Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
87001
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
87002
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
87003
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
87004
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
87005
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
87006
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
87007
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
87008
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
87009
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
87010
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
87011
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
87012
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
87013
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
87014
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
87015
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
87016
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
87017
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
87018
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
87019
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
87020
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
87021
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
87022
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
87023
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
87024
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
87025
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
87026
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
87027
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
87028
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
87029
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
87030
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
87031
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
87032
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
87033
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
87034
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
87035
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
87036
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
87037
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
87038
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
87039
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
87040
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
87041
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
87042
  Twain Mark Przygody Hucka / Twain Mark. – Warszawa, 1974. – 417с.
87043
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
87044
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
87045
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
87046
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
87047
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
87048
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
87049
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
87050
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
87051
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
87052
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
87053
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
87054
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
87055
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
87056
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
87057
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
87058
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
87059
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
87060
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
87061
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
87062
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
87063
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
87064
   Przygotowanie studentow do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we wspolczesnej szkole. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 290s. – ISBN 83-7133-077-6
87065
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
87066
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
87067
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
87068
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
87069
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
87070
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
87071
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
87072
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
87073
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
87074
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
87075
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
87076
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
87077
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
87078
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
87079
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
87080
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
87081
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
87082
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
87083
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
87084
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
87085
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
87086
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
87087
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
87088
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
87089
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
87090
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
87091
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
87092
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
87093
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych. Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa, 1962. – 312с.
87094
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe. Podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa, 1976. – 364с.
87095
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
87096
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
87097
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie / Brzozowski Franciszek Korab. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
87098
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
87099
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
87100
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
87101
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
87102
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
87103
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
87104
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
87105
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
87106
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
87107
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
87108
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
87109
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
87110
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
87111
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
87112
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
87113
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
87114
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
87115
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
87116
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
87117
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
87118
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
87119
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
87120
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г.Арагац в Армении / А.А. Ахвердов. – Ереван, 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
87121
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
87122
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
87123
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
87124
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
87125
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
87126
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
87127
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
87128
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
87129
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
87130
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
87131
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
87132
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
87133
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
87134
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
87135
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
87136
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
87137
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
87138
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
87139
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
87140
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
87141
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
87142
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
87143
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
87144
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – M., 1984. – 192с.
87145
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
87146
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
87147
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
87148
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
87149
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23с.
87150
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
87151
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
87152
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
87153
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
87154
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / Smyczynski Lubomir. – Wyd. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452s. : il.
87155
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
87156
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
87157
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
87158
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
87159
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
87160
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
87161
  Tyson Phyllis Psychoanalytic theories of development: an integration / Tyson Phyllis, Tyson Robert; Forew. by R. S. Wallerstein. – New Haven; London : Yale university press, 1990. – 398p. – Бібліогр.: с..339-378. – ISBN 0-300-04578-6
87162
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
87163
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
87164
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
87165
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
87166
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
87167
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
87168
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
87169
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
87170
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
87171
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
87172
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
87173
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
87174
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
87175
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
87176
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
87177
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
87178
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
87179
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
87180
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
87181
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
87182
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
87183
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
87184
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
87185
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
87186
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
87187
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
87188
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
87189
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
87190
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
87191
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
87192
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
87193
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
87194
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
87195
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
87196
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
87197
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
87198
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
87199
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
87200
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
87201
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
87202
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
87203
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
87204
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
87205
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
87206
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
87207
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
87208
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
87209
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
87210
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
87211
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
87212
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
87213
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
87214
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
87215
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
87216
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
87217
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
87218
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
87219
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
87220
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
87221
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
87222
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
87223
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
87224
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
87225
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
87226
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
87227
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
87228
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
87229
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
87230
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
87231
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
87232
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
87233
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
87234
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
87235
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
87236
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
87237
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
87238
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
87239
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
87240
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
87241
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
87242
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
87243
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
87244
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
87245
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
87246
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
87247
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
87248
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
87249
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
87250
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
87251
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
87252
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
87253
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
87254
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
87255
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
87256
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
87257
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
87258
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
87259
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
87260
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
87261
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
87262
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
87263
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
87264
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
87265
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
87266
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
87267
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
87268
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
87269
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
87270
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
87271
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
87272
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
87273
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
87274
   Public Health and Social Security. – Moscow
87275
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
87276
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
87277
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
87278
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
87279
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
87280
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
87281
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
87282
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
87283
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
87284
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
87285
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
87286
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
87287
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
87288
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
87289
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
87290
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
87291
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
87292
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
87293
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
87294
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
87295
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
87296
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
87297
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
87298
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
87299
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
87300
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
87301
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
87302
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
87303
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
87304
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
87305
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
87306
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87307
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87308
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87309
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87310
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87311
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87312
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
87313
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
87314
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
87315
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
87316
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
87317
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
87318
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87319
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87320
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87321
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87322
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87323
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87324
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87325
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87326
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87327
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87328
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
87329
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87330
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87331
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87332
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87333
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87334
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
87335
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
87336
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
