Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
855001
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції / ЛІВС при УАВС; Від.за вип. Б.Й. Токарський. – Львів : Край, 1995. – 156с.
855002
  Кравчук Христина Організації загальностудентського представництва в УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 31-34. – ISSN 1728-9343
855003
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 102с. – ISBN 978-966-8640-31-5
855004
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз) : Монографія / М.В. Туленков; Мін-во праці та соціальної політики України; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2005. – 222с. – ISBN 966-8640-01-2
855005
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
855006
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 24-27
855007
  Буц М. Організаційна діяльність В.І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 161-165
855008
  Чорний В.О. Організаційна діяльність П. Ю. Шелеста з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 76-78. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
855009
  Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого - елемент ефективності розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.67-72. – ISSN 0132-1331
855010
  Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-36
855011
  Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
855012
  Яромич С. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців / С. Яромич, І. Гречкосій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 111-115. – бібліогр. на 26 пунктів
855013
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
855014
  Іщук О.В. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 36-41
855015
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
855016
  Липовська Н. Організаційна культура як фактор стабілізації державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.202-216. – ISBN 966-7800-16-4
855017
  Жилюк Катерина Анатоліївна Організаційна перебудова корпорацій під впливом розвитку інформацїйно-телекомунікаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснюється аналіз впливу розвитку інформаційних технологій на організацію. Існування підприємства, що являє собою ієрархію, обумовлюється існуванням трансакційних витрат, зокрема: інформаційних; пошуку інформації; узгодження та укладання ...
855018
  Оуенс Р.Г. Організаційна поведінка в освіті : Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Роберт Г. Оуенс. – Харків : Каравела, 2003. – 488с. – ISBN 966-586-112-3
855019
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 1. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855020
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 2. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855021
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855022
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (4). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855023
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855024
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855025
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (9/10). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
855026
  Черних Д. Організаційна робота в комсомолі / Д. Черних. – Київ, 1969. – 26 с.
855027
   Організаційна робота в комсомолі. – К., 1969. – 26с.
855028
  Міняйло В. Організаційна система аналізу державних закупівель // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
855029
  Гончарук А.М. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
855030
  Петрович Й.М. Організаційна система управління як основа економічної безпеки підприємства / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-11. – ISSN 0321-0499
855031
  Бредіхін А.В. Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни / А.В. Бредіхін, Т.С. Клиніна // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 23-28. – ISSN 1728-3671
855032
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
855033
  Бояринова К.О. Організаційна структура інноваційних комунікацій та її мотиваційні механізми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.90-97. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
855034
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
855035
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
855036
  Плахотнік О. Організаційна структура наукових досліджень в Україні / О. Плахотнік, О. Плахотнік // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 129-141. – ISSN 2077-1827


  У статті викладено сутність організаційної структури наукових досліджень в Україні. Розкрито роль Національної Академії наук як головного наукового центру України, а також галузевих наукових установ і, зокрема, Академії педагогічних наук. Акцентовано ...
855037
  Климков В.О. Організаційна структура органів публічного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 63-69.
855038
  Некрасов С. Організаційна структура ордену іоаннітів в добу середньовіччя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 340-344. – ISBN 978-966-171-793-9
855039
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
855040
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
855041
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
855042
  Бобало О.Ю. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано приклади організаційної структури управління маркетинговою діяльністю вуза, а також розглянуто основні функції кожного з підрозділів маркетингу.
855043
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 224 л. + Додатки: л. 219-228. – Бібліогр.: л. 194-218
855044
  Рудик П.А. Організаційна та ідеологічна робота сільских партійних організацій України : Дис... канд. іст.наук: / Рудик П.А.; КДУ. – К, 1971. – 240л.
855045
  Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
855046
  Іванов О.Ф. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 - квітень 1946 року) / О.Ф. Іванов, О. Куценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 109-115. – ISSN 2076-1554
855047
  Карташов Є.Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 119-122. – ISSN 2306-6814
855048
  Федорова Я.Б. Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти / Я.Б. Федорова, Н.В. Осипова, А.Ю. Седов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 65-71. – ISSN 1998-6939
855049
  Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні : нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення / В.Д. Бринцев. – Київ : Юстініан, 2003. – 400с. – (Книжкова полиця судді). – ISBN 966-96155-8-5
855050
  Корнілова І.М. Організаційне забезпечення здійснення інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-88. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Комплексно розглянуто проблеми реформування системи організації інноваційної діяльності.
855051
  Сац Б.Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б.Б. Сац, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 97-106. – Бібліогр.: с. 98, 102, 105


  Розкрито сутність організаційного забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку. Висвітлено шляхи оптимізації і збалансування організаційної структури банку у сфері управління інвестиційними ризиками.
855052
  Коробка В.М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 200-205. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Обгрунтовано особливості та методи трансферу і комерціалізації інноваційної продукції в Україні та за кордоном і розкрито їх роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Обоснованы особенности и методы трансфера и коммерциализации ...
855053
  Дєгтяр А. Організаційне забезпечення контроллю реалізації державно - управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.14-18
855054
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
855055
  Іваненко І.В. Організаційне забезпечення стійкості злочинного об"єднання: проблеми і механізми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
855056
  Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
855057
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
855058
  Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
855059
  Бойко Л.М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
855060
  Липинський В. Організаційне становлення студентських профспілок УСРР у 1920-ті роки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31


  В статті розглянуті питання формалізації не офіційно існуючих профспілок у студентському середовищі, їх організаційне становлення та перебирання на себе функцій і напрямків діяльності ліквідованих у цей час організацій загальностудентського ...
855061
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
855062
  Герасимович І.А. Організаційне та інформаційне забезпечення інжинірингу в системі управління операційною діяльністю підприємства // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 21-25. – ISBN 978-617-571-124-8
855063
  Дерейко І.І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у райхскомісаріаті Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 87-106. – ISSN 0130-5247
855064
  Качур І.В. Організаційний аспект проходження державної служби в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 178-180. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
855065
  Кубах Т.Г. Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 366-373
855066
  Кредісов А.І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 21-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
855067
  Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 84-92. – ISSN 2227-4952


  Коротка історія існування цього підрозділу (1925-1930 рр.)
855068
  Каганович Л.М. Організаційний звіт ЦК 16 зїздові ВКП(б) / Л.М. Каганович. – Х, 1930. – 139с.
855069
  Криворученко З.Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні / З.Р. Криворученко, В.В. Серенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
855070
  Хмирова А.О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 104-108. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
855071
  Диба М.І. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні / М.І. Диба, Ю.В. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
855072
  Карамушка Л.М. Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 24-36
855073
  Гладка В.В. Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 81-85. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
855074
  Протопопова Н.А. Організаційні аспекти аудиту експортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 227-227. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
855075
  Максимюк Ю.О. Організаційні аспекти в управлінні прикордоною службою Республіки Польща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
855076
  Костюченко В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи в холдингу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
855077
  Горбул С.А. Організаційні аспекти діяльності Державної казначейської служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
855078
  Рожманов В. Організаційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-49. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
855079
  Криворучко М.О. Організаційні аспекти захисту населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 193-195. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
855080
  Засадний Б. Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах / Б. Засадний, М. Кобзева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та проаналізовано низку актуальних проблем організації обліку, які існують сьогодні на підприємствах малого бізнесу. Выделен и проанализирован ряд актуальных проблем организации учета, которые существуют сегодня на предприятиях малого ...
855081
  Кривенко С.В. Організаційні аспекти обліку фермерських господарств / С.В. Кривенко, Т.В. Пономаренко, О.В. Накісько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 168-176. – (Економічні науки)
855082
  Рябініна В.В. Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку вартості корпорації // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 30-37. – ISBN 978-617-571-134-7
855083
  Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 365-372. – ISSN 2222-4459
855084
  Макарець М.В. Організаційні аспекти розвитку фізики в університеті: історичний огляд і перспектива // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 81-82
855085
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
855086
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
855087
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
855088
  Васюк Оксана Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
855089
  Брохун Н.С. Організаційні засади бухгалтерського обліку в системі контролінгу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 123-128. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
855090
  Лемак Р. Організаційні засади діяльності прокурора із нагляду за додержанням законів в установах виконня покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 46-50
855091
  Ткачик Л. Організаційні засади корпоративного податкового менеджменту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 262-268. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
855092
  Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шумік Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
855093
  Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 190-201. – ISBN 978-966-2241-39-6
855094
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
855095
  Попова І. Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-123.
855096
  Кунанець Н. Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX - початку XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 27-32. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості методичного супроводу діяльності бібліотек товариства "Просвіта"в означений історичний період, проаналізовано науково-методичні розробки, що сприяли налагодженню ефективної роботи просвітянських книгозбірень за всіма ...
855097
  Соляр І. Організаційні засади та програмні орієнтири Народної організації українців м. Львова (1920-1930-ті рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 263-268
855098
  Ортинський В.Л. Організаційні засади управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України : Навчально-методичний посібник / Львівський Держ. ін-т внутрішніх справ; Ортинський; Авт.: В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. – Львів, 2006. – 248с.
855099
  Дідус Т.А. Організаційні засади формування команди для реалізації соціального проекту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 322-324
855100
  Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об"єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 101-106. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
855101
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
855102
  Терент"єва А.В. Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 43-44. – Бібліогр.: 3 назви
855103
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
855104
  Мартусенко І.В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
855105
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
855106
  Женченко М.І. Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 80-84


  У статті на основі аналізу наукового дискурсу та редакційної практики закордонних та українських ЗМІ запропоновано основні організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах переходу до мультиплатформного медіавиробництва. Обґрунтовано, що вибір моделі ...
855107
  Марценюк Л.В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2306-6806
855108
  Божко С.О. Організаційні основи зовнішньої політики Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 51-57


