Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
907001
  Бретаницкая А.Л. "Нос" Д.Д. Шостаковича / А.Л. Бретаницкая. – Москва : Музыка, 1983. – 95 с.
907002
   "Ностратические языки и ностратическое языкознание", конференция. – М, 1977. – 85с.
907003
  Галич В.М. "Нотатки із сьогодення" Олеся Гончара: відоме і невідоме // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 65-67
907004
  Кирик А. "Ноу-хау" як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 554-556. – ISBN 978-617-7069-28-6
907005
  Рангавіс А. [Нотаріус / Александрос Рангавіс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 153, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 48])
907006
  Грица Т. Нормативно- правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.102-105. – ISSN 0132-1331
907007
  Бахуринська О. Нормативно- правові акти про охорону праці // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.50-57
907008
  Логутова Т.Г. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій : світове господарство і міжнародні економічні відносини / Т.Г. Логутова, А.В. Остроушко, В.О. Альошина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 38-44. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
907009
  Вяткін К.І. Нормативно-законодавчі основи територіального розвитку // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 72. – С. 30-40. – ISSN 2076-815X
907010
  Ромм М.В. Нормативно-интерпретативный подход к изучению индетерминистских социальных феноменов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 5-10. – ISSN 1811-0916
907011
  Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 105-114
907012
  Демин А.В. Нормативно-логические конструкции в праве (на примере законодательства о налогах и сборах) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 115-127. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
907013
  Воротинцева Л.І. Нормативно-методичне забезпечення моніторингу та оцінки стану зрошуваних земель // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-61. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
907014
  Гоголь І.А. Нормативно-методичне регулювання процесу формування маркетингової стратегії в аграрних підприємствах // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
907015
  Скотный В.Г. Нормативно-методологическая функция модели теоретизации в процессе формирования и развития теоретического объекта естественнонаучного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
907016
  Клименко О. Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 12-18. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюється історія нормативно-правового забезпечення взаємодії бібліотек НАН України від становлення бібліотечної мережі до її функціонування як потужного наукового інформаційного ресурсу. Розкрито роль Інформаційнобібліотечної ради та ...
907017
  Байрамов А. Нормативно-правова база внутрішнього аудиту в Азербайджані // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 41-45
907018
  Ткачова Н.О. Нормативно-правова база для формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР / Н.О. Ткачова, Чжан Ювень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 196-199. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
907019
  Пурденко О.А. Нормативно-правова база і особливості адміністрування податків електроенергетичної галузі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 169-174. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
907020
  Бадюк М.І. Нормативно-правова база медичного забезпечення Збройних сил України в умовах запровадження стандартів НАТО / М.І. Бадюк, Д.В. Ковида, О.О. Микита // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 11-20. – ISSN 2312-7104
907021
  Сінькевич С. Нормативно-правова база обліку грошових коштів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 105-106
907022
  Проценко У. Нормативно-правова база підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у спеціалізованих навчальних закладах України (1930–1991 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 69-74. – ISSN 2308-4634
907023
  Гаврилишена О. Нормативно-правова база системи забезпечення підручниками шкільної освіти у Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7263-79-0
907024
  Зінько І.Ю. Нормативно-правова база системи професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 23-28. – ISBN 978-617-7814-17-6
907025
  Жванко Л.М. Нормативно-правова база соціальної опіки біженців Першої світової війни за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
907026
  Копинець Ю.Ю. Нормативно-правова база та міжнародні інструменти захисту прав національних меншин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 113-127. – ISSN 2218-5348
907027
   Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України / А. Гриценко, М. Кожієл, А. Єрмолаєв, Ф. Флурі. – Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2012. – 819, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2631-00-5; 978-966-9691-105-7
907028
  Гвоздецький В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-108. – ISSN 0132-1331
907029
  Кваша В. Нормативно-правова основа реалізації державної політики щодо попередження бездоглядності й безпритульності дітей в контексті сучасного правотворення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 109-110. – ISBN 978-966-301-169-1
907030
  Бородич Л.В. Нормативно-правова основа функціонування військ ОДПУ - НКВС в Україні (1923 - червень 1941 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-37. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто нормативно-правові основи функціонування військ ОДПУ - НКВС в Україні в період 1923-1941 рр. Встановлено особливості діяльності цих військ порівняно з іншими військовими силами. In this article is provided standarding-legal basis of ...
907031
  Бадяк В. Нормативно-правова охорона культурної спадщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 331-348. – ISSN 0236-4832
907032
  Орловський О. Нормативно-правова регламентація загальних зборів членів територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 141-150
907033
  Славна О.В. Нормативно-правова регламентація обмеження свободи пересування в умовах надзвичайної ситуації в Україні // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 30-37. – ISSN 2523-4552
907034
  Галочка Г.В. Нормативно-правова регламентація фізичних осіб як суб"єктів, що переміщують товари через митний кордон / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-97.
907035
  Мандибура В. Нормативно-правова складова інституціональної архітектоніки державної форми власності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 67-80. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
907036
  Слома В. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання зобов"язальних відносин з множинністю суб"єктів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 195-199. – ISSN 2524-0129
907037
  Тихий В. Нормативно-правова та загальнотеоретична підстави кримінальної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 85-87
907038
  Краснова М.В. Нормативно-правова форма екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 43. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 2-й розділ книги.
907039
  Гридина Е.Г. Нормативно-правовая основа размещения в сети Интернет цифровых образовательных ресурсов Eдиной коллекции / Е.Г. Гридина, Е.Н. Деркачева, О.В. и др. Мурашева // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 34-36.


  Даются рекомендации по снижению рисков возникновения претензий правообладателей. Обсуждаются вопросы нормативно-правового сопровождения проекта создания Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.
907040
  Вахитов Д.Р. Нормативно-правовая основа современных исследований в области этнокультурного образования / Д.Р. Вахитов, А.З. Зиннатуллин, Т.Н. Кондратьева // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 53-63. – ISSN 1811-0916


  Глобализационные и интеграционные тенденции, наблюдаемые в ми-ровой экономической системе, затрагивают все стороны жизнедеятель-ности человека и общества, в том числе и систему образования. В статье рассматривается проблема развития современного ...
907041
  Кагановська Т. Нормативно-правове вдосконалення кадрового забезпечення державного управління // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 95-104
907042
  Плетньова О. Нормативно-правове визначення статусу Антимонопопьного комітету України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 46-50.
907043
  Гончаренко О. Нормативно-правове врегулювання трудових правовідносин місцевого населення на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941-1944) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 40-43
907044
  Ус Р.Л. Нормативно-правове забезпечення аудиту інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 102-107
907045
  Зуб В.М. Нормативно-правове забезпечення бібліотечної діяльності: необхідність удосконалення / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 2409-9805


  Розкриваються основні напрями приведення законодавчої бази у відповідність до сучасних потреб розвитку бібліотечної справи та інформаційно-бібліотечного обслуговування населення.
907046
  Степаненко В. Нормативно-правове забезпечення боротьби з нелегальною міграцією в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 0132-1331
907047
  Лазарович М. Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 129-134. – ISSN 2306-4323
907048
  Калюга Є.В. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 98-100. – ISBN 978-611-01-0721-1
907049
  Гетьманець О. Нормативно-правове забезпечення бюджетного контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 158-160
907050
  Блистів Т.І. Нормативно-правове забезпечення в Україні питання утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 117-123. – ISSN 2616-6798
907051
  Гончар О.В. Нормативно-правове забезпечення гарантування конфіденційності в Європейській статистичній системі / О.В. Гончар, О.В. Кузьміна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 57-61. – Бібліогр.: 16 назв
907052
  Молдован Е.С. Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
907053
  Любчук Ольга Нормативно-правове забезпечення державного управління неперервною освітою в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 88-100
907054
  Шиян Олена Нормативно-правове забезпечення державної освітньої політики щодо здорового способу життя молоді // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 188-193
907055
  Вербицька А.В. Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері вищої освіти України: проблеми та перспективи вдосконалення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 9-13
907056
  Петрук О.В. Нормативно-правове забезпечення державної політики щодо реформування земельних відносин в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 55-56
907057
  Сітко І А. Нормативно-правове забезпечення діяльності контролюючих органів щодо визначення сум грошових зобов"язань // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано навчально-методичну, наукову літературу та норми чинного законодавства з метою визначення змісту нормативно-правового забезпечення діяльності контролюючих органів у сфері визначення сум грошових зобов’язань. Окрему увагу ...
907058
  Добровольська В.В. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів управління культурою у сфері розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 104-115. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. У статті розглядаються законодавча та нормативна бази документаційного забезпечення управління в галузі культури, впровадження міжнародних та вітчизняних стандартів із управління документацією, організаційно-регламентуючої ...
907059
  Тараканова А. Нормативно-правове забезпечення діяльності санітарно-епідеміологічних органів в Російській імперії кінця ХІХ-початку ХХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 105-106
907060
  Жорнокуй Ю. Нормативно-правове забезпечення договорів у сфері корпоративного інвестування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 74-76.
907061
  Альбещенко О.С. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 70-76. – ISSN 2313-092X
907062
  Майстренко А.А. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 58-82. – ISSN 0320-9466
907063
  Коробкін В.В. Нормативно-правове забезпечення енергопостачання в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 218-226. – (Юридичні науки ; № 3)
907064
  Грицяк І. Нормативно-правове забезпечення євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-59.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
907065
  Мойсієнко В.М. Нормативно-правове забезпечення законодавства України до законодавства ЄС / В.М. Мойсієнко, А.О. Оржеховська // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
907066
  Мозолевський П.В. Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
907067
   Нормативно-правове забезпечення запобігання окремим видам злочинів та профілактики негативних соціальних явищ, пов"язаних зі злочинністю : Збірник законодавчих та нормативних актів. – Київ : Атіка, 2005. – 336с. – ISBN 966-326-128-5
907068
  Вовк О.О. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 209 л. – Бібліогр.: л. 188-209
907069
  Вовк О.О. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
907070
  Глущенко К.С. Нормативно-правове забезпечення іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 79-83. – ISSN 2306-6814
907071
  Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання студентів вищої педагогічної школи УРСР другої половини XX століття // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 2 (165). – С. 66-73. – ISSN 2227-2747
907072
  Єсімов С.С. Нормативно-правове забезпечення інформаційних адміністративних послуг, що надаються МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 163-174. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
907073
  Васьковець Д. Нормативно-правове забезпечення комунально-приватного партнерства в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 433-439. – ISSN 0132-1331
907074
  Татакі О.О. Нормативно-правове забезпечення комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О.О. Татакі, Д.Д. Татакі // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 92-95. – ISBN 978-966-927-534-9
907075
  Чабан В. Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва ОВС у боротьбі з організованою злочинністю // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 42-46. – ISSN 1810-308X
907076
  Ємельянова К.Ю. Нормативно-правове забезпечення міжнародної діяльності Прикордонних військ України в 1991-2003 роках // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 360-367. – ISSN 2306-9082
907077
  Ільяшенко В.А. Нормативно-правове забезпечення надання управлінських послуг у державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 59-65. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
907078
  Калюга Є.В. Нормативно-правове забезпечення надходження, вибуття та нарахування амортизації нематеріальних активів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 63-68. – ISSN 2306-546X


  E статті досліджено діюче нормативне та правове забезпечення джерел надходження та вибуття нематеріальних активів,поділ на групи відповідно до Податкового кодексу України, нарахування амортизації і методику проведення їх інвентаризації в ...
907079
  Купалова Г. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов"язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми законодавчого регулювання обліку та аудиту операцій з оподаткування в Україні в умовах фінансової кризи. Визначені пріоритетні напрями їх вирішення з точки зору юридичних, методичних та організаційних аспектів та з ...
907080
  Зверев А. Нормативно-правове забезпечення олімпійського спорту // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 69-75. – ISSN 2072-8670
907081
  Каташинська Я. Нормативно-правове забезпечення організаційної структури приватних торгівельних закладів України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 135-140. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
907082
   Нормативно-правове забезпечення освіти : У 4-х частинах. – Харків : Основа. – ISBN 966-333-011-2
Ч.2 : Концепції та положення з окремих питань управління. – 2004. – 160с.
907083
   Нормативно-правове забезпечення освіти. – Харків : Основа. – ISBN 966-333-021-Х
Ч.3 : Інструкції та положення з окремих питань управління. – 2004. – 208с.
907084
   Нормативно-правове забезпечення освіти : У 4-х частинах. – Харків : Основа. – ISBN 966-333-075-Х
Ч.4 : Інструктивно-методичні листи МОН України. – 2004. – 176с.
907085
   Нормативно-правове забезпечення освіти. – Харків : Основа. – ISBN 966-8245-83-0
Ч.1 : Доктрина. Закони. Концепції. – 2005. – 144с.
907086
  Зайчук В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.3-18. – ISSN 1682-2366
907087
   Нормативно-правове забезпечення освіти: охорона праці. – Харків : Основа, 2004. – 192с. – (Біб-ка журналу "Управління школою" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-074-0
907088
  Бочарникова А.С. Нормативно-правове забезпечення охорони праці на підприємствах в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 154-160. – ISSN 2078-3566
907089
  Баскакова Ю.В. Нормативно-правове забезпечення парламентської діяльності Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 216-225


  У статті розглядаються аспекти нормативно-правового забезпечення парламентської діяльності Верховної Ради України. Ключові слова: законодавчий орган влади, парламентська діяльність, конституційна основа, парламентський контроль, нормативноправове ...
907090
  Іванова М. Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи / М. Іванова, Н. Білінець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 5-7. – ISSN 2518-7341


  У статті зазначається, що одною з гострих проблем в процесі трансформації та подальшого розвитку вітчизняної бібліотечної справи постає недостатня кількість висококваліфікованих працівників. Висвітлюються заходи Стратегії розвитку бібліотечної справи, ...
907091
  Шкарупа К.В. Нормативно-правове забезпечення повноважень державного виконавця // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 95-101.
907092
  Чижов Д.А. Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 173-182. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907093
  Мединська А.В. Нормативно-правове забезпечення професійного розвитку вчителів іноземних мов у Франції // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 36-42. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проаналізовано нормативно-правову базу вдосконалення професійного розвитку вчителів іноземних мов Франції, яка однією з перших країн започаткувала післядипломну освіту та створила для цього законодавчу основу. Схарактеризовано головний регулятивний ...
907094
  Соловйова Т. Нормативно-правове забезпечення професійної освіти у XIX - на початку XX ст. (на прикладі Київської губернії) / Т. Соловйова, О. Ткаченко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 40-49. – ISSN 2415-3567
907095
  Ярошенко І.В. Нормативно-правове забезпечення публічного управління територіальним розвитком питань формування, функціонування та розвитку об"єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади / І.В. Ярошенко, П.К. Семигулін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
907096
  Головко С.Г. Нормативно-правове забезпечення реалізації європейської моделі підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 38-45. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано особливості формування системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації незалежної Української держави, основні етапи становлення та розбудови її нормативно-правового забезпечення. Визначено потенціал ключових актів ...
907097
  Горблюк С.А. Нормативно-правове забезпечення ревіталізації міст у Польщі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 76-84. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
907098
  Оксьом І. Нормативно-правове забезпечення регіональної соціальної політики // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
907099
  Горник А.В. Нормативно-правове забезпечення регулювання міжбюджетних стосунків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-82. – Бібліогр.: 11 назв
907100
  Воробйов В.В. Нормативно-правове забезпечення реформи сфери охорони здоров"я // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 31-36
907101
   Нормативно-правове забезпечення роботи сільськогосподарських дорадчих служб / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 41-76. – ISBN 978-966-2609-78-3
907102
  Мельник К.В. Нормативно-правове забезпечення розвитку старостинських округів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 105-111. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
907103
  Магомедова А.М. Нормативно-правове забезпечення розвитку франчайзингу в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 78-79
907104
  Грабовецька О. Нормативно-правове забезпечення самозайнятості населення: реалії і проблеми // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 126-132
907105
  Малкіна Я.Д. Нормативно-правове забезпечення системи обліку податкових розрахунків комерційних банків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 88-103
907106
  Баран М.П. Нормативно-правове забезпечення управління розвитком вищої школи за роки незалежності України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 324-331. – (Право. Економіка. Управління)
907107
  Миговський М.Л. Нормативно-правове забезпечення управління спільною власністю територіальних громад в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 147-152
907108
  Зливко С.В. Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України / С.В. Зливко, М.М. Сикал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 108-113. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
907109
  Бень В. Нормативно-правове забезпечення формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 14-19. – ISSN 2307-4906
907110
  Левчук І. Нормативно-правове забезпечення функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії як складовій частині Російської імперії (кінець XVIII ст. - початок XX ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 34-37. – ISSN 2409-4544
907111
  Хабарєва К.К. Нормативно-правове обгрунтування політичного консенсусу як шлях до розв"язання політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 375-383


