Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
808001
  Вірченко Н. "Математичний метеор"- Євген Вікторовський! // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17.
808002
  Романова М.Ю. "Матенадаран" означает "Книгохранилище" // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 36-42. – ISSN 1681-7559


  Матенадаран или Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца - в Ереване науч.-исследовательский центр при правительстве Республики Армения, являющийся одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран является ...
808003
  Вагнер Г. Математична географія / Г. Вагнер. – Київ, Харьков : Радянська школа, 1938. – 236 с.
808004
  Волошин О.Ф. Математична економіка : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
808005
  Перебийніс В.І. Математична лінгвістика : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
808006
  Хромой Я.В. Математична логіка / Я.В. Хромой. – Київ : Вища школа, 1983. – 208с.
808007
  Нікітченко М.С. Математична логіка : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Інформатика" / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 77с.
808008
  Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
808009
  Кувшинов О.В. Математична модель адаптивної системи радіозв"язку при впливі навмисних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 46-51
808010
  Жиров Г.Б. Математична модель базового логічного елемента транслятора напівпровідникової ВІС ТТЛ-структури в статичному режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розв"язуванню актуальної науково-технічної й інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стану типових елементів заміни виготовлених на базі цифрових інтегральних мікросхем. The offered paper "Mathematical model of a base ...
808011
  Дорофєєв Олександр Анатолійович Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації : Автореферат дісертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Дорофєєв Олександр Анатолійович; Національний технічний університет КПІ. – Тернопіль, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
808012
  Дозорський В.Г. Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дозорський Василь Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
808013
  Кульчицький В.М. Математична модель генератора зондуючих імпульсів з використанням опорної схеми накопичення енергії на основі блоку електрохімічних суперконденсаторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 46-50
808014
  Іванов О.Я. Математична модель динаміки чисельності популяції з урахуванням зміни ємності середовища та зміни коефіцієнтів приросту / О.Я. Іванов, В.О. Василенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 172-176. – ISSN 1023-2427
808015
  Дедів І.Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
808016
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 191-195 : рис. – Бібліогр.: с. 195. – ISSN 0203-3100
808017
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 169-173 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
808018
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 109-110
808019
  Шадріна Г.М. Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Г.М.Шадріна; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
808020
  Белз О. Математична модель оптимізації інвестиційного портфеля фірми // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
808021
  Доленко Г. Математична модель оцінки ефективності регіонального економічного розвитку / Г. Доленко, Є. Конарєва, Д. Мановицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є формування математичної моделі оцінки ефективності регіонального економічного розвитку організаційної системи. The aim of this paper is forming of the mathematical model of evaluation of regional economic development effectiveness of ...
808022
  Колянова Т.В. Математична модель природженого імунітету. Вплив запізнення на характер стійкості стаціонарних точок. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 132-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається математична модель природженого імунітету, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Аналізується вплив запізнення на стійкість стаціонарних точок, наводяться біологічні наслідки A mathematical model of ...
808023
   Математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем / О.В. Буяло, С.В. Гахович, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 14-20


  В статті розроблена математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем. Отримано аналітичні вирази розподілу часу безвідмовної роботи і проведена оцінка його параметрів Використання даної ...
808024
  Гудим В.К. Математична модель процесу взаємодії електрона з протоном // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 224-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропонована двохчленна формула потенціальної енергії взаємодії електрона з протоном. Визначені її числові параметри. Показано, що за допомогою цієї формули класична і квантовомеханічна задачі дають однаковий результат по дискретних рівнях ...
808025
  Гахович С.В. Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів / С.В. Гахович, О.В. Буяло, В.Д. Молдован // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 13-18


  У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не ...
808026
  Тарасова О.В. Математична модель ринкової економіки // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 206-207
808027
  Ляшенко І.М. Математична модель розвитку епідемії інфекційного захворювання в неоднорідному людському суспільстві / І.М. Ляшенко, М.І. Пінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована математична модель розвитку епідемії в суспільстві, яка враховує неоднорідність розподілу населення за такими параметрами як чутливість до захворювання, небезпечність інфікування, тривалість захворювання та імунітету. Встановлено зв"язок між ...
808028
  Козоріз В.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі / В.В. Козоріз, С.І. Ляшко, І.В. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-32. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель руху вагона на магнітному підвісі з використанням формалізму Лагранжа. Проаналізовано розв"язки отриманої моделі. The mathematical passenger car traffic model on magnetic levitation was constructed by using Lagranga"s ...
808029
   Математична модель середнього ремонту з багатоетапним виконанням робіт / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, В.І. Тхоржевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розроблена математична модель функціонування ремонтного органу при проведенні середнього ремонту (СР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). На основі одержаних результатів пропонується стратегія проведення СР, формулюються спеціальні заходи для ...
808030
  Буяло О.В. Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при впливі дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану роботу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
808031
   Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих відмовах / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
808032
   Математична модель системи автоматичного регулювання перетворювачем електроенергії / С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гунченко, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 53-56


  У роботі визначено умови та принципи побудови системи автоматичного регулювання (САР) для перетворювачів електроенергії різного типу. Запропоновано узагальнену функціональну схему САР, для якої детально описано основні складові блоки. По ...
808033
  Пустовстов В.М. Математична модель системи технічного обслуговування за станом автомобільних транспортних засобів з урахуванням можливих надмірностей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 63-67
808034
  Гаврилюк І.П. Математична модель слошингу в прямокутнику з ребрами / І.П. Гаврилюк, А.Б. Кулик, В.Л. Макаров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель лінійного слошингу в прямокутнику з ребрами. Ця модель є диференціальним рівнянням другого порядку з псевдодиференціальним операторним коефіцієнтом. Математична модель дискретизується за допомогою використання методу ...
808035
  Повещенко Г. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил / Г. Повещенко, Ю. Чеховий // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-59
808036
  Абдусалям Математична модель струменевого відсіку змішуючого підігрівача, що враховує динамічні режими / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержана математична модель дозволяє досліджувати вплив різних факторів на роботу змішуючого підігрівача у перемінних режимах систем регенерації конденсатного тракту паротурбінних установок.
808037
   Математична модель сукупної пропозиції : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, Б. Дунаєв, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 60-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
808038
  Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
808039
  Роїк О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Роїк, А.О. Азарова, Л.А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 245-253 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
808040
  Чорноморець А.О. Математична модель та метод розв"язання задачі розміщення тривимірних многогранних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чорноморець А.О.; АН України. Ін-т пробл. машинобудув. – Харків, 1993. – 16л.
808041
  Лещишин Ю.З. Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лещишин Юрій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
808042
  Мурін М.М. Математична модель та оптимізаційні методи розв"язання задачі розміщення прямокутних геометричних об"єктів зі змінюваними метричними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мурін Михайло Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
808043
  Барабаш Ю.Л. Математична модель та результати моделювання сигнального розпізнавання й визначення координат гармат у РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – Бібліогр.: С. 9 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати розробки математичної моделі для дослідження процесів розпізнавання класу (типу) та ви-мірювання координат гармат в РЛС розвідки вогневих позицій (ВП). Метою статті є описання шляху використання інфо-рмації розпізнавання для ...
808044
  Максишко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максишко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
808045
   Математична модель участі тропоніну С у регуляції м"язового скорочення / Ю.І. Прилуцький, В.М. Данилова, К.І. Богуцька, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, М.С. Мирошниченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
808046
  Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
808047
  Булдигін В.В. Математична олімпіада для школярів на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту / В.В. Булдигін, О.С. Шкабара, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 69-72. – ISSN 1029-4171
808048
  Мелікян О. Математична освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України як історико-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 107-114. – ISSN 2077-1827
808049
  Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів її перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1728-3671
808050
  Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 22 назв.
808051
  Анісімов Б.В. Математична статистика / Анісімов Б.В., Черняк О.І. – Київ : Леся, 1995. – 105 с. – ISBN 5-7707-8786-4
808052
  Ясинський В.К. Математична статистика / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 44 с.
808053
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
808054
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України; Дніпропетров. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.1. – 1998. – 88с.
808055
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.2. – 1998. – 228 с.
808056
  Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах / Ю.А. Толбатов. – Київ : Вища школа, 1994. – 399с. – ISBN 5-11-004036-2
808057
  Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних : підручник / М.Н. Жуков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 488 с. – ISBN 966-439-008-9
808058
  Рафа Тарас Миколайович Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 / Рафа Т.М.; Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
808059
  Кириченко І.О. Математична формалізація задачі планування маршрутів пересування частин та паідрозділів сухопутних військ в умовах тактичної обстановки, що швидко зхмінюється / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко, В.М. Клішин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 267-270


  Проводиться математична формалізація задачі планування системи маршрутів для адаптивного пересування рухомих об"єктів в умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється. В умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється, до звичайних вимог щодо ...
808060
  Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 153 л. – Бібліогр.: л. 129-153
808061
  Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
808062
  Воропай О.Ю. Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Воропай О.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
808063
  Маркарян Ганна Оганесівна Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Маркарян Г.О.; Харківськ. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
808064
   Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша; А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. – Київ : Компанія СМІТ, 2006. – 448с. – ISBN 966-8530-49-7


