Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
794001
  Рудницька Н. "Не-особи" радянського перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 97-103. – ISSN 2078-340X
794002
  Головій О. "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 91-100. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
794003
  Руднєв М.А. "Неослов"янофільство" в концепції "консервативної утопії" Анджея Валіцького // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 138-145. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
794004
  Мартыненко А.В. "Неотложка" для здоровых / А.В. Мартыненко, П.Г. Положевец. – Москва, 1990. – 63с.
794005
  Сагиндыков Н. "Неотложная программа" германского империализма для Африки. / Н. Сагиндыков. – Алма-Ата, 1964. – 216 с.
794006
  Гаврилюк Н.І. "Неофіти": вічне - національне - особисте // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 24-29
794007
  Настечко К.О. "Неоформлені права" на земельні ділянки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
794008
  Тхорук Р. "Неохуторянство" Євгена Пашковського у вимірах постмодернізму (роман "Щоденний жезл") // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 100-108
794009
  Ніконова М. "Непаперовий" вексель: міф чи реальність? // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-90. – ISSN 0131-775Х
794010
   "Неперспективний" напрям відкриття // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Лауреатами Нобелівської премії 2013 року з хімії стали троє вчених: Ар"є Варшель, Майкл Левітт, Мартін Карплус.
794011
  Чуєва О. "Непізнаний" заповіт. чи є в нотаріуса обов"язок займатися "розшуковою діяльністю"? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 50-52
794012
  Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь" электронного каталога: кто он? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Выявлены квалификационные характеристики конечных пользователей электронных каталогов (ЭК); рассмотрены их проблемы; проанализированы способы коррекции информационной некомпетентности.
794013
  Прохожаева Л.П. "Неполные" вопросы в современном английском диалоге. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Прохожаева Л.П.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
794014
  Балушок В. "Непомічена" соціальна верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних дослідників) // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 180-189. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
794015
  Тесленко М. "Непорушність" Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0132-1331
794016
  Строклик Нина "Неправильный" наблюдатель за китами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50-52 : фото
794017
  Кайкова О. "Непрерывная борьба из-за квартир..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 33-42. – ISSN 0235-7089


  Повседневная жизнь Кремля в 1920-1930-е годы.
794018
   Неорганическая биохимия. – Москва : Мир
1. – 1978. – 711с.
794019
   Неорганическая биохимия.. – М.
2. – 1978. – 736с.
794020
  Хендерсон П. Неорганическая геохимия / П. Хендерсон; Под ред. В.А. Жарикова. – Москва : Мир, 1985. – 339с.
794021
  Нараи-Сабо Неорганическая кристаллохимия / Нараи-Сабо. – Будапешт, 1969. – 504с.
794022
  Киперт Д. Неорганическая стереохимия. / Д. Киперт. – М., 1985. – 276с.
794023
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – М.-Л.
1. – 1930. – 537с.
794024
  Эфраим Ф. Неорганическая химия / Ф. Эфраим. – Л, 1932. – 445с.
794025
  Эфраим Ф. Неорганическая химия / Ф. Эфраим. – Л, 1933. – 376с.
794026
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – Харьков-Киев, 1933. – 544с.
794027
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – Изд. 5-е стереотип. – М.-Л., 1934. – 528с.
794028
  Молодкин А.К. Неорганическая химия / А.К. Молодкин. – М., 1976. – 212с.
794029
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – 2-е, перераб.и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 480с.
794030
  Оленин С С. Фадеев Неорганическая химия / С С. Фадеев Оленин. – Москва, 1979. – 383с.
794031
  Хомченко Г.П. Неорганическая химия / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 463с.
794032
  Оганесян Э.Т. Неорганическая химия / Э.Т. Оганесян, А.З. Книжник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1989. – 333с.
794033
  Зубович И.А. Неорганическая химия / И.А. Зубович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 432с.
794034
  Шакирова Д.М. Неорганическая химия / Д.М. Шакирова, Л.А. Струкова. – М, 1991. – 93с.
794035
  Степин Б.Д. Неорганическая химия : Учебник для студ.химич.и химико-технологич.спец. вузов / Под ред. Б.Д. Степина. – Москва : Высшая школа, 1994. – 608с. – ISBN 5-06-001740-0
794036
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02494-Х
Ч.2. – 1994. – 624с.
794037
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. В.П. Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003628-8
Т.1. – 2004. – 679 с.
794038
  Дроздов А.А. Неорганическая химия : конспект лекций / А.А. Дроздов, М.В. Дроздова. – Москва : Эксмо, 2007. – 160с. – (Экзамен в кармане). – ISBN 978-5-699-21027-5
794039
   Неорганическая химия : в 3 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / А.А.Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. Третьякова. – Москва : Академия. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-2533-9; 5-7695-1437-Х
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 2. – 2007. – 400с.
794040
  Лидин Р.А. Неорганическая химия в вопросах / Р.А. Лидин. – М., 1991. – 251с.
794041
  Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях / А.П. Гаршин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 288с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0237-6
794042
  Клейн И. Неорганическая химия. / И. Клейн. – Берлин; Рига. – 174с.
794043
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия. / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – 4-е изд., испр. и доп. – Х.-К., 1934. – 564с.
794044
  Князев Д.А. Неорганическая химия. / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – М., 1990. – 429с.
794045
   Неорганическая химия. Лабораторный практикум для студ. 1 курса.. – Куйбышев, 1976. – 176с.
794046
   Неорганическая химия. Метод. указ. и задания по курсу. – вып. 2. – К., 1962. – 96с.
794047
   Неорганическая химия. Метод. указ. и контр. задания для студ.-заоч.. – М., 1990. – 94с.
794048
   Неорганическая химия. Метод. указ. к лаборат. работм.. – вып. 3. – К., 1962. – 76с.
794049
   Неорганическая химия. Программа и методич. указ. для уч-ся технологич. спец., 1963. – 180с.
794050
   Неорганическая химия. Рабочий план-программа, метод. указ., лаборат. работы и контр. задания.. – К., 1969. – 228с.
794051
   Неорганическая химия. Руководство к лабораторным занятиям: общая часть. – 2-е изд. – Чебоксары, 1982. – 98с.
794052
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет; Академкнига. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05332-2; 978-5-94628-298-7
Т. 1. – 2007. – 537с.
794053
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05334-2; 978-5-94628-299-4
Т. 2. – 2007. – 670с.
794054
   Неорганическая химия. Энциклопедия школьника.. – М., 1975. – 384с.
794055
   Неорганические диэлектрики в электронной технике : Сборник научных трудов. – Москва, 1984. – 111с.
794056
   Неорганические и органосиликатные покрытия.. – Л., 1975. – 484с.
794057
  Козловский А.Л. Неорганические и элементоорганические полимеры / А.Л. Козловский. – М., 1978. – 64с.
794058
   Неорганические ионообменные материалы.. – Л., 1970. – 60с.
794059
   Неорганические люминофоры.. – Л., 1975. – 191с.
794060
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 2. – 1995
794061
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 3. – 1995
794062
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 4. – 1995
794063
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 5. – 1995
794064
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 6. – 1995
794065
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 7. – 1995
794066
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 8. – 1995
794067
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 9. – 1995
794068
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 10. – 1995
794069
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 11. – 1995
794070
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 12. – 1995
794071
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 2. – 1996
794072
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 3. – 1996
794073
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 4. – 1996
794074
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 5. – 1996
794075
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 6. – 1996
794076
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 7. – 1996
794077
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 8. – 1996
794078
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 9. – 1996
794079
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 10. – 1996
794080
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 11. – 1996
794081
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 12. – 1996
794082
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 2. – 1997
794083
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 3. – 1997
794084
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 4. – 1997
794085
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 5. – 1997
794086
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 6. – 1997
794087
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 7. – 2003
794088
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 9. – 2003
794089
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 11. – 2003
794090
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 3. – 2003
794091
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 4. – 2003
794092
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 5. – 2003
794093
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 10. – 2004
794094
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 12. – 2004
794095
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 3. – 2004
794096
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 5. – 2004
794097
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 8. – 2004
794098
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 9. – 2004
794099
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 12. – 2005
794100
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 6. – 2005
794101
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 7. – 2005
794102
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 12. – 2006
794103
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 1. – 2006
794104
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 3. – 2006
794105
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 4. – 2006
794106
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 5. – 2006
794107
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 1. – 2007
794108
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 2. – 2007
794109
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 3. – 2007
794110
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 4. – 2007
794111
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 5. – 2007
794112
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 6. – 2007
794113
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 9. – 2007
794114
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 10. – 2007
794115
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 11. – 2007
794116
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 12. – 2007
794117
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 1. – 2008
794118
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 2. – 2008
794119
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 10. – 2008
794120
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 11. – 2008
794121
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 4. – 2009
794122
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 5. – 2009
794123
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 6. – 2009
794124
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 7. – 2009
794125
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 8. – 2009
794126
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 9. – 2009
794127
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 10. – 2009
794128
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 11. – 2009
794129
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 1. – 2010
794130
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 2. – 2010
794131
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 4. – 2010
794132
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 5. – 2010
794133
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 6. – 2010
794134
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 7. – 2010
794135
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 8. – 2010
794136
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 12. – 2010. – мова резюме рос., англ.
794137
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 1. – 2011
794138
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 2. – 2011
794139
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 3. – 2011
794140
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 5. – 2011
794141
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 6. – 2011
794142
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 7. – 2011
794143
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 8. – 2011
794144
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 4. – 2011
794145
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 11. – 2011
794146
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 12. – 2011
794147
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 9. – 2011
794148
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 10. – 2011
794149
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 1. – 2012
794150
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 2. – 2012
794151
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 3. – 2012
794152
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 4. – 2012
794153
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 5. – 2012
794154
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 6. – 2012
794155
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 7. – 2012
794156
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 8. – 2012
794157
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 9. – 2012
794158
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 10. – 2012
794159
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 11. – 2012
794160
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 12. – 2012
794161
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 1, январь. – 2013
794162
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 3, март. – 2013
794163
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 2, февраль. – 2013
794164
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 4, апрель. – 2013
794165
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 5, май. – 2013
794166
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 6, июнь. – 2013
794167
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 8, август. – 2013
794168
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 7, июль. – 2013
794169
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 9, сентябрь. – 2013
794170
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 12, декабрь. – 2013. – С. 1257-1364
794171
   Неорганические перекисные соединения.. – М., 1975. – 211с.
794172
  Толстогузов В.Б. Неорганические полимеры / В.Б. Толстогузов. – М., 1967. – 191с.
794173
   Неорганические полимеры.. – М., 1965. – 435с.
794174
   Неорганические полимеры. Сб. переводов. – М., 1961. – 470с.
794175
   Неорганические расплавы - катализаторы превращения органических веществ. – М., 1989. – 132с.
794176
   Неорганические ресурсы моря: сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 156с.
794177
   Неорганические синтезы. Сб. 2. – М., 1951. – 252с.
794178
   Неорганические синтезы. Сб. 3. – М., 1952. – 204с.
794179
  Миллер Т.Н. Неорганические соединения фосфора с азотом / Т.Н. Миллер, А.А. Витола. – Рига, 1986. – 208с.
794180
   Неорганические соединения хрома: справочник. – Л., 1981. – 207с.
794181
   Неорганические стекла, покрытия и материалы: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 200с.
794182
   Неорганические стекловидные покрытия и материалы.. – М., 1969. – 503с.
794183
  Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы / Т. Каназава; Под ред. А.П. Шпака, В.Л. Карбовского. – Киев : Наукова думка, 1998. – 298 c. – ISBN 966-00-0461-3
794184
  Лепинь Л.К. Неорганический синтез / Л.К. Лепинь. – М.-Л., 1932. – 200с.
794185
  Свиридов В.В. Неорганический синтез : Учебное пособие для студ.хим.спец. высш.учеб.заведений / В.В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. – 2-е изд., исправ. – Минск : Университетское, 2000. – 224с. – ISBN 985-09-0341-4
794186
   Неорганическое материаловедение в СССР: история, современнон состояние, перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1983. – 719 с.
794187
   Неорганическое происхождение нефти: от геологической к физической теории / В.А. Краюшкин, В.Г. Кучеров, В.П. Клочко, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 35-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
794188
  Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 54-59. – ISSN 0131-775Х
794189
  Власенко П.В. Неорганічна природа / П.В. Власенко, Я. Скляров. – Харків; Київ, 1932. – 96с.
794190
  Шток А. Неорганічна хімія / А. Шток, А. Штеллер. – Харків, 1931. – 167с.
794191
  Глінка М.Л. Неорганічна хімія / М.Л. Глінка. – Харків; Київ, 1933. – 432с.
794192
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 6-е вид. – Київ-Харків, 1939. – 375с.
794193
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 8-е вид. – Київ, 1940. – 375с.
794194
  Шамшин Д.Л. Неорганічна хімія / Д.Л. Шамшин. – К., 1964. – 267с.
794195
  Деркач Ф.А. Неорганічна хімія / Ф.А. Деркач. – Вид. 3-е. – Київ : Вища школа, 1978. – 231с.
794196
  Староста К.Є. Неорганічна хімія / К.Є. Староста. – К, 1996. – 143с.
794197
  Малиновський В.В. Неорганічна хімія : Навч. посібник / В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний; Київський нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 184с. – ISBN 966-629-058-8
794198
  Сиса Л.В. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп"ютерного контролю знань : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Сиса, В.М. Сомов. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 288с. – ISBN 5-8326-0107-6


  У посібнику викладені основні визначення і закони загальної і неорганічної хімії, наведені приклади розв"язання ти-пових задач. Пропонуються також комп"ютерні програми, які призначені, як для роботи з тестовим масивом збірника, так і для самостійного ...
794199
  Коваль Л. Неорганічна хімія в Україні - сьогодення і перспективи // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 62-67. – ISSN 0041-6045


