Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
879001
  Бретаницкая А.Л. "Нос" Д.Д. Шостаковича / А.Л. Бретаницкая. – Москва : Музыка, 1983. – 95 с.
879002
   "Ностратические языки и ностратическое языкознание", конференция. – М, 1977. – 85с.
879003
  Галич В.М. "Нотатки із сьогодення" Олеся Гончара: відоме і невідоме // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 65-67
879004
  Кирик А. "Ноу-хау" як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 554-556. – ISBN 978-617-7069-28-6
879005
  Тахо-Годи "Ночной смотр" В.А. Жуковского // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 63-75. – ISSN 0132-2036
879006
  Котов Павел "Ночной" позор : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 16-17 : Фото
879007
  Рангавіс А. [Нотаріус / Александрос Рангавіс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 153, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 48])
879008
  Найдич М.А. Нормативно-правова база молодіжної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 90-97. – ISSN 2308-6912


  Однією з характерних рис розвитку сучасного суспільства є визнання мо- лоді та виокремлення молодіжної політики як самостійного напряму діяльності суб"єктів суспільних відносин. Молодіжна політика поступово перетворюється в один із ключових факторів ...
879009
  Проценко У. Нормативно-правова база підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у спеціалізованих навчальних закладах України (1930–1991 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 69-74. – ISSN 2308-4634
879010
   Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України / А. Гриценко, М. Кожієл, А. Єрмолаєв, Ф. Флурі. – Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2012. – 819, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2631-00-5; 978-966-9691-105-7
879011
  Бадяк В. Нормативно-правова охорона культурної спадщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 331-348. – ISSN 0236-4832
879012
  Кисіль З.Р. Нормативно-правова регламентація запобігання корупції: світовий досвід // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 196-207. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
879013
  Тихий В. Нормативно-правова та загальнотеоретична підстави кримінальної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 85-87
879014
  Шведова В. Нормативно-правовая база патентных исследований // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 0201-7067
879015
  Вахитов Д.Р. Нормативно-правовая основа современных исследований в области этнокультурного образования / Д.Р. Вахитов, А.З. Зиннатуллин, Т.Н. Кондратьева // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 53-63. – ISSN 1811-0916


  Глобализационные и интеграционные тенденции, наблюдаемые в ми-ровой экономической системе, затрагивают все стороны жизнедеятель-ности человека и общества, в том числе и систему образования. В статье рассматривается проблема развития современного ...
879016
  Зуб В.М. Нормативно-правове забезпечення бібліотечної діяльності: необхідність удосконалення / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 2409-9805


  Розкриваються основні напрями приведення законодавчої бази у відповідність до сучасних потреб розвитку бібліотечної справи та інформаційно-бібліотечного обслуговування населення.
879017
  Крутова А.С. Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту: вітчизняний досвід та світова практика / А.С. Крутова, А.О. Семенець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 309-316. – ISSN 2222-4459
879018
  Кривонос Л.В. Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян – визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 59-67. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
879019
  Сітко І А. Нормативно-правове забезпечення діяльності контролюючих органів щодо визначення сум грошових зобов"язань // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано навчально-методичну, наукову літературу та норми чинного законодавства з метою визначення змісту нормативно-правового забезпечення діяльності контролюючих органів у сфері визначення сум грошових зобов’язань. Окрему увагу ...
879020
  Горблюк С. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічної влади щодо формування регіональних інноваційних систем в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 43-51. – ISSN 2414-4436
879021
  Добровольська В.В. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів управління культурою у сфері розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 104-115. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. У статті розглядаються законодавча та нормативна бази документаційного забезпечення управління в галузі культури, впровадження міжнародних та вітчизняних стандартів із управління документацією, організаційно-регламентуючої ...
879022
  Лаврут О. Нормативно-правове забезпечення діяльності учителів Української РСР у 1970-х - першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
879023
  Альбещенко О.С. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 70-76. – ISSN 2313-092X
879024
  Басс Д. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки: досвід США та Німеччини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
879025
  Майстренко А.А. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 58-82. – ISSN 0320-9466
879026
  Коробкін В.В. Нормативно-правове забезпечення енергопостачання в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 218-226. – (Юридичні науки ; № 3)
879027
  Мойсієнко В.М. Нормативно-правове забезпечення законодавства України до законодавства ЄС / В.М. Мойсієнко, А.О. Оржеховська // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
879028
  Ловінська Л.Г. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, Т.А. Бондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С.19-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
879029
  Вовк О.О. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 209 л. – Бібліогр.: л. 188-209
879030
  Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання студентів вищої педагогічної школи УРСР другої половини XX століття // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 2 (165). – С. 66-73. – ISSN 2227-2747
879031
  Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 95-100. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  "У 1963/1964 навчальному році, відповідно до Постанови ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1963 р. № 905, в порядку досвіду при деяких державних університетах, зокрема при Київському державному університеті, були офіційно організовані спеціалізовані ...
879032
   Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за галуззю знань "Безпека інформ. та комунікац. систем" / С.М. Головань, О.С. Петров, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак ; [під ред. В.О. Хорошко]. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 315-326. – Бібліогр.: с. 327-329. – ISBN 978-617-579-356-5
879033
  Зверев А. Нормативно-правове забезпечення олімпійського спорту // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 69-75. – ISSN 2072-8670
879034
  Чижов Д.А. Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 173-182. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
879035
  Волик В.С. Нормативно-правове забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
879036
  Головко С.Г. Нормативно-правове забезпечення реалізації європейської моделі підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 38-45. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано особливості формування системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації незалежної Української держави, основні етапи становлення та розбудови її нормативно-правового забезпечення. Визначено потенціал ключових актів ...
879037
  Магомедова А.М. Нормативно-правове забезпечення розвитку франчайзингу в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 78-79
879038
  Грабовецька О. Нормативно-правове забезпечення самозайнятості населення: реалії і проблеми // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 126-132
879039
  Малкіна Я.Д. Нормативно-правове забезпечення системи обліку податкових розрахунків комерційних банків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 88-103
879040
  Гордієнко Є.П. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-125
879041
   Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію : навч. посібник - хрестоматія : у 2 ч. – Ужгород : Ліра. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" / редкол.: Ф.Г. Ващук [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-8266-78-2
Ч. 1. – 2007. – 448, [4] с. – Бібліогр.: с. 53-55
879042
  Овчар О. Нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу підприємств в Україні / О. Овчар, Н. Демчишак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 46-51. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто етапи становлення нормативно-правового забезпечення формування власного капіталу підприємств. Проведено оцінку системи обліку власного капіталу та особливостей його формування з урахуванням різних організаційно-правових форм господарювання. ...
879043
  Гринчук Ю.С. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики / Ю.С. Гринчук, Н.В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6814
879044
  Каглянчук І.В. Нормативно-правове забезпечення функціонування судової системи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 149-156. – ISSN 2078-3566
879045
  Трачук Л.Ф. Нормативно-правове обгрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-15. – ISSN 2409-9805
879046
  Гришак С. Нормативно-правове підгрунтя розвитку гендерної освіти у вищій школі Литви // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 69-72. – ISSN 2519-8416


  "Задля подолання гендерного дисбалансу в науково-дослідницькій сфері вищої школи Міністерством освіти і науки Литовської Республіки наказом № ISAK-1600 від 2 червня 2008 р. затверджено "Стратегію щодо забезпечення рівних можливостей для жінок і ...
879047
  Прокопенко Ж.В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 388-397. – ISSN 2222-0712
879048
  Бисага К.В. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 35-42. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
879049
  Мищак І.М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
879050
  Турчин Ю.Б. Нормативно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
879051
  Бортник Н.П. Нормативно-правове регулювання доставлення громадян у поліцію: теоретичні аспекти / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов, В.А. Крижановська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 83-95. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються положення Закону України "Про Національну поліцію" та інших нормативних правових актів, що регламентують підстави та порядок здійснення поліцією доставлення громадян до службових приміщень. Аналізується закріплення в ...
879052
  Ладонько Л.С. Нормативно-правове регулювання забезпечення розвитку інноваційної діяльності в регіонах України / Л.С. Ладонько, О.В. Михайловська, А.О. Воронко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 53-61. – ISSN 0321-4095
879053
  Черпак Т.В. Нормативно-правове регулювання законодавчої діяльності Верховної Ради України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 136-138
879054
  Кириченко І.О. Нормативно-правове регулювання інжинірингової діяльності в будівництві: стан та перспективи // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 132-136. – ISSN 2311-4894
879055
  Світлична Ю.О. Нормативно-правове регулювання іноземного інвестування в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 3. – С. 59-69
879056
  Падун Є.В. Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 33-38. – ISSN 2222-5374
879057
  Остапенко Л.О. Нормативно-правове регулювання інституту соціального діалогу в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 57-62. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
879058
  Зозуля І.В. Нормативно-правове регулювання Кабінетом Міністрів України питань діяльності та реформування МВС України: останні тенденції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 232-240. – ISSN 2078-3566
879059
  Бутко Б.О. Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 46-50
879060
  Козенко О.О. Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 72-77
879061
  Дубіщев В.П. Нормативно-правове регулювання міжнародної електронної торгівлі на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.П. Дубіщев, Ю.Б. Вертелецька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 13-19. – ISSN 2218-1199
879062
  Демченко І.С. Нормативно-правове регулювання обов"язкової вакцінації: аргументи "за" та "проти" / І.С. Демченко, Н.Т. Дубицька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 133-138. – ISSN 2219-5521
879063
  Сафонова О.Ю. Нормативно-правове регулювання порядку складання кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 2219-5521
879064
  Воєвода М. Нормативно-правове регулювання права притулку у Великобританії / М. Воєвода, В. Колодяжна // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 38-43. – ISSN 2409-4544
879065
  Тильчик В.В. Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 161-166. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
879066
  Неселевська А.А. Нормативно-правове регулювання реєстрації та розгляду альтернативних законопроектів Верховною Радою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 50-55. – ISSN 2220-1394
879067
  Васильєв С. Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 41-44. – ISSN 2307-8049
879068
  Кукса А.В. Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів у світі // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
879069
  Матяш О.І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення охорни державної таємниці в період проведення мобілізації // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-46. – ISBN 978-966-2439-41-0
879070
  Коваленко Ю. Нормативно-правоверегулювання екологічної безпеки ТЕС в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 248-250
879071
  Панфьорова М.А. Нормативно-правовий акт в системі джерел права дореволюційної України // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 159-162
879072
  Торош С.О. Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 258-264. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
879073
  Грень Л.М. Нормативно-правовий механізм державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти: історична ретроспектива // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 106-116. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
879074
  Панзюк В.Г. Нормативно-правовий статус посад державних служб в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 87-89. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
879075
  Кошура А. Нормативно-правові аспекти організації вищої освіти Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 155-161. – ISSN 2308-4634


  Досліджено зміст нормативно-правових актів які визначають організаційну структуру, функції, принципи, завдання системи вищої освіти Польщі. Визначено зміст дефініції "система вищої освіти Польщі", охарактеризовано базовий понятійне-категоріальний ...
879076
  Гришко Р.Ю. Нормативно-правові аспекти реалізації політики децентралізації управління в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 105-109. – ISSN 2306-6814
879077
  Свердлик З.М. Нормативно-правові засади ведення діловодства в Київській міській Думі та Управі в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2409-9805
879078
  Тахтаджиєва Н.І. Нормативно-правові засади державно-громадського управління сферою вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 66-75. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
879079
  Міловська Н. Нормативно-правові засади регулювання страхових відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 21-28. – ISSN 2308-9636
879080
  Лащихіна Нормативно-правові засади розвитку неперервної освіти / Лащихіна, І.М. Лащихіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 115-123


  У статті досліджуються нормативно-правові засади, тенденції і особливості розвитку неперервної освіти; висвітлюються демократичні принципи та концептуальні аспекти розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; ...
879081
  Мельничук Михайло Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об"єктів природно-заповідного фонду / Мельничук Михайло, Безсмертнюк Тарас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 231-239. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
879082
  Більченко С.О. Нормативно-правові засади формування державної інформаційної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 73-78. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
879083
   Нормативно-правові засади, стан та перспективи формування моделі єдиного медичного простору в Україні / В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський, М.В. Кудренко, Г.О. Слабкий, І.П. Мельник // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 106-114. – ISSN 2077-6594
879084
  Павлюк Н. Нормативно-правові основи державної політики в галузі розвитку українського кінематографа (1991-2007 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 318-321. – ISBN 978-966-171-795-3
879085
  Павленко Б.О. Нормативно-правові основи функціонування світової Інтернет-мережі / Б.О. Павленко, М.О. Бондарекно // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 12 (25). – С. 86-91. – ISSN 2519-2353
879086
  Фадєєва І.Г. Нормативно-правові та методологічні аспекти управління якістю на нафтовидобувних підприємствах / І.Г. Фадєєва, А.М. Пиріг // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 33-42. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
879087
  Баришевська І.В. Нормативно-правові та практичні аспекти формування та обліку статутного капіталу комерійних банків / І.В. Баришевська, А.Ю. Корабахін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
879088
  Кудлата К.В. Нормативно-правові та функціональні засади державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 144-148. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
879089
  Гулаткан Ф.А. Нормативно-правові умови визначення і обліку угідь при складанні технічних матеріалів із землеустрою // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-101. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
879090
  Давиденко В.Л. Нормативно-правові чинники віктимологічного впливу на злочинність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 147-154. – ISSN 2304-4556
879091
  Гучак И. Нормативно-правовые аспекты взаимодействия научного сообщества с международными организациями: опыт Республики Молдова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 41-51. – ISSN 1027-3239


  Статья представлена по материалам доклада на Международном симпозиуме "Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний", проходившем под эгидой ЮНЕСКО и МААН 19-20 ...
879092
  Новаковський Л. Нормативно-технічне забезпечення землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 12-15
879093
   Нормативные акты. – М, 1975. – 168с.
879094
   Нормативные акты. – М, 1975. – 119с.
879095
  Василевич Г.А. Нормативные акты как источники права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 6-23. – (Право. Економіка. Управління)
879096
  Николаева М.Н. Нормативные акты министерств и ведомств СССР / М.Н. Николаева. – М., 1975. – 143с.
879097
  Ноздрачев А.Ф. Нормативные акты министерств и ведомств СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 710 / Ноздрачев А.Ф.; ВНИИ советского законодат. – М., 1968. – 17л.
879098
   Нормативные акты о земле. – Москва, 1978. – 632 с.
879099
   Нормативные акты о труде. – М, 1973. – 542с.
879100
   Нормативные акты по авторскому праву. – М, 1979. – 304с.
879101
   Нормативные акты по вопросам экономики и бюджета. – Кишинев
1. – 1992. – 364с.
879102
   Нормативные акты по вопросам экономики, банковской деятельсности и бюджета. – Кишинев
2. – 1993. – 404с.
879103
   Нормативные акты по использованию трудовых ресурсов. – М, 1972. – 943с.
879104
   Нормативные акты по морскому праву. – М, 1965. – 232с.
879105
   Нормативные акты по советскому гражданскому праву. – М, 1976. – 383с.
879106
  Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих : Автореф... докт. юр.наук: / Левиант Ф. М.; ЛГУ. – Л., 1954. – 37л.
879107
  Левинат Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих : Автореф... докт. юр.наук: / Левинат Ф. М.; ЛГУ. – Л., 1959. – 42л.
879108
  Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих / Ф.М. Левиант. – Ленинград, 1960. – 135с.
879109
  Прокопенко И В. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. / И В. Прокопенко, . – К, 1970. – 98с.
879110
  Федоров Г. Нормативные акты: понятие, классификация, общая характеристика // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 4-13. – ISSN 1810-3081
879111
  Шестаков А.Л. Нормативные аспекты защиты правосудия от незаконного принуждения в зарубежном уголовном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 42-45. – ISSN 1812-3910
879112
  Пасичник Л.П. Нормативные документы по стандартизации как объект исследования российских и украинских ученых // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 7. – С. 32-44. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы наиболее значимые труды украинских и российских специалистов, в которых нашли отражение книговедческий и библиографический аспекты изучения различных видов нормативных документов по стандартизации: вопросы типологической классификации, ...
879113
  Ястребова О.К. Нормативные затраты на оказание государственных образовательных услуг как основной инструмент финансового обеспечения вузов / О.К. Ястребова, Н.А. Мануилов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 78-89


