Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
892001
  Лазарук М. "Научиш жити і любить" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 20


  Предювілейні роздуми про 80-річчя геніального поета Миколи Вінграновського.
892002
  Лепский М.А. "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 81-89
892003
  Глухое В.А. "Научная электронная библиотека eLibrary.Ru" и перспективы развития электронного книгоиздания в России / В.А. Глухов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3
892004
   [Научни трудове]. Philology = Scientific works / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Vol. 41, book 1. – 2003
892005
  Омельчук С. Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 7-15
892006
   Наукометрические исследования в химии. – Москва, 1974. – 135 с.
892007
  Задорожнюк И.Е. Наукометрические методы в менеджменте вузовской науки / И.Е. Задорожнюк, М.В. Кибакин // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 8, август. – С. 98-106. – ISSN 1561-2465


  Раскрываются проблемы менеджмента вузовской науки, использования социологически обоснованных мер наукометрической оценки научной деятельности в контексте современных стандартов и критериев эффективности. Рассмотрены требования к академической статье ...
892008
  Віннікова Н.М. Наукометрический аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 60-68. – ISSN 0374-3896


  Інформаційною основою аналізу послужили бази даних дисертаційних робіт Укр. ін-ту науково-технічної і економічної інформації та Нац. біб-ки ім. В.І. Вернадського за період з 1997 р. по вересень 2010 р.
892009
  Павліченко Ю. Наукометрична оцінка міжнародних електронних ресурсів (на прикладі медичної радіології) / Юліана Павліченко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-44


  Представлені дані кількісного аналізу наукових публікацій за період 1986-2006 рр. з питань радіаційної медицини. Наводяться результати аналізу динаміки публікацій за роками, країнами та видами документів, а також відображення наукових журналів в ...
892010
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету / Т.М. Костирко, І.В. Бондар // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 104-118. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Використовуючи сучасні методи наукометрії, проаналізовано дисертаційний фонд Наукової бібліотеки Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова.
892011
   Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу / Д.В. Ланде, І.В. Балагура, С.Д. Погорілий, Н.А. Дубчак // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 34-39. – ISSN 1560-9189
892012
  Тронько М.Д. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Web of Science / М.Д. Тронько, І.П. Пастер // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 25, № 1. – C. 65-75. – ISSN 1680-1466
892013
  Тронько М.Д. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Web of Science / М.Д. Тронько, І.П. Пастер // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 25, № 2. – С. 128-136. – ISSN 1680-1466
892014
   Наукометричний інструментарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо семінару "Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового потенціалу та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового простору". До учасників семінару з вітальним словом звернулися заступник ...
892015
  Корнієвський С. Наукометричний контент-аналіз дисертаційних досліджень з державного управління економічним розвитком регіонів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 4 (43). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
892016
  Коцан Л.І. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і освітній простори // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 349-361. – ISSN 2218-5348
892017
  Коцан Л. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простори // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 217-228. – ISSN 2078-1431


  У статті висвітлено поняття наукометричних баз даних, проаналізовано тенденції і проблеми розвитку вітчизняної наукометрії на шляху до інтеграції в європейський та світовий дослідницький і освітній простори.
892018
  Чайковський Ю.Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина II. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз) / Ю.Б. Чайковський, Ю.В. Сілкіна, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 84-92. – ISSN 0372-6436


  До 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова.
892019
  ЧайковськийЮ.Б Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика науко- метричних баз) / ЧайковськийЮ.Б, СілкінаЮ.В, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 89-98. – ISSN 0372-6436


  Набуття наказами МОН України М 1111 та № 1112 чинності зумовлює необхідність порівняльної оцінки наявних міжнародних наукометричних баз з позиції вітчизняних авторів, редакторів і керівників наукових установ. У статті розглянуто найбільші ...
892020
  Костенко Л. Наукометрія - українські реалії / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
892021
  Вергунов В.А. Наукометрія академічної аграрної науки в українських реаліях / Віктор Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : НААН, ННСГБ, 2019. – 30, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
892022
  Ніколаєнко Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання / Н. Ніколаєнко, О. Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 6-9. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка у напрямку наукометричних досліджень та моніторингу бібліометричних показників науковців університету. Підтверджено, ...
892023
  Білоус В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341


  Стаття відображає інноваційні форми та методи діяльності у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, зокрема відмічає новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва університетської ...
892024
  Шевченко А. Наукометрія проти інсинуацій = Відповідь учених НАНУ міністру освіти і науки Д. Табачнику / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 11


  "На сьогоднішній день університетська наука майже втричі більш ефективна, ніж наука академічна, відірвана. Простий факт: 104 установи Національної академії наук за 2012 р. за Хіршем і Скопусом мають такий саме індекс цитування, як викладачі і професори ...
892025
  Михайловський В. Наукометрія та голодні ігри. Як оцінювати роботу науковців-гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 30 (558), 27.07- 2.08.2018. – С. 48-51. – ISSN 1996-1561
892026
  Мриглод О.І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське / О.І. Мриглод, С.А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – C. 81-94. – ISSN 1027-3239
892027
  Шостак А.В. Наукометрія у дослідницькому університеті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 2. – С. 250-267. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У сучасному науковому середовищі ніхто не наважиться спростувати твердження, що справжнім вченим може вважатися той, чиї роботи були оцінені і визнані міжнародною науковою спільнотою. Останнім часом і в Україні для оцінювання результативності науки ...
892028
  Костенко Л. Наукометрія цифрової науки / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 63-64. – ISSN 1029-7200


  На семінар «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження», що проходив 6 листопада 2018 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», ...
892029
  Шостак А. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 22-26


  Індекс цитування та імпакт-фактор для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
892030
  Шостак А.В. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 89-99


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
892031
  Ібатуллін І.І. Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір / І.І. Ібатуллін, А.В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 30-45. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
892032
  Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються об’єкт, предмет, завдання, взаємозв’язки метричних досліджень сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, вебометрії.
892033
  Костенко Л. Наукометрія: вектори розвитку в Україні та Євросоюзі / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 67-68. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
892034
  Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 285-295. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються ...
892035
   Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Досліджено витоки наукометрії та констатовано недостатню увагу до розробки її методології. Викладено принципи Лейденського маніфесту наукометрії, дотримання яких забезпечує прозорий моніторинг і підтримку розвитку науки
892036
  Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 50-52. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто наукометричні дослідження, спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності та розвитку науки. Виокремлено та проаналізовано аспекти наукометричного аналізу
892037
  Одотюк І.В. Наукомістка складова інноваційних перетворень в економіці України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-16
892038
  Саралиева З.Х. Науку борьбы - рабочим / З.Х. Саралиева. – М, 1981. – 144с.
892039
  Казьмирчук Г.Д. Наулко Всеволод Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 260. – ISBN 96966-8060-04-0
892040
   Наулко Всеволод Іванович (1933-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 328. – ISBN 978-966-439-754-1
892041
  Чутов Ю.І. Наум Давидович Моргуліс // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 150-152. – ISBN 966-7419-44-4
892042
  Стецюк П.І. Наум Зуселевич Шор (1937-2006) / П.І. Стецюк, Т.В. Бєлих // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 3 стор. обкл.-60. – ISSN 2518-7104
892043
   Наум Ильич Ахиезер // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 3, липень - вересень. – С. 425-429. – ISSN 1812-9471
892044
   Наум Федорович Соболь. – Х, 1965. – 31с.
892045
  Яблонская М.Н. Наум Цейтлин / М.Н. Яблонская. – М., 1985. – 21с.
892046
  Короткий В.А. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 429-430. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
892047
  Побірченко Н.С. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 516-524. – ISBN 966-06-0367-3
892048
   Науменко Людмила Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-696-4
892049
   Науменко Людмила Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 176-177. – ISBN 978-966-439-961-3
892050
   Науменко Людмила Юріївна (1961) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96. – ISBN 966-95774-3-5
892051
   Науменкова Світлана Валентинівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 329. – ISBN 978-966-439-754-1
892052
   Наумов Адольф Львович (1900-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 329. – ISBN 978-966-439-754-1
892053
   Наумов Анатолій Валентинович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 168-171. – ISBN 978-617-573-038-6
892054
   Наумова Л.И.. – М, 1981. – 12с.
892055
   Наумовець Антон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 325 : фото
892056
   Наумовець Антон Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 329. – ISBN 978-966-439-754-1
892057
  Андрущенко В. Науово-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-7
892058
  Сажина Л.И. Науплиусы массовых видов пелагических копепод Мирового океана / Л.И. Сажина. – Киев, 1985. – 238 с.
892059
   Наурзум. – Алма-Ата, 1983. – 218 с.
892060
  Симоненко Константин Науру. Богатые тоже плачут. Страны. в которые вы не поедете // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 18-25 : фото
892061
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Балашов З.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
892062
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Сибирской платформы / З.Г. Балашов ; Ленингр. ордена Ленина Гос. ун-т им. А.А Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 206 с.
892063
  Свердруп Х. Наутилус во льдах / Х. Свердруп; Авт. пер. М.А. Дьяконова, предисл. В.Ю. Визе. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во худ. лит., 1932. – 116с. : Ил.
892064
   Науці потрібні жінки // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Однією з 10 фіналісток національної премії програми L’oreal–UNESCO «Для жінок у науці» – 2018 стала представниця хімічного факультету КНУ, старший науковий співробітник Оксана Крупка. Перша церемонія вручення дипломів фіналісток та національних ...
892065
  Стріха М. Науці про напівпровідники - 100 років [Вадим Лашкарьов] // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 29/30). – С. 3


  Про Вадима Лашкарьова, який реалізував велику програму дослідження напівпровідників в Ін-ті фізики і в КДУ ім. Т.Г. Шевченка, де завідував кафедрою фізики.
892066
  Воеводин Е.В. Научи меня жить / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 192с.
892067
  Кюрчайлы А. Научи меня жить : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Кафарова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 112 с.
892068
  Бунимович Д.З. Научи товарища фотографировать / Д.З. Бунимович. – М., 1963. – 95с.
892069
   Научите меня жить, а не помогайте материально : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 12 : Іл.
892070
  Булах И.М. Научите меня плавать. / И.М. Булах, Г.И. Петрович. – Минск, 1983. – 63с.
892071
  Жукова О.Т. Научитесь плавать. / О.Т. Жукова. – М., 1964. – 80с.
892072
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1930. – 121с.
892073
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1931. – 96с.
892074
  Щуркова Н.Е. Научить быть человеком / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1979. – 96с.
892075
  Границкая А.С. Научить думать и действовать : Адаптив. система обучения в шк. / А.С. Границкая. – Москва : Просвещение, 1991. – 172 с.
892076
  Ширшова И.А. Научить работать самостоятельно. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов-заочников в прцессе изучения курса "Педагогика" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 37-42.
892077
  Устинов А.Ю. Научить учащихся производить отбор языковых средств, адекватных ситуации общения : Методика включения модального компонента в речь учащихся / А.Ю. Устинов, В.С. Дудкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 2-6
892078
  Кожеурова Н. Научить философии нельзя! (Из опыта преподавания) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.69-77. – ISSN 0869-3617
892079
  Романов А.А. Научиться бы жить / А.А. Романов. – Архангельск, 1981. – 220с.
892080
  Ладыженкская Т.А. Научиться говорить с детьми человеческим языком : (Об особенностях изучения лингвистической теории в школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 4. – С. 9-13
892081
  Бляхман Л.С. Научиться экономически мыслить / Л.С. Бляхман. – М, 1984. – 64с.
892082
  Тодоров Р. Научна комуникация във физиката : Оценка на физическите списания / Р. Тодоров; Българска Академия на Науките. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 156 с.
892083
   Научна конференция на тема "Правата на човека на Балканите - минало и съвременност" : стенографски запис / Правата на човека на Балканите - минало и съвременност. – София : Христо Ботев, 1998. – 140 с. – На тит. арк. також: Българско национално движение за мир, стабилност и сътрудничество. – ISBN 954-445-603-1
892084
   Научна мисла - Битола 1980 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 6 декември 1980 година. – Битола
1. – 1980. – 583 с.
892085
   Научна мисла - Битола 1981 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 10-11 декември 1981 година. – Битола, 1981. – 664 с.
892086
  Фатов Н.Н. Научна схема новой русской литературы. / Н.Н. Фатов. – Алма-Ата, 1929. – 136с.
892087
  Дудко Е.А. Научная абстакция и ее роль в развитии математического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дудко Е.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 16л.
892088
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розов М. а.; АН СССР, Ин-т филос. АН СССР, Сект. логики. – Москва, 1965. – 21л.
892089
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды / М.А. Розов. – Москва, 1965. – 123 с.
892090
  Блецкан М.И. Научная абтракция как форма познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Блецкан М.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 48л.
892091
  Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке Пособие для развития навыков разговорной речи / С.З. Ластовка. – Ленинград, 1988. – 224с.
892092
   Научная библиография. – Л, 1985. – 158с.
892093
  Мицкевич А.М. Научная библиотека Витебского государственного университета: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-94. – ISSN 0130-9765
892094
  Третьяков В.И. Научная библиотека вуза МВД России в условиях информационного общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-69. – ISSN 0321-0383
892095
  Пачевский Т.М. Научная библиотека и информация / Т.М. Пачевский. – Новосибирск, 1973. – 128с.
892096
   Научная библиотека им Н.И. Лобачевского.. – Казань, 1955. – 34 с.
892097
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова. – М., 1967. – 24с.
892098
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова, 1972. – 35с.
892099
   Научная библиотека к сорокалетию со дня основания (1918-1958) : Сборник статей. – Москва : Машгиз, 1959. – 235 с.
892100
   Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета = The scientific library of St. Peterbsburg state university : история и коллекции / С.-петерб. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького ; [авт.-сост. : А.В. Вознесенский и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петребургского университета, 2017. – 47, [1] c. : ил., факс. – Библиогр.: с. 36-47. – ISBN 978-5-288-05700-7
892101
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1979. – 64 с.
892102
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1959. – 54 с.
892103
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 104 с.
892104
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1967. – 108 с.
892105
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1971. – 124 с.
892106
   Научная библиотека Тартуского государственного университета.. – Тарту, 1966. – 63 с.
892107
   Научная библиотека Уральского государственного университета им. А.М. Горького. – Свердловск, 1982. – 18 с.
892108
  Амлинский Л.З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765
892109
  Хильчевский В.К. Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - полвека исследований качества вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 82-85. – ISSN 2306-5680
892110
  Хильчевский В.К. Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 50 лет исследования природных вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 6-46. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати діяльності наукової гідрохімічний школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі дослідження хімічного складу природних вод і їх якості. Розглянуто два періоди перший - гідрохімічні дослідження на основі ...
892111
  Зиндер Л.Р. Научная грамматика немецкого языка / Л.Р. Зиндер. – Ленинград, 1938. – 320 с.
892112
   Научная деятельность. – М, 1980. – 430с.
892113
  Алиева Хураман Научная деятельность Аиды Имангулиевой сквозь призму современного востоковедения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 50-57