  8 - 10 вересня 2014 року в Одесі відбулася ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії, основним організатором якої був Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. У цей складний для нашої країни час конференція ...
794200
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія. / О.М. Реформатський. – Х.-К., 1935. – 412с.
794201
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – К., 1970. – 256с.
794202
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 3-є. – К., 1972. – 256с.
794203
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 6-е, випр. – К., 1975. – 223с.
794204
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 15-е вид. – К., 1984. – 238с.
794205
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 18-е. – К., 1987. – 223с.
794206
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8-9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 19-те вид. – К., 1989. – 222с.
794207
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – К., 1970. – 128с.
794208
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 2-е. – К., 1972. – 168с.
794209
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 9-е вид. – К., 1979. – 190с.
794210
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 11-е. – К., 1981. – 190с.
794211
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 13-е вид. – К., 1983. – 176с.
794212
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 17-те вид. – Київ, 1988. – 176 с.
794213
   Неорганічна хімія. Для студ. агробіол. відділення загальнонаук. фак.. – К., 1962. – 19с.
794214
   Неорганічна хімія. Програма і робоч. план. – вип. 1. – К., 1962. – 20с.
794215
  Сегеда А.С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс : навчальний посібник для студентів біол. спец. вищих навч. закладів / А.С. Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. – Київ : Кондор, 2008. – 307 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-351-159-7
794216
  Цейслер Ю. Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих організмів / Ю. Цейслер, В. Мартинюк, І. Лук"яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про роль високомолекулярних неорганічних поліфосфатів в життєдіяльності організмів в залежності від рівня організації. Показано, що у більшості сучасних прокаріот та нижчих еукаріот поліфосфати виконують роль резерву фосфату та ...
794217
  Клоченко П.Д. Неорганічні сполуки азоту і фосфору у водоймах Голосіївського лісу / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Г.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 276-281. – Бібліогр.: 6 назв
794218
   Неорганічні сполуки азоту та фосфору у воді р. Південний буг / П.Д. Колоченко, З.Н. Горбунова, Т.В. Вітовецька, О.П. Царенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 102-106. – Бібліогр.: 7 назв
794219
   Неорганічні сполуки азоту у водотоках м.Києва / П.Д. Клоченко, О.М. Арсан, Ю.М. Ситник, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 141-148. – Бібліогр.: 16 назв
794220
  Савлук Г.І. Неординарна особистість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 64 : фото
794221
  Баулін Ю. Неординарна праця, що слугуватиме багатьом поколінням юристів : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 139-141. – ISSN 0132-1331
794222
  Джулай Ю. Неординарний живопис Юрія Шевченка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-107. – ISSN 0130-1799
794223
  Трахтенберг І. Неординарні спостереження про отруєння у художніх творах // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 64-75. – ISSN 1819-7329
794224
  Готун Ігор Анатолійович Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розгляд особливостей матеріальної культури поселення Ходосівка-Рославське, дослідження якого нещодавно розпочала Північна експедиція Інституту археології НАН України. Ці особливості дають підстави стверджувати про його неординарність
794225
  Смоляр О. Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер"єрних об"єктів України XXI століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1146-1151. – ISSN 1028-5091
794226
  Петрушенко О. Неординарність творчості Галини Пагутяк. Новела "Душа метелика" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (115). – С. 70-75
794227
  Смирнова Е.С. Неординарное в языке научно-технической литературы (на материале английского языка) / Е.С. Смирнова, Н.Г. Нестеренко // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 75-79. – (Філологія)
794228
  Потапова З.М. Неореализм в итальянской литературе / З.М. Потапова. – Москва, 1961. – 228с.
794229
   Неореалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 839. – ISBN 966-316-069-1
794230
  Жигун С. Неореалізм у колі прозаїків "Ланки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
794231
  Рева Л.В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей : (на матеріалі української та російської літератури і критики ) : [монографія] / Рева Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-084-4
794232
  Головій О. Неореалізм: до проблеми термінологічного окреслення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
794233
  Габер Є.В. Неореалісти про дослідження сучасних турецько-америанськийх відносин // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 323-345. – ISBN 978-617-689-160-4
794234
  Алексеєнко Н.М. Неореалістична концепція людини у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 9-13
794235
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 409 л. – Бібліогр.: л. 356-409
794236
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 9 назв
794237
  Жигун С.В. Неореалістичний портрет: специфіка творення // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 359-366


  У статті розглядається своєрідність неореалістичного портрету як поєднання реалістичного змісту та модерністської форми. З’ясовано, що неореалістичний портрет є переважно портретом-характеристикою, головним принципом якого є психологізм, що демонструє ...
794238
  Каранда Марина Василівна Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 - 20 століть : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Каранда М. В.; Чернігівськ. держ. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.185-199
794239
  Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв
794240
  Ясь О.В. Неоромантизм в історичній візії С. Томашівського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 195-214. – ISSN 0130-5247
794241
  Левченко О. Неоромантизм в українській літературі: проблема визначення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 203-208. – ISBN 966-7773-70-1
794242
  Дербенева Л. Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 21-26
794243
  Тетерина-Блохин Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 185-189. – ISBN 978-966-439-357-4


  В статті йдеться про виникнення і розвиток неоромантизму в українській літературі, засновником якого по праву слід вважати Лесю Українку
794244
  Яценко Т. Неоромантизм у світовій художній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 30-33


  У статті презентовано методику контекстного вивчення роману Джека Лондона "Мартін Іден" неоромантичного художнього твору, в якому розкривається проблема трагедії митця-індивідуаліста у суспільстві.
794245
  Гаєвська О. Неоромантизм як естетико-літературне явище (до питання термінології) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 121-123
794246
  Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 71-83. – ISSN 0236-1477
794247
  Яценко Т. Неоромантизм як стильова течія модернізму : Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової літератури" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-42


  У статті окреслено специфіку проведення заняття, що передбачає розкриття стильових особливостей неоромантизму в контексті різних видів мистецтва
794248
  Майборода Н. Неоромантизм як течія модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 182-185
794249
  Долга Н. Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 14-18
794250
  Коломієць Н. Неоромантична концепція людини і дійсності в малій прозі Ольги Кобилянської / Н. Коломієць, Н. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 100-107
794251
  Камінчук О.А. Неоромантична модель поетичного тексту (творчість Уляни Кравченко) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-48. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
794252
  Колінько О. Неоромантична новела порубіжжя : (на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79) : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 65-68
794253
  Волощук Г. Неоромантична поетика драматичної поеми Уляни Кравченко "На визвольному шляху" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 29-33. – ISSN 2307-2261
794254
  Голота О.Ю. Неоромантична рецепція творчості Г.Х. Андерсена в поезіях у прозі О. Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
794255
  Шапошникова О.О. Неоромантична формула кохання у романах І. Багряного // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 428-436. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
794256
  Городнюк Н. Неоромантичний дискурс речовізму, компаративні аспекти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 238-249. – ISBN 978-966-171-673-4


  Розглянуто філософію та естетику речі у неоромантизмі; виявлено, проаналізовано і порівняно витоки мотиву істинної та оманливої речі у романах Ю. Яновського "Майстер корабля" та О. Гріна "Та, що біжить по хвилях". Рассматриваются философия и эстетика ...
794257
  Сипливець С. Неоромантичні риси в драматичній поемі "Чураївна" Володимира Самійленка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-8
794258
  Ігнатович О. Неоромантичні тенденції в повісті "Юлина" Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються неоромантичні тенденції в повісті О. Маркуша "Юлина"; простежується становлення суверенної особистості, вплив її на формування громади як спілки вільних людей для встановлення досконалого світопорядку
794259
  Василишина Н.Д. Неоромантичні тенденції у світовій літературі кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 54-55
794260
  Пашкова Т.В. Неортоганальные системы в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пашкова Т.В.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1979. – 18л.
794261
  Посєва В.С. Неортодоксальний погляд на усталену традицію // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 37-39
794262
  Костенко О.Б. Неос права як евристична константа // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 62-67. – ISSN 2413-743X
794263
  Костенко О.Б. Неос смерті як евристична засада біоетики // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 52-54
794264
  Костенко О. Неос як методологічний імператив творчої держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 42-43
794265
  Сербин Я.П. Неосвячене кохання. Драма / Я.П. Сербин. – К., 1965. – 79с.
794266
  Аввакумова М.Н. Неоседланные кони : стихотворения / Мария Аввакумова. – Москва : Современник, 1986. – 92 с., [1] с. – (Новинки "Современника")
794267
  Арамян Рафаэль Неоседланные лошади : рассказы / Арамян Рафаэль; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
794268
  Андрианов Б.В. Неоседлое население мира / Б.В. Андрианов. – Москва, 1985. – 280 с.
794269
  Сагата Ю. Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 150-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
794270
  Лоос И И. Неосесиметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек перменной толщины. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лоос И.И,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 16л.
794271
  Гнітько Василь Іванович Неосесиметричне термопружнопластичне деформування та оптимізація розгалужених оболонок обертання : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гнітько Василь Іванович; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. – Харків, 1999. – 19л.
794272
  Ніколаєнко А.В. Неосесиметричні коливання круглої п"єзопластинки з розрізними електродами / А.В. Ніколаєнко, І.А. Улітко, О.В. Борисейко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 63-64
794273
  Лоос И.И. Неосесимметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек переменной толщины. : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: 01.02.04 / Лоос И.И.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1989. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
794274
   Неосесимметричные задачи гидроаэромеханики и теории упругости: межвуз. сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1987. – 164с.
794275
  Троценко В.А. Неосесимметричные колебания гиперупругой круговой мембраны при конечных перемещениях / В.А. Троценко. – Киев, 1978. – 48 с.
794276
  Ненашева Зоя Сергеевна Неославизм в идеологии и политике чешской буржуазии (1907-1912) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ненашева Зоя Сергеевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 23л.
794277
  Філіпенко Н.Г. Неослов’янофільські тенденції в філософії культури В.З.Завітневича і В.В.Зеньковського (початок XX ст.) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 268-284. – ISSN 2077-8309
794278
  Шамшов А.А. Неосновательное приобретение (сбережение) имущества и нетрудовой доход / А.А. Шамшов. – Саратов, 1981. – 87с.
794279
  Рябцева Я.Г. Неосновні учасники у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 36-40.
794280
  Поляков Б. Неосновные участники в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.24-29
794281
  Смоляк Б. Неосоромний океан : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 8. – С. 72-85. – ISSN 0868-4790
794282
   Неоспоримые свидетельства: ист. свидетельства, факты, докум. христианса. – М., 1990. – 316с.
794283
  Торба В. Неосталінізм в дії / В. Торба, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 70). – С. 4-5


