Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
888001
  Стріха М. "Науковий" виклик майбутньому й відповідь опозиції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 48). – С. 11


  Прогноз експертів сьогодні для української науки - сумний. А загибель академічних інститутів означатиме не розцвіт, а згортання досліджень в університетах: кому потрібні будуть фізичний і радіофізичний факультети КНУТШ, коли перестануть існувати ...
888002
   "Наукові дослідження в Антарктиці" = "Scientific investigations in Antarctica" : III УАК 2006: III Міжнародна Конференція, м. Київ, Україна, 29 травня - 2 червня 2006 р. : тези. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2006. – 208 с.
888003
  Горська С. Науковий парк створено / Світлана Горська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  [Розвиток науки в Україні виходить на якісно новий рівень. Це засвідчило створення корпорації "Науковий парк "Київського університет імені Тараса Шевченка". 23 листопада 2010 року представники інститутів Національної академії наук України, КНУТШ, ...
888004
  Згуровський М.З. Науковий парк, або як українському ученому стати мільйонером / розмову вів Олександр Рожен // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 86-98. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з ректором, академіком НАН України М.З. Згуровським.
888005
   Науковий парк: перезавантаження // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 3


  "...Відбулися загальні збори учасників Корпорації "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка". Відкрив засідання ректор КНУ академік Леонід Губерський. <...> Учасники зборів ознайомилися й узяли до відома звіт виконувача обов"язків ...
888006
  Теплий І. Науковий перекладний текст Івана Франка: тематика і проблематика // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 221-238. – ISSN 0130-528Х
888007
  Ткаченко Н. Науковий підхід до диференціації режимів державного нагляду за діяльністю фінансових установ / Н. Ткаченко, Н. Цікановська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 77-85. – ISSN 1605-2005
888008
  Проскура В.Ф. Науковий підхід до економічної безпеки з позицій стійкого розвитку регіону // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 75-82. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
888009
  Матвійчук-Соскіна Науковий підхід до формування концепції державної економічної політики в торговлі на засадах маркетингового менеджменту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 99-103 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
888010
  Копча Ю.Ю. Науковий підхід до формування стратегічних орієнтирів управління потенціалом економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 330-336. – ISSN 2222-4459
888011
  Жарков Я. Науковий погляд на інформаційне протиборство // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – C. 21-22. – ISSN 2076-9326


  Рецензія на кн.: Сенченко О.М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми / О.М. Сенченко. - Київ : КВІЦ, 20917. - 332 с.
888012
   Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 1999-. – ISSN 2310-0672
№ 1 (55). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
888013
  Затуловський Б. Науковий подвиг / Б. Затуловський. – Київ, 1953. – 56с.
888014
  Короткий В. Науковий подвиг дослідника української культури : (до 200-річчя від дня народження Михайла Максимовича) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 3-17. – ISSN 0130-6936
888015
  Царьов Ю. Науковий потенціал і мотивація у вищих військових навчальних закладах // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 137-140. – ISSN 1810-2131
888016
  Мех О.А. Науковий потенціал НАН України як ядро інтелектуального капіталу країни // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 29-40. – ISSN 0374-3896


  Досліджено науковий потенціал Національної академії наук України (НАНУ) шляхом аналізу біографічних даних дійсних її членів. Розглянуто періоди розвитку окремих наукових напрямів, особисті характеристики і деякі аспекти внеску академіків у ...
888017
  Москаленко В.Ф. Науковий потенціал Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С.29-40.
888018
  Краснопольська Н.В. Науковий потенціал української географії: формування, розміщення, напрями : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: Спец. 12.00.03 / Надія Володимирівна Краснопольська; КНУТШ. – Луцьк, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 12 назв
888019
  Підстригач Я.С. Науковий пошук - соціалістичній Вітчизні / Я.С. Підстригач. – К, 1979. – 114с.
888020
  Лутаєнко В.С. Науковий пошук в кіно / В.С. Лутаєнко. – Київ, 1971. – 48с.
888021
  Кобернік Сергій Науковий пошук студентів-драгоманівців : Методика, практика, досвід / Кобернік Сергій, Покась Лілія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20
888022
  Журавель В. Науковий пошук у криміналістиці: засоби та шляхм здійснення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.166-173
888023
  Короденко М. Науковий пріоритет // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Вектор розвитку університетської науки.
888024
  Тарутіна З.Є. Науковий прогрес і науково-педагогічна підтримка підготовки кадрів для інноваційного розвитку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 41-45. – ISBN 966-8847-12-1
888025
   Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки / П.М. Гунько, А.С. Литвинко, В.О. Гайдуков, О.Е. Вінниченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 120-136. – ISSN 0374-3896
888026
  Рижко Л.В. Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект) : Автореф. дис. ...д-ра філос. наук: Спец. 09.00.09 / Лариса Володимирівна Рижко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 39 назв
888027
  Рижко Л.В. Науковий простір: філософський і науковознавчий аспекти / Л.В. Рижко; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ. – Київ, 2000. – 301с. – ISBN 966-7773-01-9
888028
  Єгоров І.Ю. Науковий профіль України / І.Ю. Єгоров, А.І. Войтович; Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ. – Київ, 2004. – 66 с.
888029
  Дмитренко М. Науковий реферат та вступний іспит до аспірантури // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 254-259. – ISBN 978-617-676-148-8
888030
  Толстоухов А. Науковий розум і гуманістичні цінності: глобалістський контекст / А. Толстоухов, І. Парапан // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-24
888031
   Науковий світ. – Київ
№ 1. – 1998. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888032
   Науковий світ. – Київ
№ 2. – 1998. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888033
   Науковий світ. – Київ
№ 3. – 1998. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888034
   Науковий світ. – Київ
№ 4. – 1998. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888035
   Науковий світ. – Київ
№ 5. – 1998. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888036
   Науковий світ. – Київ
№ 1. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888037
   Науковий світ. – Київ
№ 2. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888038
   Науковий світ. – Київ
№ 3. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888039
   Науковий світ. – Київ
№ 4. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888040
   Науковий світ. – Київ
№ 5. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888041
   Науковий світ. – Київ
№ 6. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888042
   Науковий світ. – Київ
№ 7. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888043
   Науковий світ. – Київ
№ 8. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888044
   Науковий світ. – Київ
№ 9. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888045
   Науковий світ. – Київ
№ 10. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888046
   Науковий світ. – Київ
№ 11. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888047
   Науковий світ. – Київ
№ 12. – 1999. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888048
   Науковий світ. – Київ
№ 1. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888049
   Науковий світ. – Київ
№ 2. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888050
   Науковий світ. – Київ
№ 3. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888051
   Науковий світ. – Київ
№ 4. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888052
   Науковий світ. – Київ
№ 5. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888053
   Науковий світ. – Київ
№ 6. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888054
   Науковий світ. – Київ
№ 7. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888055
   Науковий світ. – Київ
№ 8. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888056
   Науковий світ. – Київ
№ 9. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888057
   Науковий світ. – Київ
№ 10. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888058
   Науковий світ. – Київ
№ 11. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888059
   Науковий світ. – Київ
№ 12. – 2000. – дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888060
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888061
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888062
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888063
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888064
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888065
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888066
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888067
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888068
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888069
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001. – Дод. до жур. "Бюлетень ВАК України"
888070
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888071
   Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888072
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
888073
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
888074
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
888075
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
888076
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
888077
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
888078
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 7. – 2002
888079
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 8. – 2002
888080
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
888081
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
888082
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
888083
   Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002
888084
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин
888085
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин
888086
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888087
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888088
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888089
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888090
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 7. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888091
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 8. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888092
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 9. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888093
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 10. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888094
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 11. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888095
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 12. – 2003. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888096
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888097
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888098
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888099
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888100
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888101
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888102
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 7. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888103
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 8. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888104
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888105
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888106
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 11. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888107
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 12. – 2004. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888108
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888109
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888110
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888111
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888112
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 5. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888113
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 6. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888114
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 7. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888115
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 8. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888116
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 9. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888117
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 10. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888118
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 11. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888119
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 12. – 2005. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888120
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888121
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888122
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888123
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888124
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 5. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888125
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 6. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888126
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 7. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888127
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 8. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888128
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 9. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888129
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 10. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888130
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 11. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888131
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 12. – 2006. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888132
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888133
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888134
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888135
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888136
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 5. – 2007. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888137
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 6. – 2007. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888138
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 7. – 2007. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888139
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 8. – 2007. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888140
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 9. – 2007. – Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888141
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 10. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888142
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 11. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888143
   Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю. – Київ, 1998-
№ 12. – 2007. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888144
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888145
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888146
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888147
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888148
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 5. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888149
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 6. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888150
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 7. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888151
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 8. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888152
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 9. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888153
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 10. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888154
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 11. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888155
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 12. – 2008. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888156
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 1 (126). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888157
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 2 (127). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888158
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 3 (128). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888159
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 4 (129). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888160
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 5 (130). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888161
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 6 (131). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888162
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 7 (132). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888163
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 8 (133). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888164
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 9 (134). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888165
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 10 (135). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888166
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 11 (136). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888167
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 12 (137). – 2009. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888168
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 1 (138). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888169
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 2 (139). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888170
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 3 (140). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888171
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 4 (141). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888172
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 5 (142). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888173
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 6 (143). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888174
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 7 (144). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888175
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 8 (145). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888176
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 9 (146). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888177
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 10 (147). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888178
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 11 (148). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888179
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 12 (149). – 2010. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888180
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 1 (150). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888181
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 2 (151). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888182
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 3 (152). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888183
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 4 (153). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888184
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 5 (154). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888185
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 6 (155). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888186
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
№ 7 (156). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888187
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 1998-
№ 8 (157). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888188
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 1998-
№ 9/10 (158/159). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888189
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 1998-
№ 11 (160). – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888190
   Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 1998-
№ 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – 2011. – дод. до жур. " Бюлетень ВАК України"
888191
  Саєнко В. Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 121-128. – ISSN 2075-1222


