Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
860001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
860002
  Скорина Л. "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 184-194. – ISBN 978-966-793-136-3
860003
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
860004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
860005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
860006
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
860007
  Ирибаджаков Н. "Модерн" критици на марксизма философско-социологические проблемы на борбата против съвременния антимарксмзъм / Н. Ирибаджаков. – София, 1960. – 612с.
860008
  Лапкин В.В. "Модернизация" и "капитализм": переосмысляя современное развитие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 41-54. – ISSN 0321-2017
860009
  Трубицын Д.В. "Модернизация" и "негативная мобилизация" конструкты и сущность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
860010
  Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
860011
  Крицький Д.М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
860012
  Гьорц Г. Модель і наочність у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
860013
   Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного інтернет-ресурсу / В.М. Саух, Л.П. Оксамитна, Т.В. Фесенко, С.О. Позняков // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 28-34. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
860014
  Коваль В.М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 60-67


  У статті досліджуються початки моделювання активного реципієнта ранньобарокової публіцистики як адресата комунікативної системи, який вводиться до структури твору. In the article it is researched the origins of modeling of active receipient of ...
860015
  Саєнко О.Г. Модель ідентифікації стану інформаційної мережі на основі нечіткої бази знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С 139-146


  У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність правил "ЯКЩО-ТО", які зв"язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування ...
860016
  Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно- правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.223-230
860017
  Кожем"якіна О.М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 63-65
860018
  Щербань В.М. Модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією / В.М. Щербань, І.В. Дьячук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 45-48
860019
  Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко, С.А. Жваненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 12 назв
860020
  Нагачевська Т. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства / Т. Нагачевська, О. Пригара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-41. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та види моделі інноваційної розвитку підприємства. Наведена порівняльна характеристика моделей інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано підхід до формування інноваційної моделі розвитку підприємства через системну інтеграцію ...
860021
  Шалімова І.М. Модель інноваційної управлінської діяльності керівника закладу освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 43-51. – ISSN 2074-8922
860022
  Костюченко Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 133-137. – ISSN 2663-5313
860023
  Пилипенко Д.Ю. Модель інституціонального управління і метод оцінювання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Пилипенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
860024
  Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано модель технічної організації проблемного соціально-психологічного проектування. Розглянуто головні напрямки використання моделі в соціальній роботі. Як метод дослідження використано системно-діяльнісний підхід.
860025
  Гумовський М.О. Модель інтегральної інтенсивності розсіяння вигнутими кристалами довільної товщини з дефектами / М.О. Гумовський, Г.І. Низкова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39-40
860026
  Гуменчук А.В. Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 70-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано концептуальну модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти, визначено базові компоненти змісту підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця: техніко-технологічна, проектно-аналітична, дослідно-інноваційна, ...
860027
   Модель інтелектуалізації планування часу на виконання навчального завдання у системі дистанційного навчання / Ю.В. Кравченко, Є.П. Махно, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (40). – С. 143-152. – ISSN 2311-7249
860028
  Слюняев А.С. Модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту / А.С. Слюняев, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 116-119
860029
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 142-147


  Обґрунтовано показники оцінки продуктивності роботи фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору та розроблена модель інтенсивної підготовки операторів, використання якої скорочує часові (фінансові) витрати навчання. Обоснованы ...
860030
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
860031
  Копилов С. Модель інтерактивного формату взаємовідносин університету і стейкхолдерів / С. Копилов, Т. Опалюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2411-1317
860032
  Желай О. Модель Інформаційно-аналітичного сервісу бібліотеки у контексті підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 102-111. – ISSN 2224-9516
860033
  Фатюха Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві / Ю.Л. Фатюха, В.В. Фатюха // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.367-372. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
860034
  Крутова А.С. Модель інформаційного захисту систем електронного документообігу / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-611-01-0721-1
860035
  Білова Т.Г. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 27-31. – ISSN 1681-7710
860036
  Гулак Ю.С. Модель інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2439-41-0
860037
  Гріненко О.О. Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 104-112. – ISSN 2412-4338
860038
  Кубявка М.Б. Модель інформаційної дії на контрагентів впливу / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 54-58. – ISSN 2311-7249


  Дане дослідження формалізує модель інформаційної дії на контрагентів взаємодії з метою подальшого створення інформаційних технологій підтримки і супроводу спеціальних інформаційних операцій, що забезпечить безпрецедентну перевагу в ході проведення ...
860039
  Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.18-27. – ISSN 0236-1477
860040
  Лаюк М.М. Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим"юка: історія роду як вісь світоустрою // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872


  Розглянуто темпоральну організацію «карпатського тексту» Василя Герасим’юка. Доведено, що основою моделі історії в цьому тексті є «родова пам’ять», яка постає певною віссю світоустрою: події світової, державної чи регіональної історії промислені через ...
860041
  Бровко О. Модель історії в сучасній художній літературі // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 150-155


  Стаття присвячена співвідношення реальності й літератури, взаємозв"язку людини та історії. Дослідження міжкультурних комунікацій і художньому просторі розкриває універсальність сучасної естетики.
860042
  Гулюк Є. Модель історії у системі риторики єзуїтів: зразки та особливості авторських кодифікацій у виданнях XVIII ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 453-465. – ISSN 2224-9516
860043
  Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Т.А. Ротова, Л.М. Клапків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
860044
  Гордеев А.А. Модель качества отдельного требования программного обеспечения // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 48-58. – ISSN 1814-4225
860045
  Кобушкин А.П. Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобушкин А.П.; АН УССР. Ин-тут теорет. физики. – Киев, 1971. – 10л.
860046
  Рутицька В. Модель Квазі-Шарп та її застосування при оптимізації інвестиційних операцій / В. Рутицька, Т. Тютюнник // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-137-1
860047
  Шульга В.П. Модель кванта с процессом поле- массовых превращений / В.П. Шульга. – Москва : ВИНИТИ, 1998. – 40с. – ISBN 5-7856-0085-4
860048
  Волков М.К. Модель квантовой теории поля со спектральными функциями быстрого роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3278 / Волков М.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
860049
  Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 77-85. – ISSN 2074-5354
860050
  Холявко Н.І. Модель комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти України / Н.І. Холявко, Т.Л. Шестаковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. – С. 56-62. – (Серія : Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (85)). – ISSN 2617-5630
860051
  Гончаренко Я. Модель комп"ютерно-орієнтованої методичної системи навчання статистики студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів / Я. Гончаренко, В. Горбачук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – С. 36-44. – ISSN 2413-1571
860052
  Байдарова О. Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства / О. Байдарова, П. Кликова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати емпіричного дослідження моделі компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства. Дана модель складається із двох блоків, що описують здатність прийомних батьків ...
860053
  Трагель М.В. Модель компетенций преподавателя, способствующих реализации интерактивных педагогических технологий на занятиях в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 111-113. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание авторской модели формирования ключевых исследовательских компетенций и возможностей ее применения на примере студенческого контингента Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики. Дано подробное описание ...
860054
  Брич В.В. Модель комплексного впливу на формування репродуктивного здоров"я студентської молоді / В.В. Брич, Дуткевич-Іванська // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISSN 2415-8763


  "В результаті дослідження встановлені особливості поведінкових практик статевого життя студентів (ранній вступ у статеве життя, декілька статевих партнерів), недостатня інформованість щодо контрацептивних засобів, їх функцій; низький рівень обстеження ...
860055
  Баюра Д.О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д.О. Баюра, Т.В. Білоног // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 54-57. – ISSN 1728-6220
860056
  Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства = фінанси підприємств / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
860057
  Булгаков Р.В. Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 144-150. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
860058
   Модель комплексної оцінки якості спеціального програмного забезпечення та її програмна реалізація / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак, І.В. Пампуха, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено опис алгоритму моделі оцінки якості спеціального програмного забезпечення та його програмної реалізації. This article presents the special software quality evaluation model, its algorithm and software implementation.
860059
  Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-31
860060
  Пивоварчук Т.О. Модель комунікативних здібностей студента-філолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 424-431. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
860061
  Гончар К.М. Модель комунікації P.O. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про модель комунікації, розроблену російським лінгвістом Р. Якобсоном, і зокрема про мовленнєвий акт комунікації.
860062
  Драгомирецька Н. Модель комунікації в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-31
860063
  Гончар К.М. Модель комунікації за Р. Якобсоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
860064
  Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-122. – бібліогр. на 26 пунктів
860065
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Дис... канд. філос. Наук: 09.00.04. / Гончар Катерина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – Бібліогр.: л. 160-181
860066
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.04. / Гончар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
860067
  Знаменська М.А. Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров"я дітей шкільного віку / М.А. Знаменська, Г.О. Слабкий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 42-43. – ISSN 2226-1230
860068
  Блохина Н.С. Модель конвективного перемешивания в пресных водоемах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Блохина Н.С.; МГУ. – М, 1976. – 11л.
860069
  Александров А.А. Модель конвертивного энергообмена в океане и атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Александров А. А.; МГУ, физ. фак. – М., 1975. – 12л.
860070
  Томашик Я.В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
860071
  Васильєв О. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття / О. Васильєв, В. Решетняк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 91-101 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
860072
  Міхеева Т.П. Модель конституційної юстиції Ханса Кельзена: історичні та теоретичні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 485-487. – ISBN 966-660-151-6
860073
  Пузіков Д. Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Представлено модель ...
860074
  Залукаева Н.И. Модель консультирования при угрозе суицида // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 53-54
860075
  Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1972. – 139с.
860076
  Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0131-775Х
860077
  Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 296-302.
860078
  Старцева В.В. Модель конфуціанської цивілізації як предмет філософсько-естетичного аналізу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 168-175. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
860079
  Деменчук О. Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 51-65. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
860080
  Нагорняк Т.Л. Модель кореляції легітимності влади і політичної активності територіальної громади у контексті брендингу територій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 114-117
860081
  Наконечна А.С. Модель коригування структури капіталу суб"єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 182-190. – ISSN 1993-6788


  У статті підкреслено значення структури капіталу суб"єктів господарювання як визначального фактору вартості сучасного бізнесу. Обгрунтовано необхідність визначення цільового рівня фінансового левериджу в кожному періоді часу відповідно до зміни фаз ...
860082
  Панченко С. Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 168-178. – ISSN 2312-5993
860083
  Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинсих бибилотек Украины // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 21-26. – ISSN 1811-377X
860084
  Должанська Ю.В. Модель кохання в українському соцреалізмі (за творами С. Мушника "Скрипка", "У котловані", "Осокорова заметіль", "Ясина") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 28-35. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
860085
  Максимихин И.А. Модель краснознаменного крейсера "Аврора" / И.А. Максимихин, А. Холодняк. – М., 1956. – 88с.
860086
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.5. – 1984. – 188с.
860087
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
860088
  Носова Г.Н. Модель крупномасштабной структуры слоя и применения этой модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Носова Г.Н.;. – М., 1978. – л.
860089
  Пархоменко В.П. Модель крупномасштабных океанических течений. / В.П. Пархоменко. – М., 1984. – 19с.
860090
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 1. – 1984. – 188с.
860091
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.3. – 1984. – 188с.
860092
   Модель крупномасштабных элетрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
860093
   Модель крупномаштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 2. – 1984. – 178с.
860094
  Буян О.А. Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 440-451
860095
  Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 19-22


  Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об"єкт є системою, що складається з окремих ...
860096
  Кононов М.В. Модель лазерної та мікрохвильової термотерапії для оптимізації тактики введення енергії / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено систему для комп"ютерного моделювання процесу лазерної та мікрохвильової термотерапії. Систему призначено для практичного застосування в медичній практиці. З її допомогою проведено пошук оптимальної тактики вводу енергії в зону ...
860097
  Волоршин О.Ф. Модель Леонтьєва як інструмент дослідження і регулювання процесів відтворення виробничої системи / О.Ф. Волоршин, В.В. Кулик // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-136
860098
  Клементьев С.Д. Модель линкора управляемая по радио / С.Д. Клементьев. – Москва, 1948. – 47с.
860099
  Замаруєва І.В. Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природомовної текстової інформації / І.В. Замаруєва, В.Б. Толубко, О Л. Ніколаєвський Литвиненко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 75-81. – ISSN 2223-5744
860100
  Козловський В.В. Модель лінгвокультурної реальності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 218-221
860101
  Пуніна О. Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху " Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 86-91. – ISSN 1728-9572
860102
  Ляховецький Р.В. Модель локального аналізатора / Р.В. Ляховецький, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 67-71. – ISSN 1023-2427
860103
  Медведев Б.В. Модель локальной теории с нарушенной причиностью / Б.В. Медведев. – К, 1969. – 8с.
860104
  Галушка З.І. Модель людини в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
860105
  Полюга В.В. Модель людини у спадщині Василя Стуса і Альберта Камю // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.84-87
860106
  Климюк У.Б. Модель майбутньої державності поляків та українців в Галичині напередодні Першої світової війни: порівняльний аспект // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 45-51. – ISSN 2312-1165


  "У статті прослідковано еволюцію державницької ідеї поляків та українців на переломі ХІХ – ХХ ст. Одночасно висвітлено бачення поляками моделі державності українців, а також ставлення української політичної еліти до незалежницьких прагнень поляків у ...
860107
  Ящук В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень / В. Ящук, Г. Головач, В. Кілін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову модель макромолекули, в якій реалізується однонапрямлене перенесення триплетного збудження. Змодельовано процес перенесення збудження в такій макромолекулі. Проаналізовано визначальні параметри та їх вплив на процес перенесення ...
860108
  Кучер Г.Я. Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 71-75. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
860109
  Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
860110
  Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 278-287 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
860111
  Дубницкий В.И. Модель маркетинга взаимодействия в контексте управления маркетингом промышленного комплекса региона // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
860112
  Бершадська І.М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 57-61. – ISSN 2074-5354
860113
  Бутенко О.С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры / О.С. Бутенко, В.С. Бутенко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 100-103. – ISSN 1026-955X


  Представлена модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и возможностей современных университетов. Presented is a model of inter-disciplinary network of post-graduate ...
860114
  Маро Ж. Модель менеджмента качества библиотеки университета города Виго // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-25.


