Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
870001
  Лукашевич М.П. "Новий глобалізм" - адаптація старих цілей Вашінгтона / М.П. Лукашевич. – К., 1988. – 47с.
870002
  Рясна О. "Новий етап у розвитку громадської думки на Україні" (діяльність Михайла Максимовича в оцінках Сергія Єфремова) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 159-162. – ISBN 966-693-015-3
870003
  Кіндратець О.М. "Новий курс" сучасної соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено погляди західних соціал-демократів "нового третього шляху" та можливості використання досвіду західних країн в Україні.
870004
  Плотнікова Тетяна Валентинівна "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та еволюція цивільного права США : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Плотнікова Тетяна Валентинівна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 156л. – Бібліогр.: л. 144-156
870005
  Василенко Р. "Новий обрій" з Австралії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 26-27


  Український альманах літератури, мистецтва та культурного життя - "Новий обрій".
870006
  Кононенко Т.П. "Новий органон" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362-363. – ISBN 966-316-069-1
870007
  Геєць В.М. "Новий прагматизм" як інструмент інклюзивної глобалізації : (до 70-річчя професора Гж.В.Колодко) / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 3-15. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
870008
  Чижова О. "Новий Радянський Союз Путіна - це симулякр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 23


  Російська письменниця Олена Чижова - про Східну Європу, десовєтизацію і анексію Криму.
870009
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Павленко Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 171л. – Бібліогр.: л.157-171
870010
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Павленко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
870011
  Гладій І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
870012
  Дічек Н. Нове-старе в сучасній зарубіжній макаренкіані // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 221-235. – ISSN 2312-5993
870013
  Глязер Г. Новейшие победы медицины / Г. Глязер. – Москва, 1966. – 190 с.
870014
  Новоселова Л. Новейшие преобразования бюджетно-налоговой системы КНР в интересах социально-экономического развития страны // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 1. – С. 66-89. – ISSN 0130-9757
870015
   Новейшие приемы защиты старого мира.. – М., 1962. – 555с.
870016
  Крывелев И.А. Новейшие приемы религиозной апологетики / И.А. Крывелев. – Москва, 1971. – 63с.
870017
   Новейшие проблемы гравитации : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 488 с.
870018
  Радченко К.Ф. Новейшие проекты реформы русской орфографии и мнения, высказанные по поводу их в печати нашими учеными / К Радченко // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 35 с.
870019
  Корсаков Г.Б. Новейшие противоракетные технологии США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 75-88. – ISSN 0321-2068
870020
  Бриджмен П.В. Новейшие работы в области высоких давлений : пер. с англ. / П.В. Бриджмен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 299 с.
870021
  Тренделенбург Ф. Новейшие работы по акустике и электроакустике : пер. с нем. / Ф. Тренделенбург. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 96 с.
870022
  Стебницкий И. Новейшие работы по определению силы тяжести. / И. Стебницкий. – 6с.
870023
   Новейшие работы по физико-химии стекла.. – М.Л., 1936. – 180с.
870024
  Столяров И.В. Новейшие русские новеллисты : Гаршин, Короленко, Чехов, Горький / Мих. Столяров. – Киев ; Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф. И. Иогансон, 1901. – VI, 98 с.
870025
  Иванчин-Писарев Н. Новейшие стихотворения, собранные после издания 1819 года, с прибавлением нескольких сочинений его в прозе. – М, 1828. – 267с.
870026
  Ибрагимов Р.Н. Новейшие структуры Центральных Кызылкумов и их сейсмотектонические особенности / Р.Н. Ибрагимов. – Ташкент, 1973. – 122с.
870027
  Марков П.А. Новейшие театральные течения / П.А. Марков. – М, 1924. – 68с.
870028
  Масарский С.И. Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и Западной Тувы / С.И. Масарский, Г.И. Рейснер. – Москва : Наука, 1971. – 156с.
870029
   Новейшие тектонические движения и структуры альпийского геосинклинального пояса юго-западной Евразии.. – Баку, 1970. – 160с.
870030
  Парканский А.Б. Новейшие тенденции в американо-китайском инвестиционном взаимодействии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
870031
   Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США.. – М., 1966. – 322с.
870032
  Кудров В.М. Новейшие тенденции в развитии современной капиталистической экономики. / В.М. Кудров. – М., 1969. – 61с.
870033
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол конгр.. – М.
1. – 1986. – 189с.
870034
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол. конгр.. – М.
2. – 1986. – 207с.
870035
  Планк М., Пуанкарє А. Новейшие теории в термодинамике / Макс Планк, проф. теорет. физики Берлинского ун-та, Анри Пуанкарэ, проф. Сорбонны ; пер. с немецкого С.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1913. – 64, [4] с.


  Авт.: Пуанкаре, Жюль Анри (1854-1912)
870036
  Угрюмов В.И. Новейшие теории современной буржуазной социологии / В.И. Угрюмов. – М, 1961. – 70 с.
870037
  Каблуков Ив. Новейшие теории строения атомов / Ив. Каблуков, проф. Моск. ун-та и Моск. с.-х. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с. : ил.
870038
   Новейшие технологии для комфортных автопутешествий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 24-25 : фото
870039
  Нарский И.С. Новейшие течения буржуазной философии / И.С. Нарский. – М., 1982. – 63с.
870040
  Зограф Н.Ю. Новейшие течения в зоологии, намечающиеся в новом, XX веке : (Речь, произнесенная приоткрытии зоологической секции ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 29 декабря 1909 года) / Н.Ю. Зограф, 1909. – С. 175-190. – Отд. оттиск
870041
  Тартаковский П.С. Новейшие течения в области учения об атоме и электроне / П.С. Тартаковский. – Ленинград : Красная газета, 1929. – 51 с.
870042
  Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права / А.Ф. Клейнман. – Москва, 1967. – 120с.
870043
   Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ.. – М., 1978. – 367с.
870044
  Покровский К.Д. Новейшие успехи астрономии / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1914. – 80с.
870045
  Вавилов Н.И. Новейшие успехи в области теории селекции : Лекция на област. курсах для агрономов 15-30 декабря 1922г., устроенных московск. обл. с.-х. Опытной Станцией совместно с Всеросс. обществом агрономов и Московским земельным управлением / Н.И. Вавилов. – Москва : Кооперативное, 1923. – 16 с. – Дарственная подпись автора
870046
  Абрамов Я.В. Новейшие успехи знания : популярные очерки / Я.В. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1890. – [5], 306 с.
870047
  Точидловский И.Я. Новейшие успехи наблюдательной актинометрии // Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского / И.Я. Точидловский. – С. 15-26
870048
  ТвердохлебовВ.Н Новейшие финансовые проблемы. 1914-1923 / ТвердохлебовВ.Н. – Птгр., 1923. – 156с.
870049
  Шванвич Б.Н. Новейшие экспериментльные исследования рисунка бабочек и их морфлогические исследования. / Б.Н. Шванвич, 1937. – 257-294с.
870050
  Семивский Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, из чего многое данные не было всем известно. – С.-Пб., 1817. – 227, 183, 1 вс.
870051
  Ястребова Е.М. Новейшии тенденции в выставочной деятельности библиотек // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2009. – Вып. 3. – С. 1-61-94
870052
  Мостицкий И.Л. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике. Быстро и легко переводим с аглийского литературу по компьютерам, телекоммуникациям, электронике, аудио-, видео- и радиотехн. = New englisn - russian thesaurus dictionary on modern electronics : Ок. 8000 терминов (5500 словарных статей) / Сост. и ред.: И.Л.Мостицкий. – Москва : Лучшие книги, 2003. – 528с. – ISBN 5-93673-022-0
870053
  Пальмов И.С. Новейший Велеград и господствующее в нем т. н. кирилло-мефодиевское направление : из доклада... в Славянском благотворит. о-ве, 30 ноября 1909 года... / И.С. Пальмов. – 20 с. – Отд. оттиск из: Славянские известия
870054
   Новейший всеобщий секретарь и стряпчий, или Полный письмовник и приказный обрядник : В 5-ти частях. – Москва : В Университетской типографии, 1814. – 182, 140, 147, 169, 110, 150 с.
870055
  Лукьянец В.С. Новейший дискурс о Вселенной: гигантское расширение мировоззренческих горизонтов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 81-91
870056
  Эйдельнант А.Б. Новейший номенализм и его предшественники. / А.Б. Эйдельнант. – 2-е изд., доп. и перераб. – М,, 1948. – 270с.
870057
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов. – Москва : ДОМ. 21 век; ИД РИПОЛ классик, 2006. – 380с. – ISBN 5-91213-006-1; 5-7905-4673-0
870058
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов / [ сост. Е. Куренкова ]. – 3-е изд. – Москва : ДОМ. 21 век; РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 380с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-91213-017-5
870059
  Андреев Д.Л. Новейший Плутарх : ил. биогр. слов. воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Д.Л. Андреев, В.В. Парин, Л.Л. раков ; основатель изд., глав. ред. и ил. Л.Л. Раков ; [вступ. ст. В. Новикова ; послесл. Н.Д. Париной]. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 302, [2] с. : ил.
870060
  Оллендорф Г. Новейший полный самоучитель немецкого языка, или руководство научиться без помощи учителя, правильно читать, писать и говорить по немецки : с приложением прописей и главнейших правил чисто-и правописания / Сост. по методе Оллендорфа и другим источникам. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. НИ. Холмушина ; [Тип. Н.И. Корпуснова], 1914. – 189 с.


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
870061
  Мартыновский Новейший полный словотолкователь и объяснитель 150,000 иностранных слов, вошедших в русский язык с приведением корней и изследованием о происхождении их : полнейший из всех словарей, изданных в россии. Необходимая настольная книга для всех классов общества, содержащая в себе самое полное, толковае и общепонятное объяснение всех иностранных слов по всем отраслям научных знаний ... : справочная книга ... / Мартыновский, , Ковалевский; сост. филологами Мартыновским, Ковалевским ; доп. и испр. В.М. Николаевским по новейшим известным словарям: Макарова, Рейфа, Павловского, Даля, Сувырона, Гейзе и по многим др. – 2-е вновь испр. и значительно доп. изд. – Москва : Типография Н.Е. Евстафьева, 1892. – 598, [2] с.
870062
   Новейший российский дорожник верно показующий все почтовые пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей, собранных через переписку со всеми почтов. – С.-Пб., 1803. – 57, XXVI, 305с.
870063
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Харків : Прапор, 1999. – 1135 с. – ((Від А до Я)). – ISBN 5-7766-0669-1
870064
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Издание второе. – Харьков : ПРАПОР, 2002. – 1135с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-23-0


  Содержит более 50 тысяч наиболее употребляемых слов и словосочетаний современной лексики - от официально-деловой до разговорно-бытовой. Отдельными приложениями даны собственные имена, фамилии и географические названия. Для широкого круга чита
870065
   Новейший самоучитель работы на компьютере = Устройство компьютера, MS-DOS, Windows 95 и 98, Norton Utilities for Windows, Word 7 и 97. Excel 7 и. – Санкт-Петербург : ДЕСС КОМ, 2001. – 654с. – ISBN 5-901096-01-0
870066
  Шитов В.Н. Новейший самоучитель работы на компьютере : [ практический курс ] / В.Н. Шитов. – Москва : Дом Славянской книги ; Вече, 2007. – 864с. – ISBN 5-85550-111-6


  Слушателям и преподавателям факультетов психологии.
870067
   Новейший справочник для поступающих в вузы : все аккредитованные высшие учебные заведения России / [ сост. : И.Е. Быстров, А.Н. Баскаков, И.В. Агаркова ]. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2008. – 992 с. – ISBN 978-5-17-042625-6
870068
  Бабаев Новейший тектогенез зоны сочленения Гиссаро-Алая и Таджикиской депресии : ( Район Файзабада-Обигарма) / Бабаев, , М. Али; АН ТаджССР; Ин-т геол.; Отв. ред. М.М.Кухтиков М.М. – Душанбе : Дониш, 1975. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.141-150
870069
  Уэллс Г.Д. Новейший ускоритель / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 40 с.
870070
   Новейший философский словарь. – Минск : В.М.Скакун, 1999. – 896с. – ISBN 985-6235-17-0
870071
   Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск : Современный литератор, 2007. – 816с. – ISBN 978-985-14-1332-0
870072
   Новейший французско-русский, русско-французский словарь = Nouveau francais-russe russe dictionnaire : 90 000 слов. – Харьков : Харьковская книжная фабрика им. М.В. Фрунзе, 2005. – 832с. – ISBN 966-324-014-8
870073
   Новейший энциклопедический словарь. – Ленинград : Изд-во "П.П. Сойкин", 1926. – 2892стбл.
870074
  Сладкопевцев С.А. Новейший этап развития речных долин / С.А. Сладкопевцев. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
870075
   Новейшую агротехнику в с/х производство.. – М., 1932. – 79с.
870076
  Бровко О.О. Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 60-64. – (Б-ка Ін-ту філології)
870077
  Денисенко О.В. Новела-легенда Іоанікія Галятовського про маляра-ченця (до проблеми сюжетної структурованості) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.18-22. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
870078
  Шураєва Н.Б. Новела "Гайдар" А. Любченка: особливості поетики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 189-194. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті схарактеризовано фольклорну традицію та особливості поетики новели "Гайдар" А. Любченка; з"ясовано спорідненість даного твору із жанром думи; проаналізовано фольклорну поетику новели на різних рівнях структури - жанрово-стильовому, ...
870079
  Девдера К. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
870080
  Бровко О.О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : монографія / О.О. Бровко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 345-399. – ISBN 978-966-617-272-6
870081
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 23-25
870082
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-56
870083
  Утченко К. Новела доктрини адміністративного права України: бездіяльність як акт суб"єкту публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 110-112. – ISBN 978-617-7069-28-6
870084
  Колінько О.П. Новела і музика: до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХЫХ-ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 148-154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
870085
  Фащенко В.В. Новела і новелісти / В.В. Фащенко. – К., 1968. – 264с.
870086
  Качуровський І. Новела іспанського Середньовіччя
870087
  Литвинова І.В. Новела Л.Пономаренко "Гер переможений" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 14-17
870088
  Кирилова В.А. Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" - як відзеркалення української душі у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 202-211


  Статтю присвячено аналізу основних проблем та складнощів, з якими зустрічається перекладач при відтворенні лінгвопоетики новели М. Коцюбинського "Intermezzo" французькою мовою; визначаються найпоширеніші прийоми її адекватного відтворення у ...
870089
  Лисенко Л. Новела О. Генрі в американській літературній традиції (до 150-річчя з дня народження виджатного американського письменника) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 131-137. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
870090
  Абліцов В. Новела про те, як митець-шевченкознавець Микола Бурачек об"єднав Донецьк з Ужгородом, Харковом та Києвом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 105-113. – ISSN 1728-9572