  Стаття складена з двох розділів, у першому з яких на прикладі аналізу книги професора Н.Б. Кузякіної "Театр на Соловках. 1923-1937", уперше видрукованої в Англії в серії "Русский театральный архив" 1994 р., вивчається генеза й особливості генеральної ...
888192
  Бевз Т. Науковий світогляд-методологічна основа творчості Володимира Вернадського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (39). – С. 20-30. – ISSN 1819-7329
888193
  Бондаренко Л.В. Науковий світогляд і свобода оссоби / Л.В. Бондаренко. – К, 1980. – 48с.
888194
   Науковий світогляд на зламі століть : Монографія / В.С. Лук"янець, О.М. Кравченко, Л.В. Озадовська, О.Я. Мороз; Лук"янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В., Мороз О.Я.; НАНУ, Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди. – Київ : Парапан, 2006. – 288с. – ISBN 966-8210-42-5
888195
  Ярмоліцька Науковий світогляд та проблеми розвитку філософської науки у філософській концепції В. Вернадського / Ярмоліцька, В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Проведено філософський аналіз поглядів В. Вернадського на науковий світогляд і науку, прослідковано становлення даної концепції. Проведен филисофский анализ взгляда В.Вернадского на научное мировозрение и науку, прослежено становление данной ...
888196
  Ярмоліцька Н. Науковий світогляд та проблеми розвитку філософської науки у філософській концепції В. Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проведено філософський аналіз поглядів В. Вернадського на науковий світогляд і науку, простежено становлення цієї концепції. Проведен философский анализ взглядов В. Вернадского на научное мировоззрение и науку, прослежено становление данной ...
888197
  Горбань Ю. Науковий семінар "Бібліотека. Книга. Наука”: підсумки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 31-33


  Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука», підсумки (26.04 .2018) .Київ
888198
  Зима В.Л. Науковий семінар "Біофізика України в XXI ст." / В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 116-117. – ISSN 1023-2427


  З 24 по 26 травня 2000 р. в містечку Партеніт на Чорному морі пройшов науковий семінар, проведений Президією Українського біофізичного товариства. У доповідях і дискусіях взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка: проф. В.І. Чопик, проф. В.І. ...
888199
  Якубчак Н. Науковий семінар "Василь Стус - перекладач" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 106. – ISSN 0236-1477
888200
  Якубчак Наталя Науковий семінар "Василь Стус - перекладач" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 106. – ISSN 0236-1477
888201
  Чехній В.М. Науковий семінар "Сучасне ландшафтознавство і проблеми радіоекології" / В.М. Чехній, Л.Ю. Сорокіна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 72. – ISSN 1561-4980
888202
  Смоляр А. Науковий семінар "Тарас Шевченко і світова культура" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С50. – ISSN 0236-1477
888203
  Сібільова Н. Науковий семінар з проблеми захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 278-281. – ISSN 0132-1331


  20 травня 2011 р. у м. Харкові у рамках фестивалю науки відбувся науковий семінар "Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві". Його організаторами виступили Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава ...
888204
  Алексюк І.А. Науковий семінар зі спеціалізації // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 4-6
888205
  Кхелуфі А. Науковий семінар студентського товариства усної історії філософії


  25 листопада 2019-го року відбувся науковий семінар, присвячений обговоренню дослідницьких пріоритетів Студентського товариства усної історії філософії (далі – Товариство). Співорганізаторами заходу стали кафедра історії філософії КНУ ім. Та-раса ...
888206
  Кхелуфі А. Науковий семінар студентського товариства усної історії філософії // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 215-217. – ISSN 2075-6461


  25 листопада 2019 р. відбувся науковий семінар, присвячений обговоренню дослідницьких пріоритетів Студентського товариства усної історії філософії. Співорганізаторами заходу стали кафедра історії філософії КНУ імені Тараса Шевченка , Інститут філософії ...
888207
  Іванишин В.В. Науковий скарб академіка П.М. Василенка / В.В. Іванишин, Д.Г. Войтюк, О.П. Деркач // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 82-88. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
888208
  Грищенко О.Ю. Науковий спадок академіка І.І. Ляшка / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 6-11. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  9 вересня 2012 року наукова спiльнота вiдзначає 90 рокiв з дня народження засновника факультету кiбернетики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, голови загальновiдомої наукової школи академiка НАН України Iвана Iвановича Ляшка. ...
888209
  Расшивалов В. Науковий спадок Г.К. Матвєєва: концепція підстав цивільно-правової відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 132-133
888210
   Науковий спадок Д.Я. Телегіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (37). – С. 16-23. – ISSN 2227-4952
888211
  Дрозд І.К. Науковий спадок М.Х. Бунге щодо проблеми формування витрат на підприємствах залізничного транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-52. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Особливості формування витрат на залізничному транспорті, погляди М.Х. Бунге та еволюція наукових підходів щодо складу витрат на залізничному транспорті Features of formation of costs on railway transportation, sights of M. Bunge and evolution of the ...
888212
  Рабчун І. Науковий спадок Павла Чубинського у фонді Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 534-538. – ISBN 978-966-171-783-0


  Відомо, що П. Єфименко надрукував у журналі "Киевская старина" бібліограічний покажчик творчого доробку П. Чубинського. Примірники журналу зберігались в НБУВ та в бібліотеці Університету св. Володимира (2 екз.). Примірники із фонду університетської ...
888213
  Олійник Я.Б. Науковий статус туризмології / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 3-10


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
888214
  Карнаухова Н.Л. Науковий статус феноменології релігії та методологічний агностицизм Нініана Смарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 86-96


  Автор досліджує можливості застосування феноменологічного методу до наукового дослідження релігії крізь призму методологічного агностицизму одного з найвидатніших феноменологів релігії сучасності Нініана Смарта. Ключові слова: феноменологія релігії, ...
888215
  Зеніна А. Науковий стиль банківських текстів: ознаки норми та інновації // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 39-46. – ISSN 2413-0923
888216
   Науковий стиль мовлення (основний курс) для студентів-іноземців підготовчого відділення медико-біологічного профілю : навч. посібник / [Є.О. Голованенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-657-838-2
888217
  Голованенко Є.О. Науковий стиль мовлення. Вступний курс : (інженерно-техн. профіль) : навч. посібник / Є.О. Голованенко, Т.О. Дегтярьова, Г.В. Дядченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-657-762-0
888218
  Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови / А.П. Коваль. – Київ, 1970. – 307 с.
888219
  Козак О.С. Науковий стиль у сучасній лінгвістичній парадигмі // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 191-195. – (Філологія)
888220
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.С. Онуфрієнко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312с. – ISBN 966-364-272-6
888221
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. з алгоритмічними приписами [для студ. внз] / Галина Онуфрієнко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 383-388. – ISBN 978-966-364-940-5


  В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи ...
888222
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : навч. посібник з алгоритм. приписами для студентів ВНЗ / Галина Онуфрієнко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 424, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 418-422, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-471-0
888223
  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : навч. посібник для студентів ВНЗ / Галина Онуфрієнко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 383-388, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-940-5
888224
  Лагута Т. Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 22-28
888225
   Науковий студентський збірник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів
№ 1. – 1999
888226
  Яремко Л. Науковий супровід - необхідна умова успішності постсоціалістичних перетворень в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
888227
  Кальниш Ю. Науковий супровід забезпечення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом: проблеми і перспективи // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-35.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
888228
   Науковий супровід освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 4-11 квітня (№ 11/12). – С. 1-2


  Про Загальні збори Національної академії педагогічних наук України. На фото ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
888229
  Луканська А. Науковий супровід реформи з перспективою навчання за новими стандартами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 березня (№ 56). – С. 5


  "Наукові здобутки всіх відділень НАПН використано для обґрунтування концепції та норм нового базового Закону "Про освіту", що набув чинності 2017 року".
888230
  Поживілова О.В. Науковий супровід реформування системи охорони здоров"я України: стан і тенденції розвитку (огляд літературних джерел) / О.В. Поживілова, І.О. Трубка, В.В. Дудка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 120-124. – Бібліогр.: 17 назв
888231
  Пугачова Є.І. Науковий та енергетичний аспекти гуманітарної діяльності НАТО // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 107-111. – ISBN 978-617-7351-19-0


  "Наука заради миру і безпеки" - програма НАТО, яка першочергово націлена на посилення євроатлантичної та міжнародної безпеки шляхом застосування найкращих наукових і технічних знань і досвіду для прийняття рішень з питань, що становлять взаємний ...
888232
   Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України : Київський літопис XXI століття : [всеукр. збірник] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; ред. рада.: Патон Б.Є. та ін. ; уклад. Стройков В.В.]. – Київ : Стройков В.В., 2013. – 271, [1] с. : фот. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-96823-2-1
888233
  Капелюшний В. Науковий та організаторський потенціал академіка НАПН України, професора Віктора Петровича Коцура: нотатки до ювілею // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
888234
  Пономарьов В.В. Науковий та правовий супровід процесів децентралізації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 96-97
888235
  Дерба С. Науковий текст - засіб навчання українській мові як іноземній // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 358-361. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
888236
  Джунусалієва Г.Д. Науковий текст в аспекті культури мови / Г.Д. Джунусалієва, Н.А. Ковальська // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 12-23


  Розглянуто специфіку функціонування, вимоги і принципи складання, особливості побудови наукового тексту в аспекті культури мови. Обгрунтовано роль культури наукової мови у формуванні професійної компетентності сучасних фахівців
888237
  Алексієнко Л.А. Науковий текст і його автор // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 122-126. – ISSN 0320-3077
888238
  Наєнко Г. Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні / Галина Наєнко. – Київ : Освіта України, 2013. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 351-398. – ISBN 978-617-7111-00-8


