Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
869001
  Чирчик С. Оптимізаційна модель "інтеграл компетентності дизайнера" // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 59-94 : табл., рис. – ISSN 1682-2366
869002
  Шатирко А. Оптимізаційні методи дослідження абсолютної стійкості систем регулювання / А. Шатирко, Д. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача дослідження стійкості в цілому нульового стану рівноваги нелінійних диференцыально-рызницевих систем регулювання з нелінійністю, що знаходиться в заданому секторі, тобто задача абсолютної стійкості систем з післядією. Умови ...
869003
  Луговий В.І. Оптимізація вищої освіти: робота над системними помилками / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-61. – ISBN 978-966-644-217-1
869004
  Ітані О. Оптимізація критеріїв класифікації арабських прислів"їв // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 30-37


  Статтю присвячено дослідженню проблем визначення критеріїв класифікації арабських народних формул вторинної номінації, якими є прислів"я, та способу їхньої оптимізації з позицій нових перспективних напрямків пареміології, що дають змогу не лише ...
869005
   Оптимізація моніторингу ступеня оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами за спеціальністю "Стоматологія" / О.В. Павленко, О.Ф. Сіренко, О.М. Ступницька, О.П. Листопад, Р.Р. Ілик // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (85). – С. 92-94. – ISSN 1992-576-X
869006
  Поливода О.В. Оптимізація оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційній системі : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Поливода Оксана Валеріївна; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
869007
  Землянська С.Ю. Оптимізація розподілених корпоративних інформаційних систем з використанням еволюційних обчислень і об"єктного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Землянська Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
869008
  Негадайлов А.А. Оптимізація розподілу кускового матеріалу по діаметру шахтної печі з метою зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря від вапнякового виробництва / А.А. Негадайлов, П.А. Негадайлов, В.П. Шапорєв // Екологічна безпека : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – Вип. 2 (16). – С. 97-103. – ISSN 2073-5057


  Розглянуті питання зменшення шкідливих викидів при роботі вапняково-випалювальних печей.
869009
  Тарасенко В.І. Оптимізація системи соціального захисту на селі в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми / В.І. Тарасенко, М.О. Сакада // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 141-148. – ISBN 978-966-171-387-0
869010
  Кваско О. Оптимізація умов укорінення Cichorium intybus L. в культурі in vitro // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Визначено умови культивування цикорію Cichorium intybus L сорту "Пала роса" в культурі in vitro, при яких довжина та маса коренів є максимальною. Такими умовами є ріст рослин на середовищі Мурасиге та Скуга зі зменшеною вдвічі концентрацією ...
869011
  Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
869012
  Манько О.О. Оптимізація функцій АСУ зв"язком на стадії концептуального проектування та обґрунтування шляхів їх реалізації / О.О. Манько, В.Є. Тупкало, О.І. Бурба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 102-106


  Розглянуто важливу задачу етапу обстеження об’єкта автоматизації на стадії концептуального проектування – обґрунтування переліку функцій, що підлягають автоматизації в умовах неповної визначеності вихідних даних. Проведено аналіз існуючих якісних та ...
869013
  Бойко О А. Оптимізащя портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 160-169. – ISSN 1993-6788
869014
  Кузнєцова М.М. Оптимізм в системі понять позитивної психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 146-158. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
869015
  Ємельянова Н.М. Оптимізм і песимізм у контексті європейського нігілізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історико-філософський аналіз понять оптимізму й песимізму, які є амбівалентними константами європейського нігілізму.
869016
  Колодний А.М. Оптимізм радянської людини / А.М. Колодний. – Київ, 1984. – 87 с.
869017
  Орищин Л.С. Оптимізм сучасної української молоді у плануванні майбутнього / Л.С. Орищин, О.А. Опеля // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 204-215. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
869018
  Тищенко К.М. Оптимізований опис основи перського теперішнього часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 98-102. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Підсумком статті є таблиця морфологічної кореляції основ презенса з інфінітивами, в якій вперше унаочнено 34 типи закономірних звукових чергувань в ауслауті основ 160 перських сильних дієслів.
869019
  Квасова О. Оптимізуємо вивчення іноземної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  [У приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка] проходила конференція "Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов". Співорганізаторами конференції були Інститут філології університету імені Тараса ...
869020
   Оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан людини / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова, С.О. Глушак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-144. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальних умовах та в умовах значного психоемоційного й психофізіологічного навантаження. Виявлено оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан обстежуваних.
869021
  Сірук М. Оптиміст на тлі поразки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 листопада (№ 217)


  Михаїл Саакашвілі: "Якби в Бухаресті Грузії і Україні дали ПДЧ, війни не було б".
869022
   Оптиміст: доторкнися до обранця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6. – ISSN 0130-5212
869023
   Оптимісти року // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 126-127 : фото
869024
  Вишневський В.В. Оптимістична трагедія / В.В. Вишневський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 88 с.
869025
  Найко Д.А. Оптимум економічної системи за критерієм Парето // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413
869026
  Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений / Г.Н. Зайцев. – М., 1983. – 269с.
869027
  Рубин Я.И. Оптимум населения: что за этим понятием? / Я.И. Рубин. – Минск, 1979. – 135с.
869028
  Лук"яненко О.П. Оптимус, або Незвичайні пригоди манекена Макса / О.П. Лук"яненко. – К., 1985. – 167с.
869029
  Деркач Б.Е. Оптинеские, магнитооптические и магнитовые свойства полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Деркач Б. Е.; МВиССО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1987. – 21л.
869030
  Воропаев В.А. Оптинский адресат Н.В. Гоголя // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 116-121. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
869031
  Завенягин Ю.А. Оптическае исследование плазмы в коаксиальном сильноточном ускорителе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завенягин Ю.А.; МГУ. – М, 1970. – 14л.
869032
  Баженов Н.М. Оптическая активность и внутреннее вращение в мономерах и полимерах : Автореф. дис. ... канд. физ-матнаук : / Баженов Н.М. ; АН СССР Ин-т высокомолекулярных соединений. – Ленинград, 1953. – 11л.
869033
  Болотина И.А. Оптическая активность и стеклование : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Болотина И.А.; АН СССР, Ин-т высокомолекул. соединений. – Л., 1959. – 16л.
869034
  Константинавичус К. Оптическая активность молекулярных систем, содержащих хромофоры низкой симметрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Константинавичус К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 11л.
869035
  Константинова А.Ф. Оптическая активность одноосных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Константинова А.Ф.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1968. – 20л.
869036
  Жевандров Н.Д. Оптическая анизотропия и миграция энергии в молекулярных кристаллах / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1987. – 167с. – (Современные проблемы физики)
869037
  Хаджи П.И. и др. Оптическая бистабильность в системе когерентных экситонов и биэкситонов в полупроводниках / П.И. и др. Хаджи. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 119с.
869038
  Бакиев Ахмаджон Мухторович Оптическая бистабильность в слоистом монокристалле СaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Бакиев Ахмаджон Мухторович; МВ и ССО СССР, МГУ. – Москва, 1986. – 14 с.
869039
  Гиббс Х.М. Оптическая бистабильность. Управление светом с помощью света : Пер.с англ. / Х.М. Гиббс. – Москва : Мир, 1988. – 518с.
869040
  Кольер Р. Оптическая голография : Пер.с англ. / Р. Кольер, К. Беркхарт, Л. Лин. – Москва : Мир, 1973. – 686 с.
869041
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1975. – 11 с.
869042
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1979. – 136 с.
869043
   Оптическая голография : В 2-х т./Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 374с.
869044
   Оптическая голография : В 2-х т./ Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 736с.
869045
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1983. – 100с.
869046
   Оптическая голография : практические применения. – Ленинград : Наука, 1985. – 126 с.
869047
   Оптическая голография и ее применение : учеб. пособие. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1985. – 89 с.
869048
   Оптическая голография и ее применения. – Ленинград : Наука, 1977. – 97 с.
869049
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Ленинград : Наука, 1986. – 108 с.
869050
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах.. – Ленинград : Наука, 1989. – 119с.
869051
  Антонов Е.А. Оптическая голография: Практические применения / Е.А. Антонов, В.М. и др. Гинзбург. – Москва : Советское радио, 1978. – 238 с.
869052
  Вьено Ж.-Ш. Оптическая голография: развитие и применение : пер. с фр. / Ж.-Ш. Вьено. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
869053
  Ларькина Л.Т. Оптическая диагностика плазмы / Л.Т. Ларькина, В.С. Энгельшт. – Фрунзе : Илим, 1987. – 95 с.
869054
  Теренин А. Оптическая диссоциация молекул солей / А. Теренин. – 27с.
869055
  Бургов В. Оптическая запись звука. / В. Бургов. – М.-Л., 1937. – 384с.
869056
   Оптическая запись информации.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 104с.
869057
   Оптическая и цифровая обработка изображений. – Ленинград, 1988. – 176 с.
869058
   Оптическая и электрооптическая обработка информации.. – М, 1975. – 189с.
869059
  Наддака В.И. Оптическая изомерия ароматических оснований шифра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наддака В.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
869060
  О"Нил Том Оптическая иллюзия. Обыкновенное фоточудо / О"Нил Том, , Морелл Абелардо // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 88-99 : фото
869061
  Шубников А.В. Оптическая кристаллография / А.В. Шубников. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 276с.
869062
  Молебный В.В. Оптическая локация : учебное пособие / В.В. Молебный. – Киев : КГУ, 1985. – 112 с.
869063
  Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров / В.И. Воробьев. – Москва, 1983. – 177 с.
869064
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл; Под ред. Д.С. Белянкина. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1949. – 659с.
869065
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 562с.
869066
  Рудчик А.Т. Оптическая модель взаимодействия d-частиц энергии 27,2МЭВ с ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудчик А.Т.; АН УССР. Учен. совет Ин-та физики. – К., 1966. – 16л.
869067
  Левшин Е.Б. Оптическая модель взаимодействия с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левшин Е.Б. ; Ин-т физ. АН УССР. – Киев, 1968. – 15 с.
869068
  Строков Ю.Ф. Оптическая модель для антинуклон-нуклонных и антинуклон-ядерных столкновений при нерелятивистских энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Строков Ю.Ф. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
869069
  Креков Г.М. Оптическая модель средней атмосферы / Г.М. Креков, С.Г. Звенигородский. – Новосибирск, 1990. – 276с.
869070
  Ходгсон П.Е. Оптическая модель упругого рассеяния / П.Е. Ходгсон. – Москва, 1966. – 232 с.
869071
  Рутковский Ф.К. Оптическая накачка квантовых генераторов на твердом теле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рутковский Ф.К.; АН БССР. Объед. совет ин-та физ., ин-та матем. и вычислит. техники, ин-та твердого тела и полупроводник. – Минск, 1966. – 13л.
869072
  Колчинский И.Г. Оптическая нестабильность земной атмосферы по наблюдениям звёзд / И.Г. Колчинский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 184 с.
869073
  Потапов О.А. Оптическая обработка геофизической и геологической информации / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1977. – 184с.
869074
   Оптическая обработка изображений : сборник научных статей. – Ленинград : Наука, 1985. – 144 с.
869075
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1978. – 167 с.
869076
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1979. – 207 с.
869077
   Оптическая обработка информации : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 349 с.
869078
  Парыгин В.Н. Оптическая обработка информации / В.Н. Парыгин, В.И. Балакший. – Москва : Московский университет, 1987. – 141с.
869079
  Зимин В.Д. Оптическая обработка информации в теневых приборах : учеб. пособие / В.Д. Зимин. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1977. – 80 с.
869080
   Оптическая обработка информации и оптоэлектроника. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 122 с.
869081
   Оптическая обработка информации.. – Москва : Мир, 1966. – 379с.
869082
   Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени / О.Б. Гусев, С.В. Кулаков, Б.П. Разживин, Д.В. Тигин; Кулаков С.В,. – Москва : Радио и связь, 1989. – 135 с.
869083
  Ерлов Н.Г. Оптическая океанография / Н.Г. Ерлов. – М., 1970. – 224с.
869084
   Оптическая ориентация. – Ленинград : Наука, 1989. – 408 с.
869085
   Оптическая ориентация атомов и молекул : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1987. – 198 с.
869086
  Соколов А.П. Оптическая ориентация кадмия и ее некоторые применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Соколов А.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1972. – 16л.
869087
  Вакуленко О.В. Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках / О.В. Вакуленко, М.П. Лисица. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205 с.
869088
  Рибо Г. Оптическая пирометрия : пер. с фр. / Г. Рибо. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 455с.
869089
   Оптическая пирометрия плазмы : сб. статей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 438 с.
869090
  Зуев В.Е. Оптическая погода / В.Е. Зуев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 188 с.
869091
  Алексеев А.В. Оптическая рефракция в земной атмосфере / А.В. Алексеев. – Новосибирск, 1982. – 160с.
869092
   Оптическая рефракция в земной атмосфере. / Алексеев А.В. – Новосибирск, 1987. – 103с.
869093
  Ротару А.Х. Оптическая самоорганизация экситонов и биэкситонов в полупроводниках / А.Х. Ротару, В.А. Залож. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 166с.
869094
  Гальярди Р.М. Оптическая связь = Optical communications / Р.М. Гальярди, Ш. Карп ; пер. с англ. С.М.Бабия ; под ред. А.Г. Шереметьева. – Москва : Связь, 1978. – 424 с.
869095
  Унгер Г.Г. Оптическая связь = Optische nachrichten-technik / Г.Г. Унгер; Пер.с нем. под ред.Н.А.Семенова. – Москва : Связь, 1979. – 264с.
869096
   Оптическая связь. – Москва : Радио и связь, 1984. – 384 с.
869097
  Платонов А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов = Optical spectroscopy and luminescence of rock-forming micas and chlorites / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, А.Н. Таращан ; [отв. ред. А.Н. Платонов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 296, [3] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 280-292. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1347-6
869098
   Оптическая спектроскопия и электронной парамагнитный резонанс примесей и дефектов в алмазе.. – К, 1986. – 104с.
869099
  Петровский Г.Т. Оптическая технология в космосе / Г.Т. Петровский, Г.Л. Воронков. – Л., 1984. – 158с.
869100
  Левин Г.Г. Оптическая томография / Г.Г. Левин, Г.Н. Вишняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 223 с.
869101
  Ташенов Б.Т. Оптическая устойчивость атмосферы и атмосферный аэрозоль : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ташенов Б.Т.; Ин-т прикл. геофизики ГУГМС. Астрофиз. ин-т АН Каз.ССР. – М., 1967. – 11л.
869102
  Свечников С.В. Оптическая электроника / С.В. Свечников. – Киев : Знание, 1969. – 64 с.
869103
  Василевский А.М. Оптическая электроника / А.М. Василевский, М.А. Кропоткин, В.В. Тихонов. – Ленинград, 1990. – 176 с.
869104
  Маныкин Э.А. Оптическая эхо-спектроскопия / Э.А. Маныкин, В.В. Самарцев. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
869105
  Гадомский О.Н. Оптическая эхо-спектроскопия поверхности / О.Н. Гадомский, Р.А. Власов. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 245 с.
869106
  Титова Л.Ф. Оптически активные амины фуранового ряда и их производные : Автореф... канд. хим.наук: / Титова Л. Ф.; МГУ, Хим. фак. – М.., 1963. – 10л.
869107
  Дянкова Н.Д. Оптически избелители и тяхното приложение / Н.Д. Дянкова, Н.Х. Попова. – София, 1973. – 220с.
869108
  Лукьянов Д.П. Оптические адаптивные системы / Д.П. Лукьянов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 238 с.
869109
  Дунина В.В. Оптические активные производные тиомочевины и дитиокарбаминовой кислоты и их комплексные соединения : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Дунина В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 24л.
869110
  Зверев В.А. Оптические анализаторы : Корреляционный анализ в акустике, оптике и радиофизике с использованием оптических модуляционных схем / В.А. Зверев, Е.Ф. Орлов. – Москва, 1971. – 240 с.
869111
  Сутовский С.М. Оптические анализаторы в особых условиях эксплуатации / С.М. Сутовский. – М., 1977. – 96с.
869112
  Есельсон М.П. Оптические анализаторы для экспресс-контроля некоторых продуктов нефтехимического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Есельсон М.П.; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. Губкина. – М., 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
869113
  Кукушкин Л.С. Оптические безызлучательные переходы в локальных центрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кукушкин Л.С. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1963. – 10 с.
869114
  Чупрына Владимир Александрович Оптические возбуждение мощных акустических импульсов и ударных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чупрына Владимир Александрович; МГУ. – М., 1986. – 17л.
869115
  Маркузе Д. Оптические волноводы : пер. с англ. / Д. Маркузе; Шевченко В.В. – Москва : Мир, 1974. – 576 с.
869116
  Нейман С. Оптические волны - носители информации / С. Нейман, 1962. – 25с.
869117
  Ярив А. Оптические волны в кристаллах : Пер.с англ. / А. Ярив, П. Юх. – Москва : Мир, 1987. – 616 с.
869118
   Оптические волокна и волоконные элементы. : [текст] ; сборник статей и переводов. – Москва : Химия, 1972. – 261 с.
869119
  Савченков А.А. Оптические высокодобротные мини и микрорезонаторы в прецизионных изменениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Савченков А. А.; МГУ. – М., 2000. – 16л.
869120
   Оптические вычислители.. – Л, 1989. – 186с.
869121
  Веников Г.В. Оптические вычислительные системы / Г.В. Веников. – Москва, 1976. – 64с.
869122
  Микаэлян А.Л. Оптические генераторы на твердом теле / А.Л. Микаэлян, Тер-Микаэлян, Ю.Г. Турков. – Москва : Советское радио, 1967. – 384 с.
869123
   Оптические головки передающих камер цветного телевидения. – Ленинград, 1988. – 111 с.
869124
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм; ред. З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1971. – 176 с.
869125
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм. – Москва : Недра, 1983. – 320 с.
869126
  Катыс Г.П. Оптические датчики температуры. / Г.П. Катыс. – М.-Л., 1959. – 111с.
869127
  Нижин А. и. Оптические детали из высокомолекулярных органических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Нижин А. и.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1955. – 13л.
869128
  Ребрин Ю.К. Оптические дефлекторы / Ю.К. Ребрин, В.И. Сидоров. – Киев : Тэхника, 1988. – 135 с.
869129
   Оптические дисковые системы. – Москва, 1991. – 278 с.
869130
   Оптические дисковые системы. – Москва : Радио и связь, 1991. – 280 с. – ISBN 5-256-00378-Х
869131
  Вуль В.А. Оптические запоминающие устройства / В.А. Вуль. – Ленинград, 1979. – 184с.
869132
  Тананайко О.Ю. Оптические и амперометрические сенсоры на основе пленочных покрытий оксида кремния // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 5/6, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0041-6045
869133
   Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов : пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 292 с.
869134
   Оптические и кинетические эффекты в неравновесных электронных и электрон-колебательных системах. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 145 с.
869135
   Оптические и кинетические эффекты в сильном электромагнитном поле.. – Кишинев, 1974. – 162с.
869136
  Захарова Э.Н. Оптические и конформационные свойства некоторых жесткоцепных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Захарова Э.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
869137
  Крамарь В.М. Оптические и магнитные свойства полупроводников А В , активированных элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крамарь В.М.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 17л.
869138
  Мулдахметов З.М. и др. Оптические и магнитные свойства триплетного состояния / З.М. и др. Мулдахметов. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 264 с.
869139
  Халилов В.Х. Оптические и магнитооптические свойвства монокристаллов GaSe в областях края фундаментального поглощения . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Халилов В.Х.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
869140
  Сырова Н.И. Оптические и магнитооптические свойства тонких ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сырова Н.И.; АН СССР. Сиб. отд. И-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
869141
  Харченко Л.С. Оптические и магнитооптические эффекты при переходах на вырожденные примесные уровни в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Харченко Л.С.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1969. – 18л.
869142
   Оптические и механические свойства полупроводников и диэлектриков.. – Кишинев, 1967. – 100с.
869143
  Бардецкий Профирий Иванович Оптические и низкочастотные переходы в экситонном газе во внешних полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бардецкий Профирий Иванович; Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 18л.
869144
   Оптические и оптико-электронные методы обработки изображений и сигналов : Тематич. сборник. – Ленинград, 1982. – 223с.
869145
   Оптические и оптико-электронные приборы : межвуз. сб. – Новосибирск : НИИГ, 1982. – 155 с.
869146
   Оптические и оптико-электронные средства обработки информации.. – Л, 1989. – 302с.
869147
  Кузнецов А.С. Оптические и парамагнитные свойства центров окраски в сульфидах и окислах щелечноземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузнецов А.С.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
869148
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1977. – 175с.
869149
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1982. – 154с.
869150
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1986. – 211с.
869151
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нигридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 167 л. – Библиогр.: л. 148-167
869152
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нитридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с. – Библиогр.: 10 назв.
869153
  Пришивалко А.П. Оптические и тепловые поля внутри светорассеивающих частиц / А.П. Пришивалко. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 190с.
869154
  Полетаева Евгения Валериановна Оптические и термические свойства агрегатных центров меди в кристаллах NaCl-Cu и KCl-Cu : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Полетаева Евгения Валериановна; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1981. – 20л.
869155
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства вблизи критической температуры расслоения. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
869156
  Ипатова И.П. Оптические и термодинамические свойства колебаний чистых и дефектных кристаллов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 072 / Ипатова И.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
869157
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства неоднордного раствора вблизи критической температуры расслоения / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Ж. Абдикаримов // УФЖ, 1991. – №4


