Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
795001
   "Неперспективний" напрям відкриття // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Лауреатами Нобелівської премії 2013 року з хімії стали троє вчених: Ар"є Варшель, Майкл Левітт, Мартін Карплус.
795002
  Чуєва О. "Непізнаний" заповіт. чи є в нотаріуса обов"язок займатися "розшуковою діяльністю"? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 50-52
795003
  Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь" электронного каталога: кто он? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Выявлены квалификационные характеристики конечных пользователей электронных каталогов (ЭК); рассмотрены их проблемы; проанализированы способы коррекции информационной некомпетентности.
795004
  Прохожаева Л.П. "Неполные" вопросы в современном английском диалоге. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Прохожаева Л.П.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
795005
  Балушок В. "Непомічена" соціальна верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних дослідників) // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 180-189. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
795006
  Тесленко М. "Непорушність" Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0132-1331
795007
  Строклик Нина "Неправильный" наблюдатель за китами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50-52 : фото
795008
  Кайкова О. "Непрерывная борьба из-за квартир..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 33-42. – ISSN 0235-7089


  Повседневная жизнь Кремля в 1920-1930-е годы.
795009
  Зеров М. "Непривітаний співець" (Я. Щоголів) // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 292-321. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
795010
  Романишина В.Н. "Непривычное и странное сочетание воина с женским именем" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (635). – С. 53-57. – ISSN 0321-0626


  Участницы Белого движения в годы Гражданской войны.
795011
  Чурбанов В.Б. "Непризнанные гении" / В.Б. Чурбанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175 с.
795012
  Юрлова Е.С. "Неприкасаемые" в Индии / Е.С. Юрлова. – М., 1989. – 221с.
795013
  Чернадчук В. "Непримусові" заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 63-66
795014
  Лубчак В. "Неприпустимо так вести себе зі своїми великими" / В. Лубчак, М. Тимченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  Як активісти борються за можливість викупити будинок, в якому народився Олександр Олесь. Журналісти "Дня" у день народження поета побували на його малій батьківщині - у Білопіллі.
795015
  Хьюз Л. "Неприятное происшествие с ангелами", и другие рассказы / Л. Хьюз. – Москва, 1955. – 128с.
795016
  Бородин В.А. "Непрофильные" специальности технического университета / В.А. Бородин, В.В. Дмитриев, В.В. Улезько // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 0869-3617
795017
  Соболев Н.М. "Нептун" у берегов Нормандии // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-70. – ISSN 0321-0626
795018
  Волкова І.В. "Нервова клітина нації". Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті : монографія / І.В. Волкова, Л.М. Тептюк. – Чернобай : ЧКПП, 2017. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2499-21-6
795019
  Дроздовський Д. Не-професор поезії Оксфорду Рут Пейдел: "Читання - це мистецтво..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 168-171. – ISSN 0320-8370


  Почесний профессор поезії в Оксфорді британська поетка Рут Пейдел
795020
  Живоглядов В.П. Непараметрические алгоритмы адаптации / В.П. Живоглядов, А.В. Медведев. – Фрунзе, 1974. – 134с.
795021
  Медведев А.В. Непараметрические алгоритмы адаптации для автоматизированных систем : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Медведев А.В.; АН КригССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
795022
  Срагович В.Г. Непараметрическое оценивание коэффициентов линейной регрессии / В.Г. Срагович. – М, 1985. – 42с.
795023
  Деврой Л. Непараметрическое оценивание плотности L-1 подход / Л. Деврой, Л. Дьерфи. – Москва, 1988. – 407с.
795024
  Война О.А. Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі розглянуто задачу непараметричного оцінювання для пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова з неперервним часом, при неповних спостереженнях. Запропоновано метод непараметричного оцінювання, що базується на можливості представлення ...
795025
  Голубєва К.М. Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 71-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
795026
  Шумська С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.С. Шумська, І.І. Серпак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 205-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
795027
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
795028
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. + Додатки: л. 136-138. – Бібліогр.: л. 126-135
795029
  Голубєва К. Непараметричні методи перевірки гіпотези про однорідність двох вибірок / К. Голубєва, Д. Клюшин, Ю. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На сьогоднішній час існує дуже багато різних непараметричних критеріїв. Кожен з них має свої особливості та умови використання. Існують непараметричні критерії для незалежних вибірок, для залежних вибірок та критерії, що можна використовувати в обох ...
795030
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Клюшин Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 278л. – Бібліогр.: л.250-278
795031
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 5-13. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
795032
  Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 29-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
795033
  Пархоменко В.Ю. Непарний шовкопряд у лісах Криму / В.Ю. Пархоменко. – Київ, 1935. – 119с.
795034
  Зелинская Л.М. Непарный шелкопряд и дубовая листовертка в лесах Нижнего Приднепровья : Автореф... канд. биол.наук: / Зелинская Л.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1964. – 19л.
795035
  Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры брьбы с ним / А.И. Ильинский. – М.-Л., 1959. – 64с.
795036
  Фролих Я. Непаянные соединения в электронике / Я. Фролих. – Москва : Энергия, 1978. – 192 с.
795037
  Розенберг Д. Непевні шляхи національного примирення. Політичне побутування франкістського минулого // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 103-116. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Іспанія: національний проект примирення та проект виходу з авторитарного режиму.
795038
  Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISBN 966-7784-65-7
795039
  Бугера І. Непереборна сила як підстава звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 119-144. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
795040
  Добровенський Г. Непереборний рух сучасності / Г. Добровенський. – Київ, 1940. – 61с.
795041
  Масенко Л. Непереборона пам"ять народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 11


  100-річний ювілей Шевченка в Києві: демонстрації, співи і бійки.
795042
  Ситник К.М. Неперевершений геній Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 6-12. – ISSN 1726-5428
795043
  Шендеровський В. Неперевершений знавець природи - Володимир Липський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 2-10. – ISSN 1819-7329


  Володимир Липський, один із перших президентів Академії наук України.
795044
   Неперевершений майстер // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 43-47. – ISBN 966-505-054-0
795045
  Коломієць В.В. Неперевершений майстер іскристого гумору / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 53-60


  Розглядається творчість видатного українського письменника, автора нового в українській літературі жанру гуморески з точки зору проблематики,тематичного багатства та злободенності поставлених проблем. Йдеться також про причини популярності творів ...
795046
  Тертишник В. Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако (до 161-ї річниці з дня народження) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-5
795047
   Неперевершений організатор науки : З нагоди 75-річчя від дня народження академіка В.І. Трефілова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436


  В 1958 році закінчив хім. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
795048
  Малаков Д. Неперевершеному Городецькому - 150! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 22
795049
  Гриб Б.Н. Неперевна електрооптична дефлекція світлових пучків / Б.Н. Гриб, П.А. Коротков, Ю.П. Цященко. – Київ, 1972. – 779-783с. – Окремий відб.: Український фізичний журнал т.16, вип.5
795050
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – Москва : Высшая школа, 1980. – 342с.
795051
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 416с. – Библиогр.: с 402-412
795052
  Влахов С. Непереводимое в переводе (Реалии) / С. Влахов, С. Флорин // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 432-456
795053
  Шемчук Ю.М. Непереводимость переводимого лимерика / Ю.М. Шемчук, Н.М. Кочергина // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-75. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
795054
  Жигилій В.А. Непередбачений варіант. / В.А. Жигилій. – К., 1989. – 239,1с.
795055
  Бірзе М. Непередбачений постріл / М. Бірзе. – Київ, 1965. – 75 с.
795056
  Рудницький М.І. Непередбачені зустрічі / М.І. Рудницький. – Львів, 1969. – 207с.
795057
  Рєзнікова Н. Непередбачуваність як ознака валютних криз нового покоління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 92-100. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
795058
  Говорунов О.Г. Непередбачуваність як характеристика умов функціонування підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 175-187


  Досліджене поняття непередбачуваності в контексті умов функціонування підприємства. Для характеристики умов функціонування підприємства застосовують поняття невизначеності. Однак все частіше відбуваються події, що вважались неймовірними, наслідки яких ...
795059
  Кебуладзе В. Неперекладність лесиконів // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 19. – ISSN 1563-6461


  "Европейський словник філософій: Лексикон неперекладносте". "Множина тут невипадкова, адже, на відміну від монізму Гусерлевого Гатунку, в словнику стверджується принциповий філософський плюралізм, укорінений у розмаїтті мов філософування. ...
795060
  Зінякова В.В. Неперекладність як проблема філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
795061
  Лобай Данило Непереможна Україна : Факти з совітських видань про боротьбу Москви з укр.націонал. на культ.фронті по другій світ.війні / Лобай Данило. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1950. – (Політична бібліотека Комітету українців Канади)
795062
   Непереможна. Поети - Радянській Армії.. – К., 1978. – 294с.
795063
  Тереверко О. Непереможний повітряний ас Другої світової // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 21


  Іван Кожедуб - тричі Герой Радянського Союзу.
795064
  Руссель-Бонд Непереможні будівники. / Руссель-Бонд. – К., 1930. – 183с.
795065
  Сасова І.А. Неперервна економічна освіта / І.А. Сасова. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 175с. – ISBN 966-529-075-4
795066
  Мішура Ю.С. Неперервна залежність від параметру розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь, керованих стандартним та дробовим броунівським рухами / Ю.С. Мішура, С.В. Посашкова, С.В. Посашков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 92-105. – ISSN 0868-6904
795067
  Ілійчук Л.В. Неперервна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
795068
  Гулай О. Неперервна освіта - умова формування висококваліфікованого фахівця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
795069
  Браун О. Неперервна освіта в системі Болонського процесу. / О. Браун, О. Абрамян // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 92-96. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
795070
  Гнатієнко Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компанії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 188-197. – ISSN 0868-8893