  Рідній Alma Mater від автора . Підпис.
888239
  Чечель О.М. Науковий текст як одиниця лінгвістичного дослідження // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 153-161. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
888240
  Бех І. Науковий універсалізм академіка Івана Зязюна // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
888241
  Влах М. Науковий феномен географічної метафоризації // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7069-36-1
888242
   Науковий флот: довгострокова програма і нові назви // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про плани України з відродження свого науково-дослідного флоту і про його (флоту) перше поповнення - криголам "Ноосфера" та наукове судно "Борис Александров".
888243
  Академія Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2415-7732
№ 1/2 (13/14). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
888244
   Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (15/16). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
888245
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 1 (17). – 2018. – 97 с. – Резюме укр., англ. мовами
888246
   Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 2 (18). – 2018. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
888247
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (19/20). – 2018. – 164, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888248
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (27/28). – 2020. – 94 c. – Резюме укр., англ. мовами
888249
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Синьова Є.П., Тарасун В.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1. – 2004. – 299, [1] c.
888250
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 2. – 2004. – 205, [1] c. – Резюме рос. мовою
888251
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Долинська Л.В., Говорун Т.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 4 (28). – 2005. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888252
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (20). – 2005. – 230, [1] c.
888253
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (17). – 2007. – 233, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888254
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 8 (18). – 2008. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888255
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Синьова Є.П., Тарасун В.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 9. – 2008. – 215, [5] с.
888256
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 21 (34). – 2009. – 328, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888257
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 9 (19). – 2009. – 214, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888258
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільтон Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 10 (20). – 2009. – 124, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888259
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (35). – 2009. – 294, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888260
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5. – 2009. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888261
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 20 (33). – 2009. – 359, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888262
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2010. – 278, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888263
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 24 (37). – 2010. – 219, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888264
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Ббех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 12 (22). – 2010. – 198, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888265
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7. – 2011. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888266
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2011. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888267
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2011. – 245, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888268
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрусишин Б.І., Андрущенко В.П., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5. – 2011. – 134, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888269
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 8. – 2011. – 178, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888270
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14 (24). – 2011. – 330, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888271
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ
  вип. 9. – 2012. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888272
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Козир А.В., Матвієнко О.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 18 (28). – 2012. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888273
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7. – 2012. – 134, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888274
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 10. – 2012. – 229, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888275
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 17 (27). – 2012. – 184, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888276
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 16 (26). – 2012. – 178, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888277
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 15 (25). – 2012. – 230, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888278
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 19 (29). – 2013. – 201, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888279
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11. – 2013. – 125, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888280
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11. – 2013. – 120, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888281
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 21 (31). – 2013. – 243, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888282
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (32). – 2013. – 239, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888283
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.Д. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 20 (30). – 2013. – 219, [4] c. – Назва вип. серії: спец. вип. "Актуалітети філологічної освіти та науки". - Резюме укр., рос., англ. мовами
888284
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14. – 2014. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888285
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т політології та права ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014
888286
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 23 (33). – 2014. – 167, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888287
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 13. – 2014. – 145, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888288
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 31 (44). – 2014. – 292, [1] c. – До 10-річчя кафедри соціальної філософії та філософії освіти - Резюме укр., рос., англ. мовами
888289
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 15. – 2015. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888290
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Г.М. Торбін, В.Д. Бондаренко [та ін.] ; редкол.: В.П. Андрущенко, Т.І. Андрущенко, Є.В. Більченко [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 36 (49). – 2016. – 222, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888291
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 27 (37). – 2016. – 114, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888292
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 28 (38). – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888293
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 30 (40). – 2018. – 142, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888294
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 38. – 2019. – 223, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888295
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 37. – 2019. – 190, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888296
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія : 2. Комп"ютерно-орієнтовані системи навчвння : збірник наукових праць : До 170-річного ювілею / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
  № 1 (8). – 2004. – 322 с.
888297
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова
  вип. 1 (1). – 2005. – 198 с.
888298
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ
Вип. 1. – 2005. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т. – (Серія 10 Проблеми граматики і лексикології української мови)
888299
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П., А.Т. Авдієвський, В.П. Бех, [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 (8). – 2006. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888300
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Л.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 4. – 2007. – 253, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888301
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць : Матеріали II Міжнар. науково-практичної конф. "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти," 26-27 квітня 2007 р. / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5 (10). – 2007. – 226, [2] c. – Резюме укр. або рос. мовами
888302
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 2. – 2008. – 153 с.
888303
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6 (11). – 2008. – 106, [1] c. – Резюме укр. або рос. мовою
888304
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 3. – 2011. – 214 с.
888305
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 29. – 2011. – 256, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
888306
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 4. – 2012. – 249 с.
888307
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 1 : Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Андрущенко В.П. ; редкол.: Гірко В.Л., Гончаренко Я.В., Горбик П.П. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 13 (1). – 2012. – 249, [1] с.
888308
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. – Київ
  Вип. 9. – 2012. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т
888309
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 5. – 2013. – 268 с.
888310
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1 (54) 15. – 2014. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888311
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Авдієвський А.Т., Бех В.П. [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Бондар В.І., Шеремет М.К. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 26. – 2014. – 479, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888312
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзютов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 12 (53) 14. – 2014. – 124, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888313
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 (58) 15. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888314
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзютов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11 (66) 15. – 2015. – 181, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888315
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 К2 (57) 15. – 2015. – 383, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888316
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Г.М. Торбін, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: В.Й. Борисенко, І.І. Дробот, В.М. Даниленко [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14. – 2016. – 235, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888317
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (77) 16. – 2016. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888318
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1 (82) 17. – 2017. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888319
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (27), ч. 2. – 2017. – 226, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888320
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.] ; редкол.: Щолокова О.П., Гуральник Н.П., Завадська Т.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 24 (29). – 2018. – 164, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
888321
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, Р.М. Вернидуб [та ін.] ; редкол.: Щолокова О.П., Гуральник Н.П., Завадська Т.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 64. – 2018. – 234, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888322
   Науковий часопис українознавства "України" (1907-1932) : покажч. змісту. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 140, [2] с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 22). – ISBN 5-7702-0435-4
888323
  Ткаченко А.О. Науковий чин Ігоря Качуровського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 369-375. – ISSN 2520-2103
888324
  Горбач Т.С. Науковий шлях С.З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 100-107. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
888325
  Київський Науковий щорічник за 1956 рік / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; М-во вищ. освіти УРСР ; від. ред. О.З. Жмудський. – Київ : Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1957
888326
   Науковий щорічник за 1957 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958
888327
  Київський Науковий щорічник за 1958 рік / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР ; від. ред. О.З. Жмудський. – Київ : Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1959
888328
   Науковий щорічник за 1959 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960
888329
   Науковий щорічник за 1960 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961
888330
   Науковий щорічник за 1960. Астрономічна обсерваторія / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [6] с. – Окр. відбиток
888331
   Науковий щорічник за 1960. Біологічний факультет : науковий щорічник, 1960 / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [128] с. – Окр. відбиток
888332
   Науковий щорічник за 1960. Геологічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [27] с. – Окр. відбиток
888333
   Науковий щорічник за 1960. Історико-філософський факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [25] с. – Окр. відбиток
888334
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра діалектичного та історичного матеріалізму / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [5] с. – Окр. відбиток
888335
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра історії КПРС / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – 14 с. – Окр. відбиток
888336
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра політичної економії / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [16]с. – Окр. відбиток
888337
   Науковий щорічник за 1960. Механіко-математичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [21] с. – Окр. відбиток
888338
   Науковий щорічник за 1960. Радіофізичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [14] с. – Окр. відбиток
888339
   Науковий щорічник за 1960. Факультет журналістики / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [7] с. – Окр. відбиток
888340
   Науковий щорічник за 1960. Фізичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [23] с. – Окр. відбиток
888341
   Науковий щорічник за 1960. Філологічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [25] с. – Окр. відбиток
888342
   Науковий щорічник за 1960. Хімічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [11] с. – Окр. відбиток
888343
   Науковий щорічник за 1960. Юридично-економічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [12] с. – Окр. відбиток
888344
   Науковий щорічник за 1961 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962
888345
  Український Науковий ювілейний збірник Українського університету в Празі = Vedecky jubilejni sbornik Ukrajinske university v Praze / Український, в Празі університет. – Прага
Ч. 2. – 1930. – 265 с. – Збірник присвячений панові президентові Чеськословенської республіки проф. др. Т.Г. Масарикові для вшанування 80-тих роковин його народження
888346
  Чоха Ю. Наукові "щури". Хто вони? // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 4-8


  Основні сучасні види та форми зафіксованої інтелектуальної власності на отримані результати наукової діяльності. Різновиди академічного плагіату.
888347
  Чоха Ю. Наукові "щури": хто вони? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
888348
  Хоменко І.А. Наукові аргументи чи оцінні судження? (Проблеми використання системних методів і лінгвістичного аналізу для вивчення історії української радіодрами) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 19-25


  Статтю присвячено проблемі диференціації добросовісних журналістських публікацій і прихованих пропагандистських або PR-акцій. Дослідження про ваджено на матеріалі політичних репресивних кампаній 1933 р. Як інструмент дослідження запропоновано синтез ...
888349
  Хоменко І.А. Наукові аргументи чи оцінні судження? (Системні методи, лінгвістичний аналіз і натурний експеримент як інструменти вивчення історії українського радіомистецтва) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 31-35


  Статтю присвячено проблемі диференціації добросовісних журналістських публікацій і прихованих пропагандистських або PR-акцій. Дослідження здійснено на матеріалі політичних репресивних кампаній 1933 р. Як інструмент дослідження запропоновано синтез ...
888350
  Корольова Н.О. Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 217-224


  Статтю присвячено аналізу праць, автори яких досліджували психолого-філософський, культурологічний та літературознавчий аспекти творчості Томаса Манна. Статья посвящена анализу работ, авторы которых исследовали психолого-философские, ...
888351
  Стеченко Д.М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 136-139
888352
  Смирнова С.М. Наукові аспекти землекористування міських територій / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, А.І. Козак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
888353
  Гриценко А.В. Наукові аспекти природоохоронної діяльності в Україні // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 3-14. – ISSN 2522-1388
888354
  Огаренко В.М. Наукові аспекти управління освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 149-158. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
888355
  Лобузіна К. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 57-59. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
888356
  Кунанець Н. Наукові бібліотеки Львова (кінець 19 - початок 20 ст.) : спроба класифікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Нац. ак. наук України: історія і сучасність. – С. 112-122.
888357
  Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець 18 - 30-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.08 / Кунанець Н.Е.; Нац. акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв
888358
  Костенко Л. Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 60-62