  Стаття розкриває нормативно-правовий зміст конституційних та законодавчих засад політичного консенсусу як обґрунтування можливостей уникнення конфліктних протистоянь в умовах плюралістичної політики. Ключові слова: нормативно-правове обґрунтування, ...
907112
  Градова Ю.В. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід / Ю.В. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 34-41. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
907113
  Прокопенко Ж.В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 388-397. – ISSN 2222-0712
907114
  Шаповаленко Є.В. Нормативно-правове регулювання взаємодії в процесі розшуку підозрюваних та обвинувачених // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 370-372. – ISBN 978-617-616-075-5
907115
  Вінник О. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 124-135. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
907116
  Лазар І. Нормативно-правове регулювання гендерної політики України як важливий інструмент її реалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 249-259.
907117
  Гонтаренко Н. Нормативно-правове регулювання державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 73-76
907118
  Демиденко О.В. Нормативно-правове регулювання діяльності в санаторно-курортній галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 224-228. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
907119
  Бачур Б.С. Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Б.С. Бачур, Н.К. Колібабчук // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 18. – C. 5-9. – ISSN 2411-2054
907120
  Бухаріна Л.М. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-63. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
907121
  Бортник Н.П. Нормативно-правове регулювання доставлення громадян у поліцію: теоретичні аспекти / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов, В.А. Крижановська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 83-95. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються положення Закону України "Про Національну поліцію" та інших нормативних правових актів, що регламентують підстави та порядок здійснення поліцією доставлення громадян до службових приміщень. Аналізується закріплення в ...
907122
  Маштак К. Нормативно-правове регулювання забезпечення права на доступ до публічної інформації: проблеми та шляхи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 81-84
907123
  Ладонько Л.С. Нормативно-правове регулювання забезпечення розвитку інноваційної діяльності в регіонах України / Л.С. Ладонько, О.В. Михайловська, А.О. Воронко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 53-61. – ISSN 0321-4095
907124
  Кириченко І.О. Нормативно-правове регулювання інжинірингової діяльності в будівництві: стан та перспективи // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 132-136. – ISSN 2311-4894
907125
  Світлична Ю.О. Нормативно-правове регулювання іноземного інвестування в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 3. – С. 59-69
907126
  Остапенко Л.О. Нормативно-правове регулювання інституту соціального діалогу в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 57-62. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
907127
  Ошитко О. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 20-22
907128
  Максименко Ю.Є. Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 176-183. – (Юридична ; Вип. 3)
907129
  Некрасова В. Нормативно-правове регулювання контролю доходів і видатків у вищих освітніх закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто чинну нормативно-правову базу щодо організації контролю доходів і видатків у вищих навчальних закладах в умовах реформування вищої освіти України та інтеграції її у Європейський простір. Сформульовано пропозиції з удосконалення й ефективного ...
907130
  Чорноусько М. Нормативно-правове регулювання медіації в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 313-315
907131
  Дубіщев В.П. Нормативно-правове регулювання міжнародної електронної торгівлі на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.П. Дубіщев, Ю.Б. Вертелецька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 13-19. – ISSN 2218-1199
907132
   Нормативно-правове регулювання надрокористування = Normative legal regulation of subsurface management : монографія / [Г. Рудько та ін.]. – Київ : Гіперіон, 2012. – 256 с., іл. : іл. – Парал. назва на англ. мові. – Бібліогр.: с. 248-253. – ISBN 978-966-97172-6-9
907133
  Гром А.І. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків оплати праці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 76-77
907134
  Хохленко О. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 71-73
907135
  Барвінський А.В. Нормативно-правове регулювання охорони земель в процесі здійснення земельної реформи / А.В. Барвінський, І.П. Купріянчик, О.А. Герасименко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 55-66. – ISSN 2306-1677
907136
  Деркач Я. Нормативно-правове регулювання передвиборної агітації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 104-113
907137
  Лисенко Людмила Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів з державного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 124-137
907138
  Корнякова Н.О. Нормативно-правове регулювання поводження з відходами за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 170-173. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізується нормативно-правове регулювання поводження з відходами та пов"язані з цим проблеми на сучасному рівні розвитку законодавства України. The article contains analysis of normative legal regulation of waste treatment and the problems related ...
907139
  Сафонова О.Ю. Нормативно-правове регулювання порядку складання кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 2219-5521
907140
  Совгиря О.В. Нормативно-правове регулювання принципу відкритості в діяльності Уряду // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 29-30. – ISBN 978-966-301-169-1
907141
  Тильчик В.В. Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 161-166. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907142
  Неселевська А.А. Нормативно-правове регулювання реєстрації та розгляду альтернативних законопроектів Верховною Радою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 50-55. – ISSN 2220-1394
907143
   Нормативно-правове регулювання розміщення вбудованих закладів охорони здоров"я у нежитлових приміщеннях житлових будинків / Г.В. Очеретяна, В.М. Махнюк, В.В. Чорна, А.К. Горвальд, Г.В. Клименко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 35-45 : табл., фото. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-7477
907144
  Кукса А.В. Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів у світі // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
907145
  Шимків С.А. Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 121-125. – ISSN 2306-6814
907146
  Кравченко А.В. Нормативно-правове регулювання сутності поняття "бюджетний період" та його роль в ефективному бюджетуванні країни // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 45-48. – ISSN 2312-1831
907147
  Шустрова К.В. Нормативно-правове регулювання термінів діловодства в діяльності суб"єктів господарювання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 16-21
907148
  Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Сай В. М. ; Нац.ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. :7 назв.
907149
  Дячук Л. Нормативно-правовий зміст інституту посагу у Еклозі - візантійському законодавчому зводі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-52. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові властивості норм інституту посагу в Еклозі у контексті її правових джерел та християнської ціннісної парадигми доби іконоборців. Исследуются правовые свойства норм института приданого Эклоги в контексте ее правовых источников и ...
907150
  Левицька Н. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 24-29. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
907151
  Торош С.О. Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 258-264. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907152
  Толстоног В.В. Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 2310-2837
907153
  Кухарська Н.О. Нормативно-правовий механізм забезпечення стратегічного планування регіонального розвитку / Н.О. Кухарська, Н.А. Клєвцєвич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 79-84. – ISSN 2222-4459
907154
  Панзюк В.Г. Нормативно-правовий статус посад державних служб в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 87-89. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907155
  Вакарюк Л. Нормативно-правові акти в структурі правового режиму в трудовому праві України / Л. Вакарюк, І. Бабін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 103-108. – ISSN 2663-5313
907156
  Грималюк П.О. Нормативно-правові акти делегованої правотворчості як джерело права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
907157
  Огієнко В.О. Нормативно-правові акти Державної комісії України по запасах корисних копалин як законодавча основа раціонального використання надр / В.О. Огієнко, Ю.В. Бабич, Г.Р. Бала // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-57. – ISSN 1726-5428
907158
  Лазнюк Н.В. Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України (теоретичні питання) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лазнюк Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
907159
   Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України : У 2-х книгах. – Харків : Право. – ISBN 966-7146-81-2
Кн.2. – 2003. – 768с.


  Включено найважлівіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють наукову діяльність у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредітації, атестацію науково-педагогічних працівників та їх соціальний захист, науково-дослідну роботу студен
907160
   Нормативно-правові акти у сфері охорони довкілля, що прийняті у березні 2010 р. - лютому 2011 р. // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 78-86
907161
   Нормативно-правові акти України з питань туризму (станом на 1 червня 2004 рік) : Збірник законодавчих та нормативних актів (станом на 1 червня 2004 року). – Київ : Атіка, 2004. – 464с. – ISBN 966-326-032-7


  Станом на 1 червня 2004 року. Представлено нормативно-правові акти з питань організації туристичної діяльності, надання громадянам України та іноземцям туристичних послуг. Для керівників і працівників туристичних агенцій і фірм
907162
  Ситник Г.П. Нормативно-правові акти як основа функціональної системи державного управління національною безпекою // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 42-46. – Бібліогр.: 19 назв
907163
  Сікора І. Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 45-49


  У статті розглядається проблема нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів. Акцент робиться на ключових методологічних аспектах співвідношення фінансового і господарського права, забезпеченні відповідності економічної і ...
907164
  Галамба М.М. Нормативно-правові аспекти діяльності контрозвідки із забезпечення безпеки персональних даних у державних електронних інформаційних ресурсах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 95-103
907165
  Горбатюк С.Є. Нормативно-правові аспекти забезпечення соціальної роботи на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-99. – Бібліогр.: 16 назв
907166
  Кошура А. Нормативно-правові аспекти організації вищої освіти Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 155-161. – ISSN 2308-4634


  Досліджено зміст нормативно-правових актів які визначають організаційну структуру, функції, принципи, завдання системи вищої освіти Польщі. Визначено зміст дефініції "система вищої освіти Польщі", охарактеризовано базовий понятійне-категоріальний ...
907167
  Осадчук Д. Нормативно-правові аспекти підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 167-181. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
907168
  Грубінко А. Нормативно-правові аспекти планування зовнішньої політики України в умовах становлення незалежної держави: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 13-19. – ISSN 2524-0129
907169
  Гришко Р.Ю. Нормативно-правові аспекти реалізації політики децентралізації управління в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 105-109. – ISSN 2306-6814
907170
  Берданова О. Нормативно-правові аспекти реформування системи соціального захисту населення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.302-306. – ISBN 966-73-53-51-Х
907171
  Цибульов П.М. Нормативно-правові бар"єри на шляху комерціалізації об"єктів права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 10-14
907172
  Борбич І. Нормативно-правові відносини між учасниками бюджетного процесу, поняття, перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-73.
907173
   Нормативно-правові документи ГО "Екстрена медицина України" // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 175-189. – ISSN 2312-7104
907174
   Нормативно-правові документи з питань вищої освіти. – Київ, 2004. – 304с. + Компакт-диск. – ISBN 966-7906-11-6
907175
  Чмільова С. Нормативно-правові документи у сфері культурного розвитку українського села (1991-2010 роки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 59-64
907176
  Свердлик З.М. Нормативно-правові засади ведення діловодства в Київській міській Думі та Управі в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2409-9805
907177
  Попович Ю.І. Нормативно-правові засади визначення мотиваційних компонентів професійного вибору та індивідуально-психологічних якостей дільничних інспекторів міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-71.
907178
  Петрович В.В. Нормативно-правові засади використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 174-179. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
907179
  Некрасова В.В. Нормативно-правові засади здійснення контролю у вищих навчальних закладах // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 35-38
907180
  Яровенко Т.С. Нормативно-правові засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 58-65. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
907181
  Чернякова Ж. Нормативно-правові засади інтернаціоналізації освітнього простору в Україні // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 54-56. – ISBN 978-966-644-324-6
907182
  Ільченко-Сюйва Нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Україні / Ільченко-Сюйва, Ю.М. Васюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 85-88
907183
  Олійник О. Нормативно-правові засади професійної риторики прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-126.
907184
  Миськів Л.І. Нормативно-правові засади регулювання виховного процесу ВНЗ України - хронологія становлення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 63-68
907185
  Гриняк А. Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 93-97
907186
  Міловська Н. Нормативно-правові засади регулювання страхових відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 21-28. – ISSN 2308-9636
907187
  Лащихіна Нормативно-правові засади розвитку неперервної освіти / Лащихіна, І.М. Лащихіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 115-123


  У статті досліджуються нормативно-правові засади, тенденції і особливості розвитку неперервної освіти; висвітлюються демократичні принципи та концептуальні аспекти розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; ...
907188
  Боков Олександр Нормативно-правові засади розвитку системи соціального страхування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 172-179
907189
  Мельничук Михайло Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об"єктів природно-заповідного фонду / Мельничук Михайло, Безсмертнюк Тарас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 231-239. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
907190
  Мірошниченко О. Нормативно-правові засади формування системи національної економічної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 161-164.
907191
  Коваленко Ю.О. Нормативно-правові заходи інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 122-127. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена концептуалізації нормативно-правових заходів інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України. Вперше автором виокремлюються рівні цих заходів, а також обґрунтовуються їх антикорупційні можливості. У ...
907192
  Кириченко А.Г. Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 435-444. – ISSN 2227-7404
907193
  Павлюк Н. Нормативно-правові основи державної політики в галузі розвитку українського кінематографа (1991-2007 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 318-321. – ISBN 978-966-171-795-3
907194
  Репік Д. Нормативно-правові основи монастирської пенітенціарної практики в Руській Православній церкві XVIII-XIX століть // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 163-164. – ISBN 978-617-7069-28-6
907195
  Задувайло О.К. Нормативно-правові особливості забезпечення балансу прайвесі та державної безпеки на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 54-62. – ISSN 2308-6912


  У статті представлено науковий огляд можливих наслідків для національної безпеки від несанкціонованого доступу та розголошення секретної інформації на прикладі США. В червні 2013 року в газетах The Washington Post і The Guardian було опубліковано ...
907196
  Сухарніков Ю. Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 20-39. – ISSN 1682-2366
907197
  Погребняк Н.С. Нормативно-правові підстави надання Верховною Радою України доручення Кабінету Міністрів України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 162-173. – ISSN 1993-0941
907198
  Козаченко-Фрідман Нормативно-правові причини здійснення податкових злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 143-145
907199
  Рильська В.В. Нормативно-правові та організаційні засади децентралізації як принципу організації державного управління в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – C. 105-108
907200
  Гулаткан Ф.А. Нормативно-правові умови визначення і обліку угідь при складанні технічних матеріалів із землеустрою // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-101. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
907201
  Индюшкин В.А. Нормативно-правовое обеспечение системы образования / В.А. Индюшкин, Ю.И. Лобанов, В.Г. Попова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-34.
907202
  Чисников В.Н. Нормативно-правовое регулирование внутреннего (агентурного) наблюдения в органах политического сыска Российской империи начала ХХ в.: некоторые дискуссионные вопросы современной историографии // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 20-32. – ISSN 2072-8670
907203
  Замараева З.П. Нормативно-правовые осеновы современной системы социальной защиты населения в России // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 1 (15). – С. 176-179. – (Юридические науки ; Вып. 1 (15)). – ISSN 1995-4190
907204
  Махмудов Д.Ф. Нормативно-правовые основы банковского обеспечения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 171-177. – ISSN 1684-2618
907205
  Новаковський Л. Нормативно-технічне забезпечення землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 12-15
907206
  Субота М.В. Нормативно–правове забезпечення діяльності санаторно–курортних підприємств як основа їх економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 143-148
907207
  Байталюк О.М. Нормативно правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 145-151
907208
   Нормативно правові документи у сфері євроатлантичної інтеграції // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 26, ч. 1 : Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. – С. 76-117. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-23-8
907209
  Щербанев Нормативное обеспечение инженерных изысканий / Щербанев, Д.А. Малеванный // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 34-35 : Фото
907210
  Поляков А.В. Нормативность правовой коммуникации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 27-45. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
907211
  Афанасьев Н.Е. Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.197-200. – ISSN 1727-1584
907212
   Нормативные акты. – М, 1975. – 168с.
907213
   Нормативные акты. – М, 1975. – 119с.
907214
  Василевич Г.А. Нормативные акты как источники права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 6-23. – (Право. Економіка. Управління)
907215
  Николаева М.Н. Нормативные акты министерств и ведомств СССР / М.Н. Николаева. – М., 1975. – 143с.
907216
  Ноздрачев А.Ф. Нормативные акты министерств и ведомств СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 710 / Ноздрачев А.Ф.; ВНИИ советского законодат. – М., 1968. – 17л.
907217
   Нормативные акты о земле. – Москва, 1978. – 632 с.
907218
   Нормативные акты о труде. – М, 1973. – 542с.
907219
   Нормативные акты по авторскому праву. – М, 1979. – 304с.
907220
   Нормативные акты по вопросам экономики и бюджета. – Кишинев
1. – 1992. – 364с.
907221
   Нормативные акты по вопросам экономики, банковской деятельсности и бюджета. – Кишинев
2. – 1993. – 404с.
907222
   Нормативные акты по использованию трудовых ресурсов. – М, 1972. – 943с.
907223
   Нормативные акты по морскому праву. – М, 1965. – 232с.
907224
   Нормативные акты по советскому гражданскому праву. – М, 1976. – 383с.
907225
  Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих : Автореф... докт. юр.наук: / Левиант Ф. М.; ЛГУ. – Л., 1954. – 37л.
907226
  Левинат Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих : Автореф... докт. юр.наук: / Левинат Ф. М.; ЛГУ. – Л., 1959. – 42л.
907227
  Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих / Ф.М. Левиант. – Ленинград, 1960. – 135с.
907228
  Прокопенко И В. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. / И В. Прокопенко, . – К, 1970. – 98с.
907229
  Федоров Г. Нормативные акты: понятие, классификация, общая характеристика // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 4-13. – ISSN 1810-3081
907230
  Шестаков А.Л. Нормативные аспекты защиты правосудия от незаконного принуждения в зарубежном уголовном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 42-45. – ISSN 1812-3910
907231
  Пасичник Л.П. Нормативные документы по стандартизации как объект исследования российских и украинских ученых // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 7. – С. 32-44. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы наиболее значимые труды украинских и российских специалистов, в которых нашли отражение книговедческий и библиографический аспекты изучения различных видов нормативных документов по стандартизации: вопросы типологической классификации, ...
907232
  Ястребова О.К. Нормативные затраты на оказание государственных образовательных услуг как основной инструмент финансового обеспечения вузов / О.К. Ястребова, Н.А. Мануилов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 78-89