87337
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
87338
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
87339
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
87340
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
87341
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
87342
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
87343
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
87344
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
87345
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
87346
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
87347
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
87348
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
87349
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
87350
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
87351
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
87352
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
87353
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
87354
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
87355
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
87356
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
87357
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
87358
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
87359
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
87360
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
87361
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
87362
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
87363
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
87364
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
87365
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
87366
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
87367
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
87368
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
87369
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
87370
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
87371
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
87372
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
87373
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
87374
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
87375
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
87376
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
87377
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
87378
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
87379
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
87380
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
87381
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
87382
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
87383
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
87384
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
87385
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
87386
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
87387
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
87388
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
87389
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
87390
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
87391
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
87392
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
87393
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
87394
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
87395
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
87396
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
87397
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
87398
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
87399
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
87400
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
87401
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
87402
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
87403
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
87404
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
87405
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
87406
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
87407
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
87408
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
87409
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
87410
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
87411
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
87412
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
87413
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
87414
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
87415
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
87416
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
87417
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
87418
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
87419
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
87420
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
87421
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
87422
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
87423
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
87424
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
87425
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
87426
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
87427
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
87428
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
87429
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
87430
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
87431
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
87432
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
87433
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
87434
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
87435
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
87436
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
87437
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
87438
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
87439
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
87440
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
87441
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
87442
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
87443
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
87444
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
87445
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
87446
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
87447
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
87448
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
87449
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
87450
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
87451
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
87452
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
87453
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
87454
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
87455
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
87456
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
87457
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
87458
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
87459
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
87460
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
87461
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
87462
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
87463
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
87464
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
87465
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
87466
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
87467
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
87468
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
87469
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
87470
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
87471
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
87472
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192с.
87473
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
87474
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
87475
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
87476
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
87477
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
87478
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
87479
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
87480
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325s.
87481
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
87482
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
87483
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
87484
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
87485
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
87486
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
87487
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
87488
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
87489
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
87490
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
87491
  Russell William Pulpit elocution: comprising / Russell William. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
87492
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
87493
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
87494
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
87495
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
87496
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
87497
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
87498
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
87499
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
87500
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow, 1990. – 388с.
87501
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
87502
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
87503
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
87504
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
87505
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
87506
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
87507
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
87508
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
87509
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
87510
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
87511
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
87512
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
87513
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
87514
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
87515
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
87516
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
87517
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
87518
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
87519
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
87520
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
87521
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
87522
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
87523
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
87524
  Stokl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stokl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
87525
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
87526
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
87527
  Twain Mark Pustolovine Huckleberryja Finna / Twain Mark. – Zagreb, 1974. – 275с.
87528
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
87529
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
87530
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
87531
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
87532
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
87533
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
87534
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
87535
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
87536
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
87537
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
87538
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
87539
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
87540
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
87541
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
87542
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
87543
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
87544
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
87545
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
87546
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
87547
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
87548
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
87549
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
87550
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
87551
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
87552
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
87553
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
87554
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
87555
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – M., 1959. – 152с.
87556
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
87557
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
87558
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
87559
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
87560
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
87561
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
87562
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
87563
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
87564
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
87565
  Журавльов В.М. Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини. In this articlewe describe Q-equivalent finite posets.
87566
  Зак Ф.Л. q-конечные морфизмы и модификации алгебраических пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Зак Ф.Л. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 9 с.
87567
  Сєрова М.А. Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.А. Сєрова, А.В. Глєба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості використані для побудови точних розв"язків.
87568
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
87569
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
87570
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
87571
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
87572
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
87573
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
87574
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
87575
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
87576
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
87577
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
87578
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
87579
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
87580
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
87581
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
87582
  Iline S. Qu"est-ce que l"economie politique? / S. Iline, A. Motylev; Starikov V. (transl.). – Moscou, 1987. – 325с.
87583
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
87584
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
87585
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
87586
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
87587
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
87588
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
87589
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
87590
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
87591
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
87592
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
87593
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
87594
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
87595
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
87596
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
87597
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
87598
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
87599
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
87600
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
87601
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
87602
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – М., 1991. – 558с.
87603
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
87604
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
87605
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
87606
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
87607
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
87608
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
87609
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
87610
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
87611
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
87612
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
87613
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
87614
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
87615
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
87616
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
87617
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
87618
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
87619
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
87620
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
87621
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
87622
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
87623
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
87624
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
87625
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
87626
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
87627
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
87628
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
87629
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
87630
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
87631
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
87632
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
87633
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
87634
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
87635
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
87636
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
87637
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
87638
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
87639
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
87640
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
87641
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
87642
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
87643
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
87644
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
87645
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
87646
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
87647
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
87648
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
87649
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
87650
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
87651
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
87652
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
87653
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
87654
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
87655
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
87656
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
87657
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
87658
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
87659
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
87660
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
87661
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
87662
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
87663
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
87664
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
87665
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
87666
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
87667
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
87668
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
87669
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
87670
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
87671
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
87672
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
87673
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
87674
  Peierls R.E. Quantum theory of solids / R.E. Peierls. – Oxford, 1955. – 230 с.
