Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
864001
  Журавлева А.А. "Основное качество советских людей" в произведениях прозы периода Великой Отечественной войны (К проблеме положительного героя) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Журавлева А.А. – Москва, 1953. – 15 с.
864002
  Фарафонова Н.В. Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 219-225 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
864003
  Цуркан М. Основні чинники розвитку та накопичення конфліктного потенціалу у сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 297-300. – ISBN 978-966-439-357-4
864004
  Смаль В.В. Основні чинники структурних змін у економіці розвинутих країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 152-169
864005
  Трач Н. Основні чинники та соціально-гендерні особливості сприйняття іміджів політичних лідерів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
864006
  Голіней С.І. Основні чинники формування конкурентних позицій регіону в ринкових умовах (на прикладі Івано-Франківської області) / С.І. Голіней, Н.І. Запухляк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-59. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
864007
  Пісоцька О. Основні чинники формування педагогічної позиції М.І.Пирогова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.196-201. – (Педагогічні науки)
864008
  Чубук Л.П. Основні чинники формування ринку нерухомості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто правові, інституційні та економіко-фінансові умови створення і функціонування ринку нерухомості в Україні.
864009
  Горб О.О. Основні шкідники гороху та екологічно обгрунтовані методи зниження їх шкодочинності в умовах Лісостепу України : Автореф... канд. с.х.наук: 06.00.22 / Горб О. О.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1996. – 25л.
864010
  Коханець О.М. Основні шкідники суниці і захист їх від них у західному лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Коханець О.М.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 2000. – 20л.
864011
  Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
864012
  Прус О.В. Основні шляхи вдосконалення функціонування ринку освітніх послуг // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-330-222-5
864013
  Іванух Р.А. Основні шляхи відтворення і підвищення ефективності використання природних сільськогосподарських ресурсів УРСР : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 50-55
864014
  Олійник В.С. Основні шляхи екологічної оптимізації агроландшафтів Передкарпаття / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 224-234 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
864015
  Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-39. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
864016
  Половинчак Л.А. Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 288-293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
864017
  Павлюк В.І. Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 207-211


