Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
879001
  Шумарова Н. "Освіту не "отримують", а здобувають". А вислів "здобути світ" означає, що людина добилася всесвітнього визнання" / розмову вела Д. Горская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 8 июня (№ 99). – С. 14


  Зав. каф. мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка проф. Наталія Шумарова, про те як перекладається на українську мову словосполучення " отримувати освіту ".
879002
  Ачкіназі Б. "Освічений авсолютизм" у Португалії XVIII ст. і діяльність Себастьяна Жозе Помбала // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 43-47
879003
  Коваленко О.Б. "Освічений гетьманат" Кирила Розумовського (до постановки проблеми) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 186-192. – ISBN 5-7702-0775-2
879004
  Макарова Е.Г. "Освободите слона" (Воспитание средствами искусства) / Е.Г. Макарова. – М., 1985. – 80с.
879005
  Данилов Д.А. "Осевое время" телесности как способа достижения мистических переживаний в восточных и западных эзотерических традициях в 12-14 веках н.э. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 211-213
879006
  Степаненко М. "Оселя, де здавна живуть любов і пам"ять" (Із життя Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка) / М. Степаненко, Л. Ольховська // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 132-148. – ISBN 966-7653-03-5
879007
  Лич Г.В. Освіта як важлива інвестиція у розвиток людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 123-126. – Бібліогр.: на 5 пунктів
879008
  Бойко С. Освіта як важливий чинник формування національної еліти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 59-62


  У статті висвітлено актуальність проблеми формування національної еліти, її ролі у житті держави і суспільства. Розкрито роль освіти у формуванні національної еліти. Звернено увагу на необхідність переходу сучасної освіти до ціннісної парадигми. ...
879009
  Гарієвський Ю.В. Освіта як загальнолюдська цінність // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 18-23. – ISBN 978-966-7359-77-5
879010
  Градецький А.В. Освіта як засіб виправлення засуджених // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 51-55. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
879011
  Ковшар О.В. Освіта як засіб модернізації сучасного суспільства // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 87-92. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
879012
  Прокопенко А.Л. Освіта як засіб формування соціально-необхідних цінностей // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 68-69
879013
  Куцепал С.В. Освіта як знаряддя соціальної еволюції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 167-174. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
879014
  Пронкевич О. Освіта як інструмент модернізації суспільства // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 16-17. – ISBN 978-966-518-677-9


  Про виступи учасників круглого столу "Освіта як інструмент модернізації суспільства", який відбувся 26 листопада 2014 р.
879015
  Новіков В.М. Освіта як інструмент професійної і соціальної мобільності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 26-35. – ISSN 2072-9480
879016
  Гук Н.А. Освіта як необхідний складник забезпечення зайнятості населення в умовах побудови інформаційного суспільства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 321-327. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
879017
  Шевцов Сергій Вікторович Освіта як об`єкт історико-філософського аналізу в контексті інтеграції культур : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Шевцов С.В.; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
879018
  Вітренко Ю.М. Освіта як послуга: економічний аспект // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 50-53. – ISSN 2304-06294
879019
  Фудорова О.М. Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 147-150. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
879020
  Загороднюк В. Освіта як соціальний інститут суспільства / В. Загороднюк, А. Емельяненко // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 4-11. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
879021
  Головатий М. Освіта як соціальний феномен: суть та проблеми розвитку // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 176-181. – ISSN 0868-8893
879022
  Бутурліна О.В. Освіта як творчість особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 2226-3209
879023
  Мельник О.Г. Освіта як фактор економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 148-154. – ISSN 2222-4459
879024
  Авксентьєв М.Ю. Освіта як фактор макро-економічного розвитку в сучасному світі / М.Ю. Авксентьєв, В.П. Павленко // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 94-99


  Викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на покращення матеріального становища не тільки ...
879025
  Полив"яна Н.М. Освіта як чинник ефективної зайнятості населення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 35-39
879026
  Прокопенко А.Л. Освіта як чинник соціальних змін : (методологічний аспект): Дис. ...канд.філос.наук: Спец.09.00.03 - соціал. філос. та філос іст. / А.Л. Прокопенко; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.165-183
879027
  Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 59-71 : Табл., рис. – Біблііогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
879028
  Тараторіна С. Освіта, компаративістика, етнічна ментальність у контекстуальних зіставленнях навчальних програм з літератури України і США // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-122
879029
  Усенко Н. Освіта, культура, релігія як чинники повсякденного життя сільської молоді у 1990–2000-х рр. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті на основі архівних статистичних матеріалів, аналітичних напрацювань попередників розглянуто зміни життєвих цінностей у повсякденні сільської молоді упродовж 1990-2000-х років. Значну увагу приділено з"ясуванню передумов істотних зсувів в ...
879030
  Коник О. Освіта, мова і національний устрій Російської імперії в програмах загальноросійських політичних партій 1906 р. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті зроблено висновок про те, що українська проблематика на початку 1906 р. прямо не розглядалася жодною із загально російських партій. Це є свідченням консолідованої позиції російського політикуму, який навіть шляхом замовчування намагався роз ...
879031
  Рябченко В. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та рамки осягнення ними особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 46-54. – ISSN 2078-1016


  Методологія і методика освітнього процесу.
879032
  Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-22. – ISSN 0372-6436
879033
  Кузнецова Н. Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-42
879034
   Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. – Кам"янець-Подільський : Оіюм. – ISBN 966-7975-46-0
Т. 4. – 2004. – 376с.
879035
  Кириченко М.С. Освіта, наука, філософія як симулякри неіснуючої дійсності // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 287-290. – ISSN 2076-1554


  Аналізується концепція різнопорядкової симулякризованої реальності в контексті трансгресії та differanсe на прикладі освіти, науки та філософії як самозамкнутих систем.
879036
  Кремень В Освіта, особистість і соціальний поступ // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1


  Доповідь президента НАПН Василя Кременя на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним ...
879037
  Табачник Д. Освіта, пристосована до життя // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 19 грудня (№ 97/98)


  Підсумки 2011 р. на прес-конференції підбив міністр освіти, молоді та спорту Д. Табачник.
879038
  Корсак К.В. Освіта, суспільство, людина в XXI столітті : інтегрально-філософський аналіз : монографія / Корсак К.В. ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. – Київ ; Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 221, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-210. – ISBN 966-7391-43-4


  У пр. № 1716404 напис: Вельмишановному Борису Івановичу з найглибшою повагою від автора. Підпис. 16.06.2005
879039
  Галата С. Освіта, у якої є майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  "...Нові пріоритети НАПН, співпрацю з МОН та профільним парламентським комітетом обговорювали на загальних зборах НАПН України".
879040
  Хилюк Ф. Освіта,наука,культура та охорона здоров"я у республіці / Хилюк Ф., Передельський Л., Катюха П. – б.м.в, 1967. – 63 с.
879041
  Скопенко В.В. Освіта: в зоні особливої уваги // Урядовий кур"єр, 1994. – №96-97
879042
  Бойко А. Освіта: на все життя чи упродовж життя? // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 5-10. – ISSN 2075-1478
879043
  Джура О. Освіта: передача знань і культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 126-130. – ISSN 1728-9343
879044
  Кремень В. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 31 вересня - 6 вересня (№ 31). – С. 13


  У визначенні людиною своєї ідентичності й свого місця у висококонкурентному, а подекуди й жорстокому світі величезну роль відіграє система освіти. Головною проблемою сучасної України є визначення нею свого місця в сучасному глобалізованому світі. І ...
879045
  Верховський В. Освіта? Наука? Культура? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 2


  11 квітня в Парижі, на черговій сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, ухвалено рішення про "Моніторинг ситуації а Автономній Республіці Крим (Україна)".
879046
  Жулинський М. Освітила Волинь промінням рідної культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 6-7


  Рівненській "Просвіті" - 100 років.
879047
   Освіті - особлива увага // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Основними завданнями на 2013 рік в освітній сфері є: конкурентоспроможностіь української освіти, ії інтеграція в єдиний європейській простір, матеріально-технічне забезпечення.
879048
   Освіті дорослих - законодавчу базу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 2
879049
  Пестушко Валерій Освітлення з космосу : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14
879050
  Шишловський О.А. Освітлювач для універсального фотометра типу ФМ для цілей люмінесцентного аналізу / О.А. Шишловський, С.З. Шульга. – Київ : КУ, 1952. – [6] с. – Окр. відбиток : Труди фізичного факультету КДУ, № 6, 1952
879051
  Деревянко Б.В. Освітнє законодавство держав - учасниць СНД: можливість запозичення Україною // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 70-79
879052
  Грищенко А.І. Освітнє кредитування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 2306-6806


  У роботі розглянуто проблематику розвитку освітнього кредитування в Україні. Здійснено аналіз світового досвіду, передусім США та країн Європейського Союзу, вивчено особливості різних форм кредитування навчання, джерела фінансування та способи ...
879053
   Освітнє пере(за)вантаження: зустрічайте типові штатні нормативи ВНЗ (Коментар до наказів МОН України "Про затвердження Типових штатних нормативів" від 11.01.14 р. № 26 та від 23.01.14 р. № 60) // Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 2014. – 11 березня (№ 23)
879054
  Бобренко Ростислав Освітнє плекання культурознавчої обізнаності: розширене бачення терміна «образотворче мистецтво» // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 292-295
879055
  Мосьондз С. Освітнє право України у контексті європеїзації освіти // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 35-40. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "В основу нашого дослідження лягли наукові ідеї Р.С. Мельника (КУ) щодо системи адміністративного права."
879056
  Філіппова В.Д. Освітнє право як галузь законодавства України // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 91-96


  У статті розкрито окремі теоретичні положення освітнього права. Визначено його джерела, принципи і характер, юридичні закономірності. Висвітлено зв"язок системи освітнього права із законодавством України в галузі освіти.
879057
   Освітнє право. Право на освіту ті його гарантії. Правовідносини в галузі освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 136-149. – ISBN 978-966-2748-97-0
879058
  Віннічук Н.В. Освітнє середовище в Україні ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ століття // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
879059
  Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 15-21. – ISSN 2311-2409


  На основі аналізу сутності поняття "освітнє середовище вищого навчального закладу", авторського визначення зазначеного поняття, ресурсної концепції стратегічного управління запропоновано базові засади технології управління освітнім середовищем вищого ...
879060
  Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 11-18. – ISSN 2078-1687


  У статті із урахуванням функцій освіти як соціального інституту, цільового призначення вищої освіти феноменальних особливостей і структури освітнього середовища вищого навчального закладу та на основі результатів соціологічного опитування обгрунтовано ...
879061
  Бердник А.П. Освітнє середовище ВНЗ як компонент професійної компетентності майбутнього дизайнера / А.П. Бердник, К.М. Стеценко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – С. 22-31. – ISSN 2415-8151
879062
  Житинська М.О. Освітнє середовище для людей похилого віку: перспективи та можливості розвитку в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 12-18
879063
  Зеня Л. Освітнє середовище профільно-оріентованого навчання іноземних мов у старшій школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 6-11. – ISSN 0131-6788
879064
  Бінецька Д. Освітнє середовище університету як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземних мов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 16-20. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
879065
  Васюк Ю.А. Освітнє середовище як простір самовизначення особистості: теоретичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 266-270. – ISSN 2076-1554
879066
  Франчук Т.Й. Освітнє середовище як умова ефективності дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 75-76
879067
  Божук Л. Освітні аспекти в українському зарубіжжі: концептуальні підходи та практика втілення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 131-139
879068
  Шаховська А. Освітні аспекти сталого розвитку України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 152-155. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 2). – ISSN 2519-254X
879069
  Кузьмінський Є. Освітні аспекти формування єдиного біоенергетичного простору України / Є. Кузьмінський, К. Щурська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 79-84. – ISSN 2078-1016
879070
  Часнікова Олена Освітні веб-ресурси як засіб розвитку фахової компетентності вчителів, що викладають курс "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 41-43. – Бібліогр.: 7 назв
879071
  Силадій І. Освітні виклики в процесах українського державотворення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 182-188. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
879072
  Сергієнко С.С. Освітні виміри мовної політики в УССР (20-і роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 42)


  Простежуються основні тенденції мовної політики в УСРР 20-х років у загальному контексті національно-культурних перетворень. Виокремлено основні проблеми мовної українізації, розкривається її суспільно-політична суть та шляхи практичної реалізації
879073
  Баккер Стівен Освітні вимірювання : що повинен знати кожен учитель...а також кожен чиновник, який визначає політику в освітній галузі // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 30-37.
879074
  Бабовал Н.Р. Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 58-63. – ISSN 2309-1533
879075
  Щирба В.С. Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу / В.С. Щирба, М.О. Мястковська, О.В. Щирба // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 66-68. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
879076
  Андрущенко В. Освітні вимірювання: наука і практична діяльність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 17-24. – ISSN 2078-1016
879077
  Лісогор Л. Освітні детермінанти розвитку людських ресурсів в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
879078
  Гриньків А.П. Освітні дискурси практики рефлексивного мислення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 319-322. – ISSN 2076-1554
879079
  Захарченко О. Освітні заклади по підготовці фахівців-аграріїв в період нацистської окупації України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 63-70. – ISSN 1998-4634
879080
  Легенький М.І. Освітні ідеї Нового часу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 326-330. – ISSN 2306-9082


  Розглядається проблема генещису розуміння освіти в історичній ретроспективі. Акцентовано увагу на освітніх концепціях Нового часу. Проводиться порівняння між цією епохою та часами Середньовіччя. Визначено освітні наукові постулати того часу.
879081
  Тищенко Т. Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 16-24. – ISSN 2075-1478
879082
  Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу якості загальної освіти (досвід США) : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-68. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
879083
  Харазішвілі Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування яксті освіти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-6912 02
879084
  Чорнойван Я.В. Освітні ініціативи віри Багаї: підліткові групи в розрізі результатів авторського соціологічного дослідження (літо-осінь, 2013 р.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 89-91
879085
  Караманов О. Освітні ініціативи музеїв для розвитку міжкультурної комунікації // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 343-357. – ISBN 978-617-10-0283-8


  До "...прогресивних методів викладання, організації суб"єкт-суб"єктивної взаємодії між [...] викладачем і студентом значна увага приділяється новим способам передачі й популяризації знань про людину, природу і техніку. Особлива роль тут належить ...
879086
   Освітні інновації / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2748-97-0
879087
  Янкович О. Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 115-119
879088
  Янкович О. Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 94-98
879089
  Барабась Д. Освітні інновації та їх імплементація в Україні. / Д. Барабась, Д. Джафаров, І. Шпак // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 3 (235). – C. 35-54. – ISSN 2409-9260


  Розглянуто поширені у вищій освіті України інноваційні методи навчання, виділено властиві вітчизняній освітній галузі недоліки їх застосування. Узагальнення найцікавіших досягнень світової спільноти у сфері вищої освіти доповнено аналізом перспективних ...
879090
   Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог. – Київ : Стилос, 2003. – 336 с.
879091
  Артикуца Н.В. Освітні інновації у контесті євроінтеграційних процесів // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 15-24.
879092
  Лозова О. Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 164-169. – ISSN 2226-3012
879093
  Линьова І.О. Освітні інновації у системі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 34-39. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
879094
  Поморова Н.А. Освітні інновації у сучасній вищій школі // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-330-237-9
879095
  Соколова І.В. Освітні інновації: реалії сьогодення та контури майбутнього // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.171-174. – ISBN 978-966-698-191-5
879096
  Галів М. Освітні інституції Дрогобича наприкінці XVIII - 70-х рр. XIX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 45-62. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Шкільництво Дрогобича окресленого періоду й досі видається недостатньо вивченим. Дослідникам відомо про існування у місті василіанської гімназії у 1775–1784 рр., нормальної школи, низки парафіяльних шкіл, військової школи та міської (згодом державної) ...
879097
  Сагуйченко В.В. Освітні інституції у досвіді марксистської теоретичної рефлексії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 199-208. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
879098
   Освітні інтернет-ресурси : Інформаційний довідник. – Київ : Освіта України, 2005. – 202с. – ISBN 996-7965-15-5
879099
   Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – 313, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-397-5
879100
  Ворона М.І. Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 34-41. – ISSN 2311-6420


  "У статті наведено визначення терміну «освітній кластер», проаналізовано характерні особливості деяких всесвітньовідомих освітніх кластерів, запропоновано класифікацію освітніх кластерів світу. Виявлено основні світові тенденції кластеризації освітньої ...
879101
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 4. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879102
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 5/6. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879103
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 7/8/9. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879104
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Світоч, 2011-
№ 10/11/12. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879105
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 1/2/3. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879106
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 4/5/6. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879107
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 7/8/9. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
879108
  Малишева А.А. Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 191-197. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
879109
  Білінець М.Ю. Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
879110
  Драган О. Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зарубіжний досвід фінансування вищої освіти у формі надання переваги і обмеження розвитку інститутів освітнього кредитування. Foreign experience of financing of higher education in form grant of educational credits limitations of ...
879111
  Мозохіна Є. Освітні курси полонених українців у таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) 1914-1918 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-31. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості діяльності освітніх курсів у таборі полонених українців Фрайштадт під час Першої світової війни. Аналізуються форми і методи просвітницької роботи Просвітнього відділу СВУ в згадуваному таборі. В данной статье ...
879112
  Кудрявцев П. Освітні мандрівки вихованців Київської академіїї за кордон у 18 ст. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 467-479.
879113
  Зензіна Г.О. Освітні мережеві ресурси в галузі журналістики та видавничої справи:особливості змістового наповнення та дизайну // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 229-235