  В Галиссии (Испания).
860115
  Рябічев В.Л. Модель мережевого журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті розглянуто професійні навички, необхідні мережевому журналістові, особливості подання ним матеріалу, робота з аудиторією, пошук та поширення інформації, безпека медіадіяльності та методи верифікації. Окремо проаналізовано роботу адміністратора ...
860116
  Цуркан М. Модель методичної системи навчання української мови іноземних студентів-медиків у закладах вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 125-132. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
860117
  Фоменко И.Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1815-3186


  Обосновывается необходимость создания модели методов диагностики кадрового потенциала библиотек. Подчеркивается необходимость характеристики количественной и качественной сторон кадрового потенциала, для определения которых и необходимы диагностические ...
860118
  Семів Л.К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л.К. Семів, А.Р. Шендер // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905
860119
  Белогорская Л.В. Модель мира в романе "Бегущая по волнам" Александра Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 307-313
860120
  Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры / Д.С. Раевский. – М., 1985. – 256с.
860121
  Тагунова И.А. Модель мирового образовательного пространства в контексте Интернет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-16. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Осмысление роли Интернет в процессах преобразования действительности в период перехода к новому проекту общественного развития - постиндустриализму.
860122
  Комарницька Г.О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 41-48. – ISSN 2222-4459
860123
  Михайловська О.В. Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці / О.В. Михайловська, В.І. Мойсей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 28-41
860124
  Дубягін О. Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 96-104. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Синтезування моделі міжрівневого балансу в агрегатній формі є актуальним науковим завданням кількісної оцінки керованої зміни структури об’єкта. Постановка проблеми. Модель, синтезована лише у значеннях чисельності ...
860125
  Бакурова А.В. Модель міжфірмової мережі для розвитку агротуризму / А.В. Бакурова, Т.Б. Мартиненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
860126
  Румянцев М. Модель мінімізації трансакцйних витрат / М. Румянцев, М. Медведєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 96-101. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
860127
  Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
860128
  Ластовський В.В. Модель місця церкви в державі у роботі В. Липинського "Релігія і церква в історії України" (1925) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7107-21-6
860129
  Гече Ф.Й. Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 57-65. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
860130
  Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 99-102. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
860131
   Модель моніторингу кризових ситуацій соціального характеру на базі використання геоінформаційних технологій / В.Е. Лісіцин, С.В. Бєлай, В.І. Воробйов, С.О. Воробйов, І.С. Луговський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 33-43. – ISSN 2078-7480
860132
  Юр"єва К.А. Модель моніторингу результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 35-38
860133
  Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-255. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
860134
  Мирошниченко Д. Модель мотивації до праці та безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 200-208. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
860135
  Тюленєва Ю.В. Модель мотивації праці на підприємстві / Ю.В. Тюленєва, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 136-140. – ISSN 2310-5534
860136
  Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-203. – ISBN 978-966-8063-90-16
860137
  Терещенко В. Модель мультиагентної адаптивної системи обробки візуальної інформації / В. Терещенко, А. Фісуненко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 214-215
860138
  Бовда Е.М. Модель мультиагентної метапошукової системи / Е.М. Бовда, І.Ю. Субач, Р.Р. Дзюба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 17-23


  Сучасні пошукові системи мають ряд проблем щодо забезпечення якості наданих на запити користувачів результатів. Для їх подолання у статті пропонується модель мультиагентної метапошукової системи. Дана система дозволить за рахунок розширення запиту ...
860139
  Фісуненко А.Л. Модель мультиагентної системи обробки візуальної інформації для вирішення задач реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Надано огляд сучасного стану моделювання мультиагентних адаптивних систем обробки візуальної інформації з перспективою загальносвітової тенденції зростання обсягів надвеликих масивів даних. Визначено доцільність використання мультиагентної архітектури ...
860140
  Приставка П.О. Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей / П.О. Приставка, О.В. Тиводар // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 132-142. – ISSN 2312-119Х
860141
  Девятисильный А.С. Модель навигационной интегрированной системы с функцией оценки напряженности гравитационного поля / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
860142
  Фамілярська Л.Л. Модель навчального середовища у післядипломній педагогічній освіті // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 28-32. – ISBN 978-617-645-237-9
860143
  Червінко Є.О. Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 22-38. – ISBN 978-617-7188-08-6
860144
  Володько А.М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 25-29. – ISSN 1817-8510


  Обгрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіо-візуальних зразків для навчання усного послідовного ...
860145
  Креденцер Б.П. Модель надійності дворежимної резервованої системи епізодичного використання / Б.П. Креденцер, В.Б. Горшколєпов, М.І. Резніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-85. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель надійності одного класу складних систем, у якій враховуються складові резерву часу, які поповнюються і не поповнюються, що використовуються спільно зі структурним резервом при різному ступені навантаження. Даються розрахункові ...
860146
  Кучер Д.Б. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості / Д.Б. Кучер, Л.В. Литвиненко, Н.Б. Смиринська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 11-15. – ISSN 1681-7710
860147
  Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
860148
  Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
860149
  Соскін О.І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 16-29. – ISSN 1993-6788
860150
  Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С.3-6. – ISSN 1728-6220
860151
  Гаманюк В.А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В.А. Гаманюк, Н.С. Жданова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 233-241. – ISSN 2305-3852


  У статті розкриваються підходи до розробки єдиного наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС. Розглядається сутність, мета створення курикулуму, порядок уведення та формат вивчення мов (першої, другої, іноземних мов). У статті вказується на ті ...
860152
  Капосльоз Г.В. Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – С. 102-121. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено варіант організації наукових досліджень в інтересах військової освіти, що базується на моделі наукового забезпечення ії функціонування та розвитку".
860153
  Поляков Н.В. Модель национального университета в условиях перестройки высшего образования Украины / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 419-436. – ISBN 978-966-551-249-3


  В.В. Скопенко. - С. 435.
860154
  Аністратенко А. Модель національного героя України як історіографічний результат // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 67-74. – ISSN 2311-9896
860155
  Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 17-23. – ISSN 1026-9932
860156
  Ляшенко О.М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О.М. Ляшенко, В.М. Олейко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-10
860157
  Стоянов С.Г. Модель начальной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Стоянов С.Г.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 11л.
860158
  Волков М.К. Модель нейтрального пион-нуклонного неперенормируемого взаимодействия без ультрафиолетовых расходимостей / М.К. Волков. – Київ, 1969. – 21с.
860159
  Ситенко А.Г. Модель нелокального ядерного / А.Г. Ситенко,В.Ф. Харченко. – Москва, 1968
860160
  Астахова Е.В. Модель непрерывного образования: подходы и особенности ХГУ "НУА" (ретроспективный анализ) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 7-28. – ISSN 1993-5560


  "Статья представляет собой попытку проанализировать концептуальные подходы и авторские основы модели непрерывного образования, которая в течение четверти века воспроизводилась и развивалась в ХГУ «НУА». Особое внимание уделено историографии вопроса, ...
860161
  Чигінь В.І. Модель нерівноважної плазми пульсівної негативної корони / В.І. Чигінь, С.Ю. Карп"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 317-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше змодельовано нерівноважну плазму пульсівної негативної корони в азоті із домішкою кисню. Показано, що параметри плазми пульсують як у просторі (0.003 - 0.008 см від поверхні катода), так і в часі, синфазно із зміною струму при проходженні піка ...
860162
  Хлапонін Ю.І. Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації / Ю.І. Хлапонін, В.В. Козловський, А.В. Міщенко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 231-235. – ISSN 2225-5036


  У даній статті запропоновано модель оцінки рівня захищеності інформації на основі нечіткої нейронної продукційної мережі. Методологія якісного оцінювання рівня захищеності інформації в системі ґрунтується на результатах вимірювань та експертних ...
860163
  Горшкова О.О. Модель образовательного процесса, ориентированная на формирование готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х
860164
  Карпова С.И. Модель образовательного учреждения для работы с одаренными детьми // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается опыт создания модели гимназии в Одинцовском муниципальном районе Московской области для работы с одаренными детьми в аспекте основных современных тенденций развития общего среднего образования
860165
  Бурлака Д. Модель образу князя у київському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 255-262
860166
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах. – Воронеж
Вып. 2. – 1976. – 132 с.
860167
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах.. – Нальчик, 1991. – 116с.
860168
  Попова М.А. Модель онтологічного інтерфейсу агркгації розподілених інформаційних ресурсів у гаалузі екологічної безпеки з використанням ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
860169
   Модель ООН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Уже четвертий рік поспіль відбулася Модель ООН в Острозькій академії. Тема засідання - "Ядерна програма Ірану". Подія традиційно організовується переважно студентами факультету міжнародних відносин. Цьогоріч захід вже вдруге відбувся в онлайн-форматі ...
860170
  Різниченко В. Модель ООН в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбулася наукова конференція "Модель ООН в ІМВ". На конференції було представлено діяльність органів Системи ООН та обговорені найгостріші глобальні питання, які стоять перед людством.
860171
  Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 210-213. – ISSN 1814-4225


  Рассматривается формальное уточнение операции пересечения спецификаций классов. Спецификация классов уточняется как пара соответствующих функциональных бинарных отношений. Пересечение спецификаций классов уточняется как теоретико-множественное ...
860172
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 362-370. – ISSN 2312-5993
860173
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 211-218. – ISSN 2312-5993


  На основе широко известной модели Генри Ицковица разработана модель образовательной тройной спирали, учитывающая закономерности протекания информационных процессов в образовании. Модель представляется перспективной в связи с переходом к ...
860174
  Совсун І. Модель оплати праці: ставки чи надбавки? / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
860175
  Алексєєв А. Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва / А. Алексєєв, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модифікації моделей оподаткування, які визначають вплив показника податкового навантаження на темпи збільшення виробництва та мінімальну норму прибутку виробництва. The article considers the modification of models that define the influence ...
860176
  Алєксєєв А.А. Модель оподаткування прибутку з урахуванням захисту інтересів підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано модель оподаткування, коли за основу береться ефективність використання капіталу підприємства. При цьому має бути забезпечений норматив рентабельності та норматив відрахувань необхідних коштів для виробництва.
860177
  Дружинин Е.А. Модель определения содержания и метод мониторинга качества продукта проекта создания беспилотной авиационной техники / Е.А. Дружинин, Д.Н. Крицкий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 63-72 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
860178
  Горіцина І.А. Модель оптимального випуску комплектної продукції та її розв"язок / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.С. Михайличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель максимального випуску комплектної продукції для будівництва. Досліджується пряма та двоїста задачі. Дано алгоритм знаходження розв"язку.
860179
  Діленко В.О. Модель оптимального економічного зростання з індукованим науково-технічним прогресом // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
860180
  Гостєв В.І. Модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-рєгулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.В. Ананьін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-регулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку і методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджено систему автоматичного регулювання потужності передавача, яка ...
860181
  Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку : банківська справа / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
860182
  Іванов М. Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах / М. Іванов, І. Рекун // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 83-86. – ISSN 0201-758Х
860183
  Чорна М.В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
860184
  Ніценко В.С. Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні / В.С. Ніценко, В.І. Гавриш, О.В. Захарченко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький О.В. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 31-44. – ISSN 2524-0455


  Збільшення кількості ВНЗ в Україні на початку 2000 років, особливо їх філій у регіонах призвело до зниження якості освіти. Останні тенденції характеризуються не тільки зменшення чисельності абітурієнтів й студентів у ВНЗ, а й самоліквідацією багатьох ...
860185
  Макаріна Г.В. Модель оптимізації розвитку економіки індустріального регіону в умовах невизначеності інформації // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
860186
  Затонацька Т.Г. Модель оптимізації розміщення фрагментів розподіленої бази даних на вузлах мережі хмарної структури за критерієм мінімуму вартості трафіка / Т.Г. Затонацька, В.О. Новосьолова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 258-259
860187
  Вельдбрехт О.О. Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.15-20
860188
  Балтренас П. Модель организации докторантуры в Вильнюсском техническом университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 151-156. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт разработки и реализации программ докторантуры в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса. Указаны критерии приема в докторантуру по направлению «Инженерия окружающей среды», её цели, особенности организации, объём и ...
860189
  Зеленова Е.В. Модель организации православного паломничества // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 7-10. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-1212
860190
  Перлова И.В. Модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 96-99. – ISSN 1026-955X


  Представлена гибкая модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов. Гибкость модели предполагает постепенный переход от жесткого управления со стороны преподавателя к наращиванию управленческих ...
860191
  Ладыгин О.О. Модель организованной культуры : структура и факторы влияния // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 94-97. – ISSN 2073-9702
860192
  Матяш І. Модель організації архівної справи доби Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 285-291. – ISBN 966-02-0276-8
860193
  Ціпан О.Я. Модель організації бенчмаркінгового процесу в авіації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 12-14
860194
  Шатовська Т. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк - інноваційна структура - університет" / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
860195
  Дзіман Г.М. Модель організації навчального процесу для формування у майбутніх офіцерів з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі з використанням хмарного сервісу Google Classroom // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 32-36. – ISSN 1817-8510


  У статті охарактеризовано модель організації навчаль ного процесу для формування у майбутніх офіцерів з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі. Визначено кількість часу для фор мування у майбутніх офіцерів з ...
860196
  Малюга О.С. Модель організації навчання професійно-орієнтованого читання наукових англомовних текстів магістрантів аграрних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 269-273
860197
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 1817-8510
860198
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 1817-8510
860199
  Авдєєва Ірина Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
860200
  Одінцов О.М. Модель організації регіонального агропромислового кластера в умовах трансформаційної економіки // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 36-42. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
860201
  Перепелюкова О.В. Модель організаційного забезпечення процесу працевлаштування населення / О.В. Перепелюкова, Мох Мохамад Аль Джавад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 246-250. – ISSN 2222-4459
860202
  Сазонець І.Л. Модель основного ядра банківської галузі України / І.Л. Сазонець, В.Т. Сухотеплий // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-308. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
860203
  Бурлакова І. Модель особистості в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 106-115. – ISBN 966-7773-70-1
860204
  Культенко В.П. Модель особистості в рамках нелінійного підходу до освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 167-169
860205
  Гончарук А. .Г. Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
860206
  ГончарукАнатолий Григорьевич Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
860207
  Щенников С. Модель открытого дистанционного образования взрослых // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.31-36. – ISSN 0321-0383
860208
  Гарафутдинова Г.Р. Модель оценивания профессиональных компетенций / Г.Р. Гарафутдинова, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-25. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается актуальность оценивания профессиональных компетенций выпускника вуза. Предложена обобщенная структура профессиональных компетенций, модель оценивания, критерии оценивания и уровни сформированности профессиональных компетенций.
860209
  Воронов М.В. Модель оценки деятельности преподавателей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 12-24. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблематика построения системы мониторинга образовательного процесса вуза. Выявлены основные компоненты, необходимые для формирования оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза. Предлагаются модели структуризации ...
860210
  Митин А.И. Модель оценки удовлетворенности качеством профессиональной подготовки и ее практическая реализация / А.И. Митин, Т.А. Филичева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 1 (102). – С. 36-43. – ISSN 1818-4243


