Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
809001
  Нечев П.Н. - матричные описания взаимодействия в системах состоящих из нескольких частиц : Автореф. дис. ... канд. физ. мат.наук : 01.04.16 / Нечев П. Н. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1979. – 10 с.
809002
  Куликов С. "Матёрые волки" или революционеры? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 103-106. – ISSN 0235-7089


  Кто убил Столыпина?
809003
  Сікорська І. "Мати й мачуха в аспекті вивчення народних юридичних звичаїв" (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край" Павла Чубинського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-468


  В даній статті зроблено спробу з"ясувати та проаналізувати правові звичаї нашого народу по відношенню до жінки, які стали витоками для формування сучасного цивільного права, зокрема, спадкового та сімейного, що є абсолютно новим та дієвим підходом до ...
809004
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 214 л. – Бібліогр.: л. 189-214
809005
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
809006
  Качкан В.А. "Мати працю милу й вдячну..." (наш Юліан Целевич) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 318-327. – ISBN 5-325-00349-6
809007
  Дем"янчук А.Л. "Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI століття: іконографія, художні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дем"янчук Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
809008
  Божук Л. "Матір усього українського зорганізованого національного життя" : (до 140-річчя заснування культурно-освітнього товариства "Просвіта") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 145-157. – ISBN 966-628-104-X
809009
   "Матрешка и народный костюм" в музее Матрешки : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8 : Фото
809010
  Соколов Б. "Матриця" для Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 21


  Аншлюс Австрії як форма агресії.
809011
  Гедз В.А. "Матч смерті" та інші ігри команди "Старт": до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 18-24. – ISSN 2227-183Х
809012
  Дыба А. "Мать Леси Украинки в 1878 году устроила в Париже выставку старинных орнаментов украинской вышивки" / беседу вела Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 6 октября (№ 182). – С. 10
809013
  Артамонов В.А. "Мать Полтавской баталии" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0321-0626


  Битва між російськими та шведськими військами під білоруським селом Лісове ( Лєсноє ) 28 вересня ( 9 жовтня ) 1708 р.( Північна війна )
809014
   "Мать". – Москва : Искусство, 1975. – 263 с.
809015
  Форрестер С. "Мать" Горького как литературный источник повести Чуковской "Софья Петровна" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 241-261. – ISSN 0042-8795
809016
  Касторский С.В. "Мать" М. Горького. Творческая история повести / С.В. Касторский. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 224 с.
809017
  Гринцер П.А. "Махабхарата" и "Рамаяна" / П.А. Гринцер. – Москва, 1970. – 95с.
809018
  Лазарович М.В. "Машерують наші добровольці..." / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 142с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. 6 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
809019
  Нямцу А. "Машина часу" в розвитку сучасної фантастики // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 80-88.
809020
   [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / МОН України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді МОН України, Нац. наук. мед. б-ка України [та ін. ; за ред. Т.П. Гарник, Н.А. Добровольської]. – Київ : [б. в.], 2021. – 170 с. – На початку назви помилково пропущено слово: Матеріали. - Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст.
809021
   Матеріали "круглого столу" Української Всесвітньої Координаційної Ради з нагоди 60-річчя УПА. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 88с. – ISBN 966-542-115-8
809022
   Матеріали 10 регіональної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2004 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; ЛНУ ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.О.Семків, А.М.Бойко та ін.; Науков. редаг.: В.О.Семків. – Львів, 2004. – 530 с.
809023
   Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції: Право і лінгвістика / Право і лінгвістика; МВС України. Нац. ун-т внут. справ; Редкол.: В.С.Венедиктов, О.І.Остапенко, Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь : Доля. – ISBN 966-8584-44-9
Ч.1. – 2004. – 208с.
809024
   Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 7-9 жовтня 2004 р. = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the enyironment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; МОіНУ ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол. : Грінченко В.Ф. (відп. ред.), Вижва С.А. (заст. відп. ред.), Кензера О.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 185 с. – 170 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка
809025
   Матеріали 6-ї звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : У 2-х частинах / Науково-практична конференція науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ; МВС України; Редкол.: Венедиктов В.С. (відп. ред.), Остапенко О.І. та ін. – Сімферополь : ДОЛЯ. – ISBN 966-8584-57-0
Ч. 2. – 2004. – 188с.
809026
   Матеріали 6-ї звітної щорічної студентської наукової конференції: Правова держава очима молодих дослідників / Правова держава очима молодих дослідників; Редкол. М.О.Баймуратов, Б.А.Пережняк, Н.А.Мирошниченко та ін. – Одеса : Юридична література, 2003. – 440с. – ISBN 966-8104-40-4
809027
   Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" = Proceedings of the 7th international interdisciplinary young scientists" conference "Shevchenkivska vesna 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та асп. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – 192 с. : іл., табл. – На обкл. назва лише англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
809028
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.1. – 2005. – 236с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
809029
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.2. – 2005. – 260с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
809030
   Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень; КНУТШ ; редкол.: В.Б. Євтух, В.В. Чепак, Т.С. Кириленко. – Київ : Київський університет, 2006. – 190 с.
809031
   Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, О. Мокану, М. Горбатюк] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 440 с., [1] с. – Зміст: Матеріали III наукового семінару "Роль...": 14 грудня 2007 р.; Матеріали IV наукового семінару "Роль ... ": 12 грудня 2008 р.; Матеріали V наукового семінару "Роль ... ": 17 грудня 2009 р. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-25-9
809032
   Матеріали III Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" : 19 трав. 2015 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 184 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
809033
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Юридичного факультету "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 10-11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2014. – 373 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
809034
   Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, Л. Каневська, О. Мокану] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 209 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-26-6
809035
   Матеріали XIII з"їзду Українського ботанічного товариства, (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) = Proceedings of the 13th meeting of the Ukrainian botanical society, (September, 19-23, 2011, Lviv, Ukraine) / НАНУ; Українське ботанічне т-во ; Львівське від-ня УБТ [та ін.] ; [наук.-програмний комітет : К.М. Ситник (голова ком.), М.А. Голубець, М.М. Барна та ін.]. – Львів : Простір М, 2011. – 508 с. – ISBN 978-966-02-6120-4


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
809036
   Матеріали XXV з"їзду КПРС. – К, 1976. – 288с.
809037
   Матеріали XXVII з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав, 1986. – 422 с.
809038
   Матеріали XXVII з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав, 1986. – 133 с.
809039
  Прудивус С. Матеріали верхнього одягу козацької старшини за писемними джерелами кінця XVII - першої половини XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-783-0
809040
   Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика", (м. Полтава, 26-27 квітня 2007 р.) / Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Редкол.: Пащенко В.О, Лагно В.І., Гриньова М.В. та ін. – Полтава : Астрая, 2007. – 304 с.
809041
   Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф.; М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [відп. за вип. Горчинський О.Д.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 126, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-77-63-2310-X
809042
   Матеріали Всеукраїнської конференції сумної пам"яті великого терору 1937 року "Злочин без кари" / Злочин без кари; [авт.-упоряд.: А.А. Кондрацький, М.М. Роженко; редкол.: А.А. Кондрацький, С.Г. Кудра, К.С. Малеєв та ін.]. – Київ : Стилос, 1998. – 272 с., 5л. іл. – ISBN 966-7321-21-5
809043
   Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів. Вища технічна освіта України і Болонський процес. – Харків : ХПІ, 2004. – 197с.
809044
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Економічна безпека держави та суб"єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" : 15-16 трав. 2014 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України [та ін.] ; [упоряд. А.М. Штангрет ; редкол.: О.І. Амоша та ін.]. – Львів : Українська акад. друкарства, 2014. – 149, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
809045
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог" : м. Івано-Франківськ, 5-6 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Пед. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 186 с. : табл. – Загол. обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-640-389-9
809046
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах соціологія, психологія, педагогіка)" : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 293 с.
809047
   Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки : присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства / Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки; МОНУ, Мелітопольський держ. пед. ун-т, Мелітопольськ. відділ українського географічного тов-ва; [редкол.: Аносов І.П., Воровка В.П., Арабаджі О.С. та ін.]. – Мелітополь : Мелітополь, 2006. – 272с.
809048
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфкеренції "Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі", 19-29 квітня 2007 / Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі; МКТУ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв; [ред. кол.: Поплавський М.М., Безклубенко С.Д. та ін.]. – Київ, 2007. – 452с.
809049
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велесова книга - пам"ятка української культури" / Велесова книга - пам"ятка української культури; Упоряд. І.П. Ющук; Редкол.: Ю.І. Ковалів, Ю.Л. Мосенкіс, О.Н. Мушкудіані; МОНУ. Київський міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2005. – 88с.
809050
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) запорізька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району" : Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон : Тандем-У, 2002. – 228с. – ISBN 966-7089-59-1
809051
  Клеопов Ю.Д. Матеріали для флори Надазов`я / Ю.Д. Клеопов. – с.
809052
   Матеріали до бібліографії Богдана Якимовича 2001-2011 // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 16-114. – ISSN 2223-1196
809053
  Єсюнін С.М. Матеріали до біографії педагога та етнографа Петра Чуйкевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 343-346. – ISSN 2218-4805


  Подано архівні документи, що висвітлюють біографічні відомості із життя П. Чуйкевича - педагога та етнографа, уродженця Глухівщини.
809054
  Лебедєв А.Г. Матеріали до вивчання біоценозу листяного лісу / А.Г. Лебедєв. – Б.м. – 55с. – Окремий відбиток
809055
   Матеріали до вивчення історії української літератури. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 2 : Радянська література. – 1966. – 511 с.
809056
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Давня українська література (доба феодалізму - до кінця XVIII ст.). – 1959. – 652 с.


  На тит.арк. № 815386 дарчий надпис: Дорогому акад. Івану Трохимовичу Швецю з найкращими побажаннями від упорядників Ол. Білецький 1. II. 1960 р. та підпис.
809057
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Література другої половини XIX ст. – 1960. – 596 с.
809058
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Література першої половини XIX ст. / упор.: І.П. Скрипник, канд. філол. н., П.М. Сіренко, канд. філол. н. – 1961. – 492 с.
809059
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Література кінця XIX - початку XX ст. – 1961. – 507 с.
809060
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : в 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 1 : Радянська література. – 1963. – 592 с.
809061
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Тексти, науково-критичні статті: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальн. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 675с. – ISBN 966-594-425-8
809062
  Дядищева-Росовецька Матеріали до вивчення старослов"янської мови : для студ. 1 курсу Ін-ту філології спец. "Літературна творчість, українська мова та література, іноземна мова" / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 107, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-164-5
809063
  Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-791-3
Вип. 1 : А - Об"ясняться / [Сагаровський А.А. ; відп. ред. Калашник В.С.]. – 2011. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл.
809064
  Кіндратюк Б. Матеріали до історії дзвонів і дзвонінь в Україні на сторінках джерельних видань // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
809065
  Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 49-55. – ISBN 966-02-2208-4
809066
  Франко І. Матеріали до історії Коліївщини / І. Франко
809067
  Росляк Р. Матеріали до історії Одеської кінофабрики ВУФКУ ( друга половина 1920-х років) з фондів державного архіву Одеської області // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 133-158. – ISSN 0869-3595
809068
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України 4 - 5 століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-25-2
Книга 2 : Гуни в описі Пріска Панійського. – 2002. – 96с.
809069
  Василенко М.П. Матеріали до історії українського права / Н.П. Василенко. – У Київі (Київ) : З друк. Всеукр. АН, 1929. – LXIII, 335 с. – Обкл. та тит. стор. написані двума мовами: укр. та франц. – (Всеукраїнська Академі наук. Збірник соціально-економічного відділу ; № 11)
809070
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Микола Лисенко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 44-48
809071
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Михайло Грушевський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-21
809072
   Матеріали до пластового мартиролога (пам"яті Івана Гавдиди) / Т. Гривул, В. Мороз, В. Муравський, В. Окаринський; Тарас Гривул, Володимир Мороз, Володимир Муравський, Володимир Окаринський; підготовано і видано куренем УСП-УПС "Орден Залізної Остроги"; передм. О. Сича. – Львів, 2003. – 120с.
809073
  Максименко С.Д. Матеріали до програми "Психологія. 11 клас.Профільний рівень" / С.Д. Максименко, С.І. Боллтивець, О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 3163
809074
  Легун Ю. Матеріали до реконструкцій родоводів казенних селян Поділля (кін. XVIII - сер. ХІХ ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 105-128
809075
  Піпаш Ю. Матеріали до словника гуцульських говірок Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області / Юрій Піпаш, Борис Галас; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – 266с. – ISBN 966-7400-09-3
809076
  Тимченко Є.К. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. / Є.К. Тимченко; НАНУ. Українська Вільна Академія Наук у США; Підготували до вид. В.В.Німчук та Г.І.Лиса. – Київ-Нью-Йорк. – (Пам"ятки української мови). – ISBN 966-7252-25-6
Кн. 1. – 2002. – 512 с.
809077
   Матеріали до творчої біографії Я.І. Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 441-453. – ISBN 966-02-2554-7
809078
  Страшнюк С.Ю. Матеріали до теми "Західна Європа. 1945-2003 рр." / С.Ю. Страшнюк, Г.Г. Грінченко. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.1). – ISBN 966-8245-82-2
809079
   Матеріали до українського біографічного словника : Короткі біографічні довідки. – Київ. – ISBN 966-02-3784-7(серія; 966-02-3785-5)
Вип. 1 : А. – 2006. – 259 с.
809080
  Дяченко-Лисенко Матеріали до уроку у 8 класі за історичною повістю з 16-го століття Осипа Назарука "Роксоля" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 16-19
809081
  Янкович О.В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література) заняття №1 / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 2 : Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальносв. навч. закл. у контексті допрофільної гуман. підготовки 9 клас. – С. 5-40
809082
  Кушмет М. Матеріали до фразеологічного словника українських східностепових говірок (на матеріалі говірки с. Оленівки Волноваського району Донецької області) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 34-50. – ISSN 1728-9572
809083
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ. – ISBN 978-966-2569-83-4
Т. 5 : Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953-1991 роки). – 2012. – 637, [1] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
809084
  Пагор В. Матеріали з історії вищої медичної освіти в одному з фондів ЦДАВО України (1920-ті рр.) / В. Пагор, О.М. Завальнюк // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 64-73


  У статті окреслено інформаційне наповнення одного з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Виявляється, що енциклопедичні довідки навіть найновіших вітчизняних історичних енциклопедій не відображають усіх ...
809085
   Матеріали з петрографії та мінералогії Українського кристалічного щита. – Київ : АН УРСР, 1963. – 99 с.
809086
  Квітковський В.І. Матеріали з рільництва жителів поселення П"ятницьке I / В.І. Квітковський, Г.О. Пашкевич, С.А. Горбаненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0235-3490
809087
  Захарчук А.С. Матеріали засідань Української Центральної Ради як джерело дослідження її державотворчої діяльності: до проблеми відносин з тимчасовим урядом // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-34
809088
  Майстренко-Вакуленко Матеріали і техніки рисунків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 435-454. – ISSN 1992-5514
809089
  Потульницький Г. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 205-209. – ISSN 2222-5250
809090
   Матеріали інтелектуального форуму України. – Київ : Логос, 2003. – 76 с. – ISBN 966-581-409-5
809091
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн [та ін.] ; [редкол.: Гончар Б.М. (голова) та ін. ; уклад. та наук. ред.: О.П. Машевський, О.О. Сухобокова]. – Київ : Логос, 2013. – 282, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Зміст укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-651-2
809092
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті" / Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті; Вінницька обласна держ. адміністрація; ВОР; Ред.кол.: А.Т.Давидюк, П.М.Кравченко, В.П.Лациба. – Вінниця : Велес, 2002. – 212с. – ISBN 966-7993-26-4
809093
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Міжбюджетні відносини центру та регіонів / Міжбюджетні відносини центру та регіонів; Редкол.: П.І.Гайбуцький, В.М.Геєць, В.І.Кравченко та ін. – Київ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-669-113-2
809094
   Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ" : 21-22 квіт. 2011 р. / Запоріз. обл. рада [та ін. ; редкол.: Лепський М.А. (голова) та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. – 200 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96965-8-8
809095
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)" : [м. Київ, 19-20 листопада 1998 року] / Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України); Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; НДФІ при Мін-ві фінансів України ; Ін-т міжнар. розвитку Гарвардського ун-ту (США) ; редкол. : Філіпенко А.С., Бузинар Б.А., Гальчинський А.С. та ін. – [Київ] : [Діалог Прес], 1998. – 283 с. : іл., табл.
809096
   Матеріали міжрегіональної конференції молодих учених. – Горлівка, 2003. – 232с. – ISBN 966-8469-06-2
809097
   Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-й річниці страти Данила Братковського м. Луцьк, 22-23 листопада 2002року : Науковий збірник / Данило Братковський - поет і громадянин; Волинська облдержадміністрація. Волинський краєзнавчий музей; Ред. група: А.Силюк, Н.Пушкар, О.Бірюліна. – Луцьк, 2002. – 161с. – ISBN 966-7397-10-6
809098
   Матеріали науково-методичного семінару "Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання" : Присвяченого 90-річчю Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка та 10-річчю спеціал. "мова та література (англійська) фак-ту початкового навчання, (12 травня 2006 р.) / Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; Чернігівський держ пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка; Відп. за вип. Іванишина В.П. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – 76 с.
809099
   Матеріали науково-практичної конференції "Питання удосконалення судової системи України" / Питання удосконалення судової системи України; Академія правових наук України; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого за сприяння Проекту Агенства міжнар. розвитку США "Україна: Верховенство права"; Редкол.: Ю.В. Баулін, Н.В. Сібільова, Девід М. Вон. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 148с. – ISBN 966-8759-31-1
809100
  Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерело доказів у кримінальних справах про торгівлю людьми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 142-146