  Проаналізовано роль персоналу у структурі активів сучасних компаній та схема її фцнкціонування.
795071
  Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горізонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
795072
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
795073
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
795074
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
795075
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
795076
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
795077
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
795078
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
795079
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (42/43). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
795080
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (44). – 2015. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Філософія освіти)
795081
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (45). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
795082
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (46/47). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
795083
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (48/49). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
795084
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (50/51). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
795085
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 133 л. – Додатки: с. 132-133. – Бібліогр.: л. 120-131
795086
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
795087
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 115-123
795088
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
795089
  Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення / П.С. Малачівський, В.В. Скопецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-266. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1243-1
795090
  Плахотник М.В. Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок / М.В. Плахотник, В.В. Федоренко, Ю.В. Федоренко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2010. – Т. 7, № 3 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 384-394. – ISSN 1815-2910
795091
  Тищук Т. Неперервні розв"язки нерівності f (xy) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Вивчено неперервні розв"язки нерівності f (xy)
795092
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність рекурсії та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 128-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії.
795093
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність суперпозиції та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 187-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно суперпозиції, а також монотонність та неперервність самої суперпозиції.
795094
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: основні поняття та допоміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 142-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена неперервність в індуктивних множинах. Введена топологія Скотта, розглянуті добутки та узагальнені добутки індуктивних множин.
795095
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: рекурсія, індукована системами рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 85-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно багатомісної рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії. The closure of monotone and continuous functions class with respect to n-ary recursion and ...
795096
  Бак М. Неперервність інформаційного супроводу освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 50-57. – ISSN 2078-1016
795097
  Ольцік Я.О. Неперервність локальних часів для двопараметричних мартингальних полів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 76-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається існування локального часу для двопараметричних чисто розривних локальних сильних мартингалів. Доводиться неперервність цього локального часу по параметру часу.
795098
  Вітченко А.О. Неперервність підготовки військових педагогів: від компетентності до професіоналізму та майстерності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки викладача ВВНЗ в умовах неперервної професійної освіти. Автором проаналізовані наукові погляди і підходи до формування педагогічної компетентності, професіоналізму та майстерності, визначені основні ...
795099
  Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 9-12
795100
   Неперервність традиції : [некролог] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12
795101
  Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 109 л. – Бібліогр.: л. 106-109
795102
  Лялецький О.О. Неперервність функцій в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Лялецький О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
795103
  Потороча В.В. Неперервно диференційовна залежність розв"язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра / В.В. Потороча, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
795104
  Ілійчук Л.В. Непереривна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
795105
  Петропавловский Евгений Сергеевич Непериодическая печать революционных социал-демократов России как источник изучения истории КПСС : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Петропавловский Евгений Сергеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 30л.
795106
  Лабзовский Н.А. Непериодические колебания уровня моря / Н.А. Лабзовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 238с.
795107
   Непериодические колебания уровня моря : Указ. лит. на рус и иностр. яз. (1961-1983). – Москва : Наука, 1986. – 56с.
795108
   Непериодические колебания уровня моря. Указ. лит. на русс. и ин. яз.. – М., 1962. – 65с.
795109
  Погосян Х.П. Непериодические процессы в стратосфере северного полушария / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 168с.
795110
  Пащенко М. Неперіодичні видання 2004 - 2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 5-10. – ISSN 2076-9326
795111
  Илчев Асен Стефанович Непертурбативные методы в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илчев Асен Стефанович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 8л.
795112
  Сербенська О. Непийвода Наталія Федорівна : [спогади] / Олександра Сербенська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 210-213. – ISBN 978-966-2726-03-9
795113
   Непилкові паліноморфи як індикатори антропогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада) / О.В. Волік, Г Ф.М. МакКарті, Д. Данеш, М. Драєпан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 14-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
795114
  Зрінські Л. Неписані правила / Л. Зрінські. – К, 1988. – 157с.
795115
  Никольская Б А. Неписанные истории. / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1963. – 109с.
795116
   Неписанный закон. Рассказы. – Ульяновск, 1959. – 26с.
795117
  Адамов А. Неписаные законы / А. Адамов. – Махачкала, 1970. – 52с.
795118
   Неписьменний ... академорг // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Отримоні дрова для палива.
795119
  Мазур Андрій Непідвладні часу : Єгипет / давні цивілізації // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 84-88 : Фото
795120
  Красюк П.Х. Непідкупний ведмідь : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 159 с.
795121
  Галянтич М. Непідприємницькі товариства у механізмі реалізації права на свободу об"єднань / М. Галянтич, В. Кочин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 47-51
795122
  Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб"єкти цивільного права : монографія / М.А. Тіхонова. – Харків : Панов, 2015. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-15-5
795123
  Олійник Я. Непізнані обрії прадавньої науки: Географічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 27-26. – ISBN 966-7821-24-2
795124
  Нидерлейтнер Р. Непластичные сырые материалы керамических масс / Р. Нидерлейтнер. – К., 1936. – 713с.
795125
  Смолов К.В. Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 102-113. – ISSN 2408-9257
795126
  Герасимов Владимир Непляжна Туреччина : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 76-80 : Фото
795127
  Горпенюк Максим Непляжний Крим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 26-29 : Фото
795128
  Лобач К.В. Непмани на споживчому ринку України (20-ті роки) / К.В. Лобач; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 42 с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0726-4
795129
  Сушко О.О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921-1929) : Наукове видання / Олександр Сушко; Мін-во освіти та науки України; Нац. педаг. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-660-104-4
795130
  Митев С. Непобедени надежди / С. Митев. – София, 1976. – 207с.
795131
  Сорокин А.И. Непобедимая и легендарная / А.И. Сорокин. – М., 1986. – 157с.
795132
   Непобедимая и легендарная: конкурс. соч. школьников и уч-ся ПТУ. – М., 1990. – 191 с.
795133
   Непобедимая и легендарная: Репертуар. сб.. – М., 1967. – 215с.
795134
   Непобедимая легендарная.. – М., 1968. – 368с.
795135
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Тбилиси, 1953. – 287 с.
795136
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва
1. – 1957. – 306 с.
795137
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва, 1966. – 543 с.
795138
   Непобедимая. Сб. рассказов. – Л., 1968. – 208с.
795139
  Маяковский В. Непобедимое оружие. Оборонные стихи / В. Маяковский. – М., 1938. – 171с.
795140
   Непобедимые // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0044-748Х
795141
  Ермолаева О. Непобедимый // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 0130-7673
795142
  Мамонтов И.С. Непобедимый блок коммунистов и беспартийных / И.С. Мамонтов. – М., 1947. – 68с.
795143
  Значков Борис Непобедимый волк-обманщик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 114-122 : Фото
795144
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 276с.
795145
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 68с.
795146
  Бенедиктов И.А. Непобедимый колхозный строй / И.А. Бенедиктов. – М., 1946. – 32с.
795147
  Петухов Ю.Д. Непобедимый. Убить Змея : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 414, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 1.2005 г. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-088-4
795148
  Столяренко М.А. Непобежденная территория революции / М.А. Столяренко. – М, 1974. – 126с.
795149
   Непобежденное молчание: рассказы сирийск писателей.. – М., 1977. – 302с.
795150
  Очкин А.Я. Непобежденные / А.Я. Очкин. – М, 1968. – 48с.
795151
  Кузьмина Л.А. Непобежденные / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 94с.
795152
  Рыбин В.А. Непобежденные / В.А. Рыбин. – М., 1990. – 446с.
795153
  Азаров И И. Непобеждённые / И И. Азаров, . – Москва, 1973. – 319с.
795154
  Митев С. Непобежденные надежды / С. Митев. – М., 1979. – 200с.
795155
  Лоза Г.а. Непобежденный / Г.а. Лоза. – Х., 1967. – 150с.
795156
  Бочаров Г.Н. Непобежденный / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1978. – 190с.
795157
  Рудный В.А. Непобежденный Гангут. / В.А. Рудный. – М.-Л., 1942. – 230с.
795158
  Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик / Э.Ю. Соловьев. – М., 1984. – 288с.
795159
   Непобежденный Орешек. Воспоминания защитников крепости Орешек. 1941-1943. – Л., 1973. – 255с.
795160
  Язвицкий В.И. Непобежденный пленник / В.И. Язвицкий. – Москва : Советский писатель, 1972. – 463 с.
795161
  Безансон А. Непобічні ефекти комунізму // Критика. – Київ, 2005. – Жовтень, (число 10). – С. 13
795162
   Непоборна: збірник поезій, присвяч. Червоній Армії. – К., 1938. – 120с.
795163
  Палинський В. Неповернення Пата : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 66-76. – ISSN 0868-4790
795164
  Остапик Я. Неповідомлення про злочин: позитиви та негативи декриміналізації діяння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 361-365. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
795165
  Татьянченко Н. Неповне просте речення як мовленнєва одиниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано семантичний аналіз простого неповного речення порівняно з двоскладовим на формальному і семантичному рівнях.
795166
  Потапчук І.М. Неповне речення в новелі Галини Тарасюк "Ганька - сама собі ворог" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 111-112
795167
  Татьянченко Н. Неповне речення як Експресивно-смисловий засіб мови Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 299-304.
795168
  Лінкевич Л. Неповні речення : система уроків. 8 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45
795169
  Лещенко О.В. Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 50-55. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена зіставному вивченню неповних речень у німецьких та українських рекламних слоганах фінансових, страхових і консалтингових установ. Проаналізовані неповні речення розподіляються на неповні контекстуальні та еліптичні речення. Неповні ...
795170
  Богатько В. Неповні речення як складова синтаксичної будови української мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 147-152. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
795171
  Крячко Є.С. Неповністю відкриті стани пар основ ДНК / Є.С. Крячко, С.Н. Волков // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 118-124. – ISSN 1023-2427
795172
  Колосовський Є.Ю. Неповнолітні - суб"єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 76-79
795173
  Підюков П.П. Неповнолітні як об"єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект / П.П. Підюков, В.М. Канюс // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 121-129
795174
  Сахнюк С.В. Неповнолітні як суб"єкти кримінальної відповідальності в Україні / С.В. Сахнюк, К.М. Концур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 70-73. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
795175
  Кочура О.О. Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія / О.О. Кочура ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-260 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-29-2
795176
  Пасека М. Неповнолітній як об"єкт криміналістичної профілактики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 28-31
795177
  Шамякин И.П. Неповторимая весна : повесть и рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 238 с.
795178
  Галкин И.Н. Неповторимая Земля. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1975. – 55с.
795179
  Романов А.В. Неповториммые годы и люди / А.В. Романов. – М., 1982. – 263 с.
795180
  Оботуров В.А. Неповторимое как чудо: Очерк творчества А.Яшина. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1978. – 158с.
795181
  Измайлов В.А. Неповторимость / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 143с.
795182
  Байдыев С.Л. Неповторимость : стихи и поэма / С.Л. Байдыев; пер. с калм. – Москва : Современник, 1976. – 79 с.
795183
  Глазков Н.И. Неповторимость / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 158с.
795184
  Мочалов Л.В. Неповторимость таланта / Л.В. Мочалов. – Л.-М, 1966. – 166с.
795185
  Дворецкий Д.П. Неповторимые годы / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1955. – 110с.
795186
  Царев М.И. Неповторимые мгновенья / М.И. Царев. – М, 1975. – 173с.
795187
  Метельский Г.В. Неповторимый : Повесть о Петре Смидовиче / Г.В. Метельский. – М., 1982. – 415с.
795188
  Швец Л. Неповторимый Ли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 12 (425), 27.03.2015. – С. 46-48. – ISSN 2075-7093


  Лі Куан Ю — сінгапурський державний діяч, перший прем"єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського "економічного дива", був при владі біля тридцяти років.
795189
  Метельский Г.В. Неповторимый. / Г.В. Метельский. – М., 1976. – 416с.
795190
  Боднар І. Неповторний світ Никифора // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2002. – № 2. – С.157-160. – ISSN 0868-4790


  Лемківський художник-примітивіст
795191
  Білошицький Павло Неповторний смак Львова : Україна чудес / Білошицький Павло, Дячишин Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 156 : Фото
795192
  Костенко Л.В. Неповторність : Вірши. Поеми / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1980. – 224 с. : 1 портр.
795193
  Стріха М. Неповторність Ліни Костенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 56. – ISSN 1996-1561


  До 80-річчя з дня народження Ліни Костенуо
795194
  Святовець В.Ф. Неповторність наукового і педагогічного таланту. Штрихи до творчого портрета О. К. Бабишкіна // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 6-11


  У статті йдеться про професора Олександра Кіндратовича Бабишкіна, який усе своє творче і професійне життя присвятив розвою не лише журналістики, а й української культури взагалі In the article it is described the activity of prof. Oleksandr ...
795195
  Бондаренко В. Непогасна свіча : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 14-20. – ISSN 0868-4790
795196
  Алиева С.Г. Непогасшая звезда. Неизвестные страницы жизни и творчества Омарла Батырая / С.Г. Алиева. – Махачкала, 1974. – 256с.
795197
  Вульф Хильмар Непогода / Вульф Хильмар. – Москва, 1962. – 152с.
795198
  Палей Л.С. Непогода / Л. Палей. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – (Кубрик)
795199
  Немезио В. Непогода в проливе : роман / В. Немезио. – М., 1990. – 397с.
795200
  Острый В.М. Непогода на широкой реке / В.М. Острый. – М., 1986. – 267с.
795201
  Попов В.Н. Непогода. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1966. – 199с.
795202
  Фандеев Е.И. Непогружаемые термоприемники. / Е.И. Фандеев. – М, 1979. – 64с.
795203
  Шестаков Д.А. Неподалеку от Лавры / Д.А. Шестаков, А.А. Шестаков. – СПб, 1992. – 158с.
795204
  Сидор І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 113-122. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні засади вітчизняної практики мобілізації неподаткових надходжень. Визначено та обгрунтовано можливість забезпечення зростання окремих видів неподаткових надходжень у доходах Державного і місцевих бюджетів України.
795205
  Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення уформуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 143-156. – ISSN 1562-0905
795206
  Чупіс А.В. Неподаткові платежі як одне з джерел власних доходів державного бюджету // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 288-291. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
795207
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1983. – 367с.
795208
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1986. – 408с.
795209
  Рязанов Э.А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – 4-е изд., доп. – Москва : Вагриус, 2007. – 640с., [ 48c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0497-8
795210
  Белянинов А.С. Неподвижная земля, и другие повести и рассказы / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1980. – 376с.
795211
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хроматографии / А.Н. Король. – К, 1969. – 250с.
795212
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хромотографии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Король А. Н. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 35 с. – Бібліогр.:с.35
795213
  Варданян А.С. Неподвижные точки в древесных порядках. / А.С. Варданян. – Москва, 1991. – 10с.
795214
  Крапивин А.А. Неподвижные точки полиномиальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Крапивин А.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1978. – 21л.
795215
  Шашкин Ю.А. Неподвижные точки. / Ю.А. Шашкин. – Москва : Наука, 1989. – 75 с.
795216
  Король А.Н. Неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии / А.Н. Король. – М, 1985. – 240с.
795217
  Хохлов Геннадий Неподвластная времени Шри-Ланка : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 24-25. – Библиогр.: Фото
795218
  Софронов Г.П. Неподвластное времени / Г.П. Софронов. – М., 1976. – 376с.
795219
  Гейдор Тамара Неподвластные времени // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 0869-7078


  Архітектурні будівлі в Росії
795220
  Мицкевич Б.П. Неподвластные времени: Очерки по зарубеж. лит. / Б.П. Мицкевич. – Минск, 1986. – 158с.
795221
  Земцова Юлия Неподеленный океан : тема номера / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 84-85. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
795222
  Ткаченко В.М. Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-51


  У статті розкрита політика "приватизації" історії Давньої Русі з боку сучасних керівників Російської Федерації в контексті святкування ними ювілею 1150-річчя зародження російської державності. Згадується професор КУ - Пріцак О.Й.
795223
  Євдокімов О.А. Неподільні фонди колгоспів України / О.А. Євдокімов. – К., 1959. – 120с.
795224
  Панченко М.П. Неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ, 1959. – 51с.
795225
  Кушнір В.С. Неподільність / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1972. – 80с.
795226
  Шугай О.В. Неподільність / О.В. Шугай. – Київ, 1977. – 88с.
795227
  Черешня В. Неподконтрольная мысль : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 105-108. – ISSN 0130-7673
795228
  Мірошниченко Л.Я. Неподоланний сумнів Еміля Сьорана // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 64-67. – ISBN 978-966-11-0683-2
795229
  Мустафин А. Неподражаемый пример // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем.
795230
  Мустафин А. Неподражаемый пример? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем
795231
  Урнов М.В. Неподражамый Чарльз Диккенс - издатель и редактор / М.В. Урнов. – М., 1990. – 284с.
795232
  Карабанова Л.М. Неподсудное дело / Л.М. Карабанова. – Тюмень, 1962. – 47с.
795233
  Джеймс Д.Ф. Неподходящее занятие для женщины. / Д.Ф. Джеймс. – Обнинск, 1993. – 288с.
795234
  Стюарт Десмонд Неподходящий англичанин. / Стюарт Десмонд. – М., 1964. – 206с.
795235
  Окунь В.В. Непожаті лаври : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Дніпро, 1964. – 82 с.
795236
  Синьков М.В. Непозиционные представления в многомерных чыслосых системах / М.В. Синьков, Н.М. Губарени. – К., 1979. – 137с.
795237
  Бошке Ф.Л. Непознанное / Ф.Л. Бошке. – М., 1980. – 240с.
795238
  Шерток Л. Непознанное в психике человека / Л. Шерток. – М, 1982. – 296с.
795239
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть 1) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0235-1188
795240
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть3) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 120-130. – ISSN 0235-1188
795241
  Стоянов З. Непознати страници. / З. Стоянов. – София, 1981. – 214с.
795242
  Заворотько П.П. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – Київ, 1969. – 101с.
795243
  Сисуєв С. Непоіменовані договори: теорія і практика // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 33-35


