Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
907001
  Коцюба О.В. "Особиста історія" в контексті літератури "берів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 262-267


  Статтю присвячено аналізу автобіографічності в прозі молодих французів магрибського походження ("берів") та процесу їх самоідентифікації у французькому суспільстві (на матеріалі романів Азуза Бегага "Ліонський хлопчик із Шааба" та Фаїзи Ген "Завтра ...
907002
  Драч О.О. "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 38-47. – ISBN 978-966-920-241-3
907003
  Кульчинська Л. "Особисте життя" в радянському кіно 1960 - 1980-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 74-85. – ISSN 1728-6875
907004
  Петлевич Н.С. "Особистість" - основоположне поняття філософії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 55-59. – ISSN 1563-3349
907005
  Пфейфер Г.В. "Особливий спосіб інтегрування..." в його застосуванні до рівнянь, що мають інтеграли і зв"язані з циліндричними, конічними, а так само з лінійчатими поверхнями другого порядку = "La methode speciale d"integration..." dans son application aux equations, possedantes les integrales de S. Lie et liees aux surfaces cylindriques, coniques et aussi aux surfaces reglees du seconde degre : доповів 28.V. 1931 р. / доп. акад. Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [37] с.
907006
  Шуткевич О. "Особливий титул від особливого університету" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 7


  Лариса Івшина одержала у Вінниці атрибути "Почесного доктора ДонНУ імені Василя Стуса". ЇЇ інавгураційна промова набула значного резонансу.
907007
  Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997-2010 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 237 л. – Бібліогр.: л. 193-237
907008
  Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 - 2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
907009
  Тюшка А. "Особливі відносини" Німеччини й Франції у сфері безпеки та оборони: походження, розвиток, сучасний стан і потенційна еволюція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 52-61. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
907010
  Пик Світлана "Особливі відносини" США і Великобританії у 90-х роках XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 91-96. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
907011
  Яковенко Н.Л. "Особливі відносини" як визначальний фактор британської ролі в Північноатлантичному альянсі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 12-23


  В статті йдеться про англо-американське співробітництво, яке отримало назву "особливих відносин". Показано, що цей феномен характеризується постійністю двосторонніх зв’язків, їхнім поглибленням та величезною значущістю для обох держав. Враховуючи роль ...
907012
  Яковенко Н.Л. "Особливі відносини" як практичний вияв атлантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба розглянути процес розвитку британо-американської взаємодії протягом другої половини ХХ століття як практичний вияв теорії атлантизму і показати, що "особливі відносини" поступово набувають рис одного з майбутніх центрів світового устрою.
907013
  Чайка Н.И. Особенности абиотических факторов эдафотопов породных отвалов угольных шахт Донбасса // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 204-210 : табл. – Библиогр.: с. 210. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
907014
  Чан Гуэ Минь Особенности анодного поведения железа, хрома, никеля и хромистой стали в сернокислых смешанных водно-диметилформамидных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Чан Гуэ Минь; МГУ. – М., 1993. – 15л.
907015
  Ходжагулыев Джумагулы Особенности атомного упорядочения и магнитные свойства монокристаллических пленок сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ходжагулыев Джумагулы; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 20л.
907016
  Еременко С.Я. Особенности библиографической обработки патентного фонда / С.Я. Еременко. – К., 1969. – 42с.
907017
  Довгер Г.К. Особенности бухгалтерского учета в дорожно-эксплуатационых организациях / Г.К. Довгер. – М, 1977. – 189с.
907018
  Зеленин Д. Особенности в говоре русских крестьян юго-восточной части Вятской губернии. / Д. Зеленин. – 16с.
907019
  Немировский И.Б. Особенности вексельного права в Украине / И.Б. Немировский, Б.В. Хомяк. – Київ : Аверс, 1999. – 240с. – ISBN 966-95423-5-9
907020
  Газетов Е.И. Особенности вертикального распределения гидролого-гидрохимических параметров вод Черного моря вокруг о. Змеиный в 2003-2013 гг // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 122-134 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907021
  Федорец В.Н. Особенности взаимодействия поверхностных акустических волн с носителями заряда в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федорец В.Н.; АН СССР. Ин-т радиотех. и электроники. – М., 1977. – 20л.
907022
  Геец В.М. Особенности взаимосвязи экономических и политических трансформаций на пути к реконструктивному развитию экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 3-17. – ISSN 0131-7741


  "Самый известный в мире украинский ученый-экономист М. Туган-Барановский презентует национальную интеллектуальную традицию именно в сфере экономических исследований, который присуще критическое отношение к механическому объяснению хозяйственного ...
907023
  Скицко И.Ф. Особенности влияния примесей группы железа и деформаций на экситоны в теллуриде кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скицко И.Ф.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1975. – 24л.
907024
  Яблочков Л.Д. Особенности внешней политики государств Африки // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 19-23. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
907025
  Соколова А.М. Особенности внешнеэкономической терминологии в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Соколова А.М.; МИД СССР. МИМО. – М., 1974. – 33л.
907026
  Терешин Ю.А. Особенности водного режима и роста сосны и березы в различных типах леса Ильменського заповедника : Автореф... канд. биол.наук: / Терешин Ю. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т экол. раст. и животн. – Свердловск, 1968. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
907027
  Худенко М.Н. Особенности возделывания пожнивной кукурузы в орошаемых условиях : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Худенко М.Н. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 27 с.
907028
  Тылосов А.Г. Особенности возникновения и развития марксистско-ленинских партий в ранее отсталых странах. (На примере Тувин. нар.-революц. партии) : Автореф... канд. философ.наук: / Тылосов А.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 25л.
907029
  Иванова И Особенности воспроизводства общественного продукта в арабских странах / И Иванова. – М, 1987. – 215с.
907030
  Захаров В.Г. Особенности воспроизводства основных фондов в условиях научно-технической революции / В.Г. Захаров. – М., 1972. – 199с.
907031
  Ступницкий И А. Особенности воспроизводства системы оношений между трудом и капиталом в условиях кризиса современного государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Ступницкий А.И,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 24л.
907032
  Тупчиенко С.А. Особенности выращивания сахарной свеклы с минимальными затратами и без затрат ручного труда в условиях Южной Лесостепи Украины : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Тупчиенко С.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
907033
  Завгородняя Н.Г. Особенности гемодинамических и морфометрических изменений диска зрительного нерва у пациентов с оптической нейропатией при высокой осложненной близорукости / Н.Г. Завгородняя, О.О. Денисова // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 25-31. – ISSN 2309-8147
907034
  Алексин Г.А. Особенности геологического строения и формирования залежей газа и нефти Восточно-Кубанской нефтегазоносной области / Г.А. Алексин. – Москва, 1966. – 102с.
907035
  Алексин Г.А. Особенности геологического строения и формирования залежей газа и нефти Восточно-Кубанской нефтегазоносной области / Г.А. Алексин. – Москва, 1966. – 101с.
907036
  Пигулевский Петр Игнатьевич Особенности геологического строения Приазовского геоблока украинского щита по результатам комплексирования геолого-геофизических исследований : Дисс. канд. геолог. наук: 04.00.22 / Пигулевский П.И.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209 л. – Библиогр.: л. 191 - 209
907037
  Фомин И.Н. Особенности геологичесского развития Малханской структурно-формационной зоны Западного Забайкалья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Фомин И.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Читин. геол. упр. – Иркутск, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
907038
   Особенности геосинклинального вулканизма хр. Западный Тарбагатай : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савочкина Е. Н,; Савочкина Е. Н,; МГУ, Геол. фак., Каф. петрографии. – М., 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.32
907039
  Линников В.Н. Особенности государственно-монополистического регулирования валютно-финансовых отношений капиталистических стран / В.Н. Линников, А.Н. Бондаренко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 34-41. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 7)
907040
  Боровик П.В. Особенности двухмерного моделирования методом конечных элементов процесса резки параллельными ножами / П.В. Боровик, Т.И. Греновецкая // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 72-77 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-1738
907041
  Дукельский С.Н. Особенности действия закона прибавочной стоимости в условиях современного капитализма / С.Н. Дукельский. – Москва, 1970. – 64с.
907042
   Особенности действия экономических законов в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 182 с.
907043
  Бурла О.Н. Особенности демографической ситуации в Приднепровском регионе и её социально-экономические последствия // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 37-39 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
907044
  Храмцова В.В. Особенности детско-родительских отношений и их влияние на формирование временной перспективы молодых людей с ограниченными возможностями (обзор литературы) // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 1 (23), березень. – С. 35-42. – ISSN 2224-0454
907045
  Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы / З.Ф. Есарева. – Ленинград, 1974. – 112с.
907046
  Ехалов В.В. Особенности диагностики и лечения гипонатриемии у детей / В.В. Ехалов, С.В. Егоров, О.А. Багунина // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 38-47. – ISSN 2224-0586
907047
  Батырмурзаев М.Т. Особенности диалектики производительных сил и производственных отношений в условиях строительдства коммунизма / М.Т. Батырмурзаев. – Махачкала, 1967. – 96с.
907048
  Арнольд В.И. Особенности дифференцируемых отображений / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1984. – 335 с.
907049
  Арнольд В.И. Особенности дифференцируемых отображений. Классификация критических точек, каустик и волновых фронтов. / В.И. Арнольд. – Москва, 1982. – 302с.
907050
  Гриценко Ю.И. Особенности длинновременной компоненты фотопроводимости закиси меди / Ю.И. Гриценко, В.Е. Лашкарев. – Киев : Киевский университет. – 1167-1173 с. – Отд.оттискк: АН СССР. Радиотехника и электроника Т.1, август, 1956. Вып.8
907051
  Булгатов А.Н. Особенности докембрийской тектоники Забайкалья. / А.Н. Булгатов, В.И. Турунхаев. – Улан-Удэ, 1984. – 135с.
907052
  Чан Као Тхи Особенности запоминания в студенческом возрасте. : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Чан Као Тхи; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
907053
  Федоренко М.Т. Особенности знаковой природы субстантивных неопределенных местоимений современного немецкого языка и способы их актуализации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Федоренко М.Т.;. – К., 1977. – л.
907054
  Хмаладзе О.Г. Особенности и закономерности формирования термического и ледового режима горных рек южных склонов Западного Кавказа : Автореф... кандидата геогр.наук: / Хмаладзе О.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 20л.
907055
  Гилис А.В. Особенности и предельные циклы автономных систем дифференциальных уравнений второго порядка, связанных с нелинейными возбуждениями / А.В. Гилис. – К., 1961. – 25с.
907056
  Хайтбаев А. Особенности и технденции формирования и развития быта колхозногод крестьянства в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Хайтбаев А.; КГУ. – К, 1976. – 25л.
907057
  Гажос В.Ф. Особенности идеологии изговизма и религиозное сознание сектантов / В.Ф. Гажос. – Кишинев, 1969. – 92с.
907058
  Бушканец Е.Г. Особенности изучения памятников нелегальной революционной поэзии XIX века / Е.Г. Бушканец. – Казань, 1962. – 54 с.
907059
  Четверик Н.Ф. Особенности изучения эпических произведений в средней школе (IV-V классы). : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Четверик Н.Ф.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 28л.
907060
  Ахундов Р. Особенности имплементации военных преступлений в уголовное законодательство Азербайджанской Республики // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 184-191. – ISSN 2072-8670
907061
   Особенности интенсивной терапии тяжелых внегоспитальных инфекций у детей / М.Ю. Курочкин, А.Г. Давыдова, Ю.В. Городкова, В.Н. Капуста // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 56-60. – ISSN 2224-0586
907062
  Хоружая М.Н. Особенности использования поощрений и наказаний в системе средств воспитания учащихся вспомогательной школы : Автореф... кандидата пед.наук: / Хоружая М.Н.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 17л.
907063
  Зайцев Г.Г. Особенности классовой борьбы пролетариата развитых капиталистических стран на современном этапе / Г.Г. Зайцев. – Л., 1973. – 24с.
907064
  Иванова М.Ф. Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция) / М.Ф. Иванова, С.К. Евтушенко, И.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 76-80. – ISSN 2224-0713
907065
  Загоруй И.С. Особенности конституционного развития на территориальном пространстве СНГ // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.152-160
907066
  Лысенко В.И. Особенности коррекции системной и церебральной гемодинамики при токсико-гипоксических энцефалопатиях // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 72-75. – ISSN 2224-0586
907067
  Бандуркин Г.А. Особенности кристаллохимии соединений редкоземельных элементов / Г.А. Бандуркин, Б.Ф. Джуринский, И.В. Тананаев; Пахомов В.И. – Москва : Наука, 1984. – 229 с.
907068
  Волощук Г.А. Особенности кухни народов мира. / Г.А. Волощук, А.В. Ничипоренко. – 2-е изд. доп. – Киев, 1990. – 126с.
907069
  Трешников А.Ф. Особенности ледового режим Южного Ледовитого океана / Под ред. П.А. Гордиенко // Труды советской антарктической экспедиции / Арктический и антарктический научно-исслед. ин-т. – Ленинград : Морской транспорт, 1963. – Том 21 : Особенности ледового режима Южного Ледовитого океана/ А.Ф. Трешников; Под ред П.А.Гордиенко. – С.5-237
907070
  Фесуненко П.М. Особенности лексики советской исторической повести для юношества : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фесуненко П.М. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
907071
  Савченкова С.Ф. Особенности магнитных и электрических совйств сплавов системы Fe(PdxPt1-x)3 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченкова С. Ф.; МВССО Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 14л.
907072
  Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов / К.И. Антипина. – Фрунзе, 1962. – 288с.
907073
  Андрейченко С.С. Особенности международно-правовой ответственности госдарств за вред, причиненный окружающей среде // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 9-12. – ISBN 978-966-419-269-6
907074
  Баутина Н.В. Особенности международного социалистического обобществления производства / Н.В. Баутина. – М, 1973. – 110с.
907075
  Феофилатова Т.Н. Особенности межсортовых гибридов кукурузы, полученных в результате опыления смесю пыльцы нескольких сортов. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Феофилатова Т.Н.; Всесоюз. селекционно-генет. ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1953. – 15 с.
907076
   Особенности мелкого и дисперсного золота осадочных пород Нижнего Приднепровья / Н.А. Маслаков, В.В. Иванченко, М.В. Белицкая, И.В. Гаврилюк, Э.М. Османов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1999-7566
907077
   Особенности метаболизма лабораторных крыс при биодеградации имплантата из сплава на основе магния / М.Л. Головаха, И.Ф. Беленичев, В.Н. Черный, Е.В. Яцун // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 43-46. – ISSN 0030-5987
907078
  Хлястиков Г.П. Особенности метаболизма озимой пшеницы при различных уровнях ее продуктивности и морозоустойчивости : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Хлястиков Г.П.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1967. – 19л.
907079
  Омарова У.А. Особенности миграционной ситуации в Ренспублике Дагестан / У.А. Омарова, Д.К. Рашидханова, Р.М. Магомедова // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.110-113. – ISSN 1608-8794
907080
  Кузнецов Н.Н. Особенности миграционной ситуации в Саратовской области // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.103-108. – ISSN 1608-8794
907081
  Перинец Е.Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В.С. Маканина "Испуг" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 194-199


