Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
797001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 34-40. – ISSN 0236-1477
797002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – Москва, 1975. – 87с.
797003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
797004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
797005
  Жегус О.В. Маркетингова аналітика в забезпеченні відновлення та розвитку суб"єктів бізнесу в Україні / О.В. Жегус, О.В. Ілляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 212-219. – ISSN 2222-4459
797006
  Кіслов Д.В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики : монографія / Д.В. Кіслов, Є.О.Романенко , І.В. Чаплай. – Київ : Персонал, 2018. – 411, [1] с. : табл. – Сер. засн. 2017 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Публічне адміністрування" ; вип. 2). – ISBN 978-617-02-0289-5
797007
  Петриняк А.Я. Маркетингова концепція ресурсозберігаючого механізму підприємств–виробників мінеральних вод // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 87-91
797008
  Брич Б.В. Маркетингова модель забезпечення інформативності процесів енергосервісного ринку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 46-50. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
797009
  Середа Н.М. Маркетингова модель зростання конкурентоспроможності товарів на світовому ринку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 121-128. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
797010
  Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації мііжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 32-47. – ISSN 1606-3732
797011
  Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : Курс лекцій / Н.І. Норіцина. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-286-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
797012
  Король І.В. Маркетингова політика комунікацій у банку / І.В. Король, С.М. Подзігун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2522-9273
797013
  Хумарова Н.І. Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України / Н.І. Хумарова, О.Л. Михайлюк // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 53-61. – ISSN 2313-4569


  "У статті досліджено світовий досвід у сфері просування готельного продукту. Проаналізовано готельну діяльність та динаміку надання готельних послуг в Україні. Узагальнено досвід національних та міжнародних готельних мереж у політиці просування, ...
797014
  Ковальчук С.В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 382-392. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
797015
   Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг / Л. Попова, О. Прядко, М. Мітяєва, О. Данніков // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 23-32 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
797016
  Щукін О.І. Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 108-112. – ISSN 2306-546X
797017
  Могилевська О.Ю. Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Могилевська Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
797018
  Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 384-399. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо маркетингової діяльності бібліотек, ефективного використання маркетингового інструментарію для успішного управління бібліотечною установою. Наведено аргументи на користь пріоритетного ...
797019
  Євтушенко Г.В. Маркетингова складова інтелектуальних активів ноціонального господарства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 107-115. – ISSN 2226-8820
797020
  Дранус В.В. Маркетингова складова при розробці бюджету діяльності суб"єктів господарювання / В.В. Дранус, Л.С. Дранус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 36-43. – ISSN 2306-6792
797021
  Смолянюк О.В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
797022
  Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів; визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.
797023
  Благун І.С. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 152-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
797024
  Варцаба В.І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки / В.І. Варцаба, Є.В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-110. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
797025
  Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-571-3
797026
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М.Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с. – ISBN 966-680-228-7
797027
  Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Окландер, М.В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-207. – ISBN 978-611-01-1026-6
797028
  Дайновський Ю.А. Маркетингова товарна політика : навч. посібник / Дайновський Ю.А. ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-282. – ISBN 978-617-602-317-3
797029
  Дима О.О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О.О. Дима ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-066-6
797030
  Середа Н.М. Маркетингова туристична діяльність в логістичних потоках // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 22-28. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
797031
  Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових виплат та рівня страхових виплат серед ...
797032
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Дугіна С.І.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393с. – ISBN 966-574-681-2
797033
  Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-1025-9
797034
  Леонгардт В.А. Маркетинговая деятельность отраслевого ВУЗа на рынке университетского (классического) и дополнительного бизнес-образования // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 634-651. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті представлено результати дослідження необхідності проектування процесу управління маркетинговою діяльністю ВНЗ на ринку вищої і додаткової професійної освіти, його структуру та зміст для галузевого (педагогічного) ВНЗ.
797035
   Маркетинговая революция = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / Гембл Поль, А. Тапп, Э. Марселла, М. Стоун; Поль Р. Гембл, Алан Тапп, Энтони Марселла, Мерлин Стоун ; пер. с англ. А.А. Шамрай ; под науч. ред. канд. экон. наук. И.В. Тараненко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XX, 419, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 417-419. – Библиогр.: с. 411-415. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 978-966-415-010-8
797036
  Власенко І.О. Маркетингове дослідження асортименту глюкометрів на фармацевтичному ринку України за 2021 рік // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 32-42. – ISSN 0367-3057
797037
  Попко О.В. Маркетингове дослідження експорту молока та молочної продукції вітчизняними операторами ринку // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 191-201. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
797038
  Новикова І.В. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
797039
   Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : монографія / [Є.В. Гнітецький, Н.С. Кубишина, С.О. Лебеденко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 165, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 137-156. – ISBN 978-966-622-839-3
797040
  Кузьмін О. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / О. Кузьмін, М. Бирка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
797041
  Кофанов О.Є. Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кофанов Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. з обкл. – Бібліогр.: 20 назв
797042
  Баланюк І.Ф. Маркетингове забезпечення товарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 143-149. – ISSN 2309-1533
797043
  Погоріла Т.В. Маркетингове забезпечення управління інноваційним процесом // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 388-390. – ISBN 978-617-7069-02-6
797044
  Юрків Н.Я. Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації / Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 150-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
797045
  Дибчук Л.В. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб"єктів господарювання на ринку туристичних послуг України / Л.В. Дибчук, Ю.О. Головчук, Г.О. Пчелянська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 252-257. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
797046
  Нянько В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / В. Нянько, В. Карпенко, О. Нездоровін // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 123-131. – ISSN 2410-0919
797047
  Дорожкіна К.В. Маркетингове управління органічним виробництвом на прикладі закритого акціонерного товариства "Житомирські ласощі" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
797048
   Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств / Н.М. Бабко, С.М. Калініченко, А.В. Микитась, Л.С. Харчевнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 299-307. – (Економічні науки)
797049
  Череп О.Г. Маркетингове ціноутворення в умовах вільного ринку / О.Г. Череп, А.В. Коцеруба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 140-144. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
797050
  Рахман М.С. Маркетинговий аналіз експортної діяльності агрокомплексу України / М.С. Рахман, Е.А. Трепалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 475-482. – ISSN 2222-4459
797051
  Трапаідзе С.М. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
797052
  Мішустина Т.С. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні / Т.С. Мішустина, Т.І. Гончар // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 133-143. – ISSN 2074-5354
797053
  Воронецька І.С. Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 40-46. – ISSN 2310-4678
797054
  Смирнов І.Г. Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 22-38. – ISSN 2308-135X
797055
  Корягіна С.В. Маркетинговий аудит : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.В. Корягіна, М.В. Корягін ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-277. – ISBN 978-617-673-304-1
797056
  Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мозер Майя Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 282 арк. – Додати: арк. 259-282. – Бібліогр.: арк. 17-19, 216-258 та в додатках: арк. 280-282
797057
  Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мозер Майя Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
797058
  Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Пелішенко; Мін-во освіти і науки України; КЕІМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 200с. – ISBN 966-8253-29-9
797059
   Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бєлявцев, В.М. Воробйов, Г В. Кузнецов, В.Є. Ніколайчук, Г.Д. Леонова, С.І. Гриценко; Мін-во фінансів України; Донецький нац. ун-т; Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с. – ISBN 966-364-218-1
797060
  Балановська Т.І. Маркетинговий менеджмент у діяльності сільськогосподарських підприємств / Т.І. Балановська, В.В. Восколупов // Біоекономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 5-14. – ISSN 2707-3823
797061
  Гегедош К.В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 44-53. – ISSN 1562-0905
797062
  Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 64-69. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
797063
  Черевко О. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Клієнтоорієнтований підхід до формування сайту вищого навчального закладу набуває все більшої ваги, що змушує вищі навчальні заклади вдосконалювати існуючі та шукати нові механізми взаємодії з цільовими аудиторіями. Визначено, на яких принципах повинно ...
797064
  Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності. Ключові ...
797065
  Краузе О. Маркетинговий стратегічний аналіз конкурентного потенціалу комерційного підприємства / О. Краузе, І. Піняк, С. Шпилик // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 81-90. – ISSN 2409-8892
797066
  Горета Л.В. Маркетинговий стратегічний аналіз як засіб формування енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 54-59. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
797067
  Мастерук Д.А. Маркетинговий характер політичної пропаганди в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 236-244