  Досліджено проблемні питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів у кримінальному процесі в кримінальних справах про торгівлю людьми.
809101
  Демченко Т. Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарнавського як джерело вивчення культурної спадщини України // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 114-121. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
809102
  Грибанова С. Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 103-111
809103
   Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці = Proceedings of the first bi-annual conference on Canadian studies, 26-28 February 2010, Chernivtsi / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Богатирець В. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Канадознавство. - На обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
809104
   Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2008. – 103 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
809105
  Кірієнко О. Матеріали поліційного нагляду як джерело для вивчення українського політичного руху (на прикладі "Київського українського клубу") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-25. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Київського українського клубу як національно-революційної організації. In article the activity of the Kiev Ukrainian Club is analyzed as national-revolutionary organization.
809106
  Палієнко М.Г. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано основні комплекси джерел з історії української державності, які були зібрані представниками української еміграції у Празі у період між двома світовими війнами. This article is devoted to the analyses of the main complexes ...
809107
  Осередчук О.А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 143-162. – ISSN 0320-9466
809108
   Матеріали про життя, науково-педагогічну діяльність, наукові дослідження / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 242-255


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
809109
   Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
809110
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2006. – 536 с.
809111
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2006. – 504с.
809112
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : 11-12 травня 2006 року. – Чернівці : Рута
Філософсько-педагогічні науки. – 2006. – 376с.
809113
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2005. – 336с.
809114
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2005. – 336 с.
809115
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2004. – 472с.
809116
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2004. – 390с.
809117
   Матеріали та документи 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" / Довкілля для Європи. – UNDP Ukraine. – Київ, 2004. – 544с. – На обкл. назва: 5-а Пан-Європейськ конференція міністрів "довкілля для Європи". - Розстав. знак для проф. б-к: 5/Дов
809118
   Матеріали та документи служби безпеки ОУН (Б) у 1940-х рр.. – Київ, 2003. – 254с. – ISBN 966-02-2729-9


  На тит. стор. дарчий надпис В.І. Сергійчуку
809119
   Матеріали третіх наукових читань : доповіді та матеріали наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. 28 листопада 2003 р. – Київ
Вип. 1. – 2004. – 64 с.
809120
  Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.213-224. – Бібліогр.: л.198-212
809121
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. іторичних наук: 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 231 л. + Додаток: л. 178-187. – Бібліогр. : л. 188-231
809122
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
809123
   Матеріали четвертої та п"ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2011. – 100 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
809124
   Матеріали Шостої Міжнародної науково-творчої конференції, присвяченої 10-річчю кафедри мистецьких технологій "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" : 8-9 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтв, Каф. мистец. технологій ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін. ; ред. Шульга О.В.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
809125
   Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Житомир, 1954. – 112 с.
809126
  Симоненко З. Матеріали, що отримані в іноземній державі як джерело доказів в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 395
809127
   Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; [відп. ред. Микола Кравчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 243, [1] с. – На обкл.: До 50-ти річчя Тернопільського національного університету. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-199-6
809128
  Козій І.В. Матеріалізація філософії Гегеля Я. Блудовим // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 22-31
809129
   Матеріалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817-819. – ISBN 966-316-069-1
809130
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 287с.
809131
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 267с.
809132
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 340с.
809133
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 500с.
809134
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 372с.
809135
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 357с.
809136
  Білецький І.П. Матеріалізм і нелокальність // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 17-20. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
809137
  Туниця Ю. Матеріалізм і реалізм - основа якості освіти й науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Національного лісотехнічного університету України, акад. НАНУ Ю. Туниця.
809138
  Донець А.С. Матеріалізм у філософії Л. Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 74-75
809139
  Кононенко Т.П. Матеріалізм французький // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
809140
  Булатов М.О. Матеріалізм(- філософське вчення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505-506. – ISBN 978-966-02-8345-9
809141
  Чолпан П.П. Матеріалістична діалектика - науковий метод пізнання в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
809142
  Злотіна М.Л. Матеріалістична діалектика / М.Л. Злотіна. – Київ, 1958. – 40с.
809143
   Матеріалістична діалектика і актуальні питання суспільної практики та наукового пізнання. – Київ, 1973. – 287 с.
809144
  Колодяжний В.І. Матеріалістична діалектика і еволюційний метод в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
809145
  Косолапов В.В. Матеріалістична діалектика і математичні методи в економіці / В.В. Косолапов. – Київ, 1964. – 106с.
809146
  Волинка Г.І. Матеріалістична діалектика і суспільне життя / Г.І. Волинка. – Київ, 1986. – 157с.
809147
  Храмова В.Л. Матеріалістична діалектика та гносеологічні закономірності переходу від емпіричного до теоретичного в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
809148
   Матеріалістична філософія К. Маркса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 819-822. – ISBN 966-316-069-1
809149
  Бойченко І.В. Матеріалістичне розуміння історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 232-235. – ISBN 966-642-073-2
809150
  Дьогтєв Г.Ф. Матеріалознавство / Г.Ф. Дьогтєв. – К, 1975. – 255с.
809151
   Матеріалознавство. – Львів, 1997. – 109 с.
809152
  Сологуб М.А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підгот. та спец. галузі знань "Енергетика та енергет. машинобудування" / М.А. Сологуб ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 385-390. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-612-176-2
809153
  Огієнко А.Д. Матеріаломісткість виробництва: шляхи зниження / А.Д. Огієнко. – К., 1990. – 44с.
809154
  Городковъ Б.Н. Матеріалы къ изследованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Сибири / Б.Н. Городковъ, 1913. – 14с.
809155
  Жиляєв І.Б. Матеріальна база вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-966-7909-71-0
809156
  Сенкченко А.В. Матеріальна база дозвілля та її вплив на розвиток культурно-дозвільної діяльності : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.05 / Сенкченко А.В.; Мін.культури Укр.Київ держ.ун-т. – Київ, 1995. – 27л.
809157
  Сесак І. Матеріальна база Кам"янець-Подільського середнього технічного училища - основа для заснування Державного українського університету (1906-1918) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 114-121
809158
  Козак В.Є. Матеріальна база сільскої школи. / В.Є. Козак. – К., 1979. – 155с.
809159
  Бобров Д.В. Матеріальна відповідальність військовослужбовців як інститут адміністративного права : монографія / Д.В. Бобров ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Юридика, 2023. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-219, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8263-24-9
809160
  Овсієнко В.В. Матеріальна відповідальність за невиконання господарських договорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
809161
  Московченко М. Матеріальна відповідальність працівника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.73-78. – ISBN 966-667-078-Х
809162
  Гербеда О. Матеріальна відповідальність працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 11-13
809163
  Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.77-80. – ISSN 0132-1331
809164
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за радянським трудовим правом // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
809165
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. / М.І. Данченко. – Київ, 1977. – 32с.
809166
  Бондаренко О. Матеріальна відповідальність роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 15-17.
809167
  Невіднича М. Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні права працівника на працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-15-6
809168
  Павлович З.А. Матеріальна відповідальність членів колгоспу / З.А. Павлович. – К., 1976. – 133с.
809169
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність. / М.І. Данченко. – К., 1975. – 62с.
809170
  Розовик О. Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921-1925 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1920 р. на Поволжі та південному Уралі почалася засуха, яка тривала до 1923 р. Її наслідки були катастрофічними для сільського господарства Симбірської, Самарської, Саратовської, Царицинської, Оренбурзької губерній. Неврожай був і в інших районах ...
809171
  Шевчук Юлія Матеріальна допомога, службові відрядження... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47. – ISSN 0868-9644
809172
  Єленець Ю.В. Матеріальна допомога: особливості обліку та оподаткування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 77-79. – ISSN 2313-0431
809173
  Крімер Б. Матеріальна забезпеченість як фактор народжуваності: специфіка народжень різких черговостей / Б. Крімер, О. Галиця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-6912 01
809174
  Кирієнко М.М. Матеріальна заінтересованість і розвиток колгоспного виробництва. / М.М. Кирієнко. – К., 1971. – 152с.
809175
  Надольська В.В. Матеріальна і духовна культура народів світу : Метод. рекомендації до вивч. норм. курсу "Етнологія" для студ. 1 курсу істор. фак-ту / В.В. Надольська; Волинський держ. у-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 72с.
809176
  Винокур І.С. Матеріальна і духовна культура населення Середнього Подністров"я в першій половині I тисячоліття н. е. / І.С. Винокур. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 42 с.
809177
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 46-63
809178
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 79-96
809179
  Дмитрук І. Матеріальна культура гуцулів у польських етнографічних дослідженнях другої половини XIX - першої половини XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 525-531. – ISBN 978-966-02-5080-2
809180
  Кожолянко Г.К. Матеріальна культура українського населення. : Автореф... Доктор.істор.наук: 07.00.07 / Кожолянко Г.К.; АН Укр. – К, 1992. – 47л.
809181
  Житкова О. Матеріальна основа діяльності православних церков у м. Києві (1920-1930-ті рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-966-171-90295
809182
   Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колектив. монографія / [Безгін О.І. (керівник) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-2241-13-6
809183
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України / Роговий В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр. : 34 назв.
809184
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 486 л. + Додатки: л. 438-441. – Бібліогр.: л. 442-486
809185
  Роговий В. Матеріальна підтримка української еміграції в підготовці української національної еліти за кордоном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 195-201. – ISBN 978-966-171-651-2
809186
  Тищенко В.Г. Матеріальна рецепція іноземного права в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.97-103
809187
  Ковальчук Олена Матеріальна та дисциплінарна відповідальність (9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-48
809188
  Панченко О.І. Матеріальна та майнова відповідальність поліцейських: порівняльна характеристика // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7069-52-1
809189
  Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Ф. Бродель ; перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-045-4
Т. 3 : Час світу. – 1998. – 631 с. – Тит. арк. парал. франц. мовою
809190
  Бродель Ф. Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Ф. Бродель ; перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-7640-4 (т.1); 5-7707-7639-0
Т. 1 : Структура повсякденності: можливе і неможливе. – 1995. – 543 с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
809191
  Бродель Ф. Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Ф. Бродель ; перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-215-5
Т. 2 : Ігри обміну. – 1997. – 585 с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
809192
  Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 7 (155). – С. 35-47
809193
  Сілантьєв О.І. Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 22-29. – ISSN 2074-5354
809194
  Савченко Г. Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) / Григорій Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-152


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, поповнення його складу та матеріального забезпечення солдатів й офіцерів. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса русской армии, пополнения его состава, ...
809195
  Левицька Н.М. Матеріальне забезпечення викладачів гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (XIX - початку XX ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 4 (52). – С. 34-40. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджено матеріальне становище науково-педагогічних працівників на прикладі Київського університету св. Володимира, Харківського університету, Київських вищих жіночих курсів. Порівнюється матеріальне забезпечення викладачів за дією ...
809196
   Матеріальне забезпечення військовослужбовців (речове, продовольче, інше забезпечення) : особливості під час воєнного стану. Норми забезпечення для: ЗСУ та Держспецтрансслужби, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної службі спеціального зв"язку і захисту інформації, Служби безпеки України / [укладачі: І.М. Коропатнік, М.А. Микитюк, О.О. Павлюк, С.В. Пєтков]. – Київ : Професіонал, 2023. – 519, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-2820-9
809197
  Сокирко О.Г. Матеріальне забезпечення Генеральної артилерії Козацького Гетьманату в середені XVII-XVIII ст. // Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / О.А. Алфьоров, О.І. Божко, О.О. Васильєва, Д.С. Вирський, В.В. [та ін.] Грибовський. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – С. 31-41. – ISBN 978-966-8809-52-1
809198
  Кравчук Л.В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю в 1939-1941 р. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 84-87. – ISSN 2076-1554


  Також згадується КДУ ім. Т.Г. Шевченка
809199
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
809200
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 261 арк. – Додатки: арк. 260-261. – Бібліогр.: арк. 233-259
809201
  Федорченко О. Матеріальне забезпечення поштово-телеграфних службовців Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічні аспекти дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 22-30. – ISSN 2077-7280
809202
  Кагальна М.В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської "відлиги" крізь призму повсякдення (1953–1964 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 70-78. – ISSN 0320-9466
809203
  Пагор В.В. Матеріальне забезпечення студентів медичних вишів радянської України (20-30-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 35-36
809204
  Палкін Ю.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці / Ю.І. Палкін. – Київ, 1975. – 133с.
809205
  Власюк Т.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.І. Власюк. – Київ
1. – 1989. – 120с.
809206
  Дюбуї Л. Матеріальне право Європейського Союзу = Droit materiel de L"Union Europeenne / Луї Дюбуї, Клод Блюман ; [пер. з фр. Є.Т. Марічева]. – 2-ге вид. – Київ : ІМВ, 2002. – 375, [1] с. – ISBN 2-7076-1257-X
809207
  Чупис О. Матеріальне становище білого духовенства на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 318-319. – ISBN 978-966-623-745-6
809208
  Коляструк О. Матеріальне становище науково-педагогічної інтелігенції Києва у першій половині 20-х рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 86-101
809209
  Петренко А. Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено проблемі матеріального та пенсійного забезпечення православного кліру в Київській єпархії за часів правління митрополита Платона (Городецького). Використана різноманітна джерельна база дає змогу дослідити один із аспектів ...
809210
  Кукуленко Я.І. Матеріальне становище педагогічних вишів УРСР у роки перебудови // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 57-70. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
809211
  Василенко В.М. Матеріальне становище професорської корпорації Університету Св. Володимира в 1834–1884 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 35-38. – ISBN 978-966-920-241-3
809212
  Левицька Н.М. Матеріальне становище студентства вузів України наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 56)


