарів до виробництва послуг та інформації. З розширенням знань ...
912815
  Оболенський О.І. Особливості та класифікація німецької фахової мови права
912816
  Оболенський О.І. Особливості та класифікація німецької фахової мови права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 461-466. – ISBN 966-581-481-8
912817
   Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об"єктах інформаційної діяльності / С.Я. Довбня, Ю.І. Хлапонін, С.В. Биков, І.О. Четверіков // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 1. – С. 16-24
912818
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
912819
  Ковалів М.В. Особливості та порядок здійснення виконавчого провадження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
912820
  Копистира А.М. Особливості та причини корупції в економічних системах перехідних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 57-63. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячується вивченню зв"язку між причинами корупції, її видами і формами та обсягом у перехідних економіках. Виявлено ос- новні причини корупції у перехідних економіках та їх вплив на розвиток окремих видів корупції та їх співвідношення. ...
912821
  Сілакова Н.Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 160-166


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти у Донецькому регіоні в умовах демографічного спаду та посилення конкуренції вузів.
912822
  Гамбург Л.С. Особливості та проблеми унітаризму України (у зв"язку з політико-правовим статусом Автономної Республіки Крим) / Л.С. Гамбург, П.Г. Назаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-12. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
912823
  Сидоренко Д.А. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7069-02-6
912824
  Лук"яненко Ю. Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей та проблем, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху, наведені шляхи вирішення характерних порушень вимог чинного законодавства, які виникають при розгляді справ ...
912825
  Куриліна В. Особливості та проблемні питання судового розгляду справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 239-240
912826
  Гордійчук Ю. Особливості та складові економічного співробітництва США з країнами ЄС протягом першого президентства Б. Обами (2008-2012 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості трансатлантичних відносин в умовах світової рецесії в період першого президентства Б. Обами. Особлива увага приділяється співробітництву США та ЄС в торгівельно-економічній сфері і визначається його вплив на увесь ...
912827
  Грицеляк В.П. Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії" / В.П. Грицеляк, І.В. Дикий, І.І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 16-19. – ISSN 2075-1893
912828
  Кондратьєва І.В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливості ієрархату Коптської Церкви, характеризуючи його своєрідність на рівні патріарх – єпископат – пресвітеріат – дияконат. Для аналізу використані історичні матеріали, наукова література та сучасні інформаційні джерела. Статья ...
912829
  Дубодєлова А.В. Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 118-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
912830
  Якимчук Б. Особливості тактики затримання іноземців // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 29-32
912831
  Коломієць Н.В. Особливості танського вугу у творчості Лі Бо та Ду Фу


  Досліджується танський п"ятистопний вірш "старого стилю" вугу. Аналізуючи творчість поетів Ду Фу та Лі Бо, автор приходить до висновку, що, хоча танські поети перейняли все найкраще з поезій попередніх епох, але разом із тим створили багато нового, ...
912832
  Пасенченко Ю. Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України / Ю. Пасенченко, Р. Абдураманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати аналізу дійсної, до 27 серпня 2010 року, системи ціноутворення згідно договорів обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності на ринку України. За результатами аналізу було виділено основні недоліки системи ...
912833
  Костюченко М.П. Особливості творчої індивідуальності письменника (на прикладі "Щеденників" Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 365- 369. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
912834
  Шуліка Б. Особливості теплового режиму вегетаційного періоду винограду в межах Північно-Східного лісостепового краю України (на прикладі Харківської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 130-134 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
912835
  Пацеєвька О.С. Особливості термінотворення в польській терміносистемі економіки (на матеріалі фахових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 172-177