  В статье приводятся воспоминания известных русских востоковедов – арабис- тов об Аиде Имангулиевой – выдающемся азербайджанском ученом-востоковеде, по праву считающемся новатором в фундаментальном изучении творчества писателей "сиро-американской ...
892114
  Яблоков С.А. Научная деятельность Б.Н. Чичерина в период роботы в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-69. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
892115
   Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : ил.
892116
  Воронцов-Вельяминов Научная деятельность В.К. Цераского / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1953. – 30-45с.
892117
  Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна : пер. с англ. / А. Пайс. – Москва : Наука, 1989. – 566 с.
892118
  Азаренков Н.А. Научная деятельность и информационно-коммуникационные технологии как основа развтия университетского образования: проблемы и пути их решения // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 139-145


  Материалы Международной конференции 30.11 - 2.12.2011.
892119
  Боголюбов Н.Н. Научная деятельность проф. В.Е. Тарасенко (1859-1926) / Н.Н. Боголюбов. – Воронеж, 1927. – 16с.
892120
  Лазурский В.Ф. Научная деятельность профессора А.И. Кирпичникова / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – 12 с.
892121
  Мирская Е.З. Научная деятельность ученого как социально обусловленный процесс : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирская Е.З.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 16л.
892122
  Серпухов В.И. Научная деятельность Ю.А. Билибина. 1 // Избранные труды / Ю.А. Билибин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – Том 1. – С. 5-10
892123
  Зубчанинов В.В. Научная деятельнсть и технический прогресс в крупнейших капиталистических странах / В.В. Зубчанинов. – М., 1976. – 295с.
892124
  Викулова С.В. Научная дискуссия. / С.В. Викулова. – Мінськ, 1992. – 151с.
892125
  Кривнова О.Ф. Научная жизнь как объект и материад фонетического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 58-71. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
892126
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 112. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
892127
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 94-100. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
892128
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 118-119. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
892129
  Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция : англ. яз. / Э.М. Басс ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1991. – 174, [1] с.
892130
  Казакевич Р.А. Научная и культурно-просветительная деятельность прогрессивного студенчества 80-х годов 19-го в. / Р.А. Казакевич, С.З. Мандель. – Ленинград, 1967. – 76 с.
892131
   Научная и методическая деятельность РКП в сфере библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 3-7. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи рассказывает о научно-исследовательских разработках, государственных
892132
  Росовецкий С.К. Научная и научно-организационная деятельность В.Н. Перетца в Украине как "калинов мост" между русской и украинской филологией // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 27-36. – ISBN 966-581-590-3
892133
  Немчинов В.С. Научная и общественная деятельность академика С.Г.Струмилина. / В.С. Немчинов. – М., 1957. – 12-46с.
892134
  Чебыкин А.Я. Научная и общественная деятельность С.Л. Рубинштейна в Одессе / А.Я. Чебыкин, И.М. Пивоварчик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.96-101. – ISSN 0205-9592
892135
  Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность : Сборник документов / А.М. Бутлеров. – Москва : АН СССР, 1961. – 416 с.
892136
  Широкорад Л.Д. Научная и педагогическая деятельность М.И. Туган-Барановского в Санкт-Петербурге (1893-1917) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
892137
  Григорьян Н.А. Научная и социокультурная среда И.М. Сеченова / Н.А. Григорьян // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С.132-143. – ISSN 0205-9606
892138
  Гараджа В.И. Научная и христианская интерпретация истории / В.И. Гараджа. – Москва, 1980. – 64с.
892139
  Губерский Л.В. Научная идеология и личность / Л.В. Губерский. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1988. – 189 с. – ISBN 5-11-000354-8


  Раскрывается сущность научной идеологии как сферы мысливоспитания и действия ,ее роль в мировоззренческом воспитании личности. Анализируются пути и средства оптимизации воспитания, вопросы укрепления связи идеологии с жизнью. Для преподавателей, науч. ...
892140
  Леонтьев Б. Научная идеология:формы идей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 1. – С. 12-24. – ISSN 0201-7067


  В статье в системном виде представлены формы идей, известные и еще не известные ученым и практикам.
892141
  Логинов Л.И. Научная идея в системе знания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Логинов Л.И.; Уральский гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 34л.
892142
   Научная информация. – М, 1981. – 213с.
892143
  Цепляева З.С. Научная информация в области биологической химии и пути ее развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Цепляева З. С. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 28 с.
892144
  Рузов Л.Я. Научная информация и общественные науки / Л.Я. Рузов. – Минск, 1976. – 88с.
892145
  Поваляев С.А. Научная информация: деятельность, потребности, мотивы / С.А. Поваляев. – Минск, 1985. – 96с.
892146
  Азархин В.А. Научная истина и судьба учёного : Коперник. Бруно, Галилей / В.А. Азархин, В.С. Горский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 176 с. : ил. – (Науч.-попул. литература)
892147
  Золотова Г.А. Научная история Виноградовских чтений в МГУ 1999-2011 гг. (Научная жизнь) / Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.Н. Никитина // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 142-159. – ISSN 0373-658Х
892148
   Научная картина мира. – К, 1983. – 270с.
892149
   Научная картина мира. – Уфа, 1987. – 156 с.
892150
  Лекбедев С.А. Научная картина мира в ее развитии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-27. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
892151
  Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира и ее роль в естественнонаучном исследовании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кузнецова Л.Ф.; Бел.гос.ун-т. – Минск, 1982. – 17л.
892152
   Научная картина мира и НТР. – Уфа, 1986. – 150 с.
892153
  Жутиков М.А. Научная картина мира как фактор его разрушения ( взгляд на науку с точки зрения угнетенной природы ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
892154
  Цехмистро И.З. Научная картина мира последних 20-ти лет: коренное изменение духовной перспективы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 12-18. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
892155
  Крывцова И.С. Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 438-443. – ISSN 0869-2491
892156
  Кара-Мурза Научная картина мира, экономика и экология // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 9-32. – ISSN 2076-2410


  В статье проанализирована "включенность природных факторов (ресурсов) в либеральную и марксистскую политическую экономии.
892157
   Научная картина мира: общекультурное и внутринаучное функционирование : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 142 с.
892158
   Научная каталогизация литературы. – М, 1988. – 186с.
892159
  Кубеев Б.В. Научная кинодокументация, выполненная в ВУЗах МВО СССР в 1948-1957 гг. / Б.В. Кубеев. – Москва, 1958. – 103 с.
892160
  Оноприенко В.И. Научная коммуникация и сотрудничество историков науки и науковедов академий наук Украины и России / В.И. Оноприенко, Н.А. Полуянова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 67-76. – ISSN 0374-3896
892161
   Научная конференция. – М, 1944. – 144с.
892162
   Научная конференция. – М
1. – 1971. – 232с.
892163
   Научная конференция. – М
2. – 1971. – 232с.
892164
   Научная конференция "В.И. Ленин о соотношении экономики и политики и современность". – Москва : Московский университет, 1970. – 132 с.
892165
   Научная конференция "Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка" : тезисы докладов и сообщений (7-10 декабря). – Москва, 1965. – 237 с.
892166
   Научная конференция 1946 года. – Саратов, 1947. – 41 с.
892167
   Научная конференция 1954 г.. – Сталинград, 1954. – 61с.
892168
   Научная конференция 1960 г. : Тезисы докладов. – Москва : МИИГАиК, 1960. – 13 с.
892169
   Научная конференция 1962 года : Аннотации докладов. – Москва : МИИГАиК, 1962. – 11 с.
892170
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1952. – 38с.
892171
   Научная конференция аспирантов : Тезисы докл. – Баку : Изд-во Азерб. ун-та, 1956. – 82с.
892172
   Научная конференция аспирантов. – Л, 1957. – 100с.
892173
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1958. – 123с.
892174
   Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института, 1958. – 79с.
892175
   Научная конференция института по итогам научно-исследовательских работ за 1969 год : Посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 52с.
892176
   Научная конференция молодых геологов Белорусси. – Минск, 1973. – 134 с.
892177
   Научная конференция молодых ученых-почвоведов. – Москва, 1961. – 123с.
892178
   Научная конференция молодых ученых. – Москва, 1968. – 44с.
892179
   Научная конференция молодых ученых. – Чебоксары, 1990. – 143 с.
892180
   Научная конференция молодых ученых Крыма. – Ялта, 1964. – 124 с.
892181
   Научная конференция молодых ученых Литовской ССР. – Вильнюс, 1967. – 360с.
892182
   Научная конференция паразитологов Украины. – Киев, 1975. – 211с.
892183
   Научная конференция по вопросам ламинисенции. – Москва, 1948. – 335 с.
892184
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
892185
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
892186
   Научная конференция по итогам исследовательских работ по виноградарству и виноделию, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Ялта, 1987. – 140с.
892187
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 188с.
892188
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 160с.
892189
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1966 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1967. – 84с.
892190
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1968. – 272с.
892191
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год. – М, 1968. – 164с.
892192
   Научная конференция по освоению Нижнеднепровских песков : г. Херсон, сентябрь 1960 года;Тезисы докл-в. – Харьков, 1960. – 106 с.
892193
   Научная конференция по охране природы. – Воронеж, 1958. – 112 с.
892194
   Научная конференция по проблемам физиологии и патологии пищеварения и всасывания : Тезисы и рефераты докладов 25-29 сентября 1961 года. – Одесса, 1961. – 307с.
892195
   Научная конференция по стратиграфии. – Саратов
3. – 1955. – 97с.
892196
   Научная конференция по японской филологии. – М, 1975. – 41с.
892197
   Научная конференция профессоров, преподавателей и аспирантов, 20-26 марта 1962 года : Краткие тезисы докл. секций общественных и экономических наук. – Москва, 1962. – 88с.
892198
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1959 год. – Ленинград, 1960. – 94с.
892199
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 242с.
892200
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 320с.
892201
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1972 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1972. – 348с.
892202
  Кишиневский Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год : Тезисы докл. / Кишиневский, им Ленина В.И. университет; Секция естественных и экспериментальных наук. – Кишинев, 1973. – 268с.
892203
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 104с.
892204
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1955. – 90с.
892205
   Научная конференция Саратовского юридического института им. Д.И. Курского : Тезисы докл. – Саратов, 1951. – 77с.
892206
   Научная конференция социологов Советской Прибалтики. – Вильнюс, 1987. – 38с.
892207
   Научная конференция Таджикского государственного университета, посвященная 20-му съезду КПСС, 22-25 мая, 1956 г. : Тезисы докл. – Сталинабад, 1956. – 65с.
892208
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года. – Харьков, 1965. – 48с.
892209
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 4 : Физиология растений, растениеводство, селекция и семеноводство, овощеводство, плодоводство, хранение сельскохозяйственных продуктов. – 1965. – 136с.
892210
   Научная конференция, 16-18 июня 1966 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1966. – 135. – Текст на русс. и литовс. яз.
892211
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 1 : Общественные науки. – 1966. – 84с.
892212
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 6 : Фитопаталогия, энтомология, зоология. – 1966. – 112с.
892213
   Научная конференция, 6-8 июня 1962 года. – Харьков
Вып. 5 : Землеустройство, планировка сельскохозяйственых населенных мест, геодезия, физика и метеорология. – 1962. – 56с.
892214
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дны выхода в свет труда И.М. Сеченова "Рефлексы головного мозга" : Тезисы доклдов: 16-18 декабря 1963 годп. – Одесса, 1963. – 251с.
892215
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 90 с.
892216
   Научная конференция, посвященная 25-летию Литовской Советской социалистической революции, 27-28 августа 1965 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1965. – 135с.
892217
   Научная конференция, посвященная 30-летию работы института : Тезисы и постановлдения. – Камень-на-Оби, 1944. – 40с.
892218
   Научная конференция, посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции : Аннотаци докл. – Баку, 1957. – 54с.
892219
   Научная конференция, посвященная 40-летию Советской власти. – Харьков, 1957. – 52с.
892220
  Харьковский Научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР : (Краткие тезисы). 17 января 1973 года / Харьковский, университет им. Горького А.М. государственный; МВиССО УССР. Харьк. гос. ун-т. Харьковск. отдел Географического об-ва УССР. – Харьков, 1973. – 97с.
892221
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 1 : Пленарные заседания. – 1962. – 16с.
892222
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 2 : Кафедра марксизма-ленинизма, теории и организации физической культуры. – 1962. – 31с.
892223
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 3 : Кафедры педагогики, теории и методики физ. воспитания, психологии. – 1962. – 47с.
892224
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 5 : Кафедра плавания, тежелой атлетики и фехтования, велосипедного и конькобежного спорта. – 1962. – 27с.
892225
   Научная конференция. посвященная вопросам государства и права в свете постановлений сентябрьского (1953 г.) и февральско-мартовского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 45с.
892226
  Ступин Л.П. Научная конференция.: рус.-англ. разговорник. / Л.П. Ступин, А.Н. Лапицкий. – М., 1989. – 128с.
892227
  Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм / М.Х. Игитханян. – Москва : Знание, 1972. – 47, [1] с.
892228
  Гринвуд Вероника Научная криминалистика. Неопровержимые улики / Гринвуд Вероника, Агилера-Хеллвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 90-111 : фото
892229
  Дулуман Е.К. Научная критика идеи бога и ее значение для преодоления религиозных пережитков : Автореф... Канд.филос.наук: / Дулуман Е.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 19л.
892230
   Научная литература. – Москва, 1985. – 336 с.
892231
  Якшонок Г.П. Научная литература онлайн: читательские предпочтения исследователей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 85-89. – ISSN 1726-6726
892232
   Научная литература по диэлектрикам. – Москва, 1952. – 672 с.
892233
   Научная литература по диэлектрикам и полупродникам. – М, 1957. – 147с.
892234
   Научная литература по полупродникам. – М, 1955. – 632с.
892235
   Научная литература СССР. – Москва, 1961. – 888 с.
892236
   Научная литература СССР. – М, 1961. – 783с.
892237
   Научная литература СССР 1928 естествознание : Систематический указатель книг и журнальных статей. – Москва : Советская энциклопедия, 1933. – XXIII, 730 стб., LI
892238
   Научная литература СССР 1933 естествознание : Систематический указатель книг и журнальных статей. – Москва-Ленинград : Главная редакция общетеоретических дисциплин ОНТИ, 1935. – XXVIII, 364 с., LII
892239
  Гусева И.А. Научная магистратура: мечта или реальность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0869-3617


