Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
794001
  Чичкина Светлана "Мексика жива" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 25
794002
  Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 28-49. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Як виявили польові дослідження останніх тридцяти років, новорічний обрядово-музичний комплекс "Меланка" повсюдно побутував у передстеповому й степовому Правобережжі, тож ареал цього явища значно ширший, ніж досі вважалося. Численні місцеві версії ...
794003
  Лесникова Г. "Меланка" как вид святочного ряженья болгар Южной Бессарабии: к постановке проблемы // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 583-600
794004
  Павліченко Н. "Меланхолія вічних споруд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 9


  У Національному музеї Ханенків представлена експозиція, яка присвячена 300-річчю від дня народження знаного графіка, архітектора та археолога Джованні Піранезі.
794005
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1953. – 112с.
794006
  Черносвитов В.М. "Мелкое " дело / В.М. Черносвитов. – М, 1958. – 112с.
794007
  Випасняк Г. Межі та безмежжя національної ідентичності у романах А. Мельничука // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7196-23-4
794008
  Випасняк Г. Межі та безмежжя національної ідентичності у романах А. Мельничука // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7196-23-4
794009
  Булатов А.С. Межі та можливості судово-психологічної експертизи у розслідуванні шахрайств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 284-287. – ISSN 2219-5521
794010
  Кожевникова В.О. Межі та обмеження здійснення права на визначення та зміну імені дитини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 165-169. – ISSN 2219-5521
794011
  Розгон О. Межі та обмеження права власності при укладанні договорів про передачу майна у власність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98. – (Політичні та юридичні науки)
794012
  Породько В. Межі та обмеження суб"єктивних цивільних прав громадян: розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 118-124. – ISSN 0132-1331
794013
  Бобечко Н. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
794014
  Курінний Є. Межі та поняття предмета адміністративного права України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
794015
  Ківалов С.В. Межі та процедура конституційних перетворень в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 43-46.
794016
  Чинчин М.М. Межі та стадії податкового адміністрування // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 26-29
794017
  Коваленко Т.О. Межі та сфера правового регулювання земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 185-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
794018
  Левченков О.І. Межі та сфери правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 19-30
794019
  Ієрусалимов І.О. Межі теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-38.
794020
  Мисака Н. Межі тлумачення Конституції України Конституційним Судом України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
794021
  Тацій В.Я. Межі тлумачення конституційним судом Конституції і законів України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 465-472. – ISBN 978-966-458-148-3
794022
  Тацій В. Межі тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-64
794023
  Львова О.Л. Межі толерантності українських законів: аналітико-правовий зріз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 22-36. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
794024
  Ордоріка І. Межі університетської автономії: влада і політика в Національному Автономному Університеті Мехіко (УНАМ) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 307-340
794025
  Власюк В. Межі фінансових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 207-208
794026
  Глущенко Є. Межі централізованого регулювання трудових відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 215-217
794027
  Бірюков І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об"єктом яких є життя, здоров"я і тілесна недоторканість // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 209-215. – ISSN 0132-1331
794028
  Вінник О. Межі цифрової свободи: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 36-41. – ISSN 2663-5313
794029
  Пашутін В.В. Межі, границі та сфери правового регулювання: співвідношення та взаємозв"язок // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 84-97. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
794030
  Жуков А.В. Межканальный обмен в ТВС быстрыъ реакторов / А.В. Жуков. – Москва, 1989. – 130с.
794031
  Гайсина Р.М. Межкатегориальный переход понятия и обогащение лексики : учеб. пособ. / Р.М. Гайсина ; МВ и ССО РСФСР ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа, 1985. – 80 с.
794032
  Букаускс Ф.Ф. Межклеточное взаимодействие в миокарде и его роль в процессах распространения возбуждения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Букаускс Ф. Ф.; Каун. мед. ин-т. – Каунас, 1973. – 22л.
794033
   Межклеточные взаимодействия в дифференцировке и росте.. – М, 1970. – 256с.
794034
  Евгеньева Т.П. Межклеточные взаимодействия и их роль в эволюции / Т.П. Евгеньева. – Москва : Наука, 1976. – 221с.
794035
  Конев С.В. Межклеточные контакты / С.В. Конев, В.М. Мажуль. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 312 с. + Приложение: с. 289-309
794036
   Межклеточные пространства и электрическая активность животных тканей.. – Пермь, 1985. – 130с.
794037
  Мишакин Б.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация и ее роль в укреплении и развитии колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишакин Б.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
794038
  Валовой Д.В. Межколхозная и государственно-колхозная кооперация. / Д.В. Валовой. – Москва, 1977. – 352с.
794039
  Драчев В.К. Межколхозная производственная кооперация / В.К. Драчев. – Симферополь, 1960. – 56с.
794040
  Птущенко В.А. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи - важный путь формирования аграрно-промышленных объединений : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Птущенко В.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. экон. наук. – Москва, 1966. – 20 с.
794041
  Чигринов В.И. Межколхозные и государственно-колхозные производственные связи и совершенствование общественных отношений в деревне в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Чигринов В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 18 с.
794042
  Буравский А.Е. Межколхозные объединения и совершенствование производственных отношений в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Буравский А. Е.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1963. – 23л.
794043
  Ажимов Р.С. Межколхозные организации и объединения по строительству и регулирование отношений с их участием / Р.С. Ажимов. – Казань : Казанский ун-т, 1974. – 222 с.
794044
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности (на материалах межколхозных строительных организаций Кубани). : Дис... канд. эконом.наук: / Билозирка Г. А.; Ин-т повышения квал. преподавателей общественных наук при КГУ, Кафедра политической экономии. – К., 1965. – 207л. – Бібліогр.:л.193-207
794045
  Билозирка Г.А. Межколхозные производственные объединения и их влияние на развитие кооперативно-колхозной собственности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билозирка Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1965. – 16л.
794046
  Яремчук Е.С. Межколхозные производственные объединения и их влияние на экономику колхозов. (На материалах межколхозных строит. организаций и колхозов Украины) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Яремчук Е.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
794047
  Джибути А.С. Межколхозные производственные свяди в Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джибути А. С.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1965. – 40л.
794048
  Чхенкели К.К. Межколхозные производственные связи в Абхазской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чхенкели К.К.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 27л.
794049
  Подкатилов В.И. Межколхозные производственные связи и их роль в развитии колхозной собственности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Подкатилов В.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 26 с.
794050
  Сорокин В.А. Межколхозные производственные связи и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Сорокин В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 18л.
794051
  Ковалишин А.А. Межколхозные производственные связи и перспективы их развития. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалишин А.А.; АН УССР. Ин-тут экономики. – К., 1963. – 20л.
794052
  Берлин М.З. Межколхозные строительные организации / М.З. Берлин. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 144 с. – Библиогр.: с. 141-142
794053
  Булгаков А. Межколхозный нормировочный пункт / А. Булгаков, Е. Швагерус. – Алма-Ата, 1960. – 16с.
794054
  Черников Е.П. Межколхозный откормочный пункт / Е.П. Черников. – М., 1962. – 8с.
794055
  Кудеярова Н.Ю. Межконтинентальные миграции в колониальный период. Иберо-американский контекст // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-96. – ISSN 0044-748Х
794056
  Шумилин С. Межконтинентальный герой - Vickers Mk.E // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 32-39


  "В одном из предыдущих выпусков «Бронеколлекции» (НиТ 2/2021) мы рассказывали о танкетках, разработанных талантливыми британскими конструкторами Джоном Карденом и Вивианом Лойдом, ставших эталоном подобных боевых машин, на который равнялись, создавая ...
794057
  Семенов Ю.С. Межконтинентальный узел / Ю.С. Семенов. – М., 1987. – 493с.
794058
  Федорченко А. Межконфессиональные противоречия в Саудовской Аравии: "шиитский вопрос" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0130-9625
794059
  Полетика И.М. Межкристаллитная адсорбция примесей и разрушение металлов / И.М. Полетика. – Новосибирск, 1988. – 125с.
794060
  Даровских Евгения Георгиевна Межкристаллитная внутренняя адсорбция в многокомпонентных ниобиевых сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Даровских Евгения Георгиевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 22л.
794061
  Мархасин Е.С. Межкристаллитная внутренняя адсорбция и межкристаллитная хрупкость поликристалличских сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мархасин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 19л.
794062
  Полетика Ирина Михайловна Межкристаллитная внутренняя адсорбция переходных металлов в малолегированных сплавах на основе молибдена : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Полетика Ирина Михайловна ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 20 с.
794063
   Межкристаллитная коррозия и коррозия металлов в напряженном состоянии.. – М, 1960. – 360с.
794064
  Супрунов В.А. Межкристаллитная коррозия сталей типа 18-8 и защита термической обработки токами высокой частоты. : Автореф... канд. техн.наук: / Супрунов В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1964. – 24л.
794065
  Драгомирецкий А.А. Межкультурная адаптация как принцип построения художественного пространства в романе А.Макина "Французское завещание" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 241-247


  У статті описано особливості організації семантичного простору тексту, що є результатом міжкультурної взаємодії. В статье описываются особенности организации семантического пространства текста, являющейся результатом межкультурного ...
794066
  Бахтикиреева У.М. Межкультурная коммуникация в алфавитном порядке: рецензия на первый словарь терминов межкультурной коммуникации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 101-106. – ISSN 0130-9730


  В первом "Словаре терминов межкультурной коммуникации" представлено лексикографическое описание терминологических единиц (ок. 2000), в т. ч. понятий и терминов, заимствованных из др. наук. Одним из достоинств Словаря является "Англо-русский ...
794067
  Хо Сун Чьол Межкультурная коммуникация в литературе между Кореей и Украиной // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 191-194


  "До недавнего времени Украина была очень далекой страной для большинства корейцев. Корейцы мало были знакомы с украинским народом и украинской культурой. До обретения Украиной независимости корейцы думали, что Украина - это всего лишь часть Советского ...
794068
  Лызин Алексей Межкультурная коммуникация в туризме и ее особенности : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 26-27 : Фото
794069
  Домнич С. Межкультурная коммуникация как социокультурный феномен в контексте философско-антропологического исследования // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 55-71. – ISBN 978-966-285-578-4
794070
  Бергельсон М.Б. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики (Проспект учебного пособия) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 54-68. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
794071
  Иманова Севда Рафик Гызы Межкультурная компетенция: роль СМИ в повышении компетенции студентов через обучение английскому языку // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 25-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
794072
  Фисенко Б.М. Межкультурное образование как способ установления диалога культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 27-36. – ISSN 1811-0916
794073
  Ларченко С.Г. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе / С.Г. Ларченко, С.Н. Еремин. – Новосибирск, 1991. – 171с.
794074
  Ульмасов Р.У. Межкультурные коммуникации в контексте миграционных процессов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 79-84
794075
   Межкультурные коммуникации и проблема духовности в конце 20 века.. – К, 1995. – 235с.
794076
  Богданович Г Межкультурные коммуникации: полилингвокультурная парадигма в языке // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 150-154. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  В статье отмечается специфика интерпретации языковой парадигмы полилигвокультурного поля межкультурной коммуникации.
794077
  Алексеев-Апраксин Межкультурные контакты: функциональный анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 2073-9702


  Анализ межкультурных контактов свидетельствует, что их содержательная специфика определяется доменом потребностей и мотивов человека: прагматикой, стремлением к удовольствию и поиску ресурсов для психоэмоционального и физического восстановления, ...
794078
  Копыловская М.Ю. Межкультурный digial native/digital immigrant конфликт в современном преподавании английского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 167-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Цель статьи заключается в изложении результатов изучения межкультурного конфликта digital native/digital immigrant и его значения для современного преподавания иностранных языков. Автор подробно анализирует причины, по которым преподаватели иностранных ...
794079
  Ушакова Н. Межкультурный аспект учебника по языку обучения для образовательных мигрантов // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 140-158. – ISBN 978-966-285-578-4
794080
  Филиппов Владимир Михайлович Межкультурный диалог в студенческом кампусе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  2008 год объявлен в Европе Годом межкультурного диалога. Эта тема приобрела высокую актуальность в связи с расширением Европейского сообщества, высокой динамикой миграционных процессов в Старом Свете. Феномен повышения общественного значения ...
794081
  Лю Гохуа Межкультурный диалог: приглащение на китайскую чайную церемонию // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 201-204. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
794082
   Межлитературные связи и проблема реализма. – Горький, 1988. – 92с.
794083
  Кожухарь Г.С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы / Г.С. Кожухарь, И.В. Вагурин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-53. – ISSN 0042-8841
794084
  Тихомирова Т.Н. Межличностное взаимодействие в образовательной среде и развитие общих способностей // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 30-40. – ISSN 0205-9592
794085
   Межличностное восприятие в группе. – Москва, 1981. – 295 с.
794086
  Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.43-54. – ISSN 0132-1625
794087
  Корнев Николай Никифорович Межличностное общение и развитие социальной активности личности в период строительства коммунизма : Дис... канд философ.наук: 09.00.02 / Корнев Николай Никифорович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1976. – 166л. – Бібліогр.:л.1-28
794088
  Шарко Павел Яковлевич Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта высшего военного учебного заведения. : Дис... канд. пед.наук: / Шарко Павел Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1985. – 175л. – Бібліогр.:л.155-165
794089
  Шарко П.Я. Межличностное общение как фактор познавательной активности курсанта вышего военного учебного заведения. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шарко П.Я.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 19л.
794090
  Кроник А.А. Межличностное оценивание в малых группах / А.А. Кроник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 158 с.
794091
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективности учебно-профессиональной деятельнсоти группы курсантов : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 и 19.00.05 / Бузин Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 170л. – Бібліогр.:л.150-170
794092
  Бузин Е.В. Межличностное понимание как фактор эффективнсоти учебно-профессиональной деятельнсти группы курсантов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01, 19.00.05 / Бузин Е. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 24л.
794093
  Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Ленинград, 1979. – 151с.
794094
  Сакада Николай Анисимович Межличностные отношения в производственном коллективе. (По материалам конкретно-социол. исследований) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Сакада Николай Анисимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
794095
  Корнеев А.В. Межличностные отношения и антиобщественное поведение : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Корнеев А.В.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1972. – 26л.
794096
   Межмасштабная изменчивость поля температуры в океане. – Москва, 1977. – 163с.
794097
  Кривицкене З.И. Межмембранный перенос электронов в изолированных митохондриях печени. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кривицкене З.И.; Ин-тут биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1988. – 22л.
794098
  Алла М.А. Межмолекулярная магнитная релаксация в жидкостях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Алла М. А.; АН ЭССР... – Таллин, 1971. – 16л.
794099
   Межмолекулярное взаимодействие и конформации молекул.. – Пущино, 1987. – 152с.
794100
  Соколов Н.Д. Межмолекулярное взаимодействие и процессы перехода протона : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Соколов Н.Д.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
794101
  Клименко В.С. Межмолекулярное взаимодействие и температуры фазовых переходов чистых жидкостей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Клименко В.С.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1980. – 20л.
794102
  Шиндов Борис Петрович Межмолекулярное взаимодействие и физико-химический анализ квазибинарных жидких систем (AIVTe)"-(AIVTe)"" : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.16 / Шиндов Борис Петрович; Моск. ин-т электронной техники. – М., 1982. – 27л.
794103
  Руденко Н.З. Межмолекулярное взаимодействие мочевины и некоторых ее производных с органическими комопнентами. : Автореф... доктор хим.наук: / Руденко Н.З.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 40л.
794104
  Шахпаронов М.И. Межмолекулярные взаимодействия / М.И. Шахпаронов. – Москва, 1983. – 63с.
794105
  Киселев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии / А.В. Киселев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 359 с.
794106
  Рубинов В.М. Межмолекулярные взаимодействия в концентрированных растворах сложных органических веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинов В.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1962. – 11л.
794107
   Межмолекулярные взаимодействия в криобиологических системах / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2012. – 893, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рос., англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-9975-62-320-9
794108
  Рыльков В.В. Межмолекулярные взаимодействия в некоторых двухквантовых фотохимических реакциях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Рыльков В.В.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
794109
  Ягунд Эдуард Михайлович Межмолекулярные взаимодействия в эпоксиуретановых олигомерах и полимерных материалах на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ягунд Эдуард Михайлович; АН СССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 15л.
794110
  Лисица М.П. Межмолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Лисица М.П. ; МВ и ССПО БССР , Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1961. – 34 с.
794111
   Межмолекулярные взаимодействия и механизмы органических реакций. – Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 146 с.
794112
   Межмолекулярные взаимодействия и реакционная способность органических соединений. – Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 113 с.
794113
  Шимкус Ремигиюс Альгирдович Межмолекулярные взаимодействия тиокарбоновых кислот в однокомпонентных растворителях по данным ЯМР и ИК спектроскопии : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.05 / Шимкус Ремигиюс Альгирдович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1986. – 16л.
794114
   Межмолекулярные взаимодействия: от двухатомных молекул до биополимеров. – Москва : Мир, 1981. – 592 с.
794115
  Хобза Р П.З. Межмолекулярные комплексы / Р П.З. Хобза. – М, 1989. – 375с.
794116
  Черкезян В.О. Межмолекулярные эффекты в термической деструкции поли-трет- бутил-акрилата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / Черкезян В.О. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1983. – 18 с.
794117
  Гусаева Г К. Межнайциональные отношения как форма социального взаимодействия / Г К. Гусаева, // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 44-57. – ISSN 1812-8696
794118
  Магеррамов Анар Абель огли Межнародно-правовая охрана озонового слоя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 287-290
794119
  Шерстобитов А. Межнациональная культура в истории Западной Сибири // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1684-2626
794120
  Кузьмина Е. Межнациональное взаимодействие и система образования сегодня // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 374-378
794121
  Грдзелидзе Р.К. Межнациональное общение в развитом социалистическом обществе / Р.К. Грдзелидзе. – Тбилиси, 1980. – 271с.
794122
  Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР / А.А. Сусоколов. – М., 1987. – 142с.
794123
  Пономарев А.П. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А.П. Пономарев. – К., 1983. – 171с.
794124
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1997. – 286c. – ISBN 5-7567-0126-5
794125
  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве : Учебное пособие / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 286 с. – ISBN 5-7567-0126-5
794126
   Межнациональные литературные связи.. – Рига, 1979. – 100с.
794127
  Бенедиктова Нина Межнациональные маршруты : Актуальная тема / Бенедиктова Нина, Богданова Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 27 : Фото
794128
  Хоштария-Броссе Межнациональные отношения в Грузии - причины конфликтов и пути их преодоления. / Хоштария-Броссе. – Тбилиси, 1993. – 138с.
794129
   Межнациональные отношения в Казахстане.. – Алматы, 1993. – 156 с.
794130
   Межнациональные отношения в СССР в контексте перестройки.. – К, 1989. – 62с.
794131
   Межнациональные отношения в СССР:сущность, проблемы, противоречия и пути их разрешения. – Москва : Военное издательство, 1989. – 79 с.
794132
  Доронченков А.И. Межнациональные отношения и национальная политика в Россиии:актуальные проблемы теории, истории и современной практики : Этнополитологический очерк / А.И. Доронченков; Центр.ин-т повыш.квалиф.руков.раб.и спец.профобразован.МО РФ;Каф.гуманит.дисциплин. – Санкт-Петербург, 1995. – 199с. – ISBN 5-7238-0039-6
794133
  Белая И.И. Межнациональные отношения как объект управления (политологический аспект) : Дис. ... канд. политически хнаук: 23.00.02 / И.И. Белая ; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1994. – 143 л. – Библиогр.: л. 132-143
794134
  Жарников А.Е. Межнациональные проблемы в СССР / А.Е. Жарников. – М., 1990. – 62с.
794135
  Рафальский Олег Алексеевич Межнациональные революционные связи студенчества на Украине (1895-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Рафальский Олег Алексеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
794136
  Бабаев Г. Межнациональные связи азербайджанской литературы : библиография : (1920-1973) / Бабаев Г. ; АН Азерб.ССР, Ин-т литературы. – Баку : Элм, 1978. – 639 с.
794137
  Сафуанов С.Г. Межнациональные связи башкирской литературы / С.Г. Сафуанов. – Москва, 1979. – 279с.
794138
   Межнациональные связи и киргизская литература. – Фрунзе, 1969. – 136с.
794139
   Межнациональные связи и киргизская литература.. – Фрунзе, 1966. – 56с.
794140
  Илялова И.И. Межнациональные связи татарского театра / И.И. Илялова. – Казань, 1985. – 240с.
794141
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1970. – 200с.
794142
  Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы. (К проблеме творческого метода в чуваш. литературе) : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Владимиров Е.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
794143
  Арипов Э.Л. Межнациональный конфликт как одна из причин совершения массовых беспорядков (на примере Ошского межнационального конфликта 1990 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 9-11. – ISSN 1812-3805
794144
  Ермолаева В.Ю. Межнейронные взаимоотношения соматосенсорых зон коры больших полушарий кошки. (Нейро-морфол. и электрофизиол. исследование) : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ермолаева В.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
794145
   Межобластная научная конференция по охране природы Юга Украины 25-27 мая 1965. – Одесса, 1965. – 16 с.
794146
  Галагуз Михайло Межова ситуація та екстремальні екзистенціали людського буття : філософсько-культурологічний аспект // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.55-59. – ISSN 1999-4966
794147
  Коник Ю. Межові архіви Південного правобережжя України: зародження, склад, проблеми збереженості документів (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-81