  На основі порівняльного аналізу політичної пропаганди й маркетингових технологій - політичної реклами й політичних зв"язків з громадськістю - обґрунтовується, що політична пропаганда також є маркетинговою технологією. Ключові слова: політична ...
797068
  Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 75-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
797069
  Слободяник А.М. Маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України / А.М. Слободяник, Є.М. Семижон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 55-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
797070
  Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Полторак; Дніпропетровський унів-т екон.і права. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 387с. – ISBN 966-8253-64-7
797071
  Дарчук В.Г. Маркетингові дослідження бізнес-процесів мережевого ритейлу ТОВ "Адідас" / В.Г. Дарчук, Н.М. Недопако, О.С. Хащевацька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 33-38. – ISSN 2415-8089
797072
  Дучинська Н.І. Маркетингові дослідження використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону / Н.І. Дучинська, А.Г. Бабенко, Т.С. Дронова // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 32-60. – ISBN 978-9934-571-44-2
797073
  Сотніков Ю.М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посібник / Сотніков Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-617-7253-53-1
797074
   Маркетингові дослідження інноваційних напрямів розвитку туристичного бізнесу в Україні / Т.Ю. Чаркіна, В.М. Зайцева, О.В. Пікуліна, Н.С. Чернова, Т.В. Полішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 39-47. – ISSN 2306-6792
797075
  Яшкіна О. Маркетингові дослідження інноваційного товару в машинобудівній галузі // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 18-25. – ISSN 1606-3732
797076
  Семенда Д.К. Маркетингові дослідження кон"юктури ринку зерна / Д.К. Семенда, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6792
797077
  Замлинська О.В. Маркетингові дослідження кон"юнктури ринку ліфтового обладнання України, Росії та Білорусії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
797078
  Кузняк Б. Маркетингові дослідження на зовнішніх ринках: інформаційне забезпечення / Б. Кузняк, В. Добрянська, В. Васюта // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 70-77. – ISSN 2409-8892
797079
  Іванова Л.О. Маркетингові дослідження основних тенденцій світового ринку оздоровчого туризму / Л.О. Іванова, О.М. Вовчанська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
797080
  Шквиря Н. Маркетингові дослідження поведінки споживачів ресторанних послуг // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 171-176. – ISSN 2409-8892
797081
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження ринку України з позиції іноземного капіталу // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – C. 104-113
797082
  Гречаник Н.Ю. Маркетингові дослідження стану здоров"я населення як фактор формування попиту на ринку платних медичних послуг / Н.Ю. Гречаник, Т.М. Сарабин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 151-170. – ISSN 2313-8246
797083
  Акімов Д.І. Маркетингові дослідження та просування художніх творів у маркетингу образотворчого мистецтва // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 139-144. – ISSN 2226-0285
797084
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
797085
  Богомаз Н.В. Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Богомаз Н.В. ; Нац. техн. ун-т України, КПІ. – Київ, 2003. – 344 с. + Додатки: л. 198-344. – Бібліогр.: л. 187-198
797086
  Туболець К.Г. Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 53-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
797087
  Сабірова А.Е. Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 97-101. – ISSN 2306-6814


  Уданій статті досліджено теоретичні основи проведення маркетингових досліджень страховими компаніями України, їхню роль у реалізації маркетингової стратегії. Приділено увагу сутності маркетингових досліджень, сферам застосування результатів, отриманих ...
797088
  Гейдарова О.В. Маркетингові дослідження як інструмент на ринку праці України / О.В. Гейдарова, І.О. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 16-17. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
797089
  Чучка І.М. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці / І.М. Чучка, О.В. Гаврилець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 296-304. – ISSN 1993-6788
797090
  Шишигіна Л.С. Маркетингові засоби просування туристичних послуг на ринку України / Л.С. Шишигіна, Я.М. Зима // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 418-425


  Розглянуто проблеми просування та розвитку туристичних послуг на ринку України. Висвітлено заходи стимулювання збуту туристичних послуг.
797091
  Рябчик А.В. Маркетингові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 7 пунктів
797092
  Дадико Г.Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
797093
  Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 79-92. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
797094
  Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-187
797095
  Радченко О.М. Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 96-102. – Бібліогр.: 25 назв.
797096
  Ситник О.Г. Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 174-181
797097
  Колотова Н. Маркетингові комунікації інноваційних проектів в умовах інформатизації суспільства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 68-81. – ISSN 2409-9260
797098
  Гамова І. Маркетингові комунікації у е-торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (128). – С. 53-66. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
797099
  Райко Д.В. Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 2. – С. 102-122. – ISSN 2522-9087
797100
  Новікова Л.В. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку / Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 340-345. – ISSN 2222-4459
797101
  Борисова Т.М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 2218-4511
797102
  Стоянов Г. Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 54-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
797103
  Янченко Н.В. Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н.В. Янченко, В.В. Польова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 151-127. – ISSN 2075-4892


  В статті проаналізовано досвід освітніх установ Великобританії, Польщі, Німеччини та США при побудові ефективної системи залучення абітурієнтів та формування бренду навчального закладу із застосуванням сучасного маркетингового інструментарію, ...
797104
  Лялюк А.М. Маркетингові підходи до вдосконалення фінансування вищої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 52-56
797105
  Лялюк А. Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 2411-4014


  Досліджено чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників ВНЗ на регіональному ринку праці; обґрунтовано необхідність перегляду маркетингової концепції освітніх закладів, виходячи із нинішніх вимог на регіональному ринку праці; ...
797106
  Магійович Р. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області / Р. Магійович, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
797107
  Лікарчук Н.В. Маркетингові способи організацій політичного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 210-223
797108
  Пархоменко Н. Маркетингові стратегії бізнес-систем у глобальному середовищі // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (104), квітень - червень. – C. 59-72. – ISSN 2786-4537
797109
  Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств / Р. Дудяк, Ю. Голембійовська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 295-300. – (Економіка АПК ; № 21(1))
797110
  Окландер М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи / М. Окландер, О. Замлинська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
797111
  Чукурна Е. Маркетингові стратегії на глобальному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 326-338


  В статті проаналізовано фактори, які впливають на розвиток глобалізації, до яких віднесено формування глобальних виробничих систем, які координуються транснаціональними корпораціями. Зроблено висновок, розвиток транснаціональних корпорацій на ...
797112
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
797113
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 214, [50] л. – Додатки: [50] л. – Бібліогр.: л.192-214
797114
  Бурдонос Л. Маркетингові стратегії у діяльності ВНЗ на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 15-26


  Стаття присвячена актуальності питання адаптації вищого навчального закладу до ринкових умов господарювання, підвищення його конкурентоспроможності та якості освітніх послуг як гарантію його затребуваності і життєздатності. Досліджено сучасні способи ...
797115
  Іванієнко В.В. Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможного бренду на міжнародних ринках / В.В. Іванієнко, К.В. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 444-450. – ISSN 2222-4459
797116
  Дробязко С.І. Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 302-307. – ISSN 2222-4459
797117
  Акімов Д.І. Маркетингові технології колекціонування в образотворчому мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 104-109. – ISSN 2226-0285
797118
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1606-3732
797119
  Циганкова Т. Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній / Т. Циганкова, А. Іщенко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 7-27. – ISSN 1811-9824
797120
  Серпухов М.Ю. Маркетингові технології як інструмент активізації розвитку вітчизняних підприємств / М.Ю. Серпухов, А.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 467-472. – ISSN 2222-4459
797121
  Правих Ю.М. Маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки в Україні / Ю.М. Правих, І.В. Жудова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 12-17
797122
  Примак Т. Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
797123
  Пархаєва Н.В. Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 122-133. – ISSN 0131-775Х
797124
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование / В.А. Гончарук. – Москва : Дело, 1998. – 248 с. – ISBN 5-89568-081-Х
797125
  Репьев А.П. Маркетинговое мышление, или Клиентомания : [что отличает маркетолога от маркетингового робота?] / Александр Репьев. – Москва : Eksmo Education : ЭКСМО, 2006. – 383, [1] с. : ил. – (Профессиональное издание для бизнеса). – ISBN 5-699-10974-9
797126
   Маркетинговое планирование в гостинице. Прямые методы прогнозирования продаж // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 18-20 : фото
797127
  Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с. – Шифр. дубл. 33 Зозу. (доп. карт. м/в.). – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-5-93763-007-0; 978-966-346-311-7
797128
  Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперемент) : учеб. пособ. / И.И. Бойко ; Украинский гуманитарный ин-т. – Киев : Кондор, 2005. – 280 с. – ISBN 966-8251-45-8
797129
  Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере B2B = Business to business market research : анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / Рут Макнейл ; пер. с англ. А.А. Шамрай ; под науч. ред. Е.Е. Козлова. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 423, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - На обл.: Маркетинговые исследования на практике. - Предм. указ.: с. 416-423. – Библиогр.: с. 412-415. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 966-415-005-3
797130
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
797131
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2004
797132
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2004
797133
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
797134
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
797135
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
797136
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
797137
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно--практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2005
797138
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2006
797139
  Ефремова О.А. Маркетинговые исследования рынка образования как элемент системы эволюции, императивы профилирования и управления / О.А. Ефремова, Л.А. Барахтенова, А.Т. Пименов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 179-186. – ISSN 1811-0916


