Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
889001
  Карюк В.І. "Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 238 л. – Додатки: л. 200-214. – Бібліогр.: л. 215-238
889002
  Ніколаєнко О. "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років 19 ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36.


  "Органічна праця" - це загальна назва польського суспільно-політичного руху. У 1834 р. в Києві відкрився Ун-т Св. Володимира. Більшість студентства в перші роки існування закладу становила польська молодь - у 1838-1862 рр. у середньому 52,6 % поляки.
889003
  Ніколаєнко Ольга "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст.
889004
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
889005
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
889006
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в авторитарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-8640-30-8
889007
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 102с. – ISBN 978-966-8640-31-5
889008
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
889009
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 35-38
889010
  Туленков М.В. Організаційна впорядкованість систем соціального управління (модель соціологічного аналізу) / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 102с. – ISBN 978-966-8640-28-5
889011
  Чорний В.О. Організаційна діяльність П. Ю. Шелеста з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 76-78. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
889012
  Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
889013
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
889014
  Гайдученко С. Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 27-29. – ISSN 1562-529Х
889015
  Балика О. Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення" / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 15-25. – ISSN 2312-5993
889016
  Іщук О.В. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 36-41
889017
  Липовська Н. Організаційна культура як фактор стабілізації державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.202-216. – ISBN 966-7800-16-4
889018
   Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / [Саюк В.І. та ін. ; за ред.: В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 163, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 163. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-644-228-7
889019
  Жилюк Катерина Анатоліївна Організаційна перебудова корпорацій під впливом розвитку інформацїйно-телекомунікаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснюється аналіз впливу розвитку інформаційних технологій на організацію. Існування підприємства, що являє собою ієрархію, обумовлюється існуванням трансакційних витрат, зокрема: інформаційних; пошуку інформації; узгодження та укладання ...
889020
  Іванович А. Організаційна підпорядкованість судово-експертних установ у Європі - сучасний стан // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 37-40. – ISBN 978-966-937-203-1
889021
  Лепейко Т.І. Організаційна поведінка : навч. посібник / Лепейко Т.І., Лукашев С.В., Миронова О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 150-152. – Бібліогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-676-505-8
889022
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 2. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
889023
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
889024
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (4). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
889025
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
889026
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
889027
  Гончарук А.М. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
889028
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
889029
  Покиньтелиця В.М. Організаційна структура державної податкової служби: напрями реформування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-163. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
889030
  Лазаренко А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 80-82. – бібліогр. в кінці ст.


  Відповідно до досвіду розвитку західних конгломератів роль центру можна визначити за допомогою характеристики сукупності активів, якими належить управляти, а успіх імплементації залежить від точності планування процесів.
889031
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
889032
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
889033
  Климков В.О. Організаційна структура органів публічного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 63-69.
889034
  Понипаляк О. Організаційна структура ОУН і УПА на Гуцульщині в умовах радянської влади в 1944 - 1945 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 58-59
889035
  Щеблюк С.Г. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
889036
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
889037
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
889038
  Подкопаєв С.В. Організаційна структура системи органів прокуратури України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 69-76. – ISSN 2220-1394
889039
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
889040
  Лисенко Б. Організаційна структура та стратегічні завдання похідних груп ОУН(Б) під час Другої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 278-280. – ISBN 978-966-171-893-6
889041
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
889042
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
889043
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
889044
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку = Organizational and economic psychology in Ukraine: promotion of regional development : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – 111, [1] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-617-7528-36-3
889045
  Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
889046
  Корнякова Т. Організаційне - методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 210-217. – ISSN 0132-1331
889047
   Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти / Ю.А. Байдак, О.М. Загорка, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-22
889048
  Царенко О.В. Організаційне забезпечення впровадження нструментарію управління конкурентними перевагами на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 249-253. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
889049
  Федорова Я.Б. Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти / Я.Б. Федорова, Н.В. Осипова, А.Ю. Седов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 65-71. – ISSN 1998-6939
889050
  Сац Б.Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б.Б. Сац, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 97-106. – Бібліогр.: с. 98, 102, 105


  Розкрито сутність організаційного забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку. Висвітлено шляхи оптимізації і збалансування організаційної структури банку у сфері управління інвестиційними ризиками.
889051
  Коробка В.М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 200-205. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Обгрунтовано особливості та методи трансферу і комерціалізації інноваційної продукції в Україні та за кордоном і розкрито їх роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Обоснованы особенности и методы трансфера и коммерциализации ...
889052
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
889053
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
889054
   Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1681-2751
889055
  Білорус Т.В. Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 144-148.
889056
  Біломістний О.М. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Біломістний, К.Г. Лічко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 56-61. – ISSN 2308-1988
889057
  Бурлан С.А. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 329-334. – ISSN 2222-4459
889058
  Лаврененко В.В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
889059
  Остапенко Є.О. Організаційне оформлення Українського Вільного козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 1728-3671
889060
  Сапицька І.К. Організаційне проектування в менеджменті : Навчальний посібник / І.К. Сапицька. – Донецьк : ДонНу, 2002. – 174с. – ISBN 966-639-090-6
889061
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
889062
  Дерейко І.І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у райхскомісаріаті Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 87-106. – ISSN 0130-5247
889063
  Кубах Т.Г. Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 366-373
889064
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
889065
  Карамушка Л.М. Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 24-36
889066
  Бєлко І. Організаційний розвиток: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 2410-0919
889067
  Костюченко В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи в холдингу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
889068
  Лісна І.В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 143-145. – (Економічні науки)
889069
  Рожманов В. Організаційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-49. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
889070
  Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 365-372. – ISSN 2222-4459
889071
  Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку машинобудування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
889072
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
889073
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
889074
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
889075
  Шишка О.Р. Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 225-228. – ISSN 2219-5521
889076
  Васюк Оксана Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
889077
  Габріелова Т.Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
889078
  Запорожченко Ю. Організаційні засади забезпечення якості вищої освіти в Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 313-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
889079
  Герман Г.Ю. Організаційні засади кар"єри на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 72-77. – Бібліогр.: 13 назв
889080
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
889081
  Волохата В.Є. Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
889082
  Сафонова С. Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблему визначення підготовки дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування. Встановлено, що на законодавчому рівні процедура такої підготовки не прописана, лише практичний досвід має певні зрушення. Визначено, що під ...
889083
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
889084
  Попова І. Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-123.
889085
  Кунанець Н. Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX - початку XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 27-32. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості методичного супроводу діяльності бібліотек товариства "Просвіта"в означений історичний період, проаналізовано науково-методичні розробки, що сприяли налагодженню ефективної роботи просвітянських книгозбірень за всіма ...
889086
  Рогунова С.М. Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 77-81.
889087
  Білецька І. Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 141-147. – ISSN 2308-4081


  Високорозвинені країни світу, зокрема Сполучені Штати Америки, визначили ряд завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, а також у галузі освіти для створення толерантного співтовариства. Одним із пріоритетних ...
889088
  Ортинський В.Л. Організаційні засади управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України : Навчально-методичний посібник / Львівський Держ. ін-т внутрішніх справ; Ортинський; Авт.: В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. – Львів, 2006. – 248с.
889089
  Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об"єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 101-106. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
889090
  Семеніхін І.М. Організаційні заходи до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності військ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-197.
889091
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
889092
  Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 109-111.
889093
  Тейлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу / пер. Ю.М. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Предметом цієї статті стали організаційні зміни в чотирьох провідних університетах Великої Британії, які справили значний вплив на повсякденну роботу академічного персоналу і його роль в управлінні університетами.
889094
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
889095
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
889096
  Винокурова І. Організаційні моделі адміністративної юстиції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 102-107
889097
  Засанська О.В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 28-34. – ISSN 1993-6788
889098
  Пластун О.Л. Організаційні основи забезпечення банківської безпеки / О.Л. Пластун, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 226-236
889099
  Божко С.О. Організаційні основи зовнішньої політики Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 51-57


  В статті розглядаються роль і місце державних інституцій Швеції в процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. З"ясовуються найголовніші фактори впливу на зовнішню політику Швеції.
889100
  Кравченко Т.А. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-182. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
889101
  Андрієнко М.В. Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні особливості дійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України), систематизація яких дозволила структурувати вертикаль державного управління сферою пожежної безпеки, ...
889102
  Шигаль Д.А. Організаційні особливості інституту мирових суддів, введеного за судовою реформою1864 р. на території українських губерній // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 21-27. – ISSN 0201-7245
889103
  Мазур О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
889104
  Варічева Р.В. Організаційні передумови удосконалення економічного механізму внутрішньовиробничого управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 60-68.
889105
  Рудецька Н.А. Організаційні питання бухгалтерського обліку електронної торгівлі / Н.А. Рудецька, І.О. Скрінік // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 86-89
889106
  Ситник О. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 72-87 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
889107
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
889108
  Задояний М. Організаційні проблеми становлення та розвитку державної податкової служби в Україні / М. Задояний, В. Форостовець // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-9
889109
  Омельковець О. Організаційні розбіжності та розрив між "Смолоскипом" та ОУН (м) у 1970-х роках // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 541-555
889110
  Сакевич І.А. Організаційні структури та функції управління підприємствами в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 33-36.
889111
  Шипілін М. Організаційні структури управління та відомчі норми чисельності працюючих на підприємствах по будівництву мостів / М. Шипілін, В. Одерій, О. Лучко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
889112
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
889113
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
889114
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
889115
  Соловей М.І. Організаційні та методичні засади виховної діяльності в Університеті / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 28-38. – ISSN 2411-5983
889116
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
889117
  Желюк Т. Організаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного регулювання економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-37. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
889118
  Строков І.В. Організаційні та правові заходи забезпечення прав потерпілого від злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 280-283.
889119
  Квачахія М.М. Організаційні та психологічні питання створення слідчої групи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається принцип підбору учасників слідчо-оперативних груп з врахуванням їх особистих і психологічних якостей.
889120
  Бережна К.С. Організаційні трансформації публічних бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 68-76. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Досліджено організаційні зміни, що відбулися в діяльності публічних бібліотек на сучасному етапі інформатизації суспільства. Розглянуто трансформації в організаційній структурі публічних бібліотек. Висвітлено актуальні зміни в штатному розписі. ...
889121
  Бекетова О.В. Організаційні форми аргум ентації в межах мікро-та макроструктури тексту публічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 19 назв
889122
  Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 86-95 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
889123
  Снісаренко С.Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 88-93. – Бібліогр.: 14 назв
889124
  Міхневич Л.В. Організаційні форми наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 54-63. – ISBN 978-966-483-563-0
889125
  Коваленко В. Організаційні форми та види діяльності адвокатури в Україні, їх взаємозв"язок з профілактикою злочинів / В. Коваленко, О. Колб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 254260. – ISSN 0132-1331
889126
  Купріянчук О. Організаційні форми українського національного руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: новітня історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються погляди істориків на зародження нових організаційних форм українського національного руху та їх особливості другої половини ХІХ - початку ХХ ст., пов"язані з його політизацією. The article views the approaches of historians on ...
889127
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
889128
  Федорчук Т. Організаційні форми, методи і прийоми навчання риторики в старшій школі
889129
  Бобровська О.Ю. Організаційні чинники підвищення якості вищої освіти // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7139-11-8