  Аналізується сучасний стан та місце підприємств оборонно-промислового комплексу України в системі міжнародного поділу праці, розглядаються основні шляхи та чинники підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку озброєнь та військової техніки.
864018
  Невінчаний І.С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 98-101.
864019
  Серьогін О.Ю. Основні шляхи протидії зловживанню правом при недружніх захопленнях (рейдерстві) в Україні / О.Ю. Серьогін, С.Ю. Серьогін // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 66-68.
864020
  Серьогін О.Ю. Основні шляхи протидії зловживанню правом при недружніх поглинаннях (рейдерстві) в Україні // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-25. – (Політичні та юридичні науки)
864021
  Серьогін С. Основні шляхи протидії рейдерству в України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 105-107.
864022
  Сидельникова Л.В. Основні шляхи становлення та розвитку піктографічного та ідеографічного письма (на матеріалі писемності майя) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 306-313.
864023
  Гуд А.М. Основні шляхи удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 133-140. – ISSN 2306-9082
864024
  Погорєлова О. Основні юридичні гарантії захисту прав платників податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 65-69
864025
  Прахов Б. Основніе цели патентной охрані изобретений за рубежом // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 54-60
864026
  Лозо В.И. Основнне аспекти развития законодательства ЕС об охране морей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 9-18. – ISSN 0201-7245
864027
  Чужинов И И. Основнные направдения дальнейшего развития и углубления экономического сотрудничества стран - членов СЭВ / И И. Чужинов, . – К, 1985. – 16с.
864028
  Ершов Б.А. Основно-каталитические изомерные превращения -окисей с подвижными атомами водорода в боковой углеродной цепи : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 072 / Ершов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 25 с.
864029
  Татаринов К.А. Основное - достоверность / К.А. Татаринов, 1969. – С. 80-83
864030
  Евдокимов А.А. Основное богатство страны / А.А. Евдокимов. – К., 1979. – 175с.
864031
  Павлов Т. Основное в учении И.П. Павлова в свете диалектического материализма / Т. Павлов. – Москва, 1958. – 224с.
864032
  Писаревский А.Д. Основное законодательство и правила банковского финансирования строительства / А.Д. Писаревский. – Москва, 1937. – 30 с.
864033
  Омельчук В.Е. Основное звено перестройки / В.Е. Омельчук. – К, 1989. – 47с.
864034
  Кубко Е.Б. Основное звено управление капитальным строительством / Е.Б. Кубко. – К, 1981. – 120с.
864035
  Кузнецов В.М. Основное звено экономики: условия и стимулы саморазвития / В.М. Кузнецов. – М., 1989. – 109с.
864036
  Болонин О.Н. Основное и возбужденное состояния электронной подсистемы криокристаллов и их физические свойства / О.Н. Болонин. – Донецк : ДФТИ, 1981. – 741 с.
864037
  Германов Ф.Н. Основное направление в изучении микробиологических свойств чернозема Носовской сел.-хоз. опытной станции : к методике подсчёта бактерий в почве / Ф.Н. Германов. – Киев, 1927. – 20 с.
864038
  Воронцов Ю.В. Основное направление и механизм буржуазной пропаганды / Ю.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 48с.
864039
  Иванов Д.В. Основное направление работ агрохимического отдела. / Д.В. Иванов. – Баку, 1929. – 39с.
864040
  Будов В.М. Основное оборудование атомных электростанций / В.М. Будов, А.В. Безносов, В.А. Фарафонов. – Горький, 1979. – 72 с.
864041
  Латышева Г.И. Основное отношение и высшая цель общественного производства при социализме / Г.И. Латышева. – М, 1981. – 160с.
864042
  Роганова Т.М. Основное приближение в теории электронно-фотонных ливней : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Роганова Т. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
864043
   Основное производственное отношение социализма.. – М., 1963. – 230с.
864044
  Стояцкий М.Н. Основное противоречие биологической эволюции прегоминид и методология его исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
864045
  Мочерный С.В. Основное противоречие капитализма в экономической системе империализма / С.В. Мочерный. – Киев : КГУ, 1984. – 160с.
864046
  Новоселов С.П. Основное противоречие капитализма и современность / С.П. Новоселов. – М., 1974. – 360с.
864047
  Кашлакова Эмма Андреевна Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кашлакова Эмма Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
864048
  Кашлакова Эмма Андрееван Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кашлакова Эмма Андрееван; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
864049
  Кашлакова Зима Андреевна Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кашлакова Зима Андреевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 176л.
864050
  Агеев Д.П. Основное противоречие современной эпохи и вопрос о войне и мире : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Агеев Д.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
864051
  Агеев Д.П. Основное противоречие современной эпохи и вопрос о войне и мире : Дис... канд. философ.наук: / Агеев Д.П.; КГУ. – Киев, 1969. – 256л. – Бібліогр.:л.244-256
864052
   Основное противоречие современной эпохи.. – М., 1967. – 70с.
864053
  Хорин И.С. Основное противоречие эпохи и современности / И.С. Хорин. – М, 1984. – 206с.
864054
  Рудакова И. Основное течение экономической теории: потенциал и научная критика // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 21-35. – ISSN 0042-8736
864055
  Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1987. – 191с.
864056
  Трунов И.Л. Основное условие борьбы с терроризмом. компенсация вреда потерпевшим в полном объеме // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.123-133. – ISSN 1811-9018
864057
  Мюллер Ф. Основной биогенетический закон / Ф. Мюллер, Э. Геккель. – Москва-Ленинград, 1940. – 291с.
864058
  Иванов Ю.И. Основной вопрос современности. / Ю.И. Иванов. – М, 1962. – 32с.
864059
  Никольский Н.М. Основной вопрос современности. / Н.М. Никольский. – М, 1964. – 429с.
864060
  Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компонеты / Я.О. Мотовиловкер. – Воронеж, 1984. – 152 с.
864061
  Загрийчук Иван Дмитриевич Основной вопрос философи в субъективно-объективном отношении : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Загрийчук Иван Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.155-172
864062
  Загрейчук И.Д. Основной вопрос философии в субъективно-объективном отношении : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Загрейчук И.Д.; КГУ. – Киев, 1988. – 19 л.
864063
   Основной вопрос философии и диалектика теоретического познания: Сб. науч. тр.. – Иркутск, 1980. – 173с.
864064
  Лузгин В.В. Основной вопрос философии как историко-философская проблема / В.В. Лузгин. – Казань, 1990. – 165с.
864065
   Основной закон (Конституция) СССР.. – М., 1931. – 16с.
864066
  Куликова Г.Б. Основной Закон государства победившего социализма / Г.Б. Куликова. – М., 1986. – 63с.
864067
  Шебалин Ю.А. Основной закон жизни советского народа / Ю.А. Шебалин. – Москва, 1980. – 125с.
864068
  Гавриленко Д.А. Основной Закон и дальнейшее развитие демократии / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1981. – 125с.
864069
  Воронов Н.Г. Основной закон истории. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1888. – 44 с.
864070
  Анисимов Н.И. Основной закон колхозной жизни / Н.И. Анисимов. – Москва, 1970. – 112с.
864071
  Барабашов Г.В. Основной Закон нашей жизни / Г.В. Барабашов. – Москва : Знание, 1978. – 32 с.
864072
   Основной закон нашей жизни.. – М., 1978. – 57с.
864073
   Основной Закон нашей жизни.. – М., 1978. – 415с.
864074
  Александров Н.Г. Основной закон о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1972. – 143с.
864075
  Толпегин В.К. Основной закон отражения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Толпегин В.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 20л.
864076
   Основной закон партийной жизни.. – М., 1972. – 205с.
864077
  Антонов В.В. Основной Закон советского общенародного социалистического государства / В.В. Антонов. – Москва, 1978. – 30с.
864078
  Карев Д.С. Основной закон Советского социалистическоо государства / Д.С. Карев. – 3-е изд. – М, 1964. – 80с.
864079
  Кондауров Г.С. Основной и вспомогательный технологические процессы / Г.С. Кондауров. – Москва, 1978. – 28 с.
864080
  Верховен П. Основной инстинкт / П. Верховен. – Мінськ, 1993. – 384с.
864081
  Эдмонд Патрисия Основной инстинкт. Принц в ожидании поцелуя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 28 : фото
864082
  Чкония Т.А. Основной источник апокрифического сборника Симеона Метафраста в древнегрузинской литературе. : Автореф... доктор филолог.наук: / Чкония Т.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1952. – 24л.
864083
  Барун М.А. Основной капитал промышленности СССР / М.А. Барун. – Москва-Ленинград, 1930. – 316с.
864084
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии / К.А. Андреев. – 2 изд. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1896. – 540с.
864085
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии / К.А. Андреев. – 3 изд. – Москва, 1900. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
864086
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии / К.А. Андреев. – 4 изд. – Москва, 1905. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
864087
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии на плоскости / К.А. Андреев. – Б.м. – 279с.
864088
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович
Лекция 6. – 32с.
864089
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
1. – 1943. – 28с.
864090
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 2. – 1947. – 28с.
864091
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 3. – 1947. – 28с.
864092
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 11. – 1947. – 24с.
864093
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
12. – 1951. – 44с.
864094
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки / А.К. Маловичко. – Пермь
Т. 2. – 1962. – 279с.
864095
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки / А.К. Маловичко. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь
Т. 1. – 1966. – 327с.
864096
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. / А.К. Маловичко. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 1968. – 228с.
864097
  Карулин Ю.А. Основной курс итальянского языка : Учебник / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – Москва : Высшая школа, ЧеРо, 1996. – 352с. – ISBN 5-06-002746-5
864098
  Карулин Ю.А. Основной курс итальянского языка ( продвинутый этап ) / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа,ЧеРо, 1997. – 264с. – ISBN 5-06-00167979-Х
864099
  Планк Основной курс механики / Планк. – Киев
1, 1. – 1923. – 86 с.
864100
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва. – 25 с.
864101
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1943. – 20с.
864102
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1943. – 24с.
864103
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва, 1944. – 23 с.
864104
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – Москва, 1947. – 28 с.
864105
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва, 1947. – 32 с.
864106
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва, 1947. – 28 с.
864107
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 16с.
864108
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
864109
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
864110
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
864111
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 24с.
864112
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1951. – 32с.
864113
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1951. – 28с.
864114
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – Москва : Государственное техническое из-во
Ч. 1. – 1923. – 231 с.
864115
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / Р.С.Ф.С.Р. ; Научно-Технический Отдел В.С.Н.Х. ; С.М. Соловьев. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Научно-Техническая Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-5)
Ч. 2. – 1924. – 322 с.
864116
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – М.
2. – 1924. – 322с.
864117
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-41)
Ч. 1. – 1926. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
864118
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-49)
Ч. 2. – 1926. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
864119
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во
Ч. 1. – 1928. – 190 с.
864120
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-82)
Ч. 2. – 1928. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
864121
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 3-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-103)
Ч. 1. – 1929. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
864122
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – 5-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека)
Ч. 1. – 1931. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
864123
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека)
Ч. 1. – 1931. – 270 с.
864124
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 5-е изд. стереотип. со 2-го, проредакт. и доп. П.М. Орловым. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-137)
Ч. 2. – 1931. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
864125
  Иванов А.А. Основной курс теоретической астрономии / А.А. Иванов. – Берлин : Госиздат, 1923. – 379 с.
864126
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
1. – 1933. – 336с.
864127
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
2. – 1937. – 224с.
864128
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
1. – 1938. – 352с.
864129
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд.4-е стереотип. – Москва : Наука
1. – 1939. – 252с.
864130
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд.5. – Москва : Наука
1. – 1945. – 372с.
864131
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
2. – 1945. – 247.
864132
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
1. – 1965. – 467 с.
864133
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
2. – 1966. – 332с.
864134
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 7-е, стерертип. – Москва : Наука
1. – 1967. – 467с.
864135
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 8-е, стерертип. – Москва : Наука
1. – 1969. – 461с.
864136
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 5-е, стерертип. – Москва : Наука
2. – 1969. – 332с.
864137
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц; Тарга С.М. – Москва : Наука
1. – 1972. – 467с.
864138
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 6-е, стерертип. – Москва : Наука
2. – 1972. – 332с.
864139
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 10-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – ISBN 978-5-8114-0919-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Кинематика, статика, динамика материальной точки. – 2009. – 480 с. : илл.
864140
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд.7-е , стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0920-4(Ч.2)
Ч. 2 : Динамика системы материальных точек. – 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 329
864141
  Гебель В.Я. Основной курс теоретической механики для специальных учебных заведений и для самообразования / В.Я. Гебель. – Изд. 4-е доп. – М, 1922. – 168с.
864142
  Андронов И.К. Основной курс тригонометрии, развиваемый на целесообразных задачах / И.К. Андронов. – Москва, 1960. – 336 с.
864143
  Люкэ П. Основной курс французского языка / П. Люкэ. – М.
Вып. 5. – 48 с.
864144
  Люкэ П. Основной курс французского языка / П. Люкэ. – М.
Вып. 4. – 1947. – 56 с.
864145
  Х Основной курс электоразведки / Х. – М, 1970. – 247с.
864146
  Х Основной курс электоразведки / Х. – Ч.3. – М, 1975. – 207с.
864147
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 1 : Электроразведка постоянным током. – 1970. – 244c.
864148
   Основной курс электроразведки. – Ч.2. – М, 1971. – 272с.
864149
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 2 : Электроразведка переменным током. – 1971. – 272c. : Ил. – Библиогр.: с.268-271
864150
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 3 : Электроразведка в комплексе геоло-геофизических исследований. – 1975. – 207c. : Ил. – Библиогр.: с.268-271
864151
  Александров В.А. Основной курс электротехники разработанный на задачах и примерах / В.А. Александров. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство
Т. 2 : Переменный ток и электрические устройства. – 1927. – 344 с.
864152
  Александров В.А. Основной курс электротехники разработанный на задачах и примерах / В.А. Александров. – Изд-е девятое, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ
Том 1 : Постоянный ток и общие законы. – 1930. – 286с.
864153
  Степанов В.С. Основной магматизм докембрия Западного Беломорья. / В.С. Степанов. – Л, 1981. – 216с.
864154
   Основной магматизм северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1969. – 139с. + карта
864155
  Безуглый В.П. Основной обмен как показатель нарушений газзобена в различных стадиях гипертонической болезни : Автореф... канд. мед.наук: / Безуглый В.П.; Ин-т клинической физиологии АН УССР. Отд. клинической медицины. – Киев, 1953. – 12 с.
864156
   Основной практикум по органической химии.. – М., 1973. – 208с.
864157
  Саков М Основной принцип коммунизма / М Саков. – Москва, 1961. – 63с.
864158
  Демин В.Н. Основной принцип материализма / В.Н. Демин. – М, 1983. – 239с.
864159
  Зотов И.А. Основной принцип реализма / И.А. Зотов. – Чебоксары, 1976. – 320с.
864160
  Джалалов Ш.А. Основной принцип социализма: сущность и пути реализации (методологический аспект : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Джалалов Ш. А.; Киев. ВПШ. – К., 1990. – 21л.
864161
  Адамович Тадеуш Иванович Основной производственный фонд как категория политической экономии : Автореф... канд. єкон.наук: 08.00.01 / Адамович Тадеуш Иванович;. – Минск, 1979. – 24л.
864162
  Трилисский А. Основной путь реконструкции экстенсивного зернового хозяйства / А. Трилисский. – М.-Л., 1930. – 109с.
864163
  Черкесов В.Ю. Основной стратиграфический разрез района верхнего течения р.Лены. / В.Ю. Черкесов. – 985-995с.
864164
  Данилевский В.Я. Основной физиологический закон развития ума и воли : (Речь, произнесенная на Общем собрании ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 2 января 1910 года) / В.Я. Данилевский; Печатано по постановлению Комитета ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко, 1910. – C. 159-174. – Отд. оттиск
864165
  Мелентьев А.Ю. Основной экономический закон в концепции развитого социализма / А.Ю. Мелентьев. – М, 1985. – 135с.
864166
  Николекнко И Основной экономический закон в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Николекнко И С.; Киес. торг. экон. ин-т. – К., 1979. – 22л.
864167
  Кобеу А.Г. Основной экономический закон и его воздействие на структуру общественного производства в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Кобеу А.Г.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 213л.
864168
  Кобец А.Г. Основной экономический закон и его воздействие на структуру общественного производства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кобец А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
864169
  Тхук Ле Основной экономический закон и обновление экономических отношений социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тхук Ле; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1989. – 137л. – Бібліогр.:л.129-137
864170
  Соколовская Алла Михайловна Основной экономический закон и становление коммунистических производственных отношений : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соколовская Алла Михайловна; МВ и ССО УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1983. – 224л. – Бібліогр.:л.196
864171
  Соколовская Алла Михайловна Основной экономический закон и становление коммунистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соколовская Алла Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
864172
  Рогачев С.В. Основной экономический закон и экономическая стратегия КПСС. / С.В. Рогачев. – Москва : Мысль, 1982. – 79 с.
864173
  Мельников А.Н. Основной экономический закон империализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
864174
  Просецкий П.М. Основной экономический закон капитализма в трудах К.Маркса. : Автореф... канд. экон.наук: / Просецкий П.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
864175
  Игнатов Ф.Ф. Основной экономический закон коммунистической формации / Ф.Ф. Игнатов. – К., 1972. – 305с.
864176
  Посталюк М.П. Основной экономический закон коммунистической формации и его действие в условиях развитого социализма. (Методолог. аспекты проблем). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Посталюк М.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л.
864177
  Тихонов Иван Артемьевич Основной экономический закон социализма / Тихонов Иван Артемьевич, В. Звлнклв. – Ленинград : Ленидат, 1954. – 112 с.
864178
  Данилевич Б.Ф. Основной экономический закон социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Данилевич Б.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1954. – 16л.
864179
  Битунов В.В. Основной экономический закон социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Битунов В.В. ; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 1956. – 17 с.
864180
  Волков М.И. Основной экономический закон социализма / М.И. Волков. – Москва, 1958. – 48 с.
864181
  Румянцев А.М. Основной экономический закон социализма / А.М. Румянцев. – М., 1960. – 62с.
864182
  Саркисян Г.С. Основной экономический закон социализма / Г.С. Саркисян. – М., 1975. – 55с.
864183
  Ожерельев О.И. Основной экономический закон социализма и его использование в управлении народным хозяйством : Автореф... канд. экон.наук: / Ожерельев О. И.; ЛГУ, Каф.полит. эконо. – Л., 1971. – 16л.
864184
  Неценко А.В. Основной экономический закон социализма и его использование Коммунистической партией Советского Союза и Советским государством в годы пятой пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Неценко А. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
864185
  Першина И.И. Основной экономический закон социализма и его фальсификаторы / И.И. Першина. – Свердловск, 1987. – 150с.
864186
   Основной экономический закон социализма и механизм его действия: Межвуз. темат. сб.. – Ярославль, 1979. – 122с.
864187
  Шекпр Н.С. Основной экономический закон социализма и развитие связей меджу сельским хозяйством и промышленностью : Автореф... канд .экон.наук: 590 / Шекпр Н. С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1972. – 19л.
864188
  Рябова Т.В. Основной экономический закон социализма и развитие совокупного рабочего : Автореф... канд. экон.наук: 07.00.01 / Рябова Т. В.; ХГУ. – Х., 1985. – 17л.
864189
  Козлов Г.А. Основной экономический закон социализма. Стенограмма лекции... / Г.А. Козлов. – Москва, 1955. – 40с.
864190
  Кумм К.А. Основной экономический закон социальизма. (К истории разработки вопроса) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кумм К.А.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1971. – 18л.
864191
  Анкудинов Юрий Андреевич Основной экономический интерес и его реализация в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Анкудинов Юрий Андреевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
864192
  Тихонов Иван Артемьевич Основной экономическмй закон современного капитализма / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Госполитьиздат, 1953. – 35с.
864193
  Корженевская Надежда Галактионовна Основность и некоторые вопросы структуры азотсодержащих органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корженевская Надежда Галактионовна; АН УССР. Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1979. – 24л.
864194
  Ефанов И.М. Основнфые закономерности развития социалистической революции в СССР / И.М. Ефанов. – Воронеж
1. – 1957. – 47с.
864195
  Цуркан Ю. Основны компоненты миграционно-правовой политики современного государства // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 63-65.
864196
  Красников В.И. Основны рациональной методии поисков рудных месторождений : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Красников В.И.; М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья ВИМС. – М., 1958. – 39л.
864197
  Костюк М.М. Основны художны символи у стилыстицы французьких поетыв кынця XIX - початку ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 218-222. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Статтю присвячено аналізу традиційних та індивідуально-авторських символів, які актуалізуються в поезії французьких символістів кінця XIX - початку XX ст. У статті наводяться основні групи символів, аналізуються способи трансформації традиційних ...
864198
  Ростовцев Владимир Николаевич Основные автоматизации индивидуального генетического прогноза : Автореф... д-ра мед.наук: 05.13.09, 03.00.15 / Ростовцев Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1989. – 28л.
864199
  Копкарева С.И. Основные агенты и факторы правовой социализации студенческой молодежи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.178-185. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
864200
   Основные акты о правовой работе в народном хозяйстве. – Москва, 1983. – 520 с.
864201
  Петюнин Геннадий Павлович Основные амиды N - замещенных оксаминовых кислот : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Петюнин Геннадий Павлович; Харьк. гос. фармацевт. ин-т. – Х., 1972. – 28л.
864202
   Основные архитектурные проблемы пятилетнего плана научно-исследовательских работ. – Москва, 1947. – 340 с.
864203
  Шевченко В.Н. Основные аспекти формирования организационно-зкономической структури вузовской злектронной библиотеки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 115-120.
864204
   Основные аспекты в изучении литературы и языка: Метод. сб.. – Пермь
1. – 1976. – 184 с.
864205
  Пипия Темур Шалвович Основные аспекты взаимоотношения культуры и морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Пипия Темур Шалвович; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 20л.
864206
  Гитин Л.С. Основные аспекты внешней политики Венесуэлы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Гитин Л.С. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 32 с.
864207
   Основные аспекты геохимии нефти.. – М., 1970. – 384с.
864208
  Султанов М.А. Основные аспекты деятельности Всемирного банка и его прогнозы о мировом финансовом кризисе // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
864209
  Чарноцки А. Основные аспекты и направления внешней политики Австрии (1955-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Чарноцки А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – М., 1974. – 22л.
864210
  Миркинд А.М. Основные аспекты идейно-политического развития германско социал-демократии первой половины 70-х годов XIX века в историграфии / А.М. Миркинд. – Кишинев, 1978. – 55с.
864211
  Петрякина В.И. Основные аспекты интонационного значения // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 31-39. – Библиогр.: Лит.: с.39;. – ISSN 0130-9730
864212
   Основные аспекты китайской проблемы 1965-1975.. – М., 1976. – 279с.
864213
  Белецкий С.В. Основные аспекты модернизации стратиграфической схемы неогеновых отложений Крымского полуострова / С.В. Белецкий, О.А. Белокрыс // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-100. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0367-4290
864214
  Мороховская Э.Я. Основные аспекты общей теории лингвистических моделей / Э.Я. Мороховская. – Киев, 1975. – 246с.
864215
  Треушников И.А. Основные аспекты проблемы "Запад - Восток" в историософии всеединства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.30-40. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
864216
  Семедов Семед Абакаевич Основные аспекты современной политики Турции на Кавказе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 45, 47, 50, 52. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
864217
  Давыдов А. Основные аспекты социальных конфликтов в деревне Афганистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 33-43
864218
  Иконников В.И. Основные аспекты формирования науки управления общественным производством : Автореф. дис.. канд. экон. наук: 590 / Иконников В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 16с.
864219
  Абибов В.М. Основные аспекты экономической деятельности современного империалистического государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Абибов В.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 17л.
864220
  Сандерс Д. Основные атомные константы / Д. Сандерс. – Москва, 1962. – 76 с.
864221
  Одинцова Н.А. Основные белки и структура хроматина сперминов духстворчатых молюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Одинцова Н. А.; Ин-т цитол. АНСССР. – Л., 1984. – 18л.
864222
  Заленский Андрей Олегович Основные белки хроматина спермиев животных : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.25 / Заленский Андрей Олегович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1991. – 60л.
864223
  Капанадзе И.С. Основные биогенетические особенности цитрусовых : Автореф... д-ра биол.наук: / Капанадзе И.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.33
864224
  Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины / Реймерс Н.Ф. – Москва, 1988. – 318 с.
864225
  Хмелевский Основные биохимические константы человека в норме и при патологии / Хмелевский, О.К. Усатенко. – Киев, 1984. – 120с.
864226
  Хмелевский Основные биохимические константы человека в норме и при патологии / Хмелевский, О.К. Усатенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 160с.
864227
   Основные буквенные обозначения в астрономии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 20 с.
864228
  Малаховская Р.М. Основные вариационные методы в математической физике / Р.М. Малаховская. – Томск, 1985. – 116с.
864229
  Малюк А. Основные векторы глобальной трансформации: [Глобализация производительных сил] // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.49-55
864230
  Чумаков Д.С. Основные векторы международного сотрудничества в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 41-61. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
864231
   Основные вехи истории 1 Интернационала., 1934. – 3с.
864232
  Кузнецов В.Г. Основные вехи истории Парижского лингвистического общества // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-62. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
864233
  Гвоздик И.Е. Основные вехи истории философского факультета КГУ / И.Е. Гвоздик, В.С. Дмитриченко // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
864234
  Печуров С.Л. Основные вехи на пути становления военной разведки (в интерпретации американских и британских специалистов) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С.28-40. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена истории военной разведки в целом и американской военной разведки в частности. В связи с почти аналогичными взглядами американских и британских специалистов на проблемы, связанные с зарождением и функционированием спецслужб, данная ...
864235
  Матвеев А.Г. Основные взгляды и теории, критикующие авторское право // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 120-127. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
864236
  Салакая Ш.Х. Основные виды абхазского героического и исторического эпоса : Автореф... кандидата филол.наук: / Салакая Ш.Х.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 19л.
864237
  Майлин Г.И. Основные виды брака в кирпично-черепичном производстве, его причины и способы устранения / Г.И. Майлин, А.Н. Варшавский. – М.-Л, 1936. – 142с.
864238
  Окрошидзе Т.Д. Основные виды грузинской народной трудовой поэзии : Автореф... канд. фиолл.наук: / Окрошидзе Т. Д.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1953. – 18 с.
864239
  Бабаев М.П. Основные виды деградации почв в Кура-Аразской низменности Азербайджана / М.П. Бабаев, Э.А. Гурбанов, Ф.М. Рамазанова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 501-512 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
864240
  Усов В.В. Основные виды и тенденции развития кооперативов / В.В. Усов, Г.Г. Иванов. – К., 1989. – 86с.
864241
  Шаталова М.Н. Основные виды краж, совершаемые несовершеннолетними в группе и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершаемые ими преступления // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.255-258. – ISSN 1684-2626
864242
  Митрофанов И.И. Основные виды проверок и методы их организации / И.И. Митрофанов. – М., 1965. – 56с.
864243
  Савенко Н.Г. Основные возможности и структура команд диалогового редактора текстов для ЭВМ типа БЭСМ-6 / Н.Г. Савенко, А.М. Середа, В.С. Селищев. – Харьков, 1982. – 45с.
864244
  Гизбуллин Н.Г. Основные вопросы агротехники вырщивания маточной сахарной свеклы в условиях Башкирской АССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: 534 / Гизбуллин Н.Г.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.сахарной свеклы. – К, 1968. – 17л.
864245
  Рубан В.И. Основные вопросы агротехники семеноводства льна-долгунца : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рубан В.И.; Акад. наук Белорусск.ССР. Ин-т социалистического сельского хозяйства. – Минск, 1952. – 16л.
864246
  Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Е.В. Васьковский. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М. Меркушева, 1895. – VI, 46 с.
864247
  Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Е.В. Васьковский // Среди Трибунов. "Юридические младенцы" : Записки Тома о прошлом, настоящем и будущем института помощником присяжных, поверенных / Том. – Санкт-Петербург : Тип. П.Е. Ознобищева, 1906. – VI, 46 с.
864248
  Спиваковский Л.И. Основные вопросы анализа хозяйственной деятельности предприятий черной металлургии / Л.И. Спиваковский. – М., 1957. – 102с.
864249
  Татур С.К. Основные вопросы анализа хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С.К. Татур. – М., 1948. – 32с.
864250
  Протопопов В.А. Основные вопросы анализа экономики промышленного предприятия. / В.А. Протопопов. – М., 1973. – 80с.
864251
  Гольст Г. Основные вопросы аналитической механики: Уравнение возможной мощности. / Г. Гольст. – Таллин, 1979. – 168с.
864252
  Руднев И.И. Основные вопросы воспитательной работы классных руководителей пятых классов семилетних и средних школ. : Автореф... канд. пед.наук: / Руднев И.И.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 15л.
864253
  Пэжина П. Основные вопросы вязкопластичности / П. Пэжина. – М., 1968. – 176с.
864254
  Натали В.Ф. Основные вопросы генетики / В.Ф. Натали. – Москва, 1967. – 208с.
864255
  Лукашев К.И. Основные вопросы геологии и палеогеографии антропогена / К.И. Лукашев. – Минск : АН БССР, 1959. – 288с.
864256
  Цапенко М.М. Основные вопросы геологии и палеографиии антропогена Белоруссии : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Цапенко М. М.; АН СССР, Геол. ин-т. – Москва, 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
864257
  Левин А.С. Основные вопросы геологии месторождений горючих сланцев / А.С. Левин. – Москва : Наука, 1982. – 79с.
864258
  Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники / В.В. Белоусов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 607с.
864259
  Пачаджанов Д.Н. Основные вопросы геохимии ниобия и тантала в осадочном процессе. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Пачаджанов Д.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т геохим.и аналит.химии. – М, 1963. – 19л.
864260
  Швей И.В. Основные вопросы геохимии редкоземельных элементов и иттрия в эндогенных процессах. / И.В. Швей. – М., 1962. – 1-108с.
864261
  Албул С.П. Основные вопросы гидрогеохимии в связи с поисками рудных месторождений : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Албул С.П.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрогеологии и инж. геологии. – М., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
864262
  Лосский Н.О. Основные вопросы гносеологии / Н.О. Лосский. – Петроград : Наука и школа, 1919. – 248с.
864263
  Лосский Н.О. Основные вопросы гносеологии / Н.О. Лосский. – Птгр, 1919. – 247с.
864264
  Кабатянский Х.С. Основные вопросы горной статистики. / Х.С. Кабатянский. – Москва-Харьков, 1953. – 380с.
864265
  Макарова Р.В. Основные вопросы графики современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Р. В.; АН СССР, Ин-т русск. яз. – М., 1969. – 24л.
864266
  Патаридзе Р.М. Основные вопросы грузинской филигранологии. : Автореф... Канд.филол.наук: / Патаридзе Р.М.; Ин-т истори груз.литер. – Тбилиси, 1967. – 25л.
864267
  Цимакуридзе Г.А. Основные вопросы дактилоскопии в советской криминалистике. / Г.А. Цимакуридзе. – Тбилиси, 1957. – 227с.
864268
  Линейкин П.С. Основные вопросы динамической теории бароклинного слоя моря / П.С. Линейкин. – Л., 1957. – 139с.
864269
  Рэутт Б.В. Основные вопросы договоров о правовой помощи, заключенных междц социалистическими государствами : Автореф... канд. юр.наук: / Рэутт Б. В.; МГИМО. – М., 1963. – 23л.
864270
  Леппке О.Б. Основные вопросы законодательного обеспечения регулируемого оборота земель сельскохозяйственного назначения // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.61-66
864271
  Осипов Н.Т. Основные вопросы земельного права Народной Республики Болгарии : Автореф... канд.юрид.наук: / Осипов Н.Т.; Лен.юрид.ин-ит. – Ленинград, 1953. – 12 л.
864272