  В статье предложен метод мониторинга качества профессиональной подготовки, позволяющий оценить степень удовлетворенности качеством профессиональной подготовки на основе экспертных опросов и использования лингвистических переменных. Описывается ...
860211
  Середенко Е.С. Модель оценки экономической ффективности аналитических информационных систем / Е.С. Середенко, Н.Н. Середенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 82-92. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
860212
  Сауле Егембердиева Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана / Сауле Егембердиева, Толкын Азатбек, Айжан Аринова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 340-346 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
860213
  Сєріков Анатолій Васильович Модель оцінки вартості блага: синтезуючий підхід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 236-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель оцінки вартості блага, яка синтезує у собі три достатньо відомі підходи, а саме: витратний, дохідний і порівняльний. Запропоновано також розрахункові формули для визначення можливої мінової вартості будь-якого блага.
860214
  Жарнова А.Г. Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 209-213
860215
  Іванова Н.С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 26-29. – ISSN 1728-6220
860216
  Добровольський А.Б. Модель оцінки ефективності і технічних засобів охорони кордону при врахуванні інформаційних характеристик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 25-30


  У статті проведено оцінку інформаційної ємності різноманітних видів технічних засобів охорони кордону за існуючими тактико-технічними характеристиками, а також за умов реалізації в ТЗО - запам "ятовування інформації про факт порушення, визначення ...
860217
  Сергієнко О.А. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів / О.А. Сергієнко, М.С. Татар // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
860218
  Пілько А.Д. Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону / А.Д. Пілько, Г.Д. Грабовецька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 219-224. – ISSN 2222-0712
860219
   Модель оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей / І.В. Муляр, О.В. Сєлюков, В.М. Джулій, Б.М. Кізюн // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 96-107. – ISSN 2524-0056


  В статті запропоновано підхід до визначення оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей. Проектування систем інтернет речей (IoT) пов"язане з низкою задач, які вимагають моделювання процесів інформаційної ...
860220
   Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України / С.С. Шумська, М.І. Скрипниченко, В.Т. П"ятницький, К.А. Бобер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
860221
  Меленчук В.М. Модель оцінки ризиків проектів/програм/портфелів транспортної логістики із застосуванням нечіткого логічного виведення // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
860222
  Піменова О.В. Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
860223
  Дець Т. Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних об"єктів (на прикладі Хмельницької АЕС) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
860224
  Лисєнок О.В. Модель оцінки сукупного ступеня ризикованості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 8-12.
860225
  Грушак З.М. Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
860226
  Волков С.Л. Модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем / С.Л. Волков, С.Д. Асабашвілі, С.В. Коломієць // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (13). – С. 43-49. – ISSN 2412-5288


  "У статті представлена множинна модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем які є базою створення і еволюції Індустрії 4.0. Модель є подальшим розвитком моделі структури показників якості життєвого циклу складних об’єктів і ...
860227
  Павленко С.О. Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 55-98. – ISSN 2078-7480
860228
   Модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, В.В. Овчаренко, С.М. Суконько, В.Е. Лісіцин // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 17-24. – ISSN 2078-7480
860229
  Строкаченко О.І. Модель оцінювання економічної ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 121-130
860230
  Семикін П. Модель оцінювання ефективності державного регулювання процесу безпечної експлуатації енергоблоків АЕС України в понад установлений проектом термін // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 146-153.
860231
  Петрусь Н.Б. Модель оцінювання ефективності регіональних інвестиційних форумів за умов невизначеності інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 245-254 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
860232
  Якуненко К.В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 146-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
860233
  Бабенко Т.В. Модель оцінювання компетентності аудиторів інформаційної безпеки / Т.В. Бабенко, Д.М. Ковалевський // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 345-350
860234
  Колісник Ю.О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства / Ю.О. Колісник, Т.В. Книш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 40-44. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
860235
  Костенко О.П. Модель оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства / О.П. Костенко, Т.О. Адєєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
860236
  Тригоб"юк С.С. Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
860237
  Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості та світовий досвід інформаційного ризик-менеджменту. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аналізу та управління інформаційними ризиками в корпоративних системах, в якому б із системних позицій розглядались усі ...
860238
  Скорик М.М. Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 77-92
860239
  Ілляшенко О.В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 301-308. – ISSN 2222-0712
860240
  Дроботюк О.В. Модель оцінювання якості вищої освіти КНР // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 202-219. – ISBN 978-966-926-349-0
860241
  Лемак В.В. Модель парламентаризму у Словацькій Республіці в 1992-1993 роках: проблеми ідентифікації / В.В. Лемак, С.А. Болдіжар // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 24-29
860242
  Лапина О.А. Модель педагога в контексте современного представления о профессиональном развитии специалиста / О.А. Лапина, Н.Н. Пядушкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 18-22. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ современной трактовки понятий «профессиональная индивидуальность», «индивидуальный стиль», «иконнативный стиль» в модели специалиста-педагога. Исследованы проблемы развития педагогической профессии в условиях перехода на новые ...
860243
  Хоружа Л. Модель педагогічної освіти сучасного університету / Л. Хоружа, М. Братко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
860244
  Чжеф Сін Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 38-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
860245
  Іванькова Н.А. Модель педагогічної системи електронного дистанційного навчання на базі хмарних сервісів / Н.А. Іванькова, О.А. Рижов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 34-42. – ISSN 1681-2751
860246
  Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпечених : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 6-7 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
860247
  Войцеховський В.С. Модель перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
860248
  Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
860249
  Павлов М.О. Модель перцепції художнього тексту в перекладі творів епічного і драматичного жанрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 50-56. – (Іноземна філологія)


  Автор подає власну модель перцепції текстів художніх творів епічного і драматичного жанрів у перекладі, розглядаючи художній твір як єдність трьох елементів, виражених у мовному матеріалі: сукупно-семантичного (інформації), сукупно-смислового (ідеї) і ...
860250
  Лопатинська І.С. Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 185-193. – ISSN 2524-0064
860251
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
860252
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатів XXI-століття: теоретико-концептуальний та інституціональний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 29-35


  Стаття присвячена актуальним питанням оновлення моделі підготовки дипломатів XXI століття в Україні на основі вивчення досвіду кадрового забезпечення дипломатичних служб світу.
860253
  Лісніченко Ю. Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 106-112. – ISSN 2309-9127
860254
  Сікора Я.Б. Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти / Я.Б. Сікора, Б.Л. Якимчук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 88-91. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
860255
  Грищенко І. Модель підприємницького університету / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які постають перед українськими вишами, вплив ефективності господарювання ВНЗ на реформування галузі в цілому, родзинки управління закладом і важливість проведення комплексу заходів з енергоефективності розповідає ректор Київського ...
860256
  Шестопалова Т. Модель підручника з літературної критики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 233-239
860257
  Полякова О.Ю. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки / О.Ю. Полякова, С.М. Булкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 350-356. – ISSN 2222-0712
860258
  Соломянюк Н.М. Модель планування "воронки продаж" на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
860259
  Шерстенников Ю.В. Модель планування проекту малого аба середнього підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 205-2016 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
860260
  Дудик М.В. Модель пластичної зони в адгезійному шарі біля вершини між фазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено модель маломасштабної пластичної зони із зоною деструкції, що розвиваються у з"єднувальному матеріалі кусково-однорідного тіла з вершини міжфазної тріщини, яка в умовах плоскої деформації виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох ...
860261
  Гетманець О.М. Модель побудови поля радіаційного фону / О.М. Гетманець, К.Ю. Іванова, М.М. Пеліхатий // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 99-105 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
860262
  Циватый В.Г. Модель поведения дипломата, коммуникационные практики и межкультурная коммуникация в условиях кросс-культурного взаимодействия: лингво-институциональный аспект // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 4-21. – ISBN 978-617-7037-08-7
860263
  Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия / В.Ф. Пресняков. – Москва, 1991. – 190 с.
860264
  Шілінг А.Ю. Модель поведінки закладу вищої освіти у процесі планування надання освітніх послуг на основі лінгвістичного аналізу комунікативної активності в освітніх веб-спільнотах / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 145-149. – (Технічні науки ; № 2 (271)). – ISSN 2307-5732


  У роботі визначено основну діяльність та тематику комунікативної активності для закладу вищої освіти у певні періоди вступної кампанії на основі лінгвістичного аналізу тематичних дописів користувачів освітніх веб-спільнот. Формалізовано мету кожного ...
860265
  Гаврилов Александр Сергеевич Модель пограничного слоя атмосферы на основе использования уравнений для вторых моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гаврилов Александр Сергеевич ; Ленингр. гидрометеор. ин-т. – Ленинград, 1977. – 21 с.
860266
  Беркутова Д.И. Модель подготовки учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся: от проектирования к реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема современной высшей школы - подготовка учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся. Автор проектирует модель подготовки учителя к данному виду профессионально-педагогической ...
860267
  Манушин Э. Модель подготовки элитного специалиста / Э. Манушин, А. Добряков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0869-3617
860268
  Зубалій Н. Модель позитивного ставлення до навчання студентів у контексті гуманізації освіти // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 88-90
860269
  Гаврюшенко Д.А. Модель полегшеної дифузії кисню в м"язах / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 457-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана теорія дифузії системах з циліндричною симетрією з наявністю зворотних хімічних реакцій, що базується на фундаментальних законах термодинаміки нерівноважних процесів і описує весь процес, використовуючи лише фізичні механізми. Визначені ...
860270
  Мельник О.Г. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 64-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
860271
  Булавін Л.А. Модель полімерного розчину Флорі-Хаггінса: нова версія самоузгодженого наближення середнього поля / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, М.П. Маломуж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 303-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблений авторами метод незвідних багаточастинкових кореляційних функцій (МБНКФ) [1-3] застосовується для розрахунку ентропії решіточної моделі Флорі полімерного розчину. На відміну від феноменологічних підходів Флорі та Гугенхайма, МНБК є ...
860272
  Домрачев В.М. Модель попиту на гроші в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 102-109
860273
  Бушуєва І. Модель порівняльної оцінки складності реалізації банківських бізнес-процесів : теорія і практика / І. Бушуєва, Г. Лавінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 53-56. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
860274
  Соломицький М.Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
860275
  Володина Д. Модель потребителя будущего в теориях постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 120-131. – ISSN 0207-3676
860276
  Чудакова А. Модель пошуку лідерів думок в задачах моніторингу спеціальних мереж / А. Чудакова, У. Чжундун, М. Смірнова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
860277
  Садовська А.О. Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 27-38. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
860278
  Артамощенко В.С. Модель правового механізму державного управління системою військової освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
860279
  Гетьман І. Модель правового спілкування у законодавстві України . // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
860280
  Меньшиков И.И. Модель предложения и его парадигма : учеб. пособие / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1979. – 79с.
860281
  Руденко М. Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 30-35. – ISSN 2311-6676
860282
  Пампуха І.В. Модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки воєнно-політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами / І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський, Ю.В. Березовська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 138-147


  Розробляється модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки военно- політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами. Отримана модель утворює найважливіший етап формалізації проблеми, що визначає структуру прийнятття рішень, ...
860283
  Захаров В.В. Модель принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в России в 1864-1917 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805


  Судебная реформа, переживающая в нашей стране очередной этап, актуализирует поиск юридической наукой наиболее оптимальных моделей судоустройства и судопроизводства. Это обусловливает рост интереса к различным аспектам истории правосудия, в том числе к ...
860284
  Рак Ю.П. Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112 / Ю.П. Рак, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
860285
  Найниш Л.А. Модель прогноза результатов профессиональной подготовки / Л.А. Найниш, Т.В. Голубинская, О.И. Лазарева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы прогнозирования результатов профессиональной подготовки, порожденные высокой степенью неопределенности, сложности процесса обучения. Но любой процесс обучения развивается по известным закономерностям, опираясь на которые можно ...
860286
  Тирса В.В. Модель прогнозованого управління виконавчим механізмом з можливістю самоналаштування / В.В. Тирса, П. Меркореллі, О.Ю. Сергієнко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
860287
  Прусов В.А. Модель прогнозу погоди для ЄВРО-2012 готують університетські метеорологи / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інтерв"ю вела Кіт Л. з професором кафедри метеорології кліматології географічного факультету, одним з авторів підручника "Математичне моделювання атмосферних процесів",Прусовим В.А.
860288
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території українського щита : Дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна і регіональна геологія / КНУТШ; Федоришин Ю.І. – Київ, 2007. – 405л. – Бібліогр.: л.368-405
860289
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території Українського щита : Автореф. дис. ... д-ра геологічних наук: 04.00.01 / Федоришин Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 21 назва
860290
  Кривуша С.Г. Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 62-67. – ISSN 2521-6651
860291
  Гладченко О.О. Модель промислового генератора ацетилену зі схемою завантаження карбіду у воду / О.О. Гладченко, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 21-22
860292
  Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 9-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
860293
  Полозова Т.В. Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 99-108. – ISSN 2309-1533
860294
  Білик Ю.М. Модель протистояння етичних систем у повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 25-28
860295
  Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу комунікативного і технологічного середовища управління та адаптації КМ-орієнтованої стратегії компанії. В статье ...
860296
   Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331
860297
  Желанова В.В. Модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
860298
  Сущенко В. Модель професійної культури адвоката: критерії та підходи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 42-43
860299
  Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії - третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016
860300
  Цимбал-Слатвінська Модель професійної підготовки майбутніх логопедів у інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 105-117. – ISSN 2312-5993
860301
  Ілясова Ю. Модель професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 122-127. – ISSN 2415-8143
860302
  Погорєлова Т.Ф. Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 266-268
860303
  Боюань В. Модель професійної фортепіанної освіти в музичних закладах вищої освіти Китаю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 431-442. – ISSN 2312-5993
860304
  Білозерська С.І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 30-38. – ISSN 2227-1376
860305
  Мошак Г. Модель професора В. Гомолки (ФРН) щодо єврейського шлюбного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
860306
  Черемных О.Е. Модель профессионального обучения в ЦБС // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 2. – С. 181-186


  О системе повышения квалификации работников публичных библиотек в г. Каменск-Уральский (Россия).
860307
  Байдак Т.М. Модель профессионального поведения преподавателей как способ конкретизации существующих станартов оценки качества в вузе / Т.М. Байдак, О.Б. Дворова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISBN 966-593-181-4
860308
  Таланчук П. Модель процвітаючої України (виступ, що не відбувся). "Реформи в Україні треба починати не з поліції, а з освіти і культури... У нас має правити "культ знань", які виховують творців, а не кваліфікованих споживачів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 1, 6-7