  У звичне слово "новела" тут вкладено етимологічний зміст. Кілька епізодів з історії культури Донбасівського краю, зокрема, про Донецький державний укр. драм. театр.
870091
  Линченко М.Д. Новела у творчій спадщині Володимира Винниченка / М.Д. Линченко, О.В. Гаєвська, Н.М. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про жанр новели в спадщині В. Винниченка. Розглядаються різновиди новел письменника. This article is dedicated to the genre of short – story of V. Vynnychenko. It deals with the different issues of narrator"s short-stories.
870092
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута" : (10 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 34-36
870093
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-45
870094
  Симонов К.М. Новеле / К.М. Симонов : Русская книга, 1950. – 32с.
870095
  Дімаров А. Новелети : проза: новелети // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 3-9
870096
  Ватуляк Софія Новели-світлини з життя Романа Шухевича // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 19-21
870097
  Гайм Георг Новели / Гайм Георг. – Київ, 1925. – 66 с. – (Світове письменство)
870098
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська, 1925. – 228с.
870099
  Стефаник В. Новели / В. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1927. – 32с.
870100
  Ле І. Новели / І. Ле. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 396 с. – (Сучасна укр. літ.)
870101
  Бейлін П.Е. Новели / П.Е. Бейлін. – Київ, 1937. – 71 с.
870102
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ, 1938. – 61 с.
870103
  Сенченко І.Ю. Новели / Сенченко І.Ю. – Київ : ДЛВ, 1940. – 186 с.
870104
  Нижанківський Б. Новели / Б. Нижанківський. – Київ, 1941. – 101 с.
870105
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 240 с. – У кн. стаття: Михайло Хазан / А. Чернігівець
870106
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 132с.
870107
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1950. – 60с.
870108
  Черемшина Марко Новели / Черемшина Марко. – Львів, 1950. – 60 с.
870109
  Гуреів О.И. Новели / О.И. Гуреів. – Київ, 1951. – 244 с.
870110
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1952. – 244с.
870111
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1954. – 192с.
870112
  Кротевич Є.М. Новели / Є.М. Кротевич. – Київ, 1957. – 128 с.
870113
  Хазан М. Новели / Михайло Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 232 с.
870114
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків. – Львів, 1959. – 63 с.
870115
  Косинка Г.М. Новели / Г.М. Косинка. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 221 с.
870116
  Гуцало Є.П. Новели / Є.П. Гуцало. – Київ : Дніпро, 1969. – 375 с.
870117
  Ткачук В.І. Новели / Василь Ткачук. – Львів : Каменяр, 1973. – 96 с.
870118
  Івашкевич Я. Новели / Я. Івашкевич. – К, 1974. – 332с.
870119
  Сенкевич Г. Новели / Г. Сенкевич; пер. з польськ. Степан Ковганюк; Вступ.ст. Юлії Булаховської. Іл. О.Є. Ніколаєць. – Київ : Дніпро, 1975. – 319 с. : іл. – (Зарубіжна новела ; Кн.19)
870120
  Стефаник В.С. Новели / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1977. – 176с. – (Шкільна б-ка)
870121
  Упіт А.М. Новели : з латиської / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1980. – 255 с.
870122
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків; Упорядкування і вступна стаття М. Ільницького. – Львів : Каменяр, 1985. – 200 с.
870123
  Колісниченко А. Новели / А. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1988. – 341 с.
870124
  Мопассан Гі де Новели : для ст. шк. віку : пер. з фр. / Гі де Мопассан ; [упоряд. текстів, підгот. навч.-метод. матеріалів Дорофєєвої Н.І. та Чередниченко О.Д.]. – Київ : Школа, 2002. – 447, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-039-6
870125
  Паламарчук Г. Новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 82-110. – ISSN 0130-1608
870126
  Тарасюк Г. Новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
870127
  Цвейг С. Новели = Novellen : видання з паралельним текстом [нім. та укр. мовами] / Стефан Цвейг. – Харків : Фоліо, 2006. – 224с. – ISBN 966-03-3399-4
870128
  Тарасюк Г.Т. Новели : [зб. новел за 1990-2000 р., 2001-2003 р., 2004-2006 р.] / Галина Тарасюк ; [худож. оформлення: О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 413, [3] с. – ISBN 966-96601-1-4
870129
  Гостра О. Новели // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 4 : "З журбою радість обнялась" (О.Олесь). – С. 106-158.
870130
  Ольжич М. Новели // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.149-160. – ISSN 0585-8365
870131
  Тарасюк Г. Новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
870132
  Шипківський Г. Новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.83-91.
870133
  Мрожек Славомір Новели : новели // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570)
870134
  Смотрич О. Новели : проза: новели // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 68-87. – ISSN 0131-2561


  Новели: "Сволочовський дом", "1941", "Ранок", "Повнява життя", "Неоклясика", "Обновка"
870135
  Іллєнко Ю. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – ISSN 0208-0710
870136
  Щипківський Г. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 92-102. – ISSN 0208-0710
870137
  Кракалія Роман Новели : новели
870138
  Галан А. Новели : проза: новели / вступне слово В. Науменка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 22-47. – ISSN 0130-1608
870139
  Кулинич О.П. Новели аграрного законодавства щодо правового становища фермерських господарств в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 193-196. – ISBN 978-966-7957-18-6
870140
  Глуханчук О.В. Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 11-17. – ISSN 2308-9636
870141
  Дерій О.О. Новели в законодавстві України щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54
870142
  Шаркова І.М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 2222-5374
870143
  Ростомян В.В. Новели в законодавстві щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 152-155. – ISBN 978-617-7361-58-8
870144
  Щербина В.С. Новели в правовому статусі Державного арбітражу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье с учетом принятых в последнее время нормативных актов рассмотрены новеллы в правовом положении органов Государственного арбитража. Высказано предложение о совершенствовании предупредительной деятельности арбитража. Показано значение ...
870145
  Біленко Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з новим КПК України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 77
870146
  Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 0130-5263
870147
  Токарик Марта Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
870148
  Шумляк О. Новели виборчого законодавства // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 40-41.
870149
  Кузь Новели виконавчого провадження / Кузь, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 10-17
870150
  Усенко І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здорового глузду і юридичної техніки // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 1. – С. 3-25
870151
  Фінчук Г.В. Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 26-30
870152
  Карпенко В. Новели господарського кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.39-42
870153
  Тесленко А. Новели законодавства і проблеми його застосування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.79-81


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
870154
  Токарчук Л.М. Новели законодавства про патронат // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-927-257-7
870155
  Коваленко Т. Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 30-37. – ISSN 2308-9636
870156
  Дерій О.О. Новели законодавства України в сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи вдосконалення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7361-58-8
870157
  Борсук Н.Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 20-29


  У статті проаналізовано основні новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні, визначено їх зміст та сформульовано подальші напрями розвитку механізму правового забезпечення доступності вищої освіти в Україні.
870158
  Федорчук Д. Новели законодавства щодо підстав визнання правочинів недійсними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 97-104.
870159
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2312-1831
870160
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7069-34-7
870161
  Щербина О. Новели Закону "Про акціонерні товариства": поділ товариств на публічні та приватні, аналіз окремих недоліків закону // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 41-45.
870162
  Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 146-153. – ISSN 1026-9932
870163
  Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 73-77. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена загальній характеристиці інституту митних режимів в Україні з позиції нової редакції Митного кодексу України. Звертається увага на новації, запроваджені цією редакцію, робиться їх оцінка, висвітлюються позитивні та негативні аспекти ...
870164
  Світлична Г.О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-48.
870165
  Коржупова А.П. Новели Кобилянської : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П.;. – Чернівці, 1948. – 223л.
870166
  Шелевер Н.В. Новели кодексу адміністративного судочинства // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7404-86-5
870167
  Гап Д. Новели Кодексу адміністративного судочинства України з питань відкиття провадження у справах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 132-139
870168
  Сидор В.Д. Новели користування земельними ділянками зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 69-73. – ISBN 978-966-7957-20-9
870169
  Печений О. Новели корпоративного права у світлі законодавчих змін // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 103-105
870170
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідадьності за секс-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
870171
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідальності за сес-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
870172
  Ахтирська Н.М. Новели кримінального процесуального закону України щодо суду присяжних та застосування відеоконференції через призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 17-24. – ISBN 966-8126-19-X
870173
  Чередніченко В. Новели міграційного законодавства / В. Чередніченко, Т. Ященко; інтерв"ю з Т. Кислим // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 30
870174
  Буяджи Г. Новели міжнародно-правового регулювання підсудності спорів, що виникають із трастів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
870175
  Загребельний П.А. Новели морського узбережжя / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 272с.
870176
  Лагнюк О. Новели наказного провадження в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 378-380
870177
  Кондратюк А. Новели нашого хутора : Роман-ессе. Повісті. Оповідання / Андрій Кондратюк. – Київ : Український письменник, 1999. – 206 с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-051-Х
870178
  Іванченко М. Новели неволі / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-538-194-5
870179
  Кармазін Ю.А. Новели нового кримінально - процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-6
870180
  Чурпіта Г. Новели окремого провадження // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 147-159. – ISSN 1026-9932
870181
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
870182
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
870183
  Марко В.П. Новели Олеся Гончара "Модри Камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 66-75
870184
  Кульчицька О.І. Новели пенсійного законодавства: переваги та недоліки Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-23
870185
  Хатнюк Н.С. Новели податкового законодавства України у сучасних умовах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 229-245


  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи оподаткування та запропоновано шляхи ...
870186
  Ігонін В. Новели посвідчення права на земельну ділянку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 112-115
870187
  Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 4-9
870188
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 5-13


  У статті проаналізовано новели правового регулювання та порядок проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки за чинним законодавством в умовах реформування в Україні практики оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно.
870189
  Яворська О. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 66-70
870190
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 41-46


  У статті розглядаються нові правові підходи сплати земельного податку із земель залізничного транспорту, що запроваджені чинним податковим законодавством України, порядок та особливості його справляння. В статье расматриваются новые подходы оплаты ...
870191
  Якимова І. Новели правового регулювання концесійних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано новели правового регулювання концесійних відносин у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, запроваджені Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об"єктів централізованого водо-, ...
870192
  Бобкова А. Новели пректу Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 1026-9932
870193
  Скворцов С.С. Новели примусового виконання рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7361-58-8
870194
  Коцюбинський М.М. Новели про Італію / Михайло Коцюбинський // Рай і Пекло Коцюбинського : [есеїстична повість, новели] / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 165-214. – ISBN 978-966-399-590-8
870195
  Ковінька О.І. Новели про химери / О.І. Ковінька. – Київ, 1965. – 469с.
870196
  Харенко О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 7-9
870197
  Білак Н.І. Новели Проекту Митного Кодексу України в частині захисту прав інтелектуальної власності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 45-55
870198
  Погорецький М.А. Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудо-вого розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
870199
  Блажівська О.Є. Новели речового, зобов"язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 25-30. – ISSN 2220-1394
870200
  Цюпа І.А. Новели рідного краю / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 239 с.
870201
  Науменко І.Я. Новели Світлого Долу / І.Я. Науменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 111 с.
870202
  Ромовська З.В. Новели сімейного кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
870203
  Марчик О.А. Новели сімейного кодексу України щодо порядку розірвання шлюбу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 91-93. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
870204
  Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
870205
  Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 89-99. – ISSN 2308-0361
870206
  Падалко П.К. Новели Степана Васильченка : Дис... кандидата філологічнихнаук: / Падалко П.К.; Полтавський Держ. педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1948. – 204л. – Бібліогр.:л.202-203
870207
  Тимочко І. Новели Стефаника в інтерпретації І. Драча й Л. Осики // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 326-327
870208
  Грабовський В. Новели судового збору в адміністративному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 14
870209
  Зельдіна О. Новели судової реформи: позитивні та негативні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
870210
  Глущенко С.В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 70-83. – ISSN 2310-6166
870211
  Мельник Р.С. Новели сучаної концепції українського адміністративного права // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – C. 5-16. – ISSN 2524-101X
870212
  Кологойда О. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери / О. Кологойда, М. Крук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню та аналізу завдань та основних напрямків удосконалення законодавства, що регулює відносини на фондовому ринку України. В статье определены и проанализированы задачи и основные направления усовершенствования ...
870213
  Галайчук Т. Новели трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)
870214
  Буга В.В. Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди / В.В. Буга, Г.С. Буга // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 56-61. – ISSN 2524-0064
870215
  Черняк Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
870216
  Михайлів В. Новели українського законодавства. Щодо управління об"єктами державної власності // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
870217
  Кагановська Т.Є. Новели українського цивільного законодавства - інститути довірчої власності й управління майном // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 55-62. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
870218
  Радченко Л.І. Новели цивільного законодавства у сфері інвестування будівництва житла: проблеми та перспективи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 90-95
870219
  Гранін В. Новели цивільного процесуального законодавства щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 99-104. – ISBN 978-966-2710-92-2
870220
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 21-30
870221
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-31
870222
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-44
870223
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-30
870224
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-23.
870225
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-31
870226
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-24.
870227
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-35.
870228
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-40.
870229
  Навроцька Ю. Новели ЦПК: звернення судових рішень до виконання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 20-21
870230
  Крушніцька О.В. Новели чи загрози у конституційному реформуванні права на правничу допомогу в Україні у 2018 році // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7096-97-8
870231
  Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 132-143. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
870232
  Мушкетик Ю. Новели, оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 19-32. – ISSN 0130-1608
870233
  Хвильовий М. Новели, оповідання "Повість про санаторійну зону". "Вальдшнепи". Роман. Поетичні твори. Памфлети. / М. Хвильовий; Вступ. ст. і приміт. В.П.Агеїво. – Київ : Наукова думка, 1995. – 816 с. – (Бібліотека української літератури. Рад. укр. літ.). – ISBN 5-12-003303-2
870234
  Любченко А. Новели. / А. Любченко. – К., 1936. – 378с.
870235
  Мішвеладзе Р.А. Новели. / Р.А. Мішвеладзе. – К., 1982. – 273с.
870236
  Агромаков П.М. Новели. Обране / Павло Агромаков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 23, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-927-375-8
870237
  Черемшина Марко Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / Марко Черемшина. – Київ : Наукова думка, 1987. – 443 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
870238
  Кобилянська О.Ю. Новелі / О. Кобилянська. – [Харків] : Книгоспілка. – [203] c. – Примірник дефектний, описано за обкладинкою. – (Літературна бібліотека)
870239
  По Едгар Новелі / Едгар По ; з англ. перекл. Іван Петрушевич. – [Львів] : Вид-во М.Заячківського ; [Hаp. дpук. Ст. Манєцкого і Спілки], 1898. – 104 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. Т. 3. - К., 1988. – (Літературно-артистичні новини ; Кн. 2)


  Зміст: В Мальштpомі; Дивний вплив месмеpізму на скін чоловіка; Розмова з мумією; Загублений лист.
870240
  Майський М. Новелі / М. Майський. – К, 1930. – 124с.
870241
  Лур"є Н.Г. Новелі / Ноте Лур"є. – Харків; Київ, 1931. – 318 с.
870242
  Васильченко С. Новелі = Novels / С. Васильченко. – Вінніпег : КПУК, 1953. – 127, [1] c. – (Клюб Приятелів Української Книжки ; кн. 17)
870243
  Кравцов С.О. Новелізаційні підходи до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-48


  Стаття присвячена новелізаційним підходам до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Статья посвящена новелизационным подходам к вопросам признания и исполнения ре- шений международного коммерческого ...
870244
  Проневич О.С. Новелізація вітчизняного законодавства про прокуратуру // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7272-11-2
870245
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-60.
870246
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-62
870247
  Рябченко О. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1026-9932
870248
  Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 248-253. – ISSN 2409-4544
870249
  Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.467-482
870250
  Звиняцковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. / В.Я. Звиняцковський. – К, 1987. – 105с.
870251
  Денисюк Т. Новелістика Володимира Винниченка: поетика сюжету і композиції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 63-65
870252
  Кавун Лідія Іванівна Новелістика Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х років ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: / Кавун Лідія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.153-161
870253
  Маркітантова Є.В. Новелістика Галини Тарасюк у контексті фемінної традиції // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 52-55. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
870254
  Балла Е. Новелістика Григора Тютюнника у параметрах ліричної прози // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 11-15. – (Філологія ; Вип. 16)
870255
  Карабльова О. Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
870256
  Ткаченко Т. Новелістика Миколи Кравчука // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 154-164. – ISSN 2312-6809
870257
  Поліщук Володимир Новелістика Михайла Старицького : Монографія / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2002. – 136с. – ISBN 966-8021-16-9