  Розглянуто основні аспекти побудови математичного забезпечення інформаційно-керуючих систем. Основною відмінною рисою навчальної книги - її практична спрямованість і орієнтація на використання під час розв’язання різних функціональних задач типових ...
808065
  Імангулова Зульфія Аліївна Математичне забезпечення синтезу топологічних структур територіально розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Імангулова З.А.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
808066
   Математичне і комп"ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля / В.Є. Гончарук, Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський, Я.Г. Савула, А.Р. Торський, Є.Я. Чапля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-92 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
808067
  Бодня О.Л. Математичне і програмне забезпечення для прогнозування банківського-кредитної діяльності : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Бодня О. Л.; НАН України, Ін-т пробл. матем. машин і систем, Ін-т Кібернетики ім. Глушкова НАН України. – К., 1996. – 20л.
808068
  Шепталін М.В. Математичне маделювання процесів тепломасопереносу в каналх різної конфігурації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шепталін М. В.; Шепталын М. В.; МО Укр. Терноп. приладобуд. ін-т. – Тернопіль, 1996. – 18 с.
808069
  Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 15 назв
808070
  Бахрушин В.Є. Математичне моделювання : Навчальний посібник / В.Є. Бахрушин; Гуманітарний університет. – Запоріжжя, 2004. – 140 с. – ISBN 966-8227-12-3
808071
  Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
808072
  Надала М І. Математичне моделювання асоціативної пам"яті, побудованої на точкових відображеннях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Надала І.М,; Держ.наук-досл.ін-т.інформ.інфраструктури. – Львів, 1997. – 16л.
808073
  Прусов В.А. Математичне моделювання атмосферних процесів : Підручник / КНУТШ; В.А. Прусов, С.І. Сніжко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 496с. – ISBN 966-521-358-Х
808074
  Хай М.В. Математичне моделювання безконтактных синхронних генераторів суміщенного виконання. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Хай М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1996. – 19л.
808075
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-
№ 1, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
808076
  Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
808077
  Вовк В.М. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства : фінанси підприємств / В.М. Вовк, Г.І. Левицька // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 88-92
808078
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 150 л. – Додатки: л. 147-150. – Бібліогр.: л. 138-146
808079
  Дусматов О.М. Математичне моделювання віброзахисних систем методами графів зв"язку та їх дослідження : Автореф... докт. фіз-мат. наук: 01.02.01 / Дусматов О.М.; НАН Укр.Ін-т.механіки. – Київ, 1998. – 29л.
808080
  Безродний Д. Математичне моделювання впливу кристалографічної орієнтації мінералів і мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя / Д. Безродний, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Здійснено моделювання вкладу орієнтації мікротріщин і породоутворюючих мінералів для моделей "амфіболіт" і "біотитовий сланець". Досліджено їх акустичні і пружні властивості з врахуванням анізотропії. The design of orientation of microcracks and ...
808081
  Безродна І. Математичне моделювання впливу систем орієнтації тріщин і каверн на анізотропію пружних і акустичних властивостей карбонатних колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних і акустичних властивостей карбонатних колекторів із різними системами орієнтації ...
808082
  Сердюцька Людмила Федорівна Математичне моделювання впливу технологічних навантажень на екологічні системи : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Сердюцька Л.Ф.; Ін.- т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 24 назв.
808083
  Продайвода Математичне моделювання геофізичних параметрів : Навч. посібн. / Продайвода, С.А. Вижва; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 112с. – ISBN 966-594-085-6
808084
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 1998. – 17л.
808085
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техніч.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 17л.
808086
  Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : Монографія / О.І. Ляшенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 360с. – ISBN 966-8306-85-6
808087
  Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
808088
  Скопецький В.В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, В.Б. Зваридчук ; [відп. ред. А.О. Чикрій] ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Сталь, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-966-1555-10-4
808089
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Додатки: л. 173-174. – Бібліогр.: л. 155-172
808090
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
808091
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Чернуха О.Ю.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 55 назв
808092
  Біляковський І.Є. Математичне моделювання електромагнітних процесів асинхронних машин з урахуванням насичення й витіснення струму при живленні несиметричними полігармонічними напругами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Біляковський І.Є.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
808093
  Зражевська В.Ф. Математичне моделювання електропотенціального каналу зв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 90-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведене чисельно-аналітичне моделювання каналу передачі інформації від заглибленого підземного пристрою, що містить систему випромінюючих електродів на поверхню Землі, шляхом використання електропотенціального методу. Просторове моделювання виконане ...
808094
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого середовища з довільною пружною симетрією шарів : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого анізотропного середовища методом умовних моментів.
808095
  Продайвода Т.Г. Математичне моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного тріщинуватого геологічного середовища, насиченого флюїдом з внутрішнім тиском // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
808096
   Математичне моделювання ефектів ін"єкцій ГАМК у медулярні NO-синтезуючі кардіоваскулярні нейрони щурів / Н.В. Радченко, Л.М. Шаповал, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький // Біофізичний вісник / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип. 18. – С. 69-72. – ISSN 0453-8048
808097
  Пригорницький Д.О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Дмитро Олександрович Пригорницький; МОН України; Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20
808098
  Блудова Т.В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т.В. Блудова, А.Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 428-436 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
808099
  Каліон В.А. Математичне моделювання ймовірності банкрутства страхової компанії за умови перестрахування / В.А. Каліон, В.В. Каліон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається вплив перестрахування на ймовірність банкрутства страхової компанії в класичній моделі й визначається оптимальний рівень резервів, що мінімізує ймовірність банкрутства. Зокрема, показано, яким чином можуть бути знайдені ...
808100
  Гаврилюк В.І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гаврилюк В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
808101
  Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
808102
  Власюк А.П. Математичне моделювання контактного розмиву неоднорідного масиву грунту фільтраційним потоком / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 86-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Побудовано математичну модель контактного фільтраційного розмиву масиву двохшарового грунту. Для знаходження наближеного числового розв"язку відповідної двовимірної крайової задачі застосовано метод радіальних базисних функцій. Проведено ряд числових ...
808103
  Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
808104
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
808105
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 136л. – Бібліогр.: л.125-136
808106
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
808107
  Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем : монографія / В.А. Стоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 305-311. – ISBN 978-966-439-450-2
808108
  Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
808109
  Філатова І.А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового масиву при наявності рівня грунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Проведено математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового грунтового масиву при наявності в ньому рівня фунтових вод. В результаті розв"язку відповідної крайової задачі отримано переміщення, напруження, деформації та величину ...
808110
  Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
808111
  Присяжнюк І.М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмін" : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Ігор Михайлович Присяжнюк; МОН України Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
808112
  Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
808113
  Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 35 с. – Бібліогр.: 21 назва
808114
  Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
808115
  Міца Олександр Володимирович Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Міца О.В.; Тернопільський держ. технічний університет. – Тернопіль, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв.
808116
  Сущик Костянтин Володимирович Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сущик К.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
808117
  Добушовська І.А. Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 1607-7970
808118
  Назарага І.М. Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 135-136
808119
  Прісняков В.Ф. Математичне моделювання почуттів. / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова. – Дніпропетровськ, 1994. – 50с.
808120
  Біляєв М.М. Математичне моделювання поширення забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Біляєв М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 42л.
808121
  Косарєв В. Математичне моделювання прогнозування виживаності вищих навчальних закладів в умовах конкуренції // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 90-98. – ISSN 0201-758Х
808122
  Семенченко Н.В. Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-41
808123
  Клименко П.А. Математичне моделювання процесів деформації та коалесценції в волокноутворюючих полімерних дисперсних системах : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.17.15 / П.А.Клименко; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
808124
  Торський А.Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями : автореф. ... канд. техн. наук :01.05.02 / Торський А.Р. ; М-во освіт. і науки Укріїни; Нац. ун-т "Львівська Політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
808125
  Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Білущак Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
808126
  Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Мокін В.Б.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 20л.
808127
  Дмитрук В.А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
808128
  Хусаінов Д.Я. Математичне моделювання процесів обміну рідини / Д.Я. Хусаінов, Р. Мустафаєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В статті запропонована математична модель динаміки обміну рідини системи послідовно-паралельних водоймищ. Для опису моделі використовується блочна система різницевих рівнянь. Досліджуються питання визначення стаціонарного режиму, синтезу системи та її ...
808129
  Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : Підручник для студентів напряму "Інженерна механіка" / В.Б. Струтинський; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 612с. – ISBN 966-7570-94-0
808130
  Лукович В. Математичне моделювання процессу поляризації трубопроводу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель розрахунку параметрів системи катодного захисту магістрального трубопроводу в процесі поляризації. В моделі розраховано величини густини струму, поляризаційного потенціалу та поляризаційного опору в долі поверхні труби, ...
808131
  Корнієнко Я.М. Математичне моделювання процесу одержання гуміново-мінеральних добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
808132
   Математичне моделювання процесу поширення мод у волоконних світловодах / В.А. Стоян, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість аналітичної побудови залежності середньостатистичних груп мод від інтенсивності джерела групи з урахуванням фізичних особливостей волоконного світловоду.
808133
  Гайвась Б.І. Математичне моделювання процесу сушіння пористих тіл з врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гайвась Богдана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
808134
  Магда В.В. Математичне моделювання процесу формування рекламних витрат підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Магда В.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 16 назв.
808135
  Голованов Ігор Миколайович Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Голованов Ігор Миколайович; НАН України. Ін-тут проблем математичних машин і систем. – К., 1998. – 17л.
808136
  Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв
808137
  Продайвода Г. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин / Г. Продайвода, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою). Розроблений і реалізований алгоритм і програма чисельного моделювання повної хвильової картини сейсмічної хвилі в анізотропному поперечно-ізотропному середовищі для ...
808138
  Кулинич Математичне моделювання сигналів і електромагнітних полів пошукових систем морської електророзвідки : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кулинич ярослав Петрович; Нац. агенство з питань інформатизації при Президентові України. Держ. науково-дослідний ін-т і. – Львів, 1997. – 17л.
808139
  Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук 01. 05. 02 / Хмельницька І. М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
808140
  Промович Ю.Б. Математичне моделювання струму в об"єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Промович Юрій Бориславович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
808141
  Бобало Ю.Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними критеріями : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Бобало Ю.Я. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
808142
  Гнатовська Г.А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Гнатовська Ганна Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
808143
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
808144
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 118-135
808145
  Камбург Володимир Григорович Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Камбург Володимир Григорович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 32л.
808146
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
808147
  Зозуляк Ю.Д. Математичне моделювання та оптимізація в термомеханіці пружних оболонок з використанням ітераційно-моментного підходу : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Зозуляк Ю.Д.; НАН України. Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 1997. – 33л.
808148
  Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
808149
  Гущак Роман Іванович Математичне моделювання та симулювання електромагнетних полів у суцільних середовищах при наявності рухомих структур : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гущак Р. І.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
808150
  Ромашко С.М. Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів електропостачальних систем дугових сталетопних печей із пристроями керування комутаціями та режимами : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Ромашко С. М.; Держком зв"язку та інформ. НАН Укр. ДНДІ інфраструктури. – Львів, 1999. – 17л.
808151
  Маслій Іван Васильович Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів у струмопроводах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Маслій Іван Васильович; Фізико-математ. ін-тут АН України. – Львів, 1994. – 17 с.
808152
  Хаддад З.М. Математичне моделювання та симулювання чутливостей до початкових умов електромеханічнихл простроїв систем управління. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хаддад З.М.; Держ.ун-т."Львів.політехніка". – Львів, 1995. – 18л.
808153
  Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
808154
  Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
808155
  Безродний Д. Математичне моделювання тектонофацій мезозони на основі акустичного аналізу метаморфічних порід Кривбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Моделювання тектонофацій мезозони здійснено для моделей "залізистий кварцит", "сланець біотитовий" і "кварцит біотитовий" при якому досліджено акустичні і пружні властивості метаморфічних порід при кліважуванні. Design of tectonic facies of the ...
808156
  Лянце Г.Т. Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково-однорідних тілах. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Лянце Г.Т.; Держ. ком. зв"язку та інфор. дослід. ін-т інформ. інфраструктур. – Львів, 1999. – 19л.
808157
  Тимошенко М.В. Математичне моделювання теплообміну у багатошарових конструкціях з узагальненим неідеальним контктом : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Тимошенко М. В.; КУ. – К., 1996. – 22л.
808158
  Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
808159
  Войтов В.А. Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдентів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 6-11. – ISSN 2311-1828
808160
  Смачило Т.В. Математичне моделювання у бухгалтерському обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми практичного застосування математичного моделювання у бухгалтерському обліку з метою оптимізації і вдосконалення облікової і інформаційної системи.
808161
  Маслюк Л.І. Математичне моделювання у вивченні систем розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 58-60. – ISBN 0201-8683
808162
   Математичне моделювання у фізиці : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Дегтярьов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 386. – ISBN 978-966-623-788-3
808163
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації греблі із зосередженим шляхом фільтрації в її ядрі в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі із зосередженим шляхом фільтрації в її ядрі з урахуванням можливості контактного розмиву грунту в її основі за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. В областях ...
808164
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого тіла грунтової греблі з урахуванням тепло-масопереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 162-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації зростаючого тіла ґрунтової греблі з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв"язок. На основі проведених числових експериментів ...
808165
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації масиву грунту в умовах тепло-масопереносу з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. Наближений чисельний розв"язок відповідної двовимірної ...
808166
  Дрінь С.С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / С.С. Дрінь, В.П. Іщук, Н.Ю. Щестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 178 : Фізико-математичні науки. – С. 10-15. – ISSN 1996-5931
808167
  Собакар В. Математичне обгрунтування закономірностей розвитку японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розвиток японської мови та її становлення у сучасному вигляді недостатньо досліджені. Модель розвитку кожної окремої мови модифікується впливом мов прилеглих територій. Японія є відносно ізольованою країною, що суттєво зменшує вплив на її мову ...
808168
  Мазаракі А.А. Математичне программування в Excel / А.А. Мазаракі, Ю.А. Толбатов. – К, 1998. – 206с.
808169
  Бех О.В. Математичне програмування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Бех, Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 200 с. – ISBN 978-966-2025-05-5
808170
  Глушик М.М. Математичне програмування : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Глушик М.М., Копич І.П., Сороківський В.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
808171
  Кузьмичов А.І. Математичне програмування в Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведев ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2005. – 312 с. – ISBN 966-301-050-9
808172
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 443, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-89-9
808173
  Сіра О.В. Математичне та інформаційне забезпечення логістичної системи управління в умовах багаторівневої невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Сіра Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 91 назва
808174
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
808175
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
808176
  Свірь Ірина Борисівна Математичне та комп"ютерне моделювання процесів транспорту речовини в органічних електрохемілюмінісцентних системах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.05.02 / Свірь І.Б.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 32 с.
808177
  Попов О.О. Математичне та комп"ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Попов О.О. ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
808178
  Міщенко М.В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Міщенко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
808179
  Кулик С.О. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу завдань на створення баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кулик Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
808180
  Пшеничний О.Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон"юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пшеничний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
808181
  Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
808182
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережево-центричного навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 98-104. – ISBN 966-8847-12-1
808183
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1960. – 556 с.
808184
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1966. – 648 с.
808185
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1972. – 631 с.
808186
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа, 1978. – 382 с.
808187
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1981. – 456 с.
808188
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник у 2 ч. / І.І. Ляшко , В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1992. – 495 с.
808189
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2 ч. : підручник для студентів ВНЗ, що вивчають дисципліну "Математичний аналіз" / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00380-1
Ч. 1. – 1993. – 320 с.
808190
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник для мат. спец. ун-тів :у 2 ч. / І.І. Ляшко, В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-003758-2; 5-11-003756-6
Ч. 2. – 1993. – 375 с.
808191
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1994. – 423 с.
808192
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2-х частинах: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну " Математичний аналіз " / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00351-Х
Ч. 2. – 1994. – 304 с.
808193
  Дзядик В.К. Математичний аналіз : підручник: у 2 т. / В.К. Дзядик. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004272-1 (т.1)
Т. 1. – 1995. – 495 с.
808194
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004415-5
Ч. 2. – 1995. – 509 с.
808195
  Радченко О.М. Математичний аналіз : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
808196
  Радченко О.М. Математичний аналіз / О.М Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-1-X
Ч. 2 : Ряди та інтеграли з параметром. Функції декількох змінних. – 2000. – 152с.
808197
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
808198
  Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Hавч. посібник / В.М. Михайленко, H.Д. Федоренко; Украінсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 224 с. – ISBN 966-7508-13-7
808199
  Міхайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко; Європейський університет. – 2-ге вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 298с. – ISBN 966-7508-13-7
808200
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У двох частинах.Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. та ін. Михалін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1(ч.1); 966-642-035-Х;
Ч.1. – 2002. – 462с.
808201
  Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
808202
   Математичний вісник НТШ / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів : НТШ. – ISSN 1812-6774
Том 1. – 2004. – 168 с.
808203
   Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
Т. 4. – 2007. – мова резюме укр. англ. мовами
808204
  Наумов А.Л. Математичний задачник для будівельників / А.Л. Наумов. – Киев, 1932. – с.
808205
  Латишева К. Математичний задачник для хемічних ін-тів / К. Латишева. – Х.-К, 1932. – 263с.
808206
  Латка Ф. Математичний мінілексикон / Ф. Латка. – Львів, 1990. – 101с.
808207
  Кудрявцев В.Б. Математичний підхід до оцінки перспективності економічних підрайонів Зімбабве / В.Б. Кудрявцев, Чиковоре Годфрей // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
808208
  Криворучко С.К. Математичний світогляд героя у романі Пауло Джордано "Самотність простих чисел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 205-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Роман сучасного італ. письм. Паоло Джордано (1981 р. н.) "Самотність простих чисел" 2008 р. входить у дискурс fictions critiques ("критичного вимислу"), оскільки в ньому поєднуються науковість і художність, психологізм і техніцизм, відроджується ...
808209
  Касьянюк В.С. Математичні алгоритми і обчислювальний експеримент в задачі парето-оптимальної обробки непрямих вимірювань / В.С. Касьянюк, О.Л. Заворотний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані рекурентний і нерекурентний алгоритми розв"язку задач оцінювання розв"язків лінійних операторних рівнянь I роду з випадковими похибками в правих частинах, які базуються на ідеї багатокритеріальної оптимізації. Побудовані методи комп"ютерної ...
808210
  Самойленко А.М. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань : Монографія / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин; НАНУ; Ін-тут математики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 475с. – ISBN 966-00-0109-6
808211
  Жихарєва Н.В. Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 11- 15. – ISSN 0453-8307
808212
  Конфорович А.Г. Математичні вечори у восьмирічній школі / А. Г. Конфорович, І. Г. Андрощук, К. О. Груніна ; за ред. А. Г. Конфоровича. – Київ : Рад. школа, 1974. – 200 с. : мал., нот.
808213
  Єзріль С.Є. Математичні гуртки в середній школі / С.Є. Єзріль. – Київ-Львів, 1947. – 132с.
808214
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 2(62)). – ISBN 978-966-333-659-6
Кн. 1. – 2008. – 128с.
808215
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(63)). – ISBN 978-966-333-677-0
Кн.2. – 2008. – 138с.
808216
  Лейфура В.М. Математичні задачі еврестичного характеру / В.М. Лейфура. – Київ : Вища школа, 1992. – 91 с.
808217
  Кужель О.В. Математичні імпровізації - важливий крок до наукової творчості // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 53-59. – ISSN 1029-4171
808218
  Лященко М.Я. Математичні машини і програмування з практикумом / М.Я. Лященко. – Київ, 1971. – 278с.
808219
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
808220
  Мохначук С.С. Математичні методи в географії населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 14-29. – Бібліогр.: 35 назв
808221
  Зінченко М Н. Математичні методи в теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-439-140-2
808222
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
808223
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
808224
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2309-8899
Т. 2, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
808225
  Ясинський Володимир Кирилович Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.09-01.01.05 / Ясинський Володимир Кирилович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
808226
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-364-847-7
808227
  Василенко Ю.В. Математичні методи і ЕОМ в аналізі економіки району / Ю.В. Василенко. – Київ, 1986. – 45с.
808228
  Лозарик В.В. Математичні методи моделювання робототехнічних процесів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Лозарик В.В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 16л.
808229
  Азарова А.О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / А.О. Азарова, А.А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
808230
  Жуков С.А. Математичні методи та моделі в економіці : Навчальний посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 231с. – ISBN 966-594-289-1
808231
   Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 210-227. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
808232
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 1. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
808233
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 1. – 2000. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
808234
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 1. – 2001. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
808235
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 2. – 2001. – 176 с. – резюме укр., англ. мовами
808236
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 2. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
808237
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 47, № 1. – 2004. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
808238
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 3. – 2004. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
808239
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 4. – 2004. – 180 с. – резюме рос., англ. мовами
808240
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т.48, № 1. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
808241
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 3. – 2005. – 171 с. – резюме рос., англ. мовами
808242
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 4. – 2005. – 215 с. – резюме рос., англ. мовами
808243
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 2. – 2005. – 189 с. – резюме рос., англ. мовами
808244
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 49, № 1. – 2006. – 219 с. – резюме рос., англ. мовами
808245
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 49, № 4. – 2006. – 206 с. – резюме рос., англ. мовами
808246
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 49, № 2. – 2006. – 170 с. – резюме рос., англ. мовами
808247
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 49, № 3. – 2006. – 187 с. – резюме рос., англ. мовами
808248
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 3. – 2007. – 188 с. – резюме рос., англ. мовами
808249
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 2. – 2007. – 193 с. – резюме рос., англ. мовами
808250
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 4. – 2007. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
808251
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 4. – 2008. – 237 с. – резюме рос., англ. мовами
808252
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 1. – 2008. – 204 с. – резюме рос., англ. мовами
808253
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 2. – 2008. – 246 с. – резюме рос., англ. мовами
808254
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 1. – 2009. – 202 с. – резюме рос., англ. мовами
808255
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 3. – 2009. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
808256
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 2. – 2009. – 178 с. – резюме рос., англ. мовами
808257
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 4. – 2009. – 242 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
808258
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 3. – 2010. – 177 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
808259
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 4. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
808260
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 4. – 2011. – 224 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
808261
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 3. – 2011. – 210 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
808262
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 2. – 2011. – 185 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
808263
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 1. – 2012. – 187 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
808264
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 3. – 2012. – 180 с. – Резюме рос., англ. та укр. мовами
808265
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 4. – 2012. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
808266
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 1. – 2013. – 210 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808267
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 2. – 2013. – 224 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808268
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 3. – 2013. – 191 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808269
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 4. – 2013. – 174 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808270
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 1. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808271
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
808272
  Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник / А. Свідзинський. – 1-е. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с. – ISBN 966-7018-23-7
808273
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-139-Х(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів
808274
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-134-9(Т.2)
Т. 2. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
808275
  Ананьїн О.В. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв"язку з системами під-регулювання потужності передавача : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.12.13 / Ананьїн О.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
808276
  Загородній Ю.В. Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин / Ю.В. Загородній, А.Л. Бойко; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 152с. – ISBN 966-7769-10-0
808277
  Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві : навчальний посібник для студ. мех.-мат. факультету / Вижва З.О. ; КНУТШ. – Київ : Обрії
Розділ : Статистичне моделювання випадкових процесів та полів у науках про землю. – 2007. – 164 с.
808278
  Зінченко Н.М. Математичні моделі в теорії ризику: процеси ризику у випадку великих витрат : Конспект лекцій / Н.М. Зінченко, М.Й. Ядренко. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2000. – 20с.
808279
  Кацив Самоїл Шулімович Математичні моделі детермінізаців в системах електропостачання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Кацив С.Ш.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
808280
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру : 01.05.02:Дис....канд. техн. наук. / Кузенко К.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 149л. – Бібліогр.: С. 138-146
808281
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Кузенко К.В.; КНТУУ "КПИ". – К, 1999. – 16с.
808282
  Ляшенко Б.М. Математичні моделі задачі двох центрів квантової механіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для шредінгерівскої і штурмівскої постановок задачі пропонується єдиний метод роз"язування: двостороння апроксимація власних значень багатопараметричних регулярних диференціальних операторів другого порядку і метод типу Зейделя для розв"язування ...
808283
  Бойко Т.М. Математичні моделі зі зміною вимірності фазового простору для опису діяльності фінансово-промислових структур / Т.М. Бойко, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі будується загальна математична модель діяльності еволюціонуючих фінансово-промислових структур. В межах даного підходу динаміка розвитку описується системою диференціальних рівнянь зі змінним фазовим простором та переключеннями на кожному з ...
808284
  Калініна Н.Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структурного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Калініна Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
808285
  Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.04 / Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович; Мін-во освіти України. Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 32л.
808286
  Камінський В.В. Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вячеслав Вікторович Камінський; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
808287
  Лєнков С.В. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, В.К. Шваб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: С. 69 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова методика керування властивостями композиційних матеріалів за допомогою логарифмічного та ступеневого законів змішування. Отримані результати можуть бути використані при розрахунках чи прогнозуванні пара-метрів композиційних ...
808288
  Ничай І.В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ничай Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
808289
  В"юн А.П. Математичні моделі при розміщенні елементів об"єктів критичної інфраструктури / А.П. В"юн, В.А. Заславський, Л.І. Мензатов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 71-71
808290
  Кулішова Нонна Євгенівна Математичні моделі приводів в САПР мікроелектропривода з високою стабільністю швидкості обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кулішова Нонна Євгенівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1998. – 16л.
808291
  Гавриш В.І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гавриш Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
808292
  Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур ком"ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванущак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
808293
  Буяло Олексій Васильович Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Буяло О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 11 назв
808294
  Яворський Б.І. Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методів його ефективного виявлення : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Яворський Б.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
808295
  Шепелева Н.В. Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових конденсаторів у процесі їх виробництва, випробувань та зберігання : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Шепелева Н. В.; МО Укр. Хар. дер. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1996. – 23л.
808296
  Косматий Д.Ю. Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.05.04 / Косматий Д. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
808297
  Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
808298
  Пастернак Я.М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв"язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
808299
   Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
808300
  Бучковський А І. Математичні моделі та заступні схеми елементів електричних кіл на базі принципу інваріантності потужності. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Бучковський І.А,; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
808301
  Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
808302
  Сінельнікова О.І. Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Ольга Ігорівна Сінельнікова; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
808303
  Миргородська Н.А. Математичні моделі та методи в задачах комп"ютерної біології // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 15-17


  Робота присвячена дослідженню впровадження в комп"ютерну науку "біологічних" методів аналізу інформації та генетичних алгоритмів, а саме до задачі моделювання просторової структури білка.
808304
  Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
808305
  Гайдусь А.Ю. Математичні моделі та методи розв"язання задач оптимізації параметрів промислових джерел забруднення екосистеми : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:Спец.01.05.02 / Андрій Юрійлвич Гайдусь; МОНУ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:9 назв
808306
  Соболєва О.В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації при проектуванні територіально розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
808307
  Мокін В.Б. Математичні моделі та программ для оцінювання якості річкових вод / В.Б. Мокін, Б.І. Мокін. – Вінниця : Універсум, 2000. – 152с. – ISBN 966-7199-81-9
808308
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
808309
  Зінченко М Н. Математичні моделі теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с. – ISBN 966-594-907-1
808310
  Ляшко Н.І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціонального стану організму та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ляшко Наталія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
808311
  Погорелов О.О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптимального керування флотаційним процесом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Погорелов О.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
808312
  Петрухін Володимир Олексійович Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Петрухін В.О.; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
808313
  Палагін В.В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Палагін Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 46 с. – Бібліогр.: 92 назви
808314
  Полунін О. Математичні операції із суб"єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 203-212. – ISSN 1810-2131
808315
  Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
808316
  Лігус М.В. Математичні основи музики у філософії Античності Середньовіччя // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 408-410
808317
  Кириченко І.О. Математичні основи теорії вогневих дуелей : Монографія / І.О. Кириченко, Л.Г. Раскін; МВСУ; Військ.ін-т ВВ МВС України. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 292 с.
808318
  Голод І П. Математичні основи теорії симетрій / І П. Голод, А.У. Клімик. – Київ : Наукова думка, 1992. – 366с.
808319
   Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Телекомунікації". – Харків : Компанія СМІТ, 2006. – 564с. – ISBN 966-8530-60-8


  Викладено основні структурні і функціональні математичні моделі і методи, які лежать в основі теорії телекомунікаційних систем. Як базові використовуються моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної ...
808320
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1711-0
Т. 1. – 2000. – 402 с.
808321
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1712-9
Т. 2. – 2000. – 372 с.
808322
  Конфорович А.Г. Математичні софізми і парадокси / А.Г. Конфорович. – Київ, 1983. – 208 с.
808323
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 1. – 1998
808324
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 2. – 1998
808325
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 1. – 2003. – 112 с.
808326
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 2. – 2003. – 224 с.
808327
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 1. – 2003. – 112 с.
808328
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 2. – 2003. – 224 с.
808329
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 1. – 2004. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808330
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 2. – 2004. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808331
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 1. – 2004. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808332
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 2. – 2004. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808333
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808334
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808335
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808336
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808337
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 1. – 2006. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808338
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного т-ва. – Львів : ВНТЛ-Класика, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 26, № 2. – 2006. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808339
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 2. – 2007. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808340
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808341
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 2. – 2007. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808342
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 29, № 2. – 2008. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808343
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 29, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808344
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 31, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808345
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808346
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
808347
  Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
808348
  Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
808349
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
808350
  Демуз І. Математичні та хімічні наукові товариства України кінця XIX - початку XX ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-212. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
808351
  Маер Б.А. Математичні формули / Б.А. Маер. – Вид. 8-е. – Х.-К, 1931. – 129 с.
808352
  Боголюбский И.Л. Матеметическое моделирование некоторых нелинейных явлений в дисперсных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Боголюбский И. Л.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1976. – 15л.
808353
  Кольман Э.Я. Матемитика эпохи Возрождения / Э.Я. Кольман, А.П. Юшкевич. – Москва
2. – 1961. – 235 с.
808354
  Абгарян Г.В. Матенадаран / Г.В. Абгарян ; Науч.-исслед. ин-т древних рукописей при Совете Министров Арм. ССР - Матенадаран. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 72 с., [17] л. ил. : ил.
808355
  Карасаев А.И. Матенматические методы и модели в планировани / А.И. Карасаев. – М, 1987. – 239с.
808356
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме. – Птгр., 1919. – 16с.
808357
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме, 1947. – 64с.
808358
  Аверкиев М.С. Матеорология : учебник для геогр. фак. ун-тов и пед. ин-тов / М.С. Аверкиев. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1951. – 384 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 380
808359
   Матер[...] метеор. / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 6. – 1982
808360
  Готун І.А. Матерiальна культура населення сiльських передмiсть середньовiчного Києва / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 53-67. – ISSN 0235-3490