  Работнов Т.А. Основные вопросы и методы изучения жизненного цикла многолетних травянистых растейн и состава их популяций / Т.А. Работнов. – С. 41-48
864273
   Основные вопросы и методы изучения структур рудных полей и месторождений. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 624с.
864274
  Кентлер Р.А. Основные вопросы идентификации и новые возможности ее применения в криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Кентлер Р.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
864275
  Богуславский М.М. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве / М.М. Богуславский. – М., 1960. – 284с.
864276
  Файницкий И А. Основные вопросы изучения конъюнктуры социалистического рынка. : Автореф... канд. экон.наук: / Файницкий А.И,; Мин. торг. РСФСР. Лен. ин-т советской торг. им. Ф.Энгельса. – Л., 1961. – 17л.
864277
  Лебедев С.Н. Основные вопросы исполнения иностранных арбитражных решений : Автореф... канд. юр.наук: / Лебедев С.Н.; МГИМИ. – М., 1962. – 19л.
864278
  Корсунский А.Р. Основные вопросы истории Испании V-VII вв. : Автореф... докт. ист.наук: / Корсунский А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1965. – 27л.
864279
  Дорохова Г.А. Основные вопросы истории организации и деятельности Рабоче-Крестьянской инспекции по развитию и укреплению Советского государства. (1920-1923 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Дорохова Г.А.; Моск. орд. Ленина Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1953. – 16 с.
864280
  Гончаров А.Ф. Основные вопросы истории Советского государства и права в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: / Гончаров А.Ф.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
864281
  Гончар Н.П. Основные вопросы калькулирования себестоимости продукции литейных цехов машиностроительных заводов : Автореф... канд. экон.наук: / Гончар Н.П.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1966. – 15л.
864282
   Основные вопросы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму.. – Л., 1964. – 17с.
864283
  Джусь С.И. Основные вопросы картографического изображения рельефа. : Автореф... Канд.техн.наук: / Джусь С.И.; Военно-инженерная Краснознаменная академия. – М, 1954. – 10л.
864284
  Шеремет А.Д. Основные вопросы комплексного анализа / А.Д. Шеремет. – М, 1971. – 104с.
864285
  Кольцов Н.А. Основные вопросы комплексного анализа организации труда и оценки ее уровня : Автореф... канд. эконом.наук: 1704 / Кольцов Н.А.; Всесоюзн. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
864286
  Розенталь И.С. Основные вопросы критики источников русского права : автореф. дис. ... докт. юр. наук / Розенталь И.С. ;. – 25 с.
864287
  Белановская Т.Д. Основные вопросы курса "История первобытного общества" / Т.Д. Белановская. – Ленинград, 1955. – 38с.
864288
  Эдельман Д.И. Основные вопросы лингвистической географии. / Д.И. Эдельман. – М., 1968. – 112с.
864289
  Занько С.Ф. Основные вопросы лингвистической теории диалога. (На примере соврем. рус. язы.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Занько С.Ф.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 20л.
864290
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 129с.
864291
  Плеханов В Г. Основные вопросы марксизма / В Г. Плеханов. – 4-е изд., испр. и доп. – М-Л, 1931. – 150с.
864292
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1959. – 104с.
864293
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – М., 1975. – 168с.
864294
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Птгр.
1. – 1918. – 290с.
864295
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Пб.
1. – 1924. – 222с.
864296
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. и довед. до настоящ. времени. – Пг.
2. – 1924. – 233с.
864297
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Изд 3, доп. – Ленинград : Прибой, 1929. – 612 с.
864298
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. / И.М. Кулишер. – Пг.
Ч.2. – 1919. – 266с.
864299
   Основные вопросы мелиорации земель и гидротехники на Дальнем Востоке.. – Владивосток, 1987. – 48с.
864300
  Поляк Г.Б. Основные вопросы методики арифметики / Г.Б. Поляк. – Москва, 1929. – 128 с.
864301
  Поляк Г.Б. Основные вопросы методики арифметики / Г.Б. Поляк. – Москва, 1930. – 157 с.
864302
  Забродин Г.В. Основные вопросы методики маркшейдерской аэрофотосъемки : Автореф... канд. тех.наук: / Забродин Г.В.;. – Л, 1970. – 32л.
864303
  Кабанова О.Я. Основные вопросы методики обучения иностранному языку на основе концепции управления усвоением. / О.Я. Кабанова. – М., 1976. – 139с.
864304
  Топурия А.С. Основные вопросы методики преподавания грузинской литературы : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Топурия А.С. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 56 с.
864305
   Основные вопросы методики преподавания иностранных языков в средней школе.. – М.Л., 1948. – 223с.
864306
  Вагин А.А. Основные вопросы методики преподавания истории в старших классах / А.А. Вагин. – Москва, 1959. – 436с.
864307
  Модебадзе В.Г. Основные вопросы методики преподавания сельскохозяйственного машиноведения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.732 / Модебадзе В.Г.; Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 72л.
864308
  Яковлева Н.А. Основные вопросы методологии топливно-энергетического баланса СССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1965. – 23л.
864309
  Кузнецов В.А. Основные вопросы надежности радиоэлектронной аппаратуры. / В.А. Кузнецов. – М.-Л., 1965. – 256с.
864310
   Основные вопросы научного атеизма.. – М., 1962. – 413с.
864311
  Микуцкас Пранас Игнович Основные вопросы научного взгляда на религию в литовской коммунистической печати 1917-1940 гг. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Микуцкас Пранас Игнович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Учен. совет по филос. наукам. – Вильнюс, 1977. – 20л.
864312
  Краснов А.Н. Основные вопросы научной организации производства и труда в проектных институтах : Автореф... канд. экон.наук: / Краснов А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
864313
   Основные вопросы начального обучения.. – М., 1963. – 291с.
864314
  Крейчи-Граф Основные вопросы нефтяной геологии. / Крейчи-Граф. – Л.-М.-Грозный-Новосибирск, 1934. – 264с.
864315
  Черногорова Г.П. Основные вопросы образования технических терминов при помощи греческих и латинских слов и корней в современном французском языка. (На матер. имен существительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Черногорова Г.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 23л.
864316
  Пассов Е.И. Основные вопросы обучения иноязычной речи : Учеб. пособие / Е.И. Пассов. – ч. 2. – Воронеж, 1976. – 164с.
864317
  Блинова Л.И. Основные вопросы общей части советского уголовного права / Л.И. Блинова, Г.Г. Криволапов. – М, 1976. – 121с.
864318
  Гурович С.Г. Основные вопросы оптовой торговли промышленными товарами / С.Г. Гурович. – М.-Л., 1936. – 120с.
864319
  Васянин Ю.Л. Основные вопросы организации внешней торговли СФРЮ : Автореф... канд. экон.наук: / Васянин Ю.Л.; МГИМО. – М, 1966. – 16л.
864320
  Кувшинов И.С. Основные вопросы организации крупных советских хозяйств / И.С. Кувшинов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 280с.
864321
  Дюсебаева М. Основные вопросы орфоэпии казахского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дюсебаева М. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 29 с.
864322
  Блинова Л.И. Основные вопросы особенной части советского уголовного права / Л.И. Блинова, Г.Г. Криволапов. – М, 1976. – 120с.
864323
  Аксельрод С.С. Основные вопросы оценки доказательства судом первой инстанции в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Аксельрод С.С. ; Московский юридический ин-т. – Москва, 1951. – 24 с.
864324
   Основные вопросы палинологии перми и триаса СССР : Тезисы к семинару 22-26 октября 1973 г. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1973. – 59с.
864325
  Кизя Д.Е. Основные вопросы партизанского движения на Украине в период Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кизя Д.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 103 с.
864326
  Залкинд А.Б. Основные вопросы педагогики / А.Б. Залкинд. – М, 1930. – 264с.
864327
  Константинов Н.А. Основные вопросы педагогики / Н.А. Константинов. – М., 1957. – 342с.
864328
  Проскурин Н.В. Основные вопросы передовой организации и экономики разведочного бурения. / Н.В. Проскурин. – М., 1966. – 328с.
864329
  Степанов А.П. Основные вопросы планирования народного хозяйства СССР : Автореф. дис. ... докт. экон. наук / Степанов А.П. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР, Киев. ордена Ленина гос. ун-т.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 121 с. – Бібліогр.:с.118-120
864330
  Слонимский Л.З. Основные вопросы политики / [соч.] Л. З. Слонимского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. – XII, 389 с.
864331
  Ульбрихт В. Основные вопросы политики Социалистической единой партии Германии. / В. Ульбрихт. – М., 1960. – 288с.
864332
   Основные вопросы политической экономии социализма в трудах В.И.Ленина.. – М., 1960. – 463с.
864333
  Соломатина Л.И. Основные вопросы попередельно-нормативного метода учета и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях трикотажной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Соломатина Л.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа. – М., 1968. – 21л.
864334
  Ажмухамбетов Х.Б. Основные вопросы построения предикативных конструкций в русском языке. (В сопоставлении с некоторыми фактами каз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Ажмухамбетов Х.Б.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
864335
  Розанов Я. Основные вопросы права и государства / Я. Розанов. – М-Л, 1926. – 387с.
864336
  Еремеев Д.Ф. Основные вопросы права личной собственности по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Еремеев Д.Ф.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 15л.
864337
  Демченко Т.И. Основные вопросы правового воспитания в социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Демченко Т. И.; МВиССО ВЮЗИ. – М., 1971. – 28л.
864338
  Дронов В.И. Основные вопросы правового регулирования труда на строительстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Дронов В.И. ; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
864339
  Зискис Л.Т. Основные вопросы правового регулирования труда рабочих и служащих в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Зискис Л.Т.; М-во высш. образования СССР. ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1955. – 16л.
864340
  Байгушева Ю.В. Основные вопросы прекращения брака // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 215-225. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
864341
  Богданова Л.А. Основные вопросы преподавания географии в начальной школе : Методическое пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 102с.
864342
   Основные вопросы преподавания истории в школе 2 ступени.. – М., 1928. – 264с.
864343
   Основные вопросы преподавания истории.. – М., 1930. – 340с.
864344
  Гечбаия Б.Н. Основные вопросы принятия решения в менеджменте / Б.Н. Гечбаия, З.М. Беридзе // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 14-19. – ISSN 2414-05-62
864345
  Кириллов И.С. Основные вопросы проектирования организации коллективных трудовых процессов на промышленных предериятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.007 / Кириллов И.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1973. – 18л.
864346
  Ковалев С.И. Основные вопросы происхождения христианства / С.И. Ковалев. – М-Л, 1964. – 259с.
864347
  Приходько В.М. Основные вопросы развития и размещения промышленности Полтавской области. : Автореф... канд. экон.наук: / Приходько В.М.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 21л.
864348
  Хуцишвили Ш.Г. Основные вопросы развития и размещения сельского хозяйства Внутренней Картли : Автореф... канд. геогр.наук: / Хуцишвили Ш.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
864349
  Мурашова Л.Н. Основные вопросы развития и размещения тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Сибири. (На примере системы машин по производству зерна.) (На русск. яз.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.593 / Мурашова Л.Н.; Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 22л.
864350
  Кушнерова Т.Ф. Основные вопросы развития местной промышленности города Киева в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кушнерова Т.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
864351
  Кушнерова Т.Ф. Основные вопросы развития местной промышленнсоти г. Киева в послевоенный период (1946-1952 гг) (На опыте предприятий Киевского Горместпрома) : Дис... канд. экном.наук: / Кушнерова Т. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 335л. – Бібліогр.:л.325-331
864352
  Абурджанидзе Р.И. Основные вопросы развития мясной промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.03 / Абурджанидзе Р.И.; АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 64л.
864353
  Тароян Артавазд Зограбович Основные вопросы развития сельского хозяйства в колхозах и совхозах Севанского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тароян Артавазд Зограбович; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1973. – 31л.
864354
  Уринсон Г.З. Основные вопросы развития станкостроения СССР : Автореф... кандид. экономич.наук: / Уринсон Г.З.; Московский государственный экономический институт. – М., 1951. – 16л.
864355
  Гаджиев Ю.Г. Основные вопросы развития экономики колхозов Агдашского района : Автореф... канд. эокн.наук: / Гаджиев Ю.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 22л.
864356
  Поспелова Е.А. Основные вопросы размещения молочной промышленности СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Поспелова Е.А.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1955. – 16л.
864357
  Некрашас В.Ю. Основные вопросы рассмотрения споров о возмещении вреда, причиненного производственной травмой или профессиональным заболеванием : Автореф... канд. юридич.наук: / Некрашас В.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
864358
  Леонов Г.П. Основные вопросы региональной стратиграфии палеогеновых отложений русской плиты / Г.П. Леонов. – Москва : Московский университет, 1961. – 552с.
864359
  Мягков В.Ф. Основные вопросы рудничного опробования калийных солей и некоторые методы их решения. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Мягков В.Ф.; Уральск.филиал Акад.наук СССР.Горно-геол.ин-т. – Свердловск, 1961. – 23л.
864360
  Кондрашов Н.А. Основные вопросы русского языка : Книга для учителя / Н.А. Кондрашов. – Москва : Просвещение, 1985. – 128с.
864361
  Ключко П.Ф. Основные вопросы селекции и семеноводства кукурузы в условиях юга Украины. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ключко П.Ф.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
864362
   Основные вопросы сельскохозяйственной оценки земли.. – М., 1960. – 11с.
864363
  Нургалиев У. Основные вопросы системы ведения и экономики мясо-сального овцеводства в условиях полупустыни Карагандинской области. (На примере совхозов "Женис" и им. Карла Маркса) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Нургалиев У.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19
864364
  Стерликов А.Ф. Основные вопросы системы ведения овцеводческого хозяйства в условиях полпустыни юго-востока Казахстана. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Стерликов А.Ф.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
864365
  Ганштак В.И. Основные вопросы системы и практики сравнительного анализа работы предприятий / В.И. Ганштак, Б.И. Майданчик. – Москва, 1963. – 14с.
864366
  Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке / А.И. Моисеев. – Л., 1987. – 207с.
864367
  Титаренко П.И. Основные вопросы совершенствования материально-технического снабжения метизных заводов : Автореф... канд. экон.наук: 08.595 / Титаренко П. И.; КИНХ. – К., 1972. – 27л.
864368
  Кочикян В.П. Основные вопросы совершенствования организации труда в строительстве : Автореф... канд. эконом.наук: 596 / Кочикян В.П.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
864369
  Кузьмина А.Г. Основные вопросы совершенствования поставок сырья первичной обработки для текстильной промышленности. : Автореф... канд.экон.наук: 595 / Кузьмина А.Г.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1969. – 18л.
864370
  Винюков И.К. Основные вопросы совершенствования ценообразования в промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Винюков И.К. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
864371
  Петров А.М. Основные вопросы советского жилищного законодательства / А.М. Петров, Ю.М. Глазман. – Сталинград, 1956. – 96с.
864372
  Сперанский И.А. Основные вопросы советского исправительно-трудового права / И.А. Сперанский. – М., 1976. – 121с.
864373
  Гершанов Е.М. Основные вопросы советского трудового законодательства / Е.М. Гершанов, В.И. Никитинский. – Москва, 1966. – 240с.
864374
  Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности / М.С. Строгович. – М., 1959. – 64с.
864375
  Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности / М.С. Строгович. – М., 1966. – 252с.
864376
  Дэн Основные вопросы современного Китая / Дэн, Сяо-Пин. – М, 1988. – 255с.
864377
  Яворский Б.М. Основные вопросы современного школьного курса физики : Пособие для учителя / Б.М. Яворский. – Москва : Просвещение, 1980. – 320с. – (Библиотека учителя физики)
864378
   Основные вопросы соглашения и арбитража.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1926. – 94с.
864379
  Бугаева А.А. Основные вопросы создания материально-технической базы коммунизма в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бугаева А. А.; МВиССО УССР, КИНХ, Каф. полит. экон. – К., 1963. – 20л.
864380
  Булахов М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского язвков. / М.Г. Булахов. – Минск, 1979. – 40с.
864381
  Сумин А.А. Основные вопросы социалистического планирования. (С использованием данных ЛатвССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Сумин А.А.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 19л.
864382
  Шульгин В.Н. Основные вопросы социального воспитания / В.Н. Шульгин. – 2-е изд. – Москва, 1924. – 127 с.
864383
  Харин Н.Н. Основные вопросы специальной теории отностильности в свете диалектического материализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Н.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
864384
  Дадашев К.О. Основные вопросы сравнительной фонетики азербайджанского и французского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Дадашев К.О.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1969. – 16л.
864385
  Коченьак Ф. Основные вопросы статистики капитального строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Коченьак Ф.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1956. – 15л.
864386
  Кайялайнен В.И. Основные вопросы стратиграфии и палеографии кайнозоя яно-индигирской (Приморской) низменности : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Кайялайнен В.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 25л.
864387
  Ерзинкян Е.В. Основные вопросы творчетсва И.С.Никитина : Автореф... канд. филол.наук: / Ерзинкян Е.В.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 20л.
864388
  Гзовский М.В. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / М.В. Гзовский. – Москва : АН СССР
Ч. 1,2. – 1959. – 256с.
864389
  Гзовский В.М. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / В.М. Гзовский. – Москва : АН СССР
Ч. 3,4. – 1963. – 544 с.
864390
  Гиро Ж. Основные вопросы теории гиперзвуковых течений / Ж. Гиро. – М., 1965. – 299с.
864391
  Баженов Л.Б. Основные вопросы теории гипотезы / Л.Б. Баженов. – М., 1961. – 68с.
864392
  Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. / А.Ф. Клейнман. – М-Л, 1950. – 72с.
864393
  Сташевский Е.Д. Основные вопросы теории и практики землеустройства / Е.Д. Сташевский; Правление сахаротреста СССР. – Киев : 10 тип. "Транспечать", им. Ленина, 1928. – 38с.
864394
   Основные вопросы теории и практики надежности: Сб.тр. семинара науч. совета по проблемам надежности отделения механ. и проц. управл.. – М., 1980. – 320с.
864395
   Основные вопросы теории и практики надежности: Семин. по пробл. надежн. Отд. механики и процес. управл. АН СССР и Науч. совет по пробл. "Повыш. над. и долгов. машин". – Минск, 1982. – 279с.
864396
  Шраг Н.И. Основные вопросы теории комплексного развития промышленности СССР : автореф. дис. ... доктор. экон. наук / Шраг Н.И. ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1966. – 50 с.
864397
  Шуршалов В.М. Основные вопросы теории международного договора. / В.М. Шуршалов. – М, 1959. – 472с.
864398
  Кальсин Ф.Ф. Основные вопросы теории познания / Ф.Ф. Кальсин. – Горький, 1957. – 334с.
864399
  Орзих М.Ф. Основные вопросы теории правового воздействия на личность развитого социалистического общества. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Орзих М.Ф.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1978. – 28л.
864400
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
864401
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1979. – 24л.
864402
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич; МВ и ССО СССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 141л.
864403
  Петров С.М. Основные вопросы теории реализма / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1975. – 304 c.
864404
  Даньшин Иван Николаевич Основные вопросы уголовно-правовой охраны общественного порядка : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Даньшин Иван Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 38 с.
864405
  Краснополина М.А. Основные вопросы уголовного права Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. юрид.наук: / Краснополина М.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 20 с.
864406
   Основные вопросы учебно-воспитательной работы в 5 классе.. – М.
1. – 1958. – 259с.
864407
   Основные вопросы учебно-воспитательной работы в 5 классе.. – М.
2. – 1958. – 463с.
864408
  Познышев С.В. Основные вопросы учения о наказании : исследование прив.-доц. Имп. Моск. ун-та С.В. Познышева. – Москва : Унив. тип., 1904. – XXXVI, 407, [4] с.
864409
  Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в советсоком уголовном праве. / В.Ф. Кириченко. – М.-Л., 1948. – 107с.
864410
   Основные вопросы физики в элементарном изложении. – Москва
1. – 573 с.
864411
  Тимофеев М.П. Основные вопросы физики нижнего слоя воздуха над водоемами : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тимофеев М. П.; ЛГУ. – Л., 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
864412
  Исаченко А.Г. Основные вопросы физической географии / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1953. – 392с.
864413
  Ойзерман Т.И. Основные вопросы философии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0042-8744
864414
  Вербицкий В.Г. Основные вопросы философии (мировоззренческий и общенаучный подходы) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 43-53. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
864415
  Николае П. Основные вопросы финансирования и кредитирования экспортных операций : Автореф... канд. экон.наук: / Николае П.; МГИМО. – М., 1960. – 16л.
864416
  Тодуа Г.Г. Основные вопросы фондовооруженности и рентабельности совхозного производства. (На прим. цитрусовых совхозов Абхаз.АССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тодуа Г.Г.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 41л.
864417
  Джейранишвили Е.Ф. Основные вопросы фонетики и морфологии цахского и мухадского (рутульского) языков : Автореф... док. филол.наук: / Джейранишвили Е. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 67л. – Бібліогр.:с.66-67
864418
  Гордина М.В. Основные вопросы фонетического строя вьетнамского языака : Автореф... канд. филол.наук: / Гордина М. В.; АН СССР, Ин-т языкознания. – Л., 1960. – 19л.
864419
  Касевич В.Б. Основные вопросы фонологической структуры бирманского языка : Автореф... канд. филол.наук: 682 / Касевич В.Б.; ЛГУ. – Л, 1968. – 30л.
864420
  Чертков А.М. Основные вопросы формирования и пути развития городских поселений Могилевской области. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Чертков А.М.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
864421
  Коваленко П.П. Основные вопросы формирования и рационального использования трудовых ресурсов Южного экономического района СССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 596 / Коваленко П.П.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1967. – 29л.
864422
  Арронет Н.И. и др Основные вопросы цитологии / Н.И. и др Арронет; Глав. упр. высш. и сред. уч. заведений. – Москва : Просвещение, 1969. – 206 с. : ил. – Перед загл. авт. : Арронет Н.И., Арронет В.М., Жинкин Л.В.
864423
  Кершенштейнер Г. Основные вопросы школьной организации / Георг Кершенштейнер ; С вступ. ст. Н.В. Сперанского: "Новая струя в народном образовании"; Пер. со 2-го нем. изд. под ред. Е. Герье. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва И.Д. Сытина,, 1911. – 139 с. – Беспл. прил. к газете.: Школа и жизнь, за 1911, № 12
864424
  Каландадзе Г.А. Основные вопросы экономики воздушного транспорта : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Каландадзе Г.А.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1967. – 63л.
864425
  Степанков А.А. Основные вопросы экономики гидроэнергетики. / А.А. Степанков. – М.Л., 1956. – 360с.
864426
  Филиппенко И.Т. Основные вопросы экономики добычи и переработки железных руд Кривбасса / И.Т. Филиппенко, П.Г. Нестеров. – К, 1965. – 208с.
864427
  Макаров Н.П. Основные вопросы экономики и организации социалистического сельского хозяйства в Донбассе : Автореф... докт. экон.наук: / Макаров Н. П.; АН УССР, От-ние общ. наук. – Минск, 1956. – 24л.
864428
  Варга Е.С. Основные вопросы экономики и политики империализма : после второй мировой войны / Е. Варга ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Политиздат, 1953. – 575 с.
864429
  Варга Е.С. Основные вопросы экономики и политики империализма : после второй мировой войны / Е. Варга ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1957. – 547, [1] с.
864430
  Кавтарадзе Тенгиз Петрович Основные вопросы экономики колхозного и совхозного свиноводства Грузинской ССР. (На примере зоны виноградарства и табаководства Алазан. равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кавтарадзе Тенгиз Петрович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
864431
  Казумов Р.Б. Основные вопросы экономики машиноиспользования в хлопкосеющих колхозах. (На примере Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Казумов Р.Б.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1953. – 23 с.
864432
  Иман-Заде Основные вопросы экономики разработки морских нефтяных месторождений Азербайджана / Иман-Заде. – Баку, 1958. – 202с.
864433
  Шония Н.П. Основные вопросы экономики сельского хозяйства Цхакаевского района. (Ист.-экон. очерк). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шония Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 39л.
864434
  Ионас Б.Я. Основные вопросы экономики строительства. / Б.Я. Ионас. – М, 1956. – 72с.
864435
  Цискаришвили Д.А. Основные вопросы экономики Цинандальского ордена Ленина совхоза : Автореф... канд. экон.наук: / Цискаришвили Д. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 20л.
864436
  Циколия Ю.М. Основные вопросы экономики цитрусоводства в Абхазской АССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Циколия Ю. М.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1972. – 24л.
864437
  Цивилашвили О.А. Основные вопросы экономикуи колхозного овцеводства Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цивилашвили О. А.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1973. – 26л.
864438
  Кобахидзе Э.Д. Основные вопросы экономической географии горных районов Грузинской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Кобахидзе Э.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 27л.
864439
   Основные вопросы экономической географии.. – Л.
1. – 1964. – 48с.
864440
  Кристеску И. Основные вопросы экономической теории Жака Рюэффа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кристеску И. ; МГУ , Экон. фак. – Москва, 1968. – 14 с.
864441
  Чернухин А.А. Основные вопросы экономической эффективности капиталовложений в электроэнергетике СССР. / А.А. Чернухин. – М, 1963. – 163с.
864442
  Рябинин А.В. Основные вопросы эксплуатации жилищного хозяйства Москвы (Экон. стат. анализ) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябинин А. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1969. – 17л.
864443
  Дедков К В. Основные вопросы эксплуатации сложных систем / К В. Дедков, . – Москва : Высшая школа, 1976. – 406с.
864444
  Удалых Т.С. Основные вопросы электродинамики / Т.С. Удалых. – Иркутск : ИГУ, 1986. – 142с.
864445
   Основные вопросы электрофизиологии центральной нервной системы.. – К., 1962. – 232с.
864446
  Пирейко Л.А. Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. / Л.А. Пирейко. – М., 1968. – 72с.
864447
  Липпс Т. Основные вопросы этики. / Т. Липпс. – СПб. – 392с.
864448
  Бузук П.А. Основные вопросы языковедения. / П.А. Бузук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1924. – 218с.
864449
   Основные вредители и болезни интридуцированных декоративных растений в Главном ботаническом саду АН СССР.. – Рига, 1976. – 50с.
864450
  Карасев В.С. Основные вредители ив и борьба с ними в плавневых лесах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карасев В.С. ; АН УССР, Ин-т зооолг. – Киев, 1969. – 37 с.
864451
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИС за 1937 год.. – М.Л., 1939. – 484с.
864452
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИС за 1938 год.. – М.Л., 1940. – 300с.
864453
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИСа за 1936 год.. – Киев; Полтава, 1937. – 280с.
864454
  Лукашев К.И. Основные генетические типы четвертичных отложений СССР / К.И. Лукашев. – Минск : БГУ, 1955. – 260с.
864455
  Фалькович Н.С. Основные географические аспекты международного туризма за рубежом. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.03 / Фалькович Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
864456
  Гридчин А.Н. Основные геодезические работы при сооружении многопролетных мостов : Автореф... д-ра техн.наук: / Гридчин А.Н.; Моск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М., 1963. – 37л.
864457
  Судаков С.Г. Основные геодезические сети : руководство / С.Г. Судаков. – Москва : Недра, 1975. – 368 с.
864458
  Христофорова Т.Ф. Основные геологические события эоплейстоцена Украины / Т.Ф. Христофорова, В.Н. Шелкопляс // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 68-72. – Библиогр.: 9 назв.
864459
  Макиевский С.И. Основные геологические факторы, контролирующие размещение промышленно-слюдоносных пегманитов в Енском слоюдном районе (Кольский п-ов) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макиевский С.И.; Лен. гон. ин-т АН СССР. – Л.-Кировск, 1958. – 19л.
864460
  Микеладзе В.Г. Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. / В.Г. Микеладзе, В.М. Титов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 124с.
864461
  Драчук Виктор Семенович Основные геральдические системы на территории СССР : Автореф... д-ра ист. наук: 07.00.09 / Драчук Виктор Семенович; АН УССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1981. – 36л.
864462
  Павлов А.Н. Основные гидродинамические параметры и методы их определения / А.Н. Павлов. – Л., 1973. – 44с.
864463
  Чибрикова Л.И. Основные граичные задачи для аналитических функций / Л.И. Чибрикова. – Казань, 1977. – 302с.
864464
  Сердюченко Г.П. Основные грамматические особенности языков Западного Кавказа / Г.П. Сердюченко. – М, 1955. – 40с.
864465
  Куманичкина Л.Ф. Основные грамматические средства выражения отрицания в повествовательном предложении (на материале современного литературного немецкого языка) : Автореф. дис ... канд. филол. наук : / Куманичкина Л.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 19 с.
864466
  Шанаева Н.В. Основные грамматические трудности в английском языке / Н.В. Шанаева. – Новосибирск, 1989. – 48с.
864467
  Фомина Т.Н. Основные грамматические трудности немецкого математического текста / Т.Н. Фомина, И.С. Виноградова. – Ярославль, 1987. – 79с.
864468
  Ахундов Магомед Багир оглы Основные граничные задачи для упругой амизотропной двусвязной полуплоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ахундов Магомед Багир оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1977. – 11л.
864469
  Вингдерович И.Е. Основные граничные задачи плоской теории упругости плоской теории для многослойных оснований сложной структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Вингдерович И.Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
864470
  Цандеков М.И. Основные граничные задачи теории установившихся упругих колебаний для контуров с угловыми точками и для поверхностей с угловыми линиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цандеков М. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 8л.
864471
  Натрошвили Д.Г. Основные граничные и гранично-контактные задачи статики теории упругости для анизотропных тел / Д.Г. Натрошвили, М.К. Сванадзе. – Тбилиси, 1981. – 85с.
864472
  Окомба С. Основные грибные болезни сои и обоснование мероприятий по ограничению их развития в условиях северовосточной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. сельхоз. наук : 06.00.11 / Окомба С.; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 20 с.
864473
   Основные группы правоотношений, возникающих в деятельности органов внутренних дел: Уч. пособ.. – Караганда, 1985. – 104с.
864474
  Белова В.К. Основные данные авиационных и космических пилотажных стендов и тренажеров / В.К. Белова, 1971. – 168с.
864475
   Основные данные американских установок, имитирующих космические условия, 1963. – 23 л.
864476
   Основные данные зарубежных управляемых снарядов. Июнь 1964 : (по материалам иностранной печати) : Выпускается по сост. на июнь и декабрь месяцы. – [Москва], 1964. – 80с. – Сост. указ. на об. тит. л.
864477
   Основные данные иностранных аэродинамических труб и экспериментальных установок, 1963. – 13 л.
864478
   Основные данные иностранных вертолетов и аппаратов на воздушной подушке, 1962. – 15 л.
864479
   Основные данные иностранных исследовательских ракет, 1962. – 17 л.
864480
   Основные данные иностранных управляемых снарядов, 1961. – 15 л.
864481
   Основные данные иностранных управляемых снарядов, 1962. – 14 л.
864482
  Халдеев В.Д. Основные данные к изучению температуры воздуха в Якутии / В.Д. Халдеев. – М, 1925. – 34с.
864483
  Белова В.К. Основные данные новых вакуумных установок США / В.К. Белова, 1971. – 30с.
864484
  Семененко Н.П. Основные данные по геохронологии Украинского кристаллического массива / Н.П. Семененко. – М., 1960. – 146-166с.
864485
   Основные данные по климату СССР. – Обнинск : [ВНИИГМИ - МЦД], 1976. – 391, [1] с. : ил., табл.
864486
  Фогелевич Л.Г. Основные директивы и законодательства о печати / Л.Г. Фогелевич. – 5-е изд. – М, 1935. – 275с.
864487
   Основные директивы партии и правительства по хозяйственному строительству 1931-1933 гг.. – М., 1933. – 125с.
864488
   Основные директивы партии и правительства по хозяйственному строительству 1931-1934 гг.. – 2-е изд., доп. – М., 1934. – 224с.
864489
  Печук И.Ф. Основные дифференциальные уравнения с частными производными, применяемые в электроакустике : Автореф... канд. пед.наук: / Печук И.Ф.; Киевск. ин-т гражд. воздушного флота им. К.Е.Ворошилова. – 5л.
864490
  Борзова К.А. Основные договорные формы материально-технического снабжения промышленности / К.А. Борзова. – Минск, 1983. – 133с.
864491
   Основные доклады и тезисы к ним, а также речи т. Лени на и т.Радека на 3 сьезде.. – Л., 1920. – с.
864492
   Основные документы о реформе общеобразовательной школы. – Киев, 1986. – 588с.
864493
  Костина Р.В. Основные документы по истории мосгорсовнарохоза (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Костина Р. В.; МГУ. – Москва, 1973. – 23л.
864494
   Основные документы Совета Экономической Взаимопомощи.. – 4-е изд., доп. – М.
2. – 1983. – 631с.
864495
   Основные документы, регламентирующие деятельность библиотек научно-исследовательских учреждений, научных центров и филиалов Академии Наук СССР.. – М., 1982. – 212с.
864496
   Основные документы, регламентирующие работу Украинского Реестрового Казачества : метод. пособие / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Гос. ун-т информатики и искусственного интеллекта, Ин-т казацкой педагогики, Отд. развития укр. методологии и нац. идеи на основах казац. педагогики ; [авт.-сост.: Н.В. Гниденко, В.Н. Блидар]. – [8-е изд.]. – Киев : Наука і освіта, 2011. – 112 с. : фот., табл. – Загл. обл.: УРК: в делах и фактах. - Текст рус., укр.
864497
  Сигуа Г.В. Основные доминанты создания и функционирования свободных экономических зон в переходной экономике : Дис. ... канд. экон. наук. Спец. 08.02.03 - организация управления, планирования и регулирования экономикой / Сигуа Г.В.; КНУТШ. – Киев, 2006. – 235с. – Библиогр.: л. 195 -235
864498
  Шелкопляс В.Н. Основные достижения в исследовании четвертичного периода в отделе геологии антропогена (До 80-річчя Інституту геологічних наук НАН України) / В.Н. Шелкопляс, В.М. Мацуй // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 84-89. – ISSN 0367-4290
864499
  Баранов М.И. Основные достижения отечественных и зарубежных научных школ в области техники высоких напряжений. Ч. 1: Московская, Ленинградская, Томская и Киевская школы ТВН / М.И. Баранов, Н.В. Веселова // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2012. – № 3. – С. 38-52. – ISSN 1813-100X


