Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
798001
  Апулей [Метаморфозы] // Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – С.155-329. – (Библиотека "Огонек" ;Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
798002
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 403 арк. – Додатки: арк. 385-403. – Бібліогр.: арк. 12-18, 352-384 та в додатках: с. 394-403
798003
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
798004
  Доцевич Т.І. Метакогнітивна компетентність суб"єкта педагогічної діяльності у вищій школі: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 37-44. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599


  Представлені результати теоретичного узагальнення проблематики метакогнітивної компетентності викладачів вищої школи.
798005
  Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг саморегульованого навчання студентів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Балашов Едуард Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
798006
  Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-472 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-81-9
798007
  Плющ В. Метакогнітивний підхід до організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 131-137. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
798008
  Доцевич Т. Метакогнітивні стратегії розвитку читацької компетентності в студентів закладів вищої освіти // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 105-125. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
798009
   Метаколлоидные пирит-настурановые прожилки богатых гидротермальных руд Далматовского уранового месторождения (Зауралье, Россия). Новые данные о минералого-геохимических особенностях, возрасте их формирования и источника урана / Ю.М. Дымков, А.С. Салтыков, Г.А. Колпаков, Д.И. Кринов, А.П. Алешин, О.Д. Хорозова, В.И. Прокопчик // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 414-431 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7525
798010
  Покась Е.А. Метакоммуникативные речевые акты как средство организации парламентского дискурса (на материале дебатов в бундестаге ФРГ) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 172-180
798011
  Бабаева Р.И. Метакоммуникация как объект прагмалингвистика. // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2005. – Т. 7, вып. 3. – С. 217-227. – Бібліогр. в приміт.: 38 назв. – ISSN 1606-951Х
798012
  Олійник А.М. Метакомунікативний аспект функціонування вигуків (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 201-205
798013
  Грищук Людмила Юріївна Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв"язками для фоторезистних технологій : Автореф. дис. ... канд. хіміних наук: 02.00.06 / Грищук Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
798014
  Грищук Людмила Юріївна Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв"язками для фоторезистних технологій : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Грищук Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 165с. – Бібліогр.: л. 146 - 165
798015
   Метакрилові мономери на основі азобарвників з 1-нафтолу / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.М. Пасько, І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков, Л.М. Федорова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 139-142. – (Хімія ; Вип. 33)


  Описано синтез нових метакрилових азобарвників на основі 1-нафтолу та п-заміщених похідних аніліну. Спектральними методами доведено їх будову. Показано, що одержані сполуки не гомополімеризуються радикально в розчині за вибраних умов проведення ...
798016
  Ячин С.Е. Метакультура - место творчества личности на границе культурных сред // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 108-116. – ISSN 1606-951Х


  Метакультура - это особое цивилизационное единство, возникшее по воле Провидения для решения определённых провиденциальных задач. Всякая метакультура имеет связанные с нею миры восходящего и нисходящего ряда; у каждой метакультуры эти миры свои
798017
  Ячин С.Е. Метакультура - место творчества личности на границе культурных сред // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 108-116. – ISSN 1606-951Х
798018
  Малкова Н.Ю. Метакультурные основания межкультурных взаимодействий в условиях фрагментации жизненного мира / Н.Ю. Малкова, Н.А. Олешкевич // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 271-276. – ISSN 1606-951Х
798019
  Корнієнко О.М. Метал - найм"якший у давній Греції, найтвердіший у сучасній техніці і дуже необхідний у харчуванні : [молібден] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
798020
  Ольговський С.Я. Метал браслетів Херсонеса // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.106-112. – ISSN 0235-3490
798021
  Маринченко О.І. Метал в архітектурі Києва / О.І. Маринченко. – Київ ; Львів, 1948. – 84 с.
798022
  Мікульонок І.О. Метал і музика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 34-36. – ISSN 2518-7104
798023
  Болтенгаген Л. Метал і паливо в 1932 р. / Л. Болтенгаген. – Харьков, 1932. – 76с.
798024
  Ольговський С.Я. Метал скіфських казанів // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 113-120
798025
  Патон Б. Металева міць космічної техніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 4-7. – ISSN 1819-7329


  Роботи Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України з КБ "Південне" і "Південним машинобудівним заводом"
798026
  Тереверко О. Металеве серце для Су-27 сконструював українець // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 12). – С. 20


  Видатний конструктор Архип Люлька.
798027
  Ромашко О.В. Металеві казани як один із хроноіндикаторів пам"яток скіфської культури // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 15. – С. 71-87. – ISSN 2309-6608
798028
  Осипенко М.С. Металеві кистені давньоруської доби (за матеріалами Національного музею історії України) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-89. – ISSN 0235-3490
798029
  Ковальчук О.С. Металеві мікродетектори потоків іонізуючого випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.16 / Ковальчук Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 35 назв
798030
  Савицький В. Металеві натільні іконки давньоруського періоду з території Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 37-43
798031
  Содомора Х.М. Металеві прикраси і доповнення в традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кінця XIX - початку XX ст.: історія, типологія, художні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Содомора Христина Мирославівна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
798032
  Сидорчук О. Металеві рахунки як "золота" надія українців // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 156-158. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
798033
  Клочко В.І. Металеві сокири раннього етапу ямної культури України // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 67-75. – ISSN 2227-4952
798034
  Кропивянська Ю. Металево-алкогольна міфологія пограниччя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 15


  "Чормет" - нова книжка київського автора Маркіяна Камиша.
798035
  Майоров Г.В. Металексема "слово" в книге А.А. Потебни "Мысль и язык" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 174-182. – Библиогр.: Лит.: с. 182; 19 п. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
798036
  Біляшевич Т. Металепсис як прийом наративної ідентифікації у романі Альбера Камю "Чума" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 85-90. – ISSN 2307-2261
798037
  Пестушко Валерій Метали на Землі невичерпні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
798038
  Рогач І.М. Метали у джерелах водопостачання Закарпатської області / І.М. Рогач, Т.В. Єрем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 67-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
798039
  Антонюк Н.Г. Метали: світле тіло, що можна кувати // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
798040
  Кормилов С.И. Металингвистическая классификация типов прозаического слова М. Бахтина и состав литературно-художественного произведения // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 189-205. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
798041
  Швець В.Т. Металізація водню та гелію : монографія / В.Т. Швець, С.В. Козицький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад., Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : ОНМА, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-7591-59-5
798042
  Ларіонов С.Г. Металізований гідроксид нікелю як активний матеріал для лужних аккумуляторів та електрохімічних конденсаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ларіонов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
798043
  Пустовіт І. Металінгвальний опис географічних об"єктів у діалектних текстах Черкащини // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 110-115. – (Серія "Філологічні науки")
798044
  Трифонов Р.А. Металінгвальні вислови в епістолярії Тараса Шевченка українською мовою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 202-206. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Проаналізовано ті фрагменти з україномовної частини листування Тараса Шевченка, у яких відбувається вихід на металінгвальний рівень, тобто вислови стосуються самої мови, втіленої в окремих її одиницях. Показано, що зауваження такого типу мають широкий ...
798045
  Дзязько О. Металічна провідність в складних нікелатах лантану / О. Дзязько, С. Неділько, В. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано складні нікелати лантану за методом сумісного осадження компонентів з наступною термічною обробкою отриманої шихти. Досліджено вплив складу нікелатів лантану на резистивні властивості одержаних зразків. Вивчено фазовий та хімічний склад ...
798046
  Мальнєв Ю.В. Металічна ртуть як екологічна небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 13 : фото
798047
   Металічні і неметалічні корисні копалини України = Mineral deposits of Ukraine / Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Нечаєв Є.О. Куліш, Ю.І. Третяков, В.О. та ін. Шумлянський; НАНУ; Держ. геолог. служба України; Наук. ред.: М.П. Щербак, О.Б. Бобров. – Київ-Львів : Центр Європи
Т.1 : Металічні корисні копалини. – 2006. – 785с.
798048
   Металічні і неметалічні корисні копалини України = Mineral deposits of Ukraine / Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. та ін. Куліш; Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. Куліш, Д.М. Чумак; Наук. ред. М.П. Щербак, С.В. Гошовський; НАН України; Держ. геолог. служба України. – Київ-Львів : Центр Європи. – ISBN 966-7022-61-7; 966-7022-63-3
Т.2 : Неметалічні корисні копалини. – 2006. – 552с.
798049
  Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України та галузі їх застосування : довідник / Шумлянський В.О., Деревська К.І., Курило М.М. ; [відп. ред. К.І. Деревська] ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Волин. ін-т економіки та менеджменту, Ін-т фундам. дослідж. Укр. наук. асоціації. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 99, [1] с. : табл. – Словник термінів: с. 92-98. – Бібліогр.: с. 99-100. – ISBN 978-966-7067-03-8
798050
  Білецький В.С. Металічні корисні копалини (- природні мінеральні утворення) / В.С. Білецький, В.І. Палишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 250. – ISBN 978-966-02-8346-6
798051
   Металічні корисні копалини України : Підручник для студ. геологічних та гірничих спеціальн. вищ. навч. закладів / В.А. Михайлов, В.І. Шевченко, В.В. Огар, М.В. Курило, В.В. та ін. Шунько; Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В., Курило М.В., Шунько В.В. та ін.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-876-8
798052
  Центер Б.И. Металл-водородные электрохимические системы / Б.И. Центер, Н.Ю. Лызлов. – Ленинград, 1989. – 282с.
798053
  Бабко А.К. Металл-индикатоpный метод изучения комплексов в pаствоpе / А.К. Бабко, М.И. Штокало; АН УССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев : Наукова думка, 1969. – 71с.


  Рассматpивается металл -индикатоpный метод исследованиякомплексных соединений, основанный на изучении бесцветных комплексов металлов по pавновесию с окpашенными.Этот метод дает возможность констатиpовать обpазование комплексных соединений, опpеделять ...
798054
   Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях / С. Джуманов, У.Т. Курбанов, З.С. Худайбердиев, А.Р. Хафизов // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – С. 1345-1353. – ISSN 0132-6414
798055
  Терещенко Н.А. и Буй Б.И. Металл -- фундамент промышленности / Н.А. и Буй Б.И. Терещенко. – К., 1976. – 72с.
798056
  Черных Е.Н. Металл -- человек -- время. / Е.Н. Черных. – М, 1972. – 208с.
798057
  Мальков В.А. Металл в ладонях / В.А. Мальков. – Москва, 1971. – 144 с.
798058
  Борисов И. Металл в семилетке / И. Борисов. – М., 1959. – 32с.
798059
  Сеспедес А. Металл дьявола. / А. Сеспедес. – М, 1974. – 270с.
798060
  Зубков Л.Б. Металл златоцветного камня / Л.Б. Зубков. – Москва : Наука, 1989. – 155с.
798061
   Металл и кружево: Каталог выставки произведений мастеров нар. искусства РСФСР.. – М., 1978. – 21с.
798062
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1/2 (200/201). – 2010
798063
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 3 (202). – 2010
798064
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 4 (203). – 2010
798065
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 5 (204). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
798066
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 6 (205). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
798067
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9/10 (208/209). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
798068
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 11 (210). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
798069
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 12 (211). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
798070
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1 (212). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798071
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 2 (213). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798072
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 5 (216). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798073
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 6 (217). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798074
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 7 (218). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798075
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 8 (219). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798076
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9/10 (220/221). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
798077
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1 (224). – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
798078
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН України ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 2/3 (225/226). – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
798079
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 8 (231). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
798080
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9 (232). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
798081
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 10 (233). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
798082
  Плюкфельдер Р.В. Металл и люди. / Р.В. Плюкфельдер. – М., 1966. – 213с.
798083
  Костров В.А. Металл и нежность : Стихи / В.А. Костров. – Москва, 1974. – 80с.
798084
  Лукерченко М.П. Металл идет. Роман / М.П. Лукерченко. – Чкалов, 1956. – 232с.
