Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
807001
  Ланков А.В. "Методика" В.А. Латышева // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 44-47
807002
   "Методические и лингвистические основы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах", региональная конф.. – Донецк, 1991. – 124с.
807003
  Жученко А.М. Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
807004
  Дьякович С.В. Методика факультативных занятий по химии / С.В. Дьякович. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
807005
  Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях / И.Н. Бейдеман ; АН СССР, Ботанический ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 131 с. : ил., 1 л. граф. – Библиогр.: с. 86-129
807006
  Лермантов В.В. Методика физики и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 179с.
807007
  Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – 3-е изд., испр., доп. – М., 1968. – 303с.
807008
  Лещенко Л.С. Методика фонологического описания в исторической диалектологии / Л.С. Лещенко. – Москва, 1969. – 114с.
807009
  Бруновт Е.П. Методика формирования понятий в курсе анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт, Г.Я. Маалхова. – М, 1956. – 44с.
807010
  Яворська Г.Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 84-89. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
807011
  Бондарчук А.Я. Методика формування вокально-виконавських навичок студентів мистецьких спеціальностей засобами естрадної пісні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 24-30. – ISSN 2414-5076
807012
  Дем"янчук О.О. Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Статтю присвячено актуальній проблемі педагогічного становлення молодих педагогів. Вдосконалення процесу професійного становлення молодого вчителя вимагає не лише нових ефективних шляхів організації навчально-виховного процесу вищого педагогічного ...
807013
  Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савченко Алла Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
807014
  Ференчук-Піонтковська Методика формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
807015
   Методика формування репрезентативної вибірки в організації наукового психологічного дослідження : навч. посібник / І.В. Гордієнко-Митрофанова, Є.В. Підчасов, С.Л. Саута, Ю.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Каф. психології. – Харків : Лисенко І.Б., 2020. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-157. – ISBN 978-966-1681-51-3
807016
  Горобець С.І. Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Горобець Світлана Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
807017
  Орлова О. Методика формування та розвитку художного сприйняття літератури // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 96-110
807018
   Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій / О. Завражна, Л. Однодворець, О. Пасько, А. Салтикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
807019
  Ясінська А.І. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 305-312. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
807020
  Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 162-167. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
807021
  Каліщук С.М. Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 112-122. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
807022
  Бардус І. Методика фундаменталізованого навчання об"єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 64-70. – ISSN 2308-4634
807023
  Васюхнова-Зуммер Мария Методика химии / Васюхнова-Зуммер Мария. – Киев
1 : Демонстрационный метод в школе-семилетке. – 1928. – 199 с.
807024
  Бруевич С.В. Методика химической океанографии / С.В. Бруевич. – Москва, 1933. – 144с.
807025
  Коган А.Б. Методика хронического вживления электродов для отведения потенциалов и раздражения мозга / А.Б. Коган. – М., 1952. – 48с.
807026
  Самарцев Евгений Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 26-39 : фото
807027
  Навашин М.С. Методика цитологического исследования для селекционных целей. / М.С. Навашин. – М.Л., 1934. – 48с.
807028
  Иванов А.П. Методика частотных электромагнитных зондирований / А.П. Иванов, О.А. Скугаревская. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
807029
  Боголюбов Н.Н. Методика чистописания / Н.Н. Боголюбов. – Изд.4-е, перераб. – Л., 1963. – 200с.
807030
  Абдурагимов Ф.А. Методика чистописания в 1 классах азербайджанских начальников школ : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурагимов Ф.А.; Азебр.гос. ун-т. – Баку, 1966. – 35л.
807031
  Брайнін Я.М. Методика читання лекцій із правових дисциплин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 93-99
807032
  Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе / Н.Н. Щепетова. – Москва, 1947. – 207с.
807033
  Адамов Е.А. Методика чтения лекций по литературе и искусству : [в помощь лектору] / Е.А. Адамов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде литературы и искусства. – Москва, 1964. – 39 с.
807034
  Джахая Л.Г. Методика чтения лекций по марксистско-ленинской философии. / Л.Г. Джахая, Г.В. Платонов. – М., 1980. – 40с.
807035
   Методика чтения новых курсов на факультете иностранных языков. – Тула, 1975. – 64с.
807036
  Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум : навч. посібник для студентів філол. ф-тів / Юрій Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-143. – ISBN 978-617-527-047-9
807037
  Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення української літератури на засадах ідеаційно-концептуального підходу: теорія і практикум : навч. посібник для студентів філол. ф-тів / Юрій Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-627-046-2
807038
  Шакірзанова Ж.Р. Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав"я в період весняного водопілля / Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
807039
  Соболев Л.Н. Методика эколого-типологического исследования земель / Л.Н. Соболев. – Фрунзе : Илим, 1978. – 112с.
807040
  Чеканова И.В. Методика эколого-экономической оценки состояния отдельных компонент аграрного сектора военной экономики / И.В. Чеканова, А.И. Лысенко, Е.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
807041
  Ковальская Н.Я. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для геогр. ф-ов у-ов / Н.Я. Ковальская ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 234 с.
807042
  Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для студ. геогр. спец-тей ун-ов / Б.А. Манак. – Минск : Университетское, 1985. – 157 с.
807043
  Шарыгин М.Д. Методика экономико-географического исследования промышленных и транспортных узлов : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, В.С. Григорьев. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1981. – 88 с.
807044
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1968. – 231с.
807045
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 280с.
807046
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 3-е изд., перераб. – М., 1977. – 224с.
807047
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1982. – 217с.
807048
   Методика экономического анализа деятельности производственного объединения. – М, 1978. – 224с.
807049
   Методика экономического анализа деятельности производственного предприятия (объединения). – 2-е изд. – М, 1988. – 294с.
807050
  Розов В.К. Методика экономического воспитания школьников / В.К. Розов. – Москва, 1985. – 159 с.
807051
   Методика экономической оценки народнохозяйственного ущерба от дефицита воды в орошаемом земледелии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 98 с.
807052
   Методика экономической оценки сельско-хозяйственной техники. – М, 1979. – 399с.
807053
  Власов Н.С. Методика экономической ощенки сельскохозяйственной техники / Н.С. Власов. – Москва, 1968. – 223с.
807054
  Буданов В.И. Методика экспедиционных исследований береговой зоны моря. / В.И. Буданов. – Москва, 1964. – 224с.
807055
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е. – М, 1949. – 168с.
807056
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 184с.
807057
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Вегетационный метод: Лекции по спецкурсу. / И.К. Киршин. – Свердловск, 1989. – 56с.
807058
  Киршин И.К. Методика эксперимента: лекции по спецкурсу : Введение, общие вопросы развития и организации науки, планирование эксперимента / И.К. Киршин. – Свердловск, 1985. – 51 с.
807059
  Захария И.А. Методика экспериментального исследования погрешностей выпрямительных приборов по форме кривой : Автореф... канд. технич.наук: / Захария И.А.; МВО СССР. Львовский политех. ин-т. – Львов, 1950. – 21 с.
807060
  Шевелёва А.М. Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 194-201 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
807061
  Зайцев М.С. Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов / М.С. Зайцев, А.Н. Коломиец, Л.Д. Шматовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 55-68 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
807062
  Гузик Збигнев Методика экспериментов и системы сбора данных в опытах по упругому рассеянию и накаливанию частиц на ускорителях ОИЯИ, ИФВЭ и ФНАЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гузик Збигнев; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 27л.
807063
   Методика электромоделирования потенциальных геофизических полей при оперативной интерпретации данных скважинной геофизики. – Л, 1976. – 62с.
807064
   Методика электронной микроскопии в ботанических исследованиях : Библиографич.указ. (1967-1970 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1978. – 67с.
807065
  Шиммель Г. Методика электронной микроскопии. : Пер. с нем. / Г. Шиммель. – Москва : Мир, 1972. – 300с.
807066
  Робачевский А.С. Методика элементарного курса теории вероятности : Автореф... канд. пед.наук: / Робачевский А. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
807067
  Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций / Г.Г. Громов. – М., 1966. – 120с.
807068
  Валиуллина Н.Р. Методика эффективного отбора персонала ЦБС при формировании контингента библиотечных специалистов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 90-92
807069
  Забелин А .А. Методика юстировки больших зеркальных интерферометров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Забелин А .А. ; Оптич. ин-т. – Москва, 1957. – 21 с.
807070
  Михайленко А.В. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 171-174. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
807071
  Нусінов В.Я. Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу / В.Я. Нусінов, В.П. Голівер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 49-57. – ISSN 2306-6814
807072
  Потапчук О. Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у  процесі формування  професійних компетентностей майбутніх педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 47-51. – ISSN 2308-4634
807073
  Мудрак Н.В. Методика, алгоритми шифрування і розшифрування текстів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 305-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову методику застосування циклічних решіток до шифрування текстових повідомлень. Наведено алгоритм прямої заміни кожного символу текстового повідомлення координатами точки решітки (дробовими числами) з подальшим накладанням на них ...
807074
   Методика, апаратне забезпечення та валідація супутникових досліджень атмосферного аерозолю: перші результати підготовки до космічного експерименту "Аерозоль-UA" / І.І. Синявський, Г.П. Міліневський, Ю.С. Іванов, М.Г. Сосонкін, В.О. Данилевський, В.К. Розенбуш, А.П. Бовчалюк, А.А. Лукенюк, А.П. Шимків, М.І. Міщенко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 9-17. – ISSN 1561-8889


  Проведено підготовку до створення комплексу наукової апаратури експерименту "Аерозоль-UA", зокрема поляриметра "СканПол", для вивчення з борту космічного апарата глобального розподілу фізичних властивостей аерозольних частинок та хмарних утворень в ...
807075
   Методика, техника геофизической разведки. – М, 1967. – 596с.
807076
   Методика, техника геофизической разведки. – Ереван, 1986. – 267с.
807077
  Гайдуков Ю.И. Методика, техника и технология кернового опробования угольных месторождений / Ю.И. Гайдуков. – М., 1975. – 169с.
807078
   Методика, технологического исследования рыбы и беспозвоночных. – М, 1967. – 75с.
807079
   Методика.. – М., 1982. – 112с.
807080
   Методика: Обеспечение наджености на этапе проектирования.. – М., 1975. – 44с.
807081
  Галеева М.М. Методикаобучения русскому произношению. / М.М. Галеева, И.В. Соколова. – М., 1974. – 90с.
807082
  Федоров Е.Е. Методики анализа и синтеза языковых конструкций / Е.Е. Федоров ; Донецкий ин-т автомобил. транспорта. – Донецк : Вебер, 2009. – 211, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-335-281-7
807083
   Методики анализа морских вод. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 106с.
807084
   Методики биологических исследований по водной токсикологии. – Москва : Наука, 1971. – 300с.
807085
  Пар’єва О.О. Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 266-270. – ISSN 2222-4459
807086
  Мазулевський О.Є. Методики вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 / Олег Євгенович Мазулевський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
807087
   Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
807088
  Загороднова В.Ф. Методики викладання української мови у вищих навчальних закладах як навчальна дисципліна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 90-94. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
807089
   Методики генетико-селекционнго и генетического экспериментов. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 182с.
807090
   Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / [Гребінь В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 56 с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-501-094-4
807091
  Карамушка Л.М. Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 41-46. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
807092
  Баранюк Н.І. Методики для дослідження організаційної культури персоналу правоохоронних органів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розкрито сутність організаційної культури. Представлено комплекс методик, які спрямовані на вивчення організаційної культури персоналу правоохоронних органів. Перша група методик дає можливість діагностувати типи та параметри організаційної ...
807093
  Гончаренко Я.В. Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 30-36. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
807094
  Заіка І.В. Методики для дослідження психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної напруженості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 29-35. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2411-3190
807095
  Лоленко К.М. Методики для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 90-97. – ISSN 2411-3190
807096
  Паршак О.І. Методики для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 93-99. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-3190
807097
  Романова Е.В. Методики для исследования феномена приверженности организации у персонала медицинских учреждений // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 99-106. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
807098
   Методики для работ по генетической инженерии. – Новосибирск, 1986. – 60 с.
807099
  Харченко Є. Методики дослідження бюджету часу: загальна характеристика та адаптація на прикладі студентів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 63-64
807100
  Климчук В.О. Методики дослідження внутрішньої мотивації / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 11-16
807101
  Музика О.Л. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності / О.Л. Музика, І.С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.38-47
807102
  Недозим І.В. Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 105-115. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
807103
   Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський, В.І. Лаврик, А.П. Чернявська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 18-28 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
807104
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Гайша О.О.; МОНУ; Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 168л. + Додаток: л.157-168. – Бібліогр.: л.145-156
807105
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Гайша О. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
807106
  Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения : Под ред. А.С. Батуева / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. Хьюстон. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с. – ISBN 5-06-001729-X
807107
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, Н.Э. Татарский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 367с.
807108
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, А.Э. Татарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 444с.
807109
  Гареев Р.А. Методики исследования гематолимфатического обмена / Р.А. Гареев, И.Б. Беклемишев, А.А. Мурзамадиева. – Алма-Ата, 1991. – 134с.
807110
  Гарькавец С.А. Методики исследования обиды : науч.-метод. пособие по "Психодиагностике" / С.А. Гарькавец, С.И. Яковенко. – Северодонецк : Петит, 2017. – 68 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 46-52. – ISBN 978-617-11-0115-9
807111
   Методики исследования условнорефлекторной деятельности у животных. – М, 1974. – 228с.
807112
   Методики інтеграції програмної архітектури віртуальної лабораторії MolDynGrid з локальними системами керування завданнями HTCondor та PBS / В.В. Орда, О.Ф. Борецький, сальніков, О.І. Корнелюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-47. – ISSN 1028-9763
807113
   Методики клинических лабораторных исследований : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
Т. 3 : Клиническая микробиология : бактериологические исследования, микологические исслед., паразитологические исслед., инфекционная иммунодиагностика, молекулярные исследования в диагностике инфекционных заболеваний. – 2009. – 880с.
807114
  Красноруцький О.О. Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: переваги та проблеми застосування / О.О. Красноруцький, Н.М. Колпаченко, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
807115
   Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 246с.
807116
  Михайлин І.Л. Методики наукової праці в галузі історії журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 138-145. – ISBN 978-966-680-459-7
807117
  Макаров П.О. Методики нейродинамических исследований и практикум по физиологии анализаторов человека / П.О. Макаров. – Москва, 1959. – 271с.
807118
   Методики определения потребности в кадрах специалистов с высшим образованием. – Москва, 1979. – 41с.
807119
   Методики определения экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах. – М, 1981. – 101с.
807120
   Методики органических синтезов. – Рига
5. – 1974. – 71с.
807121
  Юревич М.А. Методики оценки педагогических кадров в высшей школе в Европе, США и Австралии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 104-115
807122
   Методики оценки свойств высшей нервной деятельности. – Ленинград : Наука, 1971. – 170 с.
807123
   Методики оцінювання ефективності інноваційної політики вищого навчального закладу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-2748-97-0
807124
  Ковальов Б.Л. Методики оцінювання туристичної конкурентоспроможності: український і міжнародний досвід / Б.Л. Ковальов, Л.Г. Мельник, Г.С. Пономарьова // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1726-8699
807125
  Круш П.В. Методики оцінювання фінансових ризиків / П.В. Круш, Ю.В. Орлюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 89-94. – ISSN 2310-5534
807126
   Методики палеонтологических и литологических исследований : сборник. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116с. – ISBN 5-12-000596-9
807127
  Куйвашев Дмитро Васильович Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Куйвашев Д.В.; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
807128
  Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58.