  Представлен перечень основных отечественных и зарубежных научных школ в области техники высоких напряжений (ТВН). Приведен научно-исторический обзор ряда отечественных и зарубежных достижений за последние столетия (период XVIII–XXI вв.) в области ТВН. ...
864500
   Основные достижения отечественных и зарубежных научных школ в области техники высоких напряжений. Часть 2: Харьковская, Донецкая, Николаевская и некоторые зарубежные школы ТВН // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2012. – № 11. – С. 13-22. – ISSN 1813-100X


  Приведено продолжение научно-исторического обзора ряда основных отечественных и зарубежных достижений за последнее столетие (1910?2010 гг.) в области техники высоких напряжений (ТВН). Отмечен вклад ведущих ученых Харьковской, Донецкой, Николаевской и ...
864501
  Брежнев Д.Д. Основные достижения сельскохозяйственной науки в СССР / Д.Д. Брежнев, И.А. Минкевич. – М, 1958. – 197с.
864502
  Туманов И.И. Основные достижения советской науки в изучении морозостойкости растений. / И.И. Туманов. – М., 1951. – 55с.
864503
  Алескерова Н.Э. Основные дочерние ответвления братства Халватийа в XV-XVI веках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 5-15. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
864504
  Катона В. Основные драйверы развития экономики Боливии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 43-57. – ISSN 0044-748Х
864505
  Чесноков П.В. Основные единицы языка и мышления / П.В. Чесноков. – Ростов на Дону, 1966. – 288с.
864506
  Лобач-Жученко Основные елементы кораблей и судов. / Лобач-Жученко. – Москва, 1955. – 80с.
864507
  Тандилава З.О. Основные жанры лазского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: / Тандилава З.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
864508
  Литвиненко Н.А. Основные жанры литературно-критического наследия Жорж Санд : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Литвиненко Н.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
864509
  Цередиани Д.В. Основные жанры сванской народной поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Цередиани Д. В.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1971. – 21л.
864510
  Вербицкий П.Г. Основные жильные породы Среднего Приднестровья в связи с петрохимической характеристикой и вопросами их использования : Автореф... канд. геол.=минерал.наук: / Вербицкий П.Г.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1949. – 15 с.
864511
  Брынцев Л.А. Основные задачи в освоении специфики книжной художественнной иллюстрации при подготовке учителей изобразительного искусства : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Брынцев Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 18л.
864512
  Тарапов Иван Евгеньевич Основные задачи гидродинамики намагничивающихся и поляризующихся сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.024 / Тарапов Иван Евгеньевич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 40л.
864513
  Кириченко В.Н. Основные задачи и особенности десятой пятилетки / В.Н. Кириченко. – Москва, 1976. – 62с.
864514
  Павловский Е.Н. Основные задачи и первые шаги деятельности сектора по вредителям животноводства Всесоюзного института защиты растений ВАСХНИЛ / Е.Н. Павловский. – 21с.
864515
  Купрадзе В.Д. Основные задачи математической теории дифракции / В.Д. Купрадзе. – Л-М, 1935. – 111с.
864516
  Стеклов В.А. Основные задачи математической физики / В.А. Стеклов. – Пб.
1. – 1922. – 285 с.
864517
  Стеклов В.А. Основные задачи математической физики / В.А. Стеклов. – Пб.
2. – 1923. – 285 с.
864518
  Стеклов В.А. Основные задачи математической физики / В.А. Стеклов; Под ред. В.С. Владимирова. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 432с.
864519
  Сухаревский Б.М. Основные задачи нового пятилетнего плана / Б.М. Сухаревский. – Сталинград, 1946. – 15с.
864520
  Гатовский Л.М. Основные задачи нового пятилетнего плана. Стенограмма публичной лекции... / Л.М. Гатовский. – Москва, 1946. – 28с.
864521
  Ленин В.И. Основные задачи партии при НЭПе / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 167с.
864522
  Гармонов И.В. Основные задачи по динамике подземных вод : Учебное пособие для вузов / И.В. Гармонов, А.В. Лебедев. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 244с.
864523
  Горшенин К.П. Основные задачи повышения плодородия почв Сибири / К.П. Горшенин. – Новосибирск, 1955. – 56с.
864524
  Блохин В.А. Основные задачи промышленности горючих сланцев во 2-пятилетии / В.А. Блохин. – М.Л., 1932. – 25с.
864525
  Цёхла С.Ю. Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения / С.Ю. Цёхла, М.Н. Бурлай // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 9-16. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
864526
  Виноградов В.В. Основные задачи советской науки о языке в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию / В.В. Виноградов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 39 с.
864527
  Ананьев Б.Г. Основные задачи советской психологической науки: Стенограмма публ. лекции... / Б.Г. Ананьев. – Москва, 1950. – 32с.
864528
  Цуканов А.Г. Основные задачи статики твердого тела. / А.Г. Цуканов. – Томск, 1976. – 120с.
864529
  Пшеборский А.П. Основные задачи теории дифференциальных уравнений. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова, 1899. – 11 с. – Отд.оттиск
864530
  Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарныъ течений / С.М. Тарг. – М.Л., 1951. – 420с.
864531
  Романовский В.И. Основные задачи теории ошибок / В.И. Романовский. – М.-Л., 1947. – 116с.
864532
  Аль-Насан Ибрагим Мухаммед Основные задачи теории смазки подшипника с плавающей втулкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Аль-Насан Ибрагим Мухаммед; ХГУ. – Х., 1973. – 12л.
864533
  Чистяк В.И. Основные задачи теории упругости для неоднородного упругого слоя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Чистяк В.И.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
864534
  Пахомов Ю.Н. Основные задачи формирования посткризисной модели развития экономики Украины // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
864535
  Николаев В.Б. Основные задачи химического машиностроения / В.Б. Николаев. – М, 1959. – 32с.
864536
  Выборнов О.П. Основные задачиразвития экономики СССР в свете решений ноябрьского (1978 г) Пленума ЦК КПСС / О.П. Выборнов. – Москва, 1979. – 28с.
864537
   Основные законодательные акты Народно-Демократической Республики Польши.. – М., 1950. – 263с.
864538
   Основные законодательные акты о труде рабочих и служащих.. – М., 1953. – 112с.
864539
   Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных социалистических странах. – Москва : Госюриздат
Вып. 3. – 1957. – 108с.
864540
   Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных социалистических странах.. – М.
Вып. 1. – 1958. – 291с.
864541
   Основные законодательные акты по аграрным преобразованиям в зарубежных социалистических странах.. – Москва : Госюриздат
Вып. 4. – 1958. – 240с.
864542
   Основные законодательные акты по советскому государственному строительству и праву.. – М.
1. – 1972. – 491с.
864543
   Основные законодательные акты по советскому государственному строительству и праву.. – М.
2. – 1972. – 485с.
864544
   Основные законодательные акты, касающиеся высших государственных учреждений в России XVIII и первой четверти XIX ст. / под ред. А.А. Кизеветтера. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова, 1909. – [6], 98 с. – Библиогр. в предисл. – (Памятники русской истории / Изд. под ред. проф.: В.О. Ключевского, М.К. Любавского и др. ; Вып. 5)


