Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
892001
  Ширяев В.А. "Неунываки" - народ бродячий. / В.А. Ширяев. – Воронеж, 1967. – 127с.
892002
  Некипелова О. "Неформали" в освіті дорослих: з досвіду роботи Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 22-24. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена кращим практикам діяльності Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького як центру неформальної освіти дорослих з навчання містян медіа-, цифровій, інформаційній грамотності, навичкам роботи на комп"ютері, користуванню ...
892003
  Політюк А.П. "Неформальна логіка" Труді Гов"є // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 108-110
892004
  Соколов Б. "Неформатний" міністр оборони з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Родіон Малиновський - нерадянський маршал.
892005
  Белоусова К. "Нефтяное оружие" в третьей и четвертой арабо-израильских войнах // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 0131-2227
892006
  Нажадат А.С. "Нефтяной фактор" во внешней политике Арабских стран : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Нажадат А.С.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 21л.
892007
  Нажадат Абдуль Салям "Нефтяной фактор" во внешней политике арабских стран (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Нажадат Абдуль Салям; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.184-192
892008
  Малаков Дмитро "Нехай йому чужа земля буде легкою" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0869-3595
892009
  Руккас Андрій "Нехай нас вважають фантастами! ". Створення Штабу Міністра Військових Справ УНР // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 63-77. – ISSN 0869-3595
892010
  Джемілєв М. "Нехай Путін спочатку виведе свої війська з Криму, а потім уже можна буде з ним говорити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 4


  Мустафа Джемілєв - про нинішню ситуацію на півострові та перспективи міжнародної підтримки.
892011
  Козлов Р. "Нехай тут матір шарпа ворон чорний..." (Енейство в оцінці Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
892012
  Вітряк В. "Нехай Україна у щасті буя - у тім нагорода і втіха моя"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Про долю видатного драматурга і культурного діяча Михайла Старицького.
892013
  Сорокіна Л. "Нехудожнє" зображення чи художнє викриття?


  Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка "Козачка". Багатство мови, образотворчі засоби твору
892014
  Верховський В. "Нецелоесообразная" автономія // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 2


  "Створена у 1918 році Автономна область німців Поволжя у 1923 році стала Автономною республікою. Українці посідали в ній третє місце, маючи 12%. Рішення Всеросійського Центрвиконкому про утворення цієї республіки та перший варіант її Конституції ...
892015
  Сірук М. "Нечесна політична атака" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 3


  Президент Південної Кореї заперечує звинувачення в причетності до корупції і відмовляється іти у відставку.
892016
  Хоцянівська І. "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 183-190. – ISSN 2411-4146
892017
  Фоменко Е.Г. "Нечто подобное" как эпифаническое откровение в идиостиле Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 69-72. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
892018
  Крайник Г.С. "Нещасні випадки з людьми" як категорія кримінального права України // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-617-616-069-4
892019
  Лейберов О.О. "Нещасні фантасти!" - дискусія у подільській пресі про місце російської інтелігенції у революційних подіях 1917-1919 років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 171-185. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
892020
  Прокопчук В.С. "Нещастя цих українців у тому, що їм довелося жити в таку історичну епоху..." / В.С. Прокопчук, Н.В. Тітова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 136-146. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізована групова кримінальна справа, якою 1929 - 1930 рр. Кам"янець-Подільський окружний відділ ДПУ намагався сфабрикувати в Дунаївцях осередок "спілки визволення України".
892021
  Мервин У.С. "Ни единого лика в небе" : поэзия : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 119-128. – ISSN 1130-6545
892022
   "Нианги" смеется. – М., 1959. – 62с.
892023
  Рафальський О.О. ..." Нехай ні жар, ні холод не спинить вас"... / О.О. Рафальський, П.М. Чернега // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 4


  Про Міжнародну наукову конференцію «Іван Франко у творенні української національної ідентичності» у НПУ імені М.П. Драгоманова, організаторами якої є кафедра етнології та краєзнавства та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ...
892024
  Грызлов Анатолий Александрович Н-замкнутые пространства и свойства типа компактности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Грызлов Анатолий Александрович; Уркльск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 12л.
892025
  Величко Н.В. Н-замкнутые топологические пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Величко Н.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 9л.
892026
  Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками прооекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 92-108 : рис.. табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
892027
  Мартович Л. Не-читальник, 1900
892028
  Шмельков М.И. Неуклонное сближение физического и умственного труда - закономерность становления и развития коммунистической формации. (На опыте СССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Шмельков М.И.; МВ и ССО РСФСР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1961. – 18л.
892029
  Неудачин В.Г. Неуклонные ассоциации в легких ядах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Неудачин В. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
892030
  Лифшиц С.Г. Неуклонный подъем благосостояния народа - высший закон деятельности коммунистической партии и советского правительства. / С.Г. Лифшиц. – Новосибирск, 1962. – 30с.
892031
  Мстиславский П.С. Неуклонный подъем благосостояния советского народа / П.С. Мстиславский. – М., 1952. – 148с.
892032
  Шахназарян В.М. Неуклонный подъем материального балгосостояния и культурного уровня трудящихся Армении за годы Советской власти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шахназарян В.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 24л.
892033
  Артемов М.К. Неуклонный рос материального и культурного уровня трудящихся СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Артемов М.К.;. – Воронеж, 1955. – 22л.
892034
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся Украинской ССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лябах Н.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1955. – 20 с.
892035
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся УССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) (на примерах г. Киева и Киевской обл.) : Дис... канд. экон.наук: / Лябах Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1955. – 290л. – Бібліогр.:л.I-XIII
892036
  Гинайте И С. Неуклонный рост материального и культурного благосостояния рабочего класса Литовской ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гинайте С.И,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
892037
  Лобанов И.И. Неуклонный рост материального и культурного уровня трудящихся Советского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов И.И.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
892038
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – Х., 1965. – 24с.
892039
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – вып. 2-й. – Х., 1965. – 48с.
892040
  Сидоров А. Неуклонный рост производительности труда - экономический закон социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сидоров А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
892041
  Лемелев С.М. Неуклонный рост производительности труда / С.М. Лемелев. – Свердловск, 1960. – 38с.
892042
  Голон А. Неукротимая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 605с.
892043
  Гаррисон Гарри Неукротимая планета / Пер. с англ. Л. Жданова // Романы : [пер. с англ.] / Бестер Альфред, Гаррисон Гарри. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – С. 5-160. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
892044
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Мир смерти / Г. Гаррисон. – Москва, 1991. – 255с.
892045
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Фантастическая сага. Рассказы / Гарри Гаррисон. – Москва : Все для вас, 1992. – 413, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 6). – ISBN 5-86564-007-0
892046
  Лавренев Б.А. Неукротимое сердце / Б.А. Лавренев. – Москва, 1942. – 19с.
892047
  Глуховский С.Д. Неукротимое сердце / С.Д. Глуховский. – М, 1957. – 49с.
892048
  Рудь Я.И. Неукротимые / Я.И. Рудь. – М., 1980. – 102с.
892049
  Абдуллин Х.М. Неукротимый бубен : повести / Х.М. Абдуллин ; авториз. пер. с уйгур. А. Корнеева ; [ил.: К. Р. Борисов]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 310 с., [1] л. портр. : ил., портр.
892050
  Тынянова Л.Н. Неукротимый Гарин / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1974. – 143с.
892051
  Мансурова С.Э. Неулеотиды Penicillium chrysogenum : Автореф... канд. биол.наук: / Мансурова С.Э.; МГУ. Хим. и Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 21л.
892052
  Макарова Н.В. Неуловимая / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1985. – 207с.
892053
  Кална Н.С. Неуловимая эта грань / Н.С. Кална. – Рига, 1980. – 124с.
892054
  Каралиева Н. Неуловимият / Н. Каралиева. – София, 1960. – 194с.
892055
  Кларк Р. Неуловимые мгновения. / Р. Кларк. – М, 1975. – 191с.
892056
  Одинцов В.В. Неуловимые пределы / В.В. Одинцов. – Воронеж, 1991. – 155с.
892057
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1957. – 240с.
892058
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1958. – 167с.
892059
  Всеволожский И.Е. Неуловимый / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1950. – 96 с.
892060
  Начев Д. Неуловимый / Димитр Начев ; [пер.: К. Козовская] // Гончая / В. Зарев. – [София] : Свят, 1990. – С. 1-140
892061
  Старк Р. Неуловимый / Р. Старк // Марафонец / У. Голдэм. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – С. 171-274. – ISBN 5-87758-064-7
892062
  Гончин М. Неуловимый Вальтер / М. Гончин. – М., 1978. – 158с.
892063
  Козырев М.Я. Неуловимый враг : американский роман / Михаил Козырев. – Харьков : Молодой рабочий, 1923. – 40 с.
892064
  Всеволожский И.Е. Неуловимый монитор / И.Е. Всеволожский. – Симферополь, 1961. – 240с.
892065
  Герман М. Неуловимый Париж / Михаил Герман. – Москва : SLOVO/СЛОВО, 2011. – 268, [4] с. : цв. фотоил. – ISBN 978-5-387-00261-8
892066
  Павлов С.И. Неуловимый прайд / С.И. Павлов. – М, 1989. – 384с.
892067
  Шилихина К.М. Неуместная ирония и неудачная шутка: маркеры переключения между bona fide и non-bona fide модусами коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-59. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
892068
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское обл. книгоиздательство, 1949. – 56 с.
892069
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1955. – 158 с.
892070
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1956. – 175 с.
892071
  Померанцев В.М. Неумолимый нотариус / В.М. Померанцев. – М., 1960. – 227с.
892072
  Севак П. Неумолкаемая колокольня : поэма / Паруйр Севак ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 232 с.
892073
  Кулик В. Неуникний Бандера // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 13-14
892074
  Шолом-Алейхем Неунывающие : рассказы / Шолом-Алейхем. – Москва : Художественная литература, 1965. – 384 с.
892075
  Киуру И.С. Неунывающий клевер / И.С. Киуру. – М., 1985. – 119с.
892076
  Давыдов Ю.В. Неунывающий Теодор / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 286с.
892077
  Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
892078
  Бовуа Д. Неупереджений погляд на відносини в польсько-російсько-українському трикутнику / бесіду вів Т. Марусик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 12