  "...Необхідно надати громадянам право укладати договори незвичайного змісту".
795244
  Землянский А.Ф. Непокой / А.Ф. Землянский. – М., 1972. – 175с.
795245
  Воронов Н.П. Непокой / Н.П. Воронов. – Москва, 1974. – 95 с.
795246
  Чеботаев М.А. Непокой. / М.А. Чеботаев. – Калининград, 1970. – 48с.
795247
  Новосельцев Б.И. Непокой. Стихи / Б.И. Новосельцев. – Новосибирск, 1977. – 27с.
795248
  Траянов Х. Непокорена любов / Х. Траянов. – София, 1962. – 148с.
795249
  Одинцов А.И. Непокоренная Березина / А.И. Одинцов. – М., 1985. – 334с.
795250
  Балла Л. Непокоренная волна : стихи / Л. Балла. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
795251
  Вейнбергер З. Непокоренная Европа / З. Вейнбергер. – Москва, 1943. – 68с.
795252
  Кучер В.И. Непокоренная земля / В.И. Кучер. – К., 1985. – 49с.
795253
  Амиров Г.С. Непокорённая земля / Г.С. Амиров. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
795254
   Непокоренная земля Киевская: из истории всенар. борьбы в тылу врага. 1941-1944.. – К., 1985. – 251с.
795255
   Непокоренная земля Псковская: докум и мат. из истории партизанского движ. и парт.-комс. подполья в годы ВОВ, 1941-1944. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1976. – 455с.
795256
  Макаров Н.И. Непокоренная земля Российская / Н.И. Макаров. – М., 1976. – 319с.
795257
  Грибачев Н.М. Непокоренная Корея / Н.М. Грибачев. – М., 1951. – 75с.
795258
  Цопа Тудор Непокоренная твердыня / Цопа Тудор. – Кишинев, 1974. – 320с.
795259
  Хаметов М.И. Непокоренная твердыня. / М.И. Хаметов. – М., 1991. – 220с.
795260
  Аксинас Я. Непокоренная Эллада / Я. Аксинас, М О. Добровольский. – Москва, 1971. – 120 с.
795261
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – М., 1978. – 173с.
795262
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Москва : Военное издательство, 1984. – 285с.
795263
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Пермь, 1985. – 432с.
795264
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1944. – 127с.
795265
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Л., 1945. – 140с.
795266
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1945. – 159с.
795267
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Симферополь, 1945. – 191с.
795268
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Чкалов, 1946. – 110с.
795269
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Калинин, 1947. – 149с.
795270
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1947. – 178с.
795271
  Горбатов Борис Непокоренные (Семья Тараса) / Горбатов Борис. – Москва, 1947. – 268 с.
795272
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1949. – 136с.
795273
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1965. – 550с.
795274
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1973. – 134с.
795275
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1973. – 542с.
795276
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Краснодар, 1985. – 304с.
795277
  Макивка С.А. Непокоренные окраины / С.А. Макивка. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 160 с.
795278
   Непокоренные. Документы, свид. очевидцев.. – М., 1976. – 87с.
795279
  Горбатов Б.Л. Непокоренные: (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1977. – 144с.
795280
   Непокоренные: борьба патриотов Югославии в фашистских лагерях. – М., 1988. – с.
795281
  Горбатов Б.Л. Непокоренные; Алексей Куликов, боец; Письма к товарищу / Б.Л. Горбатов. – Москва : Художественная литература, 1975. – 213с.
795282
  Мущинский П.Д. Непокоренный Буг / П.Д. Мущинский. – Одесса, 1980. – 103с.
795283
  Андреев Ю. Непокоренный враг / Ю. Андреев. – Ленинград, 1946. – 16с.
795284
  Петрухин А.А. Непокоренный вулкан: о Фарабундо Марти и сегодняшнем Сальвадоре / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1985. – 256с.
795285
  Бачинский А.Д. Непокоренный Дунай / А.Д. Бачинский. – Одесса, 1985. – 144с.
795286
  Малева В.Л. Непокоренный край : повесть / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 157 с.
795287
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – Л., 1970. – 416с.
795288
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1974. – 502с.
795289
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 327с.
795290
  Караванченко А.П. Непокоренный Павлоград / А.П. Караванченко. – М, 1965. – 160с.
795291
   Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаум. плацдарма, 1941-1944. – Л., 1987. – 300с.
795292
  Петров В.И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию / В.И. Петров. – М., 1988. – 207с.
795293
  Дэвисон Ф.Д. Непокорная : Повесть и рассказы / Ф.Д. Дэвисон. – Москва : Наука, 1983. – 223 с.
795294
  Бирин Евгений Непокорная Мак-Кинли. Мак-Кинли: одержать верх // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 118-127 : фото
795295
  Антонов В. Непокорните / В. Антонов, М.С. Лалчев. – София, 1976. – 115 с.
795296
  Генова В. Непокорно срещу бурята. / В. Генова. – София, 1982. – 226с.
795297
  Билинкис Я.С. Непокорное искусство. / Я.С. Билинкис. – Л., 1991. – 329с.
795298
  Алферов В.Н. Непокорные / В.Н. Алферов, С.А. Чекменев. – Ставрополь, 1974. – 111 с.
795299
  Мукерджи Ш. Непокорные корни / Ш. Мукерджи. – М., 1974. – 32с.
795300
  Кулиев К. Непокорный алжирец : роман / К. Кулиев. – Ашхабад : Турменистан, 1971. – 236 с.
795301
  Карпов М. Непокорный. / М. Карпов. – М.-Л., 1930. – 327с.
795302
  Рябічев В.Л. Непокращувані за порядком оцінки швидкості збіжності методу перетворення Келі для наближення операторної експоненти / В.Л. Рябічев, Н.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 270-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено непокращуваність за порядком оцінок точності методу перетворення Келі розв"язування задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
795303
  Деро А.Р. Неполадки в работе асинхронного двигателя / А.Р. Деро. – Л, 1976. – 90с.
795304
  Стельмах В. Неполітичні агенти політичної соціалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 19-21
795305
  Джалалов С.Д. Неполная бэта-функция и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джалалов С. Д.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 4л.
795306
  Свинцов В.Б. Неполная обойма / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1991. – 318с.
795307
  Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.203-248. – ISSN 1130-6545
795308
  Маркова Е.В. Неполноблочные планы / Е.В. Маркова. – М, 1970. – 319с.
795309
  Милман Изак Абрамович Неполное каталитическое окисление и окислительный аммонолиз некоторых циклоолефинов и фурановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Милман Изак Абрамович; Ин-т орган. синтеза АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
795310
   Неполное предложение и второстепенные члены.. – Магнитогорск, 1959. – 62с.
795311
   Неполнозначные слова : семантико-синтаксич. исслед.: сб. науч. тр. – Ставрополь, 1982. – 98с.
795312
   Неполнозначные слова как средства связи: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1985. – 136с.
795313
   Неполнозначные слова, как средства оформления в синтаксисе: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1988. – 136с.
795314
   Неполнозначные слова.. – вып. 2. – Ставрополь, 1977. – 104с.
795315
   Неполнозначные слова. Мат. в помощь студ. филол. ф-та. – Ставрополь, 1974. – 259с.
795316
   Неполнозначные слова: сб. ст.. – вып. 3. – Ставрополь, 1978. – 102с.
795317
   Неполнозначные слова: Соединительно-связочные функции. – Ставрополь, 1980. – 112с.
795318
  Прохожаева Л.П. Неполные вопросы в современном английском языке / Л.П. Прохожаева. – Калинин, 1978. – 72с.
795319
  Дудык П.С. Неполные и эллиптические предложения в современном украинском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дудык П.С.; АН УССР. – Киев, 1954. – 18л.
795320
  Рассохин В.В. Неполные изображения в ортогональных проекциях. / В.В. Рассохин, Н.А. Целинских. – М., 1960. – 64с.
795321
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; Мин-во просвещ. УзССР. Самарканд. гос. пед. ин-т им. С.Айни. – Самарканд, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.151-175
795322
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; КГУ. – К., 1983. – 23л.
795323
  Ковин В.А. Неполные предложения в немецкой разговорной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковин В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
795324
  Гузеева К.А. Неполные предложения в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гузеева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 22 с.
795325
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1973. – 64с.
795326
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1978. – 123с.
795327
  Кобзев П.В. Неполные предложения присоединительного типа в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобзев П.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
795328
  Назаров А.Н. Неполные предложения, условия их употребления и их структуры. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров А.Н.; Куйбышев.гос.ун-т. – Пенза, 1951. – 16 с.
795329
  Грабовський С. Непомічена дата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 5


  Минуло 25 років від дня утворення колись потужного Народного Руху. Які уроки?
795330
  Верстюк І. Непомічений Езра Паунд = До 40-річчя від дня смерті поета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Недавно минуло сорок років від дня смерті Езри Паунда (1885-1972). Літератор, критик, чи не найбільша постать світового модернізму, один із найавторитетніших теоретиків естетики у ХХ ст.
795331
  Стріха М. Непомічений ювілей (науці про напівпровідники - 100 років) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 22-31. – ISSN 1819-7329


  Один з великих здобутків напівпровіднкової науки XX ст. пов"язана ткож з академіком АН УРСР Вадимом Лашкарьовим (1903-1974) . В 1952-57 роках він створює і очолює кафедру фізики напівпровідників в Київському ун-ті ім. Т. Шевченка. Є фото кафедри (1956 ...
795332
  Слепцов Ю.М. Непомнящие / Ю.М. Слепцов. – Верх.-Волж., 1990. – 366с.
795333
  Ваншенкин К.Я. Непонятливая Лика / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 102 с.
795334
  Ромберг Йоханна Непонятные "Иные". Жизнь с аутистом : аутизм / Ромберг Йоханна, Бютнер Флориан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 134-149. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
795335
  Бурже П. Непоправимое : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Русское кн. т-во "Деятель", 1914. – 83 с. – Экз. № 90755 дефектный, отсутствует обл. – (Общедоступная библиотека ; № 371/2)
795336
  Нагорный В.А. Непоправимое и другие рассказы / В.А. Нагорный. – Пг. – 168с.
795337
  Рейн Е.Б. Непоправимый день. / Е.Б. Рейн. – М., 1991. – 29с.
795338
  Кривошея Г.М. Непоправна втрата [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-210. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Некролог. Тронько Петро Тимофійович (12 липня 1915 - 12 вересня 2011 — доктор історичних наук, професор, академік НАНУ (Відділення історії, філософія і права, історія України), член КПУ; Інститут історії України НАНУ, завідувач відділу регіональних ...
795339
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1971) філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1976-1989 рр. - асистент, старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка
795340
  Юркевич Й. Непорозуміння : оповідання / Осип Юркевич. – У Київі (Київ) : [Час ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3, № 21)
795341
  Євсєєв І.Ф. Непорушна дружба народів соціалістичних держав -- втілення ідей Великого Жовтня / І.Ф. Євсєєв. – Київ, 1957. – 78с.
795342
  Лось В.Є. Непорушна єдність і братерська дружба народів СРСР - велике завоювання соціалізму / В.Є. Лось. – Київ, 1973. – 29с.
795343
   Непорушна єдність і дружба. Візит у ЧССР радянської партійно-урядової делегації на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верхвоної Ради СРСР товаришем Л.Б. Брежнєвим 30 травня - 2. – К., 1978. – 80с.
795344
  Булычев Кир Непоседа / Булычев Кир. – Москва, 1985. – 352с.
795345
  Чеповецкий Е.П. Непоседы / Е.П. Чеповецкий. – К, 1989. – 523с.
795346
  Шубин А.И. Непоседы. Повести и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1965. – 472с.
795347
  Шубин А.И. Непоседы. Повести. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1980. – 303с.
795348
  Шубин А.И. Непоседы. Повесть и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1980. – 266с.
795349
  Шубін О.І. Непосиди. / О.І. Шубін. – К., 1962. – 231с.
795350
  Андреева Ю. Непосильное бремя интертекстуальности, или откуда берется читатель-эскапист // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
795351
  Шошин М.Д. Непослушное сердце / М.Д. Шошин. – М., 1957. – 440с.
795352
  Морозов А. Непослушный волшебник Шварц // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 10. – С. 36 - 39. – ISSN 1818-2968
795353
  Яковлев Ю.Я. Непослушный мальчик Икар / Ю.Я. Яковлев. – М., 1991. – 268с.
795354
  Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 1812-7126
795355
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизм действия : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 222л. – Бібліогр.:л.181-207
795356
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизмы действия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
795357
  Барабашев Г.В. Непосредственная демократия в СССР / Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
795358
  Котик Н. Непосредственная передача мыслей : (экспериментальное исследование) / Н.Г. Котик. – Москва : Современные проблемы, 1908. – 169 с.
795359
  Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей / Л.С. Штерн. – М, 1960. – 552с.
795360
  Овчинников В.Н. Непосредственно-общественная экономическая форма / В.Н. Овчинников, Г.А. Сериков. – Ростов-на-Дону, 1986. – 191с.
795361
   Непосредственно-общественное производство в условиях развитого социализма. – Л., 1984. – 215с.
795362
   Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. – М., 1981. – 174с.
795363
   Непосредственно-общественный труд. – Ростов-на-Дону, 1977. – 156с.
795364
   Непосредственно-общественный характер и тенденции распределения фонда жизненных средств при социализме. – Ярославль, 1985. – 121с.
795365
  Никифоров Петр Афанасьевич Непосредственно-общественный характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.180-191
795366
   Непосредственно-общественный характер труда при социализме. – Омск, 1987. – 139с.
795367
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и формы его проявления при социализме (методолог. аспект). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Пусенкова И.В.; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т нар. хоз. – Одесса, 1979. – 52л.
795368
  Никифоров П.А. Непосредственно-общественных характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров П. А.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
795369
  Щербанский А.К. Непосредственно обобществленный труд и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щербанский А.К.; Киев.торг.экон.ин-т. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
795370
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 24л.
795371
  Титаренко Михаил Павлович Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Титаренко Михаил Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 196л.
795372
  Титаренко М.П. Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко М. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
795373
  Яковлев Александр Константинович Непосредственно общественная форма труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковлев Александр Константинович; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
795374
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная экономическая связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
795375
  Ланцов В.И. Непосредственно общественные и товарные отношения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ланцов В.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 21л.
795376
   Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. – Ярославль, 1982. – 138с.
795377
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 21л.
795378
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
795379
  Николаева Г.М. Непосредственно общественный труд на этапе развития социализма / Г.М. Николаева. – М., 1985. – 111с.
795380
  Ушакова Э.Т. Непосредственно общественный характер труда и планомерность / Э.Т. Ушакова. – Томск, 1985. – 94с.
795381
  Рудольф К Непосредственно общественный характер труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рудольф К; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1972. – 26л.
795382
   Непосредственное воздействие на неврные центры. – М., 1948. – 315с.
795383
  Холодов Юрий Андреевич Непосредственное действие электромагнитных полей на центральную нервную систему : Автореф... д-ра биол.наук: / Холодов Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М., 1967. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
795384
  Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в совершении преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
795385
  Жданов Г.С. Непосредственное исследование в электронном микроскопе некоторых особенностей зарождения, роста и рекристализации тонких слоев : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданов Г. С.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
795386
  Форти А.Дж. Непосредственное наблюдение дислокаций в кристаллах / А.Дж. Форти. – Москва : Металургиздат, 1956. – 58с.
795387
  Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа / А.Г. Мурашин. – Киев, 1989. – 197 с.
795388
  Тертышник В.М. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния ( концептуальная модель процессуальнлшл института и нового следствнного действия) // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.113-119. – ISSN 1811-9018
795389
  Грималюк Виктор Андреевич Непосредственное обобществление труда в условиях развитого социализма (вопросы теории и матодологии) : Автореф... д-ра. экон.наук: 08.00.01 / Грималюк Виктор Андреевич; Одесск. ин-т народного хоз-ва. – Одесса, 1979. – 47л.
795390
  Сычев Ю.В. Непосредственное социальное окружение (микросреда) и личность в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сычев Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 20л.
795391
   Непосредственные преобразования частоты с искусственной коммутацией. – Киев, 1979. – 17с.
795392
  Бакулина Э.Д. Непосредственный и отдаленный эффект ионизирующей радиации на клетки семенного эпителия обезьяны /Macaca rhesus/. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бакулина Э.Д.; АН СССР. – М., 1970. – 23л.
795393
  Резанов В.И. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 16, кн. 4, 1911 г.
795394
  Мензин К.Ю. Непосредственный переход от координат системы Зольднера Латвийской ССР к Конформной плоскостной системе СССР при производстве изыскательных работ в гидромелиорации. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мензин К.Ю.; МВО СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1951. – 12 с.
795395
  Грималюк В.А. Непосредтвенно обобщественный труд. / В.А. Грималюк. – М., 1985. – 112с.
795396
  Стецюк Григорій Непоставлений пам"ятник = Unerected monument : (Спогади) / Григорій Стецюк; Інститут дослідів Волині. – Б.м. : Накладом автора, 1988. – 155 с. : іл. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
795397
  Вильде Э.Ю. Непостижимое чудо : драма в 4-х д. / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 216 с.
795398
  Анциферов Н. Непостижимый город / Н. Анциферов. – СПб, 1991. – 333 с.
795399
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
795400
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554
795401
  Хесин Р.Б. Непостоянство генома / Р.Б. Хесин. – Москва, 1984. – 472с.
795402
  Русинек М. Непотерянный рай : роман / М. Русинек. – Москва, 1983. – 269 с.
795403
  Гильде В. Непотопляемый "Тиликум" : Вокруг света за 1000 долларов.Жизнь Дж. К. Восса, рассказанная им самим / В. Гильде. – Москва : Мысль, 1987. – 235 с
795404
  Воронін С.О. Непотрібна слава / С.О. Воронін. – Київ, 1960. – 63с.
795405
  Нечуй-Левицький Непотрібність великоруської літератури для України і для слов"янщини = Сьогочасне літературне прямування : уривки трактату // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 118-233. – ISBN 978-966-493-818-8
795406
  Дончик В. Непохитність слова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 168-173. – ISSN 2075-1222
795407
  Кот С. Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 443-471. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
795408
  Минковский А. Непохожий. / А. Минковский. – М., 1988. – 190с.
795409
  Кот С. Непохороненная страна и ее открыватель Ланселот Лоутон: британский журналист, влюбленный в Украину // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 91-119. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
795410
  Кралюк П. Непоцінований класик // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 28-29
795411
  Артамонова В.К. Непочата вода / В.К. Артамонова. – Київ, 1979. – 72с.
795412
  Головко Д.А. Непочата вода / Д.А. Головко. – К., 1993. – 142с.
795413
  Ткач М. Непочата вода // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 18-28. – ISSN 0585-8365
795414
  Ткач М.М. Непочата вода : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
795415
  Черняков Б.И. Непочтовые марки в революционной изобразительной печатной пропаганде начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 11с.
795416
  Червак Б. Неправда "об"єктивних" дослідників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Кому потрібна "Фашизація" минулого ОУН?
795417
  Эренбург И.Г. Неправдоподобные истории / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 45с.
795418
  Дзюрбель А.Д. Неправильне застосування кримінального закону при провадженні у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 164-167. – (0). – ISSN 2078-9165
795419
  Волощак Марія Неправильно-правильно : Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації / Волощак Марія; Наук. консультант Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с. – ISBN 966-70-16-0; 966-7551-31-8
795420
  Волощак М. Неправильно-правильно : довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – 2-е вид., доп. – Київ : Просвіта, 2003. – 160с. – ISBN 966-70-16-0, 966-7551-31-8
795421
  Муис А. Неправильное воспитание / А. Муис. – М., 1960. – 215с.
795422
  Сурат И. Неправильное слово // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 159-178. – ISSN 0130-7673
795423
  Лукьянова И. Неправильный гений // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. октябрь. – С. 40-43