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
869158
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термодинамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; МО Украины, КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 143 л. – Библиогр.: л. 129-143
869159
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термоднамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек. : Автореф... Канд. физ-мат наук: 01.04.14 / Абдикаримов Б.Ж.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 21л.
869160
  Гертович С Т. Оптические и фотоэлектрические свойства антимонида кадмия и некоторых других ромбических полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гертович Т.С,; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
869161
  Кушнир О.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов галоидных соединений кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кушнир О.Б.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
869162
  Амброс В.П. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов системы Ga2S3-In2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Амброс В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
869163
  Коболев В.И. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов твердых растворов систем In2Se3 - In2Te3 u InSe - InTe. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Коболев В.И.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
869164
  Казанджиев Стоян Антонов Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов окиси цинка, выращенных методом гидротермального синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Казанджиев Стоян Антонов; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1974. – 20л.
869165
  Дылевский Г.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства некоторых соединений А3В6 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дылевский Г.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
869166
  Драбкин И.А. Оптические и фотоэлектрические свойства полимеров с сопряженными связями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драбкин И.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1967. – 16л.
869167
  Вольфсон А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства сильно легированного кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Вольфсон А.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
869168
  Георгицэ Е.И. Оптические и фотоэлектрические свойства сплавов CaxHg(1-x)Te при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Георгицэ Е.И.; МНО МССР. – Кишинев, 1972. – 12л.
869169
  Жмурко И.С. Оптические и фотоэлектрические свойства творедых растворов системы HdTe-CdTe : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жмурко И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.15
869170
  Жолкевич Г.А. Оптические и фотоэлектрические совйства селенистого и теллуристого цинка : Автореф... канд .физ .мат.наук: / Жолкевич Г. А.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1960. – 17л.
869171
  Александров А.С. Оптические и электрические свойства неравновесных электронов индуцированных в полупроводниках электромагнитной волной : Автореф... кан. физ.-мат.наук: / Александров А. С.; МВССО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 26л.
869172
  Манохин Ю.П. Оптические и электрические свойства фосфидов галлия и индия легированных переходными элементами и МДП-структур на InP : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манохин Ю.П.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1977. – 14л.
869173
  Шутов С.Д. Оптические и электрические свойства халькогенидов сурьмы и их связь с зонной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутов С.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
869174
  Ткачук А.Д. Оптические и электрические свойства щелочно-галоидных кристаллов с агрегатными центрами окраски. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ткачук А.Д.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 21л.
869175
  Тейслер Э.С. Оптические и электрические явления при ионизации центров люминесценции в щелочногалоидных кристаллах, активированных ионоами Ga+, In+ и Tl+ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тейслер Э. С.; ТартГУ. – Тарту, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
869176
  Соловьева Ю.Н. Оптические и электрооптические свойства метаниобата лития : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Соловьева Ю.Н. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1969. – 16 с.
869177
  Афанасьев В.А. Оптические измерения / В.А. Афанасьев. – Москва : Издательство геодез. литературы, 1961. – 239 с.
869178
   Оптические измерения : Учеб.пособие / А.М. Борбат, И.С. Горбань, Б.А. Охрименко, Суббота-Мельник, И.А. Шайкевич, А.А. Шишловский. – Киев : Техніка, 1967. – 419 с.
869179
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : учебник / В.А. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1968. – 264 с.
869180
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : Учебник для вузов / В.А. Афанасьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 229 с.
869181
  Соснова Н.К. Оптические измерения : учеб. пособие / Н.К. Соснова, А.Н. Соснов. – Новосибирск : НИИ, 1986. – 83с.
869182
  Креопалова Г.В. и др. Оптические измерения : Учебник / Г.В. и др. Креопалова. – Москва : Машиностроение, 1987. – 264с.
869183
   Оптические измерения : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Оптотехника" / А.Н. Андреев [ и др. ]. – Москва : Логос, 2008. – 416с. – ISBN 978-5-98704-173-2
869184
  Тяжелов С.С. Оптические измерения (Определение конструктивных элементов оптических систем) / С.С. Тяжелов. – Ленинград ; Москва, 1939. – 231 с.
869185
  Щербак В.И. Оптические измерительные процессоры и их метрологическое обеспечение. / В.И. Щербак, В.И. Кривоцюк. – М., 1992. – 214с.
869186
  Толанский С. Оптические иллюзии / С. Толанский; пер. с англ. К.А. Любарского. – Москва : Мир, 1967. – 127 с.
869187
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов-манипуляторов. / Г.П. Катыс. – М., 1977. – 272с.
869188
  Каплунов Михаил Гершович Оптические исследование электопроводящих органических соединений на основе тетрацианхинодиметана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Каплунов Михаил Гершович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 20л.
869189
  Малкевич М.С. Оптические исследования атмосферы со спутников / М.С. Малкевич. – М., 1973. – 303с.
869190
   Оптические исследования атмосферы.. – Алма-Ата, 1984. – 176с.
869191
  Лазарев А.И. Оптические исследования в космосе. / А.И. Лазарев, А.Г. Николаев, Е.В. Хрунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 255с.
869192
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 383л. – Бібліогр.:л.336-383
869193
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Горбань И. С.; КГУ. – К., 1966. – 24л.
869194
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.мат. наук / Горбань И. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22-23
869195
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках. Ч.2 : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 108л.
869196
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучательной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитного резонанса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Маразуев Ю.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
869197
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучатеьной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитногорезонанса : Дис... канд.физ-мат.наук: / Маразуев Ю.А.; КГУ. Физич.фак-т., кафедра оптики. – К., 1971. – 141л. – Бібліогр.:л.137-141
869198
   Оптические исследования излучения атмосферы, полярных сияний и серебристых обаков с борта орбитальной научной станции "Салют -4".. – Тарту, 1977. – 178с.
869199
  Челидзе Т.Я. Оптические исследования лазерной искры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Челидзе Т.Я.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1968. – 19л.
869200
  Радайкина Л.Н. Оптические исследования легированных кристаллов антимонида индия р- и п-типа. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.04.10 / Радайкина Л.Н.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
869201
  Шишловский А.А. Оптические исследования люминесцирующих растворов электролитов : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Шишловский А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 201л. – Бібліогр.:л.195-199
869202
   Оптические исследования молекулярного движения и межмолекулярного взаимодействия в жидкостях и растворах : материалы науч. межвуз. конф., 1964 г. – Ташкент : Наука, 1965. – 216 с.
869203
  Дворкин Г.А. Оптические исследования нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов в растворе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дворкин Г.А. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
869204
   Оптические исследования полупроводников. – Свердловск : Издательство АН СССР УНЦ, 1980. – 112 с.
869205
  Ринне Ф. и Берек М. Оптические исследования при помощи поларизационного микроскопа / Ф. и Берек М. Ринне. – М., 1937. – 332с.
869206
  Горбовский С.В. Оптические исследования ряда параметров разряда в озонаторе по длинне межэлектронного промежутка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Горбовский С. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1974. – 15л.
869207
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примасных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов. : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Луговский В.В.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1974. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
869208
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примесных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Луговский В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
869209
  Луневский В.З. Оптические исследования структурных перестроек мембраны нервного волокна при возбуждении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Луневский В.З.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
869210
  Федин А.Г. Оптические исследования тепло- и массообменных процессов в электролитах и магнитополяризующихся жидкостях : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Федин А.Г.; АН ЛатвССР. Объед. совет отд. физ.-техн. наук. – Рига, 1974. – 16л.
869211
  Длугунович В.А. Оптические исследования термического воздействия излучения СО2 - лазера на твердые материалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Длугунович В.А.; АН БССР. – Минск, 1980. – 16л.
869212
  Шутилов В.А. Оптические исследования ультразвуковых волн большой амплитуды в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутилов В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 13л.
869213
  Губанов Виктор Александрович Оптические исследования экситонно-примесных состояний и энергентического спектра мелких примесных центров в гексагональном карбиде кремнияк : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Губанов Виктор Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
869214
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах CdS и CdSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Крицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
869215
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Крицкий А.В.; АН УССР. Ин-тут физики. – К., 1980. – 26л.
869216
  Губанов В.А. Оптические исследования экситоно-примесных состояний и энергетического спектра мелких примесных центрво в гексагональном карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губанов В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 190л. – Бібліогр.:л.150-161
869217
  Писарев Р.В. Оптические исследования электронной структуры 3d-ионов в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Писарев Р.В.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 11л.
869218
  Сулейманов Ю.М. Оптические исследования энергетического спектра примесных состояний в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Сулейманов Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
869219
  Курик М.В. Оптические исследования энергетической структуры некоторых полупроводниковых соединений группы AIIBVI : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Курик М.В. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1965. – 22 с.
869220
  Пуга П.П. Оптические исследования энергетической структуры стеклообразных полупроводников типа А В С : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пуга П.П. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
869221
  Гроднев И.И. Оптические кабели : Конструкции, характеристики, производство и применение / И.И. Гроднев, Ю.Т. Ларин, И.И. Теумин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174 с.
869222
  Мурадян А.Г. Оптические кабели многоканальных линий связи / А.Г. Мурадян, И.С. Гольдфарб, В.П. Иноземцев. – Москва, 1987. – 200 с.
869223
  Шавлов А. Оптические квантовые генераторы / А. Шавлов, С. Фогель, Л. Далберджер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 115 с.
869224
  Кац М.Л. Оптические квантовые генераторы / М.Л. Кац, М.А. Ковнер, Н.К. Сидоров. – Саратов, 1964. – 352 с.
869225
   Оптические квантовые генераторы : сборник статей. – Москва : Мир, 1966. – 375 с.
869226
  Федоров Б.Ф. Оптические квантовые генераторы / Б.Ф. Федоров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 88 с.
869227
  Бирнбаум Д. Оптические квантовые генераторы / Д. Бирнбаум. – Москва : Советское радио, 1967. – 359 с.
869228
  Ищенко Е.Ф. Оптические квантовые генераторы / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – Москва : Советское радио, 1968. – 470 с.
869229
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы / Я.О. Довгий. – Киев : Вища школа, 1977. – 230 с.
869230
  Пахомов Л.Н. Оптические квантовые генераторы / Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1977. – 91 с.
869231
  Букатый В.И. Оптические квантовые генераторы / В.И. Букатый. – Барнаул, 1985. – 94 с.
869232
  Прилепин М.Т. Оптические квантовые генераторы в геодезических измерениях / М.Т. Прилепин, А.Н. Голубев. – Москва : Недра, 1972. – 169 с.
869233
   Оптические квантовые генераторы и их применение. – Киев, 1965. – 68 с.
869234
   Оптические квантовые генераторы и их применение.. – К, 1965. – 68с.
869235
  Пилипович В.А. Оптические квантовые генераторы с просветляющимися фильтрами / В.А. Пилипович, А.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 216 с.
869236
   Оптические квантовые генераторы.. – Минск, 1970. – 487с.
869237
  Изнар А.Н. Оптические квантовые приборы (лазеры) и их применение в военной технике / А.Н. Изнар, Б.Ф. Федоров. – Москва, 1964. – 174с.
869238
  Жижин Г.Н. Оптические колебательные спектры кристаллов / Г.Н. Жижин, Б.Н. Маврин, В.Ф. Шабанов. – Москва : Наука, 1984. – 232 с.
869239
  Татарников В.Т. Оптические линии связи / В.Т. Татарников, А.Г. Мурадян, В.И. Смирнов. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
869240
   Оптические мазеры : сборник статей. – Казань : Издательство Казанского университета, 1964. – 204 с.
869241
   Оптические материалы для инфракрасной техники. : справ.издание. – Москва : Наука, 1965. – 336с.
869242
  Запрягаева Л.А. Оптические материалы для проектирования оптических систем геодезических приборов : Уч.пособие / Л.А. Запрягаева. – Москва : МИИГАиК, 1977. – 89 с.
869243
  Сперанская Е.Ф. Оптические методы анализа / Е.Ф. Сперанская. – Алма-Ата
1. – 1977. – 72с.
869244
  Отмахова З.И. Оптические методы анализа / З.И. Отмахова, Н.И. Слезко. – Томск, 1980. – 54с.
869245
  Слезко Н.И. Оптические методы анализа. / Н.И. Слезко, З.И. Отмахова. – Томск, 1980. – 122с.
869246
   Оптические методы в адсорбцииа и кализе.. – Иркутск, 1980. – 185с.
869247
  Федоровский А.Д. Оптические методы в гидромеханике. / А.Д. Федоровский. – К., 1984. – 176с.
869248
  Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике : Запись, обработка и передача информации / А.Л. Микаэлян. – Москва : Наука, 1990. – 228 с.
869249
  Хауф В. Оптические методы в теплопередаче / В. Хауф, У. Григуль. – М, 1973. – 240с.
869250
  Коротков А.И. Оптические методы диагностики основных параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы : спец. физ. практикум / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1984. – 75 с.
869251
  Вяльсов Л.Н. Оптические методы диагностики рудных минералов / Л.Н. Вяльсов. – Москва : Недра, 1976. – 200с.
869252
  Сычева З.И. Оптические методы идентификации химических волокон. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сычева З.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1968. – 18л.
869253
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1 : Световой поток и его измерение. Источники света. – 1976. – 126 с.
869254
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Є. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2 : Лучевая оптика и границы ее применимости. Интерферометрия. – 1980. – 226 с.
869255
  Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур / Д.Я. Свет. – Москва : Наука, 1982. – 296 с.
869256
   Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов.. – Таллин, 1980. – 326с.
869257
   Оптические методы изучения океанов и внутренных водоемов.. – Новосибирск, 1979. – 372с.
869258
   Оптические методы исследований в баллистическом эксперименте. – Л, 1979. – 229с.
869259
  Терентьев В.А. Оптические методы исследования / В.А. Терентьев, К.В. Егоров. – Куйбышев, 1977. – 77с.
869260
  Артюхов В.Г. Оптические методы исследования биологических систем и объектов : учебное пособие / В.Г. Артюхов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 114 с.
869261
  Ершов В.В. Оптические методы исследования вещественного состава руд. Введение в минераграфию / В.В. Ершов, А.А. Новиков. – Москва, 1974. – 193 с.
869262
  Осипова Т.В. Оптические методы исследования дуги переменного тока в продольном потоке воздуха. : Автореф... Канд.техн.наук: 282 / Осипова Т.В.; Всесоюз.электротехн.ин-т. – М, 1969. – 21л.
869263
  Левшин Л.В. Оптические методы исследования молекулярных систем : Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Физика" / Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-03081-8
Ч.1 : Молекулярная спектроскопия. – 1994. – 320 с.
869264
   Оптические методы исследования потоков : тезисы докладов 1 Всесоюзн. семинара, 1989 г. – Новосибирск : Издательство АН СССР СО, 1989. – 330 с.
869265
  Зимин В.Д. Оптические методы исследования прозрачных неоднородностей / В.Д. Зимин. – Пермь, 1976. – 92с.
869266
  Филатов М.Я. Оптические методы исследования разрушения полимерных материалов. / М.Я. Филатов. – К., 1989. – 129с.
869267
  Рапин В.А. Оптические методы исследования сважин в СССР и за рубежом. / В.А. Рапин. – М, 1976. – 40с.
869268
   Оптические методы контроля интегральных микросхем : Состояние и перспективы совершенствования. – Москва : Радио и связь, 1982. – 136 с. – (Массовая библиотека инженера = Электроника ; Вып.32 ; Электроника)
869269
   Оптические методы обработки изображений и сигналов. – Ленинград, 1981. – 101 с.
869270
   Оптические методы обработки информации. – Ленинград : Наука, 1974. – 155 с.
869271
  Шишарин А.В. Оптические методы обработки информации : Учебное пособие / А.В. Шишарин, В.Н. Славинская; Мин-во высш. и средн. пец. образов. РСФСР; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1977. – 66с.
869272
   Оптические методы обработки информации.. – Минск, 1978. – 231с.
869273
  Свет В.Д. Оптические методы обработки сигналов / В.Д. Свет. – М., 1971. – 104с.
869274
  Акаев А.А. Оптические методы обратотки информации / А.А. Акаев, С.А. Майоров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 236 с.
869275
  Климкин В.Ф. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.Ф. Климкин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207 с.
869276
  Соловьев В.С. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.С. Соловьев. – М., 1986. – 51с.
869277
   Оптические методы спутниковой гидрофизики = Исследование окружающей среды с автоматических ИСЗ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159с.
869278
   Оптические методы спутниковой гидрофизики.. – К, 1987. – 142с.
869279
  Вейгерт Ф. Оптические методы химии / Ф. Вейгерт. – Ленинград, 1933. – 422с.
869280
  Бабко А.К. Оптические методы химического анализа в контpоле металлуpгического пpоизводства / А.К. Бабко; Научно-техническое совещание работников промышленности, деятелей науки и техники. – Киев : Київська пpавда, 1952. – 8 с.
869281
  Черный В.В. Оптические микроволноводы и прохождение по ним импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черный В.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
869282
  Мицель А.А. Оптические модели молекулярной атмосферы для лазерного излучения / А.А. Мицель, Ю.Н. Пономарев. – Новосибирск, 1988. – 126с.
869283
  Гринев Б.В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений / Б.В. Гринев, М.Ф. Дубовик, А.В. Толмачев; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2645-4
869284
  Солнцев В.А. Оптические наблюдательные приборы, их устройство, выбор и эксплуатация / В.А. Солнцев. – Санкт-Петербург : Политехника, 1991. – 80с. – ISBN 5-7325-0099-5
869285
  Ивченко Василий Николаевич Оптические наблюдения в управляемых космических экспериментах с инжекцией электронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Ивченко Василий Николаевич ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 13 с.
869286
   Оптические наблюдения в экспериментах с ннжекцией многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере / З.И. Грицай, А.М. Евтушевский, Г.П. Милиневский, Ю.А. Романовский, С.В. Хмиль // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 54-60. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены результаты телевизионных наблюдений оптических явлений в двух экспериментах по образованию искусственных ионных облаков при инжек-ции многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере. Обсуждены спектры свечения продуктов инжекции в ...
869287
  Лазарев А.И. Оптические наблюдения с космического корабля "Восход-2". / А.И. Лазарев. – Л., 1975. – 38с.
869288
  Половинко В.В. Оптические неконтактные методы исследования Мирового океана / В.В. Половинко. – Москва : Недра, 1984. – 165с.
869289
  Березин Г.Н. Оптические основы контактной фотолитографии / Г.Н. Березин, А.В. Никитин, Р.А. Сурис. – Москва, 1982. – 103 с.
869290
  Крониг Р. Оптические основы теории валентности / Р. Крониг. – М, 1937. – 256с.
869291
  Липовка А.А. Оптические отождествления радиоисточников в окрестности объекта ICRF JOO2914.2+345632,0 / А.А. Липовка, Н.М. Липовка // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-15 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
869292
  Ханох Б.Ю. Оптические отражатели тетраэдрического типа в активных системах. / Б.Ю. Ханох. – Минск : БГУ, 1982. – 160с.
869293
  Першин Сергей Михайлович Оптические параметрические системы с большим усилением и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Першин Сергей Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
869294
  Германн К. Оптические параметры антимонида индия n-- и р-- типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Германн К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
869295
  Брандт А.Б. Оптические параметры растительных организмов / А.Б. Брандт, С.В. Тагеева. – Москва : Наука, 1967. – 302с.
869296
  Берсукер И.Б. Оптические переходы в атомах и молекулах с поляризующимся остовом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берсукер И.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 11л.
869297
  Харин А.С. Оптические позиционные наблюдения солнца и больших планет. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.01 / Харин А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 44л.
869298
  Хлопин Валерий Павлович Оптические полосы и магнитооптические эффекты в системах с реннеровским вибронным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлопин Валерий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
869299
  Золотарев В.М. Оптические постоянные природных и технических сред : справочник / В.М. Золотарев. – Ленинград : Химия, 1984. – 215 с.
869300
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Одарич В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
869301
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Одарич В.А.; КГУ. – К., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
869302
  Томов И.В. Оптические преобразователи частоты, использующие четырехфотонные взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Томов И.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
869303
   Оптические приборы для измерения линейных и угловых величин в машиностроении.. – М, 1964. – 255с.
869304
  Траубе П.Б. Оптические приборы зенитной артиллерии / П.Б. Траубе. – М., 1949. – 280с.
869305
  Рожков О.В. Оптические приборы и качество воспроизведения фазовооптической записи : Автореф... докт. техн.наук: 15.11.07 / Рожков О. В.; МВТУ. – М., 1978. – 31л.
869306
  Афанасьев В.А. Оптические приборы и методы контроля прямолинейности в инженерной геодезии / В.А. Афанасьев, В.С. Усов; Ред. Левчук Г.П. – Москва : Недра, 1973. – 151с.
869307
  Джеймс Р. Оптические принцыпы диффракции рентгеновских лучей. / Р. Джеймс. – М, 1950. – 572с.
869308
  Барашков Н.Н. Оптические прозрачные полимеры и материалы на их основе / Н.Н. Барашков., Т.В. Сахно. – М., 1992. – 76 с.
869309
  Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. : Пер. с англ. / Ж. Панков. – Москва : Мир, 1973. – 456с.
869310
   Оптические процессы для обработки изображений и сигналов.. – Л, 1989. – 171с.
869311
  Шварц К.К. Оптические регистрирующие среды / К.К. Шварц, В.И. Готлиб, Я.Ж. Кристалсон. – Рига : Зинатне, 1976. – 184 с.
869312
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и лазерные пучки / Ю.А. Ананьев. – Москва : Наука, 1990. – 263с.
869313
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения / Ю.А. Ананьев. – Москва : Наука, 1979. – 328 с.
869314
   Оптические сводйства деформированных минералов и термобарометрия.. – М, 1990. – 158с.
869315
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 15л.
869316
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 16л.
869317
  Ивлев Л.С. Оптические свойства атмосферных аэрозолей / Л.С. Ивлев, С.Д. Андреев. – Л., 1986. – 358с.
869318
  Гергель В.А. Оптические свойства бозе-эйшншетйновского конденсата экситонов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гергель В.А.; АН СССР. – Л, 1970. – 10л.
869319
   Оптические свойства в ИК области спектра и магниторезистивные характеристики аморфных Со- содержащих сплавов / Л.А. Булавин, В.Г. Кравец, К.Л. Винниченко, Д.Ю. Манько // Журнал прикладной спектроскопии. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
