Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
807001
  Чичкина Светлана "Мексика жива" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 25
807002
  Івченко Ю. "Меланка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 91-99. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
807003
  Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 28-49. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Як виявили польові дослідження останніх тридцяти років, новорічний обрядово-музичний комплекс "Меланка" повсюдно побутував у передстеповому й степовому Правобережжі, тож ареал цього явища значно ширший, ніж досі вважалося. Численні місцеві версії ...
807004
  Лесникова Г. "Меланка" как вид святочного ряженья болгар Южной Бессарабии: к постановке проблемы // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 583-600
807005
  Павліченко Н. "Меланхолія вічних споруд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 9


  У Національному музеї Ханенків представлена експозиція, яка присвячена 300-річчю від дня народження знаного графіка, архітектора та археолога Джованні Піранезі.
807006
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1953. – 112с.
807007
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1958. – 112с.
807008
  Лановик М.Б. Межі психоаналізу в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 21-25. – ISSN 1729-360Х


  У статті порушено проблеми меж психоаналізу та його методології в сучасному українському літературознавстві. Простежуються етапи дискусії навколо цієї методології, починаючи із 20-30-х рр. ХХ ст. ( у поглядах І. Франка, М. Гнатишака, Д. Чижевського), ...
807009
  Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.93-96
807010
  Корнієнко В. Межі раціонального та ірраціонального в політичному ідеалі // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-69. – ISSN 1609-5499
807011
  Спасибо-Фатєєва Межі реалізації прав міноритаріїв // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-137.
807012
  Юрчишин Н.Г. Межі реалізації права приватності власності на ліси в Україні: теоретико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 392-397. – ISSN 1563-3349
807013
  Кочерга О.І. Межі реального та ідеального у формуванні особистості головного героя роману Марка Вовчка "Записки причетника" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 188-198
807014
  Войтовський В.С. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 81-91
807015
  Тимошенко О.А. Межі розгляду судом справи в касаційному провадженні в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-242
807016
  Заяць М. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137–141. – (Серія юридична ; Вип. 48)
807017
  Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спирні питання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 27-33
807018
  Кириченко М.С. Межі свободи наукового пізнання в філософії Ф. Бекона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема відновлення наук в контексті філософії Ф. Бекона. З"ясовується, яким чином англійський філософ висновує щодо поновлення наук через аналіз історії і стану наукових досліджень, а також досліджується доробок Ф. Бекона щодо ...
807019
  Залевська О. Межі свободи роботодавця у визначенні вимог до працівника при прийнятті на роботу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 310-312. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
807020
  Лукашенко Є.М. Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка : автореф. дис. ... канд. політ наук : 23.00.01 / Лукашенко Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
807021
   Межі серцевої тупості: протиріччя між істиною і канонічними правилами перкусії в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Б.Г. Бугай, С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець, М.В. Члек, Н.А. Бількевич, М.М. Руда, Н.Я. Верещагіна, Н.З. Ярема, Н.А. Кавецька, І.І. Ганьбергер, С.В. Кучер // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 38-43. – ISSN 1681-2751
807022
  Бондарєва М.В. Межі спадщини: теоретичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 173-177
807023
  Жіан Чай Пі Межі співробітництва у кооперативах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 452-457. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
807024
  Власенко Д.А. Межі суддівського розсуду: теорія та практика // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7096-97-8
807025
  Курільчук І. Межі судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
807026
  Маляренко В. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи / В. Маляренко, П. Пилипчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-44. – ISSN 0132-1331
807027
  Жук М.С. Межі судового розгляду в кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 159-161. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
807028
  Іванець О.М. Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 30-35. – (0). – ISSN 2078-9165
807029
  Випасняк Г. Межі та безмежжя національної ідентичності у романах А. Мельничука // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7196-23-4
807030
  Випасняк Г. Межі та безмежжя національної ідентичності у романах А. Мельничука // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7196-23-4
807031
  Тутковський П. Межі та завдання географії // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 46-56. – ISBN 966-562-342-7
807032
  Булатов А.С. Межі та можливості судово-психологічної експертизи у розслідуванні шахрайств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 284-287. – ISSN 2219-5521
807033
  Кожевникова В.О. Межі та обмеження здійснення права на визначення та зміну імені дитини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 165-169. – ISSN 2219-5521
807034
  Слома В. Межі та обмеження здійснення цивільних прав / В. Слома, Н. Москалюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 109-114. – ISSN 2524-0129
807035
  Розгон О. Межі та обмеження права власності при укладанні договорів про передачу майна у власність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98. – (Політичні та юридичні науки)
807036
  Породько В. Межі та обмеження суб"єктивних цивільних прав громадян: розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 118-124. – ISSN 0132-1331
807037
  Бобечко Н. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
807038
  Курінний Є. Межі та поняття предмета адміністративного права України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
807039
  Ківалов С.В. Межі та процедура конституційних перетворень в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 43-46.
807040
  Чинчин М.М. Межі та стадії податкового адміністрування // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 26-29
807041
  Коваленко Т.О. Межі та сфера правового регулювання земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 185-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
807042
  Левченков О.І. Межі та сфери правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 19-30
807043
  Ієрусалимов І.О. Межі теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-38.
807044
  Мисака Н. Межі тлумачення Конституції України Конституційним Судом України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
807045
  Тацій В.Я. Межі тлумачення конституційним судом Конституції і законів України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 465-472. – ISBN 978-966-458-148-3
807046
  Тацій В. Межі тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-64
807047
  Львова О.Л. Межі толерантності українських законів: аналітико-правовий зріз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 22-36. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
807048
  Ордоріка І. Межі університетської автономії: влада і політика в Національному Автономному Університеті Мехіко (УНАМ) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 307-340
807049
  Власюк В. Межі фінансових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 207-208
807050
  Глущенко Є. Межі централізованого регулювання трудових відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 215-217
807051
  Бірюков І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об"єктом яких є життя, здоров"я і тілесна недоторканість // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 209-215. – ISSN 0132-1331
807052
  Вінник О. Межі цифрової свободи: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 36-41. – ISSN 2663-5313
807053
  Пашутін В.В. Межі, границі та сфери правового регулювання: співвідношення та взаємозв"язок // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 84-97. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
807054
  Жуков А.В. Межканальный обмен в ТВС быстрыъ реакторов / А.В. Жуков. – Москва, 1989. – 130с.
807055
  Гайсина Р.М. Межкатегориальный переход понятия и обогащение лексики : учеб. пособ. / Р.М. Гайсина ; МВ и ССО РСФСР ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа, 1985. – 80 с.
807056
  Букаускс Ф.Ф. Межклеточное взаимодействие в миокарде и его роль в процессах распространения возбуждения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Букаускс Ф. Ф.; Каун. мед. ин-т. – Каунас, 1973. – 22л.
807057
   Межклеточные взаимодействия в дифференцировке и росте.. – Москва : Наука, 1970. – 256с.
807058
  Евгеньева Т.П. Межклеточные взаимодействия и их роль в эволюции / Т.П. Евгеньева. – Москва : Наука, 1976. – 221с.
807059
  Конев С.В. Межклеточные контакты / С.В. Конев, В.М. Мажуль. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 312 с. + Приложение: с. 289-309
807060
   Межклеточные пространства и электрическая активность животных тканей.. – Пермь, 1985. – 130с.
807061
  Мишакин Б.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация и ее роль в укреплении и развитии колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишакин Б.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
807062
  Валовой Д.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация. / Д.В. Валовой. – Москва, 1977. – 352с.
807063
  Драчев В.К. Межколхозная производственная кооперация / В.К. Драчев. – Симферополь, 1960. – 56с.
807064
  Птущенко В.А. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи - важный путь формирования аграрно-промышленных объединений : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Птущенко В.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. экон. наук. – Москва, 1966. – 20 с.
807065
  Чигринов В.И. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи и совершенствование общественных отношений в деревне в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Чигринов В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 18 с.
807066
  Буравский А.Е. Межколхозные объединения и совершенствование производственных отношений в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Буравский А. Е.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1963. – 23л.
807067
  Ажимов Р.С. Межколхозные организации и объединения по строительству и регулирование отношений с их участием / Р.С. Ажимов. – Казань : Казанский ун-т, 1974. – 222 с.
807068
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности (на материалах межколхозных строительных организаций Кубани). : Дис... канд. экон. наук / Билозирка Г.А.; Ин-т повышения квал. преподавателей обществ. наук при КГУ, К-ра полит. экономии. – Киев, 1965. – 207 л. – Библиогр.: л. 193-207
807069
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билозирка Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1965. – 16л.
807070
  Яремчук Е.С. Межколхозные производственные объединения и их влияние на экономику колхозов. (На материалах межколхозных строит. организаций и колхозов Украины) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Яремчук Е.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
807071
  Джибути А.С. Межколхозные производственные свяди в Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джибути А. С.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1965. – 40л.
807072
  Чхенкели К.К. Межколхозные производственные связи в Абхазской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чхенкели К.К.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 27л.
807073
  Подкатилов В.И. Межколхозные производственные связи и их роль в развитии колхозной собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Подкатилов В.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 26 с.
807074
  Сорокин В.А. Межколхозные производственные связи и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Сорокин В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 18л.
807075
  Ковалишин А.А. Межколхозные производственные связи и перспективы их развития. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалишин А.А.; АН УССР. Ин-тут экономики. – К., 1963. – 20л.
807076
  Берлин М.З. Межколхозные строительные организации / М.З. Берлин. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 144 с. – Библиогр.: с. 141-142
807077
  Булгаков А. Межколхозный нормировочный пункт / А. Булгаков, Е. Швагерус. – Алма-Ата, 1960. – 16с.
807078
  Черников Е.П. Межколхозный откормочный пункт / Е.П. Черников. – М., 1962. – 8с.
807079
  Кудеярова Н.Ю. Межконтинентальные миграции в колониальный период. Иберо-американский контекст // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-96. – ISSN 0044-748Х
807080
  Шумилин С. Межконтинентальный герой - Vickers Mk.E // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 32-39


  "В одном из предыдущих выпусков «Бронеколлекции» (НиТ 2/2021) мы рассказывали о танкетках, разработанных талантливыми британскими конструкторами Джоном Карденом и Вивианом Лойдом, ставших эталоном подобных боевых машин, на который равнялись, создавая ...
807081
  Семенов Ю.С. Межконтинентальный узел / Ю.С. Семенов. – М., 1987. – 493с.
807082
  Федорченко А. Межконфессиональные противоречия в Саудовской Аравии: "шиитский вопрос" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0130-9625
807083
  Полетика И.М. Межкристаллитная адсорбция примесей и разрушение металлов / И.М. Полетика. – Новосибирск, 1988. – 125с.
807084
  Даровских Евгения Георгиевна Межкристаллитная внутренняя адсорбция в многокомпонентных ниобиевых сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Даровских Евгения Георгиевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 22л.
807085
  Мархасин Е.С. Межкристаллитная внутренняя адсорбция и межкристаллитная хрупкость поликристалличских сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мархасин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 19л.
807086
  Полетика Ирина Михайловна Межкристаллитная внутренняя адсорбция переходных металлов в малолегированных сплавах на основе молибдена : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Полетика Ирина Михайловна ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 20 с.
807087
   Межкристаллитная коррозия и коррозия металлов в напряженном состоянии.. – М, 1960. – 360с.
807088
  Супрунов В.А. Межкристаллитная коррозия сталей типа 18-8 и защита термической обработки токами высокой частоты. : Автореф... канд. техн.наук: / Супрунов В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1964. – 24л.
807089
  Драгомирецкий А.А. Межкультурная адаптация как принцип построения художественного пространства в романе А.Макина "Французское завещание" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 241-247


  У статті описано особливості організації семантичного простору тексту, що є результатом міжкультурної взаємодії. В статье описываются особенности организации семантического пространства текста, являющейся результатом межкультурного ...
807090
  Бахтикиреева У.М. Межкультурная коммуникация в алфавитном порядке: рецензия на первый словарь терминов межкультурной коммуникации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 101-106. – ISSN 0130-9730


  В первом "Словаре терминов межкультурной коммуникации" представлено лексикографическое описание терминологических единиц (ок. 2000), в т. ч. понятий и терминов, заимствованных из др. наук. Одним из достоинств Словаря является "Англо-русский ...
807091
  Хо Сун Чьол Межкультурная коммуникация в литературе между Кореей и Украиной // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 191-194


  "До недавнего времени Украина была очень далекой страной для большинства корейцев. Корейцы мало были знакомы с украинским народом и украинской культурой. До обретения Украиной независимости корейцы думали, что Украина - это всего лишь часть Советского ...
807092
  Лызин Алексей Межкультурная коммуникация в туризме и ее особенности : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 26-27 : Фото
807093
  Попова Е. Межкультурная коммуникация и обучение английскому языку студентов неязыковых специальностей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 428-234
807094
  Домнич С. Межкультурная коммуникация как социокультурный феномен в контексте философско-антропологического исследования // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 55-71. – ISBN 978-966-285-578-4
807095
  Бергельсон М.Б. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики (Проспект учебного пособия) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 54-68. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
807096
  Иманова Севда Рафик Гызы Межкультурная компетенция: роль СМИ в повышении компетенции студентов через обучение английскому языку // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 25-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
807097
  Фисенко Б.М. Межкультурное образование как способ установления диалога культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 27-36. – ISSN 1811-0916
807098
  Ларченко С.Г. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе / С.Г. Ларченко, С.Н. Еремин. – Новосибирск, 1991. – 171с.
807099
  Ульмасов Р.У. Межкультурные коммуникации в контексте миграционных процессов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 79-84
807100
   Межкультурные коммуникации и проблема духовности в конце 20 века.. – К, 1995. – 235с.
807101
  Богданович Г Межкультурные коммуникации: полилингвокультурная парадигма в языке // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 150-154. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  В статье отмечается специфика интерпретации языковой парадигмы полилигвокультурного поля межкультурной коммуникации.
807102
  Алексеев-Апраксин Межкультурные контакты: функциональный анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 2073-9702


