Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
876001
  Кононенко Т.П. "Монадологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 360-361. – ISBN 966-316-069-1
876002
  Сюндюков І. "Монархи Нідерландів будуть завжди разом із народом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 9


  Про те, чому Голландія шанує свої традиції й політичну систему.
876003
  Ши Р. "Монах" последний зиндзя : знаменитый ист. триллер о таинств. боевых искусствах Востока / Р. Ши. – Санкт-Петербург : Берсерк, 1993. – 544 с. – (Тайны Востока)
876004
  Потемкина Л.Я. "Монахиня" Дидро и пути становления французского социального романа в 20-х - 50-х годах XVIII века. : Автореф... наук: / Потемкина Л.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1961. – 17л.
876005
  Абдукаримов Э. "Монгол зураг" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 55-63


  "Монгол зураг" - жанр монгольського живопису
876006
  Антонюк І. "Монетки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 135-146. – ISSN 08-68-4790-1
876007
  Забокрицька М.Р. "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) - перша в Україні монографія про джерела // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 113-120. – ISSN 2306-5680
876008
  Забокрицька М.Р. "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) - перша в Україні монографія про джерела // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 113-120. – ISSN 2306-5680
876009
  Елітіс О. [Монограма / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 25 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-60-3
876010
  Озерська О. Мона поведінка начальника і підлеглого в японському діловому спілкуванні: лінгвістичний і соціокультурний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано вживання певних лексико-граматичних конструкцій в ситуаціях ділового спілкування начальника і підлеглого в Японії. Розглянуто ситуації звіту про роботу, донесення інформації, висловлення власної думки, відмови у формальних стосунках ...
876011
  Бойченко І.В. Монада історична / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251-252. – ISBN 966-642-073-2
876012
  Калев Давид Аструк Монадный формализм и его применение в электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калев Давид Аструк; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 13л.
876013
  Юрченко Е.А. Монадологічний підхід до аналізу мікроцивілізаційних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 113-122. – ISSN 2077-8309
876014
  Шабшай Л.Л. Монако и гоголь-моголь / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1970. – 109с.
876015
  Кіптенко В.К. Монако, Князівство Монако (- карликова держава на півдні Європи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 466. – ISBN 978-966-02-9001-3
876016
  Уемов А.И. Монарные атрибутивные системные параметры в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 24-36. – ISBN 978-966-318-900-0
876017
  Милль Пьер Монарх : [повести и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Л. Савельева. – Ленинград : Мысль, 1926. – 173 с.
876018
   Монархи Европы : Судьбы династий. – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 1. – 1997. – с.1-280. – Ксерокопия в 2-х частях
876019
   Монархи Европы : Судьбы династий. . – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 2. – 1997. – с. 283-623. – Ксерокопия в 2-х частях
876020
  Зак Л.А. Монархи против народа / Л.А. Зак. – Москва, 1966. – 376с.
876021
  Рыжов К.В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. – Москва : Вече, 2007. – 576с. : илл. – ISBN 978-5-9533-2680-3


  В книге помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удивительных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николай II
876022
   Монархи. Престол в наследство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 80-87 : фото
876023
  Ивонина Л.И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII - начале XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 104-117. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается процесс превращения западноевропейских территориальных или региональных княжеств в королевства, а их правителей - в королей.
876024
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий ; с картографической таблицей / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 395 с., 1 л. карт.
876025
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – X, 405 с., 1 л. карт. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 2)
876026
  Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. Александров; Институт востоковедения РАН. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 544с. – ISBN 5-8018-0073-5
876027
  Цветков Василий Монархисты + масоны = Мифы и реалии Русского политического совещания в Париже // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 16-18. – ISSN 0235-7089
876028
   Монархисты. : Статьи В.Шульгина и А. – Изд."РОССИЯ". – Екатеринодар : Изд. "Россия" ; Электропечатная И.М.Дицмана
Вып.1. – 1918. – 24 с.
876029
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность : в 4 ч. / Лев Тихомиров. – Москва : Унив. тип.
Ч. 4 : Монархическая политика. – 1905. – [2], XVI, 318, [2] с.
876030
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; Ред.: А.Н.Буханов, Р.Е.Алейников; Вступ. статья: С.М. Сергеев; Именной указ.: А.В. Ефремов. – Москва : Облиздат, Алир, 1998. – 672с. – ISBN 5-89653-012-9
876031
  Омельянчук И.В. Монархические "Академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 г.г.) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 87-92.
876032
  Галас М.Л. Монархические идеологемы Русского зарубежного съезда 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
876033
  Балыбердин Ю.А. Монархические организации Вятско-Камского региона в период первой российской революции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
876034
  Селевич Ю.Л. Монархические традиции на украине в XX в. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2011. – № 3 (58). – С. 68-72


  Скоропадские - послоедняя монархическая династия Украины
876035
  Кальченко Т.В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904-1919) : ист. энциклопедия / Кальченко Т.В. – Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 976 с. : фот. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97348-1-5
876036
  Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия XX века глазами писателя Мирослава Крлежи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0132-1366
876037
  Бугров К.Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н.И. Панина / К. Д. Бугров ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 270, [2] c. – Библиогр.: с. 207-224 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-7-7
876038
  Фроме К. Монархия или республика? : культурно- исторические очерки / соч. К. Фроме ; пер со 2-го доп. нем. изд. В. В. Задлера. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1907. – [4], 497 с. – (Б-ка "Просвещения" ; [35])
876039
  Савельева М.Ю. Монархия как форма самоопределения личности : российский опыт становления феномена "сакральное" / М.Ю. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-8210-48-8
876040
  Папенко Н.С. Монархізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252. – ISBN 966-642-073-2
876041
  Тукаленко І. Монархізм як спосіб легітимації влади в консервативній теорії В"ячеслава Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст соціально-філософської та політологічної концепції В. Липинського.
876042
  Закіров М.Б. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 95-100
876043
  Бондаренко Д. Монархічна контрреволюція у Центральній і Східній Європі у період завершення Першої світової війни: термінологія, класифікація, географія, хронологія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
876044
  Корзенюк Ю.О. Монархічна концепція В"ячеслава Липинського крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 121-123
876045
  Лернатович В. Монархічна концепція Липинського у сучасній українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 209-214. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Монархізм Липинського і сучасний лібералізм розглядаються як ймовірні домінантні течії суспільного життя в Україні
876046
  Сухонос В.В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай, О.П. Соколенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 22-29. – ISSN 2519-2353
876047
  Чорногор Я. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 43-52
876048
  Гамшеєва В.М. Монархічний ("охоронний") соціалізм К.Н. Леонтьєва як вид соціальної утопії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 312-315. – ISSN 2076-1554
876049
  Іванько І. Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст. / І. Іванько, К. Колесников // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 73-76
876050
  Березовська В.В. Монархічні організації Бессарабії (1905-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 19-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
876051
  Папенко Н.С. Монархія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252-253. – ISBN 966-642-073-2
876052
  Горобець В.М. Монархія (- єдиновладдя, єдинодержавність) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 467-471. – ISBN 978-966-02-9001-3
876053
  Папенко Н.С. Монархія конституційна / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
876054
  Сухонос В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 119-123
876055
  Дочев Данко Монархо-фашизмът срещу народата съпротива 1941-1944 / Дочев Данко. – София, 1983. – 201с.
876056
  Булатова М. Монарші особи та олімпійський рух / М. Булатова, В. Єрмолова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 1992-7886
876057
  Вагилевич І. Монастир-скит у Маняві // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 61
876058
  Тихий Б. Монастир Бернардинів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 24-27. – ISSN 0131-2685
876059
  Васильєв М.Г. Монастир і військова влада під час спорудження Києво-Печерської фортеці // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.12-16. – ISBN 966-518-051-7
876060
  Малишева Ірина Монастир Монсеррат: Чорна Богородиця і хор ангелів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 70-72 : фото
876061
  Хохонь М.П. Монастир оо. Бернардинів у м. Львові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 494-501. – ISSN 2077-3455
876062
  Онищенко Геннадій Монастир святого Іони // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 39-40 : фото
876063
  Рожко В.Є. Монастир Святого Миколая в селі Мильці / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – 206, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-105. – ISBN 978-966-361-873-9


  У пр. № 1717104 напис: Автор. Підпис. 14.02.2018 р.
876064
   Монастир Скит = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.


  У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
876065
  Саламаха М.П. Монастирі василіанського чину в політиці російського уряду наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Чин святого Василія Великого (ЧСВВ), Василіянський Чин святого Йосафата і Отці Василіяни - один з основних монаших орденів Української греко-католицької церкви.
876066
  Бурко Д. Монастирі запорожців // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 6-8
876067
  Каліновський В. Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 143-148
876068
  Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
876069
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
876070
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр. : л.170-189
876071
  Віроцький В.Д. Монастирі та храми землі сіверської : До 900-річчя Новгород-Сіверського князівства / В.Д. Віроцький, А.А. Карнабіда, В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 230с. – Бібліогр.:с.229-230. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-127-1
876072
  Ломачинська І.М. Монастирі України / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
876073
  Непотенко І. Монастирі Чернігова - нерухомі об"єкти культурної спадщини - у період становлення радянської влади (1920-ті роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 155-161. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
876074
  Глибовець В.Л. Монастирі як туристичні об"єкти (на прикладі міст столичного району) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 133-134
876075
  Лопата П. Монастирі, собори і церкви у мистецтві Т. Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 березня (число 9). – С. 10-11
876076
  Кащенко А. Монастирі, церкви й освіта за часів Запорізької Січі / Андріан Кащенко // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 20
876077
  Кожушко Л. Монастирок де-факто без музею. Пильним спостерігачем життя галицького народу називали письменника Леся Мартовича // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 17). – С. 13


  Цьогоріч 150-річчя кількох яскравих митців у сфері літератури, зокрема Лесі Українки та Леся Мартовича. Якщо образ та творчість Лариси Косач відома широкому загалу, то увага до постаті Леся Мартовича на загальнодержавному рівні, на жаль, малопомітна. ...
876078
   Монастирський Володимир Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 270. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
876079
  Горбаченко Т.Г. Монастирські і соборні бібліотеки як фактори збереження християнської писемної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про роль церкви у збереженні писемної культури в Україні.
876080
  Кагамлик С. Монастирські стряпчі КиєвоПечерської лаври XVIII століття у відстоюванні інтересів обителі // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 46-61. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
876081
  Содоль В.А. Монастыри Молдавской ССР в 1945-1948 годах: экономическая деятельность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 59-68. – ISSN 0132-1366
876082
  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 15-16 веках / И.У. Будовниц. – Москва, 1966. – 392с.
876083
  Смолина О.О. Монастыри Слобожанщины: динамика художественного образа : монография / О.О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Северодонецк : ВНУ им. В. Даля, 2016. – 298, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-170. – ISBN 978-617-11-0053-4
876084
  Погорельский Антоний Монастырка : [роман] в 2 ч. / соч. Антония Погорельского [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – 300, II, [10] с. – С. [1-10] реклама. - Конволют. - Пер.: Бурсак / В.Т. Нарежный. – (Дешевая библиотека ; № 40)
876085
   Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда.. – К., 1994. – 80с.
876086
  Бабун Е. Монастырская школа : повести / ред. Е. Бабун. – Москва, 1986. – 238 с.
876087
  Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. / М.В. Кукушкина. – Л., 1977. – 223с.
876088
  Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. / И.А. Булыгин. – М., 1977. – 327с.
876089
  Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в 17 в. : О сущности и формах феодально-крепостн. отношениях / Н.А. Горская. – М. : Наука, 1977. – 365с.
876090
  Войкулеску В. Монастырские утехи. / В. Войкулеску. – Москва, 1971. – 304с.
876091
  Горчаков М.И. Монастырский приказ. (1649-1725 г.) : Опытов историко-юридического исследования / [Соч.] Свящ. М. Горчакова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля, 1868. – [2], 296, 159 с. – Экз. № 175417 дефектный, отсут. с. 257-296, 1-159


  Имеется электронная копия в РГБ
876092
  Малахиева-Мирович Монастырское / Малахиева-Мирович. – Москва, 1923. – 48с.
876093
  Шаляпин О С. Монастырское заключение в Византии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.29-31
876094
  Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI-XVII веков / Б.Д. Греков. – Л., 1924. – 183с.
876095
  Амнуэль П. Монастырь // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 75-124. – ISSN 1728-8568
876096
  Колупаев В.Е. Монастырь на острове Сан-Ладзаро // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 43-51. – ISSN 1681-7559


  Одним из центров восточной культуры в Европе является Сан-Ладзаро дельи Армени - монастырь, расположенный на острове Сан-Ладзаро в Венецианской лагуне. Остров был дарован городом общине армян-католиков в вечное владение в 1717 г.
876097
  Залесова-Докторова Монастырь Сан-Реми : проза: глава из романа "Живи, как раньше" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 42-61. – ISSN 0321-1878
876098
  Гессе Г. Монах / Герман Гессе ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 44)
876099
  Пушкин А.С. Монах / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 56с.
876100
  Соболь В. Монах в Мадриде. Отзвуки готического романа Мэтью Г. Льюиса "Монах" в пьесе А.С. Пушкина "Каменный гость" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 75-84. – ISSN 2310-4287
876101
  [Неофит] Монах Неофит о тайне крови у иудеев в связи с учением Каббалы / Предисл. и пер. П.М. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина, 1914. – 45 с.
876102
  Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
876103
  Ши Р. Монах: время драконов / Р. Ши. – С.-Пб., 1993. – 512с.
876104
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. -- Рассказы о людях необычайных. / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1957. – 563с.
876105
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайних / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1988. – 560с.
876106
  Стецик Ю. Монахи Люблінського василіанськог монастиря (1748 - 1779 рр.): біографічні відомості // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – С. 207-229. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
876107
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Москва, 1984. – 525с.
876108
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин : пер. с фр. / Д. Дидро; [вступ. статья (с. 5-28) и примеч. Л. Воробьева ; ил.: Л. Корчемкин]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 495 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 53 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
876109
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин / Д. Дидро. – Москва : Правда, 1984. – 544с.
876110
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его Хозяин : [пер. с фр.] / Дени Дидро ; [пердисл. И. Бычко ; прим. Л. Воробьева]. – Киев : Политиздат, 1986. – 528 с.
876111
  Білецький В.С. Монацит (- самотній, відокремлений, мінірал класу фосфатів) / В.С. Білецький, В.П. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-9001-3
876112
  Михальченко І.І. Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 32-49. – ISSN 2224-6487
876113
  Фігура Любов Монацитоносні відклади басейну верхньої течії Південного Бугу // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 160-163. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
876114
  Гарнак А. фон Монашество, его идеалы и его история / Пер. с 7-го нем. изд. Н.М. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – 60 с. – (Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики ; Кн. 5)
876115
  Марусин Мирослав Монаший устав св. Теодора Студита на Україні = Constitutio monachorum S-ti Theodori Studitae in Ucraina / Марусин Мирослав; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1995. – 88с. – (Праці Греко-катол. богослов. акад.=Opera Graeco-catholicae acad.theol. ; Т.82)
876116
  Вовчок Марко Монашчине кохання / Вовчок Марко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
876117
  Котлярчук Андрій Монблан. Колиска альпінізму : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-49 : Фото
876118
  Лапин Б. Монгол / Б. Лапин, З. Хацревин. – Москва, 1938. – 48с.
876119
  Кубанов Р.А. Монголи на землях Південної Русі (ХІІІ ст.) : монографія / Р.А. Кубанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 227, [1] с. – Додатки: с. 193-202. – Бібліогр.: с. 203-227. – ISBN 978-966-617-293-1
876120
  Баторский А.А. Монголия : опыт военно-статистического очерка / А.А. Баторский. – Санкт-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Ч. 1. – 1889. – XV, 285 с.
876121
  Баторский А.А. Монголия : опыт военно-статистического очерка / А.А. Баторский. – Санкт-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Ч. 2. – 1891. – VIII, 277 с.
876122
  Раскин А.П. Монголия : Рек.указ.литературы / ГПБ; А.П.Раскин, Н.В.Цапкин. – Москва, 1977. – 94с.
876123
  Потемкина И.И. Монголия / Потемкина И.И. – Москва : Мысль, 1988. – 142 с. – (У карты мира)
876124
   Монголия : 100 вопросов и ответов : Справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 205с.
876125
  Якушев С. Монголия в современной системе международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0131-2227
876126
   Монголия в трудах ученых Восточной Сибири : Библиогр. указ.(1974-1982). – Иркутск : Изд-во Иркутск.ун-та, 1988. – 139с.
876127
  Куликаускене Н.В. Монголия в трудах ученых Восточной Сибири. Библиогр. указ. (1946-1973 гг.) / Н.В. Куликаускене, В.Л. Кензина. – Иркутск, 1975. – 102 с.
876128
  Далай Ч. Монголия в ХІІІ-XIV веках / Ч. Далай. – М., 1983. – 232с.
876129
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва-Пг, 1923. – 679с.
876130
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 328с.
876131
  Козлов П.К. Монголия и Кам : Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899-1901) / Под ред. Козлова В.П. – 2-е изд. – М, 1947. – 437с. : Карти
876132
  Козлов П.К. Монголия и Кам / П.К. Козлов. – 2-е изд., сокр. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 438с.
876133
  Пржевальський Н.М. Монголия и страна тангутов : Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии / Н.М. Пржевальський. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 333с.
876134
  Михалев А.В. Монголия как национализирующееся государство: опыт постсоветских транформаций // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 193-207. – (Политология). – ISSN 1998-1776
876135
  Майский И.М. Монголия накануне революции / И.М. Майский. – 2-е перераб. изд. – М, 1960. – 311с.
876136
  Майский И.М. Монголия накануне революция / И.М. Майский. – 2-е, перераб. издание. – М, 1959. – 312с.
876137
  Гунгаадаш Б. Монголия сегодня : Природа. Людина. Хозяйство / Б. Гунгаадаш; Пер. с монгольского Дубинина А.Б., Ринчин А.Р. – Москва : Прогресс, 1969. – 288 с : Карти
876138
  Родионов В.А. Монголия, которую мы не знали // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 185-189. – ISSN 0321-2017
876139
  Гольман М.И. Монголия. Демократы снова у власти // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
876140
  Гольман М.И. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 43-46. – ISSN 0321-5075
876141
  Гайдай Игорь Монголия. Метаморфозы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 81-91 : Фото
876142
  Ридле Габриэла Монголия. На родине Чингизхана. Чингисхан: второе пришествие? / Ридле Габриэла, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 66-79 : фото. – ISSN 1029-5828
876143
  Круглов Леонид Монголия. Площадь Пржевальского : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 166-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
876144
   Монголия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 108-109 : Фото
876145
  Фомина-Синглтерри Елена Монголия. Умное чаепитие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 54-60 : фото
876146
  Халимоненко Г. Монголізми в українській мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених з монгольської мови. Предлагаются этимологии ряда слов, заимствованных из монгольського языка. This article deals with etymology of words from Mongolian language.
876147
  Крушельницький С. Монголія / С. Крушельницький. – Харків, 1930. – 123с.
876148
  Отрощенко І.В. Монголія, Китай, Росія та Урянхайське питання (1917 - 1919 роки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 181-194. – ISSN 2409-904X
876149
  Отрощенко І.В. Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-78. – ISSN 1608-0599
876150
  Отрощенко І.В. Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-65. – ISSN 1608-0599
876151
  Мельниченко Настя Монголія. Бідні нащадки великого хана // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 20-23 : фото
876152
  Ігнатьєв П. Монголія: як вижити на просторі між Китаєм і Російською Федерацією? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 4-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Відомо, що в історичний ретроспективі Монголія стала єдиною країною, якій удалось вепоху Чингісхана і його наступників завоювати як території Китаю, так і значні за площею землі слов"янських народів. Згодом відбувся розпад Монгольської імперії і нині ...
876153
  Занвилевич А.Н. Монголо-Забайкальская щелочногранитоидная провинция / А.Н. Занвилевич; Изох Э.П. – М, 1985. – 232с.
876154
   Монголо-ойратский героический эпос.. – М., 1923. – 255с.
876155
  Батсайхан О. Монголо-русское соглашение 1912 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0869-1908
876156
  Пустовит Т.Н. Монголо-татарское иго: миф или действительность? : Проблемы взаимоотношений Руси и Орды в цикле истории романов Д. Балашова "Государи Московские" // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-10
876157
  Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь XIIIв / В.В. Каргалов. – Москва, 1966. – 135с.
876158
  Кувшинов В.А. Монголо-татарское нашествие на Центральную Европу и Священная Римская империя. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 19л.
876159
  Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти VIII ст.: загальний огляд джерельної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 239-244


