Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
833001
  Якимович Б.А. "Методология диссертационного исследования" как учебная дисциплина / Б.А. Якимович, С.Г. Селетков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается один из возможных подходов к повышению качества и результативности научно-квалификационных работ магистрантов и аспирантов. Предлагается развивать систему обучения диссертантов методологии выполнения и представления к защите ...
833002
  Іванов Ю.Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
833003
  Пацарнюк О. Методичні аспекти аналізу ефективності інноваційного проєкту підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 41-49. – ISSN 2409-9260
833004
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
833005
  Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
833006
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
833007
  Жилінська О.І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О.І. Жилінська, О.І. Габрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику створення та функціонування технопарків як елементу інноваційної інфраструктури. Запропоновано методичні підходи до аналізу й оцінки їх діяльності.
833008
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
833009
  Васюренко О. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Пасічник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 22-24 : Табл.
833010
  Пасічна О.В. Методичні аспекти вивчення пасивних дієприкметників у процесі вивчального читання в курсі "українська мова як іноземна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 96-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
833011
  Удовиченко В.В. Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження / В.В. Удовиченко, В.С. Скляренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 16-25. – Бібліогр.: 8 назв.
833012
  Брюханова Г.В. Методичні аспекти викладання курсу "Технології поліграфії" з використанням засобів ЕНК // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 502-508


  "Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання курсу «Технології поліграфії» з використанням таких засобів ЕНК, як: розробка навчальних модулів для забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу, розробка змістовного наповнення і ...
833013
  Аркушина Г.Ф. Методичні аспекти використання гербарію та ботанічних колекцій в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін / Г.Ф. Аркушина, Г.Г. Найдьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 66-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
833014
  Жилінська О. Методичні аспекти впрвадження асистенської практики у програмі підготовки магістрів (з досвіду роботи кафедри). // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С42-46. – ISSN 1682-2366


  З досвіду роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім.Т.Шевченка.
833015
  Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97-108. – ISSN 2312-5993
833016
  Щербак В.І. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку "Нижньосульський") / В.І. Щербак, А.О. Сплодитель // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
833017
  Барановський М. Методичні аспекти дослідження депресивних аграрних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розроблено загальний алгоритм дослідження депресивних аграрних територій, визначені головні методи, критерії та показники ідентифікації, аналізу та прогнозування розвитку проблемних територій сільської місцевості. The general algorithm of the research ...
833018
  Чобіток В.І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
833019
  Носаченко Т. Методичні аспекти застосування інтерактивної арт-технології в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 183-198. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
833020
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
833021
  Ланченко Є.О. Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 146-153. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
833022
  Саріогло В.Г. Методичні аспекти непрямого оцінювання доходів домогосподарств при визначенні права на державну соціальну підтримку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
833023
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
833024
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833025
  Олійник Т.І. Методичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств у ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 69-72. – ISSN 2306-6806


  "На основі проведеного аналітичного дослідження виявлено, що питання оцінки економічної безпеки підприємств має практичну значимість і цінність. Саме результати оцінки є основою вироблення заходів управлінського впливу щодо стабілізації діяльності ...
833026
  Демиденко О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестеційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-276. – ISSN 0321-0499
833027
  Пахаренко О.В. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
833028
  Станіславик О.В. Методичні аспекти оцінки ефекту синергії в корпоративних системах та економіко-правові основи корпоративного рейдерства в Україні / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко, Р.С. Пономаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 51-55. – ISSN 2409-1944
833029
   Методичні аспекти оцінки зсувної небезпеки в межах урбанізованих територій (на прикладі модельної ділянки Лиса гора, Київ) / О. Іванік, О. Меньшов, Д. Кравченко, К. Бондар, К. Гадяцька, Л. Тустановська, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 27-33. – (Геологія ; вип. 1 (96)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто комплексування геолого-геофізичних та ГІС-методів для оцінки небезпечних геологічних процесів у межах урбанізованого середовища. Принциповим пробілом у вивченні геологічно небезпечних (зсуви, ерозія, забруднення і т. ін.) територій України є ...
833030
  Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 101-107
833031
  Бабікова К.О. Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
833032
  Козак В.А. Методичні аспекти оцінювання стану хімічного забруднення та якості води поверхневих водойм в Україні / В.А. Козак, В А. Товмаченко, Герцюк М.М. . // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2021. – С. 33-60. – (Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" ; вип. 85). – ISSN 0201-744Х


  Показані основні джерела хімічного забруднення поверхневих водойм України і зазначено, що екосистема довкілля і водні ресурси, перебуваючи під постійним техногенним навантаженням, мають тенденцію до стійкого погіршення екологічного стану. Описані ...
833033
  Хижняк І.А. Методичні аспекти розроблення й застосування електронних посібників із мови для початкової школи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 72-83. – ISSN 1998-6939
833034
  Кулицький С. Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 70-86. – ISSN 2224-9516


  Обгрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі ...
833035
  Мельничук Ю.І. Методичні аспекти створення бази даних щодо хімічного складу атмосферних опадів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36 : Табл. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні етапи, методику та технологію створення бази даних на прикладі хімічного складу атмосферних опадів.
833036
  Білик О.М. Методичні аспекти створення дистанційного курсу "Історія української культури" для іноземних студентів / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи навчання навчальної дисципліни "Історія української культури" щодо зменшення терміну перебування іноземних студентів заочної форми навчання, оскільки впровадження дистанційної ...
833037
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
833038
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
833039
  Вахнюк С.В. Методичні аспекти фінансового прогнозування перспектив розвитку нанотехнологій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 175-181. – ISSN 1993-6788
833040
  Самойленко О. Методичні аспекти формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності засобами колаборативного навчання в умовах освітньо-цифрового середовища // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
833041
  Ван Хайлун Методичні аспекти формування готовності студентів факультетів мистецтв до творчо-інтерпретаційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
833042
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
833043
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
833044
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
833045
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
833046
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
833047
  Констанкевич І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Проза Миколи Хвильового: динаміка розвитку літературного характеру" з курсу "Історія української літератури ХХ століття" : Для студ. факультету україністики / І. Констанкевич; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. української літературир. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
833048
  Яблонська О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Творчість Т.Шевченка в літературній критиці 40-х років ХІХ ст." з курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ століття" : для студентів факультету україністики / О.В. Яблонська; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
833049
   Методичні вказівки для студентів-заочників по підготовці і проведенню співбесід з історії КПРС. – Кіровоград : Б. в., 1963. – 25 с.
833050
   Методичні вказівки до вивчення вибраних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
833051
   Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
833052
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
833053
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" : (тема "Основи алгебри"), для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
833054
  Сирота Н.П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фізична географія УРСР" / Н.П. Сирота. – Львів, 1960. – 44с.
833055
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
833056
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
833057
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
833058
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
833059
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
833060
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи оптики". – Київ : Київський університет
Частина 2. – 1997. – 60с.
833061
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
833062
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
833063
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
833064
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
833065
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
833066
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
833067
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Математині методи в гідрометеорології" : для студ. геогр. ф-ту / КНУТШ ; [упоряд. О.І. Лук"янець]. – Київ : Київський університет, 2010. – 60 с.
833068
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
833069
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
833070
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
833071
  Гержедович П.І. Методичні вказівки до курсу "Ботанічна географія з основами загальної ботаніки" / П.І. Гержедович. – Київ, 1959. – 48с.
833072
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
833073
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
833074
   Методичні вказівки до курсу "Математичний аналіз" : (тема "Нескінченні добутки"), для студ.природничих факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
833075
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
833076
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
833077
   Методичні вказівки до курсу програмування : розділ "Norton Commander" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
833078
   Методичні вказівки до лабароторної роботи "Напорошення тонких плівок у вакуумі" : для студентів радіофіз. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2006. – 28 с. : іл., табл. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – Бібліогр. : с. 27
833079
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів радіофізичного факультету з курсу "Загальна фізика" (Розділ 3) : Електрика та магнетизм / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Радіофіз. ф-т, Каф. електрофізики. – Київ : РФФ
Ч. 1 : Електрика. – 2013. – 108, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лаб. робіт
833080
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів другого курсу хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 50с.
833081
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
833082
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
833083
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
833084
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
833085
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
833086
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
833087
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
833088
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
833089
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" : Для студентів спеціальності "Геологія". – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
833090
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
833091
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
833092
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема "Візуальне програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 2000. – 48с.
833093
  Близнюк О.І. Методичні вказівки до оглядових таблиць з граматики (морфології) англійської мови : посіб. для вчителів / О.І. Близнюк. – Київ : Радянська школа, 1965. – 40 с.
833094
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
833095
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
833096
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
833097
  Кудрявцева О.Е. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 6-го класу. / О.Е. Кудрявцева. – К, 1958. – 127с.
833098
  Кудрявцева О.Є. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1960. – 88с.
833099
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
833100
  Андреєвська-Левенстерн Методичні вказівки до Підручника французської мови для 10-го класу : посібник для вчителів / Андреєвська-Левенстерн Л.С., Єлухіна Н.В. – Киев : Радянська школа, 1962. – 123 с.
833101
  Авраменко Л.Ф. Методичні вказівки до практикуму "Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів" (44 години) / Л.Ф. Авраменко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1968. – 73 с.
833102
   Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1983. – 78 с.
833103
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
833104
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : Для студентів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 44с.
833105
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
833106
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
833107
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 43с.
833108
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
833109
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
833110
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
833111
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16 с.
833112
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
833113
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Векторні простори, системи лінійних рівнянь" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 60 с.
833114
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
833115
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
833116
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
833117
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23 с.
833118
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділ " Магнетизм" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 64с.
833119
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділи " Оптика. Атомна фізика. Ядерна фізика" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 52с.
833120
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " Ч.1. Механіка : для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 132с.
833121
   Методичні вказівки до спецкурсу "Ленінський план монументальної пропоганди і його здійснення в Українській РСР". – Київ : КДУ, 1984. – 35 с.
833122
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
833123
   Методичні вказівки до спецкурсу "Технологія оптичного приладобудування" : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
833124
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Антибіотики" : Для студ. біологічного фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 32с.
833125
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
833126
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
833127
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
833128
  Ангелейко В.В. Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. 3 - 4 курсів фізико-математичних факультетів / В.В. Ангелейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ч. 2 : Статистичний оператор. – 1990. – 20 с.
833129
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
833130
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
833131
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи спеціаліста : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
833132
   Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
833133
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
833134
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
833135
   Методичні вказівки з курсу "Теорія статистики". – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
833136
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
833137
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
833138
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
833139
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
833140
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
833141
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
833142
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
833143
   Методичні вказівки і плани семінарських занять з курсу історії КПРС для студентів 1-2 курсів денного навчання. – Чернівці : ЧДУ, 1981. – 43 с.
833144
   Методичні вказівки і плани семінарських занять з курсу історії КПРС для студентів вечірньої форми навчання. – Чернівці : ЧДУ, 1981. – 38 с.
833145
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
833146
  Литвинська В.А. Методичні вказівки студентам 1 та 2 курсу геологічного факультету для читання фахової літератури на англ. мові / В.А. Литвинська. – Київ, 1967. – 66с.
833147
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
833148
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
833149
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92с.
833150
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
833151
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
833152
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. / В.П. Саєнко. – Одеса, 1965. – 48с.
833153
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50 с.
833154
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
833155
   Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу " Історія української журналістики ХІХ-початку ХХ ст. " для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
833156
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
833157
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
833158
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
833159
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
833160
  Чепіга Я.Ф. Методичні замітки до навчання грамоти по згуковому методу / Я. Чепіга [псевд.] ; Під орудою С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка. – [Київ] : Видавництво "Українська школа", 1917. – 39 с. – (Українська педагогічна бібліотека ; № 11)
833161
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
833162
  Яремик М.І. Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин / М.І. Яремик, Х.Я. Яремик // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 154-162. – ISSN 1998-6912
833163
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
833164
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
833165
  Прадій Т. Методичні засади викладання історії біохімії як фундаментальної основи медико-біологічної науки / Т. Прадій, І. Крамаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 82-88. – ISSN 1682-2366
833166
  Гриценко Н.Л. Методичні засади використання фізико-технічних відкриттів у навчанні медичної та біологічної фізики майбутніх лікарів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гриценко Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
833167
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
833168
  Дейнека О.М. Методичні засади інтеграції навчання технічних дисциплін і фізики в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дейнека Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
833169
  Бездідько Н. Методичні засади корекційної допомоги дітям з інвалідністю в умовах реабілітаційного центру України та Німеччини / Н. Бездідько, Ю. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 232-242. – ISSN 2312-5993
833170
  Удовиченко І.В. Методичні засади навчання географії учнів 10 - 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Удовиченко Ірина Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
833171
  Слободянюк І.Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
833172
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
833173
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
833174
  Валуйський І.А. Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 27-32. – ISSN 2413-9610
833175
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
833176
  Надрага В.І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-7206
833177
  Точиліна Т.М. Методичні засади підвищення ефективності лекцій з біологічної та медичної фізики у вищих медичних навчальних закладах / Т.М. Точиліна, І.І. Філіпенко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 119-122. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
833178
  Міхно П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
833179
  Бут Анатолій Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр. 20 назв
833180
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
833181
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
833182
   Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2007. – 228 с. : 51 табл., 35 рис. – Бібліогр.: с. 228 (132 джерела)