  Анализ межкультурных контактов свидетельствует, что их содержательная специфика определяется доменом потребностей и мотивов человека: прагматикой, стремлением к удовольствию и поиску ресурсов для психоэмоционального и физического восстановления, ...
807103
  Копыловская М.Ю. Межкультурный digial native/digital immigrant конфликт в современном преподавании английского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 167-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Цель статьи заключается в изложении результатов изучения межкультурного конфликта digital native/digital immigrant и его значения для современного преподавания иностранных языков. Автор подробно анализирует причины, по которым преподаватели иностранных ...
807104
  Ушакова Н. Межкультурный аспект учебника по языку обучения для образовательных мигрантов // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 140-158. – ISBN 978-966-285-578-4
807105
  Филиппов Владимир Михайлович Межкультурный диалог в студенческом кампусе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  2008 год объявлен в Европе Годом межкультурного диалога. Эта тема приобрела высокую актуальность в связи с расширением Европейского сообщества, высокой динамикой миграционных процессов в Старом Свете. Феномен повышения общественного значения ...
807106
  Лю Гохуа Межкультурный диалог: приглащение на китайскую чайную церемонию // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 201-204. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
807107
   Межлитературные связи и проблема реализма. – Горький, 1988. – 92с.
807108
  Кожухарь Г.С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы / Г.С. Кожухарь, И.В. Вагурин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-53. – ISSN 0042-8841
807109
  Тихомирова Т.Н. Межличностное взаимодействие в образовательной среде и развитие общих способностей // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 30-40. – ISSN 0205-9592
807110
   Межличностное восприятие в группе. – Москва, 1981. – 295 с.
807111
  Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.43-54. – ISSN 0132-1625
807112
  Корнев Николай Никифорович Межличностное общение и развитие социальной активности личности в период строительства коммунизма : Дис... канд философ.наук: 09.00.02 / Корнев Николай Никифорович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1976. – 166л. – Бібліогр.:л.1-28
807113
  Шарко Павел Яковлевич Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта высшего военного учебного заведения. : Дис... канд. пед.наук: / Шарко Павел Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1985. – 175л. – Бібліогр.:л.155-165
807114
  Шарко П.Я. Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта вышего военного учебного заведения. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шарко П.Я.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 19л.
807115
  Кроник А.А. Межличностное оценивание в малых группах / А.А. Кроник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 158 с.
807116
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективности учебно-профессиональной деятельнсоти группы курсантов : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 и 19.00.05 / Бузин Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 170л. – Бібліогр.:л.150-170
807117
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективнсоти учебно-профессиональной деятельнсти группы курсантов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01, 19.00.05 / Бузин Е. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 24л.
807118
  Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Ленинград, 1979. – 151с.
807119
  Сакада Николай Анисимович Межличностные отношения в производственном коллективе. (По материалам конкретно-социол. исследований) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Сакада Николай Анисимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
807120
  Корнеев А.В. Межличностные отношения и антиобщественное поведение : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Корнеев А.В.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1972. – 26л.
807121
   Межмасштабная изменчивость поля температуры в океане. – Москва, 1977. – 163с.
807122
  Кривицкене З.И. Межмембранный перенос электронов в изолированных митохондриях печени. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кривицкене З.И.; Ин-тут биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1988. – 22л.
807123
  Алла М.А. Межмолекулярная магнитная релаксация в жидкостях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Алла М. А.; АН ЭССР... – Таллин, 1971. – 16л.
807124
   Межмолекулярное взаимодействие и конформации молекул.. – Пущино, 1987. – 152с.
807125
  Соколов Н.Д. Межмолекулярное взаимодействие и процессы перехода протона : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Соколов Н.Д.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
807126
  Клименко В.С. Межмолекулярное взаимодействие и температуры фазовых переходов чистых жидкостей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Клименко В.С.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1980. – 20л.
807127
  Шиндов Борис Петрович Межмолекулярное взаимодействие и физико-химический анализ квазибинарных жидких систем (AIVTe)"-(AIVTe)"" : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.16 / Шиндов Борис Петрович; Моск. ин-т электронной техники. – М., 1982. – 27л.
807128
  Руденко Н.З. Межмолекулярное взаимодействие мочевины и некоторых ее производных с органическими комопнентами. : Автореф... доктор хим.наук: / Руденко Н.З.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 40л.
807129
  Шахпаронов М.И. Межмолекулярные взаимодействия / М.И. Шахпаронов. – Москва : Знание, 1983. – 63 с.
807130
  Киселев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии / А.В. Киселев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 359 с.
807131
  Рубинов В.М. Межмолекулярные взаимодействия в концентрированных растворах сложных органических веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинов В.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1962. – 11л.
807132
   Межмолекулярные взаимодействия в криобиологических системах / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2012. – 893, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рос., англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-9975-62-320-9
807133
  Рыльков В.В. Межмолекулярные взаимодействия в некоторых двухквантовых фотохимических реакциях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Рыльков В.В.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
807134
  Ягунд Эдуард Михайлович Межмолекулярные взаимодействия в эпоксиуретановых олигомерах и полимерных материалах на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ягунд Эдуард Михайлович; АН СССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 15л.
807135
  Лисица М.П. Межмолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Лисица М.П. ; МВ и ССПО БССР , Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1961. – 34 с.
807136
   Межмолекулярные взаимодействия и механизмы органических реакций. – Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 146 с.
807137
   Межмолекулярные взаимодействия и реакционная способность органических соединений. – Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 113 с.
807138
  Шимкус Ремигиюс Альгирдович Межмолекулярные взаимодействия тиокарбоновых кислот в однокомпонентных растворителях по данным ЯМР и ИК спектроскопии : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.05 / Шимкус Ремигиюс Альгирдович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1986. – 16л.
807139
   Межмолекулярные взаимодействия: от двухатомных молекул до биополимеров. – Москва : Мир, 1981. – 592 с.
807140
  Хобза П. Межмолекулярные комплексы = Роль вандерваальсовых систем в физической химии и биодисциплинах / П. Хобза, Р. Заградник. – Москва : Мир, 1989. – 375 с.
807141
  Черкезян В.О. Межмолекулярные эффекты в термической деструкции поли-трет- бутил-акрилата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Черкезян В.О. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1983. – 18 с.
807142
  Гусаева Г К. Межнайциональные отношения как форма социального взаимодействия / Г К. Гусаева, // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 44-57. – ISSN 1812-8696
807143
  Магеррамов Анар Абель огли Межнародно-правовая охрана озонового слоя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 287-290
807144
  Шерстобитов А. Межнациональная культура в истории Западной Сибири // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1684-2626
807145
  Кузьмина Е. Межнациональное взаимодействие и система образования сегодня // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 374-378
807146
  Грдзелидзе Р.К. Межнациональное общение в развитом социалистическом обществе / Р.К. Грдзелидзе. – Тбилиси, 1980. – 271с.
807147
  Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР / А.А. Сусоколов. – М., 1987. – 142с.
807148
  Пономарев А.П. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А.П. Пономарев. – К., 1983. – 171с.
807149
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1997. – 286c. – ISBN 5-7567-0126-5
807150
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве : Учебное пособие / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 286 с. – ISBN 5-7567-0126-5
807151
   Межнациональные литературные связи.. – Рига, 1979. – 100с.
807152
  Бенедиктова Нина Межнациональные маршруты : Актуальная тема / Бенедиктова Нина, Богданова Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 27 : Фото
807153
  Хоштария-Броссе Межнациональные отношения в Грузии - причины конфликтов и пути их преодоления. / Хоштария-Броссе. – Тбилиси, 1993. – 138с.
807154
   Межнациональные отношения в Казахстане.. – Алматы, 1993. – 156 с.
807155
   Межнациональные отношения в СССР в контексте перестройки.. – К, 1989. – 62с.
807156
   Межнациональные отношения в СССР:сущность, проблемы, противоречия и пути их разрешения. – Москва : Военное издательство, 1989. – 79 с.
807157
  Доронченков А.И. Межнациональные отношения и национальная политика в Россиии:актуальные проблемы теории, истории и современной практики : Этнополитологический очерк / А.И. Доронченков; Центр.ин-т повыш.квалиф.руков.раб.и спец.профобразован.МО РФ;Каф.гуманит.дисциплин. – Санкт-Петербург, 1995. – 199с. – ISBN 5-7238-0039-6
807158
  Белая И.И. Межнациональные отношения как объект управления (политологический аспект) : Дис. ... канд. политически хнаук: 23.00.02 / И.И. Белая ; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1994. – 143 л. – Библиогр.: л. 132-143
807159
  Жарников А.Е. Межнациональные проблемы в СССР / А.Е. Жарников. – М., 1990. – 62с.
807160
  Рафальский Олег Алексеевич Межнациональные революционные связи студенчества на Украине (1895-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Рафальский Олег Алексеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
807161
  Бабаев Г. Межнациональные связи азербайджанской литературы : библиография : (1920-1973) / Бабаев Г. ; АН Азерб.ССР, Ин-т литературы. – Баку : Элм, 1978. – 639 с.
807162
  Сафуанов С.Г. Межнациональные связи башкирской литературы / С.Г. Сафуанов. – Москва, 1979. – 279с.
807163
   Межнациональные связи и киргизская литература. – Фрунзе, 1969. – 136с.
807164
   Межнациональные связи и киргизская литература.. – Фрунзе, 1966. – 56с.
807165
  Илялова И.И. Межнациональные связи татарского театра / И.И. Илялова. – Казань, 1985. – 240с.
807166
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1970. – 200с.
807167
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы. (К проблеме творческого метода в чуваш. литературе) : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Владимиров Е.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
807168
  Арипов Э.Л. Межнациональный конфликт как одна из причин совершения массовых беспорядков (на примере Ошского межнационального конфликта 1990 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 9-11. – ISSN 1812-3805
807169
  Ермолаева В.Ю. Межнейронные взаимоотношения соматосенсорых зон коры больших полушарий кошки. (Нейро-морфол. и электрофизиол. исследование) : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ермолаева В.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
807170
   Межобластная научная конференция по охране природы Юга Украины 25-27 мая 1965. – Одесса, 1965. – 16 с.
807171
  Галагуз Михайло Межова ситуація та екстремальні екзистенціали людського буття : філософсько-культурологічний аспект // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.55-59. – ISSN 1999-4966
807172
  Коник Ю. Межові архіви Південного правобережжя України: зародження, склад, проблеми збереженості документів (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-81


