Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
881001
  Ільїна Г.В. "Ньютоніанізм для дам": картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 77-79
881002
  Сюндюков І. "О бземлю лихом вдарте..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 31


  Побачила світ фундаментальна антологія сатири і гумору української діаспори (книга перша) - "Право на сміх".
881003
  Тарасов А. "О благочестии крепкий поборник" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089


  Начало правления Василия III.
881004
  Кобець В. "О Боже мій! Така мені печаль..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 9


  Конгрес української інтелігенції Вінничини традиційно вшанував Василя Стуса
881005
  Стрельников Б.Г. Нью-Йоркские вечера / Б.Г. Стрельников. – М., 1964. – 63с.
881006
  Матвеев А.И. Нью-Йоркский рейд / А.И. Матвеев. – Одесса, 1977. – 84 с.
881007
  Абліцов В. Нью-йоркська вікторія й київська трагедія Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 8-9
881008
  Ільницький М. Нью-йоркська група // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 73-115. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово" та відгалуження від "Слова" - Нью-йоркська група. Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
881009
   Нью-Йоркська група в справі Леся Танюка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 31


  Лист міністру культури УРСР.
881010
  Яручик В. Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – C. 112-114. – ISSN 0236-1477


  До XXI випуску студій з україністики, яку видає Міжнародна школа україністики НАН України, увійшла монографія "Міфопоетика Нью-Йоркської групи" Тадея Карабовича, відомого вченого, українського поета й перекладача, доктора гуманітарних наук, викладача ...
881011
  Лущій С. Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка


  У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників. The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and the representatives of the 1960s generation.
881012
  Бойчук Б. Нью-Йоркська група у перспективі часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С.266-276.
881013
  Моренець В.П. Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на дивні теми // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 43-53
881014
  Ковалів Ю. Нью-Йоркська група: ранній етап формування // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 24-35. – ISBN 966-95452-3-8
881015
  Мальський М. Нью-Йоркська конвенція чи Київська угода. Хто кого? / М. Мальський, В. Яремко // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 30
881016
   Нью-Йорская фондовая биржа. – Москва, 1992. – 512с.
881017
  Галака С.П. Нью-Йорська конференція 1995 рокі з розгляду дії та подовження ДНЯЗ // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.408-415


  Договід про нерозповсюдження ядерної зброї
881018
  Райхель Ю. Ньютон - творець англійського економічного дива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 23
881019
  Кузнецов Б.Г. Ньютон / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1982. – 175 с.
881020
  Карцев В.П. Ньютон / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 414 с. – (Жизнь замечательных людей)
881021
   Ньютон (1727-1927). – Ленинград, 1927. – 73 с.
881022
  Самойленко В. Ньютон XX століття // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  До 100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова. Був деканом механіко-математичного факультету з 1945 по 1949 роки.
881023
  Самойленко В.Г. Ньютон двадцятого століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Внесок М. М. Боголюбова до скарбниці світової науки.
881024
  Крылов А.Н. Ньютон и его значение в мировой науке. 1643-1943 / А.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1943. – 39 с.
881025
   Ньютон и философские проблемы физики ХХ века : Сб. ст. – Москва : Наука, 1991. – 207 с.
881026
  Ващенко Л.І. Ньютон і теорія ймовірностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-4171
881027
  Кононенко Т.П. Ньютон Ісаак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 363-364. – ISBN 966-316-069-1
881028
  Кулаков Ю.І. Ньютонівська механіка з точки зору загальної теорії гомогенних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
881029
  Крылов А.Н. Ньютонова теория астрономической рефракции / А.Н. Крылов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 69 с.
881030
  Ільїн В.В. Ньяя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
881031
  Куликов В. О "болевых точках" социально-экономического развития России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 3-16. – ISSN 0130-9757
881032
  Безносов Э. О "вовремя приведенной цитате". Литературные источники некоторых эпизодов романа "Белая гвардия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 367-379. – ISSN 0042-8795
881033
  Литневская Е.И. О "вольностях" употребления норм письменной речи в текстах современной художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.9-24. – Библиогр.: Лит.: с.23-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
881034
  Юшкевич А.П. О "Геометрии" Декарта // Рассуждение о методе / Р. Декарт. – Москва, 1953. – С. 524-559
881035
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть I) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-91. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
881036
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть II) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-41. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
881037
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть III) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
881038
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть IV) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 14-29. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
881039
  Блауберг И.И. О "Годе Бергсона" и бергсонизме XXI в. : философия Бергсона: взгляд через столетие / И.И. Блауберг, Ю.В. Подорога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 152-158. – Бібліогр.: с. 152, 156. – ISSN 0042-8744
881040
  Татаринов А. О "гонкуровском" Уэльбеке и "букеровском" Барнсе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 300-312. – ISSN 0042-8795


  Статья посв. творчеству Мишеля Уэльбека, получившего в 2010 г. Гонкуровскую премию за роман "Карта и территория", и Джулиана Барнса, получившего в 2011 г. Букеровскую премию за роман "Предчувствие конца". Стаття присв. творчості Мішеля Уельбека, який ...
881041
  Иванюк Б.П. О "двойном бытии" целостности художественного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – ISBN 966-72-77-79-8


  В статті викладені версія та наслідки рецептивного обгрунтування відносності літературного твору у трьох іпостасях авторської відповідальності за здійснення його худодньої цілосності - методі, жанрі та стилі
881042
  Кацис Л. О "делах", жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 330--362. – ISSN 0042-8795
881043
  Кедров Б.М. О "Диалектике природы" Энгельса : Учебное пособие для вузов / Б.М. Кедров. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184с.
881044
  Видгоф Л. О "долгополой" шинели и "садовнике и палаче" в стихотворении О. Мандельштама "Стансы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 183-202. – ISSN 0042-8795
881045
  Николаева Т.М. О "единстве ономастики" и/или о новой ветви "антропонимики" // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0373-658Х
881046
  Калинин Василий Валерьянович О "жестком" управлении ходьбой шагающего аппарата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калинин Василий Валерьянович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 12л.
881047
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1960. – 146с.
881048
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 3-е доп. – Свердловск, 1962. – 204с.
881049
  Степанов А.А. О "загадочном" образе безумца в сценах "Фальшивая монета" М.Горького. / А.А. Степанов. – Казань, 1961. – 28 с.
881050
  Нестерова Н.М. О "загадочных" окказионализмах Дж. Джойса и способах их перевода / Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – Библиогр.: Лит.: С. 82; 9 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
881051
  Мелентьев Ю.С. О "Золотом кольце" и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Книга, 1990. – 285 с.
881052
  Энгельс Ф. О "Капитале" Маркса. / Ф. Энгельс. – Москва, 1940
881053
  Белоцерковский А.В. О "качестве" и "количестве" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образования, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бакалавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной структуры формирующейся ...
881054
   О "Коньке-горбунке". – Л., 1937. – 96 с.
881055
  Преображенский Н.А. О "кровавой палочке", чудесных огнях", и других необычайных явлениях. / Н.А. Преображенский. – Рязань, 1959. – 48с.
881056
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 32с.
881057
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 32 с.
881058
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 46с.
881059
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 32 с.
881060
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 32с.
881061
  Мензел Д. О "летающих тарелках" / Д. Мензел. – М., 1962. – 352с.
881062
  Николаева Т.Н. О "лингвистике речи" (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0373-658Х
881063
  Грабовский С. О "малороссийском мифе XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 163-173. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Украинское прошлое: уроки для настоящего.
881064
  Обичкин Г.Д. О "Манифесте Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса. Стеногр. публичн. лекции... / Г.Д. Обичкин. – Москва, 1950. – 40с.
881065
  Бенинг А.Л. О "мошках" нижней Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов, 1924. – 6с.
881066
  Иванов Сергей О "невыразимом" : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 180-181 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
881067
  Яковлева А.И. О "новой отрасли" Российского права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
881068
  Михеев М. О "новой" прозе Варлама Шаламова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 183-234. – ISSN 0042-8795
881069
  Иовчук М.Т. О "новых" фальсификациях марксистско-ленинской философии / М.Т. Иовчук, И.Я. Попова. – Москва, 1965. – 48с.
881070
  Насонов Н.В. О "переверзии" в рогах диких баранов / Н.В. Насонов. – 1246с.
881071
  Десятников В. О "Пирамиде" Л.М. Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 276-279. – ISSN 0027-8238
881072
  Пашицкий Э.А. О "плазмонном" механизме сверхпроводимости в вырожденных полупроводниках или полуметаллах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 15с.
881073
  Якименко Л.Г. О "Поднятой целине" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1960. – 134с.
881074
  Михайловский А.В. О "политической теологии" в круге Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 0042-8744
881075
  Раджабов З.Ш. О "Политическом трактате" Ахмада Дониша / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1976. – 126с.
881076
  Петров В.М. О "пророчествах", "таинствах" и "страхе божьем" / В.М. Петров. – Свердловск, 1978. – 107с.
881077
  Беляева И.А. О "психологической" функции пространства и времени в прозе И.А. Гончарова и И.С. Тургенева // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 116-129. – ISBN 978-5-243-00283-7
881078
   О "Рассказах прапорщика Столя" [Рунеберга] = (Fanrik Stals sagner). – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 23 с. – Беспл. прил. к газ.: Окраины России. 1910, № 45. - Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 40
881079
   О "Ревизоре" Сб. ст.. – Ленинград, 1936. – 174 с.
881080
  Степанов П.М. О "таинственных" явлениях человеческой психики / П.М. Степанов. – Краснодар, 1975. – 63с.
881081
  Крывелев И.А. О "тайнах" религии / И.А. Крывелев. – Москва, 1981. – 104 с.
881082
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1949. – 76 с.
881083
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1956. – 48 с.
881084
  Осипов Г.В. О "технократических" теориях в современной буржуазной социологии : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипов Г.В.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1955. – 15л.
881085
  Дайреджиев Б.Л. О "Тихом Доне" / Б.Л. Дайреджиев. – Москва, 1962. – 292с.
881086
  Сергеева Елена О "Туристских ресурсах России" узнает весь мир : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58 : Фото
881087
  Рыбинский В.С. О "Фауст" Гете : критический этюд ; (Читано на юбилейном вечере, 21 октября 1899 года, в память 150-ти летия со дня рождения В. Гете) / В.С. Рыбинский. – Киев : Тип. С.Н. Кульженко, 1900. – 8 с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
881088
  Миткевич В.Ф. О "физическом" действии на расстоянии / В.Ф. Миткевич. – Л., 1934. – 19с.
881089
  Белоусов Н. О "хлорофилле" у Lytta vesicatoria L. / Напечатано по определению Общего Собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском ун-те. – Харьков : Электрическая Типо-литография И.А.Цедербаум, 1906. – 9 с. – Отд. оттиск из : Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском Университете, т. 41
881090
  Шелехов А.М. О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 47-55. – ISSN 2072-9812
881091
  Потолицын С. О "Элементарных частицах " М. Уэльбека // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.271-273. – ISSN 1130-6545
881092
  Чжан Чи О [сумма a_k] -замкнутых классах конечных групп / Чжан Чи, А.Н. Скиба // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1707-1716. – ISSN 1027-3190
881093
  Полякова Л.Ю. О 0-гомологиях полугрупп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено понятие 0-гомологий полугрупп. Установлена связь 0-гомологий с обычными гомологиями полугрупп, а также даны некоторые применения 0-гомологий. Ключевые слова: 0-гомологии. гомологии полугрупп. The notion of the semigroup 0-homology groups is ...
881094
  Лысиков Б.Г. О 10-балльной системе оценки знаний // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 89-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматриваются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров», обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране и за рубежом. Анализируются ...
881095
   О 25-й гоовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1942. – 40с.
881096
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1943. – 11с.
881097
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1944. – 8с.
881098
   О 30-ти событиях, которые взорвут год : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 94-98 : Фото
881099
  Кириченко А.И. О 300-летии воссоединения Украины с Россией. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР 22 мая 1954 года. / А.И. Кириченко. – К., 1954. – 47с.
881100
   О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1968 г.. – Москва, 1968. – 15с.
881101
  Ленин В.И. О 6 Всероссийской конференции РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 119с.
881102
  Пфейффер Г.В. О Bi-планарных точках алгебраических поверхностей = Sur les points Bi-planaires des surfaces algebriques / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 31 с.
881103
  Лучник В. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 1-2
881104
  Лучник В.Н. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В.Н. Лучник. – Х., 1918. – 4с.
881105
  Талиев В. О Daphne Sophia Kalen. / В. Талиев. – 95-152с.
881106
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря / Печатано с разрешения Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 20 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей
881107
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря = (Статья вторая) / Печатано по разрешению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.Пороховщикова. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 27, вып. 1
881108
  Новогрудский Д.М. О Pyronema confluens Tul и ее взаимоотношениях с почвенными микроорганизмами / Д.М. Новогрудский, 1936. – С. 384-403
881109
  Оманадзе Р.Ш. О Q-сводимости и плотного рекурсисно перечиленных множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Оманадзе Р.Ш. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1981. – 12 с.
881110
  Ильченко В.И. О VI проблеме Гельберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильченко В.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1970. – 14л.
881111
  Долгов К.М. О XV Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.177-182. – ISSN 0042-8744
881112
  Долгов К.М. О XVII Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-163. – ISSN 0042-8744
881113
  Михайлов Н.А. О XXIX годовщине со дня смерти В.И. Ленина / Н.А. Михайлов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
881114
   О азиятских народах, обитающих в Южной России : путешествовавшего с 1824 по 1835 год. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Х. Гинца, 1841. – 53 с.
881115
  Константинов Ф.В. О базисе и надстройке / Ф.В. Константинов. – М., 1951. – 40с.
881116
  Хонин В.Н. О базисе и надстройке в международных отношениях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 32-36. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
881117
  Семенкевич Ю.Н. О байкальских водяных осликах / Ю.Н. Семенкевич. – Саратов, 1924. – 6 с.
881118
  Чжан Кан-цинь. О балансе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода в СССР и КНР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чжан Кан-цинь.; МВО СССР. Москов. экон-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1959. – 16л.
881119
  Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б.В. Асафьев. – Москва : Музыка, 1974. – 296 с.
881120
  Рыльский М.Ф. О балладах Адама Мицкевича // Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948
881121
  Добрица В.П. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров / В.П. Добрица, М.О. Таныгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-75. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Обсуждаются проблемы, связанные с отказом от традиционной системы оценки знаний студентов вузов и переходом на балльно-рейтинговую систему. Описываются положительные и отрицательные стороны введения подобной системы, предлагаются способы устранения ее ...
881122
  Стеценко В.Я. О банаховых пространствах с двумя конусами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеценко В.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т., 1961. – 8л.
881123
  Зарудный Н. О барабинском ремезе () и его ближайших родичах / Н. Зарудный, Г. Иоганзен, 1923. – 5 с. – Отд. оттиск
881124
  Сабинин О Бармах / Сабинин. – Москва, 1839. – С. 297-308
881125
   О батыре Олджобае и о девушке, погибшей из-за горестной любви.. – Фрунзе, 1958. – 140с.
881126
  Ульрих В.В. О бдительности советских людей. / В.В. Ульрих. – М., 1947. – 22с.
881127
   О беге - почти все : Сборник. – Москва, 1986. – 63с.
881128
  Стампфл Ф. О беге. / Ф. Стампфл. – М., 1957. – 157с.
881129
  Матлина С. О бедной науке замолвите слово... Полемические заметки о состоянии библиотечной науки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 1727-4893
881130
   О бедной русалке замолвите слово... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 2-5.
881131
  Азаров М. О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
881132
  Азаров Николай Янович О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
881133
  Горин Г. О бедном гусаре замолвите слово / Г. Горин. – Москва : Крим-пресс, 1994. – 544c. – Авт. указ.на обл. – ("Ностальгия"). – ISBN 5-85701-055-1
881134
  Соколов А.В. О бедном магистре замолвите слово // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-15. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном образовании.
881135
  Мельников О.Е. О безбожнических и христианских догмах, таинствах и обрядах / О.Е. Мельников. – Кишинёв, 1937. – 284с.
881136
  Негрей Т.А. О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2016. – № 1 (38). – C. 84-94. – ISSN 1999-981Х
881137
  Федорова А.П. О белках крови, характерных для нормального и злокачественного роста. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Федорова А.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
881138
  Леонов Г.Б. О белках семян нута (Cicer arietinum L.) и их изменчивости при созревании : Автореф... канд. биол.наук: / Леонов Г.Б.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 25л.
881139
  Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина" / С.С. Сазонова. – Рига, 1976. – 36 с.
881140
  Кирсупуу А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промыслових рыб Эстонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кирсупуу А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 33 с.
881141
  Чавчанидзе Д.Л. О беллетристичности и философичности сочинений Э.Т.А. Гофмана // Известия Российской академии наук. / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 47-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 3). – ISSN 0321-1711
881142
  Чертков А. О Белобережье и семи островах, на которых жили, по словам Димешки, руссы-разбойники : [Заимствуем эту статью из превосходного сочинения Сарториуса, изданного несколько лет тому назад Лаппенбергом, под заглавием: Urkundliche Geschichte des Ursprungs d. deutschen Hansa] / [пер. с нем. Сергей Строев] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 69 с.
881143
  Кузнецов А.А. О Белой армии и ее наградах, 1917-1922 гг. / А.А. Кузнецов. – М., 1991. – 45с.
881144
  Церпенто В.И. О бельшевисткой критике и самокритике : Автореф... канд. филос.наук: / Церпенто В.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
881145
  Ригин А.С. О Бердяеве, русской метафизике и вечном городе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 70-73
881146
  Скворцов-Степанов О бесах и бесовских искушениях / Скворцов-Степанов. – Москва : Партиздат, 1937. – 28 с.
881147
  Бескоровайная Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформациях поверхностей и их связи с теорией оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Бескоровайная Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 13л.
881148
  Лизунова Д.Ю. О бесконечно малых изгибаниях геперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Дис... Канд. физ. -мат. наук.: / Лизунова Д.Ю.;. – Киев, 1970. – 120л. – Бібліогр.:л.111-120
881149
  Лизунова Л.Ю. О бесконечно малых изгибаниях гиперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Лизунова Л.Ю. ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
881150
  Аминова А.В. О бесконечно малых преобразованиях, сохраняющих траектории пробных частиц в ОТО / А.В. Аминова. – Киев : [б. и.], 1971. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. – (АН УССР. Институт теоретической физики. [Препринт ; ИТФ-71-85Р])
881151
  Воробьев Д.В. О бесконечном Мелисса Самосского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.98-104
881152
  Бруно Д. О бесконечности вселенной и мира / Д. Бруно. – М, 1936. – 257с.
881153
  Мелюхин С.Т. О бесконечности и вечности Вселенной / С.Т. Мелюхин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
881154
  Скрипкин В.И. О бесконечных системах квантовой теории поля и классической статистики механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Скрипкин В.И.; АН УССР.Ин-т теорет.физики. – К, 1975. – 14л.
881155
  Попов А.С. О беспроволочной телеграфии : сборник статей, докладов, писем и других материалов / А.С. Попов. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 219 с.
881156
  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.167-178. – ISSN 0042-8744
881157
  Сабатье А. О бессмертии души и опыт исследование жизни с точки зрения эволюционного натурализма / А. Сабатье. – Спб. – 323с.
881158
  Метальников С.И. О бессмертии одноклеточных животных. / С.И. Метальников, М.А. Галаджиев. – Петроград. – 29с.
881159
  Эльсберг Я.Е. О бесспорном и спорном / Я.Е. Эльсберг. – М., 1959. – 331с.
881160
  Барац Г.М. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи / Г.М. Барац. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, АО Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып. 1. – 1907. – 73 с.
881161
  Сольский С.М. О библейском миросозерцании в жизни древне-русского народа : (речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1878 г.) / [соч.] С.М. Сольского. – Киев : Тип. Давиденко, 1878. – [2], 37 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1878, нояб.
881162
  Барац Г.М. О библейском элементе в Слове о полку Игореве / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1912. – 40 с.
881163
  Митрофанов П.И. О библиографической реформе в зоологической литературе, 1895. – 5 с. – Отд.Отт. из : "Труды Варшав. Общ. Ест.", в. 1, 1894-95
881164
  Каракаева Ф.У. О библиотеке будущего за круглым столом: в поиске новых идей // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (221). – С. 12-14. – ISSN 1727-4893


