Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
902001
   Обучение школьников приемам самостоятельной работы / Данилов М.А. – М., 1963. – 176с.
902002
  Хомякова Наталия Петровна Обучение эквивалентным заменам на базе некоторых лексико-грамматических преобразований во французском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомякова Наталия Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
902003
  Гладкова С.Ю. Обучение эксперссивной устной речи в языковом вузе на основе фукционального подхода. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гладкова С.Ю.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 25л.
902004
  Байгуатова О.М. Обучение элементам синтаксиса казахского языка в начальных классах казахской школы : Автореф... канд.пед.наук: 130002 / Байгуатова О.М.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1973. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
902005
  Моргун А. Обучение языку на материале дефитонимической и дезоонимической деривации: методические рекомендации // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 47-51. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
902006
  Тухватуллина Л.А. Обучение языку процессуальных документов / Л.А. Тухватуллина, И.Р. Мирзаева. – Ташкент, 1979. – 69с.
902007
  Стародубцева Е. Обучение языку с использованием ИКТ // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0869-3617
902008
  Клобукова Л.П. Обучение языку специальности / Л.П. Клобукова. – Москва, 1987. – 77с.
902009
  Маллер А.Р. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М., 1988. – 128с.
902010
  Ларин А.Е. Обучение. Воспитание. Творчество: (О ХГПТУ №15 г.Бобруйска). / А.Е. Ларин. – М., 1977. – 256с.
902011
  Янакиев М. Обучението по български език в 8 клас. / М. Янакиев. – София, 1980. – 64с.
902012
   Обучению чтению на иностранном языке в школе и вузе. – Л., 1973. – 167с.
902013
  Архангельский С.И. Обученность-главная переменная шкалы отметок, градации контингента и функции оценивания учителя / С.И. Архангельский, В.П. Мизинцев, А.В. Кочергин. – Москва, 1985. – 102 с.
902014
  Елухина Н.В. Обучние аудированию в школе с преподаванием ряда предметов на французском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Елухина Н.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 23л.
902015
  Соловьева А.И. Обуячение профсоюзного актива / А.И. Соловьева, Н.А. Говорова. – М., 1987. – 109с.
902016
  Анісімова Л.А. Обхід дерева з врахуванням відношення комутативності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 157-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено поняття дерева з відношенням еквівалентності вершин, яка задається рівністю шляхів в комутативній півгрупі. Запропоновано алгоритм обходу такого дерева, який має поліноміальну часову характеристику.
902017
  Костенко Л. Обхідні обряди, пов"язані із захистом урожаю від птахів на Лівобережному Поліссі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 35-40. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті досліджуються обхіді обряди, пов"язані із захистом урожаю від птахів на Лівобережному Поліссі профілактичного та оказіонального характеру. Розглянуто структуру обрядів, атрибутику, магічні дії та тексти. Здійснено також спробу виявлення ...
902018
  Яценко Т. Обход закона как форма злоупотребления правом: трудности квалификации // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 10-13. – ISSN 0132-0831
902019
  Горбань А.Н. Обход равновесия / А.Н. Горбань. – Новосибирск, 1984. – 226с.
902020
  Павленко А. Обход Украины с флангов // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 28-35.
902021
  Яцимирський А.В. Обчислення pKa ароматичних сульфокислот для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 81-83. – (Серія "Хімія" ; Вип. 2 (30))
902022
  Анісімов А.В. Обчислення в двохрядному коді з сильнорозрідженою компонентою / А.В. Анісімов, В.Х. Половинкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Обговорюється представлення часткових сум при послідовних додаваннях, у вигляді двухрядних кодів, в тому випадку, коли вектор переносу є сильн розрідженим. Ми вважаєм, що такий підхід забезпечує більшу надійність обчислень, спрощує процес обчислення та ...
902023
  Кишакевич Б.Ю. Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 298-303. – ISSN 0321-0499
902024
  Яценко А.О. Обчислення електронної дипольної поляризовністі іонів у тетрагональній фазі ВаТіОЗ / А.О. Яценко, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників заломлення кристала ВаТіО3- у тетрагональній фазі зроблено розрахунки взаємозв"язку електронної дипольної поляризовності іонів. Показано, що для одного із структурно нееквівалентних іонів кисню має місце суттєва ...
902025
  Багрій П.І. Обчислення і аналіз продуктивності праці в радгоспах / Багрій П.І. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 122 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
902026
  Крупський М.П. Обчислення ізобарної теплоємності насичених рідин із урахуванням критичної сингулярності / М.П. Крупський, Л.А. Безродна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Пропонується просте рівняння С[верхній індекс LS, нижній індекс Р](T), що пов"язує ізобарну теплоємність рідини з температурою вздовж лінії насичення. Розробка базується на уявленнях скейлінг-теорії поблизу критичної точки, а також вірно відображає ...
902027
  Рубльов Б.В. Обчислення інваріантної сигнатури багатокутника / Б.В. Рубльов, Т.О. Галковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Описаний алгоритм побудови сигнатури довільного багатокутника з використанням базису Хаара. Основною властивістю запропонованої сигнатури є її інваріантність відносно афінних перетворень багатокутника. Запропонована сигнатура дозволяє зручно переходити ...
902028
  Камінський О.Є. Обчислення індикаторів рентабельності проектів міграції до хмарних платформ ІТ-інфраструктури підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 55-60 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
902029
   Обчислення інтегралів у сенсі головного значення : метод. вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 20 с.
902030
  Семенова-Куліш Обчислення інтегральних характеристик еліпсоїдоподібних геометричних об"єктів за різновидами їх проекції. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.01 / Семенова-Куліш В.В.; Мін.освіти і науки Укр.Донецк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 2000. – 15л.
902031
  Слєпкань З.І. Обчислення на мікрокалькуляторах. / З.І. Слєпкань. – К., 1985. – 192с.
902032
  Кононенко О.І. Обчислення на рахівниці. / О.І. Кононенко. – К., 1958. – 108с.
902033
  Кириченко А.М. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень Канторовича-Лебедєва-Лежандра на полярній осі r[більше або дорівнює]R[нижній індекс 0][більше]0 / А.М. Кириченко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Методом інтегрального перетворення Канторовича - Лебедєва - Лежандра 2-го роду обчислено сім"ю поліпараметричних невласних інтегралів за індексом приєднаних функцій Лежандра й модифікованих функцій Бесселя.
902034
  Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення Канторовича-Лєбєдєва 1-го роду-Вебера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 120-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом порівняння розв"язків крайової задачі для сепаратної системи диференціальних рівнянь Бесселя 2-го порядку для модифікованих функцій обчислено поліпараметричну сім"ю невласних інтегралів.
902035
  Григоренко Олена Григорівна Обчислення нулів і полюсів функцій кіл при проектуванні радіотехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Григоренко О.Г.; Укр. наук.-досл. ін-т зв"язку. – Київ, 2002. – 17 с.
902036
  Циба Т.Є. Обчислення окремих макроекономічних показників у перехідному етапі української економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.27-29. – (Економічні науки ; № 2)
902037
  Лоза Є.А. Обчислення оптичних сталих за допомогою перетворення Крамерса-Кроніга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 358-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Еліпсометрія, не зважаючи на високу вартість поляризуючих призм, малий спектральний інтервал та складний механізм автоматизації вимірювань, є одним з найточніших методів визначення оптичних сталих. Альтернативою може бути відносно дешевий, але менш ...
902038
  Максимчук В. Обчислення пенсій // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.51-53
902039
  Максимчук В. Обчислення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.45-47
902040
  Ситар Г. Обчислення показника асоціації mi log freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 114-125. – ISSN 2413-3094
902041
  Заславський В.А. Обчислення показника ефективності космічного апарату зв"язку на етапі проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглядається питання обчислення показника ефективності космічного апарату зв"язку на етапі проектування для різних варіантів структурних схем побудови підсистем з метою вибору найбільш раціональних проетних рішень.
902042
  Кириченко А.М. Обчислення поліпараметричних невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Канторовича-Лєбєдєва на трискладовому сегменті / А.М. Кириченко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Методом порівняння розв"язків крайової задчі на інтервалі (0, R[нижній індекс 3]) з двома точками спряження для сепаратної системи модифікованих рівнянь Бесселя з виродженням при старшій похідній обчислено невласні інтеграли від функцій Бесселя по ...
902043
  Доценко С. Обчислення середнього часу виконання робіт в стохастичній задачі Джонсона / С. Доценко, О. Орлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Для тандемної системи, яка складається з двох машин, а часи виконання робіт мають показниковий розподіл, розроблений алгоритм обчислення часу проходження робіт. For two storge open shop system with exponentially olistributed jobs the makespan ...
902044
  Заруба О. Обчислення собівартості банківських операцій : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 31-36. – Бібліогр.: 1 назва
902045
  Хусаїнов Д.Я. Обчислення стаціонарних станів моделей нелінійних динамічних систем здробово-раціональною правою частиною / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Стадник, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розроблений алгоритм обчислення стаціонарних режимів та зведення системи збуреного руху до уніфікованої схеми. In article, the algorithm of calculation of stationary states and reduction the system of perturbation motion to an uniform scheme ...
902046
  Васюков О.М. Обчислення стаціонарних точок для відношень у евклідових просторах : навч. посібник / О.М. Васюков ; [за наук. ред. Є.О. Іванова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-439-644-5
902047
  Єременко І. Обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності (у запитаннях і відповідях) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-43.
902048
  Настасяк О. Обчислення строків при застосуванні до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 109-119
902049
  Сташків Богдан Обчислення строків у праві соціального забезпечення: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 141-145
902050
  Жиленко Т.І. Обчислення та застосування кратних і криволінійних інтегралів : навч. посібник / Т.І. Жиленко, О.А. Білоус ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-223. – ISBN 978-966-657-657-9
902051
  Барановський В.Д. Обчислення та оцінка точності площ великих територій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 12-36