  Как переход российского высшего образования на уровневую систему отразится на подготовке кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук? Как подготовить выпускников магистратуры к поступлению в аспирантуру? Какие возможности подготовки ...
892240
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1964. – 764с.
892241
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
892242
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
892243
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 1064с.
892244
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1972. – 1019с.
892245
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1977. – 1140с.
892246
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1980. – 966с.
892247
   Научная межвузовская республиканская конференция., 1968
892248
   Научная методология изучения массовых информационных процессов. – Москва : УДН, 1984. – 106 с.
892249
  Валах В.Я. Научная молодежь Института кибернетики в первые годы его становления и развития // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 0374-3896
892250
  Сапожникова С. Научная монография : автор, книга, читатель // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-48..
892251
  Сапожникова С. Научная монография: созидание и сотворчество. (Рефлексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читателя) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 28-35.
892252
   Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева. – Москва, 1966. – 234 с.
892253
  Рассина Э.Б. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского / Эмилия Борисовна Рассина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 116-123


  Статья посвящена истории создания, составу фондов и перспективам развития крупнейшей музыкальной библиотеки России - Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Представлена типология ...
892254
  Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский; Отв. ред. Яншин А.Л. – Москва : Наука, 1991. – 270с.
892255
  Осипов Г.В. Научная несостоятельность теоретико-методологических основ социальных и социологических концепций сионизма / Г.В. Осипов, Л.Я. Дадиани. – М, 1980. – 57 с.
892256
  Замарянов В.Г. Научная орагниязация труда в деятельности местных партийных комитетов : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Замарянов В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 21л.
892257
  Ремнев В.И. Научная организация деятельности аппарата управления / В.И. Ремнев. – М., 1975. – 32с.
892258
  Горев В.К. Научная организация и дисциплина труда / В.К. Горев. – Москва : Профиздат, 1973. – 63 с.
892259
  Маневич В.М. Научная организация и нормирование труда / В.М. Маневич, А.С. Ершова. – Л.
1. – 1975. – 72с.
892260
  Здоровцов А.И. Научная организация и нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Здоровцов. – Москва, 1979. – 344с.
892261
  Очакова А.И. Научная организация и нормирование труда на предприятиях связи / А.И. Очакова. – М, 1988. – 240с.
892262
  Громов М.Н. Научная организация и нормирование труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – Москва : Экономика, 1980. – 344 с.
892263
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
1. – 1966. – 77с.
892264
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
2. – 1966. – 65с.
892265
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
3. – 1966. – 76 с.
892266
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
4. – 1966. – 77 с.
892267
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва : Россельхозиздат
1. – 1968. – 320 с.
892268
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М, 1970. – 154с.
892269
  Васильева В.Д. Научная организация инженерно-технического и управленческого труда на ВЦ / В.Д. Васильева. – Москва, 1982. – 223с.
892270
  Звежинский С.М. Научная организация информационной деятельности / С.М. Звежинский. – Издание второе, дополненное. – Львов : Каменяр, 1974. – 116 с.
892271
  Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. / К.В. Казанцева. – М., 1985. – 157с.
892272
   Научная организация обучения в вузе. – Москва, 1973. – 206с.
892273
  Сайко А.Т. Научная организация общественно полезного труда школьников / А.Т. Сайко, Л.Я. Бондарев. – К., 1985. – 72с.
892274
  Раченко И.П. Научная организация педагогического труда. / И.П. Раченко. – М., 1972. – 318с.
892275
   Научная организация производства. – Москва, 1968. – 344 с.
892276
  Петровский С.О. Научная организация производства / С.О. Петровский, Г.М. Пыжик. – Москва, 1971. – 183с.
892277
   Научная организация производства. – М, 1974. – 436с.
892278
   Научная организация производства, труда и управления. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1971. – 278с.
892279
  Мельник И.А. Научная организация работы секретариата редакции и повышение эффективности деятельности газеты : Автореф. дис. ... канд.филолог. наук : 10.01.10 / Мельник И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
892280
  Мельник Игорь Андреевич Научная организация работы сектерариата редакции и повышения эффективности деятельности газеты : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мельник Игорь Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.187-216
892281
  Самсония Н.М. Научная организация труда - важный фактор увеличения эффективности производства. (На примере швейной пром-сти ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Самсония Н.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 45л.
892282
  Бурцева Н.В. Научная организация труда - основа государственного задания для библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 58-59
892283
   Научная организация труда. – К, 1966. – 144с.
892284
   Научная организация труда. – Воронеж, 1968. – 92с.
892285
  Корюкова А.С. Научная организация труда / А.С. Корюкова. – Свердловск, 1973. – 33с.
892286
  Дубровский Ю.Н. Научная организация труда / Ю.Н. Дубровский, М.А. Мельнов, Б.В. Цетлин; Под общ. ред. Ю.Н. Дубровского. – Москва : Экономика, 1974. – 165 с.
892287
  Кольцов Н.А. Научная организация труда / Н.А. Кольцов. – Москва, 1983. – 303с.
892288
  Горбатов А.Л. Научная организация труда (НОТ) в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1969. – 84с.
892289
   Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 160 с.
892290
   Научная организация труда в библиотеках. – Москва, 1972. – 127 с.
892291
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1975. – 93с.
892292
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1980. – 88с.
892293
  Попов В.Ф. Научная организация труда в библиотеках вузов / В.Ф. Попов. – М., 1971. – 36с.
892294
  Морозова М.Н. Научная организация труда в библиотеках СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст. на русс. яз. за 1976-1982 гг. (январь-март) / М.Н. Морозова. – Москва, 1982. – 84с.
892295
   Научная организация труда в библиотечно-библиографическом обслуживании : (Из опыта работы библиотеки Новосибирского электротехнического ин-та). – Москва : Б.и., 1969. – 15 с. – (Реферативная информация)
892296
  Асташкевичер Е.Т. Научная организация труда в бухгалтерии / Асташкевичер Е.Т., Петрова В.И. – Москва : Финансы, 1971. – 128 с.
892297
  Демидов В.Г. Научная организация труда в вузе и изучение бюджета времени студентов / В.Г. Демидов. – Москва, 1970. – 24с.
892298
   Научная организация труда в машиностроении. – М, 1966. – 56с.
892299
  Смирнов Е.Л. Научная организация труда в машиностроении / Е.Л. Смирнов. – М., 1977. – 302с.
892300
  Эмсиньш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере : Учебное пособие / Р.К. Эмсиньш, Я.М. Бельчиков. – Рига : Редакционно-издательский отдел МИПКСНХ Латв.СССР, 1976. – 80 с.
892301
  Савцев Г.К. Научная организация труда в отрасли (Конспект лекций) / Г.К. Савцев. – Москва, 1977. – 34 с.
892302
   Научная организация труда в промышленности. – Х, 1967. – 25с.
892303
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1969. – 331с.
892304
  Ахмеев Г.Н. Научная организация труда в промышленности : учебное пособие / Ахмеев Г.Н. ; Чуваш. гос. ун-т. – Чебоксары : [б. и.], 1969. – 75 с.
892305
  Афанасенко Е.П. Научная организация труда в промышленности : библиографический указатель (1967-1971 гг.) / сост.: Е.П. Афанасенко, Е.А. Колотушина ; Гос. ком. Совета Министров СССР по науке и технике, Гос. публ. науч.-техн. б-ка СССР. – Москва, 1972. – 82 с.
892306
   Научная организация труда в промышленности : Указ. рекоменд. лит. за 1972-1976 гг. – Москва, 1977. – 78с.
892307
   Научная организация труда в промышленности : Учебно-наглядное пособие. – Москва : Экономика, 1980. – 231 с.
892308
   Научная организация труда в промышленности : Библ. указ. за 1977-1980 гг. – Москва, 1981. – 56с.
892309
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1986. – 416с.
892310
  Кирсанова М.И. Научная организация труда в промышленности. Библиография. 1925-1964 / М.И. Кирсанова. – Новосибирск, 1965. – 406с.
892311
  Смалько Л.И. Научная организация труда в сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Смалько Л.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
892312
  Виноградский Н.Д. Научная организация труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1979. – 167с.
892313
   Научная организация труда в торговле. – М, 1983. – 224с.
892314
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1987. – 231 с.
892315
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1991. – 286 с.
892316
  Крылов В.Я. Научная организация труда в учебном процессе : Из опыта Ленинградского ин-та авиацион. приборостроения / В.Я. Крылов. – Москва, 1970. – 20 с.
892317
   Научная организация труда в химической промышленности. – Киев, 1970. – 37 с.
892318
   Научная организация труда в школе. – Калуга, 1968. – 108 с.
892319
   Научная организация труда двадцатых годов. – Москва, 1965. – 676 с.
892320
  Борохов В.Б. Научная организация труда и вопросы моделирования трудовых процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Борохов В.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
892321
  Горичев А.Г. Научная организация труда и ее роль в повышении эффективности производства (На материалах предприятий элетротехн. пром. г. Харькова : Автореф... канд. экон.наук: / Горичев А. Г.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
892322
  Григорян А.С. Научная организация труда и использование внутрипроизводственных резервов (На примере машиностроения Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григорян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
892323
  Носиков В.Д. Научная организация труда и исследование трудовых процессов с применением киносъемки : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Носиков В.Д.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 28л.
892324
  Серб П.Ф. Научная организация труда и основные пути ее развития : Автореф... Канд.экон.наук: / Серб П.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.16-17
892325
  Степанов Научная организация труда и оценка ее уровня на предприятиях химической промышленности. / Степанов, БВ, В.В. Горшков. – Л., 1970. – 24с.
892326
  Ахмеджанов Л.А. Научная организация труда и повышение его производительности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ахмеджанов Л.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 19л.
892327
  Афанасьева В.В. Научная организация труда и подготовка квалифицированых рабочих кадров : указат. отечествен. и иностр. лит-ры, сост. по библиографич. источникам 1965-1968 гг. / Афанасьева В.В. ; Всес. науч.-иссл. ин-т проф.-тех. образования ; Отв. науч.-технической информации. – Ленинград : [б. и.], 1969. – 126 с.
892328
   Научная организация труда и проектирование информационных центров. – Москва, 1976. – 292 с.
892329
  Ерманский О.А. Научная организация труда и производства и системы Тэйлора / О.А. Ерманский. – М.-Пг., 1923. – 384с.
892330
  Ткаченко П.М. Научная организация труда и совершенствование ее планирования. (На матер. предприятий с.-х. машиностроения). : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Ткаченко П.М.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
892331
   Научная организация труда и управление. – М, 1965. – 411с.
892332
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1966. – 431 с.
892333
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1978. – 154 с.
892334
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1988. – 140 с.
892335
   Научная организация труда и управление в научно-исследовательских учреждениях. – Москва, 1984
892336
   Научная организация труда и управление в промышленности. – М, 1968. – 55с.
892337
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1983. – 160 с.
892338
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1986. – 148 с.
892339
  Бондаренко Я.И. и др. Научная организация труда и управления в промышленности Донбасса / Я.И. и др. Бондаренко. – Донецк, 1968. – 27с.
892340
   Научная организация труда и управления в свете решений 25 съезда КПСС. – Свердловск1977, 1977
892341
  Шапиро И.И. Научная организация труда и эффективность производства / И.И. Шапиро. – М., 1973. – 312с.
892342
   Научная организация труда инженера. – К, 1981. – 166с.
892343
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1966. – 152 с.
892344
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1967. – 32 с.
892345
  Климов А.А. Научная организация труда как один из важных факторов повышения производительности труда в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Климов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 28л.
892346
   Научная организация труда как фактор повышения эффективности работы библиотек.. – М., 1983. – 160 с.
892347
  Драгунов Александр Степанович Научная организация труда как фактор роста производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Драгунов Александр Степанович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1973. – 23л.
892348
  Черненко Г.Т. Научная организация труда как фактор эффективного использования техники. (На прим. предприятий черной металлургии УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Черненко Г.Т.; Науч.-экон. ин-т. – К., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27
892349
  Якушенко В.Г. Научная организация труда на вычислительных установках. / В.Г. Якушенко. – Кишинев, 1976. – 56с.
892350
  Богатырева В.В. Научная организация труда на геологоразведочных работах / В.В. Богатырева. – Москва : Недра, 1975. – 40с. – (Экономические знания - геологу)
892351
   Научная организация труда на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 255 с.
892352
  Уваров В.И. Научная организация труда на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях / В.И. Уваров. – К, 1972. – 143с.
892353
   Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. – М, 1971. – 351с.
892354
  Диесперов В.С. Научная организация труда на молочных фермах в условиях двухсменной работы / В.С. Диесперов. – К., 1967. – 31с.
892355
  Огородова А.Р. Научная организация труда на предприятии / А.Р. Огородова. – М., 1975. – 80с.
892356
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – М, 1970. – 265с.
892357
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – Свердловск, 1974. – 166 с.
892358
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М
1. – 1969. – 112с.
892359
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М, 1977. – 154с.
892360
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1978. – 148 с.
892361
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1979. – 184 с.
892362
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1981. – 148 с.
892363
  Мельнов М.А. Научная организация труда на рабочем месте / М.А. Мельнов, П.Ф. Серб. – Москва : Экономика, 1966. – 187 с.
892364
   Научная организация труда на рабочих местах. – Москва, 1967. – 254 с.
892365
  Кошкарева Н.Е. Научная организация труда на современном этапе коммунистического строительства и ее эффективность : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кошкарева Н.Е.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 24л.
892366
  Каганов Л.Л. Научная организация труда преподавателя техникума / Л.Л. Каганов. – М, 1979. – 166с.
892367
  Подмазенко А.А. Научная организация труда при социализме и ее роль в повышении производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Подмазенко А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
892368
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1972. – 199 с.
892369
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1973. – 199 с.
892370
  Жуков В.П. Научная организация труда рабочих в промышленности / В.П. Жуков, Б.В. Цетлин. – М., 1971. – 207с.
892371
  Котиков Б.Ф. Научная организация труда рабочих на предприятиях приборостроения : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Котиков Б.Ф.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 18л.
892372
  Неугодов В.В. Научная организация труда рабочих старшего возраста. / В.В. Неугодов. – Л., 1991. – 132с.
892373
  Порубов Н.И. Научная организация труда следователя / Н.И. Порубов. – Минск, 1970. – 264с.
892374
  Михайлов А.И. Научная организация труда следователя / А.И. Михайлов. – Москва, 1974. – 168с.
892375
  Куценко Г.И. Научная организация труда учащихся техникумов / Г.И. Куценко. – М., 1983. – 151с.
892376
   Научная организация труда учителя. – Новосибирск, 1969. – 84 с.
892377
   Научная организация труда, производства и управления. – Москва, 1969. – 344с.
892378
  Речкина Н.Н. Научная организация труда: Указ. литературы (1917-1972 гг.) / Н.Н. Речкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1975. – 317с.
892379
  Пушкин П.С. Научная организация трудаи технического нормирование / П.С. Пушкин, С.И. Овчинников. – М, 1976. – 320с.
892380
  Подзорова Т.С. Научная организация умственного труда студентов / Т.С. Подзорова. – Ленинград, 1972. – 43 с.
892381
  Колесова А.М. Научная организация умственного труда учащихся. / А.М. Колесова. – Л., 1975. – 32с.
892382
  Тихомиров Юрий Александрович Научная организация управления / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Советская Россия, 1973. – 173с.
892383
  Горбатов А.Л. Научная организация управления в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 153с.
892384
  Козлов Ю.М. Научная организация управления и право / Ю.М. Козлов, Е.С. Фролов. – Москва, 1986. – 245 с.
892385
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование / Качалина Л.Н. – Москва : Экономика, 1973. – 256 с. : черт.
892386
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование. / Л.Н. Качалина ; под ред. И.Е. Панюшкина. – Москва : Экономика, 1971. – 359 с.
892387
   Научная организация управленческого труда. – Москва : Прогресс, 1968. – 644 с.
892388
  Атаев А.А. Научная организация управленческого труда : (на примере государственных учреждений) / Атаев А.А. – Москва : Экономика, 1980. – 143 с.
892389
  Репп Х.О. Научная организация управленческого труда в колхозах и совхозах / Х.О. Репп. – М., 1974. – 220с.
892390
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1979. – 17с.
892391
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1981. – 171 с.
892392
  Марквардт К.Г. Научная организация учебного процесса в вузах и техникумах / К.Г. Марквардт, И.И. Тихонов. – Вып.3. – Москва, 1975. – 104 с.
892393
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 188 с.
892394
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
2. – 1970. – 60с.
892395
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова. – М.
3. – 1970. – 88с.
892396
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
4. – 1971. – 82с.
892397
   Научная организация учебного процесса в медицинском вузе. – К, 1969. – 289с.
892398
   Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственном производстве. – Москва, 1984. – 320 с.
892399
  Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 383с.
892400
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. – М., 1975. – 32 с.
892401
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского. – М., 1973. – 24с.
892402
  Стеклов В.А. Научная переписка. / В.А. Стеклов, Кнезер Адольф. – М., 1980. – 81с.
892403
  Аллаярова В.С. Научная популяризация и социалистическая культура / В.С. Аллаярова, Л.Н. Коган ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. – (Литературоведение и языкознание)
892404
  Ларцев В.Г. Научная поэзия М.В. Ломоносова / В.Г. Ларцев. – Самарканд, 1961. – 58с.
892405
  Берков В.Ф. Научная проблема : (логико-методол. аспект) / В.Ф. Берков. – Минск : Изд-во БГУ, 1979. – 127 с. – Библиогр.: с. 118-122 (120 назв.)
892406
  Камилова С.С. Научная проблема в свете марксистской гносеологии / С.С. Камилова. – Ташкент, 1984. – 127с.
892407
  Григорьян Н.А. Научная публицистика И.П. Павлова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2008. – № 3. – С. 30-58. – ISSN 0205-9606
892408
  Кубряк Е.Н. Научная работа центральных региональных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0130-9765
892409
  Вощук Александр Александрович Научная разработка актуальных проблем истории ВЛКСМ в свете решений XXIII-XXV съездов КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вощук Александр Александрович; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 22л.
892410
  Степин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 18-25. – ISSN 0042-8744
892411
  Вознякевич Е.Е. Научная рациональность и "обретение ясности" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.92-96. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
892412
  Алексеев Б.Т. Научная рациональность и традиция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 106-111. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
892413
  Зотов А.Ф. Научная рациональность: история, современность. перспективы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744
892414
  Кирсанов В.С. Научная революция XVII века / В.С. Кирсанов. – М., 1987. – 341с.
892415
  Толчельникова С.А. Научная революция в физике ХХ века и классическое наследие // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 10-19. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
892416
  Найдыш В.М. Научная революция и биологическое познание / В.М. Найдыш. – Москва, 1987. – 175с.
892417
  Прусенко Г.Е. Научная рецепция метапрозы Андрея Белого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 14-25. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье рассматриваются основные научные подходы к изучению этики и поэтики метапрозы русского модернизма, метапрозы Андрея Белого, анализу элементов авторефлексии и автоинтерпретации в творчестве писателя.
892418
   Научная речь. – М, 1988. – 160с.
892419
  Зверева Е.А. Научная речь и модальность / Е.А. Зверева. – Л., 1983. – 158с.
892420
  Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : Новый словарь-справочник активного типа / Н.К. Рябцева; Российская Академия наук. Институт языкознания. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 600с. – ISBN 5-89349-167-Х, 5-02-022583-5
892421
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 438 с.
892422
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ереван : Изд-во Ереван.ун-та, 1957. – 160с.
892423
   Научная сессия. – Саратов, 1957. – 12с.
892424
   Научная сессия. – М-Л, 1958. – 40с.
892425
   Научная сессия. – М, 1960. – 40с.
892426
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80 с.
892427
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1962. – 176с.
892428
   Научная сессия : Тезисы докл., апрель 1963 г. – Ленинград, 1963. – 132с.
892429
   Научная сессия : Тезисы докл., май 1966 г. – Ленинград, 1966. – 184с.
892430
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1967. – 198с.
892431
   Научная сессия. – М, 1969. – 143с.
892432
   Научная сессия 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Одесса, 1956. – 88с.
892433
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции исторических наук. – Ленинград, 1948. – 32 с.
892434
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции математических наук. – Ленинград, 1948. – 82 с.
892435
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции физических наук. – Ленинград, 1948. – 44 с.
892436
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции химических наук. – Ленинград, 1948. – 28 с.
892437
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции экономических, философских и юридических наук. – Ленинград, 1948. – 116 с.
892438
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
892439
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
892440
   Научная сессия 1961 года. – Л, 1961. – 68с.
892441
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отд. биологических и сельскохозяйственных наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 179 с.
892442
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отделения общественных наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 169 с.
892443
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отд. физико-математических и технических наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 250 с.
892444
   Научная сессия 7-9 апреля 1951 г.. – Самарканд. – 18с.
892445
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 48с.
892446
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 28с.
892447
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 37с.
892448
   Научная сессия Академии наук УзССР 9-14 июня 1947 г.. – Ташкент : Издательство Академии наук УзССР, 1947. – 464 с. : портр., ил.
892449
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 364с.
892450
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 356с.
892451
   Научная сессия института : Материалы докладов кафедр математики, физики и программиованного обучения. – Гродно, 1967. – 81с.
892452
   Научная сессия института. – Гродно, 1967. – 46с.
892453
   Научная сессия Ленинградского финансово-экономического института, 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80с.
892454
   Научная сессия по вопросам биологии 20-21 октября 1948 г.. – Тарту : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 320 с.
892455
   Научная сессия по вопросам биологии и сельского хозяйства. – Москва, 1953. – 576с.
892456
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений. – Баку, 1976. – 204с.
892457
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений, декоративного садовдства, озеленения городов и населенных пунктов : Тезисы докладов, 20-22 октября 1976 г. – Баку : Элм, 1978. – 202с.
892458
   Научная сессия по вопросам кормления и разведения свиней. – Тарту, 1960. – 79с.
892459
   Научная сессия по вопросам развития марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 28с.
892460
   Научная сессия по проблемам многоуклонности российской экономики. – Свердловск, 1969. – 204с.
892461
   Научная сессия по этногенезу башкир. – Уфа, 1969. – 188с.
892462
   Научная сессия по этногенезу мордовского народа. – Саранск, 1964. – 96с.
892463
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова (28 июня - 4 июля 1950 г.) : вступительное слово, доклады, постановление. – М : Издательство АН СССР, 1950. – 132 с.
892464
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова 28 июня - 4 июля 1950 г. : стеногафический отчет. – Москва : Издательство АН СССР, 1950. – 736 с.
892465
   Научная сессия посвященная трудам И.В. Сталина. – М, 1952. – с.
892466
   Научная сессия профессорски-преподавательского состава и сотрудников Университета. – Кишинев, 1965. – 453 с.
892467
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления Советской власти в Азербайджане : Программа сессии. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 24с.
892468
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Узбекского государственного университета, апрель 1956 года : Тезисы докл. – Самарканд, 1956. – 156с.
892469
   Научная сессия Тбилисского государственного университета. – Тбилиси, 1948. – с.
892470
   Научная сессия Уральского филиала Академии наук СССР и Свердловского государственного медицинского института, посвященная физиологическому учению академика И.П. Павлова 25-28 ноября 1950 года. – Свердловск : Издательство Уральского филиала Академии наук СССР, 1950. – 82 с.
892471
   Научная сессия, посвященная 50-летию первой Русской революции : Тезисы докл. – Баку, 1955. – 81с.
892472
   Научная сессия, посвященная 75-летию Харьковского политехнического института, 26-28 декабря 1960 г. : Рефераты докл. – Харьков, 1960. – 268с.
892473
   Научная сессия, посвященная 90-летиб со дня рождения В.И.Ленина. – М, 1960. – 48с.
892474
   Научная сессия, посвященная дню радио. – М, 1962. – 112с.
892475
   Научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательских работ музея за 1984 год. – Баку, 1984. – 163с.
892476
  Джибути М.Ч. Научная система политической экономии социализма. / М.Ч. Джибути. – Тбилиси, 1989. – 135с.
892477
   Научная система управления качеством продукции. – Ярославль, 1976. – 152с.
892478
   Научная систематизация и каталогизация литературы. – Москва
№ 2. – 1980
892479
  Рябцев В.М. Научная специфика социально- экономической статистики и место статистики в системе наук / В.М. Рябцев, Г.А. Иващенко; И.К.Борщев. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 130 с.
892480
  Мозер Д.В. Научная стажировка в Техническом университете Клаусталь (Германия) / Д.В. Мозер, Р.С. Доненбаева, Ш.Щ. Сакимбаева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 36-38 : фото. – ISSN 0016-7126
892481
   Научная студенческая конференция, 5-я.Тезисы докладов. Секция истории. – Киев, 1948. – 20 с.
892482
  Поспишил И. Научная судьба Сергия Вилинского: самореализация ученого-эмигранта в чужой среде // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 35-46. – ISSN 2306-2908
892483
  Рузавин Г.И. Научная теория / Г.И. Рузавин. – М, 1978. – 244с.
892484
  Андреев И.Д. Научная теория и методы познания / Андреев И.Д. – Москва : Знание, 1975. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; 8)
892485
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
892486
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 146 л. – Бібліогр. : л. 138-146
892487
  Мотина Е.И. Научная терминология в произведениях Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филол.наук: / Мотина Е.И.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
892488
  Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений : курс лекций, прочтен. в г. Лозанне проф. Рейссом чинам рус. судеб. ведомства летом 1911 г. / Р.А. Рейс ; сост. под ред. С.Н. Трегубова, ст. юрисконсульта М-ва юст. и проф. уголов. права Александр. воен.-юрид. акад. и уч-ща правоведения. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – [2], II, II, 178 с., 6 л. табл. ил. – Прилож. к : Журн. М-ва юстиции, 1912, март. - Экз. в разных тип. переплетах