  "Даніель Бовуа належить до когорти видатних французьких істориків, які не втомлювалися розвінчувати російські та польські міфи й ілюзії - від Жуля Мішле до Алена Безансона. Як іронічно зазначив Д. Бовуа в автобіографії, виданій французькою мовою у ...
892079
  Підгорна С.П. Неупереджений, безсторонній суд // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-12
892080
  Штогун С.Г. Неупередженість суду при розгляді справ приватного обвинувачення // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-9
892081
  Цувіна Т. Неупередженість суду у контексті практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 304-312. – ISSN 0132-1331
892082
  Савчин Н.М. Неупередженість суду як завдання цивільного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7096-97-8
892083
  Руденко В.С. Неуправляемые выпрямители однофазного и трехфазного питания : конспект лекций по курсу "Основы преобразовательной техники" / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.А. Усиков. – Киев
Вып. 2. – 1969. – 84 с.
892084
  Чижаев И.А. Неуправляемые и управляемые полупроводниковые выпрямители / И.А. Чижаев. – Саранск, 1977. – 116 с.
892085
  Златкин Л.Б. Неуправляемый зомби / Л.Б. Златкин. – М., 1994. – 384с.
892086
  Троян Ю.А. Неупругие np-взаимодействия при энергии от 2 до 10 Гэв. 1-4055 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Троян Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
892087
   Неупругие адрон-адронные и андрон-ядерные взаимодействия. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 219 с.
892088
  Глаголев В.В. Неупругие взаимодействия -мезоной с нуклонами при энергии 7 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголев В.В.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 10л.
892089
  Такибаев Ж.С. Неупругие взаимодействия нуклонов при высоких энергиях / Ж.С. Такибаев, Э.Г. Боос. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 303с.
892090
   Неупругие взаимодействия при высоких энергиях и хромодинамика. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 178 с.
892091
  Саиджанов Насыр Шакирович Неупругие взаимодействия протонов с импульсами 21 и 25 ГЭВ 1с с нуклонами и ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Саиджанов Насыр Шакирович; АН УзССР. Физ.-тех. ин-т. – Ташкент, 1977. – 20л.
892092
  Чернова Л.П. Неупругие взаимодействия протонов с нуклонами и ядрами фотоэмульсии в сильном магнитном поле при энергии 21 Гэв.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Чернова Л.П.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике Отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
892093
  Турсунов Бабажон Пиримович Неупругие взаимодействия ядер 132Хе в фотоэмульсии при энергии 1 х А ГэВ : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.16 / Турсунов Бабажон Пиримович; АН Респ. Узбекистан. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1994. – 22л.
892094
  Байер В.Н. Неупругие процессы в квантовой электродинамике : учеб. пособие / Владимир Байер. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
[Ч. 2]. – 1978. – 83 с.
892095
  Алексахин И.С. Неупругие процессы парных столкновений электронов с атомами металлов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Алексахин И. С. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А. Иоффе. – Ленинград, 1988. – 29 с.
892096
  Меньшиков Л.И. Неупругие процессы с участием многозарядных ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Меньшиков Л.И.; Ин-т атомнй энергии. – М, 1980. – 18л.
892097
  Коротков А.И. Неупругие рассеяния медленных электронов на возбужденных атомах : текст лекций / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1986. – 48 с.
892098
  Галстян Джемма Ашотовна Неупругие рассеяния на ядрах электронов и фотонов с энергией до 4,5 ГэВ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Галстян Джемма Ашотовна ; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-10889. – Дубна, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
892099
   Неупругие свойства композиционных материалов.. – М., 1978. – 296с.
892100
  Корнилов Иван Яковлевич Неупругие свойства при хрупко-пластичном переходе в цинке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Корнилов Иван Яковлевич; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1986. – 17л.
892101
  Коротков А.И. Неупругие столкновения электронов с атомами : спец. физ. практикум / А.И. Коротков, С.М. Казаков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1982. – 122 с.
892102
  Алексахин И.С. Неупругие столкновения электронов с атомами щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексахин И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
892103
  Варюхин В.Н. Неупругие явления в упруго-неоднородных металлах в металлоксидных сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варюхин В.Н.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К, 1990. – 26л.
892104
  Михалишин М.С. Неупругое деформирование оболочек вращения и пластин из материалов с различными пластическими свойствами при растяжении и сжатии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михалишин М.С.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 13л.
892105
  Бережной Ю.А. Неупругое дифракционное рассеяние частиц промежуточных энергий атомными ядрами / Ю.А. Бережной, Г.А. Хоменко. – Харьков, 1978. – 13 с.
892106
  Ковальчук В.И. Неупругое дифракционное рассеяние ядер 6Li ядрами 12С, 28Si // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 332-336. – ISSN 1818-331Х
892107
  Богданкевич О.В. Неупругое рассеяие -- квантов на ядрах In115, Ag 107 и Rh 103 : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданкевич О. В.; МВиССО РСФСР, МГУ, НИИ ядерн. фзики. – М., 1962. – 12л.
892108
  Никольский Б.А. Неупругое рассеяние -мезонов на ядрах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никольский Б. А.; АН СССР. – М., 1957. – 11л.
892109
  Абрам И.А. Неупругое рассеяние гамма-лучей низких энергий на ядрах и его использование в диозиметрии и активационном анализе. : Автореф... Канд.техн.наук: 040- / Абрам И.А.; Моск.инж-физ.ин-т. – Рига, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
892110
  Левицкий Р.Р. Неупругое рассеяние нейтронов в сегнетоэлектриках с водородными связями / Р.Р. Левицкий, С.М. Перекресный. – Киев : ИТФ, 1980. – 32 с.
892111
  Попов В.И. Неупругое рассеяние нейтронов низкой энергии с возбуждением коллективных состояний ядер. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Попов В.И.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1981. – 28л.
892112
  Хусейн Хасан Мухамед Неупругое рассеяние протонов на изотопах хрома и селена при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хусейн Хасан Мухамед; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 14л.
892113
  Козловский С.С. Неупругое рассеяние электронов в поли и монокристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козловский С.С.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 15л.
892114
  Сименог И.В. Неупругое рассеяние электронов и двухнуклонные корреляции в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сименог И.В.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 12л.
892115
  Кривошея І.І. Неурядова старшина Гетьманщини XVII-XVIII ст. у сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 81-87. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
892116
  Окуньовська Ю.В. Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 13-18. – ISSN 2519-2949
892117
   Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-37.
892118
  Жалоба Л. Неурядові аналітичні центри Іспанії та їх роль у форимуванні зовнішньополітичного курсу держави / Л. Жалоба, Л. Матлай // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 604-616. – ISBN 966-7522-07-5
892119
   Неурядові дослідницькі організації центральної та Східної Европи : Довідник. Інформація станом на 1вересня 1998р. – Київ : Україна, 1998. – 302 c. – (Сер."Демократія в Україні")
892120
  Тинкован О. Неурядові дослідніорганізації та вибори: аналіз ситуації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 57-63
892121
  Гольбін М.І. Неурядові міжнародні організації у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 362-365. – ISSN 2219-5521
892122
  Пагорська І. Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11.
892123
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
892124
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
892125
  Побочий І.А. Неурядові організації в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 434-443
892126
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні : тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 247-252.
892127
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні: тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 85-90
892128
  Тараненко Г.Г. Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 473-482
892129
  Бодров А.В. Неурядові організації як атрибут демократичного суспільства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 45-48
892130
   Неурядові організації як визначальна ознака демократичності суспільства / Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Л.А. Пашко, В.В. Новак // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 7 назв
892131
  Манько В.І. Неурядові організації як інструменти "розумної сили" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 92-98. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
892132
  Жорнова О.І. Неурядові організації як об"єкт дослідження політичної і соціальної психолології / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 13-25. – ISSN 2411-1449
892133
  Котенко Н.В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку / Н.В. Котенко, С.Г. Карпенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 71-81. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
892134
  Вітик І.Р. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 143-148. – ISSN 1563-3349
892135
  Наливайко Л.Р. Неурядові правозахисні організації в Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Дніпров О.С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 261-283. – ISBN 978-966-910-017-7
892136
  Кокошинський Олег Неурядові та громадські організації, їх роль у розвитку міжнародного співробітництва у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України: досвід і шляхи вдосконалення // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 54-70
892137
  Сергійчук Володимир Неусвідомлення України : Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Сергійчук Володимир; КНУТШ. – Львів : Свічадо, 2002. – 704с. – ISBN 966-561-277-8
892138
  Сергійчук В. Неусвідомлення України : ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 872 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 870-872. – ISBN 978-966-2911-45-9
892139
  Сергійчук В. Неусвідомлення України: (Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 271-305. – ISBN 966-7522-07-5
892140
   Неуспеваемость и пути ее предупреждения.. – Челябинск, 1968. – 64с.
892141
  Цетлин В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. / В.С. Цетлин ; НИИ общей педагогики Акад. пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-119
892142
  Шаньков Ю.И. Неуспокоенность / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1966. – 94с.
892143
  Конинин Сергей Владиславович Неуставные отношения в воинских коллективах как социальное явление : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.05 / Конинин Сергей Владиславович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 26л.
892144
  Емельянова Н.А. Неустанный труд любви / Н.А. Емельянова. – М., 1979. – 398с.
892145
  Соснин О.В. Неустановившася ползучесть дисков турбомашин. : Автореф... канд. техн.наук: / Соснин О.В.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1961. – 11л.
892146
  Баклушин М.Б. Неустановившаяся фильтрация в многослойных средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баклушин М.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 11л.
892147
  Мовсесян Л.А. Неустановившееся движение вязкого газа в длинных трубопроводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 4л.
892148
  Дулов В.Г. Неустановившееся движение газа в трубах с разрывом площади поперечного сечения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дулов В.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 6л.
892149
  Майборода В.О. Неустановившееся движение грунтовых вод в дамбах : Автореф... канд. техн.наук: / Майборода В. О.; КПИ. – К., 1967. – 19л.
892150
  Воробьев Н.Ф. Неустановившееся движение крыла конечного размаха в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробьев Н.Ф.; Акад. наук СССР. Отд-ние техн. наук. Ин-т механики. – М., 1958. – 5л.
892151
  Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. / И.А. Чарный. – МоскваЛ., 1951. – 224с.
892152
  Небеснов В.И. Неустановившееся движение судового двигателя. / В.И. Небеснов, 1948. – 15с.
892153
  Шарапов А. Неустановившееся течение вязкого газа перед поршнем и за ним, движущимся с переменной скоростью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Шарапов А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.спец.отд.физ-мат.и мат.наук. – Ташкент, 1970. – 8л.
892154
  Харкевич А.А. Неустановившиеся волновые явления / А.А. Харкевич. – Москва-Ленинград, 1950. – 204с.
892155
  Черкесов Л.В. Неустановившиеся волны / Л.В. Черкесов. – К., 1970. – 196 с.
892156
  Гарипов Р.М. Неустановившиеся волны над подводным хребтом : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гарипов Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции матем. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
892157
  Лелеев Н.С. Неустановившиеся движение теплоносителя в обогреваемых трубах мощных парогенераторов / Н.С. Лелеев. – М., 1978. – 288с.
892158
  Эглит М.Э. Неустановившиеся движения в руслах и на склонах / М.Э. Эглит. – М., 1986. – 94с.
892159
  Онопчук Б.Н. Неустановившиеся движения газоугольной смеси при внезапных выбросах угля и газа : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.02.05 / Онопчук Б. Н.; АН СССР, Сиб. от-ние. – Новосибирск, 1973. – 24л.
892160
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – Москва, 1955. – 804 с.
892161
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 855 с.
892162
  Филиппов И.Г. Неустановившиеся движения сплошных сжимаемых сред / И.Г. Филиппов. – Москва, 1973. – 436 с.
892163
  Кукуджанов В.Н. Неустановившиеся задачи динамики упруго-пластических сред. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.02.04 / Кукуджанов В.Н.; МГУ. – М, 1981. – 36л.
892164
  Борисов В.В. Неустановившиеся поля в волноводах / В.В. Борисов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 152 с.
892165
  Паркус Г. Неустановившиеся температурные напряжения / Г. Паркус. – М., 1963. – 252с.
892166
  Подстригач Я.С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я.С. Подстригач, Ю.М. Коляно. – К, 1972. – 308с.
892167
   Неустановившиеся течения воды с большими скоростями. Труды междунар. симпозиума в Ленинграде, 22-26 июня 1971 г.. – М., 1973. – 496с.
892168
  Цынкова О.Э. Неустановившиеся течения газа в каналах конечной длины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цынкова О. Э.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1959. – 5л.
892169
  Вельмисов Петр Александрович Неустановившиеся трансзвуковые течения газа в соплах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вельмисов Петр Александрович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 17л.
892170
  Борисов В.В. Неустановившиеся электромагнитные волны / В.В. Борисов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 239 с.
892171
  Устинов С.Л. Неустановленное лицо / С.Л. Устинов. – Москва, 1990. – 190с.
892172
  Отраднова Олеся Олександрівна Неустойка в цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова О.О. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 191 арк. – На правах рукопису. – Бібліогр.: л.: 172 - 191
892173
  Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Отраднова О.О.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
892174
  Пучковська І. Неустойка і завдаток як види забезпечення виконання зобов"язання та міри цивільно-правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 1993-0909
892175
  Отраднова О.О. Неустойка та фінансові санкції: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 144-153
892176
  Матвійчук А. Неустойка у практиці органів Держфінінспекції // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 26-31
892177
  Ситнік О.М. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов"язань за договором побутового підряду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 203-207. – ISSN 2219-5521
892178
  Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 51-56
892179
  Винавер А.М. Неустойка. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 27с.
892180
  Крат В. Неустойка. Що переважить: майно або гроші. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.41-43
892181
  Перло В. Неустойчивая экономика / В. Перло. – Москва, 1975. – 328с.
892182
  Эргма Э.В. Неустойчивое горение термоядерного топлива на поздних стадиях эволюции звезд. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.02 / Эргма Э.В.; АН СССР.Ин-т Косм.иссл. – М, 1984. – 18л.
892183
  Степанов В. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
892184
  Минц Р.Г. Неустойчивости в сверхпроводниках. / Р.Г. Минц, А.Л. Рахманов. – Москва : Наука, 1984. – 262с.
892185
  Томпсон Т Д.М. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике / Т Д.М. Томпсон; Пер. с англ. В.Л. Бердичевского. – Москва : Мир, 1985. – 254с.
892186
  Кошевая С.В. Неустойчивости и нелинейное взаимодействие волн в твердых телах в сверхвысокочастотном диапазоне : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кошевая Светлана Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 35 с. – Библиогр.: 38 назв.
892187
  Михайловский А.Б. Неустойчивости плазмы в магнитных ловушках / А.Б. Михайловский. – Москва : Атомиздат, 1978. – 295 с.
892188
  Колесниченко Я.И. Неустойчивости плазмы, связанные с протеканием термоядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Колесниченко Я.И.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
892189
  Арефьев В.И. Неустойчивости поперечного тока плазмы и турбулентный нагрев ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 047 / Арефьев В.И. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
892190
  Манжалей В.И. Неустойчивости фронта детонации в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Манжалей В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
892191
   Неустойчивость в динамических системах: приложения к небесной механике : пер. с англ. – под ред. В. Себехея. – Москва : Мир, 1982. – 168 с.
892192
  Шипук Игорь Яковлевич Неустойчивость и аномальное сопротивление квазинеравновесной плазмы в скрещенных ЕН полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шипук Игорь Яковлевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1968. – 12л.
892193
   Неустойчивость и волновые явления в системе ионосфера-термосфера: Материалы междунар. симпоз.. – Горький, 1989. – 284с.
892194
  Гасимов Гасим Джамаладдин оглы Неустойчивость и диффузия в ртутных разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гасимов Гасим Джамаладдин оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
892195
   Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и магнитогидродинамические моды на границе геомагнитного хвоста / О.К. Черемных, С.О. Черемных, Л.В. Козак, Е.А. Кронберг // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 2 (117). – С. 43-59. – ISSN 1561-8889
892196
  Евин Игорь Алексеевич Неустойчивость композиционного равновесия в живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 81-83. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются вопросы композиционного равновесия в живописи и методе его экспериментального исследования. Обсуждается ряд причин, неправильной трактовки проблемы устойчивости композиционного баланса в живописи Р. Арнхеймом
892197
  Гладуш Г.Г. Неустойчивость пограничной низкотемпературной плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гладуш Г.Г.; МГУ. – М, 1973. – 13л.
892198
  Катанов А.А. Неустойчивость проводящей среды по отношению к возбуждению поперечных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Катанов А. А.; АН АзССР. Ин-т физии. – Баку, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
892199
  Богданов Е.П. Неустойчивость пространственно-раздельных плазменных пучков : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Богданов Е. П.; Горьк.ГУ им. Лобаческого. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
892200
  Мартазинова В.Ф. Неустойчивость суточной температуры воздуха летнего сезона с начала ХХІ века по данным наблюдений на метеостанции Киев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 15-21 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
892201
  Колесников Валерий Константинович Неустойчивость течения в МГД генераторах открытого цикла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Колесников Валерий Константинович; АН СССР. Ин-т высоких температур. – М., 1977. – 17л.
892202
  Нанобашвили Д.И. Неустойчивость тока в высокоомных компенсированных образцах антимонида индия дырочного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Нанобашвили Д.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 11л.
892203
   Неустойчивость экономической системы в Западной Германии.. – М., 1964. – 307с.
892204
  Третяк О.В. Неустойчивость электрического тока в образцах высокоомного GaAs компенсированного Cr // ФТП, 1970. – №3
892205
   Неустойчивоть горения в ЖРД.. – М., 1975. – 871с.
892206
  Преображенский Н.Г. Неустойчивые задачи диагностики плазмы / Н.Г. Преображенский, В.В. Пикалов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 237с.
892207
  Пухов Н.М. Неустойчивые процессы в классической и квантовой механике. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 01.04.02 / Пухов Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
892208
  Кулик Валерий Николаевич Неустойчивые равновесные и радиационные дефекты в кристаллах типа In2Te3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулик Валерий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
892209
  Ершов В.Н. Неустойчивые режимы турбомашин : Вращающийся срыв / В.Н. Ершов. – Москва : Машиностроение, 1966. – 178 с.


  В книге изложены результаты опытного и теоретического исследований неустойчивых режимов в турбомашинах. При этом основное внимание уделено режимам вращающегося срыва. Описаны особенности методики опытных исследований и применяемой при этом ...
892210
  Рязанов В.Т. Неустойчивый экономический рост как "новая нормальность"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-34. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
892211
  Шмидт Б.А. Неустрашимые / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1947. – 123с.
892212
  Кочетков В. Неустрашимые / В. Кочетков, М. Толкач. – Куйбышев, 1963. – 128 с.
892213
  Шапошник В.Н. Неустрашимые / В.Н. Шапошник. – Москва, 1966. – 63с.
892214
  Копанский Я.М. Неустрашимые борцы. / Я.М. Копанский. – Кишинев, 1977. – 127с.
892215
  Майоров М. Неустроенная Европа // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 57-85. – ISSN 0130-9625
892216
   Неутихающая слава пирамид // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 10 : Фото
892217
  Струк А.Д. Неутихающее эхо / А.Д. Струк. – М, 1987. – 302с.
892218
  Борзунов С.М. Неутоленность / С.М. Борзунов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
892219
  Матяш Н. Неутоленность / Н. Матяш. – Москва : Советский писатель, 1979
892220
  Гаецкий Ю.А. Неутолимая жажда / Ю.А. Гаецкий. – М., 1975. – 191с.
892221
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1982. – 160с.
892222
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1990. – 477с.
892223
  Соколовский А.А. Неутомимые следопыты / А.А. Соколовский. – М., 1980. – 336с.
892224
  Тельдеков А.П. Неутомимый Вилюйкин / А.П. Тельдеков. – М., 1970. – 48с.
892225
  Зарицкий Н.С. Неутомимый охотник за своеобразным оригинальным человеком (Киев в языке произведений Н.С. Лескова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 41-46
892226
  Ильина Е. Неутомимый путник : детство, юность и молодые годы Карла Маркса / Елена Ильина. – Москва : Детская литература, 1964. – 384 с.
892227
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – Новосибирск, 1966. – 398с.
892228
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – 2-е изд. – М., 1968. – 384с.
892229
  Ильина Е. Неутомимый путник / Е. Ильина. – Новосибирск, 1982. – 338с.
892230
  Андреева Е.В. Неутомимый следопыт : биографическая повесть / Е. Андреева. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 92 с.
892231
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1965. – 375с.
892232
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1978. – 260с.
892233
  Козюбра М. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1026-9932
892234
  Панченко М.П. Неухильне економічне піднесення в СРСР і країнах народної демократії / М.П. Панченко, А.А. Подаляк. – Київ, 1956. – 32с.
892235
  Чухно А.А. Неухільне зростання матеріального і культурного рівня трудящих // Наукові записки КДУ, 1957. – Т.16
892236
  Мурашов Я. Неучтенные доходы российских домашних хозяйств / Я. Мурашов, Т. Ратникова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 99-126 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
892237
  Ильин А.Н. Неучтенный вариант: Науч.-фантаст. рассказы. / А.Н. Ильин. – Нальчик, 1988. – 58с.
892238
  Вежлян Е. Неучтенный свет : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
892239
  Клименченко Ю.Д. Неуютное море / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1962. – 311с.
892240
  Парнов Е.И. Неуязвимые материалы / Е.И. Парнов. – М., 1962. – 54с.
892241
   Нефабричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубежного востока. – М., 1985. – 325с.
892242
  Козюк О. Нефахова історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 7


