Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
863001
  Прокопов Д.Є. "Основні риси сучасної епохи" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 485-488. – ISBN 966-316-069-1
863002
  Гайдулін О. Основні напрями "європеїзації" контрактного права та перспективи приєднання до неї України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 64-74.
863003
  Гальчун М. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення аграрної реформи в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 151-160.
863004
  Таран Я.А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-214. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
863005
   Основні напрями виховання радянської людини.. – Львів, 1980. – 148с.
863006
  Пацалова Т. Основні напрями діяльності слідчого із забезпечення прав та законних інтересів потерпілих // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 142-146
863007
  Горохова І. Основні напрями дослідження дієслів розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 56-66. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
863008
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
863009
  Смірнова В.А. Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 233-242
863010
  Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 (33 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема мотивації особистості в зарубіжній психології та підходи до її вивчення. The problem of motivation of the person in foreign psychology and approaches to its studying is analyzed.
863011
   Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1981-1985 роки і на період до 1990 року. – К, 1990. – 90с.
863012
  Мезенцева О.М. Основні напрями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
863013
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
863014
  Білик О. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 43-46
863015
  Пархоменко Н.М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових сімей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-25.
863016
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
863017
  Муравицька Г.В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
863018
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-240-7
863019
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
863020
  Кучин С.П. Основні напрями наукових досліджень К.К. Гаттенбергера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 289-293. – ISSN 0320-4421
863021
  Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації й ліквідності банківських установ // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 150-155
863022
  Пістун М.Д. Основні напрями регіональної політики в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
863023
  Колінько Н. Основні напрями регулювання розвитку транскордонного співробітництва / Н. Колінько, Н. Клим // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 25-31. – (Економічні науки ; Вип. 4)
863024
  Пархомчук О.С. Основні напрями реорганізації військової промисловості та проблеми конверсії на Близькому Сході (друга половина 1980-х - перша половина 1990-х рр.) / О.С. Пархомчук, Т.В. Мануїльська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 10-27
863025
  Алексєєв В.М. Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 316-322. – (Право. Економіка. Управління)
863026
  Цимбалюк Н.М. Основні напрями розвитку євроінтеграційних культурно-дозвіллєвих практик населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості культурно-дозвіллєвих орієнтацій населення, пов"язані з участю в процесах культурної інтеграції. Наводяться результати експертного опитування керівників аматорських колективів народної творчості. Orientations of the ...
863027
  Вірченко В.В. Основні напрями розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60. – ISBN 966-614-021-7
863028
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1975. – 96с.
863029
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1976. – 96с.
863030
  Лазаренко Л.М. Основні напрями розвитку педагогічних досліджень щодо екологічного навчання у вищій школі та післядипломній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42.
863031
  Дорош Н.І. Основні напрями розвитку податкового законодавства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан та шляхи модернізації чинного механізму справляння найважливіших податків. The article deals with present situation and ways to modernize the effective mechanism of levying important taxes.
863032
  Бондарчук К. Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-42
863033
  Ушаповський В.Ф. Основні напрями соціальної політики у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 149-156
863034
  Костюкова Олена Основні напрями становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи в 20-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 15-21
863035
  Мельник Б. Основні напрями стратегічного зростання підприємств птахопродуктового підкомплексу Миколаївщини : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 72-77 : Табл. 2. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
863036
  Щербань М.І. Основні напрями сучасних географічних досліджень у Київському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 3-9. – Бібліогр.: 2 назви
863037
  Бренько В.Б. Основні напрями та пріоритети вдосконалення діяльності ОВС з гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 214-221. – (Юридична ; Вип. 1)
863038
  Єфіменко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-13.
863039
  Топалов А.Д. Основні напрями трасформаційних змін ринкових відносин в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 88-92. – Бібліогр.: на 12 пунктів
863040
  Онищенко О.М. Основні напрями удосконалення господарського механізму АПК / О.М. Онищенко. – К, 1984. – 72с.
863041
  Яценко Л.Д. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 113-118.
863042
  Попов В.Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
863043
  Амброз Ю.О. Основні напрями фізико-географічних досліджень в Одеському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 24-32. – Бібліогр.: 48 назв
863044
  Шелудько В.М. Основні напрямки активізації ролі банківської системи України у процесах ринкової трансформації / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам розвитку національної банківської системи. Автор здійснив аналіз сучасного стану банківського сектора, результати якого дозволили визначити основні напрямки реформування сучасної банківської системи. ...
863045
  Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-143.
863046
  Сафронова О Основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління державними пакетами акцій промислових підприємств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.200-208
863047
  Гребінь В.В. Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1948-2000) / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 204-211. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
863048
  Григоров О.М. Основні напрямки двостороннього співробітництва в авіаційній галузі (на прикладі співробітництва України та Азербайджану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 92-96
863049
  Копинець Юрій Основні напрямки державної етнонаціональної політики в Словацькій Республіці (1990 - початок 2000-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 98-104. – (Історія ; Вип. 18)
863050
  Тимків І.О. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
863051
  Хільчевський В.К. Основні напрямки дослідження впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
863052
  Лялюк О.Ю. Основні напрямки здійснення державного контролю за діяльністю місцевих рад // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 45-51. – ISSN 0201-7245
863053
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто позитивні наслідки механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ та деякі негативні аспекти, в порівнянні з ГАТТ. Подано пропозиції щодо реформування та основні напрямки вдосконалення механізму врегулювання суперечок СОТ.
863054
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56.
863055
  Проценко Т. та інш. Основні напрямки інформатизації державного управління в процесі становлення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.339-345. – ISBN 966-73-53-51-Х
863056
  Рижков М.М. Основні напрямки нової стратегії національної безпеки США Дж. Буша молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 8-10
863057
  Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
863058
  Шищенко П.Г. Основні напрямки підготовки географів у Київському університеті / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. науково-метод. конф.
863059
  Гайворонський Є.П. Основні напрямки попередження контрабанди історичних та культурних цінностей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 145-150. – ISSN 0201-7245
863060
   Основні напрямки робіт академіка Олександра Олександровича Богомольця.. – К., 1946. – 31с.
863061
   Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ / Б.А. Пишкін, Л.Г. Будкіна, С.П. Пустовойт, Л.М. Козінцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 10-16 : Фото. – (Географії ; Вип. 9)
863062
  Руфін В.А. Основні напрямки розвитку і спеціалізації сільського господарства південнобереженої зони Криму / В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 126-133
863063
  Ушаков В. Основні напрямки розвитку міжнародної охорони інтелектуальної власності - точка зору ВОІВ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-10. – ISSN 1608-6422


  ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності
863064
  Маслій В.В. Основні напрямки статистичних досліджень прямих іноземних інвестицій в контексті еволюції фінансової глобалізації // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-57
863065
  Бочаров Сергій Основні напрямки та проблемні питання офіційних переговорів щодо приєднання Польщі до ЄС (1998-2002 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
863066
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
863067
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
863068
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
863069
  Мякота С.С. Основні напрямки фінансової та торговельно-промислової політики гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Історія ; Вип. 33)


  Зроблена спроба аналізу і оцінки діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського у фінансовій, торгівельній та промисловій галузі економіки Української держави.
863070
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ
Ч.1 : Основні результати і показники наукової діяльності. – 2003. – 302с.
863071
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ. – ISBN 966-523-006-9
Ч.2 : Науково-технічні розробки для розбудови економіки України. – 2003. – 148с.
863072
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
1. – 1935. – 424с.
863073
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
2. – 1936. – 427-785с.
863074
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
863075
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
863076
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
863077
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
863078
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
863079
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
863080
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
863081
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
863082
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
863083
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
863084
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
863085
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
863086
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
863087
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
863088
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
863089
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
863090
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
863091
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
863092
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
863093
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
863094
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
863095
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
863096
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
863097
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
863098
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
863099
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
863100
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
863101
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
863102
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
863103
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
863104
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
863105
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
863106
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
863107
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
863108
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
863109
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
863110
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
863111
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
863112
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
863113
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
863114
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
863115
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
863116
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
863117
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
863118
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
863119
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
863120
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
863121
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
863122
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
863123
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
863124
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
863125
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
863126
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Х., 1931. – 16с.
863127
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
863128
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
863129
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
863130
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
863131
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
863132
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
863133
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
863134
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
863135
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
863136
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
863137
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
863138
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
863139
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
863140
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
863141
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
863142
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
863143
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
863144
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
863145
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів, 1980. – 156с.
863146
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
863147
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
863148
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
863149
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
863150
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Е. Гернле. – Х., 1933. – 143с.
863151
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
863152
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
863153
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
863154
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
863155
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
863156
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
863157
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
863158
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
863159
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
863160
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
863161
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
863162
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
863163
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
863164
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
863165
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. (за матеріалами археологічної // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
863166
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
863167
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності.
863168
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
863169
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
863170
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
863171
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
863172
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
863173
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
863174
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
863175
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
863176
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
863177
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
863178
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
863179
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
863180
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
863181
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
863182
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
863183
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
863184
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
863185
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
863186
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
863187
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
863188
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
863189
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
863190
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
863191
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
863192
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
863193
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
863194
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
863195
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
863196
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
863197
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
863198
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
863199
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
863200
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
863201
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
863202
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
863203
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
863204
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
863205
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
863206
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
863207
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
863208
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
863209
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
863210
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
863211
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
863212
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
863213
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
863214
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
863215
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
863216
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
863217
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
863218
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
863219
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
863220
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
863221
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
863222
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
863223
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
863224
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
863225
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
863226
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
863227
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
863228
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
863229
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
863230
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
863231
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
863232
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
863233
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
863234
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
863235
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
863236
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
863237
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
863238
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
863239
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
863240
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
863241
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
863242
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
863243
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
863244
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
863245
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
863246
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
863247
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
863248
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
863249
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
863250
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
863251
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
863252
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
863253
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
863254
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
863255
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
863256
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
863257
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
863258
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
863259
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
863260
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
863261
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
863262
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
863263
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
863264
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
863265
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396с.
863266
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
863267
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
863268
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
863269
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
863270
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
863271
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
863272
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
863273
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
863274
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
863275
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
863276
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
863277
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
863278
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
863279
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
863280
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
863281
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
863282
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
863283
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
863284
  Алексєєва Є.А. Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
863285
  Алексєєва Є.А. Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
863286
  Алексєєва Є.А. Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
863287
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
863288
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
863289
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
863290
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
863291
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
863292
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
863293
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
863294
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
863295
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
863296
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
863297
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
863298
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
863299
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
863300
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
863301
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
863302
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
863303
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
863304
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
863305
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
863306
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
863307
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
863308
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
863309
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
863310
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
863311
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
863312
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
863313
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
863314
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
863315
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
863316
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
863317
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
863318
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
863319
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
863320
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 34с.
863321
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
863322
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
863323
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
863324
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
863325
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – К., 1958. – 32с.
863326
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
863327
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
863328
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
863329
   Основні поняття сучасної алгебри. – К, 1976. – 104с.
863330
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
863331
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
863332
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
863333
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
863334
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
863335
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
863336
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
863337
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
863338
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
863339
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
863340
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
863341
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
863342
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
863343
  Калениченко П.М. Основні права і обов"язки громадян СРСР / П.М. Калениченко. – К., 1951. – 36с.
863344
  Межжерін О. Основні права і обов"язки громадян СРСР. / О. Межжерін. – К, 1945. – 32с.
863345
  Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституціного регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 53-58
863346
  Майборода А. Основні права людини в умовах глобалізації // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 70-71
863347
  Синельникова Р.Д. Основні права та обов"язки громадян за Конституцією СРСР та конституціями зарубіжних соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-56. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье раскрывается содержание и сущность новых положений Конституции СССР 1977 г., относящихся к основным правам и обязанностям граждан. Исследование проведено в сравнительном плане с конституциями других социалистических стран.
863348
  Гончарук Л.М. Основні права та обов"язки сторін договору концесії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-180


