Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
803001
  Кулян В.Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування структурою таких інвестицій. ...
803002
  Чемерис А. Методи оптимізації в економіці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. Чемерис, Р. Юринець, О. Мищишин; Анатолій Черемис, Ростислав Юринець, Орест Мищишин; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с. – ISBN 966-364-201-7
803003
  Костюченко Н.Ю. Методи оптимізації мережі шкільних об"єктів / Н.Ю. Костюченко, О.Б. Обідний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 113-117. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
803004
  Гальченко Володимир Якович Методи оптимізації параметрів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.11.13 / Гальченко Володимир Якович; Харківський держ. політехнічний університет. – Харків, 1997. – 30л.
803005
  Гальченко Володимир Якович Методи оптимізації параметрів та режимів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.11.13 / Гальченко Володимир Якович; Харківський держ. політехнічний університет. – Харків, 1999. – 35л.
803006
  Черняк Олександр Іванович Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень : Дис. .. докт. економ.: 08.03.02 / Черняк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 350л. + Додатки: л.319-350. – Бібліогр.: л.302-318
803007
  Черняк Олександр Іванович Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.03.02 / Черняк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 350с. – Бібліогр.: 15 назв.
803008
  Поповська К.О. Методи оптимізації процесів фрагментації контенту в пірингових файлообмінних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Поповська Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: 21 назва
803009
  Лєнков С.В. Методи оптимізації структури та параметрів обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів / С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 71
803010
  Коваленко О.О. Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адаптивним перелаштуванням робочої частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коваленко О.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
803011
   Методи організації знаходження та виправлення помилок в програмному забезпеченні / Г.Б. Жиров, О.В. Огнєвий, А.М. Огнева, Д.О. Сєлюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 87-96. – ISSN 2524-0056
803012
  Іщук О.І. Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах / О.І. Іщук, О.В. Огневий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 2219-9365
803013
  Ведерніков М.Д. Методи організації навчання персоналу в умовах вимушеного переміщення основних засобів підприємств / М.Д. Ведерніков, Г.В. Ларичева // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 72-77. – ISSN 2309-1533
803014
  Цалкін Г.М. Методи організації податкової роботи. / Г.М. Цалкін. – К., 1949. – 120с.
803015
  Кульчій І.О. Методи організації реформування системи органів виконавчої влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 150-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
803016
  Пітух І.Р. Методи організації руху даних в розподілених комп"ютерних системах на основі матричних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Пітух І.Р.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803017
  Симоненко Н.О. Методи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних навчальних закладах США // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 213-216
803018
  Меженський Олександр Миколайович Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Меженський О. М.; Придніпровська держ. акад. будівництва і архітектури. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 13 назв
803019
  Семенець-Орлова Методи організаційного розвитку сучасного ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 226-229


  Проаналізовано сутність концепції організаційного розвитку, здійснено екстраполяцію основних її категорій у галузь вітчизняної вищої освіти. Через призму функціонального навантаження компонентів організаційного розвитку у реалізації стратегічних планів ...
803020
  Гринь А.Р. Методи освітнього навчання у фізичній культурі / А.Р. Гринь, В.В. Залойло // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 26-30. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
803021
  Світіна Г. Методи отримання мультипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів / Г. Світіна, Л. Гарманчук, В. Шаблій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 73-77. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Плацента є цінним джерелом мультипотентних стовбурових клітин (ПМСК), які широко починають використовуватися у клітинній терапії. Таким чином, пошук найбільш оптимального методу отримання таких клітин є відкритим. Метод посадки експлантів та ...
803022
  Циганок В.В. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Циганок В.В. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
803023
  Домрачев В.М. Методи оцінки банком ризиків кредитування окремих галузей економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 63-70
803024
   Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції / В.І. Гноєвий, І.В. Гноєвий, О.К. Трішин, Г.І. Котець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 69-75 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
803025
  Крикун В.А. Методи оцінки вартості банківського бренду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 91-92
803026
  Нестеренко В.П. Методи оцінки вартості комерційних банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 133-137
803027
  Задерей В.Ю. Методи оцінки вартості компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792
803028
  Матієнко В.М. Методи оцінки венчурних проектів / В.М. Матієнко, О.І. Щукін, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 87-90. – ISSN 1729-7206
803029
  Щукін О.І. Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи / О.І. Щукін, В.М. Матієнко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 2074-5354
803030
   Методи оцінки витрат на розробку програмного забезпечення : монографія / В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін [та ін.] ; ДВНЗ Ун-т банк. справи, Харків. навч.-наук. ін-т. – Київ : Компанія СМІТ, 2016. – 108, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 978-617-621-061-0
803031
  Богомазова В.М. Методи оцінки впливу зовнішніх припущень та внутрішніх передумов на розвиток економіки / В.М. Богомазова, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 177-183
803032
  Міняйло Н.В. Методи оцінки екологічного стану агроландшафтів // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-9912
803033
  Антошкін В.К. Методи оцінки економічної безпеки регіонів України // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 155-162
803034
  Брінцева О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 34-38
803035
  Шараєвський Д.В. Методи оцінки ефективності діяльності банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 17-22
803036
  Кобушко І.М. Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту / І.М. Кобушко, С.П. Нємцева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
803037
  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні їх реалізації / А.Ф. Гойко. – Київ : Віра-Р, 1999. – 320с. – ISBN 966-95440-3-3
803038
  Теліженко О.М. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
803039
  Гронь А.В. Методи оцінки ефективності міжнародної маркетингової стратегії консалтингової компанії / А.В. Гронь, В.А. Гаркуша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 31-37. – ISSN 2222-4459
803040
  Волга В.О. Методи оцінки ефективності мікрофінансової діяльності МФО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 147-160. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані концептуальні засади оцінок ефективності діяльності мікрофінансових організацій (МФО) шляхом поєднання державного регулювання і механізму саморегулювання МФО, визначені коротко- і середньострокові завдання формування ресурсної ...
803041
  Хвостіна І.М. Методи оцінки ефективності організації інформаційного забезпечення управлінського персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 119-122
803042
  Балуєва О.В. Методи оцінки ефективності персоналу: еволюція під впливом розвитку технологій / О.В. Балуєва, Г.В. Снопенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 30-37. – ISSN 2306-6814
803043
  Линовицька С.А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до зміни зовнішнього середовища : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
803044
  Яковлєв А.І. Методи оцінки ефективності створення робочих місць : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
803045
  Малахова Н.Б. Методи оцінки ефективності суб"єктів природних монополій // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – ISSN 1811-3141
803046
  Чавичалов І.І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
803047
  Малярчук К.С. Методи оцінки ефективності філіальної мережі банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 265-269. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
803048
  Чесноков А. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 136-143. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
803049
  Чібісова І.В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 389-394. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розглянуто сутність банкрутства підприємств, описані різні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Зроблений огляд експертних методів, економіко-математичних методів, штучних інтелектуальних систем, методів оцінки ...
803050
  Кошай Ю А. Методи оцінки інноваційного потенціалу / Ю А. Кошай, // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 43-48. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
803051
  Колещук О.Я. Методи оцінки інноваційної рефлексії підприємств як основа розробки раціональних управлінських стратегій // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 208-217. – ISSN 2075-4892
803052
  Дорошенко Т.В. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дорошенко Т.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803053
  Сафарова А.Т. Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства / А.Т. Сафарова, І.В. Поліщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 158-162. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
803054
  Баранюк Х.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств: дослідження та удосконалення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 113-118. – ISSN 2309-1533
803055
  Багрова І.В. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 94-98.
803056
  Лисенко Н.О. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
803057
  Харабара В. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування України. In article methods of an estimation of credit status of the borrower in the mechanism of consumer crediting of Ukraine are considered.
803058
  Мельничук Є.Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельничук Євген Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
803059
  Крупка Я. Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 76-83. – ISSN 2411-4014
803060
  Голяк О. Методи оцінки масштабів „тіньової" економіки в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 585-590. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
803061
  Силованюк В.П. Методи оцінки міцності попередньо напружених ізотропних і трансверсально-ізотропних матеріалів з включеннями і тріщинами. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.07 / Силованюк В.П.; НАН України. Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1997. – 30л.
803062
  Люльов О. Методи оцінки національного бренда країни: місце України у глобальній економічній системі / О. Люльов, Я. Решетняк, Л. Хоменко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 18-30. – ISSN 2411-5215


  "У статті проведено аналіз та розкрито сутність поняття «національний бренд» й основні критерії його формування за визначеннями міжнародних науковців та практиків. Проаналізовано та наведено короткий опис методик міжнародних рейтингів з оцінки ...
803063
  Соколовська В.В. Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні / В.В. Соколовська, О.І. Бабчинська, Г.В. Іванченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 93-98. – ISSN 2306-6792
803064
  Крисак А.О. Методи оцінки потенціалу малих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 205-212


  Запропоновано підхід до оцінки потенціалу малих підприємств, який є синтезом якісних та кількісних методів, і дасть змогу провести оцінку потенціалу малого підприємства для посилення його конкурентної позиції на ринку. The author suggests a new ...
803065
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
803066
  Камінський Б. Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 9-12. – ISSN 1818-2682
803067
  Володькіна М.В. Методи оцінки привабливості стратегічних галузей бізнесу при переході до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджується стратегія розвитку фірми у перехідній економіці.
803068
   Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності / М.Г. Маслова, О.Л. Тракалюк, А.П. Дебренюк, В.Л. Володарський, А.Л. Краснопольский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано комплекс психодіагностичних методик (три комп"ютерних і шість бланкових) дослідження професійно важливих психологічних якостей офіцерів для оцінки їх управлінської діяльності і прийняття кадрових рішень. Результати проведених ...
803069
  Коваленко М.А. Методи оцінки результатів адаптації закладу вищої освіти до змін зовнішнього середовища / М.А. Коваленко, О.Е. Ломоносова, А.В. Руснак // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 155-164. – ISSN 2524-003X
803070
  Білощицький А.О. Методи оцінки результатів науково-дослідної діяльності структурних підрозділів ВНЗ / А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 25-26
803071
  Петренко С. Методи оцінки ризику при виробленні стратегії аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.49-52
803072
  Ланде Д.В. Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 5-9
803073
  Ільченко В.М. Методи оцінки сталого розвитку регіону: індикатори та їх характеристика // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 50-61. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
803074
  Яременко О.Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики / О.Л. Яременко, М.М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 72-76
803075
  Настенко А.О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803076
  Іоффе К.І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Іоффе Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803077
  Дідковська Марина Віталіївна Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Дідковська М.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
803078
  Піхняк Т.А. Методи оцінки та механізм управління фінансовою безпекою підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 109-113. – ISSN 2308-1988
803079
  Залуніна О.М. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.01 / Залуніна О.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
803080
  Горбулін В.П. Методи оцінки та формування стратегії розвитку національних наукових досліджень і розробок / В.П. Горбулін, С.К. Полумієнко, О.М. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (15), квітень - червень. – С. 5-20. – ISSN 2409-8876
803081
  Пилипченко О.О. Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 57-64
803082
  Лучко Й.Й. Методи оцінки тріщиностійкості та довговічності залізобетонних елементів конструкцій. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Лучко Й.Й.; НАН України. Фіз.-матем. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1999. – 34л.
803083
  Когут М.С. Методи оцінки тріщиностойкості конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах крихкого та квазікрихкого руйнування : Автореф... докт. техн. наук: 01.02.04 / Когут М.С.; НАН Укр.фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 38л.
803084
  Буратинський В.В. Методи оцінки фінансових вкладень у цінні папери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Економіка ; Вип. 54)


  Висвітлено основні теоретичні засади оцінки фінансових вкладень у цінні папери. Розглянута методика, що застосовується у промислово-розвинених країнах. Дається порівняльна характеристика П(С)БО і Міжнародних облікових стандартів.
803085
  Гиря М.П. Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гиря Марина Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803086
  Будько О.В. Методи оцінки якості облікової інформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
803087
  Пономаренко М.М. Методи оцінювання візуальної якості та подібності цифрових зображень для засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Пономаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
803088
  Бондаренко М.В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бондаренко Максим Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
803089
  Кузьмін О.Є. Методи оцінювання економічної ефективності державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності / О.Є. Кузьмін, Г.О. Комарницька // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 30-35 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2409-1944
803090
  Горбова Х.В. Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 183-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803091
  Лук"янихіна О.А. Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації / О.А. Лук"янихіна, В.О. Лук"янихін, І.О. Кіясова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 26-33. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
803092
  Рудавський Д.В. Методи оцінювання залишкової довговічності елементів конструкцій за параметрами магнетопружної і акустичної емісії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Рудавський Денис Володимирович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
803093
  Семчук Ж.В. Методи оцінювання інвестиційних ресурсів і ефективності соціальних проектів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 2306-6806


  Запропоновано економетричну модель і методи оцінювання інвестиційних проектних ресурсів промислових підприємств за умови кризового стану з урахуванням ефективності соціальних проектів при протіканні нерівноважних процесів у ринковому середовищі, ...
803094
  Карпінський Р.Л. Методи оцінювання інвестиційного ризику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 221-228


  У статті розглянуто методи оцінювання інвестиційного ризику. Розглядаючи економічні, адміністративні, правові методи оцінювання інвестиційного ризику, автор намагається визначити ті, що здатні найбільше забезпечити надійну основу розвитку ...
803095
  Левченко Н.В. Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування / Н.В. Левченко, В.В. Огліх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 285-293 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
803096
  Ситник О. Методи оцінювання комунікативності композиційно-графічного моделювання новинних інтернет-ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 46-48. – ISSN 2076-9326
803097
  Фучила О.М. Методи оцінювання медійної грамотності // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 121-126. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
803098
   Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання / М. Пасєка, Н. Пасєка, В. Бандура, Р. Храбатин // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 120-126. – ISSN 1998-6912