807129
  Павлов І.М. Методики проектної оцінки надійності та живучості комплексної системи захисту інформації мобільних систем зв"язку і автоматизації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.21 / Павлов І.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
807130
   Методики психодиагностики в спорте. – М, 1984. – 191с.
807131
   Методики психодиагностики в спорте. – 2-е изд. – М, 1990. – 256с.
807132
  Шевченко Е.Е. Методики психологического диагностирования личности через призму социального аспекта (эмпирисекие исследования) / Е.Е. Шевченко, Л. Иванова // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 328-346. – ISBN 978-617-689-193-2
807133
  Некос В.Е. Методики радиогеографии / В.Е. Некос. – Х., 1989. – 88с.
807134
  Шухмина Л.В. Методики расчета точностных характеристик линейных транзисторных усилителей аппаратуры радиосвязи : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Шухмина Л.В.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
807135
  Зедгенидзе Г.А. Методики рентгенологического и радолоического исследования позвоночника и крупных суставов. / Г.А. Зедгенидзе, П.Л. Жарков. – Ташкент, 1979. – 207с.
807136
   Методики рентгенофлуоресцентного анализа а полевых и лабораторных условиях. – М, 1990. – 71с.
807137
  Ошис В.П. Методики синтезов гетероциклических соединеий / В.П. Ошис. – Рига, 1969. – 105с.
807138
   Методики социально-психологической диагностики личности и группы. – М, 1990. – 217с.
807139
  Бердутин Э.В. Методики соционического ассесмента для юридических лиц: опыт применения инноваций // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 5-11. – ISSN 2226-7514
807140
  Ганаба С.О. Методики та принципи групової психокорекційної роботи в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників / С.О. Ганаба, Г.Ю. Топольницька // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
807141
  Коваліско Н.В. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-112. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
807142
  Павлов И.П. Методики физиологических исследований акад. И.П.Павлова и его школы / И.П. Павлов. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 224с.
807143
  Лазарєв М.І. Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / М.І. Лазарєв, Н.В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 104-111. – ISSN 2074-8922
807144
  Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования : Научно-методическое пособие / Мамешина О.С.; Южнославянский ин-т Киевского славистического ун-та. – Николаев : Южнославянский ин-т КСУ, 2006. – 110с.
807145
  Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв"язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У роботі на прикладі геофізичних сейсмопрогностичних моніторингових досліджень у Закарпатті розглянуто способи розв"язання ряду проблем методико-апаратурного забезпечення таких досліджень. In the article on example of geophysical seismoprognostic ...
807146
  Муравьева К.А. Методико-климатические ресурсы субтропиков Заваказья : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Муравьева К.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 16л.
807147
   Методико-математический сборник. – Свердловск, 1948. – 136с.
807148
  Бугра А.В. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб"єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 257-268. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
807149
  Бондар Веста Валеріївна Методико-психологічні основи терапевтичного ефекту плацебо : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Бондар Веста Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
807150
  Степанова С.М. Методико-социальные характеристики здоровья семьи и диспансеризация / С.М. Степанова. – Москва, 1990. – 25с.
807151
  Дем"яненко Ю.О. Методико-теоретичний аналіз психосоматичних теорій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 95-99. – (Серія : Психологічні науки)
807152
  Єчина Ю.С. Методико-теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 32-35
807153
  Гнєдкова О. Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения / О. Гнєдкова, В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 109-113. – ISSN 1998-6939


  В даной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения ...
807154
  Хабибуллаева С.А. Методименные глаголы в функции связки и в функции косвенно-переходного глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Хабибуллаева С.А.; 1-й Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
807155
  Тлеукеева Р. Методист-универсал – уникальный специалист / Роза Тлеукеева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0869-4915
807156
  Яковець Н. Методист - не проосто професія, а покликання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 17-19 : фото
807157
  Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха : научно-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
807158
  Демкович Василь Методист географії Леся Сушик : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8 : Фото
807159
  Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов"язки / Р. Пастушенко, О. Онанко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 56-61
807160
  Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? : (за результатами соціологічного дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 33-37


  У чому сутність роботи методиста? Якими якостями має володіти методист? На ці питання відповідають самі методисти (результати опитування методистів бібліотек Житомирської області, що проводилося методичною службою Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича у ...
807161
  Литвин Т. Методисти з восьми областей України завітали до опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 18-19 : фото
807162
  Кот Н. Методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області рекомендують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-29
807163
  Авраева Ю.Б. Методисты библиотеки: умения и возможности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается вопрос эффективной работы методистов библиотек. Обоснованы наиболее перспективные умения, навыки и возможности методистов с учетом последних изменений в библиотечно-информационной сфере.
807164
   Методисты советской начальной школы. – М, 1958. – 128с.
807165
  Попов И. Методите в училищното физическо възпитание. / И. Попов. – София, 1982. – 90с.
807166
  Калачева С.В. Методич. указания по курсу "История русской литературы" (ХVIII в.) для студ.-заоч. 2 курса фил. фак-тов / С.В. Калачева. – Москва, 1957. – 36 с.
807167
  Щепетова Н.Н. Методичекие указания к книге для чтения в Ш классе "Родная речь". / Н.Н. Щепетова. – Рига, 1947. – 56с.
807168
   Методическая и организационная система изучения и обобщения педагогического опыта. – М, 1990. – 124с.
807169
   Методическая литература по общественным наукам : (Обзор и библиография) / Ю.С. Афанасьев, В.А. Ежов, В.И. Зубарев, О.К. Королева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 64 с.
807170
   Методическая работа в КазГУ. – Алма-Ата, 1979. – 370с.
807171
   Методическая работа отделов литературы на иностранных языках республиканских и областных библиотек. – М, 1975. – 18с.
807172
   Методическая работа с учителем. – Молотов, 1948. – 39с.
807173
   Методическая работа старшего мастера. – М, 1972. – 32с.
807174
  Пашкова Н.М. Методическая разаботка темы лекции "Происхождение человека" / Н.М. Пашкова. – Рязань, 1956. – 24с.
807175
   Методическая разработка. – Омск, 1970. – 16с.
807176
   Методическая разработка дидактического материала по русскому языку. – Новосибирск, 1970. – 79с.
807177
   Методическая разработка для иностранных студентов гуманитарных специальностей по истории СССР. – К, 1976. – 63с.
807178
   Методическая разработка для оформления книжно-иллюстративной выставки, посвященной 50-летию ВЛКСМ. – Челябинск, 1968. – 120с.
807179
   Методическая разработка для подготовки и проведения семинаров по политической экономии. – Л, 1976. – 49с.
807180
   Методическая разработка для проведения показного занятия по тактической подготовке на сборах начальников военных кафедр гражданских вузов. – Киев, 1975. – 34с.
807181
   Методическая разработка для развития навыков устной речи для студентов неязыковых факультетов. – Кишинев, 1980. – 52с.
807182
   Методическая разработка для самостоятельной работы студентов - иностранцев. – К, 1981. – 88с.
807183
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. – М, 1978. – 37с.
807184
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. Факультет психологии. – Москва, 1978. – 46 с.
807185
   Методическая разработка к выполнению лабораторных работ по курсу "Акустические устройства обработки радиосигналов". – Ленинград, 1975. – 62 с.
807186
   Методическая разработка к коллоквиумам и лабораторному практикуму по коллоидной химии и физической химии полимеров для студентов химического факультета. – К, 1980. – 44с.
807187
   Методическая разработка к курсу "Историография Российской истории". – М, 1993. – 56с.
807188
  Миронец Н.И. Методическая разработка к лекции "Их именами названы улицы Киева" / Н.И. Миронец, Л.А. Пономаренко. – К., 1977. – 32с.
807189
   Методическая разработка к практикуму по основам радиоэлектроники : для студентов физического факультета. – Киев : КГУ, 1980. – 48 с.
807190
  Петрович Н.Г. Методическая разработка к теме "Коммунизм создается трудом миллионов" / Н.Г. Петрович. – Киев, 1975. – 30с.
807191
  Славный Л.Б. Методическая разработка на тему: "Создание материально-технической базы коммунизма - главная экономическая задача". / Л.Б. Славный. – М., 1962. – 28с.
807192
  Смирнова К.Е. Методическая разработка по разговорной практике английского языка для слушателей курсов гидов-переводчиков Олимпиады-80 / К.Е. Смирнова, В.В. Дайнеко. – Киев, 1980. – 30 с.
807193
  Плотников И.П. Методическая трилогия / И.П. Плотников. – Курск
1. – 1921. – 348с.
807194
   Методическая, библиографическая и краеведческая работа областных библиотек. – Минск, 1973. – 46с.
807195
   Методические аспекты использования телевизионной микроскопии при исследовании сердечно-сосудистой системы. – Л., 1982. – 86с.
807196
   Методические аспекты лимнологического мониторинга. – Л., 1988. – 177с.
807197
   Методические аспекты палинологии. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
807198
   Методические аспекты прогнозирования природных явлений Сибири. – Новосибирск : Наука, 1980. – 144с.
807199
   Методические аспекты формирования показателей эффективности общественного производства. – Минск, 1983. – 184с.
807200
   Методические вопросы внутрирайонного размещения промышленности. – Минск, 1972. – 263с.
807201
   Методические вопросы исследования современных движений земной коры. – Новосибирск, 1975. – 275с.
807202
  Ганчева Л.А. Методические вопросы межотраслевого баланса / Л.А. Ганчева, Р.С. Авербух, Л.К. Борзунова. – Кишинев, 1972. – 143с.
807203
   Методические вопросы нормирования и анализа использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве. – М., 1983. – 130с.
807204
   Методические вопросы нормирования расхода предметов труда в промышленности. – М., 1982. – 160с.
807205
   Методические вопросы определения оптимального размера промышленных предприятий. – М., 1969. – 136с.
807206
  Шворин Б.И. Методические вопросы оценки экономической эффективности автоматизации энергоустановок / Б.И. Шворин, М.К. Шмарыгина. – Москва : Энергия, 1975. – 47 с.
807207
   Методические вопросы палинологии : Труды 3 международной палинологической конференции. – Москва : Наука, 1973. – 170с. – (Материалы научных съездов и конференций)
807208
   Методические вопросы перестройки ценообразования. – М., 1989. – 139с.
807209
   Методические вопросы преподавания учетных дисциплин. – Вильнюс, 1976. – 215с.
807210
   Методические вопросы размещения отраслей материального производства и оценка его эффективности : сборник статей. – Москва, 1978. – 138 с.
807211
   Методические вопросы разработки норм расхода и экономии материальных средств. – М., 1978. – 216с.
807212
   Методические вопросы сейсморазведки. – Львов, 1972. – 104с.
807213
   Методические вопросы создания системы норм и нормативов. – М., 1983. – 191с.
807214
   Методические вопросы формирования программ развития науки и техники. – М., 1976. – 68с.
807215
   Методические записки по вопросам музыкального образования. – М., 1966. – 354с.
807216
   Методические записки по вопросам музыкального образования. – Минск : Музыка
Вып. 3. – 1991. – 238 с.
807217
   Методические записки по вопросам преподавания иностранных языков в вузе. – М.
7. – 1971. – 214с.
807218
   Методические и организационные вопросы проведения полевой учебной практики в университетах. – М., 1962. – 200с.
807219
   Методические и организационные вопросы проведения производственной практики в университетах. – Москва, 1963. – 196с.
807220
   Методические и организационные вопросы создания АСУ. – М., 1977. – 227с.
807221
   Методические и региональные проблемы развития экономики Сибири : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1985. – 156 с.
807222
   Методические и руководящие материалы по вопросам комплектования и использования справочно-информационных фондов (тематическая подборка). – К., 1983. – 155с.
807223
   Методические и руководящие материалы по вопросам комплектования и использования справочно-информационных фондов (тематическая подборка). – Киев, 1983. – 155с.
807224
   Методические и руководящие материалы по научно-технической информации. – Киев : Фотопечатная лаборатория УкрНИИНТИ, 1969. – 72 с.
807225
   Методические и технические вопросы экспериментальной психофизиологии. – М., 1980. – 94с.
807226
   Методические и технологические вопросы автоматизации планирования и управления. – М., 1986. – 139с.
807227
   Методические и экспериментальные основы геотермии. – М., 1983. – 230с.
807228
   Методические материалы. – М., 1960. – 52с.
807229
   Методические материалы. – М., 1963. – 48с.
807230
   Методические материалы. – М., 1968. – 79с.
807231
   Методические материалы. – М., 1969. – 104с.
807232
   Методические материалы (к семинарам по организации краеведческой и туристской работы в школах). – Свердловск, 1962. – 44с.
807233
   Методические материалы в помощь аспирантам и соискателям научных учреждений АН СССР, изучающим философию. – М., 1978. – 121с.
807234
   Методические материалы в помощь преподавателям русского языка заочных отделений педагогических институтов. – М., 1968. – 184с.
807235
   Методические материалы в помощь преподавателям художественно-графических факультетов заочных отделений педагогических институтов. – Москва : Госкомзаг, 1967. – 163 с.
807236
   Методические материалы в помощь пропаганде произведений советской художественной литературы. – М., 1957. – 44с.
807237
   Методические материалы для аспирантов и соискателей. Кандидатский минимум по философии (для нефилософских специальностей). – Новосибирск, 1968. – 26с.
807238
   Методические материалы для проведения громких чтений и читательской конференции по сборнику "Окрыленные". – М., 1960. – 10с.
807239
   Методические материалы для работы с гражданами Венгерской Народной Республики на краткосрочных курсах русского языка. – Х., 1975. – 86с.
807240
   Методические материалы для студентов 1 курса юридических вузов и фак-тов. – Москва, 1964. – 200с.
807241
   Методические материалы к семинарам по краеведно-туристской работе. – Свердловск, 1961. – 42с.
807242
   Методические материалы к урокам химии в 9-м классе. – Краснодар, 1976. – 64с.
807243
   Методические материалы о работе Саратовского междуведомственного библиотечного совета. – Саратов, 1960. – 37с.
807244
   Методические материалы о состоянии работы по программированному обучению в учебных заведениях Ленинграда. – Л., 1966. – 27с.
807245
   Методические материалы по вопросам преподавания иностранных языков в средней школе. – Горький, 1959. – 162с.
807246
   Методические материалы по заочному обучению в педагогических институтах. Из опыта преподавания физ.-мат. дисциплин. – Москва, 1969. – 143с.
807247
   Методические материалы по заочному обучению в педагогических институтах. Из опыта работы по циклу естественно-географических дисциплин. – Москва, 1965. – 117 с.
807248
   Методические материалы по заочному педагогическому образованию. – Москва, 1968. – 92с.
807249
   Методические материалы по заочному педагогическому образованию. – Москва, 1968. – 182с.
807250
   Методические материалы по заочному педагогическому образованию : из опыта работы художественно-графических факультетов. – Москва : Просвещение, 1972. – 104 с.
807251
   Методические материалы по заочному педагогическому образованию. (Из цикла физико-математических дисциплин). – Москва, 1969. – 157с.