  Розглядаються методи обчислення площ більших територій, границі яких задані координатами пунктів полігонів. Показано залежність помилки обчислення площ від відстаней між сусідніми пунктами полігонів. Зроблено висновок про необхідність обчислення ...
902052
  Мартиненко І.А. Обчислення точного рівня значущості довірчого інтервалу Вільсона для невідомої ймовірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 163-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі обчислено точне значення рівня значущості довірчого інтервалу Вільсона для невідомої ймовірнісної події у класичній схемі Бернуллі. Знайдені усі точки розриву функції, що описує рівень значущості довірчого інтервалу у залежності від невідомої ...
902053
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі : навчальний посібник / В.А. Каліон ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-439-402-1
902054
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар і нев"язкі течії : навч. посібник / В.А. Каліон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-205
902055
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав"є - Стокса : навч. посібник [для студентів мех.-мат. ф-ту] / В.А. Каліон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-966-439-861-6
902056
  Чинаров В.А. Обчислювальна динаміка бістабільних нейроноподібних сіток // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 109-117. – ISSN 1023-2427
902057
   Обчислювальна математика і техніка. – Київ, 1963. – 131с.
902058
  Брановицька С.В. Обчислювальна математика та програмування : Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Підручник / С.В. Брановицька, Р.Б. Медведєв, Ю.Я. Фіалков; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ : Політехніка.Періодика, 2004. – 220с. – ISBN 966-622-162-4
902059
  Маноха Л.Ю. Обчислювальна математика та програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Біотехнологія" / Л.Ю. Маноха, Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 978-966-612-171-7
902060
  Ентеліс Олена Марківна Обчислювальна система для обробки спектрометричної інформації полів гаммавипромінювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ентеліс О.М.; Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
902061
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 76. – 1992
902062
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 77. – 1993
902063
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 79. – 1995
902064
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 80. – 1996
902065
   Обчислювальна та прикладна математика : Збірка тез міжнародної конференції. – Київ : Київський університет, 2002. – 117с. – Присвячується 80-річчю академіка НАНУ Івана Івановича Ляшка
902066
  Зацерковний В.І. Обчислювальна техника: історія розвитку від найпростіших пристроїв для лічби до електромеханічних комп"ютерів : монографія / В.І. Зацерковний ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-414. – ISBN 978-966-340-484-4
902067
  Перхач В.С. Обчислювальна техніка в електроенергетчних розрахунках / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1978. – 311 с.
902068
  Малиновский Б.М. Обчислювальна техніка в народному господарстві / Б.М. Малиновский. – К., 1965. – 48с.
902069
  Подгаєцький О.О. Обчислювальна техніка у США в 1942-1964 рр. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 2 (26). – С. 18-24. – ISSN 2077-9496
902070
  Грицюк Ю.І. Обчислювальна техніка, алгоритмізація і програмування мовою PASCAL / Ю.І. Грицюк. – Львів, 1995. – 258 с.
902071
  Заворотний А.Л. Обчислювальний експеримент в задачі побудови контурів зон підповерхневих аномалій з використанням парето-оптимальної сплайн-апроксимації / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені результати обчислювального експерименту по наближенню контурів зон підповерхневих аномалій методом парето-оптимальної сплайн-апроксимації за спотвореними координатами точок цих контурів. Проведене порівняння з методом парето-оптимальної ...
902072
  Попов А.М. Обчислювальний експеримент для тривимірних в"язких течій на базі параболізованих рівнянь Нав"є-Стокса / А.М. Попов, М.З. Прохур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні етапи обчислювального експерименту при розрахунках відносних компонент швидкостей і тиску стаціонарних в"язких течій. Параболізація рівнянь Нав"є-Стокса та використання методу розщеплення приводить до стійких чисельних схем в ...
902073
  Романюк В.В. Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вадим Васильович Романюк; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
902074
  Кудринський В.Ю. Обчислювальні алгоритми методу послідовної оптимізації розв"язування задач оперативного планування / В.Ю. Кудринський, В.С. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 315-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано ефективний за швидкодією і порядком алгоритм знаходження оптимального розв"язку задачі планування випуску продукції.
902075
  Азаров О.Д. Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів : монографія / О.Д. Азаров, О.О. Коваленко ; під заг. ред. О.Д. Азарова ; МОНУ, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 146 с. – ISBN 966-641-171-7
902076
  Григоренко Я.М. Обчислювальні методи в задачах прикладної математики / Я.М. Григоренко, Н.Д. Панкратова. – Київ : Либідь, 1995. – 280с.
902077
  Кеберле Н.Г. Обчислювальні методи верифікації темпоральних обмежень цілісності в процесі управління змінами в онтологіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кеберле Н.Г. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
902078
  Балабай Р.М. Обчислювальні методи із перших принципів у фізиці твердого тіла: квантово-механічна молекулярна динаміка : монографія / Р.М. Балабай ; МОНУ, Криворізький державний педагогічний ун-т, каф. фізики. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 124с. – ISBN 978-966-177-039-2
902079
  Сендеров О.О. Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об"єктів газотранспортних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Олег Олександрович Сендеров; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
902080
  Ісаєв С.О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для підвищення ефективності симетричних криптоперетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ісаєв Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
902081
  Міхаль О.П. Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Міхаль О.П.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 45 назв
902082
  Фломбойм О.В. Обчислювальні особливості моделювання струменевих ефектів та вихрових структур / О.В. Фломбойм, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглянуті обчислювальні аспекти моделювання тривимірних процесів формування та еволюції вихрових структур за несучими поверхнями з урахуванням впливу струменів Представлені результати обчислювального експерименту деяких режимів польоту реальних ...
902083
   Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина I) / А.В. Кузьмін, Л.Д. Греков, О.А. Петров, О.М. Медведенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 70-77. – ISSN 2411-4049
902084
  Сірик С.В. Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-дифузійних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сірик Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
902085
  Кобзар А.Ю. Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобзар Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Додатки: л. 154-184. – Бібліогр.: л. 143-153
902086
  Кобзар А.Ю. Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобзар Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
902087
  Головенко А.Д. Обчислювальні технології та алгоритми для побудови автоматизованих моделюючих систем в будівельній аеродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 131-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто та систематизовано вимоги до алгоритмів обробки даних при побудові обчислювальних технологій на основі методу дискретних особливостей. Ефективність запропонованих алгоритмів продемонстровано на прикладі адекватного моделювання ...
902088
  Чепелєв М. Обчислювані моделі загальної рівноваги: аналіз методологічних особливостей // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 77-85 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
902089
  Богатирьова Ю.О. Обчислюваність на скінченних множинах та мультимножина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 88-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена обчислюваності на множинах та мультимножинах, що вводиться як нумераційна обчислюваність. Апаратом для задания класу обчислюваних функцій виступають примітивні програмні алгебри. Побудовано системи породжуючих множинної та ...
902090
  Карнаух Т.О. Обчислюваність трансцендентних чисел генераторами з гніздовою стековою пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нескінченну множину трансцендентних чисел, обчислюваних генераторами з гніздовою стековою пам"яттю.
902091
  Омельчук Л.Л. Обчислюваність функцій над метаномінативними даними // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 275-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається обчислювальна повнота класів функцій і композицій над метаномінативними даними. В роботі розглядається спеціальний вид обчислюваності - метаномінативна обчислюваність. Метаномінативна обчислюваність дозволяє адекватно визначити повний ...
902092
  Кучук-Ященко Обчислювання цін опціонів у моделях фінансових ринків, заданих лінійними стохастичними диференціальними рівняннями за стохастичним коефіцієнтом дифузії / Кучук-Ященко, Ю.С. Міщура, Є.Ю. Мунчак // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 40. – ISBN 978-966-927-171-6
902093
  Паримський І.С. Обшари політичної культури сучасного журналіста // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 101-105. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Політична культура журналіста як компонент культури суспільства з однією з передумов ефективного поширення національних традицій, цінностей і поглядів, досвіду поколінь та новітньої практики через систему масової комунікації
902094
  Ачаркан В.А. Обшественные фонды потребеления в СССР / В.А. Ачаркан, В.Г. Кряжев. – Москва, 1972. – 63с.
902095
  Кареев Н.И. Обший курс истории XIX века / Н. Кареев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – IX, 661 с.
902096
  Козлов А.В. Обшири та глибини "Козацьких жартів" Петра Ребра (До постановки проблеми) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-92. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
902097
  Желтухін Є. Обшук vs приватне життя: як знайти баланс? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 36-38
902098
  Калужна О. Обшук в справах про фальшивомонетництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.558-565. – (Серія юридична ; Вип. 38)
902099
  Семенов В. Обшук і відеофіксація // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
902100
  Погорецький М. Обшук особи у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою / М. Погорецький, О. Баганець // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 62-73. – ISSN 1026-9932
902101
  Хабіббулін В. Обшук офісу адвоката // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 107-110. – ISSN 0132-1331
902102
  Безпалий Т. Обшуки по новому // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 29
902103
  Павлов Т. Обща характеристика на марксическия диалектически метод / Тодор Павлов. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1950. – 45 с.
902104
  Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : АСТ; Астрель ; ВКТ, 2008. – 238с. – ISBN 978-5-17-040867-2
902105
  Александрова К.И. Общая авария и порядок ее оформления / К.И. Александрова. – Москва : Транспорт, 1967. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 43
902106
  Исакович М.А. Общая акустика : учеб.пособие / М.А. Исакович. – Москва : Наука, 1973. – 495с.
902107
  Курош А.Г. Общая алгебра / А.Г. Курош. – Москва, 1970. – 126 с.
902108
  Курош А.Г. Общая алгебра / А.Г. Курош. – Москва : Наука, 1974. – 159 с.
902109
   Общая алгебра / О.В. Мельников, В.Н. Ремесленников, В.А. Романьков, Л.А. Скорняков; Под общ. ред. Л.А. Скорнякова. – Москва : Наука. – (Справочная математическая библиотека). – ISBN 5-02-014426-6 (т.1)
Т. 1. – 1990. – 592 с.
902110
  Артамонов В.А. Общая алгебра / В.А. Артамонов, В.Н. Салий, Л.А. и др Скорняков; Под ред. Л.А.Скорнякова. – Москва : Наука. – (Справочная математическая библиотека). – ISBN 5-02-014427-4 (т.2); 5-02-014335-9
Т. 2. – 1991. – 480с.
902111
  Алтынбеков Кулжабай Общая аналитическая теория и методика расчета некоторых автономных электромеханических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Алтынбеков Кулжабай; КГУ. – Киев, 1972. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
902112
  Алтынбеков К. Общая аналитическая теория и методика расчета некоторых автономных электромеханических систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.01 / Алтынбеков Кулжабай ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с. – Библиогр.: с. 21-23
902113
  Жеденов В.Н. Общая анатомия домашних животных / В.Н. Жеденов. – М, 1958. – 564с.
902114
  Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы / Д.А. Жданов. – Ленинград, 1952. – 336с.
902115
  Резник Ю.М. Общая антропология в системе человекознания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская акад. наук, Президиум. – Москва, 2011. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 41-50. – ISSN 0236-2007
902116
  Подобед В.В. Общая астрометрия : учеб. пособие / В.В. Подобед. – Москва : Наука, 1975. – 551 с.
902117
  Подобед В.В. Общая астрометрия : учебник / В.В. Подобед, В.В. Нестеров. – Москва : Наука, 1982. – 568с.
902118
  Фесенков В.Г. Общая астрономия / В.Г. Фесенков. – Москва-Ленинград, 1946. – 180с.
902119
  Бугославская Е.Я. Общая астрономия : метод. указания / Е.Я. Бугославская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1959. – 20 с.
902120
  Денисьев В.Н. Общая библиография / В.Н. Денисьев. – 2-е, перераб. изд. – М., 1947. – 140с.
902121
  Денисьев В.Н. Общая библиография / В.Н. Денисьев. – М., 1954. – 224с.
902122
   Общая библиография. – Москва, 1956. – 28с.
902123
   Общая библиография. – Москва : Советская Россия, 1957. – 464 с.
902124
  Андреева М.А. Общая библиография : метод. пособие для студентов-заочников / Андреева М.А., Дерунова М.К. ; Моск. гос. библиотечный ин-т. – Москва : [б. и.], 1959. – 48 с. – На правах рукописи
902125
  Масленникова В.Д. Общая библиография советской библиографии : конспект лекции по курсу "Общая библиография" для студентов ХГБИ / В.Д. Масленникова. – Харьков, 1964. – 27, [1] с.
902126
  Карпова Г.М. Общая библография журнальных статей (История, современное состояние, перспективы развития) : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Карпова Г. М.; Лен. ин-т культ. – Л., 1972. – 17л.
902127
  Ярошенко П.Д. Общая биогеография / П.Д. Ярошенко; Отв. ред. А.Г. Воронов. – Москва : Мысль, 1975. – 188с.
902128
  Номоконов Л.И. Общая биогеоценология / Л.И. Номоконов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 454с.
902129
  Сент-Илер И. Общая биология : С фотогр. портр. Изидора Жоффруа Сент-Илера / [соч.] Изидора Жоффруа Сент-Илера, чл. Акад. наук в Париже, проф. в Музеуме естеств. истории в Сорбоне, президента Париж. о-ва акклиматизации ; Пер. [и предисл.] Анатолия Богданова. – 1860-1862. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова
Т. 1. – 1860. – [8], XXIV, 456 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., отсутств. 1 л. портр. - Экз. в разных тип переплетах и на разной бумаге
902130
  Каммерер П. Общая биология / П. Каммерер; Перевод со второго нем. изд.: под ред. А.В. Румянцева. – Москва; Ленинград, 1925. – 447 с. : ил.
902131
  Гартман Макс Общая биология : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А. Д. Некрасова с предисл. М. Л. Левина. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Ч. 1 : Клетка, статика, динамика, обмен веществ. – 1931. – 264с. : ил. – Перевод с нем. яз.
902132
  Гартман Макс Общая биология = ч : Введение в учение о жизни: Пособ. для вузов / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. Некрасова, В.А. Дорфмана. – Москва; Ленинград : Медгиз
Ч. 2 : Смена формы и явления раздражения. – 1931. – 726с. : илл. – Библиогр.: с.687-710
902133
  Шелл А.Ф. Общая биология / А.Ф. Шелл. – Москва-Л.
ч. 1. – 1933. – 352с.
902134
  Шелл А.Ф. Общая биология / А.Ф. Шелл. – Москва-Л.
ч. 2. – 1933. – 672с.
902135
   Общая биология. – Москва, 1935. – 524с.
902136
  Гартман Макс Общая биология : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. и Л.И. Некрасовых и В.А. Дорфмана; Предисл. М.Л. Левина. – 2-е изд., перераб. и доп. А.Д. Некрасовым. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 747с. : илл. – Библиогр.:с. 704 - 728
902137
  Мельников М.И. Общая биология : методические материалы для опытной работы / М.И. Мельников, А.Н. Мягкова. – Москва
Ч. 2 : Историческое развитие органического мира и познание его закономерностей. – 1961. – 131 с.
902138
   Общая биология. – М., 1972. – 112с.
902139
   Общая биология. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1973. – 367с.
902140
   Общая биология. – Москва, 1975. – 320с.
902141
   Общая биология. – М., 1976. – 320с.
902142
   Общая биология. – 8-е изд. – М., 1977. – 321с.
902143
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 11-е изд.,. – Москва : Просвещение, 1980. – 320с.
902144
   Общая биология. – М., 1980. – 335с.
902145
   Общая биология : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1980. – 336с.
902146
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 320с.
902147
   Общая биология. – 13-е изд. – М., 1982. – 320с.
902148
  Чернова Н.М. и др. Общая биология / Н.М. и др. Чернова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 216с.
902149
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 15-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 303с.
902150
  Чернова Н.М. и др. Общая биология / Н.М. и др. Чернова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 223с.
902151
  Мамонтов С.Г. Общая биология / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 320 с..
902152
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл.средней школы. – 17-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 287с.
902153
   Общая биология. – Москва, 1988. – 287 с.
902154
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. сред.шк. – 19-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 287с.
902155
   Общая биология. – 20-е изд. – М., 1990. – 287с.
902156
   Общая биология. – М., 1991. – 270с.
902157
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. сред.шк. – 22-е изд. – Москва, 1992. – 287 с.
902158
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. сред.шк. – 18-е изд.перераб. – Москва : Просвещение, 1992. – 287 с.
902159
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1993. – 271с.
902160
   Общая биология : Учебник 10-11кл. средней школы. – 23-е изд. – Москва : Просвещение, 1993. – 287с.
902161
   Общая биология : Учебник для 11 кл. сред. общеобразоват. учебн. завед. – Киев : Генеза, 2002. – 272с. – ISBN 966-504-139-8
902162
   Общая биология 10-11 класс : Учебник для средних. общеобраз. школ. – Київ : Генеза, 2001. – 448с. – ISBN 966-504-113-4
902163
  Сидоров Е.П. Общая биология для абитуриентов : учеб. пособие для поступающих в вузы / Сидоров Е.П. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Поликоп Маркетинг-XXI, 1991. – 158 с.
902164
  Чернова Н.М. и др. Общая биология для средних профтехучилищ / Н.М. и др. Чернова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 207с.
902165
  Шагрен К.Д. де Общая биология растений и животных / [соч.] И. Шавловского, прозектора и прив.-доц. Воен.-мед. акад, 1911. – [10], 231, [48] л. ил., [4] с. – Напечатоно на маш., литография. - Без обл. и тит. л. отсутств. с. 1
902166
   Общая биология: учебник для 10-11 кл. сред.шк.. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 270 с.
902167
   Общая биология: учебник для 10 кл. сред.шк.. – 2-е изд. – М., 1967. – 304с.
902168
  Бернштейн Н. Общая биомеханика : основы учения о движениях человека / Н. Бернштейн; под ред. ЦИТ. – Москва : РИО ВЦСПС, 1926. – XIV, 416 с.
902169
  Волькенштейн М.В. Общая биофизика / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1978. – 590 с. : табл. – Библиогр.: с. 557-587. – (Физика жизненных процессов)
902170
  Смородинцев И.А. Общая биохимия / И.А. Смородинцев. – Москва-Д., 1934. – 300с.
902171
  Кузин А.М. Общая биохимия : уч. для вузов / А.М. Кузин. – Москва : Высшая школа, 1961. – 254 с.
902172
  Кузин А.М. Общая биохимия. Уч. для вузов / А.М. Кузин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 255с.
902173
  Натансон А. Общая ботаника / А. Натансон, проф. Лейпциг. ун-та ; Пер. под ред. прив.-доц. С.-Петерб. ун-та А.А. Рихтера. – Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, 1913. – XII, 467 с., 1 л. фронт. (ил.), 8 л. ил. : ил. – Книга починається з 17-ї стор.


  Ред.: Рихтер, Андрей Александрович
902174
  Келлер Б.А. Общая ботаника / Б.А. Келлер. – Воронеж : Коммуна
Вып. 1. – 1931. – 161с.
902175
  Ван-Тигем Ф.Э. Общая ботаника (морфология, анатомия и физиология растений) / [соч.] Ван-Тигема, акад. и проф. Естеств.-ист. музея в Париже; Пер. со 2 фр. изд. под ред., с примеч. и доп. Ростовцева, с предисл. проф. Тимирязева. – Москва : Книжный маг. Н.И. Мамонтова [Высоч. утв. Т-во А.А. Левинсон], 1895. – [4], XIV, 558 с. : ил.