869320
  Гадымаши Золтан Павлович Оптические свойства гидротропных кристаллов со структурой дефектного халькопирита и кордеороита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гадымаши Золтан Павлович; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
869321
   Оптические свойства горячего воздуха.. – Москва, 1970. – 320с.
869322
  Корнеева Татьяна Ивановна Оптические свойства гранулярных пленок благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Корнеева Татьяна Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
869323
  Кац Ефим Иосифович Оптические свойства жидких кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кац Ефим Иосифович; АН СССР. Ин-т теорет. физики. – Черноголовка, 1980. – 23л.
869324
  Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович Оптические свойства и зонная структура псевдопрямозонных соединений A2B4C2(5) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 16л.
869325
  Герасимчук Р.В. Оптические свойства и зонная структура твердых растворов на основе халькогенидов ртути. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Герасимчук Р.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 13л.
869326
  Мица В.М. Оптические свойства и особенности структурообразования тонких пленок и стекол систем Ge-As-S u Ge-As-S-J. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мица В.М.; АН МССР. Ин-т приклад. физики.. – Кишинев, 1980. – 19л.
869327
  Бобров И.С. Оптические свойства и природа колец сатурна : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бобров И. С.; АН СССР, Астроном. совет. – М., 1966. – 22л.
869328
  Тихомиров А.А. Оптические свойства и продуктивность ценозов растений при использовании излучения различной интенсификации и спектрального состава : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Тихомиров А. А.; АН СССР, Ин-т физ. – Красноярск, 1979. – 25л.
869329
  Карпуша В.Д. Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпуша В.Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 16л.
869330
  Карпуша Василий Данилович Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Карпуша Василий Данилович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
869331
  Черный В.Д. Оптические свойства и электронный парамагнитный резонанс локализованных дефектов в окиси цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черный В.Д.; Москов. ин-т электронной техники. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
869332
  Салаев Эльдар Юнис Оглы Оптические свойства и энергетическая структура селенича галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Салаев Эльдар Юнис Оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 25л.
869333
  Пуга Г.Д. Оптические свойства и энергетическая структура слоистых кристаллов типа А В С и некоторых других сложных антизотропных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пуга Г.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
869334
  Винчелл А.Н. Оптические свойства искусственных минералов / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – Москва, 1967. – 526с.
869335
  Ильин Михаил Алексеевич Оптические свойства карбида кремния а-модификации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ильин Михаил Алексеевич; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
869336
  Марисова С.В. Оптические свойства кристалла антрацена и энергетическая структура его синглетных экситонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 46 / Марисова С.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
869337
  Волковицкий О.А. Оптические свойства кристаллических облаков / О.А. Волковицкий, Л.Н. Павлова, А.Г. Петрушин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 199с.
869338
  Орленко Виктор Федорович Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Орленко Виктор Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
869339
  Орленко В.Ф. Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Орленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
869340
  Толчельников Ю.С. Оптические свойства ландшафта : Применительно к аэросъемке / Ю.С. Толчельников. – Ленинград : Наука, 1974. – 252с.
869341
  Новицкий Л.А. Оптические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 224с.
869342
  Мейер А.А. Оптические свойства металлов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейер А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 8 с.
869343
  Соколов А.В. Оптические свойства металлов. / А.В. Соколов. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 464с.
869344
  Либов В.С. Оптические свойства молекул в области инфракрасных полос поглощения и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной среде : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Либов В.С.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 20л.
869345
   Оптические свойства молекул и кристаллов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1990. – 125 с.
869346
  Белоусов А.В. Оптические свойства молекулярных систем в поле низкочастотного лазерного излучения / А.В. Белоусов, В.А. Коварский, Э.П. Синявский. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 127 с.
869347
  Мехтиев Т.Р. Оптические свойства монокристаллов соединения CdInGaS4. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мехтиев Т.Р.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1977. – 14л.
869348
  Довга Н.Д. Оптические свойства монокристаллов фианита состава О,9 ZpO2-0,1Y2O3 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Довга Н.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
869349
  Ткачук А.М. Оптические свойства некоторых комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткачук А.М.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.14
869350
  Скрышевский Валерий Антонович Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Скрышевский Валерий Антонович; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 167л.
869351
  Скрышевский В.А. Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01,04.05 / Скрышевский В.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 23л.
869352
  Стащук В.С. Оптические свойства некоторых сплавов За-переходных металлов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КГУ. – К, 1977. – 18л.
869353
  Бойко С.А. Оптические свойства некоторых халькогенидов галия, германия и кадмия в области экситонных полос поглощения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко С. А.; АН УССР, Ин-т полупроводн. – К., 1981. – 13л.
869354
  Поперенко Леонид Владимирович Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.05. / Поперенко Леонид Владимирович; КГУ. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.188-203
869355
  Поперенко Л.В. Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Поперенко Л.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 21л.
869356
  Волгин Юрий Николаевич Оптические свойства нитрида кремния и нитрида германия в широкой области длин волн (0,16-50 мкм) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Волгин Юрий Николаевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1975. – 18л.
869357
  Ерошин Н.С. Оптические свойства одноклеточной водоросли хлореллы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерошин Н.С.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 20л.
869358
  Борисов Евгений Константинович Оптические свойства плазмы тяжелых металлов сильноточного разряда и сверхзвуковой эрозийной плазменной струи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Борисов Евгений Константинович; Государственный комитет Российской федерации по высшему образованию Моск. Авиац. Гос. ин. – Москва, 1995. – 22 с.
869359
  Чекалинская-Гольберг Оптические свойства поглощающих рассеивающих сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекалинская-Гольберг Ю.И.; АН БССР. Ин-т физики и математики. – Минск, 1958. – 11л.
869360
  Сперанская Т.А. Оптические свойства полимеров / Т.А. Сперанская, Л.И. Тарутина. – Л., 1976. – 136с.
869361
  Мосс Т. Оптические свойства полупроводников : Пер.с англ. / Т. Мосс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 304 с.
869362
  Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников / Ю.И. Уханов. – Москва : Наука, 1977. – 366с.
869363
  Воронцов В.Ф. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / В.Ф. Воронцов. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1980. – 127 с.
869364
   Оптические свойства полупроводников : справочник / В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко; Гавриленко В.И. – Киев : Наукова думка, 1987. – 606с.
869365
  Воробьев Л.Е. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / Л.Е. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 109 с.
869366
   Оптические свойства полупроводников (полупроводниковые соединения типа А3 В5) : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 488 с.
869367
  Иванов Е.К. Оптические свойства полупроводников А2 В4 С5 2 в упорядоченном и разупорядоченном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Иванов Е.К.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1972. – 18л.
869368
  Тауц Я. Оптические свойства полупроводников в видимой и ультрафиолетовой областях спектра : Пер. с англ. / Я. Тауц. – Москва : Мир, 1967. – 75с.
869369
   Оптические свойства полупроводников и вопросы обеспечения физических экспериментов : (по материалам 8 Зимней школы по физике полупроводников). – Ленинград : ЛФТИ, 1978. – 312 с.
869370
   Оптические свойства полупроводников и диэлектриков : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133 с.
869371
   Оптические свойства прибрежных атмосферных дымок. – Новосибирск, 1988. – 199с.
869372
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров / А.Ф. Лубченко. – К., 1970. – 240с.
869373
  Фищук Иван Иванович Оптические свойства примесных центров с учетом изменения квазиупругих постоянных твердого тела при фотопереходах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фищук Иван Иванович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
869374
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров. 1 / А.Ф. Лубченко. – Киев, 1970. – 241с.
869375
  Кондратьев К.Я. Оптические свойства природных вод и дистанционное зондирование фитопланктона / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Наука, 1988. – 184 с. – ISBN 5-02-026595-0
869376
  Князев Ю.В. Оптические свойства редкоземельных металлов (Sm, Gd, Dy). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Князев Ю.В.; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-тут физики металлов. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12
869377
  Биленький Б.Ф. Оптические свойства сернистой ртути и некоторых твердых растворов на ее основе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький Б.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 12л.
869378
  Мясников Э.Н. Оптические свойства сильных экситонных фотопереходов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.07 / Мясников Э.Н.; Ин-т физики АН УССР. – К, 1978. – 35л.
869379
  Хапалюк А.П. Оптические свойства систем тонких слоев. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хапалюк А.П.; Аканд.наук.БССР.Объед.совет.ин-та физики, ин-та математики и вычислит.техники. – Минск, 1962. – 13л.
869380
  Горбань И.С. Оптические свойства слоев карбонатов щелочноземельных металлов / И.С. Горбань. – Отд.отт. "Известия АН СССР. Т. XXII, №5, серия физич., 1958, 1958. – С. 607-612
869381
  Сасовская И.И. Оптические свойства сплавов 3d-переходных ферромагнитных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сасовская И.И.; Ин-т физ. мателлов Урад. науч. центр АН СССР, Объед. уч. сов. – Свердловск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.15-16
869382
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шайкевич И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
869383
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шайкевич И.А.; КГУ. – К., 1965. – 138л. – Бібліогр.:л.132-136
869384
  Бондарь Е.А. и др. Оптические свойства сплошных металлических пленок / Е.А. и др. Бондарь. – Киев : ИФ АН СССР, 1978. – 23 с.
869385
  Горчев Василий Федорович Оптические свойства твердых растворов Pb-CdI Sn-CdI : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Горчев Василий Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
869386
  Горчев В.Ф. Оптические свойства твордых растворов Pb1-Cdx I2 и Sn1-xCdxI2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горчев В. Ф.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
869387
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок Ni и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 162 л. – Библиогр.: л. 149-162
869388
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Приписать дублетній номер 151052
869389
  Агеев Леонид Афанасьевич Оптические свойства тонких пленок иодидов серебра и меди : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Агеев Леонид Афанасьевич ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
869390
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Цвелых Н.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 114л. – Бібліогр.:л.108-113
869391
  Лисица М.П. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников / М.П. Лисица, В.М. Маевский, Н.Г. Цвелых. – Киев, 1959. – С. 227-232
869392
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цвелых Н.Г. ; МВО УССР, КГУ. – Киев, 1959. – 10 с.
869393
  Онохов А.П. Оптические свойства тонких слоев тугоплавких окислов в интенсивных световых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Онохов А. П.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1982. – 16л.
869394
  Бойчук В.И. Оптические свойства тонкой полупроводниковой пленки / В.И. Бойчук, Б.М. Ницович, Н.В. Ткач. – Киев, 1980. – 24с.
869395
  Колосюк Владимир Николаевич Оптические свойства трииодидов пятой группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Колосюк Владимир Николаевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
869396
  Брызгалов И.А. Оптические свойства троилитов, гексагональных и моноклинных прирротинов различного генеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Брызгалов И. А.; МГУ, Геол. фак., Каф перограф. – М., 1967. – 16л.
869397
  Лучицкий Р.М. Оптические свойства узкозонных полупроводников на основе халькогенидов свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Лучицкий Р.М.; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1980. – 20л.
869398
  Несмелова И.М. Оптические свойства узкощелевых полупроводников / И.М. Несмелова. – Новосибирск : Наука, 1992. – 157 с.
869399
  Соколов А.В. Оптические свойства ферромагнетиков : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Соколов А.В. – Свердловск, 1949. – 6 л.
869400
  Мушинский В.П. Оптические свойства халькогенидов галлия и индия / В.П. Мушинский, М.И. Караман. – Кишинев, 1973. – 114 с.
869401
  Скубенко Павел Андреевич Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Дис... канд. физико-математ.наук: / Скубенко Павел Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 142л. – Бібліогр.:л.127-139
869402
  Скубенко П.А. Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скубенко П.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
869403
  Гудыменко Л.Ф. Оптические свойства чистых и легированных эрбием монокристаллов типа A(II) B(VI) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Гудыменко Л.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 16 с.
869404
  Полянский В.К. Оптические свойства шероховатых поверхностей и тонких мутных слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Полянский В.К.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1970. – л.
869405
  Белоусов Александр Валентинович Оптические свойства электрон - колебательных систем в резонансном низкочастотном поле лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Белоусов Александр Валентинович; АН Молд.ССР. Ин-т прикладн. физики. – Кишинев, 1981. – 16л.
869406
  Васько Ф.Т. Оптические свойства электронной подсистемы полупроводника в "квантовой" области частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Васько Ф.Т. ; Ин-т полупроводников. – Киев, 1976. – 19 с.
869407
  Морозов Юрий Владимирович Оптические свойства, электронная структура и фотохимия витаминов В6 и их производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Юрий Владимирович; МГУ. – М., 1974. – 37л.
869408
   Оптические системы геодезических приборов / Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман; Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман. – Москва : Недра, 1981. – 241 с.
869409
  Кононов В.И. Оптические системы построения изображений / В.И. Кононов. – Киев, 1981. – 134с.
869410
   Оптические системы с усилителями яркости. – Горький, 1988. – 171 с.
869411
  Гауэр Д. Оптические системы связи : пер. с англ. / Д. Гауэр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 500с.
869412
  Красюк Б.А. Оптические системы связи и световодные датчики / Б.А. Красюк, Г.И. Корнеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 191 с.
869413
  Якушенков Ю.Г. Оптические системы фотоэлектрических устройств / Ю.Г. Якушенков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 160 с.
869414
   Оптические сканирующие устройства и измерительные приборы на их основе. – Барнаул, 1980. – 150 с.
869415
  Абдуллаев Ф.Х. Оптические солитоны / Ф.Х. Абдуллаев. – Ташкент : Фан, 1987. – 199 с.
869416
  Скоков И.В. Оптические спектральные приборы. : Учеб.пособие / И.В. Скоков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 239с.
869417
  Фриш С.Э. Оптические спектры атомов / С.Э. Фриш. – Москва; Ленинград : ГИФМЛ, 1963. – 640 с.
869418
   Оптические спектры в адсорбации и катализе.. – Алма-Ата, 1984. – 184с.
869419
  Мацюк С.С. Оптические спектры и окраска мантийых минералов в кимберлитах / С.С. Мацюк. – К., 1985. – 246с.
869420
  Голений Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : Дис... кан. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голений Игорь Юрьевич; АН УССР, Ин-т ядерных исследований. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.121-137
869421
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
869422
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
869423
  Яблоновская О.Г. Оптические спектры и фотостимулированные изменения в монокристаллах и пленках серы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Яблоновская Оксана Григорьевна ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1990. – 15, [1] с. – Библиогр.: 13 назв.
869424
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах / Д.Т. Свиридов, Р.К. Свиридова, Ю.Ф. Смирнов; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва : Наука, 1976. – 266с.
869425
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры кристаллов, содержащих ионы с достраивающейся электронной оболочкой : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.18 / Свиридов Д. Т.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.25-29
869426
  Филипс Дж. Оптические спектры твердых тел в области собственного поглощения : Пер. с англ. / Дж. Филипс. – Москва : Мир, 1968. – 176с.
869427
  Рыбалка А.И. Оптические спектры тонких пленок HtJ2 и твердых растворов на его основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Рыбалка А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
869428
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 142л.
869429
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Крохмаль А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
869430
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А.П.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
869431
  Потапов О.А. Оптические способы получения одномерных спектров и коррелограмм сейсмических трасс / О.А. Потапов, Б.В. Шальнов. – М., 1971. – 36с.
869432
   Оптические стандарты времени и частоты. – Новосибирск, 1985. – 141 с.
869433
  Шишловский А.А. Оптические структурные исследования растворов электролитов / А.А. Шишловский, 1951. – [14] с. – Отд. оттиск
869434
   Оптические телескопы будущего : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 431 с.
869435
  Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика : будущему астроному об оптике / Н.Н. Фащевский ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-190-478-0
869436
  Щеглов П.В. Оптические телескопы сегодня и завтра / П.В. Щеглов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
869437
  Михельсон Н.Н. Оптические телескопы. Теория и конструкция / Н.Н. Михельсон. – Москва : Наука, 1976. – 510 с.
869438
  Араев И.П. Оптические теодолиты средней точности (типа ТБ-1, ОТМ, ОТ-10) / И.П. Араев; Под общ. ред. Елисеевва С.В. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1955. – 151с.
869439
  Гордеев Ю.А. Оптические топографические дальномеры : учебное пособие / Ю.А. Гордеев; ред. К.А. Ермаков. – Ленинград : ЛИИЖТа, 1967. – 36 с.
869440
  Соболев В.В. Оптические фундаментальные спектры соединений группы А III В V / В.В. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 287с.
869441
  Богородский В.В. Оптические характеристики вод в ИК области спектра / В.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 32с.
869442
  Клименко В.М. Оптические характеристики деталей диска Юпитера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Клименко В.М.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1983. – 12л.
869443
  Гавриленко Владимир Иванович Оптические характеристики разупорядоченных полупроводников, полупроводниковых границ раздела и пленок : Автореф... ф-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гавриленко Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1990. – 28л.
869444
  Ковалевский В.А. Оптические читающие аппараты / В.А. Ковалевский. – Киев, 1980. – 208с.
869445
  Уилсон Р. Оптические читающие устройства / Р. Уилсон. – М., 1969. – 216с.
869446
  Тарбаев Николай Иванович Оптические электронные переходы в сульфиде кадмия, одноосно деформированном при низкой температуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарбаев Николай Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1981. – 18л.
869447
  Милиневский Геннадий Петрович Оптические эффекты инжекции мощных электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Милиневский Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т Геофизики. – К., 1981. – 15л.
869448
  Погарев Г.В. Оптические юстировочные задачи / Г.В. Погарев, Н.Г. Кисилев. – Л., 1989. – 259с.
869449
  Калитин Н.Н. Оптические явления в атмосфере / Н.Н. Калитин. – Л, 1948. – 44с.
869450
   Оптические явления в атмосфере по набюдениям с пилотируемых космических кораблей.. – Л, 1972. – 48с.
869451
  Воробьев Л.В. Оптические явления в полупроводниках : учеб. пособие / Л.В. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 92 с.
869452
  Юнович А.Э. Оптические явления в полупроводниках. Взаимодействие света с электронами, фононами, примесями / А.Э. Юнович. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 87с.
869453
   Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Л.Е. Воробьев, Л.Е. Голуб, С.Н. Данилов, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин; МО РФ ; Санкт-Петер. гос. техн. ун-т ; под ред. Е.Л. Ивченко и Л.Е. Воробьева. – Санкт-Петербург, 2000. – 156 с.
869454
  Пихтин А.Н. Оптические явления в полупроводниковых твердых растворах А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пихтин А.Н.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 30л.
869455
  Голубцов Вячеслав Васильевич Оптические, магнитооптические и ЭПР исследования щелочно-галоидных кристаллов с квазиметрическими центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Голубцов Вячеслав Васильевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
869456
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чебан А.Г.; Кишиневский гос. ун-т. Каф-ра теоретической физики. – Кишинев, 1963. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
869457
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чебан А.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с. – Бібліогр. : с. 2
869458
  Сырбу Н.Н. Оптические, фотоэлектрические свойства и структура зон некоторых кристаллов группы А -В . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сырбу Н.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15
869459
  Козлов В.В. Оптическиий квантовый генератор и усилитель с многогранным активным элементом : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козлов В.В.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
869460
   Оптический датчик для контроля профиля поверхности параболических антенн миллиметровой и субмиллиметровой астрономии / Д.Л. Чечеткин, И.П. Белянкин, В.В. Силин, С.И. Славгородский, В.М. Шульга // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 2. – C. 148-153. – ISSN 1027-9636
869461
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 8. – 1997
869462
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 9. – 1997
869463
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 10. – 1997
869464
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 11. – 1997
869465
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 12. – 1997
869466
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 7. – 1997
869467
  Петров В.И. Оптический и рентгено-спектральный анализ / В.И. Петров. – М., 1973. – 286с.
869468
  Веллюз Л. Оптический круговой дихроизм / Л. Веллюз. – Москва, 1967. – 318с.
869469
  Файлон Л. Оптический метод исследования напряжений / Л. Файлон. – М, 1940. – 120с.
869470
  Краснов В.М. Оптический метод решения плоской задачи теории упругости для тел с частным видом анизотропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
869471
  Арутюнан Сурен Оптический обмен : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 70-76 : Фото
869472
  Здор С.Е. Оптический поиск и распознавание. / С.Е. Здор, В.Б. Широков. – М., 1973. – 239с.
869473
  Саввина Р.М. Оптический пробой в парах ртути и смесях газов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саввина Р. М.; Физ. фак. МГУ. – М., 1972. – 9л.
869474
  Семенов А.А. Оптический пробой монокристаллов арсенида галлия и германия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Семенов А.А.; Оптич.ин-т. – Л, 1982. – 20л.
869475
   Оптический разряд в аэрозолях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 155 с.
869476
  Косоногов И.И. Оптический резонанс : Предварительное сообщение : (Наст. сообщение было читано в заседании Киевского Физ.-мат. общ. 28 октября 1902 г., при чем было демонстрировано явление оптическогорезонанса и строение слоев) / [соч.] И. Косоногова. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1902. – С. 307-323


