Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
85001
  Василенко А. "Nostalgia" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 155-159


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
85002
  Rybicka-Nowacka Halina "Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, jezyk / Rybicka-Nowacka Halina. – Warszawa, 1974. – 160с.
85003
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
85004
  Bradter Wolfgang ...nur zur Halfte lebt der Mensch moralisch. / Bradter Wolfgang. – Leipzig-Jena-Berlin, 1979. – 297с.
85005
  Лыу Ван Бой N-арил-N! N-диалкилтиомочевины. Синтез и свойства : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; Молдав. гос. ун-т. – Кишинев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.118-135
85006
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалектиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
85007
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалкилтиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
85008
  Долгушина Ирина Юрьевна N-ациальные производные W-хлор- W-аминоацетофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Долгушина Ирина Юрьевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1976. – 14л.
85009
  Трофимов Б.А. N-винилпирролы / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева. – Новосибирск, 1984. – 262с.
85010
  Калетина Н.И. N-гликозиламины и микроэлементы / Н.И. Калетина. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1988. – 159 с.
85011
  Тетерников Л n-диалкиламинофенилмеркурацетаты как реагенты для количественного определения веществ, содежащих суфльгидрильную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Тетерников Л И.; МГУ. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
85012
  Потурай А.С. N-дифлуороциклопропіл-заміщені піразоли: синтез та реакційна здатність / А.С. Потурай, П.С. Носик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 125
85013
  Гладкая А.Ш. N-нитрозоамидирование этилендиамина в комплексах Рt (4) : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гладкая А.Ш.; АН СССР. – Москва, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28
85014
  Иванова О.А. n-параметрические полугруппы линейных ограниченных операторов и некоторые вопросы теории аппроксимаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
85015
  Шкерина Людмила Васильевна N-треугольные функции множества и вопросы предельного перехода под знаком интеграла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шкерина Людмила Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
85016
  Бахман Ф. n-угольники = n-Ecke / Ф. Бахман, Э. Шмидт ; пер.с нем. А.И. Сироты ; под ред. и с предисл. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1973. – 245 с. : черт. – (Соврем. математика. Популярная серия)
85017
  Жусипов К. N-функции и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жусипов К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 19л.
85018
   NO-synthase activity and nitric oxide content in lymphoid cells of thymus and spleen of rats under conditions of diet-induced obesity / L. Kot, V. Konopelnyuk, K. Dvorshchenko, V. Vereschaka // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 93, N 3, may - june. – Р. 84-91. – ISSN 2409-4943
85019
  Корнійчук А.В. No-till - технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 72-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
85020
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
85021
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
85022
  Михайленко В.В. No-оператор у функції авторського модусу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 43-48
85023
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
85024
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
85025
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
85026
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
85027
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
85028
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
85029
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
85030
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
85031
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
85032
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
85033
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
85034
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
85035
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
85036
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
85037
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
85038
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
85039
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
85040
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
85041
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
85042
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
85043
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
85044
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
85045
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
85046
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
85047
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
85048
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
85049
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
85050
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
85051
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
85052
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
85053
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
85054
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
85055
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
85056
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
85057
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
85058
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
85059
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
85060
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
85061
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
85062
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
85063
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
85064
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
85065
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
85066
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
85067
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
85068
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
85069
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – Москва, 1995. – 137с.
85070
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
85071
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
85072
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
85073
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 288 с.
85074
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
85075
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
85076
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
85077
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
85078
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
85079
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
85080
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
85081
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
85082
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
85083
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
85084
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
85085
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
85086
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
85087
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
85088
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
85089
  Mishustina A. Nostalgia as a cultural phenomenon and its transformations througout history // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 109-110
85090
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
85091
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
85092
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
85093
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
85094
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
85095
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
85096
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
85097
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
85098
  Parhomenko M. Not on bread alone: Particularity of Food Ration in Byzantine Chersonese-Cherson of 4 - 10th centuries // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 95
85099
  Klynina T.S. Not only foreign affairs: U.S. Department of State’ cultural policy during Cold War // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 54-59. – ISSN 2227-183Х
85100
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
85101
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
85102
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
85103
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
85104
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
85105
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
85106
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
85107
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
85108
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
85109
  Semenov-Tian-Shanskij Notae breves de quibusdam Melolonthidis / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 471-476
85110
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
85111
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
85112
  Flaga-Gieruszynska Notarial deed as an enforcement order in the Polish legal system // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 158-169. – ISSN 1026-9932
85113
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
85114
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
85115
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
85116
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
85117
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
85118
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
85119
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
85120
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
85121
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
85122
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
85123
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
85124
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
85125
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
85126
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
85127
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
85128
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
85129
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
85130
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
85131
  Carmen M.V. Note de formarea cuvintelor. Completari la inventarul adjectivelor romanesti in-tor de tipul (casa) vanzatoare, (pamant) arator // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 490-499. – ISSN 0024-3523
85132
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
85133
  Mares A. Note etimologice // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 477-480. – ISSN 0024-3523
85134
  Voutilainen M. Note on AR(1)-characterisation of stationary processes and model fitting / M. Voutilainen, L. Viitasaari, P. Ilmonen // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 195-207. – ISSN 2351-6046


  It was recently proved that any strictly stationary stochastic process can be viewed as an autoregressive process of order one with coloured noise. Furthermore, it was proved that, using this characterisation, one can define closed form estimators for ...
85135
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
85136
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
85137
  Zhang Ch. Note on the oscillation of second-order quasilinear neutral dynamic equations on time scales / Ch. Zhang, T. Li // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 470-472. – ISSN 1562-3076
85138
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
85139
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448 p.
85140
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
85141
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
85142
  Tschitscherine T.S. Note supplementaire sur le genre Eucamptognathus Chaud / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 616-631
85143
  Tschitscherine T.S. Note supplementaire sur le genre Trichocellus (Ganglb) / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 52-58
85144
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
85145
  Semenov-Tian-Shanskij Note sur la subdivision du genre Lethrus Scop. et description de deux especes nouvelles / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 232-244
85146
  Semenov-Tian-Shanskij Note sur le Chlaenius gracilicollis Jak / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 295-297
85147
  Erschoff Note sur les Lepidopteres de la Siberie occidentale / par. N. Erschoff // Описание четырех случайных изменений (аберраций) чешуекрылых / Н.Г. Ершов. – [Санкт-Петербург], 1868. – 3 p..


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
85148
  Tschitscherine T.S. Note sur les Stenolophus morio Men, et procerus Schaum / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 122-124
85149
  Tschitscherine T.S. Note sur quelques especes de la tribu des Scaritides / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 224-235
85150
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
85151
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
85152
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
85153
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
85154
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
85155
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
85156
  Чичepин T.C. [Tschitscherine T.S.] Notes detachees sur les Harpalini (Coleoptera, Carabidae) de l"Asie orientale / Par T. Tschitscherine (Oeuvre posthume). – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1906. – P. 247-292. – Отд. оттиск: Horae Societatis entomologicae Rossicae=Труды Русского Энтомологического общества, 1906, t.. XXXVII (3/4)
85157
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
85158
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
85159
  Tamburelli G. Notes from an international perspective on the role of juridical doctrine in promoting the rule of law, and institution building // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 70-74. – ISBN 978-966-02-9034-1
85160
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
85161
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
85162
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
85163
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
85164
  Mazon A. Notes historiques sur Tournon et ses seigneurs / Albin Mazon. – Marseille : Laffitte Reprints, 1975. – 304, [2] p., [4] арк. фот., : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
85165
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
85166
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
85167
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
85168
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
85169
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
85170
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
85171
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
85172
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
85173
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
85174
  Cornilescu Alexandra Notes on Romanian Ethical Datives / Cornilescu Alexandra, Tigau Alina // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2019. – T. 64, № 2, Avril/Juin. – P. 127-147. – ISSN 0035-3957
85175
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
85176
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
85177
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
85178
  Tamburelli G. Notes on the relations between the EU and Ukraine and the progress in the implementation of the association agreement // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 150-164. – ISSN 2227-796X
85179
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
85180
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
85181
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
85182
  Tschitscherine T.S. Notes sur les Platysmatini du Museum d"Histoire Naturelle de Paris. (X) / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 667-675
85183
  Tschitscherine T.S. Notes sur les Platysmatini du Museum d"Histoire Naturelle de Paris.(IX) / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 534-540
85184
  Tschitscherine T.S. Notes sur les Platysmatini du Museum d"Histoire Naturelle de Paris.(VIII) / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 509-516
85185
  Taine H. Notes sur Paris. Vie et opinions de m. Frederic-Thomas Graindorge. – Paris : Librairie de l. Hachette & C., 1867. – VII, 415 p.
85186
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
85187
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
85188
  Semenov-Tian-Shanskij Notes synonymiques et systematiques sur diverses especes du genre Carabus L. / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – 6 с.
85189
  Semenov-Tian-Shanskij Notes synonymiques et systematiques sur diverses especes du genre Carabus L. / Andrea Semenow // Компакт - 228076 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv-Тіаn- Shаnskіj]. – Ч. 2 : D - U. – С.207-212
85190
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
85191
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
85192
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
85193
  Duvernoy G. L. Notice historique sur les ouvrages et la vie de M. le B.on Cuvier. – Paris : F.G.Levrault, 1833. – 172 p.
85194
   Notice historique sur M. de Lafayette, general en chef de toutes les gardes nationales en France. – Bruxelles, 1830
85195
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
85196
   Notice sur le musee de Marchandises. – Kief : Typo. Grossmann A.I., 1911. – 16 c.
85197
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
85198
  Semenov-Tian-Shanskij Notice sur les Chleniens de la region Transcaspienne / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – 11 с.
85199
   Notice sur les collections dont se compose le Musee de l"artillerie : essai historique. – Paris : De l"Imprimerie de Bachelier, 1836. – XII, 200 p.
85200
  Tschitscherine T.S. Notice sur quelques Cicindеlides (Coleoptera) / par T. Tschitscherine (St.-Petersbourg) // Компакт - 229166 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 229
85201
  Semenov-Tian-Shanskij Notice sur quelques espces de la sous-famille des Xyphydriides (Hymenoptera, Giricidae) / Andre Semenow (St-Petersbourg) // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 185-186
85202
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
85203
  Mignet Notices historiques. – Bruxelle : Meline, Cans et C. – (Histoire contemporaine)
T. 1. – 1855. – 322 p.
85204
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
85205
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
85206
  Mykhailenko D. Notion and Legal Basis of Land-Use Planning in the United Kingdom, the United States of America and Ukraine: Comparative Analysis // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 354-355
85207
  Kononchuk I. Notion and Legal Nature of Amparo Procedure // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 59-63. – ISSN 2409-4544


  The article evaluates the legal nature of the amparo procedure. The main principles and characteristics of amparo procedure as the specialized institute of constitutional control are examined. It was defined that amparo procedure is the effective ...
85208
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
85209
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
85210
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
85211
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
85212
  Sinzow J. Notizen uber die Jura-Kreide- und Neogen - Ablagerungen der Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und Orenburg // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 106 p., 4 tar


  На тит. л. дарств. надпись: Павлу Аполлоновичу Тутковскому от И. Синцова
85213
  Nickl M. Notizen zum genussystem und zur genusinharenz personenbezogener nomina im gegenwartsdeutschen // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. ВалігураО.Р., Сєрякова І.І., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2021. – J. 16. – С. 58-85. – ISSN 2408-9885