  У моногрфії вперше детально аналізується новелістика М. Старицького (1840-1904), її проблематика і худож. особливості.
870258
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 176-202
870259
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. / Лотоцька О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
870260
  Мурейко А. Новелістика Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського: типологія характеротворення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 289-294. – (Філологія ; Вип. 23/24)
870261
  Полежаєва Т.В. Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
870262
  Пилипенко Ю. Новелістична сторінка творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 208-213.
870263
  Тарнашинська Л. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 277-282. – ISBN 966-8110-14-5
870264
  Гуляк А.Б. Новелістичний "канон" у малій прозі Володимира Винниченка / А.Б. Гуляк, О.М. Башкирова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості різноманітних новелістичних форм у творчості В. Винниченка. До того ж, новелістичний тип художнього мислення письменника проявився і в інших прозових жанрах. This article takes a look at some peculiarities of ...
870265
  Федосій О.О. Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 428-433


  У статті розкривається новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської. Аналізується майстерність письменниці психологічного прозописьма у відтворенні настроєвих порухів, емоційних нюансів, пов’язаних із відчуттям самотності. Розглядаються ...
870266
  Талько О. Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 186-197
870267
  Гветадзе М. Новелла в современной грузинской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Гветадзе М.; Гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 25л.
870268
   Новелла ГДР. 70-е годы. – Москва : Прогресс, 1980. – 560 с.
870269
   Новелла ГДР: 70-е гг.. – М., 1980. – 560с.
870270
  Елисеев Д.Д. Новелла корейского средневековья. / Д.Д. Елисеев. – М., 1977. – 256с.
870271
   Новелла о современной Румынии.. – М., 1962. – 619с.
870272
  Фащенко В.В. Новелла Олеся Гончара. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фащенко В.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. укр. лит. – Одесса, 1957. – 16л.
870273
  Голыгина К.И. Новелла средневекового Китая. / К.И. Голыгина. – М., 1980. – 326с.
870274
  Кенчошвили И.А. Новелла Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
870275
   Новелла эпохи Возрождения. – Киев : Політвидав України, 1990. – 479 с. – ISBN 5-319-00437-0
870276
   Новеллино.. – М., 1984. – 318с.
870277
  Калагастова Наталия Владимировна Новеллистика Альфреда Эдгара Коппарда. (Проблема народа и личности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Калагастова Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
870278
  Петриковская А.С. Новеллистика Генри Лоусона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Петриковская А.С. ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак-т , Кафедра истории зарубежной литературы. – Москва, 1969. – 19 с.
870279
  Цыбульская В.В. Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: / Цыбульская В.В.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
870280
  Цыбульская Виктория Витальевна Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цыбульская Виктория Витальевна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.196-221
870281
  Чеканов В.Н. Новеллистика Джона Чивера. (Проблемы, идеи, худож. специфика). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чеканов В.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 27л.
870282
  Раджабов Х. Новеллистика Мохана Ракеша / Х. Раджабов. – Душанбе, 1984. – 162 с.
870283
  Сардыко Г.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: / Сардыко Г. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 19л.
870284
  Нечепорук Е.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: 01.10.05 / Нечепорук Е.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
870285
  Лозовский А.И. Новеллистика Т.Драйзера / А.И. Лозовский. – Краснодар, 1987. – 102с.
870286
  Березина Б.М. Новеллистика Ш.Андерсона и основные тенденции развития американского реалистического рассказа двадцатых годов : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Березина Б.М.; МГУ. – М, 1969. – 24л.
870287
  Яценко В.И. Новеллистика Э.Колдуэлла. (На материале сборников 1931-1935 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Яценко В.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
870288
  Скржинская М.В. Новеллистическая традиция о тирании в Греции 7-6 вв до н.э. : Автореф... канд. филол. наук: 644 / Скржинская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1968. – 25л.
870289
  Дуб Константин Семенович Новеллистический роман в украинской советской литературе. (Проблемы жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дуб Константин Семенович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
870290
  Килланд А. Новеллы / Александр Киланд ; Пер. с нем. Л. Плумянской-Басковой. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1908. – 103 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Содерж.: Бьернстерн-Бьернсон об Александре Килланде. Обезьянка; Народный праздник; Чистая совесть Бьернсон, Бьернстерне Мартиниус (1832-1910)
870291
  Глазман Новеллы / Глазман, 1925. – 317 с.
870292
  Бальзак Оноре де Новеллы / Бальзак Оноре де. – Москва, 1935. – 343с.
870293
  Ларднер Р. Новеллы / Р. Ларднер. – Москва, 1935. – 159 с.
870294
  Горелов И.П. Новеллы / И.П. Горелов. – Ростов -на-Дону, 1936. – 96с.
870295
  Нодье Ш. Новеллы / Шарль Нодье ; Вступ. статья В. М. Блюменфельда ; Пер. с фр. М. А. Салье, А. С. Бобовича. – Ленинград : Гослитиздат ; [Тип. им. Бухарина и тип. им. Володарского], 1936. – 380, [2] с. – Экз. дефектный, отст. портр.
870296
  Зозуля Е.Д. Новеллы / Е.Д. Зозуля. – Москва, 1937. – 62с.
870297
  Северов П.Ф. Новеллы / П.Ф. Северов. – Харків, 1937. – 498с.
870298
  Черняков М. Новеллы / М. Черняков. – К., 1938. – 73с.
870299
  Хусни Ф. Новеллы / Фатых Хусни; пер. с татар. М.Никитина и Я.Винницкого. – Казань : Татгосизат, 1947. – 35 с.
870300
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – Москва-Л, 1947. – 466с.
870301
  Гашек Я. Новеллы : [пер. с чеш.] / Ярослав Гашек. – Ленинград, 1950. – 340 с.
870302
  Блауман Р. Новеллы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 132 с.
870303
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – М.-Л, 1952. – 420с.
870304
  Сейранян Б.М. Новеллы / Беник Сейранян ;. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 104 с.
870305
  Стендаль Новеллы : [пер. с фр.] / Стендаль. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 147 с.
870306
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва, 1953. – 604с.
870307
  Мопассан Ги Новеллы / Мопассан Ги. – Москва, 1954. – 412с.
870308
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1954. – 312с.
870309
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Київ : Художньоъ лытератури, 1955. – 96 с.
870310
  Стендаль Новеллы / Стендаль. – К., 1955. – 108с.
870311
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1956. – 343с.
870312
  Бес Г.Б. Новеллы / Г.Б. Бес; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 167 с.
870313
  Гарт Брет Новеллы : [пер. с англ.] / Брет Гарт. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1957. – 256 с.
870314
  Верга Д. Новеллы / Д. Верга. – Москва, 1957. – 255с.
870315
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 198 с. – (Массовая серия)
870316
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1957. – 444с.
870317
  Изюмский Б.В. Новеллы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 131с.
870318
  Назор В. Новеллы / В. Назор. – Москва, 1959. – 231 с.
870319
  Поттеккатт С. Новеллы / С. Поттеккатт. – М., 1959. – 96с.
870320
  Паркер Д. Новеллы / Д. Паркер. – М., 1959. – 296с.
870321
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 495с.
870322
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 415 с.
870323
  Пуйманова М. Новеллы / М. Пуйманова. – М, 1960. – 158с.
870324
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега ; [Пер. с исп., вст. ст. и ком. А.А. Смирнова]. – Москва-Л : Гослитиздат, 1960. – 304 с.
870325
  Кукучин М. Новеллы / М. Кукучин; Пер. со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1961. – 232 с.
870326
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 198 с.
870327
  Зохраб Г. Новеллы / Григор Зохраб; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 247с.
870328
  Надь Л. Новеллы / Л. Надь. – М., 1963. – 294с.
870329
  Грин Новеллы / Грин, а.С. – Москва, 1964. – 403с.
870330
  Готорн Н. Новеллы : пер. с англ. / Натаниель Готорн. – Ленинград : Художественная литература, 1965. – 494 с.
870331
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – М
1. – 1965. – 519с.
870332
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – Москва
2. – 1965. – 565 с.
870333
  Геллери А.Э. Новеллы / А.Э. Геллери. – Москва, 1966. – 254 с.
870334
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега. – Изд. подг. А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1969. – 312 с. – (Литературные памятники)
870335
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – Ленинград, 1970. – 256с.
870336
  Упит А.М. Новеллы : пер. с латыш. / А.М. Упит; [вступ. статья А. Григулиса ; ил.: Г. Васки]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 702 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 (187) ; Серия третья. Литература XX в.)
870337
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Москва, 1971. – 224с.
870338
  Саид Ф. Новеллы // Саид Фаик и его новеллы / Н.А. Айзенштейн. – Москва : Наука, 1971. – С. 103-239
870339
  Келлер Г. Новеллы : Кн. для чтения на нем. яз. на ст. курсах от-ний нем. яз. пед. ин-тов / Г. Келлер. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 192с. – (Классическая немецкая литература)
870340
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1973. – 382с.
870341
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1974. – 208с.
870342
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава ; [вступ. ст. А. Стругацкого]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 703 с. – (Библиотека всемирной литературы / Библиотека всемирной литературы ; Серия третья ; Т. 129 : Литература XX века)
870343
  Голсуорси Д. Новеллы : пер. с англ. / Джон Голсуорси. – Москва : Художественная литература, 1975. – 207 с. – (Народная библиотека)
870344
  Ларднер Р. Новеллы : пер. с английского / Р. Ларднер. – Минск : Художественная литература, 1975. – 301 с.
870345
  Эса Новеллы / Эса, де Кейрош. – М, 1976. – 302с.
870346
  Хаанпяя П. Новеллы / П. Хаанпяя. – Москва, 1978. – 270 с.
870347
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Челябинск : Уж.-Урал. кн. изд-во, 1978. – 487с.
870348
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1978. – 348с.
870349
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1978. – 301с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
870350
  Буль П. Новеллы : книга для чтения для студ. пед. ин-в на франц. яз. / П. Буль. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 127 с.
870351
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман; Пер. с немецкого. – Москва : Художественная литература, 1978. – 336с.
870352
  Хаанпяя П. Новеллы : Сборник рассказов / П. Хаанпяя, М. Ларни. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 272с.
870353
  Камю А. Новеллы : учебное пособие / А. Камю. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 280 с.
870354
  По Э.А. Новеллы / Э.А. По. – Минск, 1980. – 320с.
870355
  Сайкаку Ихара Новеллы / Сайкаку Ихара. – Москва : Художественная литература, 1981. – 287с.
870356
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Книга, 1981. – 476с. – (Книга и время)
870357
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1981. – 479 с. – (Библиотека зарубежной классики)
870358
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. – 573 с.
870359
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Минск, 1982. – 318с.
870360
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1982. – 285с.
870361
  Мишвеладзе Р.А. Новеллы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 408 с.
870362
  Кастело Бранко Камило Новеллы / Кастело Бранко Камило. – М., 1982. – 270с.
870363
  Упит А.М. Новеллы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 718 с.
870364
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1983. – 224с.
870365
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Воронеж, 1983. – 303с.
870366
  Стефаник В.С. Новеллы / В.С. Стефаник. – Москва : Наука, 1983. – 288с.
870367
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1983. – 285с.
870368
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1983. – 560 с.
870369
  Ирвинг В. Новеллы / Вашингтон Ирвинг ; Пер. с англ. – Москва : Художня література, 1983. – 734 с. – В одной кн. : Последний из могикан / Ф. Купер. – (Библиотека литературы США)
870370
  Гофман А Э.Т. Новеллы : [сб. ; пер. с нем.] / Э.Т.А. Гофман ; [сост., вступ. ст. и прим. С. Шлапоберской]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 399 с.
870371
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1983. – 448 с.
870372
  Ихара С. Новеллы / С. Ихара. – М., 1984. – 431с.
870373
  Грин А.С. Новеллы / А.С. Грин. – М., 1984. – 416с.
870374
  Генри О. Новеллы / О. Генри. – Чебоксары, 1984. – 368 с.
870375
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Л., 1984. – 335с.
870376
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн; Пер. с нем. – Ленинград : Художественная литература, 1984. – 256с.
870377
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Элиста, 1985. – 144с.
870378
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Ереван, 1985. – 488с.
870379
  Брох Г. Новеллы / Г. Брох. – Л, 1985. – 438с.
870380
  Ирвинг В. Новеллы : Сост. и вступ. ст. А. Зверева / В. Ирвинг; [Пер. с англ. А. Бобовича}. – Москва : Права людини, 1985. – 352 с.
870381
  Хаксли Олдос Новеллы / Олдос Хаксли; Вступ. статья Н. Дьяковой. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 454с.
870382
  Акутагава Р. Новеллы : эссе, миниатюры / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1985. – 607 с.
870383
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Минск : Вышейш. школа, 1986. – 336с. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики)
870384
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Баку : Язычы, 1986. – 216с.
870385
  Зограб Г. Новеллы / Григор Зограб; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1986. – 208 с.
870386
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Вильнюс, 1986. – 363с.
870387
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Казань, 1987. – 239с.
870388
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг; Пер. с англ. А Бобовича. – Москва : Правда, 1987. – 352 с.
870389
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987. – 510 с.
870390
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1987. – 286с.
870391
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Алма-Ата, 1988. – 205с.
870392
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Свердловск, 1988. – 442с.
870393
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Минск, 1988. – 349с.
870394
  Генри О. Новеллы / О. Генри. – Казань, 1989. – 349 с.
870395
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1989. – 573 с.
870396
  Гофман Э.Т. Новеллы / Э.Т. Гофман. – Л, 1990. – 608с.
870397
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 80с.
870398
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 86с. – ISBN 5-280-01839-2
870399
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва; Одесса : Эльф, 1991. – 429с.
870400
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Правда, 1991. – 477с. – ISBN 5-253-00173-5
870401
  Тарасюк Галина Новеллы : новеллы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 20-38. – ISSN 0012-6756
870402
  Кондратенко Людмила Ивановна Новеллы Вильгельма Раабе 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Кондратенко Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 15л.
870403
  Кораев К. Новеллы законодательства о банкротстве: как оспорить сделки должника // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-43. – ISSN 0132-0831
870404
  Гофман А Э.Т. Новеллы и повести / А Э.Т. Гофман. – Л., 1936. – 802с.
870405
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1969. – 496с.
870406
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1969. – 488с.
870407
  Струг А. Новеллы и повести / А. Струг. – Л, 1971. – 327с.
870408
  Лацис В.Т. Новеллы и рассказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1951. – 312 с.
870409
  Михалков С.В. Новеллы и сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1963. – 48с.
870410
  Чашев А. Новеллы из цикла "Заотне" : проза: новеллы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 137-143. – ISSN 0131-2332
870411
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1973. – 359 с.
870412
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – М., 1979. – 651с.
870413
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1984. – 497 с.
870414
  Горянов Л.Б. Новеллы о вратаре / Л.Б. Горянов. – Москва, 1973. – 192с.
870415
  Валаев Р.Г. Новеллы о драгоценных камнях / Р.Г. Валаев. – Киев, 1970. – 200с.
870416
  Валаев Р.Г. Новеллы о драгоценных камнях / Р.Г. Валаев. – Киев, 1971. – 191с.
870417
  Малахов А.А. Новеллы о камне. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1960. – 211с.
870418
  Шестинский О.Н. Новеллы о любви / О.Н. Шестинский. – Москва : Современник, 1987. – 223с.
870419
   Новеллы о любви.. – М., 1984. – 320с.
870420
  Слесаренко А.А. Новеллы о подвиге / А.А. Слесаренко, Б.Н. Хандрос. – М., 1983. – 88с.
870421
  Шишко А. Новеллы о Пушкине / А. Шишко. – М, 1938. – 98с.
870422
  Хитев В.А. Новеллы о Серго / В.А. Хитев. – Орджоникидзе, 1976. – 184с.
870423
  Северов П.Ф. Новеллы о сердце / П.Ф. Северов. – Харьков, 1934. – 107с.
870424
  Окский Г.А. Новеллы о скульпторах / Г.А. Окский. – М., 1967. – 42с.
870425
  Зилов Л.Н. Новеллы о Толстом / Л.Н. Зилов. – 2-е доп. изд. – Москва, 1937. – 288с.
870426
  Ковинька А.И. Новеллы про химеры / А.И. Ковинька. – М., 1970. – 335с.
870427
  Ковинька А.И. Новеллы про химеры / А.И. Ковинька. – М., 1975. – 335с.
870428
  Авессаломова Г.С. Новеллы Проспера Мериме 1829-1830 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авессаломова Г.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16 с.
870429
  Устин П.М. Новеллы Пу Сун-лина : Автореф... канд. филол.наук: / Устин П.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1966. – 15л.
870430
  Амирханян Вера Овакимовна Новеллы Стефана Зорьяна : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.03 / Амирханян Вера Овакимовна; М-во прос. Армянской ССР Армянский гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 29л.
870431
  Молчанова Е.В. Новеллы Ф. Сологуба 1890-х годов: особенности поэтики и циклизации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 305-308. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
870432
  Нудненко А Л. Новеллы Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003г. о непосредственной демократии // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.28-37. – ISSN 1811-9018
870433
  Талыблы Б.А. Новеллы. / Б.А. Талыблы. – Тифлис, 1934. – 80с.
870434
  Саккетти Франко Новеллы. : пер. с итал. / Франко Саккетти. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 70 с.
870435
  Темеркени И. Новеллы. / И. Темеркени. – М, 1957. – 248с.
870436
  Пиранделло Л. Новеллы. / Л. Пиранделло. – М., 1958. – 438с.
870437
  Ихара С. Новеллы. / С. Ихара. – М., 1959. – 230с.
870438
  Ниргун Д.М. Новеллы. / Д.М. Ниргун. – М., 1962. – 84с.
870439
  Саккетти Франко Новеллы. / Саккетти Франко. – МоскваЛ., 1962. – 392с.
870440
  Семенов Ю.С. Новеллы. / Ю.С. Семенов. – М., 1966. – 128с.
870441
  Ребряну Л. Новеллы. / Л. Ребряну. – М., 1975. – 285с.
870442
  Тонкабони Ф. Новеллы. / Ф. Тонкабони. – Москва : Художня література, 1979. – 239 с.
870443
  Пиранделло Л. Новеллы. / Л. Пиранделло. – М., 1986. – 380с.
870444
  Моруа А. Новеллы. / А. Моруа. – Минск, 1987. – 334с.
870445
  Манн Т. Новеллы. / Т. Манн. – М., 1989. – 511с.
870446
  Моруа А. Новеллы. Книга для чтения на фак. ин. яз. пед. ин-тов. / А. Моруа. – М.-Л., 1966. – 177с.
870447
  Манн Т. Новеллы. Лотта в Веймаре. Роман / Т. Манн. – М., 1986. – 557с.
870448
  Моруа А. Новеллы. Пособие для студ. пед. ин-тов / А. Моруа. – 2-е изд. – Л., 1975. – 184с.
870449
  Мейер Новеллы. Стихотворения / Мейер, Конрад-Фердинанд. – Москва : Художественная литература, 1958. – 702с.
870450
  Соколян М. Новендіалія : роман / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2008. – 408 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-300-5; 978-966-359-185-8
870451
  Емельянов Г.А. Новенькая / Г.А. Емельянов. – Ташкент, 1964. – 88с.
870452
  Ширяева Г.Д. Новенькая. / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1957. – 103с.
870453
  Пантелеев Л. Новенькая. Рассказы. / Л. Пантелеев. – Москва, 1948. – 48с.
870454
  Барікко Алессандро Новеченто : Монолог // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 125-145. – ISSN 0320 - 8370
870455
   Нови завjет господа нашега Исуса Христа. – Минск : Белпринт, 1994. – 303, [1] c. – На обкл.: Нови завjет. – ISBN 985-6140-02-1
870456
  Грінченко Б.Д. Нови писни и думы Васыля Чайченка [Нові пісні і думи Василя Чайченка] : оповидання / Hапысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Киев : Изд. кн. магазина М.И. Каpпович ; . [Житомиp: Типо-Литогp. А.О. Штеpензона], 1887. – 96 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа с. 3 віpш-пpисвята М.Г. [М.М. Гpінченко]