  Безпрецедентна атака окупаційної влади на журналістів у Криму повинна викликати жорстку реакцію світової спільноти.
794284
  Мухина Л.М. Неостановленные мгновенья / Л.М. Мухина. – М., 1978. – 63с.
794285
  Курносенко В. Неостающееся время : цикл рассказов // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 9. – С. 7-47. – ISSN 0012-6756
794286
  Нерсесян В.А. Неосторожная вина: (В условиях науч.-техн. революции): Учеб. пособие. / В.А. Нерсесян. – М., 1988. – 95с.
794287
  Хампсон Энн Неосторожное сердце. / Хампсон Энн. – Нижний Новгород, 1996. – 608с.
794288
  Дагель П.С. Неосторожность / П.С. Дагель. – М., 1977. – 143с.
794289
  Мосьондз С.О. Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 65-70.
794290
  Лень В.В. Неосудність: питання удосконалення критеріїв та їх ознак // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-90.
794291
  Токарев А.А. Неосуществленный замысел Португалии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 52-55. – ISSN 0321-5075
794292
  Назарова Л.Н. Неосуществленный замысел Рылеева "Исторический словарь русских писателей" / Л.Н. Назарова, 1954. – 314с.
794293
  Нечай П.Є. Неосяжне поле дружби / П.Є. Нечай. – К., 1974. – 105с.
794294
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1973. – 352с.
794295
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 294с.
794296
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1984. – 286с.
794297
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1987. – 360с.
794298
  Силаев Б.Д. Неотвратимость / Б.Д. Силаев. – К., 1981. – 443с.
794299
  Сахнин А Я Неотвратимость / А Я Сахнин. – М., 1984. – 430с.
794300
  Айдинов Г.И. Неотвратимость / Г.И. Айдинов. – Москва, 1990. – 319с.
794301
  Балашов А.Н. Неотвратимость наказания за совершенное преступление. / А.Н. Балашов. – М., 1972. – 44с.
794302
  Печенкин В.К. Неотвратимость: сборник / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1985. – 381с.
794303
  Сытина В.И. Неотделимые глагольные приставки в словообразовании современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сытина В.И.; Военная Академия бронетанковая и механиз. войск Сов. Армии им. И.В.Сталина. – М., 1952. – 26л.
794304
  Тустановська Л. Неотектогенез Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  На основі структурно-морфометричних карт проаналізовано геологічну будову району Канівських дислокацій та простежено їх неотектонічний розвиток. Встановлено головні чинники та стадійність морфогенезу, прямі та непрямі зв"язки між давніми і новітніми ...
794305
  Садыбакасов И. Неотектоника Высокой Азии / И. Садыбакасов. – Москва, 1990. – 179 с.
794306
  Рыжов И.Н. Неотектоника Европейского Севера СССР / И.Н. Рыжов. – Л., 1988. – 95с.
794307
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Западной Волыни-Подолии / И.Д. Гофштейн. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155с.
794308
  Селиванов Е.И. Неотектоника и геоморфология Монгольской Народной Республики / Е.И. Селиванов. – М, 1972. – 293с.
794309
   Неотектоника и динамика литосферы подвижных областей территории СССР. – Ташкент, 1983. – 183с.
794310
  Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР : (Вопросы региональной и теоретической неотектоники) / Н.И. Николаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 392с.
794311
  Олюнин В.Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саяна / В.Н. Олюнин. – Москва : Наука, 1965. – 127с.
794312
   Неотектоника и палеосейсмичность долины Нижней Катуни : (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, А.П. Бородовский, С.В. Гольцова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1154-1168 : рис. – Библиогр.: с. 1167-1168. – ISSN 0016-7886
794313
   Неотектоника и полезные ископаемые Белорусского Полесья. – Минск, 1984. – 134с.
794314
  Шмидт Г.А. Неотектоника и развитие рельефа Центрального Алтая. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шмидт Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1967. – 21л.
794315
   Неотектоника и сейсмичность западной части Алтае-Саянской горной области, Джунгарской впадины и Китайского Тянь-Шаня / И.С. Новиков, П.Г. Дядьков, М.П. Козлова, Г.М. Мамедов, А.В. Михеева, О.В. Черкас // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1802-1814 : рис. – Библиогр.: с. 1813-1814. – ISSN 0016-7886
794316
  Ходжаев А.К. Неотектоника и тектодинамика Западного Тянь-Шаня / А.К. Ходжаев, А.А. Наймарк. – Ташкент, 1988. – 149с.
794317
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского закамья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурба В. И.; Каз.ГУ. – Казань, 1969. – 25л.
794318
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского Закамья / В.И. Бурба. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. – 76с.
794319
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Гофштейн И. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
794320
  Гаджиев Н.Д. Неотектоника Ленгебиз-Алятской зоны поднятий и ее роль в формировании структурного плана и рельефа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Гаджиев Н.Д.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1970. – 49л.
794321
  Билинкис Г.М. Неотектоника Молдавии и смежных районов Украины. : (Основные черты) / Г.М. Билинкис. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 151с.
794322
  Насад Анатолий Гаврилович Неотектоника Северного Причерноморья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Насад Анатолий Гаврилович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
794323
  Ахмедбейли Фархад Султан оглы Неотектоника северных и южных предгорий восточной части Большого Кавказа. (Аджиноур и Прикасп. обл. в пределах Азербайджана) : Автореф... д-ра. геол.-минералогичнаук: / Ахмедбейли Фархад Султан оглы; Акад. наук АзССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
794324
   Неотектоника СССР.. – Рига, 1961. – 336с.
794325
   Неотектоника территории Припятского прогиба. – Минск, 1980. – 106с.
794326
  Садыбакасов И. Неотектоника центральной части Тянь-Шаня / И. Садыбакасов. – Фрунзе, 1972. – 117с.
794327
  Семенюк Н.П. Неотектоника юго-западной части Украинской железорудной провинции и ее выраженность в рельефе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.01 / Семенюк Н.П.; АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1974. – 24л.
794328
  Апродов А В. Неотектоника, вулканические провинции и великие сейсмические пояса мира / А В. Апродов, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 222с.
794329
  Дотдуев Сапар Исхакович Неотектоническая стадия развития Северного склона Центрального Кавказа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.04 / Дотдуев Сапар Исхакович; АН ГССР. Геологический ин-т. – Тбилиси, 1975. – 48л.
794330
  Леви К.Г. Неотектонические движения земной коры в сейсмоактивных зонах литосферы: Тектонофиз. анализ / К.Г. Леви. – Новосибирск, 1991. – 163с.
794331
  Пиотровская Т.Ю. Неотектонический анализ в инженерной геологии и при поисках полезных ископаемых. / Т.Ю. Пиотровская. – М., 1987. – 132с.
794332
  Гофштейн І.Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров""я / І.Д. Гофштейн. – Київ : АН УРСР, 1962. – 132с.
794333
  Палієнко В.П. Неотектонічна геодинаміка як чинник просторово-часових змін геоморфогенезу / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 21-25. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
794334
  Тимофєєв В.М. Неотектонічна структура рівнинного Криму / В.М. Тимофєєв, Е.Т. Палієнко, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
794335
  Рослий І.М. Неотектонічний етап розвитку Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 59-66 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
794336
  Спиця Роман Неотектонічно активні розломні порушення зони зчленування Українських Карпат і платформних рівнин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 206-214 : рис. – Бібліогр.: 15 назв.
794337
  Макаров А.Р. Неотекторника района Неурекской ГЭС и некоторые особеннсоит соляного тектогенеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макаров А. Р.; МГУ, Геол. фак. Каф. динам. геол. – М., 1972. – 20л.
794338
  Васильченко И.Т. Неотенические изменения у растений / И.Т. Васильченко. – Москва-Ленинград, 1965. – 85с.
794339
  Федорчук О. Неотипи концепт-скульптури Лідаговського // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 267-271. – ISBN 978-966-96714-9-3
794340
  Ляпунов Б.В. Неоткрытая планета / Б.В. Ляпунов. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1968. – 239с.
794341
  Топорков Л.В. Неоткрытые острова / Л.В. Топорков. – М, 1975. – 255с.
794342
  Азаров В.Б. Неоткрытые острова / В.Б. Азаров. – Ленинград, 1975. – 128с.
794343
  Калиниченко Александр Неоткрытый закарпатский Рай : Украина Incognita // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-88 : Фото
794344
  Серебряков Г.В. Неотлетные птицы / Г.В. Серебряков. – М, 1986. – 158с.
794345
  Каманин И.М. Неотложная нужда : [о составлении латино-рус. ист. словаря] / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – 7 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Serta Borysthica : (сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Ю.А. Кулаковского), 1911, с.. 322-328. - Без тит. л. и обл.
794346
   Неотложная помощь при острых поражениях радиоактивными веществами.. – Москва, 1968. – 208с.
794347
   Неотложная помощь при острых радиационных воздействиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 206с.
794348
  Лебедев В.В. Неотложная помощь при сочетанных травматических повреждениях / В.В. Лебедев. – М., 1980. – 185с.
794349
  Карлов В.А. Неотложная помощь при судорожных состояниях / В.А. Карлов, А А. Лапин, . – М, 1982. – 144с.
794350
  Мисюк Н.С. Неотложная помоь в невропатологии / Н.С. Мисюк. – Минск, 1990. – 270с.
794351
  Голиков А.П. Неотложная терапия. / А.П. Голиков, А.М. Закин. – М., 1986. – 160с.
794352
  Коробков Л.Д. Неотложное слово / Л.Д. Коробков. – Воронеж, 1988. – 207с.
794353
  Поздышев В.А. Неотложность / В.А. Поздышев. – М, 1986. – 486с.
794354
  Кузнецов И.С. Неотложные задачи Костромской областной партийной организации / И.С. Кузнецов. – Кострома, 1949. – 91с.
794355
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
794356
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
794357
  Куклин В.И. Неотложные следственные действия. / В.И. Куклин. – Казань, 1967. – 142с.
794358
  Люренц Р.П. Неотложные состояния в акушерстве / Р.П. Люренц, Р.С. Хокбергер // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 27-46. – ISSN 2312-7104
794359
  Мьюзич Дж.Р. Неотложные состояния в гинекологии // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 47-60. – ISSN 2312-7104
794360
   Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: справочник. – М., 1988. – 603с.
794361
  Хоружий С.С. Неотменимый антропоконтур. 4. Философия Кьеркегора как антропология размыкания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 152-166. – ISSN 0042-8744
794362
  Коротков Н.Д. Неотомизм - философия псевдорационализма / Н.Д. Коротков. – К., 1986. – 79с.
794363
  Ойзерман Т.И. Неотомизм - философия современной реакционной буржуазии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1959. – 83с.
794364
  Гараджа В.И. Неотомизм и наука / В.И. Гараджа. – Москва, 1968. – 47с.
794365
   Неотомізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 840-841. – ISBN 966-316-069-1
794366
  Зайцев Ю.М. Неоторые вопросы устойчивости систем с распределеными параметрами. : Автореф... канд.техн.наук: 254 / Зайцев Ю.М.; Казан. авиационный ин-т. – Казань, 1972. – 12л.
794367
  Чефранов Г.В. и др. Неоторые вопросы философии / Г.В. и др. Чефранов. – Таганрог, 1967. – 248с.
794368
  Базаров Довран Неоторые краевые задачи для уравнения смешанно-составного типа : Автореф... канд. физ-матнаук: 010102 / Базаров Довран; АН УзбССР Ин-т математики им В.И.Романовского. – Ташкент, 1978. – 15л.
794369
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй. – Казань : Татгосиздат, 1943. – 66 с.
794370
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – 3-е изд. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 64 с.
794371
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть,рассказы / А. Кутуй; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 112 с.
794372
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1978. – 80 с.
794373
  Кутуй Адель Неотосланные письма = Тапшырылмаган хатлар : повесть / Адель Кутуй ; перевод с татар. В. Важдаева. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
794374
  Акишин А.А. Неотправленная посылка / А.А. Акишин. – Москва, 1960. – 24с.
794375
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с.
794376
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо / В.Д. Осипов. – М, 1979. – 302с.
794377
  Чепуров А.Н. Неотправленные письма / А.Н. Чепуров. – Л, 1991. – 122с.
794378
  Карасева О.Э. Неотправленные письма : стихи / Оксана Карасева. – Одесса : Астропринт, 2017. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-927-240-9
794379
  Гоцалюк А.А. Неотрадиціоналізм як явище духовної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 26-32
794380
  Кауи В. Неотразимая : Роман / В. Кауи. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – (Моя любовь). – ISBN 5-04-003229-3
794381
  Хрелков Н. Неотразимото / Н. Хрелков. – София, 1953. – 72с.
794382
  Хамитов М.Х. Неотрицательные периодические решения дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хамитов М.Х.; Ан Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 16л.
794383
  Инсафутдинов Р.И. Неотступная память / Р.И. Инсафутдинов. – Л, 1989. – 111с.
794384
  Горфункель А.Х. Неотчуждаемая ценность / А.Х. Горфункель, Н.И. Николаев. – Л., 1984. – 176с.
794385
  Гулей Т.В. Неоурбанізація у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 203-210


  У статті розглядається віддзеркалення урбанізаційних процесів у ХХІ ст. на формуванні номінативних одиниць англійської мови. Також представлені принципи творення та фактори актуалізації досліджуваних лексичних новотворів. Виявлено вплив сучасних ...
794386
  Отрембяк Я. Неофашизм -- идеология и политика реакционных сил современого империализма : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Отрембяк Я.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
794387
  Кудрицький А.В. Неофашизм - ворог людства. / А.В. Кудрицький. – К., 1974. – 46с.
794388
  Отрембяк Ярослав Неофашизм - идеология и политика реакционных сил современного империализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Отрембяк Ярослав; МВ и ССО УССР КГУ. – К., 1984. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
794389
  Лопухов Б.Р. Неофашизм / Б.Р. Лопухов. – М, 1985. – 175с.
794390
  Зорбалас С.Д. Неофашизм в Греции (1967-1974): социал.-полит. анализ и выводы / С.Д. Зорбалас. – М., 1981. – 254с.
794391
  Пустогаров В.В. Неофашизм и международнаяя безопастность / В.В. Пустогаров. – Москва : Наука, 1989. – 253 с.
794392
  Бакланов Олег Георгиевич Неофашизм и современный этап общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бакланов Олег Георгиевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1975. – 20л.
794393
  Колосовская Светлана Федоровна Неофашистское молодежное движение в ФРГ (Социально-политический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Колосовская Светлана Федоровна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 21л.
794394
   Неофит Бозвели, Г.С.Раковски; Добри Чинтулов; Бачо Киро Петров; Васил Друмев. Вспомените на съвременниците си.. – София, 1979. – 723с.
794395
  Радкова Р. Неофит Рилски и новобългарската култура : Първата половина на XIX век / Р. Радкова. – Второ издание. – София : Наука и изкуство, 1983. – 219 с.
794396
   Неофит Рилски: приписки в библиотеката му.. – София, 1976. – 288с.
794397
  Шульгин Э. Неофициальная Windows 95 / Э. Шульгин. – Киев : Диалектика, 1995. – 464с.
794398
  Шульман Эндрю Неофициальная Windows 95 / Шульман Эндрю. – Киев : Диалектика, 1995. – 464 с.
794399
  У Цзин-цзы Неофициальная история конфуцианства / Цзин-цзы У. – М, 1959. – 631с.
794400
  Изюмов Ю.П. Неофициальное путешествие / Ю.П. Изюмов. – М., 1983. – 48с.
794401
  Тыминский Михаил Васильевич Неофициальные антропонимы в современном русском языке (семантический аспект) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тыминский Михаил Васильевич; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы. – 356л. – Бібліогр.:л.246-356
794402
  Тыминский Михаил Васильевич Неофициальные антропонимы в современном русском языке (Семантический аспект) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Тыминский Михаил Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
794403
  Кедреновская И.А. Неофициальные советники президента Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 184-191
794404
  Шевченко Т. Неофіти (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 703-708. – ISBN 978-966-500-300-7
794405
  Забуранна М. Неофіційна антропонімія сіл Соколівка та Левків Крижопільського району Вінницької області // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 53-60. – ISBN 978-617-689-129-1
794406
  Ключук Ю. Неофіційні зустрічі Александра Кваснєвського і Леоніда Кучми та їх вплив на формування польсько-української економічної співпраці // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 96-101. – ISSN 2519-4518
794407
  Заболотна М. Неофіційно визнані ядерні держави та політика США щодо них (середина XX ст. - 2015 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 565-569. – ISBN 978-966-171-893-6
794408
  Пискач А.А. Неофольклоризм в художній культурі України кінця XX – початку XXI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 136-143


  Неофольклоризм (від грецьк. новий і фольклор) - течія в європейській музиці 20 ст., у якій відновлення засобів музичного письма органічно пов"язане з опорою на фольклор.
794409
  Погребенник В. Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 50-60