  Авт. предисл.: Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920) Ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916)
902176
  Ван-Тигем Ф.Э. Общая ботаника, морфология, анатомия и физиология растений : с 371 рис. в тексте / Ван-Тигем ; Пер. с фр. под ред., с примеч. и доп. С.И. Ростовцева, с предисл. К.А. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1901. – [2], XX, 703 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Авт. предисл.: Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920) Ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916)
902177
  Сухов К.С. Общая вирусология : учебное пособие / К.С. Сухов. – Москва : Высшая школа, 1965. – 299с.
902178
  Лурия С. Общая вирусология / С. Лурия, Дж. Дарнелл. – Москва, 1970. – 424с.
902179
   Общая вирусология / Гендон Ю.З., С. Лурия, Дж.Данелл. – Москва : Мир, 1981. – 680 с.
902180
  Сухов К.С. Общая вирусология. : учебное пособие / К.С. Сухов. – Москва : Советская наука, 1959. – 536с.
902181
  Годованюк К. Общая внешняя политика ЕС и дилеммы британской дипломатии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 71-81. – ISSN 0201-7083
902182
  Дубинин Н.П. Общая генетика / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1970. – 487 с.
902183
  Каминская Э.А. Общая генетика / Э.А. Каминская. – Минск : Вышейшая школа, 1982. – 286 с.
902184
  Алиханян С.И. Общая генетика : учеб. для студ. ун-тов обуч. по спец. "Биология" / С.И. Алиханян, А.П. Акифьев, Л.С. Чернин. – Москва : Высшая школа, 1985. – 448 с. : ил.
902185
  Дубинин Н.П. Общая генетика / Н.П. Дубинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 559 с. : ил.
902186
  Марков М.В. Общая геоботаника / М.В. Марков. – Москва, 1962. – 450с.
902187
  Вальтер Г. Общая геоботаника / Г. Вальтер. – Москва : Мир, 1982. – 261с.
902188
  Гембель А.В. Общая география Мирового океана : Учебное пособие / А.В. Гембель. – Москва : Высшая школа, 1979. – 215 с.
902189
  Валло К. Общая география морей / К. Валло; Под ред.Н.Н.Зубова. – Пер. М.П.Потемкина. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1948. – 492с.
902190
  Шмитхюзен И. Общая география растительности / И. Шмитхюзен. – Москва : Прогресс, 1966. – 311с.
902191
  Ершов Э.Д. Общая геокриология / Э.Д. Ершов. – Москва : Недра, 1990. – 557 с.
902192
  Мазарович А.Н. Общая геологическая карта Европейской части СССР / А.Н. Мазарович. – М.-Л, 1935. – 108с.
902193
  Яковлев С.А. Общая геология : Учебник для геологич. техникумов / С.А. Яковлев. – Изд. 9-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1948. – 720с.
902194
  Чарыгин М.М. Общая геология / М.М. Чарыгин. – Москва, 1956. – 392 с.
902195
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, А.Ф. Якушова. – М., 1957. – 466с.
902196
  Ланге О.К. Общая геология : Учебник для техникумов / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова, Н.Б. Лебедева. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 252с.
902197
  Чарыгин М.М. Общая геология : Учебник для нефтяных вузов / М.М. Чарыгин. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 392 с.
902198
   Общая геология. – Л., 1960. – 22с.
902199
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1961. – 24с.
902200
  Ланге О.К. Общая геология : Курс лекций / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова. – Москва : Московский университет
Т. 1. – 1961. – 244с.
902201
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, Якушова, АФ. – Изд. 2-е. – Москва : МГУ, 1962. – 565с.
902202
  Ланге О.К. Общая геология : Курс лекций / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова. – Москва : Московский университет
Т. 2. – 1962. – 163с.
902203
  Чарыгин М.М. Общая геология : Учебник / М.М. Чарыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 376 с.
902204
  Иванова М.Ф. Общая геология : Учебник для вузов / М.Ф. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 376с.
902205
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – М, 1970. – 28с.
902206
  Бондарев В.П. Общая геология : Учебное пособие / В.П. Бондарев. – Москва, 1972. – 123с.
902207
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, А.Ф. Якушова. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1973. – 592с.
902208
  Горбачев А.М. Общая геология / А.М. Горбачев. – М., 1973. – 320с.
902209
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – М, 1974. – 400с.
902210
  Дорофеева Э.Ф. Общая геология : Сборник упражнений для самостоятельных работ студентов / Э.Ф. Дорофеева, Т.Г. Добрецова. – Ленинград, 1974. – 47с.
902211
   Общая геология. – Москва : Просвещение, 1974. – 479с.
902212
  Гурский Б.Н. Общая геология / Б.Н. Гурский. – Минск, 1976. – 303с.
902213
  Горбачев А.М. Общая геология / А.М. Горбачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 351с.
902214
  Якушова А.Ф. Общая геология : Учебник / А.Ф. Якушова, В.Е. Хаин, В.И. Славин. – Москва : МГУ, 1988. – 448с.
902215
  Мильничук В.С. Общая геология : Учебник для вузов / В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи. – Москва : Недра, 1989. – 332с.
902216
  Рапацкая А Л. Общая геология : Учебное пособие для студ., обучающихся по специальн. "Прикладная геология" / Л.А. Рапацкая. – Москва : Высшая школа, 2005. – 448с. – ISBN 5-06-004823-3
902217
  Короновский Н.В. Общая геология : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 020300 (511000) - "Геология" и всем геол. спец. / Н.В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – 2-е изд. – Москва : Книжный дом Университет, 2010. – 525, [1] с., [13] л. фот. : фот. – Предм. указ.: с. 514-520. – Библиогр.: с. 522-525. – ISBN 978-5-98227-682-7
902218
  Грюше П.А. Общая геология для горных специальностей / П.А. Грюше. – Москва, 1948. – 303 с.
902219
  Жемчужников Ю.А. Общая геология каустобиолитов : Учебное пособие / Ю.А. Жемчужников. – Л.-М, 1935. – 547с.
902220
  Славин В.И. Общая геология с основами геологии Афганистана / В.И. Славин. – М., 1977. – 320с.
902221
  Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии : Учебник / М.Ф. Иванова. – 4-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 440с.
902222
  Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии СССР : Учебное пособие для средних спец. уч. заведений / Я.М. Левитес. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
902223
  Мильничук В.С. Общая геология. / В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи. – М, 1979. – 408с.
902224
  Щукин И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. – 2-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Том 1. – 1960. – 615с.
902225
  Щукин И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. – Москва : МГУ
2. – 1964. – 564с.
902226
  Панов Д.Г. Общая геоморфология : Учебное пособие / Д.Г. Панов. – Москва : Высшая школа, 1966. – 427с.
902227
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау, В.И. Веденеева; Под ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Московский университет, 1967. – 72с.
902228
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау, В.И. Веденеева; Под ред. О. К. Леонтьева. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1970. – 70с.
902229
  Щукин И.С. Общая геоморфология : Учебник для студ. географических фак. ун-тов / И.С. Щукин. – Москва : Изд. Московского ун-та
Т. 3. – 1974. – 381 с.
902230
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау; Под ред.О.К.Леонтьева. – 3-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 71с.
902231
  Леонтьев О.К. Общая геоморфология / О.К. Леонтьев, Г.И. Рычагов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 287с.
902232
  Лютцау С.В. Общая геоморфология / С.В. Лютцау, С.И. Болысов. – Москва, 1982. – 69с.
902233
  Леонтьев О.К. Общая геоморфология / О.К. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 319с.
902234
  Рычагов Г.И. Общая геоморфология : Учеб. для студ. вузов обучающихся по географическим специальностям / Г.И.Рычагов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-ва МГУ. Наука, 2006. – 416с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04937-3
902235
  Тимофеев Г.П. Общая геоморфология с основами геологии : Краткий курс лекций / Г.П. Тимофеев. – Москва, 1993. – 76 с.
902236
  Белоусов В.В. Общая геотектоника / В.В. Белоусов. – Москва-Ленинград, 1948. – 600с.
902237
  Хаин В.Е. Общая геотектоника / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1964. – 579 с.
902238
  Хаин В.Е. Общая геотектоника / В.Е. Хаин. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 511с.
902239
  Хаин В.Е. Общая геотектоника : Учебное пособие / В.Е. Хаин, А.Е. Михайлов. – Москва : Недра, 1985. – 327с.
902240
  Тугаринов А.И. Общая геохимия : Краткий курс / А.И. Тугаринов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 288с.
902241
   Общая гигиена. – Москва, 1990. – 287с.
902242
  Зернов С.А. Общая гидробиология / С.А. Зернов. – Москва: Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 503 с.
902243
  Зернов С.А. Общая гидробиология / С.А. Зернов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1949. – 588 с.
902244
  Константинов А.с. Общая гидробиология / А.с. Константинов. – Москва, 1967. – 431с.
902245
  Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С. Константинов. – Москва, 1972. – 472с.
902246
  Константинов А.С. Общая гидробиология : учебник / А.С. Константинов. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 480с.
902247
  Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С. Константинов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 469с.
902248
  Овчинников А.М. Общая гидрогеология / А.М. Овчинников. – М., 1949. – 356с.
902249
  Овчинников А.М. Общая гидрогеология : Учебник для вузов / А.М. Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 383 с.
902250
  Климентов П.П. Общая гидрогеология : Учебник для техникумов / П.П. Климентов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
902251
  Климентов П.П. Общая гидрогеология / П.П. Климентов. – Москва : Недра, 1977. – 357с.
902252
  Климентов П.П. Общая гидрогеология / П.П. Климентов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303с.
902253
  Кирюхин В.А. Общая гидрогеология : Учебник для вузов / В.А. Кирюхин. – Ленинград : Недра, 1988. – 358с. – ISBN 5-247-00004-8
902254
  Посохов Е.В. Общая гидрогеохимия / Е.В. Посохов. – Ленинград : Недра, 1975. – 208с.
902255
  Керносова К.В. Общая гидрогеохимия / К.В. Керносова. – Ташкент
2. – 1979. – 82с.
902256
  Советов С.А. Общая гидрология / С.А. Советов. – 3-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1935. – 368с.
902257
  Давыдов Л.К. Общая гидрология / Л.К. Давыдов. – Ленинград, 1958. – 488 с.
902258
  Богословский Б.Б. Общая гидрология / Б.Б. Богословский. – Ленинград, 1959. – 60с.
902259
  Чеботерев А.И. Общая гидрология : (воды суши) / А.И. Чеботерев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 540с. : Ил. – Библиогр.: с.533-538
902260
  Давыдов Л.К. Общая гидрология : Учебник для вузов / Л.К. Давыдов, А.А. Дмитриева, Н.Г. Конкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 462с.
902261
  Богословский Б.Б. Общая гидрология : Методические указания / Б.Б. Богословский. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 44с.
902262
  Чеботарев А.И. Общая гидрология : Воды суши / А.И. Чеботарев. – 2-е изд., перераб. идоп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 544с.
902263
  Голубев Г.Н. Общая гидрология : Метод. указ. для студентов-заочников 3 курса геогр. ф-тов гос. ун-тов / Г.Н. Голубев, В.Н. Михайлов, Л.П. Чуткина. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Московский университет, 1982. – 32с.
902264
  Михайлов В.Н. Общая гидрология : Учеб. для студентов географич. специальностей вузов / В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 368с. : Ил. – Библиогр.: с.355-356
902265
   Общая гидрология (Гидрология суши) : [учеб. для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Б.Б. Богословский, А.А. Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов; [Б.Б. Богословский, А.А. Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 413-415
902266
  Алекин О.А. Общая гидрохимия : (химия природных вод) / Алекин О.А. – Ленинград : ГИМИЗ, 1948. – 208с.
902267
  Шубникова Е.А. Общая гистология (цитология и гистология). / Е.А. Шубникова, Л.Б. Левинсон. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 28с.
902268
  Шубникова Е.А. Общая гистология (цитология и гистология). / Е.А. Шубникова, Л.Б. Левинсон. – 8-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 23с.
902269
  Иванов И.Ф. Общая гистология с основами эмбриологии домашних животных. / И.Ф. Иванов. – М., 1957. – 328с.
902270
  Калесник С.В. Общая гляциология / С.В. Калесник. – Ленинград, 1939. – 327с.
902271
  Попов Ю.В. Общая грамматическая теория в немецком языкознании. / Ю.В. Попов. – Минск, 1972. – 294с.
902272
   Общая дидактика и педагогическая психология по 1977 г. : Информационный бюллетень. – Прага, 1980. – 481с.
902273
   Общая дидактика и педагогическая психология по 1978 г.. – Прага, 1980. – 350с.
902274
   Общая дидактика и педагогическая психология по 1979 г. : Информационный бюллетень. – Прага
Часть 1. – 1981. – 249с.
902275
   Общая дидактика и педагогическая психология по 1979 г. : Информационный бюллетень. – Прага
Часть 2. – 1981. – с. 255-515
902276
  Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве / Ш. Тагайназаров; Отв. ред. В.И. Корецкий. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 92 с.
902277
  Шапкайц Ю.М. Общая емкость легких и ее значение в функциональном исследовании. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шапкайц Ю.М.; Ан СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1967. – 19л.
902278
  Лебедев Л.Е. Общая задача на условный экстемум в составной модели элементарных частиц : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Лебедев Л. Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 12л.
902279
  Скобелкин В.И. Общая задача о диффузии частиц с переменными свойствами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 7 с.
902280
  Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения : Диссертация и статьи / А.М. Ляпунов. – 2-е изд. – Ленинград; Москва, 1935. – 386с.
902281
  Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения / А.М. Ляпунов. – М.-Л., 1950. – 472 с.
902282
  Гептнер В.Г. Общая зоогеография / В.Г. Гептнер. – М.-Л, 1936. – 548с.
902283
  Лопатин И.К. Общая зоология / И.К. Лопатин. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 256с.
902284
  Хадорн Общая зоология / Хадорн, Р. Венер. – Москва : Мир, 1989. – 528 с. – ISBN 5-03-000358-4
902285
  Адамец Л. Общая зоотехния : с 228 рис. / Леопольд Адамец ; (L. Adametz) ; пер. под ред. М.С. Карпова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз ; Тип. "Вестник" Ленингр. облисполкома", 1930. – 674 с. : ил., портр., схем. – (Библиотека животновода)
902286
  Томмэ М.Ф. Общая зоотехния. / М.Ф. Томмэ, Е.А. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1954. – 528с.
902287
  Томмэ М.Ф. Общая зоотехния. / М.Ф. Томмэ, Е.А. Новиков. – 3-е изд., перрераб. и доп. – М., 1963. – 536с.
902288
  Троянский С.В. Общая и горнорудная гидрогеология. Уч. пособие. / С.В. Троянский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1960. – 391с.
902289
   Общая и Дагестанская фразеология. – Махачкала, 1990. – 127с.
902290
  Голубева Э.А. Общая и дифференциальная психофизиология: взаимовлияние научных школ Б.М. Теплова и Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 32-56. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
902291
  Иванова М.Ф. Общая и историческая геология / М.Ф. Иванова. – Ленинград, 1959. – 44с.
902292
  Чарыгин М.М. Общая и историческая геология / М.М. Чарыгин, Ю.М. Васильев. – Москва : Недра, 1968. – 447с.
902293
   Общая и историческая геология. – М., 1975. – 140с.
902294
  Васильев Ю.М. Общая и историческая геология / Ю.М. Васильев. – Москва, 1977. – 472с.
902295
  Иванова М.Ф. Общая и историческая геология : Методические указания для студентов-заочников / М.Ф. Иванова. – Москва : Московский университет, 1980. – 39с.
902296
   Общая и историческая геология. – К., 1985. – 23с.
902297
  Гаврилов В.П. Общая и историческая геология и геология СССР : Учебник для вузов / В.П. Гаврилов. – Москва : Недра, 1989. – 494с.
902298
  Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология : Учебное пособие / А.П. Чуприков, Б.М. Цупрык; МАУП. – Киев : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-220-9
902299
   Общая и молекулярная генетика : Практикум. – Киев : Вища школа, 1984. – 240с.
902300
  Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 510600 Биология и спец.: 011600 Биология, 012100 Генетика / И.Ф. Жимулев; И.Ф. Жимулёв ; СО РАН, Ин-т цитол. и генетики ; МО РФ ; Новосиб. гос. ун-т ; отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. – Новосибирск : Новосиб. ун-т, 2002. – 459 с. – ISBN 5-7615-0509-6
902301
   Общая и молекулярная фитопатология : Учебное пособие / Ю.Т. Дьяков, О.Л. Озерецковская, В.Г. Джавахия, С.Ф. Багирова; Федеральная целевая программа "Гос. поддержка интеграции высш. образования и фундамент. науки на 1997-2000 годы". – Москва : Общество фитопатологов, 2001. – 302с. – 63Обща Шифр дубл. – ISBN 5-902046-01-7
902302
  Кульман А.Г. Общая и неорганическая химия / А.Г. Кульман. – 4-е перераб. изд. – М., 1946. – 556с.
902303
  Кульман А.Г. Общая и неорганическая химия / А.Г. Кульман. – 5-е перераб. изд. – М., 1952. – 424с.
902304
   Общая и неорганическая химия. – М.
1. – 1961. – 72с.
902305
  Ходаков Ю.В. Общая и неорганическая химия / Ю.В. Ходаков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1965. – 710 с.
902306
  Николаев Л.А. Общая и неорганическая химия : учеб. пособие / Л.А. Николаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 624 с.
902307
  Кузьменко Н.Е. Общая и неорганическая химия / Н.Е. Кузьменко. – М, 1977. – 473с.
902308
   Общая и неорганическая химия. – Москва, 1980. – 88с.
902309
  Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия / М.Х. Карапетьянц. – Москва : Химия, 1981. – 632 с.
902310
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва : Высшая школа, 1981. – 679 с.
902311
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник / Н.С. Ахметов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 639с.
902312
   Общая и неорганическая химия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159 с.
902313
  Егоров А.С. Общая и неорганическая химия : Учебное пособие для учащихся медицинских лицеев, медико-биологических классов и классов с углубленны / А.Егоров, К.Шацкая и др. Под ред. В.H.Чернышева и А.С.Егорова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – ISBN 5-222-00004-4
902314
  Угай Я.А. Общая и неорганическая химия : учебник для студ. высших учебых заведений, обучающихся по направлению "Химия" / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1997. – 527с. – ISBN 5-06-003096-2
902315
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ.химико-технологических спец.вузов / Н.С. Ахметов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1998. – 743с. – ISBN 5-06-003363-5
902316
  Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. – 4-е изд., стереот. – Москва : Химия, 2000. – 592с. – ISBN 5-7245-1130-4
902317
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для вузов / Н.С. Ахметов. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, Академия, 2001. – 743с. – ISBN 5-06-003363-5; 5-7695-0704-7
902318
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ. химико-технол. спец. вузов / Н.С. Ахметов. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2002. – 743. – ISBN 5-06-003363-5
902319
  Угай Я.А. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ.высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Химия" / Я.А. Угай. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2002. – 527с. – ISBN 5-06-003751-7
902320
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ. химико-технолог. спец. вузов / Н.С. Ахметов. – 5-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2003. – 743 с. – ISBN 5-06-003363-5
902321
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ. хим.-тех. спец. вузов / Н.С. Ахметов. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2005. – 743с. – ISBN 5-06-003363-5
902322
  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учебник для студ. химико-технологических специальностей вузов / Н.С. Ахметов. – 7-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2006. – 743с. – ISBN 5-06-003363-5
902323
   Общая и неорганическая химия (с элементами проблемного обучения). – К., 1990. – 133с.
902324
  Коржуков Н.Г. Общая и неорганическая химия.: Разделы: Растворы. / Н.Г. Коржуков. – М., 1978. – 105с.
902325
   Общая и неорганическая химия: практикум : Учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1987. – 320с.
902326
  Недилько С.А. Общая и неорганическая химия: сборник задач : Учебное пособие / С.А. Недилько, П.П. Попель. – Київ : Вища школа, 1988. – 254 с.
902327
   Общая и органическая химия. – Москва : Химия
Т. 5 : Соединения фосфора и серы. – 1983. – 718 с.
902328
   Общая и полевая геология : Учебник для вузов. – Ленинград : Недра, 1991. – 463с.
902329
   Общая и прикладная климатология. – М., 1976. – 64с.
902330
   Общая и прикладная психолингвистика. – М., 1973. – 210с.
902331
  Златоустова Л.В. Общая и прикладная фонетика / Л.В. Златоустова. – М., 1986. – 303с.
902332
  Розен Е.В. Общая и профессиональная лексика при обучении устной немецкой речи / Е.В. Розен. – Москва : Высшая школа, 1984. – 79с.
902333
  Афанасьев С.Л. Общая и региональная геотектоника / С.Л. Афанасьев. – Москва, 1984. – 48с.
902334
  Гаврилов В.П. Общая и региональная геотектоника / В.П. Гаврилов. – Москва : Недра, 1986. – 183с.
902335
   Общая и региональная териогеография. – М., 1988. – 342с.
902336
  Спицын И.П. Общая и речная гидравлика / И.П. Спицын, В.А. Соколова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 358с.
902337
  Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография / Ю.Н. Караулов. – М., 1976. – 355с.
902338
  Артемов В.Н. Общая и сельскохозяйственная статистика : [учеб. пособие для с.-х. техникумов] / Артемов В.Н., Терлиженко И.Н. ; под общ. ред. В.Н. Артемова. – Минск : Вышэйш. школа, 1971. – 360 с. : черт
902339
  Луценко А.И. Общая и сельскохозяйственная статистика. / А.И. Луценко, М.Г. Назаров. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1969. – 287с.
902340
   Общая и сельскохозяйственная фитопатология. – М., 1984. – 495с.
902341
  Бондаренко Н.В. и др. Общая и сельскохозяйственная энтомология / Н.В. и др. Бондаренко. – Л, 1991. – 431с.
902342
  Китунович Общая и специальная электротехника / Китунович, Г. – Минск, 1966. – 235 с.
902343
  Иванов П.П. Общая и сравнительная эмбриология : 670 рис. и 8 цветных табл. / .П. Иванов, проф. эмбриологии ЛГУ и биологии 2 ЛМИ. – Москва-Ленинград, 1937. – 809, [2] с., 8 вкл. л. ил. – Библиогр.: с. 748-980
902344
  Рудольфи М. Общая и физическая химия / Д-р М. Рудольфи ; Пер. с нем. инж.-химика Д.[М.] Марголина, под ред. прив.-доц. Я.И. Михайленко. – Киев : Изд. студ. Г.К. Таценко, 1901. – 208 с. : ил.
902345
   Общая и частная вирусология : руководство : в 2-х томах. – Москва : Медицина
Т. 1 : Общая вирусология. – 1982. – 494с.
902346
   Общая и частная вирусология : руководство : в 2-х томах. – Москва
Т. 2 : Частная вирусология. – 1982
902347
   Общая и частная физиология нервной системы. – Л., 1969. – 556с.
902348
   Общая и частная эпидемиология. – Москва
1. – 1973. – 448с.
902349
   Общая и частная эпидемиология. – Москва
2. – 1973. – 248с.
902350
  Клименко Н.И. Общая и частные криминалистические теории // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 226-232. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
902351
  Трухин В.И. Общая и экологическая геофизика : Учебник для студентов университетов / В.И. Трухин, К.В. Показеев, В.Е. Куницын. – Москва : Физматлит, 2005. – 576с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-9221-0541-8
902352
   Общая и экспериментальная альгология / [Т.В. Догадина, В.П. Комаристая, О.С. Горбулин и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 147, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-623-978-8
902353
  Новиков Г.И. Общая и экспериментальная химия : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по химии и химико-технол. спец. / Г.И. Новиков, И.М. Жарский. – Минск : Современная школа, 2007. – 832с. – На обложке и титул. листе инициалы первого автора внесены с ошибкой : Н.Г. Новиков. – ISBN 978-985-6807-51-3
902354
  Иоффе В.И. Общая иммунологическая реактивность органзма / В.И. Иоффе, Г.И. Ионнесян-зверкова. – Л, 1979. – 184с.
902355
  Вершигора А.Е. Общая иммунология : Учеб. пособие / А.Е. Вершигора. – Київ : Вища школа, 1990. – 736с. – ISBN 5-11-001794-8
902356
  Кучерук А.Д. Общая инженерно-геологическая характеристика Подолья (Западная часть) / А.Д. Кучерук. – Киев : Наукова думка, 1974. – 176с.
902357
  Гудовщикова И.В. Общая иностранная библиография / И.В. Гудовщикова, К.В. Лютова. – М, 1978. – 224с.
902358
   Общая инструкция по передаче географических названий на картах. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 24 с.
902359
   Общая инструкция по передаче географических названий на картах. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 32 с.
902360
   Общая инструкция по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей. – Москва, 1975. – 158 с.
902361
  Симонович С.В. Общая информатика : Учебное пособие для средней школы / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, А.Г. Алексеев. – Москва : АСТ-Пресс, Инфорком-Пресс, 2000. – 592с. – ISBN 5-7805-0375-3
902362
  Симонович С.В. Общая информатика / С.В. Симонович. – Новое изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. – ISBN 978-5-469-01335-8
902363
  Чудновский А.-А. Общая история еврейского просвещения в Одессе (1799-2009) : кн. в 2 ч. / Аркадий-Арье Чудновский. – Иерусалим : [б. и.]
Ч. 1. – 2010. – 292 с. : ил., портр.,табл. – На обл. авт.: Аркадий Чудновский
902364
   Общая история европейской культуры / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 5 : Раннее христианство, отдел 1. – 471 с.