  Механизмы бюджетного финансирования. Нормативно-подушевое финансирование. Корректирующие коэффициенты. Стоимостные группы.
879114
   Нормативные и дескриптивные модели принятия решений. – М, 1981. – 350с.
879115
   Нормативные и директивные документы по производственной и финаносво-хозяйственной деятельсности государственных предприятий, кооперативов и акционерных обществ. – Л, 1990. – 192с.
879116
  Казакова К.К. Нормативные и институциональные проблемы развития системы обязательного социального страхования в России // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (49). – С. 90-94. – ISSN 1728-8878
879117
  Половинко Е.А. Нормативные и ненормативные способы выражения количества в русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 129-135
879118
   Нормативные материалы по бригадной форме организации и стимулирования труда. – К, 1984. – 39с.
879119
   Нормативные материалы по издательскому делу. – М, 1987. – 480с.
879120
   Нормативные материалы по издательскому делу для организаций, министерств и ведомств. – М, 1973. – 302с.
879121
  Кабалкин А.Ю. Нормативные материалы по советскому гражданскому праву. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1965. – 616с.
879122
   Нормативные материалы по труду для централизованных библиотечных систем. – М, 1989. – 80с.
879123
   Нормативные материалы по экономике и планироваию издательской деятельсности. – М, 1978. – 224с.
879124
  Миронов Н.В. Нормативные методы планирования в системе хозяйственного механизма / Н.В. Миронов. – Минск, 1985. – 110с.
879125
   Нормативные методы планирования и управления в новых условиях хозяйственного механизма в АПК. – М, 1990. – 123с.
879126
   Нормативные методы планирования и экономического стимулирования сельскоъозяйственного производства. – Косино, 1982. – 81с.
879127
  Дражан Марианна Георгиевна Нормативные методы планирования НИОКР (На материалах научно-исследовательских организаций приборостроения) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.21 / Дражан Марианна Георгиевна; АН УССР. Ин-т Экономики. – К., 1987. – 16л.
879128
  Шумаев В.А. Нормативные методы ресурсосбережения / В.А. Шумаев. – М, 1988. – 64с.
879129
  Найденов С В. Зейфман Нормативные основы организации труда / С В. Зейфман Найденов. – К., 1987. – 122с.
879130
   Нормативные основы планирования научно-технического прогресса. – Ленинград, 1981. – 197 с.
879131
  Нестеров В.Н. Нормативные основы физического воспитания студенческой молодежи / В.Н. Нестеров. – Минск, 1980. – 96с.
879132
  Андреева Н.Е. Нормативные показатели деятельности виртуальных справочных служб библиотек / Н.Е. Андреева, С.С. Смиреннова // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва, 2013. – № 2 (385). – С. 21-25. – ISSN 0869-6020


  Рассмотрены различные толкования термина "виртуальное справочное обслуживание" в России и за рубежом, обосновывается необходимость разработки единых нормативных показателей виртуальных справочных служб. Для анализа справок, выполненных в режиме ...
879133
   Нормативный метод в сельском хозяйтсве. – М, 1984. – 239с.
879134
  Сопко В.В. Нормативный метод планирования и учета в пищевой промышленности / В.В. Сопко. – К., 1990. – 159с.
879135
  Сторожик М.И. Нормативный метод планирования потребности в ресурсах. / М.И. Сторожик. – К., 1989. – 101с.
879136
   Нормативный метод планирования трудовых показателей. – М, 1984. – 71с.
879137
  Аксененко А.Ф. Нормативный метод учёта в промышленности : теория, практика и перспективы развития / Аксененко А.Ф. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 224 с.
879138
  Литвин Ю.Я. Нормативный метод учета в сельском хозяйстве / Ю.Я. Литвин. – К., 1985. – 157с.
879139
  Гуральник Я.И. Нормативный метод учета затрат в строительстве. / Я.И. Гуральник. – М., 1989. – 155с.
879140
  Голубев С.П. Нормативный метод учета затрат на производство / С.П. Голубев. – М., 1985. – 166с.
879141
  Каллас К.Э. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях приборостроения : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Каллас К.Э.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра бухгалтерского учета и анализа. – М., 1970. – 24л.
879142
  Быкадоров Н.А. Нормативный метод учета и калькулирования продукции / Н.А. Быкадоров. – М., 1974. – 149с.
879143
  Карпович Н.А. Нормативный правовой акт как источник экологического права Республики Беларусь // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 71-85. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
879144
  Балл Г.А. Нормативный профессиональный идеал ученого // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 3. – С. 17-26. – ISSN 0205-9592
879145
   Нормативный справочник по планированию в колхозах и совхозах. – Куйбышев, 1973. – 408с.
879146
  Косауров С.Д. Нормативный справочник по экономике и организации сельскохозяйственного производства / С.Д. Косауров. – Москва, 1967. – 511с.
879147
  Муравьев А.С. Нормативный справочник по экономике и организации сельскохозяйственного производства / А.С. Муравьев, Г.Г. Олейник. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1972. – 415с.
879148
   Нормативный справочник по экономике и планированю в сельском хозяйстве. – Кишинев, 1973. – 295с.
879149
   Нормативный учет. – М, 1987. – 109с.
879150
  Савин В.П. Нормативный учет в мелкосерийных и единичных производствах на машиностроительных заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савин В.П. ; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
879151
  Дуберштейн Б.А. Нормативный учет в обувной промышленности с применением счетно-перфорационных машин. / Б.А. Дуберштейн, Я.П. Солощев. – М., 1968. – 92с.
879152
  Тишков И.Е. Нормативный учет в промышленности : Учебн. пособие для экон. вузов и фак. по специальности "Бухгалтерский учет в пром.-ти" / И.Е. Тишков. – Минск : Вышэйш. школа, 1974. – 112 с.
879153
  Гильде Э.К. Нормативный учёт в промышленности / Э.К. Гильде. – М., 1976. – 152с.
879154
  Иванов Н.Н. Нормативный учет в промышленности. / Н.Н. Иванов. – М, 1964. – 259с.
879155
  Гуральник Я.И. Нормативный учет в строительстве. / Я.И. Гуральник, М.Д. Княяжинский. – М., 1970. – 120с.
879156
  Ящук Н.А. Нормативный учет затрат и анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции / Н.А. Ящук. – М., 1981. – 144с.
879157
  Безруких П.С. Нормативный учет затрат на производство / П.С. Безруких. – М, 1972. – 93с.
879158
   Нормативный учет затрат на производство. – М, 1972. – 93с.
879159
  Тухарь Ф.И. Нормативный учет и анализ производственных затрат в пищевой промышленности / Ф.И. Тухарь. – Кишинев, 1983. – 128с.
879160
  Бородкин А.С. Нормативный учёт и себестоимость промышленной продукции / А.С. Бородкин, В.А. Торопов. – К., 1990. – 147с.
879161
  Макарова Р.В. Нормативный учет на обувном предприятии / Р.В. Макарова. – М., 1969. – 104с.
879162
   Нормативный учет на предприятиях Волго-Вятского экономического района. – Горький, 1963. – 332с.
879163
   Нормативный учет производства в машиностроении и приборостреонии. – Л, 1962. – 144с.
879164
  Иванов Н.Н. Нормативный учет производства в промышленных предприятиях : практическое пособие / Н.Н. Иванов. – Москва : Госфиниздат, 1951. – 190 с.
879165
  Иванов Н.Н. Нормативный учет производства. / Н.Н. Иванов. – 2-е изд. – М, 1956. – 220с.
879166
   Нормативный учет себестоимости в промышенности. – М, 1933. – 170с.
879167
  Мизиковский Е.А. Нормативный учет себестоимости продукции вспомогательных производств / Е.А. Мизиковский. – М., 1987. – 198с.
879168
  Левин В.С. Нормативный учет себистоимости продукции заготовительных цехов. / В.С. Левин. – М., 1991. – 173с.
879169
  Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки. : к вопросу о позитивизме в праве / Н.И. Палиенко, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1902. – 48 с. – Отд. оттиск из: Временник Демидовского юридического лицея, кн. 86


  На тит. л. № 118918 дарственная надпись: Многоуважаемому Константину Владимировичу Шаврову от автора. И печать библиотека Шаврова на форзаце
879170
  Попов В.Г. Нормативный ход. / В.Г. Попов. – Л, 1976. – 222с.
879171
   Нормативы времени и выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 56 с. + 2 карты
879172
   Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе. – М, 1990. – 54с.
879173
   Нормативы времени на разрабтку нормативных материалов по труду. – М, 1987. – 30с.
879174
   Нормативы для планирования сельского хозяйства. – М, 1976. – 415с.
879175
   Нормативы для планирования сельского хозяйства. – М, 1976. – 383с.
879176
   Нормативы для составления планов организационно-хозяйственного устройства и оперативного планирования в совхозах и колхозах. – Л, 1970. – 572с.
879177
   Нормативы для составления планов организационно-хозяйственного устройства и оперативного планирования в совхозах и колхозах. – Л, 1970. – 356с.
879178
   Нормативы затрат при почозащитной системе земледелия. – К, 1984. – 336с.
879179
   Нормативы капитальных вложений. – М, 1990. – 314с.
879180
   Нормативы капитальных вложений в отраслях АПК. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 415с.
879181
  Недоступов М.И. Нормативы на специалистов: разработка, использование / М.И. Недоступов. – СПб., 1991. – 101с.
879182
  Милюков А.И. Нормативы образования фондов поощрения / А.И. Милюков. – Москва, 1970. – 88с.
879183
  Водяницкий Ю.Н. Нормативы содержания тяжелых металлов и металлоидов в почвах / Ю.Н. Водяницкий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 368-375 : табл. – Библиогр.: с. 374-375. – ISSN 0032-180Х
879184
   Нормативы удельных капитальных вложений для лесозаготовительных предприятий. – Ленинград, 1970. – 37с.
879185
   Нормативы численности инженеров по научно-технической информации. – М, 1976. – 55с.
879186
   Нормативы численности рабочих компрессорных станций. – М, 1989. – 32с.
879187
   Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием общественных зданий. – М, 1988. – 27с.
879188
   Нормативые материалы по нормированию труда. – М, 1986. – 54с.
879189
  Чернадчук В. Норми-дефініції податкового законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 86-89
879190
  Єпіфанов А.О. Норми-дефініції у банківському законодавстві: окремі теоретико-прикладні проблеми // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 46-50.
879191
  Морозова С.Є. Норми-фільтри в процесуальному праві // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 103-105. – ISBN 978-966-927-142-6
879192
  Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 88-91.
879193
  Горьова С.Л. Норми адміністративного права (питання теорії) / С.Л. Горьова; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академия";За ред.проф.А.О.Селіванова. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 48с. – ISBN 966-611-045-8
879194
   Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства : ДНАОП 0.00-3.07-01 : [затверджено 28.12.2000 р. № 362 : зареєстроано 27 березня 2001 р. за № 277/5468]. – Київ : Основа, 2005. – 15, [1] с. – ISBN 966-699-120-9
879195
   Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості : НПАОП 0.00-3.07-09 : [затверджено 16.04.2009 р. № 62 : зареєстровано 12.05.2009 р. за № 424/16440] / Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 79, [1] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-500-4
879196
  Шибко О. Норми в системі соціальної відповідальнгості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
879197
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1959. – 60с.
879198
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1959. – 112с.
879199
   Норми виробітку і розцінки робіт у колгоспах. – К, 1960. – 351с.
879200
  Куфтирєв П.В. Норми доказового права у давньоримській юриспруденції як передумова формування сучасних правових уявлень про юридичне доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 5-10. – ISSN 2220-1394
879201
  Кримська О.М. Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 140-147. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
879202
   Норми и программа. – М, 1941. – 15с.
879203
  Смирнов М. Норми інозенмного права в національному кримінальному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.72-77
879204
  Стадник Р.І. Норми інформаційного права: теоретико-правові засади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 47-54. – ISSN 2306-9082
879205
  Шевердін М.М. Норми Конституції Пилипа Орлика про народ і владу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 8-12. – ISSN 0201-7245
879206
  Подорожна Т.С. Норми Конституції про податки та їх інтерпретація Конституційним Судом України // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 33-39. – ISBN 978-966-423-466-2
879207
  Сінькевич Олена Василівна Норми конституційного права України : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. / Сінькевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 192л. – Бібліогр.: л. 168-192
879208
  Сінькевич Олена Василівна Норми конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сінькевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
879209
  Федоренко В.Л. Норми конституційного права України: питання класифікації та систематизації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-60. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
879210
  Степанюк Олександр Іванович Норми конституційного права України: проблеми теорії : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.02 / Степанюк Олександр Іванович; ЛГУ ім. І.Франка. – Львів, 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.147-160
879211
  Степанюк О.І. Норми конституційногол права України: проблеми теорії : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.92 / Степанюк О.І.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 20с.
879212
  Бантишев О.Ф. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.58-61. – ISSN 1609-0462
879213
  Чорнорук О.М. Норми кримінального права в системі соціального контролю // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 142-144. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
879214
  Гультай М. Норми міжнародного права у практиці Конституційного Суду України / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 82-89. – ISSN 2310-6158
879215
  Фединяк Г. Норми міжнародного приватного права в не Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 115-116


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
879216
   Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України В. Стефаника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад.: С.А. Арсірій, Н.Е. Кунанець ; відп. ред. С. А. Арсірій ; наук. керівник Т.Б. Паславський]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – ISBN 978-666-02-4290-6
Ч. 3. – 2008. – 81, [1] с. : табл.
879217
   Норми на процеси бібліотечно-бібліографічної роботи Державної б-ки України. – К, 1992. – 190с.
879218
  Ткачук Е.М. Норми організації теоретичного знання в методологічній концепції критичного раціоналізму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Автор розглядає вимоги до організації теоретичного знання, які висуваються вихідною методологічною концепцією критичного раціоналізму, і показує витоки труднощів у застосуванні цієї концепції.
879219
   Норми оцінок знань з хімії. – К, 1940. – 7с.
879220
  Недбайло П.О. Норми права / П.О. Недбайло. – Харьков, 1966. – 48с.
879221
  Коструба А. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 202-207. – ISSN 0132-1331
879222
  Сташків Б. Норми права соціального забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.74-79. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
879223
  Вакуленко В.М. Норми про преміальну оплату праці в системі трудового права // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье обосновывается положение о наличии в системе трудового права субинститута "премиальная оплата". Делаются предложения совершенствования законодательства, регулирующего премиальную оплату труда.
879224
  Вітковський В.С. Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 22-26
879225
  Гонюкова Л. Норми та принципи партійного будівництва // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 44-45.
879226
  Подорожній Є.Ю. Норми трудового права як важливий елемент механізму правового регулювання юридичної відповідальності // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 381-387. – ISSN 2307-3427
879227
  Обушенко Н.М. Норми трудового права як основа механізму реалізації права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 121-126. – ISSN 2078-3566
879228
  Бедрій М.М. Норми українського звичаєвого права (історико-юридична характеристика) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 101-106. – ISSN 2413-6433
879229
  Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 363 с.
879230
  Синявський О. Норми української літературної мови : репр. видання / Олекса Синявський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. вид. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XІX, 368 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська граматична класика"). – ISBN 978-617-7621-17-0
879231
  Бондаренко Н. Норми української літературної мови в курсі старшої школи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 8-13


  "Статтю присвячено нововведенням у змісті курсу української мови для 10-11 класів - нормам сучасної літературної мови. Обгрунтовано актуальність додержання мовних норм як показника високої мовленнєвої та загальної культури; окреслено й розглянуто ...
879232
  Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 55 назв.
879233
  Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 л. + Додаток: л. 215-277. – Бібліогр.: л. 180-214
879234
   Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посібник / П.М. Таланчук, С.Я. Ярема, Ю.М. Короавйченко, С.М. Ярема, В.С. Моргунюк; П.М.Таланчук [ та ін. ] ; МОН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Наук. тов-во ім. Т.Г. Шевченка у Львові та ін. – Київ ; Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с. – ISBN 966-797925-3