  У науковій розвідці здійснено аналітичне декодування особливостей неофольклоризму тріо ранніх модерністів, для творчості яких характерний перехід від репродукування прототипів до індивідуального функціонального перетворення народних джерел, ...
794410
  Садовенко С.М. Неофольклоризм у контексті музичної культури України другої половини XX – початку XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 173-177
794411
  Гончаров А.О. Неофольклористичні тенденції у творчості українських композиторів другої половини XX – початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 88-93
794412
  Добреньков В.И. Неофрейдизм в поисках "истины" / В.И. Добреньков. – Москва, 1974. – 144с.
794413
  Курганский В Неофрейдизм и проблема человека. (Критика идейно-методол. основ теории "Гуманистич. психоанализа" Э. Фромма ). : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Курганский В, а.; АН УССР, совет ин-та философии и сектора государства и права. – К., 1968. – 24л.
794414
   Неофройдизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
794415
  Федорченко П.В. Неофункціоналізм в сучасній західній соціології: Дж. Александер і Р.Мюнх. : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Федорченко П.В.; АН України. Ін-т соціології. – К., 1994. – 21л.
794416
  Піляєв І.С. Неофункціоналістське бачення європейської інтеграції: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена політичним аспектам однієї з найвпливовіших концепцій європейської інтеграції - неофункціоналізму. На основі критичного аналізу першоджерел класиків неофункціоналізму та сучасних тенденцій його розвитку визначаються основні переваги ...
794417
  Соболевська М. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії у сучасній соціології : навчальний посібник / Марина Соболевська. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-378-138-9
794418
  Ямпольская А.В. Неохайдеггерианский синтез ? Размышления над книгой Ж.-Л. Мариона "Идол и дистанция" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 173-180. – ISSN 0042-8744
794419
  Мдивани Г.Д. Неохотничьи рассказы / Г.Д. Мдивани. – М, 1981. – 47с.
794420
  Осипчук Н. Неоціненний скарб Дмитра Білоуса // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 16


  Презентація книжки віршів про мову Дмитра Білоуса "Неоціненний скарб".
794421
  Веремійчик О. Неоціненний скарб Лідії Орел // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 січня (№ 4). – С. 12
794422
  Калініна Л.Н. Неоціненні скарби. Покажчик прижиттєвих видань творів Лесі Українки в фондах ЦНБ / Л.Н. Калініна. – Х., 1971. – 9с.
794423
  Кашуба-Вольвач Неочікуване мистецтво: історія виставки "Ланка" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 266-285. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Публікація присвячена київській виставці "Ланка" ("Звено"), яка відбулася у 1908 році.
794424
  Куриленкко І. Неочікувані наслідки посткомуністичних трансформацій: проблеми застосування досвіду // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-811-0
794425
  Єщенко П. Неошумпетеріанська парадигма інноваційного господарювання як імператив розвитку України / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 43-61. – ISSN 1563-3713
794426
  Тупик О.О. Неоязичництво в Україні // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 60-65.
794427
  Чікарькова М. Неоязичництво в Україні і світі в світлі постмодерністського дискурсу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 151-159. – ISBN 966-7379-70-1
794428
  Качан К.Є. Неоязичництво як культурний феномен : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Катерина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 10 назв
794429
  Качан К.Є. Неоязичництво як культурний феномен : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Катерина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 152-192
794430
  Гуцуляк Олег Борисович Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуцуляк О.Б.; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
794431
  Сморжевська О.О. Неоязичництво/рідновір"я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 51-60
794432
  Сморжевська О. Неоязичництво/рідновір"я як міська субкультура // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 434-437. – ISBN 978-966-95419-8-7
794433
  Прядко І. Неп і розвиток дрібної промисловості в Україні у 20-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 106-109
794434
  Каспрук І.І. НЕП на Україні у 1921-1923 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Каспрук І.І.; КУ. – К, 1994. – 22л.
794435
  Каспрук Ігор Іванович НЕП на Україні у 1921-1923 рр. (історико-політичний аналіз) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Каспрук Ігор Іванович; Львівський держ. ун-т ім. І.Я.Франка. – Львів, 1993. – 220л. – Бібліогр.:л.194-220
794436
  Денисов Роман НЕП по-турецки // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 52-58 : фото
794437
  Уфимцев Г.Ф. Непал - Страна низких равнин и высочайших гор : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 27-33. – Бібліогр. 24 назви. – ISSN 0016-7207
794438
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – М., 1951. – 36с.
794439
  Редько И.Б. Непал / И.Б. Редько. – Ташкент, 1958. – 143с.
794440
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – Москва : Географгиз, 1960. – 152с.
794441
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – М., 1971. – 80с.
794442
  Кубатьян Григорий Непал : На велосипедах по Гималаям -2. Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-66 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
794443
  Николаев П.П. Непал в контексте внешней политики КНР (1949-1962 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-101. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
794444
  Зорин Виталий Непал духом : The Adventure // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 90-96 : Фото
794445
  Габорио М. Непал и его жители / М. Габорио. – Москва, 1985. – 184с.
794446
  Редько И.Б. Непал после Второй Мировой войны : Антифеодальное и антиимпериалистическое движение 1945-1956. / И.Б. Редько. – Москва : Из-во восточной литературы, 1960. – 267с.
794447
  Кудрявцев Б.В. Непал. / Б.В. Кудрявцев. – М., 1959. – 120с.
794448
  Ігнатов Юрій Непал. Гірська хвороба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 72-81 : фото
794449
  Марков Д.Є. Непал. Дві древні столиці королівства - Бхактапур і Патан. Подорожні нариси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 197-208. – ISSN 1608-0599
794450
   Непал. Довга дорога до чаю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 62-63 : фото
794451
  Лігостова Оксана Непал. Закон Ома // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 54-59
794452
  Лігостова Оксана Непал. Інтерв"ю з безсмертною, або Богиня з 6-А класу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 42-47
794453
  Марков Д.Є. Непал. Катманду - на перехресті епох і світів. Подорожні нариси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 144-150. – ISSN 1608-0599
794454
  Андреев Андрей Непал. Катманду. Затерянный во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 56-61 : фото
794455
  Ігнатьєв Павло Непал. Королівство живих богів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-67 : Фото
794456
  Строителев Сергей Непал. Короткая слава // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 54-60 : фото
794457
  Герасименко Арсеній Непал. Люди за хмарами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 80-89 : фото
794458
  Листопадов Н.А. Непал. От индуистского королевства к демократической республике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 34-39. – ISSN 0321-5075
794459
  Дауэр Том Непал. Риск ценою в жизнь / Дауэр Том, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 84-93 : фото. – ISSN 1029-5828
794460
   Непал. Сходи в небо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 112-119 : фото
794461
   Непал: история, этнография, экономика. Сб. ст.. – М., 1974. – 152с.
794462
  Хауптмайер Ариель Непал: конец войне : Война и мир в Гималаях. Конфликты // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 182-200 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
794463
  Тер-Григорян Непал: Люди, мифы, горы / Тер-Григорян. – Москва, 1984. – 167 с.
794464
  Аганина Л.А. Непальская литература / Л.А. Аганина. – Москва, 1964. – 183с.
794465
  Строителев Сергей Непальский поезд. Поезд вне расписания // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 64-67 : фото
794466
  Рабинович И.С. и др. Непальско-русский словарь / И.С. и др. Рабинович. – М., 1968. – 1328с.
794467
  Литвин В. Непарадна сторона війни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 20-22
794468
  Эпельштейн В.В. Непараллельность / В.В. Эпельштейн. – Иркутск, 1973. – 16с.
794469
  Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных. / В.Я. Катковник. – М, 1985. – 336с.
794470
  Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. / Ф.П. Тарасенко. – Томск, 1976. – 292с.
794471
  Живоглядов В.П. Непараметрические алгоритмы адаптации / В.П. Живоглядов, А.В. Медведев. – Фрунзе, 1974. – 134с.
794472
  Медведев А.В. Непараметрические алгоритмы адаптации для автоматизированных систем : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Медведев А.В.; АН КригССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
794473
  Горбунов А.А. Непараметрические задачи диагностики механических колебательных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Горбунов А. А.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1974. – 20л.
794474
  Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д. Вулф. – М., 1983. – 518с.
794475
  Тюрин Ю.Н. Непараметрические методы статистики. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1978. – 64с.
794476
  Малета Ю.С. Непараметрические методы статистического анализа в биологии и медицине / Ю.С. Малета, В.В. Тарасов. – Москва : Московский университет, 1982. – 178 с. : табл.
794477
  Медведев А.В. Непараметрические системы адаптации / А.В. Медведев. – Новосибирск, 1983. – 174с.
794478
  Лапко А.В. Непараметрические системы обработки информации : Учебное пособие для студ. вузов обучающихся по спец-ям "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" / А.В. Лапко, С.В. Ченцов; РАН. Сибирское отделение. Ин-т вычислительного моделирования. – Москва : Наука, 2000. – 350с. – ISBN 5-02-002534-8


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
794479
  Баранник В.А. Непараметрический метод интервальной оценки интегральных гидрологических показателей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 262-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
794480
  Срагович В.Г. Непараметрическое оценивание коэффициентов линейной регрессии / В.Г. Срагович. – М, 1985. – 42с.
794481
  Деврой Л. Непараметрическое оценивание плотности L-1 подход / Л. Деврой, Л. Дьерфи. – Москва, 1988. – 407с.
794482
  Война О.А. Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі розглянуто задачу непараметричного оцінювання для пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова з неперервним часом, при неповних спостереженнях. Запропоновано метод непараметричного оцінювання, що базується на можливості представлення ...
794483
  Голубєва К.М. Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 71-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
794484
  Галкін О.А. Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної [сигма] - схеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
794485
  Шумська С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.С. Шумська, І.І. Серпак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 205-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
794486
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
794487
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. + Додатки: л. 136-138. – Бібліогр.: л. 126-135
794488
  Голубєва К. Непараметричні методи перевірки гіпотези про однорідність двох вибірок / К. Голубєва, Д. Клюшин, Ю. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На сьогоднішній час існує дуже багато різних непараметричних критеріїв. Кожен з них має свої особливості та умови використання. Існують непараметричні критерії для незалежних вибірок, для залежних вибірок та критерії, що можна використовувати в обох ...
794489
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 - теор. основи інформатики та кіберенетики / Клюшин Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
794490
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Клюшин Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 278л. – Бібліогр.: л.250-278
794491
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 5-13. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
794492
  Долгіх В. Непараметричні оцінки впливу іноземного капіталу на ефективність діяльності банків України у 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 36-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
794493
  Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 29-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
794494
  Галкін О.А. Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено непараметричним оцінкам усереднених ядерних відображень умовних розподілів, що є неявними відображеннями розподілу в потенційно нескінченновимірний простір характеристик, а також комплексному ядерному підходу для розв"язання широкого ...
794495
  Пархоменко В.Ю. Непарний шовкопряд у лісах Криму / В.Ю. Пархоменко. – Київ, 1935. – 119с.
794496
  Зелинская Л.М. Непарный шелкопряд и дубовая листовертка в лесах Нижнего Приднепровья : Автореф... канд. биол.наук: / Зелинская Л.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1964. – 19л.
794497
  Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры брьбы с ним / А.И. Ильинский. – М.-Л., 1959. – 64с.
794498
  Фролих Я. Непаянные соединения в электронике / Я. Фролих. – Москва : Энергия, 1978. – 192 с.
794499
  Розенберг Д. Непевні шляхи національного примирення. Політичне побутування франкістського минулого // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 103-116. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Іспанія: національний проект примирення та проект виходу з авторитарного режиму.
794500
  Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISBN 966-7784-65-7
794501
  Бугера І. Непереборна сила як підстава звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 119-144. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
794502
  Добровенський Г. Непереборний рух сучасності / Г. Добровенський. – Київ, 1940. – 61с.
794503
  Масенко Л. Непереборона пам"ять народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 11


  100-річний ювілей Шевченка в Києві: демонстрації, співи і бійки.
794504
  Ситник К.М. Неперевершений геній Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 6-12. – ISSN 1726-5428
794505
  Шендеровський В. Неперевершений знавець природи - Володимир Липський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 2-10. – ISSN 1819-7329


  Володимир Липський, один із перших президентів Академії наук України.
794506
   Неперевершений майстер // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 43-47. – ISBN 966-505-054-0
794507
  Коломієць В.В. Неперевершений майстер іскристого гумору / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 53-60


  Розглядається творчість видатного українського письменника, автора нового в українській літературі жанру гуморески з точки зору проблематики,тематичного багатства та злободенності поставлених проблем. Йдеться також про причини популярності творів ...
794508
  Тертишник В. Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако (до 161-ї річниці з дня народження) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-5
794509
   Неперевершений організатор науки : З нагоди 75-річчя від дня народження академіка В.І. Трефілова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436


  В 1958 році закінчив хім. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
794510
  Малаков Д. Неперевершеному Городецькому - 150! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 22
794511
  Гриб Б.Н. Неперевна електрооптична дефлекція світлових пучків / Б.Н. Гриб, П.А. Коротков, Ю.П. Цященко. – Київ, 1972. – 779-783с. – Окремий відб.: Український фізичний журнал т.16, вип.5
794512
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – Москва : Высшая школа, 1980. – 342с.
794513
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 416с. – Библиогр.: с 402-412
794514
  Влахов С. Непереводимое в переводе (Реалии) / С. Влахов, С. Флорин // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 432-456
794515
  Шемчук Ю.М. Непереводимость переводимого лимерика / Ю.М. Шемчук, Н.М. Кочергина // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-75. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
794516
  Жигилій В.А. Непередбачений варіант. / В.А. Жигилій. – К., 1989. – 239,1с.
794517
  Бірзе М. Непередбачений постріл / М. Бірзе. – Київ, 1965. – 75 с.
794518
  Рудницький М.І. Непередбачені зустрічі / М.І. Рудницький. – Львів, 1969. – 207с.
794519
  Рєзнікова Н. Непередбачуваність як ознака валютних криз нового покоління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 92-100. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
794520
  Говорунов О.Г. Непередбачуваність як характеристика умов функціонування підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 175-187


  Досліджене поняття непередбачуваності в контексті умов функціонування підприємства. Для характеристики умов функціонування підприємства застосовують поняття невизначеності. Однак все частіше відбуваються події, що вважались неймовірними, наслідки яких ...
794521
  Кебуладзе В. Неперекладність лесиконів // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 19. – ISSN 1563-6461