  Об"єкт досліджень: по розділу 1 - радіаційно забруднені ландшафти північних областей України; по розділу 2 - урбанізаційне природокористування в межах України; по розділу 3 - туристично-рекреаційні ресурси України; по розділу 4 - повітряне середовище ...
833183
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
833184
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
833185
  Кравченко К.О. Методичні засади суспільно-географічного дослідження системи розселення регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-617-7069-75-8
833186
  Волошин Р.В. Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
833187
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
833188
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
833189
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
833190
   Методичні матеріали комплексного забезпечення викладання та вивчення курсів економічних дисциплін : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1999. – 194с.
833191
  Покась Лілія Методичні можливості засвоєння нових знань з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-13. – Бібліогр.: 8 назв
833192
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23
833193
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому комплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.
833194
  Сегіда К. Методичні основи визначення впливу структурних чинників демографічних процесів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 72-80. – ISSN 2075-1893
833195
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
833196
  Сергєєва Н.П. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / Н.П. Сергєєва, М.І. Сеньків // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 92-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
833197
  Гончерюк О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончерюк Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
833198
  Сторонянська І.З. Методичні основи ідентифікації земельних активів у контексті сталого розвитку функціональних типів територій / І.З. Сторонянська, Х.О. Патицька, І.Р. Залуцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3 (105). – С. 5-23. – ISSN 1562-0905
833199
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
833200
  Братанич А.А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Братанич Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
833201
  Бурлаков О.С. Методичні основи оцінки ефективності впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємствами / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
833202
  Дем"янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей / Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв, П.С. Литвиновська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65-75. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
833203
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
833204
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
833205
  Кузнєцова Л.В. Методичні основи розробки стратегії розвитку корпоративного кредитування в банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 90-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
833206
  Золульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Дис... кандид. економ.наук: 08.06.02 / Золульов Олександр Вікторович; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.169-180
833207
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
833208
  Дробязко С.І. Методичні основи управління витратами підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 55-60. – ISSN 2074-5354
833209
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
833210
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
833211
  Денисов А.С. Методичні основи формування тарифів на атомну електричну енергію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 118-124.
833212
  Завражна О. Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки / О. Завражна, І. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 62-73. – ISSN 2312-5993
833213
  Бабенко К.П. Методичні особливості використання рольової гри при вивченні англійської мови на неспеціальних факультетах ЗВО // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 100-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
833214
  Калужська Л. Методичні особливості навчання фразеологізмів на уроках англійської мови в початковій школі / Л. Калужська, О. Гончарова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 58-64. – ISSN 2307-4906
833215
  Терещенко Т.Є. Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
833216
  Дук Н.М. Методичні особливості створення серії карт історії митної справи в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-7650-87-1
833217
  Правдюк Н.Л. Методичні особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-109.
833218
  Іщук С.І. Методичні питання вивчення територіальних систем продуктивних сил : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 3-9. – Бібліогр.: 7 назв
833219
  Заросило А. Методичні підходи аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 95-104. – ISSN 2410-0706
833220
  Сербов М.Г. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області) / М.Г. Сербов, Т.В. Крижанівська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 229-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
833221
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
833222
  Мальчикова Д. Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 33-40. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні особливості аналізу специфіки регіонального природокористування в процесі формування геопланувальної структури сільської місцевості; показано можливості застосування факторного аналізу у регіональному аналізі ...
833223
  Васильців Т.Г. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС / Т.Г. Васильців, О.О. Левицька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 153-162. – ISSN 1562-0905
833224
  Мулик Т.О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 77-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
833225
  Гринько Т.В. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб"єктів підприємництва / Т.В. Гринько, М.О. Шибецька // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 94-101. – ISSN 2413-9610
833226
  Іщук С.І. Методичні підходи до вивченнч промислово-агломераційних утворень / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 39-53
833227
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
833228
  Дорош Й.М. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
833229
  Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 163-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
833230
  Терюханова І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності професійного навчання незайнятого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 10-14


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
833231
  Балашова Н.В. Методичні підходи до визначення індикаторів оцінювання ефективності професійного навчання безробітних // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 58-65
833232
   Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість грунту / П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Н.П. Коваленко, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
833233
  Андрійчук В.Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 22-33. – ISSN 2221-1055
833234
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
833235
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
833236
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
833237
   Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати" в Україні / Л.Г. Ловінська, О.І. Чуркіна, Л.В. Гапоненко, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 101-115. – ISSN 2305-7645
833238
  Коноваленко А.С. Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей щодо харчування у закладах освіти // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 174-188. – ISSN 2313-4569
833239
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
833240
  Кльоба Лев Гнатович Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 110-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою забезпечення надійного та ...
833241
  Богдан І.В. Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 15 назв
833242
  Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні / В. Костюченко, А. Малиновська, А. Мамонова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 2-14 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
833243
  Восканян З.А. Методичні підходи до впровадження digital технології логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 19-26. – ISSN 2222-4459
833244
  Семененко О.Г. Методичні підходи до діагностики соціально-економічного розвитку регіонів / О.Г. Семененко, О.Ю. Гаврилко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 109-116. – ISSN 2306-546X
833245
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
833246
  Маруняк Є.О. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження процесів глобалізації в контексті стратегії регіонального розвитку України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-33 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
833247
  Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового зебезпечення соціальної політики держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33
833248
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
833249
  Бугай В.З. Методичні підходи до обгрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 11-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
833250
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
833251
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
833252
  Молнар О.С. Методичні підходи до оцінки відтворення та ефективності використання ресурсного потенціалу / О.С. Молнар, О.В. Лук"янчук, В.І. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (252). – С. 69-73. – ISSN 2522-1620
833253
  Шепель Т. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва тваринницької продукції в особистих селянських господарствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 110-118. – ISSN 2410-0919


  "Підвищення ролі ОСГ вимагає пошуку нових підходів до оцінки ефективності цієї важливої у сучасних умовах форми господарювання. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування ...
833254
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
833255
  Бутко М.П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 39-47. – ISSN 1562-0905
833256
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
833257
  Поліщук В.Г. Методичні підходи до оцінки заставної вартості зкмлекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
833258
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
833259
  Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб"єктів господарювання : фінансова політика й економічне регулювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
833260
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
833261
  Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 210-214. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
833262
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах / Н.І. Шаціло, В.В. Зубченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 71-76. – ISSN 2309-1533
833263
  Чуй І.Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави / І.Р. Чуй, О.В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 225-231. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833264
  Сахарова К. Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 150-157. – ISSN 2414-4436
833265
  Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
833266
   Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості / І.О. Іртищева, О.В. Гуріна, Д.Є. Нікон, О.А. Іщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
833267
  Тищук І.В. Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 136-143. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
833268
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
833269
  Щеглюк С.Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 57-63. – ISSN 2071-4653
833270
  Новікова І.Е. Методичні підходи до оцінювання та обліку інтелектуального продукту у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 383-399. – ISBN 978-617-620-309-4
833271
  Полутренко У.Б. Методичні підходи до пам"яткоохоронного зонування території замкових комплексів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 151-158. – ISBN 978-966-929-625-2
833272
  Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві / Т.О. Меліхова, Л.В. Лєвтєрова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 10-17 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
833273
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
833274
  Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
833275
  Щербина Л.Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-31
833276
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
833277
  Вакулич М.М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17-28. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
833278
  Ярошевич Н.Б. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 69-75 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
833279
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
833280
  Лаврук О.С. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства / О.С. Лаврук, Н.А. Славіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 42-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
833281
  Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
833282
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
833283
   Методичні підходи до розроблення сценаріїв розвитку ситуацій у воєнній сфері / П.В. Щипанський, О.М. Загорка, С.В. Поліщук, І.О. Загорка // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 2618-1614


  Під час дослідження багатьох проблем у воєнній сфері використовуються сценарії розвитку ситуацій, від якості розроблення яких залежить успішність управлінських рішень. Сценарії дають змогу визначати взаємозв’язок між факторами (зовнішніми і ...
833284
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
833285
   Методичні підходи до створення індексів для комплексної оцінки стану здоров"я населення та забезпеченості його медичною допомогою / В.В. Чорна, В.М. Доценко, В.М. Махнюк, С.М. Могильний, Г.В. Очеретяна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 20-28 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
833286
  Череп А.В. Методичні підходи до управління антикризовими заходами на підприємствах машинобудування / А.В. Череп, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
833287
   Методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Л.С. Іванова, К.В. Ткаченко, В.А. Биба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 19-26. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
833288
  Савченко В. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9
833289
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
833290
  Мулик Т.О. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів / Т.О. Мулик, М.І. Гордієнко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 7-19. – ISSN 2411-4413
833291
  Іванова Олександра Борисівна Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / Іванова Олександра Борисівна, Кравець Анна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
833292
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
833293
  Синенко О.І. Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 28-31
833294
  Михайлов М.Г. Методичні підходи до формування оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 8-13. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
833295
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
833296
  Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного ...
833297
  Грабовецька О. Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 120-125 : табл.
833298
  Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 26-31
833299
  Вострякова В.І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 56-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
833300
  Олійник О.С. Методичні підходи оцінки персоналу підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-654-490-5
833301
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
833302
  Антонюк О.Ю. Методичні підходи підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 71-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
833303
  Насібова О.В. Методичні підходи фінансового аналізу підприємства / О.В. Насібова, А.А. Шипенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 35-44. – (Економічні науки)
833304
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
833305
  Заблодська І.В. Методичні підходи щодо ідентифікації об"єднаних територіальних громад / І.В. Заблодська, С.І. Гречана // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 10 назв
833306
  Моісєєва Н.І. Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6806
833307
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
833308
  Котвицька Н.М. Методичні підходи щодо створення системи моніторингу стійкого розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 156-159. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
833309
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 28-32
833310
  Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 3-16. – ISSN 2312-847X
833311
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
833312
  Ванькович Л.Я. Методичні положення щодо класифікацї управлінських інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
833313
  Рижов С.М. Методичні поради до вивчення курсу "Основи антропології" для студентів історичного факультету / С.М. Рижов; КНУТШ. Історичний фак-тет. – Київ : Стилос, 2002. – 98с. – ISBN 966-7321-48-7
833314
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
833315
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
833316
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
833317
   Методичні поради та витяги з основних нормативних вимог з питань планування, проведення та оформлення результатів науково-дослідних робіт. – Київ : Київський університет, 2000. – 50с.
833318
  Базась М.Ф. Методичні прийоми державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-11.
833319
  Повідайчик О.С. Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 101-104. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
833320
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
833321
  Молочко М.А. Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 32-48