  Розгорнуте останнім часом масштабне вивчення неукрі- плених пам"яток у передмістях Києва разом з отримани- ми раніше даними дозволяє детально характеризувати специфіку матеріальної і простежених за матеріальними залишками елементів духовної культури ...
808361
   Матера : прощай и здравствуй! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 1. – ISSN 1727-4893
808362
   Матералы и исследования по археологии СССР. – Москва : Академия Наук СССР
№ 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – 1963. – 385, [3] с.
808363
  Мирзагитов А.М. Матери ждут сыновей : пьесы / Асхат Мирзагитов ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
808364
  Плиско Г.Г. Матери молодогвардейцев / Г.Г. Плиско. – 4-е изд. – Донецк, 1989. – 174с.
808365
  Буньков И С. Турунтаев Матери смотрят вслед / И С. Турунтаев Буньков. – Свердловск, 1959. – 257с.
808366
  Павлов Б.С. Матери, отцы, дети / Б.С. Павлов. – Москва, 1984. – 192с.
808367
  Добровольский А.Д. Материал в помощь лектору / А.Д. Добровольский. – М, 1958. – 19с.
808368
  Старицына В.И. Материал в помощь лектору на тему "Пролетарский интернационализм - основа единства действий и взаимопомощи коммунистических и рабочих партий / В.И. Старицына. – Саратов, 1958. – 34с.
808369
  Требин Ф.А. Материал в помощь лектору на тему "Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за 40 лет" / Ф.А. Требин. – М., 1957. – 40с.
808370
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
808371
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области. / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
808372
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1968. – 205с.
808373
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1984. – 224с.
808374
  Брызгунова Е.А. Материал для упражнений по интонации вопросительного и повествовательного предложений / сост. Е.А. Брызгунова. – Москва : Издательство МГУ, 1963. – 40 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
808375
  Ушаков Н.Н. Материал для упражнения по орфографии и пунктуации. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1961. – 56с.
808376
  Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир" / В.Б. Шкловский. – М. – 251с.
808377
   Материал к XII главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – Воронеж : Воронежское обл. книгоиздат., 1940. – 182 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
808378
  Костюк И.Ю. Материал к изучению пядениц (LEPIDOPTERA,GEOMETRIDAE) Читинской области / И.Ю. Костюк, М.І. Головушкин // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 16-42
808379
  Жаков А.Г. Материал к лекции и беседам по современной советской литературе в средней школе / А.Г. Жаков. – Минск, 1966. – 83с.
808380
  Водовозов Н.В. Материал к лекции на тему "Жизнь и творчество А.П. Чехова" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1959. – 36с.
808381
  Исаченко С.М. Материал к лекции на тему "Коммунистическая партия - организатор и руководитель Советских Вооруженных Сил / С.М. Исаченко. – М, 1958. – 28с.
808382
  Акимов Ю.Л. Материал к лекции на тему "Проблема типического в художественной литературе" / Ю.Л. Акимов ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1956. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
808383
  Нежинский Л.Н. Материал к лекции на тему "Рабочий класс Венгии - ведущая сила строительства социализма в стране" / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1958. – 40с.
808384
  Шгин Н.Н. Материал к лекции на тему "Экономическое сотрудничество социалистических стран" / Н.Н. Шгин. – М, 1958. – 48с.
808385
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Жизнь и творчество А.С.Грибоедова" / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 34 с.
808386
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Проблема типичности в реалистической художественной литературе" / А.И. Ревякин. – М., 1953. – 32с.
808387
  Петров С.М. Материал к лекции на тему: "Проблемы реализма" / С.М. Петров. – Москва, 1958. – 40с.
808388
  Анисимова Е.И. Материал к лекции на тему: "Разработка В.И. Лениным марксистской теории и программы по национальному вопросу" / Е.И. Анисимова ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1958. – 36 с. – Библиогр.: с. 33-34
808389
  Щербаков Д.И. Материал к лекции на тему: Антарктика и задачи ее изучения / Д.И. Щербаков. – Москва, 1956. – 32с.
808390
  Рязанцев Н.И. Материал к лекции на тему: Борьба нового и старого в социалистичесском обществе / Н.И. Рязанцев. – М, 1958. – 31с.
808391
  Кирилюк Е.П. Материал к лекции на тему: Великий украинский поэт-революционер Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 31с.
808392
  Лифиц М.М. Материал к лекции на тему: Всемирн. развит. советск. торговли - важное условие роста благосостояния труд. / М.М. Лифиц. – Кишинев, 1953. – 40с.
808393
  Фирфаров Б.Н. Материал к лекции на тему: Как люди прочитали историю Земли и определили ее возраст / Б.Н. Фирфаров. – Москва, 1956. – 28с. – На правах рукописи
808394
  Соколов Г.А. Материал к лекции на тему: курская магнитная аномалия - крупнейшая железорудная база СССР. / Г.А. Соколов. – М., 1956. – 24с.
808395
  Шорина Е.В. Материал к лекции на тему: Ленинские принципы коллегиальности и единоначалия в деятельности советских государственных органов / Е.В. Шорина. – М, 1957. – 30с.
808396
  Миняйло А.Т. Материал к лекции на тему: Нефтехимическое сырье как заменитель пищевых продуктов в химической промышленности. / А.Т. Миняйло. – М., 1958. – 40с.
808397
  Карпов М.М. Материал к лекции на тему: О внутренних закономерностях развития естествознания. / М.М. Карпов. – Москва, 1958. – 32с.
808398
  Шабад Б.А. Материал к лекции на тему: О некоторых реакционных "учениях" современной буржуазной социологии / Б.А. Шабад. – М., 1958. – 24с.
808399
  Смирнов В.К. Материал к лекции на тему: Организ. зарботной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 56с.
808400
  Немцова В.И. Материал к лекции на тему: Партия большевиков в борьбе за осуществление ленинского плана вооруженного восстания / В.И. Немцова. – М., 1957. – 40с.
808401
  Левин И.М. Материал к лекции на тему: Планирование роста производительности труда на предприятии / И.М. Левин. – М., 1956. – 42с.
808402
  Клопов С.В. Материал к лекции на тему: Проблема освоения бассейна Амура. / С.В. Клопов. – М., 1957. – 20с.
808403
  Логинов Л.И. Материал к лекции на тему: Развитие приборостроения в Советском Союзе / Л.И. Логинов. – М., 1958. – 26с.
808404
  Новоселова А.В. Материал к лекции на тему: Редкие металлы и их применение. / А.В. Новоселова. – М., 1956. – 24с.
808405
  Лебедев Е.А. Материал к лекции на тему: Суэцкий канал / Е.А. Лебедев, Г.И. Мирский. – Москва, 1956. – 38с.
808406
  Мирсков С.А. Материал к лекции на тему: Устав КПСС - основной закон партийной жизни / С.А. Мирсков. – Москва, 1957. – 36с.
808407
  Максимов М.А. Материал к лекции на тему: Экономическое положение современной Индии / М.А. Максимов. – М., 1956. – 36с.
808408
  Шагин Н.Н. Материал к лекции на тему: Экономическое сотрудничество социалистических стран. / Н.Н. Шагин. – М., 1958. – 48с.
808409
  Волков М.С. Материал к лекции на тему:"Социалистическое соревнование-закономерность развития Советского общества" / М.С. Волков. – Москва, 1960. – 40с.
808410
  Виноградов С.Ф. Материал к лекции на тему:Победа социалистической индустриализации в СССР / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1957. – 44с.
808411
  Никольский А.М. Материал к познанию фауны позвоночных животных северо-восточной Персии и Закаспийской области / А.М. Никольский. – С. 379-406


  Надпись на обл. Совинский 1929 год
808412
  Попова А.Н. Материал к фауне и биологии личинок стрекоз реки Чу. : Из Лаборатории гидробиологии Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства / А.Н. Попова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 215-219
808413
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 4 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
808414
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Гидробиология [компакт]


  Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора. 13.II.1926 подпись
808415
  Егоров Ф.Е. Материал по истории народа мари / Ф.Е. Егоров. – Космодемьянск, 1929. – [2], VI, 110с.
808416
  Рузский М. Материал по мирмекологической фауне Кавказа и Крыма / М. Рузский. – Казань : Типо-литография Импер. Унив-та, 1902. – 33 с. – Отд. оттиск
808417
  Хицова Л.Н. Материал по фауне и биологии саркофагид и некоторых групп тахин (Diptera: Sarcophagidae, Tachinidae) Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Хицова Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
808418
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 8 с.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемомковлевичу от автора 29/IV. 1925 г.
808419
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : Отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский, проф. // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 8 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
808420
  Трахтеров В.С. Материал у учебному пособию В.С. Трахтерова "Вменяемость и невминяемость в уголовном праве (исторический очерк) / В.С. Трахтеров, В.В. Сташис, М.И. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 236-339. – ISBN 978-966-458-893-2
808421
  Мрочек-Дроздовский П.Н. Материала для словаря правовых и бытовых древностей по Русской правде / [соч.] П. Мрочек-Дроздовского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип., 1910. – 129 с.