  "...В умовах стрімкої глобалізації прискорення цивілізаційного розвитку суспільних відносин реалізація цілей і завдань вищих навчальних закладів спрямовується на генерування майбутніх стратегічних компетенцій у своїх випускників і їх відповідності ...
889130
  Кальченко В.М. Організаційно- правові засади державного регулювання енергоринку в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
889131
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
889132
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : навч. посібник / Людмила Токарук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114. – ISBN 978-617-640-222-0


  В пр. №1702161 напис: Студентській бібліотеці Інституту філолог. на добру згадку. Підпис. 10.11.15 р.
889133
  Астахова К.В. Організаційно-виховна робота в приватному ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.60-64.
889134
  Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 34-43. – ISSN 2414-4207
889135
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
889136
  Ніколаєв І. Організаційно-гуманітарна діяльність "Місії Нансена" в Україні під час голоду 1921-1923 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 31-34


  На матеріалах Миколаївської області.
889137
  Гайдук Л.А. Організаційно-еконогмічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
889138
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
889139
  Баюра Д.О. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 25-33


  У статті обгрунтовано основні організаційно-економічні заходи щодо реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи. В статье обоснованы основные организационно-экономические меры по реструктуризации промышленных предприятий в условиях ...
889140
  Кузнєцова А.Я. Організаційно-економічне забезпечення розвитку національної інноваційної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40
889141
  Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в передень Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 22-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
889142
  Попов А.Є. Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічної системи / А.Є. Попов, А.С. Митрофанова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 244-251. – ISSN 2222-0712
889143
  Маляревський Ю.Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-204. – ISBN 978-966-2194-59-3
889144
  Гусєв Ю.В. Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 71-75. – ISSN 2306-6806
889145
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
889146
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
889147
  Кобушко Я.В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
889148
  Климко Г.Н. Організаційно-економічний механізм входження України у світогосподарську сферу поділу праці / Г.Н. Климко, А.П. Рум"янцев, В.І. Павлюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 127-132. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються передумови, зміст, структура, особливості формування організаційного механізму входження України в систему міжнародного поділу праці. Обгрунтовуються основні організаційно-економічні функції державного регулювання зовнішньоекономічної ...
889149
  Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 112-115. – Бібліогр.: 12 назв
889150
   Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 48-116. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
889151
  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 130-134 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
889152
  Лузай Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 3-12. – ISSN 2221-1055
889153
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
889154
  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
889155
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
889156
  Астапова В.Г. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності : Монографія / В.Г. Астапова; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 244с. – ISBN 966-598-329-6
889157
  Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
889158
  Алавердян Л. Організаційно-економічний механізм промислового використання метану, газу підземної газифікації та гідрогенізації вугілля : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 63-64 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
889159
  Самко О.О. Організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6814
889160
  Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
889161
  Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
889162
  Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
889163
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
889164
  Матвієць М.В. Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб"єктів господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
889165
   Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.] ; за заг. ред. А.М. Гуменюка ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-63-3
889166
  Коваль Я. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 53-55 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
889167
   Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси регіону та їх інституційне забезпечення. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608с. – ISBN 966-610-122-Х
889168
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
889169
  Клюквіна М.С. Організаційно-економічний механізм соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
889170
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
889171
  Вініченко І.І. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві / І.І. Вініченко, І.П. Сидоров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 47-51. – ISSN 2306-6792
889172
  Ларіонова К.Л. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 178-183. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
889173
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
889174
  Шегда Організаційно-економічний механізм упрвління підприємством при переході до ринкової економіки (теорія і практика) : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.02 / Шегда а. В.; КУ. – К., 1996. – 28л.
889175
  Бойко М.Г. Організаційно-економічний механізм формування національного бренду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 304-311


  Викладено економічні передумови формування національного бренду, як найбільш очевидної і сприймаємої характеристики, від якої залежить соціально-економічний, культурний і політичний вплив території (держави, регіони, міста), її інвестиційна ...
889176
  Филюк Г.М. Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г.М. Филюк, А.М. Магомедова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 7-14


  У статті розглянуто франчайзинг як одну з форм партнерських відносин між підприємствами та ідентифіковано його особливості. Визначено, що формування франчайзингових відносин - довготривалий процес, який передбачає розробку низки логічно послідовних ...
889177
  Карачина Н.П. Організаційно-економічний механізм: проблематика термінології / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 23-27
889178
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
889179
  Красільчук В.Я. Організаційно-економічні аспекти входження України у світогосподарську сферу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються організаційно-економічні моделі включення України в систему міжнародного поділу праці. Наголошується на особливій ролі сучасної ринкової інфраструктури та спільного підприємництва.
889180
  Вей У Організаційно-економічні аспекти діяльності редакції друкованого засобу масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 128-130


  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади управління редакцією друкованого ЗМІ. Уточнено поняття редакції як підприємства-самостійного господарчого суб"єкта, який виробляє та реалізує інформаційний продукт у вигляді друкованого видання з метою ...
889181
  Кернасюк Ю.В. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва яловичини в Україні : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 139-145 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
889182
  Черкасова С.О. Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні / С.О. Черкасова, М.Ф. Ахметова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
889183
  Купінець Л.Є. Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України / Л.Є. Купінець, С.К. Харічков // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 109-121. – ISSN 1562-0905
889184
  Виноградня В.М. Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 98-105
889185
  Гахович Н.Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 4-5 : фото
889186
  Божидарнік Т. Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу АПК у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 60-62 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
889187
  Свиноус І.В. Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України / І.В. Свиноус, Л.С. Іванова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 91-96. – ISSN 2308-1988
889188
  Федоренко В.Г. Організаційно-економічні засади забезпечення розвитку депресивних регіонів / В.Г. Федоренко, Л.Л. Кравчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
889189
  Щурик М.В. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз / М.В. Щурик, О.Р. Надрага // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
889190
  Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-191. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-372-1
889191
  Євдощук І.М. Організаційно-економічні засади інтеграції українських нафтогазотранспортних магістралей в європейську систему енергозабезпечення 7 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 78-81. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
889192
  Сабадаш В. Організаційно-економічні засади неконфліктної політики в енергетичному секторі : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1810-3944
889193
  Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 64-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
889194
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Оліфіренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 235л. + Додатки: л.231-235. – Бібліогр.: л.212-230
889195
  Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-туристичного кластера на Буковині // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 96-101.
889196
  Білоус С. Організаційно-економічні засади українського в"їзного туризму // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81-86. – ISSN 2078-5860
889197
  Нескуба Т.В. Організаційно-економічні заходи підготовки підприємства до реалізації процесу його реструктуризації // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 3-6. – (Економічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
889198
  Комарницький Я.І. Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластерних структур / Я.І. Комарницький, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 44-48. – (Економічні науки)
889199
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
889200
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
889201
  Міхаліна І.Г. Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – Бібліогр.: 10 назв
889202
  Топузов М.О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 338-354. – ISBN 978-966-544-404-5
889203
  Остапенко К.А. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 151-162
889204
  Балюк М.О. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 4-15
889205
  Вінниченко О.В. Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 245-251. – ISSN 2222-4459
889206
  Овсюк Н.В. Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 249-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
889207
  Скрипчук П.М. Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-46 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
889208
  Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 2 (31))
889209
  Поволоцька О.Л. Організаційно-економічні передумови реалізації стратегії диверсифікації виробництва в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
889210
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
889211
  Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні / О.О. Рудич, О.В. Липкань // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 136-142. – ISSN 2308-1988
889212
  Приказка С.І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
889213
  Месель-Веселяк Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 3-12
889214
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
889215
  Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 5-18
889216
  Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса, Є.В. Голубков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 86-93
889217
  Демент М.О. Організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком й інтеграцією навчально-наукової діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 181-186. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком навчально-наукової діяльності. Визначено напрямки інтеграції та модернізації такої діяльності.
889218
  Андрейцев В.І. Організаційно-інституційні засади викладання земельного, сільськогосподарського, трудового права (1972-1987) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються аспекти викладання земельного, сільськогосподарського і трудового права, проводиться ретроспективний науковий аналіз творчих здобутків земельно-правової, сільськогосподарсько-правової науки та науки трудового права на юридичному ...
889219
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
889220
  Мельник А.О. Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статі обґрунтовано необхідність формування наднаціонального рівня регулювання світовою економічною системою з метою впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз. Суб’єкти світової економіки розподілені на три групи у ...
889221
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
889222
  Маргасова В.Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий, В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 167-175 : Рис. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1993-6788
889223
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
889224
  Богаченко А.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання / А.В. Богаченко, С.В. Гаценко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 243-256
889225
  Моісєєва Н.І. Організаційно-комунікативна система виховної роботи у ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 259-266