  В статті розглядаються принципи методики розробки шкал та розрахунки характеризуючих елементів фігур чи інших засобів зображення явищ на тематичних картах в процесі картографічного моделювання. В статье рассматриваются принципы методики разработки ...
833322
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
833323
   Методичні рекомендації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6
833324
   Методичні рекомендації "Самоорганізація навчальної діяльності студентів під час дистанційного навчання" : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ""Бакалавр" та "Магістр" спец. 053 "Психологія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. заг. психології ; [уклад. Ю.В. Іванеко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2021. – 24, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 21-23
833325
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
833326
   Методичні рекомендації для проведення занять із баскетболу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [навч.-метод. комплекс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.М. Безмилов, М.М. Безмилов]. – Київ : Київський університет, 2014. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77
833327
   Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу. – Київ : [б. в.], 2007. – 54 с. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
833328
  Бондаренко Т.В. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників соціальних закладів / [Т.В. Бондаренко, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова] ; М-во України у справах сім"ї, молоді та спорту [та ін.]. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 164, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Глосарій: с. 154-164. – Бібліогр.: с. 104-107 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7815-79-X
833329
   Методичні рекомендації для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
833330
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
833331
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10
833332
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні нерівності. Нестандартні тригонометричні рівняння та нерівності" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
833333
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема "Система тригонометричних рівнянь" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
833334
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
833335
   Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Групи взаємодопомоги" : [навч.-метод. розробка] для студентів ф-ту психології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; [укладач: Анна Сергіївна Іващенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 24-27
833336
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
833337
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
833338
   Методичні рекомендації до вивчення теми "Деякі спеціальні інтеграли" для студентів фізичного та радіофізичного факультетів / Упор. Ю.В. Придатченко, Г.П. Головач, Н.В. Майко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 37 с.
833339
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас. Тема 2. Людина у мінливому світі XVI - XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст.
833340
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 4. Європейські держави в добу Середньовіччя: Священна Римська імперія. Країни басейну Середземномор"я // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-42. – Бібліогр. в кінці ст.
833341
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 5. "Культура середньовіччя: знання, освіта, література і мистецтво" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.
833342
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їх сусіди. Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
833343
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
833344
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
833345
  Масімова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : галузь знань: 0303 журналістика та інформація, напрям підготовки: 6.030303 видавнича справа та редагування, кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування / Л.Г. Масімова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
833346
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
833347
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
833348
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Гідрометрія" : для студентів спец. 6.040105 Гідрометеорологія геогр. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Чорноморець Ю.О., Коноваленко О.С.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55
833349
  Куліченко С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі" : для студентів хімічного факультету / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-7344-60-3
833350
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
833351
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ : Киевский университет, 1997. – 108 с.
833352
   Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
833353
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
833354
   Методичні рекомендації до використання системи комп"ютерної алгебри MathCAD у математичних курсах : для студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 31с.
833355
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833356
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
833357
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
833358
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
833359
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 86 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833360
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму "Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною" для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 46 с.
833361
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Скануюча тунельна мікроскопія " з курсу " Фізична мікроелектроніка " для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2000. – 17 с. – Шифр дубл 53 Мето.Доп.карт рфз.
833362
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833363
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студ. радіофізичн. фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833364
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт курсантами-перекладачами п"ятого курсу. – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
833365
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.істор. факул. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
833366
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студентів спец. "Освітні, педагогічні науки" освіт. програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освіт. програми "Управління закладом вищої освіти" другого (магістерського) рівня / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2019. – 70 с., включ. обкл. : табл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 66-70
833367
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" : Тема "Концептуальні основи роботи мереж". Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833368
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Internet - всесвітня мережа") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833369
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") для студентів факультету кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с
833370
   Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні "Український археографічний щорічник". – Київ : [б. в.], 2005. – 17, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
833371
  Нікішина О.В. Методичні рекомендації до оцінки соціальновідповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 1. – С. 68-79. – ISSN 2312-847X
833372
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
833373
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833374
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
833375
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833376
   Методичні рекомендації до розробки онлайн курсів для викладачів математичних дисциплін вищої школи / К.В. Власенко, І.В. Ловьянова, В.В. Ачкан, О.М. Кондратьєва, І.В. Сітак, О.О. Чумак // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 58-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проаналізовано світовий досвід впровадження онлайн-навчання, контент відкритих освітніх онлайн-платформ, досвід авторів у викладанні математичних дисциплін у закладах вищої освіти та результати опитування викладачів математичних дисциплін вищої школи ...
833377
  Ніка О.І. Методичні рекомендації до спецсемінару "Проблеми історичного синтаксису української мови" : для студ. філолог. факультету / О.І. Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2000. – 28с.
833378
   Методичні рекомендації з вивчення гідролого-гідрохімічних умов регіональних басейнових систем (на прикладі Дністра) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Хільчевський В.К., Гончар О.М., Винарчук О.О. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 70, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69-70
833379
   Методичні рекомендації з курсу " Математичні методи дослідження операцій" (Тема "Динамічне програмування") : для студ. економ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 24с.
833380
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
833381
   Методичні рекомендації з навчально-виробничої краєзнавчої практики : (для студентів III курсу іст. ф-ту) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [уклад.: С.М. Куделко, О.Г. Павлова ; наук. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14. – (Методична література)
833382
   Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики : для студентів освітнього рівня "Бакалавр", галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", напрямку підготовки 6.03010201 "Психологія", спец. "Психологія" : [навч.-метод. розробка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. психології розвитку, Каф. соц. психології, Каф. заг. психології ; [уклад.: О.І. Власова, А.Б. Коваленко, Н.М. Дембицька та ін. ; за заг. ред. Н.М. Дембицької]. – Київ : Компринт, 2017. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27-28
833383
  Метлицька О.І. Методичні рекомендації з оцінювання ступеню прояву захисної поведінки бджолиних сімей української степової породи / [Метлицька О.І., Міщенко О.А., Палькіна М.Д.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича". – Чубинське : [б. в.], 2018. – 32 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 26-29
833384
  Ляпіна О. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії : Тематика курсових та дипломних робіт / О. В. Ляпіна; КНУТШ, Кафедра історії Росії; За ред. В.М. Мордвінцева. – Київ, 2007. – 38с.
833385
   Методичні рекомендації з практичної підготовки та виконання кваліфікаційної роботи магістра : для студентів ОС "Магістр" ден. форми навчання спеціальності 051 "Економіка" освіт.-професійної програми "Бізнес-консалтинг" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; [уклад.: Л.В. Шаульська та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 96, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-81. – ISBN 978-966-999-318-2
833386
   Методичні рекомендації з проведення судових експертиз та експертних досліджень промислових зразків : наук.-практ. видання / [О. Дорошенко, Л. Работягова, Н. Самоловова, Г. Юдіна] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 53, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 49-53. – ISBN 978-966-999-194-2
833387
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
833388
   Методичні рекомендації по проведенню підводних археологічних досліджень : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1990. – 52 с.
833389
   Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 11-28
833390
  Миронюк І.С. Методичні рекомендації проведення оцінки чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні з використанням спеціальної інформаційної технології / [І.С. Миронюк, О.Ю. Мулеса, Г.О. Слабкий] ; ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ : Ліра, 2016. – 37 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 25-27
833391
   Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики / Борисенко М.В. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – 75, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-75
833392
   Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Загальна фізика" : для самостійної роботи студ. заоч. форми навчання природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 30 с.
833393
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології за темами "Увага" та "Пам"ять". – Київ : Київський університет, 2001. – 40с.
833394
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної та експериментальної психології (тема "Відчуття") : для студентів відділення психології фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
833395
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
833396
  Боровик Л.В. Методичні рекомендації щодо активізації мисленнєвої діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання / Л.В. Боровик, Л.А. Руденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 38-44. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
833397
   Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері послуг / С.М. Осипенко, Т.В. Романчик, О.М. Тесніков, І.О. Куруч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 243-249. – ISSN 2222-4459
833398
  Тарасенко О.Д. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у вищих військових навчальних закладах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 431-438
833399
   Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх начальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
833400
  Єресько Олег Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5 - 6 класах / Єресько Олег, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7
833401
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 23-36.
833402
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 10-17
833403
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 2-10
833404
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 8-22.
833405
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
833406
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 20. – ISSN 2076-9326
833407
  Кравчук А. Методичні рекомендації щодо використання дистанційних освітніх технологій у процесі розвитку іншомовної професійної компетентності особливого складу Збройних сил України / А. Кравчук, О. Величко, О. Поліщук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 134-142. – ISSN 2617-1775
833408
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технолгій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
833409
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 48-49
833410
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
833411
   Методичні рекомендації щодо використання фітбол-м"ячів в оздоровчому тренуванні студентів : [для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Красовська, М.А. Вирлєєва, Т.М. Чернишова, Т.М. Трохимченко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 61, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-60
833412
  Кучинський М.С. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогвчних працівників з іншими органами та службами / М.С. Кучинський, К.Б. Мірошниченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 2-6
833413
   Методичні рекомендації щодо втвчення української літератури в загальноосвітніх закладах у 2009-2010 навчальному році : лист МОН України від 22.05.2009 р. № 1/9-353 // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-9
833414
   Методичні рекомендації щодо застосування норм національного законодавства при визначенні прав громадян на пільговий вступ до вищих навчальних закладів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Васильченко О.П., Позняк Е.В., Тищенко О.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 154 с. : іл., табл.
833415
  Гавриленко В.С. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об"єктів природно-заповідного фонду України / [Гавриленко В.С., Шаповал В.В., Поліщук І.К.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН. – Київ : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 42, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 41-42
833416
  Баландюк Р. Методичні рекомендації щодо навчання "підприємливості та фінансової грамотності” на уроках історії України. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 91-95. – ISSN 2308-4634
833417
  Шевелько К.О. Методичні рекомендації щодо навчання учнів старших класів анотаційного і реферативного перекладу англомовних публіцистичних текстів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 108-114. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
833418
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
833419
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
833420
   Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистенської практики : (для студ. магістратури галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Економіка", "Економічна теорія та економічна політика" / упоряд.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська та ін. – Київ : Нічлава, 2017. – 72 с. – Шифр дубл 33 Мето
833421
  Земелєва Л.Г. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення проблемно-інформаційної лекції з теми "Класифікація та загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру. Закономірності виникнення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 16-18 : рис.
833422
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
833423
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-118
833424
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.08 № 1/9-241 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0130-8890
833425
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
833426
   Методичні рекомендації щодо процедури просування елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [матеріали підгот.: І. Френкель, В. Телеуця]. – Київ : УЦКД, 2018. – 16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15
833427
   Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчаннями мовами національних меншин : витяги з листа МОН України від 08.10.08 № 1/9-647 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-79
833428
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
833429
   Методичні рекомендації щодо структури,змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.116-120. – ISSN 1682-2366
833430
   Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/09 навчальному роц : лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.08 р. № 1/9-599 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 60-81. – ISSN 0130-8890
833431
  Лєснікова М.В. Методичні рекомендації щодо формування оптимізованої мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
833432
  Жембровський С. Методичні рекомендації щодо формування організаційної компетентності у майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту Збройних сил України / С. Жембровський, І. Бєліков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 60-68. – ISSN 2617-1775
833433
  Жиленко Т. Методичні рішення для підвищення результативності вивчення математичних дисциплін студентами спеціальностей "Кібербезпека та комп"ютерні науки" / Т. Жиленко, Н. Мартинова, Є. Котух // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2 (110). – С. 98-104. – ISSN 1562-529Х
833434
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
833435
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
833436
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу І Філософія. Психологія / Ю. Набхан, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326


  У матеріалі розглядається індексування видань класу 1 Філософія. Психологія
833437
   Методичні розробки до вивчення нормативного курсу "Рівняння математичної фізики" : (побудова моделей фіз. процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : [б. в.], 2002. – 54 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 53
833438
  Моренець В.В. Методичні розробки до курсу "Старослов"янська мова" / В.В. Моренець. – К., 1974. – 66с.
833439
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45 с.
833440
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
833441
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54 с.
833442
  Медушевський А.П. Методичні розробки з грамматики української мови. / А.П. Медушевський. – К, 1954. – 164с.
833443
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
833444
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
833445
  Семенов М.О. Методичні розробки і короткий довідник для студентів філологічного факультету / М.О. Семенов, А.П. Могила. – Київ, 1972. – 72с.
833446
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
833447
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
833448
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
833449
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – Київ
2. – 1971. – 41 с.
833450
  Михайлів Н.Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 66-71. – (Технічні науки ; № 3 (237)). – ISSN 2307-5732
833451
  Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 28-38. – ISSN 2306-6792
833452
  П"ятницька Г.Т. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П"ятницька, О.М. Григоренко, В.С. Найдюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2306-6792
833453
  Хільчевський В. Методичні та регіональні аспекти сучсних змін хімічного складу річкових вод України / В. Хільчевський, С. Курило // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-38-5
833454
  Єрмаченко В.Є. Методичній підхід до вибору пріоритетних напрямів експорту освітніх послуг на основі аналізу показників зовнішньої торгівлі / В.Є. Єрмаченко, Чжан Лей, Д.Ш. огли Мірзоєв // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 61-70. – ISSN 2222-0712
833455
   Методичній підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки / А.І. Семенченко, О.Й. Куляниця, В.В. Хомяков, О.О. Тарасенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 57-65.
833456
  Бєлозерцев О.В. Методичній підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 75-81


  Розроблено методичний підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств з урахуванням результативності їх роботи. The methodical approach to forming the strategical alternatives of development of coal-producing plants is ...
833457
  Якубовська С. Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров"я // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 267-270


  В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров"я майбутніх фахівців.
833458
  Живець А. Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 72-89. – ISSN 2409-9260


  У XXI столітті прискорилися терміни і посилилися вимоги до якості адаптаційної трансформації вітчизняних ВНЗ. Економіка знань потребує якісно нових ВНЗ. Головною невирішеною проблемою у розвитку ВНЗ України є невизначеність у їх спеціалізації щодо ...
833459
  Головацька С. Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива / С. Головацька, М. Попович // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 36-42. – ISSN 2410-0919


  "Стан економіки вимагає створення якісно нової системи управління, більш оперативної, гнучкої до ринкових умов і надійної обліково-контрольної системи з орієнтацією на забезпечення внутрішніх потреб ефективної діяльності підприємств з виробництва пива. ...
833460
  Бродська І. Методично-організаційні аспекти формування облікової політики кредитною спілкою : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 79-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
833461
  Лук"янець О.І. Методично-технологічна схема оцінювання оптимальних параметрів басейнової прогностичної системи // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 40-49.
833462
  Авдонина Н.А. Методичское обеспечение справочно-библиографического обслуживания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 65-67. – ISSN 0869-6020


  Авторы рассматривают различные направления методического обеспечения спарвочно-библиографического обслуживания в Российской государственой библиотеки(РГБ). В статье освещаются различные формы обслуживания пользователей, подчеркивется важность ...
833463
   Методичческие указания к лабораторным работам цикла "физика лазеров". – Киев : Київський університет, 1987. – 88с.
833464
  Бородін Віктор Анатолійович Методі і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородін В.А.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
833465
  Денисюк Р.П. Методо решения обратной задачи гравитметрии в классе плотностных границ сложнопостроенных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Денисюк Р. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1984. – 19л.
833466
   Методогічний підхід до моделювання продуктивної спроможності регіону в умовах війни / А.І. Мокій, О.І. Іляш, М.І. Флейчук, О.І. Дацко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7801-37-4
833467
  Чимшир В.І. Методогія проектно-орієтованого управління процесами соціотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Чимшир Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2017. – 46 с. – Бібліогр.: 53 назви
833468
  Долгий О. Методолгічні аспекти оперативно - розшукової діяльності з забезпеченням національної безпеки / О. Долгий, М. Недюха, В. Гаркуша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-84
833469
  Юлдашев О. Методолгічні проблеми створення конкурентного права в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
833470
  Безклубий І.А. Методолгія дослідження нотаріальної діяльності / І.А. Безклубий, Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 48-59
833471
  Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 16-42. – ISSN 1810-2131