  Бібліогp.: Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго: с. 83-84. - В кн. магазине М.И. Каpповича [пpодаются кн.]: с. 85-87. - Hовости вышедшія в 1886 г.: с. 87-91. - Между пpочими пpодаются след. малоpус. кн.: с. 91-94.
870457
  Рудик П.А. Новизна концепції чинної Конституції України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 106-113. – ISSN 1563-3349
870458
  Дюжев Ю.И. Новизна традиции / Ю.И. Дюжев. – М : Современник, 1985. – 288 с.
870459
   Новий "Rixos" у Трускавці : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 96 : Фото
870460
  Дроздовський Д.І. Новий "бум" Льйоси, або Літературні нотатки подорожнього в Лімі // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 122-125. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Письменник, здатний знищити всіх персонажів одним розчерком пера, заслуговує на повагу Маріо Варгас Льйоса."
870461
   Новий "Кобзар" проілюструють школярі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 1


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вперше буде видано унікальний "Кобзарь", ілюстрований дитячими малюнками. 30 художніх робіт школярів з усіх регіонів України відібрали в рамках фестивалю " Шлях до Тараса", організованого в Черкасах.
870462
  Лиховид І. Новий "крок" у битві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 2


  "Звільнивши Катерину Амосову, МОЗ шукає ректора для НМУ імені О.О. Богомольця."
870463
  Шемаєва Г. Новий iмпульс розвитку вiтчизняного бiблiотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 50-51. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. ...
870464
  Федоренко В.Л. Новий академічний курс із сучасного конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 145-147.
870465
  Колодій А.М. Новий актуальний підручник з конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 112-113
870466
  Грищук П. Новий алгоритм інверсії гравітаційних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 51-56. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий алгоритм інверсії гравітаційних аномалій. В основу підходу покладено принцип переміщення мас геологічних об"єктів, що дозволяє визначити їхню геометрію. У сітковій моделі рух виконується в чотирьох напрямках для двовимірної моделі. ...
870467
   Новий алгоритм лінійної складності для побудови трикутника максимальної площі, вписаного в опуклий багатокутник / В.В. Рябченко, С.І. Ляшко, О.М. Грушецький, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчаються геометричні властивості трикутника максимальної площі, вписаного в опуклий багатокутник. На основі цих властивостей розроблено принципово новий алгоритм побудови вказаного трикутника за лінійний час.
870468
   Новий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – Доповнене видання. – Шанхай : Шанхай івень, 1986. – [3],15,1755с.
870469
   Новий англо-український політехнічний словник = New english-ukrainian polytechnical dictionary : близько 125 000 термінів / упоряд. В.В. Бутник ; ред. О.П. Онуфрієнко ; [перекладачі : О.П. Онуфрієнко, П.В. Онуфрієнко]. – Київ : Арій, 2008. – 703, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-498-026-2
870470
   Новий англо-український словник = New english-ukainian dictionary : Понад 70 000 слів. – Київ : Чумацький шлях, 2000. – 700с. – ISBN 966-95747-0-6
870471
   Новий англо-український та українсько-англійський словник : 60 000 слів . NEW English-Ukrainian Ukrainian-English Dictionary. – Харків : Єдінорог, 2000. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
870472
   Новий англо-український українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : близько 40 000 слів. – Харків, Київ, Донецьк : Єдінорог, Книга-Сервіс, Файна, 1997. – 480с. – ISBN 966-7333-00-0
870473
   Новий англо-український українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 60 000 слів. – Харків : Єдінорог, Світовид, Промінь, 2001. – 1135с. – ISBN 966-7333-50-7
870474
   Новий англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Аконит, 1997. – 638с. – ISBN 966-7173-30-5
870475
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 40 000 слів. – Київ : А.С.К., 2002. – 511, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-539-221-2
870476
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 50 тисяч слів та словосполучень. – 2-е вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 880с. – ISBN 966-539-433-9
870477
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів. – Харків : Світовид, 2003. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
870478
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 50 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., випр. – К. : А.С.К., 2005. – 880с. – ISBN 966-319-090-6
870479
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : A - Z. 40 000 слів. – Київ : А.С.К., 2005. – 512с. – ISBN 966-8291-43-3
870480
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів. – Харків : Див, 2005. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
870481
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 50 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид. випр. – Київ : А.С.К., 2006. – 880с. – ISBN 966-319-090-6
870482
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів / [ укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський ]. – Харків : Див, 2009. – 576с. – ISBN 978-966-8504-22-8
870483
   Новий англо-український, українсько-англійський словник. = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 42 000 слів. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2002. – 544с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-30-5
870484
  Костишина О. Новий Арбітражний регламент ІСАС: ефективніше, швидше, економніше // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 1, 16-17
870485
  Васєчко О.О. Новий аспект виміру якості статистичного реєстру підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
870486
  Савчук І.Г. Новий атлас сучасної Європи // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-52 : табл.
870487
  Бурлай О.Є. Новий базовий договір: зміна характеру майбутніх взаємин між Україною та Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 92-97.
870488
  Шаповал М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 18-23. – ISSN 1810-3944
870489
  Гайдай Д. Новий балканський виклик: територіальний спір, що може заблокувати розширення ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
870490
  Зварич Р. Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 377-386. – ISSN 1684-906Х
870491
  Кириленко С.В. Новий банківський продукт для інклюзії внутрішньо переміщених осіб в Україні // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 121-122. – ISBN 978-966-654-490-5
870492
  Замотаєв О.М. Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі тієно[2,3-b]піридин-4-ону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 141
870493
  Каспрук В. Новий близькосхідний вузол. Король Йорданії здатен зруйнувати мирний договір з Ізраїлем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  "Близькосхідний гордіїв вузол доповнився ще однією проблемою. Як інформує агентство Reuters, Йорданія заявила, що Ізраїль попросив провести консультації щодо спеціальної угоди про землю, про яку йдеться у мирному договорі. Раніше король Йорданії ...
870494
  Чорній В. Новий болгарський університет у Софії: викладання історичних дисциплін та підготовка істориків / В. Чорній; МВОіНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Володимир Чорний. – Львів, 2004. – 30 с.
870495
  Лазорак Т. Новий будинок цісарсько-королівської гімназії імені Франца Йосифа I в Дрогобичі (1894-1896 рр.) / Т. Лазорак, Б. Лазорак // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 168-181. – ISBN 978-617-7235-61-2
870496
  Семенов В.В. Новий варiант регуляризацiї методiв екстраградiєнтного типу / В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 45-50. – ISSN 1025-6415


  Запрононовано нову схему регуляризацiї методiв екстраградiєнтного типу для розв"язання монотонної варiацiйної нерiвностi в нескiнченновимiрному гiльбертову просторi. Для регуляризованого основного варiанта екстраградiєнтного методу доведено теорему про ...
870497
  Калайда О.Ф. Новий варіант матричних алгоритмів чисельного інтегрування для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Галкін, А.Г. Сергеєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 18-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудовано більш простій варіант матричних алгебраїчних формул та алгоритмів чисельного інтегрування для наближеного обчислення регулярних інтегралів і, зокрема, інтегралів від швидко осцилюючих функцій, а також для слабосингулярних та сингулярних ...
870498
  Калужна О. Новий Верховний Суд: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення суддями ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
870499
  Калужна О. Новий Верховний суд: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення судями ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
870500
  Мусіяка В. Новий виборчий кодекс - хиткий місток у майбутнє? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 3


  "Святослав Вакарчук закликав президента і парламент якнайшвидше - до виборів президента - ухвалити Виборчий кодекс України. В наявності цього кодексу він убачає можливість "попасти до парламенту політикам нової якості, тим самим людям майбутнього: у ...
870501
  Одарченко К. Новий Виборчий кодекс: особливості та нюанси // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 19-25 липня (№ 29). – С. 4. – ISSN 1992-9277
870502
  Гриценко В.П. Новий вид Patiosphys einori (Archaeoceti) з олігоценових відкладів Києва : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  В південній частині Києва знайдено рештки невідомої тварини ранньоолігоценового віку (харківський час) та визначено рід (Platiosphys), який відноситься до родини Zeuglontidae Bonaparte ряду древніх китів (Archaeoceti).
870503
  Булавін Л.А. Новий вид горючої суспензії / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 46-47
870504
  Янчук В.З. Новий вид договірних зобов"язань між колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 99-100. – (Серія права ; № 6)
870505
  Вольниченко К. Новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-57.
870506
  Бєлов В.Т. Новий вид інтегрального статистичного індексу і методи його обчислення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
870507
  Балан П.Г. Новий вид кліщів роду Zercon C.L.Koch, 1836 (Acari, Mesostigmata) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
870508
  Кілочицький П.Я. Новий вид мікроспорідій, виявлений у личинок хірономід / П.Я. Кілочицький, Д.М. Чолан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 25)


  Наведений опис та рисунки нового виду мікроспорідій - Helmichia tetrasticia, виявленого у жировому тілі личинок комара-хіроміди Ablabesmyia ex. gr. tetrasticta Kiefferr,1936. Розміри живих овальних спор 2,60[+/-]0,10х1,27[+/-]0,05 мкм. Велике ядро з ...
870509
  Сенченко О. Новий виклик людству - гібридна війна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 41-45. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто один із важливих напрямів використання соціально-комунікаційного інжинірингу для визначення сутності та еволюції гібридних війн, складовою частиною яких є інформаційно-мережеві війни, як сукупності умов, що забезпечують їх організацію, ...
870510
  Василюк М. Новий вимір відносин Україна-Туреччина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 140-142.
870511
  Медведчук В. Новий вимір демократії / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2001. – 144с. – (Сучасна думка ; Кн.14). – ISBN 966-7856-13-5
870512
  Буткевич О. Новий вимір навчання міжнародного права // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 266-269
870513
  Моцик О.Ф. Новий вимір польсько-українського гуманітарного співробітництва / О.Ф. Моцик, Р.І. Коцан, Г.В. Копачинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 35-40. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
870514
  Толстоухов А.В. Новий вимір філософії - філософія для всіх // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 3-7
870515
  Гальчинський А. Новий виток економічної політики на порядок складніший за попередній : інтерв"ю з викладачем КНУ імені Тараса Шевченка Анатолієм Гальчинським / взяв інтерв"ю Сколотяний Ю. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 7


  Новий уряд України невтомно повторює, що готовий бути "урядом камікадзе" і працювати не на голоси виборців, а на порятунок економіки держави, насамперед від дефолту. Перші складні кроки в цьому напрямі, здається, вже зроблено: Кабмін провів через ВР ...
870516
  Валуєв Б. Новий виток ідеї внутрішніх товарних відносин у промисловому підприємстві: екскурс у минуле, хибність сучасної концепції / Б. Валуєв, О. Обнявко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 1810-3944
870517
  Гальченко С. Новий вклад у сучасне шевченкознавство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 6-7