  В статті розглядаються роль і місце державних інституцій Швеції в процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. З"ясовуються найголовніші фактори впливу на зовнішню політику Швеції.
855109
  Андрієнко М.В. Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні особливості дійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України), систематизація яких дозволила структурувати вертикаль державного управління сферою пожежної безпеки, ...
855110
  Губені Ю. Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці / Ю. Губені, М. Сватош // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
855111
  Каганович Л.М. Організаційні питання / Л.М. Каганович. – К, 1934. – 116с.
855112
  Рудецька Н.А. Організаційні питання бухгалтерського обліку електронної торгівлі / Н.А. Рудецька, І.О. Скрінік // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 86-89
855113
  Білоусов В.І. Організаційні принципи КПРС / В.І. Білоусов. – Київ, 1976. – 48с.
855114
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
855115
  Омельковець О. Організаційні розбіжності та розрив між "Смолоскипом" та ОУН (м) у 1970-х роках // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 541-555
855116
  Бабак Г.В. Організаційні системи галузевого управління / Г.В. Бабак, І.С. Зорич. – К, 1977. – 48с.
855117
  Давидова Л. Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
855118
  Давидова Л. Організаційні структури видавництва вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
855119
  Сакевич І.А. Організаційні структури та функції управління підприємствами в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 33-36.
855120
  Ярмолка В.М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 156-161. – ISSN 1993-6788
855121
  Шипілін М. Організаційні структури управління та відомчі норми чисельності працюючих на підприємствах по будівництву мостів / М. Шипілін, В. Одерій, О. Лучко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
855122
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
855123
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
855124
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 217-268. – Бібліогр.: л. 195-216
855125
  Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
855126
  Тимофєєва А.О. Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 218-224. – (Думка). – ISSN 2304-7410
855127
  Квачахія М.М. Організаційні та психологічні питання створення слідчої групи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається принцип підбору учасників слідчо-оперативних груп з врахуванням їх особистих і психологічних якостей.
855128
  Гайдук В.А. Організаційні та соціально-економічні фактори розвитку конкурентного потенціалу регіону / В.А. Гайдук, В.І. Логвинвнко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
855129
  Давидова Ірина Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається вектор розгортання організаційних трансформацій бібліотечно-інформаційного виробництва в умовах переходу до нового типу суспільства - інформаційного.
855130
  Бережна К.С. Організаційні трансформації публічних бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 68-76. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Досліджено організаційні зміни, що відбулися в діяльності публічних бібліотек на сучасному етапі інформатизації суспільства. Розглянуто трансформації в організаційній структурі публічних бібліотек. Висвітлено актуальні зміни в штатному розписі. ...
855131
  Бекетова О.В. Організаційні форми аргум ентації в межах мікро-та макроструктури тексту публічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 19 назв
855132
  Шевченко О.М. Організаційні форми венчурного фінансування та особливості їх прояву в різних країнах світу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 21-27
855133
  Іванцова О.В. Організаційні форми здійснення адвокатської діяльності в Україні: проблеми вдосконалення правового регулювання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 41-45.
855134
  Волик Н.Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 50-55. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
855135
  Задорожня Г.В. Організаційні форми роботи постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
855136
  Влах Мирослава Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / Влах Мирослава, Ванда Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
855137
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
855138
  Остенський А.Й. Організаційно- правові засади діяльності та перспективи розвитку судоої палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов"язаних з державним // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.311-316. – ISBN 966-7784-65-7
855139
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
855140
  Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов"язання у ліцензуванні господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 158-161


  У статті обгрунтовується, що відносини, які виникають при ліцензуванні певних видів господарської діяльності між суб"єктом господарювання та органом ліцензування, є організаційно-господарськими зобов"язаннями з ліцензування господарської діяльності. ...
855141
  Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 34-43. – ISSN 2414-4207
855142
  Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини у галузі телекомунікацій / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184.
855143
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
855144
  Доброскок І. Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у ВНЗ // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 112-116. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розкриваються організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності у ВНЗ. Аналізується механізм соціально-педагогічного впливу на майбутніх фахівців, функції вищої школи у системі професійної підготовки магістрів у ВНЗ.
855145
  Корнєв М.Н. Організаційно-діяльнісна гра як об"єкт соціально-психологічного дослідження / М.Н. Корнєв, С.Б. Крайчинська // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
855146
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
855147
  Баюра Д.О. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 25-33


  У статті обгрунтовано основні організаційно-економічні заходи щодо реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи. В статье обоснованы основные организационно-экономические меры по реструктуризации промышленных предприятий в условиях ...
855148
  Кузнєцова А.Я. Організаційно-економічне забезпечення розвитку національної інноваційної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40
855149
  Маляревський Ю.Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-204. – ISBN 978-966-2194-59-3
855150
  Гусєв Ю.В. Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 71-75. – ISSN 2306-6806
855151
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
855152
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
855153
  Цибок В.О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання АПК в умовах фінансової кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 22-24
855154
  Овчаренко Д.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
855155
  Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 112-115. – Бібліогр.: 12 назв
855156
  Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 120-124. – ISSN 2221-1055
855157
  Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Талавиря М.П. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
855158
  Луцишин О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 69-85. – ISSN 1818-5754


  Розкрито сутність і деталізовано особливості організаційно-економічного механізму діяльності кредитних спілок у сфері кредитування. Проаналізовано динаміку та якісну структуру кредитного портфеля кредитних спілок в Україні, виявлено проблемні аспекти й ...
855159
   Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 48-116. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
855160
  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 130-134 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
855161
  Лузай Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 3-12. – ISSN 2221-1055
855162
  Буряк А.А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 188-195. – ISSN 2313-4569
855163
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
855164
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
855165
  Астапова В.Г. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності : Монографія / В.Г. Астапова; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 244с. – ISBN 966-598-329-6
855166
  Захарченко С.В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів: кластерний підхід // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 37-39
855167
  Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
855168
  Алавердян Л. Організаційно-економічний механізм промислового використання метану, газу підземної газифікації та гідрогенізації вугілля : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 63-64 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
855169
  Жилінська Оксана Іванівна Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Дис... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська Оксана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.181-195
855170
  Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
855171
  Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
855172
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання регіональних ринків праці: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 135-141
855173
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
855174
   Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.] ; за заг. ред. А.М. Гуменюка ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-63-3
855175
  Коваль Я. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 53-55 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
855176
   Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси регіону та їх інституційне забезпечення. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608с. – ISBN 966-610-122-Х
855177
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
855178
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
855179
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
855180
  Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
855181
  Ларіонова К.Л. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 178-183. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
855182
  Бутенко Н.В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 248-254. – ISSN 2222-4459
855183
  Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві : Наукове видання / Мішина С.В., Мішина О.Ю.; Ред. Сєдова Л.М. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 176с. – ISBN 966-676-156-4
855184
  Бондаренко С.А. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 28-38
855185
  Бойко М.Г. Організаційно-економічний механізм формування національного бренду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 304-311


  Викладено економічні передумови формування національного бренду, як найбільш очевидної і сприймаємої характеристики, від якої залежить соціально-економічний, культурний і політичний вплив території (держави, регіони, міста), її інвестиційна ...
855186
  Куцик П.О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія / Куцик П.О., Вірт М.Я. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-617-602-027-1
855187
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
855188
  Красільчук В.Я. Організаційно-економічні аспекти входження України у світогосподарську сферу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються організаційно-економічні моделі включення України в систему міжнародного поділу праці. Наголошується на особливій ролі сучасної ринкової інфраструктури та спільного підприємництва.
855189
  Вей У Організаційно-економічні аспекти діяльності редакції друкованого засобу масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 128-130


  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади управління редакцією друкованого ЗМІ. Уточнено поняття редакції як підприємства-самостійного господарчого суб"єкта, який виробляє та реалізує інформаційний продукт у вигляді друкованого видання з метою ...
855190
  Дусановський С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / С. Дусановський, М. Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 109-116. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
855191
  Виноградня В.М. Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 98-105
855192
  Гахович Н.Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 4-5 : фото
855193
  Божидарнік Т. Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу АПК у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 60-62 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
855194
  Федоренко В.Г. Організаційно-економічні засади забезпечення розвитку депресивних регіонів / В.Г. Федоренко, Л.Л. Кравчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
855195
  Щурик М.В. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз / М.В. Щурик, О.Р. Надрага // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
855196
  Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-191. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-372-1
855197
  Сабадаш В. Організаційно-економічні засади неконфліктної політики в енергетичному секторі : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1810-3944
855198
  Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 64-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
855199
  Кірова Л.Л. Організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 9-13. – ISSN 1997-4167
855200
  Серажим Ю.В. Організаційно-економічні засади саморегулювання сучасного ринку цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 150-155


  У статті показані шляхи створення в Україні біржового товару, механізм виконання функцій фондової біржі, а також дана характеристика умовам формування ринкової ціни емісійних цінних паперів, яка лежить в основі оцінки вартості інвестицій і ...
855201
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Оліфіренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
855202
  Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-туристичного кластера на Буковині // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 96-101.
855203
  Білоус С. Організаційно-економічні засади українського в"їзного туризму // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81-86. – ISSN 2078-5860
855204
  Криворук Б.М. Організаційно-економічні засади функціонування процесу контролю якості сільськогосподарської продукції: вітчизняні реалії та виклики сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
855205
  Нескуба Т.В. Організаційно-економічні заходи підготовки підприємства до реалізації процесу його реструктуризації // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 3-6. – (Економічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
855206
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
855207
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
855208
  Яременко Л.М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.03 - економ. та упр. нац. госп-ом / Яременко Л.М. ; Наук. дослід. економ. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
855209
  Міхаліна І.Г. Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – Бібліогр.: 10 назв
855210
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
855211
  Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні / О.О. Рудич, О.В. Липкань // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 136-142. – ISSN 2308-1988
855212
  Степанова О.В. Організаційно-економічні принципи стимулювання соціальної діяльності підприємств як інструмент регіонального розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 12-17. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
855213
  Месель-Веселяк Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 3-12
855214
  Бойко О.В. Організаційно-економічні умови функціонування транспортного ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
855215
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
855216
  Ставицький Д.Ю. Організаційно-економічні форми й моделі діяльності ТНК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 330-332. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
855217
  Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 5-18
855218
  Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса, Є.В. Голубков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 86-93
855219
  Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
855220
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
855221
  Мельник А.О. Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статі обґрунтовано необхідність формування наднаціонального рівня регулювання світовою економічною системою з метою впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз. Суб’єкти світової економіки розподілені на три групи у ...
855222
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
855223
  Маргасова В.Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий, В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 167-175 : Рис. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1993-6788
855224
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
855225
  Богаченко А.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання / А.В. Богаченко, С.В. Гаценко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 243-256
855226
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
855227
  Тешабаєва У. Організаційно-методична діяльність Національної бібілотеки Узбекистану ім. Алішера Навої // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 29-30. – ISSN 1029-7200
855228
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
855229
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
855230
  Бердар М.М. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 161-164
855231
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
855232
  Мазур Ю.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-24. – Бібліогр.: 10 назв
855233
  Красильник Ю.С. Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
855234
  Сілаєва І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 32-36
855235
  Бірюков П.В. Організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 184-189


  У статті розглядаються організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів позанавчального часу з метою досягнення результативності навчання В статье ...
855236
  Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 72-77. – ISSN 2309-9127


