Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
82001
  Lepuchowa N. "Nomen est Omen" oder zum Problem der Ubersetzung von sprechenden Marchennamen // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2013. – J. 8. – S. 192-200
82002
  Райхерт К. "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А.И. Уемова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2227-1503
82003
  Веретюк О. "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 371-376. – (Літературознавство ; Вип. 27)
82004
  Коваль А. "Non expetere pacem": мотиви Помпея і Цезаря для війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено політичним взаємовідносинам Помпея Великого і Юлія Цезаря напередодні громадянської війни. Розглянуто заходи, реалізовані Помпеєм під час консульства 52 р. до Р. Х. та їхній вплив на суспільно-політичне становище Цезаря. Проаналізовано ...
82005
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
82006
  Rybicka-Nowacka Halina "Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, jezyk / Rybicka-Nowacka Halina. – Warszawa, 1974. – 160с.
82007
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
82008
  Bradter Wolfgang ...nur zur Halfte lebt der Mensch moralisch. / Bradter Wolfgang. – Leipzig-Jena-Berlin, 1979. – 297с.
82009
  Лыу Ван Бой N-арил-N! N-диалкилтиомочевины. Синтез и свойства : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; Молдав. гос. ун-т. – Кишинев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.118-135
82010
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалектиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
82011
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалкилтиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
82012
  Долгушина Ирина Юрьевна N-ациальные производные W-хлор- W-аминоацетофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Долгушина Ирина Юрьевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1976. – 14л.
82013
  Трофимов Б.А. N-винилпирролы / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева. – Новосибирск, 1984. – 262с.
82014
  Калетина Н.И. N-гликозиламины и микроэлементы / Н.И. Калетина. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1988. – 159 с.
82015
  Тетерников Л n-диалкиламинофенилмеркурацетаты как реагенты для количественного определения веществ, содежащих суфльгидрильную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Тетерников Л И.; МГУ. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
82016
  Потурай А.С. N-дифлуороциклопропіл-заміщені піразоли: синтез та реакційна здатність / А.С. Потурай, П.С. Носик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 125
82017
  Гладкая А.Ш. N-нитрозоамидирование этилендиамина в комплексах Рt (4) : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гладкая А.Ш.; АН СССР. – Москва, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28
82018
  Иванова О.А. n-параметрические полугруппы линейных ограниченных операторов и некоторые вопросы теории аппроксимаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
82019
  Шкерина Людмила Васильевна N-треугольные функции множества и вопросы предельного перехода под знаком интеграла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шкерина Людмила Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
82020
  Бахман Ф. n-угольники / Ф. Бахман, Э. Шмидт. – М., 1973. – 245 с.
82021
  Жусипов К. N-функции и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жусипов К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 19л.
82022
   NO-synthase activity and nitric oxide content in lymphoid cells of thymus and spleen of rats under conditions of diet-induced obesity / L. Kot, V. Konopelnyuk, K. Dvorshchenko, V. Vereschaka // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 93, N 3, may - june. – Р. 84-91. – ISSN 2409-4943
82023
  Корнійчук А.В. No-till - технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 72-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
82024
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
82025
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
82026
  Kraemer Jacques Noclle de Joie, suivi de Les ciseaux d`Anastasie. / Kraemer Jacques. – Paris, 1975. – 124с.
82027
  Szukszyn Wasiliy Nocne dumania i inne utwory / Szukszyn Wasiliy. – M., 1980. – 989с.
82028
  Pagaczewski Stanislaw Nocne marki / Pagaczewski Stanislaw. – Lodz, 1962. – 152с.
82029
  Dyczek Ernest Nocne pasjanse / Dyczek Ernest. – Wroclaw i i., 1977. – 77с.
82030
  Chlebowski C. Nocne szlaki / C. Chlebowski. – Warszawa, 1964. – 220с.
82031
  Krukowska Halina Nocne universum w mysli romantycznej Zygmunta Krasinskiego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2705-45-4
82032
  Sjowallova Maj Nocni autobus / Sjowallova Maj, Wahloo Per. – Praha, 1988. – 203с.
82033
  Brzeczkowski Jerzy Nocny gosc. / Brzeczkowski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 224с.
82034
  Warren Robert Penn Nocny jezdziec / Warren Robert Penn; Przelozyl K.Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 440 s.
82035
   Nocny kogut : Opowiadania... 1968. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 266s.
82036
  Saint-Exupery Antoine Nocny lot. Poszta na poludnie. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1975. – 273с.
82037
  Ryum Ulla Nocny ptak. O dniu wczorajszym / Ulla Ryum; Z dunskiego przel. M.Krzysztofiak. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1974. – 140s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
82038
  Wiernik Bronislaw Nocny rajd / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 166 s.
82039
  Guzy Piotr Nocny zrzut / Guzy Piotr. – Warszawa, 1955. – 208с.
82040
  Карсавин Л. Noctes Petropolitanae / Л. Карсавин. – Птгр., 1922. – 203с.
82041
  Culot J. Noctuelles et geometres d""Europe : Iconographie complete de toutes les especes europeennes / J. Culot. – Geneve : Grand-Pre
2 : Geometres. – 1919. – 167, [32 Pl.], p.
82042
  Rudenko-Desnyak Nodar Dumbadze / Rudenko-Desnyak. – Moscow, 1988. – 237 с.
82043
  Thierry Noel, le Mystere = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
82044
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0662-7
23. – 1998
82045
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0714-3
24. – 1999
82046
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0811-5. – ISSN 1094-0359
25. – 2000
82047
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0905-7
26. – 2002
82048
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0980-4. – ISSN 1223-4249
27. – 2003
82049
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1092-6. – ISSN 1223-4249
28. – 2004
82050
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
29. – 2005
82051
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2006
82052
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2007
82053
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
33. – 2008
82054
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
34. – 2009
82055
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
35. – 2010
82056
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
36. – 2011
82057
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
37. – 2012
82058
   Noesis. Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
3. – 1975. – 362с.
82059
   Noesis. Travaux du Comite Roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
2. – 1974. – 299с.
82060
  Pol Wincenty Nohort / Pol Wincenty. – Wyd. 2. – Krakow, 1925. – 146с.
82061
  Rosescu T. Noi aproximatii in teoria transportului neutronilor / T. Rosescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1968. – 324 p.
82062
  Ceausescu Elena Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1981. – 532с.
82063
  Pop A.Z. Noi contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / A.Z. Pop. – Bucuresti, 1969. – 335с.
82064
  Protopopescu Lucia Noi contributii la biografia lui Ion Budai-Deleanu / Protopopescu Lucia. – Bucuresti, 1967. – 306 p.
82065
   Noi realizari in Arta Plastica din Republica Populara Romina. – Bucuresti. – 58с.
82066
  Дальняя Витя Noir-blanc : [рассказы] / Витя Дальняя. – Киев : Типо-лит. "Прогресс" ; З.М. Сахнина, 1915. – 52 с. – На обороте тит. л.: 1914
82067
  Dyriv M.Y. Noise properties at ordinary signal propagation in distributed raman amplifier / M.Y. Dyriv, G.S. Felinskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 27-28
82068
  Cooper Carolyn Noises in the blood: orality, gender, and the @Vulgar@ body of Jamaican popular culture / Cooper Carolyn. – Durham, 1995. – 214с.
82069
  Яновська Л.О. Noli me Tangere : драма на 5 дій / Л. Яновська. – У Київі (Київ) : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 117 с. – На тит. арк. присвята С.О. Єфремову
82070
   Nolinear amplifikation and compression of envelope solitons by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, Tiberkevich, A.N. Slavin // Journal of Applied Physics, 2001
82071
   Nomades et nomadisme au Sahara. – Paris, 1963. – 196с.
82072
  Zhdanovych O. Nomadic vector of foreign policy of Byzantium in the middle of the 6th cent. AD (based on the text of Menander Protector) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 93
82073
  Bergmann, Benjamin Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803. – Riga, 1804. – 352с.
82074
  Zajac Stanislaw Nomadologia jako strategia pisarska i propozycja czytania tekstow kulturyeuropejskiej - przyklad Zygmunta Haupta // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Szkic ten po?wi?cony jest pr?bie zrekonstruowania strategii pisarskiej i narracyjnej Zygmunta Haupta. Proza tego autora nie tylko obfituje w powracaj?cy w r??nych postaciach motyw drogi, ale tak?e sama struktura opowiada? i sztuka narracji przejawiaj? ...
82075
  Kondratov A. Nombre et pensee / A. Kondratov. – M., 1967. – 182с.
82076
  Onicescu Octav Nombres et systemes alcatoires / Onicescu Octav. – Bucarest-Paris, 1964. – 280с.
82077
   Nomenclatura biochimiei. : Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Biochimie si Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 295s.
82078
   Nomenclatura chimiei anorganice. Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1977. – 153с.
82079
   Nomenclatura chimiei organice: Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1986. – 453с.
82080
  Сіроштан Т.В. Nomina abstracta на -к(а) в історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 45-60. – ISSN 1682-3540


  У статті простежено динаміку лексико-словотвірних типів абстрактів на ?к(а) в історії української мови, з’ясовано продуктивність цього форманта. Встановлено, що іменники з таким значенням вживалися вже в праслов’янській мові й набули значного поширення ...
82081
  Dulewiczowa Irena Nomina actionis we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Dulewiczowa Irena. – Wroclaw i i., 1976. – 148с.
82082
   Nomina anatomica : Starptautiska anatomiska nomenklatura. – Riga : Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba, 1961. – 355S.
82083
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову = Die anatomische nomenclatur. Verzeichniss der von der anatjmischen Gessellschaft auf ihrer IX Versammlunq in Basel angenommenen Namen. – [Київ] : Держвидав України, 1925. – 81 с.
82084
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. = Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. – Київ : Держвидав України, 1925. – 81+50с.
82085
  Сіроштан Т.В. Nomina loci в лексичній системі української мови // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 39-45. – ISBN 978-966-188-008-4
82086
  Sabrsula Jan Nominalne verbalni konstrukce a povaha deje ve francouzstine / Sabrsula Jan. – Praha, 1962. – 206с.
82087
  Barz Irmhild Nomination durch Wortbildung / Barz Irmhild. – Leipzig, 1988. – 233с.
82088
  Oliinyk I. Nomination en geographie: aspect socio-culturel / I. Oliinyk, Yu. Gryschenko // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 142-147