  В статье рассматривается смешанная пространственная модель романа В.С. Маканина "Испуг", в которой переплетается реальное и виртуальное пространство. "Уход" героев в ирреальную плоскость бытия продолжает развивать тему традиционного концепта "убёга", ...
907082
  Гордиенко Н.С. Особенности модернизации современного русского православия / Н.С. Гордиенко, П.К. Курочкин. – Москва, 1978. – 64с.
907083
  Ходак Валерий Алексеевич Особенности накопления бора и марганца виноградным растением в условиях Закарпатской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Ходак Валерий Алексеевич; АН Молд.ССР. Отд. биол. и хим. наук. – Кишинев, 1973. – 24л.
907084
  Михайлева Е.Г. Особенности научно-исследовательской работы в условиях непрерывного образования (25-летний кейс Народной украинской академии) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 55-70. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена анализу потенциала научно-исследовательской работы в условиях непрерывного образования. Определены основные векторы взаимодействия современного социума и образования, показаны их возможности для личности в условиях когнитивной ...
907085
  Бадалян М.С. Особенности новейшего вулканизма Армении / М.С. Бадалян. – Ереван : АН АрмССР, 1986. – 108с.
907086
  Цвилий С.П. Особенности обобществления непроизводственной сферы при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цвилий С. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
907087
   Особенности оказания неотложной помощи детям с тяжелой механической травмой при массовом поражении на догоспитальном этапе / Г.И. Постернак, А.С. Соколов, М.Е. Криворучко, И.В. Бондаренко, Д.Г. Постернак // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
907088
  Левинзон Д.И. Особенности определения фотоупругой постоянной арсенида галлия в зависимости от анизотропии его упругих свойств / Д.И. Левинзон, В.П. Колосюк, М.Г. Когдась // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 23-29 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
907089
  Ковтун М.И. Особенности организации офтальмологической помощи больным катарактой в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 14-19. – ISSN 2309-8147
907090
  Гетьман Г.М. Особенности организации финансов Сельхозтехники. / Г.М. Гетьман, Т.В. Мироненко. – Донецк, 1981. – 40с.
907091
  Раскин А.В. Особенности освещения общенациональными телеканалами предвыборной президентской кампании 2000 г. в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.85-99. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
907092
  Горецкий Г.И. Особенности палеопотамолгии ледниковых областей = Palaeopotamological peculiarities of the glaciated areas / Г.И. Горецкий. – Минск, 1980. – 288с.
907093
  Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников отстающих в развитии / Т.В. Егорова. – М., 1973. – 150с.
907094
  Борисова И.Ф. Особенности перевода жанров художественной литературы / И.Ф. Борисова. – Ташкент, 1983. – 48с.
907095
  Брынза И.В. Особенности переживания профессионального кризиса у лиц с различным типом эмоциональности : 19.00.01:Дисс.на соиск.уч.степ. канд.психологических наук / Брынза И.В.; Южно-Украинский гос.пед.ун-т (г.Одесса) им.К.Д.Ушинского. – Одесса, 2000. – 281л. – Библиогр.: Л.:184-207
907096
  Гаргарина О.С. Особенности перспективного развития работ по технической инвентаризации недвижимого имущества // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2410-7468
907097
  Ходоревская Раиса Павловна Особенности поведения молоди осетровых в связи с их покатной миграцией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Ходоревская Раиса Павловна; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
907098
   Особенности подготовки материалов на криминалистическую экспертизу подписи : метод. пособие для следователей и судей. – Москва : ВНИИСЭ, 1978. – 46, [2] с. : ил.
907099
  Циванюк Н.А. Особенности понимания сказки у детей от 3 до 5 лет : Автореф... канд. пед.наук: / Циванюк Н. А.; Моск.г ос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
907100
  Хаблюк В.П. Особенности послевоенного цикла США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаблюк В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 19л.
907101
  Гассиева В.З. Особенности построения романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" (идейно-тематическая основа). / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе
Ч.1. – 1980. – 41с.
907102
  Гассиева В.З. Особенности построения романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" (идейно-тематическая основа). / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе
Ч.2. – 1980. – 40с.
907103
  Гассиева В.З. Особенности построения романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" (идейно-тематическая основа). / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе
Ч.3. – 1980. – 48с.
907104
  Хабаров А.В. Особенности почвообразования на моно- и полиминеральных пескаях некоторых районов степной зоны. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Хабаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 22л.
907105
  Завитневич В.З. Особенности поэтического творчества А.С.Хомякова. / В.З. Завитневич. – 20с.
907106
  Кучер Б.И. Особенности правового регулирования международных экономических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 124-127. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
907107
  Димов В.М. Особенности преподавания научного коммунизма в условиях заочного и вечернего образования / В.М. Димов. – М., 1979. – 29с.
907108
  Волков В.М. Особенности преподавания химии в вечерней общеобразовательной средней школе / В.М. Волков. – Москва, 1962. – 40с.
907109
  Альшевский Т.В. Особенности производства по делам о хулиганстве / Т.В. Альшевский. – Москва, 1970. – 40с.
907110
  Гончарук В.В. Особенности происхождения воды на планете Земля. Новые подходы к оценке качества воды // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред.: В.В. Гончарук. – Киев, 2018. – Т. 40, № 1 (261), январь - февраль. – С. 3-21. – ISSN 0204-3556
907111
  Хлопонина Л.С. Особенности пространственного распределения полей вызванной поляризации и их использование в геофизике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Хлопонина Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
907112
  Горенко С.В. Особенности профессиональной деятельности пенитенциарного психолога с несовершеннолетними осужденными // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.21-27
907113
  Фомин Л.А. Особенности проявления устойчивости кукурузы к стеблевому мотыльку в условиях Краснодарского края : Автореф... канд. биол.наук: / Фомин Л.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч. исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1967. – 26л.
907114
  Кодлубовская Татьяна Борисовна Особенности проявления эмоциональных состояний человека под влиянием запаха эфирных масел : Дисс... научн. звания канд. психологических наук: 19.00.01 / Кодлубовская Татьяна Борисовна; КНУ имени Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 214л. + Приложения: л.193-214. – Библиогр.: л.173-192
907115
  Логинова Г.Н. Особенности психолингвистического образования в Германии: поэзия культуры слова // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 130-142. – ISSN 2522-1337
907116
  Томчук М.И. Особенности психологической готовности юношей к службе в Вооруженных Силах ССР. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Томчук М.И.; НИИ психол. УССР. – К., 1984. – 24л.
907117
  Дыдина Л.А. Особенности развити синоптических процессов в Арктике и их использование в прогнозах на средние сроки / Л.А. Дыдина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 224 с.
907118
  Палапа Н.В. Особенности развития отрасли животноводства в Полтавской области / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В. Устименко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 30-34 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
907119
  Такаландзе Л. Особенности развития предпринимательства в Грузии // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 143-146. – ISBN 978-966-2188-73-8
907120
  Станкявичюс И. Особенности развития территориальных органов снабжения в Литовской ССР и дальнейшее их совершенствование. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкявичюс И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 24л.
907121
  Ермолкин В.И. Особенности размещения региональных скоплений нефти и газа в пределах платформ / В.И. Ермолкин. – М, 1975. – 64с.
907122
  Мазаев Р.И. Особенности регулирования заключения договора "Принципами европейского договорного права" ( в сравнении с другими унифицированными актами и российским гражданским законодательством) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.44-48. – ISSN 1812-3910
907123
  Могелевская С.А. Особенности рекламы страховых услуг в туризме // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 33-34
907124
  Кошик Ю.А. и др. Особенности рельефа ледниковой области Житомирского Полесья : Научный обзор / Ю.А. Кошик и др. – К., 1976. – 48 с.
907125
  Юсупов Ш.А. Особенности рентгенологической семиотики при пневмонии у детей раннего возраста / Ш.А. Юсупов, Г.М. Мардыева, Б.Р. Бахритдинов // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, Н.В. Банадига, Є. Барг [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (20). – C. 21-24. – ISSN 2411-4944
907126
  Забродин Ю.М. Особенности решения сенсорных задач человеком. / Ю.М. Забродин. – М, 1981. – 198с.
907127
  Тюленев В.М. Особенности роста и развития плодовых растений, полученных при вегетативном размножении из разнокачественных почек : Автореф... канд. биол.наук: / Тюленев В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 29л.
907128
  Федорчук Я.П. Особенности роста экономической эффективности новой техники в условиях научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Федорчук Я.П. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 20 с.
907129
  Житомирова Н.Н. Особенности руководства чтением детей / Н.Н. Житомирова. – М, 1955. – 44с.
907130
  Дзяк В.Н. Особенности сердечно-сосудистой системы спортсменов / В.Н. Дзяк. – К., 1966. – 180с.
907131
  Амиров Р.С. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи / Р.С. Амиров. – Алма-Ата, 1972. – 180с.
907132
  Кирпичников А.П. Особенности систем массового обслуживания с ожиданием и отказами / А.П. Кирпичников, А.С. Титовцев ; Казан. федерал. ун-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 2018. – 142, [2] c. : ил., табл. – ISBN 978-5-00019-950-3
907133
  Цвик В.Л. Особенности системного функционирования местных студий телевидения (на матер. респ. телевид. УССР) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.01.10 / Цвик В. Л.; МГУ, Фак. журн., Каф. телевид. и радиовещ. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
907134
  Зинчук Н. Особенности слюдяных кимберлитов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 24-42 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2078-6220
907135
  Денисов Б.А. Особенности современного государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1975. – 55с.
907136
  Присяжнюк О.Я. Особенности современной культурно-лингвистической ситуации в Шотландии // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 32-41


  В фокусе настоящего исследования находится современная культурно-лингвистическая ситуация в Шотландии, которая представляется весьма сложной. Социально-функционалъная парадигма языка включает: гаэльский шотландский, на котором говорит кельтское ...
907137
  Кичкирук Т.В. Особенности современных изменений в образовании экономического направления // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 246. – C. 146-154. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076


  Проанализированы особенности современных изменений в образовании экономического направления. Подчеркивается, что переход к рыночным отношениям, становление нового, гражданского общества в Украине требует формирования новых знаний и определенных ...
907138
  Бузуев В.М. Особенности социалистического соревнования в условиях научно-технической революции. / В.М. Бузуев. – Москва, 1977. – 142с.
907139
  Дряхлов Н.И. Особенности социального прогресса в условиях научно-технической революции. / Н.И. Дряхлов. – М, 1971. – 55с.
907140
  Султаналиев А.С. Особенности стадийного развития бобовых и злаковых растений в условиях Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Султаналиев А.С.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 24л.
907141
  Игнащенко В.А. Особенности становления институционально-правового механизма западноевропейской валютной интеграции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 85-90. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
907142
  Ломтев В.Л. Особенности строения и формирования мезокайнозойского чехла прикурильской части ложа С3 Пацифики // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 32-45 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1999-7566
907143
  Рязанова Г.И. Особенности строения крыльев стрекоз в связи с характером их полета : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рязанова Г. И. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Минск, 1966. – 18 с.
907144
  Александров В.Г. Особенности строения плодов зонтичных, имеющих толстый перикарпий (в связи с биологией их прорастания) / В.Г. Александров, Н.В. Первухина, 1946. – С. 31-42
907145
  Рафиков Р.Р. Особенности судебной власти в РФ как особой формы государствеенной деятельности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.37-43. – ISSN 1811-9018
907146
  Громошина Н.А. Особенности судропроизводства по делам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности / Н.А. Громошина. – М., 1981. – 69с.
907147
  Хабатюк Ю.Ф. Особенности сюжета современной украинской поэмы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Хабатюк Ю.Ф.; Ин-т лит-ры АН УССР. – К, 1983. – 25л.
907148
  Ступка О.С. Особенности тектоники равнинного Крыма в связи с нефтегазоносностью. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 123 / Ступка О.С.; АН УССР.Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1968. – 25л.
907149
  Строганова С.А. Особенности тектонического развития северной части Юго-Восточной Азии в мезозое. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Строганова С.А.; МГУ,. – М, 1973. – 33л.
907150
  Серга Э.Н. Особенности температурно-влажностного режима над Северной частью Тихого океана в холодный период года. Поверхность 700 ГПА / Э.Н. Серга, И.И. Серга, А.И. Сущенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 38-51 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907151
  Шуба Н.М. Особенности терапии гонартроза у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани / Н.М. Шуба, Т.Н. Тарасенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 51-57. – ISSN 0030-5987
907152
   Особенности течения ангиопатии при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях / О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков, М.В. Ермолаева, М.Ф. Гюльмамедова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 1605-7295
907153
   Особенности течения ишемической болезни сердца при аортальном пороке: клинический пример / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, Т.А. Загубиженко, Т.В. Скиба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 90-101. – ISSN 2312-7015


  Хирургическое лечение с заменой клапана является единственной эффективной формой лечения взрослых пациентов с приобретенным аортальным пороком сердца.
907154
  Халлуф А. Особенности течения обобщенных ньютоновских жидкостей в рабочих элементах кабельных головок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Халлуф А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 12л.
907155
  Ходова Е.Г. Особенности толстослойного анодного окисления алюминия в комбинированном электролите по данным метода меченых атомов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Ходова Е.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 15л.
907156
  Чеснокова Т.Д. Особенности торможения протонов и альфа-частиц в простых и сложных веществах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чеснокова Т.Д.; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1980. – 17л.
907157
  Гаврилюк И.И. Особенности углеводного обмена пальметты яблони / И.И. Гаврилюк. – Кишинев, 1980. – 204с.
907158
  Фоменко Татьяна Ивановна Особенности ферментативного получения и функциональная активность протопластов тканей картофеля : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Фоменко Татьяна Ивановна; Ин-т эксперимент. ботаники. – Минск, 1986. – 23 с.
907159
  Король С.Я. Особенности финансовой отчетности социально ответственного предприятия // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 80-88. – ISSN 0131-7741
907160
  Хилько Николай Иванович Особенности формирования духовного облика советской рабочей молодежи в условиях современного этапа НТР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хилько Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 21л.
907161
  Феськов А.А. Особенности формирования и развития интеллекта личности в процессе спортивной деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Феськов А.А.; БГУ. – Минск, 1980. – 18л.
907162
  Бондарев И.П. Особенности формирования и развития Севастопольской бухты / И.П. Бондарев, И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 19-31 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1999-7566
907163
  Хитынов М.Б. Особенности формирования и развития социалистической семьи у ранее отсталых народов (по материалам Бурятской АССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хитынов М.Б.; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
907164
  Дубровский А.А. Особенности формирования и реализации материальной заинтересованности в ускорении НТП / А.А. Дубровский. – Москва, 1989. – 128 с.
907165
  Дударь А.П. Особенности формирования конкурентной стратегии торгово-производственной фирмы / А.П. Дударь, А.Я. Федишин; МОиНУ.Крымская акад.природоохран.и курортн.строит. – Симферополь : Таврида, 2000. – 182с. – ISBN 966-584-162-9
907166
  Хоменко В.В. Особенности формообразования универсальных спортивных центров / В.В. Хоменко, В.М. Лях // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 430-435. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
907167
  Веденина Л.Г. Особенности французского языка / Л.Г. Веденина. – Москва : Просвещение, 1988. – 238с.
907168
  Ерофеев И.И. Особенности хозрасчета / И.И. Ерофеев, В.И. Новичков. – Саратов, 1970. – 32с.
907169
  Чохонелидзе Гурам Мелитонович Особенности художественного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Чохонелидзе Гурам Мелитонович; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
907170
  Гительман Л.Д. Особенности экономики атомных электростанций / Л.Д. Гительман. – Свердловск, 1985. – 88 с.
907171
  Тимошенко В.В. Особенности экономического развития Белорсси в период империализма (1900-1913 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимошенко В. В.; МГУ, Экон. фак. – М., 1966. – 19л.
907172
  Ассонов Г.Ф. Особенности экономичиской культуры в США, Японии, странах Западной Европы / Г.Ф. Ассонов. – Київ, 1992. – 58с.
907173
  Фрейберг Арви Мейнхардович Особенности электронно-колебательного взаимодействия и влияние дефектов в спектрах молекулярных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фрейберг Арви Мейнхардович; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1976. – 15л.
907174
  Скоробогатова И.В. Особенности энергетического спектра вольфрама никеля-антиферромагнетика с низкой симметрией кристаллической структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Скоробогатова И.В.; АН УССР.Физ-техн.ин-т.низких температур. – Харьков, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
907175
  Турашвили Иван Тедоевич Особенности языка бертского четвероглава : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Турашвили Иван Тедоевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
907176
  Сиротина В.А. Особенности языка и стиля публицистики А.М.Горького советского периода. : Автореф... канд.филол.наук: / Сиротина В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 18 с.
907177
  Черторижская Т.К. Особенности языка и стиля трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Черторижская Т.К.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1953. – 20л.
907178
  Савицкая С.А. Особенности языка посланий Ивана Грозного : Автореф... канд. филол.наук: / Савицкая С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1953. – 19 с.
907179
  Николаевнко Т.С. Особеннсоит химического состава и данамики подземных аод зоны затрудненного водообмена Днепроского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол .минер.наук: 04.00.06 / Николаевнко Т. С.; Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 28л.
907180
  Хвостова К.В. Особеннсоти аграрно-правовых отношений в поздней Византии (XIV-XV вв) / К.В. Хвостова. – М, 1968. – 322с.
907181
  Лебовка Н.И. Особеннсоти граничных структур в водынх система. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лебовка Н. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 191л. – Бібліогр.:л.161-181
907182
  Синенко В.С. Особеннсоти жанровой системы современной советской литературы / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 83с.
907183
  Келин В.Н. Особеннсоти идеологической борьбы двух мировых систем / В.Н. Келин. – М, 1966. – 48с.
907184
  Нефедов Н.Т. Особеннсоти композиции ранних романов М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нефедов Н.Т. ; Львов. ГУ. – Львов, 1965. – 20 с.
907185
  Безверхний М.П. Особеннсоти методики литохимических поисков в горно-таежной части Забайкалья : Автореф. дис. ... канд. геолог.-минералогич. наук : / Безверхний М.П. ; Львоский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24 с.
907186
  Тиман М.Ф. Особеннсоти основных теорем конструктивной теории функций в пространствах Lp и некоторые приложения : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тиман М. Ф.; АН ГССР, Тбил. ин-т матем. – Тбилиси, 1962. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
907187
  Саркисян Ш.В. Особеннсоти познания людьми друг друга в условиях совместной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19..00.05 / Саркисян Ш. В.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
907188
  Сверстюк Е.А. Особеннсоти понимания старшими школьниками мотивации поведения литературных персонажей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сверстюк Е.А. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 17с.
907189
   Особеннсоти расследования и производства судебно-баллистической экспертизы по далема связанным с использованием атипичных боерпипасов : Автореф... канд. юр.наук: 717 / Тихонов Е. Н,; Тихонов Е. Н,; МГУ, Юр. фак. – М., 1970. – 24л.
907190
  Божков А.И. Особеннсоти реализации генетической информации у животных разного возраста и генотипа в связи с эффектом гетерозиса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Божков А. И.; МВиССО, Харьк. ГУ. – Х., 1981. – 26л.
907191
  Романова А.В. Особеннсоти структуры ближнего порядка металлических расплавов и связь их с кристаллической структурой : автореф. дис. ... докт. физ. мат. наук : 01.04.07 / Романова А. В. ; АН УССР, ин-т металлофизики. – Киев, 1978. – 46 с.
907192
  Тесленко Т.С. Особеннсоти структуры и свойств мателлов в условиях взрывного нагружения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04, 01.04.07 / Тесленко Т. С. ; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – л.
907193
  Рябенко В.А. Особеннсоти тектоники докембрия Украинского щита : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рябенко В. А.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 41л.
907194
  Косолапова Н.К. Особеннсоти типизации в творчестве М. Шолохов (Оброаз и приемы его создания) : Автореф... канд. филол.наук: / Косолапова Н. К.; АОН при ЦК КПСС, Кф. теории лит. и искус. – М., 1955. – 16л.
907195
  Никитина Л Особеннсоти торможения окисления поликисиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л, А.; АН СССР, ин-т хим. физ. – Черноголовнка Моск. обл., 1969. – 20л.
907196
  Садовский П.В. Особеннсоти фонетических процессов в условиях белорусского-русского двуязычия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Садовский П. В.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1978. – 19л.
907197
  Савина М.В. Особеннсоти энергетического обмена соматических мышц низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Савина М. В.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1965. – 20л.
907198
  Николаева Л.Ф. Особеннсотси формирования оптимальной структуры общесоюзного телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Николаева Л. Ф.; МГУ,Фак. журнал., Каф. телевид. и радиовещ. – Москва, 1976. – 25л.
907199
  Котлукова С. Особеннсти логистики торговых предприятий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 16-19 : рис., фото
907200
  Мазанко В.Ф. Особеннсти миграции атомов и образования фаз в металлах в условиях импульсных внешних воздействий : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Мазанко В.Ф. ; Ин-т металлофизики. – Киев, 1994. – 33 с.
907201
  Никогосян Ф.Ц. Особеннсти проникновения и накопления пентоз у доржжей рода Candida : Автореф... канд. биол.наук: / Никогосян Ф. Ц.; ЕГУ. – Ереван, 1973. – 41л.
907202
  Илькинова Мария Захаровна Особенные второстепенные члены предложения в современных мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Илькинова Мария Захаровна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 17л.
907203
  Эйбхаум Г.Н. Особенные члены придложения в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград, 1974. – 131 с.
907204
  Уйвари И.Л. Особенный год / И.Л. Уйвари. – М., 1975. – 384с.
907205
  Жуламанов К.Д. Особености действия и использования объективных законов в советском социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Жуламанов К. Д.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
907206
  Волошановская Н.И. Особености изучения русского языка в школах с украинским языком обучения / Н.И. Волошановская. – Київ, 1965. – 124с.
907207
  Максюта Николай Васильевич Особености когерентных излучательных процессов при взаимодействиях с кристаллами в аномальных условиях ориентационно движущихся зараженных и нейтральных частиц : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Максюта Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.136-148
907208
  Карсалова Е.В. Особености методики изучения художественных исторических произведений в 4-7 классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Карсалова Е.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
907209
  Приймачук И.В. Особености финансирования неосязаемых активов часного предприятия // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 26-29. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
907210
   Особености функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники / Т.И. Борисенко, М.В. Кашуба, Е.В. Мардаренко, М.В. Циновая // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25-34
907211
  Семенов И.Т. Особености ЭПР и спин-решеточной релаксации доноров в Si,ge и InSb : Автореф... канд. физ-мат. наук : 01.04.03 / Семенов И.Т. ; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1975. – 21 л. – Бібліогр. : с.21
907212
  Радченко М.В. Особенрости кинетических явлений в узкощелевых твердых растворах Pba1-xSuxTe при низких температурах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Радченко М.В.; АН УССР.Ин-т полупроводн. – Киев, 1981. – 15л.
907213
  Жулбеков Н. Особеснности обмена меди, железа и цинка при беременности : Автореф... канд. биолнаук: / Жулбеков Н.; АзССР, Отд.биол. наку. – Баку, 1972. – 20л.
907214
  Махно К. Особи з психічними захворюваннями в системі кримінальної юстиції // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 206-207
907215
  Колісніченко Л.Д. Особи передпенсійного та пенсійного віку на ринку праці: проблема вікової дискримінації // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 189-196. – ISBN 978-617-649-034-0
907216
  Рябченко Ю.Ю. Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7096-97-8
907217
  Ясинок Микола Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов"язкових умов, які при цьому повинні мати місце // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 134-137
907218
  Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17.
907219
  Рогатинська Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 86-89
907220
  Ятченко Є.О. Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 71-78
907221
  Довгаль М. Особи, які представляють авторитет органів державної влади, та їх кримінально-правова охорона // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 55-59
907222
  Бочкарьов С. Особиста / приватна / власність / трудового / легального походження (потрібне підкреслити) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "Пам"ятається, у радянські часи в дозволеному вжитку було поняття "особиста власність". Мовляв, хай уже так, тільки б не згадувалося про приватну. Про всяк випадок нагадаємо, що "легальність" цього поняття була закріплена ще в "неперевершено ...
907223
  Шеляженко Ю. Особиста автономія в національно-культурних правах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 112-113
907224
  Вовдюк Л.В. Особиста безпека в соціальних мережах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
907225
   Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 5-7