  На основі письмових джерел - повідомлень японських, монгольських, корейських та китайських авторів ХІІІ ст., аналізується проблема монголо-японських військових конфліктів того часу. Висвітлюється проблема причин та наслідків військових походів військ ...
876160
  Насонов А.Н. Монголы и Русь / А.Н. Насонов. – Москва-Ленинград, 1940. – 178с.
876161
  Майоров А.В. Монголы на Западе: тайная дипломатия Фридриха II // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 16-44. – ISSN 0042-8779
876162
  Викторова Л.Л. Монголы. / Л.Л. Викторова. – Москва, 1980. – 224с.
876163
  Шинкарев Л.И. Монголы. / Л.И. Шинкарев. – М., 1981. – 256с.
876164
  Мухаметов Ф. Монгольская "Яса" и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
876165
  Дудин П.Н. Монгольская Алашанская Республика как политический проект 1940-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 33-42. – ISSN 0869-1908
876166
  Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII-XV вв. / А.П. Григорьев. – Л., 1978. – 136с.
876167
  Бира Ш. Монгольская историография (13-17 вв.) / Ш. Бира ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Акад. наук МНР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1978. – 320 с. – Библиогр.: с. 296-311 (301 назв.)
876168
  Михайлов Г.И. Монгольская литература / Г.И. Михайлов. – М, 1960. – 223с.
876169
  Благовещенский М.Н. Монгольская народная республика : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центр. лектории Общества по распростр. полит. и научных знаний в Москве / М.Н. Благовещенский ; Всесоюз. Общество по распространению политич. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
876170
  Огин П. Монгольская Народная Республика / П. Огин. – М., 1939. – 56с.
876171
  Мурзаев З.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / З.М. Мурзаев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 314с.
876172
  Мурзаев Э.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : ОГИЗ, 1952. – 472с.
876173
  Демдов С.С. Монгольская Народная Республика / С.С. Демдов. – М, 1952. – 56с.
876174
  Якимова Т.А. Монгольская Народная Республика / Т.А. Якимова. – М, 1956. – 55с.
876175
  Малаев М.К. Монгольская Народная Республика / М.К. Малаев. – М., 1958. – 30с.
876176
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : экономика и внешняя торговля / Е.П. Баврин, М.В. Мещеряков. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 152 с.
876177
  Овдиенко И.Х. Монгольская Народная Республика / И.Х. Овдиенко. – М., 1963. – 152с.
876178
   Монгольская Народная Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1971. – 438с.
876179
  Чумичев Д.А. Монгольская Народная Республика / Д.А. Чумичев. – Москва, 1971. – 63с.
876180
  Титков Василий Иванович Монгольская Народная Республика : Общество, экономика, государство, право / Титков Василий Иванович. – М. : Юридич. лит-ра, 1971. – 104с.
876181
  Баврин Е.П. и др. Монгольская Народная Республика / Е.П. Баврин и др. – Москва : [б. и.], 1974. – 144 с.
876182
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1976. – 112 с. : ил., 8 л. ил.
876183
   Монгольская Народная Республика. – Москва : Прогресс, 1981. – 463 с.
876184
   Монгольская Народная Республика. – Москва, 1981
876185
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : справочник / Е.П. Баврин. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 126 с. : ил.
876186
   Монгольская Народная Республика : Справочник.. – М., 1986. – 438с.
876187
   Монгольская Народная Республика : эффективность братского сотрудничества.. – М., 1984. – 30с.
876188
  Кривоносова Л.Н. Монгольская Народная Республика в послевоенный период развития по пути к социализму. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривоносова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
876189
  Матвеева Г.С. Монгольская Народная Республика в системе социалистической экономической интеграции / Г.С. Матвеева. – М., 1987. – 244с.
876190
  Викторов С. Монгольская Народная республика. / С. Викторов, Н. Халхин. – Москва, 1936. – 62с.
876191
  Перлин Б.Н. Монгольская Народная Республика. / Б.Н. Перлин. – М., 1941. – 76 с.
876192
  Цапкин Н.В. Монгольская Народная Республика. / Н.В. Цапкин. – Москва, 1948. – 112с.
876193
  Варгин Н. Монгольская Народная Республика. / Н. Варгин. – Москва : Воениздат, 1949. – 112с. – (Политическая география)
876194
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1984. – 232с.
876195
  Черноярова А.А. Монгольская Народная Республика. / А.А. Черноярова. – Иркутск, 1985. – 116с.
876196
  Смородинцева А.Ф. Монгольская народная республика. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Смородинцева А.Ф.; Киевский гос. педагогический институт им. Горького. – Киев, 1950. – 18 с.
876197
   Монгольская Народная Республика. 1921-1961.. – М., 1961. – 248с.
876198
   Монгольская Народная Республика. Сборник статей.. – М., 1952. – 399с.
876199
  Попов И.А. Монгольская народно-революционная партия в борьбе за построение основ социализма в МНР. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 16л.
876200
  Грек Т.В. Монгольская портретная живопись первой половины XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Грек Т. В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 22л.
876201
   Монгольская поэзия. Сборник. – М., 1957. – 191с.
876202
  Хаутала Р. Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-122. – ISSN 1608-0599
876203
  Хохлов Н.П. Монгольские дали: очерки. / Н.П. Хохлов. – М., 1977. – 144с.
876204
   Монгольские заброды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 104-111 : фото
876205
   Монгольские источники о Даян-хане.. – М., 1986. – 133с.
876206
   Монгольские народные пословицы и поговорки.. – М., 1962. – 86с.
876207
  Дамдинсурэн Цэдэм Монгольские рассказы / Дамдинсурэн Цэдэм. – Л, 1949. – 131с.
876208
  Неклюдов С.Ю. Монгольские сказания о Гесере / С.Ю. Неклюдов, Ж. Тумурцерен. – М., 1982. – 373с.
876209
   Монгольские сказки.. – М., 1962. – 239с.
876210
   Монгольские сказки.. – М., 1967. – 264с.
876211
  Тодаева Б.Х. Монгольские языки и диалекты Китая / Б.Х. Тодаева. – Москва : Восточная лит-ра, 1960. – 136 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под ред. Г.П, Серд.ченко)
876212
   Монгольский археологический сборник.. – М., 1962. – 112с.
876213
   Монгольский лингвистический сборник / Тодаева Б.Х. – М., 1985. – 156с.
876214
  Матвеева С Г. Монгольский революционный союз молодёжи : История и современность / Г.С. Матвеева. – Москва : Наука, 1983. – 248 с. – Библиогр.: с. 238-242
876215
  Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция / И.Т. Зограф. – М, 1984. – 147с.
876216
  Бадарч Д. Монгольско-русский разговорник = Монгол-орос ярианы дэвтэр / Дэмчигийн Бадарч. – Москва ; Улан-Батор : Русский язык : Госиздат МНР, 1989. – 222, [1] с. – ISBN 5-200-00675-9
876217
  Лувсандэндэв А. Монгольско-русский словарь / А. Лувсандэндэв. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 716 с.
876218
  Лебединский Т.А. Монгольское иго : Очерк Т. Лебединского. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1900. – 114 с. – Экз. без ориг. обл. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтер и М.В. Довнар-Запольского)
876219
   Монгольское литературоведение на современном этапе. – Москва, 1980. – 27с.
876220
  Герасимович Л.К. Монгольское стихосложение / Л.К. Герасимович. – Л, 1975. – 128с.
876221
  Отрощенко І.В. Монгольська держава і церква (1921-1924 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
876222
  Гладстерн О.М. Монгольська політика тимчасового російського уряду / Ол. Гладстерн. – [Харків], 1929. – С. 154-171. – Окр. відб. з: Східний світ, 1928, № 5


  На обкл. дарчий надпис: Професоровы Фед. Яновському в знак товариськоъ памьяты выд автора 26.VI.1929
876223
  Пилипчук Я. Монгольське завоюваня Південної Русі // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.43-45
876224
  Сергеєв М.В. Монгольський вплив у формуванні російської національної ідеї: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 63-71
876225
  Огнєва О.Д. Монгольський світ в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133. – ISSN 1608-0599
876226
  Гринів О. Монгольський цезаропапізм з ядерною бомбою, або Чому Московія не має майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 4-5
876227
  Кожушко А.В. Монгольські завоювання доби Чингісхана очима сучасних подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 219-227
876228
   Монгольські прислів"я та приказки. / Шевернінов З. – Київ : Дніпро, 1977. – 114с.
876229
  Тодаева Б.Х. Монгорский язык : исследование, тексты, словарь / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1973. – 390 с.
876230
  Ин-Сук Ча Мондиализация нашего дома : к философии мирной жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.20-28. – ISSN 0042-8744
876231
  Андрущенко С.В. Мондіалізм (- геополітична концепція) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 493. – ISBN 978-966-02-9001-3
876232
  Міщенко В.І. Монета (- грошовий знак, виготовлений з металу або з іншого матеріалу певної форми, ваги та номіналу) / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 494. – ISBN 978-966-02-9001-3
876233
   Монета до ювілею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  Астрономічна обсерваторія Львівського університету цьогоріч відзначає 250-літній ювілей від часу свого заснування. З цього приводу Національний банк України оголосив про випуск пам"ятної монети, номіналом п"ять гривень, яку викарбували із нейзильберу ...
876234
  Шугаевский В.А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в 17 веке. / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1918. – 47с.
876235
  Десятников О. Монета останнього шведського короля Норвегії (монети Швеції Оскара ІІ, 1901-1907 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
876236
  Лившиц А.Я. Монетаризм / А.Я. Лившиц. – Москва, 1983. – 75с.
876237
  Науменко С.В. Монетаризм (- макроекономічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним чинником розвитку економіки) / С.В. Науменко, С.В. Міщенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 494-495. – ISBN 978-966-02-9001-3
876238
  Фещенко В.М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 9 (71). – С. 3-6
876239
  Юхименко П.І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П.І.Юхименко. – Київ : Кондор, 2006. – 312с. – ISBN 966-351-049-8
876240
  Юхименко П.І. Монетаристські ідеї в контексті актуальних проблем теорії і практики "нових класиків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-88. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Подано теоретичні аспекти розвитку монетаризму "новими класиками" і зроблено спробу аналізу їх практичної значимості для України. Дано характеристику ідей "нових класиків" в контексті актуальних проблем теорії і практики, розглянуто механізм досягнення ...
876241
  Козюк В.В. Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2305-7645
876242
  Кузьома О. Монетарна аолітика Європейського центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 63. – Бібліогр.: 4 назви
876243
  Кораблін С.О. Монетарна безпека: окремі визначення та оцінки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 96 назв
876244
  Полозенко Д.В. Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 2 (244). – С. 36-42. – ISSN 2221-1055
876245
  Лихолат С.М. Монетарна концепція економічної рівноваги інфраструктури ринку / С.М. Лихолат, Ю.А. Цибанєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 389-393. – ISBN 5-7763-2435-1
876246
  Зубіашвілі І.К. Монетарна культура як складова економічної культури особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 40-45. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
876247
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 22-25
876248
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 20-21
876249
  Ушакова Н.Г. Монетарна пастка" економічного росту у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 448-451
876250
  Коць О.О. Монетарна політика : навч. посібник / О.О. Коць, П.Г. Ільчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-158. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-61-3
876251
  Данилишин Б. Монетарна політика VS економічне зростання: змагання затягнулося // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 6


  "Монетарна політика в Україні впливає на економіку через свій головний інструмент - облікову ставку. Останніми роками цей показник перебуває на високому рівні. І якщо ставити за мету лише боротьбу з інфляцією, це не є поганим для економіки. Але висока ...
876252
  Коррес Дж. та інш. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою: вивчення ситуацій у Чехії, Угорщині та Польщі // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.107-114. – ISSN 1684-906Х
876253
  Попов В.Ю. Монетарна політика в реаліях української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 66-75. – Бібліогр.: с. 67-68, 70, 74-75


  Окреслено загальні риси витоків та проаналізовано причини суперечностей монетарної політики сучасної України. Статистичні дані руху коштів досліджуються за методикою порівняння з макроекономічними показниками. Конкретизуються макроекономічні наслідки ...
876254
  Пасічний М. Монетарна політика в трансформаційній економіці // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 135-150. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
876255
  Корольова В. Монетарна політика в Україні: досвід та перспективи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 215-222.
876256
   Монетарна політика в умовах економічного зростання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – 172 с.
876257
  Пасічний М.Д. Монетарна політика в умовах трансформації економіки України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 173-184. – ISSN 2306-546X
876258
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-43.
876259
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 40-43. – Бібліогр.: 13 назв
876260
  Мозговий О.М. Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети / О.М. Мозговий, Б.Р. Мусієць // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
876261
  Нароган В.В. Монетарна політика держави в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Нароган Вадим Валентинович ; М-во внутр. справ. України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 20, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
876262
  Оганесян М.М. Монетарна політика держави в умовах рецесії / М.М. Оганесян, О.В. Дмитренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 356-361. – ISSN 2222-4459
876263
  Кузьома О. Монетарна політика Європейського Центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 55-56. – Бібліогр.: 1 назва
876264
  Штань М.В. Монетарна політика за умов розвитку глобальної кризи 2020 р. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 98-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
876265
  Лагутін В. Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16. – ISSN 0131-775Х
876266
  Юхименко П. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 58-68. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
876267
  Козюк В. Монетарна політика країн Центрально-Східної Європи: євроконвергенція та макрофінансова вразливість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 47-58. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
876268
  Марків Г. Монетарна політика Національного банку в контексті забезпечення фінансово-економічної стабільності України / Г. Марків, О. Агрес, Р. Содома // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2022. – С. 49-54. – (Економіка АПК ; № 29). – ISSN 2786-6785
876269
  Адамик Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
876270
   Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах [ та ін. ] ; Нац. банк України. – Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 404 с. – На обкл. та на тит. арк. авт.: В.С. Стельмах. – ISBN 978-966-484-044-3
876271
  Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1605-7988
876272
  Сегеда Л.М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 402-409. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
876273
  Ананьєв М.Ю. Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 75-82. – ISSN 2306-6814
876274
  Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 3-6 : Табл., рис.
876275
  Лук"яненко І.Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
876276
  Бакалець О.А. Монетарна політика УНР та української держави у 1917-1918 рр. / О.А. Бакалець, О.І. Курок // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 81-90. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
876277
  Рокоча В.В. Монетарна політика центральних банків ринково розвинених країн: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються питання оформлення дій центральних банків як суб"єктів монетарної політики у ринковихкраїнах. Аналізується рівень економічної свободи центральних банків в різних країнах та виконання ними функції визначення кількості грошей в обігу. ...
876278
  Михайлюк Р. Монетарна політика центрального банку та вплив на фінансову стійкість банківської системи країни // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 68-75. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
876279
  Ковальчук Т. Монетарна політика як вагомий інструмент стимулювання економічного розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 70-75. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
876280
  Кричевська Т. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 4-11. – ISSN 1810-3944
876281
  Паливода К.В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зрастання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 99-109. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
876282
  Прохорова В.В. Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва / В.В. Прохорова, О.В. Божанова, С.А. Мушникова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 84-93. – ISSN 2073-9982
876283
  Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (143). – С. 3-26. – ISSN 1605-2005
876284
  Сігайов А.О. Монетарна політика як складова системи фінансового програмування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 3-6