  Про маніпуляції історичними фактами в ім"я... любові до України. Майстер популярної історії Володимир Білінський заявив про те, що ні готів, ні гунів на території України не було. Щодо існування готів варто звернутися до Костянтина Тищенка, ...
892243
  Щербаков Д.И. Нефелин ии его применение. / Д.И. Щербаков. – Л., 1932. – 12с.
892244
   Нефелиновое сырье. – Москва : Наука, 1978. – 192с.
892245
   Нефелиновые породы - комплексное алюминиевое сырье. – Москва : Недра, 1988. – 189с.
892246
  Конев А.А. Нефелиновые породы Саяно-Байкальской горной области / А.А. Конев. – Новосибирск, 1982. – 201с.
892247
  Тихоненков И.П. Нефелиновые сиениты и пегматиты Хибинского массива и роль постмагматических явлений в их формировании / И.П. Тихоненков. – Москва, 1963. – 248 с.
892248
  Кузнецова Ф.В. Нефелиновые сиениты обрамления Боргойской впадины / Ф.В. Кузнецова. – Новосибирск, 1975. – 93с.
892249
  Донской А.Н. Нефелиновый комплекс / А.Н. Донской. – К., 1982. – 151с.
892250
   Нефеліновий сієніт-порфір Приазов"я - новий тип порід Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина, Ю.А. Амашукелі, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 78-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
892251
   Нефелінові сієніти Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов, С.В. Кушнір // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 29-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
892252
  Миндюк Ярослав Леонідович Нефелометричний аналізатор аерозолей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Миндюк Я.Л.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
892253
  Шелухина Н.П. Нефелометрия и турбидиметрия пектинов сахарной свеклы : Автореф... канд. хим.наук: / Шелухина Н. П.; Объед. уч. сов. От-ния хим. наук АН УзССР. – Фрунзе, 1963. – 16л.
892254
  Шевцова А. Неферментативна модифікація білків та рівень галектину-3 у щурів з експериментальною ішемією міокарда / А. Шевцова, В. Ткаченко, Ю. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати визначення продуктів окисної модифікації, неферментативної глікації білків і вмісту галек- тину-3 при експериментальній ішемії міокарда у щурів, що індукована шляхом комбінованого введення пітуїтрину та ізадрину (ПІІМ). Розвиток ...
892255
  Жак К. Нефертити и Эхнатон. Солнечная чета / Кристиан Жак ; [пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Т. Баскаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 215, [2] с., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр.: с. 205-206 и в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 756 ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02334-X
892256
  Уханов И.С. Нефертити из Ключевки / И.С. Уханов. – М, 1991. – 286с.
892257
  Арділа-і-Арділа Нефертіті, цариця Єгипту : роман / Арділа-і-Арділа; Р. Арділа - і - Арділа ; з ісп. пер. В. Хазін ; післям. М. Литвинець ; іл. Л.Г. Склютовський. – Пер.з іспанської. – Київ : Молодь, 1972. – 242 с.
892258
  Парфьонова О.І. Нефігуративні арт-практики початку XX ст. і "дегуманізація мистецтва" Х. Ортеги-і-гассета // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 145-155. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Актуалізовано концепцію іспанського філософа ХХ ст. Х. Ортеги-і-Гассета щодо нефігуративного авангардистського західноєвропейського мистецтва початку ХХ ст. з метою визначення сутнісних ознак останнього й перспективою виокремлення їх специфіки в ...
892259
  Романчук А.Л. Нефінансова (соціальна) звітність: сучасне розуміння та вітчизняна практика впровадження // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 299-309. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
892260
  Проданчук М.А. Нефінансова звітність - ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-214. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
892261
  Гамкало О.Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
892262
  Аграмакова Н.В. Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства / Н.В. Аграмакова, С.Ю. Гончарова, О.О. Затєйщикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-6806
892263
  Ловінська Л.Г. Нефінансова звітність як основа інформаційного забезпечення моніторингу досягнення цілей сталого розвитку / Л.Г. Ловінська, Т.А. Бондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 20-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
892264
  Кафка С.М. Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 37-42. – ISSN 2074-5354
892265
  Шорохова О. Нефінітні моделі дієслова в контексті політичної промови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 104-106
892266
   Неформализованные элементы глобального моделирования. – Москва, 1981. – 118с.
892267
   Неформализованные элементы систем моделирования. – М., 1980. – 115с.
892268
   Неформалы. – М., 1990. – 238с.
892269
  Ольшанский Д.В. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д.В. Ольшанский. – М., 1990. – 188с.
892270
  Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А.В. Громов, О.С. Кузин. – Москва : Мысль, 1990. – 269с.
892271
   Неформалы: кто они? Куда зову?. – М., 1990. – 332с.
892272
  Білоліпцева О. Неформальна гендерна освіта працівників соціальної сфери: концепція та досвід / О. Білоліпцева, О. Рассказова // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 39-44. – ISSN 2519-8416


  "Надзвичайно важливу роль у концепції безперервної освіти фахівців соціальної сфери, що вже здійснюють професійну діяльність, відіграє система неформальної освіти дорослих як цілеспрямований процес розвитку фахівця шляхом реалізації освітніх програм і ...
892273
  Предборський В.А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – С. 3-7
892274
  Предборський В.А. Неформальна економіка як сектор тіньового вітчизняного економічного простору // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 48-52
892275
  Юрик Я. Неформальна зайнятість в Україні та формування інституційних умов її мінімізації // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 36-59. – ISSN 1605-7988
892276
  Оверковський Б. Неформальна зайнятість в Україні: виклики для профспілок // Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26.
892277
  Павленко Н.В. Неформальна зайнятість населення України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 131-148. – (Економічні науки)
892278
  Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 190-196. – ISSN 2222-0712
892279
  Балакірєва О.М. Неформальна зайнятість, дискримінація при працевлаштуванні та виміри людського капіталу / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 35-52. – ISSN 1681-116Х
892280
  Зубенко О.О. Неформальна зайнятість: сутність явища та поняття у соціологічному контексті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 126-129. – ISSN 2077-1800
892281
  Хоменко І. Неформальна логіка та аргументативне міркування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 3 : Логічна термінологія. – С. 34-46. – ISSN 0235-7941
892282
  Хоменко І.В. Неформальна логіка: проблема визначення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 50-51
892283
  Фонарюк О.В. Неформальна математична освіта: аналіз веб-ресурсів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 4 (26). – С. 119-123. – ISSN 2413-1571
892284
  Прохорова В.Г. Неформальна освіта - важливий напрямок діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 133-139
892285
  Коваленко М.А. Неформальна освіта : довідник-порадник для дорослих / М.А. Коваленко, О.Е. Ломоносова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-289-334-2
892286
  Прудиус Л.В. Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 122-131
892287
  Фрига І.О. Неформальна освіта дорослих в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 77-83. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
892288
  Куцаєва Т.О. Неформальна освіта дорослих та музейна андрагогіка в контексті історії сучасної музейної справи в Україні (огляд історіографії) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 162-170. – ISSN 2077-1800
892289
  Рассказова О. Неформальна освіта дорослих у контексті показників людського розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993
892290
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.1- загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
892291
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 211л. – Бібліогр.: л.190-211
892292
  Шустак Ю.І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 239-244. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
892293
  Мелешко І. Неформальна освіта дорослих Фінляндії як структурний компонент неперервного навчання // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 167-168
892294
  Боровик Т.М. Неформальна освіта дорослих як складова концепції "освіта впродовж всього життя" / Т.М. Боровик, С.В. Устиченко, Л.В. Кравченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 32-36. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
892295
   Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти / О.Г. Глазунова, А.М. Гуржій, Т.В. Волошина, В.І. Корольчук, О.В. Пархоменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 29-35. – ISSN 2413-1571
892296
  Євсєєва Г.П. Неформальна освіта у системі вищої освіти: нормативно-правовий вимір / Г.П. Євсєєва, Т.О. Новицька // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 34-42. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
892297
  Співак Я. Неформальна освіта як вектор професійної самореалізації особистості // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 44-55. – ISSN 2077-1827


  Розкрито сутнісні характеристики неформальної освіти як вектору професійної самореалізації особистості. Проаналізовано сучасний стан професійної підготовки фахівців в галузі соціальної роботи. Досліджено неформальну освіту, як всесвітньо визнаний ...
892298
  Марчишинець О.В. Неформальна освіта як невід"ємна складова освіти впродовж життя // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 6 (67). – С. 112-117. – ISSN 2218-1199
892299
  Боровик Т.М. Неформальна освіта як складова освітньої парадигми сучасності / Т.М. Боровик, С.В. Устиченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 5-10. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Узагальнено досвід застосування різних видів освіти в українському освітньому просторі, який спирається на праці вітчизняних та зарубіжних науковці, наведено порівняльну характеристику детермінуючих рис видів освіти. Обгрунтовано роль неформальної ...
892300
  Горленко В.М. Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
892301
  Соловей З. Неформальна освіта, як шлях отримання освіти для людей, які не мають можливості відвідувати заклади формальної освіти (досвід Туреччини) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 114-121. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
892302
  Плинокос Д.Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи / Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 53-60. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення поняття "неформальна освіта", наведено різні дефініції, а також розглянуто особливості та детермінуючі риси неформальної освіти, як чинника інноваційних перетворень у суспільстві.
892303
  Кушнарьов І.В. Неформальна підривна інституціалізація як характеристика української політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
892304
  Петрук Наталія Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства (на матеріалі історії українського бароко) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 245-249


  Метою даної статті є з’ясування ролі неформальних спільностей укр. інтелігенції у напрацюванні засад самоорганізації укр. суспільства в добу бароко і в час Руїни
892305
  Онищук С. Неформальна субкультура як учасник екологічного руху, боротьба за права тварин // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 53
892306
  Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.83-86. – ISSN 0132-1625
892307
  Шмид Р. Неформальная кинетика в поисках путей химических реакций / Р. Шмид, В. Сапунов. – М., 1985. – 264с.
892308
  Петрушко А.В. Неформальная коммуникация в организации: роль и значение в современных условиях // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 372-379. – ISSN 1993-5560


  "В статье проанализированы аспекты организационной коммуникации с точки зрения формализации коммуникативных каналов. Автор акцентирует внимание на необходимости управления организационными коммуникационными потоками, как формальными, так и ...
892309
  Буянова А.Ю. Неформальная молодежь Улан-Удэ: культурное противостояние // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0869-5415
892310
   Неформальная Россия. – М., 1990. – 380с.
892311
  Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, исследовательские подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 31-39. – ISSN 0132-1625
892312
  Соколова Н.С. Неформальная экономика: сущность, признаки, виды // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С.40-42. – ISBN 5-88512-242-1


  теневая экономика, криминальная экономика и домашний репродуктивный сектор экономики (домохозяйства)
892313
  Баришніков В. Неформальне навчання в процесах соціальної адаптації переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 142-149
892314
  Дрозач М. Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
892315
  Сорока В. Неформальне навчання й онлайн-платформа. ІКТ в освіті має зазнати істотних змін: світовим трендом є бачення ІТ-компетентності як базових навичок, "грамотності XXI століття" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Верховній Раді пройшли парламентські слухання "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України". На слуханнях також йшлося про нагальні зміни в освітній галузі.
892316
  Аніщенко О. Неформальне навчання у полікультурному середовищі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 6


  21-28 серпня у Латвії відбулася Регіональна Літня Академія для представників країн Східного партнерства. Організований за підтримки представництва DVV International в Україні. Діяльність учасників та експертів академії було спрямовано на посилення ...
892317
  Заюков І. Неформальне професійне навчання як інструмент підвищення гнучкості ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-6912 02
892318
  Краснов С. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 173-176. – ISSN 1815-3232
892319
  Речицький В. Неформальний конституціоналізм, ефект США // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 2-14
892320
  Кабанцева І.А. Неформальний конструктивний інститут громадянського суспільства vs неформальний деструктивний інститут корупції: польський досвід міжінституційного протистояння // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 36-43. – ISSN 2519-2949
892321
  Лісничук О. Неформальні аспекти інституційних трансформацій українського парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 164-176
892322
  Бабак В.І. Неформальні громадські об"єднання УРСР як каталізатор процесу створення національної армії (1987-1989 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 379-386
892323
  Варій М.Й. Неформальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 39с.
892324
  Новікова І. Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 53-65. – ISSN 1605-2005
892325
  Кондратенко Н. Неформальні засоби політичної комунікації: дискурс політичного анекдоту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 206-214


  Статтю присвячено одному з виявів неформальної політичної комунікації - політичному анекдоту. Запропоновано типологію політичних анекдотів з огляду на прагматично-функціональні характеристики. Політичний анекдот розглянуто як один із засобів впливу на ...
892326
  Лютко Н.В. Неформальні інститути в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 135-143
892327
  Ущаповський Ю.В. Неформальні інституції в площині синтезу класичної та німецької історичної шкіл // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 175-183. – ISBN 978-966-683-540-9
892328
  Ущаповський Ю.В. Неформальні інституції у працях представників класичної політичної економії в Україні // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 107-121. – ISBN 978-966-683-540-9
892329
  Шапурова О.О. Неформальні інтеграційні об"єднання в сучасному економічному просторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 51-53
892330
  Сергійчук В.І. Неформальні міжнародні організації у процесах глобального управління / В.І. Сергійчук, Л.Д. Чекаленко // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 106-140. – ISBN 978-966-9725-65-3
892331
  Тараненко В. Неформальні молодіжні об"єднання // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 180-182
892332
  Волкова Л.О. Неформальні молодіжні об"єднання як об"єкт соціально психологічного дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 3-18. – ISBN 978-966-8063-99-51
892333
  Степенко Марина Неформальні молодіжні рухи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-26
892334
  Коваленко Ю. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
892335
  Роздимаха Є. Неформальні об"єднання молоді у процесі самореалізації творчого потенціалу особистості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 318-328. – ISSN 2312-5993
892336
   Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Т.Г. Степурко, М. Павлова, І.М. Грига, С.М. Оксамитна, В. Гроот // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 83-92. – ISSN 1996-5931
892337
  Здетовецька Н.О. Неформальні поселення мегаполісів: латиноамериканський досвід сучасної соціальної архітектури / Н.О. Здетовецька, Роджер Нор"єга // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 67-81 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
892338
  Роздимаха Є. Неформальні рухи молоді у їх соціальній динаміці // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 161-172. – ISSN 2077-1827
892339
  Шапарь В.І. Неформальні структури політичної влади у сучасній Україні: спроба осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 103-109. – ISBN 966-628-197-5
892340
  Кухар В. Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 87-92
892341
  Линдси Ч. Неформальное введение в АЛГОЛ 68 / Ч. Линдси, С. ван дер Мюйлен. – М., 1973. – 407с.
892342
   Неформальное введение в С++ и Turbo Vision. – Санкт-Петербург : Галерея "Петрополь", 1992. – 383с. – ISBN 5-87430-007-4
892343
  Стародубцев В.А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-83. – ISSN 1609-4646


  В условиях быстрого темпа обновления информации периодичность направления преподавателей вузов и учителей школ на повышение квалификации (один раз в пять лет) оказывается объективно недостаточной, отстает от развития технологий (в том числе ...
892344
   Неформальное экологическое образование детей. – К.-Нижний Новгород, 1994. – 91с.
892345
  Латов Ю.В. Неформальные "правила игры" в образовательной системе: симуляция образования, симулякры и брокеры знаний / Ю.В. Латов, Г.А. Ключарёв // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 31-42. – ISSN 0869-0499


  В странах догоняющего развития, включая Россию, производство знаний нередко заменяется производством симулякров знаний: многие учащиеся системы профессионального образования, а также определенная часть соискателей ученых степеней (послевузовское ...
892346
  Латов Ю.В. Неформальные институты, регулирующие теневую экономику // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 71-78. – Бібліогр.:12 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
892347
   Неформальные математические модели в химической термодинамике. – Новосибирск, 1991. – 175с.
892348
  Цукаленко М.А. Неформальные молодежные объединения сегодня // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 976-980. – ISSN 1812-8696
892349
   Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня... А завтра?. – Москва, 1988. – 67с.
892350
  Моргун В.Ф. Неформальные подростковые группы / В.Ф. Моргун, К.В. Седых // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 281-291. – ISBN 978-966-222-967-7
892351
  Моисеев Н.Н. Неформальные процедуры и автоматизация проектирования / Н.Н. Моисеев. – Москва, 1979. – 63с.
892352
  Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные объединения / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 63с.
892353
  Губерман Ш.А. Неформальный анализ данных в геологии и геофизике / Ш.А. Губерман. – Москва : Недра, 1987. – 260с.
892354
  Толстой А. Неформальный лидер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-85.
892355
  Стародубцев В.А. Неформальный путь публикации учебных пособий / В.А. Стародубцев, Я. Цзюй // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 100-104. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены возможности использования технологии блогов для публикации мультимедийных учебно-методических пособий по лицензиям Creative Commons в открытой информационно-коммуникационной среде. Такой путь неформальной поддержки образовательного процесса ...
892356
   Неформальный саммит с Бушами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  1-2 липня російсько-американський саміт в Америці в штаті Мен
892357
  Демченко Т.С. Неформальный социальный контроль высшего образования: влияние процессов глобализации // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465
892358
  Супрунец А. Нефранцузское кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 5. – С. 66