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Виступ, що не відбувся, професора, доктора технічних наук, Президента ...
860309
  Кузнецова С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 1726-667Х
860310
  Макеев С.П. Модель процесса координации в линейной задаче распределения ресурсов / С.П. Макеев. – М, 1984. – 47с.
860311
  Дробышева И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики / И.В. Дробышева, В.И. Кузнецова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание и структура тестологических компетенций будущего учителя математики. Анализируются основы построения структурно-функциональной модели процесса формирования компетенций в вузе, раскрывается сущность компонентов модели.
860312
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 22-28


  Розроблено модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки (РЕТ), що заснована на імітаційній статистичній моделі прогнозування його безвідмовності. Як критерій граничного стану об"єкта РЕТ прийнято ...
860313
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, В.К. Шваб, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
860314
  Бондаренко В.В. Модель процесу побудови розкладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З розвитком обчислювальної техніки з"явилася можливість побудувати об"єктноорієнтовані інтерактивні системи для складання розкладів. Такі системи мають реалізовувати деякий зручний метод, що використовується при ручному створенні розкладів. В статті ...
860315
  Вакалюк Т.А. Модель процесу реалізації проектування хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 39-62. – ISSN 1998-6939
860316
  Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто існуючі концептуальні моделі сприйняття людиною навколишнього середовища. Запропоновано оригінальну схему перцепції життєвого простору людиною, яка дозволяє проаналізувати у сукупності властивості фізичного середовища, індивідуальні ...
860317
  Чемодуров О.М. Модель процесу формування ринкової ціни облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
860318
  Кондратюк С.М. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 147-157


  У статті проаналізовано принципи організації та проведення формуваль-ного етапу дослідження психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання. Запропонована корекційна програма, яка включає в себе психомо-торні вправи для підвищення ...
860319
  Гірняк Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 129-140. – ISSN 1810-2131
860320
  Перегончук Н.В. Модель психологічного супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 364-380. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
860321
  Литвинчук Л. Модель психологічної реабілітації наркозалежних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-89. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Сучасний етап становлення реабілітації та розробка нашої психологічної моделі реабілітації вибудовується з урахуванням міжнародного досвіду і розуміння тієї обставини, що "наркотична залежність - це складний стан, що вимагає тривалого лікування, ...
860322
  Гасюк М.Б. Модель психологічної служби вищого навчального закладу / М.Б. Гасюк, О.М. Гринів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 30-37. – ISSN 2227-1376
860323
  Шинкарюк Анатолій Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
860324
   Модель психофізичної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням / Н. Височіна, Л. Гуніна, О. Хацаюк, Л. Котляренко, Р. Головащенко, А. Івченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 24-42. – ISSN 2617-1775
860325
  Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
860326
  Саймон Б. Модель Р (ф) 2 эвклидовой квантовой теории поля / Б. Саймон. – Москва : Мир, 1976. – 357 с.
860327
  Кузнецов В. Модель рабочей программы технической дисциплины. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.14-16. – ISSN 0321-0383
860328
  Андреев А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
860329
  Джига Н.Д. Модель развития обучения как процесса управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 24-35. – (Педагогическое образование ; № 4)
860330
  Папенов К.В. Модель размещения населения с учетом естественного и механического движения : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Папенов К.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
860331
  Саченко А.О. Модель разработки целей в планировании стратегического поведения предприятия / А.О. Саченко, М.З. Домбровський, О.А. Саченко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 111-115 : рис., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
860332
  Борисенко В.І. Модель реактивнісної аварії РБМК-10000 енергоблока № 4 Чорнобильської АЕС / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 39-48. – ISSN 2311-8253
860333
  Панчук Л.В. Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 149-152


  Розкриваються різноманітні заходи запобігання банкрутства ТНК, причини зародження неспроможності корпорацій тощо.
860334
  Гуля Ю.В. Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 284-291. – ISSN 2222-4459
860335
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 249-258


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
860336
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 194-203. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
860337
  Оболенський О.Ю. Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 90-94
860338
  Гордієнко Л. Модель регулювання доходів населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
860339
  Єгоров П.В. Модель регулювання кредитної політики підприємства / П.В. Єгоров, А.О. Кобець // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
860340
  Мусієнко О.Г. Модель регулювання ринку послуг вищої освіти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59-61


  "Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали взаємовідносини між суб"єктами ринку, чітко встановлювали їхні права, формували рівні можливості для реалізації ...
860341
  Никулин В.А. Модель регулярной пристеночной турбулентности в потоках с добавками полимеров и мыл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никулин В.А.; МГУ. – Москва, 1978. – 20л.
860342
  Притуляк М.В. Модель религиозной политики Византийского государства при Константине Великом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
860343
  Карнаухова Н.Л. Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 3-12


  Автор аналізує специфіку вимірів священного, репрезентованих феноменологі- єю релігії Нініана Смарта. The author analyzes the specific dimensions of the sacred, represented Ninian Smart"s phenomenology of religion.
860344
  Барбашов Б.М. Модель релятивистской струны в физике адронов / Б,М. Барбашов, В.В. Нестеренко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-174 (134 назв.)
860345
  Горбонос Ф.В. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці / Ф.В. Горбонос, Л.А. Янковська, Ф Н. Павленчик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 71-81. – ISSN 2221-1055
860346
  Смиковчук Т.В. Модель реструктуризації підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 326-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
860347
  Пустовойт О. Модель ресурсокористування України: окремі підсумки та штрихи розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0131-775Х
860348
  Бех І.Д. Модель рефлексії як складника вольового процесу // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 367-369. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
860349
  Саух П.Ю. Модель реформування вітчизняної університетської освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 41-45. – ISSN 1609-8595
860350
  Третьяков О.Е. Модель речевой коммуникации и ее использование в образовательном процессе при подготовке начинающих преподавателей // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 213-224. – ISSN 2073-8536
860351
  Парфенюк Т.Ю. Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
860352
  Герасименко А.Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806
860353
  Соломатіна Т.В. Модель ринкової системи земельних відносин // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 265-269. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
860354
  Костинець Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-123. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
860355
  Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Наведено основні рівняння, які описують сектори домогосподарств та виробників, а також співвідношення, що визначають їх взаємодію на ринку праці української економіки, обчислено параметри отриманої моделі. Ключові слова: ринок праці, виробники. ...
860356
  Останкова О.С. Модель рівнів зрілості як основа організаційної будови софтверного підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-88 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
860357
  Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Черенько Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
860358
  Хілько Ю. Модель роботи з обдарованими дітьми за Франсуа Ганє // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 78-80
860359
  Остапенко А.С. Модель розвитку методичної компетентності вчителя технологій у системі післядипломної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 29-39. – ISSN 2074-8922
860360
  Савицька О.В. Модель розвитку методологічної компетентності студентів закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 160-161
860361
  Павленко В.В. Модель розвитку особистості вчителя у стресових ситуаціях навчально-виховного процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 113-120
860362
  Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар"єру (м. Калуш) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 128-138 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
860363
  Горохівська Т. Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 37-48. – ISSN 2312-5993
860364
  Сіліна Н. Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 65-68. – ISSN 0131-6788
860365
  Воронецький В.Б. Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 31-43. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
860366
  Ткачук О.В. Модель розвитку складових міжнародної торгівлі в умовах переходу до відкритої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 129-132
860367
  Гринченко Н.О. Модель розвитку споживчого ринку і оцінки його впливу на рівень життя населення / Н.О. Гринченко, Г.В. Басько, Ю.С. Алеєксєєв // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-60 : табл.
860368
  Гольтяєва Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-62. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
860369
  Клюшин Д.А. Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3) / Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57
860370
  Порохня В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку збройних сил України відповідно до стандартів натодержави / В. Порохня, О. Остапенко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 4 (67), жовтень - грудень. – С. 452-472. – ISSN 1684-906Х
860371
  Іщук С.О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 134-143 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
860372
   Модель розрахунку рівня напруги у суспільстві для прийняття ефективних рішень із захисту національної безпеки / А.А. Шиян, А.В. Поплавський, Л.О. Нікіфорова, І.В. Заступ // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 345-353. – ISSN 2223-5744
860373
  Соловйова О.М. Модель руху крові по артеріальному руслу з урахуванням біоактивності стінки судин / О.М. Соловйова, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
860374
  Журавський В.Л. Модель руху фахівця в освітньому просторі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С179-186
860375
  Горькова К.А. Модель самонастройки хозяйственных систем / К.А. Горькова, И.М. Сыроежин. – Л, 1984. – 62с.
860376
  Булгаков В.А. Модель самоорганізації в геополітичному самовизначенні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 254-264. – ISBN 966-628-132-5
860377
  Хачатурян Х.В. Модель самоуправления для Украины 21 в. : учебное пособие / Х.В. Хачатурян. – Київ : КиМУ, 2008. – 126с. – ISBN 978-966-8299-33-9
860378
  Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
860379
  Хом’як Т.В. Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 156-166. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
860380
  Кужільна Л. Модель світу в "тексті" поетів-шістдесятників і В. Стуса: "модерн" і "постмодерн" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 19-25
860381
  Голишкіна Л. Модель світу в інтерпретації сучасних культурологів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 145-148
860382
  Тараненко А.В. Модель світу дитини в українській прозі 70-80-х років XX століття: своєрідність творення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – C. 137-147. – ISSN 2313-1802
860383
  Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
860384
  Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського : Монографія / Ірина Лівенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 279с. – ISBN 978-966-511-297-Х
860385
  Пустовитенко Б.Г. Модель сейсмической опасности северо-западной части Черного моря / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицький, А.А. Пустовитенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 87-101 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-101. – ISSN 0203-3100
860386
  Аль-Зубейди Модель сильнофокусирующего ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль-Зубейди А. Дж. А.; Моск. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
860387
  Зубейди А А.Дж. Модель сильнофокусирующегося ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубейди А.Дж.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л.
860388
   Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів / С. Козіброда, А. Пальчик, Мазур, І-С, В. Рак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 31-41. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
860389
  Коломієць А.Р. Модель системи елементарних частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 193-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянута можливість об"єднання дійсно елементарних частинок в систему, яка дозволяє застосовувати основні характеристики частинок для обчислення їх мас. Ключові слова: група, рівень, згусток. The possibility of unification of true elementary ...
860390
  Савка І. Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 143-148. – ISSN 2309-9127
860391
  Тимошенко Р.І. Модель системи оборони України / Р.І. Тимошенко, А.К. Павліковський, М.М. Лобко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 2618-1614
860392
  Пінчук І.Я. Модель системи охорони психічного здоров"я в Україні: ситуаційний аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-7484
860393
  Рогульська О. Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 86-91. – ISSN 2308-4634
860394
  Ліннік О.О. Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб"єкт-суб"єктної взаємодії з учнями початкової школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 150-157. – ISSN 2227-2844
860395
  Кокарєва А. Модель системи професійної підготовки інженерів у технічному університеті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 97-106. – ISSN 2307-4906
860396
  Попов Р. Модель системи розвитку автономності студентів вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 91-99. – ISSN 2308-4634
860397
  Дем"янишин В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров"я: концептуальні засади й альтернативи : бюджетна політика / В.Г. Дем"янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 45-53 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
860398
  Червоненко К.С. Модель системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 233-237 : рис. – Бібліогр.: с. 236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
860399
  Прокоф"єв Л.Б. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 20-26. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних ...
860400
  Іванов М.М. Модель системи цифрового маркетингу з використанням хмарних технологій // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 99-107. – ISSN 2616-6437
860401
  Суходоля О. Модель системно-структурних взаємовідносин як основа прийняття рішень з формування енергоефективної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
860402
  Ігнатенко Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
860403
   Модель системного поражения организма / Ю.Б. Чайковский, Д.М. Иродов, М.В. Драгулян, Т.П. Гулько, П.В. Бучек, А.В. Корсак, А.В. Неверовский, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 283-297. – ISSN 2413-7944
860404
   Модель системы образования России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
860405
  Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.59--62
860406
  Казымбетова Дж.Х. Модель системы транспортировки и хранения сжиженного газа / Дж.Х. Казымбетова. – К., 1972. – 15с.
860407
  Ольгина И.Г. Модель системы управления библиотекой и роль информационных технологий в принятии управленческих решений / И.Г. Ольгина, Е.В. Тесля // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается необходимость переосмысления системы управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность ...
860408
  Сорбат И.В. Модель системы управления персоналом / И.В. Сорбат, О.Г. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 92-97. – (Економічні науки)
860409
  Павлов О.І. Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-100
860410
  Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-20
860411
  Пичугина Л.А. Модель современной корпоративной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 240-243. – ISSN 1997-0803
860412
  Андреева В.Н. Модель согласования обьемов производства с доходами и потреблением населения в межотраслевом балансе / Андреева В.Н. ; АН Тадж.ССР, Ин-т экономики. – Душанбе : Дониш, 1977. – 53 с.
860413
  Пановкин Б.Н. Модель солнечной короны по данным радионаблюдений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пановкин Б.Н.; НИИ ридоифиз. при Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 7л.
860414
  Дмитриева Е.А. Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия / Е.А. Дмитриева, В.В. Браткевич, Н.А. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 80-87 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
860415
  Грищенко О.М. Модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов лісостепу України / О.М. Грищенко, Н.М. Осередько, В.Л. Жемойда // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 113-114. – ISBN 978-966-924-274-7
860416
  Дадаян Владислав Суренович Модель социалистического воспроизвосдства как инструмент оптимальных расчетов : Автореф... д-ра экон.наук: / Дадаян Владислав Суренович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
860417
  Шаронова Е.Г. Модель социально-экологического воспитания будущего учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 0869-561Х


  Разработана модель социально-экологического воспитания будущего учителя, которая включает в себя характеристику компонентов: детерминального, методологического, целевого, содержательного, организационного, технологического, деятельно-практического, ...
860418
  Яненко Я.В. Модель соціалізаційного впливу рекламних комунікацій // Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія / Я.В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 209-261. – ISBN 978-966-657-746-0


  "Вплив рекламних комунікацій на процес соціалізації відбувається через демонстрацію моделей поведінки, через трансляцію знань, цінностей, образів героїв реклами тощо з використанням як традиційних медіа-каналів поширення реклами, так і сучасних ...
860419
  Никоненко Л.В. Модель соціально-психологічного супроводу постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 55-67. – ISSN 2309-8287
860420
  Хомич Л.В. Модель соціально психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
860421
  Тучна І. Модель соціального центру для літніх людей в Чеській Республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено досвід Чехії щодо соціально-реабілітаційних послуг людям із деменцією, котрі живуть в будинках для літніх людей. Проаналізовано системи надання соціально-реабілітаційних послуг на прикладі окремого закладу. Исследован опыт Чехии с ...
860422
  Крутова А.С. Модель соціальної відповідальності суб"єктів державного сектора економіки / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
860423
  Клещова Є.В. Модель соціальної політики України: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.В. Клещова, О.Є. Людовик // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 360-361. – ISBN 978-966-419-280-1
860424
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
860425
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
860426
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
860427
  Гречанюк Р.В. Модель спеціальних антикорупційних органів України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-89-2
860428
  Кустинський О.В. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 239-245
860429
  Кошовий С. Модель співпраці між Тайванем і країнами Вишеградської групи: досвід для України // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 668-687. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
860430
  Козубцов І.М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 133-140. – ISSN 2311-7249