  У статті розглянуто поняття мережевого освітнього ресурсу, його важливість для орієнтації студен тів в інформаційному просторі, основні вимоги до дизайну та контенту, критерії відповідності освітніх ресурсів стандартам. Подано переваги наявності ...
879114
  Заєць В.Г. Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 163-167


  У статті розглядаються форми оволодіння мовно-мовленнєвими знаннями засобами тексту міжпредметного змісту. Різні моделі навчання української мови забезпечують інтеграцію знань. Вивчення та закріплення знань мовних одиниць через текст інтенсифікує ...
879115
  Багратіон-Мухранська Освітні можливості світової мережі інтернет та їх використання в Україні та світі: короткий аналіз // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-11. – (Бібліотека Інституту філології)
879116
  Гилюн О.В. Освітні мотивації студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 102-104. – ISSN 2077-1800
879117
   Освітні обміни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Стартував конкурс освітніх обмінів між закладами Львівської та Луганської областей.
879118
  Філіна І.О. Освітні орієнтири філософії та науки // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
879119
  Лодатко Є.О. Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму / Є.О. Лодатко, М.І. Лук"янова // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 1 (18). – С. 6-10
879120
  Просянчук В. Освітні парадигми сучасної вищої освіти та професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук, Л. Герганов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються сучасні освітні парадигми підготовки в навчальних закладах фахівців вищого та професійно-технічного кваліфікаційного рівнів для морегосподарського комплексу в руслі реформування національної системи освіти.
879121
   Освітні парадигми та освітня практика / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 57-66. – ISBN 978-966-2748-97-0
879122
  Зязюн І.А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 22-27. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
879123
  Стародуб Н. Освітні переваги КНУ в Туреччині // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Підготовче відділення КНУ представляло Університет на міжнародній освітній виставці у Туреччині "Освіта і переваги університетів". Українська компанія "Стаді Велл" стала для нашого Університету партнером, що забезпечив організаційно-технічний супровід ...
879124
  Ільїна Г. Освітні перспективи інноваційного суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 211-213. – ISSN 2078-5860
879125
  Ющенко В. Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1682-2366
879126
  Ющенко Віктор Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – ISSN 1682-2366


  Президент України Віктор Ющенко визначає основні перспективи розвитку освіти в Україні на початку нового навчального року.
879127
  Шик В. Освітні послуги - це потужний інвестиційний проект: інтерв"ю з тимчасово виконуючим обов"язки директора Українського державного центру міжнародної освіти / бесіду вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Навчання в країні іноземних студентів - один з найприбутковіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що приносить гроші не лише ВНЗ, а й державі.
879128
  Терепищий С. Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджуються головні тенденції сучасної зарубіжної та вітчизняної освіти. Базуючись на дослідженнях в сфері філософії, педагогіки, економіки та політології, автор аналізує нову роль вчителя та учня в системі освітніх послуг. У ході ...
879129
  Карпенко О.В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України / О.В. Карпенко, В.В. Вербова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 87-94


  На основі наявної джерельної базі проаналізовано сучасну систему освіти Швейцарії. Розглянуто процеси реформування державного управління сферою освітніх послуг. Узагальнено позитивний досвід реформування академічних ступенів.
879130
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
879131
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 213-225. – Бібліогр.: л. 189-212
879132
   Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / [Кізілов О.І., Лісніча Т.В., Розгон О.В.] ; Східноукр. Фонд соц. досліджень ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т соц.-гуманітар. досліджень ; Міжнар. Фонд "Відродження". – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
879133
  Клочак О.З. Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Республіки Польща (2002-2012 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 285-289. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
879134
  Васильченко Р.В. Освітні пріоритети формування світоглядної культури у суспільстві ризику // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 2012-219. – (Філософія ; вип. 39)
879135
  Нижник В. Освітні проблеми київських дівчат у пореформений період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування жіночої освіти у пореформений період у м. Києві. Розглянуто навчальну діяльність вищих жіночих закладів, зокрема Київських вищих жіночих курсів, вищих жіночих курсів Жекуліної та Фребелівського жіночого педагогічного ...
879136
  Цибульов П. Освітні програми для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1608-6422
879137
  Глузман О.В. Освітні ресурси вищої освіти в Україні : методологічні основи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 78-86. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття присвячена модернізації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній Республіці Крим.
879138
  Вишневський О. Освітні реформи і проблема подолання "Лівізни" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 7
879139
   Освітні реформи: закон про вищу освіту / С. Квіт, І. Совсун, В. Тацій, В. Головко, І. Цепенда; записав Д. Грузинський // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...8 квітня ВРУ зробила перший крок до розширення автономії ВНЗ. У першому читанні парламент ухвалив законопроект № 1187-2 "Про вищу освіту". До остаточного затвердження документа в професійному освітянському середовищі почалося маштабне обговорення ...
879140
   Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / [Беднарська Н. та ін.] ; за ред. В. Кременя [та ін.] ; М-во освіти та науки України, Нац. акад. пед. наук України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 457. – Бібліогр.: с. 450-454, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-31-4
879141
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти".
879142
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 36-45. – ISSN 2226-3012


  У статті здійснено освітологічний аналіз реформування й модернізації вищої освіти в Україні; розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти"; обгрунтовано загальні причини реформування й модернізації сфери освіти; ...
879143
  Хмелевська О.М. Освітні ризики у контексті людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
879144
  Ковалюк Т. Освітні стандарти для ІТ-галузі та їхній зв"язок із професійними стандартами / Т. Ковалюк, О. Чайковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
879145
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки ІТ-фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.45-51. – ISSN 1562-529Х
879146
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 23-30. – ISSN 1562-529Х
879147
  Голубенко О. Освітні стандарти чи навчальні плани? / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 1682-2366
879148
  Голубенко Олександр Освітні стандарти чи навчальні плани? / Голубенко Олександр, Морозова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 56-58, 60-63. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізуються чинна методика розробки освітніх стандартів для вищої школи. Особливу увагу зосереджено на моделі професійної підготовки - найбільш дискусійному складнику освітньо-професійної програми.
879149
  Литвинова Т.Ф. Освітні стратегії та соціальна відповідальність дворянства Лівобережної України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 26-36. – ISBN 978-966-551-327-8


  Представлено зміни в освітніх стандартах і стратегіях соціальної еліти Лівобережної України дореформеного часу, форми їх реалізації, практики корпоративної участі у наданні можливостей отримання знань вихідцями з малозабезпечених дворянських сімей, а ...
879150
  Мусієнко І.І. Освітні стратегії формування національних інтересів у добу глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 117-120. – ISSN 2077-1800


  Особлива увага приділена проблемам освітньої безпеки.
879151
  Лисенко Т. Освітні студії українців в німецьких університетах: проблеми пошуку та ідентифікації // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 23-24
879152
  Фурман В. Освітні сценарії : сутність, композиція, принципи створення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 174-192. – ISSN 1810-2131
879153
  Шнирков О. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-206. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто основні напрями розвитку навчальних та наукових досліджень на кафедрі світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
879154
  Шнирков О.І. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 121, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912
879155
  Богашов О. Освітні та професійні вимоги до членів дільничих виборчих комісій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 11-15.
879156
   Освітні технології : Навчально-методичний посібник. – Київ : А.С.К., 2001. – 256с. – ISBN 966-539-304-9
879157
  Осадчий І.Г. Освітні технології для сільської школи : матеріали Всеукраїнського проекту АПН України "Педагоги-новатори в Україні" ; Сторінка 5 ; 3 грудня 2009 р., м. Київ / Осадчий І.Г. ; АПН України ; Журнал Директор школи, ліцею, гімназії" ; Відділ освіти Ставищенської РДА Київської обл. – Київ : Журнал Директор школи, ліцею, гімназії, 2009. – 42с.
879158
  Дерев"янко О. Освітні технології і викладання філологічних дисциплін // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 26-30
879159
  Гурый Б.Б. Освітні технології як фактор формування соціального капіталу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С.71-78. – ISSN 1993-5560
879160
  Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання : навч. посібник / Н.О. Терентьєва // Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
879161
  Бєлова І. Освітні традиції Волині : проблеми і перспективи в контексті національної системи освіти // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 33-40. – ISSN 0042-9422


  Історія Кременецького ліцею, бібліотеки.
879162
  Литвинова Т. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 52-63. – ISBN 966-7679-64-0
879163
  Огай М. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність / М. Огай, Н. Романчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
879164
  Рахманов О.А. Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 45-54. – ISSN 1681-116Х
879165
   Освітні чинники переважують політичні. Наші аргументи щодо Закону "Про освіту" профільний міністр виклала у штаб-квартирі НАТО // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 2


  "Закон імплементує європейські цінності в національну систему освіти, зокрема положення, які дають змогу національним меншинам вивчати свою мову та навчатися нею. Водночас закон закріплює роль державної мови "як інструмента соціальної єдності й ...
879166
  Шевченко С.О. Освітній аудит вищої школи - сучасний інструмент державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 168-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, специфіка та особливості процедури освітнього аудиту та його значення у державно-громадському механізмі управління якістю вищої освіти. Обгрунтовується необхідність створення аудиторських агентств та запровадження аудиторських ...
879167
  Мазурик О.В. Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 159-162. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
879168
  Богосвятська А.І. Освітній веб-квест з літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35


  Веб-квест (webquest) - нова технологія навчання. Проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи ін. навчальну ...
879169
  Лантінова Г.С. Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 223-235. – (Філософія ; вип. 44)


  У статті здійснюється аналіз освітнього виміру та культурних смислів грошей. У перехідний період розвитку суспільства економічна освіта та виховання актуалізується в якості економіко-психологічної адаптації, що детермінується особливостями ставлення та ...
879170
  Триняк В М. Освітній вимір інтеркультурної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
879171
  Радчук Г. Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 15-21. – ISSN 2078-1687
879172
  Гунаба С.О. Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 243-252. – ISSN 2072-1692
879173
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі модерну // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 179-185
879174
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 10-17. – ISSN 2078-3566
879175
   Освітній імператив суспільного розвитку : наукова монографія / [Каленюк І.С. та ін. ; за заг. ред. І.С. Каленюк] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-49-3
879176
   Освітній імпульс із Китаю // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Наприкінці жовтня делегація Інституту Конфуція КНУ відвідала м. Чанчунь у КНР, де взяла участь у роботі щорічної звітної конференції Інститутів Конфуція Цзіліньського університету. Захід відбувся за активної підтримки Міністерства освіти Китаю, ...
879177
  Симоненко А.М. Освітній комплекс адміністративної області як об"єкт дослідження суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 150-159. – Бібліогр.: 7 назв
879178
  Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження / В.В. Стецький; Львівський державний университет.Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. – Львів : ЛОHМІО, 1998. – 112с. – ISBN 966-7119-15-7
879179
  Дудун Т.В. Освітній комплекс України та напрями його картографування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 30-37. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2311-9780
879180
  Нич Т.В. Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 160-168. – Бібліогр.: 2 назв.
879181
  Ватковська М.Г. Освітній контекст самореалізації особистості // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.69-72
879182
  Горбань Т.Ю. Освітній контекст українського національно-культурного відродження 1917-1920-х рр.: історіографія проблеми / Т.Ю. Горбань, М.В. Марчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 30-43
879183
  Пчелінцева І. Освітній кредит // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
879184
  Яровенко Т.С. Освітній кредит як форма інвестицій у сфері освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 19-23. – ISSN 2308-1988
879185
  Полторак В. Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 24-29. – ISSN 2077-5105


  Обговорюються питання підготовки фахівців державними та недержавними ВНЗ, протиріччя між потребами народного господарства у фахівцях певних спеціальностей та орієнтаціями молоді на вибір найбільш прийнятних для неї напрямів вищої освіти. Аналізуються ...
879186
  Колесник А.О. Освітній маркетинг у соціальному контексті постіндустріалізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
879187
  Колесник А.О. Освітній маркетинг як посткласичний феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 95-99
879188
  Гриценко Є.О. Освітній медіапростір // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 32-42. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
879189
  Барабаш Ю.Г. Освітній менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Г. Барабаш, Р.М. Пріма, Ц.Й. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 446, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-642-7
879190
  Зелінська Г.О. Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 93-96


  У статті висвітлюється питання розвитку та використання інноваційного регіонального освітнього менеджменту, зокрема в освітніх сферах.
879191
  Бойко А. Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога / А. Бойко, Л. Кравченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 43-50. – ISSN 2075-1478
879192
   Освітній міст українсько-канадського партнерства // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1, 3


  В нашому університеті відбувся організований Спілкою ректорів України спільно з Канадським бюро міжнародної освіти семінар "Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти". У роботі семінару взяли участь Є. Сулима, В. Кремень, ...
879193
   Освітній модуль "Основи стратегії сталого розвитку в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 14 : фото
879194
  Маковська О.А. Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 80-89. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
879195
  Семеновська Л. Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 17-25. – ISSN 2075-1478
879196
  Волкова Н.В. Освітній потенціал в контексті інноваційного розвитку регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 45-49. – (Економічні науки)
879197
  Страшко І.В. Освітній потенціал подкастингу: філософсько-педагогічний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 268-273. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються філософсько-педагогічні аспекти використання подкастингу в сучасній мовній освіті. Мета даної публікації - визначити освітній потенціал подкастингу стосовно процесів модернізації системи мовної освіти; проаналізувати його з позицій ...
879198
  Бичкова С. Освітній потенціал розвитку країн: міжнародні порівняння на основі статистичних індикаторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  На основе использования информации ВЭФ, ПРООН, ОЭСР исследованы межстрановые различия по характеристикам образования, обеспечивающим конкурентоспособность и уровень развития стран, сформированы группы стран ОЭСР и их партнеров, значимо различающихся ...
879199
  Мокляк В.М. Освітній потенціал філософських засад академічної свободи // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2018. – C. 7-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
879200
  Філь Ю.С. Освітній проект християнських місій Північної Індії у ХІХ ст. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 161-174. – ISSN 1682-671Х
879201
  Нечитайло І.С. Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 73-81. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі організації освітнього простору сучасного вищого навчального закладу. Зроблено спробу сформувати цілісне бачення цього простору через призму соціологічних уявлень щодо того, яким він має бути, щоб результати освітнього ...
879202
  Марченко О.В. Освітній простір епохи Середньовіччя: проекція символічної реальності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.100-106
879203
  Петренко Н.В. Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
879204
  Кузь О. Освітній простір мультикультуралізму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – 104-108. – ISSN 1682-2366
879205
  Бойко О.П. Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 41-46. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
879206
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
879207
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
879208
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., анг. мовами
879209
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 6. – 2015. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
879210
  Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя : монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-617-204-7
879211
  Цимбалару А.Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 41-50. – ISSN 2411-1317
879212
  Фазан В. Освітній процес в духовних навчальних закладах православних лавр України (ХVІІІ - поч. ХІХ ст.). // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 148-156. – ISSN 2075-1478
879213
   Освітній процес в системі післядипломної освіти / О.В. Боброва, М.М. Долженко, І.В. Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, С.В. Поташев, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 546-555. – ISSN 2227-7404
879214
   Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних фахівців / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, В.В. Капечук, М.О. Іванців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
879215
  Міщенко М.М. Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 60-66. – ISSN 2072-1692
879216
  Соколовська Л.А. Освітній процес у колегіумах України XVIII - початку XIX століття: організація та структура // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 139-143. – ISSN 2076-1554
879217
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Утворення світової освітньої мережі, Болонський процес як система ( європейського, національного та інституціонального рівнів ) реформа вищої школи вмотивовують спільні для світового співтовариства проблеми підготовки педагогічних кадрів.
879218
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  Становлення педагогічної компетентності. ( Продовження. Початок див. у № 41-42 від 26 вересня - 3 жовтня).
879219
  Сафонова В.Є. Освітній ресурс як форма створення і накопичення людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-152. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
879220
  Куклін О. Освітній ризик-менеджмент - вимога часу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 181). – С. 7


  Сучасна вища школа потребує системи управління, орієнтованої на врахування всіх можливих викликів.
879221
  Рябцева Н. Освітній рівень дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як фактор впливу на формування трудових ресурсів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
879222
  Деркач С. Освітній рівень населення Київщини на рубежі XX–XXI століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 124-129. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються зміни в освітньому рівні населення Київщини за даними переписів населення 1989 та 2001 року, наданими Головним управлінням статистики у Київській області. Крім того, дослідження грунтується на результатах опитування жителів ...
879223
  Яременко М. Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х рр. (на прикладі Глухівської протопопії) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 269-298. – ISBN 978-966-8846-19-9
879224
  Кагамлик С. Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 124-128