  Примітки щодо гендерної системи та родової властивості особових іменників у сучасній німецькій мові.
85214
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
85215
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
85216
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
85217
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
85218
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
85219
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
85220
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
85221
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
85222
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
85223
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
85224
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
85225
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
85226
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
85227
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
85228
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
85229
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
85230
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
85231
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
85232
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
85233
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
85234
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
85235
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
85236
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
85237
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
85238
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
85239
  Villatte C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache fur Reise, Lekture und Konversation : in drei Teilen / prof. Dr. Cesaire Villatte. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
1.Teil : Franzosisch-Deutsch : Vierundzwanzigster Tausend. – 343, 91 S.
85240
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
85241
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
85242
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
85243
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
85244
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
85245
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
85246
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
85247
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
85248
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
85249
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
85250
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
85251
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
85252
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
85253
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
85254
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
85255
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris = Мы едем в Париж / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128 с.
85256
  Levy V. Nous et moi / V. Levy. – M., 1975. – 310 с.
85257
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
85258
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
85259
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Москва, 1951. – 112с.
85260
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Москва, 1951. – 173с.
85261
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
85262
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – Москва, 1955. – 108с.
85263
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
85264
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
85265
  White Henry Julian Nouum Testamentum latine / White Henry Julian. – London, 1911. – 620 p.
85266
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
85267
  Rotteck K. Nouveau dictionnaire allemand-francais et francais-allemand. – Paris : Garnier Freres, 1900. – 439 s.
85268
   Nouveau dictionnaire allemand-francois et francois-allemand, a l"usage des deux nations. – Strasbourg ; Paris, 1810. – 759 s.
85269
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
85270
  Thunot Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais abrege de boyer... / Thunot, MM.E, C.E. Clifton. – Paris : Baudry, 1846. – 404 p.
85271
   Nouveau dictionnaire d"histoire naturelle, 1803. – 03
85272
  Libes A. Nouveau dictionnaire de physique. – Paris : Chez giguet et michaud
T. 1. – 1806. – XVI, 430 s.
85273
   Nouveau dictionnaire de poche francais-englais et anglais-francais. – Ed. stereotype. – Leipzig : Chez charles tauchnirz. – 739 S.
85274
  Kiss M. Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast
T. 1. – 1844. – 484 S. – У вид. також : Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais / I. Karady. T. 2
85275
  Bosselli Ch. Nouveau dictionnaire de poche Francais-Italien et Italien-Fransais : Francais-Italien / Ch. Bosselli; Charles Boselli. – 50e pain. – Milan : Fratelli treves, 1905. – XXII, 386 p. – Загол. обкл. : Dizionari treves Francais-Italien
85276
  Oldecop Nouveau dictionnaire de poche francais-russe et russe-francais. – Stuttgart : S. Dufour, 1854. – 426 p.
85277
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
85278
   Nouveau Dictionnaire De Poche Francois-espagnol. – Avignon
T. 1. – 1816. – 453 s.
85279
   Nouveau dictionnaire de poche franсais-allemand et allemand-franсais / Precede d"une preface par M.A.Thibaut. – Leipsic ; Paris : C.P. Melzer ; Didot Freres, 1838. – XVI, 472, 520 p.
85280
  Karaґdy I. Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais. T. 2 // Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais / M. Kiss. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast, 1844. – T. 1. – P. 1-366
85281
  Nugent Thomas Nouveau dictionnaire de poche, francois-anglois, et anglois-francois / par Thomas Nugent. Augm. par J. Ouiseau, des nouveaux mots inseres dans le Dictionnaire de l"Academie francoise, publie par Montardier. – Paris, 1816. – 247 s.
85282
  Thibaut A. Nouveau dictionnaire de poche; francais-allemand et allemand-francais. – Leipzig : Melzer, 1842. – 512 S.
85283
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
85284
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
85285
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
85286
  Schuster M. Nouveau dictionnaire francais-allemand et allemand-francais / M. Schuster. – Paris
T. 2. – 1930. – 1079 s.
85287
  Boїelle J. B.A. Nouveau dictionnaire francais-anglais et anglais-francais : comple sur les meilleurs Ouvrages des deux Langues / comp.: par James Boїelle, B.A. , par de V. Payen-Payne. – Paris : Perche. – XIX, 616 p.
85288
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul : Samhwa, 1978. – X, 1645 p.
85289
  Noel Fr. Nouveau Dictionnaire Francais-Latin, compose Sur Le Plan Du Ictionnaire Latin-Francais Du Meme Auteur. – Paris, 1816. – 1044 s.
85290
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 402 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
85291
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles : partie Italienne-francaise / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 372 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
85292
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres, 1867. – XII, 568 с.
85293
  Suckau E. de Nouveau dictionnaire latin-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par E. de Suckau. – Paris : Garnier freres, 1865. – XVII, [1], 744, 12 p.
85294
  Sadler P. Nouveau dictionnaire portatif anglais-francais et francais-anglais. – Paris
T. 2, vol. 1. – 1864. – XIX, 1370 p.
85295
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif francais-polonais et polonais-francais / J.A.E. Schmidt. – Leipsic : Chez Charles Tauchnitz
Ed. ster. – 1884. – 720 s.
85296
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe. – Leipzig, 1869. – 734 p. – Вид. пошкоджене: без обкл.
85297
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe = Новый карманный русско-французский и французско-русский словарь : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Ed. ster. – Leipzig : Otto Oltze, 1874. – [4], 736 p.
85298
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Leipzig : Otto Oltze
Ed. ster. – 1893. – [4], 736 p.
85299
  Skoloff N. Nouveau dictionnaire russe-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par N.Sokoloff. – Paris, 1865. – 462 s. – вид. без обклад.
85300
   Nouveau Manuel Complet de Produits Chimiques formant un traite de Chinie / par M. G.-Eugene Lorme. – Paris : Librarie encyclopedique de Roret. – (Manuels-Roret)
T.3. – 1861. – 495 p.
85301
  Vergnaund A.D. Nouveau manuel de l"artificier, du poudrier et du salpetrier. – Paris, 1852. – 430 s. – (Librairie Encyclopeique de Roret)
85302
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
85303
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
85304
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
13. – 1960. – 1126с.
85305
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
Tome 13, 2-me fasc. – 1961. – 1127-2146с.
85306
   Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege, la Livonie, le Duche de Curlandie et dansPrusse. – Paris, 1791. – 282с.
85307
  Coxe William Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege... etc. – Paris, 1791. – (4), 276с.
85308
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 3 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1861. – XLVIII, 816 p.
85309
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1865. – XLVIII, 832 p.
85310
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1873. – XLVIII, 832 p.
85311
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1893. – XLVIII, 832 p.
85312
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1895. – XLVIII, 832 p.
85313
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 1. – 1813
85314
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 2. – 1813
85315
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 1. – 1824. – 373 p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
85316
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 2. – 1824. – 323, [6] p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
85317
  Grevisse Maurice Nouveaux exercices francais: Livre du maitre / Grevisse Maurice. – 2me ed. – Paris-Gembloux, 1977. – 407с.
85318
  Necker m-me Nouveaux melanges extraits des manuscrits de m-me Necker. – Paris
2. – 1801. – 318с.
85319
   Nouveaux menoires sur l"etat present de la Grands Russie ou Moscovie, ou l"on traite & du governement civil ecole siastique de ce pays ect. – Paris
1. – 1725. – 438с.
85320
  Kriuchkov G.G. Nouveaux objectifs de la francophonie // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 70-72
85321
   Nouveaux recits des ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 470с.
85322
   Nouveaux regards sur la guerre de Trente Ans : Actes du colloque international, Ecole militaire, 6 avril 1998. – Paris : ADDIM, 1998. – 206p. – ISBN 2-907341-89-8
85323
  D"Anville, J. B. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise, et du Thibet : contenant les Cartes generales & particulieres de ces Pays, ainsi que la Carte du Royaume de Coree / Par Mr. d"Anville. – A la Haye (Den Haag) : Chez Henri Scheurleer, 1737
85324
  Hellert J.J. Nouvel atlas physique politique et historique de l"empire Ottoman et de ses йtats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles. – Paris : Bellizard, Dufour et Cie, 1843. – [40] cart.
85325
  Gregoire Louis Nouvel atlas universel de geographie ancienne, moyen age, temps moderne et contemporaine. – Paris, 1893. – 135с.
85326
  Mortreux X. Nouvelle arithmetique : Des ecoles primaires / X. Mortreux, O. Mortreux. – Paris : Eugene, 1934. – 186 p. : Cours elementaire nouveau
85327
  Grevisse Maurice Nouvelle grammaire francaise / Grevisse Maurice, Goosse Andre. – 2-me tir. – Paris-Gembloux, 1980. – 352с.
85328
   Nouvelle histoire bataille. – Paris : ADDIM, 1999. – 281p. : il. – (Cahiers du Centre d""etudes d""histoire de la defense ; Cahier N 9). – ISBN 2-907341-.93-6
85329
  Serman William Nouvelle histoire militaire de la France 1789-1919 / Serman William, Bertaud, Jean-Paul. – Paris : Fayard, 1998. – III,845p. : il. – ISBN 2-213-03168-1
85330
  Comiers Nouvelle instruction pour reunir les eglises pretendues reforme"es a l"eglise Romain, par les seules preuves tirees de la Ste Ecriture, & du catechisme & Confession de foy de Charenton / Par m. Comiers d"Ambrum. – A Paris : Chez Rene Guignard, 1678. – [21], 456 p.