798085
  Капустинская К.А. Металл из "камня надежды" / К.А. Капустинская, А.А. Макареня. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 95с.
798086
  Капустинская К.А. Металл из "камня надежды" (из истории химии бериллия) / К.А. Капустинская. – Москва : Атомиздат, 1975. – 96 с.
798087
  Казаков Б.И. Металл из Атлантиды / Б.И. Казаков. – М, 1984. – 127с.
798088
   Металл к седьмому съезду Советов СССР.. – М., 1935. – 28с.
798089
  Муслин Е.С. Металл меняет форму / Е.С. Муслин. – М., 1968. – 364с.
798090
  Вита В. Металл надежды / В. Вита. – Москва, 1988. – 124с.
798091
  Терещенко Н.А. и др. Металл республики / Н.А. и др. Терещенко. – К., 1975. – 171с.
798092
  Валентинов А.А. Металла огненный поток / А.А. Валентинов. – Москва, 1978. – 144с.
798093
  Валентинов А.А. Металла огненный поток / А.А. Валентинов. – Москва, 1987. – 107с.
798094
   Металлиды - строение, свойства, применение. – Москва : Наука, 1971. – 166 с.
798095
  Корнилов И.И. Металлиды и взаимодействие между ними / И.И. Корнилов. – Москва : Наука, 1964. – 182 с.
798096
  Шалкаускас М.И. Металлизация пластамасс / М.И. Шалкаускас. – Москва, 1983. – 64 с.
798097
   Металлисты : [сборник]. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1925. – 291, [3] с. : ил. – Загл. сер. на общ. тит. л. – (Рабочий в мировой литературе : серия производственных сборников / Под ред. И. С. Рабиновича ; Т. 1)


  Предисл. и ред.: Рабинович, Израиль Савельевич (1881-) Авт.: Гастев, Алексей Капитонович (1882-1941) Плетнев, Валериан Федорович (1886-1941) Золя, Эмиль (1840-1902) Горький, Максим (1868-1936) Волков, И. Грушецкий, А. Чапыгин, Алексей Павлович ...
798098
  Былинов А.И. Металлисты / А.И. Былинов. – М, 1954. – 300с.
798099
  Ирдуганов В.И. Металлисты / В.И. Ирдуганов. – М, 1990. – 47с.
798100
  Рачков Л.И. Металлисты Москвы и Московской губернии в период нового промышленного и революционного подъема 1910-1914 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Рачков Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
798101
  Рашин А.Г. Металлисты ССР / А.Г. Рашин. – Москва, 1930. – 234с.
798102
  Тиле В.А. Металлическая промышленность центрального района / В.А. Тиле. – Х. : Изд. Госплана УССР, 1927. – 32 с.
798103
  Маринченко А.И. Металлические архитектурные детали жилых и общественных зданий. (Альбом) / А.И. Маринченко. – Вып. 1, 2. – Киев, 1953. – 103с.
798104
  Маринченко А.И. Металлические архитектурные детали... / А.И. Маринченко. – Вып.2. – 50с.
798105
  Данилин Б.С. Металлические вакуумные установки / Б.С. Данилин. – Москва, 1958. – 192 с.
798106
  Баум Б.А. Металлические жидкости - проблемы и гипотезы / Баум Б.А. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 120 с. : граф. – Библиогр.: с. 114-119 (114 назв.). – (Серия "Наука и технический прогресс")
798107
   Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины = Mineral deposits of Ukraine : Монография / Д.С. Гурский, К.Е. Есипчук, В.И. Калинин, Е.А. Кулиш, С.В. Нечаев, Ю.И. и др. Третьяков; Науч. ред.: Н.П.Щербак, А.Б.Бобров. – Киев; Львов : Центр Європи
Т. 1 : Металлические полезные ископаемые. – 2005. – 785 с.
798108
  Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеоллита и бронзы // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1971. – В3-12 : Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы / Ю.С. Гришин. – С.1-88, 18 табл.
798109
  Кузьмина Е.Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / В сост.свода принимали участие А.А.Марущенко и др. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – В4-9 : Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / Е.Е. Кузьмина ; В сост. свода принимали участие А.А. Марущенко и др. – С.1-152
798110
   Металлические катализаторы. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
798111
  Мурашко Н.Н. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий / Н.Н. Мурашко, Ю.В. Соболев. – Минск, 1987. – 278с.
798112
   Металлические материалы для электронных ламп. – Москва-Ленинград, 1966. – 632 с.
798113
   Металлические монокристаллы. – Москва, 1976. – 263 с.
798114
  Финогенова С.И. Металлические орудия труда античного мира : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Финогенова С.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 15 с.
798115
   Металлические покрытия в химическом машиностроении : сборник статей. – Москва : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы
Вып. 11. – 1951. – 168 с.
798116
   Металлические покрытия в химическом машиностроении : сборник статей. – Москва : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной и судостроительной литературы
Вып. 15. – 1954. – 232 с.
798117
  Бордон В.Е. Металлические полезные ископаемые Белоруссии : (геолого-экономическая оценка и перспективы промышленного освоения) / В.Е. Бордон, В.А. Ермоленко. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 147с.
798118
  Мейстер А.К. Металлические полезные ископаемые СССР / А.К. Мейстер. – М.-Л., 1926. – 304с.
798119
  Арсентьев П.П. Металлические расплавы и их свойства / Арсентьев П.П., Коледов Л.А. – Москва : Металлургия, 1976. – 376 с.
798120
  Крапивин В.К. Металлические ртутные выпрямители / В.К. Крапивин. – Л., 1939. – 24с.
798121
  Теслюк М.Ю. Металлические соединения со структурами фаз Лавеса / М.Ю. Теслюк. – М, 1969. – 136с.
798122
   Металлические стекла : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1984. – 264 с.
798123
  Бек Г. Металлические стекла : пер. с англ. / Под ред. Г.Бека, Г. Гюнтеродта. – Москва : Мир
Вып. 2 : Атомная структура и динамика, электронная структура, магнитные свойства. – 1986. – 456 с.
798124
  Бек Г. Металлические стекла: ионная структура, электронный перенос и кристаллизация : Пер.с англ. / авт. Г. Бек ; под ред.Г.-Й. Гюнтеродта. – Москва : Мир, 1983. – 376 с.
798125
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов / В.Н. Тарасевич. – Киев : Наукова думка, 1988. – 283 с.
798126
  Зусман Л.Л. Металлический фонд народного хозяйства СССР / Л.Л. Зусман. – Москва, 1975. – 407 с.
798127
  Колмовской А.А. Металлическое кружево Москвы : Путеводитель / А.А. Колмовской. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 143 с.
798128
  Колмовской А.А. Металлическое кружево Москвы: Путеводитель / А.А. Колмовской. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 190с.
798129
   Металллогения Карелии.. – Петрозаводск, 1982. – 196с.
798130
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – М., 1948. – 556с.
798131
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – 2-е изд. перераб. – М., 1951. – 484с.
798132
  Самохоцкий А.И. Металловедение / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – Москва : Машгиз, 1952. – 368 с.
798133
  Погодин-Алексеев Металловедение / Погодин-Алексеев. – М., 1956. – 427с.
798134
  Высоцкая В.Н. Металловедение / В.Н. Высоцкая, А.И. Чипиженко. – Москва, 1956. – 360с.
798135
  Штейнберг С.С. Металловедение / С.С. Штейнберг. – Свердловск, 1961. – 599с.
798136
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – 4-е изд. перереб. – М., 1963. – 464с.
798137
  Антикайн П.А. Металловедение : учебник. для энергет. и энергостроит. техникумов / П.А. Антикайн. – Москва : Металлургия, 1965. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (14 назв)
798138
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник / А.П. Гуляев. – 4-е изд., перереб. и доп. – Москва : Металлургия, 1966. – 480с.
798139
  Геллер Ю.А. Металловедение / Ю.А. Геллер. – 3-е изд. – М, 1967. – 383с.
798140
  Самохоцкий А.И. Металловедение / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – 3-е издание, перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1967. – 456 с.
798141
  Антикайн П.А. Металловедение : учебник для энерг. и энергостроит. техникумов / П.А. Антикайн. – 2-е изд. перераб. – Москва : Металлургия, 1972. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 255
798142
  Пикунов Д.Г. Металловедение / Д.Г. Пикунов. – М., 1980. – 256с.
798143
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник / А.П. Гуляев. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1986. – 342 с.
798144
   Металловедение алюминевых сплавов.. – М., 1985. – 238с.
798145
   Металловедение алюминия и его сплавов: Справочн.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 279с.
798146
  Савицкий Е.М. Металловедение вольфрама. / Е.М. Савицкий. – М., 1978. – 223с.
798147
  Фавстов Ю.К. Металловедение высокодемпфирующих сплавов. / Ю.К. Фавстов. – М., 1980. – 271с.
798148
  Леман А.А. Металловедение для производственника / А.А. Леман. – М., 1929. – 132с.
798149
   Металловедение и металлофизика сверхпроводников : труды 1 совещания. – Москва : Наука, 1965. – 168 с.
798150
   Металловедение и прочность материалов : Межвед. сб. науч. тр. – Волгоград, 1983. – 196 с.
798151
   Металловедение и прочность материалов.. – Волгоград, 1986. – 208с.
798152
   Металловедение и прочность материалов: Сб. науч. тр.. – Волгоград, 1985. – 128с.
798153
  Архаров В.И. Металловедение и термическая обработка / В.И. Архаров. – М.-Свердловск
2. – 1949. – с.
798154
  Блантер М.Е. Металловедение и термическая обработка / М.Е. Блантер. – М., 1963. – 416с.
798155
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка / Ю.М. Лахтин. – М, 1964. – 471с.
798156
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка / Ю.М. Лахтин. – М, 1976. – 407с.
798157
  Баскаев Х.К. Металловедение и термическая обработка металлов : [учеб.-метод. пособие для машиностроит. и металургич. техникумов по дипломному проектированию] / Х.К. Баскаев, А.И. Самохоцкий. – Москва : Машиностроение, 1966. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-188 (21 назв.)
798158
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов / Ю.М. Лахтин. – М, 1969. – 447с.
798159
   Металловедение и термическая обработка стали и чугуна.. – М., 1956. – 1204с.
798160
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1961. – 747с.
798161
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1962. – 755-1656с.
798162
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1983. – 352с.
798163
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ. в 3 томах.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
3. – 1983. – 215с.
798164
   Металловедение и термическая обработка.. – Москва-Свердловск
2. – 1949. – 264с.
798165
  Болховитинов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка. / Н.Ф. Болховитинов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1954. – 446с.
798166
   Металловедение и термическая обработка.. – Москва-Киев, 1961. – 339с.
798167
  Гринберг Б.Г. Металловедение и термическая обработка. / Б.Г. Гринберг, Т.М. Иващенко. – М., 1963. – 180с.
798168
   Металловедение и технология легких сплавов.. – М., 1976. – 161с.
798169
   Металловедение и технология сверхпроводящих материалов. – Москва : Металлургия, 1987. – 559, [1] с. – Библиогр. в конце глав
798170
  Рейнор Г.В. Металловедение магния и его сплавов. / Г.В. Рейнор. – М., 1964. – 488с.
798171
   Металловедение реакторных материалов.. – М.
1. – 1961. – 276с.
798172
  Савицкий Е.М. Металловедение редкоземельных металлов. / Е.М. Савицкий, В.Ф. Терехова. – М., 1975. – 271с.
798173
   Металловедение сверхпроводящих материалов.. – М., 1969. – 268с.
798174
   Металловедение сплавов легких металлов.. – М., 1970. – 212с.
798175
   Металловедение сплавов с особыми физическими свойствами.. – М., 1987. – 88с.
798176
  Савицкий Е.М. Металловедение сплавов тугоплавких и редких металлов. / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 354с.
798177
   Металловедение титана.. – М., 1964. – 318с.
798178
   Металловедение цветных металлов и сплавов.. – М., 1972. – 200с.