  У статті розглядається важлива проблема цивільно-правової характеристики складного за своєю правовою природою концесійного договору. Робиться акцент на питаннях основних прав і обов"язків сторін концесійного договору за законодавством України. ...
863349
  Богданович Лілія Основні правила безпеки взимку для дітей / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
863350
  Треніна А.С. Основні правила для двоколісних транспортних засобів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 28 : фото
863351
  Глинська Н.В. Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 169-180. – ISSN 2079-6242
863352
  Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 223-228. – ISSN 2074-8167


  Ця стаття присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.
863353
  Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 47-52
863354
  Лахман В. Основні правила проведення борцівських поєдинків під час атлетичних ігор у давньогрецькому світі / В. Лахман, О. Гречанюк // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3, 4. – С. 98-104. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
863355
  Опотяк С.З. Основні правила тлумачення права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 115-119
863356
  Григоров О. Основні правові вимоги до міжнародних авіаційних поштових перевезень // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 58-62.
863357
  Бабенко К.А. Основні правові методи та заходи державного регулювання запобігання корупції // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 9-12. – ISBN 978-966-2339-80-2
863358
  Пастухов В.П. Основні правові положення виконання судових рішень в ЦПК УРСР 1929 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 57-62. – (Серія права ; № 11)


  В статье рассматриваются основные изменения, происшедшие в советском гражданском процессуальном праве после принятия первого Гражданского процессуального кодекса Украинской ССР 1924 г., которые были закреплены ГПК УССР 1929 г. Несколько подробнее автор ...
863359
   Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
863360
  Сирота Д.М. Основні прблеми сучасного міжнародно-правового регулювання суміжних прав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-57.
863361
  Білопола Н.С. Основні принципи бібліотечного будівництва в СРСР / Н.С. Білопола. – Харків, 1970. – 19с.
863362
  Савченко В.Я. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем / В.Я. Савченко, С.В. Гушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання про особливості впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах за умов реформування бухгалтерського обліку з урахуванням П(С)БО, а також про спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової ...
863363
  Гриценко О. Основні принципи взаємодії ЗМІ і громадської думки // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 49-56. – ISBN 966-294-186-0
863364
  Паламар Л. Основні принципи викладання української мови як іноземної на початковому етапі // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 143-150. – ISBN 966-95452-4-7
863365
  Гридковець Л.М. Основні принципи гармонізації сучасної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 12-15
863366
  Яблонський А.І. Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 222-227. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
863367
  Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
863368
  Горпинич В. Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-27. – ISSN 1682-3540
863369
  Захарчук М.В. Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 60-62
863370
  Волик Н.Г. Основні принципи ефективного банківського нагляду та їх впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
863371
  Руденко З.М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – ISSN 1562-0905
863372
  Руденко Зоряна Михайлівна Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі нормативно-правової бази здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики розроблено принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки України.
863373
  Орленко В. Основні принципи європейської демократії XIX ст. в ученні О. Д. Градовського про державу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-18.
863374
  Гринчук А.В. Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено розгляду основних принципів застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ. Виділено основні стратегічні напрямки аналізу, які можуть бути вибрані компаративістом, показані відповідні їм переваги та ...
863375
  Кузьменко М.В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 224-231
863376
  Звягінцева О.Б. Основні принципи і закони маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17
863377
  Павленко Л.Г. Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 57-62.
863378
  Ляшенко І.В. Основні принципи історико-філософської концепції В.Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
863379
  Руденко В С. Основні принципи історико-філософської концепції З.А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні методологічні ідеї історико-філософської концепції З.А.Каменського, які можуть бути застосовані у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни. В статье ...
863380
  Скрипнікова С.В. Основні принципи католицького сімейного виховання // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 161-167. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізуються основні принципи сімейного виховання з точки зору католицької церкви. Розглядається католицький підхід до розуміння родини. Простежуються основні напрямки здійснення статевого виховання, право вибору батьками моделей виховання для ...
863381
  Ситдикова І.В. Основні принципи класифікації неонімів сучасної французької реклами за критерієм ініціалів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається французьке графічне слово, зокрема його ініціальна частина, на прикладі нових рекламних назв. Визначаються характерні особливості ініціалів неонімів французької реклами.
863382
  Пригуза П.Д. Основні принципи конкурсного права та конкурсного процесу // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-113.
863383
  Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. / А.П. Таранов. – К., 1962. – 154с.
863384
  Новіков А.А. Основні принципи концепції "характерології українського народу" О. Кульчицького // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 208-209
863385
  Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики / В.І. Міщенко, Т.Ю. Єрліна // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.11-14.
863386
  Ківалов С.В. Основні принципи митної політики України в сучасний період // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.7-13
863387
  Воробйова О.П. Основні принципи модернізації державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 91-92
863388
  Новоханя Ю.В. Основні принципи мусульманської етики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 108-113
863389
  Колєнцова В.М. Основні принципи навчання правопису ветеринарних термінів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 184-187. – ISBN 966-8188-07-1
863390
  Субботін О.М. Основні принципи наукової організації управління промисловим виробництвом. / О.М. Субботін. – К., 1970. – 83с.
863391
  Сіденко Р.Х. Основні принципи нового Цивільного процесуального кодексу Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
863392
  Клименко Е.С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ - початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 290-301. – ISBN 966-02-3854-1
863393
  Кондрашова М.В. Основні принципи організації державного управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
863394
  Галенко О.М. Основні принципи організації обліково-аналітичної системи при банкрутстві підприємства / О.М. Галенко, А.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 36-40
863395
  Котова А.В. Основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81. – ISSN 2073-4379
863396
  Дідков О. Основні принципи організації та здійснення екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
863397
  Губерська Н. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 48-56. – ISSN 2306-9082


  Розкрито сутність поняття "принципи адміністративної процедури. Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації принципів адміністративних процедур. Визначено зміст загальних та спеціальних принципів організації та реалізації адміністративних ...
863398
  Бубенок О.Б. Основні принципи організації традиційного суспільства огузів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 1608-0599
863399
  Агєєва Г.М. Основні принципи перепланування прибуткових будинків: проектна практика Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 9-23. – ISBN 978-966-929-446-3
863400
   Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.Б. Радімушкін, В.О. Шлапак // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 64-69. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
863401
  Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій і досвіду європейських країн у сфері розбудови міжетнічних відносин на основі принципів культурного плюралізму і толерантного відношення до представників інших культур. У статті звернуто увагу на проблеми, ...
863402
  Чорна Н.В. Основні принципи постмодерністської поетики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 543-549


  Статтю присвячено визначенню основних принципів постмодерністської поетики. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, іншого тексту, що дозволяє ...
863403
  Чанишева Г.І. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 8-17. – ISSN 2078-9165
863404
  Хуторян Н.М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
863405
  Джига Т. Основні принципи проведення консультацій з громадськістю органами державної влади в Україні та Європейському Союзі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-159.
863406
  Гаврилець О. Основні принципи проведення моніторингу механізму державного управління економічною безпекою для формування ефективної соціальної політики / О. Гаврилець, З. Гбур // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
863407
  Винник-Остапишин Основні принципи професійної моралі журналіста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 9-11
863408
  Четверик В.М. Основні принципи розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 214-217
863409
  Стадніков В.В. Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 179-193


  Визначено основні принципи створення й ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного й міського рівнів. Метою дослідження є розроблення принципів (стратегії) створення автоматизованої системи містобудівного ...
863410
  Мишко С.А. Основні принципи розробки тестових завдань // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 562-569. – ISBN 978-966-2303-00-1
863411
  Жук О.Ю. Основні принципи розумового виховання в науково-педагогічній спадщині Я.Ф. Чепіги // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 79-81. – (Педагогічні науки)
863412
  Федорова А. Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 30-33
863413
  Гродзінський М.Д. Основні принципи складання середньомасштабної ландшафтної карти південного степу України / М.Д. Гродзінський, Н.І. Сільченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
863414
  Андрухович В.В. Основні принципи СОТ у галузі регулювання міжнародної торгової політики // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – C. 178-180. – ISBN 978-617-7169-06-9
863415
  Середа Г.В. Основні принципи соціальної доктрини католицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
863416
  Бегаль О.М. Основні принципи соціальної роботи в контексті відповідальності і справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 7-8
863417
  Шандренко О.М. Основні принципи створення графічної презентації модного бренду // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 51-56. – ISSN 2225-7586
863418
  Яворська Н. Основні принципи створення успішного бренду в Україні / Н. Яворська, Л. Кучер // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 252-258. – (Економічні науки ; Вип. 4)
863419
   Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації / А.Г. Зінчик, В.О. Савран, С.П. Лалетін, О.І. Кравченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 98
863420
  Петровський А.В. Основні принципи структурного аналізу поетичних текстів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1729-360Х
863421
  Стецюк Б.Р. Основні принципи судового процесу Гетьманщини // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 16-21
863422
  Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: систематизований огляд та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні принципи сучасного міжнародного права. Наводиться їх систематизований огляд та характеристика.
863423
  Литвиненко О.І. Основні принципи сучасної геопросторової розвідки / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 2311-7249


  Інтенсивний розвиток засобів дистанційного зондування Землі та комп"ютерних технологій призвели до утворення нового напрямку досліджень земної поверхні та об"єктів на ній, який має назву "геопросторова розвідка". Геопросторова розвідка об"єднує ...
863424
  Кіцул М.О. Основні принципи сучасної католицької педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
863425
  Мельничук Л.Ю. Основні принципи та методика побудови стратегії управління нематеріальними активами // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 133-138. – (Економічні науки)
863426
  Балицька М.В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 61-64. – ISSN 2306-6814
863427
  Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 1605-2005
863428
  Мишко С.А. Основні принципи та особливості кримінальної правової системи Данії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 53-55. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
863429
  Грицук О.В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
863430
  Шалагінов Б. Основні принципи та побудова нової шкільної програми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-9
863431
  Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати економічну обґрунтованість проектів та спрощення процедури їх оцінювання, раціональність поведінки суб"єктів господарювання ...
863432
  Руденко С.В. Основні принципи тематично-персональної концепції історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні теоретичні положення тематично-персональної концепції історії української філософії, обґрунтовується її значення для розвитку досліджень у галузі історії філософії України. In this article the main theoretical principles ...
863433
  Крючков Г.Г. Основні принципи укладання словника синхронних сімей слів / Г.Г. Крючков, Т.Д. Сваткова, О.О. Соломарська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Як відомо, ефективність комунікації залежить від адекватної інтерпретації лексичних одиниць різних мов. Проте у світі, де нараховують від 3500 до 9000 (включаючи діалекти) різних мов, які розподіляються між 200" державами, ніхто ще не знайшов хоча б ...
863434
  Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 61-67
863435
  Симоненко Т. Основні принципи управління навчальною діяльністю студентів-філологів у процесі реалізації компетентнісного підходу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 130-136. – ISSN 2077-1827
863436
  Зубрицька О.Я. Основні принципи участі особи у адміністративних правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
863437
  Омельченко В.Ю. Основні принципи філософсько-правового вчення К.О. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто філософсько-правову спадщину К.О.Неволіна, а саме питання правознавства, енциклопедії права, філософії права, історії філософії законодавства. Доведено, що мислитель послуговувався історією філософії для повноти розкриття ...
863438
  Осипова Н. Основні принципи формування громадянськості і забезпечення соціальної ефективності права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
863439
  Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
863440
  Решетняк О.Ю. Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств / О.Ю. Решетняк, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 25-27. – ISSN 2409-1944
863441
  Кирилюк О. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 37-41. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
863442
  Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
863443
  Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 28-31
863444
  Юріна А.Л. Основні принципи цивільно-правової відповідальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 59-64
863445
  Пучковська І. Основні принципи щодо незалежності правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 382-386. – ISSN 0132-1331
863446
  Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
863447
  Рябоконь О.В. Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 249-255. – Бібліогр.: 15 назв.
863448
  Мостенська Т.Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 188-192