  О романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".
795424
  Басария Э. Неправильный треугольник : маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 5-34. – ISSN 0131-8136
795425
  Заславская Т.И. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-17. – ISSN 0132-1625
795426
  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
795427
  Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров. услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-12
795428
  Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютероной информации: практика правоприменения // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 32-35.


  В статье исследуется проблема отсутствия в уголовном законодательстве определения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, делается акцент на раскрытии последствий неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, ...
795429
  Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
795430
  Кузьменко Є. Неправомірне використання ділової репутації чебуречної "Джентельмени удачи" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
795431
  Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавствва України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.98-102. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
795432
  Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми визнання електронними грошима, як предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, будь-яких умовних величин, які використовуються в існуючих системах інтернет-розрахунків. The article deals with the problems of the ...
795433
  Кушніренко А. Неправомірність обгрунтування Російською Федерацією введення війск на територію Криму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 210-213
795434
  Монаєнко А.О. Неправомірність отримання контролю над підприємством у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 82-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
795435
  Волянський В. Неправосудних рішень не існує! Кілька цікавих фактів про адміністративну спеціалізацію у ФРН // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 14
795436
  Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни : Системный анализ допущенных ошибок / Н.Н. Китаев. – Иркутск : ИГЭА, 2001. – 384с. – ISBN 5-7253-0432-9
795437
  Коллисон Неправосудные суды / Коллисон. – М., 1961. – 335с.
795438
  Платонов Г.В. Непревзойденный популяризатор науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1976. – 55с.
795439
  Владиславлев А.П. Непревывное образование / А.П. Владиславлев. – Москва, 1978. – 176с.
795440
  Хайрюзов В.Н. Непредвиденная посадка / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1979. – 192с.
795441
  Головачев В.В. Непредвиденные встречи / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1979. – 214с.
795442
  Белянинов А.С. Непредвиденные обстоятельства / А.С. Белянинов. – М., 1977. – 384с.
795443
  Максимов Н.В. Непредвиденный вариант : повести / Н.В. Максимов. – М., 1989. – 238с.
795444
  Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или градуальность? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-12. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
795445
  Хилали Мухамед Хусейн Непредельные карбонильные соединения, содержащие ядро флуорена, и продукты их восстановления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хилали Мухамед Хусейн; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
795446
  Михедькина Е.И. Непредельные кетоны с сопряженной системой, частиной включенной в гетероцикл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михедькина Е.И.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 24л.
795447
  Бурнашова Т.Д. Непредельные кремний -- оловоорганические соединения на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова Т. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
795448
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения. / В.В. Перекалин. – 3-е изд. – Л.., 1982. – 448с.
795449
  Пименова Т.В. Непредметная лексика в говоре Шушенского района Красноярского края (К особенности лексической системы говора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Пименова Т.В.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
795450
   Непреднамеренные воздействия на климат. Результаты исследования влияния человека на климат. – Л., 1974. – 260с.
795451
  Сергеев В.И. Непредсказуемый Берестов / В.И. Сергеев. – М., 1991. – 286с.
795452
  Торопицын Илья Непредсказуемый фактор. Российско-персидские отношения и европейская политика // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 61-64. – ISSN 0235-7089
795453
  Браун К. Непредумышленное убийство / К. Браун. – Минск, 1997. – 509с.
795454
  Данов Х.Г. Непреклонните. / Х.Г. Данов. – Пловдив, 1975. – 377с.
795455
  Борота В.С. Непреклонность / В.С. Борота. – Донецк, 1985. – 23с.
795456
  Ким И.С. Непременно восторжествует великое антиимпериалистическое революционное дело / И.С. Ким. – Пхеньян, 1968. – 21с.
795457
  Березовский М. Непременно скандал / М. Березовский. – М, 1986. – 238с.
795458
  Михайлова В. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 112 с.
795459
  Мохов Н. Непреодолимый конфессионализм Ливана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 25-31. – ISSN 0321-5075


  Конфессіоналізм - термін означає організацию державної влади стосовно поділу суспільства на релігійні громади.В даний час конфессіоналізм діє в Ливані
795460
  Тяпкин Ю.К. Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы / Ю.К. Тяпкин, А.Н. Шадура, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 40-53 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-53. – ISSN 0203-3100
795461
  Шляхов В.И. Непрерывная гидрогенизация жиров на стационарных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Шляхов В.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
795462
  Царицына Л.Г. Непрерывная двухмерная жидко-жидкостная хроматография : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Царицына Л. Г.; Радиевый ин-т. – Л., 1971. – 17л.
795463
  Волгин Л.И. Непрерывная логика / Л.И. Волгин, В.И. Левин. – Таллин, 1990. – 210с.
795464
  Иванов О.В. Непрерывная одновременная регистрация биомассы и водного обмена растений в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов О.В. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук. – Ленинград, 1965. – 17 с.
795465
  Корнилов К. Непрерывная производственная практика в строительных техникумах и вузах / К. Корнилов. – Москва, 1931. – 31с.
795466
  Коваленко В.И. Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-77. – ISSN 0869-3617


  В статтье освещены направления внутривузовского непрерывного обучения преподавателей Белгородского государственного института искусств и культуры, обозначены некоторые проблемы и пути их решения в подготовке научно-педагогических кадров, ...
795467
  Попов К.Н. Непрерывная работа в школе. / К.Н. Попов. – М., 1930. – 72с.
795468
  Сладкоштеев В.Т. Непрерывная разливка металлов. / В.Т. Сладкоштеев. – К., 1962. – 84с.
795469
  Панков Г.В. Непрерывная реконструкция предприятий машиностроения. / Г.В. Панков. – М., 1991. – 175с.
795470
  Смирнов Е.Я. Непрерывная стабилизация программного движения / Е.Я. Смирнов, В.Н. Щенников. – Саранск, 1981. – 96с.
795471
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 020 / Кухта К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
795472
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кухта К. Я.; АН УССР, сект. механ. машин ин-та геотехн. механики АН УССР. – К., 1972. – 309л. – Бібліогр.:л.299-309
795473
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи теории колебаний / К.Я. Кухта. – К., 1976. – 255с.
795474
  Жарков В.И. Непрерывно-дискретные пространство и время микрообъектов / В.И. Жарков. – Новосибирск, 1971. – 167с.
795475
  Артеменко А.П. Непрерывно повышать квалификацию рабочих / А.П. Артеменко. – Х, 1961. – 32с.
795476
  Пилко И.С. Непрерывное библиотечное образование: декларации и реальность // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1815-3186


  Цель статьи - привлечь внимание образовательного сообщества, исследователей, практикующих специалистов и руководителей библиотек к проблемам подготовки библиотечных кадров, связанным с внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс и ...
795477
  Пархоц А.М. Непрерывное внутризаводское планирование / А.М. Пархоц. – Воронеж, 1965. – 34с.
795478
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-107-2
Т. I : Воспоминания современников. Письма Н.К.Рериха, Ю.Н.Рериха, С.Н.Рериха. Труды / [сост. К.А. Молчанова ; примеч. к письмам И.В. Сяэск ; гл. ред. Т.О. Книжник]. – 2001. – 501, [3] с., [29] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
795479
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-108-0
Т. 2, ч. 1 : Письма Г.В.Маховой (1934-1936). Письма (1938-1975) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 447, [1] с., [17] л. фот.
795480
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-081-5
Т. 2, ч. 2 : Письма (1976-1981) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 558, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
795481
  Водья Р.А. Непрерывное изучение респираторных вирусных инфекций в коллективах детей Эстонской ССР. (Вирусол. и серол. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: 095 / Водья Р.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 16л.
795482
  Кокова В.Е. Непрерывное культивирование безспозвоночных / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1982. – 168с.
795483
  Тарануха О.М. Непрерывное насыщение линий ЭПР и релаксационные характеристики макрорадикалов в y-облученном поликапролактаме : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарануха О.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики (филиал). – М., 1969. – 21л.
795484
   Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : Монография. – Харьков : НУА, 2006. – 300с. – ISBN 966-8558-50-2
795485
  Помазан И.А. Непрерывное образование в Украине: опыт и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 23-31. – ISSN 1993-5560
795486
  Ануфриева И.Л. Непрерывное образование во Франции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 72-78. – ISSN 1993-5560
795487
  Аитов Н.А. Непрерывное образование и вуз / Н.А. Аитов. – Москва, 1989. – 62с.
795488
  Астахова В.И. Непрерывное образование как гуманистическая основа новой образовательной парадигмы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 7-21. – ISSN 1993-5560
795489
  Гребенникова В.М. Непрерывное образование как культурно-историческая проблема / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 79-83. – ISSN 0042-8744
795490
   Непрерывное образование как педагогическая система. – Москва, 1989. – 148 с.
795491
   Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Народная украинская акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; [редкол. : В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 214, [2] с. – 20-летию Народной украинской академии посвящается. – Библиогр.: с. 206-212. – ISBN 978-966-2298-05-5
795492
  Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального потенциала украинского общества : Монография / Е.Г. Михайлева; Народная укр. академия. – Харьков : НУА, 2005. – 142с. – ISBN 966-8558-40-5
795493
  Лифинцева А.А. Непрерывное образование среднего медицинского персонала в условиях университета / А.А. Лифинцева, П.В. Лигатюк // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 108-111. – ISSN 0869-3617
795494
  Чепуренко Г Непрерывное образование: информационные аспекты : Методика и опыт. Высшая школа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 69-70
795495
  Сукиасян Э.Р. Непрерывное образование: как оно понимается в США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0130-9765
795496
   Непрерывное образование: новые технологии обучения : Рекомендательный указатель к российской конференции "Современное университетское образование: проблемы и перспективы". – Саратов : Образование, 1992. – 20с.
795497
  Шек Г.Г. Непрерывное образование: поиск оптимальных подходов к управлению // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-39.
795498
  Родов А.С. Непрерывное оперативное планирование и управление производством и типовая методика / А.С. Родов, А.М. Ковалевский. – М., 1965. – 167с.
795499
  Горшков Ю.Н. Непрерывное очень низкочастотное радиоизлучение и его связь в явлениями ионосферно-магнитного комплекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горшков Ю. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 12л.
795500
  Мальцев Виктор Александрович Непрерывное повышение благосостояния трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Мальцев Виктор Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – л.
795501
  Новикова Г.П. Непрерывное последипломное образование педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается система непрерывного последипломного образования педагогических кадров в контексте профессиональной инновационной деятельности. Характеризуется процесс повышения квалификации и подготовки педагогов к исследовательской ...
795502
  Карамузов Б.С. Непрерывное профессиональное образование в университетском комплексе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-41. – ISSN 0869-3617


  Особое внимание уделяется проблемам развития университетского комплекса вообще и в Кабардино-Балкарии в частности.
795503
  Гоглова М.Н. Непрерывное профессиональное образование педагога: технологический и управленческий аспекты // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 34-40. – ISSN 1998-1740


  Данная статья посвящена проблеме профессионального роста педагога. В статье раскрываются основные подходы к проектированию и научно-методическому сопровождениию индивидуальной образовательной программы профессионального роста педагога в условиях ...
795504
  Лобанов Н.А. Непрерывное самообразование как институциональная форма государственной системы непрерывного профессионального образования: постановка проблемы // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 172-177


  В статье непрерывное самообразование рассматривается как подсистема формирующейся в России государственной системы непрерывного профессионального образования, которая, по мнению автора, сформируется за пределами 2020-2025 годов. Однако автор убежден, ...
795505
  Масягин В.П. Непрерывное совершенствование информационн о-технологической компетентности преподавателей / В.П. Масягин, В.Л. Акапьев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 1609-4646