  The paper focuses on the main semiotic and cultural concepts that the street names of Strasbourg reflect. A complex analysis of sociolinguistic factors’ influence on the process of street nomination is done and important statistical data are ...
82089
  Lochmann G. Nomografie / G.Lochmann. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 652S.
82090
  Tomasek K. Nomogramme in der Transistortechnik / K. Tomasek. – Heidelberg-Prag : Dr. Alfred Huthig Verlag SNTL Verlag Technischer Literatur, 1974. – 234 s.
82091
  Schwarz Eleonore Nomogramme und andere Rechenhilfs mittel fur den Ingenieur / Schwarz Eleonore. – Berl., 1960. – 6 s, 40 Nomogс.
82092
  Stammberger A. Nomogramme und andere Rechenhilfsmittel fur den Ingenieur / A. Stammberger. – 2. Lief. – Berl., 1966. – 176с.
82093
  Nystrom E.J. Nomogramme zur Konstruktion von Kettenlinien / E.J. Nystrom, 1937. – 7 S. – (Sopcietas Scientiarum Fennica ; 9/16 ; Commentationes Physico-Mathematicae)
82094
  Reichenbach Hans Nomological statements and admissible operations / Reichenbach Hans. – Amsterdam, 1954. – 140с.
82095
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
82096
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
82097
  Borysenko O.D. Non-autonomous fourth order random oscillating systems under the action of external periodical disturbances / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  The asymptotic behavior of non-autonomous oscillating system describing by di erential equation of fourth order with small non-linear periodical external perturbations of white noise, non-centered and centered Poisson noise types is studied. Every term ...
82098
  Anh V. Non-central limit theorems and convergence rates / V. Anh, A. Olenko, V. Vaskovych // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 95. – Р. 2-13. – ISSN 0868-6904


  This paper surveys some recent developments in non-central limit theorems for long-range dependent random processes and fields. We describe an increasing domain framework for asymptotic behavior of functionals of random processes and fields. Recent ...
82099
  Іванович Т. Non-compete agreement між працівником і роботодавцем: топ-5 показових кейсів / Т. Іванович, Д. Гуменюк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 13, 20
82100
   Non-destructive in situ examination of a 16th centuary Spanish panel painting " San Telmo" / A. Kriznar, K. Laclavetine, M.V. Munoz, M.A. Respaldiza, M. Vega // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Z. 23. – P. 113-120. – ISSN 0239-9989
82101
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
82102
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
82103
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
82104
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
82105
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
82106
  Kovalyk A. Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on ITO electrodes modified with MnO2/SiO2 / A. Kovalyk, A. Borets, O. Tananaiko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 249
82107
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
82108
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
82109
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
82110
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
82111
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
82112
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
82113
  Kozak H. Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune / H. Kozak, I. Kozak // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – Р. 11-17. – ISSN 2413-7154
82114
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
82115
  Horbenko H. Non-formal education of educators in media centers of leading European countries: educational and methodological aspect / H. Horbenko, Y. Fruktova, O. Hondiul // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 103-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Неформальна освіта освітян у медіа-центрах провідних європейських країн: освітньо-методичний аспект.
82116
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
82117
  Bodnar O. Non-informative bayesian inference for heterogeneity in a generalized marginal random effects meta-analysis // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – Р. 7-23. – ISSN 0868-6904


  In this paper an objective Bayesian inference is proposed for the heterogeneity parameter in a generalized marginal random effects model. Models of this kind are widely used in meta-analysis and in inter-laboratory comparisons. Under the assumption of ...
82118
   Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide / D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva, S. Mamilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 50-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The non-invasive mobile device had been developed for determining the oxygen saturation of hemoglobin in arterial and venous blood as well as carboxyhemoglobin level in the blood. The developed device will reveal the poisoning with carbon monoxide in ...
82119
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
82120
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
82121
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
82122
  Ciarkowski B. Non-Modern Modernity? Neomodern Architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 87-97. – ISSN 1641-9278
82123
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94 p. – ISBN 0912938013
82124
  Shatalov D. Non-nipped memory. The Holocaust in the Soviet war memoirs // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 127-188. – ISSN 2617-9113
82125
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
82126
  Rohozin Ye.P. Non-pollen palynomorphs as indicators of palaeoenvironmental changes: a case study from Lake Chokrak (the Crimean Peninsula) // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed. board: Manyuk Volodymyr, Andrzej Tomasz Solecki, Sherstyuk Natalya Petrivna [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 28 (2). – Р. 348-354. – ISSN 2617-2909
82127
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
82128
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
82129
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
82130
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – Москва, 1991. – 318с.
82131
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
82132
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
82133
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
82134
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 1992-9277
82135
  Галич О. Non fiction Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 52-56
82136
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
82137
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
82138
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
82139
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
82140
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
82141
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
82142
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
82143
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
82144
  Park C. Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / C. Park. – New York a.o., 1990. – 358 с.
82145
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
82146
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
82147
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
82148
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
82149
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
82150
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
82151
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
82152
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
82153
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
82154
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
82155
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
82156
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D.Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341 p.
82157
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
82158
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
82159
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
82160
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
82161
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
82162
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
82163
  Cherniha R. Nonlinear reaction-diffusion-convection equations : lie and conditional symmetry, exact solutions, and their applications / Roman Cherniha, Mykola Serov, Oleksii Pliukhin. – Boca Raton [etc.] : CRC [etc.], 2018. – 240 p. – (Monographs and research notes in mathematics / ed.: John A. Burns et al.). – ISBN 978-1-4987-7617-2


  У пр. № 1695754 напис: Подарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від автора - випускника цього універистету в 1981 р. Підпис. 13/6/2019
82164
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
82165
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
82166
   Nonlinearity of Diffusion Resistors at High-density Current / S.P. Pavlyuk, V.I. Grygoruk, M.V. Petrychuk, V.M. Telega, S.A. Vitusevich // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 4. – Р. 04032-1-04032-5. – ISSN 2077-6772


  The paper presents the results of an experimental study of the current dependence of the resistance of diffusion resistors (DR) produced by the "silicon with dielectric insulation" technology, with different geometric characteristics, in particular, ...
82167
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
82168
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
82169
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
82170
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
82171
  Sharapov M. Nonrecursive permutations generation methods // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 31-33
82172
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
82173
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
82174
  Strikha M.V. Nontrivial magnetic field related phenomena in the single-layer graphene on ferroelectric substrate / M.V. Strikha, A.N. Morozovska, Z.G. Zemska // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 3. – Р. 261-270. – ISSN 0132-6414
82175
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
82176
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
82177
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
82178
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
82179
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
82180
  Люта Г. Nord Stream 2: уроки датської / Г. Люта, І. Маскалевич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "30 жовтня Данія дала свою згоду на прокладання трубопроводу "Північний потік-2" повз свій острів Борнхольм. Копенгаген надовго затримав будівництво газопроводу Nord Stream 2 дном Балтійського моря в Німеччину в обхід усіх транзитних країн, передусім ...
82181
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
82182
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
82183
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
82184
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
82185
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
82186
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82187
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82188
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82189
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82190
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82191
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82192
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82193
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82194
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
82195
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
82196
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82197
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82198
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82199
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82200
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
82201
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
82202
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
82203
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
82204
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
82205
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
82206
  Птахів Семен Nordica: "Жуляни" на додаток до "Борисполя" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
82207
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82208
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82209
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82210
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82211
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82212
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82213
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82214
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
82215
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
82216
   Nordvjetnamaj krokizoj = Северовьетнамские наброски = Nordvietnamesische Skizzen. – Ханой : Изд-во лит. на иностранных яз, 1966. – 39, [26] с.
82217
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
82218
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
82219
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
82220
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
82221
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour.. – Paris, 1885. – 425с.
82222
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
82223
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
82224
  Calinescu M Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886 / Myron M. Calinescu. – Chernowitz : Verlag des Buc. gr. or. erzbischofl/ Consistoriums in Czernowitz
3. Bd. : Seite 1227 bis 1578 ; Adnex. : Seite 1579 bis 1604. – 1893. – 1604 S.
82225
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
82226
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
82227
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
82228
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
82229
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
82230
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
82231
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
82232
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
82233
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
82234
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
82235
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
82236
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
82237
  Tramm B. Normen bereit zum luff und gasschutz / B. Tramm, 1939. – 85 s.
82238
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
82239
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
82240
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
82241
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
82242
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
82243
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
82244
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
82245
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
82246
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
82247
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
82248
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
82249
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
82250
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
82251
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
82252
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
82253
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
82254
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
82255
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
82256
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
82257
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
82258
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
82259
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
82260
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
82261
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
82262
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
82263
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
82264
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
82265
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
82266
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
82267
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
82268
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
82269
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
82270
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
82271
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
82272
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
82273
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
82274
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
82275
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
82276
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
82277
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
82278
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
82279
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
82280
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
82281
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
82282
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
82283
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – М., 1995. – 137с.
82284
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
82285
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
82286
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
82287
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
82288
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
82289
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
82290
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
82291
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
82292
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
82293
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
82294
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
82295
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
82296
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
82297
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
82298
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
82299
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
82300
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
82301
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
82302
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
82303
  Mishustina A. Nostalgia as a cultural phenomenon and its transformations througout history // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 109-110
82304
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
82305
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
82306
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
82307
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
82308
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
82309
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
82310
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
82311
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
82312
  Parhomenko M. Not on bread alone: Particularity of Food Ration in Byzantine Chersonese-Cherson of 4 - 10th centuries // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 95
82313
  Klynina T.S. Not only foreign affairs: U.S. Department of State’ cultural policy during Cold War // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 54-59. – ISSN 2227-183Х
82314
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
82315
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
82316
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
82317
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
82318
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
82319
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
82320
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
82321
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
82322
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
82323
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
82324
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
82325
  Flaga-Gieruszynska Notarial deed as an enforcement order in the Polish legal system // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 158-169. – ISSN 1026-9932
82326
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
82327
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
82328
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
82329
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
82330
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
82331
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
82332
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
82333
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
82334
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
82335
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
82336
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
82337
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
82338
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
82339
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
82340
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
82341
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
82342
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
82343
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
82344
  Carmen M.V. Note de formarea cuvintelor. Completari la inventarul adjectivelor romanesti in-tor de tipul (casa) vanzatoare, (pamant) arator // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 490-499. – ISSN 0024-3523
82345
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
82346
  Mares A. Note etimologice // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 477-480. – ISSN 0024-3523
82347
  Voutilainen M. Note on AR(1)-characterisation of stationary processes and model fitting / M. Voutilainen, L. Viitasaari, P. Ilmonen // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 195-207. – ISSN 2351-6046


  It was recently proved that any strictly stationary stochastic process can be viewed as an autoregressive process of order one with coloured noise. Furthermore, it was proved that, using this characterisation, one can define closed form estimators for ...
82348
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
82349
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
82350
  Zhang Ch. Note on the oscillation of second-order quasilinear neutral dynamic equations on time scales / Ch. Zhang, T. Li // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 470-472. – ISSN 1562-3076
82351
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
82352
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448 p.
82353
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
82354
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
82355
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
82356
  Erschoff Note sur les Lepidopteres de la Siberie occidentale / par. N. Erschoff // Описание четырех случайных изменений (аберраций) чешуекрылых / Н.Г. Ершов. – [Санкт-Петербург], 1868. – 3 p..