  Засідання секції "Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології" на конф. "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
888359
  Клименко О. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху",8-10 жовтня 2019 р. НБУВ, м. Київ
888360
   Наукові бібліотеки України : довідник. – Київ : [б. в.], 2004. – 471 с. – ISBN 966-02-3238-1
888361
  Сенченко М. Наукові бібліотеки як "мозкові центри" в умовах організації війни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У статті йдеться про нові завдання засобів масової інформації та наукових бібліотек в умовах організаційної війни з використанням "м"якої сили" книги та мас-медіа, психофізичної й біологічної зброї
888362
  Клименко О. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури / О. Клименко, Л. Дем"янюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Засідання секції "Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури" , в рамках міжнародної конференці. 5 жовтня 2016 р., м. Київ
888363
   Наукові видання кафедри // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 65-68. – ISBN 978-617-673-442-0


  Наукові видання кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка.
888364
  Лев В. Наукові видання товариства "Просвіта" // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 153-160
888365
  Воскобойнікова О.В. Наукові видання України в Інтернет- просторі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 36-43. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
888366
  Єрмаков С.С. Наукові видання України: європейський вимір // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-15
888367
  Єрмаков С.С. Наукові видання України: європейський вимір // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-15
888368
  Балаклицький М. Наукові видання українських протестантів // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 5-13


  У статті доведено, що в наукових журналах українських протестантів зафіксовано поступовий перехід од проповідницького монологу до усвідомлення необхідності взаємовпливу в процесі порозуміння всередині конфесії, з іншими християнськими течіями, зі ...
888369
  Рибалка В.В. Наукові визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 131-163. – ISSN 2226-4078
888370
  Беляневич В.Е. Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років / В.Е. Беляневич, О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 460 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-784-9
888371
   Наукові відділи Інституту географії НАН України : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 4-19 : Фото. – ISSN 1561-4980
888372
  Костенко О. Наукові відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми / О. Костенко, А. Нерсесян // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 7-12
888373
  Карамаш С.Ю. Наукові відкриття енергетичної складової води за дослідженнями Масару Емото // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 56-58
888374
  Моцний Ф.В. Наукові відкриття Нобелівського рангу спадкоємця запорізьких козаків // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
888375
  Ховрич С.М. Наукові відрядження освітян за кордон як важлива складова розвитку української науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 121-123. – ISBN 978-966-493-676-4


  На основі критичного аналізу джерел, висвітлено окремі аспекти наукових відряджень за кордон вітчизняних вчених у другій половині XIX на початку XX ст.
888376
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2004
888377
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2004
888378
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2004
888379
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1. – 2005
888380
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
888381
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
888382
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
888383
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
888384
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
888385
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1. – 2006
888386
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2006
888387
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2006
888388
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
888389
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
888390
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
888391
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
888392
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888393
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888394
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888395
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888396
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888397
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (87) : Технічні науки. – 2013. – резюме рос., англ. мовами
888398
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (88) : Технічні науки. – 2013. – резюме рос., англ. мовами
888399
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (89) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
888400
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (90) : Фізико-математичні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
888401
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (91) : Технічні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
888402
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (92) : Технічні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
888403
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (93) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888404
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (94) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888405
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (95) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888406
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (96) : Фізико-математичні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888407
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (97) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888408
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (98) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
888409
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (99) : Технічні науки. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888410
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (100) : Технічні науки. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888411
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (101) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888412
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (102) : Фізико-математичні науки. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888413
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (103) : Технічні науки. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888414
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (104) : Технічні науки. – 2015. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888415
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (105) : Технічні науки. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888416
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (106) : Технічні науки. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888417
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (107) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888418
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (109) : Технічні науки. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888419
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (110) : Технічні науки. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888420
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (111) : Технічні науки. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888421
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (112) : Технічні науки. – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888422
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, П.П. Маслянко [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888423
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, П.П. Маслянко [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (114) : Фізико-математичні науки. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888424
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (115) : Технічні науки. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888425
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (116) : Технічні науки. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888426
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (117) : Технічні науки. – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888427
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (118) : Технічні науки. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888428
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (119) : Технічні науки. – 2018. – 106 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888429
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (120) : Технічні науки. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888430
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 5 (121). – 2018. – 90 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888431
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 6 (122). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888432
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (123). – 2019. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888433
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровська ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (124). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888434
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 3 (125). – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888435
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (126). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888436
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 5/6 (127). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888437
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (128). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888438
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (129). – 2020. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888439
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 3 (130). – 2020. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888440
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (131). – 2020. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888441
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (132). – 2021. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888442
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (132). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888443
  Хільчевський В.К. Наукові гідрохімічні школи в Україні. Дисертаційні дослідження // Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – С. 31-48. – ISBN 978-617-7785-07-0
888444
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 1 (64). – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
888445
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 2 (65). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
888446
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 3 (66). – 2018. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
888447
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 4 (67). – 2018. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
888448
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; голов. ред. О.В. Скидан. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 5 (68). – 2018. – 88, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
888449
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 6 (69). – 2018. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888450
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 7/8 (70). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888451
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 9/10 (71). – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888452
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 11 (72). – 2018. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888453
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 12 (73). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888454
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 1 (74). – 2019. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888455
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 2 (75). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888456
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 3 (76). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888457
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 4 (77). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888458
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 5 (78). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888459
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 6 (79). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888460
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 7 (80). – 2019. – 83 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888461
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 8 (81). – 2019. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888462
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 9 (82). – 2019. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
888463
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Гаральський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 10 (83). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
888464
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 11 (84). – 2019. – 133 с. – Резюме укр., англ. мовами
888465
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 12 (85). – 2019. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
888466
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 1 (86). – 2020. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
888467
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 2 (87). – 2020. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
888468
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 3 (88). – 2020. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
888469
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 4 (89). – 2020. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
888470
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 5 (90). – 2020. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
888471
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 6 (91). – 2020. – 117 c. – Резюме укр., англ. мовами
888472
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 7 (92). – 2020. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
888473
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 8 (93). – 2020. – 209 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888474
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 10. – 2020. – 109 с. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888475
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [ б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 11. – 2020. – 100 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888476
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 9. – 2020. – 97 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888477
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 12. – 2020. – 120 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888478
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 7. – 2021. – 108, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888479
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 1. – 2021. – 100, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888480
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 3. – 2021. – 96, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888481
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : Поліський національний університет, 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 5. – 2021. – 130, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888482
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 2. – 2021. – 119, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888483
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : Поліський національний університет, 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 6. – 2021. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888484
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 8. – 2021. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
888485
  Іщенко Ю.В. Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – C. 79-92. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607


  У статті досліджено деякі особливості розвитку науки адміністративного права з часу прийняття Концепції адміністративної реформи до теперішнього часу. В дослідженні автор звернувся до аналізу захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня ...
888486
  Шаповал В.Д. Наукові джерела дослідження права громадян на правову допомогу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2219-5521
888487
  Пилипенко О.Є. Наукові джерела з історії становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 49-61. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074


  Проаналізовано основні групи джерел з історії університетів Наддніпрянської України, в т.ч. Університету св. Володимира.
888488
  Цимбалюк В.С. Наукові джерела інформаційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-77.
888489
  Бедрій М. Наукові джерела про історію копних судів і судочинства в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 40-47. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
888490
  Цигак В.В. Наукові дискусії навколо "Ілюстрованої хроніки" в контексті історіописання в Угорському королівстві за правління династії Анжу (XIV ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 108-117. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
888491
  Злупко С. Наукові діалоги / Степан Злупко. – Львів : Тріада плюс, 2005. – 704с. – Парл. тит. арк. англ. мовою: The scientific dialogues. – ISBN 966-613-360-1
888492
   Наукові доповіді Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка А.К. Бабка : (18-21 вересня 1995 р.) : Бабко Анатолій Кирилович, про нього / Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії, присвячена 90-річчю від дня народження академіка А.К. Бабка; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. відп. ред. В.В. Сухан ; редкол.: В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, О.А. Запорожець]. – Київ : Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995. – 125 с. : табл.
888493
  Чухно А.А. Наукові дослідження - в життя // Київський університиет, 1984. – 23 березня
888494
  Черваньов Д.М. Наукові дослідження - важливий напрямок розвитку економічного факультету / Д.М. Черваньов, М.М. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-12. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується дослідницька робота науковців економічного факультету у відповідності із сучасними вимогами реформування науки. Розкривається концепція загальнофакультетської теми, ставляться конкретні завдання її реалізації.
888495
   Наукові дослідження [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 9-19 : цв. фото.
888496
  Діденко К.В. Наукові дослідження архітектурно-будівельної практики 1920-30-х рр. на території СРСР // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 231-242. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
888497
  Любаренко Л.М. Наукові дослідження бібліотек - предметний підхід до вирішення проблем (з досвіду роботи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 69-77
888498
  Черняєв О. Наукові дослідження в Антарктиці в 1950-1980-х рр.: правові аспекти // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 182-186
888499
  Пасмор Ю.В. Наукові дослідження в галузі права як об"єкт інформаційного забезпечення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 187-194
888500
  Мовчанюк Д. Наукові дослідження в галузі соціальної комунікації: інновації, освіта, рошиток. Порівняння журналістики XX та XXI століть // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 219-221
888501
  Балега А.В. Наукові дослідження в сфері геологічного вивчення надр у вищих навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 86-98. – ISSN 2306-5443
888502
  Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти / С.М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176с. – ISBN 966-8381-28-9
888503
  Мага І. Наукові дослідження В.О. Романовського з архівістики // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 225-230. – ISBN 966-625-052-7
888504
   Наукові дослідження для потреб туризму : матеріали "круглого столу". – Київ : Обрії, 2006. – 68 с. – ISBN 966-95774-0-4
888505
  Дьомін М. Наукові дослідження з етнокультури, етики й естетики та художня практика Миколи Писанка (ло 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 12-25. – ISSN 1819-7329
888506
  Варічева Р.В. Наукові дослідження з проблем власного капіталу: бібліографічний аналіз вітчизняних джерел // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 4-12. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
888507
  Хилько М.М. Наукові дослідження з українського книговидання: актуальність проблематики і ступінь її розробленості; класифікація книговидавництв // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 453-462
888508
  Кісіль М.І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 84-96. – ISSN 2221-1055
888509
  Гудзь Людмила Наукові дослідження інституту забезпечення виборчих прав громадян України: вітчизняна та закордонна практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 102-105
888510
  Січка М.Л. Наукові дослідження історії українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
888511
   Наукові дослідження на геологічному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 76-78. – (Геологія ; Вип. 10)
888512
  Карабович Т. Наукові дослідження Олександра Астаф"єва про поетичні системи українського зарубіжжя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 104-116. – ISSN 0236-1477