  Масштабний проєкт "Подробиці Шевченкового життя", що здійснюється вже впродовж року, з січня 2019 р. у "Слові Просвіти" доктором історичних наук Володимиром Мельниченком.
870518
  Кругликова О.В. Новий герой Італо Звево


  У трьох романах трієстінського письменника Італо Звево (1861 - 1928) виведено тип нового героя. Розглядається його вплив на формування нової композиції роману виховання в італійській літературі.
870519
  Рибак Н.С. Новий день : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 265с.
870520
   Новий день. – Київ, 2000
870521
   Новий день. – Київ
21 жовтня. – 2000
870522
  Снісар Л. Новий день Володимира Затуливітра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 15
870523
  Петльований В.І. Новий день починався вчора : документальна повість / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро, 1978. – 185 с.
870524
  Погребна А. Новий день, нові скарги: що змінюється в оскарженні публічних закупівель? / А. Погребна, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 24-25
870525
  Соловйов В.М. Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-83. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У публікації узагальнено наукові підходи до тлумачення понять "новий державний менеджмент", "державний менеджмент", "врядування", досліджено їхнє історичне походження та проаналізовано взаємозв"язок з терміном "державне управління". В публикации ...
870526
  Жуйтін Лі. Новий державний менеджмент: теоретичний та прикладний виміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-58. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття нового державного менеджменту, сутність та ключові ознаки концепції нового державного управління. Проаналізовано теоретичні та практичні засади виникнення даної концепції, її переваги та недоліки, а також головні відмінності ...
870527
   Новий довідник : українська мова українська література / [ Радишевська М. та ін. ]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2008. – 864 с. – ISBN 978-966-8055-08-9
870528
   Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу. – Київ : Гранд-Лицей, 2001. – 208с. : 20кол.вкл.
870529
   Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу 1,2,3,4 рівнів акредитації : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми). – Київ : Гранд-Ліцей, 2004. – 358 с. : іл. – ISBN 966-7118-16-9
870530
   Новий довідник для вступника до внз 1, 2, 3, 4 рівнів акредитації : Докладно про вищі навчальні заклади України (ун-ти, академії, ін-ти, коледжі, технікуми). – 6-е вид. – Київ : Гранд-Ліцей, 2005. – 384с. – ISBN 966-7118-16-9
870531
   Новий довідник. Українська мова. Українська література. – 4-те вид. – Київ : Казка, 2007. – 864 с. – ISBN 966-8055-08-X
870532
   Новий довідник. Українська мова. Українська література / [працювали: М. Радишевська та ін. ; відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2009. – 863, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 849-858. – Бібліогр.: с. 443-444, с. 845-848. – ISBN 978-966-8055-08-9
870533
  Король В. Новий договір про зону вільної торгівлі країн СНД: песимістичний правовий прогноз для суб"єктів зовнішньоторговельної діяльності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 65-68
870534
  Луняк Є. Новий доробок на ниві українського декабристознавства : [Рецензія] // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
870535
  Колосюк Г. Новий досвід у методиці перевірки соціальних виплат // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (135), квітень. – С. 40-43
870536
  Дроздовський Д. Новий екзистенціалізм у повісті "Місячний хлопчик" Олександра Коротка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 15
870537
  Мандрик В.О. Новий екологічний податок в Україні: стан і напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 93-98. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
870538
  Бас-Кононенко Новий експериментальний прийом дослідження артикуляційної цілісності складу (графічна модель, що синтезує дані тензо- і кінорентгенографування) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядається склад як цілісна мовленнєва одиниця, що реалізується у мовленні через м"язову діяльність надгортанного мовного апарату і, насамперед, його найактивнішого органа - язика. Отже, вихідним при дослідженні складу взято висловлювання Л.В. ...
870539
  Новосьолов О.В. Новий етап / О.В. Новосьолов. – Дніпропетровськ, 1966. – 51с.
870540
  Ван Мін. Новий етап агресії японського імперіалізму і новий період боротьби китайського народу. / Мін. Ван. – Київ, 1937. – 39с.
870541
  Кравченко М.В. Новий етап бюджетної реформи і перспективи стабілізації державних фінансів України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-6
870542
  Присяжнюк К.Ф. Новий етап в розвитку радянської школи на Україні. / К.Ф. Присяжнюк. – К., 1966. – 156с.
870543
  Колотуха О. Новий етап гонки озброєнь в АТР // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 46-47
870544
  Вайнберг М.Ц. Новий етап загальної кризи капіталізму / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1961. – 48с.
870545
  Браславський Й.М. Новий етап загальної кризи капіталізму / Й.М. Браславський. – Київ, 1962. – 71с.
870546
  Браславський Й.М. Новий етап загальної кризи капіталізму / Й.М. Браславський. – Київ : Держполітвидав України, 1962. – 71с.


  Автори книги на основі ленінської теорії інтернаціоналізаціїі виробництва розкривають об"єктивні умови інтеграційних процесів, що відбуваються у світовій економіці.
870547
  Горобець І. Новий етап історії Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 5-7
870548
  Тревого І. Новий етап міжнародної співпраці геодезистів українського та німецького університетів / І. Тревого, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (38). – С. 20-23. – ISSN 1819-1339


  Розглянуто розвиток програми українсько-німецької міжнародної співпраці між Інститутом геодезії Національного університету "Львівська політехніка" (м. Львів, Україна) та факультетом ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбурґ (Hochschule ...
870549
  Віднянський С.В. Новий етап об"єднання Європи. Романо Проді / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 349-366. – ISBN 978-966-02-5494-7
870550
  Зарицька Т. Новий етап освоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 283-291
870551
  Молдован О.О. Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 57-69. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2305-7645
870552
  Паладій М. Новий етап розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
870553
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
870554
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
870555
  Турченко Я.І. Новий етап розвитку періодичного закону Д.І. Менделєєва / Я.І. Турченко, П.М. Федосєєв // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
870556
  Розвадовський К.О. Новий етап розвитку соціалістичного сільского господарства. / К.О. Розвадовський. – К, 1976. – 181с.
870557
  Москвич Л. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 1026-9932
870558
  Михайлова А.С. Новий етап у відносинах Росії й України і принципи двосторонього співробітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
870559
  Чугаєв О. Новий етап у розбудові європейських студій в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  Про досвід ІМВ у реалізації програм з європейських студій, зокрема, згадується перший проект ТЕМПУС з європейської політики під керівництвом Л.Губерського, створення Центру європейських студій під керівництвом проф. В.В. Копійки. Новим етапом став ...
870560
  Бачинська Н.А. Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв (до 45-річчя заснування кафедри) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 4-7


  У статті розкривається внесок завідувачів кафедри книгознавства і бібліотекознавства у розвиток основних напрямів діяльності кафедри за період з 2003 по 2013 роки
870561
  Кондратюк Л.Ф. Новий етап у розвитку міждержавних відносин: "тепла" українсько-російська зима / Л.Ф. Кондратюк, Т.М. Кондратюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 120-128. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
870562
  Фролов Ю.О. Новий етап у розвитку радянського судоустрою // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 75-80. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения "Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик" 1958 года. Дается характеристика закрепленных в "Основах" принципов организации советского суда, отмечается расширение сферы ...
870563
  Моцна І. Новий Єрусалим як символ у творчості Борислава Пекича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494
870564
  Зіньковський Ю. Новий єтап взаємодії системи освіти та ринку праці / Юрій Зіньковський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
870565
  Куля А.Е. Новий журналіст - унікальний в універсальному // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 100-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
870566
   Новий Завіт. – Рим : Вид-во Українського Католицького Університету ім.св.Климента папи, 1983. – 636с.
870567
  Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як "альтернатива " Острозькоъ Біблії // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 44-46. – ISSN 0042-9422
870568
   Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа : З четвертого повного перекладу Біблії українською мовою. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 317с. – ISBN 966-7136-23-Х
870569
   Новий заклад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Уряд удруге прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету.
870570
   Новий закон - можливості для всіх / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Прийнято новий Закон "Про повну загальну середню освіту" - "за" проголосували 327 нардепів.
870571
  Колесниченко Т. Новий закон : жарт на 2 дії / Т. Колесниченко. – Київ : Друк. Т-ва "Час", 1917. – 32 с
870572
   Новий закон "Про освіту" на підході // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 67). – С. 1, 4
870573
  Бахрушин В. Новий Закон "Про освіту": навіщо він потрібний? // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 17/18 (389/390), вересень. – С. 6-9
870574
  Шенк О. Новий Закон про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 30-31
870575
  Бездітний В. Новий закон про банкрутство: ідеологія та основні новели. Результати семінару для суддів господарських судів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
870576
  Гаєвський І.М. Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 93-98. – ISSN 2306-9082
870577
  Грабовський С. Новий закон про вибори: опозиція на позиціях // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 34-35. – ISSN 1812--514Х
870578
  Сікора І. Новий закон про вищу освіту: надбання і ризики / І. Сікора, О. Бабанін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 6
870579
  Матишевський П.С. Новий закон про кримінальну відповідальність за державні злочини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 81-84. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье, наряду с общей характеристикой нового Закона, указаны отличительные признаки действующего уголовного законодательства об ответственности за государственные преступления от ранее существовавшего. Рассмотрены понятия таких преступлений, как ...
870580
  Вижва С. Новий закон про науково-технічну діяльність має визначити положення науки в університетах- проректор КНУ // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 25/26 (791/792). – С. 22


  За словами С. Вижви, тісна співпраця провідних інститутів Національної академії наук та провідних університетів сприятиме досягненню ефективних результатів у майбутньому.
870581
  Борковський А. Новий закон про науку та вищу освіту - уроки, які можна винести // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 14-24. – ISBN 978-966-171-947-6


  Реформи вищої освіти в Польщі.
870582
  Гандзюк Ю. Новий закон про ОКУ або як, дотримуючись міжнародних рекомендацій, захистити національні інтереси і побудувати ефективну систему колективного управління авторськими правами / Ю. Гандзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
870583
  Воронова К Л. Новий закон про оподаткування громадян / К Л. Воронова, М.І. Ославський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 67-73. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються нові порівняно з раніше діючим законом про прибутковий податок положення Закону СРСР "Про прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без громадянства", введеного в дію з 1 липня 1990 р. Аналізується основний порядок ...
870584
  Бахрушин В. Новий закон про освіту: що він нам дає? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
870585
   Новий закон про паспорти: держава знатиме про вас усе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
870586
  Томенко М. Новий закон про рекламу: в інтересах суспільства чи рекламного бізнесу? // Голос України, 2003. – 15 лютого
870587
  Перевезій В. Новий закон про свободу совісті - засіб подолання чи загострення релігійної напруги? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-169.
870588
  Сторожук О.О. Новий закон про сільськогосподарський податок - важливий засіб дальшого піднесення сільського господарства. / О.О. Сторожук. – К., 1954. – 36с.
870589
  Євсєєв О.П. Новий закон про судоустрій: проблеми теорії й позитивної практики / О.П. Євсєєв, О.Ю. Бруслик // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 36-46. – ISSN 0201-7245
870590
  Утіралов Т. Новий Закон про ТОВ: для кого і для чого? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 20-21
870591
  Фурса С.Я. Новий Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": аналіз та перспективи / С.Я. Фурса, О.С. Драголюб // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 3-6
870592
  Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або навіщо п"яте колесо до воза? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 20-36. – ISSN 1682-2366


  Відзначається термінологічна та понятійна некоректність, відсутність єдиної методології щодо формування структури та змісту закону.
870593
  Совгиря О.В. Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 12-20. – ISSN 2306-9082
870594
  Оніщук М.В. Новий закон України "Про місцевий референдум" - гарантія відродження місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 6-13
870595
  Драган О. Новий Закон України "Про прокуратуру" щодо повноважень прокурора при провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 46-52
870596
  Чеботарьов О. Новий Закон України "Про судоустрій та статус суддів" та зміни в процесуальному законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 107-126
870597
  Білоусенко О. Новий Заповіт / О. Білоусенко. – Київ, 1993. – 144с.
870598
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з грецької мови на українську наново перекладений. – Саут Баунд Брук : Б. в., 1989. – 236 с.
870599
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з додатком псалмів. – Торонто, 1991. – 486 с.
870600
   Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа. – Abilene. – 461
870601
   Новий здобуток української культури в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 150/151, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1, 27
870602
  Титова Н Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.94-97
870603
  Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.70-76. – ISSN 0132-1331
870604
  Індиченко П.Д. Новий Земельний Кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
870605
  Гудзевата Марина Новий злет "Люфтганзи" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125 : Фото
870606
  Головко М. Новий зміст фізичної та астрономічної освіти в профільній школі: контекст європейських освітніх тенденцій // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-966-644-365-9
870607
  Ферхойген Г. Новий золотий вік Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8
870608
  Фігурний Юрій Новий і незаангажований погляд на вітчизняну етнічну історію : (рецензія на книгу С. Наливайка "Етнічна історія Давньої України". - К.: Євшан-зілля, 2007. - 624 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 296-299
870609
  Яковенко Ю. Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 188-192. – ISSN 1563-3713
870610
   Новий імпульс співробітництву / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Зустріч ректора КНУ академіка Леоніда Губерського з делегацією зі столиці Казахстану Астани, очолюваною ректором Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова Бахиджаном Абдраімовим. Мета зустрічі - обговорення плану проведення "Днів ...
870611
  Козловський Роман Новий імпульс туристичної індустрії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
870612
  Вугельман Павло Новий інвестиційний бренд Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 41-42 : фото. – ISSN 1998-8044
870613
  Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п"ятнадцяти державах Європи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-150


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
870614
   Новий інститут кримінального права / П.В. Кобзаренко, В.С. Шилінгов, Є.А. Усенко, О.В. Білоусенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается уголовно-правовое содержание нового института уголовного права - исполнения приговора иностранного суда, регламентированного заключенной СССР и другими социалистическими странами в 1978 г. Конституцией "О передаче лиц, осужденных ...
870615
  Деменьєв В.В. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 226-241. – Бібліогр.: С. 237-241 (на 95 назв). – ISSN 0320-4421


  Огляд наукової літератури з інституціоналізму, структурований стосовно до основних напрямів досліджень в даній галузі. Подано досить масштабну бібліографію наукових праць з розглядуваної проблеми.
870616
  Білецький А. Новий Інтернет-маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
870617
  Підлуська І.М. Новий інформаційний світовий порядок: становлення інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Робиться спроба визначити основні аспекти, природу і проблеми становлення глобального інформаційного суспільства та нерозривного зв"язку між розвитком інформаційних технологій і забезпеченням сталого розвитку людської цивілізації.
870618
  Менжулін Вадим Ігорович Новий історизм: елементи філософсько-біографічної прагматики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-99. – Бібліогр.: с. 82-99. – ISSN 0235-7941
870619
  Чуб Д. Новий історичний роман Р. Іваничука // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. Ь. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 512/513, листопад-грудень : листопад-грудень. – С. 40-41


  Роман "Орда" Романа Іваничука.
870620
  Чадюк М. Новий історичний... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 4


  У Києві представлено огляд наративу Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який "...потребує значного доопрацювання. За словами Івана Патриляка, декана історичного факультету КНУ, члена комітету рецензентів: "Ми тільки відкриваємо дискусію". ...
870621
  Бєлоколос О. Новий кабінет Трампа: командна стратегія чи какофонія впливів? / О. Бєлоколос, О. Хара // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 4


  "Перший сезон серіалу "Американські політичні гірки", присвячений виборам, не лише протримав спостерігачів з усього світу в напрузі до останнього моменту, а й за його несподіваним фіналом обіцяє не менш непередбачуваний і захопливий розвиток сюжету в ...
870622
  Пасова Тетяна Новий кавказький трикутник: Москва - Тбілісі - Страсбург // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 11