  Визначені організаційно-методичні засади неперервної практики студентів- філологів у вищому навчальному закладі (з досвіду організації практики на факультеті початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література» у ...
855237
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 210-225. – Бібліогр.: л. 188-209
855238
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
855239
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
855240
  Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 46-53
855241
  Мартюшев О.О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 60-67. – Бібліогр.: 4 назви
855242
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
855243
  Пісьмаченко Л.М. Організаційно-методологічні підходи до забезпечення якісного державного контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 173-177. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
855244
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
855245
  Масний О.С. Організаційно-партійна робота Компартії України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 . / О.С. Масний. – Львів, 1981. – 160с.
855246
  Шевчук О. Організаційно-педагогічна діяльність Іларія Карбулицького в розбудові українського шкільництва на Буковині // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 115-118. – ISSN 1994-4845


  Карбулицький Іларій Іванович — педагогічний та громадський діяч, публіцист, письменник, член Української національної ради ЗУНР.
855247
  Хоменко М. Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 10-14
855248
  Дейнеко А.Х. Організаційно-педагогічна технологія формування культури рухової діяльності як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 5-х класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1818-9172
855249
  Мельник Н.І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 87-97. – ISSN 2312-5993
855250
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2005. – 272л. + Додатки: л.214-272. – Бібліогр.: л.183-213
855251
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 11 назв
855252
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр.: 10 назв
855253
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр. : л.177-220
855254
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
855255
  Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
855256
  Саприкін В. Організаційно-педагогічні основи ефективності реформування школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
855257
  Кривко М.П. Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти шкільного рівня. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Кривко М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
855258
  Пивоварова Е. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 1. – С. 121-128.
855259
  Петренко Л. Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 148-156. – ISSN 2075-1478


  Згадуються М. Костомаров, В.Антонович, М. Пирогов, М. Драгоманов.
855260
  Пухальська Г. Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх пілотів цивільної авіації у ВНЗ авіаційного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
855261
  Закатнов Д.О. Організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування міжшкільного навчально-виробничого комп"ютерного центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Закатнов Д.О.; Науково-дослідний інститут педагогіки України. – Київ, 1992. – 22л.
855262
  Пострільоний Василь Михайлович Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-технологічного центру учнівської молоді : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Пострільоний Василь Михайлович; КГУ. – Київ, 1994. – 208л. – Бібліогр.:л.134-187
855263
  Набока О. Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 48-53. – ISSN 0131-6788


  У статті досліджено організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів.
855264
  Ніколаєску І. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
855265
  Калетнік Г.М. Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 5-15. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
855266
  Сабатовська І.С. Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 290-298. – ISSN 2312-5993
855267
  Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
855268
  Саркісова Т.Б. Організаційно-підготовча стадія провадження екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-151-2
855269
  Козаченко А. Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 115-124. – ISSN 1993-0909
855270
  Адамська І. Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров"я в Україні (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуто політику комуністичної партії та уряду УСРР в сфері охорони здоров"я. У 1920-х роках більшовики намагалися організувати власну модель цієї галузі. Вже у 1918 р. вони почали формувати систему державного контролю над нею. За зразок ...
855271
  Блізняк А.В. Організаційно-правова структура міжнародного кооперативного альянсу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У цій статті досліджується організаційно-правова структура міжнародного кооперативного альянсу. Автор приходить до висновку що структура цієї міжнародної організації робить важливий внесок у формуванні міжнародних співробітницьких стандартів на ...
855272
  Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 75-80
855273
   Організаційно-правова форма забезпечення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 74. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 3-й розділ книги.
855274
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
855275
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
855276
  Озернюк Є.П. Організаційно-правове забезпечення боротьби з контрабандою культурних цінностей // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.83-86
855277
  Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
855278
  Люшин В. Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 23-27
855279
  Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
855280
  Монаєнко А.О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 75-78. – Бібліогр.: 8 назв
855281
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
855282
  Тимечко І.Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 125-129. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
855283
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
855284
  Гандзюк А.М. Організаційно-правове регулювання діяльності парламентських фракцій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 43-48. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
855285
  Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-52
855286
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
855287
  Омельченко А.В. Організаційно-правовий зміст принципів і функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 106-111
855288
  Гончаренко В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46.
855289
  Болдін О.С. Організаційно-правовий механізм державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 49-53. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
855290
  Афанасьєва Ю.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 250-257
855291
  Лещенко В.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
855292
  Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування по кримінальних справах в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 55-59
855293
  Фалалєєва Л.Г. Організаційно-правовий механізм Євросоюзу як феномен європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 76-82
855294
  Дорохіна Ю.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав юридичної особи в адміністративному провадженні: до обгрунтування теми дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 147-150. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
855295
  Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 67-72. – ISSN 2308-9636
855296
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі / В.І. Муравйов, О.В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 3-16. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Єв- ропейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Особлива увага приділена правовій природі та змісту Хартії основних прав ЄС. The article analyzes ...
855297
  Свечкіна А.Л. Організаційно-правовий механізм злиття та поглинання в Україні / А.Л. Свечкіна, А.О. Коршенкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32
855298
  Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
855299
  Колесник Д.В. Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 32-39. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
855300
  Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України : Монографія / О.О. Бандурка; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 245с. – ISBN 966-610-114-9
855301
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
855302
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України / Т.В. Стешенко, М.Г. Коваленко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 27-33. – ISSN 2224-9281
855303
  Дика Д.О. Організаційно-правові аспекти діяльності Європейського Союзу з прав людини в контексті європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 142-148


  У статті здійснено аналіз сучасних організаційно-правових основ діяльності Європейського Суду з прав людини та надано характеристику змін, внесених Протоколом №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
855304
  Ковальська В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-42.
855305
  Гриця Т.Г. Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1727-1584
855306
  Годованик Є.В. Організаційно-правові аспекти реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 601-608. – ISSN 1563-3349
855307
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
855308
  Кухар В.І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 33-36
855309
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
855310
  Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально - технічного забезпечення АПК // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
855311
  Краснова М.В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві. В статье исследуются организационно-правовые гарантии заключения и реализации договоров в экологическом праве. The article ...
855312
  Андрійко О.Ф. Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 0869-2491
855313
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
855314
  Ткач С.В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-111. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
855315
  Шепєта Олена Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв"язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-37
855316
  Шевченко Т. Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 178-183. – ISSN 1818-5754
855317
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-289. – ISBN 978-611-01-0433-3
855318
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
855319
  Проскуряков К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-85. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто організаційно-правові засади державно-службових відносин в Україні із залученням конституційного права, теорії держави і права, науки управління та інших галузей знань. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку державної служби ...
855320
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
855321
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
855322
  Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
855323
  Краснова М.В. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 20-23. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються засади вдосконалення правового механізму реалізації та захисту прав людини і громадянина в Україні шляхом здійснення на юридичному факультеті комплексних науково-правових досліджень положень міжнародного та національного законодавства в ...
855324
  Червякова О. Організаційно-правові засади доступу громадян до публічної інформації. Питання вдосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 90-97
855325
  Ващенко Ю.В. Організаційно-правові засади енергетичної паспортизації будівель / Ю. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблемних питань імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2002/91/ЄС про енергетичні характеристики будівель щодо енергетичної паспортизації будівель. This article is devoted to the problematic ...
855326
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
855327
  Гайдай М.Г. Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності / М.Г. Гайдай, М.Ю. Очеретна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 108-121 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
855328
  Ситник Г.П. Організаційно-правові засади інноваційного розвитку як складова державного управління забезпеченням економічної безпеки України / Г.П. Ситник, С.Г. Осіпчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано сутність сучасних інноваційних процесів, виявлено проблемні питання інноваційної політики в Україні та визначено організаційно-правові механізми інноваційного розвитку як складової державного управління забезпеченням економічної ...
855329
  Місяць О.Д. Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 86-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
855330
  Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 278-288
855331
  Омельченко А. Організаційно-правові засади надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 160-163
855332
  Омельченко А.В. Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 19-22
855333
  Петрусь Т.В. Організаційно-правові засади освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи в Україні / Т.В. Петрусь, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 260-263
855334
  Горенко А.Г. Організаційно-правові засади освоєння озброєння та військової техніки / А.Г. Горенко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 242-248
855335
  Саєнко В.О. Організаційно-правові засади освоєння ракетно-космічної галузі / В.О. Саєнко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 333-337
855336
  Алієва-Барановська Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
855337
  Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Мирошниченко Ю.Р. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с. – На обкладинці книги : Юрій Мірошниченко. – ISBN 966-312-223-4
855338
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
855339
  Озерський В І. Організаційно-правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами державної митної служби // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 22-35.
855340
   Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна; [В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна]; МВС України; Нац ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 212 с. – ISBN 966-610-070-3
855341
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади реалізації "Сталінського плану перетворення природи" 1948 р. щодо створення нових лісів в УРСР // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 24-32. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
855342
  Сопільник Р.Л. Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 100-105. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
855343
   Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Белоусов, А.М. Черноусов; [Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Белоусов Ю.Д., Черноусов А.М.]. – Харків : Права людини, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-8919-30-5
855344
  Борець Л.В. Організаційно-правові засади створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 231-236
855345
  Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 40-42
855346
  Сикал М. Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 187-190
855347
  Соцький Ю. Організаційно-правові засади суспільно корисної праці осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-136. – ISSN 0132-1331
855348
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 182 л. – Додатки: л. 153-155. – Бібліогр.: л. 156-182
855349
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
855350
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
855351
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
855352
  Омельченко А. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 106-111
855353
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
855354
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
855355
  Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині ХVІІ-ХVIII ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
855356
  Баранов Р.О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
855357
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
855358
  Лизогуб А. Організаційно-правові засади функціонування Європейської Ради // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 73-82
855359
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
855360
  Губар О.В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 39-61. – ISSN 2415-7732
855361
  Соколенко О.Л. Організаційно-правові засоби удосконалення забезпечення прав громадян // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 273-281. – ISBN 966-8009-46-0
855362
  Нашинець-Наумова Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 21-24
855363
  Ніколаєв О.А. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
855364
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
855365
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
855366
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
855367
  Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
855368
  Кравченко Л. Організаційно-правові основи здійснення суб"єктами банківської системи валютного контролю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
855369
  Заїка В.В. Організаційно-правові основи нагородження державними нагородами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 113-125.
855370
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
855371
  Струк Н. Організаційно-правові основи управлінського обліку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 225-230. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
855372
  Ковтун С.О. Організаційно-правові основи участі прокурора при застосуванні спеціальних видів звільнення осіб від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 435)
855373
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
855374
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
855375
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
855376
  Васильченко Т.В. Організаційно-правові особливості впровадження комерційної таємниці в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-146
855377
  Андрейцев В.В. Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 159-171. – (Право. Економіка. Управління)
855378
  Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М.М. Ониськів ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-8602-83-2
855379
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
855380
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 194л. – Бібліогр.: л.180-194
855381
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв.
855382
  Чумак В.В. Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 102-106. – ISSN 1727-1584
855383
  Олійник Алла Сергіївна Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Олійник Алла Сергіївна; Київ. нац. економічний ун-тет. – К., 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.192-207
855384
  Павлович З.А. Організаційно-правові питання керівництва сільським господарством / З.А. Павлович. – К., 1979. – 192с.
855385
  Ганчев Д.Д. Організаційно-правові питання поліцейського менеджменту у Швеції. // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 100-107.
855386
  Бугера С.І. Організаційно-правові питання реалізації сільськогосподарської продукції та забезпечення її якості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 445-451. – ISSN 1563-3349
855387
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 210л. + Додатки: л.161-164. – Бібліогр.: л.165-210
855388
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
855389
  Зуєв В.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 138-144. – ISSN 2224-9281
855390
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
855391
   Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 88с.
855392
  Сухоноси В.В. Організаційно-правові проблеми статусу прокурора області: погляд на реформування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-89
855393
  Озерський І. Організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 16-22
855394
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
855395
   Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу / В. Стефанюк, Л. Богданов, Попов, ю. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
855396
  Севтунов М.А. Організаційно-правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-90. – Бібліогр.: 8 назв
855397
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
855398
  Гончаренко О. Організаційно-правові форми діяльності Вищої ради юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 93-95. – ISSN 0132-1331
855399
  Васильєв Є.О. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 15-28. – ISSN 2413-1342
855400
  Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С. 45-48
855401
  Вітрук М.В. Організаційно-правові форми реалізації прав радянських громадян (питання змісту і вдосконалення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 8-14. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются организационно-правовые формы реализации субъективных прав, которые в условиях социалистического общества характеризуются удобством, простотой и эффективностью: Усложнение таких форм должно быть социально оправдано и не может ...
855402
  Челомбітько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С. 47-53. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
855403
  Кочкадан А. Організаційно-правові форми релігійних організацій в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 133-139. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
855404
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
855405
  Передерій О.С. Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу ( теоретико-правовий аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 124-129