798179
  Новик Ф.С. Металловедение цветных, редких и радиоактивных металлов. Математические методы планирования экспериментов в металловедении. / Ф.С. Новик. – М., 1976. – 130с.
798180
  Дуглас Д.Л. Металловедение циркония : пер. с англ. / Д.Л. Дуглас. – Москва : Атомиздат, 1975. – 360 с.
798181
  Усов В.В. Металловедение электрических контактов / В.В. Усов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 208 с.
798182
   Металловедение.. – М.Л., 1927. – 144с.
798183
  Беспалов А. Металловедение. / А. Беспалов. – М.-Л., 1931. – 20с.
798184
  Самохоцкий А.И. Металловедение. / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – М, 1952. – 368с.
798185
  Бочвар А.А. Металловедение. / А.А. Бочвар. – 5-е изд. доп. – М., 1956. – 496с.
798186
  Погодин-Алексеев Металловедение: методы анализа, лабораторные работы и задачи : учеб. пособие / Погодин-Алексеев, Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – Москва : Госиздат оборонпром, 1950. – 456 с.
798187
   Металловеды.. – М., 1985. – 47с.
798188
  Шаталов Н.Н. Металлогенист Леонид Станиславович Галецкий (к 80-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
798189
  Ициксон М.И. Металлогеническая зональность тихоокеанского сегмента Земли / М.И. Ициксон. – Москва : Недра, 1979. – 231с.
798190
  Кунаев Д.С. Металлогеническая и геохимическая зональность территории Казахстана / Д.С. Кунаев. – Алма-Ата, 1976. – 255с.
798191
   Металлогеническая специализация вулканических поясов и вулкано-тектонических структур Дальнего Востока и других районов СССР.. – Владивосток, 1971. – 208с.
798192
   Металлогеническая специализация магматических комплексов.. – М., 1964. – 392с.
798193
  Салье М.Е. Металлогеническая специализация пегматитов восточной части Балтийского щита / М.Е. Салье, В.А. Глебовицкий. – Л, 1976. – 188с.
798194
  Толстой М.И. Металлогеническая специализация плутонических образований, ее признаки и оценка : вопросы теории прикладной геохимии и петрофизики // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
798195
  Черницын В.Б. Металлогенические зоны Центрального и Северо-Западного Кавказа / В.Б. Черницын. – М., 1971. – 208с.
798196
   Металлогенические и геологические исследования. – Москва
Вып. 1. – 1971. – 80с.
798197
   Металлогенические и геологические исследования. – Москва
Вып. 4 : Геология и редкометальная металлогения гранитоидных формаций. – 1973. – 99с.
798198
   Металлогенические и геологические исследования.. – Москва
Вып. 3 : Геологический контроль эндогенной редкометальной металлогении. – 1973. – 111с.
798199
   Металлогенические и прогнозные карты : (Труды Объединенной сессии по металлогенич. и прогн. картам). – Алма-Ата : АН КазССР, 1959. – 396с.
798200
   Металлогенические и тектоно-магматические исследования на основе материалов аэро- и космосъемок.. – Л., 1988. – 211с.
798201
  Твалчрелидзе Г.А. Металлогенические особенности главных типов вулканических поясов / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1977. – 110с.
798202
   Металлогенические проблемы в Средней Азии. – Ташкент, 1987. – 170с.
798203
   Металлогенические проблемы Средней Азии.. – Ташкент, 1982. – 207с.
798204
  Билибин Ю.А. Металлогенические провинции и металлогенические эпохи / Ю.А. Билибин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 87 с.
798205
  Радкевич Е.А. Металлогенические провинции Тихоокеанского рудного пояса / Е.А. Радкевич; АН СССР. Дальневост. научн. центр. Дальневост. геологический ин-т. – Москва : Наука, 1977. – 175с.
798206
   Металлогенические соединения в электронике. – Москва : Наука, 1972. – 479с.
798207
   Металлогенический анализ в областях активизации (на примере Забайкалья). – Москва : Наука, 1977. – 176с.
798208
  Отрощенко В.Д. Металлогенический анализ рудных формаций вольфрама Тянь-Шаня / В.Д. Отрощенко. – Ташкент, 1977. – 184с.
798209
   Металлогенический анализ рудоконтролирующих факторов в рудных районах. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
798210
   Металлогенический анализ рудоносных структур: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 138с.
798211
   Металлогенический очерк вольфрамовой минерализации севера Урала. – Ленинград : Наука, 1972. – 195с.
798212
  Калашник А. Металлогеническое разнообразие Волновахской рудной зоны в связи с особенностями глубинного строения литосферы УЩ / А. Калашник, А. Кузьмин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых различной металлогенической специализации в Волновахской рудной зоне сочленения Приазовского мегаблока Украинского щита ...
798213
  Магакьян И.Г. Металлогения / И.Г. Магакьян. – М., 1974. – 304с.
798214
  Магакьян И.Г. Металлогения : (Главнейшие рудные пояса) / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1974. – 304с. – Библиогр.: 850 назв.
798215
   Металлогения. – Алма-Ата, 1980. – 255с.
798216
  Черницын В.Б. Металлогения Большого Кавказа / В.Б. Черницын. – М., 1977. – 191с.
798217
  Стефанов Ю.М. Металлогения верхнего структурного этажа Камчатки. / Ю.М. Стефанов, Б.И. Широкий. – М, 1980. – 104с.
798218
  Ушаков В.Н. Металлогения вольфрама Западного Узбекистана. / В.Н. Ушаков. – Ташкент, 1991. – 183с.
798219
   Металлогения Востока СССР.. – Владивосток, 1976. – 164с.
798220
  Вахрамеев С.А. Металлогения Восточной Сибири / С.А. Вахрамеев, Ж.В. Семинский. – Москва, 1983. – 117с.
798221
  Попов С В. Белевитин Металлогения гидротермальных редкометальных месторождений / С В. Белевитин Попов, В.А. Семина. – Москва : Наука, 1981. – 212с.
798222
   Металлогения главных оловорудных районов юга Дальнего Востока: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1988. – 157с.
798223
  Чичинадзе К.И. Металлогения Горной Рачи и Сванетии в связи с геологическим строением области. / К.И. Чичинадзе. – М.Л., 1945. – 96с.
798224
   Металлогения докембрийских щитов и древних подвижных зон : /Доклады 2-й Всесоюзной объединенной сессии по закономерностям размещения полезных ископаемых и прогнозным картам/. – Киев : Изд-во АН УССР
Ч.1. – 1960. – 264с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
798225
   Металлогения докембрийского гранитоидов.. – М., 1983. – 296с.
798226
   Металлогения докембрия : Тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания по металлогении докембрия. – Ленинград, 1975. – 198с.
798227
   Металлогения докембрия и метаморфогенные рудообразование: Тез. докл.ХІІ Всес. металлоген. совещ., май 1990 г., Киев.. – Киев
1. – 1990. – 219с.
798228
   Металлогения докембрия и метаморфогенные рудообразование: Тез. докл.ХІІ Всес. металлоген. совещ., май 1990 г., Киев.. – Киев
2. – 1990. – 236с.
798229
   Металлогения древних и современных океанов - 2003. Формирование и освоение месторождений в островодужных системах = Metallogeny of ancient and modern oceans-2003 Forming and developing of deposits in island arc systems : Материалы Девятой научной студенческой школы. – Миасс, 2003. – 333с. – ISBN 5-7691-1374-Х
798230
  Лазаренко Э. Металлогения Закарпатья. / Э. Лазаренко, М. Гнилко, В. Зайцева. – Львов : Львовский ун-т, 1968. – 173с.
798231
  Твалчрелидзе Г.А. Металлогения земной коры / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1985. – 161с.
798232
  Шер С.Д. Металлогения золота : (Северная Америка, Австралия и Океания) / С.Д. Шер. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
798233
  Шер С.Д. Металлогения золота : (Евразия, Африка, Южная Америка) / С.Д. Шер. – Москва : Недра, 1974. – 256с.
798234
  Михайлов В.А. Металлогения золота докембрийских зеленокаменных структур (на примере Западно-Африканского кратона) : Монография / В.А. Михайлов; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 319с. – ISBN 966-594-338-5
798235
   Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР.. – М., 1988. – 255с.
798236
   Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР: Геохимия элементов.. – М., 1987. – 237с.
798237
   Металлогения и геохимия Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1974. – 187с.
798238
   Металлогения и новая глобальная тектоника.. – Л., 1973. – 157с.
798239
  Хисамутдинов М.Г. Металлогения и полиметаллические месторождения Рудного Алтая / М.Г. Хисамутдинов. – Л., 1978. – 196с.
798240
  Кузебный В.С. Металлогения и прогноз рудоносности: уч. пособие / В.С. Кузебный. – Красноярск, 1989. – 103с.
798241
  Котляр В.Н. Металлогения и прогноз рудообразования : Учебное пособие для вузов / В.Н. Котляр. – Москва : Недра, 1983. – 108с.
798242
   Металлогения и рудообразование.. – Алма-Ата, 1979. – 239с.
798243
  Строна П.А. Металлогения и типы рудных формаций Африки: консп. лекций. / П.А. Строна. – Л., 1978. – 33с.
798244
  Савченко Н.А. Металлогения и условия локализации свинцово-цинкового оруденения в глинистых сланцах Фиагдонского рудного поля (Центр. Кавказ) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савченко Н. А.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
798245
   Металлогения Казахстана : рудные формации месторождения руд железа и марганца. Учебное пособие. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с.
798246
   Металлогения Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 208с.
798247
   Металлогения Казахстана: Агрохим. руды.. – Алма-Ата, 1977. – 195с.
798248
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1978. – 227с.
798249
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1978. – 267с.
798250
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1981. – 208с.
798251
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1982. – 208с.
798252
   Металлогения Казахстана: Рудные формации.. – Алма-Ата, 1980. – 255с.
798253
   Металлогения Казахстана: Рудные формации.. – Алма-Ата, 1982. – 207с.
798254
   Металлогения Казахстана: Типы структурно-формац. комплексов и тектон. районирование палеозоид.. – Алма-Ата, 1977. – 190с.
798255
  Хазов Р.А. Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока Балтийского щита / Р.А. Хазов. – Ленинград, 1982. – 192с.
798256
  Горлицкий Б.А. Металлогения малых элементов в осадочно-вулканогенных формациях центральной части Украинского щита : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горлицкий Б. А.; АН УССР, Ин-т геол.наук. – К., 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
798257
  Сигов А.П. Металлогения мезозоя кайнозоя Урала / А.П. Сигов. – М, 1969. – 296с.
798258
  Турченко С.И. Металлогения метаморфогенных сульфидных месторождений Балтийского щита / С.И. Турченко. – Ленинград : Наука, 1978. – 120с.
798259
   Металлогения Мугоджар.. – Алма-Ата, 1976. – 280с.
798260
  Щеглов А.Д. Металлогения областей автономной активации / А.Д. Щеглов. – Ленинград : Недра, 1968. – 180с.
798261
   Металлогения областей тектоно-магматической активизации.. – Иркутск, 1973. – 213с.
798262
   Металлогения орогенных этапов развития Тянь-Шаня.. – Ташкент, 1979. – 392с.
798263
   Металлогения орогенов. – М., 1992. – 270с.
798264
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических пород. – Москва : Наука, 1970. – 296с.
798265
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических пород.. – М., 1972. – 248с.
798266
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических толщ. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
798267
   Металлогения раннего докембрия СССР : Сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 248с.
798268
  Стоянов Р.Д. Металлогения Родопского срединного массива / Р.Д. Стоянов. – Москва : Недра, 1979. – 180с.
798269
   Металлогения ртути. – Москва : Недра, 1976. – 255с.
798270
  Шило Н.А. Металлогения ртути северного сегмента Тихоокеанского рудного пояса / Н.А. Шило, П.В. Бабкин, В.И. Копытин. – Москва : Наука, 1978. – 236 с.
798271
  Щерба Г.Н. Металлогения Рудного Алтая и Калбы. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1984. – 239с.