  Дослідження актуалізує проблематику професіонал ізації методологічної діяльності й різнобічно обґрунтову є постання в найближчому майбутньому професії методолога як однієї з найперспективніших за предметним полем інтелектуального практикування і ...
833472
  Гершунский Б.С. Методолог.зание и педагогика / Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров. – М., 1986. – 112с.
833473
  Савчин М.В. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 198-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-076-9
833474
   Методологическая направленность общетеоретических и специальн, 1984. – с.
833475
   Методологическая направленность преподавания физико-математических дисциплин в вузах : Методические рекомендации / О.И. Богатырев, Г.А. Бугаенко, М.Е. Фонкин, В.К. Григоренко, Н.Н. и др. Горбач; О.И. Богатырев, Г.А. Бугаенко, М.Е. Фонкич и др.; Под общ. ред. В.И. Солдатова. – Киев : Вища школа, 1989. – 119с. – ISBN 5-11-001327-6
833476
  Еременко В.П. Методологическая несостоятельность православно-богословской интерпретации исторического процесса / В.П. Еременко. – Днепропетровск, 1987. – 82с.
833477
  Анисимов О.С. Методологическая парадигма (опыт ММПК) / О.С. Анисимов. – Москва, 2007. – 762 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / редкол.: Анисимов О.С., Атаманчук Г.В, Гладышев А.Г. и др.)
833478
  Аникеев А.А. Методологическая подготовка студентов-историков // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C.27-36. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ основных направлений методологической подготовки студентов-историков: бакалавров и магистров. Обобщен опыт подготовки магистров на факультете в течение 20-ти лет.(Северо-Кавказский федеральный университет). Даны рекомендации по ...
833479
  Григорьев Борис Васильевич Методологическая роль атомизма в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Григорьев Борис Васильевич; АНС Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
833480
  Ярошовец В.И. Методологическая роль гносеологического образа в эмпирическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
833481
  Цехмистро Иван Захарович Методологическая роль диалектики множественного и единого в современном естествознании. : Дис... доктор филос.наук: 09.00.08 / Цехмистро Иван Захарович; МВ и ССО УССР, КГУ, Харьковск. гос. ун-тет. – К.-Харьков, 1976. – 343л. – Бібліогр.:л.294-343
833482
  Денисова А.И. Методологическая роль и эвристичность актуальной бесконечности в современном математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
833483
  Бойченко И.В. Методологическая роль исторического материализма в анализе форм социального знания / И.В. Бойченко ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1982. – 149 с. – Библиогр.: с. 142-148
833484
  Озадовская Л.В. Методологическая роль исходных предпосылок в физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
833485
  Огородник В.В. Методологическая роль категории "принцип" в биологии / В.В. Огородник, В.А. Троянский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833486
  Шубина Г.П. Методологическая роль категорий целого и части в решении проблемы целостности организма. : Автореф... канд. филос.наук: / Шубина Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1964. – 13л.
833487
  Шевцов В.Ф. Методологическая роль материалистического решения основного вопроса философии в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833488
  Ильин Владимир Васильевич Методологическая роль политической идеологии в духовной жизни развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ильин Владимир Васильевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 22 с.
833489
  Ятченко Владимир Феодосиевич Методологическая роль принципа единства исторического и логического в развитии теории научного коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Ятченко Владимир Феодосиевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 20 с.
833490
  Яровой Анатолий Михайлович Методологическая роль принципа партийности в системе диалектического материализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Яровой Анатолий Михайлович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 15л.
833491
  Лысенко В.М. Методологическая роль принципа причинности в специальной теории относительности : Дис... канд. филос.наук: / Лысенко В. М.; МВиССО УССР, КГУ, каф. диалект. и ист. материал. естеств. фак-тов. – Киев, 1972. – 172л. – Бібліогр.:л.I-XV
833492
  Лысенко В.М. Методологическая роль принципа причинности в специальной теории относительности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Лысенко В.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
833493
  Исраилова Р. Методологическая роль синтетического подхода в познании живого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833494
  Панасюк О.Т. Методологическая роль термина "Законодательство" в развитии трудового права // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 126-128. – ISBN 978-985-6421-72-6
833495
  Попова С.С. Методологическая специфика биофизического зксперимента // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 121-131. – ISSN 1560-7488
833496
  Гаврилюк Р.А. Методологическая традиция доктрины естественного права : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2012. – 784, [4] с., [10] л. фотоил. – В конце кн. вых. дан. на укр., рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-423-286-6
833497
  Диденко В.Ф. Методологическая функция категории "социальное время" в исследовании сущности революционного процесса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Диденко В.Ф. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
833498
  Диденко Виталий Федорович Методологическая функция категории "социальное время" в исследовании сущности революционного процесса : Дис... канд. филос. наук : 09.00.01. / Диденко Виталий Федорович ; Киев. гос. ун-т. – Київ, 1984. – 170 л.
833499
  Троянский Владимир Андреевич Методологическая функция марксистско-ленинской философии в синтезе научных знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Троянский Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
833500
  Троянский Владимир Андреевич Методологическая функция марксистско-ленинской философии в синтезе научных знаний. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Троянский Владимир Андреевич; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1980. – 195л. – Бібліогр.:л.177-195
833501
   Методологическая функция материалистической .... – М, 1978. – с.
833502
  Ушак В.Я. Методологическая функция понятия "человеческий фактор" // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 43-49. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
833503
  Шморгун А.А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации / А.А. Шморгун. – Киев, 1990. – 147с.
833504
  Воловчук Н.М. Методологическая функция философии в парадигме образования ХХІ века // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 48-55. – ISSN 2074-8922
833505
  Наумов Р.Ю. Методологические алгоритмы оценки государственных реформ (на примере системы образования россии) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 11-22. – ISSN 1811-0916
833506
  Угрин С.С. Методологические аспекти формирования научно-материалистического мировозрения студенческой молодежи (на материалах вузов ЧССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Угрин С.С.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1983. – 28л.
833507
  Пирютко Ю.А. Методологические аспекты анализа влияния духовности на экономику // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 134-145. – ISSN 2073-6118
833508
  Проценко А.Ф. Методологические аспекты анализа социальных противоречий : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Проценко А.Ф. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 24 с.
833509
  Галеева А.М. Методологические аспекты взаимодействия общества и природы. / А.М. Галеева, М.Л. Курок. – М., 1978. – 166с.
833510
  Идиатулин В. Методологические аспекты измерения обученности / И. Идиатулин // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 114-127
833511
   Методологические аспекты изучения деятельности мозга. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
833512
  Безклубый И.А. Методологические аспекты интуитивного подхода в теории познания интеллектуальных прав // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 321-328. – ISBN 978-617-566-164-2
833513
  Егоров Е.Г. Методологические аспекты исследований экономики Севера / Е.Г. Егоров, С.Н. Лищенюк; отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 247 с.
833514
  Юда Л.А. Методологические аспекты исследования гендерных отношений в украинской семье // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 117-123. – ISSN 2412-1185
833515
  Бескровная Е.Н. Методологические аспекты исследования еврейской литературы (на примере творчества Ицика Фефера) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 44-52. – ISSN 978-966-551-401-5
833516
  Дамирчиев Э.И. Методологические аспекты исследования империи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 235-241. – ISSN 1684-2618
833517
  Орєхова О. Методологические аспекты исследования конкурентоспособности национального хозяйства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статье с позиции системного подхода раскрыты понятие и структура конкурентоспособности национального хозяйства, охарактеризовано место национального хозяйства России в глобальном рейтинге конкурентоспособности. У статті з позиції системного підходу ...
833518
  Кучерова М.С. Методологические аспекты исследования соотношения форм движения материи в биосистемах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кучерова М.С.; МГУ. Филос. факю. – М., 1974. – 21л.
833519
  Поздняков Николай Константинович Методологические аспекты исследования уровней социальной типологии личности : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Поздняков Николай Константинович; АН Узб.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1980. – 22л.
833520
  Бараневич Людмила Петровна Методологические аспекты категории *структура* : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бараневич Людмила Петровна; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
833521
  Чернова Г.В. Методологические аспекты моделирования антикризисного управления / Г.В. Чернова, С.А. Калайда, Ж.В. Писаренко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 89-99. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
833522
   Методологические аспекты оперативного изучения общественного мнения. – Москва, 1983. – 154, [1] с.
833523
  Замараев А.В. Методологические аспекты определения развития человеческого потенциала в контексте профессионализации государственной службы в Украине // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 29-34. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируется методология концепции развития человеческого потенциала Программы развития ООН. Отмечается, что основными показателями концепции считаются не только ВВП, но и критерии здоровья и образования. Автор использовал способ расчета ...
833524
  Лозовая А. Методологические аспекты определения экономической концентрации в США и странах ЕС // Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2004. – № 1. – С. 48-54. – Библиогр.: на 9 пунктів
833525
  Пикашова Т.Д. Методологические аспекты осмысления статуса биологии как теоретической науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
833526
  Шевченко В.Ф. Методологические аспекты партийного строительства / В.Ф. Шевченко. – К, 1985. – 196с.
833527
  Исмаилов М.И. Методологические аспекты проблемы "живое - неживое" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833528
  Кузнецов В.И. Методологические аспекты развития физики микромира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833529
  Шашкова Л.А. Методологические аспекты реализации мировоззренческого потенциала естественных наук в процессе преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
833530
   Методологические аспекты системы "Наука - производство". – Киев : Знание, 1985. – 16 с.
833531
  Климов В.Г. Методологические аспекты системы открытого образования: тенденции, проблемы и перспективы / В.Г. Климов // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 9-12.
833532
  Израилевский Александр Маркович Методологические аспекты структурного подхода к познанию общественных явлений : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Израилевский Александр Маркович; АН СССР. Сиб. отд., Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
833533
  Краснонос Н.А. Методологические аспекты теоретизации биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
833534
  Лебедева Т.М. Методологические аспекты теории культуры в свете работы Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
833535
  Павлов В.В. Методологические аспекты управления / В.В. Павлов. – Москва, 1981. – 176 с.
833536
  Осинский Ю.А. Методологические аспекты управления рисками в контексте среднесрочного планирования бизнес-деятельности / Ю.А. Осинский, Е.П. Париенко // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2006. – № 12. – С. 9-16.
833537
  Попков В.В. Методологические аспекты формирования концепции персоналистической революции Н. Бердяева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 228-234
833538
  Кузьмин С.Ю. Методологические аспекты формирования математической культуры у студентов педвузов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
833539
  Головнева Е.В. Методологические аспекты формирования потенциала системы образования в современном обществе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 132-136


  У статті розглядаються методологічні аспекти формування нового потенціалу системи вищої освіти. Розкриваються інноваційні підходи до створення нової моделі виховання і освіти підростаючого покоління на основі загальнолюдських і вітчизняних ...
833540
  Бахтиер И. Методологические возможности развития коммуникативной компетентности студентов - будущих менеджеров // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – С. 5-13. – (Економічні науки ; № 3 (32)). – ISSN 2519-884X
833541
  Петров Ю.А. Методологические вопросы анализа научного знания / Ю.А. Петров. – Москва, 1977. – 224с.
833542
  Шубкин В.Н. Методологические вопросы анализа общественных явлений. (Из опыта конкретных социальных исследований). : Автореф... доктор филос.наук: / Шубкин В.Н.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
833543
  Шкитина М.И. Методологические вопросы анализа эффективности социалистического воспроизводства / М.И. Шкитина. – К., 1984. – 183с.
833544
  Седова Н.Н. Методологические вопросы взаимосвязи социалистического интернационализма и активности личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седова Н.Н.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
833545
   Методологические вопросы геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1974. – 151с.
833546
  Трусов Ю.П. Методологические вопросы геохимии и взаимодействие наук : Автореф... кандидата философ.наук: / Трусов Ю.П.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1965. – 19л.
833547
  Воробьев Е.А. Методологические вопросы измерения и анализа производительности труда / Е.А. Воробьев. – Москва, 1963. – 168с.
833548
  Сатыбалов А.А. Методологические вопросы изучения исторических /этнических/ типов общности людей / А.А. Сатыбалов. – Л., 1968. – 80с.
833549
   Методологические вопросы изучения уровня жизни трудящихся. – М
2. – 1962. – 320с.
833550
  Добреьков В.И. Методологические вопросы исследования религии / В.И. Добреьков, А.А. Радугин. – М., 1989. – 182с.
833551
   Методологические вопросы исследования современных общественных процессов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 150, [2] с.
833552
   Методологические вопросы истории развития средневековой философии народов Закавказья. – Баку : Элм, 1982. – 240 с.
833553
  Московченко А.Д. Методологические вопросы классификации технических наук / А.Д. Московченко. – Томск, 1991. – 134с.
833554
   Методологические вопросы криминологических исследований. – Москва, 1983. – 139 с.
833555
  Волков Юрий Владимирович Методологические вопросы критического анализа буржуазной политэкономии : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Волков Юрий Владимирович; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1981. – 22л.
833556
   Методологические вопросы литературной науки. – Саратов, 1973. – 213с.
833557
   Методологические вопросы науки. – Саратов
Вып. 6. – 1978
833558
   Методологические вопросы науки. – Саратов
Вып. 8. – 1978
833559
   Методологические вопросы науки о литературе : сб. научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 253 с.
833560
   Методологические вопросы науковедения. – Київ : УкрИНТЭИ, 2001. – 332с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-7505-19-7
833561
   Методологические вопросы обществ.... – Ленинград
Вып. 6. – 1977
833562
   Методологические вопросы общественных наук. – М
1. – 1966. – 440с.
833563
   Методологические вопросы общественных наук. – Л, 1968. – 296с.
833564
  Сульповар Л.Б. Методологические вопросы определения экономической эффективности стандартизации / Л.Б. Сульповар, И.А. Беспалова. – М., 1972. – 49с.
833565
  Постышев Л.П. Методологические вопросы оптимального моделирования экономики на основе теории трудовой стоимости. : Автореф... канд. экон.наук: 608 / Постышев Л.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч.. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
833566
  Рабинович А.М. Методологические вопросы периодизации строительства социализма в работах болгарских ученых / А.М. Рабинович. – М., 1980. – 54с.
833567
  Казаков С. Методологические вопросы планирования в союзной республике / С. Казаков. – Фрунзе, 1982. – 112с.
833568
   Методологические вопросы планирования экономического и социального развития : Тематический сборник. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 143, [1] с.
833569
  Пугинский Б.И. Методологические вопросы правоведения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 6-19. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
833570
  Петров Ю.А. Методологические вопросы применения и развития научных понятий / Ю.А. Петров. – М., 1980. – 64с.
833571
  Глушков В.М. Методологические вопросы применения математических методов в биологии / В.М. Глушков, В.В. Иванов, В.М. Яненко; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Ин-т кибернетики, 1979. – 65с. – Библ.: С.56-63
833572
   Методологические вопросы прогнозирования производительности труда / А.П. Зайцев, Э.В. Микитишин, О.С. Мельниченко, Н.К. Лойко; Отв. ред. А.П. Зайцев. – Киев : Наукова думка, 1975. – 216 с.
833573
  Гомулов Виктор Иванович Методологические вопросы прогресса в природе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомулов Виктор Иванович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
833574
  Бардин И.А. Методологические вопросы сельскохозяйственной науки : учебное пособие / И.А. Бардин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 144 с.
833575
  Кулиниченко Валентин Леонидович Методологические вопросы системно-структурного анализа биологических объектов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиниченко Валентин Леонидович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 23л.
833576
  Васильева В.Л. Методологические вопросы системного анализа эпидемического процесса / В.Л. Васильева, В.М. Котельников // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
833577
  Якубовский Николай Николаевич Методологические вопросы совершенствования планирования цен на промышленную продукцию : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якубовский Николай Николаевич; Науч.-иссл. экон. ин-т. – К., 1973. – 25л.
833578
   Методологические вопросы современной биологии. – К, 1970. – 200с.
833579
   Методологические вопросы современной науки в свете ленинских идей : [Сборник статей]. – Рига : Зинатне, 1981. – 246 с.
833580
  Ямщикова Л.И. Методологические вопросы составления отчетного финансового баланса транспорта. (На примере ж.-д. транспорта МПС) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Ямщикова Л.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1970. – 26л.
833581
   Методологические вопросы социального планирования. – М, 1980. – 117с.
833582
   Методологические вопросы социального познания. – М, 1986. – 154с.
833583
  Решетник Н.И. Методологические вопросы теоретического анализа интернациональной стоимости : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Решетник Н.И.; КГУ. – К, 1990. – 199л. – Бібліогр.:л.169-185
833584
  Решетник Надежда Ивановна Методологические вопросы теоретического анализа интернациональной стоимости : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Решетник Надежда Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
833585
   Методологические вопросы трудовых ресурсов. – Кишинев : Редакционно-издательский отдел АН Молдавской ССР, 1970. – 172 с.
833586
  Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики / Л.И. Емельянов. – Ленинград : Наука, 1978. – 208с.
833587
  Бачманов В.С. Методологические вопросы формальной логики / В.С. Бачманов. – Л, 1969. – 112с.
833588
  Уреевский К.П. Методологические вопросы экономического управления и хозяйственного расчета : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Уреевский К.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
833589
  Восканян Ашот Вагинакович Методологические и гносеологические аспекты семиотического анализа художественного отражения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Восканян Ашот Вагинакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 22л.
833590
   Методологические и историографические вопросы исторической науки. – Томск
Вып. 11. – 1976
833591
   Методологические и исторические.... – Томск
Вып. 15. – 1982
833592
  Заволока Н.Г. Методологические и логико-гносеологические основы учебно-познавательного процесса / Н.Г. Заволока. – Киев : Вища школа, 1986. – 227с.
833593
  Байрачный К.А. Методологические и методические аспекты мировоззренческой направленности лекций по естественным и техническим наукам // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
833594
  Артемов В.А. Методологические и методические вопросы изучения бюджетов времени : Автореф... канд. филос. наук: / Артемов В.А.;. – Москва, 1966. – 18 л.
833595
   Методологические и методические вопросы изучения и профилактики преступности в крупных городах. – Москва, 1979. – 109 с.
833596
  Старчак В.Г. Методологические и методические особенности взаимосвязи химии и металловедения в техническом вузе / В.Г. Старчак, Т.А. Губанова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
833597
   Методологические и методические проблемы размещения отраслей материального производства : монография. – Москва : Наука, 1979. – 264 с. – (Проблемы советской экономики)
833598
  Кейзеров Н.М. Методологические и методические проблемы разоблачения буржуазной пропаганды / Н.М. Кейзеров. – М, 1978. – 50с.
833599
  Зельманов А.Б. Методологические и мировоззренческие проблемы научно-технической революции. / А.Б. Зельманов. – Томск, 1976. – 272с.
833600
  Павлов Б.И. Методологические и организационные основы технико-экономического проектирования / Б.И. Павлов. – Л., 1976. – 224с.
833601
  Сарв Ю.В. Методологические и прикладные проблемы экономико-математического прогнозирования спроса населения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сарв Ю. В.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
833602
  Сазонов Борис Васильевич Методологические и социально-теоретические проблемы проектирования систем общественного обслуживания населения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сазонов Борис Васильевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Специализир. совет по филос. наукам. – М., 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
833603
  Гальперин Г.Б. Методологические и теоретические вопросы науки истории государства и права СССР / Г.Б. Гальперин, А.И. Королев. – Л, 1974. – 103с.
833604
   Методологические и теоретические проблемы единого народохозяйственного комплекса : сб. науч. труд. – Омск : Омский государственный университет, 1984. – 135 с.
833605
  Козадаев Б.П. Методологические и технические аспекты бионического подхода в области автоматического распознавания речи / Б.П. Козадаев. – Москва, 1989. – 30с.
833606
  Абызов В.А. Методологические и типологические аспекты формирования рекреационной среды // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 15-22. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
833607
   Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. – Новосибирск : Наука, 1984. – 335 с. – Библиогр.: с. 310-333
833608
  Бабур И.П. Методологические и экономические аспекты разроботки проектно активных программ развития предприятий / И.П. Бабур, Ю.И. Бурименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 8-16 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
833609
  Добреньков В.И. Методологические и эпистемологические проблемы формирования теоретического знания в социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
833610
  Добреньков В.И. Методологические и эпистемологические проблемы формирования теоретического знания в социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 5-33. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
833611
  Степин В.С. Методологические идеи В.И. Вернадского и наука XXI столетия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188
833612
  Караванов К.П. Методологические исследования в региональной гидрогеологии / К.П. Караванов. – М., 1986. – 109с.
833613
  Матвеев А.К. Методологические исследования проблемы ускоренного развития науки : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Матвеев А.К.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 20л.
833614
  Астахова В.И. Методологические материалы к разработке концепции развития приватных вузов Украины в предстоящем десятилетии / В.И. Астахова; Ассоциация учебных заведений небюджетного финансирования Украины. Народная украинская академия. – Харьков : [б. и.], 2000. – 16 с.
833615
  Рак В.А. Методологические метрики науки управления проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 18-26 : рис., фото. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
833616
  Зеленков А. Методологические новации в современной науке и их социально-гуманитарный контекст // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-617-685-049-6
833617
  Гуров В.Н. Методологические ориентации и особенности формирования конкурентоспособного выпускника в современной науке и передовой педагогической практике / В.Н. Гуров, Г.З. Дайнова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 15-28. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена основным актуальным подходам к вопросам обеспечения эффективного формирования конкурентоспособности современной личности в условиях образовательных учреждений и содержит авторскую точку зрения на решение проблемы формирования ...
833618
  Марихин С.В. Методологические основания педагогического проектирования и моделирования в педагогике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 27-31. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
833619
  Полякова Н.Л. Методологические основания построения теории общества в социологии конца XX - начала XXI в.: отход от "социологической ортодоксии " // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-93. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
833620
  Кравченко А.И. Методологические основания проектирования операционной системы с диалоговой модификацией / А.И. Кравченко, А.С. Кузнецов, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
833621
  Купцова И.А. Методологические основания сравнительного анализа явлений культуры (на примере русской провинциальной и массовой культуры) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-17. – ISSN 2073-9702
833622
  Поздняков А.А. Методологические основания теоретической биологии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (52). – С. 96-117. – ISSN 1560-7488
833623
  Рыжкова Светлана Анатольевна Методологические основания теоретической реконструкции развития техносферы цивилизации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыжкова Светлана Анатольевна; КГУ. – Киев, 1992. – 193л. – Бібліогр.:л.186-1ё94
833624
  Ильин С.Е. Методологические основания физических представлений Ньютона и Декарта // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 3 (58). – С. 30-71. – ISSN 1560-7488
833625
  Федоренко А.С. Методологические основания философии Ж. Батая // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 61-63
833626
  Федорова М.А. Методологические основания формирования самостоятельной деятельности в современном процессе обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 115-126. – ISSN 1609-4646