  "Европейський словник філософій: Лексикон неперекладносте". "Множина тут невипадкова, адже, на відміну від монізму Гусерлевого Гатунку, в словнику стверджується принциповий філософський плюралізм, укорінений у розмаїтті мов філософування. ...
794522
  Зінякова В.В. Неперекладність як проблема філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
794523
  Лобай Данило Непереможна Україна : Факти з совітських видань про боротьбу Москви з укр.націонал. на культ.фронті по другій світ.війні / Лобай Данило. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1950. – (Політична бібліотека Комітету українців Канади)
794524
   Непереможна. Поети - Радянській Армії.. – К., 1978. – 294с.
794525
  Тереверко О. Непереможний повітряний ас Другої світової // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 21


  Іван Кожедуб - тричі Герой Радянського Союзу.
794526
  Руссель-Бонд Непереможні будівники. / Руссель-Бонд. – К., 1930. – 183с.
794527
  Сасова І.А. Неперервна економічна освіта / І.А. Сасова. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 175с. – ISBN 966-529-075-4
794528
  Мішура Ю.С. Неперервна залежність від параметру розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь, керованих стандартним та дробовим броунівським рухами / Ю.С. Мішура, С.В. Посашкова, С.В. Посашков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 92-105. – ISSN 0868-6904
794529
  Ілійчук Л.В. Неперервна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
794530
  Гулай О. Неперервна освіта - умова формування висококваліфікованого фахівця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
794531
  Браун О. Неперервна освіта в системі Болонського процесу. / О. Браун, О. Абрамян // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 92-96. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
794532
  Гнатієнко Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компанії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 188-197. – ISSN 0868-8893


  Проаналізовано роль персоналу у структурі активів сучасних компаній та схема її фцнкціонування.
794533
  Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горізонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
794534
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
794535
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
794536
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
794537
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794538
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794539
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794540
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
794541
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (42/43). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
794542
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (44). – 2015. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Філософія освіти)
794543
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (45). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
794544
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (46/47). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
794545
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (48/49). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
794546
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (50/51). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
794547
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 133 л. – Додатки: с. 132-133. – Бібліогр.: л. 120-131
794548
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
794549
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 115-123
794550
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
794551
  Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення / П.С. Малачівський, В.В. Скопецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-266. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1243-1
794552
  Плахотник М.В. Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок / М.В. Плахотник, В.В. Федоренко, Ю.В. Федоренко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2010. – Т. 7, № 3 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 384-394. – ISSN 1815-2910
794553
  Тищук Т. Неперервні розв"язки нерівності f (xy) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Вивчено неперервні розв"язки нерівності f (xy)
794554
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність рекурсії та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 128-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії.
794555
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність суперпозиції та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 187-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно суперпозиції, а також монотонність та неперервність самої суперпозиції.
794556
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: основні поняття та допоміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 142-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена неперервність в індуктивних множинах. Введена топологія Скотта, розглянуті добутки та узагальнені добутки індуктивних множин.
794557
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: рекурсія, індукована системами рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 85-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно багатомісної рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії. The closure of monotone and continuous functions class with respect to n-ary recursion and ...
794558
  Бак М. Неперервність інформаційного супроводу освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 50-57. – ISSN 2078-1016
794559
  Ольцік Я.О. Неперервність локальних часів для двопараметричних мартингальних полів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 76-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається існування локального часу для двопараметричних чисто розривних локальних сильних мартингалів. Доводиться неперервність цього локального часу по параметру часу.
794560
  Вітченко А.О. Неперервність підготовки військових педагогів: від компетентності до професіоналізму та майстерності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки викладача ВВНЗ в умовах неперервної професійної освіти. Автором проаналізовані наукові погляди і підходи до формування педагогічної компетентності, професіоналізму та майстерності, визначені основні ...
794561
  Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 9-12
794562
   Неперервність традиції : [некролог] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12
794563
  Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 109 л. – Бібліогр.: л. 106-109
794564
  Лялецький О.О. Неперервність функцій в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Лялецький О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
794565
  Потороча В.В. Неперервно диференційовна залежність розв"язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра / В.В. Потороча, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
794566
  Ілійчук Л.В. Непереривна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
794567
  Петропавловский Евгений Сергеевич Непериодическая печать революционных социал-демократов России как источник изучения истории КПСС : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Петропавловский Евгений Сергеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 30л.
794568
  Лабзовский Н.А. Непериодические колебания уровня моря / Н.А. Лабзовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 238с.
794569
   Непериодические колебания уровня моря : Указ. лит. на рус и иностр. яз. (1961-1983). – Москва : Наука, 1986. – 56с.
794570
   Непериодические колебания уровня моря. Указ. лит. на русс. и ин. яз.. – М., 1962. – 65с.
794571
  Погосян Х.П. Непериодические процессы в стратосфере северного полушария / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 168с.
794572
  Пащенко М. Неперіодичні видання 2004 - 2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 5-10. – ISSN 2076-9326
794573
  Илчев Асен Стефанович Непертурбативные методы в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илчев Асен Стефанович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 8л.
794574
  Сербенська О. Непийвода Наталія Федорівна : [спогади] / Олександра Сербенська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 210-213. – ISBN 978-966-2726-03-9
794575
   Непилкові паліноморфи як індикатори антропогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада) / О.В. Волік, Г Ф.М. МакКарті, Д. Данеш, М. Драєпан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 14-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
794576
  Зрінські Л. Неписані правила / Л. Зрінські. – К, 1988. – 157с.
794577
  Никольская Б А. Неписанные истории. / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1963. – 109с.
794578
   Неписанный закон. Рассказы. – Ульяновск, 1959. – 26с.
794579
  Адамов А. Неписаные законы / А. Адамов. – Махачкала, 1970. – 52с.
794580
   Неписьменний ... академорг // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Отримоні дрова для палива.
794581
  Мазур Андрій Непідвладні часу : Єгипет / давні цивілізації // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 84-88 : Фото
794582
  Красюк П.Х. Непідкупний ведмідь : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 159 с.
794583
  Галянтич М. Непідприємницькі товариства у механізмі реалізації права на свободу об"єднань / М. Галянтич, В. Кочин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 47-51
794584
  Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб"єкти цивільного права : монографія / М.А. Тіхонова. – Харків : Панов, 2015. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-15-5
794585
  Олійник Я. Непізнані обрії прадавньої науки: Географічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 27-26. – ISBN 966-7821-24-2
794586
  Нидерлейтнер Р. Непластичные сырые материалы керамических масс / Р. Нидерлейтнер. – К., 1936. – 713с.
794587
  Смолов К.В. Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 102-113. – ISSN 2408-9257
794588
  Герасимов Владимир Непляжна Туреччина : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 76-80 : Фото
794589
  Горпенюк Максим Непляжний Крим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 26-29 : Фото
794590
  Лобач К.В. Непмани на споживчому ринку України (20-ті роки) / К.В. Лобач; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 42 с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0726-4
794591
  Сушко О.О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921-1929) : Наукове видання / Олександр Сушко; Мін-во освіти та науки України; Нац. педаг. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-660-104-4
794592
  Митев С. Непобедени надежди / С. Митев. – София, 1976. – 207с.
794593
  Сорокин А.И. Непобедимая и легендарная / А.И. Сорокин. – М., 1986. – 157с.
794594
   Непобедимая и легендарная: конкурс. соч. школьников и уч-ся ПТУ. – М., 1990. – 191 с.
794595
   Непобедимая и легендарная: Репертуар. сб.. – М., 1967. – 215с.
794596
   Непобедимая легендарная.. – М., 1968. – 368с.
794597
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Тбилиси, 1953. – 287 с.
794598
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва
1. – 1957. – 306 с.
794599
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва, 1966. – 543 с.
794600
   Непобедимая. Сб. рассказов. – Л., 1968. – 208с.
794601
  Маяковский В. Непобедимое оружие. Оборонные стихи / В. Маяковский. – М., 1938. – 171с.
794602
   Непобедимые // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0044-748Х
794603
  Ермолаева О. Непобедимый // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 0130-7673
794604
  Мамонтов И.С. Непобедимый блок коммунистов и беспартийных / И.С. Мамонтов. – М., 1947. – 68с.
794605
  Значков Борис Непобедимый волк-обманщик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 114-122 : Фото
794606
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 276с.
794607
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 68с.
794608
  Бенедиктов И.А. Непобедимый колхозный строй / И.А. Бенедиктов. – М., 1946. – 32с.
794609
  Петухов Ю.Д. Непобедимый. Убить Змея : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 414, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 1.2005 г. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-088-4
794610
  Столяренко М.А. Непобежденная территория революции / М.А. Столяренко. – М, 1974. – 126с.
794611
   Непобежденное молчание: рассказы сирийск писателей.. – М., 1977. – 302с.
794612
  Очкин А.Я. Непобежденные / А.Я. Очкин. – М, 1968. – 48с.
794613
  Кузьмина Л.А. Непобежденные / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 94с.
794614
  Рыбин В.А. Непобежденные / В.А. Рыбин. – М., 1990. – 446с.
794615
  Азаров И И. Непобеждённые / И И. Азаров, . – Москва, 1973. – 319с.
794616
  Митев С. Непобежденные надежды / С. Митев. – М., 1979. – 200с.
794617
  Лоза Г.а. Непобежденный / Г.а. Лоза. – Х., 1967. – 150с.
794618
  Бочаров Г.Н. Непобежденный / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1978. – 190с.
794619
  Рудный В.А. Непобежденный Гангут. / В.А. Рудный. – М.-Л., 1942. – 230с.
794620
  Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик / Э.Ю. Соловьев. – М., 1984. – 288с.
794621
   Непобежденный Орешек. Воспоминания защитников крепости Орешек. 1941-1943. – Л., 1973. – 255с.
794622
  Язвицкий В.И. Непобежденный пленник / В.И. Язвицкий. – Москва : Советский писатель, 1972. – 463 с.
794623
  Безансон А. Непобічні ефекти комунізму // Критика. – Київ, 2005. – Жовтень, (число 10). – С. 13
794624
   Непоборна: збірник поезій, присвяч. Червоній Армії. – К., 1938. – 120с.
794625
  Палинський В. Неповернення Пата : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 66-76. – ISSN 0868-4790
794626
  Остапик Я. Неповідомлення про злочин: позитиви та негативи декриміналізації діяння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 361-365. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
794627
  Татьянченко Н. Неповне просте речення як мовленнєва одиниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано семантичний аналіз простого неповного речення порівняно з двоскладовим на формальному і семантичному рівнях.
794628
  Потапчук І.М. Неповне речення в новелі Галини Тарасюк "Ганька - сама собі ворог" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 111-112
794629
  Татьянченко Н. Неповне речення як Експресивно-смисловий засіб мови Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 299-304.
794630
  Лінкевич Л. Неповні речення : система уроків. 8 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45
794631
  Лещенко О.В. Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 50-55. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена зіставному вивченню неповних речень у німецьких та українських рекламних слоганах фінансових, страхових і консалтингових установ. Проаналізовані неповні речення розподіляються на неповні контекстуальні та еліптичні речення. Неповні ...
794632
  Богатько В. Неповні речення як складова синтаксичної будови української мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 147-152. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
794633
  Крячко Є.С. Неповністю відкриті стани пар основ ДНК / Є.С. Крячко, С.Н. Волков // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 118-124. – ISSN 1023-2427
794634
  Колосовський Є.Ю. Неповнолітні - суб"єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 76-79
794635
  Підюков П.П. Неповнолітні як об"єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект / П.П. Підюков, В.М. Канюс // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 121-129
794636
  Сахнюк С.В. Неповнолітні як суб"єкти кримінальної відповідальності в Україні / С.В. Сахнюк, К.М. Концур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 70-73. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
794637
  Кочура О.О. Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія / О.О. Кочура ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-260 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-29-2
794638
  Пасека М. Неповнолітній як об"єкт криміналістичної профілактики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 28-31
794639
  Шамякин И.П. Неповторимая весна : повесть и рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 238 с.
794640
  Галкин И.Н. Неповторимая Земля. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1975. – 55с.
794641
  Романов А.В. Неповториммые годы и люди / А.В. Романов. – М., 1982. – 263 с.
794642
  Оботуров В.А. Неповторимое как чудо: Очерк творчества А.Яшина. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1978. – 158с.
794643
  Измайлов В.А. Неповторимость / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 143с.
794644
  Байдыев С.Л. Неповторимость : стихи и поэма / С.Л. Байдыев; пер. с калм. – Москва : Современник, 1976. – 79 с.
794645
  Глазков Н.И. Неповторимость / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 158с.
794646
  Мочалов Л.В. Неповторимость таланта / Л.В. Мочалов. – Л.-М, 1966. – 166с.
794647
  Дворецкий Д.П. Неповторимые годы / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1955. – 110с.
794648
  Царев М.И. Неповторимые мгновенья / М.И. Царев. – М, 1975. – 173с.
794649
  Метельский Г.В. Неповторимый : Повесть о Петре Смидовиче / Г.В. Метельский. – М., 1982. – 415с.
794650
  Швец Л. Неповторимый Ли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 12 (425), 27.03.2015. – С. 46-48. – ISSN 2075-7093


  Лі Куан Ю — сінгапурський державний діяч, перший прем"єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського "економічного дива", був при владі біля тридцяти років.
794651
  Метельский Г.В. Неповторимый. / Г.В. Метельский. – М., 1976. – 416с.
794652
  Боднар І. Неповторний світ Никифора // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2002. – № 2. – С.157-160. – ISSN 0868-4790


  Лемківський художник-примітивіст
794653
  Білошицький Павло Неповторний смак Львова : Україна чудес / Білошицький Павло, Дячишин Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 156 : Фото
794654
  Костенко Л.В. Неповторність : Вірши. Поеми / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1980. – 224 с. : 1 портр.
794655
  Стріха М. Неповторність Ліни Костенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 56. – ISSN 1996-1561


  До 80-річчя з дня народження Ліни Костенуо
794656
  Святовець В.Ф. Неповторність наукового і педагогічного таланту. Штрихи до творчого портрета О. К. Бабишкіна // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 6-11