  Механизмы бюджетного финансирования. Нормативно-подушевое финансирование. Корректирующие коэффициенты. Стоимостные группы.
907233
   Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. – М, 1981. – 350с.
907234
   Нормативные и директивные документы по производственной и финаносво-хозяйственной деятельсности государственных предприятий, кооперативов и акционерных обществ. – Л, 1990. – 192с.
907235
  Гамуряк А.А. Нормативные и диспозитивные локальные акты применяемые к трудовым отношениям на предприятии // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-52-1
907236
  Казакова К.К. Нормативные и институциональные проблемы развития системы обязательного социального страхования в России // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (49). – С. 90-94. – ISSN 1728-8878
907237
  Половинко Е.А. Нормативные и ненормативные способы выражения количества в русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 129-135
907238
   Нормативные материалы по бригадной форме организации и стимулирования труда. – К, 1984. – 39с.
907239
   Нормативные материалы по издательскому делу. – М, 1987. – 480с.
907240
   Нормативные материалы по издательскому делу для организаций, министерств и ведомств. – М, 1973. – 302с.
907241
  Кабалкин А.Ю. Нормативные материалы по советскому гражданскому праву. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1965. – 616с.
907242
   Нормативные материалы по труду для централизованных библиотечных систем. – М, 1989. – 80с.
907243
   Нормативные материалы по экономике и планироваию издательской деятельсности. – М, 1978. – 224с.
907244
  Миронов Н.В. Нормативные методы планирования в системе хозяйственного механизма / Н.В. Миронов. – Минск, 1985. – 110с.
907245
   Нормативные методы планирования и управления в новых условиях хозяйственного механизма в АПК. – М, 1990. – 123с.
907246
   Нормативные методы планирования и экономического стимулирования сельскоъозяйственного производства. – Косино, 1982. – 81с.
907247
  Дражан Марианна Георгиевна Нормативные методы планирования НИОКР (На материалах научно-исследовательских организаций приборостроения) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.21 / Дражан Марианна Георгиевна; АН УССР. Ин-т Экономики. – К., 1987. – 16л.
907248
  Шумаев В.А. Нормативные методы ресурсосбережения / В.А. Шумаев. – М, 1988. – 64с.
907249
  Найденов С В. Зейфман Нормативные основы организации труда / С В. Зейфман Найденов. – К., 1987. – 122с.
907250
   Нормативные основы планирования научно-технического прогресса. – Ленинград, 1981. – 197 с.
907251
  Нестеров В.Н. Нормативные основы физического воспитания студенческой молодежи / В.Н. Нестеров. – Минск, 1980. – 96с.
907252
  Андреева Н.Е. Нормативные показатели деятельности виртуальных справочных служб библиотек / Н.Е. Андреева, С.С. Смиреннова // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва, 2013. – № 2 (385). – С. 21-25. – ISSN 0869-6020


  Рассмотрены различные толкования термина "виртуальное справочное обслуживание" в России и за рубежом, обосновывается необходимость разработки единых нормативных показателей виртуальных справочных служб. Для анализа справок, выполненных в режиме ...
907253
   Нормативный метод в сельском хозяйтсве. – М, 1984. – 239с.
907254
  Сопко В.В. Нормативный метод планирования и учета в пищевой промышленности / В.В. Сопко. – К., 1990. – 159с.
907255
  Сторожик М.И. Нормативный метод планирования потребности в ресурсах. / М.И. Сторожик. – К., 1989. – 101с.
907256
   Нормативный метод планирования трудовых показателей. – М, 1984. – 71с.
907257
  Аксененко А.Ф. Нормативный метод учёта в промышленности : теория, практика и перспективы развития / Аксененко А.Ф. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 224 с.
907258
  Литвин Ю.Я. Нормативный метод учета в сельском хозяйстве / Ю.Я. Литвин. – К., 1985. – 157с.
907259
  Гуральник Я.И. Нормативный метод учета затрат в строительстве. / Я.И. Гуральник. – М., 1989. – 155с.
907260
  Голубев С.П. Нормативный метод учета затрат на производство / С.П. Голубев. – М., 1985. – 166с.
907261
  Каллас К.Э. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях приборостроения : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Каллас К.Э.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра бухгалтерского учета и анализа. – М., 1970. – 24л.
907262
  Быкадоров Н.А. Нормативный метод учета и калькулирования продукции / Н.А. Быкадоров. – М., 1974. – 149с.
907263
  Карпович Н.А. Нормативный правовой акт как источник экологического права Республики Беларусь // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 71-85. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
907264
  Балл Г.А. Нормативный профессиональный идеал ученого // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 3. – С. 17-26. – ISSN 0205-9592
907265
   Нормативный справочник по планированию в колхозах и совхозах. – Куйбышев, 1973. – 408с.
907266
  Муравьев А.С. Нормативный справочник по экономике и организации сельскохозяйственного производства / А.С. Муравьев, Г.Г. Олейник. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1972. – 415с.
907267
   Нормативный справочник по экономике и планированю в сельском хозяйстве. – Кишинев, 1973. – 295с.
907268
   Нормативный учет. – М, 1987. – 109с.
907269
  Савин В.П. Нормативный учет в мелкосерийных и единичных производствах на машиностроительных заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савин В.П. ; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
907270
  Дуберштейн Б.А. Нормативный учет в обувной промышленности с применением счетно-перфорационных машин. / Б.А. Дуберштейн, Я.П. Солощев. – М., 1968. – 92с.
907271
  Тишков И.Е. Нормативный учет в промышленности : Учебн. пособие для экон. вузов и фак. по специальности "Бухгалтерский учет в пром.-ти" / И.Е. Тишков. – Минск : Вышэйш. школа, 1974. – 112 с.
907272
  Гильде Э.К. Нормативный учёт в промышленности / Э.К. Гильде. – М., 1976. – 152с.
907273
  Иванов Н.Н. Нормативный учет в промышленности. / Н.Н. Иванов. – М, 1964. – 259с.
907274
  Гуральник Я.И. Нормативный учет в строительстве. / Я.И. Гуральник, М.Д. Княяжинский. – М., 1970. – 120с.
907275
  Ящук Н.А. Нормативный учет затрат и анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции / Н.А. Ящук. – М., 1981. – 144с.
907276
  Безруких П.С. Нормативный учет затрат на производство / П.С. Безруких. – М, 1972. – 93с.
907277
   Нормативный учет затрат на производство. – М, 1972. – 93с.
907278
  Тухарь Ф.И. Нормативный учет и анализ производственных затрат в пищевой промышленности / Ф.И. Тухарь. – Кишинев, 1983. – 128с.
907279
  Бородкин А.С. Нормативный учёт и себестоимость промышленной продукции / А.С. Бородкин, В.А. Торопов. – К., 1990. – 147с.
907280
  Макарова Р.В. Нормативный учет на обувном предприятии / Р.В. Макарова. – М., 1969. – 104с.
907281
   Нормативный учет на предприятиях Волго-Вятского экономического района. – Горький, 1963. – 332с.
907282
   Нормативный учет производства в машиностроении и приборостреонии. – Л, 1962. – 144с.
907283
  Иванов Н.Н. Нормативный учет производства в промышленных предприятиях : практическое пособие / Н.Н. Иванов. – Москва : Госфиниздат, 1951. – 190 с.
907284
  Иванов Н.Н. Нормативный учет производства. / Н.Н. Иванов. – 2-е изд. – М, 1956. – 220с.
907285
   Нормативный учет себестоимости в промышенности. – М, 1933. – 170с.
907286
  Мизиковский Е.А. Нормативный учет себестоимости продукции вспомогательных производств / Е.А. Мизиковский. – М., 1987. – 198с.
907287
  Левин В.С. Нормативный учет себистоимости продукции заготовительных цехов. / В.С. Левин. – М., 1991. – 173с.
907288
  Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки / упорядник О. Малишев // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 82-118. – ISBN 978-966-7067-07-6
907289
  Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки. : к вопросу о позитивизме в праве / Н.И. Палиенко, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1902. – 48 с. – Отд. оттиск из: Временник Демидовского юридического лицея, кн. 86


  На тит. л. № 118918 дарственная надпись: Многоуважаемому Константину Владимировичу Шаврову от автора. И печать библиотека Шаврова на форзаце
907290
  Попов В.Г. Нормативный ход. / В.Г. Попов. – Л, 1976. – 222с.
907291
   Нормативы времени и выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 56 с. + 2 карты
907292
   Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе. – М, 1990. – 54с.
907293
   Нормативы времени на разрабтку нормативных материалов по труду. – М, 1987. – 30с.
907294
   Нормативы для планирования сельского хозяйства. – М, 1976. – 383с.
907295
   Нормативы для составления планов организационно-хозяйственного устройства и оперативного планирования в совхозах и колхозах. – Л, 1970. – 572с.
907296
   Нормативы для составления планов организационно-хозяйственного устройства и оперативного планирования в совхозах и колхозах. – Л, 1970. – 356с.
907297
   Нормативы затрат при почозащитной системе земледелия. – К, 1984. – 336с.
907298
   Нормативы капитальных вложений. – М, 1990. – 314с.
907299
   Нормативы капитальных вложений в отраслях АПК. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 415с.
907300
  Недоступов М.И. Нормативы на специалистов: разработка, использование / М.И. Недоступов. – СПб., 1991. – 101с.
907301
  Милюков А.И. Нормативы образования фондов поощрения / А.И. Милюков. – Москва, 1970. – 88с.
907302
  Водяницкий Ю.Н. Нормативы содержания тяжелых металлов и металлоидов в почвах / Ю.Н. Водяницкий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 368-375 : табл. – Библиогр.: с. 374-375. – ISSN 0032-180Х
907303
   Нормативы удельных капитальных вложений для лесозаготовительных предприятий. – Ленинград, 1970. – 37с.
907304
   Нормативы численности инженеров по научно-технической информации. – М, 1976. – 55с.
907305
   Нормативы численности рабочих компрессорных станций. – М, 1989. – 32с.
907306
   Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием общественных зданий. – М, 1988. – 27с.
907307
   Нормативые материалы по нормированию труда. – М, 1986. – 54с.
907308
  Чернадчук В. Норми-дефініції податкового законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 86-89
907309
  Єпіфанов А.О. Норми-дефініції у банківському законодавстві: окремі теоретико-прикладні проблеми // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 46-50.
907310
  Морозова С.Є. Норми-фільтри в процесуальному праві // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 103-105. – ISBN 978-966-927-142-6
907311
  Базов О.В. Норми jus cogens та зобов"яізання erga omnes у сфері міжнародного кримінального правосуддя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (210). – С. 72-78. – ISSN 2308-9636
907312
  Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 88-91.
907313
  Горьова С.Л. Норми адміністративного права (питання теорії) / С.Л. Горьова; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академия";За ред.проф.А.О.Селіванова. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 48с. – ISBN 966-611-045-8
907314
   Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства : ДНАОП 0.00-3.07-01 : [затверджено 28.12.2000 р. № 362 : зареєстроано 27 березня 2001 р. за № 277/5468]. – Київ : Основа, 2005. – 15, [1] с. – ISBN 966-699-120-9
907315
   Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості : НПАОП 0.00-3.07-09 : [затверджено 16.04.2009 р. № 62 : зареєстровано 12.05.2009 р. за № 424/16440] / Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 79, [1] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-500-4
907316
  Шибко О. Норми в системі соціальної відповідальнгості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
907317
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1959. – 60с.
907318
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1959. – 112с.
907319
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1960. – 351с.
907320
  Куфтирєв П.В. Норми доказового права у давньоримській юриспруденції як передумова формування сучасних правових уявлень про юридичне доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 5-10. – ISSN 2220-1394
907321
  Кримська О.М. Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 140-147. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
907322
   Норми и программа. – М, 1941. – 15с.
907323
  Смирнов М. Норми інозенмного права в національному кримінальному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.72-77
907324
  Стадник Р.І. Норми інформаційного права: теоретико-правові засади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 47-54. – ISSN 2306-9082
907325
  Шевердін М.М. Норми Конституції Пилипа Орлика про народ і владу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 8-12. – ISSN 0201-7245
907326
  Подорожна Т.С. Норми Конституції про податки та їх інтерпретація Конституційним Судом України // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 33-39. – ISBN 978-966-423-466-2
907327
  Сінькевич Олена Василівна Норми конституційного права України : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Сінькевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 192л. – Бібліогр.: л. 168-192
907328
  Сінькевич Олена Василівна Норми конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сінькевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
907329
  Федоренко В.Л. Норми конституційного права України: питання класифікації та систематизації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-60. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
907330
  Степанюк Олександр Іванович Норми конституційного права України: проблеми теорії : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.02 / Степанюк Олександр Іванович; ЛГУ ім. І.Франка. – Львів, 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.147-160
907331
  Степанюк О.І. Норми конституційногол права України: проблеми теорії : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.92 / Степанюк О.І.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 20с.
907332
  Бантишев О.Ф. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.58-61. – ISSN 1609-0462
907333
  Чорнорук О.М. Норми кримінального права в системі соціального контролю // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 142-144. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
907334
  Санченко А.Є. Норми міжнародного права на захист виборчих прав внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 90-95. – ISBN 978-966-136-491-1
907335
  Алексеев С.О. Норми міжнародного права у правовій системі України: теоретичні підходити // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 358-370. – ISSN 2072-8670
907336
  Гультай М. Норми міжнародного права у практиці Конституційного Суду України / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 82-89. – ISSN 2310-6158
907337
  Фединяк Г. Норми міжнародного приватного права в не Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 115-116


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
907338
   Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України В. Стефаника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад.: С.А. Арсірій, Н.Е. Кунанець ; відп. ред. С. А. Арсірій ; наук. керівник Т.Б. Паславський]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – ISBN 978-666-02-4290-6
Ч. 3. – 2008. – 81, [1] с. : табл.
907339
   Норми на процеси бібліотечно-бібліографічної роботи Державної б-ки України. – К, 1992. – 190с.
907340
  Ткачук Е.М. Норми організації теоретичного знання в методологічній концепції критичного раціоналізму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Автор розглядає вимоги до організації теоретичного знання, які висуваються вихідною методологічною концепцією критичного раціоналізму, і показує витоки труднощів у застосуванні цієї концепції.
907341
   Норми оцінок знань з хімії. – К, 1940. – 7с.
907342
  Недбайло П.О. Норми права / П.О. Недбайло. – Харьков, 1966. – 48с.
907343
  Коструба А. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 202-207. – ISSN 0132-1331
907344
  Сташків Б. Норми права соціального забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.74-79. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
907345
  Вакуленко В.М. Норми про преміальну оплату праці в системі трудового права // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье обосновывается положение о наличии в системе трудового права субинститута "премиальная оплата". Делаются предложения совершенствования законодательства, регулирующего премиальную оплату труда.
907346
  Кацавець Р.С. Норми професійної етики: три основні засади судової промови // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 256-258
907347
  Вітковський В.С. Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 22-26
907348
  Гонюкова Л. Норми та принципи партійного будівництва // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 44-45.
907349
  Щербина В.І. Норми трудового права і правове регулювання виробничих відносин // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 125-134. – ISBN 978-617-7450-09-1
907350
  Подорожній Є.Ю. Норми трудового права як важливий елемент механізму правового регулювання юридичної відповідальності // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 381-387. – ISSN 2307-3427
907351
  Обушенко Н.М. Норми трудового права як основа механізму реалізації права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 121-126. – ISSN 2078-3566
907352
  Бедрій М.М. Норми українського звичаєвого права (історико-юридична характеристика) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 101-106. – ISSN 2413-6433
907353
  Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 363 с.
907354
  Синявський О. Норми української літературної мови : репр. видання / Олекса Синявський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. вид. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XІX, 368 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська граматична класика"). – ISBN 978-617-7621-17-0
907355
  Бондаренко Н. Норми української літературної мови в курсі старшої школи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 8-13


  "Статтю присвячено нововведенням у змісті курсу української мови для 10-11 класів - нормам сучасної літературної мови. Обгрунтовано актуальність додержання мовних норм як показника високої мовленнєвої та загальної культури; окреслено й розглянуто ...
907356
  Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 л. + Додаток: л. 215-277. – Бібліогр.: л. 180-214
907357
  Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 55 назв.
907358
   Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посібник / П.М. Таланчук, С.Я. Ярема, Ю.М. Короавйченко, С.М. Ярема, В.С. Моргунюк; П.М.Таланчук [ та ін. ] ; МОН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Наук. тов-во ім. Т.Г. Шевченка у Львові та ін. – Київ ; Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с. – ISBN 966-797925-3