  Организация пространства библиотек в последнее десятилетие всё чаще признаётся приоритетным направлением библиотечной политики. Связано это в первую очередь с глобальными процессами трансформации, затронувшими сегодня этот социальный институт. О ...
881165
  Маврина Елена Николаевна О библиотеке с любовью, или Как повысить "электоральную грамотность" Колобка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 36-37. – ISSN 1727-4893


  К традициям, которыми богата Нижегородская государственная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ), можно отнести организацию двух популярных областных конкурсов - конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению ...
881166
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1957. – 715 с.
881167
  Ленин В.И. О библиотечном деле / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 183 с.
881168
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1976. – 223с.
881169
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 1 : 1918-1924. – 1982. – 448 с.
881170
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 2. – 1983. – 480 с.
881171
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 3 : 1930-1933. – 1984. – 528 с.
881172
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 4. – 1985. – 557с.
881173
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Т. 5. – 1986. – 416 с.
881174
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книжная палата
Т. 6 : 1938-1939. – 1987. – 350 с.
881175
  Ульянинский Н.Ю. О библиофилии. Факты и мысли. / Н.Ю. Ульянинский, 1925. – 48с.
881176
  Юрашев В.В. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юрашев В.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1970. – 14л.
881177
  Назарян Э.О. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Назарян Э.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 12л.
881178
  Вернадский В.И. О биогеохимическом изучении явления жизни / В.И. Вернадский. – Отд.отт. из Докладов АН СССР, 1931. – С. 137-140
881179
  Штилькинд Т.И. О биодинамике ходьбы и поддержании равновесия человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Штилькинд Т.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
881180
  Хруцкий А.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах становления универсальной науки и философии // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 176-193. – ISSN 2307-3705
881181
  Маркс К. О биологии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. – М, 1933. – 240с.
881182
  Аракчеева С.Г. О биологии Воrrelia persica Dschunkovsky, 1912 -- возбудителя клещевого спирохетоза и механизме переноса ее клещами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аракчеева С.Г. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
881183
  Чаусов В.И. О биологии и микроморфологии карликового цепня. : Автореф... канд. биол.наук: / Чаусов В.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 23л.
881184
  Чеботаревич Н.Д. О биологии комнатной мухи Musca vicina. / Н.Д. Чеботаревич. – с.
881185
  Сысоева Т.К. О биологии молоди некоторых промысловых рыб бассейна Амура в связи с проблемой воспроизводства их стада. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоева Т.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
881186
  Победоносцев А.П. О биологии паразитической нематоды Acuaria skrjabini / А.П. Победоносцев. – Саратов, 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок Саратовского пединститута", вып.7, 1941. В оттиске также: К вопросу об изменчивости веса у птиц в годичном жизненном цикле. Новое о биологии куриного клеща
881187
  Загуляев А.К. О биологии платяной моли (Tineola biselliella Humm.) и нового вида - мебельной моли (Tineola furciferella Zagulajev, sp. n.) / А.К. Загуляев, 1954. – 154-169 с.
881188
  Майский И.Н. О биологических основах пртиворакового иммунитета / И.Н. Майский. – М, 1955. – 140с.
881189
  Стецюк В.Г. О биологических свойствах новых синтетических антимикробных препаратов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.096 / Стецюк В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
881190
  Чепинога О.П. О биологической роли нуклеиновых кислот : Дис... д-ра биол.наук: / Чепинога О.П.; АН УССР. Ин-ти биохимии. – К., 1951. – 351л. – Бібліогр.:л.329-351
881191
  Лысенко Т.Д. О биологическом виде и видообразовании / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 64 с.
881192
  Оганесян Н.М. О биологическом действии радиоактивной серы / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН АрмССР, том 16, № 6, 1962. Биологически, 1962. – 61-68с.
881193
  Юсупов А.А. О биологическом засорении озимых твердых пшениц в связи с особенностями их цветения : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупов А.А.; Всес. Акад. сельскохоз. наук. Всес. селекционно-генетич. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
881194
  Гулый М.Ф. О биологическом значении роцессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов / М.Ф. Гулый, В.Н. Ремесло. – Киев : Наукова думка, 1979. – 192 с.
881195
  Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Б.м. : Б.и. – 18с. – Отд. оттиск
881196
  Лебедь Б.Я. О биологоморфных и квазиголосорфных отображених : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедь Б. Я.; Урал. ГУ. – М., 1972. – 16л.
881197
  Тукач С. О биоморфологических особенностях сортов вида Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено первічне сортовивчення 6 сортів виду Zinnia elegans Jacq.в умовах передгiрної зони Криму. Встановлено біоморфологічні особливості велетенських та низькорослих циній, а також проведено порівняльний аналіз цих садових груп. В результаті ...
881198
  Иорданишвили Г.С. О биохимических превращениях, связанных с обменом аммиака в головном мозгу. : Автореф... канд. биол.наук: / Иорданишвили Г.С.; АН Груз. ССР. Ин-тут физиологии. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
881199
  Нистратова С.Н. О биохимической природа холинореценроа в связи с механизмом действия ацетилхолина : Автореф... канд. биол.наук: / Нистратова С. Н.; АН СССР, Ин-т морфологии. – М., 1959. – 12л.
881200
  Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры : обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом / соч. Л.Н. Нисселовича. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. – XIX, [3], 189 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XVIII-XIX


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
881201
  Быков В.В. О бифуркациях динамических систем, близких к системам с сепаратрисным контуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Быков В.В. ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 21 с.
881202
  Гаузе Г.Ф. О бицикличности весеннего развития грены, характеризуемой падением веса, энергией дыхания и жаростойкостью / Г.Ф.Гаузе и В.В. Алпатов, ; Лаборатория экологии Ин-та зоологии МГУ // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 253-260
881203
  Гофштейн Д. О білий світе мій… : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
881204
  Романов Н.Н. О ближайших задачах работы комсомола в деревне / Н.Н. Романов. – Москва, 1944. – 40с.
881205
  Френчко В.С. О ближнем порядке в жидких эвтектических сплавах тройных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Френчко В.С.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
881206
  Арсанов С.А. О близком и далеком : рассказы и очерки / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1969. – 100 с. : ил.
881207
  Белый Андрей О Блоке : Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Белый Андрей; Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. А.В. Лавров. – Москва : Автограф, 1997. – 608с. – ISBN 5-89612-001-Х
881208
  Рюриков Б.С. О богатстве искусства / Б.С. Рюриков. – Москва, 1956. – 340 с.
881209
  Ильинская И.С. О богатстве русского языка / И.С. Ильинская ; Академия наук СССР ; Институт русского языка. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 72 с. – (Научно-популярная серия)
881210
   О богатырях старопрежних и нынешних. – Архангельск, 1946. – с.
881211
  Крюкова М.С. О богатырях стропрежних и нынешних / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1946. – 155с.
881212
  Липкин С.И. О богатырях, умельцах и волшебниках : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – Москва, 1963. – 492с.
881213
  Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком / соч. П.Н. Буцинского. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1882. – 240, VI с.
881214
   О боге и слугах его. Репертуарный сб.. – М., 1964. – 127с.
881215
   О боге ли спор?.. : Сб.. – М., 1987. – 121с.
881216
  Давыдов И.Ю. О бодрых и выносливых / И.Ю. Давыдов. – М, 1955. – 104с.
881217
  Совинский В.К. О бодягах (Spogillidae), встречающихся в Днепре под Киевом : таблицы 2 и 3. – [Киев], 1888. – 30, [2] с. – Экз. № 84310, без обложки и тит. стр., Отд. оттиск
881218
  Типнер И. О боевом пути частей Красной Армии (1917-1920) / И. Типнер. – Таллинн : Эстонгиз, 1957. – 44с.
881219
  Бурлаков А.И. О боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 104-107
881220
  Якобсон Г. О божьей коровке Гуммеля (Coccinella karpowkae) / Г. Якобсон : Тип. Имп. Акад. Наук, 1898. – 2 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества, т. 32
881221
  Дьяков Ю.Т. О болезнях растений / Ю.Т. Дьяков. – М, 1985. – 221с.
881222
  Рамаццини Б. О болезнях ремесленников. / Б. Рамаццини. – М, 1961. – 256с.
881223
  Ануфриев Г.И. О болотах Кольского полуострова / Г.И. Ануфриев. – Петербург, 1922. – с.
881224
  Танфильев Г.И. О болотах Петербургской губернии / Г.И. Танфильев. – с.
881225
  Омельченко К.К. О большевистской печати / К.К. Омельченко. – М, 1938. – 56с.
881226
   О большевистской печати. Сб. материалов.. – Воронеж, 1940. – 96с.
881227
  Слепов Л.А. О большевистском методе руководства хозяйственными органами / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 16с.
881228
  Васильев Н.М. О большевистском стиле в работе советского государственного аппарата. / Н.М. Васильев. – Москва, 1952. – 32с.
881229
  Каминский Л. О больших и маленьких / Л. Каминский. – Ленинград, 1967. – 46 с.
881230
  Щеглов Е.Б. О больших и маленьких / Е.Б. Щеглов. – Москва, 1973. – 103с.
881231
  Вайткус П.С. О больших уклонениях в случае устойчивого предельного закона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Вайткус П.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
881232
  Лифанов И.К. О большой индуктивной размерности бикомпактов. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Лифанов И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
881233
  Озеров Л.А. О Борисе Пастернаке / Л.А. Озеров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
881234
  Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Н.Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222 с.
881235
  Мороз А.Я. О борьбе идей и концепций вокруг проблемы "искусственного интеллекта" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
881236
  Суслов М.А. О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения / М.А. Суслов. – Москва, 1964. – 111с.
881237
  Хельбе А.Р. О борьбе левых против правых в социал-демократической партии Финляндии (1899-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хельбе А.Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
881238
  Чертков В.П. О борьбе нового со старым в развитии социалистического общества. : Автореф... доктор филос.наук: / Чертков В.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1955. – 36л.
881239
  Поспелов В.П. О борьбе с зоной : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 2 с.
881240
  Ильинская-Центилович О борьбе с некаучуконосным одуванчиком / М.А. Ильинская-Центилович. – Х., 1950. – 6 с.
881241
   О борьбе с растратами. Сб. постановлений, приказов и инструкций, действующих на 15 сентября 1942 г.. – М., 1942. – 96с.
881242
  Лебедев Ф. О борьбе с сусликами при помощи сернистого углерода в Самарской, Ставропольской, Астраханской и Саратовской губ[ерниях] в 1909-1911 годах : Из отчетов Департаменту Земледелия и[сполн.] об[язанности] инструктора по борьбе с вредителями сельского хозяйства : с 1 табл. чертежей и 5 черт. в тексте / Главное управление Землеустройства и земледелия; Дупартамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Орбита", 1912. – 56 с., 1 л. черт : ил., черт.


  На обл. автограф- К. Домбровского
881243
  Гиль Хр. О босфорских монетах с монограммами. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1888. – 10 с. – Отдельный оттиск из II тома Трудов VI Археологического Съезда в Одессе
881244
  Дубровин Г.Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 48-54. – ISSN 2071-9574
881245
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах / М.Я. Кузминов. – Ставрополь, 1974. – 175с.
881246
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... / М.Я. Кузминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 193с.
881247
  Филь А. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... : летопись войны / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2008. – 175, [1] с., [12] л. фотоил. – ISBN 978-966-312-898-6
881248
  Иншаков П.К. О боях-пожарищах. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1972. – 224с.
881249
   О боях-пожарищах: Фронтовой фольклор и малоизвестные песен. тексты из арм. многотираж. газет. – Краснодар, 1983. – 271с.
881250
  Земцова Юлия О браконьерах и чиновниках : интервью / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 129-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
881251
   О братьях наших меньших : сборник. – Москва, 1983. – 495 с.
881252
  Русинов Н.Д. О бремени смягчения древнерусских полумягких согласных. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 8с.
881253
   О Британии вкратце : Книга для чтения на английском языке в старших классах средней школы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0016-6
881254
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С.Панафидиной, 1914. – 46 с. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
881255
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Изд-во З.И. Гржебина, 1921. – 43 с.
881256
  Реформатский С.Н. О бромировании предельных кислот : Протокол заседания отделения физики и химии Варшавского О-ва естествоиспытателей 22 сентября-4 октября 1890 № 4 // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 8 с.


  Содержание: Очерк истории вопроса об изометрии фумаровой и малеиновой кислот
881257
  Лепардов Н.А. О Будде в поэме Э. Арнольда "Свет Азии", представленном в образе предвозвещенного Мессии / Сост. Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1892. – 52 с.
881258
  Лубенко В.В. О будущем мире, куда мы идем / В.В. Лубенко ; под ред. акад. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2007. – 83, [3] с. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-2142-19-8
881259
  Белопольский Н.Г. О будущем развития человечества // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-7.
881260
  Фирсов В.Р. О будущем РБА - сегодня! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 7-9. – ISSN 1727-4893
881261
  Нерсесов Н.О. О бумагах на предьявителя с точки зрения гражданского права : историко-догматическое исследование э.-о. проф. Моск. ун-та Н.О. Нерсесова. – Москва : Унив. тип., 1889. – [6], 188 с. – Из: з "Учен. зап. Моск. ун-та", отд. юрид., вып. 6. – Библиогр. в примеч.
881262
  Маркс К. О буржуазной и социалистической демократии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М, 1986. – 382с.
881263
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
881264
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
881265
  Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений / А.А. Кокошин. – М, 1978. – 231с.
881266
  Гамзатов Р. О бурных днях Кавказа : стихотворения, сказания, поэмы / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Современник, 1989. – 412 с.
881267
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – с.
881268
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – Вырезки. – с.
881269
   О бухгалтерском учете в строительстве.. – Вып.7. – М., 1949. – 88с.
881270
  Майков Л.Н. О былинах Владимира цикла : исследование Л. Майкова на степ. магистра рус. словесности. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли, 1863. – [4], 142 с.
881271
  Павловская А.В. О быте и традициях застолий в советской семье = С.Г. Тер-Минасова в неожиданном ракурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-42. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются застольные традиции и повседневный уклад семьи С.Г. Тер-Минасовой в 60-70-х гг. 20 ст. Описываюся совет. быт и образ жизни, отношение к еде в культуре, затрагиваются проблемы истории повседневности.
881272
  Николаева К. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год / К. Николаева. – М., 1941. – 32с.
881273
  Брюханов Н.П. О бюджетной политике СССР / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 40с.
881274
   О бюджетных правах Союза ССР, союзных республик и местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1963. – 343с.
881275
  Ленин В.И. О бюрократизме / В.И. Ленин. – Х, 1924. – 208с.
881276
  Ширяев А. О бюрократической составляющей в системе управления наукой // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 156-172. – ISSN 0207-3676
881277
  Бреслав Б.А. О В.И. Ленине : (беглые воспоминания) / Б.А. Бреслав. – Москва : Политкаторжан, 1934. – 95 с. : ил. – (Дешевая историко-революционная библиотека / Под общей ред. И.А. Теодоровича ; № 1-2)
881278
  Ульянова-Елизарова О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспом., очерки, письма, статьи / Ульянова-Елизарова. – М., 1988. – 414с.
881279
  Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспомиания, очерки. Письма / М.И. Ульянова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 383с.
881280
  Раку М. О вагнеровских контекстах "Доктора Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 59-108. – ISSN 0042-8795
881281
  Бунге Н.А. О важнейших усовершенствованиях в виноделии : 1). Применение цетробежной силы к виноделию : 2) Проветривание сусла : 3)Нагревание вина : с 12 политипажами в тексте / Н.А. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1871. – [2], 51с.
881282
  Фокеев В.А. О важности и многообразии научных подходов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 1560-7968


  О научных подходах в библиографоведении.
881283
  Нейкирх И.Я. О важности изучения древней Греческой словесности // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 193-209. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
881284
  Турцевич И.Г. О важности изучения Римской государственности и главнейших характеристических чертах ее : [Вступительная лекция, читаная 7 декабря 1892 года] / [соч.] Ив. Турцевич. – Нежин : Типо-литогр. Е.Ф. Венгера, 1894. – 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1894, т. 13
881285
  Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059-2010) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-30
881286
  Коваль Е. О важности соблюдения теоретических и логических принципов в процессе законотворчества / Е. Коваль, Вл. Субботин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.58-59
881287
  Панасюк В.Ю. О важности цвета носков в жизни и туфель в гробу // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 123-140. – ISBN 966-96726-3-6