  У статті розглянуто питання виникнення й становлення архівів межових установ південного правобережжя України з початку його включення до складу Російської імперії. Висвітлено ключові етапи приймання-передавання межових архівів на рівні губерній та ...
794148
  Багаев Н.Г. Межоперационные запасы сырья в леспромхозах / Николай Григорьевич Багаев, Михаил Александрович Мизев. – Москва : Лесная промышленность, 1973. – 88 с. : 9 таблиц, 24 иллюстрации. – Библиогр.: с. 84
794149
  Поповкин Е.М. Межорганные нервные сплетения грудной полости. : Автореф... доктор мед.наук: / Поповкин Е.М.; Одес. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Одесса, 1965. – 18л.
794150
  Усачев В. Межотраслевая и межсекторальная мобильность занятого населения // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-51.
794151
  Карашев М.А. Межотраслевая концентрация производства в пищевой промышленности / М.А. Карашев. – Москва, 1971. – 112 с.
794152
   Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики в народное хозяйство. – М, 1988. – 78с.
794153
  Мельничук Н.А. Межотраслевая структура и эффективность средств труда / Н.А. Мельничук, Е.Ю. Болховитинова. – К., 1984. – 110с.
794154
  Проценко О.Д. Межотраслевая структура основных фондов / О.Д. Проценко, Г.П. Симакова. – М., 1968. – 152с.
794155
  Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с. – (Экономисты-лауреаты Нобелевской премии). – ISBN 5-282-00832-7
794156
  Волик В.Ф. Межотраслевое регулирование пропорций общественного труда / В.Ф. Волик. – Киев : Вища школа, 1984. – 183с.
794157
  Коссов В.В. Межотраслевой баланс / В.В. Коссов. – Москва, 1966. – 223с.
794158
  Архангельский Ю.С. Межотраслевой баланс : [учеб. пособие для экон. спец. вузов] / Архангельский Ю.С., Коваленко И.И. – Киев : Вища школа, 1988. – 245, [1] с. – Библиогр.: с. 239 (19 назв.)
794159
  Бреев Б.Д. Межотраслевой баланс движения населения и трудовых ресурсов / Б.Д. Бреев, В.П. Крюков. – М, 1974. – 183с.
794160
   Межотраслевой баланс и планирование в странах -членах СЭВ. – М, 1969. – 392с.
794161
  Анфиногентова А.А. Межотраслевой баланс и планирование в экономическом районе : в помощь лектору / Анфиногентова А.А. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1965. – 28 с. – (О-во "Знание" РСФСР Саратовская обласная организация)
794162
  Шмулдер М.В. Межотраслевой баланс народного хозяйства / М.В. Шмулдер. – Рига, 1989. – 43с.
794163
  Анфиногентова А А. Межотраслевой баланс производства и распределение продукции : курс лекций / Анфиногентова А.А. ; Саратов. экон. ин-т. – Саратов : [б. и.], 1968. – 133 с.
794164
   Межотраслевой баланс производства и распределения продукции экономического района. – М, 1964. – 212с.
794165
  Хужаев Н. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции: уч. пособие. / Н. Хужаев. – Ташкент, 1981. – 82с.
794166
  Семенов А.К. Межотраслевой баланс республики / А.К. Семенов. – Москва, 1972. – 103с.
794167
  Терлемезян Г.Е. Межотраслевой баланс союзной республики и его использование для экономического анализа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терлемезян Г.Е. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
794168
   Межотраслевой баланс экономическог района. – М, 1967. – 332с.
794169
  Костанян Р.А. Межотраслевой баланс экономического района и некоторые вопросы воспроизводства общественного продукта (на прим. межотраслевого баланса Арм.ССР за 1963 г) : Автореф... канд. экон.наук: / Костанян Р. А.; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1967. – 17л.
794170
  Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Новизна института досудебного соглашения о сотрудничестве уже порождает необходимость научной дискуссии по поводу сущности, юридической природы и его содержания. В статье приводится обобщение тенденций зарубежного законодательства по вопросу о подходах ...
794171
  Глотов И.И. Межотраслевой хозрасчет в АПК / И.И. Глотов. – М, 1989. – 256с.
794172
  Побирченко Виктория Викторовна Межотраслевые аспекты рыночной адаптации территориальных рекреационных систем (на примере Евпаторийской территориальной рекреационной системы Крыма). : Дисс....канд. географ.наук.: 11.00.02 / Побирченко Виктория Викторовна; Таврический нац.ун-тет им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2000. – 211 л. + Приложения л.: 172-211. – Библиогр.: л.: 152-172
794173
   Межотраслевые балансы : опыт, проблемы и перспективы. – Ташкент
Ч. 1. – 1977. – 175 с.
794174
   Межотраслевые балансы в анализе территориальных пропорций СССР : монография ; оптимизация территориальных систем. – Новосибирск : Наука, 1975. – 304 с.
794175
  Клименко Б.И. Межотраслевые балансы капиталистических стран / Б.И. Клименко. – Москва, 1986. – 150 с.
794176
  Белов М.И. Межотраслевые балансы сельского хозяйства союзной республики / М.И. Белов. – Москва : Экономика, 1973. – 127 с.
794177
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1979. – 140 с.
794178
   Межотраслевые вопросы безопасности труда. – Москва, 1984. – 132 с.
794179
   Межотраслевые вопросы охраны труда. – Москва, 1986. – 124 с.
794180
   Межотраслевые исследования в Венгрии. – М, 1973. – 264с.
794181
   Межотраслевые исследования в экономических районах. – М, 1967. – 382с.
794182
  Салов Андрей Иванович Межотраслевые комплексы в воспроизводстве региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салов Андрей Иванович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 22л.
794183
   Межотраслевые комплексы в системе моделей. – М, 1983. – 320с.
794184
  Панченко А.И. Межотраслевые комплексы и целевые программы их развития / А.И. Панченко. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
794185
  Павленко В.Ф. Межотраслевые комплексы Средней Азии / В.Ф. Павленко. – Москва : Мысль, 1980. – 153с.
794186
   Межотраслевые методические рекомендации по нормированию труда в период освоения производства. – Москва : НИИтруда, 1976. – 69 с.
794187
  Багров А.А. Межотраслевые методические рекомендации по предупреждению переутомления работников физического и умственного труда / авт. А.А. Багров. – Москва : [Б. и.], 1979. – 72 с.
794188
   Межотраслевые методические рекомендации по развитию бригадной формы организации и оплаты труда в отраслях сферы обслуживания населения. – 2-е изд. – М, 1987. – 91с.
794189
   Межотраслевые методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормированного труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства. – Москва, 1988. – 93 с.
794190
   Межотраслевые методические рекомендации по созданию системы профессионально-квалификационного продвижения рабочих. – М, 1989. – 38с.
794191
  Чирков В.Г. Межотраслевые научно-технические комплексы / В.Г. Чирков. – К., 1988. – 126с.
794192
  Звонкова Г.Л. Межотраслевые научно-технические комплексы Академии наук Украинской ССР (1980-1990 гг.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (91). – С. 94-96. – ISSN 2070-9773
794193
   Межотраслевые предприятия производственных услуг. – К, 1987. – 104с.
794194
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса. – Алма Ата, 1991. – 210с.
794195
   Межотраслевые проблемы научно-технического прогресса, июль-сентябрь 1987. – Л, 1988. – 48с.
794196
   Межотраслевые проблемы управления промышленным поизводством. – Л, 1989. – 135с.
794197
  Бем И.С. Межотраслевые производства : развитие и размещение / АН УкрССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; И.С. Бем, Б.Н. Крыжановский, Н.В. Тарасова и др. ; [отв. ред. И.С. Бем]. – Киев : Наукова думка, 1979. – 296 с.
794198
   Межотраслевые производственные связи сельского хозяйства. – Киев, 1977. – 204 с.
794199
  Маевский В.И. Межотраслевые пропорции общественного производства / В.И. Маевский. – М, 1986. – 141с.
794200
   Межотраслевые рекомендации по научной организации труда вспомогательных рабочих. – М, 1970. – 176с.
794201
   Межотраслевые рекомендации по НОТ вспомогательных рабочих. – 2-е изд. – М, 1971. – 176с.
794202
   Межотраслевые рекомендации по разработке отраслевах эталонов проектных решений по организации труда и управления производством. – М, 1987. – 46с.
794203
   Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. – М, 1973. – 116с.
794204
  Гайдуцкий П.И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1988. – 191с.
794205
  Бершеда Е.Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе / Е.Р. Бершеда. – Киев, 1981. – 224с.
794206
   Межотраслевые связи в народном хозяйстве / Бершеда Е.Р. – К, 1985. – 139с.
794207
  Сингур Г.Н. Межотраслевые связи и аграрно-промышленная интеграция / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1977. – 196с.
794208
   Межотраслевые связи и народнохозяйственные пропорции Восточной Сибири и Дальнего востока. – Новосибирск, 1974. – 315с.
794209
  Черныш Е.А. Межотраслевые связи и пропорции экономического района. / Е.А. Черныш. – Ростов н/Д, 1974. – 104с.
794210
  Павлов В.Н. Межотраслевые системы. Математические модели и методы / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1986. – 218с.
794211
  Воейкова Т.В. Межотраслевые структурные сдвиги, интенсификация и эффективность общественного производства. / Т.В. Воейкова. – Москва, 1985. – 135с.
794212
  Шаблий Олег Иванович Межотраслевые территориальные комплексы (проблемы теории и меторики исследования) : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.02 / Шаблий Олег Иванович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 35л.
794213
  Шаблий О.И. Межотраслевые территориальные системы : (проблемы методологии и теории) : монография / О.И. Шаблий ; отв. ред. А.Т. Ващенко. – Львов : Вища школа, 1976. – 200 с.
794214
   Межотраслевые требование и нормативные материалы по организации труда , которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и обор. – М, 1990. – 208с.
794215
  Янкевич В.Ф. Межотраслевые хоздоговорные связи "наука - машиностроительное производство". / В.Ф. Янкевич. – К., 1970. – 28с.
794216
   Межотраслевые эконометрические модели (вопросы построения и использования). – Новосибирск : Наука, 1983. – 264 с.
794217
  Шибаева Е.А. Межпарламентский Союз / Е.А. Шибаева. – М., 1957. – 48с.
794218
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз : Автореф... канд. юр.наук: / Швецов В. Л.; МГИМО. – М., 1964. – 19л.
794219
  Швецов В.Л. Межпарламентский Союз. / В.Л. Швецов. – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
794220
  Жуков А.Е. Межпартийная борьба в современной Японии по вопросам военной политики / А.Е. Жуков. – М., 1988. – 137с.
794221
  Майкин В.В. Межпередментные проблемные познавательные задачи как среднего формирования интереса к творческой деятельности у школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Майкин В.В. ; НИИ общ. педагог. АН СССР. – Москва, 1977. – 21 с.
794222
   Межпланетная среда и её магнитосферные проявления. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 176 с.
794223
   Межпланетная среда и магнитосфера Земли. – М, 1982. – 175с.
794224
   Межпланетная среда и физика магнитосферы. – Москва : Наука, 1972. – 211 с.
794225
  Миртов Б.А. Межпланетная станция / Б.А. Миртов. – М., 1960. – 32с.
794226
  Афанасьев Игорь Межпланетная эквилибристика : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 22-30 : Фото
794227
  Штернфельд А.А. Межпланетные полеты / А.А. Штернфельд. – М, 1955. – 56с.
794228
  Кубасов В.Н. Межпланетные полеты / В.Н. Кубасов, А.А. Дашков. – М, 1979. – 271с.
794229
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия / Я.И. Перельман. – Изд. 8-е, перераб. – Л.-М., 1933. – 224с.
794230
  Перельман Я.И. Межпланетные путешествия. / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Л.-М., 1935. – 272с.
794231
  Цап Ю. Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей / Ю. Цап, Е. Исаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрена связь метровых (m II) и декаметровых-гектометровых (DH II) радиовсплесков II типа с солнечными протонными событиями (СПС). Анализ, включающий 87 СПС (1989-2005), показывает, что коэффициент корреляции между интенсивностью потока протонов и ...
794232
   Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. – К, 1987. – 143с.
794233
   Межплитные границы дальневосточного региона России по результатам GPS измерений, сейсморазведочных и сейсмологических данных / П.Ю. Тимофеев, Д.Г. Ардюков, В.М. Соловьв, С.В. Шибаев, А.Ф. Петров; В.Ю. Тимофеев и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 489-507 : рис., табл. – Библиогр.: с. 505-507. – ISSN 0016-7886
794234
  Смолькин А.А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 110-114. – ISSN 0132-1625
794235
  Канапьянова Гульна Сейльбековна Межполимерные комплексы поливинилпирролидона и полиэтиленгликоля с регулярными карбоксилсодержащими сополимерами на основе малеинового ангидрида и малеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Канапьянова Гульна Сейльбековна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
794236
  Семенович А.В. Межполушарная организация психических процессов у левшей. / А.В. Семенович. – Москва, 1991. – 95с.
794237
  Котик Б.С. Межполушарное взаимодействие в речевых процессах при билингвизме : Автореф... д-ра психолог.наук: 19.00.04 / Котик Б.С.; Гос. ком. по народ. образов. МГУ. – Ростов-на-Дону, 1989. – 32л.
794238
  Кудуле М.М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у короткощупиковой мошки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.15 / Кудуле М.М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 24л.
794239
  Долгов А.М. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве / А.М. Долгов. – М, 1980. – 64с.
794240
  Михайлова Л.Л. Межпоселковый транспорт городов с расчлененной территорией.. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Л.Л.; АН КазССР. Сектор проблем транспорта. – Алма-Ата, 1950. – 8 c.
794241
  Гурбанов Р.А. оглы Межправительственное сотрудничество государств-членов ЕС в сфере уголовного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
794242
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции : междунар. правовые вопросы / Б.М. Ашавский. – Москва : Международные отношения, 1980. – 126 с.
794243
  Ашавский Б.М. Межправительственные конференции в системе международных отношений (международные аспекты подготовки и деятельности) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ашавский Б.М. ; МГУ. – Москва, 1976. – 17 с.
794244
  Арнаутова Альбина Григорьевна Межпредикативные глагольные корреляции в двух типах сложных синтаксических единств. (В соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Арнаутова Альбина Григорьевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л.
794245
  Румянцева Д.И. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании основ общественных наук в среднем профтехучилище : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Румянцева Д.И. ; МП УССР , НИИ педагогики УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
794246
  Фокин Г.И. Межпредметные комплексные задания как средство развития самостоятельности учащихся / Г.И. Фокин. – М., 1974. – 88с.
794247
   Межпредметные связи - необходимое условие единства обучения и воспитания : Краткий рекомендат. обзор лит-ры в помощь учителю и воспитателю. – Москва, 1965. – 9 с.
794248
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н. Максимова, Н.В. Груздева. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с. – (Библиотека учителя биологии)
794249
  Соболева К.Б. Межпредметные связи в обучении русскому языку как одно из эффективных средств развития речи учащихся 5-8 классов : Автореф... кандидата пед.наук: / Соболева К.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
794250
  Никонова С.М. Межпредметные связи в обучении школьников английскому языку. / С.М. Никонова. – М, 1965. – 68с.
794251
   Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе. – Челябинск
1. – 1973. – 128с.
794252
   Межпредметные связи в преподавании предметов политехнического цикла. – Куйбышев, 1968. – 87с.
794253
   Межпредметные связи в преподавании русского языка. – М, 1977. – 176с.
794254
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения / Г.Ф. Федорец. – Л., 1983. – 88с.
794255
  Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. / П.Г. Кулагин. – Москва, 1981. – 96с.
794256
   Межпредметные связи в процессе преподавания литературы в школе. – М, 1987. – 116 с.
794257
   Межпредметные связи в системе профессионально ориентированного обучения иностранному языку как педагогической специальности. – Горький, 1987. – 119с.
794258
  Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – Москва, 1981. – 159с.
794259
  Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1979. – 80с.
794260
  Потапов Ф.И. Межпредметные связи в учебном процессе в среднем сельском профтехучилище / Ф.И. Потапов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 100 с.
794261
  Малахов Н.В. Межпредметные связи в формировании картографических знаний : пособие для учителей / Н. В. Малахов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
794262
   Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. – М, 1980. – 207с.
794263
  Лошкарева Н.А. Межпредметные связи и их роль в формирвоании знаний и умений школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лошкарева Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 22л.
794264
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи и их роль в формировании коммунистического мировоззрения учащихся профтехучилищ. / Д.И. Румянцева. – К., 1979. – 127с.
794265
  Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: кн. для учителя. / В.Н. Максимова. – Москва, 1984. – 143с.
794266
  Барышенков Межпредметные связи как средство активизации учебной деятельности студентов / Барышенков, ЛА. – Ульяновск, 1988. – 49с.
794267
  Кадыров Исом Межпредметные связи как средство идейно-политического воспитания старшеклассников (на материале гуманит. дисциплин в общеобразоват. школах Узбекистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кадыров Исом; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 20л.
794268
  Ермкин А.И. Межпредметные связи как средство обеспечения сознательного и прочного усвоения знаний. (На материале изучения, истории, литературы, экон. географии в старших классах сред. школы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ермкин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 24л.
794269
  Ахундова С.Л. Межпредметные связи как средство реализации интегративных возможностей предмета "познание мира" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 52-56. – ISSN 1680-2721
794270
   Межпредметные связи как условие совершенствования методической подготовки студентов географов. – Москва, 1985. – 122с.
794271
   Межпредметные связи курса физики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1987. – 191 с.
794272
  Елисеев А.Ф. Межпредметные связи между общеобразовательными и специальными предметами. / А.Ф. Елисеев. – Киев, 1978. – 95с.
794273
  Короткова И.И. Межпредметные связи на базе реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0234-0453
794274
  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи педагогики с психологией / Г.Ф. Федорец. – Л., 1988. – 87с.
794275
  Федорак Н.И. Межпредметные связи при изучении географии в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Федорак Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
794276
  Румянцева Д.И. Межпредметные связи при изучении истории. / Д.И. Румянцева. – К., 1984. – 151с.
794277
   Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М : Просвещение, 1990. – 221 с.
794278
  Федорова В.Н. Межпредметные связи. / В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1972. – 152с.
794279
  Михайлов Н.Г. Межпредметные связи: география, черчение, изобразительное искусство : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – ISSN 0016-7207
794280
  Шлимак И.С. Межпримесная излучательная рекомбинация в германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 049 / Шлимак И.С. ; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1968. – 14 с.
794281
  Мичев Д. Межрабпом - организация пролетарской солидарности. 1921-1935 / Д. Мичев. – Москва, 1971. – 304с.
794282
  Шафранов Ю.А. Межрайнные складские поставки продукции. / Ю.А. Шафранов, М.Я. Оськина. – М., 1980. – 55с.
794283
  Зайцев И.Ф. Межрайонное и международное социалистическое разделение труда / И.Ф. Зайцев. – М., 1988. – 125,3с.
794284
  Ласис Ю.В. Межрайонные связи и рациональное использование природных ресурсов / Ю.В. Ласис. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка: " Проблемы природопользования и размещение производительных сил")
794285
  Фомкина А.А. Межрайонные центры социальной инфраструктуры: новый подход к их выделению (на примере Тверской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 62-63. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
794286
  Николаев С.А. Межрайонный и внутрирайонный анализ размещения производительных сил / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; С.А. Николаев ; [отв. ред. Н.Н. Некрасов]. – Москва : Наука, 1971. – 216с.
794287
  Зайцева Ю. Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-51. – ISSN 0131-2227
794288
  Рыбаковский О.Л. Межрегиональная миграция населения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 34-44. – ISSN 0132-1625


