Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
860001
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Власюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Додатки: арк. 208-209. – Бібліогр.: арк. 176-207
860002
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Власюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
860003
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві: досвід України та Грузії : монографія / В.В. Власюк ; Нац. академія прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 113, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99-112 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-28-4
860004
  Раскин Давид "Оболочка сознания..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 105-107. – ISSN 0321-1878
860005
  Чудинов В.А. "Оборачивание метода" в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
860006
  Якиминська Л. "Оборонна ідея" як інтегральна характеристика козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 74-80. – ISBN 966-7379-92-11
860007
  Мосейкина М.Н. "Оборонцы" и "пораженцы": проблема нравственного выбора русской эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 69-80. – ISSN 044-748Х
860008
  Липовецький С. "Оборонча гвардія" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 15


  Зоряним часом в історії української адвокатури є період міжвоєнної Польщі. Не лише тому, що в царській Росії, а пізніше в СРСР не було вільного судочинства, а й тому, що переконливий захист підсудних перед присяжними у великій кількості політичних ...
860009
  Левченко О.В. "Образ античності" у творчості А. Мердок // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 58-66. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається характер та природа творів А. Мердок, не лише прози, а й поезії, з античною класикою (Гомер, Есхіл, Платон, латинська поезія "золотої доби").
860010
  Пашутін Є. Обов"язкова оферта як засіб регулювання поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 84-88.
860011
  Рибалка О. Обов"язкова участь адвоката - представника потерпілого в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 169-172
860012
  Мехайлів С.В. Обов"язкова участь адвоката - представника потерпілого у кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 33-36
860013
  Токарєв Г.М. Обов"язкове медичне страхування в Україні: соціально-економічні та юридичні передумови запровадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 286-292
860014
  Стеценко В.Ю. Обов"язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 48-53. – ISSN 2306-9082
860015
  Шаринська О.Є. Обов"язкове резервування як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 101-115. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
860016
  Бондар О.В. Обов"язкове страхування / Бондар О.В., Залєтов О.М., Фурсевич П.П. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2005. – 496с. – ISBN 966-8283-14-7
860017
  Лозневий П. Обов"язкове страхування автоцивільної відповідальності - ефективний механізм захисту майнових інтересів страхувальників та забезпечення відшкодування шкоди потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті, з огляду на досвід європейських країн, розкрито соціально-економічну значимість обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів як ефективного механізму захисту майнових інтересів ...
860018
  Березіна С. Обов"язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: проблеми та рішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обгрунтована необхідність підвищення якості надання послуг з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Виявлена доцільність впровадження в Україні прямого врегулювання збитків по ...
860019
  Соляник А.А. Обов"язковий примірник Інтернет-документів: зарубіжний досвід організації документопостачання бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 101-108. – ISBN 966-7352-66-8
860020
  Соляник А. Обов"язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 25-29. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюється зарубіжний досвід успішної реалізації законодавства про обов"язковий примірник мережевих документів
860021
   Обов"язкові платежі : Збір за використ.приро.ресурсів.Збір за забруднення навколиш.природ.середовища.Збір на розвиток виноград.,садівництва і хмелярства:Станом на 15 листоп. 1999 р. – Київ : Компас, 1999. – 100с.
860022
  Драч Ю. Обов"язкові приіменникові компоненти формально-граматичної структури речення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 166-170. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
860023
  Бондаренко І. Обов"язковість застосування правил Інкотермс українськими суб"єктами господарювання за національним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 264-265. – ISBN 978-617-7069-17-0
860024
  Черних Є.М. Обов"язковість правової доктрини як проблема методології // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 21-30. – ISSN 1993-0909
860025
  Сердюк В. Обов"язковість судового рішення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 79-89.
860026
  Воронько П.М. Обов"язок : Вірші і поеми / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 191с.
860027
  Шершньова О.А. Обов"язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 228 л. – Бібліогр.: л. 204-228
860028
  Шершньова О.А. Обов"язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
860029
  Штихно В. Обов"язок громадянина захищати Вітчизну: правові підстави та визначення поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 148-149. – ISBN 978-617-7069-28-6
860030
  Кузів Г. Обов"язок добросовісного здійснення прав у цивільному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
860031
  Черевко Л. Обов"язок доказування у податкових спорах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 20-21
860032
  Монастирський В. Обов"язок еліти перед нацією // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 129-135. – ISSN 0868-4790
860033
  Солодова К. Обов"язок застосування практики Європейського суду з прав людини суб"єктами публічної адміністрації: законодавчі недоліки // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 295-297
860034
  Хортик Олег Обов"язок молитви часослова в практиці Східної Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 34-49
860035
  Ющенко В. Обов"язок перед пам"яттю // Без цензури, 2004


  Ст.канд. у Президенти України В. Ющенка, присвячена пам"яті вбитого журналіста Г. Гонгадзе
860036
  Лега В. Обов"язок по платі за землю та неврегульованість земельного законодавства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 107-110.
860037
  Смітієнко З. Обов"язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі / З. Смітієнко, Я. Клименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-60. – Бібліогр.: 19 н. – ISSN 0132-1331
860038
  Устименко В.Є. Обов"язок. Звитяга. Честь : з історії Урядового військово-кур"єрського зв"язку та Служби дипломатичних кур"єрів України / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Етнос, 2011. – 526, [2] с., [8] л. фот. : фот., портр. – До 20-ї річниці утворення Держ. фельд"єгерської служби і Служби дипломат. кур"єрів України. – Бібліогр.: с. 521-524. – ISBN 966-522-211-2
860039
   Обогащение -- металлургия. В кн.: Цветные металлы.. – М.-Л.
1. – 1932. – 1-280с.
860040
  Трахтенброт М.Б. Обогащение алгоритмических языков параллельными функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Трахтенброт М.Б.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
860041
   Обогащение алмазосодержащих коренных пород и песков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 243с.
860042
  Свиридова Л.Ф. Обогащение английской фразеологии шекспиризма : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова Л. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1968. – 20л.
860043
   Обогащение бедных руд в Западной Европе.. – М., 1960. – 87с.
860044
   Обогащение борсодержащих руд Индерского месторождения.. – Л.-М., 1937. – 143с.
860045
  Исрафилова Р.Д. Обогащение в советский период словарного состава азербайджанского языка за счет внутренних ресурсов и отражение его в словарях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.665 / Исрафилова Р.Д. ; АН Азерб. ССР, Ин-тут языкознания. – Баку, 1971. – 40 с.
860046
  Гамм А. Обогащение донецкого топлива / А. Гамм. – Х., 1932. – 34с.
860047
  Проценко Д.Д. Обогащение запаса фразеологизмов учащихся 7-8 классов (в связи с изучением грамматики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Проценко Д.Д.; Москов. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 31л.
860048
   Обогащение и аггломерация железных руд СССР. Сб. ст.. – М.-Л., 1932. – 194с.
860049
   Обогащение и комплексное использование топлива.. – Москва, 1965. – 256 с.
860050
   Обогащение и металлургия цветных металлов. Доклады научно-технич. конференции института.. – Вып.1. – Красноярск, 1964. – 65с.
860051
  Цамерян И.П. Обогащение идей пролетарского интернационализма на опыте разрешения национального вопроса в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1970. – 48с.
860052
   Обогащение каменного угля в ФРГ.. – М., 1964. – 304с.
860053
  Тарутин П.П. Обогащение комбинированных кормов / П.П. Тарутин. – Москва, 1962. – 8 с.
860054
  Воробьев Н.К. Обогащение марганцевых руд / Н.К. Воробьев, К.И. Тищенко, А.С. Шорникова ; Украина, Открытое акционерное общество научно-иссслед. и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчемет". – Кривой Рог, 2009. – 304 с.
860055
   Обогащение маргенцевых шламмов.. – Тбилиси, 1940. – 64с.
860056
   Обогащение метода социалистического реализма и проблема многообразия Советского искусства.. – М., 1967. – 384с.
860057
   Обогащение молибденовых руд. – М; Ленинград, 1932. – 28 с.
860058
   Обогащение неметаллических полезных ископаемых методом флотации. (Труды совещания по теории и практике флотационного обогащения. Москва, октябрь 1950 г.).. – М., 1952. – 276с.
860059
  Козырева Г.Ф. Обогащение пастбиц медью в условиях голодностепской биогеохимической провинции медной недостаточности. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Козырева Г.Ф.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
860060
  Амелина А.Г. Обогащение письменной речи учащихся старших классов вечерней средней школы конструкциями, выражающими временные отношения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Амелина А.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
860061
  Булохов В.Я. Обогащение письменной речи учащихся тропами (В связи с изучением имени прилагательного в 5 кл.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Булохов В. Я. ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1969. – 21 с.
860062
  Чечотт Г.О. Обогащение полезных ископаемых / Г.О. Чечотт. – Пг, 1924. – 279с.
860063
  Краинский А.В. Обогащение почв азотом в связи с жинедеятельностью аэробных микроорганизмов, ассимилирующих свободный азот / А.В. Краинский. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1911. – 182с. – Оттиск из Университетских Известий
860064
  Полькин С.И. Обогащение руд / С.И. Полькин. – М., 1953. – 800с.
860065
  Бессонов С.В. Обогащение руд в СССР / С.В. Бессонов. – Москва : Знание, 1959. – 32с.
860066
  Евсиович С.Г. Обогащение руд в тяжелых суспензиях / С.Г. Евсиович. – М., 1959. – 293с.
860067
  Евсиович С.Г. Обогащение руд в тяжелых суспензиях в ГДР / С.Г. Евсиович, Г.С. Фокеев. – М., 1960. – 46с.
860068
   Обогащение руд и углей.. – М., 1963. – 212с.
860069
  Абрамов А.А. Обогащение руд цветных металлов в странах Азии, Африки и Латинской Америки : учебник для вузов / А.А. Абрамов [и др.]. – Москва : Недра, 1991. – 309, [1] с. – Библиогр.: с. 289-290. – (Высшее образование). – ISBN 5-24701957-1
860070
  Александрович Х.М. Обогащение сильвинитовой руды Старобинского месторождения в гидроцикле : Автореф... канд. техн.наук: / Александрович Х. М.; АН БССР, отд-ние фих. мат. и техн. наук. – Минск, 1958. – 16л.
860071
  Асланов А.А. Обогащение словарного состава азербайджанского литературного языка в советский период : Автореф... наук: / Асланов А.А.; АН Аз.ССР. Инст. лит. и языка им.Низами. – Баку, 1954. – 22л.
860072
  Дикарева С.Е. Обогащение словарного состава английского языка на базе глаголов движения to ride и to fare : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дикарева С.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 22 с.
860073
  Шарапов Н. Обогащение словарного состава современного таджикского литературного языка в советский период : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарапов Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Душанбе, 1965. – 34 с.
860074
  Замошникова Наталья Константиновна Обогащение словаря учащихся глаголами говорения при изуении прямой речи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Замошникова Наталья Константиновна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 20л.
860075
  Соложенкин П.М. Обогащение сурьмяных руд / П.М. Соложенкин, З.А. Зинченко. – М., 1985. – 191с.
860076
   Обогащение углей гравитационными методами.. – М., 1965. – 140с.
860077
  Топорков В.Я. Обогащение углей ив минеральной суспензии на Ясиновском коксохимическом заводе / В.Я. Топорков. – М, 1959. – 36с.
860078
   Обогащение угля во Франции.. – М., 1960. – 200с.
860079
   Обогащение угля.. – М., 1961. – 30с.
860080
   Обогащение урана. – Вып.1. – Москва, 1976. – 40с.
860081
   Обогащение урана. – Вып.2. – Москва, 1976. – 48с.
860082
  Жезлова В.Д. Обогащение фауны млекопитающих и птиц зеленых насаждений Москвы : Автореф... канд. биол.наук: / Жезлова В. Д.; Моск. с. х. акад. – М., 1965. – 19л.
860083
  Манорик А.В. Обогащенные компосты и их влиняние на физиолого-биохимические свойства и урожай сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Манорик А.В. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
860084
  Манорик А.В. Обогащенные компосты и их влияние на физиолого-биохимические свойства и урожай сельскохозяйственных культур : Дис... канд.биолог.наук: / Манорик А.В.; Ин-т физиологии растений и агрохимии. – К., 1954. – 227л. – Бібліогр.:л.212-227
860085
  Маципуло Э. Обогнувшие Ливию / Э. Маципуло. – Владивосток, 1979. – 295с.
860086
   Ободовський Олександр Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 90-91
860087
   Ободовський Олександр Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 171-173 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
860088
   Ободовський Олександр Григорович (1958) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 98-99. – ISBN 966-95774-3-5
860089
  Манойленко Е. Ободрить проект // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 15. – ISSN 1563-6755
860090
  Золотусский С.И. Обожженное дерево / С.И. Золотусский. – М., 1991. – 158с.
860091
  Кикнадзе А.В. Обожжоные ветром / А.В. Кикнадзе. – М, 1972. – 150с.
860092
  Зелінський А.Л. Обожнення Птоломея I родосцями: співвідношення заслуг і винагороди // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
860093
   Обозенко Дмитрий Георгиевич. Выставка произведений. Ленинград, 1975.. – Л., 1975. – 16с.
860094
   Обозенко Дмитрий Георгиевич. Выставка произведений. Москва. 1979.. – М., 1979. – 12с.
860095
  Леп"явко С. Обози на південь, або Польсько-українські відносини у світлі теорії Великого Кордону // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 188-201. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
860096
  Жолковская И. Обознаение времени действия / И. Жолковская. – М, 1965. – 91с.
860097
  Бутовский А.Н. Обозначение количества продаваемой земли, как необходимое условие при совершении купчей крепости : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 175-183
860098
  Павлюченко Н.Я. Обозначение на чертежах шероховатых поверхностей деталей / Н.Я. Павлюченко. – Л, 1964. – 498с.
860099
  Акаткина Елена Филипповна Обозначение пространственных отношений предложно-падежными и падежными формами в северно-украинских говорах : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.03 / Акаткина Елена Филипповна ; МВиССО РСФСР, Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 25 с.
860100
  Полякова Елена Владимировна Обозначение процесса говорения в английской фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Полякова Елена Владимировна; Московский гос. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 24л.
860101
   Обозначения условные графические для электрических схем. – Изд. официальное. – Москва, 1963. – 152с.
860102
   Обозначения условные графические. ГОСТ 2.788-74 - ГОСТ 2.792-74. – Москва, 1977. – 48 с.
860103
   Обозненко Юрій Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
860104
  Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского законодательства, с предварительным изложением общего понятия и разделения законоведения, составленное экстра-ординарным профессором С.-Петербургского университета, доктором законоведения Николаем Рождественским. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1848. – VIII, 206 с.