798272
  Томсон И.Н. Металлогения рудных районов / И.Н. Томсон. – Москва : Недра, 1988. – 215с.
798273
  Черницын В.Б. Металлогения свинца и цинка / В.Б. Черницын. – Киев, 1985. – 270с.
798274
   Металлогения Сибири: Тез. док. ХІ Всес. металлогенич. совещ.. – Новосибирск
1. – 1987. – 251с.
798275
   Металлогения Сибири: Тез. док. ХІ Всес. металлогенич. совещ.. – Новосибирск
2. – 1987. – 259с.
798276
   Металлогения скрытых линеаментов и концентрических структур.. – М., 1984. – 272с.
798277
  Щеглов Металлогения срединных массивов / Щеглов, АД. – Ленинград : Недра, 1971. – 148с.
798278
  Галецкий Л. Металлогения титана Украины / Л. Галецкий, Е. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-60. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены факторы и условия рудоконцентрации месторождений титана различного генезиса. Выявлены закономерности формирования генетического ряда месторождений от коренных до рассыпных. Проведена типизация месторождений, связанных с ...
798279
   Металлогения Украинского щита: закономерности размещения месторождений рудных полезных ископаемых, связь с глубинным строением и динамикой литосферы / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, И.К. Пашкевич, Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 3-31 : Рис. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISSN 0203-3100
798280
   Металлогения Украины и Молдавии. – Киев : Наукова думка, 1974. – 511с.
798281
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
1. – 1983. – 175с.
798282
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
2. – 1983. – 183с.
798283
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
3. – 1983. – 182с.
798284
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
4. – 1983. – 196с.
798285
  Афанасьев Г.В. и др. Металлогения урана континентальных блоков земной коры / Г.В. Афанасьев и др. ; Ю.М. Шувалов. – Ленинград : Недра, 1980. – 256 с.
798286
   Металлогения фанерозоя платформенной части Украины. – Киев : Наукова думка, 1984. – 202с.
798287
   Металлогения Южного Урала.. – Уфа, 1986. – 121с.
798288
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1970. – 134с.
798289
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1973. – 112с.
798290
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1981. – 121с.
798291
  Явнель А.А. Металлографическое и спектрографическое исследование Сихотэ-Алинского метеорита : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Явнель А.А. – Алма-Ата, 1950. – 5 с.
798292
  Киселева С.А. Металлографическое определение включений в стали / С.А. Киселева. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – с.
798293
  Баранова Л.В. Металлографическое травление металлов и сплавов : справочник / Л.В. Баранова, Э.Л. Демина. – Москва : Металлургия, 1986. – 256 с.
798294
  Геренс П. Металлография / П. Геренс. – Х.-К., 1935. – 426с.
798295
  Лившиц Б.Г. Металлография / Б.Г. Лившиц. – Москва, 1963. – 422с.
798296
  Бунин К.П. Металлография : учеб. пособие / К.П. Бунин, А.А. Баранов. – Москва : Металлургия, 1970. – 256с.
798297
  Лившиц Б.Г. Металлография : учебник / Б.Г. Лившиц. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1971. – 405с.
798298
  Фусс В. Металлография алюминия и его сплавов / В. Фусс. – М - Л, 1937. – 259с.
798299
   Металлография железа = De ferri metallographia. – Москва : Металлургия
Т. 2 : Структура сталей ( с атласом микрофотографий). – 1972. – 478 с., ил. : ил. 273, табл. 8. – Библиогр.: с. 60-61
798300
   Металлография железа = De ferri metallographia. – Москва : Металлургия
Т. 3 : Кристаллизация и деформация сталей ( с атласом микрофотографий). – 1972. – 76 с., [78] л. ил. : ил., [5] табл.
798301
   Металлография и двойные системы циркония.. – М.
2. – 1955. – 187с.
798302
  Бартельс Н.А. Металлография и термическая обработка металлов / Н.А. Бартельс. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 340 с. : ил. – (Пособие для высшей школы)
798303
  Бартельс Н.А. Металлография и термическая обработка металлов : учебник для металлургических вузов / Н.А. Бартельс. – 4-е изд., заново перераб., испр., доп. – Ленинград ; Москва : ОНТИ НКТП Глав. ред. лит-ры по черной металлургии, 1935. – 460 с. – Библиогр.: с. 443-446
798304
  Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. / М.В. Мальцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
798305
   Металлография сплавов железа: Справочник.. – М., 1985. – 248с.
798306
  Шиммель А. Металлография техничевких медных сплавов. / А. Шиммель. – Москва-Ленинград-Свердловск, 1933. – 174с.
798307
   Металлография титановых сплавов.. – М., 1980. – 464с.
798308
  Тамман Г. Металлография. Химия и физика металлов и их сплавов. / Г. Тамман. – Л., 1931. – 440с.
798309
  Ерошев В.К. Металлокерамические вакуумноплотные конструкции / Ерошев В.К. – Москва : Энергия, 1970. – 160 с. – Библиогр.: с. 158-160 (67 назв.). – (Серия "Электронное материаловедение")
798310
  Братерская Г.Н. Металлокерамические контактные материалы на основе серебра для слаботочной техники : Автореф... канд. техн.наук: 325 / Братерская Г.Н.; АН УССР. Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
798311
  Третьяков В.И. Металлокерамические твердые сплавы / В.И. Третьяков. – М., 1962. – 592с.
798312
  Ковтун Г.А. Металлокомплексные ингибиторы окисления / Г.А. Ковтун, И.И. Моисеев. – Киев : Наукова думка, 1993. – 222с. – ISBN 5-12-003123-4
798313
  Ашубаева З.Д. Металлокомплексные производные пектинов и их применение / З.Д. Ашубаева, Н.И. Козлова ; АН Республ. Каргыстан. – Бишкек : Илим, 1991. – 96 с.
798314
  Юффа А.Я. Металлокомплексный катализ. / А.Я. Юффа. – Тюмень, 1982. – 106с.
798315
   Металлокомплексный катализ:. – Киев, 1977. – 159с.
798316
   Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах. – Киев : Наукова думка, 1991. – 272 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 238-267. – ISBN 5-12-002499-0
798317
  Гринберг Г.С. Металлоконструкции цеховых электрических сетей до 1000 В / Г.С. Гринберг, А.Н. Кушлевич. – Москва, 1978. – 71 с.
798318
  Кононов Ю.В. Металлоносность габброидных пород Украинского щита / Ю.В. Кононов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 154с.
798319
  Мулдагалиев Т.Г. Металлоносность Джунгарского Алатау по результатам геохимических исследований / Т.Г. Мулдагалиев. – Алма-Ата, 1973. – 86с.
798320
  Бойко Т.Ф. Металлоносность поверхностных вод и рассолов / Т.Ф. Бойко. – Москва : Наука, 1969. – 120с.
798321
  Набоко С.И. Металлоносность современных гидросистем в областях тектоно-магматической активности / С.И. Набоко. – Москва : Наука, 1980. – 199с.
798322
   Металлоносные осадки Индийского океана. – Москва : Наука, 1987. – 168с.
798323
   Металлоносные осадки Красного моря. – Москва : Наука, 1986. – 287с.
798324
   Металлоносные осадки юго-восточной части Тихого океана. – М., 1979. – 279с.
798325
  Созинов Н.А. Металлоносные черные сланцы Курской магнитной аномалии / Н.А. Созинов. – М, 1988. – 147с.
798326
  Колчин Б.А. Металлообрабатывающее ремесло Древней Руси // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры / Институт истории материальной культуры. – Москва, 1951. – Вып. 41. – С. 67-68
798327
   Металлоорганическая химия переходных металлов. – Москва : Мир
Ч.1 : Основы и применения. – 1989. – 504 с.
798328
   Металлоорганическая химия переходных металлов. – Москва : Мир
Ч.2 : Основы и применения. – 1989. – 397 с.
798329
   Металлоорганические полимеры.. – М., 1981. – 352с.
798330
   Металлоорганические соединения и радикалы.. – М., 1985. – 287с.
798331
  Грин М. Металлоорганические соединения переходных элементов / М. Грин. – Москва : Мир, 1972. – 456 с.
798332
  Сейферт Д. Металлоорганические соединения с винильной группой / Д. Сейферт. – Москва : Мир, 1964. – 192 с.
798333
  Долгоплоск Б.А. Металлоорганический катализ в процессах полимеризации / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 536 с.
798334
  Северин П.А. Металлополимерные антифракционные материалы на основе фторопласта-4 и мтеоды их получения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Северин П.А. ; КИИГА. – Киев, 1965. – 22 с.
798335
  Белый В.А. Металлополимерные системы / В.А. Белый, Ю.М. Плескачевский. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Химия" ; № 11)
798336
  Михалюк С.А. Металлополимеры на основе коллоидного палладия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Михалюк С.А.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1969. – 24л.
798337
  Ильина З.Т. Металлополимеры на основе совмещенных полимерных систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.080 / Ильина З.Т.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1970. – 28 с.
798338
  Березин Б.Д. Металлопорфины / Б.Д. Березин, Н.С. Ениколопян; АН СССР. Ин-тут химии неводных растворов. Ин-тут синтетических полимер. материалов. – Москва : Наука, 1988. – 160с.
798339
  Березин Б.Д. Металлопорфирины / Б.Д. Березин, Н.С. Ениколопян ; АН СССР, Ин-т химии неводных растворов, Ин-т синтет. полимер. материалов. – Москва : Наука, 1988. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 153-157
798340
  Новиков Н.В. Металлорежущие инструменты в машиностроении / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1988. – 48с.
798341
  Ковалев Н.М. Металлорежущие станки / Н.М. Ковалев. – М, 1964. – 58с.
798342
   Металлосберегающие технологии. – М., 1988. – 63с.
798343
  Спиваковский Л.И. Металлоснабжение народного хозяйства СССР / Л.И. Спиваковский, З.Б. Гинзбург. – М., 1989. – 252с.
798344
  Дудкин С.И. Металлосодержащие белки плазмы крови при Гипероксии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Дудкин С.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 23л.
798345
  Помогайло А.Д. Металлосодержащие мономеры и полимеры на их основе / А.Д. Помогайло, В.С. Савостьянов. – Москва : Химия, 1988. – 384 с.
798346
  Мусиенко В.Т. Металлотермия титана / В.Т. Мусиенко. – М., 1958. – 104с.
798347
  Шульце Г. Металлофизика : Пер. с нем. / Г. Шульце. – Москва : Мир, 1971. – 503с.
798348
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 1, № 2. – 1979. – 136 с.
798349
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 1, № 1. – 1979. – 136 с.
798350
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 2. – 1980. – 136 с.
798351
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 3. – 1980. – 136 с.
798352
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 4. – 1980. – 136 с.
798353
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 5. – 1980. – 136 с.
798354
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 6. – 1980. – 136 с.
798355
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 2, № 1. – 1980. – 136 с.
798356
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 1. – 1981. – 136 с.
798357
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 2. – 1981. – 136 с.
798358
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 3. – 1981. – 136 с.
798359
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 4. – 1981. – 136 с.
798360
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 5. – 1981. – 136 с.
798361
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 3, № 6. – 1981. – 136 с.
798362
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 4, № 1. – 1982. – 120 с.
798363
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 4, № 2. – 1982. – 120 с.
798364
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 4, № 3. – 1982. – 120 с.
798365
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 4, № 6. – 1982. – 120 с.
798366
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 2. – 1983. – 120 с.
798367
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 3. – 1983. – 120 с.
798368
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 4. – 1983. – 120 с.
798369
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 5. – 1983. – 120 с.
798370
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 6. – 1983. – 120 с.
798371
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 5, № 1. – 1983. – 120 с.
798372
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 2. – 1984. – 120 с.
798373
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 3. – 1984. – 120 с.
798374
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 4. – 1984. – 120 с.
798375
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 5. – 1984. – 120 с.
798376
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 6. – 1984. – 120 с.
798377
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 6, № 1. – 1984. – 120 с.