  Ред. Трегубов, Сергей Николаевич ред.
892489
   Научная УП конференция профессорско-преподавательского состава. – Волгоград, 1990. – 275с.
892490
   Научная фантастика. – М, 1980. – 384с.
892491
   Научная фантастика : альманах. – Москва
Вып. 26. – 1982
892492
   Научная фантастика. – Москва
В. 28. – 1983
892493
  Любченко Т.Н. Научная фантастика в переводе: приобретения и потери // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 89-97. – ISSN 0207-8287
892494
  Иванова Светлана Петровна Научная фантастика и современное научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Светлана Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
892495
  Душенко К.В. Научная фантастика: современная утопия или история будущего? // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 129-171. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
892496
  Алексеева И.Ю. Научная философия как "культурная система" (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0042-8744
892497
  Кубеев Б.В. Научная фото- и кинодокументация выполненная в вузах Министерства культуры СССР в 1948-1952 / Б.В. Кубеев. – М, 1953. – 32с.
892498
  Фролова К.А. Научная фотография и ее применение: рек. указ. лит-ры. / К.А. Фролова. – М., 1976. – 32с.
892499
  Багалей Д. Научная хроника // Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д.И. Багалей. – [Киев], 1879. – 11 с.
892500
  Багалей Д.И. Научная хроника : Заметка об архиве Малорос. кол., наход. пр Истор.-филол. общес. Харьк. у-та. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 132-141 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л.
892501
  Астахова В.И. Научная школа в вузе: проблемы возрозждения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 195-198. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  В статье дается авторская трактовка сущности научной школы, раскрываются особенности функционирования научных школ в условиях современных социальных трансформаций.
892502
  Ильин А.В. Научная школа в юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 259-261. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
892503
  Глебова А.Н. Научная школа В.С. Михалевича // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 162-182.. – Бібліогр. : 85 назв. – ISSN 0374-3896
892504
   Научная школа Института сверхтвердых материалов : к 100-летию НАН Украины / Нац. акад. наук Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля ; [сост.: Н.И. Колодницкая ; редкол.: Н.В. Новиков (гл. ред.) и др.]. – Киев : Успіх і кар"єра, 2017. – 591, [1] с. : портр. – Имен. указатель: с. 586-590. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-2082-18-1
892505
  Христич А. Научная школа НТУУ "КПИ" по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив / А. Христич, В. Татарчук // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 73-82. – ISSN 2079-2999


  В статті показані результати робіт наукової школи Київського політехнічного інститута з проблем раціональної організації спалювання палив і зменшення забруднення оточуючого середовища токсичними продуктами згоряння. Результатом робіт в області теорії ...
892506
  Рубан Ю.Д. Научная школа П.Н. Кулешова, Н.Д. Потемкина, Ю.Д. Рубана : этапы развития / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-540-291-6
892507
  Кочуров Б.И. Научная школа по оценке и картографированию экологических ситуаций (экодиагностика территории) : География и экология / Б.И. Кочуров, А.В. Антипова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 6-15 : Табл., схема. – Библиогр.: Біліогр.: 21 назва. – ISSN 0016-7207
892508
  Лукьянчикова М.В. Научная школа проф. Д. Гайера в советской исторической критике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 115-120. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
892509
  Фридлянов В. Научная экпертиза вместо тендера на гуманитарные знания (О работе РГНФ) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 112-120. – ISSN 0207-3676
892510
  Колосов К.А. Научная электронная библиотека ГПНТБ России: используемые технологии и тенденции развития // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 0130-9765