  С постатейными разъяснениями, извлеченными из решений Правительствующего Сената, циркуляров и отношений Министерств и с указ. : постатейным, хронологическим и предметным
860105
   Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промышленности в России / [авт: А. Шерер, А. Бутовский, Ю. Гагемейстер, А. Максимович, К. Бутенев 2-й, А. Скалон, Зиновьев, Р. Гейман, К. Кибер]. – Санкт-Петербург : Тип.. Департамента внеш. торг.,, 1845. – [8], 516 с.
860106
  Траутфеттер Р.Э. Обозрение естественных семейств, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : статья Р. Траутфеттера. – Киев : В университетской типографии, 1853. – 37 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), [т. 2, вып. 1], 1853. Естественная история... Ботаника : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской ; Естественная история губерний Киевского учебного округа. Ботаника. Часть систематическая)
860107
  Римон Елена Обозрение и наказание : вспомнить Фуко // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.161-175. – ISSN 0130-7673
860108
  Рославский А. Обозрение истории древнего мира, 1852
860109
  Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о своде законов / М.М. Сперанский, 1833
860110
   Обозрение исторических сведений о составлении свода местных законов Западный губерний / изд. по поруч. Юрид. фак. Имп. С.-Петерб. ун-та: М.Я. Пергамент, проф. и А.Э. Нольде, прив.-доц. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 64 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись ... Изд.: Пергамент, Михаил Яковлевич (1866-?) Нольде, Александр Эмильевич (1873-1919)
860111
  Розенкампф, барон Обозрение кормчей книги, 1829
860112
  Розенкампф, барон Обозрение кормчей книги, 1829
860113
  Руссов С.В. Обозрение критики Ходаковского на Историю Российского Государства, сочиненную Николаем Михайловичем Карамзиным / сочинение Р***. // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 131 с.
860114
   Обозрение Лондонской Всемирной Выставки по главнейшим отраслям мануфактурной промышленности. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли, 1852. – 212 с.
860115
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии : изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : тип. Фелфила Гликсберга, 1848. – 4], VIII, 128 с. : 17 л. ил.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: Bibliotheque du Prince E. Lwoff Arm. 16. Etagere Ray. 3 №5 Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его ...
860116
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / Иван Фундуклей. – Репринтное изд. – Киев : Академкнига, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-2299-01-4
860117
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1908. – 52 с.
860118
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1910-1911 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1910. – 52 с.
860119
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : В Университетской типографии, 1915. – 62 с.
860120
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира в 1-м полугодии 1885-86 уч. года : с приложением 4-х таблиц расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1885. – 24 с.
860121
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1897-98 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – 83, [1] с.
860122
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1900-1901 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1900. – 100 c.
860123
   Обозрение преподавания в университете Св. Владимира на 1902-1903 учебный год по историко-филологическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 14 с., 1 л. табл.
860124
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1904-1905 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 34 c.
860125
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1905-1906 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1905. – 27, [1] с.
860126
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1907-1908 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 117 [1] с. – С приложением расписания лекций
860127
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1908. – 22 с.
860128
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1909-1910 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 26 с.
860129
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 16 с.
860130
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по физико-математическому факультету : Киевский университет. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 30 с.
860131
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 30 с.
860132
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по юридическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 20 с.
860133
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1915. – 16 с.
860134
   Обозрение преподавания в университете св. Владимира на 1916-1917 год по физико-математич. фак-ту : Киевский университет, 1917. – 32 с.
860135
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1916-1917 учебный год по физико-математическому факультету. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1916. – 32 с.
860136
   Обозрение преподавания в университете Св. Владимира на осеннее полугодие 1908 учебного года по историко-филологическому факультету : с приложением лекций. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 23 с., 1 л. табл.
860137
   Обозрение преподавания в юридическом и экономическо-коммерческом отделениях Высших женских курсов в Киеве. 1910-1911 учебн. год. – Киев, 1910. – 21с.
860138
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1908-го года. – Киев, 1908. – 15с.
860139
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1909-го года. – Киев, 1909. – 16с.
860140
   Обозрение преподавания на 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 33с.
860141
   Обозрение преподавания на 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 36с.
860142
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учеб. год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 25, [1] c.
860143
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учебный год : с приложением расписания лекций / Историко-филологический факультет университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 22 с., 1 л. табл.
860144
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 36с.
860145
   Обозрение преподавания на 1915-1916 учебный год. – Саратов, 1915. – 38с.
860146
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1913-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 28с.
860147
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
860148
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1915-го года. – Киев, 1915. – 32с.
860149
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1916-го года. – Саратов, 1916. – 27с.
860150
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1917-го года. – Киев, 1917. – 38с.
860151
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фак-те имп. Университете св. Владимира в весеннем полугодии 1914 г.. – 1-19с.
860152
   Обозрение преподавания на Историко-филологическом фак-те Московского ун-та в 1904-1905 акад. году.. – 23 с.
860153
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1914 г.. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 19, [1] с.
860154
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете университета Св. Владимира в весеннем полугодии 1910 года. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 24 с., 1 л. табл.
860155
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1909 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 20 с.
860156
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира на осеннее полугодие 1907 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 23, [1] с.
860157
   Обозрение преподавания на Киевских Высших Женских Курсах по физико-математическому отделению. 2-й осенний семестр 1911 года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1911. – 21с.
860158
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1912-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 28с.
860159
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
860160
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1915-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1915. – 31с.
860161
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1916-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1916. – 16с.
860162
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1917-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1915. – 16с.
860163
   Обозрение преподавания на физико-математическом фак-те имп. Московского университета в 1904-1905 акад. году.. – 49 с.
860164
   Обозрение преподавания предметов, распределение лекций и практических занятий в Харьковском университете на 1901-1902 акад. год. – Харьков, 1901. – 106с.
860165
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – С-Пб, 1786. – 122с.
860166
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – изд. 3-е. – С-Пб, 1790. – 177с.
860167
  Ловягин А.М. Обозрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами. / А.М. Ловягин. – С-Пб. – 186с.
860168
  Севергин Василий Обозрение Российской Финляндии или минералогические и другие примечания, учененные во время путешествия по оной в 1804 году. – С-Пб, 1805. – 133с.
860169
  Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV - XVI вв / А.А. Шахматов. – М - Л, 1938. – 372с.
860170
  Рогович А. Обозрение семенных и высших споровых растений входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской. / А. Рогович. – Киев : В университетской типографии, 1869. – 308с.
860171
  Рогович А. Обозрение семенных и высшых споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 144с.
860172
  Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.) / сост. Н.Н.Оглоблин
ч. 4 : Документы центрального управления. – 288 с.
860173
   Обозрение трудов по славяноведению : 1908-1909 гг. / составляемое В.Н. Бенешевичем, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1-4 (до 31 декабря1910 г.). – 1909. – Разд. паг. – Конволют. - Разд. паг.
860174
   Обозрение трудов по славяноведению : 1910 г. / составляемое В.Н. Бенешевичем, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1-2 (до 1 сентября1910 г.). – 1910. – С. 255-327, 335-432, XXVI. – Конволют. - Указатель имен авторов к "Обзору по славяноведению" за 1909-1910 гг. (XXVI с.)
860175
   Обозрение трудов по славяноведению : извлечения из протоколов заседаний сотрудников "Обозрения трудов по славяноведению" за 1911-1913 гг. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 22 с.
860176
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 (до 1 марта 1912 г.). – 1914. – С. [2], 146-472
860177
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 (до 1 января 1913 г.) : 1) Языкознание. 2) Русская литература, история и древности. – 1914. – С. [2], 146-472
860178
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 (до 1 января 1913 г.) : Украиноведение. – 1914. – С. IV, 473-536
860179
   Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915. – LIX с. – Приложение к: Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук
860180
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 1 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
860181
   Обозрение трудов по славяноведению : 1913 г. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 (до 1 января 1914 г.) : 1) Языкознание ; 2) Чешско-словацкая литература, история и древности ; 3) Польская литература, история и дрености. – 1915. – 302 с.
860182
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 2 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
860183
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 3 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
860184
   Обозрение трудов по славяноведению : 1913 г. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 (до 1 января 1914 г.) : 6) Русская история и древности. – 1918. – С. 435-686
860185
   Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
860186
  Араб Оглы Обозримое будущее : социальные последствия НТР : год 2000 / Араб Оглы. – Москва, 1986. – 204с.
860187
  Бондаренко Дмитрий Обои в отеле // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 48-49 : фото
860188
  Дамский А.И. Обои для современной квартиры / А.И. Дамский. – 2-е изд. – М, 1987. – 150с.
860189
  Шиманский А.П. Обойдемся без нокаута. / А.П. Шиманский. – Киев, 1987. – 181с.
860190
  Богданова Светлана Обойти конкурентов поможет Интернет : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 36-41
860191
  Иванов Сергей Обойтись посредством платка : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-157 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
860192
  Жучок А.В. Оболонка зсувів Кліффордової напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Описано оболонку зсувів Кліффордової напівгрули. The translational hull of Clifford semigroup is described.
860193
  Тарасов А.А. Оболочка разума / А.А. Тарасов. – М., 1986. – 333с.
860194
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1976. – 416с.
860195
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1979. – 320с.
860196
  Шамина В.А. Оболочки вращения с меридиональными ребрами при симметричной и обратно симметричной нагрузках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шамина В.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 8л.
860197
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – Л., 1947. – 129с.
860198
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 112с.
860199
   Оболочки Земли и их взаимодействие: Тез. докл. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения акад. В.И.Вернадского (Лениннград, май 1988 г.). – Л., 1988. – 117с.
860200
  Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колтунов. – Москва, 1969. – 696с.
860201
  Урин Михаил Генрихович Оболчные эффекты в резонансных ядерных реакциях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Урин Михаил Генрихович; Моск. инж.-физ. ин. – М., 1978. – 31л.
860202
  Браун К. Обольстительница / К. Браун. – Минск, 1996. – 510с.
860203
  Розановъ В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреевъ къ крови / В.В. Розановъ. – СПб., 1914. – 298с.
860204
  Бронштейн Анатолий Аркадьевич Обонятельные рецепторы позвоночных. (Ультраструктура, цитофизиология и эволюция) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Бронштейн Анатолий Аркадьевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1974. – 47л.
860205
  Митрошенкова Е.Е. Обопрись на ветер / Е.Е. Митрошенкова, В.А. Митрошенков. – М., 1978. – 319с.
860206
  Тимохов А.А. Оборачиваемость оборотрых средств системы потребительской кооперации Казах.ССР и пути их ускорения : Автореф... канд. экон.наук: / Тимохов А. А.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
860207
  Петров П.В. Оборачиваемость текстильных товаров и пути ее ускорения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Петров П.В. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
860208
  Любимцев Ю.И. Оборачиваемость, окупаемость, эффективность / Ю.И. Любимцев. – М., 1968. – 104с.
860209
  Белов П.Ф. Оборванная молодость / П.Ф. Белов. – Ярославль, 1991. – 141с.
860210
  Пармузин Б.С. Оборванная нить / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1983. – 112с.
860211
  Маринина А.А. Оборванные нити : [роман в 3 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива ) ("Другая" Маринина). – ISBN 978-5-699-60620-7
Т. 1. – 2012. – 380, [4] с. – На обл.: "Другая" Маринина
860212
  Сливкин Евгений Оборванные связи : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 126-131. – ISSN 0130-7673
860213
  Трессол Р. Оборванные филантропы / Р. Трессол; Трессел. – Москва, 1925. – 134 с.
860214
  Солопенко М.И. Оборобные средства предприятий и объединений / М.И. Солопенко. – М., 1977. – 125с.
860215
  Виноградов И.Н. Оборона -штурм-победа / И.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 300с.
860216
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани в 1918-1919 гг. / Н.В. Мушкатеров, П.С. Сісоев. – Астрахань, 1957. – 55с.
860217
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани и разгром контрреволюционніх сил в Астраханском крае 1918-1920 гг. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1961. – 192с.
860218
  Гриневич К.Э. Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала. / К.Э. Гриневич. – Томск, 1947. – [32] с. – Ученые зап. Томского. Гос. универс., № 7, 1947 , с. 57-88
860219
  Зайцев Е.А. Оборона Брестской крепости / Е.А. Зайцев. – Минск, 1963. – 16с.
860220
  Старицький М. Оборона Буши, 1899
860221
  Старицький М.П. Оборона Буши : историчня драма в 5 диях и 6 одминах : (з часыв Хмельныщыны) / [соч.] М. Старицкаго // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899
860222
  Петэн Оборона Вердена / Петэн. – М., 1937. – 88с.
860223
  Бекишвили И.В. Оборона кавказских перевалов. / И.В. Бекишвили. – Тбилиси, 1977. – 175с.
860224
  Гутор А.Е. Оборона корпуса на широком фронте. Действия 7-го русского корпуса с 3 по 6 сентября 1915 г. / А.Е. Гутор. – М., 1939. – 88с.
860225
  Стретович В. Оборона країни - справа професійна // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-38
860226
  Бережинский В.Г. Оборона крепости Кинбурн от турков в 1787 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 64, [4] с. – Библиогр. : с. 46-49
860227
   Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников.. – Л., 1968. – 792 с.
860228
  Кокс Д. Оборона Мадріда / Д. Кокс. – К, 1938. – 95с.
860229
  Бречкевич М.В. Оборона Малахова кургана в 1854-1855. : Дис... наук: / Бречкевич М.В.;. – 394л.
860230
  Бабенко Р.В. Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240-1241 рр. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 188-198
860231
  Крымов Г.И. Оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск на южных подступах к столице СССР (окт.-дек. 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крымов Г.И.; Москов. обл. пед. ин-тут. Каф. истории ССССР. – М., 1966. – 16л.
860232
  Болсуновський Л.І. Оборона Одеси (5 серпня - 16 жовтня 1941 р.) // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 78-82. – ISBN 978-966-524-029
860233
  Воробьев В.Ф. Оборона Оренбурга (апрель - май 1919 г) / В.Ф. Воробьев. – Москва, 1938. – 76с.
860234
  Тишкевич Иван Станиславович Оборона от нападения преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 136с.
860235
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – М., 1952. – 96с.
860236
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – Изд. 3-е, доп. – М., 1954. – 112с.
860237
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – М., 1954. – 207с.
860238
  Сметанин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сметанин. – М., 1991. – 141с.
860239
  В"ялий О. Оборона потребує захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.109-110. – ISSN 0132-1331


  Необхідна оборона як термін Кримінального кодексу України
860240
  Коломойцев А.Г. Оборона Приазовья во время Крымской войны 1853-56 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Коломойцев А.Г.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 16 с.
860241
  Аскаров В. Оборона реформа в Україні у контексті співробітництва України - НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-63.
860242
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями : По поруч. Высоч. утв. Ком. для устройства Музея Севастопольской обороны, сост. секретарь Ком. полковник Заиончковский. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1899. – 79 с. ил., портр., табл.
860243
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями / Сост. полк. Заиончковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Высоч. утв. Ком. по восст. пам. Севастопольской обороны ; Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1904. – 78 с., 1 л. план. ил., портр., табл. – Библиогр. в предисл.
860244
  Караев Г.Н. Оборона Севастополя / Г.Н. Караев. – Л, 1956. – 151с.
860245
  Бестужева-Лада Оборона Севастополя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 106-123


  Нигде в мире, кроме России, нет такого понятия "героическая оборона". И городов-героев нет. Любая осада везде и всегда кончалась вместе с продуктами и запасами воды. И только эти непостижимые русские зубами вгрызались в обреченную уже землю и на ней - ...
860246
  Ванеев Г.И. Оборона Севастополя в Отечественной войне 1941-1942 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ванеев Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
860247
  Семин Г.И. Оборона Севастополя. / Г.И. Семин. – М., 1962. – 107с.
860248
  Платон. Оборона Сократа / Платон.; Плятон ; пер. і поясн., [передм.] В. Кміцикевич. – Київ ; Лейпциг : Українська Накладня. – 93 с.
860249
  Мельникова Л.В. Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 165-182. – ISSN 0869-5687
860250
  Фельдштейн М. м. Оборона СРСР та робота бібліотек / М. м. Фельдштейн. – Х.-К., 1934. – 48с.
860251
  Ворошилов К.Е. Оборона СССР / К.Е. Ворошилов. – 2-е ипр. и доп. изд. – Москва, 1927. – 176с.
860252
  Амангалиев З.А. Оборона Уральска / З.А. Амангалиев, А.С. Елагин. – Алма-Ата : Rfpf[cnfy, 1991. – 181, [3] с.
860253
  Толстой А.Н. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М-Л, 1947. – 48с.
860254
  Сорокин А.И. ОборонаПорт-Артура / А.И. Сорокин. – М., 1947. – 68с.
860255
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря" (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-7. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
860256
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря". (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
860257
  Шалата М. Оборонець рідної мови = До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 16-18
860258
  Василенко М. Оборонець українських світочів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
860259
  Радзієвський В. Оборонець українського життя : (Урок поглибленого опрацювання тексту художнього твору в 7 класі)
860260
  Щукин М.Н. Оборони и сохрани / М.Н. Щукин. – Москва, 1987. – 304с.
860261
  Коваль С.В. Обороний бюджет України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 978-966-188-219-4
860262
  Арбатов А.Г. Оборонительная достаточность и безопасность / А.Г. Арбатов. – Москва, 1990. – 63с.
860263
  Туребеков Мырзалы Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согла (VII-VI вв. до н.э. - VII в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Туребеков Мырзалы; МГУ. – М., 1981. – 24л.
860264
  Никитин А.В. Оборонительные сооружения Засечной черты XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т ист. материальной культ. – М., 1954. – 15л.
860265
  Кирьянов И.А. Оборонительные сооружения Нижегородского Поволжья XII-XVI веков : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьянов И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 13л.
860266
  Буйских С.Б. Оборонительные сооружения Ольвийского государства первых веков нашей эры : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.06 / Буйских С. Б.; Ин-т археол. АН УССР. – К., 1984. – 18л.
860267
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 55-56
860268
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 13-16