  Подається стислий опис системи фнансового програмування у відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом.
876285
  Розинка Л.О. Монетарна політика як чинник економічної безпеки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 112-116
876286
  Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти : навч. посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". – Київ : НаУКМА, 2017. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-2410-83-9
876287
  Пасюк І. Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 74-80. – ISSN 2222-5250
876288
  Рудик Н.В. Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
876289
  Гальчинський А. Монетарна складова стратегії економічного розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
876290
  Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-23
876291
   Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? / [В.П. Вишневский и др.] ; под ред. В.П. Вишневского, Н.М. Шелудько ; Нац. акад. наук Украины, Гос. учреждение "Ин-т экономики и прогнозирования Нац. акад. наук Украины". – Киев : Академпериодика, 2017. – 195, [5] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Выводы, рез., содерж. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-360-345-2
876292
  Маневич В. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ Российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-93. – ISSN 0042-8736
876293
  Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсоветской России // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.426-38. – ISSN 0042-8736
876294
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
876295
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
876296
  Панков Д.А. Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений / Д.А. Панков, Л.С. Маханько // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 14 (IV). – С. 17-26. – ISSN 2306-0050
876297
  Котова О.В. Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
876298
  Гриценко А.А. Монетарне забезпечення економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-59. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості економічної і монетарної динаміки у 1992-2003 роках. Розкрито напрямки і шляхи підвищення рівня монетизації та їх зв"язок з основними параметрами економічного зростання. In the article is analysed features of economic and ...
876299
  Бортніков Г.П. Монетарне золото як складова міжнародних резервів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 11 назв
876300
  Дзюблюк О. Монетарне реагування федереальної резервної системи США на економічні наслідки пандемічної кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 8-21. – ISSN 1818-5754
876301
  Аржевітін С.М. Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 319-326. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
876302
  Коваленко В.В. Монетарне регулювання та його роль у економічному зростанні держави / В.В. Коваленко, С.А. Шелудько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 28 назв
876303
  Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
876304
  Ватаманюк О.З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-24
876305
  Шаров О.М. Монетарний суверенітет в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 93-117 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2305-7645
876306
  Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
876307
  Лисенко Р. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / Р. Лисенко, С. Ніколайчук, А. Сомик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
876308
  Аржевітін С.М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 6-12. – ISSN 2414-3499
876309
  Пруський О. Монетарні аспекти інтеграції УКраїни в європейський валютний простір // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 114-121. – ISBN 966-654-157-2
876310
  Шевчук В.О. Монетарні аспекти конкурентоспроможності: український контекст / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 75-82.
876311
  Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризових явищ на світових фінансових ринках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
876312
  Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблеми забезпечення глобальної фінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39.
876313
  Загарій В.П. Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
876314
  Юхименко П.І. Монетарні важелі уряду і підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 62)


  Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку міжнародної конкуренції, їх практичне значення для України. Охарактеризовано основні монетаристські важелі уряду та механізми досягнення високої конкурентоспроможності в умовах перехідної економіки.
876315
  Хорошковський В.І. Монетарні виклики в умовах зростання / В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
876316
  Хорошковський В. та інш. Монетарні витоки цінової стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-141. – ISBN 966-73-53-51-Х
876317
  Філіпенко А. Монетарні відносини в епоху становлення індустріалізму // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 7-14. – ISBN 966-654-172-6
876318
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в європейському економічному просторі : Дис....канд.економічних наук.Спец. 08.05.01 / Кузьома Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 225л. + Додатки: л.197-225. – Бібліогр.:л.180-197
876319
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в Європейському економічному просторі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Кузьома О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
876320
  Шевчук В.О. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук, Н.І. Черкас // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 67-75.
876321
  Єфименко Т.І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 7-30 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2305-7645
876322
   Монетарні інструменти макроекономічного регулювання в США // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 31-33
876323
  Токар В.В. Монетарні інструменти національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 66-69
876324
  Бабійчук Т. Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 115-120. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто підходи до визначення системи грошово-кредитних регуляторів банківської інвестиційної діяльності в Україні.
876325
  Дорошенко І. Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні / І. Дорошенко, І. Анкудович // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
876326
  Назарага І.М. Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз можливості застосування монетарних моделей для визначення обмінного курсу гривня/долар США в умовах української економіки. Ключові слова: монетарна модель, обмінний курс. The analysis of monetary models application to the definition ...
876327
  Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 3-7
876328
  Козюк В. Монетарні режими та макрофінансова вразливість у сировинних економіках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 58-73. – ISSN 1818-5754
876329
  Козюк В. Монетарні реформи після азійської та глобальної фінансової кризи у компаративній перспективі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 60-69. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проведено аналіз реформ у сфері монетарної політики та глобальних фінансів після Азійської та глобальної фінансової криз у компаративній перспективі. Стверджується, що навіть у випадку відмінностей в теоретичному й прикладному характері заходів із ...
876330
  Біла С.О. Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 84-90. – ISSN 2306-546X
876331
  Глущенко С.В. Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 35-42. – ISSN 1996-5931
876332
  Шаров О. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 12-19. – Бібліогр.: 25 назв
876333
  Циганова Н.В. Монетарні фактори макроекономічної стабільності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 519-523
876334
  Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 363-372. – ISSN 1993-6788
876335
  Босенко О.С. Монетарно-фіскальне регулювання як інструмент механізму забезпечення боргової стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 72-83. – ISSN 2414-3499
876336
  Дерюгина Е. Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов / Е. Дерюгина, А. Пономаренко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 119-127. – ISSN 0042-8736
876337
  Загреба М. Монети Австрійської імперії (Франц-Йозеф І (1848-1916 рр.), Карл І (1916-1918 рр.) / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45. – ISSN 1811-542X
876338
  Загреба М. Монети Австрійської імперії 1848-1891 рр. / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-45. – ISSN 1811-542X


  Франц-Йозеф (1848-1981рр.)
876339
  Загреба Максим Монети Білорусі 1996-2006 / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 34-45. – ISSN 1811-542X
876340
  Зубко А. Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV-ХV століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Визначено роль генуезьких колоній у Криму в транзитній торгівлі країн Європи з країнами Сходу в ХІV-ХV ст., окреслено конкретні маршрути, якими проходив Великий Шовковий шлях, наведено відомості про карбування монет у генуезьких колоніях Криму, подано ...
876341
  Десятніков О. Монети держави, що була князівством і царством (монети Болгарії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 37-40. – ISSN 1811-542X
876342
   Монети Європи // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 34-37. – ISSN 1811-542X
876343
  Загреба Максим Монети Європи 1918-1945 рр. / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 35-45. – ISSN 1811-542X
876344
  Божков Х. Монети и монетосечене през вековете / Христо Божков, Венцеслав Пейков. – София : Народна просвета, 1988. – 263 с.
876345
  Дочев К. Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. : Моногр., науч. / Константин Дочев. – Велико Търново : Витал, 1992. – 317 с. : ил.
876346
  Яценко Сергій Монети Молдови 1993-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 42-45. – ISSN 1811-542Х
876347
  Івченко А.В. Монети розкопу "Орiєнт" некрополя Ольвiї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 81-94. – ISSN 0235-3490
876348
  Яценко Сергій Монети Словаччини 1939-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
876349
  Загреба М. Монети України 1992-2007 : каталог / Максим Загреба. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Логос, 2007. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – (Бібліотека журналу "Нумізматика і фалеристика"). – ISBN 966-581-800-7
876350
  Загороднюк І. Монети України із зображенням ссавців // Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природничий музей НАН України ; Україн. теріологічне т-во ; редкол.: Загороднюк І., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17. – С. 141-150. – ISSN 2616-7379
876351
  Барашкова О. Монети України як експонати міжнародних виставок // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
876352
  Савицький В. Монети Української Волинської держави XIV століття / В. Савицький, В. Чопок // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 65-68
876353
  Шостопал А. Монети ХІV ст. карбовані на Поділлі // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 1811-542X
876354
  Яценко Сергій Монети Чехії 1939-1945; 1993-2006 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
876355
  Загреба М. Монети Чехословаччини 1918-1993 рр. / М. Загреба, С. Яценко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 1811-542X


  Закінчення. Початок у № 1, 2007
876356
  Магомедов Б. Монети як джерело вивчення історії племен Черняхівської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
876357
  Вожжов А.П. Монетизация экономики Украины как фактор экономического развития / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 222-230


  У статті розглянуті рівні монетизації економік України і ряду країн, показано взаємозв"язок між розвитком країни і рівнем монетизації її економики з можливістю безінфляційного насичення грошовою масою національної економіки.
876358
  Некрасова А. Монетизація прав людини: як ЄСПЛ визначає суму компенсації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 15
876359
  Мушмов Н.А. Монетитъ и печатитъ на българскитъ царе / Н.А. Мушмов. – София, 1924. – 199с.
876360
  Заєць. О. Монеті, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 39-40
876361
  Зубко А. Монетна вага в Арабському халіфаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія монетної справи в Арабському халіфаті, походження норм ваги арабських монет, співвідношення одиниць монетної і торгової ваги в арабській грошово-ваговій системі. Дана характеристика скарбів арабських монет як цінного ...
876362
  Поздняков Алексей Викторович Монетная система и денежное обращение в западных провинциях Римской империи при Августе и Тиберии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.77.73 / Поздняков Алексей Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. факультет. – М., 1980. – 23л.
876363
  Папуша А. Монетний двір НБУ: 10 років розвитку : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-22
876364
  Боголюбов В. Монетний двір, що кує золото (хімія в нашому житті) / В. Боголюбов, В. Калєчиць. – Київ : Політична література України, 1964. – 110 с.
876365
  Бєлашов В.І. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.) / В.І. Бєлашов, А.М. Клюєв // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 127-132. – ISSN 2218-4805
876366
  Войтюк Т.С. Монетні та змішані скарби періоду середньовіччя чи XV - XVII ст. Південно-Східної Волині в колекціях Острозького державного історико-культурного заповідника, Кременецького історичного та Волинського обласного краєзнавчого музеїв // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 164-168
876367
  Шерстюк А. Монетно-грошовий обіг у XVII - початку XVIII ст. у контексті економічного розвитку Полтавщини // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 103-106
876368
  Руденко А.Д. Монетно-речовий клад з с. Пекарі : (колекції Київського університету та Державного історичного музею УРСР) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-79. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
876369
  Анохин В.А. Монетное дело Боспора / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1986. – 178, [4] с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 175-179 (170 назв.)
876370
  Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. э / Д.Б. Шелов ; Акад. наук СССР. Ин-т истории и Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 222 с, 5 л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Причерноморье в античную эпоху / Под ред. проф. В.Н. Дьякова ; Вып. 9)
876371
  Раджабли А.М. Монетное дело в сефевидском государстве. : Автореф... канд.ист.наук: / Раджабли А.М.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
876372
  Фролова Н.А. Монетное дело и денежное обращение Боспора в 68/69 - 210 гг. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Фролова Н.А.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1967. – 15л.
876373
  Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербайджане XII-XV вв. : [В 2 кн.] / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм
Кн. 2. – 1981. – 244 с. : ил.
876374
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н. э. - IV в. до н.э.) : Автореф... докт.наук: / Карышковский П.О.; ЛГУ. – Л., 1969. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
876375
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Coinage and monetary circulation in Olbia (6th century B.C.- 4th century A.D.) / П.О. Карышковский. – Одесса : А.С.Фридман, 2003. – 684с. – ISBN 966-96181-0-Х
876376
  Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса : (IV в. до н. э.- XII в. н. э.) / В.А. Анохин ; [АН УССР, Ин-т археологии]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 170-173
876377
  Котляр Н.Ф. Монетное обращение и денежный счет на территории Украины эпохи феодализма (VIII-XVIII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 579 / Котляр Н.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1972. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
876378
  Дундуа Г.Ф. Монетное обращение и торгово-экономические связи Грузии 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дундуа Г.Ф. ; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1965. – 16 с.
876379
  Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (У в. до н.э. - ХІІІ в. н.э.). / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1987. – 131с.
876380
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 4. – 1949. – 116 с.
876381
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 7. – 1957. – 124 с.
876382
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 9. – 1966. – 124 с.
876383
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1980. – 142, LVI с. : ил.
876384
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 2. – 1982. – 134 с., 9 л. ил.
876385
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 148 с.
876386
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 148 с.


  На тит. л. автограф: В. Шугаевский. Ноябрь 1932
876387
  Беляшевский Н.Ф. Монетные клады Киевской губернии / Н.Ф. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 184 с.
876388
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – 1892-1893. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св. Владимира В.И. Завадского
I. – 1892. – 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1892 г.


  На обл. дарств. надпись от автора
876389
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира. I : I-II / [В. Данилевич] // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 20 с.


  На обл. дарств. надпись от автора
876390
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св.Владимира В.Завадского
II. – 1893. – С. 19-44. – Отд. отт. из : Университетские известия за 1893 г.
876391
  Массон М.Е. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 18 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 5)
876392
  Юрукова Й. Монетосеченето на Градовете в Долна Мизия и Тракия II-III в. Хадрианопол = Чеканка монет в городах Нижней Мезии и Фракии II-III вв.=Lemonnayage des villes en Mesie Inferieure et en Thrace pendant le II-e - III-e s. Hadrianopolis / Й. Юрукова. – София : Българската академия на науките, 1987. – 268 с. : ил.
876393
  Федоров-Давыдов Монеты - свидетели прошлого / Федоров-Давыдов. – М., 1985. – 176с.
876394
  Чураков Д. Монеты "русской короны" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089


  Сторительство Российского имперского пространства языком нумизматики.
876395
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 1. – 1959. – 79 с. : табл.
876396
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 2. – 1963. – 81-159 с.
876397
  Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 125, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 122-126
876398
  Лерх П.И. Монеты Бухар-худатов / П.И. Лерх. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1909. – [2], 161 с. – Отт. из "Тр. Имп. Рус. археол. о-ва". Ч. 18
876399
  Вельяминов -Зернов В. Монеты бухарские и хивинские / Соч. В. Вельяминова-Зернова. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1859. – [2], 329-457 с. – Из ч. 4 "Тр. Вост. отд-ния Имп. Археол. о-ва"
876400
  Берга Т.М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX-XII вв. / Т. М. Берга ; АН ЛатвССР, Ин-т истории. – Рига : Зинатне, 1988. – 99,[2] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 89-92
876401
  Мец Н.Д. Монеты великого княжества Московского середины 15 века : Автореф... Канд.ист.наук: / Мец Н.Д.; Акад.наук СССР.Ин-т истории материальной культуры. – М, 1955. – 16л.
876402
  Шорин П.А. Монеты великого княжества Рязанского (2-я половина IXV - 1-я половина XV в.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Шорин П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1971. – 17л.
876403
  Ильин А.А. Монеты великого княжества Черниговского конца XIV века. -- Монетный двор в Ярославле. / А.А. Ильин. – 16с.
876404
   Монеты городов Античного Причерноморья : (Набор открыток). – Ленинград : "Аврора"
876405
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1 : (Дополнительный период). – 1910. – [4], 129, [2] с. : 10 л. ил. – Отт. из 4 вып. 1 т. "Зап. Нумизмат. отд. Имп. Рус. археол. о-ва"
876406
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Тбилиси, 1970. – 354с.
876407
  Савельев П.С. Монеты джучидские, джагатайские , джелаиридские и другие , обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша / [П.С. Савельева]. – [Санкт-Петербург] : [тип. Экспедиции загот. гос. бумаг], 1858. – 326 с. : ил. – (Записки археологического общества ; Т. 12. Вып. 1)
876408
  Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма / Б.И. Вайнберг. – Москва, 1977. – 194с.
876409
  Гошкевич В.И. Монеты и медали / Сост. В.И. Гошкевич. – Херсон : Херсон. гор. упр., 1910. – [2], XXX, [2], 128 с. – Библиогр. в тексте. – (Херсонский городской музей ; Вып. 1)
876410
  Соколова И.В. Монеты и печати Византийского Херсона. / И.В. Соколова. – Л., 1983. – 177с.
876411
  Соколова Ирина Васильевна Монеты и печати Византийского Херсона. (Датировка и атрибуция) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Соколова Ирина Васильевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
876412
  Сейфаддини М.А. Монеты ильханов 14 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сейфаддини М.А.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
876413
  Сейфеддини М.А. Монеты ильханов XIV века / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во АН АзССР
2. – 1968. – 220 с. : ил.
876414
  Болсуновский К.В. Монеты киевских князей XIV ст. : Опыт историко-нумезматического исследования / К. Болсуновский. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1909. – 16 с., 1 л. ил.
876415
  Быков А.А. Монеты Китая / А.А. Быков. – Л., 1969. – 77с.
876416
   Монеты мира, коллекция = Монетка к монетке // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 94-97 : Іл.
876417
  Федоров-Давыдов Монеты Московской Руси / Федоров-Давыдов. – Москва, 1981. – 222с.
876418
  Федоров-Давыдов Монеты Нижегородского княжества / Федоров-Давыдов. – М., 1989. – 253с.
876419
  Карышковский П.О. Монеты Ольвии: очерк денеж. обращения Сев.-Зап. Причерноморья в антич. эпоху / П.О. Карышковский. – К., 1988. – 166с.
876420
  Федоров Д.Я. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий / Д.Я. Федоров. – Таллин, 1966. – 423с.
876421
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1963. – 136с.
876422
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1981. – 112с.
876423
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1990. – 112с. – (Б-чка Детской энциклопедии "Ученные - школьнику")
876424
  Уздеников В.В. Монеты России 1700-1917 / В.В. Уздеников; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 500 с.
876425
  Дьячков А.Н. Монеты России и СССР / А.Н. Дьячков, В.В. Уздеников. – М, 1978. – 650с.
876426
  Северин Г.М. Монеты Российской империи. Платиновые, золотые, серебряные. 1682-1917 / Г. Северин. – Москва : Профиздат, 2006. – 352с., [ 68л. илл. ]. – ISBN 5-255-01489-3
876427
  Ильчук Александр Монеты Саарланда - свидетели истории // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 20-22. – ISSN 1811-542X
876428
  Шорин П.А. Монеты СССР / П.А. Шорин. – М, 1971. – 91с.
876429
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – М, 1986. – 188с.
876430
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – Москва, 1989. – 238с.
876431
  Мошнягин Д.И. Монеты стран зарубежной Азии и Африки XIX-XX века / Д.И. Мошнягин, А.Б. Жук. – М, 1967. – 256с.
876432
  Зограф А.Н. Монеты Тиры / А.Н. Зограф ; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 130 с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
876433
  Быков А.А. Монеты Турции XIV-XVII вв. / А.А. Быков. – Л., 1939. – 31с.
876434
  Френ Х.М. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой орды, с монетами разных иных Мухаммеданских династий в прибавлении; из прежнего собрания г-на профессора, статского советника и кавалера К. Фухса в Казани, принадлежащего ныне тамошнему Университету : С крат. объясн. и указ. Х.М. Френа, д. с. с. и кавалера орд. св. Владимира III и св. Анны II-го кл. с алмазами... и т. д / Пер. с нем. Михаил Волков, адъюнкт-проф. араб. яз. при С.-Петерб. ун-те. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1832. – XVI, 80 с., 17 л. ил.
876435
  Циолковский К.Э. Монизм вселенной : Конспект. Март 1925 г. – Калуга : Б. и., 1925. – 32 с.
876436
  Кожаров А. Монизм и плюрализм в идеологии и политике / А. Кожаров. – М., 1976. – 304 с.
876437
   Монизм материалистического понимания истории общества. – Красноярск, 1983. – 179с.
876438
   Моника Зивекинг (Западный Берлин). – Москва, 1988. – 39с.
876439
  Санти Анастасия Моника Маккиегова: мы хотим вернуть утеряные позиции // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-37
876440
  Купер Д.Ф. Моникины : роман / Д.Ф. Купер. – Москва, 1953. – 412 с.
876441
  Гудинайте О.И. Монилиальный ожог вишни в Литовской ССР и меры борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Гудинайте О.И.; АН Литовской ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1952. – 14 с.
876442
  Козицкий Ю.Н. Монилиальный ожог яблони на Черноморском побережье Краснодарского края и мероприятия по борьбе с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козицкий Ю.Н.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1966. – 19л.
876443
   Монистическая концепция многомерного развития личности : Аннотированный библиографический указатель с 1984 по 1988 год. – Полтава, 1989. – 56с.
876444
  Дюпрель К. Монистическое учение о душе : Пособие к решению загадки о человеке / К. Дюпрель. – Москва : Кушнарев И.Н., 1908. – 251с.
876445
  Корсак К.В. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-78
876446
  Селютин В.Д. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования / В.Д. Селютин, В.Н. Юшин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 78-83