  У розділах І-ІV стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові і нормативні засади слововживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання ...
879235
   Нормим оцінок знань з біології. – Київ, 1940. – 8с.
879236
   Нормирование - основа научной организации труда. – М, 1964. – 63с.
879237
   Нормирование антпропогенных нагрузок. – Москва, 1988. – 187с.
879238
   Нормирование библиотечных процессов : порядок разработки и применения норм // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – Вып. 1 : Порядок разработки и применения норм. – С. 3-63
879239
   Нормирование библиотечных процессов : методы изучения рабочего времени // Библиотеки учебных заведений. Спецвыпуск : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – Вып. 2 : Методы изучения рабочего времени. – С. 3-64
879240
   Нормирование библиотечных процессов : порядок разработки и применения норм // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 3-63
879241
   Нормирование библиотечных процессов : методы изучения рабочего времени // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 3-64
879242
  Беклешов В.К. Нормирование в научно-технических организациях / В.К. Беклешов, П.Н. Завлин. – Москва, 1989. – 238с.
879243
  Константинов Геннадий Николаевич Нормирование воздействий на динамические системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Константинов Геннадий Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 17л.
879244
  Константинов Г.Н. Нормирование воздействия на динамические системы / Г.Н. Константинов. – Иркутск, 1983. – 188с.
879245
   Нормирование запасов и расходования материалов на ремонт и эксплуатацию основных фондов. – М, 1976. – 131с.
879246
  Богославцев И.С. Нормирование и агрегирование в оптималоных расчетах производственных мощностей машиностроительных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Богославцев И. С.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1974. – 39л.
879247
   Нормирование и использование материальных ресурсов в отрослях народного хозяйства Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 82с.
879248
  Левин Г.Я. Нормирование и календарное планирование опытно-конструкторских работ / Г.Я. Левин. – Л., 1989. – 115с.
879249
   Нормирование и научная организация труда. – Л, 1978. – 367с.
879250
  Минин Э.В. Нормирование и оплата труда. / Э.В. Минин. – М., 1986. – 79с.
879251
  Сорокин В.В. Нормирование и организация труда и заработной платы на дорожных работах / В.В. Сорокин. – М., 1952. – 224с.
879252
  Лифшиц В.А. Нормирование и организация труда. / В.А. Лифшиц, А.А. Максимов. – М., 1970. – 96с.
879253
  Карасаев А.В. Нормирование и планирование накладных расходов в строительстве / А.В. Карасаев. – М, 1988. – 201с.
879254
  Татарникова Е.Н. Нормирование и распределение косвенных расходов в машиностроительном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Татарникова Е.Н.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 21л.
879255
  Крузс К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов / К.А. Крузс, Л.Р. Рога. – Рига, 1979. – 107с.
879256
  Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов / К.А. Смирнов. – М., 1990. – 304с.
879257
  Дамбраускайте А. Нормирование и совершенствование рабочих процессов на товарных свиноводческих фермах колхозв и совхозов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Дамбраускайте А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 18 с.
879258
  Степанюк А.Л. Нормирование и учет на промышленных предприятиях / А.Л. Степанюк, И.А. Белоусова. – К., 1987. – 211с.
879259
   Нормирование и эффективное использование ресурсов. – М, 1990. – 115с.
879260
  Звягин А.А. Нормирование инженерных работ. / А.А. Звягин. – М, 1975. – 176с.
879261
  Глаголева Т.А. Нормирование искусственного освещения производственных помещений в СССР и за рубежом. / Т.А. Глаголева, В.А. Рябец. – М., 1975. – 66с.
879262
  Евдокимов Д.К. Нормирование материальных ресурсов / Д.К. Евдокимов, Г.М. Покараев. – М., 1988. – 197с.
879263
  Шомштейн А.А. Нормирование материальных ресурсов, производственных запасов и характеристика применяемых материалов / А.А. Шомштейн. – М, 1968. – 311с.
879264
  Товбин П.А. Нормирование металлозапасов в машиностроении и организация металлоснабжения / П.А. Товбин; Под ред. М.М. Палея. – Ленинград - Москва : Стандартгиз, 1935. – 334 с.
879265
   Нормирование нагрузок в физическом воспитании Школьников. – М, 1989. – 189с.
879266
  Белоцерковский В.И. Нормирование научно-исследовательских и конструкторских работ / В.И. Белоцерковский. – Л., 1976. – 120с.
879267
  Вейгман Б.М. Нормирование оборотных средств в химической промышленности / Б.М. Вейгман. – Москва, 1967. – 76с.
879268
  Солопенко М.И. Нормирование оборотных средств в химическом производстве / М.И. Солопенко. – К., 1967. – 131с.
879269
  Плохов А.А. Нормирование оборотных средств на предприятии. / А.А. Плохов. – М., 1965. – 68с.
879270
  Вольт В. Нормирование оборотных средств, сверхнормативные запасы и пути их ликвидации а машиностроительных заводах СНХ ЭССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вольт В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 43л.
879271
  Гинзбург Я.М. Нормирование основных производственных фондов / Я.М. Гинзбург. – Москва, 1977. – 96с.
879272
  Резниковский А.Я. Нормирование показателей надежности технических изделий и их оценка по данным эксплуатации // Логико-вероятностные методы расчета надежности структурно-сложных систем / Г.Н. Черкесов, А.С. Можаев. – Москва, 1991. – С. 65-103. – (В помощь слушателям лекций Консультационного центра по качеству и надежности ; [Вып. 3]). – ISBN 5-07-001902-3
879273
   Нормирование потребления электроэнергии и энергобалансы промышленных проедприятий. – Москва, 1979. – 151 с.
879274
  Серебряков Л.П. Нормирование производственных запасов материалов в геологических организациях. / Л.П. Серебряков. – М, 1960. – 51с.
879275
  Хацкевич В.А. Нормирование пространства с индефинитной метрикой и плюс-операторы в этих пространствах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.002 / Хацкевич В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 11л.
879276
   Нормирование расхода материалов. – М, 1976. – 256с.
879277
  Калякин П.В. Нормирование расхода материалов / П.В. Калякин, А.Я. Мирзаев. – Ташкент, 1978. – 94с.
879278
  Крук Д.М. Нормирование расхода материалов / Д.М. Крук, Г.М. Демичев. – М, 1981. – 333с.
879279
   Нормирование расхода материалов в производстве и строительстве. – М, 1961. – 101с.
879280
  Комаров М.А. Нормирование расхода материалов на геолого-разведочных работах / М.А. Комаров. – М., 1988. – 180с.
879281
  Плоткин Б.К. Нормирование расхода материальных ресурсов / Б.К. Плоткин. – Л., 1986. – 75с.
879282
   Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. – М
1. – 1988. – 372с.
879283
   Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении. – М
2. – 1988. – 440с.
879284
  Пискаев А.А. Нормирование расхода пластмасс в производствах их переработки / А.А. Пискаев. – М, 1989. – 96с.
879285
  Казаков Сергей Викторович Нормирование сбросов радиоактивных веществ в водоемы-охладители АЭС комплексного хозяйственного использования : Автореф... канд. техническихнаук: 05.20.05 / Казаков Сергей Викторович; Украинская академия аграрных наук. Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1996. – 16л.
879286
  Сазонов А.Д. Нормирование сельскохозяйственного труда школьников / А.Д. Сазонов. – Москва, 1965. – 67 с.
879287
  Рыбкина А.И. Нормирование собственных оборотных средств в незавершенном производстве. (на прим. машиностроит. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рыбкина А.И.; МВ и ССО РСФСР. Москов. инж.-экон. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Москва, 1963. – 19л.
879288
   Нормирование труда. – М, 1985. – 272с.
879289
  Хромых Н.С. Нормирование труда / Н.С. Хромых. – Воронеж, 1988. – 382с.
879290
  Тихомиров М.И. Нормирование труда в МТС и колхозах / М.И. Тихомиров. – Москва : Сельхлзгиз, 1938. – 287с.
879291
   Нормирование труда в научно-технических библиотеках. – М, 1971. – 100с.
879292
  Беклешов В.К. Нормирование труда в НИИ и КБ / В.К. Беклешов, П.Н. Завлин. – М., 1973. – 206с.
879293
  Холодная Г.Н. Нормирование труда в промышленности / Г.Н. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 279с.
879294
   Нормирование труда в промышленности. – М, 1982. – 295с.
879295
  Добрусина М.Е. Нормирование труда в промышленности / М.Е. Добрусина. – Томск, 1987. – 83с.
879296
  Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности / Н.И. Погорелов. – Харьков, 1991. – 180 с.
879297
  Орлов П.М. Нормирование труда в промышленности капиталистических стран / П.М. Орлов, Е.И. Арон. – М., 1960. – 144с.
879298
  Сазанский Я.И. Нормирование труда в сельском хозяйстве / Я.И. Сазанский. – Москва, 1964. – 168 с.
879299
  Дарбинян Г.С. Нормирование труда в совхозах и пути его упорядочения. (на примере совхозов Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дарбинян Г.С.; Объедин. учен. совет по присуждению учен. степеней по экон. наукам при Ереванском гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 30л.
879300
   Нормирование труда в условиях интенсификации производства. – К, 1988. – 212с.
879301
  Рижко А.А. Нормирование труда в условиях развитого социалистического общества / А.А. Рижко. – Днепропетровск, 1976. – 46с.
879302
  Медокс Л. Нормирование труда в учреждениях и торговых предприятиях. / Л. Медокс, Я. Стронгин. – М-Л, 1929. – 152 с.
879303
  Молочников Н.Р. Нормирование труда во вспомогательном производстве / Н.Р. Молочников. – Краснодар, 1983. – 37с.
879304
  Мошенский М.Г. Нормирование труда и заработная плата при капитализме / М.Г. Мошенский. – М, 1971. – 333с.
879305
   Нормирование труда и профсоюзы. – М, 1980. – 367с.
879306
   Нормирование труда и профсоюзы. – Москва : Профиздат, 1985. – 383 с.
879307
  Воротникова В.В. Нормирование труда инженерно-технических работников и служащих / В.В. Воротникова. – Москва, 1970. – 253с.
879308
  Алексеева Л.Б. Нормирование труда конструктора / Л.Б. Алексеева. – Москва, 1982. – 111с.
879309
  Толченов Т.В. Нормирование труда на предприятии. / Т.В. Толченов. – М., 1961. – 20с.
879310
  Толченов Т.В. Нормирование труда на предприятии. / Т.В. Толченов; Под. ред. Х.И. Гордона. – Москва : Экономика, 1964. – 216 с.
879311
  Алымов А.И. Нормирование труда на угольных шахтах в условиях научно-технического прогресса / А.И. Алымов. – Москва, 1974. – 176с.
879312
  Ерошок Ю.М. Нормирование труда при социализме / Ю.М. Ерошок. – М, 1958. – 87с.
879313
   Нормирование труда рабочих. – М, 1981. – 96с.
879314
  Островский Л.Я. Нормирование труда рабочих и служащих. / Л.Я. Островский. – Минск, 1976. – 125с.
879315
   Нормирование труда служащих. – М, 1976. – 147с.
879316
   Нормирование труда специалистов НИИ и КБ. – М, 1990. – 142с.
879317
  Гребнев Е.Т. Нормирование управленческого труда / Е.Т. Гребнев, К.А. Сирнов. – М., 1980. – 112с.
879318
  Конюшенко Валентина Ивановна Нормирование учебной деятельности младших школьников. (На материалах рус. и укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Конюшенко Валентина Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
879319
  Вишневский С.Н. Нормирование химических продуктов / С.Н. Вишневский. – Москва, 1964. – 183с.
879320
   Нормирование энергетических ресурсов в химических производствах. – М, 1985. – 48с.
879321
   Нормирование энергозатрат производства. – Москва, 1982. – 112 с.
879322
  Тер-Терьян Нормирование, учет и полата труда в строительном производстве / Тер-Терьян. – Москва, 1953. – 88с.
879323
  Наймарк М.А. Нормированные кольца / М.А. Наймарк. – М., 1956. – 487с.
879324
  Наймарк М.А. Нормированные кольца / М.А. Наймарк. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Физматлит, 1968. – 664 с.
879325
  Дэй М.М. Нормированные линейные пространства / М.М. Дэй. – Москва, 1961. – 232 с.
879326
  Елистратов И.В. Нормированные линейные пространства / И.В. Елистратов. – Саратов, 1985. – 31 с.
879327
  Косовский Н.К. Нормированные разрешимые алгебры : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косовский Н. К.; АН СССР, Матем. ин-т. – Л., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
879328
  Владимиров Д.А. Нормируемость булевых алгебр и их представление : Автореф. дис. ... кандидата физ.-мат.наук : / Владимиров Д.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
879329
  Лейтман М.Б. Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов / М.Б. Лейтман. – М., 1986. – 141с.
879330
  Вотякова Л.А. Нормована алгебра тернарних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі закладено фундамент для побудови аналізу на алгебрі тернарних чисел. Перенесено поняття матричної норми. Як результат маємо повну нормовану алгебру. In the paper built foundation for construction analysis on algebra of ternary variable ...
879331
  Хованский Г.С. Нормограмма для гидравлического расчета каналов трапецеидального, круглого и парабалического профиля / Г.С. Хованский. – Москва, 1959. – 10 л. таблицс.
879332
  Хованский Г.С. Нормограммы для гидравлического расчета дрен / Г.С. Хованский. – М., 1962. – 15с.
879333
  Хованский Г.С. Нормограммы для квадратической интерполяции / Г.С. Хованский. – Москва, 1967. – 16с.
879334
  Хованский Г.С. Нормограммы для линейной интерполяции / Г.С. Хованский. – М., 1962. – 16с.
879335
  Хованский Г.С. Нормографические расчеты в гидравлике / Г.С. Хованский. – Москва, 1956. – 116с.
879336
  Хованский Г.С. Нормография и ее возможности / Г.С. Хованский. – Москва, 1977. – 128 с.
879337
  Хованский Г.С. Нормография и ее значение сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1981. – 24 с.
879338
  Хованский Г.С. Нормография и ее значение сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1984. – 24 с.
879339
  Хованский Г.С. Нормография сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1987. – 29 с.
879340
  Хованский Г.С. Нормография сегодня / Г.С. Хованский. – Москва, 1990. – 29 с.
879341
  Соколов А.М. Нормоконтроль в техническом вузе: проблемы и пути их решения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 1726-667Х
879342
  Енева Г.В. Нормоповерхность четырехмерного проективного пространства и его плоское изображение посредством этоей поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Енева Г.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1971. – 13л.
879343
  Чорнолуцький Р.В. Нормопроектна діяльність: підходи до онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 24-33. – ISSN 1563-3349
879344
  Оніщенко Н.М. Нормопроектувальна діяльність: вимоги теорії та практики // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 15-21. – ISSN 2523-4889
879345
  Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як початкова стадія нормотворчості органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 92-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
879346
  Оніщенко Н.М. Нормотактика як складова державної правової політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 37
879347
  ГогусьТ Нормотворення з питань організації та діяльності суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 0132-1331
879348
  Шатіло В. Нормотворча діяльність глави держави у контексті реалізації державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема здійснення різних форм нормотворчої діяльності глав держав у зарубіжній та вітчизняній державно-правовій практиці. Проведено порівняльний аналіз конституційно-правових норм, що регламентують нормотворчу діяльність глави ...
879349
  Макаров Г.В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 5-13.
879350
  Ігонін В.К. Нормотворча діяльність митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 90-94
879351
  Охріменко Н. Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-189
879352
  Шаталова Л.М. Нормотворча діяльність міністерства освіти і науки України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 48-59. – ISSN 2412-8465
879353
  Кіселенчук В. Нормотворча діяльність органів міського самоврядування та міське право громади Львова (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-106.
879354
   Нормотворча діяльність Організації Об"єднаних Націй в сфері ядерного роззброєння // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 119-129. – ISBN 978-966-373-833-8
879355
   Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / [В.Л. Федоренко та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і В.Л. Федоренка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-284-7
879356
  Санченко А.Є. Нормотворча діяльність Ради Європи: ідейне підгрунтя та процедура здійснення // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 14-16
879357
  Петрова І. Нормотворча діяльність у МВС України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 102-107.
879358
  Задихайло Д . Нормотворча діяльність Уряду України шляхи забезпечення законності та верховенства права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 253-261. – ISSN 1993-0909
879359
  Чередниченко О.І. Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 201-203
879360
  Биля І. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.217-226
879361
  Шевчук О.А. Нормотворча функція центральних органів виконавчої влади: доктринальний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 63-72. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
879362
  Кузьменко О. Нормотворче провадження в адміністративному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 15-22
879363
  Владимиренко І.В. Нормотворче провадження як засіб забезпечення прав та свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-111. – ISSN 2219-5521
879364
  Прокопенко В.В. Нормотворческая деятельность Государственной таможенной службы Украины // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 78-83. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена одному з напрямків управлінської діяльності Державної митної служби України, а саме нормотворчості. Розглядаються питання, пов"язані з адміністративною реформою органів виконавчої влади, що проходить в Україні. Акцентується увага, що ...
879365
  Рудоквас А.С. Нормотворческая деятельность исполкомов местных Советов / А.С. Рудоквас. – Киев, 1986. – 98 с.
879366
  Рудоквас А.С. Нормотворческая деятельность исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов (вопросы совершенствования) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Рудоквас А.С. ; АН УССР, Ин-т гос. и права. – Киев, 1982. – 23 с.
879367
  Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 21-29. – ISSN 0132-0769
879368
  Трофимов Владимир Дмитриевич Нормотворчество общественных организаций в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Трофимов Владимир Дмитриевич ; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1977. – 15 с.
879369
  Петришина М. Нормотворчий процес в органах місцевого самоврядування в країнах Прибалтики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 19-23
879370
  Омельчук Я. Нормотворчі гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-328. – ISBN 978-617-7069-15-6
879371
  Черноус С.М. Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України / С. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається система засобів, що сприяє безпомилковому використанню або впровадженню оціночних понять трудового права, яку утворюють нормотворчі та нормореалізаційні гарантії. В статье рассматривается система средств, способствующая ...
879372
  Малишко В.М. Нормотворчість адміралтейських судів Британської імперії в галузі боротьби проти піратського промислу (1650-1775 рр.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 38-43. – ISSN 2312-1831
879373
  Київець О.В. Нормотворчість міжнародних організацій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 129-133. – ISSN 2220-1394
879374
  Делія Ю.В. Нормотворчість публічної адміністрації : проблеми теорії та практики реалізації / Ю.В. Делія ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8388-84-2
879375
  Петрова І.П. Нормотворчість у діяльності МВС України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.162-167
879376
  Воронов Н.П. Нормотвоческая деятельность местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Воронов Н.П.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 24л.
879377
  Капто Александр Нормотвоческая деятельность ЮНЕСКО в области художественной культуры // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 187-202. – ISSN 1607-7334
879378
  Тутченко Л.П. Нормотензивна глаукома - особливості діагностики та лікування (огляд літератури) // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 80-88. – ISSN 2309-8147
879379
  Яцик А.В. Нормування антропогенного навантаження на басейни малих річок України, як основа їх збереження та відродження / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 93-95. – ISSN 2306-5680
879380
  Фурдичко О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький ; за наук. ред. О.І. Фурдичка. – Київ : Основа, 2008. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-699-418-2
879381
   Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Ю. Некос, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко; В.Ю. Некос, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 288 с. – ISBN 966-623-352-
879382
  Галюк Л. Нормування бібліотечних процесів - ефективний інструментарій управління // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 1811-377X
879383
  Євтух О.Т. Нормування економічних відносин: новий аспект // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 3-10. – Бібліогр.: 18 п.
879384
  Паліенко Г.Д. Нормування і оплата праці в колгоспах / Г.Д. Паліенко, П.С. Цященко. – К, 1955. – 60 с.
879385
  Палієнко Г.Д. Нормування і оплата праці в колгоспі / Г.Д. Палієнко, П.С. Цященко. – К, 1953. – 60с.
879386
  Гопченко Є.Д. Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.В. Гопцій // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 34-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
879387
  Попиченко Д.А. Нормування оборотних активів сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
879388
  Булавін Л.А. Нормування парної кореляційної функції та проблема стисливості / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, Н.П. Маломуж // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 10
879389
   Нормування праці : підручник для студентів екон. спец. / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М. Гриненко, А.М. Колот, В.І. Чернов; В.М. Абрамов [та ін.] ; за ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова ; М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ : [б. в.], 1995. – 208 с.
879390
  Чернов В.І. Нормування праці : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.І. Чернов, Є.І. Оленич; МОУ. КНЕУ; За ред. Є.І. Оленич. – Київ : КНЕУ, 2000. – 148с. – ISBN 966-574-113-6
879391
  Багрова І.В. Нормування праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Багрова; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с. – ISBN 966-8553-48-5
879392
  Григорович Д.А. Нормування праці в колгоспах. / Д.А. Григорович, Й.С. Завадський. – К, 1957. – 32с.
879393
  Лавріненко Олег Нормування праці в структурі механізму грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ: онтолого-правові й аксіологічні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-60. – Бібліогр. в кінці ст.
879394
  Лавріненко Олег Нормування праці в структурі механізму грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ: онтолого-правові й аксіологічні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-60. – Бібліогр. в кінці ст.
879395
  Осоліхін Я.В. Нормування праці на промислових підприємствах / Я.В. Осоліхін, К.О. Паращенко, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 72-74. – ISBN 978-617-645-228-7
879396
  Гопченко Є.Д. Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, О.С. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 55-59. – ISSN 0868-6939
879397
  Гопченко Є.Д. Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець на основі формул об"ємного типу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 29-35. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
879398
  Брахман Г.О. Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 42-45