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично за методом Д. Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Установлено час проведення тестування для студентів різного рівня ...
803099
  Жирицький В.П. Методи оцінювання надійності тестів у системі дистанційного навчання "VITAVA" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуті методи побудови оцінок надійності тестів, які реалізовані у системі дистанційного навчання "VITAVA". Наведені переваги та недоліки кожного методу. This paper deals with methods for constructing estimates of tests" reliability that ...
803100
  Черниш О.М. Методи оцінювання параметрів тіньової економіки та їхня характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 8-11
803101
  Саланда І.П. Методи оцінювання показників функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв"язності її графа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Саланда Іванна Петрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803102
  Шевчук О.О. Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності / О.О. Шевчук, М.І. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 291-299. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803103
  Благун І.С. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 97-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
803104
  Картузов Є.П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 115-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
803105
  Сторожук А.Ю. Методи оцінювання та обгрунтування стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак на основі алгебраїчно вироджених наближень булевих функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Сторожук Артем Юрійович ; М-во освіти інауки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803106
  Давидова О.Г. Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 97-107. – ISSN 1681-116Х
803107
  Ткач А.А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-225. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
803108
  Хохлачова Ю.Є. Методи оцінювання уразливостей та оптимізації інформаційних систем в умовах інформаційних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Хохлачова Юлія Євгеніївна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
803109
  Моклячук М.П. Методи оцінювання функціоналів від випадкових полів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 17-26
803110
  Малиновська О.А. Методи оцінювання чисельності мігрантів з неурегульованим статусом і можливості їх застосування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 33-46. – ISSN 2072-9480
803111
  Бырюков А.В. Методи оцінювання якості комп"ютерного перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 77-81. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
803112
  Хільчевський В.К. Методи очистки вод / В.К. Хільчевський, Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко. – Киев, 1993. – 118с.
803113
  Хільчевський В.К. Методи очистки води / В.К. Хільчевський. – К., 1993. – 117с.
803114
  Гребенюк Т.В. Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання / Т.В. Гребенюк, Г.В. Константиненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 110-114 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
803115
  Цмоць Іван Григорович Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Цмоць І.Г.; НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 32 с.
803116
  Кінах Я.І. Методи паралельних обчислень та обгрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кінах Я.І.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
803117
   Методи пасивного та активного гасіння ефективної площі цілі / С.В. Лєнков, М.І. Наученко, А.В. Головань, В.В. Маміч, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 171-177


  У даній статті розглядаються пасивне та активне гасіння ефективної площі цілі. Пасивне гасіння відноситься до методів зниження ефективної площі цілі, які передбачають введення вторинного (допоміжного) розсіювана з метою компенсації відбиття від ...
803118
  Кошечко Н. Методи педагогічної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях С. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методи виховання та навчання, представлені в науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна. Детально розглянуто зміст методів морального, трудового, естетичного виховання. Особливий акцент зроблено на екскурсійному методі. Розкрито можливі ...
803119
  Наритник Т.М. Методи передачі інформації стохастичними сигналами / Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – Вип. 15. – С. 7-28. – ISSN 2307-9754
803120
  Гриців Н.М. Методи перекладу Василя Мисика: еволюція поетичної форми // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 323-331
803121
  Василяйко І. Методи перекладу кінематографічних термінів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 14-21. – ISSN 2311-5165
803122
  Дзера О. Методи перекладу поетичних уривків із "Аліси в Країні Чудес": орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С.110-118
803123
  Галунько В.В. Методи переконання і примусу при здійсненні охорони власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 192-196. – ISSN 1563-3349
803124
  Гербич Л.А. Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 93-100
803125
  Міщанин Л.В. Методи перетворення сигналів. Практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Радіофізика та електроніка", "Оптоелектроніка", "Прикладна фізика", "Мікроел. і напівпровід. прилади", "Фізична та біомед. електроніка" / Л.В. Міщанин, О.В .Коваленко, С.О. Омельченко; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 324с. – ISBN 978-966-348-130-2
803126
  Конюшенко О.В. Методи персоналізації в системах електронногонавчання агентного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 118-121. – ISSN 1996-5931
803127
  Денисов С.В. Методи першого порядку для задач узагальненого оптимального керування системами з розподiленими параметрами / С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 2 (134)


  The problems of optimization of linear distributed systems with generalized control and first-order methods for their solution are considered. The main focus is on proving the convergence of methods. It is assumed that the operator describing the model ...
803128
  Пліта Л.Л. Методи підвищення безпеки судноводіння на основи локальної радіонавігаційної системи з гнучкою структурою / Л.Л. Пліта, О.В. Бажак // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 65-78 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2524-0102
803129
  Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об"єктів різної фізичної природи : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Щапов П.Ф. ; Нац. техн. ун-т "Харк.політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 37 с. – Бібліор.: 40 назв
803130
  Іванюта О.М. Методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 248-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично та експериментально розглянуті методи підвищення власної добротності резонатора поверхневої електромагнітної хвилі. Показано, що для збільшення власної добротності РПХ необхідно максимально віддалити його від стінок хвилеводу, а також ...
803131
  Марчук А.В. Методи підвищення достовірності передачі інформації в системах радіодоступу МІМО : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Марчук А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
803132
  Горячев О.Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Горячев Олексій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
803133
  Тучак О.І. Методи підвищення ефективності викладання фізіології студентам медичних вузів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 53-55. – ISSN 2077-4214
803134
  Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кубах Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
803135
  Барибін О.І. Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Барибін Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
803136
  Доронін В.В. Методи підвищення ефективності експлуатації водного транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Доронін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
803137
  Заїка Володимир Терентійович Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та установок вугільних шахт : Автореф. дис. .. д-ра техн. наук: 05.09.03 / Заїка В. Т.; МО і НУ, Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв.
803138
  Чунарьова А.В. Методи підвищення ефективності захищених інформаційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чунарьова А.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 34 назв.
803139
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
803140
  Джусов О. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
803141
  Мех О.В. Методи підвищення ефективності інформації в роботі прес-служби з телебаченням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається питання про те, як зробити інформацію такою, що досягає мети, яким чином впливати на аудиторію, як будувати новину, котра зацікавить журналістів.
803142
  Турченко І.В. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Турченко І.В.; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803143
  Дрєєв О.М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дрєєв Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
803144
  Жмурко Т.О. Методи підвищення ефективності протоколів квантової криптографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Жмурко Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803145
  Кіца М. Методи підвищення ефективності реклами у пресі: теоретичні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 339-348. – ISSN 2524-0331
803146
  Рудник І.А. Методи підвищення ефективності селекції плідників молочної худоби : Автореф... доктор с.-г.наук: 06.02.01 / Рудник І.А.; Укр. Академія аграрних наук. Ін-т розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1997. – 33л.
803147
  Лавриненко О.Ю. Методи підвищення ефективності семантичного кодування мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лавриненко Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803148
  Аль-Хенті Мухаммед Фавзі Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.06 / Аль-Хенті Мухаммед Фавзі ; Мін-во освіти України. Київський міжнародний університет цивільної авіації. – Київ, 1997. – 15 с.
803149
  Сидорова Н.В. Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії / Н.В. Сидорова, В.В. Думанська, Ю.В. Доценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 161-166. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
803150
  Горяєва С.М. Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Горяєва С.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
803151
  Гунченко Ю.О. Методи підвищення ефективності тренажерів фахівців спецпідрозділів за рахунок оптимального планування та управління процесом тренувань / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, А.А. Гончарук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 38
803152
  Васильєв С.В. Методи підвищення ефективності управління підприємств України в сучасних умовах / С.В. Васильєв, А.О. Кривонос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 32-38. – ISSN 2306-6792
803153
  Скакун І.Г. Методи підвищення ефективності уроків з теми "Окисли, основи, кислоти і солі" / І.Г. Скакун. – К., 1965. – 83с.
803154
  Воробйов Віктор Васильович Методи підвищення єфективності вибухового руйнування гірських порід на основі управління квазистатичною дією продуктів детонації : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.11 / Воробйов Віктор Васильович; Мін-во праці та соц. політ. України. Комінет по нагляд. за охорон. праці. Нац. наук. - дослі. – К., 1998. – 35л.
803155
  Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Свид Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803156
  Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
803157
  Ахмед Джаміль Муслім Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового доступу WI-MAX : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803158
  Булай А.М. Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Булай А.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
803159
  Будько Микола Миколайович Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення та оптимізації структур систем їхнього технічного захисту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.21 / Будько М. М.; НАНУ ін-т проблем моделюв. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 22 с.
803160
  Харченко С.Д. Методи підвищення зносостійкості деталей авіаційної техніки за рахунок використання детонаційних покриттів Cr-Si-B : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Харченко Сергій Дмитрович ; Нац. авіац. ун-т, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803161
  Корчинський В.В. Методи підвищення конфіденційності передавання інформації на основі енергетичної, структурної, інформаційної прихованості : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Корчинський Володимир Вікторович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
803162
  Марченко Б.Г. Методи підвищення надійності / Б.Г. Марченко. – Київ, 1969. – 48с.
803163
  Алалі Абдулла Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Алалі Абдулла ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
803164
  Одарченко Р.С. Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
803165
  Ікрам Кадір Абдуллах Методи підвищення пропускної здатності систем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803166
  Кравчук С.О. Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кравчук С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 98 назв.
803167
  Войтенко Ю.Ю. Методи підвищення пропускної здатності транспортного з"єднання радіомереж зі змінною топологією на основі надширокосмугових радіосигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Войтенко Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
803168
  Часов Д.П. Методи підвищення рівня сприйняття та засвоєння матеріалу, викладеного під час лекційних занять / Д.П. Часов, М.О. Король // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 221-224. – ISSN 2519-2884
803169
  Бабак Віталій Павлович Методи підвищення розрізнювальної здатності ультразвукових систем неруйнівного контролю : Автореф... докт техннаук: 05.11.13 / Бабак Віталій Павлович; КПІ. – К, 1995. – 32л.
803170
  Барсуков О.М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх обробки : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Барсуков О.М. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803171
  Ніколаєнко С.В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів безпечного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
803172
  Кузьминич І.В. Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв"язку підрозділів Національної гвардії України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Кузьминич Ілля Володимирович ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2017. – 27 с. – Бібліогр.: 29 назв
803173
  Іваненко Д.В. Методи підвищення стійкості схем направленого шифрування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Іваненко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803174
  Вовк О.О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вовк Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
803175
  Грищенко В І. Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Грищенко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
803176
  Самойліченко О.В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Самойліченко О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803177
  Гусельніков О.В. Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусельніков Олексій Вікторович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803178
  Осмоловський О.І. Методи підвищення точності і швидкодії комп"ютеризованих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / О.І. Осмоловський ; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803179
  Ткаченко В.М. Методи підвищення точності керування температурними режимами технологічних процесів теплової обробки матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Ткаченко В.М.; КПІ. – К., 1998. – 32л.
803180
  Потильчак О.П. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Потильчак О.П.; Держ. ком. України з питань технічноло регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
803181
  Літвіх В.В. Методи підвищення точності широкосмугових вольтметрів середньоквадратичної напруги : Автореф...док.техн.наук:05.11.05 / Літвіх В.В.;НАНУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.:с.29-33
803182
  Марченко В.В. Методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Марченко В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803183
  Циганкова О.В. Методи підвищення швидкодії асиметричних криптосистем з використанням еліптичних кривих у формі Едвардса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Циганкова Оксана Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803184
  Крижановський В.В. Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Крижановський Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
803185
  Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803186
  Кобрін А.В. Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кобрін Артем Віталійович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803187
  Колтиков О.В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв"язку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02. - телеком. системи та мережі / Колтиков О.В. ; Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
803188
  Калашніков Олександр Миколайович Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом : Автореф... докт. техн. наук: 05.13.05 / Калашніков Олександр Миколайович; Одеськ. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 31с.
803189
  Копистира А.М. Методи підрахунку обсягів тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 335-339
803190
  Краснова М.В. Методи підрахунку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, та їх правові засади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-50.
803191
  Каденко С.В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каденко С.В. ; НАН України ; Ін-т моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803192
  Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пукас А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
803193
  Єлець П О. Методи планування прибутку / П О. Єлець, О.Л. Грюкова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 90-92. – ISBN 978-617-645-227-0
803194
   Методи планування траєкторії та програмування руху судна / І.П. Масік, О.М. Блиндарук, Т.І. Михайлова, О.М. Тодоренко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2524-0102
803195
  Стенін О.А. Методи побудови автоматизованих навчаючих систем для операторів технологічних процесів та рухомих об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.01 / Стенін О.А.; КПІ. – К, 1994. – 32л.
803196
  Сохань О.В. Методи побудови архівної малтигіртекстової інформаційно-пошукової системи : Автореф... канд. техніч.наук: 05.25.05 / Сохань О.В.; НАН України НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 24л.
803197
  Свірін П.В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Свірін Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
803198
  Волинський О.І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волинський Орест Ігорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
803199
  Дурняк Б.В. Методи побудови графічних засобів захисту документів / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79. – ISSN 0554-4866
803200
  Гофман Є.О. Методи побудови дерев розв"язків в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гофман Євгеній Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803201
  Субботін С.О. Методи побудови діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Субботін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
803202
  Грицак А.В. Методи побудови ефективних криптографічних функцій гешування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Грицак Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803203
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009. – 166л. + Додатки : л.132-166. – Бібліогр. : л.124-131
803204
  Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глибовець А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
803205
  Ларін В.Ю. Методи побудови і технічної реалізації приладів і систем на основі фери- та феромагнітних перетворювачів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Ларін В.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
803206
  Бень А.П. Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина-комп"ютеризована система" на основі моделі користувача : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Бень А.П.;МОіНУ.ХДТУ. – Херсон, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
803207
  Джулій В.М. Методи побудови інформаційних систем на основі смарт-технологій / В.М. Джулій, В.М. Зінченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 174-177


  У статті представлено підхід до розробки інтегрованої 1С ВНЗ із застосуванн механізму ідентифікації доступу на основі смарт-технологій. Мультифункціональність сма карти дозволяє зберігати повну хронологічну історію одержання студентом оцінних балів і ...
803208
  Коробчинський М.В. Методи побудови інформаційної розподіленої функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
803209
  Цвелих І.С. Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Цвелих Іван Сергійови ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
803210
  Кулян В.Р. Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Кулян В. Р.; КУ ім. Т Шевченка. – К., 1993. – 100л. – Бібліогр.:л.90-100
803211
  Кулян Віктор Романович Методи побудови множинної оцінки параметрів математичних моделей динамічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Кулян Віктор Романович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 12 с.
803212
  Федотов М.В. Методи побудови обчислювальних структур та принцип організації моделювання сітьових задач. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.13 / Федотов М.В.; АН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1994. – 33л.
803213
  Бичков О.С. Методи побудови оптимальних оцінок для дослідження неперервно-дискретних процесів як розв"язків гібридних автоматів // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 48-54. – ISSN 1997-9568


  У статті пропонується для дослідження стійкості лінійних гібридних автоматів використовувати оптимізаційний підхід. Побудовано оптимізаційну задачу, яка випливає з теорем про стійкість розв"язків гібридного автомату. Доведено теореми про існування ...
803214
   Методи побудови породжуючих послідовностей максимальних покриттів при синтезі ІДНФ булевих функцій n-змінних / Ю. Іванов, І. Пампуха, О. Захарова, А. Краснік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-77. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано метод побудови породжуючих послідовностей розгортання n-мірних кубів Е n, тобто максимальних покриттів при синтезі інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій від n-змінних. Explained is the method to create initiating ...
803215
  Каблак Н.І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Каблак Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
803216
  Шворов С.А. Методи побудови роботизованих систем спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 246-250