  На с. 304 дарств. надпись: Многоуважаемому П.Я. Армаш. от автора
869477
  Аллен Л. Оптический резонанс и двухуровневые атомы : Пер. с англ. / Л. Аллен, Дж. Эберли. – Москва : Мир, 1978. – 222 с.
869478
  Косоногов И.И. Оптический резонанс, как причина избирательного отражения / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 148, IV, [1] с.


  На обл. обоих экз. дарственные надписи от автора
869479
  Абуталыбов Г.И. Оптический спектр экситонов седловой точки в кристаллах А3В6 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Абуталыбов Г.И. ; АН АзССР. – Баку, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-24
869480
  Бугер П. Оптический трактат о градации света : перевод / П. Бугер. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 479 с.
869481
  Юшкин Н.П. Оптический флюорит. / Н.П. Юшкин. – М., 1983. – 133с.
869482
  Китык И.В. Оптический функции и параметры энергетического спектра кристаллов (дигалогенидов кадмия) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Китык И.В.; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 24л.
869483
  Шеронов А.А. Оптическое взаимодействие инжекционных лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 042 / Шеронов А. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 9л.
869484
  Фербер Р.С. Оптическое выстраивание и ориентация угля молекул в основном электронном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Фербер Р.С.;. – Рига, 1979. – 19л.
869485
  Берковиц В.Л. Оптическое детектирование спиновых магнитных рехонансов в полупроводниковых кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Берковиц В.Л.; Ленингр. политехн.ин-т. – Л, 1980. – 18л.
869486
   Оптическое зондирование атмосферной турбулентности. – Новосибирск, 1986. – 90с.
869487
   Оптическое зондирование атмосферы. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1985. – 107 с.
869488
  Арст Х.Ю. Оптическое зондирование в океанологии. / Х.Ю. Арст. – Таллин, 1990. – 443с.
869489
  Ву Куанг Оптическое и термическое освобождение электронов из ловушек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ву Куанг; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1972. – 16л.
869490
  Ормонт Н.Н. Оптическое и электрическое свойства акусто-электрических доменов в GaAs п-типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ормонт Н.Н.; Физ.мат. – М, 1975. – 14л.
869491
  Мальцев В.М. Оптическое излучение / В.М. Мальцев. – М, 1979. – 64с.
869492
  Коновалов Игорь Алексеевич Оптическое излучение при бомбардировке металлов медленными электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Коновалов Игорь Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1980. – 16л.
869493
  Конопелько Евгений Иванович Оптическое излучение щелочно-галоидных кристаллов, индуцируемое ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Конопелько Евгений Иванович; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21л.
869494
   Оптическое излучение, возбуждаемое нерелятивисткими заряженными частицами на поверхности металлов.. – Дубна, 1971. – 22с.
869495
  Грубер О. Оптическое измерение длин и полигонометрия / О. Грубер; под ред. И.А. Грейма. – Москва : Углетехиздат, 1959. – 290 с.
869496
  Веницкий Владимир Николаевич Оптическое исследование линейного и нелинейного ферромагнитных резонансов в иттриевом феррите-гранате. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Веницкий Владимир Николаевич; АН УССР. – Х., 1979. – 17л.
869497
  Федорцов А.Б. Оптическое исследование функции распределения горячих дырок в германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федорцов А.Б.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1976. – 14л.
869498
  Джиоев Р.И. Оптическое исследование явлений с поляризацией спиновых систем электронов и ядер в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Джиоев Р. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
869499
  Дьяков В.А. Оптическое когерентное излучение / Дьяков В.А., Тарасов Л.В. – Москва : Советское радио, 1974. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-166. – (Современная радиоэлектроника ) ( Библиотека радиоинженера ; вып. 12)
869500
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород / В.А. Наумов. – М, 1981. – 203с.
869501
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород : Справочное пособие / В.А. Наумов. – Москва : Недра, 1989. – 346с.
869502
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1968. – 198с.
869503
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1980. – 208с.
869504
   Оптическое приборостроение.. – Л, 1980. – 120с.
869505
  Поликарпов В.В. Оптическое стекло для русской артиллерии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-110. – ISSN 0042-8779
869506
  Барчук О.І. Оптична діагностика шорстких поверхонь за допомогою неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано оптичний метод тестування середовищ, що розсіюють світло. Методика базується на застосуванні неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання як зондуючого. Якщо таке випромінювання проходить через середовище, деполяризація розсіяного ...
869507
  Овечко В.С. Оптична методика дослідження адсорбції-дифузії молекул у пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Інфрачервону спектроскопію застосовано для дослідження пористого скла, кінетики адсорбції молекул в ньому, зокрема органічних речовин. Досліджено спектри основних частот та комбінаційних (обертонів). Для з"ясування законів дифузії застосовано часову ...
869508
  Романенко В.І. Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль / В.І. Романенко, А.В. Романенко, Л.П. Яценко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
869509
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 150л. – Бібліогр.: л.134-150
869510
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
869511
   Оптична провідність твердих фулеренів С60 при легуванні / О.П. Дмитренко, В.С. Стащук, О.Л. Павленко, В.І. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена спектральна залежність оптичної провідності для плівок фулеренів C60, легованих атомами міді і молекулами кисню. Експериментальні результати оптичної провідності для використовуваних домішок вказують на різний характер їх впливу. У ...
869512
   Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі / П. Вірич, О. Шелюк, В. Мартинюк, С. Чумаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Була розроблена оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі. Тестування системи проводили на гладеньком"язових смужках шлунку та caecum щура. Було перевірено можливість реєстрування розробленою оптичною системою ...
869513
  Коротченков О.О. Оптична спектроскопія акустично збурених твердих тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Представлені узагальнені дані із збурення оптичних спектрів кристалів акустичною хвилею. Метод добре прилаштований до використання у неідеальних кристалічних решітках. Як наслідок, у роботі демонструється застосування акустичного збурення у оптичних ...
869514
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 333 л. – Бібліогр.: л. 301-333
869515
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
869516
  Букало Вячеслав Петрович Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Дисертація...кандидата фізико-математичних наук Спеціальність 01.04.05 / Букало Вячеслав Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Киів, 2000. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
869517
  Букало В.П. Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Автореф...канд.фіз.-матем.наук:01.04.05 / Букало В.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
869518
  Погорелов В.Є. Оптична спектроскопія структурних перетворень та молекулярних конформацій в мезогенах / В.Є. Погорелов, В.П. Букало // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 472-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  З аналізу спектрів комбінаційного розсіяння аміноксибензиліден-толуідіну (АБТ) встановлено його фазові діаграми за умов швидкого та повільного (1 К/хв) охолодження. Приведено результати напівемпиричних обчислень геометричних параметрів стабільних ...
869519
  Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
869520
   Оптична хвилеводна методика дослідження магнітних плівок / О.В. Колокольцев, Ю.О. Гайдай, Є.О. Погорєлов, К.О. Мільштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С.324-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описана оптична хвилеводна методика неруйнуючого дослідження та виміру параметрів магнітостатичних, спінових та магнітопружних хвиль, що збуджуються в магнітних плівках на мікрохвилевих частотах. Як приклад застосування методики, приведені ...
869521
  Попенко О. Оптичне натхнення в Ізюмі // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Враженнями про літню навчальну практику, яка проходила на Ізюмському приладобудівному заводі, ділиться староста фізичного ф-ту - автор статті.
869522
  Гаращенко В. Оптичне обмеження у суспензіях вуглецевих мікрочастинок та сумішей на їх основі / В. Гаращенко, С. Зеленський, О. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено ефект оптичного обмеження в епоксидних суспензіях вуглецевих мікрочастинок. Виявлено, що кінетика пропускання суспензії залежить як від її температури, так і від вмісту розчинника. Показано, що додавання до епоксидної суспензії ...
869523
   Оптичне розпізнавання одновимірних сигналів у двовимірному представленні / В.Н. Курашов, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 299-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Приведений структурно-кореляційний аналіз одновимірних сигналів, поданих у двовимірному бінарно-растровому вигляді та на фазовій площині. Для ЛЧМ-сигналів, поданих на узагальненій фазовій площині з координатами x = S, y = S"/S, чутливість кореляційного ...
869524
   Оптичний абсорбційний вимірювач концентрації СО2: проблеми, методи їх вирішення та перспективи удосконолення приладу / В.П. Островерхов, О.Г. Островерхова, А.С. Скирда, В.П. Пащинський, Є.Г. Тохтуєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано роботу розробленого авторами швидкодіючого оптичного абсорбційного аналогового аналізатора двоокису вуглецю з лінійним відліком концентрації в умовах неможливості застосування закону Ламберта-Бера. Запропоновано математичну модель, яка ...
869525
  Гогов Д.С. Оптичний гребінчастий фільтр для системи стохастичного охолодження пучків заряджених частинок / Д.С. Гогов, Н.А. Шурхно // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80
869526
   Оптичний демультиплексор на основі одномодового планарного хвилевода / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 22-26