  В статье представлена проблема формирования самостоятельной деятельности студентов в современном процессе обучения в вузе. Выявлена необходимость разработки интегративного методологического инструментария, в качестве которого рассмотрена совокупность ...
833627
  Бахруз Х. Методологические основи изучення исламского права: герменевтический подход // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 487-493. – ISSN 1563-3349
833628
  Суркова Л.П. Методологические основы анализа образования основной и производной земельной ренты в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суркова Л.П.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 17л.
833629
  Ковбасюк Р.Ф. Методологические основы взаимосвязи преподавания диалектического материализма и технической микробиологии / Р.Ф. Ковбасюк, И.М. Безродный // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
833630
  Карпунин В.А. Методологические основы естественных и технических наук / В.А. Карпунин. – Л., 1979. – 142с.
833631
  Вехов А.В. Методологические основы изучения культурного уровня социальных групп и личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вехов А.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
833632
  Мечковская О.А. Методологические основы изучения пространственной структуры туризма // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 14-18. – Библиогр.: 4 назв.
833633
  Левченко В.В. Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 55-62. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
833634
  Вилков Ю.С. Методологические основы критики буржуазного национализма / Ю.С. Вилков. – Київ, 1985. – 183с.
833635
  Калинин Ю.А. Методологические основы критики религии в работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" / Ю.А. Калинин, Е.А. Харьковщенко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
833636
  Громяк Роман Теодорович Методологические основы литератуно-художественной критики : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.08, 09.00.04 / Громяк Роман Теодорович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 56л.
833637
  Квасов Роман Абрамович Методологические основы Марксовой теории собственности и их значение для современной политической экономии : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.01 / Квасов Роман Абрамович; Одесск. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1984. – 43л.
833638
  Трейер В.Н. Методологические основы науки о надежности и долговечности технических средств / В.Н. Трейер. – Минск, 1973. – 25с.
833639
   Методологические основы образовательной области "Духовно-нравственная культура" / М.В. Захарченко, Георгий, игумен, Киприан, игумен // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 0869-561Х
833640
  Павлов А.Н. Методологические основы общей геологии : уч. пособие / А.Н. Павлов. – Л., 1991. – 105с.
833641
  Русинов Ф.М. Методологические основы организации и управления народным хозяйством: уч. пособие / Ф.М. Русинов, В.И. Бусов. – Москва, 1984. – 43 с.
833642
  Птенцов П.Г. Методологические основы патриотического воспитания в высшей школе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Птенцов П.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
833643
  Ельмеев В.Я. Методологические основы планирования социального развития / В.Я. Ельмеев. – М., 1974. – 167с.
833644
   Методологические основы познания биологических особеннстей грибов - продуцентов физиологически активных соединений и пищевых продуктов : Материалы 1-й Международной конференции, 1-4 октября 1997 г. – Донецк, 1997. – 121с.
833645
  Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений / И.Д. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1977. – 328 с.
833646
   Методологические основы поиска возможностей развития науки. – Ташкент : Фан УзССР, 1990. – 141 с.
833647
  Мешков Н.А. Методологические основы построения интеллектуальной системы управления инновационным развитием российского образовательного комплекса в условиях информационного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 4, апрель. – С. 163-173. – ISSN 1609-4646


  Обсуждаются перспективы модернизации и инновационного развития российского образования на основе реализации возможностей, предоставляемых информационным обществом. Формулируется задача создания информационно-аналитического интернет-портала российского ...
833648
  Князев Б.В. Методологические основы предмета научного коммунизма. / Б.В. Князев, А.И. Куфтырев. – Москва, 1971. – 100с.
833649
   Методологические основы прогнозирования нефтегазононосности. – М, 1986. – 162с.
833650
  Губарь Ольга Михайловна Методологические основы прогнозирования процессов расселения в социалистическом обществе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Губарь Ольга Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
833651
  Мирзадинов Рашид Абу-Аскарович Методологические основы прогнозирования состава и структуры растительности : Автореф... док. биол.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Мирзадинов Рашид Абу-Аскарович; АН Туркменистана, Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1993. – 36л.
833652
  Жданов В.М. Методологические основы прогресса современной вирусологии / В.М. Жданов. – Москва : Медицина, 1981. – 216 с. : ил.
833653
  Константинов В.В. Методологические основы психологии / В.В. Константинов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232, [8] с. – Библиогр.: с. 226-232. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-49807-542-6
833654
  Каждан А.Б. Методологические основы разведки полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1974. – 271с.
833655
  Барболин М.П. Методологические основы развивающего обучения / М.П. Барболин ; АПН СССР, НИИ проф.-техн. образования. – Москва : Высшая школа, 1991. – 230, [2] с. – Библиогр.: с. 231 (8 назв.)
833656
  Уколова Е.М. Методологические основы разработки концепции и развитие персоналитических идей в работах В. Франкла / Е.М. Уколова, В.Б. Шумский // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 178-189
833657
  Кабулов В.К. Методологические основы РАСУ. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1976. – 174с.
833658
  Вербицкий А А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы / А А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются причины слабой реализации основных направлений модернизации (реформы) российского образования. Основная причина в том, что принимаемые решения не затрагивают основы традиционной образовательной парадигмы. Авторы доказывают, что в ...
833659
   Методологические основы систем розничных цен. – М, 1980. – 176с.
833660
  Уранов А.А. Методологические основы систематики растений / А.А. Уранов. – Москва, 1979. – 140с.
833661
   Методологические основы системологии : учебное пособие. – Ленинград, 1978. – 120 с.
833662
   Методологические основы создания АСГС. – М, 1977. – 319с.
833663
   Методологические основы социального управления. – М, 1977. – 239с.
833664
  Москвич Л.Н. Методологические основы судебной реформы в Украине // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2011. – Вип. 117. – С. 152-161. – ISSN 2224-9818
833665
   Методологические основы теории научного знания. – Свердловск
Ч. 1. – 1973. – 192 с.
833666
   Методологические основы теории научного знания. – Свердловск
Ч. 2. – 1973. – 214 с.
833667
   Методологические основы теории хозяйственного расчета. – М, 1981. – 224с.
833668
   Методологические основы управления социальными процессами в условиях совершенствования социализма. – Калинин, 1988. – 127 с.
833669
  Яковец Юрий Владимирович Методологические основы ценообразования в горнодобывающей промышленности : автореф. дис. ... док. экон. наук / Яковец Юрий Владимирович ; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1965. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
833670
  Карамян А.И. Методологические основы эволюционной нейрофизиологии / А.И. Карамян. – Ленинград : Наука, 1969. – 136с.
833671
   Методологические основы экономической оценки земли. – Москва : Экономика, 1967. – 198 с.
833672
  Гардашук Т.В. Методологические особенности соотношения физиологии и науки о поведении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
833673
  Мельник В.П. Методологические особенности теоретизации технического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
833674
  Обиденко В.И. Методологические подходы и алгоритмы определения метрических параметров территории Российской Федерации на земном сфероиде с использованием геоинформационных технологий // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
833675
  Азарова Ирина Борисовна Методологические подходы инициации проектов // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 21-25 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
833676
  Бандурин В. Методологические подходы к антикризисному управлению / В. Бандурин, В. Ларицкий // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 11. – С. 2-7
833677
  Калинина А.Э. Методологические подходы к исследованию рыночной конъюнктуры региональных товарных рынков / А.Э. Калинина, Н.А. Михайлова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 91-93. – ISSN 1728-8878
833678
  Безродная Г.В. Методологические подходы к качеству образовательного процесса в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С. 335-341. – ISSN 1811-0916
833679
  Чернишова Е.Р. Методологические подходы к оцениванию кадрового потенциала высших учебных заведений // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 42-48. – ISSN 1026-955X