  Розглядаються умови здійснення єдиного комунікативного процесу виховної роботи у ВНЗ. Визначені основні елементи організаційно-комунікативної системи виховної роботи.
889226
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
889227
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
889228
  Рєпін І.І. Організаційно-методичне забезпечення системи моніторингу надання адміністративних послуг / І.І. Рєпін, А.Є. Співак, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 3-8
889229
  Якухно І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 61-63
889230
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
889231
  Бобяк А.П. Організаційно-методичні аспекти обліку власного капіталу на підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 368-374


  Проведені автором дослідження власного капіталу дозволили виявити його економічну сутність як об"єкта бухгалтерського обліку; визначити структуру та взаємоз"язок окремих елементів власного капіталу та дати загальну характеристику рахунків обліку ...
889232
  Ляшенко О.І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.34-40.
889233
  Гончаренко Н.В. Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 16-22. – ISSN 2307-9878


  Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві. Розглянуто етапи перехідного періоду в органічному рослинництві. Розкрито види та особливості економічних витрат, ...
889234
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
889235
  Дяченко Я.Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 31-40
889236
   Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету / Н.А. Прилипко, І.В. Вишницька, Л.М. Унгурян, О.І. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 75-77. – ISSN 1681-2751
889237
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
889238
  Мартиненко М.Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2078-1687


  У статті розглянуто особливості формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні організаційно-методичні умови щодо цього ...
889239
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
889240
  Мартюшев О.О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 60-67. – Бібліогр.: 4 назви
889241
  Тед Лундгрен Організаційно-методологічні засади дослідження зовнішньої трудової міграції українців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 136-140.
889242
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
889243
  Куліш Т.І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 180-188
889244
  Мельник Н.І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 87-97. – ISSN 2312-5993
889245
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр. : л.177-220
889246
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр.: 10 назв
889247
  Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43с. – Бібліогр.: 54 назв.
889248
  Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
889249
   Організаційно-педагогічні основи створення електронних підручників для середньої загальноосвітньої 12-річної школи : монографія / М.В. Головко, В.П. Волинський, О.С. Красовський, О В. Чорноус ; за наук. ред. В.М. Мадзігона ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Прок-Бізнес, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-260. – ISBN 978-966-8381-45-4
889250
  Пивоварова Е. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 1. – С. 121-128.
889251
  Пухальська Г. Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх пілотів цивільної авіації у ВНЗ авіаційного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
889252
  Ніколаєску І. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
889253
  Сабатовська І.С. Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 290-298. – ISSN 2312-5993
889254
  Рідей Н. Організаційно-педагогічні умови,розробка,запровадження міжнародного бакалаврського курсу "моніторинг довкілля" і механізм навчально-пізнавальної діяльності // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 56-69
889255
  Саркісова Т.Б. Організаційно-підготовча стадія провадження екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-151-2
889256
  Лазаренко Я. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
889257
  Адамська І. Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров"я в Україні (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуто політику комуністичної партії та уряду УСРР в сфері охорони здоров"я. У 1920-х роках більшовики намагалися організувати власну модель цієї галузі. Вже у 1918 р. вони почали формувати систему державного контролю над нею. За зразок ...
889258
  Когут Н.Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 43-50


  Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), ...
889259
  Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 75-80
889260
   Організаційно-правова форма забезпечення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 74. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 3-й розділ книги.
889261
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
889262
  Лебідь В.І. Організаційно-правова форма фермерського господарства: чи потрібна імперативність? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-74
889263
  Поліщук В.А. Організаційно-правове забезпечення державної підтримки промислового садівництва в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 244-250. – ISSN 2306-9082
889264
  Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників : монографія / І.М. Кульчій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 168, [2] с. – Бібліогр.: с. 140-165. – ISBN 978-966-2740-63-9
889265
  Плугатар Т.А. Організаційно-правове забезпечення здійснення правосуддя із захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених у публічно-правових відносинах // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 54-61. – ISSN 2072-8670
889266
  Чечетов М. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-15 : Рис.2. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
889267
  Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
889268
  Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
889269
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
889270
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
889271
  Тимечко І.Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 125-129. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
889272
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
889273
  Антонов А.П. Організаційно-правове зебезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
889274
  Коваль М. Організаційно-правове реформування досодового слідства / М. Коваль, О. Кінаш // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0132-1331
889275
  Зигрій О. Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 70-74. – ISSN 2524-0129
889276
  Жадан І.О. Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-78. – Бібліогр.: 17 назв
889277
  Козаченко А.І. Організаційно-правовий аспект діяльності земської медицини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 12-20. – ISSN 0201-7245
889278
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
889279
  Лещенко В.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
889280
  Фалалєєва Л.Г. Організаційно-правовий механізм Євросоюзу як феномен європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 76-82
889281
  Клян Ф.Г. Організаційно-правовий механізм митного контролю: поняття та основні елементи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
889282
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-32. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням ...
889283
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
889284
  Зосименко О. Організаційно-правовий статус Міжнародного cпортивного арбітражного суду // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83


  Стаття присвячена Міжнародному Спортивному арбітражному суду (САС) - установі, незалежній від будь-яких спортивних організацій, яка пропонує свої послуги у у сфері спорту за допомоги арбітражу та процедури примирення, що повністю пристосовані до ...
889285
  Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України : Монографія / О.О. Бандурка; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 245с. – ISBN 966-610-114-9
889286
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
889287
  Дереконь В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-74
889288
  Бондаренко І.О. Організаційно-правові аспекти діяльності митного перевізника // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-23
889289
  Стаднік В.В. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективної діяльності виховних колоній // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-91
889290
  Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 86-89
889291
  Детюк А.М. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній еконоиічній злочинності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 288-292. – ISSN 1563-3349
889292
  Годованик Є.В. Організаційно-правові аспекти реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 601-608. – ISSN 1563-3349
889293
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
889294
  Берлач Н. Організаційно-правові аспекти становлення та розвитку системи органічного сільского господарства в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 30-34.
889295
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
889296
  Скоромцова Т.О. Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 391-395. – (Право. Економіка. Управління)
889297
  Репецька М.О. Організаційно-правові аспекти функціонування системи електронних адмністративних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 99-106. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
889298
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 2-6.
889299
  Пашинський В. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
889300
  Краснова М.В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві. В статье исследуются организационно-правовые гарантии заключения и реализации договоров в экологическом праве. The article ...
889301
  Чуйков А.Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуйков А.Ю. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
889302
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
889303
  Ткач С.В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-111. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
889304
  Шепєта Олена Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв"язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-37
889305
  Проценко Т.О. Організаційно-правові засади взаємодії митної та податкової служби в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
889306
  Проневич О.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 152-162. – ISSN 1999-5717
889307
  Євтушенко І.В. Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 43-52. – ISSN 2078-3566
889308
  Бараш Є. Організаційно-правові засади виконання та відбування покарання жінками, засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 158-163. – ISSN 0132-1331
889309
  Сердюк С.А. Організаційно-правові засади державного регулювання обігу земель державної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 120-124. – ISSN 2220-1394
889310
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
889311
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
889312
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
889313
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
889314
  Манжула А. Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 39-44. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
889315
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
889316
  Артемов В.Ю. Організаційно-правові засади захисту інформації в НАТО // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
889317
  Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 42-45
889318
  Герман Г.Ю. Організаційно-правові засади кар"єрної цивільної служби в демократичних державах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 130-132. – Бібліогр.: 10 назв
889319
  Нижник Н.Р. Організаційно-правові засади модернізації публічної служби в Україні / Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 5-8. – ISBN 978-617-7139-03-3
889320
  Омельченко А. Організаційно-правові засади надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 160-163
889321
  Петрусь Т.В. Організаційно-правові засади освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи в Україні / Т.В. Петрусь, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 260-263
889322
  Горенко А.Г. Організаційно-правові засади освоєння озброєння та військової техніки / А.Г. Горенко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 242-248
889323
  Саєнко В.О. Організаційно-правові засади освоєння ракетно-космічної галузі / В.О. Саєнко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 333-337
889324
  Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Мирошниченко Ю.Р. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с. – На обкладинці книги : Юрій Мірошниченко. – ISBN 966-312-223-4
889325
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
889326
  Остапчук Ю.М. Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису / Ю.М. Остапчук, О.В. Сікачина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 104-109. – Бібліогр.: 13 назв
889327
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Додаток : л. 188-201. – Бібліогр. : л. 202-237
889328
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
889329
  Фігун Н.І. Організаційно-правові засади розвитку освіти України в 1917-1918 рр. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 293-296. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Управлінсько-правовою основою розвитку вищої освіти стало рішення уряду Центральної Ради про створення прообразу першого національного вищого закладу - народного університету в Києві, який спочатку сформувався як громадський загальноосвітній підрозділ, ...
889330
  Борець Л.В. Організаційно-правові засади створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 231-236
889331
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 182 л. – Додатки: л. 153-155. – Бібліогр.: л. 156-182
889332
  Супрун Дмитро Миколайович Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського Суду з прав людии : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Супрун Дмитро Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 219 л. – Бібліогр.: л.206-219
889333
  Супрун Дмитро Миколайович Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Супрун Дмитро Миколайович; Супрн Д.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 22 с.
889334
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
889335
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
889336
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 44-53. – ISSN 0201-7245
889337
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
889338
  Кіндюк Б.В. Організаційно-правові засади управління українськими лісами в 1945-1953 роки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 94-101. – ISSN 2224-9281
889339
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
889340
  Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині ХVІІ-ХVIII ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
889341
  Баранов Р.О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
889342
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
889343
  Ткачук А. Організаційно-правові засади функціонування адвокатури в Німеччині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
889344
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
889345
  Русенко С.Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 33-46. – (Право. Економіка. Управління)
889346
  Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.23-33. – Бібліогр.: 11 назв.
889347
  Пазенко Д. Організаційно-правові заходи протидії і профілактики наркоманії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 80-85.
889348
  Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникненню неплатоспроможності банківської установи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 474-488. – ISSN 1563-3349
889349
  Нашинець-Наумова Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 21-24
889350
  Гаруст Ю.В. Організаційно-правові методи запобігання корупції, направлені на захист економічних інтересів країни / Ю.В. Гаруст, Б.Ю. Трофименко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 78-82. – ISSN 2519-2353
889351
  Ченцов В. Організаційно-правові механізми державного управління митною справою // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 122-129
889352
  Матвейчук Л.О. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 58-66. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
889353
  Ніколаєв О.А. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
889354
  Баштанник А. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 186-195
889355
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
889356
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
889357
  Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
889358
  Антоненко М.І. Організаційно-правові основи діяльності Ради керівників прикордонних областей України і Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 49-55. – ISSN 1563-3349
889359
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
889360
  Ковтун С.О. Організаційно-правові основи участі прокурора при застосуванні спеціальних видів звільнення осіб від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 435)
889361
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
889362
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
889363
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
889364
  Василів І.В. Організаційно-правові особливості забезпечення кадрами органів НКВС та міліції західних областей УРСР в 1944.1945 роках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-20
889365
  Кільніцький О. Організаційно-правові особливості спортивного туризму та мультиспорту / О. Кільніцький, Ю. Грабовський, І. Маляренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-55. – ISBN 978-966-2328-98-1
889366
  Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М.М. Ониськів ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-8602-83-2
889367
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
889368
  Ганчев Д.Д. Організаційно-правові питання поліцейського менеджменту у Швеції. // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 100-107.
889369
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 210л. + Додатки: л.161-164. – Бібліогр.: л.165-210
889370
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / С.І. Марченко. – Київ : Обрії, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2278-07-1
889371
  Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 464-470. – ISSN 1563-3349
889372
  Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та участі у формуванні Єдиного економічного простору // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 349-367. – ISBN 978-617-7021-00-0
889373
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
889374
  Андрейцев В.І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст : (до десятиріччя дії) / В.І. Андрейцев, Н.І. Єрофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируется действующее законодательство, призванное обеспечить гармоническое сочетание территориального и отраслевого планирования по различным аспектам экономического, социального и экологического развития городов. Освещается роль плановых ...
889375
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові проблеми реалізації форм роботи виборчих комісій та основні напрямки їх удосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 35-42. – ISSN 0201-7245
889376
   Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 88с.
889377
  Бойченко О.В. Організаційно-правові проблеми розвитку інформаційних відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 54-57
889378
  Пашков С.М. Організаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-271. – ISSN 1563-3349
889379
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
889380
  Подоляк-Богачек Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київської Русі // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 351-355. – ISSN 2072-8670
889381
  Севтунов М.А. Організаційно-правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-90. – Бібліогр.: 8 назв
889382
  Гончаренко О. Організаційно-правові форми діяльності Вищої ради юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 93-95. – ISSN 0132-1331
889383
  Алікова О.М. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад у сфері фізичної культури і спорту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1561-4999
889384
  Бальцій Ю. Організаційно-правові форми діяльності міського голови в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 1561-4999
889385
  Кучін В.Е. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння реалізації членами територіальної громади конституційних фіскальних обов"язків: доктринальні підходи до // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
889386
  Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С. 45-48
889387
  Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 223-230. – ISSN 0132-1331
889388
  Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
889389
  Вітрук М.В. Організаційно-правові форми реалізації прав радянських громадян (питання змісту і вдосконалення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 8-14. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются организационно-правовые формы реализации субъективных прав, которые в условиях социалистического общества характеризуются удобством, простотой и эффективностью: Усложнение таких форм должно быть социально оправдано и не может ...
889390
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
889391
  Лупина О.М. Організаційно-правові форми соціального забеспечення громадян у зв"язку з хворобою // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (48). – С. 167-172. – ISSN 1727-1584
889392
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
889393
  Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 110-116. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
889394
  Поліщук А. Організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-176. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
889395
  Бірдус Л.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
889396
  Мороз Р.А. Організаційно-психологічні засади волонтерської допомоги в Україні / Р.А. Мороз, П.А. Казар"ян // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 192-196
889397
  Андрущенко І.Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-28
889398
  Попович Ю.І. Організаційно-психологічні умови і чинники службової діяльності дільничних інспекторів міліції ті психологічна придатність до неї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
889399
  Олефір Л. Організаційно-структурні процеси волонтерства в Україні в 1991 - 2004 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 52-54
889400
  Архірейський Д.В. Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 46-54. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
889401
  Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
889402
  Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми вчинених організованими групами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 169-172.
889403
  Прокопенко Н.М. Організаційно-тактичні засади розслідування злочинів, пов"язаних з незаконним збутом наркотиків : монографія / Н.М. Прокопенко. – Харків : Панов, 2016. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-09-4
889404
  Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 22-29. – ISSN 1992-4437
889405
  Єфімов М.М. Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства / М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 74-80. – ISSN 1992-4437
889406
  Самойленко О. Організаційно-тактичні особливості розслідування злочинів у сферы високих інформаційних технологій // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 182-186
889407
  Козак Т.М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 30-34
889408
  Хавар Ю.С. Організаційно-технічне зебезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Хавар Юлія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
889409
  Євтухова Т.О. Організаційно-технологічне управління ефективністю функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Євтухова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
889410
  Черваньов Д.М. Організаційно-управлінські аспекти впровадження модульно-рейтингової системи на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка / Д.М. Черваньов, М.М. Садовий, О.І. Шаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-8. – (Економіка ; Вип. 38)