  У дослідженні розкрито значення понять "іміджмейкінг соціальних медіа" (ІСМ), "інформація" і "знання", проаналізовано перспективи застосування іміджмейкінгу соціальних медіа як прототипу комунікації пакетованими символами. Present issue represents a ...
879399
  Риженко Н.О. Нормування фітотоксичності металів у агроекосистемі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 14-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
879400
  Максименко М. Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті вказується на неможливість вдосконалення існуючої системи поділу земель на категорії за допомогою земельно-правового нормування та піддається сумніву реальність впровадження у правове регулювання земельних відносин нормативів оптимального ...
879401
  Мірошниченко Анатолій Миколайович Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Мірошниченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. + Додаток: л.202-206. – Бібліогр.: л.163-201
879402
  Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-56
879403
  Копиця Є.М. Нормування як засіб правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 189-196. – ISSN 2224-9281
879404
  Мірошниченко Анатолій Миколайович Нормування як засіб регулюування земельних відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Мірошниченко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
879405
  Коренев П А. Нормы административного права и их применение / П А. Коренев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 142 с.
879406
   Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и Положение о порядке планирования, начисления ииспользования амортизационных отчислений в народном хозяйстве. – М, 1974. – 144с.
879407
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы : сборник 1. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 238 с.
879408
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Гослитиздат
Сборник 1. – 1960. – 238с.
879409
   Нормы времени и выработки на геодезические и топографические работы : сборник 2. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 67 с.
879410
   Нормы выработки и расценки на топографо-геодезические работы и изыскания. – Харьков
Ч. 1; Ч. 2 : Полевые работы ; Камеральные работы. – 1934. – 133 с.
879411
   Нормы выработки на геодезические и топографические работы геолого-разведочных и геофизических организаций : дополнение к единым нормам выработки на геодезические и топографические работы ГУГК МВД СССР 1954 г. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 52 с.
879412
  Сковородина И.С. Нормы выработки редактора к вопросу об организацйии издательской деятельности в современном вузе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726
879413
   Нормы высева, способы посева и площади питания сельскохозяйственных культур. – М, 1971. – 472с.
879414
  Пилипенко Е. Нормы для экономики ЕС. Правовое обеспечение экономического развития Европейского Союза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 25-31
879415
   Нормы древнерусского и старорусского языков в диахроническом аспекте. – Горький, 1988. – 106с.
879416
   Нормы естественной убыли товаров. – М, 1971. – 160с.
879417
   Нормы естественой убыли товаров. – М, 1948. – 144с.
879418
  Попов В.Н. Нормы и допуски на параметры функциональных узлов / В.Н. Попов. – Москва : Энергия, 1976. – 73 с.
879419
  Марочкин С.Ю. Нормы и источники международного права в правовой системе России: проблема освоения в теории и развития в законодательстве конституционного принципа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-36. – ISSN 0132-0769
879420
  Нестеров В.Ф. Нормы и нормативы в планировании и управлении / В.Ф. Нестеров. – Рига, 1990. – 147с.
879421
   Нормы и нормативы для планирования в сельском хозяйстве. – М, 1988. – 141с.
879422
   Нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. – К, 1950. – 612с.
879423
   Нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. – К, 1961. – 912с.
879424
  Иванов Н.А. Нормы и расценки. / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 32с.
879425
  Бережнев А.С. Нормы и стандарты как основания качественного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-109. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
879426
  Кармадонов О.А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 17-24. – ISSN 0132-1625
879427
  Браславский А.П. Нормы испарения с поверхности водохранилищ. / А.П. Браславский, З.А. Викулина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 212с.
879428
  Соколовский Д.Л. Нормы максимального стока весенних паводков рек СССР и методы их расчёта / Д.Л. Соколовский; Глав. упр. гидромет. службы СССР. Гос. гидрологич. ин-т. – Ленинград-Москва : Гидрометеоиздат, 1937. – 112с.
879429
  Дадехода Ахтарния Нормы международного гуманитарного права и Чечня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-53
879430
  Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И.И. Лукашук; РАН; Ин-т государства и права. – Москва : Спарк, 1997. – 322с. – ISBN 5-88914-062-0
879431
  Вылегжанин А.Н. Нормы международного права об исходных линиях // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2012. – № 1. – С. 89-98. – ISSN 0132-0769
879432
  Малюшин А.А. Нормы международного прецедентного права как источник правотворчества // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 34-36. – ISSN 1812-3910
879433
  Дмитриева Г.К. Нормы международной морали в услвоиях мирного сосуществования / Г.К. Дмитриева. – К., 1984. – 86с.
879434
  Хримли И.А. Нормы морали и права: инварианты и различия // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 212-217. – ISSN 1728-3671
879435
   Нормы на картосоставительские и картооформительские работы : руководящие материалы. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 87 с. + приложение - карты
879436
  Бадалов А.Л. Нормы на параметры электромагнитной совместимости РЭС / А.Л. Бадалов, А.С. Михайлов. – Москва, 1990. – 270 с.
879437
   Нормы на производство полевых гидрогеологических и инженерно-геологических работ и определений физико-механических свойств грунтов : Руководящие материалы. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 47с.
879438
  Демин А.В. Нормы налогового права в свете концепции многообразной структуры // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 61-69. – ISSN 0132-0769
879439
  Архангельский Л.М. Нормы нашего дома / Л.М. Архангельский. – Свердловск, 1966. – 40с.
879440
  Федорова О.В. Нормы о свидетильском иммунитете в уголовно-процессуальном законодательстве России и зарубежных стран: сравнительный анализ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 127-132. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
879441
  Раманкулов К.С. Нормы обычною права о труде в системе хозяйственного механизма киргизскою кочевого общества: исторический очерк // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 164-174. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
879442
   Нормы оценки успеваемости учащихся в 1-4 классах начальной, семилетней и средней школы. – М, 1952. – 22с.
879443
   Нормы оценки успеваемости учащихся по арифметике. – Москва, 1943. – 11с.
879444
   Нормы оценки успеваемости учащихся по истории. – М, 1944. – 8с.
879445
   Нормы оценки успеваемости учащихся по математике в 5-10 классах сред. школы. – Москва, 1952. – 14 с.
879446
   Нормы оценки успеваемости учащихся по русскому языку в 5-10 классах ср. школы. – М, 1955. – 22с.
879447
  Кобринский Ю.Г. Нормы права / Ю.Г. Кобринский, И.И. Прокопенко. – Киев, 1974. – 104с.
879448
  Отраднова О.А. Нормы права в механизме гражданско-правового регулирования деликтных обязательств // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 288-305. – ISBN 978-617-566-312-7
879449
  Юсеф Нормы права в механизме международно-правового регулирования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Юсеф Аль-Джарамани ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
879450
  Юсеф Нормы права в механизме международно-правового регулирования : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Юсеф аль-Джарамани; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 159л.
879451
  Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе / Е.В. Бурлай. – Киев, 1987. – 90 с.
879452
  Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. / Ю.В. Кудрявцев. – М, 1981. – 144с.
879453
   Нормы продолжительности и уровня освоения проектных мощностей и экономических показателей вводимых в действие предприятий, объектов. – М, 1985. – 272с.
879454
   Нормы продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий. – М, 1970. – 168с.
879455
   Нормы продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий. – М, 1975. – 143с.
879456
   Нормы проектирования зеленых насаждений городов в различных природных зонах Украинской ССР. – Москва, 1976. – 91 с.
879457
   Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. – Москва, 1989. – 20 с.
879458
   Нормы радиационной безопасности НБР-76. – Москва : Атомиздат, 1978. – 55с.
879459
   Нормы радиоационной безопасности НБР 76 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/80. – М, 1981. – 95с.
879460
   Нормы радиоационной безопасности НБР 76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. – М, 1988. – 160с.
879461
   Нормы радиоационной безопасности НРБ- 76. – М, 1978. – 55с.
879462
   Нормы расхода материалов в денежном выражении на постройку временных зданий и сооружений. – М, 1956. – 23с.
879463
   Нормы расхода материалов в денежном выражении на постройку временных зданий и сооружений. – М, 1956. – 23с.
879464
   Нормы расхода сырья и материалов на фотоработы вводятся в действие с 1 января 1966 г.. – М, 1966. – 46с.
879465
  Фридман С.М. Нормы расхода энергетических масел, сербентов, водорода, углекислого газа, азота и щелочи для тепловых электростанций / С.М. Фридман, Ф.З. Серебрянский. – М., 1965. – 11с.
879466
   Нормы расходования материалов, применяемых при составлении, оформлении и издании карт и атласов на картографических фабриках и в научно-редакционной картосоставительской части : Глав. управление геодезии и картографии Министерства геологии и охраны недр СССР. – Рига : Геодезиздат, 1961. – 64 с.
879467
   Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводных атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86. – М, 1989. – 525с.
879468
   Нормы расчета на прочность элементов реакоторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. – М, 1973. – 408с.
879469
   Нормы расчета элементов паровых котлов на прочность. – М.-Л, 1956. – 83с.
879470
   Нормы реализации. – Горький, 1976. – 217с.
879471
   Нормы реализации. – М, 1984. – 213с.
879472
   Нормы реализации языковых средств. – М, 1986. – 122с.
879473
  Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культуры речи / Е.С. Истрина ; Акад. наук СССР ; Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1948. – 32 с.
879474
   Нормы советского права. – Саратов, 1987. – 248с.
879475
  Шебанов А.Ф. Нормы советского права и их роль в создании и развитии социалистической экономики СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Шебанов А. Ф.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – Москва, 1951. – 20 с.
879476
  Мордачев В.Д. Нормы советского трудового права / В.Д. Мордачев. – Саратов, 1984. – 122с.
879477
   Нормы современного русского литературного словоупотребления. – М.-Л, 1966. – 154с.
879478
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – Москва, 1978. – 240 с.
879479
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1981. – 208с.
879480
  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / К.С. Горбачевич. – 3-е изд., испр. – Москва, 1989. – 208с.
879481
   Нормы социалистического права и правоотношения. – Свердловск, 1986. – 36 с.
879482
  Гулевич О.А. Нормы справедливости: роль социального контекста // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 83-94. – ISSN 0042-8841
879483
  Генкин Б.М. Нормы труда и эффективность прозводства. / Б.М. Генкин. – М, 1977. – 181с.
879484
  Свистунова Т.В. Нормы углеводно-процессуального права и правоотношения : Автореф... канд. юр.наук: / Свистунова Т. В.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1969. – 16л.
879485
  Молчанова С.Ф. Нормы ударения в стихотворном языке Пушкина и их отношение к современным (ударение в системе глагола). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова С.Ф.; Горьков. гос. ун-т. – Ярославль, 1954. – 19л.
879486
  Короткий В.А. Норов Авраам Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 78. – ISBN 966-06-0393-2
879487
  Кузыбаева Х. Норовые клещи рода Alectorobius и их значение как переносчиков спирохет в Узбекистане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузыбаева Х.; АН УССР. – Ташкент, 1964. – 16л.
879488
  Гунчик І. Нородна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 1 (10). – С. 60-70
879489
  Димитров Г.М. Нородний фронт / Г.М. Димитров. – Киев, 1972. – 309с.
879490
  Лаговиер Н. Нородный следователь / Н. Лаговиер, М. Строгович. – Москва, 1933. – 80с.
879491
  Рощин В.П. Норсульфазолнатриевая терапия европейского гнильца пчел : Автореф. дис. ... канд. ветер. наук / Рощин В.П. ; Ленингр. ин-т усовершенствования ветерианрных врачей. – Ленинград, 1950. – 6 с.
879492
  Остин Д. Нортенгерское аббатство : роман / Джейн Остин ; [пер. з англ. И.С. Маршака ; коммент. Н.М. Демурова, Н.П. Михальская]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 283, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01669-9
879493
  Остен Д. Нортенгерське абатство : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4701-4
879494
  Крамм Р. Нортоновские утилиты изнутри / Р. Крамм; Пер. с англ. – Москва : Радио и связь, 1992. – 416с. – Вступление П. Нортона. – ISBN 5-03-002779-3
879495
   Норция : (Проблемы истории и культуры древнейших о-в Средиземноморья). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та
Вып. 2. – 1978. – 140 с.
879496
   Норция. Проблемы истории древнейших классовых обществ европейского Средиземноморья. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та
Вып. 1. – 1971. – 176 с. – Библиогр. : с. 172
879497
  Гоголь Н.В Нос : [повесть] : с рисунками / Н.В. Гоголь ; Под ред. [и с предисл.] проф. А.И. Кирпичникова. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. – VIII, 9-48 с. ил. – (Дешевые издания товарищества И.Д. Сытина)


  Авт. предисл., ред.: Кирпичников, Александр Иванович (1845-1903)
879498
  Корчагин К. Нос Андрея Белого = Стратегии и результаты сезона 2011 - 2012 гг. // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 1 (1053). – С. 148-160. – ISSN 0130-7673


  Корчагин Кирилл Михайлович (р.1986) окончил Московский ин-т радиотехники, электроники и автоматики, аспирантуру ин-та Русского языка им. В. В. Виноградова; канд. филол. н., участник ряда проектов по теоретической и прикладной лингвистике. Поэт, ...
879499
  Гоголь Н.В. Нос.. / Н.В. Гоголь. – М, 1921. – 129с.
879500
  Гоголь Н.В. Нос.. / Н.В. Гоголь. – М, 1989. – 68с.
879501
  Беспятых Андрей Носатые охотники // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 50 : фото
879502
  Продев С. Носене на кръста / С. Продев. – София : Издателска къща "Христо Ботев", 1993. – 455 c.
879503
  Байкєніч Г. Носили вишивку "OST". До 75-річчя від початку примусового вивезення населення України в Німеччину / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 125-129. – ISBN 978-966-383-893-9
879504
  Бабаджанова Ж.М. Носирджон Асадович Масуми. / Ж.М. Бабаджанова. – Душанбе, 1966. – 59с.
879505
  Стайлз Э.Б. Носители и нанесенные катализаторы / Э.Б. Стайлз. – М., 1991. – 232с.
879506
  Попов В.А. Носители информации в АСУ. / В.А. Попов. – Л, 1977. – 115с.
879507
  Василевский Ю.А. Носители магнитной записи / Ю.А. Василевский. – Москва, 1989. – 287 с.
879508
  Хэй Эндрю Носитель бремени белых : Великие путешественники / Хэй Эндрю, Лещ Николай // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-53 : Фото, карта
879509
  Шекли Р. Носитель инфекции : сборник фантастических произведений : пер. с англ. / Роберт Шекли. – Москва : Об-ние "ВМКЦ" ; Предприятие "Полиграфия", 1992. – 527, [2] с. : ил. – Содерж.: Кооперация "Бессмертие" ; Статус - цивилизация ; Носитель инфекции и др. произведения.-На обл. указ. автор и название серии. – (Миры фантастики ; 3). – ISBN 5-7012-0133-3
879510
  Пестушко Валерий Носитель тьмы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
879511
  Горох М. Носівський осередок Торгсину // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 34-40. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
879512
  Лубчак В. Носії "конкурентного світогляду"...Про розстріляне кобзарство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
879513
   Носії нового покоління // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Винахід «Міцелярна композиція для доставки протиракового препарату», власником якого є наш Університет, став третім серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід року – 2015». До його фінальної частини потрапило 285 робіт. Автори розробки – ...
879514
  Матюшенко О. Носій естетики світлих і сонячних тонів
879515
  Рудяченко О. Носов. Чарівник квіткової країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 11