  На основі аналізу архівних джерел, а також вивчення наукової літератури і матеріалів періодичних видань зроблено спробу охарактеризувати матеріально-правове становище студентського контингенту України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
809213
  Комарніцький О. Матеріальне становище студентства педагогічних вишів Одеси у 20-30-ті рр. XX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 116-138. – ISSN 2312-6825
809214
  Комарніцький О.Б. Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 354-362. – ISSN 2218-0567
809215
  Лицур Н. Матеріальне становище української міської інтелігенції у міжвоєнній Польщі (1921-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5080-2
809216
  Микитась В. Матеріальне становище. Професорські корпорації // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 199-213. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Лящевський Василь, чернече ім"я Варлаам (Лящевський) (1704-1774) - український церковний педагог, один із засновників вищої освіти у Московії. Випускник Кивєо-Могилянської академії, мовознавець, професор, ректор Московської слов"яно-греко-латинської ...
809217
  Гук М.М. Матеріальне стимулювання в радгоспах і колгоспах. / М.М. Гук. – К, 1967. – 111с.
809218
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання в умовах економічної реформи / А.А. Чухно. – К, 1971. – 207с.
809219
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економічноії науки в світлі рішень вересневого Пленуму ЦК КПРС (1965 р.) : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1966. – С.16-27
809220
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і план // Екон. Рад. України, 1966
809221
  Силенко О.М. Матеріальне стимулювання працівників закладів вищої освіти до забезпечення якості освітніх послуг / О.М. Силенко, О.В. Григор"єва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 93-99. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено практичні рекомендації з удосконалення існуючих систем матеріального стимулювання педагогічного й науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти І та ІІ рівня акредитації. Визначено блоки інформаційне забезпечення прийняття ...
809222
  Костін Д.Ю. Матеріальне стимулювання трудової діяльності на підприємствах електроенергетики // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 67-69. – ISSN 1729-7206
809223
  Карлова І.О. Матеріальне стимулювання трудової діяльності працівників транспортної галузі України / І.О. Карлова, А.А. Зелена // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
809224
  Венедіктов Сергій Валентинович Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Венедіктов С.В. – Харків, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.169-186
809225
  Нахлік Я. Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в"язниця духа чи прихисток душі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 448-455. – ISBN 978-966-3888-379-3
809226
  Наконечна О.В. Матеріальний артефакт як об"єкт культурологічного дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 88-95
809227
  Назимко Єгор Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 93-98.
809228
  Степанюк А.А. Матеріальний і колізійний методи міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 85-91. – ISSN 0201-7245
809229
  Лавер О.Г. Матеріальні витрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської Федерації / О.Г. Лавер, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 48-54. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
809230
  Місієвич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.23-28. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
809231
  Чухно А.А. Матеріальні і моральні стимули та актуальні проблеми розвитку господарської реформи. Ч.1 // Вчення про мат. та моральні стимули та його здійснення на суч. етапі
809232
  Медицький І.Б. Матеріальні наслідки фізичного насильства: кримінологічний аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 112-123. – ISSN 2524-0323
809233
  Зянько В. Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статі виявлено та проаналізовано основні причини низької активності інноваційної підприємницької діяльності в Україні, обґрунтовано необхідність державної фінансової підтримки інноваційного підприємництва, визначено шляхи активізації інноваційної ...
809234
  Трушкіна Н.В. Матеріальні потоки в логістичній діяльності підприємства: теоретичний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 140-151. – ISSN 2524-003X


  Новизна авторського трактування матеріального потоку полягає у тому, що це визначення є достатньо комплексним і відображає безперервний рух сукупності необхідних видів ресурсів на промисловому підприємстві при послідовному здійсненні всього переліку ...
809235
  Забуранна Л.В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості / Л.В. Забуранна, О.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
809236
  Струк Н.Р. Матеріальні потоки як об"єкт логістичного управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 244-250. – ISSN 1998-6912
809237
   Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання. – Чернівці : ЧДУ, 1994. – 41с.
809238
  Михальчишина Л.Г. Матеріальні ресурси та визначення їх складових: обліково-економічний огляд // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 128-131. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
809239
  Пісной І.М. Матеріальні свідки судових реформ // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.7-10


  Історія судових реформ в Україні
809240
  Ніщимна С.О. Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 114-120. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються матеріальні складові бюджетного права. Досліджуються наукові погляди на визначення понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій». Підіймається проблема політизації бюджетного права. The article examines the material components ...
809241
  Карасевич О.О. Матеріальні та людські ресурси сільського господарства України 1953-1964 рр.: вітчизняний науковий дискурс другої половини XX ст. - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Карасевич Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
809242
  Пилипенко Ю.О. Матеріальні умови вступу у фактичний шлюб // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-927-199-0
809243
  Мартиненко Т.К. Матеріальність світу / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1957. – 51с.
809244
  Буяшенко В.В. Матеріальність як парадигма співбуття : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Буяшенко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
809245
  Шаптала О.С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
809246
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х-початок 1930-х рр.) : Автореф. дис. ... канд істор. наук: 07.00.01 / Трубенок О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
809247
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х - початок 1930-х рр.) : Дис. ...канд.історичних наук:07.00.01 / Трубенок Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 208л. + Додатки: л.188-208. – Бібліогр.:л.154-188
809248
  Зубко О. Матеріально-побутове життя українських пражан 1921 - 1939 роках: помешкання, харчування, одяг // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 31-38. – ISSN 2522-4611
809249
  Гордієнко Г. Матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The living conditions of invalids of the Patriotic War (during the war and post-war periods) are investigated in the article. The efficiency of measures taken by the Soviet State aimed at social welfare of invalids, front-line soldiers are analysed. В ...
809250
  Дорошко М.С. Матеріально-побутове забезпечення партійно-радянської номенклатури УСРР в умовах голодомору 1932-1933 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISBN 978-966-581-930-1
809251
  Кошкідько А. Матеріально-побутове становище наукової інтелігенції в 1920-х рр.(за матеріалами "Щоденників" С. Єфремова) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 197-200. – ISBN 978-966-171-795-3
809252
  Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 388-398
809253
  Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50 - 60-ті рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 415-433
809254
  Страшко Є.М. Матеріально-побутові умови життя ніжинців у контексті історії повсякдення (кін. 1943-1953 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 107-124. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Автор робить спробу простежити причини акцентування уваги у пострадянській історіографії на повсякденному житті суспільства в цілому, соціальних груп чи окремих осіб. У статті обгрунтовано неспроможність ортодоксальної та застарілої методології ...
809255
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
809256
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
809257
  Павлюк А.Г. Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання та методологічне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Павлюк Анатолій Григорович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
809258
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
809259
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 200-223
809260
  Калакура В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
809261
  Погрібний І.І. Матеріально-речовинні іменники: проблема лексико-семантичного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
809262
   Матеріально-технічна база агропромислового комплексу : (розвиток та ефективність). – Київ : Урожай, 1985. – 296 с.
809263
  Чухно А.А. Матеріально-технічна база комунізму - вирішальна умова переходу до комунізму / А.А. Чухно, Г Н. Петрович, . – К, 1965. – 43с.
809264
  Кукуленко Я.І. Матеріально-технічна база, матеріальне становище трудового і студентського колективів вишів Кам"янця-Подільського у період перебудови (1986 - 1991 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 132-139
809265
  Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 17-22. – ISSN 2218-1199
809266
  Колішенко Р.О. Матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 230-232. – ISBN 978-966-188-219-4
809267
  Жук Л.В. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 188-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Досліджено проблему матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень у вітчизняних вищих навчальних закладах. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові документи з питань розвитку матеріально-технічної бази університетів. Наведено ...
809268
  Писаренко А. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-45.
809269
  Безпалова О.І. Матеріально-технічне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.І. Безпалова, С.В. Іванов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 43-48. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
809270
  Кінаш І.П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки : монографія / І.П. Кінаш ; [М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-257. – ISBN 978-966-694-199-5
809271
  Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням інтернет-технологій // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
809272
  Шкуратенко Ю. Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 281-285. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
809273
  Іванченкова Л.В. Матеріально-фінансова збалансованість у діяльності харчових підприємств та її роль у формуванні фінансово-економічних результатів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 47-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
809274
  Тарнавська С.В. Матеріально-фінансове забезпечення вищих навчальних закладів УСРР в 1920-х – на початку 1930-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 111-115. – ISSN 2076-1554
809275
  Барков В Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики / В Барков, Н. Прозорова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.294-301. – ISBN 966-73-53-51-Х
809276
  Ховрич С.М. Матеріально–побутові проблеми студентів Наддніпрянської України та спроби їх вирішення (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовані причини та суть головних фінансових та побутових проблем студентів деяких українських вишів, а також досліджені шляхи подолання їх в умовах російського самодержавного режиму наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. У світлі розглядуваної ...
809277
  Кришталь С.П. Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 64-68. – ISSN 2076-1554
809278
  Корчак Н. Матеріально - правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.6-10
809279
  Костишин Р.В. Матеріально фінансове забезпечення передвиборчої агітації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
809280
  Селецький П. Матерії зоряні згустки : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0208-0710
809281
  Савельєв О.К. Матерільна культура тіри (I - початок V ст.н.е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Савельєв Олег Костянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назв
809282
  Мойсишин В. Матерія : [поезії] / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-668-503-5
809283
  Волошин Л. Матерія духу і думки Любомира Медвідя // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 0130-1799
809284
  Рижків В.Л. Матерія і життя / В.Л. Рижків. – Харків, 1924. – 77с.
809285
  Алєксандрова О.В. Матерія і ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 134-135. – ISBN 966-316-069-1
809286
  Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки : пер. з англ. / Л. Інфельд. – Харків : ДНТВУ, 1937. – 208 с.
809287
  Хасхачих Ф.Г. Матерія і свідомість / Ф.Г. Хасхачих. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 187 с.
809288
  Фесенко Д.Я. Матерія і свідомість / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1958. – 45 с.
809289
  Кубланов Б.Г. Матерія і свідомітсть / Б.Г. Кубланов. – Львів, 1958. – 63с.
809290
  Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 190-194. – ISSN 2307-2261
809291
  Винар Л. Матеріяли до біографії Михайла Грушевського // Український історик : Журнал Українського історичного товариства. – Нью-Йорк [та ін.], 1982. – Рік 19, № 1/2 (73/74). – С. 65-75
809292
  Ткачук В. Матеріяли до гідрологічної клясифікації грунтів / В. Ткачук. – Київ, 1931. – С.129-160
809293
  Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття / М.Є. Слабченко. – [Київ] : Держвидав України
Т. 2. – 1927. – 278 с.
809294
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.1 : Ніна Заглада. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. – 1929. – 180 с.
809295
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.2. – 1929. – 223 с.
809296
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.3 : Матеріяли до монографії С. Старосілля. – 1931. – 190 с.
809297
   Матеріяли до звіту Одеського Округового виконавчого комітету робочих, селянських, червоноармійських та червонофлотських депутатів ІХ скликання. – Одеса, 1929. – 86с.
809298
   Матеріяли до звіту уряду А.М.С.Р.Р. V -му з"їздові Рад Молдавії за 1929 та 1930 роки. – Тираспіль : Вид-ня ЦВК та РНК АМРСР, 1931. – 141 с.
809299
  Полонська-Василенко Матеріяли до історії гірничої промісловості Донбасу / Полонська-Василенко; Наталя Полонська Василенкова. – [Львів], 1932. – С. 207-229
809300
   Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857-1933 = Documents for the study of literature and of ideiological trends : Correspondence from American archives 1857-1933. – Нью-Йорк, 1992. – 814с. – (Джерела до новітньої історії України/УВА у США;Заг.ред.Білінський Я. та ін. ; Том 3). – ISBN 0916381064
809301
   Матеріяли до історії українського патріярхального руху (1963-2001) = Towards a history of the Ukrainian Patriarchal movement (1963-2001) / упорядник А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 364 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 978-966-395-251-2
809302
   Матеріяли до історії української козаччини. Т. 5 = Acta historica res gestas Kozacorum Ucrainiensium illustrantia / Видані під загальною редакцією Михайла Грушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1911. – Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – С. I-VI, 1-545
809303
   Матеріяли до історії української медицини = Contributions to the history of Ukrainian medicine. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки
Т. 1. – 1975. – 336, XVI с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
809304
   Матеріяли до історії Української церкви : збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963) // Наукові записки Українського вільного університету / Український вільний університет. – Мюнхен ; Рим ; Париж, 1969. – Т. 9/10 (1967/1968) : Матеріяли до історії Української Церкви: збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963). – 387 с.
809305
   Матеріяли до контрольних чисел Шевченківської округи на 1930 - 31 рік. – Черкаси, 1930. – 329с.
809306
   Матеріяли до обрання нових академіків : Постанова РНК УСРР з 16 квітня 1929 р. – Київ : Київ-Друк, 1929


  Конвлют містить: Характеристики кандидатів на академіки ВУАН, подані з доручення особливих комісій (118)
809307
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів / П.М. Попов. – Київ : Київ-Друк, 1926. – 137, [4] с.
809308
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів : додаток 1 / П.М. Попов. – додаток 1. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 34 с.
809309
  Артоболевський В.М. Матеріяли до списку птахів Південої половини Чернігівщини : (Відомості попередні) / Володимир Артоболевський. – [Київ], 1926. – С. 113-126. – Без обл. и тит. арк. - Окр. відб.: Записки Київського iнституту народної освiти. Київ, 1926, т. 1, с. 113-126. - Авт. та назва пар. нім. та укр. мов.


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Петровивичу Семенову-Тянь Шанскому от автора
809310
   Матеріяли до української діялектології = Specimina Dialectorum Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Пам"ятки мови, I :Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Полътика свъцкая" (1770/1790). – 1985
809311
  Курило О.Б. Матеріяли до української діялектології та фольклористики / О. Курило // Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О.Б. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – 135 с. – (Всеукраїнська Академія наук ; № 21 ;(Праці етнографічної комісії))
809312
   Матеріяли Другого Збору Конгресу Українських Hаціоналістів. – Київ : Головний Провід Конгресу Українських Hаціоналістів, 1997. – 360 с. – ISBN 966-7060-11-Х
809313
   Матеріяли другої п"ятилітки Київської области. – Вип. 1. – Київ : Укрголовліт № 1614
Промисловість. – 1932. – 148 с. – На правах рукопису
809314
   Матеріяли другої республіканської агрономічної наради. – К.-Х., 1951. – 184с.
809315
  Харлампович П.В. Матеріяли з археології та історії Первомайщини / П.В. Харлампович. – С. 65-85
809316
   Матеріяли і спогади = Materials and memories : Матеріяли до життя студентів українців у високих школах у Варшаві між двома світовими війнами. – Рочестер : Babiuk Enterprises, 1999. – 133c. : іл.
809317
   Матеріяли наради робітників Київа до Всеукраїнської музейної наради : [Протоколи 1-... Пленуму Музейних комісій : Завдання та ромота музеїв : Типи Музеїв : Статути Музеїв]. – Київ, 1928. – 61 с. – Надруковано на машинці. - Літографія
809318
   Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю Української Головної Визвольної Ради. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с. – На обкл.: Українська Головна Визвольна Рада: Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю створення
809319
   Матеріялы до исторіи російскои царославнои місіи въ Повночнои Америцъ водъ року 1896 до 1907 = Материалы к истории Российской православной миссии в Северной Америке с 1896 по 1907 г. – Санкт-Петербург : Премиум Пресс, 2016. – 165, [1] с. – Текст укр., рус., старорус. – Библиогр.: с. 158-163 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906649-27-0
809320
  Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини = Material culture of Lemkos" land / Юліан Бескид. – 2-ге вид, допов. – Торонто : Організація оборони Лемківщини, 1972. – 166 с.
809321
   Матерыялы да гісторі мануфактуры Беларусі у часы распада феадалізма. – Минск
2. – 1935. – 380 с.
809322
  Чуковский К. Матерям о детских журналах. – Санкт-Петербург, 1911. – 103 с.
809323
  Ветюков Владимир Матерь вод: вверх к Тибету : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 40-58 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
809324
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 64с.
809325
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94с.
809326
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 116с.
809327
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : Повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 157с.
809328
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1985. – 181с.
809329
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Москва : Профиздат, 1986. – 159 с.
809330
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Москва : Художня література, 1981. – 463 с.
809331
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Минск, 1987. – 459 с.
809332
  Храневич В.П. Матерьяли до лєпідоптерофауни Поділля / В.П. Храневич, проф. та Д.О. Богацький, ассист. – Кам"янець-Подільський : Друк ім. Леніна, 1924. – 39 с. – Без тит. стор. - Окр. відб.: Записки Кам"янець-Подільского сільськогосподарського інституту. Т. I