  Приведен обзор актуальных технологий, используемых при загрузке документов в научную электронную библиотеку, обслуживании поисковых запросов, показе документов в режиме защищенного просмотра и обмене данными с внешними интеграторами. Подробно описана ...
892511
   Научная юбилейная конференция, посвященная 40-летию. – М, 1958. – 40с.
892512
   Научная юбилейная сессия, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Фрунзе, 1958. – 83с.
892513
  Савова Е. Научни библиотеки. Теория и практика. / Е. Савова. – София, 1980. – 547с.
892514
  Янев С. Научни основи на професионалното ориентиране / С. Янев. – София, 1972. – 156с.
892515
   Научни публикации на ВСИ "Васил Коларов" : Библиогр. указ. по случай 40-годовщината на Института. – Пловдив, 1986. – 343с.
892516
  Симеонов И.И. Научни студии = Wissenschaftliche Studien : [учеб. пособие за студентите от филол. специалности на университета] / Иван Симеонов ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запорожие : Запорожки национален университет, 2014. – 117, [1] с. – На българ. и нем. ез. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-469-5
892517
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 1. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892518
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 1. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892519
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Animalia))
892520
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Plantarum))
892521
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Homo))
892522
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Animalia))
892523
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 6. – 1996. – ((Animalia))
892524
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.34, кн. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892525
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892526
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 33, кн. 6. – 1997. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892527
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 32, кн. 4. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892528
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 1. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892529
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 6. – 1998. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892530
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892531
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 1. – 1998
892532
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 1. – 1999
892533
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 2. – 1999
892534
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 6. – 1999. – ((Animalia))
892535
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 4. – 1999
892536
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 6. – 2000. – ((Animalia))
892537
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 29, кн. 5. – 2000
892538
   Научни трудове. Право / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.1, кн. 7. – 2000
892539
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 2. – 2000
892540
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 30, кн. 5. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892541
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн.4. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892542
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892543
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892544
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892545
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 6. – 2002. – ((Animalia))
892546
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 2. – 2002
892547
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн.7. – 2002. – (Microbiologia et cytologia)
892548
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 31, кн. 5. – 2002
892549
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 1. – 2002
892550
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 2. – 2002
892551
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 3. – 2002
892552
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892553
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892554
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892555
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн.6. – 2003. – ((Microbiologia et cytologia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892556
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 2. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892557
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 1. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892558
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1. – 2003. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892559
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 42, кн. 1. – 2004. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892560
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 4. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892561
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 6. – 2004. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892562
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 32, кн. 5. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892563
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 3. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892564
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892565
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 6. – 2005. – (Animalia)
892566
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 5. – 2005
892567
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 2. – 2005
892568
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. А. – 2005. – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. – (Секция Лингвистични дискурси)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892569
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. Б. – 2005. – (Секция Чешко-български колоквиум)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892570
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. А. – 2006. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892571
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. Б. – 2006. – (Секция Литературознание. Фолклор)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892572
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2006. – (Plantarum)
892573
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 43, кн. 2. – 2006
892574
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 5. – 2006
892575
   Научни трудове / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во Паисий Хилендарски. – ISSN 1312-7411
Том 1, кн.1. – 2006. – (История)
892576
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6. – 2007. – (Plantarum)
892577
   Научни трудове. Mycrobiology and cytology / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.41, кн.6. – 2007
892578
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 5. – 2007
892579
   Научни трудове. Биология = Scientific studies / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6 (за 2004). – 2007. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892580
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 45, кн. 1. – 2007
892581
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 44, кн. 2. – 2007
892582
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 3. – 2007


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892583
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 45, кн. 2. – 2008
892584
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 5. – 2008
892585
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6 (за 2005). – 2009. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892586
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 6 (за 2006). – 2009. – (Animalia)
892587
   Научни трудове. – Пловдив, 2009. – ISSN 1313-227X
892588
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб А (за 2008). – 2009. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892589
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб.Б (за 2008). – 2009. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892590
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 3. – 2009
892591
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив
  т. 46, кн. 2. – 2009
892592
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. А, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892593
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. Б, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892594
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. А, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892595
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. Б, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892596
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 5. – 2010
892597
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 5. – 2010
892598
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 3. – 2010
892599
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн. 2. – 2010
892600
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн. 2. – 2011
892601
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 4. – 2011
892602
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 3. – 2011
892603
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. A, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892604
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Б, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892605
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. В, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892606
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Г, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892607
   Научни трудове. Биология. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6. – 2011. – (Plantarum)
892608
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 7. – 2011
892609
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 4. – 2012
892610
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 8. – 2012
892611
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 9. – 2013
892612
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 39, кн. 5. – 2014
892613
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 52, кн. 1, сб. A, 2014. – 2014


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892614
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 52, кн.1, сб. Б, 2014. – 2014


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892615
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 53, кн.1, сб. A, 2015. – 2015


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892616
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 53, кн.1, сб. Б, 2015. – 2015


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892617
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 53, кн.1, сб. В, 2015. – 2015


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
892618
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив. – с.
892619
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив, 1979. – 223 с.
892620
   Научни учреждения в България : Справочник. – София, 1967. – 188 с.
892621
  Романов И.Н. Научно-атеистическая пропаганда в сельских учреждениях культуры / И.Н. Романов. – М., 1984. – 63с.
892622
  Нехорошков М.Ф. Научно-атеистическая пропаганда в учреждениях культуры / М.Ф. Нехорошков. – Йошкар-Ола, 1967. – 48 с.
892623
  Танчер В.К. Научно-атеистическая работа на современном этапе / В.К. Танчер. – К, 1964. – 32с.
892624
  Минина Г.В. Научно-атеистические знания - читателям / Г.В. Минина. – Псков, 1960. – 23с.
892625
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1986. – 148с.
892626
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1988. – 147с.
892627
  Болеев К. Научно-атеистическое воспинание учащихся в процессе изучения физики на первой тепени обучения (По матер. школ Каз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Болеев К.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 22л.
892628
  Кулиев М.А. Научно-атеистическое воспитание в преподавании истории СССР в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Кулиев М.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1966. – 26л.
892629
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Кишинев, 1956. – 223с.
892630
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Горький, 1958. – 76с.
892631
  Зверев И.Д. Научно-атеистическое воспитание на уроках биологии / И.Д. Зверев. – Москва, 1961. – 64 с. – (Педагогическая б-ка учителя)
892632
  Эльманович С.С. Научно-атеистическое воспитание на уроках физики / С.С. Эльманович. – Москва, 1959. – 103 с.
892633
  Дуранов М.Е. Научно-атеистическое воспитание подростков в процессе изучения истории и литературы / М.Е. Дуранов. – Челябинск, 1972. – 174с.
892634
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – Москва, 1974. – 96с.
892635
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике : пособие для учителя / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
892636
  Ефремов А.Н. Научно-атеистическое воспитание учащихся / А.Н. Ефремов, В.И. Косолапов. – Киров, 1956. – 78с.
892637
  Бугаева Л.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся 5-7 классов среденй школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаева Л. А.; АПН РСФСР, НИИ теории и ист. педаг. – М., 1955. – 16л.
892638
  Ккралов З.И. Научно-атеистическое воспитание учащихся в процессе изучения физики в средней школе (На мат. школ Аз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Ккралов З. И.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 31л.
892639
  Пашкевич М.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся в средних спец. учеб. заведениях Белоруссии / М.А. Пашкевич. – Минск, 1965. – 47с.
892640
  Шириев Х. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках и внеклассных занятиях по химии в Туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Шириев Х.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1970. – 20л.
892641
  Мадалиев М. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках физики в восьмилетней школе : Автореф... канд .пед.наук: / Мадалиев М.; Ташк. гос. пед ин-т. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
892642
  Киндрат К.П. Научно-атеистическое воспитание учащихся начальной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Киндрат К.П.; М-во просвещения УССР. Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 15л.
892643
  Юсупов Боранбай Научно-атеистическое воспитание учащихся начальных классов казахской сельской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юсупов Боранбай; М-во просвещения КазССР. Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
892644
  Токбергенов А. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов казахской сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Токбергенов А.; Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
892645
  Аннамухаммедов Б. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов туркменской сельской школы. (На материале внеклассной работы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Аннамухаммедов Б.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
892646
  Кешиков А. Научно-атеистическое воспитание учащихся туркменской школы. (На материалах географии сред. классов) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Кешиков А .; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1968. – 23 с.
892647
  Ли А.Д. Научно-атеистическое воспитание школьников в процессе обучения биологии : из опыта работы учителя / А.Д. Ли; Под ред.: И.Д,Зверева. – Москва : Педагогика, 1976. – 120 с.
892648
  Дзнеладзе К.А. Научно-атесистическое воспитание учащихся общеобразовательной школы : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дзнеладзе К.А.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
892649
  Демченко А.А. Научно-биографическое изучение русских писателей-классиков Н. Г. Чернышевский : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01. / Демченко А. А.; ЛГУ. – Л., 1982. – 30л.
892650
  Смирнова С.И. Научно-вспомогательный указатель отечественной литературы по сельскохозяйственной метеорологии / С.И. Смирнова, А.С. Евстигнеев. – Москва, 1975. – 148с.
892651
  Грень З.Т. Научно-издательская деятельность Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника (2002-2015) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 206-218. – ISSN 2224-1825


  В статье освещена специфика научно-издательской деятельности Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника в 2005-2015 гг., очерчены тематические приоритеты и охарактеризирована типологическая разновидность изданий.
892652
  Подрезова М.А. Научно-издательская деятельность Научной библиотеки ОНУ в области книговедения: итоги последнего десятилетия и перспективы // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 209-223. – ISBN 978-617-689-046-1
892653
  Лукьянов С.И. Научно-инновационная деятельность МГТУ им. Г.И. Носова / С.И. Лукьянов, Э.Ю. Мещеряков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70- 76. – ISSN 0869-3617


  Стратегической целью развития экономики страны является переход на инновационный путь развития. Важная роль в этом процессе отводится вузам. В статье приведены результаты формирования инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Магнитогорском ...
892654
  Вронский О.Г. Научно-инновационная деятельность педагогического вуза: традиции, проблемы, перспективы / О.Г. Вронский, И.В. Шахкельдян // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 6-11. – ISSN 0321-0383


  В статье дана подробная характеристика научно-инновационной деятельности Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого; раскрываются задачи и основные направления работы инновационных научных центров; выделены главные ...
892655
  Слонимский А.А. Научно-инновационные кластеры и технологические платформы: вопросы партнерства и государственной поддержки / А.А. Слонимский, М.А. Слонимская // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 23-35. – ISSN 0374-3896


  Аналізуються білоруська, російська і європейська політики стимулювання нових інструментів інноваційного розвитку - кластерів та технологічних платформ. Показано, що науково-інноваційні кластери та технологічні платформи поки що являють собою розрізнені ...
892656
  Шашкова Л.А. Научно-интеллектуальный потенциал как социально-философская проблема // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
892657
  Иванкин В.И. Научно-информационная деятельность / В.И. Иванкин. – М., 1975. – 23с.
892658
  Вашекин Н.П. Научно-информационная деятельность / Н.П. Вашекин. – Москва, 1984. – 204 с.
892659
  Гольдгамер Г.И. Научно-информационная деятельность: практика и проблемы / Г.И. Гольдгамер. – Москва : Радио и связь, 1987. – 280с.
892660
   Научно-информационное обеспечение аппарата президента. – М, 1990. – 78с.
892661
  Байбакова Ирина Николаевна Научно-информационные издания стран - членов СЭВ как тип периодической печати : Автореф... канд.ист.наук: 070010 / Байбакова Ирина Николаевна; МГУ. – М, 1975. – 15л.
892662
  Архивное Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев
№ 1 (27). – 1957. – 115 с.
892663
  Чилькина К.В. Научно-исследовательская деятельность как основной вид деятельности аспиранта // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 4 (26). – С. 271-275. – (Юридические науки ; вып. 4 (26)). – ISSN 1995-4190


  В статье анализируются проблемы неэффективности аспирантуры и низкого качества диссертационных исследований в сфере юриспруденции Российской Федерации.
892664
  Любаренко Л.Н. Научно-исследовательская деятельность Национальной парламентской библиотеки Украины (1969–2009) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 1. – С. 29-34
892665
  Писарева С.А. Научно-исследовательская деятельность педагогической кафедры // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 66-74. – ISSN 0869-561Х