  У статті аналізуються окремі аспекти процесу духовно-інтелектуального становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст.: специфіка і обставини навчання в Києво-Могилянській академії та європейських вищих навчальних закладах, ...
879225
  Малиш Л.О. Освітній рівень української молоді крізь призму вимог ринку праці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
879226
  Дегтярьов С. Освітній рівень цивільних службовців у першій половині XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 33-39. – ISSN 0869-3595


  Дросліджується комплекс заходів уряду Російської імперії у першій половині XVIII ст., що мали на меті дати певну професійну підготовку чиновникам для їхньої служби у цивільних державних установах через створення відповідних навчальних закладів та ...
879227
  Томчук Н.В. Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 168-174
879228
  Ковалюк Т.В. Освітній стандарт з напряму "Комп"ютерні науки" як інструмент підготовки кваліфікованих фахівців для ІТ-галузі економіки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
879229
  Шилкіна А.О. Освітній туризм в Австралії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 76-82
879230
  Лучко К.Є. Освітній туризм в контексті взаємодії: Україна - Польща // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 265-268


  Тези присвячені вивченню феномену освітнього туризму з України до Польщі.
879231
  Лєсіна І. Освітній форпост українського півдня відзначив своє перше сторіччя [Херсонський державний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 228). – С. 5
879232
  Хоменко О. Освітній чин національного письменства, або дещо про тяглість загроженої традиції / О. Хоменко, С. Тараторіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-118
879233
  Щербатюк О. Освітній чинник у міжкультурних комунікаціях і проблеми етнозбереження // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 142-149. – ISBN 966-7586-04-09
879234
  Парадуха В.А. Освітня діяльність василіанських монастирів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - 30 рр. ХІХ століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.16-19
879235
  Буцька О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788
879236
  Міхно О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси)


  Устатті висвітлено педагогічні погляди Лесі Українки, що сформувалися у процесі освітньої діяльності поетеси в репетиторському, просвітницькому та методичному напрямах
879237
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ. – Київ, 1998. – 191 л. – Бібліогр.:л.180-191
879238
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 23л.
879239
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету в дискурсі законодавчо-правових регулятивів: аналітико-історіографічний огляд проблеми // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 2. – С. 57-63. – (Педагогічні науки)
879240
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету крізь призму викладання наук (1834-1837) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 253-258. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)


  Проаналізовано освітню діяльність Київського Імператорського університету Св. Володимира крізь призму викладання наук. Визначено головні напрями функціонування освітньої установи (філологічний, природничий, юридичний, фізико-математичний)
879241
  Гурський В.А. Освітня діяльність М.І. Пирогова у Київському навчальному окрузі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 110-112


  У статті зроблено спробу проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність М.І. Пирогова в Україні.
879242
  Брояковський О. Освітня діяльність польських "хлопоманів" на Правобережній Україні 50 - 60-х років XIX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 69-72. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
879243
  Синяк С. Освітня діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 125-134
879244
  Ткачук А. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні напередодні освітніх реформ в Російській імперії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 257-268. – ISBN 978-966-7379-86-5
879245
  Грицюк О. Освітня діяльність та внесок у педагогіку І. Огієнка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 142-146. – ISBN 978-617-640-146-9
879246
  Марушкевич А.А. Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М.Ф. Володимирського-Буданова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 5-10. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
879247
  Машкова І. Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто процеси становлення і розвитку україномовної освіти в Канаді з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Проаналізовано проблеми організації україномовної професійної педагогічної освіти в періоди росту, диференціації та консолідації ...
879248
  Саламаха М.П. Освітня діяльність чину св. Василія Великого на Правобережній Україні кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 170-180. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6


  У статті розглянуто особливості освітньої діяльності ченців Василіянського Чину на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., охарактеризовано основні засоби, які використовувалися ними для розвитку та поширення освіти на цих теренах, ...
879249
  Култаєва М.Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 23-29. – ISSN 2304-06294
879250
  Перехрест О.Г. Освітня і культурна діяльність Генеральної військової канцелярії у другій половині XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 168-170. – ISBN 5-7702-0775-2
879251
  Фіданян О. Освітня карта Києва: зона спільної відповідальності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 13


  "... Є. Стаття 30 нового закону "Про освіту" наголошує: всі освітні установи повинні оприлюднити інформацію про надходження і використання коштів. Міністр освіти Лілія Гриневич оголосила дедлайн: 1 грудня 2017 р. Але важливо не просто відкрити дані, ...
879252
  Литвтненко Т.М. Освітня компонента ефективності участі України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 43-45
879253
  Теліженко О.М. Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходу / О.М. Теліженко, В.О. Лук’янихін, Н.О. Байстрюченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – C. 67-76. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
879254
  Довбня В.М. Освітня концепція Г. Ващенка у філософському вимірі модерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 194-204
879255
  Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 225-232. – ISSN 2072-1692
879256
  Колосюк І.А. Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 194-205


  Аналізується антропологічна проблематика філософської культурології як важливого компоненту єдиного педагогічного процесу.
879257
  Куценко В.І. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти / В.І. Куценко, Н.П. Руденко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 123-130. – ISSN 1562-0905
879258
   Освітня мобільність та партнерство // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 33/34). – С. 3


  "...30 українських університетів одержали змогу поліпшити свої освітні прогами у шести сферах завдяки Еразмус+. Робота здійснюватиметься у межах восьми проектів, які перемогли на конкурсі програми "Розвиток потенціалу вищої освіти з 2017 р.", ...
879259
  Оксамитна С.М. Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів / С.М. Оксамитна, Л.В. Хоменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1996-5931
879260
  Оксамітна С. Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 14-21. – ISSN 1562-529Х
879261
  Левін Р.Я. Освітня нерівність як бар"єр висхідної мобільності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 80-90. – ISSN 1681-116Х
879262
  Бородіна Н.В. Освітня парадигма Аристотеля: чи повинно навчання бути засмученням? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
879263
  Зущик Ю. Освітня політика - 2013: несподіванок не буде // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 1). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Нещодавні кадрові рішення гарантують освіті імунітет від серйозних потрясінь. Подія номер один, яка відбулася наприкінці року – перепризначення Дмитра Табачника міністром освіти, науки, молоді та спорту. Ще одне кадрове рішення, яке вплине на освіту – ...
879264
  Гальпєріна В.О. Освітня політика / В.О. Гальпєріна, В.Л. Савельєв // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 413-414. – ISBN 978-966-2748-30-7
879265
  Прокопенко Л. Освітня політика в Україні в другій половині XIII -XV ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 3-11.
879266
  Марчук М. Освітня політика в Україні в умовах національно-культурного відродження: етнонаціональні аспекти (1917 - кінець 1920 років) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.93-96
879267
  Антонюк Т.Д. Освітня політика в Україні періоду 20-х – початку 30-х рр. XX століття : монографія / Т.Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 220-226. – Бібліогр.: с. 198-217 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
879268
  Антонюк Т. Освітня політика в Україні періоду становлення радянської освітньої парадигми (20-ті - поч.30-х рр. ХХ ст.) : Т.Антонюк // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-97
879269
  Кабаченко Н. Освітня політика в Україні: випадок соціальної роботи // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 179-186. – ISBN 978-966-518-677-9


  "...Соціальна робота як напрям освіти була започаткована в нашій країні в 1994 р. у межах проекту "Впровадження вищої освіти у сфері соціальної роботи в Україні", але досі ця освітня галузь має долати проблеми, зумовлені невизначеністю її статусу".
879270
  Шестопал Ю.М. Освітня політика в Україні: фактори впливу на якість механнізмів її управління // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 191-201. – (Серія "Управління" ; вип. 3/4)
879271
  Прокопенко Л. Освітня політика Давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.3-13.
879272
  Руда О. Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918-1924 роках // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 232-246. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
879273
  Шліхта І.В. Освітня політика Другої Речі Посполитої як джерело західноукраїнського націоналізм // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554


  Західноукраїнський націоналізм міжвоєнного періоду є унікальним явищем. Варто лише звернути увагу на факт успішності націоналістичної ідеології в українському середовищі Другої Речі Посполитої, який не має аналогів в історії українського націоналізму. ...
879274
  Соколова І. Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 143-149. – ISSN 2226-3012
879275
  Бєляков С.А. Освітня політика і управління освітою // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-2748-30-7
879276
  Нагірняк А.Я. Освітня політика німецької окупаційної військової влади на території Західної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 211-215. – ISSN 0321-0499
879277
  Трубчик О. Освітня політика польської влади на бєларуській території громадянського управління східних земель (лютий 1919 року - вересень 1920 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 58-62. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню освітньої політики польської влади на окупованій бєларуській території. Проблема східного кордону стала ареною політичних дискусій серед польської делегації на Паризькій мирній конференції. Суперництво між федератами та ...
879278
  Кожина А. Освітня політика радянської влади (1920-ті рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 47-50. – ISSN 1998-4634
879279
  Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на Правобережжі України у XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена показові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у ХІХ ст. На основі аналізу архівних матеріалів та законодавчих актів простежено та виявлено основні фактори, які впливали на формування та трансформацію ...
879280
  Шульга Н.Д. Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозв"язок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 140-143. – ISSN 2306-6814
879281
  Мельник Я.В. Освітня політика України на сучасному етапі інтеграції освіти України до європейської освітньої системи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 36-37
879282
  Матвієнко Н. Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917 - 1920 рр. ): новітня історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 145-148


  У статті розглядається історіографічний аспект політики національних урядів у галузі освіти в період Української революції 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты политики национальных правительств в области образования в ...
879283
  Огнев"юк В. Освітня політика як державний пріоритет // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 59-65. – ISSN 2226-3012


  Запропоновано реформи освіти, які будуть спрямовані на створення умов для повноцінного розвитку особистості через механізм рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості життя людини та створення конкурентоспроможного суспільства; визначено, що ...
879284
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
879285
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
879286
  Александров В. Освітня послуга // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.53-60. – ISSN 0131-775Х
879287
  Подольська Є.А. Освітня послуга: проблеми якості вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 130-134. – ISSN 1993-5560
879288
  Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 156-164
879289
  Калюга К.В. Освітня правова політика в умовах створення нового покоління правозахисників: філософський аспект / К.В. Калюга, О.В. Юнацький // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
879290
  Ткаченко О.А. Освітня практика в теоретико-методологічному форматі "справа життя" (на прикладі професійної підготовки психологів) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 88-99. – Бібліогр. в кінці ст.
879291
  Артемова Л.В. Освітня програма "Методологія та організація роботи над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора філософії" з галузі знань 01 - Освіта, спеціальності 015 - Професійна освіта, спеціалізації "Педагогіка вищої школи" // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 7-32. – ISSN 2219-438X
879292
  Клос Л.Є. Освітня програма магістра із спеціальності "Соціальна робота" у контекст здоров"язбережувальної діяльності фахівця // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 249-260. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
879293
  Карпець Л. Освітня реальність інформаційного суспільства : монографія / Любов Карпець ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : Оберіг, 2015. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 303-325. – ISBN 978-966-8689-36-9
879294
  Карпець Л.А. Освітня реальність: знання - інформація - знання // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 78-85
879295
  Касаткіна О. Освітня революція як одна з передумов розвитку суспільства знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
879296
  Мащенко Н.В. Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
879297
  Міщанин В.В. Освітня реформа Закарпатської України (1944-1946 рр.): перехід на радянські стандарти // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))


  Йдеться про реформування освіти в період Народної Ради Закарпатської України. Головний акцент зроблено на дослідженні питання поступового переходу на радянську систему навчання та виховання: запровадження перехідних, а з 1944/1945 навчального року і ...
879298
  Тімар Т.Б. Освітня реформа та інституційна компетентність / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 54-83. – ISBN 966-7007-96-3
879299
  Луканська Г. Освітня реформа: за держзамовлення доведеться змагатися // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 171). – С. 6
879300
  Пастушенко Р. Освітня реформа: обіцяного два роки чекають // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2016. – № 1. – С. 3-12


  Більшість політичної еліти вважає, що реформувати освіту "не на часі".
879301
  Волков С. Освітня система України в кроскультурному полі сучасності та інтеграція до європейського культурного простору // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 165-176. – ISBN 978-966-2241-15-0
879302
  Дзира О. Освітня система української діаспори Канади у міжвоєнний період // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 198-211
879303
  Зязюн Л. Освітня система Франції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.70-74. – ISSN 0131-6788
879304
  Лебедь Г.М. Освітня складова змісту фахової підготовки майбутніх програмістів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С.149-152. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
879305
  Скиба Г.В. Освітня складова людського потенціалу України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та шляхи покращення / Г.В. Скиба, К.М. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 67-70. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Визначено, що інтеграція української освіти повинна відбуватися в контексті відповіді на вимоги зовнішніх змін, до яких відноситься глобалізація, інформаційна революція.
879306
  Регейло І.Ю. Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії / І.Ю. Регейло, Н.В. Базелюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 214-227. – ISSN 2411-1317
879307
  Токарський Т.Б. Освітня складова у соціально-економічній моделі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 28-30. – ISSN 2306-6806


  Акцентовано на потребі інтенсифікації інтегрування України як європейської держави у єдиний європейський освітянський простір.
879308
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 189-219. – Бібліогр.: арк. 168-188
879309
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
879310
  Лапок В.Г. Освітня стратегія щодо викоренення незаконного використання дитячої праці в Україні / В.Г. Лапок, І.І. Цушко // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.64-66
879311
  Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 21-26
879312
  Лось В.Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 75-90. – ISBN 966-02-3854-1
879313
  Стратійчук Я. Освітня тематика на сторінках газети "Вінниччина" (2011 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 305-309


  У статті окреслено специфіку подачі матеріалів на освітню тематику та їх жанрові особливості у газеті «Вінниччина» за 2011 рік. In the articleoutlined the specifics of presenting materials concerning education and genre features in the newspaper ...
879314
  Нежива О. Освітня традиція у сучасній проблематиці німецької філософії освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С . 480-484. – ISBN 978-617-7009-09-1
879315
  Шлапак Ю. Освітня функція бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 231-238
879316
  Лещенко О.А. Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-27. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
879317
  Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств : (друга половина 19 - поч. 20 ст.) / Л.Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 192 с. – ISBN 966-7615-02-2
879318
  Пащук І.П. Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 186-188. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
879319
  Матвійчук А. Освітньо-виховна матриця екологічної деонтології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
879320
  Левчук М.А. Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу "Волынские епархиальные ведомости" (1867–1917) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 244-248


  Досліджується морально-етична проблематика православного часопису "Волынские епархиальные ведомости". Увагу зосереджено на висвітленні освітньо-виховного аспекту видання. Moral-ethical problems of Orthodox edition "Volyn Diocesan News" are ...
879321
  Дмитрук Я. Освітньо-виховна робота серед представників національних меншин у Збройних Силах Польщі (1918 - 1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено політику військового керівництва Польщі в освітньо-виховній сфері, яка проводилася серед представників національних меншин у збройних силах у 1918 - 1939 рр. Автор розкриває основні причини здійснення освітньо-виховної роботи серед ...
879322
  Габовда А.М. Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця.. / А.М. Габовда, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 75-78. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
879323
  Главацька О.Л. Освітньо-виховне спрямування творів Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 134-136. – ISSN 1810-2131
879324
  Бойко С.М. Освітньо-виховний ідеал Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 136-138
879325
  Вайда Л. Освітньо-виховні інновації як соціально-педагогічне явище: до проблеми термінологі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
879326
  Осова О. Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 94-99. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов, які полягають у зміні ролі викладача, що передбачає організацію педагогічної суб’єк-суб’єктної взаємодії з високим ступенем інтенсивності ...
879327
  Скільський Д.М. Освітньо-виховні проблеми у творах Т.Г. Шевченка // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 5-11. – ISSN 2304-06294
879328
  Заюков І. Освітньо-економічний аспект демографічного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 52-55. – ISSN 1728-9343
879329
  Богданець-Білоскаленко Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я.Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
879330
  Білик О.М. Освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 268-275