  У статті розглянуто особливості фразеологічного термінотворення в польській фаховій мові економіки: запропоновано визначення та окреслено лінгвістичний статус лексичних одиниць, які є результатом процесу фразеологізації у фахових мовах; наведено ...
912836
  Круківська А. Особливості термічного режиму грунту в місті Київ / А. Круківська, М. Агаркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу ...
912837
  Шмакова О.С. Особливості технічної реалізації періодичного видання у студентському середовищі / О.С. Шмакова, Ю.О. Сєров // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Охарактеризовано загальні принципи діяльності редакційної колегії та досліджено особливості реалізації студентського періодичного видання. Розроблено інформаційні моделі, що ілюструють процеси формування редакції видання, основні етапи визначення ...
912838
  Павлов Д.М. Особливості технологій політичної пропаганди // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 141-149. – ISSN 2077-1800
912839
  Хоггас Башир Особливості течії в"язких та аномально-в"язких рідин у потоках зі змінною за довжиною витратою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Хоггас Башир ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
912840
  Лопацький С.В. Особливості типів постави студентів у процесі фізичного виховання на сучасному етапі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-50. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
912841
  Гуманренко О.О. Особливості типологічної хпрпктеристики рецензій на наукові твори // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 119-126. – ISSN 1998-6912


  Аналізується типологія рецензій, робиться спроба класифікації наукових рецензій. Значна увага приділяється специфіці наукового резензування. Характеризується різновиди наукових рецензій.
912842
  Іванова Т. Особливості тлумачення дефініції "банківська таємниця" в структурі банківської інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 271-272
912843
  Братель О. Особливості тлумачення положень договору дарування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 35-37
912844
  Приходько І. Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
912845
  Рєзнікова К. Особливості торгівлі України з країнами СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 226-227
912846
  Карамушка Л.М. Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічнимми працівниками в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, А.В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
912847
  Петренко В.С. Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
912848
   Особливості трансформації деградованих торфових грунтів Західного Полісся України / В.А. Гаврилюк, О.В. Валецька, О.В. Коляда, А.М. Бортнік, Д.В. Коротинський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
912849
  Волощук С. Особливості трансформації НАТО в 1990-2008 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 210-213. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
912850
  Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
912851
  Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 61-65
912852
  Василишин В.Я. Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 21-26. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
912853
  Тимченко Є.П. Особливості укладання великого німецько-українського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 177-181. – Бібліогр.: Літ.: С. 180-181; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1


  Лексикографічну діяльність викладачів КНУТШ в галузі укладання двомовних національних словників було започатковано в 1977 році за ініціативою тодішнього декана факультету романо-германської філології професор Ю.О. Жлуктенка. В укладанні двомовних ...
912854
  Тимченко Є.П. Особливості укладання великого німецько-українського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 177-181. – ISBN 966-8188-08-X


  Лексикографічна діяльність викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі укладання двомовних національних словників
912855
  Манейло О.Ю. Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 221-224. – ISSN 2413-1571
912856
  Андрущенко Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 33-35


  Стаття присвячена питанню врегулювання сімейних правовідносин між колишнім подружжям у договірному порядку.
912857
  Мельничук С.В. Особливості українсько-англійського перекладу зменшувально-пестливих лексичних одиниць у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 114-118


  Статтю присвячено особливостям відтворення української зменшувально-пестливої лексики в англійському перекладі на матеріалі текстів художнього стилю. Автор аналізує запропоновані перекладачами варіанти передачі зменшувально-пестливих слів засобами ...
912858
  Дацків І.Б. Особливості українсько-британських дипломатичних відносин у період Української революції (1917 - 1921 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 155-169
912859
  Кривонос Р.А. Особливості українсько-люксембурзької співпраці на початку XXI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 129-139


  Стаття присвячена аналізу українсько-люксембурзьких відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер українсько-люксембурзької співпраці та відмінності у колі ...
912860
  Павліха Н.В. Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 111-119
912861
  Подгурська С.С. Особливості українського герботворення періоду Козацької доби. Герб Пилипа Орлика // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 321-327. – ISSN 2226-2180
912862
  Студінський В. Особливості українського менталітету та його вплив на економічну поведінку та ринкову трансформацію // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 248-256. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
912863
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
912864
  Горобець Н.М. Особливості управління бізнес-процесами в системі збуту нішевої рослинницької продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
912865
  Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення / О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 371-375. – ISSN 0321-0499