807252
   Методические материалы по изучению решений XXIII съезда КПСС. – Х.
2. – 1969. – 32с.
807253
   Методические материалы по курсу "Экономика промышленности СССР". – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1977. – 108с.
807254
   Методические материалы по курсу диалектического и исторического материализма. – Минск, 1962. – 24с.
807255
   Методические материалы по марксистско-ленинской философии. – Кишинев, 1985. – 117с.
807256
   Методические материалы по некоторым вопросам советского законодательства. – Иваново, 1976. – 72с.
807257
   Методические материалы по организации вычислительных центров. – Москва, 1972. – 513с.
807258
   Методические материалы по подготовке предприятия к внедрению автоматизированных систем управления предприятием (АСУП). – 2-е изд. – М., 1977. – 118с.
807259
   Методические материалы по политологии. – Рига, 1991. – 80с.
807260
   Методические материалы по преподаванию языков в сельскохозяйственных вузах. – М., 1971. – 124с.
807261
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ. – Ленинград
1. – 1971. – 18 с.
807262
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ. – Ленинград
2. – 1971. – 17 с.
807263
   Методические материалы по программному обеспечению ЭВМ АЛГОЛ-ПРОЦЕДУРЫ. – Ленинград
9. – 1973. – 17 с.
807264
   Методические материалы по составлению синтаксических и семантических таблиц геометрического языка гимап. – Минск, 1984. – 78 с.
807265
   Методические материалы по типовому составу технического задания на проектирование вычислительных центров. – Москва, 1970. – 356с.
807266
   Методические материалы по философии. – Изд. 3-е. – К., 1972. – 98с.
807267
   Методические материалы совещания-семинара работников системы профтехобразования по вопросам научной организации педагогического труда (24-26 марта 1969 года. Свердловск). – М., 1969. – 160с.
807268
   Методические минералогические исследования. – Москва : Наука, 1971. – 272с.
807269
   Методические минералогические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 162с.
807270
   Методические основы автоматизированной системы метеорологических наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 120с.
807271
   Методические основы географических исследований природных и общественных территориальных комплексов : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 135с.
807272
   Методические основы гидрогеологического районирования территории СССР. – М., 1990. – 238с.
807273
   Методические основы и организация среднесрочного и текущего планирования в отрасли. – Киев, 1984. – 107с.
807274
  Попов И.В. Методические основы исследований руслового процесса. / И.В. Попов. – Л, 1961. – 206с.
807275
   Методические основы исследования химического состава горных пород, руд и минералов. – Москва : Недра, 1979. – 400с.
807276
   Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1987. – 224с.
807277
   Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – Л., 1981. – 176с.
807278
   Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1987. – 288с.
807279
   Методические основы оценки техногенных изменений геологической среды городов. – Москва, 1990. – 196 с.
807280
   Методические основы оценки эффективности труда служащих. – М., 1989. – 46с.
807281
   Методические основы поисков и разведки нерудных полезных ископаемых. – Л., 1988. – 146с.
807282
   Методические основы преподавания физики в высшей школе : межвуз. сб. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1984. – 114 с.
807283
   Методические основы прогноза и поисков свинцовоцинковых месторождений. – М., 1987. – 228с.
807284
   Методические основы прогнозирования нефтегазоносности. – Москва : Недра, 1990. – 247с.
807285
   Методические основы разработки и внедрения АСПР Госплана союзной республики. – Душанбе, 1971. – 71с.
807286
   Методические основы совершенствования структуры и функций управления. – К., 1985. – 145с.
807287
   Методические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса. – Алма-Ата, 1988. – 133с.
807288
   Методические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в Казахском государственном университете. – Алма-Ата, 1990. – 95с.
807289
   Методические основы типового проектирования АСУ-сельхоз. – М., 1978. – 107с.
807290
  Смольников Б.М. Методические особенности геоэлектрических исследований приповерхностных и глубинных неоднородностей / Б.М. Смольников, В.Д. Кукуруза. – Киев : Наукова думка, 1978. – 110с.
807291
   Методические особенности и опыт прогнозирования электрификации. – М., 1989. – 195с.
807292
   Методические письма. – Изд. 3-е. – М., 1925. – 31с.
807293
   Методические положения и практические рекомендации по составлению и заполнению геолого-экономических кадастров морских месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Владивосток, 1988. – 86с.
807294
   Методические положения оптимального отраслевого планирования в промышленности. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск, 1972. – 312с.
807295
   Методические положения оптимизации пространственной структуры экономического района. (Предварительный вариант). – Новосибирск, 1975. – 150с.
807296
   Методические положения по организации народнохозяйственного планирования в союзной республике с применением сетевых методов и ЭВМ. – К., 1969. – 139с.
807297
   Методические положения факторного анализа исполнения планов по основным показателям деятельности предприятий и объединений. – М., 1976. – 103с.
807298
   Методические пособия по актуальным вопросам трудового законодательства. – М., 1989. – 124с.
807299
   Методические проблемы археологии Сибири. – Новосибирск, 1988. – 226с.
807300
   Методические проблемы коммунистического воспитания. – М., 1980. – 95с.
807301
   Методические проблемы нормирования и экспертизы норм расхода материалов в промышленности. – М., 1987. – 115с.
807302
   Методические проблемы обучения русскому языку в условиях кыргызско-русского двуязычия. – Бишкек, 1991. – 106с.
807303
   Методические проблемы преподавания на первом курсе исторического факультета. – Москва, 1975. – 76с.
807304
   Методические проблемы преподавания на первом курсе исторического факультета университета. – Москва, 1975. – 76 с.
807305
   Методические проблемы реконструкций в археологии и палеоэкологии. – Новосибирск, 1989. – 282с.
807306
   Методические проблемы самостоятельной работы учащихся на уроках русского языка. – Л., 1983. – 125с.
807307
   Методические проблемы совершенствования вузовского образования. – Томск, 1986. – 156 с.
807308
   Методические проблемы совершенствования вузовского образования. – Томск, 1987. – 167с.
807309
   Методические проблемы социальной революции и общественного прогресса. – Владимир, 1986. – 92с.
807310
   Методические проблемы ядерной геологии. – Л., 1982. – 135с.
807311
   Методические разработки для индивидуальной работы студентов по программированному контролю знаний на практикуме "Методика преподавания химии" по теме "Металлы". – Душанбе, 1991. – 34с.
807312
   Методические разработки для проведения практических занятий по курсу "Бухгалтерский учет в колхозах". – Саратов
1. – 1961. – 68с.
807313
   Методические разработки для проведения практических занятий по курсу "Бухгалтерский учет в совхозах". – Саратов, 1960. – 135с.
807314
   Методические разработки и задания по грамматике английского языка. – Л., 1975. – 175с.
807315
   Методические разработки и контрольные задания по русскому языку для заочных подготовительных курсов. – Владивосток, 1974. – 67с.
807316
   Методические разработки и указания к изучению курса общей психологии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 120с.
807317
   Методические разработки к "Краткому немецко-русскому юридическому словарю". – К., 1974. – 113с.
807318
  Щепетова Н.Н. Методические разработки к картинам по развитию речи "Лето" и "Осень" / Н.Н. Щепетова. – Ленинград, 1938. – 28с.
807319
   Методические разработки к контрольным работам по экономической истории для студентов-заочников 1 курса. – Минск, 1972. – 34с.
807320
   Методические разработки к курсу истории педагогики. – Москва, 1979. – 163с.
807321
   Методические разработки к курсу качественного анализа на основе сероводородного метода. – Х., 1976. – 68с.
807322
   Методические разработки к лабораторному циклу "Основы вакуумной техники" для студ. вечернего отд. специализации "квантовая радиофизика" радиофизич. фак-та. – К., 1972. – 62с.
807323
   Методические разработки к практике по инженерной геодезии. – Куйбышев, 1975. – 48 с.
807324
   Методические разработки к практикуму по физическим и физико-химическим методам анализа. – Душанбе
1. – 1978. – 112с.
807325
   Методические разработки к практикуму по химической технологии. – Душанбе
1. – 1991. – 50с.
807326
   Методические разработки к семинарам по истории КПСС для студентов 1 курса. – Куйбышев, 1970. – 128с.
807327
   Методические разработки к семинарским занятиям по научному коммунизму. – Л.
1. – 1976. – 75с.
807328
   Методические разработки к спецпрактикуму "Поверхностно-активные вещества", изучение поверхностного натяжения растворов высокомолекулярных поверхностно-активных веществ. – Алма-Ата, 1985. – 20с.
807329
   Методические разработки контрольных и курсовых работ и семинарских занятий по истории нового и новейшего времени. – Саратов, 1965. – 64с.
807330
   Методические разработки по бухгалтерскому учету в промышленности. – М., 1977. – 48с.
807331
  Сергеева Р.А. Методические разработки по грамматике и специальной лексике по немецкому языку / Р.А. Сергеева. – Саранск, 1973. – 135с.
807332
  Шевченко Л.И. Методические разработки по латинскому языку / Л.И. Шевченко. – Куйбышев, 1976. – 286с.
807333
  Фирчук П.Я. Методические разработки по спецкурсу основ астрофизики для педагогических институтов / П.Я. Фирчук. – Москва : МПИ, 1974. – 65 с.
807334
  Сабадаш В.А. Методические разработки по элементарной математике / В.А. Сабадаш. – Киев, 1976. – 294с.
807335
  Шкляева А.С. Методические разработки текстов учебника немецкого языка / А.С. Шкляева. – Казань, 1959. – 146 с.
807336
   Методические рекомендаци по учету психологических особенностей взрослых в процессе обучения иностранному языку. – Л., 1976. – 110с.
807337
   Методические рекомендации "Студенческая научная работа по истории древнего мира". – Мурманск, 1987. – 27с.
807338
   Методические рекомендации к изучению курса "Научная информация и её применение в архивном деле " для студентов исторического факультета. – К, 1985. – 52с.
807339
  Бейсенбаев Е.Б. Методические рекомендации к изучению курса "Теория вероятности" : для студ. физ.-мат. наук фак. пединститутов / Е.Б. Бейсенбаев. – Киев : [б. и.], 1985. – 26 с.
807340
   Методические рекомендации к изучению курса советского государственного права. – К, 1990. – 64с.
807341
   Методические рекомендации к изучению подготовки выпускников педагогических институтов к воспитательной деятельности в школе. – Ленинград
ч.1. – 1978. – 90 с.
807342
   Методические рекомендации к изучению социалистической революции и социалистического строительства в школьных курсах. – Л, 1982. – 70с.
807343
   Методические рекомендации к изучению спецкурса "Международное торговое право". – К, 1986. – 16с.
807344
   Методические рекомендации к использованию фрагментов из документального многосерийного телевизионного фильма "Летопись полувека" в курсе истории КПСС. – Воронеж, 1971. – 28с.
807345
   Методические рекомендации к контрольным работам по математике для слушателей подготовительного отделения. – К, 1985. – 51с.
807346
   Методические рекомендации к курсу "Актуальные вопросы теории и практики обучения". – Рига, 1989. – 34с.
807347
   Методические рекомендации к курсу "Педагогика высшей школы". – Киев, 1983. – 96с.
807348
   Методические рекомендации к курсу методики преподавания литературы в пединституте. – М, 1978. – 86 с.
807349
   Методические рекомендации к лабораторным работам по измерительному практикуму для студентов радиофизического факультета. – Киев : Киевский университет, 1986. – 52 с.
807350
   Методические рекомендации к написанию курсовой работы по истории СССР. – К, 1987. – 20с.
807351
   Методические рекомендации к практическим (клиническим)занятиям по хирургии. – К, 1981. – 28с.
807352
   Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу "Введение в литературоведение". – К, 1986. – 15с.
807353
   Методические рекомендации к практическим занятиям по основам педагогического мастерства для студентов 1 курса. – Полтава, 1981. – 116с.
807354
   Методические рекомендации к практическим занятиям по спецкурсу "Общий уход за пораженными и больными" : Тема: "Транспортировка пораженных и больных". – Киев : КГУ, 1986. – 23 с.
807355
   Методические рекомендации к практическим занятиям по спецкурсу "Общий уход за пораженными и больными" : Тема: "Применение лекарственных веществ". – Киев : КГУ, 1986. – 19 с.
807356
   Методические рекомендации к проведению занятий в группах спортивного совершенствования по футболу. – Киев, 1988. – 35с.
807357
   Методические рекомендации к проведению основных видов учебных занятий по иностранным языкам. – Киев, 1985. – 40 с.
807358
   Методические рекомендации к проведению практических занятий в клинике по теме "Внутренние болезни". – К, 1986. – 12с.
807359
   Методические рекомендации к проведению семинарских занятий по централизации сети государственных массовых библиотек. – М, 1973. – 39с.
807360
   Методические рекомендации к работе в лаборатории методов органического синтеза. – Рига, 1987. – 49с.
807361
   Методические рекомендации к работе учителей и студентов над проблемной межпредметных связей. – Л, 1976. – 23с.
807362
   Методические рекомендации к решению задач по математике для студентов-иностранцев. – Х, 1986. – 68с.
807363
   Методические рекомендации к решению задач по математике для студентов-иностранцев. – Х
ч. 3. – 1989. – 60с.
807364
   Методические рекомендации к семинарским занятиям и кандидатскому минимуму по курсу диалектического материализма. – К, 1978. – 99с.
807365
   Методические рекомендации к семинарским занятиям по историческому материализму. – Ульяновск, 1976. – 44с.
807366
   Методические рекомендации к семинарским занятиям по курсу "Политическая экономия". – Киев, 1987. – 58 с.
807367
   Методические рекомендации к семинарским занятиям по политической экономии. – К, 1983. – 17с.
807368
   Методические рекомендации по выделению мартеновских руд Кривбасса при геологоразведочных работах. – Симферополь, 1982. – 66с.
807369
   Методические рекомендации по выявлению литологических ловушек нефти и газа. – Л., 1979. – 74с.
807370
   Методические рекомендации по геологической интерпретации сейсмической записи МОВ с помощью ЭВМ для решения задач поиска залежей нефти и газа (в условиях Западно-Сибирской плиты). – Новосибирск, 1978. – 40с.
807371
   Методические рекомендации по геолого-экономической оценке и картографированию ресурсов нерудных полезных ископаемых. – Новосибирск, 1977. – 60с.
807372
   Методические рекомендации по геохимическим методам поисков месторождений нефти и газа. – М., 1975. – 285с.
807373
   Методические рекомендации по геохимической оценке и картированию подземных редкометальных вод. – М., 1977. – 87с.
807374
   Методические рекомендации по гигиене, нравственно-половому воспитанию молодежи. – Алма-Ата, 1990. – 57с.
807375
   Методические рекомендации по гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50 000 для целей мелиорации применительно к природным условиям Поволжья. – Москва, 1978. – 86 с.
807376
   Методические рекомендации по гидрогеохимическому методу поисков в условиях горных районов Востока СССР. – М., 1975. – 140с.
807377
   Методические рекомендации по гидростатическому нивелированию для определения высот геолого-геофизических пунктов. – Новосибирск : ОНТИ СНИИГГиМСа, 1981. – 99 с.
807378
   Методические рекомендации по диагностике и выделению мелких алмазов. – Симферополь, 1981. – 106с.