  По материалам отечественной зарубежной науки.
794289
   Межрегиональные межотраслевые балансы. – Новосибирск, 1983. – 223с.
794290
   Межрегиональные межотраслевые модели в исследованиях мировой экономики. – Новосибирск, 1984. – 160с.
794291
   Межрегиональные межотраслевые модели мировой экономики. – Новосибирск, 1983. – 274с.
794292
  Савчук Р.А. Межрелигиозный аспект миссионерской деятельности архиепископа Токийского и всея Японии Николая (Касаткина) (1836 – 1912) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 40-43


  В статье рассматриваются такие аспекты межрелигиозных отношений в деятельности архиепископа Николая Японского, как взаимодействие с языческой культурой, отношение к языческой религиозности и взаимоотношения с другими христианскими миссиями. Прослежено ...
794293
   Межремонтные сроки и удельные затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание тракторов, самоходных шасси , комбайнов , хлопкоуборочных и сельскохозяйственных машин. – Алма Ата, 1975. – 158с.
794294
  Шпилюк В.А. Межреспубликанская миграция и сближение наций в СССР / В.А. Шпилюк. – Львов, 1975. – 167 с.
794295
   Межреспубликанская научная конференция "Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики" (г. Рига, 24 - 26 ноября 1987 г.) : [тезисы докладов] / Приморский межотраслевой комплекс республик Советской Прибалтики; Научный совет при Президиуме АН СССР по проблеме "Мировая соц. система" ; Ин-т экономики мировой соц. системы АН СССР ; МВиССО Латвийской ССР ; В. Пурин. – Рига : ЛГУ им. П. Стучки
Предпосылки и проблемы развития. – 1987. – 147 с.
794296
   Межреспубликанская научная конференция по вопросам кодификации законодательства Украинской ССР, Белорусской ССР и Молдавской ССР. – К, 1959. – 56с.
794297
   Межреспубликанская студенческая конференция "Биологически активные вещества и функции мембран" : темы докладов. – Одесса, 1982. – 30 с.
794298
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 84с.
794299
   Межреспубликанские технические условия. – Москва, 1965. – 96 с.
794300
  Саакян Ш.С. Межреспубликанские экономические связи Армянской ССР и их совершенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саакян Ш. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
794301
  Резников В.Т. Межреспубликанские экономические связи Украинской ССР. / В.Т. Резников. – К., 1972. – 28с.
794302
   Межреспубликанский научно-методический семинар заведующих кафедрами языков педагогических институтов. – Киев : Радянська школа, 1959. – 264с.
794303
  Крыжановский Ф.Д. Межродовая гибридизация в семействе пасленовых. : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский Ф.Д.; Плодоовощной ин-тут им. И.В.Мичурина. – Мичуринск, 1953. – 10 с.
794304
  Скаржинская М.В. Межродовая гибридизация в семействе путем слияния изолирванных протопластов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скаржинская М.В.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л, 1983. – 22л.
794305
  Байгулов И.М. Межсезонье : повести / И.М. Байгулов. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 376 с. : ил.
794306
  Маркевич А.М. Межселенные машинно-тракторные станции (база с.-х. реконструкции). / А.М. Маркевич. – М., 1929. – 305с.
794307
  Онищенко Ю.Н. Межселенные центры обслуживания населения / Ю.Н. Онищенко. – Москва, 1976. – 53 с.
794308
  Васюкова Е.Е. Межситуативный перенос вербализованных операциональных смыслов при решении мыслительных задач // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.51-65. – ISSN 0205-9592
794309
   Межскважинное дипольное электромегнитное профилирование. – Л, 1978. – 62с.
794310
  Карус Е.В. Межскважинное прозвучивание / Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов, И.С. Файзуллин. – Москва : Недра, 1986. – 148с.
794311
   Межславянские культурные связи. – М, 1971. – 240с.
794312
  Касымова А.Г. Межслоевые образования в ионосфере / А.Г. Касымова. – Киев : Наукова думка, 1970. – 131с.
794313
  Гусева Полина Тимофеевна Межсобытийные предикаты-связки в причинно-следственных структурах : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гусева Полина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
794314
  Гусева П.Т. Межсобытийные предикаты --связки в причинно-следственных структурах. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева П.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
794315
  Дюндик Л.Г. Межсобытийные предикаты в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дюндик Л.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 24л.
794316
  Ключко П.Ф. Межсортовые скрещивания как метод повышения урожайных качеств семян озимой ржи и кукрузы. : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Ключко П.Ф.; Всесоюз. селекционнл-генетич. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1954. – 12л.
794317
  Котов Б.С. Межсоюзническая война лета 1913 года в восприятии русского общества : (по материалам прессы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 101-112. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается отношение русского общества к драматическим событиям на Балканах летом 1913 г. Автор анализирует отношение и точки зрения наиболее влиятельных российских газет и журналов к македонскому вопросу, межсоюзнической войне и ...
794318
  Иваненко С.М. Межстилевой жанр "коммюнике" и его лингво-текстовые характеристики (на мат. текстов на нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иваненко С.М.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1987. – 24л.
794319
  Лебедева Н.М. Межстиливая и внутрстилевая синонимия и ее стилистическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1981. – 24л.
794320
  Нечаев А.А. Межстрановой анализ структуры экономики / А.А. Нечаев. – М., 1988. – 202с.
794321
  Зайцев А. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 67-93 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
794322
  Казарян А.С. Межтеоретические отношения и системность науки. / А.С. Казарян. – Ереван, 1978. – 113с.
794323
  Большакова Г.Б. Межтканевые взаимоотношения в развитии сердца. / Г.Б. Большакова. – Москва : Наука, 1991. – 87с.
794324
   Межузловой сетевой протокол (сервис и процедуры). – Рига, 1986. – 60с.
794325
   Межузловой сетевой протокол (форматы и формализованное описание). – Рига, 1986. – 68с.
794326
   Межуровневая организация текста в естественном языке. – Челябинск, 1987. – 126с.
794327
   Межуровневые связи в синхронии и диахронии. – Свердловск, 1987. – 120с.
794328
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного класса. / Н.В. Шеремета. – Минск, 1988. – 154с.
794329
  Шеремета Николай Васильевич Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на мат. фр. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Шеремета Николай Васильевич; МВ и ССО БССР. Минск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Минск, 1987. – 437л. – Бібліогр.:л.431-437
794330
  Шеремета Н.В. Межуровневые структуры глагольного лексико-грамматического класса (на матер. фр. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Шеремета Н. В.; КГУ. – К., 1988. – 45л.
794331
  Макарченко А.Ф. Межуточный мозн и вегетативная нервная система / А.Ф. Макарченко, А.Д. Динабург. – К, 1971. – 323с.
794332
  Попель С.И. Межфазное натяжение на границе черный металл - шлак : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Попель С.И. ; МВО СССР , Уральский политехн. ин-т , Каф. теории металлург. процессов. – Свердловск, 1950. – 7 с.
794333
  Шаров А.Ф. Межфазное натяжение точки нулевого заряда жидких свинца, индия и висмута в расплавленных хлоридах щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаров А.Ф.;. – Свердловск, 1972. – 18л.
794334
  Дейч Инна Соломоновна Межфазное перераспределение углерода и образование х-карбида при холодной пластической деформации и отпуске углеродистой стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дейч Инна Соломоновна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
794335
   Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs / Е.Ф. Венгер, Р.В. Конакова, Г.С. Коротченков, В.В. Миленин, Э.В. Руссу, И.В. Прокопенко; НАНУ. Ин-тут физики проводников.; Авт.: Е.Ф.Венгер, Р.В.Конакова, Г.С.Коротченков, В.В.Миленин, Э.В.Руссу, И.В.рокопенко. – Киев, 1999. – 234 с. – ISBN 966-7700-03-8
794336
  Гудова Элеонора Геннадьевна Межфазные слои на границе раздела твердое тело - расплав полимерной смеси : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гудова Элеонора Геннадьевна; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
794337
   Межфазные слои полиэлектролитов. – Алма ата, 1987. – 110с.
794338
  Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. / Ю.С. Липатов. – К., 1980. – 260с.
794339
  Тарасов Валерий Васильевич Межфазные явления и кинетика экстракции неорганических веществ : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Тарасов Валерий Васильевич; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1980. – 44л.
794340
  Демлов Э. Межфазный катализ / Э. Демлов, З. Демлов. – Москва : Мир, 1987. – 485 с.
794341
  Вебер В. Межфазный катализ в ворганическом синтезе / В. Вебер, Г. Гокель. – Москва : Мир, 1980. – 327 с.
794342
   Межфазный катализ. Химия, катализаторы и применение. – Москва : Химия, 1991. – 159 с.
794343
  Бондаренко Б.И. Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса / Б.И. Бондаренко, Б.С. Сорока, В.К. Безуглый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа. – Киев : Наукова думка, 2013. – 222, [2] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 209-220. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-1287-5
794344
   Межфазовая граница газ-твердое тело. – Москва : Мир, 1970. – 434 с. – Библиогр. в конце глав
794345
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфрамата и молибдатах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Эльмесов Р.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24 с.
794346
  Эльмесов Р.М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах, вольфраматах и молибдатах щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эльмесов Р.М.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 24л.
794347
  Ляховицкая Л.М. Межфразовая связь и семантика слов с отрицанием / Л.М. Ляховицкая. – Киев, 1974. – 32с.
794348
  Иваненко В.К. Межфразовые единства в рассказах М. Пришвина / В.К. Иваненко, Сунь Нань // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 127-131
794349
  Онисовец В.К. Межхозяйственная кооперация в животноводстве / В.К. Онисовец. – М, 1978. – 64с.
794350
  Трубицын О.Н. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция - закономерный этап развития современного села. / О.Н. Трубицын. – М., 1980. – 64с.
794351
  Александров Н.П. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : (опыт и проблемы) / Н.П. Александров. – Москва : Знание, 1980. – 46 с. – (Библиотека "Сельскохозяйственная наука и укрепление ее связи с производством")
794352
  Грекова Н.Я. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция : Библиогр. указ. за 1974 - 1982 гг. / Н.Я. Грекова, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1984. – 115с.
794353
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в европейских социалистических странах. – Москва : Колос, 1980. – 160 с.
794354
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1978. – 288с.
794355
   Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в сельском хозяйстве. – М, 1984. – 223с.
794356
  Проценко В.А. Межхозяйственная кооперация и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.А. Проценко. – Кишинев, 1982. – 161с.
794357
  Соловьев В.Г. Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соловьев В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 26 с.
794358
  Соловьев Вячеслав Григорьевич Межхозяйственная кооперация и ее роль в развитии колхозно-кооперативной формы собственности в условиях зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соловьев Вячеслав Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
794359
  Передрин С.В. Межхозяйственная кооперация и проблемы правового регулирования труда / С.В. Передрин. – Воронеж, 1988. – 174с.
794360
   Межхозяйственная кооперация и социальный прогресс на селе. – К, 1985. – 151с.
794361
  Шалкарбеков Ж. Межхозяйственная кооперация как форма обобществения производства в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Шалкарбеков Ж.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
794362
   Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование - эффективный путь роста производства сельскохозяйственной продукции : Рек. указ. лит. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 61с.
794363
  Седых Ю.В. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / Ю.В. Седых. – М, 1977. – 63с.
794364
  Черняев А.А. др. Межхозяйственное и агропромышленное кооперирование / А.А. др. Черняев. – Саратов, 1979. – 95с.
794365
   Межхозяйственное кооперирование в сельском хозяйстве РСФСР. – М, 1975. – 416с.
794366
  Пикулькин Межхозяйственное кооперирование по облуживанию сельскохозяйственных предприятий / Пикулькин, Н.С. Харитонов. – Москва : Колос, 1979. – 320 с.
794367
  Пузановский А.Г. Межхозяйственное производственное кооперирование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пузановский А.Г.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 19л.
794368
   Межхозяйственные связи в АПО района. – К, 1988. – 188с.
794369
  Давалга В.К. Межхозяйственные экономические связи колхозов и совхозов, их роль в развитии общественного производства. (на примере ЛитССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Давалга В.К. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра экон. сел. хоз-ва. – Москва, 1970. – 24 с.
794370
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: расчет / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
794371
   Межцентровые переходы носителей заряда в частично разупорядоченном кремнии: эксперимент и обсуждение результатов / О.В. Третяк, В.С. Львов, В.И. Стриха, А.А. Шматов // ФТТ, 1989. – №11
794372
  Розенберг Б.А. Межцепной обмен в полимерах / Б.А. Розенберг, В.И. Иржак, Н.С. Ениколопян. – Москва : Химия, 1975. – 238 с.
794373
   Межчастичное взаимодействие в жидких металлах. – М, 1979. – 196с.
794374
  Кацнельсон А.А. Межчастичные взаимодействия и своейства металлов / А.А. Кацнельсон, В.С. Степанюк. – Москва, 1987. – 104 с.
794375
   Межшкольные учебно -производственные комбинаты. – М, 1980. – 143с.
794376
  Ровдо И Межъязыковая омонимия в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Ровдо И С.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
794377
  Никонова В.Г. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
794378
  Таирбеков Б.Г. Межъязыковая транспозиция пословиц и поговорок. (На материале Сочинений В.И.Ленина) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Таирбеков Б.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 21 с.
794379
   Межъязыковое взаимодействие в Волго-Камье. – Чебоксары, 1988. – 140 с.