  Проаналізовано освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу та його компоненти стосовно процесу соціалізації іноземних студентів.
879331
  Редько В.Г. Освітньо-методичні ресурси для профільного навчання іноземних мов у новій українській школі. / В.Г. Редько, А.І. Козлова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 104-107. – ISSN 2411-1317
879332
  Смачило В.В. Освітньо-наукова діяльність в Україні: диференціація, нюанси та точки перетину критеріальних вимог / В.В. Смачило, В.П. Халіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 26-31. – ISSN 1562-529Х
879333
  Довбня В. Освітньо-наукова діяльність Г.Ващенка на тоі суспільних процесів // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 202-211. – ISSN 2075-1443
879334
  Надольний І.Ф. Освітньо-наукова діяльність філософського факультету Київського університету // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 1-9. – ISSN 0130-5719
879335
  Гаращук О. Освітньо-наукова парадигма сталого розвитку продуктивних сил України / О. Гаращук, В. Куценко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2016. – № 3 (7). – С. 135-141. – ISSN 2411-5215
879336
  Андрейцев В. Освітньо-наукові правничі школи: феноменологічні та гносеологічні аспекти / В. Андрейцев // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
879337
  Дякова О.В. Освітньо-наукові та культурно-мистецькі здобутки української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 470-486
879338
  Качмар В. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 216-231. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
879339
  Кушнір В.А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 128-134. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
879340
   Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Кафедрі країнознавства і туризму ННІМВ НАУ - 10 років!. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-598-999-8
879341
  Майєр Н.В. Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 36-40. – ISSN 1817-8510


  У публікації представлено освітньо-професійну програму для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього рівня "магістр" за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література (французька) галузі ...
879342
  Курило І. Освітньо-професійна стратифікація як домінанта соціальних відмінностей та її роль у людському розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв
879343
  Семів Л.К. Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
879344
  Курило І. Освітньо-професійні ресурси як чинник соціальної диференціації населення // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 53-56. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1728-6220
879345
  Кічера В.В. Освітньо-релігійна діяльність реформованих василіанських монахів на Закарпатті у 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 130-134. – (Історія ; Вип. 22)
879346
  Плахотнік О.В. Освітньо-розвиваючі функції сучасної природознавчої освіти / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 260-265


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
879347
  Скриньковський Р. Освітньо-фаховий потенціал Львівської області в контексті інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-44. – Бібліогр.: 14 назв
879348
  Скриньковський Р.М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиок у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
879349
  Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 69-74. – ISSN 2078-1016


  Наголошується на підвищенні суспільного значення ролі філософії освіти у виборі стратегії модернізації національної освітньої системи у XXI ст. Доведено необхідність ураховувати глобальні технологічні зміни, такі, як масова поява досконалих роботів і ...
879350
  Огнев"юк В. Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 44-51. – ISSN 0131-6788
879351
  Огнев"юк В. Освітологія / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  У світовому науковому обігу все частіше вживається термін "едукологія" (у Росії - "образованиеведение") для окреслення комплексної науки про освіту.
879352
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ., польською мовами
879353
   Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 742, [1] с. – Бібліогр.: с. 727-742 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-30-7
879354
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., польською мовами
879355
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ., польською мовами
879356
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 4. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
879357
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 5. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
879358
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 6. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
879359
   Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. Освіченість кожного як критерій освіченості суспільства. Характеристика поняття "Homo edycatus" (В. Огнев"юк) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-966-2748-97-0
879360
   Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. Сутність поняття "міждисциплінарне наукове знання". Освітологічна підготовка. Складові освітологічної підготовки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-2748-97-0
879361
   Освітологія як системна теорія і практика освіти. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх суперечностей, механізмів прогресу, методів управління / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 90-96. – ISBN 978-966-2748-97-0
879362
   Освітологія: витоки наукового напряму : [монографія] / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2012. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 978-966-2748-15-4
879363
   Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем, розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-57-4
879364
  Абдуліна І. Освіту та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності - на міжнародний рівень // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.59-61. – ISSN 1608-6422
879365
  Гревцева Тамара Освітяни в резиденції посла Японії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13
879366
   Освітяни про мову й культуру: Микола Тимошик
879367
   Освітяни Таджикистану в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію освітян із Таджикистану у складі: ректор Таджиц. ун-ту проф. Мухаммадюсуф Імомов, ректор Російсько-Таджиц. (Слов"янського) ун-ту проф. Нуралі Саліхов та ректор Хорокського держ. ун-ту проф. Імоморбек ...
879368
  Кулик В. Освітяни українського зарубіжжя у Києві // Український форум. – Київ, 2000. – 15 - 25 квітня (№ 15/16). – С. 7


  21 квітня у Києві розпочав роботу щорічний семінар з українознавчих дисциплін для вчителів освітніх закладів українського зарубіжжя.
879369
  Лукашевич М.П. Освітянин у сучасному комунікаційному просторі: аналіз соціологічних моделей комунікаційної поведінки / М.П. Лукашевич, В.І. Рябченко // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 128-138
879370
  Орел А.Л. Освітянка вікторіанскої доби: лінгвокукльтурологічний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 40-45. – ISSN 2308-6912


  Вікторіанська епоха стала періодом формування гендерних стереотипівта водночас боротьби з ними. Динамізм цього періоду виявляється не тільки у соціальних змінах, політичних реформах та наукових відкриттях, але й у неоднозначному ставленні до жінки. ...
879371
  Прокопенко Л.Л. Освітянська діяльність Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 60-69
879372
  Кушніренко І.К. Освітянська зоря Михайла Фоменка : життя і творчість / Іван Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. – 132, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-573-084-3
879373
  Скакальська І. Освітянська інтелігенція Західної Волині та її роль у формуванні державницької еліти українського народу у міжвоєнний період XX ст. / І. Скакальська, І. Швалюк // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 28-31


  На основі вивчення архівних матеріалів і спеціальної літератури простежено роль викладацького складу українських освітніх закладів Західної Волині у підготовці кадрів та формуванні державницької еліти народу першої половини ХХ ст.
879374
  Назарко С.О. Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 128-130. – ISSN 2306-6806
879375
  Лопушинский І. Освітянська мовна політика розвинених країн світу : стан і статус (порівняльний аспект) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.152-160
879376
  Коваленко О.М. Освітянська політика України та Польщі щодо національних меншин (2000-2005 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 34-39. – ISSN 2077-1800


  Польська мова вивчається в Київському національеному університеті ім. Т. Шевченка та інш.
879377
  Проценко В. Освітянська профспілка в УСРР у першій половині 1920-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 335-339. – ISBN 978-966-171-893-6
879378
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр. : становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"їзду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 31-36. – ISSN 2076-1554
879379
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"ізду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 43-48. – ISSN 2076-1554
879380
  Проценко В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920-х рр.: підпорядкування більшовицькій владі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 54-58. – ISSN 2076-1554
879381
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 57-62. – ISSN 2076-1554
879382
   Освітянська спільнота і громадськисть обговорюють реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами конференції "Реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України") // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 2-4.
879383
  Реєнт О. Освітянське краєзнавство як один із пріоритетних напрямів діяльності Національної спілки краєзнавців України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 40-43
879384
  Опришко В. Освітянський детектив, обо Чим завершилось звільнення декана юридичного факультету столичного економічного університету / розмову вів С. Демський // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 11


  Понад два з половиною року тривала боротьба за торжество і силу права проти дій адміністрації КНЕУ, пов"язаних із незаконним звільненням з посади декана юридичного факультету Віталія Опришка.
879385
  Шумілова А.В. Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
879386
  Кундеус О.М. Освітянський простір України та євроінтеграція // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 56-58


  Інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення і впровадження нових підходів. Це з одного боку , дасть змогу Україні розвивати власні сильні сторони й усунути слабкі місця, не відмовляючись від національних рис та особливостей ...
879387
  Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Людмила Біла, Анна Копилова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті аналізується діяльність провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України.
879388
  Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються можливості використання інтернет-медіапорталів, відомих як соціальні мережі.
879389
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
879390
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
879391
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
879392
  Горнецкі В.В. Освітянські реформи на Закарпатті під владою Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 8 (297), грудень : Історичні науки. – С. 108-116. – ISSN 2227-2844
879393
  Грищенко П. Освіченість як загальнолюдська цінність // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 159-160
879394
  Андрусишин Б. Освіченість, виплекана духовністю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 209-214. – ISSN 0869-3595
879395
  Курчавов И.Ф. Освободжение Советской Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1945. – 114с.
879396
  Жбанова Ю.П. Освободившиеся страны / Ю.П. Жбанова. – К., 1979. – 151с.
879397
  Цаголов К.М. Освободившиеся страны / К.М. Цаголов. – М, 1981. – 270с.
879398
  Мнацаканян М.О. Освободившиеся страны / М.О. Мнацаканян. – М., 1983. – 64с.
879399
  Ирхин Ю.В. Освободившиеся страны / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 64с.
879400
  Илларионов С.И. Освободившиеся страны / С.И. Илларионов. – Москва, 1987. – 260с.
879401
   Освободившиеся страны. – Киев, 1988. – 221с.
879402
   Освободившиеся страны Азии. – М, 1987. – 260с.
879403
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1979. – 159с.
879404
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1982. – 310с.
879405
   Освободившиеся страны в периходный период. – М, 1987. – 278с.
879406
   Освободившиеся страны и международное право. – Москва : Международные отношения, 1987. – 261с.
879407
  Искандеров Ахмед Ахмедович Освободившиеся страны к 2000 году. / Искандеров Ахмед Ахмедович. – М., 1986. – 69с.
879408
  Лукичев Г.А. Освободившиеся страны: использование ресурсов в целях развития / Г.А. Лукичев. – Москва, 1990. – 153с.
879409
  Лучинова С.М. Освободившиеся страны: классовая сущность и движущие силы революционно-демократических преобразований / С.М. Лучинова. – М., 1987. – 121с.
879410
  Старостин Б.С. Освободившиеся страны: общество и личность. / Б.С. Старостин. – М., 1984. – 286с.
879411
  Лощенкова Наталия Васильевна Освободившиеся страны: проблемы тенденции развития : Рек. библиогр. указ. / Лощенкова Наталия Васильевна, Янович Марина Львовна. – Москва : Книга, 1983. – 143с.
879412
  Косухин Н.Д. Освободившиеся страны: трудности роста / Н.Д. Косухин. – М., 1989. – 63с.
879413
  Фаризов И.О. Освободившиеся страны: экономические проблемы / И.О. Фаризов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
879414
  Щавлев Н.Ф. Освободители / Н.Ф. Щавлев. – Москва, 1978. – 120с.
879415
   Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902/1904 : Дипломатически документи. – София : Наука и изкуство, 1978. – 591 с.
879416
  Георгиев Г. Освободителната война 1877-1878 : енциклопедичен справочник / Г. Георгиев. – София : Държавно издателство "Д-р Петър Берон", 1986. – 190, [2] с.
879417
  Тодоров П. Освободителните борби на добруджа добруджанската революционна организация 1925-1940 / П. Тодоров. – София : Св. Климент Охридски, 1992. – 380 с.
879418
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
1. – 1983. – 490с.
879419
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
2. – 1983. – 609с.
879420
  Михарес А. Освободитель / Аугусто Михарес ; [пер. с исп. А. Борисова]. – Москва : Глобус, 2011. – 552 с. – Библиогр.: с. 543-551. – ISBN 978-5-8155-0221-5
879421
  Мутагиров Д.З. Освободитель человечества / Д.З. Мутагиров. – Л., 1981. – 224с.
879422
  Василенко И.А. Освободительная борьба болгарского народа против фашизма в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Дис... наук: / Василенко И. А.;. – К., 1949. – 247л.
879423
  Марянович Иоцо Освободительная борьба и народная революция в Югославии / Марянович Иоцо. – Москва, 1956. – 126с.
879424
  Осипова Т.С. Освободительная борьба Ирландского народа против английской колонизации / Т.С. Осипова. – Москва, 1962. – 206 с.
879425
  Хан М. Освободительная борьба корейского народа в годы японского протектората. / М. Хан. – М., 1961. – 72с.
879426
  Котенко Н.А. Освободительная борьба молдавского народа против турецких поработителей и укрепление русской молдавской дружбы (1768-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Котенко Н.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 23л.
879427
  Кулаковский В.М. Освободительная борьба народных масс Правобережной Украины против социального и национального гнета в первой половине XVIII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулаковский В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
879428
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. – М, 1985. – 495с.
879429
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия 1865-1875. – М, 1988. – 440с.
879430
  Хазанов А.М. Освободительная борьба народов Восточной Африки после второй мировой войны. / А.М. Хазанов. – М, 1962. – 327с.
879431
  Ичалов Г.Х. Освободительная борьба народов Дагестана с иноземными завоевателями в XIII-XIV вв.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ичалов Г.Х.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1975. – 14л.
879432
   Освободительная борьба против фашизма. – М, 1983. – 300с.
879433
  Бродский Ефим Аронович Освободительная борьба советских патриотов в фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... доктора ист.наук: / Бродский Ефим Аронович; Ин-т истории АН СССР. – М., 1965. – 36л.
879434
   Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К, 1954. – 350с.
879435
   Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. – Москва, 1965. – 462 с.
879436
  Славин Г.М. Освободительная война в Югославии / Г.М. Славин. – М., 1965. – 152с.
879437
  Прицкер Д.П. Освободительная война испанского народа (1936-1939 гг.) и агрессивная политика империалистических государств. : Автореф... канд. истор.наук: / Прицкер Д.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
879438
  Прицер Д.П. Освободительная война испанского народа. 1936-39 гг. и агрессивная политика империалистических государств / Д.П. Прицер. – Ленинград, 1951. – 20 с.
879439
  Шустов К.С. Освободительная война на Кубе / К.С. Шустов. – Москва, 1970. – 92с.
879440
  Петровский Н.Н. Освободительная война Украинского и Белорусского народа / Н.Н. Петровский, 1946. – с.
879441
  Подорожный Н.Е. Освободительная война украинского народа (1648-1654) / Н.Е. Подорожный. – Москва : Воениздат, 1939. – 85, [2] с.
879442
   Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – Днепропетровск, 1983. – 52 с.
879443
  Бухало Г.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов в современной польской историографии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Бухало Г.В. ; АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с.
879444
  Ростунов И.И. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов и воссоединение Украины с Россией / И.И. Ростунов, А.В. Карасев. – Серия 1 №3. – Москва : Знание, 1954. – 40с.
879445
  Голобуцкий В.А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648-1654 гг.) / В.А. Голобуцкий. – М., 1954. – 160с.
879446
  Эльфонд Я.А. Освободительная война украинского народа против гнета шляхетской Польши и присоединение Украины к Русскому государству : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Эльфонд Я.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 22 с.
879447
   Освободительная война украиского народа против немецких оккупантов, 1937. – 659с.
879448
  Шепелев И.С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве / И.С. Шепелев. – Пятигорск, 1957. – 559с.
879449
   Освободительная миссия на Востоке. – М, 1976. – 246с.
879450
  Рубцов Ю.В. Освободительная миссия Советских вооруженных сил в Европе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 43-50. – ISSN 0130-3864
879451
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во второй мировой войне. – Москва, 1985. – 640 с.
879452
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. – М, 1974. – 502с.
879453
  Антосяк А.В. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне / А.В. Антосяк. – Москва, 1984. – 64с.
879454
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. / М.И. Семиряга. – М., 1970. – 48с.
879455
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил на Балканах. – М, 1989. – 262с.
879456
  Дубинский А.М. Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке / А.М. Дубинский. – М, 1966. – 594с.
879457
  Штеменко С.М. Освободительная миссия Советской Армии / С.М. Штеменко. – М, 1975. – 64с.
879458
  Туривненко Н.И. Освободительная миссия Советской Армии в Болгарии (сентябрь 1944 г.) / Н.И. Туривненко. – Донецк, 1974. – 48с.
879459
  Туривненко Н.И. Освободительная миссия Советской Армии в Болгарии (сентябрь 1944 года) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Туривненко Н.И.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28л.
879460
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. / М.И. Семиряга. – М., 1984. – 64с.
879461
   Освободительная миссия советской Армии и спасение узников нацизма. – М, 1985. – 32с.
879462
  Ковалевский А.Л. Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.) : С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в 1858-1861 гг. / Александр Ковалевский. – Юбилейное издание к 19 февраля 1911 года. – Киев : Изд. автора ; Типо-литограф. Губернского правл., 1911. – XIV, [2], 84 с., 6 л. табл.