  Содержание Т. 5 1). Израильско-иудейская религия / Ю. Велльгаузен; 2). Сущность христианства / А. Гарнак; 3). Религия Иисуса и начала христианства до никейского собора / А. Юлихер; 4). Церковь и государство вплоть до установления государственной ...
902365
   Общая история европейской культуры / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 6 : Раннее христианство, отдел 2: 1). Э. Гэтч, Эллинизм и христианство; 2). Э. Ренан, Рим и христианство; 3). А. Гарнак, История догматов. – 467 с.
902366
   Общая история европейской культуры : В 6 т. / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 1 : 1) Очерк греческой истори и и источниковедения / Р. Пельман ; 2) Эллинская культура / Ф. Ф. Браумгартен, Р. Вагнер, Ф. Поланд. – 1908. – VI, [4], 598, VIII с. + 8 табл.
902367
   Общая история европейской культуры / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 2 : История античного коммунизма и социализма / Р. Пельман. – 1910. – 712 с.
902368
   Общая история европейской культуры / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 7 : История Франции в раннее средневековье (Из "Histoire de France"), вых. под ред. E/ Lavisse ; Пер. О.А. Добиаш-Рождественской. – 1913. – II, 536 с. + 1 табл.


  Содержание Т. 7: 1). Независимая Галлия и Римская Галлия / Г. Блок; 2). Христианство в Галлии и утверждение варваров / Ш. Байе; 3). Меровингский период / Ш. Пфистер; 4). Каролинги А. Кленклоз; 5). Разложение Империи Карла Великого и начало ...
902369
   Общая история европейской культуры / под ред. И.М.Гревса, Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акционер. О-ва Брокгауз-Ефрон
Т. 4 : Картины из бытовой истории Рима в эпоху от Августа до конца династии Антонинов / Людвиг Фридлендер; Ч. 1. ; Пер. под ред. Ф. Зелинского, О. Меликовой. – 1914. – 626 с.
902370
  Федоровский А.Н. Общая история и разные судьбы корейских государств // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 181-186. – ISSN 0321-2017
902371
   Общая история философии. – Санкт-Петербург : Общественная Польза, 1910. – 272с.
902372
  Лукьяненко В.И. Общая ихтиотоксикология / В.И. Лукьяненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 320с.
902373
  Баград М.В. Общая классификация наук и ее связь с библиотечной классификацией / Баград М.В. ; Латв. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 169 с. – Библиогр. в конце книги
902374
  Кренер Э. Общая континуаьная теория дислокаций и собственных напряжений / Э. Кренер. – Москва, 1965. – 103с.
902375
   Общая концепция использование ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ в открытых вычислительных сетях. – Рига, 1982. – 28с.
902376
  Кундин А. Общая концепция мета-учения // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – С. 165-192. – ISSN 2307-3705
902377
  Полуденный Ю.А. Общая концепция мироздания / Ю.А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2015. – 49, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-8832-19-2
902378
  Згуровский М.З. Общая концепция периодического развития системных мировых конфликтов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – С. 84-95. – ISSN 0023-1274
902379
   Общая концепция развития в проблемно-программном прогнозировании. – Новосибирск, 1987. – 163с.
902380
   Общая концепция университетской магистратуры. – Москва : МГУ, 1993. – 18с.
902381
  Макогон В.И. Общая краевая задача со сдвигом каремана и сопряженим для финкций аналитических в области : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Макогон В.И. ; ОГУ. – Одесса, 1974. – 11 с.
902382
   Общая лексика германских и балто-славянских языков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 356 с. – ISBN 5-12-000631-0
902383
  Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья / Р.Г. Ахметьянов. – Москва, 1981. – 144с.
902384
  Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М., 1974. – 447с.
902385
  Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М, 1955. – 416с.
902386
  Столярова Э.К. Общая линейная краевая задача для уравнений эллиптического типа. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Столярова Э.К.; Мин.высшего.образования СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
902387
  Успенская Т.Л. Общая лыжня / Т.Л. Успенская. – М., 1980. – 239с.
902388
  Гудовщикова И.В. Общая международная библиография / И.В. Гудовщикова. – Л, 1969. – 105с.
902389
  Севрюков Н.Н. Общая металлургия : [учебник для неметаллур. специальностей вузов] / Н.Н. Севрюков, Б.А. Кузьмин, Е.В. Челищев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 583 с.
902390
   Общая металлургия. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1973. – 463с.
902391
  Морачевский В.Г. Общая метеорология / В.Г. Морачевский. – Л., 1973. – 52с.
902392
  Морачевский В.Г. Общая метеорология / В.Г. Морачевский. – Ленинград, 1980. – 24с.
902393
  Мальченко Е.В. Общая метеорология. / Е.В. Мальченко. – Л., 1947. – 352с.
902394
  Райков Б.Е. Общая методика естествознания / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1947. – 300с.
902395
  Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических исследований : Учебное пособие / Н.В. Коломенский. – Москва : Недра, 1968. – 342с.
902396
   Общая методика использования универсальной десятичной классификации. – М., 1973. – 179с.
902397
   Общая методика классифицирования произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации для научных библиотек. – М., 1973. – 55с.
902398
   Общая методика обучения иностранным языкам. – М., 1991. – 356с.
902399
   Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1967. – 504с.
902400
  Михайлова О.Э. Общая методика обучения иностранным языкам на специальных факультетах педагогических институтов / О.Э. Михайлова. – М
1. – 1975. – 218с.
902401
   Общая методика обучения химии. – Москва, 1981. – 224 с.
902402
   Общая методика обучения химии. – Москва, 1982
902403
  Прерис А.М. Общая методика подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых / А.М. Прерис. – Киев : Вища школа, 1978. – 107с.
902404
  Марченко Э.В. Общая методика предметизации произведений печати. / Э.В. Марченко. – М, 1956. – 16с.
902405
  Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – Москва, 1966. – 384с.
902406
  Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии : учеб. для студентов биол. фак. пед. ин-тов / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – Москва : Просвещение, 1972. – 368 с. : ил.
902407
  Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии : учебник для студентов биол. фак. пед. ин-тов / Н.М. Верзилин. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384 с.
902408
  Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии : учебник для студентов пед. ин-тов по биол. спец. / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1983. – 384 с.
902409
  Зверев И.Д. Общая методика преподавания биологии : пособие для учителя / И.Д. Зверев, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1985. – 191 с. – (Библиотека учителя биологии)
902410
   Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных заведениях. – М., 1978. – 264с.
902411
   Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных заведениях. – 2-е изд,. испр. – М., 1984. – 240с.
902412
  Репьев В.В. Общая методика преподавания математики / В.В. Репьев. – Москва, 1958. – 223 с.
902413
  Шустеф Ф.М. Общая методика преподавания математики. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1969. – 236с.
902414
  Де-Метц Общая методика преподавания физики / Де-Метц. – Москва-ленинградГосиздат : Держвидав, 1929. – 423с. – Библ.: С.383-412
902415
  Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1977. – 184с.
902416
  Сапегин А.А. Общая методика селекции / А.А. Сапегин. – Одесса, 1926. – 108с.
902417
  Поляков В.А. Общая методика трудового обучения в старших классах / В.А. Поляков. – М., 1976. – 111с.
902418
  Поляков В.А. Общая методика трудового обучения в старших классах. / В.А. Поляков, А.Е. Ставровский. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 111с.
902419
  Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. / В.М. Коротов. – М., 1983. – 223с.
902420
  Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных / Г.В. Веденяпин. – Москва : Колос, 1965. – 135с.
902421
  Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных / Г.В. Веденяпин. – Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Москва : Колос, 1973. – 200с.
902422
  Худяков Н.Н. Общая микробиология / Н.Н. Худяков. – Москва-Л., 1934. – 215с.
902423
  Работнова И.Л. Общая микробиология : учебник / И.Л. Работнова. – Москва, 1966. – 271с.
902424
  Буланов П.А. Общая микробиология / П.А. Буланов, О.И. Колешко. – Минск : Высшая школа, 1969. – 264 с.
902425
  Шлегель Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. – Москва : Мир, 1972. – 476 с.
902426
  Шлегель Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. – Москва : Мир, 1987. – 567с.
902427
   Общая микробиология. – Киев : Вища школа, 1988. – 342с.
902428
  Макиров К.А. Общая микробиология и вирусология / К.А. Макиров. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 455 с.
902429
  Булах А.Г. Общая минералогия : Учебник для студ. ун-ов, обучающихся по направлению "Геология" / А.Г. Булах; Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2002. – 356с. – ISBN 5-288-03032-4
902430
  Рыженко Л.И. Общая модель развития научной дисциплины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (52). – С. 41-59. – ISSN 1560-7488
902431
   Общая морфология и патология иммунитета. – Киев : Наукова думка, 1994. – 204с. : Ил. – Библиогр.: с.192-203
902432
  Воронин В.В. Общая морфология периферического нерва / В.В. Воронин, 1946. – 467-474с.
902433
  Щукин И.С. Общая морфология суши / И.С. Щукин. – М - Л - Новосибирск
1. – 1933. – 366с.
902434
  Щукин И.С. Общая морфология суши : Учебник для гос. университетов / И.С. Щукин. – Москва - Ленинград : ОНТИ
Том 1. – 1934. – 375с.
902435
  Щукин И.С. Общая морфология суши / И.С. Щукин. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1938. – 476с.
902436
  Щукин И.С. Общая морфология суши / И.С. Щукин. – М - Л
2. – 1938. – 460с.
902437
  Чирьев С.И. Общая мышечная и нервная физиология : [ч.] 1-[2] / [соч.] С. Чирьева ; Из Физиол. лаб. Ун-та св. Владимира. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – [9] с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1902, июнь, т. 17, № 1, с. 39-47


  На с. 1 № 416102 подпись: В. Совинский
902438
  Чирьев С.И. Общая мышечная и нервная физиология : [ч.] 1-[2] / [соч.] С. Чирьева ; Из Физиол. лаб. Ун-та св. Владимира. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – [3] с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1902, июнь, т. 16, № 3, с. 133-135


  На с. 1 № 416102 подпись: В. Совинский
902439
  Ахметов Н.С. Общая неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1990. – 660с.
902440
   Общая объектно-ориентированная модель синтеза структуры технологии нанесения и обработки детонационных покрытий / М.Г. Петров, В.В. Головятинская, А.М. Петров, А.Т. Циркин // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 167-174 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
902441
  Дитрих Г.К. Общая океанография / Г.К. Дитрих. – М., 1962. – 465с.
902442
  Жуков Л.А. Общая океанология / Л.А. Жуков. – Ленинград, 1976. – 376с.
902443
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 1. – 1981. – 735 с.
902444
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 2 : Кислородсодержащие соединения. – 1982. – 855 с.
902445
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 3 : Азотсодержащие соединения. – 1982. – 728 с.
902446
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 4 : Карбоновые кислоты и их производные. Соединения фосфора. – 1983. – 728 с.
902447
   Общая органическая химия. – М.
5. – 1984. – 752с.
902448
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 6 : Соединения селена. теллура, кремния и бора. – 1984. – 544 с.
902449
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 7 : Металлорганические соединения. – 1984. – 471 с.
902450
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 8 : Азотсодержащие гетероциклы. – 1985. – 752 с.
902451
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 9 : Кислородсодержащие, серусодержащие и др. гетероциклы. – 1985. – 798 с.
902452
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т.10 : Нуклеиновые кислоты, аминокислоты, пептиды, белки. – 1986. – 703 с.
902453
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 11 : Липиды, углеводы, макромолекулы, биосентез. – 1986. – 734 с.
902454
   Общая органическая химия. – Москва : Химия
Т. 12 : Указатели реакций и реагентов. – 1988. – 912 с.
902455
  Ильичев В.Д. Общая орнитология / В.Д. Ильичев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 464с.
902456
  Геоффван Еппс Общая основа: отношения США и НАТО с Россией в киберпространстве // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 17-59. – ISSN 1812-1101
902457
  Михайлова И.А. Общая палеонтология : Учебник / И.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко, О.П. Обручева; Рецензент: Шиманский В.Н. – Москва : Московский университет, 1989. – 384с. – ISBN 5-211-00434-5
902458
  Догель В.А. Общая паразитология / В.А. Догель. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 464 с.
902459
  Догель В.А. Общая паразитология / В.А. Догель. – М.-Л., 1962. – 592с.
902460
  Розанов Н.И. Общая патология / Н.И. Розанов. – М, 1947. – 268с.
902461
  Черемисинов Н.А. Общая патология растений / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 350с.
902462
  Черемисинов Н.А. Общая патология растений. / Н.А. Черемисинов. – М., 1965. – 332с.
902463
  Радзиховский А.П. Общая патология человека : [ в 3-х томах ] : научно-публицистические очерки / Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В. – Киев : Феникс. – ISBN 966-651-360-9 (т.1)
Т. 1 : Радиобиологические факторы в формировании и эволюции патологии человека. – 2006. – 544 с.
902464
  Чуркин А. Общая правовая характеристика биржевых сделок. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.30-34
902465
  Щуровский Г.Е. Общая программа для ислледования костеностных пещер : (Из протоколов заседания Комитета по устройству антропологической выставки [№ 3]) / [соч.] Г.Е. Щуровского // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – 7 с.
902466
   Общая программа Народного политического консульативного совета Китая. – М., 1950. – 24с.
902467
  Догель В.А. Общая протистология / В.А. Догель. – Москва, 1951. – 604с.
902468
  Догель В.А. Общая протозоология / В.А. Догель, Ю.И. Полянский, Е.М. Хейсин. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 592 с.
902469
   Общая психодиагностика : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1977. – 304с.
902470
   Общая психодиагностика. – М., 1987. – 304с.
902471
   Общая психодиагностика. – Санкт-Петербург : Речь, 2000. – 440с. – ISBN 5-9268-0026-1
902472
  Иванов П.И. Общая психология / П.И. Иванов. – Ташкент, 1967. – 544с.
902473
   Общая психология : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1970. – 432 с.
902474
   Общая психология : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1973. – 351 с.
902475
   Общая психология : Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1976. – 488 с.
902476
   Общая психология : Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1981. – 384 с.
902477
   Общая психология : Учебник для вузов. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 464 с.
902478
   Общая психология : курс лекций. – Москва : ВЛАДОС, 1995. – 448с.
902479
  Ясперс К. Общая психология / К. Ясперс. – Москва : Практика, 1997. – 1053с. – ISBN 5-88001-021-Х
902480
   Общая психология : Курс лекций. – Москва : Владос, 1998. – 448с. – ISBN 5-691-00143-4
902481
  Максименко С.Д. Общая психология : [учебник для студ. вузов III-IV уровней аккредитации] / С.Д. Максименко ; [авториз. пер. с укр., под общ. ред. С.Д. Максименко]. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 1999. – 523 с. : ил. – Библиогр. в конце разд. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7


  Вельмишановному Олегу Васильовичу чистосердечно з приязню Підпис. 8.02.2001 р.
902482
  Климов Е.А. Общая психология = Common psychology: general course : Общеобразовательний курс: Учеб. пособ. для вузов / Е.А. Климов. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 511с. – ISBN 5-238-00109-6
902483
   Общая психология : Курс лекций. – Москва : Владос, 2000. – 448с. – ISBN 5-691-00143-4
902484
   Общая психология : Курс лекций. – Москва : Владос, 2001. – 448с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00143-4
902485
  Максименко С.Д. Общая психология : Учеб. для студ. медвузов / С.Д. Максименко. – Москва; Киев : Рефл-бук; Ваклер, 2001. – 528с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7
902486
  Климов Е.А. Общая психология = Common psychology : общеобразоват. курс : учеб. пособие для студентов вузов / Е.А. Климов. – Москва : Юнити-Дана, 2001. – 510, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 495-508. – ISBN 5-238-00109-6
902487
  Маклаков А.Г. Общая психология : Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург : Питер, 2003. – 592с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00062-5
902488
   Общая психология : Курс лекций для первой ступени педагогического образования. – Москва : Владос, 2003. – 448с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00143-4
902489
  Вайнштейн Л.А. Общая психология : Курс лекций: В 2-х ч. / Л.А. Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов. – Минск : БГУ. – ISBN 985-445-865-2
Ч. 1. – 2003. – 156 с.
902490
  Максименко С.Д. Общая психология : учебное пособие / С.Д. Максименко. – Москва; Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2004. – 528с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7
902491
  Немов Р.С. Общая психология : краткий курс / Р.С. Немов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2009. – 304 c. : табл. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-469-00944-3