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
82357
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
82358
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
82359
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
82360
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
82361
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
82362
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
82363
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
82364
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
82365
  Tamburelli G. Notes from an international perspective on the role of juridical doctrine in promoting the rule of law, and institution building // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 70-74. – ISBN 978-966-02-9034-1
82366
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
82367
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
82368
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
82369
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
82370
  Mazon A. Notes historiques sur Tournon et ses seigneurs / Albin Mazon. – Marseille : Laffitte Reprints, 1975. – 304, [2] p., [4] арк. фот., : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
82371
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
82372
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
82373
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
82374
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
82375
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
82376
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
82377
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
82378
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
82379
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
82380
  Cornilescu Alexandra Notes on Romanian Ethical Datives / Cornilescu Alexandra, Tigau Alina // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2019. – T. 64, № 2, Avril/Juin. – P. 127-147. – ISSN 0035-3957
82381
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
82382
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
82383
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
82384
  Tamburelli G. Notes on the relations between the EU and Ukraine and the progress in the implementation of the association agreement // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 150-164. – ISSN 2227-796X
82385
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
82386
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
82387
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
82388
  Taine H. Notes sur Paris. Vie et opinions de m. Frederic-Thomas Graindorge. – Paris : Librairie de l. Hachette & C., 1867. – VII, 415 p.
82389
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
82390
  Boursin C. Notes sur quelques lepidopteres des alpes-maritimes et des Basses-Alpes / C. Boursin. – [s. l. : s. n.], 1923. – P. 313-323. – Societe entomolog. de France, V.92, 1923
82391
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
82392
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
82393
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
82394
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
82395
  Duvernoy G. L. Notice historique sur les ouvrages et la vie de M. le B.on Cuvier. – Paris : F.G.Levrault, 1833. – 172 p.
82396
   Notice historique sur M. de Lafayette, general en chef de toutes les gardes nationales en France. – Bruxelles, 1830
82397
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
82398
   Notice sur le musee de Marchandises. – Kief : Typo. Grossmann A.I., 1911. – 16 c.
82399
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
82400
   Notice sur les collections dont se compose le Musee de l"artillerie : essai historique. – Paris : De l"Imprimerie de Bachelier, 1836. – XII, 200 p.
82401
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
82402
  Mignet Notices historiques. – Bruxelle : Meline, Cans et C. – (Histoire contemporaine)
T. 1. – 1855. – 322 p.
82403
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
82404
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
82405
  Mykhailenko D. Notion and Legal Basis of Land-Use Planning in the United Kingdom, the United States of America and Ukraine: Comparative Analysis // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 354-355
82406
  Kononchuk I. Notion and Legal Nature of Amparo Procedure // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 59-63. – ISSN 2409-4544


  The article evaluates the legal nature of the amparo procedure. The main principles and characteristics of amparo procedure as the specialized institute of constitutional control are examined. It was defined that amparo procedure is the effective ...
82407
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
82408
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
82409
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
82410
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
82411
  Sinzow J. Notizen uber die Jura-Kreide- und Neogen - Ablagerungen der Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und Orenburg // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 106 p., 4 tar


  На тит. л. дарств. надпись: Павлу Аполлоновичу Тутковскому от И. Синцова
82412
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
82413
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
82414
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
82415
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
82416
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
82417
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
82418
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
82419
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
82420
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
82421
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
82422
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
82423
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
82424
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
82425
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
82426
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
82427
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
82428
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
82429
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
82430
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
82431
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
82432
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
82433
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
82434
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
82435
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
82436
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
82437
  Villatte C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache fur Reise, Lekture und Konversation : in drei Teilen / prof. Dr. Cesaire Villatte. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
1.Teil : Franzosisch-Deutsch : Vierundzwanzigster Tausend. – 343, 91 S.
82438
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
82439
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
82440
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
82441
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
82442
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
82443
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
82444
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
82445
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
82446
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
82447
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
82448
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
82449
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
82450
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
82451
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
82452
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
82453
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris. / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128с.
82454
  Levy V. Nous et moi / V. Levy. – M., 1975. – 310 с.
82455
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
82456
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
82457
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 173с.
82458
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 112с.
82459
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
82460
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 108с.
82461
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
82462
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
82463
  White Henry Julian Nouum Testamentum latine / White Henry Julian. – London, 1911. – 620 p.
82464
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
82465
  Rotteck K. Nouveau dictionnaire allemand-francais et francais-allemand. – Paris : Garnier Freres, 1900. – 439 s.
82466
   Nouveau dictionnaire allemand-francois et francois-allemand, a l"usage des deux nations. – Strasbourg ; Paris, 1810. – 759 s.
82467
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
82468
  Thunot Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais abrege de boyer... / Thunot, MM.E, C.E. Clifton. – Paris : Baudry, 1846. – 404 p.
82469
   Nouveau dictionnaire d"histoire naturelle, 1803. – 03
82470
  Libes A. Nouveau dictionnaire de physique. – Paris : Chez giguet et michaud
T. 1. – 1806. – XVI, 430 s.
82471
   Nouveau dictionnaire de poche francais-englais et anglais-francais. – Ed. stereotype. – Leipzig : Chez charles tauchnirz. – 739 S.
82472
  Kiss M. Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast
T. 1. – 1844. – 484 S. – У вид. також : Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais / I. Karady. T. 2
82473
  Bosselli Ch. Nouveau dictionnaire de poche Francais-Italien et Italien-Fransais : Francais-Italien / Ch. Bosselli; Charles Boselli. – 50e pain. – Milan : Fratelli treves, 1905. – XXII, 386 p. – Загол. обкл. : Dizionari treves Francais-Italien
82474
  Oldecop Nouveau dictionnaire de poche francais-russe et russe-francais. – Stuttgart : S. Dufour, 1854. – 426 p.
82475
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
82476
   Nouveau Dictionnaire De Poche Francois-espagnol. – Avignon
T. 1. – 1816. – 453 s.
82477
   Nouveau dictionnaire de poche franсais-allemand et allemand-franсais / Precede d"une preface par M.A.Thibaut. – Leipsic ; Paris : C.P. Melzer ; Didot Freres, 1838. – XVI, 472, 520 p.
82478
  Karaґdy I. Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais. T. 2 // Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais / M. Kiss. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast, 1844. – T. 1. – P. 1-366
82479
  Nugent Thomas Nouveau dictionnaire de poche, francois-anglois, et anglois-francois / par Thomas Nugent. Augm. par J. Ouiseau, des nouveaux mots inseres dans le Dictionnaire de l"Academie francoise, publie par Montardier. – Paris, 1816. – 247 s.
82480
  Thibaut A. Nouveau dictionnaire de poche; francais-allemand et allemand-francais. – Leipzig : Melzer, 1842. – 512 S.
82481
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
82482
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
82483
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
82484
  Schuster M. Nouveau dictionnaire francais-allemand et allemand-francais / M. Schuster. – Paris
T. 2. – 1930. – 1079 s.
82485
  Boїelle J. B.A. Nouveau dictionnaire francais-anglais et anglais-francais : comple sur les meilleurs Ouvrages des deux Langues / comp.: par James Boїelle, B.A. , par de V. Payen-Payne. – Paris : Perche. – XIX, 616 p.
82486
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul : Samhwa, 1978. – X, 1645 p.
82487
  Noel Fr. Nouveau Dictionnaire Francais-Latin, compose Sur Le Plan Du Ictionnaire Latin-Francais Du Meme Auteur. – Paris, 1816. – 1044 s.
82488
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 402 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
82489
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles : partie Italienne-francaise / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 372 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
82490
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres, 1867. – XII, 568 с.
82491
  Suckau E. de Nouveau dictionnaire latin-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par E. de Suckau. – Paris : Garnier freres, 1865. – XVII, [1], 744, 12 p.
82492
  Sadler P. Nouveau dictionnaire portatif anglais-francais et francais-anglais. – Paris
T. 2, vol. 1. – 1864. – XIX, 1370 p.
82493
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif francais-polonais et polonais-francais / J.A.E. Schmidt. – Leipsic : Chez Charles Tauchnitz
Ed. ster. – 1884. – 720 s.
82494
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe. – Leipzig, 1869. – 734 p. – Вид. пошкоджене: без обкл.
82495
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe = Новый карманный русско-французский и французско-русский словарь : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Ed. ster. – Leipzig : Otto Oltze, 1874. – [4], 736 p.
82496
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Leipzig : Otto Oltze
Ed. ster. – 1893. – [4], 736 p.
82497
  Skoloff N. Nouveau dictionnaire russe-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par N.Sokoloff. – Paris, 1865. – 462 s. – вид. без обклад.
82498
   Nouveau Manuel Complet de Produits Chimiques formant un traite de Chinie / par M. G.-Eugene Lorme. – Paris : Librarie encyclopedique de Roret. – (Manuels-Roret)
T.3. – 1861. – 495 p.
82499
  Vergnaund A.D. Nouveau manuel de l"artificier, du poudrier et du salpetrier. – Paris, 1852. – 430 s. – (Librairie Encyclopeique de Roret)
82500
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
82501
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
82502
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
13. – 1960. – 1126с.
82503
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
Tome 13, 2-me fasc. – 1961. – 1127-2146с.
82504
   Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege, la Livonie, le Duche de Curlandie et dansPrusse. – Paris, 1791. – 282с.
82505
  Coxe William Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege... etc. – Paris, 1791. – (4), 276с.
82506
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 3 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1861. – XLVIII, 816 p.
82507
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1865. – XLVIII, 832 p.
82508
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1873. – XLVIII, 832 p.
82509
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1893. – XLVIII, 832 p.
82510
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1895. – XLVIII, 832 p.
82511
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 1. – 1813
82512
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 2. – 1813
82513
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 1. – 1824. – 373 p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
82514
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 2. – 1824. – 323, [6] p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
82515
  Grevisse Maurice Nouveaux exercices francais: Livre du maitre / Grevisse Maurice. – 2me ed. – Paris-Gembloux, 1977. – 407с.
82516
  Necker m-me Nouveaux melanges extraits des manuscrits de m-me Necker. – Paris
2. – 1801. – 318с.
82517
   Nouveaux menoires sur l"etat present de la Grands Russie ou Moscovie, ou l"on traite & du governement civil ecole siastique de ce pays ect. – Paris
1. – 1725. – 438с.
82518
  Kriuchkov G.G. Nouveaux objectifs de la francophonie // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 70-72
82519
   Nouveaux recits des ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 470с.
82520
   Nouveaux regards sur la guerre de Trente Ans : Actes du colloque international, Ecole militaire, 6 avril 1998. – Paris : ADDIM, 1998. – 206p. – ISBN 2-907341-89-8
82521
  D"Anville, J. B. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise, et du Thibet : contenant les Cartes generales & particulieres de ces Pays, ainsi que la Carte du Royaume de Coree / Par Mr. d"Anville. – A la Haye (Den Haag) : Chez Henri Scheurleer, 1737
82522
  Hellert J.J. Nouvel atlas physique politique et historique de l"empire Ottoman et de ses йtats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles. – Paris : Bellizard, Dufour et Cie, 1843. – [40] cart.
82523
  Gregoire Louis Nouvel atlas universel de geographie ancienne, moyen age, temps moderne et contemporaine. – Paris, 1893. – 135с.
82524
  Mortreux X. Nouvelle arithmetique : Des ecoles primaires / X. Mortreux, O. Mortreux. – Paris : Eugene, 1934. – 186 p. : Cours elementaire nouveau
82525
  Grevisse Maurice Nouvelle grammaire francaise / Grevisse Maurice, Goosse Andre. – 2-me tir. – Paris-Gembloux, 1980. – 352с.
82526
   Nouvelle histoire bataille. – Paris : ADDIM, 1999. – 281p. : il. – (Cahiers du Centre d""etudes d""histoire de la defense ; Cahier N 9). – ISBN 2-907341-.93-6
82527
  Serman William Nouvelle histoire militaire de la France 1789-1919 / Serman William, Bertaud, Jean-Paul. – Paris : Fayard, 1998. – III,845p. : il. – ISBN 2-213-03168-1
82528
  Comiers Nouvelle instruction pour reunir les eglises pretendues reforme"es a l"eglise Romain, par les seules preuves tirees de la Ste Ecriture, & du catechisme & Confession de foy de Charenton / Par m. Comiers d"Ambrum. – A Paris : Chez Rene Guignard, 1678. – [21], 456 p.