  В статье обосновывается целесообразность введения в курсы физики и теории вероятностей представлений о случайных броуновских фракталах и важнейших характеристиках описания стохастических процессов.
876447
   Мониторинг аэрозольной обстановки в некоторых подреакторных помещениях объекта"Укрытие" : препринт 08-1 / В.П. Бадовский [и др.] ; НАНУ, Институт проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2008
876448
  Редькина Н.С. Мониторинг в библиотечной науке и практике // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 151-158
876449
  Усанов В. Мониторинг в системе психологических исследований (инфометрический анализ докторских диссертаций по психологии 2006-2010 гг.) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-86. – ISSN 2071-9788
876450
   Мониторинг влагозапасов в снеге почвах, ледниках по естественным проникающим излучениям. – Л., 1990. – 262с.
876451
  Кучмаева О.В. Мониторинг воспитательного потенциала семьи / О.В. Кучмаева, Е.А. Марыганова, О.Л. Петрякова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
876452
  Яртых И.С. Мониторинг вузов как "момент истины" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
876453
  Нохрина В.А. Мониторинг входного потока документов в фонд библиотеки как метод оптимизации комплектования // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 1815-3186


  На примере мониторинга входного документального потока ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии рассмотрены возможности использования статистических показателей для формирования оптимальной структуры библиотечного фонда, представления о нем в концептуальном, ...
876454
  Чепижко А.В. Мониторинг геологического объекта как инструмент решения экологических проблем украинского побережья Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
876455
  Королев В.А. Мониторинг геологической среды : Учебник / В.А. Королев; Под ред. В.Т.Трофимова. – Москва : Московский университет, 1995. – 272 с. – ISBN 5-211-03344-2
876456
  Яковлев Е.А. Мониторинг геологической среды в период снятия шахт с эксплуатации / Е.А. Яковлев, Н.А. Юркова, В.А. Сляднев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 62-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
876457
  Билык М.С. Мониторинг геологической среды территорий Тернопольской области в связи с активизацией экзогенных процессов / М.С. Билык, В.М. Степчук // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 42-45 : Фото, рис.
876458
  Кочергин В.П. Мониторинг гидрофизических полей океана / В.П. Кочергин, И.Е. Тимченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 280 с.
876459
  Лозовицкий П.С. Мониторинг гумусового состояния почв Ингулецкой оросительной системы / П.С. Лозовицкий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 336-349 : схема, табл. – Библиогр.: с. 348-349. – ISSN 0032-180Х
876460
   Мониторинг деформаций земной поверхности на территории Карагандинского угольного бассейна / Д.В. Мозер, Е.Л. Левин, Н.И. Гей, А.Д. Каранеева, А.А. Нагибин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
876461
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 6. – С. 37-46. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается мониторинг деятельности образовательных учреждений как инструмент оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных образовательных учреждений.. Приводятся изменения в системе высшего образования России, анализируются ...
876462
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 55-61. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются показатели российской системы оценки эффективности деятельности организаций высшего образования.
876463
  Резник С.Д. Мониторинг деятельности студентов, ориентированных на поступление в аспирантуру / С.Д. Резник, Д.В. Устинова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 99-102. – ISSN 1026-955X


  Представлены основные результаты исследования по повышению эффективности отбора и продвижения талантливой студенческой молодежи для обучения в аспирантуре высших учебных заведений.
876464
  Семакин И.Г. Мониторинг динамики развития личностных качеств учащихся / И.Г. Семакин, И.Н. Бежина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 6 (245). – С. 71-76. – ISSN 0234-0453
876465
  Горелик Д.О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов / Д.О. Горелик, Л.А. Конопелько. – М, 1992. – 432с.
876466
  Василенко В.Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова / В.Н. Василенко, И.М. Назаров, Ш.Д. Фридман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 181с.
876467
  Черныш А.Ф. Мониторинг земель : Учебное пособие для студентов географического факультета специальностей G 31 02 01 "География",G 31 02 01-02 "Геогр. и геоинформационные системы", Н 33 01 03 "Геоэкология" / А.Ф. Черныш. – Минск : БГУ, 2003. – 98с. – ISBN 985-445-976-4
876468
  Воруев Андрей Валерьевич Мониторинг и адаптация вычислительного процесса в узлах локальной вычислительной сети с использованием моделей рабочей нагрузки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13., 05.13.18 / Воруев А.В.;Гомельск. госуд. ун-тет им.Ф.Скорины. – Гомель, 2001. – 21 с.
876469
   Мониторинг и анализ научно-исследовательской деятельности университета: организация и практика / О.В. Быхтин, В.А. Сапрыка, Л.Н. Шмигирилова, И.С. Шаповалова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 30-35. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
876470
  Бунас А.А. Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-92 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
876471
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение легких полициклических ароматических углеводородов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 5-13. – ISSN 1729-7192
876472
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение полихлорированных бифенилов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань, М.М. Скринник // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 81-87. – ISSN 1991-0290
876473
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение хлор-органических пестицидов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 25-30. – ISSN 1991-0290


  Проведен мониторинг хлорорганических пестицидов (ХОП), а также изучено их дисперсно-фазовое распределение, в природной воде р. Днепр в районе г. Киева за период 2011-2013 г. Общая концентрация ХОП (а-ГХЦГ, beta-ГХЦГ, gamma-ГХЦГ, ГХБ, гептахлор, ...
876474
  Шаталина М.В. Мониторинг и моделирование грозовых событий в Нижегородском регионе: интенсивная гроза 1-2 июня 2015 г. / М.В. Шаталина, С.О. Дементьева, Е.А. Мареев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-87 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
876475
  Лысенко А.А. Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области) / А.А. Лысенко, С.И. Богданова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-12 : рис., фото. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721Х
876476
   Мониторинг и оценка : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 128 с.
876477
   Мониторинг и оценка состояния Байкала и Прибайкалья.. – Л., 1991. – 237с.
876478
  Ткачев Д.С. Мониторинг инвестиционной привлекательности как путь повышения эффективности привлечения иностранных инвестиций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 127-129
876479
  Горенков Е.М. Мониторинг инновационного потенциала участников модернизации школы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 1726-667Х
876480
  Титович С.М. Мониторинг использования научных электронных ресурсов в информационном обслуживании пользователей / С.М. Титович, Т.В. Гринкевич, С.В. Кочурова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 33 - 37. – ISSN 0130-9765
876481
  Трапицын С.Ю. Мониторинг качества высшего образования // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 17-23. – ISSN 1728-0869
876482
  Кравченя Є.М. Мониторинг качества высшего образования через призму модульно-рейтинговой системы обучения // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 230-234
876483
  Крылова О.В. Мониторинг качества знаний по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 48-55 : Табл., мал. – ISSN 0016-7207
876484
   Мониторинг качества минеральных природных столовых вод как важная гигиеническая проблема / К.Д. Бабов, Е.М. Никипелова, А.В. Мокиенко, Л.Б. Солодова, Е.М. Коева, Г.К. Бицилли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1726-5428
876485
  Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе : Учебн. пособ. / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – Москва : Рос. пед. агенство, 1998. – 354с. – ISBN 5-86825-064-8
876486
  Худин А.Н. Мониторинг качества образовательного процесса в вузе / А.Н. Худин, С.Н. Белова // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 6 (68). – С. 3-11. – ISSN 1998-1740
876487
  Граничина О.А. Мониторинг качества образовательного процесса в контексте управления вузом // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 32-38. – ISSN 1728-0869
876488
  Никитина Н.Ш. Мониторинг качества подготовки специалистов в вузе / Н.Ш. Никитина, Н.В. Николаева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 18-23. – ISSN 1998-1740


  Методику рекомендуется использовать в системе менеджмента качества вуза, в частности, для самооценки и аудита различных аспектов деятельности преподавателей и управленческих кадров образовательных учреждений.
876489
   Мониторинг климата Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 215с.
876490
  Шкерина Л.В. Мониторинг компетенций студентов: диагностические карты, портфолио / Л.В. Шкерина, Е.Н. Юшипицына // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 1726-667Х


  В статье предлагается концепция педагогического мониторинга компетенций студентов как системного метода оценки результата образовательного процесса и его соответствия образовательным стандартам высшего профессионального образования по направлению ...
876491
  Лящук А.И. Мониторинг концентрации радона как предвестник землетрясений в районе гор Вранча / А.И. Лящук, В.Н. Павлович, В.Д. Русов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 63-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
876492
   Мониторинг малых ледников как индикаторов изменений климата в районе Антарктического полуострова / В.М. Глотов, С.Б. Коваленок, Г.П. Милиневский, Е.Ф. Накалов, Ю.В. Фулитка // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2003. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1727-7485
876493
   Мониторинг мнений родителей студентов как элемент внутривузовской системы менеджмента качества образования / В.М. Брюханов, В.И. Киселев, Н.С. Тимченко, В.М. Вдовин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-42. – ISSN 0869-3617
876494
  Бурмистрова Н.А. Мониторинг образовательных результатов при обучении математике в условиях компетентностного подхода // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены возможности реализации целенаправленного мониторинга, позволяющего накапливать и систематизировать данные по динамике формирования профессиональной компетентности в процессе обучения математике. Определены критерии оценки уровня ...
876495
  Крайнюков А.Н. Мониторинг окружающей природной среды = Environmental monitoring : учеб. пособие для студ. экол. спец. высш. учеб. заведений / А.Н. Крайнюков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 174, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 150-152. – Библиогр.: с. 153-156. – (Учебно-научная серия "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-842-2
876496
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1986. – 119с.
876497
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1989. – 127с.
876498
  Мазная Ю.И. Мониторинг питьевых вод на содержание бромид-, йодид-, бромат- и йодат-ионов / Ю.И. Мазная, О.В. Зуй, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук. – Киев, 2018. – Т. 40, № 6 (266), ноябрь - декабрь. – С. 698-709. – ISSN 0204-3556
876499
  Нечаева Н.Т. Мониторинг природной и улучшенной растительности Центральных Каракумов / Н.Т. Нечаева, Г.М. Мухаммедов. – Ашхабад, 1991. – 164с.
876500
   Мониторинг природной среды в бассейне Аральского моря. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 215с.
876501
   Мониторинг природной среды Кольского полуострова.. – Апатиты, 1984. – 100с.
876502
  Вакуловский С.М. Мониторинг радиационной обстановки на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ранняя стадия) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 96-99. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
876503
  Караваева Л.В. Мониторинг результатов единого государственного экзамена как информационная основа системы управления качеством образования / Л.В. Караваева // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
876504
   Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений) / С.В. Курсов, А.В. Белецкий, К.И. Лизогуб, Н.В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 32-38. – ISSN 2224-0586
876505
   Мониторинг состояния водной среды и донных отложений взморья Дуная в процессе эксплуатации глубоководного / Н.А. Берлинский, Ю.И. Богатова, В.И. Борулько, Ю.М. Деньга, Ю.И. Попов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 16. – С. 7-20. – (Географічні та геологічні науки)
876506
  Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах : результаты эксперим. исследований / Э.Ю. Безуглая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 199 с. – Библиогр.: с. 184-195
876507
   Мониторинг состояния озера Байкал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 260с.
876508
   Мониторинг состояния окружающей природной среды.. – Л., 1977. – 260с.
876509
  Володько И. Мониторинг состояния расщепленнокорончатых нарциссов коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси / И. Володько, Л. Завадская, С. Кузьменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено описание методики мониторинга состояния коллекций цветочно-декоративных растений. Приведены результаты ее апробации на примере коллекции нарциссов ЦБС НАН Беларуси. Для оценки состояния сортов выделено 12 интегральных признаков. ...
876510
  Козырь В.И. Мониторинг стратегических ориентаций руководителей образовательных учреждений / В.И. Козырь, Е.Ф. Аврутина // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 24-28. – ISSN 1998-1740
876511
   Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ.. – Л., 1987. – 302с.
876512
  Сырцев А.Н. Мониторинг удовлетворенности студентов и выпускников качеством образовательных услуг как элемент внутренней системы качества вуза // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 215-218
876513
  Болгар Т.Р. Мониторинг уровня финансовой безопасности банков – необходимое условие зкономической безопасности страны // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 68-72.
876514
  Ефремова Н.Ф. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации / Н.Ф. Ефремова, Т.Г. Михалева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 12-19. – ISSN 1998-1740
876515
  Щапов А.Н. Мониторинг учебных достижений на основе надежных оценок // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 15-17. – ISSN 1998-1740


  Публикация посвящена объективным и надежным оценкам учебных достижений как средству мониторинга и управления процессом формирования знаний. Такие оценки могут быть получены в условиях модульно-рейтинговой технологии с активным использованием научно ...
876516
  Богдан Н.Н. Мониторинг финансово-экономической безопасности предприятий гостиничного комплекса как детерминант развития туристского сектора региона / Н.Н. Богдан, А.А. Рябев, Ю.В. Краснокутская // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 229-235
876517
  Сикорский И.А. Мониторинг финансового состояния как элемент управления коммерческим банком // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.287-291. – ISBN 966-7695-79-4
876518
  Рысьмятов А. Мониторинг финансовой устойчивости предприятия ао время экономического кризиса / А. Рысьмятов, Е. Кошелева // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 2-6
876519
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред. – Л., 1982. – 226с.
876520
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред.. – Л., 1986. – 246с.
876521
  Шалова С.Ю. Мониторинг формирования исследовательской компетентности у студентов педвуза // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 3-7. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена проблеме разработки инновационных технологий контроля формирования исследовательской компетентности у студентов. Мониторинг позволяет отслеживать не только результаты исследовательской деятельности студентов, но и уровень ...
876522
  Тытюк П.В. Мониторинг функционирования транспорта на международных перевозках / П.В. Тытюк, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 44-50. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
876523
   Мониторинг чрезвычайных водных факторов и исследование антропогенной нагрузки промышленных объектов на качество воды в бассейне р. Зеравшан / П.И. Норматов, Р. Армстронг, И.Ш. Норматов, Н. Нарзуллоев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-97 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
876524
  Масалкова Н. Мониторинг чтения в публичной библиотеке / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 4-9
876525
   Мониторинг экзогенных геологических процессов.. – М., 1986. – 224с.
876526
  Дауренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния и образования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дауренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із провідних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта.
876527
  Мельничук П.А. Мониторинг экологического состояния как условие охраны и возрождения водных ресурсов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-56. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
876528
  Дуренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния образ0ования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дуренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із пріоритетних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта. В статье представлены данные мониторинга ...
876529
  Еникова В.Ф. Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 289-294. – Библиогр.: 2 назв.
876530
  Живко З.Б. Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 41-44 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
876531
  Шатунова Т.А. Мониторинг экономической устойчивости промышленного предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 231-237
876532
  Помазкина Л.В. Мониторинг эмиссии СО2 и содержания микробной биомассы в агроэкосистемах на серой лесной почве Предбайкалья в условиях загрязнения фторидами // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 1003-1016 : рис., табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
876533
   Мониторинг эффективности внедрения ФГОС: задачи и критерии / И.Б. Котлобовский, Е.В. Караваева, В.В. Зырянов, Е.Н. Ковтун, А.В. Синяков, И.Г. Телешова, С.В. Коршунов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Предлагаемая статья открывает цикл публикаций, представляющих результаты мониторинга эффективности внедрения федеральных государственных образовательных стандартов учреждениями ВПО, проведённого Ассоциацией классических университетов России (АКУР), ...
876534
  Колокольцев В.М. Мониторинг эффективности вуза через призму университетского менеджмента / В.М. Колокольцев, А.Ю. Глухова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема объективности и обоснованности показателей эффективности высшего учебного заведения в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации. Освещается многолетний опыт собственной системы мониторинга ...
876535
  Егоршин А.П. Мониторинг эффективности вузов: мифы и реальность / А.П. Егоршин, И.А. Гладышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 1726-667Х
876536
  Попов Л.В. Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-32. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена новому инструменту оценки вузов - мониторингу эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Рассматриваются концептуальные и практические моменты мониторинга и работы Межведомственной комиссии по его ...
876537
   Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять. – Минск : Белсэнс, 2003. – 269 с. – ISBN 985-6474-38-8
876538
  Суворова В. Мониторинг: теоретический и практический аспекты / Валерия Суворова, Наталья Самохина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-8