794380
  Назаров А.И. Межъязыковые взаимодействия при распознавании слов, выражающих абстрактные и конкретные понятия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.123-133. – ISSN 0042-8841
794381
  Лялько Е.П. Межъязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лялько Е. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 215л.
794382
  Грабчиков М С. Межъязыковые омонимы и паронимы / М С. Грабчиков, . – Минск, 1980. – 216с.
794383
   Межъязыковые отношения и языковая политика : капиталистические государства и страны "третьего мира". – Киев : Наукова думка, 1988. – 212 с. – ISBN 5-12-000141-6
794384
  Складчикова Н.В. Межъязыковые отношения метафор. / Н.В. Складчикова. – Кемерово, 1987. – 68с.
794385
  Зикунова Е. Межъязыковые параллели личных имен древнееврейского происхождения в украинском и русском языках // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 141-147. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
794386
  Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике / А.А. Залевская. – Калинин, 1979. – 84с.
794387
  Каика Наталья Евгеньевна Межъязыковые фразеологические соответствия (На материале русского и французского языков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Каика Наталья Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 26л.
794388
  Ляпин В.Г. Межэлектронная корреляция и структура дырочных зон в кристаллах с решеткой алмаза и сфалерита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ляпин В.Г.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1967. – 14л.
794389
  Вершинина Н.В. Межэлементные влияния в рентгенонасыщенном слое и флуоресцентный анализ пленочных образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07+02.00.02 / Вершинина Н.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1987. – 22 с.
794390
  Филин Н.А. Межэлитный конфликт в Иране (1989-2010 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 0869-1908
794391
   Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
794392
  Зюков А. Межэтнические конфликты в государствах - участниках СНГ // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 121-127. – ISSN 1998-1813
794393
   Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. – М, 1991. – 279с.
794394
  Савинов Л.В. Межэтнические отношения в армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 143-147. – ISSN 0132-1625
794395
  Гужвенко Ю. Межэтнические отношения в Восточном Казахстане // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0321-5075
794396
  Адзиев Х. Межэтнические отношения в Дагестане / Х. Адзиев, Н. Гасанов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 21-30. – ISSN 0869-44435
794397
  Харченко С.В. Межэтнические отношения в Казахстане: историческое наследие и современное состояние // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (358). – С. 55-58. – ISSN 0132-1625
794398
  Савченко И.В. Межэтнические установки русских студентов г. Москвы // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-65. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются межэтнические установки современного русского студенчества, описаны компоненты данных установок: когнитивный, эмоциональный, конативный. На материалах эмпирического исследования представлен анализ факторов, влияющих на формирование ...
794399
  Богатырев К.А. Межэтнический конфликт в Кыргызстане // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 73-81. – ISSN 1812-8696
794400
  Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
794401
  Лялько Е.П. Межязыковые идентификации в английской лексике в условиях искусственного двуязычия : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Лялько Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
794402
  Каика Наталия Евгеньевна Межязыковые фразеологические соответствия (На мат-ле русского и французского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Каика Наталия Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
794403
  Вашанау А. Мезалітычныя матэрыялы са стаянкі Белая Сарока 1 на беларуска - украінскім памежжы / А. Вашанау, В. Ашэйчык // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 57. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
794404
  Стогний Н.И. Мезанизм образования окиси углерода в рудничном воздухе при ведении взрывных работ : Автореф... Канд.хим.наук: / Стогний Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
794405
  Гольдин И.Д. Мезанизция построения наглядных изображений при разведке и разработке недр / И.Д. Гольдин. – Москва : Недра, 1967. – 184с.
794406
  Фалькович Д.Г. Мездрильщик / Д.Г. Фалькович. – К, 1939. – 36с.
794407
  Ларин О.И. Мезенские сюжеты: Очерки. / О.И. Ларин. – М., 1980. – 254с.
794408
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 76-77
794409
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 150-151 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
794410
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-966-439-754-1
794411
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-48-4
794412
   Мезенцев Костянтин Володимирович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 154-156. – ISBN 978-966-439-961-3
794413
  Олійник Я.Б. Мезенцев Костянтин Володимирович (- географ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 54. – ISBN 978-966-02-8346-6
794414
   Мезенцев Костянтин Володимирович (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 84-85. – ISBN 966-95774-3-5
794415
  Самойленко Л. Мезенцева Галина Георгіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 250. – ISBN 96966-8060-04-0
794416
   Мезенцева Галина Георгіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 199. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
794417
  Стрельський Г. Мезенцева Галина Георгіївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 141-142. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
794418
   Мезенцева Галина Георгіївна (1923-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301. – ISBN 978-966-439-754-1
794419
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 77-78
794420
   Мезенцева Наталія Іванівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 151-152 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
794421
   Мезенцева Наталія Іванівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 156-157. – ISBN 978-966-439-961-3
794422
   Мезенцева Наталія Іванівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 85-86. – ISBN 966-95774-3-5
794423
  Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка / И.Г. Шовкопляс. – К., 1965. – 327с.
794424
  Шовкопляс І.Г. Мезинська (Мізинська) стоянка (- одна знайвидатніших пізньопалеолітичних пам"яток Європи) / І.Г. Шовкопляс, Г.М. Шовкопляс // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С 56. – ISBN 978-966-02-8346-6
794425
  Златковская Т.Д. Мезия в 1 и 2 веках нашей эры / Т.Д. Златковская. – М., 1951. – 136с.
794426
  Богатский А.В. Мезо- и макрогетероциклы / А.В. Богатский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 203 с.
794427
  Окунева Г.Л. Мезо- и микробентос открытых прибрежий Южного Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Окунева Г. Л.; ИркутГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
794428
  Гойжевский А.А. Мезо-кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Дис... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Гойжевский А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 327л. – Бібліогр.:л.302-327
794429
  Гойжевский Александр Александрович Мезо-Кайнозойские тектонические движения украинского щита и роль их в образовании полезных ископаемых : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.11 / Гойжевский Александр Александрович; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 50л.
794430
  Ненашев Н.И. Мезо-кайнозойский магматизм и рудообразование Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – М., 1965. – 168с.
794431
  Пономарев Л.И. Мезоатомные процессы в химических соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Л.И.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
794432
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і "долинні формації" Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-84. – (Географія ; Вип. 41)


  Розвивається запропонована автором у попередніх роботах схема ієрархії давніх похованих долин Українського щита; розглядаються типи долинного морфолітогенезу давніх долин різного рангу. Висувається концепція мезозой-кайнозойських "долинних формацій".
794433
  Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойський осадовий покрив території Волино-Поділля та геоморфологічні моделі його організації / О.О. Комлєв, Н.М. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення організації частини геоморфолітосфери, сформованої протягом мезозой-кайнозойського етапу її розвитку. На основі концепції геоморфолітосфери і басейнового типу її організації пропонується і ...
794434
  Возбранна О.М. Мезозой-кайнозойські етапи розвитку рельєфу басейнів річок Самари і Конки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 258-266.
794435
  Павлюк І. Мезозой // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 51-112.
794436
  Трохименко Г.Л. Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки газоностності / Г.Л. Трохименко, І.В. Височанський, Г.Є. Святенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
794437
   Мезозой и кайнозой Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 115с.
794438
   Мезозой и кайнозой Сибири и смежных регионов. Палеонтология, стратиграфия, палеобиогеография. – Новосибирск, 1976. – 128с.
794439
  Вахрамеев В.А. Мезозой Таджикистана / В.А. Вахрамеев, А.В. Пейве, Н.П. Херасков. – Вып.58: Труды экспедиции. 1934 г.: Геология. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 196с.
794440
   Мезозойская и кайнозойская тектоника и магматизм Монголии. – М., 1975. – 308с.
794441
  Ибрагимбеков Максуд Мамедович Мезозойская история : Пьеса в 2-х действиях / Ибрагимбеков Максуд Мамедович. – Москва : Искусство, 1976. – 68с. – (Сегодня на сцене)
794442
   Мезозойская тектоника Забайкалья. – Новосибирск, 1975. – 207с.
794443
   Мезозойская тектоника и магматизм Восточной Азии. – М., 1983. – 232с.
794444
  Боголепов К.В. Мезозойская тектоника Сибири / К.В. Боголепов. – Москва : Наука, 1967. – 328с.
794445
  Желинский В.М. Мезозойская угленосная формация Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1980. – 119с.
794446
  Брик М.И. Мезозойская флора Восточно-Ферганского каменно-угольного бассейна : (папоротники) / М.И. Брик. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 112с.
794447
  Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья / В.Д. Принада; Под ред. Турутановой-Кетовой А.И. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 368с.
794448
  Принада В.Д. Мезозойская флора Забайкалья и ее стратиграфическое распределение : Материалы по геологии и полезным ископаемым восточной Сибири / В.Д. Принада. – Вып .22. – Иркутск : Иркутское Областное Государственное из-во, 1950. – 32с.
794449
  Красилов В.А. Мезозойская флора реки Буреи : Ginkgoales u czekanowskiales / В.А. Красилов; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1972. – 151с.
794450
  Чернышев Б.И. Мезозойские Branchiopoda из Туркестана и Забайкалья / Б.И. Чернышев, 1940. – 46с.
794451
   Мезозойские высшие споровые растения СССР : (справочное руководство). – Москва : Наука, 1980. – 122с.
794452
   Мезозойские голосеменные растения СССР : Справочное руководство. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
794453
  Соболев Мезозойские гранитоидные комплексы юга Яно-Колымской складчатой системы / Соболев, П.П. Колесниченко. – М, 1979. – 180с.
794454
  Соболев А.П. Мезозойские гранитоиды Северо-Востока СССР и проблемы их рудоностости / А.П. Соболев. – М, 1989. – 248с.
794455
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
1. – 1968. – 368с.
794456
  Кривцов А.И. Мезозойские и кайнозойские бокситы СССР, их генезис и промышленное значение. / А.И. Кривцов. – Л.
2. – 1969. – 328с.
794457
  Борсук А.М. Мезозойские и кайнозойские магматические формации Большого Кавказа / А.М. Борсук. – Москва : Наука, 1979. – 299с.
794458
   Мезозойские и кайнозойские озера Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
794459
  Пак А.И. Мезозойские и кайнозоские коры выветривания Западного Узбекистана / А.И. Пак. – Ташкент, 1978. – 155с.
794460
  Блом Г.И. Мезозойские и нижнекайнозойские отложения среднего Поволжья и Прикамья. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Блом Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25
794461
  Саркисян С.Г. Мезозойские и третичные отложения Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока / С.Г. Саркисян. – М., 1958. – 339с.
794462
   Мезозойские и третичные отложения центральных областей Русской платформы. – М., 1958. – 282с.
794463
  Добровольская Г.И. Мезозойские конгломераты восточной и центральной частей горного Крыма и их значение для палеогеографии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Добровольская Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
794464
   Мезозойские кораллы СССР : сборник. – Вып. 4. – Москва : Наука
Труды II Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – 1970. – 123с.
794465
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойские магматические формации малого Кавказа и связанные с ними эндогенное оруденение / Р.Н. Абдуллаев, Г.В. Мустафаев, М.А. Мустафаев. – Баку, 1988. – 160с.
794466
   Мезозойские озерные бассейны Монголии: Палеогеография, литология, палеобиогеохимия, палеонтология. – Л., 1982. – 212с.
794467
  Желинский В.М. Мезозойские отложения и генетические типы угольных пластов Южной Якутии / В.М. Желинский. – Новосибирск, 1976. – 126с.
794468
  Пирожников Л.П. Мезозойские отоложения архипелага Земля Франца-Иосифа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Пирожников Л.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
794469
  Расницын А.П. Мезозойские перепончатокрылые подотряда Symphyta и эволюция семейства Xyelidae : Автореф... канд. биол.наук: / Расницын А.П.; Палеонтол. ин-т АН СССР. – М., 1967. – 15л.
794470
  Романов Л.Ф. Мезозойские пестроцветы Днестровско-Прутского междуречья / Л.Ф. Романов. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 208с.
794471
  Кормилицын Василий Сергеевич Мезозойские рудные формации Забайкалья. (Систематика и характеристика месторождений, закономерности их размещения и процессы рудообразования) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 130 / Кормилицын Василий Сергеевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
794472
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил.
794473
  Личков Б.Л. Мезозойские тригонии Мангышлака / Б.Л. Личков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1912. – [2], 59 с., 4 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевского о-ва естествоиспітателей, т.22, с. 89-147