  У статті розглядаються методи побудови й методичні основи оргаї функціонування мобільних роботизованих систем спеціального призначення. Запропоновані методика синтезу роботизованих систем, яка включає методи структурного і параметричноя ...
803217
  Білецький О.А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Білецький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
803218
  Сергєєв А.В. Методи побудови систем доставки контенту з застосуванням розподілених хеш-таблиць / А.В. Сергєєв, К.О. Ільченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 9-16. – ISSN 1995-0519


  Описано основні проблеми, що виникають у сучасних комп"ютерних мережах в умовах великих навантаженнях та у випадку розподілу динамічного контенту. Показано доцільність створення гібридних систем доставки контенту, побудованих на основі розподілених ...
803219
  Тітова О.В. Методи побудови та оцінки агрегованих асоціативних правил в інтелектуальних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Олена Вітольдівна Тітова; МОНУ; Харк. нац. ун--т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:12 назв
803220
  Коваленко Б.А. Методи побудови та оцінки стійкості клептографічних механізмів у гібридних криптосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Коваленко Богдан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 21, [3] с. – Бібліогр.: 12 назв
803221
  Зайцев С.О. Методи побудови штучних імунних систем в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайцев Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803222
  Тирса В.В. Методи побудування високоточних перетворювачів ЧАС-Код : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Тирса В. В.; Хар. Держ. політехн. ун-т. – Х., 1996. – 21л.
803223
  Бойко А.О. Методи побудування кодів автентифікації повідомлень з підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бойко Артем Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803224
  Ярошенко О.М. Методи подалання прогалин у трудовому праві України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 78-87. – ISSN 0201-7245
803225
  Кудріна О.Ю. Методи податкового планування на підприємстві: призначення та загальна характеристика // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 146-151. – (Економічні науки)
803226
  Криницький І. Методи податкового та податково-процесуапьного права точки зіткнення та підстави розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 63-67.
803227
  Бойко Ю.В. Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів / Ю.В. Бойко, К.С. Дєєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 5-12. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
803228
  Марченко Сергій Вікторович Методи покращення характеристик п"єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів : Автореф. дис. ... канд. фіз.--мат.наук: 05.13.05 / Марченко С.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
803229
  Кетько М.А. Методи поліпшення електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-36. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
803230
  Порохня В.М. Методи поліпшення фінансово-економічного стану підприємства / В.М. Порохня, О.М. Крайник, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 207-212. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
803231
  Руденко О. Методи політичної боротьби в Римі пізньореспубліканської доби (за матеріалами Діона Кассія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу основних методів політичної боротьби в пізній Римській республіці на основі "Римської історії" Діона Кассія Кокцеяна. Зміну принципів політичної діяльності в пізній республіці часто історики розглядають як одну із причин занепаду ...
803232
  Педченко Г.М. Методи порівняльного оцінювання варіантів системи військового призначення / Г.М. Педченко, В.І. Шарий, А.І. Невольниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 169-178


  Запропоновано основні методи порівняльного оцінювання систем управління військового призначення. Показано, що наведені у статті підходи дозволяють здійснювати порівняльне оцінювання альтернативних варіантів систем військового призначення та ефективно ...
803233
  Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803234
  Гресь О.В. Методи потокового шифрування інформації на основі генераторів хаосу з дискретними функціями відображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гресь Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803235
   Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита / Ю.В. Гейко, В.Л. Приходько, В.Є. Філіпович, А.Г. Мичак, Р.М. Шевчук // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-27. – ISSN 1682-721Х
803236
  Шматко В.С. Методи пошуку відмов та управління надійністю телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шматко Володимир Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803237
  Бабіч Г.В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бабіч Г.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
803238
  Задорожний Б.Ю. Методи правового регулювання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 174-177
803239
  Вінник О. Методи правового регулювання акціонерних відносин: проблеми відповідальності акціонерних товариств, пов"язані з їх капіталом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
803240
  Усачов Олександр Михайлович Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мережею спеціального призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Усачов О.М.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
803241
  Хамзе Білал Методи представлення кодування і декодування узагальнених каскадних кодів зменшеної складності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хамзе Білал ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
803242
  Коваленко Д.А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Коваленко Д.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
803243
  Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-351-235-8
803244
  Прусов В.А. Методи прикладного системного аналізу в гідрометеорології : підручник / В.А. Прусов, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2017. – 701, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. – Бібліогр.: с. 687-689. – ISBN 978-617-7069-43-9
803245
  Олешко О.І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу показників стійкості зменшених моделей прототипів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.21 / Олешко О.І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
803246
  Левченко А.Ю. Методи прискорювання обчислень в задачах оптимальної маршрутизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левченко Антон Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
803247
  Топузов Олег Методи проблемного навчання в процесі викладання географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: 6 назв
803248
  Трохименко О.М. Методи пробопідготовки при визначенні загального йоду в зразках з органічною матрицею / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 44
803249
  Цехмейструк О.Г. Методи проведення міжнародних переговорів (на матеріалі циклу повістей Б. Лепкого "Мазепа") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 38-42
803250
  Медведєв Едуард Миколайович Методи прогнозу пилових обставин та розробка технічних засобів підвищення ефективності обезпилення на вугільних шахтах України : Автореф... доктора техн.наук: 05.26.01 / Медведєв Едуард Миколайович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1998. – 31л.
803251
   Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень : науково-навчальне видання / Довгий С.О. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Азимут-Україна, 2011. – 608 с. : табл. – Бібліогр.: с. 600-607. – ISBN 978-966-1541-25-1
803252
  Корнійчук В.П. Методи прогнозування валового внутрішнього продукту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 14-17. – Бібліогр.: на 17 пунктів
803253
  Яценко В. Методи прогнозування виробничих витрат // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-35.
803254
  Хуторський П.О. Методи прогнозування вірогідності банкрутстства / П.О. Хуторський, К.О. Келембкт // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – С. 109-111. – ISBN 978-617-645-235-5
803255
  Рамазанова З.У. Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.14.08 / Рамазанова З.У.; НАН Украъни.Ін-т відновлювання енергетики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
803256
  Калінчук С.М. Методи прогнозування кон"юнктури фондового ринку та оцінка їх ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.107-117
803257
  Красовський М.А. Методи прогнозування на фінансових ринках в умовах цифрової економіки / М.А. Красовський, Ж.В. Кудрицька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 250-256. – ISSN 2222-0712
803258
  Братусь О.В. Методи прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі двобічного експоненційного заглажування та оптимальної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Братусь Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803259
  Мітус О.О. Методи прогнозування параметрів ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 136-140.
803260
  Слободянюк Р. Методи прогнозування у ЗМІ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-66. – (Журналістика ; Вип. 4)
803261
  Войтенко Володимир Володимирович Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Войтенко Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
803262
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : Автореф...канд. технічних наук: 01.05.02 / Войтенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
803263
  Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля : 01.05.02:Дис...канд техн. наук. / Войтенко В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.: C.118-127
803264
  Фомічова О.В. Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 284-294. – ISSN 2074-8167


  У статті описано особливості професійної діяльності студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" (ТЕМВ), визначені компетентності необхідні студентам у майбутній професійній діяльності. На основі відібраних компетентностей ...
803265
  Томашевський В.М. Методи проектування інтерактивних систем імітаційного моделювання. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.04 / Томашевський В.М.; Нац. техн. ун-т України. – К., 1996. – 31л.
803266
  Герман Е.Є. Методи проектування нечітких контролерів для цифрових систем управління промислового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герман Едуард Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803267
  Москалець М.В. Методи просторово-часового доступу у перспективних системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Москалець Микола Вадимович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 45 с. – Бібліогр.: 49 назв
803268
  Авдєєнко Г.Л. Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Авдєєнко Гліб Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігорпя Сікорського". – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 89 назв
803269
  Цуркан О. Методи протидії використанню соціальної інженерії / О. Цуркан, Р. Герасимов, О. Крук // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Dmytro Lande. – Kyiv, 2019. – Vol. 7, iss. 2 (13). – С. 161-170. – ISSN 2411-1031
803270
  Копотун І. Методи протидії сепаратизму / І. Копотун, А. Місюра // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 167-171. – ISSN 2306-9082
803271
  Бишевець О.В. Методи психологічного впливу як засіб його здійснення в сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 95-102
803272
  Левицька Оксана Методи радянізації Західної України у 1939-1940 рр. ( на основі атхівних документів Стаіславської області ) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 75-81. – ISSN 1728-9343
803273
  Ясинський Є.В. Методи реалізації на комп"ютерах стохастичних моделей вартостей акцій і облігацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто моделювання на комп"ютерах ймовірнісних (стохастичних) моделей вартостей акцій, а також прямого та опосередкованого підходів вартостей облігацій. Це є дуже важливим для опису стану портфеля цінних паперів інвестора.
803274
  Казакова Н.А. Методи регіонального аналізу водно-ресурсного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Показано, що водно-ресурсний потенціал - складовий елемент економічних ресурсів суспільства, фактор виробництва регіонального рівня, а при вирішенні питань територіального перерозподілу водних ресурсів зручно користуватися методом лінійного ...
803275
  Столбовий В. Методи регулювання зовнішніх міграційних процесів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75.
803276
  Щербань О.Д. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства / О.Д. Щербань, О.В. Насібова, Р.В. Сухоруков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 82-88. – ISSN 2306-6806
803277
   Методи рейтингування діяльності підприємств / Ольга, Мельник, , Ю.Л. Логвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
803278
  Суліма С.В. Методи реконфігурації обчислювальних ресурсів базової мережі на основі технології віртуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Суліма Світлана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
803279
  Кравченко І.Л. Методи реновації дитячих позашкільних закладів та їх територій в умовах історичної забудови / І.Л. Кравченко, О.М. Гершуні, В.Г. Мулеева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 419-423 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
803280
  Рабчун Д.І. Методи ресурсної оптимізації захисту інформаційних систем підприємства в умовах динамічного інформаційного протистояння : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
803281
  Коваленко І.І. Методи робастної обробки неоднорідних вимірювальних даних в системах управління. : Автореф... доктор техніч.наук: 05.13.04 / Коваленко І.І.; Нац. техн. ун-тет України. – К., 1996. – 31л.
803282
  Єрмошин М.О. Методи роботи командира військової частини Національної гвардії України під час вироблення замислу спеціальної операції з урахуванням стресових обставин / М.О. Єрмошин, О.А. Олещенко, А.А. Побережний // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 16-24. – ISSN 2078-7480
803283
  Кириченко К.В. Методи роботи укладачів легендарної частини літописів Великого князівства Литовського: на прикладі запозичень із тексту Іпатіївського літопису // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 177-203. – ISSN 0130-5247
803284
  Кушнір І.А. Методи розв"язання задач з геометрії : Книжка для вчителя / І.А. Кушнір. – Київ : Абрис, 1994. – 464с. – ISBN 5-86828-017-2
803285
  Осетров А.О. Методи розв"язання задач згину та коливань пологих оболонок на основі теорії R-функцій і сплайнапроксимації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Осетров Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803286
  Ігнатенко С.М. Методи розв"язання задачі LPN над скінченними кільцями для оцінювання стійкості симетричних постквантових шифросистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ігнатенко Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803287
  Богдановський С.О. Методи розв"язання моделі Леонтьева в умовах великої розмірності та нечітких даних / С.О. Богдановський, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Головна проблема, яка розглянута у роботі, є аналіз балансової моделі Леонтьева великої розмірності. Задача аналізу містить у собі дві підзадачі - чіткий та нечіткий аналіз. Подібний аналіз дає відомості про розв"язок задачі при звичайній та нечіткій ...
803288
  Засядько А.А. Методи розв"язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Аліна Анатоліївна Засядько; МОНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 40 назв
803289
  Замалетдінова Ф.І. Методи розв"язування диференціальних рівнянь / Ф.І. Замалетдінова. – Львів, 1961. – 200 с.
803290
  Охріменко М.Г. Методи розв"язування некоректно поставлених задач : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Охріменко , О.А. Жуковська, О.О. Купка; Нац. технічний ін-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 166с. – Шифр дубл51 Охрім. – ISBN 978-966-364-576-6
803291
  Лисіна Н.І. Методи розвитку музичних уявлень в процесі виконавської діяльності студентів-піаністів / Н.І. Лисіна, А.І. Войтун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 59-66. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
803292
  Бондаренко Л.А. Методи розвитку фортепіанної техніки Ф. Бузоні в нструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 496-501
803293
  Антал І.П. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі : навч. посібник / І.П. Антал, Я.Р. Базель, Ж.О. Кормош ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії та екотехнологій. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 978-966-600-8


  В пр. №1708992 напис: в дар бібліотеці хімічного факультету від авторів. 20.10.2016 р. Підпис. / Кормош Ж.О. /
803294
  Козіна Ю.Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-перетворення при контролі якості шаблонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Козіна Ю.Ю. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
803295
  Білас О.І. Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білас О.Є.; Держ. комітет зв"язку та інформатиз. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803296
  Савченко А.С. Методи розподіленого управління корпоративними комп"ютерними мережами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Савченко Аліна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
803297
  Непран А.В. Методи розподілу витрат на утримання і експлуатацію обладнання при визначенні собівартості промислової продукції / А.В. Непран, Т.М. Болотова, О.М. Голованова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 85-90. – ISSN 2222-0712
803298
  Огнєва Алла Миколаївна Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій : Автореф. дис. ... кандидата техн. наук: 05.13.06 / Огнєва А.М.; Мін-во промислової політики України. Наук.-виробнича корпор. "Київський інститут інформатики". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803299
  Здоренко Ю.М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Здоренко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803300
  Демчінський В.В. Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв"язку в комп"ютерних мережах із заданою якістю обслуговування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демчінський В.В.; Національн. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 4 назв.
803301
   Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв : підручник для студентів вузів, що навч. за спец. "Хімічна технологія неорганічних речовин" / О.Я. Лобойко, Л.Л. Товажнянський, І.О. Слабун, І.Г. Зезекало, Г.І. та ін. Гринь; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : ХПІ. – ISBN 966-593-236-5
Ч. 1 : Зв"язаний азот / О.Я. Лобойко, Л.Л. Товажнянский, І.О. Слабун [та ін.] ; ред.: О.Я. Лобойко, Л.Л. Товажнянський. – 2001. – 511, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 484-485, 510
803302
  Яковлєв А.І. Методи розрахунку величини соціально-економічних збитків від перебоїв у подачі електроенергії : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
803303
  Маляр Василь Сафронович Методи розрахунку динамічних режимів електромеханічних перетворювачів на основі сплайн-функцій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.01 / Маляр В.С.; НУ " Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с.
803304
  Рогальский Б.С. Методи розрахунку елетроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промилов. підпр., включаюи нерудні кар"єри) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Рогальский Б. С.; Нац. гірн. акад. Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
803305
  Пилипенко Б.Г. Методи розрахунку ефективності фінансування довгострокових венчурних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
803306
  Крикунов Ю.В. Методи розрахунку ємнісних та сітчастих екранів в пристроях високої напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Крикунов Ю.В.; НАН України. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 1997. – 16л.
803307
  Гайдай Ю.О. Методи розрахунку задач ближньопольової НВЧ мікроскопії / Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено огляд основних чисельних методів що найчастіше використовуються для вирішення задач прикладної електродинаміки. На прикладі ближньопольової мікроскопії розглянуто їх особливості переваги та недоліки. Ключові слова: комп"ютерне ...
803308
  Гуль А.Є. Методи розрахунку затримки транспорту / А.Є. Гуль, О.В. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 69-77. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
803309
  Ориняк А.І. Методи розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень з врахуванням геометричної нелінійності та довільної форми тріщини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Ориняк Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 23 назви
803310
  Богініч О.Є. Методи розрахунку коливань кінематично збуджуваних нелінійних механічних системах гістерозисного типу : Автореф... докт. техн.К.наук: 02.02.09 / Богініч О. Є.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
803311
  Трапезон О.Г. Методи розрахунку коливань механічних систем та їх використання при експериментальному вивчені втоми матеріалів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.02.09 / Трапезон О.Г.; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К., 1997. – 30л.
803312
   Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього / В.І. Кравченко, О.О. Грищенко, В.В. Скрипнік, І.О. Кирильчук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 2 (54). – С. 56-63. – ISSN 2518-7678