  Книга представляет собой краткое изложение основных вопросов учебного курса "Общая психология"
902492
   Общая психология в педагогическом вузе. – Пермь, 1990. – 156с.
902493
  Сергеев К.К. Общая психология как точная наука / К.К. Сергеев. – Херсон, 1995. – 238с.
902494
  Трофимова Н.М. Общая психология. Практикум : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / Н.М. Трофимова, Е.В. Поленякина, Н.Б. Трофимова. – СПб. : Питер, 2005. – 320с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-469-00534-8
902495
  Овчинников Н.И. Общая радиотехника / Н.И. Овчинников, Б.Х. Кривицкий
ч.1. – 1956. – 240с.
902496
  Могилевский М.М. Общая радиотехника / М.М. Могилевский, И.Д. Анохина, Н.И. Бревда. – Киев, 1978. – 343 с.
902497
  Могилевский М.М. Общая радиотехника : учебник для учащихся геофизических специальностей средних специальных учебных заведений / М.М. Могилевский, И.Д. Анохина, Н.И. Бревда. – 2-е изд., перер. и доп. – Киев : Вища школа, 1985. – 287 с.
902498
  Могилевский М.М. Общая радиотехника / М.М. Могилевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 374 с.
902499
  Кошанский Н.Ф. Общая реторика. – Санкт-Петербург, 1840. – 130 с.
902500
   Общая риторика = Rhetorique generale / Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клинкенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон; Ж. Дюбуа, Ф. Эделин [и др.] ; пер. с фр. Е.Э. Разлоговой и Б.П. Нарумова ; общ. ред. и вст. ст. А.К. Авеличев. – Москва : Прогресс, 1986. – 391 с.
902501
  Хазагеров Т.Г. Общая риторика : Курс лекций; Словарь риторических приемов / Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина. – 2-е изд., перер. и доп. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-00561-5
902502
   Общая риторика = Rhetorique generale / Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клинкенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон; Дюбуа Ж. [ и др. ] ; пер. с фр. Е.Э. Разлоговой, Б.П. Нарумова ; общ. ред. А.К. Авеличева. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 382с. – ISBN 5-484-00370-9
902503
   Общая роспись государственных доходов и расходов Российской республики на январь-июнь 1918 года. – Москва : Изд-во ВЦИК Сов. р., к., с. и к. д., 1918. – 60с. : табл.
902504
   Общая русская библиография : Методические указания для студентов-заочников. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1946. – 68 с.
902505
  Хохлов В.Н. Общая селекция и семеноводство полевых культур / В.Н. Хохлов, П.И. Лисицын. – М.-Л., 1934. – 264с.
902506
   Общая селекция и семеноводство полевых культур. – 3-е переработ.. изд. – М., 1958. – 344с.
902507
   Общая система распространения данных : руководство для участников и пользователей. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2007. – 7, 73 с. – ISBN 978-1-58906-633-5
902508
  Суханов В.Б. Общая система симетричной локомоции наземных позвоночных и особенности передвижения низших тетрапод / В.Б. Суханов. – Л., 1968. – 228с.
902509
  Денисов А.И. Общая система социалистической демократии / А.И. Денисов. – Москва, 1975. – 247с.
902510
  Канаков Л.А. Общая совместная собственность супругов // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-103. – ISSN 0132-0831
902511
   Общая социология. – Рига
1. – 1990. – 70с.
902512
   Общая социология. – Рига
2. – 1991. – 83с.
902513
  Маркович Д.Ж. Общая социология : Учебник / Д.Ж. Маркович; Пер. с сербского. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 1998. – 432с. – ISBN 5-691-00171-Х
902514
  Кравченко А.И. Общая социология : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / А.И. Кравченко. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 432с. – ISBN 5-238-00233-5
902515
   Общая социология : учебное пособие для студ. / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева ; Эфендиев А.Г. [ и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 654с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-000176-0
902516
   Общая стилистика: теоретические и прикладные аспекты. – Калинин, 1990. – 131с.
902517
  Салоп Л.И. Общая стратиграфическая шкала докембрия : Периодизация докембрия материков северного полушария и основные черты раннего этапа геологической эволюции / Л.И. Салоп. – Ленинград : Недра, 1973. – 310с.
902518
  Степанов Д.Л. Общая стратиграфия : (принципи и методы стратиграфических исследований) / Д.Л. Степанов, М.С. Месежников. – Ленинград : Недра, 1979. – 423с.
902519
  Мигачев А.А. Общая схема французского ораторского выступления. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Мигачев А.А.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. МИД СССР. – М, 1975. – 27л.
902520
  Коротаев А. Общая тенденция демографической динамики Египта в I-XVIII вв. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18-25. – ISSN 0869-1908
902521
  Макар О.С. Общая теоретическая основа посредственніх методов измерения расстояния и ее применение в аєросъемке, фотограмметрии и геодезии : Автореф... докт. техн.наук: / Макар О. С.; КИСИ. – К., 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.38
902522
  Макар О.С. Общая теоретическая основа посредственных методов измерения расстояния : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Макар О. С. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 46 с. – Бібліогр.:с.44-46
902523
  Сапожников А.В. Общая теоретическая химия / А. Сапожников, орд.-проф. Михайл. арт. акад. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демаков наследн., 1906. – VII, 257 с., 1 л. табл.
902524
  Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек / С.А. Амбарцумян. – Москва : Наука, 1974. – 446 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
902525
  Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью / В.С. Зеленецкий. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0195-8
Т.1 : Концептуальные основы. – 1994. – 321с.
902526
   Общая теория бухгалтерского учета. – Минск, 1970. – 224с.
902527
  Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве / А.И. Рарог ; МВ ССО СССР ; Всес.юрид. заоч. ин-т. – Москва : [Б.и.], 1980. – 90 с.
902528
  Козлов В.В. Общая теория вихрей [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. – Ижевск : НИЦ "РеГулярная и хаотическая динамика" ; Удмуртский университет, 1998. – 238 с. – (Библиотека "Регулярная и хаотическая динамика" ; Т. 4). – ISBN 5-7029-0299-8
902529
  Хандриков М.Ф. Общая теория возмущения / [соч.] М. Хандрикова. – Москва : В унив. тип. (Катков и К*), 1871. – 351 с., черт.
902530
  Ержанов С Ж. Калыбаев Общая теория вращения Земли / С Ж. Калыбаев Ержанов. – Москва : Наука, 1984. – 254 с.
902531
  Ганов В.А. Общая теория вычислений с оракулами / В.А. Ганов, Н.В. Белякин. – Новосибирск, 1989. – 136 с.
902532
  Комаров С.А. Общая теория гoсударства и права : Курс лекций / С.А. Комаров. – 2-е изд., испр. и допол. – Москва : Манускрипт, 1996. – 312с.
902533
  Комаров С.А. Общая теория гoсударства и права : Учебник / С.А. Комаров. – 4-е ид., перераб. и допол. – Москва : Юрайт, 1998. – 416с. – ISBN 5-85294-038-0
902534
  Шимановский А.В. Общая теория гибких нитей / А.В. Шимановский. – Киев : Сталь, 2017. – 173, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 164-169. – ISBN 978-617-676-122-8
902535
  Крылов А.Н. Общая теория гидроскопов и некоторых технических их применений / А.Н. Крылов, Ю.А. Крутков. – Ленинград, 1932. – 398 с.
902536
  Александров П.С. Общая теория гомологий : избр. тр. / П.С. Александров ; глав. ред. А.Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1979. – 416 с.
902537
   Общая теория государства и права. – Л.
1. – 1968. – 304с.
902538
   Общая теория государства и права. – Москва : Ленинградский университет
Т. 2 : Общая теория права. – 1974. – 416 с.
902539
  Керимов Д.А. Общая теория государства и права / Д.А. Керимов. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 133с.
902540
   Общая теория государства и права : Учебник: Академический курс в 2-х т. – Москва : Зерцало. – ISBN 5-8078-0006-0
Т.1 : Теория государства. – 1998. – 416с.
902541
   Общая теория государства и права : Академический курс в 2-х т. – Москва : Зерцало. – ISBN 5-8078-0036-2
Т.2 : Теория права. – 1998. – 656с.
902542
   Общая теория государства и права : Академический курс в 2-х томах. – Москва : Зерцало. – ISBN 5-8078-0007-9
Т.2 : Теория права. – 1998. – 640с.
902543
  Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях / С.А. Комаров. – Москва : Юрайт, 1997. – 64с. – ISBN 5-85294-013-5
902544
  Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях / С.А. Комаров. – Москва : Юрайт, 1998. – 64с. – ISBN 5-85294-038-0
902545
   Общая теория граничных задач. – К., 1983. – 327с.
902546
   Общая теория денег и кредита : Учебник для студ. ВУЗов, обуч. по напр."Экономика",специальности "Финансы и кредит". – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1995. – 304с. – ISBN 5851730374
902547
   Общая теория денег и кредита. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 360с. – ISBN 5-238-00038-3
902548
   Общая теория денег и кредита = General Theory of Money and Credit : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по направл."Экономика", спец."Финансы и кредит". – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 360с. – ISBN 5-238-00038-3
902549
  Марченко Н М. Общая теория договора: основные положения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-17. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
902550
  Швецова-Водка Общая теория документа и книги : учебное пособие / Г.М. Швецова-Водка. – Москва ; Киев : Рыбари ; Знання, 2009. – 487 с. – ISBN 978-5-93763-008-7; 978-966-346-518-0
902551
  Чяпите Ю.А. Общая теория документа и книги // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 11 - 18
902552
  Плешкевич Евгений Общая теория документа и теория музееведения : точки пересечения : окончание. Нач. в № 3, 2009 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4 (260). – С. 43-46. – ISSN 0869-8171
902553
  Югай Г.А. Общая теория жизни / Г.А. Югай. – Москва : Мысль, 1985. – 256 с. – (Диалектика формирования)
902554
  Кейнс Д.М. Общая теория занятости .процента и денег / Д.М. Кейнс. – Москва, 1949. – 399с.
902555
  Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. – Москва, 1978. – 494 с.
902556
  Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – Москва : Гелиос АРВ, 1999. – 352с. – ISBN 5-85438-100-1
902557
  Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М., 1973. – 366с.
902558
  Бондарик Г.К. Общая теория инженерной (физической) геологии / Г.К. Бондарик. – Москва : Недра, 1981. – 256с.
902559
  Чернышенко В.М. Общая теория интерационных методов решения нелинейных функциональных уравнений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Чернышенко В.М.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1974. – 22л.
902560
  Чернышенко В.М. Общая теория итерационных методов решения нелинейных функциональных уравнений. / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1970. – 171с.
902561
  Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7975-0170-8
902562
  Йост Р. Общая теория квантовых полей / Р. Йост. – Москва, 1967. – 236с.
902563
  Бом Давид Общая теория коллективных переменных / Бом Давид. – Москва, 1964. – 152 с.
902564
  Синцов Д.М. Общая теория коннекса с элементом /точка, прямая/ в пространстве / Д.М. Синцов, 1940. – 31-71с.
902565
  Синцов Д.М. Общая теория коннекса с элементом в пространстве / Д.М. Синцов. – С. 31-71
902566
  Аносов Михаил Дмитриевич Общая теория магнитного резонанса в периодическом по времени магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Аносов Михаил Дмитриевич ; Оптический ин-т. – Ленинград, 1981. – 20 с.
902567
  Балуев А.Н. Общая теория метода С.А.Чаплыгина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балуев А.Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1952. – 6 с.
902568
  Уралов С.С. Общая теория методов геодезической астрономии : монография / С.С. Уралов. – Москва : Недра, 1973. – 271 с.
902569
  Ольков С.Г. Общая теория наказаний в свете общей теории юридической ответственности и общей теории политических режимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-61. – ISSN 0132-0769
902570
  Сови А. Общая теория населения. Жизнь населений. / А. Сови. – М.
2. – 1977. – 519с.
902571
  Сови А. Общая теория населения. Экономика и рост населения. / А. Сови. – М.
1. – 1977. – 504с.
902572
  Власов В.З. Общая теория оболочек и ее приложения в технике / В.З. Власов. – Москва-Ленинград, 1949. – 784с.
902573
  Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Е. Годэмэ. – Москва, 1948. – 512с.
902574
  Трауб Дж.Ф. Общая теория оптимальных алгоритмов / Дж.Ф. Трауб, Х. Вожьняковский. – Москва : Мир, 1983. – 382 с.
902575
  Чуриловский В.Н. Общая теория оптических приборов / В.Н. Чуриловский. – Москва ; Ленинград : Гос.науч-техиздат машиностр.лит-ры, 1960. – 143 с.
902576
  Винограй Э.Г. Общая теория организации и системно-организационный подход / Винограй Э.Г. ; под ред. В.А. Дмитренко ; Кемеров. технол. ин-т пищ. пром-сти. – Томск : ТГУ, 1989. – 236 с.
902577
  Синг Дж. Общая теория относительности : пер. с англ. / Дж. Синг. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 432 с.
902578
  Дирак М П.А. Общая теория относительности : пер. с англ. / М П.А. Дирак. – Москва : Атомиздат, 1978. – 65 с.
902579
   Общая теория относительности : пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 463 с.
902580
   Общая теория относительности : признание временем / Нац. акад. наук Украины, Главная астроном. обсерватория ; [А.Н. Александров и др.]. – Киев : Наукова думка, 2015. – 329, [3] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 323-326. – Библиогр.: с 291-322. – ISBN 978-966-00-1497-8
902581
  Гуревич Л.Э. Общая теория относительности в физической картине мира: Гравитация, космология, космогония / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. – Москва : Знание, 1970. – 62 с.
902582
  Вебер Джозеф Общая теория относительности и гравитационные волны : Пер.с англ. / Вебер Джозеф. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 271 с.
902583
  Мак-Витти Общая теория относительности и космология : Пер. с англ. / Мак-Витти. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 284 с.
902584
  Чудинов Э.М. Общая теория относительности и проблема бесконечности / Э.М. Чудинов. – М, 1968. – 36с.
902585
  Арифов Л.Я. Общая теория относительности и тяготение / Л.Я. Арифов; АН УзССР, Ин-т ядерн. физики ; предисл. Н.В. Мицкевич. – Ташкент : Фан, 1978. – 259 с. – Библиогр.: с. 253-257
902586
  Арифов Л.Я. Общая теория относительности и тяготение / Л.Я. Арифов; отв. ред. Н.В. Мицкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент : Фан, 1983. – 300 с.
902587
  Симонов А.Л. Общая теория относительности: история и современные проблемы. Часть II / А.Л. Симонов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С.101-112. – ISSN 1560-7488
902588
  Симанов А.Л. Общая теория относительности: история и современные проблемы.Часть III / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С.100-110. – ISSN 1560-7488
902589
  Миньяр-Белоручев Общая теория перевода и устный перевод / Миньяр-Белоручев. – Москва : Воениздат, 1980. – 237с.
902590
  Доу Б.Р. Общая теория плюмботектоники : Восемнадцатое чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1976 г. / Б.Р. Доу, Р.Е. Зартман, Дж.С. Стейси. – Москва : Наука, 1979. – 49с.
902591
  Платонов В. Общая теория подготовки спортсменов: история развития, методология построения, современное состояние // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3. – С. 75-104. – ISSN 1992-7886
902592
   Общая теория прав человека. – Москва : Норма, 1996. – 520с. – ISBN 5891230305
902593
  Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – Москва : Юридическая литература
Т. 1. – 1981. – 359 с.
902594
  Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – Москва : Юридическая литература
Т. 2. – 1982. – 360 с.
902595
   Общая теория права и государства. – Москва, 1994. – 365с.
902596
   Общая теория права и государства : Учебник для студ.высш.учеб.зав. – М. : Юристъ, 1996. – 472c. – ISBN 5-7357-0123-1
902597
   Общая теория права и государства : Учебник для юридич. вузов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Афанасьев, А.П. Герасимов, В.И. Гойман, Н.Л. Гранат, В В. и др. Лазарев; В.С. Афанасьев, А.П. Герасимов, В.И. Гойман, Н.Л. Гранат и др.; Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1997. – 472c. – ISBN 5-7357-0123-1
902598
  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : Учебник для студентов вузов,обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права РАН. Академический правовой институт. – Москва : Норма. ИНФРА-М, 1999. – 552с. – ISBN 5-89123-381-9
902599
   Общая теория права и государства : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по спец."Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1999. – 520c. – ISBN 5-7357-0123-1
902600
   Общая теория права и государства : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 520c. – ISBN 5-7357-0123-1
902601
   Общая теория права и государства : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2001. – 520c. – ISBN 5-7357-0123-1
902602
   Общая теория права и государства : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 520с. – (Institutiones). – ISBN 5-7357-0123-1
902603
  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. : Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права РАН. Академический правовой институт. – Москва : Норма, 2000. – 552с. – ISBN 5-89123-381-9
902604
  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. : Учебник для студентов вузов,обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права РАН. Академический правовой институт. – Москва : Норма, 2002. – 552с. – ISBN 5-89123-381-9
902605
  Явич Л.С. Общая теория права. / Л.С. Явич. – Л., 1976. – 285с.
902606
  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук ; Российская акад. правосудия. – Москва : НОРМА, 2008. – 448 с. – ISBN 978-5-468-00162-2
902607
  Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности / Ю.А. Денисов. – Л., 1983. – 142с.
902608
  Вайданич В.Г. Общая теория процессов в сложных реальных системах и известные фундаментальные научные положения / В.Г. Вайданич. – Ужгород, 1994. – 15с.
902609
  Ермаков В. Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Сочинение Василия Ермакова. – Киев : В унив. типографии, 1871