  Решение проблем образования начинается с подготовки и переподготовки педагогических кадров. В связи с этим чрезвычайно актуальным становится непрерывное сопровождение педагогов как с точки зрения повышения уровня фундаментальных профессиональных ...
795506
   Непрерывное управляемое культивирование микроорганизмов. – М., 1967. – 196с.
795507
  Ласточкин А.Н. Непрерывное экологическое образование: государственному делу государственную поддержку : География / А.Н. Ласточкин, В.В. Дмитриев, А.И. Жиров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 19-28. – ISSN 0016-7207
795508
  Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование как приоритетное направление модернизации российского образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 19-24. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновывается актуальность экономического образования в связи с переходом к условиям рынка труда и рынка образовательных услуг. Представлена авторская концепция непрерывного экономического образования.
795509
  Сосин О.Г. Непрерывность / О.Г. Сосин. – М., 1981. – 351с.
795510
   Непрерывность в планировании и показатели государственного плана. – М., 1962. – 440с.
795511
  Бичехвост А.Ф. Непрерывность государственного образования - неотъемлемый элемент государственной образовательной политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.93-107. – ISSN 1608-8794
795512
  Ивахненко А.Г. Непрерывность и дискретность / А.Г. Ивахненко. – К, 1990. – 223с.
795513
  Слободник С.Г. Непрерывность и дифференциальные свойства функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Слободник С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
795514
  Костенок П.И. Непрерывность и открытость как принципы модернизации высшего профессионального образования в области культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : Научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 1. – С. 116-122
795515
  Куликов В.В. Непрерывность и разрывы функции. Сравнение бесконечно малых. Программированое учебное пособие. / В.В. Куликов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
795516
  Ошман В Е. Непрерывность метрической проекции и геометрические свойства единичной сферы в прострастве Банаха. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Ошман Е.В,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
795517
  Гришина Е.С. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает организованное образование как глобальную проблему современности; анализирует возможности его дальнейшего развития в части совершенствования духовного общения и нравственных начал личности. Онтологическое стремление человека к ...
795518
  Гришина Е. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702
795519
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 9 с.
795520
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
795521
  Пракаш М.Б. Непрерывность относительно нелинейного сдвига и приближение бесконечно дифференцируемыми векторфункциями с сохранением образа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пракаш М.Б.; Гос. ком. СССР по нар. образованию. Ун-т дружбы народов. – М,, 1989. – 13л.
795522
  Кортасар Х. Непрерывность парков / Х. Кортасар. – М., 1984. – 126с.
795523
  Добеле Л.В. Непрерывность профессиональной ориентации молодежи. / Л.В. Добеле. – Рига, 1988. – 53,2с.
795524
  Коляда Юрий Васильевич Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭЦВМ электронных цепей : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Коляда Юрий Васильевич; Киевский политехнический ин-т им. 50-летия Великой Окт. соц. рев. – Киев, 1979. – с.
795525
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 520 с. : черт. – Список лит-ры: с. 509-510 (47 назв.)
795526
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 519 с. – Список лит-ры: с. 515-516 (47 назв.)
795527
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 520 с. – Список лит-ры: с. 516-517 (47 назв.)
795528
  Эйзенхарт Л.П. Непрерывные группы преобразований : пер. с англ. / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 359 с.
795529
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украині; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-06-3
Т.1 : Переодические непрерывные дроби. – 2004. – 645с.
795530
  Шмойлов Владимир Иильич. Непрерывные дроби / Владимир Иильич. Шмойлов; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-07-3
Т.2 : Расходящиеся непрерывные дроби. – 2004. – 558с.
795531
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-08-3
Т.3 : Из истории непрерывных дробей. – 2004. – 520с.
795532
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби в вычислительной математике / В.И. Шмойлов, А.А. Редин, Н.А. Никулин ; Юж. федер. ун-т, науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычислит. систем им. акад. А.В. Каляева. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 225, [3] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Указ.: с. 220-225. – Библиогр.: с. 216-219


  В пр. №1700166 напис: Библиотеке Киевского университета. Подпись. 08.05.2015 г. Таганрог
795533
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и r/ф-алгоритм / В.И. Шмойлов ; Южный науч. центр РАН ; Южный федеральный ун-т ; Таганрогский технолог. ин-т. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2012. – 606, [1] с. : ил., табл. + CD. – Библиогр.: с. 575-595
795534
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и две классические задачи алгебры / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2003. – 862с. – ISBN 966-7563-04-7
795535
  Ерастов К.Д. Непрерывные дроби элементов поля, полного относительно показателя: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1987. – 80с.
795536
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби. Библиографический указатель 1572-2000 гг. / В.И. Шмойлов, В.А. Таянов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2002. – 168с. – ISBN 966-7563-05-2
795537
  Джоунс У. Непрерывные дроби: аналит. теория и приложения / У. Джоунс, В. Трон. – Москва : Мир, 1985. – 414с.
795538
  Кузовков Н.Т. Непрерывные и дискретные системы управления и методы идентификации / Н.Т. Кузовков. – М, 1978. – 222с.
795539
  Наслен П. Непрерывные и импульсные модели человека-оператора как звена в цепи управления / П. Наслен, Ж. Рауль. – М, 1963. – 22с.
795540
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и -алгебры, связанные с ними. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; МВ И ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 79л. – Бібліогр.:л.71-79
795541
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и сигма-алгебры, связанные с ними : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
795542
  Ван Ни Кыонг Непрерывные нульмерные разбиения эвклидова пространства : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Ван Н.К.; АН СССР. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
795543
  Трохимчук Ю.Ю. Непрерывные отображения и условия моногенности. / Ю.Ю. Трохимчук. – М., 1963. – 212с.
795544
  Зелинский Ю.Б. Непрерывные отображения многообразий и принципов граничного соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.04 / Зелинский Ю.Б.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1973. – 8л.
795545
  Федорчук В.М. Непрерывные подгруппы неоднородной группы де Ситтера Р(1,4) / В.М. Федорчук. – Киев, 1978. – 36с.
795546
  Рубан Альберт Алексеевич Непрерывные р-адические дроби. алгоритм перрона для р-адических чисел и эргодические свойства р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рубан Альберт Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-т математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
795547
  Булинский А.В. Непрерывные симметрии в алгебраическом подходе квантовой теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булинский А. В.; МГУ. – М., 1972. – 14л.
795548
  Матвийчук К.С. Непрерывные системы квантовой статистической физики и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвийчук К.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
795549
   Непрерывные функции на топологических пространствах. – Рига, 1986. – 175,15с.
795550
  Торгов Ю.И. Непрерывный анализ низкочастотных сигналов намикроЭВМ / Ю.И. Торгов. – М, 1988. – 32с.
795551
  Клименко А.П. Непрерывный контроль концентрации пыли. / А.П. Клименко. – К, 1980. – 181с.
795552
   Непрерывный контроль температуры жидкой стали в период доводки мартеновской плавки. – К., 1965. – 228с.
795553
  Ларионов В.В. Непрерывный образовательный процесс на основе проектно-ориентированного обучения / В.В. Ларионов, А.М. Лидер, Е.В. Лисичко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы подготовки школьников и студентов ТПУ к научно-исследовательской деятельности на основе проектно-ориентированного обучения в связи с созданием при вузах инновационных предприятий. The article deals with the early ...
795554
  Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 24-39. – ISSN 0321-2017
795555
  Ростовцев Д. Непрерывный поток в каменно-угольной промышленности / Д. Ростовцев. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 48 с.
795556
  Булыгин М.Г. Непрерывный процес жидкофазного окисления Н-бутана и некоторые сопряженные с ним реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Булыгин М. Г.; АН СССР, Ин-т химич. физ. – М., 1967. – 16л.
795557
  Сапир Е.В. Непрерывный путь совершенствования Болонского процесса (Европейская модель высшего образования в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 287-300. – ISSN 1607-7334


  Для того чтобы Болонский процесс получил успешное развитие, необходимо четко представлять смысл, цели и общую стратегическую направленность образовательных реформ и необходимость их осуществления (в России)
795558
  Данилов А.М. Непрерывный рост благосостояния народа - закон развития советского общества / А.М. Данилов. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
795559
  Черепанов В. Непрерывный рост и совершенствование социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов В.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии. – М., 1954. – 17л.
795560
   Непрерывный способ обезмеживания чернового свинца, 1961. – 8с.
795561
  Никифоров В.Н. Непрерывный трудовой стаж / В.Н. Никифоров. – М., 1961. – 39с.
795562
  Романов А.А. Непрерывный трудовой стаж / А.А. Романов. – М., 1987. – 45с.
795563
  Бодерскова Н.Н. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1986. – 62с.
795564
  Яменфельд Г.М. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих в СССР. / Г.М. Яменфельд. – М., 1971. – 47с.
795565
  Кравченко Я. Неприборкана Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 17, 24


  Як пейзажні полотна Сергія Васильківського переросли у спосіб заявити про звитягу українського духу й чому Петербурзька академія мистецтв не присвоїла йому звання академіка.
795566
  Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939 - червень 1941 рр = Unbridled dissonance: The Second World War and Socio-Political Identities in Ukraine, 1939-1941 / Гриневич Владислав ; [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в приміт.: с. 449-505. – ISBN 978-966-383-412-2
795567
  Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
795568
  Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Мякота. – 5-те вид., перероб. і доп. – Харків : Фактор, 2003. – 228с. – ISBN 966-312-060-6
795569
   Непривзойденный сыщик Ник Картер и другие... Прелестная умница. – Л., 1991. – 59с.
795570
  Коваль О. Непривітна Америка Дональда Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Америку створили мігранти, і системна "переплавка" представників різних національностей та націй в американському суспільстві дала в підсумку результат, відомий нам нині як американська нація. Саме здатність американського суспільства і держави ...
795571
  Ковалев О.В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставления федоровских групп : справ. руководство / О.В. Ковалев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
795572
  Черноскулов А.Т. Непривычное дело / А.Т. Черноскулов. – М, 1976. – 343с.
795573
   Непридатність до використання котлів малої потужності у закладах освіти та лікарнях // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
795574
  Штейн А.П. Непридуманное / А.П. Штейн. – Москва : Современник, 1985. – 415с.
795575
  Разгон Л.Э. Непридуманное / Л.Э. Разгон. – Ставрополь, 1989. – 319с.
795576
  Разгон Л.Э. Непридуманное : повесть в рассказах / Лев Разгон. – Изд. доп. – Москва : EX LIBRIS ; СЛОВО/SLOVO, 1991. – 284, [4] с. – (Библиотека "Апреля"). – ISBN 5-7555-0251-X


  СОДЕРЖАНИЕ: Иван Михайлович Москвин; Военные; Жена президента; Спектакль со счастливым концом; Рощаковский; Борис и Глеб; Принц; Чужие; Бунт на борту; Костя Шульга; Тюремщики ; Два начальника; Ниязов; Страх; Кузнецкий мост
795577
  Дементьева М.Ю. Непридуманные истории про театр и кино / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 45с.
795578
  Черепанов С. Непридуманные рассказы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 7. – С. 108-119. – ISSN 0131-8136
795579
  Возовикова Т. Неприемлемый прием. Бюджетные места в вузах заняли троечники ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 7


  В этом году средний балл ЕГЭ выпускников школ, поступивших в вузы РФ, оказался ниже примерно на четыре балла, чем в 2013-м. Эксперты уверены: в результате беспрецедентных мер безопасности, принятых в ходе приемной кампании, оценки стали честнее.
795580
  Бєляєв О.В. Неприєднання до воєнних блоків як самостійний міжнародно-правовий інститут // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
795581
  Колесникова В. Неприєднання як різновид політики нейтралітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 23-26
795582
  Moser M. Непризводные verba loci stativa и их идиоматическое употребление в русском и польском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 177-185. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
795583
  Гетьманец М.Ф. Непризнанное теоретико-литературное понятие // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 19 поз.
795584
  Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 83-88. – ISSN 1728-2756
795585
  Лозяна О. Неприйнятий гамбіт : Творчість Ліни Костенко очима Івана Дзюби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 58-59


  Про нову книжку Івана Дзюби "Є поети для епох" про Ліну Костенко
795586
  Шушарін Д. Неприйняття війни проти України стає в Росії питанням життя і смерті у прямому розумінні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 4
795587
  Буало П. Неприкасаемыые / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1983. – 189с.
795588
  Сушинський Б.І. Неприкаяний роман : роман, але теж неприкаяний / Богдан Сушинський. – Одесса : Астропринт, 2016. – 403, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-927-147-1
795589
  Гризун А. Неприкаяний син України // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.113-119. – ISSN 0208-0710


  [Володимир Маяковський - російський поет: його предки були вихідцями з України. Ставлення поета до України - батьківщини предків.]
795590
   Неприкаяні душі : антологія поезії японських мандрівних поетів - дзен-буддистів (XII-XX ст.) / [пер. з яп., передм. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 659, [1] с. : портр. – Текст парал. яп. - В змісті авт.: Сайго-Хосі, Доген, Іккю Содзюн, Іїо Согі, Сьохаку, Сотьо, Банкей Йотаку, Басьо, Хатторі Рансецу, Кікаку, Хакуін Екаку, Рьокан, Татібана Акемі, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. – Бібліогр.: с. 651-657. – ISBN 978-966-489-248-0
795591
  Яровий О.С. Неприкаяність письменницької персони у світі абсурду : (Думки над оповіданням Олександра Стусенка "Вікна в позадвері") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 602-610


  Художній світ молодого прозаїка Олександра Стусенка поєднує реалістичні, фантастичні, іронічні елементи.Герой перебуває у конфлікті зі світом, людьми і самим собою.Коли цей герой - літератор, його пригоди стають ще більш специфічними
795592
  Мванги М. Неприкаянные / М. Мванги. – М, 1979. – 183с.
795593
  Решетов П.Н. Неприкаянные..? (К вопросу о "конфликте поколений" в соврем. капиталист. мире) / П.Н. Решетов. – Москва, 1970. – 79с.
795594
  Осипенко А. Неприкаянный месяц : роман / А. Осипенко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
795595
  Ермолин Артем Неприкаянный мусор. "Не быть равнодушным" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
795596
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс. – М, 1961. – 144 с.
795597
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга // Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – С. 139-251
795598
  Мурмуридис П.Е. Неприкосновенность депутата в Российской Империи в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
795599
  Дионео Неприкосновенность личности и жилища / Дионео [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ред. журн. "Рус. богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 16 с.
795600
  Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. Петрухин; Ответств. ред. И.Б.Михайловская. – Москва : Наука, 1989. – 252 с. – ISBN 5020128074
795601
  Хелемский Я.А. Неприкосновенный запас / Я.А. Хелемский. – М, 1965. – 118с.
795602
   Неприкосновенный запас. – М., 1969. – 32с.
795603
  Щуров Г.Л. Неприкосновенный запас / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1976. – 96с.
795604
  Балин А. Неприкосновенный запас / А. Балин. – Москва, 1982. – 127с.
795605
  Яковлев Ю.Я. Неприкосновенный запас / Ю.Я. Яковлев. – М., 1983. – 559с.
795606
  Собакарь Г.Т. Неприливные изменения силы тяжести / Г.Т. Собакарь. – Киев, 1982. – 136с.
795607
  Алексева Э.С. Непримарно факторизуемые группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева Э.С. ; МП УССР, КГУ. – Киев, 1973. – 12 с.
795608
  Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях / В. И. Менжинский ; Отв. ред.: Ушаков Н.А. – Москва : Наука, 1976. – 295 с.
795609
  Волохов Ф.С. Неприметный человек / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1957. – 180с.
795610
  Кониський О.Я. Непримирена : З записок сільської учительки на. Українї / [О.Я. Кониський]. – У Львові (Львів) : Накладом "Правди" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1892. – 63 с.