798378
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 2. – 1988. – 120 с.
798379
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 3. – 1988. – 120 с.
798380
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 4. – 1988. – 120 с.
798381
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 5. – 1988. – 120 с.
798382
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 6. – 1988. – 120 с.
798383
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 1. – 1988. – 120 с.
798384
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 1. – 1989. – 128 с.
798385
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 2. – 1989. – 128 с.
798386
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 3. – 1989. – 136 с.
798387
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 4. – 1989. – 110 с.
798388
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 5. – 1989. – 128 с.
798389
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 6. – 1989. – 128 с.
798390
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 12, № 2. – 1990. – 120 с.
798391
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 12, № 4. – 1990. – 125 с.
798392
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 12, № 5. – 1990. – 128 с.
798393
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 12, № 6. – 1990. – 110 с.
798394
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 12, № 1. – 1990. – 120 с.
798395
  Гольдштейн М.И. Металлофизика высокопрочных сплавов / М.И. Гольдштейн. – Москва, 1986. – 311 с.
798396
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 1. – 1994. – : мова резюме рос., укр.
798397
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 2. – 1994. – мова резюме рос., укр.
798398
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 3. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
798399
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 6. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
798400
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 10. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
798401
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 11. – 1994. – мова резюме рос., укр.
798402
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 12. – 1994. – мова резюме рос., укр.
798403
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 9. – 1995
798404
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 10. – 1995
798405
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 11. – 1995
798406
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 12. – 1995
798407
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 1. – 1995
798408
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 2. – 1995
798409
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 3. – 1995
798410
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 4. – 1995
798411
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 5. – 1995
798412
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 6. – 1995
798413
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 7. – 1995
798414
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 17, № 8. – 1995
798415
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 2. – 1996
798416
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 3. – 1996
798417
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 4. – 1996
798418
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 5. – 1996
798419
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 6. – 1996
798420
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 7. – 1996
798421
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 8. – 1996
798422
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 9. – 1996
798423
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 10. – 1996
798424
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 11. – 1996
798425
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 12. – 1996
798426
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 18, № 1. – 1996
798427
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 2. – 1997
798428
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 3. – 1997
798429
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 4. – 1997
798430
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 5. – 1997
798431
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 6. – 1997
798432
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 7. – 1997
798433
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 8. – 1997
798434
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 9. – 1997
798435
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 10. – 1997
798436
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 11. – 1997
798437
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 12. – 1997
798438
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 1. – 1997
798439
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 1. – 1998
798440
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 2. – 1998
798441
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 3. – 1998
798442
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 4. – 1998
798443
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 5. – 1998
798444
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 6. – 1998
798445
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 7. – 1998
798446
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 8. – 1998
798447
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 9. – 1998
798448
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 10. – 1998
798449
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 11. – 1998
798450
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 12. – 1998
798451
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 2. – 1999
798452
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 3. – 1999
798453
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 4. – 1999
798454
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 7. – 1999
798455
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 8. – 1999
798456
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 9. – 1999
798457
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 10. – 1999
798458
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 11. – 1999
798459
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 12. – 1999
798460
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 1. – 1999
798461
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 1. – 2000
798462
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 2. – 2000
798463
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 3. – 2000
798464
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 4. – 2000
798465
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 5. – 2000
798466
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 6. – 2000
798467
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 7. – 2000
798468
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 8. – 2000
798469
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 9. – 2000
798470
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 10. – 2000
798471
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 11. – 2000
798472
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 12. – 2000
798473
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 10. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798474
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 9. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798475
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 12. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798476
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 11. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798477
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 5. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798478
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 6. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798479
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 7. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798480
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 8. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798481
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 1. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798482
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 2. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798483
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 3. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798484
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 23, № 4. – 2001. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798485
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 1. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798486
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 8. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798487
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 9. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798488
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 10. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798489
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 11. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798490
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 12. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798491
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 2. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798492
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 3. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798493
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 4. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798494
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 5. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798495
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 6. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798496
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 7. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798497
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798498
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798499
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798500
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798501
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798502
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798503
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 7. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798504
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 8. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798505
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 9. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798506
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 10. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798507
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 11. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798508
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 12. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798509
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798510
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798511
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798512
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798513
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798514
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798515
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 7. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798516
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 8. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798517
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 9. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798518
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 10. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798519
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 11. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798520
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 12. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798521
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798522
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798523
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798524
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798525
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 5. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798526
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798527
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 7. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798528
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 8. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798529
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 9. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798530
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 10. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798531
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 11. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798532
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 12. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798533
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798534
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798535
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798536
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798537
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798538
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 7. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798539
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 8. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798540
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 9. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798541
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 10. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798542
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 11. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798543
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 12. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798544
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798545
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798546
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798547
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798548
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798549
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798550
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798551
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 7. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798552
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 8. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798553
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 9. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798554
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 10. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798555
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 11. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798556
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 12. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798557
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798558
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798559
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798560
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798561
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798562
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 7. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798563
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 9. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798564
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 11. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798565
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 12. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798566
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798567
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 11. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798568
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 12. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798569
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 9. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798570
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 10. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798571
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798572
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 7. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798573
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 8. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798574
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798575
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798576
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798577
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798578
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798579
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798580
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798581
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798582
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798583
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 5. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798584
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 6. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798585
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 7. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798586
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 8. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798587
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 9. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798588
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 10. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798589
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 11. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798590
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 12. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798591
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798592
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798593
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798594
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798595
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 5. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798596
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798597
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 7. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798598
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 8. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798599
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 9. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798600
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 10. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798601
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 11. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798602
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 12. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798603
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798604
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798605
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798606
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798607
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798608
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798609
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 10. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798610
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 11. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798611
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 12. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798612
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 7. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798613
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 8. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798614
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 9. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
798615
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798616
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798617
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798618
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 6. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798619
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 7. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798620
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 8. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798621
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 9. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798622
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 10. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798623
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 11. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798624
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 12. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798625
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Киев, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798626
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
798627
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 1. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798628
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 2. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798629
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 7. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798630
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 8. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798631
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 9. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798632
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 3. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798633
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 4. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798634
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798635
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798636
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 10. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798637
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 11. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798638
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 12. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798639
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 1. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798640
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 2. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798641
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 5. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798642
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 6. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798643
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 3. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798644
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 4. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798645
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 7. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798646
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 8. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798647
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 9. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798648
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 10. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798649
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 11. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798650
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 12. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798651
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 5. – 2016. – X, С. 564-708. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798652
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 1. – 2016. – XIV, 140 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798653
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 2. – 2016. – X, С. 141-284. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798654
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 3. – 2016. – X, С. 285-426. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798655
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 4. – 2016. – X. С. 427-563. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798656
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 6. – 2016. – X, С. 709-852. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798657
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 9. – 2016. – X, С. 1135-1278. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798658
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 10. – 2016. – X, С. 1279-1422. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798659
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 11. – 2016. – X, С. 1423-1561. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798660
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 12. – 2016. – X, С. 1562-1702. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798661
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 7. – 2016. – X, С. 853-994. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798662
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 8. – 2016. – X, С. 995-1134. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798663
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 3, березень. – 2017. – X, С. 285-424. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798664
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 4, квітень. – 2017. – X, С. 425-566. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798665
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 6, червень. – 2017. – X, С. 709-854. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798666
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 5, травень. – 2017. – X, С. 567-708. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798667
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 7, липень. – 2017. – X, С. 855-1004. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798668
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 8, серпень. – 2017. – X, С. 1005-1148. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798669
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 9, вересень. – 2017. – X, С. 1149-1298. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798670
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 10, жовтень. – 2017. – X, С.1298-1442. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798671
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 11, листопад. – 2017. – X, С.1442-1586. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798672
   Металлофизика и новейшие технологии = Металлофизика и новейшие технологии : Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: С.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 12, грудень. – 2017. – X, С.1589-1706. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798673
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 1, січень. – 2017. – X, С. 1-142. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798674
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 2, лютий. – 2017. – X, С. 143-284. – Резюме рос., укр., англ. мовами
798675
  Пан В.М. Металлофизика сверхпроводников / В.М. Пан, В.Г. Прохоров, А.С. Шпигель. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
798676
   Металлохелаты и их свойства : Вопросы химии и хим. технологии. – Кишинев, 1985. – 122с.
798677
   Металлохимические свойства элементов периодической системы. / И.И. Корнилов, Н.М. Матвеева, Л.И. Пряхина, Р.С. Полякова. – Москва : Наука, 1966. – 352 с.
798678
  Соколовская Е.М. Металлохимия / Е.М. Соколовская, Л.С. Гузей. – 264. – Москва : Московский университет, 1986. – 264с.
798679
  Приходько Є.в. Металлохимия комплексного легирования / Є.в. Приходько. – М., 1983. – 184с.
798680
  Джадималиева Г.И. Металлсодержащие мономеры -типа на основе элементов первого переходного ряда и их полимеризационное превращение : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Джадималиева Г. И.; АН СССР, отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1986. – 24 с.
798681
  Миначев Х.М. Металлсодержащие цеолиты в катализе / Х.М. Миначев, Я.И. Исаков. – Москва : Наука, 1976. – 111 с.
798682
  Соловьева Т. Металлурги каменного века // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х
798683
  Чусовитин Н.Г. Металлурги Сибири и Дальнего Востока в условиях развитого социализма / Н.Г. Чусовитин. – Новосибирск, 1984. – 252с.
798684
  Ростовский В.И. Металлургии - безотходную технологию / В.И. Ростовский. – К, 1985. – 48 с.
798685
  Коган И.И. Металлургическая промышленность Воронежсоко-Тамбовского края в 18 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коган И.И.; Моск.лгос.истор.-архив.ин-т. – М, 1953. – 14л.
798686
  Воронов К.Г. Металлургическая промышленность Франции и ее роль во внешней торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Воронов К.Г.; М-во внешней торговли СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1954. – 23л.
798687
   Металлургическая теплотехника. – М.
1. – 1986. – 424с.
798688
   Металлургическая теплотехника.. – М.
2. – 1986. – 596с.
798689
  Кубашевский О. Металлургическая термохимия / О. Кубашевский, С.Б. Олкокк. – М, 1982. – 391с.
798690
  Рыкалин Н.Н. Металлургические ВЧ-плазмотроны / Н.Н. Рыкалин, Л.М. Сорокин. – М., 1987. – 163с.
798691
   Металлургические заводы на территории СССР с XVII до 1917 г. Чугун. Железо. Сталь. Медь.. – М.-Л.
1. – 1937. – 396с.
798692
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х., 1931. – 175с.
798693
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х.-К., 1933. – 177с.
798694
   Металлургические и технологические проблемы сварки порошковой проволокой : Доклады 1 Международной школы стран-членов СЭВ "Сварка порошковой проволокой".. – К., 1986. – 140с.
798695
  Диомидовский Д.А. Металлургические печи цветной металлургии / Д.А. Диомидовский. – М., 1961. – 728с.
798696
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 1 (31), март. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798697
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (32), июнь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798698
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 3 (33), сентябрь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
798699
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (36), июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
798700
  Костенецкий К.П. Металлургический завод будущего. / К.П. Костенецкий, В.А. Штанский. – М., 1966. – 48с.
798701
  Перцева Л.А. и Лихман Н.Г. Металлургия / Л.А. и Лихман Н.Г. Перцева. – М., 1965. – 183с.
798702
   Металлургия 1962. – Москва, 1964. – 352 с.
798703
  Сушков А.И. Металлургия алюминия. / А.И. Сушков, И.А. Троицкий. – М., 1965. – 520с.
798704
  Гордон Л.М. Металлургия без отходов / Л.М. Гордон. – М, 1986. – 139с.
798705
  Чижиков Д.М. Металлургия белых металлов: Цветные металлы / Д.М. Чижиков. – М-Л
1. – 1932. – 1-144с.
798706
   Металлургия в свинце. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранном языках за период 1930-1959 гг.. – М., 1962. – 480с.
798707
   Металлургия в электронике. – Москва, 1970. – 272 с.