  Конволют состоит из 23 отдельных оттисков физико-математической тематики
902610
  Попов Ю.И. Общая теория регулярых гиперполос: уч. пособие / Ю.И. Попов. – Калининград, 1983. – 82с.
902611
  Власов В.В. Общая теория решения задач / В.В. Власов. – Москва, 1990. – 124с.
902612
  Гретцер Г. Общая теория решеток / Г. Гретцер. – Москва, 1982. – 452 с.
902613
   Общая теория систем. – М., 1966. – 187с.
902614
  Пехлецкий И.Д. Общая теория систем и анализ процесса обучения / И.Д. Пехлецкий. – Пермь, 1976. – 120с.
902615
  Месарович М Общая теория систем: математические основы. / М Месарович, Я. Такахара. – Москва : Мир, 1978. – 312с.
902616
  Черкасов Г.И. Общая теория собственности : Учебное пособие для студ. эконом. вузов / Г.И. Черкасов. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 263с. – ISBN 5-238-00528-8
902617
   Общая теория советского земельного права. – М., 1983. – 357с.
902618
   Общая теория советского права. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 491с.
902619
  Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики / Р.С. Белкин. – Саратов, 1986. – 397с.
902620
  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права / С.С. Алексеев. – Свердловск
Вып.1. – 1963. – 266с.
902621
  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права / С.С. Алексеев. – Свердловск
Вып.2. – 1964. – 227с.
902622
  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права / С.С. Алексеев. – Свердловск
Вып.3. – 1966. – 212с.
902623
  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права / С.С. Алексеев. – Свердловск
Вып.4. – 1966. – 204с.
902624
  Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. / Э.А. Макаев. – М, 1977. – 205с.
902625
  Урланис Б.Ц. Общая теория статистики / Б.Ц. Урланис. – Москва, 1962. – 496 с.
902626
   Общая теория статистики. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 383с.
902627
   Общая теория статистики. – М., 1968. – 384с.
902628
  Сиповская И.В. Общая теория статистики / И.В. Сиповская. – Ленинград, 1971. – 82с.
902629
  Ряузов Н.Н. Общая теория статистики / Н.Н. Ряузов. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М, 1971. – 368 с.
902630
  Урланис Б.Ц. Общая теория статистики / Б.Ц. Урланис. – 2-е изд., перераб. – Москва : Статистика, 1973. – 440 с.
902631
   Общая теория статистики : (альбом наглядных пособий) : учеб. пособие для экон. спец. с.-х. вузов / С.С. Сергеев, И.Д. Политова, А.П. Зинченко, А.М. Гатаулин; [С.С. Сергеев и др.]. – Москва : Статистика, 1974. – 72 с. : табл., ил., схеми
902632
   Общая теория статистики. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 391с.
902633
   Общая теория статистики. – М., 1977. – 327с.
902634
  Суслов И.П. Общая теория статистики : Учебное пособие для вузов / И.П. Суслов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1978. – 391с.
902635
  Ряузов Н.Н. Общая теория статистики / Н.Н. Ряузов. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М, 1979. – 344с.
902636
   Общая теория статистики. – Москва, 1980. – 423с.
902637
   Общая теория статистики. – М., 1981. – 279с.
902638
  Ряузов Н.Н. Общая теория статистики / Н.Н. Ряузов. – 4-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1984. – 343с.
902639
   Общая теория статистики. – М., 1985. – 367с.
902640
   Общая теория статистики. – Москва, 1985. – 375с.
902641
  Громыко Г.Л. Общая теория статистики / Г.Л. Громыко. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1987. – 84с.
902642
  Гончар Н.П. Общая теория статистики / Н.П. Гончар. – Х., 1987. – 122с.
902643
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова, В.М. Рябцев. – М, 1991. – 302с.
902644
  Капралова Е.Б. Общая теория статистики / Е.Б. Капралова. – М., 1991. – 60с.
902645
  Елисеева И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – М., 1995. – 368с.
902646
  Аладьев В.З. Общая теория статистики : учебное пособие / В.З. Аладьев, Р. Вээтысуме, Ю.Я. Хунт ; Рос. Акад. Космонавтики ; Рос. Акад. Ноосферы, Таллинская творческая группа. – Таллин, 1995. – 200 с.
902647
   Общая теория статистики. – М., 1995. – 295с.
902648
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова. – Москва : ИНФРА-М, 1996. – 416с. – ISBN 5-86225-276-2
902649
   Общая теория статистики : статисическая методология в изучении коммерческой деятельности : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. "Экономика", общеэконом. спец. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 299 с.


  В отличие от прежних изданий в этом учебнике вопросы статистической методологии рассматриваются применительно к решению управленческих задач в коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг. Изучение общей теории статистики во многом способствует ...
902650
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова. – М, 1997. – 416с.
902651
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова. – М, 1998. – 412с.
902652
   Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник. – 4-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 296 с. – ISBN 5-279-02175-Х
902653
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики : Учеб.для студ.вузов / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев; под общ.ред.М.Р.Ефимовой. – Москва : Инфра-М, 1998. – 416 с. – На обл.авт.не указ. – ISBN 5-86225-276-2
902654
  Громыко Г.Л. Общая теория статистики : Практикум / Г.Л. Громыко. – Москва : Инфра-М, 1999. – 139с. – ISBN 5-86225-845-0
902655
  Елисеева И.И. Общая теория статистики : Учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – 4-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 480с. – ISBN 5-279-01956-9
902656
   Общая теория статистики : Статисическая методология в изучении коммерческой деятельности. Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. "Экономика", общеэконом. спец. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 440 с. – ISBN 5-279-01959-3
902657
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по спец.финансовый,банковский, ... / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 416с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000012-7
902658
  Ефимова М.Р. Общая теория статистики : Учебник для ывсш. учеб. завед., обуч. по спец.: финансовый, банковский, производственный менеджмент, бухгалт. учет и аудит, международные эконом. отношения / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – 416с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000012-7


  Учебник для студентов вузов и факультетов по направлению "Экономика"
902659
  Пасхавер И.С. Общая теория статистики (для программированного обучения) : Учебное пособие / И.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 432 с.
902660
  Яблочник А.Л. Общая теория статистики. / А.Л. Яблочник. – М., 1976. – 344с.
902661
  Ченцов Н.Н. Общая теория статистического вывода. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 005 / Ченцов Н.Н.; Ин-т приклад. матем. АН СССР. – М., 1968. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
902662
  Шишковский Б.А. Общая теория термодинамических циклов и ее приложения / Б.А. Шишковский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 13 с., черт. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911
902663
  Бурега В.В. Общая теория террора / Бурега В.В. – Донецк : ДонГУУ, 2008. – 132с. – ISBN 5-7763-1095-4
902664
  Стэнтон Т.Е. Общая теория трения / Т.Е. Стэнтон. – Ленинград, 1935. – 142 с.
902665
  Молоденский М.С. Общая теория упругих колебаний Земли / М.С. Молоденский. – Москва : Недра, 1989. – 76с.
902666
  Возная Л.Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Людмила Возная. – Житомир : Евенок А.А., 2014. – 317, [3] с. : ил., табл. – Шифр. дубл. 33 Возн. – Библиогр.: с. 300-308 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7265-07-7
902667
   Общая теория финансов : Учебник для студ.вузов,обуч.по напр."Экономика", спец."Финансы и кредит". – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1995. – 256с. – ISBN 5-85173-038-2
902668
  Белянкин И.И. Общая теория фокусов кривых второго порядка / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 21с.
902669
  Белянкин И.И. Общая теория фокусовъ кривыхъ второго порядка / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 21с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II
902670
  Налесник О.И. Общая теория химических источников тока / О.И. Налесник. – Томск, 1985. – 91 с.
902671
  Суник О.П. Общая теория частей речи / О.П. Суник. – М-Л, 1966. – 131с.
902672
  Воронов Р.А. Общая теория четырехполосников и многополосников / Р.А. Воронов. – Ленинград, 1951. – 192с.
902673
  Сигорский В.П. Общая теория четырехполюсника / В.П. Сигорский. – Киев : Издательство АН УССР, 1955. – 316 с.
902674
  Томович Р. Общая теория чувствительсноти. / Р. Томович, М. Вукобратович. – М., 1972. – 240с.
902675
  Исмагилов Наиль Амирханович Общая теория экономической эффективности. / Исмагилов Наиль Амирханович. – Уфа, 1991. – 110с.
902676
  Адкинс Б. Общая теория электрических машин / Б. Адкинс ; пер. с англ. И.В. Антика. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 267-270
902677
  Вековищева И.А. Общая теория электроупругости и некоторые ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Вековищева И.А.; Ин-т проблем механики. – М, 1973. – 15л.
902678
  Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук ; Российская акад. провосудия. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : НОРМА, 2009. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-033-0


  В монографии рассматривается широкий круг вопросов теории и практики юридической ответственности: понятие, виды, нормативно-правовое регулирование, действие общеправовых и специальных принципов юридической ответственности, особенности процессуальной ...
902679
  Бахмачевский Б.И. Общая теплотехника : методические указания и контрольные задания для студентов нетеплотехнических специальностей заочных высших технических учебных заведений / Б.И. Бахмачевский, Р.Г. Зах , А.А. Щукин ; МВ и ССО СССР, учебно-метод. управл. по вузам. – Изд. 4-е. – Москва : Высшая школа, 1960. – 120 с.
902680
   Общая теплотехника. – М-К, 1960. – 463 с.
902681
  Шумский Е.Г. и Богдасаров Б.А. Общая теплотехника / Е.Г. и Богдасаров Б.А. Шумский. – М., 1961. – 459с.
902682
   Общая теплотехника. – Львов
1. – 1962. – 16с.
902683
   Общая теплотехника. – Львов
2. – 1962. – 27с.
902684
   Общая теплотехника. – Львов
3. – 1962. – 26с.
902685
   Общая теплотехника. – М-Л, 1963. – 392с.
902686
   Общая теплотехника. – К., 1963. – 563с.
902687
   Общая теплотехника, 1964. – 64с.
902688
  Казанский Б.Н. Общая теплотехника / Б.Н. Казанский. – Рига, 1964. – 316с.
902689
   Общая теплотехника. – Минск, 1965. – 132с.
902690
  Бондарев В.А. Общая теплотехника / В.А. Бондарев. – Минск, 1967. – 320с.
902691
  Алексеев Г.Н. Общая теплотехника : учеб. пособие / Г.Н. Алексеев. – Москва : Высшая школа, 1980. – 552 с. : ил. – Библиогр.: с. 544
902692
  Суперанская А.В. Общая терминология / А.В. Суперанская. – М., 1989. – 243с.
902693
  Акопян А.А. Общая термодинамика / Акопян А.А. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 696 с.
902694
  Подстригач Я.С. Общая термомеханика / Я.С. Подстригач. – Киев, 1976. – 310с.
902695
  Бурченкова С.К. Общая тетрадь / С.К. Бурченкова. – Л., 1992. – 62с.
902696
  Воскресенский П.И. Общая техника лабораторных работ / П.И. Воскресенский. – Москва-Ленинград, 1947. – 240с.
902697
  Пикуль В.В. Общая техническая теория тонких упругих пластин и пологих оболочек / В.В. Пикуль. – М, 1977. – 151с.
902698
  Лантратов М.Ф. Общая техническая химия / М.Ф. Лантратов, В.П. Шишокин. – Л., 1972. – 190с.
902699
  Шапошников В.Г. Общая технология волокнистых и красящих веществ / В.Г. Шапошников. – 2-е изд., пересмотр. и значит. доп. – М.-К., 1926. – 752с.
902700
  Кузнецов Л.А. Общая технология карбида и цианамида кальция / Л.А. Кузнецов, И.Д. Шварц. – М., 1935. – 407с.
902701
  Костин Н.П. Общая технология кожи / Н.П. Костин. – М.-Л.
3. – 1937. – 435с.
902702
  Алекин Л.Е. Общая технология металлов / Л.Е. Алекин. – Москва, 1957. – с.
902703
  Кошелев Ф.Ф. и др. Общая технология резины / Ф.Ф. Кошелев и др. – 3-е, переработ. и доп. – М., 1968. – 560 с.
902704
  Жура К.Д. Общая технология сахаристых веществ / К.Д. Жура. – М., 1951. – 448с.
902705
  Дудеров Н Г. Общая технология силикатов / Н Г. Дудеров, . – М,Л.
3. – 1938. – 182с.
902706
  Матвеев М.А. Общая технология силикатов / М.А. Матвеев. – М.-Л.
2. – 1939. – 271с.
902707
  Дудеров Н Г. Общая технология силикатов / Н Г. Дудеров, . – 4-е изд. – М, 1987. – 560с.
902708
  Крючков А.П. Общая технология синтетических каучуков / А.П. Крючков. – 2-е. – М., 1954. – 324с.
902709
  Крючков А.А. Общая технология синтетических каучуков / А.А. Крючков. – 3-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1965. – 470с.
902710
  Безбородов М.А. Общая технология стекольного производства / М.А. Безбородов. – Л. - М., 1936. – 263 с.
902711
  Французова И.Г. Общая технология фарфорофаянсового производства : учебное пособие для сред. ПТУ / И.Г. Французова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 151 с.
902712
  Осипов В.Ф. Общая типология / В.Ф. Осипов, В.Д. Яковлев. – Пермь-Сыктывкар, 1977. – 56с.
902713
  Келли Д.Л. Общая топология / Д.Л. Келли. – Москва, 1968. – 383 с.
902714
  Александрян Р.А. Общая топология : учеб. пособие мат. спец. вузов / Р.А. Александрян, Э.А. Мирзаханян. – Москва : Высшая школа, 1979. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 328-330
902715
  Келли Дж.Л. Общая топология / Джон Л. Келли ; пер. с англ. А.В. Архангельского. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 431 с. – Библиогр.: с. 410-411
902716
   Общая топология. – Москва, 1986. – 167 с.
902717
  Энгелькинг Р. Общая топология : Пер. с англ. / Р. Энгелькинг. – Москва : Мир, 1986. – 744 с.
902718
  Федорчук В.В. Общая топология / В.В. Федорчук, В.В. Филиппов. – Москва, 1988. – 250 с.
902719
   Общая топология / Федорчук В.В. – Москва, 1989. – 160 с.
902720
  Федорчук В.В. Общая топология. Основные конструкции : Учеб. пособ. для студ. и аспирантов высш. учеб. завед. / В.В. Федорчук, В.В. Филиппов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2006. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-9221-0618-X
902721
  Бурбаки Н. Общая топология. Основные структуры / Н. Бурбаки. – Москва : Государственное изд. физико-математической лит-ры, 1958. – 322 с.
902722
   Общая топология. Пространства функций и размерность. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 133 с.
902723
  Бурбаки Н. Общая топология. Числа и связанные с ними группы и пространства / Н. Бурбаки. – Москва : Физматлит, 1959. – 247 с.
902724
  Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1968. – 432с.
902725
  Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1980. – 287с.
902726
   Общая фармакология : учебное пособие для студентов вузов по спец. 310800 "Ветеринария" / М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова, А.Г. Ноздрин; М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова, А.Г. Ноздрин ; под ред. М.И. Рабиновича. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 272с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0652-5
902727
  Шульц Г.Э. Общая фенология / Г.Э. Шульц. – Ленинград : Наука, 1981. – 188с.
902728
  Эдсер Эдвин Общая физика : Основные свойства материи / Эдвин Эдсер ; Пер. под ред. заслуж. проф. С.-Петерб. ун-та И.И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Естествоиспытатель", 1913. – XII, 615 с. : ил. – Экз. без ориг. обл.


  Ред.: Боргман, Иван Иванович (1849-1914)
902729
  Сондерс Ф.А. Общая физика : пер. с англ. / Ф.А. Сондерс. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 519 с.
902730
  Кулаков Н.Н. Общая физика / Н.Н. Кулаков. – Москва, 1949. – 92 с.
902731
   Общая физика. – Ленинград, 1959. – 36 с.
902732
   Общая физика. – Ленинград, 1959. – 34 с.
902733
   Общая физика. – Москва, 1962. – 40 с.
902734
  Россель Ж. Общая физика : пер. с фр. / Ж. Россель. – Москва : Мир, 1964. – 506с.
902735
  Струве К.В. Общая физика / К.В. Струве. – Ленинград, 1966. – 145 с.
902736
  Струве К.В. Общая физика / К.В. Струве. – Л, 1966. – 120с.
902737
   Общая физика : конспект лекций. – Ленинград : СЗЗПИ
№28-56 : Электричество и магнетизм. – 1967. – 132 с.
902738
  Ткачев Л.И. Общая физика : контр.работы и метод.указания / Л.И. Ткачев, И.П. Шапиро. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 104с.
902739
  Метс Г. Общая физика / Г. Метс, Ф И. Петерсен, . – Таллин, 1969. – 28с.
902740
  Хмелюк К.Д. и др. Общая физика : учеб. пособие для проведения коллоквиумов с применением контролирующих машин / К.Д. и др. Хмелюк. – Киев : Вища школа, 1975. – 121 с.
902741
  Ахиезер А. Общая физика / А. Ахиезер. – Київ, 1981. – 417 с.
902742
  Карталов П. Общая физика / П. Карталов. – Пловдив
Т.2 : Молекулна физика. – 1981. – 575с.
902743
  Мурзов В.И. Общая физика в задачах и решениях : учеб.пособие / В.И. Мурзов, А.Ф. Коненко, Л.Г. Филиппова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 161с.
902744
  Батурин В.К. Общая физика и мироввоззрение / В.К. Батурин. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1985. – 210 с.
902745
  Мэрион Д.Б. Общая физика с биологическими примерами : Пер. с англ. / Д.Б. Мэрион. – Москва : Высшая школа, 1986. – 623с.
902746
  Ахиезер А.И. Общая физика. Электрические и магнитные явления : справ. пособие / А.И. Ахиезер. – Киев : Наукова думка, 1981. – 472 с.
902747
  Ферворн Макс Общая физиология : Основы учения о жизни : Вып. 1-2 / Макс Ферворн прив.-доц на мед. фак-та Иенского ун-та ; Пер. снем М.А. Мензбира, проф. и Н.А. Иванцова, прив.-доц. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина. – (Библиотека для самообразования, издаваемая под ред. А.С. Белкина, П.Г. Виноградова, Н.Я. Грота, проф. и [др.] ; № 9)
Вып. 1 : с 118 рис. – 1897. – XVIII, 518 с. : ил.