  У статті автором обґрунтовано модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу у системи вищої військової освіти. Результат дослідження є складовою частиною дисертаційного дослідження, яке відповідає паспорту ...
860431
  Дин Цзе Модель сравнительного исследования развития общего музыкального образования в Беларуси и Китае под влиянием идей Д.Б. Кабалевского // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 20-23. – ISSN 2616-700X
860432
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
860433
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
860434
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
860435
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
860436
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
860437
  Меліхова Т.О. Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 154-159 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
860438
  Бурдюг О. Модель стимулювання наукового та викладацького складу в ЗВО України шляхом використання ІТ під час обміну знаннями з метою покращення результатів наукових публікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Наукові дослідження та розробки займають центральне місце в національних і цивілізаційних досягненнях. Дослі- дження та розвиток у будь-якій країні вимірюється відповідно до результатів досліджень, зокрема, наукових публіка- цій, які є основним ...
860439
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
860440
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
860441
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
860442
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
860443
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
860444
  Ситницький М.В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 447-452. – ISSN 2222-4459
860445
  Добришин Ю.Є. Модель структурно-технологічних взаємозв"язків операцій з адміністрування та відновлення роботи програмного забезпечення / Ю.Є. Добришин, О.Є. Іларіонов, П.М. Сорока // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 5-11. – ISSN 2707-1758


  Під час експлуатації програмного забезпечення суттєвою проблемою є визначення переліку операцій, які необхідні для створення належних умов роботи загальносистемного, прикладного програмного забезпечення, а саме призначення операцій/проведення заходів з ...
860446
  Пелех О.Б. Модель структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
860447
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
860448
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
860449
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
860450
  Якубовська М. Модель сучасної професійної освіти: зв"язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів (на прикладі наукового доробку академіка Василя Кременя) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
860451
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
860452
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
860453
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
860454
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
860455
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
860456
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
860457
  Бакалинський О.О. Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бакалинський Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
860458
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
860459
  Улічев О.С. Модель та методи поширення інформаційних впливів у соціальних мережах в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Улічев Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
860460
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
860461
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
860462
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
860463
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
860464
   Модель теплогазодинамического, влажностного и радиационного состояния и мониторинга нового безопасного конфайнмента и объекта "Укрытие" / П.Г. Круковский, М.А. Метель, Д.И. Скляренко, А.С. Полубинский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 80-85. – ISSN 1813-3584


  "Обгрунтовується необхідність детального аналізу і прогнозування пов’язаних процесів газодинамічного, теплового та радіаційного стану об’єкта «Укриття» і нового безпечного конфайнмента (НБК), а також їхнього вологісного стану, що визначає 100-річний ...
860465
  Дем"янченко О.П. Модель теплообміну у сферичній області // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 46-52. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
860466
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
860467
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
860468
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
860469
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
860470
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
860471
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
860472
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
860473
  Пермінова А.В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102-108. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні елементи моделі розвитку управлінських компетенцій завідувача кафедри."
860474
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
860475
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
860476
  Захарченко В. Модель українського економічного дива: типологічні риси // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-58 : табл. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1811-3141
860477
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
860478
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
860479
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
860480
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
860481
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
860482
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
860483
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
860484
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
860485
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
860486
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
860487
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
860488
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
860489
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
860490
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
860491
  Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр"єв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 102-106. – ISSN 2075-0781


  "Каталог ІТ-послуг є ключовим джерелом інформації про ІТ-послуги, що надаються бізнесу постачальником ІТ-послуг. Він надає бізнесу актуальну, достовірну та цілісну картину про доступні ІТ-послуги, їх деталі і статуси. В каталозі ІТ-послуг повинні ...
860492
  Кузьмінська Ю.М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 42-49. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
860493
  Халатур С.М. Модель управління основними засобами в системі фінансового менеджменту підприємства / С.М. Халатур, М.В. Кравченко, О.А. Черниш // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
860494
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
860495
  Онищенко О.М. Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу / О.М. Онищенко, А.І. Дворецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
860496
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
860497
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
860498
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
860499
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
860500
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
860501
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
860502
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
860503
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев : [б. и.], 1971. – 38 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т теорет. физики ; ИТФ-71-79Р)
860504
  Борщевская Е.В. Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
860505
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
860506
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
860507
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
860508
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
860509
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
860510
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
860511
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
860512
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
860513
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
860514
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
860515
  Бакалова Н.М. Модель фінансового аналізу страхової компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 243-252. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
860516
   Модель фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Зміни у системі фінансування закладів профосвіти.
860517
   Модель фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі (на прикладі гейм-індустрії) / О.І. Пушкар, Ю.Л. Татаринцева, А.Б. Макаренко, О.Б. Пастушенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5/6 (88). – С. 117-122. – ISSN 2309-1533
860518
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
860519
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
860520
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
860521
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
860522
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
860523
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
860524
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
860525
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
860526
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
860527
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
860528
  Решетняк О.И. Модель формирования образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности региона // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 314-320. – ISSN 1993-5560


  "Анализ перспектив экономического развития регионов Украины посредством формирования образовательных кластерных структур. В статье предложено осуществить формирование образовательных кластеров, как метода обеспечения формирования конкурентных ...
860529
  Науменко А.Д. Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 76-82 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
860530
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
860531
  Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / В.И. Борисенко, Ю.Ф. Пионтковский, В.В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 364-373. – ISSN 1818-331Х
860532
  Лобковская Е.А. Модель формирования у будущих педагогов нравственной саморегуляции здорового образа жизни // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 25-29. – ISSN 2616-700X
860533
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
860534
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
860535
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
860536
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
860537
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
860538
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
860539
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
860540
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
860541
  Шуляк А. Модель формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх veb-ресурсів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 67-77. – ISSN 2307-4906
860542
  Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 147-152. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
860543
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
860544
   Модель формування готовності майбутніх юристів до професійної діяльності під час змішаного навчання у фахових коледжах / А. Сокіл, О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (212). – С. 106-118. – ISSN 1682-2366
860545
  Щербак І. Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 132-142. – ISSN 2312-5993
860546
  Шалімова І. Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ / І. Шалімова, В. Бурбига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 55-62. – ISSN 2308-4634
860547
  Рашевська Н.В. Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 238-241 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
860548
  Мосейчук А.Р. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 96-102. – ISSN 1681-2751
860549
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
860550
  Богоніс О.М. Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
860551
  Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
860552
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
860553
  Борисенко В.В. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
860554
  Мхітарян Л.С. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності у бакалаврів медсестринства / Л.С. Мхітарян, В.М. Манжуловський, С.Є. Петрюк // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 109-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
860555
  Петренко С. Модель формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 154-164. – ISSN 2312-5993
860556
  Ковальчук Л. Модель формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
860557
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
860558
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
860559
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
860560
  Бабіч О.В. Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 13-21. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
860561
  Галецький С. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 108-121. – ISSN 2312-5993
860562
  Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 162-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
860563
  Радєва М. Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 31-39. – ISSN 2411-5215


  "У роботі запропоновано ієрархічний ланцюг перетворення цінності в ефект, що дозволяє розглядати стратегію як підґрунтя забезпечення конкурентних переваг в організації. Використання цінностей через реалізацію спеціально розроблених конкурентних ...
860564
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
860565
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
860566
  Яковишина Т. Модель формування креативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 129-139. – ISSN 2312-5993
860567
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
860568
  Вернигора О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 134-144. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
860569
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
860570
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
860571
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
860572
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
860573
  Бузовська Ю.Ф. Модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
860574
  Каландирець Н.М. Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 69-73. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
860575
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
860576
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
860577
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
860578
  Підлісний Є. Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 148-154. – ISSN 2308-4634
860579
  Коваль Д.С. Модель формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 80-91. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
860580
  Наливайко Т. Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 243-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
860581
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
860582
  Чемеринська Д. Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки менеджера у ЗВО із врахуванням гендерних особливостей. Розкривається цільовий, методологічний, організаційний, змістовий, результативний блоки моделі. Зазначається, що ...
860583
  Ковальчук І.С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 173-178. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
860584
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
860585
  Зозуляк-Случик Модель формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 123-127. – ISSN 2308-4634
860586
  Заїка Л.А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
860587
  Проскура С.Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 104-112. – ISSN 2413-1571
860588
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
860589
  Давидова С. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 54-63. – ISSN 2307-4914
860590
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
860591
  Стародуб Ю.П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплення / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 70-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
860592
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
860593
  Конівіцька Т.Я. Модель формування риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
860594
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
860595
  Задорожна О. Модель формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності. - C. 46-54. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 46-54. – ISSN 2307-4906
860596
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
860597
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
860598
  Смоляк П. Модель формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 217-225. – ISSN 2312-5993
860599
  Юринець О.В. Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 35-41. – ISSN 2306-6814
860600
  Калінська О. Модель формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти / О. Калінська, Л. Івасик // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 94-103. – ISSN 2411-1317
860601
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
860602
   Модель формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань / В.М. Джулій, І.В. Гурман, А.А. Маковей, О.В. Мірошніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056


  У статті запропоновано підхід до визначення моделі формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань. Інформаційне забезпечення пропонується розглядати в трьох аспектах - зміст, структура і послідовність застосування (яку ...
860603
  Демченко О.М. Модель формуючого впливу навчально-виховного процесу на компетентне професійне спілкування студентів іноземною мовою // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 88-103. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
860604
  Дунаев Б.Б. Модель функционирования экономики при рыночном курсе валюты / Б.Б. Дунаев, А.А. Любич // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – С. 147-162. – ISSN 1019-5262
860605
   Модель функціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд / С.В. Лєнков, О.І. Стецюк, В.М. Чешун, В.І. Чорненький, В.І. Єфіменко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 89-96. – ISSN 2524-0056
860606
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
860607
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
860608
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
860609
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
860610
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
860611
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
860612
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
860613
  Благун І.С. Модель циркулярної економіки як один із трендів сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 124-132. – ISSN 2222-4459
860614
  Гуменюк І. Модель цілепокладання навчальної дисципліни в контексті сучасних освітніх тенденцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 105-112. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
860615
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
860616
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
860617
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
860618
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
860619
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
860620
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
860621
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
860622
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
860623
  Антонюк Л.Л. Модель якості вищої освіти Фінляндії / Л.Л. Антонюк, М.С. Сандул // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 166-183. – ISBN 978-966-926-349-0
860624
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
860625
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
860626
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
860627
  Федоров А.В. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 161-176
860628
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
860629
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
860630
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
860631
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
860632
  Біда Л.Д. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для закладів загальної середньої освіти, 5-6 класів / Л.Д. Біда, Т.Г. Гільберг, Я.І. Колісник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 2-15 : табл.
860633
  Шерстенников Ю.В. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова, Ю В. Брицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
860634
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
860635
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
860636
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
860637
  Міщенко А.М. Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м"язового скорочення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Міщенко Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
860638
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
860639
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
860640
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
860641
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
860642
  Лемішко О.О. Модельний інструментарій фінансування відтворення капіталу в аграрному секторі економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 23-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
860643
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
860644
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
860645
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
860646
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
860647
  Добровольська В. Модельний підхід у дослідженні соціокомунікаційного простору культури // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 191-203. – ISSN 2224-9516
860648
   Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка / І.В. Захарченко, О.В. Крилов, С.Г. Неділько, Л.Й. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Розраховано частотний спектр випромінювання такого лазера для найнижчих повздовжніх мод ТЕМ00q1 в околі максимуму коефіцієнта підсилення активного середовища. A model of laser ...
860649
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
860650
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
860651
  Гончарук Ю. Модельний суд: новий зміст із новими ідеями // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
860652
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
860653
   Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем / П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Вервес, В.М. Войціцький, С.П. та ін. Ірклієнко; П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Ю.Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Український фітосоцілогічний центр, 2001. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-202. – ISBN 966-7938-57-3


  У пр. № 1715859 напис: Бібліотеці Кафедри ядерної фізики від автора. Підпис. Векслярський. 11.03.2003 р.
860654
  Ізарова І. Модельні європейські правила цивільного процесу ELI-Unidroit // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено загальний аналіз підготовлених у 2020 р. Модельних європейських правил цивільного процесу (далі - Правил), зокрема, охарактеризовано їхню структуру, визначено мету та завдання, основні принципи. Це дало можливість дійти висновків щодо ролі та ...
860655
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
860656
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
860657
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
860658
  Колодій О. Модельні правові акти: доктринальні засади розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 442
860659
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
860660
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
860661
  Думбрайс О.В. Модельно-независимое определение реальных частей амплитуд упругого адрон-адронного рассеяния вперед. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Думбрайс О.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
860662
  Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
860663
  Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
860664
  Хлебалин А.В. Модельно-теоретическая семантика, принцип композициональности и определение истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 16-28. – ISSN 1560-7488
860665
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
860666
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
860667
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
860668
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
860669
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
860670
   Модельные двигатели.. – М, 1973. – 239с.
860671
  Кирсанова Т.С. Модельные задачи двуногой ходьбы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кирсанова Т.С.; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 12л.
860672
  Утегенов Куанышбек Модельные задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости с учетом капиллярных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Утегенов Куанышбек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
860673
  Селиванов И.А. Модельные задачи фильтрации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Селиванов И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1978. – 12л.
860674
  Юртаева Е.А. Модельные законы в государствах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.39-44. – ISSN 1812-3910