  Головною темою на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала російсько-грузинська війна. Дебати стосовно боїв у Південній Осетії тривали цілих два дні - це абсолютний часовий рекорд для ПАРЄ. Як правило, хоч би якою гострою була ...
870623
   Новий китайський словник. – Пекін : [Б. в.], 1987. – 1243 с. – Видання китайською мовою
870624
  Лєтова Л. Новий колдоговір обіцяє нам нове життя? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про колективний договір між ректором і колективом співробітників Київського університету ім. Т. Шавченка, за яким: кошторис витрат має друкуватися в газеті "Київський університет". У плані розширення умов праці колективу договором встановлюється (за ...
870625
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 1. – 1999
870626
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 2. – 1999
870627
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 3. – 1999
870628
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 4. – 1999
870629
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2000
870630
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2000
870631
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2000
870632
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2000
870633
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2000
870634
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2000
870635
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2001
870636
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2003
870637
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2003
870638
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3/4. – 2003
870639
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2003
870640
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2004
870641
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2004
870642
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2004
870643
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2004
870644
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2005
870645
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2005
870646
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2005
870647
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2005
870648
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2005
870649
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2006
870650
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2006
870651
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2006
870652
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2006
870653
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2006
870654
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2006
870655
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2007
870656
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2007
870657
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2007
870658
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2007
870659
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2007
870660
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2007
870661
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2008
870662
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2008
870663
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2008
870664
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2008. – мова резюме рос., укр.
870665
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (48). – 2008
870666
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (49). – 2008
870667
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (50). – 2009. – мова резюме рос..укр.
870668
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (51). – 2009. – мова резюме рос.,укр.
870669
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (52). – 2009. – мова резюме рос..укр.
870670
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (53). – 2009. – мова резюме рос..укр.
870671
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (54). – 2009. – мова резюме рос..укр.
870672
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (55). – 2009. – мова резюме рос..укр.
870673
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (56). – 2010. – мова резюме рос..укр.
870674
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (58). – 2010. – мова резюме рос..укр.
870675
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4/5 (59/60). – 2010. – мова резюме рос..укр.
870676
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (61). – 2010. – мова резюме рос..укр.
870677
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (63). – 2011. – мова резюме рос..укр.
870678
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (64). – 2011. – мова резюме рос..укр.
870679
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (65). – 2011. – мова резюме рос..укр.
870680
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (66). – 2012. – мова резюме рос..укр.
870681
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (67). – 2012. – мова резюме рос..укр.
870682
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№3 (68). – 2012. – мова резюме рос..укр.
870683
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (69). – 2012. – резюме рос., укр. мовами
870684
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (70). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
870685
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (71). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
870686
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (73). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
870687
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (74). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
870688
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (75). – 2014. – Резюме: рос., укр. мовами
870689
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870690
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870691
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870692
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870693
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (82). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870694
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (84). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870695
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (85). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870696
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (86). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870697
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (87). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870698
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (88). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870699
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (89). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870700
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (90). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870701
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (91). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870702
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (92). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870703
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (93). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870704
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (94). – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870705
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (95). – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870706
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (96). – 2019. – 102 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870707
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (99). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
870708
  Набока С. Новий комплексний довідник зі спеціальних історичних дисциплін : [Рецензія] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 365-369


  Рецензія на кн.: Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К.: Либідь, 2008. - 520 с.
870709
   Новий комплексний реагент для водоочищення на базі солі алюмінію та ПГМГ / В.О. Азовський, В.В. Нижник, Т.Ю. Нижник, Ж.В. Приймак // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 178
870710
   Новий композит поліанілін/наночастинки типу "ядро-оболонка" полістирол-полі (N-ізопропіалриламід) / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162
870711
  Баулін Ю. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 1026-9932
870712
  Вишеславський Г. Новий конформізм // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 32-33. – ISSN 0130-1799
870713
   Новий корпус ЧНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича відкрили новий корпус, у якому будуть навчатися педагоги, психологи, соціальні працівники та студенти чотирьох кафедр Інституту фізико-тхнічних та комп"ютерних наук.
870714
  Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)


  Про 2-й Західно-український юридичний форум, який відбувся у Львові. Організатори - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України". Особливу увагу приділено новелам КПК. Експерт Дмитро Кухнюк (КНУТШ) провів паралель між положеннями ...
870715
  Коваль П. Новий КПК України - крок до європейських стандартів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 80-88
870716
  Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
870717
   Новий кремнієвий датчик магнітного поля / В.Г. Вербицький, К.В. Кривохижа, О.Г. Кухаренко, М.Г. Толмачов, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 45-50. – ISSN 1815-7459


  Досліджувались структури у вигляді планарного кремнієвого p-n переходу, в область просторового заряду якого вводились парамагнітні центри шляхом опромінення високоенергетичними іонами Не+. Експериментально підтверджено зміну провідності таких структур ...
870718
  Мойсик Новий Кримінальний кодекс україни: дія в часі / Мойсик, в.Р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26
870719
  Романов Новий Кримінальний кодекс України: чи обгрунтовано криміналызація трансплантології / Романов, с, О. Мислива // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.101-105


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
870720
  Тацій В.Я. Новий Кримінальний кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 801-814. – ISBN 978-966-458-148-3
870721
  Верланов С. Новий Кримінальний процесуальний кодекс / С. Верланов, О. Процюк // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 30-31
870722
  Наджафов О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс зумовлює потребу в удосконаленні чинних законів матеріального права щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 82-88
870723
  Бездітний В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс не вирішує питання перегляду кримінальних справ "довічників" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  19 листопада2012 року відбувся круглий стіл на тему " Новий кримінальний процесуальний кодекс не вирішує перегляду кримінальних справ "довічників".
870724
  Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттево посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
870725
  Лукашевич В.Г. Новий кримінальний процесуальний кодекс України - виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-117. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
870726
  Гриценко І.С. Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України - нагальне питання сьогодення (вступне слово) // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 6-8. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
870727
   Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : коментарі, роз"яснення, документи / [упоряд.: В.С. Ковальський (відп. ред.), Ковальська О.В., Козаченко Л.М. ; комент. підгот. за публікаціями О. Баганця та ін. ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 407, [1] с. : табл. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-567-8
870728
  Маляренко В.Т. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В.Т. Маляренко, О.А. Шаповалова // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 7-18. – ISSN 2227-7048
870729
  Маляренко В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
870730
  Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 79-87
870731
  Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
870732
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
870733
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
870734
  Костенко Юрій Новий крок в українсько-ізраїльських відносинах // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
870735
   Новий крок до міжнародного співробітництва в академічній сфері географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за даними прес-центру КНУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 81-84. – ISSN 1682-2366


  "...У рамках проекту культурного обміну між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним професійним інститутом готельного господарства, ресторанної справи та туризму "Джероламо Варнеллі", на основі чинних партнерських угод про співпрацю в галузі культури та ...
870736
  Борденюк В. Новий крок у дослідженні конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 508-511. – ISSN 1026-9932
870737
  Чухно А.А. Новий крок у підвищенні добробуту народу. Вип. 6 // Розвиток і вдосконалення відносин розподілу: Респ. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
870738
  Призинчук С. Новий крок у розвитку співпраці з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 8


  Про найважливіше з Другого форуму Шовкового шляху.
870739
   Новий кур"єр : Інформаційний вісник. – Київ
Березень : Вибори 2006. – 2006
870740
  Орлова Т.В. Новий курс / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 265-266. – ISBN 966-642-073-2
870741
  Гюль Абдулла Новий курс Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Зовнішня політика Туреччини.
870742
   Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
870743
  Рулмен Вільям Новий лад. Поезії : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 85-87. – ISSN 0320 - 8370
870744
  Соколов Б. Новий Левіафан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  Російський актор Олексій Серебряков про війни Росії.
870745
  Деревинська Т. Новий локалітет Штернбергії зимівникоцвітої поблизу Одеси / Т. Деревинська, Н. Товстуха, Б. Кливняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 116-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано нове природне місцезростання рідкісного реліктового виду Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) на схилах Сухого лиману в 6 км від межі м. Одеса. Відмічено високий ступінь сучасного антропогенного навантаження на ділянку ...
870746
  Сіренко С.І. Новий метаевристичний алгоритм розв"язання задач комбінаторної оптимізації / С.І. Сіренко, Л.Ф. Гуляницький // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
870747
  Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 18-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
870748
  Жмудський О.З. Новий метод вимірювання постійних кристалічних решіток / О.З. Жмудський, 1952. – [11] c.
870749
  Гарбарчук В. Новий метод комп"терної звукової стенографії на основі перетворень Фур"є і частотного маскірування : наукове життя за рубіжем / В. Гарбарчук, Г. Козел // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 240-250 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
870750
   Новий метод локалізації джерела магнітного поля в задачах магнітокардіографії / О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, Ю.В. Дурнєва, С.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 212-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто зворотну задачу по відновленню параметрів магнітного диполя у вільному просторі, виходячи з обмірюваної z-компоненти магнітного поля за допомогою розташованої вище площини з дискретними сенсорами. Головною метою дослідження була розробка ...
870751
  Маслов Б.П. Новий метод математичного моделювання впливу напруженого стану на пружні властивості порід-колекторів = геологія / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
870752
  Мокін В.Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управління водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування / В.Б. Мокін, А.Р. Ящолт, Є.М. Крижановський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
870753
  Кулай І.В. Новий метод отримання заміщених 7H-[1,3]тіазоло[3,2-a]піридин-7-онів / І.В. Кулай, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 59
870754
   Новий метод регіональної оцінки водозбагаченості гірських прорід / Ф.А. Руденко, І. Жернов, М.І. Дробноход, Ю.Ф. Філіпов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 33-39 : Рис. – (Геологія ; Вип. 10)
870755
  Штаерман І.Я. Новий метод розв"язування деяких алгебраїчних рівнянь, що мають застосування в математичній фізіці і техниці / І.Я. Штаерман, 1936. – 9-19с.
870756
  Похоленко О.А. Новий метод синтезу 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів: синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти / О.А. Похоленко, З.В. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано синтез похідних 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів ацилюванням єнамінів. Описано синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти та 1-[2-(2-метоксикарбоніл-бензоїл)-циклогекс-1-еніл]-естеру-2-метил естеру фталевої ...
870757
   Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону / О. Лозинський, Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-63. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону на основі циклізації 8-(3-диметиламіно-2-пропеноіл)-7-гідрокси-4H-хромен-4-ону в оцтовій кислоті. Разработан новый метод синтеза системы 4Н,10Н-пирано[2,3-f]хромен-4,10-диона ...
870758
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналiзу часових рядiв виявлено пухлинно-асоцiйованi змiни фрактальної структури хроматину букального епiтелiю у людей, хворих на фiброаденоматозi рак молочної залози. Побудованi моделi класификацiї мають високу точнiсть, що ...
870759
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 68-76. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналізу часових рядів виявлено пухлинно-асоційовані зміни фрактальної структури хроматину букального епітелію у людей, хворих на фіброаденоматоз і рак молочної залози. Побудовані моделі класификації мають високу точність, що ...
870760
  Саліхова О.Б. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
870761
  Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил : узвичаєне та нове законодавство // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.26-41
870762
  Виноградова О. Новий митний кодекс України про визначення країн походження товарів та верифікацію сертифікатів про походження товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 4. – С.45-46
870763
  Мацьків В.В. Новий Митний кодекс України та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 372-376. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
870764
  Ткаленко С. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 122-128. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
870765
  Коппель О.А. Новий міжнародний порядок: структурні характеристики та особливості формування / О.А. Коппель, З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 11-17


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження сучасного міжнародного порядку. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності міжнародного порядку від характеру міжнародної ...
870766
  Підставка Р. Новий міжнародний туристичний продукт "Шлях Гедиміновичів" // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 157-158
870767
  Меженський В. Новий міжродовий гібрид х Sorbaronia kovalevii (Rosaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 156-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис і зображення міжродового гібриду Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia у порівнянні з батьківськими видами. The intergeneris hybrid Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia is described and illustrated. It is compared with a parental ...
870768
  Масенко Л. Новий мовний закон - запорука збереження цілісності Української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 5
870769
   Новий навчальний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
870770
  Прихода Я. Новий навчальний комплект для польських студентів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 368-370. – ISSN 2078-5119


  Проаналізовано новий навчальний комплект: підручник з української мови для початківців, українсько-польський словник і диск щодо ефективності навчання української мови як іноземної, а також з погляду культури навчального видання.
870771
  Карпенко О. Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги / Олена Карпенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 32-33. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2014. - 405 с. Навчальний посібник складається з передмови, двох частин ("Основи теорії документа" і "Книга як вид документа"), ...
870772
  Миколюк О. Новий навчальний рік: зміни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  МОН готує окремий статус для студентів-кримчан, дає вишам фінансову автономію і відкриває школи.
870773
   Новий навчальний центр // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  У Сумському державному університеті відкрили навчальний центр за сприяння ТОВ "Брокодерс".
870774
   Новий навчально-науковий центр [у Хмельницькому національному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
870775
   Новий надпровідник на основі ванадату лантану / В.В. Скопенко, С.А. Неділько, Т.П. Лішко, В.О. Дрозд // Доповіді АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1993. – №10
870776
  Дмитрієнко Ю.М. Новий напрям досліджень у теорії держави та права: комп"ютерне моделювання лінійних тенденцій стану та трансформації української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 11-23. – ISSN 1563-3349
870777
  Астахова В. Новий напрям у дослідженні проблем освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
870778
  Шаблій О.І. Новий напрям у дослідженні територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 175-178. – Бібліогр: 3 назви
870779
  Базилевич В. Новий напрям фундаментальних економічних досліджень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
870780
  Тензер Н. Новий неліберальний порядок Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 10). – С. 11


  Філософія мільярдера становить пряму загрозу демократії США.
870781
  Таммсааре А. Новий Нечистий із самого Пекла : роман / Антон Таммсааре ;. – Київ, 1978. – 206 с.
870782
   Новий німецько-український українско-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterduch : 60 000 слів. – Харків : ДИВ, 2005. – 576с. – ISBN 966-8504-06-2
870783
   Новий німецько-український українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterbuch : 40 000 слів. – Харків : Світовид, 2001. – 448с. – ISBN 966-7921-24-7
870784
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024с. – ISBN 966-539-434-7
870785
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2003. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
870786
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник : 45000 слів. – Київ : Аконит, 1997. – 688 с. – ISBN 9667173356
870787
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche. – Харків : Єдінорог, 1999. – 448с. – ISBN 966-7333-35-3
870788
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024 с. – ISBN 966-539-338-3
870789
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterbuch : 45 000 слів. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Аконіт, 2002. – 542, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-35-6
870790
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., випр. – Київ : А.С.К., 2004. – 1023, [1] с. – На обкл. також.: Німецька частина відповідає нормам сучасного німецького правопису. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
870791
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisches- deutschs worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2004. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
870792
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterduch : 40 000 слів. – Харків : Див, 2004. – 446, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-7921-24-7
870793
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches, Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2006. – 1024 с. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
870794
  Клименко О.М. Новий нотаріат України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 395-397. – ISSN 2219-5521
870795
  Работягова Л. Новий об"єкт винвходу - "застосування" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1608-6422