  Пер.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
902748
  Ферворн Макс Общая физиология : Основы учения о жизни : Вып. 1-2 / Макс Ферворн прив.-доц на мед. фак-та Иенского ун-та ; Пер. снем М.А. Мензбира, проф. и Н.А. Иванцова, прив.-доц. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина. – (Библиотека для самообразования, издаваемая под ред. А.С. Белкина, П.Г. Виноградова, Н.Я. Грота, проф. и [др.] ; № 9)
Вып. 2 : с 150 рис. – 1897. – VI, 574 с. : ил.


  Пер.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
902749
  Ферворн Макс Общая физиология : Основы учения о жизни : Вып. 1-3 / Макс Ферворн д-р мед. и философии, проф. физиологии и дир. Физиол. ин-та Геттинген. ун-та; Пер. с 5-го нем. изд. д-ра И.Я. Ляховского и М.Я. Гольденвейзер; Под ред., с предисл. и примеч. проф. Моск. ун-та Г.А. Кожевникова. – Москва : Книгоиздат "Современные проблемы" ; [Тип. "Печатное дело"]
Вып. 3. – 1912. – 267, IV с., 1 л. портр. (фронт.). – Экз. в разных тип. переплетах


  Пер.: Ляховский, Иоаким Яковлевич (1883-?)
902750
  Рубинштейн Д.Л. Общая физиология / Д.Л. Рубинштейн. – Москва : Медгиз, 1947. – 646с.
902751
  Ходоров Б.И. Общая физиология возбудимых мембран / Б.И. Ходоров. – Москва, 1975. – 406с.
902752
  Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной систем : теоретическое и практическое руководство / И.С. Беритов; АН СССР. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Мышечная система: периферическая нервная система: соматическая и вегетативная. – 1947. – 556 с.
902753
  Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной систем : Теоретическое и практическое руководство / И.С. Беритов. – 2-е, перераб. изд. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 2 : Центральная нервная система. – 1948. – 640 с.
902754
  Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной системы / И.С. Беритов. – Москва
1. – 1959. – 600с.
902755
  Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной системы / И.С. Беритов. – Москва
2. – 1966. – 436с.
902756
   Общая физиология нервоной системы. – Л., 1979. – 716 с.
902757
  Липшютц А. Общая физиология смерти / А. Липшютц. – Ленинград : Тип. Красной Газеты им. Володарского, 1930. – 117 с.
902758
  Розенталь И. Общая физиология. Введение в изучение естествознания и медицины : с приложением статей Ненцкого, Спенсера, Бунге и Бючли / И. Розенталь. – Вып. 12 (вып. 2). – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1902. – С. IX, С. 225-377, 20, 9, 11, 11, 27 с.
902759
  Панасюк Е.Н. ОБщая физиотерапия и курортология. / Е.Н. Панасюк. – Львов, 1990. – 142с.
902760
   Общая физическая география. – М., 1946. – 104с.
902761
  Половинкин А.А. Общая физическая география : Учебник для учительских институтов / А.А. Половинкин. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 316с. : Ил. + 3л. карт. – Библиогр.: с.315-316
902762
  Половинкин А.А. Общая физическая география : Учебник для учительских институтов / А.А. Половинкин. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 304с. : Ил. + 5 л. карт. – Библиогр.: с.302-303
902763
   Общая физическая география (Общее землеведение) : Тексты лекций. – Москва, 1967. – 190с.
902764
  Подобедов Н.С. Общая физическая география и геоморфология / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1964. – 380с.
902765
  Подобедов Н.С. Общая физическая география и геоморфология : Учебное пособие / Н.С. Подобедов. – 2-изд.изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 312с.
902766
  Фоменко А.Н. Общая физическая география и геоморфология : [учеб. для учащихся топогр. техникумов] / Фоменко А.Н., Хихлуха В.И. – Москва : Недра, 1987. – 373 с. – Библиогр.: с. 364
902767
  Яковлева Н.П. Общая фитопатология / Н.П. Яковлева. – М., 1971. – 96с.
902768
  Успенская Г.Д. Общая фитопатология с основами иммунитета / Г.Д. Успенская. – М., 1967. – 239с.
902769
  Дьяков Ю.Т. Общая фитопатология с основами иммунитета / Ю.Т. Дьяков. – М, 1976. – 256с.
902770
  Попкова К.В. Общая фитопатология. / К.В. Попкова. – Москва, 1989. – 398с.
902771
  Родигин М.Н. Общая фитопатология. Уч. пособие. / М.Н. Родигин. – М., 1978. – 365с.
902772
  Зиндер Л.Р. Общая фонетика : Автореф... д-ра филол.наук: / Зиндер Л.Р.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 32л.
902773
  Зиндер Л.Р. Общая фонетика / Л.Р. Зиндер. – 2-е изд. – М, 1979. – 312 с.
902774
  Ермаков В.П. Общая форма радикального выражения, имеющего 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 значений / [соч.] В.П. Ермакова, проф. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 36 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.
902775
  Чибисов К.В. Общая фотография / К.В. Чибисов. – М., 1984. – 448с.
902776
  Цыганов М.Н. Общая фотография и специальные виды фотографии. / М.Н. Цыганов. – М., 1963. – 364с.
902777
  Мещеряк И.Е. Общая характеристика государственного права и правовых систем буржуазных и развивающихся стран / И.Е. Мещеряк. – К, 1976. – 32с.
902778
  Бакланов Н.Б. Общая характеристика заводского дела на Урале в XVIII веке // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 176-189
902779
   Общая характеристика и история развития рельэфа Кавказа. – Москва, 1977. – 288с.
902780
   Общая характеристика илтературы второго периода освободительного движения в России. 1861-1895 гг.. – Л., 1973. – 18 с.
902781
  Дячук Е.В. Общая характеристика исполнительных документов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.209-225
902782
  Абдуллаев Э.Э. Общая характеристика источников трудового права Объединеных Арабских Эмиратов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 79-89. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
902783
  Зарипова А.Р. Общая характеристика лексико-семантической группы "судьба" в древнерусском языке (на примере слов суд и судьба) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 129-133. – ISSN 2307-4558
902784
  Исмаилова Л.И. Общая характеристика лексико-семантической и стилистической систем русского литературного языка конца 20 - начала 21 века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 96-107. – ISSN 1684-2618
902785
  Исмаилова Л.И. Общая характеристика лексико-семантической и стилистической систем русского литературного языка конца ХХ - начала ХХI // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 96 - 101. – ISSN 1684-2618
902786
  Кучерена А.Г. Общая характеристика международных и европейских стандартов юридической помощи // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.90-96
902787
   Общая характеристика народногоо хозяйства дореволюционной россии и его географии. – Челябинск, 1959. – 48с.
902788
  Чубинский М.П. Общая характеристика новых учений в уголовном праве : (Вступ. лекция) / [Соч.] Прив.-доц. ун-та Св. Владимира М.П. Чубинского. – Киев : Тип. Импер.. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1896. – [2], 24 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1898 г. – Библиогр.: с. 23-24


  На обл. дарственная надпись: Дорогому П.П. Кордышу на добрую память от 7 августа
902789
  Панкова А.П. Общая характеристика основных положений Общей части Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 18. – С. 33-38. – ISSN 1812-3805
902790
  Глебов А.К. Общая характеристика правового регулирования налогообложения сельскохозяйственнным налогом в 1928-1941 годах // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 28-34. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
902791
  Крашенинников Е.А. Общая характеристика предоставлений // Очерки по торговому праву : Сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Вып. 13. – С. 22-27.
902792
  Россолимо Г.И. Общая характеристика психологических профилей : 1) психически недостаточных детей и 2) больных нервными и душевными болезнями : [2 статьи] / Г.И. Россолимо, пр.-доц. Моск. унив. – Москва : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 106 с., 1 л. табл. граф. – Каждая ст. имеет самостоят. тит. л., на тит. л. 1-й ст.: М., тип. К.Л. Меньшова, 1911