  Аннотация: В издании публикуется материал по истории русского государственного права до конца XVII столетия
808422
   Материали XXV съезда КПСС. – М, 1975. – 288с.
808423
  Попруженко М.Г. Материали за историята по възраждането на Българския народъ : Габрово, 1900. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1900. – 15 с.
808424
   Материали по истории на Българската Комунистическа Партия 1925-1962 г.. – София, 1964. – 536с.
808425
   Материали по история на международното работническо и комунистическо движение. – София, 1958. – 266с.
808426
  Коджейков Д. Материали по синдикалното движение в България / Съставил Д. Коджейков. – Четвърто издание. – София : Профиздат, 1949. – 152 с.
808427
   Материализация разрядки: экономические аспекты. – Москва, 1978. – 349 с.
808428
  Баженов Л.Б. Материализм - знамя науки / Л.Б. Баженов. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в нжизни, науке, технике. 2 серия Философия ; 4)
808429
  Шинкарук В.И. Материализм А.Н.Радищева : Дис... канд. филос.наук: / Шинкарук В.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 366л.
808430
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Тимошенко; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
808431
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита / В.Е. Тимошенко. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 96 с.
808432
  Геворгян А.И. Материализм Жана Мелье : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Геворгян А.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л.
808433
  Петрухин А.И. Материализм и атеизм в устном творчестве чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1959. – 192с.
808434
  Джаймурзин А. Материализм и атеизм Жана Мелье : Автореф... канд. филос.наук: / Джаймурзин А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 14л.
808435
  Острянин Д.Ф. Материализм и диалектика в отечественном естествознании : конец XIX и первая половина XX в. / Д.Ф. Острянин. – Киев : Вища школа, 1984. – 231 с.
808436
  Каро Е. Материализм и наука : пер. с фр. / [соч.] Каро, Парижскаго проф. словесных наук. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1872. – VI, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 112272 дарственная надпись от Ректора Одесской дух. семинарии ученику 5 класса семинарии Михаилу Самборскому 1882 г.
808437
  Маслин А.Н. Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века. / А.Н. Маслин. – М., 1960. – 311с.
808438
  Квасов А.А. Материализм и релятивизм. (Опыт критик философ. релятивизма в современной физике) : Автореф... канд. филос.наук: / Квасов А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 20л.
808439
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1933. – 348с.
808440
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 249с.
808441
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин, 1946. – 335с.
808442
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Ленинград : Госполитиздат, 1948. – 352с.
808443
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1952. – 352с.
808444
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 383с.
808445
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм : критические заметки об одной реакционной философии / В.И. Ленин. – Москва, 1979. – 384с.
808446
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1980. – 558с.
808447
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 384с.
808448
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1985. – 471с.
808449
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 477с.
808450
  Белов П.Т. Материализм И.М. Сеченова / П.Т. Белов. – Москва : Московский университет, 1963. – 99 с.
808451
  Марголис Дж. Материализм менее чем адекватными средствами // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
808452
  Бутко Н.В. Материализм Н.А. Добролюбова : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бутко Н.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
808453
  Волк С.С. Материализм Н.Г. Чернышевского / С.С. Волк, В.С. Никоненко. – Ленинград, 1979. – 72с.
808454
  Гапочка М.П. Материализм против фидеизма: Ленинские принципы критиик фидеизма и современность / М.П. Гапочка. – Москва, 1980. – 191с.
808455
  Филова Е. Материализм против холизма : Автореф... канд. филос.наук: / Филова Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1959. – 17л.
808456
  Коников И.А. Материализм Спинозы / И.А. Коников. – Москва, 1971. – 268с.
808457
  Габараев С.Ш. Материализм Фейербаха / С.Ш. Габараев. – Тбилиси, 1955. – 204с.
808458
  Никоненко В.С. Материализм Чернышевского, Добролюбова. / В.С. Никоненко. – Л, 1983. – 150с.
808459
  Шакир-заде А.С. Материализм Эпикура (учение о бытии и познании). : Автореф... канд. филос.наук: / Шакир-заде А.С.; АН АзССР. Ин-т философии. – Баку, 1950. – 20 с.
808460
  Митин М. Материалистическая диалектика-философия пролетариата / М. Митин ; Ин-т философии Комакад. – Москва : Партиздат, 1933. – 40 с.
808461
  Глаголев В.Ф. Материалистическая диалектика -- методология современной науки. / В.Ф. Глаголев, А.Г. Спиркин. – Москва, 1968. – 80с.
808462
  Овод В.В. Материалистическая диалектика - методологическая основа исследования проблем иммунологии / В.В. Овод, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
808463
   Материалистическая диалектика - методологическая основа развития науки. – Киев, 1983. – 207с.
808464
   Материалистическая диалектика - методология естественных, общественных и технических наук. – Москва, 1983. – 367 с.
808465
  Ткачук Л.Л. Материалистическая диалектика - мировоззренческо-методологическая основа учебного процесса в техническом вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
808466
  Розенталь М. Материалистическая диалектика : Попул. очерк основных законов материалистич. диалектики / М. Розенталь. – [Москва] : Партиздат, 1937. – 122, [2] с.
808467
  Пернацкий В.И. Материалистическая диалектика / В.И. Пернацкий. – Иваново, 1974. – 240с.
808468
  Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика / Л.Н. Суворов. – Москва, 1980. – 264с.
808469
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – Москва : Политиздат, 1980. – 287с.
808470
   Материалистическая диалектика. – Москва
1. – 1981. – 374с.
808471
   Материалистическая диалектика. – Москва
2. – 1981. – 285с.
808472
   Материалистическая диалектика. – Ташкент, 1982. – 343с.
808473
   Материалистическая диалектика. – Москва
3 : Диалектика природы и ест. – 1983. – 343с.
808474
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 350 с.
808475
   Материалистическая диалектика : диалектика процесса познания : в 8-ми кн. – Москва
Кн. 3. – 1985. – 367 с.
808476
   Материалистическая диалектика. – Москва
5. – 1985. – 300с.
808477
  Фурман А.Е. Материалистическая диалектика (основные категории и законы). / А.Е. Фурман. – Москва : Московский университет, 1969. – 223с.
808478
   Материалистическая диалектика : в пяти томах. – М
4. – 1984. – 316с.
808479
  Торчилин К.Е. Материалистическая диалектика в системе методов общей теории государства и права конца XIX-начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
808480
   Материалистическая диалектика и взаимодействие наук. – К., 1985. – 130с.
808481
  Хаан Э. Материалистическая диалектика и классовое сознание / Э. Хаан. – М, 1977. – 192с.
808482
   Материалистическая диалектика и концепция дополнительности. – К., 1975. – 207с.
808483
  Депенчук Н.П. Материалистическая диалектика и методы биологического исследования / Н.П. Депенчук. – К., 1973. – 192с.
808484
   Материалистическая диалектика и методы естественных наук. – Москва, 1968. – 608с.
808485
  Гончаренко Н.Н. Материалистическая диалектика и методы конкретных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
808486
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и проблема научных революций / П.С. Дышлевый, В.М. Найдыщ. – К, 1981. – 263с.
808487
   Материалистическая диалектика и пути развития естествознания. – Л., 1987. – 206с.
808488
  Исаев И.К. Материалистическая диалектика и системный метод в науке / И.К. Исаев. – К, 1984. – 159с.
808489
  Калошин П.Н. Материалистическая диалектика и системный подход / П.Н. Калошин. – Ташкент, 1985. – 148с.
808490
  Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория эволюции / И.Н. Смирнов. – Москва, 1978. – 288с.
808491
   Материалистическая диалектика и современность. – Алма-Ата, 1979. – 205с.
808492
   Материалистическая диалектика и современность. – Баку, 1981. – 141с.
808493
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Дис... канд. философ.наук: / Килунов А.Ф.; КГУ. Кафедра диалектического материализма. – К, 1967. – 294л. – Бібліогр.:л.1-40
808494
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Килунов А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
808495
   Материалистическая диалектика и структура естественнонаучного знания. – К., 1980. – 354с.
808496
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и физический релятивизм / П.С. Дышлевый. – Киев, 1972. – 323с.
808497
   Материалистическая диалектика и частные науки. – Л., 1976. – 268с.
808498
   Материалистическая диалектика как логика. – Алма-Ата, 1979. – 343с.
808499
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. / В.И. Черкесов. – Москва, 1962. – 478с.
808500
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. : Автореф... доктор филос.наук: / Черкесов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.4
808501
  Нарский И.С. Материалистическая диалектика как метод конкретного научного исследования / И.С. Нарский. – М, 1972. – 48с.
808502
  Алтухов В.Л. Материалистическая диалектика как методологическая основа познания и преобразования социалистического общества / В.Л. Алтухов, А.Е. Разумов. – Москва : Знание, 1986. – 62 [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 58 и в примеч.: с. 57-59. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; 6/1986)
808503
  Новак В.Г. Материалистическая диалектика как методологическая основа современной биологии. / В.Г. Новак. – Москва, 1971. – 63с.
808504
   Материалистическая диалектика как методология. – Алма-Ата, 1981. – 356 с.
808505
   Материалистическая диалектика как методология современной физики. – Алма-Ата, 1978. – 122 с.
808506
   Материалистическая диалектика как научная система. – Москва, 1983. – 295 с.
808507
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
Т. 1. – 1982. – 496с.
808508
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
Т. 2. – 1982. – 464с.
808509
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва, 1983. – 477с.
808510
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
4. – 1987. – 560с.
808511
   Материалистическая диалектика как основа научного мировоззрения. – Л., 1982. – 115с.
808512
   Материалистическая диалектика как основа научного познания. – Ашхабад, 1989. – 116с.
808513
   Материалистическая диалектика как теория развития. – Л., 1982. – 183с.
808514
   Материалистическая диалектика как философская наука : Сб.статей. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 104с.
808515
  Карпинская Р.С. Материалистическая диалектика о закономерностях развития органического мира / Р.С. Карпинская. – Москва, 1975. – 64 с.
808516
   Материалистическая диалектика, ее законы и категории. – Иваново, 1975. – 32с.
808517
  Комисарук Валентина Михайловна Материалистическая критика позитивизма в России (40-80-е гг. XIX века) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Комисарук Валентина Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 21л.
808518
  Ян Материалистическая мысль в древнем Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Ян Хин-Шун; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 54л.
808519
  Ян Хиншун Материалистическая мысль в Древнем Китае / Ян Хиншун. – Москва : Наука, 1984. – 182с.
808520
  Мостепаненко М.В. Материалистическая сущность теории относительности Эйнштейна / М.В. Мостепаненко. – Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1962. – 227 с.
808521
  Дышлевый П.С. Материалистическая философия и развитие естествознания : исторический очерк / П.С. Дышлевый. – Киев : Вища школа, 1977. – 231 с.
808522
  Вязовкин В.С. Материалистическая философия и химия / В.С. Вязовкин. – Москва : Мысль, 1980. – 180 с.
808523
  Есин М И. Материалистическая философия Л.Фейербаха / М И. Есин, . – М, 1954. – 32с.
808524
  Шугайлин А.В. Материалистические воззрения великого русского физика П.Н.Лебедева. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугайлин А.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 16 л.
808525
  Сегизбаев О.А. Материалистические и атеистические Тенденции в дореволюционной общественной мысли Казахстана. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Сегизбаев О.А.; АН Узб.ССР.Ин-т филос.и права. – Ташкент, 1979. – 38л.
808526
  Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии / Л.И. Анцыферова. – Москва : Наука, 1974. – 360с.
808527
  Аникеев Н.П. Материалистические направления в древнеиндийской философии / Н.П. Аникеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1957. – 47 с. – (Серия 2 ; № 3)
808528
  Куприянов В.В. Материалистические основы учения о реактивности организма // Некоторые философские аспекты о болезни : краткий очерк ист. и соврем. состояния учения о фагоцитозе / А.Д. Адо. – Москва : Медгиз, 1965. – С. 59-76
808529
  Акулов В.Л. Материалистический монизм / В.Л. Акулов. – Минск : Университетское, 1988. – 166 с.
808530
  Сабун А.Я. Материалистический характер истлкования К. Д. Ушинским роли мышления в процессе познания : Автореф... канд. филос.наук: / Сабун А. Я.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
808531
  Константинов Ф.В. Материалистическое и идеалистическое понимание истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 31с.
808532
  Юдин П. Материалистическое и религиозное мировоззрение / П. Юдин. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 191 с.
808533
  Пантин И.К. Материалистическое мировоззрение и теория познания русских революционных демократов. Очерки. / И.К. Пантин. – М., 1961. – 118с.
808534
  Александрова А Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъектов в общественно-исторической практике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
808535
  Александрова А.В. Материалистическое понимание диалектики деятельности и активности субъекта в общественно-исторической практике. : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 175 л. – Библиогр.: л. 161-175
808536
  Корюкниа М.П. Материалистическое понимание законов мышления и специфика законов формальной логики : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкниа М. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
808537
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Грейлих. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 39 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
808538
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Г. Грейлих ; со вступ. ст. В. Рожицына. – Харьков : Главполитпросвет УССР, 1923. – 42 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
808539
   Материалистическое понимание истории. – Иваново, 1975. – 46с.
808540
  Джиоев О.И. Материалистическое понимание истории и буржуазная философия. / О.И. Джиоев. – Тбилиси, 1974. – 119с.
808541
  Юрова И.Л. Материалистическое понимание истории и естествознание. / И.Л. Юрова. – Москва, 1978. – 253с.
808542
  Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.3-33. – ISSN 0042-8744
808543
  Семибратов В.Г. Материалистическое понимание техники и технического прогресса. / В.Г. Семибратов. – Л., 1967. – 159с.
808544
  Директоренко М.А. Материалистическое содержание агробиологических взглядов М.В.Рытова. / М.А. Директоренко. – Минск, 1964. – 212с.
808545
  Петрушевский С.А. Материалистическое учение И.П. Павлова / С.А. Петрушевский. – М., 1950. – 35с.
808546
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П. Павлова о сигнальных системах / Е.В. Шорохова. – М, 1955. – 232с.
808547
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П.Павлова о сигнальных системах. : Автореф... канд. филос.наук: / Шорохова Е.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 19 л.
808548
  Бабенко Н.И. Материалистическое учение о научном познании природы / Н.И. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1983. – 167 с. – Список лит.: с. 153-163
808549
   Материалисты древней Греции. – Москва, 1955. – 239с.
808550
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
808551
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
808552
  Овчаров Т. Материална култура на Второто болгарско царство / Т. Овчаров. – Велико Търново : Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 280 с.
808553
   Материаловедение. – Л., 1968. – 88с.
808554
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин
ч. 2. – 1969. – 98с.
808555
  Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – Москва, 1972. – 511 с.
808556
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин, 1976. – 554с.
808557
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Москва, 1976. – 128с.
808558
   Материаловедение : учебник. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Машиностроение, 1986. – 384с.
808559
  Травин О.В. Материаловедение / О.В. Травин. – Москва : Металлургия, 1989. – 386 с.
808560
  Мозберг Р.К. Материаловедение : учеб. пособие / Р.К. Мозберг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447с. – ISBN 5-06-001909-8
808561
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Металлургия, 1975. – 447 с.
808562
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1983. – 383 с.
808563
  Палатник Л.С. Материаловедение в микроэлектронике / Л.С. Палатник, В.К. Сорокин. – Москва, 1978. – 279 с.
808564
  Четвериков Н.И. Материаловедение в микроэлектронике / Н.И. Четвериков, В.С. Полутин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
808565
  Андриевский Р.А. Материаловедение гидридов / Андриевский Р.А. – Москва : Металургия, 1986. – 128 с.
808566
   Материаловедение жидкометаллических систем термоядерных реакторов. – М., 1989. – 238с.
808567
   Материаловедение и проблемы энергетики : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 575 с.
808568
   Материаловедение и технология металлов : учебник для студентов вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. и др. Соколов; Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. Соколов и др.; Под ред. Г.П. Фетисова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 864 с. – ISBN 5-06-004418-1
808569
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / Андреев В.Н. – Москва ; Ленинград : Госиздат метпром РСФСР. – (Труды треста "Русские самоцветы" и центр. научно-исслед. лаборатории каменесамоцветной промышленности ; вып. 6)
Ч. 1 : Абразивы. – 1939. – 82 с. : табл.
808570
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / В.Н. Андреев. – Москва ; Ленинград
1. – 1939. – 82 с.
808571
  Андрейченко К.С. Материаловедение оптического производства : учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ / К.С. Андрейченко. – Минск : Высшая школа, 1988. – 141 с.
808572
  Сергеев А.Н. Материаловедение пленок тугоплавких оксидов. / А.Н. Сергеев, В.В. Серебренников. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 145с.
808573
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства : учебник для полиграф. техникумов и для техн. полиграф. училищ / Б.И. Березин. – Москва : Искусство, 1956. – 367 с.
808574
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Б.И. Березин. – Москва : Книга, 1964. – 255 с.
808575
  Горелик С.Л. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник / С.Л. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва : Металлургия, 1988. – 575с.
808576
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – М, 1972. – 94с.
808577
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва, 1973. – 496 с.
808578
   Материаловедение узкощелевых и слоистых полупроводников : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 140 с.
808579
  Геллер Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы и задачи : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1989. – 383 с.
808580
  Михайлова-Станюта Материалоемкость : факторы, резервы, стимулы / Михайлова-Станюта, С.В. Сорокин. – Минск, 1984. – 134с.
808581
  Гордань В.И. Материалоемкость и качество продукции (аспекты управления) / В.И. Гордань. – К, 1988. – 144с.
808582
  Массаковский В.И. Материалоемкость и новая техника / В.И. Массаковский, Л.В. Андреев. – М, 1978. – 63с.
808583
  Иваненко А.Е. Материалоемкость и пути ее снижения в производстве сборного железобетона. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Иваненко А.Е.; Алма-Атинский ин-тут нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
808584
  Михайлова-Станюта Материалоемкость и технический прогресс / Михайлова-Станюта, И.А. Лях. – Минск, 1981. – 208с.
808585
  Шарифходжаев М.Ш. Материалоемкость и эффективность общественного производства / М.Ш. Шарифходжаев. – Ташкент, 1985. – 214с.
808586
  Воробьев Г.М. Материалоемкость преобразователей возобновляемой энергии / Г.М. Воробьев, Г.Ф. Курочкин. – Москва, 1988. – 84с.
808587
  Поляк А.М. Материалоемкость продукции / А.М. Поляк. – М., 1986. – 69с.
808588
  Шадыбекова К.К. Материалоемкость продукции и пути ее снижения / К.К. Шадыбекова. – Фрунзе, 1985. – 48с.
808589
  Павлов В.И. Материалоемкость продукции и совершенствование хозяйственного механизма / В.И. Павлов. – Москва, 1979. – 44с.
808590
   Материалоемкость производства и структура материальных затрат. – М., 1981. – 248с.
808591
  Хачиев Г.А. Материалосберегаюшая система снабжения промышленности / Г.А. Хачиев. – Ташкент, 1989. – 109с.
808592
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1989. – 61, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Техника ; №12)
808593
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1990. – 61 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Эра новых технологий")
808594
   Материалосберегающие технологии. – М., 1987. – 63с.
808595
  Кишкин С.Т. Материалосбережение / С.Т. Кишкин. – М, 1987. – 64с.
808596
   Материалы [наблюдений] Придеснянской воднобалансовой станции. – Киев
Вып. 22, 1978. – 1980
808597
   Материалы 17-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск
математика. – 1979
808598
   Материалы 17-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск
физика. – 1979
808599
   Материалы 27 съезда КП Украины. – Киев, 1986. – с.
808600
   Материалы 28-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Химия. – Новосибирск, 1990. – 80 с.
808601
   Материалы 3-й научной конференции ученых гор. Самарканда 1-5 июня 1961 г. : Секция медицинских наук. – Самарканд, 1961. – 311 с.
808602
  Коммунистическая Материалы 6-го пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Китая восьмого созыва / Коммунистическая, Китая. партия, ЦК Пленум. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1959. – 57 с.
808603
   Материалы III Всесоюзного совещания по философским вопросам современного естествознания. – Москва : Наука
Вып. 3. – 1981. – 200 с.
808604
   Материалы III научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : Приморское книжное изд-во
Вып. 2. – 1963. – 72, [3] с.
808605
   Материалы III съезда трудовой партии Кореи 23-29 апреля 1956 г.. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 216 с.
808606
   Материалы IV конференции молодых ученых Молдавии : Сентябрь 1964. (Секция физико-математическая). – Кишинев, 1965. – 88 с.
808607
   Материалы IV пленума совета всеросийского театрального общества IX созыва. – Москва, 1958. – 124 с.
808608
   Материалы IX научной конференции аспирантов : (Серия гуманитарных наук). – Ростов, 1969. – 156 с.
808609
   Материалы V конференции молодых ученых Молдавии : (Ботаника и генетика, физиология и биохимия растений, микробиология и сельское хозяйство). – Кишинев, 1967. – 112 с.
808610
   Материалы VI съезда педагогического общества РСФСР : Март 1982 г. Москва. – Москва : Просвещение, 1983. – 175 с.
808611
   Материалы XI научной конференции аспирантов : (Серия гуманитарных наук). – Ростов, 1970. – 200 с.
808612
   Материалы XIV Всесоюзной научной студенческой конференции, посвященной памяти В.И. Ленина : биология. – Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 1976. – 57, [1] с. : ил.
808613
  Монгольская Материалы XV съезда МНРП / Монгольская, партия. Съезд народно-революционная. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 128 с.
808614
  ВЛКСМ Съезд Материалы XVI съезда ВЛКСМ / ВЛКСМ Съезд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1970. – 254 с.
808615
   Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" = Smart education in a smart society: possible ways of adaptation : 14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высш. образования НАПН Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрация [и др. ; редкол.: Е.В. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – 271, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Текст укр., рус., англ. - Аннот. англ. – Библиогр. в конце ст. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития = Intellectual potential of society in the context of permanent social changes: ways of retaining and development : (ГК №0117U005126)). – ISSN 2616-9770
808616
  ЛКСМ Латвии. Съезд. 22-й Материалы XXII съезда ЛКСМ Латвии 25-26 марта 1982 года / Латвии. Съезд. 22-й ЛКСМ. – Рига : Авотс, 1983. – 104 с.
808617
  ЛКСМ Латвии. Материалы XXIII съезда ЛКСМ Латвии, 13-14 февраля 1987 года / Латвии. ЛКСМ, Съезд (23)., (1987). – Рига : Авотс, 1987. – 108, [2] с.
808618
   Материалы XXIV-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс" : экономика. – Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 1986. – 80, [1] с. : ил.
808619
   Материалы XXIV всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс": : биология. – Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 1986. – 85, [2] с. : ил.
808620
  КП Белоруссии. Съезд Материалы XXIX съезда Коммунистической партии Белоруссии / Белоруссии. Съезд КП. – Минск : Беларусь, 1981. – 127 с.
808621
   Материалы XXV съезда КПСС. – Москва : Политиздат, 1976. – 256 с.
808622
   Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза. – Москва : Политиздат, 1990. – 207 с.
808623
   Материалы Всесоюзного симпозиума по изученности Черного и Средиземного морей, использованию и охране их ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1973. – 224 с.
808624
   Материалы Всесоюзного симпозиума по изученности Черного и Средиземного морей, использованию и охране их ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 3. – 1973. – 199 с.
808625
   Материалы Всесоюзного симпозиума по изученности Черного и Средиземного морей, использованию и охране их ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 4. – 1973. – 144 с.
808626
   Материалы Всесоюзного симпозиума по изученности Чорного и Средиземного морей, использованию и охране их ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1973. – 132 с.
808627
   Материалы всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс" : Экономика. – Новосибирск, 1977. – 114 с.
808628
   Материалы вторичной патентной информации в фондах. – Ленинград
Вып. 12. – 1976
808629
   Материалы вторичной патентной информации в фондах. – Ленинград
Вып. 17. – 1979
808630
   Материалы вторичной патентной информации в фондах. – Ленинград
Вып. 18. – 1979
808631
   Материалы гляциологических исследований : Вторая континентальная антарктическая экспедиция : Снежный покров : [в 4 вып.]. – Москва
Вып. 2 : Полевые исследования в береговой полосе, на шельфовом леднике Шеклтона и на острове Дригальского / В.М. Котляков, М.А. Кузнецов. – 1960. – 172 с., ил.
808632
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 1. – 1961. – 179 с.
808633
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 2. – 1961. – 140 с.
808634
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 3. – 1961. – 143 с.
808635
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 5. – 1962. – 200 с.
808636
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 7. – 1962. – 238 с.
808637
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 4. – 1963. – 187 с.
808638
   Материалы гляциологических исследований : хроника обсуждения. – Москва
Вып. 8. – 1963. – 318 с.
808639
   Материалы гляциологических исследований. – Москва
Вып. [?]. – 1982
808640
   Материалы гляциологических исследований. – Москва
Вып. 44. – 1982
808641
   Материалы гляциологических исследований. – Москва
Вып. 47. – 1983
808642
   Материалы гляциологических исследований. Антарктида. Снежный покров : Вторая континентальная антарктическая экспедиция : [в 4 вып.]. – Москва
Вып. 4 : Маршрутные исследования в зоне стоковых ветров на ст. Восток-1 и на ст. Комсомольская / П.А. Шумский, С.Н. Карташов, В.М. Котляков. – 1960. – 124 с.
808643
   Материалы гляциологических исследований. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 1 : Основные метеорологический наблюдения / Никитина Р.И. – 1962. – 152 с. – На обл. загл.: Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау.
808644
   Материалы гляциологических исследований. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 8 : Актинометрические наблюдения / Ткачук Т.Я. – 1962. – 135 с. – На обл. загл.: Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау.
808645
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань (Терскей Ала-Тоо). – Фрунзе : Изд-во АН КиргССР
Вып. 3 : Таяние ледников. – 1961. – 249 с.
808646
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Абляция ледников. – Москва, 1962. – 138 с.
808647
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Движение, изменение уровня поверхности и пространственного положения ледников. – Москва, 1962. – 138 с.
808648
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метелрология. – Москва
Вып. 6 : Актинометрические наблюдения. – 1962. – 134 с.
808649
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 2 : Основные метеорологические наблюдения / Р.И. Никитина. – 1962. – 150 с.
808650
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 3 : Основные метеорологические наблюдения / Р.И. Никитина. – 1962. – 178 с.
808651
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 13 : Продолжительность солнечного сияния / Л.П. Курдюмова. – 1962. – 100 с.
808652
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 14 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 178 с.
808653
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 15 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 165 с.
808654
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 16 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 138 с.
808655
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 17 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 187 с.
808656
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 18 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 101 с.
808657
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 19 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 143 с.
808658
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 21 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 184 с.
808659
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Метеорология. – Москва
Вып. 22 : Градиентные наблюдения / Р.Г. Головкова. – 1962. – 149 с.
808660
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Снежный покров. – Москва, 1962. – 138 с.
808661
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Температура льда. – Москва
Вып. 1 : Стационарные наблюдения / Е.Н. Вилесов. – 1962. – 97 с.
808662
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Температура льда. – Москва
Вып. 2 : Стационарные наблюдения / Е.Н. Вилесов. – 1962. – 114 с.
808663
   Материалы гляциологических исследований. Тянь-Шань. Заилийский Алатау. Температура льда. – Москва
Вып. 3 : Стационарные наблюдения / Е.Н. Вилесов. – 1962. – 156 с.
808664
   Материалы гляциологических исследований. Эльбрус. Метеорология. – Москва, 1962. – 158 с.
808665
   Материалы Двенадцатой Международной Атырауской правовой конференции : [сб. трудов] / [ред.: Бралина Айя, Дробь Анастасия]. – Атырау : Казахстанская Ассоциация юристов нефтегазовой отрасли : Тенгизшевройл, 2014. – 231, [1] с. : цв. ил. – В копирайте год изд.: 2015. - Изд. содерж. англ. вариант под назв.: The Twelfth international Atyrau legal conference. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-601-06-3315-5


  Представлено очередной сборник материалов XII Международной Атырауской правовой конференции "Актуальные вопросы и анализ практики применения законодательства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан"
808666
  Щербаков А.М. Материалы для Apterygogenea-фауны окрестностей Киева / [Соч.] Студента А.М. Щербакова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – [2], 32 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1898. – Библиогр.: "Список главнейших систематических работ, которыми пользовался автор" (с. 28-31) и в примеч.