  На основі аналізу базових положень Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04.12.2009 р. розкривається сутність основних організаційно-правових форм співробітництва України і Європейського ...
855406
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 190-217
855407
  Буздуган Я. Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 2-5
855408
  Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 110-116. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
855409
  Коваль Л.В. Організаційно-правові форми учасі трудящих в управлінні виробництвом / Л.В. Коваль. – К, 1966. – 127с.
855410
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
855411
  Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир"янова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-36
855412
  Бірдус Л.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
855413
  Андрущенко І.Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-28
855414
  Попович Ю.І. Організаційно-психологічні умови і чинники службової діяльності дільничних інспекторів міліції ті психологічна придатність до неї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
855415
   Організаційно-статутні питання КПРС. – К., 1974. – 240с.
855416
  Чорна В.Г. Організаційно-структурні формування в сфері позашкільної освіти України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 258-264. – ISSN 1563-3349
855417
  Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми вчинених організованими групами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 169-172.
855418
  Євтухова Т.О. Організаційно-технологічне управління ефективністю функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Євтухова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
855419
  Дмитренко Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г. Дмитренко, Є. Чернишова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1682-2366
855420
  Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського / Наталія Кропочева // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів ...
855421
  Карпенко О.Ф. Організаційно-технологічні основи формування нормативних потреби засовбів механізації в ринкових умовах : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Карпенко О. Ф.; КД техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 19л.
855422
  Шкурін Г. Організаційно-трудові та соціально-економічні фактори підвищення мотивації аграрної праці / Г. Шкурін, В. Юдіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-50
855423
  Стороженко Л.О. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення конкурентноздатності підприємств будівельного комплексу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 80-82. – Бібліогр.: 2 назв
855424
  Сировець С.Ю. Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 138-142. – Бібліогр.: 2 назв.
855425
  Мар"їна О.Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 111-118


  Розглядаються питання організаційно-управлінських комунікацій у процесі формування регіональних бібліотечних систем. Викладено основні принципи, механізми управління комунікаційними процесами в регіональних бібліотечних системах.
855426
  Шаповалов В. Організаційно-управлінські підходи до удосконалення процедури обігу прекурсорів на прикладі сірчаної кислоти в концепції національної безпеки України / В. Шаповалов, Н. Шаповалова, Н. Малініна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-93
855427
  Сидоров Я. Організаційно-управлінські правовідносини в науці аграрного права: основні етапи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 80-83
855428
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
855429
  Павленко І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 55-61
855430
  Войтюк М.М. Організаційно-функціональна структура інституту соціальної політики в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 29-32
855431
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
855432
  Кобєлєв М О. Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек
855433
  Киращук Л.Д. Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Стаття вистітлює організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління. Зазначено, що організаційно важливим аспектом управління можна вважати особистісні якості працівника, а методи оцінки, направлені саме на ...
855434
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
855435
  Стеценко В.Ю. Організаційно правове забезпечення медичного страхування у США // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 28-37. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено особливостям правового регулювання та організаційного забезпечення медичного страхування у Сполучених Штатах Америки. Вказано на ту обставину, що серед високорозвинених ця країна є однією з небагатьох, у якій відсутнє ...
855436
  Ріпенко А. Організаційно правовий механізм формування та регулювання земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-15
855437
  Стеценко В. Організаційно правові засади медичного страхування зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 10-13.
855438
  Бурило Ю. Організаційно правові проблеми державного регулювання ІРТУ та інших новітніх форм телебачення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 52-56
855439
  Гайдамака В.Г. Організаційно правові форми охорони громадського порядку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
855440
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
855441
  Пуцентейло П.Р. Організаціно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку галузі м"ясного скотарства : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 80-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
855442
  Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу : Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 167с.
855443
  Божко В.О. Організація автоперевезень у колгоспі та оплата праці шоферів. / В.О. Божко, І.М. Матійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1974. – 202с.
855444
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
855445
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
855446
   Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. ( Міжнародна наукова конференція) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.3
855447
  Клименко О.М. Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-97
855448
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
855449
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
855450
  Сокальський О.С. Організація алфавітного і систематичного каталогів у масових бібліотеках / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – К, 1959. – 63с.
855451
  Зоріна О.А. Організація аналітичної роботи в корпораціях / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 71-77. – ISBN 978-617-571-134-7
855452
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
855453
  Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 10-26


  Висвітлюється процес реформування архівної галузі і організаційні заходи щодо реалізації державної політики демократизації архівної справи.
855454
  Колеснікова А. Організація архіву Міністерства закордонних справ Республіки Польша // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 56-57. – (Політичні науки)
855455
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2
855456
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
855457
  Пасічник В.В. Організація баз даних та знань : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – Київ : BHV, 2006. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-156-Х
855458
  Федько В.В. Організація баз даних та знань : навч.-практ. посіб. для самост. підготовки студ. / Федько В.В., Тарасов О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196. – ISBN 978-966-676-578-2
855459
  Новікова І.Е. Організація банківської справи на Поділлі (друга половина XIX- початок XX століття] // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 131-135
855460
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
855461
   Організація бібліотечних фондів і каталогів. – К.
вив. 1. – 1955. – 72с.
855462
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – Х, 1958. – 231с.
855463
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський. – Х, 1965. – 99с.
855464
  Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи / О.С. Сокальський. – Х, 1970. – 241с.
855465
  Коляда Н.М. Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 10-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Перша українська недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в Києві у приміщенні Подільського повітового дворянського училища студентами університету Св. Володимира
855466
  Манзенко Г. Організація боротьби з комірними шкідниками / Г. Манзенко. – Х., 1931. – 124с.
855467
  Боршуляк І. Організація боротьби з торгівлею людьми засобами прокурорськог нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-13.
855468
  Іванков В. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 76-80. – ISSN 2306-0050
855469
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
855470
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
855471
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
855472
  Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-364-561-2
855473
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
855474
  Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк; Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2006. – 240с. – ISBN 966-7675-28-9
855475
  Лиско Н.А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
855476
  Бердар М.М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-12
855477
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
855478
  Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / МОНУ; КНЕУ; В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – Київ : КНЕУ, 2004. – 412с. – ISBN 966-574-730-4
855479
  Саган Галина Організація в Україні благодійної допомоги південним слов"янам (1900-1917 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются особенности организации благотворительной деятельности в поддержку юных славян в Украине в начале XX в. Анализ архивных документов позволил дать новое видение благотворительности и раскрыть противоречия, возникавшие во время ...
855480
  Курішков Є.Л. Організація Варшавського договору - центр координації зовнішньополітичної діяльності соціалістичної співдружності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-8. – (Серія права ; № 14)


  В статье показано, что создание социалистического содружества объединившихся в Варшавском договоре, в Совете Экономической Взаимопомощи стран необходимо для того, чтобы противостоять угрозе империализма и создания им агрессивных блоков, чтобы сообща ...
855481
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
855482
  Попко С.М. Організація взаємодії з місцевими органами влади та надання допомоги місцевому населенню у контексті проведення інформаційно-психологічних операцій за досвідом виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак у 2003-2005 рр. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 179-185
855483
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агенства на міжнародному рівні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
855484
  Боднар І.В. Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 237-242. – (Право. Економіка. Управління)
855485
  Назаров В.В. Організація взаємодії суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 136-145
855486
  Волинець Ірина Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури : методичні рекомендації вчителям та старшокласникам // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14