  Присвячена досвіду та проблемам впровадження модульно-рейтингової системи (МРС) на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано науково-методичне та правове забезпечення, організаційні основи і планування ...
889411
  Стороженко Л.О. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення конкурентноздатності підприємств будівельного комплексу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 80-82. – Бібліогр.: 2 назв
889412
  Безшкура А.Ю. Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 5 назв
889413
  Шаповалов В. Організаційно-управлінські підходи до удосконалення процедури обігу прекурсорів на прикладі сірчаної кислоти в концепції національної безпеки України / В. Шаповалов, Н. Шаповалова, Н. Малініна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-93
889414
  Давідов Микола Володимирович Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України, визначено основні її методи та інструменти.
889415
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
889416
  Сіньова Л.М. Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду "Пам"ять, відповідальність і майбутнє" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 298-304. – ISSN 2306-9082
889417
  Бориславська О. Організаційно-функціональні засади місцевого самоврядування в Україні (конституційно-правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 112-121. – (Серія юридична ; Вип. 41)
889418
  Коляда М.Г. Організаційно-функціональні складові індивідуальної траєкторії навчання майбутніх фахівців із інформаційної безпеки // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 46-49
889419
  Кобєлєв М О. Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек
889420
  Киращук Л.Д. Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Стаття вистітлює організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління. Зазначено, що організаційно важливим аспектом управління можна вважати особистісні якості працівника, а методи оцінки, направлені саме на ...
889421
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
889422
  Шовкопляс І.В. Організаційно правові та психологічні аспекти розслідування хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36.
889423
  Кочергіна К. Організаційно правові форми підприємницьких товариств як об"єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 13 пунктів
889424
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
889425
  Оніщик Ю. Організація-платник податку як учасник податково-договірних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-67.
889426
  Баранов В.В. Організація автоматизованої системи контролю ефективності преміювання на промисловому підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 51-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
889427
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
889428
   Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. ( Міжнародна наукова конференція) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.3
889429
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
889430
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
889431
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
889432
  Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 10-26


  Висвітлюється процес реформування архівної галузі і організаційні заходи щодо реалізації державної політики демократизації архівної справи.
889433
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2
889434
  Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
889435
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
889436
   Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. А.В. Неня]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
889437
  Федько В.В. Організація баз даних та знань : навч.-практ. посіб. для самост. підготовки студ. / Федько В.В., Тарасов О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196. – ISBN 978-966-676-578-2
889438
  Тарасов О.В. Організація баз даних та знань. Проектування баз даних : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студ. / Тарасов О.В., Федько В.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-464-8
Ч. 1. – 2011. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
889439
  Бова Є.Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 142-148.
889440
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
889441
  Зав"ялова Л.І. Організація безперервної професійної підготовки вчителів Великобританії, США. Канади на межі XX -XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 33-37. – (Серія "Педагогічні науки")
889442
  Коляда Н.М. Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 10-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Перша українська недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в Києві у приміщенні Подільського повітового дворянського училища студентами університету Св. Володимира
889443
  Дмитрук П Б. Організація біржевої діяльності в агропрмисловому комплексі : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей / П Б. Дмитрук. – Київ : Либідь, 2001. – 344с. – ISBN 966-06-0194-8
889444
  Боршуляк І. Організація боротьби з торгівлею людьми засобами прокурорськог нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-13.
889445
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
889446
  Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-364-561-2
889447
  Бердар М.М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-12
889448
  Федотов О.П. Організація взаємовавідносин між органами і підрозділами Держмитслужби та МВС України у боротьбі з злочинністю // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.67-75
889449
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
889450
  Боднар І.В. Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 237-242. – (Право. Економіка. Управління)
889451
  Назаров В.В. Організація взаємодії суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 136-145
889452
  Дубас Т. Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 461-475. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначено місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Окреслено перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності ...
889453
  Дурняк Б.В. Організація видавничої діяльності у вищому навчальному закладі : з досвіду роботи Української академії друкарства / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-205-9
889454
  Павлуша Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці / Т. Павлуша, О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 48-57. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
889455
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
889456
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Г. Васильков, Л.М. Дзюбенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 241 с. – ISBN 966-574-527-1
889457
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с. – ISBN 978-966-346-508-1
889458
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
889459
   Організація виробництва : підручник / [А.І. Яковлєв та ін.] ; за ред. А.І. Яковлєва, С.П. Сударкіної, М.І. Ларки ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 435, [1] с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425-430. – ISBN 978-617-05-0215-5
889460
  Сапфірова Н.М. Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 245-253. – ISSN 2225-7586
889461
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
889462
  Орещенко А.В. Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 158-166 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
889463
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
889464
  Красовська Є.В. Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Красовська Є.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
889465
  Котик Л. Організація виховання студентів Київського університету (1834-2014) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 164-168. – ISBN 978-617-640-146-9
889466
  Кірічок О.Г. Організація виховної роботи зі студентами - майбутніми фахівцями з транспортних технологій у вищому навчальному закладі // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 167-168. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їхні випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Тому в наш час для проведення реформ децентралізації важливими напрямами ефективної дяльності вищих ...
889467
  Власова В. Організація вищої екологічної освіти в університетах України та Франції: порівняльно-педагогічний аналіз // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 222-228. – ISSN 2308-4081
889468
  Ритікова Л. Організація вищої сільськогосподарської освіти у США та шляхи ії вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
889469
   Організація відеоконференцій у навчальному процесі : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
889470
  Терещенко Ю.В. Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільнений від окупації під час Другої світової війни // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 193-197. – ISSN 2312-928X
889471
  Міногін О.В. Організація військово-технічного співробітництва з іноземними державами: зарубіжний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 84-89. – Бібліогр.: 11 назв
889472
  Копиленко О. Організація влади й законодавство Української Держави // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 11-13
889473
  Крейденко В. Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 193-202
889474
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
889475
  Грицак Н Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
889476
  Травінська С. Організація внутрішнього контролю поточних зобов"язань на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
889477
  Сагайдак Р.А. Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-333. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
889478
  Сагайдак О. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 7-14. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
889479
  Ковальська Г.Б. Організація всеросійським союзом міст і всеросійським земським союзом санітарних поїздів у 1914-1915 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 21-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
889480
  Гусак О. Організація головної частини як ключового функціонально-структурного елемента усної публічної промови // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 40-42