  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз.
912866
  Семенчук І.М. Особливості управління земельними ресурсами в Україні / І.М. Семенчук, В.А. Рощенко, Д.Р. Шаповаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
912867
  Корчун В.С. Особливості управління ландшафтним потенціалом природоохоронних територій зарубіжних країн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 143-146. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розподіл фінансової допомоги регіонам ЄС є одним із найважливіших видів регіональної політики.
912868
  Буяджи Г. Особливості управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 185-198. – ISSN 1026-9932
912869
  Смутчак З.В. Особливості управління персоналом: генезис наукової думки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 89-92. – ISSN 1728-6220
912870
  Золотарьова О.В. Особливості управління ризиками транспортного страхування / О.В. Золотарьова, Т.М. Нікітіна, М.Ю. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
912871
  Білоус С. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
912872
  Гладченко М. Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 37-45. – ISSN 1682-2366
912873
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
912874
  Майданик Р.А. Особливості управління цінними паперами // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 891-893. – ISBN 978-966-667-341-4
912875
  Рубель К. Особливості участі Іспанії у діяльності НАТО // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 87-89
912876
  Лушпієнко М В. Особливості участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 92-97. – ISSN 2309-818X
912877
  Лучкіна Є.С. Особливості фемінного дискурсу Халеда Хоссейні / Є.С. Лучкіна, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 141-145. – ISBN 978-966-921-000-5
912878
  Євтушевська О.В. Особливості фіктивного засновництва акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 94-97
912879
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
912880
  Сторонянська І.З. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 58-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
912881
  Беновська Л.Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи
912882
  Хомутенко В.П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 43-50


  Проаналізовано складові фінансового механізму системи кредитної кооперації і особливості їх застосування у забезпеченні фінансової стійкості кредитних спілок.
912883
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
912884
  Житник Ю. Особливості фінансування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як спеціально уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 331-333
912885
  Артюх О.В. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні в умовах нестабільності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 17-18. – ISBN 978-617-7069-02-6
912886
  Гарбуз А. Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні")
912887
  Рудкевич Н. Особливості форми соціально-педагогічної роботи із студентами закладу вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С.181-190. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
912888
  Дударець В.М. Особливості формування архітектури і дизайну Японії XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 248-255. – ISSN 2225-7586
912889
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектурних об"єктів на воді / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 90-95. – ISSN 2077-3455
912890
  Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 18-22
912891
  Марковський А.І. Особливості формування генерального плану Києва першої третини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 141-147 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
912892
  Кіш Є.Б. Особливості формування громадського суспільства Угорщини у XX столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 99-103. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
912893
  Біда О.А. Особливості формування дослідницької компетентності у майбутніх маркетологів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 9-15. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
912894
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування екологічного архітектурного середовища. наближеного до аеропорту "Київ" (Жуляни) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 163-173. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912895
  Авдєєва М.С. Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, К.С. Лісова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
912896
  Коробчук Л.І. Особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей в освітньому процесі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 46-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей, визначено умови, за яких можливе досягненя високого професіоналізму майбутнього спеціаліста машинобудівного профілю.
912897
  Маслак О.І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
912898
  Олійник Н.Ю. Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 91-101. – ISSN 2074-8922
912899
  Шаюк О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толеранткості майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 126-131. – ISSN 1810-2131
912900
  Биркович Т.І. Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 9 назв
912901
  Бабенко Т.В. Особливості формування естетичного смаку на заняттях з іноземної мови засобами образотворчого мистецтва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 27-30. – ISBN 966-8188-07-1
912902
  Тодоров В.І. Особливості формування етногеографічного середовища // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7069-75-8
912903
  Гуменюк А.Г. Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце України / А.Г. Гуменюк, К.Ю. Денисенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 22-38


  У статті розглядаються питання інтеграції України в загальноєвропейський гуманітарний простір. Автори зосередили свою увагу на освіті, культурі та інформації, які є найбільш важливими факторами інтеграції.
912904
  Гончаренко Особливості формування звітності кредитних спілок / Гончаренко, І.О. Дземішкевич // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 77-89
912905
  Ганудельова Н.Г. Особливості формування звукоідеалу в Закарпатській інструментальній культурі пастушої традиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 124-131. – ISSN 2226-2180
912906
  Іванов С.В. Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства / С.В. Іванов, І.Л. Окуневич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
912907
  Вертій О. Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури


  В статті розроблено стислий огляд педагогічної думки в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII ст., визначено джерела та особливості становлення української національної ідеї в методиці вивчення української літератури
912908
  Патлашинська І. Особливості формування іміджу миротворця під впливом ЗМІ // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 43-52. – ISSN 2522-1663
912909
  Медведєва О. Особливості формування іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 271-272
912910
  Єдамова А.М. Особливості формування інвестиційного іміджу України у Чорноморському, Каспійському регіонах та у Центральній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 99-101
912911
  Терещенко Н.В. Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 141-149
912912
  Єрмілов С.Ф. Особливості формування інституту державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 92-95. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
912913
  Ганущак-Єфіменко Особливості формування інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко, І.В. Коберник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 154-160. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
912914
  Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищоому навчальному закладі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто ефективні технології, засоби та прийоми формування іншомовної компетентності студентів у вищих навчальних закладах. Вісвітлено питання щодо ролі поведінки та культури викладача, його особистих якостей у підвищенні рівня професійної ...
912915
  Семенов А.Г. Особливості формування капіталу підприємства / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
912916
  Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 37-44 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1606-3732
912917
  Прокопова О.П. Особливості формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / О.П. Прокопова, Ю.Ф. Павельчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 97-102. – ISSN 2521-6449
912918
  Вдовиченко В.О. Особливості формування консолідованої фінансової звітності з використанням сучасних інформаційних технологій // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7069-02-6
912919
  Кушнір І.М. Особливості формування контролінгового механізму державного регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
912920
  Зайцев І.В. Особливості формування ментальності українців у період козацької республіки // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 389-396
912921
  Мазур І. Особливості формування механізму управління енергозбереження в освітніх установах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1. – С. 76-82. – ISSN 2410-0919


  В умовах впровадження реформи децентралізації діяльності освітніх установ, зростання чисельності приватних освітніх закладів, перетворення університетів в сучасні диверсифіковані підприємницькі структури з надання освітніх послуг постає проблема ...
912922
  Шталь Т.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності країни / Т.В. Шталь, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-8177-81-1
912923
  Грика Є.В. Особливості формування науково-атеїстичногоо світогляду в сільської молоді / Є.В. Грика. – Київ, 1977. – 48с.
912924
  Зайковський О.С. Особливості формування наукоємних економічних систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 167-176. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  "Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей побудови наукоємних економічних систем, визначенню міста та ролі вищої освіти у цьому процесі. Визначено, що сьогодення сучасного суспільства, де знання є базою, вимагає інтеграції наукової ...
912925
  Дзьоба О.Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 129-134
912926
  Омельчук О.М. Особливості формування парадигми права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Реформації / О.М. Омельчук, У.М. Олійник // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – C. 6-13
912927
  Манзій Н. Особливості формування порядку денного правлячої партії "Право і справедливість" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 67-70. – ISSN 2306-028X
912928
  Микула О.Я. Особливості формування програми підготовки експертів-оцінювчів // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
912929
  Вербівський Д.С. Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 55-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
912930
  Іванова І.С. Особливості формування ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 22-26
912931
  Слівчук С.В. Особливості формування системи екологічної освіти та виховання в закладах освіти сільської місцевості // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-41
912932
  Шинкаренко Є О. Особливості формування соціально­статусної моделі електоральної поведінки людей за умов перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 138-140. – ISSN 2077-1800
912933
  Бабич Л.М. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
912934
  Єжеєв М.Ф. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації : аналіт. доповідь / М.Ф. Єжеєв, В.В. Орлик, Н.І. Мхитарян ; [за заг. ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-195-0
912935
  Мхитарян Н.І. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 177-182
912936
  Леньо П.Ю. Особливості формування сучасної української ідентичності // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 139-141. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
912937
  Баб"як Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Г. Баб"як, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
912938
  Самохвал О. Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 181-186. – ISSN 2226-3012
912939
  Сливка Т.О. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 11-15
912940
  Баліцька В.В. Особливості формування та руху ПДВ державному бюджеті та господарському обороті підприємств / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
912941
  Ломага М А. Особливості формування транскордонних кластерів: досвід України / М А. Ломага, Д.М. Гуменюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 116-119. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Виділено та охарактеризовано етапи створення кластерів на прикордонних територіях. Досліджено перші кроки України в напрямі розвитку транскордонних ініціатив.
912942
  Колос О.В. Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області / О.В. Колос, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
912943
  Броварська О. Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі XX-XXI ст. // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 33-39. – ISSN 2411-4146
912944
  Кучеренко Т. Особливості формування фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 33-35. – Бібліогр.: 5 назв
912945
  Алаторських М.Ю. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 135-139
912946
  Малащук Ю.С. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 60-65
912947
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
912948
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 183-207. – Бібліогр.: л. 165-182
912949
  Колеснікова І. Особливості фразеологічної мікросистеми на позначення впертості в українській та англійській мовах // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 145-150. – ISBN 978-966-2248-90-6
912950
  Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-199. – (Бібліотека Інституту філології)
912951
  Пушміна О.В. Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 407-411 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
912952
  Гладкова Г.П. Особливості функціонування абстрактних іменників із суфіксом - ness у тексті роману Джейн Остін "Pride and prejudece" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 180-186
912953
  Жила Т.І. Особливості функціонування адміністративно-територіальної лексики в писемних пам"ятках XVI-XVIII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 134-137. – ISBN 966-8188-07-1
912954
  Могилко Л.В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 201-207 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
912955
  Степанчук О.В. Особливості функціонування вулично-дорожньої мережі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 37-46 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
912956
  Сарапіна М.В. Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення / М.В. Сарапіна, С.О. Варивода // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 83-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
912957
  Комірна Є.В. Особливості функціонування іменників дії у складі тримісних іменникових предикатних актантів у дискурсі газетних статей та в романі Ж. Перека "Речі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 311-315