  В статье предлагаются размышления о проблемах и ресурсах организации развития инфраструктуры научно-исследовательской деятельности кафедры в современных условиях. Текст построен на основании анализа и обобщения опыта деятельности кафедры педагогики ...
892666
  Новоселова О.Ю. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор повышения конкурентоспособности будущих специалистов / О.Ю. Новоселова, С.П. Фирсова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 34-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены особенности организации научно-исследовательской деятельности студентов в образовательном пространстве современного технического университета. Определены основные условия и показатели ее эффективности в контексте инновационного образования. ...
892667
  Кириллов В. Научно-исследовательская и инновационная деятельность как поле конкурентной борьбы // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 4-7. – Библиогр.: на 25 пунктів
892668
   Научно-исследовательская и творческая работа студентов вузов. – Москва, 1984. – 143с.
892669
  Семенов О. Научно-исследовательская подготовка магистров биологического образования в педагогическом ВНЗ / О. Семенов, Т. Носова, Л. Коливанова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 448-456. – ISSN 2312-5993
892670
  Демченко М.В. Научно-исследовательская работа в высшей школе. В Киевском ордена Ленина государственном университете имени Т.Г. Шевченко
892671
  Голиков А.Ф. Научно-исследовательская работа в сельскохозяйственных вузах / А.Ф. Голиков, А.Н. Литвиненко. – Москва : Советская наука, 1957. – 286 с.
892672
   Научно-исследовательская работа в системе подготовки учителя инновационного типа. – Ленинград, 1990. – 111 с.
892673
  Краснов П. Научно-исследовательская работа в Татарстане за 10 лет / П. Краснов. – Казань, 1931. – 66с.
892674
  Кондратов А.В. Научно-исследовательская работа отделов природы краеведческих музеев / А.В. Кондратов, В.П. Герасимов. – М, 1966. – 216с.
892675
  Осипова И.П. Научно-исследовательская работа по библиотечному делу к началу второго десятилетия XXI века: некоторые проблемы организации, содержания, методологии, методики, классификации / Ирина Павловна Осипова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 6-34
892676
   Научно-исследовательская работа по садоводству. – К., 1958. – 9 с.
892677
   Научно-исследовательская работа слушателей в вузах МВД СССР. – К, 1983. – 123с.
892678
   Научно-исследовательская работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1981. – 39с.
892679
  Копытин И.В. Научно-исследовательская работа студентов в двухуровневой системе подготовки специалиста // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 37-40. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
892680
  Солоиденко Г.И. Научно-исследовательская работа украинских библиотек: направления, приоритеты, эффективность // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 52-57
892681
   Научно-исследовательская работа химико-технологического факультета УПИ(1961-1965) : Сб. кратк. сообщ. – Свердловск, 1965. – 252с.
892682
  Елисеенко Н.П. Научно-исследовательские и культурные учреждения Великобритании / Н.П. Елисеенко, Е.П. Юпатов. – Москва, 1961. – 180с.
892683
  Куликов Н.В. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы Ленинградского филиала ВНИИЭМ / Н.В. Куликов, Е.Я. Казовский. – М., 1966. – 19с.
892684
   Научно-исследовательские и проектные работы, выподненные ЛенНИИП. – Москва, 1969. – 72 с.
892685
   Научно-исследовательские лаборатории теплофизического профиля. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 263 с.
892686
   Научно-исследовательские работы в области физико-математической и прикладной механики. – Донецк, 1970. – 30с.
892687
   Научно-исследовательские работы в области электроэнергетики. – Донецк, 1970. – 42 с.
892688
   Научно-исследовательские работы институтов. – М-Л, 1941. – 147с.
892689
   Научно-исследовательские работы нефтяников. – М-Л, 1944. – 94с.
892690
   Научно-исследовательские работы нефтяников. – М-Л, 1945. – 89с.
892691
   Научно-исследовательские работы по моментно-операционному методу в сопротивлении материалов. – Москва, 1950. – 136 с.
892692
   Научно-исследовательские работы химических институтов и лабораторий АН СССР. – М, 1945. – 360с.
892693
   Научно-исследовательские работы химических институтов и лабораторий АН СССР за 1939 год : сборник рефератов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1940. – 124 с.
892694
   Научно-исследовательские разработки. – М, 1982. – 94с.
892695
  Всесоюзная Научно-исследовательские учреждения / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 108с.
892696
  Всесоюзная Научно-исследовательские учреждения / Всесоюзная, сельскохозяйственная выстаавка; Цицин Н.В. – Москва, 1955. – 144с.
892697
   Научно-исследовательские учреждения АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1989. – 62с.
892698
   Научно-исследовательские учреждения и научные работники СССР. – М, 1934. – 87с.
892699
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому и лесному хозяйству. – М, 1962. – 276с.
892700
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству Австралии. – М, 1968. – 68с.
892701
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству США и Канады. – М, 1968. – 52с.
892702
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству Франции. – М, 1968. – 88с.
892703
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству ФРГ. – Москва, 1969. – 112с.
892704
   Научно-исследовательские центры. – Москва
Вып. 1. – 1970. – 120 с.
892705
   Научно-исследовательские центры. – Москва, 1971. – 180 с.
892706
   Научно-исследовательские центры и организации, обслуживающие внешнюю политику США и Канады : [справочник : в 2 т.]. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США И Канады
Т. 1. – 1983. – 197, [1] с.
892707
   Научно-исследовательские центры и организации, обслуживающие внешнюю политику США и Канады : [справочник : в 2 т.]. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады
Т. 2. – 1983. – [6], С. 198-356, [28] с. – Том I и II имеют общ. пагинацию. - Указатели: [28] c.
892708
  Судакова Н.А. Научно-исследовательские центры, финансируемые правительством: американский феномен // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 106-120. – ISSN 0321-2068


  В статье раскрывается сущность и особенности деятельности финансируемых федеральным правительством научно-исследовательских центров как важных элементов научно-технического комплекса США. Даётся анализ их роли в инновационном развитии экономики ...
892709
  Чернобай Е.В. Научно-исследовательскии институт в системе образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 86-91. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются основные подходы к формированию современных научных организаций, определяются современные задачи функционирования научных структур, содержание их деятельности, подходы к отбору кадров и формированию научных коллективов, а также ...
892710
  Сербиновский Б.Б. Научно-исследовательский аутсорсинг в организации подготовки производства: проблемы и пути развития // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 4. – С. 95-97. – ISSN 1993-3541
892711
   Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Молния" на рубеже тысячелетий / [В.И. Кравченко и др.] ; под общ. ред. В.И. Кравченко ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-исслед. и проектно-конструктор. ин-т "Молния". – Харьков : НТТМ, 2014. – 387, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - 60 лет со дня основания. - Вып. дан. укр.: Науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Молнія" на межі тисячоліть. – Библиогр.: с. 298-311, 338-342, 367-371, 382-385, 387. – (Страницы истории НТУ "ХПИ"). – ISBN 978-617-578-178-4
892712
  Даниленко И.А. и др. Научно-исследовательский институт животноводства Лесостепи и Полесья Украинской ССР / И.А. и др. Даниленко. – Х, 1957. – 48с.
892713
   Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение : (Сб. ст.) : Материалы VI науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию ист.-краевед. кружка при каф. истории БССР Гродн. гос. ун-та им. Я. Купалы, состоявшейся 27 апр. 1990 г. – Гродно : Б. и., 1990. – 86, [2] с
892714
  Граве Т.Е. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР / Т.Е. Граве, Е.Н. Маслова, Л.Ф. Яблочкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 120 с.
892715
   Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР. – Москва, 1989. – 238с.
892716
   Научно-исследовательский музей архитектуры. – Москва, 1962. – 167 с.
892717
   Научно-исследовательское судно "Витязь". – М, 1983. – 220с.
892718
   Научно-исследовательскому гидрометеорологическому институту в Азербайджане-50 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 126-127. – ISSN 0130-2906
892719
  Фортинский Ф.Я. Научно-историческая деятельность Георга Вайца // [Исторические статьи и рецензии] : [конволют] / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [В университетской типографии], 1877. – 47 с.
892720
   Научно-исторический сборник, изданный горным институтом ко дню его столетнего юбилея, 21 октября 1873 года. – Санкт-Петербург : Тип. АН, 1873. – 533с. : С портр.
892721
  Мельникас Б.И. Научно-квалификационный потенциал строительства / Б.И. Мельникас. – М., 1985. – 46с.
892722
  Губка О.А. Научно-конструкторская школа В.М. Ковтуненко: составляющие, звенья, направления деятельности // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 165-176. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
892723
  Акилина М.И. Научно-методическая деятельность в библиотечной сфере: современные тенденции // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 136-144. – ISSN 0869-608Х
892724
  Фирсов Владимир Научно-методическая деятельность РНБ // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 0869-4915
892725
   Научно-методическая конференция "Лингво-психологические проблемы обоснования методики преподавания иностранных языков в высшей школе". – М
1. – 1971. – 164с.
892726
   Научно-методическая конференция "Лингво-психологические проблемы обоснования методики преподавания иностранных языков в высшей школе". – М
2. – 1971. – 200с.
892727
   Научно-методическая конференция кафедры археографии. – Москва, 1969. – 50с.
892728
   Научно-методическая конференция по вопросам методики преподавания иностранных языков. – Бельцы, 1965. – 172с.
892729
   Научно-методическая конференция по вопросам обучения иностранным языкам в высшей школе. – М, 1967. – 224с.
892730
   Научно-методическая конференция по проблеме "Сорт в виноградарстве". – Ялта, 1960. – 132с.
892731
   Научно-методическая конференция преподавателей иностранных языков. – Владивосток, 1974. – 215с.
892732
   Научно-методическая конференция преподавателей кафедр иностранных языков. – Челябинск, 1975. – 106с.
892733
   Научно-методическая конференция Совета союза спортивных обществ. – К., 1961. – с.
892734
   Научно-методическая работа вузовской библиотеки. – Казань, 1989. – 44с.
892735
  Варганова Г. Научно-методическая работа как стратегический ресурс развития КОНБ / Галина Варганова, Яна Скурихина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (219). – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Рассказывается о научно-методической работе Калининградской областной научной библиотеки.
892736
  Швец Ю. Научно-методическая работа с учетом требований дистанционной формы обучения / Ю. Швец // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 39-41. – ISSN 1562-529Х
892737
  Карасева Л.И. Научно-методическая школа математического образования Ф. Клейна и современная проблема развития математичесаих способностей учащихся в ГДР и СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: / Карасева Л. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
892738
   Научно-методические аспекты совершенствования вузовского образования. – Харьков, 1992. – 168с.
892739
  Гнездилов Г.В. Научно-методические аспекты совершенствования практики студентов-психологов // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С80-89. – ISSN 1609-4646
892740
   Научно-методические вопросы инженерно-геологического и гидрогеологического изучения подов и западинного микрорельефа Украины. – Препринт 80-9. – Киев : Ин-т геол. наук, 1980. – 55 с. – Библиогр. к каждой ст.
892741
  Морозов М.Н. Научно-методические вопросы мировоззренческой направленности преподавания в медицинском вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
892742
   Научно-методические вопросы обучения и воспитания : Материалы 1-й научно-методической конференции 1972 года. – Гомель
Вып. 3. – 1973. – 58 с.
892743
  Губай Н.В. Научно-методические вопросы преподавания логики в вузе / Н.В. Губай, В.Т. Павлов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ;. – Москва, 1984. – № 5. – С. 163-166. – ISSN 0130-9749
892744
   Научно-методические вопросы преподавания музыкальных дисциплин. – Ростов н/Д, 1985. – 107с.
892745
   Научно-методические вопросы преподавания экономических дисциплин. – Минск, 1969. – 316с.
892746
   Научно-методические записки. – К, 1970. – 83с.
892747
  Безкоровайная Л. Научно-методические материалы в обучении иностранных студентов / Л. Безкоровайная, Е. Штыленко, В. Штыленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 35-40. – ISSN 1562-529Х
892748
  Шанько А.Ф. Научно-методические основы звуко-слогового аналитико-синтетического метода обучения грамоте : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Шанько А.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 24л.
892749
   Научно-методические основы и опыт использования геохимических методов. – М, 1985. – 157с.
892750
   Научно-методические основы и результаты геохимических поисков. – Свердловск, 1986. – 131с.
892751
   Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик. – М, 1988. – 166с.
892752
  Олейник Я.Б. Научно-методические основы исследования агропромышленного природопользования в административной области / Я.Б. Олейник, П.А. Масляк // Повышение эфективности функционирования хозяйственного комплекса Волынской области
892753
   Научно-методические основы комплексного планирования. – Киев, 1980. – 343с.
892754
  Стрельцов Ю.А. Научно-методические основы культурно-просветительной работы / Ю.А. Стрельцов. – Москва, 1988. – 76с.
892755
  Сухинская Л.А. Научно-методические основы лабораторного практикума по курсу общей психологии в высшей школе / Л.А. Сухинская. – Днепропетровск, 1974. – 52с.
892756
  Шевченко В.Г. Научно-методические основы определения готовности систем "горнорабочие - очистной комплекс" к повышению безопасности угледобычи / В.Г. Шевченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2013. – 277, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 261-275. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1324-7
892757
  Фиалко А.И. Научно-методические основы определения фильтрационных свойств горных пород при высоких давлениях и температурах в нестационарном режиме фильтрации // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 150-159 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Приведена разработанная автором классификация лабораторных методов определения фильтрационных свойств горных пород в замкнутых объемах при высоких давлениях и температурах в условиях нестационарной фильтрации. Получено фундаментальное решение ...
892758
  Шевченко В.Г. Научно-методические основы оценки психофизиологических характеристик руководителей участков угольной шахты / В.Г. Шевченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2016. – 254, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-250. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1557-9
892759
   Научно-методические основы оценки характеристик измерительных каналов. – Львов, 1989. – 99с.
892760
   Научно-методические основы построения и развития гибких систем управления. – Львов, 1988. – 96с.
892761
   Научно-методические основы проблемного обучения в вузе. – Ростов -на-Дону, 1988. – 172с.
892762
   Научно-методические основы региональных исследований, прогнозирования и размещения сельского хозяйства Украинской ССР. – Киев
1. – 1970. – 190 с.
892763
   Научно-методические основы региональных исследований, прогнозирования и размещения сельского хозяйства Украинской ССР. – Киев
2. – 1970. – 200 с.
892764
  Шорин В.Г. Научно-методические основы целевого управления научными исследованиями и разработками в отраслях народного хозяйства / В.Г. Шорин. – М, 1978. – 139с.
892765
  Плотников Н.И. Научно-методические основы экологической гидрогеологии / Н.И. Плотников. – М., 1992. – 61с.
892766
  Минц Алексей Александрович Научно-методические проблемы экономической оценки естественных ресурсов. (Учет геогр. различий в эффективности использования) : Автореф... д-ра геогр.наук: / Минц Алексей Александрович; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.40-41
892767
   Научно-методический базис спектрально-акустического контроля состояния флюидонасыщенного углепородного массива / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Ю.Н. Пилипенко, Р.А. Дякун // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 3-18 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
892768
  Чередник Д. Научно-методический комплекс качественной подготовки студентов / Д. Чередник, С. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 20-25. – ISSN 1562-529Х
892769
   Научно-методический сборник в помощь учителю иностранного языка. – Грозный, 1965. – 128с.
892770
  Тышковский В.М. Научно-методический совет в университете // Вестник высшей школы : орган Министерства высшего образования СССР. – Москва, 1958. – № 12, декабрь. – С. 67-70


  "...В 1956 г. совет Киевского университета принял решение о создании при университете Научно-методического совета".
892771
  Поздняк С.Н. Научно-методическоая концепция Д.Д.Семенова и ее роль в становлении методики обучения географии как науки : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 36-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
892772
   Научно-методическое и программное обеспечение использования программной техники. – Л, 1990. – 116с.
892773
  Шевченко В.Г. Научно-методическое обеспечение безопасной эксплуатации горнотехнических объектов на основе применения средств оперативного визуального контроля / В.Г. Шевченко, М.С. Зайцев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 296-305 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
892774
  Ратмнова С.Б. Научно-методическое обеспечение подготовки и выпуска библиографических серий: теория, методика, инновационный опыт / С.Б. Ратмнова, О.Д. Ахметова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 15 - 23. – ISSN 0130-9765
892775
   Научно-методическое руководство в системе депозитарного хранения библиотечных фондов. – Л, 1990. – 108с.
892776
  Барахсанова Е.А. Научно-методическое сопровождение основной образовательной программы для аспирантов посредством кейс-технологии / Е.А. Барахсанова, А.В. Мордовская, С.В. Панина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 187-192. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности аспирантов посредством реализации кейс-технологии. Особое значение для внедрения кейс-технологии имеет разработка основной образовательной программы подготовки ...
892777
   Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства / Д. Кыдырбек-улы, Б. Сыздыкбаева, Ж. Раимбеков, Г.И. Купалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 344-356. – ISSN 1993-6788