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского студ. кружка исследователей природы
794474
  Полянский Б.В. Мезозойские угленосные формации северной окраины мезотетиса / Б.В. Полянский. – М., 1989. – 192с.
794475
  Гудошников В.В. Мезозойские, кайнозойские отложения и коры выветривания Орского Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Гудошников В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23
794476
  Комаров Ю.В. Мезозойский внегеосинкинальный магматизм Западного Забайкалья / Ю.В. Комаров. – Новосибирск, 1972. – 156с.
794477
  Киселев А.И. Мезозойский вулканизм Западного Забайкалья : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Киселев А.И.; Иркутский гос. ун-т. АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 25л.
794478
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм северо-восточной части Малого Кавказа : (общегеол. вопросы и вулканич. циклы) / Р.Н. Абдуллаев ; Акад. наук АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН АзССР, 1963. – 228 с., [3] л. черт. карты : ил., карты. – Библиогр.: с. 219-225
794479
  Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
794480
  Оболенская Р.В. Мезозойский магматизм Алтае-Саянской складчатой области / Р.В. Оболенская. – Новосибирск, 1983. – 48с.
794481
  Соловьев Н.С. Мезозойский магматизм западной части Урулюнгуйской структурной зоны и некоторые общие вопросы магматизма Юго-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Соловьев Н.С.; ВНИИ геологии. – Л., 1968. – 21л.
794482
  Ляшкевич З.М. Мезозойский магматизм и геодинамика Причерноморско-Крымской нефтегазоносной провинции / З.М. Ляшкевич, О.М. Яцожинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 109-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
794483
  Дук Г.Г. Мезозойский магматизм и метаморфизм зоны сочленения Джугджуро-Становой и Монголо-Охотской складчатых областей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Дук Г.Г.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Ленинград, 1968. – 19л.
794484
  Хоренян Римма Арутюновна Мезозойский магматизм северо-западной части Цахкуняцкого антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Хоренян Римма Арутюновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 28л.
794485
  Цветков А.А. Мезозойский магматизм центральной части Северного Кавказа / А.А. Цветков. – М, 1977. – 183с.
794486
  Благонадеждин Б.И. Мезозойский рудный комплекс станового хребта / Б.И. Благонадеждин, Ю.С. Ляховкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1990. – 116с.
794487
   Мезозойский тектогенез. – Магадан, 1971. – 320с.
794488
  Горячев А.В. Мезозойско-кайнозойская структура / А.В. Горячев. – М, 1959. – 180с.
794489
   Мезозойско-кайнозойские комплексы Предкавказья. – М., 1988. – 91с.
794490
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.1 : Альпийско-Гималайские складчатые области. – 1977. – 453с.
794491
   Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса : Материалы по сравнительной тектонике. – Москва : Мир
Т.2 : Циркумтихоокеанские и Карибские складчатые области. – 1977. – 478с.
794492
   Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики / Н.Л. Добрецов, В.А. Верниковский, Ю.В. Карякин, Е.А. Кораго, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1126-1144 : рис. – библиогр.: с. 1140-1144. – ISSN 0016-7886
794493
  Ібрагімбеков М. Мезозойська історія / М. Ібрагімбеков. – Київ, 1975. – 87с.
794494
  Ларичева И.П. Мезоиндейские культуры Северной Америки / И.П. Ларичева. – Новосибирск, 1986. – 223с.
794495
  Молокова О.Ф. Мезоконцепт СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як структурний компонент текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 257-268


  Статтю присвячено дослідженню текстового мезоконцепту СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ як ієрархічного складника текстового мегаконцепту ПАМ"ЯТЬ у концептуальному просторі псевдоавтобіографічної прози П. Модіано. У результаті дослідження виявлено, що основною ...
794496
  Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1983. – 295 с.
794497
   Мезолит Верхнего Приангарья : [сб. статей]. – Иркутск
Ч. 1 : Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Индинского районов. – 1971. – 242 с.
794498
   Мезолит Верхнего Приангарья : сб. науч. тр. – Иркутск
[Ч. 2] : Памятники Иркутского района. – 1980. – 140 с. + 1 альбом илл. – Приложение: Иллюстрации (63 с.)
794499
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма / Л.Г. Мацкевой. – К., 1977. – 180с.
794500
  Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Керченского полуострова : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мацкевой Л.Г.; Ин-т археологии АН СССР. – Москва-Ленинград, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
794501
  Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследования // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 16-27. – ISSN 1563-0102
794502
  Зализняк Л.Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л.Л. Зализняк. – К, 1984. – 119с.
794503
  Копытин Вячеслав Федорович Мезолит Юго-Восточной Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Копытин Вячеслав Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. Ин. археологии. – Л., 1977. – 24л.
794504
  Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1976. – 368с.
794505
   Мезолитическая культура Причерноморья Кавказа : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Церетели З. Д,; Церетели З. Д,; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногра. – Тбилиси, 1970. – 32л.
794506
   Мезолитические памятники Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 232с.
794507
  Залізняк Л.Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
794508
  Телегін Д.Я. Мезолітичні пам"ятки України / Д.Я. Телегін. – Київ, 1982. – 251с.
794509
  Пишняк Д.В. Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности / Д.В. Пишняк, В.М. Шпиг // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
794510
  Петров В.И. Мезомасштабная структура полей радиоэха конвективных облаков на бризовых фронтах в Северо-Западном Причерноморье : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 69-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
794511
  Капитанова Т.П. Мезомасштабные волны в струйных течениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Капитанова Т.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
794512
  Шелковников М.С. Мезометеорологические процессы в горных районах и их влияние на полеты воздущных судов / М.С. Шелковников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 208с.
794513
  Клинов Ф.Я. Мезометеорология воздушного бассейна Москвы / Ф.Я. Клинов. – Москва, 1991. – 344с.
794514
  Щербань І.М. Мезометеорологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
794515
  Герштейн С.С. Мезомолекулярные процессы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 1142 / Герштейн С.С.; Объед.ин-тд ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
794516
  Целлнер В. Мезон-мезонное взаимодействие при малых энергиях : Автореф... канд. физ.матнаук: / Целлнер В.; ОИЯИ, Лаб. теор. физ. – Дубна, 1961. – 7л.
794517
  Мещеряков В.А. Мезон-неуклонное рассеяние при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мещеряков В.А.; Объед.ин-т ядреных исслед. – Дубна, 1962. – 10л.
794518
  Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана / Я.Л. Махлевич. – Ставрополь, 1983. – 192 с.
794519
  Гаврилова Т.О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 330-336. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
794520
  Паули В. Мезонная теория ядерных сил : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 79с.
794521
  Ким Е. Мезонные атомы и ядерная структура / Е. Ким. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224с.
794522
  Швебер С.С. Мезоны и поля / С.С. Швебер, Г. Бете, Ф. Гофман; Пер. с англ. В.Б. Байера; Под ред. И.Е. Тамма. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Поля. – 1957. – 488с.
794523
  Бете Г. Мезоны и поля : пер. с англ. / Г. Бете, Ф. Гофман. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Мезоны. – 1957. – 515 с.
794524
  Затула В.І. Мезопауза // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 59. – ISBN 978-966-02-8346-6
794525
   Мезопористые органокремнеземы с мостиковыми арилсульфокислотными группами в алкилировании изобутилена этанолом / С.В. Гринь, С.А. Алексеев, Ю.Н. Кочкин, А.В. Мисчанчук, В.Г. Ильин // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 364-371. – ISSN 0497-2627
794526
  Стецюк В.В. Мезорельєф // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
794527
  Балан П.Г. Мезостигматичні та орибатоїдні кліщі (acari: mesostigmata, oribatei) соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проведено вивчення видового складу та щільності населення мезостигматичних та орибатоїдних кліщів грунту і підстилки соснових насаджень Чорнобильської зони відчуження. Для контролю встановили видовийсклад та щільність населення цих кліщів Шацького ...
794528
  Исаев А.А. Мезоструктура полей осадков по данным густой сети и некоторые вопросы ее практического использования. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Исаев А.А.; МГУ. географ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
794529
  Затула В.І. Мезосфера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 60. – ISBN 978-966-02-8346-6
794530
  Косинская Е.К. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли / Е.К. Косинская. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 1-164с.
794531
  Веншев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Веншев В. П.; Мин-во образования СРФСР, Саратовский гос. пед. ин-т им. К. А. Федина. – Саратов, 1990. – 116л. – Бібліогр.:л.101-116
794532
  Вешнев В.П. Мезофазы в системе жестких цилиндров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вешнев В.П.; КГУ. – К., 1990. – 12л.
794533
  Турко В.М. Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся / В.М. Турко, Н.В. Калиновський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 104-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
794534
  Макарова А.П. Мезофильные молочнокислые бактерии растительных субстратов Прибайкалья : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.07 / Макарова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
794535
  Боровський О. Мей готова до відставки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 36). – С. 13


  "Мей готова піти у відставку після схвалення її угоди з Brexit. Прем"єр-міністр Британії Тереза Мей в середу пообіцяла депутатам від своєї Консервативної партії піти у відставку, якщо парламент все-таки ухвалить двічі провалену угоду про вихід з ...
794536
  Пушкарук Н. Мей пішла, Брекзіт залишився... / Н. Пушкарук, Б. Цюпин, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 3
794537
  Альфонсо Мейашшер акоб / Альфонсо. – Москва, 1983. – 266с.
794538
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 16-130. – ISSN 0320 - 8370
794539
  Демілл Н. Мейдей : Роман / Н. Демілл, Т. Блок // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 3-50. – ISSN 0320 - 8370
794540
  Золотарев Д. Мейер. Простой сибиряк = Отечественное светское изобразительное искусство начиналось с портрета, а в Сибири - с пейзажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3 (271). – С. 26-30. – ISSN 0869-8171


  Егор Егорович Мейер (1822-1867) был одним из пионеров по запечатлению красками на холстах красот Сибири. В 1839 году он стал вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств
794541
  Соллертинский И.И. Мейербер. (1791-1864) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 31с.
794542
   Мейерберг, барон. Б.М. и его путешествие по России, 1827
794543
  Дувакин В. Мейерхольд - "великий и ужасный" / В. Дувакин, В. Ардов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 4. – С. 296-355. – ISSN 0042-8795
794544
  Волков Н.Д. Мейерхольд / Н.Д. Волков. – Москва-Ленинград
2. – 1929. – 494 с.
794545
  Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1981. – 423 с., 27 л.ил.,портр.
794546
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – Москва
Т. 1. – 1990. – 284 с.
794547
  Гладков А.К. Мейерхольд : в 2-х т. / А.К. Гладков. – М.
Т. 2. – 1990. – с.
794548
  Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр / И.Д. Гликман. – Л : Советский композитор, 1989. – 349 с.
794549
  Зязюн Л.І. Мейє Антуан (- французький мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 62. – ISBN 978-966-02-8346-6
794550
  Грабовська І.М. Мейєр Олександр Олександрович (- філософ, культуролог, релігійний та громадський діяч, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 63. – ISBN 978-966-02-8346-6
794551
  Васильев Ю.Р. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) / Ю.Р. Васильев, М.П. Гора // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1211-1225 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1223-1225. – ISSN 0016-7886
794552
  Вольфсон Л.Ф. Мейнарек Х. Религиозность без Бога // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 189-212. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
794553
  Короткий В.А. Мейнерт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 211. – ISBN 966-06-0393-2
794554
   Мейнонг (Meinong) Алексіус фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 822. – ISBN 966-316-069-1
794555
  Божков О.Б. Мейнстрим и боковые течения современной социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 141-148. – ISSN 0132-1625
794556
  Ганьківська О. Мейнстрим і манівці українського гендеру / О. Ганьківська, А. Сальникова // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-17
794557
  Гуменюк Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – С. 269-278. – ISSN 1684-906Х
794558
  Ткаченко Н.В. Мейнстрими формування академічного капіталізму у світовому освітньому просторі / Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 44-52. – Бібліогр.: Ббліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
794559
  Шестопал М. Мейнстрім - журнал прогреса / М. Шестопал. – Київ, 1958
794560
  Ижболдина Л.А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л.А. Ижболдина. – Иркутск : Иркутский университет, 1990. – 176 с.
794561
   Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря / В.В. Янко, С.В. Кадурин, А.О. Кравчук, И.И. Кулакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 26-59 : рис., табл. – Библиогр.: 91 назв. – ISSN 1999-7566
794562
  Константинов А.В. Мейоз / А.В. Константинов. – Минск, 1971. – 180 с. : ил.
794563
  Марочко В. Мейс Джеймс Ернест // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 263-265. – ISBN 978-617-642-388-1


  Джеймс Ернест Мейс - американський історик,політолог, журналіст, професор Києво-Могилянської академії, дослідник голодомору в Україні, автор звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався ...
794564
  Бутлер С Г. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа : каталог / К. Бутлер. – Ленинград : Аврора, 1977. – 33 с.
794565
   Мейсенский фарфор. – Москва, 1984. – 13с.
794566
  Юхимец Г. Мейсенский фарфор: подлинники и подделки // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 82-86.
794567
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.77 - 132. – (Библиотека зарубежного детектива)
794568
  Гарднер Э. Мейсон рискует // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 77-132. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
794569
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 528с.
794570
  Гарднер Э.С. Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – 383с. – В изд. также: Способ убийства/Э.Макбейн, Невадская кровь. Невадский газ/Р.Чандлер. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
794571
   Мейш Володимир Федорович (до 60-річчя з дня народження) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 113. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
794572
  Пивовар С.Ф. Мекка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 236-237. – ISBN 966-642-073-2
794573
  Лягушкин Виктор Мекка пещерного дайвинга. Пять тысяч метров под землей. Любопытство и страх / Лягушкин Виктор, Семенов Михаил, // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 86-97 : фото
794574
  Бикбаев Р. Мекка: кульминация палестинской драмы. Будет ли развязка? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
794575
  Семиволос І. Мекканський Альянс заради єдності та миру // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 0868-8273
794576
  Такач Золтан Мекреты змей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 22 : фото
794577
  Оссовский П.П. Мексика-Mexico / П.П. Оссовский, В.А. Кузьмищев. – Москва : Советский художник, 1965. – 56 с.
794578
  Колодиева С.В. Мексика - жизнь и легенды // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 164-173