  Выявлены тенденции, определяющие кадровый аспект развития вузов. Обоснована методология оценивания кадрового потенциала на основе многоаспектной структурной трансформации с учетом приоритетных направлений мировой науки. Актуализирована проблема ...
833680
   Методологические подходы к проведению диетологической иммуномодуляции у спортсменов при воздействии напряженных физических нагрузок / О.И. Цыганенко, Я.В. Першегуба, Н.А. Склярова, Л.Ф. Оксамытна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 39-47. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 1992-7894
833681
  Головнева Е.В. Методологические подходы к развитию современной воспитательно-образовательной системы вуза // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 44-51. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
833682
   Методологические положения по вопросам актуализации данных текущей статистики населения на основе итогов переписей населения раунда 2010 года и пересчета половозрастного состава населения за межпереписной период // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 9. – С. 8-18. – ISSN 0320-8168
833683
   Методологические положения разработки крупных территориальных прпограмм. – Новосибирск : Наука, 1986. – 303 с.
833684
  Шевченко А.К. Методологические предпосылки необходимости "технологизации" экологического мышления / А.К. Шевченко, Н.А. Семенченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
833685
  Овсянников В.Г. Методологические принципы и методика прикладного социологического исследования / В.Г. Овсянников, М.В. Пашков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 205-211. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
833686
  Шамес Л.Я. Методологические принципы изучения организации художественногод воспитания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.04 / Шамес Л.Я.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1979. – 17л.
833687
  Сарбалакова А.Ж. Методологические принципы исследования взаимодействия кредитных институтов с предприятиями на основе различных теоретических подходов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 108-114. – (Економічні науки)
833688
   Методологические принципы критики идеалистических и метафизических концепций познания. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120 с.
833689
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения начального периода научно-технической революции / Г.Д. Данилин. – М, 1983. – 49с.
833690
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения содержания научно-технической политики / Г.Д. Данилин. – М, 1981. – 45с.
833691
  Жуков Н.Н. Методологические принципы организации поля качественных геологических признаков в информационно-логической системе "Фильтр" : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / Н.Н. Жуков, Ю.Л. Гасанов, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 115-121. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
833692
  Ерина Антонина Михайловна Методологические принципы статистического анализа экономической эффективности производства : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.11 / Ерина Антонина Михайловна; МВ и ССР УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1984. – 48л.
833693
  Румлянский П.М. Методологические принципы физики в системе развивающегося знания / П.М. Румлянский. – Кишинев, 1986. – 163с.
833694
   Методологические принципы физики: история и современность. – Москва : Наука, 1975. – 512 с.
833695
  Головина Наталья Игоревна Методологические принципы формирования коммунистических убеждений молодежи средствами искусства : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Головина Наталья Игоревна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 17л.
833696
  Шутов А.Г. Методологические проблемы аксиоматизации теоретического знания в физике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шутов А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
833697
  Будников В.С. Методологические проблемы алгоритмизации в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Будников В. С.; МГУ. – М., 1974. – 25л.
833698
   Методологические проблемы аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 145с.
833699
  Некипелов А.Д. Методологические проблемы анализа мирового социалистического хозяйства / А.Д. Некипелов. – М., 1979. – 167с.
833700
  Федотова В.Г. Методологические проблемы анализа процессов нелинейной социокультурной динамики / В.Г. Федотова, Л.Н. Федотов, О.Н. Китаева // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 3 (60). – С. 51-68. – ISSN 1029-8053
833701
   Методологические проблемы анализа языка : сборник статей. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1976. – 295 с.
833702
   Методологические проблемы баланса народного хозяйства. – К, 1971. – 162с.
833703
   Методологические проблемы биологии и экологии. – Л, 1989. – 213с.
833704
  Воронцова Юлия Васильевна Методологические проблемы в истории естествознания. (Критика позитивистского обоснования методологии наук) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Воронцова Юлия Васильевна; МГУ. – М., 1974. – 24л.
833705
   Методологические проблемы взаимодействия наук в свете решений XXVI съезда КПСС : Межвуз. сб. науч. тр. – Элиста : КГУ, 1984. – 134 с.
833706
   Методологические проблемы взаимодействия педагогической теории и практики. – Тюмень, 1986. – 112с.
833707
   Методологические проблемы вирусологии. – Москва : Медицина, 1975. – 176 с.
833708
  Давац В.Ю. Методологические проблемы внедрения достижений науки и техники в производство и мировоззренческая подготовка инженера в вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
833709
  Мошков Аркадий Федорович Методологические проблемы военного эксперимента : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мошков Аркадий Федорович ; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
833710
   Методологические проблемы военной теории и практики. – М, 1966. – 328с.
833711
   Методологические проблемы военной теории и практики. – 2 изд, доп. и перераб. – Москва : Военное издательство, 1969. – 510 с.
833712
   Методологические проблемы геологии. – Киев : Наукова думка, 1975. – 131с.
833713
  Груза В.В. Методологические проблемы геологии / В.В. Груза. – Ленинград : Недра, 1977. – 181с.
833714
   Методологические проблемы геологии нефти и газа. – Москва, 1986. – 317 с.
833715
   Методологические проблемы геологической науки. – М, 1976. – 56с.
833716
  Шаталов А.Т. Методологические проблемы геронтологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Шаталов А.Т. ; АН СССР , Ин-т философии. – Минск, 1969. – 24 с.
833717
   Методологические проблемы государства и права. – Куйбышев, 1986. – 146 с.
833718
  Гальчинский А.С. Методологические проблемы денежных отношений в трудах К. Маркса / А.С. Гальчинский. – Київ, 1979. – 176с.
833719
   Методологические проблемы естествознания. – М, 1970. – 131с.
833720
   Методологические проблемы и задачи воспитательной работы в среднем профтехучилище. – Москва, 1972. – 68 с.
833721
   Методологические проблемы изучения истории общественной мысли. – Казань, 1990. – 151с.
833722
   Методологические проблемы изучения истории Сибири. – Новосибирск, 1988. – 137с.
833723
   Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. – М, 1987. – 180с.
833724
   Методологические проблемы изучения народонаселения. – Киев, 1973. – 647с.
833725
   Методологические проблемы изучения преступности и ее причин. – Москва, 1986. – 101 с.
833726
  Руткевич М.Н. Методологические проблемы изучения социальной структуры социалистического общества / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1972. – 36с.
833727
  Кац Григорий Михайлович Методологические проблемы изучения социальной сферы жизни общества : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Кац Григорий Михайлович; МГУ. – М., 1985. – 30л.
833728
  Кац Григорий Михайлович Методологические проблемы изучения социальной сферы жизни общества : Автореф... д-ра филол.наук: 09.00.01 / Кац Григорий Михайлович; МГУ. – М., 1988. – 45л.
833729
   Методологические проблемы изучения социальных процессов развитого соиалистического общества и современная идеологическая борьба. – Таллин, 1977. – 72 с.
833730
  Трофимов Л.Ю. Методологические проблемы инженерно-психологического обеспечения САПР / Л.Ю. Трофимов, М.Е. Овчарук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
833731
  Паламарчук Г.Т. Методологические проблемы интерпретации принципов организации систем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
833732
  Панов М.И. Методологические проблемы интуиционистской математики / М.И. Панов. – Москва, 1984. – 224с.
833733
  Хелл Лутц Методологические проблемы исследования генезиса форм знания (на мат. античности) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хелл Лутц; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 24л.
833734
  Яковлев Б.Д. Методологические проблемы исследования истории социалистической духовной культуры / Б.Д. Яковлев. – Л., 1978. – 107с.
833735
  Шарапова Е.Г. Методологические проблемы исследования национально-освободительного движения / Е.Г. Шарапова. – Москва, 1981. – 199с.
833736
  Кутарева Н.М. Методологические проблемы исследования потребностей семьи : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кутарева Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 16л.
833737
  Жовтун Д.Т. Методологические проблемы исследования противоречий социалистического общества : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.02 / Жовтун Д. Т.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1979. – 22л.
833738
  Волков Г.Н. Методологические проблемы исследования развития техники : Автореф... кандидата философ.наук: / Волков Г.Н.; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
833739
  Шляхтун Петр Афанасьевич Методологические проблемы исследования социально-классовой структуры современного буржуазного общества : Автореф... докт. ист.наук: 09.00.01 / Шляхтун Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 43л.
833740
  Шляхтун Петр Афанасьевич Методологические проблемы исследования социально-классовой структуры современного буржуазного общества.. : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Шляхтун Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 389л. – Бібліогр.:л.352-389
833741
  Матвеев Ю.И. Методологические проблемы исследования социальной типологии личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Матвеев Ю.И.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 25л.
833742
  Юр Николай Архипович Методологические проблемы исследования эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Юр Николай Архипович; МВ и ССО Белорусской ССР. Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л.
833743
  Абрамов К.И. Методологические проблемы истории библиотечного дела : лекция по курсу "История библ. дела в СССР" для студентов библ. фак. / К.И. Абрамов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : МГИК, 1975. – 35 с.
833744
  Иванов Г.М. Методологические проблемы исторического познания / Г.М. Иванов. – Москва, 1981. – 296 с.
833745
  Ельчанинов В.А. Методологические проблемы исторической науки: уч. пособие / В.А. Ельчанинов. – Барнаул, 1990. – 120с.
833746
  Жано А. Методологические проблемы исчисления национального дохода Сирии : Автореф... канд. экон.наук: / Жано А.; Моск. экон.-статич. ин-т. – Москва, 1967. – 21л.
833747
  Губай Н.В. Методологические проблемы классификации естественнонаучных законов / Н.В. Губай, В.П. Капитон // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
833748
  Капитон В.П. Методологические проблемы классификации технических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
833749
  Мисуно А.В. Методологические проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию / А.В. Мисуно. – К., 1986. – 134с.
833750
  Каравченко В.А. Методологические проблемы компьютерной лингвистики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
833751
  Фридлендер Г.М. Методологические проблемы литературоведения / Г.М. Фридлендер ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; отв. ред. А.С. Бушмин. – Ленинград : Наука, 1984. – 238 с.
833752
  Будбаев С.П. Методологические проблемы логики решений : Автореф... канд. филос.наук: / Будбаев С. П.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1972. – 19л.
833753
  Гришанов И.В. Методологические проблемы логической разрешимости // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
833754
  Яненко Н.Н. Методологические проблемы математической физики. / Н.Н. Яненко. – Новосибирск, 1986. – 296с.
833755
  Найденов А.Г. Методологические проблемы матеметического моделирования катастроф / А.Г. Найденов, В.А. Чуриков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
833756
  Головина Л.И. Методологические проблемы метода опроса в социальном исследовании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Головина Л.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
833757
  Соловьев В.П. Методологические проблемы моделирования биологических систем при исследовании их надежности / В.П. Соловьев, Н.В. Одрехивский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
833758
  Балика А.Д. Методологические проблемы мутационной концепции. : Автореф... канд. философ.наук: 627 / Балика А.Д.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 20л.
833759
  Яковсккя С.А. Методологические проблемы науки / С.А. Яковсккя. – Москва, 1972. – 280 с.
833760
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 4. – 1976
833761
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 5. – 1978
833762
   Методологические проблемы науки и культуры. – Куйбышев
Вып. 2. – 1977
833763
  Дейнеко О.А. Методологические проблемы науки управвления производством / О.А. Дейнеко. – Москва, 1970. – 295с.
833764
  Дмитриенко В.А. Методологические проблемы науковедения / В.А. Дмитриенко. – Томск, 1977. – 175 с.
833765
  Журавлев В.В. Методологические проблемы научного коммунизма / В.В. Журавлев. – Ростов-на-Дону, 1979. – 111с.
833766
  Шохимарданов Э. Методологические проблемы научного познания в трудах С.И.Вавилова / Э. Шохимарданов. – Душанбе : Дониш, 1989. – 111с.
833767
  Моркунас З.-В. Методологические проблемы научного управления общественными процессами в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Моркунас З.-В.; Вильнюсск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 22 с.
833768
  Александров В.И. Методологические проблемы обоснования цен на новую технику / В.И. Александров ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1978. – 158 с.
833769
   Методологические проблемы общественных наук. – Ленинград
Вып. 5. – 1976
833770
  Турук Г.П. Методологические проблемы объяснения конкретных социальных явлений : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Турук Г.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 13л.
833771
  Шимко Е. Методологические проблемы описания церковно-славянского яыка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 96-100. – (Філологія ; Вип. 18)
833772
  Янсон Д.Е. Методологические проблемы определения уровня и эффективности организации труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Янсон Д.Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 15л.
833773
  Арутюнов В.Х. Методологические проблемы оценки и обеспечения качества естественнонаучных прогнозов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
833774
  Дубнов А.П. Методологические проблемы оценки и прогнозирования спроса в туризме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Дубнов А.П.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 31с.
833775
  Елена Лонская Методологические проблемы оценки развитости территории в контексте мировой практики: пример Латвии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 397-406 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
833776
  Широкорад Л.Д. Методологические проблемы политической экономии социализма в советской экономической литературе переходного периода / Л.Д. Широкорад. – Л., 1974. – 141с.
833777
  Миллер Г.И. Методологические проблемы предметизации: (Сравнит. анализ принципов построения яз. предм. рубрик в СССР и США). / Г.И. Миллер. – Москва, 1980. – 184с.
833778
  Климарев Н.В. Методологические проблемы применения метода событийного анализа в финансовых исследованиях / Н.В. Климарев, С.С. Студников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 58-67. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
833779
  Федорик Владимир Михайлович Методологические проблемы прогнозирования общественного мнения в социалистическом обществе : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Федорик Владимир Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 157л. – Бібліогр.:л.154-157
833780
  Оганесян М.С. Методологические проблемы процесса оптимизации деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Оганесян М.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
833781
   Методологические проблемы психологии личности : Сб. науч. трудов. – Москва, 1981. – 181с.
833782
  Кедровский О.И. Методологические проблемы развития математического познания / О.И. Кедровский. – Киев, 1977. – 230с.
833783
  Вержбицкий В.В. Методологические проблемы развития понятия информации в кибернетике и биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Вержбицкий В.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1977. – 23л.
833784
  Шокин Н.А. Методологические проблемы размещения отрасли промышленности / Н.А. Шокин. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
833785
  Дроздовский Э.Е. Методологические проблемы рационализации ресурсопользования. / Э.Е. Дроздовский. – Иркутск, 1986. – 228с.
833786
  Кремянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации. : Автореф... доктор филос.наук: / Кремянский В.И.; АН СССР. Ин-тут филос. – М,, 1978. – 44л.
833787
  Сахарчук Людмила Ильинична Методологические проблемы словообразования (семантика немецкого производного глагола) : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.04 / Сахарчук Людмила Ильинична; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 393л. – Бібліогр.:л.391-393
833788
  Андреев Э.М. Методологические проблемы совершенствования экономического стимулирования научно-технического прогресса. (На материалах экономики Нар. Республики Болгарии) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андреев Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 20л.
833789
  Клаус В.А. Методологические проблемы советской исторической науки (20-е- начало 30-х годов) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Клаус В.А.; ЛГУ. – Л., 1980. – 22л.
833790
  Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии / И.С. Ной. – Саратов, 1975. – 222с.
833791
  Морочник Самуил Борисович Методологические проблемы современной биологии и медицины : Автореф... д-ра филос.наук: 09.627 / Морочник Самуил Борисович; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
833792
  Якименко Л.Г. Методологические проблемы современной литературной критики / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 47с.
833793
   Методологические проблемы современной науки. – Ярославль
Вып. 2. – 1980
833794
  Смирнов И.Н. Методологические проблемы современной эволюционной теории и их решение в трудах И.И.Шмальгаузена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 627 / Смирнов И.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
833795
  Альтер Л.Б. Методологические проблемы социалистического планирования и вопросы капиталистического программирования / Л.Б. Альтер. – Москва, 1978. – 215с.
833796
  Розовская И.И. Методологические проблемы социально-истор ческйо психологии (на матер. франц. ист. школы "Анналов")_ : Автореф... канд. филос.наук: / Розовская И. И.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 27л.
833797
  Филатов Дмитрий Александрович Методологические проблемы социального моделирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филатов Дмитрий Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра философии. – Саратов, 1977. – 19л.
833798
   Методологические проблемы социального познания. – Киев : Наукова думка, 1987
833799
  Ушаков Александр Андреевич Методологические проблемы социального предвидения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ушаков Александр Андреевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 18л.
833800
  Мешковая З.Г. Методологические проблемы социаологического исследования средств массовой информации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мешковая З.Г.;. – Свердловск, 1979. – 20л.
833801
  Яблоков И.Н. Методологические проблемы социологии религии / И.Н. Яблоков. – Москва, 1972. – 133 с.
833802
  Дроздова Г.Д. Методологические проблемы специальных наук и их роль в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, Н.Н. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
833803
  Бондаревская Е.В. Методологические проблемы становления педагогического образования университетского типа // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 73-84. – ISSN 0869-561Х