  На обл. обоих экз. дарств. надп.: Кащенко и Совинскому
808667
  Бианки В.Л. Материалы для авифауны Монголии и Восточного Тибета / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1907. – С. 1-251. – В кн.: Монголия и Кам. Т. 5
808668
  Добровольский П.М. Материалы для биографии Глеба Ивановича Успенского / П.М. Добровольский. – 17 с.
808669
  Майков Л.Н. Материалы для биографии кн. А.Д. Кантемира / Л.Н. Майкова ; с введ. и примеч. проф. В.Н. Александренко. – Санкт-Петербург ; Варшава : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], XIV, 344 с.
808670
  Петухов Е.В. Материалы для биографии М.И. Сухомлинова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [2], II, 65 с., 1 л. портр.;. – Отд.оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1911, т. 16, кн. 3


  На обл. дарств. надпись: Н.К. Грунскому от автора
808671
  Данилов В.В. Материалы для биографии Н.И. Костомарова / Владимир Данилов. – Киев : [Дрюк. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1907. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из журн:: Украина, 1907, ноябрь-декабрь
808672
  Бируля А.А. Материалы для биологии и зоогеографии преимущественно русских морей : (Доложено 3 ноября 1899) / А. Бируля. – 1896-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
VII. – 1900. – 31 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1899


  Зоологический музей (Ленинград) Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. 1898 / изд. под ред. И. И. Заленского и Е. А. Бихнера Т. 3 № 3-4. - 1898.
808673
  Булатов Д.А. Материалы для генеалогии и истории дворянских родов Ростовского уезда, Ярославской губернии. 1783-1887 г. : (Документы, уцелевшие в арх. дворянства) / Сост. и изд. чл.-кор. Имп. Моск. археол. о-ва и Имп. Одес. о-ва истории и древностей Д.А. Булатовым. – Ростов : Типо-лит. И. Краморева
Вып. 1. – 1887. – VIII, 151 с
808674
   Материалы для географии Азиятской Турции : приложение к т. 2 Известий Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. – Тифлис : В Типографии Главн. Управл. Наместн. Кавказского
Ч. 1, 2 : 1. Очерки Верхней Армении В. Штреккера. 2. Путешествие по Курдистану Д. Тэйлора. – 1873. – 82 с.
808675
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Рязанская губерния. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Общественная Польза, 1860. – III, IV, 551 с.
808676
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Казанская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в военной типографии, 1861. – IV, IV, 613 с.
808677
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Костромская губерния. – Санкт-Петербург : Типография Н. Тиблена и К., 1861. – 636 с. – Дефект. кн.: № 133562 - відс. стор. - тит. лист, предисловие
808678
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Смоленская губерния. – Санкт-Петербург : Типография Департамента Генерального Штаба, 1862. – VIII, 404 с.
808679
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Бессарабская область. – Санкт-Петербург
Ч. 1, 2. – 1862. – XIII, VIII, 552, VI, 260 с.
808680
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Херсонская губерния. – Санкт-Петербург : В Военной Типографии
Ч. 1. – 1863. – XII, 601 с.
808681
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Херсонская губерния. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург
Ч. 2. – 1863. – V, 874, IX с.
808682
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Гродненская губерния. – Санкт-Петербург : В типографии Иосафата Огризко
Ч. 2. – 1863. – VIII, 1074, II с.
808683
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Минская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в военной типографии
Ч. 1. – 1864. – V, 672 с.
808684
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пермская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Ф. Персона
Ч. 1. – 1864. – II, XVI, 367, 58 с.
808685
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пермская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Ф. Персона
Ч. 2. – 1864. – IV, 746, 54 с.
808686
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Киргизская степь. – Санкт-Петербург : Печатано в типографиях: Э. Веймара и Ф. Персона, 1865. – II, III, 87, 288 с. – Дефект. кн.: № 297343 - відс. стор. - 287, 288
808687
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Архангельская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Э. Веймара, 1865. – V, 342 с.
808688
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пензенская губерния. Приложения к ч. 2. – Санкт-Петербург : В Типографии Бургеля, 1867. – Таблицы
808689
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пензенская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Бургеля
Ч. 1. – 1867. – VII, 568 с.
808690
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пензенская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Бургеля
Ч. 2. – 1867. – II, 372 с.
808691
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Пензенская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Бургеля
Ч. 2. – 1867. – [6], 469, XIV с. – Приложения к ч. 2
808692
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : область сибирских киргизов. – Санкт-Петербург : Печатано в типографиях: Траншеля, Владимирская, № 1, Ретгера и Шнейдера
Ч. 1. – 1868. – III, 428 с.
808693
   Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба : Сибирская губерния. – Санкт-Петербург : Печатано в Военной Типографии
Ч. 2. – 1868. – VI, IV, 761 с.
808694
  Пороховщиков А. Материалы для городского благоустройства : (продолжение). – Москва : Тип.придворного поставщика И.Чуксина, 1885. – 30 с.
808695
  Порчинский И.А. Материалы для естественной истории мух и личинок их, причиняющих болезни у человека и животных, с обзором явлений мияза / [соч.] И. Порчинского. – [Санкт-Петербург] : Тип. Меркушева. – 14? с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества и Horae Societatis Entomologicae Rossicae variis sermonibus in Rossia usitatis editae. 1876, т. IX
808696
  Скориков А.С. Материалы для изучения распределения беспозвоночных животных в реке Удах : Статистический материал 1896 года. – Харьков : Типография и Литография Зильберберг, 1897. – 12 с. + таблица чертежей. – Отд. оттиск из: Труды Общества испытателей природы при Харьковском Университете, т. 31
808697
  Геммельман С.С. Материалы для изучения фауны полужесткокрылых (Hemiptera-Heteroptera) Переяславского уезда Владимирской губ. / С.С. Геммельман. – [Переслав-Залесский], 1928. – 30 с. : ил. – Без обл. и тит.л. - Отд. оттиск: Труды Переславль-Залесского гос. музея, Переславль-Залесский, 1928, т. 8, с 1-30


  На с. 1 дарвт. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор
808698
  Порчинский И.А. Материалы для истори фауны России и Кавказа : Шмелеобразные двукрылые / [соч.] И. Порчинского. – [Санкт-Петербург], 1876. – С. 102-198, 1 л. ил : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества 1876-1877, т. .X.. - С прилож
808699
   Материалы для истории Академических учреждений за 1889-1914 гг.. – Петроград : Тип. Российской Акад. Наук
Т. 1. – 1917. – 631 с. – .
808700
  Довнар-Запольский М.В. Материалы для истории бюджета Разрядного приказа / М. Довнар-Запольский. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1900. – 25 с. – Отт. из 2-го тома Трудов Археолог. Комиссии Имп. Моск. Археолог. О-ва
808701
  Кулиш П.А. Материалы для истории возсоединения [воссоединения] Руси. – Москва : Изд. т-ва "Обществ. польза" ; Тип. А.А. Гатцука
Т. 1 : 1578-1630. – 1877. – XVIII, 323 с.
808702
  Кулиш П.А. Материалы для истории возсоединения [воссоединения] Руси. Т. 1 // История возсоединения [воссоединения] Руси : в 3-х т. / П.А. Кулиш. – Москва : Изд. Т-ва "Обществ. польза". [Тип. А.А. Гатцука], 1877. – Т. 3 : Религиозное, социальное и национальное движение в эпоху Иова Борецкого. – XVIII, 323 с.
808703
   Материалы для истории Императорской Академии наук : т. 1–10. – 1885-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 4 : 1739-1741. – 1887. – II, 824, [2] с., [2] л. портр. + с приложением двух портретов. – экз.деф. : без обл.
808704
   Материалы для истории Императорской Академии наук : т. 1–10. – 1885-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 7 : 1744-1745. – 1895. – 818, [4] с. + с приложением трех портретов. – экз.деф. : без обл.
808705
  Петр В.К. Материалы для истории культа Амона (Аммона) у древних / [Соч.] В.К. Петра, дир. Киево-Печерской лавры. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 56 с. 2 отд. л. рис.


  Историческое исследование, посвященное культу Амона — одного из важнейших египетских божеств
808706
   Материалы для истории письмен восточных, греческих, римских и славянских. – Москва, 1855. – Разд. паг.
808707
   Материалы для истории рода дворян Савеловых : (Потомство Новгор. бояр Савелковых). – Москва : Изд. Л.М. Савелов
Т. 1, (вып. 1). – 1894. – XXXV, 214 с.
808708
   Материалы для истории Рязанского губернского земства : Посмертное издание трудов А.Д.Повалишина с примечаниями князя Н.С.Волконского и Д.Д.Дашкова / Издание Рязанской Ученой Архивной Комиссии. – Рязань : Тип. Н.В.Любомудрова
ч.2, в.2. – 1904. – 229, [2л] с.
808709
  Петров А. Материалы для истории Угорской Руси / Критич. замечания А. Петрова ; Палеогр. этюд И. Холодняка. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
III : О подложности грамоты князя Федора Корнатовича 1360 г. – 1906. – 16 с.
808710
  Андрияшев А.М. Материалы для истории учебных заведений Черниговской дирекции. С 1789-1832 г. / Андрияшев А.М. – Киев : Украинская типография, 1865. – 93 с. : табл.
808711
   Материалы для истории Харьковской Городской Думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год / [сост.] Н.В.Петров. – Харьков : Тип. Губернского Правления
в.1. – 1896. – X, 85, с.
808712
  Алексеев П. Материалы для истории Химической лаборатории Университета св. Владимира (1834—1884). – Киев : В университетской типографии (И. И. Завадского), 1886. – 52 с. : табл.
808713
   Материалы для истории царствования императора Николая Павловича : [Сборник] // Отрывки из записок Л.Н. Энгельгардта / Л.Н. Энгельгардт. – Веймар. – 243 с.
808714
   Материалы для истории Южнорусского края в XVIII стол. (1715-1774) извлеченные из старых дел Киевской губ архива А.А.Андреевским / Изд. Имп. Одесским Обществом истории и древностей. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1886. – [2], II, 433, III с.
808715
  Кестнер К.И. Материалы для исторического описания Румянцовского музея : Сочинение бывшего библиотекаря музея К.И.Кестнера. – Москва : Тип. Э.Лисснер и Ю.Роман, 1882. – 44 с.
808716
  Кокшаров Н.И. Материалы для минералогии России : Ч 1-6 / [соч.] Николая Кокшарова, горн. инж., чл. имп. о-в: С.-Петерб. минерал. и Моск. испытателей природы. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова
Ч. 1. – 1852. – [6], IV, 412, [5] с. – Отд. оттиск: Горный журнал. 1853-1877 гг.
808717
  Кокшаров Н.И. Материалы для минералогии России : Ч 1-6 / [соч.] Николая Кокшарова, горн. инж., чл. имп. о-в: С.-Петерб. минерал. и Моск. испытателей природы. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова
Ч. 2. – 1856. – [4], 339, [6] с. – Отд. оттиск: Горный журнал. 1853-1877 гг. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге
808718
  Кокшаров Н.И. Материалы для минералогии России : Ч 1-6 / [соч.] Николая Кокшарова, горн. инж., чл. имп. о-в: С.-Петерб. минерал. и Моск. испытателей природы. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней торговли
Ч. 3. – 1858. – [12], 426, [8] с., 4 л. черт. : черт. – Отд. оттиск: Горный журнал. 1853-1877 гг.
808719
  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год / [Соч.] П.Г. Буткова. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук
Ч. 3. – 1869. – [4], XXX, [2], 620, [1] с.
808720
   Материалы для описания военных действий в Китае в 1900-1901 гг. – 1902-1908. – Санкт-Петербург : Воен.-учен. архив Гл. штаба
Отд. 1 : Всеподданейшие доклады военного министра. Кн. 3. Документы с 16 августа по 15 сентября 1900 года. – 1903. – IV, 130 с., 3 л. карт.
808721
   Материалы для описания военных действий в Китае в 1900-1901 гг. – 1902-1908. – Санкт-Петербург : Воен.-учен. архив Гл. штаба
Отд. 3 : Депеши, полученные военным министром и Главным штабом. Кн. 3, Документы с 16 августа по 15 сентября 1900 года. – 1903. – XXVIII, II, 360 с., 2 л. карт.
808722
   Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий : отчет. – С.-Петербург : Типо-Литография С.М. Муллер
Вып. 1 : Днестр, его описание и предположения об улучшении. – 1902. – X, 250 с.
808723
   Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Т-ва И.Н. Кушнерев и К.)
Вып. 5 : Ока и Московско-Нижегородский водный путь. – 1903. – III, VIII, 286 с.
808724
   Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. – С.-Петербург : Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог
Вып. 6 : Северный Донец и проект его шлюзования. – 1904. – XVI, 182, XXVIII с.
808725
   Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.Н. Кушнерев и К)
Вып. 47 : Рекогносцировочное изследование в 1908 году рек Селенги и Орхона, в пределах Монголии и реки Чикоя. – 1913. – 103 с.
808726
  Житков Б.М., Бутурлин С.А. Материалы для орнитофауны Симбирской губернии / Б.М. Житков и С.А. Бутурлин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1906. – [6], 275 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки по общей географии И.Р. Географического общества / Изд. под ред. д. чл. Ф.Н. Чернышева и д. чл. А.П. Герасимова. Т. XLI, № 2


  Авт.: Бутурлин, Сергей Александрович (1872-1938)
808727
   Материалы для оценки городских недвижимых имуществ Вологодской губернии. – Вологда : Тип. Знаменского и Цветова
в.4 : Город Вельск и посад Верховажский. – 1910. – 40 с.
808728
   Материалы для оценки недвижимых имуществ гор. Ахтырки / Издание Харьковской Губернской Земской Управы. – Харьков : Тип. "Печатное Дело", 1910. – [96] с. – Экз.дефектн.: отсутств.последн.стр.
808729
  Круликовский Л.К. Материалы для познания Малакозоологической фауны России : Читано в заседании Физико-математического отделения 27 марта 1891 г. / [соч.] Леонида Круликовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1891. – 27 с. – Отд. оттиск из: Записки Императорской Академии наук, № 10, Приложение к т. LXVI
808730
  Круликовский Л.К. Материалы для познания фауны чешуекрылых России : с табл. / [соч.] Л. Круликовского, 1901. – 31 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск из: Материалы к познанию фауны и флоры Росс. Имп., 1901, вып. V, с. 31-66
808731
  Круликовский Л.К. Материалы для познания фауны чешуекрылых России / [соч.] Л. Круликовского, 1901. – 18 с. : ил. – Отд. оттиск из: Материалы к познанию фауны и флоры Росс. Имп., 1901, вып. V, с. 31-66
808732
  Круликовский Л.К. Материалы для познания фауны чешуекрылых России / [соч.] Л.А. Круликовского. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*
VII-X : с 1 табл. – 1904. – 23 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск из: Материалы к познанию фауны и флоры Росс. Имп., вып. VI


  Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак глубокого уважения от автора.
808733
  Глаголева Т.М. Материалы для Полного собрания сочинений кн. А.Д. Кантемира / Т. Глаголева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – 86 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1906. Т. 11, кн. 1 и 2, с. 177-217 и 98-145
808734
   Материалы для статистики Российской империи, издаваемые с высочайшего соизволения при Статистическом отделении Совета Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : В тип. Мин. внутр. дел, 1841. – 816 с. разд. паг., 5 л. табл.
808735
  Добржанский Ф.Г. Материалы для фауны Coccinellidae Семиречья : (с 2 рис.) / Ф.Г. Добржанский // К географической изменчивости в роде Mylabris Fabr. (Coleoptera Meloidae) : (с 22 рис.) / Б.С. Кузин. – [Москва ; Ленинград], 1926. – С. 45-48 : табл.
808736
  Пачоский И. Материалы для фауны Hemiptera-Heteroptera юго-западной России / Печатано по определению Киевского Общества Естествоиспытателей. – Киев : Т-во печатного дела и торговли И.Н.Кушнерев и Ко, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск: Записки Киевск. общ. естеств.
808737
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России / А.А. Бируля. – Петроград : [Изд. Русское Энтомол. О-во ; Тип. Кюгельген и Ко]
I : Sphesidae, Pompilidae, Vespidae, Scoliisae и Mutillisae, собранные автором в Радомысльском уезде Киевской губернии. – 1912. – 21 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение. 1912, [т.] XII, № 3, с. 531-551
808738
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России / А.А. Бируля. – Петроград : [Изд. Русское Энтомол. О-во ; Тип. Кюгельген и Ко]
I : Sphesidae, Pompilidae, Vespidae, Scoliisae и Mutillisae, собранные автором в Радомысльском уезде Киевской губернии. – 1912. – С. 531-551. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение. 1912, [т.] XII, № 3, с. 531-551
808739
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. I / А.А. Бируля // Компакт - 259126 / А.А. Бируля. – 21 с.
808740
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. I / А.А. Бируля // Компакт - 259127 / А.А. Бируля. – 21 с.
808741
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. II / А.А. Бируля // Компакт - 259126 / А.А. Бируля. – 23 с.
808742
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. II / А.А. Бируля // Компакт - 259127 / А.А. Бируля. – 23 с.
808743
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. III : (Представлено 21 мая 1918 г.) : (с 3 рис. в тексте) / А.А. Бируля // Компакт - 259126 / А.А. Бируля. – С. 240-254
808744
  Бируля А.А. Материалы для фауны Hymenoptera Европейской России. III : (Представлено 21 мая 1918 г.) : (с 3 рис. в тексте) / А.А. Бируля // Компакт - 259127 / А.А. Бируля. – С. 240-254
808745
  Кричагин Н. Материалы для фауны восточного берега Черного моря // К истории развития аннелид / Н. Бобрецкий. – С. 370-430
808746
  Лебедев А. Материалы для фауны жуков (Coleoptera) Казанской губернии, 1912. – 13 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", т. 12, № 2, 1912 г.
808747
  Лебедев А. материалы для фауны жуков Татарской республики. III // Новый род рибы Cleonini (Coleoptera, Curceulionidae) / Семенов-Тян-Шанский, Ф. Лукьянович. – [Москва; Ленинград], 1925. – С.130-131 : ил.
808748
  Кузнецов Н.И., Буш Н., Фомин А. Материалы для флоры Кавказа = Flora caucasica critica : Критическое систематическо-географическое исследование[В 4 ч.]. Вып. 1-12, 14-15, 17 / Н. Кузнецов, Н. Буш, А. Фомин. – 1901-1908. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Ч. 4, вып. 1 : Asclepiadaceae, Addenda et corrigenda. Ericales, Primulales, Ebenales et Contortae : Введение. Index nominum et synonymorum: [1-й вып. IV-й ч.] (л. 30-37 и I-IV) / / Обраб. Н. Кузнецов ; ... (л. 8-10 и I) / обраб. А. Фомин. – 1908. – [2], LXII, 465-591, XVIII , XVIII, 113-157 с.