  У розділах І-ІV стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові і нормативні засади слововживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання ...
907359
  Юшко А. Норми, що регулюють працевлаштування випускників ВНЗ: проблеми застосування // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 520-525. – ISBN 978-966-7067-18-2
907360
   Нормим оцінок знань з біології. – Київ, 1940. – 8с.
907361
   Нормирование - основа научной организации труда. – М, 1964. – 63с.
907362
   Нормирование антпропогенных нагрузок. – Москва, 1988. – 187с.
907363
   Нормирование библиотечных процессов : порядок разработки и применения норм // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 3-63
907364
   Нормирование библиотечных процессов : методы изучения рабочего времени // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 3-64
907365
   Нормирование библиотечных процессов : порядок разработки и применения норм // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – Вып. 1 : Порядок разработки и применения норм. – С. 3-63
907366
   Нормирование библиотечных процессов : методы изучения рабочего времени // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – Вып. 2 : Методы изучения рабочего времени. – С. 3-64
907367
  Беклешов В.К. Нормирование в научно-технических организациях / В.К. Беклешов, П.Н. Завлин. – Москва, 1989. – 238с.
907368
  Константинов Геннадий Николаевич Нормирование воздействий на динамические системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Константинов Геннадий Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 17л.
907369
  Константинов Г.Н. Нормирование воздействия на динамические системы / Г.Н. Константинов. – Иркутск, 1983. – 188с.
907370
   Нормирование запасов и расходования материалов на ремонт и эксплуатацию основных фондов. – М, 1976. – 131с.
907371
  Богославцев И.С. Нормирование и агрегирование в оптималоных расчетах производственных мощностей машиностроительных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Богославцев И. С.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1974. – 39л.
907372
   Нормирование и использование материальных ресурсов в отрослях народного хозяйства Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 82с.
907373
  Левин Г.Я. Нормирование и календарное планирование опытно-конструкторских работ / Г.Я. Левин. – Л., 1989. – 115с.
907374
   Нормирование и научная организация труда. – Л, 1978. – 367с.
907375
  Минин Э.В. Нормирование и оплата труда. / Э.В. Минин. – М., 1986. – 79с.
907376
  Сорокин В.В. Нормирование и организация труда и заработной платы на дорожных работах / В.В. Сорокин. – М., 1952. – 224с.
907377
  Лифшиц В.А. Нормирование и организация труда. / В.А. Лифшиц, А.А. Максимов. – М., 1970. – 96с.
907378
  Карасаев А.В. Нормирование и планирование накладных расходов в строительстве / А.В. Карасаев. – М, 1988. – 201с.
907379
  Татарникова Е.Н. Нормирование и распределение косвенных расходов в машиностроительном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Татарникова Е.Н.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 21л.
907380
  Крузс К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов / К.А. Крузс, Л.Р. Рога. – Рига, 1979. – 107с.
907381
  Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов / К.А. Смирнов. – М., 1990. – 304с.
907382
  Дамбраускайте А. Нормирование и совершенствование рабочих процессов на товарных свиноводческих фермах колхозв и совхозов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Дамбраускайте А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 18 с.
907383
  Степанюк А.Л. Нормирование и учет на промышленных предприятиях / А.Л. Степанюк, И.А. Белоусова. – К., 1987. – 211с.
907384
   Нормирование и эффективное использование ресурсов. – М, 1990. – 115с.
907385
  Звягин А.А. Нормирование инженерных работ. / А.А. Звягин. – М, 1975. – 176с.
907386
  Глаголева Т.А. Нормирование искусственного освещения производственных помещений в СССР и за рубежом. / Т.А. Глаголева, В.А. Рябец. – М., 1975. – 66с.
907387
  Евдокимов Д.К. Нормирование материальных ресурсов / Д.К. Евдокимов, Г.М. Покараев. – М., 1988. – 197с.
907388
  Шомштейн А.А. Нормирование материальных ресурсов, производственных запасов и характеристика применяемых материалов / А.А. Шомштейн. – М, 1968. – 311с.
907389
  Товбин П.А. Нормирование металлозапасов в машиностроении и организация металлоснабжения / П.А. Товбин; Под ред. М.М. Палея. – Ленинград - Москва : Стандартгиз, 1935. – 334 с.
907390
   Нормирование нагрузок в физическом воспитании Школьников. – М, 1989. – 189с.
907391
  Белоцерковский В.И. Нормирование научно-исследовательских и конструкторских работ / В.И. Белоцерковский. – Л., 1976. – 120с.
907392
  Вейгман Б.М. Нормирование оборотных средств в химической промышленности / Б.М. Вейгман. – Москва, 1967. – 76с.
907393
  Солопенко М.И. Нормирование оборотных средств в химическом производстве / М.И. Солопенко. – К., 1967. – 131с.
907394
  Плохов А.А. Нормирование оборотных средств на предприятии. / А.А. Плохов. – М., 1965. – 68с.
907395
  Вольт В. Нормирование оборотных средств, сверхнормативные запасы и пути их ликвидации а машиностроительных заводах СНХ ЭССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вольт В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 43л.
907396
  Гинзбург Я.М. Нормирование основных производственных фондов / Я.М. Гинзбург. – Москва, 1977. – 96с.
907397
  Резниковский А.Я. Нормирование показателей надежности технических изделий и их оценка по данным эксплуатации // Логико-вероятностные методы расчета надежности структурно-сложных систем / Г.Н. Черкесов, А.С. Можаев. – Москва, 1991. – С. 65-103. – (В помощь слушателям лекций Консультационного центра по качеству и надежности ; [Вып. 3]). – ISBN 5-07-001902-3
907398
   Нормирование потребления электроэнергии и энергобалансы промышленных проедприятий. – Москва, 1979. – 151 с.
907399
  Серебряков Л.П. Нормирование производственных запасов материалов в геологических организациях. / Л.П. Серебряков. – М, 1960. – 51с.
907400
  Хацкевич В.А. Нормирование пространства с индефинитной метрикой и плюс-операторы в этих пространствах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.002 / Хацкевич В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 11л.
907401
   Нормирование расхода материалов. – М, 1976. – 256с.
907402
  Калякин П.В. Нормирование расхода материалов / П.В. Калякин, А.Я. Мирзаев. – Ташкент, 1978. – 94с.
907403
  Крук Д.М. Нормирование расхода материалов / Д.М. Крук, Г.М. Демичев. – М, 1981. – 333с.
907404
   Нормирование расхода материалов в производстве и строительстве. – М, 1961. – 101с.
907405
  Комаров М.А. Нормирование расхода материалов на геолого-разведочных работах / М.А. Комаров. – М., 1988. – 180с.
907406
  Плоткин Б.К. Нормирование расхода материальных ресурсов / Б.К. Плоткин. – Л., 1986. – 75с.
907407
   Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. – М
1. – 1988. – 372с.
907408
   Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. – М
2. – 1988. – 440с.
907409
  Пискаев А.А. Нормирование расхода пластмасс в производствах их переработки / А.А. Пискаев. – М, 1989. – 96с.
907410
  Казаков Сергей Викторович Нормирование сбросов радиоактивных веществ в водоемы-охладители АЭС комплексного хозяйственного использования : Автореф... канд. техническихнаук: 05.20.05 / Казаков Сергей Викторович; Украинская академия аграрных наук. Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1996. – 16л.
907411
  Сазонов А.Д. Нормирование сельскохозяйственного труда школьников / А.Д. Сазонов. – Москва, 1965. – 67 с.
907412
  Рыбкина А.И. Нормирование собственных оборотных средств в незавершенном производстве. (на прим. машиностроит. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рыбкина А.И.; МВ и ССО РСФСР. Москов. инж.-экон. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Москва, 1963. – 19л.
907413
   Нормирование труда. – М, 1985. – 272с.
907414
  Хромых Н.С. Нормирование труда / Н.С. Хромых. – Воронеж, 1988. – 382с.
907415
  Тихомиров М.И. Нормирование труда в МТС и колхозах / М.И. Тихомиров. – Москва : Сельхлзгиз, 1938. – 287с.
907416
   Нормирование труда в научно-технических библиотеках. – М, 1971. – 100с.
907417
  Беклешов В.К. Нормирование труда в НИИ и КБ / В.К. Беклешов, П.Н. Завлин. – М., 1973. – 206с.
907418
  Холодная Г.Н. Нормирование труда в промышленности / Г.Н. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 279с.
907419
   Нормирование труда в промышленности. – М, 1982. – 295с.
907420
  Добрусина М.Е. Нормирование труда в промышленности / М.Е. Добрусина. – Томск, 1987. – 83с.
907421
  Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности / Н.И. Погорелов. – Харьков, 1991. – 180 с.
907422
  Орлов П.М. Нормирование труда в промышленности капиталистических стран / П.М. Орлов, Е.И. Арон. – М., 1960. – 144с.
907423
  Дарбинян Г.С. Нормирование труда в совхозах и пути его упорядочения. (на примере совхозов Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дарбинян Г.С.; Объедин. учен. совет по присуждению учен. степеней по экон. наукам при Ереванском гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 30л.
907424
   Нормирование труда в условиях интенсификации производства. – К, 1988. – 212с.
907425
  Рижко А.А. Нормирование труда в условиях развитого социалистического общества / А.А. Рижко. – Днепропетровск, 1976. – 46с.
907426
  Медокс Л. Нормирование труда в учреждениях и торговых предприятиях. / Л. Медокс, Я. Стронгин. – М-Л, 1929. – 152 с.
907427
  Молочников Н.Р. Нормирование труда во вспомогательном производстве / Н.Р. Молочников. – Краснодар, 1983. – 37с.
907428
  Мошенский М.Г. Нормирование труда и заработная плата при капитализме / М.Г. Мошенский. – М, 1971. – 333с.
907429
   Нормирование труда и профсоюзы. – М, 1980. – 367с.
907430
   Нормирование труда и профсоюзы. – Москва : Профиздат, 1985. – 383 с.
907431
  Воротникова В.В. Нормирование труда инженерно-технических работников и служащих / В.В. Воротникова. – Москва, 1970. – 253с.
907432
  Алексеева Л.Б. Нормирование труда конструктора / Л.Б. Алексеева. – Москва, 1982. – 111с.
907433
  Толченов Т.В. Нормирование труда на предприятии. / Т.В. Толченов. – М., 1961. – 20с.
907434
  Толченов Т.В. Нормирование труда на предприятии. / Т.В. Толченов; Под. ред. Х.И. Гордона. – Москва : Экономика, 1964. – 216 с.
907435
  Алымов А.И. Нормирование труда на угольных шахтах в условиях научно-технического прогресса / А.И. Алымов. – Москва, 1974. – 176с.
907436
  Ерошок Ю.М. Нормирование труда при социализме / Ю.М. Ерошок. – М, 1958. – 87с.
907437
   Нормирование труда рабочих. – М, 1981. – 96с.
907438
  Островский Л.Я. Нормирование труда рабочих и служащих. / Л.Я. Островский. – Минск, 1976. – 125с.
907439
   Нормирование труда служащих. – М, 1976. – 147с.
907440
   Нормирование труда специалистов НИИ и КБ. – М, 1990. – 142с.
907441
  Гребнев Е.Т. Нормирование управленческого труда / Е.Т. Гребнев, К.А. Сирнов. – М., 1980. – 112с.
907442
  Конюшенко Валентина Ивановна Нормирование учебной деятельности младших школьников. (На материалах рус. и укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Конюшенко Валентина Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
907443
  Вишневский С.Н. Нормирование химических продуктов / С.Н. Вишневский. – Москва, 1964. – 183с.
907444
   Нормирование энергетических ресурсов в химических производствах. – М, 1985. – 48с.
907445
   Нормирование энергозатрат производства. – Москва, 1982. – 112 с.
907446
  Тер-Терьян Нормирование, учет и полата труда в строительном производстве / Тер-Терьян. – Москва, 1953. – 88с.
907447
  Наймарк М.А. Нормированные кольца / М.А. Наймарк. – М., 1956. – 487с.
907448
  Наймарк М.А. Нормированные кольца / М.А. Наймарк. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Физматлит, 1968. – 664 с.
907449
  Дэй М.М. Нормированные линейные пространства / М.М. Дэй. – Москва, 1961. – 232 с.
907450
  Елистратов И.В. Нормированные линейные пространства / И.В. Елистратов. – Саратов, 1985. – 31 с.
907451
  Косовский Н.К. Нормированные разрешимые алгебры : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косовский Н. К.; АН СССР, Матем. ин-т. – Л., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
907452
  Владимиров Д.А. Нормируемость булевых алгебр и их представление : Автореф. дис. ... кандидата физ.-мат.наук : / Владимиров Д.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
907453
  Лейтман М.Б. Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов / М.Б. Лейтман. – М., 1986. – 141с.
907454
  Вотякова Л.А. Нормована алгебра тернарних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі закладено фундамент для побудови аналізу на алгебрі тернарних чисел. Перенесено поняття матричної норми. Як результат маємо повну нормовану алгебру. In the paper built foundation for construction analysis on algebra of ternary variable ...
907455
  Хованский Г.С. Нормограмма для гидравлического расчета каналов трапецеидального, круглого и парабалического профиля / Г.С. Хованский. – Москва, 1959. – 10 л. таблицс.
907456
  Хованский Г.С. Нормограммы для гидравлического расчета дрен / Г.С. Хованский. – М., 1962. – 15с.
907457
  Хованский Г.С. Нормограммы для квадратической интерполяции / Г.С. Хованский. – Москва, 1967. – 16с.
907458
  Хованский Г.С. Нормограммы для линейной интерполяции / Г.С. Хованский. – М., 1962. – 16с.
907459
  Хованский Г.С. Нормографические расчеты в гидравлике / Г.С. Хованский. – Москва, 1956. – 116с.
907460
  Хованский Г.С. Нормография и ее возможности / Г.С. Хованский. – Москва, 1977. – 128 с.
907461
  Хованский Г.С. Нормография и ее значение сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1981. – 24 с.
907462
  Хованский Г.С. Нормография и ее значение сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1984. – 24 с.
907463
  Хованский Г.С. Нормография сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1987. – 29 с.
907464
  Хованский Г.С. Нормография сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1990. – 29 с.
907465
  Соколов А.М. Нормоконтроль в техническом вузе: проблемы и пути их решения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 1726-667Х
907466
  Енева Г.В. Нормоповерхность четырехмерного проективного пространства и его плоское изображение посредством этоей поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Енева Г.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1971. – 13л.
907467
  Чорнолуцький Р.В. Нормопроектна діяльність: підходи до онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 24-33. – ISSN 1563-3349
907468
  Оніщенко Н.М. Нормопроектувальна діяльність: вимоги теорії та практики // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 15-21. – ISSN 2523-4889
907469
  Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як початкова стадія нормотворчості органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 92-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
907470
  Оніщенко Н.М. Нормотактика як складова державної правової політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 37
907471
  ГогусьТ Нормотворення з питань організації та діяльності суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 0132-1331
907472
  Шатіло В. Нормотворча діяльність глави держави у контексті реалізації державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема здійснення різних форм нормотворчої діяльності глав держав у зарубіжній та вітчизняній державно-правовій практиці. Проведено порівняльний аналіз конституційно-правових норм, що регламентують нормотворчу діяльність глави ...
907473
  Макаров Г.В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 5-13.
907474
  Ігонін В.К. Нормотворча діяльність митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 90-94
907475
  Охріменко Н. Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-189
907476
  Шаталова Л.М. Нормотворча діяльність міністерства освіти і науки України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 48-59. – ISSN 2412-8465
907477
  Кіселенчук В. Нормотворча діяльність органів міського самоврядування та міське право громади Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-106.
907478
   Нормотворча діяльність Організації Об"єднаних Націй в сфері ядерного роззброєння // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 119-129. – ISBN 978-966-373-833-8
907479
   Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / [В.Л. Федоренко та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і В.Л. Федоренка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-284-7
907480
  Санченко А.Є. Нормотворча діяльність Ради Європи: ідейне підгрунтя та процедура здійснення // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 14-16
907481
  Петрова І. Нормотворча діяльність у МВС України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 102-107.
907482
  Задихайло Д . Нормотворча діяльність Уряду України шляхи забезпечення законності та верховенства права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 253-261. – ISSN 1993-0909
907483
  Чередниченко О.І. Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 201-203
907484
  Биля І. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.217-226
907485
  Шевчук О.А. Нормотворча функція центральних органів виконавчої влади: доктринальний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 63-72. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
907486
  Кузьменко О. Нормотворче провадження в адміністративному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 15-22
907487
  Владимиренко І.В. Нормотворче провадження як засіб забезпечення прав та свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-111. – ISSN 2219-5521
907488
  Прокопенко В.В. Нормотворческая деятельность Государственной таможенной службы Украины // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 78-83. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена одному з напрямків управлінської діяльності Державної митної служби України, а саме нормотворчості. Розглядаються питання, пов"язані з адміністративною реформою органів виконавчої влади, що проходить в Україні. Акцентується увага, що ...
907489
  Рудоквас А.С. Нормотворческая деятельность исполкомов местных Советов / А.С. Рудоквас. – Киев, 1986. – 98 с.
907490
  Рудоквас А.С. Нормотворческая деятельность исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов (вопросы совершенствования) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Рудоквас А.С. ; АН УССР, Ин-т гос. и права. – Киев, 1982. – 23 с.
907491
  Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 21-29. – ISSN 0132-0769
907492
  Трофимов Владимир Дмитриевич Нормотворчество общественных организаций в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Трофимов Владимир Дмитриевич ; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1977. – 15 с.
907493
  Петришина М. Нормотворчий процес в органах місцевого самоврядування в країнах Прибалтики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 19-23
907494
  Омельчук Я. Нормотворчі гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-328. – ISBN 978-617-7069-15-6
907495
  Пономаренко Я. Нормотворчі провадження у галузі оподаткування - сфера регулювання податкового чи адміністративного права? // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 241-243
907496
  Черноус С.М. Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України / С. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається система засобів, що сприяє безпомилковому використанню або впровадженню оціночних понять трудового права, яку утворюють нормотворчі та нормореалізаційні гарантії. В статье рассматривается система средств, способствующая ...
907497
  Малишко В.М. Нормотворчість адміралтейських судів Британської імперії в галузі боротьби проти піратського промислу (1650-1775 рр.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 38-43. – ISSN 2312-1831
907498
  Київець О.В. Нормотворчість міжнародних організацій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 129-133. – ISSN 2220-1394
907499
  Делія Ю.В. Нормотворчість публічної адміністрації : проблеми теорії та практики реалізації / Ю.В. Делія ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8388-84-2
907500
  Сіроха Д.І. Нормотворчість суб"єктів трудового права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сіроха Дмитро Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 440 арк. – додатки: арк. 434-440. – Бібліогр.: арк. 387-433
907501
  Петрова І.П. Нормотворчість у діяльності МВС України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.162-167
907502
  Воронов Н.П. Нормотвоческая деятельность местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Воронов Н.П.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 24л.
907503
  Капто Александр Нормотвоческая деятельность ЮНЕСКО в области художественной культуры // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 187-202. – ISSN 1607-7334
907504
  Тутченко Л.П. Нормотензивна глаукома - особливості діагностики та лікування (огляд літератури) // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 80-88. – ISSN 2309-8147
907505
  Яцик А.В. Нормування антропогенного навантаження на басейни малих річок України, як основа їх збереження та відродження / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 93-95. – ISSN 2306-5680
907506
  Фурдичко О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький ; за наук. ред. О.І. Фурдичка. – Київ : Основа, 2008. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-699-418-2
907507
   Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Ю. Некос, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко; В.Ю. Некос, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 288 с. – ISBN 966-623-352-
907508
  Галюк Л. Нормування бібліотечних процесів - ефективний інструментарій управління // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 1811-377X
907509
  Євтух О.Т. Нормування економічних відносин: новий аспект // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 3-10. – Бібліогр.: 18 п.
907510
  Паліенко Г.Д. Нормування і оплата праці в колгоспах / Г.Д. Паліенко, П.С. Цященко. – К, 1955. – 60 с.
907511
  Перерва І.М. Нормування інноваційної праці в ІТ-галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Перерва Іванна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
907512
  Гопченко Є.Д. Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.В. Гопцій // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 34-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
907513
  Попиченко Д.А. Нормування оборотних активів сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
907514
  Булавін Л.А. Нормування парної кореляційної функції та проблема стисливості / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, Н.П. Маломуж // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 10
907515
   Нормування праці : підручник для студентів екон. спец. / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М. Гриненко, А.М. Колот, В.І. Чернов; В.М. Абрамов [та ін.] ; за ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова ; М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ : [б. в.], 1995. – 208 с.
907516
  Чернов В.І. Нормування праці : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.І. Чернов, Є.І. Оленич; МОУ. КНЕУ; За ред. Є.І. Оленич. – Київ : КНЕУ, 2000. – 148с. – ISBN 966-574-113-6
907517
  Багрова І.В. Нормування праці : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Багрова ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с. – ISBN 966-8553-48-5
907518
  Григорович Д.А. Нормування праці в колгоспах. / Д.А. Григорович, Й.С. Завадський. – К, 1957. – 32с.
907519
  Лавріненко Олег Нормування праці в структурі механізму грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ: онтолого-правові й аксіологічні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-60. – Бібліогр. в кінці ст.
907520
  Лавріненко Олег Нормування праці в структурі механізму грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ: онтолого-правові й аксіологічні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-60. – Бібліогр. в кінці ст.
907521
  Осоліхін Я.В. Нормування праці на промислових підприємствах / Я.В. Осоліхін, К.О. Паращенко, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 72-74. – ISBN 978-617-645-228-7
907522
  Гопченко Є.Д. Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, О.С. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 55-59. – ISSN 0868-6939
907523
  Гопченко Є.Д. Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець на основі формул об"ємного типу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 29-35. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907524
  Брахман Г.О. Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 42-45