  Рассматривается система мониторинга в библиотечной сфере.
876539
  Байденко В.И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее. Болонский процесс 2020 (Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617
876540
  Кондрашихин А.Б. Мониторинговые исследования в концепции высшего образования города: пример Севастополя // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – C. 25-31. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)


  У статті представлені результати моніторингових досліджень системи вищої освіти міста Севастополя з ретроспективою до 40 років. Відображено роль моніторингових методик в концепціях розвитку і форматування міського вищої освіти. Дано рекомендації щодо ...
876541
   Мониторинговые исследования лесных экосистем степной зоны, их охрана и рациональное использование : Межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1988. – 168с.
876542
  Пастух Александр Мониторы - возможность, удобства и ..., давайте разбираться // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 40-41 : фото
876543
  Оніщенко Н.М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 4-9. – ISSN 1563-3349
876544
  Діденко В.Ф. Моністичне та плюралстичне буття філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-219. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
876545
   Монітор конкурентоспроможності : технологія економічного прориву / Громадська організація "Рада конкурентоспроможності України". – Київ
№ 1/2. – 2008
876546
   Моніторинг-2017: традиції не порушені / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Відбулося розширене засідання колегії, науково-експертної та громадської рад ДІНЗ.
876547
  Корсак Костянтин Моніторинг - чергове термінологічне захоплення у сфері освіти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 2-4
876548
  Горанчук В.В. Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Горанчук Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
876549
  Гриньов Б.В. Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень) / Б.В. Гриньов, Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 75-81. – ISSN 1027-3239
876550
  Мовенко В.І. Моніторинг берегоукріплення р. Дніпро біля смт Любеч // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
876551
  Слободян Л. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС / Л. Слободян, Н. Руда // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 166-175. – ISSN 1562-0905
876552
  Сопель М.Ф. Моніторинг в електроенергетиці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сопель Михайло Федорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
876553
  Телелим В.М. Моніторинг в системі військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  В статті розглядається актуальна проблема системи військової освіти – створення та функціонування в ній моніторингу – збирання, опрацювання, аналізу, розповсюдження інформації про діяльність військово-освітньої системи, підготовки пропозицій для ...
876554
  Жулканич В.О. Моніторинг в системі охорони і відтворення навколишнього природного середовища // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 229-233. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
876555
  Шендеровський К. Моніторинг в соціальній роботі / Костянтин Шендеровський. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Бібліотечка соціального працівника). – ISBN 966-8774-25-6
876556
  Углицьких Є. Моніторинг вертикальних зміщень земної поверхні території Закарпаття за даними радарної інтерферометрії / Є. Углицьких, С. Вижва, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 94-99. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
876557
   Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України / О.А. Грицев, О.Л. Зозуля, Н.Г. Воробйова, Л.М. Сківка // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (42). – С. 81-89. – ISSN 2076-0558
876558
  Шумило Ю.О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16
876559
  Покусова О. Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 22-26. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано результати моніторингу ефективності використання періодичних видань з питань педагогіки, психології та освіти з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського
876560
  Франчук М.О. Моніторинг виробництва сільськогосподарських культур Вінницької області в умовах зміни клімату // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 139-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
876561
  Пастушенко Р. Моніторинг виховного простору регіональної системи загальної освіти // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 3. – С. 46-59


  Моніторинг виховання на Львівщині передбачає системні дослідження на рівнях класу, навчального закладу, освітнього округу, району/міста та області, які проводять, відповідно, навчальні заклади, методичні кабінети (центри) відділів/управлінь освіти та ...
876562
  Мазур Ю.В. Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв
876563
  Вовк Н. Моніторинг відкритих джерел інформації про діяльність книжкових видавництв як джерело для організації маркетингової кампанії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 39-45. – ISSN 2409-9805
876564
  Каращук О. Моніторинг відкритих зарубіжних джерел інформації як перспективний засіб оцінювання іміджу країни // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 215-226. – ISSN 2224-9516
876565
  Андрейко М.Ф. Моніторинг ВІЛ-інфекції у великому психіатричному стаціонарі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 24-27. – ISSN 1681-2786
876566
   Моніторинг вірусів рослин з Антарктиди / М.О. Ведернікова, С.В. Долгорукова, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 112
876567
  Решотько Л.М. Моніторинг вірусних інфекцій картоплі в агроценозах України / Л.М. Решотько, О.О. Дмитрук, І.В. Волкова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 16-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
876568
   Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України : Монографія / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, С.М. Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; В.П. Поліщук, І.Г Будзанівська., С.М.Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; За ред. В.П. Поліщука. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 220с. : іл. – ISBN 966-7938-63-8
876569
  Постоєнко О.М. Моніторинг вірусних хвороб цукрових буряків / О.М. Постоєнко, Н.А. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан промислових посівів цукрового буряку Центральної та Західної України, протягом кількох років з урахуванням умов зовнішнього середовища, сівозмін та інших чинників. Результати обстежень показали присутність комплексу фітопатогенних ...
876570
   Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської та Полтавської областей / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 4 (24). – С. 55-62. – ISSN 2076-0558
876571
   Моніторинг вмісту важких металів у грунтах урбоекосистем засобами ГІС / О.В. Мацібора, І.В. Кураєва, В.Й. Манічев, Ю.Ю. Войтюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 101-105. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто можливості моніторингу вмісту важких металів у ґрунтах міста Дніпродзержинська засобами геоінформаційних технологій. Представлено результати створення просторової бази даних геохімічних досліджень та геостатистичного моделювання розподілу ...
876572
  Хільчевський В.К. Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв"язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 6-19. – ISSN 2306-5680


  Мета дослідження полягає у висвітленні підходів до нормативного оцінювання якості води для різних цілей (екологічних, гігієнічних та рибогосподарських) з урахуванням змін нормативної бази, що відбулися протягом 2014-2021 рр. і зумовлені підписанням ...
876573
   Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : методи та результати : матеріали наук.-практ. семінару "Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні" (4-6 берез. 2014 р., Нижньодністровський нац. природний парк, м. Одеса, Україна) / М-во екології та природих ресурсів України, Проект техн. допомоги Європейського Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки" [та ін. ; під заг. ред. О.З. Петрович]. – Київ : [б. в.], 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7015-18-4
876574
  Заблоцький Ф. Моніторинг водяної пари за даними радіозондування та GNSS-вимірювань на станціях Київ і GLSV / Ф. Заблоцький, Ю. Гресько, Б. Паляниця // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 13-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – ISSN 2414-9993
876575
  Рубаха М. Моніторинг впливу рейдерства на фінансування розвитку бізнес-структур в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 172-176. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто суть рейдерства, систематизовано його види і розкрито сутність схем рейдерських атак, які використовують в Україні. Проаналізовано обсяги рейдерського бізнесу, зокрема діяльність найбільших рейдерських груп та найбільш привабливі для ...
876576
  Тревого І.С. Моніторинг геодезичних пунктів : монографія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 214, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-694-317-3
876577
  Шуканов П. Моніторинг геоекономічної трансформації світового ринку туристичних послуг / П. Шуканов, О. Горячов, В. Карпенко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 38-44. – ISSN 2076-1333
876578
  Люта Н.Г. Моніторинг геохімічного стану грунтів у межах Київської промислово-міської агломерації із застосуванням ГІС ARCVIEW / Н.Г. Люта, В.В. Поліновський, О.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-62 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність антропогенних літохімічних аномалій щодо повітряного промислового забруднення у великих містах. Проаналізовано екологічні умови використання міських територій, зайнятих під аграрну культуру. Описано використання сучасних ...
876579
  Андрієнко Галина Георгіївна Моніторинг гетероциклічних пестицидів в сільськогосподарських культурах : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Андрієнко Галина Георгіївна ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1999. – 16 c.
876580
  Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 334 л. – Бібліогр.: л. 301-334
876581
  Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
876582
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2000
876583
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2000
876584
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2000
876585
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 4. – 2000
876586
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 5. – 2000
876587
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 6. – 2000
876588
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 7. – 2000
876589
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2000
876590
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2000
876591
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2000
876592
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11. – 2000
876593
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2001
876594
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
876595
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2001
876596
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11/12. – 2001
876597
  Балакірєва О.М. Моніторинг громадської думки населення України: осінь 2014 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 160-176. – ISSN 1681-116Х
876598
   Моніторинг грунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження грунтового різноманіття / І.П. Яцук, В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 57-66. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2077-4893
876599
  Казаченко Л.М. Моніторинг деградації грунтового покриву // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 63-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
876600
  Халатур С.М. Моніторинг державних програм розвитку сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 3-7. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
876601
  Кулинич Р.О. Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 208-217. – ISSN 2078-9165
876602
  Василенко С. Моніторинг деяких соціально-політичних процесів в Румунській Республіці // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – 183-197
876603
   Моніторинг джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів при впровадженні екологічного менеджменту на Житомирскьому ремонтно-механічному заводі / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 266-274


  У статті розглядається аналіз впливу на навколишнє середовище державним підприємством "Житомирський ремонтно-механічний завод" та напрямки створення такої системи природоохоронної діяльності, яка б у майбутньому попередила негативні наслідки від ...
876604
  Брудний В. Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для розвитку громадських організацій та органів самоорганізації населення : аналіт. звіт за підсумками виконання проекту "Вплив місцевої влади на розвиток третього сектору" / Брудний В.І., Крупник А.С., Орловський О.С. ; Всеукр. гром. орг. "Асоц. сприяння самоорганізації населення". – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 152 с.
876605
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : Підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. – Київ : Академія, 2006. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-205-4
876606
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-91-3
Т. 1. – 2012. – 407, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 398-400. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 364-367
876607
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-92-0
Т. 2. – 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 351-352. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 310-313
876608
   Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Боголюбова, Т.А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 529, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 513-520. – ISBN 978-966-2660-04-3
876609
  Петренко О.В. Моніторинг довкілля : навч. посібник / О.В. Петренко, В.О. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-814-2
876610
  Попов І.В. Моніторинг довкілля з використанням випромінювань існуючих радіосистем наземного та космічного базування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Попов Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
876611
  Корнєєва Ю.В. Моніторинг досягнення цілей сталого розвитку інвестиційний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 76-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
876612
  Куссуль Н.М. Моніторинг досягнення цілей сталого розвитку України за супутниковими даними / Н.М. Куссуль, О.П. Федоров, А.Ю. Шелестов ; НАН України, Держ. косміч. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2023. – 161, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1865-5
876613
  Дмітрієвцева Н.В. Моніторинг дренажних вод сільськогосподарського використання / Н.В. Дмітрієвцева, В.І. Музика, О.С. Веремчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
876614
   Моніторинг екзогенних геологічних процесів в міжгірському районі Закарпатської області з використанням геофізичних методів / М.І. Майко, Г.П. Мартинчук, В.О. Регнацький, К.О. Леуськов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 61-68 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
876615
   Моніторинг екзогенних геологічних процесів, як складова моніторингу довкілля в Україні / А.В. Лущик, О.С. Романюк, М.І. Швирло, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
876616
   Моніторинг еколого-геологічних систем рекреаційних зон Чорноморського регіону України : Науково-технічний журнал / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, Л.М. Шатохіна, Н.М. Баранова; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 10-14 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
876617
   Моніторинг економіки України. – Київ
№ 1/2 (20/21). – 1997
876618
  Ткаченко Г.А. Моніторинг економічного стану аграрних підприємств у контексті здійснення реінжинірингу виробничих та логістичних бізнес-процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
876619
  Краївська І.А. Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Краївська Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 15 назв
876620
  Губарєва І.О. Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України / І.О. Губарєва, Т.І. Салашенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 11-20. – ISSN 2222-0712
876621
  Соболяк О.В. Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Соболяк Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
876622
  Синило К.В. Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Синило Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
876623
   Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДУ. Оцінка ефективності протидії : Соціальний аспект. – Київ : Фоліант, 2004. – 416с. – ISBN 966-8474-27-9


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
876624
  Трускавецький С.Р. Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знвмання / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткин, О.І. Шерстюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
876625
  Мілевський О.П. Моніторинг ефективності нормативно-правового урегулювання підготовчого судового провадження в кримінальному процесі / О.П. Мілевський, М.В. Барабаш // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 322-331. – ISBN 978-617-7530-15-1
876626
  Коломієць Н. Моніторинг ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання / Н. Коломієць, І. Резніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 86-98. – ISSN 2307-4914
876627
  Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – С. 241-255. – ISSN 1684-906Х
876628
   Моніторинг європейського Темпус-проекту PICASA // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 6


  Про реалізацію Темпус-проекту PICASA "Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення". До консорціуму університетів країн Європейського Союзу та Східного партнерства ...
876629
  Корчевська В. Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини Orhidaceae у фітоценозах околиць с. Семиполки / В. Корчевська, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку чисельності, життєвості та вікової структури особин ценопопуляцій чотирьох рідкісних видів рослин родини Оrсhidaceae - Аnacamptis palustris (Jacg.) R.M. Bateman, Dactylorhiza maculate (L.) Soо, Dactуlorhiza traunsteineri (Saut. ...
876630
  Дівніч Т.Ф. Моніторинг забруднення важкими металами грунтів промислових зон міст Київської області / Т.Ф. Дівніч, А.А. Король // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2007. – Вип. 3 (17). – С. 43-45. – ISBN 378-966-501-054-9
876631
  Гудзенко В.В. Моніторинг забруднення денної поверхні стронцієм-90 / В.В. Гудзенко, Н.І. Лозицька, С.Є. Добровольсьхий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-68. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості використання мушель наземних равликів та шкаралупи курячих яєць для мониторингу забруд-нення денної поверхні 90Sr. Обчислено коефіцієнт переходу від питомої активності мушель до щільності забруднення те-риторії. На кількох ...
876632
  Рудь Н.В. Моніторинг забруднення приземних шарів атмосферного повітря території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 231-239. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
876633
  Кубявка М.Б. Моніторинг загроз і ризики в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 81-89. – ISSN 2524-0056
876634
  Люта Л.П. Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 79-88. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
876635
   Моніторинг задоволеності студентів рівнем якості підготовки у вищому медичному закладі / О.М. Комар, С.Є. Головчанська, Н.М. Кізлова, І.С. Пірвердієва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
876636
  Градова Ю. Моніторинг законодавства у зарубіжних країнах на сучасному етапі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 62-68


  У статті досліджується досвід зарубіжних країн щодо проведення моніторингу законодавства. Розглядаються питання організації централізованого правового моніторингу і наділення органів державної влади повноваженнями зі здійснення оцінки ефективності ...
876637
  Гнера В. Моніторинг законсервованих фундаментів Десятинної церкви за допомогою аерофотозйомки // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-155. – ISSN 2312-9697
876638
   Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес : практ. посібник / Програма сприяння Парламенту України II ; [упоряд. О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2012. – 119 с. : табл. – ISBN 978-966-2214-12-2
876639
  Ненастіна Т.О. Моніторинг залишкових шкільних знань студентів / Т.О. Ненастіна, Т.В. Школьнікова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 239-243. – ISSN 2413-1571


  Розглянуто основні положення організації навчання хімії у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті для формування у студентів професійної компетентності. Показано, ще перевірка залишкових шкільних знань студентів, є необхідною ...
876640
  Однолько І. Моніторинг запобігання корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 99-104. – ISSN 2311-6676
876641
  Зражевський С. Моніторинг засвідчив високий рівень екологічної освіти в Переяслав-Хмельницькому педуніверистеті // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 6
876642
   Моніторинг збудників вірусних інфекцій з метою розробки наукових основ екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. : 99 мал., 48 таб. – Додаток А: Перелік засобів вимірювальної техніки, що використана в дослідженнях (с.232). – Бібліогр.: 272 дж.