  Купалова Г.И. - д.ек.н., проф. КНУТШ.
892778
  Каскатаев Н. Научно-методологические основы формирования системы информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства / Н. Каскатаев, А. Жолмуханова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 345-354 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
892779
   Научно-методологические проблемы применения математических методов. – Ярославль, 1987. – 118с.
892780
  Добронравова И.С. Научно-методологический семинар в Киеве "Физика живого как феномен постнеклассической науки" // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 109-111. – ISSN 1023-2427
892781
  Храмов А.А. Научно-методололгические основы прогнозирования развития минерально-сырьевой базы / А.А. Храмов. – Киев, 1968. – 132с.
892782
  Беляков Н.И. Научно-обоснованные нормативы затрат труда при перспективной технологии производства хлопка-сырца. (На примере хлопкосеющих хоз-в Карабахо-Мильской зоны АзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Беляков Н.И. ; АН АзССР , Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1969. – 25 с.
892783
  Даыбаева Калыйман Научно - атеистическое воспитание учащихся при изучении Киргизской литературы (на материале 8-9 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даыбаева Калыйман; МП Казахской ССР. Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
892784
  Флямер М.Г. Научно - практическая конференция "Правовое обеспечение практики восстановительного правосудия: мировые тенденции и перспективы России" // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.114-122. – ISSN 0132-0769
892785
  Власкин Г.А. Научно - технические исследования и разработки в европейских странах СЭВ / Г.А. Власкин, А.А. Хачатурян. – Москва, 1986. – 173 с.
892786
  Варшавский А.Е. Научно педагогические кадры России: качество жизни, настроения, ожидания / А.Е. Варшавский, Н.А. Винокурова, М.А. Никонова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 63-69. – ISSN 0321-0383


  В статье представлены результаты анкетирования участников XV междисциплинарной научной конференций «Математика. Компьютер. Образование» (г. Дубна, 2008 г.). Продемонстрировано отношение ученых к проблемам социально-экономического неравенства в России; ...
892787
   Научно техническая конференция "Отечественные разработки в области геодезии и картографии и их применение в хозяйственной и оборонной деятельности страны" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-50 : фото. – ISSN 0016-7126
892788
  Анчишкин А.И. Научно технический прогресс и повышение эффективности общественного производства / Анчишкин А.И. – Москва : Знание, 1986. – 39, [1] с. – Библиогр. в конце кн. (8 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды конкрет. экономики и управления пр-вом)
892789
  Бромберг Ф.Л. Научно технический прогресс и развитие электроэненргетики основных капиталистических стран / Ф.Л. Бромберг. – М, 1983. – 188с.
892790
  Апарин И.Л. Научно технический прогресс и снижение материалоемкости строительства / Апарин И.Л., Иващенко Л.М. – Москва : Стройиздат, 1989. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 157-158 (30 назв.). – (Курсом ускорения науч.-техн. прогресса)
892791
  Клюев В.К. Научное библиотечное сообщество в Международной академии информатизации / В.К. Клюев, Н.П. Игумнова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 56-61
892792
  Воронов А. Научное движение по вопросу о свв. Кирилле и Мефодии // К вопросу об источниках для истории свв. Кирила и Мефодия : (Ответ профессору И.И. Малышевскому) / А. Воронов, 1878. – [26] c.
892793
  Кузнецова Т. Научное завещание Я. А. Кронрода (к столетию со дня рождения) / Т. Кузнецова, И. Можайскова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 116-128. – ISSN 0042-8736
892794
  Данелиа С.И. Научное знание в представлении Демокрита / С.И. Данелиа. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Гос. ун-та, 1935. – 97 с.
892795
  Крымский С.Б. Научное знание и логические принципы его развития. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.07 / Крымский С.Б.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 32л.
892796
  Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации / С.Б. Крымский. – К, 1974. – 207с.
892797
  Павлова Е. Научное знание как важнейшая состовляющая культуры информационного общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 11. – С. 11-14. – ISSN 2073-9702
892798
  Джафаров Н. п. оглы Научное знание как объект философского исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Джафаров Н. п. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1983. – 25л.
892799
  Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX - XX века / Е.Б. Рашковский. – М., 1990. – 200с.
892800
   Научное знание: логика, понятия, структура : сборник статей. – Новосибирск, 1987. – 254с.
892801
   Научное знание: системный аспект : сборник статей. – Вильнюс, 1985. – 149 с.
892802
   Научное знание: уровни, методы, формы. – Саратов, 1986. – 246с.
892803
   Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского. – Ленинград : Наука, 1989. – 415с.
892804
  Рубилина Е.Ф. Научное и учебно-методическое обеспечение реализации Закона Казахской ССР о языках в высшей школе. / Е.Ф. Рубилина, Т.С. Садыков. – Алма-Ата, 1990. – 44с.
892805
  Родчанин Е.Г. Научное и художественное познание истины / Е.Г. Родчанин. – Киев, 1982. – 122с.
892806
  Владимиров П.В. Научное изучение апокрифов-отреченных книг в русской литературе во второй половине XIX столетия / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 65 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1890
892807
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – 30 с. – Отд. отт.: Киевская Старина. 1886, т.14, февр., с. 237-266.
892808
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 30 с. – Библиогр. в примеч.


  надпись ... от автора
892809
  Горохов В.Г. Научное инженерное образование: конвергенция российского и германского опыта // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 138-148. – ISSN 0869-3617


  Условием технической модернизации в современном обществе начиная с Нового времени является организация научного образования. В этой статье на некоторых исторических примерах показано, что это является важным индикатором научно-технического ...
892810
   Научное использование искусственных спутников Земли. Сб. ст.. – М., 1960. – 401с.
892811
  Герасимов И.Г. Научное исследование / И.Г. Герасимов. – Москва, 1972. – 279с.
892812
  Пальчевский Б.А. Научное исследование / Б.А. Пальчевский. – Львов, 1979. – 179с.
892813
  Кузнецов И.Н. Научное исследование : методика проведения и оформления / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 460с. – ISBN 978-5-91131-461-3
892814
  Бониц М. Научное исследование и научная информация / М. Бониц. – М., 1987. – 156с.
892815
  Цыбульский В.В. Научное исследование Петра Александровича Чихачева -- выдающегося русского реографа, востоковеда и путешественника (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; ЛГУ. – М., 1962. – 31л.
892816
  Флоря В. Научное исследование проблем судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
892817
  Винтер Е. Научное исследование Сибири в петровское время, семилетняя научная єкспедиция Д.Г. Мессершмидта в Сибирь (1720-1727) / Е. Винтер; XIII Международный конгресс по истории науки СССР, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Изд-во "Наука", 1971. – 14 с. – (Коллоквиум: История освоения и развития Сибири)
892818
   Научное кино. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 144с.
892819
  Молодцов В.С. Научное мировоззрение - каждому строителю коммунизма / В.С. Молодцов. – М., 1963. – 48с.
892820
  Буянов В.С. Научное мировоззрение / В.С. Буянов. – Москва, 1987. – 206с.
892821
   Научное мировоззрение и идеологическая борьба: работы сов. ученых 1980-1981 гг.. – М., 1982. – 268с.
892822
  Щербинин В.А. Научное мировоззрение и проблема активизации человеческого фактора / В.А. Щербинин. – Москва, 1989. – 156с.
892823
  Кирхгоф Р. Научное мировоззрение и религиозная вера. / Р. Кирхгоф. – М., 1961. – 93с.
892824
  Бондаренко Лариса Васильевна Научное мировоззрение и свобода личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бондаренко Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
892825
   Научное мировоззрение и социалистическая культура. – К., 1988. – 303с.
892826
  Дрыгина Валентина Семеновна Научное мировоззрение и социальная активность личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дрыгина Валентина Семеновна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 23л.
892827
  Савельева Марина Юрьевна Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Савельева Марина Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.120-143
892828
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.0001 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
892829
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
892830
  Бегенев И.М. Научное мировоззрение как явление духовной жизни в процессе его становления : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Бегенев И.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
892831
  Тонких А.С. Научное мировоззрение: понятия, структура, функции. / А.С. Тонких. – Воронеж, 1980. – 148с.
892832
  Марченко Н.П. Научное мировоззрние и некоторые проблемы его формирования у студентов. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Марченко Н.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филос. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
892833
  Бондаренко Л.В. Научное мировозрение и свобода личности. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02. / Бондаренко Л.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
892834
  Дрыгин В.И. Научное мировозрение, его предмет и функции. / В.И. Дрыгин. – Саратов, 1981. – 53с.
892835
  Богоявленский С.К. Научное наследие / С.К. Богоявленский. – М., 1980. – 271с.
892836
   Научное наследие академика И.М.Губкина в нефтяной геологии Сибири: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 87с.
892837
  Кропотов А.И. Научное наследие академика Н.Я.Сонина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кропотов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 19л.
892838
  Багров Н.В. Научное наследие В.И. Вернадского и современность / [редкол.: Н.В. Багров (пред.) и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 299, [1] с., [1] л. портр. : ил., табл., портр. – Ученые Нац акад. наук Украины и Таврич. нац. ун-та к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского .- Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-648-160-7
892839
  Афиани В.Ю. Научное наследие В.И. Вернадского: некоторые итоги и перспективы изучения и публикации // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0372-6436


  За период с 1885 по 2013 гг.
892840
  Колгушкина Н.В. Научное наследие И. И. Срезневского в контексте современной филологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 35-37. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Наприкінці 20 ст. знову виявився інтерес до особистості й спадщини акад. І. І. Срезневського. Широта наук. інтересів, глибина завдань в області вивчення слов"ян. філології й історії рос. мовознавства, багата лінгвіст. й пед. спадщина мають потребу у ...
892841
  Честнов И.Л. Научное наследие Л.И. Спиридонова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 202-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
892842
  Исаченко А.Г. Научное наследие Л.С. Берга (1876-1950) : Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 39-42 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
892843
  Колташ С.И. Научное наследие М.А. Данилова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-83. – ISSN 0869-561Х


  В 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Данилова (1899-1973) - выдающегося отечественного ученого-педагога советского периода с мировым именем (его работы переведены на12 языков), доктора педагогических наук, профессора, ...
892844
   Научное наследие М.А.Усова и его развитие = (Очерки по истории геологических знаний, вып.23). – Новосибирск : Наука, 1984. – 223с.
892845
  Зеликина С.М. Научное наследие М.В.Рытова : Автореф... канд. биол.наук: / Зеликина С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
892846
   Научное наследие М.Е.Евсевьева и современность: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1992. – 143с.
892847
  Савченко М.М. Научное наследие М.Н. Соболева и актуальные аспекты внешнеэкономической политики // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 117-121. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1683-1942
892848
   Научное наследие Н.А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 675с. – ISBN 966-623-436-Х
892849
  Иванова Г.А. Научное наследие Н.А. Рубакина в системе библиотечно-информационного образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 3 (47). – С. 200-204. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматривается научное наследие Н.А. Рубакина о роли и месте книги в жизни человечества, читателя, психологии книги, различных проблемах библиотечного дела и библиографии деятельности.
892850
  Подшивалкина В.И. Научное наследие Н.Н. Ланге в университетской библиотеке / В.И. Подшивалкина, Р.Н. Свинаренко, Е.В. Полевщикова ; [авторы-сост. : М.В. Алексеенко, Е.В. Бережок, О.Л. Ляшенко и др. ; науч. ред. В.И. Подшивалкина ; отв. ред. М.А. Подрезова] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 352 с. – Библиогр.: с. 220-237. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / глав. ред. В.А. Смынтына ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Психология). – ISBN 978-966-190-312-7
892851
   Научное наследие Н.П. Комаря и современные проблемы химической метрологии / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; [под ред. Л.П. Логиновой]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 374, [1] с. : ил. – Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-879-8
892852
   Научное наследие П.Л. Чебышева. – Москва-Ленинград : Из-во АН СССР
Вып. 1 : Математика. – 1945. – 175с.
892853
   Научное наследие П.Л. Чебышева. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Вып. 2 : Теория механизмов. – 1945. – 192 с.
892854
  Кордун В.А. Научное наследие Питирима Сорокина : проблема философского анализа // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.42-47. – ISSN 1728-3671
892855
  Рахилина Е.В. Научное наследие Ч. Филлмора и современная теория языка / Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена вкладу Ч. Филлмора в современную лингвистику. В ней обсуждаются идеи Филлмора, которые на много лет вперед определили ее развитие — падежная грамматика, пресуппозиция и дейксис, фреймы, теория грамматики конструкций.
892856
  Устюгов Н.В. Научное наследие. / Н.В. Устюгов. – Москва, 1974. – 254с.
892857
   Научное наследство. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 1. – 1948. – 835с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
892858
   Научное наследство. – Москва : Изд. АН СССР
Том 2. – 1951. – 1111с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
892859
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – 1956. – 280с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
892860
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – 1961. – 430с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
892861
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 6 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1983. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
892862
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 7 : Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера/ Отв. ред. тома А.П.Юшкевич. – 1984. – 312 с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
892863
   Научное наследство. – Москва : Наука
Том 8 : Математические трактаты/ Сабит ибн Корра. – 1984. – 391с.
892864
  Григорьева Е.Е. Научное обеспечение агропромышленного комплекса Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 95-110. – ISSN 0321-2068
892865
   Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб.. – М., 1988. – 270с.
892866
  Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью / А.В. Ищенко, Н.С. Карпов; Учебное пособие, (МВД Украины, Hац. академия внутренних дел Украины). – Киев, 1997. – 136с.
892867
  Власов В.В. Научное обеспечение развития виноградарства и виноделия в Украине / В.В. Власов, И.В. Белоус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
892868
   Научное обобщение опыта новаторов производства и пути развития советской науки о машинах.. – М., 1953. – 88с.
892869
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
892870
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
892871
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
892872
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
892873
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
892874
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
892875
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
892876
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
892877
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
892878
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
892879
   Научное обозрение. Серия 2. Серия 2 "Гуманитарные науки" : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
892880
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
892881
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
892882
  Кузьмина А.И. Научное обоснование гигиенической регламентации применения катионных поверхностно-активных веществ в составе синтетических моющих средств. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Кузьмина А.И.; Моск.научно-исслед.ин-т.гигиены. – М, 1985. – 21л.
892883
  Караваева Н.А. Научное обоснование и инструментарий предотвращения пожаров торфяных болот // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1127-1128. – ISSN 0032-180Х
892884
  Крестинков Иван Спиридонович Научное обоснование и разработка технических приемов оценки и улучшения качества семян основных зерновых культур : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Крестинков Иван Спиридонович; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1995. – 380л. – Бібліогр.:л.327-380
892885
  Дедеев В.А. Научное обоснование направлений развития поисково-разведочных работ в Тимано-Печерской провинции на 11 пятилетку и последующие годы / В.А. Дедеев, Л.Г. Каретников. – Сыктывкар, 1982. – 37с.
892886
  Багдавадзе Зинаида Георгиевна Научное обоснование применения физических уражнений в режиме рабочего дня работников операторских профессий (на примере телеграфисток) : Автореф... канд. пед,наук: 13.00.04 / Багдавадзе Зинаида Георгиевна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
892887
  Багрий И.Д. Научное обоснование пространственного распределения и картирования аномальных проявлений водорода- Энергетического сырья ХХІ в. - в нефтеганосных структурах Украины и предупреждения геодинамических явлений / И.Д. Багрий, С.А. Кузьменко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 59-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 1025-6814
892888
  Пилко И.С. Научное обоснование разработки образовательных стандартов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-62. – ISSN 0130-9765