  Показано, что маркетинг в сфере образования является важным элементом системы эволюции, позволяя изучить не только условия реализации, но и состояние ресурсов предоставляемых образовательных услуг.
797140
  Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке = Market research : a guide to planning, methodology & evaluation / Пол Хаг ; пер. с 3-го англ. изд. [М.Ю. Зарицкой]. – Киев : Знання-Прес, 2005. – 418, [6] с. : ил., табл. – Указ.: с. 390-418. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 373-389. – (Серия "Европейский маркетинг"). – ISBN 966-311-033-3
797141
  Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации. Что? Как? И почему? = Essentials of marketing communications : [практ. инструментарий по принятию решений, касающихся маркетинговых коммуникаций] / Джим Блайд ; пер. с англ.: [В.О. Шагоян]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 356 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 349-356. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-8216-70-9
797142
  Лебедев К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 186-190. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
797143
  Неизвестная Е.В. Маркетинговый аспект банковской конкуренции // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 208-215. – ISSN 2222-0712
797144
  Поклонский Ф.Е. Маркетиновый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1681-6277
797145
  Травянко В. Маркетологи та юристи: як взаємодіяти, щоб досягти синергії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
797146
  Решетніченко А.В. Маркетологічні основи державного управління: методологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
797147
  Просович О.П. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу / О.П. Просович, Ю.С. Боцман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 32-38. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
797148
  Семенова Т. Маркетри и петербургские краснодеревщики Х. Мейер и Н. Васильев // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 148-159. – ISSN 0234-1395
797149
  Чехов И.В. Марки - друзья природы / И.В. Чехов, Л Сладков. – М, 1981. – 96с.
797150
  Бухаров О.Н. Марки - свидетели истории / О.Н. Бухаров. – М, 1982. – 78с.
797151
  Лурье Ю. Марки Афганистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80. – ISSN 0321-5075
797152
  Шницлер А. Марки и чудеса / А. Шницлер. – Москва ; петроград, 1923. – 123 с.
797153
  Бухаров О.Н. Марки из старого альбома / О.Н. Бухаров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
797154
  Зборовський А. Марки і конверти нашої героїчної історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 16
797155
  Артур Р. Марки страны Эль Дорадо / Артур Р. – Москва : СП "Вся Москва", 1989. – 15 с. – (Листая старые страницы)
797156
  Лурье Ю. Марки Танзании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81. – ISSN 0321-5075
797157
  Шалата М.И. Маркиан Шашкевич жизнь, творчество, общественно-культутурная деятельность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шалата М.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 29л.
797158
  Санд Жорж Маркиз де Вильмер. Повести и рассказы / Санд Жорж. – Минск : Вышейшая школа, 1989. – 464с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
797159
  Клинге М. Маркиз де Кюстин и его книга о России // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 40-47. – ISBN 978-5-94067-261-6
797160
  Альмера Маркиз де Сад / Альмера. – Москва : Молодеж.центр АПН, 1991. – 157с. – ISBN 5-86196-001-1
797161
   Маркиз де Сад и ХХ век. – Москва : Культура, 1992. – 256с. – ISBN 5-8334-0006-6
797162
  Жеребин А.И. Маркиз Поза и "русские мальчики" (К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
797163
  Капуана Л. Маркиз Роккавердина / Л. Капуана. – Л., 1987. – 407с.
797164
  Иощенко А. Маркиза де Ментенон "некоронованная королева" Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 1812-867Х


  Франсуаза д’обінье (маркіза Ментенон) - фаворитка Людовика XIV
797165
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
797166
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 3 (134). – С. 100-128. – ISSN 1819-6268


  Фаворитка Людовика XV на протяжении 20 лет определяла политику Франции и стала законодательницей мод целого стиля. Некоронованная королева Франции, фактически управлявшая делами страны почти 20 лет, любимая фаворитка Людовика XV, красавица, ставшая ...
797167
  Игумнова Т.С. Маркизетовый поход / Т.С. Игумнова. – Москва-Л., 1927. – 128с.
797168
  Проймин К.Д. Маркизовский ключ. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1970. – 232с.
797169
  Петриковский Е.Л. Маркирование изделий в радио- и электронной промышленности / Е.Л. Петриковский, В.Ф. Красников. – Москва : Энергия, 1974. – 184 с.
797170
   Маркированные конверты СССР, 1926-1982 гг. : каталог-справочник. – М., 1986. – 92с.
797171
   Маркированные почтовые карточки СССР 1923-1979 гг. Каталог; Стандартные, рекламно-агитационные, иллюстрированные (односторонние) выпуски.. – М., 1982. – 111с.
797172
  Николко М. Маркируя другого: национальная идентичность украинцев в период независимости / М. Николко, Е. Грицай // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 48-56. – ISSN 1822-5136
797173
  Аль-Азаві Разі Джабур Шгіт Марківські моделі процесів ліквідації аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
797174
  Мельниченко В. Маркіз де Кюстін: "Я зобразив Росію такою, якою вона є" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 листопада (№ 23). – С. 1, 3
797175
  Мельниченко В. Маркіз де Кюстін: "Я зобразив Росію такою, якою вона є" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 9 грудня (№ 24). – С. 16-17
797176
  Місіма Іокіо Маркіза де Сад : П"єса в 3-х д.: За мотивами "Життєпису маркіза де Сада" Тацухіко Сібусава // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-34
797177
  Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 244. – ISBN 96966-8060-04-0
797178
  Ведьмідь Л.А. Маркіна Валентина Олексіївна / Л.А. Ведьмідь, Ю.В. Латиш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 235-236. – ISBN 978-966-02-8345-9
797179
   Маркіна Валентина Олексіївна (1910-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290. – ISBN 978-966-439-754-1
797180
  Кава В.І. Маркіян : повісті / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1973. – 320 с.
797181
  Сікорський П. Маркіян Шашкевич - духовний предтеча і пролог національного відродження // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : науковий альманах / Всеук. т-во "Рідна школа" [та ін.] ; упоряд. П. Сікорський ; редкол.: Д. Герцюк, М. Людкевич, В. Панасюк [та ін.]. – Львів, 2022. – Ч. 11. – С. 151-169
797182
  Рябчук М. Маркіян Шашкевич - заспівувач національного культурного відродження Західної України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
797183
  Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 802-814. – ISSN 2223-1196
797184
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Музейний комплекс Марукіяна Шашкевича) Поч. к ч. 2 2013, (далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 5


  Меморіал у Нестаничах, цікавий і оригінальний, став окрасою села, серцевиною заповідної території.
797185
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Поч. у ч. 2,3 за 2013 р.. Далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 6
797186
  Лепкий Б. Маркіян Шашкевич : З ілюстрациями / Написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1912. – VIII, 108 с. : іл., портр. – На обкл. назва сер.: Лїтературні характеристики укр. письменників. - В кн. портр. М.С. Шашкевича, Р. Авдиковського, С. Слимаковського, Я.Ф. Головацького, І.М. Вагилевича ; Рік вид. встан. за кн.: Енциклопедія Українознавства. Т.10. Париж, Нью-Йорк,. – (Загальна бібліотека ; № 106/107 ; Характеристики українських письменників [Т.] 2)
797187
  Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич / М.Й. Шалата. – К, 1969. – 255с.
797188
  Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3


  Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
797189
   Маркіян Шашкевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 38-39


  У листопаді цього року виповнюється 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича - українського письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, культурно-громадського діяча, речника духовного відродження західноукраїнських ...
797190
   Маркіян Шашкевич і Йосипівка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)


  мова про уродженця Підлисся Маркіана Шашкевича - священника, літератора, громадського діяча.
797191
   Маркіян Шашкевич на Заході = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
797192
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 60-64. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не ввійшли до основного варіанта цього незавершеного твору. Виявлено подібність характеристики одного з персонажів "Нового ...
797193
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не увійшли до основного варіанту цього незавершеного твору
797194
  Пахолко С. Маркіян Шашкевич у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
797195
  Дмитрук В.Т. Маркіян Шашкевич. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1961. – 52с.
797196
  Гоян Я. Маркіян Шашкевич. Апостол духа. Портрет : [присвяч. пам"яті Маркіяна Шашкевича] / [уклад.]: Ярема Гоян ; [ред. рада: С. Кубів (голова) та ін.]. – Київ : Українська Мить : Ін Юр, 2017. – 343, [3] с. : іл., портр. – Вид. здійснене під егідею Всеук. правозахисної орг. "Меморіал" імені Василя Стуса - Вкладено у футляр. – (Скарбниця українських реліквій). – ISBN 978-966-313-558-8
797197
  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізм культу // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-31
797198
  Кирчів Р.Ф. Маркіянове сузір"я : ті, кого пробудив, "воодушевив" і повів за собою Маркіян Шашкевич / Роман Кирчів ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 95, [3] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 92-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 078-617-607-204-1
797199
  Головецькй В.М. Маркіянові яблука / В.М. Головецькй. – К., 1987. – 229с.
797200
   Марко Безручко знову в Боярці // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)


  Меморіальний барельєф створено та встановлено з ініціативи депутата Боярської міської ради, члена Національної спілки краєзнавців України та Історичного клубу "Холодний Яр" Андрія Ковальова коштом Боярської міської ради.
797201
  Гущак Іван Марко Боєслав-сурмач УПА / Гущак Іван. – Львів : Світ, 2002. – 88с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-166-3
797202
  Степула Н. Марко Боєслав // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 272-273. – ISBN 966-7379-16-7
797203
  Зелінська Г. Марко Боєслав у літературній критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 48-54. – ISSN 0130-528Х
797204
  Лисенко О. Марко Бублій : оповидання пpо давне / Олекса Лысенко. – Серкассы (Черкаси) : Дpук. Х.Д. Раздольскаго, 1902. – 8 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт.
797205
  Кочерга І. Марко в пеклі / І. Кочерга. – Х, 1930. – 96с.
797206
   Марко Веніамінович Цвік : (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Харків : Право, 1999. – 26с.
797207
  Гросси Т. Марко Висконти / Т. Гросси. – М., 1972. – 304с.
797208
  Сорокіна Л. Марко Вовчок - "кроткий пророк" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-19
797209
  Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 19-25
797210
  Бойко В.С. Марко Вовчок : істоpико-літеpатуpний начеpк : (з біогpафією письменниці і покажчиком літеpатуpи) / В.С. Бойко. – Київ : Печатня Видавництва Товариства "Дpукаpь", 1918. – 240 с. – Бібліогр. покажч.: с. 229-239


  Hа тит. аpк. епігpаф з віpша "Маpку Вовчку" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, М. Вовчка, І.П. Котляpевського, укp. наp. пісень Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834 — 1907) Український вчений, літературознавець, ...
797211
  Бойко В.С. Марко Вовчок / В. Бойко. – Київ ; Лейпциг : [Вид[авн.] Т-[во] "Дpукаpь"] : Лейпциг : Укp. Hакладня, 1923. – 240 с. – Бібліогp. покажч.: С. 229-239. – (Загальна бібліотекака ; № 185-187 ; Літературні хаpактеpистики укpаїнських письмеників [№] 5)


  Український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, професор Уральського педагогічного інституту ...
797212
  Тамарченко Д. Марко Вовчок / Д. Тамарченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1946. – 44 с.
797213
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 28 с.
797214
  Бернштейн М.Д. Марко Вовчок : Лекції для студентів-заочників пед. і учит. ін-тів / М.Д. Бернштейн ; М-во освіти УРСР, Наук.-метод. кабінет заоч. пед. освіти. – Київ : Радянська школа, 1952. – 74 с.
797215
  Филоненко В.И. Марко Вовчок / В.И. Филоненко. – Нальчик, 1955. – 42с.
797216
  Гимельфарб А.М. Марко Вовчок / А.М. Гимельфарб. – М., 1957. – 36с.
797217
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – Київ, 1957. – 64с.
797218
  Засенко А.Е. Марко Вовчок / А.Е. Засенко. – Москва, 1958. – 39с.
797219
  Тараненко М.А. Марко Вовчок : Літературний портрет / М.А. Тараненко. – Київ, 1958. – 135 с.
797220
  Мартынов А.Ф. Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1960. – 28с.
797221
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : Життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1964. – 655с.
797222
  Брандис Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 335 с., [13] л. ил. – Библиогр.: с. 333-334. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 19 (460))
797223
  Брандіс Е.П. Марко Вовчок : повість-дослідження : зібрання творів Марка Вовчка / Є.П. Брандіс ; пер. з рос. Л. Малахової, Н. Петрушевської. – Київ : Дніпро, 1975. – 368 с., [10] л. іл.
797224
  Недзвідський А.В. Марко Вовчок : Семінарій / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 168с.
797225
   Марко Вовчок : життя і творчість у документах, фотографіях, іл. – Київ : Радянська школа, 1981. – 142, [2] с. : портр., іл. – Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 142-143
797226
  Омельянов М.Я. Марко Вовчок / М.Я. Омельянов. – К, 1987. – 14 с.
797227
  Зеров М. Марко Вовчок // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 221-226. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
797228
  Панасенко Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
797229
  Бех М.М. Марко Вовчок (1834-1907) / упор. М.М. Бех. – Вінниця : [б. в.], 1959. – 8 с.
797230
   Марко Вовчок в критиці : Збірник статей, рецензій, висловлювань. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1955. – 338с.
797231
  Засенко О.Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О.Є. Засенко. – Київ, 1959. – 180с.
797232
  Дудко В. Марко Вовчок і її літературне оточення у 1859-1861 роках: невідоме, забуте, дискусійне // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 133-142. – ISBN 978-966-2449-92-1
797233
  Маркович Б.А. Марко Вовчок на Кавказе / Б.А. Маркович. – Ставрополь : Тип. Губернского правл., 1913. – 79 с. – Отд. оттиск: Труді СТавропольской ученой архивной комиссии
797234
  Лобач-Жученко Марко Вовчок на Кавказе. / Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 183с.
797235
  Ільницька Луіза Іванівна Марко Вовчок у колі сучасників : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження / Ільницька Луіза Іванівна, Лобач-Жученко Борис Борисович. – Львов, 1983. – 143с.
797236
  Засенко Алексей Елисеевич Марко Вовчок. (Жизнь, творчество, место в истории лит-ры) : Автореф... д-ра филол.наук: / Засенко Алексей Елисеевич; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
797237
  Баб"як П.Г. Марко Вовчок. 1833-1907 : рекомендаційний покажчик літератури / П.Г. Баб"як ; Львівська держ. наукова бібліотека. – Львів, 1969. – 51 с.
797238
   Марко Вовчок. Бібліографічні та методичні матеріали. – Харків, 1957. – 54с.
797239
   Марко Вовчок. Статті і дослідження. – Київ, 1957. – 360с.
797240
  Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці (до 180-річчя від дня народження) // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 4-7