  У статті розглянуто питання виникнення й становлення архівів межових установ південного правобережжя України з початку його включення до складу Російської імперії. Висвітлено ключові етапи приймання-передавання межових архівів на рівні губерній та ...
807173
  Багаев Н.Г. Межоперационные запасы сырья в леспромхозах / Николай Григорьевич Багаев, Михаил Александрович Мизев. – Москва : Лесная промышленность, 1973. – 88 с. : 9 таблиц, 24 иллюстрации. – Библиогр.: с. 84
807174
  Поповкин Е.М. Межорганные нервные сплетения грудной полости. : Автореф... доктор мед.наук: / Поповкин Е.М.; Одес. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Одесса, 1965. – 18л.
807175
  Усачев В. Межотраслевая и межсекторальная мобильность занятого населения // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-51.
807176
  Карашев М.А. Межотраслевая концентрация производства в пищевой промышленности / М.А. Карашев. – Москва, 1971. – 112 с.
807177
   Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики в народное хозяйство. – М, 1988. – 78с.
807178
  Мельничук Н.А. Межотраслевая структура и эффективность средств труда / Н.А. Мельничук, Е.Ю. Болховитинова. – К., 1984. – 110с.
807179
  Проценко О.Д. Межотраслевая структура основных фондов / О.Д. Проценко, Г.П. Симакова. – М., 1968. – 152с.
807180
  Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с. – (Экономисты-лауреаты Нобелевской премии). – ISBN 5-282-00832-7
807181
  Волик В.Ф. Межотраслевое регулирование пропорций общественного труда / В.Ф. Волик. – Киев : Вища школа, 1984. – 183с.
807182
  Коссов В.В. Межотраслевой баланс / В.В. Коссов. – Москва, 1966. – 223с.
807183
  Архангельский Ю.С. Межотраслевой баланс : [учеб. пособие для экон. спец. вузов] / Архангельский Ю.С., Коваленко И.И. – Киев : Вища школа, 1988. – 245, [1] с. – Библиогр.: с. 239 (19 назв.)
807184
  Бреев Б.Д. Межотраслевой баланс движения населения и трудовых ресурсов / Б.Д. Бреев, В.П. Крюков. – М, 1974. – 183с.
807185
   Межотраслевой баланс и планирование в странах -членах СЭВ. – М, 1969. – 392с.
807186
  Анфиногентова А.А. Межотраслевой баланс и планирование в экономическом районе : в помощь лектору / Анфиногентова А.А. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1965. – 28 с. – (О-во "Знание" РСФСР Саратовская обласная организация)
807187
  Шмулдер М.В. Межотраслевой баланс народного хозяйства / М.В. Шмулдер. – Рига, 1989. – 43с.
807188
  Анфиногентова А А. Межотраслевой баланс производства и распределение продукции : курс лекций / Анфиногентова А.А. ; Саратов. экон. ин-т. – Саратов : [б. и.], 1968. – 133 с.
807189
   Межотраслевой баланс производства и распределения продукции экономического района. – М, 1964. – 212с.
807190
  Хужаев Н. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции: уч. пособие. / Н. Хужаев. – Ташкент, 1981. – 82с.
807191
  Семенов А.К. Межотраслевой баланс республики / А.К. Семенов. – Москва, 1972. – 103с.
807192
  Терлемезян Г.Е. Межотраслевой баланс союзной республики и его использование для экономического анализа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терлемезян Г.Е. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
807193
   Межотраслевой баланс экономическог района. – М, 1967. – 332с.
807194
  Костанян Р.А. Межотраслевой баланс экономического района и некоторые вопросы воспроизводства общественного продукта (на прим. межотраслевого баланса Арм.ССР за 1963 г) : Автореф... канд. экон.наук: / Костанян Р. А.; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1967. – 17л.
807195
  Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Новизна института досудебного соглашения о сотрудничестве уже порождает необходимость научной дискуссии по поводу сущности, юридической природы и его содержания. В статье приводится обобщение тенденций зарубежного законодательства по вопросу о подходах ...
807196
  Глотов И.И. Межотраслевой хозрасчет в АПК / И.И. Глотов. – М, 1989. – 256с.
807197
  Побирченко Виктория Викторовна Межотраслевые аспекты рыночной адаптации территориальных рекреационных систем (на примере Евпаторийской территориальной рекреационной системы Крыма). : Дисс....канд. географ.наук.: 11.00.02 / Побирченко Виктория Викторовна; Таврический нац.ун-тет им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2000. – 211 л. + Приложения л.: 172-211. – Библиогр.: л.: 152-172
807198
   Межотраслевые балансы : опыт, проблемы и перспективы. – Ташкент
Ч. 1. – 1977. – 175 с.
807199
   Межотраслевые балансы в анализе территориальных пропорций СССР : монография ; оптимизация территориальных систем. – Новосибирск : Наука, 1975. – 304 с.
807200
  Клименко Б.И. Межотраслевые балансы капиталистических стран / Б.И. Клименко. – Москва, 1986. – 150 с.
807201
  Белов М.И. Межотраслевые балансы сельского хозяйства союзной республики / М.И. Белов. – Москва : Экономика, 1973. – 127 с.
807202
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1979. – 140 с.
807203
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1984. – 132 с.
807204
   Межотраслевые вопросы охраны труда. – Москва, 1986. – 124 с.
807205
   Межотраслевые исследования в Венгрии. – М, 1973. – 264с.
807206
   Межотраслевые исследования в экономических районах. – М, 1967. – 382с.
807207
  Салов Андрей Иванович Межотраслевые комплексы в воспроизводстве региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салов Андрей Иванович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 22л.
807208
   Межотраслевые комплексы в системе моделей. – М, 1983. – 320с.
807209
  Панченко А.И. Межотраслевые комплексы и целевые программы их развития / А.И. Панченко. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
807210
  Павленко В.Ф. Межотраслевые комплексы Средней Азии / В.Ф. Павленко. – Москва : Мысль, 1980. – 153с.
807211
   Межотраслевые методические рекомендации по нормированию труда в период освоения производства. – Москва : НИИтруда, 1976. – 69 с.
807212
  Багров А.А. Межотраслевые методические рекомендации по предупреждению переутомления работников физического и умственного труда / авт. А.А. Багров. – Москва : [Б. и.], 1979. – 72 с.
807213
   Межотраслевые методические рекомендации по развитию бригадной формы организации и оплаты труда в отраслях сферы обслуживания населения. – 2-е изд. – М, 1987. – 91с.
807214
   Межотраслевые методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормированного труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства. – Москва, 1988. – 93 с.
807215
   Межотраслевые методические рекомендации по созданию системы профессионально-квалификационного продвижения рабочих. – М, 1989. – 38с.
807216
  Чирков В.Г. Межотраслевые научно-технические комплексы / В.Г. Чирков. – К., 1988. – 126с.
807217
  Звонкова Г.Л. Межотраслевые научно-технические комплексы Академии наук Украинской ССР (1980-1990 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (91). – С. 94-96. – ISSN 2070-9773
807218
   Межотраслевые предприятия производственных услуг. – К, 1987. – 104с.
807219
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса. – Алма Ата, 1991. – 210с.
807220
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса, июль-сентябрь 1987. – Л, 1988. – 48с.
807221
   Межотраслевые проблемы управления промышленным поизводством. – Л, 1989. – 135с.
807222
  Бем И.С. Межотраслевые производства : развитие и размещение / АН УкрССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; И.С. Бем, Б.Н. Крыжановский, Н.В. Тарасова и др. ; [отв. ред. И.С. Бем]. – Киев : Наукова думка, 1979. – 296 с.
807223
   Межотраслевые производственные связи сельского хозяйства. – Киев, 1977. – 204 с.
807224
  Маевский В.И. Межотраслевые пропорции общественного производства / В.И. Маевский. – М, 1986. – 141с.
807225
   Межотраслевые рекомендации по научной организации труда вспомогательных рабочих. – М, 1970. – 176с.
807226
   Межотраслевые рекомендации по НОТ вспомогательных рабочих. – 2-е изд. – М, 1971. – 176с.
807227
   Межотраслевые рекомендации по разработке отраслевах эталонов проектных решений по организации труда и управления производством. – М, 1987. – 46с.
807228
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – М, 1973. – 116с.
807229
  Гайдуцкий П.И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1988. – 191с.
807230
  Бершеда Е.Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе / Е.Р. Бершеда ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 224 с.
807231
   Межотраслевые связи в народном хозяйстве / Бершеда Е.Р. – К, 1985. – 139с.
807232
  Сингур Г.Н. Межотраслевые связи и аграрно-промышленная интеграция / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1977. – 196с.
807233
   Межотраслевые связи и народнохозяйственные пропорции Восточной Сибири и Дальнего востока. – Новосибирск, 1974. – 315с.
807234
  Черныш Е.А. Межотраслевые связи и пропорции экономического района. / Е.А. Черныш. – Ростов н/Д, 1974. – 104с.
807235
  Павлов В.Н. Межотраслевые системы. Математические модели и методы / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1986. – 218с.
807236
  Воейкова Т.В. Межотраслевые структурные сдвиги, интенсификация и эффективность общественного производства. / Т.В. Воейкова. – Москва, 1985. – 135с.
807237
  Шаблий Олег Иванович Межотраслевые территориальные комплексы (проблемы теории и меторики исследования) : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.02 / Шаблий Олег Иванович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 35л.
807238
  Шаблий О.И. Межотраслевые территориальные системы : (проблемы методологии и теории) : монография / О.И. Шаблий ; отв. ред. А.Т. Ващенко. – Львов : Вища школа, 1976. – 200 с.
807239
   Межотраслевые требование и нормативные материалы по организации труда , которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и обор. – М, 1990. – 208с.
807240
  Янкевич В.Ф. Межотраслевые хоздоговорные связи "наука - машиностроительное производство". / В.Ф. Янкевич. – К., 1970. – 28с.
807241
   Межотраслевые эконометрические модели (вопросы построения и использования). – Новосибирск : Наука, 1983. – 264 с.
807242
  Шибаева Е.А. Межпарламентский Союз / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 48с.
807243
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз : Автореф... канд. юр.наук: / Швецов В. Л.; МГИМО. – М., 1964. – 19л.
807244
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз. / В.Л. Швецов. – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
807245
  Жуков А.Е. Межпартийная борьба в современной Японии по вопросам военной политики / А.Е. Жуков. – М., 1988. – 137с.
807246
  Майкин В.В. Межпередментные проблемные познавательные задачи как среднего формирования интереса к творческой деятельности у школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Майкин В.В. ; НИИ общ. педагог. АН СССР. – Москва, 1977. – 21 с.
807247
   Межпланетная среда и её магнитосферные проявления. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 176 с.
807248
   Межпланетная среда и магнитосфера Земли. – М, 1982. – 175с.
807249
   Межпланетная среда и физика магнитосферы. – Москва : Наука, 1972. – 211 с.
807250
  Миртов Б.А. Межпланетная станция / Б.А. Миртов. – М., 1960. – 32с.
807251
  Афанасьев Игорь Межпланетная эквилибристика : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 22-30 : Фото
807252
  Штернфельд А.А. Межпланетные полеты / А.А. Штернфельд. – М, 1955. – 56с.
807253
  Кубасов В.Н. Межпланетные полеты / В.Н. Кубасов, А.А. Дашков. – М, 1979. – 271с.
807254
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия / Я.И. Перельман. – Изд. 8-е, перераб. – Л.-М., 1933. – 224с.
807255
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия. / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Л.-М., 1935. – 272с.
807256
  Цап Ю. Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей / Ю. Цап, Е. Исаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрена связь метровых (m II) и декаметровых-гектометровых (DH II) радиовсплесков II типа с солнечными протонными событиями (СПС). Анализ, включающий 87 СПС (1989-2005), показывает, что коэффициент корреляции между интенсивностью потока протонов и ...
807257
   Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. – К, 1987. – 143с.
807258
   Межплитные границы дальневосточного региона России по результатам GPS измерений, сейсморазведочных и сейсмологических данных / П.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, В.М. Соловьв, С.В. Шибаев, А.Ф. Петров; В.Ю. Тимофеев и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 489-507 : рис., табл. – Библиогр.: с. 505-507. – ISSN 0016-7886
807259
  Смолькин А.А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 110-114. – ISSN 0132-1625
807260
  Канапьянова Гульна Сейльбековна Межполимерные комплексы поливинилпирролидона и полиэтиленгликоля с регулярными карбоксилсодержащими сополимерами на основе малеинового ангидрида и малеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Канапьянова Гульна Сейльбековна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
807261
  Семенович А.В. Межполушарная организация психических процессов у левшей. / А.В. Семенович. – Москва, 1991. – 95с.
807262
  Котик Б.С. Межполушарное взаимодействие в речевых процессах при билингвизме : Автореф... д-ра психолог.наук: 19.00.04 / Котик Б.С.; Гос. ком. по народ. образов. МГУ. – Ростов-на-Дону, 1989. – 32л.
807263
  Кудуле М.М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у короткощупиковой мошки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.15 / Кудуле М.М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 24л.
807264
  Долгов А.М. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве / А.М. Долгов. – М, 1980. – 64с.
807265
  Михайлова Л.Л. Межпоселковый транспорт городов с расчлененной территорией.. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Л.Л.; АН КазССР. Сектор проблем транспорта. – Алма-Ата, 1950. – 8 c.
807266
  Гурбанов Р.А. оглы Межправительственное сотрудничество государств-членов ЕС в сфере уголовного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
807267
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции : междунар. правовые вопросы / Б.М. Ашавский. – Москва : Международные отношения, 1980. – 126 с.
807268
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции в системе международных отношений (международные аспекты подготовки и деятельности) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ашавский Б.М. ; МГУ. – Москва, 1976. – 17 с.
807269
  Арнаутова Альбина Григорьевна Межпредикативные глагольные корреляции в двух типах сложных синтаксических единств. (В соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Арнаутова Альбина Григорьевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л.
807270
  Румянцева Д.И. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании основ общественных наук в среднем профтехучилище : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Румянцева Д.И. ; МП УССР , НИИ педагогики УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
807271
  Фокин Г.И. Межпредметные комплексные задания как средство развития самостоятельности учащихся / Г.И. Фокин. – М., 1974. – 88с.
807272
   Межпредметные связи - необходимое условие единства обучения и воспитания : Краткий рекомендат. обзор лит-ры в помощь учителю и воспитателю. – Москва, 1965. – 9 с.
807273
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н. Максимова, Н.В. Груздева. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с. – (Библиотека учителя биологии)
807274
  Соболева К.Б. Межпредметные связи в обучении русскому языку как одно из эффективных средств развития речи учащихся 5-8 классов : Автореф... кандидата пед.наук: / Соболева К.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
807275
  Никонова С.М. Межпредметные связи в обучении школьников английскому языку. / С.М. Никонова. – М, 1965. – 68с.
807276
   Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе. – Челябинск
1. – 1973. – 128с.
807277
   Межпредметные связи в преподавании предметов политехнического цикла. – Куйбышев, 1968. – 87с.
807278
   Межпредметные связи в преподавании русского языка. – М, 1977. – 176с.
807279
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения / Г.Ф. Федорец. – Л., 1983. – 88с.
807280
  Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. / П.Г. Кулагин. – Москва, 1981. – 96с.
807281
   Межпредметные связи в процессе преподавания литературы в школе. – М, 1987. – 116 с.
807282
   Межпредметные связи в системе профессионально ориентированного обучения иностранному языку как педагогической специальности. – Горький, 1987. – 119с.
807283
  Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – Москва, 1981. – 159с.
807284
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1979. – 80с.
807285
  Потапов Ф.И. Межпредметные связи в учебном процессе в среднем сельском профтехучилище / Ф.И. Потапов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 100 с.
807286
  Малахов Н.В. Межпредметные связи в формировании картографических знаний : пособие для учителей / Н. В. Малахов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
807287
   Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. – М, 1980. – 207с.
807288
  Лошкарева Н.А. Межпредметные связи и их роль в формирвоании знаний и умений школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лошкарева Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 22л.
807289
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи и их роль в формировании коммунистического мировоззрения учащихся профтехучилищ. / Д.И. Румянцева. – К., 1979. – 127с.
807290
  Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: кн. для учителя. / В.Н. Максимова. – Москва, 1984. – 143с.
807291
  Барышенков Межпредметные связи как средство активизации учебной деятельности студентов / Барышенков, ЛА. – Ульяновск, 1988. – 49с.
807292
  Кадыров Исом Межпредметные связи как средство идейно-политического воспитания старшеклассников (на материале гуманит. дисциплин в общеобразоват. школах Узбекистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кадыров Исом; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 20л.
807293
  Ермкин А.И. Межпредметные связи как средство обеспечения сознательного и прочного усвоения знаний. (На материале изучения, истории, литературы, экон. географии в старших классах сред. школы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ермкин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 24л.
807294
  Ахундова С.Л. Межпредметные связи как средство реализации интегративных возможностей предмета "познание мира" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 52-56. – ISSN 1680-2721
807295
   Межпредметные связи как условие совершенствования методической подготовки студентов географов. – Москва, 1985. – 122с.
807296
   Межпредметные связи курса физики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1987. – 191 с.
807297
  Елисеев А.Ф. Межпредметные связи между общеобразовательными и специальными предметами. / А.Ф. Елисеев. – Киев, 1978. – 95с.
807298
  Короткова И.И. Межпредметные связи на базе реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0234-0453
807299
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи педагогики с психологией / Г.Ф. Федорец. – Л., 1988. – 87с.
807300
  Федорак Н.И. Межпредметные связи при изучении географии в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федорак Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
807301
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи при изучении истории. / Д.И. Румянцева. – К., 1984. – 151с.
807302
   Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М : Просвещение, 1990. – 221 с.
807303
  Федорова В.Н. Межпредметные связи. / В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1972. – 152с.
807304
  Михайлов Н.Г. Межпредметные связи: география, черчение, изобразительное искусство : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – ISSN 0016-7207
807305
  Шлимак И.С. Межпримесная излучательная рекомбинация в германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 049 / Шлимак И.С. ; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1968. – 14 с.
807306
  Мичев Д. Межрабпом - организация пролетарской солидарности. 1921-1935 / Д. Мичев. – Москва, 1971. – 304с.
807307
  Шафранов Ю.А. Межрайнные складские поставки продукции. / Ю.А. Шафранов, М.Я. Оськина. – М., 1980. – 55с.
807308
  Зайцев И.Ф. Межрайонное и международное социалистическое разделение труда / И.Ф. Зайцев. – М., 1988. – 125,3с.
807309
  Ласис Ю.В. Межрайонные связи и рациональное использование природных ресурсов / Ю.В. Ласис. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка: " Проблемы природопользования и размещение производительных сил")
807310
  Фомкина А.А. Межрайонные центры социальной инфраструктуры: новый подход к их выделению (на примере Тверской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 62-63. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
807311
  Николаев С.А. Межрайонный и внутрирайонный анализ размещения производительных сил / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; С.А. Николаев ; [отв. ред. Н.Н. Некрасов]. – Москва : Наука, 1971. – 216с.
807312
  Зайцева Ю. Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-51. – ISSN 0131-2227
807313
  Рыбаковский О.Л. Межрегиональная миграция населения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 34-44. – ISSN 0132-1625


  По материалам отечественной зарубежной науки.
807314
   Межрегиональные межотраслевые балансы. – Новосибирск, 1983. – 223с.
807315
   Межрегиональные межотраслевые модели в исследованиях мировой экономики. – Новосибирск, 1984. – 160с.
807316
   Межрегиональные межотраслевые модели мировой экономики. – Новосибирск, 1983. – 274с.
807317
  Савчук Р.А. Межрелигиозный аспект миссионерской деятельности архиепископа Токийского и всея Японии Николая (Касаткина) (1836 – 1912) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 40-43