  "Граница, разделяющая художественную и нехудожественную сферы, то есть искусство и жизнь, условна".
881288
  Александров В.Г. О вакуолизации клеток развивающегося эндосперма пшеницы / В.Г. Александров, О.Г. Александрова, 1940. – С. 294-297
881289
   О Валериане Куйбышеве. – М., 1983. – 319с.
881290
  Хозиев В.Б. О валидности формирующего метода // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.59-70. – ISSN 0042-8841
881291
  Дмитриев Н.И. О валунных образованиях в долние нижнего течения Ташани / Н.И. Дмитриев. – 49-51с.
881292
  Бартош Петр Антонович О вариативности корневой морфомы. (На материале словообразоват. гнезд соврем. нем. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бартош Петр Антонович; Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Минск, 1977. – 24л.
881293
  Пахомов В.Г. О вариативности некоторых внешних и внутренних показателей движения при стандартной силовой работе. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Пахомов В.Г.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1969. – 18л.
881294
  Дель Гаудио (Испания) О вариативности русского языка на Украине // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 28-36. – Библиогр.: С. 28; 28 назв;. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711
881295
  Иванищева О.И. О вариационном методе исследования микронеоднородных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Иванищева О.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1972. – 8л.
881296
  Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 170-179. – ISSN 2226-2180


  На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы ре-жиссеров И. ...
881297
  Чечкин А.В. О вариационных методах решения обратной задачи теории антенн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 7л.
881298
  Кизель А.Р. О вариациях в аминокислотном составе белков растительного организма и об их причинах / А.Р. Кизель, 1936. – С. 201-217
881299
  Домбровская Т.И. О вас и о себе : Философские стихи с коментариями / Т.И. Домбровская. – Курск, 2003. – 64с. – ISBN 5-7277-0346-8
881300
   О вас, боевые друзья-северяне / Минаков, И, , . – Мурманск, 1989. – 190с.
881301
  Власов А.Е. О вас, ребята / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1962. – 416с.
881302
  Лялин Н.А. О вас, родители. Очерки и заметки о воспитании в семье. / Н.А. Лялин. – Л., 1973. – 183с.
881303
  Орлов И.М. О вас, фронтовые товарищи : [О воинах 269-й стрелковой дивизии] / И.М. Орлов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. – 192 с.
881304
  Горький Максим О Василии Слепцове / Горький М. – Москва, 1932. – С. 143-147. – Отд. оттиск из "Литературного наследства". Кн. 3
881305
  Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 56с.
881306
  Зрелов А.П. О введении института парламентского расследования в Российской Федерации / А.П. Зрелов, М.В. Краснов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.39-49
881307
  Вострикова Н.М. О введении методологических знаний в фундаментальную подготовку бакалавров - будущих инженеров / Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного выявлению состояния сформированности методологических знаний студентов по направлению подготовки«Металлургия». Освещаются способы эффективного сочетания методологического и химического материала, ...
881308
   О введении преподавания домоводства в Киевской женской торговой школе имени П.Г. Терещенко // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-20
881309
  Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей : Методика и опыт. Модернизация шаколы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 40-43 : Табл.
881310
  Докучаева В.И. О введении травопольных севообротов в Закарпатской области / В.И. Докучаева. – Ужгород, 1952. – 64с.
881311
  Овсеенко Г.В. О ввозе сахара на рынки торгового района Персидского залива / Г.В. Овсеенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 34 с. – Отд.отт. из "Вестник сахарной промышленности", 1902 г.
881312
  Ганчеренок И.И. О веберизации государственного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-49. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
881313
  Мичурин И.В. О вегетативной гибридизации и менторах. / И.В. Мичурин. – М., 1950. – 88с.
881314
  Назарова М.З. О вегетативной гибридизации томата с цифомандрой. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назарова М.З.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 14л.
881315
  Мкртчян А.О. О вегетативном расщеплении пестолистного клена / А.О. Мкртчян, 1963. – С. 65-70
881316
  Фош Ф. О ведении войны / Ф. Фош. – Изд. 2-е. – М., 1937. – 470с.
881317
  Бельчиков Ю.А. О ведущих тенденциях развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI столетий = К 15-летию факультетского журнала "Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и междунар. комуникация" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
881318
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 253 с. : ил.
881319
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности... / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126, [1] с. : ил.
881320
  Негмат-Заде Т О Везехе и его произведении "Савонехул масолик ва фаросих-ул мамолик". / Т Негмат-Заде, , . – Сталинабад, 1957. – 51с.
881321
   О великих и грозных явлениях природы.. – М., 1947. – 15с.
881322
  Кедров Б.М. О великих переворотах в науке / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 109с.
881323
  Кахаров А.К. О великих планах и свершениях. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1964. – 58с.
881324
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1952. – 192с.
881325
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1962. – 143с.
881326
  Бурлакова В В. О Великобритании = About Britain : сборник текстов по географии страны / В В. Бурлакова. – Москва, 1965. – 122 с.
881327
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – М., 1957. – 410с.
881328
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1966. – 443с.
881329
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с.
881330
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 398с.
881331
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва : Политиздат, 1987. – 368с.
881332
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза / Сталин. – Москва, 1943
881333
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза (Доклады, речи, выступления и приказы / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1953. – 208 с.
881334
  Эрн В. О великолепии и скептицизме : о великолепии и скептицизме / Владимир Эрн. – 186 с.
881335
  Седов И. О великом грехе Л.Н. Толстого. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 11 с.
881336
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва : Правда, 1946. – 256 с.
881337
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1948. – 291с.
881338
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 256с.
881339
  Погорелов В. О великом сатирике Иване Андреевиче Крылове // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 79-92
881340
  Студитский А.Н. О великом ученом и атеисте / А.Н. Студитский. – М, 1964. – 56с.
881341
  Хвольсон О. О величине ошибки , которая может произойти при употреблении способов умножения и отражения Вебера от несвоевременности толчков / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 8 с.
881342
  Кун Б. О венгерской Советской Республике / Б. Кун. – М., 1966. – 544с.
881343
  Ади Э. О Венгрия, страна моя... : стихотворения : [для сред. и ст. шк. возраста : пер. с венг. / Эндре Ади, Аттила Йожеф; [предисл. Д. Самойлова ; коммент. Ю. Гусева ; грав. Л. Зайцева]. – Москва : Детская литература, 1987. – 192 с. : грав. – (Поэтич. б-чка школьника)
881344
  Александров Д.Н. О венчании / Александров Д.Н. – Пермь : Перьмское книжное издательство, 1961. – 40 с. – (Библиотечка "Разговоры по душам")
881345
  Иванова О.А. О вербальных суммах и упорядочиваемости линейных алгебр, колец и универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
881346
  Меламед Б. О вере в бессмертие души и загробную жизнь / Б. Меламед. – Одесса : Одесское кн. изд., 1960. – 38 с.
881347
  Туткевич В.М. О вере в судьбу и приметы / В.М. Туткевич. – Л., 1957. – 32с.
881348
   О вере и неверии: мысли о религии и атеизме. – М., 1982. – 239с.
881349
   О вере и нравственности по учению Православной церкви. – М., 1991. – 365с.
881350
  Зуммер В.М. О вере и храме / В.М. Зуммер. – К., 1918. – 62с.
881351
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине. / А.И. Куренцов. – 41-50с.
881352
  Арсанов С.А. О верном друге : роман / Арсанов С.А. ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1973. – 367 с. : ил.
881353
  Рябчиков С.В. О верованиях скифов, саков, массагетов и синдов // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 9. – С. 33-38. – ISBN 966-594-23-Р
881354
  Толстой Л.Н. О веротерпимости / Л.Н. Толстой. – Москва. – 16с.
881355
   О веротерпимости : Закон 17 апреля 1905 года. – Изд. неофиц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 88 с.


  Содерж.: Высочайше утвержденные, 17-го апреля 1905 г., положения Комитета министров об укреплении начал веротерпимости. Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта ...
881356
  Степанов В.Н. О вероятной причине изменения характеристик Эль-Ниньо в 2000-е годы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 22-40 : рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0130-2906
881357
  Парин В.В. О вероятном, о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1968. – 64с.
881358
  Парин В.В. О вероятном... о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1973. – 294с.
881359
  Саакян Р.А. О вероятности захвата в задаче трех тел / Р.А. Саакян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1961. – 58 с.
881360
  Ляхович В.В. О вероятности мантийного источника вольфрама : вопросы прикладной геохимии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
881361
  Байсакалов И.Б. О вероятности попадания на данное множество апекса траектории релейной системы с помехой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Байсакалов И.Б.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 8л.
881362
   О верстании новиков всех городов.. – 73с.
881363
  Мозолин В.П. О вертикализации предмета гражданского права / В.П. Мозолин, А.А. Рябов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 133-141. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
881364
  Кузнецов А.П. О вертикальном распределении озона в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 7л.
881365
  Зубов Н.Н. О вертикальных колеьбаниях глубинных слоев воды в море / Н.Н. Зубов. – 39-53с.
881366
  Фридман А.А. О вертикальных течениях в атмосфере / А.А. Фридман. – Пермь, 1919. – 38с.
881367
  Рябинин В.Н. О верхне-девонских строматопороидеях / В.Н. Рябинин. – Москва, 1932. – С.1125-1133. – Отдельный оттиск: Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Вып. 76
881368
  Хуторецкий А.Б. О верхней полурештке вычислимых нумераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Хуторецкий А.Б.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.7
881369
  Ланге О.К. О верхнемеловых и третичных отложениях окрестностей Бахчисарая / О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк. – Москва. – 7с.
881370
  Туманская О.Г. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссурийского края / О.Г. Туманская; Ред. Криштофович А.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 59с.
881371
  Синяков А.Ф. О вершках и корешках / А.Ф. Синяков. – М., 1992. – 271с.
881372
  Чижов С. О весе копеек царя Василия Шуйского / С. Чижов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – [2], 20 с. : табл. – Отд. отт. из 2 т. "Нумизмат. сб.", изд. Моск. нумизмат. о-вом
881373
  Геккер П.О. О веселом кабаре / П.О. Геккер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – (Библиотечка издательства "Хронос")
881374
  Хацкевич В.Х. О весне и точной машине / В.Х. Хацкевич. – Тбилиси, 1963. – 71с.
881375
  Семенов Виктор О весовых нормах монет, слитков и рубле Московского княжества в последней четверти XIV - первой половине XV века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 11-15. – ISSN 1811-542X
881376
  Горгиладзе Г.И. О вестибулярной функции (Некоторые электрофизиол. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горгиладзе Г. И. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1964. – 28 с.
881377
  Бондарь А.В. О ветвлении внутренних отображений / А.В. Бондарь. – К., 1971. – 31 с.
881378
  Мамытов Дж. О ветвлении периодических решений квазилинейных неавтономных систем дифференциальных уравнений в случае резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мамытов Дж.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
881379
  Громов Валентин Алексеевич О ветвлении решений нелинейных уравнений с векторными параметрами : Автореф... мканд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Громов Валентин Алексеевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
881380
  Гессен В.М. О вечном мире / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1899. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1899, апр.
881381
  Рерих Н.К. О Вечном... / Н.К. Рерих. – Москва : Политиздат, 1991. – 461с. – ISBN 5-250-01437-2
881382
  Жуков В.Н. О вечных и временных ценностях университетского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 15-19. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается проблема определения путей модернизации высшего профессионального образования в России. Автор ставит вопрос о необходимости постоянства определенных ценностей университетского образования, что не останавливает, а лишь стимулирует ...
881383
  Масалкова Н. О вечных ценностях: качество и эффективность услуг современной публичной библиотеки / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-8
881384
  Бутовский А.Н. О вещах добытых путем преступления : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 190-193