  АВт. Богацький Дмитро Олександрович (1881-?) На обкл. дарчий надпис: На пам"ять ввід автора А. Богацкий
809333
   Матерьялы по вопросу об улучшении сельского хозяйства в Одесском уезде. – Одесса : "Славянская тип.", 1888. – 9 с. – Отд.отт.
809334
  Потушняк Ф.М. Мати-земля / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1962. – 239с.
809335
  Поклад Наталка Мати - берегиня // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 17-18 : фото
809336
  Головко А.В. Мати / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
809337
  Копиленко О. Мати / О. Копиленко. – Київ, 1929. – 48 с.
809338
  Горький Максим Мати / Горький М. – Львів : ЛІМ, 1933. – 355 с. – (Бібліотечка колгоспника)
809339
  Горький М. Мати / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 368с.
809340
  Головко А. Мати / А. Головко. – Харків; Київ : ДЛВ, 1935. – 315с. – (Б-ка художньої літератури)
809341
  Головко А. Мати / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
809342
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1939. – 248с.
809343
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1940. – 314с.
809344
  Мокрієв Ю.О. Мати / Ю.О. Мокрієв. – Київ ; Харків, 1945. – 77 с.
809345
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1947. – 307с.
809346
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1950. – 260с.
809347
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1952. – 256с.
809348
  Головко А. Мати : Роман / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 283с. – (Б-ка українського романа та повісті)
809349
  Бордуляк Т. Мати / Т. Бордуляк. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 48 с. – (На добрий вечір. Бібліотечка оповідань)
809350
  Горький Максим Мати / Горький М. ; [ Пер. з рос. Маненка І. ; Вступ. ст. : Прожогін В. "Літ. маніфест пролетарської ери" , с. 5-25 ; Дереворити худож. Василенка В. ]. – Київ : Дніпро, 1968. – 403 с. : іл.
809351
  Магера М.Н. Мати : Оповідання та новели / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1971. – 78с.
809352
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1973. – 284с. – (Шкільна б-ка)
809353
  Головко А. Мати : роман / Андрій Головко ; [ред. М.І. Дорошенко]. – Львів : Каменяр, 1978. – 286, [2] с
809354
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1980. – 287с. – (Шкільна б-ка)
809355
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1986. – 260с.
809356
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1986. – 315с.
809357
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Львів : Каменяр, 1986. – 260с. – (Шкільна б-ка)
809358
  Стех Я. Мати "Солідарності" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 23 жовтня (№ 43). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серед загиблих в авіакатострофі польського президентського літака у Смоленську, яким разом із президентом Лехом Качинським летіло 96 державних діячів, була діячка профспілки "Солідарність", українка Анна Валентович.
809359
  Фромм Е. Мати або бути? = To have or to be ? / Еріх Фромм. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 303, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Fromm E. To have or to be? New York [etc.]: Harper & Row, 1980. – Бібліогр.: с. 296-301. – ISBN 978-617-12-7457-0
809360
  Іщук-Пазуняк Мати в поемі "Ніобея" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 340-345. – ISBN 978-966-355-009-1
809361
  Брюховецька Л. Мати власне обличчя у колі яскравих індивідуальностей // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (163). – С. 23-27. – ISSN 1562-3238


  Серед сучасних кінорежисерів Данії одне з чільних місць належить Томасу Вінтербергу. Він народився в Данії і був наймолодшим студентом Данської національної кіношколи - в цей престижний заклад вступив, коли йому виповнилося лише 19 років. Томас ...
809362
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-14-0917-9
809363
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар ; [передм. О. Герасим"юк ; худож. О. Маслов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-14-0917-9
809364
  Симиренко О.І. Мати і дитина / О.І. Симиренко, К.М. Рибкіна. – Київ, 1949. – 152с.
809365
  Скопенко В.В. Мати і син - ровесники? // Освіта, 2004


  Репліка стосовно статті Н.М. Дем"яненка "Київський класичний і педагогічний університети - ровесники?", опублікованої в "Освіті" (4-11 лютого 2004 р.)
809366
  Завгородній С.О. Мати наша, мати : повісті / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 292 с.
809367
  Габе Д. Мати Парашкева / Д. Габе. – Київ : Веселка, 1974. – 191 с.
809368
  Гриценко А. Мати світло в кінці тунелю // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.10-13


  Міжнародні відносини України з НАТО
809369
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 13 (157), липень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
809370
  Дмитрій(Рудюк) Мати церков руських : Продовження. Початок у №№ 7/10 // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 11 (155), червень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
809371
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 08 (152), квітень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
809372
  Любовець Л.Г. Мати чекає листів. / Л.Г. Любовець. – Станіслав, 1962. – 64с.
809373
  Губін О. Мати чи батько? Дитина! / О. Губін, А. Корнута // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 12-13
809374
  Хухашвілі Г.М. Мати, батько і діти : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1976. – 92 с.
809375
   Мати, воїн, трудівниця. – К., 1986. – 189с.
809376
   Мати, подруга, сестра : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 138 с.
809377
  Головко А. Мати. Пролог до роману "Три брати" / А. Головко. – Харків : Лім, 1933. – 337с.
809378
  Верн Ж. Матиас Шандор / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1960. – 445 с.
809379
  Верн Ж. Матиас Шандор / Верн Ж. – Горький, 1988. – 380 с.
809380
  Верн Ж. Матиас Шандор : роман / Жюль Верн. – Киев : СВЕНАС, 1991. – 397 с. – ISBN 5-85722-005-X
809381
  Верн Ж. Матиас Шандор. Повести и рассказы : пер. с фр. / Жюль Верн. – Харьков : Фолио ; Неофит, 1993. – 461, [3] с. : ил., портр. – Серия осн. в 1992 г. - Содерж. также: Драма в воздухе ; Зимовка во льдах ; Опыт доктора Окса ; Блеф. – (Серия "Золотой век"). – ISBN 5-7150-0031-9
809382
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Москва, 1962. – 343с.
809383
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Л., 1968. – 192с.
809384
  Елин В. Матильда и Наследник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 58-75.
809385
  Бутакова Е. Матильда Кшесинская : больше, чем балет // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 98-117. – ISSN 1819-6268
809386
  Ромм А.Г. Матисс / А.Г. Ромм. – М, 1935. – 72с.
809387
  Алпатов М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство, 1969. – 105 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 99-101
809388
  Эсколье Р. Матисс / Р. Эсколье. – Л, 1979. – 256с.
809389
  Иличевский А. Матисс : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-93. – ISSN 0130-7673
809390
   Матисс.. – М., 1958. – 126с.
809391
  Поскребышев О.А. Матица / О.А. Поскребышев. – М., 1976. – 109с.
809392
  Фокина О.А. Матица / О.А. Фокина. – М., 1987. – 223с.
809393
   Матишевська Ольга Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297. – ISBN 978-966-439-754-1
809394
  Таран Н.Ю. Матишевська Ольга Павлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 515. – ISBN 978-966-02-8345-9
809395
   Матишевський Павло Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 441. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
809396
   Матишевський Павло Семенович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 295-298. – ISBN 978-617-573-038-6
809397
   Матишевський Павло Семенович (1919-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297-298. – ISBN 978-966-439-754-1
809398
  Дукин М. Матіола / М. Дукин. – К., 1960. – 284с.
809399
  Мирний В.С. Матіоли : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1970. – 70 с.
809400
  Губерначук С.Г. Матіоловий сон : [зб. текстів пісень та духовної кантати] / Сергій Губерначук ; [уклад.: О.М. Кучерява]. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 135, [1] с. – ISBN 978-617-7518-79-1
809401
  Закруткін В.О. Матір людська / В.О. Закруткін. – К, 1974. – 128с.
809402
  Наливайко Н. Матір, бранка чи коханка? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 127-138. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2307-3195
809403
  Савояров Никита МАТКА - 2005 представили хиты сезона : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 68-69 : Фото
809404
  Шемяков Н.Ф. Матнитніе свойства мелких частиц окислов железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Шемяков Н. Ф.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
809405
  Аникин Андрей Матобо пещерный город лысых скал // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 98-105 : фото
809406
  Москалькова Надія Михайлівна Матоди правдоподібного виведення на основі представлення атрибутивних моделей знань в семантичних мерехад : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Москалькова Надія Михайлівна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
809407
  Кузьмін О.Є. Матодика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств : фінанси та кредит / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-65 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
809408
   Маточний фонд плодових та ягідних культур УРСР апробації 1944, 1945, 1946 років. – К.
кн. 1. – 1948. – 102с.
809409
   Матрешка, 1969. – 108с.
809410
   Матрешка из сверхновых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
809411
  Мишев Г. Матриархат. / Г. Мишев. – София, 1971. – 139с.
809412
  Ферруки Надя Матриархат. Власть матерей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 114-125 : фото. – ISSN 1029-5828
809413
  Косвен М.О. Матриархат. История проблемы / М.О. Косвен. – Москва-Ленинград, 1948. – 330с.
809414
  Царенко Т. Матриксні металопротеїнази у патогенезі ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом ІІ типу / Т. Царенко, Н. Ракша, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-69. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Цинк-залежні матриксні металлопротеїнази (MMП) активно залучені у процеси ремоделюваня екстрацелюлярного матриксу. Представники желатиназ, зокрема желатиназа А чи ММП-2 (72 кДа) і желатиназа В або ММР-9 (92 кДа) відіграють виключно важливу роль під час ...
809415
   Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 5-7. – ISSN 1681-2751
809416
  Чигирик І.І. Матрикул як джерело вивчення правового статусу студенства університету Св. Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 116-124. – ISBN 966-614-021-7
809417
  Лисенко Т Матрикули німецьких університетів як джерело для вивчення освітніх студій українських студентів в німецьких університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється роль матрикулів як джерела для висвітлення студій українських студентів в німецьких університетах в кінці ХVІІ – на початку ХІХ століття. В статье освещает роль матрикулов как источника для освещения студий украинских студентов ...
809418
  Бирилюк О. Матримоніальне право історичної Волині в контексті і канонічного права церков західного і східного обрядів // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 114-117
809419
  Ивановски С. Матрин Нуната / С. Ивановски. – Скопiе, 1979. – 170 с.
809420
  Робертски Матрица-Перематрица / Братья Робертски ; [ пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой ]. – Москва : АСТ ; Люкс, 2005. – 317с. – ISBN 5-17-024908-X
809421
  Юнг К.Г. Матрица безумия / Карл Густав Юнг, Мишель Фуко. – Москва : Алгоритм, 2006. – 381, [2] с. – (Философский бестселлер). – ISBN 5-699-19137-2
809422
  Орлова В Матрица использования инструментов торгового маркетинга // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 38-47 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
809423
  Раянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
809424
  Мороз Л.Г. Матрица рассеяния в квантовой электродинамике со взаимодействием паули : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 8л.
809425
  Базь А.И. Матрица реакции для частиц со спином половина : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базь А.И.; АН СССР. – М, 1957. – 11л.
809426
  Компанієць Л.В. Матриці духовного світогляду: сьогодення, перспективи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 77-78. – ISSN 2521-6570
809427
  Рабінович С. Матриці і траєкторії конституційного розвитку (розмірковуючи над монографією В.В. Джуня "Соціологія конституційного права") // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 228-236. – ISSN 2227-7153
809428
  Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 6-11. – ISSN 1811-542X
809429
   Матрицы. – Ярославль, 1986. – 26с.
809430
  Кабак Геннадий Иосифович Матрицы Грина многозначных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кабак Геннадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
809431
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина общих неоднородных граничных задач для параболических по И.Г. Петровскому систем / С.Д. Ивасишен. – Киев, 1978. – 52с.
809432
  Ивасишен Степан Дмитриевич Матрицы Грина параболических граничных задач : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ивасишен Степан Дмитриевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1981. – 33л.
809433
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – Киев : Вища школа, 1990. – 198 с.
809434
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина полупространственных модельных параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – К., 1976. – 50 с.
809435
  Пузик В.В. Матрицы и n-мерные векторные пространства / В.В. Пузик. – Львов, 1967. – 25 с.
809436
  Воеводин В.В. Матрицы и вычисления / В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 318 с.
809437
  Сигорский В.П. Матрицы и графы в электронике / В.П. Сигорский. – Москва : Энергия, 1968. – 176 с.
809438
  Абгарян К.А. Матрицы и дифференциальные уравнения : (пособие для аспирантов) / К.А. Абгарян ; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : [б. и.], 1971. – 280 с.
809439
  Савельев О.А. Матрицы и их приложения / О.А. Савельев. – М, 1969. – 72с.
809440
   Матрицы и квадратные формы. – М, 1990. – 77с.
809441
  Хейфец Александр Яковлевич Матрицы рассеяния и равенство Парсеваля в абстрактной задаче интерполяции : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.01 / Хейфец Александр Яковлевич; Госком СССР по народному образованию, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1990. – 16л.
809442
  Дамбит Я.Я. Матрицы циклов и разрезов графа и их использование для плоской реализации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дамбит Я.Я.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 16л.
809443
  Кириченко В.В. Матриця / В.В. Кириченко, М.В. Плахїотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527-528. – ISBN 978-966-02-8345-9
809444
  Денисова Т. Матриця гербової печатки єпископа Лева Шептицького (1717-17790 // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
809445
  Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 151-156 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
809446
  Решетніченко А.В. Матриця організації Всесвіту: логіко - математичні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 12-20. – ISSN 2077-1800
809447
  Кононенко Г. Матриця оцінки візуального комфорту світлового середовища відкритих публічних просторів (PUBLIC SPACE) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 95-107. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
809448
  Родик К. Матриця перемоги: терористові - терористове // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 20


  Рецензія на книжку Арсена Авакова «2014. Миттєвості харківської весни». "Чорт також має право на мемуари, чи не так? Ба більше: читацький ажіотаж зазвичай спостерігаємо саме навколо спогадів персонажів із таким статусом. В Арсена Авакова завжди є ...
809449
  Малеєв А. Матриця Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 22


  Її основна мета - змінити усвідомлення реальності, в якій ми живемо.
809450
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Вступ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 290-295. – ISSN 2076-1554
809451
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координата третя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 387-393. – ISSN 2076-1554
809452
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координати перша та друга // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 230-234. – ISSN 2076-1554
809453
   Матриця свідомості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 2-3