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
795611
  Орос Я. Непримирені брати-комуністи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Володимир Винниченко та Олександр Довженко: компарації.
795612
  Крупенкін В.І. Непримиренні : Повість / В.І. Крупенкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 265с.
795613
  Левада Ю.О. Непримиренність науки і релігії / Ю.О. Левада. – К., 1959. – 48с.
795614
  Кіндрачук Н.М. Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х-70-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 111-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
795615
  Комаров В.Н. Непримиримое противосостояние / В.Н. Комаров. – М., 1988. – 192с.
795616
   Непримиримость. – Симферополь, 1976. – 107с.
795617
   Непримиримость. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1982. – 125с.
795618
  Хотимский Б.И. Непримиримость / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 335с.
795619
  Скрябин М.Е. Непримиримость / М.Е. Скрябин, И.К. Савченко. – Л., 1988. – 253с.
795620
   Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма. – Рига, 1982. – 190с.
795621
  Паращенко С.Ф. Непримиримость к врагам коммунизма / С.Ф. Паращенко. – Краснодар, 1962. – 44с.
795622
  Шохин А.Н. Непримиримость к нетрудовым доходам / А.Н. Шохин. – М., 1986. – 62с.
795623
  Свиридова К.Э. Непримиримость к пережиткам прошлого. / К.Э. Свиридова. – Краснодар, 1962. – 20с.
795624
  Зеличенко Л.Я. Непримиримость. : очерки / Л.Я. Зеличенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 74(2) с.
795625
  Задубровский С.И. Непримиримый / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 35с.
795626
  Кобзар В.В. Неприпустимість жорстокого поводження із затриманими й ув"язненими // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
795627
  Баранов В. Неприручений Антей : До 75-річчя від дня народження Василя Симоненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-5. – ISSN 0208-0710
795628
  Тузмухамедов Р.А. Неприсоединение и разрядка международной напряженности. / Р.А. Тузмухамедов. – М., 1976. – 120с.
795629
  Алимов Ю.И. Неприсоединение: история, теория, проблемы / Ю.И. Алимов. – Москва, 1990. – 326с.
795630
  Кастро Ф. Неприсоединившиеся страны сумеют выполнить долг, налагаемый на них сегодняшним днем / Ф. Кастро. – Гавана, 1975. – 31с.
795631
  Новиков А.І. Неприступна фортеця / А.І. Новиков. – К., 1985. – 152с.
795632
  Новиков А.И. Неприступная крепость. / А.И. Новиков. – Л., 1984. – 206с.
795633
  Метревели Л. Неприступная твердыня / Л. Метревели. – Тбилиси, 1941. – 85с.
795634
  Высоцкий С. Непричаливший // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 49 (161). – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Дивид Жвания рассказал Фокусу, почему парламентские выборы важнее президентских, а также о том, как работа официанта помогла ему многое понять в жизни
795635
  Лец С.Е. Непричесанные мысли / С.Е. Лец. – М., 1978. – 149с.
795636
  Бондаренко В.Г. Непричесанные мысли / В.Г. Бондаренко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222с. – (Диалог со временем)
795637
  Дризе Ю. Неприятель пардона не просил. Отечественные и трофейные архивные документы о войне 1812 года // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  С уникальными документами знакомит выставка, посвященная выдающемуся событию российской истории - 200-летию Отечественной войны 1812 года и заграничным походам 1813-1814 годов. Вариантов названия было много, признаются устроители, но в конце концов ...
795638
  Мигицко В.Г. Неприятности начнутся в полдень : Повести / В.Г. Мигицко. – Київ : Молодь, 1991. – 206с.
795639
  Куканов В.И. Неприятные обязанности. / В.И. Куканов. – М, 1957. – 63с.
795640
  Гальперин Б.С. Непроволочные резисторы / Б.С. Гальперин. – Ленинград, 1968. – 284 с.
795641
  Ходжер Г.Г. Непроглядные сумерки / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1991. – 511с.
795642
  Кардашиди И.П. Непродовольственные товары / И.П. Кардашиди, И В. Мишустин, . – М, 1985. – 368с.
795643
  Филюк Г. Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України / Г. Филюк, А. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні проблеми мінімізації непродуктивних витрат і втрат. Запропоновано шляхи їх вирішення та проведено розрахунки на прикладі вітчизняних підприємств. В статье проанализированы современные проблемы минимизации ...
795644
  Мамедов А.О. Непродуктивные аффиксы ,образующие имена существитеьлные в азербайджанском языке. (Об истории и соврем. особенностях некоторых непродуктивных аффиксов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов А.О. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1964. – 22 с.
795645
  Саксе А.О. Непрожитая жизнь : рассказы / А.О. Саксе. – Москва : Правда, 1948. – 40 с.
795646
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 163-187
795647
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.:6 назв
795648
  Кармазіна М. Непрозорість української державної влади: причини і наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 153-166
795649
  Градусов Б.Ф. Непрозрачность звездной материи, обильно разбавленной водородом и гелием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Градусов Б. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 8л.
795650
  Савчук Б.С. Непроизводительных труд и непроизводственная сфера при капитализме (на матер. США) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савчук Б. С. ; КИНХ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
795651
  Белоусова Елена Бутусовна Непроизводные глагольные основы как производящая база в современной русском словообразовании. (Синхронно-диахроническое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Белоусова Елена Бутусовна ; МВ и ССО РСФСР , Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 18 с.
795652
  Чаплыгин Ю.П. Непроизводственная сфера Англии. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Чаплыгин Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
795653
   Непроизводственная сфера в едином народнохозяйственном комплексе страны. – К., 1987. – 116с.
795654
  Тарасюк А.И. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Тарасюк А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 26л.
795655
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме / М.В. Солодков, А.И. Тарасюе. – М., 1976. – 176с.
795656
  Запольская В.В. Непроизводственная сфера в СССР и перспективы ее дальнейшего развития / В.В. Запольская. – Воронеж, 1966. – 96с.
795657
   Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. – К., 1993. – 196с.
795658
   Непроизводственная сфера в условиях развитого социализма. – М., 1983. – 208с.
795659
   Непроизводственная сфера в экономике развитого социализма. – Киев, 1980. – 113с.
795660
   Непроизводственная сфера и совершенствование социалистического образа жизни. – Киев, 1985. – 121с.
795661
  Иванов Г.П. Непроизводственная сфера и социалистическое воспроизводство. / Г.П. Иванов. – М., 1978. – 119с.
795662
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера при социализме (Вопросы теории и методологии производительного труда) / М.В. Солодков. – Москва : Мысль, 1978. – 188 с.
795663
   Непроизводственная сфера СССР / Солодков М.В. – Москва : Мысль, 1981. – 351с.
795664
  Сапов Г.В. Непроизводственная сфера экономики / Г.В. Сапов. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
795665
  Рутгайзер В.М. Непроизводственная сфера экономики СССР / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
795666
  Правдин Д.И. Непроизводственная сфера: эффективность и стимулирование. / Д.И. Правдин. – М., 1973. – 301с.
795667
  Козак В.Е. Непроизводственная сфере: вопросы теории. / В.Е. Козак. – Киев, 1979. – 312с.
795668
  Степура А.С. Непроизводственное накопление и его роль в воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степура А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 24л.
795669
  Фильчашкина Светлана Александровна Непроизводственное накопление и повышение эффективности использования трудовых ресурсов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фильчашкина Светлана Александровна; МГУ. – М., 1980. – 23л.
795670
  Кальсин П.И. Непроизводственные основные фонды колхозов и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между годом и деревней. (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1969. – 20л.
795671
  Кальсин П.И. Непроизводственные фонды и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1969. – 20л.
795672
  Сухарева Е.А. Непроизводственные формы сельскохозяйственной кооперации и их роль в строительстве социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сухарева Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. полит. экономии. – М., 1960. – 20л.
795673
  Еслямгалиева Наиля Сулеймановна Непроизводствення сфера экономики: тенденции занятости и взаимообусловленность ее развития с материальным производством : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Еслямгалиева Наиля Сулеймановна; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
795674
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание : Автореф... д-ра пед.наук: / Зинченко П.И.; Ин-т психологии Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1958. – 35л.
795675
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М, 1961. – 562с.
795676
  Блинский А.Д. Непройденная пустыня / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1981. – 150с.
795677
  Гальцева Рената Непройденные "Вехи" // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.151-160. – ISSN 0130-7673
795678
  Панин Андрей Непролазное наследие Мадагаскара : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 38-40 : Фото
795679
  Вахрушина Н.А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и Приуралья в период подготовки Октябрьской революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Вахрушина Н.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 20 с.
795680
  Мозговая Н.М. Непролетарские партии в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... канд. филос.наук: 00.02 / Мозговая Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
795681
   Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 275с.
795682
   Непролетарские партии России в 1917 году и в годы гражданской войны. – М.- Калинин, 1980. – 243с.
795683
   Непролетарские партии России в годы буржуазно-домократических революций и в период назревания социалистической революции. – Москва - Калинин, 1982. – 253с.
795684
   Непролетарские партии России в трех революциях. – М., 1989. – 245с.
795685
   Непролетарские партии России: урок истории. – М., 1984. – 566 с.
795686
  Степаненко М. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 143, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; №16-2015). – ISBN 978-617-605-023-0
795687
  Погребенник В. Непроминальне значення наукового набутку // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
795688
  Мотрич К. Непроминущі "кровосісі", або Злети і падіння державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 4-5
795689
  Тургунова У. Непромысловые рыбы Каттакурганского водохранилища. (Морфология, экология и хозяйственное значение) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Тургунова У.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 21л.
795690
  Абылкасымова Т.А. Непромысловые рыбы оз.Иссык-Куль. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абылкасымова Т.А.; Объедин.совет АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1966. – 17л.
795691
  Кокова В.Е. Непропорционально-проточная культура простейших / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1976. – 75с.
795692
  Веретнов В. Непропорційне перестрахування: можливості та ризики для страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Нерозвиненість непропорційної форми перестрахування у сьогоденні страхової індустрії України має певні причини. Усвідомлення та вирішення цих проблем може відкрити шлях до швидкого розвитку непропорційного перестрахування, подальшого підвищення ...
795693
  Коханова І. Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у таблицях УДК / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 10-12


  Досліджується наповнення розділів основної таблиці УДК, допоміжних таблиць та алфавітно-предметного покажчика (АПП) стосовно питань наукового опрацювання документів, її видів та результатів. Аналізуються пошукові образи документів у вигляді ...
795694
  Єлишевич Г.Л. Непроспіваний романс. / Г.Л. Єлишевич. – Х., 1986. – 30с.
795695
  Грабовський С. Непроста доля "всеукраїнського старости" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
795696
   Непроста дружба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Криза в Україні штовхає Росію в обійми Китаю. Але ці відносини аж ніяк не рівноправні.
795697
  Желтонозька Т.Б. Непроста історія з H2O / інтерв"ю взяла Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Проблема очищення води набуває ознак кричущої необхідності для більшості країн світу, зокрема, України. Про багаторічну працю над розробкою флокулянтів - реагентів для очищення води на водопровідних станціях групою вчених хімічного факультету КНУТШ ...
795698
  Кальницький М. Непроста справа найменувань // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 40). – С. 20-21


  Про перейменування вулиць Києва. В статті згауються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, А. Лобода, І. Сікорський.
795699
  Тоуз Мириам Непростая доброта : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 112-132. – ISSN 1130-6545
795700
  Лапин К.К. Непростая история / К.К. Лапин. – М, 1961. – 264с.
795701
  Митина Н. Непростая история простого карандаша : биография вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 85-99. – ISSN 1812-867Х


  Карандаш (тюрк. karadas, карадаш - чёрный камень) - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша ...
795702
   Непростая матэ матика. Калебас // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 108 : Іл.
795703
  Зверь А. Непростая формальность. Лукашенко идет на четвертый срок // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 37 (155). – С. 22-24
795704
  Денищук Ж. Непростий шлях звернення до суду для вирішення господарського спору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
795705
  Семенченко М. Непростий шлях із аутсайдерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 10


  З"явився черговий список кращих вишів світу. КНУ імені Тараса Шевченка потрапив у групу "441-450". Чи є привід для радості? Коментар І. Ликарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу.
795706
  Бєлоколос О. Непрості завдання для розчарованих переможців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Ті, хто після непересічних, а часом і драматичних президентських виборів у Франції сподівався на гостру інтригу під час парламентських виборів у Німеччині, можливо, трохи розчаровані: сама передвиборна кампанія пройшла доволі спокійно, а на думку ...
795707
   Непросто бути новачком. – Київ, 1988. – 191 с.
795708
   Непростое партнерство / Дементьев Сергей, Антонян Арам, Ефимова Екатерина, Приставко Максим, Бураков Сергей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 20-21 : фото
795709
  Беннетт Алан Непростой читатель : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-74. – ISSN 1130-6545
795710
  Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, экология / А.М. Сердюк. – Москва : Политиздат, 1988. – 297с.
795711
   Непростые истины. – М., 1986. – 94с.
795712
  Бондарев Ю.В. Непротивление / Ю.В. Бондарев. – М, 1995. – 63с.
795713
  Флоренсов В.А. Непроторенным путем : жизнь и творчество М.М.Герасимова / В.А. Флоренсов. – Иркутск, 1979. – 111с.
795714
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е. – Москва : Географгиз, 1950. – 296с.
795715
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 392с.
795716
  Архипова Н.П. Непроторенными путями = Э.К.Гофман - геолог, гнограф, путешественник / Н.П. Архипова. – Екатеринбург : Наука, 1994. – 136с. : Ил.38. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-007410-1.
795717
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями. Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Москва, 1948. – 224с.
795718
  Сизоненко А.И. Непроторенными путями: первые советские дипломати и ученые в Латинской Америке / А.И. Сизоненко. – М., 1988. – 100с.
795719
  Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
795720
  Петруня Юрій Євгенович Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : Автореф... доктора економ.наук: 08.01.01 / Петруня Юрій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 34л.
795721
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : 08.0.01: Дис. ... доктора економ. наук / Петруня Ю.Є.; Мін-во освіти України. Нац. гірнича України. – Дніпропетровськ, 1999. – 376л. – Бібліогр.:л.368-376
795722
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб`єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 1999. – 262с. – ISBN 966-7293-99-8
795723
  Малєєв М.В. Непрофесіоналізм страхування об"єктів підвищеної небезпеки / М.В. Малєєв, Л.О. Лесникова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-30
795724
  Набруско В. Непрофесіоналізм чи неспроможність ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-28
795725
  Метерлінк М. Непроханий гість / Моріс Метерлінк ; Пеpеклав М. Антонюк; Кpитичний етюд "Моріс Метерлінк" Леся Гоpенка [М.В. Семенко]. – [Киів] : Гpунт. [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"}, 1918. – 63 с. – Hа с. 17 пpисвята Е. Пікаpу. - У кн. стаття: Моріс Метерлінк / Лесь Горенко, с.5-16. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 6)
795726
  Зяблицев С.П. Непрохожий человек / С.П. Зяблицев. – Ижевск, 1981. – 67с.
795727
  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. – М, 1991. – 205с.
795728
  Шуткевич О. Непрочитаний "український Гомер" / О. Шуткевич, І. Руснак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 19