  В статье рассматриваются такие аспекты межрелигиозных отношений в деятельности архиепископа Николая Японского, как взаимодействие с языческой культурой, отношение к языческой религиозности и взаимоотношения с другими христианскими миссиями. Прослежено ...
807318
   Межремонтные сроки и удельные затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание тракторов, самоходных шасси , комбайнов , хлопкоуборочных и сельскохозяйственных машин. – Алма Ата, 1975. – 158с.
807319
  Шпилюк В.А. Межреспубликанская миграция и сближение наций в СССР / В.А. Шпилюк. – Львов, 1975. – 167 с.
807320
   Межреспубликанская научная конференция "Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики" (г. Рига, 24 - 26 ноября 1987 г.) : [тезисы докладов] / Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики; Научный совет при Президиуме АН СССР по проблеме "Мировая соц. система" ; Ин-т экономики мировой соц. системы АН СССР ; МВиССО Латвийской ССР ; В. Пурин. – Рига : ЛГУ им. П. Стучки
Предпосылки и проблемы развития. – 1987. – 147 с.
807321
   Межреспубликанская научная конференция по вопросам кодификации законодательства Украинской ССР, Белорусской ССР и Молдавской ССР. – К, 1959. – 56с.
807322
   Межреспубликанская студенческая конференция "Биологически активные вещества и функции мембран" : темы докладов. – Одесса, 1982. – 30 с.
807323
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 84с.
807324
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 96 с.
807325
  Саакян Ш.С. Межреспубликанские экономические связи Армянской ССР и их совершенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саакян Ш. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
807326
  Резников В.Т. Межреспубликанские экономические связи Украинской ССР. / В.Т. Резников. – К., 1972. – 28с.
807327
   Межреспубликанский научно-методический семинар заведующих кафедрами языков педагогических институтов. – Киев : Радянська школа, 1959. – 264с.
807328
  Крыжановский Ф.Д. Межродовая гибридизация в семействе пасленовых. : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский Ф.Д.; Плодоовощной ин-тут им. И.В.Мичурина. – Мичуринск, 1953. – 10 с.
807329
  Скаржинская М.В. Межродовая гибридизация в семействе путем слияния изолирванных протопластов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скаржинская М.В.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л, 1983. – 22л.
807330
  Байгулов И.М. Межсезонье : повести / И.М. Байгулов. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 376 с. : ил.
807331
  Маркевич А.М. Межселенные машинно-тракторные станции (база с.-х. реконструкции). / А.М. Маркевич. – М., 1929. – 305с.
807332
  Онищенко Ю.Н. Межселенные центры обслуживания населения / Ю.Н. Онищенко. – Москва, 1976. – 53 с.
807333
  Васюкова Е.Е. Межситуативный перенос вербализованных операциональных смыслов при решении мыслительных задач // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.51-65. – ISSN 0205-9592
807334
   Межскважинное дипольное электромегнитное профилирование. – Л, 1978. – 62с.
807335
  Карус Е.В. Межскважинное прозвучивание / Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов, И.С. Файзуллин. – Москва : Недра, 1986. – 148с.
807336
   Межславянские культурные связи. – М, 1971. – 240с.
807337
  Касымова А.Г. Межслоевые образования в ионосфере / А.Г. Касымова. – Киев : Наукова думка, 1970. – 131с.
807338
  Гусева Полина Тимофеевна Межсобытийные предикаты-связки в причинно-следственных структурах : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гусева Полина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
807339
  Гусева П.Т. Межсобытийные предикаты --связки в причинно-следственных структурах. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева П.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
807340
  Дюндик Л.Г. Межсобытийные предикаты в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дюндик Л.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 24л.
807341
  Ключко П.Ф. Межсортовые скрещивания как метод повышения урожайных качеств семян озимой ржи и кукрузы. : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Ключко П.Ф.; Всесоюз. селекционнл-генетич. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1954. – 12л.
807342
  Котов Б.С. Межсоюзническая война лета 1913 года в восприятии русского общества : (по материалам прессы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 101-112. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается отношение русского общества к драматическим событиям на Балканах летом 1913 г. Автор анализирует отношение и точки зрения наиболее влиятельных российских газет и журналов к македонскому вопросу, межсоюзнической войне и ...
807343
  Иваненко С.М. Межстилевой жанр "коммюнике" и его лингво-текстовые характеристики (на мат. текстов на нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иваненко С.М.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1987. – 24л.
807344
  Лебедева Н.М. Межстиливая и внутрстилевая синонимия и ее стилистическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1981. – 24л.
807345
  Нечаев А.А. Межстрановой анализ структуры экономики / А.А. Нечаев. – М., 1988. – 202с.
807346
  Зайцев А. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 67-93 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
807347
  Казарян А.С. Межтеоретические отношения и системность науки. / А.С. Казарян. – Ереван, 1978. – 113с.
807348
  Большакова Г.Б. Межтканевые взаимоотношения в развитии сердца / Г.Б. Большакова ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1991. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-86. – ISBN 5-02-005436-4
807349
   Межузловой сетевой протокол (сервис и процедуры). – Рига, 1986. – 60с.
807350
   Межузловой сетевой протокол (форматы и формализованное описание). – Рига, 1986. – 68с.
807351
   Межуровневая организация текста в естественном языке. – Челябинск, 1987. – 126с.
807352
   Межуровневые связи в синхронии и диахронии. – Свердловск, 1987. – 120с.
807353
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного класса. / Н.В. Шеремета. – Минск, 1988. – 154с.
807354
  Шеремета Николай Васильевич Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на мат. фр. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Шеремета Николай Васильевич; МВ и ССО БССР. Минск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Минск, 1987. – 437л. – Бібліогр.:л.431-437
807355
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на матер. фр. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Шеремета Н. В.; КГУ. – К., 1988. – 45л.
807356
  Макарченко А.Ф. Межуточный мозн и вегетативная нервная система / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург. – К, 1971. – 323с.
807357
  Попель С.И. Межфазное натяжение на границе черный металл - шлак : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Попель С.И. ; МВО СССР , Уральский политехн. ин-т , Каф. теории металлург. процессов. – Свердловск, 1950. – 7 с.
807358
  Шаров А.Ф. Межфазное натяжение точки нулевого заряда жидких свинца, индия и висмута в расплавленных хлоридах щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаров А.Ф.;. – Свердловск, 1972. – 18л.
807359
  Дейч Инна Соломоновна Межфазное перераспределение углерода и образование х-карбида при холодной пластической деформации и отпуске углеродистой стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дейч Инна Соломоновна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
807360
   Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs / Е.Ф. Венгер, Р.В. Конакова, Г.С. Коротченков, В.В. Миленин, Э.В. Руссу, И.В. Прокопенко; НАНУ. Ин-тут физики проводников.; Авт.: Е.Ф.Венгер, Р.В.Конакова, Г.С.Коротченков, В.В.Миленин, Э.В.Руссу, И.В.рокопенко. – Киев, 1999. – 234 с. – ISBN 966-7700-03-8
807361
  Гудова Элеонора Геннадьевна Межфазные слои на границе раздела твердое тело - расплав полимерной смеси : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гудова Элеонора Геннадьевна; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
807362
   Межфазные слои полиэлектролитов. – Алма ата, 1987. – 110с.
807363
  Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. / Ю.С. Липатов. – К., 1980. – 260с.
807364
  Тарасов Валерий Васильевич Межфазные явления и кинетика экстракции неорганических веществ : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Тарасов Валерий Васильевич; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1980. – 44л.
807365
  Демлов Э. Межфазный катализ / Э. Демлов, З. Демлов. – Москва : Мир, 1987. – 485 с.
807366
  Вебер В. Межфазный катализ в ворганическом синтезе / В. Вебер, Г. Гокель. – Москва : Мир, 1980. – 327 с.
807367
   Межфазный катализ. Химия, катализаторы и применение. – Москва : Химия, 1991. – 159 с.
807368
  Бондаренко Б.И. Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса / Б.И. Бондаренко, Б.С. Сорока, В.К. Безуглый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа. – Киев : Наукова думка, 2013. – 222, [2] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 209-220. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1287-5
807369
   Межфазовая граница газ-твердое тело. – Москва : Мир, 1970. – 434 с. – Библиогр. в конце глав
807370
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфрамата и молибдатах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Эльмесов Р.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24 с.
807371
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфраматах и молибдатах щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эльмесов Р.М.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 24л.
807372
  Ляховицкая Л.М. Межфразовая связь и семантика слов с отрицанием / Л.М. Ляховицкая. – Киев, 1974. – 32с.
807373
  Иваненко В.К. Межфразовые единства в рассказах М. Пришвина / В.К. Иваненко, Сунь Нань // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 127-131
807374
  Онисовец В.К. Межхозяйственная кооперация в животноводстве / В.К. Онисовец. – М, 1978. – 64с.
807375
  Трубицын О.Н. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция - закономерный этап развития современного села. / О.Н. Трубицын. – М., 1980. – 64с.
807376
  Александров Н.П. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : (опыт и проблемы) / Н.П. Александров. – Москва : Знание, 1980. – 46 с. – (Библиотека "Сельскохозяйственная наука и укрепление ее связи с производством")
807377
  Грекова Н.Я. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : Библиогр. указ. за 1974 - 1982 гг. / Н.Я. Грекова, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1984. – 115с.
807378
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в европейских социалистических странах. – Москва : Колос, 1980. – 160 с.
807379
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1978. – 288с.
807380
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1984. – 223с.
807381
  Проценко В.А. Межхозяйственная кооперация и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.А. Проценко. – Кишинев, 1982. – 161с.
807382
  Соловьев В.Г. Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соловьев В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 26 с.
807383
  Соловьев Вячеслав Григорьевич Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соловьев Вячеслав Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
807384
  Передрин С.В. Межхозяйственная кооперация и проблемы правового регулирования труда / С.В. Передрин. – Воронеж, 1988. – 174с.
807385
   Межхозяйственная кооперация и социальный прогресс на селе. – К, 1985. – 151с.
807386
  Шалкарбеков Ж. Межхозяйственная кооперация как форма обобществения производства в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Шалкарбеков Ж.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
807387
   Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование - эффективный путь роста производства сельскохозяйственной продукции : Рек. указ. лит. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 61с.
807388
  Седых Ю.В. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / Ю.В. Седых. – М, 1977. – 63с.
807389
  Черняев А.А. др. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / А.А. др. Черняев. – Саратов, 1979. – 95с.
807390
   Межхозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве РСФСР. – М, 1975. – 416с.
807391
  Пикулькин Межхозяйственное кооперирование по облуживанию сельскохозяйственных предприятий / Пикулькин, Н.С. Харитонов. – Москва : Колос, 1979. – 320 с.
807392
  Пузановский А.Г. Межхозяйственное производственное кооперирование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пузановский А.Г.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 19л.
807393
   Межхозяйственные связи в АПО района. – К, 1988. – 188с.
807394
  Давалга В.К. Межхозяйственные экономические связи колхозов и совхозов, их роль в развитии общественного производства. (на примере ЛитССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Давалга В.К. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра экон. сел. хоз-ва. – Москва, 1970. – 24 с.
807395
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: расчет / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
807396
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: эксперимент и обсуждение результатов / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
807397
  Розенберг Б.А. Межцепной обмен в полимерах / Б.А. Розенберг, В.И. Иржак, Н.С. Ениколопян. – Москва : Химия, 1975. – 238 с.
807398
   Межчастичное взаимодействие в жидких металлах. – М, 1979. – 196с.
807399
  Кацнельсон А.А. Межчастичные взаимодействия и своейства металлов / А.А. Кацнельсон, В.С. Степанюк. – Москва, 1987. – 104 с.
807400
   Межшкольные учебно -производственные комбинаты. – М, 1980. – 143с.
807401
  Ровдо И Межъязыковая омонимия в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Ровдо И С.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
807402
  Никонова В.Г. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
807403
  Таирбеков Б.Г. Межъязыковая транспозиция пословиц и поговорок. (На материале Сочинений В.И.Ленина) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Таирбеков Б.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 21 с.
807404
   Межъязыковое взаимодействие в Волго-Камье. – Чебоксары, 1988. – 140 с.
807405
  Назаров А.И. Межъязыковые взаимодействия при распознавании слов, выражающих абстрактные и конкретные понятия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.123-133. – ISSN 0042-8841
807406
  Лялько Е.П. Межъязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лялько Е. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 215л.
807407
  Грабчиков М С. Межъязыковые омонимы и паронимы / М С. Грабчиков, . – Минск, 1980. – 216с.
807408
   Межъязыковые отношения и языковая политика : капиталистические государства и страны "третьего мира". – Киев : Наукова думка, 1988. – 212 с. – ISBN 5-12-000141-6
807409
  Складчикова Н.В. Межъязыковые отношения метафор. / Н.В. Складчикова. – Кемерово, 1987. – 68с.
807410
  Зикунова Е. Межъязыковые параллели личных имен древнееврейского происхождения в украинском и русском языках // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 141-147. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
807411
  Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике / А.А. Залевская. – Калинин, 1979. – 84с.
807412
  Каика Наталья Евгеньевна Межъязыковые фразеологические соответствия (На материале русского и французского языков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Каика Наталья Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 26л.
807413
  Ляпин В.Г. Межэлектронная корреляция и структура дырочных зон в кристаллах с решеткой алмаза и сфалерита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ляпин В.Г.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1967. – 14л.
807414
  Вершинина Н.В. Межэлементные влияния в рентгенонасыщенном слое и флуоресцентный анализ пленочных образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07+02.00.02 / Вершинина Н.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1987. – 22 с.
807415
  Филин Н.А. Межэлитный конфликт в Иране (1989-2010 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 0869-1908
807416
   Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
807417
  Зюков А. Межэтнические конфликты в государствах - участниках СНГ // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 121-127. – ISSN 1998-1813
807418
   Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. – М, 1991. – 279с.
807419
  Савинов Л.В. Межэтнические отношения в армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 143-147. – ISSN 0132-1625
807420
  Гужвенко Ю. Межэтнические отношения в Восточном Казахстане // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0321-5075
807421
  Адзиев Х. Межэтнические отношения в Дагестане / Х. Адзиев, Н. Гасанов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 21-30. – ISSN 0869-44435
807422
  Харченко С.В. Межэтнические отношения в Казахстане: историческое наследие и современное состояние // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 55-58. – ISSN 0132-1625
807423
  Савченко И.В. Межэтнические установки русских студентов г. Москвы // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-65. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются межэтнические установки современного русского студенчества, описаны компоненты данных установок: когнитивный, эмоциональный, конативный. На материалах эмпирического исследования представлен анализ факторов, влияющих на формирование ...
807424
  Богатырев К.А. Межэтнический конфликт в Кыргызстане // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 73-81. – ISSN 1812-8696
807425
  Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
807426
  Лялько Е.П. Межязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Лялько Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
807427
  Каика Наталия Евгеньевна Межязыковые фразеологические соответствия (На мат-ле русского и французского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Каика Наталия Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
807428
  Вашанау А. Мезалітычныя матэрыялы са стаянкі Белая Сарока 1 на беларуска - украінскім памежжы / А. Вашанау, В. Ашэйчык // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 57. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
807429
  Стогний Н.И. Мезанизм образования окиси углерода в рудничном воздухе при ведении взрывных работ : Автореф... Канд.хим.наук: / Стогний Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
807430
  Гольдин И.Д. Мезанизция построения наглядных изображений при разведке и разработке недр / И.Д. Гольдин. – Москва : Недра, 1967. – 184с.
807431
  Фалькович Д.Г. Мездрильщик / Д.Г. Фалькович. – К, 1939. – 36с.
807432
  Ларин О.И. Мезенские сюжеты: Очерки. / О.И. Ларин. – М., 1980. – 254с.
807433
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 76-77
807434
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 150-151 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
807435
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-966-439-754-1
807436
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-48-4
807437
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 154-156. – ISBN 978-966-439-961-3
807438
  Олійник Я.Б. Мезенцев Костянтин Володимирович (- географ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 54. – ISBN 978-966-02-8346-6
807439
   Мезенцев Костянтин Володимирович (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 84-85. – ISBN 966-95774-3-5
807440
  Самойленко Л. Мезенцева Галина Георгіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 250. – ISBN 96966-8060-04-0
807441
   Мезенцева Галина Георгіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 199. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
807442
  Стрельський Г. Мезенцева Галина Георгіївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 141-142. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
807443
   Мезенцева Галина Георгіївна (1923-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301. – ISBN 978-966-439-754-1
807444
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 77-78
807445
   Мезенцева Наталія Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 151-152 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
807446
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 156-157. – ISBN 978-966-439-961-3
807447
   Мезенцева Наталія Іванівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 85-86. – ISBN 966-95774-3-5
807448
  Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка / И.Г. Шовкопляс. – К., 1965. – 327с.
807449
  Шовкопляс І.Г. Мезинська (Мізинська) стоянка (- одна знайвидатніших пізньопалеолітичних пам"яток Європи) / І.Г. Шовкопляс, Г.М. Шовкопляс // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С 56. – ISBN 978-966-02-8346-6
807450
  Златковская Т.Д. Мезия в 1 и 2 веках нашей эры / Т.Д. Златковская. – М., 1951. – 136с.
807451
  Богатский А.В. Мезо- и макрогетероциклы : избр. труды / А.В. Богатский ; редкол.: Ф.С. Бабичев (отв. ред.) [и др.] ; АН УССР, Физ.-хим. ин-т им. А.В. Богатского. – Киев : Наукова думка, 1986. – 203 с.
807452
  Окунева Г.Л. Мезо- и микробентос открытых прибрежий Южного Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Окунева Г. Л.; ИркутГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
807453
  Гойжевский А.А. Мезо-кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Дис... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Гойжевский А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 327л. – Бібліогр.:л.302-327
807454
  Гойжевский Александр Александрович Мезо-Кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.11 / Гойжевский Александр Александрович; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 50л.
807455
  Ненашев Н.И. Мезо-кайнозойский магматизм и рудообразование Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – М., 1965. – 168с.
807456
  Пономарев Л.И. Мезоатомные процессы в химических соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Л.И.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
807457
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і "долинні формації" Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-84. – (Географія ; Вип. 41)