  Розглянуто основні причини виникнення міжособових та організаційних конфліктів в організації, визначено шляхи їх подолання.
863449
  Яковлєва А.М. Основні причини виникнення податкового боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 228-233. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
863450
  Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
863451
  Пєнська І.О. Основні причини втрати платоспроможності підприємством і шляхи її оптимізації / І.О. Пєнська, С.О. Юдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
863452
  Есенова Е.Й. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7132-32-4
863453
  Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов"язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96.
863454
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.71-80
863455
  Колошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.75-80
863456
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.74-76
863457
  Щербатенко І.В. Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні / І.В. Щербатенко, Л.А. Слюсар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто вплив принципів оподаткування на створення оптимальної, справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в майбутньому.
863458
  Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
863459
  Волошко Д. Основні причини порушення комунікації молодого подружжя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-77


  S статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасної сім ї в Україні, наводяться різні підходи до виділення функцій сім"ї. Виділені характерні риси, що притаманні саме сімейному спілкуванню та особливості, що ускладнюють стосунки в сім"ї. ...
863460
  Швець Н.М. Основні причини страйків // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 98-101. – ISSN 0201-7245
863461
   Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника / В. Лавров, О. Блінкова, Ю. Плугатар, І. Нейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку лісових пожеж в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, їх масштаби та причини. Досліджено особливості ураження деревостанів Pinus pallаsiana D.Don пожежею 2007 р. та природне поновлення дерев та діагностичний ...
863462
  Власенко С.Г. Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 131-137. – ISSN 2310-2837
863463
  Христенко Є.В. Основні причини торгівлі людьми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
863464
  Ільїч Л.М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 204-211
863465
   Основні причини, чому канадські іммігранти виїжджають з країни // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – С. 9
863466
  Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-17
863467
  Мединська Г.А. Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес створення проектів Концепцій гуманітарного розвитку України. Проведено аналіз основних пріоритетів гуманітарного розвитку, які були запропоновані в даних проектах. В статье рассмотрено процес создания проектов Концепций ...
863468
  Вербицька Г.Л. Основні пріоритети економічної політики України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 473-478. – ISSN 0321-0499


  Досліджено поняття "економічна політика" в сучасній науці, обгрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізації яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
863469
  Шморгун Л.Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 79-81


  У статті представлений аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що привело систему освіти до ...
863470
  Бідей О. Основні пріоритети правової політики України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104.
863471
  Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
863472
  Поліщук Ліна Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
863473
  Урба С. Основні пріоритети спільної аграрної політики Європейського Союзу на 2014-2020 роки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
863474
  Павликівська Н. Основні пріоритети української літературно-мистецької псевдонімії ХХ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 168-173. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
863475
  Музиченко В.А. Основні пріоритети фінансової безпеки України в контексті казначейської системи виконання бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 21-23
863476
  Андрушко А.В. Основні проблема загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 371-377. – ISSN 1563-3349
863477
  Широкова О.М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20


  У статті виявлено основні проблеми, що заважають залізничному транспорту своєчасно та ефективно реагувати на зовнішні умови, які швидко змінюються, а також розглянуті загальні принципи й напрямки адаптації залізничного транспорту до ринкових ...
863478
  Шевченко Н.І. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглядаються основні прблеми Англійської революції ХVII ст. в британській історіографії другої половини ХХ ст.
863479
  Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
863480
  Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української філософії : Конспект лекцій спецкурсу / С.Т. Мащенко; Чернігівський держ. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 161с.
863481
  Іваницька Л.В. Основні проблеми в процесі зародження вітчизняної кібернетичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-131
863482
   Основні проблеми вдосконалення роботи районних газет. – Львів, 1969. – 39с.
863483
  Лутай В.С. Основні проблеми взаємозв"язку філософського методу з методами природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
863484
  Дядищева-Росовецька Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 163-177. – ISSN 2311-2697
863485
  Вереша Р.В. Основні проблеми визначення мети покарання в контексті реалізації аксіологічного підходу у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 129-136
863486
  Луцька Н.І. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-28. – Бібліогр.: 3 назви
863487
  Дем"янчук Основні проблеми державно-правового управління залізничним транспортом України / Дем"янчук, // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 56-59
863488
  Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-137. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
863489
  Ржаніцин В.О. Основні проблеми дослідження зсувних процесів у межах Канівського Придніпров"я : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.О. Ржаніцин, О.М. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться свідчення про сучасний прояв гравітаційних процесів у межах Канівського Придніпров"я. На основі польових спостережень зсувних процесів у Канівському заповіднику виявлено основні причини їх виникнення, оцінено негативний вплив на екологічний ...
863490
  Майєр Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку = Leading Issues in Economic Development / Дж.М. Майєр, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко; Пер. с англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 688с. – ISBN 966-06-0282-0


  Книжка детально розкриває основні економічні проблеми країн, що розвиваються, в інтерпретації найвидатніших економістів світу. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців
863491
   Основні проблеми економічної науки, які розробляються в Українській РСР.. – К., 1958. – 64с.
863492
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів. ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 1. – 1995. – 140с.
863493
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів.ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 2. – 1995. – 149с.
863494
  Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень - грудень 1919 року) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 155-164. – (Історія ; Вип. 22)


  Розкриваються особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у 2-й пол. 1919 р. Особлива увага надається оцінці міжнародній ситуації, в якій опинилася Директорія УНР, і аналізу роботи української делегації на Паризькій мирній конференції.
863495
  Охріменко П.П. Основні проблеми і деякі нові аспекти вивчення "Слова о полку Ігоревім" / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко. – Суми, 1995. – 54 с.
863496
  Шклярук С.Г. Основні проблеми і напрямки розвитку фінансової системи України та шляхи її поліпшення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 10 пунктів
863497
  Цирфа Ю.А. Основні проблеми і реалії існування Союзної держави Росії та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
863498
  Маслак Олександр Олександрович Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / Маслак Олександр Олександрович, Володимир Йосипович. Жежуха, Григоренко Олена Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 261-269. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості ...
863499
  Даниленко А.І. Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 16 назв
863500
  Зінькевич Т.О. Основні проблеми інформаційного забезпечення розрахунків тарифів на українському страховому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 47-51.
863501
  Бурлакова В. Основні проблеми Києва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561
863502
  Сом Н.О. Основні проблеми класичного арабського мовознавства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 159-168. – Бібліогр.: С. 168. – ISSN 1682-671Х
863503
  Бродський Я С. Основні проблеми комунального господарства м.Харкова / Я С. Бродський, . – Х, 1931. – 109с.
863504
  Крилов Н.М. Основні проблеми нелінійної механіки. Теорія і застосування в різних технічних і фізичних науках / Н.М. Крилов, Н.Н. Боголюбов. – Київ, 1934. – 24 с.
863505
  Шевцова Ю. Основні проблеми нормативно-правового регулювання застави землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України у сфері правового регулювання застави землі, розкрито його недоліки та колізії, розглянуто перспективи його подальшого розвитку. Ukrainian existing legislation in the field of legal regulation of land ...
863506
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
863507
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6792
863508
  Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 183-186. – ISSN 1609-0462
863509
  Дутка Р. Основні проблеми повноцінного функціонування фінансової дисципліни держави як елемента інституту фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7069-14-9
863510
  Рижий І.М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
863511
  Семенюк С. Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 106-108. – ISBN 978-617-7069-28-6
863512
  Кресін О.В. Основні проблеми правової та політичної думки другої половини ХVII- XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-78. – ISSN 1563-3349
863513
  Губанова Т.О. Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 16-20. – ISSN 2413-7189


  "Важливим кроком у вирішенні проблеми відсутності достатніх практичних навиків у студентів юридичних ВУЗів є створення при коледжах «юридичних клінік".
863514
  Пукач І.Б. Основні проблеми призначення та проведення судово-психіатричної експертизи з метою встановлення стану обмеженої осудності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 15-20.
863515
  Заїка О.П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі / О.П. Заїка, М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 93-97
863516
  Літвін К.С. Основні проблеми профільного викладання філософії в вищому навчальному закладі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 31-33
863517
   Основні проблеми розвитку археології в Українській РСР.. – К., 1958. – 35с.
863518
  Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 26-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
863519
  Коваль Р.О. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 430-431. – ISBN 978-966-188-219-4
863520
   Основні проблеми розвитку економічної науки в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – Київ, 1959. – 68с.
863521
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 64с.
863522
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 74с.
863523
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР.. – К., 1958. – 66с.
863524
   Основні проблеми розвитку літературознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 63с.
863525
   Основні проблеми розвитку мистецствознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 55с.
863526
   Основні проблеми розвитку мовознавства в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 80с.
863527
   Основні проблеми розвитку радянського мовознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 67с.
863528
  Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван, О.В. Шубравська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
863529
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 60 с.
863530
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР.. – К., 1958. – 46с.
863531
   Основні проблеми розвитку фольклористики та етнографії в Українській РСР.. – К., 1958. – 52с.
863532
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 170-173. – ISSN 2306-6814


  Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На ...
863533
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6806
863534
  Вереша Р.В. Основні проблеми складної вини у кримінальному праві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 172-183. – ISSN 2310-6166
863535
  Іванченко В.О. Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С 127-130. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
863536
  Мордас І.В. Основні проблеми статистико-демографічної науки у дослідженнях академіка М.В. Птухи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 125-128. – Бібліогр.: на11 пунктів
863537
  Другов О. Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 14-18
863538
  Червякова В.В. Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 142–149. – ISSN 2413-0966
863539
  Соболєв В.М. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В.М. Соболєв, Т.Л. Слюніна, В. Розіт // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
863540
  Лаптєва А.І. Основні проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 23-25
863541
  Онищенко В.П. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики / В.П. Онищенко, І.Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 10-15
863542
  Сніжко Ю.С. Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 167-170. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
863543
  Груб"як Ю.В. Основні проблеми та перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії, можливості для України / Ю.В. Груб"як, А.В. Тутейко // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-87. – ISBN 978-966-285-399-5
863544
  Плахотнік О. Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти / О. Плахотнік, Т. Захарук, К. Янковски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
863545
  Мороз О.В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О.В. Мороз, В.М. Семцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 94-101. – ISSN 2221-1055
863546
  Шевчук В.І. Основні проблеми українсько-чеських літературних зв"язків ХІХ-ХХ ст. / В.І. Шевчук. – Київ, 1963. – 38 с.
863547
  Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії : Учбовий посібник / К.І. Геренчук. – Київ : Вища школа, 1969. – 132с : Карти
863548
  Макарчук І.М. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 189-196. – ISSN 2306-546X
863549
  Радиш Я.Ф. Основні проблеми фінансування системи охорони здоров"я в дослідженнях українських науковців / Я.Ф. Радиш, А.А. Ляховченко, О.В. Поживілова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-95
863550
  Кособуцька Л.Д. Основні проблеми формування власного капіталу банків та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 434-436. – ISBN 978-966-188-219-4
863551
  Добровольська Г.О. Основні проблеми функціонування профспілок України на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-102. – ISBN 966-614-021-7
863552
  Кальніченко А. Основні проблеми чинного земельного законодавства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12
863553
  Білоус Ю. Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7069-14-9
863554
  Шаблієнко А.С. Основні проблемні питання адміністративно-правового регулювання у сфері електронної комерції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 53-61. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю основних проблемних питань, що пов"язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері електронної комерції. Досліджуються позиції міжнародних організацій у цьому питанні, а також їх рекомендації. Аналізуються основні ...
863555
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
863556
  Ус І.В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.51-62. – ISSN 1993-6788
863557
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
863558
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
863559
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
863560
   Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
863561
   Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік. – Київ : Інтелект, 1999. – 159с. – ISBN 966-7708-03-9
863562
  Федоренко А. Основні програми електронного урядування в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 136-139. – бібліогр. в кінці ст.