  "Останні два роки свого життя популярний дитячий письменник Микола Носов практично не виходив з дому".
879516
   Носовський Анатолій Володимирович // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 4 (80). – С. 65-67. – ISSN 2073-6231


  2 січня 2019 р. виповнилось 65 років А.В. Носовському.
879517
   Носовський Анатолій Володимирович. Ювілеї // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 111-114. – ISSN 1813-3584


  "Щиро вітаємо директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки й техніки, професора Носовського Анатолія Володимировича з 65-річчям!".
879518
  Жгенти И.Г. Носовые гласные фонемы французского языка (Эсперим.-фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жгенти И. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 18л.
879519
  Грунин К.Я. Носоглоточные овода (Oestridae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1957. – 1-147с.
879520
  Ионеско Э. Носорог / Э. Ионеско. – М, 1991. – 268с.
879521
  Ионеско Э. Носорог = Rhinoceros : пьесы и рассказы / Эжен Ионеско ; пер. с фр.: [Е. Суриц и др.]. – Москва : Текст, 2008. – 265, [5] с. – Содерж.: Лысая певица ; Стулья ; Урок ; Носорог. - Кн. является переводом изд.: La cantatrice chauve. Ed. Gallimard, 1954. La locon. Ed. Gallimard, 1954. Les chaises. Ed. Gallimard, 1958. Rhinoceros. Ed. Gallimard, 2008. – (Лучшие книги за ХХ лет). – ISBN 978-5-7516-0732-6
879522
  Ионеско Э. Носорог : [пьесы] / Эжен Ионеско ; [пер. с фр. Л. Завьяловой, И. Кузнецовой, Е. Суриц ; коммент. М. Яснова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 314, [3] с. – В содерж. также: Лысая певица ; Бескорыстный убийца ; Поверх реальности / М. Яснов. – Библиогр. в коммент. в конце кн. и в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-695-7
879523
  Коннифф Ричард Носороги. Битва за рога // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
879524
  Сегато Д. Ностальгические пейзажи Наталии Холодовской // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0868-488Х


  Излюбленная техника - сухая пастель, основной предмет изображения - разнообразные состояния природы
879525
  Уйхейн Я. Ностальгия / Я. Уйхейн. – Донецк, 1985. – 183с.
879526
  Тэффи Н.А. Ностальгия : рассказы : воспоминания / Тэффи. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 447 с. – ISBN 5-280-00930-X
879527
  Геренчер М. Ностальгия / М. Геренчер. – М, 1990. – 365с.
879528
  Бобровская С.Н. Ностальгия / С.Н. Бобровская. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 240с. – ISBN 966-348-009-2
879529
  Березин В. Ностальгия : повесть утерянного времени // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-62. – ISSN 0130-7673
879530
   Ностальгия [Електронний ресурс] : жанр драма ; продолжительность 127 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский, английский.- Звук. версии : mono : итальянский с русск. субтитр., русск. (закадр. перев.) , DOLBY DIGITAL 5.1.- Итал. (с рус.субт.)русск.(зак.перев).- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Андрей Тарковский)


  Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павлв ...
879531
  Эсканд К. Ностальгия по будущему "Облики опустошения" / пер. с фр. Жанны Шевченко // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 183-189. – ISSN 2307-3195
879532
  Галкин А. Ностальгия по жертвоприношению = О творчестве Андрея Тарковского / Окончание. Нач. в № 11, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 12 (659). – С. 76-86. – ISSN 0132-2036
879533
  Аллахвердов Виктор Михайлович Ностальгия по теоретической психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 109-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Текст представляет собой отклик на статью Н.И. Чуприковой "Система понятий общей психологии и функциональная система психической регуляции поведения и деятельности" (Вопр. психол. 2007. №3). Обсуждается предложенная Н.И. Чуприковой классификация ...
879534
  Равалек В. Ностальгия по черной магии : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С3-105. – ISSN 1130-6545
879535
  Рожье П. Ностальгия. Автобиография Бельгии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 262-271. – ISSN 0130-6545
879536
  Майборода О. Ностальгійна пам’ять російської імперської системи: історичне запізнення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 13-24
879537
  Козовий В.А. Ностальгійний туризм, його трактування поняття та види / В.А. Козовий, І.М. Волошин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 118-123. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
879538
  Кичак О. Ностальгічні настрої у середовищі трудових мігрантів Закарпаття на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 62-66


  "Стаття присвячена проблемі ностальгічних настроїв у заробітчанському середовищі. Автор намагається дати відповідь на питання про суть і характер змін, які відбуваються у людській самосвідомості у світлі сучасних міграційних процесів. При цьому ...
879539
  Шкляр В.М. Ностальгія / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1989. – 256с.
879540
  Павличко Д. Ностальгія : Поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 1998. – 222с. – ISBN 9665000268
879541
  Абліцов В. Ностальгія / В. Абліцов. – Київ : Український світ, 2001. – 104 с. – (Український портрет). – ISBN 966-7586-0-65
879542
  Кононенко Є. Ностальгія : повість // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 91-134.
879543
  Кривенко М. Ностальгія / Марія Кривенко. – Львів : Піраміда, 2007. – 204 с. – ISBN 978-966-441-050-9
879544
  Ярмак Я.А. Ностальгія в контексті естетичних поглядів М. Метнера: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ярмак Ярослав Анатолійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
879545
  Сулима М. Ностальгія за "великою" літературою (лауреати Нобелівської премії з літератури на сторінках львівських періодичних видань) // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 152159. – ISBN 978-966-8518-96-6
879546
  Грабовський С. Ностальгія за імперією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 5


  Зворушлива єдність російського народу й Путіна.
879547
  Вуйчіцький К. Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи = Nostalgia i polityka. Esej o powrocie Europy Srodkowej / Казімеж Вуйчіцький ; з пол. пер. П. Гаврилишин, П. Гава ; наук. ред. П. Гаврилишина. – Брустури : Дискурсус, 2016. – 121, [3] с. – Тит. арк. назв. укр. та пол. мовами. - Пер. за вид.: Nostalgia i polityka. Esej o powrocie Europy Srodkowej / K. Woycicki. Warszawa? 2015. – Бібліогр.: с. 114-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7236-72-5


  У пр. № 1716556 напис : Для бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від співперекладача та колеги. Підпис. Директор Наук. бібліотеки ЛНУ ім. В. Стефаника. 05.01.2018 р.
879548
  Івашкявічюс М. Ностальгія на два боки // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-41


  Минуле та сьогодення Литви.
879549
  Цибулько О. Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 297-300
879550
  Семенець О. Ностальгія у контексті проявів модернізму в українській музичній культурі кін. XIX - поч. XX ст.: до постановки проблеми // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 141-154. – ISSN 2310-0583
879551
  Морозов А.Ю. Ностальгія як феномен культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 13-18. – ISSN 2616-9967


  Досліджено культурний феномен ностальгії, її соціально-психологічні, етичні і загальнофілософські аспекти. Показано, що завдяки ностальгії, що спирається на "ціннісно навантажену" пам"ять, встановлюються моральна традиція, соціальна та індивідуальна ...
879552
  Шенштедт В. Ностіц-штрассе / В. Шенштедт. – Харьків-Одеса, 1933. – 192 с.
879553
  Генин М. Нострадамус / М. Генин. – Таллинн, 1991. – 142 с.
879554
  Генин М. Нострадамус. Историческое исследование : Центурии. Избранные фрагменты / Нострадамус / М. Генин. – Харьков : АРС, 1991. – 175 с. – ISBN 5-86702-003-7
879555
  Переверзєв Д.І. Ностратична лексика і ностратичний міф у мові Тараса Шевченка (на прикладі вірша "Садок вишневий коло хати") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 317-323


  У статті розкрита кореляція в мові Т. Г. Шевченка (на прикладі тексту вірша "Садок вишневий коло хати") між ностратичними коренями та найдавнішими культурними уявленнями українського народу. В статье раскрыта корреляция в языке Т. Г. Шевченко (на ...
879556
  Ошкадеров С. Нострифікаційний біг... на місці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 19


  Із текста: "Укладення міжнародних угод про визнання дипломів - для розвитку головних наукових напрямів, а не для маніпулювання їх поняттями".
879557
  Конрад Д. Ностромо : роман / Джозеф Конрад ; Пер. с англ. Е. Коротковой. – Москва : Художественная литература, 1985. – 528 с.
879558
  Покровский С.В. Носящее жало / С.В. Покровский. – М., 1926. – 120с.
879559
  Руставели Ш. Носящий барсову шкуру : Грузинская поэма XII века / пер. с груз. К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1917. – 213 с., 2 л. ил
879560
  Лепихов А.М. НОТ-путь высшей производительности труда / А.М. Лепихов. – М., 1975. – 63с.
879561
  Правенький Н. НОТ - важнейшее условие повышения производительности труда. / Н. Правенький. – Грозный, 1968. – 24с.
879562
  Цокота В. ф. НОТ - важнейший фактор роста производительности труда в строительстве (на прим. строит. организ. подведомств. СМ УССР) : Автореф. дис... канд. экон. наук: 596 / Цокота В. Ф.; Науч. исслед. экон. ин-т. – Киев, 1968. – 25с.
879563
  Новожилов С.С. НОТ - веление жизни / С.С. Новожилов. – Москва, 1968. – 159с.
879564
  Новожилов С.С. НОТ - веление жизни. / С.С. Новожилов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 215с.
879565
  Карташов Н.Ф. НОТ - дело партийное / Н.Ф. Карташов. – М., 1966. – 51с.
879566
  Текучев Н.Ф. НОТ - проблема комплексная / Н.Ф. Текучев, С.И. Радомский. – Донецк, 1969. – 79с.
879567
  Слєпов І.О. НОТ - справа партійна. / І.О. Слєпов. – К., 1971. – 121с.
879568
  Назарова Л.Н. НОТ в бухгалтерии / Л.Н. Назарова. – Ярославль, 1987. – 82с.
879569
   НОТ в действии. – М, 1971. – 37с.
879570
  Зеленский В.А. НОТ в проектно-конструкторских организациях. / В.А. Зеленский. – М., 1974. – 167с.
879571
  Лужецкий М.Г. НОТ в сельском хозяйстве : (Определение экономической эффективности внедрения) / М.Г. Лужецкий. – Москва : Экономика, 1981. – 104 с.
879572
   НОТ в управлении совхозов и колхозов. – М, 1971. – 391с.
879573
   НОТ и оргатехника. – Москва, 1973. – 32 с.
879574
  Соколов И.И. НОТ и применение ЭВМ при исследовании документооборота на промышленных предприятиях. / И.И. Соколов, Б.Е. Булкин. – Л., 1974. – 28с.
879575
  Богатыренко З.С. НОТ и производительность труда / З.С. Богатыренко. – Москва : Экономика, 1975. – 64с.
879576
  Микуленко В.В. НОТ и промышленная эстетика на химическом предприятии. / В.В. Микуленко. – Донецк, 1969. – 144с.
879577
  Меншутин А.А. НОТ и экономика / А.А. Меншутин. – Л., 1966. – 38с.
879578
   НОТ и экономика производства. – М, 1968. – 220с.
879579
  Герасимов А.В. НОТ комсорга / А.В. Герасимов. – М, 1985. – 142с.
879580
   НОТ на промышленных предприятиях. – Свердловск, 1983. – 123с.
879581
   НОТ на промышленных предприятиях. – Свердловск, 1986. – 136с.
879582
  Черныш Борис Яковлевич НОТ на рабочем месте. : Аннот. библиогр. указ. / Черныш Борис Яковлевич. – Киев : Техніка, 1981. – 25с.
879583
  Лисовой К.И. и Петрашко Е.Г. НОТ на рабочих местах / К.И. и Петрашко Е.Г. Лисовой. – Одесса, 1968. – 91с.
879584
  Власов И.Г. НОТ на рабчих местах, в научных и призводственных подразделениях / И.Г. Власов, И.П. Цимбалов. – Москва, 1969. – 96с.
879585
  Слепов И.А. НОТ сегодня и профсоюзы. / И.А. Слепов, Г.Т. Черненко. – М., 1974. – 192с.
879586
  Раченко И.П. НОТ учителя : кн. для учителя / И.П. Раченко. – М., 1982. – 208с.
879587
  Раченко И.П. НОТ учителя: кн. для учителя. / И.П. Раченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 237с.
879588
  Паламарчук В.Ф. НОТ школьника - путь к творчеству / В.Ф. Паламарчук, С.И. Орлов. – К, 1988. – 133с.
879589
  Русаков Б.А. НОТ школьников. / Б.А. Русаков. – М., 1976. – 128с.
879590
  Керженцев П.М. НОТ, Научная организация труда / П.М. Керженцев. – 2-е изд., перераб. и доп. изд. – Л., 1925. – 59с.
879591
  Розмирович Е. НОТ. РКИ и партия / Е. Розмирович. – М, 1926. – 243с.
879592
  Грищенко Віктор Нота бена : вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2-5. – ISSN 0131-2561
879593
   Нотаймэ. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 147с.
879594
  Лукомский С.Н. Нотариальная практика : сборник образцов актов, договоров и форм нотариал. делопроизводства / сост. нотариус С.Н. Лукомский ; под ред. А.К. Плохотенко. – Москва : "Правоведение" И.К. Голубева, 1912. – 223 с.
879595
  Шепитько В. Нотариальная тайна: уголовно-прцессуальные способы получения информации // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 32-36
879596
  Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли - продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.10-14
879597
  Вольман И.С. Нотариальное положение : практическое руководство ; Действующее положение о нот[ариал]. ч[асти], извл[еч]. из законодат. мотив., реш. Гражд. и Уголов. кас[сац]. деп. ... / И.С. Вольман, лектор нотар. права на С.-Петерб. высш. коммерч. курсах (учр. М.В. Побединским), присяж. поверенный Окр. Спб. судебной палаты. – Изд. 3-е, (неофиц.), вновь испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. И.И. Зубкова, п/ф "Законоведение", 1914. – XXX, 881 с.
879598
  Сартаев С.С. Нотариальные действия сельских и аульных Советов / С.С. Сартаев. – Алма-Ата, 1959. – 28с.
879599
  Аргунов В.Н. Нотариальные услуги населению / В.Н. Аргунов. – Москва, 1991. – 155с.
879600
  Гусев А.Н. Нотариальный сборник законов, правил и форм : Текст статей изложенных по официальным источникам, сверен по Прод. 1886 и 1887 гг., сгруппирован по предметам и расположен в алф. порядке / Сост. А.Н. Гусев. – Неофиц. изд. – Харьков : Изд. кн. маг. В. и А. Бирюковых ; [Тип. В.С. Биркова], 1890. – [4], 724 с. – Пособие для нотариусов, приготовляющихся к занятию должности нотариуса и всех лиц, совершающих акты нотариал. и домаш. порядком
879601
  Павлов А.А. Нотариат : практическое руководство для нарсудов райисполкомов и сельсоветов / А.А. Павлов. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1926. – 71 с.
879602
   Нотариат. – Изд. 3-е. – М, 1947. – 151с.
879603
   Нотариат. – М, 1956. – 228с.
879604
  Бондарев Н.И. Нотариат / Н.И. Бондарев. – Москва, 1968. – 119с.
879605
  Кононенко А.М. Нотариат в Италии XIII в. (Трактат Роландина Пассагерия) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Кононенко А.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. – Л., 1973. – 21л.
879606
   Нотариат в СССР. – М, 1960. – 233с.
879607
   Нотариат в СССР. – М, 1974. – 167с.
879608
  Авдеенко Н.И. Нотариат в СССР : учеб. пособие / Н.И. Авдеенко, М.А. Кабакова. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 143 с.
879609
   Нотариат в СССР. – М, 1985. – 160с.
879610
  Еремкина А.П. Нотариат в СССР / А.П. Еремкина. – Куйбышев, 1988. – 80с.
879611
  Черемных И.Г. Нотариат и нотариальное право России : учебное пособие / И.Г. Черемных ; под ред. Г.Г. Черемных. – Москва : Эксмо, 2007. – 272с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-23978-8
879612
  Комаров В.В. Нотариат и нотариальный процесс : Учебник для студ.юрид.высших учеб.заведений / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Харків : Консум, 1999. – 240с. – ISBN 966-7124-59-2
879613
  Комаров В.В. Нотариат и нотариальный процесс : Учебник для студ.юридич.высших учеб. завед. / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Харків : Консум, 2000. – 240с. – ISBN 966-7124-59-2
879614
  Борисова Е.А. Нотариат и суд: общее и особенное // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 98-101. – ISBN 978-617-673-442-0
879615
  Линицкий А.М. Нотариат Советских республик / А.М. Линицкий; Малицкий А. – Х., 1927. – 167с.
879616
  Ковальчук О.В. Нотариат Эстонской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 48-54.
879617
  Буднев Н.С. Нотариат. / Н.С. Буднев. – М, 1950. – 192с.
879618
  Островская Д. Нотариуса к вступительным не допустят = Что ждет абитуриентов в этом году? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Существенных изменений система приема в вузы не претерпит. Вступительная кампания начнется 1 июля, прием документов от абитуриентов на основе базового или полного общего среднего образования окончится 31-го. До 11 августа будут зачислены бюджетники, до ...
879619
  Нелін О.І. Нотаріальна діяльність в Україні в умовах зближення правових систем і глобалізації права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (200). – С. 43-48. – ISSN 2308-9636
879620
  Кравченко Н.П. Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв України в контексті адаптації національногозаконодавства до права ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 231-242