  Розвивається запропонована автором у попередніх роботах схема ієрархії давніх похованих долин Українського щита; розглядаються типи долинного морфолітогенезу давніх долин різного рангу. Висувається концепція мезозой-кайнозойських "долинних формацій".
807458
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський осадовий покрив території Волино-Поділля та геоморфологічні моделі його організації / О.О. Комлєв, Н.М. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення організації частини геоморфолітосфери, сформованої протягом мезозой-кайнозойського етапу її розвитку. На основі концепції геоморфолітосфери і басейнового типу її організації пропонується і ...
807459
  Возбранна О.М. Мезозой-кайнозойські етапи розвитку рельєфу басейнів річок Самари і Конки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 258-266.
807460
  Павлюк І. Мезозой // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 51-112.
807461
  Трохименко Г.Л. Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки газоностності / Г.Л. Трохименко, І.В. Височанський, Г.Є. Святенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
807462
   Мезозой и кайнозой Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 115с.
807463
   Мезозой и кайнозой Сибири и смежных регионов. Палеонтология, стратиграфия, палеобиогеография. – Новосибирск, 1976. – 128с.
807464
  Вахрамеев В.А. Мезозой Таджикистана / В.А. Вахрамеев, А.В. Пейве, Н.П. Херасков. – Вып.58: Труды экспедиции. 1934 г.: Геология. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 196с.
807465
   Мезозойская и кайнозойская тектоника и магматизм Монголии. – М., 1975. – 308с.
807466
  Ибрагимбеков Максуд Мамедович Мезозойская история : Пьеса в 2-х действиях / Ибрагимбеков Максуд Мамедович. – Москва : Искусство, 1976. – 68с. – (Сегодня на сцене)
807467
   Мезозойская тектоника Забайкалья. – Новосибирск, 1975. – 207с.
807468
   Мезозойская тектоника и магматизм Восточной Азии. – М., 1983. – 232с.
807469
  Боголепов К.В. Мезозойская тектоника Сибири / К.В. Боголепов ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геологии и геофизики. – Москва : Наука, 1967. – 328 с. : ил. – Библиогр.: с. 295-313
807470
  Желинский В.М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1980. – 119с.
807471
  Брик М.И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского каменно-угольного бассейна : (папоротники) / М.И. Брик. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 112с.
807472
  Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья / В.Д. Принада; Под ред. Турутановой-Кетовой А.И. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 368с.
807473
  Принада В.Д. Мезозойская флора Забайкалья и ее стратиграфическое распределение : Материалы по геологии и полезным ископаемым восточной Сибири / В.Д. Принада. – Вып .22. – Иркутск : Иркутское Областное Государственное из-во, 1950. – 32с.
807474
  Красилов В.А. Мезозойская флора реки Буреи : Ginkgoales u czekanowskiales / В.А. Красилов; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1972. – 151с.
807475
  Чернышев Б.И. Мезозойские Branchiopoda из Туркестана и Забайкалья / Б.И. Чернышев, 1940. – 46с.
807476
   Мезозойские высшие споровые растения СССР : (справочное руководство). – Москва : Наука, 1980. – 122с.
807477
   Мезозойские голосеменные растения СССР : Справочное руководство. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
807478
  Соболев Мезозойские гранитоидные комплексы юга Яно-Колымской складчатой системы / Соболев, П.П. Колесниченко. – М, 1979. – 180с.
807479
  Соболев А.П. Мезозойские гранитоиды Северо-Востока СССР и проблемы их рудоностости / А.П. Соболев. – М, 1989. – 248с.
807480
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
1. – 1968. – 368с.
807481
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
2. – 1969. – 328с.
807482
  Борсук А.М. Мезозойские и кайнозойские магматические формации Большого Кавказа / А.М. Борсук. – Москва : Наука, 1979. – 299с.
807483
   Мезозойские и кайнозойские озера Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
807484
  Пак А.И. Мезозойские и кайнозоские коры выветривания Западного Узбекистана / А.И. Пак. – Ташкент, 1978. – 155с.
807485
  Блом Г.И. Мезозойские и нижнекайнозойские отложения среднего Поволжья и Прикамья. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Блом Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25
807486
  Саркисян С.Г. Мезозойские и третичные отложения Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока / С.Г. Саркисян. – М., 1958. – 339с.
807487
   Мезозойские и третичные отложения центральных областей Русской платформы. – М., 1958. – 282с.
807488
  Добровольская Г.И. Мезозойские конгломераты восточной и центральной частей горного Крыма и их значение для палеогеографии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Добровольская Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
807489
   Мезозойские кораллы СССР : сборник. – Вып. 4. – Москва : Наука
Труды II Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – 1970. – 123с.
807490
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойские магматические формации малого Кавказа и связанные с ними эндогенное оруденение / Р.Н. Абдуллаев, Г.В. Мустафаев, М.А. Мустафаев. – Баку, 1988. – 160с.
807491
   Мезозойские озерные бассейны Монголии: Палеогеография, литология, палеобиогеохимия, палеонтология. – Л., 1982. – 212с.
807492
  Желинский В.М. Мезозойские отложения и генетические типы угольных пластов Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1976. – 126с.
807493
  Пирожников Л.П. Мезозойские отоложения архипелага Земля Франца-Иосифа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Пирожников Л.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
807494
  Расницын А.П. Мезозойские перепончатокрылые подотряда Symphyta и эволюция семейства Xyelidae : Автореф... канд. биол.наук: / Расницын А.П.; Палеонтол. ин-т АН СССР. – М., 1967. – 15л.
807495
  Романов Л.Ф. Мезозойские пестроцветы Днестровско-Прутского междуречья / Л.Ф. Романов. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 208с.
807496
  Кормилицын Василий Сергеевич Мезозойские рудные формации Забайкалья. (Систематика и характеристика месторождений, закономерности их размещения и процессы рудообразования) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 130 / Кормилицын Василий Сергеевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
807497
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил.
807498
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака / Б.Л. Личков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевского о-ва естествоиспітателей, т.22, с. 89-147


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского студ. кружка исследователей природы
807499
  Полянский Б.В. Мезозойские угленосные формации северной окраины мезотетиса / Б.В. Полянский. – М., 1989. – 192с.
807500
  Гудошников В.В. Мезозойские, кайнозойские отложения и коры выветривания Орского Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Гудошников В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23
807501
  Комаров Ю.В. Мезозойский внегеосинкинальный магматизм Западного Забайкалья / Ю.В. Комаров. – Новосибирск, 1972. – 156с.
807502
  Киселев А.И. Мезозойский вулканизм Западного Забайкалья : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Киселев А.И.; Иркутский гос. ун-т. АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 25л.
807503
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм северо-восточной части Малого Кавказа : (общегеол. вопросы и вулканич. циклы) / Р.Н. Абдуллаев ; Акад. наук АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН АзССР, 1963. – 228 с., [3] л. черт. карты : ил., карты. – Библиогр.: с. 219-225
807504
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
807505
  Оболенская Р.В. Мезозойский магматизм Алтае-Саянской складчатой области / Р.В. Оболенская. – Новосибирск, 1983. – 48с.
807506
  Соловьев Н.С. Мезозойский магматизм западной части Урулюнгуйской структурной зоны и некоторые общие вопросы магматизма Юго-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Соловьев Н.С.; ВНИИ геологии. – Л., 1968. – 21л.
807507
  Ляшкевич З.М. Мезозойский магматизм и геодинамика Причерноморско-Крымской нефтегазоносной провинции / З.М. Ляшкевич, О.М. Яцожинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 109-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
807508
  Дук Г.Г. Мезозойский магматизм и метаморфизм зоны сочленения Джугджуро-Становой и Монголо-Охотской складчатых областей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Дук Г.Г.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Ленинград, 1968. – 19л.
807509
  Хоренян Римма Арутюновна Мезозойский магматизм северо-западной части Цахкуняцкого антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Хоренян Римма Арутюновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 28л.
807510
  Цветков А.А. Мезозойский магматизм центральной части Северного Кавказа / А.А. Цветков. – М, 1977. – 183с.
807511
  Благонадеждин Б.И. Мезозойский рудный комплекс Станового хребта / Б.И. Благонадеждин, Ю.С. Ляховкин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 116, [2] с. – Библиогр: с. 116-117 (22 назв.). – ISBN 5-7455-0297-5
807512
   Мезозойский тектогенез. – Магадан, 1971. – 320с.
807513
  Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура / А.В. Горячев. – М, 1959. – 180с.
807514
   Мезозойско-кайнозойские комплексы Предкавказья. – М., 1988. – 91с.
807515
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.1 : Альпийско-Гималайские складчатые области. – 1977. – 453с.
807516
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.2 : Циркумтихоокеанские и Карибские складчатые области. – 1977. – 478с.
807517
   Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики / Н.Л. Добрецов, В.А. Верниковский, Ю.В. Карякин, Е.А. Кораго, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1126-1144 : рис. – библиогр.: с. 1140-1144. – ISSN 0016-7886
807518
  Ібрагімбеков М. Мезозойська історія / М. Ібрагімбеков. – Київ, 1975. – 87с.
807519
  Ларичева И.П. Мезоиндейские культуры Северной Америки / И.П. Ларичева. – Новосибирск, 1986. – 223с.
807520
  Молокова О.Ф. Мезоконцепт СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як структурний компонент текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 257-268


  Статтю присвячено дослідженню текстового мезоконцепту СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як ієрархічного складника текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ у концептуальному просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано. У результаті дослідження виявлено, що основною ...
807521
  Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1983. – 295 с.
807522
   Мезолит Верхнего Приангарья : [сб. статей]. – Иркутск
Ч. 1 : Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Индинского районов. – 1971. – 242 с.
807523
   Мезолит Верхнего Приангарья : сб. науч. тр. – Иркутск
[Ч. 2] : Памятники Иркутского района. – 1980. – 140 с. + 1 альбом илл. – Приложение: Иллюстрации (63 с.)
807524
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма / Л.Г. Мацкевой. – К., 1977. – 180с.
807525
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Керченского полуострова : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мацкевой Л.Г.; Ин-т археологии АН СССР. – Москва-Ленинград, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
807526
  Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 16-27. – ISSN 1563-0102
807527
  Зализняк Л.Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л.Л. Зализняк. – К, 1984. – 119с.
807528
  Копытин Вячеслав Федорович Мезолит Юго-Восточной Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Копытин Вячеслав Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. Ин. археологии. – Л., 1977. – 24л.
807529
  Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1976. – 368с.
807530
   Мезолитическая культура Причерноморья Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Церетели З. Д,; Церетели З. Д,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногра. – Тбилиси, 1970. – 32л.
807531
   Мезолитические памятники Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 232с.
807532
  Залізняк Л.Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
807533
  Телегін Д.Я. Мезолітичні пам"ятки України / Д.Я. Телегін. – Київ, 1982. – 251с.
807534
  Пишняк Д.В. Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности / Д.В. Пишняк, В.М. Шпиг // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
807535
  Петров В.И. Мезомасштабная структура полей радиоэха конвективных облаков на бризовых фронтах в Северо-Западном Причерноморье : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 69-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
807536
  Капитанова Т.П. Мезомасштабные волны в струйных течениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Капитанова Т.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
807537
  Шелковников М.С. Мезометеорологические процессы в горных районах и их влияние на полеты воздущных судов / М.С. Шелковников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 208с.
807538
  Клинов Ф.Я. Мезометеорология воздушного бассейна Москвы / Ф.Я. Клинов. – Москва, 1991. – 344с.
807539
  Щербань І.М. Мезометеорологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
807540
  Герштейн С.С. Мезомолекулярные процессы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 1142 / Герштейн С.С.; Объед.ин-тд ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
807541
  Целлнер В. Мезон-мезонное взаимодействие при малых энергиях : Автореф... канд. физ.матнаук: / Целлнер В.; ОИЯИ, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1961. – 7л.
807542
  Мещеряков В.А. Мезон-неуклонное рассеяние при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеряков В.А.; Объед.ин-т ядреных исслед. – Дубна, 1962. – 10л.
807543
  Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана / Я.Л. Махлевич. – Ставрополь, 1983. – 192 с.
807544
  Гаврилова Т.О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 330-336. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
807545
  Паули В. Мезонная теория ядерных сил : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 79с.
807546
  Ким Е. Мезонные атомы и ядерная структура / Е. Ким. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224с.
807547
  Швебер С.С. Мезоны и поля / С.С. Швебер, Г. Бете, Ф. Гофман; Пер. с англ. В.Б. Байера; Под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Поля. – 1957. – 488с.
807548
  Бете Г. Мезоны и поля : пер. с англ. / . Бете, Ф. Гофман ; пер. с англ. Б.И. Болотовского, Ю.А. Гольфанда, А.И. Лебедева ; под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Мезоны. – 1957. – 515 с.
807549
  Затула В.І. Мезопауза // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
807550
   Мезопористые органокремнеземы с мостиковыми арилсульфокислотными группами в алкилировании изобутилена этанолом / С.В. Гринь, С.А. Алексеев, Ю.Н. Кочкин, А.В. Мисчанчук, В.Г. Ильин // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 364-371. – ISSN 0497-2627
807551
  Стецюк В.В. Мезорельєф // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
807552
  Балан П.Г. Мезостигматичні та орибатоїдні кліщі (acari: mesostigmata, oribatei) соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проведено вивчення видового складу та щільності населення мезостигматичних та орибатоїдних кліщів грунту і підстилки соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. Для контролю встановили видовийсклад та щільність населення цих кліщів Шацького ...
807553
  Исаев А.А. Мезоструктура полей осадков по данным густой сети и некоторые вопросы ее практического использования. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Исаев А.А.; МГУ. географ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
807554
  Затула В.І. Мезосфера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
807555
  Косинская Е.К. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли / Е.К. Косинская. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 1-164с.
807556
  Веншев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Веншев В. П.; Мин-во образования СРФСР, Саратовский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина. – Саратов, 1990. – 116л. – Бібліогр.:л.101-116
807557
  Вешнев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вешнев В.П.; КГУ. – К., 1990. – 12л.
807558
  Турко В.М. Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся / В.М. Турко, Н.В. Калиновський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 104-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
807559
  Макарова А.П. Мезофильные молочнокислые бактерии растительных субстратов Прибайкалья : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.07 / Макарова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
807560
  Боровський О. Мей готова до відставки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 36). – С. 13


  "Мей готова піти у відставку після схвалення її угоди з Brexit. Прем"єр-міністр Британії Тереза Мей в середу пообіцяла депутатам від своєї Консервативної партії піти у відставку, якщо парламент все-таки ухвалить двічі провалену угоду про вихід з ...
807561
  Пушкарук Н. Мей пішла, Брекзіт залишився... / Н. Пушкарук, Б. Цюпин, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 3
807562
  Альфонсо Мейашшер акоб / Альфонсо. – Москва, 1983. – 266с.
807563
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 16-130. – ISSN 0320 - 8370
807564
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 3-50. – ISSN 0320 - 8370
807565
  Золотарев Д. Мейер. Простой сибиряк = Отечественное светское изобразительное искусство начиналось с портрета, а в Сибири - с пейзажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (271). – С. 26-30. – ISSN 0869-8171


  Егор Егорович Мейер (1822-1867) был одним из пионеров по запечатлению красками на холстах красот Сибири. В 1839 году он стал вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств
807566
  Соллертинский И.И. Мейербер. (1791-1864) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 31с.
807567
   Мейерберг, барон. Б.М. и его путешествие по России, 1827
807568
  Дувакин В. Мейерхольд - "великий и ужасный" / В. Дувакин, В. Ардов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 4. – С. 296-355. – ISSN 0042-8795
807569
  Волков Н.Д. Мейерхольд / Н.Д. Волков. – Москва-Ленинград
2. – 1929. – 494 с.
807570
  Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1981. – 423 с., 27 л.ил.,портр.
807571
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – Москва
Т. 1. – 1990. – 284 с.
807572
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 2. – 1990. – с.
807573
  Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л : Советский композитор, 1989. – 349 с.
807574
  Зязюн Л.І. Мейє Антуан (- французький мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 62. – ISBN 978-966-02-8346-6
807575
  Грабовська І.М. Мейєр Олександр Олександрович (- філософ, культуролог, релігійний та громадський діяч, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 63. – ISBN 978-966-02-8346-6
807576
  Васильев Ю.Р. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) / Ю.Р. Васильев, М.П. Гора // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1211-1225 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1223-1225. – ISSN 0016-7886
807577
  Вольфсон Л.Ф. Мейнарек Х. Религиозность без Бога // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 189-212. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
807578
  Короткий В.А. Мейнерт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 211. – ISBN 966-06-0393-2
807579
   Мейнонг (Meinong) Алексіус фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 822. – ISBN 966-316-069-1
807580
  Божков О.Б. Мейнстрим и боковые течения современной социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 141-148. – ISSN 0132-1625
807581
  Ганьківська О. Мейнстрим і манівці українського гендеру / О. Ганьківська, А. Сальникова // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-17
807582
  Гуменюк Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – С. 269-278. – ISSN 1684-906Х
807583
  Ткаченко Н.В. Мейнстрими формування академічного капіталізму у світовому освітньому просторі / Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 44-52. – Бібліогр.: Ббліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
807584
  Шестопал М. Мейнстрім - журнал прогреса / М. Шестопал. – Київ, 1958
807585
  Ижболдина Л.А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л.А. Ижболдина. – Иркутск : Иркутский университет, 1990. – 176 с.
807586
   Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря / В.В. Янко, С.В. Кадурин, А.О. Кравчук, И.И. Кулакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 26-59 : рис., табл. – Библиогр.: 91 назв. – ISSN 1999-7566
807587
  Константинов А.В. Мейоз / А.В. Константинов. – Минск, 1971. – 180 с. : ил.
807588
  Марочко В. Мейс Джеймс Ернест // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 263-265. – ISBN 978-617-642-388-1