  У даній статті розглядається оборонна архітектура Меджибізької фортеці, її структура, розташування, етапи становлення.
860269
  Діденко Н.Г. Оборонна політика України в регіональному вимірі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 101-107
860270
   Оборонна політика України на початку 21століття : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
860271
   Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; [упоряд. : [М. Сунгуровський, О. Мельник, В. Чумак та ін. ; за заг. ред. Р.В. Богатирьової]. – Київ : Заповіт, 2011. – 148 с. : іл., табл.
860272
  Джексон Оборонна промисловість Ізраїлю / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 220-224. – ISBN 978-966-7272-99-9
860273
  Джексон Оборонна промисловість Південної Кореї / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 224-228. – ISBN 978-966-7272-99-9
860274
  Джексон Оборонна промисловість Туреччини / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7272-99-9
860275
  Тимошенко Р.І. Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків / Р.І. Тимошенко, Ф.В. Саганюк, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 12-15. – ISSN 2304-2699
860276
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория Осоавиахима. / Р.А. Фришман. – М, 1936. – 71с.
860277
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория. / Р.А. Фришман. – 2-е изд. – М, 1937. – 92с.
860278
  Коваленко Д.А. Оборонная промышленность / Д.А. Коваленко. – Москва, 1970. – 414 с.
860279
  Куликов Борис Пантелеевич Оборонная тема в советской лирике предвоенных лет : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куликов Борис Пантелеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1973. – 22л.
860280
  Шамарин Э.В. Оборонная функция Советского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шамарин Э.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 14 с.
860281
  Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджується проблематика фінансування Збройних сил України у контексті забезпечення національної безпеки Держави. Розглядається та аналізується нормативно-правова база, стан, проблеми, їх вирішення у сфері фінансового забезпечення ...
860282
  Крючков Г. Оборонний бюлетень - майбутній обрис Збройних сил // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-18.
860283
  Терський С.В. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства - міста Володимира // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 14-22. – ISSN 0321-0499
860284
  Можаровський В.М. Оборонний огляд в Україні: результати і висновки / В.М. Можаровський, П.М. Крикун, М.М. Дєнєжкін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-11
860285
  Іващенко В.В. Оборонний огляд як механізм визначення перспектив реформування оборонної сфери України / В.В. Іващенко, О.М. Поліщук // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 8-14
860286
  Філіпова Г.В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700 - 1721 років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8999-85-7
860287
  Петров С.С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. : у контексті історії міста і загльного розвитку військово-фортифікаційної справи / Сергій Петров. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 424-443. – ISBN 978-966-2530-28-5
860288
  Полівода К. Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграці Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 94-96
860289
  Нагнибіда Р.В. Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 206-225. – ISSN 2078-0133
860290
  Перевертаний О. Оборонні універсали Ю Хмельницького 1659 - 1660 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-893-6
860291
  Теличук П. Оборонно-масова робота в університеті // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Стрілецька команда КДУ в грудні 1945 року в змаганнях Сталінського району і в травні 1946 року в міських змаганнях зайняла перше місце.
860292
  Пивоваров Виктор Васильевич Оборонно-массовая работа как фактор патриотического и интернационального воспитания советской молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивоваров Виктор Васильевич; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 20л.
860293
  Алешин В.С. Оборонно-массовая работа партийных организаций Карелии, Архангельской и Мурманской областей в предвоенные годы (1938-июнь1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алешин В. С.; Петразав. ГУ им. Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 20л.
860294
  Григорьев А.И. Оборонно-массовая работа партийных организаций среднего Поволжья в предвоенные годы (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Григорьев А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 33л.
860295
  Бадрак В. Оборонно-Потьомкінський Комплекс, або Про особливості переозброєння нашої армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  "Усе викладене нижче не так критика, як аналіз, покликаний відповістити на одне-єдине запитання: як довго триватиме російська війна проти України? Саме факт війни, що триває протягом двох із половиною років і соромливо називається антитерористичною ...
860296
  Семенишин А.В. Оборонно-промисловий комплекс України : господарсько-правові аспекти реформування : монографія / А.В. Семенишин ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Юрайт, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"). – ISBN 978-966-2740-61-5
860297
  Ляшенко В.І. Оборонно-промисловий комплекс України: аспекти сучасної державної політики // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 325-327. – ISBN 978-617-7104-90-1
860298
  Момот Т.В. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції. / Т.В. Момот, Н.Е. Аванесова, І.Ю. Віннік // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 27-33. – ISSN 2218-1199
860299
  Бойко В.О. Оборонно-промисловий комплекс України: стан, проблеми та тенденції розвитку // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-32.
860300
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России как субъект процесса обеспечения военно-экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 111-113. – ISSN 1728-8878
860301
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России: основные проблемы развития // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 53-58. – ISSN 1680-2721
860302
  Пузиков А.Е. Оборонное значение аграрной политики КПСС в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пузиков А.Е.; Львов. гос. ун-т. – 20л.
860303
  Соболев М.Г. Оборонное могущество Родины / М.Г. Соболев. – М, 1977. – 143с.
860304
  Язов Д.Т. Оборонное строительство: новые подходы. / Д.Т. Язов. – М., 1989. – 62с.
860305
   Оборонные песни.. – М., 1939. – 36с.
860306
  Свердлик Ш.Б. Оборонные средства машиностроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф... канд. экон.наук: / Свердлик Ш. Б.; Новосиб. ГУ, Каф. полит. экон. – Новосибирск, 1964. – 17л.
860307
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Минск, 1937. – 95с.
860308
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – М., 1938. – 104с.
860309
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – М., 1939. – с.
860310
  Пирожков С.И. Оборонный анализ и формирование политики национальной безопасности: опыт Украины // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-111.
860311
  Пасічко В. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 135-144.
860312
  Прищепа І.З. Оборот / І.З. Прищепа. – Полтава, 1962. – 48с.
860313
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
860314
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ. – К., 1988. – л.
860315
   Оборот капитальных вложений и эффективность воспроизводства основных фондов.. – К., 1980. – 239с.
860316
  Мищук А.Н. Оборот культурных ценностей через социокультурный проект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  В статье обращается внимание на значимость социокультурных проектов для населения страны, экономики, культуры. Рассмотрен позитивный опыт управления культурой за рубежом.
860317
  Малашенко А.Н. Оборот производственных фондов в машиностроительной промышленности УССР и пути его ускорения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малашенко Анатолий Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. ин-т народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 6 назв.
860318
  Меерович В.Г. Оборот средств и эффективность производства. / В.Г. Меерович. – М, 1974. – 128с.
860319
  Губин Б.В. Оборот средств предприятий и эффективность производства / Б.В. Губин. – М, 1975. – 108с.
860320
  Павлов П.М. Оборот средств предприятия / П.М. Павлов. – Москва, 1967. – 120 с.
860321
   Оборот средств, фондоотдача и рентабельность. Из опыта работы в условия экон. реформы.. – Л., 1969. – 221с.
860322
  Китцберг А. Оборотень : драма в 5-ти д. / Аугуст Китцберг; пер. с эст. Л. и Ю. Оямаа. – Москва : Искусство, 1956. – 68 с.
860323
  Померанцев В.М. Оборотень / В.М. Померанцев. – М., 1963. – 80с.
860324
  Успенский Г.А. Оборотень / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1973. – 227с.
860325
  Швачко В.І. Оборотна воднева крихкість ОЦК -сплавів заліза конструкційних сталей : Автореф. дис. ... докт. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Швачко В.І.; МО і НУ "Харківс. фіз.-техн. ін-тут". – Харків, 2002. – 35 с.
860326
  Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета / Проф. И.Х. Озеров. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. – 191 с., 2 л. диагр.