  [Л.] Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.): С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в ...
879463
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в I четверти XVIII века : автореф. дис. ... докт.истор. наук / Арутюнян П.Т. – Ереван, 1951. – 39 с.
879464
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в первой четверти 18 века / П.Т. Арутюнян. – Москва, 1954. – 304с.
879465
  Тишков Валерий Александрович Освободительное движение в колониальной Канаде / Тишков Валерий Александрович. – Москва : Наука, 1978. – 384 с.
879466
  Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Тишков В.А. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1979. – 49л.
879467
   Освободительное движение в Латинской Америке. – М, 1964. – 428с.
879468
  Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг / В.А. Дьяков. – М, 1979. – 288с.
879469
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
879470
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
879471
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование" [Тип. Рус. Т-ва], 1911. – 154, [1] с., 6 л. ил., портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
879472
  Кривошапова С.А. Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1982. – 256 с.
879473
  Муджири А.Н. Освободительное движение народов колониальных и зависимых стран как прямой резерв пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Муджири А.Н.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1953. – 16л.
879474
  Атаев Х. Освободительное движение туркмен в Иране (1917-1925) / Х. Атаев. – Ашхабад, 1970. – 128с.
879475
  Цыганкова Э.Н. Освободительное движение угнетенных и освободившихся народов как фактор развития общемировой революционной борьбы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Цыганкова Э.Н. ; МГУ , Филос. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 15 с.
879476
  Писарев Ю.А. Освободительное движение югославянских народов Австро-Венгрии. 1905-1914. / Ю.А. Писарев. – Москва, 1962. – 420с.
879477
  Сенкевич И.Г. Освободительное движение... / И.Г. Сенкевич. – М, 1959
879478
  Зубков А.Ю. Освободительное и демократическое движение в североамериканских колониях Великобритании накануне войны за независимость (1763-1775 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Зубков А.Ю.; Ин-тут всеобщей истории АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
879479
  Мирошевский В.М. Освободительные движения в американских колониях Испании / В.М. Мирошевский. – Москва-Ленинград, 1946. – 155с.
879480
   Освободительные движения народов Австрийской империи : возникновение и развитие. Конец XVIII в. - 1849 г. – Москва : Наука, 1980. – 609, [3] с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
879481
   Освободительные движения народов Австрийской империи : период утверждения капитализма. – Москва : Наука, 1981. – 464 с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
879482
  Еголин А. Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX века / А. Еголин. – Л : Советский писатель, 1946. – 413 с.
879483
   Освободтельная миссия. – М, 1971. – 518с.
879484
   Освобожденето на България и литературата. – София, 1978. – 388с.
879485
  Зырянов В.Е. Освобождение / В.Е. Зырянов. – Барнаул, 1958. – 143с.
879486
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 260с.
879487
  Караславов Г. Освобождение / Г. Караславов. – София, 1978. – 78с.
879488
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1985. – 224с.
879489
  Читадзе З.А. Освобождение Аджарии от турецко-османского господства и введение русского управления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Читадзе З.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26 с.
879490
  Иман-заде Саида Освобождение азербайджанки - одно из важнейших завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иман-заде Саида; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 20л.
879491
  Брагинский М.И. Освобождение Африки. / М.И. Брагинский. – М., 1962. – 196с.
879492
  Акалович Н.М. Освобождение Белорусии / Н.М. Акалович. – Минск, 1985. – 239 с.
879493
   Освобождение Белоруссии. – М, 1970. – 744с.
879494
   Освобождение Белоруссии. – М, 1974. – 799с.
879495
  Плотников Ю.В. Освобождение Белоруссии / Ю.В. Плотников. – М., 1984. – 125с.
879496
  Лочмель И.Ф. Освобождение Белоруссии от белопольских оккупантов / И.Ф. Лочмель. – Минск, 1939. – 52с.
879497
  Тодоров Н. Освобождение Болгарии от османского ига / Н. Тодоров. – София : Пресс, 1987. – 40 с.
879498
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1953. – 323с.
879499
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М
1. – 1961. – 716с.
879500
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1964. – 647с.
879501
   Освобождение Болгарии от турецкого ига : 1878-1879. – Москва : Наука
Т. 3 : Борьба России и болгарского народа за создание болгарского государства. – 1967. – 479 с.
879502
   Освобождение Венгрии. – Будапешт, 1975. – 192с.
879503
  Малахов М.М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии / М.М. Малахов. – М., 1965. – 295с.
879504
   Освобождение Венгрии от фашизма. – Москва, 1965. – 264 с.
879505
  Немеш Д. Освобождение Венгрии. / Д. Немеш; Гейгер Б.Я. – М., 1957. – 278с.
879506
  Зайдель А.Н. Освобождение внутриатомной энергии / А.Н. Зайдель. – 2-е доп. изд. – Л., 1946. – 76с.
879507
  Френкель Я.И. Освобождение внутриатомной энергии / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 123 с.
879508
   Освобождение городов. – М, 1985. – 598с.
879509
  Шпаро О.Б. Освобождение Греции и России / О.Б. Шпаро. – М., 1965. – 280с.
879510
  Ершов А.Г. Освобождение Донбасса / А.Г. Ершов. – М, 1973. – 240с.
879511
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Карпов А.А.; КГУ. – К., 1965. – 272л. – Бібліогр.:л.252-271
879512
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпов А. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с.
879513
   Освобождение духа. – М, 1991. – 351с.
879514
  Сингер П. Освобождение животных / П. Сингер; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2002. – 136с. – (Охрана дикой природы ; Вып.29)
879515
  Жученко И.Я. Освобождение Закарпатской Украины от немецко-фашистских захватчиков (авг.-ноябрь 1944 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Жученко И.Я. ; АН УССР, Ин-т ист. – Киев, 1970. – 28 с.
879516
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : Дис. ... канд. ист.наук / Ананийчук В.Б. ; КГУ. Кафедра истории СССР. – Киев, 1967. – 328 л. – Бібліогр. : л. 303-321
879517
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ананийчук В.Б. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
879518
   Освобождение Земли. – М, 1990. – 250с.
879519
  Гефтер М. Освобождение Киева / М. Гефтер, М. Грановский, В. Яворский. – Киев, 1948. – 92 с.
879520
  Возненко В.В. Освобождение Киева (осень 1943 г.) / В.В. Возненко, Г.М. Уткин. – Москва, 1953. – 176 с.
879521
  Гречко А.А. Освобождение Киева. / А.А. Гречко. – К., 1973. – 95с.
879522
   Освобождение Кореи. – Москва : Наука, 1976. – 336 с. : ил.
879523
  Варгин Николай Федорович Освобождение Красной Армией Сибири от власти Колчак и иностранных интервентов (август 1919 - март 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгин Николай Федорович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 19л.
879524
   Освобождение крестьян : деятели реформы ; [сборник статей]. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1911. – XXXII, 342 с., [10] л. портр.


  Содержание: Император Александр II и реформа 19 февраля 1861 года / А. Кизеветтер. Основные течения правительственной и общественной мысли во время разработки крестьянской реформы / А. Корнилов. Граф Павел Дмитриевич Киселев / Ю. Готье. Великий ...
879525
   Освобождение крестьян : [сборник статей]. – [Санкт-Петербург] : Жизнь для всех, 1911. – [2], 330 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.


  Содерж.: Манифест 19 февраля 1861 года. Борьба крестьян за свое освобождение / И. Игнатович. Борьба с крепостничеством в русской художеств. литературе / В. Евгениев. Выработка крестьянской реформы 19 февраля и главные ее участники / А.А. Корнилов. ...
879526
  Чешихин В.Е. [Ветринский Ч.] Освобождение крестьян и русские писатели : Общедоступный исторический очерк / Ч. Ветринский [псевд.] (Вас. Е. Чешихин) ; Моск. о-во грамотности. – Москва : Задруга, 1913. – 126 с. ил., портр.
879527
   Освобождение крестьян на Западе и история поземельных отношений в Германии : статьи из Handworterbuch der Staatswissenschafte / пер. проверен Н. Водовозовым и С. Булгаковым. – Москва : Изд. М.и. Водовозовой ; Тип. А.Г. Кольчугина, 1897. – VIII, 323 с.
879528
  Никифоров Н., Шиманский М. Освобождение крестьян от крепостной зависимости : 1861-1911. / Н. Никифоров и М. Шиманский. – Изд. Киевского Учебного Округа. – Киев : Изд. Киевского Учебного Округа ; Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1911. – 32 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
879529
  Добржинский Г. Освобождение Крыма / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 88с.
879530
  Козлов Н. Освобождение Крыма / Н. Козлов. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 80 с.
879531
  Коротков И.С. Освобождение Крыма / И.С. Коротков, Г.А. Колтунов. – М., 1959. – 102с.
879532
  Карвялис В.А. Освобождение Литовской ССР от гитлеровской оккупации / В.А. Карвялис. – Вильнюс, 1975. – 240с.
879533
  Пушкарев В.М. Освобождение МРНК из изолированных ядер зародышей пшеницы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Пушкарев В.М.; АН УССР.Ин-т биохим.. – К, 1982. – 20л.
879534
  Минасян М.М. Освобождение народо Юго-Восточной Европы / М.М. Минасян. – 967. – М., 1986. – 504с. + + приложение
879535
  Толстой Л.Н. Освобождение народов / Л.Н. Толстой. – М. – 16с.
879536
  Хейвуд Г. Освобождение негров. / Г. Хейвуд. – М., 1950. – 284с.
879537
   Освобождение новгорода 25 лет. – Москва, 1969. – 136с.
879538
  Бакатин В.В. Освобождение от иллюзий / В.В. Бакатин. – Кемерово, 1992. – 181с.
879539
  Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. / С.И. Зельдов. – М., 1982. – 137с.
879540
  Дурманов Н.Д. Освобождение от наказания по советскому праву / Н.Д. Дурманов. – М., 1957. – 80с.
879541
  Хан-Магомедов Освобождение от наказания по советскому праву. / Хан-Магомедов. – М., 1964. – 47с.
879542
  Сухоруков Г.К. Освобождение от ответственности по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Сухоруков Г.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 17л.
879543
  Иванова Н.Б. Освобождение от страха / Н.Б. Иванова. – М : Правда, 1989. – 46 с.
879544
  Грошевой Ю.М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства / Ю.М. Грошевой. – Х, 1979. – 82с.
879545
  Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву / Г.Д. Коробков. – М, 1981. – 72с.
879546
  Виттенберг Г.Б. Освобождение от уголовной ответственности и наказания с применением мер общественного воздействия. : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.715 / Виттенберг Г.Б.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 38л.
879547
  Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания / В.В. Скибицкий. – К, 1987. – 181с.
879548
  Скибицкий Василий Васильевич Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Скибицкий Василий Васильевич; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 341л. – Бібліогр.:л.321-341
879549
  Скрибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Скрибицкий В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 35л.
879550
  Чугаев Александр Петрович Освобождение от уголовной ответственности с передачей дел в товарищеский суд : Автореф... канд. юрид.наук: / Чугаев Александр Петрович; МГУ. Юрид. фак. – М., 1964. – 17л.
879551
  Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищейский суд / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1964. – 95с.
879552
  Новомбергский Н.Я Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России : Лекции, читанные в Русской Высшей школе общественных наук в Париже / Н. Новомбергский. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – VIII, 303 с. – Библиогр.: "Важнейшая литература" (с. 299-302)


  На тит. л. экз.№ 9820 личная подпись: Из кн. В.Ф. Яновск. Севастополь; На тит. л. экз. № 43744 дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Никифоровичу Александренко от автора
879553
  Ананьев И.М. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков / И.М. Ананьев. – Москва, 1985. – 64с.
879554
  Казаков П.Д. Освобождение Правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1974. – 41с.
879555
  Воробьев Ф.Д. Освобождение Правобережной Украины. / Ф.Д. Воробьев. – Москва, 1945. – 48с.
879556
  Грушевский М.С. Освобождение России и украинский вопрос / М.С. Грушевский. – С-Пб., 1907. – 294с.
879557
  Тарле Е. Освобождение России от нашествия Наполеона / Е. Тарле. – М., 1938. – 16с.
879558
  Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига / Ю.Г. Алексеев. – Л. : Наука, 1989. – 220с.
879559
  Цыба А.И. Освобождение Северного Казахстана от интервентов и белогвардейцев : Автореф... канд. ист.наук: / Цыба А. И.; АН Казах.ССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
879560
  Лопачев А.М. Освобождение Северного Сахалина / А.М. Лопачев. – Дальневост, 1989. – 111с.
879561
  Слепакова Н.М. Освобождение снегиря. / Н.М. Слепакова. – Л., 1978. – 80с.
879562
  Свердлов Ф.Д. Освобождение Советских Прибалтийских республик / Ф.Д. Свердлов ; к 40-летию. – Москва : Знание, 1984. – 62 с. – (Защита Отечества ; №8)
879563
   Освобождение Советской Прибалтики. – Москва, 1984. – 33с.
879564
  Молоков И.Е. Освобождение Среднего Прииртышья / И.Е. Молоков. – Омск, 1974. – 31с.
879565
  Гуревич Б.П. Освобождение Тибета / Б.П. Гуревич. – М., 1958. – 212с.
879566
  Хрущев Н.С. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины : доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР на VI сессии Верховного Совета УССР, 1 марта 1944 года в г. Киеве / Н.С. Хрущев. – Москва : Огиз ; Госполитиздат, 1944. – 56 с.
879567
  Хрущев Н. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 33-48. – ISSN 0869-44435


  Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР тов. Н. С. Хрущева на VI сессии Верховного Совета УССР 1 марта 1944 года в городе Киеве.
879568
  Пастухов А.А. Освобождение Украины ( к 40-летию) / А.А. Пастухов. – М., 1984. – 64с.
879569
  Горбунов-Посадов И.И. Освобождение человека : поэма о двадцатом веке / И. Горбунов-Посадов. – [Москва] : [17-я Гос. типография]
Кн. 1 : Золото, железо, кровь или любовь?. – 1918. – 112 с. – В экз. 112 с., по Большой советской энциклопее, 208 с.?
879570
   Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украиских фронтов. – М, 1970. – 676с.
879571
  Дернберг С. Освобождение. Год 1945. Свидетельство очевидца / С. Дернберг. – М, 1978. – 206с.
879572
   Освобождението 1878 : Спомени. – София : Български писател, 1978. – 1000 с.
879573
  Георгиев Г. Освобождението и атнокултурното развитие на българския народ 1877-1900 / Г. Георгиев. – София, 1979. – 266с.
879574
   Освобождението на България. – София, 1982. – 302с.
879575
  Христов Х. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878 / Х. Христов. – София, 1968. – 256 с.
879576
   Освобождението на България и развитието на българската народна култура. – София, 1978. – 311с.
879577
   Освобождението на България от турско иго 1878-1958 : Сборник статии. – София : Българската комунистическа партия, 1958. – 687 с.
879578
   Освобождението на България. Кореспонденции и материали на руския печат. – София : Наука и изкуство
Т. 1 : Отзвукът от Априлското Въстание в Русия 1876. – 1988. – 452 с.
879579
  Горбунов Т. Освобожденная Западная Белоруссия / Т. Горбунов. – Москва, 1940. – 39с.
879580
  Бриль М Освобожденная Западная Укрина / М Бриль. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 31 с.
879581
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля : повесть / Степан Чернобривец ; авт.пер. с укр. А. Константинова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 239 с.
879582
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с.
879583
  Рымкевич В. Освобожденная земля / В. Рымкевич. – Москва, 1952. – 79 с.
879584
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Иваново, 1954. – 224 с.
879585
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1965. – 518 с.
879586
  Тартаковер С.Г. Освобожденные шахматы / С.Г. Тартаковер. – Л., 1926. – 220с.
879587
  Толлер Э. Освобожденный Вотан / Э. Толлер; М-Л. – М-Л, 1925. – 66с.
879588
  Луначарский А.В. Освобожденный Дон Кихот / А.В. Луначарский. – М, 1922. – 149с.
879589
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 1. – 1828. – [2], XLIV, 290 с., 1 л. портр. (фронт.), 9 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879590
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 2. – 1828. – 340 с., 11 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879591
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим / [соч.] Т. Тасса ; перевод С. А. Раича. – Москва : В тип. Августа Семена
Ч. 3. – 1828. – 268 с.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879592
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)
Ч. 1. – 1900. – XIII, 256 с. – Конволют. - Пер.: Освобожденный Иерусалим, т. 2 и т. 3


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879593
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 2 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 226 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879594
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 3 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 231 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879595
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо / В новом полн. стихотвор. пер. В.С. Лихачева; С портр. Т. Тассо и 60 ил. Э. Матанья. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.А. Каспари
Ч. 1. – 1910. – 322 с. стп., ил., портр. – Беспл. прил. журн. "Родина"


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
879596
  Тассо Освобожденный Иерусалим, ироическая поэма итальянскаго стихотворца Тасса. Переведена с французскаго Михайлом Поповым. – Издание второе. – Москва : В типографии Компании типографической
Часть первая. – 1787. – 270с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
879597
  Чечеткина О.И. Освобожденный Китай / О.И. Чечеткина. – М, 1950. – 136с.
879598
  Уэллс Г.Д. Освобожденный мир / Г.Д. Уэллс. – Москва. – 312 с.
879599
  Ильинский Л.Я. Освобожденный сокол / Л.Я. Ильинский. – Воронеж, 1929. – 136 с.
879600
   Освобожденный труд. – Х, 1923. – 407с.
879601
   Освобождието на България. – София, 1970. – 178 с.
879602
  Казаков П.Д. Освобожение правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1983. – 40с.
879603
  Сван Том Освоение Borland C++ 4,5. Практический курс / Сван Том; Пер. с англ. Н.М.Ручко, А.А.Мокринцева. – Киев : Диалектика, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-8930-1
879604
  Гусев В.С. Освоение Internet : Краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва : Диалектика, 2004. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
879605
  Гусев В.С. Освоение Internet : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
879606
  Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель / В.С. Гусев. – Москва-Санкт-Перербург-Киев : Диалектика, 2003. – 304с. – ISBN 5-8459-0467-6