  На тит. арк. печатка чорнилом нерозбірливого змісту; також надпис чорнилом: Ex Bibliothe.. Luceory... v.9. num. 42.
82529
   Nouvelle litterature albanaise. – Tirana, 1952. – 83с.
82530
  Dunski Ch.V. Nouvelle methode de calcul de divers rotors a effet pelliculaire et Etude comparative des performances des moteurs asynchrones polyphases, comptetenu des possibilites constructives de leurs elements / Ch.V. Dunski; Universite de Liege, Institut Electrotechnique Montefiore. – Liege : Extrait du Bulletin Scientifique de I"A. I. M. Association des Ingenieurs Electriciens, 1956. – 100 s.
82531
  Thoma, P.F. Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisee & partagee en XII. Heures. – Paris, 1709. – (8), 360с.
82532
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 2. – 1728. – 376 p., [12] f. il., cart.. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
82533
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 5. – 1728. – 404 p. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
82534
  Delatre B. Nouvelle salle de formation en interpretation de conference a l"unistra // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 302-304
82535
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1958. – 444с.
82536
  Stendhal Nouvelles / Stendhal. – M., 1960. – 466с.
82537
  France Anatole Nouvelles / Anatole France. – Moscou, 1961. – 200 s.
82538
  Balzac Honore Nouvelles / Honore Balzac. – Moscou, 1963. – 432 s.
82539
  Philippe Charles Louis Nouvelles / Philippe Charles Louis. – M., 1964. – 207с.
82540
  Kotsioubynsky Mykhailo Nouvelles / Kotsioubynsky Mykhailo. – K., 1971. – 207с.
82541
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – 3e ed. – Moscou : Progres, 1976. – 616с.
82542
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1977. – 535с.
82543
  Maupassant Guy de Nouvelles choisies / Maupassant Guy de. – Moscow : Editions en langues etrangeres, 1949. – 310 p.
82544
  Tchao Chou Li Nouvelles choisies / Tchao Chou Li. – Pekin, 1957. – 269с.
82545
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – К., 1954. – 72с.
82546
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Вид. 2-ге. – К., 1959. – 76с.
82547
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Избранные рассказы на франц. яз. для 9-го класса средней школы / Merimee Prosper; Кутнева Е.П. (обраб., примеч., слов.). – 2-е изд. – М., 1952. – 80с.
82548
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – 3-me ed. – M., 1963. – 368с.
82549
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – M., 1965. – 272 с.
82550
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання для 8-10 класів середньої школи з словником / Maupassant Guy de. – Київ-Львів, 1951. – 96с.
82551
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання. Для учнів 9-10 класів середн. школи / Maupassant Guy de. – Вид. 2-ге. – Київ-Львів, 1957. – 99с.
82552
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1947
82553
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1948
82554
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1952. – 104с.
82555
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1952. – 104с.
82556
   Nouvelles docouvertes des restaurateurs sovietiques. – M., 1979. – 210с.
82557
   Nouvelles et nouvellistes Belges : essai d"encyclopedie critique. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2003. – 435 p. – ISBN 2-87209-642-6
82558
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti
1. – 1980. – 326с.
82559
   Nouvelles etudes d"histoire : Publiees a l"occasion du XVII-e congres international des sciences historiques: Madrid, 1990. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 315 p. – ISBN 9732702222
82560
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0528-0
9 : Publiees a l"occasion du XVIIIe Congres international des sciences historiques, Montreal 1995 / publie par les soins du Comite National des Historiens Roumains. – 1995. – 130 p.
82561
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0769-0
10 : Publiees a l"occasion du XIXe Congres international des sciences historiques, Oslo, 2000 / publie par les soins de Dan Berindei, Stefan Stefanescu, Constantin Buse. – 2000. – 194 p.
82562
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-1192-2
11 : Publiees a l"occasion du XXe Congres international des sciences historiques, Sydney, 2005 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2005. – 248 p.
82563
   Nouvelles etudes d"histoire / Acad. Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1841-5571
12 : Publiees a l"occasion du XXIe Congres international des sciences historiques, Amsterdam, 2010 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2010. – 182 p., [1] карта, склад. навпіл
82564
   Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1841-5571
13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – 2015. – 197 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
82565
   Nouvelles etudes d"histoire III. Publiees a l"occasion du XII-e Congres des sciences historiques, Vienne, 1965. – Bucarest
3. – 1965. – 508с.
82566
   Nouvelles etudes d"histoire presentees au X-e Congres des sciences historiques, Rome 1955. – Bucarest, 1955. – 480с.
82567
   Nouvelles etudes d"histoire. Publicees a l"occasion du XIVe Congres des sciences historiques. San Francisco, 1975. – Bucuresti, 1975. – 274с.
82568
   Nouvelles etudes d"histoire. Publiees a l"occasion du XIIIe congres des sciences historiques. – Moscou, Bucarest, 1970. – 386с.
82569
   Nouvelles etudes d"histoire: Publices a l"occasion du XVI Congres international des sciences historiques: Stuttgart, 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
82570
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVe Congres international des sciences historiques. Bucarest, 1980. – Bucuresti, 1980. – 386с.
82571
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVIe Congres international des sciences historiques, Stuttgart 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
82572
   Nouvelles formes de discrimination = New forms of discrimination : Actes du seminaire international d""experts sur la prevention des discriminations a l""egard des immigres,des refugies et des ..., org. par l""UNESCO et la FMDH a Olympe (Grece) 13 et 14 mai 1994. – Paris : Pedone, 1995. – 310p. – (Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l"homme (FMDH) ; Serie N 2). – ISBN 2-23300-281-4
82573
   Nouvelles imitees de Michel Cervantes et autres auteurs espagnols; Par le citoyen C.***. – Paris
1, 2. – 1802. – 190, 211с.
82574
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
3. – 1961. – 88с.
82575
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
4. – 1961. – 136с.
82576
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
5. – 1962. – 116с.
82577
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
6. – 1963. – 108с.
82578
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
8. – 1964. – 148с.
82579
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
9. – 1966. – 128с.
82580
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
10. – 1967. – 128с.
82581
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
11. – 1969. – 175с.
82582
   Nouvelles Militaires etrangeres. – М.
7. – 1963. – 127с.
82583
   Nouvelles Militaires Etrangeres. – М.
1. – 1958. – 128с.
82584
   Nouvelles Neerlandaises des Flandres et des Pays-Bas. – Paris, 1965. – 356с.
82585
  Huber Francois Nouvelles observations sur les abeilles. – St.-Petersbourg : L"Imprimerie de Charles Kray
T. 2. – 1814. – 484 p.
82586
   Nouvelles slovenes.. – Paris, 1969. – 327с.
82587
   Nouvelles Tcheques & Slovaques. – Paris, 1965. – 354с.
82588
  Hely M A.S. Nouvelles tendances dans l`education des adultes. d`Elseneur a Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1963. – 150с.
82589
  Farge Yves Nouvelles. / Farge Yves. – M., 1954. – 48с.
82590
  Kober Wolfram Nova / Kober Wolfram. – Berlin, 1983. – 229с.
82591
   Nova ceska poesie. Vybor z versu XX stoleti. – Praha, 1955. – 478с.
82592
   Nova Hedwigia. – Berlin ; Stuttgart : Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1953-. – ISSN 1438-9134
Beih.144 : Diatoms and the continuing relevance of morphology to studies on taxonomy, systematics and biogeography. – 2015
82593
   Nova Jugoslavija. – Beograd, 1955. – 640с.
82594
  Janjic Dragoslav Nova koza / Janjic Dragoslav. – Sarajevo, 1974. – 105с.
82595