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
860327
  Шелдон С. Оборотная сторона полуночи. Полночные воспоминания : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. Т.П.Митц. – Москва : Новости ; АСТ, 1998. – 624 с. – ISBN 5-7020-0870-7, 5-15-000285-2
860328
  Маттиас Л. Оборотная сторона США. / Л. Маттиас. – М., 1968. – 422с.
860329
   Оборотни. – Москва, 1987
860330
  Барышев А.В. Оборотни / А.В. Барышев. – М., 1988. – 126с.
860331
  Пиляцкин Б.А. Оборотни джунглей / Б.А. Пиляцкин. – М, 1966. – 79с.
860332
  Меньшиков В.М. Оборотни стреляют из-за угла / В.М. Меньшиков. – М., 1986. – 173с.
860333
  Гарванко А. Оборотний капітал підприємства: теоретичне переосмислення та практичний аналіз // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 178-182
860334
  Гаценко-Колумбет Оборотні активи підприємства: проблеми теорії оліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 42-47. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
860335
  Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 179-184. – ISSN 1993-6788
860336
  Магазаник О. Оборотні засоби промислового підприємства / О. Магазаник. – К., 1957. – 52с.
860337
  Дросовська Л.І. Оборотні засоби соціалістичної промисловості / Л.І. Дросовська. – Київ, 1959. – 40с.
860338
  Ніколаєва І.В. Оборотні кошти соціалістичної промисловості / І.В. Ніколаєва. – К., 1957. – 20с.
860339
  Гавриш В.І. Оборотні кошти соціалістичної промисловості і шляхи прискорення їх оборотності / В.І. Гавриш. – Київ, 1949. – 24с.
860340
  Мусіяка Ю.Г. Оборотні фонди колгоспів / Ю.Г. Мусіяка. – К., 1969. – 171с.
860341
  Іонін Є. Оборотність активів в умовах використання методу нарахувань: аналітичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 207-211. – ISSN 1993-0259
860342
  Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
860343
  Дорошенко О.С. Оборотны кошти колгоспів та їх раціональне використання / О.С. Дорошенко. – К, 1965. – 28с.
860344
  Любченко Н.С. Оборотные производственные фонды и их использование. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Любченко Н.С.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии. – К., 1969. – 24л.
860345
  Каюмов Н. Оборотные производственные фонды легкой промышленности / Н. Каюмов, С.П. Пышнографй. – Душанбе, 1975. – 207с.
860346
  Зюнькина А.Б. Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зюнькина А.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
860347
  Зюнькина Алла Борисовна Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зюнькина Алла Борисовна; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 179л.
860348
  Рубинштейн С.В. Оборотные средства / С.В. Рубинштейн. – Москва : Госфиниздат, 1933. – 52 с.
860349
  Ротштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А. Ротштейн. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 93 с.
860350
  Каценеленбаум З.С. Оборотные средства в промышленности СССР. / З.С. Каценеленбаум. – М., 1945. – 100с.
860351
  Лисициан Н.С. Оборотные средства в системе воспроизводственных процессов / Н.С. Лисициан. – М., 1986. – 287с.
860352
  Харченко А.С. Оборотные средства в системе хозяйственного механизма и пути повышения эффективности их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Харченко А.С.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1982. – 23л.
860353
  Бадалян А.А. Оборотные средства винодельческой промышленности Армянской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Бадалян А.А.; Ереванский Гос. Ун-т. – Ереван, 1968. – 22л.
860354
  Тищенко Виктор Елисеевич Оборотные средства геологпоисковых предприятий и пути ускорения их оборчиваемости / Тищенко Виктор Елисеевич. – Уфа : Башкн-во, 1961. – 92с.
860355
  Пинишко В.С. Оборотные средства деревообрабатывающих предприятий, их нормирование и использование : Автореф... канд. экон.наук: / Пинишко В.С.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
860356
  Белкина Р.К. Оборотные средства домостроительных комбинатов. / Р.К. Белкина. – М., 1965. – 152с.
860357
  Шевелев В.А. Оборотные средства и анализ их использования в промышленности. / В.А. Шевелев. – М, 1968. – 192с.
860358
  Клян В.А. Оборотные средства и вопросы их эффективного использования (на прим. пищевой пром. АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Клян В.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 38л.
860359
   Оборотные средства и кредит в условиях создания объединений.. – М., 1981. – 161с.
860360
  Парфаньяк П.А. Оборотные средства и проблемы рационального построения платежного оборота промышленных предприятий. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парфаньяк П.А.; ин-т экономики АН СССР., 1954. – 31л.
860361
  Курьянов А.В. Оборотные средства и пути повышения эффективности их использования в новых условиях работы промышленных предприятий. (На материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Курьянов А.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1969. – 18л.
860362
  Медведев И.В. Оборотные средства и пути совершенствования их организации и использования в колхозах (на примере колхозов Луганской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 601 / Медведев И.В. ; Одесский сельскохоз. ин-т. – Одесса, 1968. – 23 с.
860363
  Трошунев А. Оборотные средства и ускорение их оборачиваемости. / А. Трошунев. – Симферополь, 1940. – 40с.
860364
   Оборотные средства капитального строительства.. – М., 1977. – 160с.
860365
  Жилкина Л.В. Оборотные средства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Жилкина Л. В.; КИНХ. – К., 1964. – 20л.
860366
  Кочкарев В.В. Оборотные средства колхозов / В.В. Кочкарев. – Москва : Колос, 1972. – 136 с.
860367
  Доронкин Василий Дмитриевич Оборотные средства колхозов и краткосрочный кредит Госбанка СССР. (На примере колхозов Ом. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Доронкин Василий Дмитриевич; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1976. – 24л.
860368
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства колхозов и кредит / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1968. – 136с.
860369
  Лебединский Г.Я. Оборотные средства колхозов и пути их рационального использования (на прим.. колх. Никопольского и Томаковского р-нов Днепропетровск. и Томковского р-нов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Лебединский Г. Я.; УНИИ экон. и орган. с.х. – К., 1966. – 22л.
860370
  Корниенко М.М. Оборотные средства колхозов и пути эффективного их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 500 / Корниенко М.М. ; Харьк. гос. ун-т, Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 19 с.
860371
  Тюрев К.И. Оборотные средства колхозов Удмуртии и их использование. / К.И. Тюрев. – Ижевск, 1966. – 64с.
860372
  Иванов Ф.Г. Оборотные средства колхозов. / Ф.Г. Иванов. – М, 1963. – 56с.
860373
  Попов Н.А. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.А. Попов. – М.-Л., 1941. – 88с.
860374
  Филатов Н.Л. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.Л. Филатов. – М., 1957. – 84с.
860375
  Микулис А. Оборотные средства легкой промышленности и некоторые вопросы повышения эффективности их использования (на основе данных предприятий Министерства легкой промышленности Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Микулис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
860376
  Абрамсон Л.С. Оборотные средства подрядных организаций / Л.С. Абрамсон. – Москва : Госстройиздат, 1949. – 56 с.
860377
  Фам Дак Зуен. Оборотные средства подрядных строительно-монтажных организаций в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фам Дак Зуен.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 21л.
860378
  Белкина Р.К. Оборотные средства подрядных строительных организаций. / Р.К. Белкина. – М., 1962. – 188с.
860379
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства при межхозяйственном и агропромышленном кооперировании / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1977. – 204с.
860380
  Колонтаевский Виктор Борисович Оборотные средства производственных объединений (предприятий) и пути совершенствования их организации. (На матер. машиностроения) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.10 / Колонтаевский Виктор Борисович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
860381
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Бирман. – Москва, 1949. – 31с.
860382
  Лиманович А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Лиманович. – Загорск, 1949. – 54с.
860383
  Шеремет А.Д. Оборотные средства промышленного предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1956. – 83с.
860384
  Горский М.П. Оборотные средства промышленного предприятия / М.П. Горский. – Х., 1961. – 24с.
860385
  Помазков Н.С. Оборотные средства промышленного предприятия и анализ их оборачиваемости / Н.С. Помазков. – Л., 1949. – 36с.
860386
  Шоломович И.А. Оборотные средства промышленного предприятия и их анализ. / И.А. Шоломович. – Х., 1934. – 88с.
860387
  Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР / С.Б. Барнгольц. – М., 1965. – 283с.
860388
  Павлов В.С. Оборотные средства промышленности. Формирование и использование / В.С. Павлов. – М., 1974. – 143с.
860389
  Андрианов Д.П. Оборотные средства промышленных предприятий / Д.П. Андрианов. – Москва, 1958. – 40с.
860390
  Шумов Н.С. Оборотные средства промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования / Н.С. Шумов. – М., 1968. – 200с.
860391
  Барнгольц Сарра Бенционовна Оборотные средства промышленных предприятий и анализ их использрования. : Автореф... д-ра экон.наук: / Барнгольц Сарра Бенционовна; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 36л.
860392
  Кошель В.Н. Оборотные средства промышленных предприятий и пути совершенствования организации источников их формирования : Автореф... канд. экон.наук: / Кошель В.Н.; Харьк. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Х., 1967. – 18л.
860393
  Назарян Ш.Г. Оборотные средства промышленных предприятий и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарян Ш.Г.; Объед.учен.совет по присужд.учен.степней по экон.наукам при Ереван.гос.ун-те. – Ереван, 1965. – 20л.
860394
  Дембинский Н.В. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / Н.В. Дембинский. – Минск, 1949. – 23с.
860395
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / А.М. Бирман. – Москва, 1955. – 40с.
860396
  Эрастова С.П. Оборотные средства промышленных предприятий и роль кредита в их формировании и эффективном использовании. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Эрастова С.П.; Всес.заоч.физ-экон.ин-т. – М, 1969. – 17л.
860397
  Курьянов А.В. Оборотные средства промышленных предприятий и эффективность их использования / А.В. Курьянов. – Киев, 1975. – 150с.
860398
  Сеславинский И.С. Оборотные средства промышленных предприятий. / И.С. Сеславинский. – М, 1961. – 64с.
860399
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства сельскохозяйственных промышленных предприятий и производственных объединений / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1986. – 218с.
860400
  Ибрагимов Л.А. Оборотные средства снабженческих организаций сельского хозяйства / Л.А. Ибрагимов. – М., 1977. – 80с.
860401
  Соколова Л.Н. Оборотные средства снабженческо-сбытовых организаций. / Л.Н. Соколова. – М., 1972. – 48с.
860402
  Тебякин Г.К. Оборотные средства совхозов / Г.К. Тебякин. – 2, перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1976. – 184 с.
860403
  Хоронжий А.И. Оборотные средства социалистических промышенных предприятий и их эффективное использование : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хоронжий А.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 20л.
860404
  Бычков П.С. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий / П.С. Бычков. – Москва, 1966. – 151с.
860405
  Леонтьев А.М. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий и пути улучшения их использования. (На материалах металлург. заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Леонтьев А.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 20 с.
860406
  Грицай А.П. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий. / А.П. Грицай. – М., 1963. – 86с.
860407
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Дис... на соиск. учен. степени. кандид. экономич.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевс. гос. ун-те им. Т.Г.Шевче. – Киев, 1951. – 325л.
860408
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышеня квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Ше. – Киев, 1952. – 20 с.
860409
  Харькова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Харькова С.Н. ; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
860410
  Харюкова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование (на прим. предприятий трикотажной промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Харюкова С.Н.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 228, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
860411
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1949. – 44с.
860412
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1951. – 40с.
860413
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1953. – 40с.
860414
  Визбарас И. Оборотные средства станкостроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Визбарас И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
860415
  Шеремет А.Д. Оборотные средства станокостроительной промышленности СССР и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Шеремет А. Д.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
860416
  Татаркин А.И. Оборотные средства хозрасчетных предприятий / А.И. Татаркин. – Иркутск, 1985. – 272с.
860417
  Зурабишвили В.С. Оборотные средства чайной промышленности Грузинской ССР и пути улучшения их использования. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Зурабишвили В.С.; АН ГССР. Ин-тут экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
860418
  Федорищева А.Н. Оборотные средства шахтостроительных организаций и их дифференцированное нормирование. : Автореф... канд. экон.наук: / Федорищева А.Н.; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – К., 1965. – 21л.
860419
  Городецкая О.Н. Оборотные средства, кредитование и расчеты в легкой промышленности (Вопросы планирования и анализ использования) : Автореф... канд экон.наук: / Городецкая О.Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 17л.
860420
  Назарова Н.С. Оборотные средствад государственной торговли и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарова Н.С.; М-во торговли РСФСР. – М, 1961. – 18л.
860421
  Жданова Л.А. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий / Л.А. Жданова. – М, 1975. – 54с.
860422
  Фасоляк Н.Д. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1961. – 84с.
860423
  Смышляев А.С. Оборотные фонды и народнохозяйственная динамика : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Смышляев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
860424
  Мищенко С.И. Оборотные фонды и повышение эффективности их использования в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мищенко С.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 24л.
860425
  Мусияка Г Ю. Оборотные фонды колхозов / Г Ю. Мусияка. – К., 1980. – 132с.
860426
  Локшин Э.Ю. Оборотные фонды промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 31с.
860427
  Апанасенко К. Оборотоздатність прав за документами дозвільного характеру: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання можливості кваліфікації прав за документами дозвільного характеру як об"єктів цивільних/господарських прав, їх оборотоздатність. Досліджено ознаки оборотоздатності нематеріальних об"єктів цивільних прав, здійснено класифікацію ...
860428
  Васильева Е.Н. Оборотоспособность в сфере интеллектуальной собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0132-0769
860429
  Рейман Е.А. Обороты речи английской обзорной научной статьи / Е.А. Рейман, Н.А. Константивнова. – Ленинград : Наука, 1978. – 246 с.
860430
  Котов Ю.В. Оборудование атомных электростанций / Ю.В. Котов, В.В. Кротов, Г.А. Филиппов. – Москва, 1982. – 375 с.
860431
   Оборудование ГРЭС и передача электроэнергии КАТЭКа : сборник трудов. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1983. – 168 с.
860432
  Лермонтов М.А. Оборудование для вычислительных центров / М.А. Лермонтов, К.Д. Орлов. – М., 1979. – 175с.
860433
   Оборудование для герметизации устья скважин при глубоком резаведочном бурении на нефть и газ.. – Москва, 1969. – 74с.
860434
  Рыскин С.Е. Оборудование для индукционной термообработки. / С.Е. Рыскин. – М-Л, 1966. – 158с.
860435
  Кочановский Н.Я. Оборудование для контактной сварки : Автореф... д-ра техн.наук: / Кочановский Н.Я.; АН УССР. Ордена Трудового Красного Знамени ин-т электросварки им Е.О.Патона. – К., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
860436
  Гришаев И.Г. Оборудование для механических процессов химической технологии / И.Г. Гришаев, В.И. Назаров. – М., 1989. – 88с.
860437
   Оборудование для механической обработки, сборки, гальванических покрытий, окраски и автоматического контроля.. – Москва, 1963. – 164с.
860438
   Оборудование для обработки резиновых смесей и пластических масс. Каталог-справочник.. – М., 1957. – 108с.
860439
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве / А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко; А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко. – М-Л : Госэнергоиздат, 1963. – 79 с.
860440
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве.. – М.-Л., 1963. – 80с.
860441
  Пипко А.И. Оборудование для откачки вакуумных приборов / А.И. Пипко, В.Я. Плискквский, Е.А. Пенчко. – Москва : Энергия, 1965. – 464 с.
860442
  Кардыш В.Г. Оборудование для поискового бурения / В.Г. Кардыш. – Л, 1986. – 144с.
860443
  Глазков И.М. Оборудование для производства фотошаблонов и выполнения операций фотолитографии / И.М. Глазков. – Москва, 1975. – 73 с.
860444
   Оборудование для разделения жидких неоднородных систем: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 151с.
860445
  Кузнецов И.Е. Оборудование для санитарной очистки газов / И.Е. Кузнецов. – К., 1989. – 303с.
860446
  Ройтенберг С.Ш. Оборудование для сварки на монтаже тепловых электростанций / С.Ш. Ройтенберг. – Москва : Энергия, 1975. – 120с.
860447
   Оборудование для сушки, пропитки и компаундирования обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.. – М., 1963. – 36с.
860448
  Печкуренко А.И. Оборудование для школьных мастерских. / А.И. Печкуренко, П.С. Турков. – Минск, 1967. – 132с.
860449
  Резниченко Т.И. Оборудование заводов пластмасс. / Т.И. Резниченко. – К., 1989. – 78с.
860450
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по изучению природы в 1-4 классах. / П.А. Завитаев. – 6-е изд., доп. и перераб. – М., 1961. – 208с.
860451
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по природоведению / П.А. Завитаев. – Москва, 1940. – 130с.
860452
  Айзенберг М.С. Оборудование и инвентарь для спортивных игр : справ. пособие / М.С. Айзенберг, С.Н, Лебедев. – Москва : Физкультура и спорт
Ч. 1. – 1953. – 92 с.
860453
   Оборудование и материалы для делопроизводства и размножения документации.. – М., 1967. – 71с.
860454
   Оборудование и организация работы кабинета общественных дисциплин в средних специальных учеб. заведениях. Метод. рекомендации.. – М., 1969. – 76с.
860455
  Данилюк Э.А. Оборудование и организация работы кабинета эстетического воспитания в профессионально-техническом училище / Э.А. Данилюк. – Москва, 1965. – 67 с.
860456
   Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения: ПН АЭ Г-7-009-89.. – М., 1991. – 316с.
860457
  Камелев А.И. Оборудование и эксплуатация киноустановок малой и средней вместимости. / А.И. Камелев. – М., 1969. – 389с.
860458
   Оборудование кабинета математики. – Москва, 1981. – 192 с.
860459
  Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции / В.А. Яблонский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 47 с.
860460
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы в средних профтехучилищах. / Л.М. Зельманова, Т.К. Молчанова. – М., 1985. – 95с.
860461
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы. / Л.М. Зельманова. – М., 1977. – 80с.
860462
   Оборудование кабинета черчения в профессионально-технических училищах.. – М., 1963. – 64с.
860463
  Ряжский Н. Оборудование клубной сцены / Н. Ряжский. – Москва, 1939. – 88 с.
860464
  Пряхин М.П. Оборудование комплексной лаборатории технических средств обучения Воронежского государственного пединститута / М.П. Пряхин, Ю.И. Щербак. – Москва, 1972. – 32 с.
860465
   Оборудование космического производства.. – М., 1988. – 252с.
860466
  Кременецкий Н.Г. Оборудование курса зоологии. Практическое руководство к организации зоологич. лаборат. и кабинетов в пед. вузах / Н.Г. Кременецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 288с.
860467
  Колчин И.В. Оборудование летательных аппаратов. / И.В. Колчин. – М., 1979. – 152с.
860468
  Брысин П.М. Оборудование по начальной военной подготовке в средней школе / П.М. Брысин. – М., 1972. – 120с.
860469
   Оборудование полупроводникового производства. – Москва, 1981. – 336 с.
860470
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. – Москва, 1986. – 262 с.
860471
  Гильман Я М. Оборудование помещений сельской библиотеки / Я М. Гильман, . – М., 1953. – 43с.
860472
  Панфилов Ю.В. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы : учебник для средних специальных учебных заведений по специальности 0658 "Производство микроэлектронных устройств" / Ю.В. Панфилов. – Москва, 1988. – 320 с.
860473
   Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций. – Москва, 1974. – 142 с.
860474
  Цыпленков И.А. Оборудование радиотехнических узлов / И.А. Цыпленков. – Москва : Связьиздат, 1941. – 175 с.
860475
  Софронов Е.В. Оборудование самолета / Е.В. Софронов. – М., 1965. – 48с.
860476
  Данилов К.Б. Оборудование сельских стационарных киноустановок / К.Б. Данилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 232с.
860477
  Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств / В.В. Климов. – Москва, 1992. – 96с.
860478
  Чанышев Оборудование урока естествознания / Чанышев, М.А. Магдиев. – Уфа, 1946. – 56с.
860479
  Эйдельс Л.М. Оборудование уроков черчения и внеклассная работа. / Л.М. Эйдельс. – М., 1956. – 80с.
860480
  Ружицкий Ю.А. Оборудование учебного кабинета техническими средствами обучения / Ю.А. Ружицкий. – М, 1973. – 80с.
860481
   Оборудование учебных кабинетов.. – М., 1959. – 132с.
860482
  Покровский А.А. Оборудование физического кабинета : пособие для преподавателей / А.А. Покровский. – Москва : Учпедгиз, 1933. – 84 c.
860483
  Мусакин А.П. Оборудование химических лабораторий / А.П. Мусакин. – Л., 1978. – 480с.
860484
  Жиганов Б.В. Оборудование школьных интерьеров. / Б.В. Жиганов. – М., 1972. – 189с.
860485
  Щербаков Н.Н. Оборудование школьных мастерских средствами малой механизации. / Н.Н. Щербаков. – М., 1983. – 127с.
860486
   Оборудование электрической лаборатории : учебно-метод. пособие к практикуму по электричеству. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1976. – 134 с.
860487
  Александрова А.Т. Оборудование электровакуумного производства : [учеб. пособие для вузов по специальности "Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение"] / А.Т. Александрова. – Москва : Энергия, 1974. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 380-381
860488
  Вайнер Я.В. Оборудование, автоматизация и механизация цехов электрохимических покрытий / Я.В. Вайнер, М.А. Дасоян. – Москва, 1961. – 402 с.
860489
   Оборудование, оформление и работа кабинета эстетического воспитания. – М., 1965. – 48с.
860490
   Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов: Учеб. пособие для вузов.. – М., 1985. – 352с.
860491
  Романов.Г.З Оборудовпание для изготовления печатных схем / Романов.Г.З, В.В. Диков. – Москва : Энергия, 1972. – 96с.
860492
  Голубович И.В. Обоснование "наук о духе" у В.Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманитористике // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 59-67
860493
  Ильинский Н.Д. Обоснование аналитических методов стереофотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки / Н.Д. Ильинский; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 180 с.
860494
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 111л. – Бібліогр.:л.103-111
860495
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович;. – Киев, 1987. – 11 с.
860496
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; КГУ. – К., 1987. – 11л.
860497
  Сова А.В. Обоснование в процессе формирования логической теории Г. Фреге / А.В. Сова, П.Н. Мирошниченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
860498
  Кувшинов В.А. Обоснование В.И.Лениным курса партии на переход к социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
860499
  Итунина Н.Б. Обоснование В.И.Лениным принципа партийности философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Итунина Н.Б.; АН БССР. ин-тут философии и права. – Минск, 1977. – 17л.
860500
  Шапко В.М. Обоснование В.И.Лениным принципов государственного руководства / В.М. Шапко. – М., 1968. – 344с.
860501
  Шапко В.М. Обоснование В.И.Лениным принципов государственного руководства / В.М. Шапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 256с.
860502
  Синьков В.М. Обоснование выбора и разработка комплекса вычислительных устройств для расчета и автоматического ведения экономического режима тепловых электростанций и энергетических систем : Доклад, обобщающий содерж. опубл. работ на соискание уч. степ. докт. техн. наук: / Синьков В.М.; Ин-т автоматики. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.37-39
860503
  Анисимов С.В. Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 70-76. – ISSN 1992-4224
860504
  Гурьева И.В. Обоснование выбора метода определения прибыли как важнейшего критерия эффективности при анализе инвестиционной привлекательности проекта // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 15-27. – ISSN 1993-5560
860505
  Шпак Ю.Т. Обоснование выбора наиболее экономичных средств механизации и автоматизации информационной деятельности в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.608 / Шпак Ю.Т.; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1969. – 17л.
860506
  Дунаев В.И. Обоснование выбора состава оборудования и создания станка для производства сортового проката малотоннажными партиями : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 168 / Дунаев В.И. ; Всесоюзн. науч-исслед. и проектно-конструкт. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
860507
  Гаврилов В.И. Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 208-212 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
860508
  Сытников А.Б. Обоснование достоверности оценки испарения рапы Восточного бассейна Сакского озера / А.Б. Сытников, В.В. Чабан // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-66 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
860509
  Гусев В.И. Обоснование естественнонаучного знания как проблема современной логики науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
860510
  Ситников А.Б. Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт-воздух-водоем" / А.Б. Ситников, В.А. Ситникова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 104-113. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
860511
  Лепетова Анна Леонидовна Обоснование и выбор параметров несущих систем портальных автомобилей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Лепетова Анна Леонидовна; Мин-во образов. Украины. Гос. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
860512
  Степаньян А.Е. Обоснование и использование корреляционных уравнений при исследовании низкомолекулярных и полимерных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Степаньян А.Е.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
860513
  Панасенко В.И. Обоснование и разработка Г.В.Плехановым теории материалистического понимания истории в борьбе с народничеством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Панасенко В.И.; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 20л.
860514
  Остапчик В.П. Обоснование и разработка методов планирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. : Автореф... Доктора техн.наук: 06.01.02 / Остапчик В.П.; М-во мелиорации и вод хоз-ва СССР. – К, 1986. – 41л.
860515
   Обоснование и разработка новых методико-технических приемов сейсморазведки отраженными волнами: На примере Ниж. Поволжья.. – Саратов, 1976. – 255с.
860516
  Михайлов В.А. Обоснование и расчет динамических параметров магнитной структуры нуклотрона. : Автореф... канд. техн,наук: 01.04.13 / Михайлов В.А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
860517
  Ельшин Александр Всеволодович Обоснование и уточнение метода гомогенизации гетерогенного реактора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ельшин Александр Всеволодович ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1979. – 22 с.
860518
  Пампуха И.В. Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при функционировании сложных систем / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 85-90