  Стаття присвячена граматичному та стилістичному аналізу іменника, який має предикативне значення. Предметом дослідження є, тримісні іменникові предикатні актанти, які містячи в своїй структурі такий іменник та будучи залежними від дієслова в особовій ...
912958
  Ламадурова О.М. Особливості функціонування імпліцитних форм дієслова в складнопідрядних реченнях та їх відтворення в українській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 74-78. – ISSN 2413-5593
912959
  Породко Ю.М. Особливості функціонування інвестиційних фондів та економічний зміст їх діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 92-97
912960
  Наумова В. Особливості функціонування інституту суду присяжних засідачів за Судовою реформою 1864 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 218-219
912961
  Тесля С. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичний аспект / С. Тесля, К. Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 218-225. – ISSN 2078-5860


  Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку інституту центрального банку, виявлено характерні особливості функціонування інституту центрального банку за різних історичних та економічних умов. Визначено проблеми функціонування сучасного ...
912962
  Чухліб Т. Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 350-360. – ISBN 966-7773-70-1
912963
  Подовіннікова В.С. Особливості функціонування метафори у німецькомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 387-395


  У статті досліджено функціонування метафори як одного із основних інструментів комунікативного впливу у німецькому політичному дискурсі та виділено найбільш поширені семантичні типи метафор, використання яких проілюстровано прикладами зі стенограм ...
912964
  Масовець В.П. Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в умовах гібридної війни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 111-115. – ISSN 2306-6814
912965
  Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма "Воскресіння" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 249-257. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
912966
  Воробйова О.П. Особливості функціонування наглядової ради у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 160-163. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
912967
  Блінова Л.М. Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 386-393