  "Мовна проблема сьогодні - проблема гуманітарної політики теперішньої влади". Серед експертів професор КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів: "Чую одне, а бачу інше".
809454
  Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 122-128. – ISSN 2222-4459
809455
  Предборський В.А. Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 3-6
809456
  Кириченко В.В. Матриць теорія (- розділ математики, що вивчає властивості та застосування матриць) / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527. – ISBN 978-966-02-8345-9
809457
  Грудзинскас И.И. Матриченые элементы операторов теории атома в случае неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Грудзинскас И.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 14л.
809458
  Процків О.П. Матрична модель інвестиційної привабливості об"єктів приватизації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 37-49
809459
  Юхимчук С.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
809460
  Савінов О.М. Матрична модель підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 41-45
809461
  Степашко В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів. // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-29.
809462
  Якубів В.М. Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку підприємств / В.М. Якубів, Р.Д. Якубів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 345-350 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
809463
  Булгакова Н. Матрична роль періодичної системи для динамічних систем, що розвиваються // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 2-7
809464
  Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
809465
  Сирл С. Матричная алгебра в экономике / С. Сирл, У. Гофман. – М, 1974. – 374с.
809466
  Крейдок С. Матричная изоляция: метод исслед. реакционноспособ неорган. частиц / С. Крейдок, А. Хинчклиф. – М., 1978. – 173с.
809467
  Грин Х. Матричная квантовая механика : пер. с англ. / Х. Грин. – Москва : Мир, 1968. – 164 с.
809468
  Кузовлева О.Е. Матричная поликонденсация мочевины формальдегида и полимер-полимерные комплексы на основе этих конденсаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузовлева О.Е.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
809469
  Алексина О.А. Матричная полимеризация ионогенных маномеров и модельные полиэлектролитные комплексы : автореф. ... канд. хим. наук / Алексина О.А. ; МГУ им. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 18 л.
809470
  Колло Т. Матричная производная для многомерной статистики / Т. Колло. – Tartu, 1991. – 155с.
809471
  Годунов С.К. Матричная экпонента, матрица Грина и условия Лопатинского / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1983. – 78 с.
809472
  Лугачев М.И. Матричная электронная таблица / М.И. Лугачев. – М., 1991. – 35с.
809473
  Борисенко О.А. Матричне біноміальне кодування / О.А. Борисенко, В.В. Петров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуті матричні біноміальні числа, які отримані на основі лінійних біноміальних чисел. Дані числа дають можливість створювати алгоритми обробки і перетворення інформації, які можуть бути використані при побудові швидкодіючих завадостійких ...
809474
  Ільїна Т.А. Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
809475
  Бондаренко Є.В. Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження / Є.В. Бондаренко, І.С. Шевченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
809476
  Сорока Т.В. Матричне представлення аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на матеріалі сучасної української мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 167-175
809477
  Бобер Н.М. Матричне профілювання семантики фразово-дієслівних емотивів у Британському національному корпусі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.21 / Бобер Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
809478
  Катаєв Д.С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Катаєв Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
809479
  Кисленко В.І. Матричний метод аналізу стійкості лазерного резонатора / В.І. Кисленко, Н.В. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі наведені розрахунки стійкості лазерного резонатора при розгляді двох спряжених опорних площин, розташованих нормально до оптичної осі резонатора. Головною фізичною величиною, що аналізується, є лінійний коефіцієнт збільшення. The ...
809480
  Далєвська Т.А. Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 214-222. – ISSN 2306-546X
809481
  Донченко В.С. Матричний метод найменших квадратів як альтернативний підхід до прогнозування показників різної природи / В.С. Донченко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-8725-10-4
809482
  Малицький Д. Матричний метод у задачах сейсмології / Д. Малицький, О. Муйла, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено рішення прямої задачі для поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ізотропного середовища з використанням матричного методу. Результати прямої задачі використано для визначення тензора сейсмічного моменту. Показано ...
809483
  Цемашко Ю.С. Матричний підхід до оцінювання економічних результатів діяльності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 100-106. – ISSN 2220-1394
809484
  Орлова В. Матричний трейд: торговий маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
809485
  Бєлоусова Н.Б. Матричні алгоритми ідентифікації у лінійних системах та аналіз їх стійкості // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 156-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено алгоритм ідентифікації лінійної системи з невідомими матрицями, який оснований на другому методі Ляпунова та використовує спеціальним чином побудовані функції Ляпунова. Отримано формули для настройки параметрів реальної системи за невідомими ...
809486
  Вовк В.М. Матричні економічні моделі / В.М. Вовк. – Львів, 1991. – 58с.
809487
  Дрозд-Корольова Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: Спец. 01.01.06 (алгебра та теорія чисел) / О.Ю. Дрозд-Корольова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 105л. – Бібліогр.: л. 101-105
809488
  Дрозд-Корольова Олена Юріївна Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Дрозд-Корольова О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібл.: 8 назв
809489
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
809490
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 167 л. – Бібліогр.: л. 161-167
809491
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 452 арк. – Додатки: арк. 356-452. – Бібліогр.: арк. 328-355
809492
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
809493
  Сташкевич В.І. Матричні і диференціально-матричні методи розв"язання задач математичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 14л.
809494
  Луценко Є.О. Матричні ігри з обмеженням на множину стратегій / Є.О. Луценко, С.І. Доценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається матрична гра, в якій в залежності від стану природи один з гравців має обмеження на вибір своїх стратегій. Для даної моделі знайдено оптимальні мішані стратегії гравців. Ключові слова: матрична гра, мішані стратегії, стани ...
809495
  Завальнюк К.С. Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 174-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
809496
  Сербін С. Матричні моделі оцінки ефективності прямоефірного мовлення // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-144
809497
  Михальський Валерій Михайлович Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Михальський В.М.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
809498
  Чопик В.В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулювання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Чопик Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
809499
  Рєпіна І.М. Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства / І.М. Рєпіна, В.Ю. Вострякова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
809500
  Донченко В.С. Матричні регресії: базис та застосування / В.С. Донченко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8725-10-4
809501
  Московкин В.М. Матрично-аналитический инструментарий для изучения развития договорно-правовой базы двухстороннего внешнеэкономического сотрудничества (на примере Украины и стран Среднего Востока и Северной Африки) : міжнародні економічні зв"язки / В.М. Московкин, Ю. Бригит, Д.И. Тюпа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 85-93 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
809502
  Величенко В.В. Матрично-геометрические методы в механике с приложениями к задачам робототехники / В.В. Величенко. – Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1988. – 280с.
809503
  Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира / Е.В. Бондаренко. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-298. – ISBN 978-966-285-115-1
809504
  Горбатюк В.Т. Матричные алгоритмы в исследовании напряженного состояния слоистых сред : Автореф... канд. физ. мта.наук: / Горбатюк В. Т.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
809505
   Матричные алгоритмы в строительной механике стежневых систем. – М, 1980. – 121с.
809506
  Шевляков Ю.А. Матричные алгоритмы в теории упругости неоднородных сред. / Ю.А. Шевляков. – Киев; Одесса, 1977. – 215с.
809507
  Голуб Дж. Матричные вычисления / Дж. Голуб, Ван Лоун. – Москва : Мир, 1999. – 548с. – ISBN 6-03-002406-9
809508
  Райс Д.Р. Матричные вычисления и математическое обеспечение / Д.Р. Райс. – Москва : Мир, 1984. – 264 с.
809509
  Аеревенский Владислав Павлович Матричные дифференциальные управления в базисе алгебр Ли : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук :01.01.0.2 / Аеревенский Владислав Павлович; Деревенский В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 2001. – 29 с.
809510
   Матричные задачи. – Киев, 1977. – 166с.
809511
  Аббас Матричные задачи и представления нильпотентных групп ли : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Аббас А. Али С. ; Мин-во образования Укр. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 4 с.
809512
  Аббас Абид Али Садхан Матричные задачи и представления нильпотентных групп Ли : автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Аббас Абид Али Садхан ; М-во образования Украины, Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 46 л. – Библиогр.:л. 4
809513
  Турчин В.М. Матричные задачи и теория родов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 52л. – Бібліогр.:л.150-152
809514
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 8л.
809515
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – л.
809516
  Абгарян К.А. Матричные и асимптотические методы в теории линейных систем / К.А. Абгарян. – Москва : Наука, 1973. – 431 с. : черт. – Библиогр.: с. 423-427
809517
  Сташкевич Владимир Иванович Матричные и дифференциально-матричные методы решения задач математической физики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич Владимир Иванович; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 215л. – Бібліогр.:л.176-184
809518
  Волков Ю.А. Матричные и топологичекие методы анализа электронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1975. – 123 с.
809519
   Матричные игры. – Москва, 1961. – 280 с.
809520
  Смагин Ю.Е. Матричные испытания радиоэлектонных устройств с помощью ЭВМ / Ю.Е. Смагин. – Москва : Энергия, 1979. – 152 с.
809521
  Закревский А.Д. Матричные метод синтеза релейных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Закревский А.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-т им.С. – Томск, 1960. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
809522
  Красильников В.Я. Матричные методы анализа электрических цепей / В.Я. Красильников. – Саратов, 1974. – 74 с.
809523
  Бромберг П.В. Матричные методы в теории релейного и импульсного регулировнаия / П.В. Бромберг. – Москва : Наука, 1967. – 323 с. : ил. – Библиогр.: с. 320-321 (34 назв.). – (Теоретические основы техн. кибернетики)
809524
  Полонников Р.И. Матричные методы обработки сигналов / Р.И. Полонников. – Киев : Техніка, 1977. – 136 с.
809525
  Родионов В.В. Матричные методы отыскания кратчайших расстояний : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родионов В. В.; АН СССР Вычисл. центр. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
809526
  Юденко Галина Петровна Матричные методы решения одномерных диффернциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Юденко Галина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 128л. – Бібліогр.:л.115-128
809527
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 20л.
809528
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Избасаров Болат;. – Киев, 1987. – 20 с.
809529
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка. : Дис... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
809530
  Чехов Л.О. Матричные модели и геометрия пространства модулей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чехов Л.О.; РАН. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 2000. – 22л.
809531
  Зеленцов Б.П. Матричные модели надежности систем / Б.П. Зеленцов. – Новосибирск, 1991. – 109,2с.
809532
  Жафяров А Матричные модели экономики / А,Ж. Жафяров. – Новосибирск, 1990. – 106 с.
809533
  Икрамов Х.Д. Матричные нормы и методы типа Якоби : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Икрамов Х.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 12л.
809534
  Белоногов В.А. Матричные представления в теории конечных групп / В.А. Белоногов, А.Н. Фомин ; АН СССР, Уральск. науч. центр, Ин-т математики и механики. – Москва : Наука, 1976. – 126 с. – Библиогр.: с. 123 (22 назв.)
809535
  Соомер В.Ю. Матричные преобразования почти сходящихся последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Соомер В.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
809536
  Кун Сунь Юань Матричные процессоры на СБИС / Кун Сунь Юань. – Москва, 1991. – 672с.
809537
  Морозов И.Д. Матричные расчеты в статистике / И.Д. Морозов. – М., 1983. – 216с.
809538
  Борисюк А.А. Матричные системы отображения информации : зрение - основной канал восприятия информ. / А.А. Борисюк. – Киев : Техніка, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 218-221 (85 назв.)
809539
  Дмитриев С.В. Матричные структуры ЭВМ и управляющих систем. / С.В. Дмитриев. – М., 1977. – 118с.
809540
  Кореневский Даниил Григорьевич Матричные уравнения Сильвестра и устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров (алгебраические критерии) : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.02.01 / Кореневский Даниил Григорьевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1990. – 29л.
809541
  Шестопалов В.П. Матричные уравнения типа свертки в теории дифракции / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 293 с.
809542
  Климык А.У. Матричные элементы и коэффициенты Клебша-Гордана представлений групп / А.У. Климык. – Киев, 1979. – 304 с.
809543
  Ламбина Е.Н. Матричные элементы неприводимых унитарных представлений группы вращений n-мерного евклидова пространства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ламбина Е.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10-12
809544
  Самойленко Ю.С. Матричные ядра типа функционалов Вайтмана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Самойленко Ю.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
809545
  Хорн Р. Матричный анализ : Пер. с англ. / Р. Хорн, Ч. Джонсон. – Москва : Мир, 1989. – 655 с. – ISBN 5-03-001042-4
809546
  Московкин В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-36. – ISSN 1993-6788
809547
  Молотков Л.А. Матричный метод в теории распространения волн в слоистых упругих и жидких средах / Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1984. – 201 с.
809548
  Сухов Ю.М. Матричный метод для одномерных непрерывных систем квантовой статистической механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.005 / Сухов Ю.М. ; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1970. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
809549
  Чурин С.А. Матричный метод расчета защиты от гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Чурин С.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 8л.
809550
  Цетлин М.Л. Матричный метод синтеза схем и некоторые его приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цетлин М. Л.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 8л.
809551
  Бандман О.Л. Матричный метод синтеза электронных RC-схем : автореф. ... канд. техн. наук / Бандман О.Л. ; Акад. наук СССР. – Новосибирск, 1963. – 17 с.
809552
  Даугавет О.К. Матричный прораб и его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Даугавет О.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 6л.
809553
  Семерджян М.А. Матричный процессор ЕС-2345. / М.А. Семерджян, Ж.С. Налбандян. – М., 1984. – 133с.
809554
  Щербак М.Г. Матріархат / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
809555
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
809556
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 148 арк. – Додатки: арк. 140-148. – Бібліогр.: арк. 127-1039
809557
  Ковалев М.М. Матроиды дискретной оптимизации / М.М. Ковалев. – Минск : Университетское, 1987. – 220 с.
809558
  Петроний Т.А. Матрона из Эфеса / Т.А. Петроний. – Л., 1990. – 10с.
809559
  Кравченко Л.О. Матроніми в сучасних українських говірках // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 118-130. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
809560
  Кравченко Л.О. Матроніми в сучасних українських говірках // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 118-130. – ISSN 1641-7291
809561
  Прадід Ю. Матронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – С. 32-43. – ISSN 0320-3077


  Подано аналіз способів творення матронімічних прізвищ, деривативними основами яких є українські варіанти жіночих християнських імен. Основну увагу зосереджено на суфіксації найпродуктивнішому способі творення українських прізвищ. Порівняльна ...
809562
  Кельнер Е.И. Матрос - большевик Тимофей Ульянцев / Е.И. Кельнер. – М, 1952. – 48с.
809563
  Гончаренко І.І. Матрос Гайдай : поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 168 с.
809564
  Гончаренко И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1960. – 142 с.
809565
  Гончаренко И.И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1968. – 99 с.
809566
   Матрос Железняк. – М., 1959. – 128с.
809567
  Алтайский К.Н. Матрос Железняк : роман / К.Н. Алтайский ; ил. Ю.Г. Макаров. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 382 с. : ил.
809568
  Амурский И.Е. Матрос Железняков : [биогр. очерк] / Амурский И.Е. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 224 с.
809569
  Амурский И.Е. Матрос Железняков : докум. повесть. [для детей] / Илья Амурский ; вступит. статья В. Азарова ; рис. Б.А. Лебедева. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 220 с., ил.
809570
  Петров А.И. Матрос Иван Сивко / А.И. Петров. – Москва : Военно-морское издательство, 1952. – 95 с.
809571
  Георгиевская С. Матрос Капитолина / С. Георгиевская. – М, 1969. – 64с.
809572
  Миксон И.Л. Матрос Кошка : повесть / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 120с.
809573
  Апушкин Я.В. Матрос с "Очакова" : пьеса в одном действии / Я.В. Апушкин ; [режисерские примеч. А.А. Гончарова]. – Москва : Искусство, 1955. – 36 с. – (Одноактные пьесы. Библиотечка "Репертуар художественной самодеятельности" ; 13)
809574
  Федотов В.И. Матрос с "Червоной Украины". / В.И. Федотов. – Москва, 1976. – 111с.
809575
  Потороко М.Д. Матрос с мятежного корабля. / М.Д. Потороко. – Алма-Ата, 1967. – 108с.
809576
  Корелин Ф.П. Матрос Хохряков. / Ф.П. Корелин. – М., 1952. – 32с.
809577
  Сікорський Я. Матросова тополя / Я. Сікорський. – Одеса, 1956. – 68с.
809578
  Красовский А.С. Матросская верность / А.С. Красовский. – К., 1972. – 111с.
809579
   Матросская доблесть. – М., 1958. – 295с.
809580
  Батров А.М. Матросская королева : избранное : [рассказы для сред. и старш. школьного возраста] / А.М. Батров. – Одесса : Кн. изд-во, 1963. – 300 с., [1] л. портр. : ил.
809581
  Ивашко И.А. Матросская лента Антонио / И.А. Ивашко. – Одесса, 1973. – 95с.
809582
  Красовский А.С. Матросская любовь / А.С. Красовский. – К., 1964. – 119с.
809583
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Москва-Л., 1945. – 146с.
809584
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Горький, 1945. – 128с.
809585
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Горький, 1977. – 206с.
809586
  Плотников А.Н. Матросская слава / А.Н. Плотников. – М., 1977. – 126с.
809587
   Матросская эстрада. – вып. 3. – М., 1960. – 180с.
809588
   Матросская эстрада. – вып. 4. – М., 1961. – 134с.
809589
   Матросская эстрада. – вып. 5. – М., 1963. – 192с.
809590
  Смирнов Н.К. Матросские были / Н.К. Смирнов. – Л., 1971. – 141с.
809591
  Даль В.И. Матросские досуги / В.И. Даль. – М, 1991. – 142с.
809592
  Колесников Л.Т. Матросский комиссар. / Л.Т. Колесников. – Одесса, 1958. – 47с.
809593
  Васин В.А. Матросский хлеб / В.А. Васин. – Баку, 1960. – 40с.
809594
  Кошеида Анатолий Федорович Матросское море / Кошеида Анатолий Федорович. – М., 1959. – 69с.
809595
  Сурнин Я. Матросское сердце / Я. Сурнин. – Хабаровск, 1980. – 128с.
809596
  Ленский А.Н. Матросы / А.Н. Ленский. – Симферополь, 1949. – 56с.
809597
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1955. – 48с.
809598
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 656с.
809599
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1963. – 659с.
809600
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 624с.
809601
  Зорин В.Н. Матросы / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1978. – 224с.
809602
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1987. – 94с.
809603
  Байсак М.Г. Матросы идут по земле : докум. повесть [о 8-й отд. бригаде мор. пехоты] / М.Г. Байсак. – Краснодар : Кню изд-во, 1982. – 188 с.
809604
  Фрей Б. Матросы из Котора / Б. Фрей. – Москва, 1966. – 168 с.
809605
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса : роман / Кирилл Голованов ; [вступ. статья Вс. Сурганова ; ил.: В. Суриков]. – Москва : Мол. гвардия, 1974. – 254 с.
809606
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса : роман / Кирилл Голованов ; [вступ. статья Вс. Сурганова ; худож. Д. Шимилис]. – Москва : Мол. гвардия, 1978. – 464 с.
809607
  Хесин С.С. Матросы революции / С.С. Хесин. – М., 1958. – 392с.
809608
  Азаров В.Б. Матросы шли первыми : об участии батальйона мор. пехоты Черномор. флота в боях на Эльтигенском плацдарме близ Керчи : докум. повесть / В.Б. Азаров ; предисл. Героя Сов. Союза вице-адм. Н.М. Кулакова. – Симферополь : Таврия, 1974. – 208 с. : ил.
809609
  Преда Марін Матротратці. / Преда Марін. – К., 1967. – 375с.
809610
  Нардіні Стефанія Матрьошка. Історія однієї покоївки, яка викладала літературу : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 51-113. – ISSN 0320 - 8370
809611
  Мериме П. Маттео Фальконе / П. Мериме. – Москва, 1978. – 47с.
809612
  Мериме П. Маттео Фальконе : повести и рассказы / Проспер Мериме; [пер. с французского]. – Москва : Ермак, 2004. – 398с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022470-2
809613
  Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго / П. Мериме. – Москва, 1985. – 48 с.
809614
  Пальмеджани Франческо Маттиа Баттистини / Пальмеджани Франческо. – Москва-Л, 1966. – 179с.
809615
  Серебрякова Г.И. Маттиола. / Г.И. Серебрякова. – М, 1970. – 45с.
809616
   Маттис Анри. Новые книги. Выставка. – Л., 1974. – 18с.
809617
  Смит А. Мату-Гросу : Последняя девственная земля / А. Смит. – Москва : Мысль, 1977. – 173с.
809618
  Бирчак В. [Бірчак] Матура / Володимир Бирчак. – Львів : Накл. А. Хойнацкого ; З друк. В.А. Шийковского, 1902. – 91 с.
809619
  Копытин Г. Матушка-водица, светлая вода. / Г. Копытин. – Иркутск, 1981. – 133с.
809620
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1960. – 90 с.
809621
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1975. – 193 с.
809622
  Тамарин С. Матушка Великая. Это имя при жизни носила основательница Покровского монастыря в Киеве Александра Петровна Романова // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  "Она является среди двора какою-то юродивою или блаженною. И она действительно такова, и это в ней неподдельно, - писал о Великой княгине ее современник князь Дмитрий Оболенский. - Но сколько она делает добра и как она это делает - про то знают только ...
809623
  Севастикоглу Г.А. Матушка Марусо. / Г.А. Севастикоглу. – М., 1958. – 30с.
809624
  Ботвинник М.М. Матч-реванш Смыслов-Ботвинник на первенство мира Москва, 1958 г. : сборник партий / М.М. Ботвинник. – Москва : Искусство, 1960. – 136 с. : ил.
809625
  Онищенко О. Матч-реванш? Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти очолюватиме екс-соратник Д.Табачника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 1, 13