  В статті розглянуто питання підвищення надійності телекомунікаційних мереж майбутнього за рахунок вибору оптимальної побудови телекомунікаційної мережі. При проектуванні високонадійних телекомунікаційних мереж майбутнього використовуються змішані або ...
803313
  Делявський Михайлов Володимирович Методи розрахунку напружено-дефоромованого стану та граничної рівноваги структурно-неоднорідних матеріалів з тріщинами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.02.07 / Делявський Михайлов Володимирович; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1995. – 30л.
803314
  Маньківський В.Б. Методи розрахунку пропускної здатності та продуктивності гілок мережі MPLS при обслуговуванні голосових повідомлень : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Маньківський Володимир Броніславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
803315
  Джус С.Д. Методи розрахунку та використання MOVING AVERAGE (ковзного середньго значення) в технічному аналізі статистичного прогнозування фондового ринку України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 14-27
803316
  Самійленко Н.О. Методи розрахунку та оцінювання звукоізоляції складних огороджувальних конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Самійленко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
803317
  Карачун В.В. Методи розрахунку хвильових процесів та захист приладів при акустичному навантаженні : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.01 / Карачун В. В.; КПІ. – К., 1993. – 33л.
803318
  Костів О.В. Методи розробки алгоритмів : Тексти лекцій / О.В. Костів, С.А. Ярошко; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 98 с.
803319
  Холод Д.В. Методи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 278-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладаються основні принципи розробки додаткових модулів тестування для системи Microsoft Class Server з можливостями автоматичної перевірки завдань. Висвітлюється досвід використання системи Microsoft Class Server для організації процесу ...
803320
  Мушак Андрій Ярославович Методи розробки інтерактивних дистанційних мультимедійних програм навчального призначення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мушак А.Я.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
803321
  Александрова В.В. Методи розуміння і з"ясування іншомовних текстів як предмет когнітивно-семантичних досліджень майбутнього юриста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 29-34
803322
  Мірошніченко О.В. Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових завад : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Мірошніченко О.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803323
  Здоровець О.М. Методи саморегуляції поведінки в стресових ситуаціях // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 130-131
803324
  Власенко В.А. Методи синтеза быстрых алгоритмов свертик и спектрального анализа сигналов / В.А. Власенко. – Москва, 1990. – 179с.
803325
  Почанський О.М. Методи синтезу адаптивних Web-сторінок на основі інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Почанський Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803326
  Соколов А.В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803327
  Зеленьова Ірина Яківна Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Зеленьова І.Я.; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
803328
  Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіс ; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
803329
  Лебедев О.Г. Методи синтезу дискретних сигналів з пакращеними властивостями для автоматизованих систем керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Лебедев О. Г.; МОУ, Хар. держ. техн. ун-т. – Х., 1997. – 18л.
803330
  Глушакова Ганна Юріївна Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:01.05.02 / Глушакова Г.Ю.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
803331
  Мартиненко С.С. Методи синтезу і оцінки функціональної ефективності системи діагностування за цифровими медичними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Мартиненко Сергій Сергійович ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803332
  Красічков Олексій Олександрович Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Красічков О.О.; Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
803333
  Черкашин Вячеслав Анатолієвич Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Черкашин В.А.; Донецький нац. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.
803334
  Мірошкін О.М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мірошкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
803335
  Савченко І.В. Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулянтних функцій третього порядку : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Савченко І.В. ; МОНУ, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
803336
  Трохименко Я.К. Методи синтезу лінійних радіосхем. / Я.К. Трохименко. – Київ, 1966. – 167с.
803337
  Басманов Олексій Євгенович Методи синтезу марковських процесів та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Басманов О.Є.; Харк. держ. техн. ун-тет. – Харків, 2001. – 20 с.
803338
  Хайдара А.А. Методи синтезу оптичної транспортної мережі WDM з використанням моделі багатошарових графів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдара Абдалла Абдулрахман ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803339
  Лаврік О.С. Методи синтезу пристроїв керування із множинними джерелами кодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврік О.С.; Ларік Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Донецьк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
803340
  Калоша Вадим Олександрович Методи синтезу робастних регуляторів для багатов"язних квазістаціонарних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Калоша В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803341
  Аль-Аззех Рашед Мухаммед Методи синтезу самоперіверяємих схем вбудованного контролю для функціонального діагностування обчислювальних пристроїв, що не відчувають збоїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Аль-Аззех Рашед Мухаммед; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1996. – 15л.
803342
  Борисевич О.В. Методи синтезу структурних текстів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Борисевич О.В. ; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
803343
  Попов О.С. Методи синтезу схем взбудованого контролю матричних арифметичних пристроїв з кругленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Попов О.С.; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1995. – 16л.
803344
  Абу Усбах Олексій Нідалійович Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Абу Усбах Олексій Нідалійович; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 10 назв.
803345
  Кхалфауі Неджіб Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кхалфауі Неджіб ; Державний вищий навчальний заклад " Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008. – 17с. – Бібліогр.:
803346
  Приходько С.І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій : автореф. ... д-р техн. наук : 05.12.02 / Приходько С.І. ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 38 назв
803347
  Губа А.А. Методи синхронізації агентів при верифікації систем в термінах мультиагентних середовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються методи синхронізації поведінок агентів при верифікації систем у термінах мультиагентних середовищ. Описані сценарний і подійний підходи при декомпозиції MSC-сценаріїв і діаграм послідовності подій UML opt-областей на базові ...
803348
  Свентицька В. Методи систематизації знань з фізики на основі використання математичного апарату диференціального числення / В. Свентицька, А. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 209-213


  Розглянуто роль математичної підготовки для узагальнення знань із фізики слухачів підготовчих курсів, як один із важливих чинників реалізації принципу наступності навчання фізики на суміжних сходинках освітньої системи.
803349
  Гримич М. Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 258-269. – ISSN 2413-7065
803350
  Іволгіна Т.О. Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Іволгіна Т.О.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв
803351
  Сисак Р.М. Методи системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Сисак Р.М.; НАНУ. – К, 2001. – 20л. – Бібліогр.:с.17
803352
  Варенко В. Методи системного аналізу в аналітиці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326


  Системний аналіз - це методологія теорії систем, що полягає в дослідженні будь-яких об"єктів, що представляються в якості систем, проведенні їх структуризації і подальшого аналізу. Головна особливість системного аналізу полягає в тому, що він включає ...
803353
  Марценюк В.П. Методи системного аналізу медико-біологічних процесів = System analysis methods of medical and biological processes / В.П. Марценюк, О.Г. Наконечний. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 241с. – На тит. листі напис: англійською мовою. – ISBN 966-673-031-6
803354
  Микитась М.В. Методи системної прикладної геометрії у моделюванні енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 8-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
803355
  Наріжна Л. Методи соціально-виховної роботи інтернатних установ першої половини XX століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 205-212. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано систему методів соціально-виховної діяльності інтернатних закладів України першої половини XX ст. Розглянуто питання щодо організації соціально-виховної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без піклування батьків. ...
803356
  Яковлєв А.І. Методи соціально-економічної оцінки цифрових технологій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – C. 16-32. – ISSN 1560-4926
803357
  Іванченко С.М. Методи соціальної взаємодії як складова соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільнихї реформ // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 161-170. – ISSN 2411-1449
803358
  Різун В.В. Методи соціальнокомунікаційних досліджень / В.В. Різун, Т.В. Скотнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано наявний методичний рівень наукових робіт у галузі соціальних комунікацій і подано рекомендації щодо застосування методів відповідно до завдань дослідження. The article analyses the existing methodological level of scientific researches ...
803359
  Ніколаєнко Л.Г. Методи соціологічного пояснення : Монографія / Л.Г. Ніколаєнко; Мін-во культури і туризму України; ДАКККіМ. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 200с. – ISBN 966-8683-35-8
803360
  Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів / Л.І. Муравський ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0959-3
803361
   Методи спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : огляд / М.Я. Смолінська, О.Я. Коркуна, І.Я. Коцюмбас, Т.Я. Врублевська, Г.Ю. Тесляр // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 51-80. – ISSN 1991-0290
803362
  Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Сергій Михайлович Герасін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
803363
  Чаповський М.З. Методи стабілізації транзисторних підсилювачів / М.З. Чаповський. – Київ : Техніка, 1964. – 195 с.
803364
  Бялик О. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 3-11. – ISSN 2312-5993
803365
  Головко І.В. Методи статистичного аналізу консолідованої фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження щодо узагальнення, систематизації та адаптації до П(С)БО наявного теоретичного й практично-го матеріалу з метою створення методологічного апарату, який би слугував для подальшого аналізу конкретних розрахунків. Is out spent ...
803366
  Федоренко К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Федоренко Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 157 арк. – Додатки: арк. 155-157. – Бібліогр.: арк. 6-9, 142-154 та в додатках: арк. 155-157
803367
  Федоренко К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Федоренко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803368
  Мех Я.В. Методи статистичної вибірки в аудиті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто сутність вибірки в аудиті, її суттєві характеристики, види вибірок, міжнародна практика і особливості національного застосування.
803369
  П"янило Я.Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів якобі для екологічного моніторингу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Я.Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 221-230 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
803370
  Ладигіна О.А. Методи статистичної оптимізації обслуговування нестаціонарного трафіку в гетерогенних комп"ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ладигіна Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
803371
  Муляр І.В. Методи створення і перевірки хешу графічних зображень / І.В. Муляр, А.В. Джулій, Є.В. Гіль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 216-221