  Олександр Григорович Кириленко - професор кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з 2005 по 2010 рр.був директором Наукової бібліотекі ім. М. Максимовича КНУТШ.
907226
  Логвиненко В.К. Особиста власність в умовах розвинутого соціалізму / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Київ, 1976. – 48с.
907227
  Дембицька Н.М. Особиста власність як корелят сучасної економічної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті пояснюється соціалізуючий потенціал особистої власності крізь призму об’єкта володіння як корелята культури суспільства. Наголошується на ідеї зв’язку успішності економічної соціалізації сучасної молоді з рівнем сформованості її економічної ...
907228
  Федорольф А. Особиста гігієна трудящого. / А. Федорольф. – Х., 1930. – 86с.
907229
  Тамуріді Р.І. Особиста гігієна школяра / Р.І. Тамуріді. – Київ, 1956. – 40 с.
907230
  Гнатюк А.Д. Особиста і ділова кореспонденція французькою мовою : Навчальний посібник для студ. 3-4 курсів відділення західної філології та перекладу / А.Д. Гнатюк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2003. – 94с. – ISBN 966-594-12-2
907231
  Миронюк О. Особиста колекція ікон архімандрита Порфірія Успенського // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 584-589. – ISBN 978-966-171-783-0
907232
  Роман В.В. Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 49-52. – ISSN 2312-1831
907233
  Гай-Нижник Особиста охорона гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 73-86. – ISSN 0869-3595
907234
  Родіонова О. Особиста печатка художника Гаврила Васька із сфрагістичної збірки Національного музею історії України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 597-599. – ISBN 978-966-171-783-0


  В архівних документах зазначається, що "попечитель Киевского учебного округа от 11 августа (1847 г.) за № 5248 определил на классного художника Гаврила Васька исправляющих должность учителя рисования (в Університет св. Володимира), де він викладав ...
907235
  Ромащенко І.О. Особиста приватна власність дружини та чоловіка (за сімейним кодексом України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 391-394. – ISBN 966-660-151-6
907236
  Бровко Н.І. Особиста свобода індивіда як форма реалізації ідеї свободи волі у філософії права Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-42.
907237
  Бондаренко Т.Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 74-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
907238
  Бойніцька О.С. Особиста та суспільна історія в романі Казуо Ішігуро "Залишок дня" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 74-78


  "Залишок дня" К. Ішіґуро розглядається в контексті англійського історіографічного роману межі ХХ – ХХІ ст., зокрема, такого його жанрового різновиду, як ретроспективний роман. Аналізується взаємодія індивідуальної та колективної пам"яті, що корелює, ...
907239
  Кирієнко А.В. Особиста тотожність людини: експериментальне спостереження над власною природою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
907240
  Лук"янець О.О. Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 336-339. – ISSN 2219-5521
907241
  Стогова О.В. Особисте життя людини: проблема визначення поняття // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – № 1 (10). – С. 6-10. – ISSN 2305-7440
907242
  Тертишник В. Особисте життя людинита проблеми правосуддя // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 36-42
907243
  Деряга М.П. Особисте життя сучасної людини: спроба подолання самотності чи сфера ринкових відносин? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 76-78
907244
  Волинець Ю. Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х р.р.XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 102-107. – (Філологічні науки)


  У статті детально аналізуються праці, розвідки різних авторів, опубліковані в періодиці 1990-2000 р.р. головною темою яких є родинне й особисте життя Богдана Хмельницького
907245
  Ківшар Т.І. Особисте книжкове життя зібрання Т.Г. Шевченка // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-129. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
907246
  Василюк О.Д. Особисте листування двох фундаторів Української академії наук Володимира Вернадського та Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1608-0599
907247
  Булгаков Ю.В. Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформаційний потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0320-9466


  Марк Григорович Крейн - відомий український математик.
907248
  Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
907249
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-18. – ISSN 2222-5374
907250
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
907251
  Лебідь В.І. Особисте підсобне господарство громадян у законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Зроблено аналіз та визначено етапи розвитку законодавства України, яке здійснює регулювання відносин по веденню особистих підсобних господарств громадян. The stages have been defined and analyzed in development of Ukrainian legislation concerning ...
907252
  Лубко І.М. Особисте підсобне господарство українського селянства в контексті аграрної політики М. Хрущова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 91-96. – (Серія "Історичні науки")
907253
  Сучкова О.Ю. Особисте ставлення В.І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 170-179. – ISSN 2079-1828
907254
  Васильченко Г.І. Особисте страхування в Україні: особливості здійснення // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
907255
  Кізима Т. Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи / Т. Кізима, В. Куцяк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 62-70. – ISSN 1818-5754
907256
  Зорівчак Т. Особистий вимір зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-179. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
907257
  Дригіна А. Особистий внесок Н. Дарчук у розвиток і популяризацію комп"ютерної лінгвістики / А. Дригіна, К. Ксьондзик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 147-150. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто професійну діяльність Н.Дарчук у світі становлення та розвитку такого сучасного предмета , як комп"ютерної лінгвістики.
907258
  Ое К. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї : романи / Кендзабуро Ое ; [пер. з яп. Є.В. Козирєва, Д.П. Москальова ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2016. – 665, [3] с. – Лауреат Нобел. премії з літ. 1994 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7582-6
907259
  Луцик Г. Особистий мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину. передбаченого ст. 172 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 61-66
907260
  Мазур А.В. Особистий огляд як виключна форма митного контролю // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.26-33
907261
  Луцюк П. Особистий погляд на деякі рішення слідчих суддів // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 32-34
907262
  Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику - як інтеграційну систему національної безпеки країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 79-85


  Геополітичне розташування робить Україну привабливою для різновекторних зовнішніх політичних сил. За таких умов наша держава має турбуватися про власну воєнну безпеку. У статті розглянуто напрямки оборонної політики та можливі шляхи покращення системи ...
907263
  Божило С. Особистий приклад працівників прокуратури Миколаївщини у боротьбі з корупцією як запорука відновлення авторитету органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 46-47
907264
  Радченко Л.І. Особистий статут юридичної особи в доктринах міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Присвячено трьом підходам стосовно визначення "національності" іноземної юридичної особи: доктрині осілості, доктрині центру експлуатації, доктрині інкорпорації. Автор виділяє характерні риси, важливі для будь-якої доктрини визначення "національності" ...
907265
  Кізима Тетяна Олексіївна Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 194-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано сутність та обгрунтовано необхідність виокремлення особистих фінансів як окремого напрямку сучасної фінансової науки, виділено особливості персональних фінансів, а також досліджено чинники, які впливають на формування ...
907266
  Гай-Нижник Особисті ад"ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування головної квартири гетьмана України) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 106-126. – ISSN 0130-5247


  У статті подано політичні портрети особистих ад"ютантів та секретарів гетьмана Української Держави П. Скоропадського, які забезпечували функціонування його адміністрації - Головної квартири. Показано їх вплив на главу держави та на вироблення державної ...
907267
  Гуменюк Є.М. Особисті архівні фонди відділу рукописів / Є.М. Гуменюк. – Львов, 1977. – 188с.
907268
   Особисті архівні фонди відділу рукописів : Анотований покажчик. – 2, виправл. та доповн. – Львів, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7702-0790-6
907269
  Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
907270
  Дячук Л.В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 112-117. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються юридичні аспекти особистих відносин подружжя в процесі еволюції їх сімейного становища на основі християнської ціннісної парадигми.
907271
  Булах Т.М. Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 264-267
907272
  Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми теорії та практики використання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
907273
  Пучковська І.Й. Особисті забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 57-67. – ISSN 0201-7245
907274
   Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація) : Монографія / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168с. – ISBN 966-336-044-5
907275
  Пушко В.Ф. Особисті контакти Т.Г.Шевченка з А.О.Козачковським / В.Ф. Пушко, І. Полянська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 125-126.
907276
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 206-239
907277
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
907278
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського / Олег Безклубий. – Київ : Євшан-зілля, 2015. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 238-279. – ISBN 978-966-2152-36-4
907279
  Липець Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об"єкт шлюбного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 130-140. – ISSN 0132-1331
907280
  Безклубий О. Особисті немайнові відносини сімейного життя за статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-66. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті немайнові відносини сімейного життя та особливості їх правового регулювання Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського. Исследуются личные неимущественные отношения семейной жизни и особенности их ...
907281
  Ромовська З.В. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
907282
  Федюк Л. Особисті немайнові інформативні права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 276-278. – ISBN 978-617-7069-14-9
907283
  Гончаренко С. Особисті немайнові права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-14
907284
  Давидова Н.О. Особисті немайнові права : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Давидова; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-313-363-8
907285
  Жигун О. Особисті немайнові права VI-го покоління та аксіологічні перепониїх впровадження в ЦК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 174-175. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
907286
  Ганін С.А. Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві: право на ім"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 27-31
907287
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права в приватному праві СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 115-119
907288
  Співак М.В. Особисті немайнові права в цивільному законодавстві окремих країн світу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 383-389. – ISSN 1563-3349
907289
  Кидалова А. Особисті немайнові права і обов"язки батьків та дітей: характеристика їх окремих видів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.51-57. – ISSN 0132-1331
907290
  Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-57.
907291
  Бурлака О.С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності винахідників, авторів наукових відкриттів (окремі аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 115-123
907292
   Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич, І.Е. Берестова; [Л.С. Нецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 234-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1082-5
907293
  Мікуліна М. Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 42-45
907294
  Тарасова І.В. Особисті немайнові права на похідні твори // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 250-254. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
907295
  Томарова І.Є. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-98.
907296
  Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об"єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-48.
907297
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сем"ї : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
907298
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сім"ї : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 198л. – Бібліогр.: л. 185-198
907299
  Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захісту) : монографія / Р.О. Стефанчук ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : КНТ, 2008. – 626с. – ISBN 978-966-373-356-2
907300
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
907301
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 194-221
907302
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена інституту особистих немайнових прав фізичної особи, який займає в цивільному праві України важливе місце як в законодавчому, так і в доктринальному аспектах. Публикация посвящена институту личных неимущественных прав физического ...
907303
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 0132-1331
907304
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 164-168. – ISSN 0132-1331
907305
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб = Personal non-property rights of legal entities : монографія / Лілія Василівна Федюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 499, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 454-499 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-370-7
907306
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 490 л. – Бібліогр.: л. 412-490
907307
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
907308
  Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк О.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
907309
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена дослідженню змісту основних прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, закріплених в ЦК України. Публикация посвящена исследованию содержания основных прав, которые обеспечивают природное существование физического ...
907310
  Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об"єктів : монографія / С.О. Сліпченко. – Харків : Діса плюс, 2013. – 550, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-09-0
907311
  Харченко В.Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об"єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 90-101. – ISSN 2304-4556
907312
  Вишновецька С.В. Особисті немайнові трудові права працівників: поняття та види / С.В. Вишновецька, М.В. Рощук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 88-93. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
907313
  Василюк О.Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 80-95. – ISSN 2222-4203
907314
  Габор С. та інш. Особисті підсобні господарства: стан, тенденції і перспективи розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.27-30. – ISBN 966-654-088-6
907315
  Кичко І.І. Особисті потреби та венчурне інвестування6 аспекти взаємодії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 82-84. – ISBN 978-966-7496-99-9
907316
  Головатий М.Ф. Особисті права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств / М.Ф. Головатий, А.О. Пастернак // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 27-34. – (Серія : Політичні науки ; вип. 1 (52))
907317
  Савченко Леся Анатоліївна Особисті права та обов"язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.03 / Савченко Леся Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
907318
  Савченко Л.А. Особисті права та обов"язки батькіів і дітей за сіменийм законодавством України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Савченко Л. А.; КУ. – К., 1997. – 27л.
907319
  Гріненко О.О. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-278
907320
  Слєпцов В.А. Особисті селянські господарства в системі аграрної економіки району // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
907321
  Онищенко О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
907322
  Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов"язкових платежів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 455-462. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
907323
  Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський, О.О. Волошин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 22-26. – ISSN 2221-1055
907324
  Березівський П.С. Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма господарювання в ринкових умовах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 169-172. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
907325
  Перепелюк Т. Особисті та майнові відносини подружжя в Арабському Халіфаті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 226-227
907326
  Ляшенко Р.О. Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 211-217. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
907327
  Наконечна М.М. Особистісна активність як базовий концепт історичної психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-617-689-193-2
907328
  Долженков О.О. Особистісна готовність керівників до управлення ризиками / О.О. Долженков, Н.М. Черненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С.18-23. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
907329
  Ценко М.Б. Особистісна зрілість юриста // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 150-160. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
907330
  Чуйко О.В. Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 205-212. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття розкриває поняття "особистісна зрілість" з позиції структурного підходу.
907331
  Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-498-3
907332
  Музиченко Л.В. Особистісна ідентичність і проблеми періодизації юності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
907333
  Штепа О.С. Особистісна ідентичність як вектор психологічних ресурсів особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 103-110. – ISBN 978-966-8063-90-16
907334
  Муравицький Василь Особистісна інформаційна культура як стратегічний напрямок протидії негативним впливам глобалізації у сучасному суспільстві // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.60-62. – ISSN 1999-4966
907335
  Таранченко О. Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Вип. 15. – C. 71-82. – ISSN 2413-4767
907336
  Журавел М.М. Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 101-105
907337
  Мар"яненко Л.В. Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 8-12
907338
  Мась Н.М. Особистісна самоорганізація як фактор успішної навчальної діяльності курсантів / Н.М. Мась, Р.О. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-99. – Бібліогр.: С. 99. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати емпіричного дослідження впливу особистісної самоорганізації на успішність навчальної діяльності курсанта. Стверджується, що особистісна самоорганізація є психологічною детермінантою формування курсанта як майбутнього ...
907339
  Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти. 2001 // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
907340
  Чернобровкіна В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.8-19
907341
  Перепічка М. Особистісна свобода у драматургії Валерія Шевчука: конфлікт справжнього й іншого "я" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 347-352. – (Філологія ; Вип. 23/24)
907342
  Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 67-72.
907343
  Тимошенко В.І. Особистісна сторона протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
907344
  Фурман А.В. Особистісне знання та його функціонування у професійної діяльності соціального працівника / А.В. Фурман, О. Карпич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 39-42. – ISSN 1810-2131
907345
  Москаленко А.М. Особистісне і професійне зростання Сави Чавдарова як педагога і управлінця // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 131-142. – ISBN 978-617-640-364-7
907346
  Целік Т.В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т.В. Целік. – Київ : Парапан, 2005. – 312с. – ISBN 966-8210-28-X
907347
  Титаренко Т.М. Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 3-11
907348
  Колісник О. Особистісне саморегулювання і результативність організацій // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.49-60
907349
  Секельгіді К.Ш. Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 115-118. – ISSN 2306-6814
907350
  Човган О. Особистісне спричинення доброчинної спрямованості поведінки соціального працівника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 115-120. – ISSN 1810-2131
907351
  Хрунь Т.В. Особистісне ставлення студентів до власного здоров"я / Т.В. Хрунь, О.І. Хомовський, С.А. Андрєєв // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 192-196
907352
  Чуйко О.В. Особистісне становлення суб"єктів професійної діяльності у соціономічних професіях : монографія / Чуйко О.В. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-274. – ISBN 978-966-187-216-4
907353
  Ковальов С.М. Особистісний аспект античного атомізму // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 47-60
907354
  Смоліна О.О. Особистісний аспект православної монастирської культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 113-119
907355
  Коломоєць О.С. Особистісний Бог як найбільш прийнятна форма розуміння Бога // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 20-21
907356
   Особистісний вибір: психологія відчаю та надії. – Київ : Міленіум, 2005. – 336с. – ISBN 966-8063-91-2
907357
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 491 арк. – Бібліогр.: арк. 417-491
907358
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
907359
  Пагута Л. Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 136-139. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається проблема перебудови системи освіти в сучасних умовах. Розкриваються особливості особистісного виміру освітньої сфери крізь призму її спрямованості на розвиток творчої, мислячої, діяльної людини.
907360
  Масієнко Ю.О. Особистісний мережний протокол як метод дослідження Я-текстів особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод дослідження я-текстів особистості "Особистісний мережний протокол". Описано теоретичні засади методу і процедура його використання. На конкретному прикладі продемонстровано евристичний потенціал ОМП. Метод може мати широкий спектр ...
907361
  Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка. До творення образу вчителя в повісті "Непокірний" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 71-73
907362
  Мартенко О.Л. Особистісний підхід у кримінально-правовому регулюванні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
907363
  Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / В.В. Рибалка; За ред.Г.О.Балла.АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі професійно освіти. – Київ : Деміур, 1998. – 160с. – Бібл.: с.144-160. – ISBN 966-95165-5-2
907364
  Путінцева В. та інш. Особистісний потенціал безробітного як вирішальний фактор виходу із ситуації безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-22
907365
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2017. – 277 арк. – Додатки: арк. 196-277. – Бібліогр.: арк. 173-195
907366
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
907367
  Каширіна Г.А. Особистісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 133-137. – (Педагогічні науки)
907368
  Кобильник Л.М. Особистісний розвиток студентської молоді в сучасному освтньому просторі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 157-161. – (Серія : Психологічні науки)
907369
  Гарасимів Т. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм / Т. Гарасимів, І. Матвійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 182-185. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907370
  Бевз Г.М. Особистісний та суспільний контекст опанування професії майбутніми психологами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-19. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено вченню уявлень майбутніх психологів про потенційне коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога.
907371
  Пилипенко О.А. Особистісний чинник нової стратегії зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 88-90
907372
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Гуман. ун-т "Запорізький ін-т державного і муніципального управління"; Кузьменко В.І. – Запоріжжя, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.186-205
907373
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Кузьменко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
907374
  Медведєв В.С. Особистісний чинник у сучасній вітчизняній пенітенціарії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 16-19
907375
  Горак Г. Особистісний чинник у філософській творчості // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 144-149. – ISBN 978-966-8009-72-3
907376
  Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
907377
  Низовець О.А. Особистісні властивості як фактор професійної адаптації психолога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 27-30. – (Серія : Психологічні науки)
907378
  Вихрущ-Олексюк Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 85-95. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
907379
  Кир"янова О. Особистісні детермінанти професійної адаптації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
907380
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Додатки: арк. 192-199. – Бібліогр.: арк. 171-191
907381
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
907382
  Гураль О. Особистісні документи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення ії біографії // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 71-80. – ISBN 978-966-920-067-9
907383
  Осипова Н.П. Особистісні засади кризової соціальної стратифікації сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.35-43. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
907384
   Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : метод. рекомендації / В.О. Васютинський [та ін.] ; [за ред. В.О. Васютинського] ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-8063-87-12
907385
  Савелюк Н. Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 371-376


  Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією.
907386
  Ковальський Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України / Ковальський, ГЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554
907387
  Коваленко А.Б. Особистісні кореляти перебігу процесу розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особистісні чинники перебігу процесу розуміння. Аналізуються взаємозв"язки між когнітивно-особистісними показниками, одержаними за низкою текстових методик.
907388
  Шевченко Н.Ф. Особистісні механізми смислової регуляції діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 266-277. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
907389
  Бурда І.О. Особистісні міфи етнічної свідомості студентської молоді в умовах кризи суспільства // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 43-51. – ISBN 978-966-428-404-9
907390
  Виноградов О.Г. Особистісні опитувальники: аналіз діагностичної парадигми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-160. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
907391
  Шинкаренко О.Д. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шинкаренко О.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
907392
  Шинкаренко Оксана Дмитрівна Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Дис....кандид.психологічних наук:19.00.04 / Шинкаренко Оксана Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.199-203. – Бібліогр.:л.183-199
907393
  Савіна М.В. Особистісні особливості подружжів у сім"ях із порушенням здоров"я та адиктивною поведінкою жінок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2016. – Т. 11, № 3 (43). – С. 8-13. – ISSN 2308-6300
907394
  Крайніков Е.В. Особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
907395
  Швалб Ю. Особистісні підстави стилю управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі власного досвіду психологічної діагностики та організаційного консультування і соціально-психологічного навчання автор пропонує власну типологію особистісних стилів управління, розкриває переваги її використання в роботі ...
907396
  Дарвішов Н. Особистісні розлади, пов"язані з конструктом "відкритість досвіду" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С.149-152
907397
  Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів : монографія / Д.Д. Романовська ; [наук. ред. В.В. Рибалка]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-221. – ISBN 978-617-7096-21-3


  У пр. №1696346 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис
907398
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 347 арк. – Додатки: арк. 243-347. – Бібліогр.: арк. 208-242
907399
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
907400
  Білюк О. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 23-27. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
907401
  Казміренко В.П. Особистісні фактори в природі компенсаторних механізмів розумового стомлення : (на прикладі організації пізнавальної діяльності студентів) / В.П. Казміренко, С.М. Плющ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 99-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
907402
  Гресь Л.О. Особистісні фактори переживання кризи середини життя // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 89-99. – ISSN 2227-1376
907403
  Радул В.В. Особистісні характеристики в управлінні освітнім процесом / В.В. Радул, Т.В. Бабенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
907404
  Августюк М.М. Особистісні чинники об"єктивності метакогнітивного моніторингу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
907405
  Березко І.В. Особистісні чинники психологічного стану самотності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 170-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
907406
  Горбаль І. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. Горбаль, А. Кравчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 21-28. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
907407
  Жадько К. Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 36-38. – ISBN 978-966-439-147-1
907408
  Рибачук А. Особистісні якості лідера в науці // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (139). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344


  "Лідерство і керівництво - це два різних поняття. Керівництво концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство - на тому, щоб люди робили правильні речі. Сьогодні роль лідерства особливо актуальна для прогресу, тому що постійно ...
907409
  Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 201-207. – ISSN 1563-3349
907410
  Тульська О. Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 177-182. – ISSN 2309-9127
907411
  Лузік Е. Особистісно-діяльнісний підхід до формування ключових компетентностей майбутніх фахівців авіатранспортної галузі / Е. Лузік, І. Борець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
907412
  Коновець С. Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва / Світлана Коновець // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 3-13. – ISSN 1028-5091
907413
  Норкіна О.Ф. Особистісно-зорієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один з визначальних принципів гуманізації викладання природничих предметів, а саме, особистісно-зорієнтований підхід до учнів. На підставі аналізу теоретичних досліджень, а також передового педагогічного досвіду сформульовано основні напрями ...
907414
  Кукуленко-Лук"янець Особистісно-креативний підхід у навчанні студентів іноземній мові // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С. 66-68
907415
  Бурбига В.А. Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 18-26. – ISSN 2074-8922


  "...Стаття присвячена одній із важливих психолого-педагогічних проблем - теоретичному обгрунтуванню особливостей застосування особистісно-орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності."
907416
  Омелянович В.Ю. Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 422-427. – ISSN 2227-7404
907417
  Мухіна Г.В. Особистісно-орієнтовані семінарські заняття: наукові підходи і практична реалізація // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 54-58


  У статті розкрито науково-методичні аспекти проектування особистісно-орієнтованого семінарского заняття, проблеми і перспективи впровадження особистісно-орієнтованого навчання у процесі вивчення історико-правових навчальних дисциплін.
907418
  Автушенко О.С. Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні та розкривається головний чинник військового виховання - особистісний підхід. In the article the personality-oriented technologies are analysed in military education and ...
907419
  Парфіненко Т.О. Особистісно-орієнтованний підхід до формування здорового стилю життя студентської молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 70-75. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу."
907420
  Щербина В. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: методологічний підхід // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С.53-61. – ISSN 1562-529Х
907421
  Побірченко Н.А. Особистісно-професійні компетенції в науці:психологічний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 189-199. – ISSN 2078-1687
907422
  Коновалова І.Ю. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л.В. Дичко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 220-230
907423
  Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-56. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
907424
  Надтока О.Ф. Особистісно зорієнтований підручник з географії як одна з вимог сучасної освіти // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 8-11. – Бібліогр.: 15 назв
907425
  Язиков О.І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
907426
  Коваль Т. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій / Т. Коваль. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С. 247-258. – (Педагогічні науки)
907427
  Кучай О.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 151-154. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
907428
   Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу / І.В. Пампуха, Л.В. Жогіна, С.В. Бурий, О.С. Мукогоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 224-231. – ISSN 2524-0056


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого змісту і засобів виховання. Для подолання ...
907429
  Яценко Т. Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
907430
  Безносюк О.О. Особистісно орієнтований підхід до виховання курсантів у навчально-виховному процесі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 192-196


  У статті йдеться про науково-методологічні засади проблеми розвитку індивідуальності людини, про освіту та виховання як суспільні явища, які відіграють провідну роль у розвитку особистості курсантів вищих навчальних закладів. В статье идет речь о ...
907431
  Драч І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 51-54. – ISSN 0131-6788
907432
  Строганова Г.М. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 95-99. – ISBN 978-966-2339-80-2
907433
  Боднар У.С. Особистісно орієнтованиф підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 4)
907434
  Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю : Методичний посібник / В.В. Рибалка; Академія пед. наук України; Інститут психології ім Г.С. Костюка; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти. – Київ, 2005. – 74с.
907435
  Хуткий Д.О. Особистісті риси та цінносні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-59. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
907436
  Титаренко Т.М. Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 85-97. – ISSN 2226-4078
907437
  Отич О.М. Особистість - педагог - учений (До 135-річчя від дня народження Климента Квітки) // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (77). – С. 59-60. – ISSN 2308-8885
907438
  Башук О.Г. Особистість в онтологічній триєдності людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 6-8


  "... Людина є істотою надзвичайно складною за своєю організацією, че- рез що в її дослідженнях склалося таке різноманіття теорій, точок зору і підходів, що в свою чергу визначило цілі галузеві науки з вивчення лю- дини. Нас же цікавить не просто ...
907439
  Зелюк В.В. Особистість в освіті: парадигма культури : монографія / Віталій Зелюк, Володимир Моргун, Тетяна Устименко. – Полтава : АСМІ, 2011. – 212 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 187-209. – ISBN 978-966-182-172-8
907440
  Марченко О. Особистість в освітньому просторі модерну:пріоритети та вектори розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
907441
  Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується / Р.І. Олексенко, Ю.А. Васюк // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443


  "У статті на засадах культурофілософського аналізу феномену особистості в соціокультурному просторі нинішнього суспільства, яке динамічно трансформується, та з позицій розгляду специфіки трансформаційних процесів в українському освітньому середовищі ...
907442
  Приймич М. Особистість в сакральному мистецтві Закарпаття кінця XVIII ст. // Українська культура : Київ, 2001
907443
  Мудрак В.І. Особистість в світі інформації: філософсько-соціальний аспект розвитку вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 88-91. – ISSN 2312-4342


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість - інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі взаємодії інформації та знання в межах вищої освіти.
907444
   Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 176-179. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7611-08-9
907445
  Уварова С.Г. Особистість в умовах суспільної кризи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 163-173. – ISSN 2226-4078
907446
  Ніколаєнко І.С. Особистість в умовах технократичного суспільства (за романами "Чудовий новий світ" О. Хакслі та "Подорож на край ночі" Ф. Сіліна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 167-172. – ISBN 966-581-295-5
907447
  Андрющенко М.Ю. Особистість ведучого телебачення як іміджетворчий чинник // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 54-57


  У статті визначено особливості роботи фахівців-іміджмейкерів на телебаченні. Зокрема розглянуто та проаналізовано технологічні та психологічні аспекти, що є рівнозначними складниками успішного іміджевого проекту. The article defines the peculiarities ...
907448
  Школьна Є. Особистість видатного київського зодчого XVIII ст. Івана Григоровича-Барського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 265-268. – ISBN 978-966-95419-8-7
907449
   Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні / Н.В. Литвиненко, В.М. Гладка, Т.Й. Пурденко, Г.Я. Силенко, В.А. Пінчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 41-45. – ISSN 1681-2751
907450
  Ситковська М.І. Особистість викладача як основа оптимізації навчального процесу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 39-40
907451
  Дитюк С. Особистість викладача як фактор оптимізації навчально-виховного процесу у ВНЗ / С. Дитюк, О. Тесаловська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
907452
  Татар В. Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
907453
  Татар Валентина Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
907454
  Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І. Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 55-59
907455
  Верещак Є.П. Особистість вченого очима колег та учнів (про професора Гільбуха Юрія Зіновійовича) / Є.П. Верещак, Л.М. Манилова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.66-70
907456
  Губанова О. Особистість гвалтівника: щодо статті злочинця // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
907457
  Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника: дорога до Я-морального : навч. посібник [з морал. виховання дітей дошк. віку] / Любов Лохвицька ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Навчальний посібник з морального виховання дітей дошкільного віку. – Бібліогр.: с. 397-406 та в кінці ст. – ISBN 978-966-634-939-5
907458
  Шаповал Ю.Г. Особистість журналіста : Текст лекції / Шаповал Ю.Г.; Мін-во освіти та науки України. Міжнародний економічно-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2008. – 36с.
907459
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.173-185
907460
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібл.: 10 назв
907461
  Йолон П. Особистість змінює епоху // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 26-38. – ISSN 0235-7941


  Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та наукової творчості укр.філософа Мирослава Поповича.
907462
  Марченко О.В. Особистість і колектив в освітньому просторі кінця XIX - I половини XX століття: філософсько-освітній аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 57-63
907463
   Особистість і народ, погляд історичної психології : Матеріали Всеукр. наук. конф. 25-27 травня 1994 р. – Київ, 1994. – 163с.
907464
  Ломачинська І.М. Особистість і натовп: харизматична природа релігійного лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам харизматичного лідерства. Автором розглядаються основні ознаки харизматичного панування та способи його досягнення. Аналізуються основні якості, якими наділені харизматичні лідери, їх взаємодія з учнями та послідовниками. ...
907465
  Абросимова С.В. Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 5-25. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується оцінка, що її надав академік Д.І. Яворницький (1855-1940) власним здібностям, душевному стану, творчим можливостям і своїй діяльності в різних напрямках (наука, література, викладання, популяризація знань, музейна справа тощо). Результати ...
907466
  Воропаєва Т. Особистість і творчість Миколи Гоголя: психологічний вимір // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 168-175. – ISBN 978-966-02-5639-2
907467
  Якобчук С. Особистість і творчість Т.Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф.П. Матушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 12-18. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті проаналізовано комплекс публікацій Ф.П. Матушевського, присвячених постаті і творчості Т.Г. Шевченка.
907468
  Ванденко О. Особистість Кароліни Шлегель-Шеллінг в інтерпретації Фолькера Еберсбаха // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 60-65
907469
  Задорожна-Княгницька Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917-1935-х рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 83-91. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано погляди освітніх і суспільних діячів 1917-1935 рр. щодо особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу. Окреслено професійні та особистісні якості директорів, описано знання та вміння якими вони повинні володіти. Розкрито ...
907470
  Артеменко М.Г. Особистість керівника і мотиви управлінської діяльності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 139-147
907471
  Кумеда Т.А. Особистість композитора в українській музичній культурі 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Тетяна Андріївна Кумеда; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
907472
  Моклиця М. Особистість Л. Боровиковського в аспекті концепту "геній" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 3-13


  Геній - концепт, показовий для доби романтизму. Творчість Л. Боровиковського розглядається як така, що не відповідає концепту "геній"
907473
  Станіцина Г.О. Особистість Л.М. Славіна за матеріалами наукового архіву ІА НАН України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 0235-3490
907474
  Леко Б. Особистість медіатора: проблема професійної придатності (у контексті необхідності ухвалення Закону України "Про медіацію") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему впровадження в Україні медіації. Охарактеризовано медіацію як процес посередництва при врегулюванні суперечок. Проаналізовано проекти законів України про медіацію. Розглянуто специфічні уміння і навички медіатора. Исследуются ...
907475
  Кумеда Т.А. Особистість Мирослава Скорика в історії української музичної культури XX століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 200-205