807379
   Методические рекомендации по изучению докембрийских железорудных месторождений гуляйпольского типа. – Симферополь, 1976. – 58с.
807380
   Методические рекомендации по изучению журавлей. – Тарту, 1989. – 95с.
807381
   Методические рекомендации по изучению и научному прогнозированию резервуаров нефти и газа. – Новосибирск, 1985. – 60с.
807382
   Методические рекомендации по изучению карста при поисках и разведках месторождений карбонатных пород. – Казань, 1987. – 97с.
807383
   Методические рекомендации по изучению курса "История стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое время". – К., 1986. – 84с.
807384
   Методические рекомендации по изучению курса научного коммунизма для студентов вечернего и заочного отделения. – Душанбе
Ч. 2. – 1980. – 84с.
807385
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический текст). – М.
3. – 1983. – 142с.
807386
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический тест). – Москва
1. – 1983. – 48 с.
807387
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический тест). – М.
2. – 1983. – 51-106с.
807388
   Методические рекомендации по изучению работ В.И.Ленина "Критические заметки по национальному вопросу" и "О праве наций на самоопределение". – К., 1984. – 38с.
807389
   Методические рекомендации по изучению режима поверхностных и подземных вод в карстовых районах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 151с.
807390
   Методические рекомендации по изучению режима температуры подземных вод. – М., 1973. – 122с.
807391
   Методические рекомендации по изучению темы "Теории контркультуры в западной культурологии". – К., 1991. – 19с.
807392
   Методические рекомендации по изучению темы: "Эстетика коммунистического труда и производства". – М., 1967. – 41с.
807393
   Методические рекомендации по инженерно-геокриологической съемке (север Западной Сибири). – М., 1977. – 104с.
807394
   Методические рекомендации по интерпретации газортутных ореолов ртутных месторождений Донбасса. – Симферополь, 1978. – 142с.
807395
   Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы анализа параметров волнового поля (АСАН). – Новосибирск, 1982. – 59с.
807396
   Методические рекомендации по использованию видеотелевизионной техники в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. – М., 1985. – 76с.
807397
   Методические рекомендации по использованию геолого-геохимических критериев оценки осадочных и вулканогенно-осадочных формаций на редкие и сопутствующие металлы. – М., 1990. – 54с.
807398
   Методические рекомендации по использованию графической системы СИГАМ. – Новосибирск, 1988. – 236 с.
807399
   Методические рекомендации по использованию диаграмм затрат мощности для регулирования процесса алмазного бурения. – Л., 1984. – 45с.
807400
   Методические рекомендации по использованию морфоструктурного анализа при объемном геолого-геохимическом картировании и прогнозной оценке рудоносных площадей и месторождений. – М., 1988. – 52с.
807401
   Методические рекомендации по использованию телевидения на уроках. – Л., 1977. – 36с.
807402
   Методические рекомендации по использованию термоэлектрических свойств пиритов для прогнозирования золотого оруденения. – Новосибирск, 1981. – 77с.
807403
   Методические рекомендации по использованию электрических свойств рудных минералов для изучения и оценки эндогенных месторождений. – Л., 1983. – 91с.
807404
   Методические рекомендации по испытанию глинистых пород методами одноосного сжатия и сжатия-растяжения. – М., 1977. – 74с.
807405
   Методические рекомендации по исследованию курганных памятников для студентов исторического факультета. – Київ, 1986. – 80с.
807406
  Цытович Н.А. и др. Методические рекомендации по исследованию осадок оттаивающих грунтов / Н.А. и др. Цытович. – М., 1961. – 51с.
807407
   Методические рекомендации по картированию естественного режима уровня грунтовых вод. – М., 1971. – 88с.
807408
   Методические рекомендации по количественной оценке рудных месторождений на основе геохимических данных. – М., 1990. – 107с.
807409
   Методические рекомендации по количественной прогнозной оценке месторождений и рудопроявлений по их первичным и вторичным литохимическим ореолам. – Симферополь, 1979. – 123с.
807410
   Методические рекомендации по комплексированию геоботанических и геофизических исследований при изучении процессов в зоне аэрации. – М., 1974. – 38с.
807411
   Методические рекомендации по комплексированию геолого-геофизических методов при подготовке объектов под нефтегазопоисковое бурение на Катангской седловине (Сибирская платформа). – Новосибирск, 1989. – 80с.
807412
   Методические рекомендации по комплексированию геофизических методов при крупномасштабных геологосъемочных работах и поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – Л., 1982. – 179с.
807413
   Методические рекомендации по комплексной интерпретации геофизических данных при поисках рудных месторождений (на примере медно-никелевых месторождений северо-запада Сибирской платформы). – Новосибирск, 1979. – 92с.
807414
   Методические рекомендации по комплексному анализу технического и социального развития, организации труда, управления производством на химических предприятиях. – М., 1972. – 147с.
807415
   Методические рекомендации по комплексному планированию коммунистического воспитания молодежи областными (краевыми, республиканскими) комитетами комсомола. – Москва, 1984. – 96с.
807416
   Методические рекомендации по курсам романского языкознания (Проблемы лексикограмматической семантики романских языков в их национальных вариантах)). – К.
1. – 1985. – 65с.
807417
   Методические рекомендации по курсам романского языкознания (Проблемы лексикограмматической семантики романских языков в их национальных вариантах)). – К.
2. – 1985. – 42с.
807418
  Скакун В.А. Методические рекомендации по курсу "Организация и методика производственного обучения" / В.А. Скакун. – М., 1968. – 152с.
807419
   Методические рекомендации по курсу гражданской обороны. – Кишинев, 1977. – 30с.
807420
   Методические рекомендации по курсу марксистско-ленинской философии. – Киев, 1977. – 90с.
807421
   Методические рекомендации по лекторскому мастерству. – М., 1981. – 97с.
807422
   Методические рекомендации по локальному прогнозированию месторождений серы Предкарпатского бассейна. – Симферополь, 1981. – 59с.
807423
   Методические рекомендации по математике. – М.
12. – 1991. – 76с.
807424
   Методические рекомендации по математическим методам интерпретации гидрогеохимической информации. – М., 1970. – 66с.
807425
   Методические рекомендации по математическому и техническому обеспечению обработки данных цифровой аэромагниторазведки. – Новосибирск, 1977. – 85с.
807426
   Методические рекомендации по математическому моделированию железорудных месторождений по магнитным полям на ранних стадиях геологоразведочных работ. – Новосибирск, 1988. – 131с.
807427
   Методические рекомендации по минералого-геохимическим исследованиям гратоидных пород при геологическом картировании. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск, 1970. – 51с.
807428
   Методические рекомендации по направленному бурению скважин снарядами со съемными керноприемниками. – Л., 1985. – 41с.
807429
   Методические рекомендации по научной организации труда на предприятиях электротехнической промышленности. – М., 1967. – 172с.
807430
   Методические рекомендации по научной организации труда рабочих в области эксплуатации электростанций и эксплуатационно-ремонтного обслуживания электросетей. – Москва, 1969. – 74с.
807431
   Методические рекомендации по научной организации труда рабочих на промышленном предприятии. – М., 1975. – 208с.
807432
  Румянцева Н.Г. Методические рекомендации по нормированию основных информационных и библиотечных процессов / Н.Г. Румянцева. – Москва, 1976. – 20с.
807433
   Методические рекомендации по НОТ рабочих на промышленном предприятии. – 3-е изд. – М, 1978. – 199с.
807434
   Методические рекомендации по обеспечению дидактической эффективности применения технических средств обучения в вузе. – Киев, 1986. – 24с.
807435
   Методические рекомендации по оборудованию кабинета общественных дисциплин в средних специальных учебных заведениях. – М, 1975. – 73с.
807436
   Методические рекомендации по оборудованию школьных помещений для использования технических средств обучения. – Донецк, 1969. – 15с.
807437
   Методические рекомендации по обоснованию объемов работ при инженерно-геологических съемках для целей мелиорации. – М, 1978. – 89с.
807438
   Методические рекомендации по обработке сейсмических записей при изучении акустических неоднородностей тонкослоистых сред с целью прогнозирования неантиклинальных ловушек нефти и газа. – Новосибирск, 1983. – 59с.
807439
   Методические рекомендации по обучению иностранцев русскому произношению. – К, 1982. – 143с.
807440
   Методические рекомендации по описанию славяно русских рукописных книг. – М
3, ч.1. – 1990. – 200с.
807441
   Методические рекомендации по описанию славяно русских рукописных книг. – М
3, ч.2. – 1990. – 204с.
807442
   Методические рекомендации по определению возраста горных пород радиологическим (изотопными) методами. – Л, 1983. – 104с.
807443
   Методические рекомендации по определению оптимального комплекта сельскохозяйственной техники. – Кишинев, 1987. – 56с.
807444
   Методические рекомендации по определению оптимальной сети для предварительной разведки месторождений линзообразной формы. – М, 1978. – 32с.
807445
   Методические рекомендации по определению основных физических параметров коллекторов нефти и газа методом ядерного магнитного резонанса. – Новосибирск, 1979. – 70с.
807446
   Методические рекомендации по определению физико-химических свойств глинистых грунтов. – М, 1979. – 57с.
807447
   Методические рекомендации по определению форм миграции ионов металлов в природных водах. – К, 1980. – 51с.
807448
   Методические рекомендации по определению функциональных связей и территориального развития систем расселения. – Киев, 1976. – 94 с.
807449
   Методические рекомендации по определению экономического эффекта внедрения новой геологической техники. – М, 1976. – 138с.
807450
   Методические рекомендации по определению экономической эффективности сокращения сроков ведения строительно-монтажных работ при сооружении угольных шахт. – Донецк, 1974. – 31с.
807451
   Методические рекомендации по определению эффективности регионального экономического развития. – Свердловск, 1976. – 38 с.
807452
   Методические рекомендации по определениям и буквенным обозначениям параметров и характеристик тепловых приемников излучения. – Киев : ИФ АН УССР, 1983. – 23 с.
807453
   Методические рекомендации по оптимизации выбора алмазного и породоразрушающего инструмента и его обработки на основе типизаций геолого-технических условий бурения. – Л, 1986. – 48с.
807454
   Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к вступительному экзамену по немецкому языку для абитуриентов. – Новосибирск, 1988. – 12с.
807455
   Методические рекомендации по снижению шума и вибрации при эксплуатации буровых установок. – Л., 1979. – 45с.
807456
   Методические рекомендации по снижению шума при производстве стекловолокна и стеклопластиков. – Л., 1989. – 28с.
807457
   Методические рекомендации по совершенствованию организации и оплаты труда в производственном объединении. – Киев, 1985. – 53с.
807458
   Методические рекомендации по советскому государственному праву. – Саратов, 1973. – 75с.
807459
   Методические рекомендации по составлению аналитических обзоров и экспресс-информаций, публикуемых ОЦНТИ ВИЭМС. – М., 1976. – 20с.
807460
   Методические рекомендации по составлению карт геохимической изученности масштаба 1 : 500000 и 1 : 2500000. – М, 1989. – 24с.
807461
   Методические рекомендации по составлению карт районирования по условиям проведения крупномасштабных геохимических работ. – М., 1989. – 48с.
807462
   Методические рекомендации по составлению легенд к полиэментным геохимическим картам. – Л., 1985. – 140с.
807463
   Методические рекомендации по составлению планов социального развития коллективов производственных геологических организаций. – М., 1975. – 74с.
807464
   Методические рекомендации по составлению социально-психологического паспорта коллектива. – Львов, 1975. – 55с.
807465
   Методические рекомендации по составлению текущих отраслевых библиографических указателей. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1972. – 28 с.
807466
   Методические рекомендации по средне- и крупномасштабному прогнозированию месторождений элювиальных каолинов. – Казань, 1983. – 66с.
807467
   Методические рекомендации по средне- и крупномосштабной магнитной картографии. – Л., 1990. – 84с.
807468
   Методические рекомендации по стабилизации коллективов промышленных предприятий. – Львов, 1975. – 48с.
807469
   Методические рекомендации по статистической и математической обработке геохимических данных. – Симферополь, 1986. – 171с.
807470
   Методические рекомендации по теоретическому и производственному обучению. – Саратов, 1969. – 56с.
807471
   Методические рекомендации по технической механике. – М.
3. – 1976. – 96с.
807472
   Методические рекомендации по технической механике. – Москва
4. – 1979. – 120с.
807473
   Методические рекомендации по технической механике. – М.
5. – 1980. – 80с.
807474
   Методические рекомендации по технологии безгидролизного приготовления промывочных жидкостей на основе полиакриламида. – Л., 1988. – 56с.
807475
   Методические рекомендации по технологии бурения комплексами ССК на месторождениях Западного Узбекистана. – Л., 1984. – 29с.
807476
   Методические рекомендации по технологии бурения скважин комплексами ССК-46. – Л., 1984. – 51с.
807477
   Методические рекомендации по технологии высокооборотного алмазного бурения в монолитных и слаботрещиноватых горных породах. – Ленинград, 1987. – 14с.
807478
   Методические рекомендации по технологии высокоточных и прецизионных магнитных съемок на основе автоматизации процессов сбора и обработки полевой информации. – Алма-Ата, 1990. – 119с.
807479
   Методические рекомендации по технологии производства меда в совхозах и колхозах Казахской ССР и Киргизской ССР. – М., 1973. – 23с.
807480
   Методические рекомендации по увеличению проницаемости прискважинной зоны методом щелевой разгрузки. – Л., 1984. – 36с.
807481
   Методические рекомендации по управлению охраной труда на промышленных предприятиях. – Казань, 1987. – 92с.
807482
   Методические рекомендации по уходу за парками на Южном берегу Крыма. – Ялта, 1975. – 26с.
807483
   Методические рекомендации по учету влияния рельефа местности в гравиразведке. – Новосибирск, 1981. – 101с.
807484
   Методические рекомендации по физике. – Москва : Высшая школа
Вып. 2. – 1972. – 135 с.
807485
   Методические рекомендации по физике. – Москва : Высшая школа
Вып. 4. – 1977. – 120 с.
807486
   Методические рекомендации по формированию техпромфинплана с помощью ЭВМ. – Киев, 1973. – 74с.
807487
   Методические рекомендации по химии. – М.
3. – 1976. – 96с.
807488
   Методические рекомендации по химии. – М.
5. – 1978. – 95с.
807489
   Методические рекомендации по химии. – Москва
6. – 1979. – 119с.
807490
   Методические рекомендации по цифровой обработке данных сейсморазведки в условиях Сибири. – Новосибирск, 1979. – 71с.
807491
   Методические рекомендации по черчению. – М., 1967. – 116с.
807492
   Методические рекомендации по черчению. – М.
1. – 1975. – 104с.
807493
   Методические рекомендации по черчению. – М.
2. – 1977. – 64с.
807494
   Методические рекомендации по черчению. – М.
3. – 1977. – 48с.
807495
   Методические рекомендации по экономической оценке подземных водных источников. – Свердловск, 1983. – 39с.
807496
   Методические рекомендации по экспериментальной оценке показателей надежности ЭВМ. – Киев, 1987. – 60с.
807497
   Методические рекомендации по электроразведочным работам методом 3СБ с аппаратурой "Цикл". – Новосибирск, 1981. – 98с.