  На тит. арк. печатка чорнилом нерозбірливого змісту; також надпис чорнилом: Ex Bibliothe.. Luceory... v.9. num. 42.
85331
   Nouvelle litterature albanaise. – Tirana, 1952. – 83с.
85332
  Dunski Ch.V. Nouvelle methode de calcul de divers rotors a effet pelliculaire et Etude comparative des performances des moteurs asynchrones polyphases, comptetenu des possibilites constructives de leurs elements / Ch.V. Dunski; Universite de Liege, Institut Electrotechnique Montefiore. – Liege : Extrait du Bulletin Scientifique de I"A. I. M. Association des Ingenieurs Electriciens, 1956. – 100 s.
85333
  Thoma, P.F. Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisee & partagee en XII. Heures. – Paris, 1709. – (8), 360с.
85334
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 2. – 1728. – 376 p., [12] f. il., cart.. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
85335
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 5. – 1728. – 404 p. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
85336
  Delatre B. Nouvelle salle de formation en interpretation de conference a l"unistra // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 302-304
85337
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1958. – 444с.
85338
  Stendhal Nouvelles / Stendhal. – M., 1960. – 466с.
85339
  France A. Nouvelles / Anatole France. – Moscou, 1961. – 200 s.
85340
  Balzac Honore Nouvelles / Honore Balzac. – Moscou, 1963. – 432 s.
85341
  Philippe Charles Louis Nouvelles / Philippe Charles Louis. – M., 1964. – 207с.
85342
  Kotsioubynsky Mykhailo Nouvelles / Kotsioubynsky Mykhailo. – K., 1971. – 207с.
85343
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – 3e ed. – Moscou : Progres, 1976. – 616с.
85344
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1977. – 535с.
85345
   Nouvelles annales des voyages de la geographie et de l"histoire : par Par MM. Eyries, de. Larenaudiere, Klaproth. – Paris : Librairie de Gide Fils
T. 1 : janier. 1830. – 1830. – P. 265-400
85346
   Nouvelles annales des voyages et des geographiques. – Paris : A la librairie de Gide Fils
Serie 2, T. 8. – 1828. – 128 p.
85347
   Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques : par M. Eyries. – Paris : Librairie de Gide Fils
T. 9 : aot. 1828. – 1828. – P. 129-272
85348
   Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques. – Paris : A la librairie de Gide Fils
Serie 2, T. 14. – 1829. – 400 p.
85349
   Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 3. – 1830. – 136 p.
85350
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie : par Par MM. Eyries, de. Larenaudiere, Klaproth. – Paris
T. 1 : janvier. fevrier. mars. – 1835
85351
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire : par Par MM. Eyries,. – Paris : Librairie de Gide fils
T. 1. – 1819. – 510 p.
85352
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire : par Par MM. Eyries,. – Paris : Librairie de Gide fils
T. 2. – 1819. – 248 p.
85353
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 3, P. 2. – 1819. – P. 241-480
85354
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 4, P. 2. – 1820. – P. 291-478
85355
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
An. 2, T. 7. – 1821. – 480 p.
85356
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 9. – 1821. – 430 p.
85357
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 12. – 1821. – 420, [11] p.
85358
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 14. – 1822. – P. 142-288, 3, 4, [7]
85359
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire : par J. B. Eyries et Malte-Brun. – Paris
T. 24 : aot. 1824. – 1824
85360
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire : par J. B. Eyries et Malte-Brun. – Paris : Librairie de Gide Fils
T. 25 : aot. 1824. – 1825. – 448 p.
85361
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire : par J. B. Eyries et Malte-Brun. – Paris : Librairie de Gide Fils
T. 2 : Decembre 1826. – 1826. – P. 273-407
85362
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
Serie 2, T. 1. – 1826. – P. 289-428
85363
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
Serie 2; T. 3. – 1827. – 428 p.
85364
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire. – Paris : A la librairie de Gide Fils
Serie 2; T. 4. – 1827. – 144 p.
85365
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire on recueil : par J. B. Eyries et Malte-Brun. – Paris
T. 23 : julilet. 1824. – 1824
85366
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 5, P. 2. – 1820. – P. 241-288
85367
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 11. – 1821. – 416 p.
85368
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 13. – 1822. – 144 p.
85369
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 16. – 1822. – P. 145 -288
85370
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 26 Juin. – 1825. – P. 289-432
85371
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 26 Mai. – 1825. – P. 145 -288
85372
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 26 Avril. – 1825. – 144 p.
85373
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 30 № 1. – 1826. – 128 p.
85374
   Nouvelles annales des voyages, de la geographie et de l"histoire, ou Recueil. – Paris : A la librairie de Gide Fils
T. 30 № 2. – 1826. – P. 129-264
85375
  Maupassant Guy de Nouvelles choisies / Maupassant Guy de. – Moscow : Editions en langues etrangeres, 1949. – 310 p.
85376
  Tchao Chou Li Nouvelles choisies / Tchao Chou Li. – Pekin, 1957. – 269с.
85377
  Merimee Prosper Nouvelles choisies / Prosper Merimee. – Ленинград, 1959. – 78 с.
85378
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Київ, 1954. – 72с.
85379
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Вид. 2-ге. – Київ, 1959. – 76с.
85380
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Избранные рассказы на франц. яз. для 9-го класса средней школы / Merimee Prosper; Кутнева Е.П. (обраб., примеч., слов.). – 2-е изд. – Москва, 1952. – 80с.
85381
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – 3-me ed. – M., 1963. – 368с.
85382
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – M., 1965. – 272 с.
85383
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання для 8-10 класів середньої школи з словником / Maupassant Guy de. – Київ-Львів, 1951. – 96с.
85384
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання. Для учнів 9-10 класів середн. школи / Maupassant Guy de. – Вид. 2-ге. – Київ-Львів, 1957. – 99с.
85385
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1947
85386
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1948
85387
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1952. – 104с.
85388
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1952. – 104с.
85389
   Nouvelles docouvertes des restaurateurs sovietiques. – M., 1979. – 210с.
85390
   Nouvelles et nouvellistes Belges : essai d"encyclopedie critique. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2003. – 435 p. – ISBN 2-87209-642-6
85391
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti
1. – 1980. – 326с.
85392
   Nouvelles etudes d"histoire : Publiees a l"occasion du XVII-e congres international des sciences historiques: Madrid, 1990. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 315 p. – ISBN 9732702222
85393
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0528-0
9 : Publiees a l"occasion du XVIIIe Congres international des sciences historiques, Montreal 1995 / publie par les soins du Comite National des Historiens Roumains. – 1995. – 130 p.
85394
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0769-0
10 : Publiees a l"occasion du XIXe Congres international des sciences historiques, Oslo, 2000 / publie par les soins de Dan Berindei, Stefan Stefanescu, Constantin Buse. – 2000. – 194 p.
85395
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-1192-2
11 : Publiees a l"occasion du XXe Congres international des sciences historiques, Sydney, 2005 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2005. – 248 p.
85396
   Nouvelles etudes d"histoire / Acad. Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1841-5571
12 : Publiees a l"occasion du XXIe Congres international des sciences historiques, Amsterdam, 2010 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2010. – 182 p., [1] карта, склад. навпіл
85397
   Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1841-5571
13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – 2015. – 197 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
85398
   Nouvelles etudes d"histoire III. Publiees a l"occasion du XII-e Congres des sciences historiques, Vienne, 1965. – Bucarest
3. – 1965. – 508с.
85399
   Nouvelles etudes d"histoire presentees au X-e Congres des sciences historiques, Rome 1955. – Bucarest, 1955. – 480с.
85400
   Nouvelles etudes d"histoire. Publicees a l"occasion du XIVe Congres des sciences historiques. San Francisco, 1975. – Bucuresti, 1975. – 274с.
85401
   Nouvelles etudes d"histoire. Publiees a l"occasion du XIIIe congres des sciences historiques. – Moscou, Bucarest, 1970. – 386с.
85402
   Nouvelles etudes d"histoire: Publices a l"occasion du XVI Congres international des sciences historiques: Stuttgart, 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
85403
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVe Congres international des sciences historiques. Bucarest, 1980. – Bucuresti, 1980. – 386с.
85404
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVIe Congres international des sciences historiques, Stuttgart 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
85405
   Nouvelles formes de discrimination = New forms of discrimination : Actes du seminaire international d""experts sur la prevention des discriminations a l""egard des immigres,des refugies et des ..., org. par l""UNESCO et la FMDH a Olympe (Grece) 13 et 14 mai 1994. – Paris : Pedone, 1995. – 310p. – (Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l"homme (FMDH) ; Serie N 2). – ISBN 2-23300-281-4
85406
   Nouvelles imitees de Michel Cervantes et autres auteurs espagnols; Par le citoyen C.***. – Paris
1, 2. – 1802. – 190, 211с.
85407
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
3. – 1961. – 88с.
85408
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
4. – 1961. – 136с.
85409
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
5. – 1962. – 116с.
85410
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
6. – 1963. – 108с.
85411
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
8. – 1964. – 148с.
85412
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
9. – 1966. – 128с.
85413
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
10. – 1967. – 128с.
85414
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
11. – 1969. – 175с.
85415
   Nouvelles Militaires etrangeres. – М.
7. – 1963. – 127с.
85416
   Nouvelles Militaires Etrangeres. – М.
1. – 1958. – 128с.
85417
   Nouvelles Neerlandaises des Flandres et des Pays-Bas. – Paris, 1965. – 356с.
85418
  Huber Francois Nouvelles observations sur les abeilles. – St.-Petersbourg : L"Imprimerie de Charles Kray
T. 2. – 1814. – 484 p.
85419
   Nouvelles slovenes.. – Paris, 1969. – 327с.
85420
   Nouvelles Tcheques & Slovaques. – Paris, 1965. – 354с.
85421
  Hely M A.S. Nouvelles tendances dans l`education des adultes. d`Elseneur a Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1963. – 150с.
85422
  Farge Yves Nouvelles. / Farge Yves. – M., 1954. – 48с.
85423
  Kober Wolfram Nova / Kober Wolfram. – Berlin, 1983. – 229с.
85424
   Nova ceska poesie. Vybor z versu XX stoleti. – Praha, 1955. – 478с.
85425
   Nova Hedwigia. – Berlin ; Stuttgart : Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1953-. – ISSN 1438-9134
Beih.144 : Diatoms and the continuing relevance of morphology to studies on taxonomy, systematics and biogeography. – 2015
85426
   Nova Jugoslavija. – Beograd, 1955. – 640с.
85427
  Janjic Dragoslav Nova koza / Janjic Dragoslav. – Sarajevo, 1974. – 105с.
85428
  Kosticky Bohus Nova skola slovenska. Prispevok k problematike narodnostnej otazky v Uhorsku v druhej polovici 19. storocia / Kosticky Bohus. – Bratislava, 1959. – 148с.
85429
   Nova soustava planoviteho rizeni narodniho hospodarstvi . Sbornik nazornych pomucek. – Praha, 1966. – 80с.
85430
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1/2. – 2000
85431
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 2. – 2000
85432
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3/4. – 2000
85433
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 2001
85434
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1. – 2002
85435
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 2. – 2002
85436
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 3. – 2002
85437
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5. – 2002
85438
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 6. – 2002
85439
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1-2. – 2003
85440
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3. – 2003
85441
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 4. – 2003
85442
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 5-6. – 2003
85443
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 7-8. – 2003
85444
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 11/12. – 2003
85445
   Novae - miasto rzymskie nad Dunajem: Sezon wykopaliskowy 1977 r.. – Warszawa, 1979. – 4с.
85446
  Semenov-Tian-Shanskij Novae Cicindelarum formae e fauna Rossiae (Coleoptera, Carabidae) / Andrea Semenov, petropolitano // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 295-297
85447
  Semenov-Tian-Shanskij Novae Cicindelarum formae e fauna Rossiae (Coleoptera, Carabidae) / Andrea Semenov, petropolitano // Компакт - 228076 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv-Тіаn- Shаnskіj]. – Ч. 2 : D - U. – С. 295-297
85448
  Semenov-Tian-Shanskij Novae Coleopterorum formae e Siberia / Andrea Semenov, petropolitano // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 289-291
85449
  Semenov-Tian-Shanskij Novae species tibetanae generis Carabus (L.) (Coleoptera, Carabidae) / Andrea Semenov, petropolitano // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 349-352
85450
  Stevanovic Novcani i kreditni sistem / Stevanovic, Rad.M. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1954. – 200с.
85451
  Hrdlicka Zdenek Nove cinske malirstvi jako protredek masove vychovy / Hrdlicka Zdenek, Hrdlickova Vena. – Praha, 1952. – 38с.
85452
  Lorenc Vilem Nove Mesto prazske / Lorenc Vilem. – Praha, 1973. – 204с.
85453
  Bacon Francis Nove Organon. / Bacon Francis. – Praha, 1990. – 225с.
85454
  Cech Svatopluk Nove pisne. Prvni uplne vydani / Cech Svatopluk. – Praha, 1946. – 139с.
85455
  Kolosov Alexej Nove pole / Kolosov Alexej. – Praha, 1954. – 316с.
85456
  Kirschnerova Milena Nove prace o dejinach srbskeho a chrvatskeho dramatu a divadla. 1945-1968. / Kirschnerova Milena. – Praha, 1970. – 123с.
85457
  Trella Rudolf Nove statopravne usporiadanie CSSR / Trella Rudolf, Chovanec Jaroslav. – Bratislava, 1971. – 166с.
85458
  Melkov G.A. Novel Class of Mikrowave HTS Resonators / G.A. Melkov, S.K. Korsak, Y.V. Yegorov // X Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature Superconductivity., 1997
85459
  Bondarenko O. Novel cobalt Schiff base complex with disulfide moiety for potential DNA cleavage / O. Bondarenko, J. Rusanova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 197
85460
   Novel functionality of josephson junctions with resonance-percolating charge transport / V. Shaternik, O. Prokopenko, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-79. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  The new type of Josephson junctions with a resonance-percolation charge transport have been fabricated and investigated. Measured I-V curves of these junctions demonstrate that the well-known characteristic parameter of these junctions (named the ICRN ...
85461
   Novel probes for pH sensing of biological objects / M.O. Borysova, V.O. Kyriakulov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 241
85462
   Novel pyridine and pyrazine-based pseudopeptides bearing turn-inducing scaffold / O. Oldiichuk, O. Hordiyenko, Averlant-Petit, A. Arrault // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 160
85463
   Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine / V. Shamraichuk, T. Shevchenko, A. Bysov, AlDalayn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 66-68. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the novel tobamovirus, Pepper mild mottle virus (PMMoV), endangering vegetable crops of Sоlаnасеае family which has been isolated in Ukraine for the first time. Virus particles" size and morphology are studied. It has been established ...
85464
   Novel viral pathogens of vegetable crops in Ukraine and Belarus / V. Tsvygun, V. Shamraichuk, A. Bysov, T Rudnieva, T. Shevchenko, V. Polischuk, V. Vabishchevich, Zh. Blotskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 54-56. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Методами иммуноферментного анализа и электронной микроскопии были идентифицированы 8 видов вирусов среди овощных культур в Украине. Три вируса: Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) и Impatiens necrotic spot ...
85465
  Merino J.M. Novela de Andres Choz / J.M. Merino. – Madrid : Alfaguara, 1993. – ISBN 84-204-2712-8
85466
  Aitmatov Tschinguiz Novelas / Tschinguiz Aitmatov. – Moscovo : Raduga, 1987. – 236 с. : ill. – ISBN 5-05-001375-5
85467
  Meza Ramon Novelas Breves. El duelo de mi vecino Don Aniceto el Tendero. - Ultimas paginas / Meza Ramon. – Habana, 1975. – 312с.
85468
  Quiroga Horacio Novelas cortas / Quiroga Horacio. – La Habana, 1973. – 297с.
85469
  Cela Camilo Jose Novelas cortas y cuentos / Cela Camilo Jose. – Moscu, 1975. – 302с.
85470
  Cervantes Saavedra Miguel de Novelas ejemplares : escogidas / Cervantes Saavedra Miguel de. – Moscu : Progreso, 1976. – 311с.
85471
  Tolstoi Alexei Novelas y cuentos / Tolstoi Alexei. – M. – 374с.
85472
  Simic Novak Novele i pripovijetke, braca i kumiri / Simic Novak. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 471s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; Kn.123)
85473
  Mihalic St. Novele teleci odresci / St. Mihalic. – Zagreb, 1967. – 373с.
85474
  Krleza Miroslav Novele. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1966. – 435с.
85475
  Donadini U. Novele. Romani. Drame. Kritike i eseji / U. Donadini. – Zagreb, 1968. – 341с.
85476
   Noveletas criollistas latinoamericanos. Rojas, Amado, Roa Bastos. – La Habana, 1975. – 235с.
85477
   Noveletas cubanas. – La Habana
1. – 1974. – 514с.
85478
   Noveletas italianas. – La Habana, 1982. – 286с.
85479
  Underdahl Brian Novell DOS 7 : Memory management, multi-tasking, networking,and data protection / Underdahl Brian. – New York : John Willey and Sons, 1993. – X,326p. – (Wiley). – ISBN 0-471-01629-2
85480
  Франкен Г. Novell DOS 7 для пользователя / Г. Франкен, К. Корольков. – Киев Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 400 с.
85481
  Веттиг Д. Novell NetWare / Д. Веттиг; Пер.с нем. – Київ : BHV, 1993. – 528с. – ISBN 3-89360-019-1; 5-85959-033-4
85482
  Ценк А. Novell NetWare 4.x. / А. Ценк. – Киев, 1995. – 784с.
85483
   Novella italiana del secolo XIX. – M., 1965. – 308с.
85484
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 167с.
85485
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Newton, 1993. – 1459с.
85486
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 3)
1. Bd. – 1953. – 455, [2] с.
85487
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 9)
2. Bd. – 1953. – 417, [2] S.
85488
  Heyse P. Novellen / P. Heyse. – Moskau, 1958. – 188 s.
85489
  Storm Theodor Novellen / Storm Theodor. – M., 1958. – 100с.
85490
  Zweig S. Novellen / S. Zweig. – Moscau : Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1959. – 519 с.
85491
  Keller Gottfried Novellen / Keller Gottfried. – Moskau : Fremdsprachige literatur, 1961. – 184с.
85492
  Mann T. Novellen / T. Mann. – Москва-Л., 1964. – 204с.
85493
  Kozjubynsky M. Novellen / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1971. – с.
85494
  Mann Heinrich Novellen / Mann Heinrich. – Leipzig, 1971. – 477с.
85495
  Janowsky Juri Novellen / Janowsky Juri; Kusmin S., Kusmin A. – K., 1980. – 146 с.
85496
  Storm Theodor Novellen der Liebe / Storm Theodor. – Berl., 1958. – 510с.
85497
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 239 S.
85498
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 133 S.
85499
  Rleist Heinrich von Novellen. / Rleist Heinrich von. – Lpz., 1958. – 464с.
85500
  Goethe J.W. Novellen. / J.W. Goethe. – Berlin, 1973. – 426с.
85501
  Aitmatow Tschingis Novellen. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1975. – 560с.
85502
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
1. – 1976. – 491с.
85503
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
2. – 1976. – 600с.
85504
  Goethe Johann Wolfgang Novellen. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 347с.
85505
  Keller Gottfried Novellen. Nachwort von Gunter Jackel. / Keller Gottfried. – Lpz., 1958. – 362с.
85506
  Solomarska O. Novels of Taras Shevchenko and European literature // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 10-28