798708
  Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке / С.В. Кузьминых. – М, 1983. – 255с.
798709
   Металлургия вольфрама, молибдена и ниобия.. – М., 1967. – 224с.
798710
   Металлургия дуговой сварки. Процесс в дуге и плавление электродов. – К., 1990. – 221с.
798711
  Гурин М.Ф. Металлургия и кузнечная обработка железа в Белорусском Поднепровье. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Гурин М.Ф.; АН Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – л.
798712
   Металлургия и металловедение вольфрама и молибдена.. – М., 1983. – 64с.
798713
   Металлургия и металловедение плутония и его сплавов.. – М., 1962. – 276с.
798714
   Металлургия и металловедение. Химия металловедения и обработка титана. // Итоги науки. Технические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1959. – 2 : Металлургия и металловедение : химия, металловедение и обработка титана / под общ. ред. Н.В. Агеева. – С. 1-384
798715
  Леньков В.Д. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке / В.Д. Леньков. – Новосибирск, 1974. – 173 с.
798716
  Звягинцев О.Е. Металлургия и технология платины и ее спутников. / О.Е. Звягинцев. – М-Л, 1933. – 112с.
798717
   Металлургия и технология полупроводниковых материалов.. – М., 1972. – 544с.
798718
   Металлургия и химия титана. – М.
3. – 1969. – 324с.
798719
  Дзлиев И.И. Металлургия Кадмия. / И.И. Дзлиев. – М., 1962. – 190с.
798720
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов : общий курс ; учебник для металлургич. высш. учебн. заведений / А.И. Беляев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1954. – 404 с. – Библиогр.: с. 402-403
798721
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов : общий курс : [для металлургич. вузов и фак.] / А.И. Беляев. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 442 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (37 назв.)
798722
  Уразов Металлургия никеля / Уразов, М.Л. Черноморский. – М-Л, 1931. – 228с.
798723
   Металлургия олова.. – М., 1964. – 352с.
798724
  Вольский А.Н. Металлургия плутония. / А.Н. Вольский, Я.М. Стерлян. – Москва, 1967. – 252с.
798725
   Металлургия реакторных материалов.. – Москва, 1969. – 56с.
798726
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов / А.Н. Зеликман, Б.Г. Коршунов. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1991. – 431с.
798727
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов тория и урана. / А.Н. Зеликман. – М., 1961. – 381с.
798728
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов. / А.Н. Зеликман. – М., 1954. – 415с.
798729
   Металлургия редкоземельных металлов.. – М., 1962. – 200с.
798730
  Сефериан Д. Металлургия сварки. / Д. Сефериан. – М., 1963. – 348с.
798731
   Металлургия сверхпроводящих материалов.. – М., 1984. – 359с.
798732
   Металлургия СССР. (1917-1957).. – М., 1958. – 748с.
798733
  Лапицкий В.И. Металлургия стали / В.И. Лапицкий. – М, 1963. – 328с.
798734
  Лапицкий В.И. Металлургия стали. / В.И. Лапицкий. – М., 1963. – 238с.
798735
   Металлургия титана. – М., 1968. – 644с.
798736
   Металлургия титана.. – М., 1970. – 120с.
798737
   Металлургия титана.. – М., 1971. – 320с.
798738
  Чижиков Д.М. Металлургия тяжелых цветных металлов / Д.М. Чижиков. – 188663. – М-Л, 1948. – 1056с.
798739
  Лакерник М.М. Металлургия цветных металлов / М.М. Лакерник, Н.Н. Севрюков. – М., 1957. – 536с.
798740
   Металлургия цветных металлов.. – М., 1946. – 255с.
798741
  Липин В.Н. Металлургия чугуна, железа и стали. / В.Н. Липин. – Л
3. Ч.2. – 1927. – 636с.
798742
  Емельянов В.С. Металлургия ядерного горючего. Свойства и основы технологии урана, плутония и тория / В.С. Емельянов, А.И. Евстюхин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 484 с.
798743
  Шахов Г.А. Металлурнгия / Г.А. Шахов. – Москва : Металлургиздат, 1948. – 144с.
798744
  Сокольский Металлы - катализаторы гидрогенезации. / Сокольский, А.М. Сокольская. – Алма-Ата, 1970. – 436с.
798745
  Савич Т.З. Металлы : учебные материалы для учащихся средней общеобразовательной школы / Т.З. Савич; Акад. пед. наук РСФСР, Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1966. – 56 с.
798746
  Голуб А.М. Металлы атомного века. / А.М. Голуб. – Москва : Издательство "Знание", 1964. – 78с. – (Народный университет.Технико-эконом.ф-т ; С.11)
798747
  Флоров А В. Металлы будущего / А В. Флоров, Р.В. Юдкевич. – М, 1960. – 184с.
798748
  Колпаков А.Л. Металлы в органических молекулах / А.Л. Колпаков. – Москва, 1964. – 40с.
798749
   Металлы в осадочных толщах. Благородные металлы. Радиоактивные, рассеянные и редкоземельные элементы.. – М., 1966. – 327с.
798750
   Металлы в осадочных толщах. Тяжелые цветные металлы, малые и редкие металлы.. – М., 1965. – 392с.
798751
   Металлы в осадочных толщах. Черные металлы. Цветные легкие металлы. – Москва : Наука, 1964. – 446с.
798752
   Металлы в почвах малого водосбора лесостепной зоны (Среднерусская возвышенность) / О.А. Самонова, А.Н. Геннадиев, Т.С. Кошовский, А.П. Жидкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 675-684 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
798753
  Сичиков М.Ф. Металлы в турбостроении / М.Ф. Сичиков. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 286с.
798754
   Металлы высокой чистоты.. – М., 1976. – 263с.
798755
  Уильямс Д.Р. Металлы жизни / Д.Р. Уильямс. – М., 1975. – 236с.
798756
  Саенко Г.Н. Металлы и галогены в морских организмах / Г.Н. Саенко. – Москва : Наука, 1992. – 200с.
798757
   Металлы и их обработка в доисторическую эпоху у племен индо-европейских.. – 42 с.
798758
  Агафошин Н.П. Металлы и сплавы : (Пособие для учителей) / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1967. – 144 с.
798759
  Келоглу Ю.П. Металлы и сплавы / Ю.П. Келоглу. – Кишинев, 1977. – 264с.
798760
  Акимов Г.В. Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / Г.В. Акимов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 110 с., [3] вкл. л. табл.
798761
  Акимов Г.В. Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / Г.В. Акимов. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 110 с., [3] вкл. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
798762
  ТолмасскийИ.С Металлы и сплавы для магнитных сердечников / ТолмасскийИ.С. – М., 1971. – 191с.
798763
  Алексеева В.А. Металлы и сплавы для упругих элементов радиокомпонентов / В.А. Алексеева. – Москва, 1971. – 144с.
798764
   Металлы и сплавы для электровакуумных приборов.. – М., 1969. – 600с.
798765
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология.. – М., 1952. – 16с.
798766
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология. ГОСТ 5200-50. – Москва, 1954. – 16 с.
798767
  Троянский Е.А. Металлы котлостроения и расчет прочности деталей паровых котлов. Уч. пособие. / Е.А. Троянский. – М.-Л., 1956. – 192с.
798768
  Антикайн П.А. Металлы оборудования и трубопроводов АЭС / П.А. Антикайн. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 102-104. – (Библиотека тепломонтажника)
798769
  Парфенов В.А. Металлы прогресса. / В.А. Парфенов. – М., 1958. – 32с.
798770
  Жернов А.П. Металлы с немагнитными примесными атомами / А.П. Жернов. – М, 1992. – 363с.
798771
  Уайэтт О. Металлы, керамики, полимеры: введение к изучению структуры и свойств технических материалов : пер. с англ. / О. Уайэтт, Дью-Хьюз. – Москва : Атомиздат, 1979. – 578с.
798772
   Металлы, электроны, решетка. – Киев : Наукова думка, 1975. – 440 с.
798773
   Металлы. Методы мех. и технол. испытаний.. – М., 1972. – 388с.
798774
   Металовмісні лікарські препарати / В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, Г.О. Ковтун, С.О. Приплавко; В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, Г.О. Ковтун, С.О. Приплавко ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. – Київ : ІБОНХ НАН України, 2000. – 286, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Алф. показ. назв лікар. препаратів: с. 271-286. – Бібліогр.: с. 255-270. – ISBN 966-02-1766-8
798775
   Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60 / Є. Радченко, В. Кудренко, Давиденко, Л. Педь, Голуб, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано фулеренвмісні металокомплекси іммобілізовані на поверхні нанорозмірного непаруватого SiO2. Показано особливості комплексоутворення. Вивчено фотолюмінесценцію отриманих систем, показано тенденцію впливу металокомплексу на фотолюмінесценцію ...
798776
  Толстой М.І. Металогенічна спеціалізація інтрузивних утворень та її проявів в одному з районів Південного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
798777
  Рузіна М.В. Металогенічна спеціалізація метасоматичних формацій Середньопридністровського блока Українського щита / М.В. Рузіна, А.М. Бєстужев, І.В. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані відносно рудоносності метасоматитів Середньопридніпровского блока Українського щита. Data are given about ore-bearing of metasomatites in the Middle Predniprovie geoblock of the Ukrainian shield.
798778
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи рідкіснометалічного зрудніння в геологічній історії України / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 17)


  Встановлюється вікова послідовність подій в геологічній історії України. Виділяються епохи та етапи, що були найбільш сприятливими для утворення ендогенних рідкіснометалічних родовищ і рудопроявів. У докембрії це верхньоархейська, нижньопротерозойська, ...
798779
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи та корисні копалини України : Навчальний посібник / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 90с.
798780
  Матіщук О.А. Металогенічні особливості конгломератовмісних стратонів Криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
798781
  Щербак Д.М. Металогенія докембрію України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Д.М. Щербак, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Докембрій України може бути розподілений на шість металогенічних епох з ранньоархейської до пізньопротерозойської. Кожна епоха характеризується певним комплексом рудної мінералізації. Пізньоархейська, ранньо-, середньо- та пізньопротерозойська епохи є ...
798782
  Михайлов В.А. Металогенія золота : монографія / В.А. Михайлов, В.Я. Федчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-439-107-5
798783
  Михайлов В.А. Металогенія золота раннього докембрію : Навчальний посібник для студ. геолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – (Автоматизація Наукових Досліджень / За ред. О.В.Третяка). – ISBN 966-594-647-1
798784
   Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of uranium ore regions in the Ukrainian Shield sedimentary cover / [В.Г. Верховцев, К.Г. Сущук, Ю.О. Фомін та ін. ; відп. ред. В.Г. Верховцев ; Держ.установа "Ін-т геохімії наколишнього середовища НАН України]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 157, [3] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1730-6
798785
   Металогические исследования. – Тбилиси, 1985. – 137с.
798786
  Татаринов Олег Дмитрович Металогідридна система зберігання робочого тіла для воденьвикористовуючих газодинамічних прискорювачів мас : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.14.07 / Татаринов Олег Дмитрович; Харківський авіаційний ін-т. – Харків, 1997. – 17л.
798787
  Кремінь Т. Металогічна рецепція постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 21)


  У цій статті запропоновано рецепцію постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя, де помітні не тільки використання традиційних для поетової лірики мотивів та образів, але і тип мислення, котрий дозволяє вибудувати перспективи існівання ...
798788
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-96
798789
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-109
798790
  Бабич Є.П. Металографія сталі та чавуну / Є.П. Бабич. – Київ : Вид-во Каси взаємодопомоги студентів КПІ, 1930. – 87 с. : мал.