  Процесс функционирования систем организационно-экономического управления и систем управления техническими процессами создают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при ...
860519
   Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок / А.А. Яланский, И.А. Сапунова, А.И. Слащев, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 282-295 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
860520
  Рыбин А.И. Обоснование К.Марксом и Ф.Энгельсом всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Рыбин А.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – Москва, 1955. – 16л.
860521
  Каргополова Н.Ф. Обоснование К.Марксом руководящей роли рабочего класса в революционном переустройстве общества (в работах 1844-1852 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Каргополова Н.Ф.; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1975. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
860522
  Кривуц Ю.Н. Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 119-131. – ISSN 2075-4892
860523
  Заякина Л.И. Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов-первокурсников втуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заякина Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
860524
  Заякина Лариса Ивановна Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов первокурсников втуза : Дис... канд. пед.наук: 19.00.01 / Заякина Лариса Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский технологический ин-т пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1979. – 275л. – Бібліогр.:л.177
860525
   Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, А.С. Янжула, А.А. Гулай // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 32-46 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
860526
  Овчинникова А.Г. Обоснование критерия ошибочности сведений государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков на основе понятия "межевая область" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 40-45 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
860527
  Ситников А.Б. Обоснование математических моделей совместной миграции влаги и легких нефтепродуктов в ненасыщенно-насыщенных грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 111-119 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
860528
  Корниенко А.С. Обоснование мер борьбы с кагатной гнилью при хранении сахарной свеклы на корм в Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 540 / Корниенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
860529
  Бугров А.Н. Обоснование метода фиктивных областей для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.07 / Бугров А. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
860530
  Чернятин В.А. Обоснование метода Фурье в смешанной задаче для уравнений в частных производных / В.А. Чернятин. – Москва, 1991. – 111с.
860531
  Пудрик Д. Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.240-243. – ISBN 966-654-085-1
860532
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; Кишиневский политехнический институт. – Кишинев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.135-139
860533
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 16л.
860534
  Безлепкин Е.А. Обоснование методологического принципа унификации в теоретической физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 78-107. – ISSN 1560-7488
860535
  Капустян В.Е. Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением / В.Е. Капустян, И.А. Пышнограев // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 11-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  For distributed observation the problem of minmax estimation of linear functionals, vague on solutions of parabolic-hyperbolic equations with nonlocal boundary conditions, reduced to an optimal control problem, which is divided into a sequence of ...
860536
  Вакуленко Н.В. Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 65-69. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
860537
  Разин А.В. Обоснование морали // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.40-52. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
860538
   Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Карпат.. – Киев : Наукова думка, 1977. – 176с. + Набор карт
860539
   Обоснование направлений поисково-разведочных работ на газ и методы разведки газовых месторождений: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 289с.
860540
  Плеханов Г.В. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.) : критический этюд / А. Волгин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1896. – [4], IV, 283, [3] с.
860541
  Романчук Марина Евгеньевна Обоснование научно-методической базы для нормирования характеристик максимального стока весеннего половодья и ее реализация для рек Причерноморской низменности : Дис. ...канд. географических наук: 11.00.07. / Романчук Марина Евгеньевна; Одесский государствен. екологический ун-тет. – Одесса, 2003. – 241 л. + Додатки: л. 201-241. – Библиогр.: л. 195-200
860542
  Печенкин А.А. Обоснование научной теории: Классика и соверменность / А.А. Печенкин. – М., 1991. – 183с.
860543
  Бафталовский Д.Н. Обоснование начальной подготовки юных гимнастов 10-12 лет по данным адаптации сердечно-сосудистой системы, развития основных физических качеств и совершенствование осанки : Автореф... канд. биол.наук: / Бафталовский Д.Н.; Смол. гос. мед. ин-т. – Смоленск, 1965. – 20л.
860544
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений / Бандырский Б.И. – Киев, 1987. – 10 л.
860545
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений / Бандырский Б.И. – Киев, 1988
860546
  Кучеренко Э.И. Обоснование некоторых методов решения нелинейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучеренко Э.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
860547
  Шойхет Б.А. Обоснование некоторых уравнений и методов расчета упругих плит и оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Шойхет Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
860548
  Могилевская О.Ю. Обоснование необходимости перехода на инновационную модель развития промышленного предприятия в условиях конкурентной среды // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : рис. – Библиогр.: 12 назв
860549
  Лезговко А.М. Обоснование необходимости развития перестрахования в условиях мирового финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
860550
  Багрий И.Д. Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126. – ISSN 0367-4290
860551
   Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря / В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, В.Я. Корниенко, З.Р. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 25-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
860552
  Денисьевский В.С. Обоснование норм удобрений для высоких урожаев сахарной свёклы : научные записки по сахарной промыщленности, № 5-6 / В.С. Денисьевский, 1936. – 59-76 с.
860553
  Горюнова Н.В. Обоснование оптимальной технической стратегии горно-обогатительных комбинатов в условиях перехода к рынчоной экономике : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Горюнова Н. В.; МО Украины, Гос. горн. акад. Укрины. – Днепропетровск, 1995. – 17л.
860554
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.06 / Лютаев Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 29 с.
860555
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины (на примере Татарбунарского массива) : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Лютаев Б. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 214л. – Бібліогр.:л.152-157
860556
  Мельникова Ю.А. Обоснование основных принципов решения жизненных задач с позиции системного подхода // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 234-237