  The article is dedicated to the stylistic and lingua-poetic analysis of the prose works of Taras Shevchenko, the poet who became the symbol of Ukraine. The author dwells upon and tries to clarify the issue why Shevchenko as a prose writer is so little ...
85507
  Schneider R. November : Roman / R. Schneider. – Rostock : HINSTORFF, 1990. – 247 S. – ISBN 3-356-00353-4
85508
   November 1918. Eine Sammlung literarischer und graphischer Beitrage. Zum 40 Jahrestag der Deutschen Novemberrevolution 1918. – Berl., 1958. – 62с.
85509
   Novemberrevolution 1918. in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1958. – 17с.
85510
   Novemberrevolution und Weimarer Republik. – Berl., 1956. – 156с.
85511
  Miguel L. de Noventa y seis horas y media en ninguna parte : (un cuento chino) / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 5-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 40 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-016-3
85512
  Doby G. Novenyi Biokemia / G. Doby. – Budapest : Akademiai Kiado, 1959. – 655s.
85513
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 1 : Altalanos Novenykortan, Elettani, Virusos es Bakteriumos Megbetegedesek. – 1965. – 579s.
85514
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 2 : Gombas Megbetegedesek, Viragos Eloskodok Karositasai. – 1965. – 942s.
85515
  Antal J. Novenytermesztok zsebkonyve / J. Antal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1983. – 422s.
85516
  Bulkin Valentin Novgorod / Bulkin Valentin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
85517
   Novgorod icons 12th-17th century. – L., 1980. – 346с.
85518
  Boulkine Valenyin Novgorod. Archtecture. Monuments. Musee / Boulkine Valenyin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
85519
   Novgoroder Ikonen. Des 12 bis 17. Jahrhundert. – L., 1983. – 353с.
85520
  Havlicek F. Novi "pratele lidu". Ideologicke aspekty oportunismu v CSSR a jeho boj proti leninismu. / F. Havlicek. – Praha, 1970. – 88с.
85521
   Novi commentarii .... – Petropoli : Typis Academii scientiarum, 1772
85522
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1747-48). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 1. – 1701. – 500 p.
85523
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro annis 1760-61). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 8. – 1763. – 532 p.
85524
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1765). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 11. – 1767. – 532 p.
85525
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1770). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 15. – 1771. – 683 p.
85526
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1774). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 19. – 1775. – 652 p.
85527
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1775). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 20. – 1776. – 643 p.
85528
   Novi commentarii.... – Petropoli : Typis Akademia scientiarum ?, 1766
85529
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85530
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85531
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.28, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85532
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 03520900
Vol.28, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85533
  Dolanska Nora Novinar Frantisek Xaver Salda / Dolanska Nora. – Brno, 1987. – 311с.
85534
   Noviny a casopisy v ceskych krajich 1971-1973. – Praha, 1973. – 279с.
85535
  Dolejsi Vojtech Noviny a novinari. Z poznamek a wspominek / Dolejsi Vojtech. – Praha, 1963. – 554с.
85536
  Goytisolo J.A. Novissima oda a Barcelona / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1993. – ISBN 84-264-2778-2
85537
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
1. Band : Bis zum jahre 1920. – 1926. – XX,238S.
85538
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
2. Band : Vom Jahre 1921 bis 1926. – 1927. – XXIII,301S.
85539
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
Band III : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
85540
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
3. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
85541
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
4. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1928. – 1929. – XVI,80S.
85542
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
5. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930. – 1930. – XVI,160S.
85543
   Novitates Macrolepidopterologicae. Katalog palaearktischen Macrolepidopteren : der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen. – Dresden ; Blasewitz : Staudinger und A. Bang=Haas
1. Bd. : Bis zum Jahre 1920. – 1926. – XX,238 S.
85544
  Pinto S. Novo diccionnairo francez-portuguez e portuguez-francez. – Paris : Garnier irmaos, 1885. – 540, 474 p. – У вид. також : Novo diccionnairo portuguez-francez et francez-portuguez / S. Pinto. Paris, 1885
85545
  Honorius Philippus Novo in Plonia Rege Eligendo alia dissertatio, anno 1587 perscripta // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 432-463
85546
  Hiob Eberhard Novou zemi pro divoka zvirata / Hiob Eberhard. – Praha, 1974. – 211с.
85547
  Forejt J. Novy kapesni slovnik cesko-rusky f rusko-cesky / J. Forejt, 1915. – 432 с.
85548
   Novykov Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 188
85549
  Massow Rosalind Now it"s your turn to travel / Massow Rosalind. – New York, London, 1976. – 339с.
85550
  Angelou M. Now Sheba sings the song : with art by Tom Feelings / M. Angelou. – New York : Dutton ; Dial Books, 1987. – 55 p. : ill. – ISBN 0-525-48374-8
85551
  Kirwan Michael Now to succed in politics. / Kirwan Michael. – New York, 1964. – 175с.
85552
   Now we are in charge = Разом до успіху : [інновац. навч.-метод. матеріали з дисипліни "Англ. мова" для студ. вищ. навч. закл.] / ed.: O. Kulchytska a. Ya. Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 171, [5] p. : фотогр., табл. – Текст англ. - На обкл. також: A teacher needs to use approaches that enable young people to take respronsibility for their learning. B. Wilson, Australian educator. – Bibliogr.: p. 172-175. – ISBN 978-966-382-311-9
85553
  Parnicki Teodor Nowa basn / Parnicki Teodor. – Warszawa
1. – 1962. – 280с.
85554
   Nowa frazeologia w nowej Europie. Slowo. Tekst. Czas 6 = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrz. 2001 r. / Nowa frazeologia w nowej Europie; Pod red. H.Waltera; Komis. frazeol.slowans. Miedzynar. kom-tu slawistow., Uniw.Szczec., In-t filol.slow.,Univ.Greifswald. – Greifswald, 2001. – 162s. – ISBN 3-86006-167-4
85555
  Rousseau Jan Jakub Nowa Heloiza / Rousseau Jan Jakub. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 440с.
85556
   Nowa Huta. – Nowa Huta, 1959. – 43с.
85557
   Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
85558
   Nowa ksiega przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. – Warszawa
3. – 1972. – 996с.
85559
   Nowa poezja polska : tworcy - tematy - motywy / [ Katedra literatury polskiej 20 i 21 w. Uniwersytetu Lodzkiego ; Ksiegarnia Akademicka ] ; pod red. Tomasza Cieslaka, Krystyny Pietrych. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2009. – 640 s. – ISBN 978-83-7188-182-4
85560
  Fiedler Arkady Nowa przygoda: Gwinea. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1962. – 248с.
85561
  Kurowski Edward Nowa twarz Serezy. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1965. – 208с.
85562
   Nowa Warszawa = New Warsaw. – Bielsko-Biala : Buffi, 2005. – 111, [1] с. : fot. – Текст пол. та англ. – ISBN 83-88279-06-8
85563
   Nowa Warszawa w ilustracjach. – Warszawa, 1955. – 160с.
85564
   Nowcasting and forecasting conflicts: the promise of evant datasets / K. Holynska, Sapolovych, ye., S. Spiegeleire // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 168-169
85565
  Chmielowski Benedykt Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej sciencyi pelna, na rozne tytuly iak na classes podzielona, Madrym dla memoryalu, idiotam dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrymki erygowana a / Chmielowski Benedykt. – Krakow. – 568с.
85566
  Koperek Jerzy Nowe demokracje i spor o nature spoleczenstwa obywatelskiego / Koperek Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 413s. – ISBN 83--7232-265-1
85567
   Nowe drogi w nauczaniu historii : Wspolczesna dydaktyka niemiecka. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. – 416s. – ISBN 83-7262-056-3
85568
  Golonka-Czajkowska Nowe miasto nowych ludzi : mitologie nowohuckie / Monika Golonka-Czajkowska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 399, [1] s. – Bibliogr.: s. 375-389. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3509-2
85569
  Nowacki E. Nowe oblicze biologii / E. Nowacki, A. Andrzej. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 271s.
85570
  Lozinski Wladyslaw Nowe opowiadania imc pana Wita Narwoja rotmistrza konnej gwardii koronnej. A-D. 1764-1773 / Lozinski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 120с.
85571
  Sztaudynger Jan Nowe piorka / Sztaudynger Jan, 1956. – 236с.
85572
   Nowe slownictwo polskie: Materialy z prasy lat 1972-1981. – Wroclaw i i.
1. – 1988. – 199с.
85573
  Jakubowski Jan Zygmunt Nowe spotkanie z Zeromskim / Jakubowski Jan Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 255с.
85574
  Roszkowski W. Nowe stanowisko Polycelis cornuta (Jons.) / W. Roszkowski. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1932. – S. 419-424. – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, T. 1, N. 16, 1932
85575
   Nowe studia o Norwidzie. – Warszawa, 1961. – 292с.
85576
  Lewin Leopold Nowe wiersze. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1961. – 100с.
85577
  Malamud Bernard Nowe zycie / Malamud Bernard; Tlum.T.Polanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 552 s.
85578
   Nowela. Opowiadanie. Gaweda : interpretacje malych form narracyjnych. – wyd. 2-e, pozserzone. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. – 494 s.
85579
  Perzynski Wlodzimierz Nowele / Perzynski Wlodzimierz. – 308с.
85580
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 448с.
85581
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
2. – 456с.
85582
  Sienkiewicz Henryk Nowele : Stary sluga. Hania / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 195 s.
85583
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 219 s.
85584
  Le Iwan Nowele / Le Iwan. – Kijow-Lwow, 1941. – 363 c.
85585
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1955. – 444с.
85586
  Rittner Tadeusz Nowele / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 316с.
85587
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1962. – 488с.
85588
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1962. – 572с.
85589
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1964. – 532с.
85590
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1964. – 480с.
85591
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1968. – 488с.
85592
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1968. – 572с.
85593
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1972. – 263с.
85594
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1979. – 263с.
85595
  Sienkiewicz Henryk Nowele amerykanskie / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 292с.
85596
  Kafka Franz Nowele i miniatury / Kafka Franz; Przelozyli R.Kast, A.Kowalkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 390 s.
85597
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 242 s.
85598
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Opowiadania utwory powiesciowe / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 354 s.
85599
  Swietochowski Aleksander Nowele i opowiadania. Wybor / Swietochowski Aleksander. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. – 298с.
85600
  Dygasinski Adolf Nowele i powiesci / Dygasinski Adolf, 1956. – 672с.
85601
  Cervantes Nowele przykladne / Cervantes; Przeklad Z.Milnera. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 185 s.
85602
  Morcinek Gustaw Nowele wybrane / Morcinek Gustaw. – Krakow, 1956. – 468с.
85603
  Sienkiewicz H. Nowele wybrane / H. Sienkiewicz. – Warszawa, 1971. – 336с.
85604
  Sienkiewicz Henryk Nowele. Na marne : na marne / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 175 s.
85605
   Nowgorod: Architekturdenkmaler kuksthistorisches Museum. – Leningrad, 1984. – 86 S.
85606
  Zierke H.-J. Nowgorodfahrer : Historischer Roman / H.-J. Zierke. – [ Rostok ] : Historff, 1975. – 392 s.
85607
  Ракуза Ильма Nowhere // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0321-1878
85608
  Solak Elizbieta Nowobulgarska Biblia i jej jezyk / Solak Elizbieta. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1997. – 132s. – (Prace Instytutu filol.slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 16). – ISBN 83-233-1048-3
85609
  Leja Leon Nowoczesna dydaktyka w dzialalnosci uniwersyteckiej / Leja Leon. – Poznan, 1973. – 30с.
85610
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 1. Biala malpa / J. Galsworthy. – Warszawa
1. – 1972. – 293с.
85611
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 2. Milczace zaloty / J. Galsworthy. – Warszawa
2. – 1972. – 311с.
85612
  Galsworthy J. Nowoczesna, komedia. 3. Mijajacy sie w mroku / J. Galsworthy. – Warszawa
3. – 1972. – 352с.
85613
   Nowoczesne lampy elektronowe malej mocy. – Warszawa, 1970. – 316с.
85614
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
1. – 1957. – 460с.
85615
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 452с.
85616
  Podkowka W. Nowoczesne Metody Kiszenia Pasz / W. Podkowka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 378s.
85617
   Nowoczesne rozwiazania urzadzen oswietleniowych. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 147s.
85618
   Nowoczesne zarzadzanie przedsiebiorstwem : 5 konferencja naukowa. – Zielona Gora, 2000. – 431s.
85619
  Baranowski P. Nowokejnesowske hybrydowa krzywa Philipsa-Szacunki dla Polski w oparciu o dane miesieczne / P. Baranowski, A. Leszczynska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 209-218. – ISSN 0081-6841
85620
  Lebiediew Nikolaj Nowy etap stosunkow miedzynarodowych / Lebiediew Nikolaj. – Warszawa, 1978. – 363с.
85621
  Pitera Zbigniew Nowy film radziecki / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1967. – 108с.
85622
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Tauchnic, 1845. – [8], 772 s.
85623
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Kniegarni Ottona Holtze, 1871. – 772 s.
85624
  Kedros Andre Nowy kwiat. / Kedros Andre. – Warszawa, 1956. – 248с.
85625
  Szlifersztejnowa Salomea Nowy material na lekcjach gramatyki jezyka polskiego. (W klasach V-VII) / Szlifersztejnowa Salomea. – Warszawa, 1955. – 40с.
85626
   Nowy model wladzy lokalnej w PRL. – Wroclaw, 1984. – 158с.
85627
   Nowy slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2002. – 1311,[2]s. – ISBN 83-01-13674-Х
85628
   Nowy slownik kieszonkowy francusko-polsko-niemiecki : A-Z. – Breslau : G. Th. Korn, 1820. – 356 s.
85629
  Dahlmann, Piotr Nowy slownik podreczny francuzko-polski. – Berlin. – 1079 p.
85630
  Koncewic L. Nowy slownik podreczny lacinsko-polski i polsko-lacinski : opracowany podlug najlepszych zrodel / Lukasz Koncewicz. – Warszawa : Ksiecarnia literacka, 1939. – 950 s.
85631
  Kalina P. Nowy slownik podreczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymowa fonetyczna = Neues Handworterbuch der deutschen und polnischen Sprache mit Angabe der Aussprache / Pawel Kalina. – 2 wyd. – Warszawa : [s. l. – IV, 680 s.
85632
   Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 1786,[3]s. – ISBN 83-01-13111-Х
85633
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
85634
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
85635
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
85636
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
85637
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
85638
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
85639
  Iacobuta A.-O. Nstitutional Factors Associated With Tax Morale: a Country Group-Level Analysis / A.-O. Iacobuta, G.C. Mursa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 64-72. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817