  У статті йдеться про творчий шлях класика української літератури Марка Вовчка (Марію Олександрівну Вілінську).
797241
  Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа при КДУ, 1983. – 198с.
797242
  Зеров М. Марко Вовчок. Творчість // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 226-229. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
797243
  Томенко М. Марко Вовчок: "Фатальна жінка" української літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 11
797244
  Игнатова А. Марко Вовчок: лики свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268
797245
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 92-95.
797246
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 6- 11.
797247
  Ковалів Ю. Марко Вороний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
797248
  Димніч-Могила Марко Горбатий / Димніч-Могила. – Харків, 1929. – 57с.
797249
  Горбачук М.Л. Марко Григорович Крейн (до 100-річчя з дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29.
797250
  Крутій Ю.С. Марко Григорович Крейн: видатний математик, людина, педагог / Ю.С. Крутій, В.Л. Цубенко // Механіка та математичні методи : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 1, № 1. – С. 7-16. – ISSN 2618-0650
797251
  Преловська І. Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ"я // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 23-32. – ISSN 2413-7065
797252
  Винар Л. Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріяли // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 133–138. – ISSN 0041-6061
797253
  Голбковский Анатолий Марко из Монтерея : Музеи мира / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл., Карта
797254
  Єщенко М. Марко і марки : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С 150-155. – ISBN 978-617-7443-00-0
797255
   Марко Ігорович Бажанов - один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 343-346. – ISSN 0132-1331
797256
  Дробот Н. Марко Кропивницький - батько українського театру // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 46-60


  Інтегрований дослідницько-пошуковий проект.
797257
  Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 4-7


  У статті йдеться про заснування М. Кропивницьким уславленого театру корифеїв (у сучасному розумінні першрго національного класичного театру), з початком діяльності якого розпочинається за великим рахунком історія українського професійного театру на ...
797258
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Симферополь, 1961. – 72с.
797259
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Київ, 1968. – 144с.
797260
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – К., 1985. – 150с.
797261
   Марко Кропивницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-8137-97-6
797262
  Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини XIX - початку XX ст. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 11-16


  Попри відсутність держави, авторитарність системми освіти, прогресивні культурно-освітні діячі другої половини XIX -початку XX століть започаткували й підносили національне відродження Галичини на засадах торговельно-кооперативного шкільництва, ...
797263
  Смоленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край / М.К. Смоленчук. – Київ, 1971. – 76 с.
797264
  Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професійного театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 174-198. – ISSN 1997-4264


  У статті розглядається тривале дискусійне питання в українському театрознавстві про початок українського професіонального театру і ставлення М. Кропивницького до цього питання. Сьогодні побутують різні дати появи професіонального театру на українській ...
797265
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Новиков А.О. ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 436 л. – Бібліогр.: л. 392-436
797266
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Новиков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
797267
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
797268
  Вітер В. Марко Кропивницький на українському телеекрані / В. Вітер, Г. Криворчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 272-277. – ISSN 1997-4264
797269
  Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 11-
797270
  Лягущенко А. Марко Лукич Кропивницький - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 218-225. – ISSN 1997-4264
797271
  Литвинська С. Марко Лукич Кропивницький - засновник театру світової слави : (до 170-річчя від дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 181-186. – ISBN 966-8126-27-0
797272
  Кирилюк Є.П. Марко Лукич Кропивницький / Є. Кирилюк. – Москва : Укрвидав ЦККП(б)У, 1943. – 12 с.
797273
   Марко Лукич Кропивницький : збірник статей, спогадів та матеріалів. – Київ, 1955. – 532 с.
797274
  Йосипенко М.К. Марко Лукич Кропивницький / М.К. Йосипенко. – К., 1958. – 324с.
797275
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
797276
  Зборовський А. Марко Мельник: "У цій війні переможе не зброя, а дух, культура і мова" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 17 січня (№ 1/2). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Видавництво Марка Мельника випустило в світ у серії "Видатні українці" Бібліотеки історичного клубу "Холодний Яр" книгу - Романа Коваля "Донбас: радість і біль. 2014 - 2020".
797277
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – Москва, 1936. – 352с.
797278
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
797279
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
797280
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
797281
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
797282
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
797283
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
797284
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
797285
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
797286
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
797287
  Залізняк Б. Марко Роберт Стех: "Творчість - це впорядкування хаосу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 215-217. – ISSN 08-68-4790-12


  "Доктор славістики і магістр інженерії – письменник Марко Роберт Стех. У Львові відбулося кілька зустрічей з Марком Робертом Стехом, визначним українським діаспорним літературознавцем, культурологом, письменником, телеведучим. Одна з них – 6 червня у ...
797288
  Савицький М. Марко Савицький: "Бути архітектором - це передовсім бути відповідальним" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 60-63. – ISSN 2709-3107
797289
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
797290
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
797291
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – Київ, 1951. – 144с.
797292
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – Київ : Дніпро, 1974. – 253 с.
797293
  Лесин В.М. Марко Черемшина : (До 100-річчя від дня народження ) / В.М. Лесин. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
797294
  Засенко О. Марко Черемшина : життя і творчість / Олекса Засенко. – Київ : Дніпро, 1974. – 256 с.
797295
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
797296
  Музичка А.В. Марко Черемшина (Іван Семанюк) / А. Музичка. – Харків : Держвидав України, 1928. – 280 с.
797297
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
797298
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
797299
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
797300
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
797301
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
797302
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
797303
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
797304
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
797305
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
797306
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
797307
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
797308
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
797309
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
797310
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
797311
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
797312
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М., 1963. – 860 с.
797313
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
797314
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56 с.
797315
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
797316
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн, С. Осаки. – Москва : Наука, 1977. – 175 с.
797317
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
797318
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
797319
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
797320
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
797321
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
797322
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
797323
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
797324
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
797325
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
797326
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
797327
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
797328
  Юркова О.В. Марковський Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 250-251. – ISBN 978-966-02-8345-9
797329
  Мішура Ю.С. Марковський процес / Ю.С. Мішура, К.В. Ральченко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 251-252. – ISBN 978-966-02-8345-9
797330
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
797331
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
797332
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
797333
  Лежнев М.Н. Маркс и Кант : (Критико-философская параллель) / [соч.] М.Н. Лежнева [псевд.]. – Николаев : Изд. П. Ковалева и Н. Осипова ; Тип. содерж Л.П. Белинским, 1900. – 89 с.


  Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов ... М., 1957. Т. 2. С. 115
797334
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
797335
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
797336
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481 с.
797337
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
797338
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
797339
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
797340
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
797341
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
797342
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс - организаторы Союза коммунистов / Е.П. Кандель. – Москва, 1953. – 302 с.
797343
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
797344
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
797345
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
797346
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
797347
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс о реакционном прусачестве. / Е.П. Кандель, И.И. Прейс. – Москва, 1943. – 60 с.
797348
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 31 с.
797349
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
797350
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
797351
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
797352
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
797353
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320 - 8370
797354
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
797355
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
797356
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
797357
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
797358
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
797359
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
797360
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
797361
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – Москва, 1958. – 125с.
797362
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
797363
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
797364
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
797365
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
797366
   Маркс, Енгельс, Ленін, КПРС про управління економікою. – Київ, 1981. – 326с.
797367
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
797368
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
797369
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
797370
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
797371
  Шофман А.С. Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе : учебное пособие / А.С. Шофман. – Казань, 1971. – 270с.
797372
  Овсянников М.Ф. Маркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1965. – 42с.
797373
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой. – Москва, 1979. – 344с.
797374
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
797375
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
797376
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
797377
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е изд. – Москва : Партиздат, 1934. – 352с.
797378
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е изд. – Москва : Партиздат, 1935. – 352 с.
797379
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
797380
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
797381
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 190с.
797382
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
797383
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
797384
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
797385
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
797386
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
797387
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – Москва, 1984. – 112с.
797388
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – Москва
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
797389
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – Москва
3. – 1968. – 352с.
797390
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – Москва
4. – 1968. – 447с.
797391
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – Москва
5. – 1968. – 447с.
797392
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – Москва
6. – 1969. – 383с.
797393
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – Москва, 1980. – 64с.
797394
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
797395
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
797396
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
797397
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
797398
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – Москва, 1965. – 160с.
797399
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С. Киров. – Ленинград : Партиздат, 1934. – 32 с.
797400
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
797401
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
797402
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
797403
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – Москва
1. – 1983. – 281с.
797404
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – Москва
2. – 1983. – 344с.
797405
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
797406
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – Москва
1. – 1989. – 240с.
797407
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – Москва
2. – 1989. – 303с.
797408
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
797409
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
797410
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
797411
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
797412
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
797413
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
797414
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
797415
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
797416
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
797417
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие : (Из опыта идеол. работы марксистов-ленинцев Петербурга-Петрограда в 1883-1917 гг.) / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 368 с.
797418
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – Москва
2. – 1970. – 184с.
797419
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР : ист.-теорет. очерк / Г.Г. Богомазов ; Ленингр. гос. ун-т, Экон. фак. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 144 с.
797420
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – Москва, 1988. – 397с.
797421
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
797422
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва, 1979. – 95с.
797423
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 198с.
797424
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
797425
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 448 с.
797426
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 3. – 1982. – 384с.
797427
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
797428
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
797429
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – Москва, 1933. – 104с.
797430
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
797431
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
797432
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
797433
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
797434
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
797435
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
797436
  Чувиков П.А. Марксизм-ленинизм о войне и армии : (Краткий популярній очерк) / П.А. Чувиков. – 2-е изд. – Москва : Военное издательство, 1956. – 160 с.
797437
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1956. – 288с.
797438
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1957. – 287с.
797439
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1961. – 394с.
797440
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1962. – 375с.
797441
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1965. – 383с.
797442
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – Москва : Военное издательство, 1968. – 391с.
797443
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486 с.
797444
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва : Прогресс, 1983. – 288 с.
797445
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – Москва, 1968. – 143с.
797446
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – Москва, 1955. – 220с.
797447
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
797448
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – Москва, 1981. – 38с.
797449
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
797450
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
797451
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – Москва, 1984. – 382с.
797452
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
797453
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
797454
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – Москва, 1981. – 80с.
797455
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
797456
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
797457
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
797458
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
797459
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18 с.
797460
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
797461
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
797462
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – Москва, 1965. – 64с.
797463
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
797464
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
797465
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
797466
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
797467
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении : лекции, чит. на Всесоюзном совещании лекторов при ЦК ВКП(б) 1 сентября 1939 г. / Александров Г. – Москва : Политгиз, 1939. – 44 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
797468
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. : Указатель литературы / Т.Н. Копреева. – Ленинград, 1953. – 48 с.
797469
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
797470
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
797471
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
797472
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
797473
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
797474
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
797475
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
797476
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – Москва, 1959. – 38с.
797477
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44 л.
797478
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
797479
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – Москва, 1969. – 624с.
797480
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
797481
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
797482
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
797483
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
797484
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
797485
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
797486
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – Москва, 1964. – 64с.
797487
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
797488
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
797489
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
797490
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления : Краткий рекомендательный указатель / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
797491
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари ; АН СССР, Ин-т филисофии. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 408 с.
797492
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – Москва, 1955. – 40с.
797493
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
797494
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – Москва, 1963. – 63с.
797495
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – Москва, 1954. – 28с.
797496
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
797497
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
797498
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
797499
  Мхитарян Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Мхитарян Г.Е. – Ереван, 1953. – 23 с.
797500
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
797501
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
797502
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
797503
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
797504
  Хасан А.И. Марксизм-ленинизм о теории мирного сосуществования / Абед Идан Хасан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 59-64. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
797505
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
797506
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – Москва, 1956. – 47с.
797507
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – Москва, 1958. – 163с.
797508
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос. наук / Алиев М. Г. ; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19 с.
797509
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
797510
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
797511
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
797512
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
797513
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
797514
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
797515
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
797516
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – Москва, 1953. – 48с.
797517
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
797518
  Андреев И.Д. Марксизм-ленинизм об обьективной, абсолютной и относительной истине / Андреев И.Д. ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
797519
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
797520
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – Москва, 1961. – 158с.
797521
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
797522
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – Москва, 1954. – 24с.
797523
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
797524
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
797525
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
797526
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – Київ, 1962. – 44с.
797527
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – Київ, 1964. – 28с.
797528
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – Київ, 1968. – 39с.
797529
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
797530
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
797531
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
797532
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
797533
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
797534
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
797535
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення : лекція, чит. на Всесоюзній нараді лекторів при ЦК ВКП(б) 1 вересня 1939 р. / Александров Г. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 43 с. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм)
797536
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
797537
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
797538
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1955. – 48с.
797539
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
797540
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
797541
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
797542
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
797543
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
797544
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
797545
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 2-17
797546
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 21-34
797547
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
797548
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
797549
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
797550
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
797551
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
797552
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – Москва, 1924. – 24с.
797553
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
797554
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке : Маркс, Энгельс, Ленин и современность / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 638с.
797555
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – Москва, 1925. – 31с.
797556
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
797557
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
797558
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – Москва, 1933. – 96с.
797559
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
797560
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
797561
  Ленин В.И. Марксизм и восстание : Советы постороннего / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
797562
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
797563
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
797564
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм : Лекция, прочитанная 16 августа 1940 г. в Политехническом музее в Москве / Е. Ярославский. – Москва : Политиздат, 1940. – 35 с.
797565
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
797566
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
797567
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
797568
   Марксизм и естествознание. – Москва, 1933. – 212с.
797569
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
797570
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
797571
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
797572
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
797573
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
797574
  Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1937
797575
   Марксизм и национальный вопрос : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий"
Ч. 1 : Социал-демократы и национальный вопрос. – 1923. – 198 с.


  Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского - взято из интернета, в кн. полностью уничтожена запись
797576
   Марксизм и национальный вопрос. Ч. 2 : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. / Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского // Марксизм и национальный вопрос : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. / Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1923. – Ч. 1 : Социал-демократы и национальный вопрос. – 259 с.


  Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского - взято из интернета, в кн. полностью уничтожена запись
797577
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
797578
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Ги Биола ; пер. с франц. М.И. Зайцевой. – Москва : Прогресс, 1975. – 152 с.
797579
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
797580
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
797581
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – Москва, 1985. – 350с.
797582
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – Москва, 1986. – 243с.
797583
  Благоев Д. Марксизм и проблемы художественного творчества : [сост., вступ. ст., с. 7-29, пер. и коммент. Г.А. Чернейко] / Д. Благоев. – Москва : Искусство, 1986. – 380, [1] с. – (История эстетики в памятниках и документах)
797584
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
797585
  Поллит Г. Марксизм и рабочее движение в Великобритании / Гарри Поллит. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 99 с. : портр. – (Библиотечка по научному социализму)
797586
   Марксизм и развитие советской педагогики. – Москва, 1986. – 256с.
797587
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
797588
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 16 с.
797589
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
797590
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
797591
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
797592
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
797593
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
797594
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – Москва, 1971. – 32с.
797595
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – Москва, 1973. – 192с.
797596
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
797597
   Марксизм и Россия. – Москва, 1990. – 284с.
797598
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
797599
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
797600
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
797601
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
797602
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
797603
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
797604
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
797605
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – Москва, 1984. – 231с.
797606
   Марксизм и страны Востока. – Москва, 1970. – 184с.
797607
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – Москва, 1978. – 334с.
797608
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – Москва, 1972. – 582с.
797609
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва : Знание, 1965. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике : 2 серия. Философия ; 9)
797610
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
797611
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
797612
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
797613
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
797614
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
797615
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1964. – 15 с.
797616
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
797617
  Мандат Р. Марксизм і політична економія М. Туган-Барановського // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 66-69
797618
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
797619
  Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи : історія комуніст. утопії / Анджей Валіцький ; пер. з пол. Дмитро Андрухів. – Київ : Всесвіт, 1999. – 509, [2] с. – Імен. покажч.: с. 503-509. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. – ISBN 966-95607-3-X
797620
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
797621
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
797622
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
797623
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
797624
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
797625
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
797626
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
797627
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
797628
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
797629
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
797630
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук ; Отв. ред. М.И. Михайлов ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1985. – 127 с. – Библиогр.: с. 120-125
797631
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
797632
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
797633
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
797634
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
797635
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
797636
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – Москва, 1976. – 192с.
797637
   Марксизм: pro и contra. – Москва, 1992. – 333с.
797638
  Терещенко Ю.Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Гегеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-69. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
797639
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
797640
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : автореф... канд. филос. наук : 09.00.02 / Рожков В.П. ; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28 л.
797641
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
797642
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
797643
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : автореф... докт. филос.наук / Рожин В.П. ; ЛГУ. – Л., 1954. – 29 л.
797644
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
797645
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
797646
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – Москва, 1981. – 177с.
797647
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
797648
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – Москва, 1987. – 62с.
797649
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика / В.П. Тугаринов. – Ленинград, 1952. – 32с.
797650
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
797651
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : Дис. ... канд. философ. наук: / Т.З. Божко ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Станислав : [Б. и.], 1953. – 291 л.
797652
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
797653
  Семенов В.С. Марксистская и буржуазная социология о классах и классовых отношениях в современную эпоху. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 42л.
797654
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
797655
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
797656
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
797657
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
797658
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
797659
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
797660
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
797661
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
797662
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
797663
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий : методол. проблемы ист. материализма / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – Москва : МГУ, 1985. – 68 с.
797664
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
797665
  Курочкина Г.П. Марксистская критика 1906-1912 гг. в борьбе за реализм : Автореф... канд. филол.наук: / Курочкина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
797666
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
797667
  Кузичева А.П. Марксистская критика в борьбе за Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузичева А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
797668
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
797669
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
797670
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
797671
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
797672
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе : науч.-аналит. обзор / Г.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН, 1976. – 40 с. – Библиогр.: с. 3
797673
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
797674
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX - начале XX века) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
797675
  Салимова Марксистская педагогика за рубежом. / Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил, кизы. – М., 1988. – 222с.
797676
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
797677
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – Москва, 1983. – 183с.
797678
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
797679
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
797680
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
797681
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
797682
  Брожик В. Марксистская теория оценки : пер. со словац. / В. Брожик ; общ. ред. и послесл. Ю.Н. Солодухина. – Москва : Прогресс, 1982. – 261 с.
797683
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
797684
  Подволоцкий И. Марксистская теория права : очек / И. Подволоцкий ; С предисл. Н. Бухарина. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1925. – 184 с. – (Семинарий по социологии / под руководством Н. Бухарина)
797685
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
797686
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
797687
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 2. – 1979. – 398с.
797688
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
797689
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
797690
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
797691
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
797692
  Белогуб В.Д. Марксистская философия как органическое единство диалектического и исторического материализма : Дис... канд. философ. наук: / В.Д. Белогуб ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра диалектического и исторического материализма естественных факультетов. – Киев : [б. и.], 1963. – 288 л. – Библиогр.: л. 269-288
797693
  Агеев Д.П. Марксистская философия мира-философия исторического оптимизма / Д.П. Агеев. – Ленинград : Знание, 1975. – 39 с.
797694
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
797695
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
797696
  Титов Владимир Федорович Марксистская философская мысль в Аргентине / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 167 с.
797697
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
797698
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
797699
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
797700
   Марксистская этика. – Москва : Политиздат, 1976. – 336 с.
797701
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 352 с.
797702
  Архангельский Л.М. Марксистская этика : предмет, структура, основные направления / Архангельский Л.М. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с. – Библиогр.: с. 232-238 (230 назв.)
797703
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
797704
  Ангелов С. Марксистская этика как наука / С. Ангелов ; пер. с болг. А.В. Федотова. – Москва : Прогресс, 1973. – 264 с.
797705
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
797706
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
797707
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
797708
  Гароди Р. Марксистский гуманизм : пять полемических очерков : пер. с фр. / Роже Гароди ; Пер. с фр. С.А. Эфирова, Г.Б. Агабекова ; Предисл. с. 5-32 и общ. ред. чл.-кор. АН СССР М.Т. Иовчука. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
797709
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
797710
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
797711
  Леонов М. Марксистский диалектический метод / М. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 211 с.
797712
  Розенталь М.М. Марксистский диалектический метод / М.М. Розенталь. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 348 с.
797713
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
797714
  Межуев В.М. Марксистский историзм и понятие культуры : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Межуев В.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
797715
  Попов Г. Марксистский метод против марксистских концепций ("Политическое завещание" Г.В. Плеханова) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 0042-8736
797716
  Востриков А.В. Марксистский философский материализм : Курс лекций / А.В. Востриков; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва : Б.и., 1955. – 192 с.
797717
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
797718
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
797719
  Разин В.И. Марксистско--ленинское учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин, док. фил. наук. – Москва : Наука, 1979. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 8)
797720
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
797721
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – Москва, 1980. – 254с.
797722
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
797723
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
797724
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
797725
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
797726
  Губерский Л.В. Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. филос. гуманитарных фак. – Киев, 1975. – 180 л. – Бібліогр.:л.169-180
797727
  Руслякова В.Г. Марксистско-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
797728
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
797729
  Андреев А.Л. Марксистско-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев ; отв. ред. М.Ф. Овсянников ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с.
797730
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
797731
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
797732
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
797733
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
797734
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
797735
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
797736
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
797737
  Коробко П.И. Марксистско-ленинская критика идеалистических теорий культа личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коробко П.И. ; МВО УССР, КГУ, Каф. ист. филос. – Киев, 1956. – 18 с.
797738
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
797739
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии Канта : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48 с.
797740
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
797741
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
797742
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – Москва : Наука, 1973. – 294 с.
797743
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 375с.
797744
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
797745
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
797746
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
797747
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
797748
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
797749
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
797750
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
797751
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
797752
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 559 с.
797753
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – Москва, 1973. – 647 с.
797754
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
797755
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1981. – 231 с.
797756
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
797757
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучка ; Я.И. Анспак. – Рига : Зинатне, 1981. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 221-237
797758
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
797759
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
797760
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 166 с.
797761
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
797762
  Узбекова Г.Х. Марксистско-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
797763
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
797764
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
797765
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
797766
   Марксистско-ленинская социология. – Москва, 1989. – 285с.
797767
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС : учебное пособие по спецкурсу / В.С. Александров. – Москва : Высшая школа, 1970. – 239 с.
797768
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
797769
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
797770
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
797771
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
797772
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
797773
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
797774
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
797775
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1981. – 463 с.
797776
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1983. – 535с.
797777
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
797778
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
797779
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
797780
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы : Лекции / А.А. Амвросов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 100 с. – ([Диалектический и исторический материализм])
797781
  Коваль П.Д. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
797782
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
797783
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
797784
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
797785
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
797786
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Москва, 1984. – 384с.
797787
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Москва, 1971. – 460с.
797788
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
797789
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – Москва, 1983. – 367с.
797790
  Горовский Ф.Я. Марксистско-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
797791
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – Москва, 1958. – 32с.
797792