  Шкільний курс" Зарубіжна література" як важлива складова гуманітарної освіти передбачає залучення учнів до світової літературної скарбниці, а через неї - до фундаментальних цінностей культури. Тож учитель-зарубіжник у процесі викладання предмета має ...
855487
  Павлиш В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / Володимир Павлиш, Анатолій Загородній, Любомир Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
855488
  Євсеєнко Л. Організація видання дитячої періодики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 109-120.
855489
  Осадчук С. Організація викладання церковного права в Національному університеті "Одеська юридична академія" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 1561-4999
855490
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер"янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-1331
855491
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
855492
  Пристапчук Л.С. Організація використання машинотракторного парку в колгоспах. / Л.С. Пристапчук, М.П. Хотенко. – К., 1960. – 228с.
855493
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
855494
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Г. Васильков, Л.М. Дзюбенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 241 с. – ISBN 966-574-527-1
855495
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник / В.Г. Васильков; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524 с. – ISBN 966-574-474-7
855496
   Організація виробництва : підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-7035-91-4
855497
   Організація виробництва : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / КНУТШ ; [упоряд. : Н.С. Скопенко, Ю.А. Сагайдак]. – Київ : Київський університет, 2010. – 63 с.
855498
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
855499
  Сапфірова Н.М. Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 245-253. – ISSN 2225-7586
855500
  Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / Г.О. Зелінська, Р.С. Кравчук, І.В. Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. орг. праці та вир-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-694-164-3
855501
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
855502
  Орещенко А.В. Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 164-173 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
855503
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
855504
  Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 1562-529Х
855505
  Ритікова Л. Організація вищої сільськогосподарської освіти у США та шляхи ії вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
855506
  Терещенко Ю.В. Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільнений від окупації під час Другої світової війни // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 193-197. – ISSN 2312-928X
855507
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
855508
  Землянська В. Організація військово-судових установ в Українській Народній Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.100-102. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
855509
  Крейденко В. Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 193-202
855510
  Бондар А.Д. Організація внутрішкішкільного контролю / А.Д. Бондар. – К, 1958. – 127с.
855511
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
855512
  Травінська С. Організація внутрішнього контролю поточних зобов"язань на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
855513
  Сагайдак Р.А. Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-333. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
855514
  Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 14. – С.2-11. – Бібліогр.: 15 пунктів
855515
  Якимчук М.А. Організація геологічної науки (на прикладі Китайської народної Республіки) / М.А. Якимчук, І.М. Байсарович // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 120-123. – Бібліогр.: 2 назв.
855516
  Гусак О. Організація головної частини як ключового функціонально-структурного елемента усної публічної промови // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 40-42


  Успішне цілісне сприйняття усної публічної промови великою мірою залежатиме від ефективної розробки головної частини виступу. Так само, як і від вдалої організації початку та кінця промови. Утім, саме головна частина є найбільшим за змістом структурним ...
855517
  Слабченко М.Є. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України . [[Одеса]: 3-я Деpж. дpук. ім. Тpоцького]
Ч. 1 : Господарство Гетьманщини XVII-XVIII століттів ; т. 1: Землеволодіння та фоpми сільського господаpства. – 1923. – VIII, 203 с.
855518
  Кравець Ірина Організація господарських систем: постановка проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 48-53
855519
  Горелік Л.Е. Організація господарського розрахунку на промисовому підприємстві / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 16с.
855520
  Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр. : С. 294-299. – ISBN 978-966-346-810-5
855521
  Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні / Н. Дорофєєва, А. Страту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-5.
855522
   Організація даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2505-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 11 с. – (Системи оброблення інформації)
855523
  Герінбург О.В. Організація демографічних досліджень у Херсонській губернії в ХІХ столітті // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 15-24.
855524
  Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань і захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І.В. Кременовська, С.В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 64-67
855525
  Ковшова І.О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / І.О. Ковшова, Л.М. Ілько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 21-27. – ISSN 2415-8089
855526
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
855527
  Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-485-1
855528
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
855529
  Кузьмін О.Є. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
855530
  Волошин Ю.О. Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів / Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 99-108. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
855531
   Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник / Ястремська О.М. [ та ін.] ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-282-8
Ч. 1. – 2008. – 224 с.
855532
  Касько В. Організація діяльності прокуратури Німеччини на прикладі землі Баварія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 113-117
855533
  Драган О. Організація діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень. Питання практичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 22-32
855534
  Пруднікова О.В. Організація діяльності суду в аспекті забезпечення принципу незалежності суддів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 312-313


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
855535
  Карнарук А. Організація діяльності та юрисдикція адміністративного суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-106
855536
  Фросіні Д.О. Організація діяльності, структура та юрисдикція конституційного суду Італії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 117-125.
855537
  Тадля О.М. Організація дозвілля студентської молоді в умовах діяльності клубних об’єднань // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 222-227
855538
  Геншафт М.А. Організація документації в органах юстиції УСРР. / М.А. Геншафт. – Х.-К., 1931. – 86с.
855539
  Роговий В. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. XX ст. / В. Роговий, В. Сергійчук // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 192-199. – ISSN 0320-9466
855540
  Мельник Ю.Б. Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 69-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
855541
  Радченко А.Ф. Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 177-183. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
855542
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.25-31.
855543
  Гладких М.І. Організація дуальна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275. – ISBN 966-642-073-2
855544
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
855545
  Шкарабан С. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 11-14. – ISSN 1993-0259
855546
  Харьковий А.О. Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 300-302
855547
   Організація електронних лабораторних практикумів в дослідницькому університеті / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
855548
  Благова Т. Організація естетичного виховання учнівської молоді у позашкільних закладах Полтавщини 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.209-218. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
855549
  Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
855550
  Рутар В. Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 446-458. – ISSN 2078-6077
855551
   Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва : /монографія/ / [Внукова Н.М. та ін.] ; наук. ред. Н.М. Внукова ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-4552-4
855552
  Палеха Ю.І. Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
855553
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
855554
  Романюк А. Організація захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.493-502. – (Серія юридична ; Вип. 38)
855555
  Шпак В.А. Організація захисту облікової інформації // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 181-187. – ISBN 978-617-571-124-8
855556
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
855557
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
855558
  Петров А.О. Організація здоров"язбережувального процесу у ВНЗ // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 245-251. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 7)
855559
  Федотов Д. Організація змагання з легкої атлетики. / Д. Федотов. – К., 1953. – 128с.
855560
  Ковязіна О.П. Організація змісту навчання за кредитно-модульною системою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-119. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
855561
  Бондаренко М.П. Організація і виховання студентського колективу / М.П. Бондаренко. – Київ, 1979. – 72с.
855562
  Баран П.І. Організація і досвід інженерно-геодезичних спостережень за екологонебезпечними спорудами / П.І. Баран, В.Я. Чорнокінь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 23-33 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
855563
   Організація і контроль самостійної роботи студентів. – Львів, 1961. – 104с.
855564
   Організація і методи вивчення та поширення педагогічного досвіду. – К., 1952. – 180с.
855565
   Організація і методи роботи вчителя з двома класами. – К., 1951. – 140с.
855566
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-96331-4-1
855567
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
855568
  Мултанівська Т.В. Організація і методика аудиту : практикум / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-236. – ISBN 978-966-676-634-5
855569
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: : авчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
855570
  Скоп Х. Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-34
855571
  Баланюк І.Ф. Організація і методика внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах / І.Ф. Баланюк, Л.С. Сас, Д.І. Шеленко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 147-152. – ISSN 2309-1533
855572
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
Ч. 1. – 2008. – 308 с.
855573
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
855574
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.09 / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
855575
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
855576
  Чернявський О.П. Організація і методика податкових перевірок : навч. посібн. для студ. вузів / Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Немченко В.В., за ред. О.П. Чернявського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 288с. – ISBN 966-8568-08-7
855577
   Організація і методика проведення аудиту : навчально-практичний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; МОНУ. – (2-е вид., перероб. та доп.). – Київ : Професіонал, 2006. – 576с. – ISBN 966-8556-15-1
855578
  Давидов Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 213-222. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
855579
  Степанченко Л.І. Організація і оплата праці в колгоспах / Л.І. Степанченко. – К., 1956. – 36с.
855580
   Організація і оплата праці в колгоспах и радгоспах України. – К., 1971. – 171с.
855581
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
855582
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
855583
   Організація і планування виробництва на приладобудівному підприємстві. – К, 1972. – 287с.
855584
  Дзьоба О.Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Дзьоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 467 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-466. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-694-148-3
855585
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
855586
   Організація і планування колгоспного виробництва. – К, 1971. – 284с.
855587
   Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Витвицький Я.С. [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
855588
  Бухало С.М. Організація і планування промислових підприємств / С.М. Бухало, І.К. Малахов. – К, 1973. – 103с.
855589
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
855590
  Ковальский В.І. Організація і пранування виробництва на машинобудівнх підприємствах / В.І. Ковальский. – К, 1974. – 235с.
855591
  Нижник В.Є. Організація і проведення виборів до місцевих Рад / В.Є. Нижник. – Київ, 1965. – 43с.
855592
   Організація і проведення масових виробничих дослідів в умовах західних областей України : Метод. рекомендації спеціалістам колгоспів і радгоспів. – Київ, 1972. – 155с.
855593
  Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
855594
  Панченко В.Ф. Організація і проведення фізичної підготовки й масової спортивної роботи у вищих військових навчальних закладах : Навчально-методичний посібник / КНУТШ; В.Ф. Панченко. – Київ : Київський університет, 2005. – 101с. – ISBN 966-594-593-9
855595
  Добровольська А.М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 74-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання ...
855596
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
855597
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
855598
  Терещенко В.І. Організація і управління / В.І. Терещенко. – Київ, 1990. – 48 с.
855599
  Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
855600
  Бранецкі Т. Організація і функціонування Федерального адміністративного суду Швейцарської Конфедерації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 44-52
855601
  Назаркевич І. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 276-281. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
855602
  Ганущак-Єфіменко М Л. Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 168-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
855603
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
855604
  Стрішенець Н. Організація інформації та організаця знань у системі бібліотечної та інформаційної науки(еволюція понять в амеріканському бібліотекознавстві) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 190-201
855605
  Сибірцев В.В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 72-78. – ISSN 1683-1942
855606
  Волот О.І. Організація інформаційної системи внутрішнього контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 36-38
855607
  Кузнецов М.В. Організація й особливості роботи кабінету методики викладання географії / М.В. Кузнецов, І.Т. Твердохлебов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 130-133
855608
  Андрусів У.Б. Організація кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 241-250
855609
  Талах С.Г. Організація кабінету географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 6-8 : фото. табл. – Бібліогр.: 2 назв.
855610
  Мелащенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 391 с. – Бібліогр.: с. 378- 385. – ISBN 978-966-00-1059-8
855611
  Ковальчук Ю. Організація квестів у бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 23-24. – ISSN 1811-377X