  A growing literature coming from economics, sociology or psychology explores the wide range of variables that might explain voluntary compliance behaviour. The aim of this paper is to identify the institutional factors associated with tax morale and to ...
85640
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85641
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85642
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85643
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85644
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85645
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85646
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85647
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
85648
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
85649
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
85650
   Nubian Island Hotel. Комфорт без компромисов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 34-35 : фото
85651
   Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells an indicator of their functional state / O.O. Kalmukova, L.V. Garmanchuk, N.V. Senchylo, O.I. Dzhus, I.A. Stupak, G.V. Ostrowska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 31-32
85652
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
85653
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
85654
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
85655
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
85656
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
85657
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
85658
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
85659
  Moiseenko V. Nuclear Fuel Cycle with Minimized Waste / V. Moiseenko, S. Chernitskiy // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – P. 30-35. – ISSN 2073-6231


  Цикл ядерного палива з мінімізованими відходами. A uranium-based nuclear fuel and fuel cycle are proposed for energy production. The fuel composition is chosen so that during reactor operation the amount of each transuranic component remains unchanged ...
85660
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
85661
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
85662
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
85663
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
85664
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
85665
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
85666
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
85667
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
85668
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
85669
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
85670
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
85671
  Baryakhtar V.G. Nuclear project: past and present = Ядерний проект: минуле і сьогодення / V.G. Baryakhtar, Ya.T. Bykovski, I.V. Baryakhtar ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of magnetism of the Nat. acad. of sciences of Ukraine and the Min. of education and science of Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 63, [4] p. : portr., ill. – Парал. тит .арк. укр. – Bibliogr.: p. 63-64. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-359-9
85672
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
85673
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
85674
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
85675
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
85676
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
85677
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
85678
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
85679
  Brown Neville Nuclear war: the impending strategic deadlocl / Neville Brown. – London;Dunmow : Mall press, 1964. – 238 p.
85680
   Nuclear warfare and society. Proceedings of Conference Lismore, Aptil, 1961. – Armidale, 1961. – 30с.
85681
  Kehler Nuclear Weapons & Nuclear Use / Kehler, Robert // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 4. – P. 50-61. – ISSN 0011-5266
85682
  Feldman S. Nuclear weapons and arms control in the middle east / Shai Feldman ; CSIA Studies in Intern. Security with coop. from the Jaffe Center for Strategic Studies Tel Aviv Univ. – Cambridge ; London : The MIT Press, 1997. – XVII, 337 p. – (CSIA Studies in International Security). – ISBN 0-262-56108-5
85683
  Tride David Nucleoethics: ethics in modern society / Tride David. – London, 1972. – 352с.
85684
  Mahdych Ju. Nudge strategies versus political manipulation technologies // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 203
85685
  Gavroutto Porfiri Nuees sur la ville. / Gavroutto Porfiri. – M., 1966. – 388с.
85686
  Castro Pozo Hildebrando Nuestra comunidad indigena / Castro Pozo Hildebrando. – Lima, 1979. – 345с.
85687
  Felipe L. Nueva antologia rota / L. Felipe. – Madrid : Akal, 1990
85688
   Nueva narrativa Rusa: Relatos. – Moscu, 1989. – 271с.
85689
  Chabas Juan Nueva y manual historia de la literatura espanola / Chabas Juan. – La Habana, 1962. – 452с.
85690
  Garcia Hortelano Nuevas amistades / Garcia Hortelano. – Madrid : Clasicos Taurus, 1991. – 366 p. – ISBN 84-306-0142-2
85691
  Ortiz Fernando Nuevo Catauro de cubanismos / Ortiz Fernando. – La Habana, 1974. – 526с.
85692
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances. – Paris : Garnier hermanos,, 1896. – 558, 411 s.
85693
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances espanol espanol-frances. – Paris : Libreria de garnier hermanos, 1870. – 650 s.
85694
   Nuevo orden economico internacional. – M., 1984. – 207с.
85695
  Castro G. Nuevo prisma. Сurso de espanol para extranjeros : libro de ejercicios : nivel C 1 / Genis Castro, Jose Vicente Ianni. – Madrid : Edinumen, 2011. – 127 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – ISBN 978-84-9848-255-3
85696
  Castro F. Nuevo ven : libro de ejercicios : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 5-a impres. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-852-7
85697
   Nuevo ven : libro del alumno : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. - Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
85698
   Nuevo ven : libro de ejercicios : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-841-1
85699
  Castro F. Nuevo ven : libro del alumno : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 6-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : B1/B1+ Marco comun de referencia. - Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-842-8
85700
   Nuevo ven : libro del alumno 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 9a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – 1a ed. 2003. - На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
85701
   Nuevos cuentos Cubanos. – La Habana, 1964. – 326с.
85702
  Alvar Manuel Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporбnea / Alvar Manuel. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas, 1991. – 352 p.
85703
   Nuevos narradores 1974. – La Habana, 1975. – 128с.
85704
   Nuevos poetas. 1974. – La Habana, 1975. – 153с.
85705
  Lazerte M.E. Number highways : Highway-5 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1932. – 106 p.
85706
  Lord G.S. Number highways : Highway-6 / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1933. – 146 p.
85707
  Lazerte M.E. Number highways : Grade 3 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1938. – 123 p.
85708
  Lord G.S. Number highways / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin and company
5. – 1939. – 243 p.
85709
  Dawson B. Number systems / Dr. Bryan Dawson. – New York : Royal Fireworks Press, 2009. – 124 p. : ill., tab. – (Supplemental Mathematics for the Curious). – ISBN 978-0-89824-432-8
85710
  Townsend S. Number ten / Sue Townsend. – London : Michael Joseph : Penguin books, 2002. – 323, [1] p. – ISBN 0-718-14368-X
85711
  Dawson B. Number theory / Dr. Bryan Dawson. – New York : Royal Fireworks Press, 2009. – [4], 97 p. : ill., tab. – (Supplemental Mathematics for The Curious). – ISBN 978-0-89824-431-1
85712
  Lang Serge (Ed.) Number Theory III: Diophantine Geometry / S. Lang. – Berlin : Springer-Verlag, 1991. – 296 p. – ISBN 3-540-53004-5
85713
  Муратов Олександр Number two, або Розважливий погляд на нерозважні події // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.69-159. – ISSN 0130-1608
85714
  Муратов О. Number two, або Розумні думки про нерозумне життя : (роман-есей) / Олександр Муратов : ЄОМ-прес, 2007. – 222с.
85715
  Sharapov M.M. Numbering of set partitions / M.M. Sharapov, O. Lamzin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В статті розглядаються методи нумерації розбиттів скінченних множин. Запропоновані алгоритми дозволяють обчислювати номер (індекс) розбиття та будувати розбиття скінченної множини за його номером (індексом). Для одного з методів показано, як будується ...
85716
   Numbers. – New York a.o., 1991. – 123с.
85717
  Iordan Iorgu Nume de locuri romanesti in Republica Populara Romana / Iordan Iorgu. – Bucuresti
1. – 1952. – 304с.
85718
  Mazilu M. Numele Avestitei in tratiia romaneasca manuscrisa si tiparita // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 3 (за 2017). – P. 355-368. – ISSN 0024-3523
85719
  Moscal D. Numele propriu la Eugenio Coseriu // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 117-131. – ISSN 1583-7017


  "Внесок Coseriu в поле власних назв в основному відомий завдяки одній статті, опублікований на початку своєї кар"єри. Ця стаття фактично є частиною більшого дослідження, яке залишилося незавершеним і в якому було опубліковано ще три статті з ...
85720
  Grodzinski Juliusz Numer sluzbowy 1895 / Grodzinski Juliusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 216s.
85721
  Sacuiu I. Numere aleattoare : Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale / I. Sacuiu, D. Zorilescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1978. – 251p.
85722
  Onicescu O. Numere si sisteme aleatcare / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1962. – 260 p. – (Colectia "Teoria probabilitatilor"3)
85723
  Perestyuk M. Numerical-analytic method for the equation of nonlinear oscillator / M. Perestyuk, A. Ronto; Reviewer: Zoltбn Szabу // Publ. Univ. Miskolc. Ser. D. – No.2
85724
  Burden Richard Numerical analysis / Burden Richard, Faires, Douglas. – Fourth edition. – Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1989. – 730p. – ISBN 0-53491-585-X
85725
  Pantelyat Michael Numerical analysis of electromagnetic fields in 2D and 3D (industrial application: large synchronous turbogenerator rotors) / Pantelyat Michael, Shulzhenko Mykola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику скінченноелементного аналізу нестаціонарних електромагнітних полів струмів зворотної послідовності в роторах синхронних генераторів. Методика використана для розрахунку стану синхронного турбогенератора 300 МВт при короткому ...
85726
  Oman Richard Numerical calculations of gas-surface interactions. Distribution of this report is provided in the interest of information exchange.. / Oman Richard. – Springfield. – 48с.
85727
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from Ti, Cr, Ni, and Zn at 10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
85728
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from TI, Cr, Ni, and Zn at 8,10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
85729
   Numerical differential cross sections of elastic and Inelastic scatterings of protons. II. By magnesium at the energy range from 7 MeV to 16 MeV. – Tokyo
2. – 1960. – 14с.
85730
  Dyyak I. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition / I. Dyyak, Y. Savula, A. Styahar // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 23-33. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається модель, яка описує напружено деформований стан двовимiрного гетерогенного тiла з тонким покриттям. Спочатку доведено збiжнiсть iтеративного алгоритму, побудованого на основi поєднання методу скiнченних елементiв (МСЕ) та методу граничних ...
85731
   Numerical methods and approximation theory : Novi Sad, September 4-6,1985. – Novi Sad
Vol.2. – 1985. – 206p.
85732
  Chapra S.C. Numerical methods for engineers : With programming and software applications / Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; WCB, 1998. – 19,924p. + 1 дискета. – ISBN 0-07-010938-9
85733
  Pshenichny B. Numerical methods in extremal problems / B. Pshenichny, Yu. Danilin. – M., 1982. – 276с.
85734
   Numerical methods in fluid dynamics. – Moscow : Mir, 1984. – 335p.
85735
   Numerical Methods in Fluid Dynamics. – Москва : Мир, 1984. – 335с.
85736
  Volkov E.A. Numerical metods / E.A. Volkov; Transl. from russian by L. Levant. – Moscu : Mir, 1990. – 238 p.
85737
  Belyi T. Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy / T. Belyi, A. Pirnach // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
85738
  Yarmoshchuk Ye.S. Numerical modelling of light propagation in surface plasmon resonance sensor with liquid crystal / Ye.S. Yarmoshchuk, V.I. Zadorozhnii, V.Yu. Reshetnyak // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2018. – Vol. 21, n. 1. – P. 13401-1-13401-10. – ISSN 1607-324Х