87675
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
87676
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
87677
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
87678
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
87679
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
87680
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
87681
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
87682
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
87683
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87684
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87685
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87686
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87687
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87688
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87689
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87690
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87691
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87692
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87693
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87694
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87695
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87696
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87697
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
87698
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
87699
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
87700
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
87701
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
87702
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
87703
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
87704
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
87705
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
87706
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
87707
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – М., 1955. – 124с.
87708
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
87709
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
87710
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
87711
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
87712
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
87713
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
87714
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
87715
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
87716
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
87717
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
87718
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
87719
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
87720
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
87721
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
87722
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
87723
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
87724
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
87725
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
87726
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
87727
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
87728
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
87729
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
87730
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
87731
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
87732
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
87733
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
87734
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
87735
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
87736
  Plokhy S. Que Vadis Ukrainian History? // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 1-24. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
87737
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
87738
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / H. Buller. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
87739
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
87740
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
87741
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
87742
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
87743
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
87744
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
87745
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
87746
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
87747
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
87748
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
87749
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
87750
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
87751
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
87752
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
87753
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
87754
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
87755
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
87756
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – (2) p.
87757
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
87758
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
87759
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
87760
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze. – [S. l. : s. n.], 1939. – 7-14 p.
87761
   Quelques suggestions por un enseignement sur les droits de l"homme. – Paris, 1969. – 167с.
87762
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
87763
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
87764
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1962. – 650с.
87765
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
87766
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
87767
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
87768
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
87769
  Gusarov K.V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 32-40. – ISSN 2224-9281
87770
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
87771
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
87772
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
87773
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
87774
  Holman H. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d. – London : Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
87775
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
87776
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
87777
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
87778
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
87779
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
87780
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
87781
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
87782
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
87783
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
87784
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
87785
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237с.
87786
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
87787
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
87788
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
87789
  Tchiladze O. Quiconque me trouvera = И всякий, кто встретится со мной.. : roman / Otar Tchiladze ; [trad. du russe par A. Karvovski]. – Moscou : Radouga, 1987. – 448 p. : ill. – Пер. по изд.: И всякий, кто встретится со мной... М.: Сов. писатель, 1981. – (Litteratures sovietiques = Романы советских писателей). – ISBN 5-05-001469-7
87790
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
87791
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
87792
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
87793
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
87794
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
87795
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
87796
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
87797
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
87798
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
87799
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
87800
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
87801
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu, 1988. – 462с.
87802
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
87803
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
87804
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
87805
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
87806
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
87807
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
87808
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
87809
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
87810
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
87811
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
87812
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
87813
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
87814
  Клековкін О.Ю. Quo vadis? // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 367-376. – ISBN 978-966-136-114-9


  Про театр Леся Курбаса.
87815
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
87816
  Липовецький С. Quod licet Jovi, non licet bovi // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  Формула українсько-польських відносин "прощаємо та просимо вибачення" відійшла в минуле".
87817
  Buckley W.F. Quotatios from chairman Bill : The best of Wm. F. Buckley / W.F. Buckley; compiled by D. Franke. – New York : Pocket book, 1971. – V, 326 p.
87818
  Budach L. Quotientenfunktoren und Erweiterungstheorie / L. Budach. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1967. – 202 S. – (Mathematische Forschungsberichte ; 22)
87819
  Bradbury Ray R is for rocket / Bradbury Ray. – Toronto, 1988. – 184с.
87820
  Feinberg Rabbi R. Feinberg`s Hanoi diary. / Feinberg Rabbi. – Don Mills, 1968. – 258с.
87821
  Danan Joseph R. S/Z. : Impromptu spectre / Danan Joseph. – Paris : Theatre ouvert, 2002. – 123p. – (Theatre ouvert /Tapuscrit ; 103). – ISBN 2-904 742-72-7
87822
   R.K.Narayan : Critical perspectives. – New Delhi : Sterling publishers, 1994. – 173p. – (Critical studies on literary writers). – ISBN 81-207-1623
87823
   R.S.S. d"Ukraine. Brefs renseignements. – K., 1966. – 32с.
87824
  Чапек Карел R.U.R. / Чапек Карел. – М., 1966. – 567с.
87825
   Raad van State: 450 jaar. – Herdruk. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 446 blz. – Copyright 1981. – ISBN 90 12 04402 2
87826
  Stewart R.A. Rabbinic theology : an introductory study / Roy A. Stewart ; with a foreword by Raphael Loewe. – Edinburgh ; London : Oliver and Boyd, 1961. – 201, [1] p. – Бібліогр. у підрядк. прим.
87827
  Updike John Rabbit angstrom / Updike John; With an introd.by the author. – London : Campbell Publishers, 1995. – 1519 p. – (Everyman"s Library ; 214 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-214-X
87828
  Mikhalkov Sergei Rabbit Nose-in the Air / Mikhalkov Sergei. – M. – 64с.
87829
   Rabindranath Tagore. Souvenir du Centenaire. – Pondichery, 1962. – 208с.
87830
  Kozlowicz Wojciech Rablow. Maj 1944 / Kozlowicz Wojciech. – Warszawa, 1970. – 29с.