807498
   Методические рекомендации студентам-заочникам, приступающим к изучению философских дисциплин. – Челябинск, 1975. – 30с.
807499
   Методические рекомендации студентам, изучающим курс "Проблемы теории современного социализма". – Саратов, 1990. – 52с.
807500
   Методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии. – Минск, 1987. – 125с.
807501
  Ниякий В.В. Методические советы (в помощь пропагандистам по изучению начального курса научного коммунизма в школах основ марк.-лен.) / В.В. Ниякий. – Горький
1. – 1971. – 30с.
807502
  Скворцов М.П. Методические советы изучающим марксистко-ленинскую философию. Для слушателей школ марксизма-ленинизма. / М.П. Скворцов. – Рига, 1970. – 58с.
807503
  Никольская Т.К. Методические советы по изучению диалектического и исторического материализма. / Т.К. Никольская, Ф.Ф. Ливанов. – Саратов, 1971. – 31с.
807504
   Методические советы по изучению темы "Социалистическое воспроизводство и процесс обращения". – Волгоград, 1968. – 22с.
807505
  Савинов В.А. Методические советы по изучению темы Распределение по труду. / В.А. Савинов. – Саратов, 1967. – 24с.
807506
   Методические укаазания гидрометеорологическим станциям. – Л.
5. – 1954. – 44с.
807507
  Стомахин В.И. Методические указаия, / В.И. Стомахин. – М., 1963. – 80с.
807508
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература 18-19 веков" / Г.С. Слободкин. – 2-е изд. – М., 1963. – 112с.
807509
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература средних веков, Эпохи Возрождения и 18 века" / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 96с.
807510
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе по зарубежной литературе 18 века / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 72с.
807511
  Шилюгина А.И. Методические указания . / А.И. Шилюгина. – М.
1. – 1963. – 38с.
807512
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. – Л.
6. – 1954. – 18с.
807513
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. – Л.
7. – 1955. – 28с.
807514
   Методические указания гидрометеорологическим станциям по использованию электронных потенциометров КСП-4 для регистрации составляющих радиационного баланса. – Л., 1978. – 56с.
807515
   Методические указания гидрометеорологическим станциям. №3. – Л., 1953. – 16с.
807516
   Методические указания гидрометеоролоигческим станциям. – Л.
4. – 1954. – 60с.
807517
   Методические указания для абитуриентов. Вопросы и задачи по физике. – Москва : МГИ, 1984. – 85 с.
807518
   Методические указания для выполнения контрольного задания по геодезии : (для студ. агрономического и плодововиноградного ф-тов). – Кишинев : КСХИ, 1961. – 44 с. – на правах рукописи
807519
   Методические указания для дипломного проектирования по специальности "Автоматизация химических производств". – Харьков, 1965. – 8с.
807520
   Методические указания для заочников филологического факультета. – К., 1954. – 26с.
807521
   Методические указания для курсового и дипломного проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий". – Минск, 1970. – 188 с.
807522
   Методические указания для лабораторного практикума по курсу "Основы микроэлектроники". – Саранск, 1977. – 71 с.
807523
   Методические указания для лабораторных занятий по курсу "Счетно-вычислительные машины". – Иркутск, 1974. – 80с.
807524
   Методические указания для подготовки к государственным экзаменам по политической экономии. – К., 1974. – 31с.
807525
   Методические указания для проведения практических занятий по курсу "АСПР в народном хозяйстве". – Харьков, 1990. – 32с.
807526
   Методические указания для пчеловодов-опытников. – Алма-Ата, 1960. – 19с.
807527
  Шашлов Б.А. Методические указания и контрольные задания по курсу "Теория фотографических процессов". / Б.А. Шашлов. – М., 1960. – 36с.
807528
  Суркова М.И. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку. / М.И. Суркова. – М, 1973. – 46с.
807529
  Ширкевич М.Г. Методические указания и контрольные работы по термодинамике / М.Г. Ширкевич. – Москва, 1957. – 40 с.
807530
  Шрайбер Ц.Н. и др. Методические указания и тексты на немецком языке для студентов философского факультета / Ц.Н. и др. Шрайбер. – Л.
1. – 1967. – 124с.
807531
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "Диалектический и исторический материализм для студ. 3 курса. – М., 1961. – 15с.
807532
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "История русской литературы". – М., 1954. – 15с.
807533
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "Финансы социалистической промышыленности" для студ 5 курса. – М., 1965. – 31с.
807534
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу финансы сельского хозяйства для студ. 5 курса. – М., 1963. – 22с.
807535
   Методические указания и темы контрольных работ покурсу "История искусств". – М., 1954. – 88с.
807536
   Методические указания и упражнения по курсу общая теория бухгалтерского учета. Для студ. 2 курса. – М., 1969. – 58с.
807537
   Методические указания и учебные задания для работы с газетой на 1-3-м курсах ф. романо-германской филоло.. – К., 1985. – 36с.
807538
   Методические указания и учебные задания для самостоятельной работы по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика". – Киев : КГУ, 1988. – 52 с.
807539
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интерполяции и численному интегрированию для студ. 3 курса. – Киев, 1985. – 106 с.
807540
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интонации англ. яз. (базисные интонационные модели). – К., 1981. – 36с.
807541
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интонации английского языка. – К., 1984. – 13с.
807542
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по использованию некоторых сервисных программ на ЭВМ для студ. 3 и 4 курсов. – К., 1986. – 56с.
807543
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по фонетике англ. яз.. – Киев, 1985. – 20 с.
807544
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по численному решению на ЭВМ задач Коши и краевых зазадч для обыкновенных дифференциальных уравнений для студ. 3 курса. – К., 1986. – 55с.
807545
   Методические указания и учебные задания к практикуму по численному интегрированию и методам решения задачи Коши для студ. 3 курса. – К., 1984. – 70с.
807546
   Методические указания и учебные задания к практикуму по численным методам для студ. 3 курса. – Киев, 1984. – 107 с.
807547
   Методические указания и учебные задания к разделу "Дополнительные сведения о входном языке ЭВМ"Мир-1". – К., 1981. – 76с.
807548
   Методические указания и учебные задания к разделу "Основы программирования на языке Pl : Для 1 курса. – Киев, 1981. – 56с.
807549
   Методические указания и учебные задания к разделу "Фонетика современного русского языка" для студ. 1 курса. – К.., 1984. – 24с.
807550
   Методические указания и учебные задания к спецкурсу "Конструирование программ решений задач численного анализа в языках программирования "АЛГОЛ-60, ФОРТРАН-IV, P/I". – К., 1985. – 48с.
807551
   Методические указания и учебные задания по курсу "Введение в языкознание". – Черновцы, 1981. – 32с.
807552
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика" для студ. эконом ф-та. – К., 1987. – 99с.
807553
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика": для студ. эконом. ф-та. – К., 1986. – 99с.
807554
   Методические указания и учебные задания по переводу (деловая корреспонденция) для студ. фак. междунар. отношений. – К., 1987. – 20с.
807555
   Методические указания и учебные задания по разговорной практике английского языка для студ. сташих курсов романо-германской филологии. – Киев, 1983. – 18 с.
807556
   Методические указания и учебные задания по русскому языку. – К., 1988. – 12с.
807557
   Методические указания и учебные задания по семантическому синтаксису английского языка для студ. 4 курса фак. романо-германской филологии. – К., 1984. – 19с.
807558
   Методические указания и учебные задачи к разделу "Конструирование программ решений задач некоторых классов численного анализа". – К., 1982. – 52с.
807559
   Методические указания и учебные материалы по немецкому языку для студ. геологов и гидрогеологов.. – Х.
ч. 1. – 1976. – 73с.
807560
   Методические указания к антенному практикуму. – Харьков
Ч. 1. – 1976. – 97 с.
807561
   Методические указания к большому практикуму по антибиотикам для студ. биологич. ф-та. – К., 1985. – 32с.
807562
   Методические указания к большому спецпрактикуму по цитологии и гистрологии: для студ. биолог. фак.. – К., 1986. – 35с.
807563
   Методические указания к ведению Практических занятий по математическому анализу 1 семестр 1 курса. – К.., 1977. – 60с.
807564
   Методические указания к ведению практических занятий по математическому анализу 1 семестр 2 курса. – Киев, 1978. – 46с.
807565
   Методические указания к выполнению контрольной работы по математической картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 12с.
807566
   Методические указания к выполнению контрольной работы по общетеоретическим основам картографии для студ.-картограф. 3 курса заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
807567
   Методические указания к выполнению контрольных работ и подготовке к государственному экзамену по научному коммунизму. – Куйбышев, 1982. – 60 с.
807568
   Методические указания к выполнению контрольных работ по английскому языку для студентов 3-4 курсов. – Москва, 1962. – 48с.
807569
   Методические указания к выполнению контрольных работ по картографическому черчению для студ. заоч. формы обуч.. – Киев, 1984. – 19 с.
807570
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Географии промышленности СССР" для студ. спец 2030. – К., 1984. – 7с.
807571
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общая гидрология" для студ. географ. ф-та. – К., 1984. – 9с.
807572
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Органическая химия" для студ. биол. фак.. – К., 1986. – 40с.
807573
   Методические указания к выполнению контрольных работ по политической экономии капитализма для студ. инженерных и эконом. спец. заоч. формы обуч.. – Рига, 1989. – 34с.
807574
   Методические указания к выполнению контрольных работ по прикладной картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 24с.
807575
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсам кафедры физической географии для студ. 4-6 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 15с.
807576
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1982. – 8с.
807577
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1985. – 7с.
807578
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1986. – 8с.
807579
   Методические указания к выполнению контрольных работ по топографии с основами геодезии : для студ. спец. 1304, 2030, 1401, 1404 геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 24 с.
807580
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физич. географ. СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
807581
   Методические указания к выполнению контрольных работ по химии. Для студ.-иностранцев подготов. ф-та. – Харків, 1975. – 51с.
807582
   Методические указания к выполнению контрольных работ по экономической и политической географии зарубежных стран для студ. географ. фак.. – Киев, 1984. – 9 с.
807583
   Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Структурная геология, геологическое картирование и дистанционные методы исследования" для студ. спец. 0101 и 0105 геол. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
807584
   Методические указания к выполнению курсовых и дипломных работ (библиограф. в учеб. и науч. работе студента). – Донецк, 1983. – 40с.
807585
   Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине "Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия". – Рига, 1985. – 32с.
807586
   Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии для студентов инженерно-эконом. спец. дневного, веч., заоч. обуч.. – Рига, 1985. – 119с.
807587
   Методические указания к выполнению курсовых работ по современному русскому языку. – Черновцы, 1965. – 71с.
807588
   Методические указания к выполнению лаборатоного практикума по радиофизике и электронике. – Харьков, 1989. – 81 с.
807589
   Методические указания к выполнению лаборатоной работы по теме "Диалоговая система создания и ведения информационно-спрвочных массивов с использованием ППП "ВАМ". – Рига, 1988. – 72с.
807590
   Методические указания к выполнению лаборатоных и практических работ по курсу "Общая психология". – Днепропетровск, 1992. – 64с.
807591
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Социально-экономическая картография" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 15с.
807592
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Туристские карты" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 10с.
807593
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Общетеоретические основы картографии" для студ. спец. 1304 геогр. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
807594
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Проектирование, составление и издание карт и атласов" : для стурд. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 38 с.
807595
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Статистичская обработка информации" для студ. фак. кибернетики. – Киев : КГУ, 1986. – 24 с.
807596
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Топография с основами геодезии" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1987. – 52 с.
807597
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Фотограмметрия" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 52 с.
807598
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики. Электричество II. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1981. – 51 с.
807599
  Филимонов Б.Н. Методические указания к заданиям по проекционному черчению / Б.Н. Филимонов, К.Ф. Соков. – Владимир, 1976. – 36с.
807600
   Методические указания к изучению курса "Экономика и организация промышленного производства". – М.
1. – 1969. – 302с.
807601
   Методические указания к изучению курса "Экономическая география СССР и зарубежных государств" для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1959. – 28с.
807602
   Методические указания к изучению курса "Экономическая география СССР и зарубежных государств" для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1960. – 39с.
807603
   Методические указания к изучению курса "Экономическая георгафия СССР и зарубежных государств" для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961. – 56с.
807604
   Методические указания к изучению курса физики (разделы "кинематика" и "динамика материальной точки"). – К., 1984. – 55с.
807605
   Методические указания к изучению курса хозяйственного права для студ. заоч. формы обуч. юридич. ф-та. – Киев, 1983. – 48с.
807606
   Методические указания к изучению курсов "Марксистско-ленинская философия" и "Научный коммунизм". – М., 1968. – 14с.
807607
   Методические указания к изучению ориентаций взрослых на образование. – Ленинград, 1973. – 100 с.
807608
   Методические указания к изучению программы и Устава КПСС. – Москва, 1962. – 16с.
807609
   Методические указания к изучению раздела химии "Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома". – Харків, 1975. – 48с.
807610
   Методические указания к изучению спецкурса "Акты органов власти и управления Советского государства". – К., 1986. – 47с.
807611
   Методические указания к изучению спецкурса "Деликты в Советском гражданском праве" для студ. юрид. фак.. – К., 1985. – 82с.
807612
   Методические указания к изучению спецкурса "Общая гидробиология". – Харьков : ХГУ, 1988. – 48 с.
807613
   Методические указания к изучению спецкурса "Политические системы стран Ближнего и Среднего Востока" для студ. фак-та междунар. отношений и междунар. права. – К., 1986. – 8с.
807614
   Методические указания к изучению спецкурса "Правовые основы финансовой деятельности местных Советов народных депутатов" : для студ. юридич. фак-та. – К., 1984. – 11с.
807615
   Методические указания к изучению спецкурса "Правовые основы финасовой детеятельности местных Советов народных депутатов" для студ. юридич. фак.. – К., 1984. – 12с.
807616
   Методические указания к изучению студентами-заочниками курса диалектического и истоирческого материализма. – Львов, 1959. – 51с.
807617
   Методические указания к изучению текстового радактора Chiwriter по курсам "Диалоговые средства", "Автоматизированные рабочие места". – К., 1991. – 83с.
807618
   Методические указания к изучению темы "Словообразование в 4 классе средней школы". – Х., 1975. – 25с.
807619
   Методические указания к изучению теории вероятностей и математической статистики для студ. 2-го курса отдел. междунар. эконом. отнош. и межунар. права. – К., 1984. – 59с.
807620
   Методические указания к индивидуальным заданиям по электротехнике и основам электроники. – Ворошиловград, 1979. – 82 с.
807621
   Методические указания к использованию материалов по истории КПСС. – Рига, 1987. – 89с.
807622
   Методические указания к использованию песни как средства интенсификации обучения английскому языку для преподавателей факультетов романо-германской филологии. – К., 1986. – 24с.
807623
   Методические указания к коллоквиумам по коллоидной химии. – М., 1983. – 24с.
807624
   Методические указания к контрольной работе №3 по курсу современного русского литературного языка. Морфология. – Л., 1958. – 11с.
807625
   Методические указания к контрольным работам №4 и 5 по курсу современного русского литературного языка. Синтаксис. – Л., 1958. – 34с.
807626
   Методические указания к курсовой работе по геологическому картированию с аэрометодами. – Х., 1974. – 19с.