  У дослідженні розкрито значення понять "іміджмейкінг соціальних медіа" (ІСМ), "інформація" і "знання", проаналізовано перспективи застосування іміджмейкінгу соціальних медіа як прототипу комунікації пакетованими символами. Present issue represents a ...
907525
  Риженко Н.О. Нормування фітотоксичності металів у агроекосистемі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 14-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
907526
  Максименко М. Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті вказується на неможливість вдосконалення існуючої системи поділу земель на категорії за допомогою земельно-правового нормування та піддається сумніву реальність впровадження у правове регулювання земельних відносин нормативів оптимального ...
907527
  Мірошниченко Анатолій Миколайович Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Мірошниченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. + Додаток: л.202-206. – Бібліогр.: л.163-201
907528
  Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-56
907529
  Копиця Є.М. Нормування як засіб правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 189-196. – ISSN 2224-9281
907530
  Мірошниченко Анатолій Миколайович Нормування як засіб регулюування земельних відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Мірошниченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
907531
  Коренев П А. Нормы административного права и их применение / П А. Коренев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 142 с.
907532
   Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и Положение о порядке планирования, начисления ииспользования амортизационных отчислений в народном хозяйстве. – М, 1974. – 144с.
907533
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы : сборник 1. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 238 с.
907534
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Гослитиздат
Сборник 1. – 1960. – 238с.
907535
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы : сборник 2. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 67 с.
907536
   Нормы выработки и расценки на топографо-геодезические работы и изыскания. – Харьков
Ч. 1; Ч. 2 : Полевые работы ; Камеральные работы. – 1934. – 133 с.
907537
   Нормы выработки на геодезические и топографические работы геолого-разведочных и геофизических организаций : дополнение к единым нормам выработки на геодезические и топографические работы ГУГК МВД СССР 1954 г. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 52 с.
907538
  Сковородина И.С. Нормы выработки редактора к вопросу об организацйии издательской деятельности в современном вузе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726
907539
   Нормы высева, способы посева и площади питания сельскохозяйственных культур. – М, 1971. – 472с.
907540
  Пилипенко Е. Нормы для экономики ЕС. Правовое обеспечение экономического развития Европейского Союза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 25-31
907541
   Нормы древнерусского и старорусского языков в диахроническом аспекте. – Горький, 1988. – 106с.
907542
   Нормы естественной убыли товаров. – М, 1971. – 160с.
907543
   Нормы естественой убыли товаров. – М, 1948. – 144с.
907544
  Попов В.Н. Нормы и допуски на параметры функциональных узлов / В.Н. Попов. – Москва : Энергия, 1976. – 73 с.
907545
  Марочкин С.Ю. Нормы и источники международного права в правовой системе России: проблема освоения в теории и развития в законодательстве конституционного принципа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-36. – ISSN 0132-0769
907546
  Нестеров В.Ф. Нормы и нормативы в планировании и управлении / В.Ф. Нестеров. – Рига, 1990. – 147с.
907547
   Нормы и нормативы для планирования в сельском хозяйстве. – М, 1988. – 141с.
907548
   Нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. – К, 1950. – 612с.
907549
   Нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. – К, 1961. – 912с.
907550
  Иванов Н.А. Нормы и расценки. / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 32с.
907551
  Бережнев А.С. Нормы и стандарты как основания качественного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-109. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
907552
  Кармадонов О.А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 17-24. – ISSN 0132-1625
907553
  Браславский А.П. Нормы испарения с поверхности водохранилищ. / А.П. Браславский, З.А. Викулина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 212с.
907554
  Соколовский Д.Л. Нормы максимального стока весенних паводков рек СССР и методы их расчёта / Д.Л. Соколовский; Глав. упр. гидромет. службы СССР. Гос. гидрологич. ин-т. – Ленинград-Москва : Гидрометеоиздат, 1937. – 112с.
907555
  Дадехода Ахтарния Нормы международного гуманитарного права и Чечня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-53
907556
  Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И.И. Лукашук; РАН; Ин-т государства и права. – Москва : Спарк, 1997. – 322с. – ISBN 5-88914-062-0
907557
  Вылегжанин А.Н. Нормы международного права об исходных линиях // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2012. – № 1. – С. 89-98. – ISSN 0132-0769
907558
  Малюшин А.А. Нормы международного прецедентного права как источник правотворчества // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 34-36. – ISSN 1812-3910
907559
  Дмитриева Г.К. Нормы международной морали в услвоиях мирного сосуществования / Г.К. Дмитриева. – К., 1984. – 86с.
907560
  Хримли И.А. Нормы морали и права: инварианты и различия // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 212-217. – ISSN 1728-3671
907561
   Нормы на картосоставительские и картооформительские работы : руководящие материалы. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 87 с. + приложение - карты
907562
  Бадалов А.Л. Нормы на параметры электромагнитной совместимости РЭС : справочник / А.Л. Бадалов, А.С. Михайлов. – Москва : Радио и связь, 1990. – 272 с.
907563
   Нормы на производство полевых гидрогеологических и инженерно-геологических работ и определений физико-механических свойств грунтов : Руководящие материалы. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 47с.
907564
  Демин А.В. Нормы налогового права в свете концепции многообразной структуры // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 61-69. – ISSN 0132-0769
907565
  Архангельский Л.М. Нормы нашего дома / Архангельский Л.М. – Свердловск : Сред.-Уральское кн. изд-во, 1966. – 40 с. – (Приметы времени)
907566
  Федорова О.В. Нормы о свидетильском иммунитете в уголовно-процессуальном законодательстве России и зарубежных стран: сравнительный анализ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 127-132. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
907567
  Раманкулов К.С. Нормы обычною права о труде в системе хозяйственного механизма киргизскою кочевого общества: исторический очерк // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 164-174. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
907568
   Нормы оценки успеваемости учащихся в 1-4 классах начальной, семилетней и средней школы. – М, 1952. – 22с.
907569
   Нормы оценки успеваемости учащихся по арифметике. – Москва, 1943. – 11с.
907570
   Нормы оценки успеваемости учащихся по истории. – М, 1944. – 8с.
907571
   Нормы оценки успеваемости учащихся по математике в 5-10 классах сред. школы. – Москва, 1952. – 14 с.
907572
   Нормы оценки успеваемости учащихся по русскому языку в 5-10 классах ср. школы. – М, 1955. – 22с.
907573
  Кобринский Ю.Г. Нормы права / Ю.Г. Кобринский, И.И. Прокопенко. – Киев, 1974. – 104с.
907574
  Отраднова О.А. Нормы права в механизме гражданско-правового регулирования деликтных обязательств // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 288-305. – ISBN 978-617-566-312-7
907575
  Юсеф Нормы права в механизме международно-правового регулирования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Юсеф Аль-Джарамани ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
907576
  Юсеф Нормы права в механизме международно-правового регулирования : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Юсеф аль-Джарамани; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 159л.
907577
  Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе / Е.В. Бурлай. – Киев, 1987. – 90 с.
907578
  Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. / Ю.В. Кудрявцев. – М, 1981. – 144с.
907579
   Нормы продолжительности и уровня освоения проектных мощностей и экономических показателей вводимых в действие предприятий, объектов. – М, 1985. – 272с.
907580
   Нормы продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий. – М, 1970. – 168с.
907581
   Нормы продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий. – М, 1975. – 143с.
907582
   Нормы проектирования зеленых насаждений городов в различных природных зонах Украинской ССР. – Москва, 1976. – 91 с.
907583
   Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. – Москва, 1989. – 20 с.
907584
   Нормы радиационной безопасности НБР-76. – Москва : Атомиздат, 1978. – 55с.
907585
   Нормы радиоационной безопасности НБР 76 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/80. – М, 1981. – 95с.
907586
   Нормы радиоационной безопасности НБР 76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. – М, 1988. – 160с.
907587
   Нормы радиоационной безопасности НРБ- 76. – М, 1978. – 55с.
907588
   Нормы расхода материалов в денежном выражении на постройку временных зданий и сооружений. – М, 1956. – 23с.
907589
   Нормы расхода материалов в денежном выражении на постройку временных зданий и сооружений. – М, 1956. – 23с.
907590
   Нормы расхода сырья и материалов на фотоработы вводятся в действие с 1 января 1966 г.. – М, 1966. – 46с.
907591
  Фридман С.М. Нормы расхода энергетических масел, сербентов, водорода, углекислого газа, азота и щелочи для тепловых электростанций / С.М. Фридман, Ф.З. Серебрянский. – М., 1965. – 11с.
907592
   Нормы расходования материалов, применяемых при составлении, оформлении и издании карт и атласов на картографических фабриках и в научно-редакционной картосоставительской части : Глав. управление геодезии и картографии Министерства геологии и охраны недр СССР. – Рига : Геодезиздат, 1961. – 64 с.
907593
   Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводных атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86. – М, 1989. – 525с.
907594
   Нормы расчета на прочность элементов реакоторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. – М, 1973. – 408с.
907595
   Нормы расчета элементов паровых котлов на прочность. – М.-Л, 1956. – 83с.
907596
   Нормы реализации. – Горький, 1976. – 217с.
907597
   Нормы реализации. – М, 1984. – 213с.
907598
   Нормы реализации языковых средств. – М, 1986. – 122с.
907599
  Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культуры речи / Е.С. Истрина ; Акад. наук СССР ; Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1948. – 32 с.
907600
   Нормы советского права. – Саратов, 1987. – 248с.
907601
  Шебанов А.Ф. Нормы советского права и их роль в создании и развитии социалистической экономики СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Шебанов А. Ф.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – Москва, 1951. – 20 с.
907602
  Мордачев В.Д. Нормы советского трудового права / В.Д. Мордачев. – Саратов, 1984. – 122с.
907603
   Нормы современного русского литературного словоупотребления. – М.-Л, 1966. – 154с.
907604
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – Москва, 1978. – 240 с.
907605
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1981. – 208с.
907606
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – 3-е изд., испр. – Москва, 1989. – 208с.
907607
   Нормы социалистического права и правоотношения. – Свердловск, 1986. – 36 с.
907608
  Гулевич О.А. Нормы справедливости: роль социального контекста // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 83-94. – ISSN 0042-8841
907609
  Генкин Б.М. Нормы труда и эффективность прозводства. / Б.М. Генкин. – М, 1977. – 181с.
907610
  Свистунова Т.В. Нормы углеводно-процессуального права и правоотношения : Автореф... канд. юр.наук: / Свистунова Т. В.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1969. – 16л.
907611
  Молчанова С.Ф. Нормы ударения в стихотворном языке Пушкина и их отношение к современным (ударение в системе глагола). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова С.Ф.; Горьков. гос. ун-т. – Ярославль, 1954. – 19л.
907612
  Короткий В.А. Норов Авраам Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 78. – ISBN 966-06-0393-2
907613
  Кузыбаева Х. Норовые клещи рода Alectorobius и их значение как переносчиков спирохет в Узбекистане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузыбаева Х.; АН УССР. – Ташкент, 1964. – 16л.
907614
  Гунчик І. Нородна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 1 (10). – С. 60-70
907615
  Димитров Г.М. Нородний фронт / Г.М. Димитров. – Киев, 1972. – 309с.
907616
  Лаговиер Н. Нородный следователь / Н. Лаговиер, М. Строгович. – Москва, 1933. – 80с.
907617
  Рощин В.П. Норсульфазолнатриевая терапия европейского гнильца пчел : Автореф. дис. ... канд. ветер. наук / Рощин В.П. ; Ленингр. ин-т усовершенствования ветерианрных врачей. – Ленинград, 1950. – 6 с.
907618
  Остин Д. Нортенгерское аббатство : роман / Джейн Остин ; [пер. з англ. И.С. Маршака ; коммент. Н.М. Демурова, Н.П. Михальская]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 283, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01669-9
907619
  Остен Д. Нортенгерське абатство : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4701-4
907620
  Крамм Р. Нортоновские утилиты изнутри / Р. Крамм; Пер. с англ. – Москва : Радио и связь, 1992. – 416с. – Вступление П. Нортона. – ISBN 5-03-002779-3
907621
   Норция : (Проблемы истории и культуры древнейших о-в Средиземноморья). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та
Вып. 2. – 1978. – 140 с.
907622
   Норция. Проблемы истории древнейших классовых обществ европейского Средиземноморья. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та
Вып. 1. – 1971. – 176 с. – Библиогр. : с. 172
907623
  Гоголь Н.В Нос : [повесть] : с рисунками / Н.В. Гоголь ; Под ред. [и с предисл.] проф. А.И. Кирпичникова. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. – VIII, 9-48 с. ил. – (Дешевые издания товарищества И.Д. Сытина)


  Авт. предисл., ред.: Кирпичников, Александр Иванович (1845-1903)
907624
  Корчагин К. Нос Андрея Белого = Стратегии и результаты сезона 2011 - 2012 гг. // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 1 (1053). – С. 148-160. – ISSN 0130-7673


  Корчагин Кирилл Михайлович (р.1986) окончил Московский ин-т радиотехники, электроники и автоматики, аспирантуру ин-та Русского языка им. В. В. Виноградова; канд. филол. н., участник ряда проектов по теоретической и прикладной лингвистике. Поэт, ...
907625
  Гоголь Н.В. Нос.. / Н.В. Гоголь. – М, 1921. – 129с.
907626
  Гоголь Н.В. Нос.. / Н.В. Гоголь. – М, 1989. – 68с.
907627
  Беспятых Андрей Носатые охотники // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 50 : фото
907628
  Продев С. Носене на кръста / С. Продев. – София : Издателска къща "Христо Ботев", 1993. – 455 c.
907629
  Байкєніч Г. Носили вишивку "OST". До 75-річчя від початку примусового вивезення населення України в Німеччину / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 125-129. – ISBN 978-966-383-893-9
907630
  Бабаджанова Ж.М. Носирджон Асадович Масуми / Ж.М. Бабаджанова; вступ. ст. М. Щукурова, А. Сайфуллаева ; библиогр. сост. Ж.М. Бабаджановой ; АН Тадж.ССР ; Центр. науч. б-ка. – Душанбе : Дониш, 1966. – 59 с., [1] портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; вып. 9)
907631
  Стайлз Э.Б. Носители и нанесенные катализаторы / Э.Б. Стайлз. – М., 1991. – 232с.
907632
  Попов В.А. Носители информации в АСУ. / В.А. Попов. – Л, 1977. – 115с.
907633
  Василевский Ю.А. Носители магнитной записи / Ю.А. Василевский. – Москва, 1989. – 287 с.
907634
  Хэй Эндрю Носитель бремени белых : Великие путешественники / Хэй Эндрю, Лещ Николай // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-53 : Фото, карта
907635
  Шекли Р. Носитель инфекции : сборник фантастических произведений : пер. с англ. / Роберт Шекли. – Москва : Об-ние "ВМКЦ" ; Предприятие "Полиграфия", 1992. – 527, [2] с. : ил. – Содерж.: Кооперация "Бессмертие" ; Статус - цивилизация ; Носитель инфекции и др. произведения.-На обл. указ. автор и название серии. – (Миры фантастики ; 3). – ISBN 5-7012-0133-3
907636
  Пестушко Валерий Носитель тьмы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
907637
  Горох М. Носівський осередок Торгсину // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 34-40. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
907638
  Лубчак В. Носії "конкурентного світогляду"...Про розстріляне кобзарство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
907639
  Мітчук О. Носії ліберального контенту як чинник формування демократичності українського суспільства // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті проаналізовано ключові особливості соціальних комунікацій як суспільно-історичного явища, які, на наше глибоке переконання, дають можливість зрозуміти, що сам феномен соціальних комунікацій творять людські особистості, вписані у контекст ...
907640
   Носії нового покоління // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Винахід «Міцелярна композиція для доставки протиракового препарату», власником якого є наш Університет, став третім серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід року – 2015». До його фінальної частини потрапило 285 робіт. Автори розробки – ...
907641
  Матюшенко О. Носій естетики світлих і сонячних тонів
907642
   Носік (Носик) Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339-340. – ISBN 978-966-439-754-1
907643
  Рудяченко О. Носов. Чарівник квіткової країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 11