  Розкривається досвід Рівненської державної обласної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми організації дозвілля користувачів - квеста. Використання ігрової форми взаємодії з користувачем, як засобу непрямої реклами відділів та послуг ...
855612
  Чайковський А.Ф. Організація комової бази для тваринництва в колгоспах УРСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1949. – 132с.
855613
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
855614
  НекрасоваН Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-18
855615
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
855616
  Синчук В.Л. Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 46-50. – ISSN 1727-1584
855617
  Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 311-316. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
855618
  Царьова Л.К. Організація контролю за фінансовою діяльністю виробничих кооперативів в Україні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Царьова Л. К.; ОДУ. – Одеса, 1992. – 19л.
855619
  Пінчук Л.М. Організація контролю знань студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
855620
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
855621
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
855622
  Білоус О.С. Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 249-257. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
855623
  Мельник Юрій Гнатович Організація медико-біологічних інформаційно-діагностичних систем диференціальної діагностики біопроб : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08, 03.00.08 / Мельник Юрій Гнатович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
855624
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
855625
  Реуцький А.В. Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 116-119
855626
  Шпак Ю.О. Організація місцевого самоврядування в Японії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 227-236. – ISSN 1993-0941
855627
  Гриценко Л. Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.161-170. – (Педагогічні науки)
855628
  Гранюк Л.О. Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Л. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 24л.
855629
  Андрусь О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 55-62. – ISBN 966-8847-12-1
855630
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
855631
  Козлін В.Й. Організація моніторингу звуку на комп"ютері / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 77-81
855632
  Коржнев М.М. Організація моніторингу при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України / М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов, Є.О. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянута система моніторингу стану навколишнього природного середовища та мінерально-сировинних ресурсів, яку запропоновано ввести концепцією і проектом програми поліпшення екологічного стану гірничодобувних регіонів України.
855633
  Грибанова С. Організація музейних екскурсій в м. Києві в кінці XIX - на початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 300-303. – ISBN 978-966-95419-8-7
855634
  Стафєєв І.І. Організація набору і збереження контингенту учнів шкіл працюючої молоді / І.І. Стафєєв. – К, 1968. – 71с.
855635
  Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі : Навчальний посібник / В.П. Горащук; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 112с. – ISBN 966-617-170-8
855636
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
855637
  Кобзар Б.С. Організація навчально-виховної роботи в школі подовженого дня / Б.С. Кобзар. – К., 1963. – 168с.
855638
  Пушкарьова Т. Організація навчально-методичного супроводу шкільної освіти на основі інтегративного підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 66-69
855639
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
855640
  Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) : (до 100-річчя заснування вишу) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 15-17


  У повідомленні досліджуються основні організаційні аспекти, пов"язані з проведенням у Кам"янець-Подільському державному українському університеті навчальної праці зі студентами - майбутніми педагогами, юристами, агрономами і священиками.
855641
  Набока С.В. Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991-2002 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 44-51. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена навчальному процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в кінці XX - на початку XXI ст. Зокрема, в роботі висвітлені проблеми переходу вузу на українську мову викладання, запровадження модульно-рейтингової ...
855642
  Савченко О.Я. Організація навчального процесу в малокомплектній школі. / О.Я. Савченко. – К., 1974. – 174с.
855643
  Євтушенко Є. Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 203-209. – ISSN 2075-1478
855644
  Грицук О.В. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі з використанням мультимедійних технологій / О.В. Грицук, Ю.В. Грицук // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 38-45. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
855645
  Фучила О. Організація навчального процесу у Відкритому університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-84. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
855646
   Організація навчального процесу у навчальних закладах. – Київ : Задруга, 2004. – 338с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу). – ISBN 966-7944-68-9
855647
  Марушкевич А. Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах розвитку українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема організації навчальної діяльності студентів у відповідності до вимог часу. Акцентується увага на важливості врахування трансформації соціокультурних цінностей молоді, особливостей сучасних форм організації її навчання, ...
855648
  Кахута Н.Д. Організація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: застосування сучасних інформаційних технологій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 251-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається вплив інформаційних технологій на зміст і методи навчання. Досліджуються різні підходи до розробки змісту перспективного курсу інформатики, багатоступеневого навчання інформатики.
855649
  Бутковська Н.О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 15-19
855650
  Онищук В.О. Організація навчання в умовах кабінетної системи / В.О. Онищук. – К, 1980. – 100с.
855651
  Касьян Т.К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницькього. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
855652
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
855653
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
855654
  Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі / К.М. Плиско. – К., 1990. – 135с.
855655
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
855656
  Галюк В. Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-28.
855657
  Кабаченко Н.В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 62-67. – ISSN 1996-5931
855658
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 1. – 1927. – 136с.
855659
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 2. – 1929. – 94с.
855660
  Нестор М.В. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю при вивченні хімії, біології, основ екології в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету / М.В. Нестор, А.Я. Казімірська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 108-114
855661
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
855662
  Новицька О.В. Організація науково-дослідної роботи як складової реформування системи освіти в Україні (1920–1924 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 42-47


  Проаналізовано реорганізацію педагогічних закладів та науково-дослідних установ.
855663
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
855664
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
855665
  Лисенко Л.В. Організація наукової роботи в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 117-120. – ISBN 978-966-285-103-8
855666
  Олійник Я.Б. Організація наукової роботи студентів та аспірантів на географічному факультеті / Я.Б. Олійник, В.О. Шевченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
855667
  Сафронов О.В. Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період / О.В. Сафронов, О.А. Прохоров, М.Ф. Полторак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 211-220
855668
  Володін С.А. Організація наукоємного ринку АПК за системою інноваційного провайдингу / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 96с. – ISBN 966-7665-89-5
855669
  Давидов Г.М. Організація національних систем аудиту в державах європейського економічного простору // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-611-01-0721-1
855670
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
855671
  Пивовар С.Ф. Організація Об"єднаних Націй / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275-276. – ISBN 966-642-073-2
855672
  Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / Пилипенко А.А. – Наукове вид. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276с. – ISBN 966-676-191-2
855673
  Слободяник Ю.Б. Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації / Ю.Б. Слободяник, Ю.О. Хоменко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 14-17
855674
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
855675
  Гейєр Е. Організація обліку винагород працівникам / Е. Гейєр, Ю. Штик // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 149-157. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
855676
  Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 156-163. – ISSN 2308-1988
855677
  Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
855678
  Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
855679
  Дідух С. Організація обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 133-138. – ISBN 966-303-007-1
855680
  Корінько М.Д. Організація обліку при диверсифікації бізнесу : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 103-108. – Бібліогр.: 10 назв
855681
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
855682
  Власюк Г.В. Організація обліку та вдосконалення звітності з оплати праці в бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
855683
  Шкута І.В. Організація обліку та звітності в страхових компаніях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 139-145
855684
  Царенко О.В. Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства / О.В. Царенко, Н.В. Ситник // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 50-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
855685
  Бондарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бондарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 91-98. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
855686
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
855687
  Бойко К. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством переробної промисловості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
855688
  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-390-8
855689
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
855690
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
855691
  Кінаш О. Організація окремої слідчої дії - умова законності і ефективності розслідування злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-65. – ISSN 0132-1331
855692
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
855693
  Цигилик І.І. Організація оплати праці як важливий чинник забезпечення високої ефективності діяльності підприємства / І.І. Цигилик, В.Ф. Морицан, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 22-24
855694
  Жигірь Анатолій Анатолійович Організація оплати праці як форми розподілу доходів на підприємствах з різними формами власності : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Жигірь Анатолій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.174-190
855695
  Линьов В. Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI). // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
855696
  Остапчук І. Організація особистого прийому громадян-важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 31-33.
855697
  Мамай К.В. Організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
855698
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
855699
  Матвієнко О.В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2003. – 124с. – ISBN 966-7321-75-4
855700
  Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 27-33 : Рис.
855701
  Овдін О. Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 181-189
855702
  Булавін Л.А. Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу з фізики та астрономії / Л.А. Булавін, В.С. Копань, В.С. Кучеров // Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи", 2000. – № 8
855703
  Матяш І. Організація підготовки архівістів у системі вищої освіти // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.112-137. – ISBN 966-625-033-0
855704
  Нікіфоров М.М. Організація підготовки бойових обслуг Повітряних Сил в Навчально-тренувальному центрі з використанням тренажно-імітаційних комплексів на базі сучасних технологій / М.М. Нікіфоров, М.О. Бекетов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 111-114


  Розглянуті питання про необхідність використання тренажерів та імітаторів в бойовій підготовці особового складу Повітряних Cил України. Рассмотрены вопросы необходимости использования тренажеров и имитаторов в боевой подготовке личного состава ...
855705
  Венедіктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні : Науково-практичний посібник / В.С. Венедіктов; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-610-147-5
855706
  Хахановський В.Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.201-204. – ISSN 1609-0462
855707
  Коломінова О.О. Організація підсумкового контролю навчалних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 38-47. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається проблема організації підсумкового контролю навчальних досягнень з англійської мови учнів початкової школи. Аналізуються його функції: нормативно-контролююча, розвивально-виховна та функція управління навчально-виховним процесом. ...
855708
  Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Наталія Самохіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 13-17. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі ...
855709
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
855710
  Крупка М. Організація податкового контролю в умовах розвитку економіки України / М. Крупка, З. Щепанюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 285-290. – ISSN 2078-5860
855711
  Гвоздій С.П. Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини / Світлана Петрівна Гвоздій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто позааудиторну діяльність як складову освітнього процесу щодо дисциплін з безпеки. Наводяться суттєві особливості, характеристики та вимоги до позааудиторної діяльності щодо дисциплін з безпечної життєдіяльності як цілісного процесу, ...
855712
  Жигірь А.А. Організація полати праці як форми розподілу доходів на підпримствах з різними фрмами власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Жигірь А. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
855713
  Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 69-73. – ISSN 1727-1584
855714
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
855715
   Організація пошукової роботи учнів на уроках української літератури. – Суми, 1984. – 20с.
855716
  Пашков В. Організація правової роботи на підприємствах, установах організаціях як навчальна дисципліна та складова господарсько-правової освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 186-194. – ISSN 1993-0909
855717
  Щербатих В.Ю. Організація правоохоронної діяльності у військових формуваннях України як фактор розбудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.129-135
855718
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
855719
  Савчук О.М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи: закордонний досвід / О.М. Савчук, Л.Д. Кондратова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 68-74. – ISSN 1996-5931
855720
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
855721
  Пігош В. Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 46-53. – Бібліогр.: 20 назв
855722
   Організація праці журналіста : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
855723
  Дуюнова Т.В. Організація праці засудженних до довічного позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 257-262.
855724
  Волченко Ф.Р. Організація праці і заробітної плати / Ф.Р. Волченко. – Київ, 1967. – 66с.
855725
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
855726
  Колпаков В.М. Організація праці менеджера : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 432с. – ISBN 966-608-410-4
855727
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
855728
   Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
855729
  Морквін Д.А. Організація проведення негласного обстеження житла особи // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 226-234. – ISBN 978-617-616-070-0
855730
  Вишнівський В.В. Організація проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін словесно-логічним методом / В.В. Вишнівський, М.І. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін при використанні словесно-логічного методу з метою удосконалення підготовки офіцерських кадрів.
855731
  Фаюк Г.В. Організація проектної діяльності на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (449/450). – С. 2-6
855732
  Матолич А. Організація прокурорського нагляду за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31.
855733
  Дзюба О.В. Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних / О.В. Дзюба, В.К. Демидов, О.В. Данилов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 134-149