  У статті йдеться про професора Олександра Кіндратовича Бабишкіна, який усе своє творче і професійне життя присвятив розвою не лише журналістики, а й української культури взагалі In the article it is described the activity of prof. Oleksandr ...
794657
  Бондаренко В. Непогасна свіча : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 14-20. – ISSN 0868-4790
794658
  Алиева С.Г. Непогасшая звезда. Неизвестные страницы жизни и творчества Омарла Батырая / С.Г. Алиева. – Махачкала, 1974. – 256с.
794659
  Вульф Хильмар Непогода / Вульф Хильмар. – Москва, 1962. – 152с.
794660
  Палей Л.С. Непогода / Л. Палей. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – (Кубрик)
794661
  Немезио В. Непогода в проливе : роман / В. Немезио. – М., 1990. – 397с.
794662
  Острый В.М. Непогода на широкой реке / В.М. Острый. – М., 1986. – 267с.
794663
  Попов В.Н. Непогода. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1966. – 199с.
794664
  Фандеев Е.И. Непогружаемые термоприемники. / Е.И. Фандеев. – М, 1979. – 64с.
794665
  Шестаков Д.А. Неподалеку от Лавры / Д.А. Шестаков, А.А. Шестаков. – СПб, 1992. – 158с.
794666
  Сидор І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 113-122. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні засади вітчизняної практики мобілізації неподаткових надходжень. Визначено та обгрунтовано можливість забезпечення зростання окремих видів неподаткових надходжень у доходах Державного і місцевих бюджетів України.
794667
  Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення уформуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 143-156. – ISSN 1562-0905
794668
  Чупіс А.В. Неподаткові платежі як одне з джерел власних доходів державного бюджету // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 288-291. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
794669
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1983. – 367с.
794670
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1986. – 408с.
794671
  Рязанов Э.А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – 4-е изд., доп. – Москва : Вагриус, 2007. – 640с., [ 48c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0497-8
794672
  Белянинов А.С. Неподвижная земля, и другие повести и рассказы / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1980. – 376с.
794673
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хроматографии / А.Н. Король. – К, 1969. – 250с.
794674
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хромотографии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Король А. Н. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 35 с. – Бібліогр.:с.35
794675
  Варданян А.С. Неподвижные точки в древесных порядках. / А.С. Варданян. – Москва, 1991. – 10с.
794676
  Крапивин А.А. Неподвижные точки полиномиальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Крапивин А.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1978. – 21л.
794677
  Шашкин Ю.А. Неподвижные точки. / Ю.А. Шашкин. – Москва : Наука, 1989. – 75 с.
794678
  Король А.Н. Неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии / А.Н. Король. – М, 1985. – 240с.
794679
  Хохлов Геннадий Неподвластная времени Шри-Ланка : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 24-25. – Библиогр.: Фото
794680
  Софронов Г.П. Неподвластное времени / Г.П. Софронов. – М., 1976. – 376с.
794681
  Гейдор Тамара Неподвластные времени // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 0869-7078


  Архітектурні будівлі в Росії
794682
  Мицкевич Б.П. Неподвластные времени: Очерки по зарубеж. лит. / Б.П. Мицкевич. – Минск, 1986. – 158с.
794683
  Земцова Юлия Неподеленный океан : тема номера / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 84-85. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
794684
  Ткаченко В.М. Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-51


  У статті розкрита політика "приватизації" історії Давньої Русі з боку сучасних керівників Російської Федерації в контексті святкування ними ювілею 1150-річчя зародження російської державності. Згадується професор КУ - Пріцак О.Й.
794685
  Євдокімов О.А. Неподільні фонди колгоспів України / О.А. Євдокімов. – К., 1959. – 120с.
794686
  Панченко М.П. Неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ, 1959. – 51с.
794687
  Кушнір В.С. Неподільність / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1972. – 80с.
794688
  Шугай О.В. Неподільність / О.В. Шугай. – Київ, 1977. – 88с.
794689
  Черешня В. Неподконтрольная мысль : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 105-108. – ISSN 0130-7673
794690
  Мірошниченко Л.Я. Неподоланний сумнів Еміля Сьорана // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 64-67. – ISBN 978-966-11-0683-2
794691
  Мустафин А. Неподражаемый пример // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем.
794692
  Мустафин А. Неподражаемый пример? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем
794693
  Урнов М.В. Неподражамый Чарльз Диккенс - издатель и редактор / М.В. Урнов. – М., 1990. – 284с.
794694
  Карабанова Л.М. Неподсудное дело / Л.М. Карабанова. – Тюмень, 1962. – 47с.
794695
  Джеймс Д.Ф. Неподходящее занятие для женщины. / Д.Ф. Джеймс. – Обнинск, 1993. – 288с.
794696
  Стюарт Десмонд Неподходящий англичанин. / Стюарт Десмонд. – М., 1964. – 206с.
794697
  Окунь В.В. Непожаті лаври : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Дніпро, 1964. – 82 с.
794698
  Синьков М.В. Непозиционные представления в многомерных чыслосых системах / М.В. Синьков, Н.М. Губарени. – К., 1979. – 137с.
794699
  Бошке Ф.Л. Непознанное / Ф.Л. Бошке. – М., 1980. – 240с.
794700
  Шерток Л. Непознанное в психике человека / Л. Шерток. – М, 1982. – 296с.
794701
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть 1) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0235-1188
794702
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть3) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 120-130. – ISSN 0235-1188
794703
  Стоянов З. Непознати страници. / З. Стоянов. – София, 1981. – 214с.
794704
  Заворотько П.П. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – Київ, 1969. – 101с.
794705
  Сисуєв С. Непоіменовані договори: теорія і практика // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 33-35


  "...Необхідно надати громадянам право укладати договори незвичайного змісту".
794706
  Землянский А.Ф. Непокой / А.Ф. Землянский. – М., 1972. – 175с.
794707
  Воронов Н.П. Непокой / Н.П. Воронов. – Москва, 1974. – 95 с.
794708
  Чеботаев М.А. Непокой. / М.А. Чеботаев. – Калининград, 1970. – 48с.
794709
  Новосельцев Б.И. Непокой. Стихи / Б.И. Новосельцев. – Новосибирск, 1977. – 27с.
794710
  Траянов Х. Непокорена любов / Х. Траянов. – София, 1962. – 148с.
794711
  Одинцов А.И. Непокоренная Березина / А.И. Одинцов. – М., 1985. – 334с.
794712
  Балла Л. Непокоренная волна : стихи / Л. Балла. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
794713
  Вейнбергер З. Непокоренная Европа / З. Вейнбергер. – Москва, 1943. – 68с.
794714
  Кучер В.И. Непокоренная земля / В.И. Кучер. – К., 1985. – 49с.
794715
  Амиров Г.С. Непокорённая земля / Г.С. Амиров. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
794716
   Непокоренная земля Киевская: из истории всенар. борьбы в тылу врага. 1941-1944.. – К., 1985. – 251с.
794717
   Непокоренная земля Псковская: докум и мат. из истории партизанского движ. и парт.-комс. подполья в годы ВОВ, 1941-1944. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1976. – 455с.
794718
  Макаров Н.И. Непокоренная земля Российская / Н.И. Макаров. – М., 1976. – 319с.
794719
  Грибачев Н.М. Непокоренная Корея / Н.М. Грибачев. – М., 1951. – 75с.
794720
  Цопа Тудор Непокоренная твердыня / Цопа Тудор. – Кишинев, 1974. – 320с.
794721
  Хаметов М.И. Непокоренная твердыня. / М.И. Хаметов. – М., 1991. – 220с.
794722
  Аксинас Я. Непокоренная Эллада / Я. Аксинас, М О. Добровольский. – Москва, 1971. – 120 с.
794723
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – М., 1978. – 173с.
794724
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Москва : Военное издательство, 1984. – 285с.
794725
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Пермь, 1985. – 432с.
794726
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1944. – 127с.
794727
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Л., 1945. – 140с.
794728
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1945. – 159с.
794729
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Симферополь, 1945. – 191с.
794730
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Чкалов, 1946. – 110с.
794731
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Калинин, 1947. – 149с.
794732
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1947. – 178с.
794733
  Горбатов Борис Непокоренные (Семья Тараса) / Горбатов Борис. – Москва, 1947. – 268 с.
794734
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1949. – 136с.
794735
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1965. – 550с.
794736
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1973. – 134с.
794737
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1973. – 542с.
794738
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Краснодар, 1985. – 304с.
794739
  Макивка С.А. Непокоренные окраины / С.А. Макивка. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 160 с.
794740
   Непокоренные. Документы, свид. очевидцев.. – М., 1976. – 87с.
794741
  Горбатов Б.Л. Непокоренные: (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1977. – 144с.
794742
   Непокоренные: борьба патриотов Югославии в фашистских лагерях. – М., 1988. – с.
794743
  Горбатов Б.Л. Непокоренные; Алексей Куликов, боец; Письма к товарищу / Б.Л. Горбатов. – Москва : Художественная литература, 1975. – 213с.
794744
  Мущинский П.Д. Непокоренный Буг / П.Д. Мущинский. – Одесса, 1980. – 103с.
794745
  Андреев Ю. Непокоренный враг / Ю. Андреев. – Ленинград, 1946. – 16с.
794746
  Петрухин А.А. Непокоренный вулкан: о Фарабундо Марти и сегодняшнем Сальвадоре / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1985. – 256с.
794747
  Бачинский А.Д. Непокоренный Дунай / А.Д. Бачинский. – Одесса, 1985. – 144с.
794748
  Малева В.Л. Непокоренный край : повесть / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 157 с.
794749
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – Л., 1970. – 416с.
794750
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1974. – 502с.
794751
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 327с.
794752
  Караванченко А.П. Непокоренный Павлоград / А.П. Караванченко. – М, 1965. – 160с.
794753
   Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаум. плацдарма, 1941-1944. – Л., 1987. – 300с.
794754
  Петров В.И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию / В.И. Петров. – М., 1988. – 207с.
794755
  Дэвисон Ф.Д. Непокорная : Повесть и рассказы / Ф.Д. Дэвисон. – Москва : Наука, 1983. – 223 с.
794756
  Бирин Евгений Непокорная Мак-Кинли. Мак-Кинли: одержать верх // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 118-127 : фото
794757
  Антонов В. Непокорните / В. Антонов, М.С. Лалчев. – София, 1976. – 115 с.
794758
  Генова В. Непокорно срещу бурята. / В. Генова. – София, 1982. – 226с.
794759
  Билинкис Я.С. Непокорное искусство. / Я.С. Билинкис. – Л., 1991. – 329с.
794760
  Алферов В.Н. Непокорные / В.Н. Алферов, С.А. Чекменев. – Ставрополь, 1974. – 111 с.
794761
  Мукерджи Ш. Непокорные корни / Ш. Мукерджи. – М., 1974. – 32с.
794762
  Кулиев К. Непокорный алжирец : роман / К. Кулиев. – Ашхабад : Турменистан, 1971. – 236 с.
794763
  Карпов М. Непокорный. / М. Карпов. – М.-Л., 1930. – 327с.
794764
  Рябічев В.Л. Непокращувані за порядком оцінки швидкості збіжності методу перетворення Келі для наближення операторної експоненти / В.Л. Рябічев, Н.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 270-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено непокращуваність за порядком оцінок точності методу перетворення Келі розв"язування задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
794765
  Деро А.Р. Неполадки в работе асинхронного двигателя / А.Р. Деро. – Л, 1976. – 90с.
794766
  Стельмах В. Неполітичні агенти політичної соціалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 19-21
794767
  Джалалов С.Д. Неполная бэта-функция и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джалалов С. Д.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 4л.
794768
  Свинцов В.Б. Неполная обойма / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1991. – 318с.
794769
  Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.203-248. – ISSN 1130-6545
794770
  Маркова Е.В. Неполноблочные планы / Е.В. Маркова. – М, 1970. – 319с.
794771
  Милман Изак Абрамович Неполное каталитическое окисление и окислительный аммонолиз некоторых циклоолефинов и фурановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Милман Изак Абрамович; Ин-т орган. синтеза АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
794772
   Неполное предложение и второстепенные члены.. – Магнитогорск, 1959. – 62с.
794773
   Неполнозначные слова : семантико-синтаксич. исслед.: сб. науч. тр. – Ставрополь, 1982. – 98с.
794774
   Неполнозначные слова как средства связи: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1985. – 136с.
794775
   Неполнозначные слова, как средства оформления в синтаксисе: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1988. – 136с.
794776
   Неполнозначные слова.. – вып. 2. – Ставрополь, 1977. – 104с.
794777
   Неполнозначные слова. Мат. в помощь студ. филол. ф-та. – Ставрополь, 1974. – 259с.
794778
   Неполнозначные слова: сб. ст.. – вып. 3. – Ставрополь, 1978. – 102с.
794779
   Неполнозначные слова: Соединительно-связочные функции. – Ставрополь, 1980. – 112с.
794780
  Прохожаева Л.П. Неполные вопросы в современном английском языке / Л.П. Прохожаева. – Калинин, 1978. – 72с.
794781
  Дудык П.С. Неполные и эллиптические предложения в современном украинском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дудык П.С.; АН УССР. – Киев, 1954. – 18л.
794782
  Рассохин В.В. Неполные изображения в ортогональных проекциях. / В.В. Рассохин, Н.А. Целинских. – М., 1960. – 64с.
794783
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; Мин-во просвещ. УзССР. Самарканд. гос. пед. ин-т им. С.Айни. – Самарканд, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.151-175
794784
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; КГУ. – К., 1983. – 23л.
794785
  Ковин В.А. Неполные предложения в немецкой разговорной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковин В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
794786
  Гузеева К.А. Неполные предложения в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гузеева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 22 с.
794787
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1973. – 64с.
794788
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1978. – 123с.
794789
  Кобзев П.В. Неполные предложения присоединительного типа в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобзев П.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
794790
  Назаров А.Н. Неполные предложения, условия их употребления и их структуры. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров А.Н.; Куйбышев.гос.ун-т. – Пенза, 1951. – 16 с.
794791
  Грабовський С. Непомічена дата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 5