87831
  Genevoix Maurice Raboliot. / Genevoix Maurice. – Paris, 1984. – 256с.
87832
   Racconti del novecento : Forti e deboli. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – 8,184p.
87833
  Moravia Alberto Racconti romani / Moravia Alberto. – M., 1969. – 264с.
87834
  Speer Robert Race and race relations: a Christian view of human contacts / Speer Robert. – New York a.o., 1924. – 434с.
87835
  Ridgeway A. Race, identity and politics : The nineteenth Frank Archibald memorial lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 16 September 2004 / A. Ridgeway; The University of New England. – Armidale : UNE, 2004. – 12p. – (The 2004 Frank Archibald Memorial Lecture). – ISBN 1-86389-923-5
87836
  Verity R. Races and seasonal polymorphism of the Grypocera and of the Rhopalocera of Peninsular Italy : Seasonal polymorphism / R. Verity , O. Querci. – 4 p. – Annotated list
87837
  Verity R. Races de l"Europe occidentale de l"Argynnis phryxa Bergstr. qu"on nomme, a tort, adippe L : Lep. Nymphalidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin Didot Et Cie, 1929. – P. 277-280. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
87838
  Verity R. Races du Midi de la France des Agriades Escheri Hb. et coridon Poda : Lep. Lycaenidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 156-160. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
87839
  Bajanov N. Rachmaninov. / N. Bajanov. – M., 1974. – 463с.
87840
  Przybylska Agnieszka Rachunek calkowy dla studiow ekonomicznych : Metody i zadania / Przybylska Agnieszka; Acad. ekonom. im.Karola Adamieckiego. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 62s. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod. red. W.Szkutnika ; Zt.4). – ISBN 837246-012-4
87841
  Banachiewicz Tadeusz Rachunek krakowianowy : Z zastosowaniami / Banachiewicz Tadeusz; Polska Akademia Nauk, Komitet Astronomiczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 404 s.
87842
  Leja F. Rachunek rozniczkowy i calkowy ze wstepem do nouuan rozniczkowych / F. Leja. – Wyd.3 uzupelnione. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 424 s.
87843
  Golab Stanislaw Rachunek tensorowy / Golab Stanislaw. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 312 s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 11)
87844
  Tatarkiewicz K. Rachunek wariacyjny / K. Tatarkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe-techniczne
C.1 : Warunki konieczne Eulera i Legendre"a. – 1969. – 318 s.
87845
   Rachunkowosc : Zbior zadan / J. Koczar, B. Rudnicka, M. Podruczna, J. Szafraniec; Pod red. J.Szafraniec , B. Rudnickiej. – 2e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2000. – 104s. – (Scrypty Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu). – ISBN 83-7011-458-{
87846
  Abramowicz Zbigniew Rachunkowosc budzetova i bankowa. / Abramowicz Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 234с.
87847
  Kolaczyk Zdzislaw Rachunkowosc finansowa / Kolaczyk Zdzislaw. – 3-e wyd., uaktualnione. – Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 526s. – ISBN 83-87152-65-X
87848
  Terebucha E. Rachunkowosc kolei / E. Terebucha. – Warszawa, 1968. – 436с.
87849
  Terebucha Eufemiu sz Rachunkowosc nie jest trudna / Terebucha Eufemiu sz. – Warszawa, 1977. – 264с.
87850
  Kowalczyk Zygmun Rachunkowosc spoleczna / Kowalczyk Zygmun. – Warszawa, 1974. – 207с.
87851
   Racial violence in the Unites States. – Chicago, 1969. – 553с.
87852
   Racines. – Toronto, 1979. – 282с.
87853
  Mosterin J. Racionalidad y accion humana / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1987
87854
  Kriska S. Racionalizacia zalesnovania / S. Kriska. – Bratislava : Orac, 1951. – 133s.
87855
  Furle F. Racionalni zborcena plocha stupne sesteno / F. Furle. – [S. l. : s. n.], 1939. – 22 s.
87856
  Leonidov F. Racism-and ideological weapon of imperialism. / F. Leonidov. – M., 1966. – 62с.
87857
  Bratny Roman Racja wilkow / Bratny Roman. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 138s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red.J.Kajtoch). – ISBN 83-08-00966-2
87858
   Racjasthan. – New Delhi, 1980. – 128с.
87859
  Lukasiewicz D. Racjonalizacje cierpienia i zla w filozofii religii // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 189-200. – ISSN 0137-2432


  У статті викладені основні філософські пояснення існування зла та страждань у світі, які були запропоновані в поточних дебатах, що відбуваються у філософії релігії. Всі ці пояснення вважають основним фактом існування Бога, який є Творцем світу, в якому ...
87860
  Nepelski M. Racjonalizatorskie rozwiazania wspierajace dzialania antykryzysowe. Rejestr dzialan sztabowych // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 245-253. – ISSN 2227-796X


  Інформація про дійсне розташування власних сил і сил противника завжди була суттєвим елементом у процесі прийняття рішень. Сьогодні розвідка все більше пов"язана з дистанційною передачею даних. Створювані комп"ютерні аплікації разом із системами GPS ...