  Формування системи електронного уряду ЄС здійснюється за декількома пріоритетними напрямками, розвиток яких має забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності як держави, так і суспільства.
863563
  Марченко Л. Основні пропагандистські прийоми окупаційної влади, спрямовані на забезпечення вербування трудових ресурсів з України (1941-1943 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 637-640. – ISBN 978-966-171-795-3
863564
  Шило А.Е. Основні протиріччя глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 173-175
863565
  Євко В.Ю. Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні / В.Ю. Євко, С.М. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 46-54
863566
  Пасічник Я.С. Основні процесуальні права держав у міжнародних судах і трибуналах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 71-75
863567
  Лазутський А.Ф. Основні прояви та загрози тероризму в сучасних умовах / А.Ф. Лазутський, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47.
863568
  Козлов А.В. Основні психоментальні та духовні риси трікстерів у літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 184-192


  Стаття присв. розгляду сутності проблем трікстерства і як природно-генетичного явища в системі процесів виживання та співіснування живих організмів планети, і як форми паразитизму. Основна увага приділена ознакам і рисам психоментальності та духовності ...
863569
   Основні публікації д.і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 337-349. – ISBN 978-966-02-6215-7
863570
   Основні публікації професора П.П. Охріменка за 1940-1990 рр.. – Суми, 1991. – 24 с.
863571
  Чучеров М. Основні радіаційні величини та одиниці їх вимірювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40 : табл.
863572
  Куниця М.О. Основні результати вивчення палеогеографії антропогену України малакофауністичним методом // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 142-150. – Бібліогр.: 43 назви
863573
  Бойко В.П. Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 89-100. – ISBN 978-966-622-690-0
863574
  Сафін О.Д. Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови / О.Д. Сафін, О.М. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладено результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців мовних спеціальностей - професійного, аксіологічного, лінгвістичного, комунікативного та духовного. Ці результати є ...
863575
  Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-28. – ISSN 0868-8273
863576
  Малиновський В. Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 119-126. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
863577
   Основні результати наукових досліджень Інституту географії НАН України (2004-2008 рр.) : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко, Ю Л. Давидчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – ISSN 1561-4980
863578
  Юрченко А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-23
863579
  Гайдаєнко К.Д. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду / К.Д. Гайдаєнко, О.Ю. Дмитрук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 142-149. – Бібліогр.: 12 назв.
863580
  Муляр М. Основні ризики для позичальника у договорах споживчого кридиту: правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 110-119
863581
  Крапко О.М. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-95
863582
  Зубчик О.А. Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 22-25. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні ризики в контексті реформи вищої освіти в Україні. Автор визначає поняття політичного ризику, наводить існуючі кваліфікації політичних ризиків, досліджує фактори, які сприяють виникненню, підвищенню та мінімізації ...
863583
  Калашников К. Основні риси більшовицької агітації / К. Калашников. – К., 1948. – 56с.
863584
  Тєлькінєна Т.Е. Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 80-86. – ISSN 2078-3566
863585
  Ревера О.З. Основні риси водного режиму правобережних приток верхньої Прип"яті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 77-82 : Табл., рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
863586
  Гришанков Г.Є. Основні риси геоморфології Криму / Г.Є. Гришанков, П.Д. Підгородецький, І.Г. Губанов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 129-134. – Бібліогр.: 9 назв
863587
  Попова І.В. Основні риси екологічно спрямованої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 358-363. – ISSN 2076-1554


  Формування в особистості екологічної свідомості, компетентності, культури здійснення власної екобезпечної життєдіяльності є першочерговим і невідкладним завданням сучасного екобезпечного розвитку. Забезпечити таке формування покликана сучасна освіта, ...
863588
  Жорнокуй У.В. Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми / У.В. Жорнокуй, О.С. Чіпак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 102-109. – (Серія "Філологічні науки")
863589
  Бондаренко П.С. Основні риси захисної промови адвоката // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 82-89
863590
  Страхов М. Основні риси зовнішньої політики Української козацької держави Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-65.
863591
  Тимуляк Л.М. Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області / Л.М. Тимуляк, П.І. Чернега // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 0868-6939


  Передгірські ландшафти у межах Івано-Франківської області характеризуються чітко вираженими регіональними відмінностями в їх структурі. У ландшафтному відношенні суттєво відрізняються північно-західна та південно-східна частини Передкарпаття, межа між ...
863592
  Барчан О. Основні риси індивідуального стилю В. Гренджі-Донського як публіциста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Філологія ; Вип. 21)
863593
  Михайлов О.О. Основні риси інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в країнах континентальної правової сім"ї // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14.
863594
  Кислий О.Є. Основні риси кам"янської культури Східного Криму // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-34. – ISSN 0235-3490


  Історія археології
863595
  Бабенко В.В. Основні риси комуністичної ідеології / В.В. Бабенко. – Київ, 1961. – 104с.
863596
  Акситіс Р. Основні риси Конституційної юрисдикції в Латвії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-79
863597
  Сенчик М.О. Основні риси ленінського стилю в діяльності органів суду, прокуратури і внутрішніх справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
863598
  Васецький Г.С. Основні риси матеріалістичної філософії в Росії XVIII і ХІХ століть / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 78с.
863599
  Поплавська І.В. Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 122-125. – Бібліогр.: 1 назва
863600
  Гаврусевич Б.О. Основні риси мінералогії Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
863601
  Швидкий Ю.М. Основні риси морфоскульптури Вигорлат-Гутинського хребта // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 111-115 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
863602
  Макогон С.О. Основні риси нової Конституції Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 24-31. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Освещаются исторические предпосылки принятия новой Конституции УССР, основные этапы конституционного развития Украинской ССР, структура Конституции УССР и ее основные черты как конституции развитого социалистического общества.
863603
  Колотуха С. Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-58. – ISSN 1605-2005
863604
   Основні риси особистості, яка чинить насильство в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-46.
863605
  Закревський Д.В. Основні риси палеогідрогеології північного крила Причорноморського артезіанського басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 19-25 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 6)
863606
  Паришкура С.І. Основні риси палеофітогеографії території України в мезокайнозої // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 126-135. – Бібліогр.: 29 назв
863607
   Основні риси перспектив Київщини: Доповідь уряд. УРСР що її розроб. окр. план ро стан та невід. потреби Київщ.. – К., 1927. – 141с.
863608
  Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських ранньодєржавних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-22.
863609
  Тріфонов С.Г. Основні риси правового становища українського населення стосовно спадкування за законодавством Речі Посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
863610
  Васецький Г.С. Основні риси природничо-наукового матеріалізму в Росії / Г.С. Васецький. – Київ-Харків, 1944. – 16с.
863611
  Ржевська В.С. Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 116-117


  "... 23 квітня 2010 року виповнилося 590 років від дня народження короля Богемії Іржі (Георгія) Подебрада, з іменем якого асоціюється один з популярних історичних проектів колективної безпеки у Європі, "Проект встановлення миру між усіма християнами". ...
863612
  Хусейн Х. Основні риси просвітницької філософії історії А.Р. Тюрго // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 71-76. – ISSN 2077-1800
863613
  Омельченко Н. Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 45-48. – ISSN 2413-7154


  Дана стаття присвячена вивченню розвитку урбанізаційних процесів та їх основних рис на території України. Викладений аналіз регіональних особливостей урбанізації в Україні. У статті показано важливість дослідження урбанізації у соціальному контексті, ...
863614
  Крижанівський С.А. Основні риси радянської літератури / С.А. Крижанівський. – Київ, 1951. – 47с.
863615
  Грубрін Ю.Л. Основні риси розвитку деяких сучасних геоморфологічних процесів на Правобережжі Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 7)
863616
  Гуцуляк О.М. Основні риси розвитку і розміщення виноробної промисловості Закарпатської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 102-110
863617
  Ніколаєнко Б.О. Основні риси розломно-блокової неотектоніки північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 24-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
863618
  Трохіна У. Основні риси русько-половецьких відносин в аспекті шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 116-119. – ISBN 978-966-171-795-3
863619
  Філіпенко А.С. Основні риси світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 188-194
863620
  Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С 4-7. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті особливості становлення університетської географічної науки в Україні. Exposed pecularities establishment of University geographical science in Ukraine.
863621
  Папян Т. Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 127-130
863622
  Бережний С.Д. Основні риси судової системи на Поділлі в XVI - першій половині XIX ст. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-45.
863623
  Базилевич С.Е. Основні риси суспільного устрою буржуазних держав / С.Е. Базилевич. – Львів, 1966. – 60с.
863624
  Євтушевський В.А. Основні риси сучасного корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 5-10. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
863625
  Обельницька Х.В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 93-100. – ISSN 1993-0259
863626
  Щербін М.Я. Основні риси сучасного ревізионізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1958. – 48с.
863627
  Шевченко В.Ю. Основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 79-84


  Досліджуються основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи. Аналізується вплив міжнародної фінансової кризи на реальну економіку, конкурентоздатність та транзитивні країни. Major features of the contemporary international financial crisis are ...
863628
  Грубрін Ю.Л. Основні риси сучасної морфоскульптури та екзогенні процеси придніпровської височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
863629
  Лаба О.В. Основні риси сучасної правової системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-39
863630
  Лекарь А.С. Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 156
863631
  Туровецька І.А. Основні риси та класова суть теорії поділу влад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 79-81. – (Серія права ; № 16)


  В статье сформулированы некоторые черты широко распространенной среди буржуазных идеологов доктрины разделения властей. Критикуются имеющиеся в нашей литературе характеристики этой теории. Опираясь на труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, автор ...
863632
  Журавель М.В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини ХVII cтоліття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 33-40
863633
  Богачов А.Л. Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує основи герменевтики Шляєрмахера та показує суперечності його теорії розуміння. В статті визначено зв"язок поглядів Шляєрмахера з німецьким ідеалізмом і романтизмом, указано напрям подолання суперечностей його герменевтики. Автор ...
863634
  Заставецька Ольга Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
863635
  Осташов Ю.А. Основні рівні дослідження живого / Ю.А. Осташов, М.В. Суровий
863636
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок / М.О. Кільчевський, 1933. – 78с.
863637
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 97с.
863638
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 105с.
863639
  Шапошніков А.О. Основні різновиди сучасних квазідержав // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 89-91
863640
   Основні роботи із системою комп"ютерної алгебри Math CAD : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
863641
  Юсова Н Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20-30-ті рр ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 259-268. – Бібліогр.: С. 267-268
863642
  Василенко О.В. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-22
863643
  Голубка С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України / Степан Голубка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 85-95. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
863644
  Алещенко В.І. Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 107-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які приймали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Афганістані, Карабасі, Абхазії, ...
863645
  Рева Т.С. Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013–2014 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 214-216
863646
  Булаховський Л.А. Основні синтаксичні поняття в застосуванні до простого речення : Лекція для студ-заоч. / Л.А. Булаховський; МО УРСР. Науково-метод.кабінет заоч.навч.учителів. – Київ : Радянська школа, 1958. – 23с.
863647
  Соколов В. Основні складові бібліотечного гуманізму // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 2-9. – ISSN 2518-7341


  Розкрито гуманістичні традиції розвитку бібліотечної діяльності; охарактеризовано зміст і властивості бібліотечного гуманізму, основні його риси і складові; досліджено сучасні особливості прояву принципів та ідей гуманізму у бібліотечній роботі; ...
863648
  Пархоменко О.С. Основні складові дивідендної політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-130. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
863649
  Корнєва С.Є. Основні складові дослідження мовної ментальності // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 67-69
863650
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 40-45
863651
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 22-27 : табл.
863652
  Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії "ДНР" та "ЛНР" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  "Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну та культурно-освітню сферу Донбасу, починаючи з 2014 року. Доведено, що вплив на вищезазначені сфери досить високий, оскільки без екзогенної допомоги бунтівні регіони не мали б шансів чинити ...
863653
  Романюк А.В. Основні складові інноваційних технологій навчального процесу // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 12-14. – ISSN 2412-9070
863654
  Петрович Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом : економіка та управління підприємствами / Й.М. Петрович, М.Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 127-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
863655
  Галацан О. Основні складові організаційно - економічного механізму управління охороною здоров"я в регіоні з позицій системного підходу // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.70-73
863656
  Ковпік С.І. Основні складові поетики української драматургії першої половини XIX століття : монографія / Світлана Ковпік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 424, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-424. – ISBN 978-966-177-110-8
863657
  Наталія Заяць Основні складові структури організації представницьких органів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 119-122.
863658
  Бегей І. Основні складові сучасних моделей державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 16-26
863659
  Хобта В.М. та інш. Основні складові формування економічної ефективності інвестицій // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
863660
  Остапенко Г.І. Основні складові формування навчально-комунікаційного та наукового середовища університету // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 37-41
863661
  Успенський В. Основні смисли портрета як артефакту культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 110-118. – ISSN 1810-2131
863662
  Семюел Леня Основні соціальні права : Практика застосування Європейської соціальної хартії / Семюел Леня. – Київ, 2003. – 296с.
863663
  Довгаль М.В. Основні соціальні причини насильницьких злочинів проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 181-191. – ISSN 2310-6166
863664
  Чайковський В.Я. Основні соціальні функції художнього образу як основі відродження в мистецтві / В.Я. Чайковський. – Чернівці, 1971. – 48с.
863665
  Ніконова Д.О. Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 108-113. – ISSN 2221-8440