  У статті розглядаються системний і мережевий підходи до вирішення життєвих завдань. Аналізуються основні чинники, що обумовлюють складність вирішення життєвих завдань людини. Досліджена здібність до вирішення життєвих завдань. Показаний погляд ...
860557
  Демченко В.С. Обоснование параметров и создание машин для бурения длинных увлажнительных скважин : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Демченко В. С.; АН Украины Ин-т геотехн. механики. – Днепропетровск, 1993. – 14л.
860558
  Ефимов Виктор Гннадиевич Обоснование параметров крепления призабойного пространства протяженными пневмоопорами при безлюдной выемке тонких пологих пластов : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Ефимов Виктор Гннадиевич; Донецкий гос. техн. ун-т. – Донецк, 1994. – 23л.
860559
  Федоренко Э.А. Обоснование параметров пневматических костров и технологии их применения в качестве крепи ограждения при разработке крутых пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Федоренко Э.А.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1986. – 18л.
860560
  Жиган С.В. Обоснование параметров роторного органа пассивного привода для поверхностного послеаожинного рыхления почвы : Автореф... канд техн.наук: 05.20.01 / Жиган С.В.; Хар.гос. техн. ун-т с. х. – Х., 1995. – 24л.
860561
  Андреев Б.Н. Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов / Б.Н. Андреев, С.С. Сергеев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 48-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
860562
  Худолей Олег Геннадьевич Обоснование параметров технологии химического упрочнения пород в окрестности выработок при использовании вакуумирования : Автореф... кандид. технич.наук: 05.15.02 / Худолей Олег Геннадьевич; Донецкий госуд. технический ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
860563
  Харук И.Д. Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян крстоцветных масличных культур на вибрационнойсемеочистительной машине. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Харук И.Д.; Харьк.ин-т механиз.и электрофикации с-х.. – Харьков, 1993. – 23 с.
860564
   Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, Л.В. Прохорец, Н.Т. Бобро // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 27-40. – ISSN 1607-4556
860565
  Сухарников В.Н. Обоснование периодичности регламентных работ в связи с надежностью и эффективностью эксплуатации механических узлов летательных аппаратов гражданской авиации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сухарников В.Н. ; Киев. ин-т инженеров гражданской авиации. – Киев, 1965. – 14 с.
860566
  Калинченко И.С. Обоснование периодичности сроков выполнения геодезических измерений при геотехническом мониторинге осадок фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 11-13 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
860567
  Ефремов Михаил Васильевич Обоснование перспектив развития сырьевой базы и разработка методов повышения эффективности использования ресурсов серосодержащего и фосфатного сырья Украины : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.03 / Ефремов Михаил Васильевич; Криворожский горно-рудный ин-т. – Кривой Рог, 1992. – 50л.
860568
   Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче / М.С. Четверик, Е.В. Бабий, Д.В. Швец, Н.Т. Тойманов, Т.И. Акилбаев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 85-95. – ISSN 1607-4556
860569
  Рузманов Я.С. Обоснование плановых решений перспективного использования лесных ресурсов в малолесных районах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рузманов Я.С.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
860570
  Вдовюк В.И. Обоснование понятийно-категориального аппарата профессиональной педагогики / В.И. Вдовюк, Герасимов, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 93-99. – ISSN 2073-8536
860571
  Немчинова М.А. Обоснование применения концессионных договоров как перспективной формы инвестирования региональной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 169-173. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
860572
  Хататье А.А. Обоснование продолжиительности строительства жилищно-гражданских обьектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Хататье А.А.; Днепропетр.инжен-стрит.ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 17л.
860573
  Позаченюк Е.А. Обоснование проектирования экологической сети (на примере Крыма) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.А. Позаченюк, Л.А. Соцкова, А.Г. Панин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
860574
  Подгорски Душан Обоснование радиолокационной системы научных и оперативных наблюдений за опасными метеорологическими явлениями в ЧССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Подгорски Душан; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 8л.
860575
  Салинь З.Ю. Обоснование размещения, концентрации и выбора технологии нижних лесных складов в условиях Латвийской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Салинь З.Ю.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
860576
   Обоснование расчетов сметных назначений по росписи государственных доход и расходов РСФСР на 1926-1927 бюджетный год и Список учреждений состоящих на государственном бюджете в 1926-1927 году.. – Москва, 1926. – 273с.
860577
  Притыскач В.П. Обоснование рациональных параметров разработки крутых угольных пластов с учетом напряженного состояния горных пород. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Притыскач В.П.; МО Украины. Гос. горная акад.. Украины. – Днепропетровск, 1993. – 18л.
860578
  Клопченко Г.С. Обоснование рациональных параметров технологий на споряжении лав с подготовительными выработками при разработке тонких пологих пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Клопченко Г.С.; Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1997. – 18л.
860579
  Сельмен Г.А. Обоснование рациональных размеров колхозов и их приозводственных подразделений для условий Пермской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельмен Г.А.; Перм.с-х.ин-т. – Пермь, 1965. – 20л.
860580
  Собко Борис Ефимович Обоснование режимов проветривания и разработка средств пылегазоподавления при открыто-подземной добыче руд : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Собко Борис Ефимович; Мин-во образ. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
860581
  Самошкин Валентин Васильевич Обоснование резервного парка электродвигателей с учетом их надежности и ремонтопригодности : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Самошкин Валентин Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
860582
  Солнышков Ю.С. Обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – М., 1980. – 167с.
860583
  Чичинадзе Ж.А. Обоснование системы защиты винограда от вредителей и болезней. : Автореф... доктор с.-х.наук: 06.00.22, 06.00.11 / Чичинадзе Ж.А.; Нац. аграрный ун-т. – К., 1995. – 49л.
860584
  Иванов В.К. Обоснование системы удобрения в полевых травопольных севооборотах степных районов влажной зоны Краснодарского края : Автореф. дис. ... доктор с.-х. наук / Иванов В.К. ; Укр. сельхоз. акад. – Белая Церковь, 1954. – 38 с.
860585
  Финн Э.А. Обоснование состава машино-тракторного парка в хозяйстве / Э.А. Финн. – М, 1985. – 160с.
860586
  Турчин Петр Михайлович Обоснование социально-экономического развития центров районных агропромышленных комплексов на материалах Северного Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Турчин Петр Михайлович; Мин-во сельск. хоз-ва СССР. Целиноградский с.-х. ин-т. – Целиноград, 1974. – 30л.
860587
  Чужинов П.И. Обоснование специализации и экономическая эффективность ремонта и обслуживания техники сельского хозяйства в Кустанайской области Казахской ССР / П.И. Чужинов. – КУстанай, 1967. – 51с.
860588
  Башкатов Д.Н. Обоснование способа и диаметра бурения при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях / Д.Н. Башкатов. – М., 1971. – 32 с.
860589
  Мусиенко С.П. Обоснование способов и средств повышения устойчивости горных выработок в слабометаморфизованных породных массивах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мусиенко С.П.;. – Днепропетровск, 1995. – 22л.
860590
  Подкопаев Сергей Викторович Обоснование способов повышения устойчивости вентиляционных штреков при отработке крутых пластов : Автореф... канд. технич.наук: 05.15.02 / Подкопаев Сергей Викторович; Донецкий политех. ин-т. – Донецк, 1993. – 17л.
860591
  Ченцов Н.Н. Обоснование статистических критериев методами теории случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ченцов Н.Н.; Матем ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1958. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
860592
   Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231с.
860593
  Герасимов В.Н. Обоснование структурной модели процесса профессионального воспитания курсантов военно-инженерных вузов / В.Н. Герасимов, О.Г. Заец // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются научные и прикладные основы процесса профессионального воспитания курсантов военно"инженерных вузов, обосновываются и развиваются сущность, содержание и структура данного процесса In the article the scientific and applied ...
860594
  Кижнер Р.М. Обоснование СУ-метода и его применение к исследованию атомного упорядочивания в сплавах со сверхструктурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кижнер Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18л.
860595
  Чернокур В.Р. Обоснование схем подготовки и нарезки днищ блоков при системе подэтажного обрушения с учетом ориентации выработок доставки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Чернокур В.Р.; МВ и ССО УССР. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1987. – 21л.
860596
  Губайловский В. Обоснование счастья: О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.146-151. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
860597
  Ефимов Е.И. Обоснование тезисов, основанное на знаниях / Е.И. Ефимов. – Москва, 1990. – 36 с.
860598
  Гнипа Александр Михайлович Обоснование темпов развития и структуры производства мясных продуктов в Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом.н аук : 08.00.21 / Гнипа Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Киев. технологич. ин-т пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 22 с.
860599
  Галетов И.П. Обоснование теории действительных чисел в курсе теоретической арифметики педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: / Галетов И.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 20л.
860600
  Перегудов Ю.В. Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера / Ю.В. Перегудов, В.В. Перегудов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
860601
   Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты / И.В. Пампуха, В.П. Савкова, И.В. Харченко, С.Л. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-79. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується вибір технології та розробляється ядро (структурна схема) програмного забезпечення для управління контентом з подальшим нарощуванням її нових інноваційних функцій, які можуть виникнути в процесі експлуатації на базі системи ...
860602
  Швец Д.В. Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 130-138 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
860603
  Икол А.А. Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 113-120. – ISSN 1607-4556
860604
  Неумывакин Ю.К. Обоснование точности топографических съемок для проектирования / Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1976. – 159 с.
860605
  Меркулов Н.А. Обоснование тягового агрегата для промышленного карьерного транспорта. : Автореф... канд.техн.наук: 05.450 / Меркулов Н.А.; Ростовский инж-строит,ин-т. – Ротов н/Д, 1973. – 26л.
860606
  Мордасов Владимир Иванович Обоснование условий подработки пласта и способов повышния устойчивости выработок весьма сближенных тонких антрацитовых пластов : Автореф... канд. техн. наук: 05.15.02 / Мордасов Владимир Иванович; Донецк. гос. техн. н-ту. – Донецк, 1994. – 17 л.
860607
  Ситников А.Б. Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 52-62 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
860608
  Четверик М.С. Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере / М.С. Четверик, Е.В. Бабий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 142-152 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
860609
  Рубин К.Ф. Обоснование учения об измерении геометрических величин (длин прямолинейных отрезков, площадей простых многоугольников объемов простых многогранников) : Автореф... канд. пед.наук: / Рубин К.Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Полтава, 1953. – 24 с.
860610
  Федорова В.В. Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 53-57. – ISSN 1562-529Х
860611
  Осипенко С.Н. Обоснование формирования сети складов на логистическом полигоне как элемента логистической инфраструктуры // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 62-67 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
860612
  Доу В.Г. Обоснование характеристик плоскостных транзисторов с точки зрения физической электроники / В.Г. Доу, 1961. – 36с.
860613
  Таран Ф.И. Обоснование химических приемов борьбы с тлей и паутинным клещем на хмеле : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Таран Ф.И.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
860614
  Надутый В.П. Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций / В.П. Надутый, С.В. Костыря, В.С. Севастьянов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 59-66 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
860615
   Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы / А.И. Волошин, О.В. Рябцев, М.В. Барабаш, А.В. Вивчаренко, А.И. Коваль // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 8-13. – ISSN 0041-5804
860616
  Либкнехт В. Обоснование эрфуртской программы / В. Либкнехт. – С-Пб. – 49с.
860617
   Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-cортировочных фабрик Криворожского бассейна / О. Демченко, В. Евтехов, А. Евтехова, Е. Георгиева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
860618
  Акбердин Р.З. Обоснование эффективности затрат на ремонт и обновление оборудования : (метод. рекомендации) / Р.З. Акбердин ; Свердлов. ин-т народ. хоз-ва. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 125 с.
860619
  Надутый В.П. Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы / В.П. Надутый, В.В. Сухарев, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 63-69 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
860620
   Обоснование эффективности нестандартизированного оборудования.. – М., 1973. – 166с.
860621
  Семененко Е.В. Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов / Е.В. Семененко, Е.С. Лапшин, С.Н. Киричко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 53-62 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
860622
  Чугунов А.А. Обоснованность использования приема транскрипции/транслитерации при переводе банковской терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
860623
   Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В Николаев, С, , . – М., 1959. – 236с.
860624
  Скршейпек М. Обоснованность ретроактивности в Римском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
860625
  Агеева Г.Н. Обоснованнось приговора в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Агеева Г.Н. ; МВО СССР. - Московск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
860626
  Эбаноидзе Н.Е. Обосновленные определения в художественных произведениях Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эбаноидзе Н.Е.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
860627
  Георгиева Е. Обособените части на изречението от синтактично и от стилистично гледище / Е. Георгиева. – София, 1983. – 126с.
860628
  Абдуллаев А.З. Обособление в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев А.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1953. – 16 с.
860629
  Файнштейн С.Л. Обособление имени прилагательного и причастия в немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнштейн С.Л.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ян. яз. – Л., 1954. – 15л.
860630
  Ганыш Эдит Геннадиевна Обособление как проблема коммуникативно-прагиатического синтаксиса : Дис... канд. филологнаук: 10.02.01 / Ганыш Эдит Геннадиевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.167-194
860631
  Алымкулов Э.Д. Обособление переменных в обобщенных системах Лотки-Вольтерра / Э.Д. Алымкулов. – Москва, 1987. – 25с.
860632
  Медведкин В.М. Обособленное несогласованное определение. (Значение, граммат. особенности, стилистич. употребление) : Автореф... кандидата филол.наук: / Медведкин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21л.
860633
  Гайлумс К.Я. Обособленное определение в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гайлумс К.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
860634
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. / Э.А. Гуляева. – Днепропетровск, 1978. – 122с.
860635
  Гуляева Элеонора Алексеевна Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. (В плане грамматического и актуального членения предложения) : Дис... канд. филологич.наук: / Гуляева Элеонора Алексеевна; КГУ. – К., 1972. – 249л. – Бібліогр.:л.183-210
860636
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные кострукции в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Гуляева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 29 с.
860637
  Петровская К.Я. Обособленные второстепенные члены предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Петровская К.Я.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Ленинград, 1953. – 18 с.
860638
  Кочиняня Д.А. Обособленные второстепенные члены современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кочиняня Д.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1961. – 24л.
860639
  Фирсов Г.П. Обособленные втростепенные члены предложения / Г.П. Фирсов. – М, 1955. – 76с.
860640
  Фурашов В.И. Обособленные определительные конструкции в современном русском языке : автореф... канд. филол. наук / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 24 с.
860641
  Кротевич Е.В. Обособленные синтагмы / Е.В. Кротевич; Ученые записки Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Львовский гос.ун-т, 1948. – 90 с. – (Вопросы славянского языкознания ; Т. 4)
860642
  Фурашов В.И. Обособленные согласованные определения в современном русском литературном языке. / В.И. Фурашов. – Владимир, 1975. – 192с.
860643
  Свблова Т.А. Обособленные члены предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Свблова Т. А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 31л.
860644
  Ильминская Н.И. Обособленные члены предложения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ильминская Н.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
860645
  Богданов П.Д. Обособленные члены предложения в современном русском языке / П.Д. Богданов. – Орджоникидзе, 1977. – 227с.
860646
  Вакуленко Н.А. Обособленные члены предложения в художественных произведениях В.Г.Короленко. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Вакуленко Н.А.; Киев.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л.
860647
  Кроть Д.Т. Обособленные члены предложения в языке произведений М.М. Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кроть Д.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 22 с.
860648
  Максин В.И. Обострение англо-американской боробы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Дис... канд.экономич.наук: / Максин В.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.1-УП
860649
  Максин В.И. Обострение англо-американской борьбы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Максин В.И.; КГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1955. – 18л.
860650
  Гусейнов Г.Т. Обострение борьбы англо-американских монополий за нефтяные ресурсы Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Т.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1956. – 19л.
860651
  Бовш В.И. Обострение идеологического противоборства двух социальных систем / В.И. Бовш. – Минск, 1976. – 174с.
860652
   Обострение идеологической борьбы в современном мире: Сб. ст.. – М., 1983. – 64с.
860653
   Обострение идеологической борьбы и задачи наступательной критики антимарксистских концепций в области экономических наук: Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 161с.
860654
   Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое воспитание трудящихся: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф.. – М., 1983. – 128с.
860655
   Обострение идеологической борьбы на современном этапе. Антикоммунизм -- главное идейно-политическое оружие империализма.. – Кишинев, 1970. – 32с.
860656
  Кортунов В.В. Обострение империалистических противоречий между Францией и Западной Германией посте второй мировой войны в связи с возрождением германского милитаризма (1945-1952 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Кортунов В.В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 15л.
860657
  Найденов М.Е. Обострение классовой борьбы в деревне после отмены крепоснтного права (1861-1863 гг.) : Автореф... Канд.ист.наук: / Найденов М.Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
860658
  Лемин И.М. Обострение кризиса Британской империи после второй мировой войны. / И.М. Лемин. – М., 1951. – 566с.
860659
  Никитин В.А. Обострение кризиса буржуазной демократии в США постле второй мировой войны (1945-1955) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин В. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1967. – 31л.
860660
  Розин И И. Обострение кризиса крепостного строя. Начало революционно-демократического этапа в русском освободительном движении. Падение крепостного права : лекции, прочитанные ВПШ при ЦК КПСС / И. Розин ; ВПШ при ЦК КПСС, каф. Истории СССР. – Москва : Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1957. – 136 с.
860661
  Белый П.Ф. Обострение кризиса платежного баланса Англии в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Белый П.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
860662
  Бойко А.А. Обострение кризиса платежного баланса Англии. / А.А. Бойко. – Киев, 1956. – 343с.
860663
  Михнев Р.М. Обострение кризиса французской колониалной империи после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Михнев Р.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. полит. экон. – К., 1955. – 16л.
860664
  Соколовская О.В. Обострение критского вопроса в 1908-1909 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 119-128. – ISSN 0042-8779
860665
   Обострение межимпериалистических противоречий (США -- Западная Европа -- Япония).. – М., 1982. – 190с.
860666
  Ковалев Е. Обострение мировой продовольственной ситуации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 21-29. – ISSN 0131-2227
860667
  Агамогланов В.Ш. оглы Обострение национального вопроса в условиях общего кризиса капитализма / В.Ш. оглы Агамогланов. – Москва, 1976. – 159с.
860668
  Лузин К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединенных Штатах Америки в 1955-1963 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лузин К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
860669
  Лузик К.С. Обострение негритянской проблемы в США в 1955-1963 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Лузик К.С.; КГУ. – Киев, 1966. – 415л. – Бібліогр.:л.1-24
860670
  Турчинс Я.Б. Обострение неравномерности развития капитализма в итоге Второй мировой войны / Я.Б. Турчинс. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 356 с.
860671
  Шадчинев С.Д. Обострение неравномерности развития капиталистических стран после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Шадчинев С.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1954. – 17л.
860672
   Обострение общего кризиса капитализма и рабочий класс в Западной Европе: Соц.-экон., полит. и идеол. пробл.. – М., 1981. – 221с.
860673
  Покровская И.С. Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе / И.С. Покровская, М.В. Кирсенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 52-58. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
860674
   Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1979. – 234с.
860675
  Арутюнян Д.Б. Обострение основного противоречия капитализма в эпоху империализма ( 1898 - 1914/1918 годах ) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Арутюнян Д.Б. – Ереван, 1952. – 19 с.
860676
  Медведев Александр Александрович Обострение противоречий в АТФ-КПП и новые тенденции в рабочем и профсоюзном движении США во второй половине 60-х - начале 70-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Медведев Александр Александрович; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 35л.
860677
  Тимофеев Обострение противоречий капитализма и трудящегося: проблемы положения и борьбы рабочего класса в условиях углубления общего кризиса капитализма / Тимофеев, т.Т. – Москва, 1986. – 285 с.
860678
   Обострение противоречий капитализма на современном этапе его общего кризиса. Сб. ст.. – М., 1979. – 105с.
860679
   Обострение противоречий капиталистического хозяйства в современных условиях: Сб. ст.. – М., 1981. – 86с.
860680
  Кочетков А.И. Обострение противоречий между империалистическими государствами / А. Кочетков. – Москва : Знание, 1958. – 39, [1] с.
860681
  Чепраков В.А. Обострение противоречий между капиталистическими странами / В.А. Чепраков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 128 с.
860682
  Загорский М.В. Обострение революционной борьбы трудящегося крестьянства Западной Украины в годы экономического кризисв 1929-1933 гг. (Лисское восстание 1932 г.) : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Загорский М.В. – Львов, 1953. – 16 с.
860683
  Емельянов Ю.В. Обострение социально-политических противоречий в США и молодежь / Ю.В. Емельянов. – М., 1986. – 173с.
860684
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-техничекой революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.1-25
860685
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 19 с.