  Выставка в Музее имени Н.К. Рериха современного прикладного и изобразительного искусства Мексики
794579
  Белый Э.Л. Мексика - Израиль: отношения на основе прагматизма // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 46-50. – ISSN 044-748Х
794580
  Боровков А.Н. Мексика - Россия: эволюция избирательных систем. Сравнительный анализ // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 0444-748Х
794581
  Менжинский Е. Мексика / Е. Менжинский. – Москва, 1937. – 160с.
794582
  Межинский Е.А. Мексика / Е.А. Межинский. – Москва, 1937. – 160с.
794583
  Гончаров А.Н. Мексика / А.Н. Гончаров. – Москва, 1955. – 46с
794584
  Машбиц Я.Г. Мексика : Карты / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 23с.
794585
  Клесмет О. Мексика / О. Клесмет. – Москва : Мысль, 1969. – 183с.
794586
  Гончар Б.М. Мексика : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 440-441
794587
  Гончар Б.М. Мексика : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – С. 441
794588
  Максименко Л.Н. Мексика / Л.Н. Максименко. – М., 1983. – 157с.
794589
   Мексика // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 1 : Карта
794590
   Мексика : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 97-103 : Карта
794591
  Берлейн Г. Мексика (страна смут) : Очерки : Пер. с англ. / Г. Берлейн. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 140 с. – (Библиотека "Современника")
794592
   Мексика : капитализм и общество. – М, 1990. – 190с.
794593
  Яковлев П.П. Мексика 2014 г. Реформы на фоне кровавой драмы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 12-28. – ISSN 0044-748Х
794594
  Тучнин Р.А. Мексика без экзотики / Р.А. Тучнин. – М., 1963. – 127с.
794595
  Сарапин Игорь Павлович Мексика в межамериканских отношениях (конец 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Сарапин Игорь Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 210л. – Бібліогр.:л.192-210
794596
  Сарапин И.П. Мексика в мехамериканских отношения (конец 70-х-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Сарапин И. П.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 23л.
794597
  Ватульян В.А. Мексика в системе межамериканских отношений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ватульян В.А.; Ин-т Латин. Америки. – М, 1974. – 24л.
794598
  Шевалье М. Мексика до настоящей экспедиции : Статья // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 70 с.
794599
  Соков И.А. Мексика и Канада на рубеже XXI века: новые возможности для расширения сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-82. – ISSN 044-748Х
794600
  Рогофф Кенет Мексика лише хороша? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 9
794601
  Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории / А.Ф. Шульговский. – М., 1967. – 348с.
794602
  Лапшев Е.Г. Мексика на рубеже двух веков / Е.Г. Лапшев. – Москва : Знание, 1990. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике . У политической карты мира ; № 2)
794603
  Симаков Ю.П. Мексика олимпийская / Ю.П. Симаков. – М, 1967. – 80с.
794604
  Дельгадо Сумано Хорхе Мексика становится доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
794605
  Донский Г. Мексика, Куба, Аргентина / Г. Донский. – Москва, Ленингрпад : Московский рабочий, 1929. – 141 с.
794606
  Моротская Стелла Мексика, Чиуауа. Огонь в сосудах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 30-41 : фото
794607
  Желиховская Мария Мексика. Беспокойная ночь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 60-67 : фото
794608
  Князева Елена Мексика. Взорвать мир / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 70-73 : фото
794609
  Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство и эконом. развитие / Т.Н. Ивлева. – М., 1973. – 210с.
794610
  Исакина Юлия Мексика. Все будет чиуауа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 80-87 : фото
794611
  Машбиц Я.Г. Мексика. Гватемала. Гондурас. Британский Гондурас. Никарагуа. Коста-Рика. Панама. Сальвадор / Я.Г. Машбиц. – Москва, 1958. – 54с.
794612
  Дмитриев Алексей Мексика. Грусть агавы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 68-76 : фото
794613
  Желиховская Мария Мексика. Добро с кулаками // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 56-63 : фото
794614
  Пейрар Мишель. Сессини Жером Мексика. Жизнь под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 132-142 : фото. – ISSN 1029-5828
794615
  Сидоренко Віктор Мексика. І мертвим і живим : Modus vivendi / Сидоренко Віктор, Йокан Петер, Родригес Едвін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-89 : Фото
794616
  Полюхович Юрій Мексика. Кістяні чаклуни Паленке / Полюхович Юрій, Талах Віктор, Стюфляев Максим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 100-105 : фото
794617
  Нечинская Мария Мексика. Коати // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 23 : фото
794618
  Косинська Юлія Мексика. Конкістадори на авто : вояж-колекція / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 70-76 : Фото
794619
   Мексика. Остро, еще острее... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 64-67 : фото
794620
   Мексика. Пикантный коктейль // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 58-63 : фото
794621
  Антонио Медис Больо Мексика. Принцесса Сак-Никте. Легенда майя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 108-109 : фото
794622
  Уго Лесама Крус Мексика. Сальто над пропастью // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 58-65 : фото
794623
  Раскин Александр Петрович Мексика. Страны Центральной Америки : Рекоменд. библиогр. указ. / Раскин Александр Петрович, Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1985. – 121с. – (Страны и народы мира)
794624
  Дудкін Іван Мексика. Територія екзотики : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-41 : Фото
794625
  Машбиц Я.Г. Мексика. Экон-геогр. характеристика. / Я.Г. Машбиц. – М., 1961. – 298с.
794626
   Мексика.Политика.Экономика.Культура. – М, 1968. – 356с.
794627
   Мексика: "Мексика в боргу перед Українським Національним Хором" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 154-165. – ISBN 978-617-7674-01-5
794628
  Лапшев Е.Г. Мексика: борьба за независимость и социальный прогресс. / Е.Г. Лапшев. – М., 1977. – 64с.
794629
  Школяр Н.А. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 7-16. – ISSN 044-748Х
794630
  Андрианова О.В. Мексика: европейское направление внешней политики в начале XXI в. / О.В. Андрианова, Л.В. Хадорич // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 30-40. – ISSN 0044-748Х
794631
  Дашивец Илья Мексика: Как послать к черту зиму // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 86-92 : фото
794632
  Визгунова Ю.И. Мексика: метаморфозы демократии // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 044-748Х
794633
  Пузикова Л Мексика: між минулим і майбутнім / Л Пузикова, Р. Козунова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 16-19
794634
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-43
794635
  Ігнатьєв П. Мексика: особливості політичного розвитку двох останніх десятиріч // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 36-40
794636
  Шишков А.С. Мексика: от власти каудильо к власти закона // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х
794637
   Мексика: райское наслажденье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 30-35 : фото
794638
  Визгунова Ю.И. Мексика: стратегия обновления и общество // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С.32-43. – ISSN 044-748Х
794639
   Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития. – Москва : Наука, 1983. – 389 с.
794640
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Москва-Л, 1937. – 47с.
794641
  Лондон Д. Мексиканец / Д. Лондон. – Рязань, 1960. – 151с.
794642
   Мексиканец : детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18. – ISSN 1029-5828
794643
  Травен Б. Мексиканская абра / Б. Травен. – Л, 1937. – 356с.
794644
  Солдатова А.Е. Мексиканская модель поликультурного образования = История формирования и особенности современного этапа развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-87. – ISSN 044-748Х


  В статье выделяются основные этапы формирования концептуальной базы поликультурного образования в Мексике, исследуется нормативно-правовая основа, обозначены основные формы его внедрения. Автор анализирует причины возникновения проблем в ходе ...
794645
  Асташенков А.А. Мексиканская нарковойна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 044-748Х
794646
   Мексиканская повесть. – М, 1985. – 352с.
794647
  Альперович М.С. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США / М.С. Альперович, Б.Т. Руденко. – Москва, 1958. – 330с.
794648
   Мексиканская экспедиция 1862 и 63 г. // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – 57 с. : 2 карты
794649
   Мексиканские встречи. – Москва : Планета, 1976. – 157с.
794650
   Мексиканские легенды. – Москва : Высшая школа, 1967. – 108с.
794651
  Телевной Игорь Мексиканские мультики // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 58-63 : фото
794652
   Мексиканские рассказы. – М, 1960. – 182с.
794653
   Мексиканские рассказы. – Л, 1982. – 351с.
794654
  Чичков В.М. Мексиканские рассказы. / В.М. Чичков. – Москва : Детская литература, 1966. – 159 с.
794655
  Эйзенштейн С.М. Мексиканские рисунки Эйзенштейна / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1969. – 18с.
794656
   Мексиканские Соединенные Штаты. – М, 1986. – 476с.
794657
  Воронов Ю.Н. Мексиканский каучуковый куст - гуаюла / Ю.Н. Воронов. – Ленинград : ВИПБНК, 1928. – 59 с.
794658
   Мексиканский реалистический роман ХХ века. – М, 1960. – 167с.
794659
  Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. Формирование. Своеобразие. Современный этап / В.Н. Кутейщикова. – М., 1971. – 335с.
794660
  Дьякова Л.В. Мексиканское меньшинство в США: особенности происхождения и эволюция сомосознания // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.73-88. – ISSN 044-748Х
794661
  Кідрук Максим Мексиканські хроніки : фрагменти роману / Закінчення. Поч. у №№ 5, 6, 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-108. – ISSN 0130-321Х
794662
  Кідрук М. Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 251, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: МЕХІСО. – ISBN 978-617-12-0843-8
794663
  Андреєва О.М. Мексиканці у Сполучених Штатах Америки / О.М. Андреєва, Т. Леонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 301-304.
794664
  Синельников Сергей Мексиканцы дают добро : Сферы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 62-67 : Фото
794665
  Котляренко А. Мексіка / А. Котляренко. – Київ : Вид-во політичної літератури Украіни, 1965. – 56 с.
794666
  Скиба І.І. Мексіка і три Мехіко / І.І. Скиба. – Київ, 1967. – 105с.
794667
   Мексіканські прислів""я та приказки. – К, 1988. – 106с.
794668
  Кідрук Максим Мексіканські хроніки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 58-60
794669
  Беляев И.А. Мектебы Закаспийской области : Стат. очерк туркм. низш. шк. (мектеб) по данным анкеты 1915-16 г. / И.А. Беляев. – Асхабад : Тип. И.И. Александрова, 1916. – 28, 60 с., 1 л. табл. – Прил. к "Обзору Закасп. обл." за 1912-14 г.
794670
  Сабитов Н. Мектебы и медресе у казахов / Н. Сабитов. – Алма-Ата, 1950. – 44с.
794671
  Борзунов В.М. Мел / В.М. Борзунов. – М., 1962. – 1-31с.
794672
   Мел и палеоген Ферганы. – Л, 1936. – 48с.
794673
  Говоров К.А. Меланезия : Автореф... кандид. географич.наук: / Говоров К.А.; Министерство просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Симферополь, 1951. – 20 с.
794674
  Жданова Н.Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская. – Киев : Наукова думка, 1988. – 193с.
794675
  Полякова А. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка? / А. Полякова, О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні рак є другою провідною причиною смертності людей після хвороб серця. Тому профілактика передракових захворювань є актуальною проблемою, далекою від вирішення. Останнім часом отримані дані про фармакотерапевтичні ефекти меланіну при ...
794676
  Максим"юк Г. Меланія Байлова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 127-129. – ISSN 2224-0926
794677
  Макевич І. Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 788-796. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається життєвий шлях та наукова діяльність учениці Михайла Грушевського, дослідниці соціокультурної історії українського духовенства другої половини XVIII ст. Проаналізовано науковий доробок М. Бордун, розкрито її "творчу лабораторію" ...
794678
  Ревуцький Д. Меланія Овдієвна Загорська, спіробітниця Лисенкова / Д. Ревуцький. – 73-116 с.
794679
  Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 3-77. – ISSN 0320 - 8370
794680
  Зенова Г.М. Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зенова Г.М. ; МГУ. – Москва, 1966. – 30 с.
794681
  Габович О. Меланократія замість меритократії? / О. Габович, В. Кузнєцов // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 6-7


  Нинішня ідеологія містить тезу про нібито непереборні в західному суспільстві форми дискримінації, в тому числі, расову та гендерну. " І ось у цій науково-освітній сфері західного суспільстві поширюється зі швидкістю верхової лісової пожежі наратив про ...
794682
  Білецький В.С. Мелантерит (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 72. – ISBN 978-966-02-8346-6
794683
  Тетмайер К. Меланхолия / К. Тетмайер; Пер. с пол. Ел. фон-Витторф. – Санкт-Петербург : [В. Ломов]. – 63 с. – (Художественная библиотека ; [№ 7])
794684
  Якунина Е. Меланхолия. Гений и безумие Запада // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-19
794685
  Костюк В. Меланхолійна реставрація уявного чужинця у "Дванадцяти обручах" Ю. Андруховича // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 87-95. – ISBN 978-966-8518-96-6
794686
  Кобилянська О.Ю. Меланхолійний вальс / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1968. – 70с.
794687
  Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або дискурс українського окциденталізму // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 5-44. – ISBN 978-966-8518-96-6
794688
  Котляров П. Меланхтонівська реформа школи Eйслебена: гуманістична парадигма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Філіпа Меланхтона по реформуванню шкільної освіти у Німеччині на початку XVI ст. на основі навчального плану для школи Ейслебену (1525 р.). Нами була здійснена спроба дослідити кілька важливих завдань, які ставив перед ...
794689
  Кузнецова С.М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 47-52. – ISSN 2524-0412
794690
   Мелатонінзалежні зміни протеїназної активності ядер тимусу та селезінки щурів / Л.О. Конопліч, Е.Р. Степанська, Л.М. Калинська, К.О. Скрипка, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив мелатоніну на розщеплення пістонів Н1 під дією ядерних протеїназ інтактних і стресованих щурів. Зміни в розщепленні пістонів Н1 ядер селезінки і тимусу щурів під впливом мелатоніну і подальшого стресу вказують на можливість залучення цих ...
794691
   Меленевська Людмила Михайлівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
794692
  Головченко В.І. Меленевський Мар"ян (Маркіян) Мар"янович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8346-6
794693
   Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [2] с. : іл. – (Видатні зодчі України)
794694
  Біловус Н.Ю. Мелентій Смотрицький - український полеміст і педагог // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 20-23
794695
  Яременко П.К. Мелентій Смотрицький : життя і творчість : монографія / П.К. Яременко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 160 с.
794696
  Королев Д. Мелетий Смотрицкий и его "Грамматика" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 27 сентября - 3 октября (№ 39). – С. 15


  "Вновь поднявшийся на Украине языковой вопрос должен, наверное, повысить интерес читающей и думающей публики к проблемам языка как такового, к вопросу о происхождении украинского и русского языков, их историческом взаимодействии. В 2019 году отмечается ...
794697
  Семеренко Г. Мелетій Смотрицький - педагог // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (217), листопад - грудень 2021. – С. 3-8
794698
  Гудзик К. Мелетій Смотрицький - публіцист, учений і патріот // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 367-376. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
794699
  Новоселецька С. Мелетій Смотрицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 84-93. – ISBN 966-7631-05-2
794700
  Миненко Ю. Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 57-62. – ISSN 2305-5898
794701
  Львова К.О. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 286-291
794702
  Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця 16 - початку 17 ст. / Петро Кралюк. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. – 208 с. : іл.
794703
  Фаріон І.Д. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 57-69. – ISSN 1682-3540