  Неопубліковані твори Уласа Самчука знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак. Зараз вона готує до друку два його романи.
795729
  Калещук Ю.Я. Непрочитанные письма: докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Известия, 1988. – 605 с.
795730
  Лесс А.Л. Непрочитанные страницы / А.Л. Лесс. – М., 1966. – 311с.
795731
  Лукьянова И. Непрочитанный // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 52-57


  Творчість М. Салтикова-Щедріна
795732
  Меркин А.П. Непрочное чудо / А.П. Меркин, П.Р. Таубе. – М., 1983. – 221с.
795733
  Рачада І.Д. Непрошений гість : драма / І.Д. Рачада. – Київ, 1973. – 78 с.
795734
  Нидзе Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва, 1986. – 267с.
795735
  Макаров И К. и др. Непрошеные визитеры / И К. и др. Макаров. – Симферополь, 1979. – 49с.
795736
   Непрошеные гости. – М., 1965. – 238с.
795737
  Романков П.Г. Непрырывная адсорбиция поров и газов / П.Г. Романков. – Л., 1989. – 228с.
795738
  Азарова Л.Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина" / Л.Є. Азарова, Г.В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 8-15


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення непрямої номінації осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина", досліджено причини виникнення та проведено аналіз семантичних груп цих непрямих номінацій осіб. В статье рассмотрены основные аспекты ...
795739
  Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 41-45.
795740
  Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних упереджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 157-165. – ISBN 978-966-651-760-2