  "Наукові дослідження доктора філологічних наук, професора кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника Міжнародної ...
888513
  Жук Л.В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутінсть, значення та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 873. – С. 146-153. – (Серія : Проблеми економіки та управління). – ISSN 2522-1639


  "У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства".
888514
  Жиляєв І.Б. Наукові дослідження у вищій школі / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 50-59. – ISBN 978-966-7909-71-0
888515
  Чухно А.А. Наукові дослідження у вузах (на прикладі Київського університету ім. Т.Г.Шевченка) / АН УРСР // Вісник АН УРСР, 1981. – №9
888516
  Бершов О. Наукові дослідження у сфері американського радіо й телебачання за нерейтинговими методиками // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.14-17
888517
  Яроменко О.В. Наукові дослідження школи М.М. Паламарчука // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 340-343. – ISSN 1729-360Х
888518
  Ясногурська Л.М. Наукові дослідження щодо вивчення концептивів у сучасній лінгвістиці на прикладі концепту "зрада" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 208-224. – ISBN 978-617-7132-80-5
888519
  Павлюк Володимир Наукові дослідження щодо розробки моделі "Керівник суб"єкта господарювання, компетентний у сфері цивільного захисту" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 16-18
888520
  Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 26-28


  Автор статті розкриває наслідки інноваційної діяльності з точки зору економічного, технократичного, соціопсихологічного підходів, дає визначення змісту поняття "інновація", пропонує оригінальну схему класифікації бібліотечних інновацій, обґрунтовує ...
888521
  Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацй // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 26-28
888522
  Демченко В.О. Наукові досягнення вченого Івана Олексійовича Вишнеградського в створенні теорії стійкості / В.О. Демченко, О.А. Незліна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 105-107. – ISSN 2076-1554
888523
  ПрокопенкоЮ Наукові досягнення Д. Граве // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 239-243. – ISBN 978-617-640-146-9
888524
  Щербань Т.О. Наукові досягнення і компроміси // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 1608-0599


  Багаторічний професор Київського університету та завідуючий відділом Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (в1939-1944 рр. його директор), академік Михайло Якович Калинович був мовознавцем високої кваліфікації.
888525
  Міхневич Л.В. Наукові досягнення правників київського інституту народного господарства // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 152-180. – ISBN 978-966-483-563-0
888526
  Петришин Л. Наукові досягнення студентів-обліковців // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 123-124 : фото. – ISSN 2313-3627
888527
  Кузик А.Д. Наукові досягнення та перспективи розвитку Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: (до 70-річчя Університету) // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 203-206. – ISBN 978-917-7694-06-8
888528
  Широков А.І. Наукові досягнення Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери? // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0372-6436


  Виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України Анатолія Івановича Широкова на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
888529
  Ткаченко Р. Наукові екскурси як художній засіб у романі А. Кримського "Андрій Лаговський" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано роль наукових екскурсів у романі А Кримського "Андрій Лаговський", пов"язаних з ідейно-художнім задумом письменника. Елементи наукового мислення в художній структурі розглядаються на тлі мистецьких течій кінця XIX-початку XX ст.
888530
  Касянчук В.О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of science: змістовий та організаційний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Касянчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
888531
  Касянчук В.О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Касянчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2018. – 219 арк. – Додатки: арк. 191-219. – Бібліогр.: арк. 168-190
888532
   Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху: рекомендації для закладів системи післядипломної педагогічної освіти України : навч. посібник / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [авт.-упоряд. О.В. Стоцька]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105-109
888533
   Наукові законопроекти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Профільний парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №0898 про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Цей законопроект ставить ...
888534
  Київський Наукові записки = Memoires scientifique / Київський, державний університет. – Київ : Видавництво Київського державного університету
Т. 5, вип. 1. – 1946. – 246 с. – Резюме рос., англ. мовами
888535
   Наукові записки. – Київ, 1957. – 320 с.
888536
  Київський Наукові записки / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Київського університету
Т. 16, вип. 7 : Збірник філологічного факультету, № 11. – 1957. – 244 с.
888537
   Наукові записки / М-во освіти і науки України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 124. – 2013. – 229 c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство))
888538
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 173, ч. 2. – 2018. – 309, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888539
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 179. – 2019. – 228 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888540
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 177, ч. 2. – 2019. – 220, [2] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888541
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, Грозан С.В. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 177, ч. 1. – 2019. – 308, [2] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888542
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 180. – 2019. – 231, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888543
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 182. – 2019. – 272, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888544
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 188. – 2020. – 255, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888545
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Куліков [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 189. – 2020. – 258, [1] с. – DOI issue: 10.36550/2415-7988-2020-189-1 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888546
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 186. – 2020. – 283, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
888547
   Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Право / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Є.Ю. Соболь, В.Г. Гриценко, О.В. Батанов та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс. – ISBN 978-617-7365-02-9
  вип. 1. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888548
   Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Право / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Є.Ю. Соболь, В.Г. Гриценко, О.В. Батанов та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс. – ISBN 978-617-7365-03-6
  вип. 2. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888549
  Академія Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія, наук вищої школи України. – Київ
Вип. 2. – 1999
888550
   Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Київ
Т. 6. – 2011
888551
   Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Київ. – ISBN 978-617-684-073-2
Т. 8. – 2014
888552
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 3 : Педагогічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888553
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 4 : Філологічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888554
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
  вип. 2. – 2016. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888555
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Богданов І.Т., Баханов К.О., Глазкова І.Я. [та ін.]. – Бердянськ
  вип. 2. – 2017. – 336 с. – Резюме укр., англ. мовами
888556
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Богданов І.Т., Баханов К.О., Глазкова І.Я. [та ін.]. – Бердянськ
  вип. 1. – 2017. – 274 с. – Резюме укр., англ. мовами
888557
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific papers of Berdiansk state pedagogical university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 3. – 2018. – 310, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
888558
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 3. – 2019. – 451, [2] с. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
888559
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 2. – 2020. – 418, [2] c. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
888560
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 1. – 2020. – 493, [2] с. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
888561
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагоічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-03-6
  Вип. 1. – 2001
888562
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагоічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-14-1
  Вип. 5. – 2003
888563
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 11. – 2006
888564
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 12. – 2006
888565
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 17. – 2008. – На обкладинці рік 2009
888566
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Філологія : збірник наукових праць. – Вінниця. – ISBN 9666-2917-01-2
  Вип. 10, Т. 2. – 2008. – мова рез. укр. та англ.
888567
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Філологія : збірник наукових праць. – Вінниця. – ISBN 9666-2917-01-2
  Вип. 10, Т. 1. – 2008. – мова рез. укр. та англ.
888568
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Філологія : збірник наукових праць. – Вінниця. – ISBN 9666-2917-01-2
  Вип. 11. – 2009
888569
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 18. – 2009
888570
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 17. – 2009
888571
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 21. – 2010. – резюме укр, рос., англ. мовами
888572
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія = Scientific issues of Vinnytsia state M. Kotsyubynskyi pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Шахов, О.В. Акімова, Г.О. Балл [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД
  вип. 45. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888573
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія = Scientific issues of Vinnytsia state M. Kotsyubynskyi pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Шахов, О.В. Акімова, Г.О. Балл [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД
  вип. 46. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888574
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / М-во освіти і науки України ; редкол.: Завальнюк І.Я., Прокопчук Л.В., Баган М.П. [та ін.]. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-89-1
  вип. 25. – 2017. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888575
   Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Серія "Соціально-гуманітарні науки" / М-во освіти і науки України ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Вінниц. нац. аграрний ун-т, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-65-5
  вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888576
   Наукові записки Державного природознавчого музею = Научные записки Государственного природоведческого музея = Proceedings of the State natural history museum / Нац. акад. наук України. – Львів. – ISSN 2224-025X
Вип. 29, спец. вип. – 2013. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888577
   Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. – Тернопіль : Астон. – ISBN 966-8029-58-5
Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – 2006
888578
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. – Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-217-2
Вип. 19. – 2007. – 535 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
888579
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-966-308-311-7
Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
888580
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-966-308-311-5
Вип. 21. – 2008. – 451 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
888581
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 33. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
888582
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 34. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
888583
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 36. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888584
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 37. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888585
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 39. – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888586
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 40 : Спецвипуск. – 2016. – 221 с. – Збірник наукових статей, присвячений пам"яті доктора історичних наук, професора Ярослава Олександровича Потапенка. Резюме укр., рос., англ. мовами
888587
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 42 (спецвипуск). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
888588
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 44. – 2018. – 229, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888589
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 45. – 2019. – 175, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888590
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 1. – 2000. – 141 с.
888591
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 3. – 2001. – 107 с.
888592
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 11. – 2003. – 174 с.
888593
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 19. – 2005. – 142 с. – резюме - укр., англ. мовами
888594
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 20. – 2005. – 153 с. – резюме - укр., англ. мовами
888595
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 24. – 2006. – 207 с. – резюме - укр., англ. мовами
888596
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 25. – 2006. – 211 с. – резюме - укр., англ. мовами
888597
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 26. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
888598
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 27. – 2007. – 195 с. – резюме - укр., англ. мовами
888599
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 28. – 2007. – 175 с. – резюме - укр., англ. мовами
888600
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 29. – 2007. – 175 с. – резюме - укр., англ. мовами
888601
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 30, січень - березень. – 2008. – 182 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888602
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 45, жовтень - грудень. – 2011. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888603
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 46, січень - березень. – 2012. – 169 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888604
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 47, квітень - червень. – 2012. – 190 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888605
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 48, липень - вересень. – 2012. – 201 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888606
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 49, жовтень - грудень. – 2012. – 240 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888607
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 50, січень - березень. – 2013. – 266 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888608
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 55, квітень - червень. – 2014. – 288 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888609
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 57, жовтень - грудень. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888610
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 62, січень – березень. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888611
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 67, квітень – червень. – 2017. – 67 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888612
   Наукові записки Інституту журналістики. – Київ : Інститут журналістики
T. 3/4 (72/73). – 2018. – 83 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888613
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, В. Іванов, Н. Шумарова [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (74). – 2019. – 155 c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888614
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Н. Шумарова, Т. Валяс [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (75). – 2019. – 197 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888615
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (78). – 2021. – 124 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
888616
  Вернигора Н.М. Наукові записки Інституту журналістики. Покажчик змісту 2000 - 2002 / Н.М. Вернигора, Ю.В. Некрасова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 62-72
888617
  Вернигора Н.М. Наукові записки Інституту журналістики. Покажчик змісту 2006-2008 / Н.М. Вернигора, О.М. Вернигора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 103-119