  Авт.: Буш, Николай Адольфович (1869-1941) Фомин, Александр Васильевич Вып. 1-2, 7-12, 14-15, 17 вышли как особое прил. к изд. "Тр. С.-Петерб. о-ва естествоиспытателей", вып. 3 - напеч. на его страницах
808749
  Кузнецов Н.И., Буш Н., Фомин А. Материалы для флоры Кавказа = Flora caucasica critica : Критическое систематическо-географическое исследование. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Вып. 21 : Cruciferae / обраб. Н. Буш. Вып. 4, ч. 3 (листы 20-24). – 1909. – С. 305-384


  На форзаце автограф: Белинг
808750
  Палибин И.В. Материалы для флоры Северной Монголии / И.В. Палибин. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд"
[Ч.] 4 : Ботанические исследования между р. Джидой и берегами оз. Косоголь. – 1906. – С. 31-54 : ил. – Пар. наз. на фр. яз. - Отд. оттиск: рудов Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Рус. геогр. о-ва". 1906. Т. 8, вып. 3, с. 31-54
808751
  Палибин И.В. Материалы для флоры Северной Монголии / И.В. Палибин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип.
[Ч.] 6 : Ботаническая экскурсия на р. Хара-гол. – 1909. – С. 15-34 : ил. – Без. тит. л. - Пар. наз. на фр. яз. - Отд. оттиск: рудов Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Рус. геогр. о-ва". 1905. Т. 9, вып. 2, с. 15-34
808752
  Крокос В.И. Материалы для характеристики почвогрунтов Одесской и Николаевской губ. (б. Херсонской г.) / В.И. Крокос, 1922. – 38 с. – Отд. оттиск из: "Известия Областного Управления по опытному делу", вып. 1, 1922 г.
808753
   Материалы докладов 2-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применение, свойства", посвященной памяти академика Владимира Михайловича Ажажи : 17-20 сент. 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние ядерн. физики и энергетики, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [отв. за вып.: Н.Н. Пилипенко, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 93, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в конце ст.
808754
  Резанов В.И. Материалы и заметки для ученических литературных вечеров и бесед / [Соч.] Вл.И. Резанова // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 34 с.
808755
  Петухов Е.В. Материалы и заметки из истории древней русской письменности : Вып. [1]-2. / [ссч.] Е.В. Петухова. – 1894-1905. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
[Вып. 1] : [Гл.] 1-3. – 1894. – [4], 68 с.


  Из кн. Б. Яворский
808756
  Петухов Е.В. Материалы и заметки из истории древней русской письменности : Вып. [1]-2. / [ссч.] Е.В. Петухова. – 1894-1905. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
Вып. 2 : [Гл.] 4-9. – 1894. – [2], 32


  Из кн. Б. Яворский
808757
  Соболевский А.И. Материалы и заметки по древне- русской литературе : I. Слово отца Моисея. II. Поученье епископа Андрея. III. Три древне-русских толкований.. IV. Псалтырь жидовству нищих. V. Ермолий Прегрешный / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1912. – 20 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1912, т. XVII, кн. 3
808758
  Каллаш В.В. Материалы и заметки по истории русской литературы / В.В. Каллаш. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова, под фирмою "Насл. бр. Салаевых"
I-IV. – 1911. – [2], 37 с. – Экз. без обл. - Отд. отттск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. 6, кн. 3, с. 170-206


  Содержание: I. Песня Ф.Г. Волкова; II. Стихотворения кн. Д.П. Горчакова; III. К истории первых изданий комедии "Горе от ума"; IV. О приписываемом Пушкину стихотворном переложении молитвы "Отче наш"
808759
   Материалы и исследования. – Москва
Вып. 5. – 1983
808760
   Материалы и исследования в 1977 г.. – Москва, 1979
808761
   Материалы и исследования в 1978г.. – Москва, 1980
808762
  Фадеев Александр Материалы и исследования вып.II / Фадеев Александр. – Москва : Художественная литература, 1984. – 455 с.
808763
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 7. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1 : Материалы и исследования по археологии Москвы. – 1947. – 180 с.
808764
  Ефименко П.П. Материалы и исследования по археологии СССР : № 8 / П.П. Ефименко, П.Н. Третьяков. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Древнерусские поселения на Дону. – 1948. – 128 с.
808765
  Пассек Т.С. Материалы и исследования по археологии СССР : № 10 / Т.С. Пассек. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетие до н. э.). – 1949. – 248 с.
808766
  Киселев С.В. Материалы и исследования по археологии СССР : № 9 / С.В. Киселев. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Древняя история Южной Сибири. – 1949. – 364 с.
808767
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 11. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1 : Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. – 1949. – 246 с.
808768
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 12. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Т.2 : Материалы и исследования по археологии Москвы. – 1949. – 310 с.
808769
  Якобсон А.Л. Материалы и исследования по археологии СССР : № 17 / А.Л. Якобсон. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Средневековый Херсонес (XII-XIV вв.). – 1950. – 256 с. – 40 табл.
808770
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 14. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Труды Семиреченской археологической экспедиции "Чуйская долина". – 1950. – 158 с. – 95 табл.
808771
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 13. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Материалы по археологии Верхнего Поволжья. – 1950. – 179 с.
808772
   Материалы и исследования по археологии СССР : № 15. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1 : 1946-1947 гг. Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции. – 1950. – 250 с. – 106 табл.
808773
  Окладников А.П. Материалы и исследования по археологии СССР : № 18 / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Ч. 1, 2 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – 1950. – 412 с.
808774
  Збруева А.В. Материалы и исследования по археологии СССР : № 30. Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья / А.В. Збруева. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 5 : История населения Прикамья в Ананьинскую эпоху. – 1952. – 321, [6] с.
808775
  Артеменко И.И. Материалы и исследования по археологии СССР : № 148 / И.И. Артеменко; отв. ред.: Д.А. Крайнов, П.М. Кожин. – Москва : Наука
№ 148 : Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. – 1967. – 139 с.
808776
   Материалы и исследования по археологии СССР. – Ленинград : Наука
№ 180 : Поселение Джейтун (проблемастановления производящей экономики). – 1971. – 207 с.
808777
   Материалы и исследования по археологии Юго-Запада СССР и Румынской народной республики. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1960. – 355 с.
808778
   Материалы ионосферных исследований. Алма-Ата, сентябрь-декабрьь 1958. – Москва, 1962. – 57 с.
808779
   Материалы ионосферных исследований. Бухта Тикси, май-июнь 1959. – Москва, 1962. – 35 с.
808780
   Материалы ионосферных исследований. Остров Диксон, май-июнь 1958. – Москва, 1962. – 37 с.
808781
   Материалы ионосферных исследований. Остров Диксон, май-июнь 1959. – Москва, 1962. – 33 с.
808782
   Материалы ионосферных исследований. Остров Диксон, сентябрь-октябрь 1958. – Москва, 1962. – 36 с.
808783
   Материалы ионосферных исследований. Остров Диксон, сентябрь-октябрь 1959. – Москва, 1962. – 37 с.
808784
   Материалы ионосферных исследований. Остров Хейса, январь-февраль 1959. – Москва, 1962. – 33 с.
808785
   Материалы ионосферных исследований. Ростов, январ, март, апрель 1958. – Москва, 1962. – 58 с.
808786
   Материалы ионосферных исследований. Томск, июнь, июль 1959. – Москва, 1962. – 67 с.
808787
   Материалы исследований в 1979г.. – Москва, 1981
808788
   Материалы исследований в 1980г.. – Москва, 1981
808789
   Материалы июльского (1978 года) Пленума Центрального Комитета Компартт Украины. – Киев : Политиздат, 1978. – 59 с.
808790
  Шухов И.Н. Материалы к авифауне Туруханского края : (Представлено 18 февраля 1915 г.) : (с 1 картою и 4 рис. в тексте) / И.Н. Шухов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1915. – С. 103-126, 2 л. карт. : карт. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1915, т. XX, с. 103-126
808791
  Ткачук М.Л. Материалы к библиографии профессора Киевской духовной академии П.П. Кудрявцева в Архиве Московской духовной академии: их предыстория и источниковедческий потенциал / М.Л. Ткачук, В.В. Бурега // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 154-175
808792
  Багалей Д.И. Материалы к биографии графа А.С. Уварова. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1905. – 5 с.
808793
  Левитов В.Н. Материалы к биографии Мирзы-Адигезаль-Бека // Карабаг-наме / Мирза-Адигезаль-Бек. – Баку, 1950. – С. 6-23
808794
  Свечников И.Н. Материалы к вопросу о действии света вольтовой дуги концентрированного по методу Finsen"a на заживление ран : диссертация / И.Н. Свечников. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1904. – 136 с.
808795
  Плестерер А.Л. Материалы к вопросу о подготовке учителей и о желательном вознаграждении преподавателей средних учебных заведений / Сост. А[ртур] Л. Плестерер, преп. Моск. 1-й гимназии и частного реального училища К.К. Мазинга в Москве. – Москва : Изд. К.И. Тихомиров, 1899. – [2], 56 с. – Библиогр. в примеч.
808796
  Перельцвайг И.Я. Материалы к вопросу о реакции собаки на звуковые раздражения : Диссертация на степень доктора медицины И.Я. Перельцвайга / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. В.Н. Бехтерев, проф. И.П. Павлов и прив.-доц. В.Ю. Чаговец. – Санкт-Петербург : "Электропечатня" Я. Кровицкого, 1907. – [2], 168 с. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1906-1907 учебном году ; № 22)
808797
  Рашкович С.Л. Материалы к вопросу о сахарине / Д-р С.Л. Рашкович. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1900. – 56 с.
808798
  Завадский И.В. Материалы к вопросу о торможении и растормаживании условных рефлексов : диссертация / И.В. Завадский. – С.-Петербург : Типография Штаба Отдельн. Корп. Жандарм., 1908. – 195, [2] с.
808799
  Вашадзе В.Н. Материалы к изучению методов борьбы с яблоневой плодоножкою "Laspeyresia pomonella" L. : Тезисы диссертации на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук / В.Н. Вашадзе ; АН Грузинской ССР, Ин-т Защиты растений // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – 7 с.
808800
  Давыдов М.С. Материалы к изучению развития периферической нервной системы, телец Пачини, Гербста и Грандри : диссертация на степень доктора медицины / М.С. Давыдов. – Москва : Т-во "ПечатняС.П. Яковлева", 1903. – [6], 84, 2 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 82-84)
808801
  Селиванов А.В. Материалы к изучению русских тысяченогих (Myriapoda) // Многоножки. Компакт - 252333. – 26 с., 1 л. ил. : ил.
808802
  Андреев Л.А. Материалы к изучению функциональных старческих изминений центральной нервной системы / Андреев Л.А. – [Б. г.] : [б. и.]. – С. 93-102. – Отд. отт. из Трудов физиологич. лабораторий
808803
  Лавров С.Д. Материалы к изучению энтомофауны окрестностей Омска / С.Д. Лавров. – Омск : Сиб. инст-т сельского хоз-ва и лесоводства ; [Тип. Омсоюза], 1927. – С. 51-100. – Без тит. л. - Пар. наз. и авт. на рус. и анг. яз. - Резюме на фр. яз. - В оттиске напечатаны ошибочно с. 39-50 вместо 89-100. – (Труды Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства / Сиб. с.-х. акад. ; Т. VIII, вып. 3)


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецеву автор
808804
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 2 : О магистрали. – 1912. – 21 с.
808805
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 3 : О производстве мензульно- дальномерной съемки без применения мерной ленты. – 1912. – 23 с.
808806
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 4 : Триангуляция при съемке реки Зеи. – 1912. – 33 с.
808807
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 5 : Заметки о самопишущих промерных приборах. – 1912. – 19 с.
808808
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 6 : О производстве промеров на р. Енисее в 1911 г. с моторной лодки. – 1912. – 11 с.
808809
   Материалы к инструкциям по изследованию водных путей. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И.В. Кушнерев и К)
Вып. 7 : О промерах на реках. – 1912. – 31 с.
808810
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Т.] 1 : К истории Громника. Веедеие, славянкие и еврейские тексты. – 1899. – [4], 121 с. – Конволют. - Перепл.: Материалы к истории апокрифа и легенды, т. 2
808811
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Т.] 1 : К истории Громника. Веедеие, славянкие и еврейские тексты. – 1899. – [4], 121 с. – Конволют. - Перепл.: Материалы к истории апокрифа и легенды, т. 2
808812
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Т.] 1 : К истории Громника. Веедеие, славянкие и еврейские тексты. – 1899. – [4], 121 с.


  На экз. № 135727 на тит. л. дарственная надпись от автора ?????? ( не разбочиво имя)
808813
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды. [Т.] 2 : в 2 т. / В.Н. Перетц // Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1899. – [Т.] 1 : К истории Громника. Веедеие, славянкие и еврейские тексты. – [4], 167 с.
808814
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды. [Т.] 2 : в 2 т. / В.Н. Перетц // Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1899. – [Т.] 1 : К истории Громника. Веедеие, славянкие и еврейские тексты. – [4], 167 с.
808815
  Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды : в 2 т. / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Т.] 2 : К истории Лунника. Введение и славянские тексты. Дополнения к истории Громника и указатели к вып. 1 и 2. – 1901. – [4], 167 с.
808816
  Вержбовский Ф.Ф. Материалы к истории Московского государства в XVI и XVII столетиях / Федор Вержбовский. – 1896-1903. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа
Вып. 2 : Война с Польшею в 1609-1611 годах : исторические материалы издал Федор Вержбовский. – 1898. – X, 89 с. – Основной текст лат., предисл. рус.
808817
  Крылов С.Б. Материалы к истории Организации объединенных наций / С.Б. Крылов ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
Вып. 1. – 1949. – 343 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
808818
  Воронов Юр. Материалы к лишайниковой флоре Кавказа // Ботаника [Конволют]. – С. 203-224
808819
  Хмелевский В.Ф. Материалы к морфологии и физиологии зеленых водорослей : с 9 табл. рис. и 17 рис. в тексте / В.Ф. Хмелевский. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1904. – [2], II, 259 с., 9 л. ил.; : ил., табл. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.
808820
  Данилевич В.Е. Материалы к нумизматической библиографии / В.Е. Данилевич // Русские монетные гривны, их формы и происхождение / К.В. Болсуновский. – Киев, 1903. – [2], 15 с.
808821
  Зверезомб-Зубовский Материалы к познанию вредителей и болезней сельскохозяйственных растений Донской области : (Дополнение к списку литературы) / Зверезомб-Зубовский. – Новочеркасск, 1919. – 4 с. – Отд. оттиск
808822
  Зограф Н.Ю. Материалы к познанию генеалогии членистоногих. – Москва : Университетская тип., 1898. – 16 с. : ил. – Отд. оттиск из: "Дневник Зоологического отделения и Зоологического музея", т. 2, № 7
808823
  Станкевич Б.В. Материалы к познанию диэлектрической поляризации в жидкостях : опытное исследование Б.В. Станкевича. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. окр., 1894. – [2], 62 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1894, № 4-5
808824
  Сатунин К.А. Материалы к познанию млекопитающих Кавказского края и Закаспийской области / [соч.] К.А. Сатунина, Тифлис. – [Тифлис] : [Тип. Канц. намест. е. и. в. на Кавказе]
VIII : Экскурсия Кавказского Музея в степи и предгорья восточного Закавказья весною 1907 г. : Маршрут поездки. – 1908. – С. 41-141. – Без обл. и тит. л. - Текст пар. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: из: Известия Кавказского Музея. 1908, т. IV, вып.1-2
808825
  Сатунин К.А. Материалы к познанию млекопитающих Кавказского края и Закаспийской области / К.А. Сатунин. – Тифлис : Тип. Канц. намест. е. и. в. на Кавказе
XI : О желтом суслике, или карбыше (Cynomys fulvus Licht.) и его положение в системе. – 1908. – 19 с. – Без тит. л. - Загл. и авт. на обл. на рус. и нем. яз. - Текст пар. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: из: Известия Кавказского Музея. 1908, т. IV, с. 175-194
808826
  Сатунин К.А. Материалы к познанию млекопитающих Кавказского края и Закаспийской области. IX / [соч.] К.А. Сатунина, Тифлис // Компакт - 252308 / К.А. Сатунин. – С. 175-193
808827
  Сатунин К.А. Материалы к познанию млекопитающих Кавказского края и Закаспийской области. XII-XVI / [соч.] К.А. Сатунина, Тифлис // Компакт - 252308 / К.А. Сатунин. – С. 269-300
808828
  Ганин М.С. Материалы к познанию пост-эмбрионального развития насекомых. – 77 с. + табл.
808829
  Сатунин К.А. Материалы к познанию птиц Кавказского края / К.А. Сатунин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского и Канц. намест. е. и. в. на Кавказе, 1907. – [2], 144 с. – (Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества; ; Кн. XXVI, вып. 3)


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от .... автора
808830
  Бируля А.А. Материалы к познанию сольпуг I-II = Solifugen-Studien / A. Borula / А.А. Бируля. – Ленинград, 1937. – С. 565-598. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Зоологического института Академии наук СССР. Т. IV, вып. 3-4
808831
   Материалы к познанию фауны и флоры. – Москва
Вып. 50 : Зоол. – 1976
808832
  Якобсон Г.Г. Материалы к познанию фауны Листоедов Саратовской губернии / [соч.] Георгия Якобсона. – [Санкт-Петербург], 1896. – 19 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Horae Societatis Entomologicae Rossicae.= Труды Русского Энтомолоического Общества. т. XXX, fevrier, с. 103-212


  На с. 1 экз. дарств. надпись: МногоуважаемомуВалентину Павловичу Бианки . автор
808833
  Амалицкий В.П. Материалы к познанию фауны Пермской системы России / В. Амалицкий. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа
[Т.] 1 : Мергелистопесчаные породы Окско-Волжского бассейна Anthracosidae : текст. – 1892. – [6], 150 с., [1] л. табл. : табл.
808834
  Амалицкий В.П. Материалы к познанию фауны Пермской системы России / В. Амалицкий ; [ред. И. Щелков]. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа
1 : Мергелистопесчаные породы Окско-Волжского бассейна Anthracosidae : рисунки , табл. с объяснениями]. – 1892. – [11] с. : ил., табл.
808835
  Круликовский Л.К. Материалы к познанию фауны чешуекрылых Центральной Азии / [соч.] Л. Круликовского. – [Екатеринбург] : [Тип. под фирм. В.Н. Алексеева, И.Н. Галина и К*]
VI : Стрекозы Малмыжского и Уржумского уездов Вятской губернии. – 1911. – С. 95-126. – Текст пар на рус и фр. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей естествознания. 1910, т. XXXI


  Николаю Яковлеввичу Кузнецову в знак глубокого уважения от автора
808836
   Материалы к познанию фауны Юго-Западной России, издаваемые Киевским Орнитологическим Обществом имени К.Ф. Кесслера под общей редакцией В.М. Артоболевского. – Киев : Тип. А.И. Гросман
Т. 1 : Материалы к фауне стрекоз окрестностей Киева / Э.В. Шарлемань и Г.В. Артоболевский ; Млекопитающие окрестностей Киева / / Э.В. Шарлемань ; Жуки-усачи Черниговской губернии / И.И. Плавильщиков. – 1915. – [5], 94 с., 2 л. табл. : ил., табл. – Загл. на рус. и анг. яз.


  Шарлеман, Э.В. $t $7 p1 777 18 $a Плавильщиков, Н.Н. $t Жуки-усачи Черниговской губернии $7 p1
808837
   Материалы к познанию фауны Юго-Западной России, издаваемые Киевским Орнитологическим Обществом имени К.Ф. Кесслера под общей редакцией В.М. Артоболевского. – Киев : Тип. А.И. Гросман
Т. 2 : Материалы к фауне стрекоз окрестностей Киева / Э.В. Шарлемань и Г.В. Артоболевский ; Млекопитающие окрестностей Киева / / Э.В. Шарлемань ; Жуки-усачи Черниговской губернии / И.И. Плавильщиков. – 1917. – [5], 94 с., 2 л. табл. : ил., табл. – Загл. на рус. и анг. яз.


  Содержание Т. 2: Заметка о фауне пресмыкающихся и земноводных Киева / Э.В. Шарлемань; Заметка о стрекозах Полтавской губ. / Г.В. Артоболевский; Новые данные о стрекозах окр. Киева / Г.В. Артоболевский; Материалы к фауне листоверток и молей ...
808838
  Чирвинский В.Н. Материалы к познанию химического и петрографического состава ледниковых отложений юго-западной России в связи с вопросом о движении ледникового покрова : с 2 табл. и карт. / Владимир Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], II, [2], 344, [2] с., 3 л. ил., карт. : табл., карт. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей, Т. XXIV. – Библиогр. в [анот.]