  "Останні два роки свого життя популярний дитячий письменник Микола Носов практично не виходив з дому".
907644
   Носовський Анатолій Володимирович // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 4 (80). – С. 65-67. – ISSN 2073-6231


  2 січня 2019 р. виповнилось 65 років А.В. Носовському.
907645
   Носовський Анатолій Володимирович. Ювілеї // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 111-114. – ISSN 1813-3584


  "Щиро вітаємо директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки й техніки, професора Носовського Анатолія Володимировича з 65-річчям!".
907646
  Жгенти И.Г. Носовые гласные фонемы французского языка (Эсперим.-фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жгенти И. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 18л.
907647
  Грунин К.Я. Носоглоточные овода (Oestridae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1957. – 1-147с.
907648
  Ионеско Э. Носорог / Э. Ионеско. – М, 1991. – 268с.
907649
  Ионеско Э. Носорог = Rhinoceros : пьесы и рассказы / Эжен Ионеско ; пер. с фр.: [Е. Суриц и др.]. – Москва : Текст, 2008. – 265, [5] с. – Содерж.: Лысая певица ; Стулья ; Урок ; Носорог. - Кн. является переводом изд.: La cantatrice chauve. Ed. Gallimard, 1954. La locon. Ed. Gallimard, 1954. Les chaises. Ed. Gallimard, 1958. Rhinoceros. Ed. Gallimard, 2008. – (Лучшие книги за ХХ лет). – ISBN 978-5-7516-0732-6
907650
  Ионеско Э. Носорог : [пьесы] / Эжен Ионеско ; [пер. с фр. Л. Завьяловой, И. Кузнецовой, Е. Суриц ; коммент. М. Яснова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 314, [3] с. – В содерж. также: Лысая певица ; Бескорыстный убийца ; Поверх реальности / М. Яснов. – Библиогр. в коммент. в конце кн. и в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-695-7
907651
  Коннифф Ричард Носороги. Битва за рога // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
907652
  Сегато Д. Ностальгические пейзажи Наталии Холодовской // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0868-488Х


  Излюбленная техника - сухая пастель, основной предмет изображения - разнообразные состояния природы
907653
  Уйхейн Я. Ностальгия / Я. Уйхейн. – Донецк, 1985. – 183с.
907654
  Тэффи Н.А. Ностальгия : рассказы : воспоминания / Тэффи. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 447 с. – ISBN 5-280-00930-X
907655
  Геренчер М. Ностальгия / М. Геренчер. – М, 1990. – 365с.
907656
  Бобровская С.Н. Ностальгия / С.Н. Бобровская. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 240с. – ISBN 966-348-009-2
907657
  Березин В. Ностальгия : повесть утерянного времени // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-62. – ISSN 0130-7673
907658
   Ностальгия [Електронний ресурс] : жанр драма ; продолжительность 127 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский, английский.- Звук. версии : mono : итальянский с русск. субтитр., русск. (закадр. перев.) , DOLBY DIGITAL 5.1.- Итал. (с рус.субт.)русск.(зак.перев).- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Андрей Тарковский)


  Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павлв ...
907659
  Эсканд К. Ностальгия по будущему "Облики опустошения" / пер. с фр. Жанны Шевченко // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 183-189. – ISSN 2307-3195
907660
  Галкин А. Ностальгия по жертвоприношению = О творчестве Андрея Тарковского / Окончание. Нач. в № 11, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 12 (659). – С. 76-86. – ISSN 0132-2036
907661
  Аллахвердов Виктор Михайлович Ностальгия по теоретической психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 109-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Текст представляет собой отклик на статью Н.И. Чуприковой "Система понятий общей психологии и функциональная система психической регуляции поведения и деятельности" (Вопр. психол. 2007. №3). Обсуждается предложенная Н.И. Чуприковой классификация ...
907662
  Равалек В. Ностальгия по черной магии : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С3-105. – ISSN 1130-6545
907663
  Рожье П. Ностальгия. Автобиография Бельгии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 262-271. – ISSN 0130-6545
907664
  Майборода О. Ностальгійна пам’ять російської імперської системи: історичне запізнення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 13-24
907665
  Козовий В.А. Ностальгійний туризм, його трактування поняття та види / В.А. Козовий, І.М. Волошин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 118-123. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
907666
  Кичак О. Ностальгічні настрої у середовищі трудових мігрантів Закарпаття на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 62-66


  "Стаття присвячена проблемі ностальгічних настроїв у заробітчанському середовищі. Автор намагається дати відповідь на питання про суть і характер змін, які відбуваються у людській самосвідомості у світлі сучасних міграційних процесів. При цьому ...
907667
  Шкляр В.М. Ностальгія / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1989. – 256с.
907668
  Павличко Д. Ностальгія : Поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 1998. – 222с. – ISBN 9665000268
907669
  Абліцов В. Ностальгія / В. Абліцов. – Київ : Український світ, 2001. – 104 с. – (Український портрет). – ISBN 966-7586-0-65
907670
  Кононенко Є. Ностальгія : повість // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 91-134.
907671
  Кривенко М. Ностальгія / Марія Кривенко. – Львів : Піраміда, 2007. – 204 с. – ISBN 978-966-441-050-9
907672
  Ярмак Я.А. Ностальгія в контексті естетичних поглядів М. Метнера: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ярмак Ярослав Анатолійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
907673
  Сулима М. Ностальгія за "великою" літературою (лауреати Нобелівської премії з літератури на сторінках львівських періодичних видань) // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 152159. – ISBN 978-966-8518-96-6
907674
  Грабовський С. Ностальгія за імперією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 5


  Зворушлива єдність російського народу й Путіна.
907675
  Вуйчіцький К. Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи = Nostalgia i polityka. Esej o powrocie Europy Srodkowej / Казімеж Вуйчіцький ; з пол. пер. П. Гаврилишин, П. Гава ; наук. ред. П. Гаврилишина. – Брустури : Дискурсус, 2016. – 121, [3] с. – Тит. арк. назв. укр. та пол. мовами. - Пер. за вид.: Nostalgia i polityka. Esej o powrocie Europy Srodkowej / K. Woycicki. Warszawa? 2015. – Бібліогр.: с. 114-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7236-72-5


  У пр. № 1716556 напис : Для бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від співперекладача та колеги. Підпис. Директор Наук. бібліотеки ЛНУ ім. В. Стефаника. 05.01.2018 р.
907676
  Івашкявічюс М. Ностальгія на два боки // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-41


  Минуле та сьогодення Литви.
907677
  Цибулько О. Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 297-300
907678
  Семенець О. Ностальгія у контексті проявів модернізму в українській музичній культурі кін. XIX - поч. XX ст.: до постановки проблеми // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 141-154. – ISSN 2310-0583
907679
  Морозов А.Ю. Ностальгія як феномен культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 13-18. – ISSN 2616-9967


  Досліджено культурний феномен ностальгії, її соціально-психологічні, етичні і загальнофілософські аспекти. Показано, що завдяки ностальгії, що спирається на "ціннісно навантажену" пам"ять, встановлюються моральна традиція, соціальна та індивідуальна ...
907680
  Шенштедт В. Ностіц-штрассе / В. Шенштедт. – Харьків-Одеса, 1933. – 192 с.
907681
  Генин М. Нострадамус / М. Генин. – Таллинн, 1991. – 142 с.
907682
  Генин М. Нострадамус. Историческое исследование : Центурии. Избранные фрагменты / Нострадамус / М. Генин. – Харьков : АРС, 1991. – 175 с. – ISBN 5-86702-003-7
907683
  Переверзєв Д.І. Ностратична лексика і ностратичний міф у мові Тараса Шевченка (на прикладі вірша "Садок вишневий коло хати") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 317-323


  У статті розкрита кореляція в мові Т. Г. Шевченка (на прикладі тексту вірша "Садок вишневий коло хати") між ностратичними коренями та найдавнішими культурними уявленнями українського народу. В статье раскрыта корреляция в языке Т. Г. Шевченко (на ...
907684
  Ошкадеров С. Нострифікаційний біг... на місці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 19


  Із текста: "Укладення міжнародних угод про визнання дипломів - для розвитку головних наукових напрямів, а не для маніпулювання їх поняттями".
907685
  Конрад Д. Ностромо : роман / Джозеф Конрад ; Пер. с англ. Е. Коротковой. – Москва : Художественная литература, 1985. – 528 с.
907686
  Покровский С.В. Носящее жало / С.В. Покровский. – М., 1926. – 120с.
907687
  Руставели Ш. Носящий барсову шкуру : Грузинская поэма XII века / пер. с груз. К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1917. – 213 с., 2 л. ил
907688
  Цокота В. ф. НОТ - важнейший фактор роста производительности труда в строительстве (на прим. строит. организ. подведомств. СМ УССР) : Автореф. дис... канд. экон. наук: 596 / Цокота В. Ф.; Науч. исслед. экон. ин-т. – Киев, 1968. – 25с.
907689
  Новожилов С.С. НОТ - веление жизни / С.С. Новожилов. – Москва, 1968. – 159с.
907690
  Новожилов С.С. НОТ - веление жизни. / С.С. Новожилов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 215с.
907691
  Карташов Н.Ф. НОТ - дело партийное / Н.Ф. Карташов. – Москва, 1966. – 51с.
907692
  Текучев Н.Ф. НОТ - проблема комплексная / Н.Ф. Текучев, С.И. Радомский. – Донецк, 1969. – 79с.
907693
  Назарова Л.Н. НОТ в бухгалтерии / Л.Н. Назарова. – Ярославль, 1987. – 82с.
907694
   НОТ в действии. – М, 1971. – 37с.
907695
  Зеленский В.А. НОТ в проектно-конструкторских организациях. / В.А. Зеленский. – М., 1974. – 167с.
907696
  Лужецкий М.Г. НОТ в сельском хозяйстве : (Определение экономической эффективности внедрения) / М.Г. Лужецкий. – Москва : Экономика, 1981. – 104 с.
907697
   НОТ в управлении совхозов и колхозов. – М, 1971. – 391с.
907698
   НОТ и оргатехника. – Москва, 1973. – 32 с.
907699
  Соколов И.И. НОТ и применение ЭВМ при исследовании документооборота на промышленных предприятиях. / И.И. Соколов, Б.Е. Булкин. – Л., 1974. – 28с.
907700
  Богатыренко З.С. НОТ и производительность труда / З.С. Богатыренко. – Москва : Экономика, 1975. – 64с.
907701
  Микуленко В.В. НОТ и промышленная эстетика на химическом предприятии. / В.В. Микуленко. – Донецк, 1969. – 144с.
907702
  Меншутин А.А. НОТ и экономика / А.А. Меншутин. – Л., 1966. – 38с.
907703
   НОТ и экономика производства. – М, 1968. – 220с.
907704
  Герасимов А.В. НОТ комсорга / А.В. Герасимов. – М, 1985. – 142с.
907705
   НОТ на промышленных предприятиях. – Свердловск, 1983. – 123с.
907706
   НОТ на промышленных предприятиях. – Свердловск, 1986. – 136с.
907707
  Черныш Борис Яковлевич НОТ на рабочем месте. : Аннот. библиогр. указ. / Черныш Борис Яковлевич. – Киев : Техніка, 1981. – 25с.
907708
  Лисовой К.И. и Петрашко Е.Г. НОТ на рабочих местах / К.И. и Петрашко Е.Г. Лисовой. – Одесса, 1968. – 91с.
907709
  Власов И.Г. НОТ на рабчих местах, в научных и призводственных подразделениях / И.Г. Власов, И.П. Цимбалов. – Москва, 1969. – 96с.
907710
  Слепов И.А. НОТ сегодня и профсоюзы. / И.А. Слепов, Г.Т. Черненко. – М., 1974. – 192с.
907711
  Раченко И.П. НОТ учителя : кн. для учителя / И.П. Раченко. – М., 1982. – 208с.
907712
  Раченко И.П. НОТ учителя: кн. для учителя. / И.П. Раченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 237с.
907713
  Паламарчук В.Ф. НОТ школьника - путь к творчеству / В.Ф. Паламарчук, С.И. Орлов. – К, 1988. – 133с.
907714
  Русаков Б.А. НОТ школьников. / Б.А. Русаков. – М., 1976. – 128с.
907715
  Керженцев П.М. НОТ, Научная организация труда / П.М. Керженцев. – 2-е изд., перераб. и доп. изд. – Л., 1925. – 59с.
907716
  Розмирович Е. НОТ. РКИ и партия / Е. Розмирович. – М, 1926. – 243с.
907717
  Грищенко Віктор Нота бена : вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2-5. – ISSN 0131-2561
907718
   Нотаймэ. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 147с.
907719
  Лукомский С.Н. Нотариальная практика : сборник образцов актов, договоров и форм нотариал. делопроизводства / сост. нотариус С.Н. Лукомский ; под ред. А.К. Плохотенко. – Москва : "Правоведение" И.К. Голубева, 1912. – 223 с.
907720
  Шепитько В. Нотариальная тайна: уголовно-прцессуальные способы получения информации // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 32-36
907721
  Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли - продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.10-14
907722
  Вольман И.С. Нотариальное положение : практическое руководство ; Действующее положение о нот[ариал]. ч[асти], извл[еч]. из законодат. мотив., реш. Гражд. и Уголов. кас[сац]. деп. ... / И.С. Вольман, лектор нотар. права на С.-Петерб. высш. коммерч. курсах (учр. М.В. Побединским), присяж. поверенный Окр. Спб. судебной палаты. – Изд. 3-е, (неофиц.), вновь испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. И.И. Зубкова, п/ф "Законоведение", 1914. – XXX, 881 с.
907723
  Сартаев С.С. Нотариальные действия сельских и аульных Советов / С.С. Сартаев. – Алма-Ата, 1959. – 28с.
907724
  Аргунов В.Н. Нотариальные услуги населению / В.Н. Аргунов. – Москва, 1991. – 155с.
907725
  Гусев А.Н. Нотариальный сборник законов, правил и форм : Текст статей изложенных по официальным источникам, сверен по Прод. 1886 и 1887 гг., сгруппирован по предметам и расположен в алф. порядке / Сост. А.Н. Гусев. – Неофиц. изд. – Харьков : Изд. кн. маг. В. и А. Бирюковых ; [Тип. В.С. Биркова], 1890. – [4], 724 с. – Пособие для нотариусов, приготовляющихся к занятию должности нотариуса и всех лиц, совершающих акты нотариал. и домаш. порядком
907726
  Павлов А.А. Нотариат : практическое руководство для нарсудов райисполкомов и сельсоветов / А.А. Павлов. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1926. – 71 с.
907727
   Нотариат. – Изд. 3-е. – М, 1947. – 151с.
907728
   Нотариат. – М, 1956. – 228с.
907729
  Бондарев Н.И. Нотариат / Н.И. Бондарев. – Москва, 1968. – 119с.
907730
  Кононенко А.М. Нотариат в Италии XIII в. (Трактат Роландина Пассагерия) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Кононенко А.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. – Л., 1973. – 21л.
907731
   Нотариат в СССР. – М, 1960. – 233с.
907732
   Нотариат в СССР. – М, 1974. – 167с.
907733
  Авдеенко Н.И. Нотариат в СССР : учеб. пособие / Н.И. Авдеенко, М.А. Кабакова. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 143 с.
907734
   Нотариат в СССР. – М, 1985. – 160с.
907735
  Еремкина А.П. Нотариат в СССР / А.П. Еремкина. – Куйбышев, 1988. – 80с.
907736
  Черемных И.Г. Нотариат и нотариальное право России : учебное пособие / И.Г. Черемных ; под ред. Г.Г. Черемных. – Москва : Эксмо, 2007. – 272с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-23978-8
907737
  Комаров В.В. Нотариат и нотариальный процесс : Учебник для студ.юрид.высших учеб.заведений / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Харків : Консум, 1999. – 240с. – ISBN 966-7124-59-2
907738
  Комаров В.В. Нотариат и нотариальный процесс : Учебник для студ.юридич.высших учеб. завед. / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Харків : Консум, 2000. – 240с. – ISBN 966-7124-59-2
907739
  Борисова Е.А. Нотариат и суд: общее и особенное // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 98-101. – ISBN 978-617-673-442-0
907740
  Линицкий А.М. Нотариат Советских республик / А.М. Линицкий; Малицкий А. – Х., 1927. – 167с.
907741
  Ковальчук О.В. Нотариат Эстонской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 48-54.
907742
  Буднев Н.С. Нотариат. / Н.С. Буднев. – М, 1950. – 192с.
907743
  Островская Д. Нотариуса к вступительным не допустят = Что ждет абитуриентов в этом году? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Существенных изменений система приема в вузы не претерпит. Вступительная кампания начнется 1 июля, прием документов от абитуриентов на основе базового или полного общего среднего образования окончится 31-го. До 11 августа будут зачислены бюджетники, до ...
907744
  Нелін О.І. Нотаріальна діяльність в Україні в умовах зближення правових систем і глобалізації права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (200). – С. 43-48. – ISSN 2308-9636
907745
  Кравченко Н.П. Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв України в контексті адаптації національногозаконодавства до права ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 231-242