  Модельные законы - законы, рекомендованные международнгыми организациями
860675
   Модельные исследования гидротурбин.. – Л, 1971. – 288с.
860676
  Перепелицына Людмила Николаевна Модельные исследования закономерностей влияния межфазных слоев на механические свойства наполненных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Перепелицына Людмила Николаевна; АН УССР, Ин -т химии высокомолекул. соединений. – К., 1989. – 16л.
860677
  Огородний В.В. Модельные исследования пресинаптического торможения, вызываемого кожными афферентами на входе синного мозга : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Огородний В. В.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1975. – 25л.
860678
  Хашаб М Э.А. Модельные исследования релеевских волн в неоднородном слое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хашаб Э.А.М.Х.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
860679
  Шамина О.Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / О.Г. Шамина. – Москва, 1981. – 192 с.
860680
  Василевский А.Н. Модельные оценки помех при скважинном гравиметрическом мониторинге месторождений нефти и газа / А.Н. Василевский, Ю.А. Дашевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 970-983 : рис., табл. – Библиогр.: с. 982-983. – ISSN 0016-7886
860681
  Серегина Галина Анатольевна Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
860682
  Кручпненко В.Р. Модельные расчеты нагревания метеорных тел в ненормальном окружении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 76-87. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приведена методика и результаты модельных расчетов высот начала разрушения крупных и мелких метеорных тел в ненормальном окружении, т. е. когда нагревание тела начинается с произвольной высоты в пределах метеорной зоны. В процессе вычислений ...
860683
  Печерская Алла Александровна Модельные расчеты пространственной организации макромолекул методом Монте-Карло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Печерская Алла Александровна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
860684
  Смирнов М.М. Модельные уравнения смешанного типа четвертого порядка / М.М. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 125 с.
860685
  Кузнецов В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов. – К., 1979. – 88с.
860686
  Зилов Е.А. Модельные экосистемы и модели экосистем в гидробиологии / Е.А. Зилов, Д.И. Стом. – Иркутск : Иркутский университет, 1992. – 65 с.
860687
   Модельные эксперименты с механизмами экономического управления. – М, 1989. – 221с.
860688
   Модельный библиотечный кодекс = The model library code : для государств - участников СНГ : (новая редакция) / Межпарламент. ассамблея государств - участников СНГ ; Рос. гос. б-ка ; [ред. Л.И. Дорогова]. – Москва : Пашков дом, 2017. – 65, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Оглавление парал. рус., англ. – ISBN 978-5-7510-0720-1
860689
  Комова Т.А. Модельный глагол в языке и речи: (На материале гоалолов shall и will в истории англ. яз.) / Т.А. Комова. – М., 1990. – 140с.
860690
  Елкин А.П. Модельный расчет и анализ устойчивости и латерального смещения протофибрилл в поперечно-полосатых мышцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Елкин А.П.; Науч. центр. биол. исследований АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 25л.
860691
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
860692
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
860693
  Гусева Е.Н. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки / Евгения Николаевна Гусева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 0869-608Х


  Автором обозначены цели, задачи и принципы "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки", разработанного и утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в Год культуры - 2014 год. Дано описание Модельного стандарта. Отмечены ...
860694
  Сиротко В.К. Модельный трансформатор малой мощности / В.К. Сиротко. – М, 1959. – 12с.
860695
  Матонин Ф С. Модельщики / Ф С. Матонин. – Воронеж, 1976. – 112с.
860696
  Лебедєва Катерина Модем. Тигр : розповідь // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 45-52. – ISSN 0585-8364
860697
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Т. Ратбон. – Москва, 1994. – 287с.
860698
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон. – 2- издание. – Киев : Диалектика, 1996. – 352с. – ISBN 966-506-012-0
860699
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон; Пер. с англ. О.А. Меженного, О.Л. Пелявского, и др. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 384с. – ISBN 966-506-072-4
860700
  Фролов А.В. Модемы и факс-модемы. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 285с. – (Библитотека системного программиста Т.16)
860701
  Медведев В.Н. Модеонизация Российского государства и государственный финансовый контроль / В.Н. Медведев, О.Е. Томазова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
860702
   Модератор секції " Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. Н.Д. Городня. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
860703
  Островський В. Модератор українського світла світу. Він - український художник Степан Химочка! // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0130-1799
860704
   Модератори секції " Актуальні проблеми історії країн Західної Європи XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. О.Ф. Іванов та канд. іст. наук, доц. Н.С. Папенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
860705
   Модератори секції " Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток США та Канади у XX - початку XXI ст." д-р іст. наук, проф. Т.В. Алєнтьєва та канд. іст. наук, доц. Т.А. Грищенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
860706
   Модератори секції "Історіографія, джерелознавство та бібліографія новітньої історії зарубіжних країн і міжнародних відносин" д-р іст. наук, проф. Сергій Петрович Стельмах та канд. іст. наук, доц. Наталія Ігорівна Шевченко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
860707
  Подольская Е.А. Модерация как путь повышения методической компетентности преподавателя высшей школы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 223-227
860708
  Закіров М. Модерація електронних петицій як політичного інструмента комунікації влади і суспільства / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 79-97. – ISSN 2224-9516
860709
  Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
860710
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 193-222
860711
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
860712
   Модерн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828. – ISBN 966-316-069-1
860713
  Ивашко Ю.В. Модерн в архитектуре Японии // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 31-36. – ISBN 978-617-7185-03-0
860714
  Булгакова Н. Модерн в стиле ретро? Былые эксперименты с наукой, похоже, ничему не научили современных реформаторов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 10


  В уставе образованной в 1724 году Российской академии наук значилось: “Науки принуждения и насилия терпеть не могут”. Никакой диалектикой нельзя объяснить нынешнего отношения к науке реформаторов.
860715
  Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации / Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под. ред. вице-президента Укр. акад. архитектуры, нар. архитектора Украины, д-ра архитектуры, проф. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Нар. Респ. в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 151, [1] с., [2] л. цв. фотоил. : ил., схемы. – Тит. л. частично кит. – Библиогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-136-224-5


  В прим. №1693808 дарчий напис китайською мовою. Підпис. 20.03.2015
860716
  Ільїна Г.В. Модерн и постмодерн: питання раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 65-66
860717
  Шатохін В. Модерн і постмодерн у сучасній західній філософії / В. Шатохін. – Івано-Франківськ
1. – 1995. – 68с.
860718
  Мінаков М.А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53. – ISSN 1996-5931
860719
  Мартьянов В.С. Модерн продолжается? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 108-122. – ISSN 0321-2017
860720
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Єрмоленко В.А.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: 194-224
860721
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 -філос. антропол., філос. культури / Єрмоленко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
860722
  Куцепал С.В. Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість? // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 3-13. – ISBN 978-966-177-064-4
860723
  Осипчук В. Модерн центру і сходу. Інноватика в сучасній освіті присутня там, де хочуть навчати по-новому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 19


  У Києві відбулася дев"ята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті"
860724
  Тимо О. Модерн як художнє втілення теорії стилю епохи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 142-149. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто теорію стилю, розроблену у теоретичних працях представників модерну. Досліджено зв’язок художньої практики модерну із характерними для зазначеного періоду теоретичними уявленнями про стильову природу мистецтва. З’ясовано, що художня практика ...
860725
  Шкаруба Л. Модерн: причудливый мир форм // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-26
860726
  Мацибок-Стародуб Модерна аудиторія для УФМЛ // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С. 2


  "Український фізико-математичний ліцей КНУ дооснащено інтерактивним мультимедійним середовищем із розширеними можливостями смартлабораторії. Урочиста подія відбулася 30 травня 2022 року. До участі в символічній церемонії відкриття мультимедійного ...
860727
  Ткаченко О. Модерна естетика роману Юрія Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 236-245
860728
  Кавун Л. Модерна естетика української прози 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 207-219. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена з"ясуванню модерної естетики в українській прозі 20-х років ХХ століття. Здійснено спробу розглянути творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Шкурупія в контексті філософської парадигми О. Шпенглера й А. Бергсона
860729
  Людвічук М.В. Модерна ідентифікація кооперації у контексті трансформаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 433-437. – ISBN 5-7763-2435-1
860730
  Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation: Ukrainian in the and space / О. Мороз; ЛНУ ім. І. Франка. Фак-тет журналістики. – Львів : Універсум, 2001. – 448с. – (Наукові праці української діаспори). – ISBN 5-7707-4694-7


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
860731
  Бриних М. Модерна нетутешність // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 88-93


  Знайомство з літературою української діаспори триває й досі. Нью-Йоркська група.
860732
  Колінько О.П. Модерна новела як інтермедіальний текст // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 245-255. – ISSN 2075-437X


  У статті порушується проблема взаємодії мистецтв як одна із важливих і цікавих у сучасній компаративістиці; досліджується інтермедіальний характер міжмистецьких зв"язків у структурі модерної новели порубіжжя XIX-XX ст., зокрема, живопису і мистецтва ...
860733
  Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5
860734
  Сняданко Н. Модерна патафізика в українському контексті // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 29-31


  Французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак Борис Віан. Автор низки модерністських та фантастичних епатажних творів, який, попри це, став після смерті класиком французької літератури, передбачивши бунт нонконформістських творів 60-х років XX ...
860735
  Приходько І.Ф. Модерна поетика раннього Юрія Яновського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 59-67
860736
  Поліщук І.О. Модерна політична ментальність українського народу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 93-106. – (Серія: Політологія ; № 2 (37)). – ISSN 2075-7190
860737
  Мукан А. Модерна Україна народилася за доби бароко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 3


  9 квітня в Інститутф філології відбулася зустріч з письменником і літературознавцем, директором видавництва Канадського інституту українських студій Марком Робертом Стехом. Зустріч відбулася у рамках Циклу презентацій видань на вшанування 200-річчя від ...
860738
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 9


  Зародження, формування та утвердження. Парадокс реалій буття українців у Російській імперії полягав у тому, що в той час, як інші її не східнослов"янські народи, мали свій визнаний у державі статус, то українцям доводилося виборювати саме право ...
860739
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 8


  На початку 40-х років XIX ст. одним із провідних центрів національного руху стає Київ. Студенти й молоді викладачі Київського університету організували таємний гурток "Київська молода". Найактивніші діячі "Київської молоди" - учитель із Полтави В. ...
860740
  Реєнт О. Модерна українська нація: зародження, формування й утвердження / закінчення. Початок у ч. 15, 16 за 2013 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 10-11


  "Малоруссы, малороссы (иногда наз. южноруссами), представители одной из трех восточно-славянских народностей, вместе именуемых русскими" - так починається стаття про українців в одній із найпопулярніших у Російській імперії енциклопедій. Головною ...
860741
  Славутич Я. Модерна українська поезія 1900-1950 = Modern ukrainian poetry / Яр Славутич. – Філядельфія : Америка, 1950. – 72 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
860742
  Пастух Т.В. Модерне експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 158-165. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
860743
  Донцов Д. Модерне москвофільство / Дмитро Донцов ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 71, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-50-4
860744
  Кутова Т.В. Модерне осмислення філософії Григорієм Сковородою // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 438-440
860745
  Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
860746
  Решмеділова О.М. Модерне розуміння творчого процесу в сучасних теоретичних концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичну і практичну необхідність дослідження української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у контексті філософсько-антропологічної методології. Проаналізовано сучасні теоретичні концепції українських дослідників в галузі культури ...
860747
  Прозоровский А. Модернизаторский авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 83-92. – ISSN 0131-2227
860748
  Сладковский С.А. Модернизационная журналистика и ее трансформация в пост-журнализм // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 227-237. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
860749
  Рожкова Л.В. Модернизационные ориентации и ценности студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 64-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются модернизационные ориентации студенческой молодежи в рамках либеральной модели и аналитической концепции современной личности. На основе проведенного исследования проводится типологический анализ по характеру ориентаций студенческой ...
860750
  Сейсен Н.Б. Модернизационные процессы в казахстанском обществе: постановка проблем // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 59-62


  В статье проводится всесторонний комплексный политологический анализ различных аспектов модернизации на пути построения демократии в Республике Казахстан, которая характеризуется сложностью и противоречивостью, позволяет выявить общую логику ключевых и ...
860751
  Касич А.А. Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 9 (662). – C. 38-58. – ISSN 0131-7741
860752
  Молчанов М. Модернизационные реформы: взаимосвязь экономического и социально-политического развития / М. Молчанов, В. Молчанова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
860753
  Саломатин А.Ю. Модернизационный проект для США: конвент в Филадельфии и сборник "Федералист" об оптимальном конституционном устройстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 41-44. – ISSN 1812-3805


  Статья рассматривает дискуссии американских "отцов-основателей" по поводу Конституции 1787 г., которая символизировала модернизационный старт для нового государства.
860754
  Золотухина Модернизация - архаизация - имитация: кто "правит бал"? / Золотухина, -Аболина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0235-1188
860755
  Келлер Я. Модернизация - гуманизация общества или коррозия бытия? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.48-53. – ISSN 0132-1625
860756
  Люкманов А. Модернизация "по-османски" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49. – ISSN 0130-9625
860757
  Крупин Антон Модернизация GNSS и современное геодезическое GNSS-оборудование Trimble / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 17-18
860758
  Кулиев Э. Модернизация Азербайджана: Светское и религиозное в современном обществе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 51-68. – ISSN 1998-1813
860759
  Павлов А.И. Модернизация аппаратно-программного комплекса обеспечения сохранности данных в связи с внедрением технологии обслуживания читательского заказа в системе ИРБИС / А.И. Павлов, И.С. Баженов, Е.Б. Грешнов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 89-96. – ISSN 0130-9765
860760
  Чучалин А.И. Модернизация бакалавриата в области техники и технологий с учетом международных стандартов инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0869-3617


  Автор рассматривает вопросы модернизации подготовки бакалавров в области техники и технологий. В России, где традиционной была подготовка дипломированных специалистов с пятилетним сроком обучения, при переходе на уровневую структуру образовательных ...
860761
  Василенко М.И. Модернизация бедуинского мира и контрабанда (по поэтическим коллекциям И.Бейли) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0869-1908


  Сінайські бедуїни, їх побут
860762
  Черноморова Т.В. Модернизация британской системы высшего образования: очередная реформа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 50-82. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются реформы финансирования системы высшего образования в Великобритании в конце XX - начале XXI в. Особое внимание уделено сотрудничеству между университетами и бизнесом, участию университетов в инновационном процессе.
860763
  Протас М. Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 135-153. – ISBN 978-966-8917-14-1
860764
  Алиева С.И. Модернизация в Азербайджане и на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 143-149. – ISSN 0042-8779


  У истоков формирования национального самосознания, реализации культурно-просветительских реформ и повышения уровня образованности мусульманского народа Азербайджана и Северного Кавказа в конце 19 - начале 20 в. стояла национальная интеллигенция и ...
860765
  Погосян В.Г. Модернизация в дискурсе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-96. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
860766
  Яницкий О.Н. Модернизация в России и вокруг: конспект // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 136-145. – ISSN 0132-1625
860767
  Фиговский О. Модернизация в России и за рубежом - особенности "русского" пути // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640