  В статье обсуждаются проблемы модернизации высшего педагогического образования, обосновывается необходимость инновационного, опережающего развития страны и воспитания человека, обладающего инновационными способностями. Наполняются новым содержанием ...
833804
  Штульберг Б.М. Методологические проблемы статистики подъемно-транспортных работ. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Штульберг Б.М.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1968. – 24л.
833805
  Базаров И.П. Методологические проблемы статистической физики и термодинамики / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 87 с. – Библиогр.: с. 85-87
833806
  Крым А.Б. Методологические проблемы стоимости в теории дифференциальной ренты К.Маркса.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крым А.Б.; МВ и ССО СССР. Москов. экон.-стат. ин-тут. – М., 1980. – 23л.
833807
  Алешин А.И. Методологические проблемы теоретического исследования в биологии / А.И. Алешин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1973. – 184 с. – Библиогр.: с. 180-183
833808
  Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания / Ю.А. Петров. – Москва, 1986. – 173с.
833809
  Рудакова И.Е. Методологические проблемы теории империализма. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1983. – 168с.
833810
  Боровиков Владимир Дмитриевич Методологические проблемы теории коллектива : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Боровиков Владимир Дмитриевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1980. – 18л.
833811
  Добротворская Г.И. Методологические проблемы теории коммунистического воспитания / Г.И. Добротворская. – Иркутск, 1990. – 158с.
833812
  Олех Л.Г. Методологические проблемы теории научного коммунизма / Л.Г. Олех. – Томск, 1980. – 118с.
833813
  Чупахин Иван Яковлевич Методологические проблемы теории понятия : Автореф... д-ра филос.наук: 626 / Чупахин Иван Яковлевич; ЛГУ. Кафедра логики. – Л., 1969. – 34л.
833814
  Чупахин И.Я. Методологические проблемы теории понятия. / И.Я. Чупахин. – Л., 1973. – 104с.
833815
  Мукитанов Н.К. Методологические проблемы териотизации географии / Н.К. Мукитанов. – Алма-Ата, 1979. – 187с.
833816
  Челышев В.С. Методологические проблемы формирования коммунистического мировоззрения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Челышев В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 20л.
833817
  Гирнык А.Н. Методологические проблемы формирования творческого мышленния у студенческой молодежи . : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гирнык А.Н.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 25л.
833818
  Рыбаков О.Ю. Методологические проблемы формирования теории правовой политики / О.Ю. Рыбаков, С.В. Тихонова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 36-48. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
833819
  Кудряшов А.Ф. Методологические проблемы формирования физической теории. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Кудряшов А.Ф.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 18л.
833820
  Ефимов В.П. Методологические проблемы экономии ресурсов / В.П. Ефимов. – М, 1977. – 286 с.
833821
   Методологические проблемы... – Москва
Вып. (?). – 1982
833822
  Боряз В.Н. Методологические семинары : предпосылки, факторы и этапы развития / В.Н. Боряз ; под ред. М.Н. Перфильева ; АН СССР, Ленингр. каф. философии. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1978. – 208 с.
833823
  Ворожцов В.П. Методологические установки ученого / В.П. Ворожцов, А.Т. Москаленко. – Новосибирск, 1986. – 332с.
833824
  Киносьян В.А. Методологические функции диалектико-материалистической философии и теории относительности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833825
  Пугач Б.Я. Методологические функции принципа наблюдаемости в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
833826
  Кривенко Д.Т. Методологический анализ альтернативных концепций физического понятия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
833827
  Голофаст В.Б. Методологический анализ в социальном исследовании / В.Б. Голофаст. – Л., 1981. – 160с.
833828
  Гвоздик О.И. Методологический анализ взаимодействия человека и ЭВМ // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
833829
  Алексеенко В.Г. Методологический анализ воздействия науки на производство : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алексеенко В. Г.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1979. – 24л.
833830
  Антонов А.М. Методологический анализ вычислительного эксперимента и возможности его использования в медицине / А.М. Антонов, А.В. Храмов, О.О. Лисицына // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
833831
  Ожеван Н.А. Методологический анализ гипотетикодедуктивных концепций теоретической биологии : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.08 / Ожеван Н. А.; КГУ. – К., 1981. – 26л.
833832
  Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. / Б.Г. Юдин. – М, 1986. – 260с.
833833
  Соловей Л.А. Методологический анализ конструктивного направления в математике // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
833834
  Беляева С.В. Методологический анализ концепции А.А.Ухтомского : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Беляева С.В.; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 22л.
833835
  Осиновская Л.Н. Методологический анализ концепций биоэнергетических и информационных полей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
833836
  Верников М.Н. Методологический анализ кризиса философского идеализма. / М.Н. Верников. – Киев, 1978. – 407с.
833837
  Резников В.М. Методологический анализ механизмов в науках о жизни // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.166-174. – ISSN 1560-7488
833838
  Швырев В.С. Методологический анализ науки. / В.С. Швырев. – М, 1979. – 47с.
833839
  Горохов В.Г. Методологический анализ научно-технических дисциплин / В.Г. Горохов. – Москва, 1984. – 112с.
833840
  Тер-Саакянц Методологический анализ поведения сложных динамических систем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
833841
  Ткачук В.М. Методологический анализ построения общей теории дорожной конструкции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
833842
  Юдин Б.Г. Методологический анализ представлений о самоорганизации : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Юдин Б.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 23л.
833843
  Ельчанинов Валентина Александрович Методологический анализ проблемы отношения исторической науки к искусству : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Ельчанинов Валентина Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т ист., филол. и философии. – Новосибирск, 1979. – 33л.
833844
  Смотрицкий Е.Ю. Методологический анализ проблемы химической эволюции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
833845
  Ястремский И.Н. Методологический анализ производства труда и управления. / И.Н. Ястремский. – Донецк, 1970. – 226с.
833846
  Дротянко Л.Г. Методологический анализ противоречия "фундаментальное - прикладное" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
833847
  Косорукова Г.А. Методологический анализ развития естественнонаучных представлений о структуре пространства // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833848
  Горохов В.Г. Методологический анализ системотехники : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Горохов В.Г. ; АН УССР , Ин-т философии , Отд. филос. вопросов естествознания. – Москва, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
833849
  Горохов Г В. Методологический анализ системотехники / Г В. Горохов, . – М., 1982. – 159с.
833850
  Кишка З. Методологический анализ современных направлений в географии и их отражение в учебном процессе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
833851
  Дворниченко Людмила Павловна Методологический анализ соотношения биологического и медицинского знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Дворниченко Людмила Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
833852
  Кругляк В.М. Методологический анализ соотношения кинетического и динамического подходов в развитии теоретической механики : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кругляк В. М.; МВиССР УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 174л. – Бібліогр.:л.142-162
833853
  Самарский А.С. Методологический анализ соотношения фундаментальных и прикладных исследований генетики человека // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
833854
  Костев В.М. Методологический анализ становления квазиклассического подхода в физике (На матер. физ. вывсоких энергий) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Костев В.М.; МВиССО УССР, КГУ, Каф. филос. естеств. фак-тов. – К., 1973. – 23л.
833855
  Мартынюк А.Г. Методологический анализ структуры научно-технического поиска // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
833856
  Вельцман Владимир Николаевич Методологический анализ сущности и взаимодействия классовых и гносеологических корней идеализма : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Вельцман Владимир Николаевич; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 45л.
833857
  Рысь Василий Григорьевич Методологический анализ теории и практики командно-административного стиля управления : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Рысь Василий Григорьевич; КГУ. – К, 1991. – 166л. – Бібліогр.:л.150-166
833858
  Рысь В.Г. Методологический анализ теории и практики командно-административного стиля уравления : Автореф... канд. полит.наук: 23.00.01 / Рысь В.Г.; КГУ. – Киев, 1991. – 16л.
833859
  Лагойда Е.И. Методологический анализ трансформации научной картины мира в ходе научной революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Лагойда Е.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
833860
  Лагойда Е.И. Методологический анализ трансформации научной картины мира в ходе научной революции (на примере биологоической науки) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Лагойда Е. И.; 164-187. – К., 1987. – 187л.
833861
  Вандышев В.И. Методологический анализ эволюции принципа локальности в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
833862
  Кучевская Н.В. Методологический аспект проблемы потребностей : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кучевская Н.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 20л.
833863
  Ушакова С.А. Методологический аспект развития понятий творчества и креативности в образовательном процессе / С.А. Ушакова, Л.Н. Сивохина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 90-95. – ISSN 1811-0916
833864
  Киселев Н.Н. Методологический аспект соотношения элементаристского и системного подходов в исследованиях естественной среды // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
833865
  Фролов Д. Методологический институционализм: новый взгляд на эволюцию экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 90-101. – ISSN 0042-8736
833866
  Жеребкин С.В. Методологический кризис неопозитивизма в свете диалектики множественного и единого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
833867
  Полякова Н.Л. Методологический плюрализм и структура социологической теории // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-68. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
833868
  Агацци Э. Методологический поворот в философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 60-65. – ISSN 0042-8744
833869
  Анисимов О.С. Методологический словарь / О.С. Анисимов. – Москва, 2004. – 390 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
833870
  Анисимов О.С. Методологический словарь для стратегов / Анисимов О.С. – Москва. – (Энциклопедия управленческих знаний)
Т. 2 : Методологическая парадигма и управленческая аналитика. – 2004. – 364 с.
833871
  Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию / Я.А. Пономарев. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
833872
  Тимофеев И.С. Методологическое знанчение категорий "качество" и "количество" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тимофеев И. С.; МГУ, Филос. фак. – М., 1972. – 43л.
833873
  Цикин В.А. Методологическое значение взглядов Ф. Энгельса для понимания математизации современного научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
833874
  Гусейнов А Ш. Методологическое значение категории "цивилизация". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусейнов Ш.А.-о.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1990. – 25л.
833875
  Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий "качество" и "количество" / И.С. Тимофеев. – Москва : Наука, 1972. – 216 с.
833876
  Вдовиченко Г.Г. Методологическое значение категорий "структурра" и "отражение" для современного естествознания : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Вдовиченко Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 35 с.
833877
  Шугайлин А.В. Методологическое значение категорий движения и отношения в физике // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
833878
  Федев Юрий Александрович Методологическое значение критики В.И.Ленина мелкобуржуазной психологии : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Федев Юрий Александрович; МВ и ССР УССР. КГУ. – К., 1976. – 189л. – Бібліогр.:л.167-189
833879
  Гнатенко П.И. Методологическое значение критики В.И.Лениным антинаучных историко-философских концепций. (По "Философским тетрадям") : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Гнатенко П.И.; Киевский ун-т им. Т.Г.Шевченко. Философ. фак. – Киев, 1968. – 20с.
833880
  Федев Ю.А. Методологическое значение критики В.И.Лениным мелкобуржуазной психологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Федев Ю.А.; КГУ. – К., 1976. – л.
833881
  Пустовойтов В.И. Методологическое значение критики Ф. Энгельсом натурфилософии для анализа эвристической функции картины мира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
833882
  Ханчич Н.Г. Методологическое значение ленинского определения движения для современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
833883
  Бондарь Н.Г. Методологическое значение ленинского принципа неисчерпаемости материи / Н.Г. Бондарь ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. марксистско-ленинской философии. – Москва : Мысль, 1976. – 94 с.
833884
  Юбершер Клаус Методологическое значение ленинской концепции неисчерпаемости материи для молекулярной биологии и исследования онтогенеза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
833885
  Буткевич В.Г. Методологическое значение ленинской критики гносеологической сущности буржуазных концепций для анализа теории примата международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 33-45. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
833886
  Лысенко Н.Ф. Методологическое значение основного вопроса философии / Н.Ф. Лысенко, Л.И. Никищенко, В.Н. Хвостов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
833887
  Ребель Г.М. Методологическое значение понятия целостности (полемические заметки) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 13-31. – ISBN 966-72-77-79-8