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
870796
  Крушинська Олена Новий оберт млина : Україна чудес / Крушинська Олена, Лавріненко Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 138-141 : Фото
870797
  Петасюк О.І. Новий образ світосприйняття в XX столітті (до 125-річчя з дня народження К. Малевича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-89. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено джерела та фактори творчого становлення українського авангардиста К. Малевича, чия мистецька та філософська спадщина сприяла утвердженню нового світогляду в XX ст.
870798
   Новий обрій : альманах. – Мельборн : Ластівка
Ч. 2 : Література. Мистецтво. Культурне життя. – 1999. – 318 с.
870799
  Єрьоменко А. Новий оператор ГТС: без майна, але з 50 претендентами у наглядову раду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 8


  "Чи вступлять у переділ європейського газового й газотранспортного ринку вагомі європейські гравці? Коли публічно говорять про газотранспортну систему України, то питання лише в тому, хто стригтиме купони з ГТС, як довго та що дістанеться/залишиться ...
870800
  Качка Т. Новий оптимізм для Балкан. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком реальна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "6 лютого комісар Ган представив Європейському парламенту актуальну стратегію Європейської комісії щодо розширення ЄС на Балкани. Ключове слово у назві стратегії - довіра. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком ...
870801
  Дудкін Іван Новий Орлеан. Місто-джаз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 108-112 : фото
870802
  Івченко Анатолій Новий орфографічний словник української мови / Івченко Анатолій. – Львів : Кальварія, 2002. – 532с. – (Літера). – ISBN 966-663-065-6; 966-663-066-4 (серія "Літера")


  Містить 43000 слів. Для найширших кіл користувачів, насамперед школярів та студентів. Видання опрцьоване переважно на основі "Словника української мови" в 11 томах із урахуванням усіх змін, внесених до українського правописа 1993 року
870803
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2002. – 416с. – ISBN 966-7173-00-3
870804
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – 2-е вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2004. – 416с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-00-3
870805
  Кучеренко В.С. Новий острів у Тихому океані // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 22 : фото
870806
  Антонович О. Новий пам"ятник Тарасові Шевченку в Канаді // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 28-29. – ISSN 1563-3977
870807
  Середюк О. Новий пам"ятник у Дубно // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25/31 жовтня (№ 43). – С. 7


  Володимир Шолудько - відомий київський скульптор, автор багатьох монументальних пам"ятників в Україні та на Волині.
870808
  Воронов К. Новий партнерский договор РФ-ЕС: североевропейский ракурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
870809
  Іларіон Новий переклад Біблії : історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 3-12
870810
  Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 рр. / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с. – ISBN 5-355-00249-Х
870811
  Логвіненко Н. Новий період розвитку української фантастичної прози (1960-1990 рр.)
870812
   Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні / А.В. Дащенко, В.В. Новожилов, Л.А. Глущенко, Н.Ю. Таран, С.М. Марчишин, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 2077-4893


  Проведено інтродукційні дослідження якону (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) в агроекологічних умовах Київської та Полтавської областей. Визначено вміст 23 хімічних елементів у листках, кореневищах, кореневих бульбах і шкірках ...
870813
  Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 286-289. – ISSN 0132-1331
870814
  Джос В.С. Новий петрогліф з Кам"яної Могили // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0235-3490
870815
   Новий підкопуючий робочий орган для коренебульбозбиральних машин / С.М. Грушецький, Л.Ю. Збаравська, І.В. Семенишина, Д.В. Скоробогатов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 133-140 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
870816
  Павлишенко М. Новий підручник з економіки торгівлі : Критика і бібліографія / М. Павлишенко, Н. Міценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
870817
  Чухно А. Новий підручник з економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-113. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
870818
  Савчук В. Новий підручник з історії економічних учень // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 93-97. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
870819
  Луняк Є. Новий підручник з історії України, виданий у Київському Шевченківському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 125-127


  Авторський колектив, який працював над створенням підручника: професори Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, доценти О.В. Вербовий, І.М. Заболотна, Г.М. Казакевич, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний, Ю.М. Шемета, викладачі М.Г. Казьмирчук, ...
870820
  Клименко Н. Новий підручник з криміналістики / Н. Клименко, І. Красюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
870821
  Базилевич В.Д. Новий підручник з міжнародної економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 89-90. – ISSN 0131-775Х
870822
  Науменко О.В. Новий підхід в амортизації дисконту та визначенні очікуваного відшкодування для боргових цінних паперів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-36. – Бібліогр.: 10 назв
870823
  Холошин І.В. Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону) / І.В. Холошин, І.С. Паранько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
870824
  Фадєєв М.М. Новий підхід до аналізу структурних змін регіональної промислової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.185-188
870825
  Мезенцева І.Є. Новий підхід до вдосконалення протидії корупції в Україні // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 51-54. – ISBN 978-617-7220-89-2
870826
   Новий підхід до вивчення громадської думки стосовно НАТО : [огляд наукового круглого столу] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
870827
  Мальцев Д.В. Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 203-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
870828
  Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку : банки України / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
870829
  Спольник О. Новий підхід до викладання фізики. Шляхом євроінтеграції / О. Спольник, І. Волчок, Л. Каліберда, М. Чегорян. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-56. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
870830
  Суботіна Т.І. Новий підхід до використання надвисокочастотної терапії за результатами опромінювання відкритих органів тварин / Т.І. Суботіна, О.О. Яшин // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 23-33. – ISSN 1023-2427
870831
   Новий підхід до вимірювання фазових збурень об"єктів за допомогою інтерферометричного панорамного корелятора / Л.А. Держипольська, О.В. Гиатовський, Є.П. Удалов, П.В. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість при кореляційному співставленні двох просторових статистичних фазових розподілів використовувати голографічний інтерферометр (замість більш складного корелятора). Доведено, що параметр ...
870832
  Шайкевнч І.А. Новий підхід до гоніометричних вимірювань при визначенні кольору / І.А. Шайкевнч, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 427-431. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Обговорюється новий підхід для визначення світлорозсіюючих характеристик, зокрема при вимірюванні кольру. Запропонований метод дає можливість прогнозувати колір об"єкта для будь-яких умов освітлення та спостереження.
870833
  Хассан Ширвані Новий підхід до методу аналізу охоплення даних з використанням показника банківської ефективності у Туреччині / Хассан Ширвані, Шарам Тадж, Бахман Міршаб // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1998-6068
870834
  Боровик О.В. Новий підхід до оцінки автотехнічного забезпечення транспортних засобів прикордонного загону / О.В. Боровик, С.Б. Головня, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 14-20. – ISSN 2524-0056
870835
  Довбня С.Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 62-71.
870836
  Моторин Р. Новий підхід до оцінки розміру внесків банків у фонд гарантування депозитів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 1 назв.
870837
  Гудак Штефан Новий підхід до розв`язання проблеми досяжності: на шляху до методології аналізу часово - критичних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Гудак Штефан; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 33л.
870838
  Горбань Н.С. Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 219-223


  Статтю присвячено більш поглибленому аналізу нотаріальної дії як однієї із форм здійснення нотаріальної діяльності та особливостям реалізації нотаріальної таємниці щодо інших видів проваджень, які вчиняє нотаріус у процесі нотаріальної діяльності.
870839
   Новий підхід до синтезу похідних 1H-піроло[1,2-b]-1,2,4-триазолу / І.Ю. Шибека, І Л. Курилюк, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 124
870840
  Чикун Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
870841
  Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-29
870842
  Зозульов О. Новий підхід до управління в маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
870843
  Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
870844
  Панасевич Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
870845
  Коррес Д. Новий підхід у визначенні інноваційної та технічної діяльності / Д. Коррес, Д. Поліхронопулос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 306-338. – ISSN 1684-906Х
870846
  Крилова-Грек Новий підхід у навчанні медіаосвіти з опорою на психолінгвістику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про новий підхід, розроблений у галузі медіаосвіти, який полягає у включенні основ психолінгвістики в навчальну методику. Авторський курс "Психолінгвістичні основи інформаційної грамотності" спрямований на розвиток аналітичних навичок для ...
870847
  Демченко С.А. Новий підхіддо синтезу 4"-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів / С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 11-13.
870848
  Кирпиченко М. Новий пневматичний дночерпак / М. Кирпиченко, 1936. – С. 163-174
870849
   Новий побут. Вип. 5 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 251-413
870850
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Новий поверх лесу на Україні / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – 22с. – Окремий відбиток
870851
  Діхтієвський П.В. Новий погляд на адміністративне право як навчальну дисципліну // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 713-714. – ISSN 1563-3349
870852
  Латиш Ю. Новий погляд на історичний шлях Чорногорії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 93-94
870853
  Москалик Д. Новий погляд на історію "неісторичних націй" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 31


  Опубліковано перший том вибраних праць Ольгерда Бочковського.
870854
   Новий погляд на історію Кореї : [підручник] / Кім Чжонбе [та ін.] ; [за ред. Хо Сун Чьол ; пер. з корейської Ю.А. Ковальчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго ; Korea Foundation, 2010. – 328, [7] с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-489-076-9
870855
  Жук В.Н. Новий погляд на історію Полтавщини й України : (за давньобулгарськими літописами) / В.Н. Жук, Ф.Г.-Х. Нурутдінов. – Полтава : АСМІ, 2008. – 156с.
870856
  Баумейстер А. Новий погляд на історію, або Як нам позбутися комплексу жертви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 7


  "У передмові до першого видання "Історії України-Руси" (1898) Михайло Грушевський зауважує, що "наша історія дає нам переважно невеселий образ", але суспільство повинно мати мужність "поглянути на неприкрашену правду свого минулого", щоб почерпнути в ...
870857
  Науменко Н. Новий погляд на лірику Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 158-167


  Розглянуто ряд ліричних і ліро-епічних творів Осипа Маковея під кутом зору їхнього формозмістового (жанрового, стильового, образного, зокрема інтертекстуального) наповнення. Показано, що потреба нового прочитання творчості поета зумовлює введення в ...
870858
  Сліпушко О. Новий погляд на модерний літературний процес // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 19
870859
  Братель О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 3-12


  У статті в теоретичному та практичному аспектах досліджено співвідношення завдань та мети цивільного судочинства. Визначені проблемні сторони використання словосполучення "розгляд і вирішення цивільних справ" для позначення завдань цивільного ...
870860
  Вечерський В. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.2-9. – Бібліогр.: С.9. – ISSN 0131-2685
870861
  Стебельська Г.Я. Новий погляд на проблему класифікації нафт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
870862
  Черенько Л.М. Новий погляд на проблему української бідності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 75-84
870863
  Степовик Д. Новий погляд на релігійність Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Літературна сенсація від Дмитра Степовика - відомого мистецтвознавця, філософа і богослова (за фахом).
870864
  Швайка Л.А. Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 125-127. – ISSN 2077-7264


  Рецензія на монографію: Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України : моногр. [Текст] / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет, Е.П. Семенюк, В.І. Воробйов] ; ПрАТ «Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів ...
870865
  Мяловицька Н.А. Новий погляд на розвиток місцевої публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 444-445. – ISSN 2219-5521
870866
  Хоменко І.А. Новий погляд на соціальну функціональність радіопрограм "гібридного" напряму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 138-146


  Статтю присвячено науковій проблемі удосконалення впливу радіопрограм гібридного напрямку на аудиторію. У дослідженні представлено структурно-композиційні принципи оптимального поєднання мистецької виразності і журналістської достовірності у межах ...
870867
  Мельник Р. Новий погляд на стару статтю: (до аналізу наукової спадщини М. Карадже-Іскрова) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 258-266. – ISSN 0132-1331
870868
  Савченко Н.А. Новий погляд на структуру методики навчання географії як науки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С.58-66.
870869
  Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.115-120. – ISSN 0132-1331
870870
  Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років
870871
  Приходько В.В. Новий погляд на філософію історії Й.Г. Фіхте: спроба її захисту від панлогістського тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про необхідність відмови від панлогістського тлумачення філософії історії Фіхте.
870872
  Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
870873
  Гайдук О. Новий погляд світу на Україну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 4-9. – ISSN 0868-9644


  21 листопада 2012 р. в найбільшому музеї сучасності - паризькому Луврі - відкрилася виставка українського Майстра - "Іоанн-Георгій Пінзель, український скульптор бароко 18 ст.". Ексклюзивні коментарі про цю подію.
870874
  Швабій К. Новий податковий компроміс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Політика - це і наука, і мистецтво. І це повною мірою стосується податкової політики держави. Адже політика завжди є підходом, спробою вирішення тієї чи іншої проблеми, сутність якої полягає в пошуку динамічного компромісу між інколи взаємовиключними ...
870875
  Бульвінський А. Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 8-12
870876
   Новий політичний скандал! : брифінг прем"єр-міністра Юлії Тимошенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 12-13. – ISSN 1810-3944
870877
  Новосад Г. Новий порядок визнання іноземних дипломів - це перемога над абсурдом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У червні набули чиності нові порядки визнання іноземних освітніх документів, які були затверджени наказом МОН № 504 від 5 трав.2015 р.
870878
  Бланк С. Новий порядок денний США для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 9


  Невивчені уроки Обами щодо російської агресії.
870879
  Летич І. Новий порядок компенсації єдиного соціального внеску // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2013. – № 9 (165). – С. 40-42
870880
  Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансову ринку: післякризові проекти і реалії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 93-107. – ISSN 1684-906Х
870881
  Кальніченко А. Новий порядок набуття прав на земельні ділянки та розміщене на них нерухоме майно // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 11-13
870882
  Штогун С. Новий порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 68-73.
870883
  Дручок Г.В. Новий порядок оформлення прав на службові винаходи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 25-29. – (Серія права ; № 15)


  В статье в свете Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. рассматриваются вопросы оформления прав на служебные изобретения. Новые требования относительно состава заявки на изобретение и качества ее ...
870884
   Новий порядок переведення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету № 927 - редакція ...
870885
  Сліпко О. Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес: проблемні моменти // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 14-15
870886
  Кравченко О Новий порядок проведення формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
870887
  Кравченко О. Новий порядок формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
870888
  Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, 2014. – 357, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 27-29 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8
870889
  Пуряєва Н. Новий посібник з історичної фонетики і фонології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 168-169. – ISSN 0320-3077


  Рец. на кн.: Історія української мови : практикум з фонетики й фонології / Г. М. Наєнко, О. О. Суховій. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017.
870890
  Коцур А. Новий посібник з історії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Колектив кафедри української історії та етнополітики підготував і видав навчальний посібник "Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За ред. д.і.н. , проф. А.П. Коцура, к.і.н., доц. Н.В. Терес".
870891
  Корнійчук Л. Новий посібник з історії економічної думки / Л. Корнійчук, В. Фещенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 114-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
870892
  Козицький А. Новий посібник з історії сучасного світу // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
870893
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
870894
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
870895
  Тишковець М.П. Новий посібник з української мови як іноземної для студентів медичного ВНЗ / М.П. Тишковець, В.І. Зевако // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 225-227
870896
   Новий початок : становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році : [звіт] / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2017. – 56 с. : іл., табл.
870897
  Барвінська П.І. Новий початок після 1945 року: з історії інституалізації східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у другій половині 40-х - 50-ті роки XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 176-184
870898
  Добриніна О. Новий почесний доктор // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Звання почесного доктора ун-ту отримав Президент Чеської Республіки, видатний чеський письменник Вацлав Гавел.
870899
  Геєць В. Новий прагматизм - інструмент досягнення кращого майбутнього // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-24. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
870900
  Колодко Гжегож Новий прагматизм, або економіка помірності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 13-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
870901
  Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник = New Dictionary of Everyday Economy : Англо-українький, українсько-англійський; 30 000 термінів / Лесь Герасимчук. – Київ : Криниця, 2003. – 352с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-36-5
870902
   Новий практично важливий різновид монациту Побужжя, збагачений чистим ізотопом свинцю 208Pb / А. Вальтер, В. Андрєєв, В. Павлюк, А. Писанський, Н. Підберезська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 119-128. – ISSN 2078-6220
870903
  Петрів П. Новий президент Литви // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 5


  "Росія - агресор, але російська мова - це "надбання". Новообраний президент Литви Гітанас Науседа наблизився до національного рекорду, взявши у другому турі виборів дві третини голосів виборців. Він виступає за соціальну рівність, розширення ...
870904
  Костюк Б. Новий Президент оновленої України: поглиблення співпраці із Заходом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 3
870905
  Сервецький І. Новий принцип призначення покарання - позбавлення волі на певний строк // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 48-50
870906
  Гуцал О.З. Новий принцип утилізації промислових відходів / О.З. Гуцал, Т.М. Вітенько // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
870907
  Кузьма Н. Новий проект діє : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 47
870908
  Царук Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
870909
  Скакун І. Новий промінь зору у світі романів Гончара
870910
  Амельченко Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 17-19


  Трансформаційні процеси і зміни в суспільстві стали основою для зміни пріоритетів у діяльності Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
870911
  Яручик Ю. Новий простір для наукових досліджень. У Римі обговорили актуальні думки й ідеї Миколи Костомарова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 червня (№ 98)


  Про книжку італійського дослідника Андреа Франко, що аналізує відому працю М. Костомарова "Дві руські народності".
870912
  Короденко М. Новий простір для нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
870913
   Новий простір на економічному // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Оновлений простір для більш комфортного навчання й саморозвитку створено на економічному факультеті завдяки співпраці з IT-компанією Генезис. 3 вересня 2019 року тут відкрили нову мультимедійну аудиторію. Вона має стати ще одним майданчиком для обміну ...
870914
  Шавкун І.Г. Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 195-201. – ISSN 2072-1692
870915
  Палієнко М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 41-42.