  Числове моделювання поширення світла в сенсорі на основі поверхневого плазмонного резонансу з рідким кристалом. "The five-layer nanorod-mediated surface plasmon sensor with inhomogeneous liquid crystal layer was theoretically investigated. The ...
85739
  Babuska I. Numerical processes in differential equations / I. Babuska, M. Prager, E. Vitasek. – Prague; London : SNTL; Wiley, 1966. – 351 p.
85740
  Kravchenko O.Yu. Numerical simulation of nanoparticles coagulation in rf-discharge / O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 272-275. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the simulation results of nanoscale dust particles coagulation in capacitive radio-frequency discharge of low pressure in argon. Simulations carried out under the self-consistent kinetic model that takes into account the stochastic ...
85741
  Dovgiy B. Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts / B. Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  A problem of a stationary liquid filtration using fan-shaped drainage in a circular domain is considered. A mathematical model is formulated as a boundary value problem for the Poisson equation in domains of a circular shape with a given number of ...
85742
  Stelmashchuk V.V. Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem / V.V. Stelmashchuk, H.A. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the Lord-Shulman (LS) model of thermo piezoelectricity. Variational formulation is constructed for the initial boundary value problem of LS-thermo piezoelectricity. Then forced vibrations of pyroelectric specimen are considered and the ...
85743
   Numerical solution of partial differential equations on parallel computers : With 201 figures and 42 tables. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – 12,482 p. : ill. – (Lecture notes in computational science and engineering / Edit.board: T.J.Barth, M.Griebel, D.E.Keyes a.o. ; 51). – ISBN 3-540-29076-1
85744
   Numerical solutions of nonlinear differrential equations. Proceedings an Advanced Symposium. – New York, 1966. – 347p.
85745
  Levy H. Numerical studies in diferential equations / H. Levy, E.A. Baggott. – London : Watts & Co
V. 1. – 1934. – 238 p.
85746
  Braiorr-Orrs Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models / Braiorr-Orrs, M. Weyrauch, M.V. Rakov // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
85747
   Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion / A. Dimaki, E. Shilko, A. Dmitriev, S. Zavsek, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
85748
  Sulymenko O. Numerical study of the phase synchronization of two spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies and initial phases / O. Sulymenko, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Numerical analysis of the mutual synchronization of two spin-torque nano-oscillators (STNOs) with random eigen parameters (frequencies and initial phases of oscillations) has been carried out. A numerical procedure for the determination of the system"s ...
85749
   Numerical treatment of differential equations : Selection of papers presented at the fourth International seminar "NUMDIFF-4" held at the Martin-Luther-univ. Halle-Wittenberg, May 25-29,1987. – Leipzig : BSB Teubner, 1988. – 316p.
85750
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
1 : /O.Hadzic. – 1989. – 320s.
85751
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /K.Surla. – 1989. – 258s..
85752
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /D.Herceg. – 1989. – 247s..
85753
  Poloschi G.N. Numerische Losung von Randwertproblemen der mathematischen Physik und funktionen diskreten Arguments / G.N. Poloschi. – Lpz., 1966. – 270с.
85754
   Numerrical Control of Machine. Tool and Robots.. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – P. 272
85755
  Vaillant Joannem Numismata imperatorum romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos
1. – 1694. – (22), 397, (4с.
85756
   Numismaticky sbornik. – Praha
3. – 1956. – 270с.
85757
   Numismaticky sbornik. – Praha
4. – 1960. – 428с.
85758
   Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il., tab., portr. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63760-93-9
85759
  Герасимов А.М. Numonia pyrivora, sp. n. (Lepidoptera, Phycitini), вредитель груши в Приморской области : (с 9 рис.) / А.М. Герасимов // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 127-135