  Об"єкти дослідження: фітовіруси сільськогосподарських рослин, фаги фітопатогенних бактерій. Мета роботи: моніторинг фітовірусологічного стану посівів пшениці, цукрового буряку, соняшника в Україні; розробка наукових основ екологічно чистих технологій ...
876643
  Баланчук І.С. Моніторинг звернень користувачів на сторінку "Трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 14-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
876644
  Смирнова С.М. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.О. Фромольс // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
876645
  Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
876646
   Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпроперовськ) / Л.Д. Богаченко, Л.І. Осадча, Т.Д. Прокопенко, Т.В. Сібуль // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
876647
  Петлюк Ю.С. Моніторинг земель як структурний елемент системи моніторингу довкілля / Ю.С. Петлюк, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. С. 137-141. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
876648
  Щепак В.В. Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 116-120. – ISSN 2222-4459
876649
  Бутенко Є.В. Моніторинг земельних відносин в Україні: стан і перспективи розвитку / Є.В. Бутенко, А.В. Кононюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 118-127. – ISSN 2306-1677
876650
  Каракаш І. Моніторинг земельного законодавства України як об"єктивна передумова його вдосконалення / І. Каракаш, В. Сидор // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 39-42
876651
  Попова А.О. Моніторинг землі як правова форма охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні / А.О. Попова, В.Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-419-269-6
876652
  Перович І.Л. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.24.04 / Ігор Львович Перович; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
876653
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 585 л. – Додатки: л. 422-585. – Бібліогр.: л. 362-421
876654
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
876655
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ та медіакритика в контексті термінології та методології системи сучасних соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 93-97


  У статті наведено результати аналізу нових наукових, методичних, довідкових, публіцистичних та рекламних матеріалів, які визначають суть, функції й тенденції розвитку медіакритики та медіамоніторингу. Дослідження проведено з метою виявлення ...
876656
  Чекмишев О. Моніторинг ЗМІ та формування методології й прикладних методів досліджень соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 539-545. – ISBN 978-966-493-306-0
876657
  Князська О.М. Моніторинг ЗМІ: теорія, методологія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 133-136
876658
  Надьон Г.О. Моніторинг змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 152-157


  Розглянуто принциповий підхід до організації моніторингу змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві. Представлені групи параметрів, зміна яких є свідченням кризової ситуації та її розвитку. Подані принципи організації моніторингу, ...
876659
   Моніторинг зовнішної та безпекової політики України : квартальні тематичні доповіді. – Київ
квітень-травень-червень. – 2001. – з липня 2001 р.- назва "Український монітор"
876660
   Моніторинг зовнішної та безпекової політики України. – Київ
№ 1 : січень-лютий-березень. – 2001. – з липня 2001 р.- назва "Український монітор"
876661
  Голуб В.П. Моніторинг зсувних процесів урбанізованих територій на прикладі м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості створення моніторингових систем на забудованих територіях, які розглядаються як специфічні природно-техногенні системи. Представлено сучасний комплекс робіт з вивчення динамічного стану зсувних схилів на прикладі м. Києва, навелено ...
876662
  Вижва С. Моніторинг зсувонебезпечних територій із застосуванням даних ДЗЗ та геофізичних досліджень (на прикладі правобережжя м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати робіт по створенню системи геофізичного моніторингу зсувонебезпечних процесів із використанням геоінформаційних систем та матеріалів дистанційного зондування Землі. The results of activity on development of the system for ...
876663
  Лозинський В. Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів (червень 2017 р. - березень 2017 р.) / В. Лозинський, О. Ломпас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 92-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1819-1339
876664
  Поляк О.В. Моніторинг і нові технології - ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 241-245. – ISBN 978-966-171-498-3


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу до суспільства нових технологій, доведено необхідність нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки.
876665
  Аніщенко В.О. Моніторинг і охорона земель : навч. посіб. для студ. спец. "Землевпорядкування і кадастр" вищих навч. закладів / В.О. Аніщенко, В.О. Боровий ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2006. – 208 с. – ISBN 966-533-316-X
876666
  Варбанець Роман Анатолійович Моніторинг і розрахунок робочого процесу суднових дизелів в експлуатації : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.15 / Варбанець Роман Анатолійович; Одеський держ. морський ун-тет. – Одеса, 1997. – 20л.
876667
  Вакулич М.М. Моніторинг інвестиційного клімату економіки України // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 176-186. – ISSN 2312-7600
876668
  Маричева О.В. Моніторинг інвестиційного проекту підприємства в умовах ВЕЗ : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
876669
  Білоног Т.В. Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61


  Досліджено теоретико-методологічні основи моніторингу як основного елементу системи управління інвестиційною діяльністю підприємств. Проаналізовано сутність поняття "моніторинг" та запропоноване визначення моніторингу інвестиційнитх проектів.
876670
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1998
876671
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 2. – 1998
876672
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 3. – 1998
876673
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 4. – 1998
876674
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1999
876675
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 2. – 1999
876676
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 3. – 1999
876677
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 4. – 1999
876678
  Ягодзінська А.С. Моніторинг індикаторів ЦСР2: створення стійких систем виробництва продуктів харчування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
876679
  Макаренко І.П. Моніторинг інноваційної діяльності в азійських країнах: уроки для України / І.П. Макаренко, О.Г. Рогожин, В.П. Соловйов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
876680
   Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторингове дослідж. : аналіт. звіт / [Т.В. Фініков та ін. ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О. І. Шарова] ; Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. Фонд дослідж. освіт. політики". – Київ : Таксон, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Видання здійснено за фінансової та експертної підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – Бібліогр.: Бiблiогр.: с. 130-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7128-88-3
876681
  Федорчук А. Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 453-464. – ISSN 2224-9516
876682
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 2 : грудень. – 2001
876683
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 3 : червень. – 2002
876684
  Кіндюк Б.В. Моніторинг кількісних показників КК УРСР 1960 р. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 97-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
876685
   Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики / В.М. Бондаренко, О.А. Курей, Е.Т. Дерді, О.Д. Бутусов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 33-43. – ISSN 1562-0905
876686
  Котикова О.І. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону — необхідна складова євроінтеграційних процесів / О.І. Котикова, К.Г. Дідур, Р.В. Душук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 8-14. – ISSN 2306-6792
876687
  Бутенко Є.В. Моніторинг контурно-меліоративних заходів: сучасний стан та ефективність / Є.В. Бутенко, Н.В. Якимовська // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
876688
  Любима А. Моніторинг креативного та критичного мислення у майбутніх інженерів-програмістів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 90-100. – ISSN 2312-5993
876689
   Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / [Л.О. Гаряга та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 326, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнч. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-306. – ISBN 978-966-484-143-3
876690
  Мацієвич Т. Моніторинг кредитування і страхування природоохоронних заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 115-125. – ISSN 1818-5754
876691
  Кузик З. Моніторинг лісів з використанням картографічних матеріалів та ГІС-технологій / З. Кузик, Ю. Казнох // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 117-126 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
876692
   Моніторинг лісів Розточчя як системна складова поліфункційного сталого лісового господарства / О.Т. Данчук, М.М. Король, О.Г. Часковський, А.М. Цуняк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 64-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1991-606X
876693
  Варналій З.С. Моніторинг малого підприємництва України ( економічні і правові аспекти ) / З.С. Варналій, А.М. Лукашенко; Інст. приват. права і підприємн. АПНУ. – Київ, 1998. – 64с. – ISBN 966-95169-8-6
876694
  Федорчук А. Моніторинг матеріалів закордонних ресурсів мережі Інтернет про інститут президентства у світі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 271-283. – ISSN 2224-9516
876695
  Мелешко М.А. Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчального середовища і особи, що навчається / М.А. Мелешко, О.А. Жирун, С.М. Денисенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
876696
  Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації в контексті державного регулювання демографічних процесів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 157-168
876697
  Мульская О.П. Моніторинг міграційної мобільності - інформаційно-аналітичне забезпечення емпірики впливу на людський потенціал // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 38-43. – ISSN 2222-4459
876698
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 73-101
876699
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води річки Остер // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 222-245


  Приведено результати 75-річних досліджень змін мінералізації та хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Вода річки використовується для водопостачання й зрошення прилеглих земель, то ж виконано її оцінювання на придатність ...
876700
   Моніторинг місць несвободи в Україні : стан реалізації нац. превентивного механізму : доповідь за 2015 р. / Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини. – Київ : Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2016. – 177 с. : іл., табл.
876701
  Костишина Т. Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-31
876702
  Савусін М. Моніторинг на базі якісних оцінок як засіб діагностики розвитку педагогічного процесу в закладах освіти і науки України / М. Савусін, І. Столбова, С. Пеняєв // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 6. – С. 52-63
876703
   Моніторинг на Київщині та Чернігівщині археологічних об"єктів, які постраждали від військової агресії Росії / В. Івакін, А. Буйських, І. Зоценко, В. Скороход, В. Жигола, І. Готун, В. Гнера, А. Борисов, П. Шидловський, А. Сушко // Археологічні дослідження в Україні .. : науковий журнал : щорічник / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Болтрик Ю. ; редкол.: Буйських А., Горбаненко С., Залізняк Л. [ та ін.]. – Київ, 2023. – за 2022 р. – С. 124-127. – ISSN 2709-8222
876704
   Моніторинг навчальних досліджень у США: дослідження NAEP // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 10-13
876705
  Зварич Г.В. Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як показника якості освітніх послуг // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 73-86. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
876706
  Бугайчук А. Моніторинг наукової розробленості сучасної джерельної бази кримінального процесуального права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 49-57. – ISSN 2220-1394
876707
  Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави / В. Дергачова, М. Савельєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 19-28. – ISSN 0131-775Х
876708
  Устименко О.В. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 50-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
876709
  Кирилюк В.В. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 18-19
876710
   Моніторинг незалежності суддів в Україні. – Київ, 2007. – 96 с. : іл.
876711
   Моніторинг незалежності суддів в Україні / Центр суддівських студій; Рада суддів України ; Асоц. суддів України ; [ за заг. ред. А. Алєексєєва ]. – Київ : Поліграф-Експрес, 2009. – 120 с.
876712
  Якобчук Х.Р. Моніторинг нейром"язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині / Х.Р. Якобчук, О.В. Тхоревський // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 111-118. – ISSN 2224-0586
876713
   Моніторинг нової української школи / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
876714
  Яшний Д. Моніторинг об"єктів археологічної спадщини на окупованій території АР Крим та м. Севастополя (2014-2020 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 14. – С. 6-7
876715
  Яшний Д. Моніторинг об"єктів археологічної спадщини на окупованій територрії АР Крим та м. Севастополя (2014-2020 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 13. – С. 6-7
876716
  Касьян О. Моніторинг обов"язків і зобов"язань України, взятих нею під час вступу до Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 96-98
876717
  Сніцаренко П.М. Моніторинг обстановки як невід"ємний елемент забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки держави / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев, В.А. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
876718
  Поліщук А. Моніторинг операцій з використанням платіжних карток у системі внутрішнього контролю банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 7 назв.
876719
   Моніторинг освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 281-284. – ISBN 978-966-2748-97-0
876720
  Бузинний М.Г. Моніторинг основніх в-випромінюючих радіонуклідів в об"єктах навколишнього середовища : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Бузинний М. Г.; КПІ. – К., 1994. – 24л.
876721
  Мошинський В.С. Моніторинг осушуваних земель: біологічно-індикаційний підхід : монографія / Мошинський В.С., Солодка Т.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 220, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-220. – ISBN 978-966-327-390-7
876722
  Шульц Р.В. Моніторинг пам"яток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування / Р.В. Шульц, М.В. Білоус, О.М. Гончерюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 202-207 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
876723
   Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об"єктів / Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, Є.М. Танкевич, Г.М. Варський, І.В. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 57-62. – ISSN 1997-9266
876724
  Комарницька Н.М. Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління інноваційною діяльністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 111-112. – ISSN 2306-6806
876725
  Іванов В.Ф. Моніторинг передвиборної компанії в новинах та рекламах 10 провідних телеканалів. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 189-192.
876726
  Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
876727
  Штельмах Г. Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 143-145. – ISSN 1994-4845
876728
  Ортеменка Є. Моніторинг підготовленості студентів-медиків шостого курсу до складання тестового ліцензійного іспиту: крок-2 // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 173-176


  З метою оптимізації підготовки студентів до складання тестового ліцензійного іспиту (ТЛІ) "Крок-2" проведений етапний моніторинг знань студентів 6 курсу (спеціальність "лікувальна справа") з педіатрії.
876729
  Пляцук Л.Д. Моніторинг підземних вод в районі розміщення Сумської ТЕЦ / Л.Д. Пляцук, Г.М. М"якаєва, О.В. М"якаєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 29-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
876730
  Стаднічук О.М. Моніторинг поверхневих вод Львівської області / О.М. Стаднічук, Г.З. Леськів, Л.М. Кропивницька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 162-166. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
876731
  Безсонний В.Л. Моніторинг поверхневих джерел водопостачання в умовах впровадження водної рамкової директиви ЄС // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 69-76. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
876732
  Роскладка А. Моніторинг показників навчальної діяльнолсті ВНЗ на основі статистичного управління процесами // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 209-213. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
876733
  Громова А.Є. Моніторинг показників формування та використання фінансових ресурсів підприємств промисловості / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 367-371. – ISSN 2222-4459
876734
  Арабаджиєв Д.Ю. Моніторинг політичної та громадянської ідентичності студентської молоді: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 101-104. – ISSN 2077-1800
876735
   Моніторинг попиту та пропозиції на інноваційний бізнес: організаційно-управлінське застосування / Х.З. Махмудов, І.Б. Шевченко, Л.П. Шендерівська, Н.В. Покотильська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 110-116. – ISSN 2522-1620
876736
   Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз : інформаційний бюлетень / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. Т.М. Титаренко ; упоряд. О.Т. Баришполець. – Київ
Грудень. – 2009. – 78 с.
876737
  Красовська І.Г. Моніторинг потенційних зон самозаймання лісу за даними дистанційного зондування хмарного покриву / І.Г. Красовська, К.О. Буравченко, К.А. Цвященко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 128-132 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
876738
  Дериховська В.І. Моніторинг потреби ринку праці у спеціалістах з вищою професійною освітою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 17-21. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944


  Проблеми невідповідності між попитом та пропозицією на випускників вищів та потребами народного господарства у фахівцях з вищою професійною освітою.
876739
  Суперсон В.І. Моніторинг правових аспектів розвитку України з позиції трансформації її адміністративно- територіального устрою // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 12. – С.19-24.
876740
  Молоканова В.М. Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 85-92. – ISSN 2311-6420
876741
   Моніторинг працевлаштування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Команда Міністерства освіти і науки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Пенсійним фондом України вперше реалізувала моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відсоток ...
876742
  Замятна О. Моніторинг працевлаштування випускників у контексті діагностики їхньої професійної адаптації (міжнародний досвід) // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 42-48. – ISSN 2706-6258
876743
   Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку = Monitoring of springs of the Carpathian National Nature Park : монографія присвяч. 40-річчю Карпат. нац. природ. парку (1980-2020 рр.) / Р.Л. Кравчинський, В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, О.М. Стефурак ; за ред. В.К. Хільчевського ; М-во енергетики та захисту довкілля України, Карпат. нац. природ. парк. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 123, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-617-7496-79-2
876744
  Ткаченко Н.В. Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні / Н.В. Ткаченко, А.М. Харченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 170-175. – ISSN 2309-1533
876745
  Іванов В.Ф. Моніторинг провідних каналів українського телебачення (уроки президентських виборів 2012 р.) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 29-34


  У статті проаналізовано результати незалежного моніторингу провідних українських телеканалів, його значення для визначення заангажованості каналів ТБ під час виборчого процесу. The article analyzes the results of independent monitoring of the ...
876746
  Назаренко Н.С. Моніторинг програмного забезпечення оптимізації управлінських процесів на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 202-210 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
876747
  Докучаєва В.В. Моніторинг проектувальної діяльності майбутніх педагогів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 118-124. – ISSN 2227-2844
876748
  Дрозд І.П. Моніторинг промислової безпеки як складової частини техногенної безпеки України / І.П. Дрозд, Є.П. Буравльов // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.72-80
876749
  Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : монографія / Є.М. Блажівський ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 370, [2] с. – Бібліогр.: с. 333-370. – ISBN 978-966-1685-45-0
876750
  Черніков П.І. Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 35-41. – ISBN 966-8847-12-1
876751
  Байрамова В.А. Моніторинг професійної компетентності вчителів як управлінська проблема // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 35 (297). – С. 2-7
876752
  Долженчук В.І. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області / В.І. Долженчук, Г.Д. Крупко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 69-75 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
876753
  Нечта Д.В. Моніторинг процесів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Д.В. Нечта, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
876754
  Андрущенко В. Моніторинг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень / В. Андрущенко, В. Курганський, В. Бугрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат.-наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглянуто проблему підвищення ефективності комплексу свердловинних геофізичних досліджень шляхом впровадження методів отримання геолого-геофізичної та ...
876755
  Резнічук Л.В. Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 238-242. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
876756
  Підлісний Є. Моніторинг процесу формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 118-131. – ISSN 2307-4914
876757
  Рабаданова Л. Моніторинг публікацій з питань діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010–2015 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку ...
876758
  Колеснікова К. Моніторинг публікацій кафедр університету / К. Колеснікова, А. Негрі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 76-77. – ISSN 1682-2366


  Досвід практичного застосування "Googl Академія" для моніторингу публікацій науковців кафедр в Одеському нац. політехнічному ун-ті.
876759
  Рабаданова Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010-2015 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 10-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2010-2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку ...
876760
   Моніторинг публікацій у вітчизняних ЗМІ з проблем науки та діяльності НАН України, а також інформаційної активності вчених НАН України за період 2009-2013 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, В.П. Бодеко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 55-65. – ISSN 0374-3896
876761
   Моніторинг публікаційної активності науковців та кафедр вищих навчальних закладів / В.М. Тонконогий, К.О. Логінова, К.О. Колеснікова, А.О. Негрі // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 196-209. – ISSN 2307-4752


  Автори статті вважають, що визначення публікаційної активності кафедр доцільно визначати з використанням програми пошуку Publish or Perish. Ця програма виконує пошук і аналізує цитування публікацій, використовуючі запити Google Scholar.
876762
  Чебан Ю.Ю. Моніторинг публічних закупівель: напрями удосконалення / Ю.Ю. Чебан, Т.О. Мороз, С.В. Черновол // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7149-59-9
876763
  Затворницька Л.О. Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 14-19


  Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила значне забруднення оточуючого середовища, найбільша катастрофа такого масштабу у світі, яка спричинює захворювання людей та погіршення стану природи. Найбільш ефективними методами оперативного контролю ...
876764
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 0131-775Х
876765
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 33-38. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто процедури здійснення моніторингу реалізації бюджетної стратегії; залежно від об"єкта і періоду проведення моніторингу виокремлено такі його види: попередній, щорічний, поточний. Визначено завдання моніторингу за різними напрямами аналізу: ...
876766
  Губарєва І.О. Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 55-61. – ISSN 2222-0712
876767
  Калініченко А.І. Моніторинг реалізації державної інноваційної політики за проектом Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 77-81. – ISBN 978-617-625-000-5
876768
  Крисоватий А. Моніторинг реалізації податкової політики України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
876769
  Писаренко Т.В. Моніторинг результативності науково-технічної та інноваційної діяльності як основа прогнозування інноваційного розвитку / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 183-190. – ISBN 978-966-479-052-6
876770
  Герасименко О.О. Моніторинг результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано показники та тенденції науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 рр.
876771
  Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 39-54. – ISSN 2305-7645
876772
  Сисоєв О.В. Моніторинг ринку факторингу в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 108-113. – (Економічні науки ; № 1 (41)). – ISSN 2412-0287
876773
  Приходько С. Моніторинг рівня економічної безпеки національного промислового виробництва : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 82-83. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
876774
  Биков В.Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій / В.Ю. Биков, Ю.М. Богачков, Ю.О. Жук ; АПН України ; Ін-т інформ. технол. і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-644-115-0
876775
  Гринишин В.Э. Моніторинг рівня продовольчої безпеки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 107-114. – ISSN 2306-6792
876776
  Гадецька З.М. Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами / З.М. Гадецька, Я.В. Костяна, М.С. Попадик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
876777
  Сенченко В.В. Моніторинг розвитку інформаційного суспільства в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 16-27. – ISSN 0374-3896
876778
  Макаренко А. Моніторинг розвитку підтоплень у Херсонській області за даними дистанційного зондування Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається обробка даних дистанційного зондування Землі при моніторингу підтоплень у Херсонській області. Зокрема шляхи синтезування зображень із окремо оброблених каналів та подальша класифікація синтезованого зображення. This ...
876779
  Покроєва Л.Д. Моніторинг розвитку професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл у процесі післядипломної освіти / Л.Д. Покроєва, Л.В. Армейська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 155-160. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
876780
  Бурштинська Х. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями / Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 124-128. – ISSN 1819-1339
876781
  Ярошенко Л.А. Моніторинг сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 116-123


  У статті подано результати моніторингу понад двох з половиною тисяч повідомлень сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання. The results of monitoring of more than two ...
876782
  Крапивіна Д.А. Моніторинг світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
876783
   Моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньому прогині за результатами комплексних геофізичних спостережень / В. Ігнатишин, Д. Малицький, Т Іжак, М. Ігнатишин, А. Ігнатишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 42-47. – (Геологія ; вип. 3 (98)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , проф . О . Є . Кошляковим ) Присвячено вивченню зв " язку варіацій параметрів геофізичних полів та геодинамічного стану Закарпатського внутріш - нього прогину . Мета досліджень - ...
876784
  Носенко Ю.М. Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 142-149 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
876785
  Ціделко В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-61
876786
  Сороколіт Н.С. Моніторинг скерування студентів І- ІІ курсів до підготовчої медичної групи з фізичного виховання / Н.С. Сороколіт, М.М. Кухар, Т.І. Яворський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
876787
  Надрага В.І. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики / В.І. Надрага, Л.А. Чвертко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 3-7
876788
  Боков О. Моніторинг соціальних стандартів та їх вплив на регіональний рівень життя населення України / О. Боков, В. Вітер // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
876789
  Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-62. – Бібліогр.: на 5 пунктів
876790
  Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 69-73
876791
  Буряк І.В. Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств в умовах формування нової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Буряк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
876792
  Приступа М. Моніторинг соціально-трудових відносин у системі регіонального ринку праці // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 259-264. – ISSN 1562-0905
876793
  Бубуйок О. Моніторинг соціальної допомоги як основа для наукового обгрунтування прогнозних обсягів її фінансування / О. Бубуйок, І. Лудан, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 41-48 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912 03
876794
   Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євроінтеграційних процесів України: регіональний аспект : (метод. рекомендації) / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього" ; [редкол.: Садова У.Я. та ін.]. – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 52 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
876795
  Ткаченко В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
876796
  Смук М.М. Моніторинг способу життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
876797
   Моніторинг стандартів освіти : Присвячено Джонові Ф.Ківзу. – Львів : Літопис, 2003. – 328с. – ISBN 966-7007-93-9
876798
   Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел / О.В. Харламова, В.М. Шмандій, Д.В. Поліщук, О.Л. Котенко, М.І. Гученко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
876799
   Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенно навантаженому комплексі / Т.Є. Ригас, О.В. Харламова, Л.А. Бездєнєжних, В.М. Шмандій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
876800
  Томченко О.В. Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 206-214


  Розглянуто використання космічної інформації дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій для моніторингу стану водних об"єктів на прикладі Київського водосховища. Описано особливості дешифрування космічних знімків для визначення характеру ...
876801
   Моніторинг стану екосистем заповідника та дослідження південної та центральної частини регіону / В. Грищенко, В. Шевчик, Яблоновська-Грищенко, Н. Ружіленко, Л. Чорна, М. Чорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Продовжено моніторингові дослідження території Канівського природного заповідника: стану погоди, поверхневого стоку Дніпра, окремих груп флори та фауни, популяцій рідкісних та фонових видів. Досліджено окремі елементи екосистем та територіальні ...
876802
  Москвяк Н.В. Моніторинг стану здоров"я школярів молодших класів м.Львова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 2077-7477
876803
  Богданець В.А. Моніторинг стану земельних ресурсів дельтоподібних утворень каскаду водосховищ річки Дніпро засобами геоінформаційних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
876804
  Вакулич М.М. Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 44-52. – ISSN 2074-5354
876805
  Бассова О.О. Моніторинг стану капіталу торгівельних підприємств України / О.О. Бассова, К.В. Коган // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 111-115 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
876806
  Шевченко Роман Моніторинг стану навколишнього середовища Обухівського району Київської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 11-13 : фото
876807
  Тревого І. Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 35-37. – ISSN 1819-1339
876808
  Сивак О. Моніторинг стану розвитку туризму та рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 105-110. – ISSN 2413-7154


  В роботі представлено основні тенденції розвитку галузі туризму та рекреації в Україні у 2014 році. Здійснено моніторинг ситуації у галузі рекреації і туризму з 2000 року по 2014 рік. Представлено позиції закладені в містобудівній документації, а саме ...
876809
  Медвідь З.В. Моніторинг стану соціального захисту малозабезпечених сімей // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 158-164. – Бібліогр.: на 13 пунктів
876810
  Безпрозванних Г.В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Безпрозванних Г.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
876811
  Місевич М.А. Моніторинг стимулів до ефективної праці в галузі охорони здоров"я. Моделі мотивації / М.А. Місевич, Х.В. Соболєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
876812
  Юшкевич О.Г. Моніторинг судових процесів: узагальнення практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 110-117. – ISSN 2227-796X


  The article reviews practical issues of providing monitoring of judicial processes aiming to improve citizens control over activities of judicial bodies, using experience of the non - governmental organization "Anti-Corruption Council" project "Fair ...
876813
  Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективності правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 56-60
876814
  Лимонова Е.М. Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 306-313. – ISSN 2312-7600
876815
  Хомутенко В. Моніторинг сучасного стану податкових надходжень до Зведеного бюджету України / В. Хомутенко, І. Луценко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 292-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
876816
  Сокол П.М. Моніторинг сучасного стану ринку туристичних послуг України / П.М. Сокол, А.О. Корчевна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-228-7
876817
   Моніторинг сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх магістрів фізичної культури і спорту в умовах сучасної парадигми вищої освіти / Л. Денисова, Л. Сущенко, О. Шинкарук, В. Усиченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 48-59. – ISSN 2312-5993
876818
  Бондаренко В.М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 47-50 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
876819
   Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки / І.В. Гущук, О.І. Брезецька, В.І. Гущук, Р.Р. Драб // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
876820
  Вернигора О.М. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 82-83


  Монографія укладена за результатами роботи науковців Інституту журналістики над розділом "Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ" комплексної наукової теми "Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір" (2001–2005 рр.). ...
876821
  Різун В.В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / [ В.В. Різун, В.Ф. Іванов, Н.П. Шумарова та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Різуна ; упоряд. Т.В. Скотникова ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-594-958-6
876822
  Атаманчук В.А. Моніторинг та картографування територій нелегального видобутку бурштину за даними ДЗЗ (на прикладі Житомирського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 12-17. – ISSN 0868-6939
876823
  Коваленко Я.М. Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 336-343
876824
   Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків та молоді південного регіону України". – Київ, 2002. – 78с. – ISBN 966-7902-28-5
876825
   Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін"єкційним шляхом". – Київ, 2002. – 71с. – ISBN 966-7902-29-3
876826
  Шульга С.В. Моніторинг та оцінка навчально-методичного комплексу з квантової фізики для розвитку пізнавальної діяльності студентів / С.В. Шульга, С.П. Величко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 183-187. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
876827
  Лобозинська С.М. Моніторинг та оцінка якості банківських послуг в Україні / С.М. Лобозинська, О.Я. Крвавич // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 2076-4561
876828
  Медвідь Л. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття управлінських рішень / Л. Медвідь, А. Левкович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 25-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
876829
  Левченко О.В. Моніторинг та оцінювання реалізації партисипативних бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814


  "У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних бюджетів на місцевому рівні. Зазначено, що партисипативні бюджети сприяють інклюзивному управлінню та впливу на процес прийняття управлінських рішень, життєво важливих для інтересів ...
876830
  Волинець В.І. Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання електротехнічних комплексів вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Волинець Владислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
876831
  Іванченко Н.О. Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21
876832
  Желавський Сергій Григорович Моніторинг та управління наводнюванням металів у електрохімічних процесах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.17.03 / Желавський С.Г.; Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут". – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
876833
  Петлюк Ю.С. Моніторинг тваринного світу: проблеми правового забезпечення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 178-180. – ISBN 978-966-419-269-6
876834
  Дешко В.І. Моніторинг температурного стану навчального корпусу / В.І. Дешко, І.Ю. Білоус // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 22-29. – ISSN 1813-5420


  Проаналізовано просторово-часові розподіли температур приміщень будівлі навчального корпусу з центральним регулюванням опалення під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Обгрунтовано необхідність групування приміщень за призначенням. Визначено ...
876835
   Моніторинг теріофауни. Праці Теріологічної школи / Нац. акад. наук. України ; Нац. н.-природничий музей НАН України ; Укр. теріологічне т-во НАН України. – Луганськ. – ISBN 966-02-0692-5 (серія), 978-966-02-4639-3 (вип. 10)
  вип. 10. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
876836
  Строгий В.І. Моніторинг тероризму як системоутворююча складова національної безпеки / В.І. Строгий, І.М. Рижов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 186-194. – ISSN 2078-3566
876837
  Вовк В.Т. Моніторинг техногенних процесів і соціальних наслідків на території та у зонах впливу вугільних шахт, що ліквідуються // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 24-30. – ISSN 0041-5804
876838
  Савчук С.Г. Моніторинг тропосферної водяної пари у західній транскордонній зоні України / С.Г. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 21-33 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-32. – ISSN 0130-1039
876839
  Дубровка О. Моніторинг у державному управілінні вищою освітою України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.386-391
876840
  Ярошенко Л. Моніторинг у системі методів журналістикознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-38. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти моніторингу як методу в системі журналістикознавчих досліджень. Рассмотрены теоретические и практические аспекты мониторинга как метода в системе журналистиковедческих исследований. The autor examines the ...
876841
  Різун В.В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади. / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 20-29.


  У статті розглянуто основні поняття моніторингу як одного з методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of monitoring as the method scientific re-search
876842
  Ступак В. Моніторинг української преси // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.4-8
876843
  Льода Л. Моніторинг умов зберігання приватних зібрань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як вагомий аспект їх збереження / Л. Льода, І. Пігель, Л. Дзендзелюк // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 283-300. – ISSN 2524-0315
876844
   Моніторинг фактів перебування серверів електронної пошти підприємства у чорних списках / С.П. Загороднюк, Мар"яновський, , А.Ю. Олейніков, А.В. Циба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
876845
  Палеха О.Ю. Моніторинг факторів впливу на якість туристичного продукту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 74-78
876846
  Самокиш І.І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 74-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
876847
  Ходарківська В. Моніторинг фінансових можливостей та інвестиційних вподобань населення регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.99-109
876848
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43. – Бібліогр.: с. 36-37, 40, 43


  Наведено результати дослідження фінансового стану рекреаційних підприємств АР Крим, проаналізовано динамічні зміни. Подано пропозиції щодо подальшого розвитку моніторингу фінансових показників для інвестування рекреаційної сфери.
876849
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43.
876850
  Тріпак М.М. Моніторинг фінансового стану інклюзивного вузу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 212-218. – ISSN 2309-1533


  Метою даної статті є визначення необхідності функціонування та моніторинг фінансового стану спеціалізованих навчально-реабілітаційних вищих навчальних закладів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів в Україні.
876851
  Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 93-99. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0372-8498
876852
  Облап Р.В. Моніторинг харчових продуктів, кормів та сільськогосподарської сировини в Україні на вміст генетично модифікованих інгредієнтів / Р.В. Облап, Н.Б. Новак, Т.М. Димань // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 49-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-9912
876853
  Білокопитов В.І. Моніторинг як важлива складова процесу забезпечення якості вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.80-82. – ISBN 978-966-698-191-5
876854
  Ілійчук Л. Моніторинг як важлива складова системи забезпечення якості вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 73-77. – ISSN 2308-4634
876855
  Проценко І.І. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти / І.І. Проценко, К.М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 247-255. – ISSN 2312-5993


  На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність моніторингу якості освіти, розглянуто функції моніторингу якості освіти, висвітлені принципи функціонування моніторингових структур, з"ясована відмінність між моніторингом та контролем.
876856
  Максимова Т.С. Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 114-121. – ISSN 2218-4511
876857
  Данькевич С.М. Моніторинг як інструмент фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
876858
  Ігнатьєва І.А. Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
876859
  Лукіна Т.О. Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якістю освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 16-20.
876860
  Маруженко О.П. Моніторинг як основа законотворчої діяльності // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 108-112. – ISBN 978-966-7166-33-5
876861
  Отравенко О.В. Моніторинг як педагогічна категорія оцінювання якості знань майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 164-173. – ISSN 2227-2844
876862
  Базиляк Н Моніторинг як педагогічна технологія покращення освіти у вищій школі / Н Базиляк, // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 2 (121), лютий. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634


  В статье рассмотрены теоретикометодологические аспектыпонятия “мониторинг” как педагогической технологии, сравнено тенденции развития зарубежных и украинских образовательных систем, определено значение мониторинга в улучшении образовательных услуг в ...
876863
  Цимбалюк Н. Моніторинг як практична система дослідження ефективності культурно-дозвіллєвої діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 38-43.
876864
  Рижов І.М. Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 53-58
876865
  Федченко О.П. Моніторинг якісного стану грунтів з використанням геоінформаційного аналізу / О.П. Федченко, А.Е. Кухарук, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 89-95. – ISSN 2524-0056
876866
  Аннєнкова І.П. Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посібник / І.П. Аннєнкова, Є.Л. Стрельцов, М.В. Ткаченко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 178, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – ISBN 978-966-438-488-6
876867
  Прохоров О. Моніторинг якості вищої освіти. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 268-277. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
876868
  Троянський О.І. Моніторинг якості води / О.І. Троянський; Мін-во аграрної політики; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 192 с. – (Бібліотека еколога). – ISBN 966-690-070-Х
876869
  Лобойченко В.М. Моніторинг якості води з.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки / В.М. Лобойченко, С.О. Райденко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
876870
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Катлабуг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 78-110


  Приведено результати хімічного складу води озера Катлабуг за період 1978-2012 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Катлабух за период 1978-2012 гг. и ...
876871
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Кугурлуй // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 104-139


  Приведено результати хімічного складу води озера Кугурлуй за період 1950-2013 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Кугурлуй за период 1978-2012 гг. и ...
876872
  Сніжко С.І. Моніторинг якості води річок Житомирської області / С.І. Сніжко, С.П. Сіренький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 966-521-109-9
876873
  Войтович І. Моніторинг якості електронних освітніх ресурсів / І. Войтович, В. Сергієнко, С. Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 115-119. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 3). – ISSN 2519-254X
876874
  Крюков С. Моніторинг якості медичних послуг як форма контролю в державному управлінні охороною здоров"я // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.118-123. – ISBN 966-7800-15-6
876875
  Булах І.Є. Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний досвід / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Ю.П. Антоненко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 5-12. – ISSN 1681-2751
876876
  Пермякова О.Г. Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – C. 224-229. – (Педагогіка ; № 2)
876877
  Бахтіна Ю. Моніторинг якості надання адміністративних послуг // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 93-97. – ISBN 978-617-7768-28-8
876878
  Степанець І.О. Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 377-391. – ISSN 2074-8167
876879
  Ячменик М. Моніторинг якості організації педагогічної практики в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання / М. Ячменик, Ю. Лянной, М. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 214-224. – ISSN 2312-5993
876880
  Шевченко В.О. Моніторинг якості освіти - шлях прискорення освітньої реформи // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-81


  Визначено основні компоненти моніторингу якості освіти, визначено його завдання та шляхи реалізації.
876881
  Безносюк О.О. Моніторинг якості освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 165-172. – ISSN 2524-0056
876882
  Бортнюк І. Моніторинг якості освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 150-160. – ISSN 2312-5993
876883
  Пасічник Н. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти OECP 2014 року) / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
876884
  Вакуленко Т.С. Моніторинг якості освіти у Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 21-23
876885
  Зельницький А.М. Моніторинг якості освіти у вищих військових навчальних закладах: "викладач очима курсанта" // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 84-92