  Від самого свого народження Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перебуває в епіцентрі скандалів. Що й не дивно, — повноваження в нього будуть як у цілого міністерства. Це, фактично, антикорупційне бюро, генпрокуратура і ...
809626
   Матч-турнир в Будапеште. – М., 1950. – 160с.
809627
  Ботвинник М.И. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.И. Ботвинник. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1947. – 148 с.
809628
  Ботвинник М.М. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.М. Ботвинник. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 168 с.
809629
  Керес П. Матч-турнир на первенство мира по шахматам / П. Керес. – М., 1948. – 332с.
809630
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник-Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ / М.М. Ботвинник. – Москва, 1955. – 120с.
809631
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник - Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ : сборник партий / М.М. Ботвинник; [предисл. гроссмейстера Ю.А. Авербаха]. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 120 с. : ил.
809632
  Рагозин В.В. Матч Ботвинник - Таль / В.В. Рагозин. – М, 1960. – 78с.
809633
   Матч века. Сборная СССР. Сборная избр. шахматистов мира. Сб.. – М., 1971. – 256с.
809634
   Матч Ласкер-Капабланка за первенство в мире в 1921 г.. – Москва, 1923. – 16 с.
809635
   Матч на первенство мира Алехин-Капабланка. Буэнос-Айрес. Сентябрь-ноябрь 1927 года.. – Х., 1927. – 116с.
809636
  Авербах Ю.Л. Матч на первенство мира Карпов-Каспаров / Авербах Ю.Л., Тайманов М.Е. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 238, [2] с., [10] л. ил. : ил.
809637
   Матч на первенство мира: Мерано-81. – Москва, 1982. – 143с.
809638
   Матч на підтримку ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С 6


  "Уперше від повномасштабного вторгнення рф в Україну у спорткомплексі Університету відбувся футбольний поєдинок. Товариський матч між збірною Військового інституту КНУ та командою викладачів, співробітників і випускників Альма-Матер відбувся 1 червня ...
809639
  Максимов Л.А. Матчинский горный узел: Памиро-Алтай / Л.А. Максимов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 223с.
809640
  Кузнецов М.А. Матшар / М.А. Кузнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 208с.
809641
  Савельев В.Ф. Матырские перекаты / В.Ф. Савельев. – Воронеж, 1973. – 176с.
809642
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – М, 1968. – 259с.
809643
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – 2-е доп. – М, 1976. – 272с.
809644
  Гергель Ш. Матэ Залка / Ш. Гергель. – М, 1939. – 45с.
809645
  Гордон Я.И. Матэ Залка : очерк жизни и творчества / Я.И. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1956. – 209с.
809646
   Матэ Залка. – М, 1958. – 20с.
809647
   Матэ Залка = Zalka Mate : Биобиблиогр. указ. – Москва; Будапешт, 1987. – 133с.
809648
  Россиянов О.К. Матэ Залка. Критико-биографический очерк / О.К. Россиянов. – М, 1964. – 259с.
809649
  Бурстын Ц. Матэматычныя працы / Ц. Бурстын. – Менск, 1932. – 76 с.
809650
   Матэрыялы да 4 Міжнароднага з"езда славістау. – Минск, 1958. – 68с.
809651
  Бліодухо М.Т. Матэрыялы да геалагічнаго і геамарфалагічнага апісання тэрыторыі БССР / М.Т. Бліодухо ; Беларус. Акад. навук, Інстытут геалогії. – Менск : Выд. Беларус. АН, 1935. – 38 с., [1] к.
809652
   Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [cкладальнік А.А. Суша ; рэдкал.: А.Е. Далгаполава і ын.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – ISBN 978-985-7125-33-3
Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – 2017. – 290, [1] c., включ. обкл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
809653
   Матэрыялы Першай дыялекталагічнай канферэнци БССР. – Минск, 1950. – 88с.
809654
   Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі "Музей і развіццё гістарычнага краязнайства", прысвечанай 70-годдзю Гродзенскага дзяржайнага гісторыка-археалагічнага музея : 8-9 кастрычніка 1990 г. – Гродна, 1990. – 99 с.
809655
   Матэрыялы сесіі Акадэміі навук Беларускай ССР 1945 г. : па аддзяленню грамадскіх навук. – Мінск : Выдавецтва Акадэмії навук Беларускай ССР, 1948. – 64 с.
809656
   Матэрыялы юбілейнай сесіі Акадэміі навук БССР студзень 1949 г. : па аддзяленню грамадскіх навук. – Мінск : Выдавецтва Акадэмії навук Беларускай ССР, 1950. – 215 с.
809657
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : Повести и рассказы / М.М. Панин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
809658
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : повести, рассказы / М.М. Панин. – Л., 1989. – 493с.
809659
  Ковальчук О. Матяш Ірина Борисівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
809660
  Друг семьи Мать-воспитательница : (Этюд 1897-98-99 годов) : Посвящается русским матерям. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1900. – XIV, 218, III с.
809661
  Московцева Л. Мать-гороиня / Л. Московцева. – Ростов н/Д, 1945. – 46с.
809662
  Лютый В. Мать-и-мачеха = Город в поэзии Дианы Кан // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 247-257. – ISSN 0027-8238
809663
  Сухов Ф.Г. Мать-и-мачеха. / Ф.Г. Сухов. – М, 1989. – 134с.
809664
  Филев А.А. Мать-мачеха / А.А. Филев. – М, 1962. – 366с.
809665
  Кикин Д.Б. Мать-мачеха / Д.Б. Кикин. – Москва, 1966. – 76 с.
809666
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1969. – 488с.
809667
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1971. – 487с.
809668
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – Кишинев, 1980. – 607с.
809669
  Черный К.Г. Мать -- Доброе Сердце. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1983. – 301с.
809670
  Голубкова М.Р. Мать -- Печора. / М.Р. Голубкова, Н. Леонтьев. – Архангельск, 1950. – 80с.
809671
  Голубкова М.Р. Мать - Печора / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – Москва, 1952. – 476с.
809672
   Мать - работница - общественница. – Иваново, 1950. – 60с.
809673
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз. – 536 с. : 1 портр. – На языке хинди
809674
  Горький Максим Мать / Горький М. – б. м. изд. : ГИЗ. – 313 с. – Кн. без тит. л.
809675
  Андерсен Ганс Хрістіан Мать : Сказка Ганса Хpистиана Андеpсена на двадцати двух языках / С поpтpетом автоpа, гpавиpованным на деpеве В. Матэ. – Санкт-Петербург : Издал П. Ганзен ; Типогр. и литогр. С.М. Hиколаева, 1894. – VIII, 144 с. – Тит. аpк. паpал. фp. - Казка "Мати" укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії у пеp. Д.Л. Моpдовця: с. 13-19. - Библиогp. сведения: с. 143-144
809676
   Мать. – Ростов на Дону : Типография Т-ва Донская Речь, 1904. – 11 с.
809677
  Львов Т.Н. Мать : Несовременная повесть : [первая часть романа: Извечные цепи] / Т. Львов. – Москва : [Тип. О-ва распр. полезн. кни г. Преемн. В.И. Ворноов], 1911. – 115 с.
809678
  Дубнова-Эрлих С.С. Мать : [стихи] / София Дубнова. – [Петроград] : Ц. тип., 1918. – [6] с.
809679
  Березовский Ф.А. Мать : повесть о вчерашнем / Ф.А. Березовский. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 87 с.
809680
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1935. – 327с.
809681
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1937. – 328с.
809682
  Горький М. Мать / М. Горький. – Калинин, 1939. – 264с.
809683
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1940. – 120с.
809684
  Михалков С.В. Мать / Сергей Михалков ; рис. А. Ермолаева. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 47 с. – Миниатюрное издание. – (Книга за книгой)
809685
  Горький М. Мать / М. Горький, 1947. – 307 с.
809686
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1947. – 475с.
809687
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1947. – 344 с.
809688
  Горький М. Мать / М. Горький. – Куйбышев, 1948. – 300с.
809689
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1948. – 328с.
809690
  Леманис И.К. Мать : рассказ / Индринис Леманис; пер. с латыш. В.Зариной. – Рига : Латгостиздат, 1949. – 76 с.
809691
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1951. – 311с.
809692
  Кнорре Ф.Ф. Мать / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1951. – 63с.
809693
  Горький М. Мать / М. Горький. – Минск, 1953. – 388с.
809694
  Кудимов В. Мать / В. Кудимов. – Смоленск, 1953. – 94 с.
809695
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1954. – 248с.
809696
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1954. – 320 с.
809697
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 228с.
809698
  Болтачев Р.Ф. Мать : поэма / Р.Ф. Болтачев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1957. – 30 с.
809699
  Леманис И.К. Мать : рассказ / Индринис Леманис; пер. с латыш. В.Зариной. – Ленинград : Детгиз,ЛО, 1957. – 47 с.
809700
  Березовский Ф.А. Мать : повесть / Ф.А. Березовский. – Новосибирск : Книжное издательство, 1960. – 86 с.
809701
  Кочар Р. Мать / Р. Кочар. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 39 с.
809702
  Накамото Т. Мать / Т. Накамото. – Москва, 1964. – 60с.
809703
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва : Детская литература, 1965. – 382с.
809704
  Горький М. Мать / М. Горький. – Горький, 1968. – 324с.
809705
  Горький М. Мать / М. Горький. – Хабаровск, 1968. – 315с.
809706
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1970. – 246 с. – На языке урду
809707
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 310 с.
809708
  Горький Максим Мать : [ Роман ] / Горький М. – Минск : Мастацка літ-ра, 1973. – 272 с.
809709
  Михалков С.В. Мать / С.В. Михалков. – Москва, 1973. – 47с.
809710
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1975. – 310с.
809711
  Горький М. Мать : повесть / М. Горький. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 320 с.
809712
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1977. – 319с.
809713
  Горький М. Мать / М. Горький. – Казань, 1978
809714
  Дементьев Н.И. Мать / Н.И. Дементьев. – М, 1979. – 15с.
809715
   Мать. – М., 1979. – 203с.
809716
  Горький М. Мать / М. Горький. – Днепропетровск, 1980. – 311с.
809717
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1982. – 510 с.
809718
  Горький М. Мать / М. Горький. – Киев, 1983. – 312с.
809719
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1984. – 288с.
809720
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 400с.
809721
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 271с.
809722
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 110с.
809723
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1986. – 318с.
809724
  Тарнавский В. Мать Австрии // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 9. – С. 102-109