  Подорож в Париж
892359
  Мирчинк М.Ф. Нефрепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк, М.И. Максимов. – М-Л, 1952. – 332с.
892360
   Нефритова Гуаньинь. – М., 1972. – 255с.
892361
   Нефритова Гуаньінь: Новели та оповідання доби Сун (Х-ХІІІ ст.). – Київ : Дніпро, 1983. – 347с.
892362
  Вершинин А. Нефритовая башня / А. Вершинин. – Горький, 1955. – 120с.
892363
  Коль Л. Нефритовая черепашка : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 8-39. – ISSN 0321-1878
892364
  Ши Нил Нефритовое море, или Озеро Туркана. Нефритовое море: последний ритуал / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 90-109 : фото
892365
  Акунин Б. Нефритовые четки : приключения Эраста Фандорина в 19 веке / Борис Акунин ; [ илл. Игоря Сакурова ]. – Москва : Захаров, 2007. – 704 с. : илл. – ISBN 978-5-8159-0648-8
892366
  Ким А.А. Нефритовый пояс / А.А. Ким. – Москва, 1981. – 400 с.
892367
  Востокова Г.С. Нефритовый слоненок / Г.С. Востокова. – Москва, 1989. – 333с.
892368
  Сутурин А.Н. Нефриты / А.Н. Сутурин, В.С. Замалетдинов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 150с.
892369
   Нефриты Восточной Сибири: геохимические особенности и проблемы генезиса / М.В. Бурцева, Г.С. Рипп, В.Ф. Посохов, А.Е. Мурзинцева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 516-527 : рис., табл. – Библиогр.: с. 525-527. – ISSN 0016-7886
892370
  Дудченко І.В. Нефробеніусові алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"яні сагайдаки з числом вершин р=4 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фробеніусовими. The strongly connected quivers with p=4 and their Fujita algebras are considered. For these Fujita algebras thoose ...
892371
  Шварц Людмила Олексіївна Нефроізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Шварц Людмила Олексіївна; Волин. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.154-193
892372
   Нефтебитуминозные породы: достижения и перспективы. – Алма-Ата, 1988. – 308с.
892373
   Нефтегазовая геология. – М.
2. – 1962. – 39с.
892374
   Нефтегазовая гидрогеология юга Сибирской платформы. – М., 1984. – 193с.
892375
  Баграмян И.С. Нефтегазовая промышленность индустриально развитых капиталистических и развивающихся стран : (1976-1985 гг.) : справочник / Баграмян И.С. ; М.С. Моделевский. – Москва, 1988. – 174 с.
892376
  Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736


  В работе представлены детальные оценки нефтегазовой ренты за 1999–2009 гг. Впервые оцениваются размер, источники и использование скрытой природной ренты – той ее части, которая не включается в цену продукции, а идет на субсидирование производителей ...
892377
  Халилов Нефтегазовая экономика Азербайджана / Халилов, оглы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 71-76. – ISSN 2074-6040
892378
  Высоцкий И.В. Нефтегазовые бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
892379
   Нефтегазовый комплекс России : тенденции развития (2000-2010 годы) / Ин-т стратег. оценок и анализа ; [под общ. ред. В.А. Гусейнова]. – Москва : Красная звезда, 2011. – 451, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка Вестника аналитики). – ISBN 978-5-94691-379-9
892380
  Гожик П.Ф. Нефтегазовый потенциал материкового склона Америки / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 86-92 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
892381
  Заливалов Н.П. Нефтегазовый потенциал палеозойского фундамента Западной Сибири: прогнозы и реальность // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
892382
  Куршаков В. Нефтегазовый фактор во внешней политике Ирана // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0131-2227
892383
  Стерлин Б.П. Нефтегазогеологическое районирование Днепровско-Донецкой впадины как освнова раздельного подсчета прогнозных запасов газа и направленных поисков газовых месторождений. / Б.П. Стерлин. – Л, 1976. – 61с.
892384
  Оруджева Д.С. Нефтегазогеологическое районирование при поисково-разведочных работах / Д.С. Оруджева. – Москва : Наука, 1985. – 108с.
892385
   Нефтегазонакопление на континентальном склоне Южной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э Гусева, , В.А. Масляк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
892386
  Калинко М.К. Нефтегазоносность акваторий мира / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
892387
   Нефтегазоносность больших глубин. – М., 1980. – 119с.
892388
   Нефтегазоносность верхнедокембрийских и фанерозойских отложений восточной части Сибирской платформы. – Якутск, 1986. – 122,5с.
892389
  Сирык И.М. Нефтегазоносность восточных склонов Западно-Сахалинских гор / И.М. Сирык. – М, 1968. – 248с.
892390
   Нефтегазоносность глинистых пород Западной Сибири. – М., 1987. – 254с.
892391
   Нефтегазоносность западного Азербайджана. – Баку, 1982. – 192с.
892392
   Нефтегазоносность Западной Якутии. – Новосибирск, 1973. – 175с.
892393
   Нефтегазоносность западных районов Евпропейской части СССР. – М., 1986. – 152с.
892394
  Алексин А.Г. Нефтегазоносность зон выклинивания юрских отложений Мангышлака и Устюрта / А.Г. Алексин, Я.М. Зорькин, О.П. Корчин ; М-во нефт. пром-сти, АН СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Недра, 1976. – 105 с., 4 л. схем. : ил., схем. – Список лит.: с. 100-104
892395
   Нефтегазоносность и вопросы осовения месторождений нефти и газа Якутии. – Якутск, 1990. – 171,5с.
892396
   Нефтегазоносность и глобальная тектоника. – М., 1978. – 237с.
892397
   Нефтегазоносность карбонатных формаций. – М., 1987. – 136с.
892398
  Марьенко Ю.И. Нефтегазоносность карбонатовых пород / Ю.И. Марьенко. – М., 1978. – 240с.
892399
  Алиханов Э.Н. Нефтегазоносность Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Москва : Недра, 1977. – 270 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 257-266
892400
  Доленко Г.Н. Нефтегазоносность Крыма / Г.Н. Доленко, А.И. Парыляк, И.П. Копач. – Киев : Наукова думка, 1968. – 132с.
892401
  Байрак И.К. Нефтегазоносность мезозоя краевых прогибов Предкавказья / Ирина Байрак ; АН СССР, М-во нефт. пром-сти, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1982. – 82 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-81
892402
  Ахмедов Т. Нефтегазоносность миоценовых отложений площади Зых-Говсан в свете данных скважинной сейсморазведки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-50. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются некоторые результаты сейсмических исследований, проведенных на площади Зых-Говсан, имеющих целью установить нефтегазоносность отложений миоцена, подстилающих продуктивную толщу нижнего плиоцена. В 2010 и 2014 гг. на данной площади были ...
892403
  Гожик П.Ф. Нефтегазоносность мирового континентального склона / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 7-22 : табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
892404
  Кондаков А.В. Нефтегазоносность моласс / А.В. Кондаков. – Москва : Недра, 1988. – 186, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186-187 (33 назв.)
892405
   Нефтегазоносность морей и океанов. – М., 1973. – 291с.
892406
   Нефтегазоносность морей и океанов. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
892407
   Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских резервуаров Усть-Тымской мегавпадины / Г.А. Лобова, А.А. Искоркина, В.И. Исаев, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 3-20 : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20. – ISSN 0203-3100
892408
  Исаев В.И. Нефтегазоносность нижнеюрского и ачимовского резервуаров Нюрольской мегавпадины / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, Е.Н. Осипова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1775-1786 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1785-1786. – ISSN 0016-7886
892409
   Нефтегазоносность нижних структурных этажей чехла плаформ. – М., 1983. – 151с.
892410
   Нефтегазоносность осадочных формаций. – М., 1987. – 238с.
892411
   Нефтегазоносность отложений Западной Сибири по геофизическим данным. – Тюмень, 1986. – 135с.
892412
   Нефтегазоносность отложений северных районов Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 175с.
892413
   Нефтегазоносность палеогеновых отложений Таджикской депрессии. – Душанбе, 1978. – 191с.
892414
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносность палеозоя северо-американской платформы / Н.Ю. Успенская. – М.-Л., 1950. – 408с.
892415
  Гусейнов Ф.М. Нефтегазоносность Подкирмакинской свиты Юго-Западного Апшерона и перспективы открытия новых стратиграфических залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гусейнов Ф.М.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 17с.
892416
   Нефтегазоносность подсолевых отложений. – М., 1985. – 205с.
892417
  Сенюков В.М. Нефтегазоносность полеозойских отложений северо-западных областей СССР. / В.М. Сенюков. – М.-Л., 1947. – 84с.
892418
   Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и сопредельных районов. – М., 1987. – 191с.
892419
   Нефтегазоносность провинции СССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 270с.
892420
   Нефтегазоносность регионов древного соленакопления. – Новосибирск, 1982. – 192с.
892421
  Грачевский М.М. Нефтегазоносность рифов Мирового океана / М.М. Грачевский, А.С. Кравчук. – М., 1989. – 187с.
892422
   Нефтегазоносность Сахалина, Камчатки и Чукотки. – Тюмень, 1983. – 87с.
892423
  Куриленко В.С. Нефтегазоносность Северного Омана и особенности оценки ее перспектив с применением аэрокосмических методов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-68 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
892424
   Нефтегазоносность северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. – Сыктывкар, 1977. – 164с.
892425
   Нефтегазоносность северо-восточного обрамления Прикаспийской впадины. – М., 1988. – 187с.
892426
   Нефтегазоносность Северо-Устюртской впадины. – Ташкент, 1974. – 83с.
892427
   Нефтегазоносность триаса Предкавказья. – М., 1974. – 88с.
892428
   Нефтегазоносность Украины. – К., 1978. – 128с.
892429
   Нефтегазоносность Урало-Волжской области : Труды совещания по проблеме Нефтегазоносности Урало-Поволжья. – Москва : АН СССР, 1956. – 347с.
892430
  Лобова Г.А. Нефтегазоносность Усть-Тымской мегавпадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 28-39 : рис., табл. – Библиогр.: с.39. – ISSN 0203-3100
892431
   Нефтегазоносность центральной части Югорского свода / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, М.Э. Рояк, А.Н. Фомин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 15-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 0203-3100
892432
   Нефтегазоносность юга Восточной Сибири. – М., 1972. – 207с.
892433
   Нефтегазоносность юга Сибирской платформы. – Новосибирск, 1986. – 100с.
892434
  Халтурин Д.С. Нефтегазоносность, формирование геологиеской структуры и осадконакопление / Д.С. Халтурин. – Москва, 1966. – 196с.
892435
   Нефтегазоносные акватории мира. – М., 1964. – 86с.
892436
   Нефтегазоносные бассейны Африки и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1972. – 52с.
892437
   Нефтегазоносные бассейны Дальнего Востока СССР. – Москва : Недра, 1971. – 183с.
892438
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
892439
  Высоцкий Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / Высоцкий, , Владимирович и др. Игорь. – Москва, 1981. – 479с.
892440
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Учебник для ВУЗов. – Москва, 1981. – 479с.
892441
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран : Учебник для вузов / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий, В.Б. Оленин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 404с.
892442
  Крылов Н.А. Нефтегазоносные бассейны континентальных окраин / Н.А. Крылов, Ю.К. Бурлин, Л.И. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
892443
   Нефтегазоносные бассейны Юго-Восточной Азии и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1973. – 60с.
892444
  Гуревич С Г. Нефтегазоносные бассейны Южной Америки и прогнозная оценка их ресурсов / С Г. Гуревич, . – М., 1974. – 76с.
892445
   Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины / А.Е. Лукин, Н.В. Щукин, О.И. Лукина, Т.М. Пригарина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 3-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
892446
   Нефтегазоносные комлпексы Западно-Сибирского бассейна. – М., 1988. – 303 с.
892447
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Геологические условия регионального нефтегазонакопления : Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров, А.М. Пронина. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 208 с.
892448
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Северной и Южной Америки. Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 296 с. + прилож., 3 карты
892449
   Нефтегазоносные провинции CCCH. – Москва : Недра, 1977. – 328 с.
892450
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Геология и разведка нефт. и газ. месторождений" / А.А. Бакиров, М.И. Варенцов, Э.А. Бакиров ; под ред. проф. А.А. Бакирова. – Москва : Недра, 1971. – 544 с.
892451
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран / Н.Ю. Успенская, Н.Н. Таусон. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
892452
   Нефтегазоносные провинции и области СССР : Учебник для вузов. – Москва : Недра, 1969. – 478с.
892453
  Рябухин Г.Е. Нефтегазоносные провинции и области СССР / Г.Е. Рябухин. – М., 1972. – 74с.
892454
   Нефтегазоносные провинции и области СССР. – М., 1979. – 456с.
892455
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции СССР / Н.Ю. Успенская, З.А. Табасаранский. – М., 1966. – 496с.
892456
   Нефтегазоносные провинции Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172с.
892457
  Кузьмин А.А. Нефтегазоносные свиты плиоцена Юго-Западной Туркмении и роль дизъюнктивных нарушений в формировании и разрушении залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин А.А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 18л.
892458
  Эгамбердыев М.Э. Нефтегазоносные фации мезозоя и палеогена (Южный и Западный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент, 1981. – 158с.
892459
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1980. – 76с.
892460
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1989. – 151с.
892461
  Туманов П.А. Нефтегазоностность среднедевонских отложений северо-восточного склона Южного Тимана. / П.А. Туманов. – М., 1962. – 88с.
892462
  Бурлин Ю.К. Нефтегазообразование в геосинклинальных осадочных формациях Тихоокеанского пояса / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1981. – 200с.
892463
   Нефтегазообразование в отложениях доманиковского типа. – Л., 1986. – 246с.
892464
   Нефтегазообразование и нефтегазонакопление в Восточном Предкавказье. – М., 1990. – 205с.
892465
   Нефтегазообразование на больших глубинах. – М., 1986. – 557с.
892466
   Нефтегазоперспективные объекты Тимано-Печорской провинции и методы их прогнозирования. – Л., 1990. – 156с.
892467
  Барташевич О.В. Нефтегазопоисковая битуминология / О.В. Барташевич. – Москва : Недра, 1984. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 242-243 (32 назв.)
892468
   Нефтегазопоисковая геофизика в условиях широкого развития траппового магматизма. – Новосибирск, 1982. – 114с.
892469
  Зорькин Л.М. Нефтегазопоисковая гидрогеология / Л.М. Зорькин. – М., 1982. – 216с.
892470
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая география и подсчет запасов нефти и газа / М.А. Жданов. – Москва : Недра, 1970. – 487с.
892471
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология : [учебник для нефт. вузов СССР] / Жданов М.А. – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 536 с. – Библиогр.: с. 530-531
892472
  Иванова М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа : Учебник для студ. вузов, по спец. "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / М.М. Иванова. – Москва : Недра, 1985. – 422с.
892473
  Пермяков И.Г. Нефтегазопромысловая геология и геофизика / И.Г. Пермяков. – М., 1986. – 469с.
892474
  Каналин В.Г. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология : [учеб. для вузов по спец. "Бурение нефт. и газовых скважин"] / В.Г. Каналин, М.Г. Ованесов, В.П. Шугрин. – Москва : Недра, 1985. – 248 с. – Библиогр.: с. 345. – (Высшее образование)
892475
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений"] / Жданов М.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 453 с. – Библиогр.: с. 452-453
892476
  Гаджи-Касумов Нефтегазопромысловая геохимия / Гаджи-Касумов, А.А. Карцев. – М., 1984. – 150с.
892477
  Карцев А.А. Нефтегазопромысловая гидрогеология / А.А. Карцев, А.М. Никаноров. – М., 1983. – 199с.
892478
   Нефтегазпромысловая геология. – М., 1983. – 263с.
892479
   Нефтегеологическая зоанльность и методы поисков нефти и газа в Прикаспийском регионе. – Москва, 1987. – 109,7с.
892480
   Нефтегеологические интерпретации теплового режима недр Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 136с.
892481
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирование по генетическому принципу / В.Б. Оленин. – Москва : Недра, 1977. – 224с.
892482
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирований : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Оленин В. Б.; МГУ. – М., 1974. – 41л.
892483
  Высоцкий И.В. Нефтегозоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
892484
   Нефтедобывающая промышленность капиталистических стран. – М., 1961. – 251с.
892485
  Горохов С.А. Нефтедобывающие страны Персидского залива : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
892486
  Капица Л.М. Нефтедоллары / Л.М. Капица. – М., 1979. – 64с.
892487
   Нефтедоллары и социально-экономическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва, 1979. – 213с.
892488
  Новиков М.П. Нефтекамск. / М.П. Новиков. – Уфа, 1970. – 48с.
892489
  Арредондо М.К. Нефтематеринские отложения юрского возроста района Тампико-Мисантила : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: 04.00.17 / Арредондо М.К.;. – М, 1973. – 26л.
892490
   Нефтематеринские породы Узбекистана и методика определения их генетического потенциала продуктивности. – М., 1977. – 191с.
892491
   Нефтематеринские свиты и принципы их диагностики. – Москва : Наука, 1979. – 268с.
892492
  Требин Ф.А. Нефтенепроницаемость песчаных коллекторов / Ф.А. Требин. – М.-Л., 1945. – 141с.
892493
  Косыгин А.И. Нефтеносна яплощадь Эхаби на Северном Сахалине. / А.И. Косыгин, 1931. – С. 111-127 : карта, фото
892494
   Нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири. – М., 1980. – 205с.
892495
  Мустафинов А.Н. Нефтеносность девонских и каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья / А.Н. Мустафинов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 176с.
892496
  Неручев С.Г. Нефтеносность кембрийских отложений севрного склона Алдаского щита и прилегающей части Прибайальского краевого прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неручев С. Г.; Всес. нефт. науч. иссл. геол. разв. ин-т. – Л., 1957. – 23л.
892497
   Нефтеносность мезозойских отложений Западного Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 175с.
892498
  Сафронов А.Ф. Нефтеносность нижнемезозойских отложений Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, В.Б. Черненко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1263-1269 : рис. – Библиогр.: с. 1269. – ISSN 0016-7886
892499
   Нефтеносность Припятского прогиба. – Минск, 1975. – 264с.
892500
   Нефтеносные пески и горючие сланцы Азербайджана. – Баку, 1990. – 210с.
892501
  Вебер В.В. Нефтеносные фации и их роль в образовании нефтяных месторождений / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1947. – 147с.
892502
  Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море / О.Г. Миронов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 234с.
892503
  Тархова Эльдвина Петровна Нефтеокисляющие микроорганизмы в различных условиях обитания и их роль в деструкции углеводородов нефти : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Тархова Эльдвина Петровна; АН УССР. Ин-т биологии. – Севастополь, 1980. – 24л.
892504
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
1. – 1960. – 219с.
892505
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
2. – 1961. – 324с.
892506
   Нефтепереработка за рубежом. – Москва : ЦНИИИТЭИнефтегаз, 1963. – 115 с.
892507
  Лейбниц Е. Нефтепереработка и химическая промышленность / Е. Лейбниц. – М., 1960. – 28с.
892508
  Думский Ю.В. Нефтеполимерные смолы / Ю.В. Думский. – М., 1988. – 168с.
892509
  Кащеев А.А. Нефтепровод Грозный-Туапсе / А.А. Кащеев. – М-Л., 1934. – 52с.
892510
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
1. – 1965. – 648с.
892511
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
2. – 1965. – 323с.
892512
   Нефтепродукты. Свойства, качества, применение. – М., 1966. – 776с.
892513
  Неручев С.Г. Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти. / С.Г. Неручев. – 2-е изд., доп. и исправл. – Л., 1969. – 240с.
892514
  Мирчинк М.Ф. Нефтепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк. – 2-е изд., испр. и доп. – Баку; Москва, 1938. – 496с.
892515
  Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и гидрогеология / М.А. Жданов, А.А. Карцев. – Москва, 1958. – 472с.
892516
  Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и гидрогеология / М.А. Жданов, А.А. Карцев. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 472 с.
892517
   Нефтепромысловая геология и гидрогеология. – Л., 1959. – 5с.
892518
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – М.-Л., 1951. – 220с.
892519
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1957. – 398с.
892520
  Ллозинский Д.З. Нефтепромысловая механика / Д.З. Ллозинский. – Л.
1. – 1936. – 172с.
892521
  Давыдов А.И. Нефтепрудукты, нефть, детергенты, загрязнение водоемов и токсическое воздействие на гидробионтов / А.И. Давыдов, В.Н. Козлова. – Ярославль, 1982. – 59 с.
892522
  Мемедалиев Ю.Г. Нефтехимическая промышленность СССР в 1959-1965 годах / Ю.Г. Мемедалиев. – М, 1959. – 31с.
892523
  Платэ А.Ф. Нефтехимия / А.Ф. Платэ. – М., 1967. – 80с.
892524
   Нефтехимия (парафиновые углеводороды нефти, их выделение и переработка). – К., 1964. – 140с.
892525
  Ямпольский Ю.П. Нефтехимия в современном мире. / Ю.П. Ямпольский. – М., 1975. – 63с.
892526
  Каримов А.К. Нефти Башкирии / А.К. Каримов, Е.Г. Ивченко, Д.В. Постников. – Уфа, 1960. – 288с.
892527
   Нефти восточных районов СССР. – М., 1962. – 608с.
892528
   Нефти и газы месторождений зарубежных стран : Справочник. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
892529
   Нефти и газы Нижнего Поволжья. – Саратов, 1967. – 360с.
892530
  Валибеков Ю.В. Нефти и конденсаты Таджикистана. / Ю.В. Валибеков, Ю.А. Яковец. – Душанбе, 1978. – 99с.
892531
   Нефти месторождений восточного побережья Каспия / С.Р. Сергиенко, А. Айдогдыев, А.Г. Короткий, Б.А. Таимова, М.П. Челпанова, Х.Н. Эрнепесов; АН Туркменской ССР, Институт химии; Под ред. С.Р.Сергиенко. – Ашхабад : Ылым, 1972. – 247с. – Тит.л.парал. на русском и туркменском яз.
892532
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин, Н.В. Чарыгин, Т.М. Обухова. – Москва : Недра, 1974. – 423с.
892533
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин. – Москва, 1980. – 583с.
892534
   Нефти полуострова Бузачи. – Алма-Ата, 1979. – 159с.
892535
  Великовский А.С. Нефти СССР / А.С. Великовский, С.Н. Павлова. – Москва-Ленинград, 1945. – 148с.
892536
   Нефти СССР. – М.
1. – 1971. – 504с.
892537
   Нефти СССР. – М.
2. – 1972. – 391с.
892538
   Нефти СССР. – М.
Т. 4. – 1974. – 787с.
892539
  Ходжаев Г.Х. и др. Нефти Узбекистана / Г.Х. и др. Ходжаев. – Ташкент, 1958. – 243с.
892540
  Скляр В.Т. Нефти Украины : (состав и свойства) / В.Т. Скляр, Е.В. Лебедев. – Киев : Гостехиздат, 1962. – 299с.
892541
   Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 1978. – 234с.
892542
  Мазур В.Б. Нефтогазоносность пород Ленского яруса восточной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мазур В. Б.; ВНИИГАЗ. – Иркутск.-М., 1967. – 24л.
892543
  Бейдун Р З. Нефтяная геология и ресурсы Ближнего и Среднего Востока : Пер. сангл. / Р З. Бейдун, Г.В. Даннигтон; Под ред.В.И.Высоцкого. – Москва : Недра, 1977. – 136с.
892544
  Ясин Нефтяная жила : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Ясин, ас-Сабауи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 130-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
892545
  Серебровский А.П. Нефтяная и газовая промышленность в Америке. / А.П. Серебровский. – М, 1925. – 438с.
892546
  Еловацкий И.П. Нефтяная и газовая промышленность капиталистических и развивающихся стран. / И.П. Еловацкий. – Москва, 1977. – 103с.
892547
  Савельева И.Л. Нефтяная и газовая промышленность северных территорий азиатской части России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 10-16 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
892548
   Нефтяная и газовая промышленность стран и территорий Азии и Дальнего Востока. – М., 1966. – 215с.
892549
  Осипов В.А. Нефтяная и газовая промышленность Тюменской области / В.А. Осипов, А.Н. Силин. – Тюмень, 1980. – 76с.
892550
   Нефтяная индустрия мира. – М., 1966. – 112с.
892551
  Кане А. Нефтяная лихорадка / А. Кане. – М, 1980. – 133с.
892552
  Бирштехер Э. Нефтяная микробиология : Введение в микробиологию нефтяной промышленности / Э. Бирштехер; Под ред. Двпли М.Ф. и Симаковой Т.Л. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 314 с.
892553
  Буевич М.В. Нефтяная отрасль как основной фактор развития российской экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 40-42. – ISSN 1728-8878
892554
  Касаев Э.О. Нефтяная прмышленность Саудовской Аравии на современном этапе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 102-111. – ISSN 0869-1908
892555
  Кох М.А. Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва : Госиздат, 1925. – (Богатства С.С.С.Р. / под общ. ред. А.Ф. Арского ; Вып. 1)