  Для тех кто делает первые шаги в Internet
879607
  Сван Т. Освоение Java с помощью Visual J++ / Том Сван. – Киев : Диалектика, 1997. – 512с. – ISBN 966-506-104-6
879608
  Краснов М.П. Освоение арктических месторождений нефти и газа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 116-130
879609
  Кисилев А.А. Освоение богатств Кольского полуострова в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
879610
  Дворов И.М. Освоение внутриземного тепла / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – М., 1984. – 161с.
879611
  Подольный Р.Г. Освоение времени / Р.Г. Подольный. – Москва, 1989. – 141 с.
879612
  Леснов П.А. Освоение выработанных торфянников Горьковской области в лесохозяйственном производстве : Автореф... канд. с/хнаук: / Леснов П.А.; Горьковский с/х ин-т, 1964. – 16л.
879613
   Освоение глубин океана. – М, 1971. – 320с.
879614
  Бутяева Т.Д. Освоение горных склонов под сады / Бутяева Т.Д. – Москва, 1962. – 12 с.
879615
  Манеев А.П. Освоение заторфованных территорий для градостроительства / А.П. Манеев. – М., 1981. – 194с.
879616
  Цыба М.М. Освоение и сельскохозяйственное использование осушненных болот низинного и переходного типа южной Карелии : Автореф... канд. с. х.наук: / Цыба М. М.; Лен. с. х. ин-т. – Петрозаводск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
879617
  Козлов В.С. Освоение и эксплуатация глубоких скважин насосным способом / В.С. Козлов, Г.И. Кузнецов. – М., 1954. – 32с.
879618
   Освоение и эксплуатация нефтяных месторождений Татарии. – Казаньб, 1973. – 206с.
879619
  Мозговой В.И. Освоение иноязычной топонимии в русском языке XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мозговой В.И.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 20л.
879620
  Кравченко П.А. Освоение как форма отношения к философскому наследию : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кравченко П.А.; Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
879621
  Шубин В.Ф. Освоение каштановых почв Поволжья. / В.Ф. Шубин. – М., 1959. – 136с.
879622
  Базыкин В.В. Освоение космического пространства / В.В. Базыкин. – М., 1961. – 64с.
879623
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1971. – 556с.
879624
   Освоение космического пространства в СССР. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
879625
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1973. – 302с.
879626
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1974. – 224с.
879627
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 302с.
879628
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 414с.
879629
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1977. – 204с.
879630
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1978. – 263с.
879631
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1988. – 204с.
879632
   Освоение космического пространства в СССР. 1980: космос - науке и народному хозяйству : по материалам печати. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
879633
   Освоение космического пространства в СССР.1975. Космос - науке и народному хозяйству : По материалам печати. – Москва : Наука, 1977. – 239с.
879634
  Урсул А.Д. Освоение космоса / А.Д. Урсул. – М., 1967. – 238с.
879635
   Освоение космоса и проблемы экологии / Урсул А.Д. – Кишинев, 1990. – 269с.
879636
  Постышев В.М. Освоение космоса и развивающиеся страны / В.М. Постышев. – Москва, 1990. – 187с.
879637
  Порцевский К.А. Освоение космоса и религия / К.А. Порцевский, В.А. Шишаков. – М., 1966. – 48с.
879638
   Освоение культуры и духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л, 1981. – 160с.
879639
  Тимофеев Н.В. Освоение лесных богатств / Н.В. Тимофеев. – М. : Лесн. пром-сть, 1979. – 145с.
879640
  Пенясов Г.П. Освоение луговых среднестолбчатых солончаковых солонцов в зоне сухих степей Северного Казахстана : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Пенясов Г.П.; АН Молдав. ССР. – Симферополь, 1968. – 18л.
879641
  Поляков Б.В. Освоение малых рек и изучение гидрологического режима. / Б.В. Поляков. – М., 1946. – 68с.
879642
  Добрецов В.Б. Освоение минеральных ресурсов шельфа / В.Б. Добрецов. – Ленинград : Недра, 1980. – 272с.
879643
  Брагина З.В. Освоение модульной организации учебного процесса / З.В. Брагина, В.Н. Ерщов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт модульной организации учебного процесса по направлению «Бизнесинформатика».
879644
  Акименко А.Д. Освоение непрерывной разливки стали / А.Д. Акименко. – Ленинград, 1960. – с.
879645
  Анисимов Ю.П. Освоение новой продукции / Ю.П. Анисимов. – Воронеж, 1990. – 189с.
879646
  Берзон И.С. Освоение новой техники / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – М, 1984. – 64с.
879647
  Грекулов Л.Ф. Освоение новых земель - мощный резерв подъема сельского хозяйства / Л.Ф. Грекулов. – Москва, 1954. – 32с.
879648
  Меркин Р.М. Освоение новых предприятий / Р.М. Меркин, Г.В. Николаева. – М., 1975. – 199с.
879649
  Цагурия М. Освоение новых предприятий и новой техники в тяжелой промышленности / М. Цагурия. – М - Л, 1934. – 123с.
879650
   Освоение новых территорий. – Березники, 1985. – 148с.
879651
   Освоение новых хозяйственных территорий в восточных районах РСФСР : сборник. – Новосибирск : Наука, 1987. – 104 с.
879652
  Пупков К.А. Освоение операционной системы uwix / К.А. Пупков. – М, 1994. – 112с.
879653
  Акиньшин Н.С. Освоение персонального компьютера / Акиньшин Н.С., Россинский К.Ю., Андросов М.С. – Москва : Радио и связь, 1995. – 152 с.
879654
  Петренко Е.В. Освоение подземного пространства / Е.В. Петренко. – М, 1988. – 148с.
879655
  Степанян И.Т. Освоение понятия " политический дискурс" в профессиональной подготовке студентов факультета журналистики // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х
879656
   Освоение природных ресурсов Забайкалья : сборник. – Новосибирск : Наука, 1985. – 120 с.
879657
   Освоение пустынных и горных территорий Казахстана. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1987. – 184 с.
879658
  Кузнецов Н.Т. Освоение рек нашей Родины / Н.Т. Кузнецов. – Москва, 1954. – 96с.
879659
  Землянский Ф.Т. Освоение ресурсов морских вод. / Ф.Т. Землянский. – К., 1981. – 124с.
879660
  Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца 19-г века / А.И. Алексеев. – Москва, 1982. – 288с.
879661
  Алексеев А.И. Освоение русского Дальнего Востока , конец ХIХв.-1917 г. / А.И. Алексеев. – Москва, 1989. – 221с.
879662
  Костанов А.И. Освоение Сахалина русскими людьми / А.И. Костанов. – Южно-Сахалинск, 1991. – 152с.
879663
  Славин С.В. Освоение севера Советского Союза / С.В. Славин. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 206с.
879664
  Никитин Н.И. Освоение Сибири в 17 веке / Н.И. Никитин. – М, 1990. – 143с.
879665
   Освоение Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1968. – 248с.
879666
  Бадулин И.В. Освоение склонов балок под кормовые культуры : Автореф... канд.с/хнаук: / Бадулин И.В.; Мин-во с/х РСФСР Ленингр. с/х ин-т. – Л, 1960. – 20л.
879667
  Борисов А.В. Освоение травопольной системы земледелия в колхозе имени В.М. Молотова Красноуфимского района / А.В. Борисов. – Свердловск, 1952. – 22с.
879668
  Анисимов Н.И. Освоение целинных и залежных земель-крупный резерв увеличения производства зерна / Н.И. Анисимов. – Москва, 1954. – 80с.
879669
   Освоение целинных и залежных земель. – М, 1954. – с.
879670
  Винокурлва Р.Ф. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане /1954-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винокурлва Р.Ф.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 20л.
879671
  Сошнева Е.Б. Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 119-126. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
879672
  Куликов В.И. Освоение целины -- дело огромного исторического значения: Материал в помощь лектору. / В.И. Куликов. – М., 1979. – 31с.
879673
  Фазылов М.С. Освоение целины в Казахстане и его роль в укреплении дружбы народов (1954-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фазылов М.С.; Казах. гос. ун-т. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
879674
  Белоновская И.Д. Освоение эвристических приемов и методов решения задач студентами экономических специальностей / И.Д. Белоновская, Л.Г. Шабалина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются эвристические методы и приемы решения задач студентами экономических специальностей. Дается классификация эвристических приемов и рекомендуемые действия по их применению. Анализируется взаимосвязь эвристических приемов и формируемых ...
879675
  Сольский С.В. Освоение экологически опасных территорий строительством / С.В. Сольский, Е.В. Николайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 26-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
879676
   Освоение, разработка морских месторождений и транспортировка нефти и газа. – Рига, 1988. – 155с.
879677
  Карпунь І. Освоєння інвестицій у сфері науки і технологій / І. Карпунь, А. Яблонська // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.186-197. – (Економічні науки ; Вип. 5)
879678
  Петров В.П. Освоєння космосу / В.П. Петров, П.П. Юревич. – Київ, 1963. – 169с.
879679
  Демченко О.І. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну / О.І. Демченко. – Київ, 1959. – 112с.
879680
  Кислюк Л. Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 112-122. – ISBN 978-966-493-304-6
879681
  Чуйко О. Освоєння практик у системі освітньої підготовки соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розробки сучасних освітніх моделей підготовки фахівців у галузі "соціальна робота". Викладається основний зміст, принципи і способи упровадження професійно-орієнтованих практик як середовища розвитку особистісної зрілості ...
879682
  Рой М.М. Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів / М.М. Рой, В.Г. Ластовка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
879683
  Калверт Ч. Освой самостоятельлной программирование в Windows за 21 день / Ч. Калверт. – М., 1995. – 496с.
879684
  Роуз Карла Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 часа / Роуз Карла; Пер.с англ. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 416с. – ISBN 5-8459-0064-6
879685
  Пейн К. Освой самостоятельно ASP.NET за 21 день / Крис Пейн; Пер. с англ.: В.Г. Барышникова, А.В. Ковалевского, И.В. Константинова, С.А. Храмова, М.В. Шпырко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 832с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно). – ISBN 5-8459-0280-0


  Новый програмный продукт, предназначенный для создания динвмических Web-страниц и Web-приложений. Для пользователей средней и высокой квалификации
879686
  Джонс Б. Освой самостоятельно C за 21 день / Брэдли Л. Джонс, Питер Эйткен; Пер. с англ. В.Л. Бродового. – 6-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2003. – 800с. : илл. – ISBN 5-8459-0492-7


  Подробно описан синтаксис и стандартные средства языка. Даны рекомендации по применению профессиональных приемов и подходов программирования
879687
  Либерти Д. Освой самостоятельно C++ : 10 минут на урок / Джесс Либерти; Пер. с англ. Я.К. Шмидского. – 2-е издание. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 352 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0621-0
879688
  Колберн Р. Освой самостоятельно CGI- программирование за 24 часа : Учебное пособие / Р. Колберн; Пер. с англ. А.В.Ковалевского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 368с. – (Руководство для начинающих). – ISBN 5-8459-0119-7
879689
  Виссер С. Освой самостоятельно DB2 Universal Database за 21 день / Сьюзен Виссер, Билл Вонг. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 528с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0624-5


  Для студентов, преподавателей и специалистов.
879690
  Оузьер Д. Освой самостоятельно Delphi 2 : Полное руководство для самостоятельного обучения: Пер. с анг. / Д. Оузьер, С. Гробман, С. Батсон; Под ред. В.Тимофеева. – Москва : Бином, 1997. – 624с. – На обл.: Эффективный поэтапный процесс обучения. Примеры создания законченных приложений. – (Club Computer). – ISBN 5-89350-050-4
879691
  Снелл Н. Освой самостоятельно Internet за 24 часа = Teach vourself Internet in 24 hours / Н.Снелл ;Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 2000. – 384с. – ISBN 5-8459-0035-20
879692
  Снелл Нэд Освой самостоятельно Internet за 24 часа = Teach yourself Internet in 24 hours / Снелл Нэд; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 400с. – ISBN 5-8459-0232-0
879693
  Монкур Майкл Освой самостоятельно JavaScript 1.3 за 24 часа : Учеб. пособие / Монкур Майкл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 304с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0102-2
879694
  Визерспун Крэг и Колетта Освой самостоятельно Linux за 24 часа / Крэг и Колетта Визерспун. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0169-3


  Описан процесс установки операционной системы Linux и подготовки ее к работе. Книга позволит преодолеть сложности изучения Linux и получить надежные знания и навыки работы с этой операционной системой
879695
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Office 2000 за 24 часа : Учебн.пособие / Г. Перри; Пер.с англ. – М.,СП-б.,К. : Вильямс, 2000. – 368с. – ISBN 5-8459-0059-X
879696
  Дэвис П.Т. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Server за 21 день / Питер Т. Дэвис, Барри Д. Льюис. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 832с. – ISBN 5-8459-0083-2
879697
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Windows ME за 24 часа / Грег Перри. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 320с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0190-1


  Для начинающих пользователей, все секреты Windows ME
879698
  Стил Хайди Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа / Стил Хайди; Пер. с англ., научн. редактирование и илл. Варакин А.С. – Москва,Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8459-0058-1; 0-672-31442-8
879699
  Фултон Дж. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000. 10 минут на урок : Учеб. пособие / Дж. Фултон; Пер.с англ. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 224c. – ISBN 5-8459-0045-Х
879700
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа : Учебное пособие / Б. Сосински, Дж. Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2000. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
879701
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа / Барри Сосински, Джереми Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2001. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
879702
  Пирс Клинтон Освой самостоятельно Perl за 24 часа = Teach yourself perl in 24 hours / Пирс Клинтон; Пер.с англ. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 384с. – ISBN 5-8459-0097-2
879703
  Лейнингем И. ван Освой самостоятельно Python за 24 часа / Иван ван Лейнингем; Пер. с англ. В.Д. Лузина, О.Н. Ревы. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0198-7


  Цель книги - обучение основам объектно-ориентированного программирования на языке Python
879704
  Плю Рональд Р Освой самостоятельно SQL за 24 часа / Рональд Р Плю, Стефенс Райан. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0112-Х
879705
  Шмуллер Джозеф Освой самостоятельно UML за 24 часа / Шмуллер Джозеф. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0265-7


  Вы познакомитесь с основами унифицированного языка моделирования и научитесь с его помощью создавать диаграммы
879706
  Чепмен Д. Освой самостоятельно Visual C++.NET за 21 день / Д. Чепмен. – Дэвис Чепмен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 720 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-8459-0337-8


  Пошаговое руководство по освоению инструментальных средств Visual C++.NET и всевозможных мастеров этой среды
879707
  Фокселл Д.Д. Освой самостоятельно Visusl Basic .NET за 24 часа / Джеймс Фокселл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 416с. – ISBN 5-8459-0304-1