  Визначено основні напрями державного регулювання природних монополій.
912968
  Гурбанська С.О. Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністських художніх текстах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  "Досліджено постмодерністський художній дискурс як особливий смисловий осередок прецедентних імен; розглянуто специфіку функціонування прецедентних імен у постмодерністському художньому дискурсі в контексті лінгвосеміотичних досліджень; окреслено роль ...
912969
  Карабан А.В. Особливості функціонування прикметникових структур з more і most в англійській мові XVII ст. (на матеріалі творів В. Шекспіра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 153-157
912970
  Губеладзе І. Особливості функціонування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 56-62
912971
  Мазур М. Особливості функціонування реалістичного та фантастичного компонентів у сучасній сербській прозі (М. Павич, Г. Петрович, З. Живкович) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-178. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
912972
  Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
912973
  Ляшина А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові / А.Г. Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-119. – ISBN 978-966-2075-27-4
912974
  Труш О. Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинами в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 62-74. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
912975
  Дудар О. Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тесті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 199-204. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Досліджується роль сенсорної лексики як засобу створення художньої образності.
912976
  Мурашко О. Особливості функціонування страхової компанії в Росії як суб"єкта ринку інвестицій / О. Мурашко, Г. Чернова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-92. – Бібліогр.: 4 назв.
912977
  Ляшук М. Особливості функціонування сфери обслуговування у транскордонному українсько-польському співробітництві (на прикладі Волинської області) // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 115-122. – ISSN 2522-1663
912978
  Гладьо В. Особливості функціонування та передумови розвитку конкурентного середовища економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2078-5860
912979
  Харук Н.І. Особливості функціонування українських театрів у період соціально-культурної трансформації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 250-255


  У статті досліджуються особливості функціонування українських театрів у пе- ріод соціально-культурної трансформації, яка суттєво вплинула на всі складові українського суспільства.
912980
  Селіверстова Л.С. Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 14-16. – ISSN 2306-6806
912981
  Якайтіс І.Б. Особливості функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 120-124. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення фінансового механізму державного управління науково-освітньою сферою, що повинно супроводжуватись розвитком інноваційної інфраструктури. Ідентифіковані фактори, які негативно впливають на функціонування ...
912982
  Ткачик Ф.П. Особливості функціонування фінансового сектора Київської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103
912983
  Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
912984
  Ткаченко О.В. Особливості функціонування фразеологізмів у романах Ірен Роздобудько(на матеріалі романів "Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя" та "Ескорт у смерть") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 33-37
912985
  Гіков Л.В. Особливості функціонуваня прикметників у текстах німецької художньої прози // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 136-141
912986
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі Владіміра Набокова "Машенька" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 213-218. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Простежено жанрово-стильові особливості роману В. Набокова "Машенька", зокрема, роль хронотопу у жанровому наповненні твору. Розглянуто жанровий зміст, наративну структуру, визначено жанрові та стильові домінанти. Проаналізовано хронотоп теперішнього ...
912987
  Рубан Я.Г. Особливості хронотопу збірки Б.-І. Антонича "Три перстені" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 99-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
912988
  Чирва Ю. Особливості художнтого часопростору в романі Трумена Капоте "З холодним серцем" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 286-291. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
912989
  Ослам В.С. Особливості художнього відтворення світу дитини в поезії Івана Малковича / В.С. Ослам, Т.В. Кедич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 170-173. – ISBN 978-966-921-000-5
912990
  Олександрова Г. Особливості художнього втілення теми духовенства у малій прозі Л. Пахаревського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 404-410
912991
  Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції "Академік Вернадський" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл., мал. – Бібліогр.: 8 назв
912992
  Садова М. Особливості ціннісних орінтацій молоді / М. Садова, Ю. Комарова // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 113-123. – ISBN 978-966-2710-92-2
912993
  Помиткіна Л.В. Особливості ціннісно-мотиваційної структури студентів у процесі прийняття стратегічних життєвих рішень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 79-82. – (Серія : Психологічні науки)
912994
  Лінькова О.Ю. Особливості ціннісної моделі управління // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 35-41. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено елементи управління бізнесом в умовах Європейської інтеграції економіки України. Розроблено методологічний підхід до оцінювання умов розвитку бізнесу за показниками: інфляції; вартості кредитів; рівня оподаткування; корумпованості. ...
912995
  Тригуб О.В. Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні / О.В. Тригуб, О.М. Стретович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 44-50
912996
  Марусик Б.П. Особливості чеської народнорозмовної мови на фонетичному рівні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 46-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про чеську народно розмовну мову, що функціонує поряд із розмовною формою літературної чеської мови і претендує на статус загальнонародної розмовної мови.
912997
  Волинчик О.С. Особливості чоловічої та жіночої мовленнєвих партій в публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 87-90
912998
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
912999
  Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в дяльності органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 3-6
913000
  Каличева Н.Є. Особливості якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 67-68
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,