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 11.II.26
85760
  Steineckert Gisela Nun leb mit mir. Weibergedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1976. – 102с.
85761
  Demetrius Lucia Nunta Ilonei. / Demetrius Lucia. – Bucuresti, 1960. – 180с.
85762
  Cosbuc George Nunta Zamfirei si alte poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1961. – 238с.
85763
  Miroshnitshenko G. Nuorten Armeija / G. Miroshnitshenko. – Petroskoi : Художественная литература
Т.2. – 1937. – 233 с.
85764
  Bellenger W.A., Fabbrucci F. Nuova guida di conversazioni moderne francese ed italiano / Bellenger & prof. F. Fabbrucci. – Berlin : B. Behr. – V, 246 p. – German, French, Italian
85765
  Weber F.A. Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / comp. da F.A. Weber. – Ed. stereot. – Lipsia : Presso Carlo Tauchnitz
Pt. 1 : Iitaliano-tedesco. – 1856. – X, 722 p.
85766
  Oberosler G. Nuovo dizionario tascabile tedesco-italiano e italiano-tedesco / comp. da Giuseppe Oberosler. – Milano : Fratelli Treves
Pt. 2 : Iitaliano-tedesco. – XX, 382 p.
85767
  Lourie A. Nuovo Vocabolario Italiano-Russo : Che contiene tutti i vocaboli moderni con la pronunzia figurata / A. Lourie. – Parigi : Fratelli Garnier, Librai-Editori. – 533 s. – номер 82170 без тит. листа
85768
  Angeli A. Nuovo vocabolario Italiano - Francese / A. Angeli. – Parigi : Fratelli Garnier, 1911. – 506 s. – Рік книги визначено через Інтернет
85769
  San Giorgio Ramiro Barbaro di Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco : contenente tutte le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografia ecc. : italiano-tedesco / Ramiro Barbaro di San Giorgio. – Berlin : Hugo Steinitz, 1890. – 495 p.
85770
   Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco contenente tuttle le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografici ecc : italiano e tedesco. – Berlin : J. Singer. – 495, [1] p.
85771
   Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) - новий вид флори України / М. Дідух, А. Куземко, Т. Мазур, Т. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати моніторингу в Поліському природному заповіднику де виявлено місцезнаходження нового для України виду Nuphar pumila (Timm) DC. Розглянуто систематичне положення, поширення, екологічні та ценотичні особливості даного виду. Проведено ...
85772
  Berger Uwe Nur ein Augenblick / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1981. – 151с.
85773
  Eggerath Werner Nur ein Mensch / Eggerath Werner. – Weimar, 1959. – 230с.
85774
   Nur ein paar stunden. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1975. – 396 s.
85775
   Nur ein paar Stunden. – Berlin, 1975. – 394с.
85776
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1955. – 328 S.
85777
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1958. – 328 S.
85778
  Cookson C. Nur eine Frau : roman / Catherine Cookson. – Berlin : Goldmann Verlag, 1963. – 340, [3] S. – ISBN 3-442-09100-4
85779
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1981. – 326 S.
85780
  Feuchtwanger Marta Nur eine Frau. / Feuchtwanger Marta. – Berlin-Weimar, 1984. – 333с.
85781
  Philipe Anne Nur einen Seufzer lang / Philipe Anne. – Berlin, 1971. – 133с.
85782
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945 / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1975. – 133с.
85783
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945 / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1978. – 116с.
85784
  Pfistermeister Ursula Nurnberg. Zauber einer unverganglichen Stadt in farbbildern und alten Stichen / Pfistermeister Ursula. – Nurnberg, 1975. – 200с.
85785
  Berent Waclaw Nurt / Berent Waclaw. – Warszawa, 1956. – 364с.
85786
  Luzny R. Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego oswiecenia / R. Luzny, 1973. – [7] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
85787
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berl., 1954. – 108с.
85788
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1981. – 227с.
85789
  Dhopeshwarkar Nutrition and brain development / Dhopeshwarkar, Govind. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 196p.
85790
   Nutrition and Immunity / Gershwin, Eric, , R.S. Beach, L.S. Hurley. – Orlando : Academic Press, 1985. – 417с.
85791
   Nutrition cluster handbook : a practical guide for country-level action / Clobal Nutrition Cluster ; [prep.: Josephine Ippe, Diane Holland, Leah Richardson, et al.]. – Geneva : UNISEF, 2013. – 433 p. : tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Clobal nutrition cluster)
85792
  Robertson Elizabeth Chant Nutrition for Today / Robertson Elizabeth Chant. – 3rd. revis. ed. – Toronto; Montreal : McClelland and Stewart Limited, 1968. – 255с.
85793
   Nutritional biochemistry and metabolism. – New York a.o., 1984. – 436с.
85794
   Nutron Transmission and neutron Scattering in Polimer Gels / L.A. Bulavin, V. Klepko, V. Shilov, Yu. Melnichenko, V. Slisenko // Polymer Engineering and Science /USA/, 1996. – Випуск 2
85795
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0746.6(2. Cilt)
Cilt 2 : 1920 - 1927. – 2001. – S.433-893. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2562 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 665
85796
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0747.4(3. Cilt)
Cilt 3 : Vesikalar. – 2001. – S.899-1280. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2563 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 666
85797
  Hille H. Nutzliche Wellen / H. Hille. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1962. – 178 s.
85798
  Ebel F. Nutzpflanzenfuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, M. Gottschall. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1977. – 191S. : Mit 8 Tafeln und 2 Carten im Anhang
85799
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
1. – 1964. – 452с.
85800
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
2. – 1964. – 496с.
85801
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
3. – 1964. – 472с.
85802
  Ciobanu N. Nuvela si povestirea contemporana / N. Ciobanu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
85803
  Orkeny Istvan Nuvele-minut expozitia de trandafiri / Orkeny Istvan. – Bucuresti, 1982. – 413с.
85804
  Gala Galaction Nuvele / Gala Galaction. – Bucuresti, 1954. – 248с.
85805
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1955. – 304с.
85806
  Kotiubinski Mihail Nuvele si povestiri / Kotiubinski Mihail. – Bucuresti, 1963. – 448с.
85807
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Edit. a 2.-a. – Bucuresti, 1965. – 280с.
85808
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Bucuresti, 1967. – 170с.
85809
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Cluj-Napoca, 1985. – 306с.
85810
  Delavrancea B. Nuvele si povestiri. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1955. – 144с.
85811
  Gane N. Nuvele. / N. Gane. – Bucuresti, 1959. – 198с.
85812
  Nagy Istvan Nuvele. / Nagy Istvan. – Bucuresti, 1959. – 276с.
85813
  Munteanu Francisc Nuvele. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1959. – 448с.
85814
  Delavrancea B. Nuvele. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1963. – 628с.
85815
  Hirsch C. Nuverical Computation of Internal and External Flows / C. Hirsch. – New York, 1988. – P. 691
85816
  Sesic Bogdan Nuznost i sloboda / Sesic Bogdan. – Beograd, 1963. – 375с.
85817
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок, 1998. – 216с. – ISBN 966-7093-33-6
85818
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-62-Х
Книга третья и четвертая. – 2000. – 192с.
85819
   NWB-Handausgabe Deutsche Steuergesetze. – 13. verb. Aufl. – Herne/Berlin, 1993. – 1331с.
85820
   Ny svensk och tysk handordbok. – Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1892. – 332 s.
85821
  Бородина Татьяна NY в лицах : Новый Вавилон, или Лица Нью-Йорка. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 78-87 : Фото
85822
  Бородина Татьяна NY моего окна : Нью Йорк. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 58-67 : Фото
85823
   Nyelvtani tanulmanyok. – Budapest, 1961. – 214с.
85824
  Hoxha B. Nyjat ne gjuhen angleze dhe shgipe = The articles in English and Аlbanian language : (Studim krahasimtor) / B. Hoxha. – Скопjе, 1998. – 90p. – ISBN 9989-720-18-5
85825
   Nykyaikainen antikomunismi. Politiikka ja ideologia. – M., 1976. – 317с.
85826
   Nymphis Medicis : А.Палла. – Будапешт : Кошут. – 144с.
85827
   Nyngat-Europai festeszet az Ermitazsban. XIII-XVIII szazad. – L., Budapest, 1979. – 302с.
85828
  Kurti Andras Nyomjuk a sodert. / Kurti Andras, Hegedus Istvan. – Budapest, 1970. – 125с.
85829
  Margarit I. O "pagina" din istoria limbii romвne literare // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 481-489. – ISSN 0024-3523
85830
  Grzeszczuk Stanislaw O "satyrach" Krzysztofa Opalinskiego : Proba syntezy / Grzeszczuk Stanislaw. – Wroclaw, 1961. – 344 s.
85831
  Janiszowska I. O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej / I. Janiszowska, K. Kuligowska, Z. Putkiewicz; Okon W. (wstep, red.). – Warszawa, 1960. – 196с.
85832
  Barzini Luigi O America : When you and I were young / Barzini Luigi. – New York : Harper & Row, 1977. – 329p. – ISBN 0-06-010226-8
85833
   O antologie a literaturii de anticipatie romanesti. – Craiova, 1983. – 471с.
85834
  Babinicz Waldemar O babkach, nugatach i dziwnej antifonie. / Babinicz Waldemar. – Ledz, 1965. – 292с.
85835
   O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow poczawszy od smierci Zygmunta Augusta Jagielly az do Naszych czas?w: Dzielo w teraznieyszych okolicznosciach do wiadomosci przydatne
85836
  Weiss Jan O bilem koni / Weiss Jan. – Praha : Nakladatelstvi lidova demokracie, 1959. – 148 s.
85837
  Meduski J. O Biochemii / J. Meduski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 125s.
85838
   O biologii uceni : O biologickych prvcich kognitivnich procesu v lidske mysli. – Praha : Academia, 1974. – 222S.
85839
  Moric Rudo O Blazejovi, cosa nebal / Moric Rudo. – Bratislava, 1975. – 79с.
85840
  Kasprowicz Jan O bohaterskim koniu i walacym sie domie. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 158с.
85841
   O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit. – Berlin, 1975. – 623с.
85842
  Novotny Jan O bratrske druzbe Cechu a Slovaku za narodniho obrozeni, Kapitoly z dejin vzajemnych vztahu Cechu a Slovaku v narodnim hnuti do roku 1848 / Novotny Jan. – Praha, 1959. – 276с.
85843
  Stawar Andrzej O Brzozowskim i inne szkice / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1961. – 244 s.
85844
  Gottwald Klement O budovani KSC / Gottwald Klement. – Praha, 1949. – 72с.
85845
  Gottwald Kl. O budovani socialistickej vlasti / Kl. Gottwald. – Bratialava, 1973. – 291с.
85846
  Debski Br. O budowie i mechanizmie ruchow lisci u marantowatych.. – Krakow, 1896. – 110с.
85847
  Szymonowicz Wl. O budowie zebiny / Wl. Szymonowicz; Nakladem Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Academia Litterarum Cracoviensis, 1895. – 8S.
85848
  Dinekow Petyr O bulgarskiej literaturze, folklorze i zwiazkach z Polska. / Dinekow Petyr. – Warszawa, 1977. – 590с.
85849
  Burada Teodor O calatorie in Dobrogea. / Burada Teodor. – Bucuresti, 1962. – 182с.
85850
  Chewtchuk Valery O caminho / Chewtchuk Valery. – Rio de Janeiro, 1995. – 77с.
85851
   O cantaro: a nova arte Ucraniana. – Rio de Janeiro, 1973. – 90с.
85852
  Aitmatov Tschinguiz O Cao Malhado a Beira-Mar Correndo: Novela. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1988. – 127с.
85853
  Benes Josef O cezkych prijmenich. Rejstriky / Benes Josef. – Praha, 1970. – 203с.
85854
  Lenartowicz Teofil O charakterze poezji polsko-slowianskiej / Lenartowicz Teofil. – Warszawa, 1978. – 235с.
85855
  Estreicher T. O cisnieniach nasycenia tlenu.. – Krakow, 1896. – 18с.
85856
  Живкович І. O citanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 149-156. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоноване висвытлення в зіставному аспекті специфіки творчого методу знакових представників російської літератури. В статье предлагается освегцение в сопоставительном аспекте специфики творческого метода знаковыгх представителей русской ...
85857
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 1. – 1990. – 294с.
85858
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 2. – 1990. – 311с.
85859
  Arystoteles O czesciach zwierzat. / Arystoteles; P. Siwek. – Warszawa, 1977. – 244с.
85860
  Broniewska Janina O czlowieku ktory sie kulom nie klanial. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1957. – 124с.
85861
  Afanasjew J. O czlowieku, ktory wital sie noga. / J. Afanasjew. – Lodz, 1962. – 42с.
85862
   O dalszy rozwoi rolnictwa. Wybor materialow i dokumentow 1971-1976. – Warszawa, 1976. – 197с.
85863
  Baranowski Bohdan O dawnej Lodzi / Baranowski Bohdan. – Lodz, 1976. – 355с.
85864
  Capek Karel O demokracii, novinach a ceskych pomerech / Capek Karel; Vybor z publicistickych praci usporadal Ivan Klima. – Praha : Academia, 2003. – 226s. – ISBN 80-200-1124-2
85865
  Tocqueville Alexis de O demokracji w Ameryce / Tocqueville Alexis de. – Warszawa, 1976. – 488с.
85866
  Majerova Marie O detske literature / Majerova Marie. – Praha, 1956. – 143с.
85867
  Niementowski S., Rosazkowski J. O diazotowaniu analiny / Stefan Niementowski i Jan Roszkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 28 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 31
85868
  Azizian A.K. O diele J.V. Stalina "Marxizmus a narodnostna otazka" / A.K. Azizian. – Bratislava : Nakladatelstvo Pravda, 1952. – 61 s. – (Kniznica k studiu klasikov markxizmu-leninizmu)
85869
  Leontjev A. O dile V.I. Lenina "Imperialismus jako nejvyssi stadium kapitalismu". / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 92с.
85870
  Bochenek A. O dojrzewaniu i zaplodneniu jaja u slimaka. Aplisia depilans. – Krakow, 1899. – 23с.
85871
  Cieslak M. O domniemaniach w procesie karnym / M. Cieslak, 1958. – [6] s.
85872
  Stolc Janina O doskonaleniu pracy szkoly / Stolc Janina. – Warszawa, 1978. – 218с.
85873
  Gheorghiu Aurel O drama istorica in 1616 la Dracsani. / Gheorghiu Aurel. – Ed. 2-a. – Bucuresti, 1925. – 16с.
85874
  Jedlicka J. O druzich a formach rodu plagiothecium Bryol.Eur. s. str. na Jesenikach a Beskydach / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 7 s.
85875
  Weber Erich O du mein Osterreich / Weber Erich. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 160 S.
85876
  Pruszkowska Maria O dwoch Wikingach i jednej Wikingowej / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1961. – 108с.
85877
  Maneli Mieczyslaw O dzialalnosci panstwa socjalistycznego / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 290с.
85878
  Polzeniusz Ferd. Edw. O dzialaniu chlorku benzoilowego na kwasy i bezwodniki kwasowe. – Krakow, 1896. – 6с.
85879
  Syniewski W. O dzialaniu formaldehydu na skrobie i o polaczeniu jodu z amylodekstryna / W. Syniewski. – Krakow, 1902. – 11с.
85880
  Ingarden Roman O dziele literackim / Ingarden Roman. – Warszawa, 1960. – 490с.
85881
  Sletsjoe Leif o elemento cenico em Gil Vicente / Sletsjoe Leif. – Lisboa, 1965. – 158 p.
85882
  Szmydtowa Zofia O Erazmie i Roju / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1972. – 291 s.
85883
  Emilewicz E. O feniliminach oksyacetofenonow / E. Emilewicz. – Krako, 1901. – 9с.
85884
  Krejci F. O filosofii Smetanove / F. Krejci. – Praha : Beauforta, 1901. – 32 s. – (Knihovnicka casu ; Cis.14)
85885
   O filozofii praktycznej : Rozmowy polsko-niemieckie. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 224s. – ISBN 83-230-0607-5
85886
  Sniadecki Jedrzej O fizycznym wychowaniu dzieci / Sniadecki Jedrzej. – Wroclaw, 1956. – 136с.
85887
  Tokarski J. O fosforytach okolicy niezwisk nad Dniestrem / J. Tokarski. – Lwow : Ossolinskich, 1923. – 5, [8] s.
85888
  Dackiewicz Jadwiga O Francji, o tesknocie, czyli kazdy kochal inaczej / Dackiewicz Jadwiga. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1974. – 207s.
85889
  Lenski Julian O front ludowy w Polsce 1934-1937. Publicystyka. / Lenski Julian. – Lodz, 1956. – 312с.
85890
  Kretkowski W. O funkcyach rownych co do wielkosci i roznych co do natury / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 3 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
85891
  Stawar Andrzej O Galczynskim / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1959. – 400 s.
85892
  Bonnefoy Y. O gibanju in negibnosti douve / Yves Bonnefoy ; prevedla Nadja Dobnik. – Liubljana : Poetikonove Lire, 2011. – 91, [1] p. : іл., портр. – ISBN 978-961-6758-26-0
85893
  Topa E. O gradina botanica scolara model : Extras din revista de pedagogie / E. Topa. – Cernauti : [S. n .], 1933. – 6 p.
85894
  Piwocki Ksawery O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej / Piwocki Ksawery. – Wroclaw, 1953. – 48с.
85895
  Herman W. O hodowli karakulow / W. Herman. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1930. – 46 s. – Odbitka "Karakuly"
85896
  Grigorian B. O Homen: A sua Situacao e Missao no Mundo Contemporaneo / B. Grigorian. – Moscovo, 1990. – 173с.
85897
  Polacek Karel O humoru v zivote a v umeni / Polacek Karel. – Praha, 1961. – 141с.
85898
  Knoesl Bohuslav O hvezdach, knihach, a sibyllach / Knoesl Bohuslav. – Praha, 1957. – 114с.
85899
  Cotorcea L. O imagine culturala emblematica: Petru Caraman // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 79-83. – ISSN 1583-7017


  Емблематичний культурний імідж: Петро Караман.
85900
   O istocie zycia. – Warszawa, 1967. – 596с.
85901
  Rotaru Ion O istorie a literaturii romane. 3. 1944-1984 / Rotaru Ion. – Bucuresti
3. – 1987. – 1048с.
85902
  Farcasan Sergiu O iubire din anul 41.042. / Farcasan Sergiu. – Bucuresti, 1960. – 222с.
85903
  Arbes J. O Janu Nerudovi. / J. Arbes. – Praha, 1952. – 213с.
85904
  Piwnikiewicz H. O jarzeniu sie pary rteci w zwiazku z jej jonizacya / H. Piwnikiewicz. – Krakow, 1914. – 13с.
85905
  Olbracht Ivan O jazyce a literature / Olbracht Ivan. – Praha, 1953. – 46с.
85906
  Kowalski P. O jednorozcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej waznych : szkice z historii kultury / Piotr Kowalski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 274 s. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-2310-5
85907
  Collins Larry O Jerusalem! / Collins Larry. – London, 1972. – 635с.
85908
  Handke Kwiryna O jezyku - dobrze i zle / Handke Kwiryna. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2004. – 428s. – ISBN 83-89191-23-7
85909
   O jezyku Adama Mickiewicza. – Wroclaw, 1959. – 524с.
85910
  Smaszcz W. O Juliuszu Slowackim w Supraslu : 4 supraskie konwersatoria literackie "Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale plyna" : spotkania z natura i sztuka UROCZYSKO / Waldemar Smaszcz, Wojciech Piotrowicz, Stanislaw Szewczenko. – Suprasl : Wspolczesna Oficyna Supraska, 1999. – 66 s. : portr. – ISBN 83-85745-13-0
85911
  Szymilewicz Irena O kierunku uplyzu ozasu / Szymilewicz Irena. – Warszawa, 1964. – 128 s.
85912
  Brodzinski K. O klasycznosci i romantycznosci tudziez duchu poezji hjlskiej / K. Brodzinski. – Krakow. – 139 p.
85913
  Polishctuk Yaroslav O klimatach podrozniczych i spotkaniach uniwersyteckich // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 589-597. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Спогади Михайла Наєнка "Озон зарубіжжя" про закордонні подорожі автора.
85914
  Poliszczuk Jaroslaw O klimatach podrozniczych i spotkaniach uniwersyteckich: wspomnienia Mychajly Najenki // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 3 (44). – S. 441-451. – ISSN 1640-7806