  У статті нетипово проаналізовано визначальні праць М. Смотрицького крізь призму мовно-світоглядового гібридизму, що й сьогодні є у нашій мовній політиці. В основі розвідки дві протилежні тенденції часу: традиційний слов’янський сакральний універсалізм ...
794704
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (07.10.1951-14.11.2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
794705
   Мелешко В"ячеслав Володимирович (1951-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301. – ISBN 978-966-439-754-1
794706
  Мелещенко О. Мелещенко Олександр Костянтинович : [автобіографія] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 184-185. – ISBN 978-966-2726-03-9
794707
   Мелещенко Олександр Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 301-302. – ISBN 978-966-439-754-1
794708
  Забіяка І.М. Мелещенко Олександр Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 79. – ISBN 978-966-02-8346-6
794709
  Чернышева Е.А. Мелилититы в толще щелочных вулканитов банки горриндж (юго-запад Португалии) / Е.А. Чернышева, Г.С. Харин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 60-68 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
794710
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 214с.
794711
   Мелиоративная география. – Москва, 1973. – 84 с.
794712
  Шульгин А.М. Мелиоративная география / А.М. Шульгин. – Москва : Высшая школа, 1980. – 288с.
794713
  Аношко В.С. Мелиоративная география : ччеб. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 243-244
794714
  Дьяконов К.Н. Мелиоративная география : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "География" / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко. – Москва : Московский университет, 1995. – 254 с. – ISBN 5-211-03382-5
794715
  Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии : учеб. пособ. для геогр. спец. вузов / В.С. Аношко. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
794716
  Владимиров А.Г. Мелиоративная гидрогеология : Мелиоративно-гидрогеологические исследования и мероприятия в засушливой зоне / А.Г. Владимиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 176с.
794717
  Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология : Учебное пособие / Д.М. Кац, В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1981. – 296с.
794718
  Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв : Методы исследования, гидрофизические закономерности, регулирование водного режима почв и растений / Н.А. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 272с.
794719
  Горев Л.Н. Мелиоративная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1984. – 256с. : ил.70 + Табл.48. – Библ.:120 назв.
794720
  Тактаев А.А. Мелиоративная кооперация УзССР и ее роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Тактаев А.А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 24л.
794721
  Гриценко Елена Сергеевна Мелиоративная лексика в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гриценко Елена Сергеевна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
794722
  Адаменко В.Н. Мелиоративная микроклиматология / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184 с. : граф., карт. – Библиогр.: с. 174-179
794723
  Тютюнник Д.А. Мелиоративная оценка территориальной дифференциации агрометеорологических условий УССР и их динамики : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Т.А. Шумило // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
794724
   Мелиоративно-гедротехнические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1985
794725
   Мелиоративно-гедротехнические условия западного причерноморья СССР. – Кишинев, 1979
794726
  Иванов А.Ф. Мелиоративно-гедротехническое строительство в колхозах и его кредитование Сельхозбанком СССР. / А.Ф. Иванов. – Москва, 1941. – 68с.
794727
  Баер Р.А. Мелиоративно-гидрогеологические особенности существующего и перспективного орошения на лебовережье Нижнего Днепра. : Дис... канд. геол.-минер. наук / Баер Р.А. ; Укр. НИИгидротехники и мелиорации, Гидрогеол.-мелиорат. экспед. – К.-Н.Каховка, 1965. – 294 л. – Библиогр.:л. 267-294
794728
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменений при орошении : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.06 / Хмельницкая Нина Леонтьевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
794729
  Хмельницкая Нина Леонтьевна Мелиоративно-гидрогеологические особенности Южно-Бугского (Очаковского) массива и прогноз их изменения при орошении : Дис... канд. геолог.наук: / Хмельницкая Нина Леонтьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 236л. – Бібліогр.:л.209-236
794730
  Алексеевский В.Е. Мелиоративно-гидрогеологическое районирование осушаемых территорий Юго-Западной части Припятского Полесья : Автореф... канд. геол.минерал.наук: / Алексеевский В. Е.; АН БССР, Объед. совет Лаборат. геохим. пробл. и Беолрус. науч. иссл. геол.-разв. ин-та. – Минск, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
794731
  Молчанова Е.Я. Мелиоративное действие постоянного электрического тока на почвы различных типов засоления. : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Молчанова Е.Я.; МГУ. Каф. физики и мелиорации почв ф-та Почвоведения. ВНИИ гидротехники и мелиорации. – М., 1973. – 24л.
794732
  Ярмизин Д.В. и др. Мелиоративное земледелие / Д.В. и др. Ярмизин. – М., 1966. – 424с.
794733
  Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение : Учебное пособие / В.Б. Михно. – Воронеж, 1984. – 244с.
794734
  Розов Л.П. Мелиоративное почвоведение / Л.П. Розов. – М., 1936. – 494 с.
794735
  Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение : практикум : пособие для гидромелиорат. ин-тов и фак. / Астапов С.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 367 с. – (Учебники и учебные пособия для высших с.-х. учебных заведений)
794736
  Богданов В.Л. Мелиоративное почвоведение и земледелие / В.Л. Богданов, Г.Н. Кислякова. – Москва : Колос, 1992. – 224с.
794737
   Мелиоративное почвоведение с основами гидрологии : Учебное пособие для студ. вузов / С.Т. Вознюк, П.К. Кузьмич, В.Г. Крыштоф, Т.Н. Кириенко, В.А. Олиневич; Под ред. С.Т. Вознюка, П.К. Кузьмича. – Львов, 1984. – 264с.
794738
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1960. – 422с.
794739
  Плюснин И.И. Мелиоративное почвоведение. / И.И. Плюснин. – М.., 1964. – 472с.
794740
  Баер Р.А. Мелиоративные-гидрогеологические особенности районов существующего и перспективного орошения на левобережье Нижнего Днепра : Автореф... канд. геолого-минер. наук / Баер Р.А.; КГУ. – Киев, 1966. – 22 с.
794741
   Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 232с.
794742
  Шнейдер В.А. Мелиоративные и строительные машины / В.А. Шнейдер, Н.А. Тищенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 463с.
794743
   Мелиоративные мероприятия на орошаемых землях. – Москва, 1957. – 240 с.
794744
  Левенец М.В. Мелиоративные особенности подзолисто-глеевых малоокульутренных тяжелосуглинковых почв, на ленточных глинах Ленинградськой области : Автореф... канд. биол..наук: / Левенец М. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 15л.
794745
   Мелиоративные проблемы. – Киев, 1991. – 230 с.
794746
  Козловский Ф.И. Мелиоративные проблемы освоения пойм степной зоны / Ф.И. Козловский, Э.А. Корнблюм. – М, 1972. – 220с.
794747
   Мелиоративные строительные и лесные тракторы. – Минск : Ураджай, 1989. – 335с.
794748
  Марков П.В. Мелиоративный кадастр СССР / П.В. Марков. – М., 1963. – 408с.
794749
  Никольский Б.А, Мелиоративный кредит в России / Б.А. Никольский. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – IV, 109 с.
794750
  Богушевский А.А. Мелиорации в зоне многолетней мерзлоты / А.А. Богушевский. – Москва : Колос, 1974. – 253с.
794751
  Каценеленбаум З.С. Мелиорации. / З.С. Каценеленбаум. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1922. – 345с.
794752
  Кудрин Б.А. Мелиорацию - на службу сельскому хозяйству. / Б.А. Кудрин. – М., 1970. – 16с.
794753
   Мелиорация - агропромышленному комплексу. – Ленинград, 1990. – 130 с.
794754
  Каценеленбаум З.С. Мелиорация / З.С. Каценеленбаум. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1919. – 416с.
794755
   Мелиорация в СССР. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни. науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Науки о Земле)
794756
  Марков Г.С. Мелиорация заболоченых пойм / Г.С. Марков. – М, 1956. – 110с.
794757
   Мелиорация засоленных земель на Северном Кавказе. – Москва, 1987. – 78 с.
794758
   Мелиорация засоленных и солонцевых почв. – М., 1967. – 100 с.
794759
  Беседнов Н.А. Мелиорация засоленных почв / Н.А. Беседнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 148с.
794760
  Рабочев И.С. Мелиорация засоленных почв среднего течения Аму-Дарьи / И.С. Рабочев. – Ашхабад, 1964. – 256с.
794761
  Башкин П.Б. Мелиорация земель - верный путь повышения эффективности сельскохозяйственного производства / П.Б. Башкин. – Омск, 1966. – 18с.
794762
  Ерхов Н.С. Мелиорация земель / Н.С. Ерхов. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 317с.
794763
  Максимчук В.Л. Мелиорация земель в зоне влияния водохранилищ с учетом рационального природопользования / В.Л. Максимчук, В.С. Перехрест // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 59-63. – Бібліогр.: 1 назва
794764
   Мелиорация земель в зоне влияния равнинных водохранилищ. – Москва : Колос, 1974. – 255с.
794765
   Мелиорация земель Вологодской области. – М., 1987. – 134 с.
794766
  Нестеренко И.М. Мелиорация земель Евпропейского Севера СССР / И.М. Нестеренко. – Ленинград, 1979. – 360 с.
794767
  Крюкялис Л.Т. Мелиорация земель и ее влияние на дифференциальную ренту в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Крюкялис Л.Т.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 13л.
794768
   Мелиорация земель и использование водных ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1989. – 138с.
794769
   Мелиорация земель и эффективность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1986. – 118 с.
794770
   Мелиорация земель низовьев рек Аральского региона. – Ташкент, 1988. – 157с.
794771
  Шубладзе К.К. Мелиорация земель. Мелиорация земель - основа науч.-технич. революции в сел. хоз-ве. / К.К. Шубладзе. – М., 1970. – 120с.
794772
   Мелиорация и водное хозяйство. – К
68. – 1965. – 95с.
794773
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
6. – 1984. – 409с.
794774
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
3. – 1985. – 448с.
794775
   Мелиорация и водное хозяйство. – М
4. – 1985. – 448с.
794776
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 68. – 1988
794777
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 71. – 1989
794778
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 74. – 1991
794779
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 75. – 1991
794780
   Мелиорация и водное хозяйство : Справочник. – Москва
Том 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1992. – 287с.
794781
   Мелиорация и водное хозяйство : Республиканский межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 77. – 1992
794782
   Мелиорация и водное хозяйство : Межведомственный тематический научно-технический сборник. – Киев : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вып. 78. – 1993
794783
   Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник : Справочник. – Москва : Агропромиздат
Т. 7 : Сельскохозяйственное водоснабжение. – 1990. – 415с. : Ил.
794784
   Мелиорация и использование мелиорируемых земель в Нечерноземной зоне РСФСР : Сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 64с.
794785
   Мелиорация и использование орошаемых земель степной зоны : Сборник научных трудов. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 240с. : Табл. 120, ил. 13
794786
  Лазарчук Н.А. Мелиорация и урожай / Н.А. Лазарчук, Г.С. Потоцкий. – Киев : Урожай, 1986. – 151с.
794787
  Ковриго П.А. Мелиорация климата почв осушаемых территорий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковриго П.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 31л.
794788
   Мелиорация ландшафтов. – Москва, 1988. – 184 с.
794789
  Малышев Ф.А. Мелиорация легких почв торфом. / Ф.А. Малышев. – Минск, 1989. – 159с.
794790
   Мелиорация на Украине. – Киев : Урожай, 1979. – 365с.
794791
   Мелиорация на Украине. – 2-е изд., доп. и перер. – Киев : Урожай, 1985. – 376с.
794792
  Щербаков Б.В. Мелиорация песков и их использование в совхозно-колхозном строительстве / Б.В. Щербаков. – Москва, 1931. – 72 с.
794793
  Зайдельман Ф Мелиорация почв / Ф Зайдельман. – Москва : МГУ, 1987. – 303с.
794794
  Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальн. 013000 "Почвоведение" / Ф.Р.Зайдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 448с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04801-6
794795
   Мелиорация почв в районах земледелия. – М., 1937. – 11 с.
794796
   Мелиорация почв в СССР. – Москва, 1971. – 212 с.
794797
  Карнаухов Н.И. Мелиорация почв. (Учеб. пособие). / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1977. – 89с.
794798
  Черкасов А.А. Мелиорация почвы. / А.А. Черкасов. – М., 1951. – 40с.
794799
  Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: Теория и практика правового регулирования / Т.Н. Зацепина. – Минск, 1991. – 120с.
794800
   Мелиорация солонцов в СССР. – Москва, 1953. – 546 с.
794801
  Новикова А.В. Мелиорация солонцов Крыма / А.В. Новикова. – Симферополь, 1953. – 60с.
794802
  Карнаухов Н.И. Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. / Н.И. Карнаухов. – Иркутск, 1980. – 95с.
794803
  Кожевников А.И. Мелиорация степных высококарбонатных малонатриевых солонцов черноземной зоны Кустанайской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.03 / Кожевников А.И.; Ан Азерб.ССР. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
794804
   Мелиорировать- значит улучшать. – Москва, 1977. – 96 с.
794805
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе / П. Хучуа. – Тбилиси, 1952. – 140с.
794806
  Хучуа П. Мелитон Баланчивадзе : жизнь и творчество / П. Хучуа. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 139 с.
794807
  Михайлов Б.Д. Мелитополь - медовый город: путеводитель-справочник / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1990. – 92с.
794808
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1978. – 80с.
794809
  Михайлов Б.Д. Мелитополь: ист.-краевед. очерк / Б.Д. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск, 1980. – 95с.
794810
  Тереножкин А.И. Мелитопольский курган / А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевский. – Киев, 1988. – 260с.
794811
  Авдеев Ю.К. Мелихово : музей-усадьба А.П. Чехова : путеводитель / Ю.К. Авдеев ; [худож.: С.С.- Чехова, С.М. Чехова]. – Москва : Советская Россия, 1958. – 24, [8] с., [9] л. ил. : ил.
794812
  Ліндау Пауль Мелійська Венера : поетична драма в одній дії / Павло Ліндав ; з нім м. пер. В. Щурат. – [Перемишль] : Артистично-літ. новини ; [З друкарні М. Джулинського], 1900


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
794813
   Меліновський Микола Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317 : фото
794814
  Туранли Ф.Г. Меліоранський Платон Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
794815
  Гриневецький В.Т. Меліоративна географія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
794816
  Кривульченко А.І. Меліоративна географія : підручник / А.І. Кривульченко ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Київ : Каравела, 2020. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-8019-86-9
794817
  Кривульченко А.І. Меліоративна географія : підручник / А.І. Кривульченко ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Київ : Каравела, 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-8019-86-9
794818
   Меліоративна гідрогеологія : навчальний посібник / І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; І.Є. Жернов, А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ, О.О. Гриза; за ред. І.Є. Жернова. – Київ : Вища школа, 1972. – 330 с.
794819
  Хільчевський В.К. Меліоративна гідрохімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 81. – ISBN 978-966-02-8346-6
794820
  Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.П. Буднік, А.О. Піціль, С.П. Ковальова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 194-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
794821
  Гриневецький В.Т. Меліоративне грунтознавство / В.Т. Гриневецький, Р.С. Трускавецький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
794822
  Урлюк Ю.С. Меліоративні властивості водоохоронних соснових насаджень Українського межиріччя Дніпра і Десни : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Урлюк Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 13 назв
794823
  Проценко І.А. Меліоративні властивості захисних лісових насаджень на рекультивованих відвалах Юрківського буровугільного кар"єра : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Проценко Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
794824
  Гриневецький В.Т. Меліоративні системи // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 82. – ISBN 978-966-02-8346-6
794825
  Тютюнник Д.А. Меліоративно-географічний аналіз та оцінка порушень ПТК осушуваних територій / Д.А. Тютюнник, І.М. Гнатюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 38-47. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості природно-меліоративних комплексів осушуваних територій, запропонована їх класифікація з виділенням типів за ступенем напруженості екологічної обстановки, підтипів - за ступенем порушеності та родів за конкретними процесами ...
794826
  Гаркавко В.К. Меліораційне кредитування як запорука економічного зростання в галузях сільського господарства / В.К. Гаркавко, В.Ю. Баранюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-104. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
794827
   Меліорація - могутній резерв урожаю. – Львів : Каменяр, 1967. – 102с.
794828
  Лозовіцький П.С. Меліорація грунтів та оптимізація грунтових процесів : підручник / П.С. Лозовіцький. – Київ : [б. в.], 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 497-506. – Бібліогр.: с. 516