  У статті розлянуті підходи для обчислення статистичних значень графічних зображень, які захоплять головні особливості зображення і залишаються по суті незміненними через прийнятні перетворення. Запропоновані методи є гнучкими і можуть використовуватися ...
803372
  Каранда А.О. Методи створення ландшафтного середовища культурно-пізнавальної направленості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 61. – С. 217-237. – ISSN 2077-3455
803373
  Юнг-Янг Сон Методи створення тривимірних зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Юнг-Янг Сон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
803374
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матер. вивчення гуман. дисциплін). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
803375
  Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матеріалі вивчення гуманітарних дисциплні) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Любашенко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.147-161
803376
  Горячка О.О. Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 66-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
803377
  Андрушко Л.М. Методи стимулювання творчого процесу у студентів та курсантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 253-262. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
803378
  Кривенко С.С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Кривенко С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
803379
  Бойко І.Ф. Методи стохастичного аналізу систем обробки інформації з використанням ортогональних функціоналів від безмежно подільних процесів : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.14 / Бойко І. Ф.; МО України, КІІЦА. – К, 1993. – 32л.
803380
  Прохорова В.В. Методи стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 142-145. – ISSN 2075-4892
803381
  Підлипна Р.Б. Методи стратегічного планування та контролінгу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 238-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803382
  Тесля С. Методи стратегічного фінансового планування діяльності суб"єктів господарювання / С. Тесля, О. Нестор // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 242-248. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні методи стратегічного фінансового планування, що застосовуються суб"єктами господарювання України в сучасних умовах. Визначено переваги та недоліки їхнього застосування, умови, особливості та чинники, що впливають на вибір того чи ...
803383
  Ісаєва Н.І. Методи стратегування сталого розвитку Польщі / Н.І. Ісаєва, О.В. Дегтярьова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
803384
  Пащенко Юрій Вікторович Методи структуризації предметного середовища для комп"ютерної системи сертифікації плавскладу : Автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.06. / Пащенко Юрій Вікторович; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2001. – 18 с.
803385
  Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Трофименко І.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803386
   Методи структурного дослідження мови.. – К., 1968. – 187с.
803387
  Юдін О.К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Юдін О.К.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
803388
  Яценко І. Методи судової експертизи та їх застосування у судово-ветеринарних дослідженнях / І. Яценко, Сімакова-Єфремян, Л. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 52-76. – ISSN 1993-0917
803389
  Карпенко Є. Методи сучасної психотерапії : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 87-90 та в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-4
803390
  Михайленко В.М. Методи та алгоритм варіантного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 254-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті розглянуто методи та алгоритм варінтного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам. Алгоритм написаний з урахуванням еколого-економічних аспектів. Це може бути застосовано при прийнятті оптимального рішення при ...
803391
  Вавіленкова А.І. Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вавіленкова А.І. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
803392
  Русакова Л.Т. Методи та алгоритми аналізу чинників, що впливають на здоров"я в гігієнічних дослідженнях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Русакова Л.Т.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
803393
  Винничук Степан Дмитрович Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Винничук С.Д.; НАН України Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
803394
  Шутко В.М. Методи та алгоритми виявлення-вимірювання інформаційних сигналів із застосуванням сплайн-перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Шутко В.М.; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – К., 1998. – 20л.
803395
  Порхун О.В. Методи та алгоритми для розв"язання задач класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 212-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розгляду задачі класифікації та методам її розв"язання. Розглядаються існуючі методи визначення числа класів. Запропоновано евристичний алгоритм, який грунтується на використанні нейронної мережі Кохонена та методі ідеальної ...
803396
  Семенів О.В. Методи та алгоритми ідентифікації в задачах моніторингу і прогнозування стану рослинності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Семенів О.В. ; НАН України, Нац. космічне агентство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
803397
  Чінь Нгуєн Тхієу Методи та алгоритми ідентифікації повідомлень обмеженою в"єтнамською мовою в автоматизованих системах : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.06 / Чінь Нгуєн Тхієу; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
803398
  Манакова Наталія Олегівна Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Манакова Н.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
803399
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Косинський К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803400
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 170 л. + Додатки: л. 149-170. – Бібліогр.: л. 143-148
803401
  Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
803402
  Воробкало Тетяна Василівна Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Воробкало Т.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803403
  Думич С.С. Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Думич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803404
  Красько О.В. Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Красько Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
803405
  Шевчук Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж / Б.М. Шевчук ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2020. – 216, [3] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-215. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1763-4
803406
  Дідик Олексій Олександрович Методи та алгоритми побудови моделей процесів управління на основі ретроспективних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дідик О.О.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
803407
  Савчук Т.О. Методи та алгоритми покомпонентного даігностування цифрових пристроїв, що базуються на реконрфгуації їх структури : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Савчук Т. О.; Вінн. ДУ. – Вінниця, 1999. – 20л.
803408
  Журавель С.В. Методи та алгоритми розв"язання неперервних задач оптимального розбиття множин із нечіткими параметрами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Журавель Сергій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803409
  Строєва В.О. Методи та алгоритми розв"язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Строєва Вікторія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
803410
  Федоров Д.М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
803411
  Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803412
  Джулій В.М. Методи та алгоритми розробки web-додатків / В.М. Джулій, Ю.О. Гунченко, Д.В. Чешун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 107-114. – ISSN 2524-0056
803413
  Гарагуля Олександр Віталійович Методи та алгоритми синтезу перетворювачів кодів за способом дорахування і накопичування еквівалентів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Гарагуля Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1996. – 22л.
803414
  Томашевський Олег Михайлович Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Томашевський О.М.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструкт. – Львів, 2002. – 20 с.
803415
  Височіненко М.С. Методи та алгоритми управління якістю сервісу у безпроводових мережах з різними статистиками трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Височіненко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803416
  Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
803417
  Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
803418
  Мілевський В.Є. Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз / В.Є. Мілевський, І.Г. Чиж // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 7-14. – ISSN 1997-9266
803419
  Васильєв Микола Валерійович Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13. / Васильєв М.В.; ХНУР. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
803420
  Петровський М.С. Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізованих комп"ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Петровський Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
803421
  Оксанич Анатолій Петрович Методи та апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів та структур в умовах їх серійного виробництва : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук:05.27.06 / Оксанич А.П.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 34 с.
803422
  Марушкевич А.А. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 16-36. – ISBN 978-966-439-865-4
803423
  Ночевнов Дмитро Павлович Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ночевнов Д.П.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
803424
  Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 73 назв.
803425
  Іляш Ю.Ю. Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних потоків на основі рекурентних кодових послідовностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іляш Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
803426
  Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ву Дик Тхінь ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
803427
  Качер Володимир Семенович Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Качер В.С.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
803428
  Бельхадрі Нуреддін Методи та засоби аналізу контролепридатності апаратних компонент зот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Бельхадрі Нуреддін; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1998. – 16л.
803429
  Яковина В.С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Яковина Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
803430
  Гапон Д.А. Методи та засоби аналізу якості електропостачання та електромагнітної сумісності електротехнічних комплексів та систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
803431
  Савенко О.С. Методи та засоби анитвірусного комбінованого діагнтостування персональніх комп"ютерів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Савенко О. С.; Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 18л.
803432
  Курінний Михайло Сергійович Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Курінний М.С.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
803433
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Монографія / О.Н. Романюк, М.С. Курінний; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 164 с. – ISBN 966-641-182-2
803434
  Лаврів М.В. Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврів М.В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
803435
  Колос Л.М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання програм та проектів в сфері космічних досліджень : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Колос Л.М. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803436
  Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
803437
  Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
803438
  Носова Я.В. Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних порушень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Носова Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
803439
  Стрілець В.О. Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєкторних вимірювань : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.11.15. / Стрілець В.О.; Харківськ. держ. науково-дослідний інститут метрології. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
803440
  Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 10 назв
803441
  Філинюк М.А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М.А. Філинюк, К.В. Огородник, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-641-342-3
803442
  Санін Ю.К. Методи та засоби впливу УФ випромінюванням для знезараження варроатозу бджіл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Санін Юрій Костянтинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", М-во освіти і науки України. – Харків, 2020. – 22, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.:16 назв
803443
  Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
803444
  Литвиненко В.І. Методи та засоби гібридних штучних імунних систем в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Литвиненко В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
803445
  Шаховська Н.Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень / Н.Б. Шаховська, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 254-284. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
803446
  Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
803447
  Бодров С.В. Методи та засоби діагностування системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску на основі блукаючого діагностичного ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бодров Сергій Володимирович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803448
  Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
803449
  Гріненко О.О. Методи та засоби дослідження екосистем програмного забезпечення : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гріненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 153 арк. – Додатки: арк. 147-153. – Бібліогр.: арк. 138-146
803450
  Гріненко О.О. Методи та засоби дослідження екосистем програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гріненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
803451
  Швороб І.Б. Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 10.02.21 / Швороб Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
803452
  Романкевич Віталій Олексійович Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Романкевич В.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 20 с.
803453
  Сімоненко В.П. Методи та засоби ефективного розв"язання задач статичного і динамічного планування в розподілених системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.13 / Сімоненко В.П.; КПІ. – К., 1997. – 32л.
803454
  Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 40 назв
803455
  Шевчук О.А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Шевчук Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803456
  Аль-Амморі Алі Методи та засоби забезпечення ефективності інформаційно-управляючих систем повітряних суден : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Аль-Амморі Алі ; Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назв.
803457
  Казимира Ірина Ярославівна Методи та засоби забезпечення ефективності процедур оптимального проектування ІС на схемотехнічному етапі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.12 / Казимира Ірина Ярославівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
803458
  Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
803459
  Флейтман Д.В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Флейтман Д.В.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім Г.Є. Пухова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
803460
   Методи та засоби забезпечення завадостійкої передачі інформації в телекомунікаційних мережах / Ю.В. Хмельницький, О.А. Каблуков, Л.О. Ряба, Л.В. Солодєєва, А.О. Ткач // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 133-143. – ISSN 2524-0056


  У статті проведено аналіз методів та засобів забезпечення завадостійкої передачі інформації в телекомунікаційних мережах які застосовують технології, що дозволяють у режимі реального часу гарантувати якісну, надійну та вірогідну передачу даних в умовах ...
803461
  Арабажиу О.Ю. Методи та засоби захисту даних в системі дистанційного навчання LON-CAPA / О.Ю. Арабажиу, Я.В. Шестак // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 336-337
803462
  Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803463
  Акимишин О.І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об"єктів комп"ютерної томографії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Акимишин О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
803464
  Микіч Х.І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Микіч Христина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803465
  Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Харків : СМІТ, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-8530-19-5
803466
  Гудим Василь Ілліч Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Гудим В.І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 37 с.
803467
  Свинарьов А.В. Методи та засоби комбцнованих несиметричних криптографічних перестворень інформації із зменшеною обчислювальною складністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Свинарьов А. В.; МОУ Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 17л.
803468
  Коваль О.В. Методи та засоби комп"ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Коваль Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 44 назви
803469
  Наливайчук М.В. Методи та засоби комп"ютерної обробки інформації в адаптивних супутникових надпровідних гравіметрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Наливайчук Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
803470
  Контрерас Д.Е. Методи та засоби комп"ютерної реалізації інтегродиференційних моделей динамічних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Контрерас Д.Е.; НАНУ, Ін-тут ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2002. – 19 с.
803471
  Гончар С.Ф. Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Гончар С.Ф.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
803472
  Кіренко І.О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Кіренко І.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
803473
  Жук І.А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Жук Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803474
  Балабаєв Володимир Миколайович Методи та засоби контролю похибок вимірювальних каналів автоматизованих систем контролю та керування. : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.15 / Балабаєв Володимир Миколайович; Харків. політех. ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
803475
  Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
803476
  Сало А.М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процессорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сало А.М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.; 13 назв
803477
  Мичуда Зиновій Романович Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Мичуда З.Р.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
803478
  Пелех Ю.М. Методи та засоби маркерування мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Пелех Юрій Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
803479
  Коркішко Л.М. Методи та засоби маскованої арифметики для пристроїв систем захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Коркішко Леся Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
803480
  Верес З.Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
803481
  Третяк В.А. Методи та засоби математичного моделювання процесів теплообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Третяк Валерія Анатоліївна.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803482
  Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петрище Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803483
  Кочан Р.В. Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизійних аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Кочан Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 68 назв
803484
  Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803485
  Павленко О.Ю. Методи та засоби моделювання деяких задач дослідження операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Павленко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 16 назв
803486
  Жежнич Павло Іванович Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Жежнич П.І.; НУ "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 16 с.
803487
  Юзвенко Володимир Федорович Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробування елементів механічних конструкцій : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.06. / Юзвенко В.Ф.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр: 8 назв
803488
  Марушкевич А.А. Методи та засоби навчання. Особливості використання методів навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 201-209. – ISBN 978-966-439-865-4
803489
  Морозов Є.М. Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної реєстрації інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Морозов Євгеній Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
803490
  Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Куперштейн Л.М.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
803491
  Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : монографія / А.С. Васюра., Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – ISBN 978-966-641-279-2
803492
   Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних : навч. посібник / Т.М. Локтікова, А.В. Морозов, В.А. Большой, Н.О Кушнір ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 160, [1] с. : іл., табл., схеми, склад. вдвоє. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISBN 978-966-683-452-5
803493
  Превисокова Н.В. Методи та засоби обробки інформації в комп"ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Превисокова Н.В. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
803494
  Кулик Я.А. Методи та засоби оброблення дискретних сигналів у мережах з високим рівнем завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кулик Ярослав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
803495
  Райтер П.М. Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газоріднних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф-ра техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 262 с. – ISBN 978-966-694-114-8
803496
  Ненько Леонід Федорович Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ненько Л.Ф.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
803497
  Болюбаш Ю.Я. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Болюбаш Юрій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803498
  Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
803499
  Гроль Володимир Васильович Методи та засоби організації псевдовипадкового тестування цифрових схем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 06.13.08 / Гроль Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т України , КПІ. – Київ, 1995. – 30 с.
803500
  Ленюк Н. Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 83-87
803501
  Бенч Андрій Ярославович Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Бенч А.Я.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
803502
  Бортник Г.Г. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв"язку / Г.Г. Бортник , В.М. Кичак, В.Ф. Яблонський ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 144 с. – ISBN 966-641-183-0
803503
  Гізун А.І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803504
  Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
803505
  Хом"юк Віктор Вікторович Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.13 / Хом"юк В.В.; Вінницький націон. технічний ун-тет. – Вінниця, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
803506
  Мартинюк Т.Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Монографія / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом"юк; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 203с. – ISBN 966-641-114-8
803507
  Кадацька Ольга Йосипівна Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Кадацька Ольга Йосипівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1999. – 19л.
803508
  Пелішок В.О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пелішок В.О. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 43 назви
803509
  Тептя В.В. Методи та засоби підвищення ефективності виробництва і транспортування електроенергії за диференційованих критеріїв оптимальності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Тептя Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
803510
  Носова Т.В. Методи та засоби підвищення ефективності діагностики опорно-рухового апарату людини : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.17 / Тетяна Віталіївна Носова; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:
803511
  Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді Методи та засоби підвищення ефективності застосування контрольних сум, ехоплексу та циклічних кодів для виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.13.13 / Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
803512
  Іяд Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Іяд (М.М.) А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
803513
  Пономарьова О.А. Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп"ютерної системи орієнтації бурового інструмента : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пономарьова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
803514
  Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803515
  Клименко І.А. Методи та засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп"ютерних системах на базі ПЛІС : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Клименко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: 47 назв
803516
  Турута О.П. Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Турута О.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
803517
  Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
803518
  Луай Дарвіш Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Луай Дарвіш.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
803519
  Хайдер Мирослав Ричард Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв"язків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.13 / Хайдер М.Р.; Нац. технічний ун-т України; " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 73 назви
803520
  Бахтарі Хедаятоллах Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Бахтарі Хедаятоллах ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803521
  Сайко В.Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв"язку по багатопроменевим каналам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Сайко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 60 назв
803522
   Методи та засоби підвищення ефективності функціонування радіотехнічних систем розпізнавання багатопозиційного базування : монографія / Наконечний В.С., Толюпа С.В., Дружинін В.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-237
803523
  Стелюк А.О. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Стелюк А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
803524
  Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
803525
  Орнатський Д.П. Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Орнатський Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
803526
  Коваленко А.А. Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Коваленко А.А. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
803527
  Назаркевич М.А. Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Назаркевич Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
803528
  Золотавкін Є.А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості захисту інформації до пасивних атак : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Золотавкін Є.А. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803529
  Ільченко М.В. Методи та засоби підвищення точністних характеристик приладової системи вимірювання механічних параметрів та стабілізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Ільченко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
803530
  Вдовиченко А.В. Методи та засоби підвищення точності вимірювання активної потужності при малому співвідношенні активної та повної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Вдовиченко Антон Валерійович ; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803531
  Берназ Н.М. Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Берназ Наталія Маноліївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803532
  Веретельник В.В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Веретельник Віталій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803533
  Гапон Д.А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803534
  Рибчак З.Л. Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Рибчак Зоряна Любомирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803535
  Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
803536
  Даниляк Сергій Миколайович Методи та засоби побудови електронних зварювальних тренажерних і контролюючих систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05 / Даниляк Сергій Миколайович; Ін-т проблем моделювання в енергетиці АН України. – К., 1993. – 32л.
803537
  Сєров Ю.О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі веб-форумів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сєров Ю.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назв.
803538
  Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Литвин Василь Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
803539
  Порєв Г.В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Порєв Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
803540
  Завущак І.І. Методи та засоби побудови контекстно-залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Завущак Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803541
  Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
803542
  Пелещишин А.М. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Пелещишин А. М. ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Bibliogr.: 46 назв
803543
  Ферчук К.В. Методи та засоби покращення параметрів низькочастотного каналу вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Ферчук К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
803544
  Крилов Є.В. Методи та засоби поліпшення якості спеціального програмного забезпечення систем контролю складних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Крилов Є.В.; КПІ. – К., 1994. – 15л.
803545
  Кустра Н.О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Кустра Н.О. ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
803546
  Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803547
  Любінець Я.В. Методи та засоби представлення та обробки інформації з часовим параметром в реляційних базах даних. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Любінець Я.В.; Київ. міська держ. адмін. ін-тут прикладної інформатики.. – К., 1994. – 23л.
803548
  Демківська Тетяна Іванівна Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп"ютерного моделювання часових рядів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Демківська Т. І.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
803549
  Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Банзак Оксана Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
803550
  Пантелеймонов Андрій Анатолійович Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 01.05.03 / Пантелеймонов А.А.; Національний технічний університет КПІ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
803551
  Грінченко Тамара Олексіївна Методи та засоби репрезентації і обробки символьної інформації в інтелектуальних обчислювальних системах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 05.13.17 / Грінченко Тамара Олексіївна; Київ. міська держ. адміністр. Ін-т прикладної інформатики. – К., 1994. – 47л.
803552
  Верес Олег Михайлович Методи та засоби розв"язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Верес О.М.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 12 назв.
803553
  Семчишин Ю.Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семчишин Ю.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
803554
  Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803555
  Спасітєлєва С.О. Методи та засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими часовими обмеженнями : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.11 / Спасітєлєва С.О.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.Глушкова. – К., 1993. – 17л.
803556
  Оксамитна Любов Павлівна Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Оксамитна Л.П.; Черк. держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
803557
  Рудницький С.В. Методи та засоби синтезу операцій матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рудницький Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803558
  Мельник Р.П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Руслан Павлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803559
  Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
803560
  Шпак Зореслава Ярославівна Методи та засоби сповільненого відтворення мовної інформації в інтерактивних системах керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Шпак З.Я.; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
803561
  Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських дифтонгів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фігура Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803562
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03. / Шкуліпа І.Ю. ; М-во освіти України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 168 л. + Додатки: л. 146-168, [3]. – Бібліогр.: л. 134-145
803563
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803564
  Перекрест А.Л. Методи та засоби створення високоефективних комп"ютеризованих систем автоматичного контролю параметрів теплового комфорту в будівлях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 ; 151 / Перекрест Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донецьк. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
803565
  Веренич Олена Володимирівна Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Веренич О.В.; НАНУ МО і НУ. – Київ, 2001. – 20 с.
803566
  Лукічов В.В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп"ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лукічов В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803567
  Яцків Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп"ютерних системах на основі кодів поля Галуа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Н.Г.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803568
  Локазюк В.М. Методи та засоби текстового комбінованного діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеню інтеграції : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Локазюк В.М.; Вінницкий держ.ун-т. – Вінниця, 1995. – 32л.
803569
  Матринов Д.О. Методи та засоби термостабілізації характеристик мікроелектронних сенсорних пристроів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Матринов Д.О.; Особливе констрктор. бюро "Рута". – Чернівці, 1997. – 22л.
803570
  Юдін О.К. Методи та засоби транспортної інженерії в задачах контролю якості функціонування інформаційних систем / О.К. Юдін, І.О. Батрак // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 339-341
803571
  Ткаченко Р.О. Методи та засоби управління крановими установками / Р.О. Ткаченко, І.О. Вербенко, І.О. Малець // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-4643
803572
  Федак В.І. Методи та засоби усунення спотворень відеосигналів з використанням їх надлишковостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федак Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
803573
  Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803574
  Касім А.М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в навігаційно-керувальних комплексах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Касім Аніса Мохаммадівна ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803575
  Романюк О.В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв.
803576
  Протасов С.Ю. Методи та засоби формування і комп"ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об"єктів з розподіленими параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Протасов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803577
  Горбатий І.В. Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Горбатий Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
803578
  Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803579
  Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
803580
  Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
803581
  Яремчук Ю.Є. Методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Автореф...канд.техн.наук:05.13.21 / Яремчук Ю.Є. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16.
803582
  Кошман С.О. Методи та застосування оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп"ютерної системи у залишкових класах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Кошман Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 71 назва
803583
  Богдан І.В. Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об"єктно-орієнтованих програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богдан Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803584
  Павлєнко С.В. Методи та інструментальні засоби ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павлєнко Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
803585
  Файнзільберг Леонід Соломонович Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об"єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Файнзільберг Л.С.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
803586
  Журавель В.В. Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Журавель Вадим Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
803587
  Баскаков А.Ю. Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 43-48