  Содержание конволюта: 1. Нефтяная промышленность/ М.А.Кох, П.В.Оль;М.А. Кох, П.В. Оль.– Москва:Госиздат, 1925.– 67, [2] с., 4 табл. диаграмм,:табл.– (Богатства С.С.С.Р./под общ. ред. А.Ф. Арского;Вып. 1); 2. Каменноугольная промышленность. / Г.В. ...
892556
  Амиров А.Д. Нефтяная промышленность Азербайджана / А.Д. Амиров. – Москва : Знание, 1960. – 40 с. : ил. – (Серия. 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 18)
892557
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы / С.М. Лисичкин. – М., 1966. – 232с.
892558
   Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока, Канады и Латинской Америки. – М., 1959. – 304с.
892559
   Нефтяная промышленность Социалистической Федеративной Республики Югославия. – М., 1963. – 45с.
892560
   Нефтяная промышленность СССР. – М., 1958. – 330с.
892561
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока / С.М. Лисичкин. – М., 1962. – 198с.
892562
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран народной демократии / С.М. Лисичкин. – М., 1960. – 171с.
892563
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность США / С.М. Лисичкин. – Москва : Недра, 1969. – 317 с.
892564
  Божедомов А.И. Нефтяная рента в странах капитализма. / А.И. Божедомов. – Москва, 1962. – 340с.
892565
  Аскеров Л.Г. Нефтяники Азербайджана в борьбе за выполнение первой пятилетки. : Автореф... наук: / Аскеров Л.Г.; МВО СССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 17л.
892566
  Чжан Гэн Нефтянные и гаовые месторожения КНР / Чжан Гэн. – М., 1958. – 112с.
892567
  Миронов О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря / О.Г. Миронов. – К., 1973. – 87с.
892568
  Джалилов Д.Г. Нефтяное месторождение Грязевая Сопка. / Д.Г. Джалилов. – Баку, 1974. – 119с.
892569
  Шевалье Ж.-М. Нефтяной кризис. / Ж.-М. Шевалье. – М, 1975. – 245с.
892570
  Земкова О. Нефтяной рай // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 98