  У пр. № 1728652 напис: Читачам бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2.10.2018 р.
794829
  Кравченко В.П. Меліорація з основами геодезії / В.П. Кравченко. – К., 1983. – 264с.
794830
  Гаркуша М.А. Меліорація земель / М.А. Гаркуша. – Київ : Знання, 1973. – 48 с.
794831
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 79. – 1993
794832
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 80. – 1994
794833
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Урожай, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 81. – 1994
794834
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 83. – 1996
794835
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 84. – 1997
794836
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 85. – 1998. – резюме - рос., англ. мовами
794837
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 87. – 2001. – резюме - рос., англ. мовами
794838
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISBN 966-540-042-8
Вип. 88. – 2002. – резюме - рос., англ. мовами
794839
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Ювілейний вип. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 90 : Присв. 75-річчю від дня заснування Ін-ту гідротехн. і меліораціїї УААН. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
794840
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 91. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
794841
   Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 1965-
Вип. 92. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
794842
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 96. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
794843
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 97. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
794844
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794845
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 100, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794846
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 101. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794847
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 102. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794848
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 103. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794849
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 104. – 2016. – 132, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794850
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 105. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794851
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 0507-2166
Вип. 106. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794852
   Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 1965-. – ISSN 2616-5643
Вип. 1 (107). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794853
  Черкасов О.О. Меліорація і сільськогосподарське водопостачання. / О.О. Черкасов. – К., 1954. – 527с.
794854
  Цапко Ю.Л. Меліорація кислих грунтів - сучасні погляди і шляхи розвитку / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, А.І. Огородня // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 11-15. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
794855
  Щербань І.М. Меліорація клімату // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 84-85. – ISBN 978-966-02-8346-6
794856
  Гриневецький В.Т. Меліорація ландшафтна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
794857
  Бакшеєв Ю.О. Меліорація на Україні / Ю.О. Бакшеєв, Б.П. Карук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
794858
  Перехрест С.М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України : (західних областей і Полісся) / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1966. – 130с.
794859
  Єрмоленко С.С. Меліорація оригіналу в художньому перекладі як явище лінгво-культурної адаптації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 91-97. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і культури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй канону художнього мовлення взагалі і слів ...
794860
  Шуйський Ю.Д. Меліорація прибережних лиманів на північному заході Чорного моря / Ю.Д. Шуйський, Г.П. Міщенко, Г.І. Кормильцев // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 109-113. – Бібліогр.: 8 назв
794861
  Сторожук Т.А. Меліорація я к фактор інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. / Т.А. Сторожук. – К., 1966. – 28с.
794862
  Пономарів О.Д. Меліссанті (- грецька поетеса і перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 85. – ISBN 978-966-02-8346-6
794863
  Алексєєв М.О. Мелітополь : історико-географічний нарис / М.О. Алексєєв , Г.О. Барков. – Запоріжжя : [Б. и.], 1962. – 68 с.
794864
   Мелітополь. – Київ, 1983. – 143с.
794865
   Мелітополь. [Ізовидання] = Мелитополь : комплект из 14 открыток (с текстом на укр. и рус. яз.). – Київ : Радянська Україна, 1983. – 14 л. : 14 кольор. откр. + 1 обл.
794866
  Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы / В.А. Гинда; отв. ред. Пастернак С.И. – Киев : Наукова думка, 1986. – 153с.
794867
  Левковский А.И. Мелкая буржуазия / А.И. Левковский. – М, 1978. – 192с.
794868
   Мелкая земская единица. – С.-Пб. – 421с.
794869
   Мелкая земская единица. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществанная польза", 1915. – 471 с.
794870
   Мелкая земская единица в 1902-1903 г.г. : Сборник статей. – Санкт-Петербург : Тип.Спб.акц.общ.печатн. и писчебум.дела "Слово"
в.2. – 1903. – 272 с.
794871
   Мелкая пластика Румынии. – М., 1979. – 10с.
794872
  Вильрат В.Г. Мелкая промышленность 13 районов Восточно-Сибирского края / В.Г. Вильрат, Г.И. Дробышева. – Иркутск, 1930. – 105с.
794873
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
2. – 1932. – 195с.
794874
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.-Л.
3. – 1932. – 528с.
794875
   Мелкая промышленность СССР по данным всесоюзной переписи 1929 г.. – М.
1. – 1933. – 199с.
794876
  Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале ХХ века (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ольховая Л. В.; Урал .ГУ. – Свердловск, 1964. – 18л.
794877
  Голубицкий Ю. Мелкая промышленность, диковинки и статистика московская, или Как зарождался в столице малый бизнес (русский физиологический очерк 1830-1840-х годов) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 123-129. – ISSN 0042-8736
794878
   Мелкая промышленность. По материалам Международного симпозиума по промышленному развитию (Афины, ноябрь - декабрь 1967 года). – Нью-Йорк, 1969. – 45с.
794879
  Бронгулеев В В. Мелкая складчатость платформы / В В. Бронгулеев, . – М, 1951. – 152с.
794880
  Квасница В.Н. Мелкие алмазы / В.Н. Квасница. – К., 1985. – 215с.
794881
  Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
794882
  Рамзес В.Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1965. – 174с.
794883
  Бруннек Н.И. Мелкие изденлия из теста / Н.И. Бруннек. – М, 1990. – 111с.
794884
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. II / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
794885
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. VI / [соч.] Л. Круликовского (Уржум) // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 3 с.
794886
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. II / [соч.] Л. Круликовского (Уржум) // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 5 с.
794887
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. V / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 3 с.
794888
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. IV / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
794889
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. III / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
794890
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. VII / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 6 с.
794891
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / [соч.] Л. Круликовского (Уржум). – [Санкт-Петербург]
VI. – 1903. – 3 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1903 т. III, № 1, (февраль), с. 30-32
794892
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1904. – С. 90. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. обозр., № 2-3, 1904 г.
794893
  Алфераки С.Н. Мелкие лепидоптерологические заметки / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
794894
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург]
IX. – 1908. – 8 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 27-34
794895
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. IX / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 8 с.
794896
  Круликовский Л. Мелкие лепидоптерологические заметки, 1908. – 6 с. – Отд. оттиск
794897
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург]
X. – 1909. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 270-276
794898
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки. X / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 7 с.
794899
  Круликовский Л.К. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург]
XI. – 1910. – 6 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1909 т. IX, № 1-2, (июнь 1909 г.), с. 109-114
794900
  Шелюжко Л.А. Мелкие лепидоптерологические заметки / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1910. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу...- Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1909, № 1, с. 383–385
794901
  Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. / Ю.Г. Швецов. – Новосибирск, 1977. – 158с.
794902
  Герд С.В. Мелкие млекопитающие в неволе / С.В. Герд. – Москва-Л., 1928. – 184с.
794903
   Мелкие млекопитающие заповедных территорий. – М., 1984. – 148с.
794904
  Тимофеева А.А. Мелкие млекопитающие и их эктопаразиты на Сахалине и Курульских островах в связи с эпидемиологическим занчений этих животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева А. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
794905
  Шевченко А.И. Мелкие млекопитающие из полиоценовых и раннеантропоненовых отложений юго-западной части Русской равнины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; Геол. ин-т АН СССР, Ин-т геол. АН УССР. – К., 1963. – 19л.
794906
  Соколов В.Е. Мелкие млекопитающие лесов Монгольской Народной Республики: Chiroptera, Lagomorha, Rodentia / В.Е. Соколов. – М., 1985. – 103с.
794907
  Ревин Ю.В. Мелкие млекопитающие олекмо-чарского нагорья (состав, экология, движение численности) : Автореф... канд. биологическихнаук: 097 / Ревин Ю.В.; АН СССР. Сибирское отделение. Объедин. учен. совет по биол. наук. – Новосибирск, 1969. – 24л.
794908
  Крохмаль А.И. Мелкие млекопитающие плейстоцена и их роль в стратиграфии отложений лессово-почвенной формации юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-60 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
794909
   Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. – Владивосток, 1970. – 196с.
794910
  Юдин Б.С. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1976. – 270с.
794911
  Карнеев А. Мелкие разыскания в области духовного стиха. / А. Карнеев. – 209-226с.
794912
  Толстой Л.Н. Мелкие рассказы / Л.Н. Толстой. – Берлин=Berlin : Издание Т-ва И.П. Ладыжникова= J. Ladyschnikow, 1910. – 46 с.
794913
  Николаев М.П. Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского / М.П. Николаев, 1939. – [14] с.
794914
  Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и письма 1857-1887 гг. : в 2 вып. / [соч.] Д.И. Иловайского. – 1888-1896. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К*)
[Вып. 1] : По вопросам о преподавании истории; Путевые заметки и воспоминания; Публицистика по восточному вопросу; Публицистика по внутренним делам; О последнем фазисе восточного вопроса. – 1888. – [4], 416 с.
794915
  Разумнова И.И. Мелкие фирмы в США / И.И. Разумнова. – М, 1989. – 124с.
794916
  Сулимов Б.Г. Мелкие хитрости / Б.Г. Сулимов. – Казань, 1989. – 127с.
794917
  Дубровинский Б.М. Мелкие хищения и их предупреждение / Б.М. Дубровинский. – Москва, 1974. – 32 с.
794918
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 588, [2] с. – В изд. также: Петербург / Белый А. – ISBN 5-7644-0156-9
794919
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : Роман / Ф.К. Сологуб. – Москва : Художественная литература, 1988. – 303с.
794920
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : драма в пяти действиях (шести картинах) / Ф.К. Сологуб. – Berkeley : Berkeley slavic specialties, 1988. – 158 с.
794921
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес : роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб; [Сост. и вступ. статья В.В. Ерофеева]. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
794922
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1990. – 300с.
794923
  Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф. Сологуб. – Москва, 1991. – 528с.
794924
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес / Федор Сологуб. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 384 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-071375-2


  Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Маленький ...
794925
  Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Два готика : Роман. Рассказ / Ф.К. Сологуб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-01385-5
794926
   Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. – М., 1990. – 42с.
794927
  Попов А.В. Мелкий бизнес Индонезии / А.В. Попов. – М, 1991. – 186с.
794928
  Роздобудько И.В. Мелкий бисер : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
794929
  Гырляну Э. Мелкий случай / Э. Гырляну. – Бухарест, 1978. – 48с.
794930
   Мелкоамплитудная разрывная тектоника Восточного Приазовья / В.А. Корчемагин, В.С. Емець, Ю.А. Коробов, Л.К. Мирошниченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
794931
  Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии, 20-30-е гг. ХХ в. / С.М. Хенкин. – М., 1985. – 173с.
794932
  Петров В.И. Мелкобуржуазная политическая экономия / В.И. Петров, Б.В. Титов, 1958. – 68с.
794933
   Мелкобуржуазная экономия и мелкобуржуазный социализм. – М.-Л.
5. – 1926. – 277с.
794934
  Михайлов М.И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху промышленного капитализма / М.И. Михайлов. – М., 1988. – 262с.
794935
  Ленин В.И. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 16с.
794936
  Кузьмина А.А. Мелкобуржуазный кооперативный социализм / А.А. Кузьмина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. Отд-ние науч. коммунизма. Кафедра истории соц. учений. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 259 с.
794937
  Лейбзон Б.М. Мелкобуржуазный революционаризм (Об анархизме, троцкизме и маоизме) / Б.М. Лейбзон. – М., 1967. – 160с.
794938
   Мелкобуржуазный социализм и руководители КПК. – М., 1964. – 30с.
794939
   Мелков Геннадій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 58. – ISBN 966-8352-11-4
794940
   Мелков Геннадій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 302. – ISBN 978-966-439-754-1
794941
  Анисимов І.О. Мелков Геннадій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 97-98. – ISBN 978-966-02-8346-6
794942
  Соловьев В.А. Мелководные лиманы / В.А. Соловьев. – Саратов, 1954. – 56с.
794943
   Мелководья Кременчугского водохранилища. – Киев : Наукова думка, 1979. – 284 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 269-279
794944
  Иванов А.В. Мелкодисперсное космическое вещество в земных отложениях. : Автореф... канд. геол.-минерал..наук: 121 / Иванов А.В.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 27л.
794945
  Рубе В.А. Мелкое и среднее предпринимательство в условиях господства монополий. / В.А. Рубе. – М, 1978. – 213с.
794946
  Савельев Н.А. Мелкое производство в Индии / Н.А. Савельев. – М, 1964. – 140с.
794947
  Савельева Т.К. Мелкое производство в странах Востока: соц.-экон. и полит. аспекты / Т.К. Савельева. – Москва, 1992. – 201с.
794948
  Белокреницкий В.Я. Мелкое производство в экономике Пакистана (1947-1970) / В.Я. Белокреницкий ; АН СССР; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 167 с. : граф. – Библиогр.: с. 162-166 (129 назв.)
794949
   Мелкое производство города в Азии и Африке. – М., 1974. – 383с.
794950
  Лушина Н.Л. Мелкое производство и социализм. / Н.Л. Лушина. – М., 1988. – 127с.
794951
  Стрищенец Н.М. Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине 16 -- середине 17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Стрищенец Н.М,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 37 с.
794952
  Стришенец Николай Михайлович Мелкое товарное производство и зарождение мануфактур на Украине во второй половине XVI - середине XVII в.: (на материалах сельских промыслов) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Стришенец Николай Михайлович; МВ и ССО УССР, Тернопольский ин-т народн. хозяйства. – Тернополь, 1990. – 430л. – Бібліогр.:л.358-406
794953
  Грабовецкий Богдан Владимирович Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI--XVII вв. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Грабовецкий Богдан Владимирович; Киевский государственный педагогический ин-т им. А.М.Горького. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.182-211
794954
  Грабовецкий Б.В. Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатье в XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Грабовецкий Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
794955
  Ковалкин А.А. Мелкое хулиганство и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалкин А.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 22л.
794956
   Мелкой дробью. – Воронеж, 1965. – 88с.
794957
  Уляхин В.Н. Мелкокапиталистическое предпринимательство в странах Востока. / В.Н. Уляхин. – М., 1988. – 142с.
794958
  Карлин Л.Н. Мелкомасштабная структура гидрофизических полей верхнего слоя океана / Л.Н. Карлин. – М, 1988. – 162с.
794959
  Бабий В.И. Мелкомасштабная структура поля скорости звука в океане / В.И. Бабий ; под ред. В.В. Богородского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-199 (147 назв.)
794960
  Кингсеп А.С. Мелкомасштабная турбулентность и турбулентный нагрев плазмы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кингсеп А.С.; Ин-т атом. энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
794961
   Мелкомасштабные карты оценки природных условий : Содержание, принципы и методы разработки. – Москва : Московский университет, 1970. – 150 с.
794962
  Кондрашова Н.Н. Мелкомасштабные магнитные особенности в активной области NOAA 11024 / Н.Н. Кондрашова, У.М. Лейко // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35, № 2 (206). – С. 28-49. – ISSN 0233-7665
794963
  Ямниченко И.М. Мелкорослые гастроподы юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины : монография / И.М. Ямниченко; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1987. – 176с.
794964
  Круглов В.В. Мелкотоварное земледелие в условиях современного капитализма / В.В. Круглов. – Л, 1983. – 153с.
794965
  Реверчук Сергей Корнеевич Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации. (На примере стран развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Реверчук Сергей Корнеевич; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1983. – 23с.
794966
  Давыдов А.Д. Мелкотоварное хозяйство в странах Ближнего и Среднего Востока / А.Д. Давыдов. – Москва, 1989. – 215с.
794967
  Тихонов И.Н. Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа / И.Н. Тихонов, В.Л. Ломтев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 105-117 : рис. – Библиогр.: с.114-117. – ISSN 0203-3100
794968
  Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Поолісся) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 41-53. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Статтю присвячено зимовим пісенним традиціям Середнього Полісся, локалізованим у басейні ріки Уборть (українсько-білоруське пограниччя). У центрі уваги – найпоширеніші в цій місцевості ритмокомпозиційні типи (‹V55,р4›, ‹V55;Р45›, ‹V55р3;Р553›, ...
794969
  Вербицкая З.И. Меловая растительность и угли Приморского угленосного бассейна / З.И. Вербицкая, Дзенс-Литовская, Б.М. Штемпель; Отв. ред. Любер А.А. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 120с.
794970
  Верещагин В.Н. Меловая система Дальнего Востока. : Автореф... д-ра геол. -минерал.наук: 128 / Верещагин В.Н.; Мин-во геологии СССР. – Л., 1971. – 39л.
794971
  Криштофович А.Н. Меловая флора Сахалина / А.Н. Криштофович, Т.Н. Байковская; Отв. ред. Турутанова-Кетова. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 124с.
794972
  Красилов В.А. Меловая флора Сахалина : Проект 58 (Средний мел) Международной программы геологической корреляции / В.А. Красилов; Отв. ред. Захаров Ю.Д. – Москва : Наука, 1979. – 183с.
794973
   Меловой биоценотический кризис и эволюция насекомых. – Москва : Наука, 1988. – 227с. – ISBN 5-02-004646-9
794974
  Гугушвили В.И. Меловой вулканизм Грузинской глыбы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гугушвили В.И.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 19л.
794975
  Кульчицкий Я.О. Меловой и палеогеновый флиш юго-восточной части Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульчицкий Я.О.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1959. – 16л.
794976
   Меловой период = Палеогеография и палеоокеанология. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
794977
  Красилов В.А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы / В.А. Красилов. – Москва : Наука, 1985. – 240с.
794978
  Ализаде А.А.-М. Меловые белемниты Азербайджана / Ализаде А. А.-М. ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Москва : Недра, 1972. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-208
794979
  Джалилов М.Р. Меловые брюхоногие юго-востока Средней Азии / М.Р. Джалилов; Под ред. Хакимова Ф.Х. – Душанбе : Дониш, 1977. – 202с.
794980
  Дробинина Н.Я. Меловые и палеогеновые глины Юго-Западного Таджикистана и перспективы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Дробинина Н.Я. ; Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1966. – 14 с.
794981
   Меловые отложения востока Средней Азии. – М., 1979. – 95с.
794982
   Меловые отложения Восточного Кавказа и прилегающих областей. – М., 1967. – 104с.
794983
  Чернов В.Г. Меловые отложения Мармарошской зоны Восточных Карпат. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чернов В.Г.; МГУ. Геол. ф-т. Каф. динамич. геологии. – М., 1965. – 16л.
794984
   Меловые отложения обрамления Каспийского моря. – М., 1980. – 243с.
794985
  Конов Б.И. Меловые отложения северной окраины Днепровско-Донецкой впадины. (Стратиграфия, тектоника и палеография) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Конов Б.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 24л.
794986
  Жураковский А.Г. Меловые отложения скибовой зоны Украинских Карпат и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жураковский А. Г.; МВиССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
794987
  Папулов Г.Н. Меловые отложения Урала / Г.Н. Папулов. – М., 1974. – 202с.
794988
  Рухин Л.Б. Меловые отложения Ферганской котловины / Л.Б. Рухин, Е.В. Рухина. – Ленинград, 1961. – с.
794989
  Борнеман Б.А. Меловые отложения юго-востока Средней Азии / Б.А. Борнеман. – Ташкент, 1940. – 156с.
794990
  Соловьев В.И. Меловый вулканизм Северо-Востока СССР / В.И. Соловьев. – Новосибирск, 1986. – 260с.
794991
  Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкових форм у традиції українців // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-99. – ISSN 1728-6875
794992
  Титов Анатолий Федорович Мелодии будней : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Ленинград : Сов.писатель, Ленингр.отд-ние, 1975. – 80с. + портр.
794993
  Паулс Р. Мелодии в ритме жизни / Р. Паулс. – М., 1989. – 315с.
794994
  Землянский А.Ф. Мелодии века / А.Ф. Землянский. – Москва, 1969. – 165с.
794995
  Лукив М. Мелодии для мамы и любимой: стихи / М. Лукив. – М., 1991. – 158с.
794996
   Мелодии друзей 70, 1970. – 20 с.
794997
  Кешт М. Мелодии земли : поэмы / М. Кешт; пер. с кабард. Г.Валиков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95 с.
794998
  Токомбаев А. Мелодии комуза : поэма / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1962. – 162 с.
794999
  Авдонин А.Н. Мелодии любви / Александр Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1978. – 223 с. : ил. – (Книжная лирика)
795000
  Михайлова Е. Мелодии любви // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 172-187.


  Любов Ференца Ліста
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,