  У статті розглянуто законодавчі і практичні аспекти нотаріальної функції дипломатичних представництв України в контексті адаптації національного законодавства до права ЄС.
879621
  Курило Т.В. Нотаріальна діяльність як складова вдалих цивільно-процесуальних відносин / Т.В. Курило, В.Р. Петрова // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
879622
  Грошева О. Нотаріальна і судова форми захисту суб"єктивних прав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-98. – ISSN 0132-1331
879623
  Романенко І.Г. Нотаріальна процедура встановлення опіки над майном фізичної особи. Місце перебування якої невідомо // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 158-159. – ISBN 978-617-673-442-0
879624
  Фурса С. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.101-105. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
879625
  Желтухін Є. Нотаріальна сповідь // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 47/48). – С. 24-25
879626
  Масюк В.В. Нотаріальна та судова практика використання копій документів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 47-52
879627
  Скок Л.В. Нотаріальна та судова реалізація спадкових прав за законодавством Німеччини // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 57-62
879628
  Панталієнко Я.П. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 363-368. – ISSN 1563-3349
879629
  Дмитренко С.В. Нотаріальна таємниця та відповідальність за її порушення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 30-31. – ISSN 2312-1831
879630
  Романова А. Нотаріальна таємниця як принцип нотаріального процесу: юридична природа та проблеми застосування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 310-312
879631
  Панталієнко Я.П. Нотаріальна форма та процедура // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 376-382. – ISSN 1563-3349
879632
  Качуровський В. Нотаріальне забезпечення доказів при порушенні авторських прав в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 552-554. – ISBN 978-617-7069-28-6
879633
  Фурса С. Нотаріальне оформлення утримання батьками їх дітей / С. Фурса, Л Драгневич, Є. Фурса // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.50-60. – ISBN 966-667-078-Х
879634
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів : Зразки. Роз"яснення. Нормативні акти. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-00-2
879635
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів : Зразки. Роз"яснення. Нормативні акти. – 2-ге вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 448с.с. – ISBN 966-7784-80-0
879636
   Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз`яснення. Нормативні акти. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-87-3
879637
  Фурса Є.Є. Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 54-63. – ISSN 2312-1831
879638
  Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів : практ. рекомендації / О.В. Коротюк ; за заг. ред. В.М. Черниша ; Київ. міське від-ня Укр. нотаріальної палати. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-434-3
879639
  Коротюк О.В. Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації : навч.-практ. посібник / О.В. Коротюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 319, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-667-577-7
879640
  Регурецька О.В. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – С.3-95.
879641
  Єфіменко О. Нотаріальне посвідчення особистого сервітуту на земельну ділянку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 209-211
879642
  Гриняк А. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-40.
879643
  Саєнко О. Нотаріальне посвідчення угод про відчуження земельних ділянок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.44-45
879644
  Дякович М.М. Нотаріальне право України : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Дякович ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 684 с. : табл. – ISBN 978-966-2183-59-7; 978-966-373-585-6; 978-966-364-984-9


  Посібник підготовлений з метою формування різного теоретичного досвіду і навчального матеріалу, які б допомогли студентам, стажистам у процесі навчання опанувати основи нотаріальної діяльності, зрозуміти сутність нотаріату, його правову природу
879645
  Рудко Б.Б. Нотаріальне провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна: проблемні питання повноважень суб"єктів та його вчинення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 28-34
879646
  Шрамова О.С. Нотаріальне провадження з видачі свідоцтва про права на спадщину у випадку перинатальної смерті дитини, що входила до кола спадкоємців // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 42-45


  У статті розглянуто поняття перинатальної смерті, її види та юридичні наслідки, а також документи, що можуть слугувати доказами перинатальної смерті дитини в нотаріальному процесі. Визначено, що у випадку ранньої неонатальної (постнатальної) смерті ...
879647
  Бондарєва М. Нотаріальне провадження як елемент юридичного складу, забезпечує динаміку спадкового правовідношення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7020-61-4
879648
  Бондарєва М. Нотаріальне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-52. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на теоретичному рівні аналізуються особливості нотаріального процесуального правовідношення, а також досліджується нотаріальна функцію в структурі такого правовідношення. В статье анализируются особенности нотариального процессуального ...
879649
  Фурса С. Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом / С. Фурса, К. Капляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність нотаріального процесуального представництва, класифікація його видів, а також аналізується представництво за законом, підстави його виникнення, суб"єкти та особливості його здійснення. Запропоновано ряд пропозицій щодо ...
879650
  Пікула В. Нотаріальний або судовий порядок стягнення боргу: порівняльний аналіз // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 102-104
879651
  Череватенко І. Нотаріальний акт-документ у нотаріальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 100-104
879652
  Пульнєва О.С. Нотаріальний акт як інструмент доказування у Франції // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-62.
879653
  Корабецька М.О. Нотаріальний акт як письмовий доказ: проблемні питання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 44-48


  Проаналізовано доцільність наділенні доказовою силою нотаріального акту, розкрито сутність нотаріального акту як письмового доказу, обгрунтовано позицію визнання такого нотаріального акту як засвідчення справжності підпису особи на документі письмовим ...
879654
  Снідевич О. Нотаріальний акт: поняття й ознаки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 68-71


  У статті аналізується поняття "нотаріальний акт" у науці нотаріального процесу, визначаються ознаки нотаріального акта.
879655
  Дякович М. Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
879656
   Нотаріальний мінімум. 2012. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 390 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0355-8
879657
  Бондарєва М.В. Нотаріальний порядок визначення майна спадковим // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-121. – ISSN 2219-5521
879658
  Рудавська Я.А. Нотаріальний порядок посвідчення договору іпотеки земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 160-162. – ISBN 978-617-673-442-0
879659
  Фурса С.Я. Нотаріальний процес : Теоретичні основи / С.Я. Фурса. – Київ : Істина, 2002. – 320с. – ISBN 966-7613-31-3
879660
  Медвідь Ф. Нотаріальний процес в Україні : Навчальний посібник / Ф.Медвідь, В Усенко, Я.Медвідь. – Київ : Атіка, 2006. – 324с. – ISBN 966-326-150-1
879661
  Мельник І.С. Нотаріальний процес: історія виникнення, розвитку і становлення як однієї із галузей науки про право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 192-196


  У статті аналізується історія виникнення, розвитку і становлення науки про нотаріальний процес як різновиду юридичного процесу.
879662
  Скок Л.В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 209-240
879663
  Скок Л.В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
879664
  Федоренко Т.В. Нотаріальні дії та порядок їх вчинення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 156-160
879665
   Нотаріальні документи: збірник основних зразків : станом на 24 грудня 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 211, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0358-9
879666
  Гуть Н.Ю. Нотаріальні документи: їх види та особливості міжнародного обігу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 217-220


  Стаття присвячена питанням нотаріальних актів, надана їх класифікація за різними підставами та проаналізовані особливості їх міжнародного обігу.
879667
  Стрілько В.Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стрілько Валентина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
879668
  Стрілько В.Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Стрілько Валентина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 244 арк. – Додатки: арк. 243-244. – Бібліогр.: арк. 219-242
879669
  Шрамова О.С. Нотаріальні провадження за участю дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 83-85
879670
  Скок Л. Нотаріальні процедури у міжнародному спадкуванні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 387-391
879671
  Кравченко Н.П. Нотаріальні функції дипломатичних представництв європейських країн: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 215-225


  У статті розглянуто особливості регламентації консульської нотаріальної процедури, критерії класифікації нотаріальних впроваджень та загальні аспекти нотаріальних функцій дипломатичних представництв європейських країн, визначено спільні для країн ...
879672
  Стрілько В. Нотаріально-процесуальні правовідносини з іноземним елементом // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 250-257. – ISSN 2306-9082
879673
  Горбань Н.С. Нотаріат - складова юридичного механізму охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 220-222
879674
  Іванченко О.П. Нотаріат - час для реформ? // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 76-78. – ISBN 978-617-673-442-0
879675
   Нотаріат. – К, 1969. – 276с.
879676
  Ясінська Л. Нотаріат в Галичині за австрійським положенням 1871р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.112-119. – (Серія юридична ; Вип. 38)
879677
  Бондарєва М.В. Нотаріат в країнах СНД // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 449-450. – ISBN 978-966-301-169-1
879678
  Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : Навч. посібник / Л.К. Радзієвська, С.Г. Пасічник; МОіНУ. КНУТШ; За ред.Л.К.Радзієвської. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 528с. – ISBN 966-7302-78-4
879679
  Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні : Навч.посібник / Відп.ред.:Радзієвська Л.К.;Мін-во освіти, КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 528с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-55-Х
879680
   Нотаріат в Україні : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – ISBN 966-667-205-7


  Розкрито основні правові засади функціонування органів нотаріату та нотаріусів у незалежній Україні. Це перший підручник, у якому аналізуються структурні елементи матеріального та процесуального права, подаються загальна та особлива частини ...
879681
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : Навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін,П.Г. Хоменко; МОіНУ; Нац. акад. управління; ; Акад. муніципального управління. – Київ : КНТ, 2007. – 680с. – ISBN 966-373-195-8
879682
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко; МОНУ; Нац. академія управління; Академія муніципального управління; [відп. ред. Ю.В. Нікітін]. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, 2008. – 680 с. – ISBN 978-966-373-357-9
879683
   Нотаріат в Україні : нормативна база / [упор. Роїна О.М.]. – 5-е вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-373-371-5
879684
   Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Бесчастний В.М., Пашутін В.В. Філонов О.В., Субботін В.М. та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2008. – 495с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-443-5
879685
   Нотаріат в Україні : нормативна база / [ упоряд. Роїна О.М. ]. – 6-те вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-373-371-5
879686
  Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко ; МОНУ ; НАНУ ; Академія муніципального управління. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : КНТ, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-373-541-2
879687
   Нотаріат в Україні : законодавство, судова практика / М-во юстиції України ; за ред. Л.В. Єфіменка ; [уклад.: Л.В. Єфіменко, Н.В. Ященко, Т.І. Баранова]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 399, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-365-0
879688
  Комаров В.В. Нотаріат в Україні : підручник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 383, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 382-383. – Бібліогр.: с. 380-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-253-4
879689
   Нотаріат в Україні : зб. законодав. актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – [7-ме вид.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 553, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-132-1
879690
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Особлива частина : Навчальний посібник / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Вентурі, 1999. – 288с. – ISBN 966-570-070-7
879691
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : А.С.К., 2001. – 976с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-310-3
879692
  Фурса С.Я. Нотаріат в Україні.Загальна частина : Навчальний посібник для студ. юрид. вузів та факультетів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Вентурі, 1999. – 207с. – ISBN 966-570-070-7
879693
  Майданик Р. Нотаріат в Україні: правова природа, місце в системі права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 65-70
879694
  Мельник В.С. Нотаріат Древнього Риму в республіканський період // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 399-401. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
879695
  Нелін О. Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 19-22
879696
  Фурса С. Нотаріат і нове земельне законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
879697
  Долинська М.С. Нотаріат і нотаріальне законодавство на західноукраїнських землях за часів Австро-Угорщини (на прикладі Австрійського порядку від 25 липня 1871 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 85-99. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
879698
  Ясінська Л. Нотаріат латинського типу: основні риси та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 75-82. – (Серія юридична ; Вип. 40)
879699
  Чижмарь К. Нотаріат та адвокат: особливості професій та можливості співпраці // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 28-29
879700
  Павлик П.М. Нотаріат України : навч. посібник для дистанц. навчання / П.М. Павлик, Т.М. Кілічава ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 200, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-159. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-103-8
879701
   Нотаріат України : підручник : [у 3 кн.] / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Фурса Є.Є., Нікітюк О.М. ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріал. виконавчого процесу і адвокатури, Центр правових дослідж. Фурси. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-327-1
Кн. 1 : Організація нотаріату (з практикумом). – 2015. – 483, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
879702
  Черниш В. Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 21-25
879703
  Марченко В. Нотаріат України: майбутнє вже тут! // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 23
879704
  Єфіменко Л. Нотаріат України: теоретико-методологічні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
879705
   Нотаріат УРСР. – Х, 1938. – 260с.
879706
   Нотаріат УРСР. – К, 1946. – 119с.
879707
  Лініцький А.М. Нотаріат УССР / А.М. Лініцький. – Х., 1929. – 253с.
879708
  Корнієнко П.С. Нотаріат як елемент системи правозахисної діяльності в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 77-84. – ISSN 2413-1342
879709
  Дякович М. Нотаріат як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
879710
  Черниш В. Нотаріат як наука та навчальна дисципліна // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 17-21
879711
  Черниш В. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.111-117. – ISSN 0132-1331
879712
  Гура І.В. Нотаріат як суб"єкт захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 87-96
879713
  Бичкова Т. Нотаріус посвідчує довіреність... // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-57
879714
  Кирилюк Д. Нотаріус у судовому процесі. Практичні питання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 103-110
879715
  Желіховська Ю.В. Нотаріус як особливий суб"єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 84-90
879716
  Скок Л. Нотаріус як спеціальний суб"єкт здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 52-58


  Стаття присвячена темі здійснення нотаріусом нової функції - реєстрації речових прав на нерухоме майно. Відповідно до законодавчої реформи, нотаріус стає державним реєстратором та спеціальним суб"єктом здійснення такої реєстрації.
879717
  Мельник І.С. Нотаріус як суб"єкт нотаріальних правовідносин при вчиненні протесту векселя // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 341-345
879718
  Долинська М. Нотаріус як суб"єкт первинного фінансового моніторингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 202-208. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
879719
  Башкір В.Ю. Нотаріус як суб"єкт юридичної відповідальності // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-617-673-442-0
879720
  Поповчепко Нотаріус як учасник відносин і гарант охорони нотаріальної таємниці в стадії порушення кримінальної справи / Поповчепко, 0.І. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 499-506. – ISSN 1563-3349
879721
  Родюк А. Нотаріуси - державні реєстори // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 10
879722
  Козаєва Н. Нотаріуси та НПУ: протистояння чи взаємодія? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 22-23
879723
  Прохасько Тарас Нотатки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 131-132. – ISSN 0130-5212
879724
  Стороженко П.С. Нотатки голкіпера : гумор та сатира / Павло Стороженко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 211 с.
879725
  Дешко Л. Нотатки для осіб, які мають намір звернутися до Європейського Суду з прав людини // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-11.
879726
  Чуткий А. Нотатки до біографії Сергія Остапенка: аналіз перших наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 37-41. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено процес становлення Сергія Степановича Остапенка (котрий став одним із перших прем"єр-міністрів незалежної України на початку 1919 р.) як вченого-економіста. Питання вивчається на основі реконструкції історії закордонних відряджень ...
879727
  Котик-Чубінська Нотатки до історії української поезії (про "спомини" Юрія Тарнавського) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 118-123. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
879728
  Шаповал В.В. Нотатки до конспекту флори судинних рослин асканійського степу: останні знахідки, редакційні зміни та критичні коментарі // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 57-66. – ISSN 1682-2374
879729
  Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю


  Статтю присвячено питанням психології та психології творчості Шевченка.
879730
  Хавронюк М.І. Нотатки до реформи публічно-правових деліктів // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 250-256
879731
  Стукаленко О.В. Нотатки до розуміння місця будівельного права в системі права // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 35-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
879732
  Карачевцева Л. Нотатки до філософії людяності в епоху смислів, що зникають // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 265-273. – ISBN 978-966-02-6741-1
879733
  Баженов Л. Нотатки з II міжнародного наукового конгресу українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі" / Л. Баженов, А. Філінюк // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 185-189
879734
  Філінюк А. Нотатки з всеукраїнського науково-методичного семінару "Актуальні проблеми викладання курсів "історія України" та "історія української культури" у вищій школі" // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 113-119


  У статті розкрито основний зміст доповідей, виступів і атмосфери, якою відзначався шостий всеукраїнський науково-методичний семінар з актуальних проблем викладання навчальних курсів з історії України та історії української культури у вищих навчальних ...
879735
  Комісаренко С.В. Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці / С.В. Комісаренко, С.І. Романюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 13-23. – ISSN 1027-3239