  Ред.: Кизеветтер Александр Александрович, 1866-1933
864545
  Ткачева Л.Б. Основные закономерности английской терминологии / Л.Б. Ткачева ; под ред. И.В. Арнольд ; Омский политехн. ин-т. – Томск ; Омск : Издательство Томского университета, 1987. – 198, [1] с. – Библиогр.: с. 172-198
864546
  Панцхава Е.С. Основные закономерности биосинтеза витамина В 12 при непрерывном термофильном метановом брожении : Автореф... канд. биол.наук: / Панцхава Е.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1964. – 31с.
864547
  Нгуен-Хыу-Ти Основные закономерности в разделе с оциллирующими электронами при низких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Хыу-Ти; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1968. – 18л.
864548
  Султанов Г.Ф. Основные закономерности в распределении астероидов и осколков первичных крупных небесных тел по признакам их физических и орбитальных особенностей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Султанов Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т П.К.Штерберга. – М., 1967. – 23л.
864549
  Страхов Н.Н. Основные закономерности возникновения и развития государства в странах Древнего Востока. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Страхов Н.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.наук. – Х, 1979. – 36л.
864550
   Основные закономерности воспроизводства рабочей силы в период развернутого строительства коммунихма.. – М., 1965. – 294с.
864551
  Саранча В.Н. Основные закономерности жидкофазного эпоксидирования пропилена надуксусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Саранча В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 24л.
864552
  Карпов П.А. Основные закономерности и природа изменения коллекторов нефтегазоносных отложений девона Волгоградской обласи : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Карпов П.А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.35-38
864553
  Токмаков А.И. Основные закономерности и структура климата Украинских Карпат. : Автореф... доктор географ.наук: 698 / Токмаков А.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1968. – 29л.
864554
  Крутских Б.А. Основные закономерности изменчивости режима арктических морей в естественных гидрологических периодах / Б.А. Крутских. – Ленинград, 1978. – 92 с.
864555
  Гребинский С.О. Основные закономерности индивидуального развития растений / С.О. Гребинский. – Львов-Харьков, 1953. – 224с.
864556
  Трофимов П.С. Основные закономерности исторического развития искусства. / П.С. Трофимов. – М., 1970. – 239с.
864557
  Ермаков Ардалион Николаевич Основные закономерности комплексообразования циркония и гафния в водных растворах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 071 / Ермаков Ардалион Николаевич ; АН СССР , Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1969. – 59 с. – Бібліогр.:с.53-59
864558
  Полетаева Людмила Борисовна Основные закономерности миграции фтора в подземных водах Забайкалья : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Полетаева Людмила Борисовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
864559
  Плеханов Г.Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитобиологии / Г.Ф. Плеханов. – Томск, 1990. – 186с.
864560
  Чайлахян М.Х. Основные закономерности онтогенеза высших растений / М.Х. Чайлахян. – М., 1958. – 79с.
864561
  Савастенко А.И. Основные закономерности полной и окончательной победы социализма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Савастенко А. И.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1966. – 18л.
864562
  Мельник А.А. Основные закономерности построения скульптурного рельефа / А.А. Мельник. – М., 1985. – 112с.
864563
   Основные закономерности построения социалистической экономики.. – М., 1967. – 434с.
864564
  Филипцова Галина Григорьевна Основные закономерности поступления радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в корневую систему растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Филипцова Галина Григорьевна ; НАН Белоруси. Ин-т эксперимент. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск, 1999. – 21 с.
864565
  Виноградов Н.Д. Основные закономерности преобразования форм атмосферной циркуляции в марте-августе и способ составления детализированного прогноза для Арктики на июнь-август. : Автореф... канд. геогр.наук: / Виноградов Н.Д.; Арктич. и антарктич. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
864566
  Адаменкова М.Д. Основные закономерности протекания реакций в водных растворах / М.Д. Адаменкова, Е.Н. Борисова. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 87 с.
864567
  Борисова Е.Н. Основные закономерности протекания химических реакций / Е.Н. Борисова, М.Д. Адаменкова. – М, 1988. – 68с.
864568
  Золотухин В.В. Основные закономерности прототектоники и вопросы формирования рудосносных трапповых интрузий (на примере Норильской) : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Золотухин В.В.; АН СССР. Сиб отд. Объединен. учен. совет по геол.-минералогич., геофизич. и географ. наукам. – Новосибирск, 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.38-39
864569
  Мархинин В.В. Основные закономерности процесса интернационализации общественной жизни / В.В. Мархинин. – Новосибирск, 1989. – 239с.
864570
  Карпов М.М. Основные закономерности развития естествознания / М.М. Карпов. – Ростов-на-Дону, 1963. – 304 с.
864571
  Соловьев В.С. Основные закономерности развития земной коры / В.С. Соловьев. – Х., 1992. – 108с.
864572
  Сергеев К.Ф. Основные закономерности развития земной коры района Курильской островной гряды в кайнозойскую эру. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Сергеев К.Ф.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1964. – 19л.
864573
   Основные закономерности развития и металлогения областей тектоно-магматической активизации юга азиатской части СССР. – Ленинград : Недра, 1979. – 303с.
864574
  Журавлев В.В. Основные закономерности развития коммунистического общественного сознания / В.В. Журавлев. – Ростов-на-Дону, 1966. – 288с.
864575
  Могилевец В.К. Основные закономерности развития культурно-воспитательной функции Советского общенародного государства. (На матер. Туркм.ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Могилевец В.К.; Ин-т философии АН СССР. Сектор филос. Ин-та истории, археологии и этнографии АН Туркм.ССР. – М., 1966. – 22л.
864576
  Каттерфельд Г.Н. Основные закономерности развития планетарного рельефа Земли : Автореф... канд. геогр.наук: / Каттерфельд Г.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра физ .географии. – Л., 1961. – 23л.
864577
  Марков К.К. Основные закономерности развития природы территории СССР в четвертичном периоде / К.К. Марков. – Москва, 1961. – 174с.
864578
  Трофимов А.М. Основные закономерности развития склонов под действием силы тяжести : Автореф... кандидата геогр.наук: / Трофимов А.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 16л.
864579
  Гулин В.П. Основные закономерности развития современного мирового революционного процесса / В.П. Гулин. – Л., 1976. – 37с.
864580
  Ефанов И.М. Основные закономерности развития социалистической революции в СССР / И.М. Ефанов. – Воронеж
1. – 1957. – 47с.
864581
  Корженевский И.И. Основные закономерности развития спроса в СССР / И.И. Корженевский. – Москва : Экономика, 1965. – 204 с.
864582
  Корженевский И.И. Основные закономерности развития спроса в СССР / И.И. Корженевский. – 2-е перераб, и доп. – Москва : Экономика, 1971. – 239 с.
864583
  Трофимов В.С. Основные закономерности размещения и образования алмазных месторождений на древних платформах и в геосинклинальных областях / В.С. Трофимов. – М, 1967. – 300с.
864584
  Адылов Ф.Т. Основные закономерности размещения разведанных / Ф.Т. Адылов. – Ташкент, 1980. – 86с.
864585
  Юсупов Х.М. Основные закономерности размещения ртутно-сурьмяного оруденения в Зервашано-Гиссарском рудном поясе / Х.М. Юсупов. – Душанбе, 1978. – 192с.
864586
  Гончаренко К.С. Основные закономерности распределения главнейших промысловых рыб Куйбышевского водохранилища в вегетационный период : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гончаренко К.С. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 22 с.
864587
  Калинко М.К. Основные закономерности распределения нефти и газа в земной коре / М.К. Калинко. – М, 1964. – 208с.
864588
  Сапожников В.В. Основные закономерности распределения фосфора в Тихом океане : Автореф... канд геогр.наук: / Сапожников В. В.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 21л.
864589
  Толстой М.И. Основные закономерности распределения химических элементов в гранитоидах формации рапакиви Украинского и Балтийского щитов и особенности условий их образования / М.И. Толстой, Н.В. Костенко, Ю.Л. Гасанов // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-65. – ISSN 0367-4290


  У статті акцентується увага на тому, що геологічні дослідження були виконані у 80-х рр. XX ст. ученими Київського та Львівського університетів під керівництвом М.І. Толстого.
864590
   Основные закономерности распространения минеральных подтипов руд магнетитовых месторождений Соколовско-Сарбайского рудного района.. – Алма-Ата, 1979. – 142с.
864591
  Мшенский Ю.Н. Основные закономерности роста метанотрофных бактерий Methylomonas Methanica и Methylosinus Trichosporium : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мшенский Юрий Николаевич ; Акад. наук СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 25 с. вкл. обл. – Библиогр.: 8 назв.
864592
  Андрущенко Виктор Петрович Основные закономерности социализации личности при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрущенко Виктор Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
864593
  Андрущенко В.П. Основные закономерности социализации личности при социализме. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Андрущенко В.П.; КГУ. – К., 1978. – 213л. – Бібліогр.:л.191-213
864594
  Гайворонский Б.П. Основные закономерности структурной организации материи в их мировоззренческом и методологическом значении : Автореф... канд. филос.наук: 720 / Гайворонский Б.П.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 22л.
864595
  Горячев А.В. Основные закономерности тектонического развития Курило-Камчатской зоны / А.В. Горячев. – М, 1966. – 236с.
864596
  Рудич Е.М. Основные закономерности тектонического развития Приморья, Сахалина и Японии как зоны перехода от континента к океану. / Е.М. Рудич. – М., 1962. – 272с.
864597
  Шуйский Основные закономерности формирования берегов в вогнутых дугах неприливного моря / Шуйский, ЮД // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 23-46 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
864598
  Лоопманн А.А. Основные закономерности формирования болот на территории Эстонской ССР в зависимости от условий стока и водного режима. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лоопманн А.А.; ЛГУ. – Таллин, 1967. – 23л.
864599
  Мижега Н.Я. Основные закономерности формирования систем городских поселений в аграрно-индустриальных районах. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Мижега Н.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
864600
  Огородников В.И. Основные закономерности формирования современных субаквальных отложений в Киевском водохранилище : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 145-153 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
864601
  Клопотовская Н.Б. Основные закономерности формирования споров-пыльцевых спектров в горных районах Кавказа : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Клопотовская Н.Б. ; АН СССР , Ин-т географии. – Тбилиси, 1973. – 39 с.
864602
  Клопотовская Н.Б. Основные закономерности формирования спорово-пыльцевых спектров в горных районах Кавказа / Н.Б. Клопотовская. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 184с.
864603
  Филатов К.В. Основные закономерности формирования химического состава подземных вод и поисковые признаки нефтегазоносности. / К.В. Филатов. – М., 1976. – 304с.
864604
  Шагинян М.В. Основные закономерности формирования элементов стока рек Армянской ССР и методика их прогнозрования / М.В. Шагинян. – Л., 1981. – 176 с.
864605
  Турута Николай Ульянович Основные закономерности, параметры дробления и сейсмического действия взрывов в трещиноватых породах на карьерах : Автореф... д-ра техн.наук: 312 / Турута Николай Ульянович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.52-55
864606
  Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики : Учеб. пособие для физ. спец. вузов / Э.А. Нерсесов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 287с.
864607
  Шептулин А.П. Основные законы диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1966. – 184с.
864608
  Пернацкий В.И. Основные законы диалектики / В.И. Пернацкий. – М., 1981. – 64с.
864609
  Охрименко О.Г. Основные законы диалектики как принципы выведения теоретического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
864610
  Андреев И. Основные законы и категории материалистической диалектики / И. Андреев. – Москва, 1959. – 292 с.
864611
  Голота А.И. Основные законы и категории материалистической диалектики / А.И. Голота. – Москва, 1963. – 47с.
864612
  Палиенко Н.И. Основные законы и форма правления в России : юридическое исследование / Н.И. Палиенко, орд. проф. Имп. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. "Печатник", 1910. – 78, [2] с.
864613
  Горощенко Г.Т. Основные законы композиции в изобразительном искусстве / Г.Т. Горощенко. – М.
2,3. – 1964. – 28с.
864614
  Войтко В.И. Основные законы материалистической диалектики и их применение в педагогических исследованиях / В.И. Войтко. – Київ, 1975. – 50с.
864615
  Сюсюкалов Б.И. Основные законы материалистической диалектики. / Б.И. Сюсюкалов. – М., 1958. – 95с.
864616
  Меняйло И.Л. Основные законы материалистической диалектики. (Учеб. пособие для вузов). / И.Л. Меняйло. – Москва, 1973. – 128 с.
864617
  Ермаков В. Основные законы механики. – Киев : Тип.Имп.Университета св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 10 с. – Отд.оттиск из Университетских известий за 1900 г.
864618
  Иродов И.Е. Основные законы механики / И.Е. Иродов. – М, 1975. – 256с.
864619
  Иродов И.Е. Основные законы механики / И.Е. Иродов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240с.
864620
  Иродов И.Е. Основные законы механики : учеб. пособие / И.Е. Иродов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 248 с.
864621
  Тарапов И.Е. Основные законы механики сплошной среды. / И.Е. Тарапов, Э.Н. Татарченко. – Харьков, 1980. – 38с.
864622
  Зингер М.Е. Основные законы по КрайнемуСеверу / М.Е. Зингер. – Л, 1935. – 144с.
864623
  Хинчин А.Я. Основные законы теории вероятностей / А.Я. Хинчин. – Москва-Ленинград, 1932. – 86 с.
864624
  Шиллер Н. Основные законы термодинамики : (Доложено на XI съезде Русских естествоиспытателей 24 декабря 1901 г. в С.-Петербурге) / Н. Шиллер, 1902. – С.377-426. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
864625
   Основные законы Финляндии : Регламент парламента. – Хельсинки, 1992. – 70с. – ISBN 951-6547-8
864626
  Дикерсон Р. и др. Основные законы химии : В 2-х томах / Р. и др. Дикерсон. – Москва : Мир
Т.1. – 1982. – 652с.
864627
  Дикерсон Р. и др. Основные законы химии : В 2-х томах / Р. и др. Дикерсон. – Москва : Мир
Т.2. – 1982. – 620с.
864628
  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма : учеб. пособие / И.Е. Иродов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 279 с.
864629
  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма / И.Е. Иродов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 287с.
864630
  Вуценс А.П. Основные законы электростатики : метод. разработки / А.П. Вуценс. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1990. – 41 с.
864631
  Кулаков К.Н. Основные звуковые значения гласных и согласных букв в современном английском языке. / К.Н. Кулаков. – М., 1971. – 94с.
864632
  Бевентер Э. Основные знания по рыночной экономике в 8-ми лекциях / Э. Бевентер, Й. Хампе. – М, 1993. – 173с.
864633
  Антонюк Н.Г. Основные и амфотерные оксиды - родители гидроксидов // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 17-19
864634
  Дьяконов Ю.В. Основные и возобновленные кладки птиц. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Дьяконов Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
864635
  Каценеленбаум З.С. Основные и оборотные средства в машиностроении. / З.С. Каценеленбаум. – М., 1958. – 178с.
864636
  Кудрявцева Н Л. Основные и оборотные средства угольной промышленности Донбасса. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кудрявцева Л.Н,; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1965. – 17л.
864637
  Кацен Л.Г. Основные и оборотные фонды черной металлургии УССР. / Л.Г. Кацен, М.Р. Лукьянов. – К., 1965. – 191с.
864638
  Степанков А.А. Основные и оборотные фонды электроэнергетической промышленности / А.А. Степанков. – М., 1974. – 48с.
864639
  Кашкай М.А. Основные и ультраосновные порды Азербайджана / М.А. Кашкай. – Баку, 1947. – 242с.
864640
  Усенко И.С. Основные и ультраосновные породы Буга / И.С. Усенко. – К., 1958
864641
  Половинкина Ю.И. Основные и ультраосновные породы Карсакпая в связи с проблемой генезиса железистых кварцитов / Ю.И. Половинкина. – М., 1952. – 88с.
864642
   Основные и ультраосновные породы Кольского полуострова и их металлогения : Сб.статей: Памяти д-ра геол.-минерал. наук Е.К. Козлова. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1975. – 219с. : ил., карт., 2 л. ил. – "Список трудов Е.К.Козлова": с.7-10 и списки лит. в конце статей
864643
  Борель Э. Основные идеи алгебры и анализа / Э. Борель. – М.-Л., 1927. – 307с.
864644
   Основные идеи геохимии. – Ленинград
Т. 2. – 1935. – 195с.
864645
   Основные идеи геохимии.. – Л.
3. – 1937. – 333с.
864646
  Лодойдамб Ч. Основные идеи и образы современной монгольской драматургии : Автореф... Канд.филол.наук: / Лодойдамб Ч.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16л.
864647
  Муканов М.М. Основные идеи и понятия программированого обучения / М.М. Муканов. – Алма-Ата, 1973. – 203с.
864648
  Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А.В. Чаянов. – Москва, 1991. – 456 с.
864649
   Основные идеи М.А.Усова в геологии.. – Алма-Ата, 1960. – 542с.
864650
   Основные идеи Н.Г.Касина в геологии Казахстана.. – Алма-Ата, 1960. – 422с.
864651
  Вольберг О.А. Основные идеи проективной геометрии / О.А. Вольберг. – Изд. 22-е, переработ. и доп. – Ленинград-Москва, 1935. – 203с.
864652
  Вольберг О.А. Основные идеи проективной геометрии / О.А. Вольберг. – Москва-Ленинград, 1949. – 188с.
864653
  Кириченко В.Н. Основные идеи пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1981. – 96с.
864654
  Жданова Г.В. Основные идеи философии науки евразийцев // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
864655
  Кубичка И Основные идеи эстетики Гегеля и их современное значение. : Автореф... канд. филос.наук: / Кубичка И; АОН при ЦК КПСС. Каф. филос. – М., 1965. – 15л.
864656
  Ермаш Наталья Филипповна Основные идейно-творческие тенденции развития болгарского киноискусства : Автореф. дис... канд. искусствовед. наук : 17.00.03 / Ермаш Наталья Филипповна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т киноискусства. – Москва, 1981. – 27 с.
864657
  Рыскин Е.И. Основные издания сочинений русских писателей 19 в. / Е.И. Рыскин. – М, 1946. – 95с.
864658
  Рыскин Е.И. Основные издания сочинений русских писателей 19 века. / Е.И. Рыскин. – М, 1948. – 255с.
864659
  Громаков Б.С. Основные изменения в праве империалистических государств в период общего кризиса капитализма / Б.С. Громаков. – М, 1976. – 64с.
864660
  Окраинский М.А. Основные измерения телефонных каналов / М.А. Окраинский, В.Д. Снетков. – Москва, 1956. – 135 с.
864661
  Биушкина М.Р. Основные индивидуально-типологические варианты смешанного двуязычия у мордвы-эрзи центральных районов Башкирской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.07 / Биушкина М.Р.; Тартусский гос.ун-т. – Тарту, 1978. – 26л.
864662
  Чучилина Е.С. Основные индикаторы профессиональной успешности молодых специалистов в современном украинском обществе. - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 115-121. – ISSN 2077-1800