  Наукове дослідження присвячене аналізу міграції кваліфікованих кадрів в Україні і пропозицій щодо оптимізації соціально-економічної профільної управлінської політики на цьому напрямку. В українському контексті зазначається міграційний відтік науковців ...
863666
   Основні соціально-економічні показники міст за 2002 рік = Basic social and economic indicators of cities in 2002. – Київ, 2003. – 142с.
863667
  Шуліка А.А. Основні соціально-політичні чинники формування та інституціоналізації системи трипартизму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
863668
  Мітічкіна О.О. Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
863669
  Брона Ю.Й. Основні співвідношення в табличних алгебрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наводяться основні співвідношення між табличними операціями: комутативність, ідемпотентність, асоціативність, дистрибутивність, зокрема, критерії та достатні умови для дистрибутивності, зростання, монотонність, переставність відносно композиції, ...
863670
  Кепич Т.Ю. Основні співвідношення теорії подібності рулонованих оболонок при дослідженні поляризаційно-оптичним методом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 139-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається моделювання багатошарових рулонованих оболонок при геометричній афінності, різних величин коефіцієнта Пуасона та коефіцієнтів тертя між шарами.
863671
  Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України : світова економіка. Макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 40-41. – Бібліогр.: 4 назви
863672
  Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-19. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту документів від підробки та техніко-криміналістичного їх дослідження. The article reviews questions of defence of documents from an imitation and their technical criminalistics research.
863673
  Мастилко Н.В. Основні способи інтенсифікації висловлювань у текстах іспанських народних казок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 51-55
863674
  Богуславський О. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення та показано необхідність застосування різних методів ціноутворення підприємств. Проаналізовано причини відсутності універсальної класифікації методів ціноутворення. Розглянуто підходи різних авторів до класифікації груп ...
863675
  Тріщук О.В. Основні способи компресії науково-інформаційного тексту // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 88-97. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто явище компресії тексту шляхом видалення чи спрощення тих конструкцій, без яких він не втрачає однозначної семантичної інтерпретації з боку читача. Дослідження зосереджене, в основному, на з"ясуванні основних способів ущільнення змісту ...
863676
  Козирєв Є.В. Основні способи перекладу біблійних метафор японською мовою // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 188-191. – ISBN 978-617-7178-39-1
863677
  Лисенко А.М. Основні способи підроблення документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-160. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
863678
  Шевчук І.І. Основні способи попередження та подолання правотворчих помилок у законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 42-47. – (0). – ISSN 2078-9165
863679
  Гурко О.В. Основні способи словотворення в терміносистемі графічного дизайну // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 39-47
863680
  Неліпа Д.В. Основні способи формулювання цілей про проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 368-376
863681
  Колесник Н. Основні спроби ідентифікації жінок у фольклорно-пісенному антропоніміконі // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 215-224
863682
  Подвірна Т. Основні стадії розвитку маркетингової стратегії в умовах глобального ринку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 43-46. – ISSN 1818-2682
863683
  Супрун Л.В. Основні стандарти подачі інформації журналістом // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 20-22


  У статті окреслено основні стандарти інформаційної діяльності журналістів: оперативність, точність, достовірність, повнота викладу матеріалу, зрозумілість зображення, простота мови тощо. Доводиться, що ці фактори відіграють вагому роль у професійному ...
863684
  Лозинська Х. Основні стильові засади розвитку костюма "стиляг" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 108-112. – ISSN 1028-5091
863685
  Терехова Д.І. Основні стратегії асоціювання східних слов"ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 31-38. – ISSN 2311-0821
863686
  Шкуров Є.В. Основні стратегії осмислення Homo futurus у фантастичній літературі (Бердник О. "Вогнесміх" та Нікітін Ю. "Транслюдина") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 436-443


  У роботі на прикладі концепцій , представлених у фантастичних романах Юрія Нікітіна розглянуто дві основні стратегії осмислення еволюції людини у науково-фантастичній літературі. Концепція Юрія Нікітіна має протехнологічне спрямування і прапагує ...
863687
  Черняк Ю. Основні стратегії популяризації творчості Шекспіра в молодіжному середовищі (аналіз іноземного досвіду) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 236-240
863688
  Солов"янчик А.В. Основні стратегії розвитку підприємств ринку туристичних послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 90-93. – ISBN 978-617-645-228-7
863689
  Корженко К.А. Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988
863690
  Чечель О.М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-120
863691
  Кузик Л.В. Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 197-200. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
863692
  Плиса В.Й. Основні страхові поняття та терміни : Довідник / В.Й. Плиса; МОУ. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 64
863693
  Голик У.Р. Основні структури вторинної предикації в сучасній англійській мові // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
863694
  Савченко О.Г. Основні структурні елементи та переваги міжнародного факторингу у фінансуванні зовнішньоторговельних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 175-181. – ISSN 2308-6912
863695
   Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика / М. Толстой, О. Шабатура, Н. Костенко, Ю. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-9. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрогенетичних реконструкцій виконано палеогеодинамічну класифікацію гранітоїдних комплексів Українського щита. Досліджено еволюцію геодинамічних умов формування порід та їх фізичних властивостей. On the basis of petrogenetic ...
863696
  Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 219-222
863697
  Луценко О.А. Основні ступені освітньої системи США / О.А. Луценко, Л.А. Поливана // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 164-175. – (Економічні науки)
863698
  Назаровська І.Г. Основні суб"єкти превентивної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 114-121


  У статті пропонується коло основних суб"єктів превентивної дипломатії. Висвітлюються їхні головні переваги та недоліки, особливості залучення до діяльності із попередження збройних політичних конфліктів.
863699
  Кіссе А.І. Основні суб"єкти регулювання і управління етнічним конфліктом: теоретико-методологічні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 393-399
863700
  Євтушевський Володимир Андрійович Основні суперечності інтеграції економічної освіти України в Європейський освітянський простір // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 41-48. – (Економіка ; Вип. 1)
863701
  Бак М. Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 88-93. – ISSN 2078-1016
863702
  Плєшакова О. Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 114-126. – ISSN 1605-2005
863703
  Возна Л.Ю. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 167-174
863704
  Загурський О. Основні суперечності у сфері ціноутворення продукції аграрного сектору // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 105-114 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
863705
  Зозуля І. Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної (досвід викладачів кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету) / І. Зозуля, О. Присяжна, Л. Солодар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 22-27. – ISSN 2078-5119
863706
  Бернюков А.М. Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 208-225. – ISSN 2307-3427
863707
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
863708
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
863709
  Плахіна А.М. Основні сучасні тенденції у сфері міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 140-142
863710
  Ісмагілов С.В. Основні та додаткові джерела шаріату в ісламі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 146-152. – ISSN 1728-3671


  Унікальність арабо-мусульманської правової думки
863711
  Радзієвський О.В. Основні та другорядні субкультури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 42-50
863712
  Дегтяренко М. Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність / М. Дегтяренко, О. Пікаревський // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
863713
  Кияк-Редкович Основні текстові категорії візуально залежнихтекстів малої форми (на матеріалі сучасних англомовних коміксів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 43-50
863714
  Ружановська М.В. Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 337-344


  Розглядаються французькі запозичення в діалектах арабської мови країн Магрибу (Марокко, Алжир, Туніс). Виділено основні тематичні групи запозичень, за якими можна встановити факти впливу французької мови на арабські діалекти на лексичному рівні.
863715
   Основні тематичні напрями національної системи туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 100с. – ISBN 966-7246-01-9
863716
  Титов В. Основні теми в новітній філософії права США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
863717
  Курило С.М. Основні тенденції багаторічних змін мінералізації води та вмісту головних іонів у річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 85-90. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано тенденції багаторічних змін характеристик гідрохімічного режиму у різні фази водного режиму для різних річок України. Встановлено основні тенденції трансформації хімічного складу річкових вод, а також їх зв"язок з глобальними ...
863718
  Попович О.С. Основні тенденції в динаміці кадрового потенціалу української науки останнього десятиріччя / О.С. Попович, Т.М. Червінська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 53-66. – ISSN 0374-3896


  Наведено статистичні дані та проаналізовано зміни загальних кількісних хар-к та внутрішньої структури кадрового потенціалу української науки за 1995-2006 рр.
863719
  Буткевич О.В. Основні тенденції в класичному міжнародному праві кінця XVIII - початку XX століть // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 306-330. – ISBN 978-966-2609-51-6
863720
  Раренко Л.А. Основні тенденції використання 3-D-графіки в інтерактивних видах зовнішньої реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 208-213. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
863721
  Василенко О. Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі / О. Василенко, Р. Поліщук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 83-90. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
863722
  Морщенок Т.С. Основні тенденції використання трудових ресурсів в Україні / Т.С. Морщенок, Н.О. Головченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 43-45. – ISBN 978-617-645-234-8
863723
  Шостенко О. Основні тенденції виникнення та закономірності розвитку адміністративної юстиції в Україні під час перебування в складі СРСР та на сучасному етапіі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 59-63
863724
  Гончарук Л.В. Основні тенденції впливу технологій на бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 21-24


  Наводяться три головні тенденції інтеграції технологічних продуктів в діяльності організацій.
863725
  Турпак Н.В. Основні тенденції глобалізаційної думки на межі століть (ХІХ-ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 16-25
863726
  Панасенко Т.В. Основні тенденції демогеографічного процесу регіону (на матеріалах Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 57-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
863727
  Лавер О.Г. Основні тенденції демографічного розвитку України в 1991-2009 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 180-191. – (Історія ; Вип. 25)
863728
  Затварська Олена Орестівна Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / Затварська Олена Орестівна, Матвійчук Анна Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
863729
  Затварська О.О. Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / О.О. Затварська, А.М. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
863730
  Денисова Т. Основні тенденції діяльності держави у сфері застосування кримінальних покарань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-267. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
863731
  Білоус К.О. Основні тенденції діяльності інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 390-392. – ISBN 978-966-188-219-4
863732
  Абакуменко О.В. Основні тенденції діяльності небанківських фінансових посередників в Україні // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
863733
  Кубліков В.К. Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України / В.К. Кубліков, О.В. Тарасова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 108-113
863734
  Даус М.Є. Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману / М.Є. Даус, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
863735
  Кошляков О.Є. Основні тенденції зміни якісного складу питних підземних вод Херсонщини / О.Є. Кошляков, О.В. Щербак // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 301-305. – ISBN 978-966-02-6827-2
863736
  Бондар В.І. Основні тенденції і особливості зростання культурно-технічного рівня радянського селянства в період переходу від соціалізму до комунізму. : Дис... канд. філос.наук: / Бондар В.І.; КДУ. Кафедра філософ. гуман. фак-тів. – К., 1966. – 195л. – Бібліогр.:л.1-17
863737
  Цогла О.О. Основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 393-397. – ISSN 0321-0499


  Визначено фактори, що впливають на інвестиційний стан, який склався за останні роки в економіці України.
863738
  Бирка М.І. Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 25-31. – ISSN 2306-6814
863739
  Васютинська Ю.О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості = економіка та управління підприємствами / Ю.О. Васютинська, Н.Л. Кузьмінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
863740
  Кошевцова М. Основні тенденції інноваційної діяльності українських підприємств у ХХІ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
863741
  Лозовий В. Основні тенденції історичної політики Російської Федерації: виклики та загрози для України // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 323-333. – ISBN 978-966-97599-1-7
863742
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 226л. – Бібліогр.: л.194-226
863743
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв.
863744
  Баранов Р.А. Основні тенденції міжнародного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 198-203. – ISSN 0321-0499
863745
  Чехов С.А. Основні тенденції на ринку ріпаку України / С.А. Чехов, І.В. Чехова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 55-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
863746
  Сергеєва О.С. Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-38. – ISSN 1609-8595
863747
  Орлова Т. Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С.430 -432. – ISSN 2076-1554
863748
  Гончарова О.О. Основні тенденції поширення прекарності у соціальних практиках української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 199-204. – ISSN 2076-1554
863749
  Кисельова О. Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов"язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі / О. Кисельова, О. Рисенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 30-35