  Лет 20-30 тому назад, пишет Олег Фиговский, российская наука, прежде всего фундаментальная, имела очень высокий приоритет. Увы, в последние годы он резко упал – и в этом наше кардинальное отличие от ведущей индустриальной страны мира – США. О том, ...
860768
  Мау В. Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины ХIX в. логика и этапы комплексной модернизации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32-50. – ISSN 0042-8736
860769
  Кирпичников М. Модернизация ВАК: курс на эффективность // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Беседа с Председателем ВАК Минобрнауки РФ М. Кирпичниковым.
860770
  Ахмедов Модернизация вероучения ислама в современных условиях : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ахмедов К-М. А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
860771
  Харин А.С. Модернизация вертикального круга Ваншаффа и результаты наблюдений Солнца и больших планет в 1970-1977 гг. / А.С. Харин. – Киев : Наукова думка, 1980. – 95 с.
860772
  Сухарев В.В. Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 51-57 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
860773
  Каменнов П. Модернизация военно-промышленного комплекса КНР: достижения и проблемы // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-87. – ISSN 0130-9757
860774
  Климова Е.К. Модернизация высшего образования в России: социологический и социально-психологический анализ некоторых аспектов российского законодательства / Е.К. Климова, Т.Е. Чернышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы проектного подхода к реформе российского образования.
860775
  Медведев В. Модернизация высшего юридического образования с учетом трудностей в реализации Болонского процесса // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
860776
  Себастьян Ж.Ф. Модернизация геодезического обеспечения Республики Ангола. Основные задачи / Ж.Ф. Себастьян, Кутушев, Ш.-И.Б // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 19-24 : табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
860777
  Орлова Олеся Модернизация гостиницы Атлантик // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 22-25 : фото
860778
  Саломатин А.Ю. Модернизация государства и особенности ее осуществления в различных странах : (на примере США, Франции, Великобритании) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 144-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Компоненты государственной модернизации в конце XVIII - начале XX вв., ее связь с гражданским обществом и правовым государством. Особенности модернизации в США, Франции и Великобритании.
860779
  Капогузов Е.А. Модернизация госуправления в Европе: на пути к неовебериансту? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 29-40. – ISSN 0201-7083
860780
  Андрощук Г. Модернизация закона об авторском праве Канады: экономические последствия // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
860781
  Кудров В. Модернизация и инновации - главные моторы современного прогресса // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 65-76. – ISSN 0201-7083


  Рассматривается вопрос в международном сравнении России с другими странами.
860782
  Павлов К.В. Модернизация и инновационное развитие воспроизводственной системы старопромышленных регионов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 246-252. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старопромышленных регионов России, а также обосновывается целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления ...
860783
  Шмелев Н.П. Модернизация и международные интересы России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 7-16. – ISSN 0201-7083
860784
  Шмелев Н. Модернизация и международные интересы России // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 4-16. – ISSN 1998-1813
860785
  Захаров Н. Модернизация и новое качество государственного управления (политико-экономический аспект) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 67-73
860786
  Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров / С. Мюллер. – М., 1996. – 896с.
860787
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / Скотт Мюллер; Пер. с англ. – 6-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 976с. – ISBN 966-506-057-0
860788
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК / С. Мюллер. – 11-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 1136 с. – ISBN 5-8459-0047-6
860789
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК / Скотт Мюллер; Пер.с англ. – 12-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 1184с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0167-7
860790
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and repairing PCs / Скотт Мюллер ; [пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк]. – 15-е юбилейное изд. – Москва : Вильямс, 2004. – 1339, [1] с. : ил., табл. + 1 опт. диск (CD-Rом). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
860791
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК : Навчальні видання / Скотт Мюллер; Пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк. – 15-е изд. Юбилейное. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1344с. + CD-ROM. – Парал. тит. на англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
860792
  Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников" / Э. Ратбон. – Киев, 1995. – 240 с.
860793
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Вильям Оглтри; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 928с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0090-5


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
860794
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Оглтри. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1328 с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0688-1


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
860795
  Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: проблемы и решения // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-53. – ISSN 0042-8736
860796
  Купряшин Г.Л. Модернизация и управляемость // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 67-86. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
860797
  Антонова Н.И. Модернизация идеологии и деятельности современного христианского сектантства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антонова Н.И. – Москва, 1970. – 22 с.
860798
  Клопский В.М. Модернизация изучения геометрии в старших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Клопский В.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23
860799
  Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь развития России ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С.46-59. – ISSN 0235-1188
860800
  Шевченко В. Модернизация или национальный путь России? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 5-15. – ISSN 1998-1813
860801
  Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
860802
  Каптерев А.И. Модернизация как способ выживания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х
860803
  Мартынов А. Модернизация как трансформация // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С.3-30. – ISSN 0207-3676
860804
  Хильчевский В.К. Модернизация класссификации природных вод О.А. Алекина для исследования трансформации химического состава поверхностных вод / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, Р.В. Руденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 32-37.
860805
   Модернизация компоновок автоматизированных гидротехнических сооружений.. – Фрунзе, 1990. – 70с.
860806
   Модернизация котельного и турбинного оборудования на электростанциях Украинской ССР.. – К, 1966. – 41с.
860807
  Мирзоев М.С. Модернизация математических дисциплин в подготовке учителей информатики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 37-40. – ISSN 0321-0383


  В статье отражены корректировка содержания структур математических дисциплин в подготовке учителей информатики в педагогических вузах в условиях реализации образовательных стандартов второго поколения, а также методика обучения этим дисциплинам The ...
860808
  Зубарев Ю.М. Модернизация машиностроения зависит от уровня подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы повышения уровня подготовки специалистов для машиностроительного комплекса России. Анализируются ключевые аспекты качества инженерного образования, которое зависит от тщательности подготовки стандартов третьего поколения, от ...
860809
  Бурденко И.Н. Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 311-318. – ISSN 2222-4459
860810
  Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса. // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.3-20. – ISSN 0042-8744
860811
  Фурсенко А.А. Модернизация науки и развитие новых технологий // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 1726-667Х
860812
  дружинин Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии / дружинин, О.Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
860813
  Вовк А.Г. Модернизация оборудования - крупный резерв роста производства / А.Г. Вовк. – Москва, 1961. – 20с.
860814
  Байбазаров Ю.В. Модернизация оборудования / Ю.В. Байбазаров; отв. ред. Я.Т. Бронштейн ; АН ТаджССР, Ин-т экономики. – Душанбе : Дониш, 1991. – 171с. : граф. – Библиогр.: с. 164-169
860815
  Шульгальтер Л.Я. Модернизация оборудования и ее экономическая эффективность / Л.Я. Шульгальтер. – Москва, 1959. – 48с.
860816
  Чумаченко В Модернизация оборудования на действующих электростанциях. / В Чумаченко. – М., 1962. – 25с.
860817
  Образцова Л. Модернизация образования Германии в контексте Болонского процесса. Использование кредитно-модульной системы в учебном процессе высшей школы // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 53-57. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
860818
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С.20-26. – ISSN 1726-667Х


  Ректор Мордовского гос.ун-та им. Н.П. Огарева о ваимодйствии бизнеса и высшей школы, о коррупции в образовательной сфере
860819
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора. Статья первая. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 6. – С.15-24. – ISSN 1726-667Х
860820
  Сафонов К.Б. Модернизация образования. Проблемы инновационного развития социума // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема модернизации образования в контексте внедрения инноваций. Рассмотрены особенности обучения как фактора социализации личности, средства формирования новой социокультурной реальности. Выявлены предпосылки инновационного развития ...
860821
  Кореневский А.В. Модернизация образования: индивидуализация и междисциплинарность / А.В. Кореневский, И.М. Узнародов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 113-118. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению индивидуализированных методов обучения и междисциплинарных подходов. The article is devoted to the implementation experience of individualized learning methods and interdisciplinary ...
860822
  Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 10-20
860823
  Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
860824
  Исаев М.А. Модернизация Основного закона. Опыт Норвегии // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0132-0769
860825
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждении и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
860826
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
860827
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
860828
  Овчинников А.В. Модернизация отечественного образования в условиях политического кризиса начала XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные нормативно-правовые акты в области народного просвещения, принятые в России начала XX столетия - сложного периода выбора путей модернизации национальной системы образования, требовавшей оптимального сочетания традиций и ...
860829
  Волков Н.П. Модернизация паротурбинных электростанций / Н.П. Волков, А.М. Леонков. – Минск, 1963. – 128с.
860830
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 87-93. – ISSN 0132-1625
860831
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования в условиях изменения требований к профессии преподавателя // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 39-50. – ISSN 1561-2465


  Модернизация педагогического образования является одним из основных условий подготовки современного преподавателя. Раскрывается роль центральной задачи модернизации педагогического образования – формирование мотивации учащихся и студентов на учебу. ...
860832
  Мареев В.И. Модернизация педагогического образования в Южном федеральном университете / В.И. Мареев, И.Э. Куликовская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 73-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается проблема модернизации педагогического образования в Южном федеральном университете, который находится в сфере особой государственной ответственности. Подготовка педагога, владеющего современным содержанием и технологиями обучения и ...
860833
  Орлов А.А. Модернизация педагогической подготовки студентов педвузов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 88-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются пути и средства обновления содержания и технологий педагогической подготовки будущего педагога в контексте модернизации педагогического образования на основе введения в действие Федерального государственного образовательного ...
860834
  Яковлев А. Модернизация по-саудовски // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0321-5075


  [Аравийское Королевство в поисках своего места в меняющемся мире.]
860835
  Сорокопуд Ю.В. Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 27-33.


  В статье рассмотрены основные методологические подходы, сущностные черты, цель и задачи, доминантные идеи, условия реализации, основные этапы и прогнозируемые результаты модернизации подготовки преподавательских кадров для высшей школы.
860836
  Джабер Наджим Абдулла аль-Темими Модернизация политической системы Ирака через призму национальных выборов // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 722-727. – ISSN 1563-3349
860837
  Головашина О.В. Модернизация после модерна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
860838
  Щербак С.И. Модернизация постсоветских обществ: проблема институциональных изменений // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 138-140
860839
  Балабанова Е.С. Модернизация предприятий: факторы и направления / Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0132-1625
860840
   Модернизация прессового и станочного оборудования.. – М, 1965. – 52с.
860841
  Журавский А.Д. Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером / А.Д. Журавский, О.А. Жульковский // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 77-80. – ISSN 2519-2884
860842
  Наурзалиева М.В. Модернизация профессионального образования и познавательный интерес студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема модернизации профессионального образования. Выделяются педагогические условия, способствующие развитию познавательного интереса студентов. Анализируются сущностные характеристики понятий: модернизация профессионального ...
860843
  Гендин Г.С. Модернизация радиовещательной аппаратуры / Г.С. Гендин. – Москва : Энергия, 1973. – 169 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 830)
860844
   Модернизация РЛС ІІ-18 МУ и ІІ-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, В.Ю. Коротков // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
860845
   Модернизация РЛС П-18 МУ и П-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 5-8


  У статті наведені результати проведення модернізації РЛС П-18 і П-19. При проведенні модернізації були використані новітні досягнення в області цифрової обробки сигналів, сучасна елементна база, заснована на твердотільній технології й модульному ...
860846
  Гранин Ю.Д. Модернизация Россиии: без науки и образования? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 11. – С. 993-999. – ISSN 0869-5873


  К недостаткам нынешней государственной политики в этой области, по мнению автора, следует отнести явно недостаточное финансирование институтов науки и образования, развитие которых подменено их перманентным "реформированием".
860847
  Жилина И.Ю. Модернизация российской экономики: Пути и перспективы // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 8-39. – ISSN 1998-1791
860848
  Угрюмов.М.В Модернизация Росссийской академии наук на основе исторической преемственности или "до основанья, а затем...? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 600-615. – ISSN 0869-5873
860849
  Назарчук Л.М. Модернизация рынка возобновляемой энергетики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 84-93 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
860850
  Свиренко М.Н. Модернизация самодержавия по плану М.М. Сперанского // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 225-228
860851
  Мингалеев Г.Ф. Модернизация системных основ образовательного процесса в техническом университете / Г.Ф. Мингалеев, В.В. Мельничнов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
860852
  Кирилловых А.А. Модернизация системы высшего образования в нормативно-правовом измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 50-56. – ISSN 1812-8696
860853
  Лапина Н.Ю. Модернизация системы высшего образования во Франции: проблемы и решения // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-164. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются основные направления реформирования системы французского высшего образования, анализируется процесс создания новых институтов, которые были призваны наладить кооперацию между университетами, исследовательскими центрами, предприятиями.
860854
  Глузман А.В. Модернизация системы караимского народного образования. Реформы середины 60-х - начала 70-х гг. XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 141-149. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
860855
  Селиверстова О.И. Модернизация системы образования в свете присоединения России к ВТО // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 0869-3617
860856
  Ялбулганов А.А. Модернизация системы органов регионального финансового контроля (Финансово-правовой аспект) / А.А. Ялбулганов, И.Б. Лагутин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0132-0769
860857
  Яковлева Н.И. Модернизация системы профессионально-педагогической переподготовки кадров: социокультурный подход // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 14-31. – ISSN 1609-4646


  На рубеже эпох (ХХ-ХХI вв.) в обществе и образовании произошли глобальные изменения ценностно-целевого характера, приведшие к изменению методологии развития системы непрерывного образования и, в частности, профессиональной дифференциации систем ...
860858
  Ковальчук Т. Модернизация содержания высшего образования в Беларуси в контексте Болонского процесса // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 160-162
860859
  Лунгу К. Модернизация содержания математического образования в техническом вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-57
860860
  Ильченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х


  В статье в связи с разработкой государственных образовательных стандартов второго поколения поднимается проблема влияния фактологического и целостного содержания образования на понимание, здоровье, интеллект, образ мира молодых поколений и ...
860861
  Мукушев Б.А. Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе / Б.А. Мукушев, М.С. Малибекова, С.Б. Мукушев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 0321-0383
860862
  Косухан П. и. Модернизация социально-этических концепций современного христианского сектантсва : Автореф... канд. филос.наук: / Косухан П. и.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1967. – 19л.
860863
  Иванова Л.С. Модернизация стратегического управления подготовкой кадров для инновационной экономики // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 1561-2465


  Анализируется проблема модернизации стратегического управления подготовкой кадров. Отмечаются основные принципы подготовки кадров для инновационной экономики, способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять ...
860864
  Надутый В.П. Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом / В.П. Надутый, З.Р. Маланчук, В.Я. Корниенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 67-74 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
860865
  Безвесельный Е.С. Модернизация традиционной формы экзаменов в украинском заочном политехническом институте / Е.С. Безвесельный; Информ. центр. высшей школы. – Москва, 1973. – 20с. – (Научная организация труда в учебном процессе в вузах)
860866
  Азбукин Ю.И. Модернизация турбогенератора / Ю.И. Азбукин, В.Ю. Аврух. – Москва : Энергия, 1980. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-229
860867
  Алексеев В.И. Модернизация тюремной системы как отрасли государственного управления (1879-1917 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 18. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается система взаимосвязанных элементов. В функциональном аспекте тюремное управление характеризуется способностью к устранению возникающих противоречий на различных их уровнях.
860868
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1981. – 88 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1030)
860869
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 140 с.
860870
  Чеботарев Г.Н. Модернизация университетов как условие инновационного развития страны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются пятилетний опыт модернизации Тюменского государственного университета и поэтапный переход его от модели классического университета к университету исследовательского типа. Показана роль программно-проектного подхода к развитию вуза, ...
860871
  Яковлева Н.И. Модернизация управления системой переподготовки педагогических кадров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 0869-561Х