  Для технології грубого хвильового мультиплексування в волоконно-оптичних лініях зв"язку пропонується використовувати одномодовий оптичний планарний хвилевод разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевод виступає в ролі дисперсійного ...
869527
  Серган Т.А. Оптичний запис інформації в нереверсивних тонкоплівкових реєструючих середовищах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Серган Т.А.; НАН Ін-т фізики. – К, 1995. – 16л.
869528
  Попенко В.І. Оптичний конвертор лазерних мод / В.І. Попенко, М.С. Соскін, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено розділення ерміт-гауссової моди HG01 на дві моди Лагерра-Гаусса LG0±1 з різними топологічними індексами за допомогою інтерферометра Маха-Цендера. Реалізовано перетворення гауссової моди на ерміт-гауссову моду за допомогою планарного ...
869529
  Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено - деформованого стану об"ектів шляхом аналізу поглинання світла / Т.Ю. Кепич, О.В. Мильніков, Ю.А. Рудяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
869530
  Білий М.У. Оптичний метод визначення складу комплексiв в pозчинах електpолiтiв / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Фізичний збірник №9. – Київ : Київський університет
вип.5. – 1956. – 37-45с.
869531
  Коробчук П. Оптичний обман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 292-304.
869532
  Гайдай Ю.О. Оптичний хвилеводний демультиплексор / Ю.О. Гайдай, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Як демультиплексор в волоконно-оптичних темах з хвильовим мулытиплексуванням пропонується використовувати планарний хвилевід разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевід відіграє роль дисперсійного елемента, а призма повного ...
869533
   Оптичні властивості білих фарб і полімерних покриттів для пластмасових сцинтиляторів [бета]-випромінювання / І.М. Каденко, Л.Ю. Мельниченко, В.Н. Петришин, Г.І. Применко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 359-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені вимірювання оптичних сталих n і k для білих фарб і полімерної плівки тетратексу, які використовуються як покриття в пластмасових сцинтиляторах для реєстрації [бета]-випромінювання. По одержаним даним розраховані кутові залежності коефіцієнту ...
869534
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електонно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
869535
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електронно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.150-164
869536
   Оптичні властивості водно-полімерких систем і полімерних плівок на їх основі / В.Ф. Королович, І.І. Адаменко, О.І. Даценко, А.Г. Держипольський, Д.О. Меленевський, В.В. Копитков, В.П. Селькин, Мороз, А.Ф. Королович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 315-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність показника заломлення, люмінесценцію водних систем з поліакриламідом, натрієвою сіллю карбоксилметилцелюлози і сіллю Na2SO4 Методом кореляційної лазерної спектроскопії оцінено розмір глобул, що утворюють полімери у ...
869537
  Чернуха Є.О. Оптичні властивості заліза в різних структурних станах / Є.О. Чернуха, В.С. Стащук, О.П. Полянська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
869538
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 115 арк. – Бібліогр.: арк. 100-115
869539
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
869540
  Холодний М.Г. Оптичні властивості і фототропізм колеоптиля вівса / М.Г. Холодний, 1935. – 45-51с. – Окр. відбиток
869541
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості іоноімплантованих нікелевих плівок на піроелектрику / Л.В. Поперенко, С В. Стащук, В.О. Лисюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 505-508. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряно коефіцієнти пропускання Т, та відбивання R плівок нікелю товщинами 15, 20, 30 та 40 нм на піроелектрику (ніобат літія). Показано, що при імплантації вказаних систем іонами Ar+ з енергіями Е = 50, 100, 150 кеВ, спектри пропускання Т(А) в ...
869542
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості керамічних матеріалів SiC-AlN в ультрафіолетовій, видимій і ближній інфрачервоній області спектру / І.А. Шайкевич, В.М. Прокопець, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 521-525. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Спектроеліпсометричним методом виміряні оптичні сталі (показники заломлення та поглинання і оптична провідність) керамічних матеріалів SiC - AlN в ультрафіолетовій видимій і ближній інфрачервоній ділянці спектру. Була розрахована ширина забороненої ...
869543
   Оптичні властивості малих частинок срібла в колоїдних розчинах / Л.Г. Гречко, А.М. Єременко, Г.В. Крилова, Л.Б. Лерман, Н.П. Смірнова, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.450-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Наводяться результати експериментальних і теоретичних досліджень ослаблення світла в водних суспензіях наночасток срібла. Обговорюються особливості діелектричної функції наночастинок та механізму поглинання. Знаходяться характеристики світлорозсіяння ...
869544
  Пустовіт В.М. Оптичні властивості материчних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пустовіт В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.
869545
  Пустовіт Віталій Миколайович Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближеннф ефективного середовища : Дис... кнд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Пустовіт Віталій Миколайович; КУ. – Київ, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.110-119
869546
  Дуброва Є.С. Оптичні властивості метало-діелектричного композиту з рідким кристалом / Є.С. Дуброва, В.І. Задорожний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
869547
  Борець О.М. Оптичні властивості напівпровідників : курс лекцій / О.М. Борець. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 2 : Вступ до квантової теорії. – 1973. – 112 с.
869548
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
869549
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв.
869550
   Оптичні властивості одношарових плівок фулеренів С60 з міддю / О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 344-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі вивчено спектри показника заломлення n та коефіцієнта екстинції k, а також кристалічну структуру гетерофазного стану полікристалічних плівок С[нижній індекс 60] при різних температурах та часах відпалу та аморфно-кристалічну структуру ...
869551
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал : Монографія / Л.В. Поперенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 174с. – ISBN 966-594-607-2
869552
   Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж / І.В. Юргелевич, Г.М. Тельбіз, О.В. Стронський, Л.В. Поперенко, О.Г. Лопатинська, Є.В. Леоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
869553
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 117-131
869554
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
869555
   Оптичні властивості плівок оксиду титана / В. Одарич, Л. Поперенко, Я. Стельмах, І. Юргелевич, А. Лопатинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптичні властивості плівок оксиду титана в залежності від температури металевої підкладки методом спектральної еліпсометрії. Встановлено, що при температурах підкладки 389, 422, 450, 476 та 500 °С плівки оксиду титана поглинають світло з ...
869556
   Оптичні властивості плівок оксиду цинку, виготовлених методом реактивного магнетронного розпилення при різних тисках залишкових газів / М.В. Вінніченко, Л.В. Поперенко, М.В. Озеров, Т.С. Лебедева, П.Б. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом реактивного магнетронного розпилення виготовлено прозорі плівки ZnO при різному початковому рівні вакууму. Властивості плівки досліджувалися за допомогою методів атомно-силової мікроскопії та еліпсометрії. З"ясовано, що залишкові гази впливають ...
869557
   Оптичні властивості системи: плівка оксиду алюмінію-мідь / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, Я.В. Філіпов, А.О. Стаценко, О.П. Полянська, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 363-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання оптичних властивостей системи: тонка плівка оксиду алюмінію-масивна мідь виконано з використанням одношарової моделі. В широкій області спектру ([лямбда] = 0,2 - 1,2 мкм) проведено порівняння розрахованих та експериментальних кривих ...
869558
  Стащук В.С. Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 29 с. – Бібліогр.: 21 - 26 с.
869559
  Стащук Василь Степанович Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.04.05 / Стащук Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 317л. – Бібліогр.:л.291-317
869560
  Мельниченко Л.Ю. Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мельниченко Л.Ю. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 16 с.
869561
  Мельниченко Людмила Юріївна Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Мельниченко Людмила Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 145л. – Бібліогр.:л.С
869562
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості та енергетична електронна структура надтонких алюмінієвих плівок різної товщини / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 403-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено спектроеліпсометричні дослідження надтонких плівок алюмінію різной товщини. Результати обрахунків представлено у вигляді спектральних залежностей оптичної провідності [сигма]. Виявлені зміни структури плівок при їх виготовленні в залежності ...
869563
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 140 л. – Бібліогр.: л. 123-140
869564
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
869565
  Розуван К.П. Оптичні властивості тонких плівок лазерних барвників нанесених на металеве дзеркало / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 287-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні криві оптичної провідності плівок лазерних барвників (родамін 6Ж, бриліантовий зелений) нанесених на алюмінієве дзеркало були експериментально отримані за допомогою спектральних еліпсометричних вимірювань. Величини оптичної провідності ...
869566
   Оптичні властивості тонких плівок оксиду цинку / В. Лендєл, В. Одарич, Л. Поперенко, І. Юргелевич, М. Раков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптичні параметри тонких плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпорошення при варіюванні часу осадження та тиску газової суміші з кисню та аргону. Виявлено зростання показника заломлення при збільшенні товщини плівок ZnO. ...
869567
   Оптичні властивості тонких струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, І.А. Щайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 451-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено спектроеліпсометричні та спектрофотометричні дослідження тонких прозорих струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn напилених на скляні підкладки при різному тиску у вакуумній камері у видимій та ближній інфрачервоній ...
869568
  Стронський О.В. Оптичні властивості фотолегованих шарів As40S40Se20 / О.В. Стронський, М. Влчек // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 501-505. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженню оптичних властивостей шарів As[нижній індекс 40]S[нижній індекс 40]Se[нижній індекс 20] в області прозорості при їх фотолегуванні срібром або міддю. Аналіз змін оптичних властивостей (суттєве збільшення показника ...
869569
  Мазаєва В.О. Оптичні властивості фотонних кристалів інфільтрованих триптофаном / В.О. Мазаєва, В.В. Бойко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 16-17
869570
   Оптичні властивості шорсткої поверхні анодованого алюмінію / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика вимірювання еліпсометричних параметрів сильно шорстких поверхонь. Методика грунтується на виділенні когерентної компоненти інтенсивності відбитого світла шляхом віднімання від загальної інтенсивності відбитого світла інтенсивності ...
869571
  Стащук О.М. Оптичні волокна в режимі фотопружної анізотропії та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Стащук О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
869572
  Стащук В.С. Оптичні дослідження електронної структури сплавів Ni-Co // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 501-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  При кімнатній температурі в області спектру 0,254-1,24 мкм (1,0-4,89 еВ) виміряні оптичні сталі n і [хі] сплавів Ni-Co з концентраціями 5, 10, 20, 30 та 40 ат.%Co. Експериментальні дані інтерпретовані в теоретичній моделі електронної структури чистого ...
869573
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05. / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. – Бібліогр.: л. 113-124
869574
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
869575
   Оптичні дослідження поверхні масивних мідних дзеркал / Л.В. Поперєнко, В.С. Стащук, В.А. Одарич, Я.В. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі виміряних у широкому інтервалі кутів падіння [фі] = 40850 еліпсометричних параметрів (зсуву фаз [Дельта] та азимута відновленої поляризації [псі]) досліджено оптичні властивості мідних дзеркал алмазного мікроточіння, отриманих за різних умов ...
869576
   Оптичні дослідження повітряної плазми електричного розряду з водяною стінкою / В.В. Юхименко, В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.В. Присяжневич, Скалній Ян, С. Матейчік, М. Сабо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 346-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені оптичні дослідження плазмово-рідинної системи на базі електричного розряду в газовому каналі з водяною стінкою для різних діаметрів газового каналу. Визначені енергетичні характеристики даного типу розряду. Отримані значення температур ...
869577
  Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Рудяк Юрій Аронович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
869578
   Оптичні ефекти від висотних грозових розрядів в атмосфері Землі / Л. Козак, А. Одзимек, В. Івченко, П. Козак, І. Гала, В. Лапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Вказано закономірності появи швидкоплинних оптичних явищ в атмосфері Землі та особливості їх наземних спостережень. Використовуючи відеоспостереження, отримані в інституті геофізики Польської академії наук, оцінено енергію світіння атмосфери від даних ...
869579
   Оптичні ефекти інжекції високошвидкісного струменя газу в іоносфері / О.М. Євтушевський, О.І. Лівшіц, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський, С.В. Хміль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 106-113. – (Астрономія ; вип. 33)


  Експерименти з кумулятивною інжекцією високошвидкісного (до 50 км/с) струменя повітря (N[нижній індекс 2], О[нижній індекс 2], О в нейтральному та іонізованому стані) проводились у 1987-1991 р.р. на станції ракетного зондування полігону Капустин яр. ...
869580
  Грицай З.І. Оптичні ефекти розділення ступенів при запусках багатоступінчастих ракет / З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-130. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Представлені результати телевізійних спостережень оптичних явищ, якими супроводжується розділення першого і другого ступенів під час нічних запусків потужних ракет-носіїв. Наведено порівняння оптичних характеристик об"єктів, які утворюються в атмосфері ...
869581
  Поперенко Л. Оптичні і електронні властивості аморфних металевих сплавів Fe80ПМ5В15 (ПМ - перехідний метал) / Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  За оптичними характеристиками стрічок аморфних металевих сплавів Fe80ПM5B15 (ПМ - перехідний метал) в далекій інфрачервоній області спектра знайдено плазмові та релаксаційні частоти. Встановленно специфічний характер впливу наявності 3d- перехідних ...
869582
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Co-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 129-140
869583
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Со-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
869584
  Стрєбєжєв В.В. Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3 та CdSb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Стрєбєжєв Володимир Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
869585
  Герасимов С.М. Оптичні квантові генератори / С.М. Герасимов, Л.З. Криксунов. – Київ : Техніка, 1965. – 179 с.
869586
  Мартинов О.В. Оптичні методи і прилади для оперативного контролю вмісту хлорофілу в водах Світового океану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мартинов Олег Вікторович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
869587
  Думенко В.П. Оптичні методи та біомедичні засоби "окопроцесорного" типу для дослідження гемодинамічних показників : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Думенко В.П. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
869588
  Петрук Василь Григорович Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Петрук Василь Григорович ; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1998. – 31 с.
869589
  Горбов І.В. Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбов І.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
869590
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxCa1-xAs/CaAs та Si1-x Cex/Si з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв
869591
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxGa1-xAs/GaAs та Si1-xGex/Si з наноострівцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 150 л. – Бібліогр.: л. 135-150
869592
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АIIВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
869593
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах таформування наночастинок сполук АІІ ВV2 та АІІ ВV4 в цеолітних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л.160-162
869594
   Оптичні спектри поглинання поверхонь Si(001) та Me/Si(001), (де Me=As, Sb, Bi) / Т.В. Афанас"єва, Д.І. Гнатюк, І.П. Коваль, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
869595
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 132л. – Бібліогр.: л. 122 - 132
869596
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20c. – Бібліогр.: 12 назв.
869597
  Єрмоленко Т.Г. Оптичні сталі та електронні параметри аморфних металевих сплавів на основі заліза / Т.Г. Єрмоленко, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
869598
   Оптичні та електронні властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-Al-B-С / В.С. Стащук, В.М. Бондар, О.П. Полянська, В.Г. Кудін, Я.В. Філіпов, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Методами спектральної еліпсометрії виміряно показники заломлення n та поглинання X сплавів Ni7gAlnB6 та Ni6sAlgB2iC7 в широкому спектральному діапазоні 0,24-2,8 мкм (0,44-5,09 еВ) при кімнатній температурі. На основі цих даних розраховані оптична ...
869599
  Вовченко В.В. Оптичні та електронні властивості сплавів Cu-Cr / В.В. Вовченко, В.С. Стащук, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчено оптичні властивості сплавів Сu-Cr в широкому інтервалі концентрацій Сr (2,5 - 30 ат.%) та в широкому спектральному інтервалі л = 0.25-7 мкм. Встановлена гранична розчинність Сr у Сu, яка принаймні в скін-шарі складає не менше 5%, що ...
869600
   Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si / В.А. Виниченко, В.В. Бученко, Н.С. Голобородько, В.В. Лендел, О.Є. Лушкін, В.М. Телега // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
869601
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Бібліогр.: л. 153-171
869602
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
869603
  Стріха М.В. Оптичні та рекомбінаційні переходи в напівпровідниках з дефектами, деформаціями та неоднорідностями складу : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.10 / Стріха М.В.; НАН Укр.ін-т фізики напівпровідників. – К, 1997. – 34л.
869604
  Затула В.І. Оптичні явища в атмосфері : навч. посібник / Затула В.І. – Київ : Прінт-сервіс, 2016. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-209. – ISBN 978-617-7069-41-5
869605
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит- гранатів у зовнішньому електричному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 234-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досиджувались з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект на багатодоменних ділянках досліджуваних плівок ...
869606
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит-гранатів у поперечному електричному полі / В.Є. Короновський, О.О. Каленіченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 199-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Магнітоелектричні властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досліджувались в поперечному електричному полі з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект па багатодомениих ділянках ...
869607
  Півторак Д.О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення об"єктів з великим діапазоном яскравостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Півторак Діана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
869608
   Оптмизация вычислений.. – К, 1979. – 109с.
869609
  Корольков І. та інш. Оптова торгівля в інфраструктурі споживчого ринку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-13
869610
  Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі : Єфективність функціонування та стратегія розвитку / М.П.Балабан; Укоопспілка; Полт. унів. спожив. кооперіції України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 153с. – ISBN 966-7971-30-9
869611
  Балабанова Л.В. Оптовая торговля : маркетинг и коммерция / Л.В. Балабанова. – М, 1990. – 207с.
869612
  Воронин В.П. Оптовая торговля в системе товаро-движения / В.П. Воронин, М.А. Морозова. – Воронеж, 1978. – 176с.
869613
  Клепиков Н.Ф. Оптовая торговля и пути ее совершенствования в новых условиях хозяйствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Клепиков Н.Ф. ; Харьков. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Харьков, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
869614
  Замковский Д.Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами / Д.Я. Замковский. – М., 1988. – 120с.
869615
  Адылов Султанмурад Саидмуратович Оптовая торговля непродовольственными товарами в Таджикской ССР и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Адылов Султанмурад Саидмуратович ; АН ТаджССР , Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1975. – 30 с.
869616
  Ратушнов Н.П. Оптовая торговля промышленными товарами и пути ее совершенствования. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ратушнов Н.П.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1969. – 28л.
869617
  Елизаров П В. Оптовая торговля средствами производства. / П В. Елизаров. – Донецк, 1971. – 69с.
869618
  Мартиросян А.М. Оптовая торговля товарми народного потребления / А.М. Мартиросян. – Ереван, 1985. – 166с.
869619
  Ибраев Б.И. Оптовая торговля хозяйственно-бытовыми товарами в Казахской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Ибраев Б.И. ; Ленинград. ин-т сов. торговли. – Ленинград, 1967. – 22 с.
869620
  Сальников А.Н. Оптовая торговля: Состояние и перспективы развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.109-119. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
869621
   Оптовая цена в хозяйственном расчете предприятий.. – Минск, 1987. – 219с.
869622
  Поддубный Иван Александрович Оптовая цена и ее роль в регулировании рентабельности новой техники. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Поддубный Иван Александрович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
869623
  Олійник Я. Оптовий ринок електроенергії України та його інфраструктура: проблеми та напрями розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1562-0905
869624
  Шубравська О.В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О.В. Шубравська, Н.А. Ринденко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 77-85. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
869625
  Виноградов В.И. Оптовые торговые организации и предприятия, их виды, функции / В.И. Виноградов. – Москва, 1966. – 43с.
869626
  Шклярик А.Н. Оптовые цены и стимулирование производства продукции / А.Н. Шклярик. – Минск, 1977. – 182с.
869627
  Офманис Я.Л. Оптовые цены на промышленную продукцию производственно-технического назначения / Я.Л. Офманис. – Рига
ч.1. – 1977. – 91с.
869628
   Оптовые цены сырьевых, продовольственных и промышленных товаров в капиталистических странах за 1937-1949 гг.. – М, 1951. – 484с.
869629
  Клочко А.Н. Оптовые ярмарки / А.Н. Клочко. – М., 1977. – 96с.
869630
  Бродский И.Л. Оптовые ярмарки в СССР.Правовые вопросы / И.Л. Бродский, Б Л. Гальперин, . – М, 1972. – 102с.
869631
  Очкин В.Н. Оптогальванический эффект в ионизированном газе / В.Н. Очкин. – Москва : Наука, 1991. – 158 с.
869632
  Свєчников С.В. Оптоелектроніка / С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1968. – 170 с.
869633
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-512-5
Кн.1. – 2012. – 378, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 358-378. – Бібліогр.: с. 353-357
869634
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-513-2
Кн.2. – 2012. – 433, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 413-433. – Бібліогр.: с. 406-412
869635
  Григорук В.І. Оптоелектронна система передачі електричних імпульсів наносекундного діапазону / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Реалізована швидкодіюча оптоелектронна система передачі електричного імпульсу наносекундного діапазону не чутлива до впливу сильних електромагнітних завад. Вона складається з електронно-оптичного, оптико-електронного перетворювачів та волоконного ...
869636
  Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі Оптоелектронний асоціативний процесор з логіко-часовим кодуванням інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі ;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
869637
  Колесницкий Олег Костянтинович Оптоелектронні аналого-цифрові картинні перетворювачі для паралельних інформаційно-вимірювальних систем обробки зображень : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.16 / Колесницкий Олег Костянтинович; Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1993. – 22л.
869638
  Вовна О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничій атмосфері шахт : монографія / О.В. Вовна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ (Красноармійськ) : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 336, [2] с. : іл., табл. – До 95-річчя Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Бібліогр.: с. 308-336. – ISBN 978-966-377-201-1
869639
  Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ліпінський О.Ю.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 9 назв
869640
  Осама Ф Ф Абудайя Оптоелектронні методи та засоби паралельної комутації у локальних оптичних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Осама Ф Ф Абудайя.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 18с. – Бібліогр.:12 назв
869641
  Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
869642
  Борисов О.В. Оптоелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією : текст лекцій / О.В. Борисов, П.О. Яганов ; [відп. ред. В.Я. Жуйков] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-52
869643
  Бушма О.В. Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.20 / Бушма О.В.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 63 назви
869644
  Василецький Сергій Анатолійович Оптоелектронні частотно-динамічні нейронні елементи : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.13.05 / Василецький С.А.; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
869645
  Неверов В.П. Оптокинетический нистагм. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Неверов В.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 14л.
869646
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентации рыб в потоке воды / Д.С. Павлов. – М., 1970. – 148с.
869647
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентирования рыб в потоке воды. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов Д.С.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 28л.
869648
  Бых А.И. Оптохемотроника / А.И. Бых, И.Ф. Огороднейчук, Ю.К. Худенский. – Киев, 1978. – 144 с.
869649
  Гришин М.П. Оптоэлектрические методы расшифровки фотографических изображений / М.П. Гришин. – Москва, 1978. – 63с.
869650
  Елинсон М.И. Оптоэлектроника / М.И. Елинсон. – Москва, 1977. – 64с.
869651
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – Москва : Советское радио, 1977. – 232 с.
869652
  Шарупич Л.С. Оптоэлектроника / Л.С. Шарупич, Н.М. Тугов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 256 с.
869653
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 359с.
869654
  Розеншер Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер; Пер. с французского под ред. О.Н. Ермакова. – Москва : Техносфера, 2006. – 592с. – ISBN 5-94836-031-8
869655
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / С. Гонда, Д. Сэко. – Ленинград, 1989. – 184 с.
869656
  Оокоси Т. Оптоэлектроника и оптическая связь / Т. Оокоси; Пер. с япон. А.А.Генина; Под ред. и с предисл. М.И.Беловолова. – Москва : Мир, 1988. – 96с. – ISBN 5-03-001077.7(русс)
869657
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 1. – 1982
869658
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 2. – 1982
869659
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 3. – 1983
869660
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 4. – 1983
869661
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 5. – 1984
869662
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 6. – 1984
869663
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 7. – 1985
869664
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 8. – 1985
869665
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 9. – 1986
869666
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 10. – 1986
869667
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 11. – 1987
869668
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 12. – 1987
869669
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 13. – 1988
869670
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 14. – 1988
869671
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 15. – 1989
869672
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 16. – 1989
869673
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 18. – 1990
869674
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 19. – 1991
869675
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 20. – 1991
869676
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 21. – 1991
869677
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 27. – 1994
869678
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 28. – 1994
869679
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 29. – 1995
869680
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 30. – 1995
869681
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 31. – 1996
869682
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 34. – 1999
869683
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 35. – 2000
869684
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 36. – 2001
869685
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 37. – 2002
869686
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 38. – 2003
869687
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 39. – 2004
869688
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 40. – 2005
869689
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 41. – 2006
869690
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 42. – 2007
869691
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 43. – 2008. – мова резюме співпадає з мовою статті
869692
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 44. – 2009. – мова резюме співпадає з мовою статті
869693
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 45. – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
869694
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 46. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
869695
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики и полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 47. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
869696
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА, 1980. – 143 с.
869697
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА
Ч. 2. – 1983. – 145 с.
869698
   Оптоэлектронная обработка информации.. – М, 1986. – 63с.
869699
   Оптоэлектронная схемотехника / В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.Ш. Имнаишвили; Кожемяко В.П. – Киев : УМК, 1988. – 274 с.
869700
  Барбанель И.С. Оптоэлектронника при обработке кинофотоматериалов / И.С. Барбанель. – Москва, 1980. – 190 с.
869701
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов. – Душанбе, 1986. – 208 с.
869702
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов; АН Тадж.ССР; Физико-технический ин-т; Отв. ред.: П.Г.Елисеев. – Душанбе : Дониш, 1986. – 208с.
869703
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. / Н.Е. Конюхов. – Л, 1977. – 160с.
869704
   Оптоэлектронные информационные системы и средства. – Москва, 1990. – 159 с.
869705
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные контрольно-измерительные устройства / Н.Е. Конюхов, А.А. Плют, П.И. Марков. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 152 с.
869706
  Морозов В.Н. Оптоэлектронные матричные процессоры / В.Н. Морозов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 112 с.
869707
  Дубинин Ф.Д. Оптоэлектронные модели однородных сред / Ф.Д. Дубинин. – М, 1984. – 124с.
869708
  Азимов Р.К. Оптоэлектронные преобразователи больших перемещений на основе полых световодов / Р.К. Азимов, Ю.Г. Шипулин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 55 с. : ил. – Библиогр.: с. 55-56. – (Библиотека по автоматике ; вып. 664)
869709
   Оптоэлектронные преобразователи на основе управляемых световодных структур / В.И. Бусурин, В.Ф. Лярский, В.И. Садовников, Н.П. Удалов; Бусурин В.И. – Москва : Радио и связь, 1984. – 72 с.
869710
  Госьков П.И. Оптоэлектронные развертывающие полупроводниковые преобразователи в измерительной технике / П.И. Госьков. – Томск, 1978. – 191с.
869711
  Сырбу Н.Н. Оптоэлектронные свойства соединений группы А2 В5 / Н.Н. Сырбу. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 156с.
869712
  Шмидт Д. Оптоэлектронные сенсорные системы / Д. Шмидт, В. Шварц. – М., 1991. – 93с.
869713
  Гроднев И.И. Оптоэлектронные системы передачи информации / И.И. Гроднев. – М, 1991. – 62с.
869714
  Осинский В.И. Оптоэлектронные структуры на многокомпонентных полупроводниках / В.И. Осинский. – Минск, 1981. – 208 с.
869715
  Кривоносов А.И. Оптоэлектронные устройства / А.И. Кривоносов. – Москва, 1978. – 97 с.
869716
  Папуловский В.Ф. Оптоэлектронные устройства ИИТ : учебное пособие / В.Ф. Папуловский. – Москва : МИРЭА, 1989. – 55 с.
869717
  Трофим В.Г. Оптоэлектронные фотопреобразователи излучений на основе гетеропереходов AlGaAs-GaAs / В.Г. Трофим, В.А. Чумак. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 78 с.
869718
  Носов Ю.Р. Оптроны и их применение / Ю.Р. Носов, А.С. Сидоров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 279 с.
869719
   Опубликование нормативных актов. – Москва, 1978. – 168с.
869720
   Опубликованные научные работы Белорусского политехнического института (период 1951-1956 гг.). – Минск, 1956. – 20 с.
869721
  Сахно І. Опубліковане листування Володимира Винниченка // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 471-480
869722
  Катренко А.М. Опублікований епістолярій Миколи Віталійовича Лисенка : огляд-рецензія / А.М. Катренко. – Київ, 2006. – 31с.
869723
   Опубліковані в Європейській мережі підприємств (EEN) / НДЧ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств Євросоюзу 2008 року була запущена в роботу інформаційна мережа - Європейська мережа підприємств (EEN). Нещодавно в EEN опубліковано перші 5 розробок КНУ імені Тараса Шевченка у вигляді ...
869724
  Аджиєва Л.С. Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861-1917 рр.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 4-10. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
869725
  Демуз І. Опубліковані документи наукових товариств другої половини XIX початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 30-47. – Бібліогр.: 120 назв.