  Успішне цілісне сприйняття усної публічної промови великою мірою залежатиме від ефективної розробки головної частини виступу. Так само, як і від вдалої організації початку та кінця промови. Утім, саме головна частина є найбільшим за змістом структурним ...
889481
  Кравець Ірина Організація господарських систем: постановка проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 48-53
889482
  Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні / Н. Дорофєєва, А. Страту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-5.
889483
  Сергієнко А. Організація групових форм роботи під час вивчення творчості письменників-шістдесятників. 11 кл.
889484
  Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного "Я, Богдан"
889485
  Петрович В. Організація державних органів влади Волинського воєводства та міста Луцька XV - 60-х рр. XVI ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – C/ 9-15
889486
  Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань і захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І.В. Кременовська, С.В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 64-67
889487
  Овдін О. Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 102-110
889488
  Бориславська О.М. Організація державної влади в сучасному світі : конституц.-прав. енциклопедія : усі держави світу / О.М. Бориславська, С.В. Різник. – [Вид. 2-ге, стер.]. – Львів : ПАІС, 2013. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-966-1585-91-0
889489
  Лисенко А.В. Організація дистанційної освіти для іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Ефективність дистанційного навчання іноземних студентів в Україні забезпечується тим, що навчальні матеріали по окремому курсу містять різні компоненти - електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео-лекції, матеріали для аудіо матеріали, ...
889490
  Коваль Б.Ф. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-966-285-400-8
889491
  Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-285-400-8
889492
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
889493
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
889494
  Кузьмін О.Є. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
889495
  Волошин Ю.О. Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів / Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 99-108. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
889496
  Паславсыса Н.Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
889497
  Тарасенко В.М. Організація діяльності нотаріата в Україні та Франції: порівняльний аналіз // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 105-106
889498
   Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник / Ястремська О.М. [ та ін.] ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-282-8
Ч. 1. – 2008. – 224 с.
889499
  Вернидубов І. Організація діяльності прокурора щодо взаємодії структурного підрозділу представництва інтересів громадян та держави в суді з іншими підрозділами регіональних прокуратур / І. Вернидубов, С. Белікова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 28-35
889500
  Пруднікова О.В. Організація діяльності суду в аспекті забезпечення принципу незалежності суддів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 312-313


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
889501
  Карнарук А. Організація діяльності та юрисдикція адміністративного суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-106
889502
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
889503
  Фросіні Д.О. Організація діяльності, структура та юрисдикція конституційного суду Італії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 117-125.
889504
  Тадля О.М. Організація дозвілля студентської молоді в умовах діяльності клубних об’єднань // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 222-227
889505
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
889506
  Гуменюк О. Організація допомоги українським студентам-емігрантам у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1930 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 57-60
889507
  Роговий В. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. XX ст. / В. Роговий, В. Сергійчук // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 192-199. – ISSN 0320-9466
889508
  Грицик Т.А. Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 218-227. – ISSN 2312-5993
889509
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні"
889510
  Твердохліб О.С. Організація доступу громадян до інформації в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-49. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні та правові засади забезпечення доступу громадян до інформації органів державної влади. Охарактеризовано особливості державної інформаційної політики Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі розвитку. Вказано на ...
889511
  Гончаренко В.С. Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 45-47. – ISSN 2310-9769
889512
  Татаров О.Ю. Організація досудового розслідування злочинів у державі Ізраїль (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 253-265
889513
  Гладких М.І. Організація дуальна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275. – ISBN 966-642-073-2
889514
  Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 340-343. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
889515
  Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 150-157
889516
  Шкарабан С. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 11-14. – ISSN 1993-0259
889517
  Туровська Л. Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 44-53. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено проблеми якісного забезпечення користувачів інформацією у форматі дистанційного обслуговування шляхом організації електронних бібліотечних книжкових виставок, створюваних на базі універсального підсобного фонду відділу комплексного ...
889518
  Благова Т. Організація естетичного виховання учнівської молоді у позашкільних закладах Полтавщини 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.209-218. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
889519
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 516 л. – Бібліогр.: л. 399-516 та в підрядк. прим.
889520
  Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110.
889521
  Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
889522
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашиц, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9. – Бібліогр.: 4 назв.
889523
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
889524
  Палеха Ю.І. Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
889525
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
889526
  Гресь Наталія Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику / Гресь Наталія, Левочко Марія // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 79-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються терміни зберігання документів, які відображають зміст та результати виробничої практики студентів. Запропоновано порядок документального оформлення зберігання та утилізації звітів з виробничої практики.
889527
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
889528
  Златіна Н. Організація здійснення банківського нагляду в Україні та його правове регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається організація здійснення банківського нагляду в Україні, що безпосередньо покладена на центральний банк країни - Національний банк України. Крім того, аналізується безвиїзний нагляд і виїзне інспектування банків та процес ...
889529
  Понеділко О.В. Організація і контроль руху грошових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 56-57
889530
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
889531
  Мултанівська Т.В. Організація і методика аудиту : практикум / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-236. – ISBN 978-966-676-634-5
889532
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: : авчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
889533
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
Ч. 2. – 2008. – 240 с.
889534
  Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Слободян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 321, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 263-320. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 978-966-612-143-4
889535
  Кривчун О.О. Організація і особливості роботи кабінету методики викладання географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 150-154. – ISBN 0201-8683
889536
  Дзьоба О.Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Дзьоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 467 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-466. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-694-148-3
889537
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
889538
   Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Витвицький Я.С. [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
889539
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
889540
  Ковальчук С.В. Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети «Южное обозрение») // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 283-294. – ISSN 2312-6825
889541
  Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
889542
  Добровольська А.М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 74-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання ...
889543
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
889544
   Організація і структурні елементи систем захисту інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, І.М. Лях, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 161-166. – ISSN 2309-7647
889545
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
889546
  Бранецкі Т. Організація і функціонування Федерального адміністративного суду Швейцарської Конфедерації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 44-52
889547
  Назаркевич І. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 276-281. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
889548
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
889549
  Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 13-19. – ISSN 1682-2366


  Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.
889550
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
889551
  Волот О.І. Організація інформаційного забезпечення в умовах автоматизованих інформаційних систем // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 150-157. – ISBN 966-79-75-57-7
889552
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
889553
  Волот О.І. Організація інформаційної системи внутрішнього контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 36-38
889554
  Андрусів У.Б. Організація кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 241-250
889555
  Талах С.Г. Організація кабінету географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 6-8 : фото. табл. – Бібліогр.: 2 назв.
889556
  Ковальчук Ю. Організація квестів у бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 23-24. – ISSN 1811-377X


  Розкривається досвід Рівненської державної обласної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми організації дозвілля користувачів - квеста. Використання ігрової форми взаємодії з користувачем, як засобу непрямої реклами відділів та послуг ...
889557
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
889558
  Верес І.Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 217-221. – ISSN 2219-5521
889559
  Зеленська Ю.Г. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 263-267. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
889560
  Синчук В.Л. Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 46-50. – ISSN 1727-1584
889561
  Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
889562
  Замасло О.Т. Організація контролю за сплатою податків в Україні / О.Т. Замасло, І.О. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
889563
  Царьова Л.К. Організація контролю за фінансовою діяльністю виробничих кооперативів в Україні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Царьова Л. К.; ОДУ. – Одеса, 1992. – 19л.
889564
  Пінчук Л.М. Організація контролю знань студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
889565
  Касьяненко Л.М. Організація контрольного процесу за функціонуванням фінансових ринків: зарубіжний досвід // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 132-136
889566
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
889567
  Білоус О.С. Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 249-257. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
889568
  Васюк О. Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі / О. Васюк, В. Кустов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 24-27
889569
  Лобода Т. Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації ( на прикладі діяльності В. Кравченка ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 129-142. – ISBN 978-966-02-4630-8
889570
  Борзенков С.В. Організація мерчендайзингу компанії в умовах сучасної концепції маркетингу сприйняття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
889571
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
889572
  Мацук З.А. Організація міжбюджетних відносин у період ринкових трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
889573
  Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шило В.П., Васькова В.Н. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-370-081-6
889574
  Руденко Лариса Володимироівна Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках : Посібник / Руденко Лариса Володимироівна. – Київ : Академія, 2002. – 376с. – Шифр дубл. 336 Руде. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-134-1