  Аналіз деяких аспектів правового регулювання відносин, що виникають у процесі створення службового твору під час виконання трудової діяльності науково-педагогічним працівником, та основних договірних механізмів розподілу майнових прав на створені в ...
863750
  Гнатюк А.Д. Основні тенденції продукування новотворів у мові французької преси та проблема їх відтворення при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 178-183. – ISBN 966-594-420-7
863751
  Охотнікова О. Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 6-9
863752
  Нагорняк Т.Л. Основні тенденції процесу політичної трансформації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
863753
  Лазоренко Л.В. та інш. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.90-95
863754
  Дудар В. Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 81-90. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
863755
  Конюх Г.В. Основні тенденції розвитку адміністративного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 203-208. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
863756
  Сафоненко А.О. Основні тенденції розвитку антикорупційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про основні тенденції розвитку антикорупційних ініціатив та процесів, їх роль у розвитку українського суспільства.
863757
  Палієнко М.Г. Основні тенденції розвитку архівної освіти в країнах Західної Європи // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 21-25
863758
  Мельник О.В. Основні тенденції розвитку вищої жіночої освіти в другій половині XIX ст. - на початку XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 90-96. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
863759
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині XX століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 312-314
863760
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 56-58.
863761
  Ковальова В.С. Основні тенденції розвитку військової лексичної підсистеми у XXI столітті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 272-276


  У статті сформульовано та проаналізовано основні тенденції розвитку німецької військової лексики та проблеми, що виникають при її перекладі українською мовою. В статье сформулированы и проанализированы основные тенденции развития немецкой военной ...
863762
  Осадча А.С. Основні тенденції розвитку вчення про спеціальний суб"єкт злочину в законодавстві та доктрині кримінального права у радянський період // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 532-535. – ISBN 978-966-458-403-3
863763
   Основні тенденції розвитку гендерної політики у 21 столітті : Матер-ли міжнар. наук.-прак. конф., 22-23 вересня 2005 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 190с.
863764
  Крашеніннікова А.А. Основні тенденції розвитку демогеографічної системи Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 51
863765
  Євтушевська О.В. Основні тенденції розвитку державного корпоративного сектора в Україні / О.В. Євтушевська, Ю.О. Солов"ян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
863766
  Бобров В. Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні (Про деякі підсумки дослідження) // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
863767
  Дуднікова І.І. Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 267-277. – ISSN 2072-1692
863768
  Кальман О.Г. Основні тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасних умовах / О.Г. Кальман, І.О. Христич // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 3-28.
863769
  Гнидка К.О. Основні тенденції розвитку культури на Буковині на сучасному етапі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
863770
  Дубін В.Г. Основні тенденції розвитку лісокористування у Київському регіоні // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 16-25. – Бібліогр.: 16 назв
863771
  Подолянська Н.О. Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 182-191. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано вплив загальносвітових процесів глобалізації та інтернаціоналізації на розвиток мовного навчання у ВНЗ США.
863772
  Безарова Г. Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 27-33. – ISSN 2311-9896
863773
  Горлинський В.В. Основні тенденції розвитку нормативно-ціннісної системи у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
863774
  Ніколенко О.М. Основні тенденції розвитку оновленої драматургії кінця ХІХ- початку ХХ століть : Матеріал для вчителя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.9-12. – ISSN 0205-471Х
863775
  Астахова В.І. Основні тенденції розвитку освіти у ХХІ сторіччі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 245-250. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  У роботі висвітлюються дві основні тенденції розвитку сучасної освіти - інтернаціоналізація і глобалізація; називаються причини кризи освітніх систем, що поглиблюється.
863776
  Носенко Д.К. Основні тенденції розвитку партійної системи України за 1998 - 2014 роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
863777
  Фролов Ю.О. Основні тенденції розвитку радянського виправно-трудового законодавства на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье дана характеристика основных тенденций развития советского исправительно-трудового законодательства: последовательного расширения предмета исправительно-трудового права, включения в систему исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) их новых ...
863778
  Карпенко Ю.М. Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
863779
  Балабушевич Т.А. Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 13-18. – ISSN 1996-5931
863780
  Мельник Б. Основні тенденції розвитку світового м"ясного птахівництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 52-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
863781
  Питель С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку біологічного палива // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 208-210. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
863782
  Біда С.О. Основні тенденції розвитку світового ринку єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 263-270.
863783
  Рак Ю.А. Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 91-97


  Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку світового ринку консалтингових послуг. В статті розглядається еволюція консалтингу як виду діяльності. З метою виявлення особливостей світового ринку консалтингових послуг в сучасних умовах ...
863784
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури 40-50-х рр. XX ст. // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 43-45
863785
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини XX століття / І.В. Девдюк, А.М. Кучера // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С.68-71
863786
  Федуняк С.Г. Основні тенденції розвитку системи міжнародної безпеки в Європі і Євразії : три виміри консолідації // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-36
863787
  Рипська Н.П. Основні тенденції розвитку сучасного прогресивного зарубіжного мистецтва / Н.П. Рипська. – Київ, 1965. – 32с.
863788
  Терентьєва Н.О. Основні тенденції розвитку сучасної університетською освіти: європейський вимір // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 22-27. – ISSN 2304-0629
863789
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку сучасної французької суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-37. – Бібліогр. 101 назва. – ISSN 1561-4980
863790
  Галака О.І. Основні тенденції розвитку та ймовірні форми воєн і збройних конфліктів майбутнього / О.І. Галака, О.А. Ільяшов, Ю.М. Павлюк // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 10-15.
863791
  Сілкіна Ю.Л. Основні тенденції розвитку та перспективи фінансово-промислових груп в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 186-188
863792
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку територіальної субструктури зовнішньої торгівлі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46 : Рис., карт. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
863793
  Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку університетської освіти в XXI столітті // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-439-753-4
863794
  Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
863795
  Теслюк Г.С. Основні тенденції розвитку французької авторської казки у другій половині XX-на початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 81-95


  Проаналізовано головні напрямки розвитку жанру французької авторської казки на сучасному етапі (друга половина ХХ - початок ХХІ століть), виділено основні піджанри за семантичним критерієм та наявністю зв"язку із попередньою традицією жанру.
863796
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької суспільної географії у 70-80-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 74-82. – Біблігор. 84 назви. – ISSN 1561-4980
863797
  Титаренко В.В. Основні тенденції розвитку харизматичного руху в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
863798
  Карсим І.А. Основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 44)


  На основі архівних та опублікованих матеріалів аналізуються проблеми виникнення та основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст.
863799
  Гаврилюк Н.В. Основні тенденції словотворчої практики київських неокласиків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 63-66. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
863800
  Кожушко Т.В. Основні тенденції соціальної діяльності католицьких чернечих орденів та згромаджень в Україні періоду незалежності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 31-34
863801
  Косачова О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
863802
  Чернюк О.В. Основні тенденції сучасних процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 142-150
863803
  Палій О.А. Основні тенденції та етапи розвитку теорії підручника з іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – C. 3-9. – ISSN 1


  У статті проведено комплексний аналіз основних тенденцій та етапів розвитку теорії підручника з іноземних мов в Україні та за кордоном. На основі вивчення досвіду теорії і практики створення підручників з іноз. мов для загальноосвітніх навчальних ...
863804
  Бербенець О.В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
863805
  Власенко О.О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 341-346. – ISSN 1993-6788
863806
  Федорова А.Л. Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 48-54. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні міжнародні механізми захисту соціальних прав людини на універсальному та європейському рівні, визначено сучасні тенденції їх розвитку. Автор зосереджує увагу на питаннях підвищення їх ефективності за допомогою процедур ...
863807
  Тарасюк Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 193-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються основні тенденції розвитку харчової промисловості Житомирської області за останні роки, визначені основні проблеми та перспективні напрямки розвитку галузі.
863808
  Власенко О.О. Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні / О.О. Власенко, С.М. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 343-350. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Охарактеризовано правову базу аудиторської діяльності. Висвітлено динаміку зміни кількості суб"єктів ринку аудиторських послуг. Визначено основні ...
863809
  Дорожко І.І. Основні тенденції та прояви глобалізації у рефлексивних діях особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
863810
  Юхименко П.І. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 35-41. – ISSN 1729-360Х
863811
  Сапожніков А.О. Основні тенденції та характері риси іноземної колонізації Півдня України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 98-99. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються основні тенденції та характерні риси процесу колонізації Півдня України, який відбувався впродовж другої половини XVIII - першої половини XIX ст.
863812
  Швиданенко О.А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентноспроможності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
863813
  Легенчук С.Ф. Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в XXI столітті / С.Ф. Легенчук, А.В. Рабошук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – C. 32-37. – ISSN 2307-9878
863814
  Гнатик Я.Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я.Б. Гнатик, В.В. Маслій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
863815
  Прушківська Основні тенденції української економіки на шляху євроінтеграції України / Прушківська, Кельдер, І.В. Дорошенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-180. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено дослідженню проблеми української економіки на шляху євроінтеграції України. Обґрунтовано необхідність поглиблення реформ у сфері економічної і соціальної політики держави та більш жорсткого контролю з боку держави щодо виконання Плану ...
863816
  Цибуляк А.Г. Основні тенденції формування військово-політичної ситуації в Європі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 155-157
863817
  Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 85-90 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
863818
  Бабюк В.А. Основні тенденції формування і фуекціонування французької радіоекологічної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 13-17. – ISBN 966-581-623-3
863819
  Вергізова В.М. Основні тенденції функціонування молодіжних субкультур у сучасній Україні: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 92-97. – ISSN 2077-1800
863820
  Чан Ан Основні тенденції щодо формування міжнародного маркетингового середовища в країнах АСЕАН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 178-179
863821
  Звєряков М. Основні тенденції, проблеми та перспективи економічного розвитку Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 38-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
863822
  Павлюк О. Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 59-65. – ISSN 2311-9896
863823
  Олефір Є.А. Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 122-131. – ISSN 1562-0905
863824
  Радзієвський В. Основні теоретико-методологічні напрями вивчення української кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 139-142
863825
  Дорошенко І.В. Основні теоретико-методологічні підходи дослідження та шляхи розвитку підприємницької діяльності на селі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методичні підходи дослідження підприємництва на селі. It has made the fundamental methodical approaches exploration business on the village.
863826
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні виклади відомих суфіїв як відображення універсальності положень суфізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 16-24
863827
  Різун В.В. Основні теоретичні засади моделювання ЗМІ / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 6-10