  "Журн. Мин. Юст."
881385
  Мушин Н.П. О вещественных примитивных группах Ли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мушин Н.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 4л.
881386
  Произволов В.В. О взаимно однозначных непрерывных отображениях топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Произволов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1963. – 4л.
881387
  Евплов В.Е. О взаимной связи в преподавании математики и черчения в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евплов В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
881388
  Сидорова Г.А. О взаимной синхронизации релаксационных и распределенных томсоновских автоколебательных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Сидорова Г.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
881389
  Медведев К.П. О взаимном активировании ароматических аминов и фенолов при окислении их молекулярным кислородом : Автореф... кандид. химич.наук: / Медведев К.П.; Министерство Высшего образования. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 4 с.
881390
  Мелков Г.А. О взаимном влиянии кинетического и параметрического возбуждения спиновых волн / Г.А. Мелков, А.В. Лавриненко, фалькович // ЖЭТФ, 1984. – №7
881391
  Гольд В.М. О взаимовлиянии отдельных участков спектра на интенсивность фотосинтеза у высших растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гольд В.М.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 20л.
881392
  Тищенко А.Д. О взаимодействии 2-галоген-3-(5)-нитробензойных кислот с пиперидином. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко А.Д.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 18л.
881393
  Крутская Л.В. О взаимодействии 2-хлор-1,.3,2-диоксафосфоланов и тетраэтилдиаминохлорфосфина с галоидметилалкиловыми эфирами, ацеталями и триэтилортоформиатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Крутская Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
881394
  Шестакова С.И. О взаимодействии 5-замещенных полихлорциклопентадиенов с некоторыми непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шестакова С.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 24л.
881395
  Сельскова Е.Н. О взаимодействии антибиотиков и витасминов группы "В" в питании циплят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сельскова Е.Н.; АН Латв.ССР.Отдел.хим.и биол.наук. – Рига, 1966. – 25л.
881396
  Пинтова Л.Н. О взаимодействии арил- и диарилалканов с трихлорукусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Пинтова Л.Н.; ХГУ. – Х., 1966. – 17л.
881397
  Нуртдинов С.Х. О взаимодействии вторичных хлорфосфинов с некоторыми производными непредельных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Нуртдинов С.Х.; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1967. – 22л.
881398
  Нонезян Нелли Герасимовна О взаимодействии дигалогенидов сопряженных диенов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нонезян Нелли Герасимовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
881399
  Пожидаева Э.Ю. О взаимодействии ионов в воде и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Пожидаева Э.Ю.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
881400
  Федосеева Н.В. О взаимодействии испаряющихся и горящих капель и частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Федосеева Н.В. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32
881401
  Лутай В.С. О взаимодействии капиталистических и социалистических принципов в свете синергетики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 144-150
881402
  Заруба Н.В. О взаимодействии карбамида с нитритами щелочніх и щелочноземельніх металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Заруба Н.В.; Рост. гос. ун-т. хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 26л.
881403
  Старик Л.К. О взаимодействии колебательной системы с неидеальным источником энергии при наличии запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Старик Л.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
881404
  Авдеева Т.И. О взаимодействии кремнезема с серодержащими соединениями натрия. : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авдеева Т.И. ; Томский гос. ун-т. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
881405
  Разумова В.Л. О взаимодействии кристаллических алюмосиликатов со стеклофазой при нагревании. : Автореф... Канд.техн.наук: / Разумова В.Л.; Акад.наук СССР.Ин-т химии силикатов. – Л, 1954. – 16л.
881406
  Стащук Николай Григорьевич О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стащук Николай Григорьевич; АН УССР. Физ-механический ин-т им. Г.В.Карпенко. – Львов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.199-223
881407
  Стащук Н.Г. О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.02.04 / Стащук Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
881408
  Шевелев Ю.П. О взаимодействии между борной кислотой и ванадатами натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевелев Ю. П.; КазахГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
881409
  Родионов Ю.И. О взаимодействии металлов, полупроводниковых элементов и полупроводниковых соединений с расплавами галоценидов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионов Ю. И.; Радиев. ин-т. – Л., 1970. – 32л.
881410
  Шольц К. О взаимодействии митохондриального и цитоплазматического обмена на уровне цитрат-синтазы в печени in vivo. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шольц К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
881411
  Киценко А.Б. и Панченко В.И. О взаимодействии модулированных потоком с плазмой во внешнем магнитном поле / А.Б. и Панченко В.И. Киценко. – Х., 1975. – 22с.
881412
  Барышев И.А. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами / И.А. Барышев, Н.Л. Семин // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-40. – ISSN 0321-2068
881413
  Николайшвили В.В. О взаимодействии некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в простанстве Банаха : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николайшвили В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
881414
  Чжан Цзин-лин О взаимодействии некоторых замещенных триарилгалоидметанов с солями диалкилфосфористых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Цзин-лин; МВ и ССО РСФСР. Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1962. – 15л.
881415
  Пушина М.Я. О взаимодействии некоторых производных трехвалентного фосфора с бис/диалкокситиофосфон/-и бис/диарокситиофосфон дисульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пушина М.Я.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1967. – 23л.
881416
  Фиидланд С.В. О взаимодействии некоторых простых виниловых эфиров с хлоридами пятивалентного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Фиидланд С.В.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – К., 1965. – 18л.
881417
  Харрасова Ф.М. О взаимодействии некоторых эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым и (четырехбромистым) углеродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харрасова Ф.М.; М-во высш. образования СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1956. – 11л.
881418
  Запевалова Н.П. О взаимодействии несимметричного дизамещенных гидразинов с производными а,в-ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Запевалова Н.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
881419
  Сидоров Б.Л. О взаимодействии неупругих сред с электромагнитными полями при малых деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сидоров Б.Л.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 11л.
881420
  Поповская Н.П. О взаимодействии нитрата кадмия с нитратами одновалентных металлов в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Поповская Н.П.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 23л.
881421
  Медведев Б.С. О взаимодействии нитритов и нитратов щелочных металлов и кальция в расплавах, растворах и в твердой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Медведев Б.С.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.20-21
881422
  Наливайко Н.В. О взаимодействии онтологии и аксиологии в воспитании : через развитие к социализации / Н.В. Наливайко, Т.С. Косенко, А.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 254-265. – ISSN 1811-0916
881423
  Коссович П.С. О взаимодействии питальных солей в процессе восприятия растениями минеральной пищи / П. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1904. – 32 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Пар. наз. и статья в конце нап. на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал опытной агрономии 1904, кн. 5
881424
  Славнов Е.Н. О взаимодействии примесей органических красителей с гранями растущего кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Славнов Е.Н.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1954. – 16л.
881425
  Рубин П.Л. О взаимодействии продольных типов колебаний в газовом лазере с быстро распадающимся нижним уровнем. / П.Л. Рубин. – Москва, 1971. – 27 с.
881426
  Корень Н.А. О взаимодействии пятихлористого фосфора с некоторыми аллильными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Корень Н.А.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
881427
  Захвалинский М.Н. О взаимодействии расплавов солей лития и рубидия в некоторых солевых обменах : Автореф... канд. хим.наук: / Захвалинский М.Н.; Физ.-мат. науч.-исслед. ин-т при Иркут. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 16л.
881428
  Карабулатова И.С. О взаимодействии русского и тюркских языков в российско-казахстанском приграничье // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 74-78. – ISSN 1562-1391
881429
  Литвиненко В.В. О взаимодействии света и примесными центрами в случае промежуточной связи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.В.; М-во высш образования УССР. – Днепропетровск, 1959. – 9л.
881430
  Скопенко В.В. О взаимодействии селеноцианидов некоторых металлов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Д.А. Стахов // Журн. неорган. химии, 1973. – №10
881431
  Ковалева Л.Б. О взаимодействии синтаксических и интонационных стилеобразующих средств : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Л.Б. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с.
881432
  Деркач Ф.А. О взаимодействии сплавов цинк-олово, кадмий-висмут и цинк-кадмий с растворами соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Ф. А.; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. неорган. хим. – [Львов], 1951. – 12 с.
881433
  Калякина А.В. О взаимодействии теллура с серой в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Калякина А.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
881434
  Вьюнов Н.А. О взаимодействии угля с парами воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вьюнов Н.А.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра физики. – Воронеж, 1951. – 8 с.
881435
  Кормачев В.В. О взаимодействии хлоридов фосфора с некоторыми галоидными и непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кормачев В.В.; Казанский хим.-технологич. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 20л.
881436
  Артамкина И.Ю. О взаимодействии хлорофилла с водой : Автореф... канд. биол.наук: / Артамкина И.Ю.;. – Москва, 1974. – 30 л.
881437
  Буймистров В.М. О взаимодействии частиц с квантовым полем при произвольных значениях постоянной связи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Буймистров В. М.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1958. – 8л.
881438
  Бобнева М.И. О взаимодействии человека и техники. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бобнева М.И.; Ан СССР. – М, 1965. – 20л.
881439
  Макушина Н.И. О взаимодействии четыреххлористого углерода с окислами редких тугоплавких элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Макушина Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 21л.
881440
  Александрова Г.П. О взаимодействии штампа с двухслойными основами : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03. / Александрова Г. П.; МВиССО РСФСР, Рост. инж.-стр. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20л.
881441
  Ершов Б.А. О взаимодействии щелочных производных В-дикарбониальных соединений с а-бромкетонами .метоксиокисями и а-бромокисями : Автореф... канд. хим.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра строения органич. соединений. – Л., 1962. – 19л.
881442
  Углянская В.А. О взаимодействии электронообменника ЭО-7 с растворами окислителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Углянская В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 21л.
881443
  Орлова Г.В. О взаимодействии эфиров этил (фенил) дитиофосфонистой кислоты с некоторыми электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Орлова Г.В.; Казан.хим.-техн.ин-т. – К, 1973. – 15л.
881444
  Капанцян Г.А. О взаимоотношении армянского и лазомегрельского языков / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 50с.
881445
  Рудик И.В. О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 169-173
881446
  Сенкевич И.В. О взаимоотношении между хромафинной тканью и симпатической иннервацией. : Автореф... Доктора биол.наук: / Сенкевич И.В.; М-во высш.образование СССР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1956. – 24л.
881447
  Шмелев В.Н. О взаимоотношении наречий, частиц и союзов в современном немецком языке (в связи с некоторыми вопросами теории слова и "частей речи"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмелев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. Каф. нем. языка. – М., 1970. – 16л.
881448
  Транина Н.Ф. О взаимоотношении некоторых растений с корневой микрофлорой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Транина Н.Ф. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Ленинград, 1960. – 14 с.
881449
  Нозадзе Л.М. О взаимоотношении префиксального и суффиксального образования глаглов страдательного залога в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Нозадзе Л.М.; АН ГрузССр. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1956. – 12л.
881450
  Спекторов К.С. О взаимоотношении процессов роста и развития у Chlorella pyrenoidosa Prindsh. 82T. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторов К.С.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. АН СССР. – М., 1968. – 30л.
881451
  Кузьменко В.А. О взаимоотношении экстеро- и интероцептивных рефлексов в регуляции внешнего сфинктера уретры. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кузьменко В.А.; АН СССР.ин-т.физиологии. – Л, 1969. – 20л.
881452
  Соловьев Н.А. О взаимоотношениях между давлением в плоскости желчного пузыря и желчевыделением и о периодической деятельности желчевыводящего аппарата у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 18л.
881453
  Подвальная М.Я. О взаимоотношениях между инсулярной и ацинозной тканями поджелудочной железы в условиях изменения пути поступления ее гормонов в печень : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подвальная М.Я. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16 с.
881454
  Гойтанников С.В. О взаимоотношениях между покровными растениями и травами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гойтанников С.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 22 с.
881455
  Штегман Б.К. О взаимоотношениях между соколами Южной Америки и Новой Зеландии / Б.К. Штегман. – 6с.
881456
  Клецова С.Я. О взаимосвязи активности и адекватности в отражении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
881457
  Шептулин А.П. О взаимосвязи категорий материалистической диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1964. – 47с.
881458
  Колобова Г.А. О взаимосвязи контура самообращенной спектральной линии с параметрами неоднородной плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Колобова Г.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
881459
  Лазаренко Н.И. О взаимосвязи литологического состава отложений и угленосности в нижнем карбоне на южном крыле Днепровско-Донецкой впадины. / Н.И. Лазаренко, 1958. – С. 46-49
881460
  Удовенко Л.Н. О взаимосвязи логических и алгометрических умений, формируемых при обучении математике // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С.126-133. – ISSN 2073-9613
881461
  Шаповалова Л.А. О взаимосвязи магнитных и каталитических свойств окиси хрома в реакции гидрирования этилена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаповалова Л.А.; Сиб.отдел.АН СССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
881462
  Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 79-84 : рис.
881463
  Эльштайн Д.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-142. – ISSN 0869-5377
881464
  Пахомова Т.Г. О взаимосвязи между твердостью, вязкостью силой и биолэлектрической активностью мышц человека. : Автореф... канд.биол.наук: / Пахомова Т.Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 20л.
881465
  Изотова Елена Тихоновна О взаимосвязи между химическим составом, структурой и вязкостью гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Изотова Елена Тихоновна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
881466
  Шапарев Н.Я. О взаимосвязи некоторых столкновительных и радиационных процессов в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Шапарев Н.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
881467
  Зуев В.Н. О взаимосвязи общих методов обществознания и естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
881468
  Коваль Я.Г. О взаимосвязи объективного и субъективного в художественном переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 5-11. – ISSN 0207-8287
881469
  Шкутько Николай Иванович О взаимосвязи онтологического и гносеологического аспектов понимания информации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкутько Николай Иванович; МВ ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 31л.
881470
  Волынка Г.И. О взаимосвязи понятий "метод" и "стиль научного мышления" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
881471
  Падалко А.М. О взаимосвязи профессионального разделения труда и естественных различий в рабочей силе в период строительства коммунизма.. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Падалко А.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
881472
  Немчинская В.Л. О взаимосвязи процессов протеолиза и деполимеризации дезоксирибонуклеиновой кислоты при переваривании нуклеопротеидов поджелудочным соком : Автореф... кандид. биологич.наук: / Немчинская В.Л.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 9 с.
881473
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства форм расселения и быта семьи : Дис... канд. философ.наук: / Тонкий К.К.; КИСИ. Каф. философии. – Киев, 1971. – 211л. – Бібліогр.:л.198-211
881474
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства, форм расселения и быта семьи : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Тонкий К.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Объед. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1971. – 24 с.
881475
  Головин Виктор Петрович О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего возрождения в Италии : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.00.00, 17.00.04 / Головин Виктор Петрович; МГУ. Ист. фак. – М., 1980. – 20л.
881476
  Шабанова М. О взаимосвязи социальной и экономической политики: социоэкономическая перспектива анализа // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 76-95. – ISSN 0207-3676
881477
  Шегута М.А. О взаимосвязи стилей мышления в естествознании и философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
881478
  Марценюк Степан Филиппович О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Дис... канд.философ.наук: / Марценюк Степан Филиппович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1979. – 398л.
881479
  Марценюк С.Ф. О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Марценюк С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 38 с.
881480
  Спиваковский В.Е. О взаимосвязи уровня рефлексии групповой (командной) роли с типом организационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 84-93. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
881481
  Жилина Г.С. О взаимосвязи физико-химических свойств компонентов с морфологией ликвидуса тройных нитритных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Г. С.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л.
881482
  Акбердина Р.Х. О взаимосвязи физиологических процессов у гречихи при различных условиях минерального питания и урожайности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Акбердина Р.Х. ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1968. – 19 с.
881483
  Пригода Н.С. О взаимосвязи философии и частных наук в трудах французских марксистов и прогрессивных ученых / Н.С. Пригода. – М, 1976. – 206с.
881484
  Будрейко Н.А. О взаимосвязи химии и философии. / Н.А. Будрейко. – М, 1969. – 32с.
881485
  Котов И.В. О взаимосвязи экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Котов И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
881486
  Привалова Е.Л. О взаимосвязях светской и церковной живописи в грузинских росписях. (Павниси и другие памятники XI-XII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Привалова Е.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
881487
  Скипин Г.В. О взамодействии процессов внешнего и внутреннего торможения. / Г.В. Скипин. – С. 139-145
881488
  Гуменский Б.М. О вибробурении глинистых грунтов. / Б.М. Гуменский. – Л., 1954. – 23с.
881489
  Габриэлян Э.Ц. О видах Colopodium Trin. в Армении / Э.Ц. Габриэлян, 1963. – С. 75-80
881490
  Тетеревникова-Бабаян О видах Septotia на Chrysantemum и Leucanthemum / Тетеревникова-Бабаян. – Отд.отт из Известий АН Арм.ССР, ХУ1, № 6. Биологические науки, 1963. – С. 27-34
881491
  Сталтмане В.Э. О видах глагола в современном латышском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сталтмане В.Э.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 19л.
881492
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и срденей школе. / М.В. Ушаков. – К., 1952. – 32с.
881493
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1951. – 32с.
881494
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1957. – 32с.
881495
  Ушаков М.В. О видах диктантов в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд. – М., 1954. – 32с.
881496
  Черепанов С. О видах любви к Китаю // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 118-135. – ISSN 0131-8136
881497
  Горбач В.И. О видах противоречий / В.И. Горбач. – Минск, 1964. – 275с.
881498
  Ленц Р. О виде Земли и уровня океанов / Р. Ленц. – 410с.
881499
  Ленц Р. О виде земли иуровня океанов / Р. Ленц. – С. 363-410
881500
  Полянский В.И. О виде у низших водорослей. / В.И. Полянский. – М.-Л., 1956. – 74с.
881501
  Домбругов Р.М. О видеосвязи / Р.М. Домбругов. – Киев : Техніка, 1990. – 144 с.
881502
  Адунц Г.Т. О видовых отличиях фосфомоноэстераз / Г.Т. Адунц, 1962. – С. 41-51
881503
  Абросов В.Н. О видообразовании в озерах / В.Н. Абросов ; отв. ред. Г.Г. Винберг ; АН СССР, Всесоюз. гидробиол. о-во. – Москва : Наука, 1987. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 77-85
881504
  Матвеев Г.К. О вине как основании гражданско-правовой ответственности по советскому праву / Г.К. Матвеев. – [Киев], 1952. – С. 87-115. – Отд. оттиск: Юридический сборник КДУ им. Т.Г. Шевченко, 1952, № 5, с. 87-115
881505
  Матвеев Г.К. О вине, как основании деликтной ответственности / Г.К. Матвеев, 1950. – 71-82с.
881506
  Никитина Е.Н. О винительном падеже при "модально-эмоциональных" глаголах (на примере глагола бояться) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 60-70. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
881507
  Филатов А.Н. О винтовых потоках и системах дифференциальных уравнений, связанных с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов А.Н.; Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т математики и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1958. – 12л.
881508
  [Диев М.] О вирах у россиян X и XI столетий / д. ч. священника М. Диева. – [Москва], 1838. – 32 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Отд. оттиск: Общество истории и древностей Российских при Московском университете. 1837, т. 1, кн. 3 ; Русск. ист. сб. Т. I, кн. 2. М. 1837, с. 30-66
881509
  Андреев Ю.Н. О Виталии Ивановиче Семчике - человеке, ученом, учителе (в связи с юбилеем) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 557-559. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
881510
  Бирюков Б.В. О вкладе В.И. Шестакова в создание логической теории релейных схем / Б.В. Бирюков, О.А. Борисова, В.И. Левин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8744
881511
  Прохорова О.М. О вкладе К. Вейерштрасса в теорию экстремумов функций многих переменных // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2015. – № 3 (73). – С. 125-128. – ISSN 1814-4225
881512
  Долгополое В.И. О вкладе мелкомасштабных неоднородностей в динамику среднего магнитного поля активной области Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 21-27. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  На основе анализа турбулентных параметров МГД-модели, полученных в результате решения обратной задачи с использованием материала наблюдений на вектор-магнитографе Крымской астрофизической обсерватории для двух активных областей, определены ...
881513
  Досталь М.Ю. О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развиитие истории славяноведения (к солетию со дня рождения ученого) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1366
881514
  Удовиченко П.П. О вкладе Украинской ССР в борьбу за мир и права народов / П.П. Удовиченко, М.М. Белоусов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
881515
  Алексеев Г.И. О включении органов хозяйственного управления промышленностью СССР в хозрасчетные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алексеев Г. И.; МВиССО РСФСР, СГУ. – Саратов, 1974. – 22л.
881516
  Цветнов Е.В. О включении экосистемных услуг в систему оценки ущерба от деградаций земель / Е.В. Цветнов, А О. Яковлев Макаров, Е.В. Бондаренко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1534-1540 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
881517
  Рылов В.М. О включениях жира у Diaptomus Coenuleus Fisch / В.М. Рылов. – Вырезка. – 123-134с.
881518
  Шегда Н.И. О вкусах не спорят / Н.И. Шегда, З.А. Кейлина. – Воронеж, 1960. – 77с.
881519
  Костинская Г.С. О вкусах спорят / Г.С. Костинская. – Донецк, 1962. – 44с.
881520
  Михалков С.В. О вкусе. Сказки не для детей / С.В. Михалков. – Л., 1966. – 28с.
881521
  Фахретдинова А.П. О вкусной и здоровой пище / А.П. Фахретдинова. – 2-е изд., доп. – Уфа, 1990. – 214с.
881522
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – Петроград : 2-я Гос. тип.
Кн. 3, вып. 1. – 1921. – [2], 365, [2] с.
881523
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
1. – 1990. – 439, [6] с.
881524
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – [Репринт. воспроизведение изд. 1918 и 1921 гг.]. – Москва : Книга
[2] : кн. 2 и 3, вып. 1. – 1990. – II, 190, 368 с.
881525
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
Кн. 3, вып. 2 : Приложение к репринтному изданию. – 1990. – 381, [1] с.
881526
  Дуров В.В. О влавливании твердого тела в упрочняющуюся пластическую среду. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дуров В.В.; МВ и ССО РСФСР,. – Москва, 1973. – 9л.
881527
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 24 с.
881528
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Москва : Красная Новь, 1924. – 24 с.
881529
  Матюшина О.К. О Владимире Ильиче / О.К. Матюшина. – Л., 1964. – 61с.
881530
  Ульянова М.И. О Владимире Ильиче и семье Ульяновых: воспом., письма, очерки. / М.И. Ульянова. – Москва : Политиздат, 1978. – 328 с.
881531
   О Владимире Ильиче Ленине. – М., 1963. – 662с.
881532
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1970. – 96с.
881533
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – Москва, 1976. – 127с.
881534
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1991. – 92с.
881535
  Маяковская Л.В. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры. / Л.В. Маяковская. – М. : Детская литература, 1965. – 287 с.
881536
  Качинский Н.А. О влажности опчвы и методах ее изучения / Н.А. Качинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1930. – 1930с.
881537
  Феофанов Ю.В. О власти и праве / Ю.В. Феофанов. – М, 1989. – 381с.
881538
  Бандурка А.М. О власти и преступности... / А.М. Бандурка. – Харьков : Золотая миля, 2012. – 388, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-066-1685-17-7
881539
  Цхай Н.С. О влияиниях состава пробы и интенсивность спектральных линий в спектре пламени : Автореф... канд. физ мат.наук: / Цхай Н. С.; МВССО РСФСР, Моск.физ. техн. ин-т. – М., 1962. – 7л.
881540
  Хайбуллин Ф.И. О влиянии адсорбции поверхностно-активных веществ на стациорные потенциалы металлических порошков электродов. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Хайбуллин Ф.И.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по химии. и хим.технол. – Ташкент, 1968. – 24л.
881541
  Золотницкая С.Я. О влиянии алкалоидов атропина и хинина на некоторые процессы роста и развитие у растений / С.Я. Золотницкая. – Б.м., 1948. – С.25-31. – Отдельный оттиск
881542
   О влиянии атмосферных осадков на химический состав воды в водных объектах / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, М.Р. Забокрицкая, А.Д. Олегов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 86-87. – ISSN 2306-5680
881543
  Огарков Евгений Тимофеевич О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Огарков Евгений Тимофеевич; Ин-т матем. АН БССР. – Гомель, 1983. – 85л. – Бібліогр.:л.80
881544
  Огарков Е.Т. О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Огарков Е.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 9 с.
881545
  Арутюнян Б.А. О влиянии блуждающего и тройничного нерва на дыхательный центр / Б.А. Арутюнян, 1962. – 141-144с.
881546
   О влиянии боли на функциональное состояние некоторых анализаторов : Автореф... канд. мед.наук: / Николаев В. Т,; Николаев В. Т,; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1968. – 16л.
881547
  Затыркевич М.Д. О влиянии борьбы между народами и сословиями на образование строя Русского государства в Домонгольский период / соч. М.Д. Затыркевича. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и др. Рос. при Моск. ун-та ; В унив. тип. (М. Катков), 1874. – 475 с. разд. паг. – Отд. оттиск.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873
881548
  Ким Т.Д. О влиянии вазомоторного центра продолговатого мозга на лимфоток : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Ким Т.Д.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краев. патологии, клинич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
881549
  Цельт И. О влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на немецкое рабочее движение / И. Цельт. – Москва, 1967. – 243 с.
881550
  Пулбере В.П. О влиянии вентромедиальных и вентролатеральных ядер гипоталамуса на липоидный обмен и развитие экспериментального атеросклероза.. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Пулбере В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
881551
  Шиллер Н.Н. О влиянии внешнего давления приложенного к поверхности раздела жидкости и ее пара на упруготь этого последнего / [соч.] Н. Шиллера. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. – 7 с. – Отд.оттиск: Труды отделения Физических наук Императорского Общества любителей естествознания, антропологии ..., т. 7
881552
  Павлова О.С. О влиянии внешнего электромагнитного поля на некоторых процессы излучения и поглощения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павлова О.С. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
881553
  Балашова М. О влиянии внешней среды и преимущественно температуры воды и воздуха на Planorbis Vertia.
13. – 1887. – С. 161-184
881554
  Федосеев Е.Н. О влиянии внешней среды на точность астрономических определений времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Федосеев Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 11 с.
881555
  Шимкевич В. О влиянии внешних условий на развитие / В. Шимкевич : Тип. Н.А.Лебедева, 1893. – 26 с. – Отд. оттиск из: Вестник естествознания, № № 5-6, 1893 г.
881556
  Хвольсон О. О влиянии всестороннего сжатия на гальваническое сопротивление металлических проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 23 с.
881557
  Голубинский И.Н. О влиянии вымачивания черенков хмеля перед посадкой на химический состав и урожай шишек. / И.Н. Голубинский, 1948. – С. 135-137
881558
  Гласко В.Б. О влиянии вырождения на собственные значения и собственные функции некоторых краевых задач, содержщих малые параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гласко В.Б.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л.
881559
  Малкандуев Идрис Кучукович О влиянии высоких всесторонних давлений на контактное плавание металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малкандуев Идрис Кучукович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18 с
881560
  Щедрина З.Г. О влиянии газов на окраску крапивницы / З.Г. Щедрина, 1927. – 163-170с.
881561
  Иванов И.А. О влиянии газовой фазы на обжиг магнезита : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Иванов И.А. ; Томский гос. ун-т. – Новокузнецк, 1962. – 20 с.
881562
  Рывкин Б.А. О влиянии гелиогеофизических и метеорологических факторов на течение и исходы сердечно-сосудистых заболеваний в Ленинграде. : Автореф... канд. мед.наук: / Рывкин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова.. – Л., 1966. – 12л.
881563
   О влиянии геодинамических процессов на инженерные сооружения и изучение их картографо-геодезическим и геологическим методами / Г. Т-Г Турикешев, Г.А. Данукалова, Кутушев, Ш.-И.Б, К.А. Осетров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
881564
   О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса / А.Ф. Булат, Л.И. Пимоненко, А.К. Балалаев, Б.В. Бокий, Д.П. Гуня // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 17-30 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
881565
  Арефьева Т.А. О влиянии гипотермии на некоторые вегетативные функции и условные рефлексы у животных с разной степенью развития центральной нервной системы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева Т.А. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. акад. А.А. Богомольца. – Киев, 1964. – 14 с.
881566
  Громова Л.Г. О влиянии глицина и глутаминовой кислоты на белковый обмен головного мозга при перевивном раке у мышей : Автореф... канд. биол.наук: / Громова Л.Г.; Объедин. межвузовский совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1965. – 19л.
881567
  Додонов А.Ф. О влиянии глобализации на парадигму образования // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 50-56
881568
  Хлыстун Федор Еремеевич О влиянии гравитационных полей на поляризационные свойства электромагнитного излучения асторономических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлыстун Федор Еремеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1983. – 15л.
881569
  Домбровский В.Ф. О влиянии Греции на развитие гражданственности в Древней Руси // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 212-223. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
881570
  Тимеров Р.Х. О влиянии движения и обменных взамиодействиях на форму линий электронного и ядерного парамагнитного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимеров Р. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 8л.
881571
  Дьяченко Н.А. О влиянии дифференциального и интегрального исчислении на успехи геометрии и механики // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 396-407. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
881572
  Шевчук П.Р. О влиянии диффузионных процессов на напряженное состояни деформируемых твердых тел с инородными велючениями и тонкими покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 023 / Шевчук П. Р.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
881573
  Вернадский В.И. О влиянии живых организмов на изотопические смеси химических элементов / В.И. Вернадский, 1931. – С. 141-147
881574
  Волков И.П. О влиянии занятий плаванием на развитие функции внешнего дыхания. (Эксперим.-физиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: / Волков И.П.; Перм. гос. мед. ин-т. – Пермь, 1967. – 17л.
881575
  Латипов Х.Р. О влиянии запаздывания на нелинейные системы / Х.Р. Латипов, Ф.У. Носиров. – Ташкент, 1988. – 120с.
881576
  Аляев Г.Е. О влиянии идей И.Г. Фихте на формирование философской системы С.Л. Франка // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 35-40. – ISBN 978-966-285-527-2
881577
  Обухов Е.В. О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период / Е.В. Обухов, В.С. Тонкошкура // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 110-118 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
881578
  Бодырев А.А. О влиянии имидазола и его природных производных на сократительную активность скелетной мускулатуры : Автореф... канд. биол.наук: / Бодырев А. А.; МГУ. – М., 1966. – 18л.
881579
  Орехов А.Н. О влиянии ионизирующей радиации на систему ЦАНФ. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орехов А.Н.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1978. – л.
881580
  Самсонов В.А. О влиянии капиллярности в задаче устойчивости стационарного движения твердого тела с жидким наполнением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самсонов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1967. – 5л.
881581
  Шерстнев Е.А. О влиянии карнозина, ансерина и их производных на процессы дыхания и форфорилирования в мышцах нормальных и опуховлевых животных : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстнев Е. А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 16л.
881582
  Цырульников В.А. О влиянии катехоламинов на основные параметры гемодинамики и регинарное сосудистое сопротивление : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1967. – 14л.
881583
  Вольфман Ю.М. О влиянии кинематических обстановок на цикличность геологических процессов в пределах Крыма и Северного Причерноморья в течение альпийского этапа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 101-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0203-3100
881584
  Мартынов Н.Я. О влиянии климатических и эксплуатационных факторов на надежность и долговечность радиоэлектронной аппаратуры / Н.Я. Мартынов. – Киев, 1967. – 52 с.
881585
  Грынь В.И. О влиянии композитности на оптические свойства аэрозольных загрязнений / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – М., 1987. – 18с.
881586
  Макарова И.Ф. О влиянии конфессионального сознания на этническую историю болгар (V - начало ХІХ века) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-54. – ISSN 0132-1366