  Сутність та особливості розрахункових і кредитних міжнародних операцій, недоліки та переваги сучасних платіжних систем, охарактеризовано основні платіжні інструменти. Інше. Для студентів економічних спеціальностей вузів, фінансістів, бухгалтерів
889575
  Рідей Н. Організація міжнародного магістерського курсу european work-shop програми "вчення про довкілля" в університетах-партнерах // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 90-101
889576
  Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.В. Іванова; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 112с. – ISBN 966-8556-77-1
889577
  Шпак Ю.О. Організація місцевого самоврядування в Японії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 227-236. – ISSN 1993-0941
889578
  Дмитришин Ю. Організація міського самоврядування за хелмінським правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-67. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
889579
  Буряк В. Організація модульного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 18-31. – ISSN 1682-2366
889580
  Козлін В.Й. Організація моніторингу звуку на комп"ютері / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 77-81
889581
  Коржнев М.М. Організація моніторингу при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України / М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов, Є.О. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянута система моніторингу стану навколишнього природного середовища та мінерально-сировинних ресурсів, яку запропоновано ввести концепцією і проектом програми поліпшення екологічного стану гірничодобувних регіонів України.
889582
  Грибанова С. Організація музейних екскурсій в м. Києві в кінці XIX - на початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 300-303. – ISBN 978-966-95419-8-7
889583
  Іванюта І.В. Організація музейної справи у Франції та ії досвід для України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 271-273
889584
  Ян І.М. Організація музичного життя Харкова 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 178-183
889585
  Зінь Л. Організація навчальних секцій з фізичної культури і спортивного туризму в Львівському інституті економіки і туризму / Л. Зінь, К. Лабарткава, О. Лядик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 343-350. – ISBN 978-966-2328-98-1
889586
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – Б.м., 2004. – 201с.
889587
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – б.м. : б.в.
Вип. 4. – 2004. – 197с.
889588
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
889589
  Демуз І. Організація навчально-виховної роботи у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі (1944-1987 роки) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 66-69. – ISSN 0131-6788
889590
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
889591
  Ільснко Г. Організація навчального процесу в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 150-154. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито особливості розвитку університетської освіти у XIX ст. В Україні центрами наукової думки, підготовки вчених, учителів для середніх шкіл, лікарів, юристів та інших фахівців стали Харківський, Київський і Новоросійський університети.
889592
  Генсерук Г.Р. Організація навчального процесу з використанням модульної об"єктно-орієнтованої системи MOODLE // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 211-215
889593
  Євтушенко Є. Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 203-209. – ISSN 2075-1478
889594
  Соколова Н. Організація навчального процесу студентів-істориків в Університеті Св. Володимира у XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (37). – С. 73-82
889595
  Ровчина Т. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 24-32. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
889596
  Ткаченко С.С. Організація навчального процесу у Харківському технологічному інституті наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 77-79. – ISSN 2077-9496
889597
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
889598
  Назаренко Т.Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 38-43 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв
889599
  Марушкевич А. Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах розвитку українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема організації навчальної діяльності студентів у відповідності до вимог часу. Акцентується увага на важливості врахування трансформації соціокультурних цінностей молоді, особливостей сучасних форм організації її навчання, ...
889600
  Байлов А. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі / А. Байлов, О. Северин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
889601
  Бутковська Н.О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 15-19
889602
  Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
889603
  Касьян Т.К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницькього. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
889604
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
889605
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
889606
  Цікановська Н.А. Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 101-108. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
889607
  Галюк В. Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-28.
889608
  Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
889609
  Штефан Л. Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 66-71. – ISSN 2075-1478
889610
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
889611
  Пагор В.В. Організація науково-дослідної роботи в системі вищої медичної освіти України (на матеріалах ЦДАВО України, 1920-ті рр.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 18-20
889612
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
889613
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
889614
  Сафронов О.В. Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період / О.В. Сафронов, О.А. Прохоров, М.Ф. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 211-220
889615
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
889616
  Пивовар С.Ф. Організація Об"єднаних Націй / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275-276. – ISBN 966-642-073-2
889617
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
889618
  Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / Пилипенко А.А. – Наукове вид. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276с. – ISBN 966-676-191-2
889619
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
889620
  Литвиненко Е.І. Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об"єкта обліку в бюджетних установах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 105-108. – ISSN 2306-6806
889621
  Адамик О. Організація обліку виконання бюджету органами пенсійного фонду України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
889622
  Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 156-163. – ISSN 2308-1988
889623
  Петлюк Ю.О. Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 13-15. – Бібліогр.: 6 назв
889624
  Безверхий К. Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
889625
  Богач А. Організація обліку логістичних витрат // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 274-278. – ISSN 1815-3232
889626
  Медвідь Л. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності / Л. Медвідь, А. Левкович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 50-60. – ISSN 2410-0706
889627
  Задорожна Олександра Іванівна Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 207-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено організаційні аспекти обліку діяльності підприємств лісової галузі на сучасному етапі, визначено основні проблеми ефективного функціонування системи організації обліку даних суб"єктів господарської діяльності, запропоновано шляхи їх ...
889628
  Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
889629
  Дідух С. Організація обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 133-138. – ISBN 966-303-007-1
889630
  Чередніченко Юрій Васильович Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
889631
  Кащенко О. Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-26. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфери технічного обслуговування автомобілів. Визначені проблеми організації обліку та контролю грошових потоків, сформульовані пропозиції щодо їх ...
889632
  Шкута І.В. Організація обліку та звітності в страхових компаніях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 139-145
889633
  Янчева Л. Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства / Л. Янчева, І. Чернікова, І. Гладій // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
889634
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
889635
  Бойко К. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством переробної промисловості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
889636
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
889637
  Кириленко В. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-91 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
889638
  Кінаш О. Організація окремої слідчої дії - умова законності і ефективності розслідування злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-65. – ISSN 0132-1331
889639
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
889640
  Панченко В. Організація оплати праці працівників охорони здоров"я в країнах з розвиненою ринковою економікою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-23.
889641
  Котирло О.О. Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 67-70
889642
  Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 125-131. – ISSN 2306-5664
889643
   Організація освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти / В.М. Мороз, Т.Л. Полеся, Л.В. Фоміна, Ю.Й. Гумінський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 36-39. – ISSN 1681-2751
889644
  Остапчук І. Організація особистого прийому громадян-важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 31-33.
889645
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
889646
  Олійник Л.М. Організація очно-дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-966-285-400-8
889647
  Душеба Валентина Віталіївна Організація паралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом до пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Душеба В.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделюван. в енергетиці ім.Г.С.Пухова. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
889648
  Бабченко Н.В. Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 209-217. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
889649
  Комарніцький О. Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 149-168


  Згадується Київський Інститут народної освіти (КІНО).
889650
  Безверхий К. Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
889651
  Овдін О. Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 181-189
889652
  Мартин А. Організація підготовки ата підвищення кваліфікації кадастрових реєстраторів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34
889653
  Нікіфоров М.М. Організація підготовки бойових обслуг Повітряних Сил в Навчально-тренувальному центрі з використанням тренажно-імітаційних комплексів на базі сучасних технологій / М.М. Нікіфоров, М.О. Бекетов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 111-114


  Розглянуті питання про необхідність використання тренажерів та імітаторів в бойовій підготовці особового складу Повітряних Cил України. Рассмотрены вопросы необходимости использования тренажеров и имитаторов в боевой подготовке личного состава ...
889654
  Мазепа І. Організація підготовки магістрів за напрямом "Лабораторна діагностика біологічних систем" / І. Мазепа, М. Мазепа // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 87-93. – ISSN 1682-2366
889655
  Тельнова Г.В. Організація підсистеми гнучкого планування в ситемі фінансового менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 51-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
889656
  Коломінова О.О. Організація підсумкового контролю навчалних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 38-47. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається проблема організації підсумкового контролю навчальних досягнень з англійської мови учнів початкової школи. Аналізуються його функції: нормативно-контролююча, розвивально-виховна та функція управління навчально-виховним процесом. ...
889657
  Горбатюк О.М. Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 25-28. – ISSN 2226-1230
889658
  Латишев О.В. Організація планування, обліку та звітності з питань цивільного захисту у загальноосвітньому навчальному закладі / О.В. Латишев, М.М. Архипов, О.В. Донченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 20-22
889659
  Островик Д.А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979-1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 128-134. – ISSN 2518-7732
889660
  Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Наталія Самохіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 13-17. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі ...
889661
  Гвоздій С.П. Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини / Світлана Петрівна Гвоздій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто позааудиторну діяльність як складову освітнього процесу щодо дисциплін з безпеки. Наводяться суттєві особливості, характеристики та вимоги до позааудиторної діяльності щодо дисциплін з безпечної життєдіяльності як цілісного процесу, ...
889662
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
889663
  Кириленко В. Організація поточного обліку за депозитними операціями // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-34.
889664
  Довгань О.Д. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 79-89
889665
  Пашков В. Організація правової роботи на підприємствах, установах організаціях як навчальна дисципліна та складова господарсько-правової освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 186-194. – ISSN 1993-0909
889666
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
889667
  Загричук Г.Я. Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії / Г.Я. Загричук, А.Є. Демид // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 56-61. – ISSN 1681-2751
889668
  Федорів Т. Організація праці в редакції теленовин // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 511-518. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
889669
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
889670
  Колпаков В.М. Організація праці менеджера : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 432с. – ISBN 966-608-410-4
889671
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
889672
   Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
889673
  Морквін Д.А. Організація проведення негласного обстеження житла особи // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 226-234. – ISBN 978-617-616-070-0
889674
  Жданова-Неділько Організація продуктивної навчальної взаємодії при вивченні педагогічних дисциплін // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті окреслюються проблеми професійної підготовки вчителя, що постають у сучасному українському виші. Розглядаються характеристики академічної групи як основи формування сприятливого навчального мікросередовища при вивченні педагогічних дисциплін, ...
889675
  Фаюк Г.В. Організація проектної діяльності на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (449/450). – С. 2-6
889676
  Дзюба О.В. Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних / О.В. Дзюба, В.К. Демидов, О.В. Данилов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 134-149