  Життя в Кувейті
892571
  Кубатьян Григорий Нефтяной расцвет Анголы : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-72 : фото. – ISSN 1029-5828
892572
  Дербенев А.С. Нефтяной фактор в политике США в отношении Саудовской Аравии и англо-американское нефтяное соглашение 1944 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 206-214. – ISSN 0130-3864
892573
  Валиахметова Г.И. Нефтяные аспекты войны в Ираке 1941г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 0869-1908
892574
  Гун Р.Б. Нефтяные битумы / Р.Б. Гун. – М., 1989. – 148с.
892575
  Фурсенко А.А. Нефтяные войны / А.А. Фурсенко. – Ленинград, 1985. – 208 с.
892576
  Сюняев З.И. Нефтяные дисперсные системы. / З.И. Сюняев. – М., 1990. – 224с.
892577
  Брод И.О. Нефтяные и газовые богатства недр СССР / И.О. Брод. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
892578
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири / И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, К.А. Шпильман. – Москва : Недра, 1971. – 464с.
892579
  Алиханов Э.Н. Нефтяные и газовые месторождения Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Баку : Азгиз, 1964. – 384 с. – Библиогр.: с. 370-380
892580
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения мира / И.И. Нестеров, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1984. – 47с. – (Науки о Земле)
892581
  Калинко Нефтяные и газовые месторождения морей и океанов / Калинко, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1979. – 56с. – ("Наука о Земле" ; №9, 1979 г.)
892582
   Нефтяные и газовые месторождения на континентальном склоне материковой Азии / Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, В.А. Масляк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2010. – № 3 (21). – С. 5-19. – ISSN 1999-7566
892583
   Нефтяные и газовые месторождения Средней Азии. – М., 1965. – 431с.
892584
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1987. – 302с.
892585
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 2 : Азиатская часть СССР. – 1987. – 302с.
892586
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 1 : Ферганская межгорная впадина / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Азимов П.К. [и др.]. – 1973. – черт., карт. – Библиогр..: с. 181-187
892587
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 2 : Сурханская мегасинклиналь. Мегантиклиналь Юго-Западного Гиссара. Платформенная область УзССР / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Бабаев А.Г. [и др.]. – 1974. – Библиогр.: с. 276-278
892588
  Новосилецкий Р.М. Нефтяные и нефтегазовые месторождения внуренней зоны Предкарпатского прогиба и условия их формирования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 241 / Новосилецкий Р.М.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
892589
  Самедов Ф.И. Нефтяные камни / Ф.И. Самедов. – Баку, 1959. – 222с.
892590
  Бенжицкий А.Г. Нефтяные контаминанты в гипонейстали морей и океанов / А.Г. Бенжицкий. – К., 1980. – 120с.
892591
  Костюковский Б.А. Нефтяные короли : Документальная повесть / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 238с. – (Люди Советской России)
892592
  Вельтищев П.А. Нефтяные масла в борьбе с муравьями // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. 74-80
892593
  Вилянская Е.Д. Нефтяные масла для паровых турбин. / Е.Д. Вилянская. – Москва, 1987. – 104с.
892594
  Барышев В.М. Нефтяные месторождения Азербайджана : учеб. пособ. / В.М. Барышев. – Ленинград ; Москва ; Новосибирск : Госнефтеиздат, 1933. – 124 с.
892595
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1935. – 524с.
892596
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1939. – 536с.
892597
  Алферов Б.А. Нефтяные месторождения СССР : конспект лекций / Б.А. Алферов, М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г. В. Плеханова. – Ленинград, 1973. – 173 с.
892598
  Блюмер Э. Нефтяные месторождения. Основы геологии нефти / Э. Блюмер; Пер. с нем. Н.В. Ванникова, С.Л. Заке под ред. Д.В.Соколова. – Москва-Ленинград, 1929. – 399с.
892599
  Георгиев А.Г. Нефтяные монархи Аравии / А.Г. Георгиев, В.В. Озолинг. – М, 1983. – 224с.
892600
  Богачева О.В. Нефтяные монополии в системе государственно-моополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Богачева О. В.; Моск. ин-т. нар. хоз. им. Плеханова. – М., 1972. – 31л.
892601
  Баскин В.С. Нефтяные монополии на Ближнем и Среднем Востоке / В.С. Баскин. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 180 с.
892602
  Уэллингс Ф.Э. Нефтяные ресурсы Сахары и Ливии / Ф.Э. Уэллингс. – М, 1961. – 16с.
892603
  Фейгин М.В. Нефтяные ресурсы, методика их исследования и оценки / М.В. Фейгин. – Москва : Наука, 1974. – 160с.
892604
  Герман А.Л. Нефтяные сульфокислоты. Производство и применение / А.Л. Герман, Р.Б. Колбасова. – М., 1964. – 144с.
892605
  Дэвенпорт Е.Г. Нефтяные тресты и англо-американские отношения / Е.Г. Дэвенпорт, Кук Сидней. – М, 1925. – 185с.
892606
  Фурсенко А.А. Нефтяные тресты и мировая политика / А.А. Фурсенко. – М - Л, 1965. – 496с.
892607
  Френцель Нефтяные, битуминозные и серные залежы в тетюшах / Френцель. – 94-108с.
892608
  Беликов А. Нефть : роман / А. Беликов : Молодая гвардия, 1925. – 166 с.
892609
  Гурвич Е. Нефть / Е. Гурвич. – Москва-Л., 1932. – 148с.
892610
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1933. – 94с.
892611
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1947. – 156с.
892612
  Санчес Р.Д. Нефть / Р.Д. Санчес. – М., 1948. – 196с.
892613
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград, 1949. – 276с.
892614
   Нефть : (Условия залегания и происхождения). – Москва : Знание, 1954. – 24с.
892615
  Соколов В.А. Нефть / В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1970. – 383с.
892616
   Нефть Белоруссии (потенциальные нефтегазоносные районы). – Минск : Наука и Техника, 1969. – 204с.
892617
  Зубченко В.И. Нефть в 5-летке / В.И. Зубченко. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1930. – 48с.
892618
  Мачадо Э. Нефть в Венесуэле. / Э. Мачадо. – М., 1960. – 84с.
892619
  Симония Н. Нефть в политике США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 55-77. – ISSN 0130-9625
892620
  Зубченко В.И. Нефть в пятилетке / В.И. Зубченко. – М.-Л., 1929. – 56с.
892621
  Порфильев В.Б. Нефть в Таджикистане / В.Б. Порфильев. – М.-Л., 1938. – 134с.
892622
  Вассоевич А.Л. Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Вассоевич А.Л.; Ин-т истории естествознания. – Москва, 1985. – 21л.
892623
  Аршаруни Н.А. Нефть в экономике и политике арабских стран / Н.А. Аршаруни. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 ; Серия "Международная")
892624
  Долетов Ю.К. Нефть в экономике и политике стран Африки / Ю.К. Долетов. – Москва : Знание, 1983. – 60, [3] с.
892625
  Быков Г.Н. Нефть в экономической стратегии США / Г. Н. Быков, Омар Баргаш // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 105-108. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
892626
  Чекалюк Э.Б. Нефть верхней мантии Земли. / Э.Б. Чекалюк. – К., 1967. – 256с.
892627
  Томберг И. Нефть для Поднебесной: трубой или по рельсам? : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-117. – ISSN 0131-2227
892628
  Андреасян Р.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг. : экон. и социал. анализ / Р.Н. Андреасян ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 231-238
892629
  Ершов Ю.А. Нефть и борьба Индии за экономическую независимость / Ю.А. Ершов. – М, 1961. – 231с.
892630
  Марчук И.И. Нефть и борьба Эквадора за национальный суверенитет (1967-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Марчук И.И.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1974. – 18с. – Бібліогр.:с.16-18
892631
  Ларрасабаль Р. Нефть и будущее Венесуэлы / Р. Ларрасабаль. – Москва : Мысль, 1980. – 158 с.
892632
  Брукс М. Нефть и внешняя политика / М. Брукс. – М, 1949. – 176с.
892633
  Акрамходжаев А.М. Нефть и газ-продукты преобразования органического вещества / Акрамходжаев А.М. – Москва : Нендра, 1982. – 261 с.
892634
   Нефть и газ. – М., 1972. – 393с.
892635
   Нефть и газ. – М., 1974. – 245с.
892636
   Нефть и газ. – М., 1977. – 190с.
892637
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в мировом энергетическом балансе. / Л.М. Томашпольский. – М., 1968. – 264с.
892638
  Буялов Н.И. Нефть и газ в народном хозяйстве СССР : Пособие для учителей / Н.И. Буялов. – Москва : Просвещение, 1977. – 150с.
892639
  Ходжаев А.Р. Нефть и газ в недрах земли / А.Р. Ходжаев, А.Г. Бабаев. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
892640
   Нефть и газ в недрах материкового склона Африки / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
892641
  Симония А.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии / А.А. Симония. – М., 1983. – 240с.
892642
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в экономике капиталистических стран. / Л.М. Томашпольский. – Л., 1962. – 292с.
892643
   Нефть и газ Западной Сибири. – Томск, 1966. – 44с.
892644
   Нефть и газ Западной Сибири. – Тюмень, 1985. – 271с.
892645
   Нефть и газ и их продукты. – М., 1971. – 279с.
892646
  Блинников И.А. Нефть и газ и как их искать / И.А. Блинников. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 24с. – (Библиотека участника геологического похода)
892647
   Нефть и газ континентального склона в Мексиканском заливе / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 7-14 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв.
892648
  Чоповой Д.А. Нефть и газ Латинской Америки. Инструменты политики или сферы сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 45-57. – ISSN 044-748Х
892649
  Калинин Н.А. и др. Нефть и газ на шельфах Австралии и Океании. Обзор / Н.А. и др. Калинин. – М., 1973. – 38с.
892650
   Нефть и газ Тюмени в документах. 1901-1965. – Свердловск, 1971. – 480с.
892651
  Клименко В.Я. Нефть и газ Украинской ССР / В.Я. Клименко. – Киев, 1957. – 24с.
892652
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ. / Л.М. Томашпольский. – М., 1975. – 311с.
892653
  Долгополов К.В. Нефть и газы СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 163 с.
892654
  Судо М.М. Нефть и горючие газы в современном мире. / М.М. Судо. – М., 1984. – 184с.
892655
  Савинов С.И. Нефть и грорючие газы. / С.И. Савинов. – Саратов, 1947. – 40с.
892656
   Нефть и ее альтернативы : Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 84-112 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
892657
  Сельский Л. Нефть и ее переработка. / Л. Сельский. – М-л, 1932. – 256с.
892658
  Али-заде А.-А.А. Нефть и ее происхождение / А.-А. А. Г. Али-заде ; ред. д-р геол.-минерал. наук М.А. Искендеров. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 44 с. : ил.
892659
  Мельник В.Б. Нефть и империалистическая политика в Иране // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 43-50. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
892660
  Бондаревский Б.М. Нефть и какие продукты из нее получаются / Б.М. Бондаревский. – М, 1934. – с.
892661
  Моисейков С.Ф. Нефть и конденсаты Туркмении. / С.Ф. Моисейков. – М, 1971. – 352с.
892662
  Миняжетдинов Ильдар Нефть и кровь Иракской революции : вехи истории / Миняжетдинов Ильдар, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 76-85 : Фото
892663
  Мосаки Н. Нефть и курдская проблема // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.33-36. – ISSN 0321-5075


  [Президент Сенегала, лидер Сенегальской демократической партии Абдулай Вад, внутренняя политика страны.]
892664
  Ярлыкапов А.А. Нефть и миграция ногайцев на Север // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 0869-5415
892665
  Рачков Б.В. Нефть и мировая политика. / Б.В. Рачков. – М., 1972. – 272с.
892666
   Нефть и море. – М.
1. – 1967. – 300с.
892667
  Алиев С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. / С.М. Алиев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 302 с.
892668
  Боронов Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем Востоке / Р. Боронов. – Москва, 1977. – 272с.
892669
  Павлова Е.Б. Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика в эпоху глобализации / Е.Б. Павлова, Марио, дель Робле Пенсадо Леглисе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 121-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
892670
  Королев Д. Нефть и популизм = Почему Чавес не может проиграть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Венесуэльская политика — в известном смысле театр одного актера. «Актера» зовут Уго Рафаэль Чавес Фриас. Все остальные действующие лица блекнут на фоне харизматичного лидера Боливарианской революции, уже 13 лет остающегося одним из самых видных, в ...
892671
   Нефть и природный газ Украины. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 79с.
892672
  Терпогосова Е.А. Нефть и продукты ее переработки / Е.А. Терпогосова. – М, 1952. – 24с.
892673
  Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие / В.Ю. Кукушкин. – Москва, 1985. – 229с.
892674
  Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий / А.М. Родригес. – Москва, 1989. – 259с.
892675
  Нельсон-Смит Нефть и экология моря / Нельсон-Смит. – Москва : Прогресс, 1977. – 302с.
892676
  Варенцов М.И. Нефть Сахары / М.И. Варенцов, Г.Е. Рябухин. – Москва, 1962. – 54с.
892677
   Нефть СССР (1917-1987 гг.). – Москва : Недра, 1987. – 384с.
892678
  Князев С.Л. Нефть Татарии: путь к большому будущему. / С.Л. Князев. – Казань, 1984. – 256с.
892679
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
1. – 1978. – 256с.
892680
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
2. – 1979. – 392с.
892681
  Наттэл М. Нефть, газ и права аборигенов в Арктике : опыт Северной Канады // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 0869-5415
892682
  Гаврилов А.А. Нефть, где и как её искать / А.А. Гаврилов. – М.-Л., 1941. – 32с.
892683
  Юдасин Л.С. Нефть, песок и фантазия. / Л.С. Юдасин. – М, 1970. – 272с.
892684
  Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
892685
  Тьюгендхэт К. Нефть. / К. Тьюгендхэт, А. Гамильтон. – М, 1978. – 485с.
892686
  Милов Владимир Нефть: счастье или проклятие. "Не нефтью единой" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1029-5828
892687
  Казмірчук Ігор Нехай "велика вода" обійде вас стороною! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0130-5212
892688
   Нехай буде вода // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 9-10 : фото
892689
  Тарасенко І.Г. Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває (Розробка заняття з учнями 3-х класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 8-10 : фото
892690
  Печора Олександр Нехай говорять пелюстки... : проза // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 52-55
892691
  Кос-Анатольський Нехай живе весняний шал! : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 5-21. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
892692
   Нехай кожен день дарує радість // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
892693
  Віталенко В. Нехай комуністам буде соромно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 3-5


  "Джон Коляска з Торонто написав свою книгу після двох років перебування в Києві - від 1963 до 1965 - де він був студентом вищої партійної школи ЦК КПУ".
892694
  Єніна В. Нехай лунає сміх. Гумор сатира. / В. Єніна. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 141 с.
892695
  Фріш М. Нехай мене звуть Гантенбайн : роман / Макс Фріш ; пер. з нім. Петра Таращука ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5025-0
892696
  Українка Л. Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії / Леся Українка [упоряд. і переднє сл. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-361-453-5
892697
  Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук; Василь Шендеровський. – Київ : Рада, 2003. – 416с. – ISBN 966-70-87-51-4
892698
  Холош В. Нехай падає / В. Холош. – Х., 1932. – 104с.
892699
  Ганієв Олександр Нехай пандемія зачекає // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 8-15 : фото
892700
  Купчик Л. Нехай почнеться весна в суспільному мисленні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 13
892701
  Лучак М. Нехай прийде Царство Твое : Поезії / М. Лучак. – Львів, 1998. – 110 с. – ISBN 966-02-0547-3
892702
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Червень (число 7)


  Пам"яті Тараса Силенка - кобзара, заслуженого артиста України.
892703
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)


  Пам"яті Тараса Силенка.
892704
  Мудрак Л. Нехай...залишиться запах любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 12


  Фахову оцінку виданню "Чотири короткі п"єси Федеріко Гарсіа Лорки у перекладі Д. Дроздовського, яке побачило світ в університетському видавництві "Пульсри", можуть дати лише іспаністи. Книжку було презентовано в київському театрі "Сузір"я".
892705
  Чобіт Д. Нехитра справа. Які наслідки може мати в майбутньому ухвала проєкту закону про обіг земель: згадаймо уроки з минулого і сьогоднішній світовий досвід // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 6-7


  "День 13 листопада 2019 року може ввійти в історію України найчорнішою датою. Саме цього дня зелена монобільшість Верховної Ради України ухвалила в першому читанні закон, який у старанно завуальованій формі дуже широко відкриває двері перед нечистими ...
892706
  Карпов В. Нехитрые праздники: Повесть и рассказы. / В. Карпов. – М., 1988. – 316с.
892707
  Аймедов К.В. Нехімічні залежності: сучасні тенденції / К.В. Аймедов, Ю.О. Асєєва, М.О. Черевко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 13-18. – ISSN 2308-6300
892708
  Артемьева Т.В. Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 117-126. – ISSN 0042-8744
892709
  Чаговец В.Д. Неходенные тропы / В.Д. Чаговец. – Х., 1959. – 85с.
892710
  Дашкієв М.О. Неходженою стежкою : повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 179 с.
892711
  Обозенко В.В. Нехоженые земли. / В.В. Обозенко. – М., 1967. – 88с.
892712
  Михаленко К.Ф. Нехожеными параллелями / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1972. – 168с.
892713
  Синицын И.С. Нехожеными тропами / И.С. Синицын. – Калуга, 1958. – 171с.
892714
  Питулько В.М. Нехожеными тропами / В.М. Питулько. – Одесса, 1972. – 115с.
892715
   Нехожеными тропами Вселенной. – М., 1959. – 63с.
892716
  Грешнов Андрей Нехорошое место. Дворец Дар уль-Аман, Кабул, Афганистан : один кадр / Грешнов Андрей, Бекер Джонатан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 34-36 : Фото
892717
  Грушевський Г.І. Нехристь Грыцька Чулая : Драма в 5-ти діях. – Златополь : Тип. Беляева, 1914. – 132 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
892718
  Джинкс Дж. Нехромосомная наследственность / Дж. Джинкс. – Москва : Мир, 1966. – 288 с.
892719
  Палилова А.Н. Нехромосомная наследственность / А.Н. Палилова; АН БССР; Ин-т генетики и цитологии; Белорус. общество генетиков и селекционеров; Под ред.: Н.В. Турбина. – Минск : Наука и техника, 1981. – 184с.
892720
  Давыденко О.Г. Нехромосомные мутации / О.Г. Давыденко. – Минск : Наукова думка, 1984. – 166 с.
892721
  Сергійчук В. Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 35-54. – ISSN 0130-6936
892722
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – Бібліогр.: с. 28-44. – ISSN 0042-8736
892723
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – ISSN 0042-8736
892724
  Прилипко О. Нецензурний Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 5
892725
  Петковска Т.Б. Неценовните фактори и конкурентската способност на индустриските претприjатиjа / Татjана Б. Петковска ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2001. – 320 с.
892726
  Карсенко Р.М. Нецентральизованные формы реализации сельскохозяйственных продуктов и пути их совершенствования (на примере БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карсенко Р. М.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1967. – 20л.
892727
  Клигман Ф.И. Нецентральные ядерные силы и рассеяние нейтронов на протонах : Дис... канд. физ матнаук: / Клигман Ф.И.;, 1940. – 49л. – Бібліогр.:л.1-2
892728
  Филиппов Николай Васильевич Нецилиндрический - пинч (плазменный фокус) : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат.наук : 01.04.08 / Филиппов Николай Васильевич ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1980. – 24 с.
892729
  Якимчук Н. Нецільове використання бюджетних коштів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 106-115
892730
  Зорій Н.М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект / Н.М. Зорій, І.В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 72-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
892731
  Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
892732
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 238-262. – Бібліогр.: арк. 213-237
892733
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
892734
  Сидоренко Віктор Нецке з української груші : Краєвиди душі / Сидоренко Віктор, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-111 : Іл.
892735
   Нечаев и Нечаевцы. – М.-Л., 1931. – 224с.
892736
   Нечаева Нина Трофимовна : Указатель. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – Ашхабад : Илим, 1980. – 120с. – (Материалы к библиографии ученых Таркменистана ; Вып. 9)
892737
  Смертин А.Н. Нечаевщина как предтеча большевизма в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
892738
   Нечаєва Валентина Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327 : фото
892739
   Нечай Павло Іванович (1859-1932) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
892740
  Костров В.А. Нечаянная радость : Стихи / В.А. Костров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 126с.
892741
  Марфин В.С. Нечаянная радость. / В.С. Марфин. – Ярославль, 1981. – 95с.
892742
  Никифоров Е. Нечаянная радость. "Неожиданный" А.П. Чехов глазами художницы Натальи Муравской // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 7/8. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
892743
  Дьячков Алексей Нечаянная речь : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 81-85. – ISSN 0130-7673
892744
   Нечаянная свадьба. – М., 1990. – 268с.
892745
   Нечаянная свадьба. – М., 1991. – 268с.
892746
  Акулов И.И. Нечаянное счастье : рассказы / Иван Акулов. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 174 с.
892747
  Федотов В.И. Нечаянные встречи. / В.И. Федотов. – М., 1990. – 174с.
892748
  Абрамов Г.М. Нечаянные хлопоты : рассказы / Г.М. Абрамов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 176 с.
892749
  Квик А. Нечаянный обман : роман / Аманда Квик ; [пер. с англ.: О.М. Лапшин, Н.А. Казаковой]. – Москва : АСТ, 2001. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Deception / Amanda Quick, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-006547-7
892750
  Корф Анастасия Нечеловеческая страсть : зверская любовь / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 80-93 : фото
892751
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 90-93 : Фото
892752
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 182-185 : фото
892753
  (Першин) Димирий Нечеловечество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
892754
   Нечерноземная зона РСФСР. Экономические проблемы развития сельского хозяйства. – Москва : Экономика, 1980. – 278с.
892755
   Нечерноземная целина России. – М., 1977. – 191с.
892756
   Нечерноземье - забота общая. – М. : Современник, 1983. – 365 с.
892757
  Соломенцев М.С. Нечерноземье / М.С. Соломенцев. – М., 1975. – 46с.
892758
   Нечерноземье и природа. – М., 1986. – 93с.
892759
  Белов Е.Н. Нечерноземье на пути подъема сельского хозяйства / Е.Н. Белов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Сельское хозяйство ; 11)
892760
   Нечерноземье: демографические процессы. – Москва
17. – 1977. – 96с.
892761
  Колесникова Нина Сергеевна Нечерноземье: резервы и перспективы : Рек. обзор лит. / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1979. – 16с. – (Новое в науке и технике)
892762
  Иоффе Г.В. Нечерноземье: социальная география и хозяйство / Г.В. Иоффе. – Москва : Знание, 1986. – 46 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Науки о Земле ; 2)
892763
  Тарнавський О. Нечесна метода московської беатифікації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 120, січень : січень. – С. 15-16