  24 практических занятия для начинающих пользователей
879708
  Шеперд Деван Освой самостоятельно XML за 21 день = Teach yourself XML in 21 day / Шеперд Деван; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0272-X
879709
  Граймз Г.А. Освой самостоятельно модернизацию и ремонт ПК за 24 часа = Teach yourself upgrading and fixing PCs in 24 hours / Гелен А. Граймз; [пер. с англ. и науч. ред. О.А. Меженного]. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 288с. – ISBN 5-8459-0086-7
879710
  Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Teach yourself object oriented programming in 21 days / Синтес, , Антони; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0281-9
879711
  Харрис Л. Освой самостоятельно программирование OLE за 21 день / Л. Харрис. – Москва, 1995. – 464с.
879712
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 816с. – ISBN 5-8459-0056-5; 0-672-31515-7
879713
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. В.А.Коваленко. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 832с. – ISBN 5-8459-0221-5
879714
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach Yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти ; [пер. с англ. и редакция В.А. Коваленко]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 832 с. – ISBN 5-8459-0221-5
879715
  Либерти Дж. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C## in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. В.А. Коваленко]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 784 с. – ISBN 5-8459-0926-0
879716
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. и ред. В.А. Коваленко ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 767, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Teach yourself C++ in 21 days / J. Liberty, B. Jones. Indianapolis: Sams publ., 2005. - Предм. указ.: с. 757-767. – ISBN 978-5-8459-0926-8
879717
  Рэй Дж. Освой самостоятельно системное администрирование Unix за 21 день : Учебное пособие / Дж. Рэй, В. Рэй. – Москва; С.-Пб.; К. : Вильямс, 2000. – 608с. – ISBN 5-8459-0057-3
879718
  Коновець О. Освячений добрим серцем // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 113-114. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
879719
  Гоян Я. Освячені іменем Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 263-265
879720
  Сологуб В.П. Освячення любов"ю / В.П. Сологуб. – К., 1978. – 519с.
879721
  Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 33-37. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
879722
   Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1909год. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1905. – 30 с. – Один экз. без обл.
879723
  Де-Пелляпорк де-ла-Фит Освящение русской церкви в Париже : Письмо в редакцию "Православного обозрения", 1861. – [6] с. – Отд.отт. : "Православное обозрение", №9, 1961, с. 689-694
879724
  Введенский Д. Освящение Троицкого соборного храма в Ипатиевской обители, в связи с произведенными в нем ремонтом и реставрацией. – [10] с. – Отд.отт.
879725
  Каминский М.С. Осевая линия / М.С. Каминский. – М. : Московский рабочий, 1979. – 304 с.
879726
   Осевые насосы. – Москва, 1961. – 36с.
879727
  Погорельский П.В. Оседание кочевников и развитие животноводства / П.В. Погорельский. – Алма-Ата, 1949. – 147с.
879728
  Бхаттачария Б. Оседлавший тигра / Б. Бхаттачария. – М, 1956. – 256с.
879729
  Басараб В. Оседланные горы / В. Басараб. – М., 1985. – 431с.
879730
  Абрамишвили Т.А. Оседланный Гермес : сказка / Т.А. Абрамишвили ; [ил.: Л. Гудиашвили]. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 64 с., [3] л. ил. : ил.
879731
  Зорин Виталий Оседлать Эверест // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 92-99 : Фото
879732
  Козловский А.А. Оседлое население Южного Поднедпровья в 9-14 в. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Козловский А.А.; АН УССР. – К, 1982. – 18л.
879733
  Крылов И.А. Осел и мужик / И.А. Крылов. – Хабаровск, 1947. – 8с.
879734
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1967. – 16с.
879735
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 16с.
879736
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1983. – 16с.
879737
   Осел на именинах. – Минск, 1989. – 237с.
879738
  Грабоус В.О. Осел на посаді : Байки, гуморески / В.О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1991. – 77с.
879739
  Ткач М.М. Осел у шкірі лева / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 11, [1] с.
879740
  Шабатин П.Ю. Осел, Кріт, Лисиця та інші... / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1956. – 125-163с.
879741
  Бойко К. Оселедцева жадоба : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 200-205
879742
  Павлов П.Й. Оселедцьові роду Alosa Північно-Західної частини Чорного моря / П.Й. Павлов. – К, 1959. – 254с.
879743
   Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу = Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union / Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди) [та ін.] ; наук. ред.: О.О. Кагало та Б.Г. Проць. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 277, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-655-027-3
879744
  Лунгу Р. Оселя казок / Р. Лунгу. – Київ, 1982. – 88 с.
879745
  Орлова Н. Оселя на Козиному болоті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка у Києві на провулку Шевченка, 8-а (колишнє урочище "Козине болото").
879746
  Клименко Н. Оселя Шевченкового духу : Національному музеєві Тараса Шевченка - 60 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 154-157. – ISSN 0131-2561
879747
   Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. – София : Издателство на Българската Академия на науките, 1988. – 574 с.
879748
   Осемдесет години от плевенската епопея. – София, 1960. – 159с.
879749
   Осемдесет години Софийски университет "Климент Охридски". – София, 1969. – 36с.
879750
  Миланов В.К. Осеменение сельскохозяйственных животных. / В.К. Миланов, Смирнов-Угрюмов. – М., 1944. – 100с.
879751
  Галішин О.З. Осеметричний геометрично нелінійний термов"язкопружнопластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.01.04 / Олександр Закір"янович Галішин; НАН України; Ін-т механіки ім.С.П.Тимошенка. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв
879752
  Година Н.И. Осенины / Н.И. Година. – Челябинск, 1981. – 120с.
879753
  Хохлов Н С. Осенины: стихи. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1977. – 223с.
879754
  Воронько П.М. Осениця : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 142с.
879755
  Сидоренко В.П. Осені без весіль / В.П. Сидоренко. – Київ, 1985. – 335 с.
879756
   Осеннее дежавью : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 132-134 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
879757
  Руманчук Л.И. Осеннее купанье / Л.И. Руманчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103 с.
879758
  Васильев Е.М. Осеннее повреждения сахарной свеклы гусеницами совок из рода Mamestra / Е.М. Васильев. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1904. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1904 г.
879759
  Алешин Н.П. Осеннее равноденствие / Н.П. Алешин. – Ярославль, 1973. – 240с.
879760
  Храмов Е.Л. Осеннее равноденствие : Стихи / Е.Л. Храмов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 88с.
879761
  Бубнис В. Осеннее равноденствие. Час судьбы : романы / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 655 с.
879762
  Зверев О.Е. Осеннее сияние / О.Е. Зверев. – М., 1984. – 112с.
879763
  Ребряну В. Осеннее утро. / В. Ребряну. – Бухарест, 1964. – 40с.
879764
  Козин В.Е. Осенней ночью / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1949. – 88с.
879765
  Полонский Р.Ф. Осенние акварели: Романы. / Р.Ф. Полонский. – М., 1991. – 397с.
879766
  Жуков В.С. Осенние версты / В.С. Жуков. – Ярославль, 1970. – 271с.
879767
  Лукьяненко С.В. Осенние визиты / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2007. – 413 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-007513-8
879768
  Авдеев В.Ф. Осенние дали : повести, рассказы / В.Ф. Авдеев ; [худож. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 479 с. : ил.
879769
  Жарких К. Осенние дары природы на зиму / К. Жарких. – Л, 1990. – 32с.
879770
  Халилецкий Г.Г. Осенние дожди / Г.Г. Халилецкий. – М., 1974. – 231с.
879771
  Байджиев М.Т. Осенние дожди : рассказы и повести / М.Т. Байджиев. – Москва : Художественная литература, 1985. – 319 с.
879772
   Осенние дожди. – М, 1986. – 220с.
879773
  Попов Н.В. Осенние дымы: повести / Н.В. Попов. – М., 1990. – 294с.
879774
  Сергеев Д.Г. Осенние забереги / Д.Г. Сергеев. – М., 1967. – 134с.
879775
  Логинов В.Н. Осенние звезды / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1957. – 106с.
879776
   Осенние и зимние экскурсии в природу. – М, 1947. – 103с.
879777
  Варламов Е.П. Осенние игры / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1978. – 39с.
879778
  Перовский Н.М. Осенние костры / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1969. – 48с.
879779
  Певнев Ф.П. Осенние костры : Роман / Ф.П. Певнев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312с.
879780
  Ботвинник С.В. Осенние костры / С.В. Ботвинник. – Л., 1974. – 95с.
879781
  Мирошниченко Н.Д. Осенние костры / Н.Д. Мирошниченко. – Донецк, 1981. – 31с.
879782
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – М, 1967. – 320с.
879783
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1970. – 315с.
879784
  Ланкаускас Р. Осенние краски земли / Р. Ланкаускас. – М., 1963. – 202с.
879785
  Крутов Ю.П. Осенние лады / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1972. – 72с.
879786
  Никитин С.К. Осенние листья / С.К. Никитин. – М, 1964. – 126с.
879787
  Одоховская И.А. Осенние листья = Осіннє листя : стихи / И.А. Одоховская. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 68 с. : ил. – Текст книги на укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-389-331-0
879788
  Никонов В.Г. Осенние листья. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1970. – 123с.
879789
  Латышев М.Т. Осенние люди / М.Т. Латышев. – М, 1989. – 146с.
879790
  Бернадский В.А. Осенние мажоры. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1975. – 80с.
879791
  Погодин Р.П. Осенние перелеты / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 383с.
879792
  Махфуз Н. Осенние перепела / Н. Махфуз. – М., 1965. – 112с.
879793
  Азимов С. Осенние письма : рассказы : пер. с узб. / С. Азимов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
879794
  Гонтарь А.Ю. Осенние покосы : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр.. – Москва : Советский писатель, 1982. – 199 с.
879795
  Муратов И.Л. Осенние признания : стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 135 с.
879796
  Метс А.А. Осенние прогулки / А.А. Метс. – Таллин, 1970. – 64с.
879797
  Софронов А.В. Осенние просеки / А.В. Софронов. – М., 1984. – 376с.
879798
  Шевченко М.П. Осенние радости / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1981. – 279с.
879799
  Ноздрев В.Ф. Осенние раздумья / В.Ф. Ноздрев. – М, 1979. – 159с.
879800
  Биишева Зайнаб Осенние раздумья : стихи и поэмы / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1988. – 142 с.
879801
  Ольгин А. Осенние светофоры / А. Ольгин. – Таллин, 1979. – 103с.
879802
   Осенние сельскохозяйственные работы в единой трудовой школе. – М, 1919. – 104с.
879803
  Ковусов А. Осенние соловьи : стихотворения и поэмы / А. Ковусов. – Москва, 1985. – 255 с.
879804
  Головенчиц М.Е. Осенние травы / М.Е. Головенчиц. – Л., 1979. – 111с.
879805
  Наджми Н. Осенние тропы : стихи, баллады, поэма / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
879806
  Траат М. Осенние фуги : стихотворения / М. Траат; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 111 с.
879807
  Гуреев А.И. Осенние цветы : Повести / А.И. Гуреев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 421с.
879808
   Осенние цветы. – Фрунзе, 1978. – 536 с.
879809
  Сооронбаева З. Осенние цветы / З. Сооронбаева. – Фрунзе, 1979. – 190с.
879810
  Камышко И.А. Осенние цветы. / И.А. Камышко. – Л., 1990. – 214 с.
879811
   Осенние цикады. – М, 1981. – 286с.
879812
  Латынин Л.А. Осенние часы / Л.А. Латынин. – М, 1983. – 96с.
879813
  Атаджанов А. Осенние этюды : стихи / А. Атаджанов; пер. с туркм. О.Омитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с.
879814
  Унт М. Осенний бал : роман / М. Унт. – Москва, 1982. – 320 с.
879815
   Осенний безвременник : (сборник). – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478с. – (Зарубежный детектив)
879816
  Григорьев И.Г. Осенний букет. / И.Г. Григорьев. – Чебоксары, 1984. – 127с.
879817
  Геловани М. Осенний вечер / М. Геловани. – М, 1967. – 32с.
879818
  Новотрясов В.В. Осенний внутренний прилив в прибрежной зоне Японского моря / В.В. Новотрясов, С.П. Захарков, Д.В. Степанов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 64-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
879819
  Мельниченко И.М. Осенний гром / И.М. Мельниченко. – Сталино, 1958. – 48с.
879820
  Марков А.Я. Осенний гром / А.Я. Марков. – М, 1961. – 160с.
879821
  Хаит Д. Осенний гром / Д. Хаит. – Москва : Политиздат, 1968. – 271 с.
879822
  Каирбеков Б.Г. Осенний диалог / Б.Г. Каирбеков. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 56 с.
879823
  Ягуб Муса Осенний диалог : стихи / Ягуб Муса. – Москва : Советский писатель, 1983. – 56 с.
879824
  Латынин Л.А. Осенний дневник / Л.А. Латынин. – М, 1986. – 92с.
879825
  Григулис А.П. Осенний дождь : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. А.Передреева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
879826
  Зеегер Б. Осенний дым. / Б. Зеегер. – М, 1985. – 384с.
879827
   Осенний жаворонок. – М, 1978. – 96с.
879828
  Возовиков В.С. Осенний жаворонок / В.С. Возовиков. – Москва, 1980. – 303с.
879829
  Решетников Л.В. Осенний звездопад: Изб. стихотворения. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 255с.
879830
  Пим Б. Осенний квартет / Б. Пим. – М, 1981. – 287с.
879831
  Малькин А. Осенний костер : стихи и поэма / А. Малькин; пер. с морд.-мокша И.Рижикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 78 с.
879832
  Жуков А.Н. Осенний крик журавлей / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 271с.
879833
  Красноперов П.П. Осенний кросс / П.П. Красноперов. – М., 1983. – 46с.
879834
  Марков А.Я. Осенний луч / А.Я. Марков. – М, 1986. – 253с.
879835
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Москва, 1980. – 66,5с.
879836
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Ленинград, 1985. – 359с.
879837
  Луговая С.А. Осенний мой апрель / С.А. Луговая. – Фрунзе, 1982. – 46с.
879838
  Железняк В.С. Осенний мотив / В.С. Железняк. – Архангельск, 1982. – 222с.
879839
  Соколов А.И. Осенний настой. / А.И. Соколов. – М., 1968. – 95с.
879840
  Гарновский В.В. Осенний озера / В.В. Гарновский. – Архангельск, 1969. – 95с.
879841
  Латкин А.Г. Осенний перевал / А.Г. Латкин. – М, 1984. – 176с.
879842
  Шевелев А.А. Осенний перекресток. / А.А. Шевелев. – Л, 1984. – 126с.
879843
  Чухин С.В. Осенний полет / С.В. Чухин. – Архангельск, 1979. – 80с.
879844
  Бораненков Н.Е. Осенний призыв / Н.Е. Бораненков. – М., 1979. – 224с.
879845
  Котенко Н.Н. Осенний разговор. / Н.Н. Котенко. – М, 1982. – 62с.
879846
  Гуков О.Я. Осенний рев олений / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1981. – 261с.
879847
  Гарднер Дж. Осенний свет / Дж. Гарднер. – М, 1981. – 429с.
879848
  Перепелка В.И. Осенний свет / В.И. Перепелка. – Л., 1981. – 224с.
879849
  Мамаев В.М. Осенний свет / В.М. Мамаев. – Кемерово, 1985. – 63с.
879850
  Качинская Л.Я. Осенний свет / Л.Я. Качинская. – Волгоград, 1990. – 301с.
879851
  Зайцев Б.К. Осенний свет / Б.К. Зайцев. – М., 1990. – 541с.
879852
  Прасолов А.Т. Осенний свет. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1976. – 131с.
879853
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1978. – 144с.
879854
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Москва, 1987. – 254с.
879855
  Сазонов А.А. Осенний сев / А.А. Сазонов. – Саратов, 1980. – 79 с.
879856
  Кашпуров И.В. Осенний снег / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1969. – 136с.
879857
  Иванов А.П. Осенний сон : Рассказы / А.П. Иванов. – Москва, 1986. – 235с.
879858
  Зорин Л.Г. Осенний юмор / Л.Г. Зорин. – М., 1986. – 221с.
879859
  Роя И. Осенний яблоневый цвет : стихотворения и поэма / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 95 с.
879860
  Юфит М.И. Осенним днем в парке / М.И. Юфит. – Москва, 1980. – 576 с.
879861
  Орлов Б.Н. Осенним утром / Б.Н. Орлов. – М., 1981. – 112с.
879862
  Дубнова С.С. Осення свирель : стихи / София Дубнова. – Санкт-Петербург : Тип. жур. "Сатирикон", 1911. – 138, [5] с.
879863
   Осенняя ... Пора! А на морском побережье легкий бриз. Бархатная Европа. Охота на охоту : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 102-105 : Іл.
879864
  Ширшов Б.В. Осенняя баллада / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1973. – 205с.
879865
  Ячменева Е.С. Осенняя береза / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1974. – 236с.
879866
  Адрианов А.П. Осенняя борьба с вредителями полей / А.П. Адрианов. – Москва ;Ленинград : Трест "Киевпечать", 1930. – 32 с. – (Библиотечка по борьбе с вредителями)
879867
  Гроссман В.С. Осенняя буря / В.С. Гроссман. – М., 1965. – 78с.
879868
   Осенняя выставка московских художников. – М, 1966. – 156с.
879869
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1962. – 92с.
879870
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1971. – 64с.
879871
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1972. – 48с.
879872
   Осенняя выставка произведений московских художников. – М, 1977. – 84с.
879873
   Осенняя выставка работ художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1965. – 32с.
879874
  Клюкина Полина Осенняя жигалка : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 73-84. – ISSN 0130-7673
879875
   Осенняя жизнь птиц. / А Промптов, Н, , . – М-Л, 1926. – 71с.
879876
  Галамбош Л. Осенняя звезда. / Л. Галамбош. – М., 1963. – 215с.
879877
  Бородин Л. Осенняя мелодия : поэзия: стихотворения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2332
879878
  Петров В.П. Осенняя метель : првести / В.П. Петров; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1986. – 187 с.
879879
   Осенняя пастораль : И другие романы финских писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 734с. – (Б-ка финской лит-ры)
879880
  Далидович Г.В. Осенняя перекличка : повести / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. И.Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 344 с.
879881
  Гончарова Т.А. Осенняя песня / Т.А. Гончарова. – Омск, 1963. – 38с.
879882
  Вольнов А. Осенняя полоса / А. Вольнов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 271 с.
879883
  Шостко В.В. Осенняя работа / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1977. – 103с.
879884
  Цаголова Н.А. Осенняя радуга / Н.А. Цаголова. – Л, 1978. – 80с.
879885
  Каралийчев А. Осенняя сказка / А. Каралийчев. – М., 1980. – 48с.
879886
  Павлова Осенняя скрипка / Павлова, Е. – Ярославль, 1980. – 222с.
879887
  Бергман И. Осенняя соната / И. Бергман. – М, 1988. – 253с.
879888
  Кава В.И. Осенняя стежка : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1981. – 286 с.
879889
  Козловский Я.А. Осенняя страда / Я.А. Козловский. – М, 1979. – 255с.
879890
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1970. – 246с.
879891
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – М., 1976. – 207с.
879892
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1985. – 399с.
879893
  Васильев С.А. Осенняя тетрадь / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 78с.
879894
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР : Таблицы для определения растений, цветущих осенью / П.Ф. Маевский; Под ред. В.В. Алехина. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 124с.
879895
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва, 1961. – 151с.
879896
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих осенью / Сост. П. Маевский ; [Предисл. Б. Федченко]. – 6-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1887. – с.
879897
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих осенью / Сост. П. Маевский ; [Предисл. Б. Федченко]. – 6-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. – 138 с.
879898
  Никитина Л. Осенняя элегия / Л. Никитина. – Ташкент, 1980. – 31с.
879899
  Лиханов А.А. Осенняя ярмарка. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1972. – 368с.
879900
  Горбунов А.К. Осенцы / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1980. – 95с.
879901
  Суслопарова Ф.А. Осень - свадебная пора / Ф.А. Суслопарова. – М., 1972. – 159с.
879902
  Ба Цзинь Осень / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 528 с.
879903
  Грехова Н.М. Осень / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1978. – 79с.
879904
  Щербина И.Г. Осень 1993 года: правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.17-23
879905
  Рожков Е.Ф. Осень без любви / Е.Ф. Рожков. – М, 1980. – 304с.
879906
  Матковски Д. Осень белых голубей / Д. Матковски. – Москва : Советский писатель, 1980. – 526 с.
879907
  Матковски Д. Осень белых голубей : романы / Д. Матковски; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 415 с.
879908
  Щеглов Л.С. Осень в Алма-Ате / Л.С. Щеглов. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
879909
  Цветнов А.И. Осень в Белецком / А.И. Цветнов. – Горький, 1960. – 188с.
879910
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
879911
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Москва : Современник, 1983. – 575 с.
879912
  Иноземцева Т.Н. Осень в ладонях / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 48с.
879913
  Шугаев В.М. Осень в Майске. / В.М. Шугаев. – М., 1967. – 96с.
879914
  Волокитин Н.И. Осень в Мысах / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1983. – 312 с.
879915
  Виан Борис Осень в Пекине : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.;Сост. и предисл. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1997. – 544c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-035-3 (т.1)
879916
  Сальковский В.А. Осень в Плетневе / В.А. Сальковский. – Смоленск, 1961. – 127с.
879917
  Мазинани Осень в поезде : роман / Мазинани, Мухаммад-Казем // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 195-222. – ISSN 1130-6545
879918
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – М, 1972. – 287с.
879919
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1986. – 78с.
879920
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Москва, 1954. – 280с.
879921
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Воронеж, 1955. – 248с.
879922
  Карпов Михаил Осень древней столицы // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 2 (37) : лето. – С. 66-77. – ISSN 1681-7559
879923
  Прево Э.М. Осень женщины / Э. Прево. – Киев : Украина, 1993. – 384 с. – В изд. также: Доминик / Э. Фромантен. – (Библиотека любовного романа)
879924
  Прево М. Осень женщины : Исповедь молодого человека; Осень женщины; Пьер и Тереза / Марсель Прево. – Київ : Борисфен, 1995. – 495с. – ISBN 5-7707-7624-2
879925
  Курляндский А.Е. Осень золотая и другие истории для взрослых и не очень... / А.Е. Курляндский. – М., 1989. – 45с.
879926
  Сергуненков Б.Н. Осень и весна : записки лесника / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград : Лабиринт, 1979. – 272с.
879927
  Халил Зейнал Осень и я : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1967. – 79 с.
879928
  Карманов Д. Осень Мушаррафа // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 53-56