  В статті аналізується сутність понять "якість вищої освіти", "якість освітньої діяльності, "моніторинг якості освітньої діяльності", "професійна компетентність науково-педагогічних працівників". Розглядаються певні проблеми, що пов"язані ...
876886
  Патрило Л.М. Моніторинг якості освіти у ВНЗ як механізм управління // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 5/6. – С. 23-25
876887
  Андрюшина О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 70-80. – ISSN 1682-2366
876888
  Захарченко Р.Н. Моніторинг якості освіти як інструмент для підвищення ефективності управління освітньою галуззю / Р.Н. Захарченко, Т.Г. Кирюшатова, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 110-115. – ISSN 1998-7005
876889
  Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 134-144. – ISBN 978-966-644-059-7
876890
  Бойчук І.Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 45. – С. 81-87. – ISSN 2074-8922
876891
  Гриценко Л. Моніторинг якості освіти: компетентнісно-діагностична наукова позиція / Л. Гриценко, Л. Лисенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 26-36. – ISSN 1682-2366
876892
  Безносюк О.О. Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проаналізовано міжнародний досвід моніторингових досліджень, історія становлення моніторингу, яка умовно поділена на чотири етапи. Розглядаючи технологію тестування в Україні , фахівцями враховано кращий вітчизняний і світовий досвід. В ...
876893
  Скубашевська О. Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 37-42.
876894
  Скубашевська Ольга Станіславівна Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається зміст та структура моніторингу якості освіти, аналізуються потреби та особливості його проведення в сучасній освітній галузі.
876895
   Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. – Київ : К.І.С., 2004. – 128с. – ISBN 966-8039-55-6
876896
   Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : Рекомендації з освітньої політики). – Київ : К.І.С., 2004. – 160с. – ISBN 966-8039-54-8
876897
  Борзенко-Мірошніченко Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:05.13.22 / Борзенко-Мірошніченко А.Ю.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
876898
  Огіенко О. Моніторинг якості педагогічної освіти США // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 331-334. – ISBN 978-617-8095-12-3
876899
  Зельницький А.М. Моніторинг якості підготовки військових фахівців з вищою освітою / А.М. Зельницький, Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 202-208. – ISSN 2524-0056
876900
  Цвєткова Г. Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії та показники / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 53-61. – ISSN 2078-1016
876901
  Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 46-52
876902
  Троянський О.І. Моніторинг якості повітря / О.І. Троянський, О.А. Дашковський; МОіНУ. Держ. агроекол. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 160 с. – ISBN 966-690-089-0
876903
  Яцишин В.В. Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 70-74. – (Технічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5732


  У статті розглянуто метод та процедури моніторингу якості програмних систем на тадіях життєвого циклу, застосовано формалізовані моделі якості стандарту ISO 25010 для представлення вимог до програмних систем.
876904
  Довжук В.В. Моніторинг якості професійної підготовки та диференційована оцінка формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації у ЗВО / В.В. Довжук, Л.В. Коновалова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 139-144. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
876905
  Лапшина О.О. Моніторинг якості професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії / О.О. Лапшина, О.М. Дорофєєва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 85-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Пошуки можливих шляхів підвищення ефективності професійної підготовки лінгвістів в Україні спонукають до вивчення інноваційного світового досвіду, зокрема Великої Британії. Разом з іншими країнами ЄС Україна перебуває на шляху вироблення єдиних ...
876906
  Цехмістрова Г. Моніторинг якості професійної туристської освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 1682-2366
876907
  Макаренко І. Моніторинг якості процесу навчання як засіб поліпшення підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 28-32. – ISSN 0131-6788
876908
   Моніторинг якості системи вступу до ВНЗ як необхідна умова її вдосконалення // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 2-4.
876909
  Жданов В.І. Моніторинг яскравості позагалактичних гравітаційних лінз без розділення зображень / В.І. Жданов, О.М. Александров, О.В. Федорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється можливість визначення параметрів гравітаційно-лінзових систем (ГЛС) при відсутності неперервного ряду таких даних, але при постійних спостереженнях сумарного потоку від усіх зображень ГЛС, які можна проводити незалежно без розділення ...
876910
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Додатки: л. 148-158. – Бібліогр.: л. 128-147
876911
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
876912
   Моніторинг, збереження і відновлення ботанічних пам"яток природи для технології комплексного озеленення Львова / Мокрий Володимир, Гречанин Руслан, Мороз Олександр, Петрушка Ігор, Шемелинець Інеса // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 20-22 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
876913
  Канівець О.М. Моніторинг: використання земель об"єднаних територіальних громад: визначення та особливості формування // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 132-143. – ISSN 2786-7269
876914
   Моніторинги соціально-трудової сфери - майбутнє соціально-орієнтованої держави / А.М. Волківська, Г.В. Осовська, О.А. Осовський, Т.С. Муляр, М.С. Руденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 96-102. – ISSN 2306-6814
876915
   Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, О. Трофимчук, К. Злобіна, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-60. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
876916
  Антонович М.М. Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов"язань: з досвіду України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 8-15.
876917
   Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі ЗНО абітурієнтів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 14-37.
876918
   Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі результатів ЗНО абітурієнтів.Звіт за проектом 42948 // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 5-22
876919
  Удовиченко В.В. Моніторинговий аналіз впливу агропромислового природокористування на екологічний стан природи Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості сільськогосподарського виробництва на території Сумської області, його динаміку, просто-рову диференціацію та вплив на екологічний стан природного середовища в регіоні. Are shown specialities of agriculture in Sumy region, its ...
876920
  Нєвалов А.Г. Моніторинговий аналіз економічної тематики в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 67-78
876921
   Моніторинговий інструментарій системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч. матеріали для самост. підгот. / [Т.П. Крушельницька та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
876922
  Головаха Є. Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України: методологія, методи, організація опитувань / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – C. 5-12. – ISSN 2409-1103
876923
  Шаравара В.В. Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет / В.В. Шаравара, Я.І. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
876924
  Гринюк С.П. Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри / С.П. Гринюк, А.А. Заслужена // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 38-58. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
876925
  Осередчук О. Моніторингові дослідження якості вищої освіти за допомогою методів фокус-групи, портфоліо, есе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 115-123. – ISSN 2312-5993
876926
  Приходько В.М. Моніторингові дослідження якості освіти - нова навчальна і наукова дисципліна у післядипломній освіті // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 5. – С. 19-27.
876927
  Ряховська Н. Моніторингові системи економічних суб"єктів: види та функціональне призначення // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 93-101. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
876928
   Моніторінг висвітлення засобами масової інформації парламентських виборів в Україні в березні 1998 року. Заключний звіт. : Заключний звіт. Липень 1998 року. – Dusselddorf : Європейський Інститут засобів масової інформації, 1998. – 74с. : 12 граф.
876929
  Бровко А.С. Моніторінг підземних вод на території Рівненської АЕС із застосуванням факторного аналізу // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 69-71
876930
   Моніторінг права на справедливий судовий розгляд [Електронний ресурс] = Monitoring the right to a fair trial: training materials for Ukrainian NGOs : Матеріали для українських неурядових організацій. – [Б.м.] : [б.в.], 2003. – 1CD-ROM. – Назва з етикетки
876931
  Любовець Г. Моніторінгові технології як відображення контентного інформаційно-інерційного публічного еха / Г. Любовець, В. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми новітніх підходів до питань комунікаційно-контентної безпеки, складовою якої є технології бачення конкретних геопозиційних театрів бойових дій, які будуть реальними для кожної конкретної ситуації в конкретному ...
876932
  Костюк Т.О. Моніторна демократія як новий історично зумовлений політичний феномен // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
876933
  Бекаревич А.Д. Монкада - набат революции : сборник докладов / А.Д. Бекаревич ; отв. ред. А.Д. Бекаревич ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1974. – 146 с.
876934
  Торнелло М. Монмартр: холм, где цветут таланты // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 82-99. – ISSN 1812-867Х
876935
   Монмолодь спорту продовжує системну роботу щодо співробітництва з ЄС // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося чергове засідання Української частини Підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, ...
876936
   Монмолодьспорту - лідер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Відбулося засідання робочої групи з виконання Національного плану дій Президента України на 2012 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 -2014 роки за напрямом "Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" Участь взяли ректор КНУТШ, ...
876937
  Зущик Ю. МОНмолодьспорту піднімає планку. Збільшення прохідного бала при вступі до ВНЗ поліпшить якість вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)
876938
  Метерлінк М. Монна Ванна : П"єса на три дії / Моріс Метерлінк ; З французької мови переклала М. Загірня [М.М. Грінченко]. – [Киів] : [З друк. Т-ва "Просвещеніе"], 1907. – 63 с. – ([Драми й комедії] / [Пер. під ред. Б. Грінченка] ; [Ч. 5])
876939
  Метерлинк М. Монна Ванна / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Анаст. Чеботаревской // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 72 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
876940
  Метерлинк М. Монна Джиованна : драма в 3-х действиях, Мориса Метерлинка, пер. с фр. Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Т-во скоропеч. А.А. Левансон], 1903. – 153, [7] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
876941
  Красовицкий Б.М. Моно- и бифлуорофоры / Б.М. Красовицкий, Л.М. Афанасиади ; под общ. ред. Б.М. Красовицкого; НАНУ, Ин-т монокристаллов. – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 448 с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – ISBN 966-02-2644-6
876942
  Тылтина Л.И. Моно- и полиазидопроизводные ароматических углеводородов и их гетероциклические аналоги для записи информации : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Тылтина Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 181 л. – Библиогр.: л. 164-181
876943
  Касьянова К.В. Моно- та гетерометалічні комплекси перехідних металів з 2-метокси-6-((метиліміно) метил)фенолом: синтез, будова та пошук шляхів застосування / К.В. Касьянова, О.Ю. Васильєва // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 52
876944
  Паславська А. Моно- та полінегація в мові: типологічний аналіз // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 38-44. – ISSN 2078-340X
876945
  Лепетюха А.В. Моно- та поліпредикативні висловлення з лексико-синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози XX - початку XXI століть) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 93-98. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
876946
  Лепетюха А.В. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною моно- та полісинонімією сучасної французької художньої прози як складні асиметричні мовно-мовленнєві знаки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 38. – С. 7-18. – ISSN 2413-5593
876947
  Лепетюха А.В. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною синонімією : (на матеріалі французької художньої прози ХХ - початку ХХІ століть) : монографія / А.В. Лепетюха ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 343, [1] с. : іл. – Глосарій термінів: с. 338-340. – Бібліогр.: с. 299-377. – ISBN 978-617-7879-01-4
876948
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
876949
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Мороз О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 173 л. + Додатки : л. 165-173. – Бібліогр.: л. 143-164
876950
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : [Б. в.], 2013. – 273 л. – Додатки: л. 211-273. – Бібліогр.: л. 169-210
876951
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
876952
  Стопский В.С. Моноалкилгидразоны, их свойства и изомерные превращения. : Автореф... канд.хим.наук: / Стопский В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 12л.
876953
  Харази Л.И. Моноамины гипоталамуса пристресе в старости. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.07.17 / Харази Л.И.; Акад.мед.наук СССР.Ин-т геронтологии. – К, 1991. – 26л.
876954
  Буданцев А.Ю. Моноаминэргические системы мозга / А.Ю. Буданцев. – Москва, 1976. – 193с.
876955
  Тулянцев А.А. Моновистави за творами Кобзаря // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 201-


  У статті розглядаються найбільш характерні риси виявлення категорії моновистави в сценічному освоєнні шевченківських образів
876956
  Семенкович С.А. Моногалогениды алюминия. : Автореф... Доктора етхн.наук: / Семенкович С.А.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1959. – 23л.
876957
  Лебедев Б.И. Моногенеи подотряда Jasrocotylinea / Б.И. Лебедев. – Ленинград, 1986. – 200с.
876958
  Пашкевичуте А.С. Моногенетические сосальщики рыб низовьев основных рек Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 106 / Пашкевичуте А.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
876959
  Быховский Б.Е. Моногенетические сосальщики, их система и филогения / Б.Е. Быховский. – Москва-Л., 1957. – 509с.
876960
  Борщевський С.В. Моногенетичний і субстратний вектори в дослідженні праслов"янської лексики невідомого походження (на прикладі псл. *mogyla "могила") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 5-10. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
876961
  Григор"єва В.Б. Моногенні кільця з модальною структурою підкілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються моногенні нільпотентні кільця, решітка підкілець яких задовольняє модальному закону. Ключові слова: модальний закон, решітка підкілець, моногенне нільпотентне кільце. The monogenic nilpotent rings are studied whose subrings lattice ...
876962
  Дядченко Г.Г. Моногенные инферсные полупгруппы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дядченко Г.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 8л.
876963
  Горохова Г.С. Моногольская летопись "Алтан тобчи" : Автореф... канд. ист.наук: / Горохова Г. С.; ЛГУ, Вост. фак. – Л., 1968. – 19л.
876964
  Баврин Е.П. Моногольская Народная Республика / Е.П. Баврин, А.И. Таксубаев. – Москва : Политиздат, 1987. – 111с.
876965
  Схиртладзе Н.И. Монографии №8 / Н.И. Схиртладзе. – Тбилиси, 1958. – 334с.
876966
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. з: История Великого князивства Литовского... В. Антоновича и Д. Иловайского, В Тернополи, 1887. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
876967
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. -. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
876968
  Штерн К. Монографии о душевном развитии ребенка / К. Штерн, В. Штерн. – Санкт-Петербург, 1911. – 173с.
876969
  Антонович В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Т. 1. – 1885. – 351 с.
876970
  Пчелинцев В.Ф. Монографии по палеонтологии СССР : Брюхоногие и пластинчатожаберные юрских отложений СССР / В.Ф. Пчелинцев. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Т. XLVIII, Вып. I : Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса и нижнего доггера Тетиса в пределах СССР (Крыма и Кавказа). – 1937. – 86с.
876971
   Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – 1937. – 159с.
876972
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Рябинина А.Н. – Ленинград; Москва : Госгеолиздат
Т. LXXI, Вып.II : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений; Пермские трилобиты. – 1944. – 32с.
876973
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Пчелинцева В.Ф. – Москва; Ленинград : Госгеолиздат
Т. LXIX, Вып. I : Трилобиты силурийских отложений СССР. – 1948. – 114с. – с приложениями
876974
  Душский И.Е. Монографии по сахарной промышленности / И.Е. Душский, Э Б. Красильщиков, . – К, 1929. – 72с.
876975
  Алексеев П. Монография азосоединений П. Алексеева : представлена в физико-математический факультет С.-Петербургского университета для получения степени доктора химии // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – II, 70 c.
876976
  Порчинский И.А. Монография видов рода Mesembrina, встречающихся в Российской Империи / [соч.] И.А. Порчинского // Двухкрылые - 10842BRO [компакт]. – С. 55-60, 1 л. цв. ил. : ил.


  .
876977
  Пастернак Ф.А. Монография косули : Автореф... Канд.биол.наук: / Пастернак Ф.А.; Моск.гр.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
876978
  Погорецкий Н. Монография М.М. Михеенко "Доказывание в советском уголовном судопроизводстве" - фундаментальный научный труд по теории доказательств // Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : [монография] / М.М. Михеенко. – Київ : Вища школа, 2012. – С. I-III
876979
  Вреден Ф.Р. Монография о камфорной кислоте : сочинение, представленное в Физикоматематический фак-т И. СПБ. ун-та для получения степени магистра химии / [соч.] Ф. Вредена // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – [4], 69 с. – Библиогр.: с. 63-67
876980
  Грушка Я. Монография о кукурузе / Я. Грушка. – Москва : Колос, 1965. – 752 с.
876981
  Семенов-Тян-Шанский Монография рода Apatophysis Cherr (Coleoptera Cerambycidae) : (с карт.) / А.П. Семенов-Тян-Шанский. – [Ленинград] : [Изд. Гос. Всерос. энтомол. об-ва], 1936. – С. 59-89
876982
  Лазаренко Е.К. Монография Эдуарда Буркарта "Моравские минералы и литература о них". / Е.К. Лазаренко, М.М. Сливко. – С. 379-381
876983
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
Ч. 16 : Студії та матеріяли до новішої української історії / В. Янів ; з передм. Н. Полонської-Василенко. – 1970
876984
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – 1971
876985
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо : [б. в.]
Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – 1974


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
876986
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 60 : Естетика /І. Мірчук. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
876987
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
876988
   Монографії, підручники та навчальні посібники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 316-318
876989
   Монографії, підручники, посібники // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 6-16


  Наукова робота у Харківському національному університеті повітряних сил ім. І. Кожедуба
876990
  Тельвак В.В. Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-676-4
876991
   Монографічне вивчення фабрик і заводів. – Мінськ, 1931. – 34с.
876992
  Борисенко В. Монографічне дослідження одного села (з архівної спадщини вченого Василя Пастущина (1889-1958) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 69-71. – ISSN 0130-6936
876993
  Вакаренко О. Монографічні видання Національної академії наук України (1991-2019): тенденції, видавці, статистика // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 411-425. – ISSN 2224-9516
876994
  Пастернак С.І. Монографічні колекції палеонтологічних фондів Науково-Природознавчого музею АН УРСР / С.І. Пастернак, В.Т. Левицький; Отв. ред. Вялов О.С. – Київ : АН УРСР, 1963. – 37с.
876995
  Безущак О.О. Монографія Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" у контексті тогочасної світової літератури з теорії груп / О.О. Безущак, О.М. Рябухо, В.І. Сущанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз монографії Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" та порівняльний аналіз з іншими тогочасними монографіями з теорії груп, зокрема з монографією У. Бернсайда "Теорія груп скінченного порядку".
876996
  Швецова-Водка Монографія з історії науки про документ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 30-31
876997
  Іванов В.Ф. Монографія І. С. Паримського "Національна преса.Сучасні проблеми теорії" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 107-108


  Рецензія на працю: Пармський І. С. Національна преса. Сучасні проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 252 с. A review is on labour: Parmskiy І. С. Nation press. Modern problems of theory: Monograph. ...
876998
  Пінчук Юрій Монографія М. Костомарова "Мазепа" як чинник формування самоусвідомлення української нації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 3-18
876999
   Монографія німецького вченого про Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  Днями в університеті відбулася презентація авторського проекту відомого німецького славіста, літературознавця й культуролога, професора, завідувача кафедри історії слов"янської літератури, керівника освітнього центру "ЄВРОПЕУМ", де здійснюється ...
877000
  Грищенко Л. Монографія про О.Л. Плюща / Л. Грищенко. – Одеса, 1930. – 56с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,