  У статті розглянуто основні поняття моделювання як одного із методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of modeling -as the method scientific research.
863828
  Думашівський Я.Є. Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 66-72. – ISBN 966-581-550-4
863829
  Комарівська Н.М. Основні теоретичні засади формування аграрних холдингів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 151-152
863830
  Володіна К.О. Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 105-114. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
863831
  Софіна Л.В. Основні теоретичні підходи до вивчення почуття провини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емоції провини як феномена моральних почуттів, актуальність чого не викликає сумніву з огляду на складну природу цього почуття та його значного впливу як на окрему особистість, так і на розвиток усього суспільства. Доведено, що без провини ...
863832
  Давидченко Т.С. Основні теоретичні підходи до вивчення типології періодичних видань для дітей // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 24-26
863833
  Линдюк О.А. Основні теоретичні підходи до модернізації системи державної служби України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-105. – ISSN 2220-1394
863834
  Голубій І.Е. Основні теоретичні підходи до формування зовнішньоторговельної політики держави в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 62-74. – ISSN 2308-6912
863835
  Легеза Є. Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 81-85
863836
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні положення соціологічних та соціально-психологічних напрацювань щодо мотивів політичної активності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192
863837
  Фролов С.М. Основні теоретичні положення сучасного бюджетного менеджменту / С.М. Фролов, О.О. Білопільська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 8-13
863838
  Нич Т.В. Основні теоретичні проблеми історико-філософської науки в інтерпретації В. Асмуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні принципи розуміння історико-філософського процесу та методи його пізнання в інтерпретації В. Асмуса. This article evolves the basic principles of understating historic-philosophical process and the main methods of it is ...
863839
  Дідич В.П. Основні теорії і проектування фальцювально-різальної та приймально-вивідних простроїв рулонних друкарьких машин.ж : Автореф... Доктора техн.наук: 05.05.01 / Дідич В.П.; Укр.акад.друкарства. – Львів, 1998. – 32л.
863840
  Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. посібник / Валерій Іванов ; [за наук. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Центр Вільної Преси, 2010. – 257, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації "Академія Української Преси""). – ISBN 978-966-2123-22-7
863841
  Задорожна О.С. Основні теорії масової комунікації і журналістики. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 58


  Наводимо відомості про новий навчальний посібник професора Іванова В. Ф. (завідувача кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка). It is presented the information about new manual of the professor ...
863842
  Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331


  Публікація присвячена аналізу основних теорій права інтелектуальної власності та їх впливу на розвиток сучасного законодавства в Україні. Основна увага приділена дискусії про природу прав інтелектуальної власності, розмежуванню понять права власності ...
863843
  Далєвська Т.А. Основні теорії та моделі місцевих фінансів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 155-162. – ISSN 2306-546X
863844
  Кохановська О. Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 186-200


  Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як ...
863845
  Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях XX-XXI століття : [монографія] / Шостак М.Ф. ; [відп. ред. Фігурний Ю.С.] ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 118-133. – ISBN 966-8327-11-1
863846
  Цюрупа М.В. Основні терміни логіки : Словник / М.В. Цюрупа, Волошко Іван Михайлович; Ки вськ. військовий гуманітарний ін-тут. – Київ, 1997. – 53 с.
863847
  Копистира А.М. Основні технології відмивання брудних грошей у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 51-55.
863848
  Бак М. Основні технології мультимедійної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 49-57. – ISSN 2078-1016


  Мультимедійні засоби навчання є невід"ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи. Використання мультимедіа сприяє: індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб ...
863849
  Мешко І.М. Основні течії західноєвропейської та амеріканської економічної думки / І.М. Мешко. – Ужгород, 1992. – 163с.
863850
  Давидюк Г.Є. Основні типи дефектів у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.В. Божко. – Луцьк : Вежа, 1999. – 26с.
863851
  Соколова С. Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 38-55. – ISSN 1682-3540


  У статті схарактеризовано типи мовної поведінки сучасних мешканців Києва на тлі мовної ситуації в місті з урахуванням її динаміки. Реальні типи мовної поведінки киян зумовлені передусім їхньою мовною компетенцією (координативний чи субординативний тип ...
863852
  Логвиненко Б.О. Основні типи моделей публічного адміністрування сферою охорони здоров"я // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 59-63
863853
  Галецький Л.С. Основні типи рудоносних структур України / Л.С. Галецький, У.З. Науменко, Н.М. Чернієнко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 12-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
863854
  Галецький Л.С. Основні типи рудоносних структур України // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 35-40. – ISBN 978-966-7896-74-4
863855
  Матюх С.А. Основні типи світових національних систем вищої школи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 122, (ч. 2). – С. 122-130. – ISSN 2308-6912
863856
  Сепетий Д.П. Основні типи світогляду та критерії (підстави) їх визначення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – с.43-53
863857
  Олійников В.А. Основні типи синтаксичних словосполучень за ступенем семантичної спаяності компонентів у недільних і відпустових на всю седмицю тропарях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-285


  Дослідження присвячене аналізу моделей синтаксичних словосполучень за ступенем семантичної єдності між компонентами, які функціонують у текстах конфесійного стилю української мови. Исследование посвящено анализу моделей синтаксических словосочетаний ...
863858
  Мочульська М. Основні типи сучасного розуміння правової доктрини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 44-52. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
863859
  Ярмолюк Р.С. Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 348-357. – Бібліогр.: с. 357; 8 поз. – ISSN 0321-0499
863860
  Антонова О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 189-194. – ISSN 1993-6788
863861
  Бондар Л.О. Основні типи трансформацій фразеологічних одиниць у іспанській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 25-33


  У статті досліджуються особливості функціонування фразеологічних одиниць у мові газетної публіцистики, а також розглядаються основні типи фразеологічних одиниць у іспанській пресі. В статье исследуются особенности функционирования фразеологических ...
863862
  Петровська О.А. Основні типи уроків з української мови в 5-7 класах / О.А. Петровська. – К., 1959. – 72с.
863863
  Чечуліна І. Основні типи штампованого орнаменту античного чорнолакового посуду // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 420-423. – ISBN 978-966-171-893-6
863864
  Шенгерій Л.М. Основні традиції моделювання раціонального знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 170-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізується основні традиції розуміння раціональності в сучасних дослідженнях. We analyze the main contexts of rationality in the modern investigation.
863865
  Скворцова Т.Г. Основні традиції у розумінні поняття "дискурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються походження поняття "дискурс" та різні аспекти його розуміння. Застосовуються міждисциплінарні підходи до вивчення цього питання.
863866
  Гончаренко-Закревська Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991-2017 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 135-140. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито основні етапи становлення та розвитку системи вищої освіти України в роки незалежності. Наведено перелік нормативно-правових документів, які регулюють діяльність системи вищої освіти України. Представлено інформацію щодо динаміки ...
863867
   Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 21-33. – ISSN 2072-9480


  У статті подано аналіз змін основних параметрів системи вищої освіти України на національному та регіональному рівнях, порівняння вітчизняних та міжнародних трендів у сфері вищої освіти, доведено необхідність адаптації мережі її закладів до існуючих ...
863868
  Коробкін А.З. Основні тренди внутрішньої торгівлі та перспективні напрями її розвитку Республіці Білорусь : ( публікується російською мовою) / А.З. Коробкін, А.Я. Якімик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
863869
  Ерастов В.І. Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 110-118. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена дослідженню існуючих трендів страхового ринку, котрі можуть мати позитивний вплив на розвиток Інтернет-страхування та страхової галузі в цілому. Розкриті основні передумови та наслідки існування даних віянь страхового ринку. Як ...
863870
  Резнікова О.О. Основні тренди трансформації глобальної економічної і суспільної моделі: висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 81-84
863871
  Рязанцева О.В. Основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 64-73. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
863872
  Запоточний В.І. Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій України з індексованою вартістю // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.11. – С. 240-244. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
863873
  Ткач А.П. Основні умови возз"єднання України з Росією за Березневими "статтями" 1654 р. // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 6-12
863874
  Поляк О.Я. Основні умови ефективної політики управління корпоративним бізнесом у банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 74-76 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
863875
  Войчук О. Основні умови регулювання господарських відносин щодо поставок // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.57-62
863876
  Гладський О. Основні умови та фактори здійснення євроінтеграційного вибору України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-101
863877
  Ярошевська М.О. Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу) / М.О. Ярошевська, Т.В. Бурмістенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 404-415


  Статтю присвячено дослідженню комунікативної поведінки ведучого, гостей, студійного та масового глядачів як учасників комунікативної ситуації телевізійного ток-шоу. На матеріалі французьких ток-шоу полемічного типу "LeGrandJournal", "SalutlesTerriens". ...
863878
  Рябцева Я.Г. Основні учасники судових процедур банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-91.
863879
  Рябцева Я.Г. Основні учасники судових процедур банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 76-81
863880
  Жукова Валерія Основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів у період переходу від індустріального суспільства до інформаційного.
863881
  Прокопчук В. Основні фактори активізації краєзнавчого руху на Правобережній Україні в 20-ті роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 6-15
863882
  Соловйов В.М. Основні фактори високого рівня корупції в державному управлінні України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 119-121
863883
  Сафонова В.Є. Основні фактори впливу на ефективність функціонування вищих освітніх і наукових установ // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 56-64.
863884
  Демчишин М.Г. Основні фактори динаміки схилів на Битківському нафтопромислі / М.Г. Демчишин, В.Д. Сукновський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 92-96 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
863885
  Філонич В.С. Основні фактори і тенденції становлення конкурентної регіональної економіки / В.С. Філонич, Т.О. Праченко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 36-41. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
863886
  Россіхіна О.Є. Основні фактори конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 184-187. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
863887
  Тімченко В.М. Основні фактори погіршення екологічного стану пониззя Дніпра / В.М. Тімченко, В.Л. Гільман, Є.І. Коржов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 138-144
863888
  Озимко М. Основні фактори працевлаштування випускників внз напряму підготовки "соціологія" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
863889
  Макарчук М. Основні фактори психофізіологічного стану людини / М. Макарчук, Н. Філімонова, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  При комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких складав 20 ± 1 рік, визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної і реактивної тривоги та брехні. В результаті факторного ...
863890
  Теренда Н.О. Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 30-32. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було дослідити роль основних факторів ризику в розвитку хвороб системи кровообігу. Ми провели систематичний аналіз наукових джерел інформації щодо впливу низки факторів ризику на виникнення та розвиток хвороб системи ...
863891
  Колодій П.П. Основні фактори розвитку ринкових земельних відносин у сучасних умовах // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 17-19. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
863892
  Бондарчук І. Основні фактори становлення фондового ринку в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-183
863893
  Антонюк Т. Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Інтеграційні процеси у сфері сучасної вищої освіти України потребують активізації. З"ясування чинників, які стримують міжнародну складову життєдіяльності столичних вишів, сприятиме пошукам шляхів їх усунення, посиленню міжнародних зв"язків та реальної ...
863894
  Мороз В.І. Основні фактори та методи підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 110-117
863895
  Макарчук К.О. Основні фактори транснаціоналізації компаній країн Східної Азії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 58-64. – ISSN 2222-4459
863896
  Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
863897
  Музика Е.В. Основні фактори формування нового образу феномена багатства у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 97-99
863898
  Гордіца Т. Основні фактори формування політики банківських заощаджень домогосподарств України: теоретична сутність та особливості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 236-240. – ISSN 1993-0259
863899
  Ромащенко І. Основні фактори формування творчої особистості фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 54-58. – ISSN 2308-4634
863900
  Боднар В.В. Основні фактори формування тримовної освіти в Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 478-485
863901
  Мостовий Г.І. Основні фактори формування трудового потенціалу / Г.І. Мостовий, Т.В. Світлична // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 128-130
863902
  Скляренко Д.В. Основні фактори, що визначатимуть зовнішню політику США за президентства Джорджа Уокера Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 70-79
863903
  Джалюк І. Основні фактори, що впливають на сучасний стан ринку туристичних послуг Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 89-90
863904
  Таряник О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення / О. Таряник, О. Колмакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-50.
863905
  Жукова Н.В. Основні фактори, які ускладнюють фемінізацію найменувань у французькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 124-127
863906
  Александрова В. Основні фонди і виробничі потужності промислових підприємств та їх використання / В. Александрова, І. Рижков. – Київ, 1957. – 60с.
863907
  Дорош І Основні фонди колгоспів / І Дорош. – К, 1973. – 61с.
863908
  Рижков І.І. Основні фонди промислових підприємсьв і шляхи їх кращого використання / І.І. Рижков. – Київ, 1956. – 16с.
863909
  Коросташ А.І. Основні фонди та економія суспільдної праці / А.І. Коросташ. – Київ, 1970. – 183с.
863910
  Козюбра М. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0132-1331
863911
  Яровой Т.С. Основні форми державного правління і парламентаризм: правові аспекти взаємодії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 77-80
863912
  Пампура М.В. Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 41-50. – ISSN 1999-5717
863913
  Сербалюк Ю.В. Основні форми надання соціальної допомоги громадськими благодійними організаціями в історії України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 140-141