  Поняття художньої цілісності розглядається у статті у зв"язку з актуальними питаннями методології літературознавчого дослідження. У ході розгляду різних підходів до рішення проблеми інтерпретації літературного твору обгрунтовується значення цілісності ...
833888
  Гансова Э.А. Методологическое значение принципа всеобщей связи для управления экономикой / Э.А. Гансова, Г.Т. Паламарчук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
833889
  Позднева С.П. Методологическое значение принципа симметрии в современной физике : Автореф... канд. философ.наук: / Позднева С.П.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 18л.
833890
  Гальперин А.М. Методологическое руководство к практическим занятиям и лабораторным работам по курсу "Инженерная геология" / А.М. Гальперин, В.П. Костовецкий. – М, 1971. – 63с.
833891
  Костев В.М. Методологическое содержание технологического этапа НТР / В.М. Костев, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
833892
  Певзнер Я.А. Методология "Капитала" К. Маркса и современный капитализм / Я.А. Певзнер. – М, 1969. – 228с.
833893
  Доброноженко Г.Ф. Методология анализа социальной группы "кулаки" в отечественной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-5687
833894
  Иоскевич Я.Б. Методология анализа фильма / Я.Б. Иоскевич. – Ленинград, 1978. – 119 с.
833895
  Новоженова Т.А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование / Т.А. Новоженова, А.В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 30-37
833896
  Рындина М.Н. Методология буржуазной политической экономии. / М.Н. Рындина. – М, 1969. – 324с.
833897
  Бережинский В.Г. Методология военно-исторического исследования / В.Г. Бережинский ; Науч. - исслед. центр гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 33 с.
833898
  Петров А.Н. Методология выработки стратегии развития предприятия / А.Н. Петров. – Санкт-Петербург, 1992. – 127с.
833899
  Розенфельд Ш.Л. Методология выравнивания уровней развития экономических районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Экономика, 1969. – 175 с.
833900
  Рубан Ю.Д. Методология высшего образования по зооинженерии / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2007. – 263с. – ISBN 978-966-540-211-4
833901
  Шарыгин М.Д. Методология географической науки / М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1988. – 50с.
833902
  Назаров И.В. Методология геологического исследования / И.В. Назаров. – Новосибирск : Наука, 1982. – 176с.
833903
  Мороз С.А. Методология геологической науки : Учебное пособие / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1985. – 199с.
833904
  Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 49-70. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
833905
  Вандышев В.Н. Методология естественнонаучного познания как система принципов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
833906
  Вдовиченко Г.Г. Методология естествознания и современная идеологическая борьба // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
833907
   Методология и история психологии : научный теорико-методологический и историко-психологический журнал. – Москва, 2006-. – ISSN 1819-2653
Т. 1, вып. 2 : История психологии. – 2006
833908
   Методология и история психологии : научный теорико-методологический и историко-психологический журнал. – Москва, 2006-. – ISSN 1819-2653
Т. 2, вып. 2 : История психологии. – 2007
833909
  Овсянников В.Г. Методология и методика в прикладном социологическом исследовании / В.Г. Овсянников. – Л, 1989. – 133с.
833910
   Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : Материалы Международной научно-практической конференции. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 292с. – (Образование. Интеллигентность. Культура.). – ISBN 966-8558-30-8
833911
  Сапрыкин Ю.М. Методология и методика исследования политических учений / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1973. – 131с.
833912
  Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований / В.В. Панкратов. – Москва, 1972. – 134 с.
833913
  Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. (Филос. и социол. предпосылки и методы изучения причин преступности) : Автореф... канд. юрид.наук: 718 / Панкратов В.В.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.. – Москва, 1969. – 20л.
833914
  Распопов И.П. Методология и методика лингвистических исследований. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1976. – 110с.
833915
  Георгиев-Бижков Методология и методика на педагогические изследования / Георгиев-Бижков. – София, 1978. – 460с.
833916
  Алтухов А. Методология и методика опоеделения уровня продовольственной безопасности страны // АПК: экономика, управление : Теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2006. – № 8. – С. 2-7. – ISSN 0235-2443
833917
  Семенова В.В. Методология и методика определения границ внутрирайонного территориального разделения труда. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Семенова В.В.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 19л.
833918
   Методология и методика оценки экологических ситуаций. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 100с. – ISBN 966-7503-52-6
833919
  Васильев В.В. Методология и методика преподавания английского языка / В.В. Васильев, Т.Б. Назарова. – Москва, 1987. – 150с.
833920
  Долныкова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств : опыт системной организации работы / Р.Н. Долныкова. – Москва : Наука, 1986. – 256 с.
833921
  Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических исследований / З.Е. Дзенис. – Рига, 1980. – 262с.
833922
  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов, обуч по спец. "педагогика и психология" / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 3-е изд., исправ. – Москва : Academia, 2006. – 208с. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-3033-2
833923
  Сурмин Ю.П. Методология и методы социологических исследований : учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков ; [отв. ред. И.В. Хронюк] ; Межрегион. акад. управл. персоналом (МАУП). – Киев : МАУП, 2000. – 300, [4] с. – Библиогр.: с. 295-298. – ISBN 966-608-046-X
833924
  Михайлева Е.Г. Методология и методы социологических исследований : учеб. пособие для студентов вузов / Е.Г. Михайлева ; Нар. укр. акад. – Харьков : НУА, 2016. – 285, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-8558-91-5
833925
  Шереметьева Е.Т. Методология и теоретические основы исследования социалистического производственного предприяития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шереметьева Е. Т.; МВ ССО УССР, КИНХ. – К., 1982. – 24л.
833926
  Иванов Г.И. Методология и теория социалистического накопления. / Г.И. Иванов. – Иркутск, 1980. – 152с.
833927
  Карпова И.Л. Методология и технологический инструментарий описания единичных книжных памятников / И.Л. Карпова, И.А. Руденко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 91-100
833928
  Цурганова Е.А. Методология и эволюция "нвовой критики" (на матер. соврем. романа США) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Цурганова Е. А.; МГУ, Филол. фак. Каф. ист. заруб. лит. – М., 1969. – 16л.
833929
  Волкогонов Д.А. Методология идейного воспитания / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1980. – 352с.
833930
  Карпичев В.С. Методология идеологической работы / В.С. Карпичев. – Киев, 1987. – 229 с.
833931
  Гребенкин Е.В. Методология изучения конфликтов в отечественной и зарубежной педагогической науке // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 161-166. – ISSN 1811-0916
833932
  Шевцова Г.В. Методология иностранного языка для технического университета / Г.В. Шевцова, Е.Б. Нарочная // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 67-71. – ISSN 0321-0383


  Представлена модель профессионально ориентированного обучения иностранному языку в техническом университете (втузе). Обобщен опыт создания авторских профессионально ориентированных курсов обучения английскому языку, обеспечивающих эффективность ...
833933
   Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : РИВШ
Вып. 7 : Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс / [редкол.: Д.Г. Богушевич и др. ; под науч. ред. И.Ф. Ухвановой и др.]. – 2017. – 208, [1] с. : ил. – На корешке указ. только вып. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
833934
  Кривенко Л. Методология исследования зкономических циклов / Л. Кривенко, Л. Дмитриченко, С. Кривенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 40-44. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
833935
  Завалишин Андрей Юрьевич Методология исследования коллективных общностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 71-77, 79-82. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
833936
  Емченко В.Н. Методология исследования отношений общенародной собственности / В.Н. Емченко. – К., 1987. – 138с.
833937
  Дорошенко Н.М. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского в системе российской философии истории // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 13-16. – ISSN 2070-9773
833938
   Методология историко-психологического исследования : Сб. науч. трудов. – Москва, 1974. – 119с.
833939
  Нигматуллина Ю.Г. Методология комплексного изучения художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань
1. – 1976. – 108с.
833940
  Нигматуллина Ю.Г. Методология комплексного изучения художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1983. – 104с.
833941
  Пивоваров С.Э. Методология комплексного прогнозирования развития отрасли / С.Э. Пивоваров. – Л., 1984. – 193с.
833942
  Анищенко Л.Я. Методология комплексной оценки воздействия гидротехнического строительства на окружающую среду // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 35-38. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
833943
  Мелик-Гайказян Методология моделирования структур элитного образования / И. Мелик-Гайказян И. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-75. – ISSN 0869-3617
833944
  Цыбовский В.Л. Методология модернизации высшего экономического образования в Республике Беларусь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 285-294. – ISSN 1993-6788
833945
  Дзарасов Р.С. Методология Н.А. Цаголова в исследовании накопления капитала в современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-29. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
833946
  Анисимов О.С. Методология на рубеже веков (к 50-летию ММК) / О.С. Анисимов. – Москва : Вестник АСМБ, 2004. – 762 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN S-93098-022-5
833947
   Методология наук и формирование научного мировоззрения в учебном процессе. – Воронеж, 1980. – 175 с.
833948
  Кравец А.С. Методология науки / А.С. Кравец. – Воронеж, 1991. – 148с.
833949
  Огурцов А.П. Методология науки и ее антропологический ресурс (статья первая) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 45-65. – ISSN 1606-951Х
833950
   Методология науки и научный прогресс. – Новосибирск, 1981. – 352 с.
833951
  Рузавин Г.И. Методология научного исследования : Учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 317с. – ISBN 5-238-00085-5
833952
  Баскаков А.Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков ; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 216 с. – ISBN 966-608-211-Х
833953
  Баскаков А.Я. Методология научного исследования : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков; МАУП. – 2-е изд., исправленное. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-441-4
833954
   Методология научного познания. Актуальн. метод.. – Ленинград
  вып. 2. – 1976
833955
  Лукьянов В.Г. Методология научного познания и теория ценностей П.А. Сорокина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – СМ. 182-194. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
833956
  Москаленко М.Р. Методология научного прогнозирования в рамках курса "история науки и техники" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.25-28. – ISSN 1026-955X


  работе рассмотрены основные положения методологии научной прогностики будущего в рамках учебного курса «История науки и техники», которые, на взгляд автора, необходимо знать студенту для того, чтобы овладеть компетенцией прогнозирования ...
833957
  Алексеев И.С. Методология обоснования кванотовой теории / И.С. Алексеев. – Москва, 1984. – 332с.
833958
  Леонов В.П. Методология образования // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 191-226. – ISBN 978-617-619-241-1
833959
  Резниченко А.М. Методология определения критерия экономической эффективности общественного производства при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Резниченко А.М.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 23л.
833960
  Крытов В.Т. Методология определения оптимальных проектных решений фундаментов зданий. : Автореф... канд. техн.наук: 05481 / Крытов В.Т.; Воронеж. инж.-строит. ин-тут. – Воронеж, 1971. – 18л.
833961
  Еремин А.М. Методология определения основного и исходного отношений экономики социализма / А.М. Еремин. – Казань, 1980. – 160с.
833962
  Косолапова М. Методология определения эффективности кругооборота капитала / М. Косолапова, В. Свободин // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-23. – ISSN 0235-2443
833963
  Козлов В.И. Методология охраны труда в человеко-машинных системах / В.И. Козлов. – Рига, 1989. – 183с.
833964
  Агабекова Н. Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 24-26. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Предложена методология оценки продолжительности различных экономических периодов жизни, отличительная особенность которой заключается в использовании многомерных таблиц продолжительности периодов труда и иждивенчества. Данная методология базируется на ...
833965
  Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – Москва : Академия, 2006. – 400с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2876-1


  В пособии раскрывается сущность педагогической деятельности, ее гуманистическая природа, социальная роль и образовательные функции; определяются профессионально значимые качества личности педагога
833966
  Давиденко В.Я. Методология планирования и пути улучшения использования общественных фондов потребления в народном образовании. (на материалах Тадж. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Давиденко В.Я.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
833967
  Спивак В.А. Методология планирования учебного производства в профтехшколе / В.А. Спивак. – Л., 1990. – 125с.
833968
  Фурса С.Я. Методология повышения квалификации нотариусов в Украине // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 11-26. – ISBN 978-611-01-0484-5
833969
  Репида В.Б. Методология подготовки специалистов: общее образование – профессиональная подготовка – трудовая деятельность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
833970
  Павлова И.П. Методология познания закономерностей развития социалистических производственных отношений / И.П. Павлова. – Л., 1980. – 120с.
833971
  Мощелков Е.Н. Методология политологических исследований ( отечественный опыт второй половины ХІХ- начала ХХ в. ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.16-24. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
833972
  Мощелков Е.Н. Методология политологических исследований ( отечественный опыт второй половины ХІХ - начала ХХ в. ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.27-42. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
833973
  Фоменко А.С. Методология постнеклассической науки в исследовании социальных сетей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 117-126. – ISSN 0235-1188
833974
  Батурин Ю.М. Методология построения исторической причинно-следственной связи А.С. Лаппо-Данилевского и ее значение для других наук // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 5-8. – ISSN 2070-9773
833975
  Керимов Д.А. Методология права в контексте всеобщей методологии познания / Д.А. Керимов, А.Д. Керимов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С.4-9. – ISSN 1812-8696
833976
  Михайлов А.В. Методология применения радионуклидных векторов для характеризации РАО АЭС / А.В. Михайлов, В.А. Краснов, В.Н. Безмылов // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 51-58. – ISSN 2311-8253


  "Представлен обзор аналитических и методических материалов, подводящих итог исследованиям закономерностей, характерных для радиоактивных отходов (РАО), которые образуются на АЭС. Показано, что методология применения радионуклидных векторов (РВ) ...
833977
  Тлеулиев Т.А. Методология принятия решений в управлении производством / Т.А. Тлеулиев. – Алма Ата, 1978. – 56с.
833978
  Высочина Н. Методология проведения психодиагностических исследований в олимпийском спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 1992-7886
833979
  Дулин С.К. Методология проектирования информационных моделей на ПЭВМ / С.К. Дулин, С.Р. Родин. – Москва : Наука, 1990. – 150 с.
833980
  Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований : учебник для магистрантов и студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова ; [под ред. Н.М. Борытко]. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград : ВГИПК РО, 2006. – 284 с. : табл. – ISBN 5-7087-0041-6
833981
  Матюшевская М.И. Методология работы с историческими источниками в трудах В.О. Ключевского // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 185-192. – ISSN 1995-5634
833982
   Методология разработки противоаварийных мероприятий в проекте дегазации угольной шахты / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, Р.Н. Наривский, А.С. Янжула, А.Н. Колесников, К.Н. Гордиевский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 226-238 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
833983
  Притула Д.А. Методология расчета параметров поверхностной дегазационной газотранспортной системы для условий ПАО "Шахта им. А.Ф. Засадько " / Д.А. Притула, Е.Е. Дудля, Б.В. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 78-91 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
833984
  Шумански Я. Методология рационализации / Я. Шумански. – М, 1987. – 248с.
833985
  Майданик Р.А. Методология рационализма в частном праве Украины и Германии // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – C. 9-38. – ISBN 978-617-566-312-7
833986
  Радченко С.Г. Методология регрессионного анализа : [монография] / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2011. – 375, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 343-363. – ISBN 978-966-7599-72-0
833987
  Безвиконная Е.В. Методология системного исследования политической системы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 4 (58). – С.34-42. – ISSN 1812-8696
833988
  Пузыревский Л.С. Методология совершенствания организации труда, производства и управления в структурных подразделениях предприятия. : Автореф... канд. экон.наук: / Пузыревский Л.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
833989
  Сурилов А.В. Методология социалистического правоведения / А.В. Сурилов, Л.Д. Долгополова, О.Е. Ежова. – Киев, 1988. – 52 с
833990
   Методология сравнения разновременных почвенных карт в целях выявления и описания динамики почвенного покрова на примере мониторинга засоления почв / Д.И. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Куляница, А.В. Брызжев, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 164-181 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
833991
  Сегай М.Я. Методология судебной идентификации : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.717 / Сегай М.Я. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28-30
833992
  Бараненко Б.И. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы : Монография / Б.И. Бараненко, Э.А. Дидоренко; МВДУ; Луганская академия внутренних дел имени 10-летия независимости Украины; Под ред. Э.В. Виленской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 136с. – ISBN 966-8129-70-9
833993
  Моркунас Методология управления социальными процессами. / Моркунас, З-В.С. – Вильнюс, 1987. – 191с.
833994
  Махров Н.В. Методология формирования проекта плана экономического района на основе матричного моделирования : Автореф... кандидата эконом.наук: / Махров Н.В.; МГУ. Экономический фак-т. – М., 1964. – 17л.
833995
  Герасимович В.Н. Методология экономической оценки природных ресурсов / В.Н. Герасимович, А.А. Голуб. – Москва : Наука, 1988. – 140с.
833996
  Инмон У. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с базами данных / У. Инмон, Л. Фридман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 280с.
833997
  Щербина А.М. Методология этики / А.М. Щербина, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1914. – 30, [2] c.
833998
  Фролова Е.А. Методология юридических наук: неокантианский подход // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 18-34. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
833999
   Методология, наука, практика // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
834000
  Гутнер Г.Б. Методология, онтология и возвратное движение мысли // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 166-173. – ISSN 0042-8744
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,