  Scientific notes of Institute of journalism. Bibliographical index 2006-2008. Научные записки Института журналистики. Указатель содержания 2006-2008.
888618
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888619
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888620
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888621
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888622
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888623
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888624
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888625
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888626
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888627
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888628
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888629
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888630
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888631
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2018. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888632
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2018. – 104, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888633
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2019. – 165, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888634
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2019. – 205, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888635
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2019. – 156, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888636
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2019. – 153, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
888637
   Наукові записки інституту національних відносин і політології. Політологія і етнологія / Інститут національних відносин і політології. – Київ
  № 2. – 1997
888638
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1643-0
  Вип. 12. – 2000
888639
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1496-0
  Вип. 10. – 2000
888640
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1869-9
  Вип. 14. – 2000
888641
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2162-2
  Вип. 16. – 2001
888642
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса, 1997-. – ISBN 966-02-1745-5
Схід і Захід України: проблеми єднання. – 2001. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13)
888643
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2611-Х
  Вип. 21. – 2002
888644
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2837-6
  Вип. 22. – 2003
888645
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – ISBN 966-02-3382-5
  Вип. 26. – 2004
888646
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ. – ISBN 966-02-4118-6
  Вип. 31. – 2006
888647
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 1997-. – ISBN 966-02-4027-9
Курасівські читання - 2005. – 2006. – (Політологія і етнологія, ISSN 966-02-2769-8 ; Вип. 30, кн. 2)
888648
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 1997-. – ISBN 966-02-4027-9
Курасівські читання - 2005. – 2006. – (Політологія і етнологія, ISSN 966-02-2769-8 ; Вип. 30, кн. 1)
888649
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
888650
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 1997-. – ISBN 978-966-02-4630-8
Вип. 37. – 2008
888651
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 1997-. – ISBN 978-966-02-4758-1
Вип. 38. – 2008
888652
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978-966-02-4770-3
Вип. 39. – 2008
888653
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978-966-02-4851-9
Вип. 40. – 2008
888654
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978966-02-5020-8
Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – 2008. – (Курасівські читання - 2008)
888655
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978-966-02-5021-5
Вип. 42. – 2008
888656
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978-966-02-5322-3
Вип. 43. – 2009
888657
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : ТОВ "Вид-во Дельта", 1997-. – ISBN 978-966-02-5496-1
Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – 2009
888658
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 4 (54) липень - серпень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
888659
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 5 (55) вересень - жовтень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
888660
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 6 (56) листопад - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
888661
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. Леневець Ю.А. ; редкол.: Бевз Т.А., Войналович В.А., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Бланк-Прес, 1997-
Спец. випуск. – 2012. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888662
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 1 (57), січень - лютий. – 2012. – 371 с. – резюме укр., англ. мовами
888663
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (58), березень - квітень. – 2012. – 507 с. – резюме укр., англ. мовами
888664
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (59), травень - червень. – 2012. – 383 с. – резюме укр., англ. мовами
888665
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (64), березень - квітень. – 2013. – 581 с. – Резюме укр., англ. мовами
888666
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 4 (66), липень - серпень. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
888667
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 5 (67), вересень - жовтень. – 2013. – 401 с. – Резюме укр., англ. мовами
888668
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 6 (68), листопад - грудень. – 2013. – 325 с. – Резюме укр., англ. мовами
888669
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (70), березень - квітень. – 2014. – 373 с. – Резюме укр., англ. мовами
888670
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (71), травень - червень. – 2014. – 410 с. – Резюме укр., англ. мовами
888671
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 4/5 (72/73), липень - жовтень. – 2014. – 394 с. – Резюме укр., англ. мовами
888672
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 6 (74), листопад - грудень. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., англ. мовами
888673
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 1 (81), січень - лютий. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
888674
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 2 (82), березень - квітень. – 2016. – 312 с. – Резюме укр., англ. мовами
888675
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 1 (87), січень - лютий. – 2017. – 332 с. – Резюме укр., англ. мовами
888676
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 2 (88), березень - квітень. – 2017. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами
888677
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 3 (89), травень - червень. – 2017. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
888678
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 1 (97), січень - лютий. – 2019. – 307, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888679
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 2 (98), березень - квітень. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888680
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 3/4 (99/100), травень - серпень. – 2019. – 447, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888681
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISBN 966-7089-88-6
Т. 7. – 2001
888682
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Т. 1. – 1996
888683
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISBN 5-7702-0834-1
№ 2. – 1997
888684
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України ; редкол.: П. Сохань, Н. Зіневич, Д. Бурім [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-4789-5
Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – 2008. – 568 с.
888685
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-5046-8
Т. 16. – 2008. – 519, [1] c.
888686
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 24. – 2012. – 730, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888687
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 25. – 2012. – 656 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888688
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 26. – 2013. – 738, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888689
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 27. – 2013. – 666, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888690
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: Г.В. Папакін, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 28. – 2014. – 526, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888691
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: Г.В. Папакін, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 29. – 2014. – 446 [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888692
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 38. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888693
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 39. – 2016. – 213, [1] с.
888694
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 40. – 2017. – 236, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888695
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 41. – 2017. – 205, [1] с.
888696
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 42. – 2018. – 190, [1] с.
888697
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 43. – 2018. – 446, [1] с.
888698
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 44. – 2019. – 399, [1] с.
888699
   Наукові записки кафедри педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 47. – 2020. – 87, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888700
  Київський Наукові записки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького / Київський, педагогічний інститут ім. Горького О.М. державний. – Київ
Т. 20. – 1956. – 189 с. – (Філологічна серія)
888701
  Київський Наукові записки Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний. – Київ : КДУ
Т. 4, вип. 1 : Збірник філологічного факультету. - № 1( Пам"яті Т.Г. Шевченка). – 1939. – 65c.,С.105-429. – Збірник статей до 125-ліття з дня народження (1814-1939). Резюме рос., фр. мовами
888702
  Київський Наукові записки Київського університету / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний. – Київ
Вип. 4. – 1940
888703
   Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування; Ін-т масової комунікації при КНУТШ. – Київ
№ 1. – 2007. – (Політичні та юридичні науки)
888704
   Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування; Ін-т масової комунікації при КНУТШ. – Київ
№ 2. – 2007. – (Політичні та юридичні науки)
888705
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
  Вип. 16. – 1999
888706
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 22, ч. 2. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
888707
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 22, ч. 1. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
888708
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 26. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
888709
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 30. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
888710
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Історичні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-8
  вип. 16. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
888711
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 106. – 2012
888712
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 107, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
888713
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 107, ч. 1. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
888714
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 108, ч. 1. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Педагогічні науки)
888715
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 108, ч. 2. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Педагогічні науки)
888716
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 109. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
888717
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 110 : Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 4-7 квітня 2012 р. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологічні науки (літературознавство))
888718
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 111. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологічні науки (літературознавство))
888719
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888720
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 121, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888721
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 6, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888722
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888723
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888724
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 19. – 2014. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888725
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки, тематич. вип. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 21. – 2014. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи
888726
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888727
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки, тематич. вип. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 20. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Актуальні проблеми археології та історії ранньго залізного віку
888728
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 6, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888729
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 125. – 2014. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888730
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 126. – 2014. – 605 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
888731
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 128. – 2014. – 603 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
888732
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 129. – 2014. – 535 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
888733
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 131. – 2014. – 273 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888734
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 132. – 2014. – 343 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888735
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 134. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888736
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
888737
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 8, ч. 1. – 2015. – 223 с. – Резюме укр., англ. мовами
888738
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
888739
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 22. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи
888740
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
888741
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 135. – 2015. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888742
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 139. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888743
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 140. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888744
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 141, ч. 1. – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888745
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 141, ч. 2. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888746
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 142. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки)
888747
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 148. – 2015. – 356 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки)
888748
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 9, ч. 3. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., англ. мовами
888749
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 9, ч. 2. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., англ. мовами
888750
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 1. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
888751
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 9, ч. 1. – 2016. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
888752
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 2. – 2016. – 185 с. – Резюме укр., англ. мовами
888753
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 3. – 2016. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
888754
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 149. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888755
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 3. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
888756
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
888757
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 2. – 2017. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
888758
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 1. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
888759
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 150. – 2017. – 323 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888760
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 152. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888761
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 155. – 2017. – 306 с. – З № 156 див. "Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888762
   Наукові записки КІТЕП : щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ : Український Центр духовної культури, 2001-. – ISBN 966-628-020-5
Вип. 1. – 2001
888763
   Наукові записки культурологічного семінару / Культурологічний семінар; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ. – ISBN 966-02-2117-7
№ 1 : Наука - навчанню.Збірник наукових праць з мистецтвознавства. народознавства та наукознавствства, присвячений пам"яті чл.-кор. НАНУ М.В. Гончаренка. – 2001
888764
   Наукові записки Львівського історичного музею / Львівський історичний музей. – Львів : Логос. – ISBN 966-7292-15-0
Вип. 4, ч. 1. – 1995
888765
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: М. Козюбра, Д. Азаров, М. Буроменський [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2018. – 109, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
888766
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: М. Козюбра, Д. Азаров, М. Буроменський [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 1. – 2018. – 98, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
888767
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: М. Ткачук, В. Менжулін, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 1. – 2018. – 107, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
888768
   Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія : науковий журнал / редкол.: Терновська Т.К., Антонюк М.З., Вишенська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 62, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
888769
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, Д. Азаров, Рональд Бранд [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2019. – 126, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
888770
   Наукові записки НаУКМА. Соціологія : науковий журнал : щорічник / редкол.: Т. Марценюк, В. Бондар, А. Марченко [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 73, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
888771
   Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Т. Буй, Г. Григор"єв [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4, вип. 1. – 2019. – 99, [8] с. – Резюме укр., англ. мовами
888772
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, І. Яцкевич, Д. Азаров [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2019. – 113, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
888773
   Наукові записки НаУКМА. Історичні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: Шліхта Н.В., Богачевська-Хом"як М., Волошин Ю.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 128, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
888774
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: Я. Рабкін, М.Г. Бартоліні, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2019. – 95, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
888775
   Наукові записки НаУКМА. Мовознавство : науковий журнал : щорічник / редкол.: В. Ожоган, Л. Васильєва, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 84, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
888776
   Наукові записки НаУКМА. Комп"ютерні науки : науковий журнал / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 75, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
888777
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: М. Ткачук, В. Менжулін, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2019. – 110, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
888778
   Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : науковий журнал : щорічник / редкол.: Р. Демчук, Ю. Джулай, Д. Король [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 111, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
888779
   Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Т. Буй, Г. Григор"єв [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 5, вип. 1. – 2020. – 130, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
888780
   Наукові записки НаУКМА. Комп"ютерні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2021. – 120, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
888781
   Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ
№ 44 : Педагогічні та історичні науки. – 2001
888782
   Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей. – Київ
  Вип. 78. – 2008
888783
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-. – ISBN 966-518-056-8
Т. 6 : Економіка. – 1999
888784
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-. – ISBN 5-7763-2120-4
Т. 15 : Економіка. – 1999
888785
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Брюховецький В.С.,Моренець В.П., Ткачук М.Л. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 101 : Теорія та історія культури. – 2010. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
888786
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Брюховецький В.С.,Моренець В.П., Квіт С.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 104 : Історичні науки. – 2010. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
888787
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Квіт М.С., Моренець В.П.,Брюховецький В.С. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – 2011. – 87 с. – Резюме укр., англ. мовами
888788
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Квіт М.С., Моренець В.П.,Брюховецький В.С. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 117 : Історичні науки. – 2011. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
888789
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 139 : Фізико-математичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888790
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Нац. ун-т Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 140 : Теорія та історія культури. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888791
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888792
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 142 : Біологія та екологія. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888793
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 143 : Історичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888794
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
Т. 144/145 : Юридичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888795
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 146 : Економічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888796
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 147 : Політичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888797
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 148 : Соціологічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888798
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888799
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888800
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 151 : Комп"ютерні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
888801
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 152 : Фізико-математичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888802
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 153 : Теорія та історія культури. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888803
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888804
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
Т. 155 : Юридичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888805
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 156 : Історичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888806
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 159 : Економічні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888807
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 160 : Політичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888808
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 161 : Соціологічні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888809
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 163 : Комп"ютерні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888810
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
888811
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 165 : Фізико-математичні науки. – 2015. – 59 с. – Резюме укр., англ. мовами