  Досліджено теоретичні підходи до визначення складових бюджетного менеджменту. На основі вивчення зарубіжного досвіду визначено традиційні та сучасні методи бюджетування, а також можливості їх використання у вітчизняній практиці. Охарактеризовано ...
803588
  Жеребило І.В. Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспект / І.В. Жеребило, С.К. Колодій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 85-93. – ISSN 1562-0905
803589
  Ісмаїлов В.Б. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 97-101 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
803590
  Павлюк К.В. Методи та інструменти кількісного і якісного оцінювання науково-дослідної праці / К.В. Павлюк, О.С. Камінська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 28-43 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2305-7645
803591
  Транченко Л.В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
803592
  Маринюк Л.В. Методи та інструменти системи ціноутворення банків // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – C. 78-82. – ISSN 2307-9878
803593
  Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 9-14. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансового забезпечення українських аграрних підприємств. Проаналізовано стан їх фінансового забезпечення. Виявлено причини, що стримують подальше нарощування обсягів виробництва ...
803594
  Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
803595
  Черненко М.В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черненко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
803596
  Шкурат О.С. Методи та інформаційна технологія оброблення архівних медичних зображень : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Шкурат Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
803597
  Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803598
  Фурманов О.А. Методи та інформаційна технологія розробки багатоверсійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фурманов Олексій Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803599
  Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохамед С.Г. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
803600
  Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
803601
  Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803602
  Гончаров С.В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончаров С.В.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
803603
  Боцула Мирослав Павлович Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Боцула М.П.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
803604
  Грабко В.В. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : Універсум, 2003. – 144с. – ISBN 966-641-069-9
803605
  Тернов А.С. Методи та комп"ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тернов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
803606
  Дзьоба В.Б. Методи та критерії в системі контролінгу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
803607
  Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідендної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
803608
  Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
803609
  Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
803610
  Гузар Б.С. Методи та методологія наукових досліджень у фінансовій сфері // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6806
803611
  Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
803612
  Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
803613
  Гололобов А.Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803614
  Давиденко А.М. Методи та моделі адаптивного захисту та розмежування доступу до розподілених інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Давиденко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 57 назв
803615
  Кобилін О.А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кобилін О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
803616
  Павлов Д.О. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Павлов Д.О. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
803617
  Мантула О.В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мантула Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803618
  Погребняк І.Ф. Методи та моделі багатокритеріальної оптимізації управління виробничими об"єктами в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребняк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
803619
  Комарницький О.О. Методи та моделі вдосконалення транспарентної технології таємного інтернет-голосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Комарницький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803620
  Дзюбановська Н.В. Методи та моделі вимірювання і оцінювання міжнародної торгівлі країн : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Дзюбановська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
803621
  Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803622
  Соколовська З.М. Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств : навч. посібник / З.М. Соколовська. – Одеса : Астропринт, 2016. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-289. – ISBN 978-966-927-222-5
803623
  Петренко Т.А. Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Петренко Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
803624
  Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління : Автореф. дис. ...канд. техн..наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
803625
  Александер М.Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
803626
  Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803627
  Галицький В.А. Методи та моделі зменшення динамічних похибок при вимірюванні кутової швидкості рухомих об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Галицький Вячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
803628
  Берко Андрій Юліанович Методи та моделі інтеграції даних у системах електронного бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості організації інформаційних ресурсів систем електронного бізнесу як інтегрованої множини різнорідних даних. Запропоновано моделі та методи інтеграції баз даних та різних видів слабкоструктурованого контенту.
803629
  Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
803630
  Цимбал О.М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним виробництвом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Цимбал Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
803631
  Добровольський Є.Л. Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Добровольський Євген Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803632
  Ясенова І.С. Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технол. / Ясенова І.С.; Ясенева І.С. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва та арх. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
803633
  Губаренко Є.В. Методи та моделі керування сталим розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Губаренко Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
803634
  Височина О.С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів інформаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Височина О.С. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
803635
  Амер Мухсін Салман Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
803636
  Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
803637
  Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
803638
  Прохоров Олександр Валерійович Методи та моделі логістичного аналізу процесів прийняття рішень і управління автоматизованими багаторівневими розподіленими системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Прохоров О.В.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803639
  Ворочек Ольга Григорівна Методи та моделі метаконтексного обміну даними в інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ворочек О.Г.;Харків. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
803640
  Климов І.М. Методи та моделі моніторингу і оптимізації ризиків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климов Ілля Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
803641
  Лаврів О.А. Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Лаврів Орест Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
803642
  Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
803643
  Рабчун А.О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту інформації в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803644
  Трегубенко І.Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Трегубенко І.Б.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 21 назва
803645
  Шматков С.І. Методи та моделі організації часопараметризованих паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шматков Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 48 назв
803646
  Богомолова О.С. Методи та моделі оцінки потужності сонячної та вітрової генерації у вузлах електричної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Богомолова Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803647
  Терещенко Т.О. Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи / Т.О. Терещенко, Н .П. Лйтвиненко, В.М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 98-104
803648
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 193 л. – Додатки: л. 175-193. – Бібліогр.: л. 160-174
803649
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803650
  Лєншин Анатолій Валерійович Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 21 / Лєншин А. В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 22 назв
803651
  Кулинич В.С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кулинич Вікторія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803652
  Шестак Я.В. Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шестак Яніна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 178 арк. – Додатки: арк. 172-178. – Бібліогр.: арк. 15-18, в додатках: арк. 175-178 та в кінці розд.
803653
  Шестак Я.В. Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шестак Яніна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
803654
  Сергеєв-Горсинський Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сергеєв-Горсинський О.О.; Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803655
  Муштак Таліб Аль-Шурайфі Методи та моделі підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на основі технології LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Муштак Таліб Аль-Шурайфі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
803656
  Задорожній Р.О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об"єктів зондовими мікроскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Задорожній Р.О. ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
803657
  Кайдан М.В. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кайдан Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
803658
  Ходаковський М.І. Методи та моделі побудови запам"ятовуючих пристроїв з використанням нано- і молекулярних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Ходаковський Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 51 назва
803659
  Святкін Я.В. Методи та моделі побудови інтелектуальних адаптивних гіпермедіасистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Святкін Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803660
  Литвиненко Н.П. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі : підручник / Н.П. Литвиненко, Т.О. Терещенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 978-611-01-1697-9
803661
  Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
803662
  Лебьодкіна А.Ю. Методи та моделі прискореної нейромережевої обробки даних у розподіленому обчислювальному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лебьодкіна Алла Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
803663
  Горда О.В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; М-во освіти науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
803664
   Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін.. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
803665
  Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
803666
  Шубкіна О.В. Методи та моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шубкіна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
803667
  Соколова Н.А. Методи та моделі системи управління сталим розвитком об"єктів господарчої діяльності : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Соколова Н.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
803668
  Бойко Ю.П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Юлія Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803669
  Пономаренко О.І. Методи та моделі сучасних фінансів : [навчальний посібник] / О.І. Пономаренко. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 209-211


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
803670
  Олешко Т.І. Методи та моделі управління девелоперськими проектами // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 47-57
803671
  Болгаров О.Д. Методи та моделі управління Державною програмою інформатизації України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Болгаров Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803672
  Кирик М.І. Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кирик Мар"ян Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 52 назви
803673
  Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Райко Г.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
803674
  Мисник Л.Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Л.Д. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803675
  Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 19 назв
803676
  Валенда Н.А. Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтелекту : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Наталя Анатоліївна Валенда; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803677
  Головянко М.В. Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Головянко М.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
803678
  Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
803679
   Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур : монографія / [Ю.В. Бойко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 420-442. – ISBN 978-966-439-858-6
803680
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 2. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803681
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 1. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803682
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 3/4. – 2010. – С. 106-234. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803683
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 5, № 1/2. – 2010. – 102 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803684
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 1/2. – 2011. – 120 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803685
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 6, № 3/4. – 2011. – С. 124-254. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803686
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 1/2. – 2012. – 104 с. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803687
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 7, № 3/4. – 2012. – С. 108-206. – Резюме укр. рос., англ. мовами
803688
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 3/4. – 2013. – С. 104-213. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
803689
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 8, № 1/2. – 2013. – 99 с. – На обкл. "Методы и объекты химического анализа". - Також див. назву укр. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
803690
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 1/2. – 2014. – 100 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
803691
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 9, № 3/4. – 2014. – 152 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
803692
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 1/2. – 2015. – 92 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
803693
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 3/4. – 2015. – С. 93-203. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
803694
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 11, № 1/2. – 2016. – 106 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
803695
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 1. – 2017. – 56 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
803696
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 2. – 2017. – С. 57-102. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
803697
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и объекты химического анализа = Methods and objects of chemical analysis : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 12, № 3. – 2017. – С. 103-151. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме англ. мовою та мовою статті
803698
  Горбань Г.В. Методи та об"єктно-орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горбань Гліб Валентинович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
803699
  Іванова О. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із чинників підвищення мотивації навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 77-82. – ISSN 1682-2366


  Представлений досвід Народної української академії в реалізації концепції безперервної економічної освіти і здійсненні соціально-освітнього проекту " Школа підприємництва" як способу підвищення пізнавальної діяльності студентів.
803700
  Котляр М.Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 57-61.
803701
  Ісаєва А.А. Методи та прийоми дослідження, які використовуються під час аудиту цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 3-6.
803702
  Авраменко Н. Методи та прийоми оволодіння професійною медичною термінологією іноземними абітурієнтами вищих навчальних медичних закладів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 40-45. – ISSN 2409-9244
803703
  Іванова К.В. Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
803704
  Ангелко І.В. Методи та прийоми психологічного впливу реклами на свідомість споживачів / І.В. Ангелко, Є.Ю. Сазанська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 18-21. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
803705
  Діденко М. Методи та прийоми розвитку толерантностфі фахівців психологічної та соціальної сфери до представників ЛГБТ-спільноти // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 140-143
803706
  Мосенцова Л.В. Методи та прикладні програмні засоби розв"язання нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803707
  Николайчук М.Я. Методи та прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Николайчук М.Я.; І.Франк. держ. техн. ун-т. – Івано-Франківськ, 1999. – 19л.
803708
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5. – 2000
803709
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 6. – 2000
803710
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
803711
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 8. – 2002
803712
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 9. – 2002
803713
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 10. – 2003
803714
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2003
803715
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 12. – 2004
803716
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 13. – 2005
803717
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвип. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 14 : Спецвипуск з нагоди 15-річчя НВФ "Зонд". – 2005
803718
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвипуск. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 15. – 2005
803719
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 16. – 2006
803720
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 17. – 2006
803721
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 18. – 2007
803722
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 19. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
803723
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 20. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
803724
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 21. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
803725
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
803726
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 23. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
803727
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
803728
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
803729
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 26. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
803730
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
803731
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (28). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
803732
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (29). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803733
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803734
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803735
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803736
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803737
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (34). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803738
  Матюрін І.В. Методи та принципи державного регулювання соціального захисту військовослужбовців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 110-115 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
803739
  Гбур З.В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 113-117. – ISSN 2306-6814
803740
  Таврасенко Ю.В. Методи та принципи здійснення фінансового забезпечення освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 314-321. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
803741
  Прищепа І.Ю. Методи та принципи ландшафтно-архітектурної реконструкції постіндустріальних територій міста // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 305-311. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи полягає у виявленні методів та принципів проектування постіндустріальних ландшафтних парків, направлених на перегляд місця і ролі міських просторів з метою відновлення природних зв’язків та створення збалансованого розвитку ...
803742
  Приймак Ю.Ю. Методи та принципи організації електронного уряду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 328-334. – (Право. Економіка. Управління)
803743
  Ємельянова І.Ф. Методи та принципи оцінки конкурентоспроможності підприємств // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 12-22. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
803744
  Повхан І.Ф. Методи та принципи побудови дерев класифікації дискретних об"єктів для інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Повхан Ігор Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
803745
  Бабенко О.А. Методи та принципи розроблення серії карт банківської системи України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 22-29