  У статті розглянуто законодавчі і практичні аспекти нотаріальної функції дипломатичних представництв України в контексті адаптації національного законодавства до права ЄС.
907746
  Курило Т.В. Нотаріальна діяльність як складова вдалих цивільно-процесуальних відносин / Т.В. Курило, В.Р. Петрова // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
907747
  Грошева О. Нотаріальна і судова форми захисту суб"єктивних прав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-98. – ISSN 0132-1331
907748
  Романенко І.Г. Нотаріальна процедура встановлення опіки над майном фізичної особи. Місце перебування якої невідомо // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 158-159. – ISBN 978-617-673-442-0
907749
  Фурса С. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.101-105. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
907750
  Желтухін Є. Нотаріальна сповідь // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 47/48). – С. 24-25
907751
  Масюк В.В. Нотаріальна та судова практика використання копій документів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 47-52
907752
  Скок Л.В. Нотаріальна та судова реалізація спадкових прав за законодавством Німеччини // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 57-62
907753
  Панталієнко Я.П. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 363-368. – ISSN 1563-3349
907754
  Дмитренко С.В. Нотаріальна таємниця та відповідальність за її порушення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 30-31. – ISSN 2312-1831
907755
  Романова А. Нотаріальна таємниця як принцип нотаріального процесу: юридична природа та проблеми застосування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 310-312
907756
  Панталієнко Я.П. Нотаріальна форма та процедура // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 376-382. – ISSN 1563-3349
907757
  Качуровський В. Нотаріальне забезпечення доказів при порушенні авторських прав в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 552-554. – ISBN 978-617-7069-28-6
907758
  Фурса С. Нотаріальне оформлення утримання батьками їх дітей / С. Фурса, Л Драгневич, Є. Фурса // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.50-60. – ISBN 966-667-078-Х
907759
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів : Зразки. Роз"яснення. Нормативні акти. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-00-2
907760
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів : Зразки. Роз"яснення. Нормативні акти. – 2-ге вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 448с.с. – ISBN 966-7784-80-0
907761
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз`яснення. Нормативні акти. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-87-3
907762
  Фурса Є.Є. Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 54-63. – ISSN 2312-1831
907763
  Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів : практ. рекомендації / О.В. Коротюк ; за заг. ред. В.М. Черниша ; Київ. міське від-ня Укр. нотаріальної палати. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-434-3
907764
  Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації : навч.-практ. посібник / О.В. Коротюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 319, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-667-577-7
907765
  Регурецька О.В. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – С.3-95.
907766
  Єфіменко О. Нотаріальне посвідчення особистого сервітуту на земельну ділянку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 209-211
907767
  Гриняк А. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-40.
907768
  Саєнко О. Нотаріальне посвідчення угод про відчуження земельних ділянок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.44-45
907769
  Дякович М.М. Нотаріальне право України : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Дякович ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 684 с. : табл. – ISBN 978-966-2183-59-7; 978-966-373-585-6; 978-966-364-984-9


  Посібник підготовлений з метою формування різного теоретичного досвіду і навчального матеріалу, які б допомогли студентам, стажистам у процесі навчання опанувати основи нотаріальної діяльності, зрозуміти сутність нотаріату, його правову природу
907770
  Рудко Б.Б. Нотаріальне провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна: проблемні питання повноважень суб"єктів та його вчинення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 28-34
907771
  Шрамова О.С. Нотаріальне провадження з видачі свідоцтва про права на спадщину у випадку перинатальної смерті дитини, що входила до кола спадкоємців // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 42-45


  У статті розглянуто поняття перинатальної смерті, її види та юридичні наслідки, а також документи, що можуть слугувати доказами перинатальної смерті дитини в нотаріальному процесі. Визначено, що у випадку ранньої неонатальної (постнатальної) смерті ...
907772
  Бондарєва М. Нотаріальне провадження як елемент юридичного складу, забезпечує динаміку спадкового правовідношення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7020-61-4
907773
  Бондарєва М. Нотаріальне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-52. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на теоретичному рівні аналізуються особливості нотаріального процесуального правовідношення, а також досліджується нотаріальна функцію в структурі такого правовідношення. В статье анализируются особенности нотариального процессуального ...
907774
  Фурса С. Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом / С. Фурса, К. Капляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність нотаріального процесуального представництва, класифікація його видів, а також аналізується представництво за законом, підстави його виникнення, суб"єкти та особливості його здійснення. Запропоновано ряд пропозицій щодо ...
907775
  Пікула В. Нотаріальний або судовий порядок стягнення боргу: порівняльний аналіз // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 102-104
907776
  Череватенко І. Нотаріальний акт-документ у нотаріальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 100-104
907777
  Пульнєва О.С. Нотаріальний акт як інструмент доказування у Франції // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-62.
907778
  Корабецька М.О. Нотаріальний акт як письмовий доказ: проблемні питання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 44-48


  Проаналізовано доцільність наділенні доказовою силою нотаріального акту, розкрито сутність нотаріального акту як письмового доказу, обгрунтовано позицію визнання такого нотаріального акту як засвідчення справжності підпису особи на документі письмовим ...
907779
  Снідевич О. Нотаріальний акт: поняття й ознаки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 68-71


  У статті аналізується поняття "нотаріальний акт" у науці нотаріального процесу, визначаються ознаки нотаріального акта.
907780
  Дякович М. Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
907781
   Нотаріальний мінімум. 2012. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 390 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0355-8
907782
  Бондарєва М.В. Нотаріальний порядок визначення майна спадковим // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-121. – ISSN 2219-5521
907783
  Рудавська Я.А. Нотаріальний порядок посвідчення договору іпотеки земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 160-162. – ISBN 978-617-673-442-0
907784
  Фурса С.Я. Нотаріальний процес : Теоретичні основи / С.Я. Фурса. – Київ : Істина, 2002. – 320с. – ISBN 966-7613-31-3
907785
  Медвідь Ф. Нотаріальний процес в Україні : Навчальний посібник / Ф.Медвідь, В Усенко, Я.Медвідь. – Київ : Атіка, 2006. – 324с. – ISBN 966-326-150-1
907786
  Мельник І.С. Нотаріальний процес: історія виникнення, розвитку і становлення як однієї із галузей науки про право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 192-196


  У статті аналізується історія виникнення, розвитку і становлення науки про нотаріальний процес як різновиду юридичного процесу.
907787
  Скок Л.В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 209-240
907788
  Скок Л.В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
907789
  Федоренко Т.В. Нотаріальні дії та порядок їх вчинення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 156-160
907790
   Нотаріальні документи: збірник основних зразків : станом на 24 грудня 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 211, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0358-9
907791
  Гуть Н.Ю. Нотаріальні документи: їх види та особливості міжнародного обігу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 217-220


  Стаття присвячена питанням нотаріальних актів, надана їх класифікація за різними підставами та проаналізовані особливості їх міжнародного обігу.
907792
  Стрілько В.Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стрілько Валентина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
907793
  Стрілько В.Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Стрілько Валентина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 244 арк. – Додатки: арк. 243-244. – Бібліогр.: арк. 219-242
907794
  Шрамова О.С. Нотаріальні провадження за участю дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 83-85
907795
  Скок Л. Нотаріальні процедури у міжнародному спадкуванні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 387-391
907796
  Кравченко Н.П. Нотаріальні функції дипломатичних представництв європейських країн: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 215-225


  У статті розглянуто особливості регламентації консульської нотаріальної процедури, критерії класифікації нотаріальних впроваджень та загальні аспекти нотаріальних функцій дипломатичних представництв європейських країн, визначено спільні для країн ...
907797
  Стрілько В. Нотаріально-процесуальні правовідносини з іноземним елементом // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 250-257. – ISSN 2306-9082
907798
  Горбань Н.С. Нотаріат - складова юридичного механізму охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 220-222
907799
  Іванченко О.П. Нотаріат - час для реформ? // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 76-78. – ISBN 978-617-673-442-0
907800
   Нотаріат. – К, 1969. – 276с.
907801
  Комаров В.В. Нотаріат : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / В.В. Комаров, В.В. Баранкова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Право, 2019. – 414, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 410-412. – ISBN 978-966-937-682-4
907802
  Ясінська Л. Нотаріат в Галичині за австрійським положенням 1871р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.112-119. – (Серія юридична ; Вип. 38)
907803
  Шевчук Л. Нотаріат в європейській традиції права: концептуальні основи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 71-75
907804
  Бондарєва М.В. Нотаріат в країнах СНД // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 449-450. – ISBN 978-966-301-169-1
907805
  Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : Навч. посібник / Л.К. Радзієвська, С.Г. Пасічник; МОіНУ. КНУТШ; За ред.Л.К.Радзієвської. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 528с. – ISBN 966-7302-78-4
907806
  Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : Навч.посібник / Відп.ред.:Радзієвська Л.К.;Мін-во освіти, КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 528с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-55-Х
907807
   Нотаріат в Україні : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – ISBN 966-667-205-7


  Розкрито основні правові засади функціонування органів нотаріату та нотаріусів у незалежній Україні. Це перший підручник, у якому аналізуються структурні елементи матеріального та процесуального права, подаються загальна та особлива частини ...
907808
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : Навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін,П.Г. Хоменко; МОіНУ; Нац. акад. управління; ; Акад. муніципального управління. – Київ : КНТ, 2007. – 680с. – ISBN 966-373-195-8
907809
   Нотаріат в Україні : нормативна база / [упор. Роїна О.М.]. – 5-е вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-373-371-5
907810
   Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Бесчастний В.М., Пашутін В.В. Філонов О.В., Субботін В.М. та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2008. – 495с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-443-5
907811
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко; МОНУ; Нац. академія управління; Академія муніципального управління; [відп. ред. Ю.В. Нікітін]. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, 2008. – 680 с. – ISBN 978-966-373-357-9
907812
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко ; МОНУ ; НАНУ ; Академія муніципального управління. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : КНТ, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-373-541-2
907813
   Нотаріат в Україні : законодавство, судова практика / М-во юстиції України ; за ред. Л.В. Єфіменка ; [уклад.: Л.В. Єфіменко, Н.В. Ященко, Т.І. Баранова]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 399, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-365-0
907814
   Нотаріат в Україні : нормативна база / [ упоряд. Роїна О.М. ]. – 6-те вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-373-371-5
907815
  Комаров В.В. Нотаріат в Україні : підручник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 383, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 382-383. – Бібліогр.: с. 380-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-253-4
907816
   Нотаріат в Україні : зб. законодав. актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – [7-ме вид.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 553, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-132-1
907817
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Особлива частина : Навчальний посібник / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Вентурі, 1999. – 288с. – ISBN 966-570-070-7
907818
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : А.С.К., 2001. – 976с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-310-3
907819
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні.Загальна частина : Навчальний посібник для студ. юрид. вузів та факультетів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Вентурі, 1999. – 207с. – ISBN 966-570-070-7
907820
  Майданик Р. Нотаріат в Україні: правова природа, місце в системі права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 65-70
907821
  Мельник В.С. Нотаріат Древнього Риму в республіканський період // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 399-401. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
907822
  Нелін О. Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 19-22
907823
  Фурса С. Нотаріат і нове земельне законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
907824
  Долинська М.С. Нотаріат і нотаріальне законодавство на західноукраїнських землях за часів Австро-Угорщини (на прикладі Австрійського порядку від 25 липня 1871 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 85-99. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
907825
  Ясінська Л. Нотаріат латинського типу: основні риси та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 75-82. – (Серія юридична ; Вип. 40)
907826
  Чижмарь К. Нотаріат та адвокат: особливості професій та можливості співпраці // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 28-29
907827
  Павлик П.М. Нотаріат України : навч. посібник для дистанц. навчання / П.М. Павлик, Т.М. Кілічава ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 200, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-159. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-103-8
907828
   Нотаріат України : підручник : [у 3 кн.] / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Фурса Є.Є., Нікітюк О.М. ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріал. виконавчого процесу і адвокатури, Центр правових дослідж. Фурси. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-327-1
Кн. 1 : Організація нотаріату (з практикумом). – 2015. – 483, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
907829
  Черниш В. Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 21-25
907830
  Марченко В. Нотаріат України реформується за стандартами ЄС / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 34-36
907831
  Комаров В. Нотаріат України та перспективи його розвитку / В. Комаров, В. Баранкова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 43-61. – ISSN 1026-9932
907832
  Марченко В. Нотаріат України: майбутнє вже тут! // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 23
907833
  Єфіменко Л. Нотаріат України: теоретико-методологічні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
907834
   Нотаріат УРСР. – Х, 1938. – 260с.
907835
   Нотаріат УРСР. – К, 1946. – 119с.
907836
  Лініцький А.М. Нотаріат УССР / А.М. Лініцький. – Х., 1929. – 253с.
907837
  Корнієнко П.С. Нотаріат як елемент системи правозахисної діяльності в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 77-84. – ISSN 2413-1342
907838
  Дякович М. Нотаріат як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
907839
  Черниш В. Нотаріат як наука та навчальна дисципліна // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 17-21
907840
  Березовська А. Нотаріат як превентивний інститут захисту прав людини // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7611-44-7
907841
  Черниш В. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.111-117. – ISSN 0132-1331
907842
  Гура І.В. Нотаріат як суб"єкт захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 87-96
907843
  Бичкова Т. Нотаріус посвідчує довіреність... // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-57
907844
  Петрова І. Нотаріус у ролі медіатора - нереальна реальність // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 133-138
907845
  Кирилюк Д. Нотаріус у судовому процесі. Практичні питання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 103-110
907846
  Желіховська Ю.В. Нотаріус як особливий суб"єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 84-90
907847
  Скок Л. Нотаріус як спеціальний суб"єкт здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 52-58


  Стаття присвячена темі здійснення нотаріусом нової функції - реєстрації речових прав на нерухоме майно. Відповідно до законодавчої реформи, нотаріус стає державним реєстратором та спеціальним суб"єктом здійснення такої реєстрації.
907848
  Мельник І.С. Нотаріус як суб"єкт нотаріальних правовідносин при вчиненні протесту векселя // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 341-345
907849
  Долинська М. Нотаріус як суб"єкт первинного фінансового моніторингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 202-208. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
907850
  Башкір В.Ю. Нотаріус як суб"єкт юридичної відповідальності // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-617-673-442-0
907851
  Поповчепко Нотаріус як учасник відносин і гарант охорони нотаріальної таємниці в стадії порушення кримінальної справи / Поповчепко, 0.І. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 499-506. – ISSN 1563-3349
907852
  Родюк А. Нотаріуси - державні реєстори // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 10
907853
  Козаєва Н. Нотаріуси та НПУ: протистояння чи взаємодія? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 22-23
907854
  Прохасько Тарас Нотатки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 131-132. – ISSN 0130-5212
907855
  Стороженко П.С. Нотатки голкіпера : гумор та сатира / Павло Стороженко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 211 с.
907856
  Дешко Л. Нотатки для осіб, які мають намір звернутися до Європейського Суду з прав людини // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-11.
907857
  Чуткий А. Нотатки до біографії Сергія Остапенка: аналіз перших наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 37-41. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено процес становлення Сергія Степановича Остапенка (котрий став одним із перших прем"єр-міністрів незалежної України на початку 1919 р.) як вченого-економіста. Питання вивчається на основі реконструкції історії закордонних відряджень ...
907858
  Котик-Чубінська Нотатки до історії української поезії (про "спомини" Юрія Тарнавського) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 118-123. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
907859
  Шаповал В.В. Нотатки до конспекту флори судинних рослин асканійського степу: останні знахідки, редакційні зміни та критичні коментарі // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 57-66. – ISSN 1682-2374
907860
  Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю


  Статтю присвячено питанням психології та психології творчості Шевченка.
907861
  Хавронюк М.І. Нотатки до реформи публічно-правових деліктів // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 250-256
907862
  Стукаленко О.В. Нотатки до розуміння місця будівельного права в системі права // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 35-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
907863
  Карачевцева Л. Нотатки до філософії людяності в епоху смислів, що зникають // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 265-273. – ISBN 978-966-02-6741-1
907864
  Баженов Л. Нотатки з II міжнародного наукового конгресу українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі" / Л. Баженов, А. Філінюк // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 185-189
907865
  Бондарчук Я. Нотатки з блокнота методиста (з досвіду роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 38-40. – ISSN 2518-7341
907866
  Філінюк А. Нотатки з всеукраїнського науково-методичного семінару "Актуальні проблеми викладання курсів "історія України" та "історія української культури" у вищій школі" // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 113-119


  У статті розкрито основний зміст доповідей, виступів і атмосфери, якою відзначався шостий всеукраїнський науково-методичний семінар з актуальних проблем викладання навчальних курсів з історії України та історії української культури у вищих навчальних ...
907867
  Комісаренко С.В. Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці / С.В. Комісаренко, С.І. Романюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 13-23. – ISSN 1027-3239


  Українська наука повинна пройти довгий шлях реформ, щоб вирішити гостри проблеми сьогодення.
907868
  Ємельянова Т.О. Нотатки з історії кіноархівів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 56-74. – ISSN 0320-9466
907869
  Кошак О. Нотатки з історії радіомовлення на Луганщині // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 34-36


  Автор досліджує історію становлення на Луганщині такого дієвого засобу масової інформації, як радіо. У статті наводяться цікаві факти з роботи місцевих радіостанцій, ветеранів-журналістів. The autor investigates the establishment of such effective ...
907870
  Шепітько Н. Нотатки з історії церкви Стрітення Господнього на Львівській площі в Києві / Н. Шепітько, О. Рутковська // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 81-91
907871
   Нотатки з мистецтва. – Philadelphia
№ 7. – 1968
907872
   Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest. – Філядельфія : Накладом відділу ОМУА у Філядельфії
12, травень. – 1972
907873
   Нотатки з мистецтва. – Philadelphia
№ 20. – 1980
907874
  Цушко С. Нотатки з презентації "Тіней..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 17