  В результате кластерного анализа выделено три основные группы молодых специалистов с точки зрения их профессиональной успешности: "успешные", "растущие" и "номинальные". Построение грамотной стратегии профессионального успеха и развития компетенций ...
864663
   Основные иностранные библиографические источники по математике и механике.. – М.Л., 1960. – 182с.
864664
  Архарова Ю.З. Основные иностранные периодические издания по химии в библиотеке Ленинграда / Ю.З. Архарова. – Ленинград, 1972. – 172с.
864665
  Махненко А.Х. Основные институты государственного права европейских стран народной демократии. Учеб. пособие. / А.Х. Махненко. – М., 1964. – 327с.
864666
   Основные институты гражданского права зарубежных стран : Сравнительно-правовое исследование. – Москва : Норма, 1999. – 648с. – ISBN 5-89123-245-6
864667
   Основные институты гражданского права зарубежных стран / Залесский В.В. [ и др. ] ; отв. ред. В.В. Залесский ; Ин-т законодательства и сравнительного правовед. при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Норма, 2009. – 1184 с. – ISBN 978-5-468-00315-2
864668
  Ермолович В.И. Основные институты обязательственного права (сравнительный анализ законодательства средневековой Сербии и Великого княжества Литовского) // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 113-126. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
864669
  Гальперин Г.И. Основные институты советского изобретательского права : Автореф... канд. юридич.наук: / Гальперин Г.И.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 16 л.
864670
  Гальперин Г.И. Основные институты советского изобретательского права : Автореф... канд. юридич.наук: / Гальперин Г.И.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1953. – 21 с.
864671
  Карпович Л.А. Основные институты советского трудового права / Л.А. Карпович. – Ростов н/Д, 1991. – 115с.
864672
  Майданик Р. Основные институты частного права в новом выпуске "Альманаха цивилистики" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 343-344
864673
  Хойна Н.А. Основные институциональные концепции: сущность, особенности и классификация // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 14-22. – Бібліогр.: на 22 пункта. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
864674
   Основные инструктивно-методические документы отдела картографических материалов Библиотеки АН СССР,. – Л., 1980. – 56с.
864675
  Рудык Н. Основные инструменты недружественных поглощений и их классификация // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 2. – С. 44-47
864676
  Лэй Е. Основные интеграционные группировки в современном мировом хозяйстве // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 211-213. – ISSN 1728-8878
864677
   Основные интонационные модели английского языка.. – Москва, 1979. – 119с.
864678
  Малышева Н.И. Основные интонационные средства французской речи: Пособ. для учителей фр. яз. сред. шк. / Н.И. Малышева. – М., 1980. – 95с.
864679
   Основные интруктивные документы отдела научной систематизации литературы Библиотеки АН СССР.. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1977. – 72с.
864680
  Постельжук Е.Н. Основные информационные продукты областных универсальных научных библиотек Украины // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 86-91. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается информационно-аналитическая продукция областных универсальных научных библиотек Украины 2010-2011 года. Анализируются особенности традиционных и новейших видов информационных продуктов библиотек.
864681
  Козырев А.И. Основные исторические предпосылки современного экономического прогнозирования в СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Козырев А.И. ; Моск. ин-т. нар. хоз. – Москва, 1975. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
864682
  Петрова Основные исторические этапы развития американского права / Петрова, ЕЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1812-3805
864683
  Зульфугарзаде Т.Э. Основные исторические этапы развития науки о нанотехнологиях (нанонауки) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 87-88. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются базовые этапы исторического развития нанотехнологической науки и нанотехнологических производств в 1991-2010 гг. The article observes the main stages of the historical development of the nanotechnology science and ...
864684
   Основные источники витаминного сырья Узбекистана.. – Ташкент, 1946. – 112с.
864685
  Кныш А.Д. Основные источники для изучения мировоззрения Ибн Сараби: "Фусус Ал-Хикам" и "Ал-Футухат Ал-Маккийа" : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Кныш А.Д.; Ин-т востоковедения. – Ленинград, 1986. – 14 с.
864686
  Перчик В.Ф. и др. Основные источники зарубежной информации в исследованиях и разработках / В.Ф. и др. Перчик. – К., 1975. – 52с.
864687
  Милонов Н.П. Основные источники и приемы изучения истории сел и городов Рязанской области / Н.П. Милонов. – Рязань, 1950. – 72с.
864688
  Семененко В.Н. Основные источники и этапы накопления марганца в Черном море в плиоцене-плейстоцене / В.Н. Семененко, Г.Н. Орловский // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-88 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
864689
  Марченко М.Н. Основные источники иудейского права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.36-47. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
864690
   Основные источники научно-технической информации по электротехнике и энергетике : Метод.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Рига, 1976. – 56с.
864691
  Жеребкин Г.П. Основные источники повышения производительности турда в тракторной промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Жеребкин Г. П.; АН УССР, Ин-т экон. – Киев, 1949. – 16 с.
864692
  Портяков В. Основные итоги XVII съезда Коммунистической партии Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-9. – ISSN 0321-5075
864693
   Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года (по материалам Росстата) // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-30. – ISSN 0320-8168
864694
  Колесников С.М. Основные итоги всесоюзного смотра-конкурса высших учебных заведений на лучшую организацию н.-иссл.работы студентов / С.М. Колесников. – Москва, 1975. – 56с.
864695
  Кирпаль Г.Р. Основные итоги геологоразведочных работ на бокситы и оценка бокситоносности регионов СССР / Г.Р. Кирпаль, А.С. Крючков. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 40с.
864696
   Основные итоги геологоразведочных работ на нефть и газ в СССР.. – М., 1976. – 56с.
864697
   Основные итоги деятельности отделения историко-филологических наук РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 6-20. – ISSN 0130-3864
864698
  Мамедов Р И. Основные итоги и перспективы развития строительства в г. Баку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 2222-0712
864699
  Тимошенкова Е.П. Основные итоги и тенденции земельных выборов в ФРГ в 2014 году // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 113-118. – ISSN 0201-7083
864700
   Основные итоги изучения Антарктики за 10 лет.. – М., 1967. – 206с.
864701
  Гурский А Основные итоги интродукции древесных растений в СССР / А Гурский; Шипчинський Н.В. – Москва; Ленинград : Академия Наука СССР, 1957. – 303 с.
864702
   Основные итоги научной деятельности Института психологии РАН за 2008 год // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.3-25. – ISSN 0205-9592
864703
   Основные итоги научной работы за 10 лет. – Нальчик, 1967. – 392 с.
864704
  Чудаков Е.А. Основные итоги работ за 1942-1944 гг / Е.А. Чудаков, И.С. Лупинович; АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья ; [отв. ред. В.Г. Хлопин]. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1945. – 90 с.
864705
   Основные итоги работы государственных библиотек союзных республик с литературой на иностранных языках 1976-1982 гг.. – М., 1983. – 54с.
864706
   Основные итоги работы областных, краевых, республиканских (АССР), библиотек системы Министерства культуры СССР с литературой на иностранных языках.. – М., 1990. – 87с.
864707
   Основные итоги работы Правительства СССР.. – М., 1928. – 171с.
864708
  Голубев В.А. Основные итоги развития тяжелой промышленности Польши в период 1950-1955 гг. / В.А. Голубев. – Киев, 1959. – 29с.
864709
  Дубровский Д.И. Основные категориальные планы проблемы сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 59-75. – Бібліогр.: с. 59-60, 66, 68-69, 74. – ISSN 0042-8744
864710
  Сергеева Дарья Валерьевна Основные категории двоичности : культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.9-12. – ISSN 2073-9702
864711
  Рейнфельдт Б.К. Основные категории диалектики. / Б.К. Рейнфельдт. – Йошкар-Ола, 1969. – 104с.
864712
  Ковальзон М.Я. Основные категории и законы исторического материализма. : Автореф... канд.филос.наук: / Ковальзон М.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 30л.
864713
  Воробьев Л.В. Основные категории и законы материалистической диалектики / Л.В. Воробьев. – Москва, 1962. – 360с.
864714
  Александров В.Б. Основные категории идеологии русского консерватизма / В.Б. Александров, С.В. Громова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 249-254. – ISSN 1606-951Х
864715
  Ипатов А.П. Основные категории инновационной сферы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (34). – С. 7-10. – ISSN 1728-8878
864716
  Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики / П.А. Гринцер. – М., 1987. – 311с.
864717
   Основные категории крестьян в период позднего феодализма (XVII - первая половина XIX вв.).. – Смоленск, 1985. – 136с.
864718
  Батырмурзаев М.Т. Основные категории материалистической диалектики / М.Т. Батырмурзаев. – Махачкала, 1960. – 42с.
864719
  Корж А.И. Основные категории материалистической диалектики. / А.И. Корж. – Х., 1961. – 72с.
864720
  Папазян С.М. Основные катеогрии материалистической диалектики / С.М. Папазян. – Мичуринск, 1963. – 47с.
864721
  Марк Л.И. Основные кинетические параметры катодного выделения меди и кадмия на ртутном электороде и адсорбции органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Марк Л.И.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 26л.
864722
  Мокина Н.К. Основные классы неогранических соединений. / Н.К. Мокина, Г.П. Попов. – Волгоград, 1971. – 24с.
864723
  Гузей Основные классы неорганических соединений / Гузей, В.В. Сорокин. – М, 1992. – 16с.
864724
  Ефимов А.В. Основные классы проходных матриц-функций и их роль в синтезе электрических цепей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.002 / Ефимов А.В. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 22 с.
864725
  Мясников А.А. Основные классы синергетических эффектов в экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 9-18. – ISSN 1728-8878
864726
   Основные климатические данные по странам Юго-Восточной Азии и Корее. : Таблицы. – Москва : Гидрометеоиздат, 1979. – 142с.
864727
  Жаков С.И. Основные климатические закономерности на территории СССР : (пособие для студентов географ.специальностей пединститутов) / С.И. Жаков. – Рязань, 1978. – 86 с.
864728
  Банова Г.И. Основные колебания в произношении современного английского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Банова Г.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 15л.
864729
  Яскевич О.В. Основные коммуникативные стратегии в формировании и функционировании религиозного дискурса (на материале современной англоязычной проповеди) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 194-202. – ISSN 2075-437X


  Дана стаття присвячена проблемі вивчення лінгвістичних особливостей реалізації комунікативних стратегій у тексті сучасної християнської англомовної проповіді. Данная статья посвягцена проблеме изучения лингвистических особенностей реализации ...
864730
  Дасаева В.Ф. Основные компоненты модели управления качеством профессионального образования в системе "колледж-вуз" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 60-65. – ISSN 1680-2721
864731
  Аль-Иззи Халед Мамдох Основные конфликты в арабских странах вначале XXI в. как отражение концепции "горячей войны" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 460-469. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.3). – ISSN 1560-1390
864732
  Ролланд Ф.Д. Основные концепции баз данных = The essence of databases / Ф.Д. Ролланд; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 256с. – ISBN 5-8459-0297-5
864733
  Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания : Учебное пособие для вузов / С.Х. Карпенков. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 208с. – ISBN 5-85178-056-8
864734
  Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С.Х. Карпенков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшее образование, 2007. – 368с. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9692-0101-9
864735
  Садыхова А.А. Основные концепции и подходы к пониманию исламизации и реисламизации в зарубежной науке (обзор интернет-ресурсов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 362-369. – ISSN 1606-951Х
864736
  Хантер Р. Основные концепции компиляторов / Робин Хантер; Пер. с англ. В.Н. Горкавенко, А.В. Назаренко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 256 с. – (Основы вычислительных систем). – ISBN 5-8459-0360-2
864737
  Смирнов В.А. Основные концепции молодости в западной социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 205-219. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
864738
  Каллан Роберт Основные концепции нейронных сетей = The essence of neural networks / Каллан Роберт; Пер. с англ. – М., Санкт-Петербург : Изд-кий дом "Вильямс", 2001. – 288с. – ISBN 5-8459-0210-X
864739
  Семисорова К.Н. Основные концепции относительно регулирования правосубъектности физических лиц в международном частном праве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 1812-3910
864740
  Дубовицкий В.Н. Основные концепции правопонимания и социология права // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 59-74. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
864741
  Дмитриев Г.Д. Основные концепции содержания общего среднего образования в современной буржуазной педагогике США. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дмитриев Г.Д.; НИИ общ.педагогики АПН СССР. – М, 1978. – 22л.
864742
  Браунси К. Основные концепции структур данных и реализация в C++ = Для студентов специализирующихся на разработке программ, профессиональных программистов / Кен Браунси; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 320 с. – (Основы вычислительных систем). – ISBN 5-8459-0313-0
864743
  Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования = Concepts of programming Languages / Р.У. Себеста; Пер.с англ.Д.А.Клюшина. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 672с. – ISBN 5-8459-0192-8
864744
  Конев А.А. Основные криминологические характеристики латентной преступности / А.А. Конев. – Омск, 1980. – 48с.
864745
  Ибрагимов Ф.И. Основные лекарственные средства китайской медицины / Ф.И. Ибрагимов, В.С. Ибрагимова. – Москва, 1960. – 412с.
864746
  Пичкур Анна Ивановна Основные лексико-фразеологические поля в публицистических текстах современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пичкур Анна Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1984. – 26л.
864747
  Кузнецова Н.Н. Основные лексические и грамматические вопросы перевода с русского языка на немецкий (на материале переводов М.Горького на немецкий язык) : Автореф... канд.филол.наук: / Кузнецова Н.Н. – 30 л.
864748
  Серебренников Б.А. Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках / Б.А. Серебренников. – М, 1964. – 184с.
864749
  Дружинин К Н. Основные математеко-статистические методы в экономических исследованиях / К Н. Дружинин. – Москва, 1968. – 248с.
864750
  Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И.Г. Венецкий, В.И. Венецкая. – Москва : Статистика, 1974. – 279с.
864751
  Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И.Г. Венецкий, В.И. Венецкая. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 448с.
864752
  Воднев В.Т. и др. Основные математические формулы / В.Т. и др. Воднев; Богданов Ю.С. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 336 с.
864753
  Воднев В.П. Основные математические формулы : справочник / В.П. Воднев, А.Ф. Наумович, Н.Ф. Наумович; под ред. Ю.С. Богданов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 268с.
864754
  Ряхина И.В. Основные международно - правовые проблемы сотрудничества Российкой Федерации в сфере электроэненргетики // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.102-113. – ISSN 1811-9018
864755
  Тамбовский В.Б. Основные межимпериалистические прротиворечия на современном этапе / В.Б. Тамбовский. – Москва, 1972. – 48с.
864756
   Основные мероприятия Евразийской ассоциации университетов в 2003-2007 гг. : (материалы к 10 Съезду ЕАУ, 19-20 апреля 2007 г.). – Москва, 2007. – 72с.
864757
  Присяжнюк В.А. Основные местонахождения моллюсков в сарматских отложениях Молдовы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
864758
  Ананьев В.А. Основные местонахождения флор начала раннего карбона в Северо-Минусинской впадине / В.А. Ананьев; Под. ред. Ивания В.А. – Томск : Изд-во Томского университета, 1979. – 86с.
864759
  Гулый М.Ф. Основные метаболические циклы / М.Ф. Гулый. – Киев : Наукова думка, 1968. – 418 с.
864760
  Кудряев В.А. Основные методические вопросы проектирования АСУ разрабатывающими предпрятиями. : Автореф... Канд.экон.наук: 602 / Кудряев В.А.; Моск.инж.-экон.ин-т. – М, 1971. – 24л.
864761
   Основные методические положения о хозяйственном расчете внутри промышленных предприятий.. – М., 1969. – 64с.
864762
   Основные методические положения оптимизации развития и размещения производства. – Москва : Наука, 1978. – 272 с. – (Проблемы советской экономики)
864763
   Основные методические положения по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве.. – М., 1970. – 148с.
864764
   Основные методические положения по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 183с.
864765
   Основные методические положения по нормированю труда рабочих в народной хозяйстве.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 183с.
864766
   Основные методические положения по определению экономической эффективности научно-исследовательских работ.. – Л., 1965. – 217с.
864767
  Бунимович Д.П. Основные методические предпосылки к индивидуальной оценке физического развития школьников г. Риги : Автореф... канд. биол.наук: / Бунимович Д. П.; МГУ. – Рига-Москва, 1954. – 15л.
864768
   Основные методические указания по гляциологическим исследованиям.. – М.
10,11. – 1957. – 76с.
864769
  Гондюл В.П. Основные методологические аспекты подготовки инженеров на этапе перехода к рыночной экономике / В.П. Гондюл, Л.Д. Васильева, Л.А. Шаталова // Материалы международной конференции "Инженерное образование на рубеже ХХІ века
864770
  Жданов В.С. Основные методологические вопросы совершенствования ценообразования в машиностроении (На прим. автомобилестроен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Жданов В. С.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1968. – 28л.
864771
  Ле-Ван-Тоан Основные методологические вопросы экономико-статистического изучения себестоимости продукции колхозов СССР и сельскохозяйственных кооперативов ДРВ : Автореф... канд. экофн.наук: / Ле-Ван-Тоан; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1971. – 24л.
864772
  Микулинский С.Р. Основные методологические направления в зарубежной истории науки. (Обзор западно-европейской и американской литературы). Материалы к XIII Международному Конгрессу по истории науки. / С.Р. Микулинский, Л.А. Маркова. – М., 1971. – 48с.
864773
  Сержантов В.Ф. Основные методологические принципы современной биологии и медицины. : Автореф... доктор филос.наук: 627 / Сержантов В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 53л. – Бібліогр.:с.53
864774
  Илькевич С.В. Основные методологические проблемы экономической теории трансакционных издержек // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 26-36. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
864775
  Аврух М.Л. Основные методы автоматического чтения и распознавания текста / А.Я. Аврух. – Москва : [б. и.], 1961. – 36 с. : ил. – Описано по 1-й с. На обл. только загл. серии. – Библиогр.: с. 35-36. – (Академия наук СССР. Институт научной информации. Доклады на Конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста ; вып. 10)
864776
  Лукьяненко А.М. Основные методы и направления в области славянского языкознания в связи с историческим ходом развития науки языкознания вообще, индо-европейского - в частности / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1909