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – Москва, 1956. – 320с.
797793
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
797794
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
797795
  Цамерян И.П. Марксистско-ленинская теория по национально-колониальному вопросу. / И.П. Цамерян. – М., 1954. – 80с.
797796
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
797797
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
797798
   Марксистско-ленинская теория познания : Указатель литературы, изданной в СССР на русском языке 1956-1972 гг. В 3-х частях. – Москва
Часть 1. – 1974. – 163 с.
797799
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / Андреев И.Д. ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : [б. и.], 1967. – 63 с. – Библиогр. в конце книги (15 назв.). – (В помощь лектору : научн.-метод. совет по пропагенде философ. знаний)
797800
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – Москва, 1986. – 155с.
797801
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
797802
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
797803
  Петрухин А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
797804
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму : Рекомендательный указатель литературы / А.А. Попов. – Ленинград, 1957. – 88 с.
797805
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – Москва, 1972. – 80с.
797806
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
797807
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
797808
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – Москва, 1978. – 238с.
797809
  Селезнев М.А. Марксистско-ленинская теория социальной революции / М.А. Селезнев. – М, 1982. – 77с.
797810
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – Москва, 1971. – 215с.
797811
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
797812
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – Киев, 1967. – 40с.
797813
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
797814
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
797815
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – Москва, 1981. – 164с.
797816
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
797817
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
797818
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
797819
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
797820
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 335с.
797821
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – Москва
1. – 1974. – 335с.
797822
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
797823
   Марксистско-ленинская философия. – 5-е изд., доп. и дораб. – М.
2. – 1975. – 440с.
797824
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – Москва
2. – 1976. – 430с.
797825
   Марксистско-ленинская философия. – Москва
2. – 1976. – 432с.
797826
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – Москва, 1979. – 88с.
797827
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – Москва, 1979. – 270с.
797828
   Марксистско-ленинская философия : учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 367 с.
797829
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
797830
   Марксистско-ленинская философия : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1970-1984 гг. В 2-х ч. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 172 с.
797831
   Марксистско-ленинская философия : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1970-1984 гг. В 2-х ч. – Москва
Ч. 2. – 1986. – 94 с.
797832
   Марксистско-ленинская философия : курс лекций. – Киев : Выща школа, 1988. – 438 с.
797833
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
797834
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
797835
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
797836
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Адуло Тадеуш Иванович.; МВ и ССО БССР, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24 л.
797837
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций : Книги, изданные в СССР в 1976 - 1980 гг. – Москва, 1980. – 68 с.
797838
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
797839
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
797840
  Фатилев Х.М. Марксистско-ленинская философия и естествознание / Х.М. Фатилев. – Москва, 1960. – 283с.
797841
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
797842
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
797843
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1979. – 143 с.
797844
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
797845
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
797846
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
797847
   Марксистско-ленинская философия и современный общественный прогресс. – М, 1969. – 303с.
797848
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
797849
   Марксистско-ленинская философия как методология общественных и естественных наук / Платонов Г.В.,Петрушевский С.А. – М, 1972. – 196с.
797850
   Марксистско-ленинская философия как система / Платонов Г.В. – Москва, 1981. – 312 с.
797851
  Федосеев П.Н. Марксистско-ленинская философия на современном этапе : лекция / П.Н. Федосеев. – Москва : Мысль, 1974. – 71 с.
797852
  Сидоркин В.А. Марксистско-ленинская философия о категориях возможности и действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоркин В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
797853
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
797854
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
797855
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
797856
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
797857
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – Москва, 1971. – 335с.
797858
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
797859
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
797860
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1967. – 338с.
797861
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
797862
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – Москва, 1971. – 448с.
797863
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
797864
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
797865
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
797866
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
797867
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1975
797868
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
797869
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
797870
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
797871
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
797872
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
797873
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
797874
  Агамиров М. Марксистско-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
797875
  Штейнберг В.А. Марксистско-ленинская философская мысль в Латвии в начале ХХ века. (П.Стучка, Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь). 1900-1917. : Автореф... доктор филос.наук: / Штейнберг В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1961. – 45л.
797876
  Венгрис А.О. Марксистско-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
797877
  Дубко Е.Л. Марксистско-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – Москва, 1983. – 110с.
797878
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1966. – 442с.
797879
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1973. – 448с.
797880
  Петров А.И. Марксистско-ленинская эстетика / А.И. Петров, Г.В. Ратников. – Минск, 1975. – 559с.
797881
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изд. в СССР. – Москва, 1975. – 91с.
797882
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изданной в СССР на русском языке 1974 - 1975 гг. – Москва, 1977. – 121 с.
797883
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика / В.М. Хоминская. – Москва, 1982. – 39с.
797884
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1983. – 544с.
797885
   Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. – М, 1980. – 287с.
797886
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
797887
   Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. – М, 1980. – 405с.
797888
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
797889
  Каган М.С. Марксистско-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
797890
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
797891
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Этика как философская наука. – 1972. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
797892
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Социальная сущность, структура и функции морали. – 1973. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-129
797893
   Марксистско-ленинская этика. – М, 1989. – 88с.
797894
   Марксистско-ленинская этика 1974 - 1975 : указатель литературы. – Москва, 1977
797895
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука : Стенограмма публичной лекции / М.И. Лифанов, канд. философ. наук ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [7-я тип. изд. "Морской транспорт"], 1952. – 32 с.
797896
  Уткин С.С. Марксистско-ленинская этика как наука : Дис... доктор филос.наук: / Уткин С.С.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 676, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
797897
  Уткин Семен Семенович Марксистско-ленинская этика как наука : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Уткин Семен Семенович ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 48 с.
797898
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
797899
   Марксистско-ленинские критерии ценности в литературе. – М, 1986. – 317с.
797900
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – Москва, 1982. – 174с.
797901
  Маслов Н.Н. Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования / Н.Н. Маслов. – Москва, 1983. – 157с.
797902
   Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. – Ярославль, 1984. – 145с.
797903
  Бахшиев Д.Ю. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельноти КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1968. – 240 с.
797904
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
797905
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
797906
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
797907
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
797908
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
797909
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
797910
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
797911
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
797912
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
797913
  Солноки Я. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии и борьба ВСРП за последовательное его проведение в Венгрии. : Автореф... канд. филос.наук: / Солноки Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 14л.
797914
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
797915
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
797916
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе. : Дис... Канд. ист. наук: / Логвинов Н.В.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КУ им. Т.Шевченка. – К, 1954. – 255л. – Бібліогр.:л.1-12
797917
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
797918
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
797919
  Соломахо С.Л. Марксистско-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1952. – 17 с.
797920
   Марксистско-ленинское воспитание студентов : опыт Львовского и Люблинского университетов. – Львов, 1976. – 160с.
797921
   Марксистско-ленинское идейно-философское наследие. – Баку, 1985. – 369с.
797922
  Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение / П.А. Николаев. – Москва, 1983. – 256с.
797923
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
797924
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
797925
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
797926
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
797927
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
797928
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
797929
  Шугуров А.Ф. Марксистско-ленинское мировоззрение и социалистический патриотизм. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугуров А.Ф.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
797930
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
797931
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
797932
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
797933
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
797934
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1951. – 20с.
797935
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
797936
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 24с.
797937
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
797938
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
797939
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
797940
  Нажмудинов Г.М. Марксистско-ленинское понимание свободы и его значение для критики американского экзистенциализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; М-во просвещения РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
797941
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
797942
  Демчук П.А. Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
797943
  Винцер Р. Марксистско-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 19л.
797944
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
797945
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
797946
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
797947
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
797948
  Сеидов Р.Н. Марксистско-ленинское учение о возможности и действительности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Р.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1951. – 24 с.
797949
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
797950
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
797951
  Бартенев С.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / С.А. Бартенев ; Д.А. Волкогонов. – Москва : [б. и.], 1984. – 335 с.
797952
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
797953
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
797954
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
797955
  Мальцев В.И. Марксистско-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – Москва, 1958. – 72с.
797956
  Черных П.П. Марксистско-ленинское учение о двух фазах коммунизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Черных П.П. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
797957
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – Москва, 1982. – 64с.
797958
  Курбатова Г.И. Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата / Г.И. Курбатова. – Москва, 1958. – 40с.
797959
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
797960
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
797961
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
797962
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
797963
  Касавина Г.З. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – Москва, 1963. – 48с.
797964
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
797965
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
797966
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
797967
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 304 с.
797968
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – Москва : Мысль, 1966. – 76 с.
797969
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
797970
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
797971
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19 с.
797972
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
797973
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
797974
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Дис... канд. филос. наук / Брегеда А.Е. ; КГУ. – Киев, 1970. – 254 л. – Библиогр.: л. 1-23
797975
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
797976
  Манов Г.Н. Марксистско-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
797977
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
797978
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
797979
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
797980
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – Москва, 1955. – 76с.
797981
  Казакова М.Ф. Марксистско-ленинское учение о человеческих потребностях : Автореф... канд. философ.наук: / Казакова М.Ф.; Львовский госуниверситет им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
797982
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии / Н.Б. Биккенин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; 4)
797983
  Бабаев Д.М. Марксистско-ленинское учение об истине : Автореф... канд. филос.наук: / Бабаев Д.М.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 17л.
797984
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
797985
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
797986
  Чичинскас И. Марксистско-ленинское учение об общественной социалистической собственности и критика его мелкобуржуазных извращений. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чичинскас И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 21л.
797987
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
797988
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 80с.
797989
  Яворски В. Марксистско-ленинското образование в БКП. / В. Яворски. – София, 1980. – 241с.
797990
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
797991
   Марксистское искусствознание и В.М. Фриче. – М, 1930. – 211с.
797992
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
797993
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма : Автореф. дис. ... наук: 620 / Асатрян Г.Е. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21 с.
797994
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
797995
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
797996
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
797997
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
797998
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
797999
  Котова Е.В. Марксистское учение о практике как методологическая основа решения современных экологических проблем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
798000
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,