  Модернизация системы образования закономерно требует модернизации управления этой системой. Это особенно актуально для системы переподготовки педагогических кадров как новой формы получения высшего образования. В статье раскрываются социокультурные ...
860872
  Владимиров В. Модернизация управления университетом: экономический аспект / В.Владимиров, З. Карпасова, Г. Мокрецова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
860873
  Соина И. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве / И. Соина, Н. Петрусенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 130-136. – ISSN 2309-9127
860874
  Гришнова Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 41-46. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается необходимость обновления высшего профессионального образования на компетентностной основе в соответствии с инновационной моделью экономического развития. Особое значение в этом процессе приобретают общие (общекультурные) ...
860875
  Бабосов Е.М. Модернизация философско-теологической доктрины католицизма под воздействием научно-техничесой революции : Автореф... докт филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. общест.наук при ЦК КПСС Ин-т научного атеизма. – М, 1971. – 44л.
860876
  Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-64. – ISSN 0042-8736
860877
  Подоляк В.А. Модернизация христианской идеологии как проявление кризиса религии / В.А. Подоляк. – Киев : Вища школа, 1979. – 144 с.
860878
  Григорьев Л. Модернизация через коалиции / Л. Григорьев, В. Тамбовцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59-70. – Бібліогр.: с. 62. – ISSN 0042-8736
860879
  Касаев Э. Модернизация через фундаментализм. Эволюция политизации ислама на национальном и региональном уровнях // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 41-58
860880
  Жеребин В.М. Модернизация экономики и занятость населения // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-30. – ISSN 0320-8168
860881
  Чучалин А.И. Модернизация экономики и повышение качества инженерного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 12-18. – ISSN 0321-0383


  статье поднята проблема совершенствования российского инженерного образования в условиях модернизации экономики страны. Представлен опыт Ассоциации инженерного образования России и Томского политехнического университета. The article deals with the ...
860882
  Лапкин Владимир Валентинович Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
860883
  Галкин А.А. Модернизация, обратная связь и публичная сфера // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 69-84
860884
  Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право / Н.А. Бусова; МОиНУ; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Прометей-Прес, 2004. – 352с. – ISBN 966-8649-00-1
860885
  Будко Анатолий Модернизация. Схематизация опыта : вопросы теории; методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4 (272). – С. 34-37. – ISSN 0869-8171
860886
  Удовицька Т.А. Модернизація прийому до вишів як фактор виникнення ризиків в процесі професійного вибору молоддю // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 55- 61. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
860887
  Клюєв А. Модернизація стартувала: РНБО знову на передовій державних інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
860888
  Лармин О.В. Модернизм - против человека и человечности / О.В. Лармин. – М, 1965. – 159 с.
860889
  Малахов Н.Я. Модернизм / Н.Я. Малахов. – М., 1986. – 148с.
860890
  Саттаров Р. Модернизм альтернативных духовных систем (АДС) в социополитическом развитии новых независимых государств // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 62-64
860891
  Гус М.С. Модернизм без маски / М. Гус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 307 с.
860892
  Каримов А. Модернизм в идеологии современного ислама : Дис... канд. философ.наук: / Каримов А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
860893
  Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис / А.М. Зверев. – М., 1979. – 320с.
860894
   Модернизм враждебен искусству.. – М, 1964. – 384с.
860895
  Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм : мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств : (от сочинений Умберто Эко до пророка Екклесиаста) / Д.В. Затонский. – Харьков : Фолио : АСТ, 2000. – 255, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Книжная серия "Мастера"). – ISBN 966-03-0754-3
860896
  Калинин Ю.А. Модернизм русского православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1988. – 75с.
860897
  Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография / Надежда Сподарец. – Одеса : Астропринт, 2017. – 499, [3] с. – Библиогр.: с. 398-449 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-335-2
860898
   Модернизм.. – М, 1969. – 244с.
860899
   Модернизм.. – 2-е изд. – М, 1973. – 279с.
860900
   Модернизм.. – 3-е изд. – М, 1980. – 311с.
860901
   Модернизм.. – М, 1987. – 302с.
860902
   Модернизъм в българската и македонската литература = Модернизaм во бугарската и македонската литература : сходства и различия / Българ. акад. на науките ; Макед. акад. на науките и уметностите ; ред.: Милан Гюрчинов и Александър Йорданов. – София ; Скопjе : Век 21-прес, 2015. – 320 с. – Текст. макед. та болг. - Дані тит. арк. та обкл. парал. болг., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-619-90248-6-7


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
860903
  Шмит Х. Модернизъм под прикритие. Антологийните проекти на Валерий Брюсов и Пенчо Славейков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Нац. б-ка "Св. св. Кирил и Методий" ; Софийски ун-т "Св. Климент Орхидски". – София, 2016. – Г. 23 (62), 3. – С. 102-120. – ISSN 0861-847Х
860904
  Салімонович Л. Модерний атом. Розробники ядерних реакторів нового типу обіцяють здійснити революцію у світовій енергетиці вже до кінця цього десятиліття // Україна молода. – Київ, 2023. – 24 травня (№ 21). – С. 9


  Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс і колишній співробітник Ілона Маска Даг Бернауер готують справжній технічний прорив у галузі ядерної енергетики. Йдеться про атомні станції нового покоління та їхні компактні портативні генератори. Обидва ...
860905
  Бернадська Н. Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 23-31. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто основні етапи розвитку любовного роману, а також його специфічні риси у творах Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі
860906
  Панченко О. Модерний революціонер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 21


  Роман Ільницький - інтелектуал і журналіст, який жив і дихав Україною.
860907
  Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ століття : культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шабаліна О.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
860908
  Оленева В.И. Модернистская новелла США : 60-70-е годы : [монография] / В.И. Оленева. – Киев : Наукова думка, 1985. – 295 с. – (Литературоведение)
860909
  Симакова Л. Модернистские течения в русской поэзии конца XIX - начала XX века // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 3-8
860910
  Сподарец Н.В. Модернистское поєтическое сознание в ситуации парадигмального сдвига // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 179-187. – ISBN 966-72-77-79-8
860911
  Новакович М. Модерні горизонти музичного світу Бориса Лятошинського (до 125-ліття Б. Лятошинського) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 1 (35). – С. 65-74. – ISSN 2224-0926
860912
  Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-120
860913
  Акімова А.О. Модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 39-47


  У статті проаналізовано модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального, висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії, а також ...
860914
  Шморгун О.О. Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 30-48
860915
  Кузик О.В. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
860916
  Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 192-194
860917
  Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
860918
  Церклевич В. Модерні можливості візуального методу та віртуальний музейний простір як платфолрма для студентських дослідницьких практик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 20-41. – ISSN 1682-2366
860919
  Шевченко Л.І. Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено визначенню понять "сучасна лінгвістика", "модерна лінгвістика", "неолінгвістика" у мовознавстві. Сформульовано тезу про суспільний і пізнавальний статус нових галузей лінгвістики, їх перспективу в інтелектуальній діяльності людини. ...
860920
  Папіш В.А. Модерні посібники із психолінгвістики в Україні: інтерпретація переваг і недоліків // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 374-387. – ISSN 2312-0665


  У статті репрезентовано опис українських посібників із психолінгвістики як спеціального тексту. Проаналізовано актуальні посібники для ЗВО України, що з’явилися наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. українською та російською мовами. Доведено, що розвиток ...
860921
  Туренко О.С. Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного - візії Ж. Бодена // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 41-46. – ISSN 1728-3671
860922
  Лизанчук В. Модерні складові національної ідеї // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 237-240. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Степан Йосипович Вовканич (1936-2019) - доктор економічних наук (1992), професор (1998). Член («член-кореспондент») ГО Української Академії інформатики. Провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, заслужений діяч ...
860923
  Косович О.В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 80-87. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто актуальнi питання видiлення електронних iнтернет-ресурсiв як нового виду ЗМI та їхнiй вплив на мовну ситуацiю та на неологiзацiйнi процеси у фр. мовi. При аналiзі матерiалу, розмiщеного на сайтах iнтернет-видань, особливу увагу придiлено ...
860924
  Кравченко А П. Мельник Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 23-31. – ISSN 2075-1451
860925
  Якушик І.Д. Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки / І.Д. Якушик, Б.А. Бузинар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 156-160
860926
  Воробйова О.П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб cтановлення нової моделі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного ...
860927
  Воскобойнікова-Гузєва Модернізаційна стратергія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 8-19. – ISSN 1029-7200
860928
  Седляр М.О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 24-28. – ISSN 1683-1942
860929
  Антонюк О.А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 141-147. – ISSN 2077-1800
860930
  Шелудько Е.І. Модернізаційні інструменти інституціонального забезпечення екологізації промисловості // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 136-149. – ISSN 2306-546X
860931
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6806
860932
   Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу / [Іванченко С.І. та ін.] ; за ред. П.Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-224-7
860933
   Модернізаційні процеси та трансформація цінностей ( матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 123-149. – ISSN 1605-7988
860934
  Миленький В.М. Модернізація - основа економічного відтворення національної соціально-економічної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 33-37. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
860935
  Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ...
860936
  Чемоданова О. Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 82-88. – ISSN 1998-4634
860937
  Хорунжак Н.М. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 148-153
860938
  Свірко С.В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 478-484. – ISSN 1993-6788
860939
  Поліщук М.О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 134-136. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
860940
  Шевченко А.А. Модернізація вищої освіти України: стан та проблеми // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 129-132
860941
  Лотюк О.С. Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті досліджується специфіка побудови громадянського суспільствав країнах посткомуністичної Європи.
860942
  Сесемко А. Модернізація державних органів - об"єктивна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоров"я населення. Проанализировано ...
860943
  Тамоян Т.С. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 73-75
860944
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 208-219. – Бібліогр.: арк. 8-10, 186-207 та в додатках: арк. 217-219
860945
  Неліпа Д.В. Модернізація державної служби у контексті адміністративної реформи // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 473-474
860946
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 4-12. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
860947
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 24-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
860948
  Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
860949
  Мілютін Г.В. Модернізація електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці : монографія / Мілютін Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-206. – ISBN 978-966-8177-96-5
860950
  Костриця В.І. Модернізація європейських державних служб зайнятості - уроки для України / В.І. Костриця, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 13-16
860951
  Федорчук І.В. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федорчук Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
860952
  Новікова Т.В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотек // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 150-156. – ISBN 978-617-619-161-2
860953
  Ершова Л.М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 60-64. – ISSN 2304-0629
860954
  Ніколко В.М. Модернізація категоріальної будови сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
860955
  Будзяк О.С. Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного викорстання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
860956
  Янукович В. Модернізація конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-15. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Віктора Януковича на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
860957
  Коваленко В.В. Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України - пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 39-46
860958
  Пролеєв С.В. Модернізація магістерських програм // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 7-8. – ISSN 2414-5823
860959
  Чебан О. Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – C. 192-203
860960
  Івченко А.М. Модернізація методів розгляду корпоративних спорів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 112-115
860961
   Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колект. монографія / [Л.М. Акімова та ін.] ; Спілка економістів України ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 194, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-52-4
860962
  Марченко В.В. Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 60-69
860963
  Рожок В.І. Модернізація музичної освіти у векторі Євроінтеграції. Досвід Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-291. – ISBN 978-966-622-885-0
860964
  Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 45-46
860965
  Злидник Ю. Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 126-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
860966
  Гріневська С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 169-173. – ISSN 1993-6788


  Визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів.
860967
  Бондаренко І.В. Модернізація обладнання для дроблення твердих відходів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 100-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
860968
  Ашиток Н. Модернізація освіти на гуманістичних засадах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
860969
  Бабій С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 6-14


  У статті аналізуються теоретичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор ствержує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі ...
860970
  Шнипко О.С. Модернізація основного капіталу - основи забезпечення конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
860971
  Поліщук І.О. Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 81-84. – ISSN 2519-2949
860972
  Щасна Л.Ф. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
860973
  Клименко Ю. Модернізація педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 154-163. – ISBN 978-966-2633-03-0
860974
  Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 2078-7782
860975
  Мостяєв О. Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 79-84


  У статті показано взаємозв"язок економічного, політичного розвитку та характеристок громадянського суспільства в Україні у роки незалежності, проведено його етапизацію.
860976
  Шкарлет С. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. Шкарлет, В. Ільчук, І. Лисенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
860977
  Глузман Н.А. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вімірах компетентнісного підходу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 42-49
860978
  Шимкова І. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEM-освіти / І. Шимкова, С. Цвілик, В. Гаркушевський // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 152-159. – ISSN 2307-4914
860979
  Кляп М.М. Модернізація систем дистанційного навчання у реаліях розвитку вищої освіти України / М.М. Кляп, В.В. Волфсбергер // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 356-362. – ISSN 2218-5348
860980
  Науменко У. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 3 (98), березень. – С. 154-159
860981
   Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 70-81. – ISSN 2617-1775
860982
  Ковалів В.М. Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / В.М. Ковалів, В.І. Волохов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
860983
  Ільїч Л.М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 4-12. – ISSN 2306-6806
860984
  Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
860985
  Зарицька І.А. Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 109-111
860986
   Модернізація станції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На 2020 рік держава виділила 27 мільйонів гривень для продовження модернізації української антарктичної станції "Академік Вернадський".
860987
  Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 23-31. – ISSN 2072-9480


  Викладено авторський погляд щодо пріоритетів та послідовності модернізації українського суспільства.
860988
  Ковальчук В. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 23-27
860989
  Мусійчук В.А. Модернізація та стандартизація в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 1608-0599
860990
  Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 137-145
860991
  Біленчук П. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  В Академії праці, соціальних відносин і турізму відбулася міжнародна наук.-прак. конференція "Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС"
860992
  Панченко Є.Г. Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 110-126 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
860993
  Берізченко Н.О. Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 33-34
860994
  Прохоров В.В. Модернізація управління нормативно-правового та юридичного забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-18
860995
  Руденко С.В. Модернізація філософської та політичної освіти України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 43-44
860996
  Шнипко О.С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 42-52 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
860997
  Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
860998
  Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора. Із представництва інтересів громадянини на держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 27-30
860999
  Ігнатко В.С. Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 81-90. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
861000
  Глушкова В.В. Модернізація, нові технології і стандарти життя / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-622-589-7
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,