  Спроби радянської влади канонізувати Ярослава Галана.
892764
  Вишняков О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в Європейському Союзі та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 7-10.
892765
  Дворниченко М.В. Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 117-121. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
892766
  Ротштейн А.П. Нечеткая надаженость алгоритмических процессов / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба. – Винница, 1997. – 137с.
892767
  Скрипник Н.В. Нечеткие дифференциальные уравнения и включения: асимптотические методы : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталия Викторовна ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2016. – 321 л. – Библиогр.: л. 286-321
892768
   Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1986. – 311 с.
892769
   Нечеткие множества и теория возможностей. – Москва : Радио и связь, 1986. – 405 с.
892770
  Графов Р.П. Нечеткие модели в задачах поиска вредоносных агентов в информационных системах / Р.П. Графов, О.В. Боровик, В.И. Чумаков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 82-89


  У статті розглядається методологія вирішення проблеми пошуку шкідливих програм в розподілених інформаційних системах, які характеризуються нечіткою інформацією про протікаючі процеси
892771
  Малышев Н.Г. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР / Н.Г. Малышев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 134с.
892772
  Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах : учебное пособие для иностранных студ. высших учебниых заведений / Ю.П. Зайченко ; МОНУ ; под общ. ред. М.З. Згуровского. – Київ : Слово, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8407-79-6
892773
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2015. – Т. 51, № 1. – С. 40-47. – ISSN 0023-1274
892774
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. II / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 42-49. – ISSN 0023-1274
892775
  Провотар А.И. Нечеткие системы логического вывода и их применение / А.И. Провотар, А.В. Лапко, А.А. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 37-45. – ISSN 0023-1274
892776
   Нечеткие системы поддержки принятия решений : сб. науч. трудов. – Калинин : Издательство Калининградского университета, 1989. – 108 с.
892777
   Нечеткие системы: модели и программные средства. – Тверь, 1991. – 112с.
892778
   Нечеткие системы: моделирование структуры и оптимизация. – Калинин, 1987. – 130с.
892779
  Иманов К. Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью / К. Иманов, В. Байрамов // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-61. – ISSN 2306-3289
892780
  Луппол Е.М. Нечетко-множественный подход к оценке экономической безопасности предприятий энергогенерирующей отрасли Украины / Е.М. Луппол, Г.Н. Ермоленко // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 1-18. – ISBN 978-9934-8643-5-3
892781
  Язенин А.В. Нечеткое математическое программирование : учеб. пособие / А.В. Язенин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1986. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 57-58
892782
  Кравченко Ю.А. Нечеткое моделирование разнородных знаний в интеллектуальных обучающих системах / Ю.А. Кравченко, В.В. Бова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 70-74. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена разработке формализованной модели представления разнородных предметных знаний для интеллектуальных обучающих систем в условиях неопределенности. Подобное моделирование позволит уже на стадии проектирования информационной системы ...
892783
  Аверкин А.Н. Нечеткое отношение моделирования и его применение в психологии и искусственном интеллекте / Аверкин А.Н., Тарасов В.Б. – Сообщ. по прикл. математике. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 34, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 32-34. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
892784
  Сорокажердьев В.В. Нечетные числа / В.В. Сорокажердьев. – М., 1975. – 60с.
892785
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 88-89
892786
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 169-170 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
892787
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-439-961-3
892788
   Нечипоренко Геннадій Лесьович (1963) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96-97. – ISBN 966-95774-3-5
892789
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 89
892790
   Нечипоренко Петро Кирилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 170-171 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
892791
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 178-179. – ISBN 978-966-439-961-3
892792
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 97-98. – ISBN 966-95774-3-5
892793
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334-335. – ISBN 978-966-439-754-1
892794
  Шудря Є. Нечипоренко Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 92-95. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
892795
   Нечипорук Олексій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327-328 : фото
892796
   Нечипорук Олексій Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-966-439-757-2
892797
   Нечипорук Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 328 : фото
892798
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – К, 1992. – 157с.
892799
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – К, 1992. – 169с.
892800
  Андрусяк І. Нечиста сила : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 4-12.
892801
  Королів-Старий Нечиста сила / Василь Королів-Старий. – Харків : Vivat, 2018. – 127, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-279-8
892802
   Нечиста сила у світогляді українців. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 184с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-28-2
892803
  Стефанський Г.О. Нечиста сила. / Г.О. Стефанський. – К, 1959. – 100с.
892804
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Красноярск, 1989. – 765с.
892805
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
1. – 1989. – 399с.
892806
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
2. – 1989. – 380с.
892807
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1990. – 766с.
892808
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 750с.
892809
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Тула, 1991. – 718с.
892810
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 784с.
892811
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 95с.
892812
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва
Окончание. – 1991. – 80 с.
892813
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 348с.
892814
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 656с. – ISBN 5-7838-0199-2
892815
  Стефановский Г.А. Нечистая сила. / Г.А. Стефановский. – Минск, 1960. – 100с.
892816
  Будищев А.Н. Нечистая сила; Крупное недоразумение; Письмо в редакцию; Возобновление юности; Ведьма; Легенда о женской стыдливости; О пессимистах : рассказы / А. Будищев. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда, 1912. – 63 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 47)
892817
  Карьон Мигель де. Нечистые. Роман. / Мигель де. Карьон. – Л., 1968. – 270с.
892818
  Лурье Екатерина Нечисть Ирландии : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 72-77 : Фото
892819
  Сербіна А. Нечитабельні протоколи у кримінальному провадженні сторона обвинувачення v. сторони захисту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 30-32
892820
   Нечитайло, Василий Кириллович. Выставка произведений. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 40с.
892821
  Кузніченко С.Д. Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій / С.Д. Кузніченко, Ю.О. Гунченко, І.В. Бучинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 90-102. – ISSN 2524-0056
892822
  Балан В.Г. Нечітка модель п"яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі / В.Г. Балан, В.В. Снитюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 130-136. – ISSN 2306-6806
892823
  Максимова В.В. Нечітка модель параметричної оптимізації інженерної мережі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 292-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті пропонується задача параметричної оптимізації та її розв"язок в умовах нечіткої інформації.
892824
  Лендюк Т.В. Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі / Т.В. Лендюк, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський. – Одеса, 2017. – Т. 7, № 1/2. – С. 103-112. – ISSN 2223-5744


  У статті запропоновано реалізацію моделі формування навчального матеріалу на основі рівня знань студентів і складності завдань (побудови індивідуальної траєкторії навчання) та застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.
892825
  Приймак В.І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 225-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
892826
  Твердохліб І.П. Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля / І.П. Твердохліб, М.І. Вовк, Я.А. Прикарпатський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 329-337. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
892827
  Міхно П.Б. Нечітке оцінювання відпрацьованих земель // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 94-99 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
892828
  Вербенко І.О. Нечітке управління крановими установками на основі нейроподібних структур геометричних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вербенко Ірина Олегівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
892829
  Провотар О.О. Нечітки системи логічного виведення в задачах діагностики // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 181-182
892830
  Лавер В.О. Нечітки узагальнення класичних методів розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
892831
  Черняк О.І. Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 199-232. – ISSN 2306-3289
892832
  Лященко А.А. Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок / А.А. Лященко, Є.П. Волчко, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
892833
  Кічмаренко О. Нечіткі диференціальні рівняння з запізненням / О. Кічмаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для нечітких диференціальних рівнянь з запізненням доведено теореми існування та єдиності розв"язку, неперервної залежності від початкових функцій. Розглянуто питання обґрунтування схеми часткового усереднення на скінченому проміжку для систем з ...
892834
  Скрипник Н.В. Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптоматичні методи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
892835
  Притоманова О.М. Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв"язання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Притоманова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
892836
  Кучеренко Євген Іванович Нечіткі мережеві моделі динамічних взаємодіючих процесів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.23 / Кучеренко Є.І.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
892837
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки стану національної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 43-45.
892838
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки та ідентифікації моделей у міжнародних відносинах / Н.Б. Бєлоусова, Л. Копитова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 305-307.
892839
  Волошин О. Нечіткі методи розподілу витрат / О. Волошин, В. Лавер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-17. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено деякі алгоритми для розподілу витрат при нечітких умовах. Запропоновано нечіткі узагальнення подушного та рівневого податків на випадок нечіткого виконання обмежень на частки витрат агентів та на випадок нечіткого задання величини ...
892840
  Мулеса О.Ю. Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характеристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мулеса Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
892841
  Рясна І.І. Нечіткі моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Рясна Ірина Іванівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
892842
  Барабаш О.В. Нечіткі моделі опису ситуацій в системах автоматичного управління літальним апаратом / О.В. Барабаш, Р.В. Хращевський, Д.М. Обідін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 6-13


  Для досягнення концептуальної єдності формального опису розподіленої бази знань була розвинута теорія нечітких моделей в частині класів нечітких відповідностей і нечітких графів. Запропоновані класифікації нечітких відповідностей і графів, в основу ...
892843
  Волошин О.Ф. Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві колективного продукту / О.Ф. Волошин, О.В. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нечіткі постановки задач регульованої монополії, зокрема запропоновано нечітку модель визначення рівня виробництва колективного продукту. The regulated monopoly fuzzy settlement are considered, particular, a fuzzy model of production ...
892844
  Сіденко Є.В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сіденко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 37 назв
892845
  Резніченко Ю.С. Нечіткі моделі та методи прийняття рішень в автоматизованій системі підготовки оператора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Резніченко Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв
892846
  Влах М. Нечіткі поняття географічної науки: сутність та особливості використання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 4-8. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
892847
  Балан В.Г. Нечітко-множинна модель оцінювання та посилення конкурентоспроможності бренду роботодавця / В.Г. Балан, К.І. Петрова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 67-76. – ISSN 2306-6814
892848
  Бабенко Д.О. Нечітко-множинна модель портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності і транзакційних витрат // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 511-513. – ISBN 978-966-188-219-4
892849
  Навчук Г. Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові / Г. Навчук, Л. Шутак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 16-19. – ISSN 2311-9896
892850
  Красносельская Е. Нечто более важное... // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 896 (5). – С. 60-61. – ISSN 0320-331Х
892851
  Ларионова Е.О. Нечто о "презумпции невиновности" Онегинского текста / Е.О. Ларионова, С.А. Фомичев // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С.145-158. – ISSN 0130-7673


  Текстология "Евгения Онегина". Полемика вокруг статьи М.Шапиро "Евгений Онегин. Проблемы аутентичности текста" (Нов. мир.- 2002.-№6.-С.147-165)
892852
   Нечто о поверьях белорусцев Полоцкого уезда. – 3с.
892853
  Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии : [сборник] / Батюшков К.Н. ; сост., вступ. ст. В. Кошелева. – Москва : Современник, 1985. – 408 с. – (Любителям российской словестности)
892854
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто / Р.Г. Подольный. – Москва : Знание, 1983. – 255с.
892855
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто : научно-худож. лит-ра / Р.Г. Подольный. – изд. доп. и перераб. – Москва : Детская литература, 1987. – 255с.
892856
  Макнот Д. Нечто чудесное : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ, 2001. – 413, [3] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Something wonderful. Eagle Syndication, 1988. – ISBN 5-17-009681-Х
892857
  Кобозева А.А. Нечувствительность стеганосообщения к сжатию и формальные достаточные условия ее обеспечения / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 193-204


  Получены достаточные условия для формального представления стеганопреобразования как совокупности возмущений сингулярных векторов матриц, отвечающих контейнеру, обеспечивающие нечувствительность (малую чувствительность) формируемого стеганосообщения к ...
892858
  Скорик Б. Нечуєве Надросся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1
892859
  Чепурко Б. Нечуй-вітер : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 5-15. – ISSN 0868-4790
892860
  Манян Л.В. Нечуй-Левицький "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 18-23
892861
   Нечуй-Левицький І."Кайдашева сімя" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48с. – Бібліогр.: 2грн.40к. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-93-1
892862
  Гаєвська Н. Нечуй-Левицький та українська жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Гаєвська, О.І. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 41-57. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про вплив І. С. Нечуя-Левицького на розвиток української жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. For Ukrainian literature, her writers were characterized by an appeal to the female image, and this is natural, because her fate at all times ...
892863
  Страшнова П.А. Нечуйвітри зводяться : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 357 с.
892864
  Білостоцький І. Нечутна розмова дерев та грибів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 26-28. – ISSN 2518-7104
892865
  Яворська Ольга Нечутний схлип : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 68-75. – ISSN 0868-4790
892866
  Савин В.В. Нештатная ситуация. / В.В. Савин. – Алма-Ата, 1990. – 174с.
892867
  Эпштейн А.Л. Нештатные работники / А.Л. Эпштейн. – М, 1964. – 76с.
892868
   Нещадименко Марко Петрович (1869-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 335. – ISBN 978-966-439-754-1
892869
  Занднер К. Нещадна ніч / К. Занднер. – К, 1959. – 120с.
892870
   Нещадна пам"ять Перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 6-7


  "Друга світова війна: український внесок, український подвиг, українське бачення". Круглий стіл в редакції "Дня".
892871
  Манько Л.Я Нещасне кохання : Народна драма на 5 дій зі співами і танцями / Л. Манько. – Львів : [Вид. Книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка] ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 42 с. – (Бібліотека "Український театр" ; Ч. 9)
892872
  Вишня Остап Нещасне кохання : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1956. – 108с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
892873
  Кравцов Д. Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.108-112. – ISSN 0132-1331
892874
  Шуневич Володимир Нещасний Леонід Ілліч // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 112-118. – ISSN 0130-5212
892875
  Ткаченко Д. Нещасні брати. / Д. Ткаченко. – Харків, 1927. – 16с.
892876
  Машкевич С. Нещасні випадки й катастрофи на київському трамваї (1891-1940) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 75-84. – ISSN 2309-9356