  Внутрішні проблеми в Пакистані
879929
  Жемчужников В.Б. Осень на двоих / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1967. – 130с.
879930
  Казанов Б.М. Осень на Шантарских островах / Б.М. Казанов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 255 с.
879931
  Моисеева К.М. Осень Овидия Назона / К.М. Моисеева. – М, 1983. – 191с.
879932
  Усенко Таисия Осень открывает горнолыжный сезон // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 78-83 : фото. – ISSN 1998-8044
879933
  Илюшина И. Осень патриарха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 5 (442 ). – С. 40


  В связи с возрастом глава украинских греко-католиков кардинал Любомир Гузар ушел со своего поста. Десять лет, в течение которых он возглавлял церковь, уже называют ее золотым веком
879934
  Тютюнник Ф.Г. Осень пахнет криницею : повести рассказы / Ф. Г. Тютюнник ; пер. с укр. И. Сергеевой. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 254 с.
879935
  Хейзинга Й. Осень средневековья : Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга; Отв. ред. С.С.Аверинцев. – Москва : Наука, 1988. – 540с.
879936
  Хейзинга Й. Осень Средневековья = Herfsttij der Middeleeuwen : исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; сост. и пер. [с нидерл.] Д.В. Сильвестров ; [науч. коммент., сост. указ. Д.Э. Харитоновича]. – 3-е изд., испр. – Москва : Айрис-пресс, 2002. – 537, [3] с., [4] л. ил. : табл. – Данные тит. л. частично парал. нидерл. - Указ.: с. 509-538. – Библиогр. в примеч.: с. 396-436. – (Библиотека истории и культуры). – ISBN 5-8112-0006-4
879937
  Соколовский А.П. Осень, лет и так далее... / А.П. Соколовский. – Калининград, 1967. – 302с.
879938
  Шукшин В.М. Осенью / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1976. – 327с.
879939
  Богуславский И.Б. Осенью в нашем квартале / И.Б. Богуславский. – Челябинск, 1968. – 111с.
879940
  Баженов Г.В. Осенью в школу / Г.В. Баженов. – М., 1986. – 349с.
879941
  Лановой Б. Осенью вузы недосчитаются преподавателей // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 4 июля (№ 143). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Высшее образование ждёт "антиреформа" в виде повышения нагрузки на доцентов и профессоров с одновременным увольнением молодежи с кафедр.
879942
  Мовчан П.М. Осереддя : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 125 с.
879943
  Поліщук П. Осередки виникнення "Польської підпільної держави" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-123. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена трьом основним осередкам польського цивільного підпілля в 1939 - 1941 рр. Перший осередок - це землі включені до складу СРСР та Литви з центром у Львові. Другий - це Генерал Губернаторство з центром в Варшаві. Третій - це територія ...
879944
  Гордієнко В.В. Осередки відродження українського православ"я в період нацистської окупації (1941-1944 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 39)


  Аналізуються погляди угруповань церковних діячів на перспективи становлення і діяльності відродженої в умовах окупації Української православної церкви. Розглядається мотивація дій православних архієреїв.
879945
  Іванчишен В. Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 65-69. – ISSN 2309-9356


  В статті розглянуто й проаналізовано каменотесний промисел в с. Буша на Східному Поділлі . Зібрано відомості про народних майстрів, досліджено асортимент кам"яних виробів господарського-вжиткового та сакрального призначення. В статье рассмотрен и ...
879946
  Половна-Васильєва Осередки нонконформізму Дніпропетровщини другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-254. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розкрито поняття нонконформізму в українському мистецтві. Розглянуто осередки нонконформізму Дніпропетровщини у період другої половини ХХ століття у контексті цього мистецького руху в країні. Визначено характерні особливості творчості місцевих ...
879947
  Анащенко А.В. Осередки поширення стародавніх сортів соняшника на території СНД // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено кілька осередків поширення стародавніх форм соняшника, які можуть служити донорами стійкості та інших господарсько-цінних ознак.
879948
  Бабич О.І. Осередки рукописного книготворення в Києво-Печерському монастирі домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 42-46


  Досліджується виникнення та час існування осередків рукописного книготворення в Києво-Печерському Appearing and existence of manuscript book making centres of the Kyiv Caves Monastery in the pre-Mongolianeriod are researched. В статье исследуется ...
879949
  Горенко Л.І. Осередки українського шляхетства Харкова 30–50-х років XIX століття в контексті національного культурного відродження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 95-105
879950
  Любіцева О.О. Осередок духовності / О.О. Любіцева, Н.В. Пелешенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Географія ; Вип. 48)


  Розкрито історико-культурну роль Київського будинку вчителя.
879951
  Селівачова Наталя Осередок духовності й культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 57-58. – ISSN 0130-5263
879952
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність до 2006 р.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 181-191


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період до 2006 ...
879953
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність з 2006 року) / В.О. Шевченко, Н.А. Овсяннікова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 50-57


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період після 2006 ...
879954
  Калакура Я. Осередок українознавства в Мюнхені / Я. Калакура, І. Краснодемська // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 424-431
879955
  Лисицкий С.Ф. Осередь / С.Ф. Лисицкий. – Воронеж, 1973. – 79с.
879956
  Лоос І.І. Осесиметрична деформація гнучких ортотропних конічних оболонок змінної товщини в нестаціонарному магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається напружено-деформівний стан гнучкої ортотропної конічної оболонки в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз отриманих результатів оболонки змінної товщини. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The ...
879957
  Мартиненко М.А. Осесиметрична задача для пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про напружений стан пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних інтегральних рівнянь відносно ...
879958
  Алексанодрович І.М. Осесиметрична задача Коші для рівняння Геймгольца / І.М. Алексанодрович, О.В. Войтович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 162-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано розв"язок осесиметричного рівняння Гельмгольца через довільну аналітичну функцію. Розглянуто питання єдиності розв"язку задачі Коші для цього рівняння та сформульована оцінка стійкості розв"язку в класі обмежених розв"язків.
879959
  Гавриленко О.В. Осесиметрична задача співудару твердого сферичного тіла з поверхнею каверни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 47-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується процес ударної взаємодії твердого сферичного тіла з поверхнею сферичної порожнини. Сформульовано нестаціонарну змішану крайову задачу з відомою границею, розв"язок якої зводиться до спільного розв"язування нескінченної системи ...
879960
  Крохмаль П.А. Осесиметрична задача теорії пружності в переміщеннях для тора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Отримано точний розв"язок граничної задачі теорії пружності в переміщеннях для тора в осесиметричному випадку. Поставлену задачу зведено до розв"язання скалярної та векторної граничних задач. Скалярна задача є задачею Дірихле для осесиметричної ...
879961
   Осесиметричне кручення тонких кілець довільного профілю / О.Г. Куценко, Г.В. Куценко, О.М. Харитонов, І.Ю. Васильєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянута задача про осесиметричне кручення тонкого кільця. Наведені вирази для компонент вектора зміщень та тензора напружень. Знайдено жорсткість на кручення кільця довільного профілю. Результати апробовані за допомогою моделювання методом ...
879962
  Гайдай О.В. Осесиметричний рух жорсткого кругового кільця у в"язкій рідині Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається осесиметрична задача про обтікання жорсткої кільцевої пластини стоксовим потоком в"язкої рідини. Розв"язок задачі шукається в троїдальних координатах за допомогою інтегрального перетворення Мелера-Фока та апарату парних інтегральних ...
879963
  Вахоніна Л.В. Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тонким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 145-158 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
879964
  Лібов Д. Осесиметричні коливання циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі описаний метод точного розв"язку задачі про вимушені коливання циліндра скінченої довжини. На основі метода суперпозиції з часткових розв"язків рівнянь руху в циліндричних координатах будуються такі вирази для переміщень і напружень, які ...
879965
  Гриліцький Д.В. Осесиметричні контактні задачі термопружності. / Д.В. Гриліцький, Б.Г. Шелестовський. – Львів, 1974. – 113с.
879966
  Киричок І.Ф. Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами при врахуванні температурної залежності властивостей матеріалів / І.Ф. Киричок, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено результати чисельного дослідження вимушених резонансних осесиметричних коливань і вібророзігріву циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами. Досліджено вплив температурної залежності комплексних характеристик пасивного і ...
879967
  Токовий Ю.В. Осесиметричні температурні напруження у пружному скінченному циліндрі за нагріву частини бічної поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 236-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до побудови аналітичного розв"язку осесиметричної задачі термопружності для суцільного циліндра скінченної довжини у випадку нагріву частини бічної поверхні. З використанням методу перехресної суперпозиції розв"язок задачі для ...
879968
  Журавель А.Е. Осесимметричная деформация конических конструктивно-ортотропных оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Журавель А. Е.; АН УССР, ин-т механ. – К., 1966. – 7л.
879969
  Куценко Г.В. Осесимметричная деформация толстостенной тероидальной оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Куценко Г.В.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1968. – 16л.
879970
  ПарийскийВ.С Осесимметричная задача о консолидации многослойных сред / ПарийскийВ.С, В.С. Никишин. – М., 1976. – 56с.
879971
  Шевченко Ю.Н. Осесимметричная задача о телопвых напряжениях при переменном модуле упругости : Автореф... канд. техн.наук: / Шевченко Ю. Н.; АН УССР, Ин--т строит. механ. – К., 1958. – 12л.
879972
  Березанцев В.Г. Осесимметричная задача теории предельного рвновесия сыпучей среды / В.Г. Березанцев. – Москва, 1952. – 120с.
879973
  Бойченко Г.А. Осесимметричная задача теории упругости / Г.А. Бойченко. – Москва, 1965. – 44 с.
879974
  Акопян Рафаель Рубенович Осесимметричная задача теории упругости для многослойного трансверсально-изотропного полупространства : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Акопян Рафаель Рубенович; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 1977. – 19л.
879975
  Вайсфельд Н.Д. Осесимметричная смешанная задача теории упругости для полого дважды усеченного конуса / Н.Д. Вайсфельд, А.В. Реут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено точное решение осесимметричной смешанной задачи теории упругости для дважды усеченного кругового полого конуса с учетом его собственного веса. Предполагается, что по коническим поверхностям заданы условия гладкого контакта. По сферическим ...
879976
  Мольченко Л.В. Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью / Л.В. Мольченко, И.И. Лоос
879977
  Васильев В.В. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев В.В.; АН УССР. Ин-т металлокерамики и спец. сплавов. – Киев, 1962. – 11л.
879978
  Чернышенко И.С. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения при конечных прогибах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернышенко И.С. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с.
879979
  Брусиловская Галина Алексеевна Осесимметричные задачи динамики упругого цилиндра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Брусиловская Галина Алексеевна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1974. – 10л.
879980
  Быков Д.Л. Осесимметричные задачи статики пологих сферических оболочек при упругих и упруго-пластических деформациях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быков Д.Л.; АН СССР. – М, 1960. – 7л.
879981
  Потудин О.В. Осесимметричные задачи теории упругости разномодульных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.022 / Потудин О.В.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1969. – 18л.
879982
  Шклярчук Ф.Н. Осесимметричные колебания оболочек вращения, частично заполненных жидкостью : Автореф... канд. техн.наук: / Шклярчук Ф.Н.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1967. – 12л.
879983
  Грилицкий Д.В. Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости. / Д.В. Грилицкий, Я.М. Кизыма. – Львов : Вища школа, 1981. – 136с.
879984
  Лялин В.М. Осесимметричные пластические течения анизотропных и неоднородных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Лялин В.М.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1972. – 16л.
879985
  Ахмедьянов И.С. Осесимметричные упругие и упруго-пластические деформации сферических оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Ахмедьянов И.С.; Моск. авиац. ин-т им.Серго Орджоникидзе. – М., 1964. – 15л.
879986
  Шулемович В.М. Осесимметричный турбулентный пограничный слой на шероховатом цилиндре. : Автореф... канд. техн.наук: 01.24 / Шулемович В.М.; АН СССР. Сиб. отд. Сов. Ин-та теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
879987
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 606 с.
879988
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – 2-е изд., испр. и доп. – Орджоникидзе : Ир, 1974. – 486 с.
879989
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести и рассказы / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1965. – 399 с.
879990
  Цагараев М.Н. Осетинская быль / М.Н. Цагараев. – М, 1974. – 224с.
879991
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести, рассказы, этюды / М.Н. Цагараев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1975. – 575 с.
879992
  Цабаев Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Осетинская книга : Библиография / Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Цабаев. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 140с.
879993
  Коста Хетагуров Осетинская лира / Коста Хетагуров. – Москва, 1977. – 335 с.
879994
  Хетагуров Коста Осетинская лира / Коста Хетагуров ; [вступ. ст. Н. Тихонова, с. 7-24]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 336 с.
879995
   Осетинская литература. – Москва, 1952. – 363 с.
879996
  Качмазов Е.Я. Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Качмазов Е.Я.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
879997
  Мамиев Григорий Алексеевич Осетинская советская литература (Путь развития и основные проблемы) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Мамиев Григорий Алексеевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 40л.
879998
  Тедеты Р.К. Осетинская советская поэзия 20-х годов / Р.К. Тедеты. – Цхинвали, 1975. – 246с.
879999
  Озеров Л.А. Осетинская тетрадь / Л.А. Озеров. – Орджоникидзе, 1972. – 174с.
880000
   Осетинская филология. – Орджоникидзе, 1984. – 143с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,