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
902793
  Боброва В.Г. Общая характеристика развития личности подростка / В.Г. Боброва. – Ростов на/Д, 1966. – 24с.
902794
  Глузман А.В. Общая характеристика развития педагогического образования / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 15-27. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
902795
  Алонзова Г.В. Общая характеристика советской литературы 30-х годов : метод. указ. к теме для учащ. заоч. отд. библиот. техн. и библиот. отд. КПУ / Г.В. Алонзова ; Гл. упр. культуры Ленгорисполеом Ленингр. библиот. техникумов. – Ленинград, 1973. – 13 с.
902796
  Барисас А. Общая характеристика стока рек Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Барисас А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15 с.
902797
  Леганькова О. Общая характеристика структуры и содержания электронных учебно-методических комплексов для высшего педагогического образования // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 60-69. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Обозначена актуальность разработки электронных образовательных ресурсов для высшего педагогического образования в контексте изменения современной социокультурной ситуации.
902798
  Паламарчук В.Е. Общая характеристика феодального хозяйтсва / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 28с.
902799
  Попов В.Д. Общая характеристка экономики и планирования в странах, освободившихся от колониальной зависимости. / В.Д. Попов. – М, 1967. – 96с.
902800
  Некрич М.И. Общая химическая технология / М.И. Некрич. – Харьков, 1940. – 96с.
902801
  Некрич М.И. Общая химическая технология / М.И. Некрич. – Харьков, 1940. – 6с.
902802
   Общая химическая технология. – М.
1. – 1940. – 404с.
902803
   Общая химическая технология. – М-Л
2. – 1946. – 492с.
902804
   Общая химическая технология. – М-Л
1. – 1952. – 632с.
902805
  Некрич М.И. Общая химическая технология / М.И. Некрич. – Харьков, 1969. – 336с.
902806
   Общая химическая технология. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1970. – 600с.
902807
  Железнякова Общая химическая технология / Железнякова, Е.М. Зинина. – Л, 1973. – 55с.
902808
   Общая химическая технология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
Ч. 1. – 1977. – 287с.
902809
   Общая химическая технология. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 287с.
902810
   Общая химическая технология. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва
1. – 1984. – 255с.
902811
   Общая химическая технология. – 4-е изд., переработ и доп. – М.
2. – 1984. – 263с.
902812
  Кутепов А.М. Общая химическая технология : Учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Машины и аппараты химических производств" / А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. – Москва : Высшая школа, 1985. – 448с.
902813
  Кутепов А.М. и др. Общая химическая технология / А.М. и др. Кутепов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 519с.
902814
  Кондауров Б.П. Общая химическая технология : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / Б.П. Кондауров, В.И. Александров, А.В. Артемов. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 336с. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-1792-1
902815
  Раковский В.Е. Общая химическая технология торфа. / В.Е. Раковский. – М-Л, 1949. – 363с.
902816
  Рябчиков Д.М. Общая химия : Учебник для учительских ин-тов / Д.И. Рябчиков. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 368 с. : ил.
902817
  Рябчиков Д.М. Общая химия / Д.М. Рябчиков. – М., 1953. – 428с.
902818
  Стругацкий Общая химия / Стругацкий. – М., 1957. – с.
902819
  Хомченко Г.П. Общая химия : Метод. указ. / Г.П. Хомченко, Л.Г. Гуськова, Е.В. Первушин. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 76 с.
902820
  Шелинский Г.И. Общая химия / Г.И. Шелинский. – М., 1960. – 59с.
902821
  Шихеева Л.В. Общая химия / Л.В. Шихеева. – Л, 1961. – 28с.
902822
  Кульман А.Г. Общая химия : Учебное пособие / А.Г. Кульман. – Москва : Сельскохозяйственная литература, журналы и плакаты, 1961. – 567с.
902823
  Стругацкий М.К. Общая химия : [Учебник для нехим. специальностей вузов] / М.К. Стругацкий, Б.П. Надеинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1961. – 416 с. : ил.
902824
   Общая химия. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд-во КГУ
Вып. 1. – 1962. – 20 с.
902825
   Общая химия. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд-во КГУ
Вып. 2. – 1962. – 76 с.
902826
   Общая химия. – К.
3. – 1962. – 60с.
902827
  Шилов Ю.М. Общая химия : [Учебник для мед. училищ] / Ю.М. Шилов, М.И. Тарасенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1963. – 324 с. : ил.
902828
  Глинка Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. 12-е. – Москва ; Ленинград : Химия, 1965. – 688 с.
902829
   Общая химия. – М., 1965. – 71с.
902830
  Крячков Н.Н. Общая химия / Н.Н. Крячков, А.М. Хубашвили. – Л., 1965. – 97с.
902831
  Петрийчук И Д. Общая химия / И Д. Петрийчук. – Фрунзе, 1966. – 375с.
902832
  Чурбаков В.Ф. Общая химия / В.Ф. Чурбаков. – М, 1966. – 16с.
902833
   Общая химия. – К.
1. – 1967. – 24с.
902834
   Общая химия. – К.
3. – 1967. – 20с.
902835
  Кульман А.Г. Общая химия / А.Г. Кульман. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 576с.
902836
   Общая химия. – К.
12. – 1969. – 16с.
902837
   Общая химия. – Москва : Высшая школа, 1970. – 78 с.
902838
   Общая химия. – 3-е изд., переработ и доп. – М., 1974. – 287с.
902839
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – Изд. 17-е, испр. – Л, 1974. – 711с.
902840
  Глинка Н.Л. Общая химия : учеб. пособ. / Н.Л. Глинка. – Изд. 16-е, перераб. – Ленинград : Химия, 1975. – 727 с.
902841
   Общая химия. – М., 1975. – 702с.
902842
   Общая химия. – Чебоксары, 1976. – 120с.
902843
  Глинка Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Н.Л. Глинка. – 18-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1976. – 711 с.
902844
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 19-е изд., перераб. – Ленинград, 1977. – 718с.
902845
  Угай Я.А. Общая химия / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1977. – 408с.
902846
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 20-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1978. – 718с.
902847
  Пурмаль А.П. Общая химия : Пособие для учителей / А.П. Пурмаль, Е.Л. Розенберг. – Москва : Просвещение, 1978. – 320с.
902848
  Слейбо У. Общая химия / У. Слейбо, Т. Персонс. – Москва : Мир, 1979. – 551с.
902849
  Глинка Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Н.Л. Глинка. – 20-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1979. – 719с.
902850
  Кульман А.Г. Общая химия / А.Г. Кульман. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1979. – 528с.
902851
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 21-е изд., стереотип. – Ленинград : Химия, 1980. – 719с.
902852
   Общая химия. – М., 1980. – 724с.
902853
   Общая химия. – К, 1980. – 175с.
902854
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 21-е изд., стереотип. – Ленинград : Химия, 1981. – 719с.
902855
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 22-е изд., испр. – Л, 1982. – 719с.
902856
  Глинка Н.Л. Общая химия : Учебное пособие / Н.Л. Глинка. – 23-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1983. – 702 с.
902857
  Глинка Н.Л. Общая химия : Учебное пособие / Н.Л. Глинка. – 23-е изд.стереот. – Ленинград : Химия, 1984. – 702с.
902858
  Угай Я.А. Общая химия : Учебник для химич. спец. унив-ов / Я.А. Угай. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 440с.
902859
  Глинка Н.Л. Общая химия : Уячебное пособие для вузов / Н.Л. Глинка. – 24-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1985. – 702с.
902860
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 25-е изд., испр. – Ленинград : Химия, 1986. – 702с.
902861
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 26-е изд., стер. – Л, 1987. – 702с.
902862
  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – 27-е изд., стереотип. – Ленинград : Химия, 1988. – 704с.
902863
   Общая химия : Учебник для студентов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1989. – 640с.
902864
  Гузей Л.С. Общая химия : Учебник для студ. нехимических фак-тов и спец. высш. учеб. заведений / Л.С. Гузей, В.Н. Кузнецов, А.С. Гузей; Под ред. С.Ф. Дунаева. – Москва : МГУ, 1999. – 333 с. – ISBN 5-211-040014-7
902865
  Коровин Н.В. Общая химия : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по техн.направл.и спец. / Н.В. Коровин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2000. – 558с. – (Победитель конкурса учебников). – ISBN 5-06-003939-0
902866
  Глинка Н.Л. Общая химия : Учеб. пособие / Н.Л. Глинка; Под ред. А.И. Ермакова. – 30-е изд., испр. – Москва : Интеграл-Пресс, 2006. – 728с. – ISBN 5-89602-017-1
902867
   Общая химия в задачах и тестах : учеб. пособие для выпускников сред. учеб. заведений и абитупиентов химю специальностей вузов / [А.Н. Бутенко и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 662, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 659-660. – ISBN 978-617-687-004-3
902868
   Общая химия в формулах, определениях, схемах. – Минск, 1987. – 500с.
902869
   Общая химия в формулах, определениях, схемах : Учебн. пособие для студ. нехимич. спец. высш. учеб. завед. – Минск : Універсітэцкае книга, 1996. – 528с. – ISBN 385-09-0033-4
902870
  Лябин М.П. Общая химия как элемент системы подготовки инженеров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
902871
  Перельман Ф.М. Общая химия. / Ф.М. Перельман. – 2-е изд. – М., 1940. – 52с.
902872
  Неницеску К. Общая химия. / К. Неницеску. – М., 1968. – 814с.
902873
   Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2000. – 560с. – ISBN 5-06-003626-Х
902874
  Каменецкий М.В. Общая химия. Конспект лекций. / М.В. Каменецкий. – Л.
Ч.2. – 1970. – 151с.
902875
  Ходаков Ю.В. Общая химия. Основные понятия, законы и теории / Ю.В. Ходаков. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 255с.
902876
  Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции / О.С. Зайцев. – Москва : Химия, 1990. – 352с. – ISBN 5-7245-0193-7
902877
  Кузнецов В.И. Общая химия. Тенденции развития / В.И. Кузнецов. – М., 1989. – 287с.
902878
  Трошкина В.А. Общая химия: метод. указ. / В.А. Трошкина. – М., 1982. – 64с.
902879
   Общая циркуляция атмосферы. – М., 1964. – 448с.
902880
  Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1972. – 394с.
902881
  Дзердзеевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат : Избранные труды / Б.Л. Дзердзеевский. – Москва : Наука, 1975. – 286с.
902882
  Бурков В.А. Общая циркуляция вод Тихого океана / В.А. Бурков. – М., 1972. – 196с.
902883
  Бурков В.А. Общая циркуляция Мирового океана / В.А. Бурков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 253с.
902884
  Робертис Э. Общая цитология / Э. Робертис. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 460с.
902885
  Константинов А.В. Общая цитология / А.В. Константинов. – Минск, 1966. – 284с.
902886
  Константинов А.В. Общая цитология / А.В. Константинов. – Минск, 1968. – 312с.
902887
  Ченцов Ю.С. Общая цитология / Ю.С. Ченцов. – Москва : МГУ, 1978. – 798с.
902888
  Ченцов Ю.С. Общая цитология : учебник / Ю.С. Ченцов. – Москва : Московский университет, 1984. – 798 с.
902889
  Ченцов Ю.С. Общая цитология : Учебник для студ. , обус-ся по направлению и специальности "Биология" / Ю.С. Ченцов. – 3-е изд., перер. и допол. – Москва : Московский университет, 1995. – 384с. – ISBN 5-211-03055-9
902890
  Дензин П.В. Общая часть и теодолитные работы : практикум по низшей геодезии ; учеб. пособ. для геодезич. вузов / П.В. Дензин; под ред. А.С. Чеботарева. – Вып. 1. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 295 с.
902891
  Сидоренко Общая часть курса черчения / Сидоренко, Г.М. Тропина; ред. Твхоржевский. – Киев, 1990. – 103с.
902892
  Кистяковский А.Ф. Общая часть уголовного судопроизводства : Лекции читанные в императорском университете Св. Владимира проф. А.Ф. Кистяковским (1874) / А.Ф. Кистяковский. – Киев : Изд-во Семенко Сергея, 2005. – 118с. – (Антология уголовно-процессуальной науки). – ISBN 966-8426-06-1
902893
  Коняхин В.П. Общая часть УК РФ: стратегия реформирования // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 399-403. – ISBN 978-966-458-403-3
902894
   Общая шкала триасовой системы СССР. – Л., 1984. – 117с.
902895
  Пономарева И.Н. Общая экология / И.Н. Пономарева. – Ленинград, 1975. – 162с.
902896
   Общая экология : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 510с. – ISBN 5-238-00195-9
902897
  Розанов С.И. Общая экология : Учебник для студ. высш. учеб. заведений по дисциплине "Экология" для техн. направл. и спец. / С.И. Розанов. – 5-е изд., стереотипн. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 288с. – На 14.05.05.Кабинетам карточки есть. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0350-Х
902898
  Матишов Г.Г. Общая экология и палеогеография полярных океанов / Г.Г. Матишов, Л.Г. Павлова; Отв. ред. М.Е. Виноградов. – Ленинград : Наука, 1990. – 224 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 207-223. – ISBN 5-02-026655-8
902899
  Зверев М.К. Общая экономическая и социальная география (вопросы методологии и теории) : Учебное пособие / М.К. Зверев. – Калининград : Издание КГУ, 1982. – 88 с.
902900
   Общая экономическая теория : Курс лекций. – Москва, 1998. – 312с.
902901
  Баликоев В.З. Общая экономическая теория : Учебное пособие / В.З. Баликоев; Мин.общ. и профе. образ. РФ. Новосиб. гос.арх.-строит. ун-т. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Новосибрск : Лада, 2000. – 678с. – ISBN 5-9235-0001-9
902902
  Касаткин А.С. Общая электротехника / А.С. Касаткин, М.А. Перекалин. – Москва-Ленинград
Т. 1. – 1938. – 232 с.
902903
   Общая электротехника. – Москва-Ленинград, 1951. – 640 с.
902904
   Общая электротехника. – М., 1952. – 87с.
902905
  Константинов В.И. Общая электротехника / В.И. Константинов. – М., 1952. – с.
902906
   Общая электротехника : методические указания и контрольные задания для студентов неэлектротехничнских специальностей заочных высших учебных заведений / В.И. Константинов, Е.С. Кухаркин, И.Ф. Пермяков, А.Ф. Симонов; Ионкин П.А. – изд. 4-е. – Москва : Советская наука, 1954. – 96 с.
902907
  Аваев С.А. Общая электротехника : [учебник для неэлектротехн. техникумов] / С.А. Аваев, А.П. Крылов, Б.М. Озерский ; под общ. ред. С.А. Аваева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 448 с. : ил.
902908
   Общая электротехника. – Херсон
Вып. 3. – 1961. – 52 с.
902909
  Марковский Ф.Т. Общая электротехника / Ф.Т. Марковский, А.П. Трегуб. – Москва, 1963. – 332 с.
902910
   Общая электротехника. – Харьков
Вып. 2. – 1963. – 116 с.
902911
   Общая электротехника. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков
Вып. 3. – 1963. – 68 с.
902912
   Общая электротехника. – М-Л, 1964. – 656с.
902913
  Мучник А.Я. Общая электротехника / А.Я. Мучник, К.А. Парфенов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1965. – 414 с.
902914
   Общая электротехника : пособие к лабораторным работам / И.И. Демушкин, В.П. Епечурин, К.А. Ламагин, Д.В. Стрепетов, О.М. Янсон. – Ленинград, 1965. – 124 с.
902915
   Общая электротехника. – Харьков
Вып. 2. – 1965. – 127 с.
902916
  Мучник А.Я. Общая электротехника / А.Я. Мучник, К.А. Парфенов. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1967. – 446 с.
902917
   Общая электротехника. – 2-е изд., переработ. – Л., 1971. – 543с.
902918
   Общая электротехника : программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников химико-технологических и технологических специальностей высших учебных заведений. – 5-е изд. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104 с.
902919
  Борисов Ю.М. Общая электротехника / Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов. – Москва, 1974. – 519 с.
902920
  Китунович Общая электротехника / Китунович, Г. – Минск, 1975. – 286 с.
902921
   Общая электротехника. – Куйбышев, 1975. – 96 с.
902922
   Общая электротехника. – Ленинград : Энергия, 1979. – 472 с.
902923
   Общая электротехника. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 591с.
902924
  Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника / Ф.Е. Евдокимов. – Москва, 1987. – 351 с.
902925
  Расовский Э.И. Общая электротехника в рисунках и чертежах / Э.И. Расовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат
Ч. 1. – 1952. – 15 с.
902926
  Попов В.С. Общая электротехника с основами электроники / В.С. Попов, С.А. Николаев. – Москва : Энергия, 1972. – 503 с.
902927
  Усс Л.В. Общая электротехника с основами электроники / Л.В. Усс, А.С. Красько, Г.С. Климович. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 414 с.
902928
  Григоровский Е.П. Общая электротехника. / Е.П. Григоровский. – К., 1965. – 8с.
902929
  Воронцов Д.С. Общая электрофизиология / Д.С. Воронцов. – Москва : Госмедиздат литературы, 1961. – 488с. – Библ.: С.481-485
902930
  Токин Б.П. Общая эмбриология : учебник для биолог. спец. ун-тов / Б.П. Токин. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1977. – 512 с., ил. и табл.
902931
  Токин Б.П. Общая эмбриология / Б.П. Токин. – Москва : Высшая школа, 1987
902932
  Поддубная- Арнольди Общая эмбриология покрытосемянных растений / Поддубная- Арнольди. – Москва, 1964. – 486 с.
902933
  Киршенблат Я.Д. Общая эндокринология. (Учеб. пособие для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 382с.
902934
   Общая энергетика. – М.
1. – 1959. – 143с.
902935
   Общая энергетика. – М.
2. – 1960. – 152с.
902936
   Общая энергетика. – М.
6. – 1963. – 112с.
902937
   Общая энтомология. – 3-е и 4-е изд. – М-Л
2. – 1931. – 96с.
902938
  Бек-Биенко Общая энтомология / Бек-Биенко. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1971. – 480с.
902939
  Яковлев Б.В. Общая энтомология / Б.В. Яковлев. – М., 1974. – 271с.
902940
  Бей-Биенко Общая энтомология / Бей-Биенко. – Москва, 1980. – 416с.
902941
  Виноград Н.А. Общая эпидемиология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации и врачей-интернов / Н.А. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак. – Киев : Медицина, 2015. – 198, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 196-198. – ISBN 978-617-505-345-4
902942
  Ганнушкин М.С. Общая эпизоотология / М.С. Ганнушкин. – 2-е, доп. и испр. изд. – Москва, 1948. – 352с.
902943
  Кон И. Общая эстетика / И. Кон. – Сергиев, 1921. – 272 с.
902944
  Кон И. Общая эстетика / И. Кон. – Сергиев, 1921. – 80 с.
902945
  Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика: Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире / В.А. Ацюковский. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 277 с.
902946
  Бабырэ Н.М. Общая, артикуляционная и акустическая характеристика дифтонга /" au/ английского языка / Н.М. Бабырэ, Л.Н. Усатая // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 38-42
902947
  Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология : Краткий энциклопедический словарь / М.И. Еникеев, О.Л. Кочетков; Рец. В.В. Гульдан. – Москва : Юридическая литература, 1997. – 448с. – ISBN 5-7260-0891-Х
902948
  Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология : Учебник для высш. учебн. заведений / М.И. Еникеев. – 5-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 752с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-372-X
902949
  Левитас Я.М. Общаяя и историческая геология / Я.М. Левитас. – М, 1955. – 287с.
902950
  Хомченко И.Г. Общаяя химия : Учеб. для учащихся хим.-технол. техникумов / И.Г. Хомченко. – Москва : Химия, 1987. – 464 с. : ил.
902951
  Олоничев П.М. Обще-аффинная и центрально-проективная теория гиперполос. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Олоничев П.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 5 с.
902952
   Общебиологические аспекты филогении растений. – М., 1991. – 124с.
902953
  Хлопин Н.Г. Общебиологические и экспериментальные основы гистологии / Н.Г. Хлопин. – Л, 1946. – 491с.
902954
  Побежимов И.Ф. и Артамонов Д.Н. Общевоинские уставы - свод правил поведения и деятельности военнослужащих / И.Ф. и Артамонов Д.Н. Побежимов. – М., 1964. – 68с.
902955
  Гавриков Ф.К. Общевоинские уставы / Ф.К. Гавриков. – М., 1969. – 126с.
902956
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – Москва : Военное издательство, 1970. – 480с.
902957
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – М., 1979. – 447с.
902958
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – Москва, 1980. – 400 с.
902959
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – Москва : Военное издательство, 1983. – с.
902960
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – М., 1985. – 480с.
902961
   Общевоинские уставы Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 479с.
902962
  Мурзаев Н.И. Общевоинские уставы Советских Вооруженных Сил / Н.И. Мурзаев. – М., 1989. – 63с.
902963
   Общевойсковая армия в наступлении. – М., 1966. – 244с.
902964
  Гареев М.А. Общевойсковые учения / М.А. Гареев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 283с.
902965
  Вишнивецкая М.А. Общевопросительные альтернативные предложения в современном французском языке: коммуникативные и структурные аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 108-113. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
902966
  Попов А.В. Общегеографическая практика в бассейне реки Чарын / А.В. Попов. – Алма-Ата, 1975. – 99с.
902967
  Черешня О.Ю. Общегеографический индекс размер стран // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 243-245
902968
  Востряков А.В. Общегеологические термины и понятия / А.В. Востряков. – Саратов, 1981. – 89с.
902969
   Общегородской митинг протеста трудящихся Москвы против кровавых злодеяний американских агрессоров в Корее, 1952. – 8с.
902970
   Общегосударственная конференция КП Чехословакии 11-15 июня 1956 г.. Прага. – М., 1957. – 304с.
902971
  Жарский А.П. Общегосударственная сеть связи СССР накануне Великой Отечественной войны и ее использование в интересах Вооруженных сил // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 3-6. – ISSN 0321-0626
902972
   Общегосударственнаяконференция коммунистической партии Чехословакии. – М., 1961. – 174с.
902973
   Общегосударственные налоги Украины : С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 феврвля 1998 года. – Харків : Одиссей, 1998. – 192с. – (Законы Украины). – ISBN 9966-7337-07-4
902974
  Рудницкая Д.М. Общегосударственный представительный орган в СССР. : Автореф... доктор юрид.наук: / Рудницкая Д.М.;. – Москва, 1951. – 41 л.
902975
   Общегражданский налог. – Тифлис, 1923. – 53с.
902976
  Шалимова Л.А. Общедемократические движения в развитых капиталистических странах. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Шалимова Л.А.; МВ и ССО КазССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
902977
  Полак И.Ф. Общедоступная астрономия / И.Ф. Полак. – Москва; Ленинград : Гостехиздат, 1944. – 279 с.
902978
  Полак И.Ф. Общедоступная астрономия / И.Ф. Полак. – Москва-Ленинград, 1946. – 279с.
902979
  Филипченко Ю.А. Общедоступная биология / Ю.А. Филипченко. – Петроград, 1923. – 192с.
902980
  Филипченко Ю.А. Общедоступная биология / Ю.А. Филипченко. – 4-е изд. – Л, 1925. – 205с.
902981
  Филипченко Ю.А. Общедоступная биология / Ю.А. Филипченко. – 6-е изд. – Ленинград, 1926. – 204с.
902982
  Филипченко Ю.А. Общедоступная биология / Ю.А. Филипченко. – Ленинград, 1927. – 223 с.
902983
  Форлендер К. Общедоступная история философии / К. Форлендер. – Москва : Московский рабочий, 1922. – 317с.
902984
  Берестова Т.Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном пространстве : Научно-методическое пособие / Т.Ф. Берестова. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 288с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 19). – ISBN 5-85129-175-3
902985
  Попов П.И. Общедоступная практическая астрономия / П.И. Попов. – Москва, Ленинград : Гостехиздат, 1946. – 96 с.
902986
  Попов П.И. Общедоступная практическая астрономия / П.И. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 172 с.
902987
  Попов П.И. Общедоступная практическая астрономия / П.И. Попов. – 4-е изд., испр. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 160 с.
902988
  Попов П.И. Общедоступная практическая астрономия. / П.И. Попов. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1950. – 164с.
902989
  Дружинин Н.П. Общедоступное руководство к изучению законов / Н.П. Дружинин. – 3-е изд. – [Москва] : Ред. журн. "Дет. чтение" и "Пед. листок" ; [Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 1 : Начальные понятия, общие определения и практические указания ; Ч. 2. Правомерные начала управления в России. – 1904. – XVI, 152 с.


  На на тит. л. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на от автора
902990
  Тищенко М.Н. Общедоступные (публичнные) библиотеки в системе местного самоуправления : Практическое пособие / М.Н. Тищенко; Науч. ред. проф. А.Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 368с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-084-4
902991
  Столетов А.Г. Общедоступные лекции и речи Александра Григорьевича Столетова : с фототипическим портретом и биографическим очерком, сост. К. Тимирязевым. – Москва : Изд. ред. "Русская мысль" ; Типо-лит. Высоч. утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – XXVI, 260 с., 1 л. фронт. (портр.) : ил. – Библиогр. в примеч.


  Александр Григорьевич Столетов : Биогр. очерк / Тимирязев К. Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920)
902992
  Столетов А.Г. Общедоступные лекции и речи Александра Григорьевича Столетова : с фототипическим портретом и биографическим очерком, сост. К. Тимирязевым. – Москва : Типо-лит. "Русского Т-ва печ. и изд. дела", 1902. – XXVI, 260 с., 1 л. фронт. (портр.) : ил. – Экз. деф., без обл.


  Александр Григорьевич Столетов : Биогр. очерк / Тимирязев К. Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920)
902993
  Нисселович Л.Н. Общедоступные очерки по русскому торговому праву / [соч.] Л.Н. Нисселовича, присяжного повер. окр. С.-Петерб. судебной палаты. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Берман и Рабинович
Очерк 1 : О торговых книгах. – 1879. – 107 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
902994
  Андреев А.А. Общедоступные программные и образовательные ресурсы Интернета // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 83-89.
902995
  Соловьев С.М. Общедоступные чтения о русской истории / С.М. Соловьев. – М., 1992. – 350с.
902996
   Общедоступный астрономический календарь на 1945 г.. – Москва : Московский планетарий, 1945. – 100 с.
902997
  Маслов П. Общедоступный курс истории народного хозяйства от первобытных времен до 20-го столетия / Петр Маслов. – Петроград : Книгоиздат. "Жизнь и знание" ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VIII, 361, 48 с. – 48 с. рекламные. – Библиогр.: "Литература" (с. 361). – (Библиотека обществоведения ; Кн. 7)
902998
   Общедоступный путеводитель по Москве. – 2-е изд. – Москва, 1929. – 160с.
902999
  Гладкова И. Общедоступный центр информации: модернизация, оптимизация, компьютеризация // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 39-42. – ISSN 0869-4915
903000
   Общедоступный энциклопедический словарь : Настольная книга для всех: Сост. по Лярусу, Брокгаузу, Мейеру и др. лучш. источн. – Санкт-Петербург, 1912. – 464с.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,