  Kosticky Bohus Nova skola slovenska. Prispevok k problematike narodnostnej otazky v Uhorsku v druhej polovici 19. storocia / Kosticky Bohus. – Bratislava, 1959. – 148с.
82596
   Nova soustava planoviteho rizeni narodniho hospodarstvi . Sbornik nazornych pomucek. – Praha, 1966. – 80с.
82597
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1/2. – 2000
82598
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 2. – 2000
82599
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3/4. – 2000
82600
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 2001
82601
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1. – 2002
82602
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 2. – 2002
82603
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 3. – 2002
82604
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5. – 2002
82605
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 6. – 2002
82606
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1-2. – 2003
82607
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3. – 2003
82608
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 4. – 2003
82609
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 5-6. – 2003
82610
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 7-8. – 2003
82611
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 11/12. – 2003
82612
   Novae - miasto rzymskie nad Dunajem: Sezon wykopaliskowy 1977 r.. – Warszawa, 1979. – 4с.
82613
  Stevanovic Novcani i kreditni sistem / Stevanovic, Rad.M. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1954. – 200с.
82614
  Hrdlicka Zdenek Nove cinske malirstvi jako protredek masove vychovy / Hrdlicka Zdenek, Hrdlickova Vena. – Praha, 1952. – 38с.
82615
  Lorenc Vilem Nove Mesto prazske / Lorenc Vilem. – Praha, 1973. – 204с.
82616
  Bacon Francis Nove Organon. / Bacon Francis. – Praha, 1990. – 225с.
82617
  Cech Svatopluk Nove pisne. Prvni uplne vydani / Cech Svatopluk. – Praha, 1946. – 139с.
82618
  Kolosov Alexej Nove pole / Kolosov Alexej. – Praha, 1954. – 316с.
82619
  Kirschnerova Milena Nove prace o dejinach srbskeho a chrvatskeho dramatu a divadla. 1945-1968. / Kirschnerova Milena. – Praha, 1970. – 123с.
82620
  Trella Rudolf Nove statopravne usporiadanie CSSR / Trella Rudolf, Chovanec Jaroslav. – Bratislava, 1971. – 166с.
82621
  Melkov G.A. Novel Class of Mikrowave HTS Resonators / G.A. Melkov, S.K. Korsak, Y.V. Yegorov // X Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature Superconductivity., 1997
82622
  Bondarenko O. Novel cobalt Schiff base complex with disulfide moiety for potential DNA cleavage / O. Bondarenko, J. Rusanova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 197
82623
   Novel functionality of josephson junctions with resonance-percolating charge transport / V. Shaternik, O. Prokopenko, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-79. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  The new type of Josephson junctions with a resonance-percolation charge transport have been fabricated and investigated. Measured I-V curves of these junctions demonstrate that the well-known characteristic parameter of these junctions (named the ICRN ...
82624
   Novel probes for pH sensing of biological objects / M.O. Borysova, V.O. Kyriakulov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 241
82625
   Novel pyridine and pyrazine-based pseudopeptides bearing turn-inducing scaffold / O. Oldiichuk, O. Hordiyenko, Averlant-Petit, A. Arrault // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 160
82626
   Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine / V. Shamraichuk, T. Shevchenko, A. Bysov, AlDalayn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 66-68. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the novel tobamovirus, Pepper mild mottle virus (PMMoV), endangering vegetable crops of Sоlаnасеае family which has been isolated in Ukraine for the first time. Virus particles" size and morphology are studied. It has been established ...
82627
   Novel viral pathogens of vegetable crops in Ukraine and Belarus / V. Tsvygun, V. Shamraichuk, A. Bysov, T Rudnieva, T. Shevchenko, V. Polischuk, V. Vabishchevich, Zh. Blotskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 54-56. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Методами иммуноферментного анализа и электронной микроскопии были идентифицированы 8 видов вирусов среди овощных культур в Украине. Три вируса: Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) и Impatiens necrotic spot ...
82628
  Merino J.M. Novela de Andres Choz / J.M. Merino. – Madrid : Alfaguara, 1993. – ISBN 84-204-2712-8
82629
  Aitmatov Tschinguiz Novelas / Tschinguiz Aitmatov. – Moscovo : Raduga, 1987. – 236 с. : ill. – ISBN 5-05-001375-5
82630
  Meza Ramon Novelas Breves. El duelo de mi vecino Don Aniceto el Tendero. - Ultimas paginas / Meza Ramon. – Habana, 1975. – 312с.
82631
  Quiroga Horacio Novelas cortas / Quiroga Horacio. – La Habana, 1973. – 297с.
82632
  Cela Camilo Jose Novelas cortas y cuentos / Cela Camilo Jose. – Moscu, 1975. – 302с.
82633
  Cervantes Saavedra Miguel de Novelas ejemplares : escogidas / Cervantes Saavedra Miguel de. – Moscu : Progreso, 1976. – 311с.
82634
  Tolstoi Alexei Novelas y cuentos / Tolstoi Alexei. – M. – 374с.
82635
  Simic Novak Novele i pripovijetke, braca i kumiri / Simic Novak. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 471s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; Kn.123)
82636
  Mihalic St. Novele teleci odresci / St. Mihalic. – Zagreb, 1967. – 373с.
82637
  Krleza Miroslav Novele. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1966. – 435с.
82638
  Donadini U. Novele. Romani. Drame. Kritike i eseji / U. Donadini. – Zagreb, 1968. – 341с.
82639
   Noveletas criollistas latinoamericanos. Rojas, Amado, Roa Bastos. – La Habana, 1975. – 235с.
82640
   Noveletas cubanas. – La Habana
1. – 1974. – 514с.
82641
   Noveletas italianas. – La Habana, 1982. – 286с.
82642
  Underdahl Brian Novell DOS 7 : Memory management, multi-tasking, networking,and data protection / Underdahl Brian. – New York : John Willey and Sons, 1993. – X,326p. – (Wiley). – ISBN 0-471-01629-2
82643
  Франкен Г. Novell DOS 7 для пользователя / Г. Франкен, К. Корольков. – Киев Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 400 с.
82644
  Веттиг Д. Novell NetWare / Д. Веттиг; Пер.с нем. – Київ : BHV, 1993. – 528с. – ISBN 3-89360-019-1; 5-85959-033-4
82645
  Ценк А. Novell NetWare 4.x. / А. Ценк. – Киев, 1995. – 784с.
82646
   Novella italiana del secolo XIX. – M., 1965. – 308с.
82647
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 167с.
82648
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Newton, 1993. – 1459с.
82649
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 3)
1. Bd. – 1953. – 455, [2] с.
82650
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 9)
2. Bd. – 1953. – 417, [2] S.
82651
  Heyse P. Novellen / P. Heyse. – Moskau, 1958. – 188 s.
82652
  Storm Theodor Novellen / Storm Theodor. – M., 1958. – 100с.
82653
  Zweig S. Novellen / S. Zweig. – Moscau : Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1959. – 519 с.
82654
  Keller Gottfried Novellen / Keller Gottfried. – Moskau : Fremdsprachige literatur, 1961. – 184с.
82655
  Mann T. Novellen / T. Mann. – Москва-Л., 1964. – 204с.
82656
  Mann Heinrich Novellen / Mann Heinrich. – Leipzig, 1971. – 477с.
82657
  Kozjubynsky M. Novellen / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1971. – с.
82658
  Janowsky Juri Novellen / Janowsky Juri; Kusmin S., Kusmin A. – K., 1980. – 146 с.
82659
  Storm Theodor Novellen der Liebe / Storm Theodor. – Berl., 1958. – 510с.
82660
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 239 S.
82661
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 133 S.
82662
  Rleist Heinrich von Novellen. / Rleist Heinrich von. – Lpz., 1958. – 464с.
82663
  Goethe J.W. Novellen. / J.W. Goethe. – Berlin, 1973. – 426с.
82664
  Aitmatow Tschingis Novellen. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1975. – 560с.
82665
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
1. – 1976. – 491с.
82666
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
2. – 1976. – 600с.
82667
  Goethe Johann Wolfgang Novellen. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 347с.
82668
  Keller Gottfried Novellen. Nachwort von Gunter Jackel. / Keller Gottfried. – Lpz., 1958. – 362с.
82669
  Solomarska O. Novels of Taras Shevchenko and European literature // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 10-28