87861
   Rackham literary studies. – Michigan, 1972. – 134с.
87862
   Rackham literary studies. Publ. by graduate students in literature of the University of Michigan. – Michigan, 1971. – 93с.
87863
  Magajna Bogomir Racko in Lija / Magajna Bogomir. – Ljublian, 1965. – 145с.
87864
  Spear Victor Racquetball: strategies for winning / Spear Victor. – New York, 1988. – 173с.
87865
  Petrovic M. Racunangesabrojnim razmacima / M. Petrovic; red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 169 s.
87866
   RAD Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. – Zagreb, 1969. – 774с.
87867
   Rad Strahovske knihovny 1672. Loges Bibliothecae Strahoviensis. Bibliothecario et omnibus Strahoviensis ecolesiae professis ad observandum praescriptae. Museum Liter. Bohemic. Prag.. – Pragae, 1971. – 26с.
87868
  Klein Edmund Rada Ludowa we Wroclawiu Centralna Rada dla Prowincji Slaskiej. / Klein Edmund. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 409с.
87869
  Fiumel Henryk de Rada wzajemnej pomecy gospodarczej. / Fiumel Henryk de. – Warszawa, 1967. – 140с.
87870
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
2. – 1958. – 430с.
87871
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
3. – 1958. – 398с.
87872
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
4. – 1958. – 496с.
87873
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
5. – 1959. – 432с.
87874
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
1. – 1968. – 376с.
87875
  Bowen E.G. Radar / E.G. Bowen. – Berl., 1960. – 494с.
87876
  Fischer Hans Joachim Radartechnik. / Fischer Hans Joachim. – Lpz., 1956. – 464с.
87877
  Fischer Hans Joachim Radartechnik. / Fischer Hans Joachim. – 2. verb.und erw. Auflage. – Lpz., 1958. – 504с.
87878
   Radce Zahradkaru. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi
2. – 1955. – 339s.
87879
  Staubringer Zvonko Rade Koncar / Staubringer Zvonko. – Beograd, 1964. – 70с.
87880
  Bach Gotthard Rader mussen rollen. / Bach Gotthard. – Berlin, 1965. – 352с.
87881
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin-Weimar, 1976. – 405с.
87882
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin, Weimar, 1979. – 338с.
87883
  Chop Eberhard Radfahren / Chop Eberhard. – Berl., 1957. – 30с.
87884
   Radhakrishnan. A study of the president of India. – New Delhi, 1966. – 128с.
87885
  Smith Burke Radial velocities and absolute magnitudes of Be stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.133 / Smith Burke. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.489-491. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.105, N.3, 1947
87886
  Popper Daniel Radial velocities of two stars of the W Ursae Majoris class : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.155 / Popper Daniel. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.490-496 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.3, 1948
87887
   Radiant ideas of the October revolution. – M., 1978. – 199с.
87888
  Gheorghe N. Radiatiile ionizante si viata / N. Gheorghe, C. Vladesu, M. Apetroae. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1984. – 207с.
87889
   Radiatioisotopes in Animal Nutrition and Physiology : Proceedings of the Symposium on the use of radioisotopes in animal nutrition and physiology, jointly organized by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 874p.
87890
  Roberts R. Radiation-initiated polymerization and graft polymerization / R. Roberts. – Vienna, 1961. – 44с.
87891
   Radiation and Radioisotopes Applied to Insect of Agricultural Importance : Proccedings of the Symposium on the Use and Application of Radioisotopes and Radiation in the Control of Plant and Animal Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1963. – 511p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
87892
   Radiation and the Control of Immune Response = Report of the panel on radiation and the control of immune response organized by the International Atomic Energy Agency and held in Paris, 22-24 June, 1967. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 126p.
87893
   Radiation Damage in Bone : Report and summarized papers of a Conference on the Relations of Radiation Damage to Radiation Dose in Bone held at Oxford. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 56p.
87894
   Radiation damage in reactor materials Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency at the fondazione Cini,. – Vienna, 1963. – 762 с.
87895
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 1. – 1962. – 388 p.
87896
   Radiation damage in solids : Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor Materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 2. – 1962. – 292 p.
87897
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency at the Fondazione Cini, 1962 / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 3. – 1963. – 192 p.
87898
  Hu N. Radiation damping in the general theory of relativity : Proceedings of the Royal Irish academy, V. 51, Sec. A, No 7 / N. Hu. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 87-111
87899
  Kaindl K. Radiation in Agricultural Research and Practice / K. Kaindl, H. Linser. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 48p. – (Review Series = Developments in the peaceful applications of nuclear energy ; 10)
87900
   Radiation modification of polyethylene composites of multi-walled carbon nanotubes / Pinchuk-Rugal, O.S. Nychyporenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, E.P. Mamunya, V.V. Levchenko, V.V. Strelchuk, V.V. Shlapatska, O.G. Rugal // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 69
87901
   Radiation resistance of GaAs-Based microwave Schottky-barrier devices (Some physico-technological aspects) / A.E. Belyaev, J. Breza, E.F. Venger, M. Vesely. – Київ : Інтерпрес, 1998. – 128с. – ISBN 9665010247
87902
  Bondar B. Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance / B. Bondar, Ya. Kmetyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The paper brings up the question of radiation safety aspects dealing with exploitation of cyclotron Eclipse RD (Siemens), that is used for positron-emission tomography with fluorodeoxyglucose (18F-FDG). The main sources of radiation exposure and the ...