  Джеймс Ернест Мейс - американський історик,політолог, журналіст, професор Києво-Могилянської академії, дослідник голодомору в Україні, автор звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався ...
807589
  Бутлер С Г. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа : каталог / К. Бутлер. – Ленинград : Аврора, 1977. – 33 с.
807590
   Мейсенский фарфор. – Москва, 1984. – 13с.
807591
  Юхимец Г. Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-86.
807592
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.77 - 132. – (Библиотека зарубежного детектива)
807593
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 77-132. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
807594
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 528с.
807595
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – 383с. – В изд. также: Способ убийства/Э.Макбейн, Невадская кровь. Невадский газ/Р.Чандлер. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
807596
   Мейш Володимир Федорович (до 60-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 113. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
807597
  Пивовар С.Ф. Мекка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 236-237. – ISBN 966-642-073-2
807598
  Лягушкин Виктор Мекка пещерного дайвинга. Пять тысяч метров под землей. Любопытство и страх / Лягушкин Виктор, Семенов Михаил, // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 86-97 : фото
807599
  Бикбаев Р. Мекка: кульминация палестинской драмы. Будет ли развязка? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
807600
  Семиволос І. Мекканський Альянс заради єдності та миру // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 0868-8273
807601
  Такач Золтан Мекреты змей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 22 : фото
807602
  Оссовский П.П. Мексика-Mexico / П.П. Оссовский, В.А. Кузьмищев. – Москва : Советский художник, 1965. – 56 с.
807603
  Колодиева С.В. Мексика - жизнь и легенды // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 164-173


  Выставка в Музее имени Н.К. Рериха современного прикладного и изобразительного искусства Мексики
807604
  Белый Э.Л. Мексика - Израиль: отношения на основе прагматизма // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 46-50. – ISSN 044-748Х
807605
  Боровков А.Н. Мексика - Россия: эволюция избирательных систем. Сравнительный анализ // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 0444-748Х
807606
  Менжинский Е. Мексика / Е. Менжинский. – Москва, 1937. – 160с.
807607
  Межинский Е.А. Мексика / Е.А. Межинский. – Москва, 1937. – 160с.
807608
  Гончаров А.Н. Мексика / А.Н. Гончаров. – Москва, 1955. – 46с
807609
  Машбиц Я.Г. Мексика : Карты / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 23с.
807610
  Клесмет О. Мексика / О. Клесмет. – Москва : Мысль, 1969. – 183с.
807611
  Гончар Б.М. Мексика : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 440-441
807612
  Гончар Б.М. Мексика : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 441
807613
  Максименко Л.Н. Мексика / Л.Н. Максименко. – М., 1983. – 157с.
807614
   Мексика : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 97-103 : Карта
807615
   Мексика // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 1 : Карта
807616
  Берлейн Г. Мексика (страна смут) : Очерки : Пер. с англ. / Г. Берлейн. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 140 с. – (Библиотека "Современника")
807617
   Мексика : капитализм и общество. – М, 1990. – 190с.
807618
  Яковлев П.П. Мексика 2014 г. Реформы на фоне кровавой драмы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 12-28. – ISSN 0044-748Х
807619
  Тучнин Р.А. Мексика без экзотики / Р.А. Тучнин. – М., 1963. – 127с.
807620
  Сарапин Игорь Павлович Мексика в межамериканских отношениях (конец 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Сарапин Игорь Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 210л. – Бібліогр.:л.192-210
807621
  Сарапин И.П. Мексика в мехамериканских отношения (конец 70-х-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Сарапин И. П.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 23л.
807622
  Ватульян В.А. Мексика в системе межамериканских отношений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ватульян В.А.; Ин-т Латин. Америки. – М, 1974. – 24л.
807623
  Шевалье М. Мексика до настоящей экспедиции : Статья // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 70 с.
807624
  Соков И.А. Мексика и Канада на рубеже XXI века: новые возможности для расширения сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-82. – ISSN 044-748Х
807625
  Рогофф Кенет Мексика лише хороша? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 9
807626
  Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А.Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348с.
807627
  Лапшев Е.Г. Мексика на рубеже двух веков / Е.Г. Лапшев. – Москва : Знание, 1990. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике . У политической карты мира ; № 2)
807628
  Симаков Ю.П. Мексика олимпийская / Ю.П. Симаков. – М, 1967. – 80с.
807629
  Дельгадо Сумано Хорхе Мексика становится доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
807630
  Донский Г. Мексика, Куба, Аргентина / Г. Донский. – Москва, Ленингрпад : Московский рабочий, 1929. – 141 с.
807631
  Моротская Стелла Мексика, Чиуауа. Огонь в сосудах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 30-41 : фото
807632
  Желиховская Мария Мексика. Беспокойная ночь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 60-67 : фото
807633
  Князева Елена Мексика. Взорвать мир / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 70-73 : фото
807634
  Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство и эконом. развитие / Т.Н. Ивлева. – М., 1973. – 210с.
807635
  Исакина Юлия Мексика. Все будет чиуауа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 80-87 : фото
807636
  Машбиц Я.Г. Мексика. Гватемала. Гондурас. Британский Гондурас. Никарагуа. Коста-Рика. Панама. Сальвадор / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 54с.
807637
  Дмитриев Алексей Мексика. Грусть агавы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 68-76 : фото
807638
  Желиховская Мария Мексика. Добро с кулаками // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 56-63 : фото
807639
  Пейрар Мишель. Сессини Жером Мексика. Жизнь под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 132-142 : фото. – ISSN 1029-5828
807640
  Сидоренко Віктор Мексика. І мертвим і живим : Modus vivendi / Сидоренко Віктор, Йокан Петер, Родригес Едвін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-89 : Фото
807641
  Полюхович Юрій Мексика. Кістяні чаклуни Паленке / Полюхович Юрій, Талах Віктор, Стюфляев Максим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 100-105 : фото
807642
  Нечинская Мария Мексика. Коати // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 23 : фото
807643
  Косинська Юлія Мексика. Конкістадори на авто : вояж-колекція / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 70-76 : Фото
807644
   Мексика. Остро, еще острее... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 64-67 : фото
807645
   Мексика. Пикантный коктейль // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 58-63 : фото
807646
  Антонио Медис Больо Мексика. Принцесса Сак-Никте. Легенда майя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 108-109 : фото
807647
  Уго Лесама Крус Мексика. Сальто над пропастью // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 58-65 : фото
807648
  Раскин Александр Петрович Мексика. Страны Центральной Америки : Рекоменд. библиогр. указ. / Раскин Александр Петрович, Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1985. – 121с. – (Страны и народы мира)
807649
  Дудкін Іван Мексика. Територія екзотики : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-41 : Фото
807650
  Машбиц Я.Г. Мексика. Экон-геогр. характеристика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1961. – 298с.
807651
   Мексика.Политика.Экономика.Культура. – М, 1968. – 356с.
807652
   Мексика: "Мексика в боргу перед Українським Національним Хором" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 154-165. – ISBN 978-617-7674-01-5
807653
  Лапшев Е.Г. Мексика: борьба за независимость и социальный прогресс. / Е.Г. Лапшев. – М., 1977. – 64с.
807654
  Школяр Н.А. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 7-16. – ISSN 044-748Х
807655
  Андрианова О.В. Мексика: европейское направление внешней политики в начале XXI в. / О.В. Андрианова, Л.В. Хадорич // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 30-40. – ISSN 0044-748Х
807656
  Дашивец Илья Мексика: Как послать к черту зиму // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 86-92 : фото
807657
  Визгунова Ю.И. Мексика: метаморфозы демократии // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 044-748Х
807658
  Пузикова Л Мексика: між минулим і майбутнім / Л Пузикова, Р. Козунова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 16-19
807659
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-43
807660
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-40
807661
  Шишков А.С. Мексика: от власти каудильо к власти закона // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х
807662
   Мексика: райское наслажденье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 30-35 : фото
807663
  Визгунова Ю.И. Мексика: стратегия обновления и общество // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С.32-43. – ISSN 044-748Х
807664
   Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития. – Москва : Наука, 1983. – 389 с.
807665
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Москва-Л, 1937. – 47с.
807666
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Рязань, 1960. – 151с.
807667
   Мексиканец : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18. – ISSN 1029-5828
807668
  Травен Б. Мексиканская абра / Б. Травен. – Л, 1937. – 356с.
807669
  Солдатова А.Е. Мексиканская модель поликультурного образования = История формирования и особенности современного этапа развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-87. – ISSN 044-748Х


  В статье выделяются основные этапы формирования концептуальной базы поликультурного образования в Мексике, исследуется нормативно-правовая основа, обозначены основные формы его внедрения. Автор анализирует причины возникновения проблем в ходе ...
807670
  Асташенков А.А. Мексиканская нарковойна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 044-748Х
807671
   Мексиканская повесть. – М, 1985. – 352с.
807672
  Альперович М.С. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США / М.С. Альперович, Б.Т. Руденко. – Москва, 1958. – 330с.
807673
   Мексиканская экспедиция 1862 и 63 г. // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 57 с. : 2 карты
807674
   Мексиканские встречи. – Москва : Планета, 1976. – 157с.
807675
   Мексиканские легенды. – Москва : Высшая школа, 1967. – 108с.
807676
  Телевной Игорь Мексиканские мультики // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 58-63 : фото
807677
   Мексиканские рассказы. – М, 1960. – 182с.
807678
   Мексиканские рассказы. – Л, 1982. – 351с.
807679
  Чичков В.М. Мексиканские рассказы. / В.М. Чичков. – Москва : Детская литература, 1966. – 159 с.
807680
  Эйзенштейн С.М. Мексиканские рисунки Эйзенштейна / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1969. – 18с.
807681
   Мексиканские Соединенные Штаты. – М, 1986. – 476с.
807682
  Воронов Ю.Н. Мексиканский каучуковый куст - гуаюла / Ю.Н. Воронов. – Ленинград : ВИПБНК, 1928. – 59 с.
807683
   Мексиканский реалистический роман ХХ века. – М, 1960. – 167с.
807684
  Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. Формирование. Своеобразие. Современный этап / В.Н. Кутейщикова. – М., 1971. – 335с.
807685
  Дьякова Л.В. Мексиканское меньшинство в США: особенности происхождения и эволюция сомосознания // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.73-88. – ISSN 044-748Х
807686
  Кідрук Максим Мексиканські хроніки : фрагменти роману / Закінчення. Поч. у №№ 5, 6, 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-108. – ISSN 0130-321Х
807687
  Кідрук М. Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 251, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: МЕХІСО. – ISBN 978-617-12-0843-8
807688
  Андреєва О.М. Мексиканці у Сполучених Штатах Америки / О.М. Андреєва, Т. Леонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 301-304.
807689
  Синельников Сергей Мексиканцы дают добро : Сферы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 62-67 : Фото
807690
  Котляренко А. Мексіка / А. Котляренко. – Київ : Вид-во політичної літератури Украіни, 1965. – 56 с.
807691
  Скиба І.І. Мексіка і три Мехіко / І.І. Скиба. – Київ, 1967. – 105с.
807692
   Мексіканські прислів""я та приказки. – К, 1988. – 106с.
807693
  Кідрук Максим Мексіканські хроніки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 58-60
807694
  Беляев И.А. Мектебы Закаспийской области : Стат. очерк туркм. низш. шк. (мектеб) по данным анкеты 1915-16 г. / И.А. Беляев. – Асхабад : Тип. И.И. Александрова, 1916. – 28, 60 с., 1 л. табл. – Прил. к "Обзору Закасп. обл." за 1912-14 г.
807695
  Сабитов Н. Мектебы и медресе у казахов / Н. Сабитов. – Алма-Ата, 1950. – 44с.
807696
  Борзунов В.М. Мел / В.М. Борзунов. – 2-е изд., перераб. – Москва : [Б. и.]
Вып. 6. – 1962. – С. 1-31
807697
   Мел и палеоген Ферганы. – Л, 1936. – 48с.
807698
  Говоров К.А. Меланезия : Автореф... кандид. географич.наук: / Говоров К.А.; Министерство просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Симферополь, 1951. – 20 с.
807699
  Жданова Н.Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская. – Киев : Наукова думка, 1988. – 193с.
807700
  Полякова А. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка? / А. Полякова, О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні рак є другою провідною причиною смертності людей після хвороб серця. Тому профілактика передракових захворювань є актуальною проблемою, далекою від вирішення. Останнім часом отримані дані про фармакотерапевтичні ефекти меланіну при ...
807701
  Максим"юк Г. Меланія Байлова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 127-129. – ISSN 2224-0926
807702
  Макевич І. Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 788-796. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається життєвий шлях та наукова діяльність учениці Михайла Грушевського, дослідниці соціокультурної історії українського духовенства другої половини XVIII ст. Проаналізовано науковий доробок М. Бордун, розкрито її "творчу лабораторію" ...
807703
  Ревуцький Д. Меланія Овдієвна Загорська, спіробітниця Лисенкова / Д. Ревуцький. – 73-116 с.
807704
  Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 3-77. – ISSN 0320 - 8370
807705
  Зенова Г.М. Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зенова Г.М. ; МГУ. – Москва, 1966. – 30 с.
807706
  Габович О. Меланократія замість меритократії? / О. Габович, В. Кузнєцов // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 6-7


  Нинішня ідеологія містить тезу про нібито непереборні в західному суспільстві форми дискримінації, в тому числі, расову та гендерну. " І ось у цій науково-освітній сфері західного суспільстві поширюється зі швидкістю верхової лісової пожежі наратив про ...
807707
  Білецький В.С. Мелантерит (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 72. – ISBN 978-966-02-8346-6
807708
  Тетмайер К. Меланхолия / К. Тетмайер; Пер. с пол. Ел. фон-Витторф. – Санкт-Петербург : [В. Ломов]. – 63 с. – (Художественная библиотека ; [№ 7])
807709
  Якунина Е. Меланхолия. Гений и безумие Запада // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-19
807710
  Костюк В. Меланхолійна реставрація уявного чужинця у "Дванадцяти обручах" Ю. Андруховича // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 87-95. – ISBN 978-966-8518-96-6
807711
  Кобилянська О.Ю. Меланхолійний вальс / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1968. – 70с.
807712
  Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 5-44. – ISBN 978-966-8518-96-6
807713
  Котляров П. Меланхтонівська реформа школи Eйслебена: гуманістична парадигма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Філіпа Меланхтона по реформуванню шкільної освіти у Німеччині на початку XVI ст. на основі навчального плану для школи Ейслебену (1525 р.). Нами була здійснена спроба дослідити кілька важливих завдань, які ставив перед ...
807714
  Кузнецова С.М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 47-52. – ISSN 2524-0412
807715
   Мелатонінзалежні зміни протеїназної активності ядер тимусу та селезінки щурів / Л.О. Конопліч, Е.Р. Степанська, Л.М. Калинська, К.О. Скрипка, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив мелатоніну на розщеплення пістонів Н1 під дією ядерних протеїназ інтактних і стресованих щурів. Зміни в розщепленні пістонів Н1 ядер селезінки і тимусу щурів під впливом мелатоніну і подальшого стресу вказують на можливість залучення цих ...
807716
   Меленевська Людмила Михайлівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
807717
  Головченко В.І. Меленевський Мар"ян (Маркіян) Мар"янович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8346-6
807718
   Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [2] с. : іл. – (Видатні зодчі України)
807719
  Біловус Н.Ю. Мелентій Смотрицький - український полеміст і педагог // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 20-23
807720
  Яременко П.К. Мелентій Смотрицький : життя і творчість : монографія / П.К. Яременко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 160 с.
807721
  Королев Д. Мелетий Смотрицкий и его "Грамматика" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 27 сентября - 3 октября (№ 39). – С. 15