  Виконано порівняння основних баз даних для роботи з просторовою інформацією. Роаналізовано тенденції розвитку систем управління базами даних.
855734
  Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 520-525. – ISSN 1563-3349
855735
  Гуцало М. Організація протидії сучасному тероризму : навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів вищ. навч. закладів / Марія Гуцало. – Київ : Аратта, 2009. – 263с. – ISBN 978-966-8475-43-6
855736
  Головченко Організація професійних навчальних закладів / Головченко
ч. 1. – 1925. – 156с.
855737
  Пилипенко Н.М. Організація професійної діяльності практичного психолога-початківця вищого навчального закладу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 4-16
855738
  Задорожний Микола Організація профільного навчання з економіки : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 62-63
855739
  Асад Махмуд Асад Аль Насер Організація процесів передачі інформації в мобільних комп"ютерних мережах з реконфігурацією топології : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Асад Махмуд Асад Аль Насер; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
855740
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
855741
  Корінько М.Д. Організація процесу залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
855742
  Шумський О.Л. Організація процесу іншомовної підготовки студентів ВНЗ з використанням засобів інформаційних технологій // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 152-154
855743
  Попович Л.В. Організація процесу управління витратами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 27)
855744
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
855745
  Топча А. Організація публічної адміністрації в Польскій Республіці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-28-6
855746
  Скопненко Ю.Г. Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
855747
  Владимирский М. Організація Радянської влади на місцях / М. Владимирский. – Київ, 1920. – 96с.
855748
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
855749
  Михайлуца М.І. Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 80-90. – ISSN 0130-5247


  Трансністрія - адміністративно-політична одиниця на південно-західній Україні, яку німці на підставі договору в Бендерах від 30 серпня 1941 р. віддали під тимчасову румунську цивільну управу. Румунський регіон Трансністрія був поділений на 13 жудеців ...
855750
  Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об"єднань // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 58-62


  Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення організації управління розвитком підприємств і їх інтегрованих об"єднань. Відмінність розробки полягає у виокремленні вичерпного переліку об!єктів спрямування ...
855751
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
855752
   Організація роботи в піонерському таборі. – Дрогобич, 1966. – 31с.
855753
   Організація роботи виконкомів місцевих рад. – Київ, 1984. – 168с.
855754
  Петрова І. Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні / І. Петрова, Д. Тімотіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 95-100. – ISSN 2306-4323
855755
  Трухан О. Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 36-40. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено способи формування в учнів основної школи умінь працювати з підручником у процесі навчання історії. Акцентовано увагу на ефективних методах та прийомах навчальної роботи.
855756
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
855757
  Полгородник С.М. Організація роботи класного керівника в школі / С.М. Полгородник. – К, 1968. – 147с.
855758
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
855759
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
855760
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника / К.Г. Воблий. – 3-е вид. – Київ, 1969. – 175 с.
855761
  Олефір В.І. Організація роботи органів внутрішніх справ з реалізації законодавства про статус мігрантів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-41.
855762
  Довгань О.Д. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 86-94
855763
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
855764
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
855765
  Присяжний М.П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Миїхайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-613-590-5
855766
  Осетинський А.Й. Організація роботи та адміністрування - запорука якісного відправлення правосуддя // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 19-26
855767
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
855768
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
855769
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
855770
  Лозинська І. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 21-30. – ISSN 2519-058X
855771
  Герасименко Л. Організація самостійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної галузі засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 25-31. – ISSN 1682-2366
855772
  Кобернік С.Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 29-35. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Анализ отечественной историко-педагогической литературы середины XIX – начала ХХ века показал, что вопрос ответственности учеников рассматривался как проблема нравственно-этического, национального, патриотического и семейного воспитания. Установлено, ...
855773
  Хрипун Володимир Миколайович Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з педагогіки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Хрипун Володимир Миколайович; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
855774
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу професійна етика управлінців навчальних закладів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
855775
  Осадчук Раїса Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Самостійна робота - важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. Це такий вид діяльності, який націлений на актуалізацію знань учнів, розвиток вмінь планувати, систематизувати, контролювати й регулювати власну навчальну працю, спонукає ...
855776
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої освіти. Вип.17 / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник
855777
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Зб.матеріалів 2-ї Між. науково-методичної конф. "Досвід і проблемі організації самост.роботи і контролю знань студ."
855778
  Гулецька Я.Г. Організація самостійної роботи магістрів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 76-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
855779
  Болотна Т.М. Організація самостійної роботи студентів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 84-90


  У статті йдеться про роль самостійної роботи студентів в освітньому процесі. Особлива увага звертається на основні поняття та визначення, мотивацію та форми самостійної роботи. Статья посвящена исследованию роли самостоятельной работы студентов в ...
855780
  Ісаєва С.Д. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 280-284.
855781
  Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процесу / П. Стародуб, З. Шпирка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 85-92. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
855782
  Мельников С.В. Організація самостійної роботи студентів за системою "кейс-метод" / С.В. Мельников, Ю.М. Карпенко, Ю.С. Бондар // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 124-127. – (Педагогічні науки)
855783
  Білявська Л.О. Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 39-43. – (Педагогіка ; № 4)
855784
  Проданюк Ф.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні українознавчих дисцииплін за кредитно-модульною системою навчання // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 176-178


  У статті розглянута сутність та провідні форми самостійної роботи студентів. Розкрито роль самостійної роботи у формуванні професійної компетеції майбутніх фахівців.
855785
  Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 19-23. – ISSN 0131-6788
855786
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
855787
  Загнітко А. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуально-лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп"ютерні засади // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 3-14
855788
  Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С.30-31.
855789
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
855790
  Черніков П.А. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 141-148. – ISBN 966-8847-12-1
855791
  Кульчицький В. Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування / В. Кульчицький, І. Бойко, І. Лісна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.90-94. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
855792
   Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний / О.З. Ганієв, К.В. Петренко, Є.Є. Шеремет, Д.В. Вакулович, В.А. Красний // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: с. 128. – ISSN 0203-3100
855793
  Дудка В.І. Організація селянства Полтавщини у період української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.127-136. – ISBN 966-7653-01-2
855794
  Самборський Іван Іванович Організація синергетичного управління перспективними безпілотними літальними апаратами з використанням нових інформаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто нові підходи до організації управління перспективними безпілотними літальними апаратами та акцентовано увагу на необхідності їхнього використання у формуваннях з метою досягнення синергетичного ефекту під час застосування таких ...
855795
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
855796
  Лещенко В.В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6814
855797
  Лозова Г. Організація системи державного контролю за економічною концентрацією в США: сучасний міжнародний досвід / Г. Лозова, Ю. Унтмоале // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 34-39
855798
  Макеєва О. Організація системи забезпечення якості в аудиторській практиці : до конкурентноспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 34-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
855799
  Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  Головна роль в організації та функціонуванні бібліотек ВНЗ належить Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка — організаційно-методичному, координаційному центру мережі бібліотек вищої школи ...
855800
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
855801
  Лисенок О.В. Організація системи управління банківськими ризиками // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 292-295. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
855802
  Рязанов А.В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 131-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
855803
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
855804
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII XVIII ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 86-88.
855805
  Шевчук А.В. Організація словникової статті зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 230-235
855806
  Коротенко Н.М. Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР - УРСР у період 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7
855807
  Матійченко Я.Т. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / Я.Т. Матійченко. – К., 1970. – 140с.
855808
  Слєпов І.О. Організація соціалістичного змагання в трудових колективах. / І.О. Слєпов, Н.А. Даниленко. – К., 1983. – 32с.
855809
  Корнієць А.В. Організація соціальних систем обігу зброї : монографія / А.В. Корнієць, О.С. Фролов; МВС України; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС; за заг. ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-373-443-9
855810
  Романцова Я.В. Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність / Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 187-194. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
855811
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
855812
  Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
855813
   Організація соціологічних досліджень у бібліотеках. – К, 1995. – 44с.
855814
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
855815
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
855816
  Гафіатуліна І. Організація співпраці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з позашкільними організаціями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-14 : фото
855817
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
855818
  Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
855819
  Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині 17 століття / А.Й. Пашук. – Харків, 1961. – 48с.
855820
   Організація судових та правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Харків : Право, 2000. – 272с. – ISBN 966-7146-37-5
855821
   Організація судових та правоохоронних органів : підучник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Каркач П.М., Афанасьєв В.В. та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-735-4
855822
   Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий, М Л. Назаров та ін. Москвич; Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Москвич Л.М.. Назаров І.В. та ін. ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-633-642-5
855823
  Лозинська І. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 97-111. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
855824
   Організація суду і прокуратури. – Львів
1. – 1962. – 18с.
855825
   Організація суду і прокуратури. – Львів
2. – 1962. – 34с.
855826
   Організація суду і прокуратури в СРСР. – Львів
Вип. 3. – 1963. – 23 с.
855827
  Окіпняк А.С. Організація та вдосконалення навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України / А.С. Окіпняк, В.В. Бурлюк, Р.М. Кирилюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 121-130


  Розглядається проблема викладання дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" у вищих навчальних закладах України в умовах недосконалості і суперечливості окремих положень правової бази у сфері цивільного захисту; незалежного рівня ...
855828
  Орлова О. Організація та ведення бухгалтерського обліку суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті виконано дослідження господарсько-правових основ організації та ведення бухгалтерського обліку, визначення поняття організації бухгалтерського обліку, встановлення співвідношення між поняттями "організація" та "ведення" бухгалтерського обліку, ...
855829
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
855830
  Гончаренко В. Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 101-114. – ISSN 1993-0909
855831
  Торончук І.Ж. Організація та діяльність вищих органів державної влади Румунії в міжвоєнний період // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 16-21. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Історико-правове дослідження процесу формування та діяльності вищих органів державної влади королівської Румунії у 1918-1940 рр. та участі у даному процесі буковинців.
855832
  Горуйко Х.Л. Організація та діяльність військових судів Західно-Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-49
855833
  Богатир В.В. Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) : монографія / Богатир В.В. ; [за заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 966-8126-19-X
855834
  Тищик Б. Організація та діяльність копних судів на українських землях у складі Речі Посполитої (XVII-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-111. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
855835
  Цушко С.Є. Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 60-68. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
855836
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
855837
  Тарнавська С. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес організації та діяльності науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки, зосереджується увага на підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. The article examines the оrganization and activity of research ...
855838
  Новицька О. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2013. – Вип. 1. – С. 71-82