798791
  Бартельс М.Р. Металографія та термічне оброблення металів / М.Р. Бартельс ; пер. з рос. В.Г. Роздольського ; за ред. інж.-металурга А.Т. Кутила. – Харків-Дніпропетровське : Вид-во "Сталь", 1932. – 352 с. – Бібліогр.: с. 347-350
798792
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798793
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798794
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798795
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798796
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798797
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2000. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
798798
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов
798799
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
798800
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
798801
   Металознавство та обробка металів. МОМ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798802
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798803
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798804
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798805
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798806
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
798807
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798808
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798809
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798810
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798811
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798812
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798813
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798814
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов". З 2015 див. назву "Металознавство та термічна обробка металів"
798815
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798816
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Інформлитво, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1 (77). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798817
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2 (78). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798818
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3 (79). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798819
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4 (80). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
798820
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1. – 2002
798821
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 3. – 2003
798822
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1 (68). – 2015. – До 2013 назв "Металознавство та обробка металів"
798823
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-
№ 2 (69). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
798824
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (70). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
798825
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (72). – 2016. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798826
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (73). – 2016. – 79 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798827
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (74). – 2016. – 59 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798828
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (75). – 2016. – 65 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798829
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (76). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798830
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (77). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798831
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (78). – 2017. – 57 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798832
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (79). – 2017. – 58 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798833
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (80). – 2018. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798834
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (81). – 2018. – 62, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798835
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (82). – 2018. – 63, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798836
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (84). – 2019. – 75, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798837
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : Обласов Володимир Анатолійович, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (85). – 2019. – 66, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
798838
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум (II) або кобальт (II/III) в металомакроциклічному контурі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
798839
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум(II) або кобальт(II/III) в металомакроциклічному контурі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 200 арк. – Додатки: арк. 172-200. – Бібліогр.: арк. 170-171
798840
  Донцова Т.А. Металоксидні наноматеріали та нанокомпозити екологічного призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Донцова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
798841
  Вірцан А. Металообробка у декоративно-прикладному мистецтві латенського періоду // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-35. – ISBN 978-966-171-90295
798842
  Одарич В.А. Металооптика (- розділ оптики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 253-254. – ISBN 978-966-02-8346-6
798843
  Манько Д.Ю. Металооптика: аморфні та шаруваті структури : монографія / Д.Ю. Манько, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-189. – ISBN 978-966-439-825-8
798844
  Горічко М.В. Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук : для студентів хімічного факультету / М.В. Горічко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 33 с.
798845
  Лавров Ю.П. Металурги України в авангарді революційної боротьби / Ю.П. Лавров. – Київ, 1970. – 191с.
798846
  Властюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 91-103. – ISBN 978-617-571-134-7
798847
  Венгер В. Металургійна галузь України: динаміка виробництва крізь призму зовнішніх факторів / В. Венгер, С. Шумська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 7-31. – ISSN 1605-7988
798848
  Пікус А.Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 92-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
798849
  Богаченко О.Г. Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.І. Медовара) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 103-104. – ISSN 1027-3239
798850
  Довжук І.В. Металургійна промисловість півдня України в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.24-27
798851
  Лютий О.П. Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 17-27. – ISSN 2415-7422
798852
  Барчуков А.С. Металургія на крутому піднесенні / А.С. Барчуков. – Дніпропетровськ : Книжкове видання, 1959. – 56 с.
798853
  Пасько І.В. Метальников Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 274-275. – ISBN 978-966-02-8346-6
798854
  Буданова К.Т. Метамагматические формации Юго-Западного Памира. / К.Т. Буданова, В.И. Буданов. – Душанбе, 1983. – 276с.
798855
  Бурлачук В. Метамарксизм у політичній теорії Алена Бадью // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
798856
  Щербакова К.Ф. Метамарфозы горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербакова К.Ф.; Укр. геологоразведоч. трест "Укргеолтрест". – Кривой Рог - Киев, 1958. – 141, 9л. – Бібліогр.:л.1-9
798857
  Апулей Л. Метамарфозы, или Золотой осел / Апулей ; [пер. М. Кузьмина ; под ред. С. Маркиша и А. Сыркина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 316, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00425-2
798858
  Шиханова Н.М. Метамерная изменчивость свойств вегетативных и репродуктивных органов у пшеницы, ячменя и овса : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиханова Н.М. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1965. – 20 с.
798859
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Белоконь И.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
798860
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. 1 : Дис... доктор биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 778л.
798861
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. II : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 779-1428л.
798862
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. III : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 1429-1906л. – Бібліогр.:л.1601-1902
798863
  Гречановська Олена Метаміктність циркону Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища (Український щит) / Гречановська Олена, Гречанівський Олексій, Канунікова Лідія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
798864
   Метамова // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
798865
  Бондар М.В. Метамова дослідження національно-культурного компонента // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 119-128. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується термінологічний апарат дослідження національно-культурного компонента (поява нових термінів, їхня систематизація, особливості вживання). The article analyses the terminological apparatus for the national-and-cultural component"s ...
798866
  Казимирова І.А. Метамова неології та неографії: термінологічний аспект // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 319-327. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
798867
  Люднова А. Метамова роману "UROBORUS" Олега Сича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 86-93. – ISSN 0236-1477
798868
  Бібікова Д. Метамова у франкомовних творах письменників арабського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 25-32. – ISBN 966-581-481-8
798869
  Трифонов Р.А. Метамова: теоретичні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
798870
  Андрієнко Л. Метамовна рефлексія як чинник етнонаціональної ідентичності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 278-286. – ISBN 978-966-489-161-2


  "Метамовна рефлексія є одним із визначальних показників самоусвідомлення й орієнтації людини у просторово-часовому цивілізаційному континуумі, включаючи його етичний, етнонаціональний, релігійний, психологічний компоненти. Виявляючи себе в осмисленому ...
798871
  Палінська О.М. Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 28-49. – ISSN 0027-2803
798872
  Юр М.В. Метамодель українського живопису : монографія. – Вінниця : Твори, 2019. – 426, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-426. – ISBN 978-966-949-113-8


  У пр. № 1740832 напис: Вельмишановній Олені Петрівні з вдячністю за підтримку у науковому становленні. 21.11.2019. Підпис.
798873
  Зеленін В.В. Метамодель як анти-сугестивна психотехнологія сучасної інформаційно-пропагандистської війни // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 69-76. – ISSN 2310-4368
798874
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 03.05.03 - математ. та прог. забезпечення обчислювальнних машин і систем / Карпусь І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
798875
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008. – 170л. + Додатки: л.149-170. – Бібліогр.: л.140-148
798876
  Пахаренко В. Метамодернізм як мистецький напрям. Роздуми про новий тип світосприймання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
798877
  Елисеев Н.А. Метаморфизм / Н.А. Елисеев. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 415с.
798878
  Никитина Л.П. Метаморфизм архейских пород западной части хребта Хамар-Дабан : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитина Л. П.; АН СССР, Лабор. геол. локембрия. – Л., 1960. – 24л.
798879
  Мишкин М.А. Метаморфизм в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану. / М.А. Мишкин. – М., 1981. – 196с.
798880
  Полканов А.А. Метаморфизм горных пород / А.А. Полканов. – Л., 1931. – 200с.
798881
  Грубенман У. Метаморфизм горных пород / У. Грубенман, П. Ниггли. – Ленинград-Москва, 1933. – 376с.
798882
   Метаморфизм горных пород главной вулканогенной зоны Урала. – Москва : Наука, 1969. – 228с.
798883
  Щербаков К.Ф. Метаморфизм горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Щербаков К.Ф.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 11л.
798884
   Метаморфизм докембрийских комплексов. /Кольский полуостров/.. – Апатиты, 1976. – 147с.
798885
   Метаморфизм докембрия в районе Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Наука, 1983. – 232с.
798886
  Воллосович Н.Н. Метаморфизм железистых кварцитов и гнейсов нижнего архея Алданского щита / Н.Н. Воллосович. – Владивосток, 1988. – 108с.
798887
  Щербаков И.П. Метаморфизм и гранитизация архейских пород в бассейне рек Сакукан и Катугин : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Щербаков И.П.; Моск.геол-развед.ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
798888
  Венидиктов В.М. Метаморфизм и гранитизация в кристаллицеском фундаменте Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Венидиктов В.М.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
798889
  Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса / А. Миясиро. – Москва : Мир, 1976. – 535 с.
798890
  Ходоревская Л.И. Метаморфизм и метасоматоз гранулитовой фации в габбро-анортозитах Колвицкого массива, Кольский полуостров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 298-315 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
798891
  Голицын М.В. Метаморфизм и прогноз качества углей Большой Караганды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Голицын М.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. Центр.-Казахст. геол. упр. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
798892
  Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование / В.А. Буряк. – М., 1982. – 256с.
798893
   Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. – Свердловск, 1984. – 139с.
798894
  Порфирьев В.Б. Метаморфизм ископаемых углей / В.Б. Порфирьев. – Львов, 1948. – 182с.
798895
  Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
798896
  Московченко Н.И. Метаморфизм кианит-силлиманитового типа и сульфидное оруденение / Н.И. Московченко, С.И. Трученко. – Л, 1975. – 139с.
798897
  Березкин В.И. Метаморфизм нижнего протерозоя Алданского щита / В.И. Березкин ; отв. ред. канд. геол.-минер. наук С.П. Мурзаев АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. филиал, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1977. – 120 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 115-119
798898
  Богатырева Н.А. Метаморфизм нижнепротерозойски х толщ южной части Улутавского антиклинория (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Богатырева Н. А.; МГУ, каф. петрограф. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
798899
  Кременецкий А.А. Метаморфизм основных пород докембрия и генезис амфиболитов / А.А. Кременецкий. – М., 1979. – 112с.
798900
  Семененко Н.П. Метаморфизм подвижных зон / Н.П. Семененко. – 2-е изд., доп. и переработ. – Киев : Наукова думка, 1966. – 298с.
798901
  Наумов В.П. Метаморфизм пород железисто-кремнистой формации Курской магнитной аномалии (КМА) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Наумов В.П.; ВСЕГЕИ. – Л., 1972. – 28л.
798902
   Метаморфизм раннего докембрия : (Докл. симпоз. 12-14 сент. 1979 г.).. – Апатиты, 1980. – 149с.
798903
   Метаморфизм супракрустальных комплексов раннего докембрия = (Северо-Восточная часть Балтийского щита). – Ленинград : Наука, 1986. – 272с.
798904
  Маракушев А.А. Метаморфизм Тихоокеанского пояса / А.А. Маракушев. – М., 1971. – 134с.
798905
  Фролов В.И. Метаморфизм углей Алдано-Чулманского района. / В.И. Фролов. – Новосибирск, 1975. – 76с.
798906
   Метаморфизм углей и эпигенез вмещающих пород. – Москва : Недра, 1975. – 256с.
798907
   Метаморфизм Украинского щита. – К., 1982. – 306с.
798908
   Метаморфизм Украинского щита и его обрамления. – К., 1978. – 157с.
798909
  Кориковский С.П. Метаморфизм, гранитизация и постмагматические процессы в докембрии Удокано-Становой зоны / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1967. – 299с.
798910
  Елисеев Н.А. Метаморфизм. / Н.А. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 428с.
798911
  Байкова В.С. Метаморфизмы архейских пород центральной части Алданского щита : Автореф... канд. геолого-минер. наук: 04127 / Байкова В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 19 с.
798912
  Танатар И.И. Метаморфизованный глинистый сланец (дистеновый сланец) из Криворожского бассейна. / И.И. Танатар. – 35-48с.
798913
  Шерстюк А.И. Метаморфизы горных пород / А.И. Шерстюк. – Свердловск, 1970. – 84с.
798914
  Гиллен К. Метаморфическая геология / К. Гиллен. – Москва : Мир, 1984. – 174с.
798915
  Кононов Ю.В. Метаморфическая дифференциация горных пород докембрия в зонах надвигов / Ю.В. Кононов, М.М. Кононова. – Киев, 1987. – 206с.
798916
   Метаморфическая зональность и метасорфические комплексы. – М., 1983. – 108с.
798917
  Садецки-Кардош Метаморфическая эволюция континентальных коровых частей в свете опытов с высоким давлением / Садецки-Кардош. – Москва : Наука, 1969. – 20 с.