807627
   Методические указания к курсовой работе по современному русскому литературному языку на тему "Лексикологическое описание словника текстового фрагмента из художественного произведения" для студентов-. – Х., 1974. – 27с.
807628
   Методические указания к курсовым работам по русскому языку для студентов 1 курса филологического факультета. – К., 1976. – 40с.
807629
  Стеллецкий И.В. Методические указания к курсу "Высшая алгебра" / И.В. Стеллецкий. – Москва, 1968. – 32 с.
807630
   Методические указания к курсу "Интенсификация учебного процесса техническими методами обучения на кафедре микробиологии". – Ужгород : УжГУ, 1986. – 41 с.
807631
   Методические указания к курсу "История Венгрии". – Ужгород, 1959. – 43с.
807632
   Методические указания к курсу "Лексикология английского языка (раздел "Лексико-семантической варьирование слова)". – Киев, 1985. – 16с.
807633
  Метлов Н.А. Методические указания к курсу "Музыкальное воспитание в детском саду". / Н.А. Метлов. – М., 1963. – 60с.
807634
   Методические указания к курсу "Общая психология" для студ. неспец. фак.. – К., 1985. – 20с.
807635
   Методические указания к курсу "Основы высшей математики". – Киев, 1984. – 44с.
807636
   Методические указания к курсу "Основы высшей математики". – К., 1985. – с.
807637
   Методические указания к курсу "Проблемы методики проподавания научного коммунизма" для студ. философского фак.. – К., 1982. – 96 с.
807638
  Хухлаева Д.В. Методические указания к курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" / Д.В. Хухлаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1976. – 80с.
807639
   Методические указания к курсу английского языка для начинающих (грамматика). – К., 1983. – 136с.
807640
  Паршина З.А. Методические указания к курсу психологии для студентов-заочников фак-тов (отделений) подготовки учителей начальных классов / З.А. Паршина, А.Н. Крылов. – М., 1965. – 80с.
807641
   Методические указания к курсу теоретической грамматики английского языка. – К., 1985. – 20с.
807642
   Методические указания к курсу теоретической грамматики английского языка для студ. 4 - 5-х курсов фак-та романо-герм. филолог.. – К., 1983. – 14с.
807643
   Методические указания к курсу теоретической грамматики английского языка для студ. старших курсов фак. романо-герм. филол.. – К., 1985. – 16с.
807644
  Старикова Е.Н. Методические указания к курсу теоретической грамматики английского языка. Семантическая структура предложений с обстоятельственными детерминантами. / Е.Н. Старикова. – Киев, 1976. – 26 с.
807645
   Методические указания к лаборатоно-практическим занятиям по виноградарству. – Изд. 2-е. – Кишинев, 1964. – 68с.
807646
  Лысов А.В. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по инженерной геодезии / Мин. сельского хозяйства СССР ; Саратовский с.-х. ин-т ; сост.: А.В. Лысов, А.И. Слогаев. – Саратов : Саратовский с.-х. ин-т, 1975. – 113 с.
807647
   Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по плодоводству. – Саратов, 1974. – 112с.
807648
   Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по теме "Комплексное соединение". – Чебоксары, 1975. – 39с.
807649
   Методические указания к лабораторной работе "Влияние холодной пластической деформации и температуры рекристаллизации на структуру и свойства меди". – Ярославль, 1978. – 22с.
807650
   Методические указания к лабораторной работе "Исследование цифровой системы автоматического регулирования" для студ. радиофиз. фак.. – К., 1986. – 24с.
807651
   Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Радиотехнические системы передачи информации". – Севастополь, 1985. – 22 с.
807652
   Методические указания к лабораторному практикуму по коллоидной химии с основами физической химии высокомолекулярных соединений. – К., 1984. – 80с.
807653
   Методические указания к лабораторному практикуму по физической и коллоидной химии. – К., 1974. – 58с.
807654
   Методические указания к лабораторному практикуму по электронным и полупроводниковым приборам. – Калининград, 1978. – 26 с.
807655
   Методические указания к лабораторным занятиям большого практикума "Физико-химические методы в биохимии" : для студентов 3-го курса кафедры биохимии биологических факультетов. – Харьков, 1977. – 28 с.
807656
   Методические указания к лабораторным занятиям по измерениям физических величин : для студентов 4-го курса физико-технического факультета. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1976. – 62 с.
807657
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Полезные ископаемые". – К., 1983. – 31с.
807658
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Физиология с.-х. животных с основами анатомии" для агрономич. экономич. фак-тов ХСХИ. – Х., 1960. – 48с.
807659
   Методические указания к лабораторным занятиям по курсу "Цитология и гистология" : для студентовбиоблогического факультета. – Киев : КГУ, 1984. – 44 с.
807660
   Методические указания к лабораторным занятиям по психологии. – Уфа, 1974. – 79с.
807661
   Методические указания к лабораторным занятиям по спецкурсу "Спецгистология" для студ. биологич. фак-та. – К., 1986. – 59с.
807662
   Методические указания к лабораторным работам по высшей геодезии : /исследование высокоточных геодезических приборов/. – Киев : КГУ, 1981. – 28 с.
807663
   Методические указания к лабораторным работам по высшей математике. – Минск, 1990. – 49с.
807664
   Методические указания к лабораторным работам по качественному химическому анализу для студ. хим. и биол. фак.. – К., 1985. – 46с.
807665
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Интерпретация геофизических данных" для студентов IV курса спец. "Гидрогеология и инженерная геология". – Гомель, 1981. – 40с.
807666
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы теории цепей". – Харьков, 1974. – 26 с.
807667
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Промышленная электроника". – Куйбышев, 1976. – 80 с.
807668
   Методические указания к лабораторным работам по курсу "Физическая электроника" для студ. рдиофиз. фак.. – К., 1986. – 24с.
807669
   Методические указания к лабораторным работам по курсу физиолоиги человека и животных. – Ташкент, 1985. – 48с.
807670
   Методические указания к лабораторным работам по основам лазерной связи : для студентов четвертого курса специализации "нелинейная оптика" радиофизического факультета. – Киев : КГУ, 1985. – 36 с.
807671
  Никитин Н.Н. Методические указания к новому учебнику геометрии / Н.Н. Никитин, А.И. Фетисов. – Москва, 1956. – 46 с.
807672
  Самойлова Г.С. Методические указания к практическим ли семинарским занятиям по курсу "Физическая география СССР". / Г.С. Самойлова, Л.Н. Щербакова. – Москва, 1972. – 30с.
807673
  Спасская К.П. Методические указания к преподаанию литературы в Х классе / К.П. Спасская. – М, 1952. – 191с.
807674
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1955. – 304с.
807675
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1958. – 347с.
807676
  Сидорин В.С. Методические указания к программе "Русская литература ХХ века" / В.С. Сидорин. – Москва, 1955. – 22с.
807677
  Орлова А.Ф. Методические указания к программе и контрольные работы по курсу зоологии позвоночных / А.Ф. Орлова. – М., 1956. – 64с.
807678
  Строчкова А.В. Методические указания к программе курса "Физиология растений с основами микробиологии" / А.В. Строчкова. – М, 1955. – 40с.
807679
  Федотова Н.Н. Методические указания к работе по учебнику францзуского языка для 3-4 классов. / Н.Н. Федотова, С.А. Макркова. – М., 1943. – 23с.
807680
  Новиков В.И. Методические указания к расчетно-графической работе по теодолитно-тахеометрической съемке / Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Саратовский политехнический ин-т ; В.И. Новиков, Н.А. Астафьева, Н.А. Громыко. – Саратов, 1973. – 47 с.
807681
  Никитин Н.Н. Методические указания к таблицам по арифметике / Н.Н. Никитин. – Москва, 1937. – 48 с.
807682
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1956. – 112с.
807683
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – 2-е изд. – М., 1959. – 112с.
807684
  Цветкова Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1961. – 128с.
807685
  Ройзенбліт Є.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Є.Б. Ройзенбліт. – М, 1957. – 132с.
807686
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1961. – 114 с.
807687
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1960. – 151 с.
807688
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1958. – 132с.
807689
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1959. – 132с.
807690
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1962. – 128с.
807691
   Методические указания по бухгалетрскому учету в централизованных бухгалтериях организуемых при сельских, поселковых и городских исполкомов Советов депутатов трудящихся. – М., 1961. – 65с.
807692
   Методические указания по вводному курсу французского языка: для студ. 1 курса неяз. ф-та ун-та. – Харьков : ХГУ
Ч. 1. – 1989. – 64с.
807693
   Методические указания по вводному курсу французского языка: для студ. 1 курса неяз. ф-та ун-та. – Харьков : ХГУ
Ч. 2. – 1989. – 60с.
807694
   Методические указания по ведению государственного водного кадастра. – Л., 1979. – 163с.
807695
   Методические указания по ведению государственного кадастра.. – вып. 1. – Обнинск, 1980. – 112с.
807696
   Методические указания по ведению государственного кадастра.. – вып. 6, 1983. – 112с.
807697
   Методические указания по выполнению дипломных работ. – Рига, 1986. – 42с.
807698
   Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов биологических факультетов. – Киев, 1986. – 28с.
807699
   Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу "Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости" для студ. юрид. ф-та. – К., 1985. – 2с.
807700
   Методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ. – Рига, 1979. – 44с.
807701
   Методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ для студ. географ. ф-тов. – К., 1984. – 19с.
807702
   Методические указания по выполнению курсовых работ : для студ. юр. ф-та хоз.- прав. спец. – Киев : КГУ, 1986. – 6 с.
807703
   Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине "Экономическая эффективность производства и анализ хозяйственной деятельности". Для студ. спец. "Бухгалтерский учет, контроль и анали. – Л., 1989. – 34с.
807704
   Методические указания по выполнению лабораторных работ по "Картографическому черчению" : /для студ.-географов всех форм обучения/. – Одесса, 1986. – 48 с.
807705
   Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу "Общая электротехника". – Куйбышев
Ч. 2. – 1975. – 85 с.
807706
   Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу "Речной сток и гидрологические расчеты" для студ. географ. ф-та. – К., 1986. – 48с.
807707
   Методические указания по выполнению практических и семинарских занятий по курсу "Экономическая география СССР" : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов всех форм обучения геолого-географ. ф-та. – Харків : ХГУ
Ч. 1 : Общий обзор. – 1988. – 67 с.
807708
   Методические указания по выращиванию телят под коровами-кормилицами.. – М., 1960. – 8с.
807709
   Методические указания по выявлению и ликвидации паслена колючего. (клювовидного). – М., 1968. – 16с.
807710
   Методические указания по гельминтологической оценке водоемов для содержания водоплавающей птицы.. – М., 1964. – 24с.
807711
   Методические указания по географической сети опытов с удобрениями.. – вып. 10. – М., 1964. – 80с.
807712
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 1 : Геологическкая съемка в районах развития осадочных пород /[В.Н. Кондитеров, В.А. Бобров, А.И. Бурдэ и др.]. – 1969. – 328 с. – Библиогр.: с. 316-325
807713
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Вып. 12. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 12 : Изучение зон окисления сульфидных месторождений / Н.А. Цыкункова, В.Н. Дубинина, И.А. Корнилович, Н.А. Читаева. – 1969. – 96 с. – Библиогр.: с. 92-94
807714
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Вып. 9. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 9 : Геохимические исследования магматических и осадочных пород / Рабинович А.В. – 1970. – 240 с. : черт.
807715
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Вып. 10. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 10 : Гидрохимические исследования. – 1970. – 376 с. : черт., карт.
807716
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 2 : Геологическая съемка вулканогенных образований / [гл. ред. А.С. Кумпан]. – 1971. – 399 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 368-384
807717
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 4 : Геологическая съемка в областях развития метаморфических образований / [В.И. Васильева, М.А, Черноморский, В.М. Будько и др.]. – 1972. – 376 с. – Библиогр.: с. 359-373
807718
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Вып. 13. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 13 : Принципы и методика определения рационального комплекса исследований / Бурдэ А.И. – 1972. – 156 с. – Библиогр.: с. 143-153
807719
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Вып. 5. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 5 : Геологическая съемка районов развития кор выветривания / [П.Ф. Ли, В.С. Певзнер, Н.Ю. Бунакова и др.]. – 1973. – 119 с. : черт., карт. – Библиогр.: с. 110-116
807720
  Нурумов Г.Е. Методические указания по геоморфологической практике на примере Алакольской впадины. Учеб. пособие. / Г.Е. Нурумов, А.С. Жунусов. – Алма-Ата, 1976. – 91с.
807721
   Методические указания по гидрогеологии СССР для студ. 5 курса геологического факультета. – Киев, 1982. – 52с.
807722
   Методические указания по гидрогеологии. Спц. - гидрология суши. 4 курс.. – Л., 1958. – 38с.
807723
  Прохоров С.П. Методические указания по гидрогеологическим работам при разведке угольных и сланцевых месторождений / С.П. Прохоров. – М.-Л., 1945. – 79с.
807724
   Методические указания по государственному праву буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. Для студ. 3 и 4 курсов днев., веч. и заоч. ф-тов. – Саратов, 1975. – 29с.
807725
   Методические указания по дипломному проектированию для студ. кафедры математич. обеспечения ЭВМ. – Рига, 1987. – 66 с.
807726
   Методические указания по дипломному проектированию для студ. спец. 0811. – Рига, 1987. – 62с.
807727
   Методические указания по дипломному проектированию для студентов по спец. 0606, 0701. – Москва, 1964. – 43с.
807728
   Методические указания по диэлектрическому индукционному методу для исследования скважин, бурящихся на нефть и газ. – Новосибирск, 1978. – 62с.
807729
   Методические указания по изучению антропологических материалов при археологических исследованиях для студ. исторического ф-та. – К., 1988. – 64с.
807730
   Методические указания по изучению и применению фотографии в научных исследованиях. – Пермь, 1983. – 59с.
807731
   Методические указания по изучению и прогнозированию гидрогеологических условий при разведке угольных месторождений Донецкого бассейна. – Днепропетровск, 1979. – 100с.
807732
   Методические указания по изучению курса "Основы советского государственного строительства и права".. – Москва, 1967. – 80с.
807733
   Методические указания по изучению курса "Палеогеграфия антропогена" для студ. географ. ф-тов. – К., 1986. – 16с.
807734
   Методические указания по изучению курса "Статистическая радиотехника". – Рига, 1975. – 30 с.
807735
   Методические указания по изучению курса Государственное право зарубежных соц. стран (для студ. 2 курса днев., 3 курса веч. и заоч. форм обуч. ). – Одесса, 1986. – 34с.
807736
   Методические указания по изучению курса истории политических учений на 1970-71 уч. г.. – М., 1970. – 34с.
807737
   Методические указания по изучению курса теории государства и права в свете решений 27 съезда КПСС: для студ. 1 курса юридич. ф-та. – Одесса, 1986. – 40с.
807738
   Методические указания по изучению курса: Сов. административное право: для студ. 2 курса дн., веч., заоч. форм. обуч.. – Одесса, 1986. – 28с.
807739
   Методические указания по изучению лексико-грамматических разрядов возвратных глаголов в курсе морфологии современного русского языка. – Ашхабад, 1988. – 20с.
807740
   Методические указания по изучению научного коммунизма: пособие для студ. веч. и заоч. отд.. – вып. 2. – Рига, 1983. – 110с.