  The article is dedicated to the stylistic and lingua-poetic analysis of the prose works of Taras Shevchenko, the poet who became the symbol of Ukraine. The author dwells upon and tries to clarify the issue why Shevchenko as a prose writer is so little ...
82670
  Schneider R. November : Roman / R. Schneider. – Rostock : HINSTORFF, 1990. – 247 S. – ISBN 3-356-00353-4
82671
   November 1918. Eine Sammlung literarischer und graphischer Beitrage. Zum 40 Jahrestag der Deutschen Novemberrevolution 1918. – Berl., 1958. – 62с.
82672
   Novemberrevolution 1918. in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1958. – 17с.
82673
   Novemberrevolution und Weimarer Republik. – Berl., 1956. – 156с.
82674
  Miguel L. de Noventa y seis horas y media en ninguna parte : (un cuento chino) / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 5-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 40 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-016-3
82675
  Doby G. Novenyi Biokemia / G. Doby. – Budapest : Akademiai Kiado, 1959. – 655s.
82676
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 1 : Altalanos Novenykortan, Elettani, Virusos es Bakteriumos Megbetegedesek. – 1965. – 579s.
82677
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 2 : Gombas Megbetegedesek, Viragos Eloskodok Karositasai. – 1965. – 942s.
82678
  Antal J. Novenytermesztok zsebkonyve / J. Antal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1983. – 422s.
82679
  Bulkin Valentin Novgorod / Bulkin Valentin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
82680
   Novgorod icons 12th-17th century. – L., 1980. – 346с.
82681
  Boulkine Valenyin Novgorod. Archtecture. Monuments. Musee / Boulkine Valenyin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
82682
   Novgoroder Ikonen. Des 12 bis 17. Jahrhundert. – L., 1983. – 353с.
82683
  Havlicek F. Novi "pratele lidu". Ideologicke aspekty oportunismu v CSSR a jeho boj proti leninismu. / F. Havlicek. – Praha, 1970. – 88с.
82684
   Novi commentarii .... – Petropoli : Typis Academii scientiarum, 1772
82685
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1747-48). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 1. – 1701. – 500 p.
82686
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro annis 1760-61). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 8. – 1763. – 532 p.
82687
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1765). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 11. – 1767. – 532 p.
82688
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1770). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 15. – 1771. – 683 p.
82689
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1774). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 19. – 1775. – 652 p.
82690
   Novi commentarii Acadeiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (pro anno 1775). – Petropoli : Typis Academiae Scientiarum
T. 20. – 1776. – 643 p.
82691
   Novi commentarii.... – Petropoli : Typis Akademia scientiarum ?, 1766
82692
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82693
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82694
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 03520900
Vol.28, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82695
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.28, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82696
  Dolanska Nora Novinar Frantisek Xaver Salda / Dolanska Nora. – Brno, 1987. – 311с.
82697
   Noviny a casopisy v ceskych krajich 1971-1973. – Praha, 1973. – 279с.
82698
  Dolejsi Vojtech Noviny a novinari. Z poznamek a wspominek / Dolejsi Vojtech. – Praha, 1963. – 554с.
82699
  Goytisolo J.A. Novissima oda a Barcelona / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1993. – ISBN 84-264-2778-2
82700
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
1. Band : Bis zum jahre 1920. – 1926. – XX,238S.
82701
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
2. Band : Vom Jahre 1921 bis 1926. – 1927. – XXIII,301S.
82702
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
Band III : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
82703
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
3. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
82704
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
4. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1928. – 1929. – XVI,80S.
82705
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
5. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930. – 1930. – XVI,160S.
82706
   Novitates Macrolepidopterologicae. Katalog palaearktischen Macrolepidopteren : der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen. – Dresden ; Blasewitz : Staudinger und A. Bang=Haas
1. Bd. : Bis zum Jahre 1920. – 1926. – XX,238 S.
82707
  Pinto S. Novo diccionnairo francez-portuguez e portuguez-francez. – Paris : Garnier irmaos, 1885. – 540, 474 p. – У вид. також : Novo diccionnairo portuguez-francez et francez-portuguez / S. Pinto. Paris, 1885
82708
  Honorius Philippus Novo in Plonia Rege Eligendo alia dissertatio, anno 1587 perscripta // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 432-463
82709
  Hiob Eberhard Novou zemi pro divoka zvirata / Hiob Eberhard. – Praha, 1974. – 211с.
82710
  Forejt J. Novy kapesni slovnik cesko-rusky f rusko-cesky / J. Forejt, 1915. – 432 с.
82711
   Novykov Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 188
82712
  Massow Rosalind Now it"s your turn to travel / Massow Rosalind. – New York, London, 1976. – 339с.
82713
  Angelou M. Now Sheba sings the song : with art by Tom Feelings / M. Angelou. – New York : Dutton ; Dial Books, 1987. – 55 p. : ill. – ISBN 0-525-48374-8
82714
  Kirwan Michael Now to succed in politics. / Kirwan Michael. – New York, 1964. – 175с.
82715
   Now we are in charge = Разом до успіху : [інновац. навч.-метод. матеріали з дисипліни "Англ. мова" для студ. вищ. навч. закл.] / ed.: O. Kulchytska a. Ya. Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 171, [5] p. : фотогр., табл. – Текст англ. - На обкл. також: A teacher needs to use approaches that enable young people to take respronsibility for their learning. B. Wilson, Australian educator. – Bibliogr.: p. 172-175. – ISBN 978-966-382-311-9
82716
  Parnicki Teodor Nowa basn / Parnicki Teodor. – Warszawa
1. – 1962. – 280с.
82717
   Nowa frazeologia w nowej Europie. Slowo. Tekst. Czas 6 = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrz. 2001 r. / Nowa frazeologia w nowej Europie; Pod red. H.Waltera; Komis. frazeol.slowans. Miedzynar. kom-tu slawistow., Uniw.Szczec., In-t filol.slow.,Univ.Greifswald. – Greifswald, 2001. – 162s. – ISBN 3-86006-167-4
82718
  Rousseau Jan Jakub Nowa Heloiza / Rousseau Jan Jakub. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 440с.
82719
   Nowa Huta. – Nowa Huta, 1959. – 43с.
82720
   Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
82721
   Nowa ksiega przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. – Warszawa
3. – 1972. – 996с.
82722
   Nowa poezja polska : tworcy - tematy - motywy / [ Katedra literatury polskiej 20 i 21 w. Uniwersytetu Lodzkiego ; Ksiegarnia Akademicka ] ; pod red. Tomasza Cieslaka, Krystyny Pietrych. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2009. – 640 s. – ISBN 978-83-7188-182-4
82723
  Fiedler Arkady Nowa przygoda: Gwinea. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1962. – 248с.
82724
  Kurowski Edward Nowa twarz Serezy. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1965. – 208с.
82725
   Nowa Warszawa = New Warsaw. – Bielsko-Biala : Buffi, 2005. – 111, [1] с. : fot. – Текст пол. та англ. – ISBN 83-88279-06-8
82726
   Nowa Warszawa w ilustracjach. – Warszawa, 1955. – 160с.
82727
   Nowcasting and forecasting conflicts: the promise of evant datasets / K. Holynska, Sapolovych, ye., S. Spiegeleire // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 168-169
82728
  Chmielowski Benedykt Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej sciencyi pelna, na rozne tytuly iak na classes podzielona, Madrym dla memoryalu, idiotam dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrymki erygowana a / Chmielowski Benedykt. – Krakow. – 568с.
82729
  Koperek Jerzy Nowe demokracje i spor o nature spoleczenstwa obywatelskiego / Koperek Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 413s. – ISBN 83--7232-265-1
82730
   Nowe drogi w nauczaniu historii : Wspolczesna dydaktyka niemiecka. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. – 416s. – ISBN 83-7262-056-3
82731
  Golonka-Czajkowska Nowe miasto nowych ludzi : mitologie nowohuckie / Monika Golonka-Czajkowska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 399, [1] s. – Bibliogr.: s. 375-389. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3509-2
82732
  Nowacki E. Nowe oblicze biologii / E. Nowacki, A. Andrzej. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 271s.
82733
  Lozinski Wladyslaw Nowe opowiadania imc pana Wita Narwoja rotmistrza konnej gwardii koronnej. A-D. 1764-1773 / Lozinski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 120с.
82734
  Sztaudynger Jan Nowe piorka / Sztaudynger Jan, 1956. – 236с.
82735
   Nowe slownictwo polskie: Materialy z prasy lat 1972-1981. – Wroclaw i i.
1. – 1988. – 199с.
82736
  Jakubowski Jan Zygmunt Nowe spotkanie z Zeromskim / Jakubowski Jan Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 255с.
82737
  Roszkowski W. Nowe stanowisko Polycelis cornuta (Jons.) / W. Roszkowski. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1932. – S. 419-424. – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, T. 1, N. 16, 1932
82738
   Nowe studia o Norwidzie. – Warszawa, 1961. – 292с.
82739
  Lewin Leopold Nowe wiersze. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1961. – 100с.
82740
  Malamud Bernard Nowe zycie / Malamud Bernard; Tlum.T.Polanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 552 s.
82741
   Nowela. Opowiadanie. Gaweda : interpretacje malych form narracyjnych. – wyd. 2-e, pozserzone. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. – 494 s.
82742
  Perzynski Wlodzimierz Nowele / Perzynski Wlodzimierz. – 308с.
82743
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 448с.
82744
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
2. – 456с.
82745
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 219 s.
82746
  Sienkiewicz Henryk Nowele : Stary sluga. Hania / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 195 s.
82747
  Le Iwan Nowele / Le Iwan. – Kijow-Lwow, 1941. – 363 c.
82748
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 444с.
82749
  Rittner Tadeusz Nowele / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 316с.
82750
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1962. – 488с.
82751
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1962. – 572с.
82752
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1964. – 532с.
82753
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1964. – 480с.
82754
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1968. – 488с.
82755
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1968. – 572с.
82756
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1972. – 263с.
82757
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1979. – 263с.
82758
  Sienkiewicz Henryk Nowele amerykanskie / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 292с.
82759
  Kafka Franz Nowele i miniatury / Kafka Franz; Przelozyli R.Kast, A.Kowalkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 390 s.
82760
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 242 s.
82761
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Opowiadania utwory powiesciowe / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 354 s.
82762
  Swietochowski Aleksander Nowele i opowiadania. Wybor / Swietochowski Aleksander. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. – 298с.
82763
  Dygasinski Adolf Nowele i powiesci / Dygasinski Adolf, 1956. – 672с.
82764
  Cervantes Nowele przykladne / Cervantes; Przeklad Z.Milnera. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 185 s.
82765
  Morcinek Gustaw Nowele wybrane / Morcinek Gustaw. – Krakow, 1956. – 468с.
82766
  Sienkiewicz H. Nowele wybrane / H. Sienkiewicz. – Warszawa, 1971. – 336с.
82767
  Sienkiewicz Henryk Nowele. Na marne : na marne / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 175 s.
82768
   Nowgorod: Architekturdenkmaler kuksthistorisches Museum. – Leningrad, 1984. – 86 S.
82769
  Zierke H.-J. Nowgorodfahrer : Historischer Roman / H.-J. Zierke. – [ Rostok ] : Historff, 1975. – 392 s.
82770
  Ракуза Ильма Nowhere // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0321-1878
82771
  Solak Elizbieta Nowobulgarska Biblia i jej jezyk / Solak Elizbieta. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1997. – 132s. – (Prace Instytutu filol.slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 16). – ISBN 83-233-1048-3
82772
  Leja Leon Nowoczesna dydaktyka w dzialalnosci uniwersyteckiej / Leja Leon. – Poznan, 1973. – 30с.
82773
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 1. Biala malpa / J. Galsworthy. – Warszawa
1. – 1972. – 293с.
82774
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 2. Milczace zaloty / J. Galsworthy. – Warszawa
2. – 1972. – 311с.
82775
  Galsworthy J. Nowoczesna, komedia. 3. Mijajacy sie w mroku / J. Galsworthy. – Warszawa
3. – 1972. – 352с.
82776
   Nowoczesne lampy elektronowe malej mocy. – Warszawa, 1970. – 316с.
82777
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
1. – 1957. – 460с.
82778
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 452с.
82779
  Podkowka W. Nowoczesne Metody Kiszenia Pasz / W. Podkowka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 378s.
82780
   Nowoczesne rozwiazania urzadzen oswietleniowych. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 147s.
82781
   Nowoczesne zarzadzanie przedsiebiorstwem : 5 konferencja naukowa. – Zielona Gora, 2000. – 431s.
82782
  Baranowski P. Nowokejnesowske hybrydowa krzywa Philipsa-Szacunki dla Polski w oparciu o dane miesieczne / P. Baranowski, A. Leszczynska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 209-218. – ISSN 0081-6841
82783
  Lebiediew Nikolaj Nowy etap stosunkow miedzynarodowych / Lebiediew Nikolaj. – Warszawa, 1978. – 363с.
82784
  Pitera Zbigniew Nowy film radziecki / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1967. – 108с.
82785
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Tauchnic, 1845. – [8], 772 s.
82786
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Kniegarni Ottona Holtze, 1871. – 772 s.
82787
  Kedros Andre Nowy kwiat. / Kedros Andre. – Warszawa, 1956. – 248с.
82788
  Szlifersztejnowa Salomea Nowy material na lekcjach gramatyki jezyka polskiego. (W klasach V-VII) / Szlifersztejnowa Salomea. – Warszawa, 1955. – 40с.
82789
   Nowy model wladzy lokalnej w PRL. – Wroclaw, 1984. – 158с.
82790
   Nowy slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2002. – 1311,[2]s. – ISBN 83-01-13674-Х
82791
   Nowy slownik kieszonkowy francusko-polsko-niemiecki : A-Z. – Breslau : G. Th. Korn, 1820. – 356 s.
82792
  Dahlmann, Piotr Nowy slownik podreczny francuzko-polski. – Berlin. – 1079 p.
82793
  Koncewic L. Nowy slownik podreczny lacinsko-polski i polsko-lacinski : opracowany podlug najlepszych zrodel / Lukasz Koncewicz. – Warszawa : Ksiecarnia literacka, 1939. – 950 s.
82794
  Kalina P. Nowy slownik podreczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymowa fonetyczna = Neues Handworterbuch der deutschen und polnischen Sprache mit Angabe der Aussprache / Pawel Kalina. – 2 wyd. – Warszawa : [s. l. – IV, 680 s.
82795
   Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 1786,[3]s. – ISBN 83-01-13111-Х
82796
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
82797
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
82798
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
82799
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
82800
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
82801
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
82802
  Iacobuta A.-O. Nstitutional Factors Associated With Tax Morale: a Country Group-Level Analysis / A.-O. Iacobuta, G.C. Mursa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 64-72. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817