  На тит. л. дарственная надпись автора.
864777
   Основные методы испытаний радиоэлектронной аппаратуры и ее элементов на воздействие внешних факторов.
1. – 1966. – 7с.
864778
   Основные методы испытаний электронной аппаратуры и ее элементов на воздействие внешних факторов.
1. – 1969. – 20с.
864779
   Основные методы математической геологии и результаты исследований.. – Якутск, 1980. – 135с.
864780
  Муравнивский Т.В. Основные методы обработи документальных источников информации / Т.В. Муравнивский. – М., 1966. – 66с.
864781
  Русеишвили Ш.В. Основные методы планирования оптовых цен на новые промышленные изделия. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Русеишвили Ш.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 32л.
864782
  Иванов Г.Н. Основные методы расчета химических реакторов. / Г.Н. Иванов, В.М. Сутягин. – Томск, 1986. – 89с.
864783
  Пекаревич Э.В. Основные методы решения неравенств. / Э.В. Пекаревич. – Рига, 1975. – 105с.
864784
  Абрамовский Е.Р. Основные методы сверхзвуковой аэродинамики. / Е.Р. Абрамовский, Н.Н. Лычагин. – Днепропетровск, 1981. – 141 с.
864785
  Солодовников А.А. Основные методы селектирования в телемеханике / А.А. Солодовников. – Ленинград-Москва : Оборонгиз, 1939. – 116 с.
864786
  Бурковская В.В. Основные методы совершенствования планирования трудовых ресурсов в регионе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 123-126. – ISBN 0201-8683
864787
  Гоциридзе И.С. Основные методы творчества Мехмеда Эмина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гоциридзе И.С. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1965. – 20 с.
864788
   Основные методы усиления фотографического изображения слабоконтрастных архивных документов : метод. рекоменд. – М., 1990. – 62с.
864789
   Основные методы фитопатологических исследований.. – М., 1974. – 192с.
864790
  Эрастов Д.П. Основные методы фотографического явления угасших текстов / Д.П. Эрастов. – М.Л,, 1958. – 55с.
864791
  Верховин Владимир Исаакович Основные механизмы и практика реализации политики занятости в социальных государствах / Верховин Владимир Исаакович, Баяндурян Галина Левоновна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 97-118. – Бібліогр.: с. 98-99, 101-102, 104-116. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
864792
  Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений / В.А. Климова. – М., 1967. – 208с.
864793
  Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений / В.А. Климова. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 223с.
864794
  Хидашели Ш.В. Основные мировоззренческие неправления в феодальной Грузии (IV-XIII вв.) / Ш.В. Хидашели. – Тбилиси, 1962. – 420 с.
864795
  Васютин С.А. Основные модели организации власти у кочевников Центральной Азии периода раннего средневековья (в свете теории многолинейности) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 20-33. – ISSN 0869-1908
864796
  Бирюков С.В. Основные модели представительства региональных интересов в современной политике ( Зарубежный опыт ) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С.82-90р. – ISSN 0869-0499
864797
  Глушкина О.С. Основные модели управления закупками в крупномасштабной корпорации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1684-2626
864798
  Мелентьева Ю.П. Основные модификации чтения: особенности формирования и бытования // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 0869-608Х


  Интерес специалистов к проблеме чтения, осознание ее важности для развития личности и общества в целом растет, однако пока нет достаточного понимания всей сложности и многогранности феномена чтения. В статье рассматриваются модификации чтения (учебное, ...
864799
  Завриев Д.С. Основные моменты Восточной торговой политики СССР / Д.С. Завриев, 1928. – 88с.
864800
  Обичкин Г.Д. Основные моменты диалектического процесса познания. / Г.Д. Обичкин. – М.-Л., 1933. – 80с.
864801
  Пичета В.И. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии / В.И. Пичета. – Москва : Соцєкгиз, 1940. – 136с.
864802
  Боровой А.А. Основные моменты планировки населенных мест в свете современного законодательства / А.А. Боровой. – М, 1930. – 50с.
864803
   Основные моменты реконструкции промышленности СССР.. – М., 1930. – 162с.
864804
   Основные морены материковых оледенений.. – М., 1978. – 242с.
864805
  Топуриа Г.В. Основные морфологические категории лезгинского глагола. (По данным кюрин. и ахтын. диалектов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Топуриа Г.В.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1959. – 22л.
864806
  Суетова И.А. Основные морфометрические характеристики Антарктиды применительно к решению географических задач. : Автореф... канд. географ.наук: / Суетова И.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. географ. ф-тет. – М., 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
864807
  Суетова И.А. Основные морфометрические характеристики Антарктиды. / И.А. Суетова. – М., 1968. – 72с.
864808
  Лукьяненко А.М. Основные мотивы драматического творчества Шиллера / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 89, [2] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1908


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
864809
  Белоусова Н. Основные мотивы ранней лирики Зинаиды Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 139-150. – ISBN 978-966-493-297-1
864810
   Основные надписи и угловые спецификации на четрежах курсовых и дипломных проектов.. – Куйбышев, 1964. – 18с.
864811
   Основные направления PR-продвижения образовательных услуг вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В статье дается анализ различных аспектов PR-деятельности Центра довузовского образования УГНТУ: PR-позиционирование образовательных услуг в средствах массовой информации, организация и проведение специальных PR-мероприятий, сотрудничество с ...
864812
  Алгулиев Р. Основные направления академической деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане / Р. Алгулиев, А. Алиев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 30-31. – ISSN 1810-3944
864813
  Хахалева Н.И. Основные направления актуализации учета библиотечного фонда в новом регламентирующем документе // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 0869-608Х


  Представлен комментарий к "Порядку учета документов, входящих в состав библиотечного фонда", утвержденному Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077. Акцентируется внимание на новой терминологии и новых положениях, ...
864814
   Основные направления астрономических исследований в Московском университете. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 176 с.
864815
  Александрова С.П. Основные направления борьбы парламентской оппозиции за ограничение власти короля в период первого парламента Якова 1 // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 167-182. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
864816
   Основные направления борьбы с преступностью.. – М., 1975. – 176с.
864817
  Юденков А.Ф. Основные направления буржуазной фальсификации истории КПСС. / А.Ф. Юденков. – М, 1964. – 47с.
864818
  Асеев Ю.А. Основные направления буржуазной философии и социологии 20 века / Ю.А. Асеев, И.С. Кон. – Ленинград, 1961. – 108с.
864819
  Кравченко Н.А. Основные направления в исследовании проповеднического дискурса // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 109-114
864820
  Зутис Я. Основные направления в историографии народов Восточной Прибалтики (ХIХ-ХХ вв.) / Я. Зутис. – М., 1955. – 90с.
864821
  Львов С.Д. Основные направления в историческом развитии учения о дыхании растений / С.Д. Львов. – М.-Л., 1947. – 88с.
864822
   Основные направления в методике преподавания иностранных языков в ХІХ - ХХ вв.. – М., 1972. – 318с.
864823
   Основные направления в развитии научной работы на кафедре английского языка филологического факультета МГУ: Науч. конф., посв. XXVI съезду КПСС.. – М., 1981. – 178с.
864824
  Дацюк Б.Д. Основные направления в русском общественно-политическом движении 30-40-х годов XIX века / Б.Д. Дацюк. – Москва, 1950. – 32с.
864825
   Основные направления в совершенствовании управления производством.. – Казань, 1979. – 107с.
864826
  Алексеев А.М. Основные направления в современной буржуазной политической экономии / А.М. Алексеев. – Москва, 1955. – 40с.
864827
  Озадовский А.А. Основные направления внешенеполитической экспансии США в молодых Африканских государствах (1961-1968 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Озадовский А. А.; МГИМО. – М., 1970. – 24л.
864828
  Гамутило В.А. Основные направления внешней политики Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гамутило В.А.; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1972. – 24л.
864829
  Ромащенко В.А. Основные направления внешней политики Л. Кучмы (1994-2004) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 64-75. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
864830
  Исабейли А.Г. Основные направления внешней политики Пакистана // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 102-111. – ISSN 0042-8779
864831
  Каменцкий Максим Станиславович Основные направления внешнеполитического курса Югославии в период между первой и второй мировыми войнами (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Каменцкий Максим Станиславович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
864832
  Москаленко В. Основные направления внешнеполитической деятельности режима М. Зия Уль-Хака / В. Москаленко, Р. Мукимджанова // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 1 (252). – С. 21-36
864833
  Кокорев В.М. Основные направления внешнеторговой политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 65-78. – ISSN 044-748Х
864834
   Основные направления генетики микроорганизмов.. – М., 1985. – 137с.
864835
  Панченко А.И. Основные направления гидрофикации мобильной техники / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський, державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 6. – С. 3-20. – ISSN 2078-0877
864836
  Ваганова О.В. Основные направления государственной кластерной политики / О.В. Ваганова, Е.М. Деревянко // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 23-26. – ISSN 1728-8878
864837
   Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 г. и план действий по их реализации : согласовано Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462 / публикуется по источнику: http: //www.mkmk.ru/filedmin/template/datadocs/law/gospolit.doc // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 5-15
864838
  Саввин Н.А. Основные направления детской литературы / Н.А. Саввин. – Л., 1926. – 126с.
864839
  Лапо П.М. Основные направления деятельности библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь / П.М. Лапо, О.Ф. Баньковская // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 55-60
864840
  Сысоев А. Основные направления деятельности МВД России по проведению крестьянской реформы 1861 г. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 59-61. – ISSN 1684-2626
864841
  Тихонов Л.Н. Основные направления деятельности пионерской организации Белоруссии в послевоенные годи (1945-1968 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тихонов Л. Н.; БГУ. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
864842
  Кузнецов А.А. Основные направления деятельности РАО по созданию и внедрению школьных стандартов нового поколения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-15. – ISSN 0869-561Х
864843
  Володько Наталия Валерьевна Основные направления деятельности службы сопровождения процесса детского развития в пространстве психологического центра // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
864844
  Крючкова Е.И. Основные направления и некоторые закономерности электрохимического окисления моноалкилбензолов в водных электролитах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Крючкова Е.И.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
864845
  Михайленко А.С. Основные направления и особенности концентрации производства в колхозах в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайленко А.С.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 30л.
864846
  Зайдель В.А. Основные направления и перспективы развития тепловых электростанций / В.А. Зайдель. – М., 1976. – 48с.
864847
  Кудельская Г.А. Основные направления и тенденции развития промышленности химических волокон за рубежом. / Г.А. Кудельская, Л.Л. Пастушенко. – К, 1970. – 24с.
864848
  Паалберг Х.И. Основные направления и факторы развития городов Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Паалберг Х.И. ; АН ЭстССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1967. – 32 с.
864849
  Лугус О.А. Основные направления и экономическая эффективность комплексного использования древесины в Эстонской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Лугус О.А.; АН ЭССР. – Таллин, 1971. – 27л.
864850
  Войтович Евгений Константинович Основные направления и эффективность повышения уровня использования оборудования. (На материалах машиностроит. предприятий БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Войтович Евгений Константинович; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
864851
  Нурутдинова А.Р. Основные направления интеграции науки, образования и производства // Современные наукоёмкие технологии / Академия Естествознания. – Москва, 2012. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 1812-7320


  Главная особенность современной цивилизации состоит во всё большей роли научно-технического прогресса, определяющего характер и направления общественного развития. Наиболее рельефно данный процесс наблюдается на примере промышленно развитых ...
864852
  Папенов К.В. Основные направления интенсификации общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1988. – 157с.
864853
   Основные направления исследований географии мирового хозяйства / Б.А. Гитер, Е.А. Гречко, В.А. Колосов, К.В. Мироненко, М.Э. Пилька, Е.Н. Самбурова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-10 : рис. – Библиогр.: с. 8-9. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
864854
   Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах. – Москва : Наука, 1966. – 299с.
864855
  Берзина Г.П. Основные направления исследований уступительных отношений в лингвистике // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 125-134. – ISSN 1562-1391
864856
  Суменкова М.С. Основные направления исследований экономических характеристик предприятия и управленческие решения // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 714-728. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
864857
  Дерманов К.В. Основные направления исследования процесса обучения в Ленинградском электротехническом институте / К.В. Дерманов, Н.П. Петренко; МВ и ССО СССР; Науч.-ислед.ин-т проблем высшей школы: Отдел науч. информ. – Москва : НИИВШ, 1975. – 30с. – (НОТ и применение техн. средств в учебн. процессе в вузах и библ. обслуживании)
864858
  Дмитриева П.В. Основные направления коммунистического воспитания / П.В. Дмитриева. – Москва, 1979. – 16 с.
864859
  Калугин П.А. Основные направления либеральной реформы судебной системы страны в проектах Основного закона России начала XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 45-46. – ISSN 1812-3805
864860
  Ахманова О.С. Основные направления лингвистического структурализма / О.С. Ахманова. – Москва, 1955. – 35с.
864861
  Есимова Ш.А. Основные направления модернизации государственного управления: опыт зарубежных стран // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 254-260. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
864862
  Пятунин В.Б. Основные направления модернизации курса "Геология Росии" / В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 24-27 : Табл. – ISSN 0016-7207
864863
  Бердашкевич А.П. Основные направления модернизации правового статуса высшей школы / А.П. Бердашкевич, С.С. Клепиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10. – С. 30-38. – ISSN 0869-3617


  Статья имеет целью исследовать изменения правового статуса образовательных учреждений, заложенные в новом отраслевом законе в области образования и в проекте Гражданского кодекса Российской Федерации.
864864
  Качанов Н.Н. Основные направления научно-технического прогресса в промышленности / Н.Н. Качанов. – М., 1982. – 40с.
864865
  Денисов Ю.Д. Основные направления научно-технического прогресса в современной Японии / Ю.Д. Денисов. – М., 1987. – 181с.
864866
  Ратмирова В.И. Основные направления научных исследований / В.И. Ратмирова. – Москва, 1975. – 58с.
864867
   Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране. – Москва : Высшая школа, 1987. – 88с.
864868
  Воскресенская Наталия Иихайловна Основные направления перестройки содержания начального образования в США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Воскресенская Наталия Иихайловна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
864869
  Сытник В.П. Основные направления перестройки экономического механизма в АПК. / В.П. Сытник. – К., 1986. – 97с.
864870
  Кузьмина Е.М. Основные направления повышения геолого-экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ в Прикаспийской впадине / Е.М. Кузьмина. – М, 1975. – 39с.
864871
  Миляева Л.Г. Основные направления повышения конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 5 (67). – С. 157-161. – ISSN 1993-3541
864872
  Гордон И.Б. Основные направления повышения экономической эффективности испльзования сельскохозяйственного сырья в промышленности (На примере Волынск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гордон И. Б.; Гос. план. ком-т СМ УССР, Науч-иссл. эконом. ин-т. – К., 1973. – 19л.
864873
  Тоцкий В.И. Основные направления повышения эффективности использования основных производственных фондов и ресурсов масличного сырья в масложировой промышленности УССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тоцкий В.И.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 20л.
864874
  Гульмира Кабдуллина Основные направления повышения эффективности сельськохозяйственного производства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 381-388 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
864875
  Кузнецов А.А. Основные направления подготовки руководителей системы образования к использованию электронных ресурсов в профессиональном самообразовании / А.А. Кузнецов, М.М. Ниматулаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 53-58. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются вопросы организации профессионального самообразования, как части непрерывного профессионального образования. Анализируются особенности его составляющих и этапов реализации, возможности применения средств веб-технологий в ...
864876
  Зевелева Г. Основные направления политики администрации Обамы в социальной сфере // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-85. – ISSN 2074-6040
864877
  Михайличенко А. Основные направления последипломного обучения / А. Михайличенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 28-35. – ISSN 1562-529Х
864878
  Журомский С.И. Основные направления пропурорского надзора в БССР в годы индустиализации и коллективизации (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Журомский С. И.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1979. – 28л.
864879
  Редькина Н.С. Основные направления работы технологических служб библиотек // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 38-47. – ISSN 0130-9765