  Акцентовано увагу на існування чотирьох груп таких документів: 1. Документальні джерела; 2. Нормативні матеріали і наукова продукція; 3. Мемуари, спогади й листи членів товариств (О. Барвінського, А. Богданова, Ф. Вовка, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, ...
869726
   Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України - 2016 // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 4


  Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року включає 269 ВНЗ III–IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі приватні ВНЗ», «Кращі київські вузи», «Кращі вузи регіонів ...
869727
  Куниця З.М. Опублікування джерела з історії робітничого класу України 60-90-х рр. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-38. – (Історія ; Вип. 55)


  Проаналізовано вже надруковані документальні матеріали з історії робітничого класу України 60-90-х рр. ХІХ ст. і відзначено їхню наукову значимість.
869728
   Опудало : Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90 років двадцятого століття. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-046-4
869729
  Гогун О. Опудало зрадника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 4


  Кремль використовує тему Другої світової війни для боротьби не лише з уявним противником.
869730
  Козицький В.А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхне застосування в економічному аналізі : підручник / В.А. Козицький. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 449 с. – ISBN 978-966-613-643-8
869731
  Ушаков Р.П. Опуклі функції та нерівності. / Р.П. Ушаков, Б.І. Хацет. – К., 1986. – 111с.
869732
   Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми : навч. посібник [для студентів мат. ф-тів ун-тів] / [Бридун А.М. та ін.] ; за ред. А.А. Кондратюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 106, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч.: с. 105-106. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISBN 978-966-613-845-6


  У пр. №1687372: Від Марії Коляденко бібліотеці ф. кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка
869733
  Магола Я.С. Опуклість, близькість до опуклості та зростання цілих розв"язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Магола Ярослав Стефанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
869734
  Исолахти Н.Б. Опустить за ненадобностью - точность перевода судебного допроса // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-79. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
869735
  Верхоустинский Б.А. Опустошенная боль : повесть / Б. Верхоустинский. – Петроград : Тип. С. Самойлова, 1917. – 124 с.
869736
  Зонн И.С. Опустынивание: стратегия борьбы / И.С. Зонн, Н.С. Орловский. – Ашхабад : Ылым, 1984. – 318с.
869737
  Абелев Г.И. Опухолевый рост как проблема биологии развития / [Г.И. Абелев и др. ; отв. ред. И. Гельштейн] ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и управления процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1979. – 244 с. – Библиогр. в конце гл. – (Проблемы биологии развития)
869738
  Мельников Б.Ф. Опухоли головного мозга у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.28 / Мельников Б.Ф.; Киев.н-исслед.ин-т.нейрохирургии. – К, 1976. – 19л.
869739
   Опухоли молочной железы : Питание. Фитотерапия. Иммунопрофилактика. Психопрофилактика. Практические советы / Л.Н. Корицкая, С.И. Ялкут, В.И. Тарутинов, С.Я. Карпиловская, Г.П. и др. Потебня; Л.Н. Корицкая [и др.]. – Киев : Книга плюс, 2003. – 208 с. – ISBN 966-76-19-37-0
869740
  Байдербек Р. Опухоли растений / Р. Байдербек. – М., 1981. – 303с.
869741
  Бучацкий Л.П. Опухоли рыб водоемов Украины / Л.П. Бучацкий, К.А. Галахин. – Киев : ДІА, 2009. – 142, [2] с., XXIV с. : ил. – Библиогр.: с. 103-112. – ISBN 978-966-8311-48-2
869742
  Дурнов Л.А. Опухоли у детей / Л.А. Дурнов, В.Е. Поляков. – М., 1987. – 48с.
869743
  Кавецкий Р.Е. Опухоль и организм. / Р.Е. Кавецкий. – К., 1962. – 298с.
869744
  Кизилов В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе / В. Кизилов, В. Новиков // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 133-144. – ISSN 0042-8736
869745
  Крилюк В.В. Опціони як інструмент системи хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 241-243. – ISBN 978-966-188-219-4
869746
  Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Н. Шульга, О. Гербст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 5-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
869747
  Милованович Б. Општа геологиjа / Б. Милованович. – Београд : [B. o.], 1949. – 451 с.
869748
   Општествено-економскиот развоj на Република Македониjа со посебен осврт врз регионалнатакомпонента и пазарот на труд = The socio-economic development of the Republic of Macedonia with special focus on the regional aspects and the labor market : зборник на трудови по повод 100 години од раганьето на академик Кирил Мильовски (1912-1983) / Макед. акад. на науките и уметностите, Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски фак. ; [одб. за орг. на Собирот: Т. Фиши (претседател) и др.]. – Ckoпje : Македонска Академиjа на науките и уметностите, 2012. – 222 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-219 та в кінці ст. – ISBN 978-608-203-079-1
869749
  Лазаров Л. Општествено-политичките организации во обновата и изградбата на НР Македониа / Л. Лазаров. – Скопіе, 1979. – 215 с.
869750
  Ненадичь М. Општи одар / Милан Ненадичь. – Сараjево : Свjетлост, 1978. – 73, [1] с. – (Библиотека Савременици / одг. уред. Р. Трифковичь)
869751
  Христов И. Опълчението / И. Христов, С. Тодоров. – София, 1981. – 96с.
869752
  Радлов В.В. Опы словаря тюркских книг / В.В. Радлов. – М.
т.1. – 1963. – 970с.
869753
  Тер-Аванесян Опыление и наследственная изменчивость Роль количества пыльцы в опылении и наследств / Тер-Аванесян. – М., 1957. – 284с.
869754
  Сарычева З.А. Опыление растений / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 96 с. : ил. – ISBN 956-85407-4-6
869755
  Веприков П.Н. Опыление сельскохозяйственных растений / П.Н. Веприков. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 200с.
869756
  Губин А.Ф. Опыление сельскохозяйственных растений пчелами / А.Ф. Губин, И.А. Халифман. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
869757
  Холодный Н.Г. Опыление у шалфея липкого -- Salvia glutinosaa / Н.Г. Холодный, 1944. – 108-113с. – Отд. оттиск
869758
  Лапоногов И.Н. Опып работы бригады по производству кормов. На примере колхоза "Победа" волочисского района, Хмельницкой области. / И.Н. Лапоногов, Т.П. Вакуленко. – М., 1954. – 80с.
869759
  Соломин Е.К. Опыт - лучший учитель : Первоначальное знакомтсов детей с физикой на легких опытах и научных равлечениях : со множ. рис. / Е. Соломин. – Москва : Типо-литор. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 150. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества)
869760
  Ваншенкин К.Я. Опыт / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1968. – 159с.
869761
  Голованивский С.Е. Опыт : Стихи и поэма / С.Е. Голованивский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 142с.
869762
  Нутенко Л.Я. Опыт Mercosur: есть ли резон в его налогообложении на постсоветское пространство? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43. – ISSN 044-748Х
869763
  Быховский Ю.А. Опыт автоматизации конвертирования медных штейнов / Ю.А. Быховский, В.А. Багдасаров. – М, 1959. – 42с.
869764
  Белостоцкий Н.А. Опыт автоматизации проесса регистрации и учета литературы в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 23-26. – ISSN 1562-0808
869765
  Мануков З.Г. Опыт автоматического выделения и перевода немецких глагольных групп (на материале немецких публицистических текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Мануков З.Г.; Калининск. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 15л.
869766
   Опыт автоматического распознавания аномалий на магнитных картах археологических памятников / С.В. Муравко, В.К. Демидов, К.М. Бондарь, Н.Н. Жуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (49), січень - березень. – С. 54-59. – ISSN 1684-2189
869767
  Бринкен Д.А. Опыт агроклиматического районирования территории социалистических стран Европы : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Бринкен Д.А.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете М-ов СССР. Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1971. – 22л.
869768
  Марков Д.С. Опыт агропромышленной интеграции в ВНР / Д.С. Марков. – М., 1987. – 122с.
869769
  Качинский Н.А. и др. Опыт агрофизической характеристики почв на примере Центрального Урала / АН СССР;Почвенный ин-т;Н.А.Качинский, А.Ф.Вадюнина, З.А.Корчагина. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 240с.
869770
  Бугаков Ю.Д. Опыт алмазного бурения в США / Ю.Д. Бугаков, С.А. Угаров. – М., 1972. – 55с.
869771
  Потураева Людмила Валентиновна Опыт анализа английской лексики по методу "слов-клучей" : Дис... канд.филос.наук: 10.02.04. / Потураева Людмила Валентиновна;. – Киев, 1979. – 161л.
869772
  Потураева Л.В. Опыт анализа английской лексики по методу "слов-ключей" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Потураева Л.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
869773
  Костриков С.В. Опыт анализа горизонтальной структуры рельефа : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 123-129 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
869774
  Гусейнова Э.М. Опыт анализа морфо-семантической структуры терминов родства в окситанском и французском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гусейнова Э.М.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1977. – 26л.
869775
  Реформатский А.А. Опыт анализа новеллистической композиции / А.А, Реформатский. – Москва : Опояз, 1922. – 20 с. – (Москвовский кружок "Опояз" ; Вып. 1)
869776
  Смирнова Н.С. Опыт анализа общих закономерностей изменчивости состава тела человека. (По данным антропометрии и рентгенографии) : Автореф... канд. биол.наук: / Смирнова Н.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 15л.
869777
  Розин В.М. Опыт анализа психоаналитической реабилитации множественной личности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.87-102. – ISSN 0235-1188
869778
  Кобзарева Л.В. Опыт анализа сатирического произведения на лекциях и практических занятиях по зарубежной литературе : [на примере романа Г. Манна "Верноподданный"] / Л.В. Кобзарева ; Министерство просвещения РСФСР, Свердловский государственный педагогический институт. – Свердловск : СГПИ, 1976. – 88, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч
869779
  Корж Александр Владимирович Опыт анализа систем сельского расселения урбанизированных районов (на примере Ворошиловградской области) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Корж Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. – К., 1973. – 20л.
869780
   Опыт анализа сочинений на аттестат зрелости.. – Курск, 1948. – 76 с.
869781
  Кильвандер Э.Я. Опыт анализа устойчивости оползневого склона методом ИЗОНОД / Э.Я. Кильвандер, О.В. Снежко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 85-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
869782
  Соколов М.А. Опыт аналитико-исторического курса Теория словесности с присоединением образов : в 2 вып. / сост. М. Соколов. – Тула : Тип. В.Н. Соколова
Вып. 1 : До поэзии лирической : (курс 1-го класса духовных семинарий). – 1894. – [2], 498, VI с.
869783
  Соколов М.А. Опыт аналитико -исторического курса теории словесности, с присоединением образцов / Сост. применительно к прогр. сред. учеб. заведений М. Соколов. – Тула : Тип. И.Д. Фортунатова
Вып. 2. – 1897. – 135 с.
869784
  Соколов М.А. Опыт аналитико -исторического курса теории словесности, с присоединением образцов / Сост. применительно к прогр. сред. учеб. заведений М. Соколов. – Тула : Тип. И.Д. Фортунатова
Вып. 2. – 1897. – 135 с. – Конволют. Перепл. с: К лекциям по истории русской литературы : Прогр. лекции, с указанием источников и пособий / [Соч.] Орд. проф. Имп. Казан. ун-та А.С. Архангельского. 1898
869785
  Григорьев А.А. Опыт аналитической характеристики состава и строения физико-географической оболочки земного шара / А.А. Григорьев. – , Москва : ОНТИ, 1937. – 68 с.
869786
  Балуева Т.С. Опыт антропологического сопоставления древнего и современного населения Новгородской области / Т.С. Балуева, Е.В. Веселовская, А.В. Рассказова // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
869787
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения : в 2 ч. / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, проф. богословия в Нежин. ист.-филол. ин-те кн. Безбородко. – 2-е изд. ; 1899-1912. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Ч. 1, т. 1 : Бог в самом себе и в общем отношении к миру и человеку]. – 1896. – [2], XX, 5-356, V, [2] с.
869788
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения : в 2 ч. / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, проф. богословия Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-новицкого
Ч. 2 : [Theologia oikonomike ]. Т. 2. Понерология и хрисология. – 1898. – XXII, 542, [1] с.
869789
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения / [соч.] П.Я. Светлова, д. б., проф. Ун-та Св. Владимира, прот. – 2-е изд. ; 1899-1912. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1. – 1899. – [2], 402, VI с.
869790
  Магомедов М.З. Опыт атеистической пропаганды / М.З. Магомедов. – Махачкала, 1964. – 191с.
869791
  Краснова Г.А. Опыт базовой организации в области информационного обеспечения сетевого университета СНГ / Г.А. Краснова, Н.В. Сюлькова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен опыт РУДН - базовой организации в области информационного обеспечения образовательных систем государств-участников СНГ. Освещается проект сетевого университета как инновационной формы межвузовского сотрудничества и развития ...
869792
  Каленов Н.Е. Опыт БЕН РАН в информационном обеспечении научных исследований // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х