  Исследования кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
892889
  Зорина О.В. Научное обоснование совершенствования порядка єколого-гигиенического мониторинга качества природных и питьевых вод // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 29-35 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
892890
  Навроцкий Б.А. Научное объяснение в биологии. / Б.А. Навроцкий. – Саратов, 1981. – 104с.
892891
  Харвей Д. Научное объяснение в географии : Общая методология науки и методология географии / Д. Харвей. – Москва : Прогресс, 1974. – 502с.
892892
   Научное описание и систематизация литературы: сб. науч. тр.. – М., 1986. – 151с.
892893
   Научное описание музейных предметов. – М., 1954. – 56с.
892894
  Джунусов М.С. Научное определение содержания современной эпохи и его теоретическое значение. / М.С. Джунусов. – Фрунзе, 1961. – 23с.
892895
  Аньган Х Научное определение, подходящее для современного Китая / Х Аньган, В. Хунчуань // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. 13-14


  "... Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХIХ Всекитайском съезде КПК, подчеркнул, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, основное противоречие китайского общества уже трансформировалось в противоречие между ...
892896
  Запесоцкий А.С. Научное осмысление социально-культурной деятельности : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 112-113. – ISSN 0869-561X
892897
   Научное открытие и его восприятие = Науковедение. Проблемы и исследования. – Москва : Наука, 1971. – 312 с.
892898
  Ефимов Е.Н. Научное открытие и его правовая охрана / Е.Н. Ефимов. – Москва, 1971. – 224 с.
892899
  Разумов А.Е. Научное познание и гуманитарность образования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-1188
892900
  Филатов В.П. Научное познание и мир человека. / В.П. Филатов. – Москва, 1989. – 269с.
892901
   Научное познание и практика: межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1981. – 175с.
892902
  Быстрицкий Е.К. Научное познание и проблема понимания / Е.К. Быстрицкий. – Киев, 1986. – 132 с.
892903
  Карпов А.О. Научное познание и системогенез современной школы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.37-54. – ISSN 0042-8744
892904
  Швырев В.С. Научное познание как деятельность / В.С. Швырев. – Москва, 1984. – 232с.
892905
  Звиглянич В.А. Научное познание как культуно-исторический процесс. / В.А. Звиглянич. – К., 1989. – 212с.
892906
  Михай Н.Г. Научное познание мира и неорационализм / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1976. – 135с.
892907
  Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы : спецкурс / А.Н. Кочергин. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 79, [1] с.
892908
  Козьмин В.С. Научное понятие как специфическая форма систематизации научного знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козьмин В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
892909
  Иванов Р.В. Научное понятие равенства и социализм. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Иванов Р.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 19л.
892910
  Виноградов В.Г. Научное предвидение : (гносеологический анализ) : учебн. пособие / В.Г. Виноградов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 188с.
892911
  Ярская В.Н. Научное предвидение / В.Н. Ярская. – Саратов, 1980. – 181с.
892912
  Коноплев В.К. Научное предвидение в военном деле / В.К. Коноплев. – М., 1974. – 199с.
892913
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указ. отеч. и зарубеж. лит., опубл. во второй половине 1975 - первой половине 1976 гг. – Москва, 1978. – 259с.
892914
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование = Scientific foreseling and socio-economic forecasting : Указ. отеч. и зарубеж. лит. опубл. в 1981 г. – Москва, 1985. – 236 с.
892915
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование = Scientific foreseling and socio-economic forecasting : Указ. отеч. и зарубеж. лит. опубл. в 1981 г. – Москва, 1986. – 236с.
892916
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указатель отечественной и зарубежной литературы, опубликованной во второй половине 1988 - первой половине 1989 гг. – Москва, 1992. – 145с.
892917
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указ. отеч. и зарубеж. лит., опубл. во второй половине 1987 - первой половине 1988 гг.[в двух частях]. – Москва
Ч. 1. – 1992. – 119с.
892918
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – Москва, 1981. – 704 с.
892919
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1987. – 231с.
892920
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1989. – 319с.
892921
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1989. – 319с.
892922
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
1. – 1989. – 147с.
892923
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
2. – 1989. – 145с.
892924
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
3. – 1989. – 91с.
892925
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
ч. 2. – 1992. – 143с.
892926
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование : Библиогр. указ. сов. и ин. лит., опубл. во второй половине 1973 - первой половине 1974 гг. – Москва, 1976. – 208с.
892927
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ.. – М., 1974. – 259с.
892928
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ. сов. и ин. лит.. – М., 1967. – 58с.
892929
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ. сов. и ин. лит.. – М., 1975. – 211с.
892930
  Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы Научное предвидение как объект философско-методологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 17л.
892931
  Ковальчук Н.Д. Научное предвидение как основа целеполагания в естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
892932
  Комаров В.Д. Научное предвидение общественных явлений / В.Д. Комаров. – Л., 1976. – 48с.
892933
   Научное предвидение общественых процессов (Методол. анализ). – К., 1990. – 318с.
892934
   Научное предвижение в области естествознания.. – М., 1951. – 52с.
892935
   Научное приборостроение в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах радиоволны : сборник научных трудов. – Харьков, 1992. – 152 с.
892936
   Научное приборостроение. Формирование пучков заряженных частиц: сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 120с.
892937
  Важоньи А. Научное программирование в промышленности и торговле / А. Важоньи. – Москва, 1963. – 387с.
892938
   Научное регулирование развития социальной структуры социалистического общества. – вып. 1. – Саранск, 1974. – 85с.
892939
  Поздняков П.В. Научное руководство агитацией. / П.В. Поздняков, Е.Н. Марихин. – М, 1984. – 231с.
892940
   Научное руководство аспирантами: социально-психологические аспекты // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 0869-3617
892941
  Мартанус Р.В. Научное руководство и управление социалистическим обществом / Р.В. Мартанус. – М, 1978. – 151с.
892942
   Научное руководство национальными отношениями в развитом социалистическом обществе. – Л., 1981. – 128с.
892943
  Назаренко В.М. Научное совершенствование ценообразования -- закономерность развития полного хозяйственного расчета в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назаренко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 24л.
892944
   Научное совещание географов Сибири и Дальнего Востока 5-е (Владивосток, окт. 1973 г.). – Иркутск, 1973. – 48с.
892945
   Научное совещание по вопросам языкознания в г. Сыктывкаре 28-31 ян. 1951 г.. – М., 1952. – 40с.
892946
   Научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций, посвящ. памяти академика АН УССР А.Д.Ковалевского. – К., 1974. – 76с.
892947
   Научное содержание и проблематика комплексных атласов : Опыт разработки атласа МНР ; сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1986. – 99 с.
892948
  Ланге О.К. Научное содержание современной гидрогеологии = Основные понятия и определения / О.К. Ланге, Н.И. Плотников. – Москва : Московский университет, 1980. – 95с.
892949
  Кошик Ю.И. Научное сопровождение уранового производства в Украине / Ю.И. Кошик, В.И. Ляшенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 5-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
892950
  Маршакова-Шайкевич Научное сотрудничество России со странами ЕС: библиометрический анализ // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 2. – С. 124-130. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматривается международное сотрудничество России и 27 стран Европейского союза в области естественных и социальных наук. Вводится коэффициент связи между странами, основанный на сравнении реального числа совместных публикаций двух стран с ...
892951
  Овчаренко Петр Дмитриевич Научное сотрудничество Советской Украины с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Овчаренко Петр Дмитриевич ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 25 с.
892952
   Научное сотрудничество социалистических стран в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 263 с.
892953
  Сикорская О.Н. Научное сотрудничество ученых Беларуси на основе соавторства (по данным SCOPUS) / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 44-49. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "На примере базы данных SCOPUS проведен анализ публикаций белорусских авторов с целью изучения тенденций национального и международного научного сотрудничества".
892954
  Сумбаев И.С. Научное творчество / И.С. Сумбаев. – Иркутск, 1957. – 112с.
892955
   Научное творчество. – Москва : Наука, 1969. – 446с.
892956
  Шишкин Е.А. Научное творчество : философский анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 3-14. – ISSN 1560-7488
892957
  Байков А.А. Научное творчество Д.И. Менделеева : доклад акад. А.А. Байкова, Ленинград 10-13 сент. 1934 г. / А.А. Байков; Акад. наук СССР ; Юбилейный Менделеевский съезд в ознаменование 100-летней годовщины рождения Д.И. Менделеева. – Ленинград : изд-во Акад. наук СССР,, 1934. – 9, [2] с. – Без тит. л
892958
  Чжоу Научное творчество и интуиция / Чжоу, Чэн и, 1986. – 398с.
892959
  Шингаров Г.Х. Научное творчество И.П. Павлова. Проблемы теории и метода познания / Г.Х. Шингаров. – Москва, 1985. – 208с.
892960
   Научное творчество К.Э.Циолковского и история авиации и космонавтики.. – М., 1982. – 162с.
892961
   Научное творчество К.Э.Циолковского и современное развитие его идей: мат. чтений.. – М., 1984. – 166с.
892962
   Научное творчество как объект междисциплинарного исследования: науч.-аналит. обзор. – Москва, 1988. – 28с.
892963
  Симонов Р.А. Научное творчество Кирика Новнородца (XII в.) как воплощние идей раннего Возрождения, формировавшееся в контексте международых контактов // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 475-480. – ISBN 978-5-02-039116-1
892964
  Файзуллаев А.Ф. Научное творчество Мухаммада ал-Хорезми / А.Ф. Файзуллаев. – М., 1983. – 32 с.
892965
  Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов / Л.Г. Квиткина. – Москва, 1982. – 109с.
892966
   Научное творчество студентов. – Москва, 1984. – 143с.
892967
   Научное творчество.. – М., 1969. – 448с.
892968
   Научное творчество: особенности и актуальные проблемы: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 149с.
892969
   Научное управление в американской промышленности. Сб. ст.. – М.-Л., 1933. – 371с.
892970
  Букан Дж. Научное управление запасами. / Дж. Букан, Э. Кенигсберг. – Москва, 1967. – 424с.
892971
  Карапетян Л.М. Научное управление и демократия / Л.М. Карапетян. – М, 1979. – 152с.
892972
  Болотников И.М. Научное управление культурно-просветительными учреждениями. / И.М. Болотников. – Москва, 1976. – 144с.
892973
  Мельников А.П. Научное управление культурной в социалистическом обществе / А.П. Мельников, П.П. Силиванчик. – Минск, 1988. – 159с.
892974
   Научное управление нравственным воспитанием (этико-прикладные исследования и разработки). – Тюмень, 1982. – 174с.
892975
   Научное управление нравственными процессами и этико-прикладные исследования: сб.. – Новосибирск, 1980. – 287с.
892976
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – вып. 1. – Москва : Мысль
Вып. 1. – 1967. – 352 с.
892977
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : опыт системного исследования / В.Г. Афанасьев. – Москва : Изд-во политической лит-ры, 1968. – 384 с.
892978
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – Москва : Мысль
Вып. 2. – 1968. – 344 с.
892979
   Научное управление обществом : сборник статей / Под ред. В.Г. Афанасьева. – вып. 3. – Москва : Мысль
Вып. 3. – 1969. – 332 с.
892980
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – вып. 4. – Москва : Мысль
Вып. 4. – 1970. – 352 с.
892981
  Афанасьев В Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – вып. 5. – Москва : Мысль
Вып. 5. – 1971. – 359 с.
892982
   Научное управление обществом : сборник статей / Под ред. В.Г. Афанасьева. – вып. 6. – Москва : Мысль
Вып. 6. – 1972. – 408с.
892983
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : (опыт системного исследования) / В.Г. Афанасьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1973. – 392 с.
892984
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – вып 7. – Москва : Мысль
Вып. 7. – 1973. – 295 с. : ил., черт.
892985
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом : сб. ст. / под ред. В.Г. Афанасьева. – вып 8. – Москва : Мысль
Вып. 8. – 1974. – 319 с.
892986
   Научное управление обществом. – Москва
Вып. 15. – 1975
892987
   Научное управление обществом. – Москва
Вып. 13. – 1979
892988
   Научное управление обществом. – Москва
Вып. 15. – 1982
892989
   Научное управление обществом. – Москва
Вып. 16. – 1983
892990
  Баград М.В. Научное управление обществом в аспекте классификации его структурных элементов / М.В. Баград ; Латвийский гос. ун-т, Кафедра научного коммунизма. – Рига : Ред.-изд. отд-ние ЛГУ, 1973. – 92 с.
892991
   Научное управление обществом и всестороннее развитие личности : сборник обзоров. – Москва, 1982. – 208с.
892992
  Максимова Е.К. Научное управление педагогическим коллективом: уч. пособие / Е.К. Максимова. – Калинин, 1977. – 84с.
892993
  Разумеев М.Л. Научное управление процессом коммунистического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Разумеев М.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 16 с.
892994
   Научное управление развитием социальной системы социалистического общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1982. – 158 с.
892995
   Научное управление развитием социальной структуры социалистического общества. – Саранск : Мордовский гос. ун-т
Вып. 2. – 1976. – 372, [1] c.
892996
  Батуева Т.М. Научное управление социалистическим обществом / Т.М. Батуева. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1974. – 32 с. – Библиогр.: с. 30-31
892997
  Климов В.А. Научное управление социалистическим обществом и социальный контроль / В.А. Климов, В.Ф. Листвин. – Саратов, 1983. – 70с.
892998
  Решетник В.А. Научное управление социалистическим обществом. Материалы к лекции / В.А. Решетник. – Киев, 1976. – 28с.
892999
   Научное управление социальными процессами при социализме: соц. планирование: сб. ст.. – Пермь, 1976. – 131с.
893000
   Научной организации труда - высокую эффективность.. – М., 1983. – 125с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,