  Українська наука повинна пройти довгий шлях реформ, щоб вирішити гостри проблеми сьогодення.
879736
  Ємельянова Т.О. Нотатки з історії кіноархівів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 56-74. – ISSN 0320-9466
879737
  Кошак О. Нотатки з історії радіомовлення на Луганщині // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 34-36


  Автор досліджує історію становлення на Луганщині такого дієвого засобу масової інформації, як радіо. У статті наводяться цікаві факти з роботи місцевих радіостанцій, ветеранів-журналістів. The autor investigates the establishment of such effective ...
879738
  Шепітько Н. Нотатки з історії церкви Стрітення Господнього на Львівській площі в Києві / Н. Шепітько, О. Рутковська // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 81-91
879739
   Нотатки з мистецтва. – Philadelphia
№ 7. – 1968
879740
   Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest. – Філядельфія : Накладом відділу ОМУА у Філядельфії
12, травень. – 1972
879741
   Нотатки з мистецтва. – Philadelphia
№ 20. – 1980
879742
  Цушко С. Нотатки з презентації "Тіней..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 17


  Тези невиголошеного виступу на представленні книжки М. Слабошпицького "Тіні в дзеркалі".
879743
  Ільїн Ю.М. Нотатки з приводу п"ятирічного ювілею Українського центру оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 10-12
879744
  Меншун В. Нотатки з сесії Загальних зборів Національної академії наук України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 12-13. – ISSN 0868-8117


  Звітна сесія Загальних зборів НАН України відбулася 14 квітня 2016 року.
879745
  Іванчишен В. Нотатки зі щоденника етнолога (польові дослідження в Хмельницькій та Чернівецькій областях) / В. Іванчишен, В. Юрченко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 96-97. – ISSN 0130-6936
879746
  Кенко-хоші Нотатки знічев"я : [збірка есеїв, новел, оповідань, легенд] / Кенко-хоші ; з давньояп. переклала, [прим. та передм.] Ніна Баликова ; [за заг. ред. Івана Бондаренка ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2019. – 389, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0715-6
879747
  Рільке Р.М. Нотатки Мальте Лаурідса Бріге : роман, поезії / Райнер Марія Рільке ; пер. з нім., [упоряд., передм. і прим. В.С. Бойка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. у прим.: с. 267-278. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5785-3
879748
  Рільке Р.М. Нотатки Мальте Лявридса Бригге : [роман] / Райнер Марія Рільке ; [пер. з нім. Ю. Прохасько]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 294, [1] с. – Пер. за вид.: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke. Stuttgart: Univ.-Bibliothek Nr. 9626 Herausgegeben und kommentiert von Manfred Engel Philpp Reclam jun. GmbH & Co., 1997. – ISBN 978-966-465-297-8
879749
  Кознарський Т. Нотатки на берегах макабресок // Критика. – Київ, 1998. – Травень, (число 5). – С. 24-29


  Творчість Богдана Жолдака.
879750
  Щерба О. Нотатки на полях (чергового) апокаліпсису // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 2


  "У чудових українських письменників-фантастів Марини та Сергія Дяченків є роман, який називається "Армагед-Дом". Останнім часом згадую цей роман. Мабуть, тому, що президентські вибори - це завжди трішки апокаліпсис. Вони завжди найважливіші в історії. ...
879751
  Соснін О.В. Нотатки на полях передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 172-216. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
879752
  Єрмоленко В.М. Нотатки натураліста / В.М. Єрмоленко. – Київ, 1962. – 84с.
879753
  Гайворонський П. Нотатки оборонця / П. Гайворонський. – Х.-Одеса, 1931. – 168с.
879754
  Скоробогатько Н.І. Нотатки оперного концертмейстера. / Н.І. Скоробогатько. – К, 1973. – 331с.
879755
  Пінчук В. Нотатки про вступні членські внески. Як не застрягти на глобусі України та інтегруватися у навколишній світ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 4


  "Світом котяться торговельні війни. Між Росією і Заходом опускається нова залізна завіса. Починають говорити про холодну війну між Заходом і Китаєм. Євроскептики, протекціоністи й націоналісти розхитують Євросоюз. Євроатлантичний простір розколюється ...
879756
  Титенко С. Нотатки про Данію та ії Збройні сили // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 1 (160). – C. 42-47
879757
  Доценко С. Нотатки про деяку гру прогнозування / С. Доценко, Н. Тмєнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ігрову ситуацію двох осіб в задачі оцінки реалізації випадкової величини знизу. Знайдено стратегії гравців, що забезпечують ситуацію рівноваги за Нешем. Two persons game based on random value evaluation from below problem is considered. For ...
879758
  Ревуцький В. Нотатки про драматурга // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 11-15


  Драматургія Івана Кочерги.
879759
  Ревуцький В. Нотатки про драматурга // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 98, березень : березень. – С. 11-13


  "До 5-річчя смерти І. Кочерги."
879760
  Булатов М.О. Нотатки про особливості та історичний контекст філософських праць П.В. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 91-98
879761
  Редько О. Нотатки про планування обов"язкового аудиту звітності в контексті зовнішнього контролю якості аудиторських послуг : аудит, ревізія, контроль / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 32-36 : Табл.
879762
  Білолінь С. Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 718-721. – (Нова серія ; вип. 16/17)
879763
  Костенко Н. Нотатки про українське віршознавство на сторінках журналу "Слово і Час"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
879764
  Кульчицький С.В. Нотатки про українські революції / С.В. Кульчицький; НАНУ. Ін-тут історії України. – Київ, 2001. – 88с. – ISBN 966-02-2245-9
879765
  Росовецький С.К. Нотатки про Шевченкові мовні ігри // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 143-162. – ISSN 2311-2697
879766
  Ісарова Л.Т. Нотатки старшокласниці / Л.Т. Ісарова. – К, 1979. – 163с.
879767
  Габович О. Нотатки стороннього // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 168-173. – ISBN 978-966-518-698-4
879768
  Івакін Ю.О. Нотатки шевченкознавця : Літтературно-критичні нариси / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 311с.
879769
  Русина О. Нотатки щодо візуалізації вітчизняної історії XIV-XVI ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
879770
  Стукаленко О.В. Нотатки щодо злочинів, що вчиняються у галузі будівництва // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 159-161. – ISBN 978-966-927-199-0
879771
  Липа Юрій Нотатник : Новели / Липа Юрій. – Київ : Український світ, 2000. – 296с. – ISBN 966-7586-03-0
879772
  Кривенко М. Нотатник домогосподарки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 176. – С. 66-78
879773
  Романюк О. Нотатник з вільнюських бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 27-30


  Зарубіжний досвід
879774
  Маланюк Є. Нотатники (1936 - 1968) : [документально-художнє видання] / Євген Маланюк; біографічний нарис, вступні статті, підготовка текстів, упорядкув. та примітки Л. Куценка. – Київ : Темпора, 2008. – 335 с. – ISBN 978-966-8201-39-4
879775
  Кравченко Є. Ноти й оселедці : гуморески / Є. Кравченко. – Київ : Молодь, 1959. – 160 с.
879776
  Роздобудько І. Ноти, що облетіли весь світ / розмову вела Наталка Капустянська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 28-29 грудня (№ 141). – С. 14


  Письменниця Ірен Роздобудько презентувала про вбитого агентом ЧК композитора Миколу Леонтовича і його знаменитий "Щедрик".
879777
  Герасимова И.В. Нотированные монодические песнопения двунадесятым богородичным праздникам в средневековых византийских и славянских рукописях / И.В. Герасимова, Н.Б. Захарьина, Н.А. Щепкина // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 112-140. – ISSN 2522-4190