  Опыт библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) возглавляет централизованную библиотечную систему (ЦБС), включающую 100 библиотек академических научных учреждений. Рассмотрены основные направления информационного обеспечения ...
869793
  Дурденевский В.Н. Опыт библиографии общественных наук за революционное трехлетие (1918-1920) / В.Н. Дурденевский, С. Берцинский. – М.-Л., 1925. – 270с.
869794
  Соколов Аркадий Васильевич Опыт библиотечной демократии : размышления после Первого съезда школьных библиотекарей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Предметом библиотечной политологии является управление библиотечным социальным институтом, в том числе внешние административно-государственные воздействия и схемы демократического самоуправления, включающие профессиональные общества и ассоциации.
869795
  Соколов Аркадий Васильевич Опыт библиотечной демократии : размышления после Первого съезда школьных библиотекарей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Предметом библиотечной политологии является управление библиотечным социальным институтом, в том числе внешние административно-государственные воздействия и схемы демократического самоуправления, включающие профессиональные общества и ассоциации.
869796
  Кулиш П.А. Опыт биографии Н.В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Сочинение Николая М. / [псевд. Николай М.]. – Санкт-Петербург : В типографии Эдуарда Праца, 1854. – 206, [2] с.
869797
  Шалаева Н.М. Опыт биоценотического анализа лесостепья в связи с распространением гельминтозов сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Шалаева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 18л.
869798
  Чернейко Г.А. Опыт Болгарской коммунистической партии по руководству социалистическим строительством в Болгарии. : Автореф... канд. филос..наук: 09.00.02 / Чернейко Г.А.; Ин-т маркс.-лен. при ЦК КПСС. – М., 1980. – 26л.
869799
  Кормич Людмила Ивановна Опыт большевиков Украины по привлечению демократической части служащих на сторону рабочего класса в трех российских революциях : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Кормич Людмила Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 36л.
869800
  Кормич Людмила Ивановна Опыт большевиков Украины по привлечению демократической части служащих на сторону рабочего класса в трех российских революциях : Дис... докт ист.наук: 07.00.01 / Кормич Людмил аИвановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 468л. – Бібліогр.:л.416-468
869801
  Витюк О.Г. Опыт борьбы большевиков за демократию в условиях перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. : Автореф... кандю. ист.наук: 07.00.01 / Витюк О.Г.; рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 29л.
869802
  Кундиренко Е.Ф. Опыт борьбы звена М.Ф. Пилипенко за тысячные урожаи сахарной свеклы / Е.Ф. Кундиренко. – М., 1939. – 64с.
869803
   Опыт борьбы с вредителями озимого рапса или репака.. – 5с.
869804
   Опыт борьбы с осложнениями при бурении.. – М, 1962. – 78с.
869805
  Щепилов Н.С. Опыт борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота в Новосибирской области и некоторые экспериментальные данные по туберкулезе птиц. : Автореф... доктора вет.наук: / Щепилов Н.С.; Всес.ин-т эксперим.ветерин.Всес.ордена Ленина акад.с-х.наук. – Новосибирск, 1961. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
869806
  Зайонц О.Л. Опыт бурений гидрогеологических скважин большого диаметра в условиях Днепровско-Донецкой впадины / О.Л. Зайонц. – Москва, 1969. – 12с.
869807
   Опыт бурения гидрогеологических скважин.. – М, 1970. – 128с.
869808
  Степаненко П.Г. Опыт бурения гидроударными механизмами в Джежказганской геологоразведочной экспедиции. / П.Г. Степаненко, В.М. Штифанов. – М., 1966. – 8с.
869809
  Васильев А.Г. Опыт бурения глубокой скважины на форсированном режиме / А.Г. Васильев. – Баку, 1958. – 36с.
869810
  Тетерин Ю.М. Опыт бурения направленных и многозабойных скважин в условиях Хайдарканского месторождения / Ю.М. Тетерин. – М, 1969. – 25с.
869811
   Опыт бурения нефтяных и газовых скважин в Ставрополье.. – М, 1962. – 60с.
869812
  Торский П.Н. Опыт бурения подземных разведочных скважин перфораторами и пневмоударниками на железных рудниках / П.Н. Торский, Н.П. Михайлова. – М, 1958. – 20с.
869813
  Сулимов В.П. Опыт бурения скважин из подземных выработок / В.П. Сулимов. – М., 1970. – 14с.
869814
  Тимощенко А.Е. Опыт бурения скважин погружными пневмоударниками в условиях Крайнего Севера / А.Е. Тимощенко. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1967. – 14 с
869815
  Иванов Ю.С. Опыт бурения скважин эжекторными колонковыми снарядами / Ю.С. Иванов. – Москва, 1969. – 10с.
869816
  Лекманов О. Опыт быстрого чтения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 144-149. – ISSN 0130-7673


  "Стихи о неизвестном солдате" Осипа Мандельштама
869817
  Исмайлов З.И. Опыт в подготовке электронных ресурсов Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62 - 65
869818
  Горлякова М.В. Опыт валютного регулирования в Чили // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
869819
  Михайлов А.В. Опыт введения в изучение русского литературного языка и письма / А.В. Михайлов. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1911. – 366, [16] с. : ил.
869820
  Лопатто М.О. Опыт введения в теорию прозы. (Повести Пушкина). – Петроград-Одесса : Омфалос, 1918. – 73 с.
869821
  Великославинский Д.А. Опыт вещественной вариационной систематики докембрийских интрузивных естественных рядов магм / Д.А. Великославинский. – Ленинград : Наука, 1990. – 142с.
869822
  Орлов В.В. Опыт взаимодействия монархии и умеренных исламских движений в Марокко (90-е годы ХХ в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 42-52. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
869823
  Сейдуалиев Д. Опыт включения добровольного начала в сочетании с обязательностью в школьное преподавание. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Сейдуалиев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
869824
   Опыт внедрения вычислительной техники и создания АСУ.. – М, 1978. – 78с.
869825
   Опыт внедрения дистанционного курса "гистология, цитология, эмбриология" в учебный процесс / В.Н. Савченко, Е.С. Проценко, Е.В. Шаповал, В.И. Падалко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 127-132. – ISBN 978-966-285-311-7
869826
  Иванова М.Н. Опыт внедрения и использования RFID-технологий в системе обслуживания пользователей: особенности организационно-технологических работ в ГПНТБ России / М.Н. Иванова, Е.В. Линдеман // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 36-38


  В докладе представлен опыт внедрения RFID-технологий в системе обслуживания пользователей ГПНТБ России. Обсуждаются основные организационно-технологические решения, свойственные для крупных библиотек, расширение функциональных возможностей ...
869827
  Ноев В.Н. Опыт внедрения и эксплуатации блоков котел-турбина на электростанциях Франции / В.Н. Ноев. – М.-Д, 1963. – 136с.
869828
  Ефимов А.А. Опыт внедрения инновационных методов преподавания судебной медицины в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского / А.А. Ефимов, Е.Н. Савенкова // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – С. 55-57. – ISSN 1684-7903


  В статье изложены виды информационно-технологических разработок и инновационных форм представления учебного материала по судебной медицине и результаты их внедрения в вузовский компонент образовательного процесса на кафедре судебной медицины ...
869829
  Лоза Л.А. Опыт внедрения информационных технологий в практику работы отдела обслуживания учебной и научной литературой библиотеки ВНЗ Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 110-116. – ISBN 978-966-285-103-8
869830
  Зинченко Ю Опыт внедрения компьютеризированных тестовых испытаний в систему итоговой государственной аттестации студентов-психологов / Ю Зинченко, Н.Б. Березанская, И.А. Володарская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-153. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
869831
  Шумилин Г.Д. Опыт внедрения методов программированного обучения в учебный процесс по курсу общая электротехника : Обзорная информация / Г.Д. Шумилин; Мин-во высш. и средн. спец. образов. СССР;ИЦВШ. – Москва, 1972. – 20с.
869832
  Гольдберг М.И. Опыт внедрения одновременной поточной сборки различных изделий наодном конвейере / М.И. Гольдберг. – М., 1964. – 32с.
869833
  Шлеппи С.И. Опыт внедрения поточного производства на Московском заводеприборов / С.И. Шлеппи. – М., 1952. – 31с.
869834
  Юрченко В.А. Опыт внедрения СМК / В.А. Юрченко, Т.В. Короткова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-81. – ISSN 0869-3617


  СМК - система менеджмента качества.
869835
   Опыт внедрения спецкурса "Основы организаторской и общественно-политической работы в тудовом коллективе" в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства : Экспресс-информация. – Москва, 1973. – 40с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
869836
  Кокорев В.И. Опыт внедрения стандартных писем и других организационно-распорядительных дакументов / В.И. Кокорев, В.И. Похлебаев. – М, 1973. – 30с.
869837
  Лавыш А.И. Опыт внедрения технических средств в учебный процесс / А.И. Лавыш. – Москва, 1971. – 20 с.
869838
  Буров В.А. Опыт внеклассной работы в школе / В.А. Буров. – М., 1953. – 92с.
869839
  Серебровская Е.К. Опыт внеклассной работы по математике / Е.К. Серебровская. – Иркутск, 1952. – 120 с.
869840
   Опыт внутришкольного руководства.. – М, 1955. – 263с.
869841
  Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ в Азии / М. Венюков. – С.-Петербург : В типографии В Безобразова и Комп.
Вып. 2. – 1876. – II, 179, II с.
869842
   Опыт возделывания кормовых бобов.. – Саратов, 1961. – 8с.
869843
  Асыка Н.Р. Опыт возделывания чины в лесостепи Левобережной Украины и Центральной черноземной полосы РСФСР : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Асыка Н.Р. ; Харьков с-х. – Харьков, 1965. – 22 с.
869844
   Опыт войн в защиту социалистического Отечества.. – М, 1985. – 256с.
869845
  Пирогов В.А. Опыт волновой геомеханики. / В.А. Пирогов. – Чита, 1972. – 65с.
869846
  Румвольт Э. Опыт воспитания детей в семье / Э. Румвольт. – М., 1959. – 16с.
869847
  Марейн К.Н. Опыт воспитательной работы в коммуне им. Ф.Э.Дзержинского : Автореф... канд. пед.наук: / Марейн К.Н.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т теории и ист. пед. – Москва, 1953. – 13 с.
869848
  Дорогокупля А.Г. Опыт воспроизведения в эксперименте предраковых состояний пищевода : Автореф... канд. биол.наук: / Дорогокупля А.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краев. патологии, клинич. и эксперим. хирургии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
869849
  Кощеев А.Л. Опыт восстановления леса на заболоченных лесосеках / А.Л. Кощеев, И.А. Лавров. – Москва ; Ленинград, 1953. – 28 с.
869850
  Шишикин В.Г. Опыт вузов США: финансовая помощь студентам через программы предоставления грантов и займов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 227-237. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуется специфика современных программ финансового содействия студентам в американских вузах. Заложенная в основу развития высшей школы Соединенных Штатов Америки система рыночных отношений, участие в ее деятельности представителей власти ...
869851
  Никишов М.И. Опыт выделения сельскохозяйственных зон и районов на карте сельского хозяйства СССР : доклады по проблеме Природное (физико-географическое) районирование страны для целей сельского хозяйства / материалы к 3 съезду географического общества СССР ; М.И. Никишов. – Ленинград, 1959. – 20 с.
869852
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Глобус. – (Диагностика кармы: вторая серия ; 2). – ISBN 978-5-900694-23-8
Ч. 1. – 2010. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)
869853
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-25-2
Ч. 2. – 2011. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)
869854
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-26-9
Ч. 3. – 2011. – 219, [5] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Заповеди ; "Предаст меня… тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам" ; Портрет Бога ; Система маяков ; Картина мира ; Семь смертных грехов ; Письма ; Приглашение на пир ; Письма ; Работа над собой ; Письма ; Личный опыт ...
869855
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-37-5
Ч. 4. – 2012. – 217, [5] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Происхождение болезней ; Плоды добра и зла ; Практика ; Вожделение ; Письма ; Секунда и вечность ; Вожделение ; В плену иллюзий ; Диалектика ; Практика ; Письма.
869856
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы : вторая серия ; 2). – ISBN 978-5-900694-40-5
Ч. 5. – 2012. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Письма ; Воспитание ; Проблемы ; История ; 2012 ; Незаконченная история ; Письма ; Мистика ; Хроника апокалипсиса? ; Опыт ; Три шага к любви ; Просветление.
869857
  Шароглазова Г.А. Опыт выполнения динамических исследований на локальных вытянутых залесенных участках земной поверхности / Г.А. Шароглазова, С.К. Товбас, А.Н. Соловьев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 38-42 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
869858
  Дайнеко Н. Опыт выращивания анхузы лекарственной (Anchusa officinalis L.) в культуре / Н. Дайнеко, Е. Шукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчений онтогенез, анатомічна будова, сезонний ритм розвитку та продуктивність Anchusa officinalis L. в умовах висівання на двох дослідних ділянках. У воловика відбувається швидкий перебіг онтогенетичних станів у прегенеративному періоді та ...
869859
  Ляпин Г.С. Опыт выращивания второго урожая льна-долгунца. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ляпин Г.С.; МВО. Киев. сельскохоз. ин-т. – Киев, 1951. – 10 с.
869860
   Опыт выращивания высоких урожаев на сортоучастках Украины.. – К, 1965. – 163с.
869861
  Величко В.В. Опыт выращивания высоких урожаев подсолнечника / В.В. Величко. – Москва, 1952. – 63с.
869862
  Ким П. Опыт выращивания высоких урожаев хлопка / П. Ким. – М, 1953. – 56с.
869863
  Штейман С.И. Опыт выращивания высокоудойных коров и полного сохранения молодняка / С.И. Штейман. – М., 1954. – 31с.
869864
  Филиппова И.А. Опыт выращивания гибрида белуга стерлядь в колхозных прудах Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппова И.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1962. – 19л.
869865
   Опыт выращивания лесхозами защитных лесонасаждений в колхозах и совхозах Волгоградской области.. – М, 1964. – 31с.
869866
  Тимофеев В.П. Опыт выращивания лиственницы / В.П. Тимофеев. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1954. – 56 с.
869867
   Опыт выращивания нута.. – Саратов, 1961. – 6с.
869868
  Красовский П.Я. Опыт выращивания племенного молодняка и повышения продуктивности стада / П.Я. Красовский. – Москва, 1953. – 32с.
869869
  Герлова М.Н. Опыт выращивания помидоров ленточно-гнездовым способом / М.Н. Герлова, В.Ф. Рубин. – Харьков, 1960. – 15 с.
869870
   Опыт выращивания роз.. – М, 1965. – 139с.
869871
  Лосев В. Опыт выращивания сахарой свеклы и рекомендации по ее возделыванию в условиях Могилевской области / В. Лосев, А. Ермоваева. – Могилев, 1962. – 24с.
869872
   Опыт выступлений лекторов перед массовой аудиторией.. – М, 1975. – 36с.
869873
  Новикова Т.П. Опыт выхаживания глубоконедоношенных детей и отдаленные результаты их развития. : Автореф... канд. мед.наук: / Новикова Т.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
869874
  Подгородецкий П.Д. Опыт выявления естественного рекреационного потенциала территории (на примере Крымского предгорья) / П.Д. Подгородецкий, Л.А. Багрова // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 124-130 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
869875
  Подгородецкий П.Д. Опыт выявления рекреационной емкости геосистем (на примере туристских стоянок в горном Крыму) / П.Д. Подгородецкий, Л.А. Багрова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
869876
   Опыт газеты "Заря Востока".. – М, 1940. – 80с.
869877
  Михайлюк А.И. Опыт газификации школьных химических кабинетов сжиженной смесью бутана и пропана в баллонах / А.И. Михайлюк. – М, 1959. – 46с.
869878
  Горенко Олег Николаевич Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии (1976-1985 гг.) : Дис... канд. истр.наук: 07.00.03 / Горенко Олег Николаевич; Ин-т истории АН УССР. – К., 1988. – 254л. – Бібліогр.:л.222-254
869879
   Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии 1976-1985 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горенко О. Н,; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 16л.
869880
  Колтун Л.И. Опыт генетического исследования некоторых эндогенных месторождений по включениям в минералах : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Колтун Л.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Геологический факультет. – Львов, 1953. – 15л.
869881
  Лазаренко Е.К. Опыт генетической классификации минералов / Е.К. Лазаренко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 314с.
869882
  Калмуская Элеонора Ивановна Опыт географического изучения потребления материальных благ населением Молдавской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Калмуская Элеонора Ивановна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геогр. фак-т , Кафедра экон. географии. – Киев, 1974. – 21 с.
869883
  Калмуская Э.И. Опыт географического изучения потребления материальных благ населением Молдавской ССР. : Дис... канд. географич.наук: / Калмуская Э.И.; АН МолдССР. Отдел географии. – Черновцы, 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.1-10
869884
  Долотов В.А. Опыт географо-генетического изучения пахотных почв на востоке Русской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: / Долотов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
869885
  Барсегян Н.Ц. Опыт географо-картографического изучения территориально-производственных комплексов методом энергапроизводительных циклонов. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Барсегян Н.Ц.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 29л.
869886
   Опыт геолого-геоморфологических и гидробиологических исследований береговой зоны моря. – Ленинград : Наука, 1967. – 245с.
869887
  Удодов П.А. и др. Опыт гидрогеохимических исследований в Сибири / П.А. и др. Удодов. – М., 1962. – 191с.
869888
  Шевченко А.И. Опыт гидрологического и гидро-геолого-мелиоративного районирования на примерах некоторых районов бассейна реки Аму-Дарья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; АН УзССР, Ин-т геол. – Ташкент, 1951. – 15 с.
869889
  Тер-Гукасова Опыт гидрологического районирования площади распространения водоносных горизонтов метовых отложений Павлоградского Прииртышья : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Тер-Гукасова В. К.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 16л.
869890
  Орловский А.С. Опыт города Одессы по разработке устава территориальной громады / Алексей Орловский ; На тит. лис. : Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
869891
   Опыт государственного права Российской империи / сост. канд. Филос. фак. Дерпт. ун-та К.Д. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1833. – [2], V, [7], 417 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов М., 1957, т. 2, с. 13; Критико-биогр. словарь.. / Венгеров., т. 1, с. 265