87903
   Radiation simulated dynamics of the conformation state of the nadh molecules in the surface layers of water disillate / A. Kostina, M.A. Zabolotny, M.P. Kulysh, O.P. Dmytrenko, Y.M. Barabash // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 291-292
87904
  Shaw K.B. Radiation studies around extracted proton beams at Nimrod. Science Research Council / K.B. Shaw, G.R. Stevenson. – Chilton. – 11с.
87905
  Wahlstrom Bjorn Radiation, health and society / Wahlstrom Bjorn; International atomic energy agency. – s.l. : IAEA, 1997. – 56p. : ill.
87906
   Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests : Proccedings of a Panel on Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1968. – 148 p. – (Panel proceedings series)
87907
  Rutherford E. Radiations from radioactive substances / E. Rutherford, J. Chadwick, C.D. Ellis. – Cambridge : Cambridge University Press, 1930. – XI, 588 p.
87908
  Pustylnik I. Radiative transfer in atmospheres of close binaries = Перенос излучения в атмосферах тесных двойных звезд / I. Pustylnik. – Tartu : Издат. совет АН ЭстССР, 1971. – 72 с.
87909
  Khodjamirian A.Yu. Radiative transitions in quarkonium and quantum chromodynamics. / A.Yu. Khodjamirian. – Yerevan, 1980. – 42с.
87910
  Beckwith Burnham Radical Essays On Social Policy, Religion, and Ethics / Beckwith Burnham. – Palo Alto, 1981. – 249с.
87911
  Green Margaret Radical of the revolution: Samuel Adams / Green Margaret. – New York, 1971. – 192с.
87912
  Callot Jacques Radierungen / Callot Jacques. – Dresden, 1960. – 26с.
87913
  Morgenroth Otto Radio-allgemeinverstandlich / Morgenroth Otto. – 3. uber. arbeitete und erw. Aufl. – Lpz., 1960. – 196с.
87914
  Weller B.F. Radio-technology / B.F. Weller. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – VIII, 358 p. – With a foreword by Philip Kemp
87915
  Mayen Jozef Radio a literatura / Mayen Jozef. – Warszawa, 1965. – 324с.
87916
  Bediukh O. Radio absorbing properties of thin gold films in 8:-11,6 GHz band / O. Bediukh, M. Drobkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-7. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The results of measurements of absorbing properties of gold films of 8–20nm thickness deposited on a polymer substrate in the frequency band 8:-11.6 GHz electromagnetic radiation are presented. Наведені результати вимірювання поглинаючих властивостей ...
87917
  Adams K.T. Radio acoustic ranging (R. A. R.) / K.T. Adams; Smithsonian report for 1944. – Washington : Smithsonian Institution
3782. – 1945. – p. 221-238
87918
   Radio broadcasting: how to speak convincingly. – New York; London, 1935. – 286с.
87919
  Gething D P.J. Radio direction finding and superresolution / D P.J. Gething. – 2d ed. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – 365 p. – (IEE Electromagnetic Waves Series/ Ser.ed.P.J.B.Clarricoats, Y.Rahmat-Samii, J.R.Wait ; 33). – ISBN 0-86341-238-6
87920
  Hnatyk B. Radio emission from Vela Supernova remnant / B. Hnatyk, I. Sushch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 31-33. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто радіо-випромінювання від залишку Наднової (ЗН) Вітрила в рамках нашої нової моделі [3], що пояснює особливості рентгенівського випромінювання ЗН суттєвим впливом на динаміку залишку випаровування хмар, які вносять домінуючий вклад в середню ...
87921
  Lange Heinz Radio engineering nomograms / Lange Heinz. – Lpz., 1959. – 224с.
87922
  Terman F.E. Radio engineers" handbook / Terman F.E.; Frederick Emmons Terman. – Sixth Impression. – New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1943. – XI, 1019 p.
87923
   Radio frequency discharge in argon with dust particles / Chutov, YU.I, W.J. Goedheer, O.Yu. Kravchenko, V.M. Zuz, M. Yan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)
87924
  Verkijk D. Radio Hilversum 1940-1945 : De omroep in de oorlog / Dick Verkijk. – Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 1974. – 825, [8] blz., 8v. fot. – ISBN 90 295 5141 0
87925
  Trusz W. Radio i telewizja w domu / W. Trusz, J. Domrbowicki. – Warszawa, 1958. – 185с.
87926
  Brodowski A. Radio i telewizja. / A. Brodowski, J. Chablowski, J. Auerbach. – Warszawa, 1971. – 450с.
87927
  Fornatale Peter Radio in the television age / Fornatale Peter, Milis Joshua. – New York, 1984. – 212с.
87928
  Minkov Mikhail Radio journalism / Minkov Mikhail. – Prague, 1980. – 79с.