  Виконано порівняння основних баз даних для роботи з просторовою інформацією. Роаналізовано тенденції розвитку систем управління базами даних.
889677
  Малес Людмила Володимирівна Організація простору суспільства : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук:22.00.04 / Малес Л.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
889678
  Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 520-525. – ISSN 1563-3349
889679
  Пісчанський Ю.Д. Організація профорієнтаційної роботи з ліцеїстами як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності / Ю.Д. Пісчанський, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-36
889680
  Коваленко О.Є. Організація процедур прийняття рішень у ситуаційних центрах на основі голосування : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 289-293 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
889681
  Мохамед Хашим Мохамед Румі Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.13 / Мохамед Хашим Мохамед Румі; Нац. технічн. ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
889682
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
889683
  Корінько М.Д. Організація процесу залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
889684
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
889685
  Баханов К.О. Організація процесу навчання історії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 12 (364). – С. 6-9
889686
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
889687
  Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена організації процесу ризик-менеджменту в комерційних банках. Визначено основні принципи управління ризиками в комерційних банках, що дозволяють створити гармонійну та ефективну систему ризик-менеджменту. Приділено увагу основним етапам ...
889688
  Овчаренко Г.Е. Організація процесу соціалізації студентської молоді мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : навчальний посібник / Г.Е. Овчаренко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 166 с. – ISBN 978-966-617-210-8
889689
  Надточій Н.О. Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі ВНЗ / Н.О. Надточій, В.М. Ємельянова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 89-97. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
889690
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
889691
  Срібняк І. Організація репатриації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 58-61
889692
  Д"ячук Юрій Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 26-27 : фото
889693
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
889694
  Усенко-Чорна Організація роботи виборчих комісій зі списками виборців на виборчих дільницях // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
889695
  Райковський Б. Організація роботи дільничих виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-23
889696
  Беспянська Г.В. Організація роботи з документами : навчальний посібник для дистанційного навчання / Беспянська Г.В.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 244 с. – ISBN 966-388-041-4
889697
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
889698
  Олефір В.І. Організація роботи органів внутрішніх справ з реалізації законодавства про статус мігрантів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-41.
889699
  Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району : методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах / П.М. Каркач. – Харків : Право, 2008. – 352с. – ISBN 966-8467-61-2
889700
  Морозов В. Організація роботи районної прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 33-37.
889701
  В"юнник Д.Ю. Організація роботи слідчо-оперативних груп при розслідуванні крадіжок автотранспорту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 262-267. – ISSN 0201-7245
889702
  Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога : Навч. посібник / В.Є. Сорочинська. – Київ : Кондор, 2005. – 212с. – ISBN 966-8251-39-3
889703
  Натрус О. Організація роботи структурних підрозділів прокуратур областей з представництва в суді інтересів громадянина і держави / О. Натрус, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 63-69
889704
  Лозинська І. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 21-30. – ISSN 2519-058X
889705
  Герасименко Л. Організація самостійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної галузі засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 25-31. – ISSN 1682-2366
889706
  Кобернік С.Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 29-35. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Анализ отечественной историко-педагогической литературы середины XIX – начала ХХ века показал, что вопрос ответственности учеников рассматривался как проблема нравственно-этического, национального, патриотического и семейного воспитания. Установлено, ...
889707
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання як вагомий фактор у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання, 1996. – Вип. 17
889708
  Подліанова О.І. Організація самостійної роботи лікарів-інтернів в заочній інтернатурі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 47-49. – ISSN 2077-4214
889709
  Добросюк І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
889710
  Гирич З. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 20-26. – ISSN 1562-529Х


  Розглянуто організацію самостійної роботи студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін, що включає сукупність етапів, а також відповідних їм засобів, форм і методів, що сприяють формуванню активної, самостійної, компетентної особистості у ...
889711
  Толстов І.В. Організація самостійної роботи студентів-заочників на кафедрі "Філософії та соціології" українського державного університету залізничного транспорту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-285-400-8
889712
  Піжук Т.Г. Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу) / Т.Г. Піжук, В.З. Височан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 153-155. – ISSN 2077-4214
889713
  Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 83-89.
889714
  Колісник Я. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Я. Колісник, Б. Цибуляк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 332-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
889715
  Коротяєва І. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – с. 92-102. – ISSN 2411-6548


  Розглядаються проблеми організації самостійної роботи студентів з вивчення англійської мови. Пропонується методика Європейського Мовного Портфеля - його структура, технології.
889716
   Організація самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини / С.В. Абрамов, В.М. Байбаков, В.М. Корнацький, В.О. Вишневський, А.Г. Кириченко, С.М. Мороз, В.М. Хом"яков // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 56-60. – ISSN 1681-2751
889717
   Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, М.Є. Йонда, І.А. Мищенко, Л.С. Гречух // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 147-149. – ISSN 2077-4214
889718
  Матвійчук О.В. Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів it / О.В. Матвійчук, С.О. Подласов // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 197-200. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
889719
  Зозуляк Н.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Сестринська практика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 45-46. – ISSN 1681-2751
889720
  Ємельянова О.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 55-58. – ISSN 2077-4214


  В статті наведено принципи та особливості організації самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету на кафедрі фармакогнозії та ботаніки в умовах кредитно-модульної системи очної та заочної форми навчання. Проведено аналіз системних підходів, ...
889721
  Симоненко Н.О. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 178-181. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
889722
  Гаревич М.О. Організація самостійної роботи студентів як засіб формування професійної компетенції майбутніх фахівців // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 282-285. – ISSN 2218-5348
889723
   Організація самостійної роботи у вищому медичному навчальному закладі / Н.І. Гаїна, Т.В. Процак, Л.О. Скорнякова, Д.О. Пєнкіна // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 100-101. – ISSN 1727-4338
889724
  Загнітко А. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуально-лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп"ютерні засади
889725
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
889726
  Дудка В.І. Організація селянства Полтавщини у період української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.127-136. – ISBN 966-7653-01-2
889727
   Організація симуляційного навчання у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 22-26. – ISSN 1681-2751
889728
  Самборський Іван Іванович Організація синергетичного управління перспективними безпілотними літальними апаратами з використанням нових інформаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто нові підходи до організації управління перспективними безпілотними літальними апаратами та акцентовано увагу на необхідності їхнього використання у формуваннях з метою досягнення синергетичного ефекту під час застосування таких ...
889729
  Лозова Г. Організація системи державного контролю за економічною концентрацією в США: сучасний міжнародний досвід / Г. Лозова, Ю. Унтмоале // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 34-39
889730
  Мандрик І.О. Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867-1971) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-73. – (Історія ; Вип. 29)
889731
  Макеєва О. Організація системи забезпечення якості в аудиторській практиці : до конкурентноспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 34-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
889732
  Сідак В. Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 7-11.
889733
  Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  Головна роль в організації та функціонуванні бібліотек ВНЗ належить Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка — організаційно-методичному, координаційному центру мережі бібліотек вищої школи ...
889734
  Скопенко Н.С. Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві / Н.С. Скопенко, Н.В. Андреюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 29-41


  У статті розкрито теоретичні і методичні питання організації ризик-менеджменту на підприємстві. Запропоновано визначення суті та структури ризик-менеджменту. Проаналізовано етапи процесу управління ризиком та опис процедур на кожному з них. Викладено ...
889735
  Коваленко В.В. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку / В.В. Коваленко, Я.С. Головіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 209-215 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
889736
  Добринь С.В. Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6814
889737
  Хома І.Б. Організація системи фінансового контролінгу на підприємстві / І.Б. Хома, І.В. Гринчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 330-334. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
889738
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
889739
  Колєватов О. Організація Слобідсько-Українських військових поселень у 1817 р. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 103-109
889740
  Шевчук А.В. Організація словникової статті зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 230-235
889741
  Коротенко Н.М. Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР - УРСР у період 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7
889742
  Євсеєнко П.М. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / П.М. Євсеєнко, В.С. Самойлов. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 472 с.
889743
  Корнієць А.В. Організація соціальних систем обігу зброї : монографія / А.В. Корнієць, О.С. Фролов; МВС України; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС; за заг. ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-373-443-9
889744
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
889745
  Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
889746
  Бова А.А. Організація соціологічних опитувань потерпілих від злочинів щодо задоволеності роботою поліції у Великобританії // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-7364-24-4
889747
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
889748
  Сапронова М. Організація співпраці з роботодавцями щодо збільшення обсягів працевлаштування, створення додаткових робочих місць // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 6. – С.10-14
889749
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
889750
  Гафіатуліна І. Організація співпраці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з позашкільними організаціями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-14 : фото
889751
  Івченко О.М. Організація співпраці суб"єктів господарювання з органами державного контролю та нагляду в побудові системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
889752
  Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
889753
  Яворська Т. Організація страхового нагляду в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 87-96. – ISSN 1605-2005
889754
  Жук О.М. Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 51-56


  Розглядається організація праці жінок, засуджених до позбавлення волі, їх забезпеченість працею в установах виконання покарань та даються практичні рекомендації щодо вдосконалення їх праці в пенітенціарних установах України. Показано, що головною метою ...
889755
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
889756
  Корольов Ю.О. Організація та діяльність ВНЗ в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 115-116. – ISBN 978-966-328-120-9
889757
  Богатир В.В. Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) : монографія / Богатир В.В. ; [за заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 966-8126-19-X
889758
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу в радянський період // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 90-98.
889759
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
889760
  Новицька О. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2013. – Вип. 1. – С. 71-82


  Київська науково-дослідна кафедра педології розпочла свою роботу 16 листоп. 1921 р. і була першою в Україні науково-дослідною кафедрою з педалогії. Кафедра користувалася приміщенням, лабораторіями, приладами та бібліотекою Київського інституту народної ...
889761
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
889762
  Сливенко В.А. Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 9-13. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
889763
  Головко М.Т. Організація та діяльність піар-агентства в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 126-130


  У статтідосліджуються основні організаційні та практичні аспекти функціонування піар-агентства В Україні.Наведено приклади успішних акцій та проектів сучасних українських агенцій. Викладено породи теоретиків та практиків у галузі паблік рилейшнз.
889764
  Гончаренко В. Організація та діяльність Президії Всеукраїнського ЦВК (1917-1938 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 44-53
889765
  Шинальський О. Організація та забезпечення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22
889766
  Сквірський І.О. Організація та здійснення громадського контролю у Російській Федерації: питання теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 52-60. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано як наукові праці з питань організації та здійснення громадського контролю у Російській Федерації, так і відповідне законодавство. Розглянуто основні нормативні акти Російської Федерації, які регламентують вказані питання, а ...
889767
  Янклевич О. Організація та здійснення екологічної експертизи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 32-38.
889768
  Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
889769
  Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
889770
  Скоп Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 29-40