  Марія Терезія, єдина жінка на австрійському троні. Правила 40 років. Із династії Габсбургів
809725
  Чандар К. Мать ветров / К. Чандар. – М, 1957. – 350с.
809726
  Мартинсон М. Мать выходит замуж / М. Мартинсон. – М, 1957. – 335с.
809727
  Ковальчук Г. Мать городов // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 8-13. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
809728
  Келс И. Мать Давида С., рожденного 3 июля 1959 года / И. Келс. – М, 1990. – 398с.
809729
  Тэсс Т.Н. Мать живых. / Т.Н. Тэсс. – М, 1961. – 149с.
809730
  Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н.Толстого. / С.Л. Толстой. – Москва, 1928. – 154с.
809731
  Филипп Ш.Л. Мать и дитя / Ш.Л. Филипп. – Москва-Л., 1927. – 153с.
809732
  Толстой А.Н. Мать и дочь / А.Н. Толстой. – Москва, 1943. – 30с.
809733
  Су Гэн-фу Мать и дочь. / Су Гэн-фу. – М., 1957. – 23с.
809734
  Чавчавадзе И.Г. Мать и сын / Илья Чавчавадзе ; пер. с груз. Б.Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 20 с.
809735
  Ардаматский В.И. Мать и сын : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Правда, 1955. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 16)
809736
   Мать и сын. – М., 1987. – 205с.
809737
  Родичев Н.И. Мать корабля / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 48с.
809738
   Мать Кореи. – Пхеньян, 1973. – 334с.
809739
  Мощева С.А. Мать Лилия / С.А. Мощева. – Алма Ата, 1990. – 174с.
809740
  Колосов С.Н. Мать Мария / С.Н. Колосов, Е.Н. Микулина. – М., 1983. – 80с.
809741
  Микулина Е.Н. Мать Мария : роман : (о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) / Е.Н. Микулина. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 287с.
809742
  Микулина Е.Н. Мать Мария: Роман: (О Е.Ю.Кузьминой-Караваевой). / Е.Н. Микулина. – Москва, 1983. – 288с.
809743
  Даниленко Михась Мать Марья : повести и рассказы / Даниленко Михась; авториз. пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 232 с.
809744
  Успенская Т. Мать моя - колдунья или шлюха? : Роман / Татьяна Успенская. – Москва : АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – 397с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-027693-1
809745
   Мать моя, Беларусь. – Элиста, 1969. – 68с.
809746
  Левитов Н.Д. Мать на жизненном пути человека / Н.Д. Левитов. – М, 1958. – 322с.
809747
  Байрамукова Х.Б. Мать отцов : лирич. репортаж / Халимат Байрамукова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 237 с.
809748
  Моханти Г. Мать Пеми // Чертова Митро : повести, рассказы / К. Собти. – Москва : Известия, 1984. – С. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
809749
  Голубкова М.Р. Мать Печора. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – Архангельск, 1987. – 416с.
809750
  Иокубонис Г. Мать Пирчюписа. / Г. Иокубонис. – Л-М, 1964. – 32с.
809751
  Афиногенов А.Н. Мать своих детей : пьеса в 3-х актах, 8-ми карт, с прологом и эпилогом / Афиногенов А.Н. ; советы режиссера Д. Тункеля. – Москва : Искусство, 1957. – 71 с. : ил. – (Репертуар худож. самодеятельности ; № 1)
809752
  Танидзаки Д. Мать Сигэмото / Д. Танидзаки. – М, 1984. – 353с.
809753
  Туаев Д. Мать сирот. / Д. Туаев. – М., 1959. – 112с.
809754
  Гулям Х. Мать солдата : рассказ / Х. Гулям; пер. с узб. Р.Бородиной. – Ташкент, 1965. – 17 с.
809755
  Корсаков Д. Мать сумела внушить Брижит Бардо, что она уродина. 28 сентября одна из самых известных актрис 20 века отмечает 85-летие // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 26 сентября - 3 октября (№ 147). – С. 24. – ISSN 1997-1249
809756
  Закруткин В.А. Мать сыра земля / В.А. Закруткин. – М, 1970. – 288с.
809757
  Куняев С. Мать сыра земля / С. Куняев. – М, 1988. – 221с.
809758
  Дубинянская Я. Мать Тереза Калькутская: Не святая // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 4-22. – ISSN 1819-6268
809759
  Ганичев Н.Г. Мать уезжает / Н.Г. Ганичев. – Киров, 1962. – 88с.
809760
  Курганов О.И. Мать. / О.И. Курганов. – Москва, 1944. – 8с.
809761
  Михаэлис К. Мать. / К. Михаэлис. – М., 1958. – 327с.
809762
  Островой С.Г. Мать. / С.Г. Островой. – Москва, 1963. – 28с.
809763
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 495с.
809764
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Художественная литература, 1968. – 816 с.
809765
  Горький Максим Мать. Дело Артамоновых : [ Романы / Горький М. ; Вступит. ст., с. 5-28 и прим. Бялика Б. ; Илл. Кукрыниксы, Герасимов С. ]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 566 с. : 15 л. илл. – ([ Библиотека всемирной литературы : Литература ХХ века. Т. 148 ; Серия 3 ])
809766
  Якова К. Мать. Драма. / К. Якова. – М., 1959. – 66с.
809767
  Грин Э. Мать. Хейно получил винтовку. Месть Пекки / Э. Грин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1959. – 135с.
809768
  Путилов Б.А. Мать: Современ. апокриф. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1991. – 330с.
809769
   Матьериалы по итогам научно-исследовательской работы за 1962 год : Физико-математические науки. – Краснодар, 1963. – 68с.
809770
   МАУ - 15 лет на крыльях успеха // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-19 : фото
809771
   МАУ АМАDEUS. МАУ усиливает стратегию продаж допольнительных услуг вместе с Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
809772
  Коновалов Вячеслав МАУ продали: да здравствует конкуренция! : авиа / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
809773
  Калініченко Олександр МАУ пропагує українську музику // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
809774
   МАУ пунктуальна навіть для британців = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
809775
  Будько Євген МАУ. Знову на зльоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
809776
  Фоменко Сергей МАУ: гибкость во всем - наш главный приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 24 : фото. – ISSN 1998-8044
809777
  Самойлов Юрій МАУ: дорога до Індії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 26-31 : табл., фото. – ISSN 1998-8044
809778
  Вінюков-Прошенко МАУ: погляд з Великої Британії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
809779
  Самойлов Юрій МАУ: як позбутися боргів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
809780
  Киплинг Р. Маугли : [пер. с англ.] / Редьярд Киплинг. – Куйбышев, 1957. – 172 с. – Библиогр.: іл. – (Для мл. и сред. возр.)
809781
  Киплинг Р. Маугли : (из книги Джунглей) / Редьярд Киплинг ; пер. с англ. Н. Дарузес. – Ярославль, 1958. – 151 с. : ил.
809782
  Киплинг Р. Маугли / Р. Киплинг. – Баку, 1987. – 133 с.
809783
  Киплинг Р. Маугли / Редьярд Киплинг
809784
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка / Р. Киплинг. – Москва, 1982. – 175 с.
809785
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – Москва, 1977. – 192с.
809786
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – Саранск, 1988. – 189с.
809787
  Кіплінг Р. Мауглі / Р. Кіплінг. – К., 1967. – 203с.
809788
  Кіплінг Р. Мауглі = Mowgli / Редьярд Кіплінг ; [пер. з англ. Д.О. Радієнко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2010. – 251, [5] с. – Видання з паралельним текстом. Кн. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3978-1
809789
  Кіплінг Р. Мауглі та інші оповідання з "Книги Джунглів". / Р. Кіплінг. – Київ : Молодь, 1956. – 287 с. : ил.
809790
  Кіплінг Р Мауглі: Як і чому? / Р Кіплінг. – Київ, 1979. – 272 с.
809791
  Голобородько Я. Маунтінбайк Олега Коцарева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 70-75. – ISSN 0236-1477
809792
   МАУП: первый год второго десятилетия // Персонал : Київ, 2000
809793
  Вронська Т.В. Маутгаузен (- нацистський концентраційний табір) / Т.В. Вронська, Т.В. Пастушенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 545-546. – ISBN 978-966-02-8345-9
809794
  Нестеренко Ю. Мафии рядовой / Ю. Нестеренко. – М., 1990. – 287с.
809795
  Хогарт Э. Мафин и его веселые друзья / Э. Хогарт. – К., 1993. – 125с.
809796
  Абовян С.Б. Мафит-ультрамафитовые интрузивные комплексы офиолитовых поясов Армянской ССР / С.Б. Абовян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : АН АрмССР, 1981. – 306 с., [1] л. диагр., [21] отд. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 285-301
809797
  Пашкевич И.К. Мафические дайки Ингульского мегаблока (Украинский щит) : связь поверхностных и глубинных структур литосферы, разломная тектоника и геодинамика / И.К. Пашкевич, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 49-66 : рис. – Библиогр.: с. 61-66. – ISSN 0203-3100
809798
  Колосов Л.С. Мафия - концерн преступников / Л.С. Колосов. – Москва : Политиздат, 1976. – 79с.
809799
  Боркин А.С. Мафия / А.С. Боркин, Б.И. Бродский. – Москва : Знание, 1963. – 80 с. – (Прочти, товарищ!)
809800
  Геллерт Г. Мафия / Г. Геллерт. – М, 1983. – 288с.
809801
  Боровичка В.П. Мафия : [пер. с чеш.] / В.П. Боровичка. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 395 с. – Библиогр.: Ббилиогр.: с. 393. – ISBN 5-319-00294-7
809802
  Безуглов А.А. Мафия / А.А. Безуглов. – Москва, 1992. – 303 с. – (Военные приключения)
809803
   Мафия : Научные основы формирования и функционирования. – Киев. – ISBN 966-7003-05-1
Кн.1. – 1998. – 208с. – Библиогр.:с.202-208
809804
  Николаев В.Д. Мафия : государство в государстве / В.Д. Николаев. – Москва, 1982. – 102 с.
809805
   Мафия без страха и жалости. – М., 1992. – 300с.
809806
  Рески Петра Мафия в Неаполе. Каморра папе Карло : Репортаж / Рески Петра, Мауро, д"Агата // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
809807
  Берхорст Ральф Мафия в Нью-Йорке. Корпорация киллеров // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
809808
  Панталеоне М. Мафия вчера и сегодня / М. Панталеоне. – Москва, 1969. – 303с.
809809
  Аноним Мафия изнутри : исповедь мафиозо / Аноним. – Москва : Политиздат, 1991. – 256 с. : ил.
809810
  Цветов В.Я. Мафия по-японски / В.Я. Цветов. – М., 1985. – 63с.
809811
  Минна Р. Мафия против закона / Минна Р.; пер. с итал. К.А. Антимирова и др. ; под ред. и с вступ. ст.(с. 5-28) Ф.М. Решетникова. – Москва : Прогресс, 1988. – 340 с.
809812
  Александров В. Мафия СС : перевод с французского / В. Александров. – Москва : Прогресс, 1984. – 268 с.
809813
  Кузьменко В.А. Мафия Элитная / В.А. Кузьменко. – К, 1997. – 240с.
809814
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – Москва : Политиздат, 1980. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
809815
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
809816
  Шаталов М.М. Мафічні дайкові пояси Східно-Європейської платформи : mafic dyke swarms of the East-European platform / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
809817
  Самбук Р.Ф. Мафія-89 : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Український письменник, 1992. – 176 с.
809818
  Штепа П. Мафія / П. Штепа. – Торонто : [б. в.], 1971. – 335 с. : іл. – Показник: с. 331-335. – Бібліогр.: с. 317-330 та в підрядк. прим.
809819
  Пивовар С.Ф. Мафія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
809820
  Геєвський І.О. Мафія, ЦРУ, Уотергейт : Нариси про організовану злочинність та політичні звичаї у США. Пер. з рос / І.О. Геєвський. – Харків : Прапор, 1985. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
809821
  Решетник М.Д. Мах (Mach) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 614-616. – ISBN 966-316-069-1
809822
  Бласко Ібаньєс Маха гола. Кров і пісок : романи / Вісенте Бласко Ібаньєс ; пер. з ісп. В. Шовкун; [передм. З. Плавскіна ; комент. О. Алексеєнко ; худож. О.І. Хорунжий]. – Київ : Дніпро, 1980. – 574 с. : іл. – (Вершини Світового письменства ; Т. 32)
809823
  Ушакова Ю. Маха обреченная: (О творчестве испанского художника Ф. Гойи) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.150-165. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
809824
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1955. – 184с.
809825
   Махабхарата. – Ашхабад
2. – 1956. – 362с.
809826
   Махабхарата. – Ашхабад
3. – 1957. – 599с.
809827
   Махабхарата. – Ашхабад
4. – 1958. – 677с.
809828
   Махабхарата. – Ч.2. – Ашхабад
5. – 1961. – 400с.
809829
   Махабхарата. – Ашхабад
6. – 1962. – 617с.
809830
   Махабхарата. – Л.
4. – 1967. – 212с.
809831
   Махабхарата. – М., 1969. – 191с.
809832
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
8. – 1972. – 219с.
809833
   Махабхарата. – Л.
5. – 1976. – 592с.
809834
   Махабхарата : Удьйогапарва или Книга о старании. – Москва : Наука
Кн.5. – 1976. – 592с.
809835
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 7 : Книга о Бхишме. Книга о побоище палицами. Ч.2. – 1981. – 292с.
809836
   Махабхарата. – 2-е изд., Ч.2. – Ашхабад
7. – 1981. – 291с.
809837
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 8 : Книга о нападении на спящих. Книга о женах. – 1982. – 204с.
809838
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
В. 5. Кн 1 : Мокшадхарма (Основа освобождения). – 1983. – 664с.
809839
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
Кн.2, вып.5. – 1984. – 326с.
809840
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 5 : Нараяния. Кн.2. – 1984. – 328с.
809841
   Махабхарата : Эпизоды из книг. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 3 : Горец. – 1985. – 488с.
809842
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1986. – 160с.
809843
   Махабхарата : Книга третья. Лесная (Араньякапарва). – Москва : Наука, 1987. – 799с.
809844
   Махабхарата. – Москва : Наука
Кн. 3. – 1987. – 799 с.
809845
   Махабхарата. – 2-е изд., Кн.3. – Ашхабад
6. – 1989. – 582с.
809846
   Махабхарата. – М.
8. – 1990. – 326с.
809847
  Невелева С.Л. Махабхарата / С.Л. Невелева. – Москва, 1991. – 228с.
809848
   Махабхарата Адипарва. – М.-Л.
1. – 1950. – 739с.
809849
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1963. – 200с.
809850
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1964. – 214с.
809851
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1984. – 222с.
809852
   Махабхарата. Рамаяна : [эпические поэмы] : пер. с санскрита. – Москва : Художественная литература, 1974. – 606 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 2 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII)
809853
  Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия / Г.А. Дзидзария. – 2-е изд., доп. – Сухуми : Алашара, 1982. – 530 с.
809854
  Джумалиев Х. Махамбет Утемисов (1804-1846) / Х. Джумалиев. – Алма-Ата, 1948. – 106 с.
809855
  Шевченко О.О. Маханізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Шевченко О. О.; КУ. – К., 1995. – 49л.
809856
  Бродский А.К. Махаон. Жизнь, строение и развитие бабочки : текст сост. А.Л. Бродским под ред. В.В. Станчинского. – Москва : Изд. И. Кнебель ; [Пост.Двора Его Величества, Т-во скоропеч. А.А. Левенсон ]. – 24 стб., 1 л. цв. ил. : ил. – Изд. вышло примерно между 1907 и 1916
809857
   Махарбек Туганов : Литературное наследие. – Орджоникидзе, 1977. – 240с.
809858
  Роллан Ромен Махатма Ганди / Роллан Ромен; Авториз. перевод Нины Берберовой. – Ленинград : Петроград, 1924. – 134 с.
809859
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – Москва, 1984. – 319с.
809860
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – М, 1989. – 373с.
809861
  Ганди Мохандас Карамчанд Махатма Ганди : [Избр. тр. : Перевод / Ганди Мохандас Карамчанд; Сост. и авт. предисл., с. 5-44, Василенко В. А.]. – Москва : Изд. дом Ш.Амонашвили, 1998. – 224с. – (Антология гуманной педагогики). – ISBN 5-89147-019-5
809862
   Махатма Ганди // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 8 (106). – С. 84-90
809863
  Роллан Ромен Махатма Ганди (вождь индусских революционеров) / Роллан Ромен; Перевод Е.С. Коц и А.Н. Карасика. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 134 с.
809864
  Намбудирипад Ш Е.М. Махатма Ганди и гандизм / Ш Е.М. Намбудирипад. – М., 1960. – 199с.
809865
  Наливайко С. Махатма Ганді, Гуджарат, Україна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 212-218
809866
  Дергачев В. Махатхир Мохамад. Лидер Малайзии, не предавший народ ради обогощения // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
809867
  Керимов И.А. Махач : роман / И.А. Керимов. – Москва, 1964. – 248 с.
809868
  Сухочев А.С. Махдум Махиуддин / А.С. Сухочев. – М., 1989. – 149с.
809869
  Икрамов К.А. Махмуд-канатоходец / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1978. – 343с.
809870
  Момрик А.П. Махмуд Кашгарли очима українських орієнталістів (на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 129-135. – ISSN 1682-671Х
809871
  Ковтунович О.В. Махмуд Мухтар / О.В. Ковтунович. – Москва, 1971. – 55с.
809872
  Али-заде Э.А. Махмуд Теймур / Э.А. Али-заде ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 182 с. – Библиогр.: с. 179-181
809873
  Агиш Сагит Махмудов : повесть и рассказы / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
809874
  Агиш Сагит Махмутов : повесть / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. Л.Бать. – Уфа : Башкнигоиздат, 1959. – 142 с.
809875
   Махмутов Мирза Исмаилович - яркая звезда на ниве просвещения России / ученики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 125-126. – ISSN 0869-561Х
809876
  Тепер И. Махно / И. Тепер. – К, 1924. – 115с.
809877
  Герасименко К.В. Махно / К.В. Герасименко. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с. – В кн. также: Большевистский переворот/А.И. Деникин. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев). – ISBN 5-7664-0499-9
809878
  Самбук Р. Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 416 с. – У вид. також: Махно. Остання правда : повість-есе / В. Савельїв. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
809879
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415с. – (Історичне досьє). – ISBN 966-03-3053-7
809880
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4314-6
809881
  Жадько В. Махно Нестор Іванович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 576-577. – ISBN 978-966-8567-14-8
809882
  Горак В. Махно, Григор"єв, Тютюнник. Доля трьох отаманів // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 22-35
809883
  Михайлюта О. Махно, Париж... "І - тільки!". Чому перенесенням праху Нестора Івановича до Гуляйполя займаються "лiвi" активiсти // Україна молода. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 97). – С. 5