  Позитивний вплив православ"я на болгар в умовах османського панування (1393-1878)
881587
  Радзимовская В.В. О влиянии концентрации водородных ионов / В.В. Радзимовская. – Киев, 1924. – 208с.
881588
  Завадовский Б.М. О влиянии кормления щитовидной железою на кур. / Б.М. Завадовский. – 20 с.
881589
  Сакс Р.С. О влиянии коэффициентов при младших производных на нетеровость задачи Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сакс Р.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
881590
  Лубков М.В. О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 129-134 : Табл. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISSN 0203-3100
881591
  Маренников С.И. О влиянии линейного электрооптического эффекта на некоторые нелинейные оптические явления второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Маренников С.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. нау. – Новосибирск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
881592
  Веля В. О влиянии лития на некоторые физико-химические свойства стекол системы LiO-SiO : Автореф... канд. техн.наук: / Веля В.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1959. – 14л.
881593
   О влиянии магнитного поля Земли на урожайность озимой пшеницы на территории Украины / М.И. Орлюк, П.П. Мельник, А.А. Роменец, Л.И. Лищетович; М.И. Орлюк и др. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: с. 81. – ISSN 0203-3100
881594
  Косоногов И.И. О влиянии магнитного поля на линии тока в электролите / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ.и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1911. – [2], 16 с.
881595
  Кочанов Ф.Д. О влиянии магнитного поля на пространственную периодичность в плазме газового разряда : Автореф... канд. техн.наук: / Кочанов Ф.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Куйбышев, 1961. – 15л.
881596
  Гольдгаммер Д.А. О влиянии магнитного поля на физические свойства металлов, особенно на их электропроводность : (с 11 таблицами чертежей) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Москва : В унив. тип., 1888. – 158, [3] с., 11 л. черт. табл. – Отд. отт.: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. физ.-мат. Вып. 8


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
881597
  Сумцов Н.Ф. О влиянии малорусской схоластической литературы XVII в. на великорусскую раскольническуюлитературу XVIIIв. и об отражении в раскольнической литературе массонства / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
881598
  Борисова С.Г. О влиянии маркетинговых активов на инновационную активность вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 21-31. – ISSN 1812-9463


  Коммуникативные умения будущего педагога являются одними из важнейших качеств личности учителя физики. Умение организовать взаимодействие с обучающимися в образовательной деятельности необходимо целенаправленно формировать и развивать, начиная с ...
881599
  Холодный Н.Г. О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений / Н.Г. Холодный. – Киев, 1918. – 133с.
881600
  Исмаилов Э.Ш. О влиянии микроволн на Opatina ranarum : Автореф... канд. биол.наук: / Исмаилов Э.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 12л.
881601
  Красильников Н.А. О влиянии микроорганизмов на рост растений / Н.А. Красильников, 1940. – 395-423с.
881602
  Чирковская Е.В. О влиянии мозжечка на изменения активности угольной ангидразы крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Чирковская Е.В.; АН СССР. Физизологич. ин-т им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
881603
  Фанарджян В.В. О влиянии мозжечка на электрическую активность коры больших полушарий. / В.В. Фанарджян, 1962. – С. 245-249
881604
  Куду Э.А. О влиянии музыки на образование двигательных навыков в художественной гимнастике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Куду Э.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1963. – 20л.
881605
  Цыпляев П.И. О влиянии наперстянки на кровяное давление (в артериях, капиллярах и венах) у сердечных больных с разстройством компенсации : диссертация / П.И. Цыпляев. – С.-Петербург : Типография А.В. Орлова, 1903. – 100 с.
881606
  Шуйский Ю.Д. О влиянии не волновых факторов на современное развитие береговой зоны Черного моря // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 30-36. – Бібліогр.: 8 назв
881607
  Новичкова О.Г. О влиянии неизотермичности и направления теплового потока на коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном течении жидкости в круглой трубе. : Автореф... канд. техн.наук: / Новичкова О.Г.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1959. – 12л.
881608
  Лендьел И В. и др. О влиянии некоррелированного ПП-взаимодействия на NN-рассеяние / И В. и др. Лендьел. – К., 1969. – 11с.
881609
  Сафразбекян Р.Р. О влиянии некоторых аналогов атропина на экспериментальный бронхоспазм / Р.Р. Сафразбекян. – С. 9-13
881610
  Третяк О.В. О влиянии некоторых объемных и контактных эффектов на нелинейность вольтамперной характеристики GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев // УФЖ, 1969. – №5
881611
  Псарев Г.М. О влиянии некоторых синтетических веществ на развите зародышевых корней у озимой пшеницы / Г.М. Псарев, Х.А. Веселовская, 1947. – 973-976с.
881612
  Фруентова Т.А. О влиянии некоторых солей на скорость гидролиза ацетилхолина холинэстеразой : Автореф... канд. биол.наук: 14-093 / Фруентова Т.А.; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 17л.
881613
  Осмоловский Г.М. О влиянии некоторых условий приготовления на структуру и свойства гамма-окиси алюминия : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмоловский Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 13л.
881614
  Шабалин И.А. О влиянии некоторых факторов среды на фагоцитарную реакцию организма : Автореф... канд. биол.наук: / Шабалин И.А.; Моск. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва им. А.И.Микояна. – Москва, 1954. – 14л.
881615
  Гурьянова Е.А. О влиянии некоторых физико-химико-коллоидных факторов на свойства керамических изделий. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурьянова Е.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
881616
  Максимов В.А. О влиянии неоднородностей на определение параметров нефтеносного пласта ао данным нестационарного притока жидкости к скважинам : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максимов В. А.; Ин-т механ. АН СССР,. – М., 1961. – 6л.
881617
  Егоров И.Б. О влиянии неоднородности и анизотропии ионосферы на характеристики распространения декаметровых радиоволн : Автореф. дис. ... / Егоров И.Б. – Москва, 1978. – 14 с.
881618
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г. Днепропетровска // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
881619
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г.Днепропетровска // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геология ; № 3)
881620
  Борисов К.Ю. О влиянии неравенства в распределении доходов на темпы экономического роста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 155-168. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
881621
  Савчук О.Е. О влиянии нервной системы на защитные функции организма : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Савчук О.Е. ; ОГУ. – Одесса, 1964. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
881622
  Герасимов Г.Я. О влиянии неупругих процессов на явление переноса и релаксации в разреженных газах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Герасимов Г.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 10л.
881623
  Иконникова Г.М. О влиянии низкочастотных вибраций на рост монокристаллов KCl, их структуру и свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иконникова Г.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 12л.
881624
  Околнишникова Е.А. О влиянии ограничений на сложность реализации монотонных булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Околнишникова Е.А.; АН СССР, Сиб. отд. ин-та матем. – Новосибирск, 1980. – 7л.
881625
  Боргман И.И. О влиянии окружающей среды на электродинамические явления и об определении функций намагничивания жидкостей : рассуждение написанное на получение сепени магистра физики / [соч.] И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова, 1878. – 64 с., 1 л. ил. табл.
881626
  Субботина О.И. О влиянии орографии на температурный режим в горах Средней Азии. : Автореф... канд. географ.наук: / Субботина О.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
881627
  Гусаков Л.А. О влиянии перевязки сосудов матки на ткань последней. (Экспериментальное изследование) : диссертация / Л.А. Гусаков. – С.-Петербург : Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, 1902. – 148 с.
881628
  Канарик У.К. О влиянии периодического охлаждения цыплят на функциональное состояние коры надпочечника и щитовидной железы на раннем этапе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Канарик У.К.; АН Эстон. ССР. Совет биол., мед. и с.-х. наук. – Тарту, 1964. – 27л.
881629
  Толмачев И.М. О влиянии пластических веществ на испарение воды растением / И.М. Толмачев. – К., 1924. – 16с.
881630
  Горшков Н.Ф. О влиянии поглощения на распространение упругих импульсов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков Н. Ф.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
881631
   О влиянии подземного стока на химический состав вод авандельты р. Селенги (оз. Байкал) / И.Б. Мизандронцев, И.В. Томберг, Л.М. Сороковикова, В.Н. Синюкович // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 946-953 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
881632
  Карапетян К.А. О влиянии пониженных температур на изменение аминокислотного и углеводного состава цветков миндаля / К.А. Карапетян, 1962. – С. 215-219. – Отд. оттиск
881633
  Приходько С.Н. О влиянии пониженных температур на физиологические и биохимические процессы у томатов. : Автореф... канд. биол.наук: / Приходько С.Н.; АН УССР. Ботанический сад. – Киев, 1952. – 8 с.
881634
  Лазарев П.П. О влиянии последовательных образов на ход адаптации в темноте / П.П. Лазарев; отв. ред. Б.И. Збарский. – Москва : Государственная типография имени Ивана Федорова, 1926. – С. 42-51
881635
  Мирославлев Е.Н. О влиянии постоянных времени в нелинейных колебательных системах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мирославлев Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Н-иссл. ин-т механики и математики. – Москва, 1952. – 3 л.
881636
  Пумпянский А.Л. О влиянии правописания на английское литературное произношение : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пумпянский А.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
881637
  Зубцов А.В. О влиянии препятствий и неровностей поверхности на течение жидкости в ламинарном пограничном слое. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Зубцов А.В.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
881638
  Макарова А.Р. О влиянии приемов пищи и режимов питания на газообмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Макарова А.Р. ; АН СССР, Ин-т физиол. , Лабор. эколог. физиол. – Ленинград, 1953. – 10 с.
881639
  Штрапенин Л.Б. О влиянии продольных и спиральных щелей на распространение волн Hnm в круглом волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штрапенин Л.Б.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 8л.
881640
  Красильников В.А. О влиянии пульсаций коэффициента преломления в атмосфере на распространение звуковых и электромагнитных волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Красильников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
881641
  Лубков М.В. О влиянии радиальной анизотропии мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 179-184 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
881642
  Евкочев Ш. О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 116-124. – ISSN 0869-1908
881643
  Ёвкочев О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С.116-124. – ISSN 0869-1908
881644
  Сериков А.В. О влиянии размеров приемного и передающего устройств на результаты СВЧ-диагностики статистически неоднородной плазмы / А.В. Сериков. – Харьков, 1979. – 17с.
881645
  Хвольсон О. О влиянии растяжения на электрическое сопротивление медных и латунных проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 14 с.
881646
  Ободовский А.Г. О влиянии расходов воды на русловой процесс в реках / А.Г. Ободовский, Е.С. Цайтц // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 125-131 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
881647
  Унгер Р Ю. О влиянии режимов отдыха на работоспособность и кроообращение при повторных нагрузках. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Унгер Ю.Р,; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 29л.
881648
  Фролов Ю.П. О влиянии резкого изменения в составе пищи на некоторые стороны сложно-нервной деятельности животного. / Ю.П. Фролов. – 159-190с.
881649
  Моисеев С.С. О влиянии релятивистских эффектов на кинетику разреженной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моисеев С.С.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.10
881650
  Кораб И.И. О влиянии свекловичной нематоды на некоторые сорта сахарной свеклы / И.И. Кораб. – 7 с.
881651
  Сорокин Н.В. О влиянии света на грибы : предварительное сообщение / [соч.] Н. Сорокина ; [под ред. секр. О-ва И. Навалихина]. – Казань : Лито- и тип. К.А. Тилли, 1873. – 11 с. – Без обл. - Приложение к Протоколу седьмого заседания Общества естествоиспытателей при Казанском ун-те, № 6


  Ред. Навалихин, Иван Григорьевич (1842-1884)
881652
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови / Н.Я. Кузнецов. – 19с.
881653
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови / Н.Я. Кузнецов. – 20с.
881654
  Лазарев А.А. О влиянии сельскохозяйственной культуры на свойства черноземов лесостепной полосы / А.А. Лазарев. – Москва ; Л.енинград, 1936. – 71 с.
881655
  Эзау Я.Я. О влиянии серусодержащих веществ на коррозию железа и углеродной стали в азотной кислоте. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Эзау Я.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
881656
  Гихман И.И. О влиянии случайного процесса на динамическую систему : Дис... наук: / Гихман И.И.;. – 92л. – Бібліогр.:л.91-92
881657
  Яркова Е.М. О влиянии современных теорий и методов исследования восприятия звучащей речи на формирование перцептивного словаря билингва в мультимедийном контексте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 286-293. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются современные подходы к исследованию восприятия устной иноязычной речи. Попытки дать однозначный ответ на вопрос о том, какие стратегии и тактики использует билингв при декодировании текстовой информации и, следовательно, ...
881658
  Пажараускас Е.А. О влиянии соединений селена на окисление растворов гидросульфита аммония кислородом и их разложение. : Автореф... канд. хим.наук: / Пажараускас Е.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1967. – 16л.
881659
  Кочетова С.А. О влиянии соловьёвских идей на формирование модернистской эстетики в творчестве русских писателей-критиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 27-35.
881660
  Данилевский А.С. О влиянии соотношиния темных и светлых периодов суток на развитие насекомых / А.С. Данилевский, Е.И. Глиняная. – 788 с.
881661
  Вдовина Е. О влиянии сплошной среды на гравитационное поле массы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Запропоновано систему диференціальних рівнянь статичного (гравітаційного, електричного, магнітного) полів в неоднорідних суцільних середовищах. Система дозволяє ...
881662
  Вейнберг Б.П. О влиянии среды на индукцию токов / [соч.] Б.П. Вейнберга. – [Одесса], 1903. – С. 483–505 : табл. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. 1903, т. 35, вып. 5, с. 483–505 : табл.