  Минуло 25 років від дня утворення колись потужного Народного Руху. Які уроки?
794792
  Верстюк І. Непомічений Езра Паунд = До 40-річчя від дня смерті поета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Недавно минуло сорок років від дня смерті Езри Паунда (1885-1972). Літератор, критик, чи не найбільша постать світового модернізму, один із найавторитетніших теоретиків естетики у ХХ ст.
794793
  Стріха М. Непомічений ювілей (науці про напівпровідники - 100 років) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 22-31. – ISSN 1819-7329


  Один з великих здобутків напівпровіднкової науки XX ст. пов"язана ткож з академіком АН УРСР Вадимом Лашкарьовим (1903-1974) . В 1952-57 роках він створює і очолює кафедру фізики напівпровідників в Київському ун-ті ім. Т. Шевченка. Є фото кафедри (1956 ...
794794
  Слепцов Ю.М. Непомнящие / Ю.М. Слепцов. – Верх.-Волж., 1990. – 366с.
794795
  Ваншенкин К.Я. Непонятливая Лика / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 102 с.
794796
  Ромберг Йоханна Непонятные "Иные". Жизнь с аутистом : аутизм / Ромберг Йоханна, Бютнер Флориан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 134-149. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
794797
  Бурже П. Непоправимое : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Русское кн. т-во "Деятель", 1914. – 83 с. – Экз. № 90755 дефектный, отсутствует обл. – (Общедоступная библиотека ; № 371/2)
794798
  Нагорный В.А. Непоправимое и другие рассказы / В.А. Нагорный. – Пг. – 168с.
794799
  Рейн Е.Б. Непоправимый день. / Е.Б. Рейн. – М., 1991. – 29с.
794800
  Кривошея Г.М. Непоправна втрата [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-210. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Некролог. Тронько Петро Тимофійович (12 липня 1915 - 12 вересня 2011 — доктор історичних наук, професор, академік НАНУ (Відділення історії, філософія і права, історія України), член КПУ; Інститут історії України НАНУ, завідувач відділу регіональних ...
794801
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1971) філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1976-1989 рр. - асистент, старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка
794802
  Юркевич Й. Непорозуміння : оповідання / Осип Юркевич. – У Київі (Київ) : [Час ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3, № 21)
794803
  Євсєєв І.Ф. Непорушна дружба народів соціалістичних держав -- втілення ідей Великого Жовтня / І.Ф. Євсєєв. – Київ, 1957. – 78с.
794804
  Лось В.Є. Непорушна єдність і братерська дружба народів СРСР - велике завоювання соціалізму / В.Є. Лось. – Київ, 1973. – 29с.
794805
   Непорушна єдність і дружба. Візит у ЧССР радянської партійно-урядової делегації на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верхвоної Ради СРСР товаришем Л.Б. Брежнєвим 30 травня - 2. – К., 1978. – 80с.
794806
  Булычев Кир Непоседа / Булычев Кир. – Москва, 1985. – 352с.
794807
  Чеповецкий Е.П. Непоседы / Е.П. Чеповецкий. – К, 1989. – 523с.
794808
  Шубин А.И. Непоседы. Повести и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1965. – 472с.
794809
  Шубин А.И. Непоседы. Повести. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1980. – 303с.
794810
  Шубин А.И. Непоседы. Повесть и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1980. – 266с.
794811
  Шубін О.І. Непосиди. / О.І. Шубін. – К., 1962. – 231с.
794812
  Андреева Ю. Непосильное бремя интертекстуальности, или откуда берется читатель-эскапист // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
794813
  Шошин М.Д. Непослушное сердце / М.Д. Шошин. – М., 1957. – 440с.
794814
  Морозов А. Непослушный волшебник Шварц // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 10. – С. 36 - 39. – ISSN 1818-2968
794815
  Яковлев Ю.Я. Непослушный мальчик Икар / Ю.Я. Яковлев. – М., 1991. – 268с.
794816
  Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 1812-7126
794817
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизм действия : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 222л. – Бібліогр.:л.181-207
794818
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизмы действия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
794819
  Барабашев Г.В. Непосредственная демократия в СССР / Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
794820
  Котик Н. Непосредственная передача мыслей : (экспериментальное исследование) / Н.Г. Котик. – Москва : Современные проблемы, 1908. – 169 с.
794821
  Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей / Л.С. Штерн. – М, 1960. – 552с.
794822
  Овчинников В.Н. Непосредственно-общественная экономическая форма / В.Н. Овчинников, Г.А. Сериков. – Ростов-на-Дону, 1986. – 191с.
794823
   Непосредственно-общественное производство в условиях развитого социализма. – Л., 1984. – 215с.
794824
   Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. – М., 1981. – 174с.
794825
   Непосредственно-общественный труд. – Ростов-на-Дону, 1977. – 156с.
794826
   Непосредственно-общественный характер и тенденции распределения фонда жизненных средств при социализме. – Ярославль, 1985. – 121с.
794827
  Никифоров Петр Афанасьевич Непосредственно-общественный характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.180-191
794828
   Непосредственно-общественный характер труда при социализме. – Омск, 1987. – 139с.
794829
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и формы его проявления при социализме (методолог. аспект). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Пусенкова И.В.; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т нар. хоз. – Одесса, 1979. – 52л.
794830
  Никифоров П.А. Непосредственно-общественных характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров П. А.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
794831
  Щербанский А.К. Непосредственно обобществленный труд и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щербанский А.К.; Киев.торг.экон.ин-т. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
794832
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 24л.
794833
  Титаренко Михаил Павлович Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Титаренко Михаил Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 196л.
794834
  Титаренко М.П. Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко М. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
794835
  Яковлев Александр Константинович Непосредственно общественная форма труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковлев Александр Константинович; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
794836
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная экономическая связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
794837
  Ланцов В.И. Непосредственно общественные и товарные отношения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ланцов В.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 21л.
794838
   Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. – Ярославль, 1982. – 138с.
794839
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 21л.
794840
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
794841
  Николаева Г.М. Непосредственно общественный труд на этапе развития социализма / Г.М. Николаева. – М., 1985. – 111с.
794842
  Ушакова Э.Т. Непосредственно общественный характер труда и планомерность / Э.Т. Ушакова. – Томск, 1985. – 94с.
794843
  Рудольф К Непосредственно общественный характер труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рудольф К; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1972. – 26л.
794844
   Непосредственное воздействие на неврные центры. – М., 1948. – 315с.
794845
  Холодов Юрий Андреевич Непосредственное действие электромагнитных полей на центральную нервную систему : Автореф... д-ра биол.наук: / Холодов Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М., 1967. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
794846
  Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в совершении преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
794847
  Жданов Г.С. Непосредственное исследование в электронном микроскопе некоторых особенностей зарождения, роста и рекристализации тонких слоев : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданов Г. С.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
794848
  Форти А.Дж. Непосредственное наблюдение дислокаций в кристаллах / А.Дж. Форти. – Москва : Металургиздат, 1956. – 58с.
794849
  Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа / А.Г. Мурашин. – Киев, 1989. – 197 с.
794850
  Тертышник В.М. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния ( концептуальная модель процессуальнлшл института и нового следствнного действия) // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.113-119. – ISSN 1811-9018
794851
  Грималюк Виктор Андреевич Непосредственное обобществление труда в условиях развитого социализма (вопросы теории и матодологии) : Автореф... д-ра. экон.наук: 08.00.01 / Грималюк Виктор Андреевич; Одесск. ин-т народного хоз-ва. – Одесса, 1979. – 47л.
794852
  Сычев Ю.В. Непосредственное социальное окружение (микросреда) и личность в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сычев Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 20л.
794853
   Непосредственные преобразования частоты с искусственной коммутацией. – Киев, 1979. – 17с.
794854
  Бакулина Э.Д. Непосредственный и отдаленный эффект ионизирующей радиации на клетки семенного эпителия обезьяны /Macaca rhesus/. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бакулина Э.Д.; АН СССР. – М., 1970. – 23л.
794855
  Резанов В.И. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 16, кн. 4, 1911 г.
794856
  Мензин К.Ю. Непосредственный переход от координат системы Зольднера Латвийской ССР к Конформной плоскостной системе СССР при производстве изыскательных работ в гидромелиорации. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мензин К.Ю.; МВО СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1951. – 12 с.
794857
  Грималюк В.А. Непосредтвенно обобщественный труд. / В.А. Грималюк. – М., 1985. – 112с.
794858
  Стецюк Григорій Непоставлений пам"ятник = Unerected monument : (Спогади) / Григорій Стецюк; Інститут дослідів Волині. – Б.м. : Накладом автора, 1988. – 155 с. : іл. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
794859
  Вильде Э.Ю. Непостижимое чудо : драма в 4-х д. / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 216 с.
794860
  Анциферов Н. Непостижимый город / Н. Анциферов. – СПб, 1991. – 333 с.
794861
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554
794862
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
794863
  Хесин Р.Б. Непостоянство генома / Р.Б. Хесин. – Москва, 1984. – 472с.
794864
  Русинек М. Непотерянный рай : роман / М. Русинек. – Москва, 1983. – 269 с.
794865
  Гильде В. Непотопляемый "Тиликум" : Вокруг света за 1000 долларов.Жизнь Дж. К. Восса, рассказанная им самим / В. Гильде. – Москва : Мысль, 1987. – 235 с
794866
  Воронін С.О. Непотрібна слава / С.О. Воронін. – Київ, 1960. – 63с.
794867
  Нечуй-Левицький Непотрібність великоруської літератури для України і для слов"янщини = Сьогочасне літературне прямування : уривки трактату // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 118-233. – ISBN 978-966-493-818-8
794868
  Дончик В. Непохитність слова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 168-173. – ISSN 2075-1222
794869
  Кот С. Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 443-471. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
794870
  Минковский А. Непохожий. / А. Минковский. – М., 1988. – 190с.
794871
  Кот С. Непохороненная страна и ее открыватель Ланселот Лоутон: британский журналист, влюбленный в Украину // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 91-119. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
794872
  Кралюк П. Непоцінований класик // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 28-29
794873
  Артамонова В.К. Непочата вода / В.К. Артамонова. – Київ, 1979. – 72с.
794874
  Головко Д.А. Непочата вода / Д.А. Головко. – К., 1993. – 142с.
794875
  Ткач М. Непочата вода // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 18-28. – ISSN 0585-8365
794876
  Ткач М.М. Непочата вода : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
794877
  Черняков Б.И. Непочтовые марки в революционной изобразительной печатной пропаганде начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 11с.
794878
  Червак Б. Неправда "об"єктивних" дослідників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Кому потрібна "Фашизація" минулого ОУН?
794879
  Эренбург И.Г. Неправдоподобные истории / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 45с.
794880
  Дзюрбель А.Д. Неправильне застосування кримінального закону при провадженні у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 164-167. – (0). – ISSN 2078-9165
794881
  Волощак Марія Неправильно-правильно : Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації / Волощак Марія; Наук. консультант Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с. – ISBN 966-70-16-0; 966-7551-31-8
794882
  Волощак М. Неправильно-правильно : довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – 2-е вид., доп. – Київ : Просвіта, 2003. – 160с. – ISBN 966-70-16-0, 966-7551-31-8
794883
  Муис А. Неправильное воспитание / А. Муис. – М., 1960. – 215с.
794884
  Сурат И. Неправильное слово // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 159-178. – ISSN 0130-7673
794885
  Лукьянова И. Неправильный гений // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. октябрь. – С. 40-43


  О романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".
794886
  Басария Э. Неправильный треугольник : маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 5-34. – ISSN 0131-8136
794887
  Заславская Т.И. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-17. – ISSN 0132-1625
794888
  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
794889
  Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров. услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-12
794890
  Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютероной информации: практика правоприменения // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 32-35.