  Мирослав Михайлович Скорик (1938) - композитор і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 рр., художній керівник Київської опери ...
907476
   Особистість молодих людей з інвалідністю у контексті Я-концепції / І.В. Дроздова, В.В. Храмцова, Ю.О. Гончар, І.А. Колганов // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 21-28. – ISSN 2224-0454
907477
  Аношкіна Г. Особистість на тлі епохи. Відомі і невідомі сторінки життєпису Миколи Вороного
907478
  Бургаз Ю.В. Особистість П.Г. Заічнєвського як радикала революціонера // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
907479
  Титаренко Т. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 3-10. – ISSN 2411-1449
907480
  Розумець Д. Особистість Порфирія (Успенського) та його студії з історії Афона: історіографічний аспект // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 75-81
907481
  Карлаш Р. Особистість професійного злочинця та методика її ідентифікації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 140-143
907482
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
907483
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08, 081 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Київ, 2018. – 256 арк. – Додатки: арк. 247-256. – Бібліогр.: арк. 214-247
907484
  Дем"яненко Н.М. Особистість С. Гогоцького (1813-1889) в контексті розвитку вищої освіти України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 23-33. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано науково-викладацьку, управлінську й освітньо-благодійницьку діяльність С. Гогоцького, визначено його роль у становленні кафедри педагогіки в Університеті св. Володимира. Розкрито науково-педагогічну концепцію вченого, актуалізовано ...
907485
  Кацалап О.В. Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920 - 1930 рр. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 96-108. – ISSN 2226-2180
907486
  Барановська Л.В. Особистість сучасного вітчизняного студента у вимірі загальноєвропейських цінностей // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.15-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
907487
  Левицька О. Особистість та епоха: проблема героя у чужому часі" (за романом Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 202-208.
907488
  Черкасов О. Особистість та її емоційно-вольова сфера в умовах сучасного розвитку суспільства / О. Черкасов, Р. Глаголь // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.96-112. – ISBN 966-7653-05-3
907489
  Віштаченко В.А. Особистість та творча діяльність О. Грена як джерело натхнення художників Кам"янечинни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
907490
  Герасімова Т.В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 84-86. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У цьому році виповнюється 80 років з дня народження українського журналіста, письменника, кінодраматурга Миколи Архиповича Шудрі. Документи, що відображають його творчу, публіцистичну діяльність та життєвий шлях, зберігаються в Інституті рукопису НБУВ ...
907491
  Сидоренко С.В. Особистість у вимірах філософії глобалістики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 194-202. – ISSN 2072-1692
907492
  Аляєв Г.Є. Особистість у відносинах "я-ти" і "я-ми". С.Франк і філософія діалогу // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.3-19. – ISSN 2075-1443
907493
  Нарядко Г.Я. Особистість у дискурсі соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 22-25. – ISSN 2077-1800
907494
  Нарядько Г.Я. Особистість у дискусії соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – C. 16-20. – ISSN 2077-1800


  Ч. 2: від Нового часу до кінця XX ст.
907495
  Векуа О.В. Особистість у контексті мислячої історії (за творчістю М. Стельмаха) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 10-15


  У статті йдеться про особистісні концепти творчості М. Стельмаха – прозаїка, фольклориста. В статье речь идет о личностных концептах творчества М. Стельмаха – прозаика, фольклориста. This article represents the analysis of personal conceits in ...
907496
  Морозов А.Ю. Особистість у контексті міфопоезісу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-22
907497
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 162 - 183
907498
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
907499
   Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посібник / [Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В.] ; Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 335-337 та в кінці розд. – ISBN 978-617-534-387-6
907500
  Савченко Л.Г. Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю.Ф. Прадіда) / Л.Г. Савченко, Г.Ю. Богданович
907501
  Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посібник / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 254, [2] с. – Додатки: с. 219-244. – Бібліогр.: с. 250-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-044-8
907502
  Воронова М.Ю. Особистість у публіцистичному портреті: пізнання й вираження в слові // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 106-109


  Статтю присвячено дослідженню особистості в тексті публіцистичного портрета, шляхів її пізнання й втілення в слові. Проаналізовано найбільш яскраві зразки жанру зі спадщини видатних портретистів із метою виявлення корінного призначення жанру, ...
907503
   Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; за ред.: С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. – Київ ; Суми : Видавництво СумДТУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-201-8
Кн. 1 : / [Балл Г.О., Блинова О.Є., Вертель А.В. та ін.]. – 2015. – 429, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 426-427. - Текст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці розд.
907504
  Андрієнко О.В. Особистість у світоглядній системі координат демократичного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.3-7. – ISSN 1728-3671
907505
  Шумарова Н. Особистість у системі культурно-мовних параметрів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 7-12


  Йдеться про мовну особистість як активного діяча в комунікаційному просторі, типи мовної особистості та їх роль у мовно-культурному житті соціуму. In the article it is a question about linguistic personality as an active figure in communicative space, ...
907506
  Яценко В.В. Особистість у сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 70-71
907507
  Задорожна Л. Особистість у Т. Шевченка й у Г. Туманяна: концепт свободи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію свободи особистості у творах Т. Шевченка й Г. Туманяна. The article views the concept of the person"s liberty in the works by T. Shevchenko and H. Tumanian.
907508
  Задорожна Л.М. Особистість у Тараса Шевченка в аспекті естетики Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 75-84
907509
  Немченко І. Особистість у творчості М.Хвильового (спроба філософського осмислення) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 248-252. – ISBN 966-8110-14-5
907510
  Сащук Г. Особистість у телевізійному просторі країни // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 141-150. – ISBN 978-966-349-110-3
907511
  Спірідонова А.В. Особистість учителя в творчій спадщині Бориса Грінченка // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 124-130. – ISSN 2312-0657
907512
  Ягупов В.В. Особистість учня як предмет дослідження дидактики: історико-теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено історики-теоретичний аналіз одного з основних предметів дослідження дидактики - учня як об"єкта навчання, визначено психологічно-педагогічні умови його перетворення в суб"єкт військово-навчального процесу.
907513
  Труш Т.В. Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про проблему становлення особистості в Західному та Східному християнстві. The article is devoted about the problem standing the person in the West and the East christianity.
907514
  Подшивалкіна В. Особистість чи індивідуальність: хто потрібен сучасному суспільству // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 112-115. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується теза про громадське суспільство як суспільство індивідуальностей. Показано, що механізмом становлення індивідуальності є процес екстеріоризації внутрішнього потенціалу людини, або її впливу на суспільство. Пропонуються критерії ...
907515
  Галян О. Особистість школяра у вимірах суб"єктності (до 100-річчя Київського педагогічного з"їзду) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 84-94. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
907516
  Землянська О.В. Особистість як об"єкт судово-психологічної експертизи : монографія / О.В. Землянська: МВС України, Національний ун-т внутрішніх справ. – Харків : Націон. ун-ту внутрішн. справ, 2004. – 367 с. – ISBN 966-610-131-9
907517
  Фурман А.В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А.В. Фурман, В.О. Сабадуха, М.П. Давидів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 71-74. – ISSN 1810-2131
907518
  Усанов І.В. Особистість як продукт виробництва постсучасної освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 164-172. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
907519
  Павловський А.С. Особистість як соціокультурний феномен // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  В статті досліджується зміст базового для сучасного гуманітарного дискурсу поняття "особистість". Зокрема, використовуючи принцип єдності логічного та історичного автор доводить, що особистість - це феномен, який виник на певному історичному етапі ...
907520
   Особистість як суб"єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / [Блинова О.Є. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ ; Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-238-7
Кн. 2. – 2017. – 539, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 534. – Бібліогр. в кінці ст.
907521
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
907522
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 197-208. – Бібліогр.: арк. 51-70, 102-111, 142-153, 182-190
907523
  Вегера С.А. Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 8-24. – Бібліогр.: Бібілогр: 57 назв. – ISSN 1993-6788
907524
  Ляшенко І.В. Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні ідеї праці В.Дільтея "Життя Шляєрмахера", визначається вплив особистості, світогляду та філософської концепції Ф.Шляєрмахера на формування філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея. В статье проводится анализ основных ...
907525
  Степанков В.С. Особистість, учений, менеджер / В.С. Степанков, О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 9-27. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка, ректора Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
907526
  Безкоровайна О.В. Особистість: аспекти наукового осмислення // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 77-87
907527
   Особистість: Василь Гроссман // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 5-6
907528
  Бех І. Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 4-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються наукові позиції, на яких грунтуються педагогіка підтримувального та педагогіка керованого виховання і розвитку підростаючої особистості.
907529
  Завгородня О.В. Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 39-53. – ISSN 2226-4078
907530
  Мусатов С.О. Особистість: комунікативно-психологічна концепція : методол. проблеми персонології / С.О. Мусатов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Борислав ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2015. – 170, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 878-617-7263-11-0
907531
  Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 11-17
907532
  Голіна В.В. Особистісь неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54
907533
  Злобіна О.Г. Особистіть як суб"єкт соціальних змін / О.Г.Злобіна.; НАН України; Ін-т соціології. – Київ, 2004. – 400c. – Бібліогр.: 46 назв. – ISBN 966-02-3175-X
907534
  Злобіна Олена Геннадіївна Особистіть як суб"єкт соціальних змін : Автореф. дис. ... доктора соціолог. наук: 22.00.03 / Злобіна О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-т соціології. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
907535
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 158с. – (Романи й повісті : 1972 ; Вип 8)
907536
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1973. – 204с.
907537
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1991. – 236с.
907538
  Ємельянов О.С. Особисто причетний... : Ринок україни: історія та проблеми формування в публікаціях, наукових та службових доповідях автора / О.С. Ємельянов. – Київ, 2002. – 624с. – ISBN 966-7645-03-7
907539
  Кононенко П.П. Особисто причетний: до 70-річчя до дня народження Олеся Гончара / П.П. Кононенко. – К., 1988. – 48с.
907540
  Шведенко А. Особистості вступу Швеції до Європейського Союзу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 428-431. – ISBN 978-966-493-651-1
907541
  Савицька О. Особистості й долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 6-7


  У літературно-меморіальному музеї Міхаїла Булгакова відбулася наукова конференція "Остання адреса".
907542
  Аземша І.Б. Особистості формування інституту юридичної відповідальності в романо-германській правовій системі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 41-44
907543
  Семенченко М. Особлива історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 9


  Професор Станіслав Кульчицький, постійний автор "Дня", передав на потреби військових 10 тисяч доларів - премію, одержану 2011 року у Вашингтоні за свою працю про Голодомор. "Дню" він довірив важливу місію.
907544
   Особлива колекція для особливих подій від LUSU! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 86-87 : фото
907545
  Авраменко В.В. Особлива позиція французької республіки щодо розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.200-203. – Бібліогр. в кінці ст.
907546
  Макаренко П.О. Особлива роль субпідрядників в геопросторовій структурі автомобілебудування та взаємовідносини автомобілебудівних ТНК // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 135-141. – Бібліогр.: 11 назв
907547
  Вознюк О.В. Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 28-37. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Велике значення мають загальноісторичні дослідження М.Грушевського, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, М. Костомарова, В. Антоновича та ін.
907548
  Карасьов Л.О. Особливасті картографування сіток селенодезичних опорних точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 24)
907549
  Булчу Берта Особливе доручення. / Булчу Берта. – Київ : Дніпро, 1989. – 294 с.
907550
  Колеснікова Е. Особливе місце О.Г. Флоровського в російській павославно-богословській традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
907551
  Заморський Є.Ю. Особливе партнерство НАТО з Україною: витоки та поглиблення відносин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 134-138. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
907552
  Ігнатьєв П.М. Особливе партнерство Пакистану і Саудівської Аравії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 462-473
907553
   Особливе право на віки. – К., 1985. – 414с.
907554
  Жулинский М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477
907555
  Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 6


  Про В.Ю. Мельниченка — українського історика, публіциста, Генерального директора Національного культурного центру України в Москві. Автора 30 книг з історичної і політичної проблематики та кількох сотень публіцистичних статей. "Автор поставив завдання ...
907556
  Желтухін Є. Особливий антикорупційний, або про ризики монополізації правосуддя в одних руках // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 36-37
907557
  Швець Р.Д. Особливий випадок вираження присудка в сучасній українській літературній мові. / Р.Д. Швець. – Одеса, 1961. – 32с.
907558
  Трипачук В.М. Особливий дзвінок / В.М. Трипачук. – Львів, 1980. – 103с.
907559
  Іванущенко Геннадій Особливий комендант ( До 120-річчя з дня народження Михайла Ковенка) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 149-158. – ISSN 0042-9422
907560
  Хижняк П.К. Особливий комуністичний / П.К. Хижняк. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1974. – 261с.
907561
  Будько Євген Особливий партнер Ізраїль // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 111 : фото
907562
  Кожевников В.М. Особливий підрозділ : Повісті / В.М. Кожевников. – Київ : Дніпро, 1974. – 319с.
907563
  Цимбалістий Т. Особливий порядок внесення змін до конституції України як елемент механізму її правової охорони // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-84.
907564
  Сарана С.В. Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 164-169. – ISSN 2306-9082
907565
  Хаустов В.К. Особливий характер правовідносин у сфері інтелектуальної власності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-42. – ISSN 1811-3141
907566
  Скороход А.В. Особливий характер теорії ймовірностей в математичних науках // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 2-4. – ISSN 1029-4171
907567
  Школа Л. Особливий, справжній, найкращий // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 червня (№ 25). – С. 8


  75-річчя з дня народження українського кіноактора та сценариста Івана Миколайчука.
907568
  Леонтьєва В. Особливисті обліку ремонтних витрат в освітніх закладах недержавної форми власності // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-25 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
907569
  Шевченко Людмила Юхимівна Особливисті структури та функцій клітинних мембран при панкреатиті та дії фітопрепарату "Поліфітол - 1" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Шевченко Людмила Юхимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 149л. – Бібліогр.: 129 - 149
907570
  Беда К.В. Особливисті функціонування та властивості соціально-економічної системи держави в умовах трансформації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 80-81. – Бібліогр.: 8 назв
907571
  Задоя К.П. Особливі (спеціальні) форми вчинення злочину за кримінальним правом України: постановка проблеми // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 149-159
907572
  Феделеш Е. Особливі види мита: засоби захисту торгівлі чи інструменти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 430-431
907573
  Бойчук М.Г. Особливі види правочинів в акціонерних товариствах України: законодавство, ризики та правозастосування // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-68. – ISSN 2227-7056


  Стаття присвячена регулюванню українським правом вчинення акціонерними товариствами значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визначається місце регулювання відповідних відносин у правовій системі України та його особливості. Також ...
907574
  Кульчицький В.І. Особливі випадки словоскладання та їх номінативні властивості (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 354-360
907575
  Лукашенко Н.Г. Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 245-248. – Біблогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
907576
  Миронова Г. Особливі правові режими щодо згоди пацієнта на медичне втручання: міжнародні стандарти та українське законодавство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 27-34
907577
  Дячук С.І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 99-110. – ISSN 2222-5374
907578
  Намєстнік С.Г. Особливі режими в послідовному RLC-контурі з реверсивним комутатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Намєстнік Сергій Георгійович ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
907579
  Бойко В.В. Особливі режими компенсаційних випрямлячів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Бойко В. В.; НАН України Ін-т електродинаміки. – К., 1997. – 17л.
907580
  Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234, [4] л. – Додатки: 4 л. – Бібліогр.: л. 209-234
907581
  Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв


  . -
907582
  Галущенко Г.В. Особливі умови встановлення і застосування іноземного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 8 (154). – С. 134-142. – ISSN 2312-1831
907583
  Семенов А.А. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 83-88 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
907584
  Окрушко С.Є. Особливі формування ценозів бур"янів в посівах основних польових культур зони Полісся України в залежності від способу основного оборобітку грунту : Автореф... канд .с. г.наук: 06.01.01 / Окрушко С. Є.; УААН, Ін-т цукр. бур. – К., 1993. – 21л.
907585
  Щербина О.Ю. Особливість аргументативної функції мовчання в юридичній аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 162-164
907586
  Дзюбенко М.І. Особливість вертикальної структури відгуку полярних сяйв на сейсмічну активність / М.І. Дзюбенко, О.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Аналіз рядів регулярних спостережень полярних сяйв у районі бухти Тіксі (Якутія) у 1957-1974 роках показав: під час близьких землетрусів (87 подій, магнітуда М<5, епіцентральна відстань <500 км) середня яскравість сяйв, нижні границі яких локалізуються ...
907587
  Мельник І.С. Особливість виконання рішень судів, виконання яких гарантовано державою або єїї обов"язком, шляхом реструктуризації фактичної заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-71
907588
  Штирліна А.А. Особливість ефективності надання державних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-59. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми ефективності надання державних послуг громадянам. Аналізується системи процедури надання послуг та розкривається проблема відсутності чіткого законодавчого врегулювання критеріїв ефективного надання державних послуг. ...
907589
  Діденко С.В. Особливість і психологічна реабілітація хворих із набутими вадами серця / С.В. Діденко, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-128. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
907590
  Мосаєв Ю.В. Особливість морально­етичних та філософських поглядів Тимура Тамерлана // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 34-36. – ISSN 2077-1800
907591
  Погребняк І. Особливість національної підготовки юристів - невідповідність попиту і пропозиції // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Практична точка зору на теорію".
907592
  Каплун Н. Особливість побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с. Можняківка Новопсковського району Луганської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 44-54. – ISSN 0130-6936
907593
  Соколова А.К. Особливість прав на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 125-132. – ISSN 0201-7245
907594
  Клічук Аліна Особливість співвідношення знання та віри у контексті їхнього впливу на розвиток сучасного суспільства / Клічук Аліна, Клічук Олег // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується одна із актуальних у філософській думці проблема дотичності віри та знання. Важливим аспектом у цій статті є спроба авторів розкрити моральнісний вимір впливу двох потужних полюсів природи людини - почуттів та інтелекту - на ...
907595
  Вітренко А. Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості сучасної реклами як інформаційного продукту та її значення в умовах ринкової економічної системи. В статье рассматриваются особенности современной рекламы и её значения в условия рыночной экономической системы. The ...
907596
  Подцерковний О.П. Особливість та деякі проблеми відшкодування шкоди у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-66.
907597
  Афонін А.О. Особливлсті інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань / А.О. Афонін, О.В. Лялецький // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті аналізуються сучасні парадигми та стилі інтелектуальної обробки інформації в системах автоматизації міркувань.
907598
  Ращенко А.С. Особливлсті модифікації екзистенційної концепції героя і світу в художніх світоглядах Ю. Косача та І. Костецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 457-462