  Проаналізовано методологію створення карт банківської системи яка відображає багатоаспектність вивчення структури і функціонування об"єкта. Запропоновано системний підхід, завдяки якому серія карт банківської системи України відображається як цілісна ...
803746
  Белялов Т.Е. Методи та принципи стратегічного управління в страхових компаніях : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 191-200 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
803747
  Колонтаєвський О.П. Методи та принципи управління стратегічним маркетингом на підприємстві // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 23-28. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
803748
  Бердянський Юхим Натан-Анатолійович Методи та пристрої автоматиченого контролю геометрії перерізу великогабаритного круглого проката і труб (розробка та впровадження) : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Бердянський Юхим Натан-Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1996. – 20л.
803749
  Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
803750
  Салєм Ханна Муса Мадаін Методи та пристрої комплексного неруйнівного контроля електромагнітних параметрів провідних виробів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Салєм Ханна Муса Мадаін; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 2000. – 18л.
803751
  Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи посадки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воловик А.Ю. ; МОНУ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
803752
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 218 л. + Додаток: л. 162-201. – Бібліогр.: л. 202-218
803753
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803754
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Дис. ... на здоб. вченого ступ. канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125л. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: л. 106 - 118
803755
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: 7 назв
803756
  Бестань Сергій Геннадійович Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бестань С.Г.; Харківський нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803757
  Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
803758
  Якимець Н.В. Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням генетичних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Якимець Н.В.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
803759
  Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
803760
  Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
803761
  Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
803762
  Мягкохліб К.Б. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / К Б. Мягкохліб ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
803763
  Банзак О.В. Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Банзак Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 28 назв
803764
  Сисак Р.М. Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів : Автореф...канд.техн.наук:05.11.16 / Сисак Р.М.;НАНУ.ІЕ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
803765
  Куц Юрій Васильович Методи та системи статистичної фазометрії : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Куц Ю.В.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
803766
  Батареєв В.В. Методи та системи штучного інтелекту // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 17-21. – (Технічні науки ; № 1 (293)). – ISSN 2307-5732
803767
  Гуменюк Р.М. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Гуменюк Р.М.; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
803768
  Малахов М.А. Методи та способи корекції поведінки дезадаптованих військовослужбовців-контрактників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 265-270


  У даній статті розглянуто питання виникнення процесу дезадаптації військовослужбовців військової служби за контрактом та шляхи їх подолання.. Розглянуто аналіз причин суїцидальних спроб згідно з матеріалами психіатричних відділень Головного Військового ...
803769
  Набок О.М. Методи та тендеції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 252-259 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
803770
  Глухенька Т.А. Методи та технічні засоби для підвищення якості процедур системної озонотерапії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Глухенька Тетяна Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", М-во освіти і науки України. – Харків, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
803771
  Стрілець Н.О. Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-46


  У статті аналізуються та характеризуються методи та технології архівного збереження електронних документів, які використовують бібліотеки у своїй діяльності. Проведено порівняльну характеристику узагальнених методів та технологій архівування ...
803772
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами ( на прикладі передвиборної кампанії) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Джига Тетяна Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 295л. + додаток В ( відеокасета "Відеороліки українських політичних партій"). – Бібліогр.: л. 167 - 177
803773
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Джига Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. + додаток ( відео касета). – Бібліогр.: 4 назв.
803774
  Єльнік Н.М. Методи та технології для сталого розвитку хімічної освіти в школі // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 34-38
803775
  Касаткіна Н.В. Методи та технології інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 -інформаційні технології / Касаткіна Н.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
803776
  Барко В.І. Методи та технології реадаптації працівників Національної поліції України – учасників АТО / В.І. Барко, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 236-245. – ISSN 2072-8670
803777
  Архипова С.П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник ; [відп. за вип. Н. Кальченко ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2013. – 492, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-194-079-5
803778
  Сафонов М.С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
803779
  Голубєв О.С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голубєв О.С. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
803780
  Абрамова І.М. Методи та фактори управління фінансової стійкістю підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 146-150. – ISSN 1993-6788
803781
  Власенко С.І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941–1944 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 128-141. – ISSN 0320-9466
803782
  Сушинський О. Методи та форми здійснення контрольної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.54-62. – ISBN 966-73-53-51-Х
803783
  Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
803784
  Ткачов А.С. Методи та форми формування загальнокультурної компетентності в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів (у процесі вивчення суспільствознавчих предметів) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 238-241. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
803785
  Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803786
  Партико З.В. Методи творчого редагування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 114-120. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
803787
  Вовк Р. Методи теорії ігр у прийнятті групових рішень в соціально-економічних системах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-55. – ISSN 2078-5860
803788
  Білоус Юрій Васильович Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв"язку та аналіз їх ефективності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Білоус Ю.В.; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803789
  Бартіш М.Я. Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / М.Я. Бартіш ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 284 с. – Бібліогр.: л. 262 - 284
803790
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 43 назв.
803791
  Мармазов В. Методи тлумачення норм європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 65-70


  У статті аналізується методологія тлумачення норм європейського права на прикладі Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
803792
  Чукліна О.С. Методи трансферного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 170-175
803793
  Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 1605-2005
803794
  Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
803795
  Ковтун М.Г. Методи удосконалення арифметичних операцій у полях, кільцях та алгебраїчних кривих для криптографічних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ковтун Марія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803796
  Сергеєв Г.Г. Методи удосконалення оперативного управління завантаженням технологічного обладнання в умовах автоматизованного виробництва : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Сергеєв Г.Г.; Мін-во освіти та науки Укр.Севастоп.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 2000. – л.
803797
  Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 224-225
803798
  Олійник Ю.А. Методи ультразвукової товщинометрії з використанням фазоманіпульованих сигналів та їх реалізація : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Олійник Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 21 назва
803799
  Мартиненко В.П. Методи управління валютним ризиком комерційного банку / В.П. Мартиненко, Б.О. Ширяєва // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
803800
  Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
803801
  Череп А.В. Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А.В. Череп, лазнева // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 67-76. – Бібліогр.: на 6 пунктів
803802
  Грінченко А.В. Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 306-311
803803
  Марчин М.І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
803804
  Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-34. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
803805
  Орлова Н.О. Методи управління економікою / Н.О. Орлова, Л.Д. Мішина. – К., 1972. – 46с.
803806
  Шевченко А.В. Методи управління запасом функціональної стійкості інформаційних систем на основі моделей комп"ютерних епідемій : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шевченко Аліна Віталіївна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 198 арк. – Додатки: арк. 182-198. – Бібліогр.: арк. 161-181
803807
  Шевченко А.В. Методи управління запасом функціональної стійкості інформаційних систем на основі моделей комп"ютерних епідемій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шевченко А.В.; Шевченка Аліна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
803808
  Фльорко В.А. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 166-173. – (Економіка ; № 6 (65))
803809
  Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
803810
  Онищенко В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 3-9. – ISSN 2218-1199
803811
  Толстошеєва А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 59-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
803812
  Кісельова Г.А. Методи управління кредитними ризиками комерційного банку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2410-87-7
803813
  Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
803814
  Пилипенко Л.М. Методи управління ризиками аудиторської діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-321. – ISSN 0321-0499
803815
  Мельник Л.В. Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 120-129. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
803816
  Потоцька С.В. Методи управління ризиком забезпечення кредиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 67-72
803817
  Пась Я.І. Методи управління розвитком банківського бізнесу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 60-66. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
803818
  Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 115-120. – ISSN 1683-1942
803819
  Лазоренко Л.В. Методи управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв"язку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 20-25. – ISSN 2415-8089
803820
  Єременко О.С. Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Єременко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 48 с. – Бібліогр.: 54 назви
803821
  Павець В.І. Методи управління фінансовим станом підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 277-279. – ISBN 978-966-188-219-4
803822
  Ннаджі Методи управління якістю: застосовність в управлінні проектами / Ннаджі, Кхідімма // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 50-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
803823
  Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803824
  Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
803825
  Гавриленко Н.О. Методи утримання раритетних видів світової флори в дендропарку "Асканія-Нова" : [наук.-метод. рекомендації] / Н.О. Гавриленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2020. – 43, [3] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 36-37
803826
  Дедекаєв В. Методи ухилення від сплати податків при зовнішньоекономічних операціях // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
803827
  Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 58-62. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
803828
  Поляков Гліб Олександрович Методи ущіплення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Поляков Г.О.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
803829
  Топчієв О.Г. Методи факторного аналізу в дослідженнях географії сільського господарства : галузі господарства / О.Г. Топчієв, Н.П. Бондарева // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 67-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
803830
  Кетько М.А. Методи фільтрації в системах автоматичного аналізу електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано і розроблено оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
803831
  Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
803832
  Мурашко В. Методи фінансово-господарського контролю діяльності підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.133-138
803833
  Нестеренко А.С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 150-158. – ISSN 2307-3427
803834
  Семеніхін І.М. Методи фінансового контролю у Збройних силах України / І.М. Семеніхін, І.В. Ващенко, О.В. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – Бібліогр.: Біліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються методи фінансового контролю у збройних силах і їх вплив на якість проведення контрольно-ревізійної роботи. The methods of the financial control in the Armed Forces and their influence on the quality of realisation of the financial audit ...
803835
  Кінащук Л.Л. Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 44-50. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
803836
  Білик М.Д. Методи фінансового плвнуввння і прогнозування є управлінні фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 79-85
803837
  Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-20.
803838
  Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
803839
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803840
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 135, [1] арк. – Додатки: арк. 130-135, [1]. – Бібліогр.: арк. 123-129
803841
  Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
803842
  Шевченко О. Методи формування вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 206-216. – ISSN 2312-5993
803843
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез : Монографія / І.З. Дуцяк; Ред. М.М. Мартиняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-X
803844
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез: теоретичні і практичні аспекти : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.06 - логіка / МОНУ; КНУТШ; Дуцяк І.З. – Київ, 2007. – 402л. + Додатки: л.388-402. – Бібліогр.: л.377-387
803845
  Іваніна Т.В. Методи формування ономастичних відповідників при перекладі топонімів (на матеріалі англо-українських словників) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120; 16 назв
803846
  Антропова О.Ю. Методи формування портфеля інвестицій компаніями з управління активами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 86-88
803847
  Хоминець С.І. Методи формування професійної мобільності майбутнього педагога у вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 204-208. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
803848
  Кучерук М.В. Методи формування резервного капіталу підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-02-6
803849
  Грунська О.В. Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 17-20
803850
  Гук О. Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків / О. Гук, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування соціально активної життєвої позиції підлітків, і виявлено такі форми і методи роботи з підлітковою молоддю, які ґрунтуються на активній взаємодії, партнерській співпраці педагогів із вихованцями і ...
803851
  Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
803852
  Мельничук С.І. Методи формування та цифрової обробки сигналів в роподіленних системах керування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Мельничук С.І.; М-вод освіти Укр.Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 2000. – 16л.
803853
  Єсіна Н.О. Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 93-99. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
803854
  Міщенко О. Методи формування усної мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 69-72
803855
  Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803856
  Цзі Іпін Методи формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 125-137. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
803857
  Мельник О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
803858
  Дуцяк І.З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.06 / Дуцяк І.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 31 назв
803859
  Савченко А.М. Методи форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 62-68. – ISSN 2222-4459
803860
  Мельник В.М. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень / В.М. Мельник, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
803861
  Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
803862
  Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
803863
  Ляховецький О.М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ляховецький О.М.; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 19с.
803864
  Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
803865
  Проняєв Д.В. Методи хірургічної обробки кукси червоподібного відростка / Д.В. Проняєв, Є.В. Гораш // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 73-75. – ISSN 1727-0847
803866
  Варенюк І.М. Методи цито-гістологічної діагностики : навч. посібник / Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології та медицини", Каф. цитології, гістології та репродуктивної медицини. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-256. – ISBN 978-617-696-833-7
803867
  Жиров Г.Б. Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 16-21. – ISSN 2524-0056
803868
  Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
803869
  Білий О.Л. Методи ціноутворення на банківські послуги / О.Л. Білий, О.Г. Череп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 107-110
803870
  Харченко О.І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалограм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Харченко О.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
803871
  Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за направл. "Комп. науки" / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка. Періодика., 2005. – 152с. – ISBN 966-622-177-2
803872
  Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
803873
  Саженюк В.С. Методи штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається клас параболічних, варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області. Отримані оцінки швидкості збіжності методів штрафу та фіктивних областей. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу, метод фіктивних ...
803874
  Войцехівський С.О. Методи штрафу та фіктивних областей для чисельного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей в області довільної форми / С.О. Войцехівський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
803875
  Баланенко І.Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803876
  Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування : (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень) / Б.Р. Кияк; Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 5-7778-0271-0
803877
  Турянський Ю.І. Методи, види і джерела формування державних доходів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803878
  Захожай Олег Ігорович Методи, моделі і алгоритми інформаційного запезпечення процесу пайки п"єзокераміки з металом : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Захожай О.І.; Одеський нац. політехнічний ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
803879
  Калачова Вероніка Валеріївна Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Калачова В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
803880
  Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
803881
  Шелестов А.Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13,06 - інформ. технол. / Шелестов А.Ю. ; НАНУ ; МОНУ ; Міжнар. науково-техн. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 84 назви
803882
  Євланов М.В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Євланов М.В. : Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 55 назв
803883
  Білецький Є.В. Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білецький Є.В. ; Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 19 с.
803884
  Кошовий М.Д. Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покриттів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.03 / Кошовий М.Д.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 34л.
803885
  Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
803886
  Нікуліна О.М. Методи, моделі та інформаційна технологія оптимізації управління складними динамічними системами (на прикладі енергоблоку АЕС) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Нікуліна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
803887
  Чоха Ю.М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об"єктів авіатехніки : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Чоха Ю.М.; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.:42 назви
803888
  Галушка І.М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803889
  Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні техногогії моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Кузьомін О.Я.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
803890
  Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
803891
  Копаниця Л.М. Методи, підходи, теорії та моделі аналізу фольклорного тексту : навч. посібник до курсу "Сучасний європейський фольклористичний дискурс" / Л.М. Копаниця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2009. – 84 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-594-493-2
803892
  Загарук О. Методи, прийоми та засоби організації семінарських занять у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 53-61
803893
  Собченко Т.М. Методи, принципи та засоби реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 198-213. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
803894
  Чжан Ювень Методи, форми, засоби формуванння полікультурної компетентності у студентів китайських університетів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 287-296. – ISSN 2077-1827
803895
  Мамедов А.М. Методик обучение грамматике в азербайджанской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамедов А.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 35л.
803896
  Гиттис И.В. Методика -- основне наставе историiе. / И.В. Гиттис. – Београд, 1946. – 164с.
803897
   Методика : учеб. пособ. – Москва : Русский язык, 1988. – 180 с. – (Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов). – ISBN 5-200-00057-2
803898
  Мусієнко В.В. Методика / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240-241. – ISBN 966-642-073-2
803899
  Кравчук С.Л. Методика "діагностика готовності до прощення" // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 74-83. – ISSN 2414-0023
803900
  Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 36-41
803901
  Гаврильченко А.А. Методика "Життевих ситуацій" як перспективний підхід до профілактики вживання наркотичних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
803902
  Самсонова Я.А. Методика "занурення" як технологія навчання іноземних мов // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 67-69
803903
  Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций. / Е.Ю. Коржова. – К., 1994. – 106с.
803904
   Методика i результати оцінки якості радіозображень в РЛС з інверсним синтезуванням апертури в умовах дестабілізуючих впливів / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, О.Б. Лантвойт, Д.О. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено методику оцінки якості відновлених двовимірних радіозображень (РЗ) в РЛС із широкосмуговим (ШС) зондувальним сигналом (ЗС) та інверсним синтезуванням апертури (ІСА) в умовах дестабілізуючих впливів, пов"язаних з випадковими змінами ...
803905
  Гугушвили Гия Костантинович Методика абхазского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Гугушвили Гия Костантинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
803906
  Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретьации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляев. – Минск, 1990. – 142с.
803907
  Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об"єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів VatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 158-165 : рис, табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1819-1339
803908
  Верпаховская А.О. Методика автоматического определения остаточных статических поправок для повышения информативности данных сейсморазведки / А.О. Верпаховская, Г.Д. Лесной, А.И. Полунин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 14-27 : рис. – Библиогр.: с. 24-25. – ISSN 0203-3100
803909
  Бабков Г.А. Методика аграрно-экономических исследований / Г.А. Бабков ; отв. ред. К.В. Колузанов; М-ва сельского хоз-ва, Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1985. – с. – Библиогр.: с. 236-239
803910
  Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – Москва, 1980. – 366с.
803911
  Мазулевський О.Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп"ютерної мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – Бібліогр.: С. 72. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний запізнений характер та потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того, ще одним з недоліків, під час використання систем аналізу захищеності є те, що вони створюють ...
803912
  Ласточкін А.В. Методика адаптивного придушення шуму на основі хвилькового перетворення в сигналах з різкою зміною середнього рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 387-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано адаптивний метод видалення шуму, адаптований до різких змін рівня сигналу. Метод є розвитком відомої методики придушення шуму на основі хвилькового перетворення з пороговою обробкою. Приводиться порівняння хвилькових методів між собою і з ...
803913
  Попадич О.О. Методика активізації дослідницької та проектної діяльності майбутніх педагогів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
803914
  Качерович А.Н. Методика акустического расчета звуковых кинтеатров / А.Н. Качерович, А.И. Индлин. – Москва, 1936. – 124 с.
803915
  Чистяков І.І. Методика алгебри / І.І. Чистяков. – Х., 1935. – 260 с.
803916
  Бронштейн С.С. Методика алгебры / С.С. Бронштейн. – М., 1935. – 328 с.
803917
  Бронштейн С.С. Методика алгебры / С.С. Бронштейн. – М., 1937. – 392 с.
803918
   Методика алгоритмизации и построения систем управления производством с применением вычислительной техники.. – К., 1966. – 6с.
803919
  Грубов В.И. Методика алгоритмизации объектов химической промышленности / В.И. Грубов, Н.Г. Сенаторов; Гос.плановый комитет СМ УССР. Укр.НИИ НТИ и ТЭИ. Мин.пищевой пром. УССР. Вычисл.центр КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1967. – 28с. : Ил.3 + Табл.4. – Библ.:15. – (Химическая промышленность)