  Тези невиголошеного виступу на представленні книжки М. Слабошпицького "Тіні в дзеркалі".
907875
  Ільїн Ю.М. Нотатки з приводу п"ятирічного ювілею Українського центру оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 10-12
907876
  Меншун В. Нотатки з сесії Загальних зборів Національної академії наук України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 12-13. – ISSN 0868-8117


  Звітна сесія Загальних зборів НАН України відбулася 14 квітня 2016 року.
907877
  Іванчишен В. Нотатки зі щоденника етнолога (польові дослідження в Хмельницькій та Чернівецькій областях) / В. Іванчишен, В. Юрченко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 96-97. – ISSN 0130-6936
907878
  Кенко-хоші Нотатки знічев"я : [збірка есеїв, новел, оповідань, легенд] / Кенко-хоші ; з давньояп. переклала, [прим. та передм.] Ніна Баликова ; [за заг. ред. Івана Бондаренка ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2019. – 389, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0715-6
907879
  Рільке Р.М. Нотатки Мальте Лаурідса Бріге : роман, поезії / Райнер Марія Рільке ; пер. з нім., [упоряд., передм. і прим. В.С. Бойка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. у прим.: с. 267-278. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5785-3
907880
  Рільке Р.М. Нотатки Мальте Лявридса Бригге : [роман] / Райнер Марія Рільке ; [пер. з нім. Ю. Прохасько]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 294, [1] с. – Пер. за вид.: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke. Stuttgart: Univ.-Bibliothek Nr. 9626 Herausgegeben und kommentiert von Manfred Engel Philpp Reclam jun. GmbH & Co., 1997. – ISBN 978-966-465-297-8
907881
  Кознарський Т. Нотатки на берегах макабресок // Критика. – Київ, 1998. – Травень, (число 5). – С. 24-29


  Творчість Богдана Жолдака.
907882
  Щерба О. Нотатки на полях (чергового) апокаліпсису // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 2


  "У чудових українських письменників-фантастів Марини та Сергія Дяченків є роман, який називається "Армагед-Дом". Останнім часом згадую цей роман. Мабуть, тому, що президентські вибори - це завжди трішки апокаліпсис. Вони завжди найважливіші в історії. ...
907883
  Соснін О.В. Нотатки на полях передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 172-216. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
907884
  Єрмоленко В.М. Нотатки натураліста / В.М. Єрмоленко. – Київ, 1962. – 84с.
907885
  Гайворонський П. Нотатки оборонця / П. Гайворонський. – Х.-Одеса, 1931. – 168с.
907886
  Скоробогатько Н.І. Нотатки оперного концертмейстера. / Н.І. Скоробогатько. – К, 1973. – 331с.
907887
  Пінчук В. Нотатки про вступні членські внески. Як не застрягти на глобусі України та інтегруватися у навколишній світ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 4


  "Світом котяться торговельні війни. Між Росією і Заходом опускається нова залізна завіса. Починають говорити про холодну війну між Заходом і Китаєм. Євроскептики, протекціоністи й націоналісти розхитують Євросоюз. Євроатлантичний простір розколюється ...
907888
  Титенко С. Нотатки про Данію та ії Збройні сили // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 1 (160). – C. 42-47
907889
  Доценко С. Нотатки про деяку гру прогнозування / С. Доценко, Н. Тмєнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ігрову ситуацію двох осіб в задачі оцінки реалізації випадкової величини знизу. Знайдено стратегії гравців, що забезпечують ситуацію рівноваги за Нешем. Two persons game based on random value evaluation from below problem is considered. For ...
907890
  Ревуцький В. Нотатки про драматурга // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 11-15


  Драматургія Івана Кочерги.
907891
  Ревуцький В. Нотатки про драматурга // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 98, березень : березень. – С. 11-13


  "До 5-річчя смерти І. Кочерги."
907892
  Булатов М.О. Нотатки про особливості та історичний контекст філософських праць П.В. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 91-98
907893
  Редько О. Нотатки про планування обов"язкового аудиту звітності в контексті зовнішнього контролю якості аудиторських послуг : аудит, ревізія, контроль / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 32-36 : Табл.
907894
  Білолінь С. Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 718-721. – (Нова серія ; вип. 16/17)
907895
  Діденко Л. Нотатки про роботу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі під час карантину // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 29-30. – ISSN 2518-7341


  У статті стисло представлено основні процеси, що здійснювались дистанційно під час карантину працівниками бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі.
907896
  Чорногуз О. Нотатки про роман "Тінь генія" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 9
907897
  Костенко Н. Нотатки про українське віршознавство на сторінках журналу "Слово і Час"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
907898
  Кульчицький С.В. Нотатки про українські революції / С.В. Кульчицький; НАНУ. Ін-тут історії України. – Київ, 2001. – 88с. – ISBN 966-02-2245-9
907899
  Росовецький С.К. Нотатки про Шевченкові мовні ігри // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 143-162. – ISSN 2311-2697
907900
  Ісарова Л.Т. Нотатки старшокласниці / Л.Т. Ісарова. – К, 1979. – 163с.
907901
  Габович О. Нотатки стороннього // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 168-173. – ISBN 978-966-518-698-4
907902
  Івакін Ю.О. Нотатки шевченкознавця : Літтературно-критичні нариси / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 311с.
907903
  Русина О. Нотатки щодо візуалізації вітчизняної історії XIV-XVI ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
907904
  Стукаленко О.В. Нотатки щодо злочинів, що вчиняються у галузі будівництва // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 159-161. – ISBN 978-966-927-199-0
907905
  Липа Юрій Нотатник : Новели / Липа Юрій. – Київ : Український світ, 2000. – 296с. – ISBN 966-7586-03-0
907906
  Кривенко М. Нотатник домогосподарки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 176. – С. 66-78
907907
  Романюк О. Нотатник з вільнюських бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 27-30


  Зарубіжний досвід
907908
  Маланюк Є. Нотатники (1936 - 1968) : [документально-художнє видання] / Євген Маланюк; біографічний нарис, вступні статті, підготовка текстів, упорядкув. та примітки Л. Куценка. – Київ : Темпора, 2008. – 335 с. – ISBN 978-966-8201-39-4
907909
  Кравченко Є. Ноти й оселедці : гуморески / Є. Кравченко. – Київ : Молодь, 1959. – 160 с.
907910
  Роздобудько І. Ноти, що облетіли весь світ / розмову вела Наталка Капустянська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 28-29 грудня (№ 141). – С. 14


  Письменниця Ірен Роздобудько презентувала про вбитого агентом ЧК композитора Миколу Леонтовича і його знаменитий "Щедрик".
907911
  Герасимова И.В. Нотированные монодические песнопения двунадесятым богородичным праздникам в средневековых византийских и славянских рукописях / И.В. Герасимова, Н.Б. Захарьина, Н.А. Щепкина // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 112-140. – ISSN 2522-4190


  "Проведено сравнение репертуара песнопений в честь двунаде-сятых богородичных праздников (Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Благовещения, Успения Божией Матери) в трех традициях: византийской, древнерусской, Великого княжества ...
907912
  Руденко Л.Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії / Людмила Руденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 416, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-4921-7
907913
  Короткий В.А. Нотнагель Карл Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 171. – ISBN 966-06-0393-2
907914
   Нотная азбука : первоначальное руководство для самостоятельного изучения нот. – Петроград : Изд. музык. отд. Н. К. П., 1919. – 14 с.
907915
  Кунецкая Л.И. Нотная библиотека семьи Ульяновых. Каталог-справочник. / Л.И. Кунецкая. – М., 1970. – 68с.
907916
  Савченко І.В. Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 66-79. – ISSN 2222-4203
907917
   Нотные издания в фондах Гос. Библ. СССР им. В.И. Ленина : Каталог: Русский муз. фольклор: Сборники за 1956-1975 гг. – Москва, 1978. – 282с.
907918
   Нотные издания в фондах Гос. Библ. СССР им. В.И. Ленина : Рус. муз. фольклор: Отд. изд. за 1917-1975 гг.: Каталог отд. изд. и звукозаписей. – Москва, 1985. – 108с.
907919
  Ластовецька-Соланська Нотовидавництво як сегмент музичної інфраструктури України у фокусі суспільних потреб сьогодення // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 3/4 (33/34). – С. 5-11. – ISSN 2224-0926
907920
  Иванов Г.К. Нотоиздательское дело в России. / Г.К. Иванов. – М., 1970. – 64с.
907921
  Якимчук О. Нотр-Дам - випадок, провокація чи знак? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 10
907922
  Алехин А.А. Ноттингем 1936 : пер. с англ. / А.А. Алехин ; послесл. междунар. гроссмейстера С.М. Флора. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 239 с. : ил.
907923
   Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о мирном договоре с Германией, 1952. – 8 с.
907924
   Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о созыве совещания Министров Иностранных Дел, 1953. – 4с.
907925
   Ноты Советского правительства Югославскому правительству. – М, 1947. – 48с.
907926
  Чичкина Светлана Ноу-хау Александровской слободы : Хранитель истории Государства Российского. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 126-127 : Фото
907927
  Воробьев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга (коммерческой концессии) // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 31-35.
907928
  Строклик Нина Ноу-хау пустынных муравьев. Блстящая защита // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 40 : фото
907929
  Медведська Л. Ноу-хау української науки - 2012 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Гідне місце у світовому науковому вимірі вкотре підтвердили вітчизняні вчені. Про це свідчать матеріали засідання, проведеного 13 лютого під головуванням першого заст. міністра освіти і наук Євгена Суліми, яке біло присвячене підсумкам наук. і ...
907930
  Малиш В. Ноу-хау як нетрадиційний об"єкт інтелектуальної власності: поняття й особливості правового режиму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 46-48
907931
  Прокопов Д.Є. Ноумен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 483. – ISBN 966-316-069-1
907932
  Клапченко В.И. Ноуменальная физика / В.И. Клапченко. – Киев, 2003. – 326с. – ISBN 5-8238-0794-5
907933
   Ноутбуки для педагогів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
907934
  Кузнецова А.А. Ночевала тучка золотая / А.А. Кузнецова. – Москва, 1971. – 158с.
907935
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести и рассказы / Приставкин А.И. – Москва, 1988. – 240 с.
907936
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 432с.
907937
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Известия, 1989. – 460с. – (Библиотека "Дружбы народов")
907938
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 432с. – ISBN 5-265-00047-Х
907939
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повести. / А.И. Приставкин. – М., 1990. – 459с.
907940
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повести. / А.И. Приставкин. – Свердловск, 1991. – 430с.
907941
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повесть, рассказы: Для ст. шк. возраста. / А.И. Приставкин. – Петрозаводск, 1991. – 237с.
907942
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повесть. / А.И. Приставкин. – Владивосток, 1990. – 219с.
907943
  Куковякин В.А. Ночи без звезд. / В.А. Куковякин. – М, 1991. – 112с.
907944
  Монтвила В. Ночи без ночлега : стихотворения / Витаутас Монтвила ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1982. – 238 с.
907945
  Сафиев Н. Ночи без причалов / Н. Сафиев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 159 с.
907946
  Тримасов Л.П. Ночи без тишины / Л.П. Тримасов. – Ташкент, 1969. – 256с.
907947
  Гельбак П.А. Ночи бессоные / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1965. – 299 с.
907948
  Тарусский Н. Ночи в лесу / Н. Тарусский. – Москва, 1940. – 72с.
907949
  Брюсов В.Я. Ночи и дни : Вторая книга рассказов и драматических сцен 1908-1912 / Валерий Брюсов. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1913. – [8], 148, [12] с.
907950
  Домбровская М. Ночи и дни / М. Домбровская. – Москва
1. – 1964. – 711с.
907951
  Домбровская М. Ночи и дни / М. Домбровская. – Москва
2. – 1964. – 614с.
907952
  Домбровская М. Ночи и дни : [тетралогия в 2-х томах] / Мария Домбровская; [пер. с польского Е. Усиевич]. – Киев : Борисфен. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7961-6(Т.1)
Том 1. – 1995. – 762с.
907953
  Домбровская М. Ночи и дни : В 2-х т. / Мария Домбровская; Пер. с польского Е. Усиевич. – Київ : Борисфен. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7962-4(Т.2)
Т.2. – 1995. – 672с.
907954
  Александропулос М. Ночи и рассветы : роман / Мицос Александропулос ; пер. с новогреч. С. Ильинской ; предисл.: Л. Величанского, Л. Тюриной ; худож.: Н. Воробьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 254 с. : ил.
907955
  Александропулос М. Ночи и рассветы : дилогия / Мицос Александропулос ; пер. с греч. С. Ильинской ; худож.: А.И. Яралов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с. : ил.
907956
  Александропулос М. Ночи и рассветы : роман-дилогия / Мицос Александропулос ; пер. с греч. С. Ильинской ; худож.: М. Лохманова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 510 с. : ил.
907957
   Ночи Кабирии. – Москва, 1991. – 186 с.
907958
  Ретиф Ночи революции. / Ретиф, де ла Бретони. – Москва-Л., 1924. – 128с.
907959
  Мольнар Г. Ночи становятся короче / Г. Мольнар. – М, 1971. – 271с.
907960
  Уллерих К. Ночи у телескопа. Путеводитель по звездному небу : пер. с нем. / К. Уллерих. – Москва : Мир, 1966. – 271 с.
907961
  Бразюнас В. Ночі безмежні : поезія: вірші // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 159-161
907962
  Ковальчук О.В. Ночі розвідницькі : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ : Веселка, 1985. – 239 с.
907963
  Савченко В.В. Ночівля в карбоні. / В.В. Савченко. – К., 1984. – 183с.
907964
  Пантелеев Л. Ночка. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1948. – 36с.
907965
  Бородкин Ю.С. Ночлег в Журавлихе : Рассказы / Бородкин Ю.С. ; [ Илл. Фесюн В. ]. – Ярославль : Верх.-Волжск. кн. изд-во, 1973. – 286 с. : илл.
907966
  Пухов В.А. Ночлег звезды: Стихи. / В.А. Пухов. – Тула, 1981. – 81с.
907967
  Ларин С.В. Ночлег на Буже / С.В. Ларин. – Владимир, 1961. – 194 с.
907968
  Авакян С.В. Ночная F-область ионосферы в периоды вспышек на Солнце / С.В. Авакян, В.В. Коваленок, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 150 с. – Библиогр.: с. 135-149
907969
  Кабаков М.В. Ночная вахта / М.В. Кабаков. – Москва, 1972. – 95с.
907970
  Годжа Ф. Ночная вахта : стихи и поэма / Фикрет Годжа; пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
907971
  Ведзижев А. Ночная гостья : рассказы / А. Ведзижев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1972. – 268 с.
907972
  Грибачев Н.М. Ночная гроза / Н.М. Грибачев. – Ташкент, 1964. – 308с.
907973
  Кременской А. Ночная гроза. Рассказы / А. Кременской. – Москва, 1948. – 172с.
907974
  Бондаренко А.П. Ночная диверсия / А.П. Бондаренко. – Симферополь, 1965. – 112с.
907975
  Рожнев Б.С. Ночная застава / Б.С. Рожнев. – Ташкент, 1971. – 72с.
907976
  Шефнер В.С. Ночная ласточка / В.С. Шефнер. – Л., 1991. – 206с.
907977
  Тедеев Г.А. Ночная охота / Георгий Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1988. – 254 с.
907978
  Лупан А.П. Ночная песня : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 223 с.
907979
   Ночная песня погонщика Есаку из Тамба. – М, 1989. – 493с.
907980
   Ночная погоня. – М, 1989. – 203с.
907981
  Кузьмичев А.П. Ночная проверка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1982. – 310с.
907982
  Савостин Н.С. Ночная проза: кн. лирики / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1982. – 240с.
907983
  Канапьянов Б. Ночная прохлада. / Б. Канапьянов. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 32 с.
907984
   Ночная птица : Современня проза Бенгалии. Пер. с бенгал. – Москва : Радуга, 1984. – 335 с.
907985
  Смирнов В.П. Ночная птица / В.П. Смирнов. – Москва, 1986. – 192с.
907986
  Зиновьев Николай Ночная птица. Важная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 100-113 : фото
907987
  Наумов С.М. Ночная радуга / С.М. Наумов. – М, 1964. – 47с.
907988
  Соболев А.П. Ночная радуга : повесть / А.П. Соболев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 78с.
907989
  Терентьев А. Ночная радуга / А. Терентьев. – Саранск, 1979. – 87с.
907990
  Цакунов О.А. Ночная радуга / О.А. Цакунов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 102 с.
907991
  Соболев А.П. Ночная радуга / А.П. Соболев. – М, 1982. – 240с.
907992
  Самарцев А.Д. Ночная радуга / А.Д. Самарцев. – М, 1991. – 43с.
907993
  Иванов А.Г. Ночная служба / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1985. – 311с.
907994
  Чернов Ю.М. Ночная смена / Ю.М. Чернов. – Липецк, 1961. – 47с.
907995
  Макаров А.В. Ночная смена / А.В. Макаров. – Воронеж, 1978. – 93с.
907996
  Макукин В.П. Ночная смена / В.П. Макукин. – М., 1983. – 48с.
907997
  Тэсс Т.Н. Ночная съемка. / Т.Н. Тэсс. – М, 1973. – 303с.
907998
  Федотов В.И. Ночная тревога. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 103с.
907999
  Чумандрин М.Ф. Ночная улица. / М.Ф. Чумандрин. – Л., 1933. – 115с.
908000
  Шорникова И.М. Ночная хозяйка / И.М. Шорникова. – Тула, 1969. – 216с.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,