  У статті розглянуті форми соціальної допомоги населенню з боку громадських благодіних організацій у період розвитку капіталізму в Україні у кінці XIX - на початку XX ст.
863914
  Артеменко І.В. Основні форми організації навчання у вищій школі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
863915
  Регейло І. Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 88-94. – ISSN 1609-8595
863916
  Каракоз О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. XX ст.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 48-50. – ISSN 2076-9326
863917
  Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46. – ISSN 0132-1331
863918
  Максакова Р.М. Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 374-378
863919
  Ісаєва Н. Основні форми рецепції української літератури в Китаї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 313-319
863920
  Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
863921
  Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
863922
  Ківалов С.В. Основні форми та методи проведення митної політики / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.3-16
863923
  Дикий О.В. Основні форми та напрями державно-приватного партнерства в будівельній сфері // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 48-51
863924
  Коломіна О.Б. Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства / О.Б. Коломіна, К.В. Ковтуненко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 20-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
863925
  Костєв В.М. Основні форми усвідомлення проблем у науці / В.М. Костєв, С.М. Форкош // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
863926
  Гаращук О.В. Основні функції вищої освіти України в контексті ії модернізації та євроінтеграції / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – C. 7-16. – ISSN 2218-5348


  Увага приділяється генезису вищої освіти в контексті ії модернізації та євроінтеграції.
863927
  Москаленко А.З. Основні функції і принципи преси / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 96 с. – (Сер"Бібліотечка інституту журналістики.(Слово зброя)" ; N 1)
863928
  Дудніков М.О. Основні функції історичного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 63-67. – (Філологічні науки ; № 2)
863929
  Павленко С.С. Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889–1910) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 82-89. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
863930
  Юрчишин В. Основні функції кримінального судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 107-110
863931
  Василевич В.В. Основні функції кримінологічної політики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 107-124. – ISSN 2410-3594
863932
  Карпечкін П. Основні функції органів судової влади // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 12. – С.30-32
863933
  Карпечкін П. Основні функції органів судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.87-91
863934
  Журавський В.С. Основні функції та повноваження українського парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Розглядаються питання реалізації Верховною Радою України її найважливіших функцій - законодавчої, установчої, контрольної та основних повноважень. The article deals with the issue of realization by Verhovna Rada of its most important functions - ...
863935
  Кравець О.О. Основні функції та повноваження управління щодо підвищення кваліфікації юристів органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 195-205. – ISSN 1563-3349
863936
  Буянова Н.А. Основні функції та стан конкуренції в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 31-34.
863937
  Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Держ. митна служба України. Академія митн. служби України. – Дніпропетровськ, 2005. – 266 с. – ISBN 966-328-004-2
863938
  Ковтуник І.І. Основні функції туризму // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-63
863939
  Анохіна Т.О. Основні характеристики дискурсу як головного поняття дискурсивної компетентності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 1 (28). – С. 24-40. – ISSN 2075-4205
863940
  Приходько В.А. Основні характеристики етапів проведення політичного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISBN 966-628-197-5
863941
  Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
863942
  Зєлонка Я. Основні характеристики європейської політики безпеки і оборони // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.48-52
863943
  Погребняк М.М. Основні характеристики і структура фінансовго плану концесійної пропозиції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 7-9
863944
  Ткаченко О. Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-50. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Карбонатні колектори відіграють провідну роль у видобутку вуглеводнів у світі, водночас в Україні ці колектори недостатньо вивчені. Карбонатні колектори Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) виявлено в башкирському ярусі (башкирська "плита") та у ...
863945
  Гончаренко Я.В. Основні характеристики клієнторієнтованості комерційної організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 95-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
863946
  Сомова О.Є. Основні характеристики конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 282-287. – ISSN 1993-5560
863947
  Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.60-71
863948
  Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.77-88
863949
  Шевченко А.В. Основні характеристики моделей та систем державного управління європейських країн – членів ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 186-191. – ISSN 2220-1394
863950
  Денисенко Н.В. Основні характеристики опадів по адміністративних областях України / Н.В. Денисенко, П.І. Кобзістий, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 28)
863951
  Заболотний М.Б. Основні характеристики політичного лідерства та їх реалізація в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
863952
  Щегельська Ю. Основні характеристики політичної культури українського суспільства в контексті просторово-часових змін та їхнє значення для формування інтегрованого образу України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 139-150. – ISBN 978-966-349-201-8
863953
  Щегельська Юлія Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 3-26. – ISSN 0869-3595
863954
  Данилюк Л.Р. Основні характеристики правового режиму мисливських природничих ресурсів / Л.Р. Данилюк, Н.Р. Кобецька // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 104-106. – ISBN 978-966-419-269-6
863955
  Губа Л.В. Основні характеристики просторової організації малої прози Германа Гессе // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 79-89


  У статті був проведений аналіз просторової організації малої прози Германа Гессе та виділено три області просторової структури текстів німецького письменника.
863956
  Волосожар С. Основні характеристики рекламного тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 212-218


  Розглядаються поняття реклама та рекламний текст. Описуються основні ознаки рекламного тексту: цілісність, зв"язність, структурна організація. Such terms as advertising and advertising texts are considered in the paper. Main features of advertising ...
863957
  Дворецька І.В. Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань / І.В. Дворецька, М.В. Савенець, В.М. Савченко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 81-87. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячене аналізу сезонної динаміки та просторового розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових спостережень. Особливу увагу приділено порівнянню результатів вимірювань за різними системами базування. ...
863958
  Дворецька І.В. Основні характеристики сезонного ходу діоксиду сірки над територією Європи / І.В. Дворецька, У.І. Марчук, М.В. Савенець // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 187-196


  В статті розглянуто вплив діоксиду сірки на клімат. Створено карту географічного розподілу діоксиду сірки над територією Європи. В статье рассмотрено влияние диоксида серы на климат. Создано карту географического распределения диоксида серы над ...
863959
  Сурай К.С. Основні характеристики селевих басейнів Українських Карпат: статистичний аналіз та особливості їх територіального розповсюдження / К.С. Сурай, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 53-60. – ISSN 2306-5680


  У статті наведено статистичний аналіз основних характеристик селевих потоків та їх басейнів (площі водозборів, середньозважені похили місцевості, відмітки найвищих точок басейнів, середні похили селевих русел, їх довжини, висотні відмітки замикаючих ...
863960
  Чулакова Д.С. Основні характеристики текстів юридичних документів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 418-425


  У статті аналізуються основні морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості іспанських та українських юридичних текстів. В статье анализируются основные морфологические, синтаксические и лексические особенности испанских и украинских юридических ...
863961
  Попова І.В. Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 85-93
863962
  Биховченко В.П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
863963
  Андрущенко І.Г. Основні цілі та етапи здійснення злиття і поглинання фінансових установ у світовій практиці та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-130
863964
  Міняйло Н. Основні цінності populus Romanus республіканського періоду за поемою Вергілія "Енеїда" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 53-57


  У статті досліджено важливість творчості поета І ст. до н.е. Публія Вергілія Марона для вивчення головних цінностей Римської республіки - pietas, virtus, fides. Крім того, розглянуто значення римської старовини у епоху Августа, проаналізовано поняття ...
863965
  Бандура О. Основні цінності права як система // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
863966
  Кобець О.С. Основні цінності філософії Людвіга Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 64-66
863967
  Богайчук В.Ж. Основні чинники військового будівництва в контексті національної безпеки України / В.Ж. Богайчук, В.Д. Мулява // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 571-576. – ISSN 1563-3349
863968
  Миколенко А.А. Основні чинники впливу на ринок золота // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 93-95. – ISSN 2306-6814
863969
  Ворожко Т.В. Основні чинники впливу на формування редакційного вибору для елітної преси США та телеканалу АВС. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 106-109.
863970
  Кондратюк С.В. Основні чинники демократизації ФРН після 1945 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 75-85
863971
  Кондратюк С.В. Основні чинники демократизації ФРН після 1945 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 75-84
863972
  Д"яконова І.І. Основні чинники динамічного розвитку банківської системи України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 123-128. – (Економічні науки)
863973
  Волошко Д.О. Основні чинники ефективності спілкування молодого подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні компоненти комунікативної структури особистості: комунікативний потенціал, комунікативні здібності, комунікативні якості та властивості, комунікативна компетентність та установки. Подається теоретичний аналіз цих компонентів. ...
863974
  Баркалова О.М. Основні чинники європейської інтеграції Угорщини (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 56-59. – ISSN 1728-3671
863975
  Кобзєва Т.А. Основні чинники забезпечення економічної безпеки / Т.А. Кобзєва, В.М. Яцюк // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 87-92. – ISSN 2519-2353
863976
  Неліпа Д.В. Основні чинники забезпечення якості державної служби // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 151-154
863977
  Тимошенко Т.С. Основні чинники зміцнення моральних засад в українському суспільстві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 230-244. – ISBN 966-7196-06-2
863978
  Сацький П.В. Основні чинники і напрями зміни у статусі українськтх етнічних територій наприкінці 30-х років XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 78-82
863979
  Соболь Т.В. Основні чинники інноваційних змін в системі освіти України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 134-136
863980
  Живко М.О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємств / М.О. Живко, Х.З. Босак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 67-74. – ISSN 1993-6788
863981
  Мойсей В.І. Основні чинники міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізаційних змін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 66-77. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
863982
  Корнєв М.Н. Основні чинники неадекватності самопізнання людини / М.Н. Корнєв, О.С. Костромицька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізуються основні чинники неадекватності самопізнання. Виділяються як зовнішні, так і внутрішні причини формування неадекватних знань людини про себе. Показано, що формування образу "Я" людини має певну структуру, етапи та механізми розвитку.
863983
  Гончаренко Я.В. Основні чинники орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 336-340. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
863984
  Петрович Й.М. Основні чинники прискорення модернізації промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-7. – ISSN 0321-0499
863985
  Гаманков Д.В. Основні чинники присутності держави на страховому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 140-144. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
863986
  Харченко О.С. Основні чинники стійкості соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 364-375
863987
  Смаль В.В. Основні чинники структурних змін у економіці розвинутих країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 152-169
863988
  Гурильова К. Основні чинники та мотиви об"єднання міжнародних компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття пропонує найбільш загальні причини для проведення процесу злиття чи поглинання компанії. Вона також наголошує та основних етапах процесу розвитку злиттів та поглинань в історичній ретроспективі. Тhe article deals with the most common ...
863989
  Трач Н. Основні чинники та соціально-гендерні особливості сприйняття іміджів політичних лідерів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
863990
  Ткачук Ірина Основні чинники формування духовно-морального потенціалу молоді та студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді і студентів, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання.
863991
  Ткачук Ірина Основні чинники формування духовно-морального потенціалу молоді та студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді і студентів, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання.
863992
  Акопян В. Основні чинники формування екологічної свідомості особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 41-47. – ISSN 2078-1016
863993
  Старовойтенко Р.В. Основні чинники формування електорального вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-280. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто деякі аспекти функціонування електоральної поведінки.
863994
  Старовойтенко Р.В. Основні чинники формування електорального вибору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 183-186. – ISBN 966-628-197-5
863995
  Пєлішенко В.О. Основні чинники формування клептократії в Україні // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 94-104
863996
  Голіней С.І. Основні чинники формування конкурентних позицій регіону в ринкових умовах (на прикладі Івано-Франківської області) / С.І. Голіней, Н.І. Запухляк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-59. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
863997
  Осадча Ю. Основні чинники формування модерного літературно-критичного дискурсу в Японії кінця 19 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 242-249. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
863998
  Пісоцька О. Основні чинники формування педагогічної позиції М.І.Пирогова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.196-201. – (Педагогічні науки)
863999
  Чубук Л.П. Основні чинники формування ринку нерухомості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто правові, інституційні та економіко-фінансові умови створення і функціонування ринку нерухомості в Україні.
864000
  Україна. Закони Основні чинні кодекси і закони України : За станом на 1 січня 2003р. / Закони Україна.; Укл.: Ю.П. Єлісовенко. – Київ : Махаон, 2003. – 976с. – ISBN 966-605-387-Х
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,