87929
  De Giuli Radio Lina / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2009. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 1 livello : 500 parole). – ISBN 978-88-8923-758-8 (book + CD). - 978-88-8644-023-3 (book)
87930
  Ghirardi A.A. Radio physics course / A.A. Ghirardi. – New York : Murray, 1932. – XIV, 972 p.
87931
  Aspinall Richard Radio programme production. / Aspinall Richard. – Paris, 1971. – 151с.
87932
  Wisniewska D. Radio publiczne w Szwecji - dylematy i perspektywy / Dominika Wisniewska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – С. 141-152. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
87933
  Buga N. a.o. Radio Receiver Theory. / N. a.o. Buga. – Moscow, 1990. – 374с.
87934
  Barkan V. Radio receivers / V. Barkan, V. Zhdanov. – Moscow, 1970. – 503с.
87935
  Nagorniak M. Radio sketch as a means of national patriotic education in ukrainian families (illustrated with examples of student study works) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 102-112. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Радіозарисовка як один зі засобів національно-патриотичного виховання в українських родинах (за матеріалами студентських навчальних програм)
87936
  Withers D.J. Radio spectrum management / D.J. Withers. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – 523 p. – (IEE telecommunications series/ Ser.ed. J.E.Flood, C.J.Huges, J.D.Parsons ; 23). – ISBN 0-86341-177-0
87937
  Аіsbеrg Е. Radio...i telewizj? ales to bardzo proste! / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa, 1974. – 214с.
87938
  Аіsbеrg Е. Radio? - Alez to bardzo proste. / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa, 1959. – 148с.
87939
   Radioactivation analysis : Proceedings of the Radioactivation analysis symposium held in Vienna, Austria, June 1959. – London : Butterworths, 1960. – 142 p.
87940
   Radioactive dating : Proceedings of the symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU) / Symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU). – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1963. – 444 p.
87941
  Muller J.H. Radioactive Isotope Therapy, with Patticular Reference to the Use of Radiocolloids / J.H. Muller. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 67p. – (Review Series ; 27)
87942
   Radioactive substances in the biosphere. Procedures recommended by the Internat. Atomic Energy Agency s "Panel on the Methods for collection and lanalysis of samples... " held at Vienna, 7-12. IX 1. – Vienna, 1961. – 44 p.
87943
  Sanielevici Alex. Radioactivitatea (Fenomene si legi generale) / Alex. Sanielevici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 254 с.
87944
  Peteu Gh. Radioactivitatea aplicata in industria petroliera / Gh. Peteu, P. Sandru. – Bucuresti, 1971. – 207с.
87945
  Cork J. Radioactivity and nuclear physics / J. Cork. – 4-th printing. – Toronto, e.o. : D.Van Nostrand Co., Inc., 1961. – 313 p.
87946
  Hart Hans Radioaktive Isotope in der Betriebs messtechnik. / Hart Hans. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berl., 1962. – 560с.
87947
  Matolin Milan Radioaktivita hornin Zapadnich Karpat / Matolin Milan. – Praha, 1976. – 125с.
87948
  Szalay Sandor Radioaktivitas. Kezirat / Szalay Sandor, Gsikai Gyula. – Budapest, 1961. – 278с.
87949
   Radioaktivnost. – Ljubljana, 1956. – 180 с.
87950
  Budejicky Jaromir Radioastronomie. / Budejicky Jaromir. – Praha, 1958. – 76с.
87951
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
1 : Radiobiologie. – 1964. – 131s.
87952
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
2 : Technika lecby ionizujicim zarenim. – 1964. – 303s.
87953
   Radiochemia. – Warszawa, 1964. – 622с.
87954
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 1. – 1965. – 434 p.
87955
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 2. – 1965. – 524 p.
87956
   Radiochemical methods of analysis. Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the Internat. Atomic Energy Agency at Salzburg, 19-23 october 1964. – Vienna
1. – 1965. – 434с.
87957
  Bujar H. Radiodiagnosticul Clinic in Limfologie / H. Bujar, T. Roxin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 126s.
87958
  Mirsky G. Radioelectoronic measurements / G. Mirsky. – M., 1978. – 503с.
87959
  Стржалковская И.М. Radioelectronics / И.М. Стржалковская. – Moscow, 1972. – 94с.
87960
   Radioisotope applications in industry. A survey of radioisotope applications classified by industry or economic activity, with selected references to the international literature. – Vienna, 1963. – 132с.
87961
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. – Vienna : International atomic energy agency, 1966. – 412 p. – (Bibliographical series ; 20)
87962
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
1. – 1966. – 576с.
87963
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
2. – 1966. – 478с.
87964
   Radioisotope Sample Measurement Techniques in Medicine and Biology = Proceedings of the Symposium...in Vienna, 24-28 May 1965. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 721p.
87965
   Radioisotope Teletherapy Equipment: International Directory. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959. – 121p.
87966
   Radioisotopes and ionizing radiations in entomology. – Vienna, 1963. – 418с.