  Досліджено особливості впливу філософії екзистенціалізму на художні концепції світу і людини Ю. Косача та І. Костецького. Визначаються оригінальні риси мистецьких платформ письменників у компаративному аспекті
907599
  Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики - кокаїн // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр.: 5 назв
907600
  Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики: героїн // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – Бібліогр.: 7 назв
907601
  Пономаренко Є.В. Особливо тяжкі наслідки згвалтування // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 248-252. – ISBN 966-660-151-6
907602
  Малій А.С. Особливосі абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера


  У статті досліджено особливості раннього періоду творчості видатного сучасного англійського драматурга Гарольда Пінтера. Розглянуто подібність та відмінність п"єс Пінтера творів континентальних драматургів-представників театру абсурду. Проаналізовано ...
907603
  Яремко В. Особливосі виконання комерційних контрактів в умовах воєного стану / В. Яремко, А. Данилейко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 28-29
907604
  Дудченко Є. Особливосіі та можливі кінцеві форми політичної трансформації в Україні: інституційний вимір // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 381-382
907605
   Особливості адаптації зернобобових культур до забруднення грунту важкими металами / С.Г. Корсун, А.В. Голодна, Д.С. Шляхтуров, І.І. Клименко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 69-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
907606
   Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності : монографія / В.П. Ляшенко, Г.С. Петров, І.М. Кофан, В.В. Мізін ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 189–209. – ISBN 978-966-981-020-5
907607
  Стрільчук Л.М. Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 71-72. – ISSN 2224-1485
907608
  Андрущак О.Л. Особливості адміністративних правовідносин на ринку акцій України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 8-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
907609
  Кушнір М.В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 138-143. – ISSN 2072-8670
907610
  Тринчук О.Б. Особливості аксіологічної сфери майбутніх економістів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 250-257. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
907611
  Шталь Т.В. Особливості аналізу макросередовища підприємства на зовнішніх ринках / Т.В. Шталь, Л.М. Бондаренко, О.Е. Ярковий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 103-108. – ISSN 2222-4459
907612
  Печера Л.Ю. Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури / Л.Ю. Печера, М.О. Гук, А.О. Мумлєв // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 18-23. – ISSN 1810-3154
907613
  Балозян Д.Р. Особливості антиінфляційної політики в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 110-111. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907614
  Кравчинський Р.Л. Особливості антропогенного впливу на поверхневі води басейну р. Інгулець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 207-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
907615
  Хлюпін О.А. Особливості архітектурно-планувальної організації Центрального офісу територіального органу поліції / О.А. Хлюпін, В.С. Дугіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 283-288 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
907616
  Гречко М.С. Особливості архітектурно-плануваоьної організації центрів дозвілля / М.С. Гречко, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 273-278 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
907617
  Гончарик Р.П. Особливості архітектурно-просторових змін Івано-Франківська в радянський період // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 249-264 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
907618
  Куриленко Є.О. Особливості архітектурно-художнього вирішення інтер"єру виставкових комплексів / Є.О. Куриленко, В.Г. Топорков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
907619
  Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7-13. – ISSN 2410-0919


  " В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних ...
907620
  Маслова Н.О. Особливості банківського брендінгу / Н.О. Маслова, А.І. Зінченко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 37-42. – ISSN 2415-3583
907621
  Карунна І.С. Особливості бюджетного планування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 58-59
907622
  Лобач С.О. Особливості бюджетного планування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 64-65
907623
  Голубчук Т.О. Особливості бюджетного процесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 56-57
907624
  Галич Є.А. Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів у Північно-Тихоокеанському регіоні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 144-150. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті особливості статистичної структури полів приземного атмосферного тиску в північній частині Тихого океану за період 1957-2014 рр. Досліджено сезонну динаміку центрів дії атмосфери: алеутського мінімуму та гонолульського максимуму. Визначені ...
907625
  Сабліна С.В. Особливості вживання й правопису відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка / С.В. Сабліна, Л.М. Стовбур // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 168-174. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
907626
  Сога Л. Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 109-118. – ISSN 2309-1797
907627
  Ільницький В. Особливості взаємовідносин між командним складом відділів УПА та керівниками структурних підрозділів ОУН у Карпатському краї (1944–1947 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 9-15. – ISSN 2312-1165
907628
  Кутрик Н.В. Особливості взаємодії архітектури та ландшафту в однородинній забудові на прикладі м. Івано-Франківська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 337-352 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
907629
  Гирик М.А. Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні уасті громадськості в державному управлінні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 34-36. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
907630
  Геєць В.М. Особливості взаємозв"язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України : Частина І. Від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 0131-775Х
907631
  Сміт М. Особливості вивчення літератури в США / М. Сміт, О. Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (442), червень. – С. 8-10
907632
  Заклінська Ю. Особливості видавничої діяльності наукових бібліотек України // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 156-157
907633
  Чупрун В.Т. Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев, О.П. Нефедов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 58-66. – ISSN 2078-7480


  "Розглядаються проблемні питання організації та ведення пошуку естафетним способом. Наводяться методи визначення можливостей особового складу для виконання пошукових завдань, формулюються питання стосовно визначення їх порогових значень. Пропонується ...
907634
  Давидюк Г.В. Особливості визначення придатності грунту для вирощування сільськогосподарських культур / Г.В. Давидюк, Р.Є. Грищенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
907635
  Анненко О.С. Особливості визначення процесуального становища слідчого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-419-300-6
907636
   Особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії у флюориті і гірських породах / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, Д.К. Возняк, К.В. Вовк, В.М. Бельський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 118-122. – ISSN 0041-6045
907637
  Кривуша С.Г. Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 127-132. – ISSN 2222-4459
907638
  Харченко А.В. Особливості викладання математики й інформатики студентам-іноземцям на початковому етапі навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 254-257. – ISSN 2078-4643
907639
  Савка І.Г. Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей / І.Г. Савка, С.Д. Савка, Н.В. Гринько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 243-245. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені особливості викладання медицини іноземним студентам медичного факультету з урахуванням їх психологічних особливостей та соціальних відмінностей."
907640
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
907641
   Особливості викладання хімічних дисциплін іноземним студентам в медичному вищому навчальному закладі / К.В. Шевцова, Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, Г.П. Черненко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 258-263. – ISSN 2078-4643
907642
  Нікітюк О. Особливості виконання кантатно-ораторіальних творів сучасних українських композиторів (на прикладі фольклорної сценічної ораторії "Барбівська коляда" Ганни Гаврилець // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 255-264. – ISSN 2310-0583
907643
  Грибович Є.С. Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 142-153 : табл. – Бібліогр.: с. 153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
907644
  Рудич О.О. Особливості використання англомовної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів / О.О. Рудич, Ю.С. Стиркіна // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 49-51. – ISSN 2221-6316
907645
  Іващенко М.В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти / М.В. Іващенко, Т.Б. Бикова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 221-226. – ISSN 2413-1571
907646
  Хребет В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін природничого циклу / В. Хребет, І. Каряка // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 287-290


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
907647
  Церковний Є.С. Особливості використання методу ковзної середньої та індикатору RSI для автоматизованої торгової системи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 275-277. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907648
  Бойко В.М. Особливості використання фразеологізмів у творах Григора Тютюнника / В.М. Бойко, Д.Б. Давиденко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 42-45
907649
  Пасєка Н. Особливості використання штучно створеного сленгу в антиутопіях XX століття // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 2410-2202
907650
  Тарнавська А.І. Особливості використання штучного освітлення глядацьких залів / А.І. Тарнавська, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 415-420 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
907651
  Кремень В.М. особливості вимірювання системного ризику фінансового сектору України / В.М. Кремень, ковтун, Д.О. Оголь // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/1. – С. 25-28. – ISSN 2409-1944
907652
  Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 51-56. – ISSN 2308-0361
907653
  Коробко В.І. Особливості виробництва телевізійних документальних фільмів про природу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
907654
  Слюсар І.Т. Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства / І.Т. Слюсар, О.М. Гера, В.О. Сербенюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
907655
  Кисіль Н.Р. Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 22-26. – ISSN 2411-1317
907656
  Мірошниченко М.М. Особливості відбору проб грунту за локального внесення мінеральних добрив / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
907657
  Ткачук П. Особливості відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 234-236
907658
  Колісніченко К.С. Особливості відновлення міжнародного правопорядку після завершення Першої світової війни // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 117-122. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
907659
  Добіжа В.В. Особливості відносин ДПУ УСРР із православною церквою на Поділлі / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 131-144. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
907660
  Чернуцька А.В. Особливості відображення постатей священнослужителів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
907661
  Зінов"єва І.А. Особливості відповідальності виконавця при вчиненні злочинів з двома формами вини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 178-191. – ISSN 2224-9281
907662
  Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 24-36. – ISSN 2308-0361
907663
  Сергєєва Л.Н. Особливості внутрішніх ризиків ВНЗ із точки зору управління / Л.Н. Сергєєва, А.А. Єлесіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-147. – (Економічні науки ; № 3 (15))
907664
  Конограй В.В. Особливості впровадження Болонських принципів у вищу освіту Латвії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
907665
  Клименко Д.Л. Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Щвеції) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 136-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
907666
  Гаськевич В.Г. Особливості генези та географії грунтів Надсянської рівнини / В.Г. Гаськевич, А.З. Луцишин, Н.М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 99-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907667
   Особливості генерації коливань напруги структурою "Кремній з діелектричною ізоляцією" / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Від"ємну диференціальну провідність пов"язують з нестійкістю однорідного стаціонарного стану відносно просторових флуктуацій електричного поля і концентрації носїів, що призводить до просторово неоднорідних розподілів густини струму або поля. Коливання ...
907668
  Дудник І.М. Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 75-79. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
907669
  Романчук М.Є. Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м.Рені- м.Вилкове / М.Є. Романчук, О.С. Лященко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 95-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
907670
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу на Шестовицькому археологічному комплексі X-XI ст. / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 55-60. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових ґрунтів, походження та тенденцій їх розвитку в межах археологічного комплексу. Висвітлено особливості формування ґрунтових профілів на археологічному об"єкті з метою виявлення ...
907671
  Русаліна Л.В. Особливості господарсько-правової відповідальності промислово-фінансових груп // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 90-94. – ISSN 2413-6433
907672
  Кухарук К.С. Особливості грунтозахисного картографування Молдови із застосуванням комп"ютерних технологій / К.С. Кухарук, Ю.Х. Корман // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 42-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
907673
  Войцеховська І.М. Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 125-131. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
907674
  Зигрій О. Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні / О. Зигрій, В. Малиновський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 130-134. – ISSN 2524-0129
907675
  Михайлюк Ю.М. Особливості державотворчих процесів на Середній Наддніпрянщині в період діяльності черкаського і канівського старости Остафія Дашкевича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки")


  Історики-дослідники козацтва: М. Грушевський, В. Антонович, М. Максимович, М. Костомаров, М. Довнар-Запольський та ін.
907676
   Особливості дешифрування рослинних угрупувань національного природного парку "Слобожанський" із застосуванням супутникових даних / О.С. Третьяков, О.В. Бодня, М.О. Балинська, А.П. Біатов, О.О. Волковая // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
907677
  Решетченко С. Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області / С. Решетченко, М. Христосов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 61-66 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
907678
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
907679
  Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
907680
  Пінчук С. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства / С. Пінчук, М. Мицяк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 312-320. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
907681
  Чередник Л. Особливості діловодства XVIII-XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 38-42. – ISSN 2076-9326
907682
  Борис І.І. Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 57-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
907683
  Смілий П.М. Особливості довкілля монастирів Волинської області / П.М. Смілий, І.І. Залеський, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
907684
  Войціховський А.В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 56-63. – ISSN 1999-5717
907685
  Мельник М.Б. Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 251-272
907686
  Ткаченко А. Особливості договору консигнації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 22
907687
  Березовська О.В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 417-424. – ISSN 2222-4203
907688
  Осаул А.О. Особливості досвіду управління розвитком сільського туризму в країнах ЄС / А.О. Осаул, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 103-111. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
907689
  Кунанець Н.Е. Особливості дослідження бібліотек в контексті соціальних комунікацій / Н.Е. Кунанець, С.А. Лупенко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 121-124. – ISBN 978-966-479-052-6
907690
  Голуб О.Г. Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів / О.Г. Голуб, О.Ю. Приходченко, Р.Б. Дворецький // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
907691
  Іванчук М. Особливості доуніверситетської підготовки іноземних громадян із математики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 114-116


  У роботі відображено результати моніторингу навчальних досягнень із математики слухачів підготовчого відділення, описано переваги навчання англійською мовою на підготовчому відділенні. Наведено приклади відмінностей при написанні математичних символів ...
907692
  Шевченко Я.М. Особливості економічної оцінки земель України // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 81-85
907693
   Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 178-182. – ISSN 2224-0713
907694
  Жданюк Л.О. Особливості емоційного ставлення до навчання у студентів з різними типами емоційних профілів, рівнями навчальної мотивації та гендерними ознаками // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
907695
  Горбань Т. Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 100-106
907696
  Вандишев В.М. Особливості європейської духовності і науки доби Реформації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 63-72
907697
  Тимечко І.Р. Особливості життєдіяльності територіальних громад у транскордонному просторі Україна-ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 164-170. – ISSN 2222-0712
907698
  Бончаковський А.М. Особливості жіночої злочинності в Україні // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 41-43. – ISBN 978-966-419-280-1
907699
  Присяжнюк М.М. Особливості забезпечення кібербезпеки / М.М. Присяжнюк, Є.І. Цифра // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 2. – С. 61-68. – ISSN 1560-9189
907700
  Білявська А.Ю. Особливості загальноекономічних передумов сучасних внутрішніх державних запозичень // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 178-184. – ISSN 2313-8246
907701
  Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 128-145. – ISSN 1605-7988
907702
  Міщук В.В. Особливості засвоєння "Загальної хірургії" шляхом використання різних баз і методів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 221-225. – ISSN 2077-4214


  В зв’язку з реформуванням вищої медичної освіти та побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 років, одними з основних і першочергових завдань є зменшення летальності від гострої хірургічної патології, політравм, онкологічних ...
907703
  Федорішин І.Є. Особливості застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги в макроекономіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-274. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907704
  Шульгін С.О. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до військовослужбовців // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 466-469. – ISBN 978-966-600-475-1
907705
  Ахвердова М. Особливості застосування запозичених нотацій а загальних визначників основних характеристик в УДК / М. Ахвердова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 34-35. – ISSN 2076-9326
907706
  Козубенко К.В. Особливості застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 123-129. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
907707
  Кравченко О.І. Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 202-209. – ISSN 2524-0056
907708
  Блажівська Н.Є. Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 267-271. – ISSN 2219-5521
907709
  Трепачко Д.Ю. Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях новинних повідомлень ЗМІ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 87-91. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
907710
  Бешок Т.В. Особливості застосування медіаосвітніх технологій у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – C. 152-157. – ISSN 2078-4643


  "Обгрунтовано шляхи підвищення рівня медіаграмотності майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності у процесі їх професійної підготовки, застосовуючи навчально-пізнавальні періодичні джерела, програми радіо, кіно, телебачення, сайти ...
907711
  Кононов О.А. Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення / О.А. Кононов, В.Б. Єрко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 55-59
907712
  Бездухов О.А. Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 22-28. – ISSN 0868-6939


  В рамках концепції здійснення регіонального еколого-геоморфологічного аналізу розглянуто особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території в межах адміністративно-територіальних систем. The concept of ...
907713
  Приходько В.Ю. Особливості застосування методу зважених балів для районування території за використанням земель для видалення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 71-76. – ISSN 0868-6939


  Для вивчення та оцінки ситуації із захоронення твердих побутових відходів у спеціально відведених місцях розроблений набір показників, що базується на кількісних характеристиках. Показані особливості застосування методу зважених балів при районуванні ...
907714
  Гончар Р.О. Особливості застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 43-52. – ISSN 2078-7480
907715
  Хавронюк О.О. Особливості захисту прав на бази даних шляхом визнання правочину недійсним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
907716
  Бурдін М.Ю. Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449-1783 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 26-34. – ISSN 1999-5717
907717
  Кіхтяк О.П. Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії / О.П. Кіхтяк, О.З. Ліщук, Х.А. Москва // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 3. – C. 26-29. – ISSN 1029-4244
907718
  Ілащук Т.О. Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах / Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк, Т.О. Безрук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 58-61. – ISSN 2226-1230
907719
  Панчук О.Ю. Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання / О.Ю. Панчук, І.В. Сергета // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 332-337. – ISSN 2077-4214


  "Дослідження проводились серед студентів 2 курсу стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, які були розподілені на наступні групи порівняння: група контролю (ГК: 30 дівчат і 30 юнаків) та група ...
907720
  Кузьменко О.С. Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження stem-освіти (інтегрований підхід) / О.С. Кузьменко, Н.О. Гончарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 151-158. – ISBN 978-966-544-404-5
907721
  Марушкевич А.А. Особливості змісту діяльності й функцій викладача вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 337-344. – ISBN 978-966-439-865-4
907722
  Кашканова Н.Г. Особливості змісту договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 166-172. – ISSN 2219-5521
907723
  Смірнов Ю.Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 44-49


  Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх практичного використання. Рассматриваются основные особенности содержания и назначения речных ...
907724
  Корж О.С. Особливості зовнішньої торгівлі країн з відкритою економікою в умовах світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 72-74. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
907725
  Філоненко Ю.М. Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 77-85. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано причини та особливості виникнення акумулятивних і денудаційних зоогенних форм рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як боброві греблі, хатки, нори та канали; хатки та ...
907726
  Холод Г.Я. Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 275-284. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту "Кіно-газети": утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу ...
907727
  Бабич В.І. Особливості ідіодискурсу К. Сендберга // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 52-61
907728
  Федак М. Особливості іконографії образа "Богородиця Нев"янучий цвіт" в українському іконопису XVI-XVIII століть // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 44-53. – ISSN 1728-6875
907729
  Сачовський І. особливості інвестування народногосподарського комплексу Івано-Франківської області // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 90-92 : табл. – ISSN 0131-775Х
907730
  Турман Н.О. Особливості ініціювання угоди про визнання винуватості // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7096-97-8
907731
  Войчук А.Ю. Особливості інституту президентства в пострадянських президентських республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 138-149. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
907732
  Кравчук Н. Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів / Н. Кравчук, М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
907733
  Тормахова В.М. Особливості інтепретації в джазі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 57-63. – ISSN 2226-2180
907734
  Булгаков В.П. Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) / В.П. Булгаков, М.О. Баштова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
907735
  Ортинський В. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 4-9. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
907736
  Шолойко А.С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
907737
  Вікторова Л.В. Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 64-66. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  "Дослідження німецького досвіду є важливим з погляду використання ефективних стратегій забезпечення якості іншомовної освіти в Україні. У статті описані особливості роботи центрів лінгвістичної підготовки для різних категорій військовослужбовців, ...
907738
  Бур"ян С.А. Особливості капілярної поверхні на твердій підкладці в неоднорідному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлені результати дослідження форми рівноважної капілярної поверхні нанорозмірної бульбашки на гідрофобній твердій підкладці. Розглянуто випадок сильно неоднорідного зовнішнього поля спричиненого присутністю твердотільної підкладки. ...
907739
  Петренко О.В. Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2309-8147
907740
  Бочар О.М. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х
907741
  Станіслав О.В. Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Грійє "В лабіринті") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 127-136. – ISSN 2413-5593
907742
  Крохмальний Р. Особливості когерентності мистецького слова: фольклорний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 17-24. – ISSN 2225-5095
907743
   Особливості комунікативного стилю викладачів дисциплін різних навчальних блоків у контексті студентоцентрованого підходу / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, В.Д. Марковський, І.В. Завгородній, В.М. Сінайко, К.В. Дмитрієнко, О.А. Мирончук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 85-89. – ISSN 1681-2751
907744
  Трумко О.М. Особливості комунікації в сім"ях євреїв Галичини другої половини XIX століття (на матеріалі творів І. Франка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2077-804X


  "Розкрито особливості комунікації між батьками та дітьми (батько > син, мати > син) у сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття. Визначено основні способи реалізації комунікативних стратегій кооперативності та конфронтативності, що ...
907745
  Маслова Н.О. Особливості комунікаційної політики банків України / Н.О. Маслова, Б.А. Хоменко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 108-117. – ISSN 2415-3583
907746
  Сабірова А.Е. Особливості комунікаційної політики страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 312-321
907747
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
907748
  Плакіда Г.П. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 42
907749
   Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 30-36. – ISSN 2224-0586
907750
  Новикова М.В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм / М.В. Новикова, Ю.Ю. Лола // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
907751
  Каурковська О.О. Особливості металічних матеріалів для виготовлення стентів / О.О. Каурковська, О.Я. Беспалова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
907752
   Особливості методики викладання дисципліни "Анатомія людини" студентам англомовної форми навчання / О.В. Поканевич, Б.Б. Івнєв, П.І. Середа, В.І. Талько, І.А. Оверченко, І.В. Керечанин, Н.В. Ковальчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 102-104. – ISSN 1681-2751
907753
  Гайша О.О. Особливості методики викладання дисципліни "математичні методи моделювання та оптимізації процесів кібербезпеки" з використанням сучасних комп"ютерних технологій / О.О. Гайша, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 182-186. – ISSN 2524-0056
907754
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
907755
  Матюха В.В. Особливості механізму децентралізованого управління вітчизняним фондом родовищ корисних копалин місцевого значення при їх видобуванні / В.В. Матюха, О.М. Сухіна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – C. 88-93. – ISSN 1562-0905
907756
  Прихненко М. Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 321-327. – ISSN 2519-4518
907757
  Костецька Н.І. Особливості механізму стратегічного управління витратами підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 91-96. – ISSN 2309-1533
907758
  Герасименко Г.В. Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 11-23. – ISSN 2072-9480
907759
  Юрченко С.О. Особливості міжнародної міграції населення в Європі на сучасному етапі / С.О. Юрченко, О.Є. Юрченко, К.А. Воркуєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 61-69. – ISSN 2222-0712
907760
  Мороз М. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу / М. Мороз, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 88-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
907761
  Щепка О. Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 143-151. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
907762
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
907763
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
907764
  Шевчук Н.П. Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу / Н.П. Шевчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 86-93. – ISSN 0868-6939


  Проведено морфологічний аналіз території Словечансько-Овруцького кряжу засобами ГІС. На основі побудованих морфометричних схем та моделей зроблено якісну та кількісну оцінку рельєфу та встановлено особливості морфологічної огранізації, запропоновано ...
907765
   Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, В.С. Кислицина, О.І. Асєєв, К.О. Дмитренко, В.Є. Машталер, Г.С. Канюка, Г.Ф. Старушкевич, Т.В. Філат, М М.І. Ходжуж // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 2. – C. 17-25. – ISSN 2307-0404


  "...Поняття "навчальної мотивації" розглядається як процес, метод та спосіб спонукання людей, які навчаються, до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Формування навчальної мотивації на сьогодні є однією з основних ...
907766
  Заярна І.С. Особливості навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-юристів засобами дистанційної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 35-44. – ISSN 1995-0519
907767
  Сисоєва С. Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу / С. Сисоєва, Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 99-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
907768
  Волошанська І. Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ / І. Волошанська, З. Хало // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 32-37. – ISSN 2308-4634
907769
  Хмелевська Н.В. Особливості надання адвокатом правничої допомоги неповнолітнім в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 272-277. – ISSN 2310-9769
907770
  Мухаровська І.Р. Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 83-86. – ISSN 1681-276Х


  "...Для розуміння медичних, психологічних та соціальних проявів хвороби необхідна умова організації та надання медико-психологічної допомоги. Дослідження проводилося на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Проведено ...
907771
  Ярута О.Я. особливості накопичення важких металів рослинами беладонни в лісостепу України // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2742-92-5
907772
  Дяків В. Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1381-1387. – ISSN 1028-5091


  "На основі польових етнографічних матеріалів, які автор зібрав переважно у населених пунктах Городенківського району Івано-Франківської області у 2015-2016 рр., розглянуто специфічні прояви народної релігійності українців Покуття у XX ст.: релігійні ...
907773
  Кузнецов І.А. Особливості національної моделі соціальної держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 47-53. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
907774
  Бородай І. Особливості некласичної парадигми вітчизняної зоотехнії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 132-137
907775
  Риков С.О. Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 12-17. – ISSN 2309-8147
907776
  Нагорний П.О. Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 131-140. – ISSN 1999-5717
907777
  Водянка Л.Д. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, І.П. Зрибнєва, Л.А. Сибирка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 98-105. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
907778
  Крайнюкова А.М. Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 18-21. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
907779
  Гноєва І.М. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів / І.М. Гноєва, С.М. Винник // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 160-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
907780
  Баркар О.А. Особливості огляду місця події під час розслідування розбоїв, вчинених на автошляхах // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 290-292. – ISBN 978-966-419-300-6
907781
  Дегтярьова Г.А. Особливості організації експериментальної апробації теоретичних і методичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 40-54. – ISSN 2312-1548
907782
   Особливості організації екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків масових заходів 31.08.2015 року біля Верховної Ради України / М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.В. Вороненко, А.В. Вершигора // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 40-49. – ISSN 2312-7104
907783
  Цина А. Особливості організації засвоєння знань, умінь і навичок при різних типах педагогічної взаємодії студентів і викладачів у професійній підготовці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 31-38. – ISSN 2075-1478
907784
  Панич С.П. Особливості організації обліку резерву сумнівних боргів на сучасному підприємстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 229-231. – ISBN 978-966-927-199-0
907785
  Федоренко В. Особливості організації позааудиторної самостійної роботи з біофізики у ВНЗ медичного профілю І-ІІ рівнів акредитації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 86-88
907786
  Міщенко К.А. Особливості організації різних типів робочих зон офісного простору / К.А. Міщенко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 331-335 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
907787
  Осиченко Г.О. Особливості організації сприйняття природних ландшафтів / Г.О. Осиченко, С.С. Федорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 246-254 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
907788
  Чорненька Н.В. Особливості організації стаціонарних видів туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
907789
  Шаповал О.В. Особливості організаційно-тактичного забезпечення обшуку під час розслідування економічних злочинів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 71-79. – ISSN 2413-1342
907790
  Бахмат Н. Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 22-27. – ISSN 2308-4634


  "Йдеться про освітньо-наукову підготовку магістрів у закладах вищої освіти як процес розвитку їх професійно-особистісних якостей, формування професійної та дослідницької компетентності в освітній і майбутній фаховій діяльності, що сприяє вирішенню ...
907791
  Михайлик О.О. Особливості освоєння прибережних зон річок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
907792
  Тур О.М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 225-234. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення ...
907793
  Супрунова І.В. Особливості оцінки запасів в умовах комп"ютеризації бухгалтерського обліку / І.В. Супрунова, Б.Л. Кирилюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 302-307. – ISSN 2222-4459
907794
  Осиченко Г.О. Особливості параметричної архітектури / Г.О. Осиченко, В.С. Червона // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 254-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
907795
  Пшук Н.Г. Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 136-139. – ISSN 1681-276Х


  "...Питання патоморфозу депресивних розладів є одними з найбільш актуальних у сучасній психіатричній науці. Мета дослідження – вивчити особливості клінічного патоморфозу ініціального та маніфестного етапів депресивних розладів ендогенного характеру".
907796
  Григоренко Ю.В. Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 107-108. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
907797
  Литвин Г.О. Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенною флорою у дітей раннього віку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 36-41. – ISSN 1029-4244
907798
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
907799
  Сміян С.І. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 51-55. – ISSN 1681-276Х


  "...Все більше уваги останнім часом дослідники звертають на виявлення супутнього ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Тому пошук нових патогенетичних підходів щодо проблеми взаємозв’язку між морфо-функціональним станом печінки та ...
907800
  Меньшикова А.О. Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки / А.О. Меньшикова, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 13-18. – ISSN 2226-1230
907801
  Ніцович І.Р. Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних / І.Р. Ніцович, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 61-64. – ISSN 2226-1230
907802
  Случак Т. Особливості перекладу афоризмів Оскара Вайлда // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 2410-2202
907803
  Григоренко О.В. Особливості перекладу патентної термінології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 82-87
907804
  Князян Д. Особливості перекладу твору "Вправи зі стилю" Р. Кено на фонетико-графічному рівні / Д. Князян, А. Млинчик // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
907805
  Бабченко Н. Особливості перекладу юридичних текстів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 284-285
907806
  Сталовєрова Г. Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 152-166. – ISSN 2522-1663
907807
  Мудрян В. Особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні з другої половини ХХ ст. по теперішній час // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 102-105. – ISSN 2308-4634
907808
  Касянчук В.О. Особливості підготовки наукової періодики зарубіжними видавництвами (на прикладі журналів з імпакт-фактором) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 44-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз публікаційної діяльності зарубіжних видавництв у сфері наукової періодики, зокрема на матеріалі видань комунікаційної тематики з імпакт-фактором. Актуальність дослідження продиктована прагненням українських редакцій вивести свої ...
907809
  Басюк Д.І. Особливості підготовки фахівців для винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
907810
  Ромашкін С.В. Особливості підтримання публічного обвинувачення в суді органами прокуратури України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-927-199-0
907811
  Бойко О.М. Особливості підтримки формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 83-90. – ISSN 2310-5534
907812
  Сергіюк І.М. Особливості планувальної структури гарнізонних комплексів Російської імперії (за типовими проектами) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 96-99 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
907813
  Хрущ Н.А. Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 167-172. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
907814
  Заря І.В. Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп"ютерних технологій в туризмі / І.В. Заря, А.М. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
907815
  Масін В.М. Особливості податкового та бухгалтерського обліку інвестицій по методу участі в капіталі / В.М. Масін, Л.О. Масіна // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 225-228. – ISBN 978-966-927-199-0
907816
  Козловська Д.В. Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 101-110. – ISSN 2410-3373
907817
   Особливості поліморфізму гену IL-10 (-592 С/А) та (-1082 G/А) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Толкач, В.Б. Ткаченко, С.М. Толкач, А.М. Кучеренко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (53). – С. 24-27. – ISSN 1992-5891
907818
   Особливості поліморфізму гену інтерлейкіну-8 (-781С/Т) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Наквасюк, С.М. Толкач, Т.С. Черненко, А.М. Кучеренко // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (54). – С. 22-25. – ISSN 1992-5891
907819
  Кисільова І.Ю. Особливості політики ціноутворення страхових компаній / І.Ю. Кисільова, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 25-31. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
907820
  Куцов К.О. Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
907821
  Гурц В.В. Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 344-352
907822
  Рагімов Е. Особливості політичної модернізації в Азербайджані // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 53-59
907823
  Шитий С.І. Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації / С.І. Шитий, І.І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-92. – ISSN 2220-1394
907824
  Вовк І.В. Особливості потоку рідини в циліндричному каналі зі стенозами / І.В. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-40. – ISSN 1025-6415
907825
  Явкін В.Г. Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук, А.Я. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 219-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
907826
  Лозицька К. Особливості правового регулювання відпусток у зв"язку з вагітністю та пологами за законодавством Великобританії // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 112-113
907827
  Глушков В.А. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у США // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 262-267. – ISBN 978-966-419-300-6
907828
  Джежула Т. Особливості правового регулювання реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні та оформлення набувачем права власності на це майно // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 208-209
907829
  Машталер О. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7069-28-6
907830
  Єсімов С.С. Особливості правового режиму інформаційних систем з обробки персональних даних // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 145-157. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
907831
  Марченко С. Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 149-151
907832
  Миколенко О.І. Особливості правового становища учасників адміністративних правовідносин як суб"єктів публічного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-927-199-0
907833
  Суліма Ю. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб"єктів аграрного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 363-365. – ISBN 978-617-7069-28-6
907834
  Гумін О.М. Особливості правової регламентації насильницької поведінки відповідно до законодавства держав міжнародної спільноти / О.М. Гумін, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 529-535. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907835
  Гулівата І.О. Особливості представлення навчального контенту засобами системи управління навчанням Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
907836
  Корнілова В.В. Особливості престижної реклами в туристичному бізнесі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 51-58. – Бібліогр.: 5 назв.
907837
  Сірик А.Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку туристичних послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
907838
  Занфірова Т.А. Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 161-166. – ISSN 2306-9082
907839
  Струцинська О.Є. Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор"я та їх грунтотворний потенціал // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 124-135 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907840
  Адабаш М. Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 17-23. – ISSN 2522-4611


  За допомогою екстрактів відомостей Київської епархії.
907841
  Зільник Н.М. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 391-398. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907842
  Сибірна Р.І. Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 548-552. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907843
  Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
907844
  Криволапов В. Особливості проведення допитів на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних із заволодінням коштами шляхом утрачання в роботу банкоматів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 272-275
907845
  Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" для студентів-іноземців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
907846
  Скляр О.І. Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків / О.І. Скляр, Д.І. Чусь, Р.Б. Бєлінська // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 177-181
907847
  Опара В.М. Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році / В.М. Опара, О.А. Домбровська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 47-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
907848
  Доліновський Ю.С. Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров"я // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 500-506. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
907849
  Артемов В.Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 77-82. – ISSN 2524-0056
907850
  Ільчишин С.О. Особливості проведення Шкільної акції 1933 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 46-49. – ISSN 2076-1554
907851
  Здравчева К.І. Особливості проектування дитячих ігрових просторів у містах / К.І. Здравчева, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 146-154 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
907852
  Осиченко Г.О. Особливості проектування пішохідно-прогулянкових просторів / Г.О. Осиченко, О.В. Кондрашенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 319-326 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
907853
  Круківська А.В. Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в грунті на території України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 132-142. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз сучасних особливостей режиму агрогідрологічних ресурсів території України у вегетаційний період за характеристиками просторового розподілу і динаміки запасів продуктивної вологи ґрунту в одновидових агроекосистемах. Виконано типізацію ...
907854
  Писаренко Л.А. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур / Л.А. Писаренко, А.В. Круківська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 69-81


  У статті представлено результати досліджень закономірностей просторового розподілу сум активних температур повітря на території України у другій половині XX на початку XXI ст. Визначено регіональні особливості багаторічних змін ресурсів ...
907855
  Бондар В.Б. Особливості протидії корупції в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 179-182. – ISBN 978-617-7363-09-4
907856
  Велика А.Я. Особливості професійного вибору студентів-провізорів / А.Я. Велика, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
907857
  Грубі Т.В. Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7528-36-3
907858
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
907859
  Волкова Н.В. Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 92-98. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
907860
  Ліщук Т.О. Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ / Т.О. Ліщук, Н.Г. Павлів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 37-41. – ISSN 1996-5931
907861
   Особливості процесу організації підготовки офіцерів медичної служби запасу у державному закладі "Луганський державний медичний університет" / І.В. Іоффе, С.М. Смірнов, С.І. Скляр, І.О. Кузьміченко, О.А. Асєєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 86-88. – ISSN 1681-2751
907862
  Гнезділова К. Особливості процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти україни (50-ті - 60-ті роки ХХ ст.) / К. Гнезділова, І. Козацька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 13-14
907863
  Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 584-595. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обгрунтовано необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.
907864
  Леонідова І.В. Особливості процесу чорноземутворення на острові Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 102-112 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907865
  Юрченко М. Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-21. – ISSN 1728-6875
907866
  Литус М.В. Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
907867
  Лисенко В.М. Особливості прояву демографічної проблеми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 60-61. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
907868
  Бобровник С.В. Особливості прояву конфліктів у правотворчій діяльності (на прикладі нормотворчості Уряду) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-301-169-1
907869
  Бачун Л. Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917-1922 рр. : (за матеріалами української прози) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 136-142. – ISSN 2411-6548
907870
  Дрюченко М.О. Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 93-97. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було вивчення особливостей психоемоційного стану чоловіків, дружини яких хворіють на параноїдну шизофренію (ПШ). На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014–2016 рр. обстежено 100 ...
907871
  Корчевна Л.О. Особливості реалізації норм договірного права в романо-германській правовій сім"ї // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-966-927-199-0
907872
  Куценко С. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовнішнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
907873
  Дибань М.П. Особливості реалізації принципу "in favorem" у трудових правовідносинах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 241-250
907874
  Приймак Л.П. Особливості реалізації принципу "стримувань і противаг" як умови переходу до демократії в Україні (1991-2010 рр.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 24-28. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
907875
  Онатій А. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв"язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 12-17. – ISSN 0252-3108
907876
  Дєєва Н.М. Особливості реалізації соціальної функції держави в сучасний період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 24-37