  Рец. на книгу: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / Ред. кол.: Л. A. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова ...
870916
  Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов"янського пісенного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.79-82. – ISSN 0130-6936
870917
  Димарчук З. Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 22-23


  Місія бібліотеки сьогодні - гармонізувати сучасне суспільство
870918
  Богомолов О. Новий раунд іранського питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 3


  Про ядерну проблему Ірану та діалог між ним та світовою спільнотою.
870919
   Новий реагент для синтезу гем-дифторостиренів / М.О. Редька, О.П. Благун, О.О. Григоренко, З.В. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 128
870920
   Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот / І.С. Саф"янова, С.В. Вакаров, О.А. Варзацький, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 5/6, май - июнь. – С. 17-21. – ISSN 0041-6045


  Відкрито нову іон-промотовану регіоселективну реакцію активації алкоксикарбонільної групи в положенні 2 діестерів піридин - 2,5-дикарбонових кислот, що призводить до утворення 5-алкоксикарбонів - 2-піридингідроксамової кислоти, 5-алкоксикарбоніл -2- ...
870921
   Новий Регламент про захист персональних даних GDPR - благо чи покарання для страховиків? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 29
870922
   Новий регуляторний інструмент допоможе зменшити адміністративне навантаження на бізнес // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2017. – № 51. – С. 12-13
870923
  Іванчик Аскольд Ігоревич Новий римський військовий диплом з території України / Іванчик Аскольд Ігоревич, Погорілець Олег Григорович, Саввов Ростислав Володимирович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація римського військового диплома, виданого 30 березня 207 р. ветерану преторіанської когорти, який носив дакійський когномен Dribalus і був уродженцем Дуростору.
870924
  Лутовинова В.І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-140.
870925
   Новий рік – нові можливості // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Аби полегшити адаптацію першокурсників до нового життя, у КНУ на початку навчального року з розмахом проходять Дні університету, які занурюють новоприбулих у вир студентського життя. Цьогоріч на честь alma mater презентували студентські ініціативи і ...
870926
  Карський Ю. Новий рік / Ю. Карський. – Київ, 1938. – 62 с.
870927
  Треніна А.С. Новий рік без пригод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
870928
   Новий рік на добрі справи добрим людям на здоров"я! // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Рік, що минає, починався з однієї вершини математичного Монблану, яку підкорила випускниця КНУ Марина В"язовська, а завершується іншою. Між ними були високі позиції Університету в міжнародних освітніх рейтингах і переконливіший за них найвищий в ...
870929
  Гуторова Світлана Новий рік по-новому : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 18-19 : Фото
870930
  Москаленко Леся Новий рік у Вероні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 66-69 : фото
870931
  Пилипчук І. Новий рік у дитячому будинку // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С.6


  Соціальний відділ юридичного факультету в грудні 2011 року провів акцію "Здійсни мрію дитини".Дітям, які мешкають у дитячому будинку "Любисток"зробили подарунки.
870932
  Машовець Софія Новий рік у Таїланді : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-40 : Фото
870933
  Адам О.Ю. Новий рік цілий рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 86-87
870934
  Чжан Яньбо Новий рік як свято... весни / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 21


  Аташе з культури Посольства Китаю в Україні Чжан Яньбо - про співпрацю наших країн.
870935
  Москаленко Леся Новий рік: по-простому і по-багатому : Австрія. Зальцбург // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
870936
  Бредель В. Новий розділ / В. Бредель. – Ужгород, 1961. – 351с.
870937
  Найдьонова М.О. Новий розпорядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві / М.О. Найдьонова, Д.М. Кравцов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7625-74-1
870938
  Лопес Анрі Новий романс / Лопес Анрі. – К, 1985. – 214с.
870939
   Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів. – Харків : Єдінорог, 2001. – 448с. – ISBN 966-7333-52-3
870940
   Новий російсько-український-англійський тлумачний словник з інформатики : Основні терміни: близько 3300 термінів. – Харків : Корвін, 2002. – 656с. – ISBN 966-7930-01-7
870941
   Новий російсько-український політехничний словник = Новый русско-украинский политехнический словарь : 100 000 термінів-словосполучень. – Харків : Гриф, 2005. – 952с. – ISBN 966-7165-95-7
870942
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 65 тис. слів. – Київ : Довіра, 1996. – 800с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і дііловодство)
870943
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 100 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; Київська міська держ.адміністрація.Ін-тут укр.мови; За ред.С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – 2-ге вид-ня, доповн. і виправлене. – Київ : Довіра, Рідна мова, 1999. – 878с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-067-3; 5-7707-9729-0
870944
   Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери : Близько 85 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; [уклали : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець та ін.] ; Київська міська державна адміністрація ; Ін-т української мови HАH України. – Київ : Довіра ; Рідна мова, 1998. – 779, [5] с. – Бібліогр.: с. 778. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). – ISBN 5770797320
870945
   Новий російсько-український словник : із граматичними таблицями (навч.). – Харків : Торсінг, 1999. – 672 с. – ISBN 966-7300-92-5
870946
  Загнітко А.П. Новий російсько-український, українсько-російський словник : 80 000 : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, студ., викладачів] / А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Г. Данилюк ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-475-8
870947
  Сейтяг"яєв Н. Новий рукопис "Історії Челебі Акая" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 70-80. – ISSN 0236-1477
870948
  Ткачева А Новий русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Garnier freres. – (Vocabulaires Garnier)


  Соколов Н.В. Новый русско-французский и французско-русский словарь : Ч. рус.-фр / Сост. Н. Соколов. - Paris, [1895]. - XXII, 472 с. ; 14 см Автор (ред., сост., организация): Соколов (1837-1888), Николай Васильевич
870949
  Зіганшина Л.О. Новий свідомо-еволюційний етап розвитку світу за вченням П. Іванова та філософією космізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 151-160
870950
  Абе Сіндзо Новий світанок Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 8
870951
  Розумюк В.М. Новий світовий безлад: Pax Americana на початку XXI століття та перспективи його трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 30-44
870952
  Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 353-370. – ISSN 1684-906Х
870953
  Какічев С.В. Новий світовий лад – електронна цивілізація / С.В. Какічев, Л.І. Ліщитович. – Київ : КВІЦ, 2017. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-697-065-1
870954
  Овчаренко Наталія Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : на матеріалі романів Т. Фіндлі "Пілігрим" та Дж. Фаулза "Волхв" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст.
870955
  Семиволос І. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / розмову вела Ольга Таукач // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  Розмова з провідним українським експертом-конфліктологом Ігорем Семиволосом.
870956
  Шульга М.А. Новий світовий порядок: європейський дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується особливості європейського дискурсу нового світового порядку. З"ясовуються їх відмінності від американської версії останнього. В статье анализируются особенности европейского дискурса нового мирового порядка. Указываются их ...
870957
  Ільченко Н. Новий світовий порядок: на шляху до одно - чи багатополярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 64-66.
870958
  Пінтер Гарольд Новий світоустрій : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 117-124. – ISSN 0320 - 8370
870959
  Пасльон Ю. Новий семестр розпочався не лише для студентів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Відчинилися двері дитячого садочка № 38 "Промінець", який створено для дітей студентів, аспірантів та співробітників університету.
870960
  Зубченко В. Новий семестр у Business-Leader School KNU // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Тренінги та майстер-класи, найкращі спікери, заняття підприємницького клубу, сертифікати про успішне проходження циклу занять найкращим учасникам – лише частина можливостей, які відкриває перед учасниками бізнес-школа КНУ. До того ж це чудовий ...
870961
   Новий сигнал від Ердогана / Н. Пушкарук, М. Сірук, І. Семиволос, Г. Шелест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 11


  Експерти - про домовленість президентів США і Туреччини щодо співпраці в Сирії.
870962
  Канцелярук Б.І. Новий силовий центр - закономірна несподіванка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 228-232
870963
  Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.46-54. – ISBN 966-667-078-Х
870964
  Скуйбіда О. Новий сімейний кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 43. – С.39-42
870965
  Скуйбіда О. Новий Сімейний Кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.42-44
870966
  Тараненко О.О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника) / О.О. Тараненко ; Ін-т укр. мови НАН України, Центр мовознавчих студій Ін-ту укр. мови при Кам"янець-Подільськ. держ. пед. ін-ті. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 1996. – 171, [1] с. – ISBN 5-7702-1187-3
870967
  Дубровіна Л.А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 116-125. – ISSN 2222-4203
870968
  Потіха Л.М. Новий спосіб анелювання ізохінолінованого циклу по грані a піридинів / Л.М. Потіха, В.В. Сипченко, В.О. Ковтуненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 332
870969
   Новий спосіб детектування іонізуючих випромінювань із використанням багатосекційних детекторів / О.С. Фролов, В.А. Шевченко, А.А. Садовничій, І.Л. Зайцевський, Р.Б. Подвіянюк, Д.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 411-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладено результати розробки і досліджень кремнієвих багатосекційних детекторів формату 6х6 і багатоканальної системи підсилення-формування сигналів для прецизійної альфа спектропетрії і бета радіометрії.
870970
  Турик В.М. Новий спосіб керування когерентними структурами у вихрових камерах / В.М. Турик, В.О. Кочін, М.В. Кочіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
870971
  Баран П.І. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з"єднання з незміщеною коловою кривою / П.І. Баран, К.О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
870972
  Швецова-Водка Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміст нововеденого державного стандарту України "ДСТУ 3017 : 2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять".
870973
  Пархоменко Н.М. Новий Статут Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 644-646. – ISSN 0869-2491
870974
   Новий статут університету - нові можливості // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4


  У липні 2015 р. затверджено нову редакцію Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Підставою для прийняття Статуту в новій редакції був Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 2014 року», – зазначила начальник юридичного ...
870975
  Бобок І.І. Новий стеганоаналітичний метод, заснований на теорії збурень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 26
870976
   Новий стратегічний партнер // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "Улітку цього року Zhejiang Xipei Education Technology і КНУ підписали угоду про співпрацю в організації набору іноземних громадян на навчання в нашому Університеті. І студентами економічного факультету КНУ вже стали четверо громадян КНР. Наступного ...
870977
  Макарець М. Новий структурний підрозділ - оптико-механічний коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Згідно наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту № 944 від 23.08.2012 р. Ізюмський філіал Київського оптико-механічного технікуму разом із технікумом приєднано до університету як відокремлений підрозділ - Оптико-механічний коледж.
870978
  Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-70
870979
  Демидова Л. Новий судоустрій України та процесуальні повноваження прокурора (у відповідних судових процедурах) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 26-33


  Загальна характеристика законодавства.
870980
  Стецько Я. Новий суспільний лад // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 127-140. – ISBN 978-966-1513-01-2
870981
   Новий твердофазний реагент на основі модифікованого силікагелю для визначення мікрокількостей іонів алюмінію(ІІІ) / О.Ю. Наджафова, О.А. Запорожець, Л.С. Чорна, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 35)


  Вивчено сорбцію аніонного барвника алізаринового червоного C (Aliz) силікагелем, модифікованим йодидом дидециламіноетил - b - тридециламонію (І). Показано, що сорбцію барвника обумовлено утворенням на поверхні іонного асоціату складу Aliz : І = 1 : 1. ...
870982
  Хлистун О.С. Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 236-243. – ISSN 2225-7586
870983
  Ковальчук Л.О. Новий термогазодинамічний метод для прогнозування газонасиченості порід на великих глибинах : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розроблено новий термогазодинамічний метод для виявлення глибокозалягаючих порід. Автором застосовано критерій Фіалка (F) як пошукову ознаку підвищеної газоносності порід на глибині.
870984
  Мельник В.І. Новий тип віруючого у п"ятидесятництві / В.І. Мельник. – К., 1991. – 47с.
870985
  Філоненко С. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття: проблема самореалізації жінки через творчість // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 239-250. – ISBN 966-7773-70-1
870986
  Труш В.О. Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (І) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом / В.О. Труш, К.В. Домасевич, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7
870987
  Аппатов С.Й. Новий тип міжнародних відносин : (зовнышньополыт. дыяльнысть краън соцыалызму) / Аппатов С.Й. – Київ : [Знання], 1971. – 48 с. – (Серыя 3 / Т-во "Знання" УРСР ; № 1)
870988
  Піоро І.С. Новий тип монети античного Херсонесу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 106-108. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена публикации нового типа монеты античного Херсонеса. Изображение Геракла в львиной шкуре на лицевой стороне данной монеты впервые сочетается с изображением палицы на ее оборотной стороне. Предполагаемая датировка монеты - конец III в. до ...
870989
   Новий тип поліметалічного зрудніння в карбонатних породах докембрію Волинського мегаблоку. / В.Ф. Грінченко, Я.О. Галій, О.В. Зінченко, О.П. Глухов // Доп. АН УРСР. Сер. Б., 1990. – №11
870990
  СаввовР Новий тип ранніх монет Великого князівства Литовського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
870991
  Чадюк М. Новий тип українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 31


  Розмова про Петра Яцика та причини, що заважають нам стати заможними.
870992
  Бончковський О.С. Новий тік - новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 77-89. – ISSN 0868-6939


  На основі макроморфологічний опису розрізу Новий Тік (Рівненська обл.) детально стратифіковано лесово-ґрунтову серію до рівня стадіолітів. Зроблено гранулометричний аналіз, а також визначено вміст гумусу у кожному горизонті. Для розчленування відкладів ...
870993
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х т. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-13-5
Т.1 : А-К. – 2001. – 928с.
870994
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. Для студ.вищ. та серед. навч. закладів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2001. – 912с.
870995
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2001. – 912с.
870996
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-23-2
Т.2 : К-П. – 2001. – 928с.
870997
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-28-3
Т.3 : П-Я. – 2001. – 864с.
870998
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2001. – 928с.
870999
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2001. – 944с.
871000
   Новий тлумачний словник української мови : 10 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2006. – 543, [1] с. – ISBN 966-8024-15-X
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,