  Библиогр.: "Обзор литературы по губерниям Киевской, Волынской, Черниговской и юго-восточной части Гродненской" (с. 6-28); "...Главнейшая литература по западно-европейским валунам (начиная с 50-х годов)..." (с. 303-320) Экз. № 256729 деф., ...
808839
  Чирвинский В.Н. Материалы к познанию химического и петрографического состава ледниковых отложений юго-западной России в связи с вопросом о движении ледникового покрова : с 2 табл. и картой / Владимир Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – [2], II, [2], 321, [2] с., 3 л. ил., карт. : табл., карт. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей, Т. XXV


  Экз. № 256729 деф., отсутств. половина обл.
808840
  Павловский Е.Н. Материалы к сравнительной анатомии полового аппарата перепончатокрылых. II) : (с 2 рис.) / Е.Н. Павловский // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – 8 с.


  На импров. обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николяю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора
808841
  Кронтовский А.А. Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей / А.А. Кронтовский ; Из Отд. экспериментальной медицины Киевского Бактериолог. Ин-та: дир. проф. В.К. Линдеман. – Киев : Типо-литогр. Император. Универ. св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – VII, [3], 255, [5] с., 6 л. ил. : ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 237-255)
808842
  Воскресенская А.К. Материалы к учению об усвоении ритма / А.К., Воскресенская и Н.И. Зацкая // Физиология - [компакт]. – С. 54-66 : ил. – Библиогр.: Литература с. 66 (6 назв.)


  Ленинградский университет. Физиологическая лаборатория. Сборник работ Физиологической лаборатории Ленинградского государственного университета, посвященный XXV-летию научной деятельности профессора А. А. Ухтомского / Под ред. М. И. Виноградова. - ...
808843
  Блёкер Г.Ф. Материалы к фауне Macrolepidoptera С.-Петербургю губ. / Г. Блёкер (Житомир). – Санкт-Петербург, 1910. – 32 с. – Резюме на нем. яз. - На 1-й с. текста авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества. 1910, т. XXXIX, с. 193-224. – Bibliogr.: ил.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
808844
  Совинский В.К. Материалы к фауне пресноводных ракообразных Юго-Западного края : [Второй отчет о фаунистических экскурсиях, предпринятых по поручению и при содействии Киевского Общества естествоиспытателей в 1886-1890 гг.] : c 2-мя таблицами рисунков / [соч.] Совинского. – [Киев], 1891. – С. 107-161, 2 л. табл. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891, т. XI, вып. 2. - Экз. № 84307 дефектный, отсутств. 2 л. табл.
808845
  Дампф А.М. Материалы к фауне чешуекрылых Виленской губернии / [соч.] А,М. Дампф. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – 34 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества. 1908, т. XXXVIII, с. 525-557


  На обл. дарств. надпись: Н.Я. Кузнецову с совершенным почтением и уважением от автора
808846
  Гросман Ф.С. Материалы к физиологии следовых условных слюнных рефлексов : Диссертация на степень доктора Ф.С. Гросмана / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц. Б.П, Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Ц. Крайз, 1909. – [2], 101 с. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1909-1910 учебном году ; № 10)
808847
  Сивре А.В. Материалы к физиологии следовых условных слюнных рефлексов : (Экспериментальное исследование) : Диссертация на степень доктора медицины А.Ф. Сифре / Цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: проф. И.П. Павлов, Н.П. Кравков и прив.-доц. Б.П, Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отдельного Корпуса Пограничной стражи, 1909. – [2], 58 с., 25 л. табл. – Библиогр.: с. 51-52. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1908-1909 учебном году ; № 22)
808848
  Рожанский Н.А. Материалы к физиологии сна : Диссертация на степень доктора медицины Н.А. Рожанского / Из физиологического отдела Института Экспериментальной Медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц. Л.А. Орбели. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – [4], 94, VIII с. : граф. – Библиогр.: с. 77-88. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1912-1913 учебном году ; № 37)
808849
  Безбокая М.Я. Материалы к физиологии условных рефлексов : диссертация на степень доктора медицины М.Я. Безбокой / Из физиологической лаборатории Имп. Воен.-мед. акад. – Санкт-Петербург : Тип. И.В. Леонтьева, 1913. – 39, [2] с. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1912-1913 учебном году)
808850
  Генкель А.Г. Материалы к фитопланктону Карского моря / А.Г. Генкель. – Пермь : 2-я типография Пермполиграф, 1925. – 60, [13] с.
808851
  Скалозубов Н. Материалы к характеристике местных сортов пшениц в Тобольской губернии // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 175-217, 2 л. ил.
808852
  Редикорцев В.В, Материалы к энтомофауне Урала : (с 50 рис. в тексте) / В. Редикорцев (Харьков), 1908. – 28 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск:Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1908, т. XXVII, 95-122


  .
808853
   Материалы координационного совещания по проблеме "Исследование и разработка АСУ ВШ". – Москва, 1975. – 63 с.
808854
   Материалы лектору, пропагандисту, агитатору. – Москва : Знание
4. – 1977. – 80 с.
808855
   Материалы межведомственного геофизического комитета. – Киев
Вып. 15. – 1976
808856
   Материалы межвузовской научной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. – Томск
в.2 : Философия и научный коммунизм. – 1971. – 176 с.
808857
   Материалы мирового центра Б. – Москва, 1983
808858
   Материалы мирового центра данных Б. – Москва
январь - февраль № 86. – 1981
808859
   Материалы наблюдений [Закарп.]. – Київ
Вып. 18, 1977. – 1980
808860
   Материалы наблюдений [Закарп.]. – Київ
Вып. 21, 1979. – 1981
808861
   Материалы наблюдений Закарп.. – Київ
Вып. 19, 1978. – 1980
808862
   Материалы наблюдений Закарп.. – Київ
Вып. 24. – 1983
808863
   Материалы научно-методической конференции вузов по физическому воспитанию. 3-5 июня 1969 года. – Ленинград, 1969. – 110 с.
808864
   Материалы научной конференции аспирантов академии наук Азербайджанской ССР : Отделения биологических наук, истории, экономики, философии и права, литературы, языка и искусства. Май 1988. – Баку : Элм
Книга 2. – 1988. – 108 с.
808865
   Материалы научной конференции молодых ученых и аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азерб. ССР, 1966. – 178 с. – (серия физико-технических и математических наук)
808866
   Материалы научной сессии кабардино-балкарского научно-исследовательского института. – Нальчик, 1960. – 140 с.
808867
   Материалы объединенного Пленума Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии КПСС. – Москва : Политиздат, 1991. – 208 с.
808868
   Материалы океанологических исследований. Экспедиционное судно "Витязь". Тихий океан. Октябрь 1958 г. - март 1959 г.. – Москва
Вып. 1 : Гидрология, гидрохимия. – 1961. – 226 с.
808869
   Материалы океанологических исследований. Экспедиционное судно "Витязь". Тихий океан. Октябрь 1958 г. - март 1959 г.. – Москва
Вып. 2 : Гидрология, гидрохимия. – 1961. – 214 с.
808870
   Материалы океанологических исследований. Экспедиционное судно "Витязь". Тихий океан. Октябрь 1958 г. - март 1959 г.. – Москва
Вып. 3 : Температура, течения, волнение. – 1961. – 165 с.
808871
   Материалы океанологических исследований. Экспедиционное судно "Витязь". Тихий океан. Октябрь 1958 г. - март 1959 г.. – Москва
Вып. 5 : Планктон. – 1961. – 151 с.
808872
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 10-11 декабря 1990 г.. – Москва : Политиздат, 1991. – 96 с.
808873
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. Декабрь 1983 года / КПСС. – Москва, 1983
808874
  Щелкановцев Я.П. Материалы по анатомии ложноскорпионов (Pseudoscorpiones) : с 2-мя табл. / [соч.] Я.П. Щелкановцева. – Москва : Университетская тип., 1903. – VI, 202, [1] с., 2 л. табл. : ил. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. естественно-истор., вып. XVIII. – Библиогр.: "Список цитированных сочинений" (с. 190-194)


  На тит. л. дарств. надписи: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенкоот автора
808875
   Материалы по археологии Абхазии. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 130 с.
808876
   Материалы по археологии БССР. – Минск : Академия Наук БССР
Т. 1. – 1957. – 280 с.
808877
   Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского Археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства : Т. 1-13 / под ред. и с предисл. гр. Уваровой ; Моск. археолог. о-во. – 1888-1916. – Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова
Вып. 4 : [Христианские памятники графини Уваровой: Абхазия; Аджария; Коблианское ущельеПосховский участок; Рача; Тифлисская губерния]. – 1894. – [6], 197 с., 61 л. ил. – На обл. надзаг.: Кавказ. - Частное загл. вып. на отд. тит. л. - Экз. без обл.


  Содержание: АБХА3ИЯ Храм Симона Канонита - 8 Храм и дворец в Алахадзыхе - 11 Храм на р. Бзыби - 12 Храм в Лыхнах - 13 Церковь у подошвы горы Быр - 17 Церковь на холм Яштхо Церковь и дворец на р. Бесле Церковь близ селения Эшера - ...
808878
   Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского Археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства : Т. 1-13 / под ред. и с предисл. гр. Уваровой ; Моск. археолог. о-во. – 1888-1916. – Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова
Вып. 8 : [Могильники Северного Кавказа гр. Уваровой]. – 1900. – VII, 381 с., 135 л. ил., 1 л. карт : ил., карт, табл. – На обл. надзаг.: Кавказ. - Частное загл. вып. на отд. тит. л.
808879
   Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского Археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства : Т. 1-13 / под ред. и с предисл. гр. Уваровой ; Моск. археолог. о-во. – 1888-1916. – Москва : Тип. Т-ва Распространения полезных книг
Вып. 10 : [Поездка в Пшавию, Хевсуретию и Сванетию гр. Уваровой] : с приложением 48 таблиц и 95 цинкографий. – 1904. – [8], 184, 40 с., 48 л. ил. : ил., карт, табл. – На обл. надзаг.: Кавказ. - Частное загл. вып. на отд. тит. л.
808880
   Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского Археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства : Т. 1-13 / под ред. и с предисл. гр. Уваровой ; Моск. археолог. о-во. – 1888-1916. – Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова
Вып. 6 : [По Закавказью : Археологические наблюдения и исследования 1893, 1894 и 1896 гг. : с 1 картою, 16 фототипическими таблицами и 97 рис. в тексте / А.А. Ивановский]. – 1911. – VIII, 194 с., 16 л. ил., 1 л. карт. : ил., карт, табл. – На обл. надзаг.: Кавказ. - Частное загл. вып. на отд. тит. л.
808881
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
[№№ 3, 5, 15, 27] : Т. 1, вып. 1. Сибирские древности : с картою, 6 табл. рис. и 22 политипажами/ [соч.] В. Радлова. – 1888. – [8], IV, 40, 20 с., [7] л. цв. ил., карт. : ил.


  Материалы по археологии России / Издание Императорской Археологической комиссии; №№ 3, 5, 15, 27
808882
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
Т. 1, вып. 1 : Древности Северо-Западного края: [Дрогичин Надбужский и его дрвности; Описание некоторых древностей, найденных в Витебской губернии] : с картою, 7 табл. рис. и 28 политипажами / [соч. Н.П. Авенариуса]. – 1890. – [4], 60 с., [8] л. цв. ил., карт. : ил., карт.
808883
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
[№№ 3, 5, 15, 27] : Т. 1, вып. 2. Сибирские древности : 8 табл. рис. и 30 политипажами/ [соч.] В. Радлова. – 1891. – [4], 41-80, [2], 21-52 с., [8] л. цв. ил. : ил.


  Материалы по археологии России / Издание Императорской Археологической комиссии; №№ 3, 5, 15, 27
808884
  [Кулаковский Ю.А.] Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею : Исследование Юлиана Кулаковского, орд. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Имп. Императорской Академии наук. – (Материалы по археологии России, изд. Императорской Археологической комиссией. 1866-1918. Древности Южной России ; Т. 6)
№ 6 : Древности Южной России. Керченская христианская катакомба 491 года : : С 4 табл. рис. и 4 политипажами : Исследование Юлиана Кулаковского, орд. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – 1891. – [6], 30 с., 7 л. ил. ил.
808885
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
№ 7 : Древности Южной России : I. Описание классических древностейц, найденных в Херсонесе в 1888 и 1889 годах / В.К. Мальмберга ; II. Обозрение монет, найденных при Херсонесских раскопках в 1888 и 1889 годах / А.В. Орешников : с 4 таблицами и 30 политипаж. – 1892. – [4], 46 с., [4] л. цв. ил., карт. : ил., карт.


  Авт.: Орешников, Алексей Васильевич (1855-1933)
808886
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
№ 10 : Лядинский и Томниковский могильники Тамбовской губернии : с XV таблицами рисунков и с 51 политипажами в тексте / исследование В.Н. Ястребова. – 1893. – [4], 64, 32 с., 15 л. ил. : ил.
808887
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
№ 12 : Древности Южной России : раскопки Херсонеса : с 7 таблицами и 2 политипажами / исследование А.Л. Бертье-Делагард. – 1893. – [4], 64 с., 7 л. ил.
808888
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 14 : Древности Северо-Западного края : Т. 1, вып. 2 Люцинский мигильник : с XV таблицами рисунков и 36 политипажами. – 1893. – [4], 49, 36 с., 15 л. ил.
808889
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
№ 13 : Древности Южной России. Курган Карагодеуашх : с IX таблицами рисунков и 88 политипажами / исследование Лаппо-Данилевского и В. Мальмберга. – 1894. – [4], II, 20, [2], II, 121-192 с., 88 ил., 9 л. ил. : ил.


  Авт.: Мальмберг, Владимир Константинович (1860-1921)
808890
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
№ 15 : Т. 1, [вып. 3]. Сибирские древности : с картою, 22 табл. рис. и 109 политипажами/ [соч.] В. Радлова. – 1894. – [4], 81-132, [2], 53-146, [2], XIX с., [8] цв. ил : ил.


  Материалы по археологии России / Издание Императорской Археологической комиссии; №№ 3, 5, 15, 27
808891
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 18 : Курганы Южного Приладожья : с XIV таблицами рисунков и c 27 политипажами в тексте / [соч.] Н.Е. Брандернбурга. – 1895. – [4], XVI, 156 с., 15 л. карт., табл. : ил., табл.
808892
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 20 : Курганы С.-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского / обработал для изд. А.А. Спицын, Члена Имп. Археологической комиссии. – 1896. – [4], 124 с., 20 л. ил., карт : ил., табл.


  Ивановский, Лев Константинович (1845-1892)
808893
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 21 : Обсуждение проекта стенной росписи Новгородского Софийского собора : с 33 рисунками в тексте. – 1897. – 46 с. : ил., табл.
808894
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук
№ 22 : Серебряное сирийское блюдо, наденное в Пермском крае / статьи проф. Д.А. Хвольсона, проф. Покровского и Я.И. Смирнова : с фототипическою таблицей и 17 рисунками в тексте. – 1899. – [6], 45 с., 1 л. ил. : ил.


  Авть.: Покровский, Николай Васильевич (1819-1911) Смирнов, Яков Иванович (1869-1918)
808895
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
№ 23 : Древности Южной России : Греческие и латинские надписи, найденные в Южной Росии в 1895-1898 годах : с 49 политипажами / с объяснениями В.В. Латышева. – 1899. – [4], 76 с. : ил., факс.
808896
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Художественной печати"
№ 24 : Древности Южной России. Пантикапейские ниобиды / исследование С.А. Жебелева, прив.-доц.Имп. С.-Петербургского ун-та : с 3 таблицами и c 69 рисунками в тексте. – 1901. – [2], II, 57 с., [3] л. ил. : ил., табл.
808897
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Художественной печати"
№ 25 : Древности бассейнов рек Оки и Камы / в обработке А.А. Спицына, Члена Имп. Археологической комиссии: Вып. 1. : с 30 таблицами и c 20 рисунками в тексте. – 1901. – [4], 120 с., XXX л. ил. : ил., табл.
808898
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-ПетерПетроградбург : Тип. Главного управления Уделов
№ 28 : Курганы Смоленской губернии. Вып. 1. Гнездовский могильник близ Смоленская / В.И. Сизов : с 14 таблицами и 101 рис. в тексте. – 1902. – [2], 136 с., 14 л. ил. : ил. – Международный конгресс историков (4; 1913; Лондон)
808899
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 29 : Гдовские курганы в раскопках В.Н. Глазова / обработал А.А. Спицын, Члена Имп. Археологической комиссии : с 7 таблицами и 108 рис. в тексте. – 1903. – [4], 124 с., 7 л. ил. : ил., карт.


  Ивановский, Лев Константинович (1845-1892)
808900
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 32 : Три архаических бронзы из Херсонеской губернии / С.А. Желебев и В.К. Мальмберг : с 4 таблицами и 30 рисунками в тексте. – 1907. – [4], 57 с., [4] л. табл. ил. : ил. – Экз. без обл.


  Авт.: Мальмберг, Владимир Константинович (1860-1921)
808901
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
№ 33 : Гератский бронзовый котелок 559 года гиджры (1163 г. по Р. Х.) : из собрания графа А.А. Бобринского / описал Н.И. Веселовский. – 1910. – [2], 24 с., 10 л. табл. с цв. ил. : ил.
808902
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
№ 31 : Мельгуновский клад 1763 года / Евг. Придик : с 5 таблицами и 14 рис. – 1911. – [2], 24 с., 5 л. табл. ил. : ил., карт. – Экз. № 43615 без табл.. рис.