860686
  Арбатов А.А. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения / А.А. Арбатов, А.Ф. Шакай. – Москва : Международные отношения, 1981. – 221с.
860687
  Новоселов С.П. Обострение экономических и социально-политических противоречий капитализма / С.П. Новоселов. – М., 1977. – 199с.
860688
   Обострение экономических противоречий капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1977. – 439с.
860689
  Морозов Г.К. Обостроение англо-американских противоречий после второй мировой войны / Г.К. Морозов. – Л., 1952. – 39с.
860690
  Коротких В.Л. Обощенная теория ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротких В. Л.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.10
860691
  Костин В.А. Обощенные пространства Степанова и их приложения : Автореф... канд физ. мат.наук: / Костин В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
860692
  Иманалиев М.И. Обощенные решения интегральных уравнений первого рода / М.И. Иманалиев. – Фрунзе, 1981. – 144с.
860693
  Могилевский И.Ш. Обощенные решения краевых задач для уравнения Лапласа / И.Ш. Могилевский. – Калинин, 1987. – 56с.
860694
  Сирота И.М. Обощенные характеристики для выбора трансформаторов тока в устройствах релейной защиты и автоматики / И.М. Сирота. – К, 1968. – 40с.
860695
  Воробьев В. Обоюдовыигрышный результат // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 17-26. – ISSN 0130-9625
860696
  Шепітько Г. Обпалена зірка : Вірші, поеми / Ганна Шепітько. – Дніпропетровськ : Січ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-7775-0468-Х
860697
  Стрілець О.О. Обпалена троянда : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с.
860698
  Їжакевич Л.К. Обпалений цвіт / Л.К. Їжакевич. – Киев, 1988. – 245с.
860699
  Петренко М.Є. Обпалені блискавицями : вірші / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1980. – 103 с.
860700
  Дмитерко Л.Д. Обпалені громами : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 238 с.
860701
   Обпалюють душу поетові очі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...На 2014 рік, оголошений в Україні роком Тараса Шевченка, видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" за сприяння Інституту філології випустив ювілейний календар "Тарас Шевченко - 200 років". Календар відмінної поліграфічної якості ...
860702
   Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. Труды Всесоюз. межвузовской конференции.. – Куйбышев, 1962. – 432с.
860703
  Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. / Г.А. Бочанова. – Новосибирск, 1978. – 256с.
860704
  Власов В.А. Обрабатывающая промышленность современной Японии / В.А. Власов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 295, [1] с.
860705
  Василевский Эдуард Казимирович Обрабатывающая промышленность США: 1950-2005 годы / Василевский Эдуард Казимирович, В. Марцинкевич; материал к печати подготовил В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 85-105. – Бібліогр.: с. 87, 90. – ISSN 0131-2227
860706
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic .NET / Джеффри П. Мак-Манус, Джеки Голдштейн, Кевин Т. Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 416 с. – ISBN 5-8459-0512-5
860707
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic 6 : Руководство разработчика / Джеффри П. Мак-Манус; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 672 с. + (Книга с CD-ROM). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0002-6
860708
  Положенцев В.С. Обработка быстрорежущей стали глубоким холодом. / В.С. Положенцев. – К., 1954. – 80с.
860709
   Обработка видеоинформации и дистанционные исследования : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1983. – 146 с.
860710
  Катыс Г.П. Обработка визуальной информации. / Г.П. Катыс. – Москва : Машиностроение, 1990. – 317с. – ISBN 5-217-00989-6
860711
   Обработка воды на тепловых электростанциях.. – М.-Л., 1966. – 448с.
860712
  Бузук В.В. Обработка высокоточных астрономических определений широты и долготы на ППЭВМ "Искра-1030.11" : учебное пособие / В.В. Бузук, В.Ф. Канушин, Р.З. Ковалев; Рец. Дюков В.П., Конусова Г.И. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 46с.
860713
   Обработка геологической информации на микрокалькуляторах. – Москва : Недра, 1988. – 132с.
860714
  Болдырева В. Обработка гравиметрических данных при решении задач нефтяной геологии. / В. Болдырева; Отв.ред.А.А.Любимова. – Москва, 1990. – 186с.
860715
  Карнитис Э.К. Обработка графической информации в конструкторских терминальных системах САПР. / Э.К. Карнитис, Я.А. Якобсон. – Рига, 1984. – 43с.
860716
   Обработка графической информации на ЭВМ.. – Київ : Техніка, 1974. – 144с.
860717
  Верлер К.-Х. Обработка графической информации с помощью вычислительной техники / К.-Х. Верлер. – Москва, 1979. – 254с.
860718
   Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов. Сб. ст.. – М., 1974. – 173с.
860719
  Петренко П.А. Обработка данных в вычислительных системах и сетях / П.А. Петренко, Г.С. Теслер. – Киев, 1980. – 232с.
860720
   Обработка данных в многопроцессорных распределенных вычислительных системах : Сб. науч. тр.. – К., 1987. – 77с.
860721
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. с предисл. В.Я.Алтаева. – М. : Мир
Т.1. – 1976. – 616с.
860722
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. – М. : Мир
Т.2. – 1976. – 536с.
860723
  Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования / В.Ю. Семенов. – Москва : Недра, 1985. – 133с.
860724
   Обработка данных на ЭВМ третьего поколения. Материалы семинара.. – М., 1976. – 154с.
860725
  Силуков В.А. Обработка данных по системе "СЕЛЭКС" / В.А. Силуков. – М., 1981. – 159с.
860726
  Машбиш Е.И. Обработка данных с помощью компьютера : Учеб. пособие / Е.И. Машбиш, Г.А. Балл, М.А. и др. Белоголов. – Київ : Вища школа, 1991. – 287с. – ISBN 5-11-002274-7
860727
   Обработка данных сложного контура на электроэрозионной установке 2ЭФУ.. – М., 1964. – 36с.
860728
  Каргашин П.Е. Обработка данных экологических исследований при строительстве объектов нефтегазовой отрасли // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
860729
  Рыскин М.В. Обработка деловой информации. / М.В. Рыскин. – М, 1976. – 152с.
860730
  Михальцев А.В. Обработка динамических параметров в сейсморазведке / А.В. Михальцев, И.А. Мушин, В.М. Погожев. – Москва : Недра, 1990. – 188с.
860731
  Моссэ А.Л. Обработка дисперсных материалов в плазменных реакторах / А.Л. Моссэ, И.С. Буров. – Минск, 1980. – 207 с.
860732
   Обработка жаропрочных сплавов.. – М., 1960. – 232с.
860733
  Лялин Л.М. Обработка жиров и масел. / Л.М. Лялин. – Л., 1926. – 49с.
860734
  Осуга С. Обработка знаний / С. Осуга. – Москва, 1989. – 292с.
860735
  Стахеев И.С. Обработка золотосодержащих илов цианированием / И.С. Стахеев. – М - Л, 1933. – 52с.
860736
  Мостович В.Я. Обработка золотосодержащих руд / В.Я. Мостович. – М.-Л, 1932. – 112с.
860737
  Ивановский М.Д. Обработка золотых руд / М.Д. Ивановский, А.П. Зефиров. – М.-Л, 1936. – 190с.
860738
  Максимова Е.М. Обработка зрительного сигнала на уровне горизонтальных клеток сетчатки : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Е. М.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
860739
   Обработка и анализ, моделирование и усвоение океанографической информации : Сб. ст. – Москва, 1991. – 155 с.
860740
  Файнштейн С.М. Обработка и защита поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – 3-е изд, перераб. – Москва : Энергия, 1970. – 296 с.
860741
   Обработка и интерпретация геолого-геохимической информации при поисках залежей нефти и газа: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 162с.
860742
   Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на ЭВМ : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 240с.
860743
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учебник для нефт. и геол.-развед. техникумов] / М. Г. Латышова, Б. Ю. Вендельштейн, В. П. Тузов. – Москва : Недра, 1975. – 272 с. : ил.
860744
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учеб. для техникумов] / М. Г. Латышова, Б.Ю. Вендельштейн, В.П. Тузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 311, [1] с. : ил. – ISBN 5-247-00750-6
860745
   Обработка и интерпретация материалов локации бокового обзора для определения вещественного состава поверхностных образований шельфа: Методич. рекомендации.. – Ленинград, 1989. – 45с.
860746
  Колесников В.П. Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ. / В.П. Колесников. – Москва : Недра, 1981. – 141с.
860747
   Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований. Сб. ст.. – К., 1976. – 120с.
860748
  Сохранов Н.Н. Обработка и интерпретация с помощью ЭВМ результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин / Н.Н. Сохранов, С.М. Аксельрод. – М., 1984. – 255с.
860749
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 1. – 1990. – 108с.
860750
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 2. – 1990. – 104с.
860751
   Обработка и отображение информации в растровых графических системах.. – Минск, 1989. – 180с.
860752
  Беляевский Л.С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л.С. Беляевский. – М., 1990. – 231с.
860753
   Обработка и отражение в каталогах аудио-визуальных материалов для изучающих иностранные языки. Метод. письмо.. – М., 1968. – 14с.
860754
   Обработка и представление данных в человеко-машинных системах: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1988. – 148с.
860755
   Обработка и применение новых конструкционных материалов: Сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1987. – 163с.
860756
   Обработка и распознавание сигналов: Сб. ст.. – Киев, 1975. – 216с.
860757
  Беляев В.И. Обработка и теоретический анализ океанографических наблюдений / В.И. Беляев. – Киев : Наукова думка, 1973. – 295с.
860758
  Шугуров В.И. Обработка и удобрение эродированных черноземов Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Шугуров В.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 22л.
860759
  Ицексон И.А. Обработка и фиксирование речей, докладов, протоколов : (азбука редактирования) / И.А. Ицексон. – 5-е изд., испр. и доп. – Кунгур : б. и., 1930. – 216 с.
860760
   Обработка и хранение радиоактивных отходов низкой и средней удельной активности в Ханфорде.. – М., 1972. – 33с.
860761
  Копин В.А. Обработка иделий и з пластмасс. / В.А. Копин. – М, 1988. – 176с.
860762
  Виттих В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований / В.А. Виттих. – Москва, 1982. – 214с.
860763
  Путятин Е.П. Обработка изображений в робототехнике. / Е.П. Путятин, С.И. Аверин. – М., 1990. – 319с.
860764
   Обработка изображений геофизической среды. – М., 1989. – 147с.
860765
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. регион. конф., 1-3 апр. 1981 г., Новосибирск. – ОИДИ-81. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1981. – 168 с.
860766
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 1 : Методы и алгоритмы обработки изображений. – 1984. – 88 с.
860767
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 3 : Дистанционные методы исследования. – 1984. – 114 с.
860768
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. международной конф., 19-21 августа 1990 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1990. – 202с.
860769
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. регион. конф., 110-12 нояб. 1987 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1987. – 199с.
860770
   Обработка изображений и цифровая фильтрация : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 318 с.
860771
  Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 236с.
860772
   Обработка изображений при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1973. – 204с.
860773
   Обработка импульсным магнитным полем: Метод и техника: Материалы IV научно-технического семинара с международным участием по нетрадиционным технологиям в машиностроении.. – София-Горький, 1989. – 134с.
860774
   Обработка информации в "АСУ-Молдавия": Сб. ст.. – Кишинев, 1980. – 124с.
860775
   Обработка информации в вычислительных и управляющих системах: Сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 185с.
860776
   Обработка информации в геофизических исследованиях: Сб. науч. работ.. – Владивосток, 1986. – 166с.
860777
  Левшин В.Л. Обработка информации в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с.
860778
  Чернявский А.Ф. Обработка информации в радиофизических системах : Курс лекций / А.Ф. Чернявский. – Минск : БГУ, 2004. – 176с. – ISBN 985-485-147-8
860779
  Мартынов Ю.М. Обработка информации в системах передачи данных / Ю.М. Мартынов. – М, 1969. – 200с.
860780
   Обработка информации в системе "Человек-машина": Сб. ст.. – М., 1973. – 118с.
860781
  Карчевский В.Н. Обработка информации на многосчетчиковых машинах в сберегательных кассах / В.Н. Карчевский, В.Ф. Дружинин. – М., 1981. – 96с.
860782
   Обработка информации о бюджете времени трудящихся. Методика сбора и машинного анализа.. – М., 1977. – 153с.
860783
  Татьянушкин Д.В. Обработка информации студентами: этапы, методы, приёмы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 103-107. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены особенности взаимодействия современных студентов с цифровой информационной средой и обоснована необходимость формированиях у них навыков обработки информации. Представлена технология обработки информации студентами. Описаны ...
860784
  Вайрадян А.С. Обработка информационных масивов / А.С. Вайрадян. – Москва, 1977. – 79с.
860785
   Обработка информационных массивов в автоматизированных системах управления.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 184с.
860786
   Обработка инфрмации, получаемой по программе "Интеркосмос": Сб. ст.. – М., 1982. – 287с.
860787
   Обработка картографических изданий в библиотеке АН СССР. Методич. рекомендации.. – Л., 1978. – 34с.
860788
  Блюмберг И.Б. Обработка кино- и фотопленок / И.Б. Блюмберг. – М, 1950. – 100с.
860789
  Иофис Е.А. Обработка кинопленочных негативов. / Е.А. Иофис. – М., 1939. – 94с.
860790
   Обработка космической информации.. – М., 1976. – 118с.
860791
   Обработка легких и жаропрочных сплавов.. – М., 1976. – 329с.
860792
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (32). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860793
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (33). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860794
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (34). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860795
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (35). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860796
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (36). – 2013. – 254 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860797
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (37). – 2013. – 256 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860798
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (38). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860799
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Бейгельзимер Я.Е., Доброносов Ю.К. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (39). – 2014. – 280 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860800
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (40). – 2015. – 268 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860801
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (41). – 2015. – 386 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860802
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (42). – 2016. – 317 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860803
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (43). – 2016. – 192 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860804
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (44). – 2017. – 286 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860805
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (45). – 2017. – 188 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860806
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (46). – 2018. – 216 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
860807
  Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М, 1991. – 174с.
860808
   Обработка металлов давлением: Межвузовский сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 144с.
860809
  Карбань В.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике / В.И. Карбань, Ю.И. Борзаков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 104 с.
860810
  Арнаудов Д.Д. Обработка на големи информационни масиви с ЦЕИМ в системата на образованието. / Д.Д. Арнаудов. – София, 1981. – 163с.
860811
  Зубов А.В. Обработка на ЕС ЭВМ текстов естественных языков / А.В. Зубов. – Минск, 1977. – 173с.
860812
  Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений / В.И. Аронов. – Москва, 1976. – 129с.
860813
  Резников А.П. Обработка накопленной информации в затрудненных условиях. / А.П. Резников. – М., 1976. – 243с.
860814
   Обработка нечеткой информации в системах принятия решений.. – Москва : Радио и связь, 1989. – 302с.
860815
  Джордан Д. Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием стандарта ODMG / Дэвид Джордан; Пер. с англ. Н.М. Ручко. – Москва : Вильямс, 2001. – 384 с. – На обл.: Предисл. Рика Кэтла. – (По объектным технологиям). – ISBN 5-8459-0149-9
860816
  Белоусов С.Л. Обработка оперативной метеорологической информации с помощью электронных вычислительных машин / С.Л. Белоусов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 284с.
860817
  Молебный В.В. Обработка оптико-локационных информаций / В.В. Молебный. – Киев, 1986. – 58 с.
860818
  Евтушенко В.А. Обработка отверстий в труднообрабатываемых материалах развертками с разнонаклонными зубьями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.01 / Евтушенко В.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1986. – 15л.
860819
  Файнштейн С.М. Обработка поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 256 с.
860820
  Запорожский В.П. Обработка полупроводниковых материалов : Учебное пособие для средних профессионально-технических училищ / В.П. Запорожский, Б.А. Лапшинов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 184с.
860821
  Кулев Д.М. Обработка почвы в горьковском крае. / Д.М. Кулев. – Горький, 1933. – 128с.
860822
  Кононов С. Обработка почвы в нечерноземной полосе РСФСР / С. Кононов. – М.-Л., 1930. – 93с.
860823
   Обработка почвы и применение удобрений в полевых севооборотах среднего Заволжья. Сб. науч. тр.. – Ульяновск, 1987. – 80с.
860824
  Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай / Ф.Т. Моргун. – Москва : Колос, 1977. – 272 с.
860825
  Каспиров А.И. Обработка почвы как средство повышения урожайности / А.И. Каспиров. – Москва ; Ленинград, 1954. – 200 с.
860826
  Догановский М.Г. Обработка почвы по методу Т.С. Мальцева / М.Г. Догановский, Н.А. Сапожников. – Л., 1955. – 32с.
860827
  Елисеев А.М. Обработка почвы под озимую пшеницу после гороха и кукурузы на сидос : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Елисеев А.М. ; Укр. с-х. акад. – 22 с.
860828
  Попов Ф.А. Обработка почвы под полевые культуры. / Ф.А. Попов. – К., 1969. – 263с.
860829
  Ткачев Ю.А. Обработка проб полезных ископаемых / Ю.А. Ткачев, А.А. Шеин. – М., 1987. – 189с.
860830
   Обработка пространственно-временных сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1983. – 141 с.
860831
  Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС / Д.П. Коростелев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 152 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; вып. 24)
860832
  Дружинский И.А. Обработка радиоактивных материалов в атомной промышленности / И.А. Дружинский, Г.Н. Новиков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 173 с.
860833
   Обработка радиолакационных сигналов и проборы при дистанционном зондировании : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1988. – 147 с.
860834
  Францевич Л.И. Обработка результатов биологических экспериментов на микро-ЭВМ / Л.И. Францевич. – К, 1979. – 91с.
860835
  Завьялов А.С. Обработка результатов измерений / А.С. Завьялов. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 63 с.
860836
  Стульников В.И. Обработка результатов измерений и вычислений при выполнении лабораторных работ по физике / В.И. Стульников. – Ленинград, 1958. – 18 с.
860837
  Алабовская А.П. Обработка результатов измерений. : учебное пособие / А.П. Алабовская. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1982. – 73 с.
860838
  Осауленко В.Т. Обработка результатов испытаний грунтов / В.Т. Осауленко. – Дніпропетровськ, 1992. – 60с.
860839
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : Учеб.пособие / О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1970. – 104с.
860840
  Резвая Г.Л. Обработка результатов наблюдений : метод. указания / Г.Л. Резвая, В.Э. Циркунов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1977. – 120с.
860841
  Алексеев В.П. Обработка результатов полевых и лабораторных исследований : с использ. вероятност.-стат. методов : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Е.Б. Печинина ; Свердлов. горн. ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : СГИ, 1989. – 73, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
860842
  Виньерон А. Обработка результатов физико-химических наблюдений / А. Виньерон. – Москва-Ленинград, 1934. – 140с.
860843
  Захарова Э.А. Обработка результатов химического анализа. / Э.А. Захарова. – Томск, 1984. – 80с.
860844
  Баасанжав Д. Обработка результатов широтных наблюдений, полученных на зенит-телескопе Улан-Баторской астрономической обсерватории в период с 1961- по 1966 г : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Баасанжав Д. ; АН СССР Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 9 с.
860845
   Обработка сейморазведочной информации на ЭВМ.. – К., 1976. – 105с.
860846
  Хаттон Л. Обработка сейсмических данных : Теория и практика / Л. Хаттон. – Москва : Мир, 1989. – 214с.
860847
   Обработка сейсмической информации на ЭВМ.. – К., 1980. – 182с.
860848
  Шрюфер Э. Обработка сигналов : Учебник / Э. Шрюфер. – Киев : Либідь, 1995. – 320с.
860849
   Обработка сигналов в локационных системах исследования неоднородных сред : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 167 с.
860850
   Обработка сигналов в многоканальных РЛС. – Москва : Радио и связь, 1983. – 328 с.
860851
   Обработка сигналов в радиотехнических системах / А.Д. Далматов, А.А. Елисеев, А.П. Лукошкин, А.А. Оводенко, Б.В. Устинов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 398 с.
860852
   Обработка сигналов в системах управления и передачи информации: Межвуз. сб. науч. тр.. – Воронеж, 1987. – 160с.
860853
  Васариныш Г.Э. Обработка сигналов группой дискриминаторов с учетом шума / Г.Э. Васариныш, Херманис, э.Х. – Рига, 1981. – 42с.
860854
  Гильбо Е Обработка сигналов на основе упорядоченного выбора / Е Гильбо. – М., 1976. – 342с.
860855
   Обработка сигналов радиофизическими методами : междуведомственный сборник. – Москва, 1986. – 136 с.
860856
   Обработка символьной информации : сборник. – М., 1986. – 110с.
860857
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1984. – 168с.
860858
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1987. – 99с.
860859
  Чикмачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чикмачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штерберга. – М., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
860860
  Чимкачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чимкачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
860861
  Лихтенбаум Л.Л. Обработка снимков пузырьковых камер на полуавтоматической измерительной сканирующей установке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Лихтенбаум Л.Л.; Ин-т.физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.20
860862
  Фостер Дж. Обработка списков / Дж. Фостер. – Москва, 1974. – 72с.
860863
   Обработка стали и сплавов. – М., 1957. – 452с.
860864
  Дубров М А. Обработка статистических данных методом главных компонент / М А. Дубров, . – М, 1978. – 136с.
860865
  Божко В.П. Обработка статистической отчетности на ЭВМ третьего поколения. / В.П. Божко, В.В. Федосеев. – М., 1985. – 71с.
860866
   Обработка технико-экономической информации на ЭВМ в энергетике. – Москва, 1991. – 252 с.
860867
   Обработка технологических данных алмазного бурения: Метод. рекомендации.. – Л., 1977. – 95с.
860868
  Марченко А.К. Обработка ученой информации на ЭВМ. / А.К. Марченко. – М, 1975. – 136с.
860869
  Изотов К.Д. Обработка учётной информации в США / К.Д. Изотов. – М., 1968. – 192с.
860870
  Бегоцкая Г.К. Обработка учетной информации с использованием вычислительной техники / Г.К. Бегоцкая. – Москва, 1977. – 70 с.
860871
   Обработка физической информации и моделирование физических процессов на ЭВМ: Сб. ст. : сб. науч. трудов. – Москва, 1985. – 112 с.
860872
  Симоненко А.Н. Обработка фотографий метеоров / А.Н. Симоненко. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 40 с.
860873
  Крауш Л.Я. Обработка фотографических материалов / Л.Я. Крауш. – М., 1975. – 192с.
860874
  Королев М.А. Обработка экономической информации на электронных машинах / М.А. Королев. – М, 1964. – 286с.
860875
  Спиридонов А.А. Обработка экспериментальной информации для слоистых детекторов большого объема в измерениях ассиметрии ме-распада мюонов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спиридонов А.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 20л.
860876
  Молоденкова И.Д. Обработка экспериментальных данных / И.Д. Молоденкова. – Саратов
1. – 1990. – 31с.
860877
   Обработка, анализ и обобщение метеорологических наблюдений : Программа, метод. указания и контрольное задание №1 для учащихся-заочников гидрометеорологических техникумов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 40с.
860878
  Брехт Б. Обработки / Б. Брехт. – М, 1967. – 487с.
860879
  Меншун В. Обрав його всевишній для науки і такої роботи в ній, аби й зірки позаздрили землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 8-11. – ISSN 0868-8117