  На прикладі етнічних упереджень демонструється спосіб ретроспективно оцінити динаміку соціальних явищ на основі показників з обмеженою валідністю через конструювання нових індикаторів та створення спільної моделі. Для цього використовується ...
795741
  Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 4-7
795742
  Бехта І.А. Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 25-32. – ISSN 1729-360Х
795743
  Чугунов І.Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, О.М. Жукевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
795744
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назва
795745
  Чередниченко Ольга Миколаївна Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 254л. + Додатки: л. 224 - 254. – Бібліогр.: л. 208 - 224
795746
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
795747
  Коротун В. Непряме оподаткування електронної торгівлі в Україні / В. Коротун, А. Новицький // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682
795748
  Сердюк І.Г. Непряме оподаткування операцій з нематеріальними активами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-31
795749
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування у податковій системі України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 98-104 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
795750
  Козак З.Я. Непрями реформування соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 132-136
795751
  Богуш М. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та інтересів акціонерів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 262-263. – ISBN 978-617-7069-17-0
795752
  Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови у законодавстві зарубіжних країн та їх значення для України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-42.
795753
  Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
795754
  Фаренюк Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 193-195.
795755
  Безверхий К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 23-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
795756
  Безверхий К. Непрямі витрати підприємства: облік витрат на придбання питної води та оренду кулерів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
795757
  Багрій М. Непрямі докази та негативні обставини: до питання співвідношення і значення при розслідуванні у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
795758
  Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 295-299
795759
  Лисенко В. Непрямі методи оподаткування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.71-81
795760
  Дрига А.Б. Непрямі подадки в системі регулювання суспільного добробуту : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Дрига А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.13
795761
  Педь І. Непрямі податки в податковій системі України : навчадьний посібник / Ірина Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-447-3
795762
  Дрига Анатолій Борисович Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : Дис.... канд. економ. наук: 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 227 л. + Додатки: л.223-227. – Бібліогр.: л. 209-223
795763
  Бойко А.О. Непрямі податки та субсидії з державного бюджету як фактори дії на ціни / А.О. Бойко, Н.В. Рогова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 21-26. – ISSN 2077-6330
795764
  Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.131-135 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
795765
   Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти и газа на Востоке СССР. – Новосибирск, 1986. – 243с.
795766
  Клюкин И.И. Нептун оглушен... / И.И. Клюкин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1967. – 224с.
795767
  Добрянський П.К. Нептун у коморі : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1980. – 144 с.
795768
  Самсонов В.Ф. Нептунические дайки бассейна Манны-Сая : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Самсонов В.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 12л.
795769
  Балабуха А.Д. Нептунова Арфа / А.Д. Балабуха. – М, 1986. – 294с.
795770
  Осин Д.Д. Непуганые лебеди / Д.Д. Осин. – М, 1959. – 358с.
795771
  Носов В.Г. Непутевый / В.Г. Носов. – Махачкала, 1976. – 179с.
795772
  Наумов Е.И. Непутевый экипаж / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1974. – 173с.
795773
   Непыльное африканское приключение // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
795774
  Блох А Неравеннства / А Блох, , Т.Л. Трухан. – Минск, 1972. – 222с.
795775
  Харди Г. Неравенства / Г. Харди. – Москва, 1948. – 456с.
795776
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56 с.
795777
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1952. – 56 с.
795778
  Беккенбах Э.Ф. Неравенства / Э.Ф. Беккенбах; Под ред. В.И. Левина. – Москва : Мир, 1965. – 276 с.
795779
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1974. – 71с.
795780
  Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах / И.Х. Сивашинский. – Москва, 1967. – 304с.
795781
  Григорьев Н.И. Неравенства в курсе алгебры 10 класса. / Н.И. Григорьев. – 2-е изд. – М., 1959. – 84с.
795782
  Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения: Выпуклые и невыпуклые функции энергии : пер. с англ. / П. Панагиотопулос. – Москва : Мир, 1989. – 492 с.
795783
  Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 119-141. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
795784
   Неравенства для производных и их приложения / В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов; НАНУ. Ин-тут математики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 590с. – ISBN 966-00-0074-4
795785
  Прохоров А.В. Неравенства для сумм независимых многомерных случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Прохоров А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
795786
  Вылекжанин В.Д. Неравенства для физических величин в некоторых задачах механики деормируемых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Вылекжанин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
795787
  Сахабов О. Неравенства для характеристик систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сахабов О.; МГУ. – М., 1977. – 10л.
795788
  Садикова С.М. Неравенства для характеристических функций и их применение к многомерной центральной предельной теореме : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Садикова С. М.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 8л.
795789
  Талочкин П.Б. Неравенства и уравнения. / П.Б. Талочкин. – М., 1970. – 160с.
795790
  Бураго Ю.Д. Неравенства изопермиетрического типа в теории поверхностей органической внешней кривизны : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бураго Ю. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. секции Объед. учен. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
795791
  Казарян Гайк Гегамович Неравенства между производными и дифференциальными операторами и некоторые их приложения к уравнениям в частных производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Казарян Гайк Гегамович; АН СССР. Математический институт. – М., 1981. – 34л.
795792
  Харрасов М.Х. Неравенства Н.Н.Боголюбова в модельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харрасов М.Х.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
795793
  Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с.
795794
  Маршалл А. Неравенства: теория мажоризации и ее приложения / А. Маршалл, И. Олкин. – Москва : Мир, 1983. – 574 с.
795795
  Булдыгин В.В. Неравенство Брунна - Минковского и его приложения. / В.В. Булдыгин, А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199 с.
795796
  Королев И.В. Неравенство Гарнака и некоторые качественные свойства решений одномерных параболических и эллиптических уравнений второго порядка общего вида : Автореф... канд. фих мат.наук: 01.01.02 / Королев И.В.; Дон.ГУ. – М., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
795797
  Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-2227
795798
  Белый А.Г. Неравенство Като и полугрупповые PRODUCT-формулы / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 12с.
795799
  Минко А.В. Неравенство по наследству? // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 542-551. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена рассмотрению проблем неравенства, которые берут начало в семейном кругу, и их негативного влияния на личность и на общество. Автор обращает внимание на факторы неравенства, которые являются мало изученными в социологии. Исследование ...
795800
  Купцов Л.П. Неравенство Харнака, для некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Купцов Л.П.; Матем. ин-т. – М., 1970. – 16л.
795801
   Неравновесная газодинамика: диагностика и моделирование: Сб. науч. тр.: Посвящается 60-летию Р.И.Солоухина.. – Минск, 1991. – 138с.
795802
   Неравновесная колебательная кинетика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 391 с. – ISBN 5-03-000988-4
795803
   Неравновесная кристаллизация металлических сплавов. Сб. науч. работ.. – Днепропетровск, 1972. – 181с.
795804
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
795805
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
795806
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1972. – 696с.
795807
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
795808
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
795809
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
795810
  Репке Г. Неравновесная статистическая механика : Пер. с нем. / Г. Репке. – Москва : Мир, 1990. – 320с.
795811
  Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика / Д.Н. Зубарев. – Москва : Наука, 1971. – 415с.
795812
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
795813
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
795814
  Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика : Учеб.пособие / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 240 с.
795815
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
795816
  Полак Л.С. Неравновесная химическая кинетика и ее применение / Л.С. Полак. – М, 1979. – 248с.
795817
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
795818
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
795819
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
795820
  Богданов Ю.А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
795821
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
795822
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
795823
  Палатник Л.С. Неравновесные и квазиравновесные состояния в сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Палатник Л.С.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 19 с.
795824
   Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
795825
  Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем / Э.М. Браверман, М.И. Левин. – М., 1981. – 301с.
795826
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
795827
  Паршин Д.А. Неравновесные оптические фононы и внутризонное поглощение электромагнитного излучения в полупродниках : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Паршин Д.А. ; Ленингр. политехн. лин-т. – Ленинград, 1977. – 10 с.
795828
  Зуев В.А. Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.А. Зуев, А.В. Саченко, К.Б. Толпыго. – Москва, 1977. – 256 с.
795829
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – М, 1990. – 284с.
795830
   Неравновесные процессы в многокомпонентных кристаллах : межвуз. сб. – Минск : Штиинца, 1988. – 114 с.
795831
  Абрамов И.Я. Неравновесные процессы в обусловненные многоуровневыми глубокими центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Абрамов И.Я.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
795832
   Неравновесные процессы в одно- и двухфазных системах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1981. – 165 с.
795833
   Неравновесные процессы в полупроводниках : темат. сб. по материалам XII Зимней школы ФТИ. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 203 с.
795834
   Неравновесные процессы в полупроводниках и диэлектриках : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 114 с.
795835
  Шейнкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках типа А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 049 / Шейнкман М. К.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
795836
  Корнейчук Василий Анатольевич Неравновесные процессы в полярных полупроводниках при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Корнейчук Василий Анатольевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
795837
   Неравновесные процессы в разреженных средах. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1983. – 100 с.
795838
   Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография / [Р.В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В.А. Смынтыны ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит л. – Библиогр.: с. 228-235 и в конце разд. – ISBN 978-617-689-128-4
795839
   Неравновесные процессы в сложных полупроводниках : темат. сб. науч. тр. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 117 с.
795840
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
795841
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
795842
  Ступицкий Е.Л. Неравновесные процессы в частично-инизированном одноатомном газе при течении в соплах и за фронтом ударных волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ступицкий Е.Л.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1972. – 16л.
795843
  Быстрай Г.П. Неравновесные системы / Г.П. Быстрай, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 186 с.
795844
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
795845
  Лесников В.П. Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников В. П.; МВиССО УССР, Одесск. гос. ун-т. – К., 1976. – 106л. – Бібліогр.:л.102-107
795846
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
795847
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – М., 1982. – 104с.
795848
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – М., 1985. – 94с.
795849
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – М., 1989. – 69с.
795850
  Вандышева Н.М. Неравновесные течения газов с внутренними степенями свободы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Вандышева Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
795851
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
795852
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
795853
  Гривицкас В.В. Неравновесные фотоэлектрические процессы при переносе заряда в сильно возбужденном кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Гривицкас В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 20л.
795854
  Зейналов Азер Ханафи оглы Неравновесные электронные процессы в сегнетоэлектрических полупроводниках типа SbSy в кристаллическом и стеклообразном состояниях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зейналов Азер Ханафи оглы; Азерл. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 29л.
795855
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
795856
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
795857
  Лазарев А.В. Неравновесные явления в диссоциирующих газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лазарев А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 17л.
795858
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
795859
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
795860
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
795861
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
795862
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
795863
   Неравновесные явления: Уравнение Больцмана : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 269 с.
795864
  Осипов А.И. Неравновесный газ / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
795865
  Мотылев В.В. Неравноерность развития современного капитализма / В.В. Мотылев. – Москва, 1966. – 205с.
795866
  Светлов П.Я. Неравномерное распределение света Христова и духовного хлеба на Руси / [соч.] П. Светлов, проф., прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
795867
  Шевченко Т.Н. Неравномерность империалистического развития на современном этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Шевченко Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 24л.
795868
  Иванчик Елена Петровна Неравномерность индивидуального развития и критические периоды онтогенеза американской белой бабочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванчик Елена Петровна; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1973. – 22л.
795869
  Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана. / В.П. Цуканов. – М., 1984. – 127с.
795870
  Киселев В.М. Неравномерность суточного вращения Земли / В.М. Киселев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
795871
  Кудров В.М. Неравномерность экономического развития империалистических стран / В.М. Кудров. – М., 1973. – 51с.
795872
  Панич В.Б. Неравномерность экономического развития современного капитализма. / В.Б. Панич. – М., 1983. – 64с.
795873
  Бояршинов В.Г. Неравноправные договоры как орудие неоколониализма : Автореф... канд. юрид.наук: / Бояршинов В.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1967. – 20л.
795874
  Казун А. Неравные среди равных: почему развивающиеся страны реже выигрывают споры в ВТО? / А. Казун, А. Казун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 106-122 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0042-8736
795875
  Розов В.С. Неравный бой / В.С. Розов. – Москва, 1960. – 78 с.
795876
  Чуковский Н.К. Неравный брак / Н.К. Чуковский. – М, 1965. – 200с.
795877
  Баныкин В.И. Неравный брак / В.И. Баныкин. – М, 1976. – 207с.
795878
  Берсенева А. Неравный брак : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо, 2004. – 411, [2] с. – В конце кн. авт.: Анна Берсенева (Сотникова Татьяна Александровна). – (Любовь в большом городе). – ISBN 5-699-08182-8
795879
  Лемма Мэнгысту Неравный брак. / Лемма Мэнгысту. – М., 1966. – 96с.
795880
  Зименко В.М. Неравный брак.Картина В.В,Пукирева / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 20с.
795881
  Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 62-91. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
795882
  Райерсон С.Б. Неравный союз / С.Б. Райерсон. – М, 1970. – 398с.
795883
  Салтанов Г.П. Неравовесные и нестационарные процессы в газодинамике однофазных и двухфазных сред. / Г.П. Салтанов. – М., 1979. – 286с.
795884
  Голубев Г.Н. Неразгаданные тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 239с.
795885
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1961. – 99с.
795886
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – М., 1968. – 103с.
795887
  Степанов Г. Неразгаданные тайны пирамиды Хеопса // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  На Земле нет ничего равного пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и Большому сфинксу - грандиозному ансамблю на пустынном плато Гиза близ Каира. Равного по суммарной массе тайн, заключённых в этих колоссах. Речь не только об архитектурно-инженерных ...
795888
  Шишкан Б К. Неразгаданный материк : роман, повести, рассказы / Б К. Шишкан, . – Москва, 1982. – 456 с.
795889
  Ганкин Б.А. Неразделимость / Б.А. Ганкин. – Минск, 1982. – 55с.
795890
   Неразделимые: Рассказы писателей Югославии.. – М., 1985. – 311с.
795891
  Оратовский И.Б. Нераздельность. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1963. – 87с.
795892
  Мудуев М.М. Нераздельные опредение плотности теплового потока Земли в буровых скважинах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 131 / Мудуев М.М.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 26л.
795893
  Кудина Л.С. Неразлжимые распределения в евклидовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кудина Л.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков., 1974. – 12л.
795894
  Рутус А.Б. Неразложимость высказываний с финитными глаголами ha ben и sein как лингвистический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рутус А.Б.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
795895
  Орлова Л.В. Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. : Автореф... канд.филол.наук: / Орлова Л.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
795896
  Берман С.Д. Неразложимые целочисленные представления конечных групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берман С.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
795897
  Бурдина З.Г. Неразложимые языковые структуры и речевая коммуникация / З.Г. Бурдина. – М., 1987. – 118с.
795898
  Ирошников А.М. Неразлучные / А.М. Ирошников. – М, 1961. – 18с.
795899
  Бедный Б.В. Неразменное счастье / Б.В. Бедный. – М., 1963. – 382с.
795900
   Неразоушающий контроль элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1976. – 296с.
795901
  Левитин Неразрешимая психологическая загадка / Левитин, М. Коул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.19-33. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
795902
  Лавров И.А. Неразрешимость некоторых элементарных теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лавров И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 7л.
795903
  Кратко М.И. Неразрешимость проблемы полноты в теории автоматов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кратко М.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
795904
  Кузенецов М.И. Неразрешимые модулярные алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенецов М.И.; АН СССР. – М, 1977. – 7л.
795905
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.1. – 1965. – 504с.
795906
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.2. – 1965. – 492с.
795907
   Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 128 с.
795908
  Некрасов М.М. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Некрасов. – Киев : Техніка, 1980. – 199 с.
795909
  Комаров Ф.Ф. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками / Ф.Ф. Комаров. – Минск : Университетское, 1987. – 255 с.
795910
   Неразрушающий контроль-88: 11-12 мая 1988 г.: Тезисы докладов семинара.. – Рига, 1988. – 120с.
795911
  Зацепин Н.Н. Неразрушающий контроль / Н.Н. Зацепин. – Минск, 1979. – 192с.
795912
  Леонов Б.И. Неразрушающий контроль / Б.И. Леонов. – Москва, 1985. – 64 с.
795913
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлектронике / Н.С. Данилин, Ю.А. Банников, В.П. Улитенко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
795914
   Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении: Сб. научн. тр.. – М., 1988. – 63с.
795915
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлектроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1976. – 240 с.
795916
  Лушников Г.А. Неразрушающий контроль качества углородных материалов. / Г.А. Лушников, А.С. Гаревских. – М., 1976. – 48с.
795917
  Скипочка С.И. Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи / С.И. Скипочка, В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 229-240 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
795918
  Гораздовский Т.Я. Неразрушающий контроль металлов / Т.Я. Гораздовский. – М., 1964. – 40с.
795919
  Гаврилин В.В. Неразрушающий контроль параметров тонких проводящих пленок электромагнитными методами / В.В. Гаврилин. – Рига, 1991. – 207 с.
795920
  Троицкий В.А. Неразрушающий контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, М.И. Валевич. – М, 1988. – 112с.
795921
  Аболтинь Э.Э. Неразрушающий контроль физических свойств двухслойных полупроводников на сверхвысоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: 253 / Аболтинь Э.Э.; АН Латв.ССР. – Рига, 1968. – 22л.
795922
  Попеначенко В.И. Неразрушающий метод контроля надежности полупроводниковых диодов. : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Попеначенко В.И.; КПИ,. – К., 1967. – 25л.
795923
  Франчук А.Н. Неразрушающий метод оценки надежности керамических трубчатых конденсаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Франчук А.Н.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра диэлектриков и полупроводников. – К., 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
795924
   Неразрущающие методы контроля материалов и изделий. Сб. ст.. – М., 1964. – 516с.
795925
  Саакян Г.А. Неразрывная связть материи и движения в свете ядерной физики : Автореф... канд. филос.наук: / Саакян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 22л.
795926
  Свечников Г.А. Неразрывность материи и движения / Г.А. Свечников. – М., 1969. – 15с.
795927
  Кудимова Марина Неразрывный пробел = Из цикла "Красота" : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 81-82. – ISSN 0012-6756
795928
  Дести Мэри Нерасказанная история / Пер. с англ.З.Рахлиной // Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – с.253-461. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
795929
  Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика США / В.Ф. Давыдов. – М., 1980. – 279с.
795930
  Бойер Р. Нерассказанная история рабочего движения в США / Р. Бойер, 1957
795931
  Абайя Эрнандо Нерассказанная история Филиппин / Абайя Эрнандо. – Москва, 1970. – 381с.
795932
  Люшнин Г.И. Нерасстрелянная песня / Г.И. Люшнин. – М., 1974. – 133с.
795933
  Жданов Ю.А. Нерасторжимые звенья / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 239с.
795934
  Матвеева Н.Н. Нерасторжимый круг / Н.Н. Матвеева. – М., 1991. – 158с.
795935
  Михайловский В.Г. Нерастраченный потенциал системы военного образования / В.Г. Михайловский, И.С. Дробот, А.В. Рогожин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание современного состояния военного образования Российской Федерации. Выделены основные направления развития военного образования России. Presented is analytical description of nowadays state of military education in the Russian ...
795936
   Нерациональное использование природных ресурсов в капиталистическом мире. Некоторые проблемы истощения природной среды. Сб. ст.. – М., 1974. – 64с.
795937
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Москва, 1981. – 237с.
795938
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
795939
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – 3-е. – Москва, 1988. – 238с.
795940
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Чебоксары, 1989. – 237с.
795941
  Сычева Н. Нерв научной работы // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
795942
  Катц Б. Нерв, мышца и синапс / Б. Катц. – Москва, 1968. – 221с.
795943
  Коровкин П.П. Нервенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1983. – 71с.
795944
   Нервная клетка.. – Л., 1966. – 263с.
795945
  Филаретов А.А. Нервная регуляция гипофизарно-адренокортикальной системы / А.А. Филаретов. – Л, 1979. – 144с.
795946
  Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания у животных в условиях избыточного давления в легких : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонов В. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1965. – 22л.
795947
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Воробьева Н. М.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1966. – 255л. – Бібліогр.:л.215-255
795948
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
795949
  Удельнов М.Г. Нервная регуляция сердца / М.Г. Удельнов. – М., 1961. – 383с.
795950
  Родионов И.М. Нервная регуляция сосудов скелетных мышц : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Родионов И.М. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
795951
   Нервная система. – Ленинград
Вып.1. – 1960. – 223 с.
795952
  Невмывака Г.А. Нервная система дождевого червя. / Г.А. Невмывака. – М.Л., 1966. – 134с.
795953
  Швалев В.Н. Нервная система и заболевания сердца. / В.Н. Швалев. – М., 1983. – 72с.
795954
  Бирюкова З.И. Нервная система и спорт / З.И. Бирюкова. – М., 1962. – 40с.
795955
  Брандт Э.К. Нервная система ос (Vespa). – Санкт-Петербург : Тип. Э.Арнгольда, 1878. – 11, [2] с. – Отд. оттиск из: Протоколы С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 7, с. XCIII
795956
  Богоявленский Ю.К. и др. Нервная система паразитических нематод / Ю.К. и др. Богоявленский. – Кишинев, 1974. – 190с.
795957
  Колосов Н.Г. Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека / Н.Г. Колосов. – Л., 1968. – 172с.
795958
  Родионов М.Д. Нервная система современной библиотеки : интервью с заместителем генерального директора Российской государственной библиотеки М.Д. Родионовым / М.Д. Родионов; беседовала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 4-6
795959
  Теплов С.И. Нервно-гормональные механзимы изменений коронарного кровообращения при прямом и рефлекторном возбуждении гипотоламической области : Автореф... докт. мед.наук: / Теплов С. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 23л.
795960
  Исмайлов Б О. Нервно-гуморальная регуляция экскреторной деятельности желез желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмайлов О.Б,; Ком. высш. и сред. спец. образов. Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
795961
   Нервно-гуморальные регуляции деятельности пищеварительного аппарата.. – М., 1949. – 304с.
795962
  Скок В.И. Нервно-мышечная физиология / В.И. Скок, М.Ф. Шуба. – Киев : Вища школа, 1986. – 216с.
795963
  Кривой И.И. Нервно-мышечный синапс и антихолинэстеразные веществва / И.И. Кривой. – Л., 1987. – 240с.
795964
  Тасаки И. Нервное возбуждение. Макромолекулярный подход / И. Тасаки. – М., 1971. – 222с.
795965
  Фельцман О.Б. Нервные дети / О.Б. Фельцман. – М, 1918. – 91с.
795966
  Гарбузов В.И. Нервные дети / В.И. Гарбузов. – Л, 1990. – 172с.
795967
  Писарева Л.В. Нервные дети и их воспитание. / Л.В. Писарева. – М., 1952. – 80с.
795968
  Тонких А.В. Нервные и гормональные факторы в происхождении пневмонии и отека легких. / А.В. Тонких. – М., 1949. – 104с.
795969
  Николайшвили Л.С. Нервные и гуморальные механизмы изменения просвета пиальных артерий, снабжающих кровью кору головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Николайшвили Л. С.; АН ГССР, Ин-т физиол. – Тбилиси, 1968. – 22л.
795970
   Нервные и гуморальные механизмы регуляции функций.. – Минск, 1969. – 284с.
795971
   Нервные и гуморальные механизмы рефлекторных реакций.. – Минск, 1968. – 279с.
795972
  Зощенко М.М. Нервные люди / М.М. Зощенко. – Мурманск, 1991. – 254с.
795973
  Бар Герман Нервные люди. Столица : Рассказ ; Очерк / Герман Бар ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 67)
795974
   Нервные механизмы двигателей деятельности.. – М., 1966. – 488с.
795975
  Иоселиани Т.К. Нервные механизмы интегративной деятельности спинного мозга. / Т.К. Иоселиани; . – Тбилиси, 1970. – 199с.
795976
  Беритов И.С. Нервные механизмы поведения высших позвоночых животных / И.С. Беритов. – М, 1961. – 354с.
795977
   Нервные механизмы условнорефлекторной деятельности.. – Москва, 1963. – 320с.
795978
  Карупу В.Я. Нервные структуры печени и их изменения в различных экспериментальных условиях : Автореф... док. биол.наук: / Карупу В. Я.; АН УССР, От-ние биол. – К., 1963. – 29л.
795979
  Соловьев В.Н. Нервный аппарат вилочковой железы в норме и экспериментальной патологии. : Автореф... канд. мед.наук: / Соловьев В.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 17л.
795980
  Зяблов В.И. Нервный аппарат оболочек спинного мозга человека. (Морфол. и эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Зяблов В.И.; Донецкий гос. ин-тут им. А.М.Горького. – Донецк, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
795981
  Несен К.И. Нервный и гуморальный пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Несен К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
795982
  Ходжкин А. Нервный импульс / А. Ходжкин. – М., 1965. – 125с.
795983
  Захаржевский В.Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. (Участие кортикальных механизмов в регуляции кровооснабжения сердечной мышцы) : Автореф... д-ра мед.наук: 03.00.13 / Захаржевский В.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1981. – 49л.
795984
  Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений / Ф.П. Майоров. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
795985
  Старобинец М.Х. Нервный центр и мыщца при дефиците возбуждения / М.Х. Старобинец, А.Д. Пшелецкая. – Петрозаводск, 1973. – 196с.
795986
  Лиманський Ю.П. Нервова клітина і мозок / Ю.П. Лиманський. – К., 1966. – 69с.
795987
  Молдавська С.І. Нервова система і ваша професія / С.І. Молдавська. – К., 1974. – 110с.
795988
  Єрмаков М.В. Нервова система і вуглеводний обмін у безхребетних / М.В. Єрмаков. – К., 1938. – 96с.
795989
  Сауляк-Савицька Нервова система і органи чуття / Сауляк-Савицька. – К., 1962. – 47с.
795990
  Ганошенко Ю.А. Нервове та психічне захворювання в загальному контексті поетики драм В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-47. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
795991
  Оранський В.В. Нервові та психічні хвороби з основами медичної психології : підручник для мед. училищ / В.В. Оранський. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1977. – 207 с. : іл.
795992
   Нервові хвороби : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 487с. – ISBN 5-11-0041-46-6
795993
  Сепп Є.К. Нервові хвороби (підручник). / Є.К. Сепп. – К., 1951. – 579с.
795994
  Нікітін Ю.І. Нервово-психічні захворювання при алкоголізмі / Ю.І. Нікітін. – К, 1975. – 32с.
795995
   Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2016. – № 6 (112). – С. 46-51. – ISSN 1992-5921
795996
  Рогачев А.А. Нервущиеся нити: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1983. – 111с.
795997
  Повещенко М.В. Нервы пясти и пальцев овцы : Автореф... канд. биол.наук: / Повещенко М.В.; Оренбургский сельскохоз. ин-т. – Оренбург, 1966. – 20л.
795998
  Белокуренко С.П. Нервы фиброзной капсулы почки человека и некоторых млекопитающих животных. (Морфол. и эксперим. данные) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Белокуренко С.П. ; Донецкий мед. ин-т им. А.М. Горького. – Донецк, 1965. – 16 с.
795999
  Слепков Ю.И. Нервый аппарат нисходящей аорты в норме и при гипертонической болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: / Слепков Ю.И.; Ин-т физиологии. – Л, 1953. – 8л.
796000
  Амфлетт Ч. Нерганические иониты / Ч. Амфлетт. – Москва, 1966. – 188с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,