  В статье исследуется проблема отсутствия в уголовном законодательстве определения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, делается акцент на раскрытии последствий неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, ...
794891
  Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
794892
  Кузьменко Є. Неправомірне використання ділової репутації чебуречної "Джентельмени удачи" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
794893
  Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавствва України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.98-102. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
794894
  Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми визнання електронними грошима, як предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, будь-яких умовних величин, які використовуються в існуючих системах інтернет-розрахунків. The article deals with the problems of the ...
794895
  Кушніренко А. Неправомірність обгрунтування Російською Федерацією введення війск на територію Криму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 210-213
794896
  Монаєнко А.О. Неправомірність отримання контролю над підприємством у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 82-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
794897
  Волянський В. Неправосудних рішень не існує! Кілька цікавих фактів про адміністративну спеціалізацію у ФРН // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 14
794898
  Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни : Системный анализ допущенных ошибок / Н.Н. Китаев. – Иркутск : ИГЭА, 2001. – 384с. – ISBN 5-7253-0432-9
794899
  Коллисон Неправосудные суды / Коллисон. – М., 1961. – 335с.
794900
  Платонов Г.В. Непревзойденный популяризатор науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1976. – 55с.
794901
  Владиславлев А.П. Непревывное образование / А.П. Владиславлев. – Москва, 1978. – 176с.
794902
  Хайрюзов В.Н. Непредвиденная посадка / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1979. – 192с.
794903
  Головачев В.В. Непредвиденные встречи / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1979. – 214с.
794904
  Белянинов А.С. Непредвиденные обстоятельства / А.С. Белянинов. – М., 1977. – 384с.
794905
  Максимов Н.В. Непредвиденный вариант : повести / Н.В. Максимов. – М., 1989. – 238с.
794906
  Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или градуальность? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-12. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
794907
  Хилали Мухамед Хусейн Непредельные карбонильные соединения, содержащие ядро флуорена, и продукты их восстановления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хилали Мухамед Хусейн; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
794908
  Михедькина Е.И. Непредельные кетоны с сопряженной системой, частиной включенной в гетероцикл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михедькина Е.И.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 24л.
794909
  Бурнашова Т.Д. Непредельные кремний -- оловоорганические соединения на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова Т. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
794910
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения. / В.В. Перекалин. – 3-е изд. – Л.., 1982. – 448с.
794911
  Пименова Т.В. Непредметная лексика в говоре Шушенского района Красноярского края (К особенности лексической системы говора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Пименова Т.В.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
794912
   Непреднамеренные воздействия на климат. Результаты исследования влияния человека на климат. – Л., 1974. – 260с.
794913
  Сергеев В.И. Непредсказуемый Берестов / В.И. Сергеев. – М., 1991. – 286с.
794914
  Торопицын Илья Непредсказуемый фактор. Российско-персидские отношения и европейская политика // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 61-64. – ISSN 0235-7089
794915
  Браун К. Непредумышленное убийство / К. Браун. – Минск, 1997. – 509с.
794916
  Данов Х.Г. Непреклонните. / Х.Г. Данов. – Пловдив, 1975. – 377с.
794917
  Борота В.С. Непреклонность / В.С. Борота. – Донецк, 1985. – 23с.
794918
  Ким И.С. Непременно восторжествует великое антиимпериалистическое революционное дело / И.С. Ким. – Пхеньян, 1968. – 21с.
794919
  Березовский М. Непременно скандал / М. Березовский. – М, 1986. – 238с.
794920
  Михайлова В. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 112 с.
794921
  Мохов Н. Непреодолимый конфессионализм Ливана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 25-31. – ISSN 0321-5075


  Конфессіоналізм - термін означає організацию державної влади стосовно поділу суспільства на релігійні громади.В даний час конфессіоналізм діє в Ливані
794922
  Тяпкин Ю.К. Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы / Ю.К. Тяпкин, А.Н. Шадура, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 40-53 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-53. – ISSN 0203-3100
794923
  Шляхов В.И. Непрерывная гидрогенизация жиров на стационарных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Шляхов В.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
794924
  Царицына Л.Г. Непрерывная двухмерная жидко-жидкостная хроматография : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Царицына Л. Г.; Радиевый ин-т. – Л., 1971. – 17л.
794925
  Волгин Л.И. Непрерывная логика / Л.И. Волгин, В.И. Левин. – Таллин, 1990. – 210с.
794926
  Иванов О.В. Непрерывная одновременная регистрация биомассы и водного обмена растений в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов О.В. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук. – Ленинград, 1965. – 17 с.
794927
  Корнилов К. Непрерывная производственная практика в строительных техникумах и вузах / К. Корнилов. – Москва, 1931. – 31с.
794928
  Коваленко В.И. Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-77. – ISSN 0869-3617


  В статтье освещены направления внутривузовского непрерывного обучения преподавателей Белгородского государственного института искусств и культуры, обозначены некоторые проблемы и пути их решения в подготовке научно-педагогических кадров, ...
794929
  Попов К.Н. Непрерывная работа в школе. / К.Н. Попов. – М., 1930. – 72с.
794930
  Сладкоштеев В.Т. Непрерывная разливка металлов. / В.Т. Сладкоштеев. – К., 1962. – 84с.
794931
  Панков Г.В. Непрерывная реконструкция предприятий машиностроения. / Г.В. Панков. – М., 1991. – 175с.
794932
  Смирнов Е.Я. Непрерывная стабилизация программного движения / Е.Я. Смирнов, В.Н. Щенников. – Саранск, 1981. – 96с.
794933
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кухта К. Я.; АН УССР, сект. механ. машин ин-та геотехн. механики АН УССР. – К., 1972. – 309л. – Бібліогр.:л.299-309
794934
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 020 / Кухта К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
794935
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи теории колебаний / К.Я. Кухта. – К., 1976. – 255с.
794936
  Жарков В.И. Непрерывно-дискретные пространство и время микрообъектов / В.И. Жарков. – Новосибирск, 1971. – 167с.
794937
  Артеменко А.П. Непрерывно повышать квалификацию рабочих / А.П. Артеменко. – Х, 1961. – 32с.
794938
  Пилко И.С. Непрерывное библиотечное образование: декларации и реальность // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1815-3186


  Цель статьи - привлечь внимание образовательного сообщества, исследователей, практикующих специалистов и руководителей библиотек к проблемам подготовки библиотечных кадров, связанным с внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс и ...
794939
  Пархоц А.М. Непрерывное внутризаводское планирование / А.М. Пархоц. – Воронеж, 1965. – 34с.
794940
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-107-2
Т. I : Воспоминания современников. Письма Н.К.Рериха, Ю.Н.Рериха, С.Н.Рериха. Труды / [сост. К.А. Молчанова ; примеч. к письмам И.В. Сяэск ; гл. ред. Т.О. Книжник]. – 2001. – 501, [3] с., [29] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
794941
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-108-0
Т. 2, ч. 1 : Письма Г.В.Маховой (1934-1936). Письма (1938-1975) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 447, [1] с., [17] л. фот.
794942
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-081-5
Т. 2, ч. 2 : Письма (1976-1981) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 558, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
794943
  Водья Р.А. Непрерывное изучение респираторных вирусных инфекций в коллективах детей Эстонской ССР. (Вирусол. и серол. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: 095 / Водья Р.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 16л.
794944
  Кокова В.Е. Непрерывное культивирование безспозвоночных / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1982. – 168с.
794945
  Тарануха О.М. Непрерывное насыщение линий ЭПР и релаксационные характеристики макрорадикалов в y-облученном поликапролактаме : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарануха О.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики (филиал). – М., 1969. – 21л.
794946
   Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : Монография. – Харьков : НУА, 2006. – 300с. – ISBN 966-8558-50-2
794947
  Помазан И.А. Непрерывное образование в Украине: опыт и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 23-31. – ISSN 1993-5560
794948
  Ануфриева И.Л. Непрерывное образование во Франции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 72-78. – ISSN 1993-5560
794949
  Аитов Н.А. Непрерывное образование и вуз / Н.А. Аитов. – Москва, 1989. – 62с.
794950
  Астахова В.И. Непрерывное образование как гуманистическая основа новой образовательной парадигмы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 7-21. – ISSN 1993-5560
794951
  Гребенникова В.М. Непрерывное образование как культурно-историческая проблема / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 79-83. – ISSN 0042-8744
794952
   Непрерывное образование как педагогическая система. – Москва, 1989. – 148 с.
794953
   Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Народная украинская акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; [редкол. : В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 214, [2] с. – 20-летию Народной украинской академии посвящается. – Библиогр.: с. 206-212. – ISBN 978-966-2298-05-5
794954
  Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального потенциала украинского общества : Монография / Е.Г. Михайлева; Народная укр. академия. – Харьков : НУА, 2005. – 142с. – ISBN 966-8558-40-5
794955
  Лифинцева А.А. Непрерывное образование среднего медицинского персонала в условиях университета / А.А. Лифинцева, П.В. Лигатюк // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 108-111. – ISSN 0869-3617
794956
  Чепуренко Г Непрерывное образование: информационные аспекты : Методика и опыт. Высшая школа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 69-70
794957
  Сукиасян Э.Р. Непрерывное образование: как оно понимается в США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0130-9765
794958
   Непрерывное образование: новые технологии обучения : Рекомендательный указатель к российской конференции "Современное университетское образование: проблемы и перспективы". – Саратов : Образование, 1992. – 20с.
794959
  Шек Г.Г. Непрерывное образование: поиск оптимальных подходов к управлению // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-39.
794960
  Родов А.С. Непрерывное оперативное планирование и управление производством и типовая методика / А.С. Родов, А.М. Ковалевский. – М., 1965. – 167с.
794961
  Горшков Ю.Н. Непрерывное очень низкочастотное радиоизлучение и его связь в явлениями ионосферно-магнитного комплекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горшков Ю. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 12л.
794962
  Мальцев Виктор Александрович Непрерывное повышение благосостояния трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Мальцев Виктор Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – л.
794963
  Новикова Г.П. Непрерывное последипломное образование педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается система непрерывного последипломного образования педагогических кадров в контексте профессиональной инновационной деятельности. Характеризуется процесс повышения квалификации и подготовки педагогов к исследовательской ...
794964
  Карамузов Б.С. Непрерывное профессиональное образование в университетском комплексе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-41. – ISSN 0869-3617


  Особое внимание уделяется проблемам развития университетского комплекса вообще и в Кабардино-Балкарии в частности.
794965
  Гоглова М.Н. Непрерывное профессиональное образование педагога: технологический и управленческий аспекты // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 34-40. – ISSN 1998-1740


  Данная статья посвящена проблеме профессионального роста педагога. В статье раскрываются основные подходы к проектированию и научно-методическому сопровождениию индивидуальной образовательной программы профессионального роста педагога в условиях ...
794966
  Лобанов Н.А. Непрерывное самообразование как институциональная форма государственной системы непрерывного профессионального образования: постановка проблемы // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 172-177


  В статье непрерывное самообразование рассматривается как подсистема формирующейся в России государственной системы непрерывного профессионального образования, которая, по мнению автора, сформируется за пределами 2020-2025 годов. Однако автор убежден, ...
794967
  Масягин В.П. Непрерывное совершенствование информационн о-технологической компетентности преподавателей / В.П. Масягин, В.Л. Акапьев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 1609-4646


  Решение проблем образования начинается с подготовки и переподготовки педагогических кадров. В связи с этим чрезвычайно актуальным становится непрерывное сопровождение педагогов как с точки зрения повышения уровня фундаментальных профессиональных ...
794968
   Непрерывное управляемое культивирование микроорганизмов. – М., 1967. – 196с.
794969
  Ласточкин А.Н. Непрерывное экологическое образование: государственному делу государственную поддержку : География / А.Н. Ласточкин, В.В. Дмитриев, А.И. Жиров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 19-28. – ISSN 0016-7207
794970
  Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование как приоритетное направление модернизации российского образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 19-24. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновывается актуальность экономического образования в связи с переходом к условиям рынка труда и рынка образовательных услуг. Представлена авторская концепция непрерывного экономического образования.
794971
  Сосин О.Г. Непрерывность / О.Г. Сосин. – М., 1981. – 351с.
794972
   Непрерывность в планировании и показатели государственного плана. – М., 1962. – 440с.
794973
  Бичехвост А.Ф. Непрерывность государственного образования - неотъемлемый элемент государственной образовательной политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.93-107. – ISSN 1608-8794
794974
  Ивахненко А.Г. Непрерывность и дискретность / А.Г. Ивахненко. – К, 1990. – 223с.
794975
  Слободник С.Г. Непрерывность и дифференциальные свойства функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Слободник С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
794976
  Костенок П.И. Непрерывность и открытость как принципы модернизации высшего профессионального образования в области культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : Научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 1. – С. 116-122
794977
  Куликов В.В. Непрерывность и разрывы функции. Сравнение бесконечно малых. Программированое учебное пособие. / В.В. Куликов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
794978
  Ошман В Е. Непрерывность метрической проекции и геометрические свойства единичной сферы в прострастве Банаха. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Ошман Е.В,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
794979
  Гришина Е.С. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает организованное образование как глобальную проблему современности; анализирует возможности его дальнейшего развития в части совершенствования духовного общения и нравственных начал личности. Онтологическое стремление человека к ...
794980
  Гришина Е. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702
794981
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 9 с.
794982
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
794983
  Пракаш М.Б. Непрерывность относительно нелинейного сдвига и приближение бесконечно дифференцируемыми векторфункциями с сохранением образа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пракаш М.Б.; Гос. ком. СССР по нар. образованию. Ун-т дружбы народов. – М,, 1989. – 13л.
794984
  Кортасар Х. Непрерывность парков / Х. Кортасар. – М., 1984. – 126с.
794985
  Добеле Л.В. Непрерывность профессиональной ориентации молодежи. / Л.В. Добеле. – Рига, 1988. – 53,2с.
794986
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и две классические задачи алгебры / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2003. – 862с. – ISBN 966-7563-04-7
794987
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и сигма-алгебры, связанные с ними : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
794988
  Зелинский Ю.Б. Непрерывные отображения многообразий и принципов граничного соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.04 / Зелинский Ю.Б.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1973. – 8л.
794989
  Рубан Альберт Алексеевич Непрерывные р-адические дроби. алгоритм перрона для р-адических чисел и эргодические свойства р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рубан Альберт Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-т математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
794990
  Булинский А.В. Непрерывные симметрии в алгебраическом подходе квантовой теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булинский А. В.; МГУ. – М., 1972. – 14л.
794991
  Матвийчук К.С. Непрерывные системы квантовой статистической физики и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвийчук К.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
794992
  Клименко А.П. Непрерывный контроль концентрации пыли. / А.П. Клименко. – К, 1980. – 181с.
794993
  Ростовцев Д. Непрерывный поток в каменно-угольной промышленности / Д. Ростовцев. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 48 с.
794994
  Булыгин М.Г. Непрерывный процес жидкофазного окисления Н-бутана и некоторые сопряженные с ним реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Булыгин М. Г.; АН СССР, Ин-т химич. физ. – М., 1967. – 16л.
794995
  Сапир Е.В. Непрерывный путь совершенствования Болонского процесса (Европейская модель высшего образования в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 287-300. – ISSN 1607-7334


  Для того чтобы Болонский процесс получил успешное развитие, необходимо четко представлять смысл, цели и общую стратегическую направленность образовательных реформ и необходимость их осуществления (в России)
794996
  Черепанов В. Непрерывный рост и совершенствование социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов В.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии. – М., 1954. – 17л.
794997
  Никифоров В.Н. Непрерывный трудовой стаж / В.Н. Никифоров. – М., 1961. – 39с.
794998
  Романов А.А. Непрерывный трудовой стаж / А.А. Романов. – М., 1987. – 45с.
794999
  Бодерскова Н.Н. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1986. – 62с.
795000
  Яменфельд Г.М. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих в СССР. / Г.М. Яменфельд. – М., 1971. – 47с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,