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
889771
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
889772
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
889773
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки : л.176-196. – Бібліогр. : л.197-212
889774
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
889775
  Курач Т.М. Організація та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 30-34 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
889776
  Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за магдебурзьким правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 71-76. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
889777
  Іваненко О.І. Організація та проблеми фінансового моніторингу в кредитних спілках // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 93-94
889778
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
889779
   Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 3-15
889780
  Кухарська Наталія Олександрівна Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються поняття "транскордонне співробітництво" та "еврорегіон". Конкретизовано цілі створення єврорегіону Нижній Дунай. Запропоновано Концепцію програми розвитку транскордонного (прикордонного) співробітництва в рамках єврорегіону Нижній Дунай.
889781
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
889782
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
889783
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
889784
   Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва : монографія / А.П. Кудрін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-598-926-4
889785
  Перерва П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Перерва П.Г., Мехович С.А., Погорєлов М.І. та ін.; МОНУ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут"; за ред.: П.Г. Перерви та ін. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 1025с. – ISBN 966-692-484-6
889786
  Щербань В. Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу / В. Щербань // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С.63-67. – ISSN 1682-2366
889787
  Ляшенко О.О. Організація та управління медичною службою Збройних Сил України в сучасних умовах // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 294-303
889788
  Сааджан І Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 186-195
889789
  Руккас А. Організація та функціонування артилерійської служби в армії УНР у 1920 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 369-380. – ISBN 978-966-611-889-2


  Забезпечення військ зброєю та боєприпасами має колосальне значення для успішного ведення бойових дій. В Армії УНР ці задачі покладалися на спеціальну артилерійську службу. У статті розглядається її організація та функціонування під час останньої ...
889790
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 247-252. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
889791
  Зоріна О.А. Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 50-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
889792
  Ейтутіс Г. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Ейтутіс, Д. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 63-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
889793
  Луньков А.В. Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі / А.В. Луньков, О.П. Гулима // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 253-265. – ISSN 2313-5603
889794
  Лудчак О.Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лудчак Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
889795
   Організація термінологічної діяльності в галузі стандартизації в країнах Європи та Америки (аналітичний огляд веб-порталів) / В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова, Л.В. Туровська, Н.О. Яценко
889796
  Гнатюк В.Р. Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 175-181. – ISSN 0321-0499
889797
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-617-673-138-2
889798
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-242. – ISBN 978-966-289-076-1
889799
  Гарбера О.Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 86-89
889800
  Чорномаз Б.Д. Організація Українських Націоналістів (ОУН) в політичних процесах Європи перед початком і на початку Другої світової війни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
889801
  Щур Ю. Організація Українських Націоналістів ...і в Запорізькому краї? : Інтерв"ю / Юрій Щур ; [інтерв"ю взяв] Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Інтерв"ю з канд. істор. наук, співзасновником Східноукраїнського дослідницького центру "Спадщина" Юрієм Щуром.
889802
  Вєдєнєєв Д.В. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920-1950-ті рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 132-146. – ISSN 0130-5247
889803
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : історичні нариси / В.В. Дзьобак, І І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій, С.В. та ін. Кульчицький; [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; відп. ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 2005. – 496 с. – ISBN 966-00-0440-0
889804
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72с. – ISBN 966-00-0545-8
889805
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
889806
  Лисенко О.Є. Організація українських націоналістів та українська повстанська армія : Бібліогр. покажчик публікацій 1998-2002 років / О.Є. Лисенко, О.В. Марущенко; Ін-тут історії України НАН України. КНУТШ. Прикарпатський ун-тет ім. В.Стефаника. – Київ, 2002. – 202с. – ISBN 966-02-2672-1
889807
  Череп А.В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
889808
  Гусак Р. Організація управління в українських землях II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
889809
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
889810
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
889811
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
889812
  Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прикордонні за II Речі Посполитої // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 175-192
889813
  Стародуб А. Організація управління Православної Церкви в Україні восени 1918 р.: автономія канонічна і фактична // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 178-180
889814
  Наріжна Н.В. Організація управління ризиком ліквідності в банківських установах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 65-70.
889815
  Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-24
889816
  Уліганець С.І. Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 232-242
889817
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
889818
  Ревенко Н.Г. Організація управлінського забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / Н.Г. Ревенко, Г.В. Запорожець, Зєліна-Біліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
889819
  Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
889820
  Дробязко С.І. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
889821
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
889822
  Отенко І.П. Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства / І.П. Отенко, Д.В. Комарков, Р.П. Шкребень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
889823
  Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 85-97.
889824
  Горбачук В.М. Організація функціонування мережних галузей // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 320-328. – ISSN 2309-1533
889825
  Полонська-Василенко Організація Центральної Ради // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 206-208


  Із книги Н. Полонської-Василенко "Історія України 1900-1923 рр."
889826
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : Навчальний посібник / О.В. Дячун; Мін-во освіти і науки України; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – ISBN 966-95063-76-6
889827
  Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
889828
  Літовченко І.М. Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 200-206. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
889829
  Дралюк І.М. Організацйіно-правові форми міжнародного співробітництва спецлужб та правоохоронних органів України у сфері протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 114-121. – ISSN 2310-9769
889830
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
889831
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
889832
   Організм і космос. – К, 1981. – 73с.
889833
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
889834
   Організм як система. – К, 1966. – 147с.
889835
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
889836
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
889837
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
889838
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
889839
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
889840
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
889841
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
889842
  Бараненко Б.І. Організована злочинність в Україні: (минуле, сучасне, майбутнє) // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 14-23. – ISBN 978-617-616-075-5
889843
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
889844
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
889845
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
889846
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
889847
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
889848
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
889849
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
889850
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
889851
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
889852
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
889853
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
889854
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
889855
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
889856
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
889857
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
889858
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
889859
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
889860
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
889861
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
889862
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498с. – ISBN 966-8968-00-X
889863
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
889864
   Організований капіталізм. – Х, 1931. – 194с.
889865
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
889866
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
889867
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
889868
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
889869
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
889870
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
889871
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
889872
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 283 арк. – Додатки: арк. 224-283. – Бібліогр.: арк. 178-223
889873
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
889874
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
889875
  Сокирко О.В. Організовані середовища нейонної пар triton x-100 для концентрування та виділення деяких алкалоїдів / О.В. Сокирко, ЛелюшокС.О // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 31
889876
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
889877
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
889878
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
889879
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
889880
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
889881
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
889882
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
889883
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
889884
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
889885
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
889886
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
889887
  Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 129-135. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
889888
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
889889
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
889890
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – К., 1954. – 128с.
889891
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
889892
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
889893
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
889894
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
889895
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
889896
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – К., 1987. – 175с.
889897
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 10-е вид., перероб. – К., 1988. – 222с.
889898
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – К., 1990. – 222с.
889899
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
889900
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів зооветеринарних факультетів / О.І. Кононський. – Київ : Сільгоспосвіта, 1994. – 528с. – ISBN 5-7987-0124-7
889901
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
889902
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
889903
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
889904
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою):Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
889905
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
889906
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник / О.І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 568с. – ISBN 966-95845-4-Х
889907
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
889908
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
889909
   Органічна хімія : підручник [ для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
889910
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
889911
   Органічна хімія : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
889912
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
889913
  Боднарюк Ф.М. Органічна хімія : навч. посібник : європ. кредит.-трансфер. система навч. процесу ; для студентів напрямів підгот. 6.090101 "Агрономія" та 6.060101 "Будівництво" / Ф.М. Боднарюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-вата природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184
889914
  Біла Є.Є. Органічна хімія : [навч. посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів] / Є.Є. Біла, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 3 : Гетерофункціональні сполуки. – 2011. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198
889915
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
889916
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – К., 1993. – 192с.
889917
  Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
889918
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
889919
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
889920
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
889921
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
889922
  Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
889923
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
889924
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
889925
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – К., 1983. – 176с.
889926
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
889927
  Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 66-75. – ISSN 0868-6939
889928
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
889929
  Кузняк Б.Я. Органічне виробництво - основа здоров"я людей і природи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 76-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
889930
  Мельник В.О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 238-241. – ISSN 2219-5521
889931
  Кундрик В.А. Органічне господарювання Європейського Союзу в XXI столітті // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 375-. – ISBN 978-966-2075-11-3
889932
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
889933
  Макаров А.М. Органічне з""єднання моралі і права в єдині норми комуністичного співжиття / А.М. Макаров. – К, 1966. – 40с.
889934
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
889935
  Павленко О.П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О.П. Павленко, О.Ю. Лещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
889936
  Сосницька Я. Органічне сільське господарство та його розвиток в Україні: суспільно-географічні аспекти / Я. Сосницька, Ю. Суровцова, О. Цуз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
889937
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
889938
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
889939
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
889940
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
889941
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
889942
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
889943
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
889944
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
889945
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
889946
  Литвиненко Л.М. Органічні каталізатори / Л.М. Литвиненко, В.А. Савьолова. – Київ, 1979. – 64с.
889947
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
889948
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – К., 1972. – 216с.
889949
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
889950
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
889951
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
889952
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
889953
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
889954
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
889955
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
889956
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
889957
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
889958
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
889959
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
889960
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
889961
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
889962
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
889963
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
889964
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
889965
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
889966
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
889967
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
889968
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
889969
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1980. – 90с.
889970
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва, 1986. – 32с.
889971
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
889972
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
889973
  Блюмхардт Александр Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт Александр; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
889974
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
889975
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
889976
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
889977
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
889978
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
889979
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
889980
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
889981
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
889982
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
889983
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – М., 1978. – 47с.
889984
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
889985
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
889986
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
889987
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
889988
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
889989
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
889990
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
889991
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
889992
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
889993
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
889994
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
889995
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
889996
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
889997
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
889998
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
889999
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
890000
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,