807741
   Методические указания по изучению образцов мировой коллекции Всесоюзного научно-исслед. института растениеводства в науч.-исслед. учреждениях различных зон СССР. – Л., 1965. – 34с.
807742
   Методические указания по изучению политической экономии студентами заочного отделения.. – Саратов, 1972. – 24с.
807743
   Методические указания по изучению природоохранных дисциплин для студ. 3-5 курсов геолого-географ. ф-та спец. 2030. – Х., 1984. – 28с.
807744
   Методические указания по изучению спецкурса "Хозяйственное право". – Ташкент, 1987. – 28 с.
807745
   Методические указания по изучению темы: Метрич. пространства (теоремы задачи) по программе курса "Матем. анализ" для студ. 2-3 к. мех.-мат. ф-та. – Х., 1986. – 63с.
807746
   Методические указания по изучению физической химии (раздел "Гетерогенные равновесия и диаграммы состояния") для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 44с.
807747
   Методические указания по изучению физической химии. Раздел "Расчеты химич. равновесия". Для студ. хим. ф-та. – К., 1986. – 60с.
807748
   Методические указания по информационному обеспечению системы управления качеством промышленной продукции: РДМУ-45-75. – М., 1975. – 80с.
807749
   Методические указания по искусственному осеменению свиней.. – М., 1960. – 20с.
807750
   Методические указания по искусственному разведению озерного судака.. – Л., 1964. – 24с.
807751
   Методические указания по использованию кинофильмов в преподавании научного коммунизма. – Киев, 1976. – 71 с.
807752
   Методические указания по использованию комплекта микросредств для организации уч. систем - от тренажеров до автоматизированных рабочих мест. – Киев, 1986. – 56с.
807753
   Методические указания по использованию материалов XXVI съезда КПСС в курсе истории КПСС : для препод. и студ. – Киев : КПИ, 1981. – 66 с.
807754
   Методические указания по использованию экономической библиографии в студенческой научной работе. – К., 1985. – 16с.
807755
   Методические указания по исследованию устойчивости к возбудителям заболеваний, к вредителям исходного и селекционного материала при выращивании в полевых условиях. – Л., 1962. – 36с.
807756
   Методические указания по ихтиологии. – Киев, 1984. – 33 с.
807757
   Методические указания по контролю состояния ледогрунтовых ограждений межскважинным акустическим просвечиванием (МАЦ) при сооружении тоннелей в сложных гидрагеологических условиях. – Л., 1981. – 36с.
807758
   Методические указания по курсам "Русский язык", "Стилистика и литературное редактирование", "Русская и зарубежная литература", "Журналистика". – М., 1963. – 36с.
807759
   Методические указания по курсам "Русское народное творчество", "Древняя русская литература" и "Русская литература XVIIIвека". – Л., 1954. – 24 с.
807760
  Павлова М.А. Методические указания по курсовому проектированию по курсу "Организация и планирование полиграфических предприятий" / М.А. Павлова. – М., 1967. – 32с.
807761
  Шведов Ю.Ф. Методические указания по курсу "История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение" для студентов-заочников фак-тов фурналистики и филол фак-тов гос. ун-тов. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1958. – 28с.
807762
  Петрова Н.К. Методические указания по курсу "Методика преподавания литературы" / Н.К. Петрова. – М., 1957. – 48 с.
807763
  Щербакова Е.М. Методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов 1 курса географ. фак-тов гос.ун=тов. / Е.М. Щербакова. – 2-е изд., испр. – Москва, 1958. – 52с.
807764
  Скорый И.А. Методические указания по курсу "Сопротивление материалов" / И.А. Скорый. – М., 1958. – 20с.
807765
  Павлова Н.Н. Методические указания по курсу "Физическая география СССР" / Н.Н. Павлова. – Киев, 1957. – 55с.
807766
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – 2-е изд. – Л, 1957. – 24с.
807767
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – Л, 1961. – 24с.
807768
  Сандровский К.К. Методические указания по написанию дипломатических работ по международному праву. / К.К. Сандровский. – Киев, 1979. – 24 с.
807769
   Методические указания по направленному бурению скважин снарядами типа СБС. – Л., 1985. – 29с.
807770
   Методические указания по немецкому языку для студ. экономич. фак-та. – Х.
1. – 1976. – 73с.
807771
   Методические указания по немецкому языку для учащихся курсов по подготовке к вступительным экзаменам на гуманитарные фак-ты МГУ. – М., 1963. – 8с.
807772
   Методические указания по нормированию труда ИТР, служащих и обслуживающего персонала совхозов. – М., 1975. – 68с.
807773
   Методические указания по обработке полевых данных продольного нивелирования и построения профилей. – Х., 1962. – 56с.
807774
   Методические указания по оздоровлению районированных сортов картофеля от вирусных заболеваний. – Л., 1964. – 16с.
807775
   Методические указания по описанию материалов государственного фонда алгоритмов и программ. – М., 1970. – 110с.
807776
   Методические указания по определению и учету гнездящихся водно-болотных птиц Лесостепи и Полесья Украины. – К., 1985. – 40с.
807777
   Методические указания по определению микроэлементов в почвах и растениях. – Изд. 2-е. – Рига, 1961. – 51с.
807778
   Методические указания по определению полного угла искривления и фактического угла установки отклонителя при бурении направленных и многоствольных скважин. – Алма-Ата : КазИМС, 1983. – 104 с. – Библиогр.: с. 102
807779
   Методические указания по определению содержания и состава гумуса в почвах (минеральных и торфяных). – Л., 1975. – 106с.
807780
   Методические указания по организации и проведению полевой учебной практики по геодезии. – Гомель : БелИИЖТа, 1962. – 116 с.
807781
   Методические указания по организации кабинета экономики и управления производством на промышленном предприятии. – М., 1973. – 11с.
807782
   Методические указания по организации противоклещевой профилактики в природных очагах клещевого весенне-летнего энцефалита. – Москва, 1954. – 18с.
807783
   Методические указания по организации работы приемных и экзаменационных комиссий в педагогических институтах. – Москва, 1973. – 238с.
807784
   Методические указания по организации самостоятельной работы для студентов фак-та междунар. отношений и междунар. права. – К., 1985. – 43с.
807785
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов во время стажерской музейной практики для студ. ист. фак.. – К., 1985. – 7с.
807786
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов специальности 0608 "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" по изучению курса "Теория бухгалтерского учет". – Л., 1989. – 31с.
807787
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов юридических вузов и факультетов университетов. – Москва, 1970. – 58с.
807788
   Методические указания по основам информатики, библиотековедения и библиографии. – Одесса
1. – 1981. – 56с.
807789
   Методические указания по основам информатики, библиотековедения и библиографии. – Одесса
2. – 1982. – 40с.
807790
   Методические указания по основным видам учебной работы в вузе для преподавателей философии. – Свердловск, 1972. – 53с.
807791
   Методические указания по осуществлению контроля за постановкой документальной части делопроизводства архивными учреждениями в ведомствах, учреждениях, организациях и на предприятиях. – М., 1963. – 25с.
807792
   Методические указания по оформлению отчета о научной работе студентов-заочников всех специальностей вузов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 53с.
807793
  Селедцов В.Ф. Методические указания по охране труда в дипломном проектировании. / В.Ф. Селедцов. – К, 1971. – 92с.
807794
   Методические указания по оценке вредоносности сорных растений на зерновых культурах. – Л., 1983. – 27с.
807795
   Методические указания по оценке состояния лесных зимних пастбищ диких копытных животных в горных районах. – М., 1989. – 15с.
807796
   Методические указания по оценке сравнительной устойчивости к заболеваниям (крестоцветные, томаты, картофель, сахарная свекла). – Л., 1962. – 28с.
807797
  Смирнов М.Т. Методические указания по педагогике для студ.-заочников III-IV курсов гос. ун-тов / М.Т. Смирнов. – М., 1959. – 28с.
807798
  Петровская А.Н. Методические указания по поискам и определению бокситов при разведках других полезных ископаемых / А.Н. Петровская. – М-Л, 1948. – 48с.
807799
  Федорчук В.П. Методические указания по разведке и оценке ртутных месторождений / В.П. Федорчук. – М, 1975. – 98с.
807800
   Методические указания по составлению геоморфологических карт. – Москва, 1980. – 60с. + Карты
807801
   Методические указания по составлению проектов смет. – Х, 1982. – 45с.
807802
   Методические указания по спецглавам высшей математики. – Ленинград, 1959. – 38 с.
807803
   Методические указания по спецкурсу "Континуальный интеграл в квантовой теории поля". – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 2. – 1988. – 44 с.
807804
   Методические указания по статистической обработке урожайных данных государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М., 1960. – 74с.
807805
   Методические указания по темам семинарських занятий курса истории КПСС. – Горький, 1969. – 112с.
807806
   Методические указания по теме: "Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения", 1976. – 38с.
807807
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Определение техники и общих особенностей ее развития. / Г.И. Шеменев. – М., 1966. – 22с.
807808
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Социальные проблемы научно-технической революции. / Г.И. Шеменев. – М., 1968. – 40с.
807809
   Методические указания по теоретическим основам программного управления процессом обучения. – Москва, 1966. – 128 с.
807810
   Методические указания по усвоению специпльной лексики немецкого языка для студентов 2-го курса юрид. фак.. – К., 1983. – 28с.
807811
   Методические указания по учебной геодезической практике для студентов специальности 1202 "Промышленное и гражданское строительство". – Запорожье : ЗИИ, 1979. – 92 с.
807812
   Методические указания по учебной геофизической практике студентов 3-го курса. – Киев, 1982. – 79с.
807813
   Методические указания по учету осложняющих факторов в методе заряда с применение ЭВМ. – Алма-Ата, 1978. – 37с.
807814
   Методические указания по физике для абитуриентов. – Ярославль : ЯПИ, 1990. – 28 с.
807815
   Методические указания по физике для поступающих в институт. – Москва, 1978. – 143с.
807816
   Методические указания по фитосанитарному районированию территории и выделению информативных характеристик с применение ЭВМ. – Ленинград, 1978. – 57с.
807817
   Методические указания по формированию основных направлений научно-технического прогресса в народном хозяйстве Ленинграда и Ленинградской обл.. – Л., 1981. – 144с.
807818
   Методические указания по формированию педагогических умений с помощью системы заданий, упражнений и ситуаций. – Харьков, 1983. – 63 с.
807819
   Методические указания по фотогеологической документации подземных разведочных выработок рудных месторождений. – М., 1971. – 49с.
807820
  Попов А.Ф. Методические указания преподавателям о работе мелом на классной доске. / А.Ф. Попов. – М, 1967. – 31с.
807821
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для заоч. подгот. курсов МГУ / П.В. Царев. – М, 1974. – 52с.
807822
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 60 с.
807823
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – М, 1985. – 59с.
807824
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
4. – 36с.
807825
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
2. – 1963. – 32с.
807826
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
3. – 1963. – 26с.
807827
  Шилюгина А.И. Методические указания. / А.И. Шилюгина. – М.
5. – 1963. – 40с.
807828
   Методические указания. Программа и тексты контрольных заданий по английскому языку для слушателей заочных подготовительных курсов. – Киев : КГУ, 1962. – 14с.
807829
   Методические указания. Свойства вещества в твердом состоянии. Криотехника реакций в твердых фазах. Фотохимические и радиационно-химические реакции. – М., 1967. – 36с.
807830
   Методические указания. Словарь-минимум по латинскому языку для студентов 1 курса. – Л., 1967. – 24с.
807831
   Методические указания. Финоптическая метеорология. – М.-Л.
4. – 1949. – 32с.
807832
  Погребинский А.П. Методические укзания по истории народного хозяйства СССР / А.П. Погребинский. – М., 1944. – 15с.
807833
  Селезнев А.П. Методические... / А.П. Селезнев. – с.
807834
   Методический сборник. – Мурманск, 1947. – 124с.
807835
   Методический сборник. – Челябинск, 1953. – 303с.
807836
   Методический сборник. – Фрунзе
в.3. – 1953. – 144 с.
807837
   Методический сборник. – М., 1965. – 99с.
807838
   Методический сборник в помощь преподавателю иностранного языка. – Томск, 1950. – 44с.
807839
   Методический сборник историко-филологического факультета. – Нальчик, 1960. – 143с.
807840
   Методический сборник по курсу биологии. – Москва, 1923. – 354 с.
807841
   Методический сборник по романо-германской филологии. – Черновцы, 1961. – 75с.
807842
   Методический сборник упражнений по синтаксису научной речи. – Х., 1972. – 103с.
807843
  Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов исследования / Э.А. Штульман. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1976. – 156 с. – Библиогр.: с. 151-154
807844
   Методическое и программное обеспечение комплекса аналитических задач обработки межотраслевых балансов. – Новосибирск, 1985. – 134с.
807845
   Методическое и техническое обеспечение психофизиологических исследований. – М., 1986. – 78с.
807846
   Методическое и техническое обеспечение управления ценообразованием : (Сборник научных трудов). – Москва, 1989. – 206 с.
807847
   Методическое обеспечение инженерно-экономического образования и экономико-организационной подготовки инженеров. – Ленинград, 1989. – 115с.
807848
  Санд Жорж Методическое письмо / Жорж Санд. – Москва, 1954. – 8 с. – (В помощь библиотекам)
807849
   Методическое письмо. – Свердловск, 1961. – 32с.
807850
   Методическое письмо. – Свердловск, 1961. – 134с.
807851
   Методическое письмо №43. – М., 1960. – 32с.
807852
   Методическое письмо для студентов-заочников 1, 2 и 3 курсов по изучению иностранных языков. – Челябинск, 1961. – 32с.
807853
   Методическое письмо для студентов-заочников 1, 2 и 3 курсов по изучению иностранных языков. – Челябинск, 1961. – 32с.
807854
   Методическое письмо к изучению курса диалектического и исторического материализма. – М., 1951. – 19с.
807855
   Методическое письмо к учебному пособию "Рисование. 5 класс" : пособие для учителей. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 39 с.
807856
   Методическое письмо о причинах, приводящих к поражению самолетов молниями в холодное время года. – Л., 1976. – 32с.
807857
   Методическое письмо о работе предметных комиссий по повышению качества преподавания. – Свердловск, 1964. – 16с.
807858
   Методическое письмо о режиме труда учащихся общеобразовательных школ. – Свердловск, 1964. – 16с.
807859
   Методическое письмо о самостоятельной работе заочников юридической школы по курсу гражданского права. – Л., 1946. – 35с.
807860
  Шульман Н.М. Методическое письмо о трудовых навыках и умениях для трудовой школы 1-й ступени / Н.М. Шульман. – М., 1925. – 50с.
807861
   Методическое письмо по пропаганде знаний среди молодежи. – Красноярск, 1972. – 22с.
807862
   Методическое письмо редактору районной газеты по курсу "Практика газетной работы". – М. – с.
807863
   Методическое письмо студентам-заочникам об изучении курса истории КПСС. – Таганрог, 1967. – 24с.
807864
  Селюгин А.В. Методическое письмо. Опыт проведения производственной практики учащихся. / А.В. Селюгин, 1958. – 24с.
807865
   Методическое пособие. – Горький, 1965. – 52с.