  В брошюре изложена методика проведения работ по исследованию химико-технологических объектов с целью определения перспектив и путей повышения технико-экономической эффективности действующего промышленного оборудования
803920
  Сопко В. Методика анализа баланса предприятия / В. Сопко. – К., 1994. – 24с.
803921
  Торочешников Н.С. Методика анализа гороючих газовых смесей / Н.С. Торочешников, В.А. Семенова. – М, 1965. – 28с.
803922
   Методика анализа и коррекции поисковых профилей абонентов системы ИРИ по результатам обратной связи.. – Москва, 1975. – 20с.
803923
  Бро Г.Г. Методика анализа и прогнозирования производительности труда / Г.Г. Бро, Л.М. Шнайдман. – Л., 1974. – 164с.
803924
  Щепилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щепилова. – Москва, 1961. – 32 с.
803925
  Щипилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щипилова. – Москва, 1963. – 32с.
803926
  Еремина Н.А. Методика анализа литературного произведения в казахской аудитории / Н.А. Еремина. – Алма-Ата, 1973. – 59с.
803927
  Ткаченко А.Н. Методика анализа неблагоприятных экзогенных процессов и морфометрических показателей рельефа в целях сельськохозяйственной мелиорации : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
803928
  Мурадов Б.Г. Методика анализа образов азербайджанской советской литературы в старших клаасах азербайджанских школ : Автореф... канд. пед.наук: / Мурадов Б.Г.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 28л.
803929
  Черненко Л.Д. и др. Методика анализа первичной информации об организации научных исследований в промышленности Украинской ССР и их эффективности / Л.Д. и др. Черненко. – К., 1969. – 224с.
803930
  Медякова Л.В. Методика анализа перекрытых и параллельных Т-образных четырехполюсников : Автореф... канд. технич.наук: / Медякова Л.В.; Министерство кинематографии СССР. Управление учебными заведениями. Ленинградский институт киноинженеров. – Ленинград, 1951. – 8 с.
803931
  Сыркин-Шкловский Методика анализа произодственных резервов машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – М., 1956. – 399с.
803932
  Саваровский М.Я. Методика анализа себестоимости в горнодобывающей промышленности / М.Я. Саваровский. – Москва, 1955. – 224 с.
803933
  Калачева С.В. Методика анализа сюжета и композиции литературного произведени : Пособие к практич. занятиям / С.В. Калачева. – Москва, 1973. – 95 с.
803934
  Стативка В.И. Методика анализа текстово-дискурсивных категорий иностранными магистрантами филологами // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 105-121. – ISSN 2073-4379
803935
  Сильванская Г.Н. Методика анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность круизных компаний / Г.Н. Сильванская, С.Ю. Лопухин // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 16-30 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 7 назв
803936
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – Москва, 1970. – 232с.
803937
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 303с.
803938
  Нікішина О.В. Методика аналізу валової доданої вартості в макросистемах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
803939
  Чебан Т.М. Методика аналізу витрат на персонал в контексті HR-менеджменту / Т.М. Чебан, Є.Е. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 190-195. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
803940
  Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методи, які дозволяють дослідити специфіку художнього перекладу важливих елементів діалогічного мовлення, акцентовано на необхідності врахування комунікативних смислів дискурсивних маркерів у перекладі художніх діалогів. ...
803941
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
803942
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 267л. + Додатки: л. 205 - 267. – Бібліогр.: л. 188 - 204
803943
  Чистяк Д.О. Методика аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 426-431


  Стаття присвячена розробці методики виявлення структурно-семантичних компонентів давньогрецького міфологічного інтертексту в художньому тексті. Пропонується співвіднести міфеми і міфологеми із наративними структурами Агенса, Ознаки та Предиката з ...
803944
  Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі франкомовного художнього тексту розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії. Пропонується лінгвоміфопоетична методика аналізу міфологічного інтертексту у текстовому семіозисі.
803945
   Методика аналізу дебіторської заборгованості: сучасний аспект / Т.М. Ступницька, О.П. Володіна, Л.М. Головаченко, Ю.В. Васильєва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
803946
  Бодюк А.В. Методика аналізу динаміки показників прибуткового податку з громадян // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-30
803947
  Піскова Ж. Методика аналізу діяльності комунальних підприємств теплопостачання : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
803948
  Бугайко Ф Ф. Методика аналізу епічних творів у середній школі. : Дис... наук: / Бугайко Ф.Ф,; НКО УРСР, Укр. наук.-дослід. інст. педагогіки. – К., 1945. – 319л. – Бібліогр.:л.306-317
803949
  Откаленко О.М. Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 220-225. – ISSN 2222-4459
803950
  Кулинич М. Методика аналізу ефективності інноваційних проектів та її вплив на фінансову ефективність підприємств України та Польщі / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 62-67. – ISSN 2306-028X
803951
  Герасимчук З. Методика аналізу інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва / З. Герасимчук, Г. Повх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 11-18. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
803952
  Савчук Н. Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 2-6


  У статті подано найоптимальнішу парадигму вивчення цього рекомендованого шкільною програмою художнього тексту, всебічно проаналізовано дві основні сюжетні лінії та найважливіші образи-персонажі.
803953
  Парасій-Вергуненко Методика аналізу клієнтської бази банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 68-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
803954
  Радєва М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових модливостей // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
803955
  Нетребчук Л.О. Методика аналізу консолідованої фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено напрями приведення фінансової звітності до прийнятного для проведення аналітичних розрахунків вигляду. Особливістю аналізу є викладення методики розрахунку показників ефективності окремих видів діяльності банків, а саме: операційної, ...
803956
  Ясишена В.В. Методика аналізу нематеріальних активів підприємств / В.В. Ясишена, В.М. Пилявець // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 147-157. – ISSN 2309-1533
803957
  Понеділко В. Методика аналізу основних форм занять, що застосовуються в системі підвищення кваліфікації державних службовців / В. Понеділко, М. Снітчук // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
803958
  Бакало Н. Методика аналізу ринку готельних послуг / Н. Бакало, І. Черниш // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 203-206. – ISSN 1818-2682
803959
  Беркита К.Ф. Методика аналізу розвитку соціальної сфери села : фінансовий механізм / К.Ф. Беркита, Б.П. Ярема // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-68 : Табл.
803960
  Остапенко П. Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 49-56. – ISSN 2413-7154


  До теперішнього часу, методика аналізу сучасного соціально-економічного стану та прогнозування його розвитку для адміністративно-територіальних одиниць застосовувалась лише при прогнозуванні розвитку території АР Крим, областей та груп районів, при ...
803961
  Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
803962
  Гадзевич О. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства / О. Гадзевич, І. Матвійчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 100-106. – ISSN 2411-4014
803963
   Методика аналізу та оцінки процесів трансформації та управління змінами у збройних силах з метою виконання завдань з забезпечення воєнної безпеки держави / В.В. Балабін, В.В. Вишнівський, А.М. Іващенко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 67-73


  Запропоновано методику розрахунку індексу військової трансформації. Дана методика дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу трансформації збройних сил певної країни, а також" відображати зміни міжнародної ситуації з точки зору ...
803964
  Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 439-445. – ISSN 1993-0259
803965
  Мазур В.А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів / В.А. Мазур, О.Ф. Томчук, Ю.Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 7-20. – ISSN 2411-4413
803966
  Головко Т. Методика аналізу фінансової діяльності підприємства / Т. Головко. – Київ : Компас, 2000. – 32с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
803967
  Боденчук С. Методика аналізу фінансової звітності банків / С. Боденчук, Т. Філімонова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 248-255. – ISBN 978-617-7768-14-1
803968
  Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
803969
  Трефяк Н.І. Методика аналізу художнього стилю в працях представників філологічної школи українського та російського літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 90-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 8 п. – ISSN 1729-360Х
803970
  Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
803971
  Костюк В.О. Методика аналітичного моделювання і факторного аналізу продуктивності та виробничого устаткування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 96-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
803972
  Пономаренко В.С. Методика анкетування цільових груп що користуються послугами ВНЗ / В.С. Пономаренко, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 68-101. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Трактування поняття якості освіти. Методика отримання комплексної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ. Методика анкетування цільових груп ВНЗ. Анкети: випускника спеціальності "Економіка", "Бізнес-аналітик", "Інформаційні управляючі системи та ...
803973
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1934. – 224 с.
803974
  Шохор-Троцкий Методика арифметики / Шохор-Троцкий. – М.-Л., 1935. – 344с.
803975
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд.2-е. – Москва, 1936. – 256 с.
803976
   Методика арифметики. – Москва, 1937. – 320 с.
803977
  Богданов І.М. Методика арифметики / І.М. Богданов, В.Т. Снігірьов. – К.-Х., 1938. – 160 с.
803978
   Методика арифметики. – Киев, 1939. – 335 с.
803979
  Снигирев Чекмарев В.Т. Методика арифметики / Чекмарев В.Т. Снигирев. – 3-е изд. – Москва, 1939. – 288 с.
803980
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – 5-е изд. – Москва, 1940. – 339 с.
803981
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд. 6-е. – Москва, 1946. – 368 с.
803982
  Снігірьов Методика арифметики / Снігірьов, Я.Ф. Чекмарьов. – 3-є вид. – Киев, 1947. – 291с.
803983
  Березанська Є.С. Методика арифметики : посіб. для вчителів серед. школи / Є.С. Березанська. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 527 с.
803984
  Березанская Е.С. Методика арифметики : пособие для учителей / Е.С. Березанская. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 542 с. – Библиогр.: с. 537-538
803985
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Москва, 1934. – 304с.
803986
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 296с.
803987
  Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1982. – 224 с.
803988
  Калинин Ю.А. Методика атеистического воспитания в трудовых коллективах / Ю.А. Калинин. – К., 1982. – 24с.
803989
  Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 21-25


  У статті здійснюється аналіз методики аудиторних і позааудиторних занять як основи розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ...
803990
  Шавлюк А.О. Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 239-245. – ISSN 2309-1533
803991
  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 386-388. – ISSN 1993-0259
803992
  Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 105-111. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
803993
  Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профілювання та профоріїнтації / В.Ф. Моргун; МОУ, Ін-т педагогики і психол. професійно освіти АПH Укра ни, Полтавський обл. ін-т післядипломно ос. – Полтава, 1997. – 16с. – ISBN 9667215156
803994
   Методика багатокритеріального вибору розвідувальних БпАК / П.М. Стешенко, О.В. Волченков, О.Б. Лужбіна, Н.Л. Мамонова // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 103-108
803995
  Симакова Т.Л. Методика бактериологического и биохимического исследования почв / Т.Л. Симакова. – М - Л, 1931. – 104с.
803996
  Прихода А.Г. Методика барометрического нивелирования / Мин-во геологии и охраны недр СССР ; Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья ; А.Г. Прихода ; ред. Д.Ф. Уманцев. – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1961. – 171 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
803997
  Шамурин Е.И. Методика библиографической работы / Е.И. Шамурин. – Москва, 1933. – 296 с.
803998
  Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчётов / Г.Н. Зайцев. – Москва, 1973. – 256с.
803999
   Методика боевой подготовки.. – М., 1958. – 350с.
804000
   Методика ботаніки.. – Київ : Радянська школа, 1965. – 408с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,