  На тит. л. 2-х экз. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от искренне преданного автора; Иосифу Иосифовичу Косоногову от преданного автора
881663
  Оголева Л.Н. О влиянии среды на ориентацию при азосочетании : Автореф... канд хим.наук: / Оголева Л.Н.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1964. – 12л.
881664
  Степанова Г.М. О влиянии старения анодного оксида алюминия на его некоторые электрохимические свойства. : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Степанова Г.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 26л.
881665
  Савин В.И. О влиянии стереохимии ароматических альфа-, бета-непредельных карбонильных соединений на физико-химические характеристики : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Савин В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л.
881666
  Филиппов Ю.Г. О влиянии стока р. Дон на уровень воды в Таганрогском заливе // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 76-80 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0130-2906
881667
  Карась В.И. О влиянии столкновений на преобразование волн и распределения частиц : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.04.08 / Карась В. И.; Хар.ГУ. – Х., 1977. – 18л.
881668
  Шуйский Ю.Д. О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 26-39 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
881669
  Бернацкий А.Д. О влиянии структуры жестких сетчатых полимеров на параметры обобщенного нелинейного уравнения Максвелла. : Автореф... Канд.техн.наук: 076 / Бернацкий А.Д.; Учен.совет.по механике и материаловедению полимеров при Науч.-иссл.физ-хим.ин-т,. – М, 1971. – 24л.
881670
  Лубков М.В. О влиянии субгоризонтальных напряжений на развитие Днепровско-Донецкой впадины / М.В. Лубков, О.В. Борисюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 127-132 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0203-3100
881671
  Титов Н.Т. О влиянии сыворотки тиреоидектомированных животных на функцию щитовидной железы / Н.Т. Титов. – Киев : Типография А.М. Пономарева п.у. И.И. Врублевского, 1912. – IV, 163, [5] с.
881672
  Лютый Е.М. О влиянии температурно-временных факторов на процессы деформационного упрочения сталей типа 1Х18Н9Т. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Лютый Е.М.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
881673
  Федирко В.Н. О влиянии температурно-силовых факторов на склонность малоуглеродистых сталей к хрупкому разрушению. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Федирко В.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1976. – 24л.
881674
  Громека И.С. О влиянии температуры на малые колебания воздушных масс / [соч.] И. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 39 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета по физико-математическому факультету 1886 г. - Экз. без обл. – Библиогр. в примеч.
881675
  Губарев Г.Н. О влиянии температуры на работу электролитического выпрямителя : Отдельный оттиск / Г.Н. Губарев. – 33-42 с.
881676
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 1. – 1912. – 7 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.8, 1912
881677
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 2. – 1912. – 4 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.9, 1912 г.
881678
  Нефедов Н.И. О влиянии температуры на уловы Acrididae. / Н.И. Нефедов. – 327-248с.
881679
  Турсунов Б.С. О влиянии тензорно-нелинейных членов на устойчивость изотропных упругих материалов и изотропных упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Турсунов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
881680
  Павлина В.С. О влиянии термодиффузионных процессов на напряженно-деформированное состояние твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павлина В.С. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1967. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
881681
  Аггеенко В.И. О влиянии течений Черного моря на природу окрестных стран // Ботаника [Конволют]. – С. 10-12
881682
  Сыэрд Ю.Л. О влиянии типологических особенностей соотношения сигнальных систем на усвоение знаний в V-VIII классах. : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Сыэрд Ю.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 63л.
881683
  Ахтямов М.Г. О влиянии трансплантации облучений взвеси опухолевых клеток и жгутовой гипоксии на радиочувствительность опухоли РС-1 : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Ахтямов М.Г.; Объеднен. ученый совет ин-тов зоологии и эксперементальной биологии АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
881684
  Исаев А.П. О влиянии тренировочных и соревновательных нагрузок на динамику и взаимосвязь некоторых функциональных систем спортсменов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.102 / Исаев А.П. ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1970. – 32 с. – Бібліогр.:с.32
881685
  Филатов В.С. О влиянии труда на формирование характера человека. / В.С. Филатов. – М., 1960. – 45с.
881686
  Павловский Е.Н. О влиянии укуса клещей Ornithodorus и Argas на кожные покровы человека : [Кафедра общей биологии и паразитологии Военно-медицинской акад. (нач. каф. проф. Е.Н. Павловский) и Клиника кожных бол. (зав., проф. Л.К. Штейн) II Гос. Мед. ин-та в Ленинграде] / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 45-53 : ил. – Библиограф.: с. 53
881687
  Алпатов В.В. О влиянии ультра-филолетовых лучей на продолжительность развития яиц тотового шелкопряда (Bombyx mori I) : предварительное сообщений / В.В. Алпатов и В.А. Рождественская ; (Отд. биохимии и физиологии Центр. Шелков. станции, зав. проф. С.Я. Демяновский) // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 243-246
881688
  Фейгин Н.П. О влиянии ультразвука на небные миндалины в эксперименте. : Автореф... канд. мед.наук: / Фейгин Н.П.; Киев. НИИ отоларингологии. – К., 1966. – 18л.
881689
  Шиллер Н.Н. О влиянии упругости газа, примешанного к насыщенному пару данной жидкости, на критическую температуру последней / Н.Н. Шиллер. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск. отд., 1896. – 6 с.
881690
  Вийлеберг К.Х. О влиянии условий выращивания на семенные качества картофеля в Эстонской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Вийлеберг К.Х.; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1958. – 25л.
881691
  Орлова А.Ф. О влиянии условий питания на состояние гонад малого суслика / А.Ф. Орлова, 1953. – С. 177-179
881692
  Мелкумян И.С. О влиянии условий произрастания на антимикробную активность растений / И.С. Мелкумян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР (биологич. наук), том XVI, №1,, 1963. – 57-68с.
881693
  Лебедев И.В. О влиянии установки отражательных призм и систем плоских зеркал на смещении и поворот изображения в оптических приборах : Автореф... канд. техн.наук: / Лебедев И. В.; Гос. опт. ин-т, 1951. – 23л.
881694
  Вальден П.И. О влиянии физики на развитие химии : Речь, произнес. 27 дек. 1913 г. при открытии 1 Съезда преп. физики, химии и космографии / Акад. П.И. Вальден. – Одесса : Mathesis, 1914. – 56 с.
881695
  Ваулин Е.П. О влиянии физико-химических превращений и диффузии на теплообмен в потоках газовых смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ваулин Е.П.; МГУ. – Москва, 1958. – 9л.
881696
  Топоров А. О влиянии физических свойств почвы на количественное содержание в ней микроорганизмов : диссертация / А. Топоров. – С.-Петербург : Екатерин. кан. 41. Типо-Литография С.Ф. Яздовского и К., 1889. – 67, [3] с.
881697
  Ахманов С.А. О влиянии флуктуаций на протекние переходных процессов в автоколебательных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахманов С.А.; Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 9л.
881698
  Марков В.А. О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом / В.А. Марков, В.Д. Науменко // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 53-60. – ISSN 1028-821Х


  "Одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики модуляторов для магнетронов на пространст-венной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, является проблема подбора правильной формы импульса анодного напряжения, которая ...
881699
  Нестерук В.Ф. О влиянии формы сигналов на помехоустойчивость их обнаружения и воспроизведения при коррелированных помехах : Автореф... канд. техн.наук: / Нестерук В. Ф.; Высш. воен-морск. училище радиоэлектрон. – Л., 1963. – 27л.
881700
  Ахмедов К.Б. О влиянии химического раздражения рецепторов перикарда и плевры на артериальное давление, дыхание и эфферентную активность некоторых нервов : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Б.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краевой патологии, клнич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
881701
  Соколов Н.К. О влиянии церкви на историческое развитие права. – [Москва] : Унив. тип., 1870. – 47-149 с. – Отд. отиск из: Университетские известия, Москва, 19870, № 1. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
881702
  Пономарева О.Е. О влиянии частичного удаления больших полушарий в раннем возрасте на зрительные и слуховые условные рефлексы у кур. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева О.Е.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1961. – 20л.
881703
  Иоселиани Т.К. О влиянии шейного симпатического нерва на рефлекторную деятельность спинного мозга. / Т.К. Иоселиани, Л.С. Гамбарян; ., 1962. – С. 61-66
881704
  Хавкина Н.Н. О влиянии экстероцептивного раздражения оптимальногод значения на формирование двигательного акта у человека. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хавкина Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 12 с.
881705
  Чжоу Сю-цзи. О влиянии электрических зарядов на коагуляцию облачных капель в теплых облаках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжоу Сю-цзи.; Ин-т приклад. геофизики. АН СССР., 1962. – 12л.
881706
  Габарашвили Т.Г. О влиянии электрических полей и зарядов на некоторые процессы эволюции облачных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Габарашвили Т.Г.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Тбилиси, 1969. – 20л.
881707
  Васильев Л.Л. О влиянии электролитов на физиологическую проводимость нерва / Л.Л. Васильев. – С. 79-120
881708
  Наумов Иван Иванович О влиянии электронной концентрации эффекта на решоточную устойчивость фаз со структурой В2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Наумов Иван Иванович; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1980. – 22л.
881709
  Приснякова Л.М. О влиянии эмоционального состояния на динамические характеристики процесса переработки информации в кратковременной памяти / Л.М. Приснякова, С.М. Цишнати // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-53
881710
  Егоров А.С. О влиянии этилового алкоголя на интенсивность выделения желудочного сокак : Экспериментальное исследование / А.С. Егоров. – Киев : Типогр. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1912. – 134с.
881711
  Джмухадзе Д.Ф. О влиянии эффекта Яна-Теллера на спонтанно-поляризованное состояние первоистоков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Джмухадзе Д. Ф.; Науч. иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 20л.
881712
  Барышевский В.Г. О влиянии ядерного взаимодействия нейтронов на парамагнитный резонанс / В.Г. Барышевский, В.Л. Любошин, М.И. Подгорецкий. – Дубна, 1964. – 6с.
881713
  Заболотский П.А. О влияниях под которыми слагались личность и творчество Н.В. Гоголя : [Речь, произнес. в торжеств. собр. Варш. III ж. и VI м. гимназий в день чествования памяти Н.В. Гоголя 21 февр. 1902 г. по случаю исполнившегося 50-летия со дня его смерти] / П.А. Заболотский. – Воронеж : Тип. В.И. исаева, 1902. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1902
881714
  Гайдуковъ Н. О вліяніи окрашенаго света на окраску осциллярій / Н. Гайдуковъ. – Санкт-Петербург, 1903. – 160с.
881715
  Матвеева Ирина Ивановна О вложении весовых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Матвеева Ирина Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
881716
  Баршев С.И. О вменении в праве : Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета доктором прав, ординарным профессором уголовного права Сергием Баршевым июня 13 дня 1840 года. – Москва : В университетской тип., 1840. – [2], 86, 23 с. – Вторая речь на лат. яз.. - [De Cornelio Celso quaestiones quaedam : Oratio, ... habuit dr. Nicolaus Anke, Diaetetices therapiae generalis et pharmacologiae professor ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1839-40-й академический год. – (Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета 13 июня 1840)
881717
  Добротворский Г.Н. О внедрении анионов электролита в анодную окисную пленку на алюминии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротворский Г.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 14л.
881718
  Евсейчик И.Н. О внеклассной работе : дидактический материал // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-67
881719
  Мацков Ф.Ф. О внекорневой подкормке растений зольными элементами и азотом / Ф.Ф. Мацков, 1957. – С. 38-46. – Отд. оттиск
881720
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 1726-667Х
881721
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 308-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 1726-667Х
881722
  Радоминова А. О внесении изменений в произведение: от ГК РСФСР 1964 г. до ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 0201-7059
881723
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – М., 1973. – 599с.
881724
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – М., 1975. – 879с.
881725
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1978. – 759 с.
881726
  Георгиу-Деж О внешней политике правительства Румынской Народной Республики / Г. Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 32 с.
881727
  Ленин В.И. О внешней политике Советского государства / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1960. – 592 с.
881728
  Молотов В.М. О внешней политике Советского Союза : Доклад Председателя Народных комиссаров СССР и Народного Комиссара иностранных дел Тов. В. М. Молотова на заседании ВС СССР 31 октября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1939. – 20с.
881729
  Пузанова С.Е. О внешнеполитической деятельности СССР // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 78-81
881730
  Ленин В.И. О внешнеэкономических связях советского государства / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 304с.
881731
   О внешнеэкономической деятельности СССР в 1986-1990 годах: Обзор. – М., 1991. – 32с.
881732
  Даутов Шамиль Абдуллович О внешних дифференциальных формах, ортогональных голоморфным формам многих комплексных переменных, и некоторых их свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Даутов Шамиль Абдуллович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1973. – 17л.
881733
  Алтухов В.Л. О внутренне противоречивой природе движения и ее выражении в логике понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Алтухов В. Л.; АН СССР, Ин-т. филос. – М., 1970. – 20л.
881734
  Кириллов Г.И. О внутренней геометрии кубического поляритета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов Г.И.; Казан. гос. ун-т и. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 8л.
881735
  Шефель С.З. О внутренней геометрии седловых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шефель С.З.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. уч. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 7л.
881736
  Вейнберг Б.П. О внутреннем трении льда / Б.П. Вейнберг. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова-наследн., 1906. – [2], 144 с. : черт. и табл. – Экз. без ориг. обл.: Отд. отииск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. – 1907, т. 38, вып. 3, с. 186–224, вып. 4 с. ... , вып. 5, с. 289–328, вып.6, с. 229-364. – Библиограф.: "Литература предмета" (с. 32-39)