  Окреслені особливості виконання соціальної функції держави в умовах розбудови її соціальної моделі в контексті подолання розбалансованості соціалізаційних можливостей і потреб в їх реалізації. Особливу увагу приділено структурній подвійності соціальної ...
907877
  Наконечний А.Б. Особливості реалізації учасниками АТО права на земельну ділянку // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-304-4
907878
  Гринюк В.О. Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні in absentia // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-58. – ISBN 978-966-419-300-6
907879
  Гуцол А.А. Особливості регіональної політики Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 155-160. – Бібліогр.: 2 назв.
907880
  Щеглюк С.Д. Особливості регулювання електронної торгівлі в Україні / С.Д. Щеглюк, Р.Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 15-22. – ISSN 2071-4653
907881
  Вовк І.І. Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 125-133. – ISSN 0868-6939


  Визначено багаторічну мінливість кількості днів з високою температурою повітря для метеорологічних станцій сходу України. Проведено порівняння зміни числа днів з максимальною добовою температурою повітря понад 30 та 35°С за останні 20 років з ...
907882
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 82-89. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості виникнення зоогенних форм рельєфу утворених на території басейну річки Уборть внаслідок діяльності бобрів, ондатр та кротів. Зокрема, показано їх приуроченість до певних гідрологічних та орографічних об"єктів та ...
907883
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни землі // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 82-88. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності птахів у різних районах планети. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу Землі, створеного птахами. Зокрема, досліджено ...
907884
  Авдєєва Н.Ю. Особливості реструктуризації занедбаних промислових утворень для організації багатофункціональних комплексів мистецького спрямування / Н.Ю. Авдєєва, С.В. Волощук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 252-257 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
907885
  Бахуринська М. Особливості реформи системи органів державного управління земельними ресурсами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7069-28-6
907886
  Цюра С. Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття) / С. Цюра,  Солина // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2308-4634


  У статті визначено, що ознаки вищої стоматологічної освіти в Україні обумовлені: змінами в сфері стоматологічної допомоги, зростанням вимог до її стандартів, теоретично складним змістом освіти. За етапами реформування змісту освіти у 2003, 2007, 2009, ...
907887
  Михальченко Г.Г. Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 66-75. – ISSN 2410-4752
907888
  Швед М.М. Особливості ринку нерухомості України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907889
  Бабич О. Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 167-172 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
907890
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
907891
  Шипко М.В. Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 152-157. – ISSN 2310-4368
907892
  Копачинська Г. Особливості розвитку зимового відпочинку в межах рекреаційної зони "Байкал" / Г. Копачинська, І. Агапова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
907893
  Павлова Г.Є. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області / Г.Є. Павлова, О.В. Білоткач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
907894
  Коломієць О.Г. Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 68-73. – ISSN 2071-4653
907895
  Яковлєв О.В. Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 355-361. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
907896
  Луцишин Г. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах / Г. Луцишин, А. Гончарук // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 25-30. – ISSN 2411-8060
907897
  Ткаченко Т.П. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Т.П. Ткаченко, І.І. Коляденко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 152-158. – ISSN 2310-5534
907898
  Островський І.А. Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України / І.А. Островський, О.І. Славута // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 52-56. – ISSN 2306-6806
907899
  Дука О.А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 63-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
907900
  Єрко А. Особливості розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму Волинської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 111-117. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
907901
  Матвієнко Н.М. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 202-205. – ISBN 978-617-7069-75-8
907902
  Богадьорова Л.М. Особливості розвитку сільського туризму та його вплив на сільські території // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 248-250. – ISBN 978-617-7069-75-8
907903
  Шевчук О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб"єктів господарювання в Україні / О. Шевчук, І. Теслюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 77-81. – ISSN 2524-0129
907904
  Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
907905
  Селіверстова Л.С. Особливості розвитку фінансового ринку України / Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 13-17. – ISSN 2306-6814
907906
  Селецький О.В. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України / О.В. Селецький, Н.С. Пузирна, О.В. Нестеренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 41-44. – ISBN 978-966-7496-99-9
907907
  Сербіна А. Особливості розлучення із особами, які зареєстровані в РФ // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 35-39
907908
  Капліна А.Б. Особливості розміщення медіафасадів на міських об"єктах архітектури / А.Б. Капліна, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 293-297 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
907909
  Пясецька С.І. Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 103-112. – ISSN 0868-6939


  У представленому досліджені проаналізовано сучасний стан відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території регіонів України по окремих місяцях 2001-2013 рр. та початку 2014 р., оцінено внесок кожного з місяців у загальне число ...
907910
  Кубко В.П. Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу / В.П. Кубко, К.Ю. Ткаченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 255-258. – ISSN 2076-1554
907911
  Кириченко В.О. Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В.О. Кириченко, Г.В. Лісіна, І.С. Шустєва // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 37-44. – ISSN 2307-4949


  Ефективність навчального процесу й конкурентоспроможності кінцевого продукту залежить від підготовки фахівців та системи управління якістю освіти.
907912
  Траверсе Т.М. Особливості розуміння політичних задач різних типів // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 151-164. – ISSN 2520-6265


  У статті розглядається процес розуміння політичної дійсності залежно від типу розв"язуваної актором політичної задачі на аналізування, прогнозування, прийняття рішення, управління (самоуправління). Йдеться про специфіку змісту розуміння на субетапах ...
907913
  Булат А.Г. Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Дркучаєва / А.Г. Булат, А.І. Лялін, Л.Я. Дядечко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 162-169 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
907914
   Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія" / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 3 (83). – C. 187-191. – ISSN 1684-7903


  "...Мета роботи - вдосконалити навчальний процес при викладанні дисципліни "Акушерство та гінекологія" для студентів зі спеціальності "Медична психологія" шляхом впровадження різноманітних методів самостійної та індивідуальної роботи."
907915
  Гнатюк М.С. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 154-158. – ISSN 1681-276Х


  "...В останні роки дослідники все частіше звертають увагу на міоендокринні клітини передсердь, що продукують натрійуретичний гормон, який бере активну участь у водно-сольовому гомеостазі організму. Крім діуретичної та натрійуретичної функцій даний ...
907916
  Беценко Т. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 526-538. – ISSN 2304-9383
907917
  Важинський О.С. Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 103-117. – ISSN 1999-5717
907918
   Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, Н.В. Гуселетова, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, М.А. Максименко, К.П. Трофімова, В.І. Іванов, В.Ю. Кузьмін // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 21-28. – ISSN 2312-7104
907919
  Ларікова Т. Особливості складання звіту про власний капітал розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 139-147. – ISSN 2410-0706
907920
  Соболєва С. Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 139-149. – ISSN 2312-5993
907921
  Бубенок О. Особливості соціально-політичного устрою об"єднань номадів північного Причорномор"я у період між експансіями гунів і монголів (VI - початок XIII століття) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 86-133
907922
  Яцик О.В. Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 242-243. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
907923
  Мороз В.В. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
907924
  Вілков В.Ю. Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 87-113. – ISBN 978-966-439-931-6
907925
  Половін Б.А. Особливості створення та перспективи використання динамічних навчальних курсів // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 58
907926
  Кузьмін О.Є. Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 9-13. – ISSN 2409-1944
907927
   Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів різних видів антарктичних риб / С.В. Хижняк, Л.В. Сорокіна, В.М. Войціцький, В.М. Трохимець // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 176-177
907928
  Байда І.А. Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
907929
  Кучаковская Н. Особливості суб"єктного складу зовнішньоекономічних правовідносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
907930
  Будьонний П.В. Особливості суїцидальної поведінки осіб, які проживають в депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006-2013 рр.) // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 10-18
907931
   Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору = The peculiarities of socio-political modernization of the countries of the post-soviet space : монографія / [А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська та ін.] ; за ред. канд. іст. наук, доц. Бульвінського А.Г. ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2017. – 286, [1] с. – Тит. арк., зміст та інформація про авт. парал. укр. та англ. - Авт. зазнач. на с. 283-286. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8276-6
907932
  Тома Н.М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
907933
  Авдєєва Н.Ю. Особливості сучасних проблем берегоукріплення малих річок та аналіз габіонних засобів захисту прибережних територій від шкідливої дії вод / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Ковлева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 141-146 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
907934
  Калакура О.Я. Особливості сучасного етнокультурного розвитку України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 77-98
907935
  Коваленко В. Особливості сучасного стану фінансової системи України у контексті глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 265-270. – ISSN 2078-5860


  Обгрунтовано необхідність удосконалення фінансової системи України у відповідності до глобалізаційних процесів світової економіки. Виявлено надвисокий рівень відкритості національної економіки України та зростаючу залежність її фінансової системи від ...
907936
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми визначення змісту авторського договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 16-18. – ISBN 978-966-301-169-1
907937
  Рябенко Г. Особливості та проблеми здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, а також судового розгляду в них // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 48-50
907938
  Водолєєва І.Є. Особливості та проблеми формування валютної системи України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 117-119. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
907939
  Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 137-146. – ISSN 2227-4952
907940
  Халатур С.М. Особливості та шляхи вдосконалення фінансування розвитку сільського господарства в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 194-198. – ISSN 2222-4459
907941
  Вегеш А. Особливості творення літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Маруся" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 9-12
907942
  Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковський // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 99-109. – ISSN 2410-0919


  " У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ...
907943
  Клименко Р.А. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 41-43. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
907944
  Васильєва Г.Ю. Особливості транспортних територій центральної зони міста / Г.Ю. Васильєва, С.В. Дубова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 209-220 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
907945
  Загорянський В.Г. Особливості транспортно-технологічних систем, що включають автомобільні перевезення, як комплекс технологічних операцій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
907946
  Дідиченко Т. Особливості трансформації гуманітарно-філософського культурно-освітнього простору // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 11-12
907947
  Горбатюк Т.В. Особливості трансформації науки в постмодерному світі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 90-92
907948
  Харчук О.О. Особливості удосконалення міжнародно-правового механізму співробітництва держав в контексті запобігання зміни клімату // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 180-186. – ISSN 2306-9082
907949
  Ходирєва А. Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7069-28-6
907950
  Грицик А.С. Особливості укладення договору факторингу // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 41-47. – ISSN 2413-743X
907951
  Тугова М.А. Особливості українського національного характеру // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 174-175. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
907952
   Особливості умов прийому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вступ-2018.
907953
  Литвин Д.Л. Особливості управління державним боргом України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 62-63
907954
  Безручко О.О. Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 96-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
907955
  Щепкіна Н.М. Особливості управління кадровим потенціалом сучасної організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 387-392. – ISSN 2222-4459
907956
  Корюгін А.В. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 184-206. – ISSN 2078-9165
907957
  Заря І.В. Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 104-109. – Бібліогр.: 10 назв.
907958
  Голубєва Р.Ю. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 33-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
907959
  Закарлюка Н. Особливості участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 75-77
907960
  Маринчук П.І. Особливості фізичної підготовленості студентів музичних спеціальностей // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 67-72. – ISSN 2520-2677


  "Проведення оцінки фізичної підготовленості студентів дозволило визначити загальну тенденцію погіршення показників за період навчання, за переважною кількістю показників це було статистично достовірне погіршення. За гендерною ознакою найбільших змін ...
907961
  Філоненко Ю.М. Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 73-80. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано причини та особливості виникнення найбільш поширених форм фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі фітогенні форми рельєфу, як купини; дернові та мохові горбочки і мікропасма; ...
907962
  Перцов М.О. Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 70-76. – ISSN 2226-2180
907963
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 9-11, 194-208
907964
  Зінченко О.В. Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О. Петришин, Ю. Барабаш, В. Борисова [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 50-64. – ISSN 1993-0909
907965
  Герус Л. Особливості форми та оздоблення пасківників // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1410-1418. – ISSN 1028-5091


  "На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією".
907966
  Кравченко І.Л. Особливості формування архітектурного метаболізму в громадських будівлях / І.Л. Кравченко, А.С. Тюкалова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 59-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
907967
  Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 12-15. – ISSN 2518-7341
907968
  Рой Д.В. Особливості формування внутрішніх просторів інклюзивних загальноосвітніх закладів / Д.В. Рой, О.П. Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 369-374 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
907969
  Щур Р.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.І. Щур, Т.Я. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 201-209. – ISSN 2313-8246
907970
  Яворська В.В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор"я / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 129-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
907971
  Колоскова. Г.В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 142-147


  Розглядається формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету.
907972
  Єкель Г.В. Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирущуванні в органічній системі землеробства / Г.В. Єкель, Г.В. Коваленко, І.М. Лупеха // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
907973
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування забудови на території, яка знаходиться під дією авіаційного шуму / Н.Ю. Авдєєва, А.О. Тертиця // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
907974
  Іотова О.В. Особливості формування інтер"єрів демонстраційних залів будинків моди / О.В. Іотова, В.В. Рденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 288-293 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
907975
  Гайдаржийська О.М. Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні / О.М. Гайдаржийська, Т.Г. Щепіна, В.П. Отрошко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 19-24. – ISSN 2409-1944
907976
  Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 32-42


  Розглянуто основні особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту на виробничих підприємствах. Комплексна система ризик-менеджменту повинна стати важливою складовою загальної системи управління підприємством, яка здатна підвищити ...
907977
  Айлікова Г.В. Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 118-124. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
907978
  Голодна А.В. Особливості формування симбіотичного апарату рослинами люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів / А.В. Голодна, Н.Г. Буслаєва, О.О. Столяр // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 123-134 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
907979
  Тихончук Л.Х. Особливості формування системи державного управління України в регулюванні міжнародних економічних конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
907980
  Підцерковний Б.В. Особливості формування статутного капіталу господарських товариств в умовах сьогодення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 91-93. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
907981
  Оберемчук В. Особливості формування стратегії розвитку бренду в умовах євроінтеграці // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 284-289. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
907982
  Талавиря О.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 260. – C. 339-347. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
907983
  Смутченко О.С. Особливості формування субкультури студентів мовних вишів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 125-130. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "У статті розглядається феномен студентської субкультури".
907984
  Гнидюк І.В. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні / І.В. Гнидюк, М.О. Діхтяренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 31-33. – ISSN 2409-1944
907985
   Особливості формування та трансформування кластерів наночастинок Fe3O4 в магнетній рідині під дією довготривалого імпульсу магнетного поля / С.І. Шулима, Б.М. Танигін, В.Ф. Коваленко, М.В. Петричук // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 5, травень. – С. 693-708. – ISSN 1024-1809
907986
  Мартиненко В.П. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств лісового господарства / В.П. Мартиненко, І.Л. Кушик // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 104-109. – ISSN 2310-5534
907987
  Гищук Р.М. Особливості функціонування грального бізнесу в європейських країнах та їхній досвід у контексті розвитку туризму в Україні / Р.М. Гищук, І.Д. Бойко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 258-270. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
907988
  Марчук Г.І. Особливості функціонування друкованих ЗМІ Прикарпаття в контексті українського державотворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 294-302. – (Слово). – ISSN 2304-7402
907989
  Януль І.Є. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 288-303
907990
  Замасло О.Т. Особливості функціонування ПДВ в Україні / О.Т. Замасло, О.А. Камінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 210-215. – ISSN 2222-4459
907991
  Татаріна Т.В. Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування / Т.В. Татаріна, К.В. Третяк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 170-176 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
907992
  Писаренко О.І. Особливості функціонування фондового ринку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 40-41
907993
  Нетлюх А.М. Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-54. – ISSN 2304-9359
907994
  Відейко М.Ю. Особливості хліборобства носіїв трипільської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 14-19


  "Трипільська археологічна культура, яку також називають культурною спільністю Кукутень-Трипілля, була поширена на значній території, в різних ландшафтних зонах. Враховуючи час існування (понад 2500 років) та зміни, які відбувалися впродовж цього часу у ...
907995
  Пясецька С.І. Особливості ходу випадання опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір протягом 1961-2007 рр. по окремих п"ятиріччях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 155-167. – ISSN 0868-6939


  Досліджено особливості просторово-часового розподілу кількості опадів у західній частині Кримських гір по окремим п"ятиріччям періоду 1961-2007 рр. у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів. Здійснено ...
907996
  Світлична О.А. Особливості художнього втілення демонологічних образів відьми і знахаря в творчості Григорія Квітки-Основ"яненка (на матеріалі творів "Знахарь", "Ганнуся" і "Конотопська відьма") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 192-194. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
907997
  Гонюк О.В. Особливості художнього моделювання внутрішнього світу особистості в збірках Н. Гуменюк "Коханий волоцюга" та Л. Таран "Прозорі жінки" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 92-98. – ISSN 2313-1802
907998
  Духневич О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 240-243. – ISBN 978-966-600-475-1
907999
  Галич С.А. Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану / С.А. Галич, Б.А. Бондаренко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
908000
  Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 37-44. – ISSN 2411-8060
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,