  Гібридна війна проти України захоплює ще й поле історичної пам’яті як важливий фактор нашої самоідентичності та розуміння героїки. Цього разу вістря удару спрямовано на применшення і приниження Батька Махна, легендарного комбрига зі 100-тисячною армією ...
809884
  Савельїв В. Махно. Остання правда : повість-есе // Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 241-411с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
809885
  Лосєв І. Махно: втілення селянської утопії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 19. – ISSN 1996-1561
809886
   Махновець Леонід Єфремович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 22. – ISSN 0236-1477
809887
  Турченко Г.Ф. Махновський рух і українська ідея // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 99-104. – ISSN 2076-8982
809888
  Архірейський Д.В. Махновці в Катеринославі: хронологія військової присутності // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 34-46. – ISSN 2409-4137
809889
  Кубанин М.И. Махновщина : крестьянское движение в стапной Украине в годы гражданской войны / М. Кубанин ; ИСТПАРТ ЦК ВКП(б). – Ленинград : Прибой, 1927. – 228 с. – (История гражданской войны / Истпарт. Отд. по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). Под ред. М.Н. Покровского)
809890
  Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський руз на Україні (1918-1921) / В.Ф. Верстюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 365с.
809891
  Кириленко Т. Маховик дерегуляційних змін. Задля полегшення ведення бізнесу Мінекономрозвитку пропонує скасувати 150 застарілих нормативних документів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 10


  "У рейтингу легкості ведення бізнесу Dоing Business-2019 Україна піднялася на 5 позицій і посіла 71 місце. У цьому списку зі 190 країн ми й справді істотно прогресуємо: з 152 місця у 2012 році перемістилися на 71 позицію. Однак якщо подивитися на ...
809892
  Макаров В.А. Маховые перья / В.А. Макаров. – Омск, 1988. – 285с.
809893
  Ронгов А.П. Махонька: повесть / А.П. Ронгов. – М., 1987. – 108с.
809894
  Востоков В. Махорка / В. Востоков. – Воронеж : Воронеж. обл. книгоизд-во, 1951. – 80 с.
809895
  Бугай С.М. Махорка / С.М. Бугай. – Київ ; Харьків, 1951. – 152 с.
809896
  Бугай С.М. Махорка / С.М. Бугай; Трирічні агрозоотехнічні курси. – Київ-Харків : Держвидавсільгосп. літ-ри УРСР, 1951. – 152с.
809897
  Балабаев В.И. Махорка в Мордовии / В.И. Балабаев. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1953. – 64 с. – Библиогр.: с. 64 (16 назв.)
809898
  Скосырев П.Г. Махтумкули (Фраги) / П.Г. Скосырев. – Л., 1949. – 5-24с.
809899
  Аннанепесов М. Махтумкули и его время / М. Аннанепесов ; отв. ред. А.А. Росляков ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1984. – 104 с. – Библиогр. в примеч.: с. 96-103
809900
   Махтумкули и туркменское искусство: Сб. ст.. – Ашхабад, 1984. – 104 с.
809901
   Махтумкули. (Сб. статей о жизни и творчестве поэта).. – Ашхабад, 1960. – 272 с.
809902
  Тласс Мустафа Маца Сіону / Мустафа Тласс; Пер. з фр., англ. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-445-7
809903
   Мацак Іван Каленикович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298. – ISBN 978-966-439-754-1
809904
   Мацевитый Юрий Михайлович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 22-24. – ISSN 1562-529Х


  Академик НАН Украины, ученый в области теплофизики и теплоэнергетики.
809905
  Макарчук М.Ю. Мацинін Вольт Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 567. – ISBN 978-966-02-8345-9
809906
   Маципура Володимир Тимофійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298. – ISBN 978-966-439-754-1
809907
  Ступак Ф.Я. Мацон Юлій Іванович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
809908
   Мацон Юлій Фердинанд Іванович (1817-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298-299. – ISBN 978-966-439-754-1
809909
  Винниченко І. Мацон Юліус Фердінанд (Юлій Іванович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 330-331. – ISBN 978-966-7863-77-7
809910
   Мацуй Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314 : фото
809911
  Одарич В.А. Мацуй Людмила Юріївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 577. – ISBN 978-966-02-8345-9
809912
  Говорун Д.М. Мацука Геннадій Харлампійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 577. – ISBN 978-966-02-8345-9
809913
  Вознічук С.А. Мацуо Басьо - мандрівний посол поезії : урок-подорож. 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 35-36
809914
   Мацуревич Іполит Кіпріанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 408. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
809915
   Мацуревич Іполіт Кіпріанович (1882-1939) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 299. – ISBN 978-966-439-754-1
809916
  Астаф"єв О.Г. Мацько Віталій Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 579-580. – ISBN 978-966-02-8345-9
809917
  Кирюшкин В.И. Мачеха / В.И. Кирюшкин. – Пенза, 1959. – 76с.
809918
  Шаймерденов С. Мачеха : повести и рассказы / С. Шаймерденов; переводы. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 195 с.
809919
  Баныкин В.И. Мачеха : повести [для сред. и ст. возраста] / Виктор Баныкин ; рис. А. Веркау. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с. : ил.
809920
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – М., 1967. – 64с.
809921
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1975. – 286с.
809922
   Мачихін Федір Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 74-75
809923
   Мачихін Федір Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 147 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
809924
   Мачихін Федір Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 152. – ISBN 978-966-439-961-3
809925
   Мачихін Федір Михайлович (1906-1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 82-83. – ISBN 966-95774-3-5
809926
  Поженян Г.М. Мачты / Г.М. Поженян. – Москва, 1973. – 176 с.
809927
  Неверов И.М. Мачты над степью. / И.М. Неверов. – М., 1977. – 64с.
809928
  Чалая З.А. Маша / З.А. Чалая. – Москва, 1954. – 32 с.
809929
  Хазанович Ю.С. Маша / Ю.С. Хазанович. – Свердловск : Свердловское кн.изд., 1961. – 24 с.
809930
  Журавлев П.Н. Маша / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1961. – 53с.
809931
  Влащенко Н. Маша Ефросинина:"Мы просто будем погребены под завалами телевизионной дешевки" // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 2 (100). – С. 37-41 : фото: Александр Солт(Линкеквич)
809932
  Гончар О. Маша з Верховини : Оповыдання / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1959. – 115с.
809933
  Рибак А. Маша і Машка : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 11-24. – ISSN 0320 - 8370
809934
  Серебровская Е.П. Маша Лоза / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 752с.
809935
  Серебровская Е.П. Маша Лоза. / Е.П. Серебровская. – Л, 1983. – 672с.
809936
  Серов Н.В. Маша Пуганая. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1967. – 84с.
809937
  Гончар О. Маша с Верховины : Рассказы / О. Гончар; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 223с.
809938
   Машаров Анатолий Михайлович. Выставка произведений. Москва . 1980. Каталог. – М., 1980. – 22с.
809939
  Костриця Ю М. Машбиць Яків Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 588. – ISBN 978-966-02-8345-9
809940
   Машевський Олег Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 299. – ISBN 978-966-439-754-1
809941
  Капелюшний В.П. Машевський Олег Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 588. – ISBN 978-966-02-8345-9
809942
  Паламарчук О.Л. Машек Олексій Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 222. – ISSN 2075-437X


  Машек О.А. - викладач (1946), старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
809943
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 75
809944
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 148 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
809945
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 152-153. – ISBN 978-966-439-961-3
809946
   Машенцева Людмила Дмитрівна (1929) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 83. – ISBN 966-95774-3-5
809947
  Афіногенов О.Н. Машенька : п"єса на 3-ри дії, 7 сцен / Афіногенов О.М. ; пер. с рос. Олекси Новицького. – Київ : Мистецтво, 1953. – 88 с.
809948
  Афиногенов А.Н. Машенька : пьеса в 3-х актах, 7-ми сценах / Афиногенов А.Н. ; статьи А. Караганова, В. Стольной. – Москва : Искусство, 1966. – 80 с. : ил. – (Школьная б-ка мировой драматургии)
809949
  Набоков В. Машенька / Владимир Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 192с. – ISBN 978-5-91181-376-5
809950
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – Москва, 1964. – 95с.
809951
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – Москва, 1965. – 93с.
809952
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – К., 1966. – 160с.
809953
  Набоков В.В. Машенька: Камера Обскура. / В.В. Набоков. – Саратов, 1989. – 223с.
809954
  Набоков В.В. Машенька: Роман. / В.В. Набоков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 574с.
809955
  Набоков В.В. Машенька; Защита Лужина / В.В. Набоков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 510 с. – ISBN 5-280-00895-8
809956
  Набоков В.В. Машенька; Лолита: Романы. / В.В. Набоков. – Волгоград, 1990. – 398с.
809957
  Юсуповский А.М. Машилли Мильорини Э. Стратегия "консенсуса" // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 97-114. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
809958
  Левин М.И. Машина-двигатель. (От водяного колеса до атомного двигателя) / М.И. Левин. – Л., 1957. – 223с.
809959
  Колесникова Нина Сергеевна Машина - ее прошлое, настоящее, будущее : Рек.библиогр.указ.для молодежи / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1980. – 71с.
809960
  Піскозуб Д. Машина : [останній бастіон старого світу став колискою нового] : роман / Дарія Піскозуб. – Харків : Vivat, 2020. – 459, [5] с. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-119-5
809961
  Тарнопольский И.Р. Машина "АЛА-ТОО" для обучения и контроля знаний по графике / И.Р. Тарнопольский. – М., 1971. – 34с.
809962
  Уэллс Г.Д. Машина времени : Роман. Война миров:Роман. Рассказы/ пер. с англ. / Г.Д. Уэллс. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
809963
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва, 1983. – 326с.
809964
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Элиста, 1987. – 190 с.
809965
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Сыктывкар, 1987. – 285 с.
809966
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва : Правда, 1988. – 622с. – (Библиотека фантастики ; Т.17)
809967
  Рябов Сергей Машина времени на обочине цивилизации : аномалия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 70-72 : Фото
809968
  Щеголихин И.П. Машина времени. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
809969
  Уэллс Герберт Машина времени. Остров доктора Моро. Человек-невидимка. Война миров : [романы] : пер. с англ. / Уэллс Герберт; [вступ. статья (с. 5-24) и примеч. Ю. Кагарлицкого ; ил.: В. Юрлов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 479 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 188 ; Серия третья. Литература XX в.)
809970
  Сидорова Наталия Машина Времени. Таллинн : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 94-99 : Фото
809971
   Машина вычислительная электронная персональная "Микроша": Руководство по эксплуатации ЯБЗ.031.092 РЭ. – М., 1991. – 119с.
809972
  Доржелес Р. Машина для прекращения войны / Р. Доржелес, Р. Жинью. – Ленинград. – 163 с.
809973
  Мусійко В.Д. Машина для рекультивації грунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
809974
  Глушков В.М. Машина доказывает / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 62. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 12 : Математика, кибернетика)
809975
  Кондратов А.М. Машина думает за нас / А.М. Кондратов. – Куйбышев, 1966. – 159с.
809976
  Заєць А В. Машина забуття / А В. Заєць. – Київ, 1982. – 128 с.
809977
  Ровенский З.И. Машина и мысль. / З.И. Ровенский. – М., 1960. – 143с.
809978
  Бирюков В Б. Машина и творчество : результаты, проблемы, перспективы / Б.В. Бирюков, И.Б. Гутчин. – Москва : Радио и связь, 1982. – 152 с. : ил. – (Кибернетика)
809979
  Боголюбов А.Н. Машина и человек / А.Н. Боголюбов. – Киев : Наукова думка, 1970. – 163 с. : ил. – (Науково-популярна литература)
809980
   Машина играет в шахматы. – Москва, 1983. – 208 с.
809981
  Боголюбов О.М. Машина і людина : розвиток машин, їх іст. і еволюція / О.М. Боголюбов. – Київ : Наукова думка, 1969. – 127 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-популярна література)
809982
  Семена М. Машина імітування відрегульована на максимум // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 6


  Багато росіян сприймають на вибори як фарс і, щоб не соромно було голосувати, свідомо перетворювали їх на цирк.
809983
  Оранский А. Машина помогает думать / А. Оранский. – Минск, 1965. – 83с.
809984
  Успенский В.А. Машина Поста. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1988. – 95с.
809985
  Гандин Л.С. Машина предсказывает погоду / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 171с.
809986
  Головань Е.Т. Машина проникає в таємниці мозку : (Моделювання емоцій) / Е.Т. Головань, В.С. Старинець, Іванов-Муромський. – Киев : Наукова думка, 1965. – 127 с. : ил.
809987
  Прист К. Машина пространства : науч.-фантаст. роман / К. Прист. – Москва, 1979. – 471 с.
809988
  Бартель М. Машина смерти : рассказ / Макс Бартель ; пер. с нем. Г. Якобсон. – Моква ; Берлин : "Межрабпром", гос. тип. в аренде Ш. Шейнкер [в Лгр.], 1925. – 66 с. – (Международная библиотека ; № 3)
809989
  Цлаф В.М. Машина ставит диагноз. / В.М. Цлаф. – Куйбышев, 1977. – 96с.
809990
  Велз Г.Д. Машина часу / Г.Д. Велз. – Одеса, 1929. – 116с.
809991
  Веллс Г. Машина часу : Науково-фантастичні романи / Герберт Веллс; Переклад з анг. М.Іванова, Д.Паламарчука; Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка АНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 479с. – (Б-ка світової літератури). – ISBN 966-03-1965-7
809992
   Машина электронная вычислительная М-222, 1974
809993
  Слонимский М.Л. Машина Эмери / М.Л. Слонимский. – Л, 1924. – 141с.
809994
  Московичи Серж Машина, творящая богов = La machine a faire des dieux / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой, Г.Г. Дилигенского; Научн.ред. А.И. Донцов. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-086-0
809995
   Машина. Ее прошлое, настоящее и будущее.. – М., 1959. – 509с.
809996
  Кравець С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра техн. наук, проф. С.В. Кравця ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 269, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 228-233. - Предм. покажчик: с. 267. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-966-327-389-1
809997
  Івахненко О.Г. Машини починають мислити / О.Г. Івахненко, Ю.П. Зайченко. – К, 1967. – 96с.
809998
   Машини та обладнання для видобування нафти і газу : довідк. посібник / [Світлицький В.М., Кривуля С.В., Матвієнко А.М., Коцаба В.І. ; ред.: Василенко С.В. та ін.] ; Публ. акціонер. т-во "Укргазвидобування" ; Укр НДІ природ. газів. – Харків : Міська друкарня, 2014. – 351 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 350-351. – ISBN 978-617-619-151-3
809999
  Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посібник / Я.Т. Федорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-694-231-2
810000
   Машини та обладнання для зрошення : монографія / [В.І. Кравчук, О.П. Митрофанов, В.В. Сидоренко та ін.] ; за ред. Кравчука В.І., д-ра техн. наук, проф., акад. НААН України ; М-во аграр. політики та продовольства України [та ін.]. – Дослідницьке : УкрНДІПВТ ІМ. л. пОГОРІЛОГО, 2020. – 278, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 141-144. – (Сільськогосподарська техніка - ХХІ : моніторинг, випробування, прогнозування). – ISBN 978-617-95192-1-5
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,