87967
   Radioisotopes and radiation in dairy science and technology. Proceedings of a seminar on radioisotopes and radiation in dairy science and technology joiintly organized by the IAEA and the food and a. – Vienna, 1966. – 258с.
87968
   Radioisotopes and radiation in entomology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – XI,307S. – Proceedings of the symposium on radioisotopes and radiation in entomology sponsored by The International Atomic Energy Agency and held in Bombay, 5-9 December 1960. – (Proceedings series)
87969
   Radioisotopes in hydrology : Proceedings of the symposium on the application of radioisotopes in hydrology held by the international atomic energy agency in Tokyo, 5-9 March 1963. – Vienna : Iternational Atomic Energy Agency, 1963. – 459p.
87970
   Radioisotopes in Soil-Pant Nutrition Studies : Proccedings of the Symposium on the Use of Radioisotopes in Soil-Plant Nutrition Studies. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1962. – 461p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
87971
   Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues : Proccedings of a Panel on the Uses of Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1966. – 118p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Panel proceedings series)
87972
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 2. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
2. – 1962. – 554с.
87973
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 3. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
3. – 1962. – 640с.
87974
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. I. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
1. – 1962. – 542с.
87975
   Radioisotopes in Tropical Medicine = Proceeding of the Symposium on the use of radioisotopes... Bangkok, 12-16 December 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 379p.
87976
  Yuxin Li Radiological hazard assessment of cement and sand used for construction of dwellings in Dingxi, China / Yuxin Li, Xinwei Lu, Xiaolan Zhang // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 9/10. – P. 1617-1625. – ISSN 1221-146X
87977
   Radiological health and safety in mining and miling of nuclear materials. Proceedings of the Symposium on Radiolog. health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the IAEA in co-. – Vienna
1. – 1964. – 482с.
87978
   Radiological health and safety in mining and milling of nuclear materials. Proceedings of the symposium on radiological health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the Interna. – Vienna
2. – 1964. – 564с.
87979
  Rothe Klaus Radiometrische Bestimmungen an Mineralien und Gesteinen (Grundlagen, Mebverfahren mit Zahlrorr, Eichung, und Anwendung) / Rothe Klaus. – Berlin, 1959. – 160 S.
87980
   Radionuclide behavior in enviroment: Prepared for Division of Systems Research Office of Nuclear Regulatory Research U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington. – Washington, 1991. – 68с.
87981
  Horton P.W. Radionuclide Techniques in Clinical Investigation / P.W. Horton. – Bristol : Adam Hilger Ltd, 1982. – 168p.
87982
   Radiophysics faculty of KyivTaras Shevchenko University // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
87983
  Herforth Lieselott Radiophysikalisches und radiochemisches Grundpraktikum / Herforth Lieselott, Koch Hartwig. – Berl., 1959. – 468с.
87984
   Radiosterilization of Medical Products and Recommended Code of Practice = Proceeding of the Symposium ... Budapest, 5-9 Desember 1966. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 379p.
87985
  Magyari Bela Radiotechnikai zsebkonyv / Magyari Bela. – Budapest, 1975. – 1070с.
87986
  Roginski Roman Radiowe osrodki odbiorcze / Roginski Roman. – Warszawa, 1960. – 558с.
87987
  Burzynski S. Radjoencyklopedja / S. Burzynski. – Warszawa ; Krakow : Arcta, 1926. – 219 s.
87988
  Pantic Vladan Radnicka veca u Nemackoj, 1917-1920 / Pantic Vladan. – Beograd, 1972. – 655с.
87989
   Radnicki i nacionalno oslobodilacki pokreti: Enciklopedijski prirucnik. 2. Evropa, Severna Amerika, Australija, Medunarodne organizacije. – Beograd
2. – 1970. – 871с.
87990
  Kovacevic Ivan Radnicki pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914 / Kovacevic Ivan. – Slavonski Brod, 1976. – 262с.
87991
  Klikovac Janko Radnicki Savjeti u Polskoj / Klikovac Janko. – Beograd, 1971. – 229с.
87992
   Radom. – Radom : Bernardinum, 2002. – 156p. : il. – ISBN 83-912708-1-5
87993
  Bielska Hanna Radosci i smutki / Bielska Hanna. – Warszawa, 1978. – 188с.
87994
  Marek Jiri Radostna setkani / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 131с.
87995
  Friedrich Herbert Radsaison / Friedrich Herbert. – Berl., 1966. – 256с.
87996
  Zeyer Julius Raduz a Mahulena / Zeyer Julius. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 137 s.
87997
  Rybicki Zygmunt Rady delegatow robotniczych w Polsce 1918-1919 / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1962. – 212с.
87998
  Klisky A. Rady mladym micurincom. / A. Klisky. – Bratislava, 1953. – 240с.
87999
  Kubiak Stanislaw Rady robotniczo-zolnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. / Kubiak Stanislaw, Lozowski Franc. – Poznan, 1959. – 239с.
88000
  Tralles B.L. Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / Baltazar Ludwik Tralles ; z jez. lacinskiego przelozyl K. Orzechowski ; wyboru dokonal i wstep. poprzedzil I. Z. Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – S. 1-185, [2]. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,