  Содеражание: Гл. 1. Обзор работ по внутреннему трению твердых тел Гл. 2. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения речного льда Гл. 3. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения ледникового льда Гл. 4. ...
881737
  Неверов Я. О внутреннем устройстве ганзейских контор вообще и преимущественно Бергенской // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
881738
  Кузнецов П.С. О внутренних закономерностях ландшафтоведения / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 16 с.
881739
  Капанцян Г.А. О внутренних закономерностях развития армянского языка / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 48с.
881740
  Колдунов Андрей Витальевич О внутренних нормальных векторных решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колдунов Андрей Витальевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 14л.
881741
  Комаров А.П. О внутренних противоречиях языка. / А.П. Комаров. – Алма-Ата, 1988. – 152с.
881742
  Чайлахян М.Х. О внутренних факторах цветочноспелого состояния растения / М.Х. Чайлахян, 1948. – С. 1269-1272
881743
  Носарь Валентина Ивановна О внутривидовых вариациях устойчивости к гимоксии и их связи с возрастом и типом высшей нервной деятельности животного : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Носарь Валентина Ивановна ; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев, 1977. – 22 с.
881744
  Мовчан В.А. О внутривидовых отношениях у рыб / В.А. Мовчан, 1953. – С. 81-90
881745
  Шатунова Н.Ф. О внутриклеточной локализации гаммааминомасляной кислоты и глутаматдекарбоксилазы в мозговой ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шатунова Н.Ф.; ЛГУ. – Л, 1964. – 17л.
881746
  Лысова А.В. О внутрисемейном насилии / А.В. Лысова, Н.Г. Щитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 55-62. – ISSN 0132-1625
881747
  Чжан Шоу-ган. О внутрисферных реакциях комплексных соединений двухвалентного никеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чжан Шоу-ган. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. неорган. химии. Лаборт химии комплексных соед. – Москва, 1960. – 8 с.
881748
   О внутришкольном контроле во втором полугодии 1968/69 учебного года.. – М., 1969. – 28с.
881749
  Галущенко Н.Г. О водном балансе рек Украины и Молдавии / Н.Г. Галущенко, С.Н. Лисогор // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
881750
  Гордиенко В.В. О водородной дегазации в зонах современной активизации Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 115-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 125-127. – ISSN 0203-3100
881751
   О военкоровском творчестве. Сб.. – М., 1961. – 192с.
881752
  Гуменюк Б.И. О военно-силовых методах политики неоколониализма в 80-х годах / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
881753
   О военно-теоретическом наследии В.И.Ленина.. – Москва, 1964. – 287с.
881754
  Гринишин Д.М. О военной деятельности В.И.Ленина / Д.М. Гринишин. – Киев, 1970. – 259с.
881755
  Мильштейн М.А. О военной доктрине США / М.А. Мильштейн, А.К. Слободенко. – Москва, 1963. – 32с.
881756
  Бобраков Ю. О военной политике администрации Никсона / Ю. Бобраков, А. Дудукин, Ю. Ригин // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1971. – № 2 (8). – С. 5-82
881757
  Шендзиковский И.А. О военном суде в военное время (полевом военном суде) / [сост.] И.А. Шендзиковский, полковник , экстраорд. проф. Воен.-юрид. акад. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – [2], 126 [1], с.
881758
  Трайнин П.А. О военных теориях империалистических стран / П.А. Трайнин. – М, 1965. – 40с.
881759
  Надсон Г.А. О возбуждающем действии ультрафиолетовых лучей на развитие дрожжевых и плесневых грибков / Г.А. Надсон, Г.С. Филиппов. – Отд. отт. из Вестника рентгенологии и радиологии. Том V. Вып. 6., 1927. – 425-431с.
881760
  Виленская Т.В. О возбуждении атомов ртути, цинка и кадмия в положительном столбе газового разряда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виленская Т.В.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 8л.
881761
  Городецкий Ю.М. О возбуждении вибрации при резании металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкий Ю. М.; Горьк. ГУ. – Горький, 1963. – 9л.
881762
  Волков О. О возврате к истинным ценностям. Непростой путь к вере. Клайв Льюис // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2015. – № 3 (32). – С. 63-66
881763
  Козуб В.М. О возвращении управляемого процесса в номинальный режим с помощью ЦВМ : Автореф... канд.техн.наук: 05.254 / Козуб В.М.; АН СССР. – М, 1971. – 16л.
881764
  Князев Ю. О возвращении экономики к здравому смыслу // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 60-79. – ISSN 0207-3676
881765
   О возвышенном. – Москва-Л. : Наука, 1966. – 149 с. – (Литературные памятники)
881766
  Богомолов О. О воздействии глобального экономического кризиса на общетеоретические взгляды зарубежных и отечественных реформаторов // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0130-9757
881767
  Лорх А.Г. О возделывании картофеля / А.Г. Лорх. – М., 1954. – 16 с.
881768
  Коновалов М.И. О воздух : Попул. очерк / Проф. М.И. Коновалов ; Киев. о-во содействия нач. образованию. – Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 48 с. : ил.
881769
  Холодный Н.Г. О воздушном питании почвенных микроорганизмов / Н.Г. Холодный, 1945. – С. 215-219. – Отд. оттиск
881770
  Григорян Г.В. О возмещении имущественного и морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 133-139. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
881771
  Батыгин К.С. О возмещении ущерба в связи с повреждением здоровья на производстве / К.С. Батыгин. – М, 1963. – 62с.
881772
  Диденко А.Н. О возможной причине квазипериодических колебаний частоты геомагнитных инверсий и величины 87Sr/86Sr в морских карбонатных породах в фанерозое // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1945-1956 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1955-1956. – ISSN 0016-7886
881773
  Векслер А.М. О возможной роли водорастворимых радиотоксинов в радиационном поражении генома : Автореф... канд. биол.наук: 3090 / Векслер А.М.; Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 24л.
881774
  Иващенко Ю.Н. О возможной связи между системами долгопериодических и короткопериодических комет / Ю.Н. Иващенко, К.И. Чурюмов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Исследовано с помощью статистического критерия Колмогорова распределение числа долгопериодических и короткопериодических комет в зависимости от наклонений плоскостей их орбит к плоскости эклиптики, на основании чего сделан вывод о возможной ...
881775
  Балацкий Е. О возможной смене глобального лидера мировой экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-21. – ISSN 0207-3676
881776
  Хазен А.М. О возможном и невозможном в науке, или Где границы моделирования интиллекта / А.М. Хазен. – М, 1988. – 381с.
881777
  Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике / Г.Г. Слюсарев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 100 с.
881778
  Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике / Г.Г. Слюсарев. – Изд.2-е, перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 178 с.
881779
  Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике / Г.Г. Слюсарев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 190 с.
881780
  Витько В.И. О возможном интенсивном источнике гамма-квантов в диапазоне энергий 10 кэВ-10 МэВ. / В.И. Витько. – Харьков : ХФТИ, 1977. – 31 с.
881781
  Солдак А.Г. О возможном использовании подземных вод при оросительных мелиорациях на территории степной зоны УССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 82-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 3)
881782
  Солдак А.Г. О возможном использовании подземных вод при оросительных мелиорациях на территории степной зоны УССР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 82-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 3)
881783
  Думлер В.А. О возможном количественном сочетании ди-орто-замещенных ароматических радикалов, связанных с центральным атомом олова : Автореф... Канд.хим.наук: / Думлер В.А.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 10л.
881784
  Всехсвятский С.К. О возможном существовании кольца комет и метеоритов вокруг Юпитера. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [15] с.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Трофимову от автора 25 III 1963
881785
  Вагущенко Л.Л. О возможном ускорении меридианных определений координат звезд : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вагущенко Л.Л.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 11л.
881786
  Дробышева Е.Э. О возможности "антиценностей" в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме возможности существования "антиценностей" с позиции рассмотрения культуры как системы. Делается вывод о необходимости диалектического подхода в рассмотрении вопроса о функционировании ценностей в системе культуры, учета ...
881787
  Емельянов В.С. О возможности "случайной" ядерной войны / В.С. Емельянов. – М., 1985. – 73с.
881788
  Нариманов А.А. О возможности восстановления роста, развития и физиолого-биохимических нарушений, возникающих у растений при действии высоких доз радиации : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нариманов А.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 29л.
881789
  Соболева М.Е. О возможности диалога между культурами // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.147-157. – ISSN 0042-8744
881790
  Бердоносова Л.Г. О возможности достижения термодинамического равновесия в системе твердая фаза - водный раствор : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Бердоносова Л.Г.; Хим. фак-т. – М., 1971. – 16л.
881791
  Унт М. О возможности жизни в космосе : повесть / М. Унт. – Таллин, 1973. – 271 с.
881792
  Добреньков В.И. О возможности и необходимости национальной русской социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-32. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
881793
  Полтараус Андрей Борисович О возможности изучения филогении иглокожих по гомологиям в их ДНК : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Полтараус Андрей Борисович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 20 с.
881794
  Минбалеев А.В. О возможности использования в России опыта ограничения рекламы табака по законодательству Дании в свете антитабачной концепции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 35-37. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализировано законодательство Дании об ограничении рекламы табака. Делается предложение по совершенствованию российского рекламного законодательства в части установления полного запрета рекламы табака. Предложение делается в свете принятой ...
881795
   О возможности использования геоэлектрических исследований для поисков и прогноза редкометально-редкоземельного оруденения в Восточном Приазовье / Е.М. Шеремет, И.Ю. Николаев, Л.Д. Сетая, Н.Г. Агаркова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-73. – ISSN 1025-6415
881796
  Чеботарев О возможности использования объединенных рядов гидрологических характеристик для расчетов стока. / Чеботарев, Б.И. Серпик. – Ленинград, 1967. – 8 с.
881797
  Причепий Т.И. О возможности использования параметров Стокса при формализации некоторых задач магнитотеллурики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 93-112. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
881798
  Скворцов Д.В. О возможности использования подземного пространства отработанных рудников Украинского щита для захоронения долгоживущих радиоактивных отходов / Д.В. Скворцов, Э.В. Соботович // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 118-122 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
881799
  Причепий Т.И. О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 88-97 : рис. – Библиогр.: с. 96-97. – ISSN 0203-3100
881800
  Баранов А.С. О возможности использования средств MS Ofice в обучении географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 64-65. – ISSN 0016-7207
881801
  Дьяченко О.М. О возможности использования схематизирования образа детьми дошкольного возраста : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Дьяченко О.М.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1975. – 19л.
881802
  Ракшаина М.Ц. О возможности использования фитооксичных микроорганизмов для борьбы с сорными растениями : Автореф... Канд.биол.наук: / Ракшаина М.Ц.; МГУ. – Москва, 1965. – 13л.
881803
  Романов Н.А. О возможности контакта между теорией вероятностей и учением академика И.П. Павлова об условных рефлексах / Н.А. Романов. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Январь 1935, № 4, 1935. – 193-200с.
881804
  Лившиц Г.Ш. О возможности межпланетных полётов / Г.Ш. Лившиц. – Алма-Ата, 1956. – 47с.
881805
  Шмелев В.П. О возможности образования метастабильных соединений позитрона с молекулами среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмелев В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1959. – 8л.
881806
  Пирожков П.Л. О возможности образования стада осетра в сталинградском водохранилище / П.Л. Пирожков. – Л., 1956. – 28-30с.
881807
  Дементьев В.Е. О возможности определения и учета боковой рефракции динамическими методами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 2-9 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
881808
  Покровский С. О возможности определения температуры черного тела из спектрофотометрических измерений по закону аналогичному закону смещения Вина и об исследовании таким образом функций хроматической чувствительности глаза : (Предварительное сообщение) : Тип. Киршбаума, 1908. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журн. Русск. Физ._хим. О. Физический отдел, вып. 2, 1909 г.
881809
  Никишкин Ю.А. О возможности организации региональных логистических кластеров в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 40-43 : рис.
881810
  Худоложкин В.О. О возможности оценки кислотно-основных свойств минералов и пород методом физико-химического моделирования (ПК Селектор-С) / В.О. Худоложкин, А.С. Кучма // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 651-660 : рис., табл. – Библиогр.: с. 660. – ISSN 0016-7525
881811
  Азгальдов Г.Г. О возможности оценки красоты в технике / Г.Г. Азгальдов, Р.П. Повилейко ; под общ. ред. А.В. Гличева. – Москва : Издаие стандартов, 1977. – 120 с. : ил.
881812
  Иванов А.Г. О возможности передвижения хлорофилла в растении : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.101 / Иванов А.Г. ; КГУ. – Киев, 1970. – 24 с.
881813
  Иванов А.Г. О возможности передвижения хлорофилла в растении : Дис... канд. биол.наук: / Иванов А.Г.; КГУ. – Киев, 1970. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
881814
  Ерохов И.А. О возможности политической морали // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.121-135. – ISSN 0321-2017
881815
  Чкония А.К. О возможности получения марганца -модификации из сернокислых растворов. : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Чкония А.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
881816
   О возможности построения единого макета образовательного стандарта стран СНГ как динамичной модели нормы качества высшего образования / В.И. Байденко, В.Ф. Пугач, Н.М. Розина, Н.А. Селезнева, В.Т. Федин; В.И. Байденко, В.Ф. Пугач, Н.М. Розина, Н.А. Селезнева, В.Т. Федин; Мин-во образования РФ; Департамент образов. программ и стандартов проф. образов.; Иссл. центр проблем качества подготовки специалистов Московсковского гос. ин-та стали и сплавов. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 58с.


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
881817
  Крейн И.М. О возможности построения модели процесса решения различных задач в условиях, исключающих вербальный контакт с испытуемым. Препринт / И.М. Крейн, Т.О. Курина. – Киев, 1971. – 12с.
881818
  Федоров А.В. О возможности предвидения урожая по условиях погоды / А.В. Федоров. – Л., 1929. – 25-44с.
881819
  Пуховский Н.В. О возможности предотвращения войн в современную эпоху. / Н.В. Пуховский. – М., 1956. – 32с.
881820
   О возможности предотвращения войн в современную эпоху. Рекоменд. список литературы.. – Одесса, 1956. – 11с.
881821
  Траншаль В.Г. О возможности предугадывания биологии разновидных видов ржавчинных грибов на основании морфологических признаков. // Ботаника [Конволют]. – 13 с.
881822
  Голикова Т.И. О возможности применения концепции D-оптимальности в практических задачах планирования эксперимента : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Голикова Т.И.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 16л.
881823
  Климчук Ю.В. О возможности применения международного гуманитарного права в борьбе с терроризмом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
881824
  Агаев Ф.Г. О возможности применения метода регуляризации при фотометрических измерениях общего количества водяных паров в атмосфере / Ф.Г. Агаев, Р.О. Гусейнова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 17-21. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
881825
  Загоруйко Н.Г. О возможности применения методов распознавания образов в социаологических исследованиях. Доклад Варна. сентр. 1970 / Н.Г. Загоруйко, Т.И. Заславская. – Новосибирск, 1970. – 16с.
881826
   О возможности применения мобильных геофизических методов для поисков скоплений нефти в районах распространения отложений баженовской свиты / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, И.С. Пидлисна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (49), січень - березень. – С. 5-16. – ISSN 1684-2189
881827
   О возможности применения относительного гравиметра в составе ПНГК-1 / А.В. Быковский, А.А. Волков, В.Г. Назаров, А.В. Полынков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
881828
  Рябов М.А. О возможности применения паразитарного метода в борьбе с амбарными вредителями / М.А. Рябов. – Рстов-на-Дону, 1925. – 37с.
881829
  Шухман В.А. О возможности применения сверхпроводниковых тонкопленочных элементов в вычислительной технике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шухман В.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
881830
  Абуладзе Ю.В. О возможности применения соединений селен в гидроэлектрометаллургии марганца и современного получения марганца и активной двуокиси марганца при высокой температуре. : Автореф... наук: / Абуладзе Ю.В.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1976. – 23л.
881831
  Левашов С.П. О возможности применения технологии частотно-резонансной оброботки данных дистанционного зондирования Земли для выбора мест заложения поисковых скважин на нефть и газ / С. П. Левашов, Н. А. Якимчук, И. Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков, И.С. Пидлисна // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 30-42
881832
  Даргейко М.М. О возможности применения ЭВМ для управления быстропротекающими процессами / М.М. Даргейко, Ф.Б. Рогальский. – К, 1978. – 30 с.
881833
  Вольвач Ф.В. О возможности применения экологических критериев для классификации природно-территориальных комплексов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв
881834
  Головцын В.Н. О возможности применения электроразведки для решения некоторых гидрогеологических задач в карстовых районах Каховского гидростроительства / В.Н. Головцын. – Киев, 1953. – С. 83-85
881835
  Меськов В. О возможности приобретения гуманитарных компетенций в вузе / В. Меськов, Ю. Татур // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 73-83. – ISSN 0869-3617
881836
  Водолазов А.В. О возможности проведения трасологического исследования следов разделения на пломбах из полимерных материалов после их склеивания цианакрилатным клеем / А.В. Водолазов, Д.В. Жолудева, Е.Я. Рыбалко // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 246-248
881837
  Рыжов А.Ф. О возможности продвижения кукурузы в Чкаловскую область и об основных агротехнических приемах ее возделывания. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рыжов А.Ф.; МВО СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1955. – 15л.
881838
  Матвиенко С. О возможности реализации радиофизического метода мониторинга гравитационного поля Земли с использованием сети ГНСС станций / С. Матвиенко, А. Прокопов, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 56-58. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
881839
  Кропачев Э.П. О возможности самовозбуждения главного магнитного поля Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кропачев Э.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Ленинград, 1966. – 6л.
881840
  Егоров Д. О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка и категории "стоимость" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
881841
  Егоров Дмитрий Геннадьевич О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка категории "стоимость" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – Бібліогр.: с. 26-30. – ISSN 0131-2227
881842
  Эминов Р.А. О возможности совместного использования GPS-технологий и солнечного фотометрирования для измерений средней температуры атмосферы / Р.А. Эминов, Н.Я. Исмаилов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 7-10 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
881843
  Приходько В.В. О возможности структурного исследования феномена Нового, или "больше объяснять, чтобы лучше понимать" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 3-9
881844
  Ушакова Тамара Васильевна О возможности теоретического описания экстракции галогенидов щелочных элементов спиртами из разбавленных и концентрированных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ушакова Тамара Васильевна; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1974. – 16л.
881845
  Колюбин А.А. О возможности управления чувствительностью ядерной фотографической эмульсии с помощью электрического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Колюбин А.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория нейтронной физики. – М., 1972. – 32л.
881846
  Савенко А.В. О возможности фосфатизации силикатов в условиях зоны гипергенеза // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 100. – ISSN 0016-7525
881847
  Пфейфер Г.В. О возможности, помощью линейного комбинирования уравнеий Jacobi-евой системы, содержащей параметры, строить Jacobi-евы системы, не содержащие такого числа параметров, на которое уменьшено число уравнений / [соч.] Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [37] с.
881848
  Дворецкий А.Л. О возможностях взаимодействия США и СССР в устранении региональных конфликтов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 12-28
881849
  Алипов Д.А. О возможностях использования среднегорья в повышении эффективности спортивной тренировки : Автореф. ... д-ра биол. наук / Алипов Д.А. ; АН СССР, Ин-т физиол. им. Павлова. – Л., 1969. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36
881850
  Куценко Г.Л. О возможностях использования статистического анализа в целях управления учебным процессом / Г.Л. Куценко. – Москва, 1973. – 12с.
881851
  Ыунапуу Т.Й. О возможностях контроля и самоконтроля при преподавании грамматики эстонского языка в общеобразовательной школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Ыунапуу Т.Й.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 54л.
881852
  Подшивайлова А.М. О возможностях метода коалиционного проектирования в масс-медийном политическом дискурсе // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 338-345
881853
  Маркова Людмила Артемьевна О возможностях научного постижения искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 125-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
881854
  Джафаров И.Г. О возможностях определения комплексных электромагнитных форматов и проверки применимости однофотонного приближения на опытах с поляризованными частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джафаров И. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.9
881855
  Стуруа Г.М. О возможностях переброски "сил быстрого развертывания" в район Персидского залива // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 121-139
881856
  Ржевцева Н.Л. О возможностях применения библиометрических методов в историко-научных исследованиях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 141-152. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
881857
  Денисов А.Е. О возможностях применения обучающей машины "КИСИ-Э2" в учебном процессе / А.Е. Денисов. – Киев, 1964. – 36с.
881858
  Вожжов А.П. О возможностях развития экономики Украины / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 3 (12). – С. 6-16
881859
  Черкасов А.И. О возможностях развития экономических связей и научно-технического сотрудничества между СССР и канадской провинцией Квебек // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-85
881860
  Пыжкова О. О возможностях реализации компетентностного подхода в преподавании математических дисциплин / О. Пыжкова, И. Борьковская, И. Асмыкович // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 127-133. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Одним из важнейших факторов повышения качества математической подготовки специалистов в высших учебных заведениях является внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, которые ориентированы на активные методы овладения знаниями, ...
881861
  Сукманова Т.А. О возможностях решения почерковедческих диагностических задач в отношении подписей, представленных в виде ксерокопий // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 57-65. – ISSN 0130-2655
881862
  Гельман Р.Н. О возможностях стереофотосъемки с борта судна // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-28 : схема. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
881863
  Даценко Александр Михайлович О возможностях уменьшения потерь яркости свечения сульфидных люминофоров в производстве цветных кинескопов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.16 / Даценко Александр Михайлович; Моск. химико-технол. ин-т. – Москва, 1973. – 24л.
881864
  Сердюк В.В. О возможностях управления фоточувствительностью сульфида и селенида кадмия с помощью некоторых физических растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюк В.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 11л.
881865
  Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 4-12. – ISSN 0042-8736
881866
  Жуковский А.П. О возможноти существования в щелочно-галоидных кристаллофофорах центров люменисценции типа комплексов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Жуковский А. П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 17л.
881867
  Шестопалов В.М. О возможных геолого-геофизических рисках и перспективах Чернобыльской зоны отчуждения // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 3-16 : рис. – Библиогр.: с. 14-16. – ISSN 0203-3100
881868
  Мальцев А.А. О возможных истоках кризиса экономической теории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 87-99. – ISSN 0869-0499
881869
  Цуканов Н.Н. О возможных направлениях систематизации административно-процесуального законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 100-103. – ISSN 0132-0769
881870
  Харибегашвили А.С. О возможных новых нейрохимических механизмах патогенеза эпилепсии / А.С. Харибегашвили, С.К. Евтушенко, М.Ф. Иванова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 2 (88). – C. 11-15. – ISSN 2224-0713
881871
  Рар А. О возможных последствиях войны в Ираке // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 15-21
881872
  Чекунов А.В. О возможных причинах и механизме образования Днепровско-Донецкой впадины / А.В. Чекунов, 1967. – С. 31-38. – Отд. оттиск
881873
  Покровский С.И. О возможных типах полутеневых интерферометров / Дж. Пойнтинг, проф. Бирмингам. ун-та; Пер. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1912. – [2], 20 с. : черт. – Отд. оттиск: Известия Электротехничесского института имп. Александра III. 1912, вып. 7
881874
  Буткевич А.В. О возможных упрощениях решения главной геодезической задачи на сфероиде методом Гаусса / А.В. Буткевич. – Новосибирск : НИИГАиК, 1948. – 81-88с. – Из "Трудов НИИГАиК", том II
881875
  Герценштейн С.Я. О возмущениях в пограничном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Герценштейн С.Я. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
881876
  Желудев Б.А. О возмущениях спектра одномерного оператора Шредингера с периодическим потенципалом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Желудев Б. А.; Лен.мат. ин-т. – Ленинград, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
881877
  Ингель Л.Х. О возмущениях, вносимых в баротропный океан неоднородностями поля силы тяжести / Л.Х. Ингель, А.А. Макоско // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 96-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
881878
  Фойницкий И.Я. О вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых / [соч.] И.Я. Фойницкого, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1884. – 110 с. – Библиогр.: с. 6
881879
  Езова С. О вознаграждениях и издержках в библиотечном общении / Светлана Езова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 11 (101). – С. 47-48. – ISSN 1727-4893