888812
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 166 : Теорія та історія культури. – 2015. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
888813
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. – 2015. – 93 с. – Резюме укр., англ. мовами
888814
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 172 : Економічні науки. – 2015. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
888815
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2015. – 77 с. – Резюме укр., англ. мовами
888816
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Лук"яненко І.Г., Адер Ф., Бажал Ю.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
888817
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Михалевич В.М., Бернацька Ю.М., Агре М.Я. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 178 : Фізико-математичні науки. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
888818
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 179 : Теорія та історія культури. – 2016. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
888819
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – 2016. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
888820
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.І. Козюбра, Д.С. Азаров, М.В. Буроменський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 181 : Юридичні науки. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
888821
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Кірсенко М.В., Яковенко Н.М., Гарань О.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 182 : Історичні науки. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
888822
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Терновська Т.К., Верьовка С.В., Вишеннська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 184 : Біологія та екологія. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
888823
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Якушик В.М., Вілсон Ендрю, Гарань О.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 186 : Політичні науки. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
888824
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Оксамитна С.М., Виноградов О.Г., Королько В.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 187 : Соціологічні науки. – 2016. – 93 с. – Резюме укр., англ. мовами
888825
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Голубєва М.О., Боднар А.Я., Виноградов О.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
888826
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Ожоган В.М., Демська О.М., Зернецький П.В. [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 189 : Філологічні науки [Мовознавство]. – 2016. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
888827
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Глибовець М.М., Анісімов А.В., Буй Д.Б. [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 190 : Комп"ютерні науки. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
888828
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 191 : Теорія та історія культури. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
888829
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: Ткачук М.Л., Бондаревська І.А.,Менжулін В.І. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
888830
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: Кірсенко М.В., Яковенко Н.М., Гарань О.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 194 : Історичні науки. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
888831
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Нац. ун-т " Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
888832
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: Оксамитна С.М., Виноградов О.Г., Королько В.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 196 : Соціологічні науки. – 2017. – Резюме укр., англ. мовами
888833
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 966-518-015-0, 966-518-083-5
Т. 18 : Фізико-математичні науки. – 2000. – 68 с.
888834
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 170 : Хімічні науки і технології. – 2015. – 77 с. – Резюме укр., англ. мовами
888835
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 183 : Хімічні науки і технології. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
888836
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк. – ISBN 966-7631-62-1
Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – 2005. – (Іісторичні науки ; №5)
888837
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" / Національний університет "Острозька академія"; Українське Історичне Товариство. – Острог; Торонто; Нью-йорк. – ISBN 966-7631-62-1
  вип. 7. – 2006. – 543 с. – До 40-ліття українського історичного товариства
888838
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" : [збірник наукових праць] / Українське Історичне Товариство. – Острог. – ISBN 966-7631-62-1
  вип. 13. – 2008. – 20 с.
888839
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 1. – 2009. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888840
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 978-966-2254-07-2
Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – 2010. – 667 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5)
888841
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" : [збірник наукових праць]. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 16. – 2010. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888842
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" : [збірник наукових праць] / Українське Історичне Товариство. – Острог. – ISBN 966-7631-62-1
  вип. 15. – 2010. – 521 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888843
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культура і соціальні комунікації". – Острог
  вип. 2. – 2010. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888844
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". – Острог : Національний університет "Острозька академія". – ISBN 966-7631-70-2
  вип. 15. – 2010. – 374, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назв. вип. серії "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість. - Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. 22-23 квітня 2010 р.
888845
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 4. – 2011. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888846
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" : [збірник наукових праць] / Українське Історичне Товариство. – Острог
  вип. 18. – 2011. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888847
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" : [збірник наукових праць]. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 18. – 2011. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888848
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 978-966-2254-07-2
Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – 2011. – 462 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7)
888849
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : [збірник наукових праць]. – Острог. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 9. – 2011. – 361 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888850
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 978-966-2254-07-2
  вип. 9. – 2012. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888851
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" : [збірник наукових праць] / Українське Історичне Товариство. – Острог
  вип. 19. – 2012. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888852
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 26. – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888853
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 30. – 2014. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888854
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / редкол.: Архангельська А.М., Вокальчук Г.М., Глотов О.Л. [та ін.]. – Острог : НаУОА
  вип. 68. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888855
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : науковий журнал / редкол.: Шевчук Д.М., Биліца П., Зайцев М.О. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 21. – 2018. – 70, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888856
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія" : збірник наукових праць / редкол.: Пасічник І.Д., Шевчук Д.М., Більченко ЄВ. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 20. – 2019. – 171, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва вип. "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Матеріали XI міжнар. наук. конф. (Острог, 18-19 травня 2018 р.)
888857
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 9. – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888858
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 15 (43). – 2019. – 175, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888859
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 8. – 2019. – 82, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
888860
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 13 (41). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888861
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 17 (45). – 2020. – 139, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888862
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 16 (44). – 2020. – 212, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888863
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 11. – 2020. – 204, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2020-11 - Резюме укр., англ. мовами
888864
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 10. – 2020. – 149, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2020-10 - Резюме укр., англ. мовами
888865
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 22 (50). – 2021. – 103, [1] с. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888866
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : науковий журнал / редкол.: Шевчук Д., Зайцев М., Малахов В. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 22. – 2021. – 55, [1] c. – DOI 10.25264/2312-7112-2021-22 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888867
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 21 (49). – 2021. – 121, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888868
   Наукові записки Ніжинського університету. Філологічні науки / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005
888869
   Наукові записки Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського / Одеський державний педагогічний інститут ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 1960
888870
   Наукові записки по біології. – К, 1927. – 292с.
888871
   Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1815-3232
Вип. 15. – 2006. – з № 16 див на автора "Тернопільський національний економічний університет"
888872
   Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1815-3232
Вип. 16. – 2006. – до № 16 див автора "Тернопільський державний економічний університет"
888873
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Біологія / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль
  № 3. – 2005. – (Спецвип.: Гідроекологія)
888874
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 35). – 2013. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888875
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 34). – 2013. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888876
  Тернопільський Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Літературознавство". – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 38. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888877
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 36). – 2014. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888878
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 3. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888879
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 37). – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888880
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – Тернопіль
  № 2 (59). – 2014. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888881
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888882
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль
  № 1 (62), спец. вип. – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. присвячений 75-річчю Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, хіміко-біолог. ф-ту, каф. ботаніки
888883
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 38). – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888884
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 39). – 2015. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888885
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 41). – 2016. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888886
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; Редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – ISBN 978-966-7425-97-56
  № 1 (25). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888887
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія / Редкол.: М.М. Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 1 (65). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888888
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2016. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888889
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – Тернопіль
  № 2 (66). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888890
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка
  № 1 (вип. 34). – 2016. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888891
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 2. – 2016. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888892
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
  № 2 (26). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888893
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Голосов В.М. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 43). – 2017. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888894
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 2. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888895
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / Редкол.: М,М, Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 1 (68). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscince - 2017"
888896
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 3. – 2017. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888897
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / редкол.: М,М, Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 3 (70). – 2017. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscince - 2017"
888898
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Смоляк О. ; редкол.: Станкевич М., Урсу Н., Біба О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка
  № 1, вип. 36. – 2017. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888899
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / редкол.: М.М. Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 4 (71), спецвип. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Подольські читання"
888900
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
  № 1 (27). – 2017. – 370 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888901
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 3. – 2018. – 165, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888902
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 2. – 2018. – 173, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888903
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 4 (78). – 2019. – 85, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
888904
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Вільчинська Т.П., Грещук В.В., Скаб М.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ. – ISBN 978-966-7425-97-5
  № 1 (31). – 2019. – 98, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888905
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 46). – 2019. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888906
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 49). – 2020. – 246 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888907
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1/2 (79). – 2020. – 133, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
888908
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 3/4 (80). – 2020. – 144, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
888909
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 48). – 2020. – 187 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
888910
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 1. – 2020. – 196, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888911
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  т. 81, № 1/2. – 2021. – 113, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
888912
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецька Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 52). – 2022. – 233 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., англ. мовами
888913
   Наукові записки Ужгородського державного університету : Бібліографічний покажчик змісту (1947 - 1963 рр.). – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2005. – 88с.
888914
   Наукові записки Ужгородського університету. – Ужгород, 1957
888915
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник. – Київ
№ 2 (22). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
888916
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник. – Київ
№ 3 (23). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
888917
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 3 (27). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888918
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 4 (28). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888919
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (29). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888920
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 2 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888921
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 5 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888922
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 6 (34). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888923
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (35). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888924
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 2 (36). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888925
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 3 (37). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888926
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 4 (38). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888927
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 5 (39). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888928
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 6 (40). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888929
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (41). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888930
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 2 (42). – 2016. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888931
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (43). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888932
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку" ; голов. ред. Л.Н. Беркман. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (45). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888933
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Голов. ред. Л.Н. Беркман ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Весоловський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (46). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888934
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / голов. ред. Л.Н. Беркман ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Весоловський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (47). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888935
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (48). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888936
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (51). – 2018. – 75, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888937
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (52). – 2018. – 67, [1] с., включ обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888938
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (53). – 2019. – 73, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888939
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (54). – 2019. – 69, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888940
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (57). – 2020. – 45, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888941
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (59). – 2020. – 42, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888942
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; Держ. п-во "Укр. н.-д ін-т зв"язку" ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (60). – 2020. – 45, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888943
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-077-5
Вип.№ 2 (10). – 2006. – резюме укр., рос. мовами
888944
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-061-9
Вип. № 9. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
888945
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888946
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (39). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888947
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 3 (40). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888948
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 4 (41). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888949
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888950
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888951
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 3 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888952
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 4 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888953
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1/2 (46/47). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888954
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.Г. Фрізма (відп. ред.), О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетьманець [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISBN 966-7427-54-4
  вип. 1 (25). – 2000. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
888955
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888956
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888957
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (77), ч. 1. – 2014. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888958
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (78), ч. 2. – 2014. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888959
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (77), ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888960
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (78), ч. 1. – 2014. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888961
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1/2 (91/92). – 2019. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888962
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, Д.І. Дроздовський, С.К. Криворучко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 4 (94). – 2019. – 219, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888963
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, С.К. Криворучко, А.В. Лепетюха [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (95). – 2020. – 195, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888964
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, Н. Кононенко, С.К. Криворучко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (98). – 2021. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
888965
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 156. – 2017. – 320 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
888966
   Наукові засади вивчення та викладання слов"янських мов : матеріали наук. читань, присвячених пам"яті професора Володимира Масальського на честь 100-річчя від дня народження. – Київ : Логос, 1998. – 74, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
888967
  Богатирьов І.Г. Наукові засади визначення мети покарання / І.Г. Богатирьов, М.С. Пузирьов, Л.Г. Бандоля // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 148-153
888968
  Медвідь В.Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 157-163. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
888969
  Ольшанська О.В. Наукові засади визначення сутності регіону як суб"єкта господарювання та управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 100-108. – ISSN 1993-6788
888970
  Архипова Л.М. Наукові засади використання гідроенергоресурсів у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 300-308 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
888971
  Забарна Е.М. Наукові засади виявлення факторів розвитку економічного простору регіону / Е.М. Забарна, М.О. Танасенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
888972
  Житник О.О. Наукові засади дослідження інституту глави держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 113-120. – ISSN 1563-3349
888973
  Жогіна О. Наукові засади дослідження процедур бюджетування військових закупівель / О. Жогіна, М. Забаштанський // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 101-111. – ISSN 2411-5215