807866
   Методическое пособие в помощь руководителям самостоятельных театральных коллективов. – Владивосток, 1963. – 32с.
807867
  Сомова К.Г. Методическое пособие для курсового проектирования по организации, планированию и экономике машиностроения / К.Г. Сомова. – Горький, 1964. – 44с.
807868
   Методическое пособие для лабораторно-практических работ по органической химии. – М., 1959. – 51с.
807869
   Методическое пособие для мастеров добычи рыбы. – Архангельск, 1961. – 34с.
807870
   Методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям по научному коммунизму. – Владивосток
ч. 2. – 1975. – 107с.
807871
   Методическое пособие для практических занятий по советскому гражданскому праву. – Саратов
ч.1. – 1973. – 108с.
807872
   Методическое пособие для практических занятий по советскому гражданскому праву. – Саратов
Ч. 1. – 1983. – 112с.
807873
   Методическое пособие для практических занятий со студентами по древней татарской литературе. – Казань, 1970. – 68с.
807874
   Методическое пособие для работников технического обучения и преподавателй курсовой сети. – Челябинск, 1961. – 47с.
807875
   Методическое пособие для развития устной и письменной речи. – Л., 1968. – 56с.
807876
   Методическое пособие для семинарских занятий по теме "Приговор". – М., 1962. – 70с.
807877
   Методическое пособие для специализирующихся по кафедре истории нового и новейшего времени. – Саратов, 1979. – 96с.
807878
   Методическое пособие для специплизирующихся по кафедре истории СССР советского периода. – Саратов, 1985. – 94с.
807879
   Методическое пособие для студентов исторических факультетов по общему курсу "Историография истории СССР". – Ташкент, 1978. – 82с.
807880
  Спиридонова Е.В. Методическое пособие для школ основ марксизма-ленинизма по политической экономии / Е.В. Спиридонова. – Казань, 1968. – 30с.
807881
   Методическое пособие для школьного конструкторского кружка : (в помощь преподавателям и студентам) : в 3 т. – Свердловск : [б. и.]
[Вып. 1]. – 1962. – 104 с., [3] л. черт.
807882
   Методическое пособие для школьного конструкторского кружка : (в помощь преподавателям и студентам) : в 3 т. – Свердловск : [б. и.]
[Вып. 2]. – 1963. – 76 с. : ил.
807883
   Методическое пособие для школьного конструкторского кружка : (в помощь преподавателям и студентам) : в 3 т. – Свердловск : [б. и.]
[Вып. 3] : / под ред. Д.М. Комского. – 1967. – 78 с. : ил.
807884
   Методическое пособие для школьного конструкторского кружка : в помощь студентам и преподавателям : [cб. статей]. – Владимир : [б. и.]
Вып. 2. – 1973. – 134 с., [2] л. схем. – Библиогр. в конце ст.
807885
   Методическое пособие и задания для студенто-заочников Таганрогского педагогического института по немецкому и английскому языках. – Таганрог, 1968. – 36с.
807886
   Методическое пособие к Всесоюзному дню железнодорожника. – М., 1965. – 136с.
807887
   Методическое пособие к изучению диалектического материализма. – Москва, 1960. – 38с.
807888
   Методическое пособие к изучению диалектического материализма. – Москва, 1962. – 64с.
807889
   Методическое пособие к изучению исторического материализма. – М., 1962. – 67с.
807890
   Методическое пособие к изучению исторического материализма для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961. – 48с.
807891
   Методическое пособие к изучению курса "Животноводство",. – М., 1964. – 72с.
807892
   Методическое пособие к изучению курса "Марксистско-ленинская философия". – М.
ч.1. – 1971. – 144с.
807893
   Методическое пособие к изучению курса "Марксистско-ленинская философия". – М.
Ч. 2. – 1973. – 168с.
807894
   Методическое пособие к изучению курса "Марксистско-ленинская философия". – 2-е изд. – М.
Ч. 1. – 1975. – 143с.
807895
   Методическое пособие к изучению курса "Марксистско-ленинская философия". – 2-е. – М.
ч.2. – 1975. – 168с.
807896
   Методическое пособие к изучению курса "Марксистско-ленинской философии". – Москва
Ч. 1. – 1976. – 143 с.
807897
   Методическое пособие к изучению курса "Основы советского государственного строительства и права". – Москва, 1974. – 216с.
807898
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1960. – 56с.
807899
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1961. – 47с.
807900
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1962. – 63с.
807901
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1962. – 52с.
807902
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1963. – 47с.
807903
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1964. – 71с.
807904
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1968. – 86с.
807905
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1970. – 81с.
807906
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1970. – 65с.
807907
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1972. – 160с.
807908
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1973. – 168с.
807909
   Методическое пособие к изучению курса "Политическая экономия". – М., 1976. – 167с.
807910
   Методическое пособие к изучению курса "Эивотноводство",. – М., 1961. – 48с.
807911
   Методическое пособие к изучению курса "Экономика и организация промышленного производства и строительства ". – М., 1969. – 128с.
807912
   Методическое пособие к изучению курса "Экономика, организация и планирование предприятий промышленности, строительства и транспорта ". – М., 1963. – 109с.
807913
   Методическое пособие к изучению марксистско-ленинской философии для студентов-заочников. – Запрожье, 1965. – 88с.
807914
   Методическое пособие к изучению работ К. Маркса и В. И. Ленина по курсу политической экономи социализма. – М., 1973. – 111с.
807915
   Методическое пособие к книге "Стандартизиция в Греманской Демократической Республике". – М., 1967. – 31с.
807916
   Методическое пособие к кучебнику "Диалектический и исторический материализм". – М., 1934. – 24с.
807917
   Методическое пособие к лабораторным занятиям по растениеводству. – Кишинев, 1965. – 92с.
807918
   Методическое пособие к малому практикуму по биофизике. – Саратов, 1987. – 68 с.
807919
   Методическое пособие к малому практикуму по биохимии : для студентов дневного, вечернего и заочного отделения. – 2-е изд. – Саратов, 1987. – 37 с.
807920
   Методическое пособие к малому практикуму по биохимии и молекулярной биологии : для стулентов дневного, вечернего и заочного отделений. – 3-е, перераб. и доп. – Саратов, 1991. – 64 с.
807921
   Методическое пособие к практикуму по биологической химии с основами по физической и коллоидной химии. – Новочеркасск, 1959. – 144с.
807922
   Методическое пособие к практикуму по экспериментальной гидробиологии. – Саратов, 1981. – 24 с.
807923
   Методическое пособие к практическим занятиям по химии высокомолекулярных соединений. – Саратов, 1981. – 58 с.
807924
   Методическое пособие к решению задач по физколлоидной химии. – Кишинев, 1969. – 64с.
807925
   Методическое пособие к семинарским занятиям по курсу история КПСС. – Мурманск, 1968. – 192с.
807926
   Методическое пособие к семинарским занятиям по политической экономии. – М., 1983. – 176с.
807927
   Методическое пособие на тему "Достижение биологической науки в создании новых эффективных пород животных". – Воронеж, 1966. – 14с.
807928
   Методическое пособие на тему: "Землю надо беречь". – Воронеж, 1967. – 24с.
807929
   Методическое пособие Общественные методические центры. – Рига, 1962. – 28с.
807930
  Пак В.П. Методическое пособие по автомагнитной съемке с магнитометрической самоходной станцией / В.П. Пак, В.П. Трипольский. – Алма-Ата, 1973. – 87с.
807931
  Шаншиева С.А. Методическое пособие по английскому языку для математиков / С.А. Шаншиева. – Москва
Ч.3. – 1972. – 140с.
807932
   Методическое пособие по изучению курса "Научный коммунизм". – М., 1968. – 135с.
807933
   Методическое пособие по изучению курса "Общая и промышленная (сельскохозяйственная) статистика". – М., 1965. – 88с.
807934
  Сонин И.С. Методическое пособие по изучению курса советской судебной статистики для студентов юридического фак-та КГУ / И.С. Сонин. – Кишинев, 1963. – 46с.
807935
  Самойлов Я.И. Методическое пособие по изучению политической экономии длястудентов заочников. / Я.И. Самойлов. – Устань-Каменогорск, 1966. – 24с.
807936
  Очеретенко И.А. Методическое пособие по изучению тектоники / И.А. Очеретенко. – Л., 1988. – 189с.
807937
  Пикус Н.Н. Методическое пособие по истории древнего мира для студентов-заочников ист. фак-тов гос. унив-тов. / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1958. – 72 с.
807938
  Толстоухов А.С. Методическое пособие по курсу "Картография" : для студ. 5 курса спец-тей: прикладная геодезия, астрономо-геодезия, аэрофотогеодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии; Заочный ф-тет ; А.С. Толстоухов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 2. – 1975. – 70 с.
807939
   Методическое пособие по курсу "Политическая экономия". – М, 1977. – 156с.
807940
   Методическое пособие по курсу "физика". – М, 1964. – 52с.
807941
   Методическое пособие по курсу "физика". – М, 1964. – 52с.
807942
   Методическое пособие по курсу общей физики. – М, 1951. – 199с.
807943
   Методическое пособие по курсу общей физики для заочного обучения. – Свердловск : СПИ, 1964. – 215 с.
807944
   Методическое пособие по курсу основ политическипх знаний. – М, 1966. – 191с.
807945
   Методическое пособие по курсу основ политическипх знаний. – Москва, 1966. – 191 с.
807946
   Методическое пособие по курсу основ политическипх знаний. – М, 1967. – 200с.
807947
   Методическое пособие по курсу основ политическипх знаний. – Москва, 1968. – 207 с.
807948
   Методическое пособие по курсу основы правоведения. – Москва, 1980. – 240 с.
807949
   Методическое пособие по курсу основы советского государства и права : (8 класс). – Москва, 1976. – 304 с.
807950
   Методическое пособие по курсу основы советского правоведения : (пособие для учителей). – Москва, 1980. – 318 с.
807951
   Методическое пособие по курсу политическая эконимия капитала. – М, 1977. – 55с.
807952
   Методическое пособие по литературе. – М, 1967. – 252с.
807953
   Методическое пособие по математике. – Саратов, 1987. – 30с.
807954
   Методическое пособие по научному коммунизму. – М, 1971. – 304с.
807955
   Методическое пособие по научному коммунизму. – М, 1972. – 304 с.
807956
   Методическое пособие по научному коммунизму. – М, 1974. – 312с.
807957
   Методическое пособие по немецкому языку. – М, 1961. – 82с.
807958
   Методическое пособие по немецкому языку. – М
2. – 1961. – 72с.
807959
   Методическое пособие по немецкому языку. – М
3. – 1963. – 74с.
807960
  Спиридонова Л.Ф. Методическое пособие по немецкому языку / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1968. – 100с.
807961
   Методическое пособие по новейшей истории. – Москва, 1978. – 399 с.
807962
   Методическое пособие по новой истории. – М, 1939. – 203с.
807963
   Методическое пособие по новой истории. – М, 1953. – 244с.
807964
   Методическое пособие по новой истории. – М, 1964. – 709с.
807965
   Методическое пособие по новой истории. – Москва, 1970. – 288с.
807966
   Методическое пособие по новой истории. – Москва, 1970. – 430с.
807967
   Методическое пособие по новой истории. – М, 1971. – 392с.
807968
   Методическое пособие по новой истории. – Москва, 1974. – 368 с.
807969
   Методическое пособие по новой истории. – Москва, 1985. – 272 с.
807970
   Методическое пособие по новой истории (9 класс) : 3-е издание / А.П. Аверьянов, В.С. Грибов, В.А. Орлов, Л.М. Предтеченская. – Москва : Просвещение, 1979. – 305 с.
807971
  Фельдман Г.М. Методическое пособие по прогнозу температурного режима вечномерзлых грунтов / Г.М. Фельдман. – Якутск, 1983. – 41с.
807972
  Строев К.Ф. Методическое пособие по экономической географии СССР / К.Ф. Строев. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с. – (Библиотека учителя географии)
807973
  Хороших А.В. Методическое пособие студентам на тему: "Листовки социал-демократических организаций Украины (1895 - 1904), как исторический источник" / А.В. Хороших. – К, 1971. – 70с.
807974
   Методическое пособие. Примерное планирование учебного материала и организация работы в классах с ускоренным сроком обучения восьмилетних вечерних школ. – Челябинск, 1963. – 94 с.
807975
  Пешковский А.М. Методическое приложение. / А.М. Пешковский. – М. – 120с.
807976
   Методическое присьмо по советскому трудововму праву для учащихся юридических школ.. – М., 1950. – 88с.
807977
  Сиянова Н.С. Методическое руководство для практикума по биохимии / Н.С. Сиянова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Казань, 1988. – 104с.
807978
  Шилов И.А. Методическое руководство к летней практике по зоологии позвоночных. / И.А. Шилов. – М., 1983. – 44с.
807979
   Методическое руководство по геологической съемке. – Ленинград : Недра
Т.2. – 1974. – 256с. : ил. 70. – Библиогр.: 392 назв.
807980
   Методическое руководство по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра
Т.1. – 1974. – 519с. : ил. 144. – Библиогр.: 392 назв.
807981
   Методическое руководство по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра
Ч. 1. – 1978. – 487с.
807982
   Методическое руководство по геологическому картированию. – М, 1957. – 451с.
807983
   Методическое руководство по геологическому картированию. – М, 1957. – 451с.
807984
   Методическое руководство по геологическому картированию метаморфических комплексов. – Москва, 1957. – 451с.
807985
   Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. – Ленинград, 1972. – 398с.
807986
   Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. – Ленинград : Недра, 1972. – 398с.
807987
   Методическое руководство по гидрогеологической съемке масштабов 1:1000 000 - 1:500 000 и 1:200 000 - 1:100 000. – Москва, 1961. – 320с.
807988
   Методическое руководство по гидрогеохимическим поискам рудных месторождений. – Москва : Недра, 1973. – 183с.
807989
   Методическое руководство по гидрохимическим поискам рудных месторождений. – М, 1973. – 183с.
807990
   Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных отложений : Описание методов. – Москва
Ч.2. – 1955. – 487с.
807991
   Методическое руководство по изучению и геологической съемки четвертичных отложений : Общая часть. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч.1. – 1954. – 302 с.
807992
   Методическое руководство по изучению и геологической съемки четвертичных отложений : Описание методов. – Маріуполь : Госгеолтехиздат
Т. 2. – 1955. – 487с.
807993
   Методическое руководство по изучению и геологической съемки четвертичных отложений. – Ленинград : Недра, 1987. – 308с. : ил.82,. – Библиогр.: 167 назв.
807994
   Методическое руководство по изучению режима подземных вод. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 196с.
807995
   Методическое руководство по латинскому языку. – М, 1984. – 53с.
807996
   Методическое руководство по микроморфологии почв. – М, 1983. – 64с.
807997
   Методическое руководство по немецкому языку. – Х, 1972. – 90с.
807998
  Старостенко В.И. Методическое руководство по решению обратной задачи гравиметрии для нескольких контактных поверхностей / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев, 1984. – 56с.
807999
  Поляков А.С. Методическое руководство по электропрофилированию. / А.С. Поляков. – Л., 1969. – 200с.
808000
   Методическое указание к изучению английского языка. – М, 1949. – 24с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,