  Назначение и обязанности библиотечных технологов.
864880
  Аадер Л.Э. Основные направления развития в размещения щебеночной промышленности в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аадер Л.Э. ; АН ЭССР , Ин-т экономики. – Таллин, 1969. – 26 с.
864881
  Рябов А.Б. Основные направления развития вычеслительной техники / А.Б, Рябов, Е.А. Шегидевич ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : Знание, 1987. – 48 с.
864882
  Балашов Е.П. Основные направления развития вычислительной техники. / Е.П. Балашов, В.Б. Смолов. – Л., 1978. – 44с.
864883
  Солдатов А.Г. Основные направления развития деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей промышленности и воспроизводство лесных ресурсов Украинской ССР / А.Г. Солдатов. – К., 1969. – 73с.
864884
  Герасименко В.А. Основные направления развития и повышения эффективности производства в пищевой промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Герасименко В.А. ; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1969. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27-28
864885
  Сокол А.Н. Основные направления развития клавишных вычислительных машин за рубежом / А.Н. Сокол. – М, 1971. – 32с.
864886
  Головнин М. Основные направления развития мировой валютной системы и денежно-кредитная политика России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 2074-6040
864887
  Богомолов О.Т. Основные направления развития мировой системы социализма / О.Т. Богомолов, Г.С. Остроумов. – М, 1972. – 40с.
864888
  Косыгин А.Н. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы. / А.Н. Косыгин. – М., 1976. – 64с.
864889
  Колесников С.М. Основные направления развития научно-исследовательской работы студентов в 1973 году / С.М. Колесников. – Москва, 1975. – 40с.
864890
  Денисов В.Г. Основные направления развития научно-технического прогресса в десятой пятилетке / В.Г. Денисов. – К., 1977. – 34с.
864891
  Феофилов Сергей Леонидович Основные направления развития национальных механизмов управления международными экономическими отношениями стран -- членов СЭВ (на примере внешнеторговой деятельности НРБ, ГДР и ЧССР) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Феофилов Сергей Леонидович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 199л. – Бібліогр.:л.179-199
864892
  Гончаров Н.К. Основные направления развития педагогических наук на современном этапе / Н.К. Гончаров. – М, 1966. – 63с.
864893
  Матросов В.Л. Основные направления развития педагогического образования в России до 2010 г. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С32-35..
864894
  Исаев А.И. Основные направления развития продовольственных подкомплексов прииссыккулья // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 89-94. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
864895
  Титов Н.Н. Основные направления развития профессионально-экономической компетентности будущих специалистов по туризму // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 229-232. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Развитие профессиональной направленности информационно-технологической подготовки студентов в процессе изучения содержания специальных дисциплин должно происходить в условиях применения инновационных форм и методов обучения, с помощью которых они могли ...
864896
  Фортов В. Основные направления развития Российской академии наук // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 7-10


  Российская академия наук - старейшая (289 лет со дня основания) и авторитетнейшая научная организация страны. В академии сосредоточен внушительный интеллектуальный и научно-технический потенциал. В 395 ее институтах работают 95 тысяч человек (13% ...
864897
  Курцев И.В. Основные направления развития сельского хозяйства / И.В. Курцев. – М, 1985. – 48с.
864898
   Основные направления развития сельскохозяйственного производства Крыма в период перехода к рынку: Сб. науч. тр.. – Киев, 1991. – 274с.
864899
   Основные направления развития советской экономики в десятой пятилетке.. – Казань, 1973. – 80с.
864900
  Аль-Хашими Мохаммед Хади Основные направления развития текстильной промышленности Ирана и пути улучшения ее экономических показателей : Автореф. дис. ... канд. эк. наук : 08.00.05 / Аль-Хашими Мохаммед Хади ; Киевск. ин. нар. хоз-ва. – Київ, 1977. – 25 с.
864901
  Вольфсон С.А. Основные направления развития технологии полимерных материалов / С.А. Вольфсон, Г.И. Файдель. – Москва, 1980. – 60с.
864902
  Степанский Г.Е. Основные направления развития транспортной отрасли Украины // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 29-30. – ISSN 2075-4892
864903
  Литвин В.М. Основные направления развития фермерской кооперации в США / В.М. Литвин, Г.А. Бережнов. – М., 1972. – 72с.
864904
   Основные направления развития хозрасчетных отношений в профтехобразовании : Метод. реком. – Ленинград, 1991. – 52 с.
864905
   Основные направления развития экономики зрелого социализма.. – Киев, 1978. – 174с.
864906
  Комков С.М. Основные направления развития энергетики УССР / С.М. Комков, Л.Г. Михайленко. – К., 1978. – 52с.
864907
   Основные направления разработки количественных методов прогнозирования нефтеных и рудных месторождений. – Алма-Ата
Т. 1. – 1985. – 126с.
864908
   Основные направления реализации концепции профессиональной ориентации в федеральном университете / А.В. Мордовская, С.В. Панина, В.П. Игнатьев, И.Н. Аммосов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 9-13. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт организации вузовской профориентационной работы. Анализируются теория и практика профориентационной работы субъектов профессионального самоопределения личности, на основе которых определяются основные направления развития системы ...
864909
  Ефименко Т.И. Основные направления реформирования налоговой системы Украины: проблемы теории и практики // Теория и практика управления. – Киев, 2004. – № 9. – С. 6-10
864910
  Кучерук Г.Г. Основные направления рзвития международной социалистической экономической интеграции в агропромышленной сфере стран-членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Кучерук Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
864911
   Основные направления сближения социалистических стран.. – М., 1982. – 280с.
864912
  Негру-Водэ Основные направления системы ведения сельского хозяйства Молдавской ССР. / Негру-Водэ. – Кишинев, 1967. – 50с.
864913
  Марчук В.М. Основные направления совершенствования аппарата государственного управления в современных условиях. : Автореф... канд. юрид.наук: / Марчук В.М.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 16л.
864914
  Пузрев Е.В. Основные направления совершенствования воспитательной работы в высшем техническом учебном заведении // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 126-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
864915
  Сахаров В.Е. Основные направления совершенствования организации производства продукции межотраслевого применения : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : / Сахаров В. Е. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1972. – 24 с.
864916
  Мищенко И.Н. Основные направления совершенствования подготовки современного психолога // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 8, август. – С. 93-97. – ISSN 1609-4646


  Статья раскрывает особенности подготовки современного психолога. В ней определены основные направления совершенствования подготовки психолога с учетом требований профессиональной деятельности.
864917
  Дюков В.В. Основные направления совершенствования распределения по труду в колхозах / В.В. Дюков. – Казань, 1979. – 102с.
864918
  Рихтер В.И. Основные направления совершенствования сейсмической разведки пологих платформенных структур / В.И. Рихтер. – Москва, 1975. – 45 с.
864919
   Основные направления совершенствования советского государственного управления и финансовой деятельности: Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 143с.
864920
   Основные направления совершенствования социалистических производственных отношений: Сб. науч.тр.. – К., 1986. – 151с.
864921
  Манзон Ю.А. Основные направления совершенствования специализации и планирования капитальных вложений в нефтепромысловом машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манзон Ю.А.; АН АзССР. Объедин. совет Отд-ния обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.29-31
864922
   Основные направления совершенствования хозрасчета на предприятиях и в объединениях: Матер. семин.. – М., 1979. – 142с.
864923
  Мухин С.А. Основные направления совершенствования ценообразования на промышленную продукцию / С.А. Мухин. – Л., 1975. – 17с.
864924
  Семенов В.С. Основные направления совершенстования советского общества / В.С. Семенов. – М., 1985. – 64с.
864925
  Ашин Г.К. Основные направления современной буржуазной социологии / Г.К. Ашин. – Москва
1. – 1960. – 60с.
864926
  Смирнова Г.Е. Основные направления современной буржуазной философии / Г.Е. Смирнова. – Л., 1970. – 16с.
864927
  Черненко М.С. Основные направления современной научно-технической революции / М.С. Черненко. – Киев, 1973. – 26с.
864928
  Аль Хаулани Аднан Основные направления сотрудничества между ЕС и Средиземноморскими странами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 7-9
864929
  Токар П.В. Основные направления сотрудничества между Украиной и Казахстаном на современном этапе его развития (2010-2016 гг.) / П.В. Токар, С.В. Рубан // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 28-37. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
864930
  Леженина Т. Основные направления социальной политики Вьетнама // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 0207-3676
864931
   Основные направления социологических исследований: Метод. пос.. – М.
Вып. 2. – 1985. – 53с.
864932
   Основные направления социологических исследований: Метод. пос.. – М.
Вып. 3. – 1985. – 64с.
864933
   Основные направления социологических исследований: Метод. пос.. – М.
Вып. 5. – 1987. – 69с.
864934
  Лиманов М.И. Основные направления социологического анализа влияния сети Интернет на формирование общественного мнения в процессе становления информационного общества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 124-126. – ISSN 2077-1800
864935
  Гусейнов Р.М. Основные направления специализации и размещения текстильной промышленности Закавказского экономического района. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Р.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
864936
   Основные направления структурализма.. – М., 1964. – 360с.
864937
  Бреусенко-Кузнецов Основные направления творчества в области психологии личности: рефлексия с опорой на учение Л.П. Карсавина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 46-52. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
864938
  Васильев И.В. Основные направления топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации / И.В. Васильев, А.В. Коробов, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 2-13 : рис., табл. – ISSN 0016-7126
864939
   Основные направления ускорения научно-технического прогресса в отрасли связи в условиях интенсивного развития: Тез. докл. к зонал. сем.. – Пенза, 1988. – 56с.
864940
  Салахов С.В. Основные направления устойчивого развития сельских районов Азербайджанской Республики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 22-26. – ISSN 2221-1055
864941
  Чертков А.Н. Основные направления федеративной реформы в России: правовые аспекты // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
864942
  Гагоидзе Вахтанг Основные направления философской мысли в Грузии XIX века : Автореф... д-ра философ.наук: / Гагоидзе Вахтанг А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 62л.
864943
  Фугелова Т.А. Основные направления формирования профессиональной мобильности студентов в условиях технического вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 104-115. – ISSN 1609-4646
864944
  Гончар Т. Основные направления формирования системы управления рисками на металлургических предприятиях Украины : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 42-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
864945
   Основные направления химизации экономики капиталистических стран.. – М., 1988. – 317с.
864946
  Горбик В.А. Основные направления эволюции буржуазных партий Великобритании (1945-1979 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Горбик В. А.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 48л.
864947
  Даулбаева Р.А. Основные направления эволюции дыхательной моторики позвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Даулбаева Р.А.; Казахский гос. ун-т. Биолог фак-т. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
864948
   Основные направления экономики материальных ресурсов.. – М., 1975. – 175с.
864949
   Основные направления экономического и социального развития СССР в двенадцатой пятилетке: Атлас.. – М., 1986. – 48с.
864950
   Основные направления экономического и социального развития СССР в одинадцатой пятилетке: Атлас.. – М., 1981. – 37с.
864951
   Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года.. – М., 1981. – 182с.
864952
   Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на периода до 1990 года. – М, 1980. – 96с.
864953
   Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. – М, 1985. – 96с.
864954
  Абалкин Л.И. Основные направления экономической политики КПСС на современном этапе / Л.И. Абалкин. – Москва : Знание, 1972. – 48 с.
864955
  Барышников Н.Н. Основные направления экономической политики партии / Н.Н. Барышников, Б.М. Мартынов. – М, 1972. – 126с.
864956
  Тищенко З.Б. Основные направления эффективного использования факторов роста производительности труда. (на прим. жил.-гражд. строительства Тадж.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Тищенко З.Б.; Москов. инж.-экон. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Душанбе, 1966. – 19л.
864957
   Основные направления, формы и методы идеологической борьбы в педагогике: Сб. науч. тр.. – М., 1984. – 132с.
864958
  Булотоне В.С. Основные направленя повышения экономической эффективности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Булотоне В. С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 22л.
864959
  Гарскова И.М. Основные направленя развития исторической информатики в конце XX - начале XXI в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-103. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
864960
   Основные научные направления в создании и освоении минерально-сырьевой базы страны: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 244с.
864961
  Веснин В.А. Основные научные проблемы пятилетнего плана научно-исследовательских работ Академии архитектуры СССР на 1946-1950 годы / В.А. Веснин. – Москва, 1946. – 33 с.
864962
  Елистратов А.И. Основные начала административного права / А.И. Елистратов, проф. Моск. ун-та. – Москва : Изд. Г.А. Лемана ; [Тип. и цинк. т./д. "Мысль" И.П. Меснянкини К*], 1914. – [8], 332 с. – Библиогр. в начале гл. и в примеч.


  Надпис: Из книг В.О. Яновского
864963
  Мишин Н.Г. Основные начала государственного строя Румынской Народной Республики. : Автореф... канд. юридич.наук: / Мишин Н.Г.; Воен.-юрид. акад. Красной Армии. Каф. гос. и междунар. права. – Москва, 1952. – 20 с.
864964
   Основные начала гражданского законодательства Союза ССР. – Москва, 1931. – 40с.
864965
  Башмаков А.А. Основные начала ипотечного права : Лекции, читанные в г. Либаве в 1891 г. А.А. Башмаковым. – Либава : Изд. типо-литограф. М. Петерсона, 1891. – XVIII, [2], 248 с.
864966
  Макаров А.Н. Основные начала международного частного права / А.Н. Макаров. – М, 1924. – 151с.
864967
  Берг Л. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов Абу Ханифы и Шафии / [соч.] Л.В.С. фан-ден-Берга; Пер. со 2-го просм. изд. проф. В. Гиргас. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Шахт и К*, 1882. – XVI, 214 с.


  Пер. Гиргас Владимир Федорович (1836-1887)
864968
  Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права : Общая часть уголовного права / [соч.] С.В. Познышева, проф. Имп. Моск. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.А, Карцева, 1912. – [4], 653, X, [2] с. – Экз. в разных цветовых переплетах
864969
  Каблуков И.А. Основные начала неорганической химии. / И.А. Каблуков. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1929. – 472с.
864970
  Каблуков И.А. Основные начала неорганической химии. / И.А. Каблуков. – 11-е изд. – М.-Л., 1930. – 474с.
864971
  Джикия О.С. Основные начала нового векторного метода изображения многокомпонентных систем и результаты его применения в гидрохимии (на прим. исслед. некоторых водз Запад. Груз.) : Автореф... наук: / Джикия О. С.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 67л.
864972
  Джикия С О. Основные начала нового векторного метода изображения многокомпонентных систем и результаты его применения в гидрохимии. / С О. Джикия, . – Тбилиси, 1963. – 68с.
864973
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии / А.Е. Чичибабин. – 4-е изд. – Москва : Ленинград
Т. 1. – 1932. – 451-819с.
864974
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии / А.Е. Чичибабин. – 5-е изд., перераб. идоп. – Москва : Ленинград : Госхимиздат
Т. 1. – 1953. – 796с.
864975
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. / А.Е. Чичибабин. – 2-е изд., испр. идоп. – М.Л., 1929. – 839с.
864976
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. / А.Е. Чичибабин. – 3-е изд., испр. идоп. – М.Л., 1931. – 727с.
864977
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. / А.Е. Чичибабин. – 4-е изд. – Москва : Ленинград
Т. 1. – 1932. – 448с.
864978
  Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. / А.Е. Чичибабин; Под ред. П.С. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госхимиздат
Т. 2. – 1957. – 767с.
864979
  Хаскина Т.С. Основные начала ответсвенности за внедоговорный вред по советскому гражданскому праву. : Автореф... канд.юрид.наук: / Хаскина Т.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1949. – 16л.
864980
  Маркевич Б.И. Основные начала реформы конкурсного процесса в законопроекте Московского временного комитета по изысканию мер против неплатежей : Доклад в Киевском юридическом обществе 17 мая 1914 года / Б.И. Маркевич, пом. присяж. пов. – Киев : Тип. В.П. Бондаренко и П.Ф. Гнездовского, 1915. – 46 с.


  На тит. л. дарственная надпись от автора
864981
   Основные начала русского гражданского процесса : (применительно к программе юрид. комис.) / по Цитовичу, Малышеву и др. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1910. – 173, II с. – Экз. дефектный, весь исчеркан карандашами. - Конволют. - Пер.: Repetitorium русского уголовного процесса
864982
  Домбровский Б.А. Основные начала синтетической зоологии / Б.А. Домбровский. – Алма-Ата, 1968. – 83с.
864983
   Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.. – М., 1938. – 20с.
864984
  Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра І / П.С. Ромашкин. – Москва, 1947. – 95с.
864985
  Аносов В.Я. Основные начала физико-химического анализа / В.Я. Аносов, С.А. Погодин. – М.-Л., 1947. – 876с.
864986
  Меньков Ф.А. Основные начала финансовой науки / Ф.А. Меньков, проф. Моск. ун-та, Инст. нар. хоз. К. Маркса... – Москва : Фин.-экон. бюро НКФ СССР, Ред.-изд. отд., 1924. – 131 с. – (Издания / НКФ, Курсы по подготовке финработников ; № 5)
864987
  Бердников И.С. Основные начала церковного права православной церкви : По поводу рец. г. Суворова на мою книгу "Краткий курс церковного права", помещ. в Юрид. вестн. за авг. м-ц 1888 г. (с. 520-550) под загл.: "Церковное право, как юридическая наука" и других соч. того же автора / [Соч.] Проф. И. Бердникова. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1902. – 398, VI с.
864988
  Ахмеджанова С. Основные недостатки сложившейся территориально-хозяйственной системы Республики Казахстан и факторы, ограничивающие дальнейшее развитие регионов / С. Ахмеджанова, А. Алашбаева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 161-171 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
864989
  Бабич А.М. Основные непроизводственные фонды / А.М. Бабич. – М., 1983. – 136с.
864990
  Бабич А.М. Основные непроизводственные фонды. Экономические проблемы развития на примере основных непроизводственных фондов системы высшего образования / А.М. Бабич, Т.М. Костерина. – Москва, 1979. – 56 с.
864991
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Венгерской Народной РЕспублики.. – М., 1959. – 207с.
864992
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Демократической Республики Вьетнам, Корейской Народно-Демократической Республики.. – М., 1960. – 216с.
864993
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Китайской Народной Республики.. – Москва, 1959. – 504 с.
864994
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Народной Республики Албании.. – М., 1958. – 110с.
864995
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Народной Республики Албании.. – М., 1958. – 110с.
864996
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Польской Народной Республики.. – М., 1958. – 448с.
864997
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Румынской Народной Республики.. – М., 1958. – 72с.
864998
   Основные нормативные акты о местных органах государственной власти и государственного управления Чехословацкой Республики .. – М., 1958. – 150с.
864999
   Основные нормативные материалы по издательской деятельности: Справ. пособ.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1987. – 334с.
865000
   Основные нормы безопасности при защите от излучения.. – Вена, 1963. – 60с.
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,