  Ивановский, Лев Константинович (1845-1892)
808903
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-ПетерПетроградбург : Тип. Главного управления Уделов
№ 34 : Доклады, читанные на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 г. графом А.А. Бобринским, Е.М. Придиком, М.И. Ростовцевым, Б.В. Фармаковским и Э.Р. фон-Штерном : с 69 таблицами и 40 рисунками в тексте. – 1914. – [4], 120 с., 59 л. ил. : ил. – Международный конгресс историков (4; 1913; Лондон)


  Авт.: Бобринский, Алексей Алексеевич (1800-1868) Придик, Евгений Мартынович (1865-1935 или 1936) Ростовцев, Михаил Иванович (1870-1952) Фармаковский, Борис Владимирович (1870-1928) Штерн, Эрнест Романович фон (1859-1924)
808904
   Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Петроград : Тип. Главного управления Уделов
№ 35 : Керченская Кальпида 1906 года и поздняя краснофигурная живопись / С.С. Лукьянов и Ю.П. Гринеивч : с 11 таблицами. – 1915. – [4], 144 с., 11 л. ил. : ил.
808905
  Кулаковский Ю. Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою Комиссиею / Ю. Кулаковский. – С.-Петербург
№ 9 : Древности Южной России. Греческие и латинские надписи, найденные в 1889-91 годах. С объяснениями В.В. Латышева. С отд. таблицей и 11 политипажами. – 1892. – С. 81-91. – Оттиск из филолог. обозрение. Т. 3, отд. 2
808906
   Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса
Вып. 4. – 1962. – 288 с.
808907
   Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Киев
Вып. 8. – 1976
808908
  Бок В.Г. Материалы по археологии Христианского Египта : С XXXIII фототипическими таблицами и 100 рис. в тексте / В.Г. Бок. – Посмертное издание. – Санкт-Петербург : [Тип. Евгения Тиле преемн.], 1901. – [4], II, [2], 94 с. : ил. – Тит. л. и текст парал. на рус. и фр. яз. – Библиогр.: "Библиографические указания к главам I-VII" (с. II)
808909
  Бок В.Г. Материалы по археологии Христианского Египта. Таблицы : С XXXIII фототипическими таблицами / В.Г. Бок. – Посмертное издание. – Санкт-Петербург : [Фототипия В. Класен, прееммнН. Каминский], 1901. – 33 л. ил. : ил. – Тит. л. и текст парал. на рус. и фр. яз.
808910
  Канонников И.И. Материалы по вопросу о влиянии строения на светопреломляющую способность органических соединений. – Казань : Университетская типография, 1880
808911
  Тутковский П.А. Материалы по вопросу о водоснабжении города Бердичева / [соч.] П. Тутковского, непремен. чл. Имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. ун-те. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Е.И. Завадского
Вып. 1. – 1896. – [2], 49 с.
808912
   Материалы по геологии и полезным ископаемым. – Крас.
Вып. 10. – 1975
808913
   Материалы по геологии и полезным ископаемым. – Челябинск
Вып. 6. – 1976
808914
   Материалы по геологии Тувинской АССР. – Кызыл
Вып. 4. – 1979
808915
   Материалы по геологии Центрального Казахстана. – Москва
Т. 15. – 1976
808916
   Материалы по геологии Центрального Казахстана. – Москва
Т. 14. – 1979
808917
   Материалы по геологии Центрального Казахстана. – Москва
Т. 19. – 1980
808918
   Материалы по геологии, гидрогеологии и геохимии Укр.. – Куйбышев
Вып. 12. – 1976
808919
   Материалы по геологии, поискам и развед.. – Алма-Ата
Вып. 4. – 1976
808920
   Материалы по геологии, поискам и развед.. – Алма-Ата
Вып. 5. – 1976
808921
  Чирвинский П.Н. Материалы по гидрологии Донской области. Статья 9 // Материалы по гидрологии Донской области / П.Н. Чирвинский. – [Новочеркасск], 1918. – Статья 8 : О Бабинском источнике в Таганрогском округе / П.Н. Чирвинский. – С. 6-10
808922
  Чирвинский П.Н. Материалы по гидрологии Донской области. Статья 10 // Материалы по гидрологии Донской области / П.Н. Чирвинский. – [Новочеркасск], 1918. – Статья 8 : О Бабинском источнике в Таганрогском округе / П.Н. Чирвинский. – С. 11-16 : ил.
808923
  Бенинг А.Л. Материалы по гидрофауне придаточных систем реки Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов : Типография Губ. земства
Т. 1 : Материалы по гидрофауне реки Б. Иргиз. – 1913. – [4], 50, 1 с., [2] л. ил. : черт.
808924
  Плюшков И.П. Материалы по гистологии кожи млекопитающих : (с 7 рис.) / [соч.] И. Плюшкова ; Из гистологической лаборатории Императорского Казанского университета. – Казань : Тип. В.М. Ключникова, 1890. – [4], 95 с., 5 л. табл. : ил.
808925
   Материалы по доисторической археологии России. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1896. – 77 с. – Оттиск из восьмого тома, вып. 1 и 2-го, Записок Императорского Русского Археологического Общества
808926
  Орешников А. Материалы по древней нумизматике Черноморского побережья / А. Орешников. – Москва : Тип. и словолитня О.О. Гербека, 1892. – 39 с. : ил. – Библиогр.: с. 4-6
808927
  Кулагин Н.М. Материалы по естественной истории комаров / Н.М. Кулагин, проф. Моск. с.-х. ин-та. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1901. – 31 с., 2 л. табл. : табл. – Отд. оттиск: Известия Московского Сельскохозяйственного ин-та. год VII, кн. 1
808928
  Кашерининова Н.А. Материалы по изучению условных слюнных рефлексов на механическое раздражение кожи у собаки : Диссертация на степень доктора медицины Н.А. Кашерининовой / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц. Б.П. Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отдельного корпуса Жандармов, 1908. – [4], 144 с. – Эез. деф., отсутств. с. 129-144. – Библиогр. в примеч. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1908-1909 году ; № 10)
808929
  Кузнецов Н.И. Материалы по исследованию почв и растительности в Средней части Томской губернии / Н.И. Кузнецов. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [2], 248, II с., 14 л. ил., карт. – Без обл. № 260241. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1912 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 2)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
808930
   Материалы по истории балканских славян в отделе рукописей и редких книг ГПБ. – Ленинград
Вып. 2. – 1978
808931
  Андриевский А. Материалы по истории Запорожья и пограничных отношений (1743-1767) / Андриевский А. – Одесса : Эконом, 1893. – 220, II с.
808932
  Чернявский И.М. Материалы по истории народного образования в Екатеринославском наместничестве при Екатерине II и Павле I. 1784-1805 г. / И.М. Чернявский. – Екатеринослав : Типо-лит. Губ. правл., 1885. – [4], 30 с. – Библиогр. в предисл.
808933
  Беляшевский Н.Ф. Материалы по истории Прибалтийского края, хранящиеся в архивах б. Финансового Управления царства Польского. – [Б. и.] : [Тип.Г. Лиссиера и А. Воздвиженка]. – 25 с. – Без обл. и тит. л.. - Из 3 т. "Трудов Рижского Археологического съезда"
808934
  Догель В.А. Материалы по истории развития Pantopoda : с 9-ю табл. и 109-ю рис. в тексте / В. Догель. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – [4], 229 с., 79 л. табл. ил. : ил. – Без ориг. обл.
808935
  Крашенинников Н.А. Материалы по истории русской литературы. К биографии В.М. Гаршина / сообщил Н.А.. Крашенинников. – [Москва], 1917. – С. 44-65. – Отд. оттиск: Русская мысль. М.Петроград, 1917, № 1, с.44-65
808936
   Материалы по истории с-х и крестьянства СССР. – Москва
Вып. 9. – 1980
808937
   Материалы по истории Татарии.. – Казань
1. – 1948. – 488 с.
808938
  Синицын Д.Ф. Материалы по истории трематод : Дистомы рыб и лягушек окрестностей Варшавы : с 6 табл. и 8 рис. в тексте / [Соч.] Д.Ф. Синицына. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1905. – [2], 2, 210 с., 8 ил., 6 л. табл.; : ил. – Экз. деф. отсутств.: обложка, с. 71- 210 с., 8 ил., 6 л. табл.;
808939
  Андрияшев А.М. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонская пятина по Писцовым книгам 1498-1576 гг. II. Карты погостов / Андрияшев А.М. – Санкт-Петербург : Имп. о-во ист. и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – XII л. карт : табл.
808940
   Материалы по методике археологической технологии. – Ленинград : Типография Российского Гидрологического Института
Вып. 1. – 1924. – 16 с.
808941
   Материалы по минералогии, петрографии и геохимии осадочных пород и руд. – Киев
Вып. 4. – 1976
808942
  Кузнецов- Угамский Материалы по мирмекологии Туркестана II : (с 16 рис.) / Н.Н. Кузнецов-Угамский // К географической изменчивости в роде Mylabris Fabr. (Coleoptera Meloidae) : (с 22 рис.) / Б.С. Кузин. – [Москва ; Ленинград], 1926. – С. 35-44 : табл.
808943
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 17. – 1979
808944
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 18. – 1979
808945
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 20. – 1980
808946
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 21. – 1980
808947
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 22. – 1980
808948
  Нестеров П.В. Материалы по орнитофауне Юго-Западного Закавказья исеверо-восточной части Малой Азии / [соч.] П.В. Нестерова. – [Санкт-Петербург] : [Императорская Акад. наук], 1911. – С. 311-408. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1911., т. XVI
808949
  Петрушевский Г.К. Материалы по рыболовству Денгизского района / Г.К. Петрушевский, 1929. – С. 90-111. – Отд. оттиск
808950
  Бируля А.А. Материалы по систематике и географическому распространению млекопитающих / А. Бируля. – [Санкт-Петербург], 1916. – С. 130-164, 2 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1916, т. XXI


  Зоологический музей (Ленинград) Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. 1898 / изд. под ред. И. И. Заленского и Е. А. Бихнера Т. 3 № 3-4. - 1898.
808951
  Мартино В., Мартино Е. Материалы по систематике и географическому распространению млекопитающих Киргизской степи : (Представлено 4 ноября 1915 г.) / [Соч.] В. и Е. Мартино. – 1917-[1923]. – [Петроград] : [Тип. Императорской Академии наук], 1916. – С. 269-300. – Без тит. л. - Авт. и загл. на рус. и франц. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея. 1916, т. XXXI
808952
  Бартенев А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекции Зоологического Музея Императорской Академии Наук : А.Н. Бартенев / А.Н. Бартенев; Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук, март, 1913 г. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук
Ч. 1. – 1913. – С. 409-448 : ил., 15 ил. в тексте. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, Т. 17, 1911 г.
808953
  Бартенев А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекций Зоологического Музея Императорской Академии Наук : (Представлено 9 февраля 1911 г.) : (с. 15 рис. в тексте) / А.Н. Бартенев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук
[Ч,] I. – 1912. – С. 409-448 : рис. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, 1911, т. XVI


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. 16 : 1911 / под ред. Н. Н. Аделунга. - 1912. - XII, ...
808954
  Бартенев А.Н. Материалы по стрекозам палеарктической Азии из коллекций Зоологического Музея Императорской Академии Наук : (Представлено 18 января 1912 г.) / А.Н. Бартенев (Варшава). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук
[Ч,] II. – 1913. – С. 289-310 : рис. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, 1912, т. XVII


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. 17 : 1912 / под ред. Н. Н. Аделунга. - 1913. - X, 0158, ...
808955
  Марков М.В. Материалы по фауне Macrolepidoptera Полтавской губернии / [Соч.] Мих. Маркова. – [Харьков] : Тип. газеты "Харьковский листок", 1902. – [2], II, 12 с. – Без тит. л. - Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете, т. XXXVII


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Петру Петровичу проф. Сушкину от М. М.
808956
  Насонов Н.В. Материалы по фауне Turbellaria России : I-IV : (с 5 таблицами) / Н.В. Насонов. – Петроград : [Тип. Имп. Акад. наук]
I : (Доложено Непременным секретарем от имени академика Н.В. Насонова в заседании Отделения Физико-математических наук 16 октября 1918 года). – 1921. – 619-646, 5 л. ил : ил. – Загл. на рус. и франц. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1919


  На с. [1] дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
808957
  Насонов Н.В. Материалы по фауне Turbellaria России. IV : I-IV : (с 5 таблицами) / [соч.] Н.В. Насонова // Материалы по фауне Turbellaria России : I-IV : (с 5 таблицами) / Н.В. Насонов. – Петроград : [Тип. Имп. Акад. наук], 1921. – I : (Доложено Непременным секретарем от имени академика Н.В. Насонова в заседании Отделения Физико-математических наук 16 октября 1918 года). – 1039-1053


  Відом. про відпов.: Частина: I Назва частини:
808958
  Молчанов Л.А. Материалы по фауне безпозвоночных оз. Селигера / Л.А. Молчанов. – Юрьев : Печатано в тип. К. Маттисена, 1911. – С. 144-153. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Пресноводной Биологической Станции Имп. С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей. 1912, т. III. – Библиогр.: Литература в тексте после глав


  На обл. экз. № 259113 дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Адольфовичу Линдгольму от автора. На обл. экз. № 251654 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
808959
  Молчанов Л.А. Материалы по фауне безпозвоночных оз. Селигера / [соч.] Л.А. Молчанова // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А. – Библиогр.: Литература в тексте после глав


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
808960
  Сварчевский Б.А. Материалы по фауне губок Байкальского озера / [соч.] Б.А. Сварчевского. – Киев : Тип .Императорского Университета Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1901. – [2], 24 с., 3 л. табл. : ил. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1901, т. XVII, вып. 2


  На обл. экз. № 933462 дарств. надпись: Глубокоуважаемому дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора. На обл. экз. № 257142 дарств. надпись:Дорогому Николаю Трофимовичу от автора
808961
  Бартенев А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири / А.Н. Бартенев. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа
[№] (6-14). – 1910. – [2], 24 с. : ил. – Отд. оттиск: Работы Лаборатории Зоолог. кабинета Имп. Варш. ун-та. 1910, Варшавские ун-кие известия. № 5, с. 1-24; № 6-7, с. 1-77
808962
  Бартенев А.Н. Материалы по фауне стрекоз Сибири / А.Н. Бартенев. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа
[№] (15). – 1910. – [2], 77 с. : ил. – Отд. оттиск: Работы Лаборатории Зоолог. кабинета Имп. Варш. ун-та. 1910, Варшавские ун-кие известия. № 5, с. 1-24; № 6-7, с. 1-77


  На тит. л. дартсв. надпись от автора: Многоуважаемому проф. НиколаюФеофановичу Кащенко от автора
808963
  Дядченко Б.А. Материалы по фауне чешуекрылых Ставрополя-Кавказского. 1. Syntomidae, Arctiidae, Anthroceridae и Cossidae / Б.А. Дядченко // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 456-460. : табл., ил.


  На обл.. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от признательного автора
808964
  Богородский А. Материалы по электрохимии неорганических соединений в так называемом огненножидком состоянии / А. Богородский. – Казань : Типо-литография Императорскаго Университета
Ч. 1 : Препаративные исследования, электролиз и электропроводность. – 1905. – 371 с.
808965
   Материалы по этнографии. – Выпуск первый. – Ленинград : Гос. тип. имени Ивана Федорова
Том 3. – 1926. – [6], 157, [6] с.
808966
  Ефименко П. Материалы по этнографии / П. Ефименко. – Ленинград : Гос. рус. музей
Т. 3. вып. 1. – 1926. – 59-84 с. – Авт. в конце статьи. - Отд. оттиск
808967
   Материалы по этнографии / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация; ред. М.О. Косвен. – Ленинград : Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР
Т. 1 : Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации /Льюис Г. Морган. – 1934. – XVI, 350, (2) с. – Перевод с англ. Использование статьи Ф. Энгельса "К доистории семьи (Бахофен, Мак Леннан, Морган)"
808968
   Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. – Новосибирск : Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Вып. 1. – 1970. – 303 с.
808969
   Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. – Новосибирск : Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Вып. 2. – 1971. – 392 с.
808970
   Материалы пятого всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел, октябрь 1975 г.. – Таллин : [б. и.]
Ч. 1. – 1977. – 269 с. : ил.
808971
   Материалы региональной научно-практической конференции "Молодые ученые и специалисты - народному хозяйству" : Секция химии и химической технологии. – Томск, 1977. – 159 с.
808972
  Редакционные коммиссии для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
№№ 1-32. – 1860. – 306 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
808973
  Редакционные комиссии для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 1, кн. 2 : Систематический свод проектов Положений, составленных Губернским комитетом. – 1860. – VIII, [4], 311-1271 с.
808974
  Редакционные комиссии для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 3, кн. 1 : Доклады хозяйственного отделения. А. Наделы и усадьбы, 1-9. – 1860. – [VII], 485 с. – Конволют. - Пер.: Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, т. 3, кн. 2
808975
  Редакционные Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 3, кн. 2 / Редакционные, для составления положений о крестьянах комиссии, выходящих из крепостной зависимости // Материалы редакционных коммиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости / Редакционные, для составления положений о крестьянах комиссии, выходящих из крепостной зависимости. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 3, кн. 1 : Доклады хозяйственного отделения. А. Наделы и усадьбы, 1-9. – [4], 487 с.
808976
   Материалы республиканской межвузовской научной конференции "Химия комплексных соединений в неводных системах". – Киев, 1969. – 131 c.
808977
   Материалы Республиканской научно-методической конференции "Актуальные вопросы комплексного подхода к организации коммунистического воспитания студентов высших и учащихся средних спец. учебных заведений. – Алматы
Ч. 1. – 1979. – 178 с.
808978
   Материалы Республиканской научно-методической конференции "Актуальные вопросы комплексного подхода к организации коммунистического воспитания студентов высших и учащихся средних спец. учебных заведений. – Алматы
Ч. 2. – 1979. – 227 с.
808979
   Материалы республиканской научно-практической конференции по программированному обучению и использованию технических средств в учебном процессе. – Кишинев, 1968. – 179 с.
808980
   Материалы республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов Таджикистана. – Душанбе, 1979. – 216 с.
808981
   Материалы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 года в СССР : (Тезисы докладов). – Баку : Академия Наук Азербайджанской ССР, 1965. – 264 с.
808982
   Материалы совещания-семинара директоров профессионально-технических училищ, подготавливающих квалифицированных рабочих со средним образованием. – Москва, 1969. – 80 с.
808983
   Материалы совещания молодых режисеров театров РСФСР (5-7 февраля 1959 г.). – Москва, 1959. – 142 с.
808984
   Материалы совещания представителей архивов академий наук социалистических стран : Совет по организации комплектования и использования докум. материалов АН СССР. Архив АН СССР. – Москва : Б. и., 1969. – 252 с.
808985
   Материалы совещания руководителей-общественников коллективов художественной самодеятельности. – Москва, 1959. – 71с.
808986
   Материалы совещания руководящих работников культуры и искусства РСФСР. – Москва : Советская Россия, 1961. – 111 с.
808987
   Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. – Москва, 1950
808988
   Материалы сценической экспериментальной лаборатории при МХАТ СССР имени М.Горького. – Москва-Ленинград : Искусство, 1942. – 60 с.
808989
   Материалы творческой конференции всесоюзного фестиваля самодеятельных ансамблей народного танца в Молдовской ССР. – Кишинев, 1970. – 71 с.
808990
   Материалы третьей объединенной научной конференции ученых города Самарканда : Серия гуманитарных и естественных наук. – Самарканд, 1961. – 357 с.
808991
   Материалы форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово" : 5-6 июня 2012 г. / Одес. город. совет ; Упр. образования и науч. деятельности ; Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одесса : Изд-во КП ОГТ, 2012. – 521, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-637-040-6
808992
   Материалы Хорезмской экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР
Вып. 1 : Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1954-1956 гг. – 1959. – 207, [5] с.
808993
   Материалы Хорезмской экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР
Вып. 5 : Могильник бронзового века Кокча 3. – 1961. – 151, [4] с.
808994
   Материалы Хорезмской экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР
Вып. 6 : Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг. 1. Общий отчет. Памятники первобытного и античного времени. – 1963. – 272, [4] с.
808995
   Материалы Хорезмской экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР
Вып. 7 : Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг. 2. Памятники средневекового времени. Этнографические работы. – 1963. – 204, [4] с.
808996
   Материалы Хорезмской экспедиции. – Москва : Наука
Вып. 8 : Неолитические памятники Хорезма. – 1968. – 176, [4] с.
808997
   Материалы юбилейной сессии : 25-27 января 1946 года. – Петрозаводск, 1947. – 111 с. – На обл. название : Материалы юбилейной сессии Ученого совета 1931-1946
808998
   Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Туркменский Филиал Академии Наук СССР
Вып. 1. – 1949. – 204 с.
808999
   Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции / И.М. Дьяконов, М.М. Дьяконов, В.А. Лившиц, М.Е. Массон; Под ред.: М.Е. Массона. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Вып. 2 : Налоговые парфянские документы II века до н. э. из Нисы. – 1951. – 64, [4] с.
809000
   Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Ылым
Вып. 3 : Раскопки на Алтын-Депе в 1969 г. – 1970. – 24 с. – 18 рис.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,