  Штрихи до портрета президента Національної академії медичних наук України академіка В.І. Цимбалюка.
860880
  Іванченко О.С. Ображені зорі / О.С. Іванченко. – К, 1965. – 131с.
860881
  Калашник О.О. Образ - символ розп"яття у поезії Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 47-49.
860882
  Галушко Т.К. Образ : Стихи / Т.К. Галушко. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 63с.
860883
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000. – 80 с.
860884
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2001. – 80 с.
860885
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 1. – 2002. – 74 с.
860886
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 2. – 2002. – 79 с.
860887
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 4. – 2003. – 79 с.
860888
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 5. – 2004. – 77 с.
860889
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 6. – 2005. – 79 с.
860890
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2006. – 87 с. – резюме - укр., англ. мовами
860891
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2007. – 91 с. – резюме - укр., англ. мовами
860892
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2008. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
860893
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2010. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
860894
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 12. – 2011. – 95 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
860895
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 13. – 2012. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
860896
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 14. – 2013. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
860897
  Лебідь Є. Образ "Femme fatale" у романі Є. Гребінки "Доктор" та повісті Т. Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 88-94


  Стаття присвячена дослідженню специфіки авторського прочитання образу фатальної жінки в прозових текстах Є. Гребінки і Т. Шевченка. Інтралітературний компаративний аналіз дозволив осмислити природу образу та визначити його провідні риси
860898
  Кужільна Л. Образ "Великої людини" у "Соборі" О. Гончара як частина "великого морального тексту" поезії шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С.112-117
860899
  Рудяков П. Образ "героя, який мовчить" у прозі Іво Андрича // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 597-630. – ISBN 978-966-02-4860-1
860900
  Романова О.О. Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730-1760-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 46-66. – ISSN 0130-5247
860901
  Нагорна Лариса Образ "двох Україн" у дзеркалі метафоричного моделювання // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст.
860902
  Нефедова Д.Н. Образ "другого" в индийском кинематографе эпохи глобализации как фактор формирования национально-культурной идентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 2073-9702


  У статті розглянута проблема утвердження національно-культурної ідентичності індійців за доп. включення в сюжети кінематографа персонажів-носіїв західної культури і способу життя. Володіючи в кінофільмах досить вираженими негативними рисами і будучи ...
860903
  Банах Л.С. Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 25-33


  В статье выделяются различные подтипы образа "Другого" в произведениях новогреческих писателей, особое внимание уделяется тенденции разрушения этнических стереотипов и нового видения Другого как равного Своему в произведениях, посвящённых теме ...
860904
  Крестинина Е.С. Образ "другого" в структуре современной идентичности российского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 11-124. – ISSN 0321-2017
860905
  Грабовський С. Образ "ефективної України" в концепції Богдана Гаврилишина // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 180-183. – ISBN 978-966-439-147-1
860906
  Демська-Будзуляк Образ "Європи" в українському літературно-критичному дискурсі к. ХІХ - поч. ХХ ст
860907
  Котова С. Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 56-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається конструювання образу "закордонної Русі" (Галичини, Буковини, Карпатської Русі) у свідомості росіян на початку ХХ ст. у контексті державної імперської ідеології Росії. Аналізуються публіцистика періоду Першої світової війни ...
860908
  Ярликова О.А. Образ "заходу" у ЗМІ УРСР в 1953 - 1964 рр.: ідеологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 175-177
860909
  Заїковська О. Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Дугласа Коупленда "Життя після Бога" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 17-20. – ISSN 2307-2261
860910
  Горшечникова Е. Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф.М. Достоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 65-71. – ISSN 2075-1486
860911
  Сабра Х. Образ "маленького человека" в русской и индийской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабра Х.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 23л.
860912
  Манаєва А. Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 19-23


  Стаття присвячена визначенню головних рис та ознак, притаманних "маленькій людині", у повісті Лу Сіня "Правдива історія А К"ю". Статья посвящена определению основных черт и признаков,характерных для "маленького человека", в повести Лу Синя "Подлинная ...
860913
  Олійник І.О. Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 185-189. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
860914
  Лихограй Р. Образ "москаля" в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-165


  В статті йдеться про риси характеру та світоглядні цінності образу «москаля» в українській легенді, казці, оповіданні та анекдоті. Крізь призму «свій – чужий» «москаль» протиставляється автохтонному населенню України. The article is devoted to image ...
860915
  Клименко О.М. Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920-1930-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 35-40. – ISSN 1996-5931
860916
  Росінська О. Образ "осьового моменту" як рух до "межі буття" : На матеріалі поезії В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 82-96. – ISSN 1728-9572
860917
  Глушко А.О. Образ "перманентного зовнішнього ворога" як національний автостереотип українців і словенців // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 135-142. – ISSN 0130-5247
860918
  Кучірка Н. Образ "подення" людського суспільства в натуралістичних творах Івана Франка та Стівена Крейна // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 264-271. – (Філологія ; Вип. 23/24)
860919
  Письменная Ю.О. Образ "розумного" в контексті морально-ціннісної концептуалізації світу різномовними етносами // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 163-267. – Бібліогр.: Літ.: с. 267; 17 назв
860920
  Ісаєва Н.С. Образ "Сучасної відьми" в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 245-253


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості розуміння і художнього втілення образу "відьми" в оповіданні сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь "М"янмарський нефрит". До уваги беруться етнокультурні образи та символи (нефрит, небожителька, ...
860921
  Ващук Л. Образ "тріумфуючого Цезаря", "благородного короля Франциска", за "Щоденником Луїзи Савойської" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, створений Луїзою Савойською, образ Франциска І як "славетного та тріумфуючого Цезаря". Визначено основні мотиви та цілі, якими керувалася графиня, формуючи даний образ. В статье проанализирован созданный Луизой Савойской образ ...
860922
  Свириденко В.О. Образ "турецького ярма" у болгарському гранднаративі доби соціалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 58-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
860923
  Єсипович К.П. Образ "чарівного" у французьких народних казках // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 73-77. – ISBN 966-581-550-4
860924
  Алієва З. Образ "Я"/Інший як проблема імагології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 3-6. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
860925
  Алієва З. Образ "Я"/Іншого як проблема імагології // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 631-634. – ISBN 978-966-8904-46-2
860926
  Анисимов О.С. Образ : моменты "естественного" и "искусственного" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.21-29
860927
  Кейван І. Образ Narrenschiff в українській літературі періоду раннього модернізму: нарис Ольги Кобилянської "Під голим небом" та ескіз Спиридона Черкасенка "Жах" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 126-135
860928
  Горбач І.М. Образ автодієгетичного оповідача в романі Н.Фарга // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С.82-86. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
860929
  Сліпушко О. Образ автора-проповідника у києворуській книжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено образ автора-проповідника у книжності києворуської держави (ХІ - першої половини ХІІІ ст.), зокрема у творах Іларіона Київського, Луки Жидяти, Феодосія Печерського, Клима Смолятича, Кирила Турівського. The image of the author of the sermons ...
860930
  Сліпушко О. Образ автора в "Повісті врем"яних літ"
860931
  Ланцута З. Образ автора в "Повчанні" Володимира Мономаха і старокиївська літературна традиція // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 208-217. – ISSN 0130-528Х
860932
  Цвєтаєва О.В. Образ автора в авторських колонках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 103-106. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
860933
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
860934
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2015. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 168-210
860935
  Ду Чжоу Образ автора в камерно-вокальній творчості Ф. Шуберта: від поетичного слова до музично-виконавської інтерпретації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ду Чжоу ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
860936
  Рудкевич І. Образ автора в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна"
860937
  Лефтерова О.М. Образ автора в контексті оціночних структур (на матеріалі "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 198-203
860938
  Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка / А. Біла. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 192с. – ISBN 966-639-102-3
860939
  Сліпушко О.М. Образ автора в літературі Києворуської держави (XI - перша половина XIII століття) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-238. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-378-9
860940
  Катаев В.Б. Образ автора в прозе Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Катаев В.Б.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Каф. истории рус. литерат. – Москва, 1966. – 17л.
860941
  Крашеніннікова Т. Образ автора в українських літературних казках XIX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2763-81-2
860942
  Мацько В. Образ автора в художньому творі і листуванні . (До 100-річчя з дня народження Ольги Мак) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 30-55. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
860943
  Злочевская А.В. Образ автора и нарративная структура романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-66. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
860944
  Артемьева Н.В. Образ автора и сфера комического в произведениях Л.Н. Толстого 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Артемьева Н.В.;. – Тарту, 1973. – 21л.
860945
  Эстрина В.А. Образ автора как лингвистическая категория текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Эстрина В.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 19л.
860946
  Тарасова В. Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 46-50. – ISSN 2075-1486
860947
  Сліпушко О.М. Образ автора у літературі Києворуської держави (XI-перша половина XIII ст.) : навчальний посібник / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : СПД Максимов І.Ю., 2009. – 144 с.
860948
  Шкляр В. Образ автора: композиційно-мовленнєвий аспект // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  У контексті мовленнєвої структури розглядаються питання побудови образу автора. The questions of author"s image and image of author"s language are examined in the article. В статье рассматривается проблема образа, а также языковая структура ...
860949
  Морева Т.Ю. Образ Агасфера в славянских литературах начала ХІХ века ("рукопись, найденная в Сарагосе" Яна Потоцкого, и "Агасфер" Василия Жуковского) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 162-170. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается функционирование легендарно-фольклорного образа Агасфера в различных национальных литературах. Главным мотивом для написания "Агасфера" для В.А. Жуковского является его личный духовный опыт, опыт постижения Бога и человека. ...
860950
  Шмырова В.Г. Образ ада в творчестве Н. Гоголя ("Миргород") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 285-293


  Целью данной статьи является анализ образов потустороннего мира в сборнике "Миргород" как пространственной организации и связанного с ней символического наполнения. Целесообразным полагается проанализировать сборник целиком, с учётом последовательности ...
860951
  Докучаєва К.М. Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний і лінгвокультурологічний виміри // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 253-259


  У статті досліджено способи вербалізації уявлень стародавніх греків про царство мертвих та його володаря, визначено міфи, у яких описується Аїд як бог та царство мертвих, проаналізовано мовні засоби зображення Аїда у давньогрецькій літературі, ...
860952
  Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в ранних летописях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 55-63. – ISSN 2071-9574
860953
  Сеитов М.М. Образ Алея в "Записках из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханов: к изучению предъевразийства писателя // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-9730
860954
  Панченко С.Д. Образ Алишера Навои в узбекской советской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Панченко С.Д. ; Самарканд. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
860955
  Шевчук Н.В. Образ Америки в основних структурних принципах роману Стейнбека "Грона гніву" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 2 (23). – С. 114-123. – ISSN 2075-4205
860956
  Михасів Т.С. Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 309-318


  У статті розглядаються лексичні одиниці суспільно-політичного життя людини на сторінках поетичної збірки "Листя трави" Уолта Уїтмена, що допомагають авторові створити всеосяжний образ Америки. Будучи вжитими у ролі спеціальних слів, вони беруть участь ...
860957
  Ахвледіані Т. Образ Амірані в творчості Акакія Церетелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
860958
  Дюрба Д.В. Образ аутсайдера в романах Дж. Керуака "На дорозі" і "Бурлаки Дхарми" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
860959
  Ясінська Т. Образ Баби-Яги в чарівних казках слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 663-667
860960
  Мендришора І. Образ байронівського Манфреда в музиці Шумана та Чайковського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 3-8
860961
  Черкас О.О. Образ батька та модель родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка / О.О. Черкас, О.В. Шаф // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 144-149. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
860962
  Воробей Н. Образ батьківщини в есеї Герти Мюллер "Батьківщина або Оманливість речей" // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 292-302. – ISSN 2313-5921
860963
  Царенок Т. Образ бібліотекаря в художній культурі // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Здійснено огляд окремих образів бібліотекаря у творах художньої літератури, кіно- та анімаційних стрічках. Виявляються основні тенденції створення цих образів у вітчизняному та закордонному мистецтві.
860964
  Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
860965
  П"янов В.Я. Образ більшовика в українській радянській літературі / В.Я. П"янов. – Київ, 1949. – 51с.
860966
  Ковбасюк С. Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості образу блазня в мистецтві Нідерландів епохи Ренесансу, а також взаємодія між соціальною реальністю та народно-сміховою образністю в процесі формування іконографії, властивої блазню. В статье анализируются особенности ...
860967
  Коломієць І. Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 83-88. – ISSN 2307-2261
860968
  Єсип М. Образ Бога як предикатор способів долання труднощів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  З"ясовано, що образ Бога виступає предикатором вибору стратегій долання життєвих труднощів. Переважання в уяві віруючої особи образу люблячого Бога пов"язане з прагненням активно впливати на розв"язання проблемної ситуації. Конструювання образу ...
860969
  Пинчук С.П. Образ Богдана Хмельницкого в украинской литературе XVII-XVIII веков : Автореф... канд. филол.наук: / Пинчук С.П.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 17л.
860970
  Тарасюк Н. Образ Богдана Хмельницького : творчість Проспера Меріме й Ліни Костенко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 75-83


  "Безсумнівно, Богдан Хмельницький є видатною особистістю в українській історії, опоетизованою та романтичною, як і все українське козацтво. Це особистість, яка потребує вивчення, переосмислення як українцями, так і закордонними дослідниками. Авторка ...
860971
  Вільна Я.В. Образ Богдана Хмельницького в драматургії М. Старицького (до проблеми формування образного мислення українських письменників) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 9-12
860972
  Фенько О. Образ Богдана Хмельницького в літературі для дітей // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 94-97
860973
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 84-87. – ISSN 2076-1554
860974
  Харчук Р. Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 66-75. – ISBN 978-966-920-044-0
860975
  Бандура Г.О. Образ Богдана Хмельницького в системі ідеологічних вартостей радянського режиму // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 3-7
860976
  Савела Ю. Образ Богдана Хмельницького в українській соцреалістичній літературі 1930-1950-х років // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 110-114. – ISSN 2307-2261
860977
  Голиш Г.М. Образ Богдана Хмельницького в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 26-31. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
860978
  Задорожна С.В. Образ Богдана Хмельницького у художній рецепції Т. Шевченка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 24-27
860979
  Терещенко Т.І. Образ Богдана Хмельницького через проблему переможця і переможеного в літописі С. Величка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 84-86
860980
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького як фундатора Української козацької держави в матеріалах Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 16-25. – ISBN 978-966-353-452-7
860981
  Дмитрів І. Образ Богоматері у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 282-289. – ISBN 978-966-2248-90-6
860982
  Мала С.В. Образ Богородиці в українській літературі XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 10 (266). – С. 6-8
860983
  Ленська С. Образ Богородиці в українській поезії ХХ століття
860984
  Надвідна А. Образ Богородиці в українській православній традиції // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
860985
  Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
860986
  Сафонова Т.В. Образ Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві екслібриса: інтонування // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 109-114
860987
  Гудзь Л. Образ Богородиці у творчій спадщині Іоана Максимовича і Тараса Шевченка (на прикладі поем "Богородице дево, радуйся" та "Марія") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 201-208


  У статті аналізується художньо-образна система поеми Іоана Максимовича "Богородице Дево, радуйся" та поеми Т. Шевченка "Марія". Мета роботи - визначити основні способи модифікації канонічної молитви та інтерпретації образу в контексті літератури різних ...
860988
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розкривається створений Т. Шевченком апокрифічно-фольклорний образ Богородиці, який постав на ґрунті архаїчного культу Матері-Землі. В цьому образі на відміну від формалізованого церковного, пошанування Діви Марії, відбилися сердечні, щирі та ...
860989
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 117-124. – ISBN 978-966-02-7586-7
860990
  Смоляга М.В. Образ Божий як засіб артикулювання "науковості" класичної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
860991
  Кметь І. Образ Божої Матері у пасійних сюжетах української апокрифіки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 47-59


  У статті розглінуто особливості інтерпретації пасійного сюжету в українській апокрифіці (апокрифах та апокрифічних творах усної народної словесності (у легендах, колядках, духовних піснях)). Мотив плачу та страждання Божої Матері у заданих творах ...
860992
  Коваленко М.М. Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується авторська трансформація традиційного образу Богородиці у творах Тараса Шевченка "Марія" та Івана Драча "Чорнобильська мадонна". В статье исследуется авторская трансформация традиционного образа Богородицы в произведениях Тараса ...
860993
  Гончарук В. Образ Божої Матері у творчості Тараса Шевченка / В. Гончарук, В. Гончарук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 74-76
860994
  Черникова А.М. Образ большевика в послевоенной белорусской прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черникова А.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. белорус. яз. и лит-ры. – Минск, 1952. – 18 с.
860995
   Образ большевика: Сб. критичесих статей.. – Л., 1938. – 292с.
860996
  Кибенко А.С. Образ буддизма в публичных выступлениях Далай Ламы XIV // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 63-65
860997
  Даценко Б.Є. Образ будівника комунізму в українській драматургії і на сцені / Б.Є. Даценко. – Київ, 1960. – 40 с.
860998
  Ращенко А.С. Образ бунтівної особистості у прозовій спадщині О.М. Сомова (за твором "Гайдамака") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 380-385
860999
  Кравченко І.Л. Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів / І.Л. Кравченко, Д.К. Васильченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 165-169. – ISSN 2077-3455
861000
  Башинская И.А. Образ в изобрзительном искусстве / И.А. Башинская. – СПб, 1992. – 31с.
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,