  "Проведено сравнение репертуара песнопений в честь двунаде-сятых богородичных праздников (Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Благовещения, Успения Божией Матери) в трех традициях: византийской, древнерусской, Великого княжества ...
879778
  Руденко Л.Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії / Людмила Руденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 416, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-4921-7
879779
  Короткий В.А. Нотнагель Карл Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 171. – ISBN 966-06-0393-2
879780
   Нотная азбука : первоначальное руководство для самостоятельного изучения нот. – Петроград : Изд. музык. отд. Н. К. П., 1919. – 14 с.
879781
  Кунецкая Л.И. Нотная библиотека семьи Ульяновых. Каталог-справочник. / Л.И. Кунецкая. – М., 1970. – 68с.
879782
  Савченко І.В. Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 66-79. – ISSN 2222-4203
879783
   Нотные издания в фондах Гос. Библ. СССР им. В.И. Ленина : Каталог: Русский муз. фольклор: Сборники за 1956-1975 гг. – Москва, 1978. – 282с.
879784
   Нотные издания в фондах Гос. Библ. СССР им. В.И. Ленина : Рус. муз. фольклор: Отд. изд. за 1917-1975 гг.: Каталог отд. изд. и звукозаписей. – Москва, 1985. – 108с.
879785
  Иванов Г.К. Нотоиздательское дело в России. / Г.К. Иванов. – М., 1970. – 64с.
879786
  Якимчук О. Нотр-Дам - випадок, провокація чи знак? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 10
879787
  Алехин А.А. Ноттингем 1936 : пер. с англ. / А.А. Алехин ; послесл. междунар. гроссмейстера С.М. Флора. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 239 с. : ил.
879788
   Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о мирном договоре с Германией, 1952. – 8 с.
879789
   Ноты Советского Правительства Правительствам США, Англии и Франции о созыве совещания Министров Иностранных Дел, 1953. – 4с.
879790
   Ноты Советского правительства Югославскому правительству. – М, 1947. – 48с.
879791
  Чичкина Светлана Ноу-хау Александровской слободы : Хранитель истории Государства Российского. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 126-127 : Фото
879792
  Воробьев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга (коммерческой концессии) // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 31-35.
879793
  Строклик Нина Ноу-хау пустынных муравьев. Блстящая защита // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 40 : фото
879794
  Медведська Л. Ноу-хау української науки - 2012 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Гідне місце у світовому науковому вимірі вкотре підтвердили вітчизняні вчені. Про це свідчать матеріали засідання, проведеного 13 лютого під головуванням першого заст. міністра освіти і наук Євгена Суліми, яке біло присвячене підсумкам наук. і ...
879795
  Малиш В. Ноу-хау як нетрадиційний об"єкт інтелектуальної власності: поняття й особливості правового режиму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 46-48
879796
  Прокопов Д.Є. Ноумен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 483. – ISBN 966-316-069-1
879797
  Клапченко В.И. Ноуменальная физика / В.И. Клапченко. – Киев, 2003. – 326с. – ISBN 5-8238-0794-5
879798
  Кузнецова А.А. Ночевала тучка золотая / А.А. Кузнецова. – Москва, 1971. – 158с.
879799
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести и рассказы / Приставкин А.И. – Москва, 1988. – 240 с.
879800
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 432с.
879801
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Известия, 1989. – 460с. – (Библиотека "Дружбы народов")
879802
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая : Повести / А.И. Приставкин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 432с. – ISBN 5-265-00047-Х
879803
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повести. / А.И. Приставкин. – М., 1990. – 459с.
879804
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повести. / А.И. Приставкин. – Свердловск, 1991. – 430с.
879805
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повесть, рассказы: Для ст. шк. возраста. / А.И. Приставкин. – Петрозаводск, 1991. – 237с.
879806
  Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая: Повесть. / А.И. Приставкин. – Владивосток, 1990. – 219с.
879807
  Куковякин В.А. Ночи без звезд. / В.А. Куковякин. – М, 1991. – 112с.
879808
  Монтвила В. Ночи без ночлега : стихотворения / Витаутас Монтвила ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1982. – 238 с.
879809
  Сафиев Н. Ночи без причалов / Н. Сафиев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 159 с.
879810
  Тримасов Л.П. Ночи без тишины / Л.П. Тримасов. – Ташкент, 1969. – 256с.
879811
  Гельбак П.А. Ночи бессоные / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1965. – 299 с.
879812
  Тарусский Н. Ночи в лесу / Н. Тарусский. – М., 1940. – 72с.
879813
  Брюсов В.Я. Ночи и дни : Вторая книга рассказов и драматических сцен 1908-1912 / Валерий Брюсов. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1913. – [8], 148, [12] с.
879814
  Домбровская М. Ночи и дни / М. Домбровская. – Москва
1. – 1964. – 711с.
879815
  Домбровская М. Ночи и дни / М. Домбровская. – Москва
2. – 1964. – 614с.
879816
  Домбровская М. Ночи и дни : [тетралогия в 2-х томах] / Мария Домбровская; [пер. с польского Е. Усиевич]. – Киев : Борисфен. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7961-6(Т.1)
Том 1. – 1995. – 762с.
879817
  Домбровская М. Ночи и дни : В 2-х т. / Мария Домбровская; Пер. с польского Е. Усиевич. – Київ : Борисфен. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7962-4(Т.2)
Т.2. – 1995. – 672с.
879818
  Александропулос М. Ночи и рассветы : роман / Мицос Александропулос ; пер. с новогреч. С. Ильинской ; предисл.: Л. Величанского, Л. Тюриной ; худож.: Н. Воробьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 254 с. : ил.
879819
  Александропулос М. Ночи и рассветы : дилогия / Мицос Александропулос ; пер. с греч. С. Ильинской ; худож.: А.И. Яралов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с. : ил.
879820
  Александропулос М. Ночи и рассветы : роман-дилогия / Мицос Александропулос ; пер. с греч. С. Ильинской ; худож.: М. Лохманова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 510 с. : ил.
879821
   Ночи Кабирии. – Москва, 1991. – 186 с.
879822
  Ретиф Ночи революции. / Ретиф, де ла Бретони. – Москва-Л., 1924. – 128с.
879823
  Мольнар Г. Ночи становятся короче / Г. Мольнар. – М, 1971. – 271с.
879824
  Уллерих К. Ночи у телескопа. Путеводитель по звездному небу : пер. с нем. / К. Уллерих. – Москва : Мир, 1966. – 271 с.
879825
  Бразюнас В. Ночі безмежні : поезія: вірші // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 159-161
879826
  Ковальчук О.В. Ночі розвідницькі : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ : Веселка, 1985. – 239 с.
879827
  Савченко В.В. Ночівля в карбоні. / В.В. Савченко. – К., 1984. – 183с.
879828
  Пантелеев Л. Ночка. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1948. – 36с.
879829
  Бородкин Ю.С. Ночлег в Журавлихе : Рассказы / Бородкин Ю.С. ; [ Илл. Фесюн В. ]. – Ярославль : Верх.-Волжск. кн. изд-во, 1973. – 286 с. : илл.
879830
  Пухов В.А. Ночлег звезды: Стихи. / В.А. Пухов. – Тула, 1981. – 81с.
879831
  Ларин С.В. Ночлег на Буже / С.В. Ларин. – Владимир, 1961. – 194 с.
879832
  Авакян С.В. Ночная F-область ионосферы в периоды вспышек на Солнце / С.В. Авакян, В.В. Коваленок, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 150 с. – Библиогр.: с. 135-149
879833
  Кабаков М.В. Ночная вахта / М.В. Кабаков. – Москва, 1972. – 95с.
879834
  Годжа Ф. Ночная вахта : стихи и поэма / Фикрет Годжа; пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
879835
  Ведзижев А. Ночная гостья : рассказы / А. Ведзижев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1972. – 268 с.
879836
  Грибачев Н.М. Ночная гроза / Н.М. Грибачев. – Ташкент, 1964. – 308с.
879837
  Кременской А. Ночная гроза. Рассказы / А. Кременской. – Москва, 1948. – 172с.
879838
  Бондаренко А.П. Ночная диверсия / А.П. Бондаренко. – Симферополь, 1965. – 112с.
879839
  Рожнев Б.С. Ночная застава / Б.С. Рожнев. – Ташкент, 1971. – 72с.
879840
  Шефнер В.С. Ночная ласточка / В.С. Шефнер. – Л., 1991. – 206с.
879841
  Тедеев Г.А. Ночная охота / Георгий Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1988. – 254 с.
879842
  Лупан А.П. Ночная песня : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 223 с.
879843
   Ночная песня погонщика Есаку из Тамба. – М, 1989. – 493с.
879844
   Ночная погоня. – М, 1989. – 203с.
879845
  Кузьмичев А.П. Ночная проверка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1982. – 310с.
879846
  Савостин Н.С. Ночная проза: кн. лирики / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1982. – 240с.
879847
  Канапьянов Б. Ночная прохлада. / Б. Канапьянов. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 32 с.
879848
   Ночная птица : Современня проза Бенгалии. Пер. с бенгал. – Москва : Радуга, 1984. – 335 с.
879849
  Смирнов В.П. Ночная птица / В.П. Смирнов. – Москва, 1986. – 192с.
879850
  Зиновьев Николай Ночная птица. Важная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 100-113 : фото
879851
  Наумов С.М. Ночная радуга / С.М. Наумов. – М, 1964. – 47с.
879852
  Соболев А.П. Ночная радуга : повесть / А.П. Соболев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 78с.
879853
  Терентьев А. Ночная радуга / А. Терентьев. – Саранск, 1979. – 87с.
879854
  Цакунов О.А. Ночная радуга / О.А. Цакунов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 102 с.
879855
  Соболев А.П. Ночная радуга / А.П. Соболев. – М, 1982. – 240с.
879856
  Самарцев А.Д. Ночная радуга / А.Д. Самарцев. – М, 1991. – 43с.
879857
  Иванов А.Г. Ночная служба / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1985. – 311с.
879858
  Чернов Ю.М. Ночная смена / Ю.М. Чернов. – Липецк, 1961. – 47с.
879859
  Макаров А.В. Ночная смена / А.В. Макаров. – Воронеж, 1978. – 93с.
879860
  Макукин В.П. Ночная смена / В.П. Макукин. – М., 1983. – 48с.
879861
  Тэсс Т.Н. Ночная съемка. / Т.Н. Тэсс. – М, 1973. – 303с.
879862
  Федотов В.И. Ночная тревога. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 103с.
879863
  Чумандрин М.Ф. Ночная улица. / М.Ф. Чумандрин. – Л., 1933. – 115с.
879864
  Шорникова И.М. Ночная хозяйка / И.М. Шорникова. – Тула, 1969. – 216с.
879865
  Елисеев Е.С. Ночное / Е.С. Елисеев. – Москва, 1976. – 95с.
879866
  Сафронов Л.Т. Ночное воздушное фотографирование. / Л.Т. Сафронов. – М., 1947. – 240с.
879867
  Делендик А.А. Ночное дежурство / А.А. Делендик. – Москва, 1974. – 64 с.
879868
  Фишкова Л.М. Ночное излучение среднеширотной верхней атмосферы Земли / Л.М. Фишкова. – Тбилиси, 1983. – 271с.
879869
  Точидловский И.Я. Ночное лучеиспускание / И.Я. Точидловский, прив.-доц. Имп. Новорос. ун-та. – Одесса : Тип. "Техник", 1912. – [4], 162 с. : табл., черт.
879870
  Аргунова Н.Б. Ночное происшествие : рассказы и повесть / Н.Б. Аргунова. – Москва : Советский писатель, 1967. – 206 с.
879871
  Куняев С. Ночное пространство / С. Куняев. – М, 1970. – 95с.
879872
  Эльгар К. Ночное солнце : повесть / Кашиф Эльгар ;. – Москва : Современник, 1978. – 191 с.
879873
  Кулешов А.П. Ночное солнце / А.П. Кулешов. – Москва, 1981. – 350 с.
879874
  Эльгар К. Ночное солнце : повести и рассказы / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1984. – 256 с.
879875
  Кулешов А.П. Ночное солнце / А.П. Кулешов. – Минск, 1985. – 365с.
879876
  Медведев Ю.М. Ночной аэродром / Ю.М. Медведев. – М, 1971. – 63с.
879877
  Пукк Х. Ночной бой : докум. повесть / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туьолесовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 166 с.
879878
  Пукк Х. Ночной бой : докум. повесть / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туьолесовой. – 2-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 164 с.
879879
  Пукк Х. Ночной бой ; Что вы знаете об Оскаре? : повести / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туголесовой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 288 с.
879880
  Пукк Х. Ночной бой ; Что вы знаете об Оскаре? : повести / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туголесовой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 288 с.
879881
  Колосов М.М. Ночной буран / М.М. Колосов. – Москва, 1983. – 176с.
879882
  Киселев Н.А. Ночной визит / Н.А. Киселев. – М, 1963. – 175с.
879883
  Киселев Н.А. Ночной визит / Н.А. Киселев. – Москва, 1963. – 175с.
879884
  Киселев Н.А. Ночной визит / Н.А. Киселев. – Ташкент, 1965. – 168с.
879885
  Баранчеева Ирина Ночной визит в музеи Ватикана // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 78-103. – ISSN 1812-867Х
879886
  Александров В Ночной вокзал / В Александров. – Ташкент, 1962. – 243с.
879887
  Александров В.А. Ночной вокзал : рассказы / В.А. Александрович. – Изд. 2-е. – Ташкент : Издательство "Ташкент", 1965. – 243 с.
879888
  Шаломаев М.И. Ночной вызов / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1977. – 183 с.
879889
  Мисюк Н.С. Ночной вызов / Н.С. Мисюк. – Минск, 1986. – 255с.
879890
  Токаев К. Ночной выстрел : повести / Кемел Токаев; пер. с каз. Б.Момыш- Улы. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 268 с.
879891
  Филимонов Г.А. Ночной гость / Г.А. Филимонов. – Челябинск, 1967. – 97с.
879892
  Нагибин Ю.М. Ночной гость. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 239с.
879893
  Чайковская Ирина Ночной дилижанс : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0321-1878
879894
  Войтенко В. Ночной дневник : стихи : поэма / Владимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 130 с.
879895
  Котовская Р.Н. Ночной дождь. / Р.Н. Котовская. – Ставрополь, 1982. – 46с.
879896
  Кушнер А.С. Ночной дозор / А.С. Кушнер. – Л., 1966. – 124с.
879897
  Лукьяненко С. Ночной дозор / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ. Транзиткнига, 2005. – 384с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008498-6(АСТ); 59713-0621-9(АСТ Москва); 5-9578-2901-3
879898
  Лукьяненко С.В. Ночной дозор / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 382с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 978-5-17-008498-2
879899
  Коблик Евгений Ночной дозор. Сова не хмурится: она вас слушает. На крыльях ночи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 96-101 : фото
879900
  Кураев М.Н. Ночной дозор: Повести. / М.Н. Кураев. – М., 1990. – 330с.
879901
  Якштас Йонас Ночной жаворонок : стихи / Йонас Якштас ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 222 с.
879902
  Самсонов С.А. Ночной звонок : повесть / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Никитин. – Ижевск : Удмуртия, 1969. – 132 с.
879903
   Ночной звонок. – Кишинев, 1985. – 373с.
879904
  Ханжин В.В. Ночной звонок. / В.В. Ханжин. – М., 1960. – 178с.
879905
  Полуйко В.В. Ночной звонок. / В.В. Полуйко. – Донецк, 1975. – 104с.
879906
  Вега М.Н. Ночной корабль / М.Н. Вега. – Ленинград, 1982. – 175с.
879907
   Ночной костер. – Москва, 1963. – 192 с.
879908
  Проймин К.Д. Ночной костер. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1960. – 112с.
879909
  Антонов В.В. Ночной марш : рассказы, повести / В.В. Антонов ; худож. Л. Тетенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 320 с. : ил.
879910
  Жук А. Ночной маршрут : повесть и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. Г.Нужковой. – Минск : Юнацтва, 1983. – 252 с.
879911
  Теодору Е. Ночной микроавтобус / Е. Теодору. – Бухарест, 1967. – 40с.
879912
  Курков А. Ночной молочник : роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 43-120. – ISSN 0131-8136
879913
  Курков А. Ночной молочник : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С.48-144. – ISSN 0131-8136
879914
  Солнцев Р. Ночной мост / Р. Солнцев. – Москва, 1983. – 88 с.
879915
  Мусатов А.И. Ночной обоз / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 143с.
879916
  Ломм А. Ночной Орел / А. Ломм. – М., 1973. – 462с.
879917
  Понс М. Ночной пассажир / М. Понс. – Москва, 1962. – 48 с.
879918
  Маклярский М.Б. и Шейнин Ночной патруль / М.Б. и Шейнин Маклярский, Р.. – М., 1958. – 133с.
879919
  Соважон М.Ж. Ночной переполох. / М.Ж. Соважон. – М., 1956. – 130с.
879920
  Герсамия Я. Ночной переполох. / Я. Герсамия. – М., 1967. – 291с.
879921
  Жанайдаров О. Ночной поезд / О. Жанайдаров. – Алма-Ата, 1982. – 55с.
879922
  Харлампьева Н Ночной полет : стихи / Наталья Харлампьева; пер. с якут.Я.Козловского. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 31 с.
879923
  Сент-Экзюпери Ночной полет. Письмо заложнику. Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Москва, 1991. – 138с. – ISBN 5-85020-077-0
879924
  Сент-Экзюпери Ночной полет. Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику. Маленький принц : [пер. с фр.] / Сент-Экзюпери; Антуан де Сент Экзюпери. – Москва : Правда, 1979. – 336 с.
879925
  Яковлев Ю.Я. Ночной пост / Ю.Я. Яковлев. – М., 1959. – 90с.
879926
  Лесовой В.С. Ночной прыжок / В.С. Лесовой. – М., 1987. – 94с.
879927
  Никуляк Н.А. Ночной прыжок. / Н.А. Никуляк. – Орджоникидзе, 1976. – 190 с.
879928
   Ночной разговор с палачом. – М, 1991. – 224с.
879929
  Касслер К. Ночной рейд = Night probe : роман / Клайв Касслер ; [пер. с англ. Н. Смирновой]. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 477, [3] с. : іл. – ISBN 978-5-17-039632-0
879930
  Прокопчук А.Т. Ночной рейд. / А.Т. Прокопчук. – Харьков, 1981. – 97с.
879931
  Джессон Р. Ночной рейс в Париж / Ричард Джессон ; [пер. с англ. О. Козлова ; лит. обработка С. Мнацаканяна] // Англо-американский детектив : [сборник : пер. с англ.] / [сост. Ю. Никитин]. – Москва : Змей Горыныч, 1993. – [Т. 2]. – С. 483-639 : ил. – ISBN 5-85912-020-6
879932
  Шквариков В.В. Ночной смотр / В.В. Шквариков. – М, 1937. – 58с.
879933
  Антокольский П.Г. Ночной смотр : стихи, 1970-1974 / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 142 с. : портр.
879934
  Болотова Л.Д. Ночной странник. Смерть и загробная жизнь // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 266-273. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
879935
  Познин В.Ф. Ночной трамвай. / В.Ф. Познин. – Л, 1989. – 255с.
879936
  Глушко М.В. Ночной троллейбус : Повесть, рассказы разных лет / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1972. – 368с.
879937
  Глушко М.В. Ночной троллейбус / М.В. Глушко. – М., 1975. – 319с.
879938
  Глушко М.В. Ночной троллейбус / М.В. Глушко. – Киев, 1988. – 485с.
879939
  Пуиг Х. Ночной хлеб / Х. Пуиг. – М, 1983. – 403с.
879940
  Солер Пуиг Ночной хлеб / Солер Пуиг, Хосе. – М., 1983. – 404с.
879941
  Ччекалова Е.Л. Ночной эфир. / Е.Л. Ччекалова. – М., 1990. – 55с.
879942
  Уварова Л.З. Ночнойразговор / Л.З. Уварова. – М, 1963. – 126с.
879943
  Межелайтис Э. Ночные бабочки. / Э. Межелайтис. – Москва, 1969. – 400 с.
879944
  Бонавентура Ночные бдения / Бонавентура. – Москва : Наука, 1990. – 253с.
879945
  Черных И.В. Ночные бомбардировщики / И.В. Черных. – Москва, 1984. – 207с.
879946
  Ревенчук В.С. Ночные вахты: стихи / В.С. Ревенчук. – Архангельск, 1980. – 62с.
879947
  Аронова Р.Е. Ночные ведьмы : [докум. повесть] / Р. Аронова ; худож. В. Шурыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1983. – 310 с. : ил.
879948
  Журавлев Андрей Ночные голоса России : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 42 : Фото
879949
  Денисов Н.В. Ночные гости / Н.В. Денисов. – М., 1982. – 79с.
879950
   Ночные гости. – Красноярск, 1988. – 405с.
879951
  Джордан Н. Ночные желания = To Tame a Dangerous Lord / Николь Джордан ; [пер. с англ. В. Шарай]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 381, [3] с. – ISBN 978-966-14-2363-2
879952
  Сиротин Б.З. Ночные кони / Б.З. Сиротин. – М, 1980. – 119с.
879953
   Ночные костры. – М, 1970. – 48с.
879954
  Мошков Ю.В. Ночные костры / Ю.В. Мошков. – Ярославль, 1971. – 47с.
879955
  Бээкман В.Э. Ночные летчики : роман / В.Э. Бээкман. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 128 с.
879956
  Бээкман В.Э. Ночные летчики : романы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1989. – 718 с.
879957
  Чванда Франтишек Ночные мстители. / Чванда Франтишек. – М., 1968. – 229с.
879958
  Кораблинов В.А. Ночные набаты. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1966. – 672с.
879959
  Шакенов Н. Ночные огни : стихи / Н. Шакенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 76 с.
879960
  Тельпугов В.П. Ночные огни / В.П. Тельпугов. – М., 1963. – 120с.
879961
  Тельпугов В.П. Ночные огни / В.П. Тельпугов. – М., 1972. – 318с.
879962
  Москалец В.К. Ночные пастухи / В.К. Москалец. – М., 1971. – 406с.
879963
  Лидин Вл. Ночные поезда / Вл. Лидин. – Москва, 1959. – 298с.
879964
  Еранцев А.Н. Ночные поезда / А.Н. Еранцев. – Челябинск, 1965. – 104с.
879965
  Ботвинник С.В. Ночные поезда / С.В. Ботвинник. – М.-Л., 1965. – 12с.
879966
  Поперечный А.Г. Ночные пооезда / А.Г. Поперечный. – М., 1965. – 64с.
879967
  Огнев В.Ф. Ночные прогулки / В.Ф. Огнев. – Тбилиси, 1985. – 247с.
879968
  Беляев В.П. Ночные птицы / В.П. Беляев. – М., 1965. – 184с.
879969
  Кожухова О.К. Ночные птицы : повесть / О.К. Кожухова. – М., 1978. – 64с.
879970
  Шайхиев А.Х. Ночные птицы / А.Х. Шайхиев. – Москва, 1983. – 63 с.
879971
  Кожухова О.К. Ночные птицы : Повесть / О.К. Кожухова. – Москва : Современник, 1985. – 77с.
879972
  Киселев И.М. Ночные реки / И.М. Киселев. – Кемерово, 1980. – 223с.
879973
  Вагнер Н. Ночные смены / Н. Вагнер. – Пермь, 1978. – 270 с.
879974
  Вагнер Н. Ночные смены / Н. Вагнер. – Пермь, 1990. – 443с.
879975
  Лавров И.М. Ночные сторожа / И.М. Лавров. – Чита, 1955. – 122с.
879976
  Цыбулевский А.С. Ночные сторожа. / А.С. Цыбулевский. – М., 1989. – 222с.
879977
  Злотников Н.М. Ночные стрельбы / Н.М. Злотников. – М., 1973. – 104с.
879978
  Ортайль Г.-Й. Ночные тайны = Die geheimen Stunden der Nacht / Ганс-Йозеф Ортайль ; [ пер. с нем. Е. Прытковой ]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2006. – 368 с. – ISBN 966-343-300-0
879979
  Сахни Бхишам Ночные тени : пер. с яз. хинди / Бхишам Сахни. – Москва : Радуга, 1988. – 255 с. – ISBN 5-05-002233-9
879980
  Баух Е. Ночные трамваи / Е. Баух. – Кишинев, 1965. – 132с.
879981
  Герасимов И.А. Ночные трамваи / И.А. Герасимов. – М., 1988. – 458с.
879982
  Всеволожский И.Е. Ночные туманы / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1967. – 255с.
879983
  Макнот Д. Ночные шорохи : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – 432c. – (Интрига). – ISBN 5-237-03144-7
879984
  Мамедзаде С. Ночные яблоки / С. Мамедзаде. – Баку, 1979. – 120с.
879985
  Костыря И.С. Ночныые дежурства. Повесть / И.С. Костыря. – Донецк, 1965. – 110с.
879986
   Ночть падучих звезд. – М, 1964. – 32с.
879987
  Пак М. Ночь - это тоже солнце : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 21-46. – ISSN 0132-2036
879988
  Пак Михаил Ночь - это тоже солнце : повесть / Окончание. Нач. в № 4, 2008 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 81-107. – ISSN 0132-2036
879989
  Махаведи Ночь / Махаведи. – Ашхабад
879990
  Стасюк А. Ночь : славяно-германский медицинский трагифарс // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 82-120. – ISSN 1130-6545
879991
  Толстая Т. Ночь : рассказы / Татьяна Толстая. – изд. испр. и доп. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-699-20528-8
879992
  Тихонов Николай Семенович Ночь Аль-Кадра / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1966. – 62с.
879993
  Эзера Р. Ночь без луны : рассказы и повести / Регина Эзера ; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1972. – 296 с.
879994
  Земляк В.С. Ночь без милосердия / Земляк В.С. – Киев : Дніпро, 1988. – 539 с.
879995
  Занднер К. Ночь без милости / К. Занднер. – М, 1961. – 190с.
879996
  Занднер К. Ночь без милости / К. Занднер. – Москва, 1969. – 144с.
879997
  Каменкович З.Б. Ночь без права сна. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1980. – 278 с.
879998
  Валтон А. Ночь без происшествий : рассказы / А. Валтон, О. Кооль; пер. с эст. Г.Муравина и В.Рубер. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 176 с.
879999
  Мисявичюс В. Ночь была темная : повести / Витаутас Мисявичюс ; пер. с лит. Д.Кыйв. – Вильнюс : Vaga, 1984. – 584 с.
880000
  Павловский А.И. Ночь в Гефсиманском саду / А.И. Павловский. – Л, 1991. – 475с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,