  "Вновь поднявшийся на Украине языковой вопрос должен, наверное, повысить интерес читающей и думающей публики к проблемам языка как такового, к вопросу о происхождении украинского и русского языков, их историческом взаимодействии. В 2019 году отмечается ...
807722
  Семеренко Г. Мелетій Смотрицький - педагог // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (217), листопад - грудень 2021. – С. 3-8
807723
  Гудзик К. Мелетій Смотрицький - публіцист, учений і патріот // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 367-376. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
807724
  Новоселецька С. Мелетій Смотрицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 84-93. – ISBN 966-7631-05-2
807725
  Миненко Ю. Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 57-62. – ISSN 2305-5898
807726
  Львова К.О. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 286-291
807727
  Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
807728
  Фаріон І.Д. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 57-69. – ISSN 1682-3540


  У статті нетипово проаналізовано визначальні праць М. Смотрицького крізь призму мовно-світоглядового гібридизму, що й сьогодні є у нашій мовній політиці. В основі розвідки дві протилежні тенденції часу: традиційний слов’янський сакральний універсалізм ...
807729
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (07.10.1951-14.11.2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
807730
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (1951-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301. – ISBN 978-966-439-754-1
807731
  Мелещенко О. Мелещенко Олександр Костянтинович : [автобіографія] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-2726-03-9
807732
   Мелещенко Олександр Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301-302. – ISBN 978-966-439-754-1
807733
  Забіяка І.М. Мелещенко Олександр Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 79. – ISBN 978-966-02-8346-6
807734
  Чернышева Е.А. Мелилититы в толще щелочных вулканитов банки горриндж (юго-запад Португалии) / Е.А. Чернышева, Г.С. Харин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 60-68 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
807735
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 214с.
807736
   Мелиоративная география. – Москва, 1973. – 84 с.
807737
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1980. – 288с.
807738
  Аношко В.С. Мелиоративная география : ччеб. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 243-244
807739
  Дьяконов К.Н. Мелиоративная география : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "География" / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко. – Москва : Московский университет, 1995. – 254 с. – ISBN 5-211-03382-5
807740
  Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии : учеб. пособ. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
807741
  Владимиров А.Г. Мелиоративная гидрогеология : Мелиоративно-гидрогеологические исследования и мероприятия в засушливой зоне / А.Г. Владимиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 176с.
807742
  Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология : Учебное пособие / Д.М. Кац, В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1981. – 296с.
807743
  Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв : Методы исследования, гидрофизические закономерности, регулирование водного режима почв и растений / Н.А. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 272с.
807744
  Горев Л.Н. Мелиоративная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1984. – 256с. : ил.70 + Табл.48. – Библ.:120 назв.
807745
  Тактаев А.А. Мелиоративная кооперация УзССР и ее роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Тактаев А.А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 24л.
807746
  Гриценко Елена Сергеевна Мелиоративная лексика в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гриценко Елена Сергеевна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
807747
  Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184 с. : граф., карт. – Библиогр.: с. 174-179
807748
  Тютюнник Д.А. Мелиоративная оценка территориальной дифференциации агрометеорологических условий УССР и их динамики : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Т.А. Шумило // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
807749
   Мелиоративно-гедротехнические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1985
807750
   Мелиоративно-гедротехнические условия западного причерноморья СССР. – Кишинев, 1979
807751
  Иванов А.Ф. Мелиоративно-гедротехническое строительство в колхозах и его кредитование Сельхозбанком СССР. / А.Ф. Иванов. – Москва, 1941. – 68с.
807752
  Баер Р.А. Мелиоративно-гидрогеологические особенности существующего и перспективного орошения на лебовережье Нижнего Днепра. : Дис... канд. геол.-минер. наук / Баер Р.А. ; Укр. НИИгидротехники и мелиорации, Гидрогеол.-мелиорат. экспед. – К.-Н.Каховка, 1965. – 294 л. – Библиогр.:л. 267-294
807753
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменений при орошении : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.06 / Хмельницкая Нина Леонтьевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
807754
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменения при орошении : Дис... канд. геолог.наук: / Хмельницкая Нина Леонтьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 236л. – Бібліогр.:л.209-236
807755
  Алексеевский В.Е. Мелиоративно-гидрогеологическое районирование осушаемых территорий Юго-Западной части Припятского Полесья : Автореф... канд. геол.минерал.наук: / Алексеевский В. Е.; АН БССР, Объед. совет Лаборат. геохим. пробл. и Беолрус. науч. иссл. геол.-разв. ин-та. – Минск, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
807756
  Молчанова Е.Я. Мелиоративное действие постоянного электрического тока на почвы различных типов засоления. : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Молчанова Е.Я.; МГУ. Каф. физики и мелиорации почв ф-та Почвоведения. ВНИИ гидротехники и мелиорации. – М., 1973. – 24л.
807757
  Ярмизин Д.В. и др. Мелиоративное земледелие / Д.В. и др. Ярмизин. – М., 1966. – 424с.
807758
  Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение : Учебное пособие / В.Б. Михно. – Воронеж, 1984. – 244с.
807759
  Розов Л.П. Мелиоративное почвоведение / Л.П. Розов. – М., 1936. – 494 с.
807760
  Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение : практикум : пособие для гидромелиорат. ин-тов и фак. / Астапов С.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 367 с. – (Учебники и учебные пособия для высших с.-х. учебных заведений)
807761
  Богданов В.Л. Мелиоративное почвоведение и земледелие / В.Л. Богданов, Г.Н. Кислякова. – Москва : Колос, 1992. – 200с.
807762
   Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии : Учебное пособие для студ. вузов / С.Т. Вознюк, П.К. Кузьмич, В.Г. Крыштоф, Т.Н. Кириенко, В.А. Олиневич; Под ред. С.Т. Вознюка, П.К. Кузьмича. – Львов, 1984. – 264с.
807763
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1960. – 422с.
807764
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1964. – 472с.
807765
  Баер Р.А. Мелиоративные-гидрогеологические особенности районов существующего и перспективного орошения на левобережье Нижнего Днепра : Автореф... канд. геолого-минер. наук / Баер Р.А.; КГУ. – Киев, 1966. – 22 с.
807766
   Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 232с.
807767
  Шнейдер В.А. Мелиоративные и строительные машины / В.А. Шнейдер, Н.А. Тищенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 463с.
807768
   Мелиоративные мероприятия на орошаемых землях. – Москва, 1957. – 240 с.
807769
  Левенец М.В. Мелиоративные особенности подзолисто-глеевых малоокульутренных тяжелосуглинковых почв, на ленточных глинах Ленинградськой области : Автореф... канд. биол..наук: / Левенец М. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 15л.
807770
   Мелиоративные проблемы. – Киев, 1991. – 230 с.
807771
  Козловский Ф.И. Мелиоративные проблемы освоения пойм степной зоны / Ф.И. Козловский, Э.А. Корнблюм. – М, 1972. – 220с.
807772
   Мелиоративные строительные и лесные тракторы. – Минск : Ураджай, 1989. – 335с.
807773
  Марков П.В. Мелиоративный кадастр СССР / П.В. Марков. – М., 1963. – 408с.
807774
  Никольский Б.А, Мелиоративный кредит в России / Б.А. Никольский. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – IV, 109 с.
807775
  Богушевский А.А. Мелиорации в зоне многолетней мерзлоты / А.А. Богушевский. – Москва : Колос, 1974. – 253 с.
807776
  Каценеленбаум З.С. Мелиорации. / З.С. Каценеленбаум. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1922. – 345с.
807777
  Кудрин Б.А. Мелиорацию - на службу сельскому хозяйству. / Б.А. Кудрин. – М., 1970. – 16с.
807778
   Мелиорация - агропромышленному комплексу. – Ленинград, 1990. – 130 с.
807779
  Каценеленбаум З.С. Мелиорация / З.С. Каценеленбаум. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1919. – 416с.
807780
   Мелиорация в СССР. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни. науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
807781
  Марков Г.С. Мелиорация заболоченых пойм / Г.С. Марков. – М, 1956. – 110с.
807782
   Мелиорация засоленных земель на Северном Кавказе. – Москва, 1987. – 78 с.
807783
   Мелиорация засоленных и солонцевых почв. – М., 1967. – 100 с.
807784
  Беседнов Н.А. Мелиорация засоленных почв / Н.А. Беседнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 148 с. – Библиогр.: с. 144-146
807785
  Рабочев И.С. Мелиорация засоленных почв среднего течения Аму-Дарьи / И.С. Рабочев. – Ашхабад, 1964. – 256с.
807786
  Башкин П.Б. Мелиорация земель - верный путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства / П.Б. Башкин. – Омск, 1966. – 18с.
807787
  Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 317с.
807788
  Максимчук В.Л. Мелиорация земель в зоне влияния водохранилищ с учетом рационального природопользования / В.Л. Максимчук, В.С. Перехрест // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 59-63. – Бібліогр.: 1 назва
807789
   Мелиорация земель в зоне влияния равнинных водохранилищ. – Москва : Колос, 1974. – 255с.
807790
   Мелиорация земель Вологодской области. – М., 1987. – 134 с.
807791
  Нестеренко И.М. Мелиорация земель Евпропейского Севера СССР / И.М. Нестеренко. – Ленинград, 1979. – 360 с.
807792
  Крюкялис Л.Т. Мелиорация земель и ее влияние на дифференциальную ренту в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Крюкялис Л.Т.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 13л.
807793
   Мелиорация земель и использование водных ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1989. – 138с.
807794
   Мелиорация земель и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1986. – 118 с.
807795
   Мелиорация земель низовьев рек Аральского региона. – Ташкент, 1988. – 157с.
807796
  Шубладзе К.К. Мелиорация земель. Мелиорация земель - основа науч.-технич. революции в сел. хоз-ве. / К.К. Шубладзе. – М., 1970. – 120с.
807797
   Мелиорация и водное хозяйство. – К
68. – 1965. – 95с.
807798
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 42. – 1978
807799
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 43. – 1978
807800
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 44. – 1978
807801
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 45. – 1979
807802
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 46. – 1979
807803
   Мелиорация и водное хозяйство. – Киев
Вып. 47. – 1979
807804
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
6. – 1984. – 409с.
807805
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
3. – 1985. – 448с.
807806
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
4. – 1985. – 448с.
807807
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 68. – 1988
807808
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 71. – 1989
807809
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 74. – 1991
807810
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 75. – 1991
807811
   Мелиорация и водное хозяйство : Справочник. – Москва
Том 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1992. – 287с.
807812
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 77. – 1992
807813
   Мелиорация и водное хозяйство : Межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 78. – 1993
807814
   Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник : Справочник. – Москва : Агропромиздат
Т. 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1990. – 415с. : Ил.
807815
   Мелиорация и использование мелиорируемых земель в Нечерноземной зоне РСФСР : Сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 64с.
807816
   Мелиорация и использование орошаемых земель степной зоны : Сборник научных трудов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 240с. : Табл. 120, ил. 13
807817
  Лазарчук Н.А. Мелиорация и урожай / Н.А. Лазарчук, Г.С. Потоцкий. – Киев : Урожай, 1986. – 151с.
807818
  Ковриго П.А. Мелиорация климата почв осушаемых территорий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковриго П.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 31л.
807819
   Мелиорация ландшафтов. – Москва, 1988. – 184 с.
807820
  Малышев Ф.А. Мелиорация легких почв торфом. / Ф.А. Малышев. – Минск, 1989. – 159с.
807821
   Мелиорация на Украине. – Киев : Урожай, 1979. – 365с.
807822
   Мелиорация на Украине. – 2-е изд., доп. и перер. – Киев : Урожай, 1985. – 376с.
807823
  Щербаков Б.В. Мелиорация песков и их использование в совхозно-колхозном строительстве / Б.В. Щербаков. – Москва, 1931. – 72 с.
807824
  Зайдельман Ф Мелиорация почв / Ф Зайдельман. – Москва : МГУ, 1987. – 303с.
807825
  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальн. 013000 "Почвоведение" / Ф.Р.Зайдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04801-6
807826
   Мелиорация почв в районах земледелия. – М., 1937. – 11 с.
807827
   Мелиорация почв в СССР. – Москва, 1971. – 212 с.
807828
  Карнаухов Н.И. Мелиорация почв. (Учеб. пособие). / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1977. – 89с.
807829
  Черкасов А.А. Мелиорация почвы. / А.А. Черкасов. – М., 1951. – 40с.
807830
  Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: Теория и практика правового регулирования / Т.Н. Зацепина. – Минск, 1991. – 120с.
807831
   Мелиорация солонцов в СССР. – Москва, 1953. – 546 с.
807832
  Новикова А.В. Мелиорация солонцов Крыма / А.В. Новикова. – Симферополь, 1953. – 60с.
807833
  Карнаухов Н.И. Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1980. – 95с.
807834
  Кожевников А.И. Мелиорация степных высококарбонатных малонатриевых солонцов черноземной зоны Кустанайской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Кожевников А.И.; Ан Азерб.ССР. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
807835
   Мелиорировать- значит улучшать. – Москва, 1977. – 96 с.
807836
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе / П. Хучуа. – Тбилиси, 1952. – 140с.
807837
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе : жизнь и творчество / П. Хучуа. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 139 с.
807838
  Михайлов Б.Д. Мелитополь - медовый город: путеводитель-справочник / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1990. – 92с.
807839
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1978. – 80с.
807840
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск, 1980. – 95с.
807841
  Тереножкин А.И. Мелитопольский курган / А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевский. – Киев, 1988. – 260с.
807842
  Авдеев Ю.К. Мелихово : музей-усадьба А.П. Чехова : путеводитель / Ю.К. Авдеев ; [худож.: С.С.- Чехова, С.М. Чехова]. – Москва : Советская Россия, 1958. – 24, [8] с., [9] л. ил. : ил.
807843
  Ліндау Пауль Мелійська Венера : поетична драма в одній дії / Павло Ліндав ; з нім м. пер. В. Щурат. – [Перемишль] : Артистично-літ. новини ; [З друкарні М. Джулинського], 1900


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
807844
   Меліновський Микола Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317 : фото
807845
  Туранли Ф.Г. Меліоранський Платон Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
807846
  Гриневецький В.Т. Меліоративна географія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
807847
  Кривульченко А.І. Меліоративна географія : підручник / А.І. Кривульченко ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Київ : Каравела, 2020. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-8019-86-9
807848
  Кривульченко А.І. Меліоративна географія : підручник / А.І. Кривульченко ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Київ : Каравела, 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-8019-86-9
807849
   Меліоративна гідрогеологія : навчальний посібник / І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; за ред. І.Є. Жернова. – Київ : Вища школа, 1972. – 330 с.
807850
  Хільчевський В.К. Меліоративна гідрохімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
807851
  Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.П. Буднік, А.О. Піціль, С.П. Ковальова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 194-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
807852
  Гриневецький В.Т. Меліоративне грунтознавство / В.Т. Гриневецький, Р.С. Трускавецький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
807853
  Урлюк Ю.С. Меліоративні властивості водоохоронних соснових насаджень Українського межиріччя Дніпра і Десни : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Урлюк Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 13 назв
807854
  Проценко І.А. Меліоративні властивості захисних лісових насаджень на рекультивованих відвалах Юрківського буровугільного кар"єра : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Проценко Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
807855
  Гриневецький В.Т. Меліоративні системи // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
807856
  Тютюнник Д.А. Меліоративно-географічний аналіз та оцінка порушень ПТК осушуваних територій / Д.А. Тютюнник, І.М. Гнатюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 38-47. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості природно-меліоративних комплексів осушуваних територій, запропонована їх класифікація з виділенням типів за ступенем напруженості екологічної обстановки, підтипів - за ступенем порушеності та родів за конкретними процесами ...
807857
  Гаркавко В.К. Меліораційне кредитування як запорука економічного зростання в галузях сільського господарства / В.К. Гаркавко, В.Ю. Баранюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-104. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
807858
   Меліорація - могутній резерв урожаю. – Львів : Каменяр, 1967. – 102с.
807859
  Лозовіцький П.С. Меліорація грунтів та оптимізація грунтових процесів : підручник / П.С. Лозовіцький. – Київ : [б. в.], 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 497-506. – Бібліогр.: с. 516