  "Систематизовано процедури публічних закупівель для «звичайних» замовників та замовників, що діють в окремих сферах господарювання. Представлено процедури військових закупівель у розрізі конкурентних та неконкурентних процедур. Обґрунтовано, що ...
888974
  Барановський М.О. Наукові засади дослідження сільського розселення України : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1561-4980
888975
  Танько Н. Наукові засади інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 182-188. – ISSN 2075-1478
888976
  Костриця М. Наукові засади національного географічного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 39-45.


  За визначенням професора П.Г. Шищенка краєзнавство і країнознавство повинні входити до системи безперервної географічної освіти.
888977
   Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – 120 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
888978
   Наукові засади організації міського екологічного туризму / О. Терлецька, Л. Кушнір, У. Мартинюк, М. Багрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 119-126. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 50)). – ISSN 2311-3383
888979
  Озерський І.В. Наукові засади організаційно-правового та психологічного забезпечення діяльності органів прокуратури : монографія / І.В. Озерський. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-192-071-1
888980
  Бойко Л.М. Наукові засади організаційного регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 13-18. – ISSN 2221-1055
888981
  Борисов О.О. Наукові засади оцінювання рівня екологічної безпеки міських зон відпочинку, прилеглих до автодоріг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисов Олександр Олександрович ; М-во захисту довкілля та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
888982
  Михайленко С.В. Наукові засади планування бюджетних витрат на фінансування економічного розвитку та інновацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-33.
888983
  Пшинко Г.М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific basis predicting the behavior of radionuclides in the environment and in the decontamination of aquatic environments / Г.М. Пшинко, В.В. Гончарук ; [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 407, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 354-402. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1711-5
888984
  Озарків І.М. Наукові засади променево-конвективного теплообміну в процесі формування світлового режиму лісу / І.М. Озарків, О.І. Дерех // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
888985
  Сметанін Д.А. Наукові засади профорієнтаційної роботи в школі. / Д.А. Сметанін. – Київ, 1974. – 48с.
888986
  Литвин В.В. Наукові засади реалізації механізмів державної податкової політики // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 133-141
888987
  Непийвода Н. Наукові засади редагування нехудожніх текстів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 487-490. – ISBN 966-02-2347-1
888988
  Лелека С.В. Наукові засади розробки ресурсоенергоефективних процесів та обладнання вуглеграфітового електродного виробництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Лелека Сергій Володимирович ; М-во освіт і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 60 назв
888989
  Сокольський О.Л. Наукові засади розроблення обладнання і процесів перероблення полімерних матеріалів методом екструзії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Сокольський Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 53 назви
888990
  Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугільних пластів у слабометаморфізованих породах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Дичковський Роман Омелянович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 60 назв
888991
  Байдала В.В. Наукові засади соціальної відповідальності біоекономіки / В.В. Байдала, В.М. Бутенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 18-22. – ISSN 2222-4459
888992
  Карпенко О.В. Наукові засади створення біотехнологій поверхнево-активних речовин з поліфункціональними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 70 назв
888993
  Буковський О.О. Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Буковський Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
888994
  Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України : монографія / М.О. Барановський ; КНУТШ. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-2213-12-6
888995
  Нагірна В.П. Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М.М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
888996
  Козирєв А.В. Наукові засади термобаричного формування наноструктури матеріалів електротехнічного призначення на основі MgB2 з високим рівнем надпровідних властивостей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Козирєв Артем В"ячеславович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
888997
  Яснюк Т.Є. Наукові засади трансформації структури паливно-енергетичного комплексу столичного регіону // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 140-151. – Бібліогр.: 2 назви
888998
  Іванова М.І. Наукові засади управління логістичними системами на промислових підприємствах : монографія / Іванова Марина Іллівна ; Класич. приват. ун-т. – Дніпро : Грані, 2017. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-422. – ISBN 978-617-7351-23-7
888999
  Смирнова С.М. Наукові засади управління розвитком земель рекреаційного призначення / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 95-99. – ISSN 2306-6806
889000
  Смирнова С.М. Наукові засади управління розвитком природно-заповідних територій / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.О. Островерха // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,