  Київська науково-дослідна кафедра педології розпочла свою роботу 16 листоп. 1921 р. і була першою в Україні науково-дослідною кафедрою з педалогії. Кафедра користувалася приміщенням, лабораторіями, приладами та бібліотекою Київського інституту народної ...
855839
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
855840
  Сливенко В.А. Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 9-13. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
855841
  Гончаренко В. Організація та діяльність Президії Всеукраїнського ЦВК (1917-1938 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 44-53
855842
  Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 26-32
855843
  Лазановський П.П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-методичний посібник / Лазановський П.П. ; МОНУ ; Укр. академія друкарства. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 152 с. – ISBN 966-8340-83-3
855844
   Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. – К, 1997. – 110с.
855845
  Сквірський І.О. Організація та здійснення громадського контролю у Російській Федерації: питання теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 52-60. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано як наукові праці з питань організації та здійснення громадського контролю у Російській Федерації, так і відповідне законодавство. Розглянуто основні нормативні акти Російської Федерації, які регламентують вказані питання, а ...
855846
  Павленко Д. Організація та методи роботи козацьких спецслужб (1648-1657 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 28-29
855847
   Організація та методика аудиту : навч. посібник / [І.К. Дрозд та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : Сова, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-97269-7-1
855848
  Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
855849
  Скоп Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 29-40


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
855850
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
855851
   Організація та методика ігрової діяльності. – Х, 1998. – 25с.
855852
  Цимбалюк Н.М. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності : Навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; ДАКККіМ. – Київ. – ISBN 966-7435-23-7
Ч.1 : Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності. – 2000. – 145с.
855853
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 295с. – ISBN 966-7767-37-Х


  Розглядається коло проблем, пов"язаних із орга-нізацією та методикою науково-дослідницької дія-льності. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних ро-біт та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до ...
855854
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 295с. – ISBN 966-7767-88-4


  Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів
855855
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 307с. – ISBN 966-8148-42-8
855856
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
855857
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
855858
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-346-928-7
855859
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
855860
  Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
855861
  Курач Т.М. Організація та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 30-34 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
855862
  Майко О. Організація та нагромадження коштів у сільськогосподарських артілях за новим статутом / О. Майко. – Х : Радянський селянин, 1930. – 32 с.
855863
  Криворот Т.Г. Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 155-162. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Обгрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, обрання методів, форм та засобів навчання. Визначено критерії оцінювання, показники та рівні підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Описано ...
855864
  Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : табл. – Додатки: с. 239-242. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-0292-6
855865
  Чухно А.А. Організація та планування наукових досліджень з політичної економії у вузах // Економіка Радянської України, 1982. – №1
855866
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
855867
  Щегельська Ю.П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посібник освіт.-проф. програми спец. 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадськістю" / к. політ. н., доц. Щегельська Ю.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн., Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Фенікс, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143 та в кінці гл. – ISBN 978-966-136-198-9
855868
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
855869
  Туріщева Л.В. Організація та проведення заходів під час днів хімії у школі // Декада хімії у школі. – Харків : Основа, 2004. – с. 80-143. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-8245-95-4
855870
   Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 3-15
855871
   Організація та проведення практик на економічних факультетах університетів : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, А.П. Дука]. – Київ : Київський університет, 2010. – 55 с.
855872
  Черниш В.В. Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (64). – С. 7-15. – ISSN 1817-8510
855873
  Юрченко В. Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 141-145
855874
  Кухарська Наталія Олександрівна Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються поняття "транскордонне співробітництво" та "еврорегіон". Конкретизовано цілі створення єврорегіону Нижній Дунай. Запропоновано Концепцію програми розвитку транскордонного (прикордонного) співробітництва в рамках єврорегіону Нижній Дунай.
855875
  Подскальна О.А. Організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці в контексті членства в Європейському Союзі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
855876
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
855877
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 185-215
855878
  Полтавська О.І. Організація та соціальний інститут: проблема співвідношення понять // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 75-80


  Запропоновано критерії розмежування обсягу та змісту понять "організація" і "соціальний інститут" у контексті соціокомунікаційної парадигми розвитку бібліотекознавства.
855879
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
855880
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
855881
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
855882
  Жінкін М. Організація та техніка розумової праці / М. Жінкін. – Харків, 1930. – 135 с.
855883
   Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва : монографія / А.П. Кудрін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-598-926-4
855884
  Сааджан І Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 186-195
855885
  Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 60-66. – ISSN 2078-1016


  У статті аналізуються сучасні тенденції та проблеми поєднання змін у культурі управління освітніми закладами із запровадженням довгострокового стратегічного планування діяльності та розвитку вищої освітньої установи.
855886
  Руккас А. Організація та функціонування артилерійської служби в армії УНР у 1920 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 369-380. – ISBN 978-966-611-889-2


  Забезпечення військ зброєю та боєприпасами має колосальне значення для успішного ведення бойових дій. В Армії УНР ці задачі покладалися на спеціальну артилерійську службу. У статті розглядається її організація та функціонування під час останньої ...
855887
  Дацків І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
855888
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 247-252. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
855889
  Кірсанова Т.О. Організація та шляхи вдосконалення обліку амортизації основних засобів / Т.О. Кірсанова, Т.І. Дмитренко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 64-68. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
855890
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
855891
  Зоріна О.А. Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 50-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
855892
   Організація тваринництва в колгоспах. – К, 1954. – 360с.
855893
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
855894
  Ейтутіс Г. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Ейтутіс, Д. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 63-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
855895
  Зельдіс В.В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 266-273. – ISSN 2222-0712


  Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ...
855896
  Польова В.О. Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
855897
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник / О.О. Фастовець ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Акад. пед. наук України, Ін-т туризму Федерації профспілок України. – Київ : Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України ; Ін-т туризму ФПУ, 2007. – 233 с. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 966-7849-24-4
855898
   Організація тренінгів у бібліотеках : Методико-практичні рекомендації. – Миколаїв : Атол, 2004. – 12с.
855899
  Бабарицька В.К. Організація туризму : навчальний посібник / Бабарицька В.К., Любіцева О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-542-244-8
Ч. 1. – 1998. – 82 с.
855900
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-242. – ISBN 978-966-289-076-1
855901
  Паньків Наталія Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
855902
  Корнієцький О.В. Організація туристичного бізнесу / О.В. Корнієцький, В.М. Орел, Н.М. Колпаченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 162-168. – (Економічні науки)
855903
  Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2011. – 275, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 271-275. – ISBN 978-966-346-811-2
855904
  Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник / Надія Чорненька. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-315-1
855905
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
855906
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72с. – ISBN 966-00-0545-8
855907
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : історичні нариси / В.В. Дзьобак, І І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій, С.В. та ін. Кульчицький; [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; відп. ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 2005. – 496 с. – ISBN 966-00-0440-0
855908
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
855909
  Лисенко О.Є. Організація українських націоналістів та українська повстанська армія : Бібліогр. покажчик публікацій 1998-2002 років / О.Є. Лисенко, О.В. Марущенко; Ін-тут історії України НАН України. КНУТШ. Прикарпатський ун-тет ім. В.Стефаника. – Київ, 2002. – 202с. – ISBN 966-02-2672-1
855910
  Череп А.В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
855911
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
855912
  Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 66-73. – ISSN 2413-9610
855913
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
855914
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
855915
  Корінько М.Д. Організація управління при диверсифікації діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 160-169 : Рис. – Бібліогр.:15 назв
855916
  Бардієр Ф.Ф. Організація управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1959. – 39с.
855917
  Уліганець С.І. Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 232-242
855918
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
855919
   Організація управління якістю праці та продукції в сільському господарстві. – К, 1983. – 168с.
855920
  Ревенко Н.Г. Організація управлінського забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / Н.Г. Ревенко, Г.В. Запорожець, Зєліна-Біліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
855921
  Мостовий Г.І. Організація управлінського обліку в банках / Г.І. Мостовий, М.М. Коваленко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються напрямки вдосконалення управлінського обліку і звітності в комерційних банках України. Надано рекомендації щодо можливості застосування концепції управління ефективністю бізнесу у банках, запропоновано якісні показники управлінського ...
855922
  Сурженко Л. Організація управлінського обліку та бюджетування на основі бізнес-процесів (на прикладі швейної промисловості) : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
855923
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
855924
  Юрчишин В.В. Організація управляння в районній ланці АПК. / В.В. Юрчишин. – К., 1984. – 88с.
855925
  Кравчук О.О. Організація утримання майна на балансах державних і комунальних підприємств: проблеми адміністративно-правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 212-218. – ISSN 1563-3349
855926
  Шорін М Організація участі прокурорів у кримінальному судочинстві / М Шорін, К. Матвієнко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
855927
  Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури / М.Ф. Бунчук. – К., 1970. – 295с.
855928
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
855929
  Стоян В.І. Організація фінансового контролю у системі казначейства : фінансовий контроль / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 128-137 : Рис.
855930
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Дис... канд. економ.наук: 08.04.01. / Примак Микола Володимирович; КНУ. – Київ, 2000. – 191л. – Бібліогр.:л.174-184
855931
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Примак М.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
855932
  Гаман М. Організація фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 124-133
855933
  Горбачук В.М. Організація функціонування мережних галузей // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 320-328. – ISSN 2309-1533
855934
  Айзеншток І.Я. Організація Шевченкознавства / І. Айзеншток : Інститун Тараса Шевченка. – Харків : Держвидав України, 1928. – 20 с.
855935
  Козик В.М. Організація шкільних музеїв В.І.Леніна / В.М. Козик. – К., 1970. – 143с.
855936
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : Навчальний посібник / О.В. Дячун; Мін-во освіти і науки України; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – ISBN 966-95063-76-6
855937
  Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навчальний посібник / Є.І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с. – Бібліогр.: с. 453-457. – ISBN 978-966-346-958-4
855938
  Савуляк Р. Організація, структура та правовий статус органів прокуратури Російської імперії за судовою реформою 1864 р. в українських губерніях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 60–65. – (Серія юридична ; Вип. 48)
855939
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
855940
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
855941
   Організм і космос. – К, 1981. – 73с.
855942
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
855943
   Організм як система. – К, 1966. – 147с.
855944
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
855945
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
855946
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
855947
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
855948
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
855949
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
855950
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
855951
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
855952
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
855953
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
855954
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
855955
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
855956
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
855957
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
855958
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
855959
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
855960
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
855961
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
855962
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
855963
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
855964
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
855965
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
855966
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
855967
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
855968
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
855969
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
855970
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498с. – ISBN 966-8968-00-X
855971
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
855972
   Організований капіталізм. – Х, 1931. – 194с.
855973
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
855974
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
855975
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
855976
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
855977
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
855978
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
855979
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
855980
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
855981
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
855982
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
855983
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
855984
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
855985
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
855986
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
855987
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
855988
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
855989
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
855990
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
855991
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
855992
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
855993
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
855994
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
855995
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
855996
   Органічна хімія : підручник [ для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
855997
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
855998
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
855999
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
856000
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,