  A growing literature coming from economics, sociology or psychology explores the wide range of variables that might explain voluntary compliance behaviour. The aim of this paper is to identify the institutional factors associated with tax morale and to ...
82803
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82804
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82805
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82806
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82807
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82808
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82809
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82810
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82811
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
82812
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
82813
   Nubian Island Hotel. Комфорт без компромисов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 34-35 : фото
82814
   Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells an indicator of their functional state / O.O. Kalmukova, L.V. Garmanchuk, N.V. Senchylo, O.I. Dzhus, I.A. Stupak, G.V. Ostrowska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 31-32
82815
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
82816
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
82817
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
82818
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
82819
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
82820
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
82821
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
82822
  Moiseenko V. Nuclear Fuel Cycle with Minimized Waste / V. Moiseenko, S. Chernitskiy // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – P. 30-35. – ISSN 2073-6231


  Цикл ядерного палива з мінімізованими відходами. A uranium-based nuclear fuel and fuel cycle are proposed for energy production. The fuel composition is chosen so that during reactor operation the amount of each transuranic component remains unchanged ...
82823
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
82824
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
82825
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
82826
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
82827
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
82828
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
82829
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
82830
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
82831
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
82832
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
82833
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
82834
  Baryakhtar V.G. Nuclear project: past and present = Ядерний проект: минуле і сьогодення / V.G. Baryakhtar, Ya.T. Bykovski, I.V. Baryakhtar ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of magnetism of the Nat. acad. of sciences of Ukraine and the Min. of education and science of Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 63, [4] p. : portr., ill. – Парал. тит .арк. укр. – Bibliogr.: p. 63-64. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-359-9
82835
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
82836
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
82837
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
82838
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
82839
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
82840
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
82841
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
82842
  Brown Neville Nuclear war: the impending strategic deadlocl / Neville Brown. – London;Dunmow : Mall press, 1964. – 238 p.
82843
   Nuclear warfare and society. Proceedings of Conference Lismore, Aptil, 1961. – Armidale, 1961. – 30с.
82844
  Kehler Nuclear Weapons & Nuclear Use / Kehler, Robert // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 4. – P. 50-61. – ISSN 0011-5266
82845
  Feldman S. Nuclear weapons and arms control in the middle east / Shai Feldman ; CSIA Studies in Intern. Security with coop. from the Jaffe Center for Strategic Studies Tel Aviv Univ. – Cambridge ; London : The MIT Press, 1997. – XVII, 337 p. – (CSIA Studies in International Security). – ISBN 0-262-56108-5
82846
  Tride David Nucleoethics: ethics in modern society / Tride David. – London, 1972. – 352с.
82847
  Mahdych Ju. Nudge strategies versus political manipulation technologies // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 203
82848
  Gavroutto Porfiri Nuees sur la ville. / Gavroutto Porfiri. – M., 1966. – 388с.
82849
  Castro Pozo Hildebrando Nuestra comunidad indigena / Castro Pozo Hildebrando. – Lima, 1979. – 345с.
82850
  Felipe L. Nueva antologia rota / L. Felipe. – Madrid : Akal, 1990
82851
   Nueva narrativa Rusa: Relatos. – Moscu, 1989. – 271с.
82852
  Chabas Juan Nueva y manual historia de la literatura espanola / Chabas Juan. – La Habana, 1962. – 452с.
82853
  Garcia Hortelano Nuevas amistades / Garcia Hortelano. – Madrid : Clasicos Taurus, 1991. – 366 p. – ISBN 84-306-0142-2
82854
  Ortiz Fernando Nuevo Catauro de cubanismos / Ortiz Fernando. – La Habana, 1974. – 526с.
82855
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances. – Paris : Garnier hermanos,, 1896. – 558, 411 s.
82856
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances espanol espanol-frances. – Paris : Libreria de garnier hermanos, 1870. – 650 s.
82857
   Nuevo orden economico internacional. – M., 1984. – 207с.
82858
  Castro G. Nuevo prisma. Сurso de espanol para extranjeros : libro de ejercicios : nivel C 1 / Genis Castro, Jose Vicente Ianni. – Madrid : Edinumen, 2011. – 127 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – ISBN 978-84-9848-255-3
82859
  Castro F. Nuevo ven : libro de ejercicios : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 5-a impres. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-852-7
82860
  Castro F. Nuevo ven : libro del alumno : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 6-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : B1/B1+ Marco comun de referencia. - Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-842-8
82861
   Nuevo ven : libro de ejercicios : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-841-1
82862
   Nuevo ven : libro del alumno : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. - Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
82863
   Nuevo ven : libro del alumno 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 9a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – 1a ed. 2003. - На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
82864
   Nuevos cuentos Cubanos. – La Habana, 1964. – 326с.
82865
  Alvar Manuel Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporбnea / Alvar Manuel. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas, 1991. – 352 p.
82866
   Nuevos narradores 1974. – La Habana, 1975. – 128с.
82867
   Nuevos poetas. 1974. – La Habana, 1975. – 153с.
82868
  Lazerte M.E. Number highways : Highway-5 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1932. – 106 p.
82869
  Lord G.S. Number highways : Highway-6 / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1933. – 146 p.
82870
  Lazerte M.E. Number highways : Grade 3 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1938. – 123 p.
82871
  Lord G.S. Number highways / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin and company
5. – 1939. – 243 p.
82872
  Townsend S. Number ten / Sue Townsend. – London : Michael Joseph : Penguin books, 2002. – 323, [1] p. – ISBN 0-718-14368-X
82873
  Lang Serge (Ed.) Number Theory III: Diophantine Geometry / S. Lang. – Berlin : Springer-Verlag, 1991. – 296 p. – ISBN 3-540-53004-5
82874
  Муратов Олександр Number two, або Розважливий погляд на нерозважні події // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.69-159. – ISSN 0130-1608
82875
  Муратов О. Number two, або Розумні думки про нерозумне життя : (роман-есей) / Олександр Муратов : ЄОМ-прес, 2007. – 222с.
82876
  Sharapov M.M. Numbering of set partitions / M.M. Sharapov, O. Lamzin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В статті розглядаються методи нумерації розбиттів скінченних множин. Запропоновані алгоритми дозволяють обчислювати номер (індекс) розбиття та будувати розбиття скінченної множини за його номером (індексом). Для одного з методів показано, як будується ...
82877
   Numbers. – New York a.o., 1991. – 123с.
82878
  Iordan Iorgu Nume de locuri romanesti in Republica Populara Romana / Iordan Iorgu. – Bucuresti
1. – 1952. – 304с.
82879
  Mazilu M. Numele Avestitei in tratiia romaneasca manuscrisa si tiparita // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 3 (за 2017). – P. 355-368. – ISSN 0024-3523
82880
  Moscal D. Numele propriu la Eugenio Coseriu // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 117-131. – ISSN 1583-7017


  "Внесок Coseriu в поле власних назв в основному відомий завдяки одній статті, опублікований на початку своєї кар"єри. Ця стаття фактично є частиною більшого дослідження, яке залишилося незавершеним і в якому було опубліковано ще три статті з ...
82881
  Grodzinski Juliusz Numer sluzbowy 1895 / Grodzinski Juliusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 216s.
82882
  Sacuiu I. Numere aleattoare : Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale / I. Sacuiu, D. Zorilescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1978. – 251p.
82883
  Onicescu O. Numere si sisteme aleatcare / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1962. – 260 p. – (Colectia "Teoria probabilitatilor"3)
82884
  Perestyuk M. Numerical-analytic method for the equation of nonlinear oscillator / M. Perestyuk, A. Ronto; Reviewer: Zoltбn Szabу // Publ. Univ. Miskolc. Ser. D. – No.2
82885
  Burden Richard Numerical analysis / Burden Richard, Faires, Douglas. – Fourth edition. – Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1989. – 730p. – ISBN 0-53491-585-X
82886
  Pantelyat Michael Numerical analysis of electromagnetic fields in 2D and 3D (industrial application: large synchronous turbogenerator rotors) / Pantelyat Michael, Shulzhenko Mykola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику скінченноелементного аналізу нестаціонарних електромагнітних полів струмів зворотної послідовності в роторах синхронних генераторів. Методика використана для розрахунку стану синхронного турбогенератора 300 МВт при короткому ...
82887
  Oman Richard Numerical calculations of gas-surface interactions. Distribution of this report is provided in the interest of information exchange.. / Oman Richard. – Springfield. – 48с.
82888
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from Ti, Cr, Ni, and Zn at 10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
82889
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from TI, Cr, Ni, and Zn at 8,10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
82890
   Numerical differential cross sections of elastic and Inelastic scatterings of protons. II. By magnesium at the energy range from 7 MeV to 16 MeV. – Tokyo
2. – 1960. – 14с.
82891
  Dyyak I. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition / I. Dyyak, Y. Savula, A. Styahar // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 23-33. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається модель, яка описує напружено деформований стан двовимiрного гетерогенного тiла з тонким покриттям. Спочатку доведено збiжнiсть iтеративного алгоритму, побудованого на основi поєднання методу скiнченних елементiв (МСЕ) та методу граничних ...
82892
   Numerical methods and approximation theory : Novi Sad, September 4-6,1985. – Novi Sad
Vol.2. – 1985. – 206p.
82893
  Chapra S.C. Numerical methods for engineers : With programming and software applications / Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; WCB, 1998. – 19,924p. + 1 дискета. – ISBN 0-07-010938-9
82894
  Pshenichny B. Numerical methods in extremal problems / B. Pshenichny, Yu. Danilin. – M., 1982. – 276с.
82895
   Numerical methods in fluid dynamics. – Moscow : Mir, 1984. – 335p.
82896
   Numerical Methods in Fluid Dynamics. – Москва : Мир, 1984. – 335с.
82897
  Volkov E.A. Numerical metods / E.A. Volkov; Transl. from russian by L. Levant. – Moscu : Mir, 1990. – 238 p.
82898
  Belyi T. Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy / T. Belyi, A. Pirnach // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
82899
  Yarmoshchuk Ye.S. Numerical modelling of light propagation in surface plasmon resonance sensor with liquid crystal / Ye.S. Yarmoshchuk, V.I. Zadorozhnii, V.Yu. Reshetnyak // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2018. – Vol. 21, n. 1. – P. 13401-1-13401-10. – ISSN 1607-324Х