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
869892
   Опыт государственного права Российской империи / сост. канд. Филос. фак. Дерпт. ун-та К.Д. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1833. – [2], V, [4], 415, [5] с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов М., 1957, т. 2, с. 13; Критико-биогр. словарь.. / Венгеров., т. 1, с. 265


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
869893
  Митюкова К.Д. Опыт государственного строительства Таджикской АССР (1924-1929 гг.) / К.Д. Митюкова. – Душанбе, 1988. – 99с.
869894
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)
Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – 1904. – [2], II, XXXII, 118 с. – Конволют. - Пер.: Опыт грамматики А.С. Пушкина, Ч. 1, вып. 2 и вып. 3
869895
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина. Ч. 1, вып. 2 : Труд Е.Ф. Будде // Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде / Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1904. – Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – [4], VI, 123 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)


  Т. 77, № 5
869896
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина. Ч. 1, вып. 3 : Труд Е.Ф. Будде // Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде / Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1904. – Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – [2], II, IV, 173 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)


  Т. 77, № 3
869897
  Кошляк А.Б. Опыт грамматико-стилистического исследования языка драматических произведений Бертольта Брехта : Автореф... канд. филол.наук: / Кошляк А.Б.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1965. – 14л.
869898
  Карасев О.В. Опыт грамматического описания имен качества современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карасев О. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 25л.
869899
  Микулович И.Ф. Опыт Гродненской областной партийной организации в борьбе за повышение эффективности сельскохозяйственного производства в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Микулович И.Ф.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1971. – 26л.
869900
  Ибрагимов Н.Х. Опыт группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.Х. Ибрагимов. – М., 1991. – 48с.
869901
  Логвинов И.М. Опыт двухмерного магнитовариационного моделирования в районе УАС "Академик Вернадский" (Западно-Антарктический полуостров) / И.М. Логвинов, В.Н. Тарасов, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 61-75 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-75. – ISSN 0203-3100
869902
  Логачев Е.Д. Опыт десятилетних исследований микроморфологии низших многоклеточных и некоторых вопросов экологической гистологии. / Е.Д. Логачев. – Кемерово, 1961. – 14с.
869903
  Логачев Е.Д. Опыт десятилетних исследований микроморфологии низших многоклеточных и некоторых вопросов экологической гистологии. : Автореф... наук: / Логачев Е.Д.; Кемеровский гос.мед.лин-т. – Кемерово, 1961. – 14л.
869904
  Дмитриев Н.Г. Опыт Детскосельской станции по племенной работе и искусственному осеменению / Н.Г. Дмитриев. – Л.-М., 1960. – 56с.
869905
  Троицкая Н.В. Опыт дефиниционно-ассоциативного анализа структуры слова. (На матер. англ. имен. существительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Троицкая Н.В.; Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 18л.
869906
  Морозова Л.В. Опыт дефиниционного описания терминополя (на базе терминов ядерной физики и техники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Морозова Л.В.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 18л.
869907
  Серкина А.А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма / А.А. Серкина. – М., 1973. – 131с.
869908
  Пирузян С.А. Опыт деятельного сейсмического районирования территории большого Ереванского района / С.А. Пирузян. – Ереван, 1969. – 92с.
869909
   Опыт деятельности партийных организаций по руководству хозяйтвом.. – М, 1979. – 237с.
869910
  Дурново Н.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе.С приложением очерка русской диалектологии : Труды Московской диалектологической Комиссии / Н.Н. Дурново и др. ; под ред. Д.Н. Ушакова. – Москва : Синодальная типография
Вып.5. – 1915. – 132 с.
869911
   Опыт диалетного гнездового словообразовательного словаря.. – Томск, 1992. – 235с.
869912
  Мужецкая Ю.С. Опыт диахронического исследования многозначных предлогов на основе их валентных свойств : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мужецкая Ю.С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
869913
   Опыт дидактических исследований в СССР и ГДР,. – М, 1974. – 239с.
869914
  Наркозиев А.К. Опыт дидактического обоснования кредитной технологии обучения в Международном университете Кыргыстана // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – C. 40-46. – ISSN 0321-0383
869915
  Егоров В.Е. Опыт длился 60 лет / В.Е. Егоров. – М, 1972. – 48с.
869916
  Лактионов П.П. Опыт добычи лисицы и горностая / П.П. Лактионов, Н.И. Нагаев. – Омск, 1954. – 48с.
869917
  Грищенкова Е.М. Опыт долголетнего использования крупного рогатого скота холмогорской породы / Е.М. Грищенкова, К.А. Дербина. – М, 1966. – 30с.
869918
  Алейник М.Я. Опыт допросов несовершеннолетних обвиняемых по групповому делу об изнасловании // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 66-72
869919
   Опыт доразведки газовых и газоконденсатных месторождений методом опытно-промышленной эксплуатации.. – М, 1974. – 53с.
869920
  Коган Л.А. Опыт драматургического человекознания (о философии Маленьких трагедий Пушкина) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.133-152. – ISSN 0042-8744
869921
  Тумаджанов И.И. Опыт дробного геоботанического районирования северного склона Большого Кавказа. / И.И. Тумаджанов. – Тбилиси, 1963. – 242с.
869922
  Тюремнов С.И. Опыт дробного подразделения Северо-Западного Кавказа на естественно-исторические районы в селькохозяйственных целях. / С.И. Тюремнов. – Краснодар, 1929. – 40 с.
869923
  Имдаль М. Опыт другого видения : статьи об искусстве X-XX веков / Макс Имдаль ; [пер. с нем. А. Вайсбанд]. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 487, [1] с., LXXX с. ил. : ил. – Предм. указ.: с. 461-486. - Пер. изд.: Max Imdahl. Gesammelte Schriften in 3 Bd. Suhrkamp, 1996. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Серия "Новая Еуропа" / [основатель А. Адамянц]). – ISBN 978-966-378-193-8


  Ця книга – вибрані статті одного з найвидатніших західних мистецтвознавців другої половини ХХ століття Макса Імдаля (1925–1988) – адресована водночас і професіоналам, і людям, які цікавляться мистецтвом. Тому що представлені тут мистецтвознавчі ...
869924
  Зинченко В.П. Опыт думания о думании. К восьмидесятилетию В.В.Давыдова (1930-1998) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 75-91. – ISSN 0042-8744
869925
  Норбеков М. Опыт дурака, или ключ к прозрению : Как избавиться от очков / Мирзакарим Норбеков. – Санкт-Петербург : Весь, 2001. – 252с. – ISBN 5-266-00097-X
869926
  Никольский Б.В. Опыт едикта чести : докл. в С.-Петербургском юридическом обществе Б.В. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1901. – 63 с.
869927
  Соколов И.И. Опыт естественной класификации семейства полорогих (Bovidae) на основе краниологических данных : Автореф... докт.биол.наук: / Соколов И.И. – Ленинград, 1949. – 10 с.
869928
  Ли В. Опыт жизни / В. Ли. – К.
1. – 1992. – 212с.
869929
   Опыт завода "Запорожсталь" -- всем металлургам страны.. – М, 1963. – 146с.
869930
  Безверхая Г.П. Опыт закаливания воспитанников школы-интерната некоторыми физическими факторами : Автореф... канд. мед.наук: / Безверхая Г.П.; Львовски гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 12л.
869931
  Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении / Т.-Р. Мальтус ; пер.: И.А. Вернер. – Москва : Изд. Солдатенкова ; Типо-лит. О.И. Лашкарев и К*, 1895. – [3], LXIV, 251 с., 1 л. фронт. (портр.). – С. V-LXIV: Жизнь и труды Мальтуса. – Библиогр.: "Важнейшие источники" (с. 4). – (Библиотека экономистов / Ред. М. Щепкина и И. Вернера ; Вып. 3)


  Пер.: Вернер, Ипполит Антонович (1852-1927)
869932
  Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении / Т. Мальтус ; сокр. пер. И.А. Вернера. – Москва : М.Н. Прокопович, 1908. – 180 с. – С. 3-29: Жизнь и учение Мальтуса / И. Вернер. – Библиогр. в примеч. – (Классики экономической науки)


  Пер.: Вернер, Ипполит Антонович (1852-1927)
869933
   Опыт зарубежного строительствапри решении вопросов природо-климатической типизации жилища Закавказья. – Москва, 1967. – 43 с.
869934
  Андрианов В. Опыт зарубежных стран по борьбе с коррупцией // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 23-65. – ISSN 0207-3676
869935
  Еренов А.Е. Опыт земельных преобразований на Советском Востоке / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1976. – 183с.
869936
  Тер-Минасян Опыт зоогеографической характеристики степей и полупустынь ССР Армении и Нахичеванской ССР на основании распространенных жуков-слоников (Curculeonidae, Coleoptera) : (тезисы к диссертации) / М. Тер-Минасян // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 4 с.


  На тит. л. надпись: Уважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от М. Тер-Минасяна 13.VI.1935
869937
  Римский-Корсаков Опыт зоологической экскурсии в пригородный парк / Римский-Корсаков. – Л., 1925. – 81с.
869938
   Опыт и его место в социальном познании.. – Калинин, 1984. – 155с.
869939
   Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ.. – М, 1959. – 176с.
869940
   Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ.. – М, 1961. – 360с.
869941
  Фролов В.Т. Опыт и методика комплексных стратиграфо-литологических и палеогеографических исследований : (На примере юрских отложений Дагестана) / В.Т. Фролов. – Москва : Московский университет, 1965. – 180с.
869942
   Опыт и методика комсомольской политической учебы. – М, 1972. – 158, 143с.
869943
   Опыт и методика комсомольской политической учебы. – М, 1980. – 158с.
869944
   Опыт и методика конкретных социологических исследований. – М, 1965. – 358с.
869945
  Алимов М.С. Опыт и методика оценки элементов баланса грунтовых вод орошаемых территорий Узбекистана / М.С. Алимов; Мин. геологии УзССР.Узбекгидрогеология. Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1979. – 136с.
869946
   Опыт и методы экологического мониоринга.. – Пущино, 1978. – 265с.
869947
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 99с.
869948
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 148с.
869949
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 75с.
869950
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 76с.
869951
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 105с.
869952
  Фокин Ю.Г. Опыт и основные результаты разработки деятельностной теории обучения в высшей школе // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-57. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Рассмотренный опыт представляет интерес как для организации коллективных работ по теоретизации накопленных в описательном формате сведений во многих предметных областях науки, традиционно ориентируемых на качественные результаты реализации выполненных ...
869953
   Опыт и перспективы развития складского хозяйства.. – М, 1989. – 96с.
869954
   Опыт и перспективы совместных действий коммунистов и социал-демократов.. – М, 1974. – 385с.
869955
   Опыт и перспективы энергосбережения в промышлености г.Москвы.. – М, 1990. – 148с.
869956
   Опыт и перспективы энергоснабжения на промышленных предприятиях г.Москвы.. – М, 1988. – 121с.
869957
   Опыт и проблемы аграрно-промышленого кооперирования.. – М, 1975. – 256с.
869958
   Опыт и проблемы защиты территорий в зонах влияния ликвидируемых шахт / А.П. Семенов, В.Н. Ермаков, О.А. Улицкий, А.В. Анциферов, В.Р. Шнеер, Е.В. Блинникова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
869959
   Опыт и проблемы землеустройства в реализации Продовольственной программы в Молдавской ССР.. – Кишинев, 1985. – 240с.
869960
   Опыт и проблемы инетрационального иатеистического воспитания.. – М, 1976. – 365с.
869961
  Нестеренко Ж. Опыт и проблемы корпоративного управления на примере ФПГ Запорожской области // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.100-106. – ISBN 966-654-102-5
869962
  Чумаченко Н.Г. Опыт и проблемы планирования научно-технического прогресса в промышленности Донецкой области / Н.Г. Чумаченко. – Донецк, 1979. – 55с.
869963
  Арун К.М. Опыт и проблемы планирования развития промышленности Индии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Арун К.М. ; ОГУ. – Одесса, 1984. – 23 с.
869964
  Городяненко В.Г. Опыт и проблемы повышения активности трудящихся в управлении производством / Городяненко В.Г. – Киев, 1989. – 208 с.
869965
  Катеринец С.Л. Опыт и проблемы развития фермерства в Украине // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 67-71. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
869966
   Опыт и проблемы разработки региональных комплексных программ научно-технического прогресса.. – Л, 1983. – 127с.
869967
   Опыт и проблемы разработки территориальных АСУ.. – Томск, 1983. – 184с.
869968
  Минченко А.К. Опыт и проблемы ресурсосбережения / А.К. Минченко. – Киев, 1987. – 48с.
869969
   Опыт и проблемы совершенствования хозяйтвенного механизма управления общественным производством. – Рига, 1988. – 207с.
869970
   Опыт и проблемы управления наукой : (тезисы докладов VI Киевского Симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию). – Киев
Часть 2. – 1976. – 207 с.
869971
   Опыт и проблемы управления наукой : (тезисы докладов VI Киевского Симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию). – Киев
Часть 3. – 1976. – 204 с.
869972
   Опыт и проблемы формирования и использования кадров в промышленности.. – М, 1990. – 144с.
869973
   Опыт и проблемы формирования программ технического перевооружения и реконстуркции производства.. – Донецк, 1987. – 103с.
869974
   Опыт и проблемы экономической реформы.. – Одесса, 1967. – 137с.
869975
   Опыт и пути дальнейшего развития комплексного управления качеством в сварочном приозводстве.. – Донецк, 1988. – 235с.
869976
  Чирков Б.П. Опыт и раздумья / Б.П. Чирков. – М., 1964. – 97с.
869977
  Амиров Альберт Назмутдинович Опыт и результаты применения вертикального сейсмического профилирования (ВСП) в условиях равнинного Крыма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Амиров Альберт Назмутдинович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1974. – 26л.
869978
  Бриндли Линн Опыт и рекомендации Британской библиотеки: семь подходов к успеху // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 60 - 77. – ISSN 0130-9765
869979
   Опыт и тенденции повышения эффективности металлообработки при изготовлении СВЧ приборов. – Москва : ЦНИИ "Электроника", 1974. – 84 с.
869980
  Любовец Г.В. Опыт и уроки дискуссии в РКП(б) в 1920-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Любовец Г.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 23 с.
869981
  Михайлов Ю. Опыт и уроки первой русской революции / Ю. Михайлов. – М., 1975. – 64с.
869982
  Тымцуник Василий Иванович Опыт и уроки работы компартии Украины по внедрению новых форм организации труда и повышения трудовой активности колхозников (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тымцуник Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
869983
  Тымцуник Василий Иванович Опыт и уроки работы Компартии Украины по внедрению новых форм организации труда и повышения трудовой активности колхозников (1976-1980 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Тымцуник Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
869984
  Вентка Раиса Андреевна Опыт и уроки формирования полит. культуры студентов вузов Украины в 80-е годы. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вентка Раиса Андреевна; КУ. – К., 1991. – 17л.
869985
  Вентка Р.А. Опыт и уроки формирования политической культуры студенов вузов Украины в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вентка Р. А.; МВ и ССО Украины, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 195л. – Бібліогр.:л.183-195
869986
  Кердиваренко В.А. Опыт идейно-воспитательной работы в вузах Молдавии / В.А. Кердиваренко. – Москва, 1980. – 40с.
869987
  Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики: (Анализ слов со значением времени в рус. яз.) / В.В. Морковкин. – М., 1977. – 166с.
869988
   Опыт издания справочной литературы.. – М, 1960. – 40с.
869989
  Фискович Т.Т. Опыт изложения курса элементарной геометрии на плоскости на основе идеи групп преобразований : Автореф... канд. пед.наук: / Фискович Т.Т.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – 15л.
869990
  Свечин И.В. Опыт изложения начал общечеловеческой философии. – Санкт-Петербург, 1895. – 205 с.
869991
  Гомберг Б.И. Опыт изложения основных начал этиологии преступления / Б. Гомберг. – Киев : Тип. 2-й артели
Ч. 1 : Чезаре Ломброзо и уголовная антропология. – 1911. – IV, 160 с.
869992
  Крупин П.А. Опыт изложения планиметрии в классах с математической специализацией.. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Крупин П.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 14л.
869993
  Бандзеладзе Л.Д. Опыт изложения системы марксистской этики / Л.Д. Бандзеладзе. – Тбилиси, 1963. – 474с.
869994
  Логвинов И.М. Опыт изображения пространственной геоэлектрической модели по результатам двумерной инверсии параметров магнитотеллурического поля на примере Ингульского мегаблока / И.М. Логвинов, В.Н. Тарасов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 75-83 : рис. – Библиогр.: с.82-83. – ISSN 0203-3100
869995
  Талиев В.И. Опыт изследования процесса видообразования в живой природе / В.И. Талиев. – Харків
Ч. 1. – 1915. – 277 с.
869996
  Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы : (на материале английского языка) / А.А. Уфимцева. – Москва, 1962. – 288с.
869997
  Сонкина А.С. Опыт изучения местоимения в 5 классе / А.С. Сонкина. – Ярославль, 1961. – 94с.
869998
   Опыт изучения педагогической работы со взрослыми. – Ленинград, 1926. – 94 с.
869999
  Калнынь Л.Э. Опыт изучения слога в славянских диалектах / Л.Э. Калнынь, Л.И. Масленникова. – М., 1985. – 191с.
870000
  Демяновский С. Опыт изучения тутового шелкопряда Вомвух Моri 1 / С. Демяновский. – М., 1935. – 44с.
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,