  У пр. № 1728652 напис: Читачам бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2.10.2018 р.
807860
  Кравченко В.П. Меліорація з основами геодезії / В.П. Кравченко. – К., 1983. – 264с.
807861
  Гаркуша М.А. Меліорація земель / М.А. Гаркуша. – Київ : Знання, 1973. – 48 с.
807862
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 79. – 1993
807863
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 80. – 1994
807864
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 81. – 1994
807865
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 83. – 1996
807866
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 84. – 1997
807867
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 85. – 1998. – резюме - рос., англ. мовами
807868
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 87. – 2001. – резюме - рос., англ. мовами
807869
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 88. – 2002. – резюме - рос., англ. мовами
807870
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ювілейний вип. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 90 : Присв. 75-річчю від дня заснування Ін-ту гідротехн. і меліораціїї УААН. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
807871
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 91. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
807872
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 92. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
807873
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 96. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
807874
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 97. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
807875
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807876
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807877
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 101. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807878
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 102. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807879
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 103. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807880
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 104. – 2016. – 132, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807881
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 105. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807882
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 106. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807883
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 2616-5643
Вип. 1 (107). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
807884
  Черкасов О.О. Меліорація і сільськогосподарське водопостачання. / О.О. Черкасов. – К., 1954. – 527с.
807885
  Цапко Ю.Л. Меліорація кислих грунтів - сучасні погляди і шляхи розвитку / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, А.І. Огородня // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 11-15. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
807886
  Щербань І.М. Меліорація клімату // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 84-85. – ISBN 978-966-02-8346-6
807887
  Гриневецький В.Т. Меліорація ландшафтна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
807888
  Бакшеєв Ю.О. Меліорація на Україні / Ю.О. Бакшеєв, Б.П. Карук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
807889
  Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України : (західних областей і Полісся) / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1966. – 130с.
807890
  Єрмоленко С.С. Меліорація оригіналу в художньому перекладі як явище лінгво-культурної адаптації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 91-97. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і культури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй канону художнього мовлення взагалі і слів ...
807891
  Шуйський Ю.Д. Меліорація прибережних лиманів на північному заході Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, Г.П. Міщенко, Г.І. Кормильцев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 109-113. – Бібліогр.: 8 назв
807892
  Сторожук Т.А. Меліорація я к фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. / Т.А. Сторожук. – К., 1966. – 28с.
807893
  Пономарів О.Д. Меліссанті (- грецька поетеса і перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
807894
  Алексєєв М.О. Мелітополь : історико-географічний нарис / М.О. Алексєєв , Г.О. Барков. – Запоріжжя : [Б. и.], 1962. – 68 с.
807895
   Мелітополь. – Київ, 1983. – 143с.
807896
   Мелітополь. [Ізовидання] = Мелитополь : комплект из 14 открыток (с текстом на укр. и рус. яз.). – Київ : Радянська Україна, 1983. – 14 л. : 14 кольор. откр. + 1 обл.
807897
  Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы / В.А. Гинда; отв. ред. Пастернак С.И. – Киев : Наукова думка, 1986. – 153с.
807898
  Левковский А.И. Мелкая буржуазия / А.И. Левковский. – М, 1978. – 192с.
807899
   Мелкая земская единица. – С.-Пб. – 421с.
807900
   Мелкая земская единица. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществанная польза", 1915. – 471 с.
807901
   Мелкая земская единица в 1902-1903 г.г. : Сборник статей. – Санкт-Петербург : Тип.Спб.акц.общ.печатн. и писчебум.дела "Слово"
в.2. – 1903. – 272 с.
807902
   Мелкая пластика Румынии. – М., 1979. – 10с.
807903
  Вильрат В.Г. Мелкая промышленность 13 районов Восточно-Сибирского края / В.Г. Вильрат, Г.И. Дробышева. – Иркутск, 1930. – 105с.
807904
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
2. – 1932. – 195с.
807905
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
3. – 1932. – 528с.
807906
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.
1. – 1933. – 199с.
807907
  Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале ХХ века (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ольховая Л. В.; Урал .ГУ. – Свердловск, 1964. – 18л.
807908
  Голубицкий Ю. Мелкая промышленность, диковинки и статистика московская, или Как зарождался в столице малый бизнес (русский физиологический очерк 1830-1840-х годов) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0042-8736
807909
   Мелкая промышленность. По материалам Международного симпозиума по промышленному развитию (Афины, ноябрь - декабрь 1967 года). – Нью-Йорк, 1969. – 45с.
807910
  Бронгулеев В В. Мелкая складчатость платформы / В В. Бронгулеев, . – М, 1951. – 152с.
807911
  Яковлев В.Е. Мелкие [колеоптерологические] заметки / [соч.] В.Е. Яковлева (Евпатория) // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – С. 235-237
807912
  Квасница В.Н. Мелкие алмазы / В.Н. Квасница. – К., 1985. – 215с.
807913
  Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
807914
  Шугуров А.М. Мелкие заметки по истории Крыской фауны / А.М. Шугуров (Кутаиси) // Компакт - 252370 / А.М. Шугуров. – С. 336-346
807915
  Рамзес В.Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1965. – 174с.
807916
  Бруннек Н.И. Мелкие изденлия из теста / Н.И. Бруннек. – М, 1990. – 111с.
807917
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. II / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
807918
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. VI / [соч.] Л. Круликовского (Уржум) // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 3 с.
807919
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. II / [соч.] Л. Круликовского (Уржум) // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 5 с.
807920
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. V / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 3 с.
807921
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. IV / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
807922
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. III / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
807923
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. VII / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 6 с.
807924
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / [соч.] Л. Круликовского (Уржум). – [Санкт-Петербург]
VI. – 1903. – 3 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1903 т. III, № 1, (февраль), с. 30-32
807925
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1904. – С. 90. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. обозр., № 2-3, 1904 г.
807926
  Алфераки С.Н. Мелкие лепидоптерологические заметки / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
807927
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург]
IX. – 1908. – 8 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 27-34
807928
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. IX / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 8 с.
807929
  Алфераки С.Н. Мелкие лепидоптерологические заметки / С. Алфераки (С.-Петербург) // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – 2 с.
807930
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1908. – 6 с. – Отд. оттиск
807931
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. X / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 7 с.
807932
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург]
X. – 1909. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 270-276
807933
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург]
XI. – 1910. – 6 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1909 т. IX, № 1-2, (июнь 1909 г.), с. 109-114
807934
  Шелюжко Л.А. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Шелюжко // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – 3 с.
807935
  Шелюжко Л.А. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1910. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу...- Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1909, № 1, с. 383–385
807936
  Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. / Ю.Г. Швецов. – Новосибирск, 1977. – 158с.
807937
  Герд С.В. Мелкие млекопитающие в неволе / С.В. Герд. – Москва-Л., 1928. – 184с.
807938
   Мелкие млекопитающие заповедных территорий. – Москва, 1984. – 148с.
807939
  Тимофеева А.А. Мелкие млекопитающие и их эктопаразиты на Сахалине и Курульских островах в связи с эпидемиологическим занчений этих животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева А. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
807940
  Шевченко А.И. Мелкие млекопитающие из полиоценовых и раннеантропоненовых отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геол. АН УССР. – К., 1963. – 19л.
807941
  Соколов В.Е. Мелкие млекопитающие лесов Монгольской Народной Республики: Chiroptera, Lagomorha, Rodentia / В.Е. Соколов. – Москва : Наука, 1985. – 103с.
807942
  Ревин Ю.В. Мелкие млекопитающие олекмо-чарского нагорья (состав, экология, движение численности) : Автореф... канд. биологическихнаук: 097 / Ревин Ю.В.; АН СССР. Сибирское отделение. Объедин. учен. совет по биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 24л.
807943
  Крохмаль А.И. Мелкие млекопитающие плейстоцена и их роль в стратиграфии отложений лессово-почвенной формации юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-60 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
807944
   Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. – Владивосток, 1970. – 196с.
807945
  Юдин Б.С. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока / Б.С. Юдин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 270с.
807946
  Шугуров А.М. Мелкие ортоптерологические заметки / А.М. Шугуров (Одесса) // Компакт - 252370 / А.М. Шугуров. – С. 21-23
807947
  Карнеев А. Мелкие разыскания в области духовного стиха. / А. Карнеев. – 209-226с.
807948
  Толстой Л.Н. Мелкие рассказы / Л.Н. Толстой. – Берлин=Berlin : Издание Т-ва И.П. Ладыжникова= J. Ladyschnikow, 1910. – 46 с.
807949
  Николаев М.П. Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского / М.П. Николаев, 1939. – [14] с.
807950
  Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма 1857-1887 гг. : в 2 вып. / [соч.] Д.И. Иловайского. – 1888-1896. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К*)
[Вып. 1] : По вопросам о преподавании истории; Путевые заметки и воспоминания; Публицистика по восточному вопросу; Публицистика по внутренним делам; О последнем фазисе восточного вопроса. – 1888. – [4], 416 с.
807951
  Разумнова И.И. Мелкие фирмы в США / И.И. Разумнова. – М, 1989. – 124с.
807952
  Сулимов Б.Г. Мелкие хитрости / Б.Г. Сулимов. – Казань, 1989. – 127с.
807953
  Дубровинский Б.М. Мелкие хищения и их предупреждение / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1974. – 32 с.
807954
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 588, [2] с. – В изд. также: Петербург / Белый А. – ISBN 5-7644-0156-9
807955
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : Роман / Ф.К. Сологуб. – Москва : Художественная литература, 1988. – 303с.
807956
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : драма в пяти действиях (шести картинах) / Ф.К. Сологуб. – Berkeley : Berkeley slavic specialties, 1988. – 158 с.
807957
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб; [Сост. и вступ. статья В.В. Ерофеева]. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
807958
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1990. – 300с.
807959
  Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф. Сологуб. – Москва, 1991. – 528с.
807960
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Федор Сологуб. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 384 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-071375-2


  Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Маленький ...
807961
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Два готика : Роман. Рассказ / Ф.К. Сологуб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-01385-5
807962
   Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. – М., 1990. – 42с.
807963
  Попов А.В. Мелкий бизнес Индонезии / А.В. Попов. – М, 1991. – 186с.
807964
  Роздобудько И.В. Мелкий бисер : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
807965
  Гырляну Э. Мелкий случай / Э. Гырляну. – Бухарест, 1978. – 48с.
807966
   Мелкоамплитудная разрывная тектоника Восточного Приазовья / В.А. Корчемагин, В.С. Емець, Ю.А. Коробов, Л.К. Мирошниченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
807967
  Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е гг. ХХ в. / С.М. Хенкин. – М., 1985. – 173с.
807968
  Петров В.И. Мелкобуржуазная политическая экономия / В.И. Петров, Б.В. Титов, 1958. – 68с.
807969
   Мелкобуржуазная экономия и мелкобуржуазный социализм. – М.-Л.
5. – 1926. – 277с.
807970
  Михайлов М.И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 262с.
807971
  Ленин В.И. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 16с.
807972
  Кузьмина А.А. Мелкобуржуазный кооперативный социализм / А.А. Кузьмина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. Отд-ние науч. коммунизма. Кафедра истории соц. учений. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 259 с.
807973
  Лейбзон Б.М. Мелкобуржуазный революционаризм (Об анархизме, троцкизме и маоизме) / Б.М. Лейбзон. – Москва, 1967. – 160с.
807974
   Мелкобуржуазный социализм и руководители КПК. – М., 1964. – 30с.
807975
   Мелков Геннадій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 58. – ISBN 966-8352-11-4
807976
   Мелков Геннадій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 302. – ISBN 978-966-439-754-1
807977
  Анисимов І.О. Мелков Геннадій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 97-98. – ISBN 978-966-02-8346-6
807978
  Соловьев В.А. Мелководные лиманы / В.А. Соловьев. – Саратов, 1954. – 56с.
807979
   Мелководья Кременчугского водохранилища. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 269-279
807980
  Иванов А.В. Мелкодисперсное космическое вещество в земных отложениях. : Автореф... канд. геол.-минерал..наук: 121 / Иванов А.В.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 27л.
807981
  Рубе В.А. Мелкое и среднее предпринимательство в условиях господства монополий. / В.А. Рубе. – М, 1978. – 213с.
807982
  Савельев Н.А. Мелкое производство в Индии / Н.А. Савельев. – М, 1964. – 140с.
807983
  Савельева Т.К. Мелкое производство в странах Востока: соц.-экон. и полит. аспекты / Т.К. Савельева. – Москва, 1992. – 201с.
807984
  Белокреницкий В.Я. Мелкое производство в экономике Пакистана (1947-1970) / В.Я. Белокреницкий ; АН СССР; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 167 с. : граф. – Библиогр.: с. 162-166 (129 назв.)
807985
   Мелкое производство города в Азии и Африке. – М., 1974. – 383с.
807986
  Лушина Н.Л. Мелкое производство и социализм. / Н.Л. Лушина. – М., 1988. – 127с.
807987
  Стрищенец Н.М. Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине 16 -- середине 17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Стрищенец Н.М,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 37 с.
807988
  Стришенец Николай Михайлович Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине XVI - середине XVII в.: (на материалах сельских промыслов) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Стришенец Николай Михайлович; МВ и ССО УССР, Тернопольский ин-т народн. хозяйства. – Тернополь, 1990. – 430л. – Бібліогр.:л.358-406
807989
  Грабовецкий Богдан Владимирович Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI--XVII вв. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Грабовецкий Богдан Владимирович; Киевский государственный педагогический ин-т им. А.М.Горького. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.182-211
807990
  Грабовецкий Б.В. Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Грабовецкий Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
807991
  Ковалкин А.А. Мелкое хулиганство и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалкин А.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 22л.
807992
   Мелкой дробью. – Воронеж, 1965. – 88с.
807993
  Уляхин В.Н. Мелкокапиталистическое предпринимательство в странах Востока. / В.Н. Уляхин. – М., 1988. – 142с.
807994
  Карлин Л.Н. Мелкомасштабная структура гидрофизических полей верхнего слоя океана / Л.Н. Карлин. – М, 1988. – 162с.
807995
  Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане / В.И. Бабий ; под ред. В.В. Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-199 (147 назв.)
807996
  Кингсеп А.С. Мелкомасштабная турбулентность и турбулентный нагрев плазмы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кингсеп А.С.; Ин-т атом. энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
807997
   Мелкомасштабные карты оценки природных условий : Содержание, принципы и методы разработки. – Москва : Московский университет, 1970. – 150 с.
807998
  Кондрашова Н.Н. Мелкомасштабные магнитные особенности в активной области NOAA 11024 / Н.Н. Кондрашова, У.М. Лейко // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35, № 2 (206). – С. 28-49. – ISSN 0233-7665
807999
  Ямниченко И.М. Мелкорослые гастроподы юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины : монография / И.М. Ямниченко; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1987. – 176с.
808000
  Круглов В.В. Мелкотоварное земледелие в условиях современного капитализма / В.В. Круглов. – Л, 1983. – 153с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,