  Наводиться історіографія та класифікація нещасних випадків і катастроф на київському рейковому транспорті з 1891 по 1940 роки. Показано, що характер і причини пригод змінювалися з часом. Спочатку основним фактором була новизна цього виду транспорту й ...
892877
  Друмев В. Нещастна фамилия. / В. Друмев. – София, 1956. – 132с.
892878
  Друмев В. Нещастное семейство : Повесть из эпохи кирджалиев / Соч. В. Друмева (нын. епископа Климента) ; Пер. с болг. Китанчева. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой, 1880. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Славянский ежегодник, на 1879 г., изд. в Киеве под ред. Н.П. Задерацкого
892879
  Вайян-Кутюр"е Нещастя бути молодим / Вайян-Кутюр"е; П. Вайян-Кутюр"є. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 216 с.
892880
  Нечаев Л.Е. Нещечко / Л.Е. Нечаев. – М., 1990. – 77с.
892881
  Зубовський Д.С. Нещирість як соціальний феномен психологічного дослідження / Д.С. Зубовський, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 207-208
892882
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник / Роман Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 212, [3] с. – ISBN 966-7007-33-2
892883
  Іваничук Роман Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 1. – С.31-63. – ISSN 0868-4790
892884
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 26-52. – ISSN 0868-4790
892885
  Адамар Ж. Неэвклидова геометрия в теории автоморфных функций : [пер. с фр.] / Ж. Адамар. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133. – (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей / под общ. ред. В.Ф. Кагана ; № 6)
892886
  Пинус Александр Георгиевич Неэелементарные свойства линейно-упорядоченных множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пинус Александр Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ученый Совет Ин-та математики по присуждению ученых степеней. – Новосибирск, 1972. – 14л.
892887
  Ореховский П. Неэквивалентный обмен и свойства пространства в экономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 90-111. – ISSN 0042-8736
892888
  Немухин Александр Владимирович Неэмпирические потенциальные кривые двухатомных молекул в задачах молекулярной спектроскопии и атомного рассеяния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Немухин Александр Владимирович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.12
892889
  Зимонт С.Л. Неэмпирические расчеты некоторых малых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010417 / Зимонт С.Л.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1973. – 16л.
892890
  Павловский И.В. Неэмпирические расчеты простых соединений Бора. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Павловский И.В.; МГУ. – 20л.
892891
  Гуджавина Тамара Ивановна Неэмпирический расчет энергий рентгеновских переходов в некоторых атомах и простейших молекулярных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гуджавина Тамара Ивановна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.11-12
892892
  Камалов М.М. Неэффективность Конвенции Содружества Независимых Государств "О транснациональных корпорациях" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 10-13. – ISSN 1812-3910
892893
  Осипенко О. Неювілейне: класик дошевченківського періоду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 23


  229 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського.
892894
   Неювілейні роздуми у рік ювілею // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 10-18


  Роздуми очільника Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петра Таланчука, журналіста і письменника Віталія Карпенка у двадцятий для Незалежної України рік про часи боротьби і сподівань
892895
  Пацурія Н.Б. Неюридичні джерела страхового права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 247-252. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання визначення змісту і видів неюридичних джерел страхового права. Підкреслюється, що питання формування і розвитку страхового законодавства неодноразово були предметом наукових досліджень. Проте проблеми неюридичних джерел ...
892896
  Мармазов В.Є. Неюридичні елементи при тлумаченні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено наслідки врахування неюридичних елементів при тлумаченні. Issues related to interpretation of the Convention for the Protection of Human ...
892897
  Мовчан О.В. Неюрисдикційна форма захисту житлових прав дитини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 58-64. – ISSN 2413-1342
892898
  Макарчук С В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимостей заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 81-95. – (Юридична ; Вип. 3)
892899
  Жовтий О.О. Неявна міфологічна лексика в контексті магічної практики: найменування лікаря та лікування // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 111-118. – ISBN 978-2-919320-34-9
892900
  Зінько П.М. Неявна різницева схема для розв"язування неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі одновимірної крайової задачі параболічного типу зі змінними коефіцієнтами пропонується новий числовий алгоритм знаходження наближеного розв"язку за неявною схемою, який базується на теорії розв"язуючих операторів. Ключові слова: крайова ...
892901
  Клепикова В.Н. Неявная математическая одаренность школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 10. – С. 59-69. – ISSN 0869-561Х
892902
  Абрамов С.С. Неявная субъективность : (Опыт филос. исслед.) / С.С. Абрамов ; Под ред. А.К. Сухотина; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1991. – 206 с. – Библиогр.: с. 200-206
892903
  Жовтий О.О. Неявні елементи міфологічної лексики в сучасній українській мові: мир // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 119-124. – ISBN 978-2-919320-34-9
892904
  Полнарьов С. Неявні загрози енергетичній безпеці України / С. Полнарьов, В. Степанов, Д. Холодов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 180-183
892905
  Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008. – 221 с. – ISBN 966-327-068-3
892906
  Жукевич І.В. Неявні принципи права: концептуальні підходи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 2-7.
892907
  Умрихин В.В. Неявные контексты явных драм истории советской психологии (к 80-летию "реактологической дискуссии") // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 2. – С. 56-65. – ISSN 0042-8841
892908
  Еругин Н.П. Неявные функции / Н.П. Еругин. – Ленинград, 1956. – 59 с.
892909
  Калита П. Неякісний бізнес // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 8


  "Або доступно про одну системну проблему та її наслідки для української економіки. Уявіть, що з якоїсь причини до вас звернулися з пропозицією замінити чинного чемпіона світу з боксу в майбутньому двобої за цей титул. При цьому вам пообіцяли передати ...
892910
   Нєклюдов Микола Андріанович (Андрійович) // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 172-173. – ISBN 978-617-573-038-6
892911
  Мильдон В.И. Ни Афины, ни Иерусалим. Еще раз об экзистенциальной философии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-41. – ISSN 0042-8744
892912
  Мирзоев Евгений Ни взять - ни сдать // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 116-125 : фото
892913
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / И.А. Козлов. – М.
Кн.2. – 1966. – 318с.
892914
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / Иван Козлов. – Москва : Московский рабочий
Кн.2. – 1968. – 304 с.
892915
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 400 с.
892916
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 400 с.
892917
  Карелина О.В. Ни дня без гимнастики / О.В. Карелина. – Фрунзе, 1981. – 40с.
892918
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Москва, 1965. – 304с.
892919
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Минск, 1982. – 286с.
892920
  Гаташ В. Ни дня без строчки. От соискателей научных степеней требуется больше публикаций // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Одним из последних приказов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины в прежнем составе (недавно его разделили) был документ о новых, ужесточенных, требованиях к опубликованию результатов диссертаций на соискание ученых степеней ...
892921
  Растатуров П.Ф. Ни дня без творчества. / П.Ф. Растатуров. – М., 1974. – 207с.
892922
  Дариенко П. Ни дня на месте : путевые заметки / П. Дариенко. – Кишинев, 1970. – 179с.
892923
  Мухин В.Е. Ни жизни самой / В.Е. Мухин. – Донецк, 1986. – 245с.
892924
  Зорин Виталий Ни КУКа там нет : The Adventures // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 64-73 : Фото
892925
  Авраменко Р.А. Ни минуты покоя : об уголов. розыске / Р. Авраменко. – Минск : Беларусь, 1987. – 111, 1 с. : ил.
892926
  Савицкий В.И. Ни минуты покоя. / В.И. Савицкий. – Минск, 1973. – 192с.
892927
  Тарас В.Е. Ни минуты раскаяния. / В.Е. Тарас. – Минск, 1974. – 223с.
892928
   Ни мороз не страшен, ни жара. – М., 1959. – 48с.
892929
  Русаков Е.М. Ни права (международного), ни здравого смысла // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 42-47. – ISSN 0321-5075


  Територіальні претензії Японії до Росії.
892930
  Вишня Остап Ни пуха вам, ни пера : Охотничьи рассказы / Вишня Остап. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 222с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
892931
  Николаев А.М. Ни пуха, ни пера / А.М. Николаев. – М, 1964. – 75с.
892932
  Головнин В. Ни пяди земли. Япония не желает делить Южные Курилы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 4 (1123). – С. 4-5. – ISSN 0234-1670
892933
  Кузнецов Ю. Ни рано, ни поздно / Ю. Кузнецов. – Москва, 1985. – 96 с.
892934
  Чепуров А.Н. Ни расстоянья, ни разлуки / А.Н. Чепуров. – Москва, 1970. – 112 с.
892935
  Шаталова Н. Ни с места! Дмитрий Ливанов стоит на своем. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 5


  Совет предостерегает, что “задуманная кардинальная реформа государственных академий может привести к организационной неразберихе и временной приостановке некоторых функциональностей во время переходного периода”. А это, в свою очередь, крайне негативно ...
892936
  Никулин Л.В. Ни с того -- ни с чего. / Л.В. Никулин. – М, 1927. – 48с.
892937
   Ни слова против совести. – М,, 1984. – 192с.
892938
  Пантиелев А.Н. Ни солнце, ни луна: Роман. / А.Н. Пантиелев. – М., 1981. – 319с.
892939
  Хорват Й. Ни сон, ни явь. / Й. Хорват. – М., 1970. – 238с.
892940
  Брандт Н.Г. Ни там, ни тут : третья книга стихов : 1910-1912 / Н.Г. Брандт. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1912. – 64 с.
892941
  Косолапов Р.И. Ни тени утопии / Р.И. Косолапов. – Москва, 1971. – 143с.
892942
  Синявский Б.В. Ни уйти, ни остаться / Б.В. Синявский. – Кемерово, 1988. – 269 с.
892943
  Дюрягин Г.М. Ни шагу назад / Г.М. Дюрягин, М.В. Говоров. – Казань, 1978. – 151с.
892944
  Николаев А.Н. Ни шагу назад ! / А.Н. Николаев, Е.Т. Овсянкин. – Чебоксары, 1966. – 40с.
892945
   Ни шагу назад!. – М., 1972. – 143с.
892946
  Шумаров Г.М. Ни эллину, ни варвару / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1980. – 304с.
892947
   Нива, 1885
892948
  Майков А.Н. Нива : сттихотворение А.Н. Майкова / латинское переложение Г.Э. Зенгера. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1896. – 5 с. – Текст пар. на рус. и латинском яз.


  Пер.: Зенгер, Григорий Эдуардович (1853-1919)
892949
  Нижник І.Й. Нива : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 79 с.
892950
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Челябинск, 1980. – 118с.
892951
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – М, 1984. – 126с.
892952
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Москва : Советская Россия, 1986. – 160 с. – (люди трудовой доблести)
892953
  Чхеидзе Б.И. Нива зеленеющая : роман / Б.И. Чхеидзе; пер. с груз. Т.Гамкрелидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 190 с.
892954
   Нива Кубани. – М., 1982. – 207с.
892955
   Нива творчества. – М., 1977. – 303с.
892956
  Осокин Н.И. Нивально-гляциальные системы и их картографирование / Н.И. Осокин. – Москва, 1988. – 107с.
892957
  Артанов М.А. Нивелир-автомат : Теория и практическое применение / М.А. Артанов; Всес.НИИ железнодор. транспорта; Ред. Гольдентул Б.А. – Москва : Трансжелдориздат, 1949. – 45с.
892958
  Александров Т.Ф. Нивелирные работы / Александров Т.Ф. ; ред. Видуев Н.Г. – Киев : Госиздат технической литературы УССР ДТВУ, 1952. – 112 с. – (В помощь строителям Каховской ГЭС, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов)
892959
   Нивелирование 1 и 2 классов : практическое руководство. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
892960
  Лесных И.В. Нивелирование III и IV классов : конспект лекций по геодезии /для студ. 2-го курса спец-тей 1301, 1302, 1303, 1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / И.В. Лесных, В.В. Дорофеева, К.И. Ефремов; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФСР Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК, 1979. – 46 с.
892961
  Леонтович В.Г. Нивелирование при инженерных работах / В.Г. Леонтович. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 384с.
892962
  Видуев Н.Г. Нивелирование рек, каналов и водохранилищ / Н.Г. Видуев, И Д. Ракитов. – Київ, 1952. – 208с.
892963
  Черемисин М.С. Нивелиры с компенсаторами : (устройство, исследование, применение) / М.С. Черемисин, В.Д. Ардасенов, В.П. Кольцов. – Москва : Недра, 1978. – 142 с.
892964
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с компенсаторами / Ф.Г. Кочетов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 148с. с ил.
892965
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования / Ф.Г. Кочетов. – Москва : Недра, 1969. – 128с. с ил.
892966
  Нечипоренко П.К. Нивеллир-автомат и работа с ним / П.К. Нечипоренко. – [Б. м.]. – 24 с.
892967
  Отоцкий П.В. Нивеллировка и съемка простыми приборами : с 15 рис. в тексте / П.В. Отоцкий. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Спб. Общества естествоиспытателей ; Тип. Шредера, 1902. – 16 с. – Без тит. л.
892968
  Якубовский А.П. Нивлянский бык / А.П. Якубовский. – М, 1979. – 303с.
892969
  Крейнович Е.А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. / Е.А. Крейнович. – М., 1973. – 495с.
892970
  Таксами Ч.М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). / Ч.М. Таксами. – Л., 1967. – 272с.
892971
   Нивхи Сахалина.. – Новосибирск, 1988. – 221с.
892972
  Санги В.М. Нивхские легенды / В.М. Санги. – Ю-Сахалинск, 1961. – 52 с.
892973
  Савельева В.Н. Нивхско-русский словарь. Свыше 13000 слов. / В.Н. Савельева, Ч.М. Таксами. – М., 1970. – 536с.
892974
   Нивы Алтая. – М., 1983. – 63с.
892975
   Нивы Алтая. – Ленинград, 1987. – 216с.
892976
   Нивы России. – М., 1981. – 269с.
892977
  Симанчук И.С. НИГ разгадывает тайны / И.С. Симанчук. – Москва : Военное издательство, 1986. – 173с.
892978
  Низская Л.О. Нигер / Л.О. Низская. – Москва : Мысль, 1982. – 124 с. – (У карты мира)
892979
  Макаров В.В. Нигерия / В.В. Макаров. – М, 1962. – 144с.
892980
  Асоян Н.С. Нигерия / Н.С. Асоян. – Москва : Географгиз, 1962. – 87 с. – (У карты мира)
892981
  Асоян Н.С. Нигерия : экон.-геогр. характеристика / Н.С. Асоян ; Ин-т географии СССР. – Москва : Географгиз, 1963. – 271 с. – Библиогр.: с. 266-269
892982
  Петров Е.А. Нигерия / Е. Петров. – Москва : Мысль, 1971. – 135 с.
892983
   Нигерия : Современный этап развития. – Москва : Наука, 1978. – 322с.
892984
  Романов А.И. Нигерия в борьбе за единство / А.И. Романов. – Москва, 1987. – 149 с.
892985
  Прибытковский Л.Н. Нигерия в борьбе за независимость / Л.Н. Прибытковский. – Москва, 1961. – 192 с.
892986
  Луке Аноквири Чукума Эгемба Нигерия в борьбе ООН против апартеида в Южной Африке (1960-1991) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Луке Аноквири Чукума Эгемба; КУ им. Т.Шевченко. Укр. ин-т междунар. отношений. – К., 1993. – 28л.
892987
  Луке А. Нигерия в борьбе ООН против апатеида в южной Африке : Дис... Канд. ист. наук: / Луке А., Чукума Э.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.227-239
892988
  Обасанджо О. Нигерия в огне : гражд. война в Нигерии 1967-1970 гг. / О. Обасанджо. – М., 1984. – 149с.
892989
  Кулькова О.С. Нигерия во внешней политике Лондона // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 47-51. – ISSN 0321-5075
892990
  Аньяоха С. Нигерия накануне и после президентских выборов // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
892991
   Нигерия.. – М., 1962. – с.
892992
  Власов А.В. Нигерия. Экономика и внешняя торговля / А.В. Власов. – Москва : Международные отношения, 1965. – 108с.
892993
   Нигерия: власть и политика. – Москва, 1988. – 247 с.
892994
  Нванкво Артур Нигерия: на пути к самостоятельной экономике. / Нванкво Артур. – М., 1983. – 65с.
892995
  Денисова Т.С. Нигерия: от Майтацине до Боко Харам // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 70-82. – ISSN 0869-1908
892996
   Нигерия: прошло и настоящее. – Москва, 1981. – 260 с.
892997
  Тимофеев А.И. Нигерия: этапы развития / А.И. Тимофеев. – Москва, 1978. – 64 с.
892998
  Кроссер К П. Нигилизм Джона Дьюи / К П. Кроссер. – М, 1958. – 286с.
892999
  Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критич. характеристики. / А.И. Новиков. – Л., 1972. – 296с.
893000
  Марченко В. Нигилизм как социальный феномен // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 88-90
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,