  Artykul zawiera szczegolowe omowienie oraz analize pamietnikow profesora Uniwersytetu Kijowskiego Mychajly Najenki, wydanych w ukrainskojezycznej ksiazce "Ozon zagranicy" (w wersji oryginalnej: "Озон зарубіжжя", Kijow 2019). The article rewiews the ...
85915
  Dziubinski Z. O konstruowaniu meskosci i kobiecosci na podstawie przekazow prasowych w "Gazecie Wyborczej" dotyczacych Mistrzostw Swiata w Pilce Noznej w 2010 i 2014 roku / Z. Dziubinski, N. Organista, Z. Mazur // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 105-116. – ISSN 1641-0920
85916
  Sniadecki Jan O Koperniku / Sniadecki Jan. – Wroclaw, 1955. – 240с.
85917
  Kleiner J. O Krasickim i o Fredrze. Dziesiec rozpraw. / J. Kleiner. – Wroclaw, 1956. – 212с.
85918
  Kljusev Nikola O kriterijumima i metodama ocenjivanja ekonomske efektivnosti investicija. / Kljusev Nikola. – Skopje, 1965. – 298с.
85919
  Bogdanovic Milan O Krlezi / Bogdanovic Milan. – Beograd, 1956. – 124с.
85920
  Paluda Stefan O kulturnej politike KSC / Paluda Stefan. – Bratislava, 1979. – 291с.
85921
  Bak Franciszek O lepsze jutro / Bak Franciszek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 268 s.
85922
  Kollar Jan O literarnej vzajomnosti / Kollar Jan. – Bratislava, 1954. – 226с.
85923
  Sabina Karel O literature / Sabina Karel. – Praha, 1953. – 364с.
85924
  Havlicek-Borovsky Karel O literature. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1955. – 235с.
85925
  Dostojewski Fiodor O literaturze i sztuce / Dostojewski Fiodor. – Krakow, 1976. – 346с.
85926
  Chrzanowski Ignacy O literaturze polskiej / Chrzanowski Ignacy. – Warszawa, 1971. – 533с.
85927
  Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku dzewietnastym / M. Mochnacki. – Krakow, 1923. – 146 s. – (Biblioteka narodowa ; serija 1)
85928
  Tarnowski Stanislaw O literaturze polskiej XIX wieku / Tarnowski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 905с.
85929
  Czacki Tadeusz O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, zrodlach, zwiazku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem / Przez Tadeusza Czackiego. – W Warszawie (Warszawa) : W Drukarni J.C.G. Ragoczego
T. 2. – 1801
85930
  Chamiec Jadwiga O Ludwiku Warynskim opowiesc / Chamiec Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 208с.
85931
  Bowen John O lume in alta parte / Bowen John. – Bucuresti, 1982. – 296с.
85932
  Merhout Cyril O male strane jeji stavebni vyvojj a davny zivot / Merhout Cyril. – Praha, 1956. – 164с.
85933
  Merunowicz T. O metodzie i celach rozpraw nad kwestya zydowska / przez Teofila Merunowicza // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 61 s.
85934
  Szczerba L.W. O mierze Jordana / L.W. Szczerba. – Warszawa : szkolne i pedagog., 1977. – 116 s.
85935
  Bleszynski Kazimierz O mnie i nie o mnie / Bleszynski Kazimierz. – Lodz, 1962. – 266с.
85936
  Lewowicki T. O modelu szkolnictwa wyzszego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiazan // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – S. 13-23. – ISSN 2226-3012


  Левовицький Т. Модель вищої освіти - університетські традиції, перетворення, проблеми та пропоновані рішення.
85937
  Boldyrev N.I. O moralnim profilu sovetskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Praha, 1952. – 48с.
85938
  Boldyrev N.I. O moralnom profile sovietskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Bratislava, 1952. – 55с.
85939
  Olbracht Ivan O muorcovi Bidpajovi a jeho zvieratkach / Olbracht Ivan. – Bratislava, 1974. – 219с.
85940
   O narodni literaturu: Z uvab a polemik doby majovcu a lumirovcu. – Praha, 1990. – 300 с.
85941
  Gomulka W. O naszej partii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 705с.
85942
   O navrhu novej ustavy CSSR. – Bratislava, 1960. – 148с.
85943
  Dwilewicz Barbara O nazwach wlasnych w litewskim przekladzie "Krzyzakow" Henryka Sienkiewicza // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 2 (43). – S. 235-247. – ISSN 1640-7806
85944
  Zukov-Vereznikov O nebunecnych formach zivota a o vyvoji bunek / Zukov-Vereznikov, I. Majskij, L. Kalinicenko. – Praha : Rovnost, 1951. – 27s.
85945
  Kozevnikova Kveta O nemocnem slunci / Kozevnikova Kveta. – Praha, 1963. – 44с.
85946
  Kettnet R. O netopyrim guanu a guanovych korosich v jeskyni domici. / R. Kettnet. – Praha, 1948. – 24с.
85947
   O niepodleglosc i granice 1914-1921. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 263s. : Il. – ISBN 83-85195-01-7
85948
  Pomponazzi Pietro O niesmiertelnosci duszy / Pomponazzi Pietro. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 168s. – ISBN 83-01-02165-9
85949
  Borowy Waclaw O Norwidzie / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1960. – 396с.
85950
  Boldarev Tihon [Boldyrev] O noua etapa in desvoltarea mikrobiologiei / Boldarev Tihon [Boldyrev], 1950. – 44с.
85951
  Stankiewicz L. O nowa kulture zycia ludzkiego - w Ojczyznie naszej / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1996. – 58s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-13-6
85952
  Brodzka Alina O nowelach Marii Konopnickiej. / Brodzka Alina. – Warszawa, 1958. – 404с.
85953
  Glowinski Tomasz O nowy porzadek europejski. 2283 : Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polakow w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-456 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
85954
  Niementowski S., O nowych rodzajach anhydrozwiazkow / Stefan Niementowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1899. – 67 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 38
85955
  Szymborski W. O obyczajach i ceremoniach uniwersyteckich // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 194, maj. – S. 22-29. – ISSN 1427-1176


  З історії Ягеллонського університету.
85956
  Slobodnik Wlodzimierz O panju Igreku schowanym w szafie, i inne ramotki / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1962. – 48с.
85957
  Derdowski Jarosz O panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachol. / Derdowski Jarosz. – Gdynia, 1960. – 168с.
85958
  Pankratov N. O partido e as forcas armadas / N. Pankratov. – Moscovo, 1988. – 291с.
85959
  Beirut Boleslaw O partii / Beirut Boleslaw. – Wydanie drugie uzupelnione. – Warszawa, 1954. – 342с.
85960
  Kretkowski W. O pewnej tozsamosci / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 4 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
85961
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 205-248. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
85962
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 205-248. – ISSN 0239-6661
85963
  Mroczkowski Maciej O pierwszej w Polsce probie monograficznego opracowania krajowych chrzaszczy. (Coleoptera). / Mroczkowski Maciej. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 32с.
85964
  Cather Willa O pioneers! / Cather Willa. – Harmondsworth, 1989. – 307с.
85965
  Wiengierow Leonid O pobycie Wladyslawa Mickiewicza na Ukrainie (Wedlug niewydanych materialуw archiwalnych) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
85966
  Browicz T. O pochodzeniu substancyi skrobiowatej. / T. Browicz. – Krakow, 1901. – 21с.
85967
  Pribojevic V. O podrijetlu i zgodama slavena / V. Pribojevic; Novask G., Gortan V. – Zagreb, 1951. – 247с.
85968
  Borowy Waclaw O poezji Mickiewicza / Borowy Waclaw. – 2e wyd., uzupeln. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 1999. – 632s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 170). – ISBN 83-87703-15-X
85969
  Nieuwazny Florian O poezji ukrainskiej: od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko / Nieuwazny Florian. – Bialystok : Wydawnictbo "LUK", 1993. – 248s. – ISBN 83-85183-37-X
85970
  Piepes-Poratynski J. O polimeryzacyi p. tolunitrylu. – Krakow, 1900. – 10с.
85971
  Strak Michal O polityce kulturalnej / Strak Michal. – Warszawa, 1977. – 303с.
85972
  Pugacewicz T. O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 182/183, luty/marzec. – S. 97-98. – ISSN 1427-1176


  Джон Дж. Міршаймер - американський політолог, професор Чиказького університету, спеціаліст з міжнародних відносин 8-9 грудня 2015 р. прочитав лекцію студентам Ягеллонського університету про політику США на Близькому Сході та в Україні.
85973
  Chamerska Halina O polozeniu i zbiegostwie czeladzi folwarcznej w Krolestwie Polskim. 1830-1864 / Chamerska Halina. – Warszawa, 1957. – 48с.
85974
   O pomnozeniu i ulepszeniu fabryk sukiennych w panstwie rossyyskiem. Z dodatkiem wiadomosci o fabrykach iuz exystuiacych w Rossyi, o korzysciach dawanych przez Rzad kazdey klassie mieszkancsow... Z r. – Wilna, 1810. – 61с.
85975
  Klaic N. O postanku zagrebackog sveucilista. / N. Klaic. – Zagreb, 1969. – 41с.
85976
  Korta Adam O postepowych tradycjach i antynarodowych mitach / Korta Adam. – Warszawa, 1955. – 232с.
85977
  Chraplywyj Z. O potencjale wlasnym elektronu w mechanice falowej / Z. Chraplywyj. – Bydgoszczy : Bibljoteka Polska, 1933. – S. 205-213. – (Acta physica Polonica ; Tom II, zeszyt 2, 1933)
85978
   O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy : Miedzynarodowa koferencja naukowa, Krasiczyn-Rzeszow, 19-21. 9. 2005 r. – Przemysl, 2006. – 309 s. – ISBN 83-60545-28-6
85979
  Godlewska Joanna O powinowactwach biografii z mitem w "Dionizjach" Jaroslawa Iwaszkiewicza // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 277-296. – ISSN 1640-7806
85980
  Rezac Vaclav O pravde umeni a pravde zivota / Rezac Vaclav. – Praha, 1960. – 128с.
85981
   O prawach czlowieka w podwojna rocznice paktow : Ksiega pamiatkowa w holdzie prof. Annie Michalskiej. – Torun : Dom organizatora TNOiK, 1996. – 284s.
85982
  Billig Wilhelm O prawach rozwoju ludnosci / Billig Wilhelm. – Warszawa, 1963. – 398с.
85983
  Grzegorz Pawel O prawdziwej smierci, zmartwychwsta niu i zywocie wiecznym / Grzegorz Pawel. – Wroclaw, 1954. – 182с.
85984
  Herrmann Ignat O Praze a Prazanech / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 267с.
85985
  Kaucky Jos. O prechodu diferencni rovnice hypergeometricke v diferencialni rovnice Gaussovu = Sur le passage de l"equation hypergeometrique aux differences finies a l"equation differentielle de Gauss // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 43с.
85986
  Volek J. O predmetu a metode estetiky a obecne teorie umeni / Jaroslav Volek. – Praha : Universita Karlova, 1963. – 124 p.
85987
  Gomulka W. O problemie niemieckim. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 511с.
85988
   O przyrodzie i kulturze / pod red. E .Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3123 : O przyrodzie i kulturze. – S. 1-342. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 13). – ISSN 0239-6661
85989
  Tatarowski K.W. O publicystyce Jana Nowaka-Jezioranskiego przed rokiem 1989 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 113-128. – ISSN 1641-0920
85990
  Lips Julius O puvodu veci / Lips Julius. – Praha, 1960. – 304с.
85991
  Donski R. O radiofonii / R. Donski. – Lodz : Wiedza Powszechna, 1951. – 64 s. – (Biblioteka dla kazdego)
85992
  Bechyne J. O rasach druhu linographa musicalis stal = De subspeciebus linographae musicalis stal. (Col. phytoph. chrysomelidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1944. – s. 327-330. – Sbornik entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1943-44, 21-22
85993
  Nikolajewa G. O rediteli STS a agronomce naste / G. Nikolajewa. – Praha, 1955. – 129 s.
85994
  Skowron S. O regeneracii utraconych czesci organizmu / S. Skowron, H. Roguski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 131S. – (Nowosci nauki i techniki)
85995
  Biala A. O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie " Tanca" Frydryka Schilllera // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 5 (332). – S. 461-477. – ISSN 0035-9602
85996
  Tryfan Barbara O rowny start / Tryfan Barbara. – Warszawa, 1974. – 315 с.
85997
  Cagin B.A. O Rozvoji marxisticke filosofie po Parizske Komune. (1871-1895) / B.A. Cagin. – Praha, 1951. – 64с.
85998
   O rozwoju jezyka i myslenia dziecka. – Warszawa, 1968. – 654с.
85999
  Tarnowskiego St. hr. O ruso i rusinach // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 68 с.
86000
  Szaflik Jozef Ryszard O rzad chlopskich dusz / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1976. – 352с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,