  Понять взаимоотношения людей помогает теория обмена, согласно которой в процессе их взаимодействия происходит обмен вознаграждениями и издержками.
881880
  Аристотель О возникновении животных / Аристотель ; пер. с греч. В.П. Карпова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1940. – 251 с.
881881
   О возникновении и развитии движения миролюбивых сил Рязанской области: (К 40-летию Всемирного Совета мира, Советского комитета защиты мира и 30-летию Советского фонда мира): Метод. материалы для под. – Рязань, 1989. – 53с.
881882
  Кальсин Ф.Ф. О возникновении и развитии сознания / Ф.Ф. Кальсин. – Горький, 1960. – 79с.
881883
  Кукайнис О.А. О возникновении неустойчивости в жидких пероводящих средах под действием электромагнитных полей : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кукайнис О.А.; Ин-т.механики при МГУ. – Москва, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
881884
  Беляков Г.В. О возникновении режима детонации в мощных взрывчатых веществах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляков Г.В.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М., 1967. – 8л.
881885
  Бабский В.Г. О возникновении стационарной тепловой конвекции в условиях невесомости : Автореф... канд. физ-матнаук: 041 / Бабский В.Г.; АН УССР Физ-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
881886
  Флеров В.А. О возобновлении органов у двусеменодольных растений : Автореф... канд. биол.наук: / Флеров В.А.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова, 1954. – 14л.
881887
   О возобновлении приема в партию.. – М., 1936. – 79с.
881888
   О возобновлении приема студентов и чтения лекций в Университете Св. Владимира 26 апреля 1839 г. : [Указ міністру народної освіти] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 146. – ISBN 5-7707-1061-6
881889
  Федотова А.В. О возрастании роли марксистской методологии в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
881890
  Чупрына Л.А. О возрастании роли оперативной информации в системе социальных коммуникаций // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 168-176
881891
  Шопенгауэр А. О возрастах человека / Артур Шопенгауэр ; изд. Г. Бейленсона и И. Юровского. – Одесса : Тип. Акц. О-ва Тип. Исаковича. – (Международная библиотека ; № 18)
Кн. 3. – 1894. – 32 с.
881892
  Еременко А.К. О возрастающей роли освободившихся стран в мировом развитии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 23-34. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 7)
881893
   О возрасте белых анортозитов Новомиргородского массива Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит) / Е.Е. Шестопалова, Л.М. Степанюк, Т.И. Довбуш, А.В. Ковтун // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 150-160 : рис., табл. – Библиогр.: с. 159-160. – ISSN 0203-3100
881894
  Доктуровский В. О возрасте болот / В. Доктуровский. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисен, 1913. – 3с. : Ил.
881895
  Гуров Е.П. О возрасте Болтышской импактной структуры / Е.П. Гуров, С.П. Келли // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 92-98 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
881896
  Смирнов Г.А. О возрасте Земли / Г.А. Смирнов. – М., 1953. – 32с.
881897
  Иозефович Л.И. О возрасте и эволюции гидрогенных почв в связи с их использованием. / Л.И. Иозефович, 1931. – 64с.
881898
  Клюкин А.А. О возрасте сейсмодислокаций горного Крыма : изучение современного и древнего рельефа в практических целях // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 160-169 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
881899
  Осоков П.А. О возрасте яруса пестрых мергелей и об отношении его к брахиоподовому горизонту цехштейна. – Самара, 1888. – 42 с.
881900
  Блок Л.Н. О возрастных изменениях системы гипофиз--кора надпочечников. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блок Л.Н.; Харьков.гос.мед.ин-т. – Харьков, 1965. – 15л.
881901
  Шахвердов Г.Г. О возрастных особенностях физического и психологического развития детей школьного возраста / Г.Г. Шахвердов. – Л, 1958. – 35с.
881902
  Горбатов Б. О воинской чести, о воинской славе / Б. Горбатов, 1952. – 48с.
881903
  Гимбатова М.Б. О воинской этике ногайцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 74-75. – ISSN 0321-0626
881904
  Де-Санглен Я.И. О воинском искустве древних и новых времен с прибавлением о пользе теории военного искуства : С прибавлением О пользе теории военнаго искуства. – Санкт-Петербург : в тип. Ф. Дрехслера, 1808. – 57 с. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
881905
  Хоменко Е.А. О войнах справедливых и несправедливых. / Е.А. Хоменко. – М., 1954. – 96с.
881906
  Ленин В.И. О войне / В.И. Ленин. – Х., 1924. – 276с.
881907
  Клаузевиц О войне / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1934. – 692 с.
881908
  Клаузевиц О войне / Клаузевиц. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1936. – 442 с.
881909
  Клаузевиц. О войне / Клаузевиц. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1937. – 560 с.
881910
  Баруздин С.А. О войне / С.А. Баруздин. – М., 1971. – 477с.
881911
  Ленин В.И. О войне 1914-1918 гг. / В.И. Ленин. – 351с.
881912
  Прокопьев Н.П. О войне и армии / Н.П. Прокопьев. – М, 1965. – 294с.
881913
  Жилин П.А. О войне и военной истории / П.А. Жилин. – М, 1984. – 543с.
881914
  Одинцов А.Б. О войне и любви / А.Б. Одинцов. – Душанбе, 1970. – 136с.
881915
  Ленин В.И. О войне, армии и военной науке / В.И. Ленин. – М.
Т. 1. – 1958. – 615с.
881916
  Тимонен А.Н. О войне, о мире о дружбе : рассказы, очерки, воспоминания / Антти Тимонен ; пер. с фин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 316 с.
881917
  Алексеев М.Н. О войне, о товарищах, о себе / М.Н. Алексеев. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 286 с.
881918
  Ежаков Василий Иванович О войне, о товарищах, о себе : Великая Отеч. война в воспоминаниях учестников боевых действий: Аннот. указ. воен.-мемуарной литературы (1941-1975 гг.) / Авт.-сост.: В. И. Ежаков, П. К. Огарев, М. К. Секирин. – Москва : Воениздат, 1977. – 240с.
881919
  Огарев Павел Ксенофонтович О войне, о товарищах, о себе : Великая Отечественная Война в воспоминаниях участников боевых действий: Аннот. указ. воен.-мемуар. лит., 1975-1981 гг. / Огарев Павел Ксенофонтович, Секирин Михаил Кузьмич. – Москва, 1982. – 253с.
881920
   О войне, о товарищах, о себе.. – М., 1969. – 479с.
881921
  Клаузевиц О войне. / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1933. – 212 с.
881922
  Иванов А.П. О вокальном образе / А.П. Иванов. – М., 1968. – 132с.
881923
  Некрасов Н.К. О Волга !...Колыбель моя / Н.К. Некрасов. – 2-е изд. – М : Детская литература, 1979. – 190 с.
881924
  Некрасов Н.К. О Волга !...Колыбель моя / Н.К. Некрасов. – 2-е изд. – Ярославль, 1991. – 142 с.
881925
   О Волге наше слово: Лит.-краевед. сб.. – Куйбышев, 1987. – 398 с.
881926
  Мартиросян М.М. О волнах в грунте, возбуждаемых наземным взрывом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартиросян М.М.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т механики. Каф. гидромеханики. – М., 1969. – 5л.
881927
  Птицына Н.Г. О волнах плотности в галактиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Птицына Н.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова ,. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
881928
   О волновых движениях воды в придонном слое мелководных акваторий на примере Вислинского залива Балтийского моря / А.К. Амбросимов, Ш.Х. Якубов, А.Н. Бабаков, Б.В. Чубаренко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С.53-66 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0130-2906
881929
  Базалий Б.В. О волновых движениях с обобщенным законом Бернулли, содержащим кривизну свободной поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Базалий Б.В. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 87 с. – Бібліогр.:с.6-7
881930
  Перова Лада Викторовна О волновых движениях стратифицированной вращающейся жидкости, возбуждаемых движущимися источниками : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.01.03 / Перова Лада Викторовна; Московск. госуд. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 2000. – 18л.
881931
  Фущич В.И. О волновых уравнениях в 5-пространстве Минковского. / В.И. Фущич, И.Ю. Кривский. – К., 1968. – 38с.
881932
  Жилич А.Г. О волновых функциях экситонов малых радиусов в кристалле закиси меди : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жилич А. Г.; ЛГУ. – Л., 1957. – 11л.
881933
  Сидоренко О волокнистом сульфате из Береговского района в Закарпатье / Сидоренко, В.К. Зинчук, 1962. – С. 253-260
881934
  Головянко З. О волосатом хруще Anoxia pilosa farb : Доклад, читанный 22 апреля 1916г. на заседании Лесного отдела Киевского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности / З. Головянко. – Киев, 1916. – C. 3-28. – Отдельный оттиск из "Известий лесного отдела Киевского общества сельского хозяйства", 1916,№2
881935
  Шаффарик Г. О Волохах Нестора / [Г. Шаффарик ; пер. из чеш. П. Прейса] // Летопись Львовского Ставропигиального братства : по древним документам составленная Дионисием Зубрицким / Д. Зубрицкий. – [Санкт-Петербург], 1850. – 23 с.
881936
  Николаева А. О волшебной истории // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 5. – С.78-84. – ISSN 0028-1263


  Екранізація роману Д.Р.Толкієна "Володар кілець" знов привернула увагу до цього літературного твору. Автор статті співставляє літературний твір із повнотою втілення його змісту на екрані
881937
  Стрижев А.Н. О волшебных травах, приметах и некоторых суевериях / А.Н. Стрижев. – М., 1968. – 32с.
881938
  Слугинов Н.П. О вольтовой дуге : (Сообщено 13 января 1881 года) / Н. Слугинов // О тепле вольтовой дуги : исследование Н.П. Слугинова ; [Сообщ. ..., чит. 26 марта 1888 г. в 75 заседании Физ.-мат. секции О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те] / Н.П. Слугинов. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 10 с.
881939
  Кондрар Ф.А. О вольфрам-роданидных соединениях, образующихся при колориметрическом определении вольфрама : Автореф... кандид. химич.наук: / Кондрар Ф.А.; Академия наук Узбекской ССР. Институт химии. – Ташкент, 1951. – 8 с.
881940
  У О вооруженной агрессии США против Китая / У, Сю-Цюань. – М, 1950. – 40с.
881941
  Ким И.С. О вопросах переходного периода к социализму / И.С. Ким. – Пхеньян, 1969. – 25с.
881942
  Белогриц-Котляревский Л.С. О воровстве-краже по русскому праву : историко-догматическое исследование / Леонид Белогриц-Котляревский. – Киев : В университетской типографии (И. Завадского)
Вып. 1. – 1880. – XII, 380, II с.
881943
  Белогриц-Котляревский О воровстве-краже по русскому праву: историко-догматическое исследование // Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – С. 265-383. – ISBN 978-617-7679-13-0
881944
  Ратова Татьяна Евгеньевна О восклицательных предложениях. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ратова Татьяна Евгеньевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
881945
  Пирогов Н. О воскресных школах // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 94-101. – ISBN 5-7707-1062-4
881946
  Герцен А.И. О воспитании / А.И. Герцен. – М., 1948. – 215с.
881947
  Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1973. – 272с.
881948
  Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1975. – 272с.
881949
  Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – М, 1979. – 270с.
881950
  Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1982. – 270с.
881951
  Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – Москва : Политиздат, 1988. – 256с. – (Б-ка семейного типа)
881952
  Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – 6-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 269 с.
881953
  Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – 2-е изд. переаб. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 415с. – (Б-ка семейного чтения)
881954
  Крупская Н.К. О воспитании в семье / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 208 с.
881955
  Макаренко А.С. О воспитании в семье. / А.С. Макаренко. – М, 1955. – 320с.
881956
  Махова К.В. О воспитании в семье. (Записки матери). / К.В. Махова. – М., 1949. – 128с.
881957
  Махова К.В. О воспитании в семье. (Записки матери). / К.В. Махова. – 3-е изд. – М., 1954. – 208с.
881958
  Розенман Ф.И. О воспитании в советском обществе коммунистического отношения к туруду : Автореф... канд. филос.наук: / Розенман Ф. и.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 л.
881959
  Баркова Д О воспитании дружбы и товарищества у учащихся старших классов средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / баркова Д,Т.; Калининский гос. пед. ин-т, 1952. – 28 с.
881960
  Ленин В.И. О воспитании и образовании / В.И. Ленин. – Москва, 1962. – 676с.
881961
  Ленин В.И. О воспитании и образовании / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 680с.
881962
  Ленин В.И. О воспитании и образовании / В.И. Ленин. – 3-е. – Москва, 1973. – 704 с.
881963
  Луначарский Анатолий Васильевич О воспитании и образовании : Сборник / Луначарский Анатолий Васильевич; Под ред. А.М. Арсеньева и др.; Академия пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1976. – 636с. – Список лит.: с.628-630 (83 назв.). Указатель имен.: с.631-632. – (Педагогическая библиотека)
881964
  Ленин В.И. О воспитании и образовании / В.И. Ленин; Додонов В.И. – Москва : Просвещение, 1987. – 495 с.
881965
  Герцен А.И. О воспитании и образовании / А.И. Герцен, Н.П. Огарев. – Москва : Педагогика, 1990. – 368с. – (Педасогическая б-ка)
881966
  Ломоносов М.В. О воспитании и образовании / М.В. Ломоносов. – Москва : Педагогика, 1991. – 339с.
881967
  Крупская Н.К. О воспитании и обучении / Н.К. Крупская. – М, 1946. – 320с.
881968
  Калинин М.И. О воспитании и обучении : избранные статьи и речи / М.И. Калинин. – Москва, 1957. – 344с.
881969
  Крупская Н.К. О воспитании и обучении / Н.К. Крупская. – Ростов -на-Дону, 1959. – 96с.
881970
  Калинин М.И. О воспитании и обучении молодого рабочего / М.И. Калинин. – М., 1958. – 134с.
881971
  Шабалин В.А. О воспитании коммунистического отношения к труду. / В.А. Шабалин. – Саратов, 1962. – 34с.
881972
  Шульгин В.Н. О воспитании коммунистической морали / В.Н. Шульгин. – Москва, 1928. – 46 с.
881973
  Комаров В.Д. О воспитании коммунистической практичности / В.Д. Комаров. – Л., 1967. – 32с.
881974
  Калинин М.И. О воспитании коммунистической сознательности / М.И. Калинин. – Москва, 1974. – 287с.
881975
  Макаренко А.С. О воспитании молодежи. / А.С. Макаренко. – М, 1951. – 396с.
881976
  Смирнов И.А. О воспитании молодых рабочих / И.А. Смирнов. – М., 1948. – 56с.
881977
  Кретов Ф.Д. О воспитании нового человека. Мысли и советы М.И. Калинина по некоторым вопросам коммунистического воспитания молодежи / Ф.Д. Кретов, 1947. – 128с.
881978
  Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств / Т.П. Гаврилова. – М., 1984. – 79с.
881979
  Рубинштейн С.Я. О воспитании привычек у детей / С.Я. Рубинштейн. – М., 1958. – 39с.
881980
  Рубинштейн С.Я. О воспитании привычек у детей / С.Я. Рубинштейн. – М., 1996. – 40с.
881981
  Меньщикова М.А. О воспитании производственной инициативы у советского рабочего. / М.А. Меньщикова. – М., 1961. – 51с.
881982
   О воспитании скульптора в художественном вузе: Тематич. сб. науч. трудов.. – Л., 1979. – 39с.
881983
  Калинин М.И. О воспитании советских воинов : Статьи, речи, доклады / М.И. Калинин. – Москва : Военное издательство, 1975. – 352 с.
881984
  Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников / А.В. Мудрик. – Москва : Просвещение, 1976. – 176 с.
881985
  Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников / А.В. Мудрик. – 2-е, доп. и перераб. – Москва, 1981. – 176 с.
881986
  Свадковский И.Ф. О воспитании трудолюбия у детей / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1959. – 110 с.
881987
  Курочкина О.И. О воспитании у школьников любви к природе родного края / О.И. Курочкина. – Вологда, 1966. – 32с.
881988
   О воспитании учащихся в странах социализма. Сб. ст.. – М., 1961. – 216с.
881989
   О воспитании ученического коллектива. Сб. ст.. – Калинин, 1956. – 76с.
881990
  Петрова Г.А. О воспитании художественного вкуса учащихся на уроках литературы в средней школе / Г.А. Петрова. – Казань, 1959. – 76 с.
881991
  Филиппов А.М. О воспитании школьника в семье / А.М. Филиппов. – М, 1952. – 108с.
881992
  Трофимов А.П. О воспитании школьника в семье / А.П. Трофимов. – М, 1954. – 24с.
881993
   О воспитании школьника в семье. Сб. ст.. – М., 1954. – 168с.
881994
  Кожабаев К.Г. О воспитательной направленности обучения математике в школе / К.Г. Кожабаев. – Москва, 1988. – 78с.
881995
   О воспитательной работе с учащимися старших классов.. – Иркутск, 1966. – 76с.
881996
  Григорьян Т.Г. О воспитательной роли лекции по философии. / Т.Г. Григорьян. – М, 1971. – 38с.
881997
   О воспитательной роли литературы и искусства. (Образ нашего современника). Сб. ст.. – М., 1964. – 244с.
881998
   О воспитательном значении советской детской литературы. Материалы научной сессии Академии пед. наук и Министерства просвящения РСФСР, посвященной обсуждению педагогических требований к советской дет. – М., 1952. – 64с.
881999
  Фешина Е.В. О воспитательном потенциале средств ИКТ // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 56-57. – ISSN 1998-1740


  Анализ учебно-методической литературы по информатике и ИКТ позволяет сделать вывод о том, что воспитывающий потенциал средств ИКТ сегодня используется недостаточно. Предлагается подход к конструированию средств ИКТ для развития нравственных качеств ...
882000
  Бердников И.С. О восприемничестве при крещении и о духовном родстве, как препятствии к браку : (Ответ на брошюру А.С. Павлова: По поводу некоторых недоумений в науке прав. церк. права. Москва. 1891) / [Соч.] Проф. И. Бердникова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1892. – 67 с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,