  Числове моделювання поширення світла в сенсорі на основі поверхневого плазмонного резонансу з рідким кристалом. "The five-layer nanorod-mediated surface plasmon sensor with inhomogeneous liquid crystal layer was theoretically investigated. The ...
82900
  Babuska I. Numerical processes in differential equations / I. Babuska, M. Prager, E. Vitasek. – Prague; London : SNTL; Wiley, 1966. – 351 p.
82901
  Kravchenko O.Yu. Numerical simulation of nanoparticles coagulation in rf-discharge / O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 272-275. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the simulation results of nanoscale dust particles coagulation in capacitive radio-frequency discharge of low pressure in argon. Simulations carried out under the self-consistent kinetic model that takes into account the stochastic ...
82902
  Dovgiy B. Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts / B. Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  A problem of a stationary liquid filtration using fan-shaped drainage in a circular domain is considered. A mathematical model is formulated as a boundary value problem for the Poisson equation in domains of a circular shape with a given number of ...
82903
  Stelmashchuk V.V. Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem / V.V. Stelmashchuk, H.A. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the Lord-Shulman (LS) model of thermo piezoelectricity. Variational formulation is constructed for the initial boundary value problem of LS-thermo piezoelectricity. Then forced vibrations of pyroelectric specimen are considered and the ...
82904
   Numerical solution of partial differential equations on parallel computers : With 201 figures and 42 tables. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – 12,482 p. : ill. – (Lecture notes in computational science and engineering / Edit.board: T.J.Barth, M.Griebel, D.E.Keyes a.o. ; 51). – ISBN 3-540-29076-1
82905
   Numerical solutions of nonlinear differrential equations. Proceedings an Advanced Symposium. – New York, 1966. – 347p.
82906
  Levy H. Numerical studies in diferential equations / H. Levy, E.A. Baggott. – London : Watts & Co
V. 1. – 1934. – 238 p.
82907
  Braiorr-Orrs Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models / Braiorr-Orrs, M. Weyrauch, M.V. Rakov // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
82908
   Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion / A. Dimaki, E. Shilko, A. Dmitriev, S. Zavsek, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
82909
  Sulymenko O. Numerical study of the phase synchronization of two spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies and initial phases / O. Sulymenko, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Numerical analysis of the mutual synchronization of two spin-torque nano-oscillators (STNOs) with random eigen parameters (frequencies and initial phases of oscillations) has been carried out. A numerical procedure for the determination of the system"s ...
82910
   Numerical treatment of differential equations : Selection of papers presented at the fourth International seminar "NUMDIFF-4" held at the Martin-Luther-univ. Halle-Wittenberg, May 25-29,1987. – Leipzig : BSB Teubner, 1988. – 316p.
82911
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
1 : /O.Hadzic. – 1989. – 320s.
82912
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /D.Herceg. – 1989. – 247s..
82913
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /K.Surla. – 1989. – 258s..
82914
  Poloschi G.N. Numerische Losung von Randwertproblemen der mathematischen Physik und funktionen diskreten Arguments / G.N. Poloschi. – Lpz., 1966. – 270с.
82915
   Numerrical Control of Machine. Tool and Robots.. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – P. 272
82916
  Vaillant Joannem Numismata imperatorum romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos
1. – 1694. – (22), 397, (4с.
82917
   Numismaticky sbornik. – Praha
3. – 1956. – 270с.
82918
   Numismaticky sbornik. – Praha
4. – 1960. – 428с.
82919
   Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il., tab., portr. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63760-93-9
82920
  Steineckert Gisela Nun leb mit mir. Weibergedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1976. – 102с.
82921
  Demetrius Lucia Nunta Ilonei. / Demetrius Lucia. – Bucuresti, 1960. – 180с.
82922
  Cosbuc George Nunta Zamfirei si alte poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1961. – 238с.
82923
  Miroshnitshenko G. Nuorten Armeija / G. Miroshnitshenko. – Petroskoi : Художественная литература
Т.2. – 1937. – 233 с.
82924
  Bellenger W.A., Fabbrucci F. Nuova guida di conversazioni moderne francese ed italiano / Bellenger & prof. F. Fabbrucci. – Berlin : B. Behr. – V, 246 p. – German, French, Italian
82925
  Weber F.A. Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / comp. da F.A. Weber. – Ed. stereot. – Lipsia : Presso Carlo Tauchnitz
Pt. 1 : Iitaliano-tedesco. – 1856. – X, 722 p.
82926
  Oberosler G. Nuovo dizionario tascabile tedesco-italiano e italiano-tedesco / comp. da Giuseppe Oberosler. – Milano : Fratelli Treves
Pt. 2 : Iitaliano-tedesco. – XX, 382 p.
82927
  Lourie A. Nuovo Vocabolario Italiano-Russo : Che contiene tutti i vocaboli moderni con la pronunzia figurata / A. Lourie. – Parigi : Fratelli Garnier, Librai-Editori. – 533 s. – номер 82170 без тит. листа
82928
  Angeli A. Nuovo vocabolario Italiano - Francese / A. Angeli. – Parigi : Fratelli Garnier, 1911. – 506 s. – Рік книги визначено через Інтернет
82929
  San Giorgio Ramiro Barbaro di Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco : contenente tutte le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografia ecc. : italiano-tedesco / Ramiro Barbaro di San Giorgio. – Berlin : Hugo Steinitz, 1890. – 495 p.
82930
   Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco contenente tuttle le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografici ecc : italiano e tedesco. – Berlin : J. Singer. – 495, [1] p.
82931
   Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) - новий вид флори України / М. Дідух, А. Куземко, Т. Мазур, Т. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати моніторингу в Поліському природному заповіднику де виявлено місцезнаходження нового для України виду Nuphar pumila (Timm) DC. Розглянуто систематичне положення, поширення, екологічні та ценотичні особливості даного виду. Проведено ...
82932
  Berger Uwe Nur ein Augenblick / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1981. – 151с.
82933
  Eggerath Werner Nur ein Mensch / Eggerath Werner. – Weimar, 1959. – 230с.
82934
   Nur ein paar stunden. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1975. – 396 s.
82935
   Nur ein paar Stunden. – Berlin, 1975. – 394с.
82936
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1955. – 328 S.
82937
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1958. – 328 S.
82938
  Cookson C. Nur eine Frau : roman / Catherine Cookson. – Berlin : Goldmann Verlag, 1963. – 340, [3] S. – ISBN 3-442-09100-4
82939
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1981. – 326 S.
82940
  Feuchtwanger Marta Nur eine Frau. / Feuchtwanger Marta. – Berlin-Weimar, 1984. – 333с.
82941
  Philipe Anne Nur einen Seufzer lang / Philipe Anne. – Berlin, 1971. – 133с.
82942
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945 / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1975. – 133с.
82943
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945 / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1978. – 116с.
82944
  Pfistermeister Ursula Nurnberg. Zauber einer unverganglichen Stadt in farbbildern und alten Stichen / Pfistermeister Ursula. – Nurnberg, 1975. – 200с.
82945
  Berent Waclaw Nurt / Berent Waclaw. – Warszawa, 1956. – 364с.
82946
  Luzny R. Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego oswiecenia / R. Luzny, 1973. – [7] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
82947
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berl., 1954. – 108с.
82948
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1981. – 227с.
82949
  Dhopeshwarkar Nutrition and brain development / Dhopeshwarkar, Govind. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 196p.
82950
   Nutrition and Immunity / Gershwin, Eric, , R.S. Beach, L.S. Hurley. – Orlando : Academic Press, 1985. – 417с.
82951
   Nutrition cluster handbook : a practical guide for country-level action / Clobal Nutrition Cluster ; [prep.: Josephine Ippe, Diane Holland, Leah Richardson, et al.]. – Geneva : UNISEF, 2013. – 433 p. : tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Clobal nutrition cluster)
82952
  Robertson Elizabeth Chant Nutrition for Today / Robertson Elizabeth Chant. – 3rd. revis. ed. – Toronto; Montreal : McClelland and Stewart Limited, 1968. – 255с.
82953
   Nutritional biochemistry and metabolism. – New York a.o., 1984. – 436с.
82954
   Nutron Transmission and neutron Scattering in Polimer Gels / L.A. Bulavin, V. Klepko, V. Shilov, Yu. Melnichenko, V. Slisenko // Polymer Engineering and Science /USA/, 1996. – Випуск 2
82955
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0746.6(2. Cilt)
Cilt 2 : 1920 - 1927. – 2001. – S.433-893. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2562 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 665
82956
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0747.4(3. Cilt)
Cilt 3 : Vesikalar. – 2001. – S.899-1280. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2563 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 666
82957
  Hille H. Nutzliche Wellen / H. Hille. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1962. – 178 s.
82958
  Ebel F. Nutzpflanzenfuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, M. Gottschall. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1977. – 191S. : Mit 8 Tafeln und 2 Carten im Anhang
82959
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
1. – 1964. – 452с.
82960
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
2. – 1964. – 496с.
82961
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
3. – 1964. – 472с.
82962
  Ciobanu N. Nuvela si povestirea contemporana / N. Ciobanu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
82963
  Orkeny Istvan Nuvele-minut expozitia de trandafiri / Orkeny Istvan. – Bucuresti, 1982. – 413с.
82964
  Gala Galaction Nuvele / Gala Galaction. – Bucuresti, 1954. – 248с.
82965
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1955. – 304с.
82966
  Kotiubinski Mihail Nuvele si povestiri / Kotiubinski Mihail. – Bucuresti, 1963. – 448с.
82967
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Edit. a 2.-a. – Bucuresti, 1965. – 280с.
82968
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Bucuresti, 1967. – 170с.
82969
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Cluj-Napoca, 1985. – 306с.
82970
  Delavrancea B. Nuvele si povestiri. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1955. – 144с.
82971
  Gane N. Nuvele. / N. Gane. – Bucuresti, 1959. – 198с.
82972
  Nagy Istvan Nuvele. / Nagy Istvan. – Bucuresti, 1959. – 276с.
82973
  Munteanu Francisc Nuvele. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1959. – 448с.
82974
  Delavrancea B. Nuvele. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1963. – 628с.
82975
  Hirsch C. Nuverical Computation of Internal and External Flows / C. Hirsch. – New York, 1988. – P. 691
82976
  Sesic Bogdan Nuznost i sloboda / Sesic Bogdan. – Beograd, 1963. – 375с.
82977
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок, 1998. – 216с. – ISBN 966-7093-33-6
82978
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-62-Х
Книга третья и четвертая. – 2000. – 192с.
82979
   NWB-Handausgabe Deutsche Steuergesetze. – 13. verb. Aufl. – Herne/Berlin, 1993. – 1331с.
82980
   Ny svensk och tysk handordbok. – Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1892. – 332 s.
82981
  Бородина Татьяна NY в лицах : Новый Вавилон, или Лица Нью-Йорка. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 78-87 : Фото
82982
  Бородина Татьяна NY моего окна : Нью Йорк. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 58-67 : Фото
82983
   Nyelvtani tanulmanyok. – Budapest, 1961. – 214с.
82984
  Hoxha B. Nyjat ne gjuhen angleze dhe shgipe = The articles in English and Аlbanian language : (Studim krahasimtor) / B. Hoxha. – Скопjе, 1998. – 90p. – ISBN 9989-720-18-5
82985
   Nykyaikainen antikomunismi. Politiikka ja ideologia. – M., 1976. – 317с.
82986
   Nymphis Medicis : А.Палла. – Будапешт : Кошут. – 144с.
82987
   Nyngat-Europai festeszet az Ermitazsban. XIII-XVIII szazad. – L., Budapest, 1979. – 302с.
82988
  Kurti Andras Nyomjuk a sodert. / Kurti Andras, Hegedus Istvan. – Budapest, 1970. – 125с.
82989
  Margarit I. O "pagina" din istoria limbii romвne literare // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 481-489. – ISSN 0024-3523
82990
  Grzeszczuk Stanislaw O "satyrach" Krzysztofa Opalinskiego : Proba syntezy / Grzeszczuk Stanislaw. – Wroclaw, 1961. – 344 s.
82991
  Janiszowska I. O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej / I. Janiszowska, K. Kuligowska, Z. Putkiewicz; Okon W. (wstep, red.). – Warszawa, 1960. – 196с.
82992
  Barzini Luigi O America : When you and I were young / Barzini Luigi. – New York : Harper & Row, 1977. – 329p. – ISBN 0-06-010226-8
82993
   O antologie a literaturii de anticipatie romanesti. – Craiova, 1983. – 471с.
82994
  Babinicz Waldemar O babkach, nugatach i dziwnej antifonie. / Babinicz Waldemar. – Ledz, 1965. – 292с.
82995
   O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow poczawszy od smierci Zygmunta Augusta Jagielly az do Naszych czas?w: Dzielo w teraznieyszych okolicznosciach do wiadomosci przydatne
82996
  Weiss Jan O bilem koni / Weiss Jan. – Praha : Nakladatelstvi lidova demokracie, 1959. – 148 s.
82997
  Meduski J. O Biochemii / J. Meduski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 125s.
82998
   O biologii uceni : O biologickych prvcich kognitivnich procesu v lidske mysli. – Praha : Academia, 1974. – 222S.
82999
  Moric Rudo O Blazejovi, cosa nebal / Moric Rudo. – Bratislava, 1975. – 79с.
83000
  Kasprowicz Jan O bohaterskim koniu i walacym sie domie. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 158с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,