798918
  Смелов А.П. Метаморфическая эволюция Олекминской гранит-зеленокаменной области : (Южная Якутия) / А.П. Смелов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 127с.
798919
  Кортусов М.П. Метаморфические горные породы / М.П. Кортусов. – Томск, 1984. – 120с.
798920
   Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Украинского щита / С.В. Горяйнов, В.Н. Бухтатый, Д.С. Горяйнов, Е.П. Исаева, А.А. Курило, Ю.А. Литвиненко; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – 174 с. – ISBN 966-7655-18-0
798921
   Метаморфические и метасоматические комплексы Приазовья и Южного Донбасса / Горяйнов С.В. [ и др. ] ; МОНУ ; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-7655-44-0
798922
  Горяйнов С.В. Метаморфические и метасоматические комплексы Среднего Побужья / С.В. Горяйнов, Д.В. Денисенко, О.А. Дивицкий; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7655-17-2
798923
  Этингоф И.М. Метаморфические и ультраметаморфические породы ингуло-ингулецкого района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Этингоф И.М.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 23л.
798924
  Димитров Г.Х. Метаморфические и ультраметаморфические формации Среднего Побужья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Димитров Г.Х.; АН УССР. – К, 1972. – 22л.
798925
   Метаморфические комплексы Востока СССР. – М., 1973. – 239с.
798926
   Метаморфические комплексы восточной окраины и склона Украинского щита.. – М., 1990. – 250с.
798927
   Метаморфические комплексы фундамента Русской плиты. – Ленинград : Наука, 1978. – 224с.
798928
  Покровский А.В. Метаморфические комплексы Южного Узбекистана / А.В. Покровский; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент : Фан, 1974. – 229с.
798929
  Бакиров А.Б. Метаморфические коплексы Восточной части Средней Азии / А.Б. Бакиров, Н.Л. Добрецов ; АН КиргССР, Ин-т геологии ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Фрунзе : Илим, 1972. – 137 с. + схемы, 3 л. черт.
798930
   Метаморфические образования докембрия Восточной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 127с.
798931
  Силантьев С.А. Метаморфические породы дна Атлантического океана / С.А. Силантьев. – Москва : Наука, 1984. – 103с.
798932
  Махлаев Л.В. Метаморфические породы и гранитоиды берега Харитона Лаптева (Центральный Таймыр) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Махлаев Л.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Красноярск, 1963. – 24л.
798933
   Метаморфические породы Памира.. – Л., 1935. – 1-138с.
798934
   Метаморфические пояса СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 296с.
798935
  Вернон Р.Х. Метаморфические процессы. / Р.Х. Вернон. – Москва, 1980. – 227с.
798936
  Файф У.С. Метаморфические реакции и метаморфические фации / У.С. Файф. – М, 1962. – 414с.
798937
  Плюснина И.И. Метаморфические реакции низкотемпературного кремнеза в земной коре / И.И. Плюснина. – М., 1983. – 225с.
798938
  Добрецов Н.Л. Метаморфические фации и формации : Учебное пособие / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, Е.Н. Ушакова. – Новосибирск, 1980. – 91с.
798939
   Метаморфические формации Западного Узбекистана и их рудоносность : (Сев. и Юж. Нуратау). – Ташкент, 1988. – 204с.
798940
   Метаморфические формации зоны Байкало-Амурской магистрали.. – Л., 1987. – 75с.
798941
   Метаморфические формации и их метаморфогенные месторождения. / Добрецов Н.Л. – Новосибирск, 1981. – 80с.
798942
   Метаморфические формации и метасоматиты Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1977. – 152с.
798943
   Метаморфические формации Узбекистана.. – Ташкент, 1977. – 237с.
798944
   Метаморфические формации.Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1986. – 245с.
798945
   Метаморфический комплекс Алданских месторождений флогопита.. – Новосибирск, 1975. – 151с.
798946
  Родионов С.П. Метаморфический комплекс Большого Кривого Рога : Дис... наук: / Родионов С.П.;. – К, 1945. – 620л.
798947
  Степанова А.С. Метаморфический мир карельких причитаний / А.С. Степанова. – Ленинград : Наука, 1985. – 222 с.
798948
  Арбиб М. Метаморфический мозг / М. Арбиб. – Москва, 1976. – 296 с.
798949
  Агаркоза Е.В. Метаморфическое словоупотребление М.Горького и его отражение в переводах на немецкий язык (на материале автобиографической трилогии) : Автореф... кан. филолог.наук: / Агаркоза Е.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 19л.
798950
  Щербак О.В. Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 96-100. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті представлені результати дослідження хімічного складу питних підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу на території Херсонської області. Встановлено що в умовах антропогенного навантаження в часі відбулася зміна середнього ...
798951
  Данилович Ю.Р. Метаморфізм домезозойських кристалічних сланців Українських Карпат / Ю.Р. Данилович. – Київ : Наукова думка, 1970. – 118с.
798952
  Білецький В.С. Метаморфічні гірські породи / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277. – ISBN 978-966-02-8346-6
798953
  Парфенов В.Д. Метаморфогенная апатитоносность древних толщ Центрального Алдана. / В.Д. Парфенов, Н.И. Юдин. – М., 1982. – 131с.
798954
  Сапрыкин Е.П. Метаморфогенно-гидротермальное рудообразование / Е.П. Сапрыкин. – Москва : Наука, 1980. – 171с.
798955
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 331с.
798956
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 356с.
798957
   Метаморфогенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 278с.
798958
  Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование / Белевцев Я.Н. – Москва : Недра, 1979. – 275 с. : ил. – Библиогр.: с. 260-270
798959
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии : Геол. основы метаморфоген. рудообразования) / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 189с.
798960
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Закономерности размещения и поисковые критерии метаморфогенных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188с.
798961
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Физ.-хим. основы метаморфоген. рудообразования. / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 203с.
798962
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Формации метаморфогенных рудных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 167 с.
798963
   Метаморфогенное рудообразование низких фаций метаморфизма складчатых областей фанерозоя / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1988. – 215с.
798964
   Метаморфогенное рудообразование низкотемпературных фаций и ультраметаморфизма. / Белевцев Я.Н. – К., 1981. – 302с.
798965
   Метаморфогенные месторождения апатитовых и комплексных апатитосодержащих руд и их перспективная оценка : Обзор.. – М., 1976. – 57с.
798966
  Соколов Ю.М. Метаморфогенные мусковитовые пегматиты / Ю.М. Соколов. – Ленинград : Наука, 1970. – 192с.
798967
  Ежиков И.И. Метаморфоз насекомых. / И.И. Ежиков. – Москва, 1929. – 52с.
798968
  Дацюк В. Метаморфоза : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 39-41
798969
  Білик Н.Л. Метаморфоза інтертекстуальної ремінісценції в романі М. Продановича "Елііша в країні Святих коропів": формосмисловий аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 6 (195). – С. 79-85. – ISSN 2522-493Х
798970
  Овідій Метаморфози / Овідій [ Публій Назон ] ; пер. з лат. А. Содомори ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4387-0
798971
  Сошніков А.О. Метаморфози «хуторянської філософії» П.Куліша // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 43-47. – ISSN 2077-1800
798972
  Лінецький С.В. Метаморфози державного режиму України (політико-правовий аналіз) / С.В. Лінецький. – Київ : Атіка, 2003. – 168с. – ISBN 966-8074-52-1


  Дається юридичний, політико-правовий аналіз поняття державного режиму, підкреслюється необхідність суттєвого прискорення державно-правової реформи
798973
  Маліков В. Метаморфози образу природи у творчості дніпровського художника Володимира Бузмакова // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 21-22
798974
  Савич К. Метаморфози роз"єднаності як визначальної ментальної риси українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 233-234. – ISBN 978-966-439-357-4
798975
  Зінкевич В.І. Метаморфози управління системою індустріальної освіти у горизонті її життєвого циклу // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 36-43. – ISSN 2618-1274
798976
  Петрушов В.М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  З позиції розробленої автором концепції європейського адогматизму розглядається проблема руху філософської думки від онтології до граматології, на матеріалі постмодерністських побудов розкриваються особливості і перспективи цього руху. С позиции ...
798977
  Апулей Л. Метаморфози, або Золотий осел / Апулей ; з лат. пер. Йосип Кобів, Юрій Цимбалюк. – Київ : Дніпро, 1982. – 240 с. – (Вершина світового письменства ; т. 42)
798978
  Баженов Г.В. Метаморфозы : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Современник, 1990. – 490 с.
798979
  Цветков А. Метаморфозы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
798980
   Метаморфозы "огненной профессии".. – М., 1977. – 48с.
798981
  Свиридов Р.В. Метаморфозы бумажной клетки. Классическое японское искусство оригами // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-1908
798982
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского союза по правам человека: миф или реальность? // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-37. – ISSN 1812-8696
798983
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского Суда по правам человека-миф или реальность // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 28-31. – ISSN 1812-3910
798984
  Колосова Н.А. Метаморфозы времени. От полифонии А.С. Пушкина до полифонии А. Белого / Н.А. Колосова ; НАНУ, Ін-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Фолиант, 2006. – 509 с. – ISBN 966-8474-43-0
798985
  Хиллинг Гетц Метаморфозы Г.Г.Ващенко : Die Metamorphosen des G.G.Vascenko:Дополнительные штрихи к портрету украинского ученого, которому не удалось выйти из тени А.С.Макаренко / Хиллинг Гетц, Окса Николай. – Марбург, 2000. – 68с. – (Opuscula Makarenkiana ; N 23). – ISBN 3-8185-0320-6
798986
  Джавадова В.Ч. Метаморфозы гоголевского Петербурга в советском киноискусстве : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 2073-9702


  В данной статье автор рассмотрел проблему интерпретации гоголевского Петербурга в отечественном киноискусстве. Для исследования были выбраны экранизации режиссеров Г.М. Козинцева, Л.З. Трауберга (1926) и А.В. Баталова (1959) повести Н.В. Гоголя "Шинель"
798987
  Карасев Вадим Юрьевич Метаморфозы и антиномии политического режима: Украина - 2006-2007 / Карасев Вадим Юрьевич, Кириенко Ульяна Владимировна // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 58-74. – ISSN 0131-2227
798988
  Полякова С.В. Метаморфозы или "Золотой осел" Апулея / С.В. Полякова. – Москва : Наука, 1988. – 150с.
798989
  Вулис А.З. Метаморфозы комического / А.З. Вулис. – Москва, 1976. – 127 с.
798990
  Афанасьева А.И. Метаморфозы массового сознания россиян ("Круглый стол") / А.И. Афанасьева, А.Б. Лиханова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.24-29. – ISSN 0132-1625
798991
  Шеметова Т.Г. Метаморфозы мифологемы "няня Пушкина" в русской литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 134-145. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
798992
  Каграманов Ю.М. Метаморфозы нигилизма / Ю.М. Каграманов. – М, 1986. – 158с.
798993
  Волков А.Г. Метаморфозы политики / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-175-5
798994
  Мусатов В.Л. Метаморфозы политики Горбачева в отношении стран социалистического содружества // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0130-3864
798995
  Мартьянов В. Метаморфозы российского Модерна: выживет ли Россия в глобализирующемся мире / Виктор Мартьянов; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права. – Екатеринбург, 2007. – 344 с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1871-7
798996
  Запесоцкий А.С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 7-17. – ISSN 0132-1625
798997
  Ильичева Н.И. Метаморфозы художественного образа (образ Фауста в литературе и музыке) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
798998
  Апулей Метаморфозы, или Золотой осел / Апулей. – Москва, 1969
798999
  Апулей Л. Метаморфозы, или Золотой осел : [перевод / Апулей]. – Москва : Геликон, 1991. – 191, [1] с. : ил.
799000
  Апулей Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр; Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – 399с. – В изд. также: [Метаморфозы]/Апулей; Лукий, или Осел/